Page 1

Strateška Ekološka i Socijalna Procena

KOSOVO C


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

Uvod Oživljavanje Energetskog sektora na Kosovu Energetika i rudarstvo su bila glavna uporišta Kosovske privrede više od 40 godina, omogućavajući direktno i indirektno zapošljavanje, izvoz zarade i podrška razvoju privatnih industrija. Međutim, sektor energetike se transformisao iz doprinosioca za ekonomski razvitak u ispražnjavanje javnih resursa zbog zastarelih i zagađenih termoelektrana, neefikasnog održavanja, nedovoljnog fakturisanja i sakupljanja i povećane potražnje za energijom, koja je nadmašila nabavku. Kao rezultat toga je neredovno snabdevanje el.energijom zbog rotacionih redukcija i povećane krađe električne energije. Situacija ne utiče negativno samo na svakodnevni život Kosovara sada, nego ometa i ekonomski razvoj neophodan da bi se obezbedio budući razvoj zemlje. Siromaštvo i nezaposlenost su kritični izazovi koje Kosovo još uvek treba da prevaziđe. Budući da se pomoć stranih

|2

granova rapidno smanjuje, Vlada je uočila da je neophodno hitno oživljavanje ekonomije, i da su energetika i rudarstvo područja razvoja sa najvećim potencijalom koja mogu doprineti ovom cilju u relativno kratkom vremenskom periodu. Razvoj Kosovskog sektora energetike je započeo najpre između 1962 i 1984 i obuhvatio je razvoj rudnika Bardh i Miraš, sa ukupno rezervi uglja od 300 miliona tona, i izgradnju termoelektrana Kosovo A i Kosovo B, sa ukupno instalirajućeg kapaciteta od 1,478 MW. Namenske rezerve uglja rudnika Bardh i Miraš su poznate kao nadovoljne za snabdevanje obe elektrane sve do kraja njihovog roka funkcionisanja; stoga, planiran je novi rudnik kako bi omogućio snabdevanje za Kosovo B i moguće proširenje svojih proizvodnih kapaciteta, u drugoj fazi (dve dodatne jedinice od 340MW po svakoj).


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

Tokom 1990-ih godina, zbog političke i ekonomske situacije, energetski sektor je stagnirao; nije bilo proširenja rudnika i druga faza Kosova B nije izgrađena. Od 1999. god. više od 50 tehničkih studija, dokumenata i izveštaja je pripremljeno od strane konsultanata koje je finansirala međunarodna donatorska zajednica, uz fokus usmeren na rudarstvo, proizvodnju i restrukturisanje sektora električne energije, zakonska, ekološka i socijalna pitanja u sektoru. Zaključci i preporuke tih studija su predstavljeni u Kosovskoj energetskoj strategiji (2005), pokrivajući period 2005-2015. Da bi se primenile preporuke Strategije unutar okvira za konkurentno i slobodno tržište energijom, u skladu sa evropskim standardima i najboljom međunarodnom praksom, 2006. god. pokrenut je Projekat tehničke pomoći za centralu sa pogonom na lignit (LPTAP). Na osnovu preporuka iz Kosovske energetske strategije i kasnijih studija, Vlada je predložila i LPTAP podržala tri komponente projekta, koje će se razviti kroz strana direktna ulaganja:

●● Izgradnja nove termocentrale „Kosovo C“, sa kapacitetom koji bi omogućio zamenu starih kapaciteta u fazama (1478 MW) i obezbedio dugoročnu snabdevenost električnom energijom, prema konkurentnim cenama, pri tom zadovoljavajući domaću potražnju ●● Obnova određenih blokova u postojećim termocentralama dok se ne izgradi prvi blok Kosova C, kako bi se zadovoljila domaća potražnja u kratkoročnom i srednjoročnom smislu, i ●● Otvaranje novog rudnika za snabdevanje Kosova A i B u kratkoročnom i srednjoročnom smislu, kao i za snabdevanje Kosova C, u trajanju od 40 godina, koliko bi bio njegov radni vek. U procesu pred-kvalifikacije su se javila četiri visoko kvalifikovana ponuđača koji su ušli u uži izbor i koji su spremni da pomognu razvoj sektora, kako bi se od njega napravilo profitabilno poslovanje od koga bi dalje i Kosovo imalo koristi

