Page 1

LOWRE JURILJ PORTFOLIO


00 Inhoud

Ruimtelijke Ordening en Planologie

0 ...

02

00 Curriculum Vitae

Pagina 3

01 De Derde Heuvel

Pagina 4 - 7

02 Wederopbouw revised

Pagina 8 - 13

03 Nieuw hoboken

Pagina 14 - 17

04 Hoogkwartier

Pagina 18 - 20

05 Spoorpark Hillesluis

Pagina 21 - 24

06 De Nieuwe Veilingmeester

Pagina 25 - 27


00 Currilicum Vitae Educatie HAVO - Economie en Maatschappij 2009 - 2014 Farelcollege, Ridderkerk

Ruimtelijke Ordening & Planologie 2014 - 2019 Hogeschool Rotterdam

2017 - 2018

Minor Stedenbouwkundig ontwerpen Hogeschool Rotterdam

Action BV Nederland - Bijbaan Keizerswaard, Rotterdam

2015 - 2017

Rijkswaterstaat - 3e jaars Stage

2016 - 2017

Vestiging Midden-Nederland

Vaardigheden

Personalia Naam Nationaliteit Geboortedatum Geboorteplaats Adres Mail Telefoonnummer LinkedIn

Lowre Jurilj Nederlands 18 september 1996 Rotterdam Rhijnauwensingel 30, Rotterdam Lowrejurilj@gmail.com +31 6-23961174 https://www.linkedin.com/in/lowrejurilj/

Ai

A

Ps

SketchUp

W

PP

ENG

DE

ARM

RUS

KRO

FR

Id

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Werk

0 ...

X

Talen NL

03


01 De Derde Heuvel

Ruimtelijke Ordening en Planologie

1 ...

04

Het plangebied ligt ingeklemd tussen Olympiaweg en Kreekhuizenlaan in IJsselmonde, Rotterdam. IJsselmonde is een uitbreidingswijk met veel naoorlogse bebouwing. De wijken bestaan voornamelijk uit galerijflats gebouwd in een bepaald stempelpatroon waarin ook ruimte is voor openbaar groen. Het centrum van Ijsselmonde is de Keizerswaard, nabij het plangebied. Sommige van de wijken kennen verloedering en een hoog gevoel van onveiligheid. Het project richt zich op het toevoegen van nieuwe woonvormen.

Bouwblokken in een zee van objecten

Het plan bestaat uit 6 bouwblokken die allemaal aan de buitenkant de bestaande rooilijnen volgen en versterken. De bouwblokken kaderen in het plangebied een sterk middelpunt af waar alle (nieuw te bouwen) straten op aflopen. De assen zijn getrokken vanuit het middelpunt van het park ‘De Twee Heuvels‘, De Keizerswaard, Sluiskreek en Nieuwland. Ondanks de afwijkende bouwvorm wordt zo getracht de verbinding met de omliggende omgeving te zoeken. De dichte bouwblokken zijn een reactie op de open bouwblokkenstructuur die zo kenmerkend is voor IJsselmonde. De losstaande flats en eengezinswoningen, als haaks liggende schijven gebouwd in het groen, functioneren stedenbouwkundig gezien onvoldoende en dragen voor een groot deel bij aan het onveiligheidsgevoel in deze deelgemeente. De wijken keren zich daarnaast door het stedenbouwkundig ontwerp vaak af van de omgeving. Hoofdwegen worden hoofdzakelijk begrensd door achterkanten. Hierdoor bestaat IJsselmonde uit allemaal ‘stedenbouwkundige‘ eilanden met daartussen de barrières. Dit plan vormt een sterke tegenreactie op de bestaande omgeving, door nadrukkelijk te kiezen voor een scheiding tussen privé en openbaar.

April 2016


01 De Derde Heuvel Reactie op omgeving

Dit project moet gezien worden als aanzet tot het verstedelijken van IJsselmonde. De stad Rotterdam groeit sinds een aantal jaar. Daaruit volgen andere behoeften. Tegelijkertijd blijven deelgemeenten als IJsselmonde achter in de ontwikkeling van de stad als geheel. Een manier om de deze stadsdelen mee te laten doen met de opleving van de stad is aansluiting te zoeken op de kern van de stad.

Het ontwerp van dit plan vormt een reactie op de stedenbouwkundige structuur van de omgeving. Toch wordt ook gekeken naar de kernkwaliteiten van de omgeving. Zo ligt aan de noordkant van het plangebied het park ‘De Twee Heuvels‘. Een park, ontworpen in Engelse landschapsstijl en vrij ruim opgezet. Het park is een belangrijk onderdeel geworden van het stedelijk landschap van IJsselmonde. Afbreuk doen aan deze kwaliteiten zou zonde zijn. In het ontwerp wordt voortborduurt aan de herkomst van de naam van het park, de twee heuvels. In het ontwerp wordt gepoogd een derde heuvel te creëren door de nieuwbouw vanaf de flanken op te laten lopen naar de hoofdstraat. De wanden aan de Olympiaweg en Kreekhuizenlaan zullen een hoogte krijgen van 12 meter (4 lagen). Dat loopt naar de middenstraat toe op naar een hoogte die afhankelijk is van de positie van meten. Er is voor 12 meter gekozen om de bebouwing qua hoogte aan te laten sluiten op de groene hoofdassen. Een hogere hoogte zou te massaal zijn voor de omliggende bebouwing en groen.

