Page 1

fnaeeH YPegHuK

Bnnra Casgona JlurcoeHo YPegYGarue

Mu.Ko Xauu-flyrsa & Mnnac EaKaIr{eB


uPHr4O'r :JME.t IIA CIOBOTO iloeuaruu h' il () (,,]ot ttepuqHa u.ut$p a tr'

llu t'( tru('rtrutr( u g0 ce uoctuou oo (ll)(.,iluu(), ()u ((, Ittp0e; ruoT 3HA\U, g0 c(

fttqc rtlo(,ti'utup0tt og 'l'oopa4ortt

crupnHa Ho

u q(t ca ocrunue ilpttepsnu

c0 u(z(), t;uKq c0 H?K0KO6 KOH?4. Mrapva Elu.jagc @preHa no Bpeuero, N,{nHJII,rBocra. TporuHoc.ra

Cseror:

Jrr{pr,rKara, KaKo TeKcT

Ha

(rraene). ropcJra'r.nr-

Ha Ha KOCN,rOfOHr,rcKoro co3AaBarie

(rraene

); c0

ilocllc/[

qyAorBopHo ,,jzlxe": ,'KoHr:t{" , iit'ilK(),t,: ro o6uoByBa onoj 'tacH, Hcr,rcr(pncu /ur jlrrrol crl ( '() r/l;r r(, CTBO Ha CBOeTO

noT. HoCTaJII'll(lllll l,l l(ollll(rxJllllt,ll,'lil ., l.llll'1,il(]'l'o" (.oltl) IU0HCTIIo. Ill'l'o I'tt cil.lto't'yrilt tl(llliltio't' n () r't(l)onuultc,t'(). CncL'tl't'. t(llt(o nol)illiir. unrrlrJn, ilil('r\r(), rirl)t,Nr

r ( )1.

He e flplrBI'UIc['llpillllt()'l' lloL''t'('tin

ill)t'/(t\t('t. nt\t;utt,n t'1ltTa Iloercra oogpcKa [l ttoc't'n,nin nl\ltr'plu'ulr. /(o t'oJn(], noee(e. turo 06a'ta (llrpHKit't'it. t(u(o n rlrc'ro r ) r'o n()cir,r. 6e,neror Ha 6oxecrBcHAla Irlxr/ln;r urilrtin()r',r, n npc/loApeAeHocr. B0 nocrocFbeTo.

vInn, KAKo urro npauryu;r ltt"r'r,p ('lrorepgajrc: ,.KaKo I,t Ktulc., nnAKy, 6n .rpc6il,no

69

rryi,r:.1.o

qa loafaar


Ha cBeT,

ilxtl Itc,

cuu6o.nllrl

K

lt(

| tlttit,f ,llr:iltHOCTa Ha foJIeMI4Te

ll,l,L, [,,] ll l\ tt

cKrr r.',;,0';,,,,

(

),,

I

::,lli

:;1il:iffiil{oBHl{re

('cttrtr t'r"rol;r rr,rr.(c KoN,InJIeMeHTaBH, ' Iloc'l'll' /(ll il t't' ltl)llt l;lllll tttl KoHKpeTHo 3al{ilAeHa

II0cH14.

llit litt I'ttr,t,(

). A

Co:11a11crr;r

K.K()'l'r_rccHa, Bo I\,IOAaJILl,r.c:,r,o.r,,,'

Nfox_ I4IrpI4-

cv'r'ilir il()[' urf;r; (,][rr;r,r';r (u(,r,r0 M.*HOCTI{, .la npoHaofa rftr'tt()r\rf't,rrr)rrrr;r'r ;r r(r)t,r.r!r*r: Kor.a Ioe3r,r.jara,ja Ha6nyilvl'r t ('ritr;r ,, 111)r'rrr/x c() ,cl)H u.iannu,e Teil,r4 I,I l\,rera_ rfllr rll'ililt!'(' htr;t,nl tL,t,u; ,f,(utKy6il i,k4 .la KaKo AotuoBeH

lll)( )(''t ()f )

MHOfynr{Ka iloc'r,ilrrKil cl'pyK,r,ypa II lICKa3HOc,r,.

clrer-

l

1

i

I

K,r,1,1,,111tg,t. t:clt{tr16TIIrlKI,I

nplrc_ 'r'iril; B() ri ilil)r(t'lilror' ilr rrl)r,i1 t,i, r)(,o,rrilrtil /{n.,anoruKa pe_

'r[il(illir, o/rr.ftrC ri rl)irrrcrfrr)l)r\rirrlrrjil il;r /(l)y|il,r,c: rr.'TCKrr.

a t()'r'o,

t

tpcor"f';ta'r't rru(( )rr ,r,cKc,r,or*; ,r.l).ircHI,r Bo Ir()'r'L)ilr{fl.lilJrHo 6ccnr)ile,ililr(),r,, ilil,r,cl),r,r:r(c,r,yi1.1'r,, h:op_ IIyc' 3 a BIa cHo o/l Il l{l'c }t t totzr Jr r r,r'r'c or rpr)/(clr u 6rr r{A r rocTCKIIOT TEKCT; NOC3I,UATA, BO CO|JIACHOCT CO XCP]\{OHCB-

].[IIIKIIOT IrPI{Cl'Ail: trIOXC AA CC IItr{TA II OIPCACJIVBA HII3 rrprr3r\raTa Ha cBoeBr,rAHa caKpanHa o6jaBa, xnepooaHr,r.ja., NOTOTIHO. KAKO ]\,Itr,ICTI,IqCH 3AflI,IC: 3A HEI,I3PCKTIIIBOTO

NOxrrBvBar+e rr co3HaBa*be Ha o0xecrBeHOTO 6nrtte: .la ;1.rr

aSoKo r{HTrrMHoTo rrpocBeTnyBarbe.

