Page 12

.' <luí I?a;'~cc pla ntearse, :lílll· 150.000 a·500.Qoo. No sólo hal), -, .¡ \. sin Clllr:n' todavía en la , . """",,,br"tes~t(o.c ni4o$ Ch.> scr\'icms y d"c ~. (.sclIs ión del sistema viarit • cosl\'s, sllIlot>lOlnlbiéll l,-"III1I>,i.os,' ' .~ propiamen te d icho. una de las" . cUlllitllli vo's eJl Ca organiznciq,1I -" ...... . : cSlrultilur,al dl~ ~ ra nd cs l! l cjl í~ n(os.. . cuestiones teóricas de OIayor illt ~r:ts y de trascende ncia Ila,ra muchísimos 'ur~lIoS , t.'tl t¡¡, IicladÓII de l.!ls· ni~lls 1', " .. casos de pl:mcll lTliclIlO urlmlloclI ~'l-nlrc sí. ~11i~hlls..xiólI de 1M bar.ri~,!j •. · \/ . , •. siluaciom!s a nálogas . ¿Es d modc)o 'en.,~pl:crdo ~~ ' ~hicim;~ 'én la ~ ,' monocéntricó, uutll ar, ravorable o ' ~oní;tt.í\i(I:'td cn1ro, e n ~I .disrr~;. h' (le ....." . J ': \ .. deseable Cflmu modelo de cxtcll!¡ióll'? I~ csp¡lciil.~ coI cli vosl clc .... «Jalc' . :., . ~ /; I.a cllcsli611 cx i~c (' 11 lodo C:ISO p:lrlir .!met! eIlJ)lflllle:lr.la discontinuidad ~ .' ' , .;, del t:uuonlo: ¿cs clmodelo bue llO para for~\al c'los IIlbdits urhrthos, III (¡~ ... . pasar de los 158. 000 h¡lbih lflH::'Ó a los " '¡M:l tI ~cicftos'ctc*lll's ~ini~lIsioll¡,cl: · . , ..".. ~~. '_ ' '~ , 500 .0ffin Lo que I)bc!ría ser U~:I ~Ii~lll " EII)kll1'l.o..~~~ ofrt.'5c 1.'11 es(c ..bo' ."-.... ~,. solución pitr:, I>aS;lr de 50.000 a . . < st'lltido~~nl;l '.('~la~~ta ." " ~ ,: : ~ , .~. 150.000 (Iu tlá no 10 sea pasar de , rundlIl1WI~lIlnll"*"'Conserv;ld~ (IUe ~.,. • . ~ " . .• .........

A

... .........

11

.:¡,.:/: \ {. "\

¡; .

al

,r . ' , ,f",' '. " :.'

I

, .

._a. __ ,'" ;.o

.~_

.

OcUfHle.Ó .. ed./klldll

I

"." ,

"r."'C' ... . "

·.c:" •

,

,

. . ' ""'~ .•~.

, Jo

. "v.

.• ••

....... -.......

'"

.

I

-

'.

. ..e'

.~

"., .... ,

!. '

..

!

"-i§t"', ~.

... .

\

"

.. '

,

.'

/

'

~,\iJ '!""

'-

- .-. '.

.. ...- ,

~

"

~

/ (

.'

• \

J

. :/

I•

,.. • . 0 ·0

.-.

... ,1.

.,

. . '/'1

1'[".'". " /-:' ."

..

1

'-- -

11'), . " ... ...

¡

1

f

• .,.

"

,

. ".-

.l ..', .,...

;

,~

: ', -:"'- ' 1: • .•

.,.'.-

o '.

,";

..

, .: : ' "

.v .·.. ·..

'

UM

,

,

~

'. . - .:: ,. .7· . ..

,

/

,

i· •

'1

! ,

o , '.

f·'

. F.'.J • • . -' .

'"

.,.

'0.:. "

\

"

'~?--:' ~~"., ~ -- , J\

~

. ~.

_'

. .-

...¡ '

..,~i

-.;.

.

,

"

'1

"

I~

).. . --- , ''Il

~:.:-I

'. '

' / . .'

... ! " ..... ,' " _ . ....r':, _ (

.. )

.-

- •• -

•.', ( .

.- .,

,,

':

--

"O , "

o'

"

, ",

.....o

,

"

I ",, ~ ,._-

,

,, I

": ~..~·,.. ~~'~,.s~_.~~~-~~km !r~~~/~o - ....... ~.......... ........ _.. /

~

(.u .• , • •••• •~,

'.--.,..

.

.\ .. ., • '" f" __ _

- .........'- - .......... ....,. ..

,.' "

.",. .o·...

...

¡, ". , •• : ,. _

-' 0

,,

~

'f ' ,•

.

.

..

':::;;.-, ,

.'

, ....· l. ,.' "

1.

