Løvel Netop Nu August 2020

Page 1

Løvel Netop Nu August 2020

33. årgang, nr. 3

Beboerblad for Løvel og omegn1


INDHOLD:

Sødal skolen .................................................. 3 Løvel borgerforening ..................................... 4 Løvel fonden 2000 ......................................... 6 Lokalhistorisk ................................................ 7 Løvels dale .................................................. 10 Team Løvel .................................................. 16 Friluftsliv ..................................................... 17 Badminton .................................................. 18 Løvels grønne smede................................... 19 Petanque .................................................... 21 Løvel Seniorforening ................................... 23 Kontaktpersoner ......................................... 29

Løvel Netop Nu findes til gratis afhentning ved Min Købmand.

2


Sødalskolen - Løvel afdelingen

Første skoledag

Mandag d. 10. august 2020 var det første skoledag efter sommerferien. Vi sagde ”Velkommen” til 95 glade elever - heraf 13 elever i 0.b. Vi glæder os til et spændende og lærerigt år. Hilsen Personalet på Sødalskolen, Løvel.

3


området endnu mere attraktivt med aktivitet i naturen for børn, unge og LOBF og Viborg Kommune har længe haft en områdefornyelse ved Fars Dam ældre. Målet med projektet er, at byens borgere og udefrakommende på tegnebrættet, og projektet går nu oplever området attraktivt og vil benendelig i gang med fokus på at gøre

Fars Dam

4


ytte det, hvilket vil styrke det i forvejen Legeplads med balancestubbe, fantastiske sammenhold, vi har i byen. vippedyr, rutsjebane og kælkebakke vil fremme glæde og den motoriske udviVi vil her fortælle lidt om projektet: kling for børn i alle aldre. Alle vil kunne benytte området og madpakkehuset som socialt samCorona og aflyste arrangementer lingssted i al slags vejr, og bålplads og Som I jo nok ved, blev både Sankt Hans grill giver endnu en mulighed for og byfesten i år aflyst på grund af corosamvær i alle henseender. na. Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over Dagplejer, vuggestue og børnehave vil det, og derfor arbejder vi nu på et arfå rig mulighed for motoriske udforrangement her i efteråret. I hører nærdringer, udvikling, samtale og læring mere herom. om naturens rigdom, ligesom skolen vil få et udendørs læringsmiljø, f.eks. ved En opfordring jord-til-bord-læring og årstidernes Vi vil gerne komme med en opfordring skiften og muligheder. Bro og om, at der generelt holdes rent og trædesten henover søen giver rig ryddeligt på veje, fortov, stier mm. mulighed for at fiske søens smådyr og Hundelorte i byen er et stort problem, insekter. som blandt andet skyldes løsgående hunde. Frugtplantage giver byerns borgere mulighed for ”pluk-selv” til eget forbrug. Hilsen Løvel og Omegns Borgerforening Området og madpakkehuset prioriteres handicapvenligt for at sikre gode agdangsforhold for alle, herunder gode løsninger for gangbesværede ved fast underlag i madpakkehus, toilet og stiområde.

5


Løvelfonden Løvelfonden kommer rundt i Løvel og omegn lørdag d. 19 september, for at få nye og forlænge medlemskaber. Dette er grundlaget for at vi 2 gange om året kan udlodde en økonomisk håndsrækning til de nye tiltag der bliver igangsat i Løvel by og omegn. Et medlemskab koster 150 kr. for en husstand. Hvis man allerede nu vil støtte er der mulighed for at mobile Pay på nummer 76871. Husk at angive adresse i kommentar feltet. Endvidere TAK til de skiltesponsorer der er oppe ved købmanden. De har også en stor del af æren, for at vi kan udlodde midler. Vær opmærksom på at der er en ny ansøgningsrunde hvor ansøgningsfristen er den 1 oktober. For at komme i betragtning til at få en økonomisk håndsrækning skal du/eller din forening være medlem af løvelfonden og I skal skriftlig beskrive jeres unikke ide eller et nyt tiltag, der kunne være til gavn for borgerne i Løvel by og omegn. Ansøgningen sendes til formanden på mail: klaus_hoegh@hotmail.com eller smides i postkassen på Rødkløvervej 1, Løvel. Søren Lilholt har lavet vores regnskab indtil nu. Han har besluttet at trække sig fra denne post. Stor TAK til Søren for det arbejde han først har lavet i bestyrelsen og efterfølgende været behjælpelig med at være regnskabsfører. Hvis der sidder en derude som gerne vil hjælpe Løvelfonden med regnskabet vil vi meget gerne høre fra dig. Du behøver ikke være en del af bestyrelsen, men kan have posten ved siden af.

