Page 1

Libera me


2


3

Libera me q = 56 pp p

ppp

° 4 Soprano I & 4 nœ œ œ Li

œ œ œ

-

-

pp Soprano II

Li

n˙ be

-

˙ -

-

ppp Alto I

Alto II

4 & 4 bw

ppp

4 & 4 n˙ ™ ‹ Li

-

pp Tenor II

4 & 4 bœ ‹ Li

-

Li

-

-

-

œ -

-

f

˙ -

œ œ -

-

˙

œ œ œ

be

-

-

-

-

-

œ œ ˙

nœ œ ˙™

-

-

˙

be

-

-

-

-

mf

-

be

-

-

-

˙™

be

-

-

-

-

-

-

ppp

œ œ ˙™ -

-

œ -

-

˙

mf

f

f

œ œ ˙

œ œ œ -

-

p

pp mf

pp

œ œ œ -

p

œ

œ œ b˙

? 4 b˙ ¢ 4

-

pp

ppp

mp

œ œ

p

mf

ppp

œ -

mp

-

f

mf

œ œ ˙

-

-

œ œ ˙

be

mp

-

-

-

p

pp

-

? 4 b˙ ™ 4 Li

Bass II

be

-

-

mp

ppp Bass I

œ

-

-

˙

˙™

bœ -

œ

˙™ -

œ

f

ppp

-

mf

pp

p

-

ppp

œ œ œ -

mf

pp

-

-

-

-

4 & 4 bœ

-

be

Li

Li

Tenor I

-

n˙ -

f

œ œ œ œ ˙

mp

4 & 4 n˙

p

mf

-

-

ppp

f

œ

˙ -

-


4

4

S.I

pp

ppp fp

ff

° & n˙ ™

œ œ

˙

- ra

me,

pp

& n˙ ™

S.II

ffppp

œ

œ

ff

mp

˙

œ œ

˙

ppp

ff

& b˙

˙

Œ

˙™

fp

˙

- ra

niente

Ó

˙

me,

pp

& nœ ‹ - ra

ff

˙™

œ

& b˙ ‹ - ra

pp

ff

œ

œ

œ

˙

ff

? bœ œ œ œ ˙

ppp

Ó

Ó

Ó

Ó

ppp

p

f B.I

niente

me,

p

T.II

w

ppp fp

f

- ra

T.I

niente

me,

& bœ

A.II

fp

œ œ

- ra

A.I

w

ppp

œ œ œ

- ra

B.II

¢

? bœ - ra

pp

ff

œ

œ œ œ

ppp

˙


5

7

° S.I & œ

niente

U Œ

ppp

nœ Do

S.II

& Œ

U Œ

A.I

& Œ

A.II

& Œ

nœ mi

-

5

œ -

bœ R

˙™

ne,

-

œ J

3

œ mi

-

5

œ -

nœ R

˙™

ne,

-

ppp

nœ Do

U Œ

3

ppp

Do

U Œ

œ J

œ J

3

nœ mi

-

5

œ -

nœ R

˙™

ne,

-

ppp

nœ Do

œ J -

3

œ mi

5

œ -

-

nœ R

˙™

ne,

U Œ

Ó

U Œ

Ó

? Œ

U Œ

Ó

? Œ B.II ¢

U Œ

Ó

T.I

T.II

B.I

& Œ ‹

& Œ ‹


6

9

° <b>œ S.I &

niente

U Œ

nœ de

& œ

S.II

niente

U Œ

& œ

A.I

U Œ

& œ

A.II

U Œ

T.I

& Œ ‹

T.II

? Œ

B.I

U Œ

de

U Œ

B.II

¢

? Œ

nœ mor

de

-

-

5 4œ

3

-

-

5 4œ

3

-

-

5 4œ

3

-

-

niente

j nœ w

4 4

te

‰ Œ

Œ

Ó

4 4

‰ Œ

Œ

Ó

4 4

‰ Œ

Œ

Ó

4 4

‰ Œ

Œ

Ó

4 4

‰ Œ

Œ

Ó

4 4

‰ Œ

Œ

Ó

4 4

ff

nœ mor

ff

nœ mor

nœ mor

5 4œ

3

-

-

5 4œ

3

-

-

5 4œ

3

-

-

5 4œ

3

-

-

ff

ff

bœ mor

ff p

p

3

ff

p

de

U Œ

mor

p

de

U Œ

p

5 4œ

ff

p

de

& Œ ‹

mor

p

de

niente

p

de

niente

ff p

p

bœ mor

j bœ w te

4 4


7

A ppp

11

° 4 S.I & 4

b˙ ae

-

ppp S.II

4 &4

A.I

ter

-

b˙ ae

nw

-

na,

nw

ter

-

na,

ppp

4 &4

b˙ ae

