Page 1

Ylffi1ZHNah " OOIl! 0Lll3!ld " 01l3d~"Y'ivJouI.LvnD" Vt/VdSll 1I1llO "VJIl! V.LSOO" VHlYi010J "']JSVlIg" VNLLNlIDlIV" OOlXW'

• WYNn

eJ.SoIO:>!Sd ua ":>n aJuod saAall Sap1nol ap oew :VJINJ~ NQISIAffiI

WYNn eJ.Solo:>!Sd ua ":>n seunes Z!lla euam °ew :NQIJJnavar

au!ew

JO AHSIaA!Un

t1:JIlI dI1IHd

U!J!:J!PJI

Of

tJPun.8as

ONVWilH

0110HHVSaG


-l!JWOUOlnl! l!j uaJUl!Jjl! SOlJnpl! sauaA9f SOj anb l!Jl!d atUl!µodUIj osl!d un sa 'Pl!PJUTlUIOJ l!j ua edap ua 0 oµonUUOp un ua l!as 'l!pl!.tl!das l!Puap!sa.:ll!un JaJaJql!lS3:

't!p!A t!l ap st!p -eUJWlalapUJ sauopt!lsa f..st!soJnqau sapt!p!l -uap! uo::>'alua!puadap f..TIlUt!JUJt!laUt!w ap asopuyµodwo::> ~as olad sompt!w aluaw -It!nxas las f.. It!pualod t!zlanJ f.. eIDlt!lsa ns It!ZUt!::>leuapand salua::>salopt! SOlIt!luapp::>o t!lntJn::>el ua ~t!pt!roapt!UJ sa t!loS JSlod l:?::>~91 -O!q u9P!UJJap t!lsa olad 't!A!l::>npoldal pt!p -pt!dt!::> t!l f.. o::>!SHonOllt!sap lap sal!WJl SOl .It!ZUt!::>It! 't!::>~910!q zampt!w t!::>HdW!u9P!U -yap t!lSa 'vPvll0,,/,,/vsap aluawZVlol vuos.tdd vun !SVUdld vz,,/anj Ii 0YVWVl ns oPt!ZUt!::>It!t!l{ anb lanbt! owo::> 0nnpt! It! auyap oµt!UOp::>!P I3: SV:>I~910Ig

Ii SOlpa.J3p SOlap aµt!d It!UUOJ t!µaqap ou anb 01 f..t!µaqap anb 01 It!pUala}1p t!lUalUJ f..al t!1

saNOISNaWIQ

saNOISNaWIQ

'ayqt!suodsall! aluaWJt!pos sa anb f.. aSlt!guo::> apand ou ua!l1b ua 'It!u -opt!ll! 't!pt!undpS!PUJ t!uoslad t!un t! t!lJnpt! .It!Wt!n alq!qa::>uo::>UJt!lJnsa'M 'ayqt!suodsal f.. It!UOpt!l 't!mpt!w t!uos.Iad t!un t! t!raIJal U9P -da::>lad t!lsa aluawalqt!l!AaUJ 'Jt!l owo::> op -NPlad sa anb OUJS'OlJnPt! aSlt!lt!pap apand ou oun 'lVpoS sa VUnpv VP!(2 VI ap Ivdpu!,,/d 0PV:J!:ft.ug!S za 't!as anb t!SO::>t!,Il0 la!l1blt!n:) salVI:>OS

't!WOU9lnt! t!laUt!w ap It!UOPllnJ f..sa.Ipt!d SOlap TIlUt!JUJt!puapuad -ap ap SOJIUUJASOl ladwol sa t!lJnpt! t!P!A t!1 ap oHSInbal 0.IlQ 'oUI!UY ap opt!lSa lap St!lual0!A sauopt!TI::>so ap pt!µaqn t!l f.. u9P -t!,IlSnlJ t!1t!t!pUt!lalol t!pt!Aala eun 'sosJndW! ap 10,Iluo::>uanq un opuaf..npUJ 'It!uopowa pt!pmqt!lsa ap opt!.ill 01It! un t!::>ndwI 'lvuoP za.mptJUt t!l af..npUJ U51!qWt!lOlJnpt! las

-OUl3

salVNOI:>owa

SaNOISNaWIQ

'sa.Ipt!d SOl ap 10,Iluo::>lap aSlt!laqn f.. oluaWt!µedap un laual 'ows!W oun las t!::>~!S t!lJnpt! t!p!A t!l alua::>salopt! un t!lt!d 'sapt!pmqt!s -uodsa.I ~st! f.. t!mpt!w t!.IaUt!w ap .Il?npt! t!::>~!S '0lJ!U lap salpt!d SOlt!.Il?d~t!lan::>sat!1 t! l!anb laual ou 0 ap.lel t!lSt!l{oµa!dsap la::> -aUt!uuad lapod owo::>salt!padsa so~aTIAµd t!::>~!S 0lJ!U un t!lt!d 'St!lUllS!P st!uoslad t!.lt!dsalualanp st!so::>t!::>~!S t!lInpt! t!P!A t!1

~

ZIJllnp" "1 IJp op":Jy!u8!S Iff

'U861 'laaw f.. -ala U9PlOdold t!un aua!lUt!w as anb 'pt!pa WOH) ..rµow t!lt!d odwa!l la f..as.lt!st!::>t!lt!d od t!lsa ua .It!nUlluo::>apand Jt!nxas aln.I}S!p la -wall la '.It!ft!qt!,Ilt!.lt!d odwa!l la 't!lan::>sa t!1t! anb sowaqt!S 'IIS0fa!A sauaA9L as.lt!lap!SUo::> l! t!.Il?dodwa!l la 't!P!A t!,Ilsanu ap It!lodwal Ut!pand S01Jt!08 ap SOnp!AWUJ SOl anb alq!s l?Wt!.illold la .It!lap!suo::>al ospald sa 'It!pos -od sa f.. opero!lUt! .It!lJnsal apand olda::>uo::> pt!pa t!l ap fOlal la 0 pt!pa ap st!uuou St!1It!S alsa odwa!l o::>odua olad '08 ap t!un t!as 01 -!Aal oµesa::>au sa 'apua lOd 't!P!A ns ap og.lt!l YZ!llC 'efa!A as.lt!lap!suo::> t!µaqap ou t!f..So1Jt! 01 t! l:?A!l::>npoldf..t!A!l::>t!'alqepnJt!s t!:lzaUt!w 09 ap t!uoslad ron 'o!J!t2 sa U?!nh ap olti3:JUOJzap -lad aluag el ap t!µof..t!w el anb t!lt!d as.lt!.Iro U9PVIUdµO vaanu vun vl!sa:Jau pvpapos 111 uapand zafaA el ap pnles ap sewalqold SOl

ap sotpnw anb Alapmxdl? l?md Pl?P'Pl?dlD l?I -sos l?ll?d oPtmtIJnI ~as -ew ns ua anb 'wooq-liqvq

alS!Sladanb 'Jt!nt::>alalUJpeppt!de::> el ap epeA

-aslaual anb y.rpUCli -eµOA lap u9pelauag t!l ol{npe 0IIo.IJesaQ

i 89t

-


uap!::>ap u51!qWt!l ~salped sOl ap U9pt!Zµ01ne UJSas.lt!se::>0 lpnpuo::> e.lt!d epua::>TIt!un lau -alqo 'SeJTI9l{oJJt! sepNaq leldwo::> apand as anb ua pepa el 'oldwa~a lad ~sol{Jalap SO,IlO l!qpal apand aluag t!l anb ua pepa t!l l!Ppap ap o~aTIAµd la uaf..nqµte as sopelsa sOl 'alUt!lapt! ua soy:t! Sf: ap 'sop!Un SOpt!lsg: ap t!puap!sald el elt!d f..'soy:t! Of: SOl apsap 'opt!uas la t!.lt!d 'alUt!lapt! ua soy:t! SZ ap seuoslad st!l t! sop!Un SOpt!lSg: ap salUt!luas -alda'M ap t!.lt!wy:) el e opara las ap pepmq!S -ad el Ut!l!W!I saJt!uopnt!lSUOJ saf..ar sel ~SOA -Hda::>uo::>!lUt!laualq0 f.. .It!lffiW OP!A.Ias la as

'(l66I 'Ia'!.qz) epuapuadapll!

-It!ZTIt!aluapand anb ua pt!pa t!1agUJ.IlSal SOp -!Un sopelS3: ap Jt!lapaJ u9pel~ar l?1 'soy:e 1Z 0 81 '91 ap sapepa sel e .It!zneal al!llilad as anb o~eqe,Il ap odp la !. oApelJnl oaldwa un laual aHuuad al as U51!l1b'e 3luaWJt!P -.It!d uauyap TIlueM ofeqe,Il ra alqos saf..al sel 'It!TIW!Sopow ap ~OlOAra l!l!UUad e.lt!d legCiI pepa t!1soy:t! 81 ua 9palql?lsa sop!Un SOpt!lS3: ap u9Pnt!lsuo:) el e epua!WU3: t!lxasolli!sag -!A t!l 'Jst! ~sauopt!gTIqo sel ap olua!W!Idmro ra, alaJnbal as u51FqWt!lf.. so~aTIAµd SOl Ut!Z -!lUt!.lt!g as anb ua se::>~9rOuon sapepa t!~!S -ap ona t!led 'sollnpv sOl ap sapvpmqvsuodsa"/

eI ap OIIO.I.Iesapap osa::>a,ldun OWOJel{npe ep~AeI e u9P~sue.q eI

aqµJsap soµeHSlaAfUll UOJo~pTllsaOll() '(l66I 'eAepIV AAaIleal.{M'auaal8) (zampew Aewou91ne sauo~spap ap ewol'elapueuy zalfnpe eI e 9zµapeleJ

epuapuadapll!)

eJWouolne A 0.r.801ap SOUJWl~lua aluawyedpuµd

e.qsanw eI anb opuap~p o~pTllsans uOlaAnpuOJ salOpe2FlSaAll!SOl

-OlUaµUl!lnpal Ia l!led ayq~ala las 0 lpnpUOJ 'soIrµ.te2p AlOJTIleldwoJ lapod 'oIdwa[a lOd 1pepa eI UOJsopeuopelal sOAFleWlOU saI1?:lIAsosaJns opµm::>a ueq anb ua opel2 Ia :(%9) pupa ul UO:J SOPUUO!:Jura.Jsalu1!a sosa:Jns -ep1AeI ap easap anb 01sa ~nb A oun sa u~"f1lblaJOUOJ'owsµu oun UOJOlaJU!s las '.rpap sa 'owsµU JSap auaFl onp1A1Pll!Ia anb owaµupOUOJ ap IaA!\!Ia :(%8) oli rap upuapuo:J Ii UI}!sua.Jduw:J 'onpIA1Pll!lap pepIleloJsa ap IaA!\!Ia :(%8) u9!:Ju:Jnp::I 'seua[e sapep~saJau sel e ep anb elsandsal eI 0 sywap SOle ep anb oT'so.qo lOd aSleJyµ;;es e onpIA~pll! lap U9P~sods~p eT:(%6) OUlS!n.mV 'as.qJnpoldal ap zedeJ sa A olaldwoJ OJ~s:gowa~wpaD Ia opezUlDJe eq euoslad eTanb ua ope.r.8Ia :(%00 u:J!sy za,mpuw 'sau01snnsap seI 0 epIA eTap salue1qweJ sepuelSunJlP seI l1?:lUa.quaeled onp1A1Pll!lap pepTIN1xaU eI :(%11) PUP!l!qulduPV 'seWFlUJ sauopelal laualUllW 0 lepM eled onp1A1Pll!lap peppedeJ eI :(%£0 117!:Jualod OS!UlO.JdUlO:J -onp1A1Pll!lap Ieuopowa pepmqelsa 0 oluaµupalJ Ia :(%VZ) IIJUOPOUla za,mpuw -eltlltlJ u9pJa.qP ns AepIA ns ap onp1A1Pll!Ia auaFlanb I0.quOJIa :(%It) sauo!spap ap muo/ul ua UJUlouo/nv 'emweJ A salped ap eJµU9UOJaepuapuadapll! eI :(%It) U..I3!:Juuwj U!:Juapuad3pU[ 'ep1Ans ap sauOPJe A sauopJala eI .qwnse eled onp1A1Pll! lap peppedeJ eI :(%6t) pUP!l!qusuods3lI

seI lod pepmqesuodsal

'l?lsandsal esa 01P anb IelOl e.qsanw eI ap Ia sa wan epeJ eled ope.qsow a[eluaJlod 13: 'sep02aleJ salua~~~s I I sel ua aSledru2e uapand selsandsal se1 'ol{npe lap seJFlspape.zeJ seslaAW UlllaNµ:JS<lpanb pep1SlaAfUll A e1paw U9peJnpa ap SalUll1PTllsa091 e 9~P1d as 01PTllsaun UH

sOllnpl1

SOl IJp Sl1:J!IS}JiJl:JI1Jl1:J aa

N9I:>V~I~saANI

svwa~


al anb u9pezH1:!pos el sa olJnpt! ua asi!tlaA -uo::>ap osa::>old lap aluepodw! apt!d t!un / N9I:JVZI1VI:JOS 'seAH!Wpd st!lntln::> sel ua anb epeguoIO.ld f.. e~Nwe syw eas U9P!sut!,Il el anb a::>el{anb 01 '(0661 'a::>rn) sopadst! SO,IlOua olJnpe as -.It!lap!Suo::>apand Onp!A!PUJ un !Se opadsal t!pnp It!panb apand uge 'seqarud St!peA op -eqolde uel{ as!s osnpuI 'zalInpt! t!l .lezut!::>lt! eled osaJold lap apt!d m,,.Ianbad eun 019s t!W.IoJ lewappJo E.lntln::> t!l ap SOl!.l SOl ap oun epEJ 'st!AH!Wpd st!lntln::> st!l ap epual -aHP l:?'ogleqwa UJS 'It!lo::>sau9penpelg ap se!U0wa.laJ f..lOpnpuo::> ap epuaJH el l!qpal e.lEd sEqarud 'sl{eAzHW st!g 0 .lEg 'st!So!g 'selJuauadxa St!AanU eled U01::>eledald -Ha.l saUopeUU!JUoJ uaf..npU! SOlS3: -vllnpv vdvp VI .lVZUVJlv ap salUv U9P!suv.ti ap sol!.t f.. U9P!~,Il'ap sopoµad SOl alut!~~p aluaw soso.taumu .lvgnl uaua!llVluapp:Jo VolnUn:J VI u~ -It!ln::>!llt!d 'elInpe t!p!A t!l ap oglel 01 e all -n::>oanb 0UJS 't!lJnPt! t!p!A el t!.led ue.lEda.ld as anb salua::>salopt! A SOlJ1Uap eA!SnpXa sa NQI:JISNVlI.L aa SO.LIlI ou u9Pt!ZTIt!poS t!'1 'sauozel St!,IlOlod 0 O.lHa.l 'u9Pt!::>!qnal 'It!H!Wt!J elnt::>n.IlSa el ua SO!q 'ElInpe ep!A El f.. zay!U el a,Ilua opopad -we::>'salt!uopedn::>o st!pualaJsUt!,Il 'salol SOl la eg.lelE as EpUanJasuo::> ua f.. elowap as t!l ua sONwt!::>.lod aSlµanbal apand u9pt!zHep -lnpt! oreqt!,Il ap t!z.lanJ el EU9!s!Wpt! ap pt!pa -osal t!1 'It!uOP!Pt! olua!Wpouo::> ap ala!nb el 'saluaglXa syw ua::>t!l{as SOHS!nbal SOlanb -al anb oreqe,Il un It!WOl ap salut! elanJsa ua ep!paw el u3: 'pt!papos esa e t!lJnpt! ep el t! It!sa.illal anb laual apand oµt!HslaAJun -uauapad t!l t!ga!U al as 'odrug la .lod soPpalq opt!npt!lg un 'Jsy 'lol 0 t!alt!l t!Aanu t!un ap -Elsa sOHS!nbal SOlEldwn::> Euos.lad Eun anb U9Pt!dp!lUt! ua OAanu oglt! lapu;ude 0 lap E1St!H -lew.loJ u9pe::>npa ap SOyE ut!gual -ualdt!al anb laual apand OlJnpt! un 'u9pez anb sopealdwa lµanba.l uapand sopogau -Heposal t!un ap ala!nbal as saUo!st!::>Osello u3: 't!::>Hpadsa u9!SaJOld eun t!.lt!d u9pt!::> SOl 'arEZ!pUaldE ap sopoµad soglEl uag~xa SOlE::>!PU!S SOl ~U9!s!WPt! el t!,IlUO::>SE.lal.lEq -npa t!1sa ona ap ordwara un ~st!alt!l st!pap leZT[t!al t!lt!d aluag t!1t! It!ledald ua alS!SUO:) oPUt!lUt!Aal sasa.lalUJ SO!dOld sns lagalold UE::>snq pt!papos el ap sOluawgas salual ,t!µolt!dp!lUt! sa U9Pt!ZTIt!POS el ap aped -aHa 'ept!zTIt!µtsnpUJ f..nw f.. E1Snemld lEl 'sywap SOlap t!J1Jt!dwo::> ua 'opt!::> J!A!A t!.lt!dt!UoSlad eun t! l:?ledald anb osa::>old -uapp::>o pepapos el ua aluawlepadsa la S3: ',ltJln:J!µvd od~ un .tod sop!.J3nha.t sazvpos -Hdwo::>osa::>old un sa OlJnpE ua aSlµlaAuo:) sal0.t Ii sV(2!+vpadxa 'sa.t0ltJa 'StJUJ,,/ousVl .tVldoPV Ii SaOV.Lln:>HIa .tapUd.tdv Ud alS!Suo:J U9!:JtJZ!l1J!:Jos111 'ey:t!dwo::>e

~

111/npl1 VP!d "/"

U!l!:J!SUVrl.L

-salpt!d SOl.lod sop!Ual 'soPHuas SO,IlOua Olrnpe un las -sos awawe::>!W9uo::>a las t! ol{::>alap la uaua!l ou apand olar -ns la 't!laUt!w t!pap ap olJnpe ou t!f..aluaWJt!gal anb ua Oluawow la f.. ou Sntt!lsa la ..rµaJUO::> apand f..alt!1anbuny '{t!~! lOd SOpt!lt!,Iluos SOPOlanb sa soy:t!81 SOlt!SO::>H -lalt!d olua!Ul!luasuo::> UJS sauo!spap .It!WOl -ywolnt! sOl{::>alap.It!glolo ap t!rt!luaA t!J!U9 l?1 uapand salua::>salope Sor anb ua Oluawow 'opa::>l?l{ t!.lt!dalualadwo::>UJ ~lUaWl?laldwo::>las la epaJe u51NWt!l u9!spap e'1 'st!lntelS~al olad It!lOA t!led aN~ala las apand soy:t! 81 sel lod t!pt!UJUUalap pt!pa t!1t!as anb t!la!nb -len:) 'olJnPt! owo::>sapo::> sel ua opt!sn::>t!las o sapepa~dold ap lauods~p 'SOHP5'l::> laualq0 'SOPHYAsOle,IlUOJ laJel{ ell:?d legal pepa el ap ua~IV 'pvppvdro vz ap alutJU!UJ.tapp .to!aw III sa lI.ldW4!s ou ro!89IOUO.lJ pupa l7J anb sa onnpv SnftJtSd za vppap lidl VI anh ap tJUl31qo.td un

0Hnpe OnOllesao

Oolt


eprA erdOld el ap u9P -elda::>e t!l alUt!rpaw peppgalUJ el lelgol '6 emure} el ua salol SOAanu la::>arqelSg: '8 elalUaJerd elauew ap a.lqn oduraH la lesn e lapualdv 'f, pelS!Wt! I.. eJy:t!durOJ le,IlUOJUa '9 [epOS Smelsa ra A pep!luap~ el laualuew 's ep~A I.. epUa!A -~A ap sepenJape sauop!puOJ laJayqels3: 'v ofeqel.l ap salol SOAanu e aSlelsnrV '£ olua!W!UalsoS ap so!paw I.. openJape osalgU! un laualuew 'z sauopeHW!l seT e aSll?l alUaweJIsg la::>aueuuad 'r

