Page 1

Tema 11:  OS  INVERTEBRADOS   Nome:      

1. Que é  un  invertebrado?.   2. Enumera  e  relaciona  coas  imaxes,  os  grupos  nos  que  está  dividido  os  seres  invertebrados.            

     ..............................                ...............................                        ..............................                          ..............................      

         

   ...............................                  ..............................                          ................................                      ..............................     3. Enumera   tres   características   que   ten   un   porífero.   Completa   a   imaxe   sobre   os   poríferos   cos   seguintes  termos:  coanocito,  entrada  de  auga,  cavidade  central,  ósculo.                           4. Responde  as  seguintes  sobre  os  celentéreos.   a. Que  formas  poden  ter?   b. Que  diferencia  hai  entre  estas  formas?   c. Por  que  se  caracterizan?   d. Cales  son  os  máis  comúns?   5. Razoa  as  seguintes  enunciados  sobre  os  platihelmintos.   a. Son  cnidarios  planos  con  verdadeiros  órganos.   b. Poden  ser  parasitos  que  non  causan  enfermidades.   c. As  planarias  son  de  vida  libre  e  carnívoras.   d. As  planarias  non  poden  rexenerarse  se  as  cortas  en  anacos.   e. A  solitaria,  é  parasita  e  vive  sobre  moitos  animais.   f. Os  humanos  poden  ser  hóspedes  das  tenias.   6. Cal  é  a  característica  máis  salientable  nos  nematodos?      

1


7. Describe como  é  o  corpo  dos  anélidos.  Realiza  un  debuxo  coas  súas  partes.   8. Que  é  unha  queta?     9. Cales  son  os  anélidos  máis  importantes?   10. Describe  como  son  os  moluscos.   11. Como  é  a  cabeza  dun  gasterópodo?   12. Que  significa  ter  valvas  artículadas?  Que  moluscos  as  posúen?   13. Que  significa  cefalópodo?   14. Que  significa  que  a  maioria  dos  equinodermos  teñen  simetría  radial?   15. Explica   que   é   aparello   ambulacral.   Completa   a   seguinte   imaxe   coas   partes   dunha   estrelamar.   http://www.kalipedia.com/ciencias-­‐vida/tema/graficos-­‐circulacion-­‐ equinodermos.html?x1=20070417klpcnavid_83.Ees  

Termos: aparello  reprodutor,  ano,  estómago,  aparello  ambulacral.   16. Que  equinodermos  viven  na  actualidade?   17. Que  funcións  ten  o  exoesqueleto  nos  artrópodos?   18. En  que  partes  se  divide  o  corpo  dun  crustáceo?   19. Que  substancias  endurecen  a  cuncha  dos  crustáceos?   20. Explica  como  é  a  dixestión  nos  arácnidos.   21. Que  tipos  de  apéndices  teñen  os  arácnidos?   22. Debuxa  un  insecto  que  indica  as  características  típicas  dun     insecto.   23. Escribe  catro  razóns  do  éxito  biolóxico  dos  insectos.   24. Por   que   son   importantes   os   insectos?   Pon   exemplos   que   razoa  a  túa  resposta.   25. Observa  a  seguinte  imaxe,  explica  o  que  observas.    

2

OS INVERTEBRADOS  

exercicios, invertebrados

OS INVERTEBRADOS  

exercicios, invertebrados

Advertisement