LSS veiklos ataskaita 2022 03–2022 10

Page 1

VEIKLOS ATASKAITA 2022 03–2022 10

„Gaudeamus igitur“

Gaudeámus ígitur, Júvenes dum sumus:

Post jucundam juventútem

Post moléstam senectútem

Nos habébit humus!

Vívat academia, Vívant professóres; Vívat membrum quódlibet, Vívant membra quáelibet, Semper sint in flore!

Vívat et respublica

Et qui íllam régunt, Vívat nostra cívitas, Maecenátum cáritas,

Quae nos hic protegunt!

Sveikinimo žodis 3 Įvadas 10 Apžvalga 11 LSS Strategija 15 Aukštojo mokslo proveržis 16 Institucinę atmintį formuojančių priemonių kūrimas ir procesų organizavimas 18 Auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų bendruomenė 19 Išorinio finansavimo veikla 21 Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) vystymas 22 Tęstiniai projektai 23 Papildoma veikla 24 Turinys

Mieli studentai ir studentų sąjungos nariai, tapo įprasta sakyti, kad gyvename iššūkių ir pokyčių laikotarpiu. Turbūt, nei vienas nesitikėjome, kad išgyvensime pasaulinę pandemiją ar visai šalia mūsų agresoriaus pradėtą karą.

Šių krizių akivaizdoje ne kartą teko perdėlioti organizacijos prioritetus ir ieškoti spren dimų čia ir dabar. Siekėme, kad į Lietuvą studijuoti atvykusiems pabėgėliams iš Ukrainos būtų suteikta reikalinga socialinė ir finansinė parama. Aktyviai dalyvavome ir jungėmės prie įvairių Ukrainos palaikymo akcijų.

Tikiuosi, kad dabartinė situacija privertė susimąstyti ir įvertinti mūsų turimą laisvę kitokiame kontekste. Mes galime rinktis, ką studijuoti, kurią aukštąją mokyklą pasir inkti, į kokias papildomas veiklas įsitraukti. Tai mums leidžia įgyti visapusišką išsila vinimą ir, kaip jau ne kartą minėjau, ne tik studijuoti bet ir studentauti.

Daugiau kaip 30 metų skaičiuojančios Lietuvos studentų sąjungos tradicijos ir prae ityje pasiektos pergalės leidžia mums siekti studentų gerbūvio kaip lygiaverčiams partneriams tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse institucijose.

Baigiantis kadencijai, noriu padėkoti už suteiktą pasitikėjimą ir pasidžiaugti, kad drauge su visa bendruomene pavyko pasiekti alternatyvaus stojimo kelio idėjos įteis inimą, reikalavimų stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas suvienodinimą. Finišo tiesiojoje – socialinės dimensijos plano sukūrimas.

Linkiu, kad ateityje studentams palankių sprendimų būtų priimta dar daugiau, kad netrūktų kūrybiškumo ir drąsos siekti pokyčių ir įgyvendinti Lietuvos studentų sąjun gos misiją – užtikrinti sėkmingas studijas studentų akimis!

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Vytautas Kučinskas

3

Sveikinimo

Mieli jaunieji kolegos, Lietuvos studentų sąjunga džiugina neblėstančiu aktyvumu ir pilietiškumu. Atsakingai atstovaujate savo bendruomenei – jauniems mūsų valstybės žmonėms.

Vertiname jūsų įdirbį tobulinant aukštojo mokslo kokybę – didinant studijų priein amumą ir stengiantis sudaryti vienodas galimybes studijuoti, užtikrinti sklandų studijų procesą.

Teigiamus pokyčius atneša konstruktyvus bendradarbiavimas, tad noriu pakviesti jus ir toliau dirbti išvien, ieškant geriausių sprendimų Lietuvos studentų iššūkiams.

žodis

Valstybės tikslas – padėti subręsti kūrybiškiems ir ambicingiems visuomenės nariams. Kartu siekdami aukštojo mokslo sistemos efektyvumo, kuriame tam palankią aplinką.

Tikiu, kad toliau tęsite prasmingus darbus. Lietuvą kuria veržlūs ir atviri naujovėms jauni žmonės, tad linkiu neišsenkančio ryžto veikti ir tobulėti.

Didžiausios sėkmės ir įkvėpimo!

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė

4

Mieli Lietuvos studentų sąjungos nariai, džiaugiuosi sveikindamas dar vienų neeilinių veiklos metų proga. Pastarieji metai prabėgo įvairių krizių ir sukrėtimų kontekste, patyrėme nemažai pokyčių, privalėjome prisitaikyti prie naujų sąlygų, iššūkių ir grėsmių. Esu dėkingas, kad efektyviai prisidė jote prie šių iššūkių sprendimo, buvote tvirta atrama universitetams.

Kreipdamasis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos vardu, noriu padėkoti už susitelkimą, savanorystę, visuomeniškumo ir pilietiškumo pavyzdžius, atsakingą ir ryžtingą darbą nuolat kintančio ir iššūkių kupino pasaulio akivaizdoje. Jūs suvienijate ir kuriate studentų bendruomenę, kuria gali didžiuotis ne tik universitetai, bet ir visa valstybė.