3|


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

Prednosti projekta Nezavisnost, integrisanje i čistija okolina za Kosovo Izgradnja efikasnog demokratskog upravljanja, omogućavanje snabdevanja el.energije, podrška ekonomskom razvoju, smanjenje siromaštva i održavanje zdrave okoline su fundamentalni za nezavisnost Kosova i integrisanje u Evropu. Projekat Kosovo C će dati važan doprinos svim ovim područjima. Pored osiguravanja samodovoljnosti u snabdevanju el.energijom, energetski projekat Kosovo C će omogućiti da Kosovo postane izvoznik energije, generisajući prihode koji bi se mogli koristiti od Vlade Kosova za podršku programima kao što su ciljna socijalna pomoć siromašnima, podrška za obrazovanje i radnu obuku i poboljšanje zdravstvenih usluga. Poboljšavajući živote ljudi na Kosovu, takve inicijative će ojačati izgleed države za ljudski razvoj i budući mir i prosperitet. Vlada je svesna da će po svemu sudećem budućnost Kosova zavisiti u mnogome od Evropske integracije. Kao izvoznik energije, Kosovo će povećati svoju ulogu u Jugoistočnoj

|4

Evropi. U isto vreme, projekat će povećati kapacitete Vlade Kosova u upoznavanju sa standardima Evropske Unije i životne sredine u razvoju infrastrukture, polagajući put potencijalnog integrisanja Kosova unutar EU. Na polju životne sredine, čišćenje prethodnog zagađenja, zajedno sa novom, čistijom tehnologijom i bolje regulisanje, obuhvaćeni u predlozima projekta Kosovo C, se očekuju da rezultuju čistijoj životnoj sredini na Kosovu. Predviđene koristi životne sredine iz projekta obuhvataju: ●● Sanacija zemljišta; ●● Reklamacija rudnika, deponija i jalovišta (u novom rudniku, kao i prethodno zagađenim oblastima); ●● Niža ukupna emisija (NOx, SO2, čestice); ●● Unapređenje / modifikacija postojeće infrastrukture (kanal Ibar-Lepenac, strujna mreža, putevi, itd.);


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

5|


Naselje Naselje

IL Kanal IL Kanal

TE Kosovo A TE Kosovo A

Izgrađeno naselje Izgrađeno naselje

Reka Reka

TE Kosovo B TE Kosovo B

Deponija jalovine Deponija jalovine

Potok Potok

KEK postojeći kop KEK postojeći kop

Deponija pepela Deponija pepela

Glavni put Glavni put

KEK novi kop KEK novi kop

Šuma Šuma

Železnica Železnica

Novi ugleni kop Novi ugleni kop

Akumulacija vode Akumulacija vode

Transportne trake ugalj Transportne trake ugalj


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

Strateška Ekološka i Socijalna Procena Upoznavanje sa najvećim mogućim standardima Kosovo razvija načela dobrog upravljanja, transparentnosti i odanosti međunarodnim životnim i drušvenim standarima, koji će podržati njeno integrisanje u međunarodnu zajednicu. Vlada Kosova, u sprovođenju LPTAP-a, se založila za izgradnju svojih kapaciteta kako bi se upoznala sa takvim standardima tokom proširenja i poboljšanja svojih aktivnosti u energetici i rudarstvu. Njen prvi korak u tom smislu jeste Strateška Ekološka i Socijalna Procena (SESP) predloženog projekta. SESP je formalni, sistematski i sveobuhvatni proces ocenjivanja uticaja predloženog projekta i njegovih komponenti, obuhvatajući i pisani izveštaj o nalazima te ocene, uz upotrebu zaključaka procesa odlučivanja uz odgovornost prema javnosti. Taj proces je u skladu sa Direktivom Evropske komisije o strateškoj ekološkoj proceni planova i programa, kao i Politikom i procedurama zaštite Svetske banke SESP je pripremljen u dve faze: Faza I - Osnovna studija koja obuhvata:

Faza II – Proces ocenjivanja koji obuhvata: ●● Poređenje potencijalnih mogućnosti razvoja; ●● Procenu ekoloških i socio-ekonomskih uticaja razvojnih mogućnosti; i ●● Pripremu plana za upravljanje životnom sredinom, koji bi obuhvatio mere za smanjivanje uticaja i plan za praćenje stanja životne sredine. Proces razvoja SESP je Ministarstvu Sredine i Prostornog Planiranja pružio potrebne informacije kao pomoć u priremi Novog Razvojnog Plana za Novi Rudnik (NRPNR). Ove informacije uključuju: ●● Šeme razvoja sektora lignita; ●● Planiran ili predviđen regionalni razvoj i u drugim sektorima, kao što je korišćenje zemljišta i infrastrukture;

●● Podatke o ekološkom i socio-ekonomskom uticaju;

●● Interakcija i veza u razvoju različitih sektora;

●● Detaljno anketiranje domaćinstava i uspostavljanje Foruma za razvoj zajednice, kako bi se popunio nedostatak podataka o socio-ekonomskom uticaju;

●● Mere i uslovi za optimizaciju razvoja u sektoru i smanjenje negativnih uticaja; i administrativne procedure i pravila, kao i institucionalnu ulogu i odgovornosti pod kojima će se sprovesti NRPNR.

