Steenhuffel, Gemeentelijk archief 1890-1900

Page 1


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gemeente Steenhuffel

Kroniek 1890-1900 Samengesteld aan de hand van de nog bestaande registers en losse documenten in het Rijksarchief en in het Gemeentelijk archief door Louis De Bondt & Robert De Roeck

2006

22


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

TEN GELEIDE De belangrijkste - dikwijls de enige - informatiebronnen voor de plaatselijke historicus zijn de parochiale en de gemeentelijke archieven. De volgende bladzijden bevatten ALLE verslagen die in het archief van de gemeente Steenhuffel (nu Londerzeel) over de periode 1882-1889 nog bewaard gebleven zijn. Ze werden gevonden in: - de notulen van de zittingen van het schepencollege, - de notulen van de bijeenkomsten van de gemeenteraad, - de gemeentelijke correspondentie, - de klachtenboeken van de veldwachters. - losse documenten In tegenstelling tot het erfgoed van de deelgemeenten Londerzeel en Malderen werd het gemeentearchief van Steenhuffel in het begin van de 20ste eeuw wèl in het rijksarchief gedeponeerd. Er is dan ook relatief veel van bewaard gebleven. Helaas lang niet alles. Het verder bewaren van deze belangrijke documenten is dan ook de eerste en belangrijkste bedoeling van deze bewerking. Daarnaast wilt zij ook de toegankelijkheid van de bronnen voor de toekomstige onderzoekers verbeteren. De moeizame ontcijfering van de zo verschillende handschriften is niet langer nodig; de oorspronkelijk in het Frans opgestelde rapporten (en voor Steenhuffel is dan zeker 90 % van het geheel) werden – indien niet behouden - zo nauwgezet mogelijk in het Nederlands vertaald. Niet samengevatte vlaamstalige teksten werden grotendeels in de oorspronkelijke schrijfwijze (inclusief taalfouten) behouden. Het is echter niet de bedoeling om ze voor de studie van de 19de eeuwse geschreven taal aan te wenden. Het grootste deel van het hedendaags archief dat van Steenhuffel in het rijksarchief bewaard gebleven is, bestaat niet uit notulenregisters maar uit kladversies van diverse korte notities en al of niet verzonden brieven. Doorgaans is van die laatste in het officiële correspondentieregister geen spoor terug te vinden. Ze zijn er des te interessanter door. De gebruiker moet zich echter realiseren dat teksten die worden voorafgegaan door de referentie UCL (uitgaande correspondentie, los) mogelijk niet altijd als “officieel” waren bedoeld. Voor het gemak van opzoeken hebben we er voor gekozen om alle nog bestaande gemeentelijke informatiebronnen tot één enkele kroniek te bundelen waarbij de documenten chronologisch gerangschikt werden. Er werd geen woord- en begrippenindex aan deze bewerking toegevoegd. De zoekfuncties van Word voor Windows en Acrobat Reader moeten het echter mogelijk maken om de gezochte onderwerpen vlot terug te vinden (al dient wel rekening gehouden te worden met de dikwijls gewijzigde spelling van de Nederlandse taal).

33


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

INHOUD Deze bewerking bevat ALLE informatie uit volgende gemeentelijke registers. Notulen van de gemeenteraad: - Periode 1816-1823, Rijksarchief inv. 363, farde 23 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1826-1841, Rijksarchief inv. 363, farde 24 (bewerkt door Robert De Roeck) - Periode 1841-1855, Rijksarchief inv. 363, farde 25 (bewerkt door R. De Roeck en L. De Bondt) - Periode 1856-1873, Rijksarchief inv. 363, farde 26 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1873-1896, Rijksarchief inv. 363, farde 27 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1896-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Robert De Roeck) Notulen van het schepencollege (alleen de verslagen over de toestand der gemeente zijn bewaard): Periode 1846-1870 en 1885-1900, Rijksarchief inv. 363, farde 21 Louis De Bondt) Notulen van het schepencollege. - Periode 1894-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Louis De Bondt) Registers van briefwisseling( uitgaande correspondentie: - Periode 1835-1846, Rijksarchief inv. 363, farde 15 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1846-1868, Rijksarchief inv. 363, farde 16 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1868-1878, Rijksarchief inv. 363, farde 17 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1878-1884, Rijksarchief inv. 363, farde 18 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1884-1892, Rijksarchief inv. 363, farde 19 (bewerkt door Robert De Roeck) - Periode 1899-1900, Rijksarchief inv. 363, farde 20 (bewerkt door Louis De Bondt) Briefwisseling op losse documenten (inkomende en uitgaande correspondentie): - Periode 1792-1810, Rijksarchief inv. 363, fardes 1 en 2 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1811-1830, Rijksarchief inv. 363, farde 3 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1831-1850, Rijksarchief inv. 363, farde 4 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1851-1860, Rijksarchief inv. 363, farde 5 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1861-1870, Rijksarchief inv. 363, farde 6 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1871-1880, Rijksarchief inv. 363, fardes 7 en 8 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1881-1890, Rijksarchief inv. 363, fardes 9 en 10 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1891-1900, Rijksarchief inv. 363, fardes 11 en 12 (bewerkt door Louis De Bondt) Registers der veroordelingen: - Periode 1824-1891, Gemeentearchief (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1891-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Robert De Roeck)

De beschikbare informatie werd als volgt verwerkt: 1) Origineel Vlaamstalige correspondentie: veelal ongewijzigd en volledig overgenomen. 2) Franstalige correspondentie: maand en aanspreekzin zijn meestal niet vertaald, rest vrij letterlijk, beleefdheidsformules weggelaten. 3) Sterk samengevatte teksten worden voorafgegaan door (kort) of (samengevat). Relevante gegevens werden nooit weggelaten. 4) Afbeeldingen zijn te vinden bij de gebeurtenis waarop ze betrekking hebben. Foto's van personen komen dààr waar de naam van die persoon voor de eerste keer wordt vermeld. De nummering werd overgenomen uit de oorspronkelijke documenten. Ze wordt voorafgegaan door de afkortingen:

UC UCL ICL GR SC PV DIV

uitgaande correspondentie, in register uitgaande correspondentie, op los document inkomende correspondentie, op los document gemeenteraad schepencollege register der veroordelingen diverse (een aantal losse documenten van diverse origine) 44


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

OVERZICHT VAN BEWERKTE JAREN EN BRONNEN Jaar Sche Raad Corr. Los 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828

PV

/

Jaar Sche Raad Corr. Los 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865

Jaar Sche Raad Corr. Los 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

PV

Sche = notulen schepencollege ( alleen een aantal verslagen over de toestand van de gemeente bewaard) Raad = notulen gemeenteraad / Corr = gemeentelijke correspondentie Los = losse documenten / PV = Register der veroordelingen Verwerkt in deze kroniek

Registers verdwenen

55


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1890 **** ICL – Thisselt 3 january 1890. Mijnheer Verhaegen. Toekomenden maandag ten 11 uren is ’t de receptie te Steenhuffel (van de nieuwe school). Den heer bouwmeester verzoekt u er tegenwoordig te zijn. Ik groet u en wens u een gelukkig Nieuwjaar. Ik denk u daar te zien maandag 6 dezer. Louis Smets. ICL – Malines le 7 janvier 1890. (Vertaald) Bestuur der staatsspoorwegen – Bureel van de heer Heyse, sectiechef – nr. 76. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw vraag 3052 van 28 december 1889 laat ik u weten dat wij momenteel geen assen ter beschikking hebben. Heyse. UC 3053 - Steenhuffel le 8 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer de commissaris de wegen te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer de commissaris, In antwoord op uw brief van 31 december laatstleden laten wij u weten dat de middelen van gemeente niet toelaten om in 1890 saneringswerken uit te voeren waarvoor subsidies kunnen worden gevraagd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3054 - Steenhuffel, le 8 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 3 dezer maand nr. 33/90, aangaande de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste, laten wij u weten dat wij erkennen dat onze gemeente zijn bijstandwoonst is. Deze behoeftige valt onder toepassing van het gemeenschappelijk fonds en ¾ van de kosten worden gedragen door dit fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3055 - Steenhuffel le 11 janvier 1890. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat Van Campenhout Jean Baptiste te Brussel, ten onzen laste, tot de openbare onderstand werd toegelaten. Deze behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brieven van 7 januari 1885, 28 mei en 5 december 1888, 16 februari en 16 november 1889. Wat zijn bijstandwoonst betreft is niets veranderd. Volgens art. 6 van de voormelde wet worden ¾ van de kosten gedragen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

66


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3056 - Steenhuffel le 11 janvier 1890. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer Van Campenhout Jan Baptist, Pluimstraat nr. 21 te Brussel. Mijnheer, Gelieft ons te laten weten hoe lang gij de stad Brussel bewoont zonder dezelfde verlaten te hebben. Gelieft de datum te zeggen, dit zijn niet alleen onze intresten maar voornamelijk de uwe. Aanvaardt mijnheer de verzekering onzer achting. De burgemeester, De Ridder ICL – Steenhuffel le 11 janvier 1890. (Vertaald) Aanvraag aan de administratie van het regiment van een uittreksel uit het stamboek, dat moet dienen om een certificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) aan te vragen, voor: Vranckaert Jean Henri, lichting 1886, nr. 96 van de loting, soldaat bij het 12de linieregiment (depot Lierre), stamboeknr. 42343. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. ICL – Liege le 12 janvier 1890. (Vertaald) 12de Linieregiment – generale staf – 1545m Ingesloten model A en de cartouche voor onbepaald verlof voor Plaskie Joseph Emmanuel, soldaat milicien van de lichting 1887. De kolonel. ICL – Brussel den 13 january 1890. Mijnheer den burgemeester. Ik kom u met vele liefde te antwoorden over de vraag die gij mij doet. Ik woon in Brussel van den 28 meert 1887 zonder Brussel te verlaeten. Zoo gelieft mij ook eenige woorden te aenhooren. Gepasseerden jaer heeft het huis van weldadigheid mij gezegd als dat Steenhuffel geschreven had als dat zij niet meer wilden als dat zij mij nog iet gaven, maer als het hun blieft, ik heb geen werk. Als dat ik in geenen nood ben dan vraeg ik ook niets, tegen ziektes en kan ik niets. Ook in den winter heb ik nooit geen werk. Ik kan toch niets anders als terassier of helper bij de kasseiers. Zoo, dat gaat nooit in den winter. Zoo, dat ik het gehoor mankeer, dat weet gij ook. Ik heb eene plaets gehad in de statie en ik heb niet kunnen voorts werken door het slecht hooren. Maar indien gijlen het wilt als dat ik van de gemeente niets … (Rest ontbreekt) UC 3058 - Steenhuffel, le 14 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u de door art. 14 van de militiewet van 18 september 1873 voorgeschreven stukken aangaande de militieloting van 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

77


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3059 - Steenhuffel le 14 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u de lijst van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3057 - Steenhuffel le 15 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het overzicht van de onderhoudskosten van het doofstomme kind Van de Voorde dat ten laste van ons bureel van weldadigheid in pension geplaatst is en waarvan ¾ moet betaald worden door het gemeenschappelijk fonds Wij vragen u om de opdracht te geven om aan ons bureel terug te betalen waar het recht op heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Thisselt 16 januari 1890. Onderwerp: onderstandswoonst – ref. 942. Aan het bureel van weldadigheid van Steenhuffel. Wij hebben de eer u te melden, ingevolge art. 26 op de bijstandswoonst, dat ons bureel onderstand verleent aan den genaamden De Smet Vitalis, blokmaker, man van Carlier Joanna Maria, geboren te Waasmunster op 1 oktober 1858, welke in uwe gemeente verbleven heeft van 14 januari 1879 tot 3 september 1889. Deze laatste inlichtingen zijn ons toegekomen uit Waasmunster door eenen brief van het gemeentebestuur, gedagteekend van 2 januari 1890. Ontvangt, etc. De secretaris, Troch De burgemeester, Baeckelmans. In Steenhuffel bijgeschreven opmerkingen: is hier geboren op 14 januari 1879, is vertrokken naar Baesrode 4 oktober 1884. UC 3060 - Steenhuffel le 18 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Verhavert Justine te Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,90 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Steenhuffel 20 januari 1890 (ca) Aan de heeren leden van den gemeentenraad. Ik laat u hier neven weten de volgende landen die ik kwijt ben ten gevolge van de verkooping van mijne landen, verzoekende dit in acht te nemen voor de parochielasten. - Mr. Moortgat: heeft 12 dagwand van mijn land gehuurd.

88


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Jan Laenens: 2 dagwand. - Jef Boogmans: ½ dagwand. - Louis De Pot: 1 dagwand 30 roede weide. - J. Van Campenhout: ½ dagwand. - P. van den Eede: 1,5 dagwand. - Constant Meys: 1 dagwand. - Jef Van den Voorde: 1 dagwand. - Leonie Van Laethem: 1 dagwand. - Jef Van Laethem en Albert Teirlinckx: 180 roede te samen. - De weduwe J.B. Cornelis heeft 180 roede gekocht. - F. Vertongen: 160 roede gekocht. - Leonie Van Ranst: 1 dagwand. - Petrus Willocx: 1 dagwand. - Domien Seghers: 30 dagwand 60 roeden. - J.B. Mertens: een bunder weide en land. Dit zijn de landen die ik kwijt ben, maar ik heb 2 dagwand aangenomen van Rampelbergh. Ik hoop dat gij dit zult in aanmerking nemen. In afwachting heb ik de eer te zijn, uw dienaar, A. Mertens. ICL – Bruxelles le 20 janvier 1890. (Vertaald) Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Provinciebestuur van Brabant – ref. 201537D8045 – Provinciale commissie der pensioenen. Vraag aan de heer Sterck, onderwijzer te Steenhuffel, om 1,05 fr. te betalen. Dit is zijn aandeel in de bekostiging van het ereloon van de geneesheren die hem op 15 dezer onderzocht hebben tijdens de zitting van de provinciale commissie voor pensioenen. De voorzitter van de commissie. ICL – Cappelle au Bois le 22 janvier 1890. (Vertaald) Burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Op vrijdag 24 dezer kom ik naar Steenhuffel om de kijken naar het nodige onderhoud der waterlopen. Ik zal rond de middag op uw gemeentehuis zijn. Bevestig mij of in 1889 volgende bedragen aan het ruimen der beken werden besteed: - Molenbeek: fr. 146,25 - Oudebeek: fr. 27,75 - Vuilbeek: fr. 74,25 - Bauwbeek: fr. 15,00 De commissaris der wegen, Verhaegen. Antwoord: Mijnheer Verhaegen. Gelief den rol der Robbeek redelijk hoog te schatten ten einde de zelve goed kunnen te ruimen tot voordeel der omliggende weiden. Hartelijke groeten, H. De Mesmaecker. UC 3061 - Steenhuffel den 22 Januari 1890. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan het armbestuur van Thisselt Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 17 dezer maand hebben wij de eer ued te laten weten dat onze gemeente de bijstandwoonst van Vitalis De Smet is. Nochtans moeten wij ued doen opmerken dat gezegde De Smet slechts 30 jaar geworden is en maar pas een jaar getrouwd is. Indien hij

99


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

nu niet bekwaam is van den kost te winnen voor vrouw en een kind, wat zal het later zijn wanneer hij er 4 of 5 zal hebben? Op het jaar 1889 heeft ons armenbestuur een nalatig slot van meer dan 1600 fr. en indien huisgezinnen gelijk dat van Smets moeten geholpen worden dan is er in onze gemeente geen bestaan meer mogelijk voor andere lieden. Smets is bekwaam geweest om te trouwen,dan moet hij ook bekwaam zijn om den kost voor vrouw en kinderen te kunnen winnen. Wij kunnen onmogelijk niet toestemmen dat er ten laste onzer gemeente aan het huisgezin Smets onderstand verleend worde. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3062 - Steenhuffel le 22 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften der wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Verberckt Julien. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 18,63 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3063 - Steenhuffel le 22 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, behoorlijk ingevuld, de papieren die u ons bezorgde met uw brief van 11 dezer maand nr. 780E, betreffende een voorstel om het burgerkruis van 1ste klas te geven aan de heer Vertonghen Vital voor de goede en loyale diensten die hij gedurende meer dan 35 jaren zonder onderbreking aan de gemeenschap heeft bewezen. De heer Vertonghen is wel gerespecteerd vanwege zijn onpartijdigheid en bezit de titels om deze decoratie te krijgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3064 - Steenhuffel le 22 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer Domis de Semerpont, secretaris generaal bij het ministerie van justitie te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u een kopie van een voorstel om het burgerkruis 1e klas te verlenen aan de heer Vital Vertonghen, schepen te Steenhuffel, en vragen u om er bij de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs uw steun aan te geven. De voordracht gebeurde op vraag van de arrondissementscommissaris. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3065 - Steenhuffel, le 22 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de provinciale commissie voor pensioenen te Brussel.

10 10


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief van 20 dezer maand nr. 201537D8045, sturen wij u 1,05 fr. in postzegels als persoonlijk aandeel van de heer Sterck Auguste in de honoraria van de geneesheren die hem onderzochten naar aanleiding van zijn pensioenaanvraag. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3066 - Steenhuffel, le 25 janvier 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen à Vilvoorde. Mijnheer, In antwoord op uw bericht van 19 dezer maand nr. 2552 Ins.19, laten wij u weten dat onze gemeente de bijstandwoonst is van de behoeftige Coppens Virginie en dat we haar onderhoudskosten aanvaarden. Wij verzoeken u nochtans, mijnheer, om haar uit uw instelling te laten vertrekken zodra dat mogelijk is. De kas van ons bureel van weldadigheid is immers leeg. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3067 - Steenhuffel, le 25 janvier 1890. Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Op 15 november 1889 werd aan onze gemeente een staatssubsidie van fr. 5132,50 toegekend voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool. Dit bedrag werd gestort op de algemene spaaren lijfrentekas. De definitieve receptie van de werken is gebeurd op 6 dezer en het proces verbaal daarvan werd u ongetwijfeld door de provinciale architect gestuurd. Daarom vragen wij u, mijnheer de gouverneur, om ons de toelating te sturen om dit subsidiegeld af te halen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 28 janvier 1890. Commission médicale du Brabant – Secrétariat, rue de Trèves 72 – ref. 5174. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Op de lijst van het medicus personeel, die u aan de gouverneur stuurde, mag de naam van vroedvrouw Van Hoeymissen J., die verklaard heeft zich in Steenhuffel te zullen vestigen, niet voorkomen. Gelieve ons te zeggen of ze in Steenhuffel woont of ergens anders. De directeur, Belval UC 3068 - Steenhuffel, le 29 janvier 1890. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Gevolg gevend aan uw brief van 17 januari laatstleden nr. 58269A26087 sturen wij u het bewijs van betaling van 37,05 fr. aan de bedelaarswerkplaats van Brugge voor het onderhoud van een behoeftige. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICl – Bruxelles le 30 janvier 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. 11 11


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik stuur u de rekening der bijkomende werken die door de aanwezige overheden werden gevraagd tijdens de definitieve aanvaarding van de werken van uw gemeenteschool. U moet subsidies vragen aan de provincie en aan het rijk voor 2/3 van het bedrag van het bestek. Smets is tevreden met deze 2/3 en de gemeente zal dus geen extra kosten te dragen hebben. Ik twijfel er niet aan dat u deze subsidies zult ontvangen want het is de heer Dumortier, de provinciale architect, die als eerste heeft voorgesteld om zo te werken. Jacobs. ICL – Bruxelles le 30 janvier 1890. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 19662C7229. Aan het college van burgemeester en schepenen. De heer Sterck, voormalig onderwijzer in uw gemeenteschool, vraagt zijn pensioen. Hij beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 2 van het reglement van 31 december 1884 en daarom stuur ik u zijn dossier. De pensioenaanvraag moet worden voorgelegd aan het advies van de gemeenteraad. Gelieve mij een afschrift te sturen van de deliberatie die hierover zal genomen worden evenals van de deliberatie waarin het ontslag van de betrokkene werd aanvaard. Tegelijkertijd verwacht ik het dossier terug evenals zijn origineel diploma. U dient ook het ingesloten formulier terug te sturen na zijn inkomsten in de periode 1885 tot en met 1890 te hebben ingevuld. De gouverneur. ICL – Thisselt 31 januari 1890. Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Hebt de goedheid de subsidie te vragen van de bijgevoegde werken, gedaan aan de school te Steenhuffel. Ik zal mij tevreden houden me de subsidie van het gouvernement en provincie. Aanvaard, mijnheeren, de verzekering mijner hoogachting. Louis Smets. UC 3069 - Steenhuffel le 1 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij hebben de lijst van de doofstommen en blinden van onze gemeente op 29 januari per vergissing rechtstreeks naar de provinciegouverneur gestuurd. Er leeft in onze gemeente 1 kleine jongen die doofstom, blind en verlamd is en niet in staat is om onderwijs te ontvangen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3070 - Steenhuffel le 3 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de secretaris van de provinciale medische commissie, rue des Trèves nr. 72, Bruxelles. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 28 januari laatstleden nr. 5174C, laten wij u weten dat de vroedvrouw Julie Van Hoeymissen nog altijd in Steenhuffel woont. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen,

12 12


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder UC 3071 - Steenhuffel le 5 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel verklaart dat het besluit van de bestendige deputatie van 22 januari 1890 aangaande de reclamatie van Verdoodt Jean Baptist over zijn aanslag inzake de personele gemeentebelasting, aan de betrokkene op 5 februari kenbaar werd gemaakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3072 - Steenhuffel le 7 février 1890. (Vertaald) Ontvangen van de gouverneur, een verklaring van 1 februari nr. 19621C4601, dat de staatssubsidie van fr. 5132,50, die aan de gemeente Steenhuffel werd toegekend voor de bouw van een gemeenteschool en op de spaarkas werd gestort, mag uitbetaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 1044-1045-1046-1047 - Zitting van den 8 februari 1890. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Van der Perre, schepenen, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting in het gemeentehuis vereenigd om: I. Eene beraadslaging van het bureel van weldadigheid goed te keuren strekkende om gemachtigd te worden om aan twee huurders vermindering van huur te mogen toestaan. De raad. Gezien de beraadslaging van het bureel van weldadigheid in datum van 5 februari strekkende om gemachtigd te worden van aan P.J. Van Opstal en J.B. Vermeren vermindering van landpacht te mogen geven. Overwegende dat de stukken land door deze gehuurd wezenlijk oververhuurd zijn, waarvan de prijs met de hedendaagsche opbrengst niet meer evenredig is. De raad is van gevoelen dat de vraag van gemeld gesticht gegrond is en beslist dezelve goed te keuren. II. Hulpgelden te vragen aan staat en provincie voor bijgevoegde werken aan de school en meesterswoning verricht. Gezien het bestek der bijgevoegde werken aan de gemeenteschool met meesterswoning alhier uitgevoerd, beloopende op fr. 635,47 na aftrok der somme van fr. 284,16 op de primitieve begrooting voorzien voor onvoorziene werken en degene van fr. 100,05 geschat voor niet uitgevoerde werken. Overwegende: 1) Dat al de werken van opbouw der school en meesterswoning door den aannemer Smets met de grootste zorg en ten volle voldoening van het gemeentebestuur en de bouwmeester die met de bewaakzaamheid der werken gelast was, zijn uitgevoerd geweest. 2) Dat al de bijwerken in het bestek vermeld door dezen laatsten nuttig en noodzakelijk erkend geweest zijn tijdens de voorloopige en eindelijke aanneming der werken, dewelke hebben plaats gehad op 22 augustus en 6 januari jongstleden. 3) Dat het billijk zijn zou dat de staat en provincie met hulpgelden in de kosten dezer ieder voor een derde of fr. 211,82 tusschenkomen zouden.

13 13


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad beslist. 1) Van het bestek der bijwerken aan de school, hier aangevoegd, goed te keuren. 2) Van aan de staat en de provincie te verzoeken van in de kosten dezer werken ieder voor 1/3 of fr. 211,82 te willen tusschen komen.

De nieuwe gemeenteschool met, vooraan, de onderwijzerswoning.

III. Het ontslag van de heer August Sterck als hulponderwijzer aan te nemen. (Vertaald) De raad. Gezien het ontslag, aangeboden door hulponderwijzer August Sterck op 2 februari jongstleden. Gezien de wet en de reglementen inzake het lager onderwijs. Overwegend dat de heer Sterck wegens ziekte zijn functie niet meer kan uitoefenen en nooit meer op zal kunnen nemen. De raad besluit. 1) Om het ontslag van de heer Sterck aan te nemen. 2) Om vanaf 1 maart zijn loon niet meer te betalen. 3) Om de plaats van hulponderwijzer in de gemeenteschool van Steenhuffel vacant te stellen. IV. Eene beslissing te nemen over de vraag van pensioen van den heer Sterck als hulponderwijzer aan onze gemeenteschool. De raad. Gezien het ontslag van hulponderwijzer Sterck, dat door de gemeenteraad in zitting van heden werd aangenomen. Gezien de pensioenaanvraag van de heer Sterck, gehecht aan de brief nr. 19662C7209 van 30 januari van de provinciegouverneur. Gezien het rapport van de geneesheren die de aanvrager onderzocht hebben en waaruit blijkt dat hij door ziekte zijn werk niet meer verder kan doen en dat nooit meer zal kunnen. Gezien hij voldoet aan de voorwaarden om een pensioen te krijgen. Is de raad van oordeel om de pensioenaanvraag te aanvaarden. Afschrift van deze beraadslaging zal samen met het dossier ter goedkeuring naar de bestendige deputatie gestuurd worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 3073 - Steenhuffel le 8 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer directeur van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas te Brussel. Mijnheer,

14 14


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u het deponeringsbewijs nr. 427, samen met de toelating van de gouverneur, nr. 19621C4601, voor de uitbetaling van de subsidie van fr. 5132,50, die bij ministerieel besluit van 24 september 1889 aan onze gemeente werd toegekend voor de bouw van een gemeenteschool. Wij vragen u om deze subsidie bij middel van een mandaat bij de Nationale Bank te Mechelen uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3074 - Steenhuffel le 8 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de laatste paragraaf van uw brief van 28 januari laatstleden nr. 19251-C5920, sturen wij u een derde afschrift van de plannen voor de bemeubeling van de gemeenteschool. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3075.- Steenhuffel le 8 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter en leden van de raad van bestuur van het geùeentekrediet. Mijne heren, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 6 februari 1890 en van de machtiging die er werd in aangekondigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3076 - Steenhuffel den 8 februari 1890. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Mijnheeren de burgemeester en schepenen te Wolverthem. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 4 dezer maand nr. 959 hebben wij de eer ued te laten weten dat wij onze gemeente moeten aanzien als bijstandwoonst van den genaamden Benedictus De Borger en bijgevolg moeten wij den last van onderstand van dezen behoeftige aanvaarden. Nochtans moeten wij u dringend verzoeken van den onderstand te doen ophouden, zoohaast de behoeftige zal hersteld zijn en bekwaam om te werken. Aanvaardt, mijnheeren, de verzekering onzer achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3077 - Steenhuffel le 8 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een beraadslaging van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 8 fevrier 1890.

15 15


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Ministerie van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Aan mijnheer baron Domis de Simerpont, algemeen secretaris bij het ministerie van justitie. Mijnheer baron. Met vreugde kan ik u melden dat, op voorstel van de heer minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs, bij K.B. het burgerlijk kruis van 1ste klasse werd toegekend aan de heer Vertonghen Vital, schepen van de gemeente Steenhuffel. Hoogachtend. De kabinetschef van de minister. UC 3078 - Steenhuffel le 9 février 1890. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol van de provinciale taks op de honden voor 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3079 - Steenhuffel le 9 février 1890. Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche François te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 9,43 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3080 - Steenhuffel le 12 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u een subsidieaanvraag, aan de staat en de provincie, voor bijkomende werken aan de bouw van de gemeenteschool. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3081 - Steenhuffel le 12 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief 19662C7229 van 30 januari sturen we u, na het aangevuld te hebben, het dossier terug aangaande de pensioenaanvraag van de heer Sterck, hulponderwijzer van onze lagere gemeenteschool, evenals een gunstig advies van onze gemeenteraad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

16 16


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3082 - Steenhuffel le 12 février 1890. Het kollegie van burgemeester en schepenen Aan de heer commandant bevelhebber van het district te Laeken Mijnheer de commandant, Ik heb de eer u te berichten dat Meert Carolus Ludovicus, militiaan der lichting 1883 van de gemeente Steenhuffel, aan het 12de Linieregiment toebehorende, in onze gemeente met Anna Catharina Philomena Van Campenhout heden in den echt getreden is. Gelieft mijnheer de commandant de verzekering mijner hoogachting te aanveerden. De burgemeester, De Ridder UC 3083 - Steenhuffel le 12 février 1890. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de procureur des konings te Brussel. In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek, hebben wij de eer ued kennis te geven dat wij op kant van den akt van geboorte van Maria Victoria Van Campenhout, volgende melding gemaakt hebben te weten (de wettiging). De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 14 fevrier 1890. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 20076C7229. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In de deliberatie waarmee uw gemeenteraad het ontslag aanvaardde van de heer Sterck, ondermeester in uw gemeenteschool, werd beslist dat deze onderwijzer vanaf 15 februari 1890 niet meer zal worden betaald. Artikel 70 van het algemeen reglement aangaande de boekhouding van de staat bepaalt dat de ontslagnemende functionaris nog recht heeft op een volledige vergoeding voor de maand waarop zijn ontslag ingaat. Deze regeling, die ook op onderwijzers van toepassing is, werd noch door de gemeentewet noch door de wet op het lager onderwijs gewijzigd. Daarom moet uw gemeenteraad opnieuw vergaderen en besluiten om de heer Sterck tot eind februari te vergoeden. Er moet overigens opgemerkt worden dat het pensioen van de heer Sterck pas op 1 maart ingaat. De gouverneur, August Vergote UC 3084 - Steenhuffel le 15 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer Heyse, sectieoverste bij het bestuur der staatsspoorwegen te Mechelen. Mijnheer, Wij hebben de eer u te herinneren aan onze brief van 28 december laatstleden nr. 3052 met de vraag om 500 m³ assen naar het station van onze gemeente te verzenden voor het onderhoud van onze kasseiwegen die naar het station leiden en die in een zeer slechte staat bevinden. Hopende dat onze vraag, zoals vorige jaren, gunstig zal ontvangen worden, Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3085 - Steenhuffel le 19 février 1890. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur,

17 17


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

We sturen u de beraadslaging terug, na ze te hebben aangepast in de zin van uw brief van 14 dezer nr. 20076C229. Wij merken op, mijnheer, dat de formulering, waarvan sprake is in uw brieven van 30 januari en 14 februari, werd bijgevoegd en aan het dossier gehecht dat we u op 12 dezer stuurden (pensioenaanvraag van ondermeester Sterck). de oude andere formaliteiten vergezellen de pensioen aanvraag voor de heer Sterck. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3086 - Steenhuffel den 19 februari 1890. De ambtenaar van den burgerlijken stand. Aan mijnheer den bevelhebber van het rijstdistrict van Laeken Mijnheer, Ik heb de eer u te berichten dat Vrancaert Joannes Henricus, militiaan der lichting van 1886 bij het 12de Linieregiment, in onze gemeente met De Buyser Monica in den echt getreden is den 19 februari 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Steenhuffel den 19 februari 1890. Mijnheer Honoré De Winde. Ik ben verheugd u te mogen laten weten dat een koninklijk besluit mij het burgerlijk eerekruis van 1ste klas verleend heeft. Ik weet, mijnheer, dat gij daarin zeer krachtdadig medegewerkt hebt en dat ik grootendeels deze gunst aan u verschuldigd ben. Vital Vertonghen. UC 3087 - Steenhuffel le 22 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u een kopie van een brief van de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs waarin al de inlichtingen staan die u vraagt in uw brief van 14 dezer maand nr. A/20615 (Pensioenkas gemeenteonderwijzers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Malines le 24 fevrier 1890. (Vertaald) Bestuur der staatsspoorwegen – Bureel van de heer Heyse, sectiechef – nr. 794. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw vraag 3084 van 15 dezer laat ik u weten dat wij momenteel geen assen ter beschikking hebben. Heyse. ICL – Merchtem le 27 fevrier 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Gisteren ochtend werd op onze markt de pijphond van onze gemeentesecretaris gestolen. Hij heeft ros haar en luistert naar de naam Medard.

