Page 1


มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณถภาพชีวิตแรงงาน LPN หรือ Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 ซึ่งก่อนหน้านั้น 4 ปี ได้ดำเนินการภายใต้คณะบุคคล รวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อการทำงานภาค ประชาสังคม และเกาะเกี่ยวประเด็นแรงงานข้ามชาติเป็นหลักในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อ “เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน” ตั้งแต่ ปลายปี 2547 โดยการเริ่มต้นของเครือข่ายฯ คือการสัมผัสปัญหา อย่างใกล้ชิด กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติจังหวัดสมุทรสาคร ได้มองเห็น ปัญหารากเหง้าจริง ๆ ของแรงงานข้ามชาติ ครอบครัว บุตร และ ผู้ติดตามที่มาอาศัยทำงาน ในจังหวัดซึ่งมีแรงงานข้ามชาติจากสาม สัญชาติคือ พม่า ลาว และกัมพูชา แต่มีแรงงานพม่ามากที่สุดกว่าร้อยละ 90 แรงงานข้ามชาติโดยการประมาณการณ์จำนวนไม่น้อยกว่า 300,000 คน ส่วนหนึ่งที่เข้ามาหาที่พึ่งทางด้านเศรษฐกิจ หลายคนมีงานทำ มีราย ได้ที่ดีเพียงพอ แต่ส่วนใหญ่ต้องเผชิญปัญหาที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิทางสุขภาพ สิทธิการศึกษา สิทธิขั้นพื้นฐานการทำงาน สิทธิแรงงาน สิทธิที่พึงได้รับตามกรอบของรัฐ ธรรมนูญและกฎหมายไทย และหรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ไทยลงสัตยาบันไว้หลายฉบับ ไม่ได้รับการคุ้มครองทางด้านสังคมที่ดี เพียงพอ และที่สำคัญ แรงงานข้ามชาติ เป็นหนึ่งกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงมาก ต่อการถูกคุกคามต่าง ๆ นานา หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูกค้ามนุษย์จากกระบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น


วันเด็กแห่งชาติ เด็กไทย เด็กข้ามชาติ เรียนรู้เรียนร่วมอย่างมีความสุขในสังคม พหุวัฒนธรรมไทย

“ สมุทรสาคร ” กับจังหวัดที่อยู่ติดกับเมืองหลวงท่ามกลางสังคมที่ความ เจริญทางเศรษฐกิจเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย คงไม่มีใครที่จะกล่าว ถึง “ เด็กข้ามชาติ ” ที่เป็นบุตรหลาน หรือผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่เกิดในประเทศไทย และตามเข้ามากับผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กกลุ่มดัง กล่าวจัดได้ว่ามีความเปาะบางในด้านสถานะทางกฎหมาย จึงขาดความ ตระหนัก การเอาใจใส่และดูแลจากสังคม ถูกเลือกปฏิบัติ บางครั้งกลับ ถูกแสวงหาผลประโยชน์กลับกลายเป็นปัญหาต่อสังคม เด็กบางส่วนมี โอกาสเข้าเรียนในระบบโรงเรียน แต่ก็ยังถือเป็นส่วนน้อย ทั้งนี้พบว่ายังมีเด็กเป็นจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา บ้างอาศัยอยู่ตามชุมชนแรงงาน หรือบางคนก็เข้าสู่ระบบแรงงานก่อนวัย อันควรด้วยการเป็น “ แรงงานเด็ก ” สำหรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เ ป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบมากที่ สุดในโลก ซึ่งโดยรวมของเนื้อหาคือ เด็กมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอด เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และเด็กมีสิทธิที่ในการมีส่วนร่วม ซึ่งก็คือเด็กทุกๆ คนจะต้องได้รับการดูแล และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในมิติทางสังคม


พระคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ให้การสบับสนุนในครั้งนี้ด้วยครับ


ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน - คดีความ

LC - LPN :: Labour Center


LPN :: Media  
LPN :: Media  

สถานการณ์รายงาน กิจกรรมข่าวสารด้านแรงงาน