De daken zullen worden bekleed met sedum en kleinschalige bossages. Hiermee wordt gepoogd het aanzicht vanaf het park voort te zetten, zonder te grote disrupties. Het ontwerp neemt op deze manier de sterke en te behouden omgevingskwaliteiten in zich op.

1 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Zoals al eerder gezegd vormt dit plan een sterke reactie op de open blokken structuur die zo kenmerkend is voor wijken als Ommoord, IJsselmonde en Het Lage Land. Dit plan introduceert een nieuw stedenbouwkundige vorm in dit gebied. Gerealiseerd wordt dat dit een grote breuk vormt met de identiteit van de omgeving. Echter vormt uit deze keus voor deze stedenbouwkundige bouwvorm het geloof dat ook IJsselmonde een volwaardig onderdeel van Rotterdam is. We zitten met dit plangebied in een grote stad waar efficiënt met de ruimte omgegaan moet worden. De manier waarop IJsselmonde nu opgebouwd is vormt niet het juiste antwoord op het efficiënt omgaan met de openbare ruimte.

De omgeving als leidraad

05


01 De Derde Heuvel Hoogtes afgestemd op omgeving

Ruimtelijke Ordening en Planologie

1 ...

06

De nieuw te bouwen bebouwing zal aan de noord- en zuidkant een hoogte krijgen van 12 meter, ongeacht de hoogte aan de hoofdstraat. Dit geeft als effect dat de dakhellingen steeds schuiner worden en de bebouwing gericht staat op het stadsdeelcentrum Keizerswaard. De hoogtelijn die over de hoofdstraat loopt is afgestemd op 2 punten, de bebouwing aan Sluiskreek en die aan Klein Nieuwland. De flats aan de Spuikreek zijn 21 meter hoog. De flats aan Klein Nieuwland hebben een hoogte van 47 meter. De lijn die tussen de 2 gebouwensembles is getrokken levert de hoogtelijn op van de nieuwbouw aan de hoofdstraat. De nieuwbouw zal in het middengebied aan de Sluiskreek een hoogte krijgen van 26 meter en die geleidelijk aan laten oplopen naar 40 meter aan Klein Nieuwland. Een bijeffect is dat de nieuwbouw toewerkt naar het centrum van het stadsdeel en voor meer massa zorgt aan het grote verkeersplein dat Klein Nieuwland vormt. Vanaf de omliggende wijken zal het groene dak goed te zien zijn als een groene helling. In de tekening op deze pagina is een voorstelling van zaken te zien. De gevel (blauw) moet per gebouw een eenheid vormen.

Aanzicht vanuit de omgeving

Vanuit de omliggende wijken zal het groene dak goed te zien zijn als een groene helling. In het dak is ruimte opgenomen voor ramen voor de woningen. Ook kunnen inpandige balkons/loggia’s in de dakhellingen gerealiseerd worden om aan de buitenruimte normen van woningen te voldoen. In de tekening op deze pagina is een impressie hiervan te zien. Belangrijk is dat de gevel van de lagen onder de groene hellingen een geheel zullen vormen. Dat betekent 1 architect per bouwblok en qua ontwerp een afstemming op de omliggende bouwblokken. De heuvel wordt in het gebied neergezet als 1 gebouwenensemble. Daar past bij dat de onderste lagen van de heuvel het fundament vormen van de groene hellingen. Zoals in het aanzicht te zien is, zullen ook de gevels die grenzen aan de binnentuinen zichtbaar zijn vanuit de omgeving. Belangrijk is dat de gevels van de binnentuinen dezelfde mate van ontwerpaandacht krijgen als de ‘buitengevels‘. Op deze manier wordt gestreefd naar een eenduidig gevelbeeld.


01 De Derde Heuvel

Massa

In de plinten van de bouwblokken zullen voornamelijk woningen komen. De woningen op de begane grond krijgen allen een Delftse stoep. Bergingen worden opgelost door die achter de woningen te positioneren grenzend aan de binnentuinen. De binnentuinen zullen een groene aankleding krijgen. De openbare ruimte wordt ingericht als shared-space gebied, alleen toegankelijk voor bestemmings- en langzaam verkeer. Parkeren wordt opgelost in het meest noordoostelijke bouwblok. Het parkeren wordt 1.5 meter onder maaiveldniveau gerealiseerd. De woningen op de begane grond zullen als een krans om de parkeergarage geprogrammeerd worden, resulterend in een hoogteverschil in de woningen en een hoge verdiepingsvloer. Er wordt voor dit gebied, mede door de nabijheid van veel bus- en tramlijnen, een parkeernorm van 0.9 aangehouden. In totaal zullen in het plangebied 420 woningen gerealiseerd worden in verschillende grootten en prijsklassen. Zo wordt gestreefd naar een zo divers en veelzijdig mogelijk bevolkingssamenstelling.

1 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Op de tekening hiernaast is de massa van het project te zien. Alle bouwblokken met woningen krijgen een binnentuin die begrensd zal worden door galerijen. Het bouwblok aan de Sluiskreek zonder binnentuin wordt het nieuwe onderkomen van het Olympia College. De school is nu ook al gevestigd in het plangebied, maar moet tijdelijk wijken voor de nieuwbouw. De school draagt door de vestiging middenin het plangebied bij aan de verlevendiging, samen in combinatie met de woningen.

07


02 Wederopbouw revised

Ruimtelijke Ordening en Planologie

2 ...

