__MAIN_TEXT__

Page 1

Infobrochure 2019-2020

kleur rood College Veurne = C10 - M100 - Y100 - K10


DERDE GRAAD Latijn - Moderne Talen

Latijn - Wetenschappen*

Latijn - Wiskunde*

Wetenschappen - Wiskunde A*

Wetenschappen - Wiskunde B*

Moderne Talen - Wiskunde

Economie - Wiskunde

Economie - Moderne Talen

TWEEDE GRAAD Latijn

Wetenschappen*

Economie

EERSTE GRAAD tweede jaar Grieks - Latijn*

Latijn*

Moderne Wetenschappen*

eerste jaar Algemene vorming (basis of basis met verdieping) + plus-uur + keuzepakketten (**) * Deze richtingen bieden STEM-vakken aan ** Alle info: zie overkoepelende schoolbrochure van Talent-is en www.talent-is.be

kleur blauw TALENTIS = C100 - M95 - Y5 - K0

kleur rood College Veurne = C10 - M100 - Y100 - K10

Karel Coggelaan 8 8630 VEURNE info@cove.be T 058 31 14 74 F 058 31 55 16 www.collegeveurne.be


Onze troeven op een rijtje

vijf volledig uitgeruste computerlokalen, een OLC (openleercentrum), 45 mobiele chromebooks/ tablets voor gebruik in de ‘gewone’ klaslokalen

voorbereiding op alle vormen van hoger onderwijs

Een school met een sterk studiepeil

uitstekende slaagcijfers in het hoger onderwijs verplichte middagstudie, facultatieve avondstudie

ontwikkeling van ICT-vaardigheden

een uitgebreide waaier aan didactische werkvormen leren in modern uitgeruste klassen en vaklokalen

ruimte voor BZL (Begeleid Zelfstandig Leren), projectwerk, opzoekvaardigheden en onderzoekscompetenties, binnenklasdifferentiatie (BKD), keuzevakken (derde graad)

3


4

@aid: acties voor Broederlijk Delen, Damiaanactie, Wereldwinkel, Kloen, Levensloop,...

onvergetelijke cultuurreizen naar Parijs en ItaliĂŤ tal van waardevolle nevenactiviteiten (sport, cultuur, pastoraal, excursies, Neo,...)

www.collegeveurne.be ¡ info@cove.be

driedaagse in Durbuy voor vierde jaar

christelijke inspiratie, met bezinningsmomenten, jaarlijkse pastorale dag, en aandacht voor christelijke normen en waarden

Een warme en hartelijke leefschool

inleefreizen (Guatemala 2017, India 2019 ...)

vier leerlingenraden: eerste, schoolfeest, tweede en derde graad, acties tegen sportraad pesten,...

onthaal nieuwe leerlingen, met onder andere meters en peters uit het vijfde jaar


een sterk uitgebouwd zorgbeleid met drie leerlingenbebasiszorg, verhooggeleiders ontfermen de zorg en extra zich over socio-emotizorg onele problemen

zorgteam coördineert de aandacht voor zowel ‘leren’ als ‘leven’

drie leerlingenbegeleiders stippelen een traject ‘leren leren’ per graad uit extra uitdagingen voor hoogbegaafde leerlingen

Een school met zorg op ieders maat

extra examentijd voor leerlingen met dyslexie, ADD,...

aangepaste maatregelen voor leerlingen met ‘leerstoornissen’

een computerprogramma leest de examens voor voor leerlingen met dyslexie

5


Opvoedingsproject van het C-O-L-L-E-G-E Veurne

6

Creatief

Leren

Onze school wil je kansen bieden om jezelf te ontplooien. Dingen ‘durven doen’ in een vertrouwde omgeving, dat is waar wij samen voor gaan. Jezelf ontplooien gebeurt in lessen waarin je actief leert. Denk hierbij aan begeleid zelfstandig leren (BZL), vakoverstijgende projecten, lessen met ICTondersteuning, expressielessen, de minionderneming in de lessen economie. Jezelf ontplooien kan ook gebeuren in schoolactiviteiten die de lessen overstijgen. Voorbeelden hiervan zijn de NEO-voorstellingen, de activiteiten van de sportraad en de leerlingenraden. In al deze activiteiten staat samenwerken voorop. Hoe betrokkener je je voelt, hoe beter.

Onze school wil jouw leren zo uitdagend mogelijk maken. Hoe we jou leerwijzer kunnen maken is onze zorg. Daarom wensen wij in het eerste jaar goed aan te sluiten op de eindtermen voor het basisonderwijs. Daarom maken wij zes jaar lang werk van jouw ‘leren leren’. Daarom vinden wij vrije studie onder begeleiding van een studiemeester nuttig en zinvol. Daarom brengen wij je in de zes jaar college in contact met zo veel mogelijk gevarieerde werkvormen, die je zelfstandig leren omgaan met informatie en kennis. Daarom bieden we graag hulp aan laatstejaars die zich op toegangsproeven voorbereiden. Op die manier krijg je goede troeven bij het verder studeren. De slaagcijfers van onze oud-leerlingen bewijzen dat volop.

Open

Leven

Onze school wil je vanuit christelijke idealen een open kijk op de wereld meegeven, zowel dichtbij als veraf. ‘Dichtbij’ vind je deze open kijk onder meer in de lessen die werken rond maatschappelijke thema’s. Een open vizier op ‘veraf ’ herken je in de culturele reizen.