Tikiu, kad toliau dirbsime kaip darni komanda. Dalinsimės ne tik pasiūlymais ar idėjomis, bet ir pastabomis, konstruktyvia kritika, požiūriu, keičiančiu nusistovėjusias taisykles ar pasenusias tradicijas. Impulsas pokyčiams paprastai ateina iš ten, kur jų svarba matoma ir suprantama geriausiai.

Žvelgiant į ateitį ir situaciją mūsų valstybėje, labai svarbu, kad akademinė ben druomenė įtvirtintų ir stiprintų savo vaidmenį valstybėje ir visuomenėje. Kad mūsų žodis būtų stiprus ir autoritetingas. Aktyvus Jūsų veikimas prisideda siekiant šio tikslo, kuriant valstybę, kurioje sprendimai būtų priimami remiantis intelektu, žinojimu ir kūrybingumu.

Linkiu Jums pasinaudoti savo stiprybėmis ir nuolat tobulėti, kritiškai įvertinant tai, ką galime pasiekti ir kur turėtume pasitempti. Tikiu, kad šis tobulėjimo procesas bus ben dras ir studentų balsas bus dar labiau girdimas ir vertinamas.

Geros kloties ir sėkmės darbuose!

Prof. Rimvydas Petrauskas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas, Vilniaus universiteto rektorius

5

Sveikinimo

Miela Lietuvos studentų sąjungos bendruomene, džiaugiuosi Jūsų veiklumu ir sveikinu susirinkus apibendrinti metų rezultatus. Gyve name globaliame, sudėtingame ir greitai kintančiame pasaulyje. Karas Ukrainoje staiga pakeitė kasdieninį mūsų visų gyvenimą, tačiau drauge daug nuveikėme ir resur sus naudojame tam, kad padėtume nukentėjusiems ukrainiečiams. Šiandien vertinate laikotarpį, kupiną ir švietimo politikos iššūkių, patirčių ir pokyčių, kuriame Jūsų, kaip studentus vienijančios organizacijos veikla yra dar labiau svari. Džiugu, kad pastaruosius metus aktyviai veikėte siekdami tiek akademinės, tiek socialinės studentų gerovės. Šiame kontekste ypač svarbus alternatyvus stojimo į aukštąją mokyklą kelias, kuriuo tapo trumposios studijos. Jūsų pastangų dėka nuo 2024 m. asmenys iš socialiai jautrios aplinkos, baigę trumpąsias studijas arba turintys darbo ar savanorystės patirties į aukštąją mokyklą galės stoti per papildomą konkursinę eilę. Rūpinotės studentų finansine padėtimi ir gyvenimo bendrabučiuose kokybe bei tokios kokybės įvertinimo standarto kūrimu. Daug Jūsų veiklų buvo orientu otos į pokyčių įgyvendinimą aukštajame moksle bei procesų tobulinimą organizacijos viduje.

žodis

Atstovaudami LSS interesams, Jūs aktyviai dirbote su partneriais, radote reikalingus sutarimus, kūrybingai ir ryžtingai sprendėte įvairias kylančias užduotis. Dėkoju, kad savo veikla inicijuojate pokyčius, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija vertina Jūsų puoselėjamą bendradarbiavimo ir partnerystės kultūrą, kurios dėka kuriate vertę net tik studentų, bet ir visai Lietuvos aukštojo mokslo bendruomenei.

Nerijus Varnas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas

6

Mieli studentai, Pastarieji metai paženklinti neeilinių iššūkių, tačiau žaviuosi jūsų susitelkimu, drąsiom is ir jaunatviškomis iniciatyvomis, kurios įkvepia ir nepalieka abejingų. Sveikinu ir didžiuojuosi, kad puoselėjate bendradarbiavimo ir kolegiškumo kultūrą, kryptingai ir reikšmingai veikiate, nuolat prisidedate prie teigiamų pokyčių Lietuvos aukštajame moksle, aktyviai dalyvaujate rengiant ir priimant nacionalinės reikšmės sprendimus!

Bendromis jėgomis turime siekti aukštesnės studijų kokybės, kuri lemia jūsų ateitį –gebėjimą kurti aukštą ekonominę, socialinę ir kultūrinę vertę. Tam galime pasitelkti universalias vertybes įtvirtintas, Bolonijos proceso dokumentuose, kur studijų kokybė siejama su trimis esminiais elementais: priimamųjų į aukštąsias mokyklas pasi rengimu studijuoti, studijų finansavimu ir studijų socialinės dimensijos plėtra.

