Page 1

จุลสารเด็กและเยาวชน รายสองเดือน

เรื่องสั้น

หนูไม่ได้มาจาก กระบอกไม่ไผ่

บทกวี

ฝูงวัว

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 13

ภาพถ่าย

YOU SEE ? WITH FEELING


จุลสารเด็กและเยาวชน รายสองเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 “มันเป็นเรื่องโครงสร้าง เราเป็นลูกอีสาน ถึงเรื่องสวัสดิการ การศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ การเมือง มันจะบีบเค้นให้เราดูเหมือนแห้งแล้ง ลำ�บาก ยากจน จนต้องออกเดินทางจาก มา แต่สิ่งที่ยังทำ�ให้เรารัก คิดถึงและอยากกลับไป อยู่ ดูแล เป็นหนึ่งกับอีสานที่ลำ�บาก แห้งแล้ง คือ ศิลปะ วัฒนธรรม ร่วมถึงวิถีชีวิต มันยังหอมหวลชวนให้คิดถึงอยู่เสมอ” สุรกิ๊(หนึ่งในทีมงาน) เคยกล่าวเอาไว้นานมาแล้ว ทีมงานเชือ่ ว่า โดยเครือ่ งมืออย่างวิธกี ารของศิลปะร่วมสมัยให้เด็กและเยาวชนมอง วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน ผลิตผลงานแล้วพิมพ์แจกฟรี เด็กได้ดูผลงานตัวเองรวมทั้งได้ดู ผลงานของเพื่อนในที่อื่นๆ เสมือนตัวเด็กๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันและกัน หลังจากหยุดและห่างหายมาร่วมสองปี ตอนนี้เราขอกลับมาอีกครั้งพร้อมๆ กับ จุลสารเล็กๆ เล่มนี้และการทำ�งานกับเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังอีกครั้ง มีแจกฟรีในบางพื้นที่อย่าง ยโสธร อุบลฯ พัทลุง ระยอง น่ะครับ

“มาปลูกต้นรักกันเถอะ” สุ’พงษ์

ทีมงาน : - สุรกิ๊ รักทุกคน - ลาวา ภูกระโดง - Napawan Sittisak (นภาวัลย์) - Surapongman (สุรพงษ์แมน) เลย์เอาท์และพิมพ์ : loun loun studio โทรศัพท์ : 083 632 7152 อีเมล : lounlounstudio@hotmail.com น้องๆ ที่สนใจส่งผลงาน ภาพวาด ภาพถ่าย วีดีโอ บทกวี เรื่องสั้น หรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบอืน่ ๆ มาร่วมสนุกการเราได้ท่ี อีเมล : lounlounstudio@hotmail.com (เป็นไฟล์ ดิจิตอลเท่านั้น)

ผลงานของน้องๆ ที่ได้พิมพ์ลงใน นิตยสาร ”ระบาย” จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นตัว เงิน แต่จะได้รับของสมนาคุณเป็น สี สมุด ดินสอ หรือ หนังสือวรรณกรรมเยาวชน ดีๆ เป็นต้น จากพี่ๆ ทีมงาน 2


หนูไม่ได้มาจากกระบอกไม่ไผ่ เรื่อง/ภาพ : สามเกลออยากสาว

บ้านหนูอยู่ริมทุ่งกุลาที่ร้องไห้ หนูเข้าใจว่ามันเป็น เรื่องเล่า มากกว่าเรื่องจริงที่กุลาต้องมาร้องไห้ แถวๆ หลังบ้านของหนู ทุ่งนา ทุ่งนา ทุ่งนา ทุ่งนา เข้าใจไหมค่ะ ที่ มีแต่ทุ่งนา คือด้านซ้ายมองไปก็มีแต่ทุ่ง นา ด้านขวามองรอบก็มีแต่ทุ่งนา ร้อนค่ะ เรื่ อ งทำ�นาน่ า จะเป็ น เรื่ อ งของคนแก่ มากกว่าค่ะ คงเป็นเรื่องของพ่อใหญ่และ แม่ใหญ่ของหนู หนูเบื่อที่สุด คือ วันเสาร์ วัน อาทิตย์ และโดยเฉพาะบ่ายวันเสาร์ หนู อยากมีเพื่อนเล่น กระโดดยาง หรือไม่ก็ ทำ�กับข้าวกินกัน หรือไม่ก็แต่งชุดให้หุ่น กระดาษ เออ..หุ่นกระดาษซึ่งเป็นของเล่น ของหนูมีชุดเพิ่มมากขึ้น มีทั้งผู้หญิงผม ทองตาโต ผู้ชายหัวหยิกตาโต หนูเก็บไว้ ในกล่องขนมที่แม่ซื้อมาฝากจากกรุงเทพฯ