18 18


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Kunt u laten nakijken of deze hond zich niet in uw gemeente bevindt? De burgemeester, Constant De Geest. UCL – Steenhuffel 28 februari 1890. (Vertaald) Het kind Van der Stappen moet in het hospitaal opgenomen worden een er ongeveer 6 weken in behandeling blijven. UCL – Steenhuffel 29 februari 1890 (ca) (Vertaald)Wij nemen de eerbiedige vrijheid om u het volgende te laten weten. De aanvrager Paul Van den Bossche is schoenmaker van beroep. Hij bezit niets. Hij moet met zijn vrouw leven van de opbrengst van zijn werk. Hij is 73 jaar oud en zijn vrouw is er 71. Het zijn arme maar eerlijke mensen en ze gedragen zich voorbeeldig. Zijn 4 kinderen behoren allemaal tot de werkende klasse en ook zij zijn braaf en eerlijk. Ze zijn respectievelijk 44, 38, 36 en 33 jaar oud. Hij heeft 14 jonge kleinkinderen. De gemeenteraad heeft hem uit de gemeentekas een onderstand van 40 fr. gegeven en wij zijn van mening, Sire, dat zijn verzoek gunstig mag ontvangen worden. Op bevel, de secretaris De burgemeester (Van den Bossche Paul, 73 – Van Buggenhout Sophie, 71 – Kinderen: Charles Louis, 44 – Constant, 38 – Jan Baptist, 36 – André, 33) ICL – Bruxelles le 4 mars 1890. (Vertaald) Liste civile- Trésorerie – nr. 557. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een bedrag van 40 fr., ten titel van koninklijke schenking, aan de echtgenoten P. Van den Bossche uit uw gemeente. Gelieve het geld aan de betrokkenen te bezorgen en mij het ondertekende afgiftebewijs terug te sturen. ij ontvangst er van te bevestigen en UC 3088 - Steenhuffel le 1 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen à Bruxelles Mijnheer de voorzitter, In antwoord op uw brief van 21 dezer maand nr. 3390/7599, laten wij u weten dat we de kosten voor het onderhoud van de behoeftige Van Campenhout Jean Baptist erkennen en hij valt onder toepassing van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3089 - Steenhuffel, le 1 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Ingesloten, samen met de inventaris die u ons met uw brief 20209C7229 van 22 februari bezorgde, een verklaring over de inkomsten van de heer Sterck, voormalig onderwijzer in onze gemeenteschool, tijdens de jaren 1885 tot en met 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

19 19


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3090 - Steenhuffel le 1 mars 1890. (Vertaald) De burgemeester Aan zijne majesteit de koning. Sire. Ik laat u weten dat de indiener van het ingesloten verzoekschrift, Paul Van den Bossche, schoenmaker is en geen bezittingen heeft. Met zijn vrouw moet hij leven van de opbrengst van zijn werk. Hijzelf is 73 jaar oud en zijn vrouw is er 71. Zij zijn arm maar eerlijk en ze gedragen zich voorbeeldig. Zijn 4 kinderen behoren tot de werkende klas, zijn eveneens van goed gedrag en zeden en zijn respectievelijk 44, 38, 36 en 33 jaar oud. Zijn 14 kleinkinderen zijn allemaal nog klein. De gemeenteraad heeft hem uit de gemeentekas een steungeld van 40 fr. gegeven en is van mening, sire, dat zijn vraag gunstig mag ontvangen worden. met de diepste achting, De burgemeester, De Ridder UC 3091 - Steenhuffel, le 1 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 22 januari laatstleden, Div.N6001, sturen wij u een alfabetische lijst van de miliciens van Steenhuffel van de lichting 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 1048 - Zitting van den 2 maart 1890. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Van der Perre, schepenen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien onze beraadslaging van 8 februari jongstleden met dewelke wij het ontslag van den heer August Sterck van zijne bedieningen van hulponderwijzer in onze gemeenteschool aangenomen hebben. Overwegende dat er tot hiertoe geene enkele vraag voor het bekomen dezer plaats is toegekomen. Overwegende dat het onmogelijk is dat al de kinderen die de gemeenteschool bijwonen door eenen onderwijzer kunnen onderwezen worden, bijgevolg in het belang van het onderwijs is het noodzakelijk dat er een persoon genoemd zij en aangesteld om den interim van hulponderwijzer tijdelijk waar te nemen. De raad beslist met eenparigheid van stemmen den heer August Sterck te benoemen en aan te stellen om den interim van hulponderwijzer in onze gemeenteschool te doen tot 1 september aanstaande. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UCL – Steenhuffel le 2 mars 1890. (Vertaald) Mijnheer de gouverneur.

20 20


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij retourneren de inventaris die u ons stuurde met uw brief 20209C7229 van 22 februari laatstleden en sturen u een verklaring over het inkomen van de heer Sterck, voormalig onderwijzer in de gemeenteschool, tijdens de jaren 1885 tot en met 1890. ICL – Bruxelles le 4 mars 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Stuur mij zo spoedig mogelijk: 1) Een uittreksel uit de geboorteakte, 2) Een certificaat model 32, 3) Een staat van veroordelingen, 4) Een certificaat van goed gedrag en zeden, van Tierens Louis, zoon van Josephus en Thérèse Van Cauwenbergh, wonend en geboren in Steenhuffel op 6 april 1869, die een aanvraag heeft gedaan om als vrijwilliger met premie in dienst te treden. Parfondy, officieel rekruteerder en gepensioneerd onderofficier van de rijkswacht, Rue de la Madeleine 56, Bruxelles. UC 3092 - Steenhuffel le 5 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een beraadslaging van de gemeenteraad met de benoeming – tot 1 september aanstaande - van de heer Sterck tot hulponderwijzer ad interim. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3093 - Steenhuffel le 5 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u het overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens die hebben deelgenomen aan de loting van 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3094 - Steenhuffel le 5 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. In antwoord op uw brief van 1 dezer maand nr. 20005 Div.C nr. 5920, laten wij u weten dat de bijkomende werken voor de bemeubeling van de gemeenteschool bijna uitgevoerd zijn. Het schilderen kan pas in de Paasvakantie gebeuren en de schoolbanken zullen klaar zijn rond 1 april. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3095 - Steenhuffel, le 5 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van de rijkswachtbrigade te Wolvertem. Mijnheer,

21 21


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Eind februari werden hier 2 geiten gestolen. Wij denken dat we op het spoor van de daders zijn. Onze gemeentesecretaris, die in Kapelle-op-den-Bos woont, kan u hierover enige inlichtingen verstrekken. Gelieve één van uw mannen naar de secretaris te Kapelle-op-den-Bos te sturen. Het is in die buurt dat de opsporingen moeten worden verricht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Molhem-Bollebeek le 7 mars 1890. (Vertaald) Ref. 992 – Mijnheer de burgemeester. De heer D’Hauwer Felix en consoorten uit Meldert moeten aan de heer François Lombaerts, die momenteel in uw gemeente woont, een rente op een kapitaal van 272,11 (intrest van 4 % per jaar). Lombaert wordt momenteel op kosten van ons bureel van weldadigheid onderhouden. Gelieve hem een attest te laten ondertekenen waarin hij vrijwillig, spontaan en uit volle wil afziet van dit kapitaal van 272,11 fr. ten voordele van ons bureel. Als de heer Lombaert niet zou kunnen tekenen laat dit dan door 2 getuigen bevtesigen. De burgemeester, Walraevens De secretaris, Verbrugghe ICL – Laeken le 7 mars 1890. Militaire district van Laeken. Mijnheer de burgemeester. De commissie gelast met de optelling en rangschikking der paarden en rijtuigen bestaande in de gemeente Steenhuffel, zal hare werkingen beginnen op 29 maart 1890, om 7 uur ‘s morgens, op het gemeentehuis. De commandant van het district. UC 3096 - Steenhuffel le 8 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van de rijkswachtbrigade te Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten de lijst model 16, die wordt voorgeschreven door art. 122 van het reglement op de militaire prestaties. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3097 - Steenhuffel le 9 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw postkaart van 6 dezer maand nr. 2840E, laten wij u weten dat wij per brief van 30 april 1889 hebben voldaan aan uw vraag van 14 maart aangaande aan de klacht van de heer Van Assche, ten laste van onze gemeentebestuur. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3098 - Steenhuffel, le 9 mars 1890. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Ingesloten sturen we u een dossier terug (lager onderwijs), samen met de beraadslaging van onze gemeenteraad van 8 februari laatstleden.

22 22


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3099 - Steenhuffel le 9 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer de commissaris, Wij laten u weten dat de gemeenteraad de periode voor het onderhoud en het ruimen der beken heeft vastgesteld van 1 tot 30 juli. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 11 mars 1890. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – nr. 2840E. Gevolg gevend aan uw brief 3097 van 9 dezer, vraag ik u om mij te laten weten welk gevolg er gegeven werd aan mijn brief van 14 mei 1889, waarin ik u in naam van de bestendige deputatie laten weten heb dat er tot een nieuwe aanbesteding moest worden overgegaan van het vervoer van de grond en de assen voor het onderhoud der kasseiwegen. Tot op heden heb daarover nog niets vernomen. Ik wens u nogmaals te herinneren aan de voorwaarden, uitgedrukt in de omzendbrief van de gouverneur van 13 mei 1887, MA 95). De arrondissementscommissaris. Emile Van Becelaere. ICL – Bruxelles le 11 mars 1890. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Uit de deliberatie van de gemeenteraad die u gisteren naar de arrondissementscommissaris gestuurd heeft, blijkt dat de heer August Sterck, wiens ontslag om gezondheidsredenen als ondermeester door uw gemeenteraad op 8 februari werd aanvaard, opnieuw voor deze dienst werd opgeroepen bij gebrek aan een kandidaat om hem te vervangen. Een intelligente jongeman, die van de normaalschool van Lier komt, wiens vader al bijna 40 jaar in het onderwijs zit en in dewelke ik geïnteresseerd ben, zoekt een plaats van hulponderwijzer in een gemeente van het arrondissement Brussel. Het zou mij plezieren om van u te vernemen of uw gemeenteraad hem eventueel zou willen benoemen en wat hij zou verdienen. In geval van een gunstig antwoord zal ik deze jongeman vragen om zich onmiddellijk met uw gemeentebestuur in verbinding te stellen. Bij voorbaat dank, etc. J. Bodenhors (?), bediende in het arrondissementscommissariaat te Brussel. Chaussée d’Anvers 293, Laeken (Nord) Antwoord (vertaald): In antwoord op uw brief van 11 dezer laat ik u weten dat de wedde van de ondermeester in Steenhuffel 1000 fr. bedraagt. Ik denk dat de gemeenteraad de benoeming van een nieuwe hulponderwijzer zou willen uitstellen tot na het uitgangsexamen van de nieuwe lichting normaalschoolstudenten. De secretaris, Verhaegen. ICL – Bruxelles le 11 mars 1890. (Vertaald)

23 23


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ref. 2840E – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gevolg gevend aan uw brief 3097 van 9 dezer vraag ik u om mij te laten weten welk gevolg er gegeven werd aan mijn brief van 14 mei 1889, waarin ik in naam van de bestendige deputatie opmerkte dat de gemeentewet formeel was en geen afwijkingen duldde en dat er bijgevolg tot een nieuwe aanbesteding van het vervoer van grond en assen voor het kasseien van wegen moest overgegaan worden. Tot op heden heb ik hier nog geen bericht over gehad. Stuur mij zonder verder uitstel de documenten met betrekking tot deze nieuwe aanbesteding. Ik vestig opnieuw uw aandacht op de voorwaarden die worden vermeld in de omzendbrief van de gouverneur van 13 mei 1887 (MA nr. 95). De arrondissementscommissaris. UC 3100 - Steenhuffel le 12 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Gevolg gevend aan uw brief van 7 dezer maand Div. C nr. 1919, sturen wij u de lijst van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden met de vermelding of zij al dan niet mogen kiezen voor de wetgevende kamers en de provincieraad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3101 – Bestaat niet. UC 3102 - Steenhuffel le 12 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten, ter registratie, het proces verbaal van de verhuring van het graasrecht langs de gemeentewegen. De registratierechten zullen worden betaald zodra we dit document met de kostennota hebben teruggekregen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel 13 mars 1890. Mijnheer de arrondissementscommissaris. In antwoord op uwen brief nr. 2840E van 11 dezer maand, met dewelke gij ons verzocht van u te laten weten welk gevolg wij gegeven hebben aan uwen brief van 14 mei 1889, hebben wij de eer van u te laten weten dat sedert onzen brief van 30 april jongstleden, waarvan hier een afschrift aangevoegd is, wij hoegenaamd niets betrekkelijk de klacht van Van Assche ontvangen hebben. Van dan af zijn wij van gevoelen geweest dat het den heer weldoend raadslid was toegelaten het vervoer van aarde en assche voor de verbetering der wegen te doen, dewijl het een aanzienlijk voordeel voor de gemeente daarstelde. UC 3103 - Steenhuffel le 14 mars 1890. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur,

24 24


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om te voldoen aan de voorschriften van art. 3 van het reglement van 15 juli 1887 ter verbetering van het runderras, sturen wij u de ingesloten tabel samen met een verklaring. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3104 - Steenhuffel le 14 mars 1890. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de arrondissementcommissaris te Bruxelles. Mijnheer de commissaris. In antwoord op uwen brief van 11 dezer maand nr. 2840E met dewelke gij ons verzoekt van u te willen laten weten welk gevolg wij gegeven hebben aan uwen brief van 14 mei 1889. Het spijt ons, mijnheer de commissaris van U te moeten laten weten dat sedert onzen brief van 30 april jongstleden, waarvan hier een afschrift aangevoegd is, wij hoegenaamd niets betrekkelijk de klacht Van Assche ontvangen hebben. Van toen af zijn wij van gevoelen geweest dat het den heer Willockx, raadslid, toegelaten was van het vervoer van aarde en assche voor den onderhoud der buurtwegen in 1889 te mogen doe; dewijl onze voorstel geenen tegenspraak had van het hooger bestuur en een aanzienlijk voordeel voor de gemeente daarstelde Gij weet immers wel mijnheer de commissaris dat ons gemeentebestuur altoos bereidwillig geweest is om zich naar de voorschriften der wetten en den wil der bevoegde overheden te gedragen en indien de uitvoer van dit werk (er is hier geene kwestie van aanbesteding) tegenstrijdig is aan de voorschriften van den bijzonderen omzendbrief van mijnheer de gouverneur van 13 mei 1887, dewelke wij uit het geheugen verloren hadden, durven wij nochtans hopen mijnheer, dat er ons geen moeilijkheden deswegens zullen aangedaan worden dewijl dit niet voortkomt uit een kwaad inzicht maar wel in voordeel der gemeente en in niemands nadeel gehandeld hebbende. Wij beloven u dat er voortaan wel rekening zal gehouden zijn van voornoemden omzendbrief . Aanvaard, mijnheer de commissaris, de verzekering onzer bijzonder achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel le 16 mars 1890 (ca) (Vertaald) Mijnheer de minister. Gevolg gevend aan uw brief 1e directie, 2 sectie nr. 13624 van 12 dezer, sturen wij u volgende inlichtingen over de opmerkingen die de provinciegouverneur heeft gemaakt aangaande de rekening van onze kerkfabriek van 1888. 1) De opmerkingen aangaande art. 10 van de ontvangsten en 50 van de uitgaven zijn gegrond. 2) Ingesloten een bewijsstuk voor de ontvangsten gebracht onder art. 15. 3) De opmerkingen aangaande art. 19 van de buitengewone ontvangsten zijn gegrond. 4) Art. 30 van de buitengewone uitgaven: dit is een optelfout. 5) Art. 32: de intresten van de spaarkas van het jaar 1885 bedroegen maar 22,38 fr. Het bedrag van 16,32 fr. moet in uitgaven worden gebracht. Ingesloten een afschrift van het spaarboekje. 6) Optelfout. 7) Het bedrag van 662,50 fr., gebracht onder art. 9 van de ontvangsten, is fout. Dit moet 616 fr. zijn. ICL – Merchtem den 18 maart 1890. Geachte confrater.

25 25


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het zal mij geheel onmogelijk zijn morgen de paalzetting bij te wonen van het goed van Vermeren. ’s Woensdags is het gewoonelijk eenen dag dat ik mij moeyelijk kan afwezigen, om reden dat het dan merkt is tot Merchtem en dat de boeren dan ook altoos met hunne zaken komen om af te handelen. Ik moet verders gedwongen mij geheel deze week bezighouden met bestuurlijke werken. Toekomende week moet ik op het einde 2 of 3 dagen te Steenhuffel komen om er den kadastralen dienst te doen. Zoudt gij dan geenen tijd kunnen stellen volgens uw beliefte voor die paling te doen? Aanvaard mijne ware achting, Germanes, landmeter. UC 3105 - Steenhuffel le 20 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Wij sturen u, per postmandaat, fr. 20,80 voor de registratierechten van het proces-verbaal van de verhuring van het graasrecht op de gemeentewegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3106 - Steenhuffel den 22 maart 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek de volgende boekdeelen: 1) De Vlaamsche Kunstbode, maandelijksch ,19de jaargang 2) 1489-1889: een bladzijde uit de geschiedenis der stad Nieuport. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen. De burgemeester, De Ridder UC 3108 - Steenhuffel le 25 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 22 dezer maand nr. 418790B12528, laten wij u weten dat deze niet van toepassing is in onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3109 - Steenhuffel le 25 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer De Paepe, directeur van de dienst voies et travaux bij de staatsspoorwegen te Brussel. Mijnheer de directeur, We laten u weten dat de grond van onze gemeente leemachtig en nat is zodat de wegen, zelfs de kasseiwegen, het grootste deel van het jaar onbruikbaar zijn. We moeten onderhoudswerken verrichten aan de wegen die naar het spoorwegstation van Steenhuffel leiden en hiervoor is goede zavel nodig die in Steenhuffel noch in de buurt te vinden is. Zonder die zavel bevinden onze wegen zich na de eerste regen terug in hun oorspronkelijke staat. Wij vragen u om ons enkele wagons oude ballast (assen) te sturen. In de hoop, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 1049 - Zitting van den 26 maart 1890.

26 26


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Van der Perre, schepenen, Huysegoms, De Mesmaecker, Willocx, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting in het gemeentehuis vereenigd om over te gaan tot de Verdeeling van de hoofdelijke belasting of onkostboek voor 1890. De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1890, behoorlijk door de bestendige deputatie goedgekeurd, waarin dezen taks bepaald is op fr. 2000,00. De raad heeft goed gevonden de verdeeling van dezen taks goed te keuren zoo en gelijk dezelve verdeeling gedaan is in kohier dat hij er van opgemaakt heeft in deze zitting en volgens dewelke hij beloopt op de som van 2003,44 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 3107 - Steenhuffel le 26 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Mijnheer de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de papieren aangaande de verhuring van het graasrecht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen. De burgemeester, De Ridder ICL – Courtrai 26 mars 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Kunt u mij het geboorte-uittreksel sturen van mijn dochter, Marie Adelaide Elisabeth Alexandria Barbier, die in Steenhuffel geboren is op 18 juni 1868. Het is voor haar huwelijk. De naam van haar vader, die op 10 juni 1869 in Kortrijk overleden is, was Felix Victor Auguste Barbier. De meisjesnaam van mijzelf, haar moeder, is Sidonie Marie Dassonville. Ik reken op uw medewerking en dank u bij voorbaat. Weduwe Barbier-Dassonville, 37 grand’place, Courtrai. nr. 31 – In den jare 1868 den 18 juni is te Steenhuffel geboren Maria Adelia Elisabeth Alexandrina Barbier, dochter van Felix Barbier en van Sidonia Maria Dassonville, zijn echtgenote. (Dit uittreksel werd op 7 april 1890 naar de gemeente Steenhuffel teruggestuurd omdat het nog door de vrederechter moest gelegaliseerd worden.) ICL – Brussel den 29 maart 1890. Gouvernement de la province de Brabant – 20989C4595 (Originele vertaling door secretaris Verhaegen van de oorspronkelijke Franstalige brief). Met beraadslaging in datum van 8 februari laatst heeft uwen gemeenteraad het ontslag van de bedieningen van hulponderwijzer van mr. Sterck aangenomen, dewelke in pensioen is aangenomen uit oorzaak van ziekelijkheid, en met beraadslaging van 2 maart is de voornoemde aangewezen om gezegd ambt ten titel van ad interim tot den 1 september aanstaande waar te nemen. Voor beweegreden der benoeming van mr. Sterck als hulponderwijzer ad interim verklaart de gemeenteraad dat voor het bekomen dezer plaats geene enkele vraag is ingediend geweest.

27 27


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het blijkt uit de inlichtingen die mij zijn ingediend geweest dat het openstaan der plaats van hulponderwijzer in uw gemeenteschool niet bekend is gemaakt en in dit gevoel is het gebrek van vragen bewezen. Van den anderen kant, het aanwijzen van mr. Sterck als plaatsvervanger hulponderwijzer is tegenstrijdig met de belangen van het onderwijs. Men kan onmogelijk geenen onderwijzer, dewelke voor oorzaak van ziekelijkheid in pensioen aangenomen is, aannemen om zijn bedieningen opnieuw te vervullen, in welk geval het ook mag wezen. Dienvolgens verzoek ik u, mijnheeren, het openstaan der gezegde plaats in de Moniteur Belge te willen doen bekend maken, en uwen gemeenteraad te verzoeken van zoohaast mogelijk te willen overgaan tot de benoeming van eenen definitieven titularis in vervanging van mijnheer Sterck. Gelieft mij te laten weten welk gevolg er aan het tegenwoordige zal gegeven worden. De gouverneur, Auguste Vergote. Door secretaris Verhaegen bijgeschreven opmerkingen: 1. Moet de plaats van hulponderwijzer in den Moniteur belge openverklaard zijn? 2. Ook in de gazetten van Merchtem en Londerzeel? 3. Tot hoelang moet de plaats open verklaard zijn? 4. Wanneer zal er tot de benoeming overgegaan zijn? UC 3110 - Steenhuffel le 29 mars 1890. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 20 dezer maand Div. C nr. 1919, sturen wij u een exemplaar van onze kiezerslijsten (algemene lijst, kiezers voor de gemeenteraad, kiezers voor de provincieraad), zoals die in september 1889 afgesloten werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3111 - Steenhuffel le 29 mars 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw brief van 27 dezer maand nr. 2990E, laten wij u weten dat een kopie van het verslag, dat door burgemeester en schepenen aan den gemeenteraad in zitting van 3 september 1889 werd voorgelezen, met onze brief 3000 van 4 september 1889 naar u werd gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3112 - Steenhuffel le 1 avril 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 25 dezer maand nr. 3392/13049, laten wij u weten dat wij de kosten voor het onderhoud van de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste erkennen. Deze behoeftige valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder.

28 28


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Buggenhout den 3 april 1890. Commissariaat van politie van Buggenhout – nr. 357. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Reeds 2 maanden geleden is er eenen hond, toebehoorende aan Benoit De Maeyer, inwoner onzer gemeente, verdwenen of gestolen. Het was een jonge hond, grijs van haar, getijgerd en eene zwarte bil. Volgens wij vernomen hebben bevindt hij zich thans bij Frans Van Doorslaer-Van Hamme uwer gemeente. Wees zoo goed dien persoon te onderhooren nopens den oorsprong van dien hond en mij zijne verklaring te laten geworden. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, de verzekering mijner bijzondere hoogachting. De politiecommissaris. ICL – Bruxelles le 4 avril 1890. (Vertaald) Bestuur der Staatsspoorwegen – nr. 3531. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 3109 van 26 maart laat ik u weten dat, zoals sectiechef Keyse van Mechelen u al geschreven heeft, er momenteel geen gevolg kan gegeven worden aan uw aanvraag om oude assen. Alles wat nog beschikbaar komt is gereserveerd voor het onderhoud van de wegen van de ijzeren weg. De ingenieur, directeur. UC 3113 - Steenhuffel, le 8 avril 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de burgemeester en schepenen van Wolvertem. Gevolg gevend aan uw brief van 29 maart, betreffende de uitvoering van de wet van 9 augustus 1889, laten wij u weten dat er in Steenhuffel niemand is die wenst te zetelen in de gezegde patronagecommissie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3114 - Steenhuffel, den 8 april 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente, een boekdeel getiteld; - De gedichten van Hilda Dam Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 3115 – Steenhuffel le 10 avril 1890. (Vertaald) Het college. Aan de burgemeester en schepenen van Mollem-Bollebeek. Mijne heren, Gevolg gevend aan uw brief nr. 1000 van 2 dezer, laten wij u weten dat wij van mening zijn dat de verklaring die door François Lombaert moet afgelegd worden niet tot de bevoegdheid van een gemeentebestuur behoort, maar eerder tot die van een vrederechter. Deze man lijkt ons een beetje idioot. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

29 29


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Anvers le 10 avril 1890. (Vertaald) Oogziekten dokter A. Van Schevensteen, hoofdarts van het ophtalmisch instituut van Antwerpen, place de la comédie 8 (Frans theater). Mijnheer de burgemeester. Het kind De Ridder vertoont een ontsteking van het oogwit van het rechteroog. Ze moet niet hier in het hospitaal blijven en kan thuis genezen. Ze zal als gevolg van deze verzwering altijd een witachtige vlek op het oog blijven houden. Ze moet binnen 8 dagen terug bij mij op consultatie komen. Van Schevensteen. Gelieft mij op den armenlijst te zetten. Ik heb daar voor al van jaren geweest. UCL 3117 – Steenhuffel le 13 avril 1890. (Vertaald) Mijnheer de gouverneur. Wij laten u weten dat onze gemeenteraad vandaag kennis genomen heeft van uw brief 20989D4595 van 29 maart, waarin u vraagt om zo snel mogelijk definitief een hulponderwijzer te benoemen ter vervanging van de heer Sterck die zijn pensioen gekregen heeft. De gemeenteraad heeft besloten om u de toelating te vragen om, naast de heer Sterck, voorlopig een ondermeester aan te duiden en om de definitieve benoeming van een titularis tot na de eindexamens van de normaalscholen uit te stellen. De gemeenteraad zou zeer graag een jonge onderwijzer willen benoemen, die men hier kent en die in augustus de normaalschool zal beëindigen. In de hoop dat deze vraag zal toegestaan worden, etc. De gemeenteraad. UC 3116 - Steenhuffel le 13 avril 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 5 maart laatstleden nr. 3094, laten wij u weten dat de bijkomende meubeleringswerken in het de nieuwe gemeenteschool volledig zijn uitgevoerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, de Ridder UC 3117 - Steenhuffel le 13 avril 1890. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij laten u weten dat de gemeenteraad, in zitting van heden, lezing heeft gekregen van uw brief van 29 maart laatstleden, nr. 20989D4595, waarin u ons vraagt om zo snel mogelijk tot de definitieve benoeming over te gaan van een hulponderwijzer, in vervanging van de heer Sterck, die zijn pensioen heeft gekregen. De raad heeft besloten om u nederig te toelating te vragen om voorlopig iemand anders dan de heer Sterck tot ondermeester ad interim te mogen benoemen en om met de benoeming van een vaste titularis te wachten totdat de eindexamens van de normaalscholen afgelegd zijn. De reden hiervoor is dat de gemeenteraad een jonge onderwijzer zou willen aannemen die hier gekend is en die in augustus afstudeert. In de hoop dat deze vraag gunstig zal ontvangen worden, etc.

30 30


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3118 - Steenhuffel le 19 avril 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Campenhout Jean Baptiste. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 6,37 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3119 - Steenhuffel, le 19 avril 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan de vraag van de heer Smets van Tisselt, aannemer van de bouwwerken van de gemeenteschool, laten wij u weten dat de definitieve aanvaarding van deze werken reeds plaats gehad heeft, en dat er niets in de weg staat om hem het bedrag van fr. 1500 terug te betalen dat hij als waarborg op 12 juni en 3 augustus 1888 bij de Nationale Bank te Mechelen heeft gedeponeerd. als waarborg. Gelieve ons de door de heer Smets gevraagde toelating te bezorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3120 - Steenhuffel, le 24 avril 1890. (Vertaald) Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, We sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het kohier van de verdeling der personele belasting voor 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel den 26 april 1890. De ondergeteekenden, burgemeester der gemeente Steenhuffel, verklaart dat de stier, oud 31 maanden, vos geplekt haar, gekruisd Hollandsch … ras, toebehoorende aan de kinderen van Judocus Van Assche, pachters te Steenhuffel, door hen gekocht is. Het tegenwoordig is aan de belanghebbenden afgegeven om als bewijsstuk te dienen in de prijskamp te Vilvoorden. De burgemeester. ICL – Bruxelles le 28 avril 1890. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 21612C4595 Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Met uw brief 3117 van 13 dezer vroeg u mij de toelating om de definitieve benoeming van een onderwijzer voor uw gemeenteschool tot augustus uit te mogen stellen, omdat u deze post aan

31 31


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

een jongeman zou willen geven die nu nog naar de normaalschool gaat en op het einde van het schooljaar zijn eindexamen aflegt. In het belang van het onderwijs kan ik u deze toelating niet geven. Er moet vooreerst opgemerkt worden dat een interimair doorgaans niet de inzet en toewijding vertoont die van een definitief benoemde onderwijzer mag worden geëist. Daarnaast is het laten besturen van een school door een jongeling van de gemeente die nog maar pas van de normaalschool komt en dus niet de nodige ervaring bezit, niet goed voor het onderwijs en voor die onderwijzer die in het begin van zijn carrière nog geen gezag en prestige zal kunnen laten gelden. De gouverneur. UC 3121 - Steenhuffel, le 30 avril 1890. (Vertaald) Het college. Aan de minister van financiën te Brussel. Mijnheer de minister, Overeenkomstig de voorschriften van art. 195 en 196 van het Koninklijk Besluit van 10 december 1868 en art. 5 van het Koninklijk Besluit van 21 derzelfde maand, sturen wij u het certificaat dat de heer Louis Smets van Tisselt, aannemer van de bouw van de gemeenteschool, aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Wij vragen u, mijnheer de minister, om het nodige te doen om de waarborg van 1500 fr. aan de heer Smets terug te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 3122 - Steenhuffel, le 30 avril 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij sturen u het proces-verbaal van schatting van de bijkomende meubileringwerken aan de gemeenteschool te Steenhuffel. Gelieve de uitbetaling van de hiervoor toegekende subsidies te willen gelasten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 2123 - Steenhuffel, le 3 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de 2de paragraaf van art. 8 van het provinciaal reglement op de politie der onbevaarbare waterlopen van 28 juli 1878, sturen we u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol voor het onderhoud der beken voor 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Wolverthem den 3 mei 1890. Ref. 8715 – Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel.

32 32


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Er is reeds spraak geweest van het deel weg tusschen de kasseide naar Rossem en het pachthof Van Assche (Robbroek) te kasseiden, ’t is te zeggen tot aan de weg die reeds gekasseid is en dewelke tusschen Steenhuffel en Merchtem gemeen is. Het deel dat nog moet gekasseid worden is op het grondgebied van Wolverthem. Wij stellen voor, mijnheeren, dit werk ten gemeene kosten der drij gemeenten Wolverthem, Steenhuffel en Merchtem te doen uitvoeren. Merchtem en Steenhuffel zullen elk eenen wagon kassei der 4de staal leveren en Wolverthem de borduren. Van het overige werk zal iedere gemeente een derde betalen, volgens de rekening die wij u zullen zenden. Gelieft ons op het spoedigste te laten weten of gij onzen voorstel kunt aannemen. Aanvaard, etc. Op bevel, de secretaris, August Eyckmans De burgemeester, Louis t’Kint GR N° 1050-1051-1052-1053-1054-1055 - Zitting van den 4 mei 1890. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, schepen-voorzitter, Van der Perre, schepen, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, wettelijk bijeen geroepen in zijne gewone zittingszaal in buitengewone zitting vergaderd, om te beramen over: I. Eene vraag van de kerkfabriek strekkende om gemachtigd te worden van eenen cijns van fr. 12,70 te mogen aflossen. Gezien de vraag gedaan door de kerkfabriek den 6 april jongstleden strekkende om de aflossing eener cijns van fr. 12,50, aan de kerk verschuldigd voor het celebreren van 2 gezongen missen door mevr. weduwe Herbauts van Londerzeel, met de som van 254 fr.’t zij tegen den penning 20. Overwegende dat volgens verklaring der schuldenaarster dezen cijns gevestigd is op eene weide te Steenhuffel, wijk A nr. 571 des kadasters. Overwegende dat er van deze cijns geene titels noch inschrijverij bestaan heeft of bestaat en dat bijgevolg deze vraag voor de kerk voordeelig is. De raad beslist van de vraag van het kerkfabriek goed te keuren en ter goedkeuring naar de bevoegde overheid te zenden. II. De vraag van Jan Baptist Vermeren, landbouwer alhier, met dewelke hij eene som van 100 fr. voor aankoop van eenen overschot van straat rechtover zijne woning. Gezien deze vraag. Gezien het overschot van straat, gelegen rechtover zijne woning, in de straat van de Meer naar de Heide, weg nr. 9, aan het parceel 153 van den atlas der wegen, groot 3a 44 ca, aan de gemeente niets opbrengt en dat de straat hare vereischte breedte houdt en dat deze verkooping voor de gemeente dienvolgens voordeelig is. De raad beslist van de voorloopige pleegvormen te volbrengen en daarna aan de bevoegde overheid de noodige toelating te vragen van gemelden grond te mogen afstaan en verkoopen. III. Het verkoopen van de oude school met meesterswoning. De raad. Overwegende dat van de oude school en meesterswoning, sedert dat de nieuwe in gebruik genomen is, tot geen nut voor de gemeente dient en dat deze gebouwen verslechten en bouwvallig worden. Overwegende dat de gemeente aan den aannemer der nieuwe school nog eene som van fr. 4035,78 verschuldigd blijft, hetwelk gansch door de gemeente verschuldigd en dat het voordeelig zijn zou gezegde gebouwen door het ambt van een notaris openbaarlijk te verkoopen en de opbrengst der verkooping te doen dienen tot betaling van het aandeel der gemeente in de kosten van het bouwen der nieuwe school. De raad beslist.

