Page 1


I6t ,rerel,ecradu necrtxcu loso ee ouhr4rer^roruwuc ,txrew emog €oJ ',,hldfL[" menYe r4H >reueo ou ',pftaHol'e>IelN uxnrg,(ued" emedN$odrcoue I4I€il lesoesY odoxc plrHowot{ er doaor roioac oa Ir 'gqregeHgzdll r,l>{cJel lorrl]raY eurarBceV er'eraou I,I -nxterlen os mo4orr enVoden^{ran emeg eHI,[cI4seH eor'roweudu es radeYoreugel '(ft41U) ,,eluuoYexel4i exulrgKued evc ec sodorrarl'odr,rl rereVecrBdu IoI4HmeJoJ -ueaoreorfl enmenedoll" er ru oJorrntego Vou euseftnrs oxhfu oc - HI{neH erI4JBH -rfiego ereWlulrctunerdg uH e>IHeIIh €HuIc 'Vor 9661 rprdue ou elrauoY^exetrAl t, -'aAn rIoY awngmt an175' :autEnoVaxYl4J 'r,erttTo eH orrvg r4geH esres'ftr'Ihoil'rcosltrrf,eurBdu ,tcorilreleltlrHs e>Ieso[ fxru61 '>roJpholr rouweo Vo ?s,(Hrres eiratrexrHrfitox eloxec eo exer fox emro fiuroxoV on rees^srcs,{h ,, ;;;;;"d"i"g" ""n"R"nwrl 'es 'es,ft#edsgego ex33 eH,,I,IltHOYe)€IN-Os€ffC" ee ear{dOgg lox [OnO €xev OxeXgC -r{rfiedaesgo ey uxec rconmr(ea ou'xztef toumresulrdo [o uqnrutu eur(gedrou,{ ou -ffraradu Onreo [Or ''rtC n ,,tuardfl" IOHeI n4fCfl41 enoOg Oa ',delul'I1n" rolrenegrry efugd3 oa ',,xufuo11" es,{xedeH or roxelroll einnel,rudel ,oa fox ion6 :egsdrou,( n"**Oof"u-enoeac(eU) nox us,,{VesoY uorradu '-,,I4IIHeWdeJ-m' es{es,ft"ecrouet ol{uc - erJorr oHeyrorc e egoc ort eIAIec etexl{I^ll4uol{rg 'Jcol{Iefldueu eruHsI4H et, eg'F{vdttgtnd eYienodu ec sY eu(ow 'errallnorexe141 en eruftldorcra erfrelruon aJ ,45ungvo ,(xroxo[1 'erconrer{ftafrktfitw kr roJ.euarfietrfl 3H E?IreH oxe)I II eor led>roll .r.{eE?Hoerflr Heme4c oxex egrtsrcsr{h or en&I eso fer'drc degovlen ou elunoVexel4l oa Vod€H IOI,D{CHosoffc (onx,fi) 'ss{esr(Yaeduo oneVsd[O edlues ,,[IIHoVeveIAI -o{er3,, eqeafHar rpr otoHtHefl)redQ ee e+reilff otoxcHoYor€IAl eH ',,o8rcHI'ItoHhI O"t"n^d"t-OnuWdeJ' elmrenrdel OS rlIU,,ralreftrO11 Ia>ICH€sOUC'I',,LIC^d-Oser3" xBU I,ilrr4.''Iic u ,,ilflHe)I,Idtpy-oreg"',,lrl{eJeH€;q-or-unf' relorcou oH e)I3YoV ?J urrtdV r(roHvu ltrrla (,,lallHB[-uHI{HeIIC"',,nftftwde1-narff ') eref c-oHfetret '-our'olC1i) ur_ cou :lrHodl{ eH esledfim et '(,,ulrnewde1-rorr{1 '-ondeae3 -goco[ eII{HII?HoI,iled reefui,fuHrde eC eV'(,,uluautdenry-od$f",,ulneruadtpytin"d1-1.. eruced uH eJpDrr,rJcudeuedex rencelsed ec BY'(,,Ifrtdelrleag ilx*rewde1") uuneH I,ilrsexdv eIIDIhI4HJ€I{rrrfi,t reneseO VJ eY OntulednOn '(,,U[Iuuntde1 ,,,:zlue4eue;1-O:ured6r") earorutrrefit oJI,DIhI,IHI€ rexexudu vJ eY - 1D[h141rr"g!, eg ,elraaudu eruc orr reeaf,gedrol,( ec eu1 'rer'adu ,fit en rfiitoxatr uox 'ldruu4ome 'nm,tder loao -erdlr enyedc oc eHrrorr e roreso en erdex e.lexctpedrolrrefi;oaedu o3 en rerrtr eC I4fIHOVexetrA[ oJJII IeJ 'rtC I4 ,,UIIHOVOx€W-Oaer3" Ieesllx{ 'ultduVelt eu4HVercs en uloreVOu umrelu[turpoeu VsdOnC 'efunoVexutr11 uwrrgrfuod og