6


Lokalhistorisk nyt og gammelt! LANGMOSEN – ET BESØG VÆRD Nogle få hundrede meter NNØ for Løvel ligger der en 630 m. lang højmose, kaldet LANGMOSE. Vandarealet er ca. 48.000 m2 stort. Det samlede område er noget større hvis sumpområder med selvsåede træer o.a. medtages. Mosens vandareal afhænger stærkt af mængden af regnvand. Således var store dele af stisystemet oversvømmet, da himlen rigtigt åbnede for sluserne i februar. Stien fra Stabilvej til mosens begyndelse er stillet til rådighed fra Stabilgård. Viborg Kommune slår græsset på denne del (A). Selv samme kommune har anlagt en sti med grus og sand fra mosens begyndelse frem til den anden sti til Stabilvej (B), men vil ikke slå denne. Græs har efterhånden overgroet stiens grus og Løvels Grønne Smede slår denne del og resten af sti arealet (C og D). ADGANG FOR ALLE Vi har alle adgang til at lægge vejen forbi, hvis man ønsker det. Det bekræfter en retskendelse. Der er adgang fra Stabilvej, umiddelbart efter Toftegårdens grund, samt ved det første levende hegn efter Stabilgård (D). Stisystemet er mærket med gul linje (se kortet). Går man hele afmærkningens udstrækning ((A+B+C+D) får man en tur på omkring 1,3 km. Det er muligt at gå, løbe og

7


cykle (MTB) på ruten. Motoriserede køretøjer frabedes bestemt (klipning undtaget) af hensyn til fugle og vildt, som holder til i området. Langmosen er bl.a. en gammel tørvemose, opdelt i mange matrikler, hvorfra store dele af Løvel og omegns gårdmænd, husmænd og andre havde adgang til at skære tørv og på den måde forsyne selv elv og andre med brændsel. Dette formål er for længst væk, men de lagkageinddelte matrikler er opretholdt og fordelt på min. 23 forskellige ejere. Se kortet til højre. Vil man vide mere herom kan data findes på OIS Ejendomsdatas hjemmeside. FÆLLESSKAB I HØJSÆDET Allerede i mine drengeår var tørvegravning for længst ophørt og grundet årstidsbestemte forhold, såsom regn og tørke perioder, var dyrkning af jorden langs Langmosen risikofyldt og uforudsigelig. Kun de umiddelbart jordbesiddende naboer dyrkede jorden. Byens og ejernes adgangsret til mosen blev på det bestemteste opretholdt ved jævnlige besøg derned af nogle af ejerne og dengang kunne faktisk alle, der havde lyst, begive sig derned og nyde den fredelige og dejlige bynære natur. Om vinteren var vandspejlet ofte stort og var isen sikker, var Langmosen også byens bedste og største skøjtested. De skæmmende højspændingsledninger og master fandtes heller ikke dengang. I rigtig mange år var det også indforstået og en selvfølge, at byens jægere (jagtforeningen), i lighed med engene, drev Langmosen igennem på fælles rævejagter. Det var datidens ånd – man gjorde det efter aftale og i fælles forståelse. Alle lodsejere (også ikke jægere) bidrog til denne ordning og ingen tiltog sig eller havde mere ret and andre. Fællesskab og respekt var i højsædet. Det ville tjene Løvel til ære hvis et sådant samarbejde og en indbyrdes forståelse kunne genetableres. Er det mon atter tid?

8


BRUG STIEN – MEN FORHINDRINGER KAN FOREKOMME Ved stiens begyndelse kan denne stolpeforhindring eller andet forekomme. Ignorer den. Læg den venligst ind til siden med et overbærende smil og fortsæt så. Ikke alle respekterer kendelsen vedr. adgang og etablerer derfor denne spærring fra tid til anden. En sørgelig protest som man vanskelig kan forstå bliver ved. Dokumenter og del det gerne info om forhindringer. Vi skal tilbage til acceptable forhold for alle. Oprethold derfor brugen af stien. MØDEAKTIVITET GENOPTAGES

Som næsten alt andet har også Lokalhistorisk arbejde i Løvel været lukket ned p.g.a. Corona virus. Vi lukkede ned i takt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og på nær et udendørs møde ved jernbanebroen i Kølsen Enge, mandag d. 3. august, har vi ikke set hinanden siden mødet i februar. Mødet gik godt og vi blev enige om at starte op igen mandag den 14. september, kl. 18.30. Her vil vi starte med lidt fælles spisning, da sommerafslutningen jo gik i vasken. Tilmelding er derfor nødvendig af hensyn til bestilling. Vi vil selvfølgelig tage vore Covid -19 forholdsregler og overholde gældende anbefalinger. Hvis du er ny og har lyst til at deltage, så er der velkommen. Kontakt venligst undertegnede. Lokalhistorisk hilsen Henning Mousten Nielsen - 40819016 - henningmn@mail.tele.dk