08

Het Lijnbaankwartier vormt het winkelhart van Rotterdam. De bekendste winkelstraat van Rotterdam, De Lijnbaan, is de naamgever van een ensemble van 7 hoge schijfvormige flats, 3 laagbouwflats en 7 eveneens schijfvormige winkelgebouwen van 2 lagen hoog. Dit project zet in op behouwd van de waardevolle wederopbouw bebouwing, maar met aanpassingen om dit gebied toekomstbestendig te maken. Daarom de naam; Wederopbouw Revised

Respect voor wederopbouw, oog op toekomst

Het Lijnbaankwartier ligt in het centrum van Rotterdam. Het ensemble aan gebouwen werd tussen 1950 en 1953 gebouwd door Van den Broek en Bakema. In de jaren daarna kende de Lijnbaan als autovrije winkelstraat veel succes. De naamgever van het kwartier groeide uit tot een groot succes. Toch kent het gebied een aantal mankementen waardoor het gebied, een belangrijk onderdeel van het centrum van Rotterdam, disfunctioneert. Stedenbouwkundig moet een oplossing gevonden worden voor die problemen om het gebied ook in de 21ste eeuw een volwaardig onderdeel van de stad te laten zijn. Gegeven de situatie dat het hele Lijnbaankwartier recent tot monument is verklaard is een plan bedacht om een deel van die stedenbouwkundige mankementen aan te pakken. Voorgesteld wordt in het plan om 2 woontorens in de Lijnbaanhoven te bouwen, die de architecturale kwaliteiten van het gebied in hun ontwerp opnemen. Zo wordt tegemoet gekomen aan de monumentenstatus en gehoor gegeven aan nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Rotterdam.

November 2017


02 Wederopbouw revised Wonen boven een levendige plint

Op dit moment worden de 2 Lijnbaanhoven aan 3 kanten begrensd door achterkanten. Bergingen en blinde muren bepalen hoofdzakelijk het beeld dat de bezoeker van de hofjes krijgen. Er wordt bij dit project gekozen voor een alzijdige benadering. De nieuwbouw kent geen achterkanten, ook niet aan de hoven. De plinten moeten zo transparant mogelijk worden uitgevoerd. Noodzakelijke technische ruimten moeten zoveel mogelijk geclusterd worden achter compacte blinde muren. Een vereiste is dat van buitenaf afleesbaar is wat de invulling van de plint is.

Stedenbouwkundig ensemble

De 2 torens komen met hun base in de monumentale Lijnbaanhoven te staan. De flats vormen samen een sterk ensemble in het centrum van Rotterdam. De 2 torens dienen dit ensemble te respecteren in hun vormtaal en architectuur. Daarom is gekozen om beide torens dezelfde hoogte van 160 meter te geven en ook vergelijkbare afmetingen mee te geven. Beide torens hebben afmetingen van 20x30m en hebben dus geen vierkante footprint net zoals de flats in het Lijnbaankwartier. Ook passen ze met deze afmetingen binnen de maximale footprints die vanuit de hoogbouwvisie (2011) opgelegd worden (30x30m). De base wordt 7 lagen hoog en vormt een antwoord op de wens vanuit de gemeente om een ‘Rotterdamse laag‘ aan te houden. Het podium van de toren komt half in het hofje te staan, en zal tevens boven de bestaande wederopbouwflats aan de Karel Doormanstraat gebouwd worden. Beide podiums krijgen een getrapte vorm naar boven toe.

Op de tekening hieronder is goed te zien dat beide torens een andere vormtaal zullen krijgen. Uitgegaan moet worden dat in het ontwerp van de toren in de Jan Evertsenplaats (de rechtse toren op de tekening) ronde en organische vormen verwerkt moeten worden. De toren in de Joost Banckertplaats zal juist strakke en rechthoekige vormen in het ontwerp krijgen. Hiervoor is gekozen omdat in het ontwerp van de bestaande hoven dat onderscheid ook is gemaakt. Deze torens nemen die vormen op in hun ontwerp en worden onderdeel van het nieuwe ontwerp van de hoven, met een knipoog naar de ontwerphistorie.

2 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Belangrijk is ook dat de parkeerlagen ondergronds gerealiseerd worden. Daarmee wordt voorkomen dat de eerste 4 lagen van de toren en de base voor parkeren bestemd worden en de menselijke maat zoek raakt. Boven de plint moet geleefd worden. Door de realisering van de woningen boven de plint wordt een ‘Maastorenscenario‘ voorkomen en zorgt het project voor ogen op de hoven en dus voor sociale controle in de avonduren.

Hoven als uitgansgpunt

09


02 Wederopbouw revised

Ruimtelijke Ordening en Planologie

2 ...

10

Invulling van de plint

Beide torens komen in het centrum van Rotterdam te staan. Het Lijnbaankwartier vormt, mede door de Lijnbaan zelf, het winkelhart van de stad. Het is daarom zeer gewenst om een duidelijke visie op de plint te hebben. Zoals eerder aangegeven zal de plint een zo open mogelijke uitstraling krijgen om het gebouw ook op oogniveau te doen laten leven. Op de tekening is te zien dat (in blauw) de horecaruimtes zich richten op het hofje. In de zijflanken worden horeca- én winkelruimtes geprojecteerd. Een flexibelere opstelling, omdat deze ruimtes zich richten op de straat. In de zijflanken wordt ook, tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing (in grijs) in, de lobby’s (rood) van de woontoren gerealiseerd. De lobby’s zullen tevens te gebruiken zijn door de bewoners van de bestaande bebouwing. Beide torens krijgen een receptie in de lobby (vergelijkbaar met wooncomplex Calypso in Rotterdam). Voorbij de receptie komt men in de lifthal. In de hal is eventueel plaats voor lichte expeditie, opslag en technische ruimtes.


