Page 1


Saturs Tendences nozarç Latvijâ un pasaulç

4. lpp.

Reklâmas, mediju un PR aìentûras

52. lpp.

Pçtîjumi un statistika

84. lpp.

Mediji

94. lpp.

Reklâmas izgatavoðana

112. lpp.

Mârketings

130. lpp.

Izglîtîba, personâla atlase

136. lpp.

Svarîgi

142. lpp.

Izdevçjs neatbild par nepareizi sniegtu informâciju. Medija vai tâ daïu pârpublicçðana un visa veida (arî elektroniska) pavairoðana aizliegta.

Konkursi, LRA biedri

146. lpp.

Iespiests SIA “Jelgavas tipogrâfija”

Firmu daïa

158. lpp.

Reklâma & Mârketings 2012/2013 Sadarbîbâ ar Latvijas Reklâmas asociâciju Redaktore Marta Rîbele, LETA Vâks: Frank&Stein IZDEVÇJS: © Informâcijas grupa “Latvijas Tâlrunis”, 2012 Reìistrâcijas apliecîbas Nr. 40003050681 Blaumaòa iela 38/40, Rîga, LV 1011 Tâlr. 67770711, fakss 67770727


135. lpp.

57. – 59. lpp.

90. – 93. lpp.

60. – 67. lpp.

101. lpp.

2


60. – 67. lpp.

24. – 28. lpp.

14. – 18. lpp.

13. lpp.

7. – 9. lpp.

3


4


Foto: ShutterStock.com

5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


Daþâdi pakalpojumi

44


Daþâdi pakalpojumi

45


Daþâdi pakalpojumi

46


Daþâdi pakalpojumi

47


Daþâdi pakalpojumi

48


Daþâdi pakalpojumi

49


Daþâdi pakalpojumi

50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


Daþâdi pakalpojumi

80


Daþâdi pakalpojumi

81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


51. lpp.

99. lpp.

83. lpp.

142. – 143. lpp.

54. – 55. lpp.

145


146


147


148


149


150


151


152


153


Firmu daïas saturs Reklâmas, mediju un PR aìentûras

158

Reklâmas aìentûras Mediju aìentûras PR aìentûras Specializçtâs aìentûras, pasâkumu aìentûras

Pçtîjumi un statistika

168

Tirgus, mediju, socioloìiskie pçtîjumi

Mediji

170

Prese Televîzija Radio Kino Internets Vides reklâma Informatîvie mediji, ziòu aìentûras

Reklâmas izgatavoðana

176

Poligrâfija Tipogrâfijas, iespieddarbi Digitâlâ druka Poligrâfijas materiâli, iekârtas Iepakojums Filmu studijas Ierakstu studijas Modeïu aìentûras Reklâmas apìçrbi Izejmateriâli Prezentâcijas firmas Reklâmas dâvanas, speciâlie pasûtîjumi Foto Izdevniecîbas, apgâdi Sietspiede

Mârketings

192

Mârketinga konsultâcijas Tieðais mârketings Tieðais pasts, telemârketings, mobilais mârketings Notikumu mârketings

Pasâkumu, konferenèu un izstâþu rîkoðana

194

Pasâkumu producenti Pasâkumu nodroðinâjums Korporatîvo pasâkumu organizçðana Izstâþu organizçðana Telpas konferencçm Telpas pasâkumiem Tehniskais aprîkojums Noformçjums, floristika Telpu uzkopðana

Izglîtîba, personâla atlase

204

Izglîtîbas iestâdes Apmâcîbas, konsultâcijas Personâla atlase

Saistîtie pakalpojumi

205

Asociâcijas Juridiskie pakalpojumi Tulki Pârvietoðanas serviss Grâmatvedîbas pakalpojumi 155


Nozaru saraksts

Nozares 1. Reklâmas, mediju un PR aìentûras 1.1. Reklâmas aìentûras ....................................................................................................................................................... 158 1.2. Mediju aìentûras ................................................................................................................................................................ 164 1.3. PR aìentûras ............................................................................................................................................................................. 166 1.4. Specializçtâs aìentûras, pasâkumu aìentûras ...................................................................... 167

6.9. Tehniskais aprîkojums ................................................................................................................................................... 202 6.10. Noformçjums, floristika .......................................................................................................................................... 203 6.12. Telpu uzkopðana ................................................................................................................................................................ 203

7. Izglîtîba, personâla atlase 7.1. Izglîtîbas iestâdes ............................................................................................................................................................... 204 7.2. Apmâcîbas, konsultâcijas ....................................................................................................................................... 204 7.3. Personâla atlase .................................................................................................................................................................... 204

2. Pçtîjumi, statistika 2.1. Tirgus, mediju, socioloìiskie pçtîjumi ................................................................................................... 168

3. Mediji

8. Saistîtie pakalpojumi

3.1. Prese ...................................................................................................................................................................................................... 170 3.2. Televîzija ............................................................................................................................................................................................ 171 3.3. Radio ...................................................................................................................................................................................................... 171 3.4. Kino .......................................................................................................................................................................................................... 170 3.5. Internets ........................................................................................................................................................................................... 171 3.6. Vides reklâma ........................................................................................................................................................................... 172 3.7. Informatîvie mediji, ziòu aìentûras ........................................................................................................... 175

8.1. Asociâcijas .................................................................................................................................................................................... 205 8.2. Juridiskie pakalpojumi .................................................................................................................................................. 205 8.3. Tulki .......................................................................................................................................................................................................... 206 8.6. Pârvietoðanas serviss ................................................................................................................................................... 206 8.7. Grâmatvedîbas pakalpojumi ................................................................................................................................ 206

4. Reklâmas izgatavoðana 4.1. Poligrâfija ......................................................................................................................................................................................... 176 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ......................................................................................................................................... 178 4.3. Digitâlâ druka ............................................................................................................................................................................. 180 4.4. Poligrâfijas materiâli, iekârtas ........................................................................................................................... 183 4.5. Iepakojums .................................................................................................................................................................................... 185 4.6. Filmu studijas ............................................................................................................................................................................ 186 4.7. Ierakstu studijas .................................................................................................................................................................... 186 4.8. Modeïu aìentûras .............................................................................................................................................................. 186 4.9. Reklâmas apìçrbi ............................................................................................................................................................... 186 4.10. Izejmateriâli .............................................................................................................................................................................. 187 4.11. Prezentâcijas firmas .................................................................................................................................................... 187 4.12. Reklâmas dâvanas, speciâlie pasûtîjumi ...................................................................................... 188 4.13. Foto ...................................................................................................................................................................................................... 190 4.15. Izdevniecîbas, apgâdi ................................................................................................................................................ 191 4.16. Sietspiede .................................................................................................................................................................................. 191

5. Mârketings 5.1. Mârketinga konsultâcijas ......................................................................................................................................... 192 5.2. Tieðais mârketings ............................................................................................................................................................. 192 5.3. Tieðais pasts, telemârketings, mobilais mârketings ........................................................ 193 5.4. Notikumu mârketings .................................................................................................................................................... 193

Norâdes A Aerofotografçðana 4.13. Foto ........................................................................................................................................ 190 Akciju rîkoðana 1.1. Reklâmas aìentûras ............................................................................................ 158 

6.1. Pasâkumu producenti ......................................................................................................................... 194

Aktieru, modeïu, tipâþu izvçle 3.2. Televîzija ........................................................................................ 171 

4.6. Filmu studijas ....................................................................................................................................................... 186

Apdrukâtas saliekamas gofrçta kartona mçbeles

1.4. Specializçtâs aìentûras, pasâkumu aìentûras ............................... 167 3.6. Vides reklâma ...................................................................................................................................................... 172 6.2. Pasâkumu nodroðinâjums .......................................................................................................... 196 Aploksnes 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ........................................................................................ 178 Audioreklâma, radio 3.3. Radio .................................................................................................................................... 171 

B Biznesa literatûra 7.2. Apmâcîbas, konsultâcijas ................................................................ 204 Brendu izstrâde 

1.4. Specializçtâs aìentûras, pasâkumu aìentûras ................................... 167

Bukleti 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ................................................................................................... 178

6. Pasâkumu, konferenèu un izstâþu rîkoðana 6.1. Pasâkumu producenti .................................................................................................................................................... 194 6.2. Pasâkumu nodroðinâjums ....................................................................................................................................... 196 6.3. Korporatîvo pasâkumu organizçðana ..................................................................................................... 198 6.4. Izstâþu organizçðana ...................................................................................................................................................... 199 6.5. Telpas konferencçm ........................................................................................................................................................ 200 6.6. Telpas pasâkumiem ......................................................................................................................................................... 202

156

D Datortehnoloìijas 3.5. Internets .............................................................................................................................. 171 Dienasgrâmata - kalendârs 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi .................................... 178 Dizains 1.4. Specializçtâs aìentûras, pasâkumu aìentûras .................... 167 Domçnu reìistrâcija 3.5. Internets ...................................................................................................................... 171 Domçnu uzturçðana 3.5. Internets ....................................................................................................................... 171


Norâdes

Norâdes

E

Promo akciju organizçðana 6.2. Pasâkumu nodroðinâjums ................................... 196

Elektroluminiscçjoði materiâli 4.10. Izejmateriâli ......................................................................... 187 Etiíetes 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ............................................................................................... 178 

4.3. Digitâlâ druka ....................................................................................................................................................... 180

R Reklâma tieðajâ pârdoðanâ 

G Gaisa baloni 3.6. Vides reklâma ............................................................................................................................ 172 Gaismas reklâma 3.6. Vides reklâma ............................................................................................................ 172 Gaismas reklâmas izgatavoðana 3.6. Vides reklâma ............................................................. 172 Gravçðana 4.12. Reklâmas dâvanas, speciâlie pasûtîjumi ........................... 188

5.3. Tieðais pasts, telemârketings, mobilais mârketings .............. 193

Reklâma veikalos, tirdzniecîbas vietâs 3.6. Vides reklâma ........................................... 172 Reklâmas bukleti 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ................................................................... 178 Reklâmas stendi 3.6. Vides reklâma .............................................................................................................. 172 Reklâmas suvenîri 

4.12. Reklâmas dâvanas, speciâlie pasûtîjumi ..................................................... 188

I

S

Iesieðana 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ........................................................................................... 178 Internets 3.5. Internets .......................................................................................................................................................... 171 Izkârtnes 3.6. Vides reklâma ...................................................................................................................................... 172 Izðûðana 4.12. Reklâmas dâvanas, speciâlie pasûtîjumi ................................. 188

Sabiedriskâs attiecîbas 1.3. PR aìentûras ............................................................................................. 166 Sietspiede 4.12. Reklâmas dâvanas, speciâlie pasûtîjumi ........................... 188 

4.1. Poligrâfija ...................................................................................................................................................................... 176 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ........................................................................................................... 178

Statistika un socioloìiskie pçtîjumi

KKalendâri 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ........................................................................................... 178 Karaoke 6.1. Pasâkumu producenti ............................................................................................................. 194 Korporatîvâs identitâtes 

1.4. Specializçtâs aìentûras, pasâkumu aìentûras ............................... 167

2.1. Tirgus, mediju, socioloìiskie pçtîjumi ................................................................. 168

T Tampondruka 4.12. Reklâmas dâvanas, speciâlie pasûtîjumi .................. 188 Termouzlîmes 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ............................................................................. 178 

4.3. Digitâlâ druka ....................................................................................................................................................... 180

Tirdzniecîbas veicinâðana 3.6. Vides reklâma .................................................................................. 172

M Maketçðana 

UUzlîmes 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ............................................................................................... 178

1.4. Specializçtâs aìentûras, pasâkumu aìentûras ................................... 167 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ........................................................................................................... 178 Mediju pçtîjumi 2.1. Tirgus, mediju, socioloìiskie pçtîjumi .......................... 168 Modeïu aìentûras 4.13. Foto ......................................................................................................................................... 1904.3. Digitâlâ druka ....................................................................................................................................................... 180

V Veidlapas 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi .......................................................................................... 178

N Neona reklâma 3.6. Vides reklâma .................................................................................................................. 1724.3. Digitâlâ druka ....................................................................................................................................................... 180

Videoreklâma 3.2. Televîzija .......................................................................................................................................... 171

PPapîra tirgotâji 4.4. Poligrâfijas materiâli, iekârtas ......................................................... 183 Pasâkumu mâkslinieciskais nodroðinâjums 

6.2. Pasâkumu nodroðinâjums ................................................................................................................ 196Pasâkumu tehniskais nodroðinâjums 

4.6. Filmu studijas ....................................................................................................................................................... 186

Videoreklâma veikalos 3.6. Vides reklâma ............................................................................................ 172 Vides reklâmas izgatavoðana 3.6. Vides reklâma ....................................................................... 172 Vizîtkartes 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ........................................................................................ 178

4.3. Digitâlâ druka ....................................................................................................................................................... 180

6.2. Pasâkumu nodroðinâjums ................................................................................................................ 196

Pavairoðanas iekârtas un materiâli

W

4.4. Poligrâfijas materiâli, iekârtas ............................................................................................... 183 Pirotehnika 6.2. Pasâkumu nodroðinâjums ..................................................................................... 196 Plastikâta kartes 4.1. Poligrâfija .............................................................................................................................. 176 Poligrâfijas pakalpojumi 4.2. Tipogrâfijas, iespieddarbi ............................................... 178 Prezentreklâma 4.12. Reklâmas dâvanas, speciâlie pasûtîjumi ............ 188

WEB dizains 3.5. Internets ............................................................................................................................................... 171Z Zîmolu izstrâde 1.1. Reklâmas aìentûras ........................................................................................... 158 

1.4. Specializçtâs aìentûras, pasâkumu aìentûras ........................... 167

157


158


159

Reklâmas aìentûras


160


Base Baltic, reklâmas aìentûra

Adrese: Rîga, Balasta dambis 70b-1, LV 1048 Tâlrunis: 67 365939, 67 365943 Fakss: 67 287297 E-pasts: reklama@adline.lv Internet: www.adline.lv Darbîbas apraksts: Pilna servisa reklâmas aìentûra

Adrese: Rîga, Skaistkalnes 15, LV 1004 Tâlrunis: 67 603377 Internet: www.base.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas aìentûra

Alpha Baltic, SIA

Digital Art Academy, SIA “Shots”

Adrese: Rîga, Stabu iela 19, LV 1011 Tâlrunis: 67 844490 Fakss: 67 844491 E-pasts: office@alphabaltic.lv, renate.grava@alphabaltic.lv Internet: www.alphabaltic.lv Kontaktpersona: Renâte Grava, biroja administratore Darbîbas apraksts: Pilna servisa mârketinga komunikâciju aìentûra

Adrese: Madonas n., Madona, Rûpniecîbas 20, k.2, LV 4801 Mob. tâlrunis: 26 567419 E-pasts: info@gfx-daa.lv Internet: www.gfx-daa.lv Darbîbas apraksts: Mâjaslapu izstrâdâðana, logo izveidoðana, maketçðanas

Baltic Casting Agency studija, SIA

Domen, SIA

Adrese: Rîga, Avotu 17, LV 1011 Tâlrunis: 67 280512 Mob. tâlrunis: 27 007888 E-pasts: projects@balticcasting.com; elviss@balticcasting.com Internet: www.balticcasting.com Darbîbas apraksts: Profesionâlâ foto un video kastinga organizçðana

Adrese: Rîga, Skolas 21-202, LV 1010 Tâlrunis: 67 369777, 67 273173 Fakss: 67 369608 E-pasts: domen@domen.lv Internets: www.domen.lv Darbîbas apraksts: Dizains, poligrâfija, lielformâta druka, digitâlâ druka

Baltic Media Line, SIA

Due, SIA, Reklâmas aìentûra

Adrese: Rîga, Cçsu 31 k.3, LV 1012 Tâlrunis: 67 717664, fakss 67 717650 Mob. tâlrunis: 26 448585 E-pasts: info@medialine.lv Kontaktpersona: Agate Kauliòa, direktore Darbîbas apraksts: Vides reklâmas.