9


Løvels mange dale

10


Løvels mange dale I det efterfølgende gennemgås de forskellige, med lilla ovale cirkler, på kortet afmærkede dale, startende med den store Skals Å dal og herefter dalene i Kistrup, Havris og videre (med uret rundt). De navngivne dale er skrevet med fed skrift. Alle dale er ikke medtaget, for der findes i dusinvis af små og større sidedale og forgreninger til Skals Å dalen. Nogle er medtaget, men har ikke noget navn. Skals Å dalen: Beliggende Vest, nordvest, nord og nordøst for Løvel. Skals Å danner grænsen til Himmerland, nord for åen, hvor Hærvejens videreførelse mod nord krydsede åen ved Løvelbro. Her ses endnu rester af den gamle bro. Nuværende dal er et levn fra 2. istid – for ca. 16 – 18.000 år siden og formet af dels isens udstrækning og skurren, samt smeltevandets søgning og eroderinger på vej mod laveste områder. Skals Å dalen er en af Danmarks bredeste ådale – sine steder 3 kilometer- og måske kun overgået af Skjern Å dalen. Skals Å dalen har tidligere været mere våd og uopdyrkelig end nu. Det blev der lavet om på, da Danmark sidst i 1800 - og først i 1900 tallet skulle forsøge at indvinde erstatningsland for tabet af Schleswig og Sønderjylland i krigen i 1864. ”Hvad udad tabes skal indad vindes” – var mottoet. Store drænings - og grøftegravnings projekter blev iværksat med henblik på at omdanne de fugtige engdrag til brugbart landbrugsland. Selv søer blev tørlagt med samme formål for øje. Således også i Skals Å dalen i begyndelsen af forrige århundrede. Dette projekt er i høj grad kommet bønderne i Havris og Løvel-området til

gode. I de senere år er det igen kommet på tale at gøre engene – både vest og øst for Løgstørvej våde – lade dem oversvømme. En del af dette er nu gennemført, idet et Skals Å vådområdeprojekt er gennemført ved den nedre del, syd for åen mod Kølsen og vest for Løgstørvej, og indviet den 26. maj 2016, Hovedformålet var at fjerne kvælstof ved overrisling. Området er nu væsentlig vådere og har tillige gavnet fuglevildt i stor grad. Skals Å hører ikke til blandt de længste åer i Danmark. Med sine 46 km, med udspring i Birkemose nær Fussing (Fussing Ø) og udløb ved Klintedyb i Hjarbæk Fjord (jernbanebroen), er den ikke blandt vore 10 længste åer. I dalens brinker er der store forekomster af mergel, ler, grus og sand. Meget af det er allerede blevet udnyttet eller bliver det i øjeblikket. Tænk bare på det tidligere BC Tagsten i Hersom (nuværende Monier). De adskillige grusgrave der har været i både Skals og Løvelbro samt mergellejerne ved Kølsen og Ejstrup, for bare at nævne de nærmeste. Kistrup området: Fra Skals Å dalens lave, brede og imponerende vidder med græssende kvier på det saftige enggræs, rækker dusinvis af større og mindre sidedale deres forgreninger op imod højlandet. Hvis vi holder os øst for Løgstørvej, så er den første vi støder på, dalen langs Kistrupvej op imod Kistrup Hede og Rosbjergvej. Ved sidstnævnte har Tjele Vest Jagtforening sine lerdue skydebaner i et gammelt grusgravningsområde. I dalen løber Trudskov Bæk,

11


som afvander området og en delvis kunstigt anlagt sø i nærheden af den gamle Kistrup Skole. Nordøst for Kistrup, på den østlige side, finder vi Kratdal. Omgivet af egekrat giver navnet sig selv. Lidt længere mod Løvel og Havris finder vi Vamdal. Om den gamle, tidligere stråtækte gård, delvist opført i natursten, hedder det samme, vides ikke.