02 Wederopbouw revised Doorsnede woontorens

2 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

De torens zullen beide 150 meter hoog worden. Elke woonlaag wordt 3 meter hoog. De plint krijgt een hoogte van 4 meter. De horeca- en winkelunits worden via de straat ontsloten. Ook de expeditie zal via de straat plaatsvinden. De ontsluiting van de woningen gebeurt door middel van 4 liften. De 4 liften lopen allemaal door tot de 48ste verdieping. Ook de parkeergarage wordt ontsloten door de 4 liften. Naast de 4 liften zal er ook een vluchttrap aanwezig zijn. De doorsnede laat ook zien dat de parkeergarage onder het hele park ligt. De parkeergarage wordt 1 meter onder maaiveld aangelegd. De garage wordt via de Van Ghentstraat ontsloten.

11


02 Wederopbouw revised

Ruimtelijke Ordening en Planologie

2 ...

12

Plattegrond woontorens

De tekening hiernaast laat de verdiepingen 5 tot en met 47 zien. Hierop is te zien dat er op elke woonlaag 4 woningen zullen komen. Gelegen op de westkant liggen de woningen van type Rood (152M2). Die woningen zijn het grootst door een grotere woon- en badkamer. Ook kennen de woningen relatief gezien meer zon door de ligging. Op de oostkant komen woningen van het type blauw. Deze woningen zullen uitzicht op het centrum van Rotterdam hebben. Ook deze woningen krijgen zonlicht, doordat de woningen de hoek omgaan en de grote balkons. Karakteristiek aan alle woningtypen is de plaatsing van de woonkamer op de hoek voor vrij uitzicht. De liftschacht met de 4 liften zit tegen de oostgevel aan. In het midden bevindt zich de vluchttrap. De liftschacht zit direct tegen de gevel aan, maar zal geen afbreuk doen aan het ontwerp. Blinde muren worden voorkomen door de balkons rondom de toren te laten lopen en zo de lift af te dekken. Daarnaast krijgen de bewoners hierdoor meer buitenruimte. In totaal worden met dit plan 450 woningen gerealiseerd. Het plan levert hierdoor een bijdrage aan de woningopgave van Rotterdam en tevens aan de doelstelling voor meer bewoning in het centrum van de stad.


02 Wederopbouw revised Parkeren gebeurt ondergronds

2 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

In het plan zijn 2 ondergrondse parkeergarages opgenomen. De garages zullen elk onder de 2 woontorens en het aangrenzende laagbouwdeel gerealiseerd worden. Voor de woningen is een parkeernorm van 1.2 aangehouden. Dat betekent dat voor de 210 woningen per woontoren 231 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Hieraan wordt ruimschoots voldaan, doordat ook ruimte wordt geboden voor bewoners van nabijgelegen bebouwing. Met de realisering van de parkeergarages kunnen in totaal 40 straatparkeerplaatsen in het Lijnbaankwartier weggehaald worden. Op de kaart hiernaast zijn in groen de looproutes aangegeven die leiden tot de uitgangen van de garage aan de Van Ghentstraat en de uitgang (liften en vluchttrap) naar de woontoren toe. Wanneer er behoefte is vanuit de markt, kan een aantal plaatsen omgeschakeld worden naar fietsparkeerplaatsen of naar plaatsen voor car-sharing. In de garage worden bij voorbaat 30 plaatsen opgenomen waarbij de mogelijkheid bestaat om elektrisch op te laten. Op deze manier wordt ingespeeld op de huidige trends omtrent elektrisch rijden.

13


03 Nieuw Hoboken

Maart 2018

Nieuw Hoboken is de naam van het plan voor 8 bouwblokken bovenop de (verlengde) Maastunnel. Op dit moment ontbeert het in dit gebied aan ruimtelijke kwaliteit door de sterk aanwezige verkeersinfrastructuur. Dit plan poogt de inbedding van ‘Het Park‘ in de stad te verbeteren door toevoeging massa.

Ruimtelijke Ordening en Planologie

3 ...

14

Respect voor park en stad

Het plangebied van Nieuw Hoboken is gesitueerd in het centrum van Rotterdam, ten westen van Het Park. De huidige situatie wordt vooral gekenmerkt door brede verkeersassen, onbestemde ruimte, solitaire gebouwen en het rivierenlandschap. De menselijke maat lijkt in de omgeving te ontbreken. Hierdoor ligt Het Park ook minder ‘geborgen‘ in de stad. Doel van de opdracht is het toevoegen van levendigheid, deze zijde van Het Park voorzien van een bebouwingswand, het toevoegen van woningen en het behouden van het groene karakter vanaf Het Park bezien. Het plan Nieuw Hoboken bestaat uit 8 bouwblokken met in totaal 453 woningen. Dwars door het plangebied loopt een autoluwe straat. De 185 meter hoge Euromast wordt in het plan ‘omarmd‘ door de bebouwing en is onderdeel van een plein dat tevens de verbinding tussen het water en het park vormt. Door deze positionering krijgt de Euromast een monumentale positie op het plein en wordt de zichtlijn vanaf de Parklaan behouden. De ventilatiegebouwen worden door de positionering van de nieuwbouw in hun waarde gelaten.

