Issuu on Google+

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK LOUIS TRICHARDT (`n Gereformeerde Kerk van Jesus Christus) “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie” Joh. 1 : 4 en 5

AFKONDIGINGS - 15 SEPTEMBER 2013 Webadres: www.lttapkerk.co.za

1. KERKRAAD - Jeugkamp 4 tot 6 Oktober. - Stap vir Bybels - Vivo 19 Oktober. Spanne moet nou reeds organiseer.

2. BESOEKERS WAT LIDMATE WIL WORD: Ons heet alle besoekers en nuwe intrekkers of persone wat by ons gemeente wil inskakel, baie welkom. U kan gerus na die erediens met `n kerkraadslid of die leraar kontak maak, sodat u die nodige vorms kan invul en by die kantoor indien. U kan ook u naam in die Voornemende Lidmate-register, agter in die kerk, skryf. Hierna sal `n kerkraadslid u kontak, sodat die reëlings getref kan word vir u opname in die gemeente.

3. JEUG Die jeug vergader elke Donderdag om 6 uur die aand. ’n Baie prettige en interessante program word elke Donderdag aangebied en as jy nie daar is nie mis jy BAIE! Die Jeug beplan om `n kamp te hou op die naweek van 4 tot 6 Oktober 2013, te Vindmekaar Vakansieplaas naby Soekmekaar. Die program vir die kamp sal binnekort aan julle deurgegee word. Die Jeug gaan ook as ’n span deelneem aan die jaarlikse Stap-vir-Bybels op Vivo. Hierdie reëlings word tans bespreek. By `n Jeugkamp kan ’n man erg nat word ook! “Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is - watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.” Fil. 4: 8.


LIG IN DUISTERNIS: Inligting rakende die Erediens van Sondag 15 September: Skrifgedeelte: Heb. 10. Die teks: Heb. 10: 35. Gebrek aan geloofsvertroue skep “ ‘n gevoel van Die tema is: verwydering tussen God en ons …” Die wyk waar Ds. Kruger tans huisbesoek doen: Wyk 7.

VOORBIDDING: Die gemeente se voorbidding word asseblief gevra vir die leraarspaar, die kerkraad, al ons broers en susters en veral ook vir die volgende lidmate: - Jana Dafel en Francois Barnard sukkel met hul gesondheid. - Oom Hennie Badenhorst sukkel ernstig met sy gesondheid. - Cas Wolvaardt en Phillip Raath is siek. - Tannie Anna Lordan het geval en is redelik beseer. Sy herstel tuis. - Leana Harmse sukkel met haar gesondheid. Pragtige boslelies aan u elk. - Ook vir al die bejaardes, siekes en behoeftiges van ons Kerk en ook van ons familielede en vriende wat siek is en nie hier genoem is nie. Ons bid u elk spoedige beterskap en genade toe in hierdie tyd. Ons vra ook spesiale voorbidding vir ons lidmate wat werkloos is, of moontlike aflegging in die nabye toekoms kan ervaar.

DANKBAAR OM TE GETUIG: Ons is ook baie dankbaar dat heelwat van die lidmate wat die afgelope tyd siek was, nou baie beter is. Soos ons bid vir siekte en beproewing, bedank ons ook ons Alwyse Vader in die hemel, as Hy beterskap en uitkoms aan ons lidmate skenk. - Indien u van enige ernstige siekte of nood in ons gemeente weet, moet u dit asb dadelik onder die aandag van u Ouderling bring. Hy sal Ds. Kruger skakel, wat `n sms aan die gemeente sal stuur. Op die wyse word hulp en voorbidding gereël. Baie dankie vir u volgehoue gebede vir al ons lidmate.


VERJAARSDAE/GELUKWENSE 15 tot 21 September: Baie geluk aan die lidmate wat in hierdie volgende week verjaar. Die Here se seën word u toegebid. Mag u `n pragtige dag en `n geseënde nuwe lewensjaar ervaar! Vandag: Tiny Sinden 082 904 5870 Maandag: Even Barnard 082 557 9053 Klein Ryan Swanepoel Annemi van der Linden 072 293 6677 Dinsdag: Hannes Oosthuizen 082 616 8037 TJ van Eeden Donderdag: Fred Badenhorst 082 334 8243 Vrydag: Jienie Viviers Pragtige boslelies vir u! Saterdag: Thomas Nefdt 083 762 3865 Baie geluk aan Louis en Letitia Coetzee met jul huweliksherdenking die week. Mag jul genade, liefde en seën van die HERE ontvang in jul huwelik. Baie geluk aan die volgende paartjies wat die afgelope 2 weke in die huwelik getree het: Brendan en Trudi Bridge, Stefan en Lezaan Swanepoel en Henning en Cathy Dafel. Baie geluk ook aan hul ouers en familie!

DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS KOM ONS OORDINK WAT ONS BELY! (elke week `n volgende artikel) (Die volledige NGB met al die Bybeltekste, kan op ons webwerf gevind word)

ARTIKEL 13

OOR DIE VOORSIENIGHEID VAN GOD EN DIE REGERING VAN ALLE DINGE: Ons glo dat die goeie GOD, nadat Hy alle dinge geskape het, hulle nie laat vaar het of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar hulle na Sy heilige wil so bestuur en regeer het dat in hierdie wêreld niks sonder Sy beskikking gebeur nie, alhoewel GOD geensins die bewerker is en ook nie die skuld dra van die sonde wat gedoen word nie. Want Sy mag en goedheid is so groot en onbegryplik dat Hy Sy werk baie goed en regverdig beskik en doen, selfs wanneer die duiwel en goddelose onregverdig handel. En met betrekking tot die dinge wat Hy doen bo die begrip van die menslike verstand, wil ons nie ’n nuuskierige ondersoek instel na wat ons begrip nie kan bevat nie; maar ons aanbid met alle ootmoedigheid en eerbied die regverdige oordele van GOD, wat vir ons verborge is, en ons stel ons daarmee tevrede dat ons leerlinge van Christus is om alleen te leer ken wat Hy ons aanwys in Sy Woord sonder om hierdie perke te oortree. Hierdie leer bied ons ’n onuitspreeklike troos as ons daardeur onderrig word dat niks by toeval oor ons kan kom nie, maar deur die beskikking van ons goeie hemelse VADER, wat oor ons waak met ’n vaderlike sorg en alle skepsele só onder Sy heerskappy hou dat nie een haar van ons hoof - want hulle is almal getel - ook nie een mossie op die aarde kan val nie sonder die wil van ons VADER (Mt 10: 29-30). Daarop verlaat ons ons, omdat ons weet dat Hy die duiwel in toom hou én al ons vyande , wat ons sonder Sy toelating en wil geen skade kan doen nie. En derhalwe verwerp ons die gruwelike dwaling van die Epikureërs, wat sê dat GOD Hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat.


DIE DIENSTE VAN DIE APK LOUIS TRICHARDT LERAAR: Ds. Gert Kruger 082 770 6554

VERBONDSONDERRIG: Voorsitter: Orion Theron 082 806 5885 Vandag doen almal les 26.

VOORSITTER KERKRAAD: Ds. Gert Kruger 082 770 6554

SUSTERS-AKSIE: Voorsitster: Leana Harmse 083 269 5529

JEUG: Senior Voors.: Frikkie van Eeden: 072 858 3906 Kommissie Voorsitter: Orion Theron: 082 806 5885 VOORSITTERS: Diakonie : Eduard Prinsloo 082 893 2493 Ouderlingeraad: Ds. Gert Kruger 082 770 6554 KOSTERES: Erika Meiring 083 457 9071

DIENS/TEE BEURTE: 22 September `13 29 September `13

SKRIBA: Jan Corver 083 729 8859 Bestel alle kerklike boeke soos in die Boodskapper geadverteer by br. Jan.

SAAKGELASTIGDE: Jan Corver 083 729 8859 Kantoor ure: Sondae na Erediens Di & Do 14:00 – 17:00

Hierdie unieke foto van ’n luiperd is van Dirk Steenkamp ontvang, vir 2014 se kalender. U kan u foto`s stuur na: jalien@worldonline.co.za. Ons het reeds pragtige foto’s ontvang en wil u vra om asb. ook u spogfoto`s te stuur.

Wyk 9 Wyk 10

EREDIENSTE: Sondae om 9: 00 Bybelstudie: Woensdae om 09:30 Sondae om 16:00 ORRELIS: Marius de Bruin 015 516 3299


Afkondigings 15/9/13