spillevand. I den øvre ende har Friluftsliv gennem sine bygninger og aktiviteter i Slugten, været med til at give nyt liv til dalen. Over Kirkedalen spænder sig også en af datidens største vejbroer. Én af 3 store vejbroer hen over Løvels dale, som blev lavet i forbindelse med hovedvej A13s omlægning vest om Løvel, sidst i 1950’erne. Broen er i årevis, udover sit primære formål, blevet brugt til rekreativ Havris eller Hauris området: Mellem Hav- fritid, idet mange her har prøvet og lært sig ris og Løvel finder vi først Brokdal. Hvorfra kunsten at rapelle (fire sig ned i tov). Det navnet stammer vides ikke, men måske fra har kommunen nu sat en stopper for, af grævlinge (brokke) grave oppe i bakkerne. sikkerhedsmæssige grunde, idet færdslen Herefter finder vi en af de store sidedale tæt på hovedvej 13 generede trafiksikkerStordal, der med sine 2 kilometers længde heden. Igennem dalen løb der også engang næsten forbinder Havrisvej med hovedvej en lille togbane – Mergelbanen – fra A13. Den næste dal følger Havrisvejs Ejstrup og op til Løvel, hvor den fordelte videre forløb op imod Løvel. På kanten af sig mod Pederstrup og Rødding. At Skals Å dalen går en grusvej fra mod Kirkedalen også har været brugt som nordøst. Tidligere fortsatte denne vej sit drivvej for kreaturer til og fra engene, er forløb i kanten af ådalen helt til Åstrup, uomtvistelig. Nærmest byen er der de nær Løvelbro, og var således en meget senere år blevet opført boliger langs Havbrugbar genvej. I nærheden af Y-et mellem risvej og omkring en stikvej, som fik navnet denne vej og Havrisvej, et par hundrede Kirkehøj. Hele området ud til A13 hedder meter bagved det hvide aftægtshus nu Kirkehøj, hvorefter Havrisvej starter (Havrisvej 14), lå der på brinkerne engang vest for A13. et teglværk. Stenene til Anders Olsens gård og Ingstrup skole er de sidste fra ovnen Den næste store dal, som ligesom Kirkedader. Vedrørende teglværker, så har der len strækker sig hele vejen fra ådalen og også ved Trudsgaard (Havrisvej 27), nord ind i Løvel, hedder Drøwten. Det er jysk for for vejen, ligget et lille teglværk. Selve Hav- ”Drivvejen”, for det var netop den primære risvej løber også i kanten af en dal, med en vej, hvorad bønderne i Løvel drev deres sidedal, der næsten går op til A13. Fra kvier m.m., på græs i engene. Også over vejen finder vi også adgangen indtil Løvel- Drøwten spænder en af de store vejbroer banen, tilhørende Viborg Motorklub. sin betonbue. I Drøwtens øvre ende danner den bagside til grundene på nordsiden Løvel området: Den vel nok mest kendte af Gillebakken. Af samme årsag i mange år af alle Løvels dale er Kirkedalen. Kendt brugt som affaldsplads for ”grønt” viden om i ind- og udland som hjemsted haveaffald. Igennem en grøft i Drøwten for netop ”Løvelbanen” siden indvielsen udledtes i mange år (1930-67) også hvidt den 10. august 1947. I dalen findes også spildevand fra det daværende Andelsrensningsanlægget til behandling af Løvels mejeri. Nu er der imidlertid blevet ryddet

12


op. Drøwten har også i årevis været stedet hvor beboerne i Løvel har fejret Skt. Hansaften. Mange goder taler er holdt der i tidens løb. Løvels børn har i tidens løb også lært Drøwten at kende p.g.a. vinteraktiviteter. Her er byens kælkebakke. Lige før broen. I 50’er og 60’erne var byens kælkebakker dog vest for broen – kendt som ”Liv og Død” og ”Store Liv og Død”. Den første lige efter broen til højre på Hans Ole Jacobsens bakke og den sidste længere ned i dalen, til venstre, i Åge Nørskovs bakker. Dejlige skovområder med juletræer, gran- og bøgeskov, iblandet egekrat, giver fantastiske og nærliggende rekreative muligheder, hvilket kommer både vandrere, løbere og cyklister til gode. Hvor dalen munder ud i selve Skals Å dalen lå der tidligere et økologisk dambrug, som nød godt af vandet fra bækken der afvander de høje bakkeområder. Dambruget bassiner er nu sløjfede og ført tilbage til tidligere udseende.

også adgang (afmærket sti) til en afdækket stenkiste fra ældre romersk jernalder, nord for dalen. Mellem Løvel Mølle og Åstrup finder vi Hellendal. Den ligger lige syd for gården ved navn Dalbæklund.

Åstrup området: I dette område starter vi med Havskovdal. En af de længste dale, mere end 2 km. lang, og som har sin udstrækning på begge sider af hovedvej A13. Den har sit navn fra gården Havskovgård for enden af Stabilvej, hvor Birgit og Jess Bisgaard bor i dag. Der har i årevis gået en markvej fra gårdene deromkring, men intensiv landbrugsdrift har sat en stopper for brug af vejen i den østlige ende. Hvor Havskovdal skærer A13 finder vi stejle bakker på begge sider. Så stejle, at de tunge lastvogne, igennem tiden, sinkede den øvrige trafik så meget, når de skulle klatre op fra Skals Å dalens næsten 0 meter over havet til højlandets 46 meter Vi fortsætter lidt længere mod nord og over havet, at vejen måtte udvides til en 4 kommer til dalen der fører vejen fra Skals sporet vej. I den vestlige ende af dalen og Ejstrup op til Løvel. Dalen har vist aldrig finder vi Agatelund. En gl. proprietærgård fået et officielt navn, men er oftest omtalt og stedet hvor man for første gang i Dansom blot ”Skalsvejen”. Også denne dal har mark anlagde et høloft i plan med gårdsin store vejbro på tværs. I alt er der hele 5 spladsen og en kostald i kælderen vejbroer. 4 under – inklusive den til Hans nedenunder. Super ide og alligevel helt Ole Jakobsens kvæg, og 1 over ligetil, ved at udnytte terrænet. Det har (Gillebakken) – lige vest for Løvel, på min- givet lettet arbejderne meget igennem dre end 1 kilometer. Den sidste dal med årene, hvor håndkraften var ligeså udbredt nær tilknytning til selve Løvel starter ved eller mere end maskinkraften. Ca. 200 m. Løvel Mølle og østpå. I denne dal er der nordvest for Agatelund, tæt på markvejen også er et vådområde, der afvander bakog bækken, lå der engang et lille teglværk. kerne og giver vand til møllebækken. I da- De næste dale mod nord hedder len havde Løvel Skytteforening i årevis sit henholdsvis Havredal og Torndal. Begge er hjemsted, med både en 50 meter saikke særligt lange, men dog navngivet. På lonbane samt en 200 m. riffelskydebane. modsatte side af hovedvejen finder vi den Der findes endnu spor af den gamle sidste dal før Løvelbro, Nordmandsdal. markørgrav. Gennem denne dal er der Egentlig udstrækker den sig på begge sider