Tikiuosi jūsų pritarimo vykstantiems pokyčiams studijų kokybės srityje – neseniai įteisintoms Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms, reikalaujančioms, kad visi stojan tieji į aukštąsias mokyklas būtų tam tikru lygiu išlaikę valstybinius brandos egzaminus, o taip pat – alternatyvios konkursinės eilės sudarymui stojantiesiems, turintiems prak tinės veiklos patirtį. Studijų kokybei turėtų pasitarnauti ir įstatymu numatytas aukštų jų mokyklų finansavimas už studijų pasiekimus, ir taip vadinamas „nubyrėjimo toler avimas“. Pradėjome plėtoti studijų socialinę dimensiją, siekdami užtikrinti, kad studentų socialinė sudėtis visose studijų pakopose atitiktų įvairialypę visuomenės socialinę sudėtį.

Tikiu, kad nuo jūsų vertybių, pastangų ir talento ir priklauso ne tik jūsų asmeninių siekių įgyvendinimas, bet ir visos mūsų šalies ateitis. Tęskite pradėtus darbus, drąsiai ir atsakingai imkitės naujų! Sėkmės!

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas prof. Artūras Žukauskas

7

Sveikinimo

Mieli Lietuvos studentų sąjungos nariai, Pastarieji metai visiems mums buvo pilni iššūkių, aukštajame moksle buvo priimtas ne vienas sprendimas, kuris nulems švietimo ir mokslo sektorių tolesnę raidą. Nuoširdžiai sveikinu Jus užbaigus dar vienus metus su 2022 metų Lietuvos studentų sąjungos ataskaitine-rinkimine konferencija.

Dėkoju Jums Lietuvos švietimo tarybos vardu už Jūsų aktyvų dalyvavimą bendrose veiklose kilus kariniam konfliktui Ukrainoje, bendradarbiavimą plečiant aukštojo mokslo socialinę dimensiją, bendrų pasiūlymų inicijavimą reformuojant aukštojo mokslo sistemą.

žodis

Dabar jūsų laikas kartu su visa švietimo bendruomene atrasti, kaip žinias paversti tvirtu Lietuvos pamatu. Jūs dalyvaujate priimant svarbius mūsų valstybei sprendimus ir visada tai atliekate atsakingai, todėl ir toliau nepristykite ryžto ir tikėjimo ginant visų Lietuvos studentų interesus, keičiant visuomenės supratimą apie aukštojo mokslo kuriamą pridėtinę vertę valstybei ir jos saugumui.

Jūsų girdimas balsas šiandien yra svarbus įnašas kuriant Lietuvos ateitį.

Linkiu, kad studentus vienijanti Jūsų organizacija tik augtų ir stiprėtų. Visiems Jums kuo geriausios kloties.

Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė

8

Lietuvos moksleivių sąjungos ir Lietuvos studentų sąjungos bendrystė yra ilgalaikė ir, iš tiesų, pakankamai glaudi. Džiaugiuosi, jog turėjau galimybę dirbti tiek su Vytautu, tiek su jo komanda, kuri, pripažinsiu, rodė puikų pavyzdį ir įkvėpė veikti dar geriau. Linkiu, jog LSS ir toliau tikslingai ir kryptingai veiktų dėl studentų gerovės ir nepamirštų, jog LMS visada yra ir bus kartu, kai tik to prireiks.

Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė

Karolina Pralgauskytė

Ačiū LSS komandai už bendradarbiavimą, o ypač ačiū prezidentui Vytautui, kuris uždavė kryptį, kurioje atsirado net tik bakalauro ar magistro studentai, bet dok torantai kartu su jų studijose kylančiais iššūkiais.

Linkime ir toliau į akademinį pasaulį žiūrėti plačiau ir giliau, siekiant padėti kuo didesnei daliai studentų. Linkėjimai nuo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos!

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė

Jovita Žėkaitė-Maconko

9

2021 metais naujas Lietuvos studentų sąjungos (LSS) veiklos etapas prasidėjo pan demijos ir karantino akivaizdoje. Tuomet reikėjo tęsti darbus, siekiant, kad studijų procesas vyktų saugiai, o studentai turėtų galimybę grįžti į auditorijas apsaugoti vak cinos.

Tada niekas negalėjo pagalvoti, kad 2022 metais iššūkių tik daugės. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, Sąjunga ėmėsi aktyvių veiksmų, kad į Lietuvą atvykusiems studentams ukrainiečiams būtų suteikta reikalinga pagalba: studijų finansavimas, pragyvenimui reikalingos stipendijos ir apgyvendinimas. Prisidedant prie studentų integracijos, organizuota mentorystės programa, suteiktas nemokamas Lietuvos studento pažymėjimas.

Nepaisant kilusių krizių, ataskaitinių laikotarpiu tęsėsi 2021–2025 m. organizacijos strategijos įgyvendinimas. Siekta akademinės ir socialinės studentų gerovės: diskrimi nacinių nuostatų aukštojo mokslo sistemoje panaikinimo, studentų nubyrėjimo valdy mo įrankių įgalinimo, efektyvios studijų finansavimo ir studentų paramos sistemos.