˙ -

bw

ter

-

na,

ppp A.II

4 &4

b˙ ae

b˙ -

bw

ter

-

na,

ppp T.I

4 &4 ‹

Ó

Œ

‰ ™ #œR w in

ppp T.II

B.I

4 &4 ‹

?4 4

Ó

Œ

‰ ™ nœR w in

ppp

5

?4 B.II ¢ 4 b˙

ae

-

œ

œ

r œ ˙™

ter

-

na,

niente

Œ


8

15

p

° #œ S.I & di

fff

œ

5

e

-

p

& #œ

S.II

di

œ

& nœ di

œ

r œ ˙

-

e

p

&

A.II

œ

r œ ˙

di

-

e

p

& ‹

T.I

#œ di

& ‹

œ

di

-

5

B.II

¢

di

-

il

-

-

œ -

-

il

nœ -

4 4w

la

f

3 4 n˙

e

4 4w

la

fff

œ

5

bœ ˙ R

f

3 4 n˙

e

-

il

œ -

4 4w

la

fff

œ -

5

bœ ˙ R e

f

3 4 n˙ il

˙ -

4> 4 #˙

f

f

œ ˙ R

p

? nœ

-

3 4 n˙ ™

3 4 n˙

fff

œ

di

-

il

œ ˙ R

p B.I

4> 4 #˙

f

il

e

-

? nœ

la

-

fff 5

p T.II

4 4w

œ

3 4 n˙ ™

fff

5

la

-

f

il

fff

5

4 4w

œ

3 4 n˙

œ ˙ R e

-

p A.I

il

fff 5

f

3 4 n˙

nœ ˙ R

œ -

la

4 4w

la

n˙ -

la


9

18

ppp

subito p

° S.I & b˙

tre

bœ -

5

œ

men

& b˙

œ -

œ

men

œ -

T.I

men

T.II

5

œ -

men

œ

¢

œ -

Ó

Œ

U Œ

men

œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

Ó

Œ

U Œ

-

ppp

œ -

men

œ

5

-

ppp

œ -

men

œ

5

-

5

? #˙ tre

ppp

subito p B.II

U Œ

5

? #˙ tre

Œ

-

subito p B.I

Ó

-

subito p

& b˙ ‹ tre

U Œ

œ

subito p

& n˙ ‹ tre

˙™

ppp

& #˙ tre

w

ppp

subito p A.II

U Œ

da.

5

& n˙ tre

bœ R

-

subito p A.I

˙™

ppp 5

tre

w

da.

-

subito p S.II

nœ R

#œ -

men

œ -

ppp


10

B 21

p

° S.I & bœ

Quan - do

nœ coe

p

& bœ

S.II

Quan - do

nœ coe

p

& bœ

A.I

Quan - do

& bœ

˙

Quan - do

-

li

j r œ ™ nœ ˙ -

j r œ™ nœ ˙

coe

-

j r œ ™ bœ ˙

coe

-

& nœ ‹ Quan

T.I

- do

œ

œ ™ nœ ˙ J R

coe

-

& nœ ‹ Quan

B.I

˙ - do

œ

œ™ nœ ˙ J R

coe

-

p

B.II

¢

-

ppp

bœ -

œ

ven

3

-

pp

j nœ ˙

nœ -

ppp

j bœ ˙

œ

ven

-

ppp 3

#œ -

ven

-

nœ -

ven

di

niente

‰ Ó

œ -

niente 3

nœ mo

-

3

j nœ ˙

œ

ff pp

mo

di

-

pp

mo

di

-

3

li

‰ Ó

pp

mo

ff

ven

3

nœ -

ven

‰ Ó

œ -

ff

Quan - do

? nœ

-

œ

ff pp

p

? nœ

li

p T.II

ff

niente

mo

li

p

ff

li

œ

pp

mo

li

œ

p A.II

j œ ™ bœR ˙

ff

Quan - do

bœ coe

pp

œ™ bœ ˙ J R -

li

mo

ff

bœ coe

œ™ bœ ˙ J R -

li

3

nœ -

ven

‰ Ó

œ -

pp

niente 3

nœ mo

niente

#œ -

ven

œ -

‰ Ó


11

C 24

pp

° n˙ S.I & sunt

˙

6 n˙ 4

et

ter

w -

ra.

pp

S.II

&

6 n˙ 4

sunt

et

ter

w -

ra.

pp A.I

&

6 4 b˙ ter

nw -

ra.