●● Razvojne strategije za lokalni / regionalni sektor električne energije; i ●● Zakonodavni i regulatorni pregled SESP-a.

7|


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

Ekološka i socijalna osnova

Ekološki i socio-ekonomski pokazatelji uključuju: ●● Okolina: vazduh, podzemna voda, površinska voda i otpadna voda, buka, otpad, prirodno okruženje; i ●● Socio-ekonomija: demografija, ekonomija, korišćenje zemljišta, vode, infrastruktura, zdravstvo, obrazovanje, stavovi zajednice. Odeljak SESA izveštaja o ekološkoj i socijalnoj osnovi daje zaključak da je ekološko stanje u zoni interesa veoma složeno, iz više razloga: ●● Životna sredina je pod velikim uticajem rudarskih aktivnosti u prošlosti, gde je došlo do značajnih modifikacija terena; ●● Kvalitet vazduha je loš, zbog postojeće emisije iz termocentrala koja nije u skladu sa standardima EU, automatskog paljenja lignita i emisije prašine sa deponija pepela, koje predstavljaju glavni izvor zagađenja vazduha;

|8

●● Dostupnost resursa vode je naglašena zbog konkurentne potražnje od strane različitih korisnika, čemu daje primer periodična nestašica pijaće vode u letnjim mesecima; ●● Kvalitet zemljišta i podzemne vode je pod velikim uticajem pepela i drugog otpada, kao i zbog ranijih aktivnosti fabrike đubriva i postrojenja za gasifikaciju; ●● Kvalitet površinskih voda je pod velikim uticajem netretiranih otpadnih voda koje se ispuštaju iz centrala, rudarskih aktivnosti i gradova; ●● Emisija buke iz rudarskih aktivnosti ometa život ljudi u okolini rudnika; ●● Odsustvo ili nedovoljne kontrole (za vazduh i vodu) u okolini; ●● Ne postoje formalne procedure za upravljanje otpadom u industrijskim zonama.


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

9|


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

Konsultacije i Uključivanje Proces SESP je započeo širokim procesom konsultovanja koji je identifikovao ključne aktere, informisao ih o projektu i preneo njihove zabrinutosti i predloge natrag vladi.

●● Upoznatost zajednice sa predloženim projektom je generalno velika, iako stepen detaljne upoznatosti varira;

Početno javno saslušanje, praćeno konsultacijama po selima, otkrilo je da su male fokus rasprave bile najefikasnije. Ovo je dovelo do razvoja Foruma za Razvoj Zajednica. Ovi Forumi bi predstavljali zabrinutosti sela i imali ulogu kontakt tačke između projekta i zajednice.

●● Postoji više zajedničkih problema, od kojih su najčešći: zaposlenje; nepostojanje infrastrukture (putevi, vodosnabdevanje, kanalizacija); zagađenje vazduha, vode i zemljišta; neredovno snabdevanje strujom; eksproprijacija zemljišta i nadoknada za preseljavanje;

Tokom perioda Januar – Maj 2008, održano je ukupno 58 sastanaka u deset različitih naselja sa preko 920 učesnika. Deset Foruma za razvoj zajednica je uspešno osnovano sa oko 248 članova. Od 60 predstavnika izabranih na transparentan način, 45% je mladih, 16.7% su žene i 1.6% su manjinske zajednice. Istovremeno, obavljeno je i Detaljno Istraživanje Domaćinstava u oblasti interesa i oko 1,580 domaćinstava je intervjuisano. Rezultati ovog istraživanja su pomogli poboljšanju socio-ekonomske praznine podataka, budući da je poslednji popis obavljen 1981. U procesu konsultacije je zaključeno da su problemi i zabrinutost zajednice sledeći:

| 10

●● Generalno, zajednice podržavaju projekat i nadaju se da će poboljšati stanje u privredi i doneti nova radna mesta. Osnovni odeljak izveštaja se, takođe, osvrće na vodosnabdevanje, kao ograničavajući faktor za razvoj projekta. Iako je jasno potvrđeno da ima dovoljno vode da se podrži projekat, sistem Ibar-Lepenac je trenutno opterećen, a tako će i ostati zbog potencijalne konkurentne potražnje koja će se pojaviti u dugoročnom smislu. To stanje zahteva hitan razvoj sveobuhvatne politike, institucionalnog i planskog okvira, za upravljanje resursima vode u sistemu Ibar-Lepenac.


