Page 1

VELKOMMEN TIL

Trosterud skole www.trosterud.gs.oslo.no 2011/12 I heftet:

Velkommen til Trosterud skole

1

Velkommen til Trosterud skole

1

Kontaktinformasjon

Trosterud skole ligger i bydel Alna og er en flerkulturell skole med

2

Ringetider

ca. 360 elever på 1. - 7. trinn og ca 50 ansatte i skole og

2

Skoletidsplan

Aktivitetsskole. Skolen ligger ved Haugerud senter og er lett

3

Permisjon fra opplæringen

tilgjengelig med offentlig kommunikasjon. Vi har lett vei til

4

Ordensreglement

Østmarka som er en viktig læringsarena for elevene. Skolens

5

Lekeregler

6

Personal

7

Trosterud Aktivitetsskole

8

Driftsstyre

8

FAU

9

Elevrådet

9

Skolemiljøutvalget

10

Elevforsikring

10

Gjenglemte ting

11

Flytting/skolebytte

11

Vaktmestere og rengjøringspersonalet

12

Notater Elevene skal nå et høyt kompetansenivå gjennom kreativitet, arbeidsglede og mestring

strategiske satsingsområder følger Oslo kommunes sentrale satsinger med fokus bl.a. på lese- og skriveopplæring, tilpasset opplæring, matematikk, naturfag og IKT. Vi er også er Tidlig Innsats Early Years (TIEY) skole. LUS og Fronter brukes av hele skolen. Vi legger stor vekt på et trygt og godt læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og rasisme.

Kontaktinformasjon Besøksadresse: Tvetenveien 181, 0673 Oslo Postadresse: Pb 25 Haugerud, 0616 Oslo Tlf: 23 17 70 70 Faks: 23 17 70 71 E-post: trosterud@ude.oslo.kommune.no Rektor Assisterende rektor Undervisningsinspektør Aktivitetsskoleleder Sosiallærer Konsulent Sekretær Vaktmestere Webredaktør

Henriette Randsborg Torunn Dreyer Lars Petter Finstad Hege Ekanger Bjerke Anne-Kari Hermansen Inger Unsgaard Eva Finnstun Tom Nørve og Esad Agovic Lars Petter Finstad


SIDE 2

TROSTERUD SKOLE

Ringetider 1. økt

kl. 08.30 – 09.30

2. økt

kl. 09.30 – 10.30

Spisepause

kl.10.30 – 10.45

Hjemmeside:

3. økt

kl.11.15 – 12.15

www.trosterud.gs.oslo.no

4. økt

kl. 12.30 – 13.30

5. økt

kl. 13.45 – 14.45

Skoletidsplan Høsten 2011 (f.o.m. - t.o.m.) SKOLESTART: VALGDAG: HØSTFERIE: JULEFERIE:

22. august 12. september 3. oktober - 7. oktober 21. desember - 2. januar Første skoledag 3. januar

uke 34 uke 37 uke 40 uke 51 - 52 uke 1

Våren 2012 (f.o.m. - t.o.m.) JULEFERIE: VINTERFERIE PÅSKEFERIE FRIDAGER:

SISTE SKOLEDAG:

Første skoledag 3. januar 20. - 24. februar 2. april - 9. april 30. april

uke 1 uke 8 uke 14 - 15 uke 18

1. mai

uke 18

17. mai (Grunnlovsdag og Kristi Himmelfartsdag)

uke 20

28. mai (2. pinsedag) 22. juni

uke 22 uke 25

Skolestart høsten 2012 er mandag 20. august


TROSTERUD SKOLE

SIDE 3

Permisjon fra opplæringen Hovedansvaret for barns oppdragelse og undervisning tilligger foreldrene/de foresatte. Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning. Når en elev

Søknad om fri en dag eller mindre skrives i meldingsboka og avgjøres av kontaktlærer

er innvilget skolefri, plikter således foreldrene/de foresatte å sørge for at barna får nødvendig undervisning i permisjonstida. Det kan derfor ikke forventes at eleven senere vil få ekstra undervisning av grunner som måtte komme av fraværet. Søknad om fri 1 dag eller mindre skrives i kontakt - / meldingsboka og avgjøres av kontaktlærer. Søknader om fri 2 dager – 2 uker ( 10 skoledager ) innvilges av rektor. Iflg. Opplæringsloven er bestemmelsen om maksimal permisjonstid på 2 uker ufravikelig – det vil si at ingen kan få innvilget permisjon utover dette. Dersom man

Søknad om fri to dagerto uker innvilges av rektor

velger å reise og blir fraværende utover 2 uker, blir eleven meldt ut av skolen. Særskilt dokumentasjon må fremlegges dersom man i spesielle tilfeller må være fraværende fra skolen utover 2 uker. Da kan vedtak om å få lov til å beholde skoleplassen fattes. Søknad om fri må foreligge skriftlig 3 uker før fri ønskes, og før forpliktende avtaler inngås.

