Page 1

Pacientų sauga Specializuotas priedas Nr. 7

aiškindamas specialius medicinos terminus turi pateikti pacientui informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ir gydytojui žinomus alternatyvius tyrimo ar gydymo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę. Gavęs šią informaciją pacientas savo sutikimą ar nesutikimą su siūlomais ištyrimo bei gydymo metodais patvirtina parašu. Akreditavimo tarnybai tiriant ligonių skundus dėl jiems suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės pasitaiko atvejų, kai pacientai nurodo, kad sutikimo formą jie pasirašė nesupratę specialisto jiems suteiktos informacijos arba jos negavę, o neretai tiesiog neperskaitę teksto, po kuriuo pasirašė. Raginame žmones atsakingiau žiūrėti į sutikimo formos pasirašymą. Būtina pasitikslinti visus neaiškius klausimus bei kilusias abejones.

- Mėgstame lygintis su užsienio šalimis. Ar skiriasi pacientų sauga Lietuvoje ir kitose Europos šalyse? - Kalbant apie pacientų saugą, Lietuva pakankamai gerai atrodo kitų ES valstybių narių kontekste, o kai kuriose srityse turime kuo didžiuotis – jau kelis dešimtmečius vykdomas asmens sveikatos priežiūros įstaigų privalomas licencijavimas užtikrina minimalius pacientų saugos standartus, veikia specialus įstatymas, išsamiai reglamen-

Grandis jungianti pacientus, gydytojus ir politikus

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (VASPVT) prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovė Nora Ribokienė sako, jog pacientų sauga Lietuvoje kitų ES valstybių narių kontekste atrodo gerai, o kai kuriose srityse turime ir kuo didžiuotis.

- Partnerystė tarp gydytojo ir paciento – vienas veiksnių, kuris turi įtakos visos visuomenės sveikatai. Kokį vaidmenį šiame procese atlieka Akreditavimo tarnyba?

čio taškus, o svarbiausia – atsiriboti nuo emocijų ir procesą įvertinti remdamiesi teisės aktais. Tokiu būdu pamatome sistemines klaidas, jas analizuojame, todėl galime rasti veiksmingą prevenciją bei galimybę turėti įtaką politiniams sprendimams. Apibendrinant galima teigti, kad Akreditavimo tarnybos patirtis, dalyvaujant sveikatos specialisto ir paciento bendradarbiavimo procese, atveria plačias galimybes ir sveikatos priežiūros paslaugų vartotojams, ir jų teikėjams prisitaikyti bei lanksčiai reaguoti į nuolat besikeičiančią situaciją gydymo proceso metu.

- Esame tarsi pacientus, gydytojus ir politikus jungianti grandis, suartinanti gydytoją ir pacientą, nukreipdami jų lūkesčius realia kryptimi, išklausydami, suprantamai ir aiškiai konsultuodami, padėdami išvengti nereikalingos konfrontacijos. Ne visada paciento turimos žinios, net ir surastos internete, yra teisingos. Žinoma, piliečiai turi domėtis sveikata, mokėti atpažinti tam tikrų ligų simptomus, tačiau diagnostikos ir gydymo pasirinkimą turi lemti gydytojo specialisto žodis. Kita vertus, mažakalbio ar žongliruojančio sunkiai suprantamais medicininiais terminais, neretai skubančio gydytojo, nors jis gali būti tikras savo srities žinovas bei puikiai atlikti savo darbą, nepakankamas kontaktas su pacientu ar jo artimaisiais sukelia nepasitenkinimą, kuris išsilieja skundais kontroliuojančioms institucijoms. Stengiamės išklausyti abi puses, surasti sąly-

- Ar pacientai gerai žino savo teises? Ko, jūsų nuomone, trūksta? - Norėčiau atkreipti pacientų dėmesį į teisę aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl ištyrimo ir gydymo. Medikas suprantama forma, pa-

tuojantis pacientų teises ir jų užtikrinimo mechanizmą, turime daugybę diagnostikos ir gydymo protokolų bei metodikų, galime didžiuotis aukšta sveikatos priežiūros specialistų kompetencija, prieinamomis, saugiomis ir moderniomis medicinos priemonėmis, o žalos be kaltės modelio įgyvendinimas yra sveikatos politikų prioritetinių darbų sąraše. Nors pastaruoju metu Lietuva susiduria su didėjančia emigracija ir demografinių pokyčių sukeliamais iššūkiais, pacientų sauga išlieka svarbus tikslas. Sveikatos politikai pacientų saugai skiria deramą dėmesį, vyksta intensyvus tarptautinis bendradarbiavimas ir apsikeitimas gerosiomis praktikomis. Jau daug metų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose privalomai registruojami nepageidaujami įvykiai, pastaruoju metu plečiamas jų registravimo mastas bei nacionaliniu mastu įgyvendinamas analizavimas. 

Tarptautinis bendradarbiavimas ○

Projektas EUnetHTA JA 2 – dalyvavome trijose darbo grupėse: „Informacijos sklaida“, „Bendradarbiavimas atliekant greituosius STV“, „Metodologijų kūrimas ir įrodymų formavimas naujoms sveikatos technologijoms. VASPVT išrinkta atstovauti Vykdomajame komitete. Projektas EUnetHTA JA 3 – dalyvaujame nuo 2016 m. HTAN – VASPVT – atsakinga institucija atstovauti Lietuvai Europos Komisijos įkurtame sveikatos technologijų vertinimo tinkle. Tinklas atlieka pagrindinį strateginį ir politinį vaidmenį bendradarbiaujant STV srityje ES lygiu. INAHTA – gaunamos ir teikiamos užklausos nariams, dalinamasi patirtimi vertinant sveikatos technologijas, dalyvaujama mentoriaus mokymų programoje, pasirašyta mokymų sutartis su Austrijos STV institucija. HTAi – prieiga prie informacinės STV duomenų bazės ir tarptautinio žurnalo „Technology Addessment in Health Care“, konferencija. ISPOR – dalyvavimas STV apskritojo salo ekspertų pasitarimuose, pritaikyta metodika ekonominiam vertinimui. ISQua (The International Society for Quality in Health Care) – Tarptautinė sveikatos priežiūros kokybės draugija.