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

11 |


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

2033 2033

2002233 2 2017 2017 7 1 20017 2 3 200113 2

Alternativne Alternativne lokacije lokacije ii faze faze novog novog kopa kopa Naselje Naselje

Izgrađeno naselje Izgrađeno naselje

TE Kosovo A TE Kosovo A

Alternativne lokacije nove TE Alternativne lokacije nove TE

Glavni put Glavni put

Deponija jalovine Deponija jalovine

TE Kosovo B TE Kosovo B

Zona uticaja Zona uticaja

Železnica Železnica

Deponija pepela Deponija pepela

KEK postojeći kop KEK postojeći kop

Zona niz vetra Zona niz vetra

Reka Reka

Šuma Šuma

KEK novi kop KEK novi kop

Receptori Receptori

Potok Potok

| 12 Kanal IL

Kanal IL

Novi kop Novi kop Faze novog kopa Faze novog kopa


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

Alternativni razvojni scenariji Dok konačni kapacitet tek treba da odluči Vlada Kosova, SESP izveštaj se razvija na preporukama iz ranijih studija i osvrće se na uticaj opcije maksimalnog razvoja. Odeljak o alternativnim mogućnostima razvoja predviđa razvoj nove termocentrale sa pogonom na lignit, ukupnog kapaciteta do 2000 MW i razvoj novog rudnika lignita na polju novog rudnika, oblast koja je ranije bila poznata kao „rudnik Sibovac“. Glavne preporuke u SESP izveštaju i analize mogućnosti razvoja su sledeće: ●● Termocentrala bi trebalo da se gradi u fazama, gde bi prva faza (1000 MW) omogućila zamenu termocentrale Kosovo A, zadovoljavanje domaće potražnje, uz određeni izvoz, i omogućila bi veliki remont termocentrale Kosovo B, kako bi se povećala pouzdanost i ispunili standardi EU o zaštiti životne sredine. Druga faza (1000 MW) bi zadovoljila rast potražnje i omogućila kasnije povlačenje Kosova B. ●● Kosovo A je poželjna lokacija za izgradnju Kosova C, iako je rezultat alternativne lokacije u blizini Kosova B sličan. Na drugoj strani, lokacija Bivoljak bi trebalo

da se isključi, prvo - jer je u pitanju zelena površina, a drugo - zato što će projekat, u svakom slučaju, obuhvatiti jednu od ve lokacije postojećih centrala. Izbor konačne lokacije će zavisiti od političke odluke u vezi sa time koja će se postojeće termocentrala obuhvatiti u konačnom tenderu za projekat i od ishoda javnog saslušanja u okviru SESP-e; ●● Obe vrste tehnologija (PF ili CFB) su prihvatljive i mogu ispoštovati standarde EU u potpunosti. Ograničavajući faktor iz perspektive stabilnosti mreže jeste maksimalni kapacitet bloka od 500 MW. Kada se radi o CFB tehnologiji, najveći kapacitet bloka iznosi 300 MW. Manji kapaciteti vode neznatno manjoj emisiji CO2 zbog manje efikasnosti (39% u poređenju sa upotrebom PF sa 42%) i većim zauzimanjem prostora (više blokova). Prednost CFB tehnologije je ta što ne zahteva FGD (desumporizaciju gasa iz dimnjaka) i, samim tim, zahteva manju potrošnju vode. U pomeranju napred ka komercijalnoj transakciji, Vlada će uzeti u obzir ustupak za ustupak između beneficija životne sredine većih jedinica i fleksibilnije karakreristike sistema manjih jedinica.

13 |


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

Upravljanje uticajima životne sredine i društva – Prošlost, Sadašnjost i Budućnost Zagađenje životne sredine, u suštini kao rezultat proizvodnje rudnika i energetike, već predstavlja ozbiljan problem na Kosovu, koji ranije nije imao kontrolu životne sredine.