Onze school wil voor jou een hartelijke leefomgeving zijn, een plaats waar je graag veel uren van de week doorbrengt. Het college is een middelgrote, nog overzichtelijke school waar een thuisgevoel geen ijdel woord is. Allerlei activiteiten bewijzen dit ten volle: het peter- en meterproject, de activiteiten voor het eerste jaar, groepsvormende dagen voor alle jaren. Schakelfiguren zoals je klassenleraar en de leerlingenbegeleider kunnen je vooruithelpen en bemoedigen. Ook de kwetsbare jonge mens moet in onze school zijn plaatsje vinden. Ons gaat het erom dat jij als jonge mens zelfstandig, verantwoordelijk en vooral gelukkig mag worden. Daartoe krijg je talrijke kansen op lerend, sportief, creatief en sociaal vlak. Uiteraard gebeurt dit binnen een kader van duidelijke afspraken en wederzijds respect.

Een open school als de onze wil ook werk maken van werkelijke inspraak en van een duidelijke communicatie. Daarvoor staan de pedagogische raad (voor leerkrachten en ondersteunend personeel), de leerlingenraden, de ouderraad, de schoolraad, de adviesraad en de Inrichtende Macht garant. Iedereen in deze raden heeft recht op open en duidelijke informatie over wat op school reilt en zeilt (via brieven, KiosK, de website en Smartschool).

www.collegeveurne.be · info@cove.be


Eigentijds

Gelovig

Onze school wil in jouw belang een eigentijdse manier van werken nastreven. Op materieel vlak doen we dat door de gebouwen van binnenuit op te frissen en aan te kleden, via een meerjarenplan. Zo heb je verscheidene ICT-lokalen ter beschikking. Zo kom je in heel wat goed uitgebouwde vaklokalen aan je trekken. Niet alleen materieel, maar ook didactisch wil onze school mee zijn met haar tijd. Dit gebeurt in de aanpak van de lessen door middel van gevarieerde, leermotiverende werkvormen. De leraren denken hierover na in hun vakgroepen.

Onze school wil een bewust gelovige gemeenschap zijn. In jouw leer- en leefwereld vinden wij ruimte voor bezinning, viering, rouwverwerking heel belangrijk. De pastorale wekgroep trekt een lijn van zinvolle activiteiten doorheen het schooljaar. Hoogtepunt hiervan is de ‘pastorale dag’. Vanuit een evangelische achtergrond en het verrijzenisgeloof wil het college zijn leerlingen ook begeleiden in hun zoektocht naar zingeving. Zo staan er voor de derde graad bezinningsdagen over relaties en toekomst op het programma. Bewust met je geloof omgaan betekent eveneens dat je je engageert voor andere, vaak zwakkere medemensen. De school werkt bijvoorbeeld mee aan de Damiaanactie of Broederlijk Delen. Geloven gaat nog veel verder. Wij willen blijven geloven in de unieke waarde van ieder individu in onze school, ongeacht zijn of haar overtuiging.

Evenwichtig Onze school wil een aantrekkelijk én vooral evenwichtig aanbod - waar ‘leren’ en ‘leven’ elkaar gevonden hebben - geven aan haar leerlingen. Zoals het oude ‘humaniora’-ideaal vroeger al aangaf, word je in het college hopelijk een stukje voller mens. Je mag hier letterlijk en figuurlijk opgroeien en je ontplooien tot een verstandige, creatieve, ondernemende, bewuste, verantwoordelijke jongvolwassene. Met een open kijk op de wereld en de mensen om je heen, natuurlijk. Uiteindelijk zal je eens - zoals in het collegelogo goed te zien is - als volgroeide persoon de brede cirkel van het schoolleven verlaten.

7


8

www.collegeveurne.be ¡ info@cove.be


Eerste graad 2019-2020 Eerste jaar Voor alle info over het vernieuwde eerste jaar: zie de overkoepelende schoolbrochure van Talent-is, www.talent-is.be en www.collegeveurne.be.

Tweede jaar

LESSENROOSTER LA

GR-LA

MW

godsdienst

2

2

2

Nederlands

4

4

5

Frans

4

3

4

Engels

2

2

2

Latijn

5

5

-

Grieks

-

3

-

wiskunde

5

4

5

natuurwetenschappen

1

1

1

moderne wetenschappen

-

-

5*

socio-economische initiatie

1

-

-

geschiedenis

2

2

2

aardrijkskunde

1

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

2

muzikale opvoeding

1

1

1

techniek

2

2

2

totaal

32

32

32

* Het vijfde lesuur is een projectuur (Project Moderne Wetenschappen).

9


Eerste jaar: talenten ontdekken en ontwikkelen · 2019-2020 is het eerste jaar van de hervorming van het secundair onderwijs. Annuntiata, College en VTI Veurne, Immaculata De Panne en Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort werken daarvoor nauw samen onder de nieuwe naam Talent-is.