Tarpvalstybinis kontaktinis centras Įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo nuostatoms Europos Sąjungos šalių narių ir Islandijos, Lichtenšteino bei Norvegijos apdraustieji šiose valstybėse gali gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvoje Tarnybai pavesta vykdyti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro funkciją - teikti informaciją pacientams apie Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigas, specialistus, paslaugų kokybės bei saugos standartus.    Medicinos priemonių priežiūra Akreditavimo tarnyba yra atsakinga už Europos Sąjungos medicinos priemonių (prietaisų) direktyvų įgyvendinimą bei taikymą Lietuvoje. Tarnyba bendradarbiauja su kitų valstybių narių medicinos priemonių įgaliotomis institucijomis, keičiasi informacija, dalyvauja Europos Komisijos darbo grupių veikloje. Prisideda ir prie Europos Sąjungos teisės aktų, susi-

jusių su medicinos priemonių reglamentavimu, kūrimu. 2017 m. balandžio 5 d. Europos Taryba ir Parlamentas po ilgai trukusių diskusijų bei derybų patvirtino du naujus Reglamentus dėl medicinos priemonių, kurie įpareigoja valstybes nares dar didesniam bendradarbiavimui ir vieningam darbui.  Sveikatos technologijų vertinimas Akreditavimo tarnyba į tarptautinį bendradarbiavimą sveikatos technologijų vertinimo srityje įsitraukė dar 2008 m. ir dalyvavo keliuose Europos Komisijos remiamų projektų: „EUnetHTA“, „EUnetHTA Joint Action“, „EUnetHTA Joint Action 2“. 2016 m. pradėtas naujas bendrų Europos veiksmų projektas „ EUnetHTA Joint Action 3“. Šiuo projektu tęsiamos pradėtos iniciatyvos vertinant sveikatos technologijas. Užsibrėžtas tikslas - iki 2020 m. Europoje sukurti funkcionuojantį, efektyvų ir tvarų sveikatos technologijų vertinimo bendradarbiavimo tinklą. Tarnyba viena pirmųjų Europoje, pradėjusi taikyti „EUnetHTA“ tinklo sukurtą metodiką. 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga: - Akreditavimo tarnyba, atsisakiusi perteklinio biurokratizmo, besiorientuojanti į prevenciją, švietimą, mokymą ir tik išimtinais atvejais į baudimą bei sankcijas, tapo naujos kultūros organizacija, siekiančia padėti tiek pacientui, tiek medikui, tiek įstaigoms. Šios institucijos veikla grindžiama tokiais pačiais principais kaip ir analogiškų institucijų, veikiančių Europos Sąjungos šalyse. Ši kontrolinė įstaiga įgyvendino tikslą – būti naudinga visuomenei realiais darbais. Išplėtota efektyvi prevencinė veikla, vykdomas platus bei rezultatyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, sėkmingai plėtojamas įstaigų akreditavimas, teikiama geranoriška pagalba ir konsultavimas, daroma įtaka sisteminiams pokyčiams. Visa tai užtikrina geresnę pacientų saugą bei keičia sveikatos sistemos veidą“.  Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė: - Saugesnė sveikatos priežiūra – visų mūsų rūpestis. Medicinos mokslo ir technologijų pažanga, augantys visuomenės lūkesčiai įpareigoja nuolat tobulinti pacientų saugos strategiją, taktiką, principines nuostatas. Sveikatos paslaugų kokybės ir pacientų saugos gerinimas – tai gyvenimo kokybės rodiklių atspindys ir kartu tai vienas svarbiausių tikslų sveikatos priežiūros sektoriuje. Požiūris į medicininių paslaugų saugą sparčiai modernėjančiame pasaulyje kinta. Norint suspėti koja kojon su Europos ir pasaulio gerosiomis praktikomis šioje srityje, būtinas lankstumas, įžvalgumas, žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės tobulinimas, informaciniai mainai, tinkamas teisinis reglamentavimas nacionaliniu lygiu. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos jau gerą dešimtmetį dalyvauja ES pacientų saugos projektuose. Tai - akreditavimo licencijavimo institucija, nustatanti saugos standartus, besirūpinanti nepageidaujamų įvykių prevencija. Linkiu sėkmės koordinuojant įvairius tarptautinius pacientų saugos projektus ir atliekant Nacionalinio kontaktinio centro pacientų saugai funkcijas, kuriant tarpusavio gerosios klinikinės praktikos mainų mechanizmus, įgyvendinant pacientų saugos iniciatyvas, tobulinant sveikatos priežiūros kokybę.  Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą Vytenis Povilas Andriukaitis: - ES įgyvendina daugybę sveikatos iniciatyvų, susijusių su pacientų saugumo rodiklių identifikavimu, pacientų saugumo standartų užtikrinimu, taip pat siekiant padėti šalims narėms. Be pacientų saugumo užtikrinimo šiandien sveikatos sistema neįmanoma. Džiugu, kad šie tikslai Akreditavimo tarnybos veikloje yra kertiniai ir įgyvendinami laikantis aukščiausių standartų. Per pastaruosius keletą metų ši institucija išgyveno kardinalią transformaciją. Pagaliau šis be galo svarbus sveikatos sistemos daigelis tapo realiai veikiančia, kontroliuojančia ir svarbiausia – pacientų saugumą užtikrinančia institucija. Žinios apie darbų sustygavimą, kolektyvo pajėgų suvienijimą bendram darbui, apie rezultatų orientavimą į žmogų, siekiant jam realiai padėti, pasiekia ir Briuselį. Noriu palinkėti ir toliau augti, vadovautis principinėmis nuostatomis ir toliau, kaip įpareigoja mūsų Konstitucija, tarnauti žmonėms. 


2

SPECIALIZUOTAS „LIETUVOS SVEIKATA“ PRIEDAS

Pacientų sauga

Profilaktiniai sveikatos patikrinimai

DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS

Specialistai gauna informacijos, kad sveikatos priežiūros įstaigos vykdo profilaktinius darbuotojų sveikatos patikrinimus neteisėtu būdu ir ragina būti budriems.

