Page 1

4

Nummer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Melding

Verklaring

Er zijn in het Baruch/Scipio bestand X geregistreerden aanwezig die niet in het landelijke bestand van uw gemeente staan.

In het lokale pakket staan geregistreerden die centraal niet aan deze gemeente zijn toegekend. Dit kan veroorzaakt worden door fouten in de lokale of centrale administratie, maar ook door lokale leden. Er zijn landelijk X geregistreerden in uw Centraal zijn er geregistreerden gemeente aanwezig die niet in het toegekend aan deze gemeente, die niet Baruch/Scipio bestand staan. geregistreerd staan in het lokale pakket. Dit duidt meestal op het achterlopen van ofwel de centrale of lokale administratie. In LRP is de onderverdeling van gebieden Sectiegebied X kon niet worden vanuit Gemeente, naar Wijk, naar Sectie toegekend aan een bijbehorende wijk. strikt hiĂŤrarchisch. Dat betekent dat een sectiegebied binnen de bijbehorende wijk hoort te vallen en een wijkgebied binnen de bijbehorende gemeente. In de lokale pakketten worden secties momenteel gebruikt om groepen personen te selecteren en bijvoorbeeld toe te wijzen aan een ouderling. In LRP hoeft dat niet meer te gebeuren op basis van sectiegebieden, maar kunnen meerdere secties worden toegewezen aan pastorale werkers. Burgelijke staat van Baruch/Scipio lid met Bij conversie wordt er tav de persoonlijke nummer X verschilde van wat centraal is gegevens vanuit gegaan dat de lokale pakketten beter op de hoogte zijn van de vastgelegd, maar is overgenomen. actuele burgerlijke staat, zodat als er verschillen zijn, de lokale gegevens prevaleren. Bij conversie wordt er tav de persoonlijke CorrespondentieAdres van gegevens vanuit gegaan dat de lokale geregistreerde X in Baruch/Scipio week pakketten beter op de hoogte zijn van het af van centrale bestand en is actuele correspondentieadres, zodat als overgenomen. er verschillen zijn, de lokale gegevens prevaleren. Bij conversie wordt er tav de persoonlijke De status van Baruch/Scipio lid met gegevens vanuit gegaan dat de lokale nummer X week af van wat centraal is pakketten beter op de hoogte zijn van de vastgelegd, maar is overgenomen. actuele status, zodat als er verschillen zijn, de lokale gegevens prevaleren. Aanvullende gegevens uit het lokale Doopgegevens/Belijdenisgegevens zijn pakket die niet centraal zijn vastgelegd toegevoegd. worden wel mee geconverteerd Geen KSO Wijk gevonden met nummer X voor Lid met nummer Y

Er is in LRP geen wijk gevonden die overeenkomt met de wijkverwijzing in het lokale pakket


4

9.

Persoon heeft verwijzing naar Sectie X maar die is niet gevonden in wijk Y. Deze persoon is nu toegekend aan de uitval Sectie Sectie 0 in deze wijk.

10.

Persoon behoort niet tot wijk X maar tot Yen er kon niet afgeleid worden dat het hier een blijkgever of meegeregistreerde betrof.

11.

Persoon met kerklidnummer X heeft lokaal geen sectieverwijzing, maar is centraal al wel aan een andere wijk toegekend.

12.

Persoon met lokaal nummer X is geen lokaal lid, maar komt niet voor in het centrale bestand.

13.

Persoon met lokaal nummer X is lokaal lid in Baruch/Scipio en kan mogelijk als gastlid worden aangemerkt in LRP

14.

Persoon X staat wel centraal geregistreerd maar niet in het Baruch bestand

15.

Adres van geregistreerde X in Baruch/Scipio week af van centrale bestand en is overgenomen.

16.

In het lokale pakket staat bij de persoon een verwijzing naar sectie X in combinatie met wijk Y, maar die combinatie bestaat niet in LRP (Wijk Y ken geen Sectie X). Dit kan voorkomen doordat er nog oude Wijk/Sectie combinatie bij de persoon staan of omdat er verschillen zijn tussen de wijken zoals die centraal formeel vastgelegd zijn en wat er lokaal geadministreerd is. Personen die binnen een Wijk niet kunnen worden toegekend aan een Sectie worden automatisch in een ‘uitval sectie’ geplaatst met de naam ‘Sectie 0’ Centraal is de persoon toegekend aan Wijk Y, maar lokaal is vastgelegd dat de persoon een relatie heeft met Wijk X. Er kon niet automatisch worden vastgesteld welk type relatie dit zou moeten zijn. Hier moet handmatig uitsluitsel over worden gegeven. De persoon is lokaal niet aan een sectie toegekend en de wijk die lokaal is toegekend wijkt af van wat centraal is geadministreerd. Dit duidt waarschijnlijk op een lokaal lid of achterlopen van de centrale of lokale administratie. De persoon staat centraal niet geregistreerd bij deze gemeente en is lokaal niet als lokaal lid gekenmerkt. Dit duidt waarschijnlijk op het onterecht niet aanmerken als lokaal lid of het achterlopen van de centrale of lokale administratie De persoon is lokaal lid, maar er kon niet automatisch worden vastgesteld of het hier een gastlid betreft De persoon is centraal wel bij deze gemeente vastgelegd, maar lokaal niet. Dit duidt waarschijnlijk op het achterlopen van de centrale of lokale administratie

Bij conversie wordt er tav de persoonlijke gegevens vanuit gegaan dat de lokale pakketten beter op de hoogte zijn van het actuele adres, zodat als er verschillen zijn, de lokale gegevens prevaleren. In het centrale systeem zijn de formeel Wijk X met nummer Y kon niet worden gevonden in het centale systeem. De wijk vastgestelde wijkgemeenten geadministreerd. Wanneer er lokaal is wel geconverteerd als virtuele andere wijken zijn vastgelegd, dan Wijkgemeente. worden die geconverteerd als ‘virtuele’ Wijkgemeenten aangezien ze formeel niet bestaan. Met een virtuele wijkgemeente kan op dezelfde manier worden gewerkt


