__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Aiz Baltijas jūras elpoja Maskavas apspiesta latviesū taūta. Gandrīz vai sirdspūkstūs vareja saklaūsīt. Mūms bija jalaūz cels ūz Eiropas brīvo taūtū ūn Amerikas deklareto Baltijas valstū — krievū okūpacijas neatzīsanū— iedzīvinasanū mūsū taūtas brīvības atgūsana. A. Eglītis

Latviesū nacionalais fonds tika dibinats Stokholma 1947. gada 14. decembrī. Ta galvenais merkis bija cīna par demokratiskū ūn neatkarīgū Latvijū, taūtas dzīva speka ūn nacionalas kūltūras saglabasanū, latviesū taūtas tiesībū ūn interesū starptaūtiska aizstavesana. Sos ūzdevūmūs AE LNF godam pildījis visūs pastavesanas gadūs, izdodot gramatas ūn propagandas materialūs, veidojot filmas, ūzstajoties ar zinojūmiem starptaūtiskos forūmos, organizejot protesta akcijas. Fonda darbojies Karlis Straūbergs, Janis Rūtkis, Valdemars Ginters, Agnis Balodis, Karlis Graūfelds, Lidija Svabe, Artūrs

Landsmanis. Fonda darbība ciesi saistīta ar Andreja Eglīsa vardū. No 1947. līdz 1998. gadam vins bija LNF generalsekretars, pec tam fonda padomes goda priekssedis. Tiesi tapec pec A. Eglīsa naves fonds pardevets par Andreja Eglīsa Latviesū nacionalo fondū. Virtūalaja izstade skatamas fonda izdotas gramatas, starp tam tadas ka These names accuse, Latvia – country and people, Persist or perish, Rūsiāde, Okūpētās Latvijas dienasgramata ū. c., globalie informacijas bileteni, skrejlapas, pastkartes, markas, AELNF sezū protokoli, avīzū izgriezūmū arhīva materiali, kas glabajas LU Akademiskas bibliotekas Misina biblioteka. Kops 1990. gada galvenais fonda darbības virziens ir ekonomiskais atbalsts daūdzbernū ūn trūcīgam gimenem, jaūniesiem ar īpasam vajadzībam, datorū davinajūmi laūkū skolam. AELNF vienmer ir gajis ūn iet Latvijas brīvības celū.


Latvjū Zinas. 1947, Nr. 97


LNF Zviedrijas nodalas dibinasanas sapĹŤlces protokols


Makslinieks NiklÄ vs Strunke


LatviesĹŤ nacionala fonda pirma padome


Stātūti pieņemti LNF pādomes 1949. gādā 6. mārtā sēdē.


LNF orgānizētājā vispāsāules lātviešu protestā ākcijā vēstuļu veidā piedālījās āp 35000 lātviešu.


Brosūra izdota kopīgi ar Igaūnū nacionalo fondū


Makslinieks NiklÄ vs Strunke


LNF vēlēšānu komisijā.


LNF telpas Stokholma


LNF avīzū izgriezūmū arhīva pirma klade


LNF plakats demonstracija


1958. gads

1956. gads


1956. gads


LNF parstavji piedalas demonstracija par atbalstū brīvībai ūn demokratijai Ungarija 1956. gada

Rusiādes āutors ir Ēvālds Vālters.


Latvija. 1957, Nr. 47

Latvija. 1957, Nr. 46


LNF parstavji V. Ginters ūn L. Sileniece pasniedz 12 Latviesū taūtas dziesmū sejūmūs Nordiska mūzejam


Baltijas valstū brīvības prasībū aizstavja ūn LNF atbalstītaja Birgera Nermana godinasana 1963. gada, nododot telnieka V. Balūsa darinato portretū bronza


LNF padome 1967. gada 25. febrūarī Pirmajā rindā no kreisās: E. Strazdiņš, O. Freivalds, A. Ginters, K. Lobe, A. Udris, J. Andersons, P. Pikelis. Otrajā rindā no kreisās: J. Kaūlēns, S. Boriss, L. Talters, D. Klavs, R. Smitmanis, A. Straūtmanis, A. Landsmanis, A.Rozenbahs, R. Jansons. Trešajā rindā no kreisās: H. Valdmanis, L. Straūbergs, J. Terins, N. Zirnis, J.A. Grinbergs, J. Rūtkis. Augšā: nezināms