Legenda

Nieuwbouw Publieke ruimten Bestaande bouw Groen Water Voetgangersgebied Verkeersweg Fietspad Kijkrichting doorsnede


03 Nieuw Hoboken Doorsnede 1

Doorsnede 2

Doorsnede 2 laat de stedenbouwkundige opzet van de gebouwen zien. Goed te zien op doorsnede 2 is de aflopende hoogte vanaf de Parkhaven naar Het Park toe. De bebouwing aan de Parkhaven is gemiddeld 8 lagen hoog, terwijl de hoogte aan de straatzijde inmiddels is teruggelopen naar gemiddeld 5 lagen. De bebouwing grenst aan Het Park met 1 laagse uitbouwen. Op het dak is naast de dakroute ook ruimte voor de buitenruimte van de bewoners van de woningen. In de parkbebouwing is in alle bouwblokken ruimte opgenomen voor openbare passage. De publieke ruimten moeten functioneren als stadskamers waar bewoners en werknemers uit het gebied of daarbuiten af kunnen spreken. In het midden van de passage bevindt zich een hoge atrium met daglichttoetreding. De ruimten zijn in de avonduren afsluitbaar. De publieke ruimten in de bebouwing langs de Parkhaven is bestemd voor vestiging van horeca en winkels.

3 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Doorsnede 1 laat het gebied rond de Euromast en de inrichting daarvan zien. De Euromast staat zoals op de plankaart al is aangegeven precies in het midden van het plein. Tussen de bebouwing en de toren is aan elke kant 40 meter aan pleinruimte gereserveerd. Het plein wordt ingericht als een centraal punt in het pleingebied met aan weerszijden ruimte voor horeca en andere publieke voorzieningen (rood). Parkeren gebeurt ondergronds. Er wordt voor het hele plangebied een parkeernorm van 0,4 aangehouden. Daardoor wordt niet onder alle gebouwen een garage gerealiseerd. Er wordt door de gemeente Rotterdam nagestreefd om de stad autovrij te maken. Dit plan draagt daar aan bij. I.t.t. het aantal autoparkeerplaatsen zal er wel veel ruimte vrij worden gemaakt voor fietsparkeerplaatsen. In totaal is afgesproken om 1200 bebouwde fietsparkeerplaatsen binnen het plangebied te realiseren.

15


03 Nieuw Hoboken

Looproute over het dak

Ruimtelijke Ordening en Planologie

3 ...

16

Over het daklandschap is een route gepland vanaf Het Park naar boven toe waar bewoners gebruik van kunnen maken. De route is ook openbaar voor bezoekers, waardoor het in principe als een verhoogde straat moet functioneren. Op verschillende daken worden kleine collectieve pleintjes ingericht waar bewoners samen kunnen komen. Ook stimuleert dit concept dat bewoners met de buren gaan socializen, omdat de privĂŠ-terrassen grenzen aan de collectieve buitenruimte. Doel is dat deze collectieve ruimten op dezelfde manier gaan functioneren als parken op maaiveldniveau. De dakenroute is in de avonduren afsluitbaar. De bouwblokken aan de Parkhaven hebben geen dakroute.

Bouwmassa

In de afbeelding hiernaast is de bouwmassa van 2 bouwblokken te zien vanaf de Parkhaven. De massa bestaat uit kubussen van 10 bij 10 meter steeds op elkaar gestapeld en in hoogte aflopend naar Het Park toe. De indruk die gewekt moet worden met deze kubussen is die van verstrakte rotsformaties, waar op de plateaus ruimte is voor groen. Hierdoor ontstaat een zachte overgang tussen het bebouwde deel en het groene deel aan de parkzijde. Op de plateaus is ruimte voor dakterrassen, looproutes en ontmoetingsplaatsen. De gevels aan de straatzijden zijn opgeknipt in stukken van 10 meter waar steeds een kleine verspringing optreedt t.o.v. elkaar. Van een monotone gevel is daardoor geen sprake. Ook wordt de maatvoering van de kubbussen afleesbaar vanaf de straat en wordt inzichtelijk gemaakt hoe het ontwerp zich verhoudt tot het dakenlandschap.


03 Nieuw Hoboken

Ruimtelijke Ordening en Planologie

3 ...

Stedenbouwkundige visie

De ontwikkeling vindt plaats op een gevoelige locatie nabij het monumentale Park. Belangrijk is daarom het plan goed aan te laten sluiten op de omgeving en bepaalde omgevingsaspecten daarin mee te nemen. Er is gekozen voor een opzet waarbij een aansluiting wordt gezocht via de bebouwing en door gebruik van groen. Op de afbeelding hiernaast is te zien hoe de bebouwing aansluit op de bebouwing in de omgeving (zwarte lijn). Door de aflopende hoogte naar het park toe vormt de nieuwbouw een overgangsgebied tussen de hogere bebouwing op de Mullerpier en Het Park.

Door het gebruik van groen op de daken van de kubussen wordt het groen vanaf de andere kant het plan(gebied) ingetrokken. Door groen op de daken te gebruiken wordt voorkomen dat er een harde scheiding tussen het bouwoppervlak en Het Park ontstaat. De zachte overgang zorgt ervoor dat de bebouwing het zicht vanaf Het Park niet verstoord, maar op sommige punten het groen zelfs optrekt. Door het ontwerp stedenbouwkundig aan de omgeving te spiegelen, worden barrières beslecht en kan tevens een forse bijdrage worden geleverd aan de woningbouwopgave in de stad.

17


04 Hoogkwartier

Ruimtelijke Ordening en Planologie

4 ...

18

Het Hoogkwartier is onderdeel van het Laurenskwartier en daarmee ook van de Stadsdriehoek van Rotterdam. Het Laurenskwartier wordt sterk bepaald door de kort na de oorlog gerealiseerde wederopbouw. De veelal 5 laagse bouwblokken bepalen sterk het karakter van de buurten en daarmee gezamenlijk van de stad. Deze kwaliteiten bieden ook potentie voor een verdichtingsslag, waarbij zal worden voortgebouwd op de bestaande wederopbouw laag.