33 33


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) Van gezegden eigendom te doen meten en verdeelen in drij loten door den landmeter Verhaegen. 2) De voorloopige pleegvormen te vervullen en daarna aan de bevoegde overheden de noodige toelating te vragen om dezelve openbaarlijk door het ambt van meester Gerard, notaris te Londerzeel verblijvende, in 2 zitdagen ten herberge van L. Hermans te mogen verkoopen. 3) De opbrengst te mogen gebruiken tot betaling van het aandeel der gemeente in de kosten der nieuwe school. IV. Eenen brief van mijnheer den gouverneur rakende de benoeming van enen hulponderwijzer in vervanging van August Sterck. De raad. Gezien den brief van den heer gouverneur in datum van 28 april jongstleden nr. 21612C4595, met dewelke hij de gemeenteraad dringend verzoekt van over te gaan tot de benoeming van eenen definitieven hulponderwijzer in onze gemeenteschool in vervanging van mr. Sterck, dewelke in pensioen is sedert 1 maart laatst. Gezien onze beraadslaging van 2 maart met dewelke wij de toelating gevraagd hebben van gezegden Sterck het interim te mogen laten doen van hulponderwijzer tot het uitgaande exaam der normaalschool, hetwelk voor heden in bovengenoemden brief mr. de gouverneur niet kan toestaan. De raad besluit. De plaats van hulponderwijzer alhier op te verklaren, dit te doen bekend maken door de Moniteur Belge, in de Gazetten van Merchtem en Londerzeel en na den 21 mei tot de benoeming over te gaan. V. De rekening van het bureel van weldadigheid over het dienstjaar 1889. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de voorgelegde rekening en bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 5568,67 - Uitgaven: fr. 5756,49 - Nalatig slot: fr. 187,82 VI. De rekening van de kerkfabriek over het dienstjaar 1889. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 7706,37 - Uitgaven: fr. 6925,58 - Overschot: fr. 780,79 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De voorzitter, Vital Vertonghen UC 3124 - Steenhuffel, le 4 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district van Laken. Mijnheer, Wij sturen u een uittreksel van de akte van overlijden van den heer Coppens Pierre Joseph, soldaat van de klas van 1881, die gediend heeft bij het 4de linieregiment, 2de bataljon, 2de compagnie, stamboeknummer 38367. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen

34 34


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3125 - Steenhuffel, le 5 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een vraag van het Kerkfabriek van onze gemeente om goedgekeurd te worden door de bestendige deputatie van de provinciale raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel le 5 mai 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Op uw verzoek van 4 mei ben ik bij Charles Van Ranst 3 varkens gaan onderzoeken waarvan men vermoedde dat ze door een besmettelijke ziekte waren aangetest. Ik heb er “rouget” (vlekziekte) vastgesteld. Stuur mij een oproepingsbulletin en een aanwezigheidscertificaat op datum van heden. Louis Van Passen, rijksveearts. UC 3126 - Steenhuffel le 7 mai 1890. (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel. Aan de directeur van de Moniteur Belge. Mijnheer de directeur, In opdracht van de gouverneur, vragen wij u om het volgende bericht in de Moniteur Belge in te willen lassen (lager onderwijs, vacant verklaring van de betrekking van hulponderwijzer). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3127 - Steenhuffel, le 7 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de vraag gedaan in de laatste paragraaf van uw brief van 28 april laatstleden nr. 21612C4595, laten wij u weten dat de gemeenteraad in zitting van 5 dezer maand besloten heeft dat er in de loop van de maand mei zal overgegaan worden tot de definitieve benoeming van een hulponderwijzer in onze gemeenteschool. Deze plaats is vacant verklaard in de Moniteur Belge, in de Gazet van Londerzeel en in de Gazet van Merchtem. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3128 - Steenhuffel, le 7 mai 1890. Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2967E van 6 dezer sturen wij u het dossier terug samen met de stichtingsakte van de rente die wordt afgekocht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen

35 35


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Brussel 8 mei 1890. Mijnheer de borgemeester. Eene juffrouw met name Rosalie Heyvaert, dochter van Jan Heyvaert (genoemd Langen Jan), woonende op den Bosch of Boskant in uwe gemeente, heeft in Brussel gewoond op twee, drij en misschien meer plaatsen, zonder er ingeschreven te zijn. Zoud gij zoo goed willen zijn mij te willen doen kennen waar haar adres in Brussel of rond Brussel is op deze kaart hiernevens aan vast, waarover ik u op voorhand bedank, het zal zeer nuttig zijn. Aanveert, mijnheer de borgemeester, de groetenis uwer hooge achting. E. Bernage. UC 3129 - Steenhuffel, le 10 mai 1890. (Vertaald) Het college. Aan de minister van financiën te brussel. Mijnheer de minister, We bevestigen ontvangst van de mandaten nr. 46823-36653 en nr. 10, die uitbetaalbaar werden verklaard ten gunste van Louis Smets, aannemer te Tisselt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3130 - Steenhuffel den 13 mei 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente, het boekdeel: - De werken van J. Van de Vondel, 1642 à 1645. Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3131 - Steenhuffel le 14 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester van Wolvertem. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 2 dezer maand nr. 8756, laten wij u weten dat wij overeengekomen zijn met de gemeente Merchtem om het gemeenschappelijk deel van de weg in kwestie te kasseiden met recoupins faconnés, op voorwaarde dat ook Wolvertem het verlengde van deze weg, op zijn grondgebied, tot aan de Rossemse steenweg laat kasseien. Laat ons weten of u hiermee akkoord bent. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3132 - Steenhuffel, le 14 mai 1890. (Vertaald) Het college. Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 12 dezer maand nr. 12604, laten wij u weten dat de gemeente een bedrag van 1000 fr. beschikbaar heeft voor kasseidingswerken Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen. UC 3133 - Steenhuffel, le 14 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris.

36 36


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring, de rekening van het bureel van weldadigheid van 1889 met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3134 - Steenhuffel, le 14 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan de laatste paragraaf van uw brief van 7 dezer maand nr. 21612C4601, sturen wij u het gevraagde document aangaande het lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 14 mai 1890. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Wolvertem. In antwoord op uw brief 8715 van 3 dezer laten wij u weten dat wij met Merchtem zijn overeen gekomen om de gemeenschappelijke weg te kasseiden op voorwaarden dat de gemeente Wolvertem ook de verbinding met de Rossemse steenweg kasseidt. ICL – Londerzeel le 15 mai 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Op uw verzoek van 14 mei ben ik bij Ferdinand Van Doren een varken gaan onderzoeken waarvan men vermoedde dat het door een besmettelijke ziekte was aangetest. Ik heb er “rouget” (vlekziekte) vastgesteld. L. Van Passen, rijksveearts. UC 3135 - Steenhuffel, le 17 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u het certificaat dat bevestigt dat alle formaliteiten, voorgeschreven door art. 6 van het provinciaal reglement van 25 juli 1878 op de politie van de niet bevaarbare waterlopen, reglementair werden uitgevoerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Opwijck 20 mei 1890. Achtbare ambtgenoot. Om als bijgevoegd stuk te dienen aan de vraag tot bekomen van haar pensioen, verzoek ik u, wegens de weduwe Gustave Sarlet, mijne nicht, mij een extract der geboorte van een kind in Steenhuffel, op ongezegeld papier, te willen afleveren. Met de eerste gelegeheid zal ik in de onkosten voldoen. Ondertusschen bid ik u met mijnen dank mijn beste groeten te aanvaarden. J. Raes. (Nota van de bewerker: Sarlet was stationchef in Steenhuffel geweest) GR N° 1056 - Zitting van den 21 mei 1890. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, schepen-voorzitterVan der Perre, schepenen, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris.

37 37


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen, is in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om de gemeenterekeningen over 1889 vast te stellen en goed te keuren. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen noodig zijn. De raad keurt deze rekeningen goed en stelt dezelve vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De buitengewone ontvangsten: fr. 26805,22 - De buitengewone uitgaven: fr. 26804,72 - De gewone ontvangsten: fr. 10602,18 - De gewone uitgaven: fr. 10006,30 - Het overschot: fr. 596,34 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 4792,45 - De uitgaven: fr. 4727,15 - Het overschot: fr. 65,30 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 2260,29 - De uitgaven: fr. 2209,78 - Het overschot: fr. 50,51 De rekening der waterloopen: - De ontvangsten: fr.318,20 - De uitgaven: fr. 286,07 - Het overschot: fr. 32,03 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De voorzitter, Vital Vertonghen ICL – Wolverthem le 21 mei 1890. (Vertaald) Ref. 8724 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief van 14 dezer en gezien het akkoord dat u met de gemeente Merchtem gesloten heeft, laten wij u weten dat we het stuk van de straat dat op ons grondgebied ligt tot tegen de steenweg naar Rossem zullen kasseiden. Bij bevel, de secretaris, Eyckmans De Burgemeester UC 3136 - Steenhuffel, le 21 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van de kerkfabriek van 1889 met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3137 - Steenhuffel le 24 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur,

38 38


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche François te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 14,63 fr. zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Steenhuffel den 27 mei 1890. Heer schepene. Gisteren 26 mei 1890, rond 7 uren ’s avonds, op het dorp te Steenhuffel, is ééne mijne dochterkens het voorwerp geweest van wreede mishandelingen, gepleegd door eenige jongens waarvan er mij drij bekend gemaakt zijn door de dochters Goossens en Moyerson die mijn kind vergezelden. Deze zijn de genaamde Kiekens Charles, De Bondt en Van Keer, allen wonende te Steenhuffel Heyde. Voetstampen, vuistslagen en haar geweldig bij het haar trekken, zulks deden zij om het best. Reeds verscheydene malen, heer schepene, zijn diergelijke feyten al te weeg gebracht door verschillige straatloopers. Het is dus hoogstdringend deze wilde manieren door eene strenge les te beletten. Daarom smeek ik u, mijnheer, een goed onderzoek over deze zaak in te spannen en mij te willen kennis geven van den uitslag ten eynde mij toe te laten hen rechterlijk te vervolgen. Ik hoop, heer schepen, dat het genoegzaam zal zijn u zulks te melden om de mishandelingen te doen ophouden jegens vreemde kinderen die niet anders vragen dan vrij door de gemeente Steenhuffel te mogen wandelen. Aanvaard, mijnheer, mijne eerbiedige groetenissen. A. De Ridder Ondervraging van Goossens Ludovica. Zij heeft gezien aldat Petrus Van den Eede, zoon van Joseph, Bertha De Ridder gestampt heeft en met haar haar getrokken heeft, alsook Frans Van Keer, en bij Louis De Boeck is binnengevlucht op maandag 26 mei omtrent 5 uren namiddag. Hortensia Moeyersons, oud 14 jaar, doet dezelve verklaring. Charles Van den Eede heeft mij verklaard dat zijnen broeder Petrus en Frans Van Keer het kind De Ridder mishandeld hebben. GR N° 1057-1058-1059 - Zitting van 28 mei 1890. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, schepen-voorzitter, Van der Perre, schepen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot: I. Benoeming van een hulponderwijzer. De voorzitter verklaart de zitting geheim. Gezien het ontslag, gegeven door de heer Sterck, ondermeester in de gemeenteschool, dat door de gemeenteraad op 8 februari laatstleden aanvaard werd. Omdat deze vacature dringend moet ingevuld worden. Gezien de bekwaamheidscertificaten en de bewijzen van goed gedrag en zeden, voorgelegd door de heren: - Raes Louis uit Opwijk, - Van Genechten Frederic Lambert Hubert, uit Waterlo, - Van Hoeck Arthur François, uit Baasrode, - Van Genechten Louis, uit Meerhout, - Van Wijnsberghe Joseph François, uit Torhout, en

39 39


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Hens François, uit Buggenhout. Gezien de stukken die aantonen dat deze kandidaten met vrucht de lessen aan een staatsnormaalschool of aangenomen normaalschool gevolgd hebben. Gezien art. 7 en 8 van de organieke schoolwet van 20 september 1884 en de omzendbrief over de uitvoering van deze wet. Gezien art. 66 en 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Na de papieren van de kandidaten grondig onderzocht te hebben gaat de raad over tot een geheime stemming waaruit volgt dat de heer Hens François 6 stemmen en de heer Raes Louis 2 stemmen bekomen heeft. De heer hens François uit Buggenhout, die de meerderheid van stemmen behaald heeft, wordt bijgevolg door de raad tot hulponderwijzer in de gemeenteschool van Steenhuffel benoemd in vervanging van de heer August Sterck, die met pensioen gegaan is. II. Vraag om een overschot van weg te mogen verkopen. Overwegend dat een overschot van de weg nr. 9, gelegen tegenover perceel 153 van de atlas der wegen, geen deel is van deze weg, de gemeente niets opbrengt, dat het voordelig zou zijn om het aan een aanpalende bewoner te verkopen en de opbrengst voor de verbetering der buurtwegen te gebruiken. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo dat zonder aanmerking werd afgesloten. Gezien het certificaat van bekendmaking van dit onderzoek (de aanpalenden werd schriftelijk en aan huis verwittigd). Gezien het proces verbaal van schatting waarin deze grond op 100 fr; werd geëvalueerd. Gezien de interesse van de heer Jan Baptist Vermeren. Gezien het plan, opgemaakt door landmeter Verhaegen op 22 april jongstleden. Gezien art. 28 van de wet van 20 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863. De raad besluit. 1) Om het genoemd stuk grond, overschot van weg, aan de aanpalende Jan Baptist Vermeren te verkopen tegen 100 fr. 2) Om deze 100 fr. te gebruiken voor de verbetering der buurtwegen. 3) Om deze beslissing aan de goedkeuring van de bestendige deputatie voor te leggen. (Goedgekeurd door de bestendige deputatie op 9 juli 1890, ref. 64389A29163.) III. Verkoop van de oude school. De raad. Gezien de beraadslaging van de gemeenteraad van 4 mei jongstleden, waarin verzocht werd om de voorafgaande schikkingen te nemen om de toelating te bekomen om de oude gemeenteschool met onderwijzerswoning en tuin, samen groot 10a 21ca, in drie loten te mogen verkopen. Gezien het plan opgemaakt door landmeter J. Verhaegen. Gezien het uittreksel uit de kadastrale legger. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. Gezien het certificaat van bekendmaking van dit onderzoek. Gezien het proces verbaal van schatting waarin deze eigendom op 2600 fr; wordt geëvalueerd. Gezien het lastenboek. Gezien art. 76 van de gemeentewet van 30 maart 1836, gewijzigd door die van 30 juni 1865. Overwegend dat de gebouwen in kwestie oud zijn en in zeer slechte staat, dat ze niets opbrengen en door de bouw van de nieuwe school door de gemeente niet meer worden gebruikt. Overwegende dat de gemeente nog ongeveer 4000 fr. moet betalen aan de aannemer van de nieuwe school, waarop intresten verschuldigd zijn, en dat het dus voordelig is om deze gebouwen te verkopen en met de opbrengst een deel van de achterstallige betalingen te doen. Overwegende dat het onderzoek van commodo en incommodo zonder tegenkanting werd afgesloten.

40 40


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad besluit. 1) Om de toelating te vragen om, conform het bijgevoegde lastenboek, over te mogen gaan tot de openbare verkoop door het ministerie van de heer Gerard, notaris te Londerzeel. 2) Om te vragen om de opbrengst voor het betalen van de aannemer van de nieuwe school te mogen gebruiken. (Toegestaan door de bestendige deputatie op 2 juli 1890, ref. 64182A29163.) In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De voorzitter, Vital Vertonghen ICL – Gent 29 mei 1890. Sekretaris. Dezen brief lezen, de antwoord er op zetten en met den drager dezer seffens medegeven. Geachte heer. Uwe goede tijding heeft mij hoogstens verheugd. Ik dank ued voor uwe goedheid en hoop weldra ued mondelings te kunnen bedanken. Ik ben aanstonds met uwen geëerden brief bij mijne schooloverheid gegaan om hun mijne benoeming te laten weten, maar zij eischen dat ik nog ten minste 8 dagen in de school blijve, totdat zij eenen plaatsvervanger vinden. Ik heb het noodig geoordeeld u daarover te schrijven en te vragen of het mij toegelaten is hun aanzoek te mogen volbrengen. Hoewel ik in geenen deele gehouden ben nog langer in mijne plaats te blijven, zou ik geerne mijne schooloverheid tevreden stellen. Wees dus zoo goed, geachte heer, antwoord te geven aan den drager dezes, dan zal ik de tijding nog morgen namiddag hebben en in geval van onmogelijk mijne voorzorgen nog kunnen nemen. U groetende met de grootste ootmoedigheid, noem ik mij, Uw nederige dienaar, Hens. ICL – Bruxelles le 31 mai 1890. Parquet – 1e Bureau – n° 7929. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Is de gesurveilleerde Van Campenhout Josse, nr. 6459B, vanuit Wolvertem in Steenhuffel aangekomen? De procureur des konings. UC 3138 - Steenhuffel le 31 mai 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een beraadslaging van den gemeenteraad aangaande de benoeming van den heer François Hens van Buggenhout tot hulponderwijzer van onze gemeenteschool, in vervanging van den heer Sterck. Tevens alle papieren die door de postulant werden afgegeven. Gelieve ons zijn bekwaamheidsdiploma na gebruik terug te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3139 - Steenhuffel le 1 juin 1890. (Vertaald) Overgemaakt aan de commissaris der wegen, een dossier over de verkoop van overschotten van de weg nr. 9.

41 41


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3140 - Steenhuffel, le 2 juin 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u , ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een beraadslaging van de gemeenteraad waarmee de toelating wordt gevraagd om de oude gemeenteschool te mogen verkopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 2 juin 1890. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – C6010. Volgende lotelingen van Steenhuffel moeten zich op 14 juni eerstkomend, tegen 10u30 voormiddag, presenteren bij het provinciebestuur, rue du chêne 20, om er voor de militaire herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling te laten gelden. - Van Hoeymissen Michel, nr. 36 van de loting van 1889. - Robberechts Pierre Jean, nr. 62 van de loting van 1890. - Van Hoeymissen François Aloys, nr. 79 van de loting van 1890. De Gouverneur, August Vergote. UC 3141 - Steenhuffel le 4 juin 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 24 mei laatstleden (MA nr. 99), laten wij u weten dat er in onze gemeente 1 krankzinnige is, die in de instelling St.-Dominicus te Brugge is opgesloten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3142 - Steenhuffel den 4 juni 1890 De ambtenaar van den burgerlijken stand. Aan de heer procureur des konings te Brussel^. Mijnheer de procureur, In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek heb ik de eer u te berichten dat ik aan zijden den akt van geboorte van Leonia Barbara De Bont, geboren te Steenhuffel den 13 september 1883, ingeschreven op het register der akten van geboorten dezer gemeente onder nr. 48 jaar 1883, de volgende aantekeningen heb gedaan: “Leonia Barbara De Bont wiens geboorte akte hier nevens staat is wettig gemaakt geweest door het opvolgende huwelijk van vader en moeder Guillielmus van Gucht en Rosalia De Bont aangegaan den 4 juni 1890 voor den ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Steenhuffel, arrondissement Brussel provincie Brabant.” De ambtenaar van den burgerlijken stand Vital Vertonghen UC 3143 - Steenhuffel, le 7 juin 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel.

42 42


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de procureur, Ik heb u met mijn brief van 31 mei laatstleden laten weten dat de onder politietoezicht staande Van Campenhout in Steenhuffel aangekomen was en dat hij zijn routeblad voor Opwijk heeft laten tekenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3144 - Steenhuffel le 7 juin 1890. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw postkaart van 4 dezer maand nr. 2990, laten wij u weten dat het verslag, voorgeschreven door art. 70 van de gemeentewet, met onze brief nr. 3000 van 4 september 1889 naar u werd gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3145 – Steenhuffel le 7 juin 1890. (Vertaald) Het college. Aan het gemeentebestuur van Schaarbeek. Gelieve ons een inlichtingenbulletin te bezorgen over de behoeftige Van Den Plas Louis, verblijvende te Schaarbeek, Steenweg van Roodebeek nr. 113. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3146 - Steenhuffel den 7 juni 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente de boekdeelen waarvan de titels volgen te weten: 1) De werken van J. Van de Vondel: 1645 (allaar geheimenissen) 2) Vergilius. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 7 juin 1890. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings te Brussel. Per brief van 31 mei laatstleden heb ik u laten weten dat de gesurveilleerde Van Campenhout in Steenhuffel aangekomen was en dat hij zijn routeblad heeft laten tekenen voor Opwijk. De dienst doende burgemeester. ICL – Londerzeel le 9 juin 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Op uw verzoek van 8 juni ben ik bij brouwer Moortgat een varken gaan onderzoeken waarvan men vermoedde dat het door een besmettelijke ziekte was aangetest. Ik heb er “rouget” (vlekziekte) vastgesteld. L. Van Passen, rijksveearts. UCL – Steenhuffel 10 juni 1890 (ca) Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel verzoekt de inwoners de grachten, waterloopen, buizen en goten aan hunne eigendommen te kuischen en te openen. Bijzonder diegene die de grachten aan straten en wegen gevuld hebben om tot losweg aan hunne landen te dienen. Zij zijn daarenboven verzocht van binnen de 8 dagen aan het gemeentebestuur

43 43


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

kennis te geven wanneer dergelijke werken bestaan die ten laste der gemeente moeten uitgevoerd worden. UCL – Steenhuffel 10 juni 1890 (ca) Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel verwittigt de inwoners dat het streng verboden is zavel of assche, die geplaatst is op de bermen voor het onderhoud der gekasseide wegen, weg te nemen. Er zal een streng onderzoek gedaan worden en proces verbaal voor diefte zal tegen de overtreders opgemaakt worden. ICL – Dendermonde den 10 juni 1890. Mijnheer de sekretaris. Gij zoudt mij verplichten mij zoo haast mogelijk een extract der huwelijksakte te laten geworden van Guillielmus Van Boom met Anna Theresia De Demaecker van 13 november 1773. Indien gij den akt vindt, mijnheer, wees zoo goed hem zoohaast mogelijk op te maken en hem met de post af te zenden tegen remboursement. In het tegenovergestelde laat het mij zoo haast mogelijk weten. Ik voeg er een postzegel bij en groet u. Weduwe Dosfel-Van de Voorde. Dertienden november 1773. Guillielmus Joannes Van Boom, uit de parochie SintAmands en Anna Theresia Dedemaeker, uit Steenhuffel. Getuigen Petrus Van de Voorde en Joannes Baptista Moortgat. UC 3147 - Steenhuffel, le 10 juin 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het lager onderwijs van 1889, met de bewijsstukken. De gemeenterekening zal u bezorgd worden door tussenkomst van de commissaris der wegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen CL – Wolverthem le 11 juin 1890. (Vertaald) Gendarmerie Nationale Rijkswachtbrigade Wolvertem – nr. 27. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten 3 (weder)oproepingsbevelen voor volgende miliciens, allen met verlof in uw gemeente: - Meert Jean Dionys. - De Bleser Jean Baptiste - De Pot Benoit Antoine De commandant van het militiekanton. UC 3148 - Steenhuffel le 14 juin 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van het bureel van weldadigheid van Schaarbeek. Mijnheer, In antwoord op uw bericht van 31 mei laatstleden nr. 421 betreffende de behoeftige Van der Plas Louis, laten wij u weten dat wij moeten erkennen dat onze gemeente zijn bijstandwoonst

44 44


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

is. Terzelfder tijd moeten wij u zeggen dat de middelen van ons bureel van weldadigheid zeer beperkt zijn en wij vragen u om daar bij het verlenen van de onderstand rekening mee te houden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3149 - Steenhuffel den 17 juni 1890. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Luidens art. 61 § 2 der wet van 14 maart 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat volgens bericht van 31 mei 1890,hier aangevoegd, de genaamde Louis Van der Plas, daglooner, wonende te Schaerbeek zoon van Victor en van Joanna Gertruda Verspecht, beide overleden, geboren te Steenhuffel den 26 december 1849, echtgenoot van Theresia De Becker. Louis Van der Plas heeft te Steenhuffel gewoond van zijn geboorte tot 12 februari 1873, dan te Wemmel tot 24 augustus 1877, daarna is hij als plaatsvervanger soldaat geworden bij het 3de regiment artillerie waar hij gedeserteerd is en dan overal heeft rondgedwaald. Daarna is hij te Schaerbeek gaan wonen van 20 september tot heden. Zijne afwezigheid te Steenhuffel zonder er terug geweest te zijn is van 1873. Tot Wemmel 4 ½ jaar; later soldaat en te Schaerbeek 2 jaar en 8 maanden. Voor rekening van ons armbestuur te Schaerbeek bedeeld wordt Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 5 betaald worden (door het gemeenschappelijk fonds). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3150 - Steenhuffel, le 18 juni 1890. (Vertaald) Het college. Aan de commandant van het militaire district van Laken. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw vraag van 3 dezer maand sturen wij u de lijst model 25bis (mobilisatie van het leger-militaire dienst). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3151 - Steenhuffel, den 21 juni 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel waarvan de titel volgt, te weten: - Vertelsels van het Vlaamsche volk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3152 - Steenhuffel le 23 juin 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig uw brief nr. C 6910, sturen wij u het formulier model 48 voor de overdracht van de miliciens aan de militaire overheid op 30 juni eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3153 - Steenhuffel le 27 juni 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de voorschriften van de ministeriele omzendbrief van 22 april, sturen wij u een overzicht, opgemaakt volgens het voorbeeld van de omzendbrief (volkstelling).

45 45


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen,

Voor de burgemeester, Vital Vertonghen

UC 3154 - Steenhuffel, le 28 juin 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, In antwoord op uw postkaart van 25 dezer maand nr. 2982E, waarin u ons vraagt om u voor 5 juli de gemeenterekening van 1889 te bezorgen, laten wij u weten dat de commissaris der wegen, aan wie deze rekening opgestuurd werd, ons gezegd heeft dat hij ze op 12 juni aan u heeft overgemaakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Meysse den 28 juni 1890. Mijnheer Verhaevert, secretaris. Wilt gij eens de goedheid hebben, mijnheer Verhaevert, als het u belieft, van om mijn papieren of konzee naar Brussel te schrijven zoo haast het mogelijk is. Ik gaan mij begeven tot den huwelijke staat voor zoo gauw te kunnen trouwen als het mogelijk is; ik zijn in afveeren (= affaire?). Mijnheer Verhaevert, secretaris, ik geloof dat gij mijne vraag sito zult voldoen als het u belieft. En gaat bij J. Van Opstal twee of vier pinten drinken op mijn kap. Ik zal den toekomende woensdag op het gemeentehuis komen. Uwen vriend, Petrus Antonius De Greef. CL – Wolverthem le 30 juin 1890. (Vertaald) Gendarmerie Nationale Rijkswachtbrigade Wolvertem – nr. 36. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten 4 (weder)oproepingsbevelen voor volgende miliciens, allen met verlof in uw gemeente: - Vranckaert Jean Henri. - Vereerstraeten Joseph Florent - Vermeren Pierre - Plaskie Joseph Emmanuel De commandant van het militiekanton. PV 351b – Steenhuffel 7 juli 1890 Beschuldigde(n): Coppens Marie Virginie , 21 jaar, leurster, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: beledigingen Gevonnist op 19 augustus 1890 Straf: 1 fr. of 1 dag ICL – Londerzeel le 7 juillet 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Op uw verzoek van 6 juli ben ik Charles Van Ranst, Keeshof, een zeug gaan onderzoeken waarvan men vermoedde dat die door een besmettelijke ziekte was aangetest. Ik heb er “rouget” (vlekziekte) vastgesteld. L. Van Passen, rijksveearts.

46 46


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3155 - Steenhuffel le 9 juillet 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan de vraag gedaan met uw kaart van 5 dezer maand nr. 2984E, laten wij u weten dat er aan de hand van de ingesloten documenten vastgesteld is dat de gemeenterekening van 1889, die u reclameert, u op 12 juni werd gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3156 - Steenhuffel, den 9 juli 1890. Verzoek aan het gemeentebestuur van Londerzeel de hierbijgevoegde waarschuwingen aan de belanghebbende te doen behandigen (onderhoud der waterlopen). Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3157 - Steenhuffel le 9 juillet 1890. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Ingesloten, ter goedkeuring door bestendige deputatie, de inschrijvingslijsten van de arme kinderen voor het gratis onderwijs gedurende het schooljaar 1890-1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel den 10 juli 1890. Mijnheer De Mesmaecker. Evenals ik de berichten der gemeente Londerzeel in uwe gemeente rond draag, verzoek ik u vriendelijk uwen veldwachter uwe berichten ook te doen dragen in onze gemeente. Vriendelijke groetenissen. De velwachter, De Bondt. ICL – Wolverthem le 12 juillet 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Stuur volgende dinsdag 5 werkmannen om de Robbeek, die van onze beide gemeenten is, te helpen ruimen. Wij sturen er evenveel. De secretaris, August Eyckmans De Burgemeester, t’Kint. ICL – Alost le 12 juillet 1890. (Vertaald) Mijnheer Verhaegen. Gevolg gevend aan ons gesprek van heden geef ik u de volgende inlichtingen. Ik ben op zoek naar de erfgenamen van Van Achter Jean Baptiste Van Achter Constantin Van Achter Benoit Van Achter Anne Catherine Allemaal kinderen van Pierre Van Achter en Petronille Therese De Winne. Deze laatste was de dochter van Martin De Winne en Anna Van Bavegem. Mijn gootvader heette Pierre en was de zoon van Mathieu die in 1775 geboren is. Deze Mathieu was de zoon van Jean en Adrienne De Wit. Ik zou dus willen weten of ik een afstammeling ben van Van Achter-De Winne.

47 47


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik zou u zeer dankbaar zijn mocht u mij inlichtingen kunnen verschaffen. In afwachting van uw antwoord, etc. L. Van Achter. UC 3158 - Steenhuffel, le 12 juillet 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u de bijgevoegde Staten voor betaling van de kosten door het gemeenschappelijk fonds voor de som van fr. 3,94. Het ¼ of fr. 1,31 ten laste van de gemeente zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1060 - Zitting van 13 juli 1890. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, schepen-vpprzitter, Van der Perre, schepenen, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om te beraadslagen over: Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1890-91 en die opgemaakt geweest is overeenkomstig de voorschriften van het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de toepassing van deze wet. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1890-1891 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 299, te weten 149 jongens en 150 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, is aangewezen om gratis les te geven aan 149 jongens. De aangenomen meisjesschool, bestuurd door dame Heymans, is aangewezen om gratis les te geven aan 150 meisjes. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De voorzitter, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel den 15 juli 1890 (ca) Goot aan Sebastopol. Er zijn evenals verleden jaar vele reclamen toegekomen over de goot gelegen voor uwe woning, dewelke veel te klein is, waarvan gij het begin en het einde slechts wat vergroot hebt maar de rest gelaten wat zij was. Deze is de oorzaak dat des winters de landen overstroomen. Deze goot is geplaatst geweest zonder schriftelijke toelating. Mijnheer de wegcommissaris is hiervan verwittigd en aanzocht van strenge maatregelen tegen u te gebruiken indien dezelve goot binnen de 8 dagen niet vergroot en geopend is.

48 48


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3159 - Steenhuffel, le 16 juillet 1890 Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer de gouverneur, de la proviunce de Brabant à Bruxelles Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig aan de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Campenhout J. Het aandeel van de gemeente, ¼ of fr. 52,04, zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3160 - Steenhuffel le 16 juillet 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Overeenkomstig de instructies, laten wij u weten dat de heer De Ridder Jean François, burgemeester te Steenhuffel, hier op 14 dezer overleden is. Ingesloten, een uittreksel van de overlijdensakte. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3161 - Steenhuffel, le 16 juillet 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij laten u weten dat onze gemeenteraad besloten heeft dat het niet nodig is om onmiddellijk een vervanger (als gemeenteraadslid) te verkiezen voor de heer De Ridder, burgemeester, en dat hiervoor kan gewacht worden tot de komende verkiezingen van oktober van dit jaar Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen

UC 3163 - Steenhuffel le 16 juillet 1890. (Vertaald) Teruggestuurd naar de arrondissementscommissaris, militiepapieren in verband met P.F. Van den Broeck. Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3162 - Steenhuffel le 17 juillet 1890. Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 7 dezer maand nr. 22011C5920, sturen wij, in drievoud, de rekening van de meubleringswerken van onze school, die in regie werden uitgevoerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel le 18 juillet 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester.

