Page 1

DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

Duchovný pokrm na daný čas 65-0718E, Jeffersonville, IN (SPIRITUAL FOOD IN DUE SEASON)

William Marrion Branham

1


2

kázané v Jeffersonville, IN

Úvod Mimoriadna služba Williama Branhama bola odpoveďou Svätého Ducha na proroctvá Písma v Malachiášovi 4:5,6, Lukášovi 17:30 a Zjavení 10:7. Táto celosvetová služba bola vrcholom mnohých biblických proroctiev a pokračovaním práce Božej skrze Jeho Ducha v tomto konečnom čase. Písmo hovorí, že táto služba pripraví ľudí pre Druhý Príchod Ježiša Krista. Našou modlitbou je, aby Boh toto Slovo urobil životom v Tvojom srdci, keď budeš s modlitbou čítať toto posolstvo. Preklad anglického originálu je urobený len s takými nevyhnutnými zásahmi do textu, ktoré vyžaduje preklad hovoreného slova do tlače, so snahou zachovať ráz prostého spôsobu vyjadrovania. Hoci bolo pre presnosť prekladu vynaložené všetko úsilie, napriek tomu je za najvernejšiu formu záznamu považovaný audio záznam v anglickom jazyku. Viac ako 1100 kázní je dostupných v mnohých jazykoch. Táto kázeň sa smie kopírovať a rozširovať, pokiaľ je text predstavený neskrátene, bezo zmien, a pokiaľ je distribuovaný zdarma. Viac informácií nájdete na stránke:

www.vecerne-svetlo.sk


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

3

Duchovný pokrm na daný čas (SPIRITUAL FOOD IN DUE SEASON) Toto posolstvo kázal brat William M. Branham v nedeľu večer 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

Len ver, len ver, všetko je možné len ver. Ako? Teraz takto: Teraz verím, teraz verím, všetko je možné, teraz verím, teraz verím teraz verím, všetko je možné teraz verím. Zostaňme stáť a skloňme svoje hlavi. Pane, nech toto nie je len pieseň, ale nech je to spev z najhlbšieho vnútra nášho srdca „Teraz verím!" Učeníci raz povedali, potom, keď Ježiš vykonal toľko mocných skutkov, oni povedali: „Pane, teraz veríme." 1

Ježiš povedal: „Teraz že veríte?" Oni povedali: „Veríme, že Ty vieš všetko a nepotrebuješ nikoho aby ťa učil." Tak, Otče, dners si uvedomujeme, že Ty nepotrebuješ naše učenie, ale my potrebujeme Tvoje. A tak sa modlíme aby si nás učil ako sa máme modliť, ako žiť, a ako veriť. Udeľ nám to Pane, cez túto službu dnes večer. Ak nám niečo chýba, daj nám to Pane. Prosíme to v mene Ježiša. Amen. 2

Viem, že mnohí znovu dnes večer stojíte. A vonku, stretol som skupiny ľudí, ktorí hovorili, že sa nemôžu dostať dovnútra a počúvajú cez rádio v rôznych autách. A teraz sa budeme snažiť prebrať to tak rýchlo ako sa len bude dať, v nedeľu večer mávame modlitby za chorých, máme modlitební rad, keď tu môžeme zavolať tých ľudí. Ale toto zhromaždenie dnes večer posvätcujeme na modlitbu za chorých. 3

A chcem aby ste sa teraz povzniesli do - do týchto svätých Božích výrokov, do viery, do viery na túto hodinu. Do tej viery! Na to je traba viacej viery, než ako bolo v ktoromkoľvek inom veku, lebo toto musí byť viera do vytrhnutia, aby sme boli vzatí hore. A tak chceme aby ste verili dnes večer všetkému čo ste videli, počuli, Slovu, ktoré ste počuli ako vám bolo kázané, znameniam a zázrakom, ktoré ste videli, že sa stali. Chceme aby sa to všetko nahromadilo vo vašom srdci a aby ste uvážili, či je to Boh alebo nie. 4

5

Ako voľakedy dávno povedal Eliáš: „Ake je Boh Bohom tak mu


4

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

slúžme." A ak je Ježiš pre kresťana centrom všetkého, potom si myslím, že by sme mali odložiť všetko ostatné a priľnúť ku Nemu. Pamätajte, On je centrom, On je severnou hviezdou, On je ten ktorý má posledné Slovo, On je Absolut. A keď je On severnou hviedou ... Je len jedna vec, ktorá bude ukazovať na severnú hviezdu a to je váš kompas, podľa ktorého sa plavíte. A kompas, podľa ktorého sa vás snažím viesť je Slovo a Slovo stále ukazuje na Neho. A cítime, že prechádzame cez mimoriadne obdobie ťažkostí a skúšok, cez obdobie, v ktorom nastáva zmätok a ťažkosti medzi národami a dejú sa všetky rôzne veci a niekedy sa zdá akoby ma to zaplavilo ... Všade, kde sa pozriem je to ako na ... ako v lodi na šírom mori a mne je daný nastarosť ten čln. A ako to dokážeme preplávať? Tu prichádza jedna vlna s bielou čiapkou, stokrát väčšia ako moja loď. Ale my ich zdoláme, každú jednu, skrze Neho sme viac ako víťazi. Kapitán, ten hlavný Kapitán chytil ten povraz na konci tej lode, On ju cez to pretiahne. Zdoláme každú jenu z nich. 6

Dnes večer sa môžeme poponáhľať aby ste mohli skorej ísť. Ceníme si to, že ste prišli z takých veľkých vzdialeností a tak ďalej, a to ako ste museli cetovať a koľko ste museli kôli tomu obetovať. A vidíte, to ma privádza ku tomu, že by som sa chcel len postaviť a stále len hovoriť a robiť všetko čo môžem aby som vám pomohol. Ale keď som tu snažím sa natlačiť do vás všetko, čo vám len môžem dať ku pomci za túto chvíľu keď sme teraz tu. Potom zoberiete ... Ak dáte ľuďom naraz príliš veľa, nedokážu si to zapamätať. Musíte zobrať len jednu vec a riadne ju predložiť tej osobe, až kým to neuvidia. A potom, keď to majú jasné vo svojich srdciach potom budú ... potom ich učte niečo ďalšie. Proste krok za krokom ako ideme. 7

No, modlite sa a buďte teraz odvážni a verte, dnes večer v uzdravenie. Nemyslím, že máte nejakú nejasnosť ohľadne času v ktorom žijeme. Nemyslím, že máte nejakú nejasnosť vo svojej mysli o tom, či je Boh v strede svojho ľudu alebo nie. Verím, že všetci tomu veríte. A ja ... Nemám o tom žiadnu pochybnosť. A viem, že moji ľudia, moji priatelia, priatelia Kristovi, deti Krostove tomu veria. 8

A to mi robí veľkú radosť, keď vidím, keď viete, že máte posolstvo od Boha, dávate ho ľuďom a oni naň reagujú. Potom sa pozriete naspäť a poviete: „Ďakujem Ti, Otče." Ó aká je to potom radosť, keď vidím deti ako jedia Chlieb, ktorý im bol poslaný! Uvedomujete si, že o tom bolo videnie rovno tu v tejto modlitebni pred rokmi? Je to tak: „Chlieb Života." Brat Nevile, ty sa na to pamätáš. Slávny - veľkolepý čas! 9

10

No, otvorme si, ak chcete sledovať čo bude čítané, alebo si to chcete


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

5

poznačť. Len ... Nemyslím že by to bolo vhodné, mať zhromaždenie bez čítania Božieho Slova a bez nejakých komentárov. Či to bude zhromaždenie s uzdravovaním alebo akékoľvek. Všetci to rozumieme. Nie sú medzi nami cudzí, tak sa mi zdá. Ale všetci rozumieme čo je to uzdravenie. To nie je niečo čo niekto pre vás urobí, to je to čo Boh už pre vás urobil. Tak isto je to so spasením. Jediné na tom je, priviesť ľudí ku tomu aby verili, že je to pravda. A Boh to učí vo Svojom Slove a potom to dokazuje tým, ktorí budú tomu veriť, lebo On povedal: „Všetko je možné tomu, kto verí." Vy poviete: „Pre Boha nie je nič nemožné." Veríte tomu? Tak isto pre vás nie je nič nemožné lebo: „Všetko je možné tým," (Boh je jedna osoba) „tým, ktorí veria." Vidíte? Tak nič nie je nemožné pre vás, pre vás, ak len dokážete veriť. 11

A teraz, v 1. Kráľovskej, 17. kapitola, chcem čítať sedem veršov, keď dá Pán. 12

Vtedy povedal Eliáš Tišbänský, ktorý bol z cudzých obyvateľov Gileáda, Achabovi: Ako že žije Hospodin, Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. A stalo sa slovo Hospodinovo ku nemu povediac: Odídi odtiaľto a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal aby ťa tam zaopatrovali potravou. (Višimnite si: „aby ťa tam zaopatrovali potravou," nie niekde inde, „tam!") A tak odišiel a učinil podľa slova Hospodinovho a odíduc usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieb a mäso ráno a chlieb a mäso večer a z potoka pil. A stalo sa po nejakom čase, že vyschnul potok, pretože nebolo dažďa v zemi. Nech Pán pridá Svoje požehnanie ku čítaniu Jeho Slova. A teraz, dnes večer chcem z tade zobrať text, ktorý sa nazýva, Duchovný pokrm na svoj čas. Dnes ráno sme mali lekciu o slúžení Bohu ... alebo Snažiť sa Mu slúžiť bez toho aby to bola ... bol ten pravý čas, doba, miesto alebo osoba. A teraz toto je: Duchovný pokrm v pravý čas. 13

14

Tento prorok, Eliáš, vieme o ňom veľmi málo. Ale vieme, že to bol


6

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

Boží sluha a to sluha Boží na tú hodinu. A Boh použil jeho Ducha, ktorý bol na Eliášovi už tri krát a zasľúbil, že ho ešte dvakrát použije; spolu päť krát, na milosť. On ho použil na Eliášovi; v dvojitej miereOn prišiel na Elizea; bol na Jánovi Krstiteľovi a má prísť aby dokončil Pohanskú Nevestu; a príde s Mojžišom zobrať domov Židov. Je to tak. Boh zasľúbil použiť Eliášovho Ducha päť krát a už to trikrát urobil. 15

No, tento veľký prorok, nevieme odkiaľ prišiel. Vieme že bol Tišbänský. Ale ako prišiel ... 16

O prorokoch vieme málo. Nevieme odkiaľ prišli. Veľmi zriedka je ... Neviem ani o jednom, ktorý by pochádzal z cirkvi alebo mal za sebou nejaký rodokmeň. Bol to len obyčajný človek, ktorý bol nebojácny a mnohokrát nevzdelaný. A oni sami nikdy nič nepísali. Izaiáš a Jeremiáš, niekoľkí z nich niečo napísali, ale tento veľký muž Eliáš nikdy nič nenapísal. Mnohí z nich nepísali, možno, že nevedeli písať. Ale boli to mužovia, ktorí boli drsní. Nie sú v Biblii takí muži ako títo starodávni proroci. Oni sa stavali na odpor kráľovstvám, kráľom, ľuďom, cirkvám, a všetkému ďalšiemu a stáli pevne na Božom Slove. A Boh dokázal, že majú pravdu! Boli to veľmi drsní jednotlivci. 17

A tento Eliáš bol jeden z najdrsnejších. Bol to človek pustatiny. Prišiel z púšte; žil na púšti.Biblia hovorí, že sa obliekal do srsti (vlasatý) a okolo seba si okrúcal ovčiu kožu a okolo bedier mal ovinutý kus ťavej koži. Na tváry bol zarastený a predstavujem si, že na pohľad to bol veľmi drsný muž. 18