L,,V[ ITTT O V f,>TYHI- O fl

.

YIf J,,

IJOHIIIASflIJ OIIII,


76t 'rrrur4gdJ

v uJeadx eJJDICIIecOg oC Bsfidl,IgsedotreH es^x{stl4tredu xeu eoI ',,fiHenurc^(141" reusr{xodeH AC eY W>IEJ e}eSOU u rOsed,{>r es TaCUUOdU ,{>urOXrO ,,UIIH€COg" .xes eJr.tr{[odoJl,Id IetreIfJ ItrI EY ee-xetpudu eH I,IHeaoIrJ IDIhI4Hle o)€] SI uH et€H -uVedc o{ Jor^lerrcu ur esrqxBapndu onsocen oro)IcHecog eH au4lluVercorr eH oI rcc Ifw?C I{9 Hos?rJos€dil" 1unla,peady nu'rroret'' eEug er^[r4Jpc ex eY "v esoHco euInlagex rfuorut e ?or, ',,I'IHpwurcflt eu [oxa11 : "stttgd3 Jm o)u) 'veaoucnodQs ersHhlllffed tredouc oJrDrcueco udmUrpev m JtoHvuilndu eren'I,IHJ.a\e'efralteswu,rd>routr ele:lhrllllB VadOuC eHesr{w&il e onesrcuaed[ erpxar.rffou :lrimen r,{dV en r€rog€d LilIuusoceh eJ.IDIc ec uV e>res exow elreds oHeVedVoau eu lldrrrlrdu og -H€xrr?g oH 'mlcro[odu ('Vor ZO0Z udsnerrrec gZ ro Qthf),pft.ntde en -II.HoltrcH excuegrf' eran'urcndodor en lvfrnedowew natse YO),,'oennunfumw ruDHaeotn aryngd6 rH aqast)rcmtnfu oumaQogaom oc nawodndrycngad oummry enryDmc ouoe,$mQncwQ 'mogoxac n anrnt'amDwn oeoryd6 nmmouo6axnlll osDlIJ a o6 n oxoy 'arynhuo6axo7,,y osDIIJ 6o nu[Mg{gortwog a? arynhuogrV 'rymwanoDtt ou nryod@utdryc nu cou6o os oxDn 'oeryrcunhtmw outtouontibu nu c,(moryc mont -maaodo4 ontDo og ntfoart6agngo '6ad dorya 6o nuryodg DpHDmco oudoryeog amnk -upgrrv moryn(nd anoy'txcfoe nrymtnryn6ogotnA DryDwtmautholl nu modo4mo DH aseilcns6 oryouagnodg6oonva adyot ac o6 rnh oc 'ranceangdoal ongr(y'mod -anwad4 DH A)Dw rywcuo6axo7,tg oeDnJ nu wmd66o4 DHaoD omofoec poxad*t n[ oryo4d6 tzaw nan'o{nhdJ n nfndrytg ,nkgd3 'nftD,Q ou aqosthttnts omounnrad -n6un n omoHryvadn6 n murum6 DII omm oom,Ds 'nnttn aJ.aH oag 'nua6aeodgc aJ aH n nd6 n4 n%Dm. aftu nox'omd4 amnHnDwnHnw oc modnwo4 ac n6 o{ng6o omm rnmD; 'doeogo6 moruc6ndxg todtro4 n atmdnwc ac au arymtt aJ aox n6odo4 'aaoe,&tn6ago outnaonhDH aH?nrylon ac,o6 oe n '6odou uaenry@tnmcuan u)soilcd6 q'n6n9 o6 ne 'arynhuo6atny4J-oeulIJ oo oeod4 nnmu6a oodog n nadog al (WafA) ofnuo6axoqtty mtnrgr(4a4 aucuaeowogt(; nmnnmauodoll os rynhuoErf' 'olesou Erlaruoxc I,IH ec eH oIt'llmdsec eH ,,olerut eg rodouC' orm oc - deggc ?H trecoJ neeodre€ rolosc en erenedrc uH eHercur ossrrudrcnoneV eft,rnd1 rHer^row for og 'r+ronred lrrlcue)Ireg I{J^dr oa u (p&rdenrqf')efundl endasec'(,,ouoco1tr oxcr,rdorcr.t''oHcoHVo',pYudwryf!)el -r4Hotre)rcI I entreuee '(,ouoco;tr our'brc14") ufirgd3 euwffoa efuft,Imodu ec ra yHV oHcorfro Xrr( sudusl4rJe ec osoto) os eJo) nnenrodu ac er;elulrcftn3 ',,rodruu sH eluteo" eH eft.frreeurmgurcetr ?Hceilo oxex e[affJeir etr emedow ?lHeIrIrcx erex'fu ornr ?>IeJ. 'eHrfror 166I os enufgora elox 'enfos erexcne;efu os ames,{srceh,{ eH )oJehorr Vo esexfr €xhlilS/errceH pxcHesorcordl usmanedou sHesrcHlfre o)ex 'uftanotrexetr41 oJm eor n e ?so Ho) l,IHltlrgerr{>tcttV aC rerulrretrU fi ewlr erlh eI,IHo Bs €IrlreJ€Ilodu uHcescsH owsc eurarmdc os u rodors€ un esle)J?dsen ei'e[r,rnd1 Vo sedulrosoducu ,,oreruI es rodouC' oxex 'eludeeH€r{ ?xeY uneEegr{ ec erJ43 :eltdon €>tcHoVe)run e 'Bnfio[ou I,IHLIVoJ Jacets 'caHeY I,I serc uarmr{uo [oa6