,

-l ~ . ,., --(" (,t , ___ f?'o,t 't'o , .... ' . , _ ....

t ,r... _

I"! ' . "

'V' .'11~',-t:...';9

.' ¡' . I

\

.~

<\;

' . '!

. ......

~.

)

~

-1

..' "" - "'\

'. ...¡

" . \'..-.Jo'

I

•• ' <;)

,

_, 1,

..

. . l .....

. ~. ~ ...~'!;. ',-:

.. ,-~= ,o. ~=':-',~ . .

.,., '

.. ...

.....

.. -..... •

,.

.--

-' ". ., .

- : - - "......

1.. .. . .. _ '"

,

..., .... .., t ' .,,;; "

L

.,-; Jt'" . :2. ,

"

r,". i

,.

~. ,

..;,'\. ~'

-

j'\ -. ,

~

. ,'

-C , "

,'

~'

. '•

.

"

:

o

i-' .'

~

{..

'

:

.' .,,/'"". .. /' .

.. '. , . ... ... " ,

.

~ ',:," ",~.

__o -

\

,

f.

\

... . \.:.,. . ..,. "J. " .

.#

.

..

,

....

;I

.

.

~ ,~~\-,{~ . ,

~.

~.

,..,.,. 01 .,.:,,. ''''''''~I'' 11M" "tll

.

"t . "

I "

.\'00, '\

.0. #

.•

1.

.~

,- "

'. '

- 't.,._ ""

:.• ~:' .. "" _

o,

,_

.

.

o '

...

.'

.

-'

-•

••

'

.

-""' . ,

.- '

.

....

.

-..t

~

"

---;,

"o

~:

'.

..."l:: "

' j;/ ,.

••

.

.\ .,. ':. -:..;' : ... .. ..

¡!fI~"~ , "

... .; ••!-,~. ~· .· 'h "~~ ' " ... "'C'.,.</ .." ¿'h .

:,'\' .. /. .....

'.

..

- . oo . '

.,

·..... .

,

_

'"

,,'

,-

.

1,1

.~

\~.

...

' ,'... .'... ,¿o.. ., / "'t:

".

,A~

'

'

-

~'"

j¡) .. tJ

. ..

'-

,

"

I

~

.. ~ . " ~ . . . : .. ;."",:~ ' ~ :". ., ~ _v'

1' "

·

,.

.. ..

.... -

>,-'" . ~ '•• .""'i h,;.

, . . l . ......

..111 ",

\.

,

"'l.' . "

+:

I

."

,

...:10''''''' .•

-~ .

,

_... . ..

-_. ..'_.

'~ _" . .... : -

.,

~~.: ,

"

...- . .......,..:-

', .

,

,

.

-~

- ..e.

..4 '

,.-

I

!

~ . ~.

· .;,

'\ • " '~ <:J.~ ' l ' ." -, : .'.

.

.;. I

--, , .,......

.

'~ '.1

.

--"

o

.'

.. " ..

. ': '

,

,

\' ,

"

,

••

-.:;~ .

,"

I '

,. ' . .\ ,

I .",

-<4f "

~~~~ . ' ~ I ,. , .. '

~.

. . 1--

..

"

.wC4 .... .

.. . • '. <id> , . ;. '" ¡ '.~ ~' . I I '. .'. :. ' ~"/~' '.

..

,.

,

'r""'"

" ,.,.' ,'.\.,' ,.•.cr,'t,~8 :¡" .~I,-,

, .., ,'/. '.

1,.. '

I., , ""!"-~' ;

...". ,- .

"

(Iue

r '.; .

.'

~

o

:;.. '

,

-.

\¡. ~, "0,'_ ';:_ .. . . " 'J , , , . . • , '" ,. 'l' uvwu· ...

,.

- ' ..

"

, t .;.

hi

,

:":-..'

~ •

1

.. " ,."

.

' .

, "...:,- 1"' " .' í f ' ~I " \~

.'

,~

, , ",,;r)

....

El modelo concéntrico

1" ciud"d ,,1 ",¡ti" ,le los (ml",¡,>s <Id 1'/"" ,~"I d~

. ..... . ...

atiende a illt c rj)retar un"a:~:;~~I!~' :," futun\J,l\'l grOjJl sistellla U I ('x'actl1t'h'lIte en la mis ma que sUI}()lIcr ti\! lo la estr uctu ra d e illllledillta.. séa

-

.,

II Y • •t .. •

\l1li

.... .. :.-.. ,

---:----¡ ,

UR1 Valladolid: la constante reforma de crecer sobre sí misma  

UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (ETSA Barcelona-UPC), va ser una revista independent dedicada a la difusió, críti...

UR1 Valladolid: la constante reforma de crecer sobre sí misma  

UR, publicada entre 1985 i 1992 pel Laboratori d'Urbanisme (ETSA Barcelona-UPC), va ser una revista independent dedicada a la difusió, críti...

Advertisement