Ale mi ne ... Oni všetci nevymreli. Nie sú všetci mŕtvi. V čase Nicejského koncilu ... mnohí z vás ste čítali Nicejský koncil včasnej cirkvi, keď oni chceli z toho spraviť organizáciu a zrušiť všetky ostatné cirkvi a prísť do jednej, keď mali ten Nicejský koncil, prišli tam z púšte drstní mužovia ako Eliáš, ktorí jedli len byliny. Veľký drsní mužovia. Ale tí hodnostáry, vysoko postavení, za Konštantína a tak ďalej, zahlušili ich hlasy. Prtetože títo, boli proroci, oni vedeli, že pšeničné zrno cirkevnej Nevesty musí spadnúť do zeme, tak isto ako pšeničné zrno v Ženíchovi muselo spadnúť do zeme. A ležalo tam tisíc rokov. 19

A preto dnes píšu knihy: „Kde je ten mlčanlivý Boh, ktorý tam dokázal stáť a dívať sa ako vraždili tie malé deti a ženy, levi ich trhali na kusy ako mohol sedieť na nebesiach a nič na to nepovedal?" Oni nepoznajú Slovo. To pšeničné zrno muselo spadnúť do zeme. Ako mohol spravodlivý Boh stáť a dívať sa ako zomiera Jeho vlastný Syn a ako na neho pľujú a tak ďalej? Ale to je podľa Slova, muselo to tak byť. A takto 20


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

7

je to až do tejto hodiny. Tento muž, bol to veľký muž. Mal pred sebou hriešnu generáciu. Kráľom bol Achab, jeho otec pred ním bol zlý. Každí od Šalamúna, jeden zlý kráľ nasledoval za druhým. A tento človek, Achab, ktorý vládol dvadsať dva rokov v Samárii, bol najhorší z ních zo všetkých. Bol to skutočný modernista. Veril v náboženstvo, samozrejme. A všetko mal v modernom trende. Mal svojich štyristo Hebrejských prorokov, všetci z nich boli vyškolení a vytrénovaní. Boh mu poslal jedného a on tomu neveril a to bol Eliáš. 21

Ale Eliáš, tento Tišbänský, bol človek púšte. Nie uhladený človek, on bol drsný človek. A jedného dňa, keď Achab tak hrešil, že Boh to už nemohol viacej zniesť, On prehovoril ku Eliášovi na púšti. A tu on prichádza po ceste do Samárii, ako som to často predstavoval. Možno, že biele fúzy mu trčali všade po tváry a plešivá hlava sa mu svietila na slnku, mal drobné úzke oči a tam s palicou v ruke s úsmevom na tváry, kráčal rovno ku kráľovi Izraela a povedal: „Ani len rosa nespadne, až kým ju ja nezavolám." 22

Bože, daj nám takýchto mužov. Mužov, ktorí vedia čo robia s tým TAK HOVORÍ PÁN. 23

No, videli sme, že prv ako toto urobil, že Boh ho zavolal. Boh sa s ním rozprával a preto sa on ničoho nebál. On sa nebál ohľadne svojho posolstva, či sa ono vyplní, on vedel, že sa to vyplní! On vedel, že to je podľa Slova Pánovho a on vedel, že je Božím prorokom na tú hodinu. A tak či by mu kráľ odsekol hlavu, či by ho hodil do väzenia, čokoľvek by mu urobili, to s ním ani nepohlo, on mal poverenie: „TAK HOVORÍ PÁN", rovno kráľovi do tváre. Čo za drsného človeka! Ale prv ako toto urobil, prv ako predpovedal toto veľké sucho ... 24

Lebo Boh nenechá hriech bez trestu. Musí byť trest. Načo je nejaký zákon bez trestu? Čo z toho, keby sme hovorili: „to je proti zákonu prechádzať na svetlá" a nebola by za to žiadna pokuta alebo by nebol za to žiadny trest? To by nebol zákon. Tak za hriech je trest. A keď Boh dáva zákon a ten zákon je porušený, potom bude za to trest. 25

A tento národ prestúpil všetky Jeho zákony. Och, oni mali veľkú cirkev, oni mali chrám. Mali veľa vzdelaných ľudí. Po celej krajine mali prorkov, mali prorocké školy, vychádzali z tade ako na páse. A mali veľa prorkov, mali veľa kňazov, mali veľa učených v Písme a boli veľmi nábožní ale boli pomimo Božieho Slova. Tak Boh zavolal človeka, ktorý nepatril do žiadnych ich kruhov a poslal ho tam s TAK HOVORÍ PÁN. 26

27

A všimnite si ako sa On stará o svojich vlastných. Prv ako poslal


8

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

svojho prorka s posolstvom, On povedal: „Eliáš, choď tam a povedz kráľovi Achabovi tieto veci. A teraz, keď to urobíš, odídi rýchlo od neho, lebo ja som urobil pre teba miesto kde máš ísť počas toho sucha. Budem sa o teba starať, Eliáš, ak budeš len kázať Moje Slovo, robiť presne to, čo ti poviem." A teraz, dnes večer, chcem prirovnať túto veľkú službu Eliáša a čas Eliáša s hodinou v ktorej my teraz žijeme. Verím, že je to dokonalý predobraz. Mohli by sme prirovnať národy, keby som mal - keby sme mali čas ísť naspäť ale chcem venovať viacej času na modlitbi za chorích v modlitebnom rade. 28

Tak keby sme mohli ísť naspäť a pozrieť sa na Izrael, on zabral Palestínu na tom istom základe, ako sme my zabrali Spojené Štáty. Prišli sme do týchto Spojených Štátov a zahnali sme tých obyvateľov, ktorými boli Indiány a zabrali sme zem. A tak Izrael prišiel do Palestíny pod vedením Józueho, pod vedením Božím a zahnali obyvateľov a zabrali zem. 29

A ich prví králi boli mocní mužovia, Dávid, Šalamún, mocní mužovia. Naši prví prezidenti boli veľký mužovia, Washington, Lincoln a tak ďalej. Potom nakoniec tí prezidentovia alebo králi začali byť čím ďalej tým viacej skazení a nakoniec oni zakončili s týmto Achabom. Presný obraz, zobrazujúci náš deň. A ľudia sa stali takí moderní, že nechceli počúvať pravdivé Slovo Pánovo. 30

A môžete si predstaviť, pri takýchto moderných ľudí, aký dojem robil na nich skutočný pravý sluha Boží: „Čo, to je blázon, stratil rozum. Také niečo sa nemôže stať." Oni boli nábožní, veľmi nábožní. Mali úprimného človeka, úprimných ľudí. Boli veľmi nábožní. 31

Tak on vedel, že bude treba na to viacej než len obyčajná teológia, bude treba viacej než len obyčajné posolstvo, bude treba viacej než len kázanie Slova, aby rozbil ich kamenné srdcia. On vedel, že na to treba TAK HOVORÍ PÁN aby poslal dole na tých ľudí ten súd. Tak on vedel, že keď on tam vystúpi s tým TAK HOVORÍ PÁN. A to bolo TAK HOVORÍ PÁN, pohrdnúť Tým, znamenalo súd. My to vidíme tiež v našom čase. Vidíme to v každom čase. Nezostáva nič len súd, keď prekročíte hranicu milosti. 32

No, tento obraz tam, v ktorom chcem prirovnať Eliáša s cirkvou dnes alebo s dnešnou cirkvou. Tesne pred súdom on dostal toto posolstvo. Eliáš, on reprezentuje, Boh sa o neho staral v tom telesnom, prirodzenom pokrme, pretože teraz nemalo pršať, podľa Božieho Slova, za tri roky a šesť mesiacov, alebo až kým to Eliáš nezavolá. 33


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

9

„Kedykoľvek povieš, Eliáš, vtedy to bude." A tak on išiel ku kráľovi a povedal: „Ani len rosa nespadne až kým ju ja nezavolám." To je riadne posolstvo. A teraz to ideme znázorniť na duchovnej suchote v dnešnom čase. Všetci vieme, sme si jasne vedomí, že dnes je v zemi veľká duchovná suchota, v duchovnom význame. A viete, bolo to predpovedané cez prorokov, že to tak bude tesne pred druhým Kristovým príchodom. Je povedané: „Hľa príde hlad na zem, nebude to hlad po samom chlebe, ale hlad počuť Slovo Božie." A ten deň je teraz, „Počuť pravdivé Slovo Božie." No, toto zobrazuje telesnú suchotu s duchovnou. 34

Hriech a nevera, skrze falošných učiteľov a modernistov v cirkvi priviedla to miesto do tohoto prichádzajúceho, nadchádzajúceho súdu. Oni sa vtedy odvrátili od Božieho Slova a od Jeho proroka, ku moderným teologickým termínom Slova. 35

Všimli ste si tu, to je práve v tom čase, keď Boh stále niečo vzbudzuje? Pretože On stále ... On nerobí nič, až kým to prv nezjaví ľuďom a On to stále zjavuje cez svojich sluhov. 36

No, ale tento Eliáš, v priebehu tohoto času mal tajné miesto, ktoré Boh pre neho vybral, aby tam išiel. To je to, čo teraz chceme vidieť, prv ako začneme vyvolávať ľudí do radu, aby sme sa za nich modlili. Eliáš mal tajné miesto, ktoré mu pripravil sám Boh. No, to miesto mu nepripravila cirkev, nepripravil mu ho kráľ, ani on sám si ho nepripravil, ale Boh pripravil pre Eliáša tajné miesto aby tam bol zaopatrovaný potravou po celý čas toho sucha, kde bol zabezpečovaný potravou deň za dňom. On sa nepotreboval starať čo sa stane zajtra ani sa nemusel starať či vydrží tá zásoba potravín. Boh povedal: „Rozkázal som krkavcom a oni ťa budu zaopatrovať potravou." Aká ohromná vec, obraz na naše tajné miesto v Kristovi. 37

Keď tá svetová rada a všetko to čo sa dnes deje, to hovorí: „Dni zázrakov skončili." Tie veľké moci Božie boli zobrané z cirkví. Oni už viacej nemjú nič, sú len zvučiacim zvonom a cvenžiacim cimbalom. My vieme, že je to pravda. „Majú formu pobožnosti a zapierajú jej moc." 38

Je to presne to isté, čo urobil Dávid dnes ráno s tým novým vozom , odišiel preč od Slova. Keď im bolo predstavené a podané Slovo, oni to nechceli, a tak od Toho odstúpili. 39

To je to čo urobili títo ľudia vo dňoch Eliáša, odstúpili od Slova. Oni si mysleli, že majú Slovo, ale ho nemali. 40

41

Tak si všimnite, potom v priebehu toho času, keď On išiel potrestať


10

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

neveriacich, On pre veriaceho urobil cestu. On robí stále to isté. Vo dňoch, keď išiel zničiť svet vodou, On pre Noeho urobil cestu úniku. V čase, keď išiel potopiť Egypt, pripravil pre Svoj ľud cestu úniku cez more. Ako Boh robí svoju cestu! A tam kde nie je žiadna cesta, On je tou cestou. On je tou cestou! Uvedomujeme si, že stojíme pred niečím ... pred jednou z najväčších hodín, ktorú história kedy poznala. To nie je vlastne nejaká raketová vyleštená zbrať s výbušnou hlavicou, ktorej sa máme báť, to sú cikrvi, ktorých sa máme báť. To je hodina v ktorej žijeme, v ktorej máme dávať pozor. 42

Všimnite si teraz ale Boh urobil pre Eliáša cestu aby tomu unikol. A On urobil cestu pre svoje veriace deti aby tomu teraz unikli, tomu hnevu a všetkému čo má prísť. 43

Pretože Boh by nebol spravodlivý, že súdil týchto ľudí a potrestal ich a potopil Sodomu a Gomoru a potopil Kafarnaum v strede mora a odsúdil tie generácie a Sodomu a Gomoru a potom by nás nechal robiť to isté a obišiel by to. My prepadneme pod súd s takou istotou ako prepadli pod súd oni. 44