Kokybiškai atliktas sveikatos patikrinimas galimybė pastebėti ankstyvuosius ligos požymius, laiku pradėti gydymą, informuoti darbdavį apie būtinus darbo sąlygų pakeitimus, leidžiančius tausoti darbuotojo sveikatą. Šių patikrinimų metu nustatyti ir medicinos dokumentuose užfiksuoti ligų požymiai gali padėti ištirti profesinės ligos atvejį. Gydytojų vizitai į įstaigas darbuotojų sveikatai patikrinti - neteisėti. LR medicinos praktikos įstatymas nustato, jog gydy-

tojas gali verstis medicinos praktika tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Patikrinimų metu nustatyta, kad tikrinti darbuotojų sveikatą į įstaigas dažniausiai vyko tik vienas gydytojas, kuris atlikdamas profilaktinį sveikatos patikrinimą, visapusiškai neįvertino darbuotojų sveikatos. Neatliko privalomų tyrimų, nepaskyrė kitų gydytojų specialistų. 

Nustačiusi tokį faktą, gydytojus ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovus Akreditavimo tarnyba traukia administracinėn atsakomybėn, paskirdama baudas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 61 straipsnį – neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos. Skiriama nuo 600 iki 1140 eurų bauda.

Vaistus skirti ir vartoti būtina atsakingiau Atlikusi dešimtis neplaninių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimų dėl pacientams išrašytų psichotropinių vaistinių preparatų, pastebėta, jog šių vaistų skiriama ir vartojama nepagrįstai bei pernelyg daug.

Neplaninių patikrinimų metu įvertinta daugiau nei 1800 išrašytų 1 formos receptų psichotropiniams vaistiniams preparatams. Remiantis jų charakteristikų santraukomis, skyrimu, išrašymą reglamentuojančiais teisės aktais bei pacientų medicinine dokumentacija, nustatyta, kad dažniausiai juos išrašydavo šeimos gydytojai ir psichiatrai, objektyviai neįvertinę pacientų bendros bei psichikos sveikatos būklės arba net asmenims, kurie niekada nesilankė toje gydymo įstaigoje.

Patikrinimų metu nustatyta, kad kartais psichotropiniai vaistiniai preparatai buvo išrašyti net neregistruojant pacientų apsilankymų bei nepildant medicininių dokumentų. Pasitaikė atvejų, kai psichotropinių vaistinių preparatų būdavo išrašoma 2–3 kartus daugiau, nei pažymėta medicininiuose dokumentuose arba jų kiekis viršijo leistiną kiekį. Aptikus minėto pobūdžio pažeidimus, įstaigos įspėtos. Vienam gydytojui, nustačius grubius pažeidimus, teko pasitikrinti kompetenciją. 

Prevenciniu tikslu įstaigoms buvo rekomenduota supažindinti gydytojus su vaistinių preparatų skyrimą ir jų išrašymą reglamentuojančiais teisės aktais bei informuoti apie gresiančią drausminę, materialinę ar baudžiamąją atsakomybę už netinkamai išrašytus vaistinius preparatus.

Faktas: 2016 m. pradėtas savanoriškas sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių šeimos medicinos paslaugas, akreditavimo procesas. 

Akreditavimas – į pacientą orientuota sveikatos priežiūra Akreditavimo tarnyba antrus metus vykdo savanorišką asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimą pagal iš anksto nustatytus ir paskelbtus Nacionalinius akreditavimo standartus. Pernai buvo įteikti pirmieji akreditavimo pažymėjimai. Pasak specialistų, tai - istorinis įvykis, nes iki šiol Lietuvoje buvo vykdomas tik licencijavimas bei sertifikavimas. Kokybės gerinimas Vienu sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo būdų yra išorinis kokybės vertinimas, atliekant sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą, sertifikavimą, akreditavimą. Tai - skirtingi ir vienas kitą papildantys procesai. Tačiau tik akreditavimas padeda sukurti kokybės kultūrą, suteikia konkurencingumą bei galimybę gauti finansines paskatas. Sveikatos priežiūros įstaigos akreditavimas reiškia aiškų ir viešą pripažinimą, kad buvo įvykdyti reikalavimai kokybei tobulinti bei buvo imtasi nuolatinio kokybės gerinimo. Akreditavimo tarnyba, įgyvendindama projektą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, įgyvendinant sveikatos technologijų vertinimo ir valdymo sistemas bei pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ak-

reditavimą“, parengė ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo programą, nacionalinius akreditavimo standartus bei akreditavimo metodiką. Šių dokumentų reikalavimai apima plačius šeimos medicinos paslaugos kokybės aspektus: paslaugų prieinamumą, savalaikiškumą, priimtinumą, į pacientą  orientuotą priežiūrą.

7 akredituotos įstaigos Sveikatos priežiūros įstaigos vertinimą akreditavimo metu atlieka ekspertų grupė, kurią, be Akreditavimo darbuotojų, sudaro ir šeimos medicinos paslaugas teikiantys specialistai. Vertintojai naudoja įvairius būdus įstaigos atitikčiai akreditavimo standartams nustatyti: dokumentų ir medicininių dokumentų peržiūra, pokalbiai su darbuotojais ir pacientais, stebėjimas, patalpų, įrangos apžiū-

ra, rezultatų vertinimas. Tokiu būdu yra pripažįstami pateikti įrodymai, kurie susiję su skirtingais kokybės ir saugos elementais, nustatomos stipriosios įstaigos pusės, potencialas ir sritys, kurias reikia tobulinti. Šiuo metu Lietuvoje yra 7 akredituotos šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos. Savanoriškas akreditavimo procesas įsibėgėja, vadinasi, turėsime naujos kokybės lygmens įstaigas, teikiančias ne tik kokybiškas kvalifikuotų specialistų paslaugas, bet ir užtikrinančias pacientų saugą, malonesnį aptarnavimą, besirūpinančias didesniu pacientų pasitenkinimu teikiamomis paslaugomis, gera pacientų emocine būkle. „Malonu pastebėti, kad įstaigos supranta akreditavimo teikiamą naudą, ne tik aktyviai domisi šiuo procesu, bet ir žengia realius žingsnius, siekdamos aukščiausios kokybės. Nors pasiruošimas akreditavimui ir akredituotos įstaigos statuso išlaikymas yra sudėtingas bei atsakingas darbas, tai - ir neabejotina nauda, žvelgiant į ateitį“, – teigia Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė. 