49 49


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op uw verzoek van 17 juli ben ik bij Jos. Van Assche, Smisstraat, een varken gaan onderzoeken waarvan men vermoedde dat het door een besmettelijke ziekte was aangetest. Ik heb er “rouget” (vlekziekte) vastgesteld. L. Van Passen, rijksveearts. UCL – Steenhuffel 18 juli 1890. Bericht. Het collegie van burgemeester en schepenen van Steenhuffel laat weten dat, om de uitvoering van herstellingswerken toe te laten aan de brug over de Molenbeek in den Lakenman, de doortocht op den weg van Londerzeel naar Steenhuffel aldaar geheel van maandag tot donderdag 24 juli zal onderbroken zijn. UCL – Steenhuffel le 19 juillet 1890. (Vertaald) Aan de commandant van het depot van het regiment Grenadiers te Mechelen. Om een vrijstelling wegens broederdienst te bekomen, vragen wij u om ons een uittreksel uit het stamboek te sturen van: Van den Broeck Pierre François, milicien bij het regiment grenadiers, lichting 1889, nr. 75 van de lottrekking. Vital Vertonghen, schepen. UC 3164 - Steenhuffel, le 19 juillet 1890. (Vertaald) Het college. Aan de sectieoverste van de spoorwegen te Mechelen. Mijnheer, Wij vragen u om ons, indien mogelijk, enkele wagons oude ballast (assen) voor het onderhoud van onze wegen te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, - Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3165 - Steenhuffel le 23 juillet 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw brief 36E van 18 dezer sturen wij u het ingevulde formulier, het certificaat model nr. 9, en het uittreksel uit het stamboek van de heer Van den Broeck Pierre François. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, - Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL - Beverloo, den 24 julie 1890 Beminde ouders, zusters en broeders, Ik laat uw weten den staat van mijne goede gezontijd en ik verhoop van hullen het zel(f)de. En ik laat hullen weeten als dat ik dag van den ruvu (revue?) goed door geraakt zijn, maar wij hebben togh nog al afgezien. Wij hebben in de karzaamen (kazerne) van den 2de gidees (guides) geslapen maar het slaapen heft niet veel geweest wandt wij zijn om alf tien sauvon daar gekoomen en smorgens om 4 urren moets men op staan en van 5 urren moets men vertrekken, en dan hebben wij daar gestaan van 5 urren tot 2 urren met onszen meutten op ons lijf en daar was veel volk en zoe veel soldatten heb ik van mijn leven nog bij een niet gezien, maar wijnig volk van kennis. En, geliefde ouders, gelieft mij ook wat geld op sturen want ik gaan het van doen hebben, want eeten is hier maar slijgt, ik moet er eeten bij koopen want ik kan dat eeten bijna niet eeten. En gelieft mij ook te laaten weeten hoe als dat gijllen dien brief ontvangen hept en als gijllen mij geldt op stuurt dan moet gijllen het in mijnen brief in zetten hoe veel als dat gullen mij op

50 50


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

stuurt, want hier en zijn er al soldaaten al schots met gevaren en goet mijn adiers (adres) op zetten. Mijn adres is Ludovic Willocx, soldaat bij het 12de rezement fr linge, 2 bateljon, 4 kompenie, kamp van Beverloo. Met deze woorden sluit ik mijne brief en blijf in afwachting van een antwoord. En als gijllen voor eene maand doet schrijven dan moet ge schrijven naar het minnesteere en niet naar de konnenel. Uwen toegenegen zoon, Ludovicus Willocx UC 3166 - Steenhuffel le 26 juillet 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u de pensionkosten voor het doofstomme kind Van de Voorde. ¼ van deze kosten worden gedragen door ons bureel van weldadigheid en de rest door het gemeenschappelijk fonds. Wij vragen u, mijnheer de gouverneur, om aan ons bureel het bedrag te laten terugbetalen waar het recht op heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, - Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3167 - Steenhuffel le 26 juillet 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op uw omzendbrief brief van 26 juni 1890 (MA nr. 127), laten wij u weten dat de heer Van den Broeck Jan Baptist in onze gemeente het beroep van dwangbeveldrager uitoefent. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, - Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3168 - Steenhuffel, le 28 juillet 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan mevrouw Dutoit, schatbewaarster van de vaderlandslievensde commissie van Belgische vrouwen, boulevard de la Senne 98, Bruxelles. Mevrouw, In antwoord op de brief van de burgemeester van Brussel van 10 juni 1890, sturen wij een postbon voor het geld dat door de vrouwen van onze gemeente werd bijeengebracht om een geschenk te kopen voor hare majesteit de koningin ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van haar aantreden. Tevens een lijst van de schenkers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, - Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 31 juillet 1890. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 22173C4601. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Aansluitend op mijn brief 21612C4601 van 7 mei laat ik u weten dat u bij ministerieel besluit van 10 juni een subsidie heeft gekregen van 212 fr. voor bijkomende werken bij de bouw van uw gemeenteschool. Deze subsidie zal weldra bij de algemene spaar- en pensioenkas opvraagbaar zijn.

51 51


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De werken waarop deze subsidie betrekking hebben, hebben 636 fr. gekost. De reglementaire afhouding van 2 % die hiervoor aan de provincie moet betaald worden bedraagt 12,72 fr. Gelieve deze som direct bij de Nationale Bank te betalen. De gouverneur. ICL – Malines le 5 août 1890. (Vertaald) Bestuur der staatsspoorwegen – Bureel van de heer Henrion, sectiechef – nr. 3786. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw vraag 3164 van 19 juli laat ik u weten dat wij momenteel geen assen ter beschikking hebben. U kunt zich misschien met meer resultaat wenden tot de heer d’Or, sectiechef te Brussel. Henrion. ICL – Laeken 5 augustus 1890. Waarde burgemeester. Volgens ik vernomen heb zou de landbouwer Verheirstraeten omtrent één jaar in uwe gemeente overleden zijn. Mijnheer de burgemeester zou mij zeer verplichten met mij wel te laten weten welke notaris deze nalatenschap vereffend heeft. Mij voor een antwoord in uwe goede gunsten aanbevelende noem ik mij met alle achting uwen toegenegen dienaar, Van Kerckhove, landbouwer - Tielemansstraat 1, Laeken. ICL – Bruxelles 7 août 1890.

De collecte in Steenhuffel heeft 31,83 fr. opgeleverd. 52 52


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3169 - Steenhuffel le 9 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan mijnheer D’Or, ingenieur sectieoverste bij het bestuur der staatsspoorwegen te Brussel. Mijnheer, Jaarlijks ontvangen we van het bestuur der staatsspoorwegen assen om onze wegen te onderhouden, vooral degene die naar het spoorwegstation van onze gemeente leiden. De sectieoverste van Mechelen laat ons weten dat hij ons dit jaar geen assen kan leveren aangezien hij ze zelf nodig heeft voor de wegen binnen het station van Mechelen dat we ons tot andere burelen moeten wenden. Daarom vragen wij u, mijnheer de ingenieur, om ons indien mogelijk enkele wagons assen te bezorgen. In de hoop dat deze vraag gunstig zal ontvangen worden, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3170 - Steenhuffel, le 9 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, We bevestigen ontvangst van het diploma 3de prijs en de bronzen medaille, die door onze inwoner, de heer Casteels, op de grote prijskamp van 1888 gewonnen werd. We hebben alles, samen met uw brief van 28 juli nr. 3732053, aan de betrokkene overhandigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3171 - Steenhuffel le 12 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de wet op bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche François te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 5,04 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3172 - Steenhuffel le 13 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 31 juli laatstleden nr. 22173C4601, sturen wij u het bewijs van storting van fr. 12,72 aan de Nationale Bank, ten voordele van de provincie, zijnde de inhouding van 2 % op de provinciale subsidie voor bijkomende werken aan het schoolgebouw. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3173 - Steenhuffel le 13 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief nr. 25693C5920 van 1 augustus, sturen wij u het bewijs van storting van 2145 fr. aan de Nationale Bank, ten voordele van de provincie, zijnde de inhouding van 2 % op de provinciale subsidie voor de bemeubeling van het schoolgebouw. 53 53


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Wolverthem le 13 août 1890. (Vertaald) Gendarmerie Nationale – 1ste divisie – militair kanton Wolvertem – nr. 41. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten het wederoproepingsbevel bestemd voor Van Opstal Henri, vrijwilliger met premie bij het 2de linieregiment, die met verlof is in uw gemeente. De commandant. ICL – Londerzeel le 14 août 1890. (Vertaald) Mijnheer secretaris Verhaegen te Kapelle-op-den-Bos. Ingesloten stuur ik u, op ongezegeld papier, ter goedkeuring door de hogere overheid, een afschrift van de openbare verkoop van de eigendom, gelegen in Steenhuffel, die vroeger gediend heeft als school en onderwijzerswoning. Deze verkoop werd op mijn ministerie bij proces verbaal gesloten op 6 augustus 1890. F. Gérard, notaris te Londerzeel. UC 3174 - Steenhuffel, le 14 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris, voormalig justitiepaleis, rue de Ruysbroeck nr. 1, Bruxelles. Wij sturen u een exemplaar van de kiezerslijsten, voorlopig afgesloten op 14 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen PV 352 – Buggenhout 15 augustus 1890 (ca) Beschuldigde(n): De Potter Joseph Leeftijd: 69 Beroep: leurder Geboren in Steenhuffel Wonend te Buggenhout Misdrijf: diefstal Gevonnist op 8 december 1890 Straf: 3 maanden, 26 fr. UC 3175 - Steenhuffel, den 16 augustus 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek van onze gemeente een boekdeel getiteld: - De nieuwe Belgische illustratie. Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 17 août 1890. (Vertaald) Bestuur der staatsspoorwegen – Bureel van de heer d’Or, ingenieur, rue de Cologne 13. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Met uw brief nr. 3169 van 9 dezer vroeg u mij om enkele wagons assen te versturen om er uw wegen mee te onderhouden. Door de grote hoeveelheid analoge vragen die ik momenteel krijg kan ik er voor het einde van dit dienstjaar niet aan voldoen. Laat me weten of u zo lang kunt wachten en me in dat geval zeggen hoeveel wagons u nodig heeft.

54 54


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De stationschef van Steenhuffel heeft mij gezegd dat u op 23 of 27 mei bij vergissing 6 wagons assen gekregen heeft die voor een andere gemeente waren bestemd. Ik vraag u om hem de 24 fr. te betalen die u hiervoor schuldig bent. De ingenieur. ICL – Cappelle au Bois le 21 août 1890. (Vertaald) Het gemeentebestuur van Wolvertem beweert dat de ruiming van de Robbeek op het grondgebied van Steenhuffel nog niet voltooid is. Als dat zo is dan moet u daar snel voor zorgen. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 3176 - Steenhuffel, le 21 août 1890. (Vertaald) Het college. Aan de heer ingenieur D’Or, sectieoverste, rue de Cologne 13, Bruxelles. Gevolg gevend aan uw brief van 17 dezer maand nr. 5132, laten wij u weten dat het bedrag van fr. 24 voor de levering van 6 wagons assen in handen van de stationschef van onze gemeente werd afgegeven. Wij hadden graag 24 wagons assen tegen eind 1890, begin 1891 bekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1061-1062 - Zitting van den 24 augustus 1890. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, schepen-voorzitter Van der Perre, schepen, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeenopgeroepen, in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om: I. Te onderzoeken of het noodzakelijk zou zijn veranderingen te brengen aan het getal opcentiemen verleden jaar gestemd. Gezien het K.B. van 6 december 1888 waarmede de gemeente gemachtigd is van tot 1894 39 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen en het patentrecht. Gezien de financiëlen toestand der gemeente. Gezien het voorloopig project van begrooting voor het jaar 1891 waaruit blijkt dat al de kosten der gemeente zonder eenige verhooging van gemeentebelasting in 1890 gemakkelijk zullen kunnen gedekt worden. De raad beslist van voor 1891 geene verandering te brengen aan het getal opcentiemen gestemd in 1888. II. Heffing van bijzondere opcentiemen voor de wegen in 1891. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 18 juli 1890 waardoor de heer de gouverneur de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen opcentiemen, overeenkomstig met het art. 14 der wet van 10 april 1841 en art. 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering van buurtwegen gedurende het jaar 1891 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van den provincialen conducteur-wegcommissaris van het 3de district, in datum van den 23 juli, waaruit blijkt dat de bijzondere centiemen en de uitkeering van allen aard op den onderhoud en verbetering der buurtwegen toe te passen, voor 1891 eene som moet beloopen van fr. 1971. Aangezien de uitkeeringen, overeenkomstig met de nr. 1, 2 en 3 van bovengemeld art. 14 te eisschen, omtrent eene som van fr. 1201,09 zullen opbrengen. Besluit.

55 55


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 1 – De bijzondere opcentiemen, te heffen overeenkomstig met het art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart 1866, worden voor 1891 vastgesteld op 8 % verbeeldende eene som van fr. 769,91. Art. 2 – Eene later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien, door middel van uitkeeringen, te leveren gelijk het voorzegd is in de nr. 1, 2 en 3 van het art. 14 der wet van 10 april 1841. Art. 3 – Een afschrift van de tegenwoordige beraadslaging zal, door de tusschenkomst van den heer provincialen conducteur-wegcommissaris aan het provinciaal bestuur toegezonden worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7283,38 o Personele belasting: fr. 1876,30 o Patenten: fr. 464,24 Totaal: fr. 9623,92 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 769,91 ▪ In natura (dagloon): 1201,09 ▪ Samen: fr. 1971,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De voorzitter, Vital Vertonghen UC 3177 - Steenhuffel le 24 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van de provinciale raad, een afschrift van (de akte van) verkoop van onze oude gemeente gemeenteschool, samen met een kostenstaat en een certificaat van afkondiging. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3178 - Steenhuffel le 24 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig uw omzendbrief van 4 juli laatstleden (MA 136), laten wij u weten de gemeenteraad vandaag beslist heeft om voor 1891 geen nieuwe opcentiemen te stemmen. De opbrengst van de 39 centiemen, die in 1888 gestemd werden en bij Koninklijk Besluit van 8 december 1888 tot en met 1894 mogen geïnd worden, volstaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3179 - Steenhuffel le 24 août 1890. (Vertaald) Ontvangen van de gouverneur een betalingsopdracht voor 367,06 fr., ten gunste van de gemeente, zijnde de provinciale subsidie voor de bemeubeling van de gemeenteschool. Te Steenhuffel de 24 augustus 1890 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3180 - Steenhuffel, le 30 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur.

56 56


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief in MA van 7 dezer maand sturen wij u het bewijs van betaling van de door onze secretaris verschuldigde premie aan de pensioenkas voor gemeentesecretarissen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3181 - Steenhuffel le 30 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister. Overeenkomstig de instructies, sturen wij u de bewijzen van de betalingen aan de Nationale Bank, ten gunste van de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers, van volgende bedragen: - Voor de heer Casteels, onderwijzer: fr. 66,57. - Voor de heer Sterck, hulponderwijzer: fr. 4,17. - Voor de heer Hens, hulponderwijzer: fr. 20,83. - Voor mevrouw Casteels, meesteres van het handwerk: fr. 3,75. Samen: 95,32 fr. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3182 - Steenhuffel, le 30 août 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. We bevestigen ontvangst van een betalingsopdracht voor 428,12 fr. als teruggave van eenzelfde bedrag dat eerder door de gemeente teveel betaald was aan de pensioenkas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers (pensioen mr. Meeus). Zie uw brief 65459A26590 van 27 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel le 30 août 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Op uw verzoek van 29 augustus ben ik bij maalder De Boeck een varken gaan onderzoeken waarvan men vermoedde dat het door een besmettelijke ziekte was aangetest. Ik heb er “rouget” (vlekziekte) vastgesteld. L. Van Passen, rijksveearts. UC 3183 - Steenhuffel den 2 september 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente een boekdeel getiteld: - Volk en Taal, maandschrift over gebruiken en geschiedenissen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3184 - Steenhuffel, le 1 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. oud justitiepaleis, rue de Ruysbroeck nr. 1, Bruxelles.

57 57


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de commissaris, Wij sturen u drie exemplaren van de kiezerslijst, definitief gesloten op 3 dezer: 2 volledige lijsten en 1 lijst met alleen de kiezers voor de kamers. Tevens 3 exemplaren van de lijst van burgers die de leden van de rechtbank van koophandel te mogen kiezen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070 - Zitting van 3 september 1890. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, schepen den dienst doende van burgemeester, Van der Perre, schepen, Mesmaecker, Willocx, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in openbare zitting, in het gemeentehuis vergaderd om: I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1889 Op uitnodiging van het collegie van burgemeester en schepenen geeft de gemeentesecretaris in openbare zitting lezing van het verslag opgemaakt in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet van 30 maart 1836. II. Goedkeuring van de begrooting van het bureel van weldadigheid voor 1891. Gezien het art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begrooting, opgemaakt door den raad van dit gesticht den 31 augustus jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Gezien de stukken die tot het maken dezer gediend hebben. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en dat dezelve tot geene aanmerkingen aanleiding geeft. De raad is van gevoelen van deze begrooting, waarin al de noodige uitgaven voorzien zijn, goed te keuren op de somme van fr. 5064,12 in ontvangsten en uitgaven. III. Goedkeuring van de begrooting van de kerk voor 1891. Gezien de begrooting van het kerkfabriek, door den fabriekraad opgemaakt den 6 juli jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en waarin al de noodwendigheden voorzien zijn. De raad is van gevoelen van deze begrooting zonder aanmerkingen goed te keuren en vast te stellen in ontvangsten en uitgaven op de somme van fr. 4955,51. IV. Commissie personele belasting. Aanwijzing van 2 leden van den raad om deel te maken van de commissie ingesteld door het art. 58 der wet van 22 juni 1822, gewijzigd door degene van 26 juli 1879 op de personele belasting en de patentzetters. De raad wijst ten dien einde aan de heeren - De Mesmaecker Jean François, raadslid, en - Willocx Josse Jean, raadslid. V. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten waaruit blijkt dat het bureel van weldadigheid en het collegie van burgemeester en schepenen, in vervanging van mr. Van Ballaer, wiens mandaat op 31 december aanstaande eindigt, hebben aangewezen - als 1ste kandidaat: Van Ballaer Arnold Edouard, uittredend lid, - als 2de kandidaat: Vincentius Goossens, landbouwer. Gezien de art. 66, 71 en 84 § 2 der gemeentewet van 30 maart 1836. Overwegende dat er volgt uit de stemming waar er toe overgegaan is, dat mr. Van Ballaer Arnold Edouard, uittredend lid, 5 stemmen op 5 stemmers bekomen heeft. Besluit.

58 58


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Den heer Van Ballaer Arnold Edouard, uittredend lid, is tot lid van het bureel van weldadigheid hernoemd. VI. Opmaken der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1891. De raad. Gezien de onderwijzingen rakende de gemeente rekendienst. Gezien het art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Aanhoord de aanmerkingen van den gemeenteontvanger. De raad heeft na rijpelijk de inkomsten en de noodwendigheden onderzocht te hebben de begrooting voor 1891 vastgesteld als volgt, te weten: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1200,50 - De buitengewone uitgaven op fr. 1200,50 - De gewone ontvangsten op fr. 11834,58 - De gewone uitgaven op fr. 11722,08 - En het overschot op fr. 112,50 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 5016,00 - De uitgaven op fr. 5016,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 4002,01 - De uitgaven op fr. 4002,01 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 325,03 - De uitgaven op fr. 325,03 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Art. 2 § 3 – Eene som van fr. 1200,50 is op de gemeentekosten afgenomen voor kasseiwerken uit te voeren in de wegen van groote gemeenschap. Gewone ontvangsten. Geen aanmerkingen. Buitengewone uitgaven. Geen aanmerkingen. Gewone uitgaven. Hoofdstuk 2 § 1 art. 3 – Eene som van fr. 1200,50 is op den gewonen dienst afgenomen om de balans te maken van den buitengewonen dienst. Art. 18 – De onderhoudskosten van het gemeentehuis en deszelfs meubelen zijn kunnen gebracht worden van 400 fr. op 200 fr. Art. 36 – Daar dit jaar eene volksoptelling moet plaats hebben, nummeroteren der huizen en vernieuwing van volksregisters, is voor de kosten dezer op de begrooting 230 fr. gebracht. § 3 art. 1 – De raad heeft noodzakelijk gevonden de jaarwedde voor den veldwachter 50 fr. te verhoogen. § 9 art. 2 – Dewijl er in de gemeente maar eenige kinderen zijn die de schoolkosten kunnen betalen heeft de raad het gratis onderwijs van al de schoolkinderen gestemd en hij heeft de gemeentelijke toelage ten voordeele van het lager onderwijs van fr. 2028,34 op fr. 2423,70 gebracht. § - art. 4 – De som van 42 fr. zal omtrent het aandeel der gemeente zijn in het pensioen van den onderwijzer Sterck.

59 59


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Afschrift van het tegenwoordige besluit zal met de gemeentebegrooting aan de bestendige deputatie ter goedkeuring gezonden worden. VII. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1891. Gezien de ministeriëlen omzendbrief van 21 september 1884 betrekkelijk de uitvoering der organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien het ministerieel besluit van 21 september 1884 rakende het gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de ministeriele onderwijzingen van 17 december 1884, de grondslag daarstellende van tusschenkomst der gemeenten en de staat in de kosten van den gewonen dienst van het lager onderwijs. De raad stelt de schoolbegrooting vast als volgt, te weten: Inkomsten (casueel) van de heer Casteels, hoofdonderwijzer: totaal 1661,00 fr. 1) Vaste jaarwedde na aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: 733,00 2) Aandeel in de vergoeding voor het onderwijs der arme leerlingen: 928,00 Inkomsten van hulponderwijzer Hens: totaal 975,00 fr. 1) Vaste jaarwedde na aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: 975,00 Inkomsten van dame Heymans, bestuurster der aangenomen meisjesschool: totaal 1575,00 fr. (Voor al de meisjes zonder dat er iemand betale.) 1) Vaste jaarwedde: 1575,00 De schoolbegrooting voor 1891 is vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op 5016,00 fr. De gemeente zal in de kosten van den dienst van het lager onderwijs tusschenkomen met eene som van fr. 2423,70 en het bureel van weldadigheid voor fr. 400. Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. VIII. Subsidieaanvraag voor kasseiwerken. (Vertaald) De raad. Gezien het bestek van de conducteur-commissaris der wegen van het 3de district waarin dringende kasseiwerken worden voorzien in de wegen van grote gemeenschap nr. I en LXXXI, waarvoor 10574,11 fr. nodig is. Overwegend dat de opnieuw te kasseiden weggedeelten al verhard waren voordat deze wegen tot weg van grote gemeenschap werden verklaard, maar dat daar slechte materialen werden voor gebruikt en dat er geen enkele subsidie voor gekregen werd. Overwegende dat in de begrotingen voor deze werken volgende middelen zijn voorzien. 1) begroting 1890; een speciale toewijzing van 1000 fr. 2) begroting 1891: speciale toewijzing van 1700 fr. De raad besluit om aan de staat en de provincie te vragen om samen voor 7874,11 fr. in deze kosten tussen te komen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De voorzitter, Vital Vertonghen SC – Gemeente Steenhuffel 3 september 1890. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van den gemeenteraad den 3 september 1890. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1047 944 1991 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1044 936 1980 Verschil -3 -8 - 11 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc.

60 60


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Getal der geboorten, totaal 62 - Wettige, mannelijke 32 - Wettige, vrouwelijke 27 - Onwettige, mannelijke 2 - Onwettige, vrouwelijke 1 Getal der overlijdens, totaal 47 - mannelijke 23 - vrouwelijke 24 Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 3 - Wettige, mannelijke 1 - Wettige, vrouwelijke 2 - Onwettige, mannelijke 0 - Onwettige, vrouwelijke 0 Getal der huwelijken, totaal 9 Getal der echtscheidingen: 0 Getal der kinderaannemingen: 0 Getal der wettigmakingen: 3 I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Totaal generaal 23 - Mannelijke 8 - Vrouwelijke 15 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking. In andere gemeenten der provincie Totaal generaal 49 - Mannelijke 22 - Vrouwelijke 27 I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en zeer regelmatig gehouden. De geschriften worden gedaan door den secretaris. I-5 bevolkingsregisters. De op- en afschrijvingen worden zeer nauwkeurig gedaan door de secretaris. II. Gemeentebestuur. II-1 Personeel Het personeel van den gemeenteraad is niet volledig. De heer De Ridder, burgemeester, is overleden. Er zal in zijne vervanging in october aanstaande voorzien zijn. De raad is in meerderheid bij iedere bijeenroeping. II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen De kiezerslijsten worden alle jaren nauwkeurig door het collegie overzien en vernieuwd. Er zijn op de kiezerslijsten van 1890 26 algemeene kiezers, 84 voor de provincieraad en 156 voor de gemeenteraad en 5 voor de kamers van koophandel. Geene reclamen zijn tegenover de kiezerslijsten gedaan. In october aanstaande moet er eene gemeentekiezing plaats hebben voor de vernieuwing der groote helft van de gemeenteraad. Er heeft geene kiezing plaats gehad. II-3 Gemeente-archieven. De gemeente-archieven worden wel bewaard in eene kas. II-4 Gemeentegoederen. Met het bouwen eener nieuwe school zou het voordeelig zijn de oude school met meesterswoning te verkoopen. Eene verkooping van boomen ten voordeele der gemeente zal dit jaar plaats hebben.

61 61


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

II-5 Akten en gemeente reglementen. Geen nieuwe gemaakt. III. Gemeentelijke geldmiddelen. III-1 Ontvangsten. Gewone: De gemeente heeft geen inkomsten dan die der belastingen: 1) een personele belasting van 2000 fr. 2) 47 opcentiemen op de grond en personele belastingen en patentrecht, Buitengewone: De staat en provincie hebben ieder eene toelaag toegestaan voor aankoop van schoolmeubelen. III-2 Uitgaven. Gewone. Buitengewone: IV. Weldadigheidsgestichten. IV-1 Bureelen van weldadigheid. Bestuur: het personeel van het bureel van weldadigheid is volledig en vervult goed zijne plichten. Goederen: de goederen, jaarschaargronden en obligaties zijn op tijd verhuurd en vernieuwd. De jaarschaargronden en obligaties worden op tijd vernieuwd. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene. Begrootingen en rekeningen: worden regelmatig en op tijd opgemaakt. Uitdeelingen van hulpmiddelen: de uitdeelingen worden wekelijks aan de behoeftigen door den uitdeeler gedaan. Het getal der behoeftigen groeit aan van jaar tot jaar. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene de minste aanmerkingen op te maken. V-2 Kerk en pastorijen. De kerk en pastorij worden op tijd goed onderhouden en zijn in goeden staat van onderhoud. V-3 Kerkfabrieken. Het kerkfabriek is volledig. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Alle de kerkegoederen worden op tijd verhuurd en vernieuwd. V-7 Aflossing en wederaanleg van kapitalen. Er is eene aflegging gedaan van eene cijns behoorlijk daartoe gemachtigd. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen en aangenomene scholen. De gemeenteschool voor jongens wordt bestuurd door mijnheer Casteels, en Mr. Hens als hulponderwijzer. Er zijn voor 1890-1891 149 jongens ingeschreven voor de school gratis bij te wonen. De aangenomen school voor meisjes wordt bestuurd wordt door kloosterzusters. Er zijn voor die school 150 meisjes ingeschreven om die school in 1889-1890 gratis bij te wonen. VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. De jaarwedde van de gemeenteonderwijzer met al zijn bijwinsten beloopt op 1728 fr. Degene van den hulponderwijzer op 1000 fr. en van de bestuurster der aangenomen school voor de meisjes op 1400 fr.

62 62


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De hulpgelden voor de voorzieningskas worden regelmatig gestort en van hunne wedde afgehouden. Voor 1884 was het aandeel van de gemeente in al de kosten van het onderwijs slechts fr. 637,73 en voor 1890 is dit aandeel geklommen tot op fr. 2028,34. VII. Openbare veiligheid en gezondheidswezen. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De veldwachter en gendarmen vervullen hunne plichten. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Geene aanhoudingen zijn dees jaar gedaan geweest. Er zijn van september 1889 tot september 1890 door den ambtenaar van politie 3 processen verbaal opgemaakt, alle van enkele politie. VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. De brandspuit en deszelfs materieel zijn in goeden staat van onderhoud. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud dezer brandspuit en toebehoorten. VII-5 Openbare verlichting. Gedurende de wintermaanden wordt het dorp door 4 lantarens verlicht. De onderhoudskosten dezer beloopt op omtrent 50 fr. ’s jaars. VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is zeer voldoende geweest, geene ziektens. De geneesheeren van Londerzeel, Merchtem en Malderen verzorgen de zieken dezer gemeente. VII-7 Koepokinentingen. 46 kinderen zijn dit jaar door den heer Bamps, geneesheer te Merchtem, de pokskens gezet. VII-8 Ongelukken en rampen. Twee huizen zijn dit jaar door de vlammen vernield geweest. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. Geene kiezingen hebben dit jaar voor de burgerwacht plaats gehad. Het getal mannen voor de burgerwacht ingeschreven beloopt op 208 waarvan 142 actieve en 63 reserven. VIII-2 Militie – Loting. Er waren dit jaar in ons militiekanton 121 ingeschreven lotelingen, 48 reserven. Nr. 49 was de laagste en 169 de hoogste. Er waren in deze gemeente 19 lotelingen, waarvan er 4 voor den dienst aangewezen zijn. IX. Openbare belasting. IX-1 Grondbelasting. Kadaster: aantal 641 Principaal van de grondbelasting: fr. 7283,38 Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: 180 Bedrag der rollen in principaal: fr. 1876,30 Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-3 Patentrecht Getal patentplichtigen: 90 Principaal: fr. 464,24 Opcentiemen: 39 + 8 voor de wegen. IX-6 Provinciale belasting op de honden. Getal der belastingschuldigen: x

63 63


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Jachthonden: x - Honden van ander slach: x Bedrag der rollen: fr. 492 (aandeel der gemeente 197 en provincie 295). X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. Geene aanmerkingen. De bouwlijnplannen worden door het collegie van burgemeester en schepenen gegeven op het advies van de wegcommissaris. De onderhoudswerken der buurtwegen worden gedaan onder het toezicht van het schepencollegie. De pikeur die met den dienst gelast is doet wel zijne plichten. Al de plantingen op de wegen zijn door het gemeentebestuur gedaan ten voordeele van de gemeente. De rekening voor het onderhoud der buurtwegen is voor 1889 vastgesteld op: - in ontvangsten: fr. 4792,45 - in uitgaven: fr. 4727,15 XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. De opbrengst van den oogst zal dit jaar goed zijn. XI-2 Staat van den oogst. Zeer goed. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen. De aardappels en vlas laten veel te wenschen over en al de andere veldgewassen zullen zeer goed zijn. XI-5 Paarden en vee. Onder de verkens heeft eene ziekte geheerscht: de rouget. XI-6 Jaar- en weekmarkten. Geene. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering en andere schadelijke planten worden voor zooveel mogelijk vernield. XII. Nijverheid. XIII. Verscheidene voorwerpen. UC 3185 - Steenhuffel, le 5 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer directeur generaal van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Mijnheer, Wij sturen u depotbewijs nr. 427 en de toelating van de gouverneur nr. 22171C9601 voor de uitbetaling van de staatssubsidie van fr. 212, die bij Koninklijk Besluit van 10 juni laatstleden aan onze gemeente werd toegekend voor bijkomende werken aan ons schoolgebouw. Gelieve voor de vereffening te zorgen bij middel van een mandaat, uitbetaalbaar bij de ontvanger van de directe belastingen te Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3186 - Steenhuffel le 6 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris,

64 64


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief 2883E van 1 dezer retourneren wij u het vervolledigde dossier aangaande Charles Van den Bergh (jachtwachter). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3187 - Steenhuffel, le 8 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van de provinciale raad, de begroting van de kerkfabriek voor 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3188 - Steenhuffel, le 8 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een kopie van het verslag dat door het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet werd opgesteld en waarvan lezing werd gegeven tijdens de openbare zitting van de gemeenteraad van 3 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3189 - Steenhuffel, le 9 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Aan de heer de commissaris, Gevolg gevend aan uw brief van 5 dezer nr. 3005, sturen wij u een volledige kiezerslijst, definitief gesloten op 3 september laatstleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3190 - Steenhuffel, le 10 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van nr. 52 van de algemene instructies van 16 oktober 1876 sturen wij u het overzicht van de vaccinaties (van kinderen), uitgevoerd in de periode van 1 september 1889 tot 1 september 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3191 - Steenhuffel, le 13 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Hieronder de namen van de leden van de gemeenteraad die aangeduid werden om te zetelen in de commissie der personele belasting, ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822.