A teraz vidíme, že keď nastávali tieto veci, ten moderný trend toho času, Boh vzbudil muža v tom čase aby bojoval proti tým mociam a oni to nechceli počúvať. Oni si mysleli, že to je blázon: „Stratil rozum. To je len starý fanatik, blázon z púšte, taký pomätený divoch." Ale jednako, on mal Slovo Pánove. 45

„Slovo neznamená to čo ono hovorí," dnes hovoria. „Ó, dobre, Biblia je historická kniha." Hádam ste toto videli a teraz tvrdia, že Eva nezjedla jablko, že ziedla ... Čo to bolo? Zdá sa mi, že teraz hovoria, že to bola marhuľa. „To bola marhuľa." A potom, že Mojžiš nikdy nepreviedol tie deti cez Červené more. To tam bola veľká plocha trstiny na konci toho mora a že on prešiel cez more trstiny. Ako potom tá voda, v-o-d-a, stála ako múr z obidvoch strán a oni prešli po suchej zemi? Ó, také nezmysly! Ale, vidíte, treba na to taký deň aby bol dole na ľudí prinesený Boží hnev. Tak sa to deje. 46

Oni hovoria, že nieto niečo také, ako tieto ... Dokonca ani cirkevní ľudia neveria v zázraky. „Dám ti tisíc dolárov," hovoria, „ukáž mi zázrak. Ukáž mi nejaký zázrak!" No, oni to nemôžu vidieť, keby sa pred nimi stalo aj desať tisíc vecí. Prečo, oni to nikdy nebudú vidieť. 47

Poviete: „To je nemožné." Ale nie, to je možné. 48

Eliáš bol raz dole v Dotán a prišla tam Sírska armáda a obkľúčial


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

11

mesto, aby ho zajali, pretože sa dozvedeli v čom leží sila toho národa, že to je v tom vidiacom. No, kráľ ... Jeden človek povedal Sírskemu kráľovi: „Vieš čo, prorok Eliáš Tišbänský hovorí Izraelskému kráľovi to, o čom sa ty rozprávaš vo svojej tajnej miestnosti." Povedal: „Choďte a privedte toho človeka! To je ten, ktorý nám robí problémi." A celá Sýrska armáda tam vkĺzla a obkľúčila Dotán, boli všade okolo. 49

A Geházi, prorokov sluha sa zobudil a povedal: „Ó, môj otče, všade okolo je tu armáda. Sme úplne obkľúčení." 50

51

On povedal: „S nami je viacej ako s nimi." Vidíte?

A Geházi sa pozrel okolo a ovedal: „Nikoho nevidím." On povedal: Pane Bože, otvor tomu chlapcovi oči." A jeho oči sa otvorili a všade po kopcoch bolo plno anjelov a vozov, neviditeľná moc. 52

Eliáš išiel rovno tam a Biblia hovorí, že ich ranil slepotou. On išiel ku nim, oni boli slepí na neho. Išiel tam a povedal: „Hľadáte Eliáša?" 53

Povedali: „Áno, jeho hľadáme." Povedal: „Poďte, poviem vám presne kde je" a viedol ich rovno do pasce, rovno tam kde bola armáda ... a išiel tam a dostal ich. 54

No, Biblia hovorí: „On ich ranil slepotov." A hotovo. A ľudia sú dnes tak duchovne slepí, že hodci Pán Boh prichádza dole medzi ľudí a robí všetko, veci, ktoré zasľúbil, oni to stále nemôžu vidieť. Sú duchovne slepí, nepoznajú Boha, nepoznajú jeho veľkú moc. No, vidíme, že to tak robili v čase Eliáša a dnes to stále tak robia. Boh ich ranil slepotou. Oni dnes hovoria, že zázraky neexistujú, že nieto niečo také, že všetko to je len emócia. 55

A oni to isté hovorili o Eliášovi, pretože keď on bol vzatý a Elizeus nastúpil na jeho miesto, mladý muž, mladý plešivý, deti za ním behali a hovorili: „Plešivý, prečo si neišiel s Eliášom?" Vidíte? Tí ľudia tomu vôbec neverili, potom hodci sa stalo tak veľa vecí. A tento veľký muž Boží bol prenesený do neba na ohnivom voze a ľudia tomu stále neverili. A nechali svoje malé deti pobehovať za týmto mužom a oni volali: „Plešivec, prečo si ty neišiel hore?" Vidíte? A prorok potom preklial tie deti a medvedica zabila z nich 42. 56

Všimnite si teraz. Dnes, ako to bolo aj vtedy, oni dávajú Slovu svoj vlastný výklad. No, keď to chcú robiť, to je ich vec, ale oni sa snažia spraviť aby sme tomu verili. Biblia hovorí: „TotoBožie Slovo nedeje sa z vlastného rozlúštenia." Boh mu dáva svoj vlastný výklad. Boh 57


12

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

potvrdzuje svoje Slovo a to je jeho výklad. Ako som už veľakrát povedal, On povedal na začiatku: „Buď svetlo." A bolo svetlo. To nepotrebuje žiadny výklad, to sa stalo. On povedal: „Panna počne." A ona počala. On povedal, že vyleje svojho Ducha a vylial. A On povedal: „V posledných dňoch," veci, ktoré On bude robiť a On to robí. To nepotrebuje žiadny výklad. Boh tomu dáva svoj vlastný výklad. Nezáleží na tom čo hovoria hlúpi ľudia, to Boha ani trochu nezastaví. Keď bol Ježiš na zemi, On mal toľko nevery s ktorou musel zápasiť, koľko máme aj my dnes a možno viacej. Ale to Ho nezastavilo. On išiel rovno ďalej, činil svoju službu a Boh potvrdzoval všeko čo robil. On povedal: „Ja nie som sám. Môj Otec a Ja sme jedno. On prebýva vo mne. To nie som ja, ktorý činí tie sklutky, to je Otec, ktorý prebýva vo mne. A ak nekonám Jeho skutky, potom Mi neverte; ale ak konám tie skutky a jednako mi nemôžete veriť, verte tým skutkom." Vidíte? Inými slovami, oni ... „Skúmajte Písma," On povedal: „pretože si myslíte, že v nich máte večný život, tým, že ich poznáte. A samé tie Písma svečia o Mne." Amen! Čo za výrok! Oni sú to (Tie Písma), ktoré vám hovoria kto som." Povedal Ježiš. 58

A to sú Písma, ktoré vám hovoria o hodine v ktorej žijeme a o veciach, ktoré vidíte, že sa stali, to je Sám Boh medzi svojím ľudom. Nič nemôže vskriesiť mŕtveho, okrem Boha. Nič nemôže robiť tie veci, ktoré On teraz robí, okrem Neho. Lebo Biblia povedala: On je ten istý včera dnes i naveky." 59

No, vidíme potom ten moderní trend ľudí: „Ó tie dni pominuli, nieto niečo také ako zázraky. Tí ľudia sa všetci dostali len do emócie." 60

Počúvajte toho Eliáša, proroka, kričal proti ním a proti ich teológom. Všimnite si, všimnite si, on hovoril ako keby on sám bol Boh. Eliáš hovoril ako keby on sám bol Boh: „Nespadne z neba ani rosa až kým ju ja nezavolám." Amen! Tak veru. Ten prorok bol tak dlho v prítomnosti Božej ... 61

Tí proroci v starom Zákone, alebo kedykoľvek, keď žili v prítomnosti Božej, že až sa stali Slovom, ich posolstvo je samo Slovo. Pamätajte, on povedal „TAK HOVRÍ PÁN!" A keď títo muži mali tie posolstvá od Boha a oni boli do toho tak zabalení, že ich vlastné myslenie ... To mohlo byť proti ich mysleniu, oni to možno neboli schopní vidieť správne. Ale oni hovorili Slovo Božie, „TAK HOVRÍ PÁN!" 62

„Nebude dažď až kým ho ja nezavolám!" Ó, čo za výrok! On bol v prítomnosti Božej a bol tak dokonale potvrdení. A pamätajte, to tiež nasleduje Ámos 3/7: „Lebo Pán Boh nečiní ničoho až kým to prv nezjaví 63


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

13

svojím sluhom prorokom." On povedal: „Nebude žiadneho dažďa!" On prv ... Oni sa mu vysmievali, mysleli si, že je blázon. „Ten fanatik." Ale vidíte? On mal TAK HOVRÍ PÁN, že nebude pršať. A Boh, prv ako to urobil On to zjavil Eliášovi, svojmu sluhovi. A on bol potvrdený, dokázaný prorok, tak ľudia mali činiť pokánie. Ale namiesto toho, oni sa mu vysmievali, vraveli: „Máme dosť dažďa! Rezervátory sú plné. Rieky tečú dobre." 64

Biblia hovorí, že za tri roky a šesť mesiacov nebola ani len rosa. Všetky potoky a voda vyschli, všade! To nebol ten človek, to bol Boh, ktorý hovoril cez toho človeka! Tak to bolo. Stále to vieme. Tak on ... 65

Vidíme, že keď prichádza nejaký muž, poslaný od Boha, Bohom ustanovený, s tým skutočným TAK HOVRÍ PÁN, to pososlstvo a posol sú jedno a to isté. Pretože on je poslaný aby reprezentoval TAK HOVRÍ PÁN, Slovo za Slovom, tak on a jeho posolstvo, to je to isté. 66

Nejaký denominačný človek pod záštitou denominácie, on a jeho cirkev sú jedno. Teológ pod teológiou, vytvorenou nejakou denomináciou, on a jeho posolstvo sú jedno. Cirkevná teológia a teológ. Je to tak. 67

Tak keď nejaký človek prichádza s TAK HOVRÍ PÁN, on a jeho pososlstvo sú jedno. A keď prichádza Eliáš s TAK HOVRÍ PÁN, on a jeho posolstvo sa stali jedno. Tak ako Ježiš, keď On prišiel, On bol Slovo. Ev. Jána 1. Tak Slovo Božie a posol na ten vek to bolo to isté, po celý čas. Je to tak. 68

Ježiš bol Slovo, ktoré bolo prorokované. On bol to, čo tí proroci hovorili, že sa stane: „Panna počne a porodí toto dieťa." Tam na začiatku im Boh povedal: „Semeno ženy rozdrtí hadovi hlavu, a on rozdrtí jeho pätu." Všetky tieto proroctvá boli už dané. Plačúci Dávid, všetci tí ostatní proroci počas tých vekov hovorili o Ňom. On bol manifestáciou toho Slova! Haleluja! 69

Vidíte teraz ku čomu sa snažím dostať? Hovoril som ku vám dnes ráno veľmi jasne. Či nevidíte autoritu živého Boha v živej cirkvi, v Neveste? Chorí sú uzdravení, mŕtvi vskriesení, chromí chodia, slepí vidia, evanjelium sa šíri vo svojej moci, lebo Posolstvo a Posol sú jedno. Slovo je v cirkvi, v osobe. 70

Slovo Božie bolo v Eliášovi keď on tam vystúpil s TAK HOVRÍ PÁN a povedal: „Nebude pršať." To nebol Eliáš, to bol Boh v Eliášovi. 71

72

Veľkrát som povedal, ako mi raz povedala tá pani z kresťanskej vedy,


14

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

už som to veľakrát hovoril. Ona povedala: „Pán Branham, príliš veľkú chválu pripisujete Ježišovi." Povedal som: „Dúfam, že to je jediná vec za ktorú sa musím zodpovedať." Ona povedala: „Snažíte sa pripísať mu Božskosť." Povedal som: „On bol Božský." 73

Povedala: „Ó, On bol prorok, On bol dobrý človek, ale nebol Boh."

