Page 1

INFORMACIÓ  A  LES  FAMILIES  SOBRE  LA  2a  CANTATA   INFANTIL  DE  SANT  JOAN  DESPÍ   Rebel·∙lió  a  la  cuina  és  un  espectacle  musical,  visual  i  didàctic  dirigit  a  nens   de  6  i  7  anys.  L’escola  de  Música  Enric  Granados  fa  la  proposta  de  realitzar   aquesta  cantata  en  col·∙laboració  amb  les  escoles  de  primària   se  Sant  Joan   Despí,   per   a   interpretar-­‐la   conjuntament   amb   els   alumnes   de   l’escola   de   música.   OBJECTIU   El   contingut   d’aquesta   cantata   treballa   les   tres   àrees   d’aprenentatge   del   nen  d’una  forma  globalitzadora.   -­‐ Comportar-­‐se  d’acord  amb  uns  hàbits  i  normes  que  els  portin  cap  a   una  autonomia  personal  i  cap  a  la  col·∙laboració  amb  el  grup  social.   Les   capacitats   generals   a   assolir   pels   infants,   segons   el   currículum,   que   treballa  aquest  espectacle  són  les  següents:   -­‐ Observar  i  explorar  l’entorn  immediat  amb  una  actitud  de  curiositat   i   respecte   identificant   característiques   i   propietats   significatives   dels   elements  que  el  conformen  i  apreciant  positivament  manifestacions   artístiques  i  culturals  adients  amb  la  seva  edat.   -­‐ Representar   i   evocar   aspectes   de   la   realitat   viscuda,   coneguda   o   imaginada   i   expressar-­‐los   mitjançant   les   possibilitats   simbòliques   que  els  ofereix  el  joc  i  les  altres  formes  de  representació.   -­‐ Comunicar-­‐se   i   expressar-­‐se   de   forma   ajustada   als   diferents   contextos   i   situacions   de   comunicació   habituals   per   mitjà   dels   diversos  llenguatges:  corporals,  verbals,  gràfic,  musical  i  matemàtic.        


DATES I  LLOC   -­‐   Concert:   20   d’abril   a   les   19:30   (abans   del   concert   els   nens/es   faran   un   assaig  general)   -­‐  Lloc:  Poliesportiu  del  Mig  (  C/  del  Mig,  37  )     HORARIS:   Des   del   moment   en   que   els   nens   arribin   al   Poliesportiu   estaran   acompanyats  per  les  seves  professores  i  altres  monitors/es  fins  que  acabi   l’actuació  i  els  recullin  els  pares.   -­‐   A   les   18:00   h   els   nens/es   hauran   d’estar   en   al   Poliesportiu   del   Mig   per   començar  el  més  aviat  possible  l’assaig  general.   -­‐  A  les  19:15  h  entrada  al  Poliesportiu  de  les  famílies.   -­‐  A  les  19:30  h  començarà  el  concert  i  finalitzarà  sobre  les  20:30  h.      VESTUARI  NENS/ES   -­‐   Els   nens/es   hauran   de   portar   la   samarreta   de   l’escola   i   uns   pantalons   texans  de  color  blau  fosc.     Aquest  és  un  projecte  molt  interessant  per  apropar  els  nens/es  a  la  música   i  per  potenciar  estratègies  d’aprenentatge  en  les  àrees  de  música  i  afavorir   un   intercanvi   d’experiències   realitzades   en   centres.   Esperem   que   gaudiu   tots  del  concert.  

cantata  

cantata 2012

cantata  

cantata 2012

Advertisement