-sn(e A arqepnres

ZaIaA ep!A er e OPB::>y~!S OAanu un .lel.luoJu3: alq!I odwa!l la It!lruJS~P e.led sapep~AHJe I.. sare~::>os sa pal lenOllesaa salenxCis salOl SOlleluapoa~ uaJ -afaAua anb salped SOl epel{ as.leluapOa~ 0!U0W!l.lew ra lez!IeHAa~ alqesuodsal A z!IaJ eHnpe t!p!A eun e sor!\.{SOle leAan sOHnpe SOlap [epos I.. eJ~Ap pep!INt!suodsal el l!WllSV leuo~saJold ep!A el ua oltX5l A u9~::>::>eJsHesle,IlUOJU3: pepa eue!p -aw el ap sOJ~sg so!qwe::> sOTe as.lelSnrV \fllilaVWaVa3:

'6 '8 -f,

-9 'S

'v '£

'z '1

Ii saUO!SUdl SVI .lv,,/alOl v.lvd pvp!:Jvdv:J VI .lvll0.uv -sap sa ompew olJnpe ua as.I!llaAUOJ eled as -.rndurm aqap anb awepodW! ea.Iel eun 'euald pepTIl:?uoslad eun lenOllesap I.. sona a,Ilua sopmuo::> laAlosal'pepHuapI el ap sopadse soµeA le.illalU! auodns OlJnpl:?ua as.I!llaAUO:) 'Se!dOld I.. salt!pos 'solay:t!dwOJ sor 'sa.lped SOl ap st!A!lt!padxa I.. sauopda::> -lad st!l ap U9penW!st! I.. u9p::>alas ap aluau -ewlad osa::>o.ldun sa anb oUJs 't!pua::>salope el ua t!UJUUal !U t!za!dwa ou pepHuap~ el ap u9peuuoJ el anb ala!gns (8960 uOs){µ3: 'og -leqwa UJS 'e::>!U!lt!uos.lad t!un ua as.I!llaAuOJ .ap .pt!pJUnl.lodo t!l souaw 0PUt!ro t!uoplOd -old sar U9pelt!das t?1 ,[tJUoskJd PVP!lWP! 1J!do.ld ns .lVULlOj ap pepJUnl.lodo el Ut!ueg salua::> -salope SOl 'st!!nweJ sns ap aSlelt!das IV '(£661'lap~al{::>spl09 A O::>lt!Waa-guno,\ 'UOlUl0l{l) 0nnpe t! 0nnpB ap 'pBp!nba el ap aSBq el alqos sopt!luaµoal I.. sopew -lOJ OP!Suel{ anb epuapuadap ap sareuopowa SOrroUJA SOl ladwol ua alUalS!SUOJ ealBl el 'IvuopoUl3 VJwouolnv VI ,,/v,,/gol sa e::>!SJJu9P -eledas el anb alUt!llodW! s~w lI!lV 'BJWOU -OlnB Bl .le.ill0l t! t!pnf..e u5lNwel'pep~wo::> Bl ua oluawt!pt!dt! un ua 0 It!lo::>sa oP01!W -lOP un ua Bas 'VPV.lvti3s VPUdP!S(J"/ vun .la:Jalq -V1S::I 'salpBd SOl uo::>sOln::>uJAsout!::>laJ SOl ladwol e epnf..e sal oSBd alsa ~u9peluapo I.. IBuopowa U9pJBJsHt!s 't!Jy:t!dwo::>sa.led sns ua ut!Jsnq salua::>salope SOl '(v861 '>P!SBd) 0HnpB ua aSlHlaAuo::> ap osa::>old la ua alUt!l -lOdW! osed un sa sa.lpt!d SOl ap as.le.ledas YlNIalIl

sof!\.{sor e le~D A a.lped ua as.lH.laAu0:J legOl{ un -auew t! lapualde I.. epUap!Sal laJa[qels3: oruoWUl -ew re aSlelsnre A era.led t!un leUOPJal~ pt!P~WOJ el ap A salqHedwOJ salepos sodrug ap apt!d ua as.I!llaAuo:) pep!Ul!lUJ el .le,IlUOJu3: elaue::> eun It!P!IOSUOJ I.. la::>alqels3: leuopowa pepmqt!lsa lenOllesaa pt!p!luap~ eun leaplow t!JWouOlnt! t!1.lelgol GnlN3:i\nJ

ler

V.L100\f

vOlA

0110~~VS3:a

V1

SOl

A alNIaA

501

-6 '8 -f,

'9 'S

'v '£

'z

-r

3:0

13:0

SV3:~V1.

Z'51

V1HYl

'SalUa!~!S sauop::>as Sl:?lua ant!lap ua ual -n::>s!pas salt!n::>sel 'zafaA I.. zalnpt!w 'pmuaA -nr el ap 0nOllt!sap lap Sea.lel sel Ut!,Ilsanw as Z'Sl t!Jqel t!1U3: 'ep!A t!1ap ast!J 0 opopad O,IlOua It!,Ilua apand Onp!A!PUJ la 'st!P!Idwm uos sealel SBsa anb zaA t!un -opas uaqap anb ua pepa t![ I.. st!P!Idum::> las uaqap anb st!alel SBl augap pt!papos t!pB:) ,(Z 'd 'Zf,61 'lS.Inl{ -g!ABH) "salOIlalsod sealel lHdumJ eled pBHromp el I.. pepapos t!l ap u9peqoldBsap Bl 'Onp!A~PUJ lap pt!pPTIaJUJ el a::>npold os -eJB.l} ol..nJ I.. 'salOµalsod Sl:?alel ua 0llx5l Ie I.. pBPP!IaJ Bl t! eAan 01 oS0l!xa Olua!W!ldum::> ol..m 'onp~A~PUJ lap ep!A el ap opoµad opap ua uagms anb St!a.lt!l" uos anb 'oll0,,/,,/vsap zaP sva.lVl ap aµas t!un t!SOl~xa t!laut!w ap .lelald -WOJ agrxa U51!qWt!lolJnpe ua as.I!llaAuo:),

~

IIJP

0ll0"l"llJSap

Sl1a"ll1.L


'opoµad alsa 'ealY ap od!l lap aped ua opualPuadap 'leg ap 5ajl!JJOsOJ!sd S\!aJl!l Sl!juajd= as !S pl!pPlJal A jl!uoSJad U9PJl!lSIll!S -nl op~as u3: '(O661 'snsuaJ alf} fo nva.lnf] 'OluaTWPaJJ jap U9Pl!nUjluOJ ap 0luawoUI un Jas apand pl!pa l!Ul!!paw l!'} n) pepnp t!l ap o,Iluap aluawt!µesa::>au ou olad 'seUt!qln st!alY ua aA!A asuap~opelsa u9Pt!Jqod el ap It!lOl lap %09 ra aluawep -t!W!Xoldy 'sart!.In.l 0 st!Ut!q.lnqns 'seUt!qm sealY ua l!A!Aap Ut!l[IS.It!gnl lawµd ua .l~ala uaqaa 'sJt!d lap sauo~al St!,IlO t! anb ms Ie I.. aluapp::>o Ie opUt!pnw UYlsa as sOl{npe sauaA9~ syw 'SOp!Un SOPt!lS3: U3: ·.lelOW ap Ut!l{t!puaIAIA ap odH ~nb ua I.. apu9P l!P -pap uaqap u51Nwt!l SOlJnpt! sauaA9r SOl '(9861 'S!l{glt!gng ~ wwnl{;:>S) t!so!Uouut! elaUt!w ap St!lunr l!A!A t! uap -ualde sefaled sel anb t!PIpaw t! salsnrt!al I. salsnfe sapUt!.ill ap uala!l1bal ~salPJJ!P syw SOl UOS o!uoIDµlt!w lap soyt! sOlawµd SOl '(066l'snsuaJ alf}fo nva.tnf] 'S 'n) o!UoW!Jlt!w lap sapepmqt!SUodsal st!I eled sopt!lt!dald Ut!qenel{ as ou opnuaw t! anb 01 lod 'alUJaA UJS 'pt!pPTIaJ I.. Jt!Uoslad u9p::>t!JSHt!S'o~ua!W SOl ap so!dpUµd t! uOlap!l{ 01 UOlt!St!::>as -pal::> lap u9pt!nUlluo::> ap opoµad un .las anb st!uoslad sel St!POl ap pt!~!W t!l anb t!::>y!U apand 'soHansal sOPTIJUo::>SOl I.. sOl{::>a}s!les -g!S o~sa 'salqwol[ SOl t!lt!d L:l A salarnw sel uos SOlal SOlsa IS 'onOllt!sap lap St!alt!l 0 t!led SOY:t!tZ ap anJ O!UOW!.llVW la t!led 0Ipaw SOlal ap aµas t!un t!luasald pt!pa t!Ut!!paw t!1 -old pt!pa el 'sop!Un SOpelS3: ua 'l66 I u3: 'pntUaAnr t!l a~Ut!mp avaa VNVIaaw Vl t!PHosuo::> as I.. t!pua::>salopt! t!l ua t!~Ulluo::> 'zalJ!U t!1 ua t!zaldwa 'solJnpe sauaA9r SOl 'saTI::>JJ!p ap leposo::>!sd pt!PIsa::>au e,IlO 'sazq!1vdwo:J sal souaw ua::>el{ as sauolsald sel I.. ual..nUJW -vpos sodn,,/g ua U9pvdp!1,,/vd V1 't!puapuadap sopap It!IIollt!sap -sW sa.lt!ffiWt!J sapt!pmqesuodsal sel 'soy:t! ap salt!uopowa SOJn::>UJA sosa Ut!st!d anb zaA t!un 't!lUJa,Il sns ap pt!l!W e U9PIsodsIP el I.. t!laldwo::> t!puapuadapul t!l I.. alUJaA sns ap It!uy la a,Ilua Ylsa st!fa.lt!d a olua!Wt!Is!e lap lHsIsap auodns ~salt!nx st!I ap t!µol..t!w t!1opoµad alsa alUt!.mcI '(SL:6I -as SOlua!W!luas ap u9!Saldxat!1 lel::>nloAUJ 'alo:) I.. slMal 'la!Ut!ds ~£861 'wwnl{::>S I.. apand 'enedwa entnw t!un la::>alqt!lsa eled nassn'M 'uOSlapuv) It!lo::>sa pt!pa t!1 t! Ut!gan I.. sOluaTWt!suad I.. SOlUalW!lUaS lll.lt!dwo::> solJ!u SOl opUt!n::> 0W!UJW IaA!U ns t!ZUt!::>le eled 'a~lega,IlUa t!lt!d p'eP!::>t!de::>'t!l alalg aluaWJensn anb 'It!!UoW!Jlt!w u9p::>t!}s!lt!s -ns Pt!P!W!lUJ t!1 '('v8£ 'd 't861 'uewMaN I.. t!1 al..nUJWsw sauo!sald st!l ua oluawnt! 13: Ut!WMaN) "eJUt!::>la::> alUapa.I::> t!l ap osa::>old 'salt!ffiWt!J sapt!pmqt!SUodsal st!l Ut!luaµoal Ia ua pep!luapI t!ldold t!l laplad e lOwal as I.. Ut!luawal::>UJ as anb ua t!PWaw t!1 ua UJS 'euoslad t!,Il0 uo::>t!wa!l A elOpt!lualsns salt!uopowa I.. salt!pos 'sO::>!W9uo::>asalsnrt! 'ellaNe u9pt!lal eun leluawµadxa e.lt!d pt!p salol..t!wala!l1bal ealt!l t!lS3: 'vwwvj vun ,,//:J!,,/:J -pedl:?::>el al..npUJ pep!Ul!lUJ t!111 'PVP!w!1U! Ii sa,,/pvd ua as,,/H.J3t2uo:Jap t!alt!l t!1 t! u9pualt! VI ap O,,/gol la sa pntuaAnf t!l ap leposO::>lsd ns agµw Olsal la ~(O661'a::>!}l)sept!st!::>sefal ealt!l ledpuµd el anb a::>!p(896 I) uos,£P3: -t!d st!l ap %t la aluaWt!pt!W!Xoldt! t!uuoJUO::> 'epIA el e ope::>~!s t!galgt! 019s olad 'opuapal::> Ylsa sof!l{ laual ou app I.. leuoslad pt!pPTIaJ t!l t! al..nqµtuo::> a~n.I}sIP -ap anb st!uoslad ap o.laW!1u la anbuny as anb lap ofeqt!,Il un 'lOlt!A I.. u9p::>t!}s!les 'a.}uapya t!laUt!w ap or ap 0PHuas un t!PUµq rt!uO!saJold 0HX~ 13: -la::>t!l{ut!pand anb ap salUt! soy:t! ap ala!l1bal 'e::>!W9uo::>a epuapuadapUJ t!rIt!ZUt!::>lt! I.. oreq opnuaw e I.. 'solInpt! sauaA9r SOl ap t!µol.. -t!,Il la ua eza,Ilsap laualqo 'leloqt!l opunw Ie -ew el e.lt!d epuaµadxa IMclnU eun sa tJpUdp ,res;ui?ur 'u9pe::>npa ns leUJUUa.} ."/vuopvdnJo -!SiJ"/ v!do.ld vI ,,/dUdlUVW Ii ,,/v!autJUt v',,/dpua.ldv oS!Ulo.ldUlOJ un ,,/vz!lva,,/ ap t!a.lt!l t!l ua sopt!l::>nl 'salt!H!Wt!Jmnw sapt!P!Un ua It!ldwo::> 0 -OAUJuaA as U51NWt!lSOlJnpt! sauaA9r SOl .It!lual t! t!pt!ZlOJ aA as st!falt!d st!l ap t!µol..t!w 'OPt!lgol t!l 'opt!Aala opt!}sewap sa st!loS st!ffiWe} t!led zampew ap ope.ill lap eqarud eun sa sauop sest!::>sel ap opald la owo:) 'It!ffiWt!J!lJnw -awa seI .It!IO,Iluo::>e.lt!d peppede::> t!1 'sep!p l:?pt!lOW t!un 0 leffiWt!J t!seJ eun 'o!U!Wop -awsap u9lsa.ille I.. pt!PTI!lsol{ UJs sepelda::>e -UOJun 'TIA9w eseJ t!un 't!pt!lUal pep~ e,IlO o st!peladns las I.. t!P!A el ap apt!d owO::>as n oluaWt!pedap un It!uop::>alas Ut!Hsa::>au -la::>ouo::>al uaqap selli!lITl 5t!lS3: 'sauopv,,/lsn.lj

-s

ol{npe ono.uesao

ZL:t


'salOl SOAanu sns I.. salafnw sns ap t!puapuadapUJ er Ut!larqo sopµt!w SO~IV ,t!sodsa el eqt!zTIt!al salUt! anb st!alt!l St!~lt! ap adn::>oas opµew la anb oµt!sa::>au aJt!l{ as l..'pt!PµOlnl:! lol..ew t!PUµq sal eJ!W9uo::>a I.. It!uoslad t!puapuadapU! lO!.ew t!ls3: 'est!J ap e.lan} oaldwa un uetda:m Ut!qert!qt!.Il ou anb st!~lt! I..sepele UYlsa ou t!1..'peµaqTI lOl..ew ap uauodslP sala~nw st!l 'op!l.lt!d Ut!l{sof!\.{SOl anb zaA eun 'aluapIAa syw aJt!l{ as sOJlnpv salvnxas sal0,,/ SOl ap a:Jn,,/:J za 'saluawuadapUJ uos sof!\.{ SOl anb t!A -sopese::> sof!\.{sns uo::>uaAIA sep// -n~AI..sopn!A SOlap %LI I..sepest!::> st!Ut!ptffi st!ralt!d sel ap %01 la 019s 'og.lt!qwa UJS '.l!A~A apuop It!gnl un 0 eSt!::>el ap opep!n::> 't!::>IP51w epnl..e 't!ru:edwo::> 't!p!Wo::> 'u9pepodSUt!,Il 'Jt!uos.lad opep!n::> 'O::>!W9uo::>a oAode :Ud:Ja!aa -U(1 anh sa,,/pvd sns v oliodv ,,/vPU!,,/q ap pvpmqvs -uodsa.l VI ua,,/a!nhpv pvpa vuv!paw ap svuos.I3d s111 '.zµow I.. It!uuaJUa YZ!l1b I.. aSlel!lal '.Ia::> -araAua salpt!d sns t! uaA SOrll{SOl l:?lnpeW pt!pa el alUt!mp 'apua lOd 'Soy:t! OL I..S9 a,Ilua saunwo::> s~w sapt!pa st!l uo::> '08 I.. 8S all -ua uauaH salped sns 'SOlJt! Or SOl ut!zut!::> -It! SOlJnpt! SOl anb ua oluawow lat!lt!d - 'agnliu9:J za u~s ,,/!a!a v as.lvlsn!v anb auaH I.. zampew el alUt!mp t!pnlAua aluag t!l ap art!lua::>lOdOlJ -anbad un 019S 'OAanu ap It!z~dwa e I..O!UOUl -!.llVW ,,/aV,,/lUO:JV uaazana 'sauoIse::>o u3: 'emp -t!w pepa t!l ua as.lvp,,/oa!p apand t!ralt!d el I.. sopt!ZTIt!l!Aal las uapand ou SO~IV '(£861 'uolalddy) SOPV1U! SO:J!HJWalqo.ld SO!UOW!.ll -tJUt Sal ,,/vz!lv1!aa,,/ sa Olal la ~aSlt!se::>t! olIanA Ut!l{pntUaAnr t!l alUt!lnp uOlt!se::>elJ s0!U0w -µtt!w sOAn::>seuos.lad st!l{::>nw 'alUt!::>Y!le.ill s~w 1a I.. I!::>JJ!Psyw la sa opp OW!lW la anb I..'aSlelOWt!ua t! laAloA I..aSlt!lOWt!uasap 'aSlt!loWt!ua :sopp sa,Il ualslXa so!UoIDµlt!w SOl ap t!µol..t!w t!1ua anb ala~ns (LL60 aUll -spl09 'syw zaA eun aSle::>la::>t! I..aSla::>ouo::>e .laAIOA'olua!W!luasal la It!U!W!Ia 'sewalqold SOl .J;aAlosal ap t!all:?l t!1 ut!lualJUa I.. '(£861 'uaSuaMS) 0,Il0 Jt! oun uauaH as 019s t!.lol{t! salualPuadapUJ uos el.. sor!\.{ sOAn::>eralt!d t!un 'It!l~AOp!::>lap so~paw soy:t! SOlua A op -!U! It! t!l..nUJWs!p le!Uowµlt!w u9p::>eJsHt!s t!l anb ~wo::> S3:'SOlJt!SOlap og.lt!l 01t! opt!luaw -µadxa t!1..t!l{o!UoIDµlt!w la anb 01 ap uap -uadap sart!!UoIDµlt!w sapepIsa::>au st!l -so/!lJ Sal ap l0,,/lUO:J la Ii pvpmqvsuodsa.l VI ,,/apa:Jua alslsuo::> OnOlleSap lap sea.lt!l st!lap apt!d 'olund alsa u3: 'sepIA se~do.ld sns .It!raUt!w ap sa::>edt!::> uos sor!\.{SOl anb t!lSt!l{o::>odt! o::>oda::>aUt!Asapas owalt!d 1011UO::> la I..awaWJt!npe.ill al..nUJWsw salpt!d SOlt! opadsal sor!\.{SOlap epuapuadap t!1'lel -auag U3: 'alualPuadapU! t!lJnpt! t!P~Ael t!lt!d sor!\.{SOlt! It!.lt!dald uaqap anb ua soy:t! soglel