Atstovavimo teismuose sėkmė bei geresnio reglamentavimo iniciatyvos Akreditavimo tarnybos teisininkai, besispecializuojantys tiriant pacientų skundus, rizikingiausiuose ir atsakingiausiuose procesuose dalyvauja nuo paraiškos, skundo ar kito dokumento gavimo iki sprendimo priėmimo.

TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ IR FINANSŲ SKYRIAI Gina pacientų teises Tarnyba užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir pacientų saugą siekia ne tik licencijuodama specialistus asmens sveikatos priežiūros veiklai, vykdydama medicinos priemonių rinkos priežiūrą, tirdama pacientų skundus, bet ir gindama priimtus sprendimus teismuose bei ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose. Pastangos duoda rezultatų – daugiau nei 90 proc. iškeltų bylų laimėtos.

Skaičiai: 2015 m. laimėtos 64 bylos iš 68. 2016 m. laimėtos 53 bylos iš 58. 

Nepaisant didelio įdirbio sprendimų priėmimo kokybei užtikrinti, dalis tarnybos sprendimų apskundžiami teismams. Pastebėta, kad didžioji dalis skundžiamų Akreditavimo tarnybos sprendimų yra pacientų teisių priežiūros srityje. 2015 m. šioje srityje buvo apskųstas 51 sprendimas (laimėta 50), 2016 m. - 39 sprendimai (laimėta 37).

Tarnybos teisininkai nuodugniai susipažinę su sprendimais operatyviai ir kokybiškai parengia medžiagą, reikalingą išsamiam bylos nagrinėjimui. Atsiliepimuose į pareikštus skundus nuosekliai, logiškai ir argumentuotai išdėstoma tarnybos pozicija yra dar vienas veiksnių, pagrindžiančių sprendimo pagrįstumą. Paskutinis etapas, ginant sprendimus teismuose, yra tiesioginis atstovavimas teismo posėdžiuose, kur išdėstomi svarbiausi motyvai, sudedami akcentai, parodomas skundžiančios sprendimą šalies pozicijos nepagrįstumas.

Dalyvauja teisėkūros procese Dar vienas ne mažiau reikšmingas Akreditavimo tarnybos veiklos baras yra teisėkūra. Šis procesas suintensyvėjo per paskutinius trejus metus, peržiūrėjus ir pakeitus Akreditavimo tarnybos veiklos teisinį reglamentavimą.

• Visuomenės sveikatos priežiūros. • Sveikatos sistemos. • Sveikatos priežiūros įstaigų. 

Pasak specialistų, juos įgyvendinant priimta ar pakeista per 20 poįstatyminių teisės aktų, kuriais supaprastinta asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijų išdavimo tvarka. Įtvirtinta galimybė licencijas gauti pateikiant deklaraciją. Dėl licencijų išdavimo, patikslinimo, licencijuojamos veiklos sąlygų patvirtinimo galima kreiptis per elektroninį paslaugų portalą. Akcentuotina, kad teisėkūra yra nuolatinis Akreditavimo tarnybos veiklos elementas, operatyviai ir savalaikiai padedantis išspręsti pastebėtas problemas asmens sveikatos priežiūros paslaugų srityje, užtikrinantis, kad problemos būtų ne tik įvardintos, bet ir kuo greičiau išspręstos.

Priimti 5 pagrindinių įstatymų pakeitimai:

Inicijuoja pokyčius

• Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos. • Medicinos praktikos.

Akreditavimo tarnyba, atsižvelgdama į vykdomų funkcijų metu pastebėtas teisinio reguliavimo spragas, netiks-

lumus, taip pat į nustatytus asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimus, nuolat analizuoja ir vertina sveikatos priežiūros paslaugų bei jų teikimo kokybę reguliuojančių dokumentų poreikį ir aktualumą. 20152017 m. Akreditavimo tarnyba 25 kartus kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl teisės aktų peržiūrėjimo, tobulinimo ir su tuo susijusių problemų sprendimo. Specialistų dėka parengus atitinkamą projektą buvo peržiūrėti reikalavimai dėl konsultantų, reikalingų stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. Numatyta galimybė jų paslaugomis naudotis pagal sutartį su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Tarnybos iniciatyva peržiūrėti kardiologijos, širdies chirurgijos, radiologijos, laboratorinių tyrimų atlikimo bei kiti reikalavimai. „Didžiausias mūsų rūpestis – paciento, kaip silpnesnio sveikatos sistemos dalyvio, sauga. Svarbiausi mūsų darbai skirti prevencijai, taip sumažinant nesaugių paslaugų teikimo prielaidas“, sako N.Ribokienė. 


3

SPECIALIZUOTAS „LIETUVOS SVEIKATA“ PRIEDAS

Pacientų sauga

Įstaigų ir specialistų licencijavimo svarba ĮSTAIGŲ VERTINIMO IR SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAI ir kitų priežasčių, dėl kurių sveikatos priežiūros specialistas gali netekti teisės verstis atitinkama praktika. Tai pasikartojančios grubios praktikos klaidos, profesinės etikos pažeidimai, pacientų teisių pažeidimai.

