Malonioji 6: projektų erdvė / project space

Page 1Turinys / Contents

Vytautas Michelkevičius „LTMKS ir erdvės“ / “LTMKS and spaces” 2 Pokalbis su „Malonioji 6“ iniciatoriais / Conversation with “Malonioji 6” initiators 5

Parodos / Exhibitions

Įžanginio straipsnio autorė / Author of preface Karolina Rybačiauskaitė LET-ME-IN (Įleiskite) 12 Per ilgai ant pakylos / On the stage for too long 14 Norvegiška utopija / Norwegian dream 18 Ko aš nežinau / What I do not know 22 Ar/arba / If/or 26 Tu taip gražiai atrodai dabar. 2012 08 22 / You look so beautiful now. 2012 08 22 30 0.30402944246776265 34 3 40 Paroda it* (meninis) tyrimas / A Show as/on (Artistic) Research 44 Kelionė į Marsą / Trip to Mars 50 Kur skristum jei turėtum skraidantį kilimą? / Where would you fly if you had a flying carpet? 54 Malonioji 6 60 Popper Nr. 10 / Virš žemės / Popper No. 10 / Above the Ground 64 Kodėl Vilniuje nėra menininkų studijų dirbtuvių? / Why in Vilnius there are no studios for artists? 68 Įvardijamieji / The Namables 76 Šešėlio aidas / The echo of a shadow 80 Flos Artifici 86 Kitos parodos / Other exhibitions 94 Minirezidencija: Į(si)kurti / Miniresidency: “Living and working” 102

Dirbtuvės / Workshops

Įžanginio straipsnio autorė / Author of preface Lina Rukevičiūtė Internetinės kameros kaip skaitmeniniai mikroskopai / Webcams as digital microscopes 123 Biostrike (Bio-streikas) 123 Revealing unreachable intruders: a brief guide to visualize the invisible landscape of our electronic self (Nepastebimi įsibrovėliai: kaip vizualizuoti nematomą elektromagnetinį lauką) 126 Interfacing the brain (Minčių veiksmai) 132 Knygos–idėjų rinkinio „Displace“ perrišimo dirbtuvės / Book binding workshop Of “Displace”, The Compendium Of Ideas 134 Pure Data 137 Fake It Till You Make It (Klysk kol padarysi) 140 Kaip įžiebti LED savo kūnu / How to light up LED with your body 144 Kristalizacija / Crystalization 146 Alchemijos dirbtuvės / Alchemy workshop 150 Bakterijų meilės laiškai / Bacterial love letters 152

Pokalbiai / Talks Pokalbis apie architektūrą ir meną / Talk on architecture and art 160 Pokalbis apie autobiografiškumą kūryboje / Talk on autobiographicality in creative practice 161 Kūryba ir tapyba / Art practice and painting 162 Evaldas Jansas kviečia vakarienės / Evaldas Jansas invites for dinner 163 Lėtas menas / Slow art 164 Pokalbių vakaras ir knygos pristatymas / Talk night and book presentation 165

Atviros studijos / Open studios Kazimieras Inčirauskas & Vygintas Orlovas 110 Aistė Kirvelytė & Eglė Ridikaitė 110 Marija Baranauskaitė & Christophe Beaucourt 112 Marija Jociūtė, Dalia Mikonytė & Lina Zaveckytė 114

Kiti įvykiai / Other events 2014–2015 166 Parodos / Exhibitions 2012–2013

167


Projektų erdvė

Project Space

LTMKS ir erdvės / Vytautas Michelkevičius, LTMKS pirmininkas / chairman of LTMKS

2

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS) buvo įkurta 1998 m. kaip alternatyva senosioms iš tarybinės sistemos paveldėtoms kūrėjų (prof )sąjungoms. Šiuo metu ji vienija beveik 100 šiuolaikinio meno kūrėjų. LTMKS santykis su fizine erdve buvo visuomet intriguojantis. Ji niekuomet neturėjo nuolatinės erdvės nei parodoms, nei biurui, todėl kitų kūrybinių sąjungų kontekste atrodydavo vienu metu ir apgailėtinai, ir laisvai, nes neturėjo jokių su nekilnojamu turtu susijusių vargų bei džiaugsmų. Jos renginiai vykdavo „Kablyje“, kareivinėse Šiaurės miestelyje, ŠMC, „Fluxus ministerijoje“, privačiuose menininkų butuose („Butas ‘99“), viešose erdvėse Vilniuje ir kituose miestuose. 2010 m. iš naujo suaktyvėjusi sąjunga vis intensyviau mezgė ryšius su įvairiomis erdvėmis. 2011-aisias, įsikrausčiusi į „Fluxus ministeriją“ ir daugiau nei 10 menininkų įkurdinusi dirbtuvėse, LTMKS surengė du sėkmingus atvirų studijų vakarus. Tačiau, po truputį byrant idėjai ir stiprėjant šeimininkų / savininkų nesvetingumui, po metų teko šią erdvę apleisti (tiesa, bene porą metų keletas LTMKS narių dar skvotino studijas). 2011 m. pabaigoje dar kitoje erdvėje – buvusioje spaustuvėje veikiančiose „Commune ART“ kūrybinėse dirbtuvėse (Paribio g. 12) – buvo atidaryta Neringos Černiauskaitės inicijuota paroda „Bendrabūtis“. 2012 m. pabaigoje sąjunga vėl buvo „laisva“, be erdvių, ir metai praėjo besiblaškant tarp projektų ir bendradarbiavimų su kitomis organizacijomis (pavyzdžiui, tarptau-

Malonioji 6

The Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association (LTMKS) was founded in 1998 as an alternative to the old artists (trade) unions inherited from the Soviet system. At the moment it unites almost 100 contemporary artists. LTMKS’ relationship with physical space has always been intriguing. It never had a permanent exhibition or office facilities, and thus looked both miserable and free in the context of other artists’ unions, because it did not face any troubles and joys related to real estate. Its events took place in the Kablys (former Railway Workers’ Culture Palace) building, former military barracks in the Northern Town neighbourhood, the Contemporary Art Centre, Ministry of Fluxus (abandoned office house in the main avenue in Vilnius given to artists by politicians for a temporary use), artists’ private apartments (Apartment ‘99), and public spaces of Vilnius and other cities. Reactivated in 2010, the association built connections with various spaces with increasing intensity. In 2011, having moved into the Ministry of Fluxus and accommodated more than 10 artists in studios, LTMKS hosted two successful open studio nights. Yet, as the idea gradually fell apart and the landlords’ and politicians inhospitality grew, the association had to leave this space (although several LTMKS members continued to squat the studios for about two more years). In the end of 2011, an exhibition titled Commonbeing, initiated by Neringa Černiauskaitė, opened in yet another space, the Commune ART artist studios


Projektų erdvė

tinis apleistų karinių erdvių projektas Baltijos jūros pakrantėse „Apleista misterija“ (kuratorius Mindaugas Gapševičius). Tuomet 2013 metų rudenį nenaudojamuose verslo centro „Vilniaus vartų“ (Gynėjų g. 14) patalpose ir Jono Meko vizualiųjų menų centre bendrą narių parodą sukuravo Danutė Gambickaitė ir Gintarė Matulaitytė. O tada metų pabaigoje galiausiai sėkmingi pokalbiai su Žilvinu Landzbergu leido perimti erdvę „Malonioji 6“ ir ją kuruoti 2014–2015 m. Pirmąkart ši erdvė atvėrė duris 2012-ųjų pavasarį, o apie jos atidarymo motyvus ir pirmuosius veiklos metus skaitykite pokalbyje su iniciatoriais. Jei paklaustumėte, kas kuravo „Malonioji 6“ erdvę 2014–2015 m., tai būtų sunku atsakyti. Manau, kad jai persidavė menininkų ir kuratorių valdomų projektų erdvių specifika ir kuravo situacijos, bendradarbiavimai, iniciatyvos ir pažintys. Visi šie veiksniai sukūrė įvairiakryptį tinklą, kurį ir būtų galima pavadinti metine erdvės programa. Džiaugiamės, kad išsaugojome projektų erdvės netikėtumą, t. y. nors metų pradžioje būdavo renginių planas, tačiau jis organiškai kisdavo bei pasipildydavo naujomis ir netikėtomis iniciatyvomis tiek iš LTMKS vidaus, tiek iš išorės. Programą įvairiais etapais ir įsitraukimo lygiais formavo kuratorius Vytautas Michelkevičius, menininkas ir kuratorius Kęstutis Šapoka, menininkė ir kuratorė Lina Rukevičiūtė, menininkas ir kuratorius Vsevolodas Kovalevskis, kuratorė Rasa Kavaliauskaitė, taip pat patys renginių menininkai. Siekėme ne tik suteikti galimybes vietinei meno scenai, bet ir bendradarbiavome su užsienio menininkais, iš kurių nemaža dalis buvo Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos rezidentai. Svarbu akcentuoti, kad „Malonioji 6“ buvo ne galerija, o projektų erdvė, kuri kartais virsdavo galerija, o kartais – susitikimų ir susipažinimų vieta, kūrybine dirbtuve ar