ualln::>SUt!,Ilt!lln::>Oanb ap salUt! olad '(0661 'a::>m) est!::>t!l t!fap of!\.{OW!lW ra opUt!n::> 8r ap alpew t!rI..soy:t! os ap 0Ipawold pepa t!un laual alans alped la 'rZ ap 0Ipawold pl:?pa t!l t! salafnw ser I.. so\.m 9l ap 0Ipawold pepa t!un t! Ut!se::>as salqwol{ SOlopUt!n:) ' 'soy:t! sosa alUt!mp Ut!l -uawa.l;)UJ as pl:?pJUnwo::>el ua U9Pt!dpH.lt!d el !. sasalalUJ SOl'll:?lauag 01 lOd 'pepapos el ap osalgold la t!led lepuasa sa V!,,/vnunwo:J vp!a VI Ud U9pvdplJ,,/vd ns 'st!UJJyo st!l uagµw J9ua!l1b I..sauolspap st!l ut!WOl saua!l1b 'sew -.IOU st!l ua::>aJqt!lsa saua!l1b uos -salt!~::>ossau -ol::>ntHSUJsns I..pt!papos el{::>IPap 10,Iluo::>la uauaH anb SOluos asuapJUnopt!lsa u9~::>t!Jqod el ap allt!d t!lU!llb t!l Ut!uuoJUO::>019s anbune anb t!1..'(LL61 'uosuaAalS) "oPUt!w It! u9P -e.lauaj3 t!1" 0 "alUt!UJWop ast!p t!{" opt!urun t!l{ sal as soy:t! 09 e Or ap SOlJnpe SOl Y 'alUa.lanP aluaw -1t!101elalle::> t!un ap sOUJUU511ua 0 'salent -::>esauopedn::>o sns ua sauopezTIt!::>01 0 sau -ol::>::>a.l!p St!Aanu ap sou!uu511 ua SOlJans sns It!::>!}1pOWuapand 't!p!A ns ap pt!l!W t!P~ -as er alUt!mp la::>t!l{Ut!asap anb 01 .It!lapIs -uo::>alt! It!zadwa uapand SOlJnpt! SOl 'alUt!s -a.lalUJ eas oreqt!,Il ns anb Ut!.Iluan::>ua ou t!1.. anb ap eluan::> as.Il?p IV ,t!A!l!sod s~w epual::> -uo::>t!un aSlt!nOllesap apand 'U51~qurul -osolOloP I..nw las apand aSl!ldum::> t! Ut!Aou soy:t! sO.lau.rµd SOl ap ~olJans SOl anb t!luan::> as.lea 'st!l{::>aJs!lt!SUJseAHt!padxa ap odwa!l un las apaud pt!pa t!Ut!Waw tr] -ort!qe.Il ns UO::>as.lt!uoIsnI!sap 0 as..rµmqt! uapand uaIq o'sauopowold st!l t!.lt!d Ut!lapIsuo::> SOl ou apua lOd I.. t!pUt!podW! aluapyns uapa::> -uo::>sal ou salOµadns sns anb lapa::>ns apand U9!qurul o.lad ~zampt!w I..t!puaµadxa ns lod epualaJap I..oladsal uaqpal saua!l1b 'eUJ::>Yo el ua OgUt!l 011t! syw ap sel ua uaµaIAuo::> as pt!pa l?l.R:?lpawap st!uoslad st!'I 'oalJvaD Ii IVUo!sajo.ld o!vqV,,/l rap ola}Jl::>n.I}syw opoµ -ad la sa t!mpt!w pt!pa el 'It!lauag 01 lOd 'ayqlsod t!as owm aJqepnlt!s I.. opegpp Ut!l aSlaualUt!W t!.lt!d pnlvS ap SOl!qPlJ Sal Ii vp!a ap omsa za ua Ii sO:J!g91OJ!sd salsn!v ua:J!lva.l as anh o!.lvsa:Jau ua:JvlJ sO:J!S]J SO!qwv:J sos3: 'pntUaAnr t!1I.. pep -TIt!nxas el ap epIPl51d t!l uo::>t!lsnt!douaw t!l ua legnl auaH anb t!AIpnpoldal pt!ppt!de::> er ap epIPl51d el Ut!lt!d!l1ba salafnw st!~IV 'as.lt!SUt!::>UJS O::>ISJJ 0pPlafa ol{::>nw .It!ZTIt!al 0 sosad It!gle::> 'oPIdYl Ut!l lallO::> uapand ou ~elU.loJap t!lan} tIYlsa anb ap t!luan::> Ut!p as sOlInpt! sOl{::>nwanb ua t!JP la t!gan 'edela t!lsa ap on llt!sap lap st!alel sel Ut!luasald as (;'S1 e1qt!1 e u3: '(6S61 'uos){!lg:) alual::>al::>u9IsnTIsap ap Olua!W -e::>Ut!lsaap .las apand opoµad la 'st! ndwn::> uos ou salt!posO::>ISd st!alt!l st!lsa IS '0 qwa


lap St!a.lt!lap aµas t!un uo::>Ut!lUalJUa as ZaraA t!l ua Ut!,Ilua sOlJnpl:? SOlanb ua epIpaw el ug: ZafaA 't!p!A t!ldold t!l ap 0lua!W!::> -anbµua ap I..01..lap olua!W!::>auaAnral ap od -wall un las uapand SOy:t!sos3: LJnbe ap 1..0A apu9P t!? 'LOA I..os U51!l1b?owo::> sel~ald e lapuodsal ap I..pt!p!luapI t!ldold t!l J!U9ap t! laAloA ap pt!PIsa::>au t!1alslx3: 'SOldold selaw I.. saloleA 'sapnt!lJe 'solua!Ul!luas SOl Ut!U -!Wt!xa as anb ua u9P::>adso,IlUJ ap opoµad un las apand als~ 'VP!t2 VI V 0pv:J!:ft.ug!S oaanu un ,,/V,,/lUO:Juasa v"tnpvw pvpa VI ap vlaw vun 'leHsIA opt!asap Ut!Jqt!l{aldwals anb salegnl SOlt! Ut!rt!IASO~IV 'sor!\.{sns e leµ::>

e UOl~::>~papanb soyt! SOl alut!lnp opelOu -gl ueJqel{ anb sasalalUJ ualOrdxa st!mpt!w St!uoslad sel anb oYl:?,Ilxasa oN 'a,,/qn odwaH za ,,/vdn:Jo v,,/vd svaanu aluawlvl01 sapvp!t2!PV ,,/Vll0,,/,,/vsapua 0 sodwaHvsvd Ii sasa,,/alU! so!do,,/d SOl J.apualv ua 'u9!s,,/at2!p vI ua S?,,/alU! "/olivw un operall:?dt! lat!,Il apand zalnpt!w t!1 'eI::>ut!l -lodW! lol..ew ualaInbpt! st!lInpt! sapel~!Ult! sel 'opellnsal owo:) 'sosm::>al SO!dOld sns t! eralt!d t!1t! Ut!rap I..t!st!::>t!l ap uepnw as salOl.. -t!w sor!\.{SOl'sog!Wt! uo::>uales salua::>salopt! SOl 'v!a,,/vd vI ua sVPV,,/lua:Jsapvp!a!pv ua ,,/vdpJl -,,/vd ap aluapaD pvp!sa:Jau t!l ualuals t!!Hwt!J t!l ua sepe,IluaJ sapepIA!lJt! ua ut!qt!dpHled sal -ue sauarnO 'salt!pos sapt!PIA!l::>~sel ap OJoJ la ua 0Nw~::> un at!,Il p~pa t!ut!!paw t!1

-(Z661''1U~MAuoslaH) SOlaJJS~psaleHA sosaJns e anb s~w opopad lap sopaJa 0 ozeld o~hel ap sepuapual e arq~nqPle Jas aJaJed 0lqweJ 13 'soAµeWJou uos pepa euelpaw el ua le~nl uauaµ anb pepHeUOsJad ap SONweJ SOlanb ap eapl el ueAode so~zenety sOl 'soye ewaJem ap pepa el ap lopapaJle u9IsnJuo:> eun ap eapI el opuaAnpU! 'sopopad Asedela ap SO:>P9alSOlJod setyJatypepa eueIpaw el ap sauopdpJsap sel e ueJpuodsallO:> epIA el ap eJlaJe sOluaIwµuas SOl 'salped SOlap opepInJ la lOd u9pednJOald el 0 opeA oplU lap OpelSClla 'O:>lsn~douaw opelsa la uo:> 9pose as ou IJ!U,Wl!lIJ:J ap o:J!g910:J!Sd O!.lIJlUaauI la ua pePHeuoslad el ua lewlOu 0lqweJ 13 'u9pmµsns

el A pepaD~lqwe el e epuelalol

el '0:>~91 slsH~ue lap 'opalalU! la lOd olua~weluolJe aI-' seqanld ua one s~w uOleJUHeJ 'salepos A saleUOsJad seWlOU e u9~satype el ap epIualqo pepHNelsa A pepIpowoJ el UOJelUaWalJU~U?lqwe.l 'ezueuuoJ ns AsauoIspap leWOl eJed peppedeJ ns ua OlUaWaJJU!un AeJµJlJOlne Aepuapuadap ua u9pnuµusIP

ns

eun SOlJl?ewanJU!J sns ap ozuaIwo:> la AelUalenJ sns ap oplUI la a.qua UOle.qsow

olpmsa alsa ap saJa[nw sel 'soye SS A as a.qua 6861 ua A 'soye St A at a.qua eqelsa saJa[nw sel ap pepa ap 0leAJalU! la 1861 u3 'eqanld el leJnde Ie soye ZSA £'17 '8Z ap sapepa sel e ueJPuodsaJloJ anb sOluawow SOlua e.qsanw elsa uOlepelUOJ (Z66l) >rU!MAuoslaH '(L961'uoslaH) sepeHsJaAIun sel alqos 0IPl1lsa un ua saJa[nw a.qua OJl1lllJla eJed saueld SOl/" pepHeuoslad ap seJµsJlapeleJ

9dpµJed 'SOpIun sopelSa ap lelUappJO elSO:>el ua 'smw ap pepIsJaAIUn el ap sonnpe ap asep el ap saµed seJaJlal sop lOd epeWJoJuoJ eAµeluaSaldaJ e.qsanw eun'0961 ua aluaweAanu A'8S61 u3 ,soye sosa aluemp saJa[nw sel ap pepneuosJad el eNweJ? :sa elun.2aJd el 'pepmqelsa Manu eun A epIA el ap peHw l?l ap U9PIsue.q eun aluawarqIsod A o[eqe.q la UOJOSIWoldwOJ lOAew un 'souepul? salped sns Jod pepmqesuodsallOAew epµJed el ueluawpadxa

el 'OluaIwpa[aAua ap sotillIs SOl'eIsnedouaw el 'Je~oty lap SO[ltysns ap

saJa[nw setyJnw 'eluamU!J SOlap sopeIpaw AewalenJ SOlap 0PIuI la a.qua

pl1pIJ I1UI1!PIJIU iJp SIJJiJ[nlU SlJI UiJ PlJPl1lJUOSJiJd iJP SO!qlUlJ:J N9I:>V~I.lSaANI

aa

SVWa.l


sapt!pJUnwo::> sns ua seµelunlOA sapt!p!A!l -Jt! ua Ut!dp!+lt!d SO,IlOanb se,Ilua!W odwa!l owaw .It!feqt!,Il t! Ut!sa.illal soUt!ptm SO~IV 'pt!pm::>t!J lOI..t!W uo::>aslt!lsnfe uap,md sap -ep!A!l::>t!St!,IlOap 0 sof!\.{sns 'o!UoIDµlew ns ap 'Jt!pos t!P!A t!l ap 'sodwa!lesed ap 0Ipaw lOd t!A!lt!J~IS pt!p!luapI eun It!nOllesap ap sa::>t!dt!::> uos sauaµtO '(l££ 'd) lIept!u sa ou t!1..aluaWJt!Uopt!dn::>a 'o::>!llY::>aw un sa out!1.. O:>!llY::>aw 0~!lUt! un" :(Sl6 I) nag t!la~w owo::> ~pt!p!luapI ledpuµd ns oPIPlad Ut!l{anb ap 0lua!W!luas la uo::>Ut!panb as st!uoslad st!l 10l asa .It!UopUt!qt! IV '(Z661 "IV la Pl..oId) Sntt!lsa lap t!PWl51d t!l ap allt!d ua a.IJl1s aSlt!l!lal It! (186 I 'UJPJn~ I.. lsmH) u9Pt!dmo ns ap o!paw lod Sntt!lsa aua!lqo aluag t!l owo:) '(l861 'aal I.. zlun)J-TIl{sI ~1861 ')[::>!MsJt!g I.. naM)[Jt!g) o~Hsa"/d Ii snlVlsa ap epIPl51d t!l og!SUOJ at!,Il anb 01 't!PIPualxa effiWeJ t!l ua I..t!µtsnpUJ t!1ua ogzt!laPTI ap salOl sns I..st!::> -!W9uoJa st!ft!luaA sns uaplald SOra!ASOl't!u -.lapow I..t!pt!ZTIt!µtsnpUJ syw a::>t!l{ as pt!pap -os t!1 anb 01Ut!l ua 'Olt)d 't!PIpualxa t!ffiWt!J t!l ap salapTI SOl uos I.. saTIl!l st!alt!l It!ZTIt!al ap sa::>t!dt!::> uos 'St!IOJµgt! sapt!pmqt!l{ st!l ap olua!W!::>ouo::>lOI..t!W un uaua!l 'pepaldold t!1 ut!10,Iluo::> anblOd selo::>Jlgt! sapt!papos st!l ua opt!Aala Sntt!lsa un uaua!l u51!qWt!lsou -t!pUt! SOl 'odn.ill lap t!puaA!A.Iadns t!l t!.lt!d salt!puast) st!pt!lapIsuo::> se!U0wala::> I.. sau -op!pe,Il sel ap olua!W!::>ouo::>'la uaasod anb -.lod opt!Aala Sntt!lsa ap I..o~!lsa.ld ap Ut!zog soUt!pUt! SOlst!A!l!Ul!ld sapt!papos st!l u3: '(O86l 'snsuaJ alfl10 nva.tnfl 's -n) sopt!se::> sor!\.{UOJ uaAIA anblOd t!TI!Ult!Jap l:?zaqt!J uos ou Soy:t! S9 ap salOl..t!w salafnw O::>UJ::> t!pt!::>ap t!un I.. salqwol{ 01 t!pt!::>ap oun aluawt!pt!W!XOldt! 'olsandns lOd 't!lual Ut!qt!gt!d soUt!pUt! SOl 'st!pualAIA st!l ap Olsal la u3: 'st!uoslad st!l{::>IP ap u9Isasod Ut!la alUt!lape ua soy:t! S9 ap seu -oslad lod St!p!UalUt!W st!se::>O,Ilt!n::>t!pt!::>ap sa,Il Ist!::>anb uOlt!laAal 9861 ap st!::>!lsJPt!lsa sel 'sor!\.{SOluo::>st!µopeJs!lt!s syw aluaWJt!l -auag sauopt!lal I.. t!puaput)dapUJ t!PUµq st)l anb oglt! sa '(0661 'laguy I.. l..aqolOM) ,,/vgo/f o!do,,/d ns .J3ualUVW ap sa:Jvdv:J "IdS VPUV1.loduq aw,,/oua ap vunsa,,/ soUt!pUt! SO~It! eled '(t861 's!lua /). I..la)[ooH) oft!qt!,Il la It!fap ap s51ndsap seA!le::>H!Ug!s sapepIA!l::>t! ua opt!l::>nloAUJ Ut!l{ as anb SOl las ua::>alt!d sOl{::>aJs!lt!ssyw sopt!l!lal SOl ~ap ou I.. e aSlel!lal las t!Jlaqap Ol!lal la 'aluaWt!llaD'(S861 'assog I..lPlaqa 'SUt!A3:) sOlem SOµt!A lod opaJt!l{ t!lt!d Opt!l -t!dald Ut!l{as anb SOl uos ol!lal la uo::>sol{::> -aJs!lt!s syw ualuals as sauaµtO '(9861 'S861 'guHl{ag I.. itU)J) t!Pt!lnd!Ut!W 0 ept!gHqo Op!S t!l{ ou anb I.. t!P!A l:!!dOld ns 0P~!l!P l?l{ anb l!luas ap t!rt!luaA t!l aua!l aluawioµalsod

'Ona t!lt!d t!rt!qt!,Il I.. t!aut!ld 01 'aslt!l!lal ap -pap anb aluag t!1 'OnpIA!PUJ Ie ut!uoIseJo anb s51,Ilsa ap pep!lUt!J el ap sOUJUU51ttia saledpuµd slsµ::> 01 sel a,Ilua ope::>OloJ OP!S ell opt!gTIqo ol!lal la ~Ol SOl t! aSlt!l!lal uaq -ap salopl:?ft!qe,Il sOl{Jnw olad 'OµOtegTIqo sa ou el.. soy:t! S9 ap pepa el t! Ol!lal I3: '(9861 'Houqna I.. alt!,IlS) OZl?ld oglel t! u9Pt!aut!ld esopepIn::> t!un alaInbal ona olad 'elapueu -y t!puapuadapUJ uo::>lelUO::>t!asap sout!p -ue SOl ap t!Jlol..ew t!1 '(S861 'gpna I.. na)J '!l1Sn) t!uanq t!la ou t!::>!W9uo::>au9PIpuo::> t!l..m sonanbt! anb t!p!A el uo::>U9pJt!Js!lt!s lOI..t!WUt!qt!µodal salt!ffiWt!J sns anb lOfaW aluawt!laput!uy ut!qt!lsa anb ueJluas anb soUt!pUt! SOl anb 91aAal O!pntsa un 'zaraA el ;)lUt!mp opvn:Japv osa,,/gu! un uo:J ,,/VIUO:Jap t!walqold la Ut!lualJUa SOlJnpt! sOl{::>nw '(Z661 'xopew!. )[It!D) za~aA t!l alUt!mp epIA l:?luo::> U9pJt!Js!lt!s t!l ap salUt!llOdW! syw salopwald SOl ap oun sa pnlt!s t!uanq ua aSlaualUt!w 'epuan::>asuo::> owo:) '(1661 'lal{spt!lg I.. ut!wlawwIZ 'uos)[::>t!I 'OU!g -uol) ews!W JS ap lep!l1::>ap pt!ppt!dt!::> ns I.. sop!luas sns 'pepmAOW ns Ut!l..nUJWsIP anb SO::>ISJJ sewalqold SOl t! awal lOl..t!W aluag l?1 '(1661 'uolMel I..f...xaA V 'a.lt!ads) a::>afaAua aluag t!1 auuoJUo::> TI::>JJ!Psyw a::>t!l{as ouvs alUdwv:J!S,1Jas.J3ualUVW ap t!alt!l t!1 'onOllt!sap

-ZaraA l!j atUl!mp l!P!A l!j UO;) U9P;)l!]SIll!S 3p SOjapOUI

ll!UOPJajO;)

l!j.ll!lUaWnl!