Adrese: Rîga, Lâèplçða 36-10a, LV 1011 Tâlrunis: 67 812790 Fakss: 67 812791 Internet: www.due.lv Darbîbas apraksts: Pilna servisa aìentûra. Dizains. Reklâma.

Reklâmas aìentûras

Reklâmas lînija L un L, SIA

pakalpojumi, fotogrâfa pakalpojumi.

Poligrâfijas pakalpojumi. Weblapas. Aplikâcijas.

161


Firmas.lv, SIA

Print Station, vieta, kur rodas reklâma un individuâlais interjers

Rîga, Pçrses 9/11, LV 1011 67 770757 67 770721 serviss@firmas.lv Internet: www.firmas.lv Darbîbas apraksts: Latvijas firmu reìistrs – juridiskie un faktiskie dati

Adrese: Rîga, Dzirnavu 91/k.3, LV 1011 Mob. tâlrunis: 25 511556, 29 116220 E-pasts: printstation@adv24.lv Internet: www.adv24.lv Darbîbas apraksts: Piedâvâjam profesionâlu apmâcîbu un patstâvîgu darbu uz mûsu

Grupa lukss, SIA

SIA “R.A.” un SIA “Artmedia”

Adrese: Rîga, Íengaraga 10a, LV 1063 Tâlrunis: 67 253352, 67 253353, fakss 67 846250 E-pasts/Internet: print@lukss.lv; www.lukss.lv

Adrese: Daugavpils, Rîgas 66, LV 5401 Mob. tâlrunis: 29 433637 E-pasts: rabox@inbox.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas izgatavoðana, reklâmas vietu îre Daugavpilî.

Adrese: Tâlrunis: Fakss: E-pasts:

Darbîbas apraksts: Lielformâta digitâlâ krâsu druka – baneri, celtniecîbas sieti,

lîmplçves, auto uzlîmes, baneri gaismas reklâmâm, foto tapetes. UV plakòu druka uz koka virsmâm, plastikâta, kartona, polikarbonâta, organiskâ stikla, gofrçtâ kartona. Nodroðinâm arî baneru uzstâdîðanu

piedâvâtâs demo tehnikas: lielformâta printeris, grieðanas ploteris, UV printeris, sublimâcijas un lâzerprinteris A4, termopreses; fototapeðu druka, interjera dizaina elementi, sienas tatu, grîdas grafika, autoaplîmçðana, apjomîgu uzlîmju izgatavoðana.

Gaismas un vizuâlâs reklâmas izgatavoðana.

Larsoni, komunikâciju aìentûra

Rabbit Casting, SIA

Adrese: Rîga, K.Valdemâra 33-41, LV 1010 Tâlrunis: 67 298148 E-pasts: larsoni@larsoni.lv Internet: www.larsoni.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas aìentûra, reklâma klasiskajos un sociâlajos medijos

Adrese: Rîga, Brîvîbas 73-2.st., LV 1010 Mob. tâlrunis: 29 342847, 29 326563 E-pasts/Internet: rabbit@rabbitcasting.lv; www.rabbitcasting.lv Darbîbas apraksts: Rabbit Casting ir kastinga aìentûra, kura nodarbojas ar cilvçku

Pilsçtas lînijas, SIA

SAN Rîga, in association with JWT

Adrese: Rîga, Cçsu 31, k.3, LV 1012 Tâlrunis: 67 717668 Fakss: 67 717650 E-pasts: info@pl.lv Internet: www.pl.lv Darbîbas apraksts: Baltijas tîkls reklâmas vietu nomai

Adrese: Rîga, Tirgoòu 8, LV 1050 Tâlrunis: 67 215221, mob. t., 26 411534 Fakss: 67 215224 E-pasts: welcome@san.lv Internet: www.jwt.com Darbîbas apraksts: Pilna servisa mârketinga komunikâcijas aìentûra

sabiedriskâ transporta sistçmâ

162

atlasi reklâmâm un daþâdiem citiem video, foto projektiem. Mûsu komanda ar savu mçrítiecîbu un neatlaidîgo darbu ir sevi pierâdîjusi ne tikai Latvijâ, bet arî ârpus tâs. Mûsu rîcîbâ ir pieejama datubâze, kurâ ietilpst gan profesionâli aktieri, gan daþâdas spilgtas personîbas.


Airas un Oskara reklâmas darbnîca Adrese: Ventspils, Saules 74, LV 3601 Mob. tâlrunis: 29 141536 E-pasts: aira.igare@apollo.lv Darbîbas apraksts: Vizuâlâ reklâma

Tçls PR, SIA Rîga, A.Èaka 83/85-17, LV 1011 Rîga, Kûdras 4-44, LV 1083 67 289053 67 289054 Internet: www.tels.lv E-pasts: tels@tels.lv Darbîbas apraksts: Sabiedriskâs attiecîbas. Korporatîvo un publisko pasâkumu organizçðana. Konferenèu un seminâru organizçðana. Reklâma. Dizains. Biroja adrese: Jurid. adrese: Tâlrunis: Fakss:

Arbalets, SIA Adrese: Rîga, Pçrnavas 34-18, LV 1009 Fakss: 67 299692 Internet: arbalets.lv Darbîbas apraksts: Reklâma veikalu tîklos, promociju organizçðana

Art & Design, SIA

Ulda Freimaòa dizaina studija, SIA

Rîga, Akas 5/7, LV 1011 67 813939 67 813938 www.art-design.lv

Rîga, Lâèplçða 22, LV 1010 29 410984

Reklâmas aìentûras

Adrese: Mob. tâlrunis:

Adrese: Tâlrunis: Fakss: Internet:

Artifex plus, SIA, Reklâmas darbnîca Adrese: Tâlrunis: E-pasts: Internet:

Valmiera, Ozolu 6-2, LV 4201 642 25255 artinfo@inbox.lv www.artifex.lv

Baf plus, SIA Adrese: Apes n., Trapenes p., Trapene, “Annurijas”, LV 4348 Mob. tâlrunis: 29 423867 Darbîbas apraksts: Reklâma, gaismas reklâma, lielformâta druka, baneri, apdruka

Unicorn Design Agency, reklâmas aìentûra Adrese: Rîga, Stabu 97, LV 1009 Tâlrunis: 67 518725 Mob. tâlrunis: 20 379359 E-pasts: info@unicorn.lv Internet: www.unicorn.lv Darbîbas apraksts: Grafiskais dizains & reklâmas darbnîca.

Circene I., individuâlâ darba veicçja Adrese: Balvu n., Balvi, Bçrzpils 4, LV 4501 Mob. tâlrunis: 29 427347 Darbîbas apraksts: Reklâmas baneri, izkârtnes, lielformâta druka, uzlîmes, T-kreklu,

krûzîðu apdruka u.c.

R.Renesanse, SIA

Yellow Screen, SIA

Adrese: Daugavpils, Raiòa 28, LV 5403 Internet: www.tams.lv Mob. tâlrunis: 29 620504 Darbîbas apraksts: Vizuâlâs reklâmas pakalpojumi

Tâlrunis: 67 224904, 26 959559 E-pasts: info@yellowscreen.lv Internet: www.yellowscreen.lv Darbîbas apraksts: Reklâma, zîmolu izstrâde, maketçðana, vides reklâma

Vana, SIA

visâ Latvijâ. Aerofotografçðana. Reklâmas lielveikalos. Adrese: Ventspils, Saules 36, LV 3601 Tâlrunis: 636 25409 Darbîbas apraksts: Reklâma, poligrâfija, zîmogu izgatavoðana

163


Vçjð zîmolos, komunikâcijas aìentûra

Reklâmas aìentûra Bulterjers, SIA Tâlrunis:

Mob. tâlrunis: 29 209206 E-pasts/Internet: info@vejszimolos.lv; www.vejszimolos.lv Darbîbas apraksts: Markas personîba, grafiskâ identitâte, komunikâcijas vadlînijas,

Internet:

67 310534 www.bulterjers.lv

zîmola attiecîbu veidoðana

Mediju aìentûras

Reklâmas lînija L un L, SIA

Mediju aìentûra “Inspired”

Adrese: Rîga, Balasta dambis 70b-1, LV 1048 Tâlrunis: 67 365939, 67 365943 Fakss: 67 287297 E-pasts: reklama@adline.lv Internet: www.adline.lv Darbîbas apraksts: Pilna servisa reklâmas aìentûra

Adrese: Rîga, Tçrbatas 30, LV 1011 Tâlrunis: 67 830661 Fakss: 67 830660 E-pasts: inspired@inspired.lv Internet: www.inspired.lv Darbîbas apraksts: Radoða un iedvesmojoða pilna servisa mediju aìentûra.

Mediju stratçìija, komunikâciju plânoðana, mediju iegâde, sponsorçðanas piedâvâjumi, digitâlie risinâjumi, affiliate programmu izveide, netradicionâlie mediju risinâjumi.

164


Carat, SIA, Mediju aìentûra

Vizeum, SIA

Adrese: Rîga, Brîvîbas gatve 214b, LV 1039 Tâlrunis: 67 240204 Fakss: 67 240236 E-pasts/Internet: info.latvia@carat.com; www.carat.com Darbîbas apraksts: Komunikâciju, mediju aìentûra, komunikâcija, mediju plânoðana,

Adrese: Tâlrunis: Internet: Kontaktpersona:

Media House, reklâmas aìentûra

Trendmark, SIA

Adrese: Tâlrunis: Fakss:

Rîga, Brîvîbas 47, LV 1010 67 326314 67 338620 E-pasts: house@media-house.lv Internet: www.media-house.lv Darbîbas apraksts: Komunikâciju stratçìijas izstrâde un tâs realizçðana, komunikâciju ideju izstrâde, radoði mediju risinâjumi. Interaktîvie risinâjumi, reklâmas kampaòu plânoðana un realizâcija.

Adrese: Tâlrunis: Fakss:

Media Planning Group, SIA

VIA Media, SIA

Adrese: Rîga, K.Barona 36-9, LV 1011 Tâlrunis: 67 504595 Fakss: 67 285666 E-pasts: office@mpg.lv, info@mediacontacts.lv Internet: www.mpg.lv Kontaktpersona: Kaspars Ulsts, MPG vadîtâjs Baltijas valstîs Darbîbas apraksts: Komunikâciju stratçìija, mârketinga pçtîjumi, ekonometriskâ

Adrese: Rîga, K.Barona 45/47, LV 1011 Tâlrunis: 67 313355 Fakss: 67 313357 E-pasts: office.latvia@mindsharebaltics.com Internet: www.mindsharebaltics.com, www.mindshareworld.com Darbîbas apraksts: Pilna servisa mediju aìentûra; Reklâmas kampaòu stratçìiju

modelçðana. Mediju plânoðana un pirkðana, augstâkâ lîmeòa Web risinâjumi

Rîga, Cçsu 31 k.3, LV 1012 67 356299 67 356304 E-pasts: welcome@mediacom.lv Darbîbas apraksts: Mediju kampaòas stratçìiskâ un faktiskâ plânoðana, tirgus analîze

Reklâmas aìentûras | Mediju aìentûras

mediju pirkðana, reklâma, reklâmas efektivitâte, reklâmas izvietoðana, efektîva reklâma, mediji

Rîga, Brîvîbas gatve 214b-1, LV 1039 67 887699, fakss 67 240236 www.vizeum.com Dmitrijs Krasòakovs Darbîbas apraksts: Komunikâciju, mediju aìentûra, komunikâcija, mediju plânoðana, mediju pirkðana, reklâma, reklâmas efektivitâte, reklâmas izvietoðana, efektîva reklâma, mediji

izstrâde, plânoðana un izvietoðana; Pçtîjumu pasûtîðana un veikðana; Sponsorçðana; Mediju tirgus apskats un analîze

PHD Latvia, SIA Adrese: Rîga, Brîvîbas 40-22, LV 1050 Tâlrunis: 67 502232 Fakss: 67 504933 E-pasts: phd@phd.lv Internet: www.phdww.com Darbîbas apraksts: Pilna servisa mediju aìentûra

165


PR aìentûras

A.W.Olsen & Partners / Scholz & Friends Riga

Eko Media, SIA

Mob. tâlrunis: 29 442282 E-pasts: info@olsen.lv Internet: www.olsen.lv Darbîbas apraksts: Sabiedriskâs attiecîbas, mârketings, reklâma, tirgus izpçte,

Adrese: Rîga, Tçrbatas 32, LV 1011 Tâlrunis: 67 600666 E-pasts/Internet: dzenite@ekomedia.lv; www.ekomedia.lv Darbîbas apraksts: Integrçtâs mârketinga komunikâcijas

poligrâfija.

BPS PR, SIA

PR Studio, SIA

Adrese: Rîga, Melnsila 13-1, LV 1046 Tâlrunis: 67 625339 E-pasts: bps@bps.lv Darbîbas apraksts: Sabiedrisko attiecîbu pakalpojumi

Adrese: Tâlrunis: Fakss: E-pasts/Internet:

Divi gani, SIA, sabiedrisko attiecîbu kompânija

Prospero, SIA

Adrese: Krasta iela 19, Ogre, Ogres n., LV-5001 Tâlrunis: 29205454 E-pasts/Internet: info@divigani.lv; www.divigani.lv Darbîbas apraksts: Sabiedriskâs attiecîbas veselîbas, farmâcijas, medicînas un

Adrese: Rîga, Hanzas 16, LV 1045 Mob. tâlrunis: 26 523052 Internet: www.prospero.lv Darbîbas apraksts: Sabiedriskâs attiecîbas. Mârketings. Pasâkumu organizçðana.

sociâlajâ nozarç

166

Rîga, Dzirnavu 43-5, LV 1010 67 870117 67 871744 prstudio@prstudio.lv; www.prstudio.lv


Grupa lukss, SIA

Adrese: Rîga, Bruòinieku 41-14, LV 1011 Mob. tâlrunis: 29 641289, 29 123298 E-pasts: martins@brandeleven.lv Internet: www.brandeleven.lv Darbîbas apraksts: Jaunu zîmolu izstrâde un esoðo zîmolu uzlaboðana, lai veiksmîgi

Adrese: Rîga, Íengaraga 10a, LV 1063 Tâlrunis: 67 253352, 67 253353, fakss 67 846250 E-pasts/Internet: print@lukss.lv; www.lukss.lv Darbîbas apraksts: Lielformâta digitâlâ krâsu druka – baneri, celtniecîbas sieti,

PR aìentûras | Specializçtâs aìentûras

BrandEleven, SIA

lîmplçves, auto uzlîmes, baneri gaismas reklâmâm, foto tapetes. UV plakòu druka uz koka virsmâm, plastikâta, kartona, polikarbonâta, organiskâ stikla, gofrçtâ kartona. Nodroðinâm arî baneru uzstâdîðanu

sasniegtu biznesa mçríus: zîmola stratçìija, nosaukumi, dizaina koncepcija, grafiskâ un interjera dizaina izstrâde un realizâcija. Ekspertîze mazumtirdzniecîbas zîmolu un koncepciju izstrâdç.

