Page 1

กว่าจะมาเป็ น e-Book

หนังสือที่มีอยู่โดยทัว่ ไป จะมีลกั ษณะเป็ นเอกสารที่จดั พิมพ์ด้วยกระดาษ แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของ ยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลงด้ านเล็กทรอนิกส์ ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้ ทำาให้ มีการคิดค้ นวิธีการใหม่โดยใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ ามาช่วย จึงได้ นำาหนังสือดังกล่าวเหล่านันมาทำ ้ าคัดลอก (scan) โดยที่หนังสือก็ยงั คงสภาพเดิม แต่จะได้ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นแฟ้มภาพขึ ้นมาใหม่ วิธีการต่อจากนันก็ ้ คือจะนำาแฟ้มภาพตัวหนังสือมาผ่าน กระบวนการแปลงภาพเป็ นตัวหนังสือ (text) ด้ วยการทำา OCR (Optical Character Recognition) คือการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อแปลงภาพตัวหนังสือให้ เป็ นตัวหนังสือที่สามารถแก้ ไขเพิ่มเติมได้ การถ่ายทอดข้ อมูลในระยะต่อมา จะถ่ายทอดผ่านทางแป้นพิมพ์ และประมวลผลออกมาเป็ นตัวหนังสือและ ข้ อความด้ วยคอมพิวเตอร์ ดังนันหน้ ้ ากระดาษก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็ นแฟ้มข้ อมูล (files) แทน ทังยั ้ งมีความสะดวกต่อการ เผยแพร่และจัดพิมพ์เป็ นเอกสาร (documents printing) รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยคุ แรกๆ มีลกั ษณะเป็ น เอกสารประเภท .doc, .txt, .rtf, และ .pdf ไฟล์ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ข้ อมูลต่างๆ ก็จะถูกออกแบบและตกแต่งในรู ปของเว็บไซต์ โดยในแต่ละหน้ าของเว็บไซต์เราเรี ยกว่า "web page" โดยสามารถเปิ ดดูเอกสารเหล่านันได้ ้ ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ซึง่ เป็ นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถ

แสดงผลข้ อความ ภาพ และการปฏิสมั พันธ์ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต

เมื่ออินเทอร์ เน็ตได้ รับความนิยมมากขึ ้น บริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) ได้ ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ ้นมาเพื่อคอย แนะนำาในรูปแบบ HTML Help ขึ ้นมา มีรูปแบบของไฟล์เป็ น .CHM โดยมีตวั อ่านคือ Microsoft Reader (.LIT) หลัง จากนันต่ ้ อมามีบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำานวนมาก ได้ พฒ ั นาโปรแกรมจนกระทัง่ สามารถผลิตเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็ นลักษณะเหมือนกับหนังสือทัว่ ไปได้ เช่น สามารถแทรกข้ อความ แทรกภาพ จัดหน้ าหนังสือได้ ตามความต้ องการของผู้ผลิต และที่พิเศษกว่านันคื ้ อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี ้ สามารถสร้ างจุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hypertext) ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทังภายในและภายนอกได้ ้ อีกทังยั ้ งสามารถแทรกเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

ลงไปในหนังสือได้ โดยคุณสมบัติเหล่านี ้ไม่สามารถทำาได้ ในหนังสือทัว่ ไป

ความหมายของ e-Book


“อีบ๊ ค ุ ” (e-book, e-Book, eBook, EBook,) เป็ นคำาภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากคำาว่า electronic book หมาย

ถึง หนังสือที่สร้ างขึ ้นด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมกั จะเป็ นแฟ้มข้ อมูลที่ สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ทงในระบบออฟไลน์ ั้ และออนไลน์ คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ตา่ งๆ ตลอดจนมี ปฏิสมั พันธ์และโต้ ตอบกับผู้เรี ยนได้ นอกจากนันหนั ้ งสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบ ทดสอบ และสามารถสัง่ พิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ อีกประการหนึง่ ที่สำาคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัยได้ ตลอดเวลา ซึง่ คุณสมบัติเหล่านี ้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทัว่ ไป

โปรแกรมที่นิยมใช้ สร้ าง e-Book

โปรแกรมที่นิยมใช้ สร้ าง E-Book มีอยู่หลายโปรแกรมแต่ที่นิยมใช้ กนั มาในปั จจุบนั ได้ แก่ 1. โปรแกรมชุด Flip Album 2. โปรแกรม DeskTop Author 3. โปรแกรม Flash Album Deluxe

ชุดโปรแกรมทัง้ 3 จะต้ องติดตังโปรแกรมสำ ้ าหรับอ่าน e-Book ด้ วย มิฉะนัน้ แล้ วจะเปิ ดเอกสารไม่ได้ ประกอบด้ วย 1.1 โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ FlipViewer 1.2 โปรแกรมชุด DeskTop Author ตัวอ่านคือ DNL Reader 1.3 โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe ตัวอ่านคือ Flash Player

ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) กับหนังสือทัว่ ไป ความแตกต่างของหนังสือทังสองประเภทจะอยู ้ ่ที่รูปแบบของการสร้ าง การผลิตและการใช้ งาน เช่น 1. หนังสือทัว่ ไปใช้ กระดาษ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้ กระดาษ 2. หนังสือทัว่ ไปมีข้อความและภาพประกอบธรรมดา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้ างให้ มี

ภาพเคลื่อนไหวได้


3. หนังสือทัว่ ไปไม่มีเสียงประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได้ 4. หนังสื่อทัว่ ไปแก้ ไขปรับปรุงได้ ยาก หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ ไขและปรับปรุงข้ อมูล (update)ได้ ง่าย 5. หนังสือทัว่ ไปสมบูรณ์ในตัวเอง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้ างจุดเชื่อมโยง (links) ออก

