Page 1

MEIO-FIO

-FIO MEIO

LOTE 10

3000

200

300

+97,75

+100,00

+100,50

+99,50

+99,00

+98,50

+98,00

+100,65

RUA "B"

PASSEIO

+101,00

700

ALINHAMENTO

+98,00

LOTE 09 - VAGO -

+98,25

+98,50

200

IO

A"

1800

TO

AMEN

ALINH

PASSE

RUA "

+99,00

+101,50

+99,50 +100,00

+100,50

280

0

+101,00

+101,50

LOTE 08

+101,85

-FIO

MEIO

N ESCALA

1 : 50

MEIO-FIO

300

Tp05implantacaoformatoa1