65 65


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De Mesmaecker Jean François, gemeenteraadslid - Willocx Jean Josse, gemeenteraadslid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Buggenhout den 15 september 1890. Commissariaat van politie van Buggenhout – nr. 439. Mijnheer en achtbaren ambtgenoot. Over eenige tijd is er te Buggenhout eene geit gestolen ten nadeele van zekeren Bessems, armen werkman, en tijdens de kermis alhier heeft Joannes Heymans, zoon van wijlen Joseph, tegen den Bauw van Buggenhout, in een herberg verteld dat hij wist waar de gestolen geit zich bevond. Ik verzoek u dus vriendelijk dezen persoon hierover te ondervragen en zoo noodig de personen welke hij aanduidt, en mij zoo gauw mogelijk hunne antwoorden over te brieven, zonder de zaak ruchtbaar te maken. Aanvaard, mijnheer, de verzekering mijner oprechte hoogachting. De politiecommissaris. UCL – Steenhuffel den 17 september 1890. Mijnheer den commissaris. In antwoord op ued brief van den 15den dezer maand heb ik de eer ued te laten weten alsdat ik de genaamde Joannes Heymans ondervraagd heb nopens de diefte te Buggenhout aldaar gepleegd. De genaamde Heymans heeft mij verklaard alsdat hij op den 11 augustus lestleden, ’s nachts, naar Calfort ging met zijne duiven en dat hij te Malderen aan de ijzeren brug 3 persoonen ontmoet heeft met eene geit bij hun, zonder hun te erkennen, gaand langs den kant van den ijzeren weg. Hetzelve heeft hij verteld in eene herberg te Buggenhout. De Maerschalck, veldwachter. UC 3192 - Steenhuffel, le 17 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begroting van het bureel van weldadigheid voor 1891, met het kohier van aanmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3193 - Steenhuffel, le 17 september 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek, heb ik de eer u te laten weten dat in de marge van de geboorteakte van Marie Cathérine Willems, geboren te Steenhuffel op 22 augustus 1884, dochter van Jeanne Marie Willems, de wettiging werd ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel 20 september 1890 (ca) Rekening van kasseiwerken in de Robbroeckstraat, gemeen tusschen Steenhuffel en Merchtem. Aan Leo Van Ransbeeck voor vervoer van kassei, aarde, zavel en asschen: fr. 101,50 Kassei: fr. 87,40 + 65,51 Borduren: fr. 14,25 Transport ijzeren weg (hierbij de transport van de overige kassei): fr. 42,50 + 25,50 66 66


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de verschillende werklieden: fr. 32,49 Aan Alfons de kasseier: fr. 74,56 ICL – Londerzeel le 20 septembre 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Gevolg gevend aan uw verzoek van 16 september 1890 ben ik bij Louis Verbelen in de Bontestraat geweest om er een varken te onderzoeken waarvan men dacht dat het door een besmettelijke ziekte was aangetast. Ik heb er de aanwezigheid van “rouget” (vlekziekte) vastgesteld L. Van Passen, veearts. ICL – Anvers le 20 septembre 1890. (Vertaald) 5de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten de oproepingsbevelen voor miliciens van de lichting 1890: - De Pauw Jean Baptiste - Van Doorslaer Jean François. De kolonel. PV 350 - Steenhuffel 21 september 1890 Beschuldigde(n): 1) Vranckaert François Joseph, 37 jaar, landbouwer, 2) Van Hoeymissen François, 22 jaar, landbouwer; 3) Van den Eynde Jean Baptiste, 19 jaar, landbouwer; 4) Juchtmans Jean, 17 jaar, dagloner, 5) Van Hoeymissen Michel, 22 jaar, landbouwer Allen geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Gevonnist te Brussel door de rechtbank van eerste aanleg op 25 november 1890 Straf: 1) 15 dagen – 2) 15 dagen, opschorting 3 jaar – 3) 15 dagen, opschorting 3 jaar – 4) vrijgesproken – 5) 15 dagen, opschorting 3 jaar UC 3194 - Steenhuffel, le 24 septembre 1890. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Wij bevestigen dat wij de ouders van de milicien Van den Broeck Pierre Francois op de hoogte gebracht hebben van het arrest van het hof van beroep van 5 september, dat we met uw brief nr. 2983 van 20 dezer hebben gekregen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 25 septembre 1890. (Vertaald) 3de Regiment Artillerie. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten de oproepingsbevelen voor miliciens van de lichting 1890: - Van Opstal Jean Baptiste (moet binnengaan op 6 oktober) De majoor, commandant ad interim, Verhulst. UCL – Steenhuffel den 25 september 1890 (ca) Wij ondergeteekenden Jan Van den Broeck en Maria Rosalia Segers, gehuisschen te Steenhuffel, vader en moeder van de loteling Petrus Franciscus Van den Broeck, verklaren van het

67 67


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

gemeentebestuur van Steenhuffel notificatie ontvangen te hebben van het besluit genomen door de cour d’appel van Brussel in zitting van 5 september jongstleden. UC 3195 - Steenhuffel, den 30 september 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente een boekdeel, getiteld: - Heidebloemen naar de fabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3196 - Steenhuffel, le 30 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 23 dezer nr. 3390/59857, laten wij u weten dat wij de kosten van het onderhoud van de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste erkennen. Hij valt onder toepassing van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3197 - Steenhuffel, le 30 septembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste, voor rekening van onze gemeente die zijn bijstandswoonst is, tot de openbare onderstand te Brussel werd toegelaten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 1 octobre 1890. (Vertaald) 1ste Regiment Gidsen. Mijnheer de burgemeester van Merchtem. Ingesloten een postmandaat voor 21,50 fr. bestemd voor Deleu Charles Louis, milicien van de lichting 1880. UCL – Merchtem le 2 octobre 1890. Soldaat Deleu Charles Louis woont in de gemeente Steenhuffel. De burgemeester; ICL – Liège le 2 octobre 1890. (Vertaald) 11de Linieregiment, 5de bataljon. Bericht – Maetens Jean Baptiste, vrijwilliger met premie van de lichting 1883, behoort vanaf 1 oktober 1890 tot het 5de bataljon. De kapitein, commandant, Roels. UC 3198 - Steenhuffel, le 2 octobre 1890. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

68 68


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u, ter goedkeuring, met het kohier van opmerkingen, de gemeentebegroting en de begroting van het lager onderwijs voor 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3199 - Steenhuffel, den 2 october 1890. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan het gemeentebestuur van Westmalle. Mijnheeren, Wij hebben de eer u te verzoeken den hierbijgevoegde kiesbrief aan den belanghebbenden Van Doorslaer, die uwe gemeente bewoont, te doen behandigen en het hierachterstaande bewijs der terhandstelling behoorlijk geteekend te laten geworden. (Zelfde brief naar Aalst en Oppuurs) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3200 - Steenhuffel, le 4 octobre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u het overzicht der wijzigingen die er in 1890 gekomen zijn aan de lijst van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3201 - Steenhuffel le 6 octobre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Ingesloten de herbenoeming van de heer Van Ballaer Arnold Edouard tot lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Laeken le 7 octobre 1890. (Vertaald) Militaire District van Laken– nr. 262 Mijnheer de burgemeester. Ik zal de jaarlijkse inspectie van de miliciens die langer dan 6 weken in uw gemeente met verlof zijn uitvoeren op 8 november eerstkomend, om 8u30 ‘s morgens, op de koer van de gemeenteschool van Wolvertem. De mannen moeten in volledige uitrusting zijn hun livret bijhebben. Ze mogen warme onderkleren dragen als die niet zichtbaar is. Stuur mij het register B. De miliciens van de lichtingen 1882 en vroeger moeten niet deelnemen aan de revue. De commandant van het district. UC 3202 - Steenhuffel den 8 oktober 1890. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan het gemeentebestuur van Londerzeel. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 22 september jongstleden en om aan art. 28 der wet van 14 Meert 1876 te voldoen, hebben wij de eer U te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien

69 69


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

als zijnde de bijstandwoonst van Mertens Florent, aangenomen om door het armbestuur uwer gemeente bedeeld te worden. Den behoeftige is nog jong en hij zou in zijne noodwendigheid moeten kunnen voorzien en daarom zijn wij van gevoelen dat 1 frank per week onderstand tot zoolang hij aan ’t werk is genoeg moet zijn, ons nochtans voorbehoudende later die onderhoudskosten te ontkennen indien nieuwe inlichtingen ons zullen toelaten te bewijzen dat de behoeftige niet werkelijk ten laste onzer gemeente is. Voor de bestiering De voorzitter, Vital Vertonghen UC 3203 - Steenhuffel le 8 octobre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij bevestigen ontvangst van uw document aangaande de schrapping van 2 personen uit onze kiezerslijst. Het zal van 12 tot 22 oktober aangeplakt worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3204 - Steenhuffel le 9 otobre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district van Laken. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 7 dezer nr. 262, sturen wij u, om door u te worden nagezien, ons register model B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3205 - teenhuffel den 11 oktober 1890. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente, de boekdeelen: - Entretien de l’intempérence, misère, maladie, crime. - Over de onmatigheid, ellende, ziekten, misdaden. Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 11 octobre 1890. Provinciebestuur van Brabant – ref. 23693C5920. Betreft: Lager onderwijs. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Bij ministerieel besluit van 18 augustus werd u een subsidie toegekend van 362,44 fr. voor de bijkomende bemeubeling van uw gemeenteschool. Dit geld is weldra opvraagbaar bij de algemene spaar- en pensioenkas. De gouverneur. (Opmerking: op 23 augustus hiervoor ook een provinciale subsidie van 367,06 fr. gekregen) ICL – Laeken le 12 octobre 1890. (Vertaald) Militair district van Laken – nr. 266. Mijnheer de burgemeester. Ik stuur u het register B van Steenhuffel terug.

70 70


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Hierin heb ik het volgende opgemerkt. Coppens Petrus J., lichting 1881, nr. 21, en Vranckaert Henri J., lichting 1881, nr. 28, die overleden zijn, werden niet uit het register geschrapt. Schelkens J. Louis, lichting 1881, nr. 26, is volgens mijn lijst getrouwd en dat is niet in register B. vermeld. Vranckaert François Leonard, lichting 1882, nr. 30, wordt in mijn lijst als Vranckaerts François Louis geschreven. De commandant van het district. PV 353 – Sint-Jans-Molenbeeck 15 oktober 1890 (ca) Beschuldigde(n): Vranckaert Pierre Jean Leeftijd: 41 Beroep: kiekenkoopman Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: mishandelingen Gevonnist op 6 februari 1892 Straf: 10 fr. UC 3206 - Steenhuffel, le 15 octobre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district van Laken. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 12 dezer nr. 266 laten wij u weten dat de soldaten Coppens Pierre Joseph en Vranckaert H. Joseph, ingeschreven in ons register B onder de nummers 21 en 28, geschapt werden omdat ze overleden zijn. Bij Schelkens Joseph Louis, nr. 26, werd bijgeschreven dat hij getrouwd is. De echte voornamen van Vranckaert, nr. 30, zijn François Leonard en niet François Leonard (!?). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Vilvorde le 18 octobre 1890. (Vertaald) Lager onderwijs – Hoofdinspectie van Brussel – schoolkanton Vilvoorde – nr. 596. Mijnheer de burgemeester, Hieronder de resultaten van de leerlingen van de heer Casteels in de prijskamp van dit jaar. 1) De Boeck Fr. bekwam 119,6 punten op 200 2) De Boeck Jean J. 128,3 3) Sterck 120,2 4) Van der Perre 128,0 5) Verdoodt 128,2 De nummers 2, 3, 4 en 5 hebben recht op een certificaat van bekwaamheid. Dit resultaat is zeer bevredigend. De kantonnale inspecteur. ICL – Londerzeel le 20 octobre 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik heb op 18 oktober “rouget” (vlekziekte) vastgesteld bij Ferdinand Van Doren en op 20 oktober bij Fideel De Mesmaecker. Gelieve dit te noteren en mij de nodige papieren te sturen L. Van Passen, rijksveearts te Londerzeel.

71 71


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3207 - Steenhuffel le 20 octobre 1880. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Overeenkomstig art. 188 van de gecoördineerde kieswetten sturen wij u 129 ongebruikte kiesbulletins terug. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3208 - Steenhuffel le 20 octobre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In uitvoering van art. 191 van de gecoördineerde kieswetten van 5 augustus 1881 sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het proces-verbaal, evenals alle stukken die er betrekking op hebben, van de gemeenteraadsverkiezing van 19 oktober 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3209 Steenhuffel le 21 octobre 1890. (Vertaald) Ontvangen van de gouverneur van de provincie, een verklaring van 11 oktober 1890 de Algemene Spaar- en Lijfrentekas gedeponeerd werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3210 - Steenhuffel le 21 octobre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de directeur van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas te Brussel. Mijnheer de directeur, Wij sturen u dépotbewijs nr. 427 en de toelating van de gouverneur nr. 23693C5920, voor de uitbetaling van de staatssubsidie van fr. 362,44 die bij ministerieel besluit van 18 november 1889 aan onze gemeente werd toegekend voor de bemeubeling van de school. Wij wensen dit bedrag te ontvangen bij middel van een mandaat, uitbetaalbaar bij de ontvanger van de directe belastingen te Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel le 21 octobre 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik heb “rouget” (vlekziekte) vastgesteld bij 2 varkens van de heer Moyson in de Plas te Steenhuffel. L. Van Passen, rijksveearts te Londerzeel. UC 3211 - Steenhuffel, le 22 octobre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district van Laken. Mijnheer,

72 72


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u een uittreksel van den akte van overlijden van Maetens Jean Baptiste, soldaat van de klas van 1883, die gediend heeft bij het 11de linieregiment, 4de compagnie, 2de bataljon, stamboeknummer 42730, nummer 59 in ons register B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Gand le 23 octobre 1890. (Vertaald) Militair ziekenhuis van Gent – model nr. 43 (reglement van 1 augustus 1877, art. 168). Aan de burgemeester van Steenhuffel. Van Aken Josse Corneille, soldaat bij het 2de Linieregiment, 4e compagnie, 1e bataljon, zoon van Laurent en Van Wemmel Marie, is met een ernstige ziekte opgenomen in het militair hospitaal van Gent. Gelieve de ouders te verwittigen en mij ontvangst van dit bericht te bevestigen. De directeur van het ziekenhuis, Liesens UC 3212 - Steenhuffel den 25 october 1890. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Luidens art. 31 § 2 der wet van 14 maart 1876, hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat, volgens bericht van 22 september 1890, Mertens Florent, daglooner, zoon van Carolus en van Robberechts Anna Francisca, geboren te Steenhuffel den 16 april 1857, man van Stevens Maria Anna geboren te Humbeek den 20 december 1858. Dezen behoeftige heeft te Steenhuffel gewoond tot 27 juni 1881, dan te Neder-over-Heembeeck tot 6 mei 1884, dan te Schaerbeek tot 30 augustus 1884, dan weder te Neder-over-Heembeeck tot januari 1886, dan te Steenhuffel tot 9 februari 1887, dan te Londerzeel tot heden, waar hij voor rekening van ons armbestuur geholpen wordt. Nogtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3213 – Steenhuffel le 28 octobre 1890. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig art. 3 van het K.B. van 20 augustus 1890 aangaande de komende volkstelling, laten wij u weten dat hiervoor de volgende agenten-tellers werden aangewezen; - Casteels Edouard, onderwijzer. - Hens François, hulponderwijzer. - De Maerschalck Pierre, veldwachter. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel le 2 novembre 1890. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik heb “rouget” (vlekziekte) vastgesteld bij een varken van de heer De Boeck, maalder te Steenhuffel. L. Van Passen, rijksveearts te Londerzeel.

73 73


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 1071 - Zitting van den 5 november 1890. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, schepen-voorzitter, Van der Perre, schepen, Huysegoms, De Mesmaecker, Willocx, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen, in zijne gewone zittingszaal vereenigd om over te gaan tot Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1891. De raad. Herzien de deliberatie 1062 van 31 augustus laatstleden waarin voor 1891 8 opcentiemen op het principaal der grond- en personele belastingen en patentrecht voor den onderhoud en verbetering der wegen werden gestemd. De raad beslist van gezegden rol zonder aanmerkingenvast te stellen gelijk hij door het schepencollegie opgemaakt is en beloopende op de somme van 1203,84 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De voorzitter, Vital Vertonghen UC 3214 – Steenhuffel le 5 novembre 1890. (Vertaald) Het college. Aan de commissaris der wegen te Kapelle-op-den-Bos. Gevolg gevend aan uw brief 13086 van 29 oktober laten wij u weten dat de gemeente geen middelen heeft om in 1891 subsidieerbare kassei- en saneringswerken uit te voeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3215 - Steenhuffel, den 5 november 1890. Ontvangen van de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente, de volgende boekdeelen : 1) De werken van Vondel, deel 1646. 2) De werken van Vondel, deel 1647. Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Putte le 6 novembre 1890. (Vertaald) Mijnheer Verhaegen. Graag een uittreksel uit de overlijdensakte van Rosalie Wijns, geboren op 25 juli 1870 en in Steenhuffel 3 à 4 jaar gleden overleden. Ingesloten postzegels ter waarde van 1,83 fr. Hartelijke groeten. J. Van der Stegen. UC 3216 - Steenhuffel, den 8 november 1890. Ontvangen van de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente, de volgende boekdeelen : 1) Leven van Van Dale 2) Abdij van Groeninge. Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3217 - Steenhuffel, le 15 novembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. In antwoord op uw brief van 11 dezer nr. 1340530, hebben wij de eer u te laten weten dat in het overzicht dat we u op 27 juni laatstleden stuurden, het aantal ommuurde terreinen niet inbegrepen was.

74 74


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In Steenhuffel zijn er: 1) Bewoonde huizen: 380. 2) Onbewoonde huizen en andere gebouwen: 20 3) Ommuurde terreinen en andere: 25. 4) door u werd gestuurd met de brief van 27 juli ; hebben wij niet begrepen het getal van de ongebruikte terreinen. Samen 425. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3218 - Steenhuffel, le 19 novembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat aan Van Campenhout Jean Baptist in Brussel medische hulp verleend wordt. Deze behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brief van 30 september 1890. Door toepassing van art. 6 van de vermelde wet zijn ¾ van de kosten ten laste van het gemeenschappelijk fonds Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3219 - Steenhuffel, le 19 novembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen te Brussel. Mijnheer, Wij laten u weten dat de kosten voor het onderhoud van de behoeftige Jean Baptist Van Campenhout erkennen. ¾ van de kosten zijn ten laste van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3220 - Steenhuffel le 19 novembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur Ingesloten de lijst van personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3221 - Steenhuffel, le 20 novembre 1890. (Vertaald) Het college. Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg. Mijnheer, Ik bevestig de ontvangst van 2 exemplaren van de kandidatenlijst voor de wetgevende verkiezingen van 24 november 1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen

75 75


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 20 novembre 1890. (Vertaald) Provinciebestuur, ref. B40530 Betreft: nummering der huizen. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Uit uw brief van 15 dezer blijkt dat u onder de rubriek “aantal gebouwen van alle aard, niet bestemd om in te wonen” ook de onbewoonde huizen hebt vermeld. Die moeten echter in de rubriek “bewoonde en onbewoonde huizen” komen. Ik stuur u hierbij de tabel ter verbetering terug. De gouverneur, August Vergote. UC 3222 - Steenhuffel, le 21 novembre 1890. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen Aan de heeren burgemeester en schepenen te Londerzeel. In antwoord op uwen brief van 6 november jongstleden en om aan art. 28 der wet van 14 maart 1876 te voldoen hebben wij de eer u te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Louisa van Campenhout, weduwe van Charles Louis Goossens, en huisgezin. Wij hebben besloten de huishuur van 100 fr. niet te kunnen toestaan, maar in plaats van 8 staan wij haar eenen onderstand van 10 fr. per maand toe. In die evenredigheid konnen wij de ander huisgenoten, ten minste zo talrijk als dat van de weduwe Goossens, niet bedeelen in onze gemeente. Zij heeft al kinderen die zouden bekwaam zijn eene dagloon te winnen of te dienen als knecht en het zou billijk zijn de onderstand te verminderen in plaats van de zelve opeens te willen verdubbelen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3223 - Steenhuffel le 23 novembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 3 oktober (MA 209) sturen wij u het bewijs van betaling aan het kantoor der registratie te Wolvertem van 248,05 fr. (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3224 - Steenhuffel, le 28 novembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u de ons op 20 dezer teruggezonden tabel terug, na hem gecorrigeerd te hebben (nummering der huizen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Ternath le 28 novembre 1890. (Vertaald) Mijnheer de schepen. Ik bezit in Steenhuffel een hoevetje dat ik onlangs kocht van Joseph Van der Stappen. Deze bewoonde het en heeft het nu verlaten. Sedert zijn vertrek schijnen zijn geburen deuren en vensters uitgebroken en meegenomen te hebben. Dat zou allemaal oogluikend door de politie

76 76


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

worden toegestaan die niets onderneemt om deze plunderingen te doen ophouden en de schuldigen te vatten. Ik vraag u, mijnheer de schepen, om aan deze toestand een eind te maken en mij de namen te signaleren van de personen die ramen en deuren gestolen hebben. Als aan mijn verzoek geen recht wordt gedaan zal ik de procureur moeten inlichten en de gemeente Steenhuffel moeten dagvaarden om mij schadevergoeding met intrest te betalen. De politie mag dergelijke dingen niet tolereren. Hopend, etc. Burgemeester en notaris, Ternath. UC 3225 - Steenhuffel le 3 décembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw brief van 26 november laatstleden nr. 3018E, sturen wij u de lijst van kandidaten voor de plaats van burgemeester terug, ter vervanging van de heer De Ridder die overleden is. Tevens de namen der gemeenteraadsleden die op 1 januari 1891 moeten geïnstalleerd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3226 - Steenhuffel le 7 décembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 31 oktober laatstleden (MA nr. 235) sturen wij het bewijs van betaling van fr. 75,93 aan het kantoor der registratie te Wolvertem (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Gand le 13 decembre 1890. (Vertaald) Militair hospitaal – ref. 917. Mijnheer de burgemeester. Van Aken Josse Camille, klaroen bij het 2de linieregiment 4/1, vraagt om met herstelverlof naar huis te mogen. Zijn zijn ouders in staat om hem gedurende die periode te onderhouden? De directeur. ICL – Merchtem 16 december 1890. Vriend De Maerschalck. Gij zult mij veel plezier doen met de kadastrale stukken mede te geven met den drager dezer om er de overschrijvingen in te kunnen doen. Die stukken zullen binnen 2 of 3 dagen weder gezonden worden. Voeg er ook de kadastrale kaarten bij. Voorafgaande bedankenissen. De landmeter van het kadaster, Germanes. UC 3227 - Steenhuffel le 17 décembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van het militair hospitaal te Gent. Mijnheer,

77 77


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief van 13 dezer nr. 917, laten wij u weten dat de ouders van soldaattrompetter Van Aken Josse Corneille, 2de linieregiment, in staat zijn om hun zoon gedurende het door hem gevraagde herstelverlof te onderhouden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3227 - Steenhuffel, le 20 decembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur, Van Steen Joseph, waarvan sprake is in uw ingesloten brief, is op 28 november 1885 in Wolvertem overleden (dit hebben we u al met onze brief 2483 van 11 december 1885 laten weten). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3228 - Steenhuffel le 24 décembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Wij vragen u om aan Annaert Egide Edouard een maand uitstel te geven om zijn gevangenisstraf van 12 dagen uit te zitten. Hij is vader van 5 minderjarige kinderen waarvoor hij de enige kostwinner is. In overweging nemende dat het winter is, durf ik te hopen dat dit uitstel zal gegeven worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UCL 3228 – Steenhuffel le 24 decembre 1890. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. Is het mogelijk om 1 maand uitstel te verlenen aan Annaert Egide Edouard om zijn straf van 12 dagen opsluiting uit te zitten. Hij is familievader en heeft 5 minderjarige kinderen waarvoor hij de enige kostwinner is. Gezien de strengheid van de winter durven wij hopen dat het gevraagde uitstel zal toegestaan worden. De schepen dienst doende burgemeester, Vital Vertonghen. Uitstel tot 25 januari 1891 toegestaan op 27 december 1890. UCL – Steenhuffel le 27 decembre 1890. (Vertaald) Aan de voorzitter van de raad van bestuur van het 4de Linieregiment te Sint-Niklaas. Gevolg gevend aan uw brief 8971 van 16 december, laten wij u weten dat de ouders van de overleden soldaat Coppens Pierre Joseph arme mensen zijn. Zij moeten de uitusting van hun zoon niet hebben want kunnen zijn schuld van 12,06 fr. niet betalen. Op bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen (Coppens liet een schuld aan de “masse” achter van fr. 12,06; zijn uitrusting werd gewaardeerd op fr. 13,54; als de uitrusting door het regiment werd teruggenomen bleef er een ‘tegoed’ van 1,48 fr.) UC 3229 – Steenhuffel den 29 december 1890. Het kollegie van burgemeester en schepenen Aan den heer voorzitter der burgerlijke godshuizen te Brussel. Mijnheeren,

78 78


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uwen brief van 19 december nr. 6546/90 52780 en om aan art. 28 der wet van 14 meert 1876 te voldoen, hebben wij de eer U te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Marie Louise Van Zeebroeck, weduwe van Frans De Smedt en echtgenote van Jan Baptist Van Geel, in ’t Sint Jans-Gasthuis den 7 dezer maand opgenomen. Ons nochtans voorbehoudende later die onderhoudskosten te ontkennen, indien nieuwe inlichtingen ons zullen toelaten te bewijzen dat de behoeftige niet wezenlijk ten laste onzer gemeente is. De ¾ der kosten vallen, in uitvoering van art. 6 der wet op de bijstandwoonst, ten laste van ’t gemeenzaam fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de bestiering, Vital Vertonghen UC 3230 - Steenhuffel den 29 december 1890 Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer den gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Luidens art. 31 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat volgens bericht van 19 december 1890 Van Zeebroeck Maria Louisa Petronella, dienstmeid, weduwe van Frans De Smedt en echtgenote van Jan Baptist Van Geel, geboren te Merchtem op 1 januari 1844. Hare man heeft te Steenhuffel van zijn geboorte af tot 8 maart 1882 gewoond, dan te Mechelen tot 3 april 1882, dan te Steenhuffel tot 16 juli 1884, dan te Mechelen tot 26 juli 1886, dan te Cappellen-op-den-Bosch tot 1 augustus 1887, dan weder te Mechelen tot 6 april 1888, dan te Cappellen-op-den-Bosch tot 1 april 1889 en van dan tot heden te Mechelen. Zijne vrouw is op 7 december te Brussel in St. Jans-gasthuis voor rekening van ons armbestuur opgenomen uit oorzake van variole (kinderpokken). Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 derzelfde wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor het armbestuur. De voorzitter des armbestuurs, Vital Vertonghen. UC 3231 - Steenhuffel le 31 decembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan uw omzendbrief van 18 dezer (MA nr. 256) sturen wij u de 3 gevraagde overzichten. Twee ervan zijn niet van toepassing en het derde, dat gaat over het gemeentelijk brandweerkorps dat met regeringssteun georganiseerd is, hebben we ingevuld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3231bis - Steenhuffel, le 31 décembre 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de ingenieur, sectieoverste, 13 rue de Cologne, Bruxelles. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 30 dezer, nr. 28/8740, met betrekking tot de levering van assen aan onze gemeente, en laten u weten dat we uw voorwaarden volledig accepteren. Wij hebben de gemeenteontvanger gelast om onmiddellijk 96 fr. te betalen aan de kas van de stationschef van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen

79 79


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1891 **** ICL – Buggenhout den 3 janvier 1891. Bijstandwoonst – ref. 1438. Aan het gemeentebestuur te Steenhuffel. Overeenkomstig het art. 26 der wet van 14 maart 1876, hebben wij de eer ued te melden dat ons armbestuur zich genoodzaakt vindt onderstand te verleenen aan de genaamde Hendrik De Pauw, geboren te Steenhuffel den 13 maart 1865, man van Joanna Catharina De Ridder, die ’t uwent armgerechtigd is. Deze echtgenoten verkeeren in de grootste armoede, zij zijn beiden zonder werk en hebben twee zeer jonge kinderen te onderhouden. Op bevel, de secretaris De burgemeester en schepenen, Mistiaen. ICL – Steenhuffel 5 januari 1891 (ca) Giften en legaten. Staat van inlichtingen over de familie van Maria Joanna Kestens, overleden in Steenhuffel op 9 maart 1890; in leven kloosterzuster te Steenhuffel, die 400 franks aan de kerk geeft voor eeuwig durend. UC 3232 - Steenhuffel, le 5 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van de rijkswachtbrigade te Wolvertem. Mijnheer, Wij sturen u de lijst model nr. 16 voorgeschreven door het art. 122 van het reglement over de militaire prestaties (telling en klassering). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3233 - Steenhuffel le 6 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings. Mijnheer de procureur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 30 december nr. 19825, waarin u inlichtingen vraagt over de personen die onder het toezicht van de politie zijn geplaatst, laten wij u weten dat alleen Van Steen gedurende enkele jaren in Steenhuffel heeft verbleven. Hij moest zich minstens 1 maal per week bij de ambtenaar van politie melden. Hij was gebrekkelijk en werd van bij zijn aankomst bij zijn familie, ten laste van ons bureel van weldadigheid, in pension geplaatst. Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel den 6 januari 1891. Aan het gemeentebestuur van Buggenhout.

80 80


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uwen brief van 3 dezer maand nr. 1438 hebben wij de eer ued te melden dat, ofschoon wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Hendrik De Pauw, hij veel te jong is om ondersteund te worden. Indien wij de huisgezinnen onzer gemeente gelijk dat van De Pauw onderstand moeten verleenen zullen er maar een klein getal overschieten die geenen hulp noodig hebben en wij twijfelen niet of hetzelfde geval zou te Buggenhout bestaan. Dienvolgens verzoeken wij u, mijnheeren, de onderstand aan De Pauw te doen ophouden, die, als hij ieverig zijn wilt, in zijne noodwendigheden zal kunnen voorzien. GR N° 1072 – Openbare zitting van den 7 januari 1891. Inhuldiging der gemeenteraadsleden gekozen den 19 oktober 1890 en benoeming van eenen schepen. Proces-verbaal. Op heden den 7 januari 1891, om 1 ure namiddag, achtervolgens eene bijeenroeping door het collegie van burgemeester en schepenen zijn vergaderd onder het voorzitterschap van de heer Vertonghen, burgemeester, de heren: Vertonghen Vital, burgemeester Van der Perre Petrus Ludovicus, schepen Huysegoms Jan Frans, raadslid Boodts Pieter Jan, raadslid De Mesmaecker Frans, raadslid Willocx Jean Josse, raadslid Van Ranst Petrus Ludovicus, raadslid Segers Domien, raadslid Van Assche, raadslid. Mr. Verhaegen Jean, secretaris, woont de vergadering bij. De heeren De Mesmaecker, Huysegoms, Segers, Willocx, herkozen, en Van Assche Jaak, nieuw gekozen den 19 oktober 1890 als leden van den gemeenteraad, leggen beurtelings in handen des voorzitters den volgende eed af: “ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. Aan bovengenoemden wordt akte verleend hunner eedaflegging waarna zij ingehuldigd worden verklaard. Vervolgens wordt lezing gegeven van de wet van 30 december 1887, wijzigingen toebrengende aan de gemeentewet en namentlijk aan art. 9 dat aan den raad de kiezing der schepenen toeeigent. Eene eerst geheime stemming is onmiddellijk geopend voor de kiezing van de 1sten schepen. Zij geeft den volgende uitslag: - De Mesmaecker Jan Frans, 4 stemmen. - Van Assche Jaak, 4 stemmen. - Boodts Pierre Jan, 1 stem. Geen der kandidaten de volstrekte meerderheid bekomen hebbende wordt er tot eene tweede stemming overgegaan. - De Mesmaecker Jan Frans, bekomt 4 stemmen. - Van Assche Jaak, bekomt 4 stemmen. - Eén wit. Opnieuw geen der kandidaten de volstrekte meerderheid bekomen hebbende, wordt er overgegaan tot eene ballotering tusschen de heeren De Mesmaecker en Van Assche. - De Mesmaecker Jan Frans, bekomt 4 stemmen. - Van Assche Jaak, bekomt 4 stemmen. Bijgevolg is mr. De Mesmaecker, de oudste, eerste schepen gekozen.