A ja som povedal: „Dobre, ukážte mi jedno miesto Písma, ktoré hovorí, že nebol." 74

A ona povedala: „V ev. sv. Jána je povedané, že On zaplakal, keď išiel ku Lazárovmu hrobu." 75

„Dobre." Povedal som: „On skutočne zaplakal. On bol oboje, človek aj Boh. On bol človek, keď plakal; ale aby vskriesil mŕtveho, to musel byť Boh." Je to tak. A ja som povedal: „On bol človek, hladný; ale bol Boh, keď nakŕmil päť tisíc ľudí z pár chlebov a piatich rýb." Je to tak. „On bol človek, keď spal vzadu v člne; ale to bol Boh v Ňom, ktorý dokázal utíšiť more." Lebo prečo? On a jeho posolstvo boli jedno. 76

On povedal: „Ja a môj Otec sme jedno. Môj Otec prebýva vo mne." On bol plnosť Božstva telesne. 77

Myslím, že to bolo také zarážajúce jedného dňa, keď som priniesol sedem cirkevných vekov. Zo začiatku som nevedel ako to, že Ježiš tam stojí s tými ... s tým bielym takto okolo, kde je povedané: „Jeho vlasi boli ako biela vlna." Nevedel som pochopiť ako tridsať tri ročný človek bude snehobiely. 78

Zavolal som dobrému teológovi, letničnému teológovi, dobrému drahému priateľovi. Bol to brat Jack Moore. On je bystrý, inteligentný človek. On povedal: „Brat Branham, to bol oslávený Ježiš. On takto vyzerá po tom keď bol oslávený." Nie, nemohol som tomu uveriť. Nie. 79

Povedal som: „Dobre brat Moore, ďakujem." Išiel som tam do tej miestnosti a hovoril som ku Bohu. Zobral som hneď konkordáciu a našiel som to tam v Danielovi, kde je povedané: „A prišiel ku Starodávnemu dňov, ktorého vlasy boli ako biela vlna." Povedal som: „Pane, neviem čo povedať a ja mám zodpovednosť." No, to bolo pred ... a pamätajte, pred otvorením siedmich pečatí, asi rok alebo aj viac predtým. A ja som sa tam modlil: „Pane, čo to znamená?" 80

81

A pozrel som sa, niečo predo mnov stálo, stál tam nejaký človek a to


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

15

bol sudca a na hlave mal bielu parochňu. Tí starí sudcovia v dávnych dňoch zvykli nosiť bielu parochňu aby tým bolo ukázané, že on má najvyššiu autoritu. A potom keď som videl Ježiša s bielou parochňou, povedal som, že to len potvrdzuje pravdu, ktorú poznáme, že On je najvyššou autoritou. Boh vydal svedectvo o tom istom na hore Premenenia. Povedal: „Toto je môj milovaný Syn, jeho počúvajte," najvyššia Autorita! 82

Potom tam vtedy na začiatku Siedmich Pečatí, keď prišli dole tí anjeli vo forme pyramídy, stál tam a povedal mi aby som sa vrátil sem naspäť a hovoril o týchto Siedmich Pečatiach. Že On bude so mnou. Ukázal mi čo to bolo, tie stratené veci. Ja som si stále myslel, že to bolo zapečatené na zadnej strane tej knihy, že to je niečo, čo nebolo zapísané v Knihe, ale ukázalo sa, že je oznámené, že On by to nemohol urobiť. To nie je niečo, čo nebolo zapísané v Knihe ... To je niečo, čo v tej Knihe bolo skryté. „Lebo ktokoľvek z toho odníme jedno slovo alebo pridá jedno slovo do toho .." Tak to je tajomstvo, ktoré bolo v tej Knihe v týchto siedmich cirkevných vekoch. Každý jeden z nich vyprodukoval tajomstvo, všetko ohľadne vodného krstu a týchto iných vecí, ohľadne ktorých oni tak dlho tápali. 83

A potom, keď sa to vznieslo hore, tie veľké observatóriá od Kalifornii, cez Mexico, Tucson a všade urobili z Toho snímky. Bol to tajomný pohľad. A brat Fred Sothmann, ktorý je tu, sedí rovno tam vzadu a ja a brat Gene Norman, stáli sme tam prítomní, keď sa to vznieslo hore. Urobili fotografiu a stále nevedia čo to je. Nedávno, každý hovoril: „Pozrite sa tu na toto, vyzerá to ako toto a ako sa v tom prelínajú krídla tých anjelov." 84

Jedného dňa, keď som to obrátil doprava, ukázalo sa, že to je Ježiš Kristus, presne tak dokonale ako Ho namaľoval Hoffman. Stál tam s bielou parochňou, díval sa dole na zem, ukazujúc, že On je najvyššia Autorita. Nebesia to vyhlasujú, Biblia to vyhlasuje, Posolstvo to vyhlasuje. Všetky tie vyhlásenia hovoria to isté. Najvyššia Autorita s bielou parochňou. Vidíte pod ňou jeho čiernu bradu. Mnohí z vás ste videli tú fotografiu. Máme ich tam. Obráťte to len doprava, pozrite sa na to z boku. Tam On je, tak dokonale ako keby to bola jeho fotka. Oni sa na to dívajú z nesprávneho uhla. Musíte sa na to dívať pod správnym uhlom. A jedine Pán Boh môže zjaviť, ktorý je ten pravý uhol. Obráťte to doprava a pozrite sa na to. Tam Ho máte tak dokonale ako keby to tam bol odfotené. 85

Keď som Ho prvýkrát videl, vyzeral ako Hlava na Hofmanovom obraze. Nikdy predtým som to (ten obraz) nevidel a po niekoľkých 86


16

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

rokoch som to uvidel v modlitebni Billy Sundaja. Odvtedy mám stále vo svojom dome tento obraz. Potom, tu na oblakoch, to ukazuje, že to je ten istý Boh, ktorého som videl tam v tom videní, keď som bol ešte len chlapec, tam vonku kde stojí tá škola. On tak vyzeral. A tu na nebesiach o tridsať tri rokov neskoršie je vyhlásené, že to je pravda. Takto On vyzerá; nie ako niečo tajomné, čo niekto vymyslel. 87

Ako vo Vatikáne, oni tam majú namaľovaného Krista s krádkou bielou briadkou okolo brady, či s briadkou asi pol cóla dlhou, okolo brady a tu takto a nazývajú to Kristus. 88

To mi pripomína jedného grétskeho umelca, videl som to raz v starodávnej katedrále, ktorý znázorňoval ako vyzerali Adam a Eva: „Vyzerali tam ako zvieratá alebo niečo také." To je to, čo môže pochopiť telesná myseľ z nejakých duchovných veci. Ja myslím, že Adam bol najkrajši muž, ktorý kedy žil a Eva bola dokonalá žena v každom zmysle. 89

No, telesná myseľ zabalí tie veci do svojich vlastných predstáv, potom to Boh posiela a odhaľuje tie veci Svojou mocou. A to je presne to, čo sa stalo tu vo dňoch Achaba. 90

No, vidíme, že Eliáš to mohol povedať pretože posolstvo na tú hodinu a Slovo Božie ... Alebo posol, Posolstvo - Posolstvo a Slovo, to bolo presne jedno a to isté. Prorok, Slovo, Posolstvo; posol, Pososlstvo a človek, to bolo jedno a to isté. Ježiš povedal: „Ak nečiním skutky, ktoré sú napísané o Mne, potom Mi neverte." To je dobre. Každý človek je jedno so svojím posolstvom. 91

Preto dnes ľudia nemajú vieru do činenia skutkov Božích, pretože neprijímajú Božie Pososlstvo. Oni neveria Pososlstvu. 92

Ale pre tých, ktorí veria v Božiu hodinu v ktorej žijeme sú tieto veci skrytým pokrmom. Predstavte si len, Boh to tak ukryl, že oni sa dívajú rovno na to a nevidia to. Takto isto Eliáš zaslepil sírsku armádu. Takto isto Boh zaslepuje neveriacich aby nevideli slutočný, opravdový pokrm detí, veriacich. 93

Ľudia nazývali Noeho fanatik, lebo staval archu, jeho oči boli otvorené na Slovo Božie a na zasľúbenie. Tá istá vec, ktorú oni nazývali fanatizmom, spasila Noeho a jeho rodinu. Vidíte, presne tá istá vec. To z čoho sa ľudia vysmievajú, to je to za čo sa my modlíme. Vec, ktorú ľudia nazývajú bláznovstvo, my to nazývame veľkým. To čo svet nazýva veľkým, Boh to nazýva bláznovstvo. A čo svet nazýva bláznovstvo, Boh 94


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

17

to nazýva veľkým. To je prestný kontrast medzi dobrým a zlým.. Ježiš Kristus ten istý včera dnes i naveky. Pamätajte on odišiel na svoje tajné miesto podľa Božieho plánu, podľa Božieho povolania a podľa Slova Božieho. Eliáš vošiel do svojej tajnej skrýši skrze Božie predzvedenie - plán a skrze povolanie, ktorým bol povolaný a podľa Slova. Ak toto nie je spôsob ako tam my vojdeme, tak potom neviem ako sa tam dostaneme. 95

A všimnite si, prv ako začala suchota, Eliáš odišiel na toto tajomné miesto aby tam žil. Presný obraz toho ako to bude predtým, keď súd začne narážať na zem, cirkev je už vyvolaná, Nevesta je už vybraná a len čaká predtým ako začne udiarať súd. Už čaká, sýti sa Božou potravou, teší sa z požehnaní Božích. Každý človek podľa svojho normálneho rozumu vie, že ideme rovno naproti, že sme rovno v hodine súdu. 96

Pozrite! Brat Banks a niektorý z vás ktorý ste tu dnes večer, ktorí ste stáli to ráno na tom kopci. 97

A chcem hovoriť o tom kopci na budúcu nedeľu ráno ak dá Pán. Mám veľké zjavenie, niečo ďalej, čo sotva môžem zadržať aby som to dnes nepovedal. Ale mám ... Vidíte? To sa proste neustále po celý čas deje jedna vec za druhou. Vidíte? Nikdy sa to neprestane diať, pretože to je TAK HOVORÍ PÁN! 98

Každý z vás, tisíce krát tisíce na páskach, počuli ste ma povstať a povedať: „TAK HOVORÍ PÁN, stane sa to a to." A ešte aj noviny a časopisi museli vyhlásiť, že je to tak. Oni nevedia čo to všetko znamená, ale to videli. Nevedia čo to je, ale videli, že to presne potvdrzuje, že Slovo je pravda. 99

Keď sme stáli tam dole pri rieke, keď vtedy prišiel dole ten anjel Pánov, 33 rokov, bolo to v 1933, prišiel dole a povedal tie veci, ktoré povedal. Vyšiel som z vody a na brehu stálo veľa ľudí, povedali: „Čo to znamená, Billy?" 100

Povedal som: „To nebolo pre mňa; to bolo pre vás. Ja verím; vy nie." A išiel som ďalej. 101

A potom mi povedal ten pastor: „Chceš povedať, že ty, ktorý si vychodil len sedem tried, že pôjdeš do celého sveta a budeš sa modliť za vládcou a ľudí vo vysokom postavení a za kráľov a všetkých?" Povedal: „Ó, zabudni na to!". 102

Nemohol som na to zabudnúť, bolo to vyrité do môjho srdca. Teraz tu, po tridsiatych troch rokoch, všetko to čo On povedal sa stalo presne 103


18

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

tak, ako to On povedal, že to urobí. On je Boh a nemôže sklamať. On stále drží svoje Slovo. On ... Nikdy v to nepochybujte. Všimnite si teraz, on tam odišiel podľa Božieho plánu, predzvedenia, Božieho povolania a podľa Božieho Slova a odišiel tam prv ako nastalo sucho. 104