“ป๊อกๆ แป๊กๆ” นี่เป็นเสียงเคาะจ๊ะ จะไป เที ่ ย ว ไปเรี ย น ไปทำ�งาน ก็ ต ้ อ งมี ช ุ ด สำ�หรับเปลี่ยน ซึ่งพวกมันอาบนํ้าบ่อย เปลี่ยนชุดบ่อย เพราะฉะนั้นพวกมันจึง ต้องมีกล้องใส่เสื้อผ้าแยกไว้อีกหนึ่งกล่อง หุ่นกระดาษกับเสื้อผ้าแค่ชุดละ 2 บาทเอง ค่ะ เพื่ อ นของหนู บ างคนวั น หยุ ด จะ ตาม ปู ย่า พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ไปทำ�นากัน แต่ เ ชื่ อ เหอะตามไปก็ ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ยทำ�นา หรอกค่ะ ไม่นั่งรอหรือไม่ก็เล่นรอ หนูคิด ว่ า มั น คงไม่ ใ ช่ ห น้ า ที่ ที่ เ ด็ ก จะไปทำ�นา หน้าที่นี้แต่ยกให้คนแก่ไป หน้าที่เด็กต้อง เล่น เรียน และก็อีกอย่างวาดรูปด้วย 3


บ่ อ ยมากค่ ะ ที่ คุ ณ ครู จ ะชอบให้ วาดรูป “ครอบครัวของฉัน” อะไรอย่างนี้ ปั ญ หาของหนู คื อ วาดรู ป รถยนต์ ไ ม่ ค่ อ ย เป็น มันวาดยากมาก มันมีล้อและยังต้อง มีไฟ กระจก พวงมาลัยอีก เรื่องมันคือว่า พ่อของหนูไปขับรถรับจ้างที่กรุงเทพฯ เค้า เรียกกันว่ารถแท๊กซี่ คือพ่อต้องขับรถไปส่ง พวกเขาให้ถึงที่ก่อนถึงจะได้เงิน ส่วนแม่ก็ เป็นแม่บ้านที่กรุงเทพฯ เพราะเป็นแม่บ้าน ที่บ้านเราไม่ได้เงินไปเป็นที่กรุงเทพฯถึงจะ ได้เงิน พอวาดรูปครอบครัวพวกไม้กวาด หนูถนัดสบายเลย คุณครูบอกให้รวมพ่อใหญ่ กั บแม่ ใหญ่ เ ข้าไปด้วย หนูไม่เข้าใจว่า ทำ�ไม ครอบครัวของหนูมันต้องมี พ่อ แม่ ลูก ทำ�ไมต้องรวมพ่อของแม่ กับแม่ของ แม่เข้าไปด้วย แล้วไม่รวมพ่อของพ่อกับแม่ ของพ่อเข้าไปอีกล่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ หนู มี เ รื่ อ งไม่ ส บายใจเรื่ อ งหนึ่ ง เกี่ยวกับพ่อใหญ่และแม่ใหญ่ ตอนเวลา พวกเขาโมโหหนู พวกเขาจะบอกว่าหนูมา จากกระบอกไม้ไผ่ “พ่อแม่เก็บหนูออกมา

จากกระบอกไม้ไผ่แล้วเอามาเลี้ยง” หนูว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราจะออกมา จากกระบอกไม้ไผ่ ตอนเรียนศิลปะคุณครูก็ให้วาด ภาพ “ครอบครัวของฉัน” พอภาษาไทยก็ ต้องเขียนเรียงความ “ครอบครัวของฉัน” บางทีเราก็ต้องออกไปพูดหน้าห้องเรียน เรื่อง “ครอบครัวของฉัน” มันเป็นแบบนี้ แหละค่ะ หนูมีเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะ เรื่องมัน ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ พ่อ แม่ของหนูจะกลับบ้านช่วง เทศกาล มีขนม ของเล่น และก็มานอนที่ บ้านสองหรือสามคืน หนูไม่ได้นอนกับพ่อ แม่หรอก หนูนอนกับแม่ใหญ่จนชิน หนู เขินไม่ชินที่จะนอนกับพ่อแม่ ภาพครอบครัวของหนู จึงเป็น คุณพ่อ คุณแม่ ตัวหนู พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ไม้กวาด รถแท็กซี่ วัว ไก่ บ้านหนึ่งหลัง ต้นมะขามหน้าบ้าน ไม่มีกระบอกไม้ไผ่ น่ะค่ะ คราวหน้าหนูจะลองเขียนเรื่องรุ้งกิน นํ้าดู

