Page 1

Pr ojek ts - Rad īt, sev un citiem pr iek u dar īt! (Aizputes novads , Kazdanga) Projekta Radīt, sev un citiem prieku dar īt!” dal ībnieki kopā ar Kazdangas folkloras kopu ciemoj ās pie pansionāta ”Rokaiži” iemītniekiem, iepriecinot un apdāvinot ar projekta laikā radītaj ām liet ām – ziepīt ēm, svecēm, karti ņām un citiem skaistiem darinājumiem.


Pr ojek ts - H ipo – ek o k lase, L iep ājas 15.vidussk olā Projekta Radīt, sev un citiem prieku dar īt!” dal ībnieki kopā ar Kazdangas folkloras kopu ciemoj ās pie pansionāta ”Rokaiži” iemītniekiem, iepriecinot un apdāvinot ar projekta laikā radītaj ām liet ām – ziepīt ēm, svecēm, karti ņām un citiem skaistiem darinājumiem.


Pr ojek ts-Jaunumi vecaj ā r ota ļlauk um ā (Nīcas novads) Projekta ietvaros apvienoj ās Nīcas novada Dārza un Saules ielas 5 daudzdzīvokļu namu bērnu vecāki un atbalst īt āji kopējam mēr ķim - atremont ēt, sakārtot, atjaunot un labiekārtot bērnu rotaļu laukumu. Projektu atbalst īja gan Banka, gan Nīcas novada pašvaldība, rezult āt ā bērnu rotaļu laukumā tika iegādātas un uzst ādītas papildus rotaļu konstrukcijas.


Pr ojek ts-Br īv ā laik a pavad īšanas centr a apk ār tnes labiek ār tošana

(Priekules novads, Virgas pag.) Br īvā laika pavadīšanas centra apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā iesaist īj ās Virgas pagasta jaunieši, lai labiekārtotu apkārt ējo vidi, kas sniedz prieku visiem centra apmekl ēt ājiem.


Pr ojek ts- Pa k āpieniem augšup p ēc jaun ām pr asm ēm (Priekule) Par projekta naudu tika nopirkts kompresors, smilšstr ūklas pistole , pār ēj ā summa tika izlietota kastes jeb kameras izgatavošanai. Pielikumā daži darbi ņi, jo kārt ēj ā Ziemassvētku izst āde nesanāca kā cer ēts, kult ūras nama remonta dēļ. Šedevrus r ādīsim vasaras lielaj ā izst ādē. Sapņojam par izst āžu stendiem .

Jaunais kompresors, vēl neiemēģināts, tikko nopirkts.


Smilšstr ūklas kaste, pašu rokām darināta un pievienota smilšstr ūklas pistole Pēc smilšošanas tiek nopl ēsta l īmpl ēve, kas atsedz neapstr ādāto daļu. Daži gatavie darbi ņi, dažādas formas un materi āli.


Darba process, griežot un l īmējot aizsedzošo daļu, - sīkie ornamenti apstr ādāti dator ā un izgriezti ar ploteri Spogulis, kopā mont ējot, iepl īsa , bet vienalga izskat ās elegants


Ļoti pateicīgi smilšošanai ir l ēzenie stikla šķīvji Šis pēdējais izskat ās visizcil ākais, gan vēl tapšanas stadij ā, jo ir tikai apl īmēts, bet vēl nav nosmilšots. Tas būs Priekules mūzikas un mākslas skolas laikr ādis. Kl āt vēl aizmugur ē nāks gaismi ņas, kas izcels smilšot ās daļas. Tas, kas pagaidām ir balts, pēc apstr ādes būs caurspīdīgs, vārdu sakot pagaidām redzams negat īvs.


Pr ojek ts - Kl ēts demont āža N īcas novada N īcas pagasta īpašum ā “Šķilas„ un t ā uzst ād īšana (r estaur ācija) N īcas novada Ota ņķu pagasta īpašum ā („ Prenclavi” , Nīcas novads) Projekta mēr ķis ir Valsts nozīmes kult ūrvēsturiskā mantojuma (zvejnieku sētas kl ēts), kura būvēta 1882.g. saglabāšana


Pr ojek ts - Kl ēts demont āža N īcas novada N īcas pagasta īpašum ā “Šķilas„ un t ā uzst ād īšana (r estaur ācija) N īcas novada Ota ņķu pagasta īpašum ā („ Prenclavi” , Nīcas novads) Projekta mēr ķis ir Valsts nozīmes kult ūrvēsturiskā mantojuma (zvejnieku sētas kl ēts), kura būvēta 1882.g. saglabāšana

Liepaja prezentacija  

Projekta Radīt, sev un citiem prieku darīt!” dalībnieki kopā ar Kazdangas folkloras kopu ciemojās pie pansionāta ”Rokaiži” iemītniekiem, i...

Advertisement