Įvadas

Sąjungos nariai nuosekliai atstovavo studentų nuomonei tiek nacionaliniu, tiek tarp tautiniu mastu ministerijose, komitetuose, darbo grupėse, posėdžiuose, konferenci jose, aktualizavo aukštojo mokslo problemas žiniasklaidoje. Vyko įvairūs susitikimai su politikos ir akademinės bendruomenės atstovais, siekiant, kad į studentų nuomonę būtų atsižvelgta priimant sprendimus. Taip pat, aktyviai bendradarbiauta su jaunimo organizacijomis, inicijuojant reikalingas permainas.

Ataskaitiniu laikotarpiu LSS organizavo mokymus, seminarus, diskusijas, konsultavo studentų savivaldas. Vyko tradiciniai renginiai: Asamblėja, vasaros sąskrydis, kalėdinis padėkos vakaras, kuriuose dalyvavo ne tik dabartiniai savivaldų atstovai, bet ir Sąjun gos Alumni, partneriai, svečiai.

Pernai paminėtas 30-tasis LSS gimtadienis. Per šiuos metus sukaupta patirtis leidžia užtikrintai siekti pokyčių, pristatyti naujas idėjas, drąsiai ginti studentų interesus ir ryžtingai žvelgti į ateitį, kurios kūrėjai ir esame.

Vivat LSS!
10

Lietuvos studentų sąjungos Taryba:

Laikinai ėjusi prezidentės pareigas Aiva Butautienė AKSA (iki 2022 m. vasario 4 d.)

Dovilė Radavičiūtė AKSA (iki 2022 m. rugpjūčio 17 d.)

Laikinai einanti prezidentės pareigas Asta Putonienė AKSA (dabar)

Tsimafei Misiukevich EHU SC (iki 2021 m. birželio)

Laikinai ėjusi prezidentės pareigas Sabina Aliyeva EHU SC (iki 2021 m. lapkričio)

Andrew Green EHU SC (dabar)

Aistė Jaudegytė ISM SA (iki 2021 m. birželio 12 d.)

Justina Nikitinaitė ISM SA (iki 2022 m. birželio 11 d.)

Nedas Poška ISM SA (dabar)

Eglė Jurevičiūtė KK SA (iki 2021 m. gegužės 29 d.)

Rokas Savickas KK SA (iki 2021 m. spalio 13 d.)

Laikinai ėjusi prezidentės pareigas Akvilė Augustinaitė KK SA (iki 2021 m. lapkričio 26 d.)

Mantas Gutauskas KK SA (dabar)

Kristė Skaudaitė KTU SA (iki 2022 m. balandžio 2 d.)

Danas Černeckas KTU SA (dabar)

Irma Vilutytė KUSS (iki 2021 m. kovo 12 d.)

Diana Šarkaitė KUSS (iki 2022 m. kovo 4 d.)

Aidas Čurovas KUSS (dabar)

Kornelija Dapkutė KVK SA (iki 2022 m. balandžio 9 d.)

Vygailė Valatkaitė KVK SA (dabar)

Arina Dumčiūtė LAJM SA (iki 2022 m. birželio 20 d.)

Agnė Vaičekauskaitė LAJM SA (dabar)

Rūta Visockytė LKA SA (iki 2021 m. rugsėjo 1 d.)

Jurgis Bekampis LKA SA (iki 2022 m. gegužės 27 d.) Ignas Vytautas Kargaudas LKA SA (dabar)

Iveta Mikalajūnaitė LMTA SA (iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.)

Imantas Jonas Marijus Šimkus LMTA SA (dabar)

Evelina Alūzaitė LSMU SA (iki 2021 m. lapkričio 25 d.)

Ieva Petrutytė LSMU SA (dabar)

Laikinai ėjusi prezidentės pareigas Gabrielė Samulevičiūtė LSU SA (iki 2021 m. birže lio 21 d.)

Miglė Julija Dudėnaitė LSU SA (iki 2022 m. gegužės 28 d.)

Sandra Baltramonaitytė LSU SA (iki 2022 m. birželio 28 d.)

Laikinai ėjusi prezidentės pareigas Miglė Stasiukynaitė LSU SA (iki 2022 m. rugsėjo 2 d.)

Polina Moskaliova LSU SA (dabar)

11

Lineta Ragažinskaitė MRUSA (iki 2022 m. sausio 27 d.)

Aleksandra Kostojanskaja MRUSA (dabar)

Ieva Vengrovskaja VDU SA (dabar)

Laikinai ėjusi prezidentės pareigas Ieva Gudinaitė VGTU SA (iki 2021 m. balandžio 10 d.)

Paula Valaitytė VGTU SA (dabar)

Karolis Vasiliauskas VIKO SA (iki 2021 m. balandžio 8 d.)

Edita Kovaliova VIKO SA (iki 2022 m. gegužės 12 d.)

Viktorija Kurmanskytė VIKO SA (dabar)

Apžvalga

Paulina Vaičiūnaitė VTDK SA (iki 2021 m. kovo 27 d.)

Goda Kiaunytė VTDK SA (dabar)

Lietuvos studentų sąjungos Valdyba:

Lukas Kijauskas (iki 2021 m. balandžio 17 d.)

