Page 1

POSTOPEK USTANOVITVE DRUŠTVA Za ustanovitev društva je potrebno podati vlogo za registracijo društva na upravni enoti na območju katere bo sedež društva. (obrazec pridobimo na upravni enoti, kjer tudi plačamo takso, npr. UE Brežice, UE Krško, UE Sevnica). Vlogo poda zastopnik društva osebno na upravni enoti. Obrazec lahko pridobite tudi na spletni strani http://e-uprava.gov.si, stroški registracije društva pa znašajo 24,82€ K zahtevi za ustanovitev morate priložiti: - zapisnik ustanovnega zbora, ki mora vsebovati kraj in čas ustanovnega občnega zbora, dokazilo o navzočnosti vsaj treh ustanoviteljev, sklep o ustanovitvi društva, sklep o sprejemu statuta, sklep o izvolitvi organov; zapisnik mora biti podpisan in sicer ga mora podpisati zapisnikar ter dva overitelja; - dva izvoda statuta društva; - seznam ustanoviteljev z osebnimi podatki (osebno ime, EMŠO ali rojstni datum in spol, državljanstvo in naslov bivališča ter njihovi lastnoročni podpisi); - naslov sedeža društva; - osebni podatki zastopnika društva (osebno ime, EMŠO ali rojstni datum in spol, državljanstvo in naslov bivališča). V primeru, da so ustanovitelji pravne osebe pa priložite tudi: - seznam ustanoviteljev s podatki: ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež, ime zastopnika; - odločitev pristojnega organa pravne osebe o ustanovitvi društva. Z izdajo odločbe upravnega organa o registraciji postane društvo pravna oseba. Upravni organ na pristojni upravni enoti je dolžan izdati odločbo v enem mesecu.

''Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.

Postopek ustanovitve drustva  

postopek ustanovitve

Advertisement