Arbalets, SIA

Creative Media Baltic, mediju aìentûra

Adrese: Rîga, Pçrnavas 34-18, LV 1009 Fakss: 67 299692 Internet: arbalets.lv Darbîbas apraksts: Reklâma veikalu tîklos, promociju organizçðana

Adrese: Rîga, Antonijas 8-5, LV 1010 Tâlrunis: 67 358328 Fakss: 67 358329 E-pasts: office@cmbaltic.lv Internet: www.cmbaltic.lv Kontaktpersona: Anna Hackevièa, direktore Kontaktpersona: Anita Koïesòikova, projektu vadîtâja Darbîbas apraksts: Mediju stratçìija, analîtika, plânoðana, pirkðana. Mediju cenu

optimizâcija. Radoði mediju risinâjumi. Mârketinga programmas

167


168


Media House, reklâmas aìentûra

Adrese: Rîga, Cçsu 31 k.1-5.st., LV 1012 Tâlrunis: 67 796779 Fakss: 67 373335 E-pasts: info.latvia@nielsen.com Internet: www.nielsen.com Kontaktpersona: Iveta Pukðe, valdes locekle Darbîbas apraksts: Mârketinga informâcija un mârketinga pçtîjumi

Adrese: Rîga, Brîvîbas 47, LV 1010 Tâlrunis: 67 326314 Fakss: 67 338620 E-pasts: house@media-house.lv Internet: www.media-house.lv Darbîbas apraksts: Klientu konsultâcijas, pçtîjumu veikðanas ieteikumi, mediju un

Tirgus, mediju, socioloìiskie pçtijumi

ACNielsen Latvia, SIA, Nielsen

reklâmas pçtîjumi, datu analîze un interpretâcija, radoðo materiâlu testi, pçtîjumu procesa koordinçðana

Upfront, pçtîjumu un praktisko darbu aìentûra

Analîtisko pçtîjumu un stratçìiju laboratorija, SIA

Adrese: Rîga, Turaidas 2, LV 1039 Tâlrunis: 67 842552 E-pasts: engelis@upfront.lv; www.upfront.lv Darbîbas apraksts: Pçtîjumi un analîze. Pasâkumu organizçðana

Adrese: Rîga, Tçrbatas 6/8-24, LV 1050 Tâlrunis: 67 282795 Fakss: 67 282798 Mob. tâlrunis: 29 157979 E-pasts: petijumi@laboratory.lv Internet: www.laboratory.lv Darbîbas apraksts: Socioloìiskie un mârketinga pçtîjumi,

kursi un konsultâcijas stratçìiju izstrâdç

169


Baltic Farm.Media BL, SIA

Zintnieks, SIA

Adrese: Rîga, Druvienas 21-56, LV 1079 E-pasts: info@laikrakstsizstade.lv Mob. tâlrunis: 29 641027 Darbîbas apraksts: Reklâma, dizains, poligrâfija

Adrese: Tâlrunis: Fakss: Mob. tâlrunis:

Rîga, Akadçmijas laukums 1, ak-24, LV 1027 67 215123 67 220104 29 109640 E-pasts: zintnieks@latnet.lv Internet: www.zintnieks.lv Darbîbas apraksts: Zintnieks (abon. ind. 1116). Dziedniecîba, tautas medicîna, dzîvesziòa, kultûra, grâmatas

Kurzemnieks, laikraksts

Brîvâ Daugava, SIA Adrese: Jçkabpils, Pasta 37, LV 5201 Tâlrunis: 652 31340 Fakss: 652 31340 Mob. tâlrunis: 29 378144 E-pasts: reklama@bdaugava.lv Internet: www.bdaugava.lv Darbîbas apraksts: Reìionâlâ avîze latvieðu un krievu valodâ ar vislielâko abonentu

skaitu Jçkabpilî un Krustpils, Jçkabpils, Salas, Aknîstes, Viesîtes novadâ

Adrese: Tâlrunis: E-pasts: Internet:

Kuldîgas n., Kuldîga, 1905.gada 19, LV 3301 633 24881 sludinajumi@kurzemnieks.lv www.kurzemnieks.lv

Ludzas Zeme, laikraksts Adrese: Tâlr./fakss: Internet: E-pasts:

Ludzas n., Ludza, 1.maija 5, LV 5701 657 07088 www.ludzaszeme.lv ludzeme@ludza.apollo.lv

Rçzeknes Vçstis, SIA, Laikraksts

Izdevniecîba Auseklis, SIA

Adrese: Rçzekne, Baznîcas 28, LV 4601 Tâlrunis: 646 24211, 646 22945 E-pasts/Internet: rv@rezekne.apollo.lv; www.rv.lv Darbîbas apraksts: Lielâkais Latgales reìiona laikraksts divâs valodâs

Adrese: Limbaþu n., Limbaþi, Jûras 6, LV 4001 Tâlrunis: 640 70223 Fakss: 640 70223 Mob. tâlrunis: 29 241155 E-pasts: reklama@auseklis.lv Internet: www.auseklis.lv Darbîbas apraksts: Sludinâjumi un reklâma

Kino

Lauku Avîze, AS

Pirmâ lînija, SIA

Adrese: Rîga, Dzirnavu 21, LV 1010 Tâlrunis: 67 096699, 67 096361 E-pasts: reklama@la.lv Internet: www.la.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas un sludinâjumu pieòemðana un izvietoðana

Adrese: Rîga, K.Barona 45/47 k.1, LV 1011 Tâlrunis: 67 311170 Tâlrunis: 67 311169 Mob. tâlrunis: 26 406326 E-pasts: info@pirmalinija.lv Internet: www.pirmalinija.lv Darbîbas apraksts: Komercreklâmu izvietoðana Baltijas kinoteâtros, t.sk., kampaòu

izdevumos: Latvijas Avîze, Mâjas Viesis, Praktiskais Latvietis, Agrotops, 36,6oC, starpniecîbas pakalpojumi

170

plânoðana, korporatîvo pasâkumu organizçðana kinoteâtros. Kino apmeklçjumu statistika, datu bâzes, kino reklâmas tirgus pçtîjumi un aptaujas.


Televîzija Latgales reìionâlâ televîzija, SIA

Kurzemes televîzija, SIA

Adrese: Tâlrunis: Fakss: E-pasts:

Rçzekne, 18.novembra 41, LV 4601 646 22859 646 05809 lrt@lrtv.lv

636 27360 (studija) 29 185371 Mob. tâlrunis: 29 637861 (direktors) E-pasts: vtv@skatvis.net Darbîbas apraksts: Informâcija un reklâma Ventspilî, kâ arî visâ Ziemeïkurzemç, LTV7 un Re:TV kanâlos un kabeïtîklos. Tâlrunis: Mob. tâlrunis:

Radio Adrese: Mob. tâlrunis: E-pasts: Internet:

Rçzekne, Ventspils 9-19, LV 4601 26 550079 info@dkradio.lv www.dkradio.lv

Ef-Ei, SIA Adrese: Tâlrunis/fakss: E-pasts: Internet:

Rçzekne, Atbrîvoðanas aleja 98-117, LV 4601 646 25005 info@efeipro.lv www.efeipro.lv

Prese | Kino | Televîzija | Radio | Internets

Divu krastu radio, SIA

Internets

171


Internets

ECS Baltika, SIA Rîga, Valmieras 3, LV 1009 67 350288 Fakss: 67 350288 Mob. tâlrunis: 29 409773 E-pasts: ecs@ecs.lv Internet: www.ecs.lv Darbîbas apraksts: Datortîklu apkalpoðana. Datoru komplektçðana. Datoru remonts Adrese: Tâlrunis:

Vides reklâma

172


173

Internets | Vides rekl창ma


Dzelzceïa reklâma, SIA

Grupa lukss, SIA

Adrese: Rîga, Avotu 33-5, LV 1009 Tâlrunis: 67 205062 Mob. tâlrunis: 29 711597, 29 634474 Fakss: 67 205062 E-pasts: info@dzreklama.lv Internet: www.dzreklama.lv Darbîbas apraksts: Vides reklâma Rîgâ, Latvijâ: izgatavoðana, uzstâdîðana,

Adrese: Rîga, Íengaraga 10a, LV 1063 Tâlrunis: 67 253352, 67 253353, fakss 67 846250 E-pasts/Internet: print@lukss.lv; www.lukss.lv Darbîbas apraksts: Lielformâta digitâlâ krâsu druka – baneri, celtniecîbas sieti,

saskaòoðana, digitâlâ druka. Reklâma Rîgas Centrâlajâ stacijâ un t/c Origo.

lîmplçves, auto uzlîmes, baneri gaismas reklâmâm, foto tapetes. UV plakòu druka uz koka virsmâm, plastikâta, kartona, polikarbonâta, organiskâ stikla, gofrçtâ kartona. Nodroðinâm arî baneru uzstâdîðanu

Gibsons grupa, SIA

JCDecaux Latvija, SIA

Adrese: Rîga, A.Èaka 70-53, LV 1011 Mob. tâlrunis: 26 194648 E-pasts: info@karogupasaule.lv Internet: www.karogupasaule.lv Darbîbas apraksts: Valstu karogi, galda karogi, kompânijas karogi. Karogu masti,

Adrese: Rîga, K.Valdemâra 9-3, LV 1010 Tâlrunis: 67 320717 Fakss: 67 322639 E-pasts: info@jcdecaux.lv Internet: www.jcdecaux.lv Darbîbas apraksts: Vides reklâma uz sabiedriskâ transporta pieturvietâm,

karogu kâti un daudz kas cits. Operatîva karogu izgatavoðana no 24h.

174

statiskajiem, dinamiskajiem, kolonnâm, piloniem un lielformâta stendiem Latvijâ.


Kalnu kristâls, SIA

Tilts Media, SIA

Adrese: Rîga, Tallinas 81-39, LV 1009 Mob. tâlrunis: 29 648639 E-pasts: info@alpinists.lv Internet: www.alpinists.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas uzstâdîðana nepieejamâs vietâs, vides reklâmas

Adrese: Tâlrunis Fakss: E-pasts: Internet:

izgatavoðana, visa veida darbi, renovâcija grûti sasniedzamâs vietâs, pakalpojumi no jumtiem

Ûnijas iela 11a, Rîga, LV-1039 67 288899 67 502033 tiltsmedia@tiltsmedia.lv www.tiltsmedia.lv Darbîbas apraksts: Reklâma uz tiltiem un ceïu pârvadiem Rîgas pilsçtâ

Maringo, SIA

Adrese: Daugavpils, Dzelzceïu 22/24, LV 5401 Tâlrunis: +371 654 20766 Mob. tâlrunis: +371 29 907702 E-pasts: printplus@inbox.lv Internet: www.printplus.lv Darbîbas apraksts: Lielformâta druka, digitâlâ druka, materiâli reklâmas

izgatavoðanai, reklâmas vietu noma, prezentlietas

rûpnieciskais alpînisms

Vides reklâma | Informatîvie mediji

Print Plus, SIA

Adrese: Rîga, Duntes 34, LV 1005 Mob. tâlrunis: 20 220467, 26 526319 E-pasts: jurislukas@gmail.lv Darbîbas apraksts: Vizuâlâ reklâma, izgatavoðana, apkalpoðana, montâþa,

Trîs Pçdas, SIA Adrese: Rîga, A.Èaka 147, LV 1012 Mob. tâlrunis: 29 220566 Internet: www.aplimesana.lv Darbîbas apraksts: Skatlogu reklâma, reklâma uz auto

euro AWK, SIA Adrese: Tâlrunis:

Rîga, Vaïòu 3-1, LV 1050 67 220400

Informatîvie mediji

Latvijas Tâlrunis, informâcijas grupa

Pharma Media, SIA

Adrese: Rîga, Blaumaòa 38/40, LV 1011 Tâlrunis: 67 770711 Fakss: 67 770727 E-pasts: serviss@latvijastalrunis.lv Internet: www.latvijas-talrunis.lv Darbîbas apraksts: Uzziòu mediji un specializçtie katalogi: Zaïâs Lapas, Reklâma,

Adrese: Rîga, Dravnieku 6-58, LV 1021 Mob. tâlrunis: 26 005305 E-pasts: info@pharmamedia.lv Mârketinga direktors Serþs Harins Darbîbas apraksts: Video reklâmas izvietoðana veselîbas centru reìistratûrâs,

Veselîba, Bûvniecîbas ABC, Export, Latvijas Biznesa gada pârskats, www.zl.lv, www.abc.lv, www.pilseta24.lv, www.medicine.lv, uzziòu dienests 1180

uzgaidâmâs telpâs un “zelta zonâ” – pie ârstu kabinetiem. Drukas materiâlu izplatîðana pie ekrâniem.

175


AFD, SIA

Asortis, SIA

Adrese: Rîga, Pâles 14/15, LV 1024 Mob. tâlrunis: 29 542181 E-pasts: jelena.afd@inbox.lv Darbîbas apraksts: Karstspiede, izcirðana, ofsetdruka, izcirðanas formu

Adrese: Rîga, Lâèplçða 26-6, LV 1011 Tâlrunis: 67 242076, 67 242086 Fakss: 67 242086 Mob. tâlrunis: 29 536698 E-pasts: info@asortis.lv Internet: www.asortis.lv Darbîbas apraksts: Dizains. Reklâma, poligrâfija, tçlniecîba, gaismas reklâma.

izgatavoðana, spirâlçðana

Lielformâta druka, prezentâcijas, priekðmetu apdruka, zîmogu izgatavoðana, interjeri

Arona Print, SIA Adrese: Rîga, Mârupes 10-3, LV 1002 Tâlrunis: 67 613932 Fakss: 67 613932 E-pasts: info@arona.lv E-pasts: edgars@arona.lv Internet: www.arona.lv Darbîbas apraksts: Kartona stendi (grîdas, letes), kartona iepakojums, konstruktoru

birojs, lielformâta sietspiedes un digitâlâ druka, ofseta druka (bukleti, reklâmlapas), laminçðana, materiâlu pçcapstrâde (ðtancçðana, aplîmçðana, lîmçðana), nestandarta poligrâfijas produkcijas izgatavoðana. 176

Astotâ nedçïas diena, SIA Adrese: Rîga, Sçjas 38, LV 1058 Mob. tâlrunis: 26 777127 E-pasts: info@astoni.lv Internet: www.astoni.lv Darbîbas apraksts: WEB lapu izstrâde, poligrâfijas pakalpojumi,

zîmola un korporatîva stila izstrâde, iepakojuma dizains.