Søknad om fri må foreligge skriftlig tre uker før fri ønskes


SIDE 4

TROSTERUD SKOLE

Ordensreglement 

Vis hensyn og respekt for andre

Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen

Møt presis til timer og avtaler

Gjør skolearbeidet til avtalt tid

Hold god orden

Hold skolens område rent og ryddig

Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell

Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen

Banning, slåssing og forstyrrelse av andres lek er å vise manglende respekt og hensyn

Rasistiske utsagn og handlinger er ikke tillatt

Mobbing skal ikke forekomme. Osloskolen er mobbefri sone

Sjikane på grunn av religion eller livssyn er ikke tillatt

Godteri er forbudt i skoletiden. Unntak er når det er ”kosetime”

Snøballkasting er tillatt kun på vindusfrie vegger. Bruk av ball skal skje på de områdene som er bestemt for det

Ingen må forlate skolens område i skoletida uten tillatelse fra læreren og at foresatte er informert

Sykling til skolen er ikke tillatt, unntatt i helt spesielle tilfeller. Da skal det brukes hjelm og sykkelen må være i orden og trafikkreglene må følges.

Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen


TROSTERUD SKOLE

SIDE 5

Lekeregler Regler for orden og oppførsel: Vi vil at alle skal ha det fint i friminuttene. Men fordi vi er så Husk å ta hensyn til andre,

mange på skolen, kan det lett skje uhell og det er lett å bli uenige også. Derfor må vi ha noen lekeregler.

også når du leker. Hovedregler: 1. Husk å ta hensyn til andre, også når du leker. 2. Flest mulig må få være med på leken. Ingen må hele tiden holdes utenfor. 3. Det er ikke lov å forstyrre eller ødelegge andres lek! Spør om å få være med, men godta at du av og til ikke får lov til å være med. Regler for lek med ball i skolegården: Kasting og lek med tennisball (ikke sparking) er lov over alt. Ingen må kaste på andre. Det er forbudt å kaste ball på vegger med vinduer, unntatt på gymsalveggen. Om vinteren er det bare lov å kaste snøball mot vegger uten vinduer og på blinkene. Det er forbudt å kaste snø eller is på mennesker. Det er egne regler for bruk av snøhaugen i skolegården. Sparking med tennisball/liten ball kan gjøres på områdene mellom inngangene. Havnet ballen på taket? Spør lærer om å få hente den. Fordeling av baner i skolegården: 1. og 2. klassene har banen mellom A-oppgangen og Base 2. 3.- og 4. klassene har banen mellom A- og B-oppgangene. 5. og 6. klassene har banen mellom B- og C-oppgangene. 7. klasse har banen mellom C-oppgangen og vannfontenen.


SIDE 6

TROSTERUD SKOLE

Personal Kontaktlærere:

Fag- og gruppelærere:

7. trinn

Kari D. Fuglesang Anne Lise Haslerud

7A 7B

6. trinn

Susanne Schjølberg Kine Hee Steen

6A 6B

5. trinn

Ronald Larsen Knut Henrik Borgerud

5A 5B

4. trinn

Beate Brude Kjersti Ous

4A 4B

3. trinn

Grethe Rein Andresen Ingrid Marie Dale Thelle Eli Amundsen

3A 3B 3C

2. trinn

Trine Dybedahl 2A Ingrid Klevsgård 2B Heidi Aasland Caspersen 2C

1. trinn

Kevin Bates Beate Lund Sva Arnhild Bersås/Vibeke A. R. Riise

Pål Finstad (7. trinn) Samir Taghizadeh (6. trinn) Anette Erichsen (K&h/5. trinn) Guro Flatekval (4. trinn) Kristin Bekkelund (bilbiotek/2. trinn) Lars Göran Hedström (Kr. øving) Wenche Enoksen (bibliotekar)

Morsmålslærere: Delsoz Aziz Ahmad Zafar Shafiq Butt Daut Kaloshi Rafiq M. Mirza Bilgi Ovat Abdirisak Dahir

1A 1B

Assistenter:

1C

Bjørg Andreassen Veslemøy Berntsberg Hansen Nazia Parveen

Spes.ped-team: Anne-Kari Hermansen Kristin H. Gundersen Gulsen Yamali Elisabeth Skjæveland

I permisjon: Harald A. Lie Anne Zetterdahl

Representant fra PPT

Det pedagogiske personalet er organisert i trinnvise team. Disse er videre gruppert i tre storteam, 1.- 2. trinn, 3.- 4. trinn og 5.- 7. trinn. Hvert storteam har en teamleder som sammen med ledelsen og sosiallærer utgjør den pedagogiske plangruppa.


TROSTERUD SKOLE

SIDE 7

Trosterud Aktivitetsskole Se også http://www.trosterud.gs .oslo.no/askolen1/Aktue lt.html

Aktivitetsskoleleder: Hege Ekanger Bjerke. Kontor i administrasjonen, inngang D, 2. etasje. Telefon: 23 17 70 76 Base 1: 91 78 32 47 Base 2: 91 54 10 03 Base 3: 95 07 27 28 E-post: Hege.Bjerke@ude.oslo.kommune.no

Aktivitetsskolen holder åpent alle hverdager 11 måneder i året, med unntak av bevegelige helligdager, jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen er stengt hele juli uansett hvor uka første og siste dag er plassert. Vi har åpent fra kl. 07.30-17.00.

