Page 1

DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK LOUIS TRICHARDT (`n Gereformeerde Kerk van Christus) “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie” Joh. 1 : 4 en 5

AFKONDIGINGS - 21 April 2013 1. KERKRAAD Daar sal DV op Sondag 28 April, `n kerkraadsvergadering gehou word, waartoe die gemeente opgeroep word. Dit word gehou met die oog op die verkiesing van ‘n Ouderling vir Wyk 1 en Diaken vir wyk 12. Alle nominasies moet aan Ds. Kruger gegee word voor Vrydag 26 April om 12:00.

2. BESOEKERS WAT LIDMATE WIL WORD: Ons heet alle besoekers en nuwe intrekkers of persone wat by ons gemeente wil inskakel, baie welkom. U kan gerus na die erediens met `n kerkraadslid of die leraar kontak maak, sodat u die nodige vorms kan invul en by die kantoor indien. U kan ook u naam in die Voornemende Lidmate-register, agter in die kerk skryf. Hierna sal `n kerkraadslid u kontak, sodat die reëlings getref kan word vir u opname in die gemeente.

3. VROUE-AKSIE: 1. Kaartjies vir die Lindie Strydom-optrede op 10 Mei om 19:00 hier in die kerksaal, is by die bestuurslede beskikbaar. Daar is ook kaartjies vir die ete wat reeds om 18:00 begin en wat R25 kos, beskikbaar. Dames wat bereid is om `n tafel te dek, moet asseblief met Leana skakel. Die bestuur versoek voorts, dat lidmate wat bereid is om `n donasie te gee, om die kostes te help dra, enige bestuurslid kan kontak. Dit sal baie waardeer word. 2. Al die susters wat die Ring-Vrouekonferensie op 24 en 25 Mei, te Pietersburg wil bywoon, moet die vorms op die aansteekbord voltooi. Die deposito is voor 30 April betaalbaar.


LIG IN DUISTERNIS: Inligting rakende die Erediens van Sondag 21 April: Skrifgedeelte: Filippense 4. Die teks: Fil. 4: 6 en 7. Die tema is: GOD se antwoord waarop sy vrede volg vir alle besorgdhede, is gebed.

Die wyk waarin Ds. Kruger tans huisbesoek doen: wyk 6

VOORBIDDING: Die gemeente se voorbidding word asseblief gevra vir die leraarspaar, die kerkraad, al ons broers en susters en veral ook vir die volgende lidmate: - Tannie Tokkie van Rensburg, Jana Dafel en Francois Barnard sukkel ernstig met hul gesondheid. - Wilma Gousaard sukkel met haar gesondheid en sy sal ‘n operasie moet ondergaan. - Oom Hennie Badenhorst sukkel ernstig met sy gesondheid. - Lood Olivier is tans onder doktersbehandeling, hy sukkel met sy gesondheid. - Klein Evan, seun van Eduard en Michelle Prinsloo ‘n Pragtige roos vir u. was in die hospitaal vir bloedtoetse. - Ook vir al die bejaardes, siekes en behoeftiges van ons Kerk en ook van ons familielede en vriende wat siek is en nie hier genoem is nie. Ons bid u elk spoedige beterskap en genade toe in hierdie tyd.

DANKBAAR OM TE GETUIG: Ons is baie dankbaar dat die volgende lidmaat wat die afgelope tyd siek was, nou baie beter is: Pieter Pretorius. Dit was die wil van ons Vader in die hemel dat hy aan die genees is en weer eredienste begin bywoon. Soos ons bid vir siekte en beproewing, bedank ons ook ons Alwyse Vader in die hemel, as daar beterskap by ons lidmate is - Indien u van enige ernstige siekte of nood in ons gemeente weet, moet u dit asb dadelik onder die aandag van u Ouderling bring. Hy sal Ds. Kruger skakel, wat `n sms aan die gemeente sal stuur. Op die wyse word hulp en voorbidding gereël.


“My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart My gebooie bewaar; want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder.” Spreuke 3: 1 + 2.

VERJAARSDAE/GELUKWENSE 21 tot 27 April: Baie geluk aan die lidmate wat in hierdie volgende week verjaar. Die Here se seën word u toegebid. Mag u `n pragtige dag en `n geseënde nuwe lewensjaar ervaar! Vandag: Maandag:

Zinta-Marie Wepener 082 222 6742 Marina Badenhorst 082 422 4916 Louis Coetzee 072 849 6623 Jeanette Eybers 072 332 6742 Dinsdag: Tannie Rachel van Rooyen (87 jaar) Woensdag: Mariet Barnard 082 339 2361 Donderdag: Francien Cronjé 082 852 2181 Saterdag: Tannie Jackie Bekker (81) 082 564 3869 ‘n Pragtige blom vir u elk! Baie geluk aan Her-Johan en Tanya Boonzaaier en Eduard en Michelle Prinsloo met jul huweliksherdenking die week. Ons bid dat jul nog baie jare saam sal geniet. Mag jul genade, liefde en seën van die HERE ontvang in jul huwelik.

Luister gerus Radio Pretoria op die dag wat u verjaar/huweliksherdenking is. Dit word op 96.6FM uitgesaai tussen 10:00 en 11:00 elke dag, behalwe Saterdae en Sondae. Saterdag se boodskappe word op Vrydag uitgesaai en Sondag op die daaropvolgende Maandag. U kan nou ook na: www.lttapkerk.co.za (ons webwerf) gaan en op ‘Radio Pretoria’ tik, waarna u lewendig oor die internet suiwer en sonder steurings - na die radiostasie kan luister.

DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS KOM ONS OORDINK WAT ONS BELY! (elke week `n volgende vraag) (Die volledige Kategismus met al die Bybeltekste, kan op ons webwerf gevind word)

VRAAG 126: WAT IS DIE VYFDE BEDE? ANTWOORD: Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is: Wil ons, arme sondaars, al ons misdade, en ook die boosheid wat ons altyd aankleef, ter wille van die bloed van CHRISTUS nie toereken nie, soos ons ook hierdie getuienis van U genade in ons bevind, dat ons ganse voorneme is om ons naaste van harte te vergewe.


DIE DIENSTE VAN DIE APK LOUIS TRICHARDT LERAAR: Ds. Gert Kruger 082 770 6554

VERBONDSONDERRIG: Voorsitter: Orion Theron 082 806 5885 Vandag doen almal Les 11

VOORSITTER KERKRAAD: Ds. Gert Kruger 082 770 6554

VROUE-AKSIE: Voorsitster: Leana Harmse 083 269 5529

JEUG: Senior Voors.: Frikkie van Eeden: 072 858 3906 Kommissie Voorsitter: Orion Theron: 082 806 5885 VOORSITTERS: Diakonie : Eduard Prinsloo 082 893 2493 Ouderlingeraad: Ds. Gert Kruger 082 770 6554 KOSTERES: Erika Meiring 083 457 9071

DIENS/TEE BEURTE: 28 April `13 5 Mei `13

SKRIBA: Jan Corver 083 729 8859 Bestel alle kerklike boeke soos in die Boodskapper geadverteer by br. Jan.

SAAKGELASTIGDE: Jan Corver 083 729 8859 Kantoor ure: Sondae na Erediens Di & Do 14:00 – 17:00

VOLMAAKTE SKEPPING! Die asemrowende arend in vlug. Kan ons ooit besef hoe GROOT ons hemelse VADER - die SKEPPER - is? Gaan lees Genesis 1.

Wyk 3 Wyk 4

EREDIENSTE: Sondae om 9: 00 Bybelstudie: Woensdae om 09:30 Sondae om 16:30 ORRELIS: Marius de Bruin 076 273 5199


5. EIE WEBWERF - U INSETTE NODIG! Die uitsendings van ons eredienste verloop regtig baie goed en die terugvoer van APK Messina en ook mense oor die wêreld, is werklik bemoedigend. Ons wil u mooi vra om die webwerf te besoek en te help met positiewe kommentaar hieroor. Ons sal ook wil vra dat u die spelling nagaan, insette maak ten opsigte van uiteensettings en veral ook vra dat u saamdink oor wat ons nog hierby moet plaas, om die webwerf mooi afgerond te maak. Onthou, ons adres wat u intik by GOOGLE om die webwerf te besoek en die eredienste te kyk, is: www.lttapkerk.co.za - sodra u ingaan, moet u asb registreer as `n “follower”, waarna u op hoogte van alle veranderings gehou gaan word. Sê dit asseblief vir u familie-lede oor die wêreld ook. Veral ook die APK-gemeentes wat nie `n leraar het nie, kan baie hierby baat.

6. BAIE BELANGRIKE VERSOEK - dankie vir u samewerking: Die Kerkraad versoek alle lidmate en besoekers om asseblief te help dat die stoele wat gereserveer is vir moeders met babas en kleuters (agter in die kerk) - oopgelaat moet word vir hul gebruik. Die moederskamer raak te klein en daarom is ons genoodsaak om die ruimte in die kerk te gebruik. Ons versoek ook die persone wat sukkel om die leraar te hoor, om voorentoe in die kerk te sit. Baie dankie dat ons op u hartlike samewerking kan staatmaak.

CVO SKOOL ZOUTPANSBERG Die CVO Skool Zoutpansberg is ‘n Onafhanklike skool met ‘n ChristelikGereformeerde grondslag as hoeksteen. Die uitlewing en uitbouing van die Afrikanerkultuur vorm ‘n integrale deel van die skool. Ouers en professionele onderwysers neem gesamentlik verantwoordelikheid vir die opvoedingstaak. ‘n Opvoedingsraad (OR), bestaande uit ouers wat demokraties verkies word, en die skoolhoof en bestuurspan beheer en bestuur die skool. LEUSE - Die leuse van CVO Skool Zoutpansberg is SOLI DEO GLORIA – aan God alleen al die eer. MISSIE - Om hoë gehalte Christelik-Volkseie Skoolopleiding volgens geloofs- en kultuurgrondslag aan Afrikanerkinders te bied. Die BEWEGING VIR CHRISTELIK-VOLKSEIE ONDERWYS (BCVO) is die sambreelmaatskappy waarby CVO-skole geaffilieer is. Die BCVO lewer studiemateriaal, sowel as gekoördineerde sport- en kultuurgeleenthede op nasionale vlak, aan CVO-skole (www.bcvo.co.za) . Vir meer inligting kontak: HOOF: Mnr.Boet Groenewald OR Voorsitter: Mnr. Frits Ahrens Tel: 076 401 2757 Tel: 082 897 0068 Webtuiste: www.cvozoutpansberg.co.za (Inligting geplaas - goedkeuring Kerkraad)

Afkondigings 21/4/13  

Kerklike Afkondigingsblaadjie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you