CWO;) 'Sl!l3lua;)l!jd

uapand

'sauall

saPl!P!All;)l!

sl!'}


-aw sel le.illol ap awal::>al::>t!puagm ~st!law st!I ap u9Pt?lUaµOal ~allnJsa as odwa!l la anb ap t!puapUQ::> lOI..t!W Tv V 5t ap sapvpg 'opua!ll!Auo::> ~sa as anb 01 lod SOr!ll sns t! It!lda::>t!ap I.. uos anb 01 las ap oasap ~asla::>t!l{aqap anb auodns as anb 01 la::>t!l{ ap t!a.lt!l t!1 t! as.lt!::>lpap ap oJlsel{ ~opuapel{ ~sa anb 01 as.lt!l~ald t! Ut!zaldwa 'u9ls -aJold 'oluowl,Ilt!w 'olua!Wt!uoHsanJOlne 'salOl ap u9lSnJUo:) '5t v 6Z ap sapvpg 'st!wall -xa sauopowa st!l t!llUO::>t!IPlt!ng ua Ylsa as 'OlntnJ la llnllSUOJ l:?lt!d la::>al::> ap I.. llAIA ap odwan la sa t!lOl{t! ~soHnpt! owo::> t!pualadwo::> lauaNo 'soHnpt! las ap ort!q -t!ll Ia ua It!dpHlt!d '6Z v lZ ap sapvpg ,t!UJnbsa t!l It!JqOp Jt!olsnr Ylsa Jt!al t!PIA el ~opUt!uopUt!qt! UYlsa anb effiWt!1 t!1sOlay:t!dwo::> SOl uo::>It!al::>al ap 'sa.Il?d SOl uo::>pt!p!W!lUJ .laual ap 't!ffiWt!J t!1 lod op~ -allO::>las ou ap oasaa 'zz v 81 ap sapvpg 'sa.lt!d SOluO::>st!Ut!::>la::> I..St!PllnJold sauopt!lal leuuoJ ap 'salpt!d SOl ap aSlt!falt! ap 't!JWouolne ap oasaa '81 v 9l ap sapvpg _ :uo.lan] sona ap 0Z!l{ anb sauopdµ::>sap st!l I.. PJn0~ ap soµ -t!,Illq.lt!pt!pa ap sOlua!Ult!dn.ille alals SOl

1 '(9'S1 e~y el ase51A)t!ldt!lalOJIsd Ut!Jq!::>aou anb t!lpaw ast!p ap sOlJnpt! tZS' ap oµt!u0!l -san::>un e st!lsandsal sel ua 9st!q as 0IPntsa op~as 13: 'sasaw alUt!mp t!nUJ1UO::>t!lau -ew ap opeAlasqo an] sodn.ill t1 SOl ap oun t!pe:) 'sodn.ill alals ap olunrUO::>op~as un 9I..nt!lsuo::>as sasaw slas ap osdt!l un ap It!UY IV 'eau51gowoq pt!pa ap sodn.ill alals ua sop -IPIAIP sowalxa so::>µtY!l1bISd saluapt!d ap salt!slaASUt!,Il sauopt!Alasqo ap OA!ldµ::>sap apodal un an] olawµd 13: 'solPntsa sop 9Was lagO}I t!,Ilt!!l1bISd I3:

-ald (8l61 'Zl60 PJn0~

VOlA Vl

aa

SaSVd: :alnO~

'('lLL61 'ea60 1UVmvi\. ap t!l I.. (8l61 'a61 '9l60 'IV 1a uosu!aa1 ap t!1'(8l61 'Zl61) Pln09 ap eI 'Jnbt! leZTIt!Ut!t!ll:?dseµoal sa,Il op~ala Ut!l{ as 't!un t!pt!::>alUt!mp sop -µanbal salsnrt! salt!dpuµd SOll!U!Jap I..t!,Il0 t! aseJ t!un ap u9PlSUt!,Il t!1 l!qµ::>sap 'sast!l ua t!PIA t!l l!PIAIP ap opt!lt!,Il ut!l{ sogol9::>ISd Soµt!A 't!P!A t!1 ap st!dt!la 0 sast!J ap aµas t!un ua osa::>old la l!PIA!P ua alslsuo::> olJnpt! onOllt!sap lap 0IPntsa It! U9Pt!W!XOldt! t!,Il0 'zafaA I..zampew 'pntUaAnr t!l ap onOllt!sap lap st!a.lel st!slaAIP st!l l!qµ::>sap ap sywapv

~

1"1!d 0l;)!;) lap 08J1JI 011J ollnpl1 OlloJJI1Sap lap SI1}JOa1 '(l861 'guoM I..){::>o::>t!ad -ap zafaA el alUt!mp t!PIA el uo::>u9p::>t!Js!lt!s t!'1 'sepµaJald sapt!pIA!l::>t! st!l t! opt!::>lpap 'la){a'M) oPIs t!l{ anb 01 uo::> I.. t!P!A t!!dOld t!lt!d a.lqn odwa!l syw ap auodslP as ort!q t!1 UOJ 0lualUO::> It!lsa t!::>~IS 'OUJ!lW lOd 'opt!lualJUa t!l{ oun anb sauo!snTIsap I..sost!::> -t!,Il la ua ladt!d la t!UJI::>apanb ua t!Plpaw t!l -t!lJ 'st!µnuad st!l ap u9Pt?lda::>t! t!1owo::> JS~ U3:'owS!W JSt! aSlt!ln.IJsIP e.lt!d pt!P!UntlOdo el aluag t!1 ap t!µol..t!w t!1 t! a::>alJo zaraA t!'1 sauop::>t!JS!lt!s I.. so.ill0l SOl 'pt!pTIt!np!AIPUJ t!ldold t!l al::>aldl:?asanb anuuad 'lowal Ut!.ill 't!ffiWt!J t!l uo::>u9p::>t!lalUJ t!1anb soralA SOlap Jt!uopowa It!lsaualq la t!lt!d alUt!podW! syw UJs aµanw t!I .It!lualJUa ap I.. olua!W!luad -allt! UJs t!PIA t!ldold el ap sOl{::>al{SOl.It!lda::>t! las a::>aled salt!d SOluo::>sapt!ls!We laualUt!w I.. It!lIollt!saa 'spwap SOl uO:J SVt2!1v:J!:ft.ug!S ap zt!dt!::>las 't!PIA t!1·ap u9!slAal el auod sauopvp"/ ,,/tJUJ,,/oj ua alslsuo::> Olal ns '(£661 -ns anb 01 'oga zap pvp!~alU! VI ,,/vll0,,/,,/vsap ua 'MOlas I..set!H) pepa ns ap St!uoslad uO::>sap alS!SUo::>t!P!A t!1 ap t!dt!la t!UJ!lW t!I ap t!alel -t!PIA!l::>est!slaAIP l!lledwo::> ap pt!pmqlsod ledpuµd el anb t!qt!uuye (6S60 uos){µ3: 'sa.lt!ffiWt!J sapt!pmqt!SUodsal I.. el laual t!lt!d ol!lal ap st!st!::>e Ut!pnw as so~IV '(l861 'wt!N I.. xass3: ~S861'll{gµM salOl SOlap u9Pt!luaµoal t!1ap I..salsnft! sap I.. glag 'I..:>aal:) sopt!se::> uOlalAntsa saua!l1b -Ut!.illap uala!l1bal st!pUt!lsun::>l!::>st!sa st!po.l 'sout!pUt! SOl ap saluan::> 'sof!ll SOl ap alua!puadap aSlaAloA 0 agnf.. ap aluaWIepadsa -alJ syw st!ranb st!l ap t!un sa pepalos t!1 -U9::>lap aµanw t!I'Ol!laJ la '(0661'~neue-i\t!:) '(t!Z661 '.xal{S!dI..up{d~ I..lamw) sOlanqt! ua aSl~aAuo::> 'sof!ll SOlap saJt!lll t!ZUt!pnw t!1I.. o!UoIDµlt!w la :sa,,/vmwvj sal0,,/ sayeuOSlad sa{t!apI 0 smwou sns ua~l -::>t!Sl?pUt!lsun::>J!::> sns anb ua opt!.ill lap al.lt!d SOlVa1sn!v Ia oglSUO::>uat!,Il sosa::>ns soµe A ua apuadap t!P!At!l uo::>u9p::>eJS!ll?Sns '(qZ66 1 '(£861 'lUt!l~ I.. sst!l~) It!lauag ua t!PIA t!1 uo::> I.. smiIs!W oglSUOJ 'lal{S!d I.. up{dl?'M) sopow9::> Ut!lUa!S as anb uaN aSl!luas e uapnAt! sal anb svs0!lvt2 Ii sv,,/ la uo::>t!P!Aap oTIlsa un laualut!w I..selaw St!A -anu laJayqt!lsa ap sa::>t!dt!::> ut!lan] SOfalASOl -alUdJ111d sapl1p!a!pv UO:J .ll1lUO:J l?l!saJau aluag anb pt!pTI!ln ap eµt!lJnsa'M '(£661 'alqwel{:) t!1 'Jt!pos Pt!P!A!l::>t!l:?1ap ol{::>nw ua apuad 0nnpe OnOJJesao

9lt


/

-sauaA9f soff!.{sor ap osa.illo.Id rap u9~S!AIadns -e1uase rap ede1a 'peprreal eun owo::> 01!UJJ ~agnf..u9::>rap opaJt! I.. t!JledW!s ap pep~sa::>au odwa!l rap u9PRJda::>v '0£ v £'p- ap sapvP'3 'so2!UIP ,{ sa[l?pos sapl?pV1!pl? ap oasap 'l?P!A 'soff!.{sor alqos rO,IlUO:> ra er ua oUHsap o~do.Id rap U9Pl?1da:m '01uarw opuapaUt!Asap ?lSa as anb ap as.Il?ll?:>iad~Sr!1 <I9PezµOln\! opqnpolda8

-u0!lI1!JOssy

;)!Jll!P:PASd U\!~FilWV \!llod

/IJu.mo! UIJJ!JJWV JIjJ. 'U61

2:'L:6I@SOPI1A.1ilSalsotpaJil(]

'PfY109 '{ '8 lod ",(g0I0tpASd

'l!Hnplll!p~

III ap SalllJodUIal

[l11UilWdolilAil(] II! Apms

-I£g-m; -sgj!d '(aJqwa!A0u)

v

sa~!UlJl 501 UOJ Sllpllpose

I

u()')

6U '/£qlJ!lplisaJo

:aJn lfY1PV JO sasl11{d ill{l" ilp oppnpolcia8 SIlAmJ

ap l!llSanw

soy-e

soy-e ua pllP3" I

09

ua

9'51 V1IIlDlI

pep3"

I

os

""~"

09

os

OF

o~ '~_

--~/

"

"

, ~"

OWS!woUI1

~

a8nAU9;) ip.lsn

,

'--~-'--~ /--~~ --~-~i

~

-:-------

",ed seuoSlad SlQsa uos salU1!µodw! Ul?I ;mb? 'Olun[UOJ U3 'LI

'--~----~-;::;--~--~--~-~ SO[l'l S!ill " J"llJ I" ).IawoJ anb salolla

sOl ap olua!d=e

_________ -:::-...1 ""~

aw

"";""i

-----------~-----------

'9I

~O " O],ll!un ap mpn

ill

"lqureJ ou ep!" "1 "L.

--

sewaIqOld ",W .p sOlpnw ap esn"J 1?J uos sa'Ped S!W 'SI S"I ua otpnw

laual ;upod ou alualU<l[qeqoJd .nb sesOJ ,esuad ou ap A oSual anb 01 UOJ otpajSµes a\ll.IRU3Sap 01""'.1 '9

')2'~

=,.:"" so['H ip.lsn

",ed seuoSlad S"lsa uos salU1!µodUl! lI"I ;mb? 'olun[UOJ U3 'vI

;- -'--~-- ~--~-~--~--~-1

~"

~_-:

" " " 1

~

~-/

redpuµd

__ ~

U9P"droo;ud!ill

, , os, , OF, , O£, , ~, ----------I------------~ 09

o~_

~

sa pn[es "1 '01


';)Uj 'Jdoll)l'V pa.lf[V ap U9pl!ZµOlnl! UO;)oppnpolda~ 'UOSUJAa'J,[ jaJUl!Omd 8161 @ sopl!AJaSal sOljJalacI '5)(oog aUJlUl!jJl!g''IloA l!AanN '8l61 "Iv Iii UOSUjAa'J'['0 ap i!J!1 s,uvW vjo SUOSViiS ill{l ap oppnpolda~

'ZampeUI er i. PTIlUaAn[el ua OnO.IJesap lap sopo!lad

l'SI V1Ifi!>1::I

as u5lNwt!l ~solafns SOl ap st!sodsa st!l ap eµ -.l!Jt! slsTIJ?Ut!ns 9l..npuo::> PJn0D 'oµt!uo!l -san::>un ua sauopt!W.l!Jt! ap aµas t!un t! Ut!l -ol..t!w t!1t! zaA t!un 91slAa,Ilua as ~salt!uoslad st!puaµadxa ap oplan::>al la It!l!TI::>t!J t!led v:JH -a!pUOdSal anb sOlarns SOle 9!P!d as 0IPntsa alsa u3: '9'S1 t!mgH t!1 ua ut!llsnn as O!P -putd.L u9Pd3:J"IddVap Isa.L Ia 9zTI!ln as 'aluas ns ap sogzt!nt!l{ SO~IV -ald lap t!::>la::>t! u9pt!uuoJUJ owo::>Jse 'zalJ!U -ntsa op~as 'sauopt!lq el ap sOA!l::>adso,Ilal sOlep sOl{::>nwUt!JnPUJ -od I.. st!Jgolopolaw salualaHP ut!qt!zHRn St!ls!Aa,IlUast!l 'SOlt!p SOlap sauopt!lalwalUJ anb sOIPntsa SO,IlOlod sopt!l..odt! Ut!la Sona uOlap!ll as I..st!pt!qt!.ill uOlanJ st!lsIAa,Ilua st!l ap sOl{::>nw anb .It!uuHt! It! sogzt!nt!l{ sns 'Soy:t!sop ap s51ndsap t!pt!ZTIt!alolu~as t!JpuaJap 'pt!pa ap odrug un ua saluals!Xa ap t!lsIAa,Ilua eun uo::>'sasaw SOµeA alUt!mp Ut!l aluaWJt!Ut!was SOpelS!Aa,IlUa uOlanJ sOlarns seZUt!rawas st!l It!Ht!sal t!lt!d st!Pt!la::>Ut!::> -anJ saJt!llP!A!PUJst!pua.xa]!p st!l anb opow ap SOl 'alUt!lsalold t!la %OS I.. sof!ll t!JUal %08 SOPelJaSWUt!qt!lsa sO!p11lsasns anb t!J::>OUO::>al 'Opt!PlOA!p t!Jqt!l{ as %OZ; 'zaA t!un souaw Jt!opt!St!::>Ut!Jqt!l{as sOPOl'pt!PIslaA!lln el op anbunt! ~sonp!A!PUJ SOl sOpOl ua pt!pa l?W -t!UJUUal t!Jqt!l{%OL: 'salqwol{ Of>' SOlaa 'sem: -S!W t!l t! ualln::>o aluaWt!µt!sa::>au ou odwa!l -t!dwOJ sop ap sOA!lnJafa 01 I.. st!lsTIaAou 01 opt!UJUUalap un ua ualln::>o anb sONwt!::> SOl 'l!Jap S3: 'onp!AIPUJ un elt!d t!::>ypadsa 't!~OION ua salopop 01 'solalqo 01 'sodn.ill O,Ilt!m ua sOP!PIA!P uOlanJ sOlafns SOl 'SOY:t! pt!pa t!un t! Ut!p as aluaWt!µesa::>au ou PJnoD SOµt!A lod pt!pa ap soy:t! Sf>' I.. S£ a,Ilua ap lod st!pellodal sauopent::>nIJ sel 'sopelJnsal salqwOl{ Of>' ap It!slaASUt!,IlO!pntsa un UO.lt!Z SOl ap sayqt!suodsal SOl 'pt!pa t!1 anb syw 'saJt!l11lJn::>saloleA SOl ua sONWt!::>SOl Ut!l -TIt!al salopeloqt!lo::> sns I.. 'alt!A ap losaJold I.. It!pos ogo19::>!sd '(8L:6I) UOSUJAal la!Ut!a -anJ anb ap ogsaµ la t!Jllo::>as salt!slaASUt!,Il sOlep It!llodal Ie anb t!JHwpt! PlnoD VOlA Vl ao 'salt!uoslad sauopt!lal ap pt!PIsa::>au ~t!P!A SaNOI:>v~ga :NOSNIAal t!1ap ope::>~!s lap t!::>la::>t! olua!Wt!u0!lsan::> opt!AoUa.l un ~sopt!st!d SalO.l.Ia SOl A sof!ll SOl 'sa.rpl?d SOl ap u9peldaJe lo!.ew 'zap -TIeJ!. emZJnp lo!.ew '09 v 05ap sapvp'l

