Page 1

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK LOUIS TRICHARDT (`n Gereformeerde Kerk van Christus) “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie” Joh. 1 : 4 en 5

AFKONDIGINGS - 30 JUNIE 2013 1. KERKRAAD - Op die Kerkraadsvergadering waartoe die gemeente opgeroep was, is as diaken verkies br. Conrad Vosloo en as ouderling br. Danie Tredoux. Die 2 weke approbasie tydperk is vandag verstreke.

2. BESOEKERS WAT LIDMATE WIL WORD: Ons heet alle besoekers en nuwe intrekkers of persone wat by ons gemeente wil inskakel, baie welkom. U kan gerus na die erediens met `n kerkraadslid of die leraar kontak maak, sodat u die nodige vorms kan invul en by die kantoor indien. U kan ook u naam in die Voornemende Lidmate-register, agter in die kerk skryf. Hierna sal `n kerkraadslid u kontak, sodat die reëlings getref kan word vir u opname in die gemeente.

3. VROUE-AKSIE: 1. Koevertjie in Junie: Susters word versoek om `n spesiale skenking te maak in `n koevert en dit vir die bestuur te gee om kantgordyne te koop. 2. Wegneem-etes 26 Julie. Die dames wil hierdie geleentheid nou reeds onder u aandag bring, aangesien dit net na die skoolvakansie is. Dié dag sal pannekoek en boereworsrolle aangebied word. Bestellings kan op die aansteekbord geplaas word tot en met 21 Julie. Almal wat skenkings van bestanddele of kontant wil maak, is welkom om met Leana te skakel. 3. Die dames wat skink moet asseblief na die afkondigings uit die kerk beweeg na die kombuis toe. 4. Tee-drink met koevert vir fondsinsameling - Sat. 27 Julie om 14:00 by Casa Café. Laat weet vir Leana of Patricia tot 21 Julie, indien jul dit wil bywoon. Daar sal baie parkeerplek wees en ’n springkasteel vir die kinders.


LIG IN DUISTERNIS: Inligting rakende die Erediens van Sondag 30 Junie: Ons verwelkom vandag vir Prop. Henning Dafel by ons gemeente. Ons bid dat hy die leiding van die Heilige Gees sal ervaar in die diens. Baie dankie dat hy ingewillig het om die diens te kom lei. Die Skrifgedeelte, Psalms en Gesange sal op die bord voor in die kerk aangebring word.

VOORBIDDING: Die gemeente se voorbidding word asseblief gevra vir die leraarspaar, die kerkraad, al ons broers en susters en veral ook vir die volgende lidmate: - Tannie Tokkie van Rensburg, Jana Dafel en Francois Barnard sukkel ernstig met hul gesondheid. - Wilma Gousaard sukkel met haar gesondheid en sy sal ‘n operasie moet ondergaan. - Oom Hennie Badenhorst sukkel ernstig met sy gesondheid. - Henning Dafel (jnr) moet `n derde oog operasie ondergaan en sukkel met die oog. - Tannie Joey Theron sukkel met haar longe. - Oom Phillip Raath is baie ernstig siek. ‘n Pragtige protea aan u elk. - Ook vir al die bejaardes, siekes en behoeftiges van ons Kerk en ook van ons familielede en vriende wat siek is en nie hier genoem is nie. Ons bid u elk spoedige beterskap en genade toe in hierdie tyd.

DANKBAAR OM TE GETUIG: Ons is ook baie dankbaar dat heelwat van die lidmate wat die afgelope tyd siek was, nou baie beter is. Soos ons bid vir siekte en beproewing, bedank ons ook ons Alwyse Vader in die hemel, as Hy beterskap en uitkoms aan ons lidmate skenk. - Indien u van enige ernstige siekte of nood in ons gemeente weet, moet u dit asb dadelik onder die aandag van u Ouderling bring. Hy sal Ds. Kruger skakel, wat `n sms aan die gemeente sal stuur. Op die wyse word hulp en voorbidding gereël. Baie dankie vir u volgehoue gebede vir al ons lidmate.


VERJAARSDAE/GELUKWENSE 30 Junie tot 6 Julie: Baie geluk aan die lidmate wat in hierdie volgende week verjaar. Die Here se seën word u toegebid. Mag u `n pragtige dag en `n geseënde nuwe lewensjaar ervaar! Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Saterdag:

Karlien Visser 073 460 2027 Suzette Smal 079 260 2499 Tannie Chrissie van Rensburg (81) Paul Otto 083 251 8139 Anton Peyper 072 868 6288 Tina Roestoff 072 173 7589 Tannie Miem Schoeman 082 704 1732 Fanus Viviers 082 408 1131 `n Pragtige protea vir u!

