Page 1

HANDELNS HISTORIA En kortfattad รถversikt


Handel mellan människor har pågått mycket länge Efter byteshandelns tid så förenklades handelsutbytet genom användandet av myntet – ett betalningsmedel med garanterat värde Handeln underlättades självklart då det rådde fred Ett klassiskt exempel är perioden under Pax Romana -Då Romarriket bildade en gemensam marknad med egen valuta, likartat språk och lagar Handeln underlättades av låga tullar och bra vägar Men efter Romarrikets kollaps gick även handeln ned


Under den efterföljande medeltiden splittrades Europa till en mängd konkurrerande småstater Vägarna föll sönder, länderna isolerades, handeln gick ner Från 1100-talet och framåt skedde dock positiva förändringar Förändringar i jordbruket möjliggjorde större skördar Arbetsöverskott i jordbruket Inflyttning till städerna, ökad specialisering Fler och bättre varor Ökad handel – lokalt, regionalt, globalt Stort behov av kryddor Försöker hitta ”genväg” till Indien Helt nya kontinenter öppnas för handel ”Den nya världen”


Expansiv kolonialhandel (Sydamerika) Ökad regional specialisering (glas, vapen) Ökad efterfrågan på lyxvaror

Gynnar och driver på handeln

Underlättad bokföring och betalning Inflation, protektionism Samtidigt sker utveckling på det politiska planet:

Nationalstaterna

Ek teori (1550-1750)

I nationalistisk anda växte den s k merkantilismen fram Merkantilismen syftade till att göra det egna landet rikt, framför allt genom utrikeshandel Maximerad export gav guld och silver och fyllde landets kassakistor Skydd mot import (protektionism) och stöd till egen industri


1700-talets slut: Industriella revolutionen Effekter: Omfattande urbanisering Ångkraften ersätter muskelkraften Massproduktion av varor Avsättning (försäljning) på större marknader Förändrade konsumtionsmönster – beroende av råvaror från kolonierna Förbättrade kommunikationer gör transporten snabbare och billigare Världshandeln tar fart på allvar


I takt med att handeln ökade verkade merkantilismens principer allt mer ålderdomliga Varför skulle ett land bara kunna bli rikt på ett annat lands bekostnad? Det är trams!

Adam Smith förkastade den idén Liberalismen förespråkade frihet – individuellt, politiskt och ekonomiskt Smith menade att det var skadligt för ekonomin med statlig styrning Det ekonomiska livet skötte sig bäst självt – utan statlig inblandning Den osynliga handen skulle automatiskt göra så att människor i sin strävan efter egen vinning även berikar samhället På samma sätt skulle länderna av sig själva – utan statlig inblandning – sträva efter att specialisera sig och sedan byta (handla) med varandra


I mitten av 1800-talet var Sverige fortfarande ett fattigt land i Europas utkant Många svenskar valde att emigrera, men för dem som blev kvar blev livet långsamt bättre… Under slutet av 1800-talet industrialiserades Sverige och utrikeshandeln kom igång på allvar Trä, järn och enklare industriprodukter exporterades Flera företag byggdes upp kring nya, svenska uppfinningar Alfred Nobel och LM Ericsson är exempel på uppfinnare som gav skjuts åt den svenska ekonomiska utvecklingen Höjd levnadsstandard och ökad politiskt medvetenhet präglade tiden runt det förra sekelskiftet


Under mellankrigstiden (1918-1939) gick dock världshandeln ned kraftigt Ömsesidig misstro efter kriget drev i Europa fram totalitära regimer Börskrasch, massarbetslöshet och fallande produktion gjorde att länderna isolerade sig Utrikeshandeln gick ned som en följd av detta…

…och snart närmade sig nästa katastrof


Men trots andra världskrigets 55 miljoner döda så hämtade sig världen förvånansvärt fort Den enorma krigsproduktionen ställdes nu om för civilt bruk Grunden för masskonsumtionssamhället byggdes upp i i-världen… …med snabb välståndshöjning som också gav ökad köpkraft I-ländernas fabriker spottade ut varor för en konsumtionshungrig medelklass… …medan u-länderna påbörjade en frigörelseprocess från kolonialismen… …som ofta slutade med att politiskt beroende övergick i ekonomiskt


Åren mellan 1948-1973 brukar betecknas som de gyllene åren Efterfrågan på allehanda produkter var mycket hög, tillväxten rekordstor och lönerna stigande Samtidigt ökade konkurrensen och det var inte längre självklart för företagen att lätt sälja sina varor Företagen var tvungna att bli mer marknadsorienterade USA blev också utmanat av ett successivt starkare och utvidgat Europa… …samt asiatiska ekonomier som snabbt skapat konkurrenskraftiga ekonomier (tigerekonomierna)


Under de senaste decennierna har världhandeln ökat mycket kraftigt Bakom detta står både politisk och ekonomisk utveckling Globaliseringen har knutit världens länder närmare varandra Människor har bland annat tack vare ökad handel fått det bättre Men världen är också mer sårbar Problem i Grekland och USA drabbar även Sverige

Historisk handel  

Det här är lektionsgenomgången om historisk handel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you