Daily Print, SIA

Zelta rudens, SIA, tipogrâfija

Rîga, 11.novembra krastmala 35, LV 1050 67 228302 20 390848 Fakss: 67 220455 E-pasts: info@dailyprint.lv Internet: www.dailyprint.lv Darbîbas apraksts: Pilna servisa drukas aìentûra

Adrese: Tâlrunis: Fakss: E-pasts:

Adrese: Tâlrunis: Mob. tâlrunis:

Rîga, Kandavas 39, LV 1083 67 624955, 27 717021 67 805542 info@zr.lv Internet: www.zr.lv Darbîbas apraksts: Visa veida poligrâfijas pakalpojumi no idejas lîdz piegâdei. Grâmatu izgatavoðana. Iespieðana digitâli vai ofsetâ. Cietâ un mîkstâ sçjuma grâmatas un broðûras. Metiens no 1 eksemplâra

Pirset Ltd., SIA

Due, SIA, Reklâmas aìentûra Rîga, Lâèplçða 36-10a, LV 1011 67 812790 67 812791 Internet: www.due.lv Darbîbas apraksts: Pilna servisa aìentûra. Dizains. Reklâma. Poligrâfijas pakalpojumi. Weblapas. Aplikâcijas.

Adrese: Rîga, Tallinas 23-3.st., LV 1012 Tâlr./fakss: 67 372371, 67 377388 E-pasts: pirset@pirset.lv Darbîbas apraksts: Poligrâfijas pakalpojumi, karstspiede, dobspiede

Poligrâfija

Adrese: Tâlrunis: Fakss:

VAM Pluss, SIA Adrese: Rîga, Matîsa 76/78, LV 1009 Mob. tâlrunis: 29 516950 E-pasts: vampluss@vampluss.lv Darbîbas apraksts: Sietspiede

Veidlapas, SIA

Informatîvâ biznesa centrs, SIA

Adrese: Tâlrunis: Fakss: E-pasts:

Krâslavas 12-22, Rîga, LV-1003 67 229739 67 229740 veidlapas@apollo.lv

Adrese: Rîga, Ûdens 20/22, LV 1007 Mob. tâlrunis: 29 240257, 27 795530 E-pasts: ibcentrs@ml.lv Internet: www.ibcprint.lv Kontaktpersona: Armands Bçrziòð Darbîbas apraksts: Visa veida poligrâfijas pakalpojumi un visa veida pçcapstrâde.

Grâmatas, þurnâli, bukleti

Simbol M, SIA Adrese: Rîga, Lâèplçða 18-1a, LV 1011 Tâlrunis: 67 217334 Tâlrunis: 67 280608 Mob. tâlrunis: 26 538306 E-pasts: simbol.m@inbox.lv Darbîbas apraksts: Gaismas reklâma, firmas stila izstrâdâðana, reklâma uz

transporta, ploterdarbi, poligrâfija, zîmogi, planðetes, baneri, reklâmas saskaòoðana

177


178


Kiwi Systems, SIA

Vizarts, IK

Adrese: Rîga, Senèu 4-310, LV 1012 Mob. tâlrunis: 29 408066 E-pasts: info@diodes.lv Internet: www.diodes.lv Darbîbas apraksts: Tipogrâfiju iekârtu elektronikas remonts,

Adrese: Rîga, Ganîbu dambis 40-36, LV 1005 Mob. tâlrunis: 29 491236 E-pasts: info@vizarts.lv Darbîbas apraksts: Zîmogi, poligrâfija, dizains, vizuâlâ reklâma, plâksnes,

prezentreklâma

elektronisko ierîèu remonts

Puse Plus, SIA, Prieks svçtkos Adrese: Rîga, Kalnciema 88a, LV 1046 Tâlrunis: 67 451355, 28 602329 Darbîbas apraksts: Apsveikumu kartîtes, ielûgumi, zîmogi svçtkiem, atzinîbas raksti,

Rotoprint, SIA

Lielu tirâþu druka un kompleksi risinâjumi

iepakojums, maisiòi

Tipogrâfijas, iespieddarbi

Adrese: Rîga, Uriekstes 2a, LV 1005 Mob. tâlrunis: +371 29 426961 E-pasts: latvia@lrytas.lt Darbîbas apraksts: Tipogrâfijas “Lietuvos Rytas” pârstâvis Latvijâ.

Tatjana Sietspiede, SIA Adrese: Tâlrunis:

Rîga, K.Barona 88, LV 1001 67 312389

179


AdLibitum, SIA

Dobums, SIA

Adrese: Rîga, Ìertrûdes 88-23, LV 1009 Tâlrunis: 67 365842 Fakss: 67 365845 E-pasts: adlibitum@brio.com.lv Internet: www.adlibitum.lv Darbîbas apraksts: Poligrâfijas pakalpojumi. Vizîtkartes, bukleti, çdienkartes,

Adrese: Rîga, Pçrnavas 47b, 2.st., LV 1009 Tâlrunis: 67 275535 Mob. tâlrunis: 26 816868 Fakss: 67 311126 E-pasts: dobums@dobums.lv Internet: www.dobums.lv Darbîbas apraksts: Digitâlâ druka (SRA 3), laminçðana, spirâïoðana, kalendâru,

diplomi, ielûgumi. Plastikâta kartes, vides reklâma, reklâma uz auto. Flaieri, plakâti.

maztirâþu grâmatu un broðûru izgatavoðana. Dizains un datormaketçðana. Grâmatu ðûðana un iesieðana ar termolîmi

Barrels-E, SIA

Grupa lukss, SIA

Adrese: Rîga, Matîsa 76/78-207, LV 1009 Tâlrunis: 67 270999 Fakss: 67 275808 E-pasts: info@barrels.lv Internet: www.barrels.lv Darbîbas apraksts: Lielformâta druka. Reklâmas darbi. Lîmçðanas darbi,

Adrese: Rîga, Íengaraga 10a, LV 1063 Tâlrunis: 67 253352, 67 253353, fakss 67 846250 E-pasts/Internet: print@lukss.lv; www.lukss.lv Darbîbas apraksts: Lielformâta digitâlâ krâsu druka – baneri, celtniecîbas sieti,

uzlîmes un to demontâþa. Tekstilapdruka, auto uzlîmes

180

lîmplçves, auto uzlîmes, baneri gaismas reklâmâm, foto tapetes. UV plakòu druka uz koka virsmâm, plastikâta, kartona, polikarbonâta, organiskâ stikla, gofrçtâ kartona. Nodroðinâm arî baneru uzstâdîðanu


Adrese: Jûrmala, Talsu ðoseja 39, LV 2016 Mob. tâlrunis: 28 602605 Mob. tâlrunis: 28 236606 E-pasts: info@jmg.lv Internet: www.jmg.lv Darbîbas apraksts: Jûrmalas mediju grupa – pilna servisa komunikâcijas aìentûra

Jurmalâ. Piedâvâ: visa veida poligrâfijas darbus, t.sk. digitâlo druku, pilna servisa kopçðanas pakalpojumus un pçcapstrâdi, biznesa suvenîrus un dâvanas, ierâmçðanas darbus, pasâkumu organizçðanau, publicitâti.

Magnum NT, SIA Adrese: Rîga, A.Briâna 9 k.1, LV 1001 Tâlrunis: 67 285758 Mob. tâlrunis: 29 400844, 29 344707 Fakss: 67 240150 E-pasts: magnumnt@magnumnt.lv Internet: www.magnumnt.lv Darbîbas apraksts: Digitâlâ druka. Vides reklâma. Audumu apdruka. Poligrâfija,

vizuâlâ reklâma. Gaismas reklâma. Lielformâta druka. Reklâmas stendi. Auto apdruka

Kobalts, reklâmas aìentûra

Print Plus, SIA

Adrese: Tâlrunis: Internet:

Cçsu n., Cçsis, Valmieras 17a, LV 4101 641 20155, 29 244129 www.kobalts.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas suvenîri, poligrâfija, t-krekli, autouzlîmes, lielformâta druka

Adrese: Tâlrunis: Mob. tâlrunis:

Latvijas Datoru centrs, SIA

S-Print Baltic, SIA

Adrese: Rîga, K.Barona 23, LV 1011 Tâlrunis: 67 285512, 67 283924 E-pasts: ldc@ldc.lv Internet: www.ldc.lv, www.copyexpert.lv Darbîbas apraksts: Biroja tehnika un iekârtas, pavairoðanas tehnika, pavairoðanas

Adrese: Tâlrunis: Fakss: E-pasts: Internet:

Daugavpils, Dzelzceïu 22/24, LV 5401 +371 654 20766 +371 29 907702 E-pasts: printplus@inbox.lv Internet: www.printplus.lv Darbîbas apraksts: Lielformâta druka, digitâlâ druka, materiâli reklâmas izgatavoðanai, reklâmas vietu noma, prezentlietas

Digitâlâ druka

JMG druka, SIA

Mârupes n., Mârupe, Kârïa Ulmaòa gatve 119, LV 2167 +371 67 625238 +371 67 625238 info@s-print.lv www.s-print.lv

darbi, datortehnikas tirdzniecîba. Digitâlâ druka, laminçðana, apdruka, plakâti

181


WMT Baltic, SIA, Roland DG tehnikas tidzniecîba un serviss

Zeta GD, SIA

Adrese: Rîga, A.Deglava 166b, LV 1021 Tâlrunis: 67 800829, 29 191349 E-pasts: info@roland.lv Internet: www.signmaker.adv24.lv Darbîbas apraksts: Drukas iekârtas, grieðanas ploteri, termopreses, laminçðanas

Adrese: Rîga, J.Asara 6, LV 1009 Tâlrunis: 67 506252 Mob. tâlrunis: 28 812952 Fakss: 67 506253 E-pasts: birojs@zetagd.lv Internet: www.zetagd.lv Darbîbas apraksts: 3D uzlîmes, vizîtkartes 24h laikâ! Lielformâta, digitâlâ druka,

iekârtas, dominga iekârtas, 3D iekârtas, iekârtas juvelieriem, CNC maðînas, mazformâta reklâmas iekârtas, tintes, rezerves daïas un aksesuâri drukas un grieðanas iekârtâm, tehnikas serviss

skatlogu aplîmçðana, roll-up stendi, PVC baneri, uzlîmes, apdruka visam, gaismas reklâma

Kopa, SIA Adrese: Gulbenes n., Gulbene, O.Kalpaka 70, LV 4401 Mob. tâlrunis: 29 155407 Darbîbas apraksts: Lielformâta digitâlâ druka, baneri, zîmogi

X-art, SIA|Drukâjam idejas Rîga, Lokomotîves 26, LV 1057 29 990387 info@x-art.lv Internet: www.x-art.lv Kontaktpersona: Agris Burgmanis Darbîbas apraksts: Firmas stila izstrâde un digitâlâ druka, un cita veida druka Adrese: Mob.tâlrunis: E-pasts:

182


183

Digitâlâ druka | Poligrâfijas materiâli, iekârtas


Antalis, AS Adrese: Stopiòu n., Rumbula, Granîta 17, LV 2119 Tâlrunis: 67 100822 Fakss: 67 100816 Mob. tâlrunis: 28 637954 E-pasts: antalis@antalis.lv Internet: www.antalis.lv Darbîbas apraksts: Poligrâfijas, iepakojuma, vizuâlâs komunikâcijas, biroja un

WMT Baltic, SIA, viss kas nepiecieðams vizuâlâs reklâmas raþotâjiem Adrese: Rîga, A.Deglava 166b, LV 1021 Tâlrunis: 67 800830, 67 800833, 29 395861 E-pasts: info@adv24.lv, office@wmt.lv Internet: www.adv24.lv Darbîbas apraksts: Materiâli digitâlai drukai, lîmplçves, aksesuâri darbam ar

lîmplçvçm, plastikâti, stendi, informatîvâs alumînija norâþu sistçmas, divpusçjâs lîmlentes, lîmes, termopârneses materiâli, LED apgaismojums, karogu masti

higiçnas papîru, materiâlu un produktu vairumtirdzniecîba

Baltijas Papîrs, veikals, SIA Alunds Adrese: Rîga, Tçrbatas 53, LV 1011 Tâlrunis: 67 311244, 67 273843 E-pasts: baltijas-papirs@inbox.lv Darbîbas apraksts: Papîra mazumtirdzniecîbas veikals (P.-Pt. 10.00 – 19.00)

Flexum, SIA Adrese: Rîga, Ventspils 50, LV 1002 Tâlrunis: 67 113314 Fakss: 67 113309 E-pasts: simona@flexum.eu Internet: www.flexum.eu Darbîbas apraksts: Poligrâfijas materiâli, ofseta drukas un fleksogrâfijas materiâli.

KBA iespiedmaðînas, iekârtu uzstâdîðana un apkalpoðana. ELITE íîmija. AGFA CTP iekârtas un iespiedplates. VANSON ofseta krâsa. Pantone toòu jaukðana un krâsu katalogi. B & A karstlîme. Muller Martini iekârtas un apkalpoðana.

KTA Graphic Systems, SIA Adrese: Rîga, Ropaþu 19a, LV 1039 Tâlrunis: 67 551861 E-pasts: kta@kta.lv Darbîbas apraksts: Fujifilm iekârtas un materiâli

Paradowski Graphische Maschinen, SIA Adrese: Tâlrunis: E-pasts:

Rîgas Sesoma, SIA Adrese: Rîga, Uriekstes 3, LV 1005 Tâlrunis: 67 501141, fakss 67 501142 E-pasts: sesoma@sesoma.lv Internet: www.sesoma.lv Darbîbas apraksts: Izejmateriâli drukai, lîmplçves, ploteri, lielformâta printeri,

laminatori, lakotâji, termo preses un plçves, sietspiedes tehnika, frçzes un griezçji, tekstildrukas iekârtas, serviss

184

Rîga, 11.novembra krastmala 9, LV 1050 67 212180, 67 212933, fakss 67 212932 info@paradowski.net


Antalis, AS

Bungala, SIA

Stopiòu n., Rumbula, Granîta 17, LV 2119 67 100822 67 100816 29 220624 E-pasts: antalis@antalis.lv Internet: www.antalis.lv Darbîbas apraksts: Iepakojuma materiâli, pakoðanas plçves un papîri, kartona kastes, lîmlentes, papîra maisi

Adrese: Rîga, Andrejostas 4A, LV1045 Mob. tâlrunis: 26 407703 E-pasts: info@bungala.lv Internet: www.bungalagifts.lv; www.bungala.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas suvenîri un dâvanas. Iepakojums, dizaina papîrs.