'S~UPSW sl?dl?la ap aµas eun ~U!lSW

eJHw

-lad anb t!puaP!Aa uo::>t!qt!luo::>as anb opUt!W


-Ut!,Ilt!l ap st!alt!l sel ua ort!qe,Il lOI..t!W :SOY:t! SB,IlOUOJ!U o!Uowl,Ilt!w ns ua!U uelgol 01 ou OS SOl ap u9PlSUt!l.L '55 v 05 ap sapvp'1 sel{::>nw 'pep!W!lUJ el ua slseJU51lOl..BWuau 'ep!Ualqo u9p::>t!JS!lt!Sap opt!~ la ua sauopeµ -od salarnw St!l anbuny 'alqwOl{ lap el anb IPJHP sym Scllarnw l:?lap l:?pIAl:?l'o,,/aw!,,/d 'ona· -eA sendwe ualS!Xa ~u9Pentls l?J !.0!U0IDµlelli ult!d sauozel Sl:?FBAaja.go I.. 'soy:t! 09 I.. OV la 'u9pedn::>a el UOJ u9pt!laJ ua It!l!A empn.Il -sa eAanu eun .mw.IoJ 'sauop::>ala Sl?AanUla::>l?l{ III sOl e u9PIsue,Il ap sopoFad SOl alUt!mp ap odwa!l sa ~U9Pl:?nJt!Aaa.Iel· ap Jt!UJJ p :t!l SOFas syw st!walqoldul:?lUalJUa anb olad -npt!w pt!pa t!l t! osa.illUJ '05 v !;it- ap sapvp'1 'salqwol{ SOlap SBlB salel!W!s saleHA st!dula 'u9Pt!Jn::>adsa t!lua aluaWJt!dpuµd uaua!l sCllarnw st!l anb t!UU!Jt! uOSUJAal sopt!st!q saluan::>asqns sopoµad SOl ap seA!l 'OSt!::>t!lJI..u9pnUJWsIP ap sOlua!W!luas t!uop UO::> SOlntn] sopoµad SOlut!lua.gua I..oPt!::>IJ1U -t!lUCllI.. saAalq sauopdµ::>sap St!~lt! -lodold 'oglt!qwa UJS 'pt!pa t!Ut!lpaw t!1 ap -gls Clp a::>alt!::> t!PIA ns 'st!pen::>apu aluawew u9P~SUt!,Il t!1 uo::>t!UJUUal aluaWt!::>!syq u9P -!UJW St!lnt::>n,IlSaosnpU! .leal::>t!.lt!d sowalxa -dµ::>sap ns 'soy:t! Sf1 ap salOuaw Ut!.lCl(81:61) Ii. sowalUJ SOSln::>al SOl ap ua::>ale::>sOIAald uosUJAal ap salt!~µo sodn.ill SOlowo:) sopoFad SOlua (Ort!qt!,Ilns ua 0 0!U0IDµlew 't!p!A t!l ap opCldst! ns ua) sauopt?.Ilsn.IJ ua.gns anb SCl.lqWOqsou -~le anb a::>ouoJai u51lqwel uOSUJACll~st!,Il t!pe::> ap olua!Ull?u0!lsan::> la I.. OWS!W oun UO::>t!nplt! t!q::>nl t!un 'si"lt!uopowa SOWOl -sanw sns ap sOlpawold Ut!la uOSUJAClllod St!pelP st!pt!xa sapepa st!l 'SOllt! f1£ SOlI.. O£ -se,Il t!uoIse::>o t!sualUJ u9pt!nlt!Aaal t!l ~epIA SOl a,Ilua It!UJUUal I.. 6Z SOlI.. 9l SOl a,Ilua It!Z el ap Pt!lµll t!UI!lW t!1 t! 0::>~910::>1Sdalsnrt! un ~1t!HAt!lnt::>n,IlSa t!l ap SO!lOpt!JS!lt!sUJ -adwa apand soy:t! O£ SOlap U9P!sUt!.Il t?l'Jsy sopadst! Ut!::>y!pow as ~pntUaAnr el ap op 'sopo~lad SOlap It?U!}la I..o!dpUµd It! 0lut?m -ollad lap u9penlt!Aaal I.. u9lslAal t!un a::>np ua U9Pt!~1t!A ap sCluaglYw ualslxa 'syw -apy 'opunw la Ii. 01..la ua sapt!pmq!sod seA -Old as ~empt!w pt!pa t!l I.. pmuaAnr t!1a,Ilua 'pt!pa uUt!lpaw t!1 ap S!Sµ::>:t!mpt!w -anu clp t!PClnbs!lq t!1eled 'lelap~suOJal I..It!U OJn::>UJA pt!pCl el ap U9P!SUt!l.L '5t- v ot- ap sapvp'1 -o!lsan::>.t!.led SOluawow SOluos u9PIsUt!.Il ap 'ort!qe,Il la ua t!ZUt!At!as 'OlP!U O!dOld la sopoµad so'] '0,Il0 Ut!P!U! anb st!Aanu UCl::>al a::>ClJqt!lsa as ~sauop::>ala saledpuµd sel ap .lOp -edt! I..ept!wµd ns uaplClld Sl:?alt!lsns opUt!nJ -apalJt! t!IDl::>n,IlSael al..n,Ilsuo::>as 'salUt!µod eUJUUal opoµad un 'opoµad asa clp U9pnl -W! selaw selUt!n::>seun Ut!lda::>t!as :Olua!W -OAa t!1t!lt!d salt!pn.I::> salt!HA st!wal I..onOllt!s -t!luase la a::>npold as 'ot- v rr ap saplJp'1 -ap ap Sl:?alt!lst!pap aua!l t!PIA t!1ap aJqt!lsa 'soS!Woldwo::> sOllOd opoµad ept!:) 'Ol!lal la 0 o!UoIDµlt!w la owo::> SOlal::>UOJsosa::>ns ap sOUJUU91ua uauyap as opt!de,Ilt! aSlaA ap salUt! olqWt!::>ap alUapCll::> pepIsa::>au eun I..t!l{ ~t!lopt!llegsap S!Sµ::>eun sopoµad SOlanb ua slseJU510Z!l{UOSUJAal auodns SO,IlOt!lt!d anb St!.Ilua!W 'aAt!ns U9P!S 'It!POSO::>ISdonOllt!sap lOµal -sod un It!gnl laual apand anb ua pnt::>auas 0 -Ut!,Ileun sa SO~lt! t!led ~lt!HAt!IDl::>n,IlSat!1 t?Jp.lt!lzaraA ap opoµad un als!Xa 'soy:t! 08 SOl t!::>Y!powI..t!loqelaa.l as anb ua opoµad :soy:t! O£ SOl ap u9PIsUt!l.L -rr v 8Z ap sapvp'1 ap s51ndsap aAIAanb aluag el t!luel opuals 'og 'aslalawoldwo::> ap oasap la I...It!lOldxa ap -It!qwa UJS 'u9Pt!g!lSaAUJ ap SOlt!p clp t!lIeJ t!l oasap la a,Ilua opWUo::> als!Xa ~O!UOIDµlew lod t!la elos t!un owo::> t!laplsuo::> ClSopnuaw la I.. u9Pt!dmo ella::>ayqt!lsa 'st!law l!UYap t! SOllt! S9 ap pt!pa t!1 ap s9ndsap opoµad 'sauop::>Clla la::>t!l{ap Oluawow la sa :olInpt! la OpOl anb 9A.lasqo u9Nwt!l uOSUJAa,] 'opunw la uo::>sa::>t!dst!l opunw It! t!sa.illUJ as '8Z v ZZ ap sapvp'1 'o!UoIDµlt!w la::>t!l{ap pepIsa::>au 't!P!A t!1I.. 01..la uo::>u9P ae,IlUo::>as 'It!lffiW oPIA.las Iat!ZTIt!al as 'pt!p -eluo.guo::> :zara A'a1uvzapv ua 59 ap sapvp'1 'It!HA0PP la -lslaAJUn t!1t! alslst! as 'salua::>salopt! sodn.ill ua t!pUt!podW! Ut!lg ap owawow un ~lt!gan SOlI..t!TI!Wt!Jt!1Ut!uoput!qt! as :t!lJnPt! t!P!A t!1 lOd t!la t!l t!lt!d u9Pt!ledald t!1It!gnl aua!l I.. e eUt!ldwal U9P!SUt!l.L 'zz v Ll ap sapvp'1 :elaUt!w aluaniliIs pt!pa t!Ut!lpaw t!l ap sozlan]sa SOlual..npuo:) t!l ap aSl!qµ::>sap uapand sopoµCld SO~ ' 'zaraA t!1 t! u9PlSUt!l.L '59 v 09 ap sapvp'1 'uoSU!Aallod SOlµ::> 'st!PIA sns la::>anblrua I.. aSla::>auaAnr -sap onOllt!sap ap sopoµad SOl e,Ilsanw [S1 -al uapand anb souanbt! t!lt!d U9pJt!Js!lt!s I.. la!l{::>Ut!)I)(e.xm ap odwan sa ~t!lnpt!w pt!pa t!l ap t!lnt::>n.Il t!l~y t!1 '(8861 'qnrun -::>n,Ilsaer ap olqWt!::>ap sopoµad) u9PlSUt!,Il -sa t!pungas t!un ap u9p::>n,Ilsuo::> ~zalnpew ap SO,IlOUOJ sopepzawa,Ilua (t!Jnt::>n.Ilsal?J ap t!l ap u9pt!ulwln:) '09 v 55 ap sapvp'1 u9p::>n,Ilsuo::> ap sopoµad) Pt!PHNt!lsa t!A 'aluap -!It!lal ap sopoµad t!JnPUJ anb olJnpt! onOllt? -yns an] ou pt!pa t!Ut!lpaw eI ap u9PlSUt!,Il UOSUJAal t!l alUt!mp opµm::>o oNwt!::> la IS OV SOlclp SIS -Sclp ap 0lapow un osndold 'solt!p SOl ap u9Pt?lald -µ::>t!l alUt!mp t!pt!uuoJ t!mpn,Ilsa el ap u9P -lalUJ t!l ua e::>yy.illoIq u9peuuoJUJ 9aldwa -l:?::>y!powt!l ua I.. empl:?w pt!pa t!l ap u9PIs


ap se~ale,IlSa st!l 'oga lap onOllt!sap lap 'u9P SOy:t!6Z SOl I.. £Z SOla,Ilua UO.lt!Se::> as saua!llb ap l:?µol..t!w l?1 'pmUdt2n! vI a1uvmp PVP!WHU! -empt!w ap sosa::>OldSOlap ept!nt!lap U9lSlA eun 9ga,IlU3: 'sop!Un SOpelS3: ap salUt!nµq vI "/v~Ol ap vpuvµodw! VI 911vsa,,/O!pmSd 1'1 syw I.. salOraw SOl allua Ut!qt?lsa anb sO::>YP '('U:l61'lUt!n -adsa salqwol{ ap saleHA sopp SOlap st!sop -leA) sOpt!lJnsal salo~aw SOl a,Ilua It!l~Y ap pt!pmql:?qold louaw Ut!JUal IIsalt!IJOst!1I -nUJW seµolS!ll 9UOPlOdold 0IPntsa als3: '(LL;61 'uosnw) t!lSI4a,IlUa t!1 owo::> sopeJ!J!sep SOl anb se,Ilua!W 'soye elt!d SOJ!lu5lPIsoµt!uo!lsanJ opUt!Zffiln 't!se::> OS SOl e u9Pt!ldt!pe lo~aw Ut!qt!,Ilsow S0P ns ua It!lauag 01 lod 'l96 I ua alqwol{ t!pt!::> -t!Z!Ut!glO I.. sO::>!l::>Yld I.. IIsoPt!.illalUJ ua!q" t! 9lS14a,IlUa lUt!ITIt!A'ZS61 I.. 0%1 a,Ilua Olar owo::>Sopt!::>!J!St!psaluaJsalopt! SOl'ogleqwa UJS 'salua::>salopt! sOl{::>nwap t!::>!lsµapt!lt!::> -ns t!pt!::>ap .It!gOl{la ua St!PllnJOld St!lslAall ua!q syw las Ut!palt!d SOgSt!l sosa ~salolt!A -ua 9ZTIt!al It!poS ogo19do,IlUt! un 'Soy:t! sop I.. SS6 I t!lSt!l{ 0l"It!t!pe::> ap I.. OHS9dold ap t!puale::> el I.. u9p::>adso,IlUJ ept!::>aluauuoµalsod t!1 'u9pt!apI el 'zap!Ul!l t!l owo::> SOgSt!l ap soµt!uo!lsam UOlt!!AUasal as 'u9Pt!npe.ill ns t!puasald t!1ap l!llt!d t! sopt!lJnsal saload SOl ap s5lndsaa 'soµt!HslaA!lln soyt! SOlalut!lnp I.. sO::>~910!sy 'so::>!SJJsauawyxa l!::>apald ayq!sod anJ ON 't!pua::>salopt! el al SO::>~910::>ISd uOlafnpuo::> as ~salpt!d SOl t! OpUt!lsIAa,Ilua -Ut!mp SOlSIASOA!lt!gau SOgSt!l SOlalUt!lpaw t!mpt!w pt!pa t!l t! t!soHxa U9Pt!ldt!pt! t!1 l!::> saTIlUt!JUJSt!µOlS!\.{uOlalAntqo as 'u9peg!l -saAUJap sOpOl51WsoslaAIP UOlt!Z!TIlnas -apa.ld TI::>J}1p t!qt!lJnsal'lt!TIW!s opow aa 'sauoIsaJold sns uo::> 'sog!UJt! ap Ut!palt!::>(v) I.. Jt!luaw pt!p 1I0l{::>aJs!lesaluaWt!wnsll t!Jluas as t!µol..t!w -auuaJUa t!un It!nOllt!sap ap pt!pmqt!qold .101..t!wUt!JUal(£) 't!ZUt!guo::>ap salualt!::> I.. sal el I.. It!laqH eqelapIsuo::> as % Il '1t!lpunW t!pungas t!l ua 0PHt!qwo::> eJqt!l{ -ualPuadap Ut!la (l) 'aSl!llaAIP ap sa::>t!dt!::>UJeuan9 t!µol..ew t!1 'ept!goqe t!1I.. t!UJ::>lpawel t! t!qt!::> Ut!la (1) :st!Pt!l{::>!psapst!pueJUJ uo::>salqwol{ SOl 'sauoIsnpuo::> o,Ilt!n::>t! 9Aan 'ept!Unt.lOJt! -lpap as %Sl I.. oPt!PloAIP t!Jqt!l{as %SI 'op I.. zTIaJ epUt!JUJ ap salqwOl{ £Z uO::>lOWt! ap -t!st!::>t!Jqel{ as %S6 '(salt!19P 000'0£) a{qelap salualt!::> I.. st!JlJ Op!S Ut!Jqt!l{sepUt!JUJ st!l..n::> -lsuo::>t!la 0lpawold lenUt! osalgUJ la 'soyt! salqwol{ £Z apu9Pt!lt!dwo::> t!1'oglt!qwa UJS lv ap t!la odn.ill lap 0lpawold pt!pa t!1696 I 'salt!luaw sapt!pauuaJUa sel I.. oUt!ldwal sal u3: '8£61 ua oPt!pM luv,,/9 O!pms'3. lap allt!d -alUJJsa ap olua!UJt!ua,Ilua la 'st!yn st!l aSlap It!WlOJ elt!d sopeuop::>alas alui}wt!sOpt!P -lOW OWO::> sOl{::>al{ ap ~d t! t!lJnpt! t!P!A el -!l1::>Op!S Ut!Jqel{ anb soµt!HslaA!lln salUt!!p -ntsa 89l SOla,Ilua Ut!qt!lsa SD::>Ut!lq salqwol{ ua saleuopowa sapt!pauuaJUa ap onOllt!sap la lpapald alqrsod anJ ou 'Oldwara .lOd ~sal sos3: 'vv6 I I.. lv6 I a,Ilua Plt!A.lt!H ap pt!p!SlaA -!Un t!1ua opt!npt!.ill Ut!Jqt!l{as anb salqwol{ -uapuald.lOs UOlt!lJnsal sant!lap SO~N 't!lJnpt! t!PIA t!1ua 01!X51lap '176 ap It!UJPnt~UOl 0IPntsa un ofnpuo::> 'plt!A -It!H ap t!UJ::>lpaWap t!lams3: t!1ua losaJo.ld alut!UJWlalap 0::>!U!l la sa ou TIlUt!JUJaluaN -Wt! la anb e::>!pUJanb 01 'sopvnnsa,,/ sa,,/o!aw I.. t!,Ile!l1bISd '('U:l61 't!a61) lUt!ITIeA agloa9 Of SOl a,,/lua vqvlsa SOlVW samuvju! SalUa!qwv VaIA VI V UOJ sonp!t2!pu! SOl ap %Ll 'Og,,/VqUl3 U!s 'sop NQI:>V ~dVaV :~NVllIV A -vnnsa,,/ sa,,/oad Of SOl a,,/lua uvqvlsa (SOlVW) SO!,,/ -OPvjsHVSU! samuvju! saluawuv 0Pvluaw!,,/adxa '(6861 'ss!llaiO u9PIsUt!,Il ap Sopoµ uV}qlJlj anh sa,,/qw0'1 SOlap pV1!w VI alu3WVpVW!X -Q"/dvanb t!,Ilsanw I.. (t!li:61 'lUt!ffit!i\) sopt!lyns -ad SOl alUt!mp t!PIA ns leu0!lsan::> t! Ut!zald -a.l SOlt!luasaJd £'S1 elqt!l l?1 -sopt1llnSd"/ Sd,,/oad -wa opUt!n::>sept!l{::>IPsapualuals as opnuaw SOlA s0pt1nnsa,,/ sa.lO!aw SOlowo::>sopegoIt!lt!::> e 'ort!qe,Il ns uo::>u9pt!lal ua uaJq Ut!luals uOlanJ SOY:t!OS SOl t! anb salqwol{ SOl ap as ou salarnw st!l anb aluan::>alJ sa owo::>olad soy:t! sOlaUJ!.Id SOl I.. salt!ffiWt!J saluapa::>alUt! ~t!puals!Xa ns t!::>Y!lsnraluag t!1anb ua euuoJ t!l aµed ua sa 't!PIA el ap oap~u la sa o~t!qt!,Il 't!pUt!JUJ t!1 ap U9Pt!lt!dwo::> el anJ O!pntsa I3: 'salqwol{ SOl ap st!l anb st!pUnJo.ld syw lap salUt!salalUJ syw sopadst! SOlap oun uos salt!l!A S!Sµ::>sns 'u9p::>t!Js!lt!s souaw ua::> '(pt!p!A!lt!lauag) zamp -npold sal owo::>I.. 'oPt!1 ~UJU t! Ut!Aou anb -l?W el e I.. (pep!Ul!lUJ) t!pua::>salopt! t!l t! uap -uodsallO::> anb sel aluaWJt!padsa 'uos){µ3: sopt!ged lew soaldwa las ualans anb "::>la 't!lauuaJUa 't!,Ilsat!w 't!lopapuaA 't!lSM::>Yo .lOd Sl:?Pt!alUt!ldsalt!l!A st!dela sel ua onOlles -ap lap saJt!dpuµd st!alt!l st!l 9UUlJUO::>U9!q 't!pt!lal::>as :lIsoUJUawaJ soft!qt!llll ua~!st! -Wt!l 0IPntsa la anb t!~ast! (CUL:61)lUt!ITIt!A al as larnw t!1 t! anb upwo::> sa 'opungas 'syw zaA t!un 'oSt!::>t!lJap sauo,Ilt!d ua sopt!lla::>ua UOlap t! It!zadwa anb uaua!l 'Ut!Aas sor!\.{ -aUt!uuad SO,IlOanb st!,Ilua!W 01r<51UOla!Ant aSla::>ouo::> SO~N 't!P!A t!1ap SOlal SOl t! Ut!qt!lualJUa SOl opUt!n:) 'l!lledwo::> t!lt!d odwa!l uaua!l ou anb emweJ t!I I.. o~eqt!,Il la UOJ sopt!dnJO as sa.Iqwoll sosa anb ua l?p~paw eI ua u9P -t!ldt!pt! ap sows!Ut!::>aw SOl I.. Olua!UJt!lUOlJt! Ut!lUYlsa sopµew snsl. st!sodsa se1 'salafnw II

ll


oa::>nqla I.. eU!lewqns eJ2oloanble el ua 9PIU! SequapBd sOl B lBzµre~lO B1Bd pepa ap soµ as alqtuol{ un 'so1Je elualen:) sns ap OPIU!IV -BllIqlB so~ua!\-llBdru~l:? alUaWeAH!Sodold 9ZTItln Plno:) anb ua ?~de::>UJl{aSla::>t!l{aqaa 'salUt!salalUJ a salUt!lqlA uaAlanA as-sopµ.x ·~UBmB1\ I.. uosU!Aal 'Pln09 ap sOlpnlsa -nqt! ASOSJnSUJUt!la l:?puaJsalope t!t alUt!mp sOl ap SOpl:?~rnSalsOl t!ledwo::> t'S1 etqt!l Bl anb salqWOl{ SO~IV 'ep!A Bl ap edt!la t!A SOIOn.LSa SO'I ao -emu eun t!lt!d u9P-eledald t!l sa pt!pa t!lsa ap V:::>LLJlI:::> A NQI:>VlIVdWO:::> 1010P I3: 'loµalUJ opunw la Ut!lOtdxa syw zaA eun I.. {t!uopedn::>o areZ1pualde ap opoµad ns 'olua!WlplOwal ap elrn::>O ap oA!XaIJall! a oA~sJndwo::> oreqB,Il la Ut!rap salqwol{ SOl '(soyv SOUdW 0 spuI) Of Sal V a~uaµ.xo::>e.la~n eun uo::> eprnal J?Z!Ilb 'pep 'saJt!lualt!d ou salOl ap sOlapow 0 -mnbue,Il t!llap oPt!.illOl laqel{ 9~lOdal sorra ap t!J.lol..t!w Bl 'soy:t! t!luan::>up sns ua sa.lq SO,IlSaBWUt!qelluo::>ua sOl{::>nwt!la.l.lt!::>ns ap U9PBPHosuo::> ap opoµad alsa alUt!.Il1Q '(e:> -wol{ SOsa ap o~pntsa la 9nU!luo::>lUt!ffie1\ -SBRIBdwo::>sns ap sa~uap!sald SOlua UOl -!l9mau t!lollap t!un 0 OA!Sa::>xaIt!uopedn::>o lap e::>la::>e sOPTIJUO::> Ut!qB[aua.l t!l -a!llIAuo::>as sapels!Wt! Sa.lOrClWsel I.. SOIUOW 0.ill0I) 01!X51 -UJall sns ua ut!qt!lsa saualnb ap salBuopowa -~BW salOraw SOl ap Ut!qeln.I}sIP anb salq -WOl{SOl -sopeua,Ilua oPIs uBJqel{ ou salt!n::> seranb sel anb se,Ilua!W ~Pt!P!W!lUJ el ap olua!W!e,Ilal un Ut!qeraua.l alUJaA sns ua salq SBl B.lBd St!alel UOla!UJnse I.. 'elnpBw pBpa Bl ua aluawBl~q~s UO.lBndwt! as SBlane::> -w0l{ SOl ap saluama.IJ SJ?Wst!::>~910::>ISdst!r -anb sel 'lB<lpnU effiWt!J t!l e as.lt!::>lpap I.. sel sns ap sauolled SOl -sopogau ap salqwOl{ SOSOl!XaSJ?WSOl ap sep~A SBl e 9lpualxa as -alle::> sns lepTIosuo::> e 'aslt!zlOJsa t! Ut!Jpual salqwol{ SOl 'soy v 5r Sal Ii 5Z Sal a,,/lU'3. U?~qWt!l sO"~msosa ap oluCl!W!::>anbµua 13: '(CUL.61'lUt!ffiBf\) s0!U0wµtew sa.load SOl .l;mal ap sapt!pmqeqo.ld SBHt!Ut!JUal soy:t! o£ SOlap s51ndsap Blsel{ o!Uowµtt!w la UO.lt!gla~ -sod anb SOl I.. (pt!p!W!lU! t!1t!led peppBde:> t!l .lenOllt!sap ap salUt!) soy:t! £l SOl ap salUt! opt!se::> Ut!Jql:?l{as anb sonanbv 'OS SOl ap salUt! opelt!das 0 Soy:t! O£ SOlap s51ndsap opes -t!::>Ut!Jqel{ as sopelJnsal saload OS SOl ap £z anb st!,Ilua!W 'OS SOl e sopt!se::> Ut!paUt!uuad I.. Soy:t! O£ ap pt!pa t!1 ap salUt! aJqt!lsa OIU -owµtew un Ut!JUalsOpelJnSCll salOfaw OSSOl ap 8Z I.. 'ZTIaJ 0!U0wµtl:?W un OPt!.illol eJqt!l{

or

'(Iv -d 'qu61 'luemeA) ,DueWOl almqpxa un ela!A!A anb opeladsa eJlqel{ as anb lap O!Pl1lsalap alqwol{ owµglla ela Jse U!leI.. 'aluapsuo:) ep!A ns ua elaµbawa e1JagS1?lqeAlas el anb lµµmad ap s01Je as SOle zede:) anJ aluawreug '"alloN lap elo>Ieo ap sap!Ueld S1?1ua e1Jagselq MIas el ap aw -ellap un" e legUl!s ewalU! ep!A eun ueJla~ns S01JBvl ap pepa el e seAµ;Jal..old seqarud sel..m alqwOl{ la:)lal un 'elS!UOp!qp.pcaaluaw -e:)!p!ldw! a eJselUl?Jap ese:) eun 91..I1llSUO::> 0.Il() 'oauY.IJaHpaw la ua 0pUTljOld lew ua