81 81


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De heer De Mesmaecker Jan Frans geroepen tot de bedieningen van eerste schepen wordt vervolgens door den voorzitter uitgenoodigd om af te leggen den eed voorgeschreven door art. 1 der wet van 1 juli 1861 en door art. 5 der wet van 4 juni 1878, hetwelk zij beurtelings doen in volgende woorden: “ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer getrouwelijk de stemmen op te nemen en bij iedere kiezing het geheim der stemming te bewaren.” De voorzitter geeft akte dezer eedaflegging en verklaart mijnheer De Mesmaecker in zijne bedieningen ingehuldigd. Waarvan is opgemaakt tegenwoordig proces verbaal dat door de tusschenkomst van den heer kommissaris aan den heer gouverneur der provincie in dubbel afschrift zal worden afgemaakt. GR N° 1073 – Steenhuffel zitting van 7 januari 1891. (Kort vertaald) Burgemeester Vital Vertongfhen zal zelf de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand op zich nemen (tot 31 december 1893) GR N° 1074 – Steenhuffel zitting van 7 januari 1891. (Kort vertaald) Burgemeester Vital Vertonghen delegeert de functie van ambtenaar van politie aan schepen Pierre Louis Van der Perre. UC 3234 - Steenhuffel le 7 januari 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u de lijst van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 8 janvier 1891. (Vertaald) Aan de ontvanger der belastingen te Londerzeel. In antwoord op uw brief 429 van 2 januari laten wij u weten er sedert 1 januari 1890 in Steenhuffel maar 1 schenker van alcoholische dranken overleden is, namelijk Van Opstal Henri op 19 maart 1890. Voor de rest blijft de lijst der gepatenteerden ongewijzigd. UC 3235 - Steenhuffel le 10 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u de rekening van de pensionkosten van het doofstomme kind Van de Voorde. ¼ van de kosten is ten laste van ons bureel van weldadigheid en de rest van het gemeenschappelijk fonds. Gelieve aan het bureel terug te laten betalen waar het recht op heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3236 - Steenhuffel den 10 januari 1891 Het kollegie van burgemeester en schepenen Aan het gemeentebestuur te Buggenhout. Mjnheeren,

82 82


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uwen brief van 3 dezer maand nr. 1438, hebben wij de eer u te melden, of schoon wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Hendrik de Pauw, dat dezen veel te jong is om ondersteund te worden. Indien wij de huisgezinnen onzer gemeente gelijk dat van de Pauw onderstand moeten verleenen zullen er maar een klein getal overblijven die geen hulp noodig hebben en van waar zouden de geldmiddelen komen. Diensvolgens verzoeken wij u mijnheer, de onderstand aan de Pauw te doen ophouden die, als hij ijverig en spaarzaam zijn wilt, in zijne noodwendigheid gelijk vele andere van zijnen staat zal kunnen voorzien. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel 11 janvier 1891. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Ofschoon de functie van “veearts van de regering” afgeschaft werd, blijven wij onze dienst zoals in het verleden verder doen. Daarom vraag ik u om mij een oproepingsbrief en een aanwezigheidscertificaat te sturen voor het geval van Rouget (vlekziekte) bij Segers in de Bontestraat. U kunt hiervoor de oude formulieren gebruiken. Het is niet meer nodig om in de oproepingsbrief de aard van de ziekte te vermelden. De opgave van de diersoort volstaat. Aanvaard, etc. L. Van Passen, veearts, Londerzeel. PV 359b - Steenhuffel 12 januari 1891 Beschuldigde(n): Van den Bossche Pierre, 30 jaar, knecht, Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist door de politierechtbank te Wolvertem op 26 mei 1891 Straf: 2 fr. UC 3237 - Steenhuffel, le 13 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u in tweevoud het proces-verbaal van de benoeming van een schepen, van zijn eedaflegging en van de eedaflegging van de gemeenteraadsleden die op 19 oktober 1890 verkozen werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3238 - Steenhuffel le 14 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u de door art.14 van de militiewet van 18 september 1873 voorgeschreven documenten aangaande de militieloting van 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen PV 354 – Steenhuffel 15 januari 1891 (ca). Beschuldigde(n): Verbockhoven Gustave Emile Jules Louis Leeftijd: 29 Beroep: rentenier. Geboren te Brussel .

83 83


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wonend te Fleurus Misdrijf: verzet tegen een vonnis van 12 januari 1891 dat hem voor een jachtmisdrijf in 1890 tot een boete van 50 fr. had veroordeeld Gevonnist op 16 februari 1891 Straf: 50 fr. boete Vrijgesproken door het hof van beroep op 3 april 1891. UC 3239 Steenhuffel, le 17 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Verhavert Marie. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,90 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3240 - Steenhuffel, le 18 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de landbouwkolonie te Hoogstraten. Mijnheer de directeur, Het gemeentebestuur van Steenhuffel erkent uw overzicht van 15 januari 1891 te hebben ontvangen met daarop François Van Assche, een behoeftige uit en ten laste van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Antwerpen 19 januari 1891. U zoudt mij zeer verplichten van mij zoohaast mogelijk een extract te willen zenden van den trouwakt van Joannes Petrus De Wit en Anna Maria Bessems, die omtrent 1850 in uwe gemeente getrouwd zijn. Dit stuk moet dienen om genoemde De Wit in een liefdadig gesticht te kunnen aanvaarden. Ik reken dus op uwe welwillendheid om mij het gevraagde spoedig te bezorgen. Gelief indien mogelijk er een bewijs van goed gedrag bij te doen. U op voorhand dankende groet ik u met alle achting. H. Denies, Diepe straat nr. 47, Antwerpen. UCL – Steenhuffel 21 janvier 1891. (Vertaald) De Wit Pierre Jean, geboren in Thisselt, echtgenoot van Borms Maria Anna, heeft Steenhuffel verlaten voor Wilrijk op 18 september 1862 en is niet in Steenhuffel getrouwd. (Opmerking van de bewerker: wél in de kerk!) UC 3243 - Steenhuffel, le 20 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan het bestuur van de burgerlijke gasthuizen te Schaarbeek. Mijnheer de voorzitter, Om de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds voor de behoeftige Teirlinck Leonard te kunnen vragen (zie uw bericht 132 van 16 dezer, vragen wij u om het bijgevoegde

84 84


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

inlichtingenblad in te vullen en het ons zo snel mogelijk terug te sturen. de inlichtingen kunnen u gegeven worden door den behoeftige. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3241 - Steenhuffel, le 21 janvier 1891. (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur, Ingesloten de delegatie van de functie van ambtenaar van politie aan schepen x. Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3242 – Steenhuffel le 21 janvier 1891. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Conform de voorschriften sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Assche François op 14 januari 1891 opnieuw in de landbouwkolonie van Hoogstraten is aangekomen. Over deze behoeftige hebben we het reeds gehad in onze brief van 15 dezer. Hij valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3244 - Steenhuffel, den 23 januari 1891. De burgemeester. Aan den heer procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur des konings. Ik heb de eer ued te laten weten dat ik kom te vernemen dat er ten nadeele van Charles Louis Bettens, landbouwer op de heide alhier, 48 kiekens, met inbraak, gestolen zijn, waarvan de daders niet gekend zijn en hij heeft ook geene vermoedens op niemand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3245 - Steenhuffel le 24 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een uittreksel van een akte van overlijden van een gemeenteraadslid, de heer Segers Dominique, overleden op 18 dezer maand. De gemeenteraad is van oordeel dat het niet nodig is om onmiddellijk een vervanger te kiezen. Het schepencollege is kompleet is en bij de vergaderingen van de gemeenteraad is er altijd een meerderheid aanwezig. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3246 - Steenhuffel le 24 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur, Gevolg gevend aan uw brief van 27 december laatstleden nr. 6016 door dewelke u aan Annaert Egide Edouard uit mijn gemeente een uitstel hebt gegeven tot 25 dezer om zijn gevangenisstraf van 12 dagen uit te zitten, laat ik u weten dat zijn vrouw is nog niet hersteld is en dat door de strengheid van de winter zijn kinderen van kou en honger zouden omkomen.

85 85


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Daarom durf ik u vragen, mijnheer de procureur; om hem een laatste uitstel tot 25 februari te willen verlenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen. UCL 3246 – Steenhuffel le 24 janvier 1891. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. Gevolg gevend aan uw brief 6016 van 27 december 1890, waarin u aan Annaert Egide Edouard uit Steenhuffel een uitstel verleende tot 25 januari om zijn straf van 12 dagen opsluiting te ondergaan, laat ik u weten dat zijn vrouw nog niet hersteld is en vanwege de zeer strenge winter zouden zijn kinderen omkomen van de kou en van de honger. Daarom durf ik u te vragen, mijnheer de procureur om hem nog een laatste uitstel tot 25 februari te geven. Aanvaard, etc. De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Londerzeel le 22 janvier 1891. (Vertaald) Ondergetekende Petrus Van Assche, dokter in de genees-, heel- en verloskunde te Londerzeel, verklaart dat Barbe Moortgat, echtgenote van Annaert Edouard, wonend in Steenhuffel, opgezwollen spataders in de benen vertoont die worden veroorzaakt door haar zwangerschap en dat zij hierdoor niet in staat is om behoorlijk haar huishouden te verzorgen. P. Van Assche. ICL – Bruxelles le 26 janvier 1891. (Vertaald) Parket – 3de bureel – nr. 701. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten opsluitingbevel is bestemd voor Annaert Egide Edouard uit uw gemeente. Zeg hem dat hij een uitstel tot 25 februari gekregen heeft. De procureur des konings. UC 3247 - Steenhuffel, den 27 januari 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het werk getiteld: - Gedichten van J. Van Immerseel, 1648-1651 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3248 - Steenhuffel, den 28 januari 1891. De burgemeester, Aan den heer P.J. Ermens, kapitein der compagnie der burgerwacht te Steenhuffel. Mijnheer, Dewijl er overal aanzienlijke diefstallen gedaan worden vind ik het mijnen plicht ued, in uitvoering van art. 3 der wet op de burgerwacht van 8 mei 1848, te verzoeken van bevel te willen geven aan de wachters uwer compagnie de nachtronde in de gemeente te doen. De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3249 - Steenhuffel, le 28 janvier 1891. (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur, Op vraag van de heer Vranckaert P.J., veroordeeld tot 15 dagen gevangenis, waarvan ik het opsluitingbevel terugstuur, vragen wij u om hem een uitstel van een maand te verlenen.

86 86


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen. UCL 3249 – Steenhuffel le 28 janvier 1891. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. Op verzoek van de heer Vranckaert François Joseph, die tot 15 dagen gevang veroordeeld werd en wiens opsluitingbevel ik ingesloten terugstuur, vraag ik u om hem een uitstel van 1 maand te verlenen. De burgemeester, Vital Vertonghen. UC 3250 - Steenhuffel, le 31 janvier 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester van Herinnes. Mijnheer de burgemeester, Gelieve ons een uittreksel uit het stamboek te bezorgen van Coppens, zoon van André en van Fiscart Marie Thérèse, die voor 1859 in Hérinnes aan de militieloting heeft deelgenomen. Zijn stiefmoeder kent zijn voornaam niet maar bevestigt dat hij in militaire dienst is geweest. Het gevraagde document moet dienen om desgevallend zijn halfbroer, die dit jaar moet loten, een vrijstelling te geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3251 - Steenhuffel den 4 februari 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel getiteld: - De Vlaamsche Kunstbode, 20ste jaargang. De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 5 fevrier 1891. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 29418A. Aan het college van burgemeester en schepenen. Laat mij zo snel mogelijk weten of er een deliberatie van de gemeenteraad van Steenhuffel bestaat waarin de werking van de brandweer van uw gemeente wordt geregeld. De gouverneur. UCL – Steenhuffel le 6 fevrier 1891. (Vertaald) Mijnheer de minister. Ik ondergetekende, Charles Louis Meert, die als milicien van de lichting 1883 gediend heb bij het 14de Linieregiment, 1ste bataljon, 1ste compagnie, werkman te Steenhuffel, neem de eerbiedige vrijheid om u de toelating te vragen om naar Amerika te vertrekken waar al 2 zusters van mij zijn die mij zouden kunnen opvangen. Als ondersteuning voor mijn vraag kan ik u zeggen dat ik getrouwd ben, dat ik geen middelen heb van bestaan, geen werk, en dat ik geen manier vind om de kost te verdienen voor mijn vrouw en mijn 2 kinderen. In de hoop, mijnheer de minister, dat u mijn verzoek gunstig zult onthalen, groet ik u met de diepste eerbied. Uw zeer nederige en toegewijde dienaar, Charles Louis Meert. UC 3252 – Steenhuffel le 6 fevrier 1891. (Vertaald) Het college.

87 87


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen van Schaarbeek. In antwoord op uw brief 132 van 16 januari laten wij u weten dat wij akkoord gaan om de onderhoudskosten van de behoeftige Teirlinck Leonard terug te betalen. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u te vragen om ons het inlichtingenformulier terug te sturen dat we u met onze brief 3243 van 20 januari bezorgden. Deze inlichtingen zijn onmisbaar om de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds te vragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3253 - Steenhuffel le 6 février 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij laten u weten dat de behoeftige Mertens Florent, gedomicilieerd in Londerzeel, naar Steenhuffel verhuisd is waar hij door het bureel van weldadigheid ondersteund wordt. Hij valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds en heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brief van 25 oktober 1890. Er is niets veranderd wat zijn bijstandwoonst betreft Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen. UC 3236bis - Steenhuffel le 6 février 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Mertens Florent. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 15,40 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Ixelles le 7 fevrier 1891. (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel en de leden van het schepencollege. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Het is een zeer strenge winter geweest en ik heb vernomen dat uw gemeente hard geleden heeft. Ik reken het als mijn plicht om u in deze omslag een biljet van de nationale bank van België te sturen (nr. 484O203). U weet beter dan ik hoe u dit geld op de meest evenwichtige manier tussen de meest hulpbehoevenden en degenen die onder water hebben gestaan kunt verdelen. Ik zou graag hebben dat u mij de ontvangst van deze brief en van zijn inhoud bevestigt. Aanvaard, etc. Bouvier-Parvillez, lid van de provincieraad van Brabant, 24 rie d’Edimbourg, Ixelles. UCL – Steenhuffel le 11 fevrier 1891. (Vertaald) Aan de heer Bouvier-Parvillez te Elsene. Ik bevestig de ontvangst van uw bankbiljet van 50 fr. Dit geld zal verdeeld worden tussen de armsten en degenen die het meest onder de overstromingen geleden hebben. Het is mij een eer om u in naam van de hele gemeenteraad en de raad van het bureel van weldadigheid te bedanken. Het is deze laatste die voor de distributie zal zorgen. Voor de gemeente, de burgemeester.

88 88


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3237bis – Steenhuffel le 11 fevrier 1891. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Op het grondgebied van onze gemeente is er geen enkele industriële onderneming Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3238bis – Steenhuffel le 11 fevrier 1891. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol van de provinciale hondenbelasting van 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3239bis – Steenhuffel le 11 fevrier 1891. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 29418A van 5 dezer, laten wij u weten dat er geen enkele deliberatie van de gemeenteraad bestaat waardoor de dienst van het brandweerkorps van onze gemeente geregeld wordt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3240bis – Steenhuffel den 11 februari 1891. Het schepencollegie van Steenhuffel. Aan mijnheer de gouverneur der provincie Brabant. Mijnheer de gouverneur, Luidens art. 34 § 2 der wet van 14 maart 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat, volgens bericht van 16 januari 1891 van Schaerbeek, de genaamde Teirlinck Leonard, zoon van Pieter en van Goossens Monica, beide te Steenhuffel overleden, geboren te Steenhuffel den 18 april 1858, echtgenoot van Joanna Catharina De Wit, werkman van beroep en gehuisvest te Schaerbeek. Hij heeft gewoond: te Steenhuffel tot in 1874, dan te Brussel tot 1879, zijn meerderjarigheid, dan te Steenhuffel tot 10 november 1880, dan te Brussel tot in 1883, dan te Molenbeek, Schaerbeek en Laeken tot in 1887, te Laeken tot den 9 november 1887, dan te Sint-Joost-ten-Noode tot 20 mei 1890, dan te Schaerbeek tot heden, waar hij voor rekening van ons armbestuur in het gasthuis te Schaerbeek is opgenomen geweest. Nogtans zullen de kosten der ¾, bij toepassing van art. 6 van gemelde wet, door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 derzelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, Voor de burgemeester, Vital Vertonghen UC 3241bis - Steenhuffel le 11 février 1891. (Vertaald) Het college.

89 89


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de voorzitter en leden van de raad van bestuur van het Gemeentekrediet te Brussel. Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 7 dezer en van de machtiging die er in werd aangekondigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3242bis - Steenhuffel le 11 février 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. gevolg gevend aan uw brief 3043 van 3 dezer sturen wij u een lijst van onze inwoners die het meeste schade hebben geleden tijdens de laatste overstromingen en die vanwege de staat van hun fortuin een onderstand zouden moeten krijgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3243bis – Steenhuffel le 14 février 1891. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Met de ingesloten lijst sturen wij u een aanvraag om hulp uit het fonds van 1 miljoen dat door de gouverneur voorzien is ten voordele van de werkloze arbeiders, van de slachtoffers van de laatste overstroming en van de kleine landbouwers voor de vernieuwing van hun zaaigoed dat door de vorst vernietigd is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3244bis - Steenhuffel, le 18 février1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Om te voldoen aan de omzendbrief van mijnheer de gouverneur van de provincie van 17 januari jongstleden ( MA nr. 17) sturen wij u de niet gebruikte formulieren voor de volkstelling terug. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3245bis - Steenhuffel den 18 februari 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel getiteld: - Reinaard De Vos. De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3246bis – Steenhuffel den 18 februari 1891. Het college van burgemeester en schepenen. Aan het schepencollege te Merchtem. Mijnheeren, Het zou ons aangenaam zijn van zonder uitstel in bezit te konnen komen van het aandeel uwer gemeente in de kosten van kasseiwerken, met uwe toestemming door ons uitgevoerd in de straat aan ’t Robbroeck die gemeen is tusschen Steenhuffel en Merchtem, op voorwaarde van met de

90 90


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

helligt in de kosten tusschen te komen en waarvan de staat onzer verschotten ued zeer lang is toegezonden geweest. Aanvaardt, mijnheeren, de verzekering onzer achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3247bis - Steenhuffel, le 18 février 1890. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Campenhout Jean Baptist. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 0,31 fr., zal rechtstreeks worden betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3248bis - Steenhuffel, le 18 février 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Charleroi Mijnheer, Gevolg gevend aan uw bericht van 16dezer aangaande de behoeftige Van den Eede Marie Isabelle, echtgenote van Edouard Albrechts, laten wij u weten dat we de onderhoudskosten van deze behoeftige moeten afwijzen. Deze vrouw heeft geen andere bijstandwoonst dan deze van haar man en dat is Buggenhout. Het is tot die gemeente dat u zich moet wenden. heeft geen ander bijstandwoonst dan dit van zijn vrouw die van Buggenhout is, provincie Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3249bis – Steenhuffel le 21 fevrier 1891. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Conform §2 van het ministerieel besluit van 8 februari aangaande de volkstelling sturen wij u pakket B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 359a - Steenhuffel 23 februari 1891 Beschuldigde(n): Van de Voorde Jean, 35 jaar, Bellon Pierre, 19 jaar, dagloner, Misdrijf: laster Gevonnist door de politierechtbank te Wolvertem op 26 mei 1891 Straf: 2 fr. of 1 dag. UCL – Steenhuffel den 25 februari 1891. Mijnheer den procureur des konings bij de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel.

91 91


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik heb de eer ued vriendelijk te verzoeken van aan den genaamden Annaert Egidius Edouardus nog eene maand uitstel te willen verleenen tot den 25 meert, daar de toestand zijner vrouw het vereischt. De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Londerzeel le 26 fevrier 1891. (Vertaald) Ondergetekende Petrus Van Assche, dokter in de genees-, heel- en verloskunde te Londerzeel, verklaart dat de echtgenote Annaert Edouard, wonend in Steenhuffel, zeer opgezwollen spataders in de onderbenen vertoont die worden veroorzaakt door haar zwangerschap van 8 maanden. Zij is hierdoor niet in staat is om, zonder de hulp van haar man, behoorlijk haar huishouden en haar kinderen te verzorgen. P. Van Assche. ICL – Bruxelles le 27 fevrier 1891. (Vertaald) Parket – 3de bureel – nr. 1949. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten opsluitingbevel is bestemd voor Annaert Egide Edouard uit uw gemeente. Zeg hem dat hij een uitstel tot 30 maart gekregen heeft. De procureur des konings, Dieudonné ICL – Bruxelles le 27 fevrier 1891. (Vertaald) Telegram, aangeboden te Brussel (beurs) om 9u00. Ontvangen in station Steenhuffel om 9u49. Burgemeester Steenhuffel – Geef identiteit en antecedenten van Moerenhout Josephine, 23 jaar, geboren in Wolvertem, natuurlijke dochter van Thérèse, die haar bijstandwoonst in Steenhuffel heeft. Werd opgepakt wegens landloperij. Antwoord sturen naar Defoy, politieofficier, 3de divisie, Bruxelles. ICL – Cappellen-op-den-Bosch den 28 februari 1891. Ref. 13293. Advies op de vraag van Goossens strekkende om bemachtigd te worden tot het planten van hoogstammige boomen langshenen de Molenbeek en Vuylbeek op de parceelen 637 en 638 der wijk A des kadaster van Steenhuffel. De gevraagde bemachtiging mag verleend worden op de volgende voorwaarden: 1) De boomen te planten a) langshenen de Molenbeek op evenwijdigen afstand en op 3,50 m. van het midden dezer beek. b) langshenen de Vuylbeek op minstens 1,40 meter van de bovenkant der schuinte dezer beek. 2) Aan beide beken eene ruimte te laten van 6 meters ten minste tusschen twee op elkander volgende boomen. 3) De verleende toelating is slechts geldig voor 1 jaar. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 3250bis - Steenhuffel le 28 février 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de centrale raad van bestuur van het 4de Linieregiment te St.-Nicolas. Mijnheer;

92 92


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief van 23 dezer nr. 981 laten wij u weten dat de overleden Coppens als erfgenamen meerdere broers, zusters en halfbroers achterlaat. Deze wonen in andere provincies en we kennen hun adressen niet. Wij zouden de kwitantie voor voldaan door zijn moeder kunnen laten tekenen want die is zijn voornaamste erfgenaam. Coppens werd door het bureel van weldadigheid in pension geplaatst. Kan de kwitantie dan niet door de ontvanger van dit bureel getekend worden? Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3251bis - Steenhuffel le 28 février 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste, ten laste van onze gemeente, tot de medische hulpverlening in Brussel werd toegelaten. Deze behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brief van 19 november laatstleden nr. 3218 en wat betreft zijn bijstandwoonst is er niets veranderd voor. Bij toepassing van art. 6 van de voornoemde wet is hij voor ¾ ten laste van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3252bis – Steenhuffel le 28 février 1891. (Vertaald) Het college. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen van Brussel. In antwoord op uw bericht nr. 33 van 20 dezer laten wij u weten dat wij de last voor het onderhoud van de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3253bis - Steenhuffel le 1 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u een alfabetische lijst van de miliciens van onze gemeente die ingeschreven zijn voor de lichting van 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Merchtem le 3 mars 1891. Mijnheer de burgemeester, Een Pyreneeën-hond met lange witte vacht is vanmorgen gaan lopen bij notaris Lamal te Merchtem. Gelieve deze notaris een bericht te sturen mocht u deze hond in uw gemeente tegen komen. De burgemeester, Constant De Geest. UC 3254 - Steenhuffel den 4 maart 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel getiteld: - de duvel uit het Koningenbosch, door H. Conscience Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

93 93


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 1075 - Zitting van 8 maart 1891. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Boodts, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot Benoeming van twee leden van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van de heer Vertonghen Vital, die tot burgemeester benoemd werd: - als 1ste kandidaat: Vertonghen François Edouard, - als 2de kandidaat: ? Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66, 71 en 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Vertonghen François Edouard, die 8 stemmen op 8 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid benoemd. b) Voor de vervanging van de heer Segers Dominique, die overleden is: - als 1ste kandidaat: Goossens Vincent, pachter - als 2de kandidaat: ? Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66, 71 en 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Goossens Vincent, die 8 stemmen op 8 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid benoemd. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3255 - Steenhuffel den 8 maart 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel getiteld: - Maria Theresia, 1740-1780, door l. Mathot. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – St.-Nicolas le 9 mars 1891. (Vertaald) 4de Linieregiment – centraal bestuur – ref. 2000. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten een postbon van 1,48 fr. voor de moeder van Coppens Pierre Josephn milicien van de lichting 1881, die overleden is. De kapitein-kwartiermeester De majoor-commandant. UC 3256 - Steenhuffel le 11 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris,

94 94


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de benoeming van de heren Vertonghen François Edouard en Goossens Vincent tot lid van het bureel van weldadigheid, in vervanging van de heren Vertonghen Vital, die burgemeester geworden is, en Segers Dominique, die overleden is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3257 - Steenhuffel, le 11 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Overeenkomstig het advies van de provinciegouverneur van 13 februari aangaande de uitdeling van plantaardappelen ter waarde van 400.000 fr. aan kleine boeren en landarbeiders die door de strenge winter hard getroffen zijn, sturen wij u een lijst van personen die hiervoor in aanmerking komen en zich tot het gemeentebestuur hebben gewend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 362 - Puurs 13 maart 1891 Beschuldigde: Robberechts Florent, 25 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: bedelarij Veroordeeld door de politierechtbank van Puurs op 13 maart 1891 Straf: 1 dag en een maand ter beschikking UC 3258 - Steenhuffel, le 15 mars 1891. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de voorschriften van art. 3 van het provinciaal reglement voor de verbetering van het runderras van 15 juli 1887, sturen wij u een tabel met verklaringen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3259 - Steenhuffel le 17 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Charleroi Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 11dezer nr. 8161, laten wij u weten dat wij de bijstandwoonst van de behoeftige Van den Eede Isabelle, vrouw van Albrechts Edouard, afwijzen. Zij heeft de bijstandwoonst van haar man te Buggenhout, waar deze laatste geboren is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3260 - Steenhuffel le 18 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs.

95 95


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de minister, In antwoord op uw brief van 6 dezer sturen wij u de staat van dienst van de heer François Hens, hulponderwijzer in onze gemeenteschool en een afschrift van de akte van zijn benoeming. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UCL 3261 - Steenhuffel 18 mars 1891. (Vertaald) Mijnheer de minister. Uit het ingesloten inlichtingenblad blijkt dat Robberechts Florent uit Steenhuffel op 13 maart door de politierechtbank te Puurs veroordeeld werd tot 1 dag opsluiting en 1 maand ter beschikking stelling van het gouvernement. Op dit ogenblik is hij opgesloten in de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten. Wij laten u weten, mijnheer de minister, dat hij vader is van 7 minderjarige kinderen, dat hij geen middelen heeft en geen werk. Het komt door de zeer strenge winter dat hij verplicht werd om te gaan landlopen en zo wat voor zijn vrouw en vrienden bijeen te scharrelen. Daarom vragen wij u om hem een strafvermindering toe te staan en hem in vrijheid te laten stellen zodat hij de kost kan verdienen voor zijn vrouw en kinderen die momenteel creperen van de honger. Hopend, etc… De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Bruxelles le 7 avril 1891. (Vertaald) Ministerie van justitie – 5de algemene directie – 1ste sectie – ref. 3484m. Aan het college van burgemeester en schepenen te Steenhuffel. In antwoord op uw brief 3261 van 18 maart stuur ik u de ingesloten stukken terug en laat ik u weten dat ik zopas heb bevolen om Robberechts Florent, die in de kolonie van Hoogstraten-Merksplas opgesloten zit, in vrijheid te stellen. Voor de minister, de secretaris-generaal, Donis de Semerpont. ICL – Cappelen op den Bosch den 19 meert 1891. Advies op de vraag gedaan door mr. Jan Van de Voorde, strekkende om bemachtiging te bekomen tot het heropbouwen van de voorgevel zijner schuur langshenen den weg nr. 9 op het parceel nr. 203 van het 3de kaartblad van den atlas der buurtwegen der gemeente Steenhuffel. De gevraagde bemachtiging mag verleend worden op de volgende voorwaarden: 1) Den gevel te herbouwen op de bestaande grondzuilen. 2) Geene veranderingen toe te brengen aan de boordweg. 3) Den gracht van den weg niet te vullen en onder geen voorwendsel den vrijen afloop der waters te belemmeren. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 3261 - Steenhuffel le 19 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 12 dezer nr. A29378, sturen wij u twee afschriften van het proces-verbaal van de benoeming en eedaflegging van een schepen en van de eedaflegging van de raadsleden die op 19 oktober 1890 verkozen werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3262 - Steenhuffel, le 18 mars 1891

96 96


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het gemeentebestuur van Steenhuffel erkent ontvangen te hebben van mijnheer de directeur van de landbouwkolonie van weldadigheid van Hoogstraten, het overzicht van 16 maart 1891, waarop een behoeftige uit en ten laste van Steenhuffel voorkomt, namelijk Robberechts Florentin. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3263 - Steenhuffel, le 18 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van justitie te Brussel. Mijnheer de minister, Uit het ingesloten inlichtingenblad blijkt dat Robberechts Florentin uit onze gemeente op 13 maart door de politierechtbank van Puurs veroordeeld werd voor bedelarij en bestraft werd met 1 dag opsluiting en 1 maand verblijf – onder het toezicht van de regering - in de landbouwkolonie van Hoogstraten. Wij laten u weten dat deze man vader is van 7 minderjarige kinderen, geen middelen heeft en geen werk. Het is de strenge winter die hem verplicht heeft om voor zijn vrouw en kinderen te gaan bedelen. Wij vragen u, mijnheer de minister, om zijn straf kwijt te schelden en hem vrij te laten zodat hij de kost kan verdienen voor zijn vrouw en kinderen die in de miserie zitten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3264 - Steenhuffel 25 mars 1891. (Vertaald) Het college. Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats van Brugge. Mijnheer de directeur, Wij laten u weten dat onze gemeente de bijstandwoonst is van de behoeftige Moerenhout Josephine die het voorwerp uitmaakt van uw brief van 18 dezer nr. 42730 nr. 65513. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3265 - Steenhuffel le 25 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Vilvoorde. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw bericht van 20 maart laatstleden nr. 2609 ind 27 C laten wij u weten dat de Vlieger Marc zijn bijstandwoonst in onze gemeente behouden heeft. Deze persoon is niet behoeftig en dus zijn de kosten van zijn verblijf in uw instelling ten zijnen laste. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3266 - Steenhuffel den 25 maart 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel: - J. Van den Vondel, 1652-1653, 16de deel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3267 - Steenhuffel, le 25 mars 1891.

97 97


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district te Laken. Mijnheer, Overeenkomstig art. 157 van het reglement der militaire prestaties, sturen wij u de lijst model 25bis. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3268 - Steenhuffel le 28 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u het overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens die aan de loting van 1891 hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel den 28 meert 1891. Mijnheer Prokureur du Roi. Daar den toestand mijner vrouw zeer verergerd is en dat de armoede in mijn huis aangroeit, heb ik mij gewend tot zijne Majesteit des Konings om eindelijk kwijtschelding te bekomen van mijne boete waarvan ik u den brief hierbij zend. Heer Prokureur du Roi, daar ik in gevaar staan mijne vrouw te verliezen en ik als ongelukkige man zal blijven zitten met 5 kleine kinderen en misschien het zesde daarbij, hetgeen tusschen eenige dagen moet komen, en daar den doctoor Van Assche mij zegt dat er veel vrees is voor haar leven, vraag ik en smeek ik u voor mij nog een uitstel te verleenen van 3 maanden om eindelijk het uitwerksel te weten van mijn pitise (petitie). Hoopende, heer Prokureur du Roi, en betrouwend op uwe goedheid als dat gij mij die genade zult schenken, niet voor mij maar voor mijne zieke vrouw en mijne 5 kleine kinderen, die u indachtig zullen weezen in hunne gebeden. In afwachting groet ik u van harte minzaam, Eduard Annaert. UC 3269 - Steenhuffel, le 31 mars 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op de vraag gesteld in uw omzendbrief van 28 februari nr. 21253A26307 over de uitvoering van het reglement van 9 februari aangaande de vleeshandel en de wet van 4 augustus 1890 aangaande de vervalsing der voedingswaren, laten wij u weten dat onze gemeente onmogelijk zelf de inspectiedienst kan inrichten waarover in het K.B. van 9 februari gesproken wordt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3270 - Steenhuffel, le 1 avril 1891. (Vertaald) Het college. Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur, Wij sturen u een geneeskundig attest, afgeleverd aan vrouw Annaert. Deze vrouw is nog niet bevallen, is ziek en haar kleine kinderen zitten in de diepste ellende.