A teraz vieme, že súd je pripravený udrieť. Keď sme stáli vtedy na tom kopci, brat Banks Wood tu sedí, išli sme hore na ten kopec. Možno to znovu zopakujem, aby som posilnil vašu vieru do tohoto modlitebného radu, ktorý budeme mať za ďalších desať, pätnásť minút. Išiel som len ďalej s bratom Banksom. On bol ... Zdá sa mi, že doma nechal sestru Ruby, keď bola chorá. A išiel za mnov, všimol som si, že je červený do tváre. A pozrel som sa dozadu a pomyslel som si, že chôdza do toho kopca môže byť pre neho trošku namáhavá, tak som trochu spomalil. Bolo to rovno v tých pustatinách, rovno hore boli takéto kopce, presne tam, kde sa zjavili tí anjeli Pánovi. Išli sme vtedy rovno tým smerom, kde sa oni zjavili niekoľko mesiacov predtým. 105

A keď som išiel hore na ten kopec, Duch Boží ... Keď som sa otočil, aby som sa pozrel na vrchol toho kopca, On povedal: „Zodvihni kameň a povedz mu - TAK HOVORÍ PÁN, za niekoľko hodín uvidíš Slávu Božiu." 106

Zodvihol som len kameň a povedal som: „Brat Banks, neviem prečo" - vyhodil som ho do vzduchu a povedal som: „TAK HOVORÍ PÁN, budeš vidieť Slávu Božiu." 107

Opýtal sa: „Týka sa to Ruby?" Povedal som: „Nie, nemyslím si, že by to malo niečo spoločné s tebou, s Banksom alebo s Ruby, ani s jedným. Myslím si len, že proste bolo povedané TAK HOVORÍ PÁN, niečo sa stane." 108

A na druhý deň ráno keď sme tam stáli, mnohí , neviem koľkí tu teraz sedíte, bolo nás tam dvanásť alebo štrnásť, pätnásť. Zrazu prišiel ku mne jeden kazateľ a opýtal sa: „Brat Branham, nazývam sa tak a tak. Bol som jedným z tvojich sponsorov v Kalifornii." 109

Povedal som: „Som rád, že ťa stretával." Douglas McHughes. On povedal: „Som rád, že som sa s tebou stretol." Potriasli sme si ruky. 110

On povedal: „No, chcem sa ťa niečo opýtať." Je tu brat Roy Robertson, člen staršovstva, brat Wood, Terry a Billy a ó, brat Mac Knelly a neviem kto všetko tam stál. A ja .. On povedal: „Chcem sa ťa 111


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

19

niečo opýtať." Povedal: „Dáva ti Pán videnia aj takto vonku?" Povedal som: „Áno, brat, ale sem idem na to aby som tak trochu od toho odišiel, aby som si oddíchol." A takto som sa pozrel a videl som silného doktora ako sa na neho díva a povedal: „Reverend McHughes, táto alergia v tvojom oku ťa zakrátko pripraví o oko. Už ťa liečim dva roky a nič s tým nemôžťem urobiť." A obrátil som sa ku nemu a povedal som mu: „ Pýtaš sa ma to preto, lebo tvoj doktor ti nedávno povedal, že máš v oku alergiu." Bolo poludnie okolo jedenásť hodín a on mal slnečné okuliare. A ja som povedal: „Nemáš ich kvôli slnku ale kvôli svojmu oku. On ti povedal, že stratíš to oko." 112

A on začal plakať. Povedal: „Je to tak." Obrátil som sa aby som išiel ďalej. Držal som lopatu. A pozrel som sa a videl som ho tam stáť ako sa na mňa díval a oči mu len tak žiarili. Povedal som: „Ale TAK HOVORÍ PÁN, nestratíš to oko." Minulú jeseň som s ním bol na poľovačke, vidí lepšie ako ja alebo ktokoľvek tu. Tak veru. 113

A videl som staršiu pani ako stiahla dole punčochu a zodvihla na kraji sukňu. Povedala: „Synu, keď budeš vidieť brata Branhama, povedz mu aby sa pomodlil za moju nohu." A pozrel som sa tam dole a malé ... vyzeralo to ako nádory všade dookola na nohy. 114

Povedal som: „Tvoja matka je šedivá pani." („Môj synu" Vidíte?) Prv ako si sem išiel tak ti povedala, že ak ma budeš vidieť aby si mi povedal, či by som sa nepomodlil za jej nohu. Má na nej také malé nádory, všade na nohy." Zdalo sa že odpadne. 115

Povedal: „To je pravda." Povedal som: „Povedz jej aby sa nebála, bude to vporiadku." Vykročil som ďalej a vtedy som počul Boží Hlas, povedal: „Odstupte sa rýchlo z cesty." Stál tam Roy Robertson, vedel som, že on je starý vojnový veterán, položil som mu ruku na plece a povedal som: „Brat Roy, rýchlo sa schovaj, čím skorej!" 116

Povedal: „Čo sa deje?" Povedal som: „Odstup sa! Schovaj sa!" A len čo som vykročil, odložil som lopatu, otočil som sa, zložil som si klobúk. A tu On prichádzal. Sláva Pánova zostupovala ako víchor, ktorý takto rozpáral z boku ten kopec a bolo počuť hukot a to miesto sa takto triaslo, zoťalo to vrcholce kríkov tesne okolo tri alebo štyri, päť stôp nad mojou hlavou. Zodvihlo sa to takto ako lievik a znovu to zahučalo. A tri 117


20

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

razi to tu takto prišlo. Potom keď to odišlo, tretí krát, prišiel brat Banks a povedal: „To bolo to o čom si hovoril?" 118

Povedal som: „Áno." Povedal: „Čo to bolo?" Povedal som: „Boh sa zjavuje vo výchrici." Nevedel som, či On chce aby som to tým ľuďom povedal alebo nie. 119

Potom som išiel ďalej a trochu som sa modlil. On mi potom povedal, že im to môžem povedať. Povedal som: „To je súd, ktorý naráža na západné pobrežie." Pozriťe sa dnes naňu! Pozrite sa čo sa stalo za niekoľko hodín potom: Aliaška sa potopila. A teraz to všetko pôjde pod vodu. Vchádzame pod súd, milosť bola odstrčená. 120

Ale vďaka Bohu, že máme skrytý pokrm, duchovný pokrm, že žijeme na dobrote a milosti zjavenia sa Ježiša Krista v týchto posledných dňoch, kde sa On sám potvrdzuje medzi svojím ľudom. Amen! Oni vošli. Eliáš tam vošiel prv ako nastalo sucho. Vďaka Bohu, že môžeme byť vovnútri predtým ako nastáva súd. Teraz je čas vyjdenia a vojdenia, vyjdenia von z tých organizácií a vojdenia do Krista, čas vyjdenie von a vojdenie dovnútra pre všetkých skutočných veriacich. 121

On bol vtedy vyvolaný a zostal tam vovnútri. Pamätajte, on neopustil ten potok, až kým ho Boh nezavolal. 122

A potom keď tá suchota mala už skončiť, On ho ztade zavolal a poslal ho do domu vdovy. Všimnite si, On túto vdovu povolal a táto vdova nemala žiadne spoločenstvo s neveriacimi (neprijala znamenie šelmy počas toho sucha), tak On ho zavolal ... zavolal ju ... zavolal Eliáša aby zaopatroval túto vdovu. Oni mali len jeden malý posúch, jednu malú vec ktorej sa držala. A Eliáš povedal: „Prv to daj mne. Lebo TAK HOVORÍ PÁN, hrnček sa nevyprázdni ani olej v nádobe nevyschne až do toho dňa, ktoré Pán Boh pošle na zem dášť." Dajte Boha na prvé miesto, jeho Slovo na prvé miesto! 123

Všimnite si, v tom hrnčeku bola stále múka. Stále keď išla pre múku, v hrnčeku bola múka. V nádobe bol olej, stále keď išla preň. Prečo? Múka reprezentovala Krista v obeti múky. Tie zrnká museli presne pasovať, každé muselo byť zomleté. Každé zrnko tejto múky bolo úplne rovnaké, a to ukazuje, že On je ten istý včera, dnes i naveky. To bolo Slovo, Chlieb života, ktorý nasleduje to posolstvo, aby potvrdil to Slovo. 124

125

Tak je to dnes, pratelia. Tak je to dnes, že ten Chlieb Života, ktorým


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

21

sa sýtia deti, nasleduje Pososlstvo Božie, aby im dával pokrm počas tej suchoty. Čo keby on zastal dnes v našej prítomnosti? Čo keby práve teraz zastal tu v našej prítomnosti? On by sa správal a robil presne to isté ako to robil vtedy, keď bol v tele tu na zemi. Nevesta je časťou Muža, Cikrev je taká istá ako Kristus. Skutky, ktoré Ja činím, vy tiež budete činiť." A to je Slovo, ktoré to vykonalo. On nám povedal, že skutky, ktoré On činil, že my tiež budeme činiť. Znovu tu vidíme, že ak je v nás Slovo a prišlo ku nám, ako prišlo vtedy ku Eliášovi, ono bude robiť to isté, čo robil on, on nás bude sýtiť tajomnými veciami Božími, ktoré sú skryté pred svetom. Ó. To znovu ukazuje, že posolsvo a posol sú jedno. Duchovný pokrm je pripravený a teraz je jeho čas. A každý z vás môže mať tento pokrm ak si ho prajete, ak ste ochotní zbaviť sa všetkej nevery tejto hodiny, ak ste pripravení prísť do Krista, prísť do Jeho zasľúbenia. A pamätajte Jeho zasľúbenia v Malachiášovi 4, v Lukášovi 17/30, tiež v ev. Jána 14/12 (a oveľa viac miest Písma, ktoré hovoria!) Joel 2/38 a všetko to čo On má robiť, či vlastne 2/28, čo On bude robiť v týchto posledných dňoch. A ako povedal prorok, že v týchto posledných dňoch bude svetlo, ako to bude prebiehať, čo to bude robiť, všetky Písma ukazujú na tieto posledné dni. A to je Kristus! Ak sa teraz môžete skryť v tom, na tom tajnom mieste, môžete jesť a vidieť dobrotu a milosrdenstvo Božie. Ak ste chorí, tam je uzdravenie. 126

Pamätáte sa keď Eliáš, neskoršie, zavolal dole ... Po tej obeti múky, ktorú mal, ktoru bol Kristus, a zaopatroval tým dom tej vdovy. Všimnite si, potom neskoršie, keď zavolal z neba oheň a tak ďalej a dokázal že ho poslal Boh, prorockého Ducha ... 127

Všimnite si, na púšti, keď tam ležal pod tým jalovcom, prišiel ku nemu anjel s takým istým pokrmom a upiekol nejaké posúchy a dal mu jesť. A trochu neskoršie On dal znovu na neho spánok a zobudil ho a mal tam pre neho ešte koláče (posúchy) z múky. A on išiel v sile toho pokrmu štyridsať dní. Sláva Bohu! On je ten istý včera, dnes i naveky. Ó, ako ho milujeme, duchovný pokrm na svoj čas. 128

„Nepatrí sa zobrať chlieb deťom a dať ho psom." Či nepovedal Ježiš to isté tej Síroféničanky? On bol poslaný ku svojim vlastným. Je to tak. A to je ten ku komu On prišiel ... On nešiel ku pohanom. 129

130

A teraz, dnes On navštevuje pohanov v ich čase a nesluší sa ...