BVS Vizuâlie Risinâjumi, SIA

Postoffi, SIA

Rîga, A.Deglava 166b, LV 1021 67 800825, 29 118801 info@photocanvas.lv, info@md240.lv Internet: www.photocanvas.lv, www.md240.lv Darbîbas apraksts: Lielformâta druka, plotergrieðana, trafaretu izgatavoðana, plakâtu izgatavoðana, polimçru uzlîmes, etiíeðu druka, druka uz audekla, suvenîri, nozîmîðu izgatavoðana, T-kreklu apdruka, T-kreklu numuri, stendi

Adrese: Rîga, Klijânu 2d, LV 1013 Tâlrunis: 67 817171 Fakss: 67 817170 E-pasts: postoffi@postoffi.lv Darbîbas apraksts: Nestandarta un dizaina papîra aploksnes, papîra maisiòi,

Adrese: Tâlrunis: E-pasts:

Grafiskâ dizaina pakalpojumi

Poligrâfijas materiâli, iekârtas | Iepakojums

Adrese: Tâlrunis: Fakss: Mob. tâlrunis:

paspartu grieðana, individuâlu pasûtîjumu izpilde

Nestandarta iepakojums un Ko, SIA Adrese: Rîga, Ûnijas 8 k.4, LV 1084 Mob. tâlrunis: 26 551544 E-pasts: papirasomas@inbox.lv Darbîbas apraksts: Papîra somas, papîra maisiòi, poligrâfija, pakalpojumi.

Nipon, SIA Adrese: Olaines n., Olaine, Rîgas 21, LV 2114 Mob. tâlrunis: 29 363186 E-pasts: nipon.s@inbox.lv Internet: www.nipon.lv Darbîbas apraksts: Jebkuras formas, krâsas un izmçra plastmasas un

bioplastmasas iepakojuma raþoðana. Presformu izgatavoðana. Nestandarta plastmasas izstrâdâjumu raþoðana. Raþoðanas iekârtu un lîniju izgatavoðana. Visiem plastmasas izstrâdâjumiem ir iespçja bût ar antibakteriâlu vidi.

Staiceles papîra fabrika 2, SIA Adrese: Rîga, Brîvîbas 55, 2.ieeja-1, LV 1010 Tâlrunis: 67 013281, 29 264425, 26 442561 E-pasts/Internet: info@spf2.lv; www.spf2.lv Darbîbas apraksts: Papîra somas un maisi ar/bez apdrukas

185


Filmu studijas LV Studio pilna servisa reklâmas studija

Baltic Casting Agency studija, SIA Adrese: Rîga, Avotu 17, LV 1011 Tâlrunis: 67 280512 Mob. tâlrunis: 27 007888 E-pasts: projects@balticcasting.com; elviss@balticcasting.com Internet: www.balticcasting.com Darbîbas apraksts: Profesionâlâ foto un video kastinga organizçðana

Adrese: Rîga, Tallinas 40, LV 1001 Mob. tâlrunis: 25 806040 E-pasts: lvstudio@lvstudio.lv Darbîbas apraksts: Filmçðana, audioreklâma, videomontâþa, 3D grafika

Urga, virtuâlâ studija Adrese: Mob. tâlrunis: Fakss: Internet:

Rîga, Annas 2-32, LV 1001 29 107124 67 614789 www.2annas.lv

Studija Visio

Hypnosis Group, SIA Adrese:

Adrese: Rîga, K.Valdemâra 33-15, LV 1010 Tâlrunis: 67 505470, 29 511939 E-pasts/Internet: visio@versija.lv; www.visio.lv Darbîbas apraksts: Reklâmu adaptâcija Baltijas TV kanâliem. Filmas. Radio reklâmas

Rîga, Stabu 17, LV 1011

Mob. tâlrunis: 29 687592 E-pasts: hypnosis@hypnosis.lv Internet: www.hypnosis.lv Darbîbas apraksts: Animâcija, video, dizains

Ierakstu studijas Wolk Recording Studios, SIA Adrese: Mob. tâlrunis:

Rîga, Bruòinieku 29/31, LV 1001 27 034470

Modeïu aìentûras Lipçra, jaunieðu studija Adrese: Limbaþu n., Limbaþi, Cçsu 27, LV 4001 Mob. tâlrunis: 26 356584 E-pasts: lipera@inbox.lv Darbîbas apraksts: Stâja, gaita, runa, stils, portfolio, modes, grima un stila studija

Reklâmas apìçrbi

Ances dizains, SIA

Reklâmas apìçrbi, SIA

Adrese: Rîga, Lâèplçða 29-14, LV 1011 Tâlrunis: 67 282933 Mob. tâlrunis: 22 014182, 20 031842 E-pasts: ances_dizains@inbox.lv Internet: www.apgerbu-apdruka.lv Darbîbas apraksts: Apìçrbu apdruka, izðûðana, prezentreklâma, apdruka, T krekli,

Adrese: Rîga, Dârzaugïu 6, LV 1012 Tâlrunis: 67 844454 E-pasts: info@reklamas-apgerbi.lv Internet: www.reklamas-apgerbi.lv Darbîbas apraksts: Apìçrbi darbam, sportam un atpûtai ar apdruku, izðuvumu.

jakas, polo, pletkrekli, cepures, lietussargi, somas

186


Izejmateriâli

POS master, SIA

WMT Baltic, SIA, Plastikâti reklâmai, dizainam un poligrâfijai

Adrese: Rîga, A.Deglava 166b, LV 1021 Tâlrunis: 67 800828, 29 479574 E-pasts: posmaster@posmaster.lv, info@md240.lv Internet: www.md240.lv Darbîbas apraksts: Mums ir visa veida frçzçðanas tehnika. Mçs paði veicam:

Adrese: Rîga, A.Deglava 166b, LV 1021 Tâlrunis: 67 800830, 67 800833 E-pasts: info@buvplastikati.lv; plastics@wmt.lv Internet: www.siltumnica.adv24.lv; www.adv24.lv Darbîbas apraksts: Daþâda veida plastikâti reklâmai, dizainam, bûvniecîbai, izstâþu

noformçðanai un saimnieciskajâm vajadzîbâm: organiskais stikls, ðûnu polikarbonâts, triecienizturîgs monopolikarbonâts, PVH plastikâti, lokðòu polistirols, PET, dekoratîvais organiskais stikls, kompozîtmateriâli, profili plastikâtiem un aksesuâri konstruçðanai, lîmes, siltumnîcas, karogu masti

Filmu studijas | Ierakstu studijas | Modeïu aìentûras | Izejmateriâli | Prezentâcijas firmas

frçzçðanas, figûrgrieðanas un locîðanas darbus, izgatavojam organiskâ stikla izstrâdâjumus, bukletu turçtâjus, daþâdus turçtâjus, veikala aprîkojumus, stendus

Prezentâcijas firmas

Baltex SA, SIA

Weekendbox, SIA

Adrese: Rîga, Ìertrûdes 97-1, LV 1009 Tâlrunis, fakss 67 388755, 67 388757 Mob. tâlrunis: 29 358686 E-pasts: baltex@baltex.lv Internet: www.baltex.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas suvenîri, biznesa dâvanas. Apdruka. Reklâmas

Adrese: Rîga, Brîvîbas 73-9, LV 1010 Mob. tâlrunis: 20 205100 E-pasts: info@weekendbox.lv Internet: www.weekendbox.lv Darbîbas apraksts: Weekendbox dâvanu komplekts ar îpaðu Jûsu uzòçmuma

apìçrbi. Âdas izstrâdâjumi. Pildspalvas, krûzes, atstarotâji, karogi, T-krekli, lîmlapiòas u.c.

dizainu bûs: inovatîva dâvana sadarbîbas partneriem un klientiem; unikâla motivâcijas dâvana darbiniekiem; pievilcîga konkursa balva; oriìinâla prezentreklâma.

Watermelon, SIA Adrese: Rîga, Daugavgrîvas 31c, LV 1007 Tâlrunis: 67 465161 Fakss: 67 465127 Mob. tâlrunis: 29 225936 E-pasts: edgars@watermelon.lv Internet: www.watermelon.lv Darbîbas apraksts: Pildspalvas, krûzîtes, lietussargi, somas u.c.

187


AIKE TRADING, SIA

Zarumi, ZS, Ðûðanas darbnîca

Adrese: Rîga, Slokas 52, LV 1007 Tâlrunis: 67 161630 Fakss: 67 161575 E-pasts: aike@aiketrading.lv Internet: www.aiketrading.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas apìçrbu vairumtirdzniecîba – t-krekli, polo krekli,

Adrese: Íeguma n., Rembates p., Glâþðíûnis, “Zarumi”, LV 5016 Mob. tâlrunis: 29 182710 E-pasts: zarumi@oic.lv Internet: www.zarumi.anazana.com Darbîbas apraksts: Uzòçmumu logo izðûðana, karogu izðûðana, cepurîtes,

priekðauti, dvieïi, kâzâm, kristîbâm, uzòçmumu eko maisiòi, speciâlie pasûtîkumi, dâvanas.

svîteri, flîða apìçrbi, vçjjakas, ziemas jakas, cepures u.c.

ALT & Ko, SIA Adrese: Tâlrunis: Fakss: E-pasts:

Ervitex, SIA Adrese: Rîga, Braslas 29, LV 1084 Tâlrunis: 67 543384, 67 436896 Fakss: 67 552223 E-pasts: birojs@ervitex.lv Internet: www.ervitex.lv Darbîbas apraksts: Apìçrbi un aksesuâri reklâmai un sportam. T-krekli, polo krekli,

jakas, cepures, somas, dvieïi, prezentreklâma. Apdruka, izðûðana, vairumtirdzniecîba

188

Rîga, Matîsa 79, LV 1009 67 310784 67 310784 altkoaltko@gmail.com

Apdrukas fabrika, SIA Adrese: Rîga, J.Èakstes gatve 72, LV 1058 Mob. tâlrunis: 27 607924 Internet: www.apfab.lv Darbîbas apraksts: Visa veida apdruka, lielformâta druka, auto aplîmçðana


Reklâmas dâvanas Balva, SIA

Rotkalis – Normunds Faituðs

Adrese: Rîga, Starta 1, LV 1026 Mob. tâlrunis: 29 122202 Fakss: 67 339921 Mob. tâlrunis: ikale@inbox.lv Darbîbas apraksts: Prezentâcijas suvenîri, foto albumi, viesu grâmatas

Adrese: Rîga, Biíernieku 24, LV 1006 Tâlrunis: 67 575880, 29 515002 Darbîbas apraksts: Rotas, speciâlie pasûtîjumi

Craft, SIA

Salons Mottand, SIA

Adrese: Rîga, Miera 11, LV 1001 Tâlrunis: 67 376737 Darbîbas apraksts: Daiïamatniecîba, metâlizstrâdâjumi

Adrese: Cçsu n., Cçsis, Rîgas 6-2, LV 4101 Tâlrunis: 641 21049, 26 494949 Darbîbas apraksts: Apìçrbu un citu priekðmetu apdruka, mâkslas priekðmeti,

suvenîri

Dekolserviss, SIA, trauku apdruka Adrese: Rîga, Mûkusalas 72b, LV 1004 Tâlrunis: 67 629766, 29 242497 Internet: www.dekolserviss.lv Darbîbas apraksts: Trauku apdruka, dekoli, dekoldruka, suvenîri

ROI Latvia, SIA Adrese: Tâlrunis:

Rîga, Akas 5/7, LV 1011 67 803733, 29 499269

Prezentreklâma, SIA Adrese: Rîga, Lenèu 2, LV 1010 Tâlrunis: 67 333454 Internet: www.prezentreklama.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas suvenîri un biznesa dâvanas

189


EEF, IK, Foto salons Rçzekne, Atbrîvoðanas aleja 142a, LV 4601 646 24206 26 896131 cimiss@inbox.lv

Marat Studio, SIA

Adrese: Tâlrunis: Mob. tâlrunis: E-pasts:

Mob. tâlrunis: +371 26324947 E-pasts: info@maratstudio.com Internet: www.maratstudio.com Darbîbas apraksts: Foto reklâmai, Jûsu produkcijai, korporatîvajiem pasâkumiem,

Fotosalons, salons-veikals

reportâþâm, interjeram un dizaineriem, modes industrijai. Adrese: Adrese: Tâlrunis: E-pasts:

Rîga, Vecmîlgrâvja 7, LV 1015 Rîga, Valdeíu 56, LV 1058 66 662912, 67 673707 aspo_lk@inbox.lv

Antre, SIA

Ðtelmahera fotostudija, SIA

Adrese: Rîga, Kurzemes prospekts 24, LV 1067 Tâlrunis: 67 428682, 29 733201 E-pasts/Internet: a--re@inbox.lv; www.stereofoto.webs.com Darbîbas apraksts: Stereofoto un morfinga foto pakalpojumi

Mob. tâlrunis: 26 519495 Tâlrunis: 652 37456 Internet: www.stelmaherafoto.lv Darbîbas apraksts: Reklâmas foto, fotogrâfiju restaurâcija, lielformâta foto druka

Fotogrâfs, foto salons DM 69, SIA, Fotostudija Adrese: Tâlrunis: E-pasts: Internet:

190

Cçsu n., Cçsis, Lielâ Katrînas 28, LV 4101 641 22381 info@fotodraugiem.lv www.fotodraugiem.lv

Adrese: Tâlrunis:

Rîga, K.Barona 46-2.st., LV 1011 67 316580, 20 019700

www.fototrio.lv Mob. tâlrunis: E-pasts:

29 250079 gunars@zb.lv


Izdevniecîbas, apgâdi

Frank’s House, SIA

Laikraksts “Izstâde”

Rîga, Stabu 17, LV 1011 Tâlrunis: 67 293970 Fakss: 67 293970 Mob. tâlrunis: 29 110746 E-pasts: franks@frankshouse.lv Internet: www.frankshouse.lv Darbîbas apraksts: Korporatîvo broðûru, þurnâlu, katalogu izdoðana

Adrese:

Manto Print, SIA Adrese: Rîga, Krâmu 3, LV 1050 Tâlrunis: 67 214271 E-pasts: man_to@inbox.lv Darbîbas apraksts: Datordizains un ofseta druka

Rîga, Druvienas iela 21-56 , LV 1079 +371 29641027 E-pasts/Internet: info@laikrakstsizstade.lv Darbîbas apraksts: Izdevçjdarbîba, laikraksts “Izstâde” Mob. tâlrunis:

Apgâds Zinâtne, SIA Adrese: Tâlrunis:

Rîga, Akadçmijas laukums 1-609, LV 1050 67 212797

Foto | Izdevniecîbas, apgâdi | Sietspiede

Adrese:

Sietspiede

191


Mârketinga konsultâcijas Reklâmas aìentûra Bulterjers, SIA Tâlrunis: Internet:

67 310534 www.bulterjers.lv

Marketing House, SIA Adrese: Rîga, Vîlandes 3-9, LV 1010 Tâlrunis: 67 356091 Fakss: 67 356095 Mob. tâlrunis: 29 211158 E-pasts: info@marketinghouse.lv Internet: www.marketinghouse.lv Darbîbas apraksts: Mârketinga konsultâcijas un pçtîjumi. Mârketinga stratçìiju un

plânu izstrâde. Zîmolu un radoðo risinâjumu izstrâde.

Tieðais mârketings

Itella Information, AS

Somese Baltic, SIA

Adrese: Rîga, Mûkusalas 41b, LV 1004 Tâlrunis: 67 066500 Fakss: 67 066506 E-pasts: kristine.apsite@itella.lv Internet: www.itella.lv Kontaktpersona: Kristîne Apsîte, tieðâ mârketinga pakalpojumu vadîtâja Darbîbas apraksts: Druka. Sûtîjumu pakoðana, atbilþu apstrâde, datu ievadîðana.