IIa jnonoTo [oercKo oc]TBapvBarbe

,.rTy4oro Jrer_ ,/rr)", (u( pcHor{HpaHr4oT aBTOp Jopaau /]aur,r.uoBcKlt: Ac"rro ilr'r'( ) (' 'r'()Kl\rv cefa npeA Hac, t0/rr.'TIreHo :a

4rr

janofrrreH

)'ilt't'; I il /lo3BOJIytsa TpHTc.. Itofo[)c) cilolteHaTl,t aHaJIII_ 'l'l I' I li I I I I l)l lc'l"ll ttlt: 6raro/lap0i (r I Ha cno.iara 3aralort H.. ilf )(

BxeureHo ronope.j(rnll fo orKpr'IBa'roKuy

He.i sr4 H

I40'f

n()xr),r,;t,r,r; onira rrocN{a

/r r( )cNr r r r..l r c r r, a rr olrBaJIeH_ TeH, aIopeTH(reH r14K: OA c/(Hil c'r l)iilrir, ,r,ail e ny60BHa, r

eporcKa IIOXOTa, Bo l,Ir're 14 CJIflBil ilir

70

7t

x,m,'or

(co caMoro


TOa, I'I Ha IIilCr\40'r'( ), r(;ui ( ) ircpr,rpvr a4wja

ror);AoAeKa, (ul /ll)vt', cMpToHocrH;t'o)i(

t,t,it

n o'jana

(''r'p:rHa,, r4cTo TonKy

r,r

;',11y.1.;1 Ha feuHI,IHaTa

Haxr,rBo_

AeMoHcKa. I,r

yFII,lIIrry_

o6,'n,il{14,, Ha qoBe(rK0,r.0 ,r,(r.10;

, .(rpauoxyBa cno.ia'.

r\rccr,jrrrr-

flporl,rB -cr4uaHa xn-

cKa, npopotlKil II cllllctt't'OJtcKa AI,INIeH3HJa, aHaroprrir rrir cllacoHocl I 0l'( I 11C C'r'lr( ) il a 6H 6l ucKuoT .r,r).j (rC

ro orr. cparanHa floxoTaunoxo' 'rrrrrV tlil 'l 'cl\'l ll( )'l',, t"[tf )'t' I it, ,;r ,f)0Me'fo;

3aJIOf 3a IICI)t\,llutL,n't'nO /{yxo'Ho I,I Kpea',tBHO Tpa*t,c Ha qoBeKOr'; Hucilpo'r'il ilcr.orlA'ra (6uoJrouKa) ecpelrep_

fbOl'o ; il M r l; lrf r r l i l l l (' ( "t'l)y /l llo'r( )'1., Il [l

K't't4 BHa

Nlcll'f'll'llll;l'l':1, L'yll!'l't't''l'll('lt;l

llil ll{)["]'t'l(ll'l'il ('l

t'lllil

ce oTKpI4Ba SynAa-

cM14CJIa I4

foJlel'laTa rlp,rqnHa lttr''t'('ntlnilr; rrc.;:14H'or cTpaceH I,I ceKo-

i;ll'iul( )rtr,,lt MCt)1ilil r.( ) cl\tl),t,,t,i..

lil l cror()'r' tf

)[tr;r,r,(r, r\,r(u{,Jr,r].eT, eBoKar{rd_ rl)iuilr, ,rroly'a., HapacHyBa.' tit'l'llJlllll't'lt ttl)tl/l(U11)c/lc1()c,r. lir rroBeKoT )r,/r(

il'r';r, .ilrf )ilr(ir'r'ir cr'()c crr c[, (u{ 'l'iltl cllcc'l'.' 'tlt tf

,f

(ul eMp't"ril; Itpcc.f.()pytrirjr(rr jlr ,t,otcvty rrc:lt (cMp,r.t,il): no cno.j

tiilf ilJIOH, KpeaTl4tscH ltot'r'r,rK, co.fy3H

r4K Lr

lloTKpcrzl.

wwt, KaKo [rro Toa ro Kaxyna /rau'JroBcKr4: ,,LI BceKo.l yAap pacre BenrrrlroT KoBqer

IIIro (e f{oqera

Hd flBorr rrurraM

r.,

illlc/( iloilJtaBara na Bpetvtero,

HOCT I,t ocal{CHoc',t'

3evaj ku .1a cN,rp'r'Ta ,,rroA cBoJa 3arrrrr,rr a, ganajku r)r :arpuJra, Bo rrprrnor Ha caMooTKpr,rBamero,, (o. Knerep, 1997) roercKrror cy6jerr na nose(e_ f,anunoBcKr,r,

IIATI,I CE6C CII CE AOXI,IBYBA PAN,ICH HA EOrA; TOKMY

BO

cnoj ara 6ecrparrHa cofoJreHocr r,{ orBopeHocr ilp0/( KJryrrHara 3ararKa Ha rrocToerieTo. a co ofneil r,r Ha cn0jrr_ Ta rrrar'raHcKa, flpopo(rr(a Aap 6a zaco3cpr{aH ilc: 3il Brul( )_ BI,ITO TonKyBarbe;

faraFbe Ha Oti0To,t, Kilr0 60>r<cc,t,[(,il

3ABET, TCCTA NICH'I..

tl ulaj ( l l, t'it'l'lr ( i lr,j lt,.'r'c Nrur'r'r r'pir ,.r l'r,1 ToeFbc'ro: 6ltitt'o/(il pc

61

" 1i r 1( )r.

tc t t lt

nn c' r i r'r',u ru n il'c not,,r,t, ru r r'.r' KI'I; OBaa JIHpilKil., Itpc'r'iloc'r'iuryilil il cc ,t,(,Nrr,.il il ilf ) r r,/(ilil

jerr, fo BocroJlnrryBa

cuprra

.lil t)'f"fpfal\,1 Ho(e,' (

KOB

tt t

pl'ITyanHa I'{HI4l-{ll.lallllcKll B't'()ltcilor''t" il() tr()r.trilt'ilr,il,t,c naMTexll', ueIoTI'1. IIopaKIl; 'l'ltl(ll ltt'l'(), n()r,'r't'rilro'r, cv(l-

Oq ycnrrre TBorr 14

[IOen

i

('crtri,'r'(

/{r

cMprHocr Hfl 'r'c.[ccHt4'r'0 onoj rteB,.ja rpu11,0rrB.