4


5


ฝูงวัว บทกวี : เด็กหญิงแก้ว / ภาพวาด : เด็กหญิงปิ๋ม

ดูเมฆตรงนั่นสิ ! พวกมันเหมือนฝูงวัว ก้อนใหญ่สุดนั่นน่ะเป็นแม่วัว ก้อน เล็ก เล็ก เป็นลูกวัวตัว น้อย น้อย เดินตามหลังแม่วัว ส่วนสามตัวนั่นน่ะซนเกินเลยวิ่งล่วงหน้าไปก่อน สักวันหนูจะมีฝูงวัวที่ใหญ่ขนาดนี้ ฝูงวัวทั้งหมดบางตัววิ่งบางตัวเดินรอบๆ ตัวหนู ตัวหนึ่งอยู่ในอ้อมแขน ตัวหนึ่งคอพาดอยู่บนไหล่หนู อีกตัวเดินวนรอบๆ หนูต้องการความช่วยเหลือจากน้องสาวแล้ว แต่เธอขี้เกียจ ทำ�ยังไงดี

6


7


ภาพถ่ายชุด :

โดย เยาวชนจากโครงการของมูลนิธิ ขวัญชุมชน

ผมกับเพื่อนได้มีโอกาสไปสอนและนำ�ปฏิบัติเกี่ยว กับการถ่ายภาพและวีดีโอเบื้องต้นให้กับน้องๆ เยาวชน ที่โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง จังหวัด สุรินทร์ ด้วยความอนุเคราะห์จากมูลนิธิขวัญ ชุมชน มีอยู่ช่วงหนึ่งของกิจกรรมที่น้องๆ ต้อง ตัดต่อวีดีโอ ด้วยความจำ�กัดของอุปกรณ์ จึง มีน้องๆ กลุ่มหนึ่งซึ่งว่างๆ อยู่ ผมกลัวน้องๆ กลุ่มนี้เบื่อ ผมเลยยืน่ กล้องและปรับโหมดทุก อย่างเป็นอัตโิ นมัติ ให้น้องๆ ออกไปถ่ายรอเวลา พอเสร็จกิจกรรมผมกลับมาดูภาพที่ บ้าน ผมก็ต้องตกใจกับภาพถ่ายบุคคลเซตรอ เวลางานกลุ่มชุดนี้ ผมไม่รู้ว่าน้องคนไหนถ่าย ผมขอยกเครดิตให้น้องๆ ทั้งกลุ่มไปเลย นี่ แสง-สีเดิมๆ จากกล้องเลยครับ ผมแค่คร็อป ภาพเท่านั้น ---- สุรพงษ์แมน -----

8


9


10


11


12


13


STOP - MOTION :

Untitled

วาด, ถ่าย, ตัดต่อ : น้องๆ เยาวชน มูลนิธิขวัญชุมชน จังหวัดสุรินทร์ stop-motion ชิ้นนี้ใช้เวลาทำ�ไม่ถึง 10 นาที ในช่วงรอเวลางานกลุ่มในการอบรมถ่าย ภาพและวีดโี อเบือ้ งต้น หลังจากถ่ายวีดโี อมาเสร็จ จะมีตวั แทนกลุม่ บางคนเป็นคนตัดต่อ จึงมีน้องๆ อีกส่วนหนึ่งว่างรอลุ้นดูงานจากเพื่อน แล้วเด็กๆที่ว่างก็แอบวาดและทำ� stopmotion ชิ้นนี้ น้องๆทำ�ไว้หลายชิ้นครับผมขอโชว์ชิ้นนี้ ---- สุรพงษ์แมน ---14


ดูภาพเคลื่อนไหวได้ที่ลิงค์ : http://www.youtube.com/watch?v=G-5l-M6smpM

15


ถ่ายและรีทัช : น้องๆ เยาวชน มูลนิธิขวัญชุมชน จังหวัดสุรินทร์

Rabay mag no13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you