4

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

als met een formele wijkgemeente, maar het is de bedoeling dat de virtuele wijkgemeenten uiteindelijk ofwel formeel wordt vastgelegd ofwel wordt verwijderd nadat de inhoud (o.a. secties en geregistreerden) is verdeeld over de overige formele wijken. In Baruch/Scipio kan een Sectie worden Sectie X heeft geen Wijkkode toegekend aan een wijk, maar ook per lid worden gecombineerd met verschillende wijken. Tijdens de conversie wordt eerst getracht elke sectie op zichzelf te converteren en toe te kennen aan een wijk. Daarnaast wordt gekeken welke wijk/sectie combinaties voorkomen bij de personen in het lokale pakket. Deze melding vereist over het algemeen dus geen actie of nader onderzoek. Bij conversie wordt er tav de persoonlijke Voorletters van Baruch/Scipio lid met gegevens vanuit gegaan dat de lokale nummer X wijken af van wat centraal is pakketten beter op de hoogte zijn van de vastgelegd. De in Baruch/Scipio vastelegde voorletters zijn overgenomen. correcte voorletters, zodat als er verschillen zijn, de lokale gegevens prevaleren. Bij deze persoon is in het lokale pakket Adres van geregistreerde X is in geen adres vastgelegd. Hier kunnen Baruch/Scipio niet aanwezig. diverse redenen voor zijn, maar die kunnen alleen handmatig worden geverifieerd In het lokale pakket staat deze persoon Persoon behoort al tot deze Gemeente (X) Het "lokaal lid" kenmerk is genegeerd. als lokaal lid, terwijl deze centraal volwaardig aan deze gemeente is toegekend. Het lokaal lid kenmerk is bij conversie genegeerd. Deze persoon staat in het GBA op een Adres van geregistreerde X in Baruch/Scipio: <postcode> <huisnr> wijkt ander adres dan lokaal is vastgelegd. Bij conversie prevaleert het GBA adres tenzij af van GBA: <postcode> <huisnr> en is er een blokkade voor de persoon is niet overgenomen. aangegeven. Doordat lokaal soms extra wijken zijn Persoon zat centraal in wijk X en is nu aangemaakt naast de centraal toegekend aan wijk Y vastgelegde formele wijken, zijn ook personen toegekend aan andere wijken dan centraal is vastgelegd. Deze melding is een rechtstreeks gevolg van het tijdens conversie aanmaken van virtuele wijkgemeenten In het lokale pakket staat bij de persoon Geen Sectie gevonden met nummer X een referentie naar Sectie X, maar die voor Lid met nummer Y sectie kon niet gevonden worden in het lokale pakket. Dit duidt op een lokale administratieve fout.


4

24.

Onbekend lid met nummer X heeft geen centraal nummer, geen achternaam en geen geboortedatum

25.

Geslacht van Baruch geregistreerde met nummer X wijkt af van centraal vastgelegd geslacht.

26.

Persoon is centraal niet bekend en geen lokaal lid, maar X is een Federatieve Gemeente

27.

Adres van persoon heeft lokaal in Baruch/Scipio de status geheim, maar centraal niet. De Baruch/Scipio adresstatus is overgenomen.

28.

Persoon heeft geen wijkverwijzing in Baruch/Scipio

29.

30.

Persoon met lokaal nummer X kon niet worden gezocht in het centrale systeem, aangezien er geen kerklidnummer, geen achternaam en geen geboortedatum is vastgelegd. Waarschijnlijk is dit een niet afgemaakte registratie of een lokale administratieve fout Bij conversie wordt er tav de persoonlijke gegevens vanuit gegaan dat de lokale pakketten beter op de hoogte zijn van het correcte geslacht, zodat als er verschillen zijn, de lokale gegevens prevaleren. Gemeente X is een SoW/Federatieve gemeente en de leden van deze gemeente zijn de verzamelde leden van de deelnemende (Wijk)Gemeenten. In een lokaal pakket mogen alleen lokale leden zijn toegevoegd. Volwaardige leden kunnen alleen in de deelnemende (Wijk)Gemeenten worden geregistreerd, die daardoor automatisch bij de Federatieve Gemeente behoren. Het adres van deze persoon is een geheim adres volgens het lokale pakket en die status is meegenomen in de conversie.

In het lokale pakket is de persoon niet aan een wijk toegewezen. Als er wel een sectieverwijzing is die maar bij één wijk hoort, dan wordt deze persoon bij conversie toch automatisch toegekend, maar anders wordt de uitval sectie ‘Sectie 0’ gebruikt en moet er handmatig uitsluitsel worden gegeven. Baruch/Scipio wijk met nummer X Een wijkverwijzing bij persoon Y betreft vastgelegd bij persoon met nummer Y een wijk X die niet voorkomt in het kon niet worden gevonden in het centrale centrale systeem. Dit is waarschijnlijk een systeem rechtstreeks gevolg van het converteren van een virtuele wijk of een lokale administratieve fout Bij conversie wordt er tav de persoonlijke Baruch/Scipio lid met nummer heeft andere geboortedatum dan centraal gegevens vanuit gegaan dat de lokale vastgelegd. De lokale datum is pakketten beter op de hoogte zijn van de overgenomen. correcte geboortedatum, zodat als er verschillen zijn, de lokale gegevens prevaleren.

Toelichting op de proefconversie  
Toelichting op de proefconversie  

Toelichting op de proefconversie

Advertisement