13


af A13, hvor en dæmning fører vejen henover. Dalen leder ind til en af områdets gamle gårde – Østergård, og må være opkaldt efter hele området nord for og ned mod Skals Å – kaldet Nordmands Hede. På denne hede findes spor af den gamle Hærvej – nogle få hundrede meter fra A13, ved Løvelbrovej, i retning af Pederstrup. Ejerne af Østergård, Grethe og Klemming Fyllgraf, er nu flyttet til Løvel. Jorden er lejet ud. De driver stadig Løvelbro Bistro, en ombygget gammel købmandsgård og tidligere kgl. privilegeret Kro, tæt ved Løvelbro. Porten til Himmerland, midt i et af Skals Å dalens skarpe knæk.

udgør grænsen mellem Pederstrup og Vammen sogne.

Mellem Dalsgårde og Vrå finder vi en anden langstrakt dal, Amdal. Den nærmer sig 3 kilometer i længde hvis det hele tages med og strækker sig fra Rødsø mod vest og til ca. 500 meter øst for Løvel. I denne del af dalen løber en grus-/markvej til stedets gårde og den fortsætter til Vrå. I og omkring Amdal finder vi flot natur med vandløb, marker, skovdrift og stærk kuperede bakker. Her havde engang begge Løvels 2 tidligere vognmandsforretninger – Ejner Pedersen og Niels M. Sørensen – deres grusgrave. Ejners lå i en skov 1½ kiloPederstrup: Som nævnt i indledningen, meter fra søen, vest for vejen og Niels tæt findes der i dusinvis af små eller større på Rødsø, øst for vejen. Siden hentede de sidedale. Om end ikke særligt markante, så begge deres sand og grus i Løvelbro. Lige finder vi også mellem Løvelbro og Pedersyd for Vrå finder vi Søndal (Nogle har også strup flere af disse. Den næste jeg har kaldt denne for Vrådal). Igennem dalen, medtaget er Stendal. Enhver der kører som ligger i den nordlige del af Sødal Skov, igennem denne dal kan umiddelbart se går en vej som fører ned til kanten af dalen navnets betydning. Den stejle brink i Sødal og dermed videre ud imod Rødsø. I vejsiden er nemlig tæt markeret med 50’erne og 60’erne spillede Vrå KFUMs store, hvid- og rødmalede udhuggede og herrer og damehåndboldhold her deres spidsede kampestens kvadrer. Et slags turnerings hjemmekampe, på en mark rækværk, men egentlig mere en markernogle 100 meter nede i dalen, til højre. ing, p.g.a. afstandene mellem stenene. I Simple forhold, men stor tilslutning, især disse tider er det ikke særligt interessant når Vrå KFUM inviterede naboklubber og for en kommune at vedligeholde sådanne KFUM fællesskabets klubber til sten, så det gør man så selv, når man bor i sportsstævner. I samme område har også Pederstrup og gerne vil byde de kørende KFUM spejdernes Sødal Trop haft sin Rover ordentlig velkommen til stedet. Tak for -spejderhytte, oppe i skovkanten til højre. det, Sonja. Vest for Pederstrup, Dalsgårde Den er senere brændt ned. og Vrå finder vi den største dal – efter Skals Å dalen. Vi kender den ikke som en Sødal: Når vi fortsætter mod syd fører dal, men som Rødsø. Beliggende i en dal og vejen os igennem Sødal Skov. Nede i dalen i forbindelse med Sødal skov of Sødal her- Sødal finder vi herregården Sødal. En tidligregård, som vi kommer til senere. Rødsø ere udgave af herregården hed Stabelafvander et stort skov- og markområde gaard og lå ca. 1 kilometer længere mod med tilhørende rørskovsenge. Fra Rødsø vest – imod Løvel Søndermark og Løvel løber vandet ud i Skals Å via Rødå. Rødsø (afmærket på kortet med brun oval cirkel).