A.II

&

6 4 b˙ ter

w -

ra.

T.I

& b˙ ‹ sunt

˙ et

ter

w -

ra.

& b˙ ‹

sunt

n˙ et

6 4 n˙ ter

w -

ra.

pp B.I

? Ó

6 n˙ 4

et

ter

nw -

ra.

6 4 n˙

et

ter

-

ris

ju

-

w -

ra.

di -

subito p

subito f

5 r 3 #œ œ nœ œ nœ ™ 5 4 bœ nœ nœ œ J J J R J

Dum

subito f

5 4 nœ

Dum

ve - ne

-

ris

ju

-

di -

subito p

5

r 3 j j j r nœ ™ œ nœ œ nœ œ œ œ J ve - ne

-

ris

ju

-

di -

subito p

5 3 5 j r r 4 nœ nœ nœ œ nœj œj nœ œ nœJ ™

Dum

ve - ne

-

ris

ju

-

di -

subito p

5 r 3 bœ œ œ œ j 5 4 nœ n œ bœ œ J J J R nœ ™

Dum

ve - ne

-

ris

ju

-

5 r 3 bœ œ ‰ Œ 5 4 nœ n œ bœ œ J J

Dum

ve - ne

-

ris

subito f

3 5 j j 5 bœ r bœ bœ œ nœ œ ‰ Œ 4

Dum

ve - ne

-

ris

subito f

pp

? Ó B.II ¢

ve - ne

subito f

pp T.II

Dum

subito f

pp

6 4 b˙

5 r 3 nœ œ nœ œ nœ ™ 5 bœ nœ nœ œ J J J R J 4

subito f

pp

subito p

subito f

5 3 j j 5 bœ r bœ bœ œ nœ œ ‰ Œ 4

Dum

ve - ne

-

ris

di -


12

ppp

pp

27

5 ° œ S.I & nœ œ nœR ˙

-

ca

n˙ ™

re

-

nœ œ nU ˙

#œ nœ 4 #˙ 4 sae

-

cu - lum

pp 5

& œ nœ œ nœR ˙

S.II

-

ca

n˙ ™

ppp

#œ nœ 4 #˙ 4

re

-

sae

nœ #œ nU ˙ -

cu - lum

pp

r œ n œ ˙ & nœ œ -

ca

U b #œ nœ ˙

4 nœ #œ 4 n˙

#˙ ™

re

-

sae

-

cu - lum

pp 5 r œ & nœ œ nœ ˙

A.II

-

ca

& œ nœ œ bœR ˙ ‹

T.I

-

ca

re

-

#˙ ™

sae

4 bœ nœ 4 w

b˙ ™ sae

-

pp

& ‹

T.II

-

B.I

bœ œ 44 w

n˙ ™ sae

-

B.II

¢

œ œ 44 w

n˙ ™ sae

ig

nU w -

U n˙ ig

nem.

U bw -

nem.

-

-

cu - lum

per

U n˙ ig

U bw -

nem.

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

U ∑

cu - lum

pp

?

bU ˙

nem.

cu - lum

pp

?