Project Space

located in a former printing house. In late 2012, the association was “free” and space-less again, so it spent the next year wandering between projects and collaborations with other organisations (for instance, the international project of abandoned military spaces along the Baltic Sea coast titled Abandoned Mystery, curated by Mindaugas Gapševičius). Then, in Autumn 2013, young curators Danutė Gambickaitė and Gintarė Matulaitytė curated a joint exhibition of LTMKS’ members in the unused office spaces of the Vilnius Gate complex (Gynėjų Str. 14) and in the Jonas Mekas Visual Arts Center. In the end of the same year, successful negotiations with the artist Žilvinas Landzbergas enabled the association to take over the “Malonioji 6” (it is the address as well as the name of the space; in English the street name translates as “pleasant”) space and curate it in 2014–2015. This space originally opened in Spring 2012, and you can read about the motives behind its emergence and the first years of activity in the interview with its initiators. If you asked who curated the “Malonioji 6” space in 2014–2015, it would be difficult to answer. I think it acquired the specific nature of artist- and curator-run project spaces, so it was curated by situations, collaborations, initiatives and acquaintances. All of these factors created an omnidirectional network which could be called the space’s annual program. We are happy that we were able to retain the space’s surprise element; even though there was a schedule of events early in the year, it would later change organically and incorporate new and unexpected initiatives both from within LTMKS and from outside. The people who shaped the program during various stages and to varying extent of involvement included the curator Vytautas Michelkevičius, artist and curator Kęstutis Šapoka, art-

3

2014-2015


Projektų erdvė

laboratorija, žinių apsikeitimo platforma, pokalbių ir diskusijų erdve, muzikos, pasigrojimų ir performansų vieta ar tiesiog sodeliu su griliumi. Tarpdisciplininio meno ir jo jungčių su kitomis veiklos sritimis (pvz., robotika, biologija ar alchemija) nutikimai, atsitikimai ar netikėti susitikimai nuolat tvyrojo „Malonioji 6“ erdvėje bei jos tinkluose, kuriuos valdė ne struktūriškas programavimas, o organiškas laiko, erdvės, žmonių bei jų idėjų ir artefaktų derinys. Kas netilpo čia, galite rasti www.malonioji.lt ir „Facebook“ paskyroje.

4

Project Space

ist and curator Lina Rukevičiūtė, artist and curator Vsevolod Kovalevskij, curator Rasa Kavaliauskaitė, and the participant artists themselves. We not only sought to provide the local art scene with opportunities, but also collaborated with foreign artists, many of whom were or had been residents at Nida Art Colony of Vilnius Academy of Arts. It is important to emphasize that “Malonioji 6” was not a gallery, but rather a project space which sometimes turned into a gallery and sometimes into a place of meetings and networking, creative studio or laboratory, platform for knowledge exchange, space of talks and discussions, venue for music, improvisation and performance, or simply a garden with a grill. Adventures or unexpected encounters of interdisciplinary art and other spheres (such as robotics, biology or alchemy) constantly filled the space of “Malonioji 6” and its networks, which were governed by an organic combination of time, space, people and their ideas and artefacts, rather than structural programming. You can find the things which did not fit here at www.malonioji.lt and on a Facebook page “Malonioji 6”.

Malonioji 6


Projektų erdvė

Project Space

Pokalbis su „Malonioji 6” iniciatoriais / Žilvinas Landzbergas & Ūla Tornau*

Birutė Pankūnaitė: Kokių intencijų vedami ėmėtės galerijos „Malonioji 6“ veiklos 2012-ųjų pavasarį? Pradėjote beveik netyčia, tiesiog palankiai susiklosčius aplinkybėms ar kaip nors kitaip? Žilvinas Landzbergas: Daugiau nei prieš dvejus metus [pokalbis įvyko 2014 01 31 – red. pastaba], kai pradėjome, jutome elementarų poreikį parodyti autorius, kurie kuria ir akumuliuoja naujas idėjas bei formas. Tuomet labai trūko spalvų ir įvairovės. Juk menas – kaip gėlės, kuo didesnė įvairovė – tuo sveikiau. Labai svarbu paminėti, kad iš pradžių prie iniciatyvos labai prisidėjo menininkas Vytautas Viržbickas, bet vėliau dėl kitų darbų pasitraukė. Pati erdvė buvo sąmoningai pasirinkta su nuoroda į XIX a. saloną, butą, kuris virsta kultūriniu centru. Ši galerija – tai privati erdvė, ir tai parodyti buvo labai svarbu. Jau per pirmą parodą iš kelių menininkų sulaukėme kritikos dėl apšvietimo ar stilistikos. Atsakymas paprastas: čia Vilnius, ir tiek mastelis, tiek estetika labai vilnietiška išėjo savaime, nes viskas buvo kuriama iš to, kas buvo tuo metu prieinama. Patalpas su Vytautu įrengėme iš to, ką turėjome, ką radome šiame name, ką aptikome darydami remontą. Toks „mecenavimas“ iš savo kišenės mokant už nuomą, remontą ir šildymą yra darbas, kurio nepavyksta kritikuoti.

Birutė Pankūnaitė*: What were your intentions when you started the “Malonioji 6” gallery in the spring of 2012? Did you do it almost accidentally, because the circumstances were favourable, or was it a different story? Žilvinas Landzbergas: When we started (...), we felt a basic need to present the authors who generate and accumulate new ideas and forms. There was an obvious lack of colours and diversity at the time: after all, art is like flowers, the more diversity, the more healthy it is. It is important to mention that initially the artist Vytautas Viržbickas had joined our initiative, but later quit due to other works. The space itself was deliberately chosen with a reference to a 19th-century salon, an apartment turning into a cultural centre. This gallery is a private space, and it was very important for us to show it. During the very first exhibition we received critique from several artists regarding the lighting or the general style. The answer is simple – this is Vilnius, and both the scale and the aesthetics were naturally very Vilnius-specific, because everything was created on the basis of what was available at the moment. We set up the premises together with Vytautas using whatever we found in the house during the renovation. Such self-funding, when one pays the rent

* Pirmoji pokalbio dalis pirmą kartą buvo publikuota – Birutė Pankūnaitė, „Malonioji 6“: istorija ir tęsinio pradžia. Pokalbis su buvusiais projektų erdvės šeimininkais Ūla Tornau ir Žilvinu Landzbergu“ (in: 7 meno dienos, Nr. 4 (1065), 2014 01 31).

* The first part of the conversation was originally published as: “Malonioji 6”: The History and the Follow-Up. A Conversation with the Former Hosts of the Project Space Ūla Tornau ir Žilvinas Landzbergas, Birutė Pankūnaitė (in: 7 meno dienos, Nr. 4 (1065), 2014 01 31).

5

2014-2015


Projektų erdvė

6

Tai ne iš mokesčių mokėtojų pinigų įsteigtas meno centras, kuriame galima viską pašiepti ir nueiti. „Malonioji“ – tai privati erdvė: tu ateini į svečius, o svečiuose, jei vaišina vakariene, negražu kritikuoti padažą ar tikrinti lėkštės švarumą. Tai labai svarbu, ypač šiandien, kai pinigai paprastai nuasmeninami ir labai neapdairiai leidžiami. Ši erdvė – ne baltas kubas, tai erdvė su langais, pro kuriuos veržiasi gyvenimas, metų laikai, keičiasi apšvietimas, net oras. Visa tai labai veikia darbus. (...) Ūla Tornau: Prieš kelerius metus susikaupė daug noro rodyti meno kūrinius, žiūrėti į juos ir kalbėtis apie juos labiau asmeniškai ir neformaliai. Pasiilgome vietos, kurioje, viena vertus, kūriniui eksponuoti nebūtinai reikia didelių erdvių, finansų, reprezentacijos, organizacinių ir techninių pajėgų, kita vertus, išlaikoma renginių kokybė, jie netampa tiesiog skvotine alternatyva. Pažinojome žmonių Lietuvoje ir užsienyje, kurie dirba įdomiai ir aistringai, bet iš tiesų nėra „organizatoriški“ tipažai, kurie būtų išsyk pastebėti ar „mokėtų“ dalyvauti didesnių institucijų kuruojamose parodose. Dalis menininkų, beje, labai įdomių, negali ar nenori konceptualizuoti savo kūrybos ar kūrybinės pozicijos kokia nors atpažįstama forma, todėl jiems tenka laukti mediatorių, juos „pozicionuojančių“ tam tikrais tekstais, parodomis, leidiniais, renginiais ir pan. Tie mediatoriai nebūtinai greitai atsiranda, o jei ir atsiranda, tai jie nebūtinai būna pakankamai jautrūs ir kūrybingi, kad reikšmingai ištransliuotų, regis, visiškai įdomius dalykus. (...) tas penkerius metus prastovėjęs apleistas namas jau buvo pradėjęs mus traukti, vis atverdavo įvairių paslapčių, istorijų ir tapo vis spalvingesne vieta. Todėl pamanėme, kad reikia jį parodyti kitiems žmonėms. Kodėl jų nepasikvietus čia į renginius? Atrodė, kad verta vien dėl šios vietos paėjėti pusvalandį nuo senamiesčio. Tiesiog pasikviesti „į svečius“ –