14


Dens historie rækker helt tilbage til Kong Erik Glippings tid, hvis kammertjener Rane Jonsen, ejede Stabelgaard. Gården blev nedbrudt efter mordet på kong Erik Glipping i 1286. De fleste af områdets mange gårde var fæstebøndergårde under Sødal, og skulle således levere arbejdskraft samt landgilde til herremanden. Syd for Sødal finder vi området Sødal Mark. Navnet Sødal har sat sit præg på eftertiden. Således er Sødalskolen blevet til efter stednavnet, med afdelinger i både Rødding og Løvel. Begge byer er den fremsynede, tidligere ejer af Sødal, megen tak skyldig. Således blev der nemlig på Anders Kjærulff og hans hustru Margrethe Dorthea Braes foranledning, indrettet skoler og opstartet skolegang for områdets børn, helt tilbage i 1737, flere år før kongen udbredte skolegang i hele landet. Fra Sødal Skov savværk blev der i 60’erne og 70’erne fremstillet og borttransporteret et stort antal færdiglavede træhuse. Efter datidens målestok var det et vældigt og imponerende skue, når disse huse på blok- eller ladvogne skulle transporteres ud til hovedvej A13, gennem Rodal mod Løvel og videre frem mod endemålet. Al anden trafik måtte vige, for de fyldte vejen ud - så godt og vel.

Foranstående oplysninger er alt sammen noget som jeg er blevet fortalt, har set, hørt om og lært gennem min barndom og opvækst i Løvel. Tillige har jeg søgt oplysninger på Nettet via gamle kort m.m., spurgt nogle lokale samt fået lidt respons på 1. udgivelse i 2010. Jeg har valgt at beskrive Løvel mange dale fordi jeg stedse forundres og glædes over naturens luner samt det held, det er at bo og leve i disse skønne omgivelser – lige udenfor min dør, så at sige. Jeg har som sagt fået lidt respons fra 1. udgivelse, men det skulle glæde mig at høre fra personer, der har supplerende eller korrigerende oplysninger, hvis ovenstående ikke er korrekte eller tilstrækkelige, for den sags skyld. Henning Mousten Nielsen Lokalhistorisk arbejde i Løvel

Området syd for Løvel Søndermark: I dette område, mellem Løvel Søndermark og Batum finder vi også dale. 3 af slagsen er navngivet. Dybdal, Kistrup Dal og Skive Renddal. Kun Kistrup Dal kan jeg umiddelbart sætte i forbindelse med noget kendt, idet der vest for, tæt på A13 og ned i mod Kistrup, findes et område der hedder Kistrup Hede. Det er dog 1-1½ kilometer borte. Måske er navnet relateret til Batum bøndernes adgangsvej til Kistrup området – ad vejen igennem denne dal.

15


Team Løvel I Team Løvel har vi aldrig tidligere aflyst træning for vores gående og løbende medlemmer. Det skete dette forår, da corona’en desværre også lukkede for aktiviteter i vores klub.

opstarten af gå-tilbuddet i klubben, som var et af de første i kommunen. I den anledning kom de forbi med et filmhold til tirsdags træningen d. 17. aug. for at høre om hvad vi havde fået ud af at have et gåtilbud i klubben og byen. Filmen skulle I ca. 2 måneder måtte vi afstå fra at gå og DGI bruge internt og eventuelt til at løbe sammen tirsdag og lørdag i de vante promovere gå-tilbud til andre kommuner. fællesskaber. Da vi endelig forsvarligt kunne mødes igen, så valgte vi at fejre Lørdag den 22. aug. tog et lille hold friske dette ved at invitere klubbens løbere på en ”stroppetur” rundt om Hald medlemmer på en sandwich og en øl/ sø – 12,5 km i naturskønne omgivelser og vand tirsdag den 30. juni efter træning. lettere kuperet terræn. Det gik op og ned Mange valgte at møde op og hvor var det ad skrænter, gennem siv, over bække, dejligt at kunne ses, gå og løbe sammen hegn og træstammer samt indeholdt en igen, selvom det var på afstand. Det er lille vandpassage. De særligt friske altid nemmere og meget hyggeligere at komme afsted, når man har nogen at følg- hoppede til sidst i Hald Sø og fik en svales med! ende dukkert. Godt gået og super dejligt at flere var med på udfordringen, selvom DGI og “Bevæg dig for livet” har været det var med kort varsel. sparringspartner med Team Løvel siden

Kom til fællestræning i Team Løvel

Vi mødes ved Løvel Hallen Lørdag kl. 8.00 og tirsdag kl. 17.30 Du kan finde flere informationer på Team Løvels FB - side

16


Friluftsliv Vi har i Friluftsliv, sat et lille program op for efteråret, hvor vi har planlagt 4 mødegange, som gælder alle børn/unge fra 0-9 klasse. Vi har ikke lavet noget egentlig program for disse mødegange, for at spare på papiret, dog får i datoerne nedenfor. Mødegangene er den 17/8, 31/8, 14/9 0g den 28/9, fra 17.00-18.30. Der vil blive givet info mødegangen før, hvis der skal noget specifikt med til næste gang. Vi vil meget gerne at man tilmelder via Conventus, så vi har nogenlunde styr på hvor mange der kommer. I kan finde tilmelding på luif.minisite Håber at se en masse børn. Og del meget gerne denne omkring jer.