Vy hovoríte: „Prečo to Posolstvo nejde tam na tie veľké miesta, na tie veľké kampane, medzi denominácie?" 131

132

To nie je ich pokrm, to nie je tak zvaný cirkevný pokrm. To je pokrm


22

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

pre Nevestu. To je duchovný pokrm na daný čas. Ich by z toho bolel žalúdok, pre nich je to príliš silé. Vidíte? Vidíte? Nemôžete to urobiť. Ale pre deti je to chlieb, to je život, to je Ježiš Kristus ten istý, včera, dnes i naveky. Ak teraz nezačneme vyvolávať modlitenbý rad, tak by sme to pretiahli a tak skloňme na chvíľu hlavy. 133

Drahý Bože, pokrm na daný čas, duchovný pokrm. Niečo o čom svet nič nevie. Ako sme počuli nášho Pána ako povedal ten večer alebo ten deň tam dole v Samárii, na tom istom mieste kde chodil Eliáš a povedal: „Ani len rosa nespadne kým ju ja nezavolám." Tu stojí Ježiš a hovorí svojim učeníkom. 134

Povedal: „Majstre, prečo neješ?" A On povedal: „Mám ja pokrm o ktorom vy neviete." Skutočne, Pane, Jeho pokrmom bolo činiť vôľu Božiu, vidieť skutky Božie, ktoré Boh manifestoval v Jeho čase. On tam bol nato aby videl, že to sa stalo. „Ja nerobím nič, iba čo mi prv ukáže Otec. To čo mi Otec ukazuje, to robím." 135

A Otče, tak je to dnes. Cirkev, skutočný veriaci, to Telo veriacich má prístup ku pokrmu, ku duchovnému pokrmu, o ktorom tí veriaci len podľa mena nič nevedia. Svet nevie nič o tomto pokrme, Otče, Ale Tvoja cirkev, Tvoj ľud, Nevesta Tvojho Syna to miluje. 136

Máme prístup ku uzdravenieu nášho tela, keď sú doktory bezradní. Pristúpili sme ku tomuto. To je jeden z Božích pokrmov, ktorý dal svojej cirkvi a zasľúbil to na tento posledný deň svojím veriacim deťom. A Otče, pomôž nám byť veriacimi deťmi, lebo veriacim je všetko možné. Udeľ nám to, drahý Bože. Prosíme to v mene Ježiša. Amen. 137

Myslím, že Billi mi hovoril, že rozdali nejaké modlitebné karty. Ak mi povie niekto to písmeno, ktoré je na modlitebnej karte, to je všetko čo chcem. C? Dobre. Zoberme C, jedna, začnime, až kým nebudem mať na začiatok niekoľkých v rade. Viete, teraz, oni môžu byť všade. No, ak všetci ... Dobre, viete, ja sa budem snažiť toto. Neviem, či to môžeme robiť alebo nie. Alebo či môžeme len zaradom vyvolávať ľudí, seďte potichu. Mne to nevadí. Keby ste radšej prišli sem hore na pódium alebo boli zavolaní, to nevadí, akokoľvek. Ja som závisli úplne na Duchu Svätom. Ja som závislí na Ňom aby hájil toto Slovo, ktoré som kázal. 138

Brat Georg Wright, verím tomu. Od malého chlapca, keď som chodieval do tvojho domu, pred mnohými rokmi a počúval som toho 139


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

23

lelka, ktorý sedel na strome, stále verím to isté pososlstvo. Verím, že to je to isté. No dobre, vidím že tu robia miesto pre tých ktorí sem budú prichádzať aby sme sa za nich modlili. No dobre, modlitebná karta C, číslo jedna, dva, tri, štyri, päť, poďte prví a postavte sa tu. Ak nemôžete sem prísť, zodvihnite len ruku, niekto vám pomôže. Prečo ne ... Áno. Modlitebná karta C, jeden, dva, tri, štyri, päť. A teraz si všimnite, vy ktorí nemáte modlitebnú kartu ... 140

No, takýto modlitebný rad som nemal už veľmi, veľmi dlho. Koľkí sa pamätáte na moje poverenie, keď sme tu stavali túto modlitebňu? On povedal: „Konaj dielo evanjelistu." Nepovedal, že ja som evanjelista. Povedala: „Konaj dielo evanjelistu," vidíte? lebo príde hodina, keď sa to zmení." A tá hodina nastáva. No dobre. 141

No, v tomto, On ... Nemôžete miešať spolu dve alebo tri rôzne služby, pastorskú a evanjelizačnú naraz. Nemôžete byť prorok a napríklad pastor naraz v tom istom čase. Vidíte? Pretože máte rozdielnu pracu, rozdielnu službu. 142

Ale Pán mi dal to čo som mal robiť vo svojom pososlstve. Ale potom povedal: „Konaj dielo evanjelistu, plne potvrdzuj svoju službu, pretože príde hodina, keď neznesú zdravého učenia." Či to neprišlo teraz! Každá cirkevná denominácia ma odstrčila, oni neznesú zdravého učenia. „Ale podľa svojich vlastných žiadostí si budú hromadiť učiteľov a odvrátia sa ku bájkam. A budú činiť veľké veci aby z toho ťažili, ako Janes a Jambres, ktorí sa postavili proti Mojžišovi, ale ich nerozum sa ukáže." Vidíte? Vidíte? To je ono, napodobovatelia! Vidíte ako Jambres ... 143

A Boh v nebi vie, že to leží rovno tam v uholnom kameni tejto modlitebni od 1933 roku, napísané na papiery z Biblie, leží to rovno tam. Pozrite ako to oni vyplnili. Pozrite čo sa deje. Napodobovanie, presne tak. Je povedané: „Nechaj ich tak, ich nerozum sa ukáže tak isto, ako to bolo pri Janesovi a Jambresovi." Sme tu, v tom čase. 144

Videl som vtedy tú cirkev, keď sme ešte len kládli ten uholní kameň, ľudia sa dívali prehnutí cez parapety a všade okolo, stáli okolo stien modlitebni. Tu to máte. A hovorili, keď stavba narastala, ľudia tu z mesta hovorili: „Za šesť mesiacov ..." My s dolárom a osemdesiatimi centami sme sa pustili do stavby modlitebni, mnohí ľudia, od stavby garáží boli rozhodnutí, že to bude ich garáž. Ale to je stále košiar pre Božie ovce. 145

146

Jeden, dva, tri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Dobre.


24

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

No. „Ja Pán som to sadil, Ja to budem zalievať dňom i nocou, aby to nikto nevytrhol z mojej ruky." Pozrite sa na tú kritiku! Nestojí za tým žiadna denominácia. Nie je tu v okolí žiadny taký zbor. Žiadni letniční ani nikto na okolí, kto by to podporil. Každý je proti vodnému krstu, každý je proti všetkým tým ďalším veciam. Ešte aj moja vlastníá rodina, môj vlastný otec ma vyhodil zo dverí, zobral som si do papierového vreca svoje oblečenie a odišiel som a býval som v New Albany. Je to tak. 147

Ale prešiel som už cez mnohé nebezpečenstvá, osídla a nástrahy. Je to milosť, ktorá ma až potiaľto chránila (Mám šesťesiat šesť rokov a zakrátko prejdem cez tú rieku) Tá milosť ma ďalej bude niesť. Keby som ta už bol desať tisíc rokov, v jasnom svetle ako slnko; Nebudeme mať menej dní aby sme spievali Bohu na chválu, než ako vtedy, keď sme začali. Ó, ako milujem Ježiša, On je pre mňa všetko na svete! Ó. No dobre. Koľkých som ... Kde som skončil, pri čísle desať? Môžeme vyvolať ešte viacej? Dobre. Čo to bolo, desať? Pätnásť, dobre. C, od desať do pätnásť, kdekoľvek ste, ak môžete vstaňte a poďte sem. Čo hovorí? Uhm? Dobre. Potom C, od pätnásť do dvadsať. Nech je to C, od pätnásť do dvadsať. To bude o desať ľudí viac. My ... Vidíte pokade sa tiahne ten rad, nemáme ich kde postaviť. Budeme ... Dobre. 148

Venujte mi teraz svoju plnú pozornosť, nechceme to preťahovať. Ale, teraz, ó, čo za hodina, čo za čas! Prajem si aby každý mohol milovať Pána. Prajem si aby sme všetci mohli prísť na to miesto aby sme si uvedomili potenciál tejto minuty. Pokúsme sa to. Venujte mi len svoju pozornosť. 149

Čo sa tu snažíme robiť? Kladieme Božie Slovo do skúšky. Eliáš urobil to isté, vyšiel hore na ten vrch, potom keď vedel, že je poslaný od Boha aby to urobil. On povedal: „A teraz sa presvedčme kto je Boh, nech Boh, ktorý odpovie ohňom je Boh." 150

A tí pohania sa rezali, och, hovorili: „Dobre, určite, ne ..." Tí pohania vedeli, že ten oheň nespadne, tak kričali a tak sa správali. 151

152

Ale Eliáš vedel, že on spadne, pretože mal videnie od Pána.

Poviete: „On mal videnie?" Samozrejme! Keď uložil všetko podľa poriadku, povedal: „Pane, urobil som toto všetko ako si mi prikázal." A vtedy začal padať ten oheň. Keď do písmena dodržiavame Božie Slovo, potom je to vecou Boha aby 153


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

25

sa postaral o to ostatné. On len od vás chce aby ste to tam položili. A buďte si istí, že ste povolaní do toho aby ste to tam položili. Rozumiete? A keď ste, On sa postará o to ostatné. A teraz tu budú prichádzať ľudia, v tomto rade, za ktorých sa budem modliť ... Ako ... Stojíte teraz až tam po stenu, dobre, postavte sa do toho radu aby sme začali. No, prv, asopň niekde tu v tejto budove sú ľudia ... Koľkí ste tu chorí a nemáte modlitebnú kartu, zodvihnite ruky. Vidíte? Všade. No viete, že ak náš Pán ... A ja verím že bude, ak je On ten istý včera, dnes i naveky. On prešiel cez zástupy ľudí, za ktorých sa modlil. Ľudia prichádzali ku nemu vo veľkých zástupoch, množstvá, On sa ich dotýkal, žehnal ich. Potom sa raz zastavil a povedal: „Kto sa ma dotkol?" Pozrel sa okolo, povedal tej žene kvôli čomu sa Ho dotkla a povedal, že jej krvotok prestal, že jej viera ju uzdravila. 154

Čo keby sa ona obrátila a povedala: „No, neviem, Pane, už to mám dlhý čas?" Nebolo by sa to stalo. Nie, nestalo by sa to. 155

Čo keby On povedal tej síroféničanke: „Pre toto slovo, ktoré si povedala, tvoja dcéra, ten diabol od nej odišiel." A čo keby ona povedala: „No, Pane, chcela som aby si to urobil inak?" Ten diabol by bol stále v tom dievčati. Ale ona očakávala, že nájde svoje dieťa v takom stave ako jej On povedal. 156

A teraz, On nám povedal: „Ak môžete veriť! Keď môžete povedať tomuto vrchu „Pohni sa" a nebudete pochybovať vo svojom srdci, ale budete veriť tomu čo ste povedali, stane sa to, môžete to mať. Keď sa modlíte, verte že to dostanete a bude vám to dané." Čo za prehlásenie! 157

No, človek, ktorý káže sociálne evanjelium vôbec tomu neverí. On podišiel ku dverám, nazrel dovnútra, alebo stojí tam a hovorí: „No to je len ďalšia skupina fanatikov" a odchádza preč. Rozumiete? Ale on nevie, že toto je skrytý pokrm. On nevie, že toto je tá tajná vec, ktorá je pred ním skrytá. On to nevie. Je to biedny stav, rozum, ktorý je nahý, mizerný, slepý a nevie o tom. Vidíte? To je zlý stav. 158

Ó Bože daj mi radšej zomrieť, ale nikdy nedaj aby som bol takýto. Radšej by som zomrel (tak veru), než ako takto postupovať. A myslím, že každý z nás tak uvažuje, či nie? 159

