Page 1

MATEMÀTIQUES 1R ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ Resoldre problemes de la vida quotidiana en els que calgui la utilització de les quatre operacions amb nombres enters, decimals, fraccions i percentatges fent ús de la forma de càlcul més apropiada, valorant l’adequació del resultat al context.

QUÈ HE DE SABER?

Expressar verbalment, raonaments, relacions quantitatives, i informacions que incorporin elements matemàtics adequats al nivell, valorant la utilitat del llenguatge matemàtic i la seva evolució al llarg de la història.

Exàmens sense material

25%

Glossari/ exposició oral

10%

Analitzar i avaluar les estratègies i el pensament matemàtic dels altres, a través del treball per parelles o en grup o bé la posada en comú amb tota la classe.

QUÈ HE DE SABER FER?

Expressar per escrit, raonaments, conjectures, relacions quantitatives observades i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics i contrastarlos amb els dels companys Reconèixer tipus de nombres, percentatges i formes geomètriques en contextos no matemàtics o en d’altres àrees i utilitzar les seves característiques i propietats per a resoldre situacions que apareixen en treballs per projectes realitzats des de la pròpia àrea o de manera interdisciplinar. Utilitzar nombres enters, fraccions, decimals i percentatges les seves operacions i les seves propietats per a recollir, transformar i intercanviar informació i resoldre problemes relacionats amb la vida diària. Organitzar i interpretar informacions diverses mitjançant relacions de dependència en situacions quotidianes. Reconèixer, descriure i representar figures espacials en l’entorn que ens envolta i aplicar el coneixement geomètric per descriure el món físic. Estimar i calcular perímetres, àrees i angles de figures planes utilitzant la unitat de mesura adequada. Fer prediccions sobre la possibilitat que esdevingui un succés a partir d’informació prèviament obtinguda de forma empírica.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Exàmens amb material Activitats de classe:

   

Plataforma Thatquiz (individual)  Plataforma Bones notes (individual)  Projectes (en grup)  Problemes “aprenem a raonar” (optativa de proble‐ mes)Altres proposades al bloc de classe: http://en‐ sagradenlesmates.institutdosrius.cat/ 

25% 20%

Actitud / reptes setmanals/ positius de classe

10%

Càlcul mental diari:

10%

(problemes on s’ha d’aplicar operacions bàsiques, càlculs de pro‐ porcions, equivalències, operacions combinades, sèries numèri‐ ques, canvis d’unitat, probabilitat, fer estimacions  i, en general,  tot el contingut del curs) 100%


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

LlENGUA I LITERATURA (Catalana i castellana) 1r ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ 1. Participar activament i reflexivament en interaccions orals, escrites i audiovisuals per a l’ aprenentatge i per a les relacions socials, dintre i fora de l’aula i amb l’ús dels recursos de les TIC. 2. Comprendre textos (orals, escrits i audiovisuals) de la vida acadèmica i altres situacions comunicatives, dels mitjans de comunicació i literaris pròxims als interessos de l’alumnat (propòsit, idea general), amb especial atenció als narratius, i descriptius.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ QUÈ HE DE SABER? Els conceptes teòrics. (controls de glosari)

50%

QUÈ HE DE SABER FER? Comprendre la lectura obligatòria de cada trimestre.

3. Comprendre i sintetitzar seqüències audiovisuals, procedents dels Realitzar de manera adient les activitats pràctiques de la mitjans de comunicació, relacionades amb les tipologies narrativa, descriptiva. 4. Usar tècniques de síntesi, en suport paper o digital, per tal de comprendre textos orals i escrits: subratllat, esquemes i resum.

matèria. (Controls amb glosari i activitats d’ aula) Expressar-se per

escrit i oralment de manera

40%

correcta

5. Produir textos (orals, escrits i en diferents suports) narratius, descriptius i (redaccions, exposicions, recitacions...) conversacionals, usant procediments de planificació, elements lingüístics per a la cohesió interna de les idees, registre adequat i revisió. QUINA HA DE SER LA MEVA ACTITUD?