17


18


De Grønne Smede herunder

På billedet mangler Kjeld B. Jacobsen vil gerne sige tak til Jørgit og Erling Thorup for deres store tørn i Borgerlauget DGS fra opstart til sommeren 2020. Det var en fornøjelse. En velkomst skal også

19


lyde til Arne Sørensen, der har tilbudt os sin hjælp. Vi er meget glade for at kunne samle de 13 vi er p.t., men vi vil også meget gerne være flere. Har du lyst til at blive en af os, så kontakt Else Nielsen fra LOBF på 28299016 eller tag kontakt når du ser os derude. Vi mødes hver anden mandag fra 09.00 til 11.30, med start og slut i Smedehuset. Der lægges også vægt på socialt samvær, men det skal også kunne ses at vi kom forbi. Vi har ikke været Corona nedlukket eller holdt sommerferie, men arbejdet planmæssigt videre, om end lettere reduceret i antal. Vi droppede kaffen før start og mødtes udenfor. Vi skal fortsat være trygge ved at møde op, hvorfor vi stadig tager hensyn. Mødes udenfor med afstand, afhenter redskaber efter tur og arbejder med afstand, men en kop selvhenter kaffe er nu genopstået. Vi mødes igen før vi går hjem og drøfter dagen og opgaverne. Nemt nok og ingen dårlige oplevelser til nu. Vi er alle fit for fight – og flere af os har rundet de 80 år. Så alder ingen hindringJ. TAK FOR HILSNER OG HJÆLP DGS vil gerne sige tak for de mange positive tilkendegivelser vi modtager når vi er derude og arbejder med vesten og hatten på, samt andre steder i øvrigt. Det varmer og bestyrker os i, at vores gerning giver mening og gør en forskel for byen. Vi er blevet bedre til affald, men der er stadig plads til forbedring vedrørende ikke opsamlet hundelort. Nogle af os i DGS er også motionister på gåben og cykel. Hvor er det dejligt at se når lodsejere har givet en hjælpende hånd med klipning, buskrydning og andet flere steder, så vi sammen får en helhed ud af det. Tak også til dem derude omkring i oplandet, der slår og klipper veje og stier, så fremkommeligheden på motionsturen og oplevelsen derude bare bliver endnu bedre. Så godt! GRØNNE VESTE OG KASKETTER SAMT REDSKABER

Som det ses, lever vi nu helt op til navnet – farvemæssigt også. Landsbysammenslutningen VIBLAND, har indkøbt og doneret grønne veste og kasketter til by-pedellerne overalt i Viborg Kommune. Vi har så selv fået påtrykt vores logo, så det klart fremgår hvem vi er. Dertil har ansøgte bevillinger fra Viborg Kommune medført, at vi nu næsten aldrig skal bruge egne haveredskaber, men har nok til alle hænder. Vi er ikke færdige med indkøb endnu og har planer om endnu mere mekanisk hjælp.

20


Løvel Petanqueklub – siden sidst Det har været et meget stille Corona år indtil videre. Alle vores hjemmestævner og klubmesterskaber er gået på standbye, vi har kun deltaget i Limfjordsturneringen og Viborg Cup. I Limfjordsturneringen spillede holdet bestående af Jørgen Andersen, Poul Erik, Kristian og Jens sig til en flot 1. plads i indledende turnering, og kvalifikation til afsluttende stævne i Hjørring den 30. august. I Viborg cup-èn har vi 2 hold med, der begge pt ligger 2-er i indledende turnering. Der er finalen den 5. september i Lindum. Vi er ved at give vores baner ny belægning. Venter dog på entreprenøren, så de øverste baner også kan blive klar, til en forhåbentlig normal 2021 sæson. Kom til petanque: Nye spillere er altid velkommen. Vi træner onsdage kl. 18.00 og søndage kl. 10.00 Så kig ned for en gratis prøvetræning! (Vi har kugler) Og nej, man behøver ikke være pensionist for at spille petanque J Jens/ Kim

21


22


Løvel & Omegns Seniorforening Inviterer til kaffebord på Løvelbro Bistro mandag den 7.sept. kl. 14.00 til en snak om udflugt og sammenkomster i efteråret, samt evt. julefrokost 7. dec.

Samkørsel fra Løvel Hallen kl. 13.45. Tilmelding senest 3. sept. til: Svend 5121-7292 el. Inga 8669-9033/2177-5902 Vi håber, at rigtig mange vil møde op. Venlig hilsen bestyrelsen.

