Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel

Page 1

Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

1


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

VOLKSLIEDJES uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel Waarschuwing: niet al de onderstaande liedjes zijn van een hoog intellectueel of zedelijk niveau. Daarom zijn ze ook geen kleinkunst maar “slechts” volksliedjes. Ze werden ook niet in de Opera gezongen. Hierna volgen (en dat er nog vele andere mogen komen): 1. De kater van den Berg 2. Het lied van den Boerentram, den L 3. Schrikkelijke misdaad te Steenhuffel bij Londerzeel 4. Het laatste nieuws van Londerzeel – Hoe men vaart als men trouwt 5. Het laatste nieuws van den Berg 6. De Vuilbeek op de Elst 7. Steenhuffel bekomt 8. De Autobus 9. Fiat Lux (en er was licht) 10.Het lied van Leireken (onvolledig) 11.Marie Blondine (onvolledig) 12.Huwelijkswensen 13.Bij het huwelijk van Jef en Marie of Zjang en Sofie 14.De Scharesliep 15.Dokter Grijzenbaard 16.Kinder-aftelrijmpje uit Steenhuffel 17.Kinderliedje voor als het sneeuwt 18.Bij de komst van de Greef van Halfvasten De volgende volksliedjes komen uit het (Nieuw) Vlaamsch Repertorium van Eduard Van den Eede (Warke van Amerika) en Cornelius De Vos (Nelen Krik) 19.De wonderbare vischvangst in de Buggenhoutsche Putten 20.De grootsten ’t meest (of de hedendaagsche gebeurtenissen) 21.Nalatenschap van nonkel Pee 22.Eeten in de maag, de toepassing der X stralen 23.Zemelen voor al de wijken 24.De verkeerde wereld 25. In Belgique 26.De Soepmarche 27.De Kooltjesmarche 2


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

28.Tist plattekeis 29.Pakt ook iets 30.27 La Chenterie 31.‘t Langst leve ’t al, of de samenwerkende menschenfopperij 32.De Vlaamsche Leeuw (een waarschuwing aan den Duitsch) 33.De Gazet 34.Gabriella (Romance Historiek) 35.Oorlogswee 36.Stap het af (kluchtlied)

3


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

1 De kater van den berg Woorden: Jean Roelants “Keunink” Ingezonden door William Van Hemelrijck, met de toestemming van de eigenaar van het copyright en met de volgende verduidelijkingen. Hierbij als hulde aan Jean Roelants, beter gekend als "Keunink", het lied van "De kater". Volgens de verhalen van vroeger, heeft alles zich afgespeeld in de "stamenee" van Floren Van Moer, vroeger Patatestraat, thans Bergstraat, tevens het laatste huis van Wolvertem. Omdat hij "garde" was, was er geen argwaan vanwege de genodigden, die dachten een lekkere haas of konijn in de pot te vinden. "Toinke èèt" of Toon Wijns had zijn bijnaam gekregen omdat hij erwten ophaalde voor een groot voedingsbedrijf, hij woonde in het laatste huis van Londerzeel in een veldbaan aan "Den Berg" Pol van miekes, of Leopold De Donder, woonde in de Valkebeekstraat in Westrode en was dokwerker. Chalen van den dikken was een jonkman en woonde aan de kruisweg, omdat hij ooit in de koers had gereden, werd hij ook "Binda" genoemd naar de beroemde Italiaanse renner. Eevenals "Keunink" zelf, was hij wipschutter. René Van Moer woonde in de Bergstraat, was geen familie van Floren. René Van Nuffel woonde met zijn vrouw, Roza van Gucht in de Bergstraat, hij kwam uit de "Vlaanders" en werd genoemd naar zijn vrouw, zij zijn in het liedje "Van Gucht en wijf" Gust Verdickt, vrijgezel, woonde bij zijn zuster in de Bergstraat en was landbouwer, later toen zijn zuster trouwde, verhuisde hij mee naar de Mechelse steenweg. "Keunink" zelf, voluit, Jan Baptist Roelants, gehuwd met Bertha Maria Spruyt, woonde aan de Mechelse straat, maar ik heb hem altijd gekend als goeie buur toen hij woonde in "'t stroikke van Meulekesbaës, thans Rozenstraat in Klein Holland. Ik mocht als kleine snotter met hem mee als "Paieleraëper" naar de wipschieting. Hij zong graag en goed, dikwijls met een roephoorn om zijn stem verder te doen dragen. Zijn bijnaam had hij te danken aan het feit dat hij meermaals schutterskoning is geworden op zowel liggende als staande wip. Op de hoge wip heeft hij het zelfs tot keizer gebracht, en mocht met fierheid de eeuwenoude "breuk" dragen. 4


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Het "Lieke van de Kaëter" heb ik gekregen van "Ninni", zijn dochter, die terecht fier mag zijn op haar vader; moest hij in deze tijd leven, was hij zeker een bekend kleinkunstenaar geweest. Bedankt, Ninni van Keunink! 1 Kom vrienden luistert naar mijn lied, miang Naar wat er op den berg weer is geschied, miang Het was voorwaar een wrede toer, het is gebeurd bij Flore Van Moer Refrein Miang, miang, miang,- miang, miang, miang 2 En Flore Van Moer zijne kater moest dood, miang Hij vond dat beest zo wondergroot, miang Zij sneden dat beestje fijn kapot, en ’t moest daarachter in de pot Refrein Miang, miang, miang,- miang, miang, miang 3 Heel de geburen was tevree, miang, Over zo’ne goeie diner, miang ‘k Was ook ne keer tot daar gegaan en dat rook mij toch zo aangenaam Refrein Miang, miang, miang,- miang, miang, miang 4 En ieder die dat niet ’n wist, miang Die was daarin toch zo vergist, miang En ze vonden dat vlees zo “wonderklaën” En Juul van Miekes vroeg “kabbernaan” Refrein Miang, miang, miang,- miang, miang, miang 5 En ‘t schoonste van de zaak da was, miang Chalen van den dikke die maakte ambras, miang, Daar stond de soep met de poten d’er in, En hij vond dat niet naar zijnen zin,

5


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Refrein Miang, miang, miang,- miang, miang, miang. 6 René van Moer en Van Gucht zijn wijf, miang Die sloegen die’n kater in heule lijf, miang Ze vonden dat vlees zo wonderstraf En likten duimen en vingeren af Refrein Miang, miang, miang,- miang, miang, miang. 7 Een man met tranen in ’t gezicht, miang ‘k Zal hem maar noemen, ’t was Gust Verdickt, miang Die zei “dat vlees is niet veel waard”, en Flore Van Moer gaf hem de staart Refrein Miang, miang, miang,- miang, miang, miang 8 En die dat liedje heeft gedicht, miang Die trok er nog het viest gezicht, miang Dat was de keunink van aan den berg, dat ventje is altijd zo erg Refrein Miang, miang, miang,- miang miang miang 9 En om het sluiten van dit lied, miang Vrienden eet nooit van een kater niet, miang Want zijde gij nuchter of zijde gij zat, ze roepen altijd achter uw gat Refrein Miang, miang, miang,- miang, miang, miang

6


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

2 Lied van den boerentram den “L” Ingezonden door William Van Hemelrijck met toestemming van de eigenaar van het copyright. Woorden: “Keunink”

Op de wijze van Cheerio

1 Ik zing nu een lied van den boerentram Den L dat is zijne naam, ‘t is waarlijk een schande hoe dat het er gaat, er wordt veel over gepraat, doch die heren gebaren, het gaat hen niet aan, alwaart moeten er honderden staan. Ze weten dat we moeten, Pas op voor de boeten, Maar de rest trekken zij zich niet aan! Refrein Op den L, op den L, Daar is het van tijd toch een spel, Duwen en stoten, ge moest dat eens zien, Bijzonder op den tram van vijf uren en tien Op ’t platform en dan menige keer, En van binnen dan ook evenzeer Dagelijks controleren, om ons te koeioneren Betrouwen dat doen z’ons niet meer. 2 Van in den départ, zo vol als een aar, Waar moeten de anderen nu staan? En in Wolvertem, daar staan ze te gaap Hang er u maar aan ’t is plezant zo’n reis en dan die van Meis bidden en smeken: schuift aan want ieder bolt geire maar ’t is geen affaire maar dat trekt den tram hem niet aan.

7


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Refrein Op den L, op den L Daar is het van tijd toch een spel Duwen en stoten, in ’t vroeg en in ’t laat Amai, als er enen op uw tenen staat Op ’t platform, in ’t hoeksken d’amour Daarvoor staat de jonkheid op loer Hoe dichter, hoe liever Maar ze hebben genen iever Alwast hangen z’er buiten aan.

8


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

3 Schrikkelijke Misdaad te Steenhuffel bij Londerzeel Ingezonden door Francis Hallemans - Drukkerij C. Brat, St.-Antoniusstraat, 6, Antwerpen Tel.: 202.39

Woorden M. Rombauts

Wijze: De meid van de straat.

1 Kom brave lieden aanhoort mij eens aan Hetgeen er nu weer is gebeurd Wat hadt toch die man hier op aarde misdaan Waar iedereen helaas om treurt Hij werd daar zoo wreed van zijn stengel gerukt Door smart en door wee gaat eenieder gebukt. Refrein En gij lieden begrijp want 't is toch wreed Als men hier op aard' wordt neergeveld Want helaas 't is den drank die daar met geweld Doet plegen zulke daad,' begrijpt mijn woorden wel Als 't gedacht door den haat dan is bezield Zaait men niets hier op aard' dan verdriet 't Doet helaas iedereen zulk een hartpijn Z'oon barbaar bestaat niet meer. 2 Hoevelen lijden thans niet op d'eez aard Als men door den haat is bezield Dan weet men niet goed wat men daar soms begaat Men zaait niets dan leed in 't verschiet En ziedaar gij ontrooft daar den vader zoo teer Aan kinderen en vrouw; helaas wat een hartzeer. 3 Waarom gij man pleegdet gij die daad Daar 't leven op aard is zoo zacht Was dan ook uw leven voor U niets meerd waard Door iedereen wordt gij veracht Gij brengt twee gezinnen in pijn en in smart O wee daar had niemand hem hier aan verwacht.