6. Aplicar diferents procediments i formats per enriquir els textos orals, escrits o audiovisuals. Respectar el torn de paraula i les opinions dels altres. Mostrar interès per la millora de l’ expressió oral i escrita.

7. Exposar l’opinió sobre la lectura d’una obra completa adequada a l’edat; reconèixer-ne el gènere i l’estructura global; valorar de manera general l’ús del llenguatge; i relacionar el contingut amb la pròpia experiència.

Participar activament i reflexivament en interaccions orals.

8. Escriure textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text literari treballat a l’aula o realitzar-ne alguna transformació senzilla.

Demostrar esforç per a millorar.

10%

Utilitzar el registre adient a l’ aula, sense l´ús de vulgarismes.

Mantenir una actitud adient de treball.

CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS 9. Reconèixer i valorar la diversitat lingüística, amb especial atenció a la situació lingüística que es produeix al centre i en l’entorn proper de l’alumnat. 10. Participar activament i reflexivament en l’avaluació (autorregulació, coavaluació) del propi aprenentatge i el dels altres amb una actitud activa i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les llengües. ACORDS INTERDEPARTAMENTALS AMB ÀMBITS NO LINGÜÍSTICS

o

Ser capaç de comunicar i interpretar informació a través d’un esquema, plànol o mapa. (Competència matemàtica i lingüística)

o

Ser capaç d’interpretar i comunicar informació a través de gràfiques o taules. (Competència matemàtica i lingüística)

o

o

Ser capaç de realitzar autoavaluacions i coavaluacions. (Competència d’ autonomia personal)

ALTRES ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE

Les errades ortogràfiques i/o de redacció podran baixar la nota dels exàmens fins a un màxim de 1 punt a 1r i 2n d´ESO i 2 punts a 3r i a 4t. Només es descomptarà un cop cada falta. És necessari per aprovar cada trimestre que l´alumne/a demostri la comprensió de la lectura obligatòria corresponent a aquell trimestre, mitjançant un examen i/o treball. El fet de no realitzar els deures podrà baixar la nota final del trimestre:

 Si es fan 3 faltes de deures es descomptarà: 0,25.  Si són 4 faltes de deures es descomptarà : 0,5.  Si són 5 o més faltes de deures es descomptarà : 0,75

Saber elaborar correctament un resum i un esquema de textos diversos (Competència d’ aprendre a aprendre i autonomia personal)

1

CURS 2013-14


ANGLÈS 1R ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ •

Participar en interaccions orals bàsiques per aconseguir comunicar de forma entenedora, fent servir les estratègies treballades durant el curs. Comprendre la idea general i informacions específiques de missatges orals emesos per un interlocutor o procedents de diferents mitjans de comunicació sobre temes coneguts. Comprendre la informació general i específica de diferents textos escrits, en suport i format de tipologia diversa, sobre temes adequats a l’edat i relacionats amb l’àmbit educatiu i personal, incloent-hi continguts curriculars de totes les àrees. Produir de forma guiada textos diversos orals o escrits, utilitzant estructures, connectors senzills i lèxic adequat, tenint cura dels aspectes formals i respectant les regles fonamentals d’ortografia i de puntuació per tal de que siguin entenedors pel lector i presentin una correcció i coherència acceptables

Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. •

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

QUÈ HE DE SABER?

EXAMENS SENSE APUNTS(GLOSSARI)

40%

QUÈ HE DE SABER FER?

Exàmens amb apunts

30%

Activitats de classe :

15%

• • •

Exercicis de macmillan web page. Exercicis del Workbook i student’s book Comprensió lectora i tasques d’expressió oral

• • •

Listenings Lectura obligatòria Presentació del dossier


Mostrar una actitud respectuosa, d’interès i de descoberta envers la cultura i formes de vida diferents a la pròpia.

Projecte curs: PERSONAL DICTIONARY

Actitud/ cooperació amb els companys/participació

Observar algunes regularitats de la llengua estrangera i induir-ne les regles de funcionament • Ser capaç de preguntar i respondre les personal questions que es treballen en el glossari al llarg del curs tan de manera escrita com oral ,per tal de poder participar en converses sobre temes quotidians.