Ale teraz. Boh nám zasľúbil tieto veci na posledné dni. V Malachiášovi 4 je povedané, že Ježiš Kristus príde dole a stelesní sa v ľudskom tele ako to urobil v čase Sodomy. Je to tak. A povedal, že svet bude v stave Sodomy. A je povedané: „Ako to bolo vtedy, v tom čase sa zjavi Syn človeka." Vidíte, tento Človek, ktorý prišiel dole vo forme človeka, ktorým bol Elohim, podľa Abraháma, prv ako prišiel tento 160


26

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

zasľúbený syn. Pozrite sa čo to bolo. Abrahám povedal, že to bol Boh. A Biblia hovorí, že tam prišli ku nemu traja mužovia, na šatách mali prach, cestovali, sadli si a jedli ako ľudia. A Ježiš povedal: „Práve vtedy keď príde svet do stavu Sodomy, vtedy sa znovu Syn človeka zjavi, (nie Syn Boží) Syn človeka (Rozumiete?) sa zjavi." No, porovnajte si to s tým, čo povedal ten posledný prorok: „Hľa, Ja vám pošlem proroka Eliáša a on prinavráti srdcia detí naspäť ku otcom." Vidíte? Ide o pososlstvo, ktoré ich má priviesť naspäť do Biblie. A v tom čase sa zjavi Syn človeka. A v tom čase, pri trúbení v poslednom cirkevnom veku, siedmeho anjela, v tom čase má byť oznámené tajomstvo Božie. Sedem pečatí má byť zlomených. Tajomstvá všetkých týchto cirkví a všetkého, ako oni prebiehali a to, čo ... ako, čo sa stalo. 161

Vidíte, oni to nevedia. Ježiš povedal: „Vy slepí farizejovia!" Povedal: „Ak slepý vedie slepého, či nespadnú obidvaja do jamy?" Vidíte, preto to títo ľudia nevidia. 162

Tajomstvo toho, týchto Pečatí, spočíva v tom, že každá jedna z týchto cirkví urobila organizáciu a vošla do nej a to je jedna z tých tajomných vecí, ktorá je zlá pred Bohom. Vidíš to, doktor Lee? Vidíte? Pozrite sa. To je, to je presne to, to je jedno z tých tajomstiev. Oni urobili organizáciu (Vidíte?) a dostali sa úplne pomimo vôľu Božiu. A to bude odhalené v tých posledných dňoch a to bude viesť ľudí nie do vyznania, ani do denominácie, ale naspäť do pravého Slova. A to pravé Slovo príde ku určitej skupine ľudí a Syn človeka sa zjavi v ich strede, ten istý včera, dnes i naveky. Ó! 163

Ó, ako to milujem. Rád sa ním chválim. Rád Ho robím veľkým pred ľuďmi. Ja Ho nemusím robiť veľkým, On už je veľký. On je taký vysoký, že sa nemôžete dostať ponad neho, taký hlboký, že sa nemôžete dostať popod neho, taký široký, že Ho nemôžete obísť a pri tom máte pre neho miesto vo svojom srdci. Či Ho nechcete prijať? Aký ohromný je náš Pán! Je to tak? 164

A teraz sa skutočne utíšme, každý jeden. Hovorili sme o tomto. A teraz to hlavné na tom je, je to prvda? No, možno sú tu cudzí. Mohol by som sa vás opýtať, ak je Kristus ten istý, včera, dnes i naveky, čo bude v tejto chvíli robiť? On bude robiť to isté, čo robil vtedy, keď tu bol predtým. Je to tak? Viera ľudí sa dotkne Jeho rúcha a On sa obráti. Ako to urobil so ženou pri studni a na iných miestach a poznal ich myšlienky. 165

No, vy poviete: „Mohol by ma uzdraviť?" 166

Jeho Slovo hovorí, že On to už urobil. Ale to hlavné na tom je, že On


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

27

sa cez to dáva poznať, že je tu. No, keby sa On tu objavil ako fyzické telo a vyzeral by presne ako Hlava Krista v veku 33 rokov na Hofamanovom obraze a z rúk by mu vytekala krv a tak ďalej, mal by na sebe jazvy od klincov, ja by som to neprijal. Nie, nie, nie, nie. Keď On príde, On sám, „Uvidí Ho každé oko, každý jazyk Ho vyzná. Bude to tak ako blesk blískajúci sa od východu na západ." Vidíte? My neveríme týmto kultom a klanom. My veríme, že Boh je Slovo. 167

Ale On sa stelesňuje, berie vaše telo a moje telo a dáva vám dary, dáva mne dary a cez tieto dary sa On dáva poznávať. To je skrytý pokrm. Bez ohľadu na tom ako veľmi sa On dá poznať cezo mňa, vy tomu musíte veriť, musíte mať dar viery, tiež, aby ste tomu verili. Veríte tomu? A teraz, keď sa On bude manifestovať, takýmto spôsobom, budete Mu veriť z celého svojho srdca? Budete Mu veriť? Ó, to je ohromné, čakajte len na Neho, čakajte len aby ste videli čo On povie. 168

Tu stojí muž. Nikdy v živote som ho nevidel, pokiaľ viem. Vyzerá dobre, ako silný, zdravý človek a možno že je, ja neviem. Ale on tu stojí. No, Mohol by som ísť a položiť na neho ruky a modliť sa za neho, opýtať sa ho či bude veriť. On by tu mohol stáť a povedať mi: „Chcem aby si sa modlil za to a za to. Mám vyskočené platničky. Mám sústavné bolesti hlavy. Mám vredy na žalúdku," alebo niečo také. On ... Ja neviem. On by mohol niečo také. 169

Ja by som povedal: „Dobre, pane, brat. Položím na teba ruky a budem sa modliť." To by bolo celkom v poriadku. To je presne to, čo sme robili po celý ten vek. Je to tak? 170

Ale pamätajte, Ježiš povedal, že to bude inak tesne v čase Jeho príchodu, ako to bolo vo dňoch Sodomy. A ten muž, ktorý sa tam ukázal, bol obrátený chrbtom ku stanu v ktorom bola Sárah a povedal: (nenazval ho teraz „Abram") „Abraham." 171

Vidíte? Deň predtým to bol Abram, ale on mal videnie a Pán mu povedal, riekol: „Ja zmením tvoje meno." 172

A tu je Pán, On sám, vo forme človeka, je a pije s ním a povedal: „Abraham, kde je tvoja žena Sarah?" S-a-r-a-h; nie S-a-r-a. 173

On povedal: „Je v stane za Tebou." Povedal: „Navštívim ťa podľa môjho zasľúbenia, ktoré som ti dal pred dvadsitimi piatimi rokmi." 174

175

A Sára sa tak trochu v sebe zasmiala. On povedal: „Sárah sa práve


28

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

teraz v stane zasmiala a povedala si - ako sa to môže stať?" Či je niečo ťažké pre Boha. Vidíte? Nič. Nie veru. No, On povedal, Ježiš zasľúbil, že „On (Syn človeka) ktorým je Slovo (veríte tomu?) príde v posledných dňoch a zjavi sa v čase, keď bude svet ako Sodoma a Gomora." Veríte, že je to pravda? 176

Prv ako sa začneme modliť, nech sa niekto z vás sa tam modlí a bude vidieť či je Syn človeka stále ten istý, včeara, dnes i naveky. Opýtajte sa len a povedzte: „Pane, ten človek ma nepozná, ale ja viem, že Ty si ten istý včera, dnes i naveky," a budete vidieť či vám to On povie. Tak veru. Zodvihnite teraz na chvíľu hlavy. 177

To je za mnou. Je to dieťa. Práve teraz má vysokú horúčku. Je to malé dievča. Nie si z tohoto mesta. To dieťa je choré na žalúdok. Bolo. Len ver. 178

No, či je to to, čo On povedal, že bude robiť? Nikdy v živote som nevidel tú osobu. Boh na nebi to vie. 179

Tento muž tu, on vyzerá veľmi silný a zdravý, Ale vidíte tu nad ním ten tieň? To znamená, že ak mu Boh nepomôže, nebude tu veľmi dlho. Máš rakovinu, na pľúcach. Tak, Syn človeka je tu. A v srdci sa trápi za malého chlapca, dieťa. Je to tak? Veríš, že Boh mi môže povedať, čo je tomu diaťaťu? On to môže. Má obdobia, keď stráca vedomie, niečo ako forma epilepsie. Práve nedávno mal niečo také. Je to tak, dnes ráno. Veríš, že budeš žiť aby si vychoval toho chlapca a že on bude zdravý? 180

Kde je Charlie Cox? Kde je? Charlie, kde si? Myslel som, že je tu dnes večer. Aha tam, Charlie. Gary, kde si? Larry, je tu? Jeho malý chlapec tam, mal to isté. Jeho otec a matka sú moji veľmi dobrí priatelia. Pred rokmi som tam bol a prišlo to na toho malého chlapca a stratil vedomie a odpadol. To bola epilepsia. Videl som to na tom chlapcovi, prosil som Boha aby ho uzdravil, odvtedy to už viac nemal. To je jeho otec, jeho matka tu niekde sedí, a tu je sám ten chlapec. Veríš teraz, pane? Ďakujem ti, Larry. 181

Veríš, pane? Nech ti Boh na nebi udelí to isté a môžeš žiť a vychovať svoje dieťa. Nech ťa Boh žehná. Modlime sa. 182

Drahý Bože, pomôž mu. Prosím aby bola na ňom Tvoja milosť a milosrdebstvo a žehnaj ho. V mene Ježiša. 183

184

Choď teraz naspäť do Louisiany, buď šťastný a chváľ za neho Boha.

Ó, áno, on je z Louisiany, skutočne, býva nedaleko jazera Charles. Tak veru. Vidíte? Môžem teraz zachytiť vaše myšlienky. Áno. Chvála 185


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

29

Bohu! No, ty prosíš za dobrú vec, chceš mať dieťa. Už máš deti, niekoľko detí, ale chcete mať ďalšie. Nech ti to dá nebeský Boh, moja sestra. Poď sem, chcem len položiť na teba ruky. 186

Drahý Bože, daj tejto žene žiadosť jej srdca, pretože to je dobrá vec. V mene Ježiša. Amen. 187

A teraz choď a maj to dieťa. Boh je dobrý Boh. Veríte tomu? On vie všetko čo potrebujeme, On uspokojuje každú našu potrebu ak tomu veríme. On povedal: „Ak môžete veriť!" 188

Niekde som si s tebou potriasol ruku. Nepamätám sa kde to bolo, ale niekde sme si potriasli ruky. Nepamätám sa presne, ale niekde sme boli, niekde dnes. Neviem kde to bolo. Ale nie sme tu na to aby sme o tom hovorili. Ty si tu na to aby si povedal, alebo aby si sa modlil, chceš aby som sa za niekoho pomodlil. Je to tak. On tu nie je, on je v Georgii, chorý. Nie len že je chorý, telesne, ale je duchovne chorý. Je to tvoj bratranec. Veríš, že Boh sa o to postará, keď tu kvôli nemu stojíš? Veríš? Poď sem a pomodlime sa spolu. 189

Drahý Bože, daj tomuto mužovi žiadosť jeho srdca, aby mohol ísť a nájsť toho človeka ako volá po Bohu. Prosím to v mene Ježiša. Amen. 190

Nech ťa Boh žehná. Nepochybuj, ver z celého svojho srdca. Ako sa máš? To neznamenalo, že som si nechcel s tebou potriasť ruku, keď si mi ju ty podával, práve som sa na niečo díval. Bol to tieň, skutočne tmavý a čierny. Preto viem, keby som ťa chytil za ruku, takým spôsobom by som to poznal. Vieš? Ale to je rakovina. veríš, že Boh ju môže odstrániť? Máš to na prsiach, na ľavej strane. Chceš ísť naspäť do Karolína a chváliť Boha za uzdravenie, či nie? Rozumieš čo myslím? Modlime sa. 191