Glavni očekivani uticaji projekta su sledeći: ●● Visoka potrošnja vode; ●● Premeštanje ljudi / sela;

LPTAP će pomoći da se na Kosovu razvije plan za upravljanje životnom sredinom kako bi se poboljšao kvalitet vazduha u Prištini, očistilo zagađeno zemljište i umanjili uticaji od rada rudnika i elektrana. SESP je prvi korak u ovom pravcu. SESP identifikuje i meri dva glavna pitanja, koja imaju i koja će i dalje imati uticaj na lokalne zajednice: eksproprijacija zemljišta i preseljavanje, zagađenje vazduha i buka. Taj uticaj primarno dolazi iz razvoja rudnika, a ne od lokacije termocentrale.

| 14

●● Modifikacija upotrebe zemljišta; ●● Veća ukupna potrošnja lignita; ●● Veća ukupna emisija CO2 (ali niža specifična emisija CO2/MWh). Predložene mere smanjenja uticaja mogu obuhvatiti: ●● Smanjivanje potrošnje vode kroz recikliranje industrijske vode;


Strateška Ekološka i Socijalna Procena

●● Razvoj sadržajne politike i institucionalnog okvira za upravljanje vodom i planiranje rečnog bazena

Javno saslušavanje Nacrt konačnog izveštaja SESP će biti predmet javnih

●● Ugradnja adekvatnih barijera za buku, kako bi se smanjila buka; ●● Podržavanje ispitivanja o najboljoj metodologiji za smanjenje emisije CO2; ●● Reklamacija starih rudnika; ●● Hitno smanjenje emisije prašine iz rudnika, termocentrala i deponija pepela;

saslušavanja na kojima će dotaknute zajednice, civilno društvo, NVO i ostali akteri biti ohrabljeni da postave pitanja i iznesu relevantne zabrinutosti u vezi za predloženim projektom. Pronalasci sa javnih saslušanja će se inkorporisati u Konačni izveštaj SESP-a. Konačni izveštaj SESP će pružiti stvaraocima politika informacije i analize kako bi im pomogli u proceni i određivanju optimalne lokacije za izgradnju, veličinu i broj termoelektranskih jedinica; identifikovanje alterna-

●● Remont Kosova A i Kosova B, kako bi se doveli u skladu sa standardima EU;

tiva za umanjenje CO2; i osigurati da i lokalna zajednica pridobije iz predloženog projekta.

●● Izgradnja postrojenja za tretman otpadne vode i kanalizacioni sistem; ●● Uspostavljanje adekvatnog sistema praćenja;

SESA izveštaji se mogu preuzeti sa:

●● Usvajanje okvira politike za preseljavanje; ●● Usvajanje plana prostornog razvoja.

www.lignitepower.com/sesa

15 |


Strateška Ekološka i Socijalna Procena Juni 2008. god. Vlada Kosova Ministarstvo Energetike i Rudarstva Projekat Tehničke Pomoći za Centralu sa Pogonom na Lignit (LPTAP) Grant Svetske banke: IDA H 254 KOS / H 318 KOS Savetničke usluge u polju zaštite životne sredine i društva u razvoju novog kapaciteta proizvodnje, transmisije i razvoja polja lignita u Sibovcu

ERM Italia S.p.A. Riccardo Corsi, Voða ekipe projekta Via San Gregorio, 38 I-20124 Milano T: +39 02674401 F: +39 0267078382 E-mail: Riccardo.Corsi@erm.com URL: www.erm.com

Ured projekta LPTAP Lorik Haxhiu, Menadžer projekta Ul. 24. Maj, br. 15 10000 Priština, Republika Kosovo T. + 381 38 213 770 F. + 381 38 213 772 E-mail: Lorik.Haxhiu@lignitepower.com URL: www.lignitepower.com/sesa

Za više informacija kontaktirajte

i Opštinski ured za informacije u vezi projekta. Zgrada opštine Obilića, kancelarija br. 24 Safete Grajqevci, Šefica kancelarije za informisanje i odnose sa javnošču E-mail: safeteg@yahoo.com, Tel: + 381 (0)38 560 310

Design: www.rrota.com

Ured projekta LPTAP Ardiana Efendija Zhuri, Menadžer za Ekološke i Socijalne Usluge E-mail: Ardiana.Zhuri@lignitepower.com, Tel: + 381 (0)38 213 771

Brochure_srb  

Strateška Ekološka i Socijalna Procena KOSOVO C Namenske rezerve uglja rudnika Bardh i Miraš su poznate kao nadovoljne za snabdevanje obe el...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you