Utilitzar de forma guiada els recursos de les TIC per a la cerca, organització, intercanvi i presentació d’informació. Utilitzar estratègies per progressar en l’aprenentatge de manera autònoma. •

Feines diàries: exercicis de deures, feines extres, diàlegs, role plays, jocs, gravacions, preguntes/respostes., concepte gramaticals i en general el contingut curricular del curs.

5% 10%


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

SOCIALS 1r ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Comparar i analitzar els principals paisatges, distingir-los en funció dels elements naturals i humanitzats que hi interaccionen i caracteritzar les formes de vida valorades en la seva diversitat, així com els obstacles i les

QUÈ HE DE SABER?

Decodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a escales diverses. Reconèixer elements del territori sota representacions espacials i gràfiques diverses, aplicant tècniques d'orientació.

• Continguts propis de la matèria (proves objectives i diversificades: prova amb apunts, prova de glossari...)

Diferenciar els recursos renovables i els no renovables, i els riscos naturals i antròpics. Identificar l'impacte de l'activitat humana sobre el territori. Identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir d'una situació determinada i valorar les accions humanes que afavoreixen un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial. Distingir els períodes convencionals de la història i representar-los gràficament, tot valorant la relativitat cultural de les diferents maneres de comptar el temps. Relacionar els canvis i continuïtats tecnològics i socials, i aplicar aquesta relació a alguns exemples de societats prehistòriques i primeres civilitzacions urbanes. Identificar alguns factors implicats en l'aparició Localitzar elements rellevants del patrimoni cultural i artístic de les societats prehistòriques i de les civilitzacions històriques, col·laborant en la seva protecció i difusió.

50%

QUÈ HE DE SABER FER? • Procediments (Activitats a classe i/o a casa, participació...)

30%

• Actitud (puntualitat, atenció, assistència, ...)

20%

Ortografia i puntuació (TICB): En treballs / proves es corregirà ortografia i puntuació. Per cada errada ortogràfica es baixaran 0,1 punts, fins a un màxim d'1,5 punts, és a dir, 15 errades.

Analitzar els trets bàsics de l'organització social, política i econòmica de Grècia i Roma, valorant l'intercanvi econòmic i cultural amb les poblacions autòctones de la Península Ibèrica i identificant els diferents ritmes Comparar alguns elements originals de la civilització clàssica amb altres civilitzacions urbanes i reconèixer aspectes significatius de la seva aportació a la civilització occidental.

100%

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS Interpretar diverses fonts d'informació escrites, materials i iconogràfiques i comunicar la informació obtinguda de formes diverses, incloses les TIC i mitjançant el treball cooperatiu, especialment a través de descripcions, síntesis i esquemes explicatius que relacionin causes i conseqüències dels

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 1r ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ 1. 2. 3.

Justificar totes les respostes. Usar les unitats de mesura que es fan servir. Crear textos estructurats amb totes les seves parts.

4.

Comunicar i interpretar de la informació a través d’esquemes, plànols o mapes, gràfiques o taules.

5. 6. 7.

Treballar i netejar el laboratori prestant especial atenció a la seguretat personal i material. Treballar amb el material informàtic respectant la normativa establerta. Realitzar les diferents activitats i tasques encomanades pel professor.

8.

Ser puntual i rigorós en el seguiment de les normes en la realització i presentació.

10. Tenir una bona actitud en vers les tasques encomanades. 11. Ser respectuós amb la comunitat educativa i amb l’entorn. 12. Diferenciar entre les galàxies, estrelles i planetes. Identificar els elements i fenòmens del sistema solar 13. Reconèixer els subsistemes de la terra (atmosfera, geosfera, biosfera, hidrosfera) i la interacció entre ells. Identificar les parts de l’atmosfera, hidrosfera i geosfera així com les variables que els hi poden influir 14. Reconèixer els minerals i roques més comuns, així com les seves propietats. Vincular les propietats de les roques i minerals amb el seu ús com a recurs 15. Identificar i descriure les característiques més comuns dels éssers vius: la nutrició com a intercanvi de matèria i energia amb al medi, la relació com a capacitat de respondre als estímuls del medi, la reproducció com a transferència d’informació i l’estructura cel·lular dels organismes, a partir de trobar evidències en éssers vius de l’entorn proper. 16. Identificar i interpretar la diversitat dels 5 grups d’éssers vius com a maneres diferents de realitzar les funcions vitals. 17. Interpretar i observar de forma directa o indirecta, a ull nu i utilitzant lupa o microscopi, les diferències morfològiques en els cinc regnes. 18. Identificar i classificar organismes a partir de l’observació i utilitzant claus dicotòmiques senzilles.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ QUÈ HE DE SABER? 1. Proves objectives: exàmens i treballs de la unitat.