10

· In onze scholen krijgen jongeren de mogelijkheid om in een observerende en oriënterende eerste graad op zoek te gaan naar hun talenten, interesses en mogelijkheden. In het College bieden we de A-stroom van de eerste graad aan. We doen dit via een heel mooi en gedifferentieerd aanbod, dat in het eerste jaar op drie pijlers steunt: · 27 uur Algemene vorming, op niveau basis of niveau basis met verdieping · een wekelijks plus-uur, dat je helpt bij het leren leren, leren kiezen en leren leven · 4 uur keuzepakketten in een systeem van fix en flex. Een fix volg je het hele schooljaar lang 2 uur (behalve Klassieke talen = 4 uur). Een flex volg je een half schooljaar lang 2 uur. · Voor alle info over het vernieuwde eerste jaar: zie de overkoepelende schoolbrochure van Talent-is, www.talentis.be en www.collegeveurne.be. · In het schooljaar 2020-2021 wordt de hervorming doorgezet naar het tweede jaar, en naast 26 uur Algemene vorming en een plus-uur kun je dan een basisoptie van 5 uur kiezen. In het college zijn de basisopties: · Klassieke talen · Moderne talen en wetenschappen · Sport. kleur blauw TALENTIS = C100 - M95 - Y5 - K0

www.collegeveurne.be · info@cove.be


Tweede jaar · Het lessenrooster bevat de gemeenschappelijke basisvorming (24 u), de eigenlijke voorbereiding op latere studierichtingen en een door de school voorgesteld keuzegedeelte. · Na het eerste jaar Algemene Vorming stappen de leerlingen over naar het tweede jaar met basisoptie MODERNE WETENSCHAPPEN (MW). Het vak ‘moderne wetenschappen’ (5 lesuren) omvat de vakken ‘wetenschappelijk werk’ en ‘socio-economische initiatie’ en is eigen aan deze basisoptie. Er zit ook een projectuur in het pakket ‘moderne wetenschappen’. Verder versterken we Nederlands, wiskunde en Frans met één lesuur. Die richting bereidt voor op verschillende studierichtingen in de tweede en derde graad met als mogelijke hoofdaccenten wiskunde, economie, moderne talen en/of wetenschappen. De overgang naar technische richtingen is ook mogelijk. · Na het eerste jaar Klassieke Studiën is er voor het tweede jaar keuze tussen de basisoptie LATIJN (LA) met 5 lesuren Latijn en een basisoptie GRIEKS-LATIJN (GR-LA) met 5 lesuren Latijn en 3 lesuren Grieks. Het keuzegedeelte van de basisoptie Latijn gaat naar één lesuur wiskunde, één lesuur Frans en één lesuur socioeconomische initiatie. De Grieks-Latijnse basisoptie heeft geen keuzegedeelte. Deze basisopties bereiden voor op Latijn (met wiskunde, wetenschappen of moderne talen in de derde graad) en op de studierichtingen die aansluiten bij Moderne Wetenschappen. De overgang naar een technische studierichting blijft mogelijk.

11


12

www.collegeveurne.be ¡ info@cove.be


Tweede graad LESSENROOSTER derde / vierde jaar

LAT4

LAT5

WET

ECO5

ECO4

godsdienst

2

2

2

2

2

geschiedenis

2

2

2

2

2

aardrijkskunde

1

1

1

1

1

economie

-

-

-

4

4

Latijn

5

5

-

-

-

Nederlands

4

4

4

4

4

Frans

4/3

3

4

4

5/4

Engels

3/3

3/2

3/2

3/2

3/3

Duits

-/1

-/1

-/1

-/1

-/1

wiskunde

4

5

5

5

4

biologie

1

1

2

1

1

chemie

1

1

2

1

1

fysica

1

1

2

1

1

informatica

1

1

1

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

muziek/tekenen

1

1

1

1

1

media

-

-

1

-

-

totaal

32

32

32

32

32

EĂŠn cijfer geeft het aantal uren per jaar in het derde en in het vierde jaar. a/b: a = aantal uren in het derde jaar; b = aantal uren in het vierde jaar.

13


· Vanaf de tweede graad voorziet het ASO een brede waaier studierichtingen met een veelzijdig programma. Het college biedt drie studierichtingen aan, waarvan twee met twee varianten: Economie (met 4 of 5 uur wiskunde), Latijn (met 4 of 5 uur wiskunde) en Wetenschappen. · Voor de richtingen met Latijn is voorkennis van Latijn vereist. Alle andere richtingen staan voor iedereen open. De keuze gebeurt volgens de aanleg en de belangstelling van de leerling en houdt rekening met zijn of haar toekomstverwachtingen. · De lessentabellen zijn zo opgesteld dat zij in de derde graad een ruime keuze openlaten. De keuze in de tweede graad heeft een beperkte invloed op de mogelijkheden in de derde graad. Wie in het SO voor een technische richting opteert, verlaat het best na het tweede jaar het ASO. 14

Nieuwe vakken · In de tweede graad komen enkele nieuwe vakken in elke studierichting voor. In de lessen informatica leren de leerlingen systematisch werken met o.a. een tekstverwerkingsprogramma, het internet, het rekenblad, Excel. In het vierde jaar staat Duits in elke richting op het programma; hierdoor blijft de overgang naar een richting Moderne Talen in de derde graad voor iedereen open. · De wetenschappen worden nu opgesplitst in drie vakken: biologie, chemie en fysica. Voor iedereen is er een basispakket met 1 uur van elk vak. · Wiskunde komt voor met een basisprogramma van 4 uur. Een leerplan van 5 uur geeft aan dat basisprogramma verdere uitdieping en inoefening.