Malonioji 6

Project Space

and covers the renovation and heating costs from one’s personal budget, is a kind of work that cannot really be criticised. It is not an art centre financed by taxpayers’ money where one can sneer at everything and walk away. Malonioji is a private space: one comes as a guest, and when one is invited to a dinner as a guest, it is impolite to criticise the sauce or check the cleanness of the plate. This is very important, especially today, when money is usually depersonalised and spent very carelessly. This space is not a white cube, but rather a space with windows through which life rushes in, the seasons of the year, the changing lighting and weather. All of this has a big effect on the works. (...). Ūla Tornau: A few years ago we felt a pressing need to show, see, and discuss works of art in a more personal and informal way. We missed a place that did not necessarily require great spaces, funds, representation or organisational and technical resources for displaying a work, yet at the same time maintained a proper level of quality, so that its events would not become merely a squat-like alternative. We knew some people in Lithuania and abroad who were working in an interesting and passionate manner, but were not really “entrepreneur” types who would be instantly noticed or knew how to take part in exhibitions curated by larger institutions. Some artists, who are extremely interesting, cannot and do not want to conceptualise their work or creative stance in any recognisable form, and thus have to wait for mediators who position them through certain texts, exhibitions, publications, events and so on. Those mediators do not necessarily emerge very quickly, and even if they do, they might not be sensitive and creative enough to convey the significance of these very interesting things.


Projektų erdvė

ir tuos, kurie norėtų ką nors parodyti, ir tuos, kurie ateitų pažiūrėti. Bet kviestume tik mes, neįsipareigodami – tuos, kurie „mums patinka“, o jie jau patys sugalvotų, kaip nori eksponuotis, mes padėtume parodas kokybiškiau įgyvendinti. (...) Vytautas Michelkevičius: Žilvinai, tu – vienas iš nedaugelio menininkų, gyvenančių Lietuvoje, kuris vis nerimsta ir ne tik kuria, bet ir organizuoja bei kuruoja. Iš kur tau gimsta tas poreikis? Ž. L.: Blogiausia tai, kad aš mėgstu meno kūrinius ir sutinku daug įdomiu autorių, kuriančių Lietuvoje arba trumpai besisvečiuojančių, kurių darbų paprasčiausiai nepamatysi įprastose Vilniaus meno erdvėse. Visais laikais vyrauja mados, o tai, kas madinga, dažnai jau yra nebegyva. Pati kūryba ateina iš vidinio poreikio arba ne. Šis poreikis yra visiškai natūralus, toks kaip valgyti, juk daug žmonių kuria visiškai nemokamai (atvirkščiai – jie leidžia savo ir šeimos pinigus šiam keistam pomėgiui). Šiandien didelė dalis meno produktų lieka neįvertinta, mes tiesiog neįsisaviname jų. Net nežinome, kas vyksta daugelio kūrėjų galvose, o jie visi ką nors kombinuoja, mąsto, jaudinasi, juokauja ir visa tai daro apmąstydami ar kitaip minkydami šį esamą laiką. Tokie produktai, mano supratimu, galėtų ir turėtų tiesiogiai veikti mūsų architektūrą, kiną, teatrą, dizainą, formuoti mūsų esamą aplinką. Todėl šiandien kalbėti apie kūrybinių idėjų stoką ar formų skurdumą tikriausiai būtų neteisinga. Tai darome tiesiog nežinodami ir nevertindami to, kas galbūt jau sukurta. Tai sapnai, kuriems pamatuoti nėra jokių kitų priemonių, tik širdis.

Project Space

(...) Yet that house, which had stood empty for five years, was already magnetising us, revealing its various mysteries and stories, and becoming an increasingly vivid place. Therefore, we thought that we had to show it to other people: why not invite them to attend some events here? The location seemed worthy of walking half an hour away from the Old Town. Just invite people over as guests, both those who would like to show something and those who would come to look at it. Yet it would be only us inviting those people whom we liked, without any obligations, and they themselves would come up with ideas for putting their works on show. We would only help them implement these ideas more professionally. You can read the full conversation in the book „(In)dependent Contemporary Art Histories. 2nd volume“ (eds. Vytautas Michelkevičius & Kęstutis Šapoka), LTMKS, 2014

7

Visą pokalbį skaitykite knygoje (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987–2014 m. (II tomas, sud. Vytautas Michelkevičius ir Kęstutis Šapoka), LTMKS, 2014 2014-2015


Projektų erdvė

8

parodos

Project Space

2014–2015 metais projektų erdvėje „Malonioji 6“ LTMKS rengtose parodose, koncertuose, performansuose, dirbtuvėse, pokalbiuose, skaitymuose ir kituose pristatymuose dažniausiai dalyvavau ne kaip žiūrovė, bet kaip tyrinėtoja: skaičiau spaudos pranešimus ir kitų autorių parašytus kritikos tekstus, žiūrėjau fotoreportažus ir Evaldo Janso TV laidas. Apskritai namą Maloniosios gatvėje nr. 6 anksčiau labiau siejau su vieta, kur vyko vieni iš smagiausių Vilniuje meno parodų atidarymų-vakarėlių, o ten, kur laisvai liejasi punšas ir šypsosi žmonės, meno kūrinius nuolat kažkas užstoja (kūnais ar mintimis). Taigi, sudarinėdama dvejų metų „Malonioji 6“ katalogą iš naujo perskaičiau ir šios erdvės įvykių istoriją, kuri man pasirodė pernelyg įdomi, jog galėtų būti pristatyta įprasto katalogo-nekrologo forma. Norėjosi sudaryti ką nors aktualesnio nei sunkią ir neperskaitomą knygą „Geriausias Lietuvos menas 2014–2015“, kurioje būtų sudėti visiškai visų renginių aprašymai, perrašymai ir fotografijų ciklai. Dėl to šiame kataloge išsamiausiai pristatomos parodos, sulaukusios daugiausia kritikų ir kitų lankytojų dėmesio, ir tos, kuriose eksponuoti darbai, sukurti būtent „Malonioji 6“ erdvei. Žinoma, absoliutus objektyvumas neįmanomas, nes ir žiūrovų vertinimai kartais priklauso nuo tokių dalykų kaip geresnės arba prastesnės oro sąlygos, skirtinga parodų lankymo trukmė, nepatogi trajektorija ir t. t. Kita vertus, būtent todėl tekstuose ir vaizduose įamžintos parodos neretai pasirodo kaip provokuojančios ir keliančios vis dar svarbius klausimus: Kokie yra skirtumai tarp skirtingų kartų, pavyzdžiui, „tyliųjų modernistų“ ir „jaunųjų konceptualistų“? Ko vertas tiesas „amžinybės akivaizdoje“ atskleidžia menas? Koks apskritai yra šiuolaikinio meno tikslas ir prasmė:

Malonioji 6

parodos / exhibitions


Projektų erdvė

Project Space

In 2014–2015, LTMKS organized exhibitions, concerts, performances, workshops, talks, readings and other presentations in its project space “Malonioji 6”. I took part in these events mostly not as a participant, but rather as a researcher: I was reading press releases and critical texts written by other authors, and following photo reports as well as TV shows filmed by Evaldas Jansas. Generally speaking, I used to associate the house at Malonioji Street 6 with a place where some of the best exhibition opening parties in Vilnius were held, but when the punch is flowing freely and people are smiling, the artworks are always somehow obscured (by bodies or thoughts). Thus, as I was putting together the two-year catalogue of “Malonioji 6”, I read the history of this place once again in a different way, and it seemed too interesting for me to be presented in a common catalogue-obituary form. I wanted to make something more relevant than a massive and sophisticated book called “The Best Art of Lithuania in 2014–2015”, where the descriptions, transcriptions and photo documentation of absolutely all the events would appear. Therefore, this catalogue focuses primarily on those exhibitions which received the most recognition from their viewers, and which were created specifically for the “Malonioji 6” space. Certainly it is impossible to be totally objective, because even the viewers’ attention sometimes depends on things like weather conditions, time spent to see the exhibition, inconvenient trajectory, etc. However, that’s why the exhibitions captured in texts and photos often appear provocative and raise questions that are still important : What are the differences between particular generations, for example, the “quiet parodos / exhibitions

9

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

papasakoti, įtraukti į detektyvą, reaguoti ir tęsti filosofinius konceptus, kažką įrodyti sau ir kitiems, o gal išpildyti svajones, išgydyti, „suteikti viltį“? Kur yra ribos tarp meno kūrinio ir asmeninės meilės istorijos? Kada ir kodėl „spalvinis-emocinis formalizmas“ virto „IT formalizmu“? Kur ir kokios erdvės reikėtų nepriklausomam ir alternatyviam šiuolaikinio meno tinklui Lietuvoje? Kodėl jos (jei) dar nėra? Ir daug kitų. Susidomėjusiesiems ypač siūlyčiau peržiūrėti Janso reportažus iš parodų atidarymų (www.jansas.tv), kuriuose rečiau kalbinami menininkai ir kuratoriai įtaigiai pasakoja, kodėl ir kam visa tai. Tikiuosi, kad šis katalogas bus įdomus ne tik meno istorikams, bet ir visiems, kurie neabejingi, o LTMKS kaip „išcentruojantis sūkurys“ išlaikys savo entuziazmą ir „neformatą“, sukdamasis jau kitose erdvėse. Karolina Rybačiauskaitė, sudarytoja 10

Malonioji 6

parodos / exhibitions


Projektų erdvė

Project Space

modernists” and the “young conceptualists”? What are the truths revealed by art worth “in the face of eternity”? What is the purpose and meaning of contemporary art in general: to tell a story, tangle the viewer in a mystery plot, respond to and prolong philosophical concepts, prove something to oneself and others, or maybe make one’s dreams come true, cure, “provide a hope”? What are the boundaries between an artwork and a personal love story? When and why did “chromatic-emotional formalism” become “IT formalism”? Where and what could be the place for an independent and alternative contemporary art network in Lithuania? Why doesn’t it exist (if indeed it does not)? And lots of others. If you are intrigued, I especially recommend to see Jansas’ videos from the openings of exhibitions (www.jansas.tv), where rarely interviewed artists and curators earnestly explain what it’s all about. I hope this catalogue will be of interest not just to art historians, but also to all those who care about art, and LTKMS as “a centrifugal vortex” will retain its enthusiasm and “nonconformism”, spinning in other places.

11

Karolina Rybačiauskaitė, editor

parodos / exhibitions

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

2014 01 19–29

LET-ME-IN (Įleiskite)

Menininkai / Artists: Julius Balčikonis, “Coolturistės”, Vitalijus Červiakovas, Danutė Gambickaitė, Vsevolodas Kovalevskis, Laima Kreivytė, Milda Laužikaitė, Saulius Leonavičius, Justė Margarita, Dalia Mikonytė

12

Nuo 2014 m. sausio Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS) perėmė projektų erdvės „Malonioji 6“ koordinavimą. Parodos atidarymas ir joje eksponuojami naujų sąjungos narių, prisijungusių 2013-aisiais, darbai – performatyvus veiksmas, kuriuo siekiama oficialią procedūrą paversti aktyviu dialogu ir savarankišku aktu, papildančiu fizinį parodos pavidalą ir suteikiančiu jai, kaip reiškiniui, vientisumą.

Į jaukią naminę aplinką jie įsiveržė it

The Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association (LeTMeKoo/LTMKS) took over the coordination of the project space “Malonioji 6”. The first show of the season presented new members (mostly emerging artists and curators) in a performative opening.

išcentruojantis sūku-

rys, žadantis, kad ir toliau čia nebus nuobodu.

They intruded into the cosy domestic environment like a

centrifu-

gal vortex which promised that things would continue to be exciting here in the future.

Malonioji 6

Birutė Pankūnaitė „Nuo kūrinių be reprezentacijos iki sukakčių minėjimo“ (in: bernardinai.lt, 2014 02 01. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-0201-birute-pankunaite-nuo-kuriniu-be-reprezentacijos-iki-sukakciu-minejimo/113484).

parodos / exhibitions


Projektų erdvė

Project Space

13

parodos / exhibitions

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

2015 12 12–23

Flos Artifici Danas Aleksa

86

Lotyniškai „flos artifici“ – tai „gėlė menininkui“. Taip pavadinta menininko Dano Aleksos gėlių, parodų atidarymuose įteiktų LTMKS nariams, kolekcija, kuri buvo rinkta visus 2015 metus: nuo sausio 6 dienos, kai „Vartų“ galerijoje buvo atidaryta Jurgos Barilaitės paroda „Abrakadabra“, iki dabar. Tai buvo paskutinė LTMKS projektų erdvės „Malonioji 6“ paroda. Šis projektas apie instituciją ir laiko atkarpą. Metai primena kapsulę su aiškiomis ribomis, suteikiančiomis atskaitą laiko begalybėje. LTMKS – viena iš daugelio institucijų, dreifuojančių tarp būtojo ir būsimojo laiko, judėjimo greitį įvardijanti metų laikų kategorijomis. Idėją visus metus rinkti gėles padiktavo prieš Naujuosius metus vykę susibėgimai „Maloniojoje 6“. Jos tarytum nebylios menininkų ataskaitos apie įvykusias parodas. Gėlės šiuolaikinio meno lauke dovanojamos vis rečiau. Galbūt dėl kintamo autorystės statuso, kai menininkas labiau suvokiamas kaip mokslinis bendradarbis, o gal dėl parodų atidarymuose vyraujančio patoso, kuris prieštarauja šiuolaikinio meno keliamai problematikai. Rinkti kolekciją paskatino parodos atidarymo ritualo, vainikuojamo aplodismentais bei gėlių įteikimu, ir kūrinio ryšys: jo buvimas

Malonioji 6

“Flower for the artist” in Latin is flos artifici. This is the name of the collection by Danas Aleksa, who gathered flowers given to Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association’s members during the openings of their exhibitions for an entire year, starting with January 6, 2015 when Jurga Barilaitė’s exhibition “Abrakadabra” opened at Vartai gallery. This is the last show in the LTMKS project space “Malonioji 6”. This project is about institution and an interval of time. The interval of a year resembles a capsule with clear boundaries taken as a reference point in the infinity of time. The Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association is one of many institutions drifting between the past and the future, where the pace of movement is divided into the categories of years. The idea to collect flowers for an entire year came up during the gatherings at “Malonioji 6” before New Year’s Eve. Flowers are like artists’ silent reports about exhibitions that took place. Flowers in the context of contemporary art are given less and less often. Maybe because of the changing status of authorship, when the artist is regarded as a scientific associate, or maybe because of the pathos conflictparodos / exhibitions


Projektų erdvė

Project Space

arba nebuvimas. Kita vertus, dabar matant šiuos visus augalus, jie man asocijuojasi su vėliavomis, kurias alpinistai, kopdami į viršukalnes, nešasi kartu. Tai lyg ir papildomas svoris, tačiau įveikus šlaitą šis balastas tampa reikšmingu simboliu. „Flos Artifici“ – tai vartai į būtojo laiko sodą, kur praeities fragmentai užfiksuoti augalinės kilmės laikmenose. Danas Aleksa

ing with the essence of contemporary art. The collection was inspired by the ritual of exhibition opening, followed by applause and giving flowers to the author, as well as this ritual’s connection with the artwork itself or the lack of this connection. On the other hand, seeing all these plants together now, they remind me of flags that climbers carry to the mountain tops. It is an additional weight to carry, but it becomes a symbol of achievement. This collection is like gates into the garden of the past time where fragments of the past are captured in a plant-based medium. Danas Aleksa

87

parodos / exhibitions

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

88

Malonioji 6

parodos / exhibitions


Projektų erdvė

Project Space

89

parodos / exhibitions

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

Generuojami ne teiginiai, o imituojamas meno sistemos veikimo principas, kai

elgsenos ir kalbėjimo ritualai sukuria patį „meno kūrinį“ ar jo „turinį“. Pasitelkiami iš pažiūros

beprasmiški, šalutiniai meno (sistemos) kontekstai, aspektai, kartu savo „beprasmiškumu“ tą sistemą ir komentuojantys.