Bo yJror';r'r';r

TOJINIa(I Ha MI,ICTepI,Io3Hl,lre cK()'t,lt

ur ttlt

Nrr,/{nvrrr, r,.uac,nnK, (

)tt,t,tIr,,t,().

oA[ale,ryna.j(r,r ce o/{,t.pit/ltIIlrrt)rIil"ilIrito.t,

)0r11y''j(lr

ce, co rrocpe/Ic'Bo Ha car\,rr,roT 3a[nc, lir'r'l)arrcrlr:rurrpa carvraTa Tp0rrHOCT. pac[aAJrr4BOCT.

ruaHHp

Ha HenocpeAH0'ft1 o6pa(aH,e, I\roJil!,r'rt;r il ilpilBp3aHOCT KOH JIIKOT Ua liora; OilpeIIcJrCH il ilr/lil/lL:il cropeA

[of-

72 73


r,rarcKr4Te il pc lt( ) t'; t' t't I B I I H a HeKOJ TeOJIOIilKI,t Cr4 CTO M Jr r,t; pt,{Kara ua /{iililt.rt()ilr'ilt, ccrraK, cr0tr{ no HajreceH [ocnyx

co eACH il K't'yr',ilr' I t, HOBil

I

i(

)["t'l\t(uepHIICTI,lrlKH KOIIHeX,ltt o5_

ttu (Buil()utt)', t;t p0caKpantl3atlnja ma cBe,foT

I,l

o'l' l ( )llol r, t t l'l'o. cllopeA cnojaTa IIIilpOqHHa, oil{f lt't' u lillc"l'illtotr, Nrv ltl)r)'t.xo/\Lt Ir orcrallyBa IIpe[ MeraI

lot:'l'c

rfrrr

l( l l

n'uun'r' nl)r'r'r'r'rnn 'n ooxecrBeHoro 6ntue

rI

), nru\r(,c'r'o 'r.oa, r],reMenynaj(r,l eqno IraH'l'C tIC'l'll'I lr,().,f1f Itf)y III(), C'e 1l)It(:y.ft{0., Ll I{CTO TOJIKy., ltc/lOrf lit llto, lurorl)il't'nrn((), nco rl)cl(Jlntttt ourne Ha cBe'l'()'l'(): t'/lilo l)ltc'l'o'l('ll(r, /l(,t(elt't'l)lll)illlo (l0xecrBo; Bo uKrrn J [cprr/trr

I

illt ociil\t it " (.f . / I,a il r,rJt 0ltcxu

Iarrrrilrililil uo cJlur.,

l'rc'r'o

). .r.oJrKy'r.pccKaBI,rrreH.,

Ha,

ef-

I()l'lll(ll: lll.l'o I\l()X0 /til Ce pa30'IKpilc nL,trr'B()

fo []KJlv'lvlill

['loBHo'l'o t ut' tc.n

(

Itcl'.1()'t'o, ll,v6ogHoTo, epo'l'cK()'l'(). /l()): ti()c, /l()noJIHero co KBanuSlt Kil t'n lr()'r'

.[y[o; ctuiililtl)il ct((''t'lt'l'il'iltil. TpecKaBI,trIHH, AI,{0Fil,t'iltctilt. eHepfc't'ctil t, il(ulBilx il il r,'r'llyct-ba.

[pu-

cyt"l'lttt (ttf )t'/l rtot ot(L'1't'l)1 Jt\tgT. KaKo uTo fo HapeKyBa

ilc t'oBlt't'lt,, 1'lr ttril t o)t(c

IIOCTCKa

cal\laTa.' o'IV/(['IIiI, IIllcJt()t]lIll ctIHTilflvla: Taa,, o/l e/lIIil c't'l)lt-

o'r'lllL), Jry/lo'r'o .rcr'.no. KaKo nperllocraBKa Ha cilNto'fo Croxc:c'nlcno l)ai'ltrt,c: KaKo fHe3Ao ua 6oxect'ncHOTO (CnC'to'ro ): rrc't'oBpcl\rcno e

npelycnoB r,t Ha caMa'fir noercKa ef3r{creHuil.la rr Hil rroercKara pe(t: co3qaAcHa Ito l{crat'zt. KocNiltrtKa eKCTa3a Ha AI,IIIeFbaTa. UenoTIt].c, I]nol]oTBopHI'lTe HIlllIaH'a: Bo lll\'lilepaTl,lBHa CNIOa Hfl o['r-oJroruKrror coH. urro frr nopoAtna cr,rre o6,qnrln. cJuurr

II

3HA(ICFbA.

3AJI'ilIpaH. KOJ|Ky [ct\toHcKI,t,, itItoKztJII,tllil,lrt0H ToH V pV_ t'ilNt. co roa [rro fo noeFrrr,rpa lro(uoro co3Byuje n ua-

.,lrl nrrroj

fencaHnor raHrl Ha ABara npnHrlr,rrru: Epocor H Tauarocot'. noeN{aTa ,."llv[oro JrefJIo", ce o6paftaKoH UHnqlr.ja-

lll'r'o nrrKoriun uc O,t nct'() rrc ('r'ilil(,

rlrrcKara. cBeroTBopHa arIeJIarr4BHOCT Ha CTaprITe N{trroopacqu rI npercraBl,r;K ge, cd flocror,t ,,oTceKofa[u";

3a [jor.

cru,r

rpe epejfu Ha Jrr43raBrror

cpararuo

pa6, rrrefy Euruero

rr I Ic6uruero.

npt{HIlIIn.