Tâlrunis: 67 332062 Fakss: 67 332063 E-pasts: birojs@somese.lv Internet: www.somese.lv Darbîbas apraksts: Pilna servisa loteriju organizçðana. SMS reklâma, mâjas lapu

Mçríauditorijas atlase

Media pasts, SIA Adrese: Rîga, Zemitâna iela 6-4.st., LV 1012 Tâlrunis: 67 796410 Fakss: 67 796411 Mob. tâlrunis: 26 619189 E-pasts: info@mediapasts.lv Darbîbas apraksts: Tieðâ pasta pakalpojumi, reklâmas sûtîjumi, poligrâfija, loìistika

192

izstrâde, web risinâjumu tehniskâ izstrâde


Notikumu mârketings

Firmas.lv, SIA

Fresh Art, SIA

Adrese: Rîga, Pçrses 9/11, LV 1011 Tâlrunis: 67 770757 Fakss: 67 770721 E-pasts: serviss@firmas.lv Internet: www.firmas.lv Darbîbas apraksts: Latvijas firmu reìistrs – juridiskie un faktiskie dati

Adrese: Rîga, Ìimnastikas 6-15, LV 1004 Mob. tâlrunis: 26 677466 E-pasts: svetki@freshart.lv Internet: www.freshart.lv Twitter konts: @freshART_lv Darbîbas apraksts: Korporatîvâ un publiskâ izklaide. Reþija un producçðana

Mârketinga konsultâcijas | Tieðais mârketings | Tieðais pasts | Notikumu mârketings

Tieðais pasts, telemârketings, mobilais mârketings

193


194


Pasâkumu producenti Promo Team, SIA

STARconcert, SIA

Adrese: Rîga, Antonijas 8-4/3, LV 1010 Mob. tâlrunis: 29 172262 Internet: www.promoteam.lv Darbîbas apraksts: Degustâcijas

Adrese: Rîga, Gogoïa 21-3, LV 1050 Mob. tâlrunis: 29 233595 E-pasts: info@starconcert.lv Internet: www.starconcert.lv Darbîbas apraksts: Koncerti, koncertu organizçðana, korporâcijas svinçðanu

organizçðana, koncertu afiðas, foto un video no koncertiem.

195


AudioSonic, SIA

iDEA HOUSE, SIA

Adrese: Rîga, Rudens 4-8, LV 1082 Mob. tâlrunis: 29 413524 E-pasts: audiosonic@apollo.lv Darbîbas apraksts: Skaòu sistçmu projektçðana, regulçðana, konsultâcijas.

Adrese: Rîga, Graudu 68c-115, LV 1058 Mob. tâlrunis: +371 28 355828 E-pasts: info@ideahouse.lv Internet: www.ideahouse.lv Darbîbas apraksts: Organizçjam vietçjâ un starptautiskâ mçroga konferences,

seminârus, meistarklases un apmâcîbas, nodroðinot pilnu pasâkuma organizçðanas pakalpojumu ciklu.

Eluas, SIA

ISR Riga, SIA

Adrese: Mçrsraga n., Mçrsraga p., Mçrsrags, Bâkas 28, LV 3284 Mob. tâlrunis: 27 797555 E-pasts: info@sauleskempings.lv Internet: www.sauleskempings.lv Darbîbas apraksts: Vispiemçrotâkâ vieta Jûsu uzòçmuma pasâkumiem!

Adrese: Rîga, K.Barona 88, LV 1001 Tâlrunis: 8887 Mob. tâlrunis: 25 484445, 25 484434 E-pasts: classictaxi@inbox.lv Internet: www.classic-taxi.lv Darbîbas apraksts: Augstas klases taksometru pakalpojumi, limuzînu îre,

Vieta sporta aktivitâtçm pie jûras

taksometri korporatîvajiem klientiem

196


LabsServiss.lv

Safie, SIA, Turku beíereja

Adrese: Rîga, Graudu 68c-115, LV 1058 Mob. tâlrunis: +371 28 355828 E-pasts: info@ideahouse.lv Internet: www.labsserviss.lv Darbîbas apraksts: Gada notikumi izcilam klientu servisam. LabsServiss.lv piedâvâ

Adrese: Rîga, Ìertrûdes 37, LV 1011 Mob. tâlrunis: 29 818175 Darbîbas apraksts: Austrumu saldumi

daþâdas apmâcîbas un gada pasâkumu klientu servisa jomâ – konferenci “Laba Servisa Dienas”, ikgadçjo kampaòu “Uzslavç labu servisu!”, konkursu “Klientu servisa lepnums”, kâ arî daþâdus seminârus, meistarklases un “Laba servisa kluba” ikmçneða tikðanâs.

LAPSAS STILS, SIA

TP Kastes, SIA

Adrese: Jaunjelgavas n., Jaunjelgava, Jelgavas 32, LV 5134 Tâlrunis: 651 52776 Fakss: 651 52776 Mob. tâlrunis: 29 276017 E-pasts: arta_lapsa@inbox.lv Darbîbas apraksts: Darba apìçrbu izgatavoðana pçc pasûtîjuma. Logotipu

Adrese: Mob. tâlrunis: E-pasts:

Pasâkumu nodroðinâjums

Salacgrîvas n., Salacgrîvas p., “Vecdzeòi”, LV 4033 29 230626 info@tpkastes.lv Internet: www.tpkastes.lv Darbîbas apraksts: Transporta kastes aparatûrai, instrumentiem un inventâram. Skandu korpusu izgatavoðana un remonts.

izgatavoðana jebkurâ tehnikâ. Tçrpi makðíerniekiem un medniekiem

Riga Spirits & Wine Outlet, SIA, Veikals

Tropiks AZ, SIA

Adrese: Rîga, Andrejostas 4, LV 1045 Mob. tâlrunis: 27 854450 Mob. tâlrunis: 28 385418 E-pasts: info@rswo.lv Internet: www.spiritsandwine.lv Darbîbas apraksts: Ietaupiet naudu un laiku!

Adrese: Rîga, Dunavas 13, LV 1003 Tâlrunis: 67 144631 Mob. tâlrunis: 29 618633 E-pasts: tropiks.az@inbox.lv Darbîbas apraksts: Pirotehnika, uguòoðana, salûts

Rîgas Rçvija, Svçtku aìentûra

Video centrs, SIA

Adrese: Rîga, Jeruzalemes 2/4, LV 1010 Tâlrunis: 67 331566; 29 159625 Internet: www.baloni.lv Adrese: Lâèplçða 77/79, Rîga (veikals) Tâlrunis: 67 844000 Adrese: Valmieras 2, Cçsis (veikals) Tâlrunis: 29 820484 Darbîbas apraksts: Dizains un svçtku dekorçðana.

Adrese: Rîga, Ðmerïa 3, LV 1006 Mob. tâlrunis: 29 253352 E-pasts: video@videocentrs.lv Internet: www.videocentrs.lv Darbîbas apraksts: Skaòas un video nodroðinâjums pasâkumiem, video projektori,

ekrâni, plazmas monitori, gaismas dioþu (LED) video sienas. Pârvietojamâ televîzijas stacija (PTS). Tehnikas îre, apkalpoðana

Veikali “Balonu Pasaule” – viss karnevâlam un svçtkiem. Gaisa baloni, nestandarta reklâma. 197


Niedru lija – viduslaiku sçta

ZAKSI, SIA (Uþavas alus darîtava) Adrese: “Zaksi”, Uþavas pag., Ventspils nov., LV-3627 Tâlrunis: 636 30595, 636 30632 Internet: www.uzavas-alus.lv Darbîbas apraksts: Alus raþoðana, realizâcija, vairumtirdzniecîba un

mazumtirdzniecîba, produkcijas piegâde, alus lejamo iekârtu serviss un apkalpoðana.

Adrese: Jaunpils n., Jaunpils p., “Zviedru mûris”, LV 3145 Mob. tâlrunis: 26 336513 Internet: www.niedrulija.viss.lv Darbîbas apraksts: Atraktîvas izklaides viduslaiku garâ – ðauðana ar loku, arbaletu,

monçtu kalðana.

Pils kafejnîca Adrese: Tukuma n., Slampes p., Slampe, “Kultûras pils”, LV 3119 Mob. tâlrunis: 26 337779 Darbîbas apraksts: Klâjam galdus viesîbâm, banketiem. Apkalpojam konferences.

Expromt, IK

Arbalets, SIA Adrese: Rîga, Pçrnavas 34-18, LV 1009 Fakss: 67 299692 Internet: arbalets.lv Darbîbas apraksts: Reklâma veikalu tîklos, promociju organizçðana

Adrese: Krimuldas n., Lçdurgas p., “Mâlnieki”, LV 4012 Darbîbas apraksts: Pasâkumu tehniskais nodroðinâjums

Manieres, balles deju kursi Adrese: Mob. tâlrunis:

Rîga, Tallinas 97, LV 1009 26 772503

Djpakalpojumi.lv, Dîdþejs Alekss Hercbergs Mob. tâlrunis: 29 395163 Internet: www.djpakalpojumi.lv Darbîbas apraksts: Profesionâla dîdþeja pakalpojumi korporatîvajiem pasâkumiem

Korporatîvo pasâkumu organizçðana Sporta un atpûtas komplekss “Krasti” Adrese: Lîvânu n., Roþupes p., Stikâni, “Krasti”, LV 5316 Mob. tâlrunis: 28 315677 Darbîbas apraksts: Aktîva atpûta, sporta spçles, makðíerçðana, vieta pasâkumiem

Reiòa trase, aktîvâs atpûtas centrs Adrese: Krimuldas n., Krimuldas p., “Kalnzaíi”, LV 2144 Mob. tâlrunis: 29 272255 Fakss: 67 702416 E-pasts: info@reinatrase.lv Internet: www.reinatrase.lv Darbîbas apraksts: Pilns pasâkumu serviss. Pasâkumi uzòçmumiem,

komandas veidoðana, sporta spçles, aktîvâ atpûta.

un banketiem. Naktsmîtnes.

Lâzberìa muiþnieks, Vieta atpûtai Adrese: Alûksnes n., Jaunalûksnes p., “Muiþnieki”, LV 4350 Mob. tâlrunis: 29 166262 Internet: www.lazbergis.lv Darbîbas apraksts: Lieliska atpûta viesu mâjâ un muiþas parkâ,

telðu un piknika vietas

Ezerkrasti – atpûtas komplekss Adrese: Rçzeknes n., Èornajas p., Dukstigals, LV 4617 Mob. tâlrunis: 26 411207, 26 450437 Internet: www.ezerkrasti.viss.lv Darbîbas apraksts: Vieta aktîvai apûtai, sporta spçles, telpas seminâriem

198


Reklâmas aìentûra Bulterjers, SIA Tâlrunis:

Adrese: Mob. tâlrunis: E-pasts:

Rîga, Baznîcas 39, LV 1010 29 925216 nrg7@inbox.lv

Pasâkumu nodroðinâjums | Korporatîvo pasâkumu organizçðana | Izstâþu organizçðana

Mâra Abiïeva mâkslas studija

Internet:

67 310534 www.bulterjers.lv

199


200


Andreja Pumpura Lielvârdes muzejs Adrese: Tâlrunis:

Lielvârdes n., Lielvârde, E.Kauliòa aleja 20, LV 5070 650 53759

Viesnîca “Sigulda” Adrese: Siguldas n., Sigulda, Pils 6, LV 2150 Tâlrunis: +371 67 972263 Fakss: +371 67 973157 E-pasts: hotelsigulda@latnet.lv Internet: www.hotelsigulda.lv Darbîbas apraksts: Telpas un aprîkojums seminâru un konferenèu organizçðanai

Tukuma ledus halle, SIA Adrese: Tukuma n., Tukums, Stadiona 3, LV 3101 Tâlrunis: 631 07470 Internet: www.tlh.lv Darbîbas apraksts: Konferenèu telpas un aprîkojums.

Amber Sea Hotel & SPA, viesnîca

Telpas konferencçm

Adrese: Jûrmala, Dzintaru prospekts 68, LV 2015 Tâlrunis: 67 751297 Internet: www.amberhotel.lv Darbîbas apraksts: Telpas konferencçm un seminâriem

201


Telpas pasâkumiem Fei-fei, restorâns Adrese: Internet:

Rîga, Melnsila 23, LV 1046 www.fei-fei.lv

Pavasari, viesu mâja Kuldîgas n., Vârmes p., “Pavasari”, LV 3333 26 156770 22 015005 vn.pavasaris@gmail.com Internet: www.pavasari.lv Darbîbas apraksts: Viesu nams ar pirti un baseinu. Virtuve – klientu vajadzîbâm. Banketu zâle 50-60 cilvçkiem. Futbola, volejbola, basketbola laukums. Telpas seminâriem, konferencçm. Bçrnu rotaïu laukumi. Adrese: Mob. tâlrunis: Mob. tâlrunis: E-pasts:

RISEBA Arhitektûras un mediju centrs H2O 6 Adrese: Ûdens iela 6, Rîga, LV 1007 Tâlrunis: 26478976 E-pasts: info@h2o6.lv Internet: www.h2o6.lv Darbîbas apraksts: Telpas un aprîkojums pasâkumiem un izstâdçm.

Telpas un aprîkojums video ierakstiem. Biroju noma.

Tehniskais aprîkojums SDG, SIA Adrese: Mob. tâlrunis:

BVS Vizuâlie Risinâjumi, SIA, visa veida karogu izgatavoðana Adrese: Rîga, A.Deglava 166b, LV 1021 Tâlrunis: 67 800830, 22 008060, 29 353777 E-pasts: info@flags.lv Internet: www.flags.lv Darbîbas apraksts: Daþâdu veidu karogu izgatavoðana: nacionâlie, firmas, reklâmas

karogi, galda karodziòi, pludmales un jûras karogi; karogu masti, uzstâdîðana, piegâde, apkalpoðana, remonts

202

Jûrmala, Miera 10, LV 2015 29 455997


Amoreta, SIA Adrese: Ventspils, Lielais prospekts 3/5, LV 3602 Mob. tâlrunis: 29 339660 Darbîbas apraksts: Ziedu puðíi, profesionâla telpu noformçðana ar ziediem.

Art of weddings, SIA Rîga, Meþciema 23-72, LV 1079 29 829829 info@artofweddings.lv www.artofweddings.lv Darbîbas apraksts: Kâzu svinîbu telpu noformçjums, dekorçjumi, banketu dekorçjumi un noformçjumi visiem svinîgiem gadîjumiem. Adrese: Mob. tâlrunis: E-pasts: Internet:

Elston, SIA Adrese: Valkas n., Valka, Rîgas 24, LV 4701 Fakss: 647 22888 Mob. tâlrunis: 29 483979 Darbîbas apraksts: Ziedu puðíi, pasâkumu noformçðana ar ziediem.

Lotoss, ziedu veikals Adrese: Smiltenes n., Smiltene, Baznîcas laukums 8b, LV 4729 Tâlrunis: 29 238903; 647 72199 Darbîbas apraksts: Ziedu puðíi, telpu dekorçðana ar ziediem, florista pakalpojumi. Adrese: Lielvârdes n., Lielvârde, Ausekïa 14, LV 5070 Adrese: Rîga, Pulkveþa Brieþa 8, LV-1010 Adrese: Ogres n., Ogre, Mednieku 21/23, LV-5001 Mob. tâlrunis: 26 514519 Darbîbas apraksts: Ziedi, telpaugi, florista amata meistara pakalpojumi.