www.collegeveurne.be · info@cove.be

Studierichtingen LATIJN In de Latijnse kunnen de leerlingen kiezen tussen een pakket van 4 of 5 uur wiskunde. Wie 4 uur wiskunde kiest, krijgt 1 uur Frans extra in het derde jaar en 1 uur Engels extra in het vierde jaar. Naast het basispakket moderne talen en wetenschappen en het uitgebreide programma wiskunde biedt deze richting een verdere uitdieping van de Latijnse spraakkunst en woordenschat. Daarnaast lezen de leerlingen ook authentieke Latijnse teksten. WETENSCHAPPEN Een boeiende uitbreiding van het vak wetenschappen kenmerkt deze richting. Het basispakket van telkens 1 uur voor de drie wetenschapsvakken wordt immers aangevuld met labopraktijk, veldwerk, internetoefeningen, enz. Op deze wijze wordt de theorie van de wetenschappen naar de praktijk van het dagelijkse leven vertaald. Het vak ‘media’ leert op een kritisch-creatieve manier met multimedia omgaan. ECONOMIE Het vak economie bepaalt het karakter van deze richting. Deze studierichting wordt aangeboden in twee varianten. ECONOMIE (met 5 uur wiskunde) Hier vinden de leerlingen een richting waar zowel belangstelling voor economie als aanleg voor wiskunde vereist zijn. Deze combinatie van economie en wiskunde laat een brede keuzewaaier open. Het 5-uren-pakket wiskunde volgt hetzelfde leerplan als de studierichting Wetenschappen. ECONOMIE (met 4 uur wiskunde) Voor wiskunde en wetenschappelijke vakken blijft er het basisaanbod. Een licht accent ligt hier op de moderne vreemde talen.


15


Derde graad LESSENROOSTER vijfde / zesde jaar

16

LA-MT

LA-WE

LA-WI

MT-WI

EC-WI

EC-MT

godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

aardrijkskunde

1

1/2

1

1/2

1/2

1

1

1

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

Frans

4

3

3

3

3

4

3

4

Engels

3

2

2

2

2

3

2

3

Duits

3

1/-

-

1/-

1

2

1

3

Spaans

1

-

-

-

-

-

-

-

Latijn

4

4

4

-

-

-

-

-

natuurwetenschappen

2

-

-

-

-

-

-

2

biologie

-

2/1

1

2

2

1

1

-

chemie

-

2

2

2

2

1

1

-

fysica

-

2

2

2

3

1

1

-

wiskunde

3

5

7

8

6

6

6

3

psychologie

-

-

-

-

-

2

-

-

economie

-

-

-

-

-

-

5

5

esthetica

1

1

1

1

1

1

1

1

lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

2

2

2

studie

WE-WI8 WE-WI6

1/-

keuzevak

1

-/1

-

1

1

1

1

1

totaal

33

33

33

33

33

33

33

33

EÊn cijfer geeft het aantal uren per jaar in het vijfde en in het zesde jaar. a/b: a = aantal uren in het vijfde jaar; b = aantal uren in het zesde jaar. www.collegeveurne.be ¡ info@cove.be


keuzevakken in het vijfde jaar: één te kiezen uit volgend aanbod LA-MT

LA-WE

LA-WI

WE-WI8 WE-WI6

MT-WI

EC-WI

EC-MT

financiën

1

-

-

1

1

1

1

1

ICT-upgrade

I

-

-

1

1

1

1

I

Spaans

-

-

-

1

1

1

I

I

sportwetenschappen

I

-

-

1

1

1

1

1

toegepaste psychologie

1

-

-

1

1

I

1

1

MT-WI

EC-WI

EC-MT

keuzevakken in het zesde jaar: één uur te kiezen uit volgend aanbod LA-MT

LA-WE

LA-WI

WE-WI8 WE-WI6

autocad

-

1

-

1

1

1

1

-

economie

1

1

-

1

1

1

I

I

filosofie

I

I

-

I

I

I

I

I

psychologie

1

1

-

1

1

-

1

1

wetenschapsoefeningen

-

I

-

I

I

-

-

-

wiskunde 4 uur + wetenschappen niveau professionele bachelor

I

-

-

-

-

-

-

I

e

17


Overgang naar de derde graad · Eigenlijk is de overstap naar om het even welke studierichting in de derde graad mogelijk. Toch zijn er enkele beperkingen. Je moet rekening houden met de in de tweede graad gevolgde richting, de belangstelling, de motivatie en de aanleg van de leerling en ook met de verwachtingen naar het hoger en academisch onderwijs. · De richtingen met Latijn blijven uiteraard voorbehouden voor de leerlingen met een vooropleiding Latijn. De overgang van een wiskundepakket van 4 uur in de tweede graad naar een pakket van 6 uur in de derde graad is niet uitgesloten, maar is niet voor iedereen weggelegd. Waar bijwerken voor wetenschappen of economie nodig zou zijn, voorziet de school inhaallessen.