-

cu - lum

4 bœ œ 4 w

b˙ ™ sae

U #œ œ b˙

4 nœ #œ 4 n˙

pp

5

per

ig

ppp

re

-

per

ppp

5

A.I

per

nU w

bU ˙

cu - lum


13

D 32

p

° S.I & nœ

ppp

≈ Œ

Ó

5 j #œ w 4 nœ

Tre -

p S.II

5

& nœ

A.I

5

& nœ p

A.II

5

& bœ

ppp

Ó

Ó

e

r nœ œ #œ mens

fac

r nœ œ nœ

Tre -

mens

fac

œ nœJ œ

Œ

e

nœ œ bœ œ J tus

p

T.I

5 3 b œ nœ œ bœ n œ œ ≈ Œ & J ‹ Tre fac tus sum

p T.II

& nœ ‹ Tre p

B.I

? nœ

5

ŠΠ-

5

Tre -

≈ Œ

3

œ

œ nœJ œ bœ

fac

-

œ

œ3 j nœ œ nœ

fac

-

tus

tus

sum

Œ

Œ nœj œ nœ sum ∑ tus 3

Œ

‰ ™ nœr 43

niente

ppp

niente

Œ

ppp

r 3 nœ 4 et

-

f

‰™

Ó

5 4

3 4

Ó

5 4

3 4

f

sum

p

? Ó B.II ¢

e

3 4

et

5 4 ˙™

sum

Ó

-

f ppp

3

-

5 4 ˙™

tus

niente

-

ppp

3

-

5 4 ˙™

mens

Tre -

3 4

e - go,

r bœ œ

Tre -

p

f

3

5

f

ppp

5 4 ˙™

b˙ e

Ó

3 4

Ó

3 4

-

f ppp

5 4 ˙™

b˙ e

niente

-

niente


14

35

S.I

° 3 &4

p

4 j™ 4 nœ ti

S.II

3 &4

4 j™ 4 bœ -

3 & 4 ˙™

4 j 4 nœ ™ -

4 j 4 nœ ™ ti

3 &4 ‹

-

4 bœ ™ 4 J ti

œ

me

-

me

-

me

œ R -

Ϫ J

-

o,

œ R

Ϫ J

-

o,

-

œ

-

-

œ

3 &4 ‹

4 nœ ™ 4 J ti

œ R -

œ

me

-

-

œ

B.I

?3 4

ti

bœ R -

me

-

-

œ

B.II

?3 ¢ 4

ti

bœ R -

me

œ

œ

-

Ϫ J

-

o,

4 4

1 4 nœ

4 4

subito f

1 4 nœ

4 4

dum

subito f

œ

1 4 nœ

4 4

dum

œ

o,

œ R

4 4

dum

subito f

1 4 bœ

4 4

dum

subito f

p

™ 4 n œJ 4

1 4 nœ

subito f

o,

œ bœJ ™ R

œ

1 4 bœ

dum

p

bϪ 4 J 4

subito f

subito f

o,

œ nœ ™ R J

4 4

dum

p

T.II

1 4 bœ

dum

o,

œ nœ ™ R J -

œ

o,

r j œ œ™ -

me

œ R

r j œ nœ ™

r œ œ

p

T.I

-

r œ œ

p

3 & 4 ˙™

œ

me

nœ R

p

ti

A.II

-

p

ti

A.I

nœ R

subito f

œ

1 4 bœ

dum

4 4


15

38

subito ppp

° 4 bœ S.I & 4 bœ

dis - cus

si

-

S.II

dis

ve

œ bœj œ

6 bU 4˙

subito ppp A.I

4 & 4 bœ dis

-

3

3

œ bœ J cus

-

-

si

j œ ™ bœ œ J cus

nw o

-

r 5 œ bœ

5

-

w

o

subito ppp

4 & 4 bœ

ve

œ nœr ˙™ -

o

ve

subito ppp A.II

4 & 4 b˙ dis

b˙ -

cus

b˙ -

-

si

-

-

6U 4 n˙

o

ve

ne - rit,

U U bœ ˙ ™ -

ne - rit,

U U bœ b˙ ™

6 bU 4˙

5

si

-

U U œ ˙™

6U 4 b˙

-

ne - rit,

U U œ ˙™ -

ne - rit,

T.I

4 &4 ‹

6 4

U ∑

T.II

4 &4 ‹

6 4

U ∑

B.I

?4 4

6 4

U ∑

?4 B.II ¢ 4

6 4

U ∑


16

E 41

S.I

p

f

r bœ ˙

que

ven

pp

° & nœ

5

at

-

p

pp S.II

pp A.I

5

r nœ ˙

-

que

ven

& nœ at

5

-

r nœ ˙

que

ven

pp A.II

& nœ at

-

-

r nœ ˙

que

ven

tu

œ

-

tu

‰ Ó subito (non ppp cresc.) 3

j œ nœ ˙ ra

3

nœ -

tu

subito ppp (non cresc.)

j œ œ ˙ ra

-

pp T.I

& bœ ‹ at

5

≈ Œ

Ó

B.I

& nœ ‹ at ? Ó

n˙ ™ -

mf

i

-

≈ Œ

Ó

-

p

Œ

bœ -

p

Œ

3

œ ‰ Ó

nœ -

tu

b˙ ™ -

œ -

‰ Ó

6 b˙ 4 i

b˙ ™ -

U Œ

4 4

U Œ

4 4

U Œ

4 4

U Œ

4 4

U Œ

4 4

ra.

ff

mf 3

4 4

ra.

ff

6 b˙ 4 i

-

f

bœ ven

tu

n˙ ™

mf

f

U Œ

ra.

ff

-

4 4

ra.

b˙ ™

6 4 b˙ i

-

n˙ ™ ff

6 4 b˙

U Œ

ra.

ff

6 4 n˙

mf

ven

? Ó B.II ¢

i

i

pp T.II

6 4 n˙

4 4

ra.

ff

mf

mf

-

5

ff

-

U Œ

ra.

n˙ ™

6 b˙ 4 i

-

f

-

mf

3

-

ff

n˙ ™

6 b˙ 4 i

f

‰ Ó

-

p 5

tu

f

p

& nœ at

-

œ

mf

3

ra.