Susidūrę su sveikatos problemomis, nedelsdami kreipiamės pagalbos į įstaigas, tačiau nemaža dalis mūsų, eidami į sveikatos priežiūros įstaigas, net nepagalvojame apie jų teikiamų paslaugų teisėtumą. Privalomas procesas Lietuvoje yra 1600 asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms Akreditavimo tarnyba yra išdavusi licencijas. Jose nurodomos visos įstaigoje teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Svarbu žinoti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti tik juridiniai asmenys, o pavienių fizinių asmenų veikla yra negalima ir baudžiama įstatymų nustatyta tvarka. Licencijavimas yra privalomas procesas, kurio pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitiktų teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius konkrečios paslaugos teikimą. Specialistų teigimu, licencija išduodama neterminuotam laikui, tačiau gali būti stabdoma arba panaikinama jos dalis. Akreditavimo tarnyba, vertindama dokumentus ar tikrindama įstaigą vietoje ir nustačiusi trūkumus, prieš priimdama sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą raštu prieš trisdešimt kalendorinių dienų iki sprendimo priėmimo informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios licenciją numatoma sustabdyti.

Rekomenduoja: Akreditavimo tarnyba ragina pacientus nebūti lengvatikiais ir pasidomėti, į ką kreipiasi dėl sveikatos sutrikimų nustatymo ar gydymo taktikos parinkimo, koks gydytojas teikia šias paslaugas, paprašyti gydytojo ir įstaigos parodyti turimas licencijas. Kreipdamiesi į licencijų neturinčius asmenis rizikuojame ne tik prarasti pinigus už neva suteiktas „paslaugas“, bet ir sveikatą. 

Formuojasi atsakingas požiūris Kasmet sustabdoma (naikinama) daugiau kaip 100 įstaigų licencijų. Tačiau vis daugiau asmens sveikatos priežiūros įstaigų, įvertinusios, kad neatitinka licencijuojamų paslaugų reikalavimų dėl netinkamų patalpų, sveikatos priežiūros specialistų trūkumo ar neturėdamos reikiamų medicinos priemonių (prietaisų), stabdo iki vienerių metų licenciją ar dalies licencijuojamų paslaugų teikimą. Tai rodo besiformuojantį atsakingą požiūrį. Savanoriškai iki metų laikotarpio sustabdžius licencijos ar jos dalies galiojimą išvengiama institucijų sankcijų bei nuo nelaimingų atsitikimų apsaugomi pacientai. Nepaisant pastangų, visuomenės

brandos augimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atsakomybės didėjimo, pasitaiko juridinių bei fizinių asmenų, kurie teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas neturėdami licencijos. Specialistai ragina nebūti abejingiems ir pranešti apie neteisėtos veiklos atvejus.

Kuo svarbi mediko licencija? Registruodama sveikatos priežiūros specialistus Akreditavimo tarnyba patikrina, ar sveikatos priežiūros specialistas profesiją yra įgijęs taip, kaip nustato teisės aktai. Tik įsitikinusi, kad asmuo yra tinkamai įgijęs atitinkamą sveikatos priežiūros specialisto profesiją, jam suteikiamas sveikatos priežiūros specialisto spaudo numeris. Tiesa, kaip pabrėžia specialistai, spaudo numeris neįpareigoja kas kelerius metus kelti kvalifikacijos, taip užtikrinant aukštesnę paslaugų kokybę. Tai privaloma tik licencijuotiems specialistams. Nepakankamas tobulinimasis ar sveikatos būklė, netinkama verstis atitinkama praktika, yra viena priežasčių, dėl kurios stabdomas ar net naikinamas mediko licencijos galiojimas. Yra

Gina teisėtus vartotojų reikalavimus „Prieš įsigyjant brangią medicinos priemonę - masažuoklį, čiužinį, individualaus vartojimo lazerį – vartotojus raginame įsitikinti, ar tikrai gaminys reikalingas, tinkamas, pasitarti su gydytoju, nes rizikuojate prarasti ne tik pinigus, bet ir pakenkti sveikatai“, – sako N.Ribokienė. MEDICINOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS IR SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ SKYRIAI Pasak specialistų, siekiant, kad būtų laikomasi teisės aktų nuostatų, būtina kontroliuoti medicinos priemonių gamintojus, platintojus bei naudotojus, atlikti rinkos priežiūrą. Medicinos priemonių rinkos priežiūros skyrius atlieka planinius ir neplaninius tikrinimus. Efektyvi rinkos priežiūra padeda užtikrinti vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Per pastaruosius trejus metus skundų dėl galimai nesaugių medicinos priemonių skaičius išlieka panašus. Vidutiniškai sulaukiama 30 skundų per metus. Daugelį metų didžiąją jų dalį sudaro skundai dėl netinkamų korekcinių akinių, kraujo spaudimo matavimo, klausos aparatų, kompresinių kojinių, dantų protezų, įvairių masažuoklių ir kitų

Skaičiai: 2017 m. skundai dėl korekcinių akinių sudarė 39 proc., dantų protezų – 19 proc., kraujo spaudimo matavimo aparatų – 2 proc., kitų priemonių – 34 proc. 

medicinos priemonių. Medicinos priemonės platinamos ne tik vaistinėse, bet ir parduotuvėse, internetu, todėl jas pirkdami vartotojai turi būti atidūs. Nagrinėdama skundus Akreditavimo tarnyba pastebi, kad nemaža dalis skundų susijusi su žmonių žinių stoka. 2017 m. pagrįstų skundų dalis sudaro 53 proc. visų gautų skundų. Todėl būtina, kad vartotojai turėtų kuo daugiau žinių apie medicinos priemones, jų daromą poveikį ir žinotų esminius medicinos priemonėms keliamus reikalavimus.

Neretai skundų nagrinėjimas padeda išaiškinti ir kitus, ne su medicinos priemonių sauga susijusius pažeidimus. 2017 m. įvertinus asmenų pateiktus skundus dėl galimai nesaugių medicinos priemonių nustatyti du neteisėtos veiklos atvejai, kuomet receptus korekciniams akiniams išrašė optometrininkai, pagal teisės aktus neturintys tokios teisės. Atliktų tikrinimų rezultatai rodo, kad būtina ne tik tikrinti, bet ir kuo plačiau skleisti informaciją apie nustatytus pažeidimus. Nuo 2015 m. Akreditavimo tarnyba internetinėje svetainėje skelbia nesaugių medicinos priemonių, sulaikytų Lietuvos muitinės postuose sąrašus, kurie nuolatos atnaujinami. Savalaikis pažeidimų nustatymas, surinkta ir laiku įvertinta informacija gali užkirsti kelią galimam nesaugių medicinos priemonių žalingam poveikiui žmonių sveikatai. 