-lu-emeA-::r

OOS$ %£l

%01 %£6 %LS %LS %Ot

a~lOa~

%OS

%0 %£ %0 %09 %0

%£S

%LZ

-"{u1?dwo:::> pu-eUMOlg'al»n ap u9peZµOlnl! uo:> oppnpolda~ ap LL:61@ sopeAJaSalSOl{:><llaa 'lu-emeA-~ ap ain 01 uOJl111dl1pV ap opewo,l

000'£$ %99 %Lt %Ol

%Ll

%Lt

pt!pµe::> el t! salt!19P ua 0lpawold ll:?nUt!u9pnqµtUo:J aluala::>xa 0 ouanq owo::>aqµ::>sap as SOr!llSOl ap opt!lJnsa.l 13: alped lap pepIslaA!lln t!l e sop!l!Wpe uOlanJ SOr!llSOl u9~SIA.ladns ap pepmqt!SUOdSCll e::>odaua!l lent::>t!oreqe,Il 13: Soy:t! OS SOle sOJ.lqwos pt!lS!Ull? ap sauo,IlBd SOY:t!OS SOl t! le!U0wµtew ost!::>t!ld t!lJnPt! epIA t!l UClCl.lpt!Wt!1lOd opt!UJWoa alped la uo::>u9pe::>Y!luapI 9raIJal ela.l.lt!::>Clpu9p::>ala t!1 olUJnb oW!lW la ua t!lsand pt!PTIt!uoslad el ap u9Pt!.illalUJ el 'pepIslaA!lln el u3: Soy:t! OS SOt t! oxas lap lOwal I.. Pl:?PIAISt!d'ows!W oun ua st!pnp 'ows!W!sad olt!w TIlUt!JUJalu<llqwy

sopvunsa.l sopvllnsa.l sa.load or S01 sa,,/o!aw or S01 l.NV~9

S3~03d

SOl

OIOJil.sg: J..

s3~oI3W

¤'Sl

130 SOl

SOOVl.l0S3"M 30

NOJ:)V~VdWOJ

V1HV.L


U9pdµ::>sap elleuuyuo::> ap It!le,Il Ie sOHd -wt! syw sall:?HAsopoµad 9zTI!ln 1UVmV 11 'U9Plsut!,Il ap SOlUOJ saledp -uµd sopoµad SOlopuepzawa,Ilua 'alUt!lape ua S01}t!S'9 SOl ap soy:t! OJUJJ ap pt!pa ap sopoµad ap sauop::>al..old 0Z!l{ U51NWt!luos -UJAal 'opoµad ept!::>ap u9Pt!U!UUal el I.. op -!U! la .zµaJ!p t!µpod sonpIAIPUJ SOlelt!d anb epouo::>al ua!l1b 'uOSUJAal ap st!,Ilsanw st!l ap sopt!lpawold uOlanJ pt!pa ap sopoµad SOl ap It!uy la I.. oP!U! I3: 'u9PlSUt!,Il I.. oJqwt!::>ap

3fn S,Uvw

oluaJnqlnt oun uo::>eqepzawa,Ilua as 0lua!W -payqelsa I.. olua!WelUaSl:? ap alUt!podW! op -oµad t!pt!:) 'soy:t! S'v!. 1;1 ap sapepa sel a,Ilua (soy:t! s1as !. OJUJ::>a,Ilua eqe::>leqe oun ept!::» odwap ap sopoµad OJUJ::> 9Z!I!ln uosu!aa1 'SOWSlWISua 5alUt!l.IodWI uos OUSOgUt!l 5aJt!lanb e;ndW! anb 01'pepa ~peJ ap uag.rnw la oPueNWt!::> 'sodn.ill souaw 0 sym opezH -!In laqt!l{ t!Jpod 'salt!ln::>!llt!d pt!pa ap sog UOJ sodrug ala!S ua 9lPIAIP 501 anbunv 'eau51gowol{ pt!pa ap sodn.ill ua sowalxa -Ut!l

-~61 'UM.Olg'aIll!! 'uols09) 3fn 01 UOuv#vPV '~Ul!mI?A'3: '9 ~(SL61'JdoU)l ''[loA I?A<lnN) v fa SUOSV3S 3ZU "IV 13 uOSUJA<YJ 'f '0 ~£v-££:(U61 <llqUI<l!AOU) 6Zl iU1V!!{:Jliscl fa Ivwno! UV:J!.I3LUV '".GloIO\PASdIl!luaUIdojaAao UJ APnlS Y :<lJ!!lJnPY JOsaseqd <ll{l."'PJn09 '1 '~ <lp°PBldI?PY

pep!luap1 eI ap epanbs!lq :epua:>salopv

e.la.l.ll?:> eI ap u9pepHosuo:> ey A pep1Ul!lU1 eI .Ie.l~oI :pnwaAnI olua1We:>U1?lSa Ia elluo:> pep1A!le.laUa~ ey ap owa1WpalqBlsa 'Ieuope.laua~.lalU1 OPTIJUO:> 'SOyl? elU1all 501 ap SeAtSa:>xa sauOl:>:>~sa.l , seI ap seUmlle ap 01ua1W1pua.ldsap 'oxas ya opuaAnpU1 'seA!llI!lSU1 sauOrSlnd sel ap olua1W~mSa.I 'u9penleAaa.I 'ewalU1 U9pe.I°ldxa 'soye Ov 501 ap .Iopapa.lle pepa euerpaUl eI ap srsF:> :zampew lUI111!I1i\

eJUlouolne ap oasaa °1uoUlµleUl laellUO:> 'lelH1W sOlayedUlo:> SOl Op1A.I<lSIa dum:> uo:> pep1Ul!lU1 ap oasap 'pep1slaA1\ffi eI e I! ~salped 501 ap <lS,zei<lIV 's<lwa:>salope sod~ 501 saUOl:>OUlaseI 'eH1WeJ eI e Jeuopueqe ap IOllUOJ 'OJIll~ Ia eJed :PIllu<lAni eI ap u9P1suel.L aSJeJedaJd 'I!A1A ~sol{npe ostUlOJdUlO:> elluo:> OUlOJ et:>ualadUlO:> u9peJOidxa '01uoUl1lleUl .Iau~NO 'Jeieqel.L 'U9pedn:>0 'selaUl uos OUlO:>Soi1\{ 501 ap u9P1ugap 'sauop:>ala e .Ielda:>e ~oUls1Woun .las :ol{npe OpunUl Ie epellu3: ap soasap 'sepnp seI ap eJOl.{e O!qUle:>un eHsa:>au oluap.upaueAsap ~e.la.IJe:> as 'l?P1AeI ap empnllsa eI A OIUOUl!lleUl Ia ey .Ie:>91poUl A .IeJOqeyaa.l 'OA lap owa1Weu0!lsan:> :soye Of: SOlap U9P1SU1?.I.L 'sal0.l ap U9!sIlJuoJ a:>aueAsap as Sor1\{501 aJqos IOllUO:> anb ap eluan:> as.lep ~selaUl seI .IauaNo ap epua~m 'selaUl seI ap u9pewaFoa.I 'ede:>sa as odUla!l Ia anb ap U9pesuas

0"1::>1:)

91

.rn

oreqell Ia U<laJUeAe 'Ol.{:>IU un ap olua1Wparqelsa 'salelluaJ sauop:>ala 'sawel.lodUl! SBlaUl seluen:> seun ap u9pelda:>e ~oluap.uparqels3:

sowOlsuell 'Ieul'lpoUla u91sIlJUOJ 'epIA eI ap u9pe:>91poUl 'u9penleAaa.l 'u91s1Aa.l '5151.1:> :pepa eue1paUl eI ap u9P1sue.l.L

"la:o

sa:svd

OZ

Of:

ra

OV

09

saleuos.lad sau'opela.l ap oIaque ~e1do.Id ep!A el ap ope:>91lilirs lap e:>.Ia:>eolua1Weu0!lsan:> opeAOUaJ un o.Iad 'sopesed sose:>e.q Ii. sO~1We 'sa.lped 501 ap u9pelda:>e ~zapHe:>A pepIAens Joli.eW

Og

SOr1\{ soy ap opep1nJ ~a~nAu9:> lap opaJe ap pep!sa:>au ~SO~1Wl?A salepos Sapep!A!l:>e ap oasap 'OHuy odUla!l lap Ii. ep1A etdo.ld el ap u9PBlda:>e 'owa1Wpayqelsa ap edem

Pln09

UOSU!aa"]

"IVJ.IA

0

SO!JV UiJ

pVP'l

sVdvJ.H

v'S! V1HV.L ol{npe ono.l.lesaa

~8t


'(086 I 'nasdn

I.. asaa~ 'sa:neg) out!wnl{ las lap t!PIA el ua lEgnl uaua!l anb u91::>lsue,Il El I.. olqwt!J lap SESneJ Sl:?llt!JHdxa ap uele,Il anb SOJp9al sOl

-apow sop aluawe::>lsyq ualSJX3: 'sauoPlSUt!,Il I.. sOlqwe::> sosa legnl uaua!l 5lnb lOd ap t!::>IS -yq el~ald t!1Ut!plOqt! ou o.lad 't!P!A t!1ap st!dt!la St!SlaAIP St!lua apa::>ns anb 01lapualua e uepnJ.-e sou SelµJSap U51pal seµoal St!l

~

U!l!;)!SUI1,J1

"1 if o!qUlI1;) lap

Sl1snl1:J

'(Z661 'ut!uualt!M 1..10m3: SOlI.. OvSOla,Ilua UOSUJAal t!led ~S01Jt!£vSOl I.. S£ SOla,Ilua legnT t!JUal t!lS51PJn09 t!lt!d 'vmp '2Ell{JSnz 'awnoql!l{M) leHA 0PP lap saseJ SES.laA!p.lod uest!d auuoJUo::> uelualJUa SOlS~ -vw pvpa VI ap S!S!.l:J vun uVJq!,,/:Jsap sa.ll S01 't!lallt!::> t!1ap u9P anb SOlal A sOlqwt!::>SOlalqos znl uarOllt! O3nb -epTIosuo::> I.. pt!P!Ul!lUJ ap t!la S01Jt!Ov SOl I.. SO::>!Ul~I.. salt!pt!l ~so::>!w9uo::>aopos sodn.xg OZSOlallua 0PIPualdwo::> opoµad la 'l~ t!led ap pepaµEA eun ap so:nnpt! SOlap salEUJpnt -lguol SO!pntsa ap pt!p!sa::>au uelg eun alSJXa 'S01Jt!O£ SOl ap u9PIsUt!~ ap opoµad un 9N -p::>sap ou lUt!IHt!A 'Soy:t! O£ SOlap u9PIsUt!,Il 'alUt!lsqo oN 'salarnw SEl ap salt!HA sedt!la ap opoµad la alUt!mp t!laAas 0 t!pelapow sel ap 0IPntsa la ua aluauuoµalsod opedp!l slsP::> t!un t!qt!luaW!ladxa salqwol[ SOl ap -It!d t!l{uosUJAal'9uopuaw as owo:) 'sawal -aHP sap epa I.. saluapa::>aluE ap salafnw St!l t! %Z9 0[9S anb 9,Iluo::>uau51Nwel olad 'so1Je OV I.. 'SOµt!H.lOUJWsodn.xg e ua::>auapad anb SOl SOl ap oP!U! Ie u9Plsut!,Il ap opoµad 0,Il0 I.. 'olua!WEluast! ap S01Jt!ala!S ap .lopapalJe t! aluaUIIEpadsa 't!req t!::>!W9uo::>aopos U9P 'soy:t! O£ SOlap u9IJISUt!,Il ap opoµad 103allua -lsod ap sOl{npt! SOl t! aSlt!::>Hdeut!pand sog elt!p syw U9PU!lSIP t!1 oz!\.{ (8L61) UOSUJAal -zt!IIt!l{ SOlanb OllapUJ sa 'loµalUt! 01 lOd 't!P!A t!!dOld t!l ap alsnrt! I.. u9pt!.loqt!laal el e alwWt!lald e::>!pap as opoµad la opOl anb ap u9!SaldwI -wa::>Ut!.lalUt!ffit!A I.. uOSU!Aa'}ap sauope{qod sel :saJ3!nw v 9linpU! Plno:; 019s'SO!pnlSa sa.ll SOl el ep Pln09 'salt!uO!saJold saut!ld SOl ap I.. oJUoW!Jlt!w lap 'ows!W oun ap olua!Weu0!l ap 'u'tlv spW 'Plt!All?H ap pt!PIslaAJUn t!1ua op -san::>ap I.. salOl ap u9peluaµoal I.. u9Isn}U0::> -enpt!lg Ul:?Jqt!l{as salt!n::>SOlsopOl'Sa.lqwol{ v6 ut!la lut!IHt!A ap sOlarns SOl 's03ll:?uolsaJ ap soy:t! tV SOl t! 6Z SOl ap eql anb opoµad -old st!uoslad Ut!la salUt!lSal O£SOT'solalqo 01 un t!JlsJXa'Pln09 t!lt!d 'S01Jt!OVSOlt! It!,IlUa Ie e aluaWt!::>!up-Ut!JnPUJ u0SU!Aa'}ap sOlarns SOl slsµ::>e,IlO I.. Olua!Wt!luast! ap opoµad un lOd op~as 'soy:t! O£ SOlap U9PlSUl:?,Ilt!1alUt!mp 'elpaw asep ap SOlJnpt! I.. t!walxa elrnSUO::>ap so::>µty!l1bISdsawapt!d :sodn.ill sop t! Ut!JnPU! oun ~zampt!w el I.. pntUaAnr el alUt!mp S!Sµ::> PJn09 ap sOlarns SOl ',,/o!.i3dns 1J!paw Ii 1J!PiJW ap saTt!np sopoµad ualsJXa ISsa sOIPntsa sosa t!un asvp ap u9Pvlqod ap sOlUdz.u8as SOl ap SO!pmsa lelt!dwo::> Ie aglns anb t!l~ald 'OIUOWI,Ilt!Wns ua I.. sauol::>t!dnJo sns ua ap iJIUdWIVdpuµd uO,,/Vt2!.i3Pas SOgzvlll7lf SOS3. 0Hx51;aual ~od asopuyzlOJsa '~unpv opunw IV 'It!uoslad UVSiJ,,/gU!a1U!at2 soyv sns ua sonp!a!pu! SOlanh ua u9p::>t!Js!lt!s I.. pt!pPHaJ ap U9pt!suas t!Aanu vp!paw VI ua 0lUa!Wpa,,/:J Ii o,,/gol 'tJtpnl ap opo!,,/ad t!un uo::>l!glns I.. soy:t! t!lualt!n::> sns aluelnp ep!A o3p sauo,Ilt!d sns It!Z!Ut!glOal ap sa::>ed un UOJ3!q!,,/:Jsap U?!qwv1 sa,,/opvg!1sat2u! SOlS3. 'sor!\.{a It!gOl{ un Ut!~t!W! SO,IlOanb -t!::>Ut!la SOUt!SaluaWt!::>lg910::>ISdsOlJnpe SOl se,Ilua!W 'ewt!J I.. t!zanbµ ap t!le,Il as sO~It! t!lt!d ~lt!ZUt!::>It! t!asap oun anb 01 ap olda::>uo::> '(1(;(; 'd 'eU61'lueme.t\) la sa o1Jans 13: '1I01Jans Tall t!uuoJ as 'uos "aluawle,u aA~A"anb ,uqwoq un ~las 'leH!W -UJAal t! oplan::>t! ap 'anb ua t!dela l:?un 'pm -e} pepmqesuodsal !W uo:>~I!ldwn:> olla:>eq --uat2n! VI Ii vpua:Jsalopv VI a,,/lua U9P!SUV,,/1 ap op opand 15 'odwan lap aped lOAew el opel -o!,,/ad un uo,,/a!q!.tJsap sa,,/opvgHSiJt2U! SiJ,,/lS01 -pxa auan aw anb leuoslad owa!Wpeual un 'onOllt!sap la ua 'eAanu alu03wlelol ep~A eun opua~A~AAOlSg: It!al osed la owo::>alUt!podW! Ut!lsa ou t!pt!xa pt!pa el 'syw zaA t!un 's51ndsap 0 salUt! soy:t! 01 soun olsa Ut!waUJ!.ladxa sonpIA!PUJ sou -~1t! anb OrlP 'soy:t! OVSOluo::>oNWt!::>ap oas -ap la I.. pepmnbUt!,IlU! t!l 9uopl:?lal lUt!IHt!A O3nbunt! olad 't!laut!::> t!1 ap u9pt!PHoSUO::> I.. pt!P!Ul!lUJ t!1ap o.illol ap opoµad un sa pnt -uaAnf t!'1 'salt?lIA st!dt!la st!l ap t!un t!pt!::>e.lt!d salt!poso::>ISd st!alel st!l ap uos>{µ3: 0Z!l{ anb

'smrrrrosmn

:t!qt!luaw -0::>soy:t! Lv ap alqwol{ un 'loglA opt!Aoual I.. SOlal SOAanu opt!lJnsallod t!qt!P opnuaw t! anb 'Pt!palSUt! t!µap t!qeal::> anb sopelapow SOW01St!,IlUt!µm::>o ~St!lt!.luos st!.laA03SS!Sµ::> st!l 'lUt!IHt!A uo::> oplan::>t! aa 't!pe::>lt!w SIS -µ::>t!un uO.lt!µoda.l uOSUJAa'1 I.. Pln09 '(soy:t! 01 souaw 0 syW) OVSOl t! lUt!IHt!A elt!d I.. 'Sv


'salelauag sapepa ap oJypadsa OleAlalUJ un al..npUJ anb OJ!g910!q fOI;U un lod st!p -t!UJUUalap UYlsa elsnedouaw l:?lI.. pl:?llaqnd el ~se::>~910!q sast!q uaua!l St!A!lt!UUOUslsµ::> St!~N 'OA!lt!UUOUosa::>ns un aSlelapIsuoJ t!µpod 'S!SµJ l:?lSa Ut!luawµadxa seuos.Iad st!l ap t!µol..t!w t!l owo:) 'SOy:t!0'17 sOl ap lopap -alJt! t!mpl?W pt!pa t!l ap SISµ::>eun uaqµJsap lUt!meA I.. uOSUJAal 'PJno~ 'lpap sa 'eµog

S1,

6f>'

OS

9f>'

If>'

6S 6S

£S 99

1,S

8f>'