9


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

4 Het laatste nieuws van Londerzeel Hoe men vaart als men getrouwd is Overgemaakt door Kamiel Maes, Londerzeel Woorden: ? Gezongen door: Gustaaf en Jean Baptist Moortgat Op de wijze van Bonpapa 1 Luistert vrienden ik ben dichter Wilt mij goed verstaan ’t Geen ik zing is waar ieder vindt het toch zoo raar g’Hebt veel jongens die gaan vrijen Al zijn ze maar achttien jaar Maar ze denken nooit aan geen gevaar G’Hebt Wannes en Sofie Nonkel met zijn Katrien En ik ken er nog twee En iedereen zingt toch wat mee Refrein Voor het vrijen aan Gaat men langs de baan Daar kunt ge elkander toch zoo goed verstaan En wij spreken dan te saam van minnen En ik zeg mijn liefste vriendinne Och mijn suske klein Zeg mij die liefde fijn Denkt er aan en wil verstaan Dat wij worden man en vrouw Dat wij voor eeuwig zijn uit de kou 2 Wij waren fijn afgesproken Voor het huwelijk Ja ik en mijn vriendin Ik stond in haren zin 10


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Want thuis gekomen Vroeg ik seffens aan papa Mag ik nu al nemen een goede vrouw En papa vroeg sebiet Gij vrijt zeker toch niet Jawel, sprak ik met vlijt z’Heeft mij toch langzaam verleid Refrein Voor het vrijen aan Gaat men langs de baan Daar kunt ge elkander toch zoo goed verstaan En wij spreken dan te saam van minnen En ik zeg mijn liefste vriendinne Och mijn suske klein Zeg mij die liefde fijn Denkt er aan en wil verstaan Dat wij worden man en vrouw Dat wij voor eeuwig zijn uit de kou 3 Op den dag dat ik ging trouwen Waren er vele die mij zei’n Zeg Susken opgepast, ze hebben u daar vast Maar ik dacht toen bij mij zelve Dat z’hier jaloers zijn Maar ik zeg dan eens getrouwd Is zij voor mij En iedereen zag mij aan Daar op mijn huwelijksbaan Dat het niet lang zal duren Of dat ik moet lopen gaan Refrein Voor het vrijen aan Gaat men langs de baan Daar kunt ge elkander toch zoo goed verstaan En wij spreken dan te saam van minnen En ik zeg mijn liefste vriendinne Och mijn suske klein Zeg mij die liefde fijn Denkt er aan en wil verstaan Dat wij worden man en vrouw Dat wij voor eeuwig zijn uit de kou 11


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

4 Zie vrienden ge kunt begrijpen Hoe ik heb afgezien Ik sliep geen uur of vier op n’en dag of tien ’s Morgens vroeg moest ik gaan werken Daar stond niemand op En ’s avonds als ik thuis kwam Was ’t gegrol En dan voor mijn dessert Moest ik gaan slapen in de serre Maar ziet, van al dat gegrol Ik heb er mijne buik van vol Slotrefrein Hoort eens groot en klein Hier is mijn refrein Dat er in Londerzeel ook slechte vrouwen zijn Eens getrouwd dan krijgt g’al wat sneren Dat ge soms ’t bloed Van uw gezicht kunt vegen Daarom zeg ik hier, neem een goed gedacht En wilt gij toch eens goed verstaan Als ge trouwt met een vrouw Die ook niet veel houdt van jou Jongens opgepast, onthoudt het goed.

12


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

5 Het laatste nieuws van den Berg Overgemaakt door Kamiel Maes, Londerzeel Woorden: Jean Roelants “Keunink” Gezongen door: Gustaaf en Jean Baptist Moortgat - Op de wijze van ? 1 O vrienden luistert naar mijn lied Wat dat er aan den Berg weer is geschied Gebeurde op een zondag in de nacht Wie had er zoo een toer al uit bedacht Ik zing het vrij, ik zelf was er bij Refrein De Spin lag met goed gedachten Naar Jeanne van den Docks te wachten Een Misteenget van achttien jaar En hij was zo zot van haar Roelants, gaat ze eens halen Ik zal er u voor betalen Want ik heb haar toch zo lief Zoo een lief dat is mijn beste gerief 2 Ik kwam er dan met haar zoo aangegaan Spin had zijn venster laten open staan Gelijk hij dat hoorde dat zij daar was Alles was seffens wel van pas En op één twee drie hoorde ik dat hij zei Refrein Mijn schat kom in mijn armen Ge wilt u wel verwarmen Van door de venster in dat bed Hij was er zoo mee opgezet Hij dacht al in zijn eigen Ge zult het hier gaan krijgen Ik schoot me daar in een lach Als ik de Spin daar bezig zag 13


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

3 Een ogenblikje bleef ik daar wat staan Ik zag zijn benen en zijn gat de lucht in gaan Met heel zijn lichaam deed hij er zoo geweld En geenen minuut heeft hij daar op verspeld Roelants gaat aan, wat wilt gij hier blijven staan Refrein Mijn schat kom in mijn armen Ge wilt u wel verwarmen Van door de venster in dat bed Hij was er zoo mee opgezet Hij dacht al in zijn eigen Ge zult het hier gaan krijgen Ik schoot me daar in een lach Als ik de Spin daar bezig zag 4 En vrienden, voor het sluiten van mijn lied ’t Is erg als ge in den donker niet goed ziet maar was me dat toch zoo een onnoozel kwast hadt hij nu nieverans niet aan getast wat heeft hij nu bekuist altijd in Juul zijn vuist Vrienden ge moogt het weten Hij heeft bij een raar gezeten

14


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

6 De Vuilbeek op de Elst Al in de 2de helft van de 19de eeuw was de gemeente Steenhuffel van plan om de Vuilbeek, daar waar ze de Elst (Jozef Van Doorslaerstraat) oversteekt en verderop, richting Leireken, te overwelven. Dat kwam omdat de voetweg (toen overmoedig rue de l’Eglise geheten) daar snel onder water liep maar vooral omdat de speelplaats van de gemeenteschool over de gehele lengte tegen de beek kwam. Het metsen van een afsluitmuur op borsthoogte was echter goedkoper. Toen in 1890-1891 een splinternieuwe gemeenteschool aan de andere kant van de Elst in gebruik genomen werd, had het probleem overigens het grootste deel van zijn urgentie verloren. Uiteindelijk werd dit deel van de beek pas omstreeks 1935 overwelfd. Het lied hieronder moet van ca 1931 dateren. Overgemaakt door de familie Geeroms Woorden van Sus - Op de wijze van Jan Platbroek 1 Als de schoonste aller straten is de Elst alhier geroemd, op zoo vele kiesplakkaten staat de naam er van genoemd. 2 Menig keer kon men dan lezen, als het tegen kiezing kwam, dat het anders zou gaan wezen; doch dit bleef maar kiesreklam. 3 Deze beek te overwelven, leggen dan een schoon kassei; zulk een werk, het spreekt van zelven miek dan alle menschen blij ! 4 Doch dit bleven schoone droomen tot op heden onvervuld, waar men kiezers – zonder schroomen – ja nog menig jaar mee kult.

15


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

5 Al zoo menig heeft gevonden Daar een schoon welriekend bad, kwam hij daar in d’avondstonden als ons licht weer parten had. 6 Ook de brug heeft hare kuren, en gaat drijven op het nat, als geteerd wordt bij de buren, en zoo menig man is zat. 7 Daarom beste Elstenaren, blijft maar trappen in het slijk, binnen ettelijke jaren, zijt ge eenen steenweg rijk..

16


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

7 Steenhuffel bekomt In Malderen was de firma De Decker-Van Riet (Kaloe) al een poosje actief met een busvervoerdienst toen Louis Van den Bossche en zijn schoonbroer Livien Meert in Steenhuffel “Cars Lux” oprichtten. Er ontspon zich een hevige strijd tussen beide firma’s om licenties voor het uitbaten van buslijnen te krijgen. Het was Cars Lux die 6 keer per dag van Steenhuffel (zaal Sportpaleis in de Statiestraat) via Merchtem en Wemmel naar Brussel mocht rijden (ze mochten ook 6 keer per dag terugkomen). Dat deden ze tot in 1940. Toen verhuisde de busmaatschappij naar Merchtem waar ze het nog een poosje heeft volgehouden. Het lied hieronder (en ook dat daarna) verwijst naar de concurrentiestrijd tussen Lux en Kaloe. Het pensionaat, waarvan sprake, was de kostschool voor jongetjes die toen in het nieuwe klooster van Steenhuffel (aan het monument) bestond. Het lied dateert van 1931. Overgemaakt door de familie Geeroms Woorden van Sooi - Op de wijze van “De Paraplu” 1 Wat groote eer! Een druk verkeer is bij ons ingevoerd! in ’t stille doode dorpje, dat nimmer heeft geroerd, bolt nu charmant en heel plezant de schoone “Lux” voituur en “Kaloe” zijn geel-bruine. Wat zegt ge daar van bruur? Is ’t niet royaal en joviaal lijk voor ne generaal! Refrein Hola “Lux”! Hou “kaloe”! G’ hebt uw hand maar uit te steken! Hola “Lux”! Hou “Kaloe”! Stoppen, ingaan, deurken toe!

17


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

2 Wonderlijk is ‘t! hebt g’ een gemist niet spoedig weggemuist, want binnen vijf minuten komt d’ ander aangesuisd. En kijk nu goed En houd uw moed met beide handen vast, want dees wil d’ ander kloppen, en koerst dat alles krast! Maar evenwel daar gaat de bel! ’t Refreintje luidt zoo wel! Refrein Hola “Lux”! Hou “kaloe”! G’ hebt uw hand maar uit te steken! Hola “Lux”! Hou “Kaloe”! Stoppen, ingaan, deurken toe! 3 Een goed kalant die rijdt naar ’t land, ook boerin en masseur, die bollen tot in Brussel, of Osselt aan de Sjeur. Voor ’t pensionaat een volle straat, den zondag van ’t bezoek: veel heeren en veel damen voor ’t zoontje met nen koek; en heel kontent zwaait ieder vent ’s avonds aan ’t monument: Refrein Hola “Lux”! Hou “kaloe”! G’ hebt uw hand maar uit te steken! Hola “Lux”! Hou “Kaloe”! Stoppen, ingaan, deurken toe! 4 D’ oprechte wensch van ieder mensch die zijn profijt bemint: is dat ze blijven bollen zoo dapper als de wind; dat geen van bei, wie het ook zij, 18


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

alleen rijdt op de baan, want die kon ons dan stroopen en plukken lijk nen haan! Toe bol maar vrij gij allebei, dan roepen wij zoo blij: Refrein Hola “Lux”! Hou “kaloe”! G’ hebt uw hand maar uit te steken! Hola “Lux”! Hou “Kaloe”! Stoppen, ingaan, deurken toe!