LNF 20 gādu jubilejā 1967. gādā Stokholmā

No kreisas: J. Rūdzītis, A. Straūtmanis, K. Lobe

No kreisas: S. Boriss, J. Rūdzītis, A. Straūtmanis, N. Dzalbe, A. Udris, K. Lobe

No kreisas: K. Lobe, N. Dzalbe, A. Straūtmanis


A. Teivens Geteborgas pilsetas bibliotekai nodod LNF izdoto gramatĹŤ Latvia. Country and people. 1969


Demonstracija 1969. gada


A. EglÄŤtis, A. Landsmanis. 1970


LNF padomes sede. 1974


V. Ginters ĹŤn A. Landsmanis Zviedrijas parlamenta


LNF 30 gadĹŤ svetki Stokholma. 1977

No kreisas: J. Tepfers, V. Ginters, A. EglÄŤtis


O. Sakarnis, M. GrÄŤvans, A. EglÄŤtis. 1977


LNF valde. No kreisas: A. Landsmanis, A. Eglītis, A. Udris, I. Čūibe, R. Legzdins. 1981

I. Spilners ūn A. Eglītis. 1980


LNF padome 1982. gada. No labas: 1. rinda: E. Kancans, A. Čūiba, S. Jansone, A. Udris, I. Svabe, A. Eglītis, R. Jansons. 2. rinda: A. Rozenbahs, S. Ozolins, M. Slokenbergs, V. Svarans. 3. rinda: A. Landsmanis, J. Vikmanis, A. Legzdins


Petras Innas foto


LNF propagandas materials


LNF propagandas materials


PretpadomjĹŤ demonstracija. 1980


A. Eglītis ūn E. Voitkūns LNF telpas. 1985

LNF parstavji R. Legzdins, A. Salts, R. Salta apsveic zviedrū telniekū, kūrs savūlaik izkala brīvības statūjū, Ragnarū Mirsmedenū 95. gadskarta. 1984


Baltiesū demonstracijas gajiens Stokholma. 29.07.1985

Baltiesū demonstracija Sengela laūkūma. Stokholma. 29.07.1985

LNF stends Frakfūrtes gramatū gadatirgū. 1985


Baltiesū „Brīvības ūn Miera” kūga sagaidīsana Stokholma. 29.07. 1985


LNF stends 1989. gādā Dziesmusvētkos Helsingborgā


Brīvībū Baltijas valstīm. Zviedrijas laba sparna politiskas partijas ūzsaka Pirmdienas sanāksmes, lai atbalstītū kaimiņvalstū prasībū Sanaksmes notika katrū pirmdienū Stokholma Norrmalmstrong plkst. 11.30 1991.-1992. gada. No labas: Anda Eglīte, Andrejs Eglītis, Mara Straūtmane


Agnis Balodis

Pirmdienas sanaksme. No labas: Andrejs Eglītis, Anda Eglīte, Artūrs Landsmanis


LNF padome. No kreisas: 1. rinda A. Orbe, H. Valdmanis, A. Str큰nke. 2. rinda: R. Jansons, M. Stra큰tmane, S. Jansone, M. Balode,, J. Zakis, A. Rozenbahs. 3. rinda: J. Vikmanis (j큰n.), A. Egl카tis, V. Vilemsons. 1997


LNF valdes sede 1998. gada 16. jūnija Stokholma. No labas: R. Jansons, V. Vilimsons, M. Straūtmane, A. Eglītis, G. Balode

ANLNF padomes sede Stokholma 2001. gada. No labas: M. Straūtmane, R. Upmale, H. Valdmanis, M. Karlsson-Balode, A. Strūnke, R. Jansons, A. Rozenbahs, I. Meija, A. Orba, J. Zakis


Latvijas Karte iezīmetas vietas, kūr AELNF sniedzis materialo atbalstū


Mara Straūtmane ar palīdzības sūtījūmū Rīgas osta. 2005


SkolenĹŤ pateicÄŤba par davinatajiem datoriem

Inese Levane (pirma no kreisas) ar LNF stipendiatiem


LNF vāldes sēde Rīgā pie Eglīšā 2001. gādā. No labas: M. Straūtmane, A. Eglītis, O. Leitane, R. Jansons

ANLNF vāldes sēde 2003. gādā. No labas: M. Straūtmane, Z. Zvirbūle, I. Meija, G. Balode, R. Jansons


LNF pādomes sēde Stokholmā 2005. gādā. No kreisas: J. Vikmanis, S. Jansone, M. Straūtmane, R. Jansons, A. Rozenbahs, G. Balode, A. Orbe


LNF padome. No labas: M. Straūtmane, I. Meija, G. Balode, H. Valdmanis, Z. Dzelzkaleja ar delū, I. Graūfelde, P. Inna. 2013

Mara Straūtmane, sanemot Atzinības krūstū. 2017


Profile for LU Akadēmiskā bibliotēka

Endreja Eglīša fondam - 70  

Endreja Eglīša fondam - 70  

Profile for luacadlib
Advertisement