Matas Povilauskas (iki 2021 m. balandžio 17 d.)

Danielė Bučinskaitė (iki 2022 m. kovo 27 d.)

Aurelijus Gutas (iki 2022 m. kovo 27 d.)

Birutė Noreikaitė (iki 2022 m. kovo 27 d.)

Dabar:

Samanta Bulovaitė

Dominykas Tvaska

Justina Štrimaitytė

Sandra Matoškaitė

Greta Šmaižytė

Kornelija Dapkutė

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas:

Kotryna Kanapkaitė (pirmininkė)

Daniel Mačichin

Lina Stumbrytė

Vaidas Šimkūnaitis

Laurynas Samajauskas

Miglė Julija Dudėnaitė (iki 2021 m. birželio 21 d.)

12

Lietuvos studentų sąjungos nariai

Tikrieji nariai:

Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovybė

Europos humanitarinio universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Studentų atstovybė

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybė

Alytaus kolegijos Studentų atstovybė

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė

Kauno kolegijos Studentų atstovybė

Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų atstovybė

Nariai stebėtojai:

Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė

Kauno technikos kolegijos Studentų atstovybė

Utenos kolegijos Studentų atstovybė

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus verslo kolegijos Studentų atstovybė

Marijampolės kolegijos Studentų atstovybė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Studentų atstovybė

LCC Tarptautinio Universiteto Studentų atstovybė

Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Studentų atstovybė

Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Studentų atstovybė

Kolpingo kolegijos Studentų atstovybė

Socialinių mokslų kolegijos Studentų atstovybė

13

Lietuvos studentų sąjungos Biuras

Prezidentas Vytautas Kučinskas

Viceprezidentas Paulius Vaitiekus

Kokybės užtikrinimo vadovas Paulius Kučas

Socialinių ir akademinių reikalų vadovė Joana Jasilionytė

Komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė (iki 2021 m. liepos)

Komunikacijos vadovė Gabrielė Šturmaitė

Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas

Biuro vadovas Romas Kupčiūnas

Sistemų administratorius Deividas Gudiškis (iki 2021 m. spalio)

LSP projekto vadovė Greta Grunskytė (nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d.)

LSP administratorė Miglė Zenkevičiūtė (nuo 2022 m. birželio 17 d.)

Apžvalga

Ataskaitiniu laikotarpiu Biuro komanda teikė konsultacijas savivaldoms ir studentams

su studijų procesu, socialine parama ar Lietuvos studento pažymėjimu susijusiais klausimais.

Siekiant tikslingai atstovauti studentams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu LSS Biuras organizavo mokymus savivaldų nariams bei skatino nuolatinę tarpusavio komunikaciją, teikė reikalingą pagalbą. Biuro nariai dalyvavo ataskaitiniuose, rinki miniuose, kultūriniuose ir pramoginiuose savivaldų renginiuose.

Organizuojant mokymus ir susitikimus bendrauta ir bendradarbiauta su organizacijos alumnais ir partneriais. Buvę Sąjungos nariai buvo nuolat kviečiami dalyvauti LSS renginiuose ir dalintis patirtimi su esamais studentų lyderiais.

14

Veiklos ataskaita teikiama pagal LSS veiklos plano, parengto 2021–2023 m., strate gines kryptis, tikslus ir uždavinius. Ataskaitoje nurodomos ir papildomos veiklos bei iniciatyvos, kurios buvo įgyvendintos, tačiau nenumatytos veiklos plane.

LSS nacionaliniu lygmeniu atstovaudama visų studijų pakopų ir formų studentams, nuolat siekia gerinti studijų kokybę ir studentų padėtį. Sąjunga, suprasdama skirtingas suinteresuotų šalių pozicijas bei siekdama įsiklausyti į studentų balsą, visada yra atvira diskusijoms. LSS siekia aukštojo mokslo proveržio bendradarbiaudama su insti tucijomis, formuojančiomis aukštojo mokslo politiką ir, jeigu yra būtina, drąsiai kilda ma į principinę kovą, siekdama atstovauti aktualiems studentų interesams. Įgyvendindama esminį savo veiklos tikslą, LSS siekia puoselėti tobulėjančios ir vienin gos organizacijos kultūrą, kurioje kiekvienas narys turi visas reikiamas priemones savęs ir kitų ugdymui ir jaučiasi esantis bendruomenės dalimi – yra išgirstas, laisvai reiškia savo mintis, teikia siūlymus. Skirtingos įžvalgos, kurias suteikia mūsų narių nuomonių bei asmenybių įvairovė, yra ir bus mūsų stiprybė, padedanti priimti tinkami ausius sprendimus bei kokybiškai įvykdyti įsipareigojimus.

Misija

Sėkmingos studijos studentų akimis

Vizija

Studentų savivaldų bendruomenė, kurianti Lietuvos aukštojo mokslo pažangą

Vertybės

Atsakomybė – sau, prisiimant įsipareigojimus, organizacijai, siekiant nuolatinio jos tobulėjimo, ir, svarbiausia, studentams, inicijuojant ir įgyvendinant pokyčius jų labui.