Studierichtingen 18

LATIJN-MODERNE TALEN Hier nemen Latijn en de vijf moderne talen samen meer dan de helft van de lesuren in beslag. De studie van zoveel talen ontwikkelt het taalgevoel en het inzicht in taalstructuren. Spaans zit in het basispakket en kan dus niet als keuzevak gevolgd worden. LATIJN-WETENSCHAPPEN Dit is een bij uitstek polyvalente richting. Naast de moderne talen en het Latijn krijgen hier zowel wiskunde als wetenschappen een stevige basis.Wie een wetenschappelijke studie beoogt in het academisch onderwijs, kan in het zesde jaar de wetenschappelijke kennis nog aanvullen met het keuzevak wetenschapsoefeningen. LATIJN-WISKUNDE De studie van het Latijn biedt een rijke taalkundige en culturele vorming. Het uitgebreide pakket wiskunde en wetenschappen is een optimale voorbereiding op om het even welke wiskundige of wetenschappelijke studie. In deze studierichting is er geen ruimte meer voor een keuzevak.

www.collegeveurne.be · info@cove.be

ECONOMIE-MODERNE TALEN In het vak economie komen zowel theorie als toepassingen aan bod. De onderdelen recht, algemene en bedrijfsgerichte economie worden thematisch uitgewerkt. Informaticatoepassingen krijgen ruime aandacht. In het zesde jaar wordt 1 uur besteed aan projectwerk: de minionderneming. In de moderne talen beogen we vooral de praktische taalbeheersing en ook de kennismaking met andere culturen en hun literatuur. ECONOMIE-WISKUNDE Economie loopt parallel met de richting Economie-Moderne talen. Hier staan ook een stevig wiskundepakket op het programma en een degelijk pakket wetenschappen, dat meer systematisch benaderd wordt. MODERNE TALEN-WISKUNDE Het vak psychologie is een grondige kennismaking met de gedrags- en cultuurwetenschappen. Thema’s zijn o.a. de jongere in de samenleving, interactie en gedrag, relaties, massamedia en communicatie, welvaart en welzijn, omgaan met kunst, ... Deze veelzijdige studierichting biedt een goede talenkennis, een ruime wiskundige en een degelijke wetenschappelijke vorming. In combinatie met humane vakken vormt ze een ideale voorbereiding op academische masterstudies in geesteswetenschappelijke richtingen. WETENSCHAPPEN -WISKUNDE (8 EN 6 UUR) De klemtoon ligt hier duidelijk op het positiefwetenschappelijke vakkenpakket. Wiskunde, biologie, chemie en fysica worden grondig bestudeerd. Als voorbereiding op positiefwetenschappelijke studies in het hoger onderwijs is dit wel een pluspunt. Naast de a-richting met 8 uur wiskunde en 6 uur wetenschappen is er een b-variant met 6 uur wiskunde en 7 uur wetenschappen. Wie voor 8 uur wiskunde kiest, volgt voor dit vak een eigen leerplan, dat hoge eisen stelt aan het theoretisch inzicht. Leerlingen uit deze richting die zich in het zesde jaar meer in de wetenschappelijke kennis willen verdiepen, kunnen kiezen voor het keuzevak wetenschapsoefeningen.


Keuzevakken in het vijfde jaar

Keuzevakken in het zesde jaar

Financiën Praktische economie, ook voor wie het vak economie nog niet gevolgd heeft. Thema’s binnen deze cluster zijn het gezinsbudget, armoede voorkomen, de beurs, globalisering… Je zoekt uit hoe gezinnen met hun maandbudget omgaan, probeert vanuit het standpunt van de regering een zo ideaal mogelijk maatschappijmodel op te bouwen, gaat na hoe je duurzaam kunt beleggen,…

Autocad Je maakt kennis met het meest verspreide computertekenprogramma dat niet alleen voor architectuurstudies maar voor heel wat wetenschappelijke studies nuttig is, o.a. in de Industriële Wetenschappen.

ICT-upgrade Office365 in functie van derde graad en hoger onderwijs, optimaal gebruik van browsers, zelf een netwerkje bouwen, beveiliging,... en vooral veel tips voor efficiënt ICT-gebruik komen hier aan bod. In het tweede semester krijg je de beginselen van programmeren met Java mee. Dit staat in heel wat opleidingen na het ASO op het curriculum. Spaans In een snelcursus maak je kennis met de basiswoordenschat en –grammatica van deze wereldtaal en de cultuur van het land. Er is voldoende aandacht voor communicatieve vaardigheden. Sportwetenschappen In dit projectuur draait het grotendeels rond sport en hoe je verantwoord een sport kan beoefenen. In functie van je eigen sporten en interesses voer je onderzoek uit rond krachttraining, zwemmen, wielrennen … Zo analyseer je bijvoorbeeld met behulp van beeldmateriaal hoe je voetpositie tijdens het lopen is. Je krijgt er ook een inleiding in de anatomie van de mens en bestudeert daarvoor het skelet, de gewrichten en de spieren. Toegepaste psychologie Hier vinden we een mooie combinatie van psychologie en journalistiek. Je leert er over psychische problemen en je maakt daar een radioprogramma, website, krantenbericht of televisiejournaal over. Je krijgt ook een boeiende inleiding in de mediawereld.