98 98


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij menen, mijnheer de procureur, dat het uitstel dat gevraagd wordt door de vader; die door zijn werk zijn gezin moet onderhouden, zou moeten gegeven worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3271 - Steenhuffel le 1 avril 1891. (Vertaald) et college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Ingesloten het statistisch overzicht van de hulpmiddelen die in geval van brand in onze gemeente beschikbaar zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UCL 3270 – Steenhuffel le 1 avril 1891. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. Ik stuur u een medisch certificaat, afgeleverd aan de vrouw van Annaert Egide Edouard en laat u weten dat deze vrouw nog niet bevallen is. Zij is ziek en haar kinderen, die allemaal zeer jong zijn; zitten in de diepste ellende. Wij zijn van mening dat het uitstel van straf, dat gevraagd werd door vader Annaert, die door zijn werk zijn kroostrijk gezin moet onderhouden, zou moeten toegestaan worden. Aanvaard, etc. De burgemeester, Vital Vertonghen. PV 359d - Londerzeel 6 april 1891 Beschuldigde(n): Thereus Louis, 22 jaar, schoenmaker, Wouters Pierre Jean, 23 jaar, landbouwer, De Bleser Auguste, 20 jaar, landbouwer, Parijs François, 20 jaar, landbouwer, Van Opstal Leonard, 17 jaar, koopman, Willocx Pierre, 22 jaar, koopman, Van Ranst Joseph, 21 jaar, landbouwer, De Baerdemaecker Jean Louis, 25 jaar, landbouwer, Misdrijf: slagen en verwondingen Gevonnist door de politierechtbank te Wolvertem 25 april 1891 Straf: De eerste vier 25 fr. of 3 dagen, de laatste vier 10 fr. of 1 dag. Opmerking: laatste vier vrijgesproken door het hof van beroep. ICL – Schaerbeek le 8 avril 1891. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel bij Londerzeel. Ik ondergetekende, Daniël De Smedt, zoon van Philippe De Smedt, geboren in Steenhuffel, en Marie Bosmans, geboren in Waasmunster, neem de vrijheid om u te vragen of u weet heeft van het overlijden van een geestelijke met de naam De Smedt waarvan ik denk dat hij een broer van mijn vader was. Er moet een oproep gestaan hebben in een Vlaamse krant (Zondagsblad) waarin de erfgenamen van priester De Smedt werden opgeroepen om zich kenbaar te maken. Ik, Daniël De Smedt, denk een directe erfgenaam te zijn. In de hoop op een gunstig antwoord, enz. Daniel De Smedt, rue du pavillon 97, Schaerbeek.

99 99


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel 10 april 1891 (ca) Nalatenschap van Theresia Meeus. 1) Jacobus De Boeck-Moortgat, bakker te Steenhuffel 2) François Van der Stappen 3) Petrus De Ridder 4) De Mol-De Smedt 5) Weduwe Carolus De Boeck 6) Alfons De Ridder 7) Petrus Van der Vreken-Obus 8) Ludovica Heymans

fr.

533,01 22,85 11,75 71,65 37,50 121,50 7,06 13,00

GR N° 1076 - Zitting van den 11 april 1891. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, De Mesmaecker, schepen, Huysegoms, Boodts, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen, in zijne gewone zittingszaal vereenigd om over te gaan tot I. Verdeeling der hoofdelijke belasting of onkostboek voor 1891. De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1891, behoorlijk door de bestendige deputatie goedgekeurd, waarin dezen taks bepaald is op fr. 2000,00. De raad heeft goed gevonden de verdeeling van dezen taks goed te keuren zoo en gelijk dezelve verdeeling gedaan is in kohier dat hij er van opgemaakt heeft in deze zitting en volgens dewelke hij beloopt op de som van fr. 2001,71 (gewijzigd in 1997,58). II. Opmaken van den rol voor den onderhoud en verbetering der waterloopen in 1891. Gezien het bestek daarvoor opghemaakt door den heer wegcommissaris. De raad stelt gemelden rol vast op de somme van 318,85 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3272 - Steenhuffel, le 11 avril 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de vrederechter te Wolvertem. Mijnheer de vrederechter, Gevolg gevend aan uw brief van 3 dezer, sturen wij u de lijst van de personen die in aanmerking komen voor de uitdeling van plantaardappelen op 18 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel 15 april 1891. Heer burgemeester, Ik neem de vrijheid uwe aandacht te trekken op het artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 februari 1891, aangaande het keuren van geslacht vleesch, alsook op den omzendbrief van den heer gouverneur. Gij zoudt mij verplichten met mij te melden welk gevolg het gemeentebestuur van Steenhuffel daaraan gegeven heeft. Gelief intusschen de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden. Louis Van Passen, beamte veearts. De gemeente Steenhuffel heeft geantwoord dat het haar onmogelijk is zelf den dienst van vleeschkeuring, waarvan het K.B. van 9 februari laatstleden spreekt, in te stellen. De burgemeester, Vital Vertonghen.

100 100


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 359c - Steenhuffel 17 april 1891 Beschuldigde(n): Vranckaert Pierre, 41 jaar, kiekenpoelier, Van Opstal François, 22 jaar, kiekenpoulier, Misdrijf: inbreuk op de provinciale reglementering over de hondenkarren. Gevonnist door de politierechtbank te Wolvertem op 26 mei 1891 Straf: beide 5 fr. UC 3273 - Steenhuffel le 22 april 1891. Het college van burgemeester en schepenen. Aan het bestuur van de burgerlijke godshuizen te Antwerpen. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 20 april jongstleden nr. 1752 reg 12 hebben wij de eer ued te laten weten dat wij de bijstandwoonst van de Schouwer Marie voor rekening van onze gemeente moeten erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3274 - Steenhuffel le 22 avril 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van het burgerlijk hospitaal te Vilvoorde. Mijnheer de directeur, Gevolg gevend aan uw brief van 19 dezer aangaande de behoeftige de Vlieger Marc, laten wij u weten dat, ofschoon deze persoon zelf de kosten van zijn onderhoud moet betalen aangezien hij maandelijks minstens 30 fr. inkomsten heeft, wij deze keer de kosten nog op ons nemen vermits zijn verblijf in uw ziekenhuis van korte duur is geweest. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3275 - Steenhuffel, den 24 april 1891. Het college van burgemeester en schepenen. Aan het gemeentebestuur van Buggenhout. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 21 dezer maand hebben wij de eer ued te melden dat wij de bijstandwoonst van het kind Corneel De Pauw moeten erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Mechelen den 29 april 1891. Pierre, Gij moest mij als het u belieft mij een certificaat van mijn gedrag afsturen tot zoolang dat ik in Steenhuffel gewoond heb. Het bestuur van het arsenaal heeft mij daarachter gevraagd. Ik moet dat hebben om mij definitief te doen aannemen en zij hebben mij dat zoo gauw mogelijk doen vragen, als het zijn kan. Ik zijn geboren den 25 maart 1860, zoon van Jean Baptist en Coleta Verbelen, en tot mijn 24 jaar in Steenhuffel geweest. Beste groetenissen, Louis Parijs, wagonstraat 2, Mechelen. UC 3276 - Steenhuffel, le 2 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur.

101 101


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Louisa Van Zeebroeck, echtgenote Van Gheel. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 16,19 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3277 - Steenhuffel, le 2 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op uw brief van 28 april laatstleden Div. A 21878 littera Z640, laten wij u weten dat wij met onze brief van 18 maart laatstleden nr. 3262 aan de directeur van de landbouwkolonie van Hoogstraten laten weten hebben dat wij onze gemeente als bijstandwoonst van de behoeftige Robberechts Florent erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3278 - Steenhuffel le 2 mai 1891. (Vertaald) De burgemeester. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur, Ingesloten een (niet ingevulde) inlichtingenformulier. De verdachte Rousseau Pierre Casimir woont tegenwoordig in Sint-Agatha-Berchem. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3279 - Steenhuffel le 3 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig § 2 van art. 8 van het provinciaal reglement van 28 juli 1878 op de politie der onbevaarbare waterlopen, sturen wij u, ter goedkeuring, de rol voor het onderhoud der beken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3280 - Steenhuffel le 7 mai 1891. (Vertaald) Het college. Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Merchtem. Mijnheer en collega, Volgens art. 80 van het burgerlijk wetboek stuur ik u een afschrift van de akte van overlijden van Pierre Damien Van Evercoren, overleden te Steenhuffel en gedomicilieerd te Merchtem.De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3281 - Steenhuffel le 9 mei 1891.

102 102


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan het bureel van weldadigheid te Thisselt Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 1 mei jongstleden hebben wij de eer ued te laten weten dat de Meyer Louis, maaldersgast, slechts alhier gewoond heeft van 24 januari 1877, komende van Putte, tot 27 juli 1881 als wanneer hij naar Lippeloo afgeschreven geweest is. Dezen behoeftigen heeft bijgevolg zijnen bijstandwoonst in onze gemeente niet verkregen dewelke wij niet erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3282 - Steenhuffel den 8 mei 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur des konings, Gevolg gevend aan uwen brief van 5 de dezer maand nr. 6815, hier nevens terug met zijn bijlagen, heb ik de eer ued te laten weten dat er kennis gegeven is van de opsluiting van het kind Heremans Pieter Jan in het hospice Ginslain te Gent aan : 1) Joseph Van de Voorde en zijn vrouw Rosalie Heremans te Steenhuffel, oom en moei. 2) Aan Ludovicus de Smedt en zijne vrouw Judoca Heremans te Malderen tegen Steenhuffel, oom en moei, dewelke over deze opsluiting geene aanmerkingen gemaakt hebben. Aanvaard mijnheer de procureur de verzekering mijner bijzondere hoogachting. De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3283 – Steenhuffel den 12 mei 1891. Vriendelijk verzoek, aan de burgemeester van Lippeloo, van ons op het spoedigste te willen laten weten hoe lang de Meyer Louis, maaldersgast, zijne gemeente bewoond heeft en in welke gemeente hij zich daarna gehuisvest heeft. Hij is te Lippeloo ingeschreven geweest in de maand januari 1877. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3284 - Steenhuffel le 12 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de kosten voor het onderhoud van Van Campenhout Jean Baptiste. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 0,31 fr., zal rechtstreeks betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1077-1078-1079 - Zitting van den 13 mei 1891. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen, in zijne gewone zittingszaal vereenigd om over te gaan tot

103 103


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

I. De rekening van het bureel van weldadigheid over het dienstjaar 1890. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de gemelde rekening met al de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 7982,22 - Uitgaven: fr. 8194,34 - Nalatig slot: fr. 212,12 II. De rekening van de kerkfabriek over het dienstjaar 1890. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 6311,67 - Uitgaven: fr. 5376,48 - Overschot: fr. 935,19 III. de gemeenterekeningen over 1890 vast te stellen en goed te keuren. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen noodig zijn. De raad keurt deze rekeningen goed en stelt dezelve vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De buitengewone ontvangsten: fr. 7646,45 - De buitengewone uitgaven: fr. 6833,31 - De gewone ontvangsten: fr. 12384,44 - De gewone uitgaven: fr. 12074,67 - Het overschot: fr. 309,77 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 4873,65 - De uitgaven: fr. 4715,23 - Het overschot: fr. 158,42 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 3713,75 - De uitgaven: fr. 3492,38 - Het overschot: fr. 239,37 De rekening der waterloopen: - De ontvangsten: fr. 487,10 - De uitgaven: fr. 490,45 - Het tekort: fr. 3,35 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3285 - Steenhuffel le 14 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring, het kohier van de verdeling der personele belasting voor 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

104 104


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 16 mai 1891. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Volgende personen moeten zich op 30 mei om 10u15 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne 20, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 1) Robberechts Pierre Jean, nr. 33 van de loting. 2) Van Hoeymissen François Aloïs, nr. 42 van de loting. 3) Van den Bossche Egide Joseph, nummer 110 van de loting. 4) Van Hoeymissen Michel, nr. 18 van de loting. 5) Van de Voorde Pierre, nr. 57 van de loting. De gouverneur. August Vergote UC 3286 - Steenhuffel le 18 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het bureel van weldadigheid van 1890 met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel den 19 mei 1891. Mijnheer den gouverneur. Den ondergeteekende Brabant heeft de eer van ued excellentie eerbiediglijk de gunst af te smeeken hem het recht te verschaffen zijnen zoon Hendrik voor het militieconseil te doen komen. De ondergeteekende weet dat zijnen zoon in staat niet is om onder de wapens te dienen ter oorzaak zijner gezondheid. Het zou noodig zijn dat hij gedurende een jaar ten minste van den dienst zou vrij zijn en dat hij buiten bleef om sterker te worden, want indien Hendrik, het eenig kind die ons brood wint, onder de wapens bezweek, het zou voor zijnen ouden vader, die 63 jaren oud is en ongezond, alsook voor zijne moeder de diepste ellende (betekenen). In 1892 moet eene tweede zoon van Jan Baptist Brabant loten, die niettegenstaande (hij) goed gezond is, onbekwaam is om aan zijne ouders ter hulp te komen als schrijnwerker. Van nu tot binnen een jaar, indien Hendrik voor goed of voor een jaar vrij van dienst verklaard wierd, het ongeluk zijner ouders zou min grooter zijn. Ik heb de eer, mijnheer den gouverneur, uwen ootmoedigen dienaar te zijn, Jan Baptist Brabant, Smisstraat, te Steenhuffel. UC 3286 - Steenhuffel le 20 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van de kerkfabriek van 1890 met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

105 105


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3288 - Steenhuffel le 20 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 14 dezer nr. 3036E4, waarin twee mandaten voor fr. 600 en fr. 7,64 (terugbetaling van de waarborg van de gemeenteontvanger). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3289 - Steenhuffel le 23 mai 1891. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee overzichten van onderhoudskosten voor Van Assche Francois in de kolonie te Hoogstraten gedurende het 1ste trimester 1891. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 9,10 fr. zal rechtstreeks betaald worden. De rest is voor het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3290 - Steenhuffel, le 23 mai 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij sturen u het certificaat dat bevestigt dat alle formaliteiten, voorgeschreven door art. 6 van het provinciaal reglement van 25 juli 1878 op de politie der niet bevaarbare waterlopen, reglementair uitgevoerd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 28 mai 1891. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant. In zitting van 27 dezer heeft de bestendige deputatie de tussenkomst goedgekeurd van het Gemeenschappelijk Fonds (gesticht bij art. 10 van de wet van 14 maart 1876) in de onderhoudskosten van de hieronder genoemde behoeftigen. De resterende bedragen moeten direct door u aan de instellingen betaald worden. borderel Behoeftige Instelling Periode Gem. Fonds Gemeente e 29-96 Van Campenhout J.B. Hosp. Bruxelles 4 trim. 1890 49,21 0,31 29-97 Van Zeebroeck Hosp. Bruxelles 4e trim. 1890 48,55 16,19 De gouverneur, August Vergote UC 3291 - Steenhuffel den 30 mei 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de schoolbibliotheek onzer gemeente het boekdeel getiteld: - Werken van J. Van den Vondel, 1654-1655. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

106 106


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Saint-Nicolas le 1 juin 1891. (Vertaald) x Linieregiment – ref. 1050. Alvorens de militielichting van het jaar 1881 met definitief verlof te kunnen sturen moet er een afrekening worden gemaakt. Van Wemmel Philippe - Heeft nog een tegoed bij de masse d’habillements van fr. 12,84. - Zijn uitrusting kan worden overgenomen tegen fr. 9,45. - Zijn totaal tegoed bedraagt dus fr. 22,29 Gelieve deze milicien te vragen of wij zijn uitrusting moeten sturen of dat hij liever zijn volledige tegoed in geld ontvangt. UC 3292 - Steenhuffel le 3 juin 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats van Brugge. Mijnheer de directeur, Wij laten u weten dat Moerenhout Josephine, die het voorwerp uitmaakt van uw brief van 30 mei laatstleden nr. 43326/65513, haar bijstandwoonst in onze gemeente behouden heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3293 - Steenhuffel den 4 juni 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel: - Zevende Jaarboek der vereeniging, J.F. Willems. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3293bis - Steenhuffel 4 juni 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan het bureel van weldadigheid van Sint-Jans-Molenbeek. Mijne heren, Gevolg gevend aan uw bericht nr. 2833, laten wij u weten dat Van Evelgom Jean Baptiste sedert 4 januari 1882 in Diest heeft gewoond, waar hij altijd onderstand heeft gekregen. Om vast te stellen of hij in Diest geen andere bijstandwoonst verworven heeft, vragen wij u om deze behoeftige de meegestuurde vragenlijst in te laten vullen en ons die terug te sturen. Die hebben we ook nodig om eventueel de tussenkomst te vragen van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3294 - Steenhuffel le 6 juin 1891. Het college van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer den gouverneur der provincie Brabant Mijnheer de gouverneur, Luidens art. 31 § 2 der wet van 14 meert 1876, hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat volgens bericht van 1 mei 1891 van Thisselt, De Meyer Louis, maaldersgast, geboren te Diest op 18 april 1826, dezen heeft te Steenhuffel gewoond van 4 januari 1875 tot 4 juni 1881, dan te Lippeloo van 30 juli 1881 tot 30 juli 1885, dan te Brussel van 1885 tot 1886, van dan te Thisselt tot heden waar hij voor rekening van ons armbestuur in pension geplaatst is. Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 der zelfde wet, moeten gedragen worden. (Te Thisselt van 8 oktober 1886) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

107 107


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3295 - Steenhuffel le 7 juin 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel: - Droeve dagen, door René Vermandere. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3296 - Steenhuffel, le 10 juin 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste, ten laste van onze gemeente, in Brussel tot de medische hulpverlening werd toegelaten. Deze behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brief van 28 februari nr. 3251. Door toepassing van art. 6 der wet zijn ¾ der kosten ten laste van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3297 - Steenhuffel, le 10 juin 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer de voorzitter, Wij laten u weten dat wij de kosten voor het onderhoud van de behoeftige van Campenhout Jean Baptiste, die het voorwerp uitmaakt van uw bericht van 2 dezer nr. 3390/2391, erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3298 - Steenhuffel, den 10 juni 1891. Het collegie van burgemeester en schepenen Aan den heere gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Wij hebben de eer ued te laten weten dat wij kennis gegeven hebben aan onzen gemeenteontvanger van uwen omzendbrief van 27 mei jongstleden nr. 26938, betrekkelijk de uitvoering der wet van 4 augustus 1890, betreffende de vervalsching der eetwaren. Op ons aandringen zal onzen gemeenteontvanger zich voorloopig voor een jaar gelasten met de rekenplichtige werkzaamheden die de gemelde wet veroorzaakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3299 - Steenhuffel, le 10 juin 1891. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring, de rekening van het lager onderwijs van 1890. De gemeenterekening zal u bezorgd worden door tussenkomst van de commissaris der wegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

108 108


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3300 - Steenhuffel, le 13 juin 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een beraadslaging van het bureel van weldadigheid om de toelating te vragen om een inschrijving in het grootboek der Belgische schuld (staatsbon nr. 32685 2de serie) te mogen verkopen en om de opbrengst daarvan, 1500 fr., te mogen gebruiken voor uitdelingen aan de armen en om het pension van invalide oude mensen te betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 356 – Steenhuffel 15 juni 1891 (ca) Beschuldigde(n): De Ridder Pierre Leeftijd: 51 Beroep: werkman Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: diefstal zonder verzwarende omstandigheden (in 1890) Gevonnist op 7 oktober 1891. Straf: vrijgesproken. ICL – Westerlo 16 juni 1891. Mijnheer de burgemeester, Gelief mij te zenden op zegel, extract uit overlijdensakt van de eerwaarde heer Vital Lambert De Coster, onderpastoor, in 1891 te Steenhuffel overleden. Nog zou ik van u verlangen een akt van notoriëteit bestatigende dat gemelde overledene voor eenige erven nalaat: 1) Zijne moeder Maria Catharina Vekemans, zonder beroep, weduwe van Petrus Andreas De Coster. 2) Zijne zuster Carolina Rosalia Mathildis De Coster, weduwe van Guillielmus Josephus Onzia, winkelierster. 3) Zijnen broeder Vital Frans De Coster, drukker-uitgever. 4) Carolus Aloïsius De Coster, professor wonende te Nijvel, zijnen broeder. Welke bijgevolg alleen mogen optrekken ter beloop van ’t mandaat van 150 fr. voor wedde van 1e trimester 1891 van den genoemden overledene. Hiernevens laat ik de formuul volgen die wij hier in zulk geval nemen. “Wegens ’t zeggen van den ontvanger alhier wordt dit aangenomen op ongezegeld papier”. Wees zoo goed zoohaast mogelijk aan mijn verzoek te voldoen en aanveerd de verzekering mijner hoogachting. Voor de burgemeester, de schepen, De Raedt; P.S. Hierbij fr. 1,83 voor kosten van overlijdensakt. UC 3301 - Steenhuffel le 17 juin 1891. Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Luidens art. 31 § 2 der wet van 14 meert 1876, hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat, volgens bericht van Londerzeel van den 10 juni 1891, Van Cauwenbergh Jan Philip, verblijvende te Londerzeel, zonder beroep, zoon van Petrus en van Maria Theresia Van Ingelghem, weduwenaar van Anna Maria Lemmens, te Wolverthem overleden, en van Joanna Francisca Meert, te Ganshoren overleden, geboren te Londerzeel den 18 oktober 1836, deze behoeftigen 109 109


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

heeft te Steenhuffel gewoond van 19 december 1876, dan te Merchtem tot 21 juni 1877, te Ganshoren tot 28 augustus 1879, te St.-Pieters-Jette tot 26 maart 1880, te Koeckelbergh tot 25 juni 1880, te Thisselt tot 17 juni 1881, te Leest tot 14 april 1882, dan te Blaesvelt. Van dan af heeft hij zonder domicilie geweest en tijdelijk verbleven te Blaesvelt en Puers in 1883, te Heyndonck en Puers in 1884, te Hombeeck en Thisselt in 1885, te Sempst en Humbeek in 1886, 1887 en 1888, te Beyghem en Steenhuffel in 1889 en 1890, te Wolverthem, Londerzeel en Steenhuffel in 1890 en 1891. Nu verblijf hij te Londerzeel waar hij voor rekening van ons armbestuur bedeeld wordt en in pension is geplaatst. Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 der zelfde wet, moeten gedragen worden. Dezen behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onzen brief van 28 maart 1883. Sedertdien heeft hij geen vaste woonplaats meer gehad als rondgedwaald van de eene in de andere gemeente en bijgevolg is er geen verandering gekomen aan zijne bijstandwoonst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3302 - Steenhuffel den 20 juni 1891. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan den heer burgemeester te Westerloo. Hier nevens laat ik ued geworden het gevraagde extrakt van overlijden van De Coster, in leven onderpastoor te Steenhuffel, met eene verklaring dat deze alhier geene gekende erfgenamen heeft achtergelaten. Voor wat de gevraagde akt van notoriteit betreft, dat kan te Steenhuffel niet afgeleverd worden, dewijl er geen enkele declarant kan verschijnen die met zekerheid zijne erfgenamen kan aanwijzen. Wat meer is, ik geloof er geene kwaliteit toe te hebben. Ik twijfel niet of dit stuk moet verleden worden voor een notaris of vrederechter op de verklaring van twee personen die zijne erfgenamen wel kennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3303 - Steenhuffel le 20 juin 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan het bestuur van het bureel van weldadigheid van Sint-Jans-Molenbeek. Gevolg gevend aan uw brief van 1 dezer nr. 2833, laten wok u weten dat wij de last van onderhoud van de behoeftige van Evelgem Jean Baptiste erkennen. ¾ van de kosten zijn ten laste van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3304 - Steenhuffel, le 24 juin 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u het gevraagde inlichtingenblad over de behoeftige Van Cauwenbergh Jean Philippe die het voorwerp heeft uitgemaakt van onze brief van 17dezer nr. 3301. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3305 - Steenhuffel, le 24 juni 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig art. 31 § i van de wet van 14 maart 1876 op de bijstandwoonst, sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Evelgem Jean Baptiste, geboren in onze gemeente en

110 110


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

verblijvende te Sint-Jans-Molenbeek, daar tot de medische hulpverlening werd toegelaten. ¾ van de kosten zijn ten laste van het gemeenschappelijk fonds. Deze behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onze bericht van 7 februari 1882. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3306 - Steenhuffel, den 24 juni 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek dezer gemeente, het werk getiteld: - Werken van J. Van den Vondel, 1656-1657. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3307 - Steenhuffel, le 26 juni 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 24 dezer nr. C 6010, sturen wij u de lijst model 48 voor de overdacht der miliciens aan de militaire overheid op 29 juni 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3308 - Steenhuffel, le 30 juin 1891 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u de lijst model 4 voor de overdracht der miliciens aan de aan de militaire overheid op 29 juni 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Malderen den 30 juni 1891. Ref. 316 – Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Wij hebben de eer ued door deze te laten kennen dat de Bauwstraat, makende de scheidslijn tusschen de gemeenten Malderen en Steenhuffel, eene lengte heeft van 152 meters, te meten van aan de Mattestraat tot aan de Vondelbeek. Volgens berekening op voorgaande kasseiwerken, schatten wij dit werk op omtrent 1300 à 1400 fr., te leggen in recoupins façonnés op 2,5 m. breedte. Aanvaardt, mijnheer, de verzekering onzer volkomen achting. De dienstdoende burgemeester, De Block. GR N° 1080-1081-1082 - Zitting van 1 juli 1891. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om, op kosten van de gemeente, het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1891-92 en die opgemaakt geweest is overeenkomstig de voorschriften van het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de toepassing van deze wet.

111 111


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Art. 1 Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1891-1892 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 299, te weten 150 jongens en 149 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. Art. 2 - De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, is aangewezen om gratis les te geven aan 149 jongens. De aangenomen meisjesschool, bestuurd door dame Heymans, is aangewezen om gratis les te geven aan 150 meisjes. Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal in dubbel naar de bestendige deputatie worden gestuurd. II. Verhuring van de kerkgoederen. De raad. Gezien het afschrift van het lastenboek en huurvoorwaarden van deze verhuring door het ministerie van notaris De Amandel uit Londerzeel, opgemaakt op 1 juni jongstleden. Gezien de opbrengst van deze verhuring 1484 fr. bedraagt. Overwegend dat alle voorgeschreven formaliteiten vervuld werden. Besluit de raad om deze verhuring goed te keuren. III. Wat betreft de verhuring van het jachtrecht op de goederen van de kerk en van het bureel van weldadigheid: zelfde beslissing. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Saint-Bernard le 1 juillet 1891. (Vertaald) 13de Linieregiment – ref. 33. Alvorens de militielichting van het jaar 1881 met definitief verlof te kunnen sturen moet er een afrekening worden gemaakt. Steylemans Pierre Adolphe - Heeft nog een tegoed van fr. 39,47. - Zijn uitrusting kan worden overgenomen tegen fr. 14,80. - Zijn totaal tegoed bedraagt dus fr. 54,27 Gelieve deze milicien te vragen of wij zijn uitrusting moeten sturen of dat hij liever zijn volledige tegoed in geld ontvangt. Detail van de waarde van de uitrusting: 1 tuniek fr. 5,00 1 kapootjas fr. 2,00 1 broek fr. 1,50 1 ransel fr. 6,00 1 hemd fr. 0,05 1 handdoek fr. 0,05 1 naaizakje fr. 0,10 1 knapzak fr. 0,10 totaal fr.14,80 1 shako (muts) geen waarde 1 tuniekzak geen waarde 1 kam geen waarde 1 vetpot geen waarde UC 3309 - Steenhuffel den 1 juli 1891.

112 112


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente, het boekdeel: - De blinde kunstenaar, door Joseph Heugen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3310 - Steenhuffel,den 1 juli 1891. Het college van burgemeester en schepenen. Aan het armbestuur van Thisselt. Mijnheeren, Gevolg gevend aan onzen brief van 9 mei jongstleden nr. 3281 hebben wij de eer ued te laten weten dat ons armbestuur besloten heeft van eenen wekelijkschen onderstand toe te staan aan Louis de Meyer van fr. 2,50 centiemen voor rekening onzer gemeente. De behoeftige is niet ziek en toen hij zijnen dienst verliet won hij nog 12 fr. per maand en hij is sedert zooveel niet verslechterd om den kost niet te kunnen winnen. Aanvaardt, mijnheerenn de verzekering onzer achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 355 – Steenhuffel 3 juli 1891 Beschuldigde(n): De Pot Jean Leeftijd: 29 Beroep: kiekenkoopman Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: op zijn hondenkar gezeten. Gevonnist op 3 juli 1891 Straf: 3 fr. + 3 fr. UC 3311 - Steenhuffel, le 8 juillet 1891. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op uw brief van 3 dezer nr. Div. A21978 littera G437 aangaande de bijstandwoonst van de behoeftige Louis de Meyer, ondersteund door het bureel van weldadigheid van Tisselt, laten wij u weten dat wij met onze brief 3310 van 1 juli laatstleden aan de gemeente Tisselt geschreven hebben dat deze behoeftige ten laste van onze gemeente mag geholpen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3312 - Steenhuffel le 8 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Leuven. Mijnheer de voorzitter, In antwoord op uw brief van 3 juli laatstleden nr. 33835, laten wij u weten dat onze gemeente de bijstandwoonst is van de behoeftige Van Asbroeck Pauline en dat we de lasten van haar onderhoud erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3313 - Steenhuffel, den 8 juli 1891.

113 113


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad van Steenhuffel. Aan mijnheer de minister van landbouw en openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, De gemeenteraad van Steenhuffel neemt de eerbiedige vrijheid u te laten weten dat nadat al de inwoners van Steenhuffel, die allen landbouwers zijn, zoo zeer beproeft geweest zijn door de strengheid van den winter en zooveel geleden hebben van de overstroomingen, zijn op 1 juli jongstleden al hunne veldvruchten, zoo als kooren, garst, tarwe, vlas, aardappels door den hagel vernield geworden, waardoor zij nu ten gronde geruïneerd zijn. De schade die door den hagel veroorzaakt, is onschatbaar en kan niet berekend worden. Geen enkele landbouwer is in staat van contributien of landpachten te kunnen betalen, hij zal op zijne velden niet genoeg vinden voor wat hij noodig hebben zal voor hem en zijne kinderen om het leven te kunnen behouden. Wij durven dus hopen, mijnheer de minister, dat gij zult doen maatregelen nemen om onze arme landbouwers ter hulp te komen en hun lijden te verzachten. In die hoop bidden wij u, mijnheer de minister, de verzekering onzer hoogachting te willen aanvaarden Wegens den raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3314 - Steenhuffel den 8 juli 1891. De burgemeester van Steenhuffel. Den heer burgemeester te Malderen. Mijnheer, Gelijkvormig onze overeenkomst heb ik de eer ued te laten weten dat onze gemeenteraad toestemt de kasseiwerken waarover wij gesproken hebben door uwe gemeente te laten uitvoeren, waarvan het aandeel onzer gemeente geschat is op fr. 150. De betaling dezer som zal slechts gedaan worden wanneer de werken op gestelde voorwaarden zullen gemaakt zijn. Aanvaard, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3315 - Steenhuffel le 8 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u 2 rekeningen voor onderstand die tussen 1 november 1890 en 1 juli 1891 door het bureel van weldadigheid werd verleend aan Mertens Florent. Gelieve de terugbetaling aan het bureel te gelasten van de ¾ of 36 fr. die ten laste zijn van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3316 - Steenhuffel den 8 juli 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan het bureel van weldadigheid te Londerzeel. Mijnheeren, Wij laten u weten dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Jan Philip Van Cauwenbergh, die het voorwerp maakt van uwe brieven van 10 juni en 4 juli loopende maand. De ¾ der kosten zullen door het gemeenzaam fonds moeten gedragen worden.