IIOet\,{

l'f 'e

l)'l'c c'l'i/an l(

I Ie

ra

"t'c, tc

ce xpaHn

HH3 rrpr,r3Nrara Ha ayanrnc-

RC n

o'r'(

)

ilcr<a cc nco"

ara,,,l'lyAoro refro": Ha noge(e

)11Nilililil'r'il. 3paqH f II I

Ke (:e l)c,r('

a uc Ka

Crrporr,l Bcra

ooianynajrur ce ce6e or, 't'l I' I t( I I O'f

I

6rr,'l

co cBo.laTa yABoeH a, ilwjaJlof trrtHa, Ha ll. KoH e rtH o' a HApOf VHA HCKa3HOC.I I,l

74

-['itxa.

n Bo noc'nrrrKIr()'r'ur\urr'Pr'r'nn.. ilil cc xpaHH

ll [a cc Itcc - cilp()'t'ltBc'[aBc'lto't'()", t',) o't'KpHBa]\{e cvu-

75


'recrBeHtrlol'

lll)lllll(llll llil

KOCI\tofoHr{cKOTO CO3/laBlut,c.

cofnacHocTil llil lll)( ) l'lllll)c rtHoTo. aHTItHOI\IUCK0T.0: il.rtxcl\lll(lilpcKa'l'il cilrc'itlt'ttll;l ol)posttorunt nv6on, crpitct. Ntcf v cllpoTl'fuFloc'l'll'l't'; ll()/(ei(ttaKIlo 3acralleHa Bo 6t't''c,t.o l.lil IICCllil'f il, lrilN t ) ()( )I(e c'l'llcH0 .qefJIO Ha .lSOpon'.t.c: 'r'lcl'il() llll ;ll!( )l)r' l'llt lll;l l'lt 'r'uop5e HSCT: Jefilo Ha ()Ht.oJlOllll(ll()'l' h( tllllr,,,h II t'()il. .',ll;tL'Ilc (' ( )11

llil

lVlt t;t I l

It;r11c' [.[,

lio

71;r1'r,r

rr,

'f)'l'(,llrc

l"

Olrrrr juoc.r:

IloeTcKara IIOpaKa Ha flaur,r"loBcKrr. noo6.nl{(lvBA rroercKa Kocl\roronrr ja,

cBOe _ BO (rrrr.r paN{Krr..1a nx.nv.r),Ba

no:6y/1,'rr,rBaTa caNrorrcrroBel{ Ha I-lVBafbe : HaJ'l l'tK Ha KJIVtI

H

cBoero pafarse ,i uitr_

I'lOT a,rlXe l\lll CKIt

JI

uK,

f nttt,j a-fa

l'p,etopoc. 3r\il,{ja, ulro ce xpaHrr. cc ,la[e ceere crr caNrara

('rltrtl't'o. II cBeTo'r e raa caNlilTa.o,,rHocrHo Taa e Heforara c\, (J.rl t I trt I tttcL').

I

lr'

T.e

olll:

co ilocpeAcrBo Ha npotlecor

. B'r'oilyr]iil't,0'r'o Bo xaocor, I\,tpaKoT; IIITO fr,l I,r Bpc_

BnAOBr,rrocr; Bo cno.iaTa gnojua, rvrauKo-x0ilcKir

rrpeA rrcKoHCK'-

roc'cKrror

'r'il'ilrr) cc ill)cKprilvBa

l\,nt't'0pnlit't'it a6

.,Ilygoto Jrefno", jaAporo Ha KocMr{qKara rroxoTa, jaApoTo Ha noercKoTo pafane ri Ha rroe.rcKara

lil \,Bil

're rrorreTorln Hil TerrFrilTa. rrperncp6a.nHa

K

cBerol-

6pnure It npo(u4clyBa r,rcr.opu.f ar.a, rtoruHelieTo il{ero - noqe.j(n KoH ',y'rporo Ha cnetot").

tL,Ntllt

[lporrIrKHrt'fa co cr"rrrc'r'*rr(rr|.Jrc, .r,r)crrc.r.. rrprrl apxe'rllllcKltrc'r'aiHII Ha co3ilaBilrbc'r'o:

Br'rAHa

IIITO fH Hallcc't'Vllll llllt:'l'ollyllilFbeTo ua o6luUI,tT'r) tto xilo-

cor, upHo't'o, ct\tl) t"t'lt (,,ltylt,t.it'ra 3etr,tja",, 3a KOia IICC C/(Clt 0A CTI'IXOIlll'l'c llo ll()cl\lil't'lt, llcytuHocT KOHO.il,lpa cilt\,tJa 6olltKarit t{it ccx;t,t'o.rtol tK no.t NIoil,tB 3a o6HoBzl,f it nit Hl'lfpe[o,

ilil t) r., il() il;rc

Itllc''l't' il ilt.r

ToT-$aHlol\4: llJlxcl\tttcKno't''t'cKcT; c.cpe^o'ro,tclt'p3 rroBe(eKpil't'il n'r'r'. naf)iuloKCa.rr Hr,r paralba t,t yr\1t[)ils,zr.