Planuoja licencijuoti daugiau specialistų Akreditavimo tarnyba suteikia spaudo numerius medicinos gydytojams (18654), bendrosios praktikos slaugyto-

jams (35246), akušeriams (1653), masažuotojams (2386), kineziterapeutams (2742), ergoterapeutams (579), logoterapeutams (238), medicinos psichologams (711), perfuzininkams (24). Artimiausiu metu numatoma spaudo numerius suteikti slaugytojo padėjėjams, ergoterapeuto padėjėjams, kineziterapeuto padėjėjams, medicinos genetikams, medicinos biologams, biomedicinos technologams, radiologijos technologams, dietistams, optometrininkams, paramedikams, medicinos fizikams, embriologams, meno terapeutams, ortopedams technologams, gyvensenos medicinos specialistams. Ateinančių dvejų metų laikotarpiu numatyta licencijuoti ir sveikatos priežiūros specialistus: ergoterapeutus, ergoterapeuto padėjėjus, kineziterapeutus, kineziterapeuto padėjėjus, masažuotojus, medicinos psichologus, medicinos genetikus, medicinos biologus, biomedicinos technologus, radiologijos technologus, dietistus, optometrininkus, paramedikus. 

Auga e. paslaugų populiarumas Per pastaruosius metus 94 proc. visų sveikatos priežiūros specialistų paraiškų licencijos išdavimui, patikslinimui, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrai, licencijos galiojimo atnaujinimui bei spaudo numerio suteikimui pateikta naudojantis e. paslaugų portalu. • Išduodamos tik elektroninės licencijos, todėl pareiškėjui nebereikia vykti į Akreditavimo tarnybą jų atsiimti. • Paraiškas (pranešimus) kartu su pridedamais dokumentais galima pateikti bet kuriuo paros metu. • Tarnybos naudojamas registras LICREG per automatinę duomenų mainų sąsają gauna duomenis apie sumokėtas valstybės rinkliavas.

• Paraiškas (pranešimus) ir pridedamus dokumentus per e. paslaugų portalą pateikęs pareiškėjas vartotojo paskyroje ir el. paštu gali gauti pranešimus apie jų nagrinėjimo eigą ir rezultatus, matyti suteiktus spaudo numerius, išduotas licencijas bei jų duomenis, gauti priminimus apie artėjančią licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros datą. 

Duomenys apie sveikatos priežiūros specialistams išduotas licencijas ir jų galiojimo būseną perduodami į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacinę sistemą ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA Medicinos elektroninę tobulinimo administravimo posistemę METAS, todėl gydymo įstaigos, įdarbindamos specialistus, neturi reikalauti papildomų dokumentų.

Vieninteliai Baltijos šalyse atlieka vertinimus Šiuo metu sveikatos technologijų vertinimas Europos šalyse - dominuojantis ir patikimiausias būdas sprendžiant sveikatos sistemos iššūkius: saugaus ir efektyvaus gydymo užtikrinimą, ribotų sveikatos išteklių racionalų valdymą, įrodymais pagrįstos sprendimų priėmimo kultūros įtvirtinimą.

Sveikatos technologijų vertinimas reiškia reikalavimą, kad priimant sprendimus būtų vadovaujamasi mokslu, o ne politiniais ir kitais sumetimais. Todėl tarptautinėje erdvėje sveikatos technologijų vertinimas dažnai įvardijamas kaip sveikatos politikų mokymas pažvelgti į sveikatos technologiją (inovaciją) plačiau. Sveikatos technologijų vertinimas leidžia sutelkti dėmesį į saugias ir veiksmingas sveikatos technologijas, užtikrindamas sveikatos paslaugų kokybę, prieinamumą, o kartu neužkertantis kelio inovacijų taikymui, kurių efektyvumas kruopščiai ir visapusiškai pagrįstas mokslo metodais.

Akreditavimo tarnyba vienintelė Baltijos šalyse vertina sveikatos technologijas, susijusias su medicinos priemonėmis. Per penkerius metus įvertinta 18 naujų sveikatos technologijų, skirtų onkologijos, širdies ir kraujagyslių, endokrinologinėms, neuro-

loginėms problemoms spręsti. Didžioji jų dalis įvertintos kaip saugios ir veiksmingos bei sėkmingai taikomos praktikoje. Kai kurios jų, pavyzdžiui, prostatos vėžio diagnostikai skirta technologija „Prostate HistoScanning“, metodas prostatos vėžiui gydyti HIFU yra nauji, brangūs, tačiau kol kas nepatvirtinti kaip kliniškai efektyvūs. Šiemet vertinamos keturios sveikatos technologijos. Onkologijos srities problemoms spręsti vertinamos dvi sveikatos technologijos: vakuuminės biopsijos metodo taikymas krūties vėžio diagnostikai ir elektrochemoterapijos taikymas odos ir minkštųjų audinių navikams gydyti. Taip pat autologiniais trombocitais praturtintos plazmos panaudojimo sąnarių ligoms gydyti įvertinimas ir genetinio testo pagal CYP450 sistemą vaistų toleravimui įvertinimas gydant psichikos ligas. 

Tarnybos specialistai dalyvavo recenzuojant jungtinį kelių tarptautinių agentūrų vertinimą „Antibakterine medžiaga padengti besirezorbuojantys chirurginiai siūlai paviršinių ir giliųjų abdominalinių operacinių žaizdų infekcijų prevencijai“, kuris buvo papildytas ir adaptuotas Lietuvos kontekstui. Taip pat adaptuotas ir dar vienas jungtinis vertinimas „Dėvimas kardioverteris-defibriliatorius staigaus širdies sustojimo pirminei ir antrinei prevencijai“.


