Page 1

“บิ๊กจิ๋ว ตาสวาง” http://talk.mthai.com/topic/307763 “บิ๊กจิ๋ว” ปลุกคนอีสานสูความอยุติธรรม เปดใจเขาพรรคเพื่อไทยเพื่อดูแลเสื้อแดง แต ตองทิ้งเพราะการเติบโตของคนเสื้อแดงเปนไปในแนวทางที่ผิด ระบุมีการโจมตีอาํ มาตยเบื้องสูง เกิดความเสียหายตอบานเมือง เชื่อสุดทายขบวนการเสื้อแดงจะถูกทําลาย เหตุ กําหนดศัตรูไวใหญแตตัวเองเล็กลง เมื่อวันเสาร พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธาน พรรคเพื่อไทย (พท.) ไดลงพื้นที่ชวยนายไชยยงค รัตนวัน ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะ เกษ เขตเลือกตั้งที่ 8 พรรคความหวังใหม หาเสียงเลือกตั้ง ที่ศาลาการเปรียญวัดเขวานอย ต.ยางชุมนอย อ.ยางชุมนอย จ.ศรีสะเกษ พรอมกับการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนา ดานการเกษตร ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคัง่ ” โดยมีประชาชนในเขต อ.ยางชุมนอย มารับฟงการบรรยายเปนจํานวนมาก พล.อ.ชวลิตกลาวตอนหนึ่งวา สังคมไทยทุกวันนี้มีแตการทะเลาะเบาะแวงกัน มีความขัดแยงทางสังคมมาโดยตลอดเวลา แตไดแกไขกันมา ครั้งสุดทายเมื่อประมาณ 10-20 ปที่ผานมา ความขัดแยงในสังคมไทยขึ้นสูจุดสูงสุด มีพี่นองคนไทยสวนหนึ่งซึ่ง สวนใหญเปนคนอีสาน ซึ่งเปนคนที่สัตยซื่อ เปนคนที่มีความจริงใจ เปนคนที่เสียสละ และเปนคนที่มีความรูสกึ ที่ไวตอความอยุติธรรม ในสังคมมากทีส่ ุด “ถาสังเกตดู ในอดีตที่ผานมา หากวายังมีเหตุการณที่มีความขัดแยงกับผูปกครองในบานเมืองทีไร ผูปกครองเปนผูที่ ประพฤติไมถกู ตอง ผูปกครองไมสามารถสรางความสุขใหกับพอแมพี่นองได ผูปกครองมีการคอรัปชั่น ทําใหเกิดความเสียหายตอ บานเมือง คนอีสานจะเปนคนกลุมแรกทีล่ กุ ขึ้นมาสูกบั ความอยุติธรรมมาตลอด ครั้งสุดทายลุกขึ้นมาและหนีเขาไปในปา จับปนขึ้น ตอสูมากวา 20 ป” พล.อ.ชวลิตกลาวตอวา ที่ตองพูดเรื่องนี้ เพื่อที่จะใหพอแมพี่นองรูสกึ และคนทั้งแผนดินนี้ใหรูสึกวาเขาเปนคนอีสานบาน เรา คนอีสานเปนกลุมเดียวที่มีความไว และมีปฏิกิริยาตอตานการปกครองที่ไมเปนธรรม เปนการตอตานการปกครองที่ไมไดเอื้ออาทร ็ ่้ ้  ่