Economie Je verdiept je via deze cursus economie in twee onderdelen: boekhouden en praktische economie (verzekeringen, belastingbrief, sociaal recht …). Zowel voor leerlingen uit economische als niet-economische richtingen. Filosofie Je krijgt hier een boeiende inleiding in de zoektocht naar kennis en wijsheid. Via hedendaagse bronnen bespreek je enkele bekende filosofen en strekkingen en leer je kritisch denken. Psychologie Hier ga je dieper in op een aantal onderwerpen uit de psychologie en sociologie, zoals groeien, relaties, groepsdynamiek, massamedia en communicatie. Je krijgt dus een mooie eerste kennismaking met gedrags- en cultuurwetenschappen. Wetenschapsoefeningen Voor wie in het hoger onderwijs wetenschappelijke studies wil volgen (Geneeskunde, Bio-ingenieur, Burgerlijk Ingenieur, Industriële Wetenschappen). Je krijgt er extra oefeningen die je onder andere voorbereiden op het toelatingsexamen voor arts en tandarts. Wiskunde 4e uur + wetenschappen niveau professionele bachelor Voor wie in Latijn-Moderne Talen of Economie-Moderne Talen zit en in het hoger onderwijs paramedische studies wil volgen. Je krijgt een extra basis van fysica, chemie en biologie. De tweede helft van het jaar bestaat uit uitbreiding van het 3-urenpakket wiskunde voor leerlingen die toch economische studies aan de universiteit willen beginnen (Handelswetenschappen ...).

19


Op naar het hoger onderwijs In de derde graad zetten we een tandje bij richting hoger onderwijs. Tijdens de middagpauze kun je verschillende sessies volgen, zoals voorbereidende lessen voor het toelatingsexamen arts en tandarts (ook via het keuzevak wetenschappen niveau master), een herhalings- en uitbreidingscursus boekhouden, lessen Duits of een voorbereiding op de ijkingstoets wiskunde die je aan verschillende universiteiten/hogescholen kunt (en soms moet) afleggen.

20

Dit zijn enkele van de vele initiatieven die onze leerlingen moeten helpen bij hun studiekeuze voor het hoger onderwijs. De klas- en vakleerkrachten van het zesde jaar zijn daar een schooljaar lang mee bezig. Een goede keuze is immers heel belangrijk. Dit lukt blijkbaar aardig, want de slaagcijfers van de oud-leerlingen van het college in het hoger onderwijs liggen mooi boven het Vlaamse gemiddelde. De leerlingen van 6 Economie – Moderne Talen en 6 Economie – Wiskunde runnen een schooljaar lang een minionderneming. Af en toe komen jonge oud-leerlingen vertellen over hun hogere studies, en in Over de Noene neemt een oud-leerling op de praatstoel plaats om het te hebben over zijn studies, zijn beroep en de links met het college.

www.collegeveurne.be · info@cove.be


Algemene informatie Dagindeling 08.20 08.30 12.05 13.15 13.45 16.15

aanwezig op school - boekentas maken 4 lessen van elk 50 minuten - pauze van 15 minuten om 10.10 middagpauze (lunch + middagsport) - einde lesdag op woensdag 25 minuten studietijd (ook bijlessen, begeleiding, leerlingenraad, voorbereiding Neo, etc.) 3 lessen van telkens 50 minuten einde lesdag - vrije studie tot 18.00 (op dinsdag heeft de derde graad een achtste lesuur van 16.20 tot 17.10)

Op dinsdagnamiddag heeft het eerste jaar samen met de andere Veurnse scholen een andere indeling vanwege de organisatie van de flexen. Zie daarvoor de overkoepelende schoolbrochure van Talent-is. Wanneer we van het gewone programma afwijken (excursies, toneel...), brengen wij de ouders vooraf op de hoogte.

Aanbod vrije studie · Op maandag, dinsdag en donderdag van 16.40 tot 18.00 · Op woensdag van 13.15 tot 14.45 sportcompetities / andere activiteiten · Op vrijdag vrije studie of blijfstudie van 16.30 tot 17.30 Inschrijven voor de studie doe je bij het begin van het schooljaar voor het hele jaar (voor maandag, dinsdag en donderdag en/of woensdag). In samenspraak met de directeur en de studiemeester kun je hiervan op elk ogenblik afwijken. Voor de vrije studiemomenten op vrijdag werken we zonder inschrijving.

21


Praktische informatie

22

Maaltijden

Schoolrekeningen

Wie ’s middags niet naar huis gaat om te eten, mag de school niet verlaten. In de ruime eetzaal kun je je lunchpakket verorberen, eventueel met soep op school (in schooljaar 2018-2019 0,50 euro per dag). Je betaalt per trimester een kleine bijdrage van 5,00 euro voor het onderhoud van de eetzaal. Je kunt na inschrijving ook een warme maaltijd nemen (soep, hoofdschotel, nagerecht, plat of spuitwater). Dit kost 4,50 euro (schooljaar 2018-2019) en op het einde van ieder trimester gebeurt de afrekening. Je kunt op school ook belegde broodjes krijgen.

Het secundair onderwijs is in principe gratis, maar je moet wel alle materiaal en bepaalde diensten betalen, zoals een vergoeding voor gebruik van eet- en studiezaal. Naast een boekenrekening krijg je nog een aantal schoolrekeningen, waarop de kosten voor excursies, toneelbezoeken, gastsprekers, bijzondere dagen, maaltijden... vermeld staan. Voor verplichte excursies neemt de school een deel van de kost voor zijn rekening. Een overzicht van de kosten van het vorige schooljaar ligt ter inzage op het secretariaat.

