Page 1

Sibovc Mining Field 7500000.000000

7501000.000000

7502000.000000

7503000.000000

7504000.000000

Hamidi 4729000.000000

4729000.000000

5

Zhilivodë

4728000.000000

4728000.000000

5

Sibovc 5

4727000.000000

4727000.000000

Lajthishtë 5

+ ++ + + + + + +

++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++ + + + + ++ + +

++

+

++

++++++

+ ++

+++

Shipitullë

+++

+

+ ++ + ++

++

++

++

++

+ ++

+++

+++

+++ +++ +++

+

+

++

+ ++

+

+ +++ + ++ + + + + + ++ + + ++ +

4724000.000000

+

++

++ ++ +

4725000.000000 +++ ++

++

++ ++

+++

4725000.000000

++ +++

++

+

++

+++

+

4724000.000000

+

+++

++

++

++

++ + + + ++ + ++ + + + + ++ ++ ++

+

++

+++++++++

+

++ +

++

++++++++++

++

+ ++ +

++

++ ++ +

+ ++

++

+

++++

++ + + + + ++ + + +

Hade + + + + ++ ++

+

++

++++

5

++

+ ++

++

+ + ++ +

Sibovc South West

5

++

++ +

++ + + + + + + ++ + + +

+ ++

Graboc i Epërm 5

Mirash

+++

5

4726000.000000

+ ++ + + + + ++ + ++

++ +

+ ++

++

4726000.000000

Sibovc Mining Field

Bardh and Mirash Mines

+

+

++

++

+ ++

+ +

++ +

+ + ++ +

+

++

++++++++

++++++++

++

++

+++

++ +

+++++++++

++

+++

+

+++ +++

+++

Bardh and Mirash Mining License

+++

Sibovc SW Mining License

+ ++

+ ++ + + + +++++

+++

+ ++ + + +

+++++

Meters 500

1,000

0

+++

++

Sibovc Mining Field

+++

++

+ ++

7504000.000000

++

7503000.000000

++

7502000.000000

++

7501000.000000

++

++ +

7500000.000000

+ ++ + + +

Sibovc Mining Area  

Sibovc Mining Area

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you