Ambivalentiškumas pasireiškia tuo, jog į dvi dalis padalintą

galime matyti tiesiog nesuinteresuotu ir pačiu naiviausiu estetiniu žvilgsniu. Projektas, ekspozicija nuo to nė kiek nenukentės. Aleksos sausų gėlių ekspoziciją

90

Maža to, antroje parodos dalyje – užtemdytame kambaryje – sausas gėles įdėdamas į „kolbas“ su apšvietimu, Aleksa pasiekia

neregėtų estetinių aukštumų.

tiesiog

Instead of generating statements, it imitates the art system’s functioning principle, when

behavioural and rhetorical rituals create the “artwork” or its “content” itself. It employs seemingly meaningless, peripheral contexts of (the system of ) art, simultaneously commenting on this system by virtue of its very “meaninglessness”.

The ambivalence manifests itself in the fact that we can view

Aleksa’s two-part display of dried flowers

Malonioji 6

from a purely

parodos / exhibitions


Projektų erdvė

Project Space

disinterested and most naive aesthetical perspective. This will not make the project and the display any

less powerful. Futhermore, by placing the flowers into illuminated

“tubes” in the second part of the exhibition – in the darkened room, Aleksa reaches

heights.

simply unprecedented aesthetic

Kęstutis Šapoka “Flos artifici. Dano Aleksos paroda projektų erdvėje „Malonioji 6“” (in: artnews.lt, 17 12 2015. Online: http://www.artnews.lt/flosartifici-dano-aleksos-paroda-projektu-erdvejemalonioji-6-32939).

91

parodos / exhibitions

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

92

Malonioji 6

parodos / exhibitions


Projektų erdvė

Project Space

93

parodos / exhibitions

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

atviros studijos 2015 m. birželį–rugsėjį LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“ vyko

projektas „Atviros studijos – atviras procesas“. Jo metu buvo siekta skatinti menininkų tarpusavio bendradarbiavimą, užmegzti „pokalbį“ pasitelkiant menines praktikas, į meninį procesą įtraukti publiką. Žinomiems

menininkams tai buvo galimybė realizuoti idėjas palikus įprastą studijos erdvę, o jauniesiems – viešai pristatyti kūrybines praktikas. 108

Malonioji 6

Atviros studijos / Open studios


Projektų erdvė

Project Space

“Open Studios – Open process” is a project which took place at the LTMKS project space “Malonioji 6” between June and September 2015. It

aimed to encourage cooperation between artists, talking through artistic practices, while also opening the door for the audience’s involvement in

creative process and starting a dialogue between the artist and the audi-

ence. For acknowledged artists it was an opportunity to implement their ideas beyond the boundaries of their traditional studio space, while for young artists it was a chance to publicly show their work.

Atviros studijos / Open studios

109

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

2015 06 15 - 28

1

Kazimieras Inčirauskas & Vygintas Orlovas

Atvirų studijų metu panašiomis naujųjų medijų technologijomis bei meno kūrimo problematika besidomintys menininkai ieškojo bendradarbiavimo galimybių.

Working with similar new media technologies and addressing similar issues, the artists had a chance to get to know each other’s work better and search for cooperation possibilities.

2015 06 29 - 07 18

2

110

Aistė Kirvelytė & Eglė Ridikaitė

Šių studijų metu Eglė Ridikaitė įgyvendino anksčiau sumanytą kūrinį, o Aistė Kirvelytė kūrė aplinką, padedančią žiūrovui suvokti situaciją bei atkreipti dėmesį į įstatymu numatytą nekilnojamo turto mokesčio lengvatą, galiojančią tik nuosavybės teise menininkui priklausančiai studijai.

Malonioji 6

During this time Eglė Ridikaitė was continuing her project based on earlier ideas whereas Aistė Kirvelytė did not paint during that time. She was creating the environment, encouraging the viewer to examine the existing situation and address the issue of private property legislation which exempts artists from paying the private property tax but only if they own the property themselves.

Atviros studijos / Open studios


Projektų erdvė

Project Space

111

Atviros studijos / Open studios

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

dirbtuvės

118

2014–2015 metais vykusios dvi kūrybinių dirbtuvių serijos sukūrė Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos (LTMKS) projektų erdvę „Malonioji 6“ kaip gyvo veiksmo vietą Vilniaus Žvėryno rajono pakraštyje, eksponuojančią ne tik objektus ir kitokių formų kūrinius, bet ir eksperimentavimo bei mokymosi procesus. Pusantrų metų joje LTMKS organizavo tęstinius tarpdisciplininius edukacinius užsiėmimus, kokie Europoje ir kitur pasaulyje yra žinomi kaip darymo kultūros (angl. „maker culture“) bei „žmonių, darančių neįprastus dalykus su elektra“ (angl. „people doing strange things with electricity“), kultūros dalis, ir kokių iki tol Lietuvoje nebuvo daug rengta. Šiuo metu jau plačiai pasireiškiančią XXI a. „darytojų“ kartą Lesterio universiteto sociologijos profesorius Dimitris Papadopoulos vadina „m karta“*. Šiai kartai svarbus dalykų darymas patiems, taip pat materija, medžiaga (daugkartinis panaudojimas, perdirbimas) ir skaitmeninio bei materialaus susijungimas, sujungiant interneto suteikiamas galimybes su darymo procesu, siekiant patobulinti, perdaryti, išrasti, nulaužti (angl. „hack“). LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“ dirbtuvės su „kūrėjais, darančiais neįprastus dalykus su elektra“, buvo organizuotos Berlyne gyvenančio LTMKS menininko ir kuratoriaus Mindaugo Gapševičiaus iniciatyva. Jos į Lietuvą pakvietė keletą įdomių Europoje tyliai „siautėjančių“ mokslininkų ir menininkų. Pavyzdžiui, biologą iš Vokietijos Rüdiger Trojok, kuris parodė, kaip per keletą valandų namų sąlygomis „įrengti“ biologinę laboratoriją siekiant patikrinti vietinėje dirvoje esančių bakterijų atsparumą antibiotikams, taip pat biologą iš Jungtinės Karalystės Brian

Malonioji 6

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

Two creative workshop series that took place in 2014 and 2015 at “Malonioji 6”, the project space of Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association (LTMKS), turned this space into a lively functioning field of action on the outskirts of Žvėrynas district in Vilnius, showing not just artworks but also processes of experimentation and learning. For one and a half years, LTMKS was organising continuous interdisciplinary educational events, known as part of the “maker culture” and “people doing strange things with electricity” culture in Europe and elsewhere in the world, and not widely organised earlier. Dimitris Papadopoulos, the professor of Sociology at University of Leicester, has dubbed this currently widespread 21st century phenomenon of making “generation M”.* This generation is about making, matter (intensive reusing and recycling) and the fusion of the digital and the material by employing the possibilities for making provided by the Internet in order to tweak, recombine, invent and hack. Workshops with “people doing strange things with electricity” at the LTMKS project space “Malonioji 6” were initiated by the Berlinbased Lithuanian artist and curator Mindaugas Gapševičius, , a member of LTMKS. Several artists and scientists currently active in the European scene were invited to Lithuania, such as the German biologist Rüdiger Trojok, who demonstrated how to set up a home laboratory in just a few hours in order to test the resistance of the local soil to antibiotics, and biologist Brian Degger from UK, who showed how to remake a webcam into a digital microscope in order to observe microorganisms. Dirbtuvės / Workshops