17

F 44

S.I

p

° 4 & 4 bœ

Quan - do

nœ coe

p

S.II

4 & 4 bœ

Quan - do

nœ coe

p

A.I

4 & 4 bœ

Quan - do

4 & 4 bœ

˙

Quan - do

-

li

j r œ ™ nœ ˙ -

j r œ™ nœ ˙

coe

-

j r œ ™ bœ ˙

coe

-

T.I

œ

œ ™ nœ ˙ J R

coe

-

4 & 4 nœ ‹ Quan

B.I

˙ - do

œ

œ™ nœ ˙ J R

coe

-

p

‰ Ó

-

pp

ppp

bœ -

œ

ven

3

3

ven

di

-

pp

ppp 3

nœ mo

œ nœj ˙

#œ -

ven

niente

3

nœ mo

di

-

ff pp

nœ -

ven

œ

niente

nœ mo

‰ Ó

-

3

li

ppp

œ bœj ˙

nœ -

j nœ ˙ di

-

pp

mo

ff

ven

3

nœ -

ven

œ

‰ Ó

-

ff

Quan - do

nœ 4 ? B.II ¢ 4

-

œ

ff pp

p

? 4nœ 4

li

p T.II

ff

niente

mo

li

p

4 & 4 nœ n˙ ‹ Quan - do

ff

li

œ

pp

mo

li

œ

p

A.II

j œ ™ bœR ˙

ff

Quan - do

bœ coe

pp

œ™ bœ ˙ J R -

li

mo

ff

bœ coe

œ™ bœ ˙ J R -

li

niente

3

nœ -

ven

œ -

pp

niente 3

nœ mo

‰ Ó

#œ -

ven

œ -

‰ Ó


18

G 47

pp

° S.I & b˙

sunt

˙

6 4 b˙

et

ter

(non cresc.)

w -

pp

& b˙

S.II

sunt

n˙ et

(non cresc.)

6 4 n˙ ter

w -

pp

& b˙

A.I

sunt

& b˙ sunt

n˙ et

ter

nw -

6 4n˙

et

ter

& n˙ ‹ sunt

˙

6 4 n˙

et

ter

6 4 n˙

w -

et

ter

-

& n˙ ‹ sunt pp

? n˙

B.I

sunt

6 4 b˙

et

ter

-

pp B.II

¢

? n˙ sunt

6 4 b˙

et

ter

b˙ -

f

Di - es

il

-

f

il

il

-

(non cresc.)

f

es

4 bœ œ ™ œ ˙ 4 J R

la,

di

-

es

subito pp

4 bœ œ ™ r 4 J nœ ˙

la,

di

-

es

il

il

il

4 4

4 4

la,

n˙ -

la,

fff

n˙ -

2 nœ bœ 5 b˙ ™ 4 4 Di - es

-

fff

2 #œ n œ 5 b˙ ™ 4 4 Di - es

fff

˙

f

ra.

4 bœ œ™ œ ˙ J R 4

fff

2 5 n˙ ™ 4 #œ #œ 4

f

es

subito pp

subito pp

˙

2 #œ 5 n˙ ™ 4 #œ 4 Di - es

-

di

fff

-

di

la,

2 5 4 nœ nœ 4 n˙ ™

(non cresc.)

ra.

il

4 bœ œ™ nœR ˙ J 4

la,

fff

2 5 4 nœ nœ 4 n˙ ™

Di - es

w -

Di - es

ra.

nw

-

f

f

w

il

˙

2 5 4 nœ #œ 4 n˙ ™

(non cresc.)

(non cresc.)

-

Di - es

Di - es

ra.

fff

2 5 4 #œ #œ 4 n˙ ™

ra.

w

pp T.II

ra.

(non cresc.)

pp T.I

ra.

(non cresc.)