Baie geluk aan oom Hennie en tannie Anita Badenhorst, Pieta en Suzette Smal en Hannes en Minette Dafel met jul huweliksherdenking die week. Ons bid dat jul nog baie jare saam sal geniet. Mag jul genade, liefde en seën van die HERE ontvang in jul huwelik.

Luister gerus Radio Pretoria op die dag wat u huweliksherdenking of u verjaarsdag is. Dit word op 96.6FM en kanaal 887 op DSTV uitgesaai tussen 10:00 en 11:00 elke dag, behalwe Saterdae en Sondae. Saterdag se boodskappe word op Vrydag uitgesaai en Sondag op die daaropvolgende Maandag.

DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS KOM ONS OORDINK WAT ONS BELY! (elke week `n volgende artikel) (Die volledige NGB met al die Bybeltekste, kan op ons webwerf gevind word)

ARTIKEL 4: DIE KANONIEKE BOEKE VAN DIE HEILIGE SKRIF Ons vat die Heilige Skrif saam in twee boeke: dié van die Ou en dié van die Nuwe Testament. Dit is die kanonieke boeke waarteen niks gesê kan word nie. Hul getal in die Kerk van GOD, is soos volg: Die boeke van die Ou Testament, naamlik die vyf boeke van Moses, te wete Génesis, Exsodus, Levíkus, Númeri, Deuteronomium; die boek van Josua, die Rigters, Rut, twee boeke van Samuel en twee boeke van Konings, twee boeke van Kronieke, genoem Paralipomenon, Esra, Nehemia, Ester, Job, die Psalms van Dawid, drie boeke van Salomo, naamlik die Spreuke, die Prediker en die Hooglied; die vier groot profete: Jesaja, Jeremia (met ook Klaagliedere van dieselfde profeet), Eségiël en Daniël; en verder die twaalf klein profete, naamlik Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Hábakuk, Sefánja, Haggai, Sagaria, Maleági; die Nuwe Testament: die vier evangeliste, naamlik Matthéüs, Markus, Lukas, Johannes; die Handelinge van die Apostels; die veertien briewe van die apostel Paulus, naamlik aan die Romeine, twee aan die Korinthiërs, aan die Galasiërs, aan die Efésiërs, aan die Filippense, aan die Kolossense, twee aan die Thessalonicense, twee aan Timótheus, aan Titus, aan Filémon, (aan die Hebreërs); die sewe briewe van die ander Apostels, naamlik die brief van Jakobus, twee briewe van Petrus, drie van Johannes, die brief van Judas; en die Openbaring aan die apostel Johannes.


DIE DIENSTE VAN DIE APK LOUIS TRICHARDT LERAAR: Ds. Gert Kruger 082 770 6554

VERBONDSONDERRIG: Voorsitter: Orion Theron 082 806 5885 VBO nie in vakansie nie.

VOORSITTER KERKRAAD: Ds. Gert Kruger 082 770 6554

VROUE-AKSIE: Voorsitster: Leana Harmse 083 269 5529

JEUG: Senior Voors.: Frikkie van Eeden: 072 858 3906 Kommissie Voorsitter: Orion Theron: 082 806 5885 VOORSITTERS: Diakonie : Boeta van der Merwe 071 325 5728 Ouderlingeraad: Ds. Gert Kruger 082 770 6554 KOSTERES: Erika Meiring 083 457 9071

DIENS/TEE BEURTE: 07 Junie `13 14 Julie `13

SKRIBA: Jan Corver 083 729 8859 Bestel alle kerklike boeke soos in die Boodskapper geadverteer by br. Jan.

SAAKGELASTIGDE: Jan Corver 083 729 8859 Kantoor ure: Sondae na Erediens Di & Do 14:00 – 17:00

‘En daar was drie seuns van Serúja: Joab en Abísai en Ásahel; en Ásahel was lig op sy voete soos een van die gemsbokke wat in die veld is.” II Sam. 2: 18

Wyk 13 Wyk 14

EREDIENSTE: Sondae om 9: 00 Bybelstudie: Woensdae om 09:30 Sondae om 16:00 (nie in vakansie) ORRELIS: Marius de Bruin 076 273 5199


4. NUUSBRIEF OP WEBWERF - U INSETTE NODIG! Die Kerkraad nooi u om insette te maak vir `n nuusbrief, wat ons op die webblad gaan plaas. Ons sal ook pragtige stukke soos gedigte, interesante- en komiese insidente wat beskryf word, ens. in die weeklikse afkondigings plaas. U kan u stukke vir br. Leon gee of e-pos na jalien@worldonline.co.za. Onthou, ons adres wat u intik by GOOGLE om die webwerf te besoek en die eredienste te kyk, is: www.lttapkerk.co.za - sodra u ingaan, moet u asb registreer as `n “follower”, waarna u op hoogte van alle veranderings gehou gaan word. Nooi asseblief u familielede en vriende oor die wêreld om by ons in te skakel.