พล.อ.ชวลิตกลาวตอนหนึ่งวา สังคมไทยทุกวันนี้มีแตการทะเลาะเบาะแวง กัน มีความขัดแยงทางสังคมมาโดยตลอดเวลา แตไดแกไขกันมา ครั้งสุดทายเมื่อ ประมาณ 10-20 ปที่ผานมา ความขัดแยงในสังคมไทยขึ้นสูจุดสูงสุด มีพี่นองคนไทยสวน หนึ่งซึ่งสวนใหญเปนคนอีสาน ซึง่ เปนคนที่สัตยซื่อ เปนคนที่มีความจริงใจ เปนคนที่ เสียสละ และเปนคนที่มีความรูสกึ ที่ไวตอความอยุติธรรมในสังคมมากทีส่ ุด “ถาสังเกตดู ในอดีตที่ผานมา หากวายังมีเหตุการณที่มีความขัดแยงกับ ผูปกครองในบานเมืองทีไร ผูปกครองเปนผูที่ประพฤติไมถกู ตอง ผูปกครองไมสามารถ สรางความสุขใหกับพอแมพี่นองได ผูปกครองมีการคอรัปชั่น ทําใหเกิดความเสียหายตอ บานเมือง คนอีสานจะเปนคนกลุมแรกทีล่ กุ ขึ้นมาสูกบั ความอยุติธรรมมาตลอด ครั้ง สุดทายลุกขึ้นมาและหนีเขาไปในปา จับปนขึ้นตอสูมากวา 20 ป” พล.อ.ชวลิตกลาวตอวา ที่ตองพูดเรื่องนี้ เพื่อที่จะใหพอแมพี่นองรูสกึ และคนทั้งแผนดินนี้ใหรูสึกวาเขาเปนคนอีสานบาน เรา คนอีสานเปนกลุมเดียวที่มีความไว และมีปฏิกิริยาตอตานการปกครองที่ไมเปนธรรม เปนการตอตานการปกครองที่ไมไดเอื้ออาทร ใหกับคนสวนใหญ ตนใชเวลามา 4 ปเต็มๆ ที่ขึ้นมารับผิดชอบดานนี้ เปนผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อเขามา แกปญหาความขัดแยง ตนคิดวาแกปญหาไดสําเร็จแลว เอาความสันติสุข เอาความสงบสุขมาแผนดินนี้ อดีตประธานพรรคเพื่อไทยกลาววา นึกไมถงึ วาในวันนี้ความขัดแยงจะเกิดขึ้นในแผนดินนี้อีก และความขัดแยงที่ เกิดขึ้นในวันนี้ หนักหนาสาหัสมากกวาความขัดแยงที่เกิดขึ้นเมื่อ 10-20 ปกอ น เมื่อกอนนั้นยังเปนความขัดแยงของกลุมคนบางกลุม บางคน แตวันนี้ความขัดแยงในสังคมไทยเขาไปถึงบาน ครัวเรือน พีก่ ับนอง พอกับแม สามีกับภรรยา ทะเลาะกัน คนนี้สนับสนุนเสื้อ สีหนึ่ง คนนั้นสนับสนุนเสื้ออีกสีหนึ่ง มีการทะเลาะกัน มีความขัดแยงกันมาโดยตลอด นี่คือความเจ็บปวดที่ตนจําเปนตองกลับเขามา อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเขาไปแกปญหานี้ใหจงได “เมื่อผมกลับเขามา ก็ไดถามพอแมพี่นองวาจะใหไปอยูกับพรรคการเมืองไหนเพื่อมาแกไขปญหา ทุกคนชี้ไปที่เดียวเลย คือพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคเพื่อไทยเปนพรรคการเมืองที่มีกลุมคนกลุม หนึ่งที่เรียกตัวเองวา เปนกลุมคนเสื้อแดง ที่มีความปรารถนา จะไปแกปญ  หาในเรื่องการเมือง การปกครองที่ไมเปนธรรม กลุมคนเสื้อแดงนี้จะตองเติบโตขึ้นทุกวัน ซึ่งการเติบโตของกลุมคนเสื้อ แดงเปนสิง่ ที่ผมตองใหการดูแล เพราะรูดีวาการเติบโตของกลุมคนเสื้อแดงเติบโตแลวเดินไปในแนวทางที่ผิด จะเกิดความเสียหายตอ บานเมือง การเปลี่ยนแปลงของสังคมมีแนนอน”


เขากลาวตอวา สรรพสิง่ ในโลกนี้ ไมมีสงิ่ ใดที่จะอยูคงที่ ตองมีการ เปลี่ยนแปลง ตนไดบอกไปหลายที่วา สังคมไทยตองการการเปลี่ยนแปลงแนนอนที่สุด แตตองเปนการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธี ตองเปนการเปลี่ยนแปลงไปสูส งิ่ ใหมที่ดี แตตอง รักษาสถาบันที่เราเคารพบูชาไว เพราะเปนสถาบันที่มีพระมหากรุณาธิคุณตอบานเมืองมา โดยตลอด นี่คือสิ่งที่ตนเขาไปอยูกับพรรคเพื่อไทย หรือพรรคเสื้อแดง เพราะพีน่ อง ประชาชนเปนผูชี้ใหตนเขาไปอยู “ผมเขาไปเพื่อนําความคิดไปชี้นําความคิด ไปพยายามทําใหเขาเติบใหญ พยายามทําใหเขาเขาใจในเรื่องมหาชนหรือปวงชน มีความสําคัญสูงสุดตอการพัฒนาชาติ บานเมืองอยางไร ผมทําไดสําเร็จ ทําสําเร็จไปไดปกวา แตมามีปญ  หาตอนหลังนิดหนอย ปญหาที่ผมตองออกมาจากสีแดง ไมไดออกมาเพราะความขัดแยง แตออกมาเพราะตองการรักษาบุคคลเสื้อแดงซึง่ สวนใหญเปนคนรักสันติ เปนคนที่ตองการสันติ เปนคนที่ตองการแต เพียงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองไปสูก าร เมืองของประชาชน ไปสูการเมืองที่ประชาชนเปนใหญในแผนดินนี้ ไปสู การเมืองที่ไมมีความอยุติธรรม มีความถูกตอง มาตรฐานเดียว ไมใชสองมาตรฐาน นั่นคือสิง่ ที่ผมออกมาเพื่อรักษาสิ่งนี้ เพราะเริ่มมี การเขาไปโจมตีอะไรตออะไรเยอะแยะไปหมด เชน โจมตีทหาร โจมตีกองทัพ โจมตีหนวยงานราชการบางหนวย โจมตีอํามาตย และ โจมตีไปถึงขางบน อีกดวย การที่เราจะไปเติบโต การเติบโตนั้น สิ่งทีส่ าํ คัญที่สุดคือตองมีเพื่อน หลักการก็มีอยูวา ระหวางการสรางความเติบโตไปสู ความสําเร็จ ตองใหตัวเราหรือขบวนการพวกเรา โดยเฉพาะประชาชนใหญที่สุด แลวกําหนดศัตรูใหเล็กทีส่ ุด แตตรงนี้กําหนดศัตรูให ใหญที่สุด แตตัวเราเล็กลง ซึ่งกลุม เสื้อแดงจะถูกทําลายแนนอน” อดีตประธานพรรคเพื่อไทยกลาว. ที่มา:ไทยโพสต Thaipost

บิ๊กจิ๋ว ตาสว่างปลุกคนอีสานสู้ความ  

No Description