6 4 n˙

pp A.II

ra.

f

subito pp

j r 4 4 nœ œ ™ œ ˙

la,

di

fff

subito pp

˙ -

subito pp

la,

-

es

j r 4 4 nœ œ ™ œ ˙ di

-

es


H 52

° n˙ ™ S.I & i

&

S.II

œ3 œ w J

i

3 U 4 ∑ bœ nœ

œœ w J

ca - la

mi

-

-

ta

-

ca - la

mi

-

-

ta

A.I

i

œœ w J

j j 3 U 4 ∑ bœ œ nœ œ

rae,

ca

j œœ w

j r 3 U 4 ∑ bœ œ ™ nœ œ

rae,

ca

3

-

& n˙ ™ i

-

tis

et

la

-

mi

-

j bœj œ œ

la

-

mi

-

tis

-

ta

-

r œ nœJ ™

j œ bœj œ

ppp

3

A.II

œ n˙

-

ppp

™ & b˙

r j j bœj œ™j r 3 U ∑ bœ œ nœ ™ œ bœ ˙ 4

rae,

-

ppp

3

b˙ ™

q = 46 ppp

rae,

-

19

œ n˙ tis

-

r œ bœj™ ˙ ta

-

et

-

tis

˙

-

mi -

˙

-

mi -

ppp

pp

& b˙ ™ ‹

T.I

i

3

nœ w œJ

& b˙ ™ ‹ i

rae,

-

n˙ ™ ca

n˙ ™ -

-

la

-

-

ppp

pp T.II

U 3 4 n˙ ™

3

j œ nœ w

3U 4 ˙™

rae,

-

n˙ ™ ca

n˙ ™ -

-

la

-

-

ppp 3

? n˙ ™

B.I

i

œbœJ w

3U 4 ˙™

rae,

-

b˙ ™ ca

b˙ ™ -

-

la

˙ -

-

-

mi -

˙

-

mi -

ppp B.II

¢

3

j œœ w

? n˙ ™ i

-

rae,

3 U™ 4˙

n˙ ™ ca

n˙ ™ -

-

la

-

-


20 58

° ˙™ S.I &

˙™

œbœj œ™j bœr ˙ J

& ˙

S.II

mi

& œj nœJ ˙

A.I

se

-

et

& œ

A.II

mi -

j œ™ nœR œ et

& n˙ ™ ‹

T.I

ta

& n˙ ™ ‹

T.II

ta

-

-

ta

¢

-

-

-

-

-

-

-

-

˙™

˙™

˙™

tis

n˙ -

-

tis

œ -

nœ ri

tis

œ

? n˙ ™ ta

œ

? b˙ ™

B.I

B.II

œ

tis

2 4

j j œ œ nœ œ ˙™

U ˙™

2 4

U ˙™

2 4

U ˙™

2 4

U ˙™

2 4

U ˙™

2 4

U ˙™

2 4

ae,

-

se -

mi

˙™

U ˙™

˙™

se

ae,

-

œ bœj œ œr bœ ™ œ J J

˙

2 4

r j œ œ™ ˙™

j bœ œ bœJ ˙

œ

U ˙™

˙™

ri

-

˙™

˙™

j œ™ nœr ˙

œ n˙ ri

-

-

ae,

j j œ nœ œ ˙

et

mi - se - ri - ae,

j j œ nœ œ ˙

et

mi - se - ri - ae,

œ bœ œ ˙ JJ

et

mi - se - ri - ae,

j j œ nœ œ ˙

et

mi - se - ri - ae,


21

I 64

q = 56 subito fff

subito pp

p

° 2 nœ nœ 6 S.I & 4 4 b˙ ™ di - es

subito fff S.II

A.I

A.II

T.I

mag

subito fff

subito pp

di - es

mag

subito fff

subito pp

mag

subito fff

subito pp

2 nœ 6 n˙ ™ & 4 nœ 4 ‹ di - es mag

-

na

n˙ ™ -

na

et

n˙ a

nw

˙

et

a

nw

na

et

a

n˙ ™

p

n˙ ™ -

-

-

subito pp

mag subito pp

mag

ma

w -

ra

-

-

nw -

ma

ma

ra

w -

4 n˙ 4

val -

ra

4 b˙ 4

val -

pp

7 4 b˙ ™ -

val -

bw -

ra

4 4 n˙

val -

5 4

de.

5 4

de.

pp

7 4 n˙ ™ -

4 n˙ 4

5 4

de.