Telpas pasâkumiem | Tehniskais aprîkojums | Noformçjums, floristika | Telpu uzkopðana

“Vinda”, ziedu salons

Sabelîna, ziedu salons, SIA “Diviora” Adrese: Rîga, K.Valdemâra 159, LV 1013 Mob. tâlrunis: 29 594057, 29 236223 Internet: http://www.sabelinasziedi.lv Darbîbas apraksts: Pasâkumu, konferenèu, izstâþu noformçðana ar ziediem, puðíi.

Telpu uzkopðana DeJuVita, IK

Hagberg, SIA

Adrese: Ventspils, Mârtiòa 14, LV 3601 Mob. tâlrunis: 25 424005 Internet: www.dejuvita.lv Darbîbas apraksts: Profesionâla telpu uzkopðana pçc pasâkumiem, koncertiem,

Adrese: Rîga, Rûpniecîbas 21, LV 1045 Mob. tâlrunis: 26 306121 Darbîbas apraksts: Telpu un teritoriju uzkopðana un uzturçðana

izstâdçm. 203


Izglîtîbas iestâdes Rîgas Pedagoìijas un izglîtîbas vadîbas akadçmija

Starptautiskâ praktiskâs psiholoìijas augstskola

Adrese: Rîga, Imantas 7.lînija 1, LV 1083 Tâlrunis: 8 0002002, fakss 67 808034 E-pasts: rpiva@rpiva.lv, uznemsana@rpiva.lv Darbîbas apraksts: Nâc studçt un sasniedz vairâk!

Adrese: Tâlrunis:

Rîga, Bruòinieku 65, LV 1011 67 803922

Apmâcîbas, konsultâcijas

Baltijas Konsultantu birojs, SIA

Omnia Pro, SIA

Adrese: Rîga, Kuìu 11-303, LV 1048 Tâlr./fakss +371 67 606014 Mob. tâlrunis: +371 29 111004 E-pasts: info@siabkb.lv Internet: www.siabkb.lv Darbîbas apraksts: Grâmatvedîbas pakalpojumi, konsultâcijas. Atskaiðu iesniegðana

Adrese: Valmiera, Diakonâta 6-35, LV 4201 Mob. tâlrunis: 29 499970 E-pasts: omniapro@omniapro.lv Internet: www.omniapro.lv Darbîbas apraksts: Konsultâcijas par finansçjuma piesaisti. Projektu izstrâde.

VID, konsultâcijas, EDS, elektroniskâ deklarçðana. Uzòçmuma reìistrâcija. Lietvedîbas pakalpojumi. Uzòçmumu un privâtpersonu grâmatvedîbas apkalpoðana. Gada pârskata sastâdîðana. Konsultâcijas grâmatvedîbas un nodokïu jautâjumos.

Biznesa konsultâcijas pakalpojumi ES u.c. fondu finansçjuma piesaistç

Lipçra, jaunieðu studija Adrese: Limbaþu n., Limbaþi, Cçsu 27, LV 4001 Mob. tâlrunis: 26 356584 E-pasts: lipera@inbox.lv Darbîbas apraksts: Konsultâcijas biznesa uzsâkðanai, CV un motivâcijas vçstules,

O.D.A., SIA Adrese: Tâlrunis: Internet:

Rîga, Dzirnavu 41-3.birojs, LV 1010 67 332192, 67 332194 www.oda.lv, www.strategija.lv, www.lideri.lv, www.komandarit.lv

Personâla atlase

Effective Business Solutions, SIA Adrese: Rîga, Vidus 4-10, LV 1010 Mob. tâlrunis: 26 544271, 27 787577 E-pasts: ilva@effectivize.com Internet: www.effectivize.com Darbîbas apraksts: SIA Effective Business Solutions ir strauji augoðs personâla

vadîbas ârpakalpojumu uzòçmums, kuru raksturo individuâla pieeja un risinâjumi ikvienam klientam. Mûsu klienti visbieþâk izvçlas: âtro palîdzîbu vakanèu aizpildîðanâ, íirurìisku iejaukðanos vai terapeita konsultâciju. Kas var bût labâks par profilaksi? 204

sevis pilnveidoðanas ABC, lietiðíâ etiíete


Asociâcijas

GS1 Latvija

Latvijas Tieðâ Mârketinga Asociâcija

Adrese: Rîga, Brîvîbas 149-8.st., LV 1012 Tâlrunis: 67 830822 Fakss: 67 332276 E-pasts: gs1@gs1.lv Internet: www.gs1.lv Darbîbas apraksts: GS1 sistçmas svîtru kodu (svîtrkodu) pieðíirðana un reìistrâcija

Adrese: Mârupes n., Lidosta “Rîga”, Ziemeïu 10, LV 1000 Mob. tâlrunis: 29 478169 E-pasts: fanija.sitca@ltma.lv Internet: www.ltma.lv Darbîbas apraksts: Biedrîba, kurâ pulcçjas tieðâ mârketinga nozares pârstâvji un

“LaPPA”, Latvijas Pasâkumu producentu asociâcija

Vides reklâmas asociâcija

Rîga, Dârzaugïu 12-8, LV 1012 Internet: www.pasakumi.lv Darbîbas apraksts: Pilna servisa pasâkumu organizçðana. Korporatîvie pasâkumi, konferences, atklâðana, koncertu organizçðana, mûzikas menedþments.

Adrese: Rîga, K.Valdemâra 9-3, LV 1010 Tâlrunis: 67 320717 Fakss: 67 322639 Darbîbas apraksts: Vides reklâma

Adrese:

Izglîtîbas iestâdes | Apmâcîbas, konsultâcijas | Personâla atlase | Asociâcijas | Juridiskie pakalpojumi

ineteresenti – uzòçmumi un individuâlie biedri, lai popularizçtu tieðâ mârketinga instrumentu izmantoðanu, veicinâtu sapratni par mârketinga aktivitâtçm un piedalîtos harmonizçtas nozari regulçjoðâs normatîvâs vides veidoðanâ.

(EAN-13, EAN-8, GS1-128), svîtru kodu verifikâcija, apmâcîbas, konsultâcijas

Juridiskie pakalpojumi ABKB, SIA

Firmas.lv, SIA Adrese: Rîga, Pçrses 9/11, LV 1011 Tâlrunis: 67 770757 Fakss: 67 770721 E-pasts: serviss@firmas.lv Internet: www.firmas.lv Darbîbas apraksts: Latvijas firmu reìistrs – juridiskie un faktiskie dati

Adrese: Saldus n., Saldus, Nâkotnes 3b-36, LV 3801 Mob. tâlrunis: 26 461338 E-pasts: abkb@e-apollo.lv Darbîbas apraksts: Grâmatvedîbas pakalpojumi

Decus, SIA Adrese: Rîga, Krâmu 2, LV 1050 Mob. tâlrunis: 29 477749 E-pasts: birojs@decus.lv Darbîbas apraksts: Finanðu plânoðana, pârskati. Grâmatvedîba. Nodokïi.

205


Tulki Translingua, tulkojumi Adrese: Tâlrunis: E-pasts: Internet:

Rîga, Jasmuiþas 18-20, LV 1021 29 714940 info.tl@delfi.lv www.translingua.lv

Lai Ripo, SIA Adrese: Mob. tâlrunis:

Babîtes n., Babîtes p., Piòíi, Virðu 14, LV 2107 29 135764

Pârvietoðanas serviss

FF International Movers, SIA

Pasta un kurjeru serviss, SIA

Rîga, Ðarlotes 3, LV 1001 67 840592 67 840591 29 160076, 29 160072 info@ff-group.lv www.ff-group.lv Darbîbas apraksts: Pârvietoðanâs un pârcelðanâs pakalpojumi. Sadzîves, personîgo mantu un biroju resursu pârveðana. Diplomâtu, ekspatriantu iedzîves transportçðana uz/no Latvijas.

Adrese: Rîga, Akadçmijas laukums 1-141, LV 1050 Tâlrunis: 67 320148 Fakss: 67 509742 Mob. tâlrunis: 22 302217 E-pasts: pastamedia@gmail.com Internet: www.pks.lv Darbîbas apraksts: Augstas kvalitâtes kurjerpiegâdes pakalpojumi. Starptautiskie

Adrese: Tâlrunis: Fakss: Mob. tâlrunis: E-pasts: Internet:

kurjerpakalpojumi. Kurjerpasta un kravas piegâdes Krievijâ, NVS valstîs, ES valstîs.

movers, SIA Adrese: Rîga, Ìertrûdes 59-7, LV 1011 Mob. tâlrunis: 20 333302 E-pasts: movers@movers.lv Internet: www.movers.lv Darbîbas apraksts: Pârvietoðanas darbu organizâcija. Biroja tehnikas un aprîkojuma

pârvietoðana. Dzîvokïu mantas pârvietoðana. Personîgo mantu profesionâla iepakoðana un pârvietoðana pa Rîgu, Latviju, Eiropu. Gleznu un mâkslas darbu profesionâla iepakoðana.

Grâmatvedîbas pakalpojumi Aktîvs GS, SIA Adrese: Rîga, Rûpniecîbas 32b, LV 1045 Tâlrunis: 67 280277 E-pasts: aktivs_gs@apollo.lv Darbîbas apraksts: Grâmatvedîbas pakalpojumi

Digra, SIA Adrese: Rîga, Aglonas 10 k.3-11, LV 1057 Tâlrunis: 67 484743 Mob. tâlrunis: 26 542541 E-pasts: info@digra.lv Internet: www.digra.lv Darbîbas apraksts: Grâmatvedîbas pakalpojumu sniegðana. Mçs uzòemamies pilnu

atbildîbu pa Jûsu grâmatvedîbas uzskaites pareizîbu, precizitâti, savlaicîgu darbu izpildi, kâ arî garantçjam Jûsu informâcijas konfidencialitâti un droðîbu.

206


Firmu – reklâmdevçju alfabçtiskais saraksts 1 "3 punkti", SIA ........................................................................................................................................................................................................... 100

A "ABKB", SIA .................................................................................................................................................................................................................. 205 "ACNielsen Latvia", SIA ............................................................................................................................................................................. 169 "ADG serviss", SIA ................................................................................................................................................................................................. 44 "AdLibitum", SIA ................................................................................................................................................................................... 176, 180 "AFD", SIA ....................................................................................................................................................................................................................... 176 "AG.GI mondo", SIA .............................................................................................................................................................................................. 46 "Aike Trading", SIA ................................................................................................................................................................................ 46, 188 "Airas un Oskara reklâmas darbnîca" .................................................................................................................................... 163 "Aktîvs GS", SIA ..................................................................................................................................................................................................... 206 "Allair", SIA ........................................................................................................................................................................................................................ 47 "Alpha Baltic", SIA .............................................................................................................................................................................................. 161 "ALT & Ko", SIA ........................................................................................................................................................................................................ 188 "Amber Sea Hotel & SPA", viesnîca ........................................................................................................................................ 201 "Amoreta", SIA ........................................................................................................................................................................................................ 203 "Analîtisko pçtîjumu un stratçìiju laboratorija", SIA ..................................................................................... 169 "Ances dizains", SIA ........................................................................................................................................................................... 47, 186 Andreja Pumpura Lielvârdes muzejs ...................................................................................................................................... 201 "Antalis", AS .............................................................................................................................................................. 114, 183, 184, 185 "Antre", SIA .................................................................................................................................................................................................................. 190 "Apdrukas fabrika", SIA ............................................................................................................................................................................... 188 "Apgâds Mantojums", SIA ..................................................................................................................................................................... 191 "Apgâds Zinâtne", SIA .................................................................................................................................................................................. 191 "Arbalets", SIA ....................................................................................................................................................................... 163, 167, 198 "Arona Print", SIA ............................................................................................................................................................................... 126, 176 "Art of weddings", SIA ................................................................................................................................................................... 79, 203 "Art & Design", SIA ............................................................................................................................................................................................ 163 "Artifex plus", SIA ............................................................................................................................................................................................... 163 "Asortis", SIA ............................................................................................................................................................................................ 158, 176 "Astotâ nedçïas diena", SIA ................................................................................................................................................................ 176 "AudioSonic", SIA ................................................................................................................................................................................................ 196

B

"Due", SIA ...................................................................................................................................................................................... 161, 167, 177 "Dzelzceïa reklâma", SIA ......................................................................................................................................................... 109, 174

E "ECS Baltika", SIA ................................................................................................................................................................................................ 172 "EEF", IK .............................................................................................................................................................................................................................. 190 "Ef-Ei", SIA ...................................................................................................................................................................................................................... 171 "Effective Business Solutions", SIA ......................................................................................................................................... 204 "Eko Media", SIA ................................................................................................................................................................................................... 166 "Elston", SIA ................................................................................................................................................................................................................. 203 "Eluas", SIA ................................................................................................................................................................................................................... 196 "Ervitex", SIA .............................................................................................................................................................................................. 132, 188 "Expromt", IK ............................................................................................................................................................................................................... 198 "Extant", SIA ........................................................................................................................................................................................................................ 8 "Ezerkrasti", ZS ........................................................................................................................................................................................................ 198

F "FastCom", SIA ........................................................................................................................................................................................................ 108 "Fei-fei", restorâns .............................................................................................................................................................................................. 202 "FF International Movers", SIA ........................................................................................................................................... 81, 206 "Firmas.lv", SIA .......................................................................................................................................................... 82, 162, 193, 205 "Flexum", SIA ............................................................................................................................................................................................................. 184 "Fotki", SIA ..................................................................................................................................................................................................................... 190 "Fotogrâfs", salons ............................................................................................................................................................................................. 190 "Fotosalons", individuâlais darbs ................................................................................................................................................. 190 "Frank's House", SIA ........................................................................................................................................................................................ 191 "Fresh Art", SIA .................................................................................................................................................................................. 1, 42, 193

G "Gemius Latvia", SIA ...................................................................................................................................................................... 168, 171 "GfK Custom Research Baltic", SIA ................................................................................................................ 88, 89, 168 "Gibsons grupa", SIA ........................................................................................................................................................ 27, 155, 174 "Grandisland", SIA ................................................................................................................................................................................................... 64 "Green Cabby", SIA ............................................................................................................................................................................................... 76 "Group VSV", SIA ...................................................................................................................................................................................................... 80 "Grupa lukss", SIA ................................................................................................. 2. vâks, 120, 162, 167, 174, 180 "GS1 Latvija", biedrîba .................................................................................................................................................................................. 205

