Page 1

katalog 2011

Stáže

Projekt Stáže se skládá z katalogu a webových stránek s největší nabídkou stáží, stipendií a trainee programů zejména pro studenty technických a ekonomických oborů v České a Slovenské republice. Katalog je určený početné skupině studentů posledních ročníků VŠ, kteří se chtějí zapojit do praxe již v průběhu studia a vyzkoušet si tak své znalosti. Zkušenosti ukazují, že tato spolupráce je výhodná pro studenty i firmy.

Charakteristika katalogu •

katalog nabízí studentům komplexní servis a přehled v oblasti stáží – obsahuje tématické články a informace o programech, s jejichž pomocí je možné realizovat stáže u nás i v zahraničí nedílnou součástí je kreativní inzerce firem s nabídkami stáží, trainee programů a možnostmi spolupráce na diplomových pracích cílovou skupinu tvoří zejména studenti posledních ročníků fakulty stavební, strojní, elektrotechnické, informačních technologií, ekonomické, chemické atd. součástí projektu jsou webové stránky www.staze.cz

Proč inzerovat v katalogu Stáže? • • •

 největší personální projekt orientovaný na stáže při studiu v České a Slovenské republice  jistota a kvalita – projekt probíhá již sedmým rokem   možnost cíleně oslovit tisíce studentů, získat ty nejlepší a „vychovat si“ budoucí zaměstnance - podle průzkumu Masarykovy univerzity si více než polovina studentů technických oborů najde práci ještě před samotným absolvováním  součástí inzerce v katalogu je automatické zveřejnění inzerce na webu www.staze.cz, kde je studenty možné celoročně informovat o aktuálních nabídkách stáží a trainee programů  příznivé ceny inzerce - od 2 900 Kč

Technické parametry: • • • •

 formát A5  plnobarevný tisk na křídovém papíře  náklad 40 000 ks  on-line verze katalogu na www.staze.cz

Distribuce katalogu: Distribuce katalogu probíhá v prvních týdnech podzimního semestru na univerzitách v ČR i SR a to především těmito způsoby: •  distribuce prostřednictvím studijních oddělení •  v poradenských centrech univerzit •  zdarma k rozebrání na frekventovaných místech jednotlivých fakult •  on-line na www.staze.cz •  katalog je mediálně podpořen nejčtenějším studentským časopisem Študák

www.staze.cz


katalog 2011 Stáže Ceník:

Kreativní strana:

13.900 Kč

Kreativní dvoustrana:

22.900 Kč Do práce v IT 08

JAK NAJÍT DOBROU PRÁCI V IT? Pracovný pomer možno skončiť výpoveďou zamestnanca/zamestnávateľa, vzájomnou dohodou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom. Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. Musia v nej byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje, alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien. Výpoveďou môže ukončiť pracovný pomer zamestnávateľ i zamestnanec. Musí byť tak urobené však písomne doručením druhej strane. Treba zdôrazniť práve fakt, že výpoveď musí byť zamestnancovi doručená priamo do jeho rúk, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce. Naopak, zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu. Dôvod

Kreativní 1/2 strana:

7.900 Kč

musí byť vo výpovedi skutkovo vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Proti výpovedi sa môžete písomne odvolať. Výpoveď nemôžete dostať v prípade, ak ste PN, tehotná, na materskej dovolenke, alebo čerpáte rodičovskú dovolenku (neplatí pre skúšobnú dobu). Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj zamestnanca v trvaní najmenej dva mesiace. Napríklad, ak zamestnanec/ zamestnávateľ nesúhlasí s okamžitou výpoveďou, zamestnanec musí odpracovať ešte 2 mesiace. Ak ste odpracovali u zamestnávateľa najmenej päť rokov, výpovedná lehota je stanovená najmenej na tri mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak nie je ustanovené inak. Počas výpovednej doby môžete čerpať aj dovolenku, predpokladom však je že

zamestnávateľ vám jej čerpanie umožní. Ak si dovolenku nestihnete vyčerpať, bude zamestnávateľ povinný vyplatiť vám náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo závažne porušil pracovnú disciplínu. Možno tak urobiť iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Ako zamestnanec môžete pracovný pomer skončiť okamžite, ak podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ vás do 15 dní nepreradil na inú pre vás vhodnú prácu, alebo je bezprostredne ohrozené váš život alebo zdravie. Po okamžitom skončení máte nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

1/6 strany s logem: 2.900 Kč

Exkluzivní formáty: • kreativní 1/2 strana + 1/2 PR článek • PR článek A5 (příplatek k jiné straně): • 2. strana obálky: • 3. strana obálky: • 4. strana obálky:

10.900 Kč 7.900 Kč 19.900 Kč 15.900 Kč 34.900 Kč

Kreativní 1/2 strana + 1/2 PR článek: 10.900 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez 20% DPH. Inzerce s výjimkou obálek jsou řazeny abecedně. Všechny inzertní strany budou umístěny v elektronické verzi katalogu. Při objednávce uzavřené do 15. srpna 2010 sleva 10% na jakýkoli druh inzerce.

Webová prezentace: Všichni inzerenti budou součástí flashové verze katalogu a odkaz na jejich webové stránky bude na úvodní straně portálu. Inzerce též obsahuje možnost publikovat na webových stránkách krátké zprávy týkající se stáží a v případě inzerce v ceně nejméně 7 900 Kč (bez DPH) navíc také možnost prezentovat vlastní materiály a publikovat každý měsíc PR článek.

Tribun EU, s. r. o. Gorkého 41, 602 00 Brno Tel/fax.: 543 210 089 GSM.: 774 TRI BUN www.tribun.cz

Senovážné nám. 23, 110 00 Praha sekce D, 3.patro Tel: +420 284 860 14

Uzávěrka inzercí je 17. září 2010

Dunajská 4, 811 08 Bratislava Tel.: 02/ 52 92 17 18 Fax: 02/ 52 63 52 65 www.tribun.sk

Staničná 11, 949 01 Nitra Tel: 037/77 21 469 Fax: 02/52 63 52 65

Nabídka inzerce v katalogu Stáže  
Nabídka inzerce v katalogu Stáže  

kompletní možnosti inzerce v katalogu Stáže