Verdichting in de wederopbouw

Het Hoogkwartier ligt tussen de Binnenrotte en het Oostplein. Daarmee vormt het enigszins een uithoek in het centrum, maar is de ligging in de stad ideaal. Door de ligging liggen hier kansen voor een forse verdichtingsslag. Tegelijkertijd wordt gewaakt niet de originele identiteit van de buurt geweld aan te doen. Er wordt getracht een nieuwe moderne laag aan de buurt toe te voegen. Het plan voegt 9 nieuwe torens toe van boven de 50 meter. Daarvan zullen 4 torens hoger worden dan 100 meter en strategisch geplaatst worden t.o.v. grote knooppunten of bouwblokken. Zo komt aan het Oostplein een toren van 130 meter en aan de kruising Mariniersweg/Goudsesingel een toren van 120 meter. Al deze torens werken toe naar de 2 hoogste woontorens in het Hoogkwartier in de expeditiestraten van de bouwblokken tussen de Hoogstraat en Burgermeester van Walsumweg, namelijk 160 meter. Grote veranderingen zijn ook het opheffen van de groene middenstrook in de Mariniersweg. Daar zullen hoofdzakelijk 5-8 laagse bouwblokken komen met op de koppen torens tot 80 meter. Dit project zet in op kwaliteitsgroen. Daarvoor wordt een bouwblok tussen het Achterklooster en de Hoogstraat gesloopt.

Mei 2018


04 Hoogkwartier

Wonen zichtbaar, parkeren niet

Per verdieping komen 10 appartementen gegroepeerd rond een liftkern en trappenhuis. Door de verschillende grootten van de appartementen wordt gepoogd een divers woonpubliek aan te spreken. De appartementen zullen allen van grootte en daardoor ook van prijs verschillen.

4 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Het plan bestaat uit de bouw van meerdere bouwblokken en torens. Voor de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om 2 torens extra uit te lichten, mede door de inpassing in bestaande wederopbouwblokken. De 2 torens staan in de 3e Goudsewagenhof en 3e Sint-Janshof. De torens worden beide 160 meter hoog en komen beide in een expeditiestraat te staan. De wederopbouwbebouwing blijft als een krans rond het plintgebouw van de torens staan. Hierdoor kan het parkeren relatief goedkoop (t.o.v. ondergronds) in het plintgebouw bovengrond worden opgelost. Per toren worden 420 woningen gerealiseerd. Voor elke woning is een parkeernorm van 0.9 aangehouden. Het parkeren zal vanaf de Hoogstraat niet zichtbaar zijn, omdat voor het parkeerblok ook een laag aan woningen en retail gepland is. Hierdoor zal parkeren alleen zichtbaar zijn vanaf de expeditiestraat zelf.

19


04 Hoogkwartier Dak als 5e gevel

In een groeiende en steeds drukker wordende stad staat de openbare ruimte op straat steeds verder onder druk. Grote steden moeten steeds vaker de hoogte (of diepte) in om aan de vraag naar infrastructuur, woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen te kunnen voldoen. De pleinen, parken en straten moeten die nieuwe stromen mensen die ontstaan door verdichting vervolgens verwerken. Met deze ontwikkeling in het achterhoofd is bij dit project gekeken hoe omgegaan kan worden met deze trends, en die zo om te buigen dat ze zelfs een kans voor de stad worden.

Ruimtelijke Ordening en Planologie

4 ...

20

Bij dit project wordt het dak niet alleen gezien als plek waar technische ruimtes en installaties ondergebracht worden, maar als 5e gevel. Het plan is om op de daken van de plintgebouwen collectieve ruimtes voor de bewoners te realiseren. Zo wordt gepoogd het dak een functie te geven en het aanzicht te verbeteren, maar ook bewoners in de toren een ontmoetingsplek te geven. Bewoners maken leren hierdoor elkaar kennen, wat de sociale controle in hoge woontorens verbetert. Het dak op 160 meter hoogte is voorbestemd voor installaties. De dakrand van 1.5 meter hoog moet alle glasbewassingsinstallaties en liftopbouwen uit het zicht nemen. Het dak wordt bekleed met sedum bedekking.


05 Spoorpark Hillesluis

Januari 2019

Het project ‘Spoorpark Hillesluis‘ ligt tegen de wijk Hillesluis aan, in Rotterdam Zuid. Met dit plan wordt gepoogd aan te haken bij de planontwikkeling van ‘Feyenoord City’ om zo ook de kwetsbare wijken diep op Zuid mee te kunnen laten profiteren met het ambitieuze gebiedsplan.

Van barrière naar knooppunt

Op dit moment is aan de oostzijde Feyenoord City in ontwikkeling. De gebiedsontwikkeling omhelst de bouw van een nieuw stadion, woningen en winkels. De gebiedsontwikkeling wordt gepresenteerd als een reddingsboei voor Zuid. Echter kan Feyenoord City alleen als volwaardig stadsonderdeel functioneren, wanneer ook de barrière tussen de andere stadsdelen op Zuid en het stadiongebied worden beslecht. Het project zal een schakel vormen tussen de 2 gebieden. Onderdeel van het project is de realisatie van een nieuw intercitystation, een park boven de sporen, een nieuwbouwzone tussen het park en Hillesluis en nieuwe oost-west straatdoorbraken om zo meer verbindingen te realiseren en de wijk fijnmaziger te maken. In totaal zullen met alle nieuwbouw 6000 woningen gerealiseerd worden.