"B25", SIA ............................................................................................................................................................................................................................ 44 "Baf plus", SIA ........................................................................................................................................................................................................... 163 "Baltex SA", SIA .................................................................................................................................................................................... 126, 187 "Baltic Beach Hotel", viesnîca .......................................................................................................................................................... 200 "Baltic Casting Agency studija", SIA .................................................................................................... 158, 161, 186 "Baltic Farm.Media BL", SIA ............................................................................................................................................................... 170 "Baltic Media Line", SIA .............................................................................................................................................. 68, 109, 161 "Baltijas Konsultantu birojs", SIA ................................................................................................................................................ 204 "Baltijas Papîrs", veikals ............................................................................................................................................................................. 184 "Balva", SIA ................................................................................................................................................................................................................... 189 "Barrels-E", SIA ....................................................................................................................................................................................................... 180 "Base Baltic", reklâmas aìentûra ............................................................................................................................................... 161 "BASS Tehnoloìijas", SIA ....................................................................................................................................................... 118, 183 "Best Cafe", SIA ..................................................................................................................................................................................................... 127 "BPS PR", SIA ............................................................................................................................................................................................................. 166 "BrandEleven", SIA ............................................................................................................................................................................................. 167 "Brîvâ Daugava", laikraksts ................................................................................................................................................................... 170 "Bungala", SIA .......................................................................................................................................................................................... 185, 189 "BVS Vizuâlie Risinâjumi", SIA ........................................................................................................................................ 185, 202

"Idea House", SIA .................................................................................................................................................................. 19, 196, 197 "IFT", SIA ............................................................................................................................................................................................................................... 45 "Imulas", ZS ...................................................................................................................................................................................................................... 48 "Informatîvâ biznesa centrs", SIA ............................................................................................................................................... 177 "Innovation", SIA .................................................................................................................................................................................. 159, 173 "Inspired Communications", SIA .................................................................................................................................................. 164 "ISR Riga", SIA ................................................................................................................................................................................................ 1, 196 "Itella Information", AS ............................................................................................................................................................................... 192 "Izdevniecîba Auseklis", SIA ............................................................................................................................................................... 170 "Izstâde", laikraksts .......................................................................................................................................................................................... 191

C

J

"Carat", SIA ...................................................................................................................................................................................................... 79, 165 Circene I., individuâlâ darba veicçja ....................................................................................................................................... 163 "Circus & Art Service", IK ......................................................................................................................................................................... 196 "Clear Channel Latvia", SIA ..................................................................................................................................................... 66, 172 "Communication Management", SIA .................................................................................................................................... 166 "Craft", SIA ..................................................................................................................................................................................................................... 189 "CRC", SIA ....................................................................................................................................................................................................................... 180 "Creative Media Baltic", SIA ............................................................................................................................................................... 167 "CV-Online Latvia", SIA ............................................................................................................................................................................... 138

D "Daily Print", SIA ....................................................................................................................................................................................... 76, 177 "Decus", SIA ................................................................................................................................................................................................................ 205 "DeJuVita", IK ............................................................................................................................................................................................................ 203 "Dekolserviss", SIA ............................................................................................................................................................................................ 189 "Dekðòu nams", SIA ......................................................................................................................................................................................... 100 "Digital Art Academy" .................................................................................................................................................................. 119, 161 "Digra", SIA ....................................................................................................................................................................................................... 80, 206 "Divi gani", SIA ......................................................................................................................................................................................................... 166 "Divu krastu radio", SIA .............................................................................................................................................................................. 171 "DM 69", SIA .............................................................................................................................................................................................................. 190 "Dobums", SIA .......................................................................................................................................................................................................... 180 "Domen", SIA ............................................................................................................................................................................................................. 161 "DSV2", SIA ....................................................................................................................................................................................................................... 47

H "Hagberg", SIA ......................................................................................................................................................................................................... 203 Hercbergs A., individuâlâ darba veicçjs ........................................................................................................................... 198 "Hypnosis Group", SIA .................................................................................................................................................................................. 186

I

Janaitis G., fotogrâfs ...................................................................................................................................................................................... 190 "Jaunais kurzemnieks", SIA ................................................................................................................................................................. 170 "JCDecaux Latvija", SIA ............................................................................................................................................................ 173, 174 "JMG druka", SIA ................................................................................................................................................................................................. 181 "JS projekts", SIA ................................................................................................................................................................................................ 188

K Kafijas draugs ................................................................................................................................................................................................................ 80 "Kalnu kristâls", SIA ............................................................................................................................................................................ 47, 175 "Karavella", SIA .......................................................................................................................................................................................... 77, 200 "Kiwi Systems", SIA ....................................................................................................................................................................... 174, 179 "Kobalts", reklâmas aìentûra ........................................................................................................................................................... 181 "Kopa", SIA .................................................................................................................................................................................................................... 182 "Krasti", sporta un atpûtas komplekss .................................................................................................................. 48, 198 "Krotex", SIA .............................................................................................................................................................................................. 106, 107 "KTA Graphic Systems", SIA ............................................................................................................................................................... 184 "Kurzemes televîzija", SIA ...................................................................................................................................................................... 171

L "Lai Ripo", SIA ........................................................................................................................................................................................................... 206 "Lapsas Stils", SIA .............................................................................................................................................................................................. 197 "Larsoni", komunikâciju aìentûra ................................................................................................................................................ 162 "Latgales reìionâlâ televîzija", SIA ........................................................................................................................................... 171 207


"Latvijas Datoru centrs", SIA ............................................................................................................................................................. 181 Latvijas Pasâkumu producentu asociâcija ....................................................................................... 70, 194, 205 "Latvijas Tâlrunis", informâcijas grupa ................................................................................................................................. 175 Latvijas Tieðâ Mârketinga Asociâcija ................................................................................................................................... 205 "Lauku Avîze", AS ................................................................................................................................................................................................ 170 "Lâzberìa muiþnieks", SIA ..................................................................................................................................................................... 198 "Lipçra", modeïu aìentûra .................................................................................................................................................... 186, 204 "Lotoss", veikals ..................................................................................................................................................................................................... 203 "Ludzas Zeme", laikraksts ....................................................................................................................................................................... 170 "LV studija", SIA ..................................................................................................................................................................................................... 186

Ï "Ïusi & Olsi", SIA ....................................................................................................................................................................................................... 48

M "Magnum NT", SIA ............................................................................................................................................................................................ 181 "Malevis", SIA ............................................................................................................................................................................................................... 80 "Manieres", balles deju kursi ............................................................................................................................................................. 198 "Marat Studio", SIA ............................................................................................................................................................................. 48, 190 "Maringo", SIA .......................................................................................................................................................................................................... 175 "Marketing House", SIA ............................................................................................................................................................................. 192 "Marshal Group", SIA ..................................................................................................................................................................................... 159 "Masters", individuâlais darbs ................................................................................................................. 71, 194, 4. vâks "Mâris Abiïevs", individuâlais darbs ........................................................................................................................................ 199 "McÂbols poligrâfija", SIA .................................................................................................................................... 154, 160, 178 "Media House", reklâmas aìentûra ....................................................................................................................... 165, 169 "Media pasts", SIA ............................................................................................................................................................................................ 192 "Media Planning Group", SIA ............................................................................................................................................................. 165

"RKMF", SIA ..................................................................................................................................................................................................................... 38 "ROI Latvia", SIA .................................................................................................................................................................................................... 189 "Rotkaïa darbnîca", individuâlais darbs ............................................................................................................................... 189 "Rotoprint", SIA ....................................................................................................................................................................................................... 179 "R.Renesanse", SIA .......................................................................................................................................................................................... 163

S "S-Print Baltic", SIA .......................................................................................................................................................................... 122, 181 "Sabelîna", SIA ......................................................................................................................................................................................................... 203 "Safie", SIA ....................................................................................................................................................................................................... 49, 197 "Saliekamo konstrukciju centrs", SIA ........................................................................................ 133, 199, 4. vâks "Salons Mottand", SIA ................................................................................................................................................................................. 189 "SAN Rîga", SIA ............................................................................................................................................................................ 35, 78, 162 "Saullçkts 22", SIA ................................................................................................................................................................................................. 77 "SDI media", SIA ............................................................................................................................................................. 3. vâks, 4. vâks "SDG", SIA ...................................................................................................................................................................................................................... 202 "Shadow", SIA .......................................................................................................................................................................................................... 127 "Sigulda", viesnîca ............................................................................................................................................................................. 109, 201 "Silk secret", SIA ...................................................................................................................................................................................................... 49 "Simbol M", SIA ..................................................................................................................................................................................................... 177 "Somese Baltic", SIA ........................................................................................................................................................ 78, 160, 192 "Staiceles papîra fabrika 2", SIA ................................................................................................................................................... 185 "STARconcert", SIA ........................................................................................................................................................................................... 195 "Starptautiskâ praktiskâs psiholoìijas augstskola" .......................................................................................... 204 "Stenafloor", SIA ....................................................................................................................................................................................................... 50

Ð "Ðtelmahera fotostudija", SIA .............................................................................................................................................. 79, 190

N

T

"Nestandarta iepakojums un Ko", SIA ................................................................................................................................. 185 "Niedru lija", SIA .................................................................................................................................................................................................... 198 "Nipon", SIA ................................................................................................................................................................................................................. 185

"Tabula Rasa", SIA ............................................................................................................................................................ 116, 125, 178 "Tatjana Sietspiede", SIA ......................................................................................................................................................................... 179 "Tçls PR", SIA ............................................................................................................................................................................... 59, 163, 166 "Tilts Media", SIA ................................................................................................................................................................................................ 175 "TNS Latvia", SIA .................................................................................................................................................................................... 84, 169 "TP Kastes", SIA ....................................................................................................................................................................................... 50, 197 "Translingua", SIA ................................................................................................................................................................................................ 206 "Trendmark", SIA ................................................................................................................................................................................................... 165 "Trîs Pçdas", SIA .................................................................................................................................................................................................... 175 "Tropiks AZ", SIA .................................................................................................................................................................................. 109, 197 "Tukuma ledus halle", paðvaldîbas SIA ............................................................................................................................... 201

O "O.D.A.", SIA ................................................................................................................................................................................................................ 204 "OMD Latvia", SIA ................................................................................................................................................................................. 72, 164 "Omnia Pro", SIA ................................................................................................................................................................................................... 204

P "Paradowski Graphische Maschinen", SIA ................................................................................................................... 184 "Pasta un kurjeru serviss", SIA ....................................................................................................................................... 127, 206 "Pavasari", viesu mâja ..................................................................................................................................................................... 81, 202 "Pârsteigumu karuselis", SIA ................................................................................................................................................. 73, 195 "Pharma Media", SIA ........................................................................................................................................................................ 37, 175 "PHD Latvia", SIA .................................................................................................................................................................................... 74, 165 "Pie Viktora", krogs ................................................................................................................................................................................................ 30 "Pils kafejnîca" ........................................................................................................................................................................................................... 198 "Pilsçtas lînijas", SIA .......................................................................................................................................................................... 69, 162 "Pirmâ lînija", SIA ................................................................................................................................................................................................. 170 "Pirset Ltd.", SIA .................................................................................................................................................................................................... 177 "Piter-S", SIA ................................................................................................................................................................................................................... 49 "Posmaster", SIA .................................................................................................................................................................................................. 187 "Postoffi", SIA ............................................................................................................................................................................................................ 185 "PR Studio", SIA ..................................................................................................................................................................................................... 166 "Prezentreklâma", SIA ................................................................................................................................................................................... 189 "Prezentreklâmas aìentûra", SIA ..................................................................................................................................... 3. vâks "Print Plus", SIA ........................................................................................................................................................................ 31, 175, 181 "Print Station", serviss ................................................................................................................................................................................. 162 "Promo Team", SIA ............................................................................................................................................................................................ 195 "Prospero", SIA ........................................................................................................................................................................................................ 166 "Puse Plus", SIA ...................................................................................................................................................................................................... 179

U "Ulda Freimaòa dizaina studija", SIA ...................................................................................................................................... 163 "Unicorn Design Agency", reklâmas aìentûra ............................................................ 123, 163, 3. vâks "Upfront", SIA ............................................................................................................................................................................................................ 169 "Urga", virtuâlâ studija ................................................................................................................................................................................. 186

V "VAM Pluss", SIA ................................................................................................................................................................................................. 177 "Vana", SIA ..................................................................................................................................................................................................................... 163 "Varavîksne un Co", IK .......................................................................................................................................................................................... 6 "Veidlapas", SIA ...................................................................................................................................................................................................... 177 "Vçjð zîmolos", SIA ............................................................................................................................................................................................ 164 "VIDEO CENTRS", SIA .................................................................................................................................................................................... 197 "Vides reklâmas asociâcija", biedrîba ................................................................................................................................... 205 "Vides tehnoloìijas", SIA ............................................................................................................................................................................. 50 "Vilpis", IK ............................................................................................................................................................................................................... 1, 191 "Vinda", ziedu salons ...................................................................................................................................................................................... 203 "Visio", SIA ..................................................................................................................................................................................................................... 186 "Vitaresta", SIA ................................................................................................................................................................................ 46, 3. vâks "Vizarts", IK .................................................................................................................................................................................................................... 179 "Vizeum", SIA ................................................................................................................................................................................................ 79, 165

R "R.A.", SIA ...................................................................................................................................................................................................................... 162 "Radhors", SIA .............................................................................................................................................................................................................. 81 "RB Emporium", SIA ............................................................................................................................................................................................. 81 "Rabbit Casting", SIA ..................................................................................................................................................................................... 162 "Reiòa trase", aktîvâs atpûtas centrs ...................................................................................................................... 36, 198 "Reklâmas aìentûra Bulterjers", SIA ................................................................................................... 164, 192, 199 "Reklâmas aìentûra Via Media", SIA ................................................................................................................................... 165 "Reklâmas apìçrbi", SIA .......................................................................................................................................................... 121, 186 "Reklâmas lînija L un L", SIA .............................................................................................................................................. 161, 164 "ReWin", SIA ................................................................................................................................................................................................................... 49 "Rçzeknes Vçstis", SIA ................................................................................................................................................................................ 170 "Riga Spirits & Wine Outlet", SIA ................................................................................................................................... 29, 197 "Riko-G", SIA .................................................................................................................................................................................................................... 45 Rîgas Pedagoìijas un izglîtîbas vadîbas akadçmija ........................................................................ 140, 204 "Rîgas Rçvija", SIA ............................................................................................................................................................................................. 197 "Rîgas Sesoma", SIA ..................................................................................................................................................................... 125, 184 "Rîgas Starptautiskâ ekonomikas un biznesa administrâcijas augstskola", SIA ..................................................................................................................................................................... 1, 42, 202

208

W "Watermelon", SIA ................................................................................................................................................ 126, 187, 4. vâks "Weekendbox", SIA ............................................................................................................................................................................. 43, 187 "WMT Baltic", SIA ........................... 40, 41, 75, 92, 98, 124, 128, 134, 141, 182, 184, 187 "Wolk Recording Studios", SIA ....................................................................................................................................................... 186

X "X-art", SIA ................................................................................................................................................................................................ 1, 43, 182 "Yellow Screen", SIA ...................................................................................................................................................................................... 163

Z "ZAKSI", SIA .................................................................................................................................................................................................... 39, 198 "Zarumi", ZS ................................................................................................................................................................................................ 127, 188 "Zelta rudens", SIA ............................................................................................................................................................................................ 177 "Zeta GD", SIA ............................................................................................................................................................................................. 50, 182 "Zintnieks", izdevniecîba ........................................................................................................................................................................... 170


Reklāma & Mārketings 2012/2013  

Internets un jaunās tehnoloģijas mārketingā: noķer mani, ja vari!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you