~

I

-ale::>elsa ua ut!dn.ille as st!lµ::>sap el.. st!µoal sa,Il sel 'pt!pa t!1 uo::>sOPt!uopelal salt!uop -owa !. salepos 'SOJ~91olq sOlqwt!J ap t!p!U -yap t!puanJas eun ap SOUJUU51lua OUt!UIDl{ OnOllesap la aqµ::>sap 'seAHeuuou S!SµJ 3p 013poW la opeUJWouap 'solapow sOl ap oun

SISI}I:>

SV AI.L VW}lON aa 01aaow

pEpa er UOJ SOpEUOpEral SO!qlUeJ ap epJU!Jap l!puanJaS l!un uaopeseq orapow :SI!AHl!WlOU S!SµJ apolapow

'W61 ap jµql! '08\!;)!lD 'Alapos jl!;)j80jOpOS l5aMP!YIJ l!j ap U9JUTlal l!jua aluaWJl!!;)JU! 0Pllluasald aµoda~ '££-6Z '(L861 ap o,{l!w) IivPOL figOIOlplisd 'uaµl!8naN 'g,( saUJl!YIJ '0 '1fInssl!d-d ap "lall!'] SJl!aAAluaM~SlUJl!llSUO;) a8y pUllSULloNa8y" ap opl!ldl!py :aluand

-u

I

98

99

If>'

~1

IS f'\

IS

):

~~ ~j

OS-S£

61,

OS-Of>'

Z8

11,

OrSZ OS-S£

£6 98

16 08

SrO£

f>'6

Z6

8S

£8 11,

S9-09

OS-Sf>' f>'Z-6I SZ-OZ

f>'8 SS %08

61, 06 %06

%Zf>'

V9

1,S 9£ %Zf>'

ZZ-OZ

98

Z8

f>'Z

9Z

f1f1

V9

f>'1,

OS-Sf>'

sa.lqwoH

saJ.a!nw

saJ.qwoH

saJa!nw

(opJan:Jv ap uOJa!anlSa anb svuosJad ap %) V1U31assOl ap IVuy v 0]pnW3

(opJan:Jv ap uO.la!anlSa anb svuosJad ap %) V1U3n:Jup iOl ap IVUY v 0!pnW3

1I0~J3}l}l0J

9Z-f>'Z

vfJV!do.ldv pvpa ap oguvN

O~N3WOW

s'sr

13:"

rz

so~oI si}Joiew sOl lafnw eI auaH opuyn;) sapepmqesuodsal salOiew seI lafnw eI auaH opuyn;) alqwot{ Ia eled ep!A eI ap lofaw 0'1 so~oI saloiew sns alqwot{ Ia auaH opuyn:> sapepmqesuodsal saloiew seI alqwot{ Ia auaH opuyn:> alua~ eI ap eµoiew eI olHal Ia eled epeledald lelsa eµaqap opuyn:> sofeqe.q sns ua U9P!sod lofaw eI lezueJle salqwot{ sOl ueµaqap opuyn;) ela.IJe;:> eI ua sopeluase salqwot{ sOl .lelSa ueµaqap opuyn;) lefeqe.q e aJa!dwa i elanJsa eI aU!Wlal alua~ eI ap eµoiew eI anb e.led pepa lofaw l!1 alua~ eI ap eµoiew l!I oIanqe ua as.l!llaAuo;:> eµaqap pepa 5lnb V aseJ as lafnw eun anb e.zed pepa lOfaw \?'] un anb e.zed pepa lOfaW \?']

ase::> asalqwot{

osa::ms/pvp!a!PV

30

SO~d3JNOJ

V1HVl. 'e!paw asep ap -pBpaBUl!~p-<lli!2Q.. _

alua~ eI a.qua osuasuOJ

Ia ua u9pnU!Ws!p

alqelou

eun 9AJasqo

as 'l?lrnpe

ep!A eI ap SalUl!llOdW"f

sO~OI i sosa;:>ns soµeA eled epa.IJOJ pepa eI ela IynJ (l?lUalas SOl ap i eluan;:>up s91 ~R:sepe;:>5lP seI ap Ieuy Ie) u9peledas

ap SO]Jll OZ UOJ sasuap!Ullopelsa

sOlafns e uOlel~a.ld

sels~roua

soD

saID/!tt sosa:Jns SOID.lDd o/:Ja.l.lo:JO/UaUlOUl Iff N9I:>V~Il.SaANI

aa

SVWal.


°lU<l!w!='eN

pep<! ap sOlJll 01

u9!SaJOld

'pepµualed 'O!='lOh!P l!µaHOS 'pep!SlaA!UD· 'O!U0UIµleW 'pep<! 'pep<! ap SOlJllO£ ap SOlJllOZ

pepa eUll!paW e[ ap S!Sµ:) 'pepa ap SOlJllOt

opeh OP!U[ap soW 'pepa ap sOlJllOS

zaraA e[ eza!dw3: 'pepa ap SOlJll09

VQIS lap e!wap!d3: 'aluaµo O!paW lap S!SPJ 0661

U9!S<lJOld

'pl!pµualed

-

OlU<llUlPeN

pep<! ap solJll 01

olualWpeN

eµaHOS 'pep!SlaA!UD 'pep<! ap sOlJllOZ

pepa ap SOlJll01

eJ!W9uO:J<l

'O!='lOA!P

'o!Uow!llew 'pepa ap SOlJllOS

pepa eUll!paW e[ ap S!Sµ:) 'pepa ap SOlJllot

OWS!A!PV 'lenHw Olua!Welnpal U9!S<lJOld 'pepµuall!d lap pep3: 'pep!SlaA!UD 'O!JlOA!P 'pepa 'o!Uow!llew ap SOlJllOZ 'pepa ap SOlJllOS

opeA op!U[apsow 'pepa ap SOlJllOS

pepa eUll!paW e[ ap S!Sµ:) 'pepa ap SOlJllot u9!SaJold

SOlaHos leHllW olualWelnp;:u Tap pep3: 'pep!SlaA!UD 'pepa ap sOlJll OZ

pepa ap SOlJll01

'pepµualed 'O!='lOA!P '0!U0wµlew 'pepa ap SOlJllOS

eµaHos 'pep!Slah!UD pepa ap SOlJllOZ

pepa ap SOlJll01 olua!UI!JeN

066I

086I

OL6I

096I

ovoa:

30

50:)OIQ.L5IHOIJOS

056 I

53.L~OHOJ

SOSlaA!p

Ov6I

53.LN3~3,Jla

5053:)OS

9'S1

Sa[l!l!A Sapep!A!pe A sosaJns l!llTDO uaqap anb auodns dsanb Ud 0luawow JdP pepdPOS l?JdP U9peJ -ypdds3: :fl!!JOs !o[a~

501

u9!=,eladn:J<l1

~u9!=,eIJU!a U9!S<l:J<l~ 0861

OJ!W9UOJd olUdIWeJUlllS'3 'weUla!A ap ellan9 Ol61 SOtp,llap sOT lod OlUa!W!AOyt pepµadsold 0961

UJooqliqug 'ealo:)

ap l!llan9 0£61

[e!=,ospep~as '[e!punw ellangep~ OV61 OS61 ap U9!Saldaa 1?l

or6I

V

NV.L:)3dV

OWQ:)

V1HV.l

sa 'aqµ::>sa.ld pt!papos t!l anb 01 ap S5lnds;}P 0 ept!:) 's;}pepa st!SlaA!p t! st!uoslad st!I e.led Opeldo.lde sa anb 01uauyap anb salt!pos sew salut! seso::>st!l t!zHea.l aluag el opuen:) 'sop -lOU lOd ua.xm:>o st!A!ll?UUOUslSµ::>st!,IlQ -lun SOpt!lS3: ua anb sauaA9f syw ol{Jnw 0luowPlt!w ueglt!.llUO::> salarnw sel anb , 'l!P!Ans ua 5alUl!µodlJl! open::>ape lennsal apand selnnn::> sellO SO!qW\!;) ll!faUl!Wl!aluag l!jl! \!PnAl!opnuaw l!OJ~9jO;)!sdofasuo:>Ii ua 'It!TIW!S elaUt!w aa 't!peAala e::>!W9uo::> -aopos U9P~sod ap sonpIA!PUJ SOl anb pepa .louaw eun e salped ua Ualla!AUO::>as I.. uese::> as 'It!reql:?,Il e uezaldwa 'elan::>sa el Ut!uop -Ul?qt! aluaWJt!lauag t!::>!W9uo::>aopos u9PIs -od t!rt!q ap seuos.lad st!l 'It!luapp::>o pt!papos el U3: 'SelntJn::> St!,IlO ua !U It!luapI::>::>Ot!lnt -JnJ t!l ua !U SOpOl elt!d ows!W 01 ua::>ayqelsa ou saJt!~::>Ossarolal SOl 'og.leqwa U!S '(Z661 'eAt!pTV I.. l..aIleal{M 'auaal8) t!lal51::>la'sor!\.{ laual ell:?d 'U9Pl:?::>OAt!un lezadwa t!led 'as -.lese::> t!lt!d 'pep!S.laA!Un t!l t! lqslse eled pepa .lOraw t!un alslx3: 'salenA sapt!pIAH -Je I.. sOlua!W!::>aluo::>esoslaAIP lapa::>ns U;}q -apanb auodns as anb ua 0luawow la l:?::>!J!J -ads;} anb Il?POS fOlcUun aJalqelsa pepa~::>05


ap oNWt!::>la I.. oPloAIP ap St!St!l st!l ap U9pt!laA!U eun owo::> SOA!l!SOdSonOlle -sap It!gnl opua!Ual UYlsa 'st!::>yy.illowap salqt!µt!i\ sesa ap epuan::>asuo::> owo:) 'S 'salafnw st!l e salqwol{ SOlap OJqwe::>un eAlasqo as I.. lOI..t!W a::>el{as salualPuad -ap SOl e uaua!lsos saua!llb t!led pepH -Nesuodsal el ap t!glt!::>el 'salualPuadap ap U9Zt!l el t!luawal::>UJ as anb t!Plpaw V 't 'SOl{::>alap sns t! oladsa.l la It!pUt!wap It! O::>!lHod lapod aJqt!lapIsuo::> un uYla::>lara SOralA SOlanb t!ladsa as I..'UYlt!lt!dSIP as It!POS pep~as t!1 I.. t!UJ::>lpaw t!1 ap SOlSO::> sOl'la::>araAua IV 'St!gOlP ap ownsuo::> I.. OPlOAIP ap St!St!lSt!lle uo::>s51,IlsaJt! opt!u -op::>t!a.lUt!l{I.. oµt!mqoWUJ opt!::>law ya alqos u9lsald lOI..t!W 0pPlafa Ut!l{'sof!l{

ap Olaw~u lOl..t!W un op!Ual ut!l{ 'soald -wa SOl lod l!ladwoJ anb op!Ual ut!l{ s,,/awooq liql1q SOl 'aJqelaplsuo::> o.law~u ns e oPNaa '6961 I.. St61 a,Ilua '1t!IPunW ellan9 t!pungas t!l ap s51ndsap s,,/aw -ooq liqvq ap apollo::> Ut!.ill t!un I.. St61 I.. 0£6 I a,Ilua u9lsaldaa t!1ap s51qaq SOl ap apol{oJ eyanbad eun 'xx 01gls lap oP!U! Ie apuelg apollO::>t!un 9peu anb ut!laAal Olua!W!::>t!Uap st!sel st!l ap se::>IH~.illst!l '¤ 'Soy:t! £'Z£ ap t!la 886 I ua I.. 'asopuYluawal::>UJ a~ls asuaplUllop -elsa u9Pt!Jqod t!l ap 0lpawold pepa t!1 'Z; '(alut!lape ua soyt! 09 SOl ap) zaraA el I.. (t!luan::>UJ::> SOl I.. t!lualt!n::> son zampt!w '(t!lUJa,Il SOl I.. alUJaA son pntuaAnf 'pt!pa ap sopoµad sa,Il ua as -l!PIAIP apand elJnpe pt!pa t!l ap opp 13: 'I

-eqe,Il un e.led aSlelt!dald eled odwa!l aua!l 'st!lU!lsIP sauopt!lauag t! t!laUt!w t!slaAIP ap Ut!paJt! SO::>µ91S!l{OpOSsosa::>ns els51 IS anb l:?1..'aluag t!1 e st!waJqold souaw sopeladsa SOl anb ua t!uuoJ el t!,Ilsanw 9'S1 t!yqt!l t!1 uea.l::> (seAHeULIou sepuanIJu!) U3: 'SOy:t!Sl ap olanqt! ns anb alualaHP I..nw el salelJA sosa::ms SOl'salt!lauag sOUJUU511 '(l861 'uapegnaN I..uallegnaN -aUt!w ap opepaJt! an] aluawt!~as wt!Ula!A ~S961'aMol I.. aloow 'uapt!gnaN) sosa::>ns ap t!lla~ t!1 ua It!dp!llt!d t!led 896 I ua op -t!lnl::>alanJ anb soy:t! 1Z ap uaAOr un 'leTIW!s SOlualln::>o anb ua 0luawow ya ua U9Pt!µeA ut!.ill t!un opt!lJnsa.l lOd ~p ona anb a.la!gns opow aa 'Ut!JUal anb o::>od 01 It!,Ils!u!wpe 't!lS!A ap olund alsa ap lOlJsodxa It!dpµµd la lapod t!.lt!d la::>t!l{anb Ut!µpual anb 01 lod 'uapt!gnaN 't!PIA ns ap SOluawow soslaAIP sopt!dn::>oald sal{::>ouut!lt!st!d salpt!d sns anb uOleuoIst!::>o anb sO::>!W9uo::>ast!lUaJqo.ld Sal ua ualln::>o anb so::>ypadsa sOl{::>aqt! ~lsand -sal ua t!IIollesap as aluag t!1 'salUt!llOdw! I.. oaldwasap lap aluapsuo::>UJ oppaUt!uuad .laqt!l{ apand t!lUJall SOl ap U9!Saldaa ut!l9 sosa::>ns It!gnl uaua!l anb ua st!uoslad st!l ap ep!A el ua Oluawow lap OUJS'slsµ::> ap ewt!lg t!1alUt!mp oyanbad 0lJ!U un 'pt!pa ap sapol{ -0::>salualaJ!p t! eA!le::>H~ls t!laUt!w ap It!l -old un 0 oPpalqt!lsa Held un ap opelJnsal la sa ou oIIollt!sap la anb a::>!psosaJns SOl -::>a}t!uapand SO::>µ91S!l{OPOS sosa::>ns SOl ap Oluawow lap 0Iapow 13: 'aluag t!l{::>nw ap epuaunJo ap t!p!A el aluawt!A!lt!::>~IS It!::>!J!pOWuap SOSa:>ilS SOl aa OnOllesap -and anb sosa::>ns 'st!::>!UY::>loA sauopdrua 0 VI:>Na''H'HTI:>o aa ya alqos SOlowallal 'saut!::>elnl{ 'sOIPuaJUJ owo::> O::>IS O.LNaWOW laa 01aaOW <llueµodwl -H opunw lap sOl{::>al{ u51Nwt!l ~st!!Waplda 0 opedwi 'sol{::>al{sos un uaua!l sauopnloAal 'st!::>!W9uo::>asauolsaldap 'St!ll soqwe -laA!p Ut!pa::ms anb t!lt!d "open::>apt! odwa!l" -a~ :so:J!,,/91S!l[0pos uos sosa::>ns SO~IV ~sayensnll! 'It!uoslad t!PIA eI ua SO::>!lµ::> It!opadsal osuasuo::> lap aJqt!.lap!suo::> u9pnu uosanb0 -!WsIP eun opt!Alasqo ell as '"u9peg!lSaAUJ SOluawow l!U!Jap uapand St!lS51'seA!leuuou sopl!ladsall! ap st!wa~" u9p::>as er ua elOUt! as owo:) ou sepuanIJUJ st!sa t!lt!d aSleledald, eled SOluawow 'sa.lped ua aSl!llaAuo::> 0 aSlese::> 'pepIslaA UaUallIDO odwan uo::> t!luan::> as ou anbuny 's51llsa <lnb sayeHA ap pt!P!lUt!::>Ut!.ill t!un It!al::> -lUll el e l!ls!st! owo::> 'sapt!pmqt!Suodsal st!s uapand aµanw sosa:ms -laAIP-lt!lda::>e t!lt!d 0 SO!qwt!::>SOlla::>t!l{t!lt!d t!1 Oo::>t!lplt!::> anbt!lt! un 'o::>!lsJHAowolnt! :seJ!sJ!J;) t!pelt!dald aluaWJt!uopowa It!lsa aqap aluag aluapp::>e un 'ort!qt!,Il lap t!PIPl51d t!1 'ope.l -U!SO!P! 0 l:?l't!pnpuo::> el Ut!JqWt!::> I..ual..nIJUJ anb salt!u Sl!AHl!WlOU -adsaUJ oPloAIP la 'Jsy 'S~,Ilsa lOl..t!W la uel -opowa salopt!J SOl U9pt!lapIsuo::> ua aua!l -auag anb SOluos (SeJ!sYlJU!SO!P! 0 seAHew ou sepuanIJuI -IOU ou sepuanIJu! seT) sopeladsaUJ sosa::>ns u51JqWt!l st!A!leuuou slsµ::> ap 0lapow I3: 'st!Aqepad SOl 'U9PlSUt!,Il t!1 la::>t!l{TI::>YJ syw t!Hnsal al pep!Walt!d t!l eled 0 o!UoW!llt!w la eled 'of -xa s-eI -e auuoJUOJ as anb ell:!d -epeuoJsald

sopelq -Wl1.lSOJe SOluawow ua UalJnJO anb , sopeJadsa'~ sayeHA SosaJns :Sl!A!ll!WlOU Sl!puanIJuI SOAIlllWlOU OU,{ SOA!lIlWlOU sosaJns soyap epUalJnJO ey e selsancisaJ sllYua eSllq as anb oIIoJJesap yapoyapoY\I :sosa;)ns SOlap l!pUalln;)O

ap °luawow lap 0lap0J-\I

..