19


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

8 De Autobus Overgemaakt door Frans en Monique De Smedt-Van de Voorde Woord van Frans, Wijze Vader Adam - Drukkerij L. Cornelis, Steenhuffel. l Steenhuffel is met rappe schreden ja vooruit gegaan, want niemand wil van onze boeren nu te voet nog gaan, zelfs "Leerken” heeft gedaan, da's prullerij gewis, nu men galant kan rijden met een autobus! Refrein Ja ja met d' autobus (bis) Men kan met "Lux”, naar Brussel toe of "Kaloe,” 2 Het zijn toch rare dingen waar men nu van hoort, men heeft slechts op te springen om te rijden voort! al is 't om naar de kerk, of naar de school te gaan, of ook al naar zijn werk of naar zijn land te gaan. 3 Per autobus gaan trouwen hoort men ook al van in onze vlaamsche gouwen stede van gespan. En 'k wed dat binnen kort als einde van het sport, men nog per autobus heel schoon begraven wordt! 20


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

4 Naar cinema en theater rijdt nu menig boer, al ligt de helsche sater daar steeds op den loer! want wie daar henen gaat, hij weze jong of oud, heeft zulk een Brusselreis hem vroeg of laat berouwd! 5 Zit gij te veel gedrongen, trapt men op uw teen, of doet ge vieze sprongen als ge zit alleen. wees toch altijd gereed, al rijdt ge nog zoo snel want anders komt ge zeker spoedig in de hel. 6 Om 't meeste volk te voeren vechten er nu twee, wat komt van zulke toeren zagen wij alree. Maar voerde een van bei ons naar den hemel toe we gingen met "Lux” mede of ook met "Kaloe”,

21


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

9 Fiat Lux (en er was licht) Daar waar Londerzeel al in 1900 straatverlichting had en Malderen op het einde van de eerste wereldoorlog of kort erna, is Steenhuffel wat minder voortvarend geweest om de moderne tijd binnen zijn grenzen toe te laten. Ook volgend lied dateert uit 1931 of daaromtrent. Het decor van de gebeurtenissen is weer de Elst (Jozef Van Doorslaerstraat). Dree de blokmaker die, bij manier van spreken de straatlichten uitdeed als hij zijn machine aanzette, was André De Caluwé. Hij woonde tegenover de school. Overgemaakt door de familie Geeroms Woorden van Sjarel - Op de wijze van “Janneken Van Amsterdam” 1 Alles gaat hier in ons dorpje sedert lang per electriek: Ja ’t is strijken, ja ’t is wasschen en ’t doet draaien ’t mekaniek, ’t beren, ’t dorschen doet men niet meer met de hand en electrieke schoenen worden mode in gansch het land. Refrein Rik tak tik tak rik tak tik tak, alles gaat per electriek Rik tak tik tak rik tak tik tak, ieder vindt het toch zoo chik. Rik tak tik tak rik tak tiere, ’t dient nu voor ieder zaak zelfs de kleine kindjes wiegt men er al mee in slaap. 2 Maar dat doen draaien van machienen is toch soms ambetant, zoo helpt het blokken maken ’t licht vaak naar den eenen kant want telkens “Ree” een bloksken 22


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

zaagt op ’t electriek machien krijgt ’t schoone licht zijn parten en men kan er niet bij zien. 3 Rik ..... “Ree” zit op ne weer ’t licht aan, ’t licht uit, ’t licht aan, ’t gaat zoo keer op keer Rik ..... ’t wordt weer zoo klaar als juist er voor want ’t harde ruwe bloksken is er heel en al nu door. 4 En zoo viel ’t voor dat men weldra aan het klagen ging, want altijd was ’t te donker om te doen ’t zij welk ding en eindlijk is ’t er van gekomen van een nieuw kabien zoodat men elk nu goed van electriek-licht kan voorzien. Rik ..... ’t licht brandt evenzeer zonder schokken falen zit de “Ree” ook op nen weer Rik ..... ’t blijft altijd even klaar als juist ervoor ’t zij ’t bloksken er in is of er reeds geschoven door. 5 In Steenhuffel wordt dra alles met d’ electriek gefabrikeerd want ge moet weten ’t wordt geheel geelectriseerd en dit wordt verkregen tot eenieders groot plezier na schrikkelijk veel gehaspel met ons lief gemeentebestuur. Rik ..... overal is electriek ja in d’ huizen, op de straten is ’t licht magnifiek ons gemeente is ver vooruit en wie weet wat al goed er daar verder nog uit spruit. 23


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

10 Het lied van Leireken Ingestuurd door Louis De Boeck Woorden: Onbekend Op de wijze van ? 1 Leire komt va veire mee zijn gat vol steire Leire komt zo dicht dicht dicht mee slecht licht licht licht

(Wie bezorgt ons de rest?)

11 Marie Blondine Ingestuurd door Louis De Boeck Woorden: Onbekend Op de wijze van “Lambeth walk” Marie Blondine dee e verken dood Jeanne van da neufes kreeg ne poot en Mans Chassée kreeg het sjeike mee

(Wie bezorgt ons de rest?

24


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

12 Huwelijkswensen 1 Hedenmorgen hebt ge voor de wet Uw handteken in ’t boek gezet Het was gebeurd voor ge het wist De huwelijksboot werd niet gemist 2 Voor het altaar werd u het ringske aangedaan Ook deze mooie ceremonie die is zo gauw voorbij gegaan Toen buiten de kerk werd ge hartelijk gekust En ge deed uwe eerste stappen samen, fier en zelfbewust 3 En nu vanavond neemt ge uw bruidje op En draagt ze in uw nestje binnen Ge slaat de nagel op de kop De huwelijksvreugde kan beginnen 4 Alvorens te wippen in uw bed Stort dan een warm schietgebed Als ge dezen avond zult staan in vliegende vaan Gedraagt u dan als een goede haan Doe wel en zie niet om - Zie wel en doe niet stom 5 Nu gij beiden zijt man en vrouw Blijft elkander lief en trouw Trek nu maar aan het nieuwe belletje En amuseert u goed in het fijne spelletje 6 Proficiat aan bruidegom en bruid ’t Jonge leven is nu uit ’t Is nu werken en vergaren In den donker en den klaren En zorgen dat in ’t muitje Komt een vet en mollig guitje 25


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

13 Bij het huwelijk van Jef en Marie of Zjang en Sofie Woorden: Onbekend (naar Vergilius) - Op de wijze van ? De voornamen van het bruidspaar kunnen naar wens gewijzigd worden 1 Marie ge hebt een bootje Jef gij hebt een mast Vandaag moogt ge varen En morgen ligt ge vast 2 Als Jef goed kan mikken En Marie goed kan slikken Dan zal ze rap verdikken 3 Jef spreekt vandaag niet teveel over het kippen Maar geef vanavond maar katoen Van onder uw slippen 4 Vogels fluiten buiten Regendroppen kleppen Niets zal u storen Want ge zult het niet horen Zo is eenmaal de voet Van huwelijksbed 5 Dat de muggen u niet storen De geburen u niet horen Bij het volbrengen van uw plicht Dezen avond zonder licht

26


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

14 De Scharesliep Ingezonden door William Van Hemelrijck - Niet exclusief Londerzeels, maar zeer populair. 1 Ik ben van iederiën gekend, Ik ben ne scheireslèper Mijn stielke’n ben ik goe gewend Van mij is elk kontent En zien de vraave mij oep straët Ze roep’n Jef de sleèper Ze weet’n altai dit of da En iederiën bringt mij wa En ik roep alom Dèn hoëre ze da’ik kom Refrein Scheiresliep, scheiresliep, en ik laët mai wilken draaien, En ik laët main hielkes zwaaien Scheiresliep, scheiresliep, en ik was maër achtien jaër, As ek’al bij de maskes sliep! 2 En ek weur deu iederiën bemind Da zien ek alle daëgen ‘k draai mijn willeken gauw gezwind, en rap gelijk ne wind komt er mij soems en aardig wijf, ze zen gedureg rond me lijf maë dèn est een gekijf en ik roep alom, dèn hore ze dadde ‘k kom Refrein En kom ek thoeis bij mijn vraa Die zie me toch zoë geir’n Zet ek mij in ’t hoekske van de schaa Zie vraak’n lief, hie es het geld; va mèss’n en va scheir’n Er weud gereikerd en geteld, en gaa naë ’t bed gesneld Ik leg me neé, maë ‘k roep ièst nog ne kiè Scheiresliep, scheiresliep ‘k was maë achtien jaër, as ek bij de maskes sliep! 27


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

15 Dokter Jan den grijzenbaard Niet exclusief Londerzeels, maar wel zeer populair in onze streek, vooral in het grensgebied van Steenhuffel en Malderen met Buggenhout, waar een dokter Jan met een grijze baard op het einde van de 19 de en het begin van de 20ste eeuw met zijn sjees huisbezoeken aflegde. De eerste regel van de eerste strofe van het lied “ik ben de dokter Grijzenbaard” werd hier dan ook gewijzigd in “dokter Jan de grijzenbaard”. Meer dan de eerste strofe en het refrein kende men hier waarschijnlijk niet. 1 Dokter Jan den grijzenbaard Wize wize wis, bom bom! 'k Genees de ziekten aller aard Wize wize wis, bom bom! 'k Kan maken dat de doove gaat, En dat de lamme mij verstaat Refrein Lirom, larum. lepelsteel! Wize, wize, wis, bom bom! Victoria! victoria! wize wize wis, bom bom fallera! Victoria! Victoria! wize wize wis, bom bom! 2 Den goeden hoofdman Van der Vorst Nam ik drie bommen uit zijn borst Hij stierf er van op korten tijd. Maar ook hij was de schelmen kwijt! Refrein Lirom, larum. lepelsteel! Wize, wize, wis, bom bom! Victoria! victoria! wize wize wis, bom bom fallera! Victoria! Victoria! wize wize wis, bom bom! 3 28


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Te Brussel had ik een kalant, Die klaagde van een hollen tand Ik schoot hem uit met mijn geweer Nu klaagt hij van geen tandpijn meer! Refrein Lirom, larum. lepelsteel! Wize, wize, wis, bom bom! Victoria! victoria! wize wize wis, bom bom fallera! Victoria! Victoria! wize wize wis, bom bom! 4 Ik geef zelfs brillen voor ’t gehoor Echt glas, ik sta daar borge voor Dat mijne kunst effecten doet Dit zweer ik bij mijn doktershoed! Refrein Lirom, larum. lepelsteel! Wize, wize, wis, bom bom! Victoria! victoria! wize wize wis, bom bom fallera! Victoria! Victoria! wize wize wis, bom bom!

29


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

16 Kinder-aftelrijmpje uit Steenhuffel Bron: Joris Vertonghen in “Hortus deliciarum” (onuitgegeven) Tim, tam, Peisegem, Mispelare (Mespelare), Gijzegem, Wies (Wieze); Moes (Moorsel), Hettersoem (Herdersem), Opaaik (Opwijk) en Baregoem (Baardegem).

17 Kinderliedje voor als het sneeuwt Bron: Joris Vertonghen in “Hortus deliciarum” (onuitgegeven) Jesuke schudt zijn beddeke uit, en laat de pluimpjes vliegen; daar zat een heer op zijn kasteel, en liet niet(s) vliegen als witte kaneel.