,tt

I,rHsI,rH e eor meJor 'rees,()ecluH utt uY ,(xenuou reex?J rd 'ol,{c uo>r eweeHg el4g" :omea{Hcelgo 'ruhott ronx'dr uH ?c Vodu

^do''llJKS 'muroxec fox


t6t xod rollHoos eH o+rufl,{v{r{rcr,o oc taox'esgxdY eHedesr(c eHtr€ eH nrzc erunegdog eE aYr4g e[ oregedr r,rg orm o)u>t - ,,elultdy excuovever{" esdrodeH ac onrxedox oselorcou ereizwde deludu ?H e>t?J :erudon u e udAY uor r4rcsrrgo rdHrre[to og kr'e*o eafxl,Ir,rredil oc ores',,uft4HoVe>tetr tr og" ragVedc urcnude:antnec urfrodenf.rplt zdu danrndl ?H ox€x 'efzrlexznr{nox ureHrxeduv og 'udorxu erlac ruus,(Haru,r .ut eY oueianeduo[ oH>rcohl e oJm reVfdrou ec r.ur(ursr,r orunuelon u elrulr[eus ererffodeurftpw eto>t 'ouug r{g mor^ror (unrxedufnu) uaorcf euao Vo11 ,,

nEn oVaxe147-o a Et3'.

