Page 32

nesiekėme eksportuoti ar paversti kažkokia

pakankamai erdvės eksperimentuoti indi-

preke. Tai buvo tiesiog neįmanoma. Ir todėl

vidualiai. Partinė nomenklatūrinė priežiūra

į tą laikotarpį reikia žvelgti pagal to meto

vegetavo, radosi nepriklausomų nuomonių ir

taisykles ir galimybes. Tikrai ne pro instituci-

alternatyvių terpių, kuriuose buvo bandoma

nius, kaip dabar įprasta, akinius.

gyventi „tarsi ne sovietinėje tikrovėje“. Maždaug 1985-aisiais debiutavusi karta ryžtingai

K. Š.: Hepeningus ir su Fluxus susijusią veiklą

ėjo toliau, be ceremonijų peržengdama dar

Lietuvoje „pasisavino“ dailėtyra, paprastai

egzistavusias ribas ir draudimus. Tačiau ir

akcentus sudėjusi ant grupių „Post Ars“ ir

be to ryžto laikai buvo kiti: vadinamajam

„Žalias lapas“. Tačiau aiškėja, kad keletą

kūrybiniam jaunimui „perestroikos“ laikais

metų vyko savotiškas antikanoninis, hepe-

jau buvo leidžiama beveik viskas. Žinoma,

ninginis, multimedijinis meninis „sprogimas“.

tai, ką čia aiškinu, – tam tikras post-fluxus –

Ir – tai įdomiausia – jis sietinas ne su dailinin-

tuo metu Lietuvos teritorijoje niekad nebūtų

kų (nors, pavyzdžiui, grupės „Post Ars“ narys

tapęs kūnu, jei ne konkrečios asmenybės. Jas

Česlovas Lukenskas baigė konservatoriją),

paminėsiu: Ričardas Kabelis, kompozitorius,

bet jaunų kompozitorių, nepaisiusių savo di-

Druskininkų festivalio iniciatorius, leidinio

plomų specifikos, veikla. Minėjote, kad grupė

„Jauna muzika“ pradininkas, „neformato“ di-

žmonių, turėdama muzikantų kvalifikaciją,

džiausias diegėjas ir talentingiausias lobistas,

brovėsi į teatrą, dailę, literatūrą, akcijas,

iš esmės konsolidavęs visą Druskininkų ir

socialines provokacijas…

Anykščių performansininkų-hepeningistų visuomenę; Gintaras Sodeika, kompozitorius,

Š. N.: Sakyčiau, kad kažkokie dailėtyrininkai

Anykščių tarptautinių hepeningų seminarų

ne iš dalies „pasisavino“ fluxus, bet truputį

iniciatorius ir vadovas, pagrindinis „ideolo-

profanavo to istorinio judėjimo sampratą: ko

gas“, fluxininkas; Arūnas Dikčius, kompozi-

gero, siekdami savų tikslų į procesą įtraukė

torius ir pianistas, performansininkas, visų

ir keletą mažaraščių politikų. Tačiau para-

renginių dalyvis, „Laisvojo garso sesijos“

doksalios jungtys neabejotinai numatytos

iniciatorius, fluxininkas; Vidmantas Bartulis,

pačioje Fluxus ideologijoje. Karuselė sukasi.

kompozitorius, performansininkas, „Naujos

Man – mums visiems – tais laikais nerūpėjo

muzikos“ festivalio Kaune rengėjas, fluxinin-

jokia „diplomų specifika“, reikšminga buvo

kas. Jis nedalyvavo Druskininkų-Anykščių ak-

tik tai, ką darėme – daugiau nieko. Šį tą ir

cijose, tačiau rengdavo savarankišką festivalį,

nuveikėme. Nors Jūs visiškai teisus, sakyda-

kuriame pasirodydavo kone visi Druskininkų

mas, kad to beveik nepastebėjo „etatiniai“

ir Anykščių dalyviai. Ar visa tai buvo spro-

istorikai: tų laikų aprašymai menkai atspindi

gimas bent mums patiems? Manyčiau, kad

renginių įvairovę. Vis dėlto šiokios tokios

tuo metu taip negalvojome, jautėmės patekę

kronikos būta: leidiniuose „Jauna muzika“,

į kažkokią pereinamąją zoną, neturėjome

„Krantai“, dar kažkur... Jei kas atsakingiau

jokių su tuo susijusių karjeros tikslų, papras-

pasirūpintų, šiandien dar būtų galima su-

čiausiai darėme tai, kas mus domino ir teikė

rinkti šiokį tokį archyvą. Faktas, kad aktyviai

malonumą. Sąjūdžio laikais verstis „rimtąja“

reiškėsi muzikantai, o ne kitų sričių meninin-

kūryba buvo kažkaip nepatogu, savaime

kai, bent iš dalies susijęs ir su šiuolaikinės

linkome į kitokią veiklą. Tai pasibaigė kažkaip

muzikos bendruomenės istorija jau nuo

nepastebimai, natūraliai, niekas iš to neužsi-

kokių 1975-ųjų: ji gerokai kitokia nei politinė

dirbo jokio ateities kapitalo…

vėlyvosios LSSR istorija. Tada jau turėjome 142

Profile for Vytautas Michelkevicius

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos:savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987 – 2011 m.  

Tai vienas pirmųjų bandymų sudaryti istorijų rinkinį apie šiuolaikinio meno genezę ir raidą Lietuvoje nuo Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atkūr...

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos:savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987 – 2011 m.  

Tai vienas pirmųjų bandymų sudaryti istorijų rinkinį apie šiuolaikinio meno genezę ir raidą Lietuvoje nuo Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atkūr...

Profile for ltmks
Advertisement