Page 1

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK LOUIS TRICHARDT (`n Gereformeerde Kerk van Christus) “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie” Joh. 1 : 4 en 5

AFKONDIGINGS - 7 JULIE 2013 1. KERKRAAD Geen

2. BESOEKERS WAT LIDMATE WIL WORD: Ons heet alle besoekers en nuwe intrekkers of persone wat by ons gemeente wil inskakel, baie welkom. U kan gerus na die erediens met `n kerkraadslid of die leraar kontak maak, sodat u die nodige vorms kan invul en by die kantoor indien. U kan ook u naam in die Voornemende Lidmate-register, agter in die kerk skryf. Hierna sal `n kerkraadslid u kontak, sodat die reëlings getref kan word vir u opname in die gemeente.

3. VROUE-AKSIE: 1. Koevertjie in Junie: Susters word versoek om `n spesiale skenking te maak in `n koevert en dit vir die bestuur te gee om kantgordyne te koop. 2. Wegneem-etes 26 Julie. Die dames wil hierdie geleentheid nou reeds onder u aandag bring, aangesien dit net na die skoolvakansie is. Dié dag sal pannekoek en boereworsrolle aangebied word. Bestellings kan op die aansteekbord geplaas word tot en met 21 Julie. Die bestuur vra dat u bestellings vir pannekoek en worsrolle by u vriende, werk en skole neem, sodat daar regtig baie verkoop word op die dag. Almal wat skenkings van bestanddele of kontant wil maak, is welkom om met Leana te skakel. 3. Die dames wat skink moet asseblief na die afkondigings uit die kerk beweeg, na die kombuis toe. 4. Tee-drink met koevert vir fondsinsameling - Sat. 27 Julie om 14:00 by Casa Café. Laat weet vir Leana of Patricia tot 21 Julie, indien jul dit wil bywoon. Daar sal baie parkeerplek wees en ’n springkasteel vir die kinders.


LIG IN DUISTERNIS: Inligting rakende die Erediens van Sondag 30 Junie: Ons verwelkom vandag vir br. Orion Theron wat ’n leespreek gaan waarneem. Ons bid dat hy die leiding van die Heilige Gees sal ervaar in die diens. Baie dankie dat hy ingewillig het om die diens te lei. Die Skrifgedeelte, Psalms en Gesange sal op die bord voor in die kerk aangebring word.

VOORBIDDING: Die gemeente se voorbidding word asseblief gevra vir die leraarspaar, die kerkraad, al ons broers en susters en veral ook vir die volgende lidmate: - Tannie Tokkie van Rensburg, Jana Dafel en Francois Barnard sukkel ernstig met hul gesondheid. - Wilma Gousaard sukkel met haar gesondheid en sy sal ‘n operasie moet ondergaan. - Oom Hennie Badenhorst sukkel ernstig met sy gesondheid. - Henning Dafel (jnr) moet `n derde oog operasie ondergaan en sukkel met die oog. - Tannie Joey Theron sukkel met haar longe. - Oom Phillip Raath is baie ernstig siek. ‘n Pragtige protea aan u elk. - Ook vir al die bejaardes, siekes en behoeftiges van ons Kerk en ook van ons familielede en vriende wat siek is en nie hier genoem is nie. Ons bid u elk spoedige beterskap en genade toe in hierdie tyd.

DANKBAAR OM TE GETUIG: Ons is ook baie dankbaar dat heelwat van die lidmate wat die afgelope tyd siek was, nou baie beter is. Soos ons bid vir siekte en beproewing, bedank ons ook ons Alwyse Vader in die hemel, as Hy beterskap en uitkoms aan ons lidmate skenk. - Indien u van enige ernstige siekte of nood in ons gemeente weet, moet u dit asb dadelik onder die aandag van u Ouderling bring. Hy sal Ds. Kruger skakel, wat `n sms aan die gemeente sal stuur. Op die wyse word hulp en voorbidding gereël. Baie dankie vir u volgehoue gebede vir al ons lidmate.


VERJAARSDAE/GELUKWENSE 7 tot 13 Julie: Baie geluk aan die lidmate wat in hierdie volgende week verjaar. Die Here se seën word u toegebid. Mag u `n pragtige dag en `n geseënde nuwe lewensjaar ervaar! Vandag:

Leon Nel

Woensdag: Janecke Erasmus Riku Jones Donderdag: Anika Badenhorst Frans Blofield

082 709 7742 083 724 0878

076 246 8635

`n Pragtige protea vir u!

Baie geluk aan Arno en Johensia Meiring, Pieter en Linda Pretorius, Thinus en Danelle Jones, Nardus en Marietjie Barnard en Marius en Elna Botha met jul huweliksherdenking die week. Ons bid dat jul nog baie jare saam sal geniet. Mag jul genade, liefde en seën van die HERE ontvang in jul huwelik.

Luister gerus Radio Pretoria op die dag wat u huweliksherdenking of u verjaarsdag is. Dit word op 96.6FM en kanaal 887 op DSTV uitgesaai tussen 10:00 en 11:00 elke dag, behalwe Saterdae en Sondae. Saterdag se boodskappe word op Vrydag uitgesaai en Sondag op die daaropvolgende Maandag.

DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS KOM ONS OORDINK WAT ONS BELY! (elke week `n volgende artikel) (Die volledige NGB met al die Bybeltekste, kan op ons webwerf gevind word)

ARTIKEL 4: DIE KANONIEKE BOEKE VAN DIE HEILIGE SKRIF Ons vat die Heilige Skrif saam in twee boeke: dié van die Ou en dié van die Nuwe Testament. Dit is die kanonieke boeke waarteen niks gesê kan word nie. Hul getal in die Kerk van GOD, is soos volg: Die boeke van die Ou Testament, naamlik die vyf boeke van Moses, te wete Génesis, Exsodus, Levíkus, Númeri, Deuteronomium; die boek van Josua, die Rigters, Rut, twee boeke van Samuel en twee boeke van Konings, twee boeke van Kronieke, genoem Paralipomenon, Esra, Nehemia, Ester, Job, die Psalms van Dawid, drie boeke van Salomo, naamlik die Spreuke, die Prediker en die Hooglied; die vier groot profete: Jesaja, Jeremia (met ook Klaagliedere van dieselfde profeet), Eségiël en Daniël; en verder die twaalf klein profete, naamlik Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Hábakuk, Sefánja, Haggai, Sagaria, Maleági; die Nuwe Testament: die vier evangeliste, naamlik Matthéüs, Markus, Lukas, Johannes; die Handelinge van die Apostels; die veertien briewe van die apostel Paulus, naamlik aan die Romeine, twee aan die Korinthiërs, aan die Galasiërs, aan die Efésiërs, aan die Filippense, aan die Kolossense, twee aan die Thessalonicense, twee aan Timótheus, aan Titus, aan Filémon, (aan die Hebreërs); die sewe briewe van die ander Apostels, naamlik die brief van Jakobus, twee briewe van Petrus, drie van Johannes, die brief van Judas; en die Openbaring aan die apostel Johannes.


DIE DIENSTE VAN DIE APK LOUIS TRICHARDT LERAAR: Ds. Gert Kruger 082 770 6554

VERBONDSONDERRIG: Voorsitter: Orion Theron 082 806 5885 VBO nie in vakansie nie.

VOORSITTER KERKRAAD: Ds. Gert Kruger 082 770 6554

VROUE-AKSIE: Voorsitster: Leana Harmse 083 269 5529

JEUG: Senior Voors.: Frikkie van Eeden: 072 858 3906 Kommissie Voorsitter: Orion Theron: 082 806 5885 VOORSITTERS: Diakonie : Boeta van der Merwe 071 325 5728 Ouderlingeraad: Ds. Gert Kruger 082 770 6554 KOSTERES: Erika Meiring 083 457 9071

DIENS/TEE BEURTE: 14 Junie `13 21 Julie `13

SKRIBA: Jan Corver 083 729 8859 Bestel alle kerklike boeke soos in die Boodskapper geadverteer by br. Jan.

SAAKGELASTIGDE: Jan Corver 083 729 8859 Kantoor ure: Sondae na Erediens Di & Do 14:00 – 17:00

“Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos ‘n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op My heilige berg nie, sê die HERE” Jes. 65: 25

Wyk 14 Wyk 15

EREDIENSTE: Sondae om 9: 00 Bybelstudie: Woensdae om 09:30 Sondae om 16:00 (nie in vakansie) ORRELIS: Marius de Bruin 076 273 5199


EIEGEREGTIGHEID EN SELFGEREGTIGHEID – WAT WORD HIERMEE BEDOEL? - ‘n Studie uit Matt. 6: 1 - 18 In die bestudering van Matthéüs 6: 1 tot 18, duik daar baie moeilike vrae by `n mens op. Kan ek die Wet van God onderhou - en skynbaar baie “goeie” dade verrig - en tog ernstig sondig teen God en Sy gebod? Wat is ware geregtigheid? Beloon God verdienstelikheid, of in ander woorde: kan ek deur my goeie dade vir my `n plek in die hemel verdien? Ware geregtigheid verheerlik slegs God. Eiegeregtigheid dien tot selfverheerliking. Hierdie twee BAIE belangrike feite staan voorop in Matt. 6: 1 tot 18. Waar in vers 1 verwys word na ‘liefdadigheid’, is dit in ooreenstemming met ‘geregtigheid’ (dis sinonieme). Met die ‘liefdadigheid’ of ‘geregtigheid’ word verstaan dat die voor- skrifte van die wet nagekom word. In die gelese gedeelte waarsku Jesus ernstig teen wetsvervulling om daardeur eintlik selfverheerliking te bekom. Waaroor gaan dit vir die mens wat die wet vervul deur aan ander te wys (voor die mense) hoe voorbeeldig en voortreflik hy/sy is? Waaroor gaan dit vir die mens wat die wet vervul om daardeur te wys dat hy/sy so goed is? Ja, dat hy selfs in staat is om sy redding te bewerkstellig, as hy aanhou om sulke ‘goeie’ dade te verrig. Gaan dit oor die God van die wet, of die wet van die God? Gelowiges moet baie versigtig wees om nie in selfverheerliking te verval nie – God erken sulke wetsvervulling nie as nederige gehoorsaamheid aan Hom en Sy Wet nie! In Deut. 15: 11 staan die kosbare woorde: “Want die arme sal in die land nie ontbreek nie; daarom gee ek jou bevel en sê: Jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en arme in jou land.” As Jesus in Matt 6: 2 verwys na “liefdadigheid bewys”, verwys hy juis na die gee van aalmoese aan die armes en behoeftiges, soos gevra word in Deut. 15: 11. Hy spreek dan egter direk die eiegeregtige selfverheerliking van die “geveinsdes in die sinagoge” aan, as Hy sê: “moenie `n trompet voor jou blaas ... dat hulle deur die mense geëer kan word nie”. Van die ‘kerkgangers’ van daardie tyd het dus in die armbuurtes hul ‘goeie’ werke so opsigtelik gaan verrig, dat hul deur die mense gesien moet word. Hierdie eer as loon, wat niks anders is as eiegeregtigheid nie, word deur Jesus skerp veroordeel. “Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg”. God beloon dus nie verdienstelikheid nie, maar skenk genade aan nederige gelowiges wat hul goeie dade tot eer van God alleen, in die geheim doen. Die gee van aalmoese moet onopsigtelik en sonder verheerliking en eer geskied. Net die gewer en God moet daarvan weet. (vervolg op p 6)


