Page 1

RESPOSTAS

MAGNITUDES E

NOME

UNIDADES

CURSO

DATA

1) Indica catro magnitudes dun balón de futbol que podas medir. Clasifícaas en magnitudes fundamentais e magnitudes derivadas. FUNDAMENTAIS Diámetro Masa Temperatura

DERIVADAS Peso Velocidad Presión del aire Volume…

2) Completa a seguinte táboa sobre magnitudes e unidades do S.I. MAGNITUDE NOME

UNIDADE Símbolo

NOME

Símbolo

Lonxitude

e

metro

m

Masa

m

kilogramo

kg

Tempo

t

segundo

s

Temperatura

T

Kelvin

K

Intensidade de corrente

I

Amperio

A

Intesidade luminosa

J

candela

cd

Cantidade de materia

n

mol

mol

3) Completa a seguinte táboa sobre os múltiplos e submúltiplos do metro.

Nome da unidade Kilómetro

Símbolo da unidade km

Equivalencia co metro 1 000 m

Notación científica 103 m

Hectómetro

hm

100 m

102 m

Decámetro

dam

10 m

101 m

Metro

m

1m

(100) m

Decímetro

dm

0,1 m

10-1 m

Centímetro

cm

0,01 m

10-2 m

Milímetro

mm

0,001 m

10-3 m


4) Completa a táboa como se mostra no exemplo: Notación científica

Cambio na unidade

1 400 Hz

1,4 103 Hz

1,4 kHz

0,000 000 003 95 m

3,95 10-9 m

3,95 nm

2 350 000 W

2,35 106 W

2,35 MW

0,000 000 7 s

7 10-7 s

0,7 µs

5) Expresa en unidades do S.I. as seguintes medidas empregando factores de conversión: A) 80 dam ; R= 800 m C) 6 500 mm; R= 6,5 mm E) 144 km/h; R= 40 m/s

B) 140 min; R= 8 400 s D) 2,5 h; R= 9 000 s 3 F) 5 g/cm ; R= 5 000 kg/m3

BOLETÍN: MAG/UNIDADES  

Exercicios resoltos.