Page 1

         

CÁLCULOS QUÍMICOS   1. Axusta  as  ecuacións  químicas:  

2. Cantos moles  hai  en  44  g  de  dióxido  de  carbono?  E  cantos  átomos  de  osíxeno?   3. Cal   das   seguintes   cantidades   contén   máis   átomos   de   hidróxeno?   Marca   cun   círculo   a   resposta   correcta.   a. 1  g  de  hidróxeno  molecular.   b. 1  g  de  átomos  de  hidróxeno.   c. 10  g  de  auga.   d. 3·∙1023  moléculas  de  auga.   4. Disóvense   20   g   de   ácido   clorhídrico   en   auga   ata   formar   un   litro   de   disolución.   Cal   é   a   concentración  molar  da  disolución?  (Hai  que  calcular  a  molaridade)   5. Nun  recipiente  vérteronse  200  cm3  dunha  disolución  de  hidróxido  de  potasio  2  M.  Que  masa  de   hidróxido  hai  no  recipiente?   6. O  sulfuro  de  cinc  reacciona  co    osíxeno  formando  óxido  de  cinc  e  dióxido  de  xofre.   a. Escribe  e  axusta  a  ecuación  química  correspondente.   b. Se  temos  5  g  de  sulfuro  de  cinc,  calcula  a  masa  de  óxido  de  cinc  que  se  formou.   7. Quéimanse  10  g  de  C,  que  se  transforman  por  completo  en  CO2:   a. que  masa  de  dióxido  de  carbono  se  obteñen?   b. Cantos  moles  de  osíxeno  se  consumiron?   8. O   clorato   potásico   se   descompón   pola   calor,   transformándose   en   cloruro   de   potasio   e   osíxeno   molecular:   a. Escribe  e  axusta  a  ecuación  química  da  reacción.   b. Se  se  parte  de  1  kg  de  clorato  de  potasio,  Que  mása  de  cloruro  se  obterá?   c. que  volume  se  desprenderá  de  oxíseno  en  condicións  normais?   9. O  dióxido  de  xofre  reacciona  co  osíxeno  formando  trióxido  de  xofre:   a. Escribe  e  axusta  a  reacción.   b. Sabendo   que   en   condicións   normais   as   tres   substancias   son   gases   calcula   o   volume   de   osíxeno  necesario  para  obter  100  L  de  trióxido  de  xofre.   c. Que  volume  se  necesita  no  apartado  anterior  de  dióxido  de  xofre  nas  mesmas  condicións?   10. Ao  tratar  o  cinc  con  ácido  clorhídrico  fórmase  cloruro  de  cinc  e  despréndese  hidróxeno.   a. Escribe  e  axústa  a  ecuación  química  correspondente.   b. que  cantidade  de  ácido  clorhídrico  reaccionaraá  con  3  moles  de  cinc?   c. que  volume  de  hidróxeno,  medido  en  condicións  normais,  desprenderase  no  caso  anterior?                            


Solucións: 1.         2. 1  mol  de  CO2  e  12,  044  ·∙  1023  átomos  de  osíxeno.   3. c)   4. 0,  53  M   5. 22,4  g   6. a)  2  ZnS  +  3  O2  -­‐-­‐-­‐-­‐  2  ZnO  +  2  SO2     b)  3  moles   de   oxíseno  reaccionan  con  2  moles   de  sulfuro  de   cinc.  Obtéñense  2  moles   de   óxido  de  cinc  e  2  moles  de  dióxido  de  xofre;  1,  6  g  ZnO   7. a)  36,7  g  de  dióxido  de  carbono.   b)  0,83  mol  de  osíxeno.   8. a)  2  KClO3-­‐-­‐-­‐-­‐  2  KCl  +  3  O2     b)  m  =  608,7  g     c)  V  =  274,2  L  de  O2   9. a)  2  SO2  +  O2  -­‐-­‐-­‐-­‐2  SO3     b)  V  =    50  L    de  osíxeno.     c)  V  =  100  L  de  SO3   10.  a)  Zn  +  2  HCl  -­‐-­‐-­‐-­‐  Zn  Cl2  +  H2     b)  n  =  6  mol  de  HCl     c)  V  =  67,2  L  de  H2  

Cálculos químicos  

química, reaccións,