'lOµalsod It!!UoIDµlt!w 01!X51 lap SOUJUU511 ua pntuaAnf t!l alUt!lnp pep -!Ul!lUJ t!1It!.illol ap t!pUt!µodW! t!l 91aAal o!pntsa I3: 'epua::>salope t!l ua sopJq!l{Xa SOA!legau SOgSt!l sOl ap l!l.lt!d e esol!Xa U9!;>t!ldt!pt! t!1 l!::>apald TIJJJ!P 9lJnsa'M '61 'sog!Wt! ap Ut!pa.lt!::> (v) I..Jt!luaw pt!pauuaJUa t!un It!nO.l.lt!Sap ap pepmqeqold lOI..t!WUt!JUal (£) 'eZUt!y -uo::>ap sOlIt!J I..salua!puadap Ut!la (z) 'as -J!µaAIP ap saJedt!JUJ Ut!la (1) :sopel{::>!p -sap solJ!u uOlanJ saua!l1b anb 9A.lasqo as 'oglt!qwa UJS 't!lJnpe t!PIA t!I ua Ot!X51 lap alUt!UJUUatap 0::>!U!lla sa ou TIlUt!JUJ alualqWt! la anb t!::>1PUJ anb 01 'SOpt!lJnS -al salOraw O£ sOl a,Ilua Ut!qt!lsa TIlUt!JUJ alua!qWt! It!w un uo::>.a I..'sopt!lJnsal sal -oad O£ SOl a,Ilua ueqt!lsa SOIt!w saTIlUt!J -UJ saluaJqwt! uo::>salqwol{ SOlap pel!W t!'1 't!lJnpt! t!PIA t!1ua 01!X51la I..saTIlUt!JUJ saluapa::>alUt! SOl ap U9Pt!lt!dwo::> t!1anJ alUt!podW! u9pnqµtuo::> t!un 'asuaplun -opt?lsa pepapost!l ap salUt!nµq syw I.. salOraw SOl a,Ilua Ut!qt!lsa anb salqwol{ ap salt!HA sopp SOl ap st!µOlS!l{ st!l ap It!U!P1;ll~UOl O!pntsa un 9ZTIt!a.llUt!IDt!A '81 'Soy:t! OS SOl I.. O£ SOl t! salouaw sauoPlSUt!,Il I.. 'SOllt! 09 kOv 'L.I ap sapepa st!I t! opUt!zad -wa u9Plsut!,Il ap salUt!PodW! sopoµad uo::>sopt!pzawa,Ilua t!A!lt!lal pt!pm<lelsa ap sopoµad aqµJsap anb olJnpe onOlle -sap lap oyapow un osndold UoSU!Aal 'L.1 't!PIA t!1ap st!dt!la st!slaAIP lOd est!d aluag t!l auuoJUOJ ualalnbal as anb sal -snft! I..sO!qWt!::>SOll!U!Jap t!lt!d pt!pa ap soau~gowol{ sodn.ill alals 9ZTI!ln PJn08 '91 'lut!IDt!A agloa8 I..uos -UJAal la!Ut!a 'Pyrl.08 lagO'M ap st!l :It!HA opp lap oglt!l 01 t! OlJnpt! onOllt!sap lap SalUt?llodW! st!µoal sa,Il Jnbt! Ut!ZTIt!Ut!as 'S1 'epIA t!ldo.ld t!1ap u9Pt!lda::>t! t!I ap 0lpaw lod pt!pµgalUJ t!l It!.illol I.. t!TI!Wt!J el ua salo.l SOAanu la::>aJqt!lsa -'alqn odwa!l p t!lalua::>t!ld t!laUt!w ap It!sn t! lapualdt! 't!J1Jt!dwo::> It!,Iluo::>ua'It!pos Sntt!lsa la I..pt!p!luapI t!l laualUt!w 't!puaIAIA I..t!p!A ap st!pemape sauop!puo::>la::>alqt!lsa 'salt!loqt!l sal -Ol SOlua o!qwt!::>It! aSlt!lsnrt! 'open::>ape osa.illUJ un laualUt!w 'sauopt!l!W!I st!l t! aSlt!lsnrt! I.. e::>ISJJpnlt!s t!l laualUt!w ap sealt!l st!l uo::>Ut!lualJUa as SoUt!pUt! SOl 'v I 'u9Pnt!lsns t!I I..pt!pan2!qWt! t!l t! t!put!lalol t!l '0::>~91 slsHYUt! la I.. salt!nt::>alalUJ sOlpaw lod Olua!Wt!lUOlJt! ap st!qanld ua sa.lOpadns saft!lund uOlalAntqo I..'salt!pos I..saleuoslad sew -.IOU t! u9Isal{Pt! ns ap t!p!Ualqo pepmq -t!lsa t!1ua I.. t!ZUt!IJUO::> ns ua 'sauolspap

lewOl t!lt!d peppt!dt!::> ns ua Oluawal::> -UJ un UO.lt!,IlSOWI.. t!::>!lµ::>Olnt! I.. t!puap -uadap ns uOlal..nulwslP Sl:?lS51'pt!pa euelpaw ap salafnw sel ap pepHt!u -oslad ap olqwt!::>la alqos O!pntsa un u3: '£1 'epIA el t! opeJ -~1S OAanu un .It!,IlUOJua ua alslsuoJ It!qolg t!laUI ns 'alqTI odwa!l la It!ln.I}sIP t!lt!d sapt!p!A!l::>t!!.salepos sapal st!Aanu lenO.l.lt!Sap 'salt!I::>OssalOl SOl It!luaµoal 'ua::>afaAua anb salpt!d sns t!Pt!l{ pnt!l::>t! ns It!lap1suo::>al 'o!UoW!,Ilt!w ns It!zH -eHAal'SOr!l{ sns t! l!padsap 'St!::>IAPI..sal -epos sapt!pmqt!SUodsal ~st! 'selall -t!::>sns ua u9p::>t!Js!lt!s It!,Iluo::>ua 'sO::>ISJJ sO!qWt!J SOle aSlelsnfe ap sealel sel t! Ut!l -ualJUa as pt!pa t!ut!lpaw ap sOlJnpt! SOl 'ZI 'SOr!l{sns e'leµJ I.. salped ua as.f!l.IaAUOJ 'epuap -lsal t!un .It!raUt!w I..la::>aJqt!lsa 'o!UoIDµl -t!w It! aSlt!lsnft! I.. t!ra.Il?d l!gala 'salt!!::>Os sodn.ill ap aµt!d It!UUOJ e It!gan 'pt!p!Ul!l -UJle,IlUo::>ua't!lallt!::> t!un la::>ayqt!lsa'It!u -opowa pt!PTINt!lsa It!nOllt!sap 'pt!p!l -uap! t!un It!aplow 't!JWouolnt! t!1It!.illol ap sealt!l st!l uelualJua sauaA9r SOl 'zafaA t!1I.. zampt!w t!l 'pntuaAnr t!1 alUt!lnp Ut!!qwt!::>st!alt!l st!l I.. e!lU!luo::> onOllt!sap I3: 'onOllt!sap lap st!alt!l ap aµas t!un ap t!SOl!Xau9peu -!WJn::>t!l e::>~ls OlJnPt! ua aSl!llaAuo:) '(odn.ill lap salt!pos salOl I..st!A!lt!padxa 'salolt!A 'st!uuou st!l Ut!ldopt! I.. uapualdt! anb ua) Ul?ZTIt!I::>OS as anb ua ep!paw el ua u9PlSUt!,Il ap SOlµ SOSlaA!p lOd lest!d anb uaua!l sonp -IAIPUJ SOl anb SOl ua sepezTIeµtsnpUJ I..nw sapt!papos st!l ua opt!::>TIdwo::>osa::> -old un sa t!lInpt! t!PIA t!l t! u9PIsUt!,Il t!1 'salUt!µodW! salt!HA sosa::>ns I..01..lap t!puapuo::> I..u9lsualdwOJ 'OA!l -t!::>npalaA!U 'ows~lt! 't!::>lsHzampt!w 'pepmqt!ldepe 'os!Woldwo::> la t!lt!d It!P -ualod 'leuopowa zampt!w 'sauo!spap ap t!WOl eI ua t!JWouolnt! 't!lapUt!uy t!p -uapuadapUJ 'pepmqt!Suodsal :seµogat -e::>I I ua Ut!dn.xgt! as OlJnpt! lap st!::>!lsµ -apelt!J sel 'OIPntsa un UOJ OplanJt! aa 'It!poS sa ope::>~ls It!dpUµd ns ~salt!gal I.. saleu -opowa 'St!::>~910N 'salt!pos sauolsuaw -!P aua!l olad 'St!lU!lsIP seuoslad t!led salualaHP st!so::> t!::>H!ugls zannpt! t!1 'st!A!l::>t!J.. st!glt!l syw st!PIA aAIA aluag t!l anb ap ol{::>al{la u9pt!laplsuoJ ua laual ell:?d' pt!pa t!I uo::> st!peuopt!l -al St!WlOU st!l le::>H!pow O!lt!sa::>au s3: 'oHnpt! lap aluapsuo::> t!lntln::> t!un t! pmuaA -nr eI t! pt!papos t!l ap u9Pt!luapo t!l


OppalJ laqel{ ap ol{::>al{la It!ladns uap -and seuoslad stmn21l:?anb aal::>5lnb lOd? 'I I lsaTIlUt!J -UJ saluapa::>alUt! sns opt!pnAt! Ut!l{al el -aUt!w 5lnb aa? lsaTIlUt!JUJ saluapaJalUt! sns lod opt!lPt!dt!::>UJOlS!Aell as elaUt!w 5lnb aa? lOllnpt! ua as~aAUO::> ap os -a:x).ld la ua UOlt!paJt! al OW9:)? 'saTIlUt!J -UJ saluapa::>alUt! so!do.ld sns ua asuald '01 't!-lSandsal ns anbTIdx3: loplan::>t!sap ua Ylsa salyn::> UO:)? It!puapadxa ns uo::> ut!plan::> -uo::> san?n:)? lsalut!llodw! syw t!lap -ISUO::>t!lS51ap sopadst! 5ln()? luosUIA -al ap t!µoa.} t!l ap U9!U!do ns sa g?n:J? '6 't!lsandsal ns anbTIdx3: loplan::>e -sap ua y.}sa san?n::> uO:J?l,epuaµadxa t!ldold ns ap .zµaJ!p Ut!::>zalt!d anb sog -zt!nt!l.{UalS!X3:? laluapualwos e::>za.lt!d al anb ogzent!l.{ li¢lrt! a.}s!XH? 't!-lsand -sal ns anbHdx3: lSOAHt!::>H!ugIS syw ua::>a.lt!d al sogzent!l{ ~nO? Pln09 ap sogzt!nt!l{ SOl 9'S1 t!~y t!1 ua aAlasqQ '8 lsaTI::> -HlP syw st!l las ua::>alt!d san?n:)? lsona t!led salUt!µodW! syw las ua:>alt!d on -ollt!sap lap st!alt!l51nO? lSYw 0 Soy:t!09

aua!l sOJanqe 0 salpt!d sns ap O~IV? '/. lsaTIJHlP syw sel uos salyn:)?l palsn elt!d saluellodW! syw uos onOllt! -sap lap st!alt!l ~n()? :eluasas 0 eluan::>UJ::> 't!lualen::> SOy:t!sns ua uYlsa saualnb t!lt!d '9 l,saTI::>HlPsyw st!l uos sar -yn:)? lpalsn elt!d saluellodW! syw uos onOllt!sap lap st!alel ~nO? :t!-lUJa,Ilsns I..alUJaA soy:t! sns ua UYlsa saua!nb t!lt!d 'S lelJnPt! t!p!A t!l t!lt!ZUt!:>It!palsn anb t!lt!d alUt!llod -W! syw U9P!sut!,Il ap O-lµ la aIlJ lyn:)? l,0nnpe un ap sa-lut!llodw! SJ?W sap -epHt!n::>st!l uos anb e.lap!suo::> san?n:)? 'f' l,sa.la[nUI sel e salqwol{ SOl ap oput!Jqwt!::> Ylsa sa.}uarpuadap sor ap as.lt!dn::>o ap pepIT -!qt!suodsal el anb ap ol{::>al{Ie opadsal u9!U!do ns sa IJ?n:)? 't!puapuadap ap sauoze.l ser ua 0-luawa.l:>U!"rap sepuan::> -asuo::>sayqlsod st!l ap st!~lt! auopuaw '£ lSt!p!A snsua O-lsa OAnt opedw! 5ln()? Ls,,/auLOoq liqvq ap u9pe.l -auag el ap allt!d UOlt!UUOJsalped sns? 'z lseralA syw 0 sauaA9r syw se,IlO ap alamp u9Pt!lauag ns anb t!lap!suo::> OW9::>I..9pt!u opuyn:)? 'I

~

.I11uo!xalfa.l

lJ.ll1d

S111Un8a.lJ

'P8'P'd seA!leuuou S!Sµ::>ap 0lapow S8'P'd It!poS fOla'M 98'P 'd st!A!lt!uuou st!puanIJUJ S8'P 'd 0::>~910Jq fOla'M 98'P'd S9'P 'd salua!puadap ap u9zt!'M st!::>!sYl::>UJsoIPI 0 seA!lt!uuou ou st!puanIJUJ sosa::>ns , f9'P 'd s,,/awooq fiqVfl lap 0lapow 98'P'd

SOl ap t!pua.Im::>o ap Oluawow

~

attl1l;) SoU!W.l~.L

't!uoslad t!1ap on -ollt!sap la t!lt!d t!pUt!llodW! lOI..t!W ap It!lJnsal ualans anb SOl SO::>lsYl::>UJsoIPI sosa::>ns SOluos 0lapow alsa u3: 'so::>lsYJ::> -UJsO!PI 0 SOA!lt!UUOUOU UOSSO,IlOanb st!,Ilua!W 'SOA!lt!UUOUuos SOl{::>al{ sOlsa ap SO~lV 'salUt!µodW! sOl{::>al{ua::>al -UO::>t! anb ua SOluawow SOlap opt!lJnsal sa onOllt!sap la anb a::>IPsosa::>ns SOl ap epua.Im::>o ap 0luawow lap olapow 13: '£Z 't!pnpuo::> t!1Ut!Jqwt!::> I..ual..nIJUJ anb salt!uopowa salopt!J SOl u9pt!lapIsuo::> ua t!WOl U51JqWt!l0lapow I3: 'ep!A ellsanu ua sOlqurn::> ua:>npold

sosa::>ns SOS3:'It!pos oun I..0::>~910Iq rOlal un UO::>oplan::>t! ap SOA!lt!UUOUsosa::>ns aqµ::>sap seA!leuuou slsµ::>ap 0lapow I3: 'ZZ 'sosa::>ns SOlap t!pualln::>o ap Oluawow lap 0lapow la I..seA!lt!uuou slsµ::> ap 0lapow la :t!PIA t!l ua It!gnl uaua!l anb u9PIsUt!,Il t!1I..0lqweJ lap ses -ne::>st!1uaqµ::>sap sO::>µ9alsOlapow Soa '1Z 'Soy:t! Of' SOlap lopapallt! t!mpew pepa t!1ap slsµ::>t!un I..pntUaAnr el I.. t!pua::>salopt! t!1 a.Ilua u9PIsut!.Il ap opoµad un uOla!qµ::>sap salopeg!lSaAUJ sa,Il SOl 'st!µt!,Illqlt! aluaWJt!lol uos sOIP -msa saIl Sal ua pepa ap sauoIsIAIP sel 'OG


't!A!lt!::>~IS 'Olxal ap Olq epIA t!un J!n.Ilsuo::> ap osa::>old la aqµJsaa -!1 'alo:)/S){oolg 'V:) 'I..alaluow ('pa IlZ) 'ssald AtISlaA!Un Plt!A.lt!H 'vw 'agpµq pommnpv alPp!w puv Ii[.tvg '(S861) '3: 'l'Snol1. -Wt!:) 'lUdwdozaaap utJUtnl{ U! ssa:Jo,,/d puv 'ua::>afaAua saua!l1b t!lt!d 't!galo::>ns I..og sUl3Zqo,,/d:Jzas gu!t2zoaa al{J. '(Z861) ''M 'Ut?ga)! -oI9::>~sdosoWt!J la 'laUlIp[S 'd 'g ap OAmS 't!mpt!w pepa el ua OnOllesap lap sew -od afesuaw un eluasald 'uollON ''flO A eA -al 'ages 'V:) ''fled f..mqMaN 'Sl{1liw afi.z -anN 'luaUl3gvuvw-jjasjn wv,,/go,,/d y :agv Plo -P!W'(6861) (sdwo::» 'w 'lapuns I.. '5 'lalunH lio!ug '(£861) '3: 'W 'Ut!l{gnt!A I.. 'd 'g 'laUlIp[S 'olJnPt! onOllt!sap lap PJn09 'pt!pa t!Ut!lpaw ap 0lapow la aqp::>saa 'lalsnl{::>S pue t!1ap U9PlSUl?,Il t!l Ut!ZTIt!alanb sonpIAIPUJ uOW!S ''flO A eAanN 'afi.znnpv U!agump puv ap sost!::>ap sOIPntsa aqµ::>saa 'ssald 'flO A lflmo,,/9 :SUO!lVUUojsUV,,/J.'(8l61) '1 ''M 'PJn09 MaN JO AtISlaA!Un alelS 'l..Ut!qrv 'suoms 'pt!pa t!ut!!paw el ap -UV,,/lajn-P!W U! gU!uvaW '(l861) '3: 'Ut!uual{S sauoPlSUl?,Il st!l aqµ::>saa 'ssald aa.ld ''flO A 'ewal la alqos eAanN 'agpµq snol!,,/ad alfJ. '(9861) 'N 'Ut!109 .lOlnt! lap 0lxa1. 'uO::>t!gpUt! uAnv 'uols09 'st!A!lt!uuou ou I.. St!A 'gU!gv puv 1uawdozaaap nnpy '(9861) 'd 'd 'a::>ffi -peuuou sauop!SUl?,Il aqµ::>saa 'UIDt!qP3: 'pt!PHt!uoslad t!1ap se::>!lSµ 'iN 'alt!psIHH 'suomsuV,,/l lil!WVl '(1661) -apt!lt!::> st!l alqos pt!PlnU!luo,? el aqµ::>saa ('sdwo::» 'w '3: 'uolguµal{laH I..'V 'd 'Ut!MO:) 'ssald PloJI!l19 ''flO A ManN 'pommnpv U! 'olua!W!::> limvuos,,/ad '(0661).'1. 'd 't!lSO:) I..'d ''M 'at!l:)::>W -araAua lap salt!uoslad st!puaµadxa aqµJ 't!lJnPt! t!PIA t!l alUt!mp -saa 'UM.Olg 'al11!1'uols09 'afi.l ,,/a1vlU!jzas Pt!PTIt!uoslad el cuqos salt!UJPnt~UOI sOIP jn luawdozaaap alfl (t860 'w '1 ''ft!t!ldsll..alg -ntsa eluasald 'UM.Olg 'aIlHl'uols09 'poolf 'pt!pa t!Ut!lpaw ap sal -nnpv U! limvuos,,/ad :suomsods!p gu!mpua -arnw st!l alqos sOJn::>}µt!ap u9p::>al0::>t!un 'u..nuald ''flOA t!AanN 'afi.lP!w U! uawoM '(t860 ('sdwOJ) ,[ 'uun9-S){OOlg I.. '9 'q::>nmg 'OZt!ld oglt!l t! opt!P!l1::>la I..sOlSO::> sauuoua SOl 'pnlt!s 8p sOPIA.las SOl 'It!poS pt!pµ -~as t!1t!lt!d sauopt!::>TIdW! st!l ua s!st!}u5' auod anb sop!Un sopt!lS3: ua olua!W!::>ar -aAua la alqos It!padsa u9PIP3: 'I..papt!n() It!uoIssalguo:) :::xI 'uolgUJl{St!M '(6860

'sat2!l gu!g,,/awg '(t86 1) ~d 't!lSO:) I.. ''M 'ael:)::>W 'salqwol{ Ov ap St!Ht!lgolq st!l ua opeseq olJnpt! onOllt!sap lap uosuIAal ap 0lapow la aqµ::>saa 'S){oog aU!lUt!nt!g ''flO A t!AanN 'afi.l s,uvw v jn suosvas '(8l61) 'a 'uoSUJAal 'It!TI!Wt!Jt!p!A t!1ap salualaHP st!dt!~a O,Ilt!n::>aqµ::>saa 'lagat!ld ''flO A t!A -anN 'sagvls ain alfl .tdt20gupq-llam puv sd!lf -SUO!lVF~ '(1661) 'g ''M 'laJt!l{:JS I.. 'w 'd 'l{na)!

al0,,/s,lUaWWat2og Iv,,/apajalfl :v:J!,,/awy U!gU!gy ~

sl1p!.Ia8ns SI1.1nl;)a7 'sOleq,u::>saa lsauoPlSUt!,Il st!l I..0lqwe::> la ua llnIJUJ It! salUt!podW! syw oPIs Ut!l{ l:?pIAns ap sosa::>ns 5lnC? 'vI lIt!poS rOlal ns lod t!p!A ns t!pt!paJt! OlSIAt!l{as se.lau -ew 5'nb aa? lO::>lg910lq royal ns .lod t!PIA ns t!pepaJt! olslA t!l{as st!lauew 5lnb aa? '£1

It!lJnPt! t!PIA t!1ua 01 -1x51It! t!l..nIJUJanb zTIaJopt!lsewap t!pUt!J -UJ eun laual arqlsod sa anb~t!laplSUo:)? 'ZI lSOA!lt!gau sopaJa SOlIt!ladns t!.led salUt!podW! uos anb t!.lapIsuo::> sal -opeJ 5lnC? lopa::>t!l{Ut!lgol ou st!,Ilo anb st!llua!W IeuopunJsIP t!H!Wt!J eun ua

Desarrollo Humano  
Desarrollo Humano  

WYNn WYNn aJuodsaAallSap1nolapoew :NQIJJnavar :VJINJ~ NQISIAffiI au!ew JOAHSIaA!Un seunes Z!lla euam°ew eJ.SoIO:&gt;!Sdua ":&gt;n eJ.Solo:&g...

Advertisement