5 4

de.

pp

#w

˙

na

et

a

˙™

p

#w

na

et

a

n˙ ™

p

nw

˙

na

et

a

n˙ ™

p

na

ma

pp

pp

7 n˙ ™ 4

p

b˙ ™ 2 6 ? n œ B.II ¢ 4 nœ 4 di - es

-

p

? 2 nœ 6 n˙ ™ 4 nœ 4 subito fff

a

b˙ ™

subito pp

2 6 b˙ ™ & 4 nœ nœ 4 ‹ di - es mag

et

7 4

n˙ ™

p

2 6 & 4 nœ nœ 4 b˙ ™ di - es

˙

bw

2 nœ 6 & 4 nœ 4 n˙ ™

di - es

na

subito pp

di - es

subito fff

B.I

-

2 nœ nœ 6 ™ &4 4 b˙

subito fff

T.II

mag

n˙ ™

bw

7 4 n˙ ™ -

ma

w -

ma

bw -

ma

ra

4 n˙ 4

val -

w -

ra

4 n˙ 4

val -

5 4

de.

5 4

de.

pp

7 4 n˙ ™ -

val -

pp

7 4 n˙ ™ -

ra

4 n˙ 4

5 4

de.

pp

nw

˙

et

a

7 4 n˙ ™ -

ma

w -

ra

4 n˙ 4 val -

n˙ de.

5 4


J

22 69

subito p

subito f

5 ° 5 r 3 nœ œ nœ œ nœ ™ œ S.I & 4 bœ nœ nœ œ J J J R J nœ

Dum

subito f

S.II

ris

-

subito f

5 & 4 nœ

Dum

di

-

ca

subito f

re

-

ve - ne

ris

-

ju

-

di

-

ca

subito p

5

œ nœR ˙ re

-

5

r 3 j j j r nœ ™ œ œ nœ œ nœ œ œ œ J nœ

r n œ ˙ œ

ve - ne

-

5

ris

-

ju

-

di

-

ca

subito p

ve - ne

ris

-

ju

-

di

-

ca

re

5

r n œ ˙ œ re

-

subito p 5

5 r bœ œ œ œ j 5 & 4 nœ bœ œ J J J R nœ ™ œ nœ œ bœR ˙ n œ ‹ Dum ve - ne - ris ju - di - ca - re

subito f

T.II

B.I

Dum

ve - ne

-

ve - ne

-

ris

b˙ ™ sae

bœ -

pp

sae

-

œ

sae

œ -

4 4

cu - lum

pp

n˙ ™

4 4

cu - lum

n˙ ™

œ

œ

4 4

cu - lum

n˙ ™

bœ nœ

4 4

Mm (bocca chiusa)

n˙ ™

bœ nœ

pp

4 4

b˙ ™

nœ bœ

4 4

Mm (bocca chiusa)

subito f

Dum

cu - lum

Mm (bocca chiusa)

ris

5 3 j j 5 ? r b œ B.II ¢ 4 bœ bœ œ nœ œ ‰ Œ

-

pp

subito f

3 ? 5 bœ bœ 5 r nœj œj ‰ Œ 4 bœ œ

sae

4 4

pp

3

5 r 3bœ œ ‰ Œ 5 & 4 nœ n œ bœ œ J J ‹ Dum ve - ne - ris

bœ nœ

b˙ ™

pp

5

5 3 5 r & 4 nœ nœ nœ œ nœj œj nœj œr nœJ ™ œ nœ

Dum

T.I

-

œ nœR ˙

subito p

subito f

A.II

ju

r 3#œ œ nœ œ nœ ™ œ 5 & 4 bœ nœ nœ œ J J J R J nœ Dum

A.I

ve - ne

pp

5

pp

b˙ ™

nœ bœ

Mm (bocca chiusa)

4 4


23

K

ppp

72

° 4 w S.I & 4

˙ nU ˙ bU

nU w

per

nem.

ig -

5 4 bw Re

bœ -

˙™

qui -

w

em

nœ 6 4 ae -

ppp S.II

4<b>w &4

˙ nU ˙ bU

nU w

per

nem.

ig -

5 4 bw Re

œ -

˙™

qui -

w

em

nœ 6 4 ae -

ppp A.I

4 & 4<b>w

U U n˙ b˙

U nw

per

nem.

ig -

5 4 nw Re

œ -

˙™

qui -

w

em

6 nœ 4 ae -

ppp A.II

4 &4 w

U U n˙ b˙

U nw

per

nem.

ig -

5 4 nw Re

œ -

˙™

qui -

w

em

6 nœ 4 ae -

ppp

T.I

bœ U U 4 b˙ n˙ & 4 b˙ nœ ‹ sae - cu - lum per ig

U bw -

5 nw 4

nem.