I,r

TeKCT

n,

r

Ha

KocMoJIof llcKo't'o co't/(ruilil,L' liilKo 'r'Kilrf il,c: IoAellHtlKBO I'l'l llKJly(lyllil /llroilil iltcKlto't' ill)ililt1ilil illt

36opoT

I,t acKO't,ctuto,t.

lrl)ilntnn nl

'l'nuunm.t,,it,

rro ()rr()f

BToptIoT, (upililt{ulo't, ul,r'nnnnrrrr lr) r,Jrr,/l;rjn1 TeMOJIHoro HcKylltct{ Hc

uo(

ilil iloc'i'(.t(

i

t't'l t l\fi

ll

tt it l

; il(.

l, l

r,()

il il,lt,t,it

3a rpaHcrvryrarln,ja rra cul)orrir.r,r l)y/ur nir lir y,1(o,r. KaueH Ha My/tpoc,t,it, I I ; I ilt ti ly Nt (.c I I

BO IIOeTCKI,I

l)t,tr:y,fcH,

a cenaK HenpoHr,rKJrr4B.

i{aHrrnoBcKrr. rrpr,r3Nr,-

3paqu lrallaJreJrHIIOT TeKcr:

.

aHApofwHa lnrulHocr; Bo cBo.loT orrroJloiltKr,t ,f,Kilcx (rexcr)., t'To cflopefi I,t HI{ I,rcK r4'rc'roJr Kyr];r r r,ir c, r, Jr ( ) r,c r

TeKC_

76 77


,'t

IPyfo( I-locl,til't'lt 3a (il ja

r,rc'f

n

,,,11

B( )

y71,

III{CMOTO

HI'l

r't

) Jt0t.JIo".' eKcnrHIII,ITHo

fotiop'

iuor\rr;;r) t.rr,ji'r.il yMHoxeHa. r,r'TepTe

Kc,r,v_

Cl'lcl\lllral)Hil't'il trcrOpt4cKa IIpt4K;t ilftt ilil

pOBU'l'e lvl()l.ly

,r

M p r lil r,r,r, (,,rn

N,lC

I

ilo'r.oil, yHI{Bep3aJII4

piu il r, /lo

HI43 I,I np0f

y t[),-

it c

Ir

ocr

trI $yHqaI,{eHTar

u

rr

r

(),r,

Hej3r,IHI,rre apxc-

14

rucHyBabeTo fl ilocorryBaFbeTo

HA HEKOI,I KOHKPCTHI,I U3tsOP}I., KAKO UITO CE: IIOTPEAil,{OH,

.rrV/l( ),rrr,r,,il( )"

Marapue, Purre, llayug, Eruor - TyKy,yr'Te nose(e

r\{rrHaroTo, K0H Tpa/rrrqH.ja'la

[O qCCTO,

I43 CYIE CTI,I BHI,ITE CJI I,IKPI HI43 OKCI4M ;

O

lllerlor

PO HC K KA

I(O

II

HC.l3ilHOr.O caKpanHo

Tpagrrqu.iara KaK' rrpeAaHr,re; KaKO cBera o6npc-

II(U

e /Jpyro, rrflil\{cHnr,r}o, anour,n\,nro;

6rr;1ytrrt,j (

Heilg6excil coy,

l

rccr

}{IIOT KOHTI{HYI,TTCT; TPA/IUqIrJArA, BO YJIO|A HA BI4TANHA

,,A IlccilA

o

CI4NA; BO YNO| A HA APXCTI{NCKO O|HHIIITC;

Toa urro

r"rr

ACOqTAJA

IOIIHO

CO 3A-

,

r r,r

K no t toc,l,cr((

),r.(

o(

r.u

rr

rr,

ri v ni

II

I\Wil II [OPA-

Illro

clt I l'l'L) IIpOpolxTBa, UaNIaHCKI,{TC

IIIro Becrar

UIeICTBa, TaHHCTBe-

ilil't'r' pc6ycu Ha MLHaTOTO, Tpat'H(tHara floyKa Ha I,tcro_ BO rroeTcKI,rOT CBeTOfnc/l Ha f,aHI4JIOBCKI,I, Ur\{a

noAaneKycexHH

-

L,L.11 r(.

r,(,.

clann

OHne

r(il; KpeaTr'rBHO Xaplrure, Bo rrr4.l rerueJr rJrear lreclrjau_ BOJI

(

r4

Ha AyxoBHr,ror r,r Kpearr4B-

IIPCTKAHI4, IIOTTITKHYBAqKU CJII,IKI4.

H

TE

eKoT Ha pa3nI,IrIHH fnacoBr,{; Hr,r] Mol)ililrlaBoro eKO Hfl ,.,fnyrHHTe 14 OTCyrHI4.l.C"; t4 cc,l,o oilil ilt,t,o

KoH

il

H

NPETCT ABI4 HA TPAI W\HJAT A KAKO,.,XI,IB A CMPT'' ;

3eNIeH

3HarIerbe.

CBOI,I

r,r

TI'lncKI't I\4OI(0Il'1, l]o 'l'll()l)r:ilt't't]o'fo na f,aT1IJIOBCKI4: He c I4CKflyqI{BO r,rcKaxulHa c0

ilocil

ra (raner) 3a orrcrojynane

3

t,t'l l.

I'l u it I I c I l't't ttt't';t tt't'l(

IJltrill()'l'() c()t'Jtt'/lyltiIrr,L'Irc ('rrrrr{rr/(crr'r.rr(), rrIrT.y Irol\to/{Ho jit(icltc;r*llno: luu,t,() 1 11 t/(l)yt,1.t,c /lcna 'oc.t.ct*,t u a l{a HI4Jl olJCK lt IIp()trc.jynit TlLnt6oKir ir ucJur,r'n r}noc,r,

l)Hlil'r'il

; lr o,

ilpr4A0H0c Hil iloc'r'cKil'r'il 'r.l)il1r,rr1n.ia

llol1r )r'h( )rr( ) r, nn r t,;lrl6orlnt,e

ntrlxcr0il il ilr:r(0H

lxul

TpO[IHOc:'fil ll() lll)t'l\lC't'() ll OIIC'|aHOKOT,

I I lx)t)l

llr l r)rrir

BO

creIIeH Ha c/(!lll olllll'l'otloBcrtKa cl{xerHa'lplil't.tKlt t{it

ilJIHa Ilplfp(utll; t'lloj;t llr /lct\toHcra o6eJrexaHOCT rr npo_ t{t,tKItit't'oc't' c(, j {1,\/t,( )r. r,ir// [pyrure. ,,1

[peA ce

MaKeAOHCK HO'r' il il

co MeHe Ar,rrrar IIeB Lr lu.tilMit"

floerr,'a't'il IJ, /laur,rnoBCK14, t,()

