Page 1

AT – Kongsholm 2013 Synopsen skal have et omfang på 3-5 sider med 1 ½ linjeafstand. Synopsen skal skrives i to fag som repræsenterer to faglige hovedområder, mindst et af dem skal være på mindst B-niveau. Bekendtgørelsens krav

DU skal

1. Navn, klasse, titel på emnet og angivelse af fagkombination samt niveau.

vælge et emne inden for det overordnede tema: Katastrofer! Kig ressourcerummet igennem, skriv stikord ned og prøv at se, om ikke der ud af stikordene springer et mønster frem, som kan danne grundlag for en overskrift for din synopsis = emnet for din synopsis.

2. Problemformulering (en problemformulering består af en problemstilling samt de tre taksonomiske niveauer).

Vælg de to deltagende fag. Fagene skal repræsentere to forskellige hovedområder. udarbejde en problemformulering: Problemstilling: fx noget du undrer dig over. Hvad vil du præcis undersøge? De taksonomiske niveauer: 1. Spørgsmål på det redegørende niveau. 2. Spørgsmål på det analyserende niveau. 3. Spørgsmål på det vurderende niveau.

3. Uddybelse af spørgsmål på de taksonomiske niveauer.

4. Konklusion – kort opsamling - på spørgsmål stillet på de taksonomiske niveauer. 5. Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder, der er relevante i arbejdet med problemstillingerne.

6. Den overordnede konklusion relateret til problemformuleringen – herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse. 7. Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. 8. Litteraturliste

Problemformuleringens udformning skal afspejle de deltagende fag. NB: det er muligt, at du udarbejder de taksonomiske niveauer først og senere kobler problemstillingen på, når du har sat dig bedre ind i emnet. Uddybe de spørgsmål du har stillet på de taksonomiske niveauer. Her skal du stille en række spørgsmål, der gør dig i stand til at svare på de spørgsmål du har stillet på de taksonomiske niveauer og dermed problemstillingen. Sørg for, at du også inddrager dine metodeovervejelser her og gennem eksempler viser metodens/metodernes anvendelse. Det er her fagenes kernestof afdækkes. Her skriver du altså i faget. sammenfatte de konklusioner, du er nået frem til som følge af arbejdet med de taksonomiske niveauer. Redegøre for, hvordan du har arbejdet med fagene og diskutere fagenes metoder og teorier – videnskabsteori inddrages her, hvor der ikke skrives i, men om faget. Det er vigtigt, at du viser hvordan du præcist har arbejdet med metoderne. Du skal altså ikke blot fortælle generelt om fx den humanistiske metode, men vise helt konkret, hvordan du har anvendt de humanistiske metoder i forhold til det materiale du har arbejdet med i denne synopsis. Husk også at belyse, hvilke begrænsninger dine valgte teorier og metoder har. Udarbejde en konklusion, der indeholder en sammenfatning af din konklusion punkt 4 og dit metodeafsnittet punkt 5. Du skal besvare problemformuleringens problemstilling. Her nævnes de nye indfaldsvinkler (spørgsmål til videre undersøgelse), som arbejdet med synopsen bød på. Perspektivere til problemstillinger fra tidligere AT- emner indholdsmæssigt og/eller metodisk. Materiale fra ressourcerummet (litteratur og Internet adresser). Vigtige www. papirer kan vedlægges i kopi.

1


AT – Kongsholm 2013

FORSLAG TIL HVORDAN DU KAN OPSTILLE DIN SYNOPSIS Forside: navn, klasse, titel på emnet og angivelse af fagkombination samt niveau. Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Side 5

Problemformulering Overordnet problemstilling 1. Spørgsmål på redegørende niveau 2. Spørgsmål på analyserende niveau 3. Spørgsmål på vurderende niveau

1B: Underspørgsmål + besvarelse

3B Underspørgsmål + besvarelse

Metodeoversigt Beskrivelse af anvendte metoder inden for fagene ----------------------

Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten.

Konklusion Sammenfatning af delkonklusioner og metodeafsnittet. Du skal besvare den overordnede problemstilling + spørgsmålene på de tre taksonomiske niveauer og formulere spørgsmål til videre undersøgelse.

_________________

Væsentlige problemstillinger 1. Spørgsmål på redegørende niveau: 1A: Underspørgsmål + besvarelse

___________________ _______________ 2. Spørgsmål på analyserende niveau: 2A Underspørgsmål + besvarelse 2B Underspørgsmål + besvarelse

______________ 3. Spørgsmål på vurderende niveau: 3A Underspørgsmål + besvarelse

Konklusion på de væsentlige problemstillinger Sammenfat kort de konklusioner du er nået frem til efter arbejdet med problemstillingerne . _______________

Litteraturliste

-------------------------

NB! Antallet af underspørgsmål på hvert taksonomisk niveau kan variere fra projekt til projekt. Det samme kan fordelingen af besvarelserne på de fem sider. Metodeafsnittet kan også med fordel komme først i opgaven, det afhænger af fag og projekt. HUSK AT PERSPEKTIVERE TIL TIDLIGERE AT-FORLØB!

2

AT-Synopsis forslag til indhold  

Oversigt over hvordan en AT-synopsis kan stilles op og hvad den skal indeholde.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you