Ansatte ved Trosterud Aktivitetsskole Ansvarlig leder

Hege Ekanger Bjerke

Leder base 1

Vigdis Malsten

Leder base 3

Anne Lise Sundsbø

Assistenter

Kari Tendrup, Murtaza Ali, Rachida Taibi, Zahir Kahn, Sedat Algunerhan, Sebastian Zetterdahl

Vikarer

Almas Ali, Thea Hamang, Jan Rune Finseth

Skoledagen kl. 07.30-08.30

Morgenåpent

kl. 08.30-13.00/13.30

Undervisning

kl. 13.30-17.00

Aktivitetsskole - se periodeplan for innhold


SIDE 8

TROSTERUD SKOLE

Driftsstyret Driftsstyret er skolen øverste organ og er plassert administrativt mellom linjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Driftsstyret består av foreldrerepresentanter, representanter for de ansatte og eksterne representanter innstilt av

Se www.trosterud.gs.oslo.no for oversikt over hvem som er i driftsstyret, samt referater fra møtene

bydelsutvalgene. Rektor er sekretær i driftsstyret. Driftsstyret skal blant annet vedta skolen budsjett, ordensreglement og utviklingsplaner.

FAU FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Alle FAU-møter er åpne og det er anledning til å stille spørsmål

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du : - bli godt kjent med skolens virksomhet - bli kjent med skolens ledelse - bli kjent med andre foreldre - bidra til kvalitetsutvikling av skolen - bidra til en bedre skolehverdag for elevene Representanter Styreleder Kasserer

Solfrid Kolby Mats Aanerud

Sekretær

Marianne Lien

FAU er ansvarlig for skolens 17. mai arrangement og det er en tradisjon at det ønskes et spesielt engasjement fra foresatte til elever på 5. klassetrinn.


TROSTERUD SKOLE

SIDE 9

Elevrådet Elevrådet består av representanter fra 4.-7. trinn og en representant fra det pedagogiske personalet. Elevrådet har jevnlige møter for å diskutere og uttale seg i saker som angår elevene ved Trosterud skole.

Skolemiljøutvalget Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene. Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Les mer på http://www.trosterud.gs .oslo.no/skolen/Skolemilj _utvalg/Skolemilj_utvalg .html


SIDE 10

TROSTERUD SKOLE

Elevforsikring Elevforsikringen er en ulykkesforsikring for alle elever i Osloskolen. Les mer på Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder innenfor skolens område, dvs. i skolens lokaler og i skolegården - bare under ordinær skoletid, med mindre det gjelder undervisning, leker, idrettsøvelser eller lignende som er arrangert av skolen og står under dens ledelse. Dessuten gjelder forsikringen i friminuttene (også når elevene med skolens tillatelse tilbringer frikvarterene utenfor skolens område ). Forsikringen gjelder også Utenfor skolens område når elever deltar på arrangementer organisert av skolen, inklusive turer utenlands. Direkte reise til/fra hjem - skole. Direkte reise til/fra aktiviteter - skole. Direkte reise til/fra hjem - aktiviteter i skolens regi utenfor skolens område ved skoledagens begynnelse/slutt. Melding til selskap og trygdekontor - elevulykke. Forsikringen refunderer bare utgifter som det offentlige ikke dekker. Det offentliges ansvar begrenser seg til skader som inntreffer på skolen i skoletiden. Slike skader skal alltid meldes til trygdekontoret. Hva gjør man ved skade? Når et skadetilfelle inntreffer, ta kontakt med rektor på skolen. I samarbeid med denne, sørg for at skademeldingsskjemaet blir fullstendig utfylt og sendt til Oslo Forsikring AS. Småskader som ikke anses å medføre medisinsk invaliditet eller behandlingsutgifter utover egenandelen, skal ikke meldes på skademeldingsskjema. Disse føres på egen liste og sendes Oslo Forsikring AS årlig.

www.oslo-forsikring.no


TROSTERUD SKOLE

Gjenglemte ting Hver dag hele året glemmer og mister elever klær, sko, briller, nøkler, klokker, smykker og så videre på eller ved skolen. Det vi finner av klær og sko legges på vaktmesterens kontor i administrasjonsbygget (D-bygg) Der kan elever og foresatte komme og lete om de savner noe. Lageret med alle de andre gjenglemte effekter finnes på kontoret.

Flytting/skolebytte Flytting eller skolebytte må meldes til skolens kontor. Det samme gjelder ved endring av adresse og telefonnummer.

Vaktmestere og rengjøringspersonalet Vaktmestere: Tom Nørve og Esad Agovic Rengjøringspersonalet: Ema Agovic, Shazia Butt, Teuta Rufati

SIDE 11


SIDE 12

TROSTERUD SKOLE

Notater

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Informasjonshefte til foresatte  

Viktig informasjon om Trosterud skole til foresatte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you