Re

œ -

˙™

qui -

w

em

6 nœ 4 ae -

ppp

T.II

U U 4 & 4 b˙ nœ œ b˙ n˙ ‹ sae - cu - lum per ig

U bw -

5 nw 4

nem.

Re

ppp

B.I

?4 4 n˙

bœ U U b˙ n˙ bœ

sae - cu - lum

per

ig -

bU w

5 4

nem.

?4 B.II ¢ 4 n˙

U U bœ nœ b˙ n˙

sae - cu - lum

per

ig -

U bw nem.

5 4

-

bw Re

ppp

œ

bw Re

qui -

œ -

qui -

w

em

˙™

qui -

bœ -

˙™

ae -

w

em

˙™

b˙ em

6 nœ 4

6 nœ 4 ae -

w

6 nœ 4 ae -


24 78

° 6 n˙ S.I & 4

w

fff

ff

4 n˙ 4

ter - nam

S.II

6 n˙ &4

do

fff

nw

ter - nam

do

A.II

nw

ter - nam

do

6 & 4 n˙

w

ter - nam

T.I

T.II

B.I

6 & 4 n˙ ‹ ter 6 & 4 n˙ ‹ ter ?6 4 n˙

do

w - nam

do

#w

U n˙

-

#w

na

e

-

is,

Do

-

˙

nw

na

e

nw -

is,

-

˙

nw

na

e

nw -

˙ -

na

nw e

nw -

˙ -

na

nw e

-

4 n˙ 4

˙ -

na

nw e

w

ter - nam

do

-

˙

nw

na

e

nw -

2 4

mi

U #w

2 4

-

U n˙ mi

-

ne,

U ∑

U ∑

2 4

U ∑

U ∑

2 4

U ∑

U ∑

2 4

U ∑

U ∑

2 4

U ∑

U ∑

2 4

is,

ff

4 4 b˙

U w

is,

nw -

-

U n˙

is,

nw -

2 4

-

U n˙ Do

U w

is,

ff

do

fff

Do

ff

4 4 n˙

bw

is,

ff

- nam

fff

-

subito ppp

w

ter - nam

?6 B.II ¢ 4 n˙

4 4

4 4 n˙

fff

e

ff

do

fff

na

#w

ff

4 4 n˙

fff

#w

subito ppp

fff A.I

-

˙

U nw

ff

4 n˙ 4

6 & 4 n˙

subito ppp

is,


25

L 84

S.I

S.II

A.I

q = 40

° 2 n˙ &4

4 n˙ ™ 4

et

lux

2 & 4 n˙

4 n˙ ™ 4

et

lux

2 & 4 b˙

4 b˙ ™ 4

et

lux

œ

œ

per - pe

œ

-

œ

per - pe

œ

tu

-

œ

tu

-

œ

per - pe

tu

-

3 4 ˙™

4 4

3 4 ˙™

4 4

3 4 ˙™

4 4

4 4

a

œ -

4 4

a

œ -

3 ˙™ 4

a

ppp A.II

2 & 4 b˙

4 b˙ ™ 4

et

lux

per - pe

4 nw 4

w

3 ˙™ 4

w

3 4˙

œ

3 4

4 4

3 4

4 4

œ

œ tu

-

œ -

a

ppp T.I

2 n˙ &4 ‹ et

lux

ppp T.II

2 & 4 n˙ ‹ et ppp

B.I

? 2 n˙ 4

4 nw 4

niente

4 4

lux

4w 4

˙

4w 4

œ

œ

niente

Œ

et

ppp

? 2 n˙ B.II ¢ 4 et

œ

niente

Ó


26 88

° 4 n˙ ™ S.I & 4 lu

S.II

œ 5œ 4 -

4 & 4 n˙ ™ lu

ce

-

œ 45 œ -

ce

e

-

4 n˙ ™ 4

at

e

-

œ -

niente

is.

U ∑

-

4 4

U ∑

Œ Œ Ó

4 4

U ∑

Π45

4 4

U ∑

A.I

4 & 4<b>w

5 4w

A.II

4 & 4<b>w

5 4œ

T.I

4 &4 ˙ ‹

œ

at

nw -

nU w

4 nw 4

nw

niente

œ

niente

niente

T.II

4 &4 ‹

5 4

4 4

U ∑

B.I

?4 4

5 4

4 4

U ∑

?4 B.II ¢ 4

5 4

4 4

U ∑

Libera me  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you