Page 1

Heeft u vragen over LRP?

Als het antwoord op uw vraag niet op LRPnetwerk staat, kunt u contact opnemen met de servicedesk.

Kijk op LRPnetwerk: http://

lrp-netwerk.pkn.nl

Daar kunt u zich ook abonneren op de gratis nieuwsbrief.

e-mail: lrp-help@pkn.nl

Informatie kaartregisters en sleutels Concrete informatie over hoe te handelen met de kaartregisters en dé mogelijkheid om nu uw sleutels te bestellen, zodat u snel aan de slag kunt met LRP, het nieuwe ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk.

telefoon: 030 - 880 1777

Hoe te handelen? Het is belangrijk dat u binnen uw gemeente snel een keuze maakt en de formulieren invult. U kunt één of beide formulieren invullen en daarna laten ondertekenen door het College van Kerkrentmeesters. Wilt u het formulier in een enveloppe opsturen naar Dienstenorganisatie Protestantse Kerk t.a.v. LRP TEAM Joseph Haydnlaan 2a Postbus 8504 3503 RM Utrecht

U helpt ons eno

rm!

U helpt ons eno

u kans ziet om u

rm als

w reactie

voor 20 decemb

er 2010 naar ons op te st uren.

Registers: Op pagina 2 treft u een formulier aan waarmee u kunt aangeven dat uw gemeente van de huidige kaartregisters overstapt op de digitale registers van LRP.

Sleutels: Om te kunnen werken met LRP is het nood­zakelijk dat u in het bezit bent van een authenticatiesleutel. Deze sleutels kunt u door middel van het formulier op pagina 3 bestellen. Tevens geeft het formulier aan hoeveel gratis sleutels u als gemeente krijgt.

Direct lezen, en direct handele n!


FORMULIER LANDELIJKE REGISTRATIE LEDENBESTAND

FORMULIER LANDELIJKE REGISTRATIE LEDENBESTAND

Opzegging registers

VERSTREKKEN - nieuw - van SLEUTELS

Dit onderstaande informatieblok altijd volledig invullen

Dit onderstaande informatieblok altijd volledig invullen

Gemeentenaam

Gemeentenaam

Gemeentenummer

Gemeentenummer

Aantal wijkgemeenten óf predikantsplaatsen Betreft: opzegging kaartregisters Datum

dd:

Bij het aantal wijkgemeenten hanteren we de regel dat het gaat om het aantal wijkgemeenten dat de classis heeft vastgesteld. mm:

jjjj: Gegevens lokaal beheerder (graag alle gegevens invullen):

Met de komst van LRP willen we als gemeente zo snel mogelijk afscheid nemen van onze kaartregisters. Bij de start van LRP

Naam en voorletters

willen we met betrekking tot onze kaartregisters als eerste stap naar het gebruik van LRP het volgende wijzigen (aankruisen

Geboortedatum dd:

indien van toepassing):

E-mail adres*

mm:

jjjj:

Sekse

man

vrouw

Telefoonnummer Beëindiging van de gezinsregisters voor onze gemeente

Straatnaam

Beëindiging van de persoonsregisters voor onze gemeente

Postcode cijfers

letters

Huisnummer

Woonplaats Toelichting:

* Zonder geldig e-mailadres kunt u niet geautoriseerd worden als gebruiker van LRP.

Als wij vóór 1 januari uw opzegging in ons bezit hebben, zal er geen factuur voor het eerste kwartaal van 2011 worden verstuurd. Wij blijven dan in 2011 leveren tot het moment dat LRP start. Op die manier blijft u

Afspraak:

De sleutels worden persoonlijk overgedragen aan de lokaal beheerder.

De sleutels worden verstrekt aan de lokaal beheerder nadat deze de training heeft gevolgd.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van de sleutels in de plaatselijke gemeente.

2. LRP levert kaartregisters altijd op A4-formaat, het model (de inhoud) wijkt af van het bestaande register en de

Kosten:

Per gemeente en per wijkgemeente:

aantal: 5

gratis

leveringsfrequentie gaat uit van 1x per maand.

Een gemeente zonder wijkgemeente:

aantal: 5

gratis

Een gemeente zonder wijkgemeente met meer dan

één predikantsplaats: extra per extra predikantsplaats:

aantal: 5

gratis

Extra sleutels, prijs inclusief 4 jaar ondersteuning:

e 60,00 per stuk

van informatie voorzien. Daarna is het van belang dat u zo snel mogelijk overstapt op LRP. Algemene informatie over de LRP-kaartregisters: 1. Het register zal met mutaties zoveel mogelijk aansluiten op het aanwezige register (gezins- of persoonsregister), maar verschillen zijn niet uit te sluiten (ook omdat de inrichting van de ledenregistratie anders is in LRP);

Wij verzoeken u de opzegging volledig en compleet uit te voeren. Namens het college van kerkrentmeesters,

Naam

Aantal benodigde sleutels:

op basis van bovenstaande regels

gratis

extra sleutels op basis van verkoopprijs

x e 60,00

Functie

Enkele voorbeelden van de berekening van het aantal sleutels vindt u op http://lrp-netwerk.pkn.nl

Telefoon E-mail

Namens het college van kerkrentmeesters,

Handtekening

Naam

Formulier volledig ingevuld opsturen naar: Protestants Landelijk Dienstencentrum - LRP TEAM Postbus 8504 3503 RM Utrecht

Functie Handtekening

Formulier volledig ingevuld opsturen naar: Protestants Landelijk Dienstencentrum - LRP TEAM Postbus 8504 3503 RM Utrecht

aankruisen wat van toepassing is.

aankruisen wat van toepassing is.

Dienstencentrum Protestantse Kerk in Nederland - LRP

Dienstencentrum Protestantse Kerk in Nederland - LRP

2011-5

Sleutelbestelformulier  

Sleutelbestelformulier en formulier voor het wijzigen/opzeggen van registers