114 114


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Nochtans verzoeken wij ued zoo haast mogelijk den onderstand te doen ophouden, zoohaast dezen behoeftige in staat is van te kunnen werken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel den 8 juli 1891. Den heer minister van landbouw en openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, De gemeenteraad van Steenhuffel neemt de eerbiedige vrijheid u te laten weten dat, nadat al de inwoners van Steenhuffel, die allen landbouwers van beroep zijn, veel geleden te hebben van den strengheid van den winter en de overstroomingen, nu op 1ste juli jongstleden al hunne veldvruchten zooals kooren, garst, tarwe, vlas, haver, aardappels, door eene hagelvlaag hebben moeten zien vernielen, waardoor zij ten gronde geruïneerd zijn. Er zijn slechts 2 kleine vleugels onzer gemeente overgeschoten die niet zeer beschadigd zijn. De schade door den hagel veroorzaakt is zoodanig groot dat die niet kan berekend worden. Wij durven hopen, mijnheer de minister, dat gij zult doen maatregelen nemen om onze arme landbouwers ter hulp te komen en hun lijden te verzachten om niet van honger te moeten sterven. In die hoop hebben wij de eer, mijnheer de minister, (gaat niet verder) UC 3317 - Steenhuffel, le 9 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van de provincialen raad, de lijsten van de arme kinderen die toegelaten worden om gratis onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1891-1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3318 - Steenhuffel den 11 juli 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel getiteld: - Werken van J. Van de Vondel, 1657 De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Leuven den 13 july 1891. Mijnheer den borgemeester. Wilt de goedheid hebben van een certificaat van mijn gedrag te schikken om in dienst te gaan te Brussel, want anders zoude ik mij genoodzaakt vinden van mij doen te houden van het dorp. Daarom schikt mij sito mijn gedrag op dees adres: Paulina Van Asbroeck, dochter van Egidius Van Asbroeck, bijgenaamd “de sik” en Amelia Suys. Adres: Guillaume Van der Stappen, Leuven. UC 3319 - Steenhuffel, le 15 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur,

115 115


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief van 10 dezer nr. 74294A10931, sturen wij u het bewijs van betaling van fr. 36,40 aan de bedelaarswerkplaats van Brugge. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3320 - Steenhuffel, le 15 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u formulier model 48, voor de overdracht van de milicien Kiekens Louis aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3321 - Steenhuffel, le 18 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u 2 rekeningen voor het onderhoud van Verhavert Marie in het gesticht St. Dominicus te Brugge tijdens de 1ste trimester 1891. ¾ der kosten of 156,11 fr. moeten betaald worden door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3322 - Steenhuffel, le 22 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 20 dezer C6010, sturen wij, in ievoud, de lijst model 48 voor de overdracht der miliciens aan de militaire overheid op 24 juli. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3323 - Steenhuffel, le 22 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel . Mijnheer de commissaris, Wij sturen u 7 bijlagen aangaande de openbare verhuring van de goederen van de kerk van Steenhuffel en van het jachtrecht op die eigendommen en op de eigendommen van het bureel van weldadigheid. Deze verhuring heeft plaats gehad op 1 juni laatstleden door het ministerie van meester De Amandel, notaris te Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3224 - Steenhuffel le 25 juillet 1891. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur,

116 116


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u 2 rekeningen van onderstand die verleend werd aan Mertens Florentin door het bureel van weldadigheid van Londerzeel gedurende de maand november 1890. Gelieve ¾ van deze kosten (10,31 fr.) door het gemeenschappelijk fonds aan dit bureel te laten terugbetalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3225 - Steenhuffel le 27 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel. Ingesloten, zo correct mogelijk opgemaakt, een overzicht van de verliezen die door de hagel veroorzaakt werden. Gelieve deze verliezen te komen schatten en ons te verwittigen van uw komst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – St.-Bernard le 28 juillet 1891. (Vertaald) 14de Linieregiment – depot – ref. 591. Mijnheer de burgemeester, De miliciens van 1891 Van der Perre Gustave en Brabant Joseph Henri, werden op 24 juli aangewezen voor het 14de linieregiment en worden in afwachting van hun inlijving terug naar Steenhuffel met verlof gestuurd. Ze moeten hun sauf-conduit-pas binnen de 10 dagen laten tekenen. Gelieve mij op de hoogte te houden. De majoor, commandant van het depot. ICL – Bruxelles le 28 juillet 1891. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Stuur ons bulletin model nr. 48/4 voor Sterck Jean François, vrijgesteld van militaire dienst in vredestijd. U moet daarop precies vermelden waar de betrokkene zich tijdens de eerste helft van mei zal bevinden. Voor de gouverneur, De chef van de divisie. Frans Sterck, Dieschestraat 199, Leuven. PV 359f - Steenhuffel 28 juli 1891 Beschuldigde(n): Van de Voorde Jean Bte, 26 jaar, dagloner, Misdrijf: op andermans eigendom gekomen. Gevonnist door de politierechtbank te Wolvertem 29 september 1891 Straf: 5 fr. of 1 dag. PV 359g - Steenhuffel 29 juli 1891 Beschuldigde(n): Meert Louis, 75 jaar, zonder beroep, Misdrijf: kippen gedood. Gevonnist door de politierechtbank te Wolvertem 29 september 1891 Straf: 2 fr. of 1 dag. ICL – Londerzeel den 29 july 1891. Ref. 491 – Mijnheer de burgemeester. Ik heb de eer u de hierbij gevoegden staat van verhageling terug te zenden. Het is mij onmogelijk tot de schatting der geledene schade over te gaan indien gij er niet in toestemt het nummer des plans en het kadastraal inkomen per perceel aan te duiden.

117 117


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gelief mij dus voor 2den oogst aanstaande den staat, behoorlijk gewijzigd, terug te bezorgen, zoo niet zal ik mij genoodzaakt zien de zaak, door tusschenkomst van het beheer van financiën, aan den heer gouverneur der provincie bekend te maken. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, de verzekering mijner hoogachting. De ontvanger der belastingen. P.S. Er valt ook op te merken dat de staat het kadastraal inkomen van het loopende jaar moet aanduiden en geenszins dit in voege voor het jaar 1866. ICL – Londerzeel 29 juillet 1891. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Gelieve 2 palen te komen planten aan een stuk grond dat ik zopas net tegenover mij heb aangekocht. Als u tijd heeft; ik hoop echter nog deze week met de bouw te kunnen beginnen. Gelieve mij ook een oproepingsbrief en aanwezigheidscertificaat te sturen voor mijn bezoek van 10 juli bij de kinderen Baptist De Boeck, waar ik bij een varken “rouget” (vlekziekte) heb vastgesteld en voor een analoog geval op 28 juli bij Jacques Kiekens op de Heirbaan. Louis Van Passen, rijksveearts te Londerzeel. UC 3326 - Steenhuffel le 29 juillet 1891. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, voor nazicht en ondertekening, het repertorium van het gemeentebestuur, dat overeenkomstig art. 49 van de wet van 22 frimaire VII moet bijgehouden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3227 - Steenhuffel le 29 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van de 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat de behoeftige Teirlinck Leonard op 15 dezer terug in het hospitaal van Schaarbeek werd opgenomen. Deze behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brief van 11 februari laatstleden nr. 3240, waarmee wij de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds hebben gevraagd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3228 - Steenhuffel, le 29 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Schaarbeek. Wij laten u weten dat wij de kosten van onderhoud erkennen van de behoeftige Teirlinck Leonard ,die het voorwerp uitmaakt van uw bericht van 23 dezer nr. 4095. ¾ van de kosten zijn ten laste van het gemeenschappelijk fonds Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3329 - Steenhuffel le 29 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen.

118 118


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Als gevolg van uw brief van 28 dezer, nr. Div. C6010 sturen wij u model nr. 48/4 terug aangaande de overdracht van milicien Sterck Jean Francois aan de militaire overheid. Deze milicien is vrijgesteld van dienst in tijd van vrede en verblijft tot 17 augustus eerstkomend te Leuven, Dieststraat nr. 199. Vanaf 17 augustus tot 1 oktober zal hij in Steenhuffel bij zijn ouders zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3330 - Steenhuffel le 29 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats te Brugge. Mijnheer de directeur, Gevolg gevend aan uw brief van 25 dezer maand nr. 6713 aangaande de behoeftige Moerenhout Josephine, die op 23 dezer in uw instelling werd opgenomen, laten wij u weten dat onze gemeente haar bijstandwoonst is en dat wijde kosten voor haar onderhoud erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3231 - Steenhuffel le 29 juillet 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de omzendbrief van 26 april laatstleden (MA nr. 133), sturen wij de ingevulde kaders van de volkstelling (huishoudbulletins). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 359e - Steenhuffel 3 augustus 1891 Beschuldigde(n): Annaert François Louis, 32 jaar, landbouwer, Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist door de politierechtbank te Wolvertem 29 september 1891 Straf: 1 fr. of 1 dag. ICL – Londerzeel 1 augustus 1891. Heer burgemeester. Gelieft de belanghebbende te herinneren dat het keuren van geslacht vleesch in uwe gemeente zal geschieden te beginnen van heden. De slachters verwittigen den inspecteur en betalen aan de gemeenteontvanger ten laatste daags voor het slachten. In afwachting dat de gemeente zich de noodige stempels aangekocht heeft zal ik mij van mijn cachet bedienen. Gelief, heer burgemeester, de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden. Louis Van passen, rijksveearts. ICL – Londerzeel 5 augustus 1891. Mijnheer de burgemeester.

119 119


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik heb de eer u te verwittigen dat ik voorzien ben van vrijdag 7 augustus aanstaande, om 7u30 ’s morgens, tot de schatting der geledene hagelschade over te gaan met een schatter der gemeente. Wilt zoo goed zijn van hem te verzoeken van bij de veldwachter bijeen te komen. De ontvanger der belastingen. UC 3233 - Steenhuffel den 5 augustus 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel getiteld: - Werken van J. Van den Vondel, 1660, 21ste deel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 11 août 1891. (Vertaald) Sint-Janshospitaal – nr. 3012. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Vandaag hebben wij Charles Van der Stappen, geboren in Steenhuffel, in ons ziekenhuis opgenomen om hem te behandelen voor tuberculose. Aangezien hij zijn bijstandwoonst in uw gemeente heeft zullen wij u de officiële dagprijs van 2,50 fr. aanrekenen. De zieke was in het bezit van de opnamepapieren die door uw gemeentebestuur waren afgeleverd. UC 3234 - Steenhuffel le 12 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u 2 rekeningen voor onderstand die verleend werd aan Van Campenhout Jean Baptiste door de gast- en onderstandhuizen van Brussel gedurende het 1ste trimester 1891. Gelieve de resterende ¾ of fr. 1,87 te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3232 - Steenhuffel le 15 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris, oud justitiepaleis, rue de Ruysbroeck, nr. 1. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een exemplaar van de kiezerslijst, voorlopig gesloten op 14 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1083 - Zitting van 16 augustus 1891. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Boodts, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot Heffing van bijzondere opcentiemen voor de wegen in 1892. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 14 juli 1891 waardoor de heer de gouverneur de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen opcentiemen, overeenkomstig met het art. 14 der wet van 10 april 1841 en art. 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering van buurtwegen gedurende het jaar 1892 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van den provincialen conducteur-wegcommissaris van het 3de district, in datum van den 17 juli, waaruit blijkt dat de bijzondere centiemen en de uitkeering

120 120


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

van allen aard op den onderhoud en verbetering der buurtwegen toe te passen, voor 1892 eene som moet beloopen van fr. 1960. Aangezien de uitkeeringen, overeenkomstig met de nr. 1, 2 en 3 van bovengemeld art. 14 te eisschen, omtrent eene som van fr. 1183,48 zullen opbrengen. Besluit. Art. 1 – De bijzondere opcentiemen, te heffen overeenkomstig met het art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart 1866, worden voor 1892 vastgesteld op 8 % verbeeldende eene som van fr. 776,52. Art. 2 – Eene later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien, door middel van uitkeeringen, te leveren gelijk het voorzegd is in de nr. 1, 2 en 3 van het art. 14 der wet van 10 april 1841. Art. 3 – Een afschrift van de tegenwoordige beraadslaging zal, door de tusschenkomst van den heer provincialen conducteur-wegcommissaris aan het provinciaal bestuur toegezonden worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7281,99 o Personele belasting: fr. 1913,25 o Patenten: fr. 511,31 Totaal: fr. 9706,55 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 776,52 ▪ In natura (dagloon): 1183,48 ▪ Samen: fr. 1960,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3235 - Steenhuffel le 16 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de omzendbrief van 25 juni laatsleden (MA nr. 169) laten wij u weten dat de gemeenteraad vandaag besloten heeft dat er voor 1892 geen bijkomende opcentiemen moeten gestemd worden. De opbrengst van de in 1888 gestemde 39 opcentiemen, die bij K.B. van 8 december 1888 tot in 1894 mogen geïnd worden, volstaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3336 - Steenhuffel le 19 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Brussel. Wij laten u weten dat wij de kosten erkennen voor het onderhoud van Vanderstappen Charles Alphonse, die voorwerp uitmaakte van uw brief van 11 dezer nr. 3012. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Louvain le 20 août 1891. (Vertaald) F. Verbruggen-Denonville, handelaar, oude markt 46 (magazijnen O.L.V.-straat 8), Leuven. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik had graag een aantal inlichtingen bekomen over een zekere juffrouw met de naam Pauline Van Asbroeck, 19 jaar oud, wonend bij de heer Florent Plétinne, koffiehuis-houder. Zij is zich bij mij als min, kinderoppas (nourrice) komen presenteren en ik zou graag weten of zij uit een fatsoenlijke familie komt. Ze heeft mij gezegd dat ze wees is.

121 121


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gelieve mij zo snel mogelijk iets te laten weten. F. Verbruggen UC 3337 - Steenhuffel le 22 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester en schepenen van Laken. In antwoord op uw brief van 17 dezer nr. 11716,1149 laten wij u weten dat wij de kosten voor het onderhoud van de behoeftige Moerenhout Josephine aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3338 - Steenhuffel le 25 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u 2 rekeningen voor onderstand die verleend werd aan Leonard Teirlinck door de burgerlijke gasthuizen van Schaarbeek gedurende de 1ste trimester 1891. Gelieve de rest, ¾ of fr. 63,75 aan deze instelling te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3339 - Steenhuffel le 25 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij hebben de eer u terug te zenden de vraag voor uitstel van straf, ingediend door Vranckaert Pierre Jean, samen met de gevraagde inlichtingen en advies. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Buggenhout den 27 oogst 1891. Ref. nr. 1540 – Bijstandswoonst. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Overeenkomstig de bepalingen der wet van 14 maart 1876, hebben wij de eer ued te melden dat wij voor rekening uwer gemeente eerstdaags onderstand zullen te verleenen hebben in geneesmiddelen (kinderbed) aan de genaamde Joanna Catharina De Ridder, echtgenote van Hendrik De Pauw die t’uwent armgerechtigd is. Op bevel, de secretaris, Van Belle De burgemeester, De Decker UC 3340 - Steenhuffel le 28 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de vraag in uw omzendbrief van 10 dezer nr. 74980A20490 (MA nr. 215), laten wij u weten dat dergelijke reglementen in onze gemeente niet bestaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen,

122 122


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3341 - Steenhuffel le 28 août 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u het dossier terug dat u ons met uw brief 75237A29724 van 25 augustus bezorgde aangaande de bijstandwoonst van Coppens Jean Baptiste, en laten u weten dat deze behoeftige nooit in Steenhuffel heeft gewoond. De vader, André Coppens, werd ingeschreven te Steenhuffel op 29 mei 1859; hij kwam van Herinnes sur Marcq, en zijn zoon Jean Baptiste is daar tot 14 mei 1868 blijven wonen, zoals uit de brief van het gemeentebestuur van Hérinnes van 27 juni laatsleden duidelijk blijkt. Dus, hij is geboren te Hérinnes sur Marcq op 29 januari 1841 en is meerderjarig geworden op 29 januari 1862 toen zijn vader nog maar 3 jaar en 8 maanden in Steenhuffel verbleef. Bijgevolg heeft de behoeftige Coppens zijn bijstandwoonst te Herinnes sur Marcq, omdat hij er geboren is en er zonder onderbreking tot 14 mei 1868 heeft gewoond. Wij kunnen zijn onderhoudskosten dus niet aanvaarden. 14 mei 1868 en met dit motief kunnen wij niet aanvaarden de last van zijn onderhoud Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3342 - Steenhuffel le 1 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Brussel. Mijnheer, Wij laten u weten dat wij de last aanvaarden van het onderhoud van de behoeftige Moerenhout Joseph, die het voorwerp uitmaakt van uw brief van 25 augustus laatsleden nr. 4211/91. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3343 - Steenhuffel le 1 septembre 1891. Het college van burgemeester en schepenen. Aan het gemeentebestuur van Buggenhout Mijnheeren In antwoord op uwen brief van 27 augustus jongsleden nr. 1540 met dewelke gij ons kennis geeft dat gij eerstdaags onderstand en geneesmiddelen zult verleenen aan het huisgezin van Hendrik de Pauw, wiens vrouw in het kinderbed moet komen. Wij hebben de eer ued te laten weten dat wij dien onderstand moeten weigeren, dit is immers een jong huwelijk en bijgevolg moet het in zijne noodwendigheden konnen voorzien zoowel als talrijke huisgezinnen onzer en uwer gemeente van denzelfden aard. Wat meer is, dit stelsel van onderstand bestaat nergens. Indien de Pauw, die drij dagen naar zijn huwelijk onderstand vroeg, zijn bestaan te Buggenhout niet vindt, heeft hij zich maar te Steenhuffel te vestigen waar hij met de andere behoeftigen zal gelijkgesteld zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3344 - Steenhuffel le 1e septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur.

123 123


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand die verleend werd aan Van Evelgem Jean Baptiste door het bureel van weldadigheid te Sint-Jans-Molenbeek gedurende het 2de trimester 1891. Gelieve de rest, ¾ of 4,27 fr., door het gemeenschappelijk fonds te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3345 - Steenhuffel le 4 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris, vieille halle aux blès nr. 23, Bruxelles. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u vier exemplaren van de kiezerslijsten, definitief gesloten op 3 dezer maand, waarvan 3 volledige en de vierde met alleen de kiezers voor de kamers. Tevens 3 exemplaren van de lijst der burgers die de leden van de rechtbank van koophandel mogen kiezen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090 - Zitting van den 8 september 1891. Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, De Mesmaecker, schepen, Huysegoms, Boodts, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen, in zijne gewone zittingszaal vereenigd om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1890 Op uitnodiging van het collegie van burgemeester en schepenen geeft de gemeentesecretaris in openbare zitting lezing van het verslag opgemaakt in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet van 30 maart 1836. II. Goedkeuring van de begrooting van het bureel van weldadigheid voor 1892. Gezien het art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begrooting, opgemaakt door den raad van dit gesticht den 28 augustus jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Gezien de stukken die tot het maken dezer gediend hebben. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en dat dezelve tot geene aanmerkingen aanleiding geeft. De raad is van gevoelen van deze begrooting, waarin al de noodige uitgaven voorzien zijn, goed te keuren op de somme van fr. 5092,86 in ontvangsten en uitgaven. III. Goedkeuring van de begrooting van de kerk voor 1892. Gezien de begrooting van het kerkfabriek, door den fabriekraad opgemaakt den 5 juli jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en waarin al de noodwendigheden voorzien zijn. De raad is van gevoelen van deze begrooting zonder aanmerkingen goed te keuren en vast te stellen in ontvangsten en uitgaven op de somme van fr. 4946,90. IV. Commissie personele belasting. Aanwijzing van 2 leden van den raad om deel te maken van de commissie ingesteld door het art. 58 der wet van 22 juni 1822, gewijzigd door degene van 26 juli 1879 op de personele belasting en de patentzetters. De raad wijst ten dien einde aan de heeren - De Mesmaecker Jan Frans, schepen, en - Willocx Josse Jean, raadslid.

124 124


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

V. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten waaruit blijkt dat het bureel van weldadigheid en het collegie van burgemeester en schepenen, in vervanging van mr. Willocx Joos Jan, wiens mandaat op 31 december aanstaande eindigt, hebben aangewezen - als 1ste kandidaat: Willocx Joos Jan, uittredend lid, - als 2de kandidaat: Moeyersons August. Gezien de art. 66, 71 en 84 § 2 der gemeentewet van 30 maart 1836. Overwegende dat er volgt uit de stemming waar er toe overgegaan is, dat mr. Willocx Joos Jan, uittredend lid, 6 stemmen op 7 stemmers bekomen heeft. Besluit. Den heer Willocx Joos Jan, uittredend lid, is tot lid van het bureel van weldadigheid hernoemd. VI. Opmaken der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1892. De raad. Gezien de onderwijzingen rakende de gemeente rekendienst. Gezien het art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de aanmerkingen gedaan door het schepencollegie. Aanhoord de aanmerkingen van den gemeenteontvanger. De raad heeft na rijpelijk de inkomsten en de noodwendigheden onderzocht te hebben de begrooting voor 1892 vastgesteld als volgt, te weten: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. - De buitengewone uitgaven op fr. - De gewone ontvangsten op fr. 12567,16 - De gewone uitgaven op fr. 12352,73 - En het overschot op fr. 214,43 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 5018,00 - De uitgaven op fr. 5018,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 2199,37 + 210,00 - De uitgaven op fr. 2199,37 + 210,00 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 315,00 - De uitgaven op fr. 315,00 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Er zijn geen buitengewone ontvangsten. Het is niet mogelijk eene som te lichten op de gemeente-inkomsten ter oorzaak der verhageling, waardoor de gewone uitgaven merkelijk zijn moeten verhoogd worden. Gewone ontvangsten. Geene aanmerkingen te maken, alleen dat er eene som van 100 fr. gebracht is onder art. 1 der § 9 voor de belasting op het vleesch (vermoedelijken opbrengst).. Buitengewone uitgaven. Geen aanmerkingen. Gewone uitgaven.

125 125


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 1 van § 7 – Met de verwoesting der veldgewassen door den hagel zal er dit jaar een groote armoede heerschen. Vele zullen hunne landpacht aan den armen niet kunnen betalen en hierom is de toelaag der gemeente van 400 fr. op 1000 fr. moeten gebracht worden. § 1 tot 16 inbegrepen - Geene aanmerkingen, behalve § 7 (zie boven). Art. 6 van § 17 – Met de verhageling heeft de minister van financiën toegestaan de grondlasten ten deelen te veranderen en af te slaan. De geheele opbrengst der opcentiemen is in ontvangsten gebracht en daarom is er eene som van fr. 1100 in uitgaven gebracht voor onwaarde op die belasting. Art. 4 - Oninbare posten op de gemeentebelastingen. De opbrengst der hoofdelijke belasting is geschat op fr. 2000 en met de verhageling is er te voorzien dat het grootste getal belastingschuldigen hun aandeel niet zullen kunnen betalen, is er onder dit art. eene som van fr. 400 gebracht voor oninbare posten. Art. 5 – Om de voorgaande reden is er eene som van 500 fr. voor onvoorziene uitgaven voorzien. Hoofdstuk 2 § 1 art. 3 – Eene som van fr. 1200,50 is op den gewonen dienst afgenomen om de balans te maken van den buitengewonen dienst. Art. 18 – De onderhoudskosten van het gemeentehuis en deszelfs meubelen zijn kunnen gebracht worden van 400 fr. op 200 fr. Art. 36 – Daar dit jaar eene volksoptelling moet plaats hebben, nummeroteren der huizen en vernieuwing van volksregisters, is voor de kosten dezer op de begrooting 230 fr. gebracht. § 3 art. 1 – De raad heeft noodzakelijk gevonden de jaarwedde voor den veldwachter 50 fr. te verhoogen. § 9 art. 2 – Dewijl er in de gemeente maar eenige kinderen zijn die de schoolkosten kunnen betalen heeft de raad het gratis onderwijs van al de schoolkinderen gestemd en hij heeft de gemeentelijke toelage ten voordeele van het lager onderwijs van fr. 2028,34 op fr. 2423,70 gebracht. § - art. 4 – De som van 42 fr. zal omtrent het aandeel der gemeente zijn in het pensioen van den onderwijzer Sterck. Afschrift van het tegenwoordige besluit zal met de gemeentebegrooting aan de bestendige deputatie ter goedkeuring gezonden worden. VII. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1892. Gezien de ministeriëlen omzendbrief van 21 september 1884 betrekkelijk de uitvoering der organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien het ministerieel besluit van 21 september 1884 rakende het gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de ministeriele onderwijzingen van 17 december 1884, de grondslag daarstellende van tusschenkomst der gemeenten en de staat in de kosten van den gewonen dienst van het lager onderwijs. De raad stelt de schoolbegrooting vast als volgt, te weten: Inkomsten (casueel) van de heer Casteels, hoofdonderwijzer: totaal 1660,00 fr. 1) Vaste jaarwedde na aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: 732,00 2) Aandeel in de vergoeding voor het onderwijs der arme leerlingen: 928,00 Inkomsten van hulponderwijzer Hens: totaal 940,00 fr. 1) Vaste jaarwedde na aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: 940,00 Inkomsten van dame Heymans, bestuurster der aangenomen meisjesschool: totaal 1575,00 fr. (Voor al de meisjes zonder dat er iemand betale.) 1) Vaste jaarwedde: 1575,00 De schoolbegrooting voor 1891 is vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op 5018,00 fr. De gemeente zal in de kosten van den dienst van het lager onderwijs tusschenkomen met eene som van fr. 2332,38 en het bureel van weldadigheid voor fr. 400.

126 126


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen SC – Gemeente Steenhuffel 8 september 1891. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van den gemeenteraad den 8 september 1890. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1044 936 1980 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1065 933 1998 Verschil + 21 -3 + 18 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc. Getal der geboorten, totaal 65 - Wettige, mannelijke 27 - Wettige, vrouwelijke 32 - Onwettige, mannelijke 5 - Onwettige, vrouwelijke 1 Getal der overlijdens, totaal 40 - mannelijke 22 - vrouwelijke 18 Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 1 - Wettige, mannelijke 0 - Wettige, vrouwelijke 1 - Onwettige, mannelijke 0 - Onwettige, vrouwelijke 0 Getal der huwelijken, totaal 18 - jongmans en dochters 15 - weduwnaars en dochters 3 Getal der echtscheidingen: 0 Getal der kinderaannemingen: 0 Getal der wettigmakingen: 0 I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Totaal generaal 105 - Mannelijke 56 - Vrouwelijke 49 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking. Totaal generaal 112 - Mannelijke 45 - Vrouwelijke 65 I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en zeer regelmatig gehouden. De geschriften worden gedaan door den secretaris. I-5 bevolkingsregisters. Het register van de bevolking en alfabetische aanwijstafel zijn dit jaar vernieuwd en zeer nauwkeurig ingeschreven. II. Gemeentebestuur.

127 127


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

II-1 Personeel Met het sterven van de heer Segers is de gemeenteraad niet meer volledig. In zijne vervanging zal voorzien worden met de eerste drijjaarlijksche kiezing. II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen De kiezerslijsten worden alle jaren nauwkeurig door het collegie overzien en vernieuwd. Er zijn op de kiezerslijsten van 1891 26 algemeene kiezers, 79 voor de provincieraad en 151 voor de gemeenteraad en 3 voor de kamers van koophandel. Geene reclamen zijn tegenover de kiezerslijsten gedaan. In october laatst heeft er eene gemeentekiezing plaats gehad; er was geenen strijd. Mijnheer Van Assche is gekozen in vervanging van de heer De Ridder, overleden. II-3 Gemeente-archieven. De gemeente-archieven worden wel bewaard in eene kas. II-4 Gemeentegoederen. II-5 Akten en gemeente reglementen. Geen nieuwe gemaakt. III. Gemeentelijke geldmiddelen. III-1 Ontvangsten. Gewone: De gemeente heeft geen inkomsten dan die der belastingen: 1) een personele belasting of onkostboek van 2000 fr. 2) 47 opcentiemen op de grond en personele belastingen en patentrecht, Buitengewone: De staat en provincie hebben ieder 1/3 subsidie toegestaan in de kosten van 50 loopende meters kassei op 3 meters breedte in de weg naar de statie. III-2 Uitgaven. Gewone. Buitengewone: IV. Weldadigheidsgestichten. IV-1 Bureelen van weldadigheid. Bestuur: het personeel van het bureel van weldadigheid is volledig en vervult goed zijne plichten. Goederen: de goederen, jaarschaargronden en obligaties zijn op tijd verhuurd en vernieuwd. De jaarschaargronden en obligaties worden op tijd vernieuwd. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene. Begrootingen en rekeningen: worden regelmatig en op tijd opgemaakt. Uitdeelingen van hulpmiddelen: de uitdeelingen worden wekelijks aan de behoeftigen door den uitdeeler gedaan. Het getal der behoeftigen groeit aan van jaar tot jaar. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene de minste aanmerkingen op te maken. V-2 Kerk en pastorijen. De kerk en pastorij zijn in goeden staat van onderhoud. V-3 Kerkfabrieken. Het kerkfabriek is volledig en vervult nauwkeurig zijne plichten. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Alle de kerkegoederen worden op tijd verhuurd en vernieuwd. V-7 Aflossing en wederaanleg van kapitalen.

128 128


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Geene. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen en aangenomene scholen. De gemeenteschool voor jongens wordt bestuurd door mijnheer Casteels, en Mr. Hens als hulponderwijzer. Er zijn voor 1891-1892 150 jongens ingeschreven voor de school gratis bij te wonen. De aangenomene school voor meisjes wordt bestuurd wordt door kloosterzusters. Er zijn voor die school 149 meisjes ingeschreven om die school in 1890-1891 gratis bij te wonen. VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. Geene veranderingen. De jaarwedde van de gemeenteonderwijzer met al zijn bijwinsten beloopt op 1728 fr. Degene van den hulponderwijzer op 1000 fr. en van de bestuurster der aangenomen school voor de meisjes op 1400 fr. De hulpgelden voor de voorzieningskas worden regelmatig gestort en van hunne wedde afgehouden. Voor 1884 was het aandeel van de gemeente in al de kosten van het onderwijs slechts fr. 637,73 en voor 1891 beloopt dit aandeel tot fr. 1988. VII. Openbare veiligheid en gezondheidswezen. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De veldwachter en gendarmen vervullen goed hunne plichten. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Geene aanhoudingen zijn dees jaar gedaan geweest. Er zijn van september 1890 tot september 1891 door den ambtenaar van politie 15 processen verbaal opgemaakt, waarvan 4 voor de rechtbank van eerste aanleg en 11 van den heer vrederechter des kantons. VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. De brandspuit en toebehoorten zijn in goeden staat van onderhoud. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud. VII-5 Openbare verlichting. Gedurende de wintermaanden wordt het dorp door 5 lantarens verlicht. De onderhoudskosten dezer beloopt op omtrent 65 fr. ’s jaars. VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is voldoende geweest, er zijn geene ziektens geweest. De geneesheeren van Londerzeel, Merchtem en Malderen verzorgen de zieken dezer gemeente. VII-7 Koepokinentingen. 29 kinderen zijn dit jaar door den heer Bamps, geneesheer te Merchtem, de pokskens gezet, zonder diegenen die ten huize gevaccineerd geweest zijn. VII-8 Ongelukken en rampen. Den oogst is ten groote deele der gemeente in de maand juli verhageld en gansch vernield. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. Geene kiezingen hebben dit jaar voor de burgerwacht plaats gehad. Het getal mannen voor de burgerwacht ingeschreven beloopt op 214 waarvan 151 actieven en 63 reserven. VIII-2 Militie – Loting.

129 129


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Er waren dit jaar (1891) in ons militiekanton 133 ingeschreven lotelingen, 53 reserven. Nr. 54 was de laagste en 186 de hoogste. Er waren in deze gemeente 25 lotelingen, waarvan er 4 voor den dienst aangewezen zijn. IX. Openbare belasting. IX-1 Grondbelasting. Kadaster: aantal 642 Principaal van de grondbelasting: fr. 7281,99 Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: 178 Bedrag der rollen in principaal: fr. 1913,25 Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-3 Patentrecht Getal patentplichtigen: 104 Principaal: fr. 511,31 Opcentiemen: 39 + 8 voor de wegen. IX-6 Provinciale belasting op de honden. Getal der belastingschuldigen: x - Jachthonden: x - Honden van ander slach: x Bedrag der rollen: fr. 552 (aandeel der gemeente 221 en provincie 331). X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. Geene aanmerkingen. De bouwlijnplannen worden door het collegie van burgemeester en schepenen gegeven op het advies van de wegcommissaris. De onderhoudswerken der buurtwegen worden gedaan onder het toezicht van het schepencollegie. De pikeur die met den dienst gelast is doet wel zijne plichten. De rekening voor het onderhoud der buurtwegen is voor 1890 vastgesteld op: - in ontvangsten: fr. 3731,75 - in uitgaven: fr. 3492,38 XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. Al de voortbrengsels van den grond zijn ten grooten deelen door den hagel vernield geworden. XI-2 Staat van den oogst. Zeer slecht. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen. Zijn bijna allen door den hagel vernield. XI-5 Paarden en vee. Onder de verkens heerscht het rouget.. XI-6 Jaar- en weekmarkten. Geene. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering en van andere schadelijke planten worden voor zooveel mogelijk vernield. XII. Nijverheid. XIII. Verscheidene voorwerpen. PV 358 – Buggenhout 14 september 1890 Beschuldigde(n): Van de Voorde Jean

130 130


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Leeftijd: 38 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: hout afgesneden. Gevonnist op 21 november 1890 Straf: 1,50 fr. PV 357 – Steenhuffel 15 september 1891 (ca) Beschuldigde(n): Obus Pierre Louis Leeftijd: 57 