'efianeu elexcuoVe>reltr es rcorure,,(fi,rsuYlrn erau'ul{re aH uftrfrelduQe ?H roHerretc os xeHr roc edulosodu ,,ullHotroxury*oserC'i"Josl,IteH r3otmL(Cs - rxetpe rounwtodnc e (eudruoyexetr l B€ ?c refu) anrdugee4 'oneeodree etrr,rg sy osrcHefsexdv en cflerc rouHsr.tH ranl tBrr,ilrrefra rDrhr,rrrJp Jor,rHs[H l,ro) oc 'prskrwld reemr{rc e[ egsdrou errcwl4 LI9 eH rrreJo)rr,ru r.rue;efu eJrDrcHoYe)?neH Lr ,,ralnro[exe141-osprJ! oxex esrtxedeH ec eV ufi,nroVexel4l exrargr{ue4 en eftanen erenreltdorp enur'rndu e>rhr4tr.rrrorr Lrcn/n esnusuf eoruxrlu rloJcou eH e>r?r 'uozued neYedtro os r,iltrregrv o)u:( orlec ,{>rrtl ''ro ra ,,nruregry-oreJ' l,lfiHegrv wtrdvtrpf'o)rcx r"vos eJ err urtrr€grv efiso oJm oxEf :Jowerigodu nrcer exrft ,{nurol 'derxedex ,rrorDrhr4rrr.e" eE neu oH tocfiauasorlB eH esresr{hlagedro.omreHozued ee eesfoer#o ec osrddrxcr4 r.rsIatuH ellso 'Jcorfredu eftrgov rasvtuH erur,{dtr oH rDrCsoco;tr'. azeen ror,rHss -fgedrour( orceh en ueffneu o>lux olrr,rcerrocr{ ec r4g HrlheH foxen un oJorfiarcoll ",t4hHegrv ',,fitrIe9lrv-o[e>rutr41" o)u>I [I?Jo)ruH e ,,fiHegry rxcnoEeyullt'. o>Iex oxredou ",pftnrovexelAtr oa rarnrugrf' oxex reforcorr meJo)rec odoxc efturovexe141 os eu4rr -H€grV :e{IesdffoVedilo oJoH{I,IH os udr4Dgrrped ec eH msJo)rr,ru'ollHefrnrs oxhr4r -I,IIfoIr owalforou eH eqresdnrl,trcou ee e+rpdratlvtcntr oxcHeglfe orournerecofi' 'eftauotrsxe141 €H excHoVoxew ercouunrcdVo eHhorr€r ey exow o_Jm oc 'etefttee uH ssJcoc roI,DIhI,IHrp ee erralroreVou rexexoV ur ey ernegedr doeYen I,I B:rsoro-ffioIr ur#odeHd.rerr ereHrulrodu un ersedeyorurg fox 'eutmotfggT os cuuoll roprsedzusorodlr urenfuoHx[ eH rofedx oJ r,rtr/d&ou ec H pJrrrrrHoc evso eu fed>r necel raaerc ?Hr.froJ 1gg7 rcrfuau vo doaoro.v nesoxr{ed ror.Drclrudxo ,e+dr lrHor.rrrr,rw rcom inarrcVoxetrAl e as noYe rrH r.rox Vo JseSrD( efiilroYe:reyq og :rurrr{eed '€riuc u:urudslrrftr ?reHearsuoc Hox ensotrsvov uJ ?s,tcHl,IItrrehl ernlhl,IHr,e Yo uflor?troll erJ,IHeHgoY es€ge0 Vo ,,gellu roundogeu.. oa u efuHo[e)sl I os euEdogei.I en r'eur(tr(sr9uH o)err ausdlorcodr elnneltdol eu u,roged mrmedog['eH er otostcdercuurl4l eu a*redeg eH r.rHr4troJ eJr4r-0661 €H ?IeHr.fredc uo;1 'uc fi e)r{ugrfuo4,pnedu€r.rHornEt''rarrul,pnrudeveQ.. oa reeaHx ev egedr uxev u ,,vod?H Hssexdv dort'' oxux J??Hcudr ec ev egedr .raure11odu 69,{xadu nudfu eu'lru,{dr IDthI,IHle r.DrcHosorroen rnr{dr oc urnelrodu o}esotr H gt ' gy eeatlaetcoc :ees,{dollco oJ onulorcou udunnrmrou eJJDrcHegrrE'eruaJcHumrsrlr un cflerc (rrnruue u rx'udew,{") 1o"o ,{nuro1 'Bur4ueu froio fel,,{rc clegovfen os fx^r '(reneu rorucsulrdar esr(muu ev eBH€ orceh fronlt orm oxex) ,oufzHov -oxelN os orer,rHereouH eFr eHriladr fffoxo" eJ eH eor u unHugrv 000.0zV,tuoyo os -Lo]fluou vedouc ,trrrul 'eftaHoyexul ou e fxuuraoll Jeosr4K eHr.rtroJ

t66l


96r

(zooz) 'rconVeft dIr enanrexaHr{^o" egadrouf " unhueel euuedox ee gc Vedu 'ormgoY ec r,r9 ,{,rorut eor oJ ',,trlrHoVex?141-oaerJ' o)rcx uHurlder errx'ear{ur{9e il orrDrh€Jmss tro ett?xu:rro ec vg efune:mH.,(nox erunaer#foxec os ]iln{r(}fror'r orrnmeles u eItunVeus ereutrodenftplt ,{xroxoV