Boeken

De vroegere studietoelage wordt vervangen door een schooltoeslag, die automatisch onderzocht en toegekend wordt. De uitkering gebeurt door de uitbetaler van uw groeipakket (= de nieuwe kinderbijslag).

Op het eind van een schooljaar krijg je een (digitale) boekenlijst voor het volgende schooljaar. Bedoeling is dat je al die boeken aankoopt. De school werkt hiervoor samen met een boekhandel via een digitaal systeem. Je krijgt daarover alle info bij inschrijving of op het einde van het schooljaar. Je kunt je boeken ook in een boekhandel naar eigen keuze kopen. Boeken waarin je niet hoeft te schrijven, kun je tweedehands aankopen en/of verkopen via medeleerlingen of de boekhandel waarmee de school samenwerkt. Werkboeken moet je nieuw aankopen. De verplichte schoolagenda wordt door de school besteld en op 1 september geleverd. Voor bepaalde vakken ontvang je gekopieerde blaadjes of cursussen. De kosten hiervoor komen op de schoolrekening. Wat betreft schriften en andere benodigdheden wacht je best de instructies van de vakleerkracht bij het begin van het schooljaar af.

www.collegeveurne.be ¡ info@cove.be

Schooltoeslag

Schoolverzekering De schoolpolis omvat een aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor lichamelijke ongevallen. Voor meer details: zie het schoolreglement op de website van de school.

Schoolreglement De schoolvoorschriften, die het dagelijks leven op school regelen, staan op onze website: www.cove.be/nl/praktisch/schoolreglement. Zij gelden voor alle leerlingen en maken deel uit van het schoolreglement. Bepalingen o.a. over de rechtspositie van de leerling, die door de wet zijn voorgeschreven, behoren ook tot het schoolreglement. Dit reglement leggen we bij het begin van elk schooljaar via het inlichtingsformulier aan alle ouders ter ondertekening voor. Wie vooraf het schoolreglement wil inzien, kan op de website terecht.


Bereikbaarheid De school ligt in hartje Veurne en is heel vlot bereikbaar met de fiets, wagen, trein (vanuit Diksmuide, Koksijde of Adinkerke) of bus. Hieronder de lijnnummers van de bussen uit de verschillende randgemeenten. De meest recente informatie vind je steeds op www.delijn.be. · Kortemark, Oostkerke, Diksmuide, Pervijze, Avekapelle: lijn 32 · De Panne: lijn 56 · Oost-Vleteren, Lo, Alveringem: lijn 50 · Beveren, Hoogstade, Gijverinkhove, Alveringem, Izenberge, Leisele, Houtem, Wulveringem, Bulskamp: lijn 51 · Koksijde, Oostduinkerke: lijn 68 en 69 · Nieuwpoort, Westende, Middelkerke: lijn 68 en 69 · Belbusgebied Veurne: belbus 57, 58 en 59

Communicatie met ouders Het is belangrijk dat de ouders het gebeuren op school van nabij kunnen volgen. Ook hechten wij veel belang aan goede communicatie en samenwerking met de ouders. · Alle leerlingen en alle ouders hebben een persoonlijke account op Smartschool. Via dit digitaal platform kunnen ze de schoolresultaten, de briefwisseling, het schoolleven… opvolgen. De leerkracht brengt de ouders ook via deze weg op de hoogte van mogelijke problemen of opmerkingen. De ouders kunnen op deze berichten antwoorden. · Bij het begin van het trimester stelt de klassenleraar een takenkalender op. Hierop staan voor elke dag het huiswerk of de overhoringen. Zo kent iedere leerling de opdrachten voor die dag en kunnen ouders het werkschema van de leerling van nabij volgen. · Eerste en tweede graad: halfweg het eerste en tweede trimester is er een tussentijds rapport met resultaten van de meeste vakken. Op het einde van elk trimester is

er een uitgebreid rapport met de proefwerkresultaten. De leerlingen van het vierde jaar leggen in het tweede trimester maar een beperkt aantal proefwerken af. Op alle rapporten is er ruimte voor commentaar van vakleerkrachten en de klasleerkracht. · Derde graad: halfweg het eerste trimester en met Pasen is er een tussentijds rapport met resultaten van de meeste vakken. Met Kerstmis en eind juni is er een uitgebreid rapport met de proefwerkresultaten. Het vijfde jaar heeft met Pasen slechts twee examens. Het zesde jaar werkt helemaal semestrieel: zij leggen alleen in december en juni proefwerken af. · In de loop van het jaar is er ook gelegenheid tot een persoonlijke ontmoeting met de leerkrachten op de oudercontacten. Voor het eerste jaar plannen wij eind september een eerste oudercontact om nader kennis te maken en de eerste indrukken uit te wisselen. Na de herfstvakantie organiseren we een ontmoeting oudersleraars voor alle klassen. Driemaal per jaar, op het einde van elk trimester, is er een contactmoment om het rapport te bespreken. Voor het tweede, vierde en zesde jaar voorzien wij infoavonden om samen met de ouders en het CLB de studiekeuze voor te bereiden.Ten slotte zijn zowel directie als leerkrachten steeds ter beschikking om eventuele problemen met de ouders te bespreken. · Het schoolnieuws volgen kun je ook via de website www. collegeveurne.be, de Facebookpagina van de school en KiosK, het schooltijdschrift dat vier keer per schooljaar verschijnt.