(),r,ri|)r r rJa

/rcMoHcKo-

ro, SaraJIHo, orIcKypHo nr,rqe Ha'r.prulrrr(r,r.lilla; ro oTKpI{-

MOTI4BI,I, CO[pxzl_

7B

79

't


na SanroMcKl'lo'l' ttMltcpanlB Ha r4HTepreKcTyaJrHocra.' fipeKy iloL:'r'cri n( )'r'cJrof Ha coBper{r{ero, no uc, j3r,rHa_

HI43 H

Ta per4HKapilt tl)it I tir, I reilosaTJrr4Ba MHOfynr,rKocT. Bo ,,Jly/lo'r o rr,r'.rr)", AoMIIHaHTHa yJlofa, ce'IaK, Iuy

npunafa llll

(

rtt(

rrlll('ntto'l' HHTepreKcr: wa 6u6JrHcKrdor

Ml,tr:ta l[e I'c't'o (l'ol'); /[crero, Koe e 3aKaH a3aceTa Hetl14c'l'()'l'ilf ;l il [;il';t n() ('nc,l.o.r; fiere, Koe (e .,,fo [or''KHe

Ilil

Nt$)'t'nt!'t

t, t)y/lt,n,("t'o';

il

co \ltlllt't'll n( ) r('ro!x)B14Te, IIO O6;nu(o't'' uo .,fIyrHo'l'() ('il()1.' ; ti0 ctttlj()l' i\t0fAaH Ha xilll(),1' il ct\4p,t., cKI,l noB;

Illr('l

14

(:tjoLr't'()

llilt(.,ilt'ilto l)lll'lilt,r, illt't il lt() .il,y601t,ta. IlHx,'r[l'lIltto't' Itf )nrrrlrilr rur nc,nro'r.o rrpa(aH,e

llo IIOCO(r0Hlro'r'Cln6lrlrcKr,r

r,ilr'r'c[).r'0Kc,r.,,

, oc-

r,p3ar{:a 60_

cilila-,,oBa orarje ua r6opoBr,rBe"; I4

cr4na;

rojaurroja

coAp_

AOTIONHI4TCJIHATA, JIEqO6UA, UIAMAHCKA, I{CqCNTITEJI.

cra uof. HouaAcKI,r

or,

tl. lt ccnaK 3aHecJII,tB

ItJt L:n.

A l(Al(( ) IIAPTITITyPA

cKHTHI,T rIK

I,roT IIp I4HIII,II

[IoH'Ko.au r, ol)Kcc'r'parlu jara He N,Ioxe

..

TI'{'

Htr'{ OHOI

IIITO Clll4pl'1,

IJO OpKeCTapOT,

AaH BO CTarrqeTo Haar4pr[feHTor,

Aa

ja cc-

3a[ITO, 3afJIe-

fo r{yBcrByBa caN{o

He-

BOeAHaqeHo Aa Ar,rrrrc co

Hefo. Ilo, onoj [rro fI{ qIITa Hou,tre KaKo Moxnoc.t., t(itr(( ) nperllocraBKa, Bo eAHa, ne(e foroua c'tailKa, I'0j 'rrfite 3OIIITO

IIOercKI,tor Ja3prK; BI4AeH, HI{3 eAHa

AHI,IMHCTI4qKA NPOCKII UiA,KAKO XI,IBA, PACTCqTA, 6YEqKA

XI4

t.n n

foBoro Tpefleper+e, Koe KaKo

xecrBeHoTo Aere; Bo iloc3 hJATaUa /laHraroBcKr4, fo 3aceI4 caMr4oT IUeAr4yM,

lzVl

1

IIOTOa,,14 KOpeHITTOTO gO:o6_

t'o ('llol;l'l'll, tlilpa/{oKcanHa luy[pocT Ha cTal)('ll" co llot'f)t'/(("1'llo tt;t ,,'t6{tJlt)gt4'fe Ha IIycTuHaTa"; co ll1)t r{tc''r'('l(iIt'l r'r\r('.lr; ('() cn()il.r.c: JIyrl vtllHl4 npa,,IaFba

fa

l)il'llltt.

lt('lt'lltccltoc'1",, ocaMeHocr, llo,l'l)lU'il II()

ne;lorfril't"lu nt. n(' n r\t ('

IlollVllilll,t'

BeH

ll .llollOT: npeAOttyllt llxll'ltJutil

IIOe3l4.lil'l'll, ll("1'() Kllt(o all2lH'l'vl)ll,

CC

KO.f

14

HC't'llyt\40

,.,.lly71tl'l'() Jlc:['.Jto"

CneAI'l

I

I'f

3A

1\,t

OJI K

II

y Bl

t. l,l

x

t. "

r )t',1

rfiil(() iloci\r;r, rr() r'(),lrr'r\ilr r\rr,l)1

lliltll'lllO'l'll lll)llllll!lllo'l'llll

l\lV

lll'lnil'l'il

14ll'l'clll[ll()llll,llll()'r'o lt()lt't (]l)\/Hiilt,t'illt (l/l/[(,1ililt ltitl) TI'IH Ha reKC'l'o'l' (r: It{x()ilil, clillltll, r'llr\ltlrlltil ), Nt)lr't'l)ll IIHJa:

IyHKTCKoro cllpo'l'lllic'r'llrtyBilil,t,/ l)(,/l(,il,(, ilir lr()(',r,(.rilr,r

;

p aK o

B

oAI4

co gna6r4HcKtrre AyxoBHH CrpyKrypr,r Ha oBaa noesnja:

r()

ol)lrr.'(''t'l)it

N'IOTI,IBI'l

14

aJIXel\'{14tlelpCKtlO'l'

cBeqeH., npoQercKI,l,

llll'l'('l)'t't'tit'l': r';lt\to('lr0

l\,loll0't'oli it, r'r,luu(, r)l)'t

0

jlil,to't'.,

n (),t'cc,t0t{

I'JIzlcoBHTe, Bo Hea ce HMeHyBaar KaKo ,,HoMaAra 6pexilt,f "; 'rHe naryBa aT krce HacenyBaar, ocraHynajfu norro-

puraM Ha rloercKl,tre cpptBn, ltKye't'nrnr!r,t,ri ( rlry,lHtt'Le)