4

SPECIALIZUOTAS „LIETUVOS SVEIKATA“ PRIEDAS

Pacientų sauga

PACIENTŲ TEISIŲ PRIEŽIŪROS IR PASLAUGŲ KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAI

 Lietuvos Respublikos Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos vardu nuoširdžiai dėkoju Jums už operatyvų reagavimą ir atliktą neplaninį patikrinimą VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale. Tikiuosi sklandaus abipusio bendradarbiavimo ateityje, kuris padėtų stiprinti savižudybių ir smurto prevenciją Lietuvoje. Komisijos pirmininkas Mykolas Majauskas  Dėkoju už įvertinimą, kuris iš Jūsų mums labai svarbus ir reikšmingas. Pripažinsiu, jog pusmetis, kuomet intensyviai rengėmės akreditavimo procesui, nebuvo lengvas, tačiau labai naudingas, kadangi dar geriau identifikavome tobulintinas, rizikingas sritis, darbuotojų gebėjimą atlikti tam tikras užduotis. Tad akreditavimas buvo svarbus ne tik paslaugų kokybės ir pacientų saugos aspektu, tačiau ir identifikuojant vidinius įstaigos gebėjimus bei potencialą. VšĮ Lazdynų poliklinikos direktorius Vismantas Matulas

Medikų ir pacientų partnerystė Geranoriškas bei dėmesingas bendradarbiavimas gali išspręsti daugelį iš pirmo žvilgsnio sudėtingų situacijų. Todėl Tarnybos specialistai ragina medikus ir pacientus daugiau kalbėtis, dėmesingai aptarti iškilusias problemas bei nesusipratimus, kartu ieškoti sprendimo. Pasitaiko nemažai atvejų, kuomet pradėjus patikrinimus konfliktai tarp pacientų ir įstaigos išsprendžiami taikiai. Pavyzdžiui, pacientei buvo grąžinti pinigai už nekokybiškai pagamintus akinius, pacientams palankiu būdu buvo išspręsti konfliktai dėl nekokybiškai suteiktų odontologijos paslaugų, konfliktai dėl gydytojų specialistų konsultacijų. Vis dėlto specialistai pastebi, jog kai kurios įstaigos nebūna linkusios geranoriškai bendradarbiauti su pacientais ir ieškoti abiem pusėms priimtino konfliktinės situacijos sprendimo būdo, kol pacientai nesikreipia į Akreditavimo tarnybą.

Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio nuostatomis ir laikydamiesi įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio bei formos reikalavimų. Kai skundas neatitinka nurodytų reikalavimų, asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę jį grąžinti pareiškėjui, nurodydama tokio grąžinimo priežastis. Pažymėtina, jog asmens sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Pacientai kartais skuba Išnagrinėti turi per 20 dienų Pacientai, manydami, kad yra pažeistos jų teisės ar turėdami abejonių dėl jiems suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, turi teisę pateikti skundą asmens sveikatos priežiūros įstaigai, vadovaudamiesi Lietuvos

Specialistai atkreipia dėmesį, kad pacientai dažnai skuba rašyti skundus Sveikatos apsaugos ministerijai ar Akreditavimo tarnybai. Tačiau į valstybės institucijas su skundu jie turėtų kreiptis tik tuomet, kai yra nepatenkinti skundo nagrinėjimo rezultatu as-

mens sveikatos priežiūros įstaigoje. Akreditavimo tarnybai svarbu įvertinti, kaip pati įstaiga išnagrinėjo paciento skundą. Todėl tik su įstaigos administracijos atsakymo kopija reikėtų kreiptis į Tarnybą. Svarbu nepamiršti, kad pacientai turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad jų teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

Gydymo įstaigų klaidos Akreditavimo tarnyba, nagrinėdama pacientų skundus, yra nustačiusi atvejų, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga nesilaikė įstatymo numatyto termino skundui išnagrinėti arba į paciento skundą neatsakė, nenurodydama priežasties. Tarkim, pacientui pateikus skundą, kuris neatitiko formos reikalavimų, įstaiga apie šiuos skundo trūkumus neinformavo jį pateikusio pareiškėjo ir į skundą visai neatsakė. Tokiu atveju, kai įstaiga gavo reikalavimų neatitinkantį skundą, ji turėjo skundą grąžinti pacientui, nurodyti skundo grąžinimo priežastis, o pacientui pateikus trūkstamą informaciją ar dokumentus, skundą laiku išnagrinėti. 

Pacientai turi žinoti savo teises „Sveikata – ne prabanga, o būtinybė, nes tik sveiki žmonės gali pasirūpinti savimi ir kitais. Šioje jautrioje srityje pacientams privalu domėtis savo teisėmis bei jų apsaugos būdais, o medikai turėtų geranoriškai bendradarbiauti, siekdami užtikrinti sergančiojo teises“, – sako N.Ribokienė. Pacientės istorija Tarnyba susidūrė su atvejais, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos, siekdamos mažinti pacientų laukimo eiles, neleistinai apribojo pacientų teises. Vertinta viena asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuri norėdama sumažinti pacientų laukimo eiles, apribojo teikiamų paslaugų prieinamumą. Pacientė B. K., norėjusi užsiregistruoti tretinio lygio konsultacijos pas gydytoją kardiologą, patyrė sunkumų savarankiškai registruodamasi telefonu bei internetinėje svetainėje. Pacientė kreipėsi į Akreditavimo tarnybą teigdama, kad, jai skambinant telefonu į konsultacijų poliklinikos registratūrą dėl gydytojo kardiologo konsultacijos, registratorė jos neužregistravo nurodydama, jog pacientą konsultacijos pas gydytoją kardiologą gali užregistruoti tik šeimos gydytojas ar kitas atsakingas darbuotojas. Užsiregistruoti internetinėje svetainėje: www.sergu.lt pačiai taip pat nepavyko. Pacientė manė, kad buvo pažeista jos teisė pasirinkti norimą gydytoją kardiologą. Be to, įstaiga, teikianti aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos

priežiūros paslaugas, išsiuntinėjo kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms privalomojo pobūdžio aplinkraštį, kuriame nurodė, kad konsultacijos pas gydytoją kardiologą pacientus galės užregistruoti tik gydantys gydytojai. Taip pat pacientams privalu atlikti tyrimus siunčiančioje įstaigoje pagal pateiktą sąrašą, taip taupant specialistų konsultantų laiką. Visgi įstaiga, nustačiusi būtinas pacientų siuntimo ir registracijos konsultacijos pas kardiologą sąlygas bei reikalavimą kartu su siuntimu pateikti konkrečių tyrimų duomenis, pažeidė paciento teises. Ši nustatyta tvarka apribojo paciento teisę pačiam pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, kartu pažeidė teisę gauti prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Turi teisę pasirinkti Akreditavimo tarnyba atliko patikrinimą ir nustatė, kad šeimos gydytojai neprivalo registruoti pacientų kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, o gydymo įstaigos neturi suteiktų įgaliojimų įpareigoti kitų įstaigų šeimos gydytojus ar gydytojus specialistus registruoti pacientus konsultacijos pas gydytoją kardiologą ar kitą gydytoją specialistą. Akreditavimo tarnyba atkreipia dėmesį, kad pacientas turi teisę pats pasirinkti gydytoją specialistą bet kurioje gydymo įstaigoje. Pacientas, norėdamas užsiregistruoti pas atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą, privalo turėti tinkamai užpildytą siuntimą. Primintina gydytojams, kad siuntime turi būti nurodoma jo išdavimo data ir galiojimo laikas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Be to, nurodoma, pas kokios profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą pacientas siunčiamas bei siuntimo tikslas. 

Pažymėtina, kad sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, negali reikalauti pacientams, norintiems užsiregistruoti pas atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą, atlikti būtinų tyrimų, tačiau gali pateikti rekomenduotinų tyrimų sąrašą, kuriuos gali atlikti ar jų atlikimą organizuoti įstaiga, prie kurios pacientas yra prisirašęs.

 Noriu pasidžiaugti ir padėkoti dar kartą už palaikymą ir pagalbą man siekiant vaikų alergologo licencijos, kurią gavau prieš keletą dienų. Smagu, kad sveikatos apsaugos sistemoje dar yra tokių žmonių kaip Jūs. Sveikatos Jums ir Dievo palaimos. Ačiū, kad esate ir padedate žmonėms. Gydytoja Jolanta Sivickienė  Jau ne vieną kartą tenka bendrauti su Jūsų vadovaujamos institucijos darbuotojais. Teko bendrauti ir dėl licencijų išdavimo ir tikslinimo, dėl medicininės technikos ir t.t. Niekada nėra pasitaikę, kad darbuotojas neprofesionaliai ir neatsakingai padėtų atsakyti į klausimą ar nenurodytų tikslių žingsnių, kaip tai turi būti atliekama. Labai džiaugiuosi ir dėkoju už jūsų vadovaujamo kolektyvo kompetencijas ir profesionalumą. UAB „Grožio namai Aurum“ savininkė Zita Gudauskienė  Šių metų rugpjūtį į Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM kreipėmės dėl veiklos, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, priskirtina ne sveikatinimo, o sveikatingumo kategorijai. Tiek atvykus konsultacijos į VASPVT, tiek ir vėliau pateikta papildoma informacija elektroniniu paštu buvo tiksli ir vertinga, padėjusi išvengti galimų klaidų ir sutaupiusi daug energijos bei laiko. Negana to, labai maloniai nuteikė geranoriškas ir malonus bendravimas. Labai malonu, kad SAM sistemoje dirba tokie puikūs specialistai. Tikiuosi, kad tokių yra dauguma. UAB „Sveika šviesa“ direktorius Edvinas Butkus

Patarimai pacientui Šiuolaikinė sveikatos priežiūros sistema tampa vis sudėtingesnė, o tai, kaip sako specialistai, sąlygoja ir jos rizikingumą. Pacientas ir jo šeima yra svarbios informacijos šaltinis ir būdami aktyvūs gali prisidėti prie saugesnės sveikatos priežiūros. ○

Domėkitės savo diagnoze, tyrimais ir gydymo planu ⌧ Nebijokite klausti. Stenkitės kuo daugiau sužinoti apie ligą ir galimus gydymo pasirinkimus, numatytą tyrimų planą. Nebijokite išsakyti abejones ar pageidavimus. ⌧ Susirašykite svarbią informaciją, kurią jums suteikė gydytojas ar kitas specialistas dėl sveikatos priežiūros. Jeigu liga ir gydymas sudėtingi, susirašykite viską apie savo sveikatos būklę: ligas, kur ir kaip gydėtės, skiepus, alergijas, vaistus, kuriuos vartojate, jų dozes, pastebėtas reakcijas. ⌧ Įsitikinkite, kad supratote informaciją, pateiktą formose, kurias jums duoda pasirašyti. ○

Žinokite savo vaistus ir kodėl juos vartojate ⌧ Ligoninėje klauskite slaugytojos ar gydytojo, kokius vaistus duoda. ⌧ Pasakykite gydytojui ir slaugytojai apie alergijas vaistams, kad tai būtų įrašyta ligos istorijoje. ⌧ Ligoninėje gerkite tik tuos vaistus, kuriuos skyrė gydytojas. ⌧ Paminėkite vartojamus nereceptinius vaistus, vitaminus ar žolinius papildus. ○

Bendraukite su medikais kaip viena komanda ⌧ Jeigu nustatytu laiku negavote jums skirtų vaistų, pasakykite slaugytojai. Taip pat pasakykite, jeigu atsirado neįprasti pojūčiai. ⌧ Ligoninėje sveikatos priežiūros specialistai gali klausti pavardės, vardo, adreso prieš paduodami vaistus ar atlikdami procedūrą. Pasakykite kiekvieną kartą. Tai daroma, norint pasitikslinti, kad vaistas ar procedūra skirta jums ir taip apsisaugoti nuo galimos klaidos. ⌧ Jeigu negalite aktyviai dalyvauti sveikatos priežiūroje, paprašykite, kad padėtų šeimos narys ar draugas.

„Pacientų sauga“ Nr. 7  
„Pacientų sauga“ Nr. 7  

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovė Nora Ribokienė sako, jog pacientų...

Advertisement