40 %

QUÈ HE DE SABER FER? 1. Pràctiques de laboratori elaborades amb informe, dossiers de la unitat didàctica i exercicis corresponents. 2. Valors actitudinals. Inclosos la puntualitat, la regularitat, l’assistència, el respecte pel material, l’aportació de recursos relacionats amb la matèria, la disponibilitat dels recursos necessaris per treballar.

40 %

20%

En les pràctiques, exercicis i dossier es valorarà l’ortografia de la següent manera: es marcaran entre 5 i 10 faltes segons la grandària del treball presentat. Es demanarà a l’alumnat que retornin un document amb les paraules corregides i les seves definicions. Si ho porten tot correcte no se’ls penalitzarà. En cas contrari es descomptarà un 30% de la nota que correspondria al criteri avaluat.

19. Saber argumentar la importància de mantenir la biodiversitat. Sensibilitzar de l’impacte de les accions humanes en la biodiversitat.

100 %

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

TECNOLOGIES 1r ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ 1. 2. 3.

Justificar totes les respostes. Usar les unitats de mesura que es fan servir. Crear textos estructurats amb totes les seves parts.

4.

Comunicar i interpretar de la informació a través d’esquemes, plànols o mapes, gràfiques o taules. Usar l’autoavaluació i la coavaluació

5. 6. 7. 8.

Exposar treballs per a consolidar coneixements. T reballar i netejar el taller prestant especial atenció a la seguretat personal i material. Treballar amb el material informàtic respectant la normativa establerta.

9. Realitzar les diferents activitats i tasques encomanades pel professor. 10. Ser puntual i rigorós en el seguiment de les normes en la realització i presentació dels diferents

treballs i deures.

11. Tenir una bona actitud en vers les tasques encomanades. 12. Ser respectuós amb la comunitat educativa i amb l’entorn. 13. Dissenyar i construir objectes senzills aplicant sistemes de representació. 14. Reconèixer les eines i màquines pròpies de l’entorn tecnològic. 15. Valorar la necessitat d’utilitzar les eines i tècniques adients en cada material. 16. Utilitzar els sistemes operatius per emmagatzemar, organitzar i recuperar informació de suports físics o virtuals. 17. Utilitzar programes per a la creació, edició, millora i presentació de la documentació i els treballs elaborats. 18. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics aplicats a objectes de construcció pròpia. 19. Utilitzar simuladors per a la comprovació del funcionament de circuits elèctrics. 20. Utilitzar correctament la simbologia i el llenguatge tècnic. 21. Treballar de forma cooperativa i tranversal diferents continguts de la matèria en projectes a mida del centre.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ QUÈ HE DE SABER? 1. Proves objectives: exàmens i exercicis de la unitat.

15 %

QUÈ HE DE SABER FER? 1. Els informes i memòries de les activitats de taller. 2. El dossier de cada unitat. 3. El treball i neteja del taller prestant atenció a la seguretat personal i material. 4. Autoavaluacions, coavaluacions i exposicions. 5. El treball amb els ordinadors prestant atenció a la normativa d’ús establerta. 6. Processos tecnològics senzills i publicacions digitals. 7. Valors actitudinals.

15 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 20 %

En els informes, memòries i dossier es valorarà l’ortografia de la següent manera: es marcaran entre 5 i 10 faltes segons la grandària del treball presentat. Es demanarà a l’alumnat que retornin un document amb les paraules corregides i les seves definicions. Si ho porten tot correcte no se’ls penalitzarà. En cas contrari es descomptarà un 30% de la nota que correspondria al criteri avaluat.