5. FOTO KOMPETISIE - 2014 KALENDER: Die Kommissie vir Leer en Aktuele sake nooi u elk weer om u eie pragtige natuurfoto`s uit ons omgewing te stuur, wat gebruik kan word vir die 2014 kalender. Let mooi op na die gehalte van u foto, beligting, unieke karakter van ons omgewing en plasing van verskillende items op die foto. U kan die foto`s stuur na: jalien@worldonline.co.za. Die beste foto`s sal ook op ons webblad en agter op die afkondigingsblad verskyn. Die wenner wat aangewys sal word, sal weer `n prys ontvang. Baie dankie dat u u prag-foto`s vir ons stuur. WIE MOET GESKAKEL WORD IN ONS GEMEENTE: Ons ervaar toenemend dat ons lidmate ds. Gert skakel met elke saak. Dit maak dat hy werklik baie besig is en soms belangrike sake laat staan, omdat hy gewillig is om elke lidmaat sonder meer net te help. Die kerkraad wil u versoek om die persone te skakel wat met u besondere saak moet help: - Indien u die kerkgebou wil laat oopsluit om binne te werk, kan u met die koster, Erika Meiring, skakel. Daar is ook `n lys name van persone wat sleutels het, (agter teen die aansteekbord) wat u graag sal wil help, indien Erika regtig nie beskikbaar is nie. Skakel asseblief heel laaste vir ds. Gert, indien u regtig nie reg kom nie. - Indien u `n saak rakende die Verbondsonderrig of Jeug wil bespreek, skakel br. Orion. - Indien u `n saak rakende die Vroue-Aksie wil bespreek, skakel met str. Leana. - Indien u enige saak rakende die finansies of geboue van die gemeente wil bespreek, skakel met br. Theo of Jan Corver. - Indien u `n boek vanaf die APK boekwinkel wil bestel, skakel ook met br. Jan. - Indien u `n saak rakende die barmhartigheidsdienste van die kerk wil bespreek, of iemand wil aanmeld wat behoeftig is, skakel met br. Boeta van die Merwe. Al hierdie persone se tel. nommers verskyn agter op die afkondigingsblad. - Indien u `n siekte in u huis ervaar, skakel met u ouderling. Baie dankie dat u Ds. Gert konsidereer, voordat u hom net skakel oor enige van bogemelde sake.


HEIDELBERGSE KATEGISMUS 450 JAAR (1563 - 2013) (sien ook ons webblad) Die Heidelbergse Kategismus was in Heidelberg, op versoek van Frederik lll, die Kroonprins van een van die invloedrykste provinsies in Duitsland, Palatinate, geskryf van 1559 tot 1576. Hierdie vroom Christen-prins het die agt-en-twintigjarige Zacharius Ursinus, professor in teologie aan die Universiteit van Heidelberg, en Casper Olivianus, ses-en-twintig jaar oud en hofprediker, opdrag Frederik III gegee om 'n kategismus (leerboek) op te stel om die jeug te onderrig en leiding aan predikers en onderwysers te gee. Frederik het die advies en samewerking van die hele teologiese fakulteit bekom in die voorbereiding van die kategismus. Die Heidelbergse Kategismus was op die Sinode van Heidelberg aanvaar en in Duits gepubliseer – met 'n voorwoord deur Frederik lll – gedateer 19 Januarie 1563. 'n Tweede en derde Duitse uitgawe, elk met klein veranderinkies, sowel as 'n Latynse weergawe, is dieselfde jaar in Heidelberg gepubliseer. Zacharius Ursinus Die kategismus was gou in 52 dele verdeel, sodat 'n deel van die kategismus daar elke Sondag van die jaar aan die kerk geleer kon word. In die Nederlande het die Heidelbergse Kategismus, so gou as wat dit van die drukpers verskyn het, bekend en algemeen aanvaar geword, hoofsaaklik deur die werk van Petrus Dathenus, wat dit in Nederlands vertaal het. Hy het hierdie vertaling by sy vertaling van die Geneefse Psalter gevoeg en dit Casper Olivianus in 1566 gepubliseer. In dieselfde jaar het Pieter Gabriel die voorbeeld gestel deur die kategismus elke Sondag aan sy gemeente in Amsterdam gedurende die Sondagmiddagdiens te leer. Die Nasionale Sinode van die sestiende eeu het dit as een van die Formuliere van Eenheid aanvaar en van ampsdraers is vereis om dit te onderskryf en aan hulle gemeentes te leer. Hierdie vereistes is sterk beklemtoon by die Sinode van Dordrecht in 16181619. Die Heidelbergse Kategismus is in baie tale vertaal en is die invloedrykste en die mees algemeen aanvaarde kategismus uit die Reformasie. Die pragtige Heidelberg, Duitsland waar die Kategismus ontstaan het.

Afkondigings 30/6/13  

Kerklike Afkondigingsblaadjie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you