Zorgbeleid/leerlingenbegeleiding Ons zorgbeleid bestaat uit twee grote pijlers: leefen leerzorg. De heel actieve zorgteam coördineert dit zorgbeleid. Binnen elke pijler zijn er nog eens drie onderverdelingen: · Basiszorg (voor alle leerlingen)

23


· Verhoogde zorg (zoals bijlessen, extra oefeningen, ondersteuning door de leerlingenbegeleiders) · Extra zorg (bijzondere maatregelen voor leerlingen met leerstoornissen of emotionele problemen). Indien nodig sturen we je in overleg met je ouders door naar gespecialiseerde hulpverleners. De basis- en verhoogde zorg beginnen bij de klas- en vakleerkrachten en de studiemeesters en secretariaatsmedewerkers. Indien nodig verwijzen zij de leerlingen naar de leerlingenbegeleiding.

24

Het zorgteam bestaat uit een groep leerkrachten die wekelijks met de directie overleggen hoe de begeleiding best kan verlopen. Deze leerkrachten staan klaar om leerlingen individueel te helpen. Per graad is er telkens een leerlingenbegeleider voor leren leren en een begeleider voor socio-emotionele problemen. De leerlingenbegeleiders zijn voor een stuk de vertrouwensleerkrachten van de school. Zij maken de nodige tijd vrij. Ook ouders mogen hen steeds contacteren, op het telefoonnummer van het college (058 31 14 74). Meer info over het zorgbeleid: www.cove.be/nl/over-ons/zorgbeleid.

Inspraakorganen Er zijn op school diverse inspraakorganen waarvan leerlingen en ook ouders lid kunnen zijn. Een korte opsomming: · de schoolraad, met leerkrachten, ouders, leerlingen en mensen uit de socioculturele sector · drie leerlingenraden en een sportraad · de pedagogische raad van directie en leerkrachten · een heel bloeiende ouderraad · talrijke werkgroepen, zoals gezondheidsbeleid, taalbeleid, Neo, de pastorale wekgroep...

www.collegeveurne.be · info@cove.be

Inrichtende Macht De Talent-is-scholen Annuntiata-instituut Veurne, College Veurne, VTI Veurne, Immaculata-instituut De Panne en Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort behoren samen tot de Inrichtende Macht vzw KSO Veurne-De Panne-Nieuwpoort, met als voorzitter de heer Rik Ascrawat, Kaaiplaats 10, 8630 Veurne. Meer info: www.talent-is.be. De vijf genoemde scholen vormen samen met Hotelschool Ter Duinen Koksijde en BUSO De Rozenkrans Oostduinkerke de scholengemeenschap Veurne-Westkust.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding De school werkt nauw samen met het CLB Veurne Diksmuide - Westkust. Adresgegevens: Vrij CLB Veurne-Diksmuide-Westkust, Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne, tel. 058 31 16 14. Aanspreekpunt voor onze school is maatschappelijk werker Valérie Vanneste, per e-mail te bereiken via onthaalsecundair@vclb-veurne.be.

Activiteiten Naast de lessen en vakgebonden activiteiten (excursies, olympiades, toneelvoorstellingen, gastsprekers, minionderneming) maken nog vele andere activiteiten het collegeleven zo boeiend. Ze zijn in enkele grote categorieën onder te verdelen: · religieuze en bezinningsmomenten · sociale acties, met de werkgroep @aid · sport, zowel middag- als woensdagsport + jaarlijkse sportdag en driejaarlijkse triatlon · Neo, een jaarlijks optreden door leerlingen, met toneel, zang, dans, muziek, acrobatie, woord...


· culturele activiteiten · de buitenlandse reizen naar Parijs (vijfde jaar) en Italië (zesde jaar) · activiteiten van de leerlingenraden, zoals het schoolfeest, kiekjesdag... Voor een uitgebreid overzicht, verslagen en foto’s van al deze activiteiten: zie de onthaalbrochure (KiosK) voor 12-jarigen en de website www.collegeveurne.be.

25


Meer weten? Voor all info, verslagen en foto’s over het schoolleven: bezoek onze bruisende website www.collegeveurne.be of de facebookpagina van de school. /collegeveurne

Directeur: Christof Desloovere, directie@cove.be Voor meer informatie kun je terecht op het secretariaat, elke schooldag van 8 tot 12 uur en van 13.15 tot 18 uur. Op woensdag tot 14.45 uur en op vrijdag tot 16.45 uur.

27


College Veurne

Karel Coggelaan 8 8630 VEURNE T 058 31 14 74 F 058 31 55 16 www.collegeveurne.be info@cove.be /collegeveurne

kleur rood College Veurne = C10 - M100 - Y100 - K10

Profile for Louis Lermytte

Infobrochure College Veurne  

De infobrochure van College Veurne (schooljaar 2019-2020)

Infobrochure College Veurne  

De infobrochure van College Veurne (schooljaar 2019-2020)

Advertisement