119

2014-2015


Projektų erdvė

120

Project Space

Degger, kuris pademonstravo, kaip internetinę kamerą perdaryti į skaitmeninį mikroskopą, leidžiantį stebėti mikroorganizmus. Toliau veiksmas tęsėsi eksperimentinių dirbtuvių „Pasidaryk pats“ pavidalu ir pakviestiems Lietuvos bei kitų šalių kūrėjams leido transformuoti „Malonioji 6“ erdvę pagal jų pasirinktą veiksmą, suburti šio veiksmo dalyvius ir kartu įsijungti į garso, kristalo, roboto, elektros, knygos, popieriaus ar net savęs paties kūrimo bei atradimo procesą. Pavyzdžiui, keliaujantis menininkas Justin Tyler Tate (Kanada, JAV) išmokė iš nebenaudojamo judančio žaislo pasigaminti piešiantį robotą, menininkai tyrėjai Andrew Gryf Paterson ( Jungtinė Karalystė, Suomija) ir Wojtek Mejor (Lenkija) kartu su dalyviais namų sąlygomis gamino popierių iš augalinio pluošto ir pasiūlė idėją ant jo „rašyti“ vietinėmis bakterinėmis kultūromis, Gapševičius pademonstravo, kaip „pasigaminti“ elektros iš daržovių, vaisių ar žmogaus kūno. Visos „Malonioji 6“ vykusios dirbtuvės pritraukė įvairių sričių ir amžiaus grupių dalyvių, sukurdamos taip pat ir socialinę erdvę žmonėms susitikti. Ankstesnių renginių dalyviai vis sugrįždavo į naujus, taip palaikydami dirbtuvių dvasią ir suteikdami joms tęstinumo. Su savimi jie pritraukdavo ir vis naujų dalyvių, tokiu būdu kurdami interesų ryšiais susijusią bendruomenę, linkusią, anot aukščiau minėto Papadopoulos, ką nors perdaryti ar tiesiog „nulaužti“. Šios iniciatyvos dėka „Malonioji 6“ veikė ne tik kaip erdvė, kurioje galima eksponuoti kūrinius, bet ir kaip erdvė, kurią galima eksponuoti – ne tik vidinę, bet ir išorinę, ne tik meniniame, bet ir bendruomeniniame, socialiniame, net tarptautiniame kontekste – kartu su joje vykstančiu veiksmu. Dabar, kol nuo erdvės atsiskyręs veiksmas keliauja į kitą lokaciją, Maloniosios kaimynystė bei toliau nuo jos išsibarstę kiti miesto smalsuoliai į ją sugrįžta mintimis, kasdieniais atradimais palaikydami jau sukurtą tinklą. Lina Rukevičiūtė, projektų koordinatorė ir kuratorė

Malonioji 6

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

The process continued in the form of “Do It Yourself ” workshops and allowed the invited artists and scientists to transform the space of “Malonioji 6” according to their chosen action, bring participants together and join in the process of making and discovery of sound, crystals, robots, electricity, books, paper or even oneself. To name a few – the travelling artist Justin Tyler Tate (Canada, USA) constructed a drawing robot from a discarded wind-up toy, artists and researchers Andrew Gryf Paterson (UK, Finland) and Wojtek Mejor (Poland) made paper from plant fibers in a home-like environment and suggested using local bacterial cultures to write on it, while Gapševičius demonstrated how to “make” electricity by using fruits, vegetables, and even the human body. All workshops that took place at “Malonioji 6” attracted audiences of different backgrounds and age groups, thereby creating a social environment for people to meet. Participants of previous events kept returning and thus contributed to the continuity of the workshops. They also attracted new participants, and so an interest-based community started developing, up for remaking or just hacking something, according to Papadopoulos. Thanks to this initiative, “Malonioji 6” was functioning not just as a space to display artworks, but also as a space on display itself – not only in an artistic but also communal, societal, or even international context, – including the action that took place within its framework. Right now, as the action has separated from the space to travel to another location, the neighborhood as well as the makers spread further around town are returning to “Malonioji 6” with their ideas, followed by their inventions and maintaining the already created live network.

121

Lina Rukevičiūtė, projects’ coordinator and curator

*Dimitris Papadopoulos “Generación M. Materia, creadores y microbioma: compost para Gaia”. (in: Revista Teknokultura, Vol. 11(3), 2014, p. 637–645). Dirbtuvės / Workshops

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

2014

Dalyviai / Participants: Luis Bustamante, Brian Degger, Chris Hales & Rüdiger Trojok

122

2014 m. rugsėjį–gruodį LTMKS projektų erdvėje „Malonioji 6“ vyko serija kūrybinių dirbtuvių, rengtų LTMKS mini-rezidencijų kūrėjams, darantiems neįprastus dalykus su elektra, kontekste. Šios rezidencijos ir dirbtuvės buvo organizuojamos pagal pasaulyje garsius „Dorkbot“ renginius, vykusius ir Lietuvoje. Nuo 2000-ųjų jų dalyviai, arba „žmonės, darantys neįprastus dalykus su elektra“, susitinka Londone, Niujorke ir kituose pasaulio miestuose, pritraukdami bendradarbiauti menininkus, inžinierius, dizainerius, mokslininkus, kuriems aktualus elektroninis menas. Šios kūrybinės dirbtuvės pasiūlė metodų kuriantiems menininkams bei visiems kūrybiškiems žmonėms sugretinti mokslo ir meno idėjas bei jas vizualiai išreikšti. A series of creative workshops has taken place at LTMKS project space “Malonioji 6” between September–December 2014. The workshops were organised in the context of LTMKS mini-residencies for “people doing strange things with electricity”. This project was initiated following the famous series of “Dorkbot” events, some of which also took place in Lithuania. Participants of “Dorkbot”, or “people doing strange things with electricity” are meeting in London, New York and other cities in the world since 2000 and inspiring collaborations with artists, engineers, designers and scientists who are all interested in electronic arts. Each of these creative workshops has offered emerging artists and everyone interested the methods of merging ideas of art and science and developing them into visible results.

Malonioji 6

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

2014 09 06

Internetinės kameros kaip skaitmeniniai mikroskopai / Su / With Brian Degger Kūrybinėse dirbtuvėse su Brian Degger buvo galima sužinoti, kaip „nulaužti“ internetinę kamerą ir ja žiūrėti į mikroskopinius objektus. Degger yra australų kilmės, Jungtinėje Karalystėje gyvenantis bei dirbantis menininkas ir mokslininkas, apgynęs daktaro laipsnį molekulinės biologijos srityje. Jis gilinasi į postindustrinės ateities tyrinėjimus, vonios patalpose, biuruose, senoviniuose pastatuose, virtuvėse, baruose, meno erdvėse kuria nomadiškas biologines laboratorijas. Tai jis atlieka tiek individualiai, tiek kolaboruodamas (dažnai su Hackteria.org).

Creative workshop with Brian Degger demonstrated the method of hacking the webcam and using it for observing microscopic objects. Degger is a UK based art and science practitioner, originally from Adelaide Australia, with a PhD in molecular biology. He is exploring the post-industrial future and making nomadic biological laboratories in bathrooms, offices, ancient buildings, kitchens, bars, art spaces. He works individually and in collaboration with others (particularly Hackteria.org).

123

2014 10 18

Biostrike (Bio-streikas)

Su / With Rüdiger Trojok Aktuali atsparumo antibiotikams problema šiose dirbtuvėse buvo nagrinėjama „pasidaryk pats“ bei neprofesionaliojo mokslo požiūriu. Dalyviai tyrė biologinių atsparumo antibiotikams mechanizmų vystymąsi bei aptarė šio reiškinio socioekonomines priežastis ir pasekmes. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai buvo supažindinti su galimybe eksperimento būdu apDirbtuvės / Workshops

In this workshop, the current problem of antibiotic resistance was adressed from a “do it yourself ” and citizen science approach. The workshop participants were invited to explore the biological mechanisms of antibiotics resistance development and discuss its socio-economic causes and consequences. The participants were guided to experimentally detect resistant microbes from the 2014-2015


Projektų erdvė

tikti atsparius aplinkoje esančius mikrobus bei atlikti horizontalų genų perdavimą. Dirbtuvės vyko tarsi pagal scenarijaus principą: buvo ieškoma alternatyvių būdų „nulaužti“ sistemą, siekiant įsiterpti į iškreiptą piktnaudžiavimo antibiotikais ratą. Buvo diskutuojama apie didėjantį atsparumą antibiotikams bei rinkos bejėgiškumą prieš postantibiotikų eros grėsmes. Rüdiger Trojok studijavo sistemų ir sintetinės biologijos mokslus Potsdamo universitete bei Freiburgo universitete Vokietijoje, taip pat Danijos technikos universitete Kopenhagoje. Šiuo metu jis konstruoja neprofesionaliojo mokslo biolaboratoriją Berlyne ir aktyviai skatina viešajame gyvenime, politikoje bei mene pritaikyti atvirojo kodo biotechnologijų srities žinias.

Project Space

environment and to unravel avenues for horizontal gene transfer. The workshop included a “scenario” oriented approach whereby the participants sought alternative ways to hack the technico-political system in order to interrupt the vicious circle of antibiotic overuse, resistance development and the market’s failure to avoid the threats of a post-antibiotic era. Rüdiger Trojok studied systems and synthetic biology at the University of Potsdam and the University of Freiburg in Germany, and Denmark Technical University in Copenhagen. Currently he is building a citizen science biolab in Berlin and actively promoting open source biotechnology in public life, politics and the arts.