Drahý Bože, v mene Ježiša Krista, Toho, ktorý je teraz prítomný, deti jedia chlieb Boží, nech toto dieťa sa tiež raduje vo viere z Božieho chleba, ktorý mu teraz dávaš na jeho uzdravenie. Nech ide a je zdravý. V mene Ježiša. Amen. Nech ťa Boh žehná, brat. Ver z celého svojho srdca. 192

Ako sa máš? Nie je to ohromný čas? Všimnite si len aká bázeň prišla na ľudí, v mojích ušiach to zaznelo takto, ako keď niečo ide /Brat Branham fúka do mikrofónu a zneje to ako mocní, ženúci sa vietor/ „Šššš", takto. 193


30

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

Vidíte? To je chlieb pre deti. Vidíte? To je vaše. To je pre vás. To nie je pre mňa, to je pre vás. Som veľmi vďačný práve teraz. Neviem ... Pokiaľ viem cítim sa dobre, ale to je tiež chlieb pre mňa, keď to potrebujem. To je chlieb pre vás. To je povzbudenie. Aj pre vás, ktorí nie ste ani chorí, to proste prináša naše srdcia pred Boha. Toto je skutočne v pravý čas, čo On povedal, že bude robiť: „A ako bolo vo dňoch Sodomy, tak bude pri príchode Syna človeka, keď sa zjavi Syn človeka." Vidíte? „A hľa, Ja vám posielam proroka Eliáša, pred tým ako príde veľký a strašný deň Pánov. On prinavráti srdcia ľudí naspäť ku Otcovi." Vidíte? Vidíte? 194

„A potom spravodliví budú kráčať po popole bezbožných." Budú horieť ako pec. Vidíte? Zem bude horieť. Vidíme že to tam bude padať. Vulkán sa rozznesie po zemi a nebesia budú v ohni. 195

Ó Skala Vekov, buď mi teraz milostivý a potom. Ako sa máš? No, jedno čo máš, sú ženské problémi. Máš iné veci. Si nervózna, to je proste ten vek, ktorý spôsobuje nervozitu. Všetky možné komplikície. Ale ti máš tiež túžbu, a to je prijať Ducha Svätého. Je to tak. Veríš že si ... Vyznala si všetko? Veríš, že keď položím na teba ruky a budem prosiť Boha aby to urobil, že príde Duch Svätý? Veríš tomu? Modlime sa. 196

Drahý Bože, kladiem svoje ruky na túto ženu, podľa toho ako to robili apoštolovia a prosím aby prijala krst Duchom Svätým. V mene Ježiša Krista, nech Ho prijme. Amen. 197

Nepochybuj v to. To ti patrí. Rozumieš? To je tvoje. To je chlieb pre deti. 198

Mala si trochu smiešny pocit, keď som povedal, že máš ženské problémi, však? Pretože to je to, čo tiež máš. A veríš, že budeš teraz zdravá? Choď, ďakuj len Bohu. 199

Ako sa máš? Veríš z celého svojho srdca? Veríš že budeš môcť jesť tak ako si zvykol dávno tomu? Dobre. Choď a hovor: „Ďakujem ti Pane. Verím tomu. To je prítomnosť Pánova. 200

Veríš, že tie problémi s chrbticou ťa opustia a budeš zdravý? Dobre len choď a povedz: „Ďakujem ti drahý Bože," a Boh ti to dá. 201

Veríš, že môžeš byť zdravý, že Pán ťa uzdravý a nebudeš mať žiadny zápaľ kĺbov, že budeš v poriadku a budeš zdravý? Veríš tomu? Choď, ďakuj Mu a povedz: „Pane, prijímam to z celého svojho srdca a verím tomu." 202


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

31

A čo vy všetci tam, veríte tomu? Ty, hneď tu, polož svoju ruku na tú ženu, ktorá sedí tam hneď vedľa teba, povedz jej, že tie kŕčové žily a zápaľ kĺbov ju opustí ak môže len veriť. 203

Nech ťa Pán žehná. Veríš, že budeš teraz zdravý? Choď a povedz: „Ďakujem ti Pane Ježišu." 204

Ako sa máš? Veríš, že tie ženské ťažkosti ťa opustia, tiež, a že budeš zdravá? Choď a povedz: „Ďakujem ti Pane." 205

Ako sa máš? Ó, joj! Teba poznám, bol som ... keď som bol pastorom v baptistickom zbore. Toddin, sestra Dilly Toddin. Trpíš teraz na problémi s chrbticou. Bude to v poriadku. Veríš, že On ťa uzdrví? Pamätáš sa čo sa vtedy pred rokmi stalo tam v baptistickom zbore v Milltown? On je dnes ten istý Boh. Nech ťa Boh žehná. (George Wright, kde si? Pamätáš sa?) Ó! Veríš, že ak len položím ruky na teba, s týmto pomazaním, veríš že budeš zdravá? Poď sem. Nech je uzdravená v mene Ježiša Krista. Amen. Maj vieru! 206

Dobre, veríte všetci z celého svojho srdca? No, ako mi to pripomenulo všetky tie staré spomienky, keď vidím tú pani. Nemôžem si už spomenúť jej meno, ale ... Toddin - Toddin, 207

to je ono. Ó, áno, jej dcéra sa nazývala Gertie, je to tak. Je to presne tak. Nemyslite si, že som bez seba, len som tak trochu, viete, to je niečo také ... neviem to vysvetliť. Ale tvoje problémi s chrbticou prestali, pani. Choď, chváľ Pána a povedz: „Ďakujem ti Pane." 208

Ty tiež veríš že s tvojimi ťažkosťami srdca to bude v poriadku? Len choď, raduj sa, povedz: „Ďakujem ti Pane Ježišu," a ver Tomu. Dobre. Maj teraz vieru, nepochybuj. 209

Poď sem, pani. Veríš z celého svojho srdca? Trpíš na veľa vecí. Tiež máš chorý chrbát. Veríš, že Boh ťa uzdraví? Dobre, len choď, raduj sa. To je On, ktorý spôsobuje, že sa takto cítiš. Vďaka Pánovi. 210

Nech ťa Boh žehná, sestra. Ahoj chlapče. Veríš, že Boh uzdraví tú nervozitu toho chlapca a spraví, že to bude v poriadku? Veríš tomu? Dobre. Ahoj, kamarád, dovoľ aby som ti potriasol ruku. 211

Drahý Bože, odstráň od tohoto chlapca tú zlú vec a nech môže žiť a byť normálny. V mene Ježiša. Amen. 212

213

Nech ťa Boh žehná, brat. Veríš tomu, však? On to dá doporiadku,


32

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

vôbec nepochybuj. Mocný a mladý a má mať problémy so srdcom, veríš, že Boh ťa uzdraví? Choď a povedz: „Ďakujem Ti Pane, že si ma uzdravil." 214

Veríš, že Boh uzdraví tvoj chorí žalúdok a dá ti zdravie? Choď, raduj sa a povedz: „Ďakujem ti Pane." 215

On je stále Boh, či nie? Jediné čo musíte robiť, to je len veriť. Nie je to tak? Veríte v Syna človeka v týchto posledných dňoch? 216

Niečo sa tu stalo pred niekoľkými minutami a nemôžem ... snažim sa nájsť kde to bolo. Niekto mal vieru a niečo urobil. Alebo možno ich nájdem na budúcu nedeľu alebo keď budem môcť. Ty si ... znovu. Ty si zodvihla ruku. Veríš, že Boh môže uzdraviť tie srdcové problémi, dať ti zdravie, uzdraviť tvoju dcéru tam s ...? Veríš tomu? Pani Neff, veríš že Boh ... Leo Neff. Ja ťa nepoznám, ale to si ty. Si chorá na srdce a tvoja malá dcéra má problémi s obličkami. Veríš, že bude zdravá? Tvoja viera ťa uzdravila. Ver z celého svojho srdca. 217

Ty tam v zadu pri tom bazéne, ktorý stojíš tam vzadu a si chorý na žalúdok, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. 218

Veríte? On je ten istý včera, dnes i naveky. Položme teraz ruky jeden na druhého. Ó, predstavte si čo je to za hodina v ktorej žijeme, predstavte si, čo je to za čas. Predstavte si, že sme v samotnej prítomnosti Ježiša Krista, Syna Božieho. On zasľúbil, že v posledných dňoch bude toto robiť. Položil som ruky na tieto vreckovky. 219

Drahý Bože, prosím aby si požehnal tieto vreckovky ku uzdraveniu tela tých ľudí, skrze meno Ježiša Krista. 220

A teraz, keď máme položené ruky jeden na druhého, každý jeden z vás je členom Kristovho tela. Ten istý Duch Svätý, ktorý zasľúbil, že bude zjavovať tajomstvá sŕdc a robiť tieto veci, On je vo vás.Vy ste časťou Neho a On je čassťou vás. A On povedal toto: „Tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria." To ste vy. „Keď budú klásť ruky na chorých, oni budú uzdravení." A teraz sa nemodlite za seba, modlite sa za toho, na koho ste položili ruky, pretože oni sa modlia za vás. Modlime sa teraz spolu a nech tu v tejto budove nie je slabá osoba. Prečo by sme mali čakať ešte dlhšie, môj drahý brat, sestra, tu To je, Duch Svätý, Boh, rovno tu, presne tá vec o ktorej sme hovorili. 221

Drahý Ježiš, my sme rozpoznali Tvoju prítomnosť. Ty si jedného dňa priviedol naspäť do života to malé dieťa, keď bolo už mŕtve, skrze modlitbu viery. Drahý Bože, tu je mnoho ľudí, ku ktorým sa nemôžeme dostať, čas plynie, ale oni majú položené ruky jeden na druhom. Oni sú 222


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

33

veriaci. Sedíme v prítomnosti Pána Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky. Satan, si porazený! Ježiš Kristus ťa porazil! On vstal z mŕtvych a stojí dnes večer medzi nami, potvrdzuje toto posolstvo tohoto posledného dňa. Vyjdi z týchto ľudí! Opusti ich, v mene Ježiša Krista! V Mojom mene budú vyháňať démoni," a ty si vyhnaný! V mene Ježiša Krista, opusti toto thromaždenie! 223

A teraz každý jeden z vás, ktorý prijíma svoje uzdravenie, povstante. Každý, kto prijíma uzdravenie, postavte sa. Zodvihnite teraz ruky a oddajte Mu chválu. „Teraz prijímam svoje uzdravenie." Povedzte to Bohu. „Teraz prijímam svoje uzdravenie. Ty si ten istý včera, dnes i naveky, Kristus. Ja Ti teraz verím, pomôž mojej nevere." Amen. 224

Budem Ho chváliť, budem Ho chváliť, Chváliť baránka zabitého za hriešnikov, Chváľte Ho všetci ľudia, pretože Jeho Krv zmyla každú škvrnu. Či Ho nemilujete? Tak Ho chváľme. Každý, zodvihnite ruky, chváľte Ho, kým tu nepríde brat a nerozpustí zhromaždenie. 225

***


34

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

******* --- Brožúra nie je na predaj ---

Text je verným opisom a prekladom zvukového záznamu. Ponúkame biblické materiály – knihy, brožúry, CD, DVD. Zásielky sú bezplatné. Kontakt: email: info@vecerne-svetlo.sk tel.: +421(0)911 178 730 Ďalšie informácie nájdete na stránke

www.vecerne-svetlo.sk Poznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

35


36

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN

www.vecerne-svetlo.sk Poznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí


37

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

38


39

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

40


41

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

42


43

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

44


45

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

46


47

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

48


49

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

50


51

kázané 18.7.1965 v Jeffersonville, IN


DUCHOVNÝ POKRM NA DANÝ ČAS

52

65 0718e duchovný pokrm na daný čas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you