23


24


-

23 års erfaring og 17 ansatte Hjemmeservice Frit valgs ordning i Viborg Kommune

www.ester.dk

Morten Pedersen Jordkløvervej 7, Løvel 8830 Tjele Telefon: 86 69 90 55

Lokal håndværker udfører alt inden for Tømrer og Snedkerarbejde. Vi hjælper med at gøre dine tanker og drømme til virkelighed, når det gælder: nybyggeri, tilbygning, ombygning, reparation, nyt tag, vinduer, døre, køkken, trægulve mm.

Uforpligtende tilbud gives ring og hør nærmere!

25


26


Booking af Løvelhallens faciliteter Leje af hallen: Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk Booking af mødelokalet, cafeteriet i hallen og klubhuset : Jan Jakobsen, mobil 2146 9965 jako@firma.tele.dk

Slugten kan lejes til børnefødselsdage, overnatning m.m.

Bookning

www.luif.minisite

Torben Gade / Bo Søgaard Bookning er først gældende ved modtaget lejekontrakt.

27


Støt nærmiljøet - handel lokalt Min KØBMAND LØVEL Bettina og Ronni

Smerter/spændinger i kroppen kommer ikke altid fra det område, hvor problemet reelt er. De kan reelt komme fra et helt andet sted end der, hvor du mærker problemerne. Ubalancer andre steder i kroppen kan være årsagen. Med totum kropsterapi ses kroppen som en helhed, så det reelle problem behandles fremfor symptomerne/spændingerne alene. Det er den bedste måde at forhindre at smerter/spændinger vender tilbage efter kort tid. Totum kropsterapi arbejder med det bedste fra zoneog kraniosakralterapi, bindevævsmassage, afspænding og triggerpunktsmassage.

28


Forening

Kontaktperson

Else Nielsen

Amatørscenen

Løvel Forsamlingshus www.loevelforsamlingshus.dk

Løvel og Omegns Borgerforening

Løvel idrætsforening

Formand: Kasserer: Udlejning:

Lars Olesen Dan Gohlke Dan Gohlke

Formand:

Kaj Kristensen

2829 9016

21724704 5190 9231 5190 9231 dan-g@fibermail.dk

Næstformand: Kjeld Berg Jacobsen Kasserer: Christina Hviid Flagalle´ : Karen Østrup

2663 9531 2328 0538 2967 8910 6076 6449

Formand: Næstformand: Kasserer: Senior: Ungdom:

Jesper Taastrup Christensen Bettina Brokholm Olesen Henriette Hørup Jan Jakobsen Jan Jakobsen

2511 3111

Formand:

Jens Henriksen dittejens@mail.dk

2335 8712

Kasserer:

Kristian Klausen

4218 4672

Formand:

Svend Holm 5121 7292 svend86676365@gmail.com

Løvel petanqueklub

2967 8820 2146 9965 2146 9965

Løvel og omegns seniorforening Kontaktperson: Inga Jacobsen IngaogAksel@fibermail.dk

8669 9033

Formand:

Torben Munk LRVSKALS.formand@gmail.com

Kasserer:

Gert Madsen LRVSKALS.kasserer@gmail.com

Styregruppe:

Martin Bjerring Birgit Frandsen Anders Thisted

2617 9346 2346 3828 2815 2599

Inge Jørgensen

20623419

LRV

Team Løvel WWW.teamloevel.dk

Badminton

29


Forening

Kontaktperson

Løvel Friluftsliv - LUIF

Knud Primdal Bo Søgård Torben Gade Henriette Hørup Cindie Thomsen

Løvel menighedsråd

Formand: Lars Østergaard 8669 9058 Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen Formand:

Klaus Høgh

LUIF Floorball, Løvel Lions.

Formand: Træner:

H C Hansen H C Hansen

LUIF støtteforening

Formand: Keld Berg Teltudlejning: Henning Klovborg Kasserer: Jan Skovgård Jakobsen jako@firma.tele.dk

Løvel ”Fonden 2000” www.lovel.dk

30

2097 9091 6110 3081 2165 4340 2967 8820 4124 3888

2045 4202

2328 0538 2323 6401 2146 9965


Løvel Netop Nu Beboerblad for Løvel og omegn Oplag : 400 Bladudvalget takker mange gange Ingelise Jensen for omdeling af Løvel Netop Nu. Charlotte Fristrup Næstegårdvænget 19 Løvel Tlf.: 3048 9660 charlotte.fristrup@jubii.dk

Gerda Andersen Næstegårdvænget 7 Løvel Tlf: 8669 9080

gerdaogbjoern@mail.tele.dk

Martin Bjerring Mosevænget 8 Løvel Tlf 2617 9346

Martin.Bjerring@gmail.com

BLADUDVALGET GØR HERMED OPMÆRKSOM PÅ, AT ARTIKLERNE I BLADET IKKE NØDVENDIGVIS GENGIVER BLADUDVALGETS HOLDNING

31


32