124

Malonioji 6

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

125

Dirbtuvės / Workshops

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

2014 10 25

Revealing unreachable intruders: a brief guide to visualize the invisible landscape of our electronic self (Nepastebimi įsibrovėliai: kaip vizualizuoti nematomą elektromagnetinį lauką) Su / With Luis Bustamante

126

Elektromagnetizmo sąvoka kito nuo XVIII a. iki pat šių dienų. Dabar įvairios bangos keliauja mūsų privačiomis erdvėmis bei kūnais, ir apie jas žinome daugiau nei bet kada. Nepaisant to, kad padidėjęs jautrumas tokioms bangoms gali nepasireikšti, šioje srityje egzistuoja daug erdvės kūrybai – siekiant pamatyti ar patirti nematomą judėjimą, jo šaltinius bei efektus. Šių kūrybinių dirbtuvių dalyviai susipažino su standartiniais atvirojo kodo programinės bei techninės įrangos įrankiais, leidžiančiais fiksuoti nematomas bangas, ir patys kūrė vizualizacijas. Luis Bustamante yra medijų menininkas bei dizaineris iš Kolumbijos, gyvenantis tarp Bogotos ir Berlyno. Kaip laisvai samdomas animatorius, jis dar įgyvendina asmeninius bei grupinius projektus – įprastai instaliacijų ar animacijos forma. Domisi paieškos naratyvais, atsirandančiais nagrinėjant stebėjimo technologijas per meninę praktiką, naudojant atvirus duomenų rinkinius, programinę bei techninę įrangą. Bustamante yra vykdęs projektus skirtingose medijų meno institucijose, tokiose kaip „ZKM“ (Vokietija), „Medialab Prado“ (Ispanija).

Malonioji 6

Electromagnetism has been a morphing concept since the 18th century until now. Today radiation is constantly traversing our private spaces and bodies and we are more aware of it than ever. Nonetheless, if one is not hypersensitive to these frequencies, there is still plenty of creative room in the quest to view or experience this invisible flow, its sources and its effects. The participants became familiar with the subject of standard open hardware and software tools and will be able to design their own visualization ideas. Luis Bustamante is a Colombian media artist and designer who lives and works between Bogotá and Berlin. In parallel to his freelance work as motion designer, he develops personal and collective projects that usually take the form of installations or animation. One of his interests is exploring narratives between surveillance technology and artistic creation, employing open datasets, software and hardware. He has developed projects at diverse media art institutions like the ZKM in Germany and the Medialab Prado in Madrid.

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

127

Dirbtuvės / Workshops

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

128

Malonioji 6

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

129

Dirbtuvės / Workshops

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

2015 05 21

Pure Data Su garso režisieriumi ir menininku / With sound director and artist Vytis Puronas

136

Dirbtuvėse su Vyčiu Puronu buvo galima sužinoti apie atvirojo kodo programavimo kalbos „Pure Data“ pritaikymo galimybes audiovizualiniams menams, interaktyvaus garso potencialą, susipažinti su „Pure Data“ koncepcija ir darbo principais (grafinė sąsaja, objektai ir jungčių logika, pagrindinės funkcijos), taip pat esminiais garso sintezės principais (demonstracijai buvo pasitelktas analoginis modulinis sintezatorius). „…į šviesos srautą ar žiūrovo atstumą reaguojanti instaliacija… begalinis generatyvinis muzikos kūrinys… audiovizualinis instrumentas… sintetinių garso efektų generatorius…“ – šios dirbtuvės vyko būtent apie tai. Garso režisierius ir menininkas Puronas dirba kino, žaidimų, reklamos ir interaktyvių menų srityse. Pagrindinės specializacijos: kino filmų garso postprodukcija ir restauravimas, garso efektai žaidimams ir interaktyvioms erdvėms. Puronas įgijo garso menų magistrą Londono menų universitete (University of the Arts London), šiuo metu dėsto garso režisūrą ir multimedijos technologijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Malonioji 6

Led by sound director and artist, Vytis Puronas this workshop introduced the possibilities of this open source language, currently widely used by sound, performance and installation artists. This software allows producing creative work without any specific knowledge of scripting by using graphic images. During the workshop it was possible to learn about the use of Pure Data in audiovisual installations and interactive sound design, as well as get acquainted with the concept of Pure Data and its main working principles. Installations reacting to the flow of light or the body of the spectator, infinite generative musical compositions, audiovisual instruments and synthetic sound effect generators were among the focal points of the workshop. Sound director and artist Vytis Puronas currently works in the field of cinema, games, advertising and interactive arts. He specialises in movie sound post production and restauration, and designing sound effects for computer games and interactive spaces. Vytis Puronas graduated with an MA in Sound Art from the University of the Arts London, and currently teaches Sound Directing and Multimedia Technologies at The Lithuanian Academy of Music and Theatre and Vilnius Gediminas Technical Universitety.

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

137

Dirbtuvės / Workshops

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

138

Malonioji 6

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

139

Dirbtuvės / Workshops

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

2015 06 02

Fake It Till You Make It (Klysk kol padarysi)

Daugiau / More: http://justintylertate. weebly.com/fitymi.html.

Su / With Justin Tyler Tate

140

„Fake It Till You Make It“ (FITYMI) yra dirbtuvės / darbo grupė skirta smalsiems kūrėjams, siekiantiems sužinoti daugiau ir išmokti naujų įgūdžių. Kiekvienos FITYMI dirbtuvės vyksta vis kita tema (konstravimas, gaminimas, kepimas, elektronika, mechanika, juvelyrika, fizika, augalai, ir t. t.). Tokių dirbtuvių tikslas – tiesiog išmokyti naujų dalykų, todėl dalyviai apie konkrečią tos dienos temą sužino tik atvykę. Šiose dirbtuvėse Tate pristatė būdą, leidžiantį iš nebenaudojamo judančio žaislo susikonstruoti piešiantį robotą. Justin Tyler Tate gimė Kanadoje, užaugo JAV. Baigė vaizduojamojo meno bakalauro studijas NSCAD universitete, taip pat elektronikos srities doktorantūrą. Tate itin domisi naujomis medžiagomis, technologijomis bei konstravimu, keliauja po įvairias šalis kurdamas performatyvias, įvietintas, taip pat elektronines instaliacijas.

Malonioji 6

“Fake It Till You Make It” (FITYMI) was a workshop/working group for curious individuals eager to expand their experience and skill-set. Each session of FITYMI was dedicated to a different subject which could fall under areas of expertise such as construction, making, baking, electronics, mechanics, cooking, jewelry, physics, plants, and whatever else that could be imagined. The purpose of the workshop was to learn new things for the sake of learning, and for this reason the participants only discovered the subject of each session upon arriving to the workshop. In this workshop Tate demonstrated a method of creating drawing robots out of unused wind-up toys. Justin Tyler Tate was born in Canada and grew up in the United States. Tate has a BA degree in Fine Art from the NSCAD University, a Doctorate in electronics, and an insatiable curiosity for new materials, techniques and ways of making. Tate teaches workshops on the methodology of available materials, tools and site specificity. He also travels abroad to produce performative, site-specific and electronic installations.

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

141

Dirbtuvės / Workshops

2014-2015


Projektų erdvė

Project Space

142

Malonioji 6

Dirbtuvės / Workshops


Projektų erdvė

Project Space

143

Dirbtuvės / Workshops

2014-2015


Kiti įvykiai / Other events 2014–2015 2014 02 26 Camilla Graff Junior „My Mom is a Wolf, My Dad...“ / „Mano mama yra vilkas, mano tėtis...“ 2014 06 19 Susitikimas su kuratorių grupe iš Skandinavijos „Beveik pusė tuzino“ / Meeting with a group of curators from Scandinavia “Almost Half a Dozen”. Svečiai / Guests: Jacquelyn Davis, Power Ekroth, Stefanie Hessler, Alida Ivanov, Lars-Erik Hjertström Lappalainen 2014 06 20 Video, garso meno ir performansų video peržiūra / Screening of video, sound art and performance video works „Letmefix“ 2014 06 25 – 07 12 Helen Reed ir Hannah Jickling „The Beaver Mat & Faggot Shack“ / „Bebro kilimėlis & žągarų trobelė“ 2014 07 26 – 08 30 Aušra Griškonytė (Volungė) „Gimti-migti – rimti-mirti..“ / “BornSleep – Calm-Die...” 2014 08 12–19 Paroda-koncertas „Kodėl loja šuo?“ / Exhibition/ concert “Why Does