5 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Hillesluis ligt zoals de inleiding al aangaf in Rotterdam Zuid. De wijk kent zoals het stadsdeel verschillende sociaal-maatschappelijke problemen. Deze worden onder andere veroorzaakt door een eenzijdige woningvoorraad met weinig doorgroeimogelijkheden, een fysiek grote afstand tot de arbeidsmarkt, en verkeersarmoede. Tegelijkertijd lijkt het ook goed te gaan met Rotterdam. De bevolkingsgroei is aangetrokken, de economie groeit en de stad mag elk jaar steeds meer bezoekers verwelkomen. Echter speelt nog steeds een groot deel van de (nieuwe) economische activiteit zich af op de noordoever.

21


05 Spoorpark hillesluis

Ruimtelijke Ordening en Planologie

5 ...

22

Humuslaag doorgetrokken

Het project heeft als doel de barrière die het spoor nu vormt tussen de Stadiondriehoek (Feyenoord City) en Hillesluis te beslechten. Onvermijdelijk hierin is het betrekken van de sociale en stedenbouwkundige structuur in de nieuwbouw. Daarom is gekozen om de hoofdstraten die van oost naar west lopen door te trekken naar het Spoorpark. Ook zal de plintbebouwing, gebouwen tussen de 4-6 lagen, de basis vormen voor alle nieuwbouw in het plangebied en zo qua hoogte en maatvoering aansluiting zoeken bij de bestaande wijk. Om toch de gewenste verdichting te realiseren zal op die basislaag, enigszins terugliggend t.o.v. de rooilijn, ruimte zijn voor hogere torens. Op deze manier wordt op oogniveau de wijkidentiteit doorgetrokken in het plangebied. In de doorsnede hiernaast is de uitwerking van dit principe te zien. De bouwblokken grenzend aan de wijk zullen ondergrondse parkeergarages herbergen. Verspreidt over het plangebied zullen torens met setbacks t.o.v. de plintbebouwing gerealiseerd worden. De torens zullen een hoogte krijgen tot maximaal 130 meter. De galerijen van de bouwblokken zullen aan de binnentuinen gerealiseerd worden.


05 Spoorpark hillesluis Strategie

De pijlen die van oost naar west lopen zijn de nieuwe hoofdverbindingen die de wijk Hillesluis met Feyenoord City moeten doen verbinden. De hoofdassen lopen ook door de nieuwbouwzone en het Spoorpark en zullen voor langzaam verkeersverbindingen zorgen naar Feyenoord City.

Afspreken op Zuid

5 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

In de kaart hiernaast is de stedenbouwkundige strategie van het project te zien en de relatie van het plangebied met de wijk Hillesluis. Centraal in het plan is het nieuwe intercitystation van Rotterdam Zuid. Het station is belangrijk in het bereikbaar houden van Zuid en het verkorten van de afstand tussen banen en bevolking. Door het realiseren van een intercitystation, i.c.m. een eventuele realisatie van een metrolijn tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, ontstaat hier de potentie voor een OV-knooppunt van de orde van Alexander, Beurs of Zuidplein. Het nieuwe OV-knooppunt biedt kansen voor een gebied met hoger onderwijs, hoge woningdichtheden, werkgelegenheid en ontmoeting. Het nieuwe knooppunt is een kapstok waar de omliggende gebiedsontwikkeling (ook Feyenoord City) aan gehangen kan worden. Het is overigens op dit moment niet duidelijk of gekozen zal worden voor een metrotunnel of een derde stadsbrug. Bij realisatie van een stadsbrug zal een tramlijn de verbinding vormen naar Zuidplein en Kralingse Zoom, weliswaar met minder capaciteit.

Binnen de nieuwbouwzone zal gewerkt worden met knusse pleinen waar verschillende straten op uit zullen lopen. Deze pleinen zullen een sterk buurtkarakter krijgen en uitnodigen tot ontmoeting. Het Spoorpark verbindt de verschillende delen van het stadsdeel en vormt een stedenbouwkundig sluitende ‘rits‘. Alle losse eilanden worden erdoor aan elkaar gelijmd. Het park vormt een schakel in het gebied en moet gaan functioneren als een fijne ontmoetingsplek. De dichtheid aan woningen, kantoren, onderwijs en retail rechtvaardigen het park en zorgen voor een van nature ontstane schakelfunctie door de verschillende straten die hierop uitlopen.

23


05 Spoorpark hillesluis

Zuid in een blender

Ruimtelijke Ordening en Planologie

5 ...

Naast de stedenbouwkundige connectie die gemaakt zal worden door de nieuwbouw, zal ook programmatisch een connectie worden gelegd. Binnenin het plangebied wordt gestreefd naar een gezonde verdeling tussen verschillende type woningen. Er wordt gestreefd naar een mix die ook een bijdrage levert aan de woningopgave die gesteld is door het Nationaal Programma Zuid. In dit plangebied wordt een 20-3030-20 verdeling aangehouden (van sociaal naar duur). Deze verdeling is afkomstig van de gemeente en zal ook in dit project toegepast worden. In de afbeelding hiernaast is te zien hoe de verdeling in de praktijk toegepast wordt.