ไปเชื่อมต่อกับข้ อมูลภายนอกได้ 6. หนังสือทัว่ ไปต้ นทุนการผลิตสูง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนในการผลิตหนังสือต่าำ

ประหยัด 7. หนังสือทัว่ ไปมีขีดจำากัดในการจัดพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีดจำากัดในการจัดพิมพ์

สามารถทำาสำาเนาได้ ง่ายไม่จำากัด 8. หนังสือทัว่ ไปเปิ ดอ่านจากเล่ม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องอ่านด้ วยโปรแกรม ผ่านทาง

หน้ าจอคอมพิวเตอร์ 9. หนังสือทัว่ ไปอ่านได้ อย่างเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นอกจากอ่านได้ แล้ วยังสามารถ

สัง่ พิมพ์ (print)ได้ 10. หนังสือทัว่ ไปอ่านได้ 1 คนต่อหนึง่ เล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สามารถอ่านพร้ อมกัน

ได้ จำานวนมาก (ออนไลน์ผ่านอินเทอร์ เน็ต) 11. หนังสือทัว่ ไปพกพาลำาบาก (ต้ องใช้ พื ้นที่) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พกพาสะดวกได้ ครัง้ ละ

จำานวนมากในรูปแบบของไฟล์คอมพิวเตอร์ ใน Handy Drive หรื อ CD 12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็ นนวัตกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม

โครงสร้ างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Construction) ลักษณะโครงสร้ างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีความคล้ ายคลึงกับหนังสือทัว่ ไปที่พิมพ์ด้วยกระดาษ หากจะมีความ แตกต่างที่เห็นได้ ชดั เจนก็ คือ กระบวนการผลิต รูปแบบ และวิธีการอ่านหนังสือ


สรุปโครงสร้ างทัว่ ไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้ วย 1. หน้ าปก (Front Cover)

หมายถึง ปกด้ านหน้ าของหนังสือซึง่ จะอยู่สว่ นแรก เป็ นตัวบ่งบอกว่า หนังสือ เล่มนี ้ชื่ออะไร ใครเป็ นผู้แต่ง 2. คำานำา (Introduction)

หมายถึง คำาบอกกล่าวของผู้เขียนเพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูล และเรื่ องราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนัน้ 3. สารบัญ (Contents)

หมายถึง ตัวบ่งบอกหัวเรื่ องสำาคัญที่อยู่ภายในเล่มว่าประกอบด้ วยอะไรบ้ างอยู่ที่หน้ าใดของหนังสือ สามารถเชื่อมโยง ไปสูห่ น้ าต่างๆ ภายในเล่มได้

4. สาระของหนังสือแต่ละหน้ า หมายถึง ส่วนประกอบสำาคัญในแต่ละหน้ า ที่ปรากฏภายในเล่มประกอบด้ วย

• หน้ าหนังสือ (Page Number) • ข้ อความ (Texts) • ภาพประกอบ (Graphics) .jpg, .gif, .bmp, .png, .tiff • เสียง (Sounds) .mp3, .wav, .midi • ภาพเคลื่อนไหว (Video Clips, flash) .mpeg, .wav, .avi • จุดเชื่อมโยง (Links) 5. อ้ างอิง หมายถึง แหล่งข้ อมูลที่ใช้ นำามาอ้ างอิง อาจเป็ นเอกสาร ตำารา หรื อ เว็บไซต์ก็ได้ 6. ดัชนี หมายถึง การระบุคำาสำาคัญหรื อคำาหลักต่างๆ ที่อยูภ ่ ายในเล่ม โดยเรี ยงลำาดับตัวอักษร

ให้ สะดวกต่อการค้ นหา พร้ อมระบุเลขหน้ าและจุดเชื่อมโยง


7. ปกหลัง หมายถึง ปกด้ านหลังของหนังสือซึง่ จะอยู่สว่ นท้ ายเล่ม

ประโยชน์ ของ E-book 1. ช่วยให้ สามารถย้ อนกลับมาอ่านได้ และสามารถเลือกอ่านได้ ตามเวลา -สถานที่ที่ตนเองสะดวก 2. การตอบสนองที่รวดเร็ วของคอมพิวเตอร์ ที่ให้ ทงสี ั ้ สนั ภาพ และเสียง ทำาให้ เกิดความตื่นเต้ นและไม่เบื่อหน่าย 3. สามารถปรับเปลี่ยน แก้ ไข เพิ่มเติมข้ อมูลได้ งา่ ย สะดวก และรวดเร็ ว ให้ ทน ั สมัยกับเหตุการณ์ได้ เป็ นอย่างดี 4 สามารถค้ นหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่กำาลังศึกษา

ข้ อดีของ e-Book # ค้ นหาข้ อความได้ ยกเว้ นว่าอยู่ในลักษณะของภาพ # ใช้ พื ้นที่น้อยในการจัดเก็บ (cd 1 แผ่นสามารถเก็บ e-Book ได้ ประมาณ 500 เล่ม) # อ่านได้ ในที่มืด หรื อแสงน้ อย # ทำาสำาเนาได้ ง่าย # จำาหน่ายได้ ในราคาถูกกว่าในรูปแบบหนังสือ # อ่านได้ ไม่จำากัดจำานวนครัง้ เพราะไม่ยบ ั หรื อเสียหายเหมือนกระดาษ # สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง แค่คลิกเดียวก็สามารถเลือกอ่านหนังสือที่ต้องการได้ ทน ั ที #เป็ นส่วนหนึง่ ในการรักษาธรรมชาติ โดยลดการใช้ กระดาษกับ True e-Book

Information e book  
Information e book