.lllII() II(UUIHXHL,t, HeMI,IpHI,t n ny6onI{THI,I KaKO HOMaAI,tre. Ilccn'eTo, IIaK, ce c[opeAyBa co nonvjnoT, r,rcKorr-

BpeAHOC'fr{ Ha Itoc'tcKl4oT I'Ot}()l),

B()

KBaJI I,ITe'f 14, BH a'rpe

LU H

14

l'C

l)

II

t\t

I

t,

lzl rrort'r'opuo, N{arH.ja'r'it n no(,

tjl

(

)II

( ) t\{

lt't'or

t

c,j

crure

nlura: onqyBaar xo-


onaTcKt'r 71,fi.rrrr)ricr

Ha KOCr\flrrti;r'r';r

r

r,r

r,{3eAHaveHI,I. BO

rrtf I{a,' BO oltutero ra nptpo/{, t r)().rr( *r lrcKa3H'cr. ocTa yNIHa,'J;il(Jt!,,tt'lt;t 1l)C/{

'l'ilttl,

I, 3ll

l\t

V

r!or ol)(.

tII

,ilr

I

to,t

r(1,f tr

il

CBCTOT

,ppaHaTa

t;t

pa31.{Hcra

;tf )it K1Cp Ha TI{IUI{HaT

IIOCTanKaTa

!t(.il(.tr;t |

l;ll';lll,L,. t:.1'o

)r,tr( tt tr.,t,l)Vti tlltf

)(' ^r

,t'f

il; OTKpt{Ba eIIH

)1,();l /(;l t.(: I)Ce Ilt,K.l,l,f

llll (llt;t;l il()L',t,(

('r

pil.

III

l'

I

;t",

I I I I ( ),f

,,

t\,ty.l t,t, I t( t,

on Ha go6pa.r.a Kpn,r,u(tKit lr rncl16a _ c(x aBeHa IIpeA, ItoeTcK ItoT

TeKCTT

KaKo

ilap

oxHOCT, KaKO IIOKaHa 3a KpeaTLIBeH, CO BI,{CTI,IHI4TE ..,

I

,,KaKo foJIeMIITe MIIcT[IqtrI, yMeTHIrKo

n,lur,rcu,l

,lop71aH f{annJroRCKn ('( ) n

oBe(e gpel

tJoc,f

,n

Tpenil. -l'r

'fllBtl

rr

rf

li r lo

t(' t\ t; t

t t t\ t t t

lP;l l'l\ lt' l l'l'l t.

NIl,lH,il, (Ul

iliI

l).ct*,

tr n n

/(('

nu n

c,q

r,rKII. HacTaHI,r, lrc(

pcilepH, oA pa3Jg{

0

nr:rr.

u /[( )c_

)r

lr

f

iilt(.t( tr t'(,. nl)rf t(.\, [ill6lltCfltte. Cd [0 IuO/{cl)-

ilJIX0l\{l'lcKil pc'f'ol)'l'll.

oll(li le Kc't'. KJroKoTr,I Bo nor6ygnr,rIloTo l\le'luAFt,c fra r\rir'r'cl)rr1;r'r'it il crrcpruJara, Bpe[,reHcKI,t_ Te Haclo.jKlr r{ rur,rrcKzu.a nclopn.fil.

fexneej(H xon T0

BO

C.,TOBOTO HA

rrore.i:

cne NrcHrapHocra. KoH

tspa(abe-

npnoSlrrHrrre rcKoHCKr,r crocro.j6lr H npa_eHepfr,rr: fANr,rrrOBCK[I. HAJTI,{KYBA HA BI,ICTI4HCKI4 IIPII

cnoco6Ho Bo ce6e Aa ja

npo.Lrra r{ coropr,r ,oxo,r,;r_ Ta Ha cBeTOT, TOa e/lta,, ,c,f,() .r,o./rrv ,,rc rraTJ!il8a, nro( nir ''p0r,{3tse[yBa r,r r tc:rt'r6pn il r.Jil ! r];r. u( )c'r,(.r( ;r n( )\o.1 ;1, Izlu'l'c:l)'t'ct(c't'yil.tttttt't'(' tlx'/rt()c'f r t;r rjrrrrrr( ) | ,f ,*r

fleeFL,e), lllltl()l\/riiilr,('r'o (.o ['ilL"r'il'r'(' rililil il. rriili( ) f r (.o f );r/1il. KaJIHlirc t't cy[tlJcl) llllttttt ttl)tt11o(rnuin n;r yo/((.,1)rr ,\r().r,_

TO APYfI,TTC I{C rO NHfABAAT: KAKO HtrIB, T

CIlgAOtlU He CtlN,tO Jil C/(il;t ill)o/l.jtitt19,tr.1;t 1 l.lt,Vrlr-,11,1,,,t.

Hr4r{a t{ cBor4

IIoercKa ny6oII14'f l{oc't'. .t,vr(y, ynr

npoonecoqtr;

pr r{cT,o

KaKo

3[aBa ilpeAMeTOT Ha cBojara tsocTopx

Ta x'tepKa,,

r,(.

r( )r(,rr(..,

Illro

rjr

,i(\,\onr;t_

JbyAyBa

u pa3Mr4cJryBa, H aKO BOO[rxro

ono.j iui'r'of) Irl)r,/l ('(,r)(.(,rr 1(.ri( )1,r,(.r1r,r,ir_ Tenl,l:.la BOCilOCTaIIHI, Kiil(o cBo(,rilr/{(.il r

yBa. Ha

roj

Batbe

tc,t,'cHr{Te

HaqHH, yMerHr,{Kor

6tt 6un [ena," (Au/lpc Krlrur cnounn

rorr(

I'r

cflopeqoa Ha HC'l'()t]tto't' ucLohr rcn

KOK., TOKrvry

R0 Kort'[cKC].O'r.

u( r;r ill)c/(ily_

;ur'r,( )lx'rcr

Irpcc-

ln r'orf )(,r\r(.nu,f ,(: e np0lcKI,I

I\,{OACJI I,t. l',,.