Legenda

24

Koopappartementen Gezinsappartementen Sociale huur Starterswoninegn Studentenwoningen 55+ woningen


06 De nieuwe Veilingmeester

September 2017

Het plangebied ligt gedeeltelijk ingeklemd tussen de A20 en het Kralingse Bos en is nu voornamelijk in gebruik als bedrijventerrein. De stad rukt echter van alle kanten op. Een van de doelstellingen van de gemeente Rotterdam is binnenstedelijke verdichting. Dit gebied leent zich, gelegen bij het gewilde Kralingse Bos, uitstekend voor forse verdichting met woningen.

Het plan

6 ...

Ruimtelijke Ordening en Planologie

Het doel is om een forse verdichting te realiseren, maar tegelijkertijd de omgevingskwaliteiten te omarmen. Daarom is gekozen om met de bebouwing en het groen een aansluiting te vinden met de omgeving. Vanaf de stad loopt de dichtheid van woningen en gebouwen geleidelijk naar de oostkant toe af, zodat het plan geen eiland op zich gaat vormen. De groene vingers van het Kralingse Bos vormen de ‘rode lopers‘ naar het bos toe. In totaal staan in dit gebied 1800 woningen gepland. Ook is er in de hogere bouwblokken commerciĂŤle ruimte openomen in de plinten. Er wordt gestreefd naar open plinten door het hele plangebied. Parkeren gebeurt binnenin de bouwblokken en/of op straat.

Legenda

Nieuwbouw Bestaande bebouwing Groen Water

25


06 De Nieuwe Veilingmeester

Ruimtelijke Ordening en Planologie

6 ...

Natuur en stad leidend voor ontwerp

Bebouwing zoekt aansluiting met bestaande stad

Het ontwerp moet een eenheid vormen met het Kralingse Bos en Nieuw Crooswijk. Daarom is gekozen om vanaf deze 2 landschappelijke elementen de lange lijnen te trekken die de dragers vormen van het stedenbouwkundig ontwerp voor de Nieuwe Veilingmeester. Vanaf de stad vormt het zonvormige plein de entree naar het pleingebied. Vanuit dit plein lopen de ‘zonnestralen‘ het plangebied in en kruisen de straten de lange lijnen die getrokken zijn vanuit het park, de ‘groene vingers’ in het plan. De bouwblokken bepalen door de strenge rooilijnen sterk de ritme van de straat en de openbare ruimte, en zorgen zo voor een sterk omkaderde openbare ruimte.

Aan de westkant maakt de nieuwbouw een aansluiting met ‘de stad‘. Nieuw Crooswijk grenst hier aan het plangebied (met daartussen het Noorderkanaal). De bebouwing start hier met 8 lagen (vergelijkbare hoogte met de recent opgeleverde nieuwbouw in Nieuw Crooswijk), waarna het geleidelijk aftrapt naar bebouwing van 3 lagen hoog. Ook de aard van de bebouwing verandert. Gesloten bouwblokken aan de stadskant transformeren naar de oostkant toe in gegroepeerde of losstaande kleinschalige appartementencomplexen, woonhuizen en villa’s.

De eerste plannen voor het Kralingse Bos dateren uit 1911. De uitvoering startte echter in 1927. Het park heeft daardoor de ontwerpkwaliteiten en ideeën die toentertijd gangbaar waren meegekregen in het ontwerp. Gekozen is daarom om de stedenbouwkundige structuur een sterk monumentaal jaren 30 karakter mee te geven.

26

Zoals eerder gezegd wordt getracht met de stedenbouwkundige structuur een handreiking te doen naar de geschiedenis en karakter van dit gebied. De lange lijnen in het gebied zorgen voor interessante zichtlijnen. De bebouwing is in deze ook belangrijk om de aansluiting van het gebied met de omgeving te waarborgen.

Legenda

8 - 7 Bouwlagen 6 - 5 Bouwlagen 5 - 4 Bouwlagen 4 - 3 Bouwlagen 3 Bouwlagen Bestaande bebouwing Water


06 De Nieuwe Veilingmeester

Doorsnede bouwblokken De doorsnede laat de hogere bouwblokken aan de westkant van het plangebied zien. Goed te zien is dat aan de hoofdstraat van het plangebied hogere bouwblokken worden voorgesteld dan in de zijstraten. De hoofdstraat wordt hierdoor extra geaccentueerd. De inrichting van de straten gebeurt op een traditionele wijze. Dubbele bomenrijen benadrukken de lange lijnen van het ontwerp en de richting van de straten. Gepoogd wordt parkeren zoveel mogelijk binnen de bouwblokken op te lossen (zoals op de doorsnede te zien is). Echter is gekozen voor beperkt parkeren op straat bij de het ontwerpgedeelte met een lagere dichtheid. Echter zullen ook daar bomen de lange lijnen en het aanzicht van de straten bepalen. In het plangebied wordt een parkeernorm van 0.9 aangehouden. Voor de bouwblokken is een parkeernorm van 0.7 gebruikt.

In de bouwblokken is in de plinten ruimte voor winkels en horeca (publieke ruimte met rood aangegeven). De andere bouwblokken zullen in de plinten voornamelijk woningen en entrees herbergen. Parkeren en bergingen worden uit het zicht van de straat gehouden. Dode plinten en blinde muren worden hierdoor voorkomen.

Ruimtelijke Ordening en Planologie

6 ...

27


EINDE Lowre Jurilj LowreJurilj@gmail.com Rhijnauwensingel 30, Rotterdam +31 6-23961174

Profile for Lowre Jurilj

Portfolio Lowre Jurilj  

Portfolio Lowre Jurilj (2019)

Portfolio Lowre Jurilj  

Portfolio Lowre Jurilj (2019)

Advertisement