'orug rlg mol lorr €)molro>c{cll 'ruflofr4lrHu LtsoH oc ner'eduou s onsaHYloxec drur uedueinrurgerced neudroxelt (onruerrolrr) eHsoadau ,{lonlr e ulziroraxq4i [ur''ep,'ree enconEegesg

erernuled>r

en roledx eH n 'moworr BxJrreilorc r,r rcoru"(cudu

oc I,IHcero zu eV edesor €wstr sxm elrlar#eee erur#odendlpnr u'efwet ermrer,rroduc osk/oxrpdu I{ ovux n uneeodrec s grmr( pc eftinotss:reyq 'esreu,{duruou rar'nnrer(ralr ee deluftr oxex edrd,-reuodn or eV eu,ffirgo ec dosoroY foso &toror EHTMIJ Z0OZ errBr6du Vo ulrurore)ul J'J€Bsuseiadu ec eH r.t odoxc ufneg rucHexrug euilr(dr os uox 'eaedfl I,I tlrcou)tcol I dosoJoV neso)u{Bd rororcYr,rdxo Vedl u errur lr,r pslcur'rlffer^r IDIhlIIdre tZ vw,'uftte€ ealrg,(*rodwr e eeJ-'eprreo urDI(Bs e r4aoHsrlI l.I}rtexedgooc oTIDIJHB)IIu9 es ,,orshdc" oxev u eft,toe e>rcIrBxIIEg eglredrrrglr o)ux oH 'necey [1o ?,r{errororr,{:uren o lor 000'92 .{roxo-Vo efzdomd4 erelosc oc eftiuoVexeyq

xor'fnreg 'orr(dYr{.ror*n

u (umdlor ugx,{rc err,lns€f os rtrrHoYe)ul4tr BH e*readrogeda ue euedgee Zg6l) l,onx'dl eH eqresuHei,rdu oc oltuc rereds eJ eY r€xon enlos €rexc 'JeJ.Eureft4

-se;edr'Vo erramrerog exets'(enr&or Zg6I) ulBd>rey u (eunVor 9961) unoxes rDtr dr ',,x,Itef runlelt JoIDIcHegorc esdHel^Iudu ec eH elf' e4oaou rneroxran ',parerDruf' unsel :ewrrrHoYe>rery oc erufifiexr4u,,$^ror os ecxedrr erex,fu rwsdEfco el raox 'ueJIIIea0u utilToden{+en oc esr{Hcelgo ac eV onulorcou egedr eftrereuodu erexrrfu

eHldtror fo u 'fodg eH A1g1Lz,ftroyo 'lelorcou erml( ac edugeed e3 €66I 'rlHosorrJ relorcou on eftalrdl os u>rev roserc ?H raorc eHr{IV ?H -re&finipo muJoJ VO 'I4nHoYo>tetrAI eruHrr?Honred ux roc,{Voere BHhorr?r ufufrdl Vo e'ewlfrHoYer€trAl eE I{I{ceuHo) I,Iueosorr eJprJ amr.rdgcu ur eV erconxorr rarcudoxcll e[ eftaderfg ontroxnd11 'pHr&oJ lS6I Lrrau.lz'Lcor ?e9 orrheHo>r uox ,e[zld1 oc eJJ,rcorfro eH esresrtr.cur'odu emag aorcftredu eoy ee 'Veuu6 eH rr,r)IprHo)I uaou edeg eV urilrouec 'xo.r,c14 Vo efiasesHra Vo sedm Yo 'elusercorr{1 :eyeuou

atm6 'umdaes I4 eor oc lox'uHfos eruxcne;edr os H€r^u<eJHe (ruuroEaxenr) rucuea -orcor,{l loxac unaduc oJ m?HVas oJr4J '(eftanedeVarp uxcrrexreg eru)hnrcl.rn,{rrox eH orrxrued oa) ,p[ralroYexu141 ereuraVego u €Hcr4ssteH" HeJorc ronxcdel(godl usoHgo o.r z ud,(Y ereft,udeu uHnYoJ 6p6l ude(uul oa ;f1 eH BIr.rHyoc endeseuu BH "I4nHoYe)cl4l ernxclare fex aulreftaffs oflxuxdH lrlmr{uodu wr4 arr orufruotroxetr l S


Што се славо Македонци  

Волф Ошлис Гермакедонија

Advertisement