Page 1

การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย์ สาเหตุ ก ารเปลี ยนแปลง เกิ ด จากการประสบปญหา นํามั น แพงทํา งให้ เ ทคโนโลยี มี ร าคาถู ก ลง จากการใช้ บ นอวกาศมา ก่ อ นจนขายไฟฟาได้

พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ใ น อี ก 1 0 ป ข้ า ง ห น้ า แ ผ ง โ ซ ล า ร์ เ ซ ล ล์ ถู ก ล ง ทํา ใ ห้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ า ถู ก ล ง โ ซ ล า ร์ เ ซ ล ล์ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ขึ น อ า จ มี เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม่ ท ด แ ท น ไ ด้ ดี ขึ น อุ ป ก ร ณ์ ร่ ว ม โ ซ ล า ร์ เ ซ ล ล์ มี ร า ค า ถู ก ล ง ทํา ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ เ พิ ม ขึ น

เปนพลั ง งาน หมุ น เวี ย น รู ป แบบหนึ ง ได้ พ ลั ง งาน จาก แสงอาทิ ต ย์

นายภูริภาคย์ วนแสงสกุล ม4/1 9ข

เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ทํา มาจากซิ ลิ ค อนซึ ง แปลงแสงอาทิ ต ย์ เปนไฟฟา 44 เปอร์เ ซนต์

Profile for Phuripark Wanaseangsagul

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

Advertisement