Kompetencija – nuolatinis tobulėjimas ir vienijamų narių pažangos skatinimas, reika lingas sėkmingam LSS misijos įgyvendinimui.

Laisvė – galimybė atvirai reikšti savo nuomonę, rinktis veiklos kryptis, modelį ir priemones.

Tęstinumas – nuoseklus veiklos vykdymas, remiantis, bet neapsiribojant organizacijos institucine atmintimi, įtraukiant esamus ir buvusius organizacijos narius.

Studentiškumas – atvirumas ir drąsa nestandartiniams veiklos metodams ir jaunat viškam maksimalizmui.

15

reikalavimų, parengtos dvi pozicijos, reaguojant į Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimų projektus dėl stojimo į aukštąsias mokyklas reikalavimų suvienodinimo.

Įstatymo projektas, kuriame numatomas stojimo reikalavimų į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas suvienodinimas, priimtas Seime. Nauja tvarka įsigalios stojantiems nuo 2024 m.

Suorganizuotas susitikimas su Prezidentūros ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, kurie pristatė galimas stojimo į aukštąsias mokyklas alternatyvas. Pateikti LSS siūlymai institucijų parengtiems Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimams.

Seime nuspręsta, kad nuo 2024 m. asmenys iš socialiai jautrios aplinkos, baigę trumpąsias studijas arba turintys darbo ar savanorystės patirties į aukštąją mokyklą galės stoti per papildomą konkursinę eilę. Jai bus skirta 10 proc. valstybės finansuojamų studijų vietų.

Procesai dėl socialinių garantijų teikimo atsiejimo nuo studijų formos sustabdyti, nes peržiūrimas ištęstinių studijų modelio poreikis ir galimos jo alternatyvos.

Atlikta pirminė savivaldų analizė, siekiant išsiaiškinti, ar buvo imtasi veiksmų dėl LSS Tarybos priimtos akademinės skolos sąvokos įgyvendinimo aukštosiose mokyklose. Susitikime su LSS Taryba buvo nuspręsta koreguoti akademinės skolos sąvoką. Planuojama iki konferencijos pateikti tinkamą apibrėžimą ir siekti, kad jis būtų įteisintas Mokslo ir studijų įstatyme.

Aukštojo mokslo proveržis

Klausimas dėl teisės aktuose numatytų finansinės paramos priemonių neįgaliesiems rato didėjimo bus keliamas Seimo rudens sesijos metu. Šiuo metu yra parengta situacijos analizė, kuri bus aptariama su LSS Taryba ir ruošiami konkretūs siūlymai teisės aktų pakeitimams.

LSS Asamblėjos metu sugalvoti pradiniai studentų nubyrėjimo valdymo sistemos principai. Suburta darbo grupė ir sukurtas klausimynas, skirtas išanalizuoti aukštųjų mokyklų turimus studentų nubyrėjimo valdymo įrankius. Ruošiama LSS pozicija.

Bendradarbiaujant su Všį „Investuok Lietuvoje“ ir aukštųjų mokyklų atstovais rengia mos studentų nubyrėjimo valdymo gairės.

Studentų nubyrėjimo valdymo įrankių įgalinimas aukštosiose mokyklose Diskriminacinių nuostatų aukštojo mokslo sistemoje panaikinimas
16

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl studijų finansavimo modelio pokyčių. Siūlymas įtraukti studentų nuomonę kaip finansavimą lemiantį rodiklį nebuvo priimtas, tačiau išsaugotas vienas iš didesnių praktikoje taikomų procentų, lemiančių skiriamo finansavimo dalį.

Seime priimtas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas, kuriame numatytas aukštųjų mokyklų finansavimas už studijų veiklos pasiekimus: iki 20 proc. valstybės finansavimo studijoms aukštosioms mokykloms galės būti skiriama už studijų rezultatyvumą, tarptautiškumą, absolventų karjerą, paramos studijoms pritraukimą ir kitus studijų kokybės parametrus.

Šiuo metu dalyvaujama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupės veikloje. Joje detalizuojami rodikliai, už kuriuos bus skiriamas finansavimas.

Veiksmai dėl to, kad studentai nepatirtų neplanuotų papildomų išlaidų, susijusių su studijų proceso įgyvendinimu, pradėti nebuvo.

Suburta darbo grupė ir LSS Taryba parengė pasiūlymus dėl valstybės remiamų paskolų studentams sistemos tobulinimo ir paskolos grąžinimo modelio keitimo kon ceptą. Esminis LSS siekis – paskolos grąžinimą susieti su asmens pajamomis.

Sąjungos siūlymai išsiųsti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, įsitraukta į diskusijas darbo grupėje su Ministerija ir Valstybiniu studijų fondu.