100 %

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

MÚSICA 1R ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

• Identificar auditivament la correlació de la notació musical amb els elements significatius de la música.

QUÈ HE DE SABER?

• Utilitzar l’escolta atenta per comprendre i reflexionar sobre la música actual de forma personal, crítica i creativa.

Interpretar 20% Apunts: teoría i exercicis 10%

• Participar en les interpretacions en grup d’obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa.

QUÈ HE DE SABER FER?

• Identificar i comprendre auditivament els elements significatius de la música (la melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura) en fragments d’obres represen-tatives del repertori musical occidental i • Identificar, en l’àmbit quotidià, els diferents usos i funcions de la música. • Crear, individualment o en grup, idees musicals amb la veu i/o els instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació. • Participar en projectes musicals col· lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball en equip.

Examens sense material 30% Activitats 10% Exercicis de llenguatge musical Exercicis per flauta Activitats Clic Treball en grup Actitud i audició 30%

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

RELIGIÓ 1r i 2n ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Assenyalar els elements de les religions primitives que tinguin alguna relació amb la cultura religiosa actual.

QUÈ HE DE SABER?

Establir distincions entre els relats mítics de l'antiguitat i la Revelació de Déu en el Cristianisme.

• Continguts propis de la matèria (proves objectives i diversificades)

Explicar l'origen i sentit del món i de la vida, com a fruit del designi amorós, misericordiós i provident de Déu Pare. Detectar els principals elements que constitueixen el fenomen religiós i la seva expressió concreta en el Cristianisme. Descriure el sentit de la vida que ofereix l'experiència religiosa en les grans religions. Raonar la responsabilitat personal que comporta el pecat com a mal contra un mateix, contra el proïsme i com a separació de Déu. Diferenciar els elements bàsics del projecte de Déu sobre l'home i la dona en les religions monoteistes.

50%

QUÈ HE DE SABER FER?

• Procediments (Activitats a classe i/o a casa, participació...)

30%

• Actitud (puntualitat, atenció, assistència, ...)

20%

Ortografia i puntuació (TICB): En treballs / proves es corregirà ortografia i puntuació. Per cada errada ortogràfica es baixaran 0,1 punts, fins a un màxim d'1,5 punts, és a dir, 15 errades.

Identificar el gènere literari i l'autor d'alguns textos de la Bíblia. Saber relacionar l’experiència d'alliberament d'Israel amb la presència de Déu com a Pare amorós enmig del seu poble.

100%

Comparar el sentit de la felicitat, els mitjans per assolir-la i la proposta moral en el Budisme, el Cristianisme i l'Islam

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS Distingir la fe com a do de Déu i com a resposta raonable de la persona.

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

EDUCACIÓ FÍSICA 1R ESO CRITERIS D’AVALUACIÓ

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

- Reconèixer les parts de l'escalfament. QUÈ HE DE SABER?

- Reconèixer les habilitats motrius que intervenen en els esports col·lectius.

Realitzar un escalfament de manera teòrica

– Identificar els l'acondicionament físic

diferents

músculs

que

intervenen

en

- Practicar les diferents habilitats motrius col·lectives. QUÈ HE DE SABER FER?

- Practicar diferents esports: bàsquet, voleibol, raquetes.

- Reconèixer la importància de l'acondicionament físic per millorar la salut. - Practicar diferent pràctica física per tal de millorar la salut.

- 12 minuts de carrera contínua com a mitjar de pràctica de resistència.

Realitzar un escalfament abans de fer un exercici.

Realitzar alguns elements tècnics dels esports treballats.

12 minuts de carrera contínua.

Assistència a classe d'un mínim del 80% de les sessions.

Respectar el nivell d'esforç propi i dels companys/es.

Identificar la musculatura implicada en diferents exercicis.

- Pràctica i introducció a l'atletisme.

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

ANOTACIONS: CURS 2013-14


SECCIÓ D’INSTITUT DOSRIUS

ANOTACIONS: CURS 2013-14

Criteris 1r  

criteris de qualificació i avaluació

Advertisement