,32

;r -

rtH''l )r,

.r,l)r1tr,.t.1. Hl,il'c It()c't'ctut r.t l)vr,u,:t n Kaxo tso eI{Ha foJI0l\,1t

If

;i,;rc, /{(,,i,l,I;T',:Jlil;: ,illll ;

t0 ilJIy/(t,t p;t t.tit I t( ),t,c

c0 notse(c .lnrrl;r

I{a l6Op

ill)(:il( )f ),llr,t t;t il;t Krrog regil crpoc, ';l ,,1(ill(r t lt;tf )'t'' tVl);t ''t OpKeCTap", He Ii 'lrc/rrrr ), r Irt ! ('tr\ry.r'r'tro., Irt3 I

.,,fy/ltt't'o rrr,r'.rro". il;r

'r

r

tt.uticuru llleneeo


f

lrlepaL.ypa

1.

Miria

fic.ltcnnr,l Eli.irrrlc: ,l/,'/^h,/i,/t't r rrrrr/rrryirr. rla(raK. 1996

2. Pctcr Sltllcrrlijl,,'. / ), \ t

/tti

tt,/1t'/,

rftlTttrt tt/e:il-.

3arpc6, I ()(),1 3. Miri'ir Irlijrrrlt' ,1 tttr/t t r ,t//rr,rtrir,(//./,3arpe6, 19g2 4. tfr;rrr7f;llr lr,llr,hr.f r ('tr1t111 \, rt((,ttLtrttrtt6t, XX ttercn. urr; I f)JU{;r(, rt,r\r;r r

5,

'l'ilrc lltll;u I

(t, \";rtlilrr tt

/

,\'t

li;rlllrn\

( Nll, I . 6p.

124_125,1gg7

i,i,/ rlrtrr/r/ ,u,r,/r/,.1b_V6naHa, 1990

rt

l//r,,//t//il /rrtrt

r,r/,r )t,r,/tr tt',r' / tt//trt,,.

)lVilt

llt'l'ol)o'l

Il;t,I llr'f til;ilt

lir,,t

fittotttrtt

Plr71, I

(rt t t, l)tt,it)t,l)t,

(),\9

()l)l,iltriltt tto ttulu

ilil ('u.iluuilrultt, nll I t.llrt' ilrlt.rrIrlt,tIrlt., (rl) ,\,

(

I

9g7

li.

l(.lltr11

9.

Ar/u)c K,r't'('n,rrr./r '. /,rttttrr)t, ,t, il t,,rt1t, ('K,r jc, l()96

.llt'lttl

t'l)()(", Alttttnl.,ur,, uur(t,ur.

(

1,r,, ur,,r,o, lg97

.lo1t71;ul

1L)51

Io/llnir

KHt4t'il: I

9,32),

Ku14rzr

..1

-

jl,;uut.noncrin c po,XeH Hrr l5 ilut\ll)n n() J[r-'t)ill), I'u oeijanr,r"rr noc'r'ctlt't'e

I'().lt't'il'I ilit il 1L|\tcH" (CoBpeMcl.t()c't' [nn;ncr t,(l nt)( )r"r ( )l) u r]peMe" (MaKeAoHCr(ir I9.ti4), ,,lllllr't'l)cIItcn r'onop" (Haua KHt,rlit .,

- 1986),.',MHo)t(cn,c na'r'unntrritra" (l-latrla KHuf?l 1989), .,,Ko6a" (Ky.'r'l'yptr - |992), :la Koja ja go6ll HafpaAara .,.Bpa(a M vmtAI4HOBIlLI", il ,,BeB". r,r:l(lop o/I HeroBara rroe :llja (MaKeAoHCKa KHprrzl - 1993). ,.34pfl.I" (Mucna - 1994). .,KHI,Ifa rtv{a" (Ky"'r't'vll;l 1996),ga Koja ja lo6r{ Halpaqara .,Ar1r) IIIonor}" OSjaBr,{JI rrc'frrpt,r noercKr,r Krn{t'u'Jit /lcr(;r. lllr rrptnt4.n tlrll.ltoJtounin rll;ruV.n't L"t' ltl)n

YHr,IBcp'Jil't't)'r'o't',,,('8, lr, rr ;)il [ il l\'l t"t'()/1il 1" lro Cxonjc. ljilJr yl)c/(nur( no ('nn('iuurt' r'( ),.(', 1)('Nr(')ri". l{ ypeAHI{K }la cllil(:lu il r("r'( } ',,( "r ( ))rr.('i)" l):t( lr r lu Bo MaxeAoHcKil'[a'r'c.llcBn rrlir, n() l't'JlirrrrInlit'r iIllr KyiITVpa v yN,lc'flloc'|.' Y1)('/lllillt (.' il:r ('Nilrt'il j:t't',it .,.,

KH[{)KeBHI4 IIocJr ur t r rr,i rt ". [-leroB w c'l-vrxorJr,t cr] r rt)('n('/lVn:r r r r r r nr r rouc(c

cBercKI,t lasr,ulu.3ac'r'.it nyrrut

L'no ll'r(lopu tl \t BO

aHTonor'[,n,r r]o PcttyCl"rrurrt'r'l Vl;r r.,('/[onll.jit cTpaHC't'B(

84

).

tt5

Црниот змеј на словото - поемата како езотерична шифра  
Црниот змеј на словото - поемата како езотерична шифра  

Елизабета Шелева - поговор на Лудото Легло од Јордан Даниловски

Advertisement