Numatoma, kad iki 2022 m. pabaigos bus priimtas Vyriausybės nutarimas dėl pokyčių paskolų sistemoje.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kartu su LSS Valdyba ruošiamas strateginis planas, siekiant išnaudoti turimą infrastruktūrą ir pritraukti išorinį finansavimą neformaliuoju ir savarankišku būdu įgyjamų kompetencijų platformos studentams sukūrimui. Efektyvi studijų finansavimo ir studentų paramos sistema Neformaliuoju ir savarankišku būdu įgyjamų kompetencijų platformos studentams sukūrimas ir palaikymas
17

Institucinė atmintis

Nuotolinės mokymų sistemos įdiegimas ir vystymas

turėtų būti kuriami remiantis kompetencijų modeliu, kuris dar nėra sukurtas.

Anksčiau vykusių mokymų ir „Strategijos akademijos“ įrašai yra saugomi ir bus talpin ami nuotolinėje mokymų platformoje.

Informacijos saugojimo platformos įdiegimas ir pildymas

Organizacijos institucinė atmintis sutalpinta informacijos saugyklose ir yra patogiai pasiekiama organizacijos valdymo organų nariams.

Kuriama LSS informacinė sistema, skirta dar patogiau pasiekti saugomą informaciją visai bendruomenei ir talpinti joje savo turinį.

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
18

Studentų analizės įrankio kūrimas užtruko ilgiau nei planuota. Darbo grupė įgyvendino pusę įrankio sudarymo ir tobulinimo darbų: numatytos analizės ir pagalbos sritys, kurios bus nagrinėjamos studentų savivaldose. Šiuo metu rengiamos praktinės gairės, kaip bus atliekama analizė.

Suorganizuotos dvi LSS Asamblėjos ir kalėdinis padėkos vakaras. Užtikrintas dviejų LSS vasaros sąskrydžių įgyvendinimas.

Sukurtas savivaldų sričių susitikimų aprašas. Išbandyta nuotolinė susitikimų forma, tačiau ji nepasiteisino. Vienas žmogiškųjų išteklių srities susitikimas vyko gyvai, todėl planuojama tokį formatą įgyvendinti ir kitose srityse. Mokymų „Veik“ metu bus diskutuojama apie tai, koks patirčių dalijimosi metodas savivaldoms yra patraukliausias.

Uždavinys sukurti motyvacinę sistemą, skirtą studentų savivaldų patirčių tarpusavio dalijimuisi susietas su „Grand“ mokymų ciklu. Jo esmė – skirtingų sričių mokymai, kurių metu vyktų ne tik paskaitos, bet ir būtų suteikiama galimybė dalintis patirtimi bei dirbti kartu.

Sukurtas LSS mentorystės programos formatas ir aprašas skirtas mentoriams ir ugdytiniams. Įvyko du mentorystės programos etapai.

Surinkta darbo grupė ir sukurta kompetencijų modelio struktūra.

Numatytos bendrosios ir vadovavimui reikalingos kompetencijos studentų savivaldo je. Vykdomas kompetencijų aprašų kūrimas.

Įgyvendintas mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk.“: 1 mokymai „Startuok“, 1 mokymai „Veik“ ir 3 mokymai „Vadovauk“.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Studentų savivaldų analizė ir pagalbos priemonių suteikimas Bendruomeniškumo puoselėjimas bei savivaldų gerųjų patirčių dalijimasis Kryptingos veiklos vykdymui reikalingų kompetencijų ugdymas
19

Bendruomenė

20

Tvarus Lietuvos studentų sąjungos išorinio finansavimo valdymas

Ataskaitinio laikotarpio metu buvo stebimos galimybės įsitraukti į viešųjų paslaugų teikimo procedūras, tačiau LSS tinkančių pasiūlymų neatsirado. Papildomų lėšų, išnaudojant turimą organizacijos infrastruktūrą, pritraukta nebuvo.

21

Parengtos LSP administravimo gairės savivaldų LSP administratoriams.

Atnaujinta LSP spausdinimo ir blankų administravimo sistema, kuri padeda greičiau valdyti ir įgyvendinti užsakymus.

Atlikta aukštųjų mokyklų poreikių analizė dėl LSP integracijos aukštosiose mokyklose. Aprašyta integracijos techninė specifikacija. Įgyvendinimas kol kas nevykdomas dėl finansinių išteklių trūkumo.

LSP

LSP skaitmenizacijos procesai neprasidėjo.

Gauta prieiga prie techninės informacijos, reikalingos Europos e-kortelės integracijai į LSP. Spalio mėnesį bus gilinamasi į proceso specifikaciją ir rengiamas veiksmų planas.

vystymas

-------------------------------------------------------------------------------------------
Inovatyvaus ir studentams patrauklaus LSP plėtra ir vystymas
22

Orias gyvenimo sąlygas užtikrinantis bendrabutis

Parengtos bendrabučių kokybės standarto kūrimo gairės, pagal kurias, kiekviena studentų savivalda gali sukurti savo aukštosios mokyklos bendrabučių kokybės standartą.

Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikių pozicijų formavimas

Peržiūrėta ir atnaujinta ilgalaikė pozicija „Aukštojo mokslo paskirtis“.

Peržiūrėta ir atnaujinta ilgalaikė pozicija „Studijų kokybės samprata“.

Aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairės

Suburta LSS darbo grupė, kuri parengė siūlymus dėl pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairių korekcijų. Jų įgyvendinimo siekiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupėje, skirtoje atnaujinti šias gaires.

Finansinių išteklių didinimas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir projektinėje veikloje

Pateiktas projektas Aktyvių piliečių fondui (finansavimas negautas) (vertė – 79 000 eur).

Pateikta paraiška „Erasmus+“ fondui (vertė – apie 40 000 eur).

Pateiktas projektas Vilniaus miesto savivaldybei (vertė – 2000 Eur).

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
23

Aiški studentų praktikų finansavimo metodika

Papildoma veikla

LR Seime 2022 m. Mokslo ir studijų įstatymo projektas, kuriame numatyta apmokėti studentų praktikas, praėjo pateikimo stadiją. LSS išsiuntė derinimo raštą Vyriausybei dėl apmokamų praktikų įstatymo projekto.

LSS Studijų kokybės samprata įtraukta į Europos studentų sąjungos ilgalaikę poziciją.

Prisidėta prie Studentų teisių deklaracijos įveiklinimo Europos Sąjungos lygmeniu. Į Europos studentų sąjungos darbotvarkę įtraukti klausimai dėl studentų paskolų siste mos tobulinimo ir apgyvendinimo problematikos.

Aktualizuota mikro-kredencialų pritaikymo aukštojo mokslo sistemoje tema.

Įsitraukta į diskusijas dėl studentų poreikių įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (RRF).

Tarptautinių studentų teisinės padėties ir integracijos gerinimas

įstatymų pakeitimams.

Atsižvelgta į šiuos LSS siūlymus: sumažinti rinkliavą už laikino leidimo gyventi (LLG) išdavimą ir keitimą, atleisti nuo rinkliavos vieną kartą, kai studentas baigia studijas; sutrumpinti LLG išdavimo ir keitimo trukmę vienu mėnesiu; panaikinti darbo laiko ribojimą bakalauro studentams.

LSS Taryba patvirtino rezoliuciją dėl užsieniečių teisinės padėties. Ji bus pristatyta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupėje.

Studentas gali pasirinkti LSP pristatymą kurjeriu, į paštomatą arba atsiimti jį pats atsiėmimo punkte.

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Tarptautiškumo stiprinimas Praplėstos LSP atsiėmimo galimybės
24

Narystės strategija ir sistema

Parengtas narystės organizacijoje strategijos dokumentas. Organizuojami susitikimai su LSS Taryba, siekiant pakeisti narių stebėtojų veiklos tvarką.

Socialinės dimensijos plano kūrimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupėje prisidedama prie socialinės dimensijos plano kūrimo. Numatyta planą priimti iki 2022 m. pabaigos.

Studentų apgyvendinimas

Dalyvaujama diskusijose ir susitikimuose su institucijų atstovais, siekiant spręsti vietų studentams trūkumą bendrabučiuose.

Socialinės garantijos doktorantams

doktorantų statuso keitimo ir socialinės apsaugos garantijų paketo subalansavimo bei aktualizuota doktorantų savijautos problematika.

Žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų Baltarusijoje aktualizavimas

Kreiptasi į Lietuvos universitetų rektorių konferenciją, Lietuvos kolegijų direktorių konferenciją ir Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių konferenciją dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos aukštojo mokslo institucijomis suspendavimo.

Dalyvauta palaikymo akcijoje – pasodintas šermukšnis Baltarusijos demokratijos alėjoje.

LSS kartu su Europos humanitarinio universiteto Studentų atstovybe, Europos studentų sąjunga ir Baltarusijos studentų sąjunga reiškė visapusišką palaikymą Sofijai Sapegai bei kitiems Baltarusijoje sulaikytiems ir nukentėjusiems studentams ir pateikė bendrą poziciją.

25

Pagalba studentams iš Ukrainos

Papildoma veikla

Įsitraukta į procesus, siekiant užtikrinti studijų finansavimą, stipendijas ir apgyvendinimą studentams iš Ukrainos.

Pateiktas siūlymas tikslines išmokas skirti ne tik po karo, bet ir prieš jį į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams, kuris buvo įgyvendintas Vyriausybės nutarimu. Vyriausybė pritarė LSS siūlymui stipendijas ukrainiečiams skirti ir vasaros laikotar piu.

Organizuota studentams iš Ukrainos skirta mentorystės programa, teiktos nuoto linės konsultacijos.

Ukrainos piliečiams suteikta galimybė nemokamai užsisakyti LSP.

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
26
Lietuvos studentų sąjungos centrinis biuras A. Vivulskio g. 36, 2 a., Vilnius Telefonas: (5) 2685330. El. paštas: info@lss.lt www.lss.lt
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.