the Dog Bark?”. Dalyviai / Participants: Kenny Wollesen, Sean Francis Conway, Giuseppe Zevola, Dalius Naujokaitis (Naujo), Laima Griciūtė, Ainė Bunikytė, Agota Zdanavičiūtė, Kristė Krupovisovaitė, Milda Laužikaitė ir grupė / and group. 2014 08 14 Kenny Wollesen „Performance for Drums, Speak & Spell & Dream Machine“ / „Performansas būgnams, „Kalbėk & kerėk & sapnų mašinai 2014 08 19 Sean Francis Conway, Dalius Naujokaitis– Naujas, Laima Griciūtė 2014 08 30 Vika Mno „Once there was a happy man“ / „Kartą buvo laimingas žmogus“ zino pristatymas 2014 10 25 Menininkų kolektyvas / Artist collective „iii“, Mariska de Groot ir/ and Wen Chin Fu (IX Tarptautinio medijų meno ir muzikos festivalio „Centras“ dalis / Part of the IX international media art and music festival “Centras” (“Centre”) 2014 10 30 „FBB (foodbiotechnologybiocolonialism / maistas-biotechnologijos-

biokolonializmas) dialogas / dialogue“. Dalyviai / Participants: Luis Bustamante, Juan Pablo Diaz, Mindaugas Gapševičius, Kim Dotty Hachmann, Nadia Heimann, Matthias Roth, Lina Rukevičiūtė, Stefanie Simmen, Rüdiger Trojok. 2014 12 20–21 Piotr Žukov „Kuršių piloto sugrįžimas“ / „Return of the Curonian Pilot“ 2015 01 07–14 Domas Burnickis „Ne/ Gyvas“ / “In/Animate” 2015 04 01 „Displace“ idėjų rinkinio pristatymas, knygos perrišimo dirbtuvės, Jukka Hautamäki garso performansas / Presentation of "Displace", the compendium of ideas, book binding workshop, Jukka Hautamäki’s sound performance. 2015 04 09–11 Ingra Miler, Gabrielė Gervickaitė „Kai aš buvau kitoks, plaukiau pasroviui“ / “When I Was Different, I Went With the Stream” 2015 04 23 „letmekoo.lt“ žurnalo pristatymas ir Evaldo Janso videofilmų peržiūra. Redaktorė – Karolina Rybačiauskaitė / Presentation of the “letmekoo.

lt” online magazine and screening of videos by Evaldas Jansas. Editor Karolina Rybačiauskaitė. 2015 08 25 Tarp Kreivių / queer kūrybos skaitymai (Vilniaus LGBT* festivalio „Kreivės“ dalis) / “Between the Curves” / reading of queer literary works (Part of the Vilnius LGBT* festival “Kreivės” (“Curves”). 2015 09 05 Simpoziumas apie 5-ąjį simpoziumą „Interformatas“ Nidos meno kolonijoje / Symposium about the 5th Interformat Simposium at Nida Art Colony. 2015 09 26 Arturas Bumšteinas „Bandymas susitikti“ / “An Attempt to Meet”. Dalyviai / Participants: Arturas Bumšteinas, Paulius Morkevičius, Eglė Naujokaitytė-Muk. 2015 09 30 „Leisk man kukuoti“ zino pristatymas ir Evaldo Janso videofilmų peržiūra. Redaktorė – Karolina Rybačiauskaitė / Presentation of the “Leisk man kukuoti” (“Let Me Koo”) printed zine and screening of videos by Evaldas Jansas. Editor Karolina Rybačiauskaitė.


Parodos / Exhibitions 2012–2013

2012 11 16 – 12 08 Eva-Fiore Kovacovsky „Žolės namas“ / “Grass House”

2012 03 30 – 04 20 Axel Linderholm „Lėlininkas“ / “The Puppetmaster”

2012 12 21 – 2013 01 19 Danielle Itzhaqi, Dror Shohet „Living Room“ / „Svetainė“

2012 04 27 – 05 20 Ina Budrytė „Žvėrynui“ / “For Žvėrynas”

2013 02 22 – 03 16 Raul Keller „Užrašai“ / “Notes”

2012 05 29 – 06 01 Vytautas Viržbickas „Atverkite langus, išleiskite muses“, „Tada nebuvo kada“ / “Open the Windows, Let Out the Flies”, “There Was No Time Then”

2013 03 29 Mantas Maziliauskas „Svečių kambarys arba Nemirtingumas“ / “Guest Room or Immortality”

2012 06 15 – 07 05 Ateate „Ф“ 2012 07 19 – 08 05 Antanas Šnaras „Akmeninės raidės“ / “Stone Letters” 2012 09 13 – 10 04 Juha Pekka Matias Laakkonen „Suuri Sinetinpainaja ja Kaupungin Marjat / Didysis antspaudininkas ir miesto uogos“ / “The Great Seal Master and the City’s Berries” 2012 10 15 – 11 03 Paul Paper ir/and Tim Kliukoit „Žinutė, palikta po signalo“ / “A Message Left After a Signal”

2013 04 27 – 05 18 Mindaugas Šnipas „Yra kaip yra“ / “It Is the Way It Is” 2013 05 18–19 Silvija Markevičiūtė ir/ and Urtė Jasenskaitė „Lėlė“ / “Doll” 2013 05 25 – 06 08 „Kaja Avberšek ir jos gyvūnai“ / “Kaja Avberšek and Her Animals” 2013 06 13, 20, 23 „Kiekvieną dieną numirti iš naujo“ / “Die Again Every Day”. Menininkai / Artists: Linas Jablonskis, Dainius Liškevičius, Mykolas Olševskis, Jonas Švažas, Simona Žemaitytė. Kuratorė / Curator – Živilė Etevičiūtė.

2013 07 05–25 Virgis Malčius „Gumbai“ / “Lumps” 2013 08 01–16 Jurga Barilaitė „Iš kitos pusės – Žvėrynas, 1989“ / “Žvėrynas On the Other Side, 1989” 2013 08 24 – 09 14 Anna Clawson ir/ and Nicole Ward „Nemokamas pristatymas į namus“ / “Free Home Delivery” 2013 09 20 – 10 10 Mindaugas Navakas „Trys dalykai“ / “Three Things” 2013 10 18 – 11 09 Gretel Weyer „Mano iliuzijos“ / “My Illusions” 2013 11 21 – 12 22 Donatas Jankauskas (Duonis) „Nineninenine“


Malonioji 6: projektų erdvė* / Malonioji 6: project space*

Leidėjas / Publisher: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga / Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association, 2015 www.letmekoo.lt www.malonioji.lt

Iniciatorius ir prodiuseris / Initiator and producer: Vytautas Michelkevičius Sudarytoja / Editor: Karolina Rybačiauskaitė Bendraautoriai / Contributors: Lina Rukevičiūtė, Rasa Kavaliauskaitė Dizainas / Design: Laura Grigaliūnaitė Logotipas / Logo:

Kalbos redaktorė / Editing: Neringa Butnoriūtė Vertėjas-korektorius / Translator-proofreader: Jurijus Dobriakovas Kiti vertėjai / Other translators:

Spausdino / Printed by:

Rėmėjai / Supported by:

BALTO print, Vilnius, LT

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos respublikos Kultūros ministerija, top e.V (Berlynas) bei visi menininkai, projektų dalyviai ir namo savininkai / Lithuanian Council for Culture, Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, top e.V (Berlin) and all the artists, participants and contributors as well as owners of the house.

Popierius / Paper: Holmen Book 80 gsm, Munken Lynx 100 gsm Tiražas / Edition: 600

Lina Rukevičiūtė, Karolina Rybačiauskaitė Fotografai / Photographers: Arnas Anskaitis, Lina Albrikienė, Karolis Bingelis, Viltė Bražiūnaitė, Matas Dūda, Marta Ivanova, Evelina Kerpaitė, Laurynas Skeisgiela, Ieva Pavydytė, Virgis Usinavičius, ir kiti parodų autoriai, renginių dalyviai, jei nenurodyta kitaip / and other authors of exhibitions and participators of events if not otherwise indicated.

Karolis Srautniekas

ISBN 978-9955-9362-9-9

*Malonioji 6 tai medinio namo Žvėryne Vilniuje adresas ir kartu meno projektų erdvė, įkurta ir kuruota Žilvino Landzbergo bei Ūlos Tornau 2012-2013, o 20142015 veikusi kaip LTMKS projektų erdvė.

*“Malonioji 6” is the address (in English the street name translates as “pleasant”) of a wooden house in a cosy neighbourhood Žvėrynas (next to Vilnius centre) as well as the name of the project space which was initiated and curated by artist Žilvinas Landzbergas and curator Ūla Tornau in 2012-2013. Later on LTMKS took over it and continued the curatorial work during 2014-2015.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.