‘n Studie uit Matt. 6: 1 - 18 (vervolg) In verse 5 en 6 word ook deur Jesus daarop gewys dat gebed, as dekmantel van selfverheerliking gebruik kan word. Op die gebedsuur (soos gebruiklik in daar- die tyd) sorg die geveins- des dat hulle in die sinagoges of op die hoeke van besige strate staan en bid. Hier word hulle deur ‘n groot aantal toeskouers gesien. Selfverheerliking en eiegeregtigheid staan hier voorop. Jesus wys ons egter hoe ons moet maak as ons gaan bid: vers 6: “Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; ...” Jesus slaan nou oor in die tweede persoon enkelvoud, want die gebed stel die bidder in die mees intieme en persoonlike verhouding met God. Alles - ook die intieme gebed - moet in nederigheid en tot eer van God alleen plaasvind. Hierna leer Hy aan ons die volmaakte gebed – “die Onse Vader” soos ons dit ken. Hy leer ons hoe ons in volkome afhanklikheid teenoor God staan en dit in die gebed moet bely. Die volledige uiteensetting van die ‘Onse Vader’-gebed word pragtig vir ons verduidelik in Sondag 45 tot 52 van die Heidelbergse Kategismus. Verse 16 tot 18 van Matt. 6 wil ons egter weer konfronteer met die vrae rondom selfverheerliking. Net soos die gebed van die geveinsdes en die gee van aalmoese, misbruik hul ook die ‘vas’ as ‘n middel tot selfverheerliking onder die dekmantel dat hul God daardeur wil verheerlik. In Lev. 16: 29 verwys die ‘verootmoediging’ na ‘vas’ en word voorgeskryf dat dit op die Groot Versoendag moet plaasvind. Daar is egter ook die gebruik gewees tydens die Ou Testamentiese tyd, om tydens rou en berou ook te vas. (sien ook 2 Sam. 12: 16). Ons lees in Sag. 7: 5 dat ná die ballingskap gereelde vaste, as teken van rou oor die verwoesting van Jerusalem, gebruiklik geword het. In Jesus se tyd het die godsdienstige Jode op die tweede en vyfde dag van elke week gevas, lees ons bv. in Luk. 18: 12. Die skynheiliges het deur die meewaardige uitdrukking op hul gesig en die onversorgde toestand van hul hare aan almal getoon dat hul vas. Dit word egter deur Jesus uitgewys as selfverheerliking deur selfvernedering, wat niks minder as toneelspel is nie. Dis nie nederige aanbidding en verheerliking van die Almagtige Ewige Hemelse Vader nie.

Ons sien dus waar mense vir die skyn hul heilig hou en verskeie skynbaar goeie dade doen, hul in werklikheid `n verkeerde hartsgesindheid openbaar. Dis voor God verkeerd dat mense nie die genade en liefde van die verlossing van Jesus Christus aan die kruishout, as die volkome soenverdienste van al ons sondes aanvaar nie, maar nog `n bydrae wil maak tot hul verlossing deur hul goeie dade. Die genade en liefde van God die Vader is volmaak en daardeur het Hy Sy Seun gestuur om die volle prys te betaal vir al ons sondes. Ons doen goeie dade in ooreenstemming met die Bybel, slegs uit dankbaarheid vir die verlossing in Jesus Christus - wat ons uit genade ontvang het! Die gelowige kan nie anders as om goed te doen nie, omdat hy/sy gered is, nie om gered te word nie. (die Bybel met Verklarende Aantekeninge 1959 - as bron) - Leon du Plessis


Afkondigings 7/7/13  

Kerklike Afkondigingsblaadjie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you