18 Bij de komst van de Greef van Halfvasten Bron: Joris Vertonghen in “Hortus deliciarum” (onuitgegeven) Greef van half-vasten, wat hedde ge maai gebrocht? Vaaigen en rozaainen, van alle lekkere kost...

30


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

De meest gekende volkszangers te Malderen in de eerste helft van de 20ste eeuw waren Edward Van den Eede (alias Warken van Amerika, zie foto hiernaast) en Corneel De Vos (alias Nelen Krik), de uitbater van café de Dry Ster in de Statiestraat. Ze hadden hun eigen repertorium. Warken zorgde meestal voor de teksten, Nelen voor de muziek. Ze traden met hun “Vlaemsch Repertorium” op tijdens kermissen en jaarmarkten maar men kon ook bij hen terecht voor “speciale Liederen op Muziek en Gedichten” en voor het opluisteren van “Café-Chan-tans, Avondfeesten, Bals, Huwelijk- en Jubelfeesten, enz., enz.” Ze brachten altijd de “Laatste Nieuwigheden” tegen “Gematigde Prijzen”. In drukke tijden, als ze de vraag niet konden volgen, werden hun liederen ook door Petrus Van den Eede en Joseph Janssens gezongen en verkocht. Hierna volgt een selectie van 13 liedjes (19 tot en met 31) uit het omvangrijke oeuvre van deze volkszangers. Gezien hun ouderdom behoren ze nu tot het zogeheten “publiek domein” maar ik wens toch te benadrukken dat ik een deel in het boek “Malderen, dorp onzer dromen” van Marcel Van Doren heb gevonden en dat een ander deel mij door Willy Van den Eede (kleinzoon van) werd bezorgd De bezongen gebeurtenissen hebben zich allemaal tijdens de eerste wereldoorlog afgespeeld.

Warken van Amerika (links), zijn broer Petrus (rechts), en Nelen Krik (aan het harmonium) omstreeks 1930

31


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Nog 2 foto’s van Warke van Amerika (met dank aan Willy Van den Eede) Eduardus Benedictus Van den Eede werd geboren in Steenhuffel op 28/1/1887. Hij was de zoon van Josephus Van den Eede (° Steenhuffel 17/10/1853) en Maria Petronilla De Maeyer (° Steenhuffel 19/8/1849). Op 28/11/1908 trouwde hij in Peizegem met Anna Maria van Laethem. Tot dan woonde hij op de boerderijherberg van zijn ouders. Dat was op de Heide, nr. 10 in Steenhuffel.

In januari 2021 werd ik gecontacteerd door Jan De Vos, een kleinzoon van Nelen Krik. Helaas geen extra liedjesmateriaal maar wel onderstaande familiefoto’s, waarvoor uiteraard onze eeuwige dank.

Marien Corneel De Vos (° Malderen 15 juli 1882, + Buggenhout 20 mei 1955) en echtgenote.

32


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Het gezin van Nelen Krik. Staande links: Clemance de oudste dochter. Zittend, van links naar rechts: Alice, Frans en August.

Willy Van den Eede (kleinzoon van) bezorgde mij ook een aantal nummer die in 1964 door Warken van Amerika zelf gezongen werden (Nelen Krik was toen helaas al 9 jaar wijlen. Van de meeste is de titel helaas niet gekend. Weet iemand zich die nog te herinneren? Deze geluidsfragmenten werden mij bezorgd door Willy van den Eede. De familie Van den Eede blijft de exclusieve eigenaar ervan. De Kooltjesmarche Klik hier

Nonkel Pee Klik hier

Wonderbare visvangst Klik hier

Titel onbekend 1 Klik hier

Titel onbekend 2 Klik hier

Titel onbekend 3 Klik hier

Titel onbekend 4 Klik hier

Titel onbekend 5 Klik hier

Titel onbekend 6 Klik hier

Titel onbekend 7 Klik hier

Lied van de Spaarclub bij Hoekes - Klik hier

33


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

19 De Wonderbare Vischvangst in de Buggenhoutsche Putten In 1837 werd de spoorlijn Mechelen-Dendermonde aangelegd. Onder meer tussen Malderen en Buggenhout was dat op een verhoogde spoorwegberm. De grond die daarvoor afgegraven werd gaf het ontstaan aan de “Buggenhoutse Putten” die de moderne tijd niet hebben overleefd. In het midden van de vorige eeuw werden ze met huis- en ander afval gedempt. Het volgende lied verwijst naar een misschien wel echt voorgevallen gebeurtenis tijdens de 1ste wereldoorlog. Woorden van: Eduard Van den Eede - Muziek: Corneel De Vos. - 1Het vleesch is zoo. duur en de centen zijn raar En ’t brood is ne meer om te koopen Maar yisch is ook voedsel, ja dat is waar Die word hier gevangen met hoopen In ’t visschen herbaart soms wel veel geluk patiensie doet ook veel ter zaken Want zonder geduld in ne poel of ne put Kunt ge moeilijk aan paling geraken - Refrein O ! wat is het visschersleven Een leven van plezier Het geluk dat lacht U tegen Al vangt g’er juist maar. Vier O ! wat is het visschersleven Een leven van verdriet Als g' op nen dag of negen Geenen enkelen paling ziet. - 2Ik zag laatst een ploeg visschers er waren er tien Gereed.om hun plan uit te voeren Ze zwoeren om samen te scheppen, gezien Den paling op hen lag te loeren Ze schatten den buit zonder mik of ne mak 34


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Gewis op een vierduizend franken Allons ! mannen scheppen en ieder zijn vak Want paling is duur op de banken. - 3De daad bij het woord en eenieder aan ’t werk Besloten hun doel te bereiken Ne poel uit te scheppen zoo groot als een kerk! Da moest zonder dammen of dijken De stralen der zon het schrok hen niet af De moed op 't gezicht lag te lezen En wie dierf klagen bekeek men voor laf Zijne paling werd spoedig geprezen - 4De mare der visschers was spoedig in ‘t rond De vischvangst was pas maar begonnen 'Ze schepten tien emmers in ééne second Per üur zoowel driehonderd tonnen Van (t werken daarvan kregen z’ honger en dorst Besloten een potje te halen Geen blote petatten, geen nuchtere kost De paling moet alles betalen. - 5Het water, het zakte van dag tot dag Een week die was reeds al verschoven En op 's visschers aangezicht glom er een lach Hem dacht, - o ! ik zie hem al boven Den bodem die klom naar de waterlijn De kikvorsch die zong nog een lieken Dat deed er de visschers ook waarlijk geen pijn 't begon al naar paling te rieken. - 6Er kwam dan al spoedig veel volk toegestroomd De liefhebbers kwamen bij hoopen En ieder die gaf zijn adres waar hij woont Om paling te krijgen of koopen, Dat gaf er de visschers ook waarlijk veel moed Als z’ al deze liefhebbers zagen Den hoofdman riep uit: 'k zeg geen ne meer toe De paling begint op te slagen.

35


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

- 7Den negenden dag d'octaaf die was uit 't Geduld was in toppunt gestegen Den hoofdman die riep: 'k en schep ne meer uit Ge moet mij geen part ne meer geven Ik hielp hier maar werken al voor mijn verzet Het was maar om tijd te passeeren Ik geef u mijn deel laat mij onverlet Want paling ik ken eet hem niet geren. 8 Die woorden die troffen als bij donderslag Ieder begreep ras die reden Bij ieder verscheen op ’t gezicht een soort lach Elk stak zijne wapens ter schede Vol hoop trok eenieder al naar zijnen heerd Het vleesch zal zoo dier toch niet blijven En fier sloeg den paling met zijn natten steert Wijl hem riep hé ! ge kunt mij niet krijgen.

Zie ook de audio-versie op deze site

36


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

20 De grootsten ’t meest (of de hedendaagsche gebeurtenissen) Woorden van: Eduard Van den Eede - Muziek: Corneel De Vos. De oorlog brak uit en ik sloeg op de vlucht 'k Was bang van de Duitsche soldaten Bij 't minste lawijd van het oorlogsgerucht Begon ik mijn paksken te maken Ik was spoedig weg en ik was rap gelaän Want 'k pakte zoo wat het gereedste De grooten kwamen van achter aan Want grooten die pakken toch ’t meeste. REFRAIN. Oordeelt eens met verstand ‘t Is juist den kleinen stand Die men weer zet van kant Verlamt… Vergramd . . . BIS Ik dacht achter 't fort daar zit ik vrij Mijn beenen die zullen 't wel dragen De grooten reen mij met karren voorbij Veel grooter ook nog met ne wagen Ik had ook verdriet en was aangedaan 'Maar ‘k stapte toch ook op mijn zeerste De grooten met geld en met eten belaän Die zuchten en jammerden ’t meeste Den slag was gedaan en ieder kwam af Naar huis kwam eenieder geloopen De grooten te vierklauw, de kleinen per draf Per wagen, per kar of per pooten De t' huiskomst was er voor velen te straf Bestolen dat was nog het wreedste Bij klein van de nagel bij groot uit de kas Bij grooten natuurlijk weer ’t meeste 37


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Er bleven hier nochtans veel mannen t’huis Die waren niet bang van de Germanen Toch kropen zij echter in sloot of in sluis En niemand die ’t waagde ter banen De vrouwen die deden ook alle geweld Voor 't voeden en 't melken der beesten Maar kleinen die ook, er niet voor erkend Want grooten die deden weer ’t meeste Het schouwken had ook sinds lang niet gerookt Er was niets meer om van te stoken De kleinen van centen en kolen ontbloot Konden geen patatten meer koken. Ze trokken naar ’t bosch in de klaren dag Ze kapten zoo wat dun en ’t leegste Maar grooten die gingen in donkeren nacht En die zaagden de dikste en de meeste. D’armoede kwam aan en het werd duren tijd Voor kleinen en ook werkeloozen Bestuurders en knechten van het komiteit Loopen zonder te rusten of poozen Ze steken de grooten vooruit in den rang Voor boeren is ’t weer een geldfeeste Ze verkoopen hun tarwe aan 70 frank Z’halen bloem en ze krijgen de meeste Wanneer nu ellende en oorlog zijn heen Dan zullen de grooten verschijnen Hun namen graveeren in plaat en in steen De weldoeners, gevers der kleinen Dan steken ze weer eens een bloem op de mauw Ze toonen hun naam op de leeste Toe vriendje toe, a.u.b. eenen dauw Als ’t oorlog wordt krijgt g’ook van ‘t meeste SLOTREFREIN ’t Verschil tusschen groot en klein Dat zou er niet mogen zijn Bijzonder in oorlogstijd Sta den kleinen bij Wij zwoegen dus uit den nood Wij vragen ’t is om wat brood Maar als ge het opschrift leest De grooten ’t meest. 38


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

21 NALATENSCHAP VAN NONKEL PEE Woorden van E. VAN DEN EEDE (Warreke van Amerika). 1e COUPLET. Gij hebt misschien menonkel Péé wel ooit gekend Maar van zijn testament Weet niemand iets omtrent Hij is gestorven en is naar den hemel heen Dat was zijn beste plan zo’t scheen Want zijn familie groot Zijn er mee uit den nood. REFREIN. Nonkel Péé had een potje gespaard G'heel zijn leven zijn kas goed bewaard Hij had patatten, meel en graan Hij had van alle pakskens staan Nonkel Pee was nen ouwen jongeman Zijn familie was groot, doch ze kwam Naar zijnen dienst per hoed en jas Ofschoon het was Voor nonkel Pee zijn rijke kas. 2e COUPLET. Nonkel Pee die had als groten rentenier Een leven lijk ne pier Nen oven drie of vier En als het vroos dan kroop hij diep onder de jéér Met kas en g'heel’n étatmazéér En 's morgens 'lijk ne mol Kwam nonkel uit zijn hol. 3e COUPLET. Menonkel Pee die was van dienst Commisionair Bagage Chemin de fer Expres of ordinair 't Geen hij verdiende stak hij in zijn meubeljeer 39


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Ofwel in zijn Pitteleer En zo kreeg nonkel ras Een goed gevulde kas. 4e COUPLET Menonkel Pee dat was nog al 'n goeie vent Daarvoor was hij gekend Maar meest toch voor zijn rént Hij was zeer naarstig want hij raapte alles op En kroop er dan mee in zijn kot Maar op een morgenstond Was nonkel ongezond. 5e COUPLET Menonkel Pee was deze keer niet wél te pas En de familie was Benauwd al in zijn kas En zie omdat menonkel Pee niet en verscheen Ze trokken naar den oven heen Maar zie eens sapperloot Nu was hem nog niet dood 6e COUPLET. Menonkel Pee, die stierf na nen dag of acht Maar z' hadden dat verwacht Zijn kas was in de macht En in den oven daar was niets meer te zien De pakskes waren ook gaan vliên Den rouw die was in ’t groot Ze riepen: Hij is dood. SLOTREFREIN. Nonkel Pee rust in vree dag en nacht De familie die schreeuwt en ze lacht De mare liep gelijk een lont Ze kwamen daar lijk uit den grond Zoveel hier, zoveel daar, dit en dat En op 't einde kreeg den hond ook nog wat Want de familie 1e classe Waren alras Best mee Nonkel Pee zijn kas. (opgedragen door de lage familie)

Zie ook de audio-versie op deze site 40


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

22 EETEN IN DE MAAG of de toepassing der X stralen Overgemaakt door Willy Van den Eede. Woorden van E. Van den Eede Aan wie in oorlog kom ik vragen ten antwoord komt hier gauw van pas het eerste schot is naar de soldaten een tweede doorzeeft de werkmansklas gelukkig die kan trotseeren die wreede lijn van 't beider schot o neen hij moet hem niet geneeren met een volle maag en de deur op slot Refrein Want ik zeg dat ik hen beklaag Met hun overgroote maag Ge zult van honger nog kreveeren Als ge d‘X stralen moet passeeren geen gejammer geen gekrog geene leugens geen bedrog zoo een machien dat is komiek dat werkt buiten ’t politiek. Wie zal er winnen of verliezen dat is een vraag van groot belang wie zal verhongeren of vervriezen wie is er voor deze vraag niet bang daarvoor wordt reeds lang gestreden tusschen de rangen klein en groot want op den dag van heden vecht ieder maag om een stukje brood Wilt er eens dit slagveld reporteeren ’t zal zijn een dag van groot verzet Ge ziet patroelies arriveeren met hunnen zak, 't is waarlijk pret de wapens worden daar gewogen 41


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

zoowel de lichte als de zwaar daar wordt getiert, getwist, gelogen die dagen oorlog dat is raar Veel strijders zijn aan ’t reklameeren dat hunne wapens zijn te klein ge ziet hun maag zit vol colere omdat ze daardoor grooter zijn dat is de schuld van d’officieren de stichters van het regiment omdat ze ‘t waarlijk niet bestieren volgens de maag en het reglement Er is iets nieuw tot stand gekomen Het reklameeren is nu vast gedaan uw maag wordt in beslag genomen al is zij licht of zwaar gelaân men zal ze spoedig visenteeren eenieders lot wordt gauw beslist d'X stralen zullen ’t constateeren wat in die maag verborgen is. ’t Zal niet meer gaan lijk vroeger dagen met boeren of 't zij winkeliers want met die keuring van de magen komt ‘t spek tot buiten de pompiers ’t zal zijn zooals ’t machien zal spreken het vraagstuk is nu opgelost en die daarmee niet is tevreden die kan maar doen zijn eigen kost.

42


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

23 ZEMELEN voor al de wijken Woorden van Edward VAN DEN EEDE Vrienden lief luister naar deze woorden Die ik weer in mijn liedje laat horen, 'k Zal er nog eens een rondeke mee maken 't Zijn geen pataten, die zijn te duur... Want de boer heeft ze weeral moeten geven En die luiaards moeten daar mede leven Ook die krijgen dan nog vet Op hun boterham geplet Waarom men daar geen grote boet opzet REFREIN : En dat hoort men alle dagen Altijd morren immer zagen. O die werkelozen hebben 't veel te bont, Hebben ze geen pleksel, dan fretten ze maar str… Boter, wel nom de tonerre 'k Smeer ze liever aan mijn kerre Waar 't niet om de zemelen dat ik net nog laat Ik leverde geeneen pataat. De petrool wordt geput uit de bronnen En daarachter, dan gaat hij in de tonnen En wordt veel om geschreven en gevreven Hij wordt gekregen... voor het publiek. Dag en uur om hem voort te bestellen, "Attend miette" dat is wachten tot ze bellen; Hoed en jas en stijven "kol" Allés stinkt naar de "patrol" Dat is toch veel beter dan benzol. Grote winkels en fabrieken Vragen naar geen "elektrieken" Maar in de kaveten, boerenstal of schuur 43


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Daar is het benzine ofwel slechte "karbuur" Voeremans en smokkeleren Boef ! Z'is uit uw "diks-lanteren" Gaat dan reclameren bij de grote baas "De la compagnie du gaz" Ik bedoel niet hier iemand te benijen 'k Laat eenieder zijn goesting betijen Maar waar zijn nu ineens die sloekeberen Die profeteren van de "chômage" 't Is niet goed, ze verliezen hun "courage" En ze slaan "Quarante-huite" voor deportage Zie ze lopen "attention" Naar 't bureel of telephon: Dezelfde dag "chômeur" en weer patron. Ha-ha-ha ! da's een affaire 't Is gedaan met reclameren Ze hebben 't niet meer nodig, ze willen geen secour En ze kruipen over hun oren in de floer Geld, ook kolen om te warmen Nu ze 't laten aan de armen Ze hebben dikke voeten, 't is er in gezakt... Ze zijn van de lijst geschrapt. Luister naar dit couplet, gij vaste klanten Van fabriek, smokkelaars en speculanten, Want als g'allemaal het fijn d'r moest van weten, van hunne knepen; da's g'arrangeerd. Dagelijks ziet men ze lopen bij elkanderen En de een die gaat kopen bij de andere, En ze doen op "een twee drij" Al overhand 'n lepel bij... Wie het moet betalen: dat zijn wij. 's Avonds, driemaal opgeslagen Wat men 's morgens is Dat is zo maar pikken, publiek uit uwe zak. Van die oorlogsmarchandiese Maken zij zo benefiese En geen enk'le wet dan die hen dat verbiedt: ZEMELEN... EN ANDERS NIET !!!

44


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

24 DE VERKEERDE WERELD Woorden van: Eduard Van den Eede Muziek: Corneel De Vos. Het is tegenwoordig een aardige tijd de wereld is rot en het mensdom is rijk ze lopen en stropen en slaan alles op en zo moet de wereld kapot Ge klaagt uwen nood bij een vriend of gebuur hij trekt een gezicht en ge weet al wat uur ge stuift er vanonder de vriendschap is weg ge moogt mij geloven 't is waar wat ik zeg. Refrein Maar zijn ze van Brussel ofwel ver van hier met veel plezier zonder getier en gij stond te blinken de loeder zei neen ik kan dat niet zeggen lijk als ik dat meen. In de commiteit hebben ze ook al de pert gelijk op de foor of een grote mert 't is suiker en honing, siroop, chocolat ge valt van dien boel op uw gat 't zijn brokjes en klontjes, pudding confituur en thuis bij de vrouw is het mis op den duur ge kunt niet geloven hoe slim dat ze zijn al met hun bonbons in hun fritmagazijn. Refrein De prijs is geregeld de zakken staan klaar betaald ze maar die zoete waar dat is gearangeerd en daarna ondereen kan dat niet zeggen lijk als ik dat meen. Het uur wordt verandert in de zomertijd de dagen zijn lang en de boeren zijn rijk en zie binnenkort verdwijnt ook de noen 45


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

dan zijn er geen vorken vandoen Het brood en de messen die gaan in de laai de mussen die liggen haast dood in de schapraai de pap wordt geleverd ‘t is soep heel den dag ge moogt ervan eten, maar 't vet is er af Refrein De koffïe voor niet de saus goedekoop en op den hoop nog bietsiroop moest ik daar van eten ik sloeg alles meteen kan dat niet zeggen lijk als ik dat meen.

46


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

25 In Belgique Overgemaakt door Frans en Monique De Smedt-Van de Voorde en door Willy Van den Eede. Woorden van Ed. Van den Eede Gedrukt bij drukkerij Aug. Lombaert-Maetens, Merchtem Verkocht tegen de prijs van 0,25 fr. 1e Couplet Wat er in ons Belgique gebeurt en geschied Komt ieder alreeds te bemerken Van Strropers, vervalscher, men hoort anders niet De wereld wordt raar in’t verschiet En zijt gij ‘nen dopper ofwel ‘ne chômeur Men zegt: hij is ’t lui om te werken Ge krijgt een bediening als straatconvoyeur Of anders ge vliegt aan de deur Vagebond... ‘ne luirik Heet men de chômeurs in Belgtique Refrein Want men ziet hoe dat z’hem parlaten Op een week ne kilo pataten Als hij daarmee niet kan doen Goe’d en wel maar ’t is zijn rantsoen Ook nog meel of wel boterhammen Voor ‘nen dag wel twee honderd grammen Daar boven nog soep electrique Dat krijgt ‘ne chômeur in Belgique 2e Couplet Er wordt veel gesmokkeld, er wordt veel geleurd Men heeft dat al reeds in de gaten Ze vullen hun frak of hun jas tot ze scheurd En soms word ’t geel boeltje verbeurd De vrouwen die douwen tot in den corsée Die steken ze vol met pataten En onder hun rokskens gaat ook nog wat mee 47


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

En zoo gaat die vracht naar de steê Groot en klein, dun en dik Pakt den bultentrein in Belgique Refrein Als men ziet die juffers paseere Ik geloof die zien heule peere Langs boven gevuld ‘lijk ‘ne zak En van onder ne g’heele pak ‘k Zeg a maei, dat is een affeere Als ze zoo een spel visenteere Ge moet alles maken publiek Dat is den kontrool in Belgique 3e Couplet De boeren die snoeren ze hebben ’t hier...even Want alles wordt duur om te leven Ze scheppen de marken maar op met den dweil Den wind die komt in heule zeil Ze klagen en schreeuwen, ze maken lawijt Als ze een pataat moeten geven Ze zou’n liever halen van de komiteit Dat was immers weer in ‘t pre..even Ieder weet net als ik Wat de boeren zijn in Belgique Refrein Z’hebben veel maar ’t heet ....ander Al voor hun en niets voor een ander Vraagt hen achter brood of pataat ’t Is te vroeg of anders te laat Hée nog niet genoeg voor zijn eigen Om u van zijn deure te krijgen Hij spreekt toch zoo braaf katholiek Als ge dat maar zijt in Belgique 4e Couplet Er zijn er met duizenden in ons Belgique Die alles vervalschen, bederven Op zolders, in kelders, daar staat hun fabriek Ze maken dien bucht clandestique Ge fret ‘nen boudin of te wel ne sarsies Ge loopt in gevaar van te sterven Want smeersel met bloem dat is nu zoete lies 48


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Ge moet naar ’t gemak entrepries Ook van krijt en mastique Bakken z’hier al brood in Belgique Refrein Het wordt tijd dat ze da beletten Dat de wet haar ook gaat verzetten Die mengelaars zetten in ’t kot Want ’t bedrog dat maakt ons kapot ’t Is uw schuld gij heeren bedriegers Woekeraars, vervalschers en liegers Want door uwen vuilen trafiek Komt de grootste ramp in Belgique

49


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

26 DE SOEPMARCHE Overgemaakt door Frans en Monique De Smedt-Van de Voorde Woorden van Ed. Van den Eede Gedrukt bij drukkerij Aug. Lombaert-Maetens, Merchtem Verkocht tegen de prijs van 0,25 fr. 1e Couplet Soep, mijn vrienden die hier staan Soep, het komt er niet op aan Ge zult gaan horen in mijn lied Soep, voor honderd duizend man Soep, men is jaloers er van Het is precies of z’is voorniet Soep, waarvoor men wordt veracht Soep, waarmee men wordt gestraft Da’s overal ook al geschied Soep, voor jannen ene blageurs Soep, voor doppers en chômeurs Want ge weet dat wel Soep, da’s een spel Refrein Zie ze loopen langs de straat Koketten, arme slooren Liedjeszangers, acrobaat Uitlekkers van teljooren Direkteurs en magistraat Die er een goeie van smooren Vagebond en groote jan Die gaan om soep lijk alle man 2e Couplet Soep is lekker en gezond Soep die maakt uw buiksken rond Ge zult dat rap als g’er op wrijft Soep, is meer dan niemendal Soep verkoopen z’overal 50


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Geen eenen beer die ze nog .... Soep, die komt altijd te pas ... ... .... .... was Ge zoudt niet weten waar ze blijft Soep in ’t vroeg en soep in ’t laat Soep al dat de klokke slaat Want ge weet dat wel Soep da’s een spel. (Refrein) 3e Couplet Soep, te zoet of soep te zout Soep, te eet of soep te koud Daar wordt soms op gereklameerd Soep, van groensel en porei Soep, zoo dik als pruimgelei Die wordt geroemd, gerespekteerd Soep van Beeten of tomaat Soep van avelierenblad Is gauw gekookt en rap verteerd Soep, van alles ondereen Soep, waar ze gaan voor schree’n Want ge weet dat wel Soep, da’s een spel. (Refrein) 4e Couplet Soep, is van vervalsching vrijdag Soep, daar mag veel water bij Ze wordt toch niet gekontroleert Soep, al is ze steke blind Soep, waer men geen vleesch in vind Die is gekookt, verconsomeerd Soep, die dresselt, soep die rookt Soep, die brand of overkookt Die is voorwaar niet goed gesmeerd Soep, langs hier en soep langs daar Soep, die goed is vind men raar Want ge weet dat wel Soep, da’s een spel. (Refrein) 5e Couplet Soep, als ze ten achter blijt Soep, als ge geen soep en krijgt Ge zijt daarvan niet goed kontent .... ... .... .... eel 51


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Soep, hewel in ’t soepbureel Ge vraagt daar een abonnement Soep, Als ge ze dan maar haalt Soep, als ge ze goed betaald Dan wordt ge bij de soep gestemd Soep, voor al wie het benijd Soep, maar z’is van ’t komiteit Want ge weet dat wel Soep, da’s een spel. (Refrein)

52


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

27 DE KOOLTJESMARCHE Humoristisch kluchtlied van het stort – Woord. en muz. Ed. Van den Eede Als er niets meer is in huis Noch geen kolen, noch geen gruis, Ge zijt voorwaar niet goed gestemd. Als het schouwken niet meer rookt Als het potje niet meer kookt Verkeert ge waarlijk in ellend. Vriest het tussen man en vrouw Als ge bibbert van de kou Dan zijt ge arm, al hebt ge geld Er kan dan nog middel zijn Luister dan maar naar mijn refrein En zing met mij in melodij: ha, ha, ha. Een mokken die aan 't ziften was Met ne pé van nooit van pas Ze was in 't geheel niet wel gezind Dat met mij zou beter gaan Ze keek mij aan dat stortig kind Zwart van ogen, roden snoes 'k Dée die juffer ras verstaan Half mol, half poes. Ze volgde mij ook rap gezwind En ze zei aan mij heel zacht: Met u zuft ik dag en nacht 't Was gauw verklapt... ne mol gepakt: ha, ha, ha. REFREIN Allen, allen naar die plein Vooruit met volle krachten Per vélo of met den trein Gaan zuften of kolen vrachten Oud en jong die wilt er zijn Ook zij die vroeger lachten Arm, ook rijk en middenstand Die gaan naar 't stort, naar 't kooltjesland. 53


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Lest zat er ne klant van Gutt 's Morgens vroeg in mijnen put 'k Zeg hebt gij u niet getrompeerd En die vent maakte lawaaid 'k Kom ook zuften voor 't profijt Die Gutt die heeft me gearrangeerd Vijf maal honderdduizend frank Zijn gaan vliegen naar de bank Die Gutt heeft mij geruineerd 'k Zeg, gaat verder kameraad Spoed u of 't is weer te laat En dien Pé... deed wa'k hem zéé: ha, ha, ha. 't Stort dat is van Pier en Jan Van iedereen in het publiek Snugger snops of trulleman Nonkel Pé en tante Trien Zijn daar ook met hun machien Als ge dat ziet dat is komiek Liedjeszanger, akrobaat Muzikanten van de straat Die spelen daar een raar muziek Ook de meisjes pront en net Met een broek aan en een pet, Zuften geland en 't broeksken spant: ha, ha, ha. Kooltjes ziften is ne pak Niet te traag of niet te rap Moet zijn normaal en ook serieus Stenen bijdoen overhoop Kooltjes zuften op den koop Dat is terriblement affreus . Kooltjes pikken met de nacht Da's dieverij, da's krapuleus 't Zij bij dag of 't zij bij nacht Van ne zufter mee Nooit: 't zij oorlog of 't zij vree Eerlijk bij de hand... op 't kooltjesland: ha, ha, ha. Zwart van haar en zwart van huid Zwarte voeten, zwarte snuit Op stort zijt ge dat rap gewend Zwarte benen, zwarte knie'n Zwart ook waar ge 't niet kunt zien 54


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Op stort daar is ook règlement Zwart van honger, zwart van dorst Zwarte koffie, zwart van korst Da's ook gebeurt op die moment Zwart, zo zwart als Piet in 't schouw Liever zwart als grote kou Zwart is geen schand op kooltjesland: ha, ha, ha SLOTREFREIN : Nu den oorlog is gedaan Nu komen er betere tijden . leder trekt zijn schortjen aan Niet zij die ons kastijden Wat gebeurt is in Gods naam Na lijden komt verblijden Nooit meer oorlog, gene kouw, En brokken vliegen los door 't schouw.

Zie ook de audio-versie op deze site

55


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

28 Tist plattekeis Woorden van Edward Van den Eede

Er is weer iets nieuwwijds ontdekt in ons land nu moeten de "melot" en den "alfa" van kant Elkeen is verwondert en wil eens gaan zien naar Tist plattekeis zijn machien Hij doet zijn kaas en boter bijeen en stampt per machien dien boel ondereen maar zie over tijd gaf mij dat toch ne klop sprong Tist plattekeis zijne stamper kapot Refrein Dat moest ervan komen dat moest er nog bij stamperij die keispartij dat is wel niet vuil, maar dat pakt niet bijeen kan dat niet zeggen lijk als ik dat meen. Onnodig te vluchten wij moeten er toch aan de wereld zal nog door water vergaan het gaat er waarachtig een beetje te wreed voort. Zonvloed en maakt U gereed Het water gaat klimmen komt boven de pijl het loopt in de kelder in 't vat in de teil als 't nog blijft verhogen is 't in korte tijd nog vloed overstroming in soepcommiteit. Refrein Daar word van gesproken veel schand en daarbij die stroperij die doperij die moesten ze straffen en stampen uiteen 'k zal dat maar zeggen lijk als ik dat meen

56


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

29 PAKT OOK IETS ?! Woorden van Eduard Van den Eede - Muziek van Corneel De Vos 1e COUPLET De wereld is heel aan ’t veranderen De menschen gaan in ’t slechte spoor Want d’eenen jood die steekt den and’ren Elkanders vleesch van zijn teljoor Alles wordt verdraaid, verkeerd ’t onderste boven Ieder heeft een steeksel van die vieze kwaal Niemand moogt ge nu voor vast niet meer gelooven Want heel zeker liegen, dat doen ze allemaal. REFREIN Trekt uw neus maar op en houd u kloek en struisch Wie ’t niet geerne riekt die valt gewis niet pluis ’t Is hier in ’t publiek, heel vrij, niet deficil Riekt het aangebrand O zwijg het dan maar stil Pak er nog maar eentje ‘k zeg het u subiet Pakte gij geen centje dan is ‘toch voor iets ’t Is hier per occasie – à la bon marché – Zie alle! Wie pakt er, wie pakt er iets van mee. 2e COUPLET Er waren vroeger groote jannen Vet spek dat was hun te gemein Worsten of kiekens in de panne Voor ’s anderendaags iets anders fijn Vroeger aan de zolder hing men ‘t vleesch te droogen ’t Rook er dan zoo geurig en ook smakelijk Maar nu in de keuken zooals in den oven Alles riekt verdondert ja naar de komiteit. 3e COUPLET Van vroeger zag men heeren klerken Op wandel met een hond of stok Nu gaan ze aan de straten werken Al met een schup en eenen bot 57


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Vroeger wel ach God, O ! was mij dat een leven Alle dagen feest in geus en in den wijn Nu is ’t wat verandert ‘k zeg u om het even ’t Is nu bitterpee en ook water met azijn. 4e COUPLET In vredestijd kloegen de vrouwen Ach mijne vent wint niet genoeg Maar bollen en pateekens knauwen En naar den winkel op den poef ’s Zondags schoon madam per koets of spelevaren Ofwel met den tram of met den à vapeur Nu alles comptant gereed en nog wat sparen Ofwel kennis maken aan ander menschens deur. 5e COUPLET 'k heb vroeger boeren horen klagen Die zaten zonder meid of knecht Maar nu ze worden weggejagen Of hunnen dienst wordt opgezegd 'k Hoorde in dien tijd nog wel de verkens kelen D’ Armen in de buurt die kregen toen een brok Nu 'k hoor niets niet meer ze zijn verkocht bij velen Ofwel doodgeslagen misschien in hulder kot. 6e COUPLET Van vroeger was men gauw tevreden Al ware het smal of al te breed Thans word men al beloert, beneden Om eene broek of beste kleed Toen deed iedereen heel deftig zijne plichten Nu ze doen het ook maar 't is vast in den schijn Toen ging alleman zijn eigen zonden biechten Nu doet het een ander, dat zou niet mogen zijn. 7e COUPLET Ook vroeger deed men niets dan trouwen Om dan daarachter weer te scheên Maar nu gewis blijft man en vrouwe Al binst den oorlog goed bijeen Niemamd heeft nog goesting om te divorceeren Ieder bij de zijne in dezen viezen tijd Jongmans die daar vroeger soms van profiteerden Die gaan er maar een vragen van de komiteit. 58


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

30 La Chenterie Woorden van C. De Vos. Gezongen en verkocht door Petrus Van den Eede en Jos. Janssens. 1e COUPLET Men hoort zooveel gebas lijwaat het is weer hoogetij Wel in de slachterij, dat is nu de partij Bij machte zijn er pensen, uit de taal ook nondebleu 'k Geloof al da vier pooten heeft da gaat de molen deu REFREIN G’ hebt er van g'eten zonder te weten Uit confiance kocht ge die “waar” Men hoort 'z al bassen, uit alle klassen z’ Hem er van g'eten dat is klaar Pakt nog een brokskcn, al van da foxken In kabbernauwkens, wa kop of pens En het kost hier niet te dier Goed gerieft in een papier Bij den Baas La Chenterie 2e COUPLET Over ne korten tijd ne zwarten hond hij kwam te koop Hij had ne slechte poot, 't koste die beest zijn dood Ne slachter trok er henen kocht dien hond; da ruig schandaal En 't huis er mee gekomen ging die beest zwuk in de “schaal”. 3e COUPLET Dat was ne vuile slachter ofwel had hij hem vergist Het was niet goed beslist, want alleman nu wist Die er van g’eten “aan” die zagen nu heel zonneklaar Dat er ne zwarten hond in was want ’t hing aaneen van ’t haar 4e COUPLET Er komt al groote leemte ja ze krimpen da g’het ziet Den hond zucht met verdriet, onze stam hij gaat te niet De rat en muis die zijn benauwt ze liggen reeds op loer 59


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Om samen gaan te vluchten zien dat ook wordt hunnen toer 5e COUPLET 'k Wil hier niemand bedoelen ik zing maar in ‘t algemeen En trap 'k ik op hun' teen, houd da voor u alleen En maakt ge goede zaken; maar komt gij over de meet Dan kom ik met reklamen mijnen stiel zooals ge weet. 6e COUPLET Het kan me weinig schillen, 't zij gelijk hoe dat geschied Voor mij 'n stekend niet, 't is beter iets dan niet Wat heeft dien oorlog al gebracht waren wij van die kwaal En 'd honden en de katten weg, 't was uit ook met die “'taal”.

60


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

31 ‘t Langst leve ‘t al Of de samenwerkende Menschenfopperij Woorden van Eduard Van den Eede Muziek van Cornelius De Vos 1e COUPLET Gij hebt er zeker ook al hooren spreken Van stroopers, foppers, smouzers, fijne streken Maar dit is kolosaal Waarachtig een schandaal 'k Zeg het u vrij, bedriegerij, is 't allemaal Nen boer verschijnt hier weeral op theater Hij doopt zijn melk samen met zijn water En die hij dan voorwaar Verkoopt in 't openbaar 't Is nu gepast, z’hebben hem vast Die slimme gast. REFREIN 't Is met hem geloopen Met boerken Van der Greef Blauw melk te verkoopen Aan zijn buurman of neef Hij vroeg aan d'arme menschen Per liter dertien centen Men moet het hem verwijten In naam der komiteiten Zijn melk werd gedragen bij een keurman van stiel Men trok ze daar in graden, men kwam tot zeventien Den keurman zei verlegen, 't Is deugenieterij Het is hier juist bewezen, er is d'helft water bij. 2e COUPLET Dien boer bestoefte altijd zijne waren En dacht ook zeker wel aan geen gevaren Verkocht zijn brouwsel duur Aan vriend en aan gebuur 61


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Is dat niet laf, is dat niet straf Zoo eene kuur De menschen zoo bedriegen, ja ze stroopen En dertien cents den liter te verkoopen Het water van de pomp Te slecht nog voor den hond ’t Is eene schand hier in ons land 'k Zeg het u, want... (Refrein). 3e COUPLET Een arme man die moest het ook bekoopen Hij had een kind, 't was ziek, het kon niè loopen Hij ging dan heel gezwind Om melk voor dat kind Naar deze hoef, is dat niet droef Voor dezen vriend De man hij kwam dan 't huis bij zijne vrouwe Hij zegde ziet eens hier 't is weeral flauwe Ze dachten hun getweên Wij gaan ze doen ontleên Ze ziet te blauw't, 't is hunne fout Ja d'hun alleen. (Refrein). 4e COUPLET Wat denkt gij vrienden lief van zulke venten Die spelen groote Jan met uwe centen Van burger, arme luis Werkloos en klein gespuis Koopt hij het land, bezaait en beplant Of bouwt hij een huis Ja menig man wierp hij het zand in d'oogen Wel honderd vijftig zijn door hem bedrogen Pas op voor dezen jood In 't klein of 't zij in ’t groot In fopperij, bedriegerij Is hij er bij.(Refrein). 5e COUPLET Men hoort nog dit of dat op onze dagen Maar boeken Greef die heeft 't record geslagen Hij is nu kampioen In 't water bij te doen 't Is eenen truk, 't is een geluk Voor die kapoen 62


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Niemand die kan met hem nog concureeren Want na den oorlog zal hij exposeeren Hij neemt dan een patent Hij is nu toch gekend Kind en mama, nemen aldra Nutricia. (Refrein).

63


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

32 DE VLAAMSCHE LEEUW Of hoe den Duitsch maar beter kan oppassen Overgemaakt door Willy Van den Eede Woorden van Ed. Van den Eede Gedrukt bij drukkerij Aug. Lombaert-Maetens, Merchtem Verkocht tegen de prijs van 0,25 fr. le COUPLET Den oorlogskreet de wereld doorgezonden Te wapen, klonk niet kracht uit aller monden Den Duitsch dat helsch venijn Hij wil van groot en klein En van geheel Europa meester zijn Den Duitsche Keizer komt zijn woord te breken Belgisch onzijdigheid geen haar te krenken Maar die laffen bandiet Hij kent zijn rechten niet Hij verklaart den oorlog subiet 2e COUPLET Den Brit, den Fransch d'Amerikaan verbonden Die hebben ons hier hulp toegezonden Want daar ze zien wellicht 't Gevaar naar ons gericht Ze strijden mee, ja dat is hunne plicht Nochtans gij Duitsch, gij had de minste reden Wij Belgen waren enkel voor den vrede Maar nu zij t gij geboekt Van iedereen verdoekt ’t Is nu gedaan ge zult ten gronde gaan 3e COUPLET Hoevele dap’pren zijn nu neergeschoten Hoeveel onschuldig bloed hebt gij vergoten Door uw barbaarsch geweld 64


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

Zoo laffelijk aangesteld ’t Is ongehoord, g' hebt vrouw en kind vermoord Ons huis ons hutten die steekt gij in den brande Wel is dat voor uw Keizerrijk geen schande G’ ontneemt ons broodgewin Ons vrouw gansch ons gezin ’t Is eene schand, voor g’heel uw judasdland 4e COUPLET Ja eeuwen lang die zijn sinds verzwonden Ons België mocht aan niemand zijn verbonden Maar onder 'T Duitsche juk Te worden neergedrukt Liever de dood dat zweert nu klein en groot Aan ’t hoofd ziet men ons dapp'ren Koning strijden De Belge driekouleur -zag men hier lijden Den Duitschen arendkroon Krijgt thans ook zijnen loon De Vlaausche Leeuw sleurt hem van zijnen troon. REFREIN Maar wee u Duitsch Maar wee u Duitsch Ons Vaderland zoo laffellijk overvallen Komt maar vooruit Komt maar vooruit Dat zult gij met uw stroomen bloed betalen Den Vlaamschen Leeuw Den Vlaamschen Leeuw En al zijn moed’gc dappere soldaten Geven 't niet over meer Voor hij de grens passeer Ons leven te pand Voor ’t Vaderland

65


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

33 DE GAZET Overgemaakt door Willy Van den Eede Woorden van Eduard Van den Eede Gedrukt bij drukkerij Aug. Lombaert-Maetens, Merchtem Verkocht tegen de prijs van 0,25 fr.

DE GAZET

Overgemaakt door Willy Van den Eede Woorden van Ed. Van den Eede Gedrukt bij drukkerij Aug. Lombaert-Maetens, Merchtem Verkocht tegen de prijs van 0,25 fr. 1e COUPLET Wat men in de gazetten, nu allemaal komt te zetten Ja vrienden lees het maar, zijn 't geen leugens dan is 't waar Op 't eerste blad gekeken, veel waar ze niets van weten Van achter de reklam's, Snugger, Snobs en trullemans Nen flauwen troelala, van eenen cinema Ofwel nen grooten toer, gebeurt in Amerika Nen smokkelaar gepakt, nen melkboer gesnapt Dien had er per abuus, te veel water bij gelapt. REFREIN Z'hebben weeral een varken gestolen En daarom is een aanhouding bevolen Nen grooten boer wou niet leêvren aan het komiteit Hij kreeg een groote boete voor zijn beestigheid Z’ hebben onlangs ne zattelap zien loopen Nen huisbaas heeft zijn eigen dood geschoten Hij had in een maand of tien Geen huishuur meer gezien Nu is hem dood, maar Beklaag het hem misschien. 66


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

2e COUPLET Den wereld is bedorven, ne werklooze gestorven Geen eten in zijn maag, dat wordt een gewone plaag Ne rijke vrek gaat trouwen, om geen meid te moeten houwen En hij haalt ook voor 't profijt, vet en spek in 't komiteit Ne woekeraar heel fijn. die sloot zijn magazijn Hij won al meer als d' helft, maar de winst was nog te klein En door uitbuiterij, of louter beesterij Hij voert ons onmeedoogend, nog nen tweeden oorlog bij. REFREIN Als de rijk' en groote boeren niets en derven Zullen haast alle werkeloozen sterven Zoo ging het vroeger en dat gaat zoo nog De wereld is nen grooten varkenstrog Overtijd kwam men weer te arrrteeren Eenen dief wou ne meuten escamoteeren Maar ‘t is hem goed vergaan Hij deed hem goed verstaan Hij nam een koord en daar Hing nen meutten aan. 3e COUPLET Bemiddeling voor den vrede, diplomatieke reden Maar 'k peis in elk geval, dat 't niet lang meer duren zal Maar ieder zijn gedachten, dus laat ons liever wachten En zwijgen over dat, want ik zie nog in het blad Ne grooten tribunaal, is dat niet kolossaal Een maalder beu van 't deelen, schepte bïjkanst allemaal Een vrouw een kind gekocht, waar heeft ze dat gezocht Wijl haren braven man, zoolang aan den IJzer vocht. REFREIN Onlangs weer eene koe die was gaan loopen En des 's nachts stillekens op nen boom gekropen Voor dien boer wat een slag, ach lieven Heer Want die beest kende dienen boer niet meer Duizend frank voor dengene die ze pakken Die des 's nachts van die rare brieven plakken 'k Vaag er mijn botten aan ’t Is niet op mijnen naam Wie 't beste past wel die Trekken schoentjen aan. 67


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

4e COUPLET 'k Heb de gazet gelezen, en 't is heel klaar bewezen Dat haat en jaloersheid, met den oorlog niet en slijt Elkeen die wilt probeeren, er van te profiteeren Dat is niet mogelijk toch. is 't niet eerlijk ?... met bedrog ! 't Is eender rijk of arm, 't zij burger of gendarm Die vroeger altijd bluften, ja die kleppen nu alarm Maar in de komiteit, geven ze niets op krijt Die 't best zou moeten zwijgen, maken altijd 't meest lawijt REFREIN. Nieuw systèmc van machienen voor de pinnen Om de menschen de vellen uit te winnen Den afroomer thans weer in gebruik Melk, boter, kaas en slap daar komt van alles uit Beste zeep voor 't gezicht en zwarte plekken Garantie dat er geen honden aan lekken Reklaam en veel gerucht Van dien vervalschten bucht Lees de gazet maar Enkel voor de klucht.

68


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

34 GABRIELLA (Romance Historiek) Overgemaakt door Willy Van den Eede Woorden van ? Gezongen door E. Van den eede en C. De Vos Gedrukt bij drukkerij Aug. Lombaert-Maetens, Merchtem Verkocht tegen de prijs van 0,25 fr. 1e COUPLET In 't Oosten blonk een nieuwe dag Het jonge licht begon te klaren Zoo lieflijk als den kinderlach Kon men het aan de kim ontwaren En op het slagveld waar de dood Zoovelen uit het leven rukte Zag men een vrouw bij ’t morgenrood Die over ieder lijk zich bukte. REFREIN Waar zijt gij toch mijn Hendrik lief Hier is uw lieve Gabriella Uw vrouwke zoet, uw hartedief Uw Gabriella, Uwe lieve kleine Gabriella 2e COUPLET Een woesten lach vertrok haar mond Steeds verder liep zij zonder poozen Ze keek met dwazen blik in ‘t rond Den droeven blik der zinneloozen En zoo doorzocht zij gansch de streek Waar dat er zooveel lijken lagen Terwijl aan eene moddcrbeek Een jonge soldaat stil lag te klagen. 69


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

REFREIN Ik zie haar nimmer, nimmer weer O mijne lieve Gabriella U en mijn lieve kindjes teer O, Gabriella, O. lieve kleine Gabriella. 3e COUPLET Daar bleef die vrouw getroffen staan Wie heeft daar mijnen naam gesproken Waar komt die stem, die klacht vandaan Waar ligt die man ergens gedoken En zie daar loopt ze naar de beek Waar zij een jonge man ontwaarde Mei paarsche lippen, wangen bleek Hij lag te sterven op de aarde. REFREIN Mijn Hendrik lief, juicht, nu die vrouw Hier is uw lieve Gabriella Opent uw oogen zeg mij gauw O Gabriella, O lieve kleine Gabriella 4e COUPLET Mijn Hendrik lief, mijn echtgenoot Wilt toch ontwaken, ‘k heb zoo’n smarte Zij nam hem zacht in haren schoot En drukte hem stevig aan haar harte God dank riep zij, zijn harte slaat Ze wilde hem door haar kussen warmen Dan prevelde hij, het is te laat En zachtjes stierf hij in haar armen. REFREIN En later vond men op 't slagveld Een vrouw met een soldaat aan 't harte Beiden gestorven vast omkneld ‘t Was Gabriella, 't was Hendrik met zijn Gabriella.

70


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

35 OORLOGSWEE Overgemaakt door Willy Van den Eede Woorden van Fr. Goossens - Muziek van C. De Vos Gedrukt bij drukkerij Aug. Lombaert-Maetens, Merchtem Verkocht tegen de prijs van 0,25 fr. le COUPLET Wanneer helaas de vraag wanneer Zal het oorlogseind eens stippen Geuit! herhaald door iedereen Steeds stamelend aller lippen Dien wreeden strijd vol bloed en ramp Waaraan miljoenen menschen Die voor 't bestaan van volk en land Zich in dees volksmoord mengen. 2e COUPLET Wanneer? Zoo snikt een ouderling Vol angst en bange zuchten Om ’t lot van zijnen lieveling Ginds strijdend in de lienieën Hij was den troost, den eenigen steun Van mijne oude dagen .Mij dunkt ik hoor zijn sterfgekreun Zijn zuchten en zijn klagen. 3e COUPLET Wanneer? Zoo zuchtte een moeder teer Met hare veel kindjes kleinen Wanneer keert toch eens vader weer In het midden van de zijnen Wjjl eenen traan haar oog ontglipt Vol ak'lig voorgevoelen Haar hert schier in den boezem stikt Van angstig leed en zwoegen. 71


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

4e COUPLET Waarom? ‘t gebulder van ‘t kanon Zich in de verte laat hooren Dan staat een maagd soms onbezon Steeds mijmerend daar te droomen Wijl elken knal haar rillen doet Moest hij helaas eens sneven En liefdesmart prangt haar gemoed Gedaan mijn vreugd, mijn leven. 5e COUPLET Wanneer? Zoo klaagt een weesjen zeer Schier snikkend in zijne tranen Op ’t graf van zijne moeder teer Door hertzeer nedergeslagen Bij haar bericht van vaders dood Die gaf zijn bloed zijn leven Voor vad’ren heil’gen duur’bren grond Mag ik bij hun toch henen? 6e COUPLET Wanneer, nog voor den laatsten keer Keert vrede ja toch eens weder O God! Gij steeds ons aller Heer Aanhoor ons klagen, ons beden Die door een wenking Uwer hand Doet sidd’ren aller tronen Bescherm ons duurzaam vaderland En zijne dapp’re zonen. REFREIN O grooten van dees aard Leiders van volk en staat Wilt u me een verzoenen Stelpt toch dat bloedig stroomen Hebt med’lij met ons leed Wij toch niet en misdeed Laat nijd en wraaklust zwinden En laat ons vree weervinden.

72


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

36 STAP HET AF (kluchtlied) Overgemaakt door Willy Van den Eede Uit het Nieuw Vlaamsch Repertorium Van Edüard Van den Eede en Cornelius De Vos. Gedrukt bij drukkerij Aug. Lombaert-Maetens, Merchtem Verkocht tegen de prijs van 0,25 fr. 1e COUPLET De Belgen hebben dapper gestreden Ons Vaderland is thans weer vrij Vier jaren lang verdrukking geleden Onder den Duitsch zijn dwangheerschappij Thans hoort men ’t kanon niet meer dreunen Thans hoort men weer hoog politiek Onnoodige zaken bekreunen Van werken spreken ze niet. REFREIN (bis) Nen werkman, och God Heel droevig zijn lot Zijn broek is kapot Zijn hemd is een vod Den armen dot Hij vliegt nog op slot Bij al zijn misere Nog buiten zijn kot. 2e COUPLET Er woont ne sloekker in mijn geburen ‘k Zal zijn portret eens laten zien Hij sloekt van een tot twaalf uren Als hij begint dan sloekt hij voor tien Hij wordt ook den sloekker geheeten Want sloekker dat is zijnen naam Van ’t sloekken hij zou er van zweeten Hoe kunn’ er zoo’n sloekkers bestaan. 73


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

REFREIN (bis) Hij sloekt onbevreesd Hij sloekt onbedeesd Hij sloekt altijd ’t meest Die sloekker, die beest De sloek in den geest Hij sloekt en hij leest Hij heeft g’heel zijn leven Nen sloekker geweest. 3e COUPLET Men ziet van langzaam alles bewegen De vrije lucht is weer aangenaam 'k Ben steeds de rust en stilte genegen Want zie voor mij dat mocht niet bestaan Hoe zij met hun automobielen ‘t Zij burger, 't zij boer of soldaat Doen vluchten van voor hunne wielen Elk die zich bevind in de straat REFREIN (bis) Pas op ouwe man Pas op chikke dame Stapt niet van den tram Vlucht al wie nog kan Wat duivelsgespan 't Is weer eene van Die rijden u dood Of rijden u lam 4e COUPLET De komiteit die wordt nu begraven De koop is vrij voor alle man Nu ze geen menschen meer kunnen plagen Is het dag Peer, dag Sus of dag Jan 't Is uit met die dwang seremoonen 't Is amen en uit met dat ding Nu vind men al vet zonder boonen En spek zonder stekskes of blink

74


Volksliedjes uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel - V3.0 – Verzameld door Louis De Bondt

REFREIN (bis) Thans zijn wij weer vrij Van dwingelandij Van soep en gelei En al dienen brei Die g'heel maatschappij Met dikkoppen bij Die waren toch vetter Als ik of als gij

Alle aanvullingen zijn meer dan welkom

75


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.