Page 1

MRUA_CAÍDA LIBRE   1. Nunha  proba,  partindo  do  repouso,  unha  moto  acada  en  liña  recta  os  108  km/h   en  8  s.  Mantén  constante  esta  velocidade  durante  10  s  e  frea  detendo  a  moto   en  3  s.   a. Debuxa  a  gráfica  velocidade-­‐tempo  do  movemento.   b. Calcula  a  aceleración  en  cada  un  dos  tramos.     2. O  movemento  dun  coche  que  parte  do  repouso,  suponse  MRUA.  Calcula:   a. A   aceleración,   se   acada   a   velocidade   de   20   m/s   aos   10   s   de   iniciado   o   movemento.   b. A  velocidade  aos  4  s  de  iniciado  o  movemento.   c. A  partir  dos  10  s  o  móbil  dimunúe  a  súa  velocidade  de  20  m/s  a  10  m/s   durante  4  s.  Canto  vale  a  súa  aceleración?  Representa  o  movemento  do   coche  nunha  gráfica  velocidade-­‐tempo.     3. A  seguinte  táboa  mostra  os  datos  dos  8  primeiros  segundos  do  movemento  da   competición:     t  (s)   0   2   4   6   8   v  (m/s)   4   16   28   40   52   a. Representa  nunha  gráfica  os  valores  da  táboa.  Que  tipo  de  movemento   leva  a  moto  durante  os  oito  segundos?   b. Escribe  as  ecuacións  do  movemento.   c. Calcula  o  espazo  percorrido  durante  10  s.   d. Canto  tempo  tardará  a  moto  en  acadar  os  100  km/h?     4. A  seguinte  ecuación  representa  a  posición  dun  móvil  en  función  do  tempo:   x(t)  =  20  +  40·∙t  –  2·∙t2  (x  en  metros  e  t  en  segundos)   a. A   que   tipo   de   movemento   corresponde   esta   ecuación?   Escribe   a   ecuación  de  velocidade.   b. Que  espazo  percorre  o  móbil  nos  primeiros  5s?   c. Canto  tarda  o  móbil  en  pararse?   d. Que  espazo  percorre  ata  pararse  e  cal  é  a  posición  nese  instante?   e. Que   espazo   percorre   aos   30   s   de   iniciarse   o   movemento   e   cal   é   a   posición  nese  instante?     5. Lánzase   unha   pedra   verticalmente   cara   arriba   con   velocidade   15   m/s   dende   unha  fiestra  situada  a  7  m  de  altura.  (considera  g  =  10  m/s2)  Calcula:   a. A  ecuación  do  movemento  da  pedra  e  a  ecuación  da  velocidade.   b. O  tempo  que  tarda  en  acadar  a  altura  máxima.   c. A  altura  máxima  acadada.   d. O  tempo  que  tarda  en  caer.   e. Con  que  velocidade  chega  ao  chan?      

1


6. Lánzase dende   5   m   de   atura   e     verticalmente   cara   arriba,   unha   frecha   cunha   velocidade  de  35  m/s.  Supoñendo  que  o  valor  da  aceleración  da  gravidade  é  de   10  m/s2,  calcula:   a.  En  que  dous  instantes  a  frecha  está  a  55  m  de  altura?   b. Que  velocidade  leva  a  frecha  neses  instantes?   c. Calcula   o   tempo   que   tarda   en   chegar   ao   chan   e   a   velocidade   coa   que   chega.  

2

MRUA_MCU  

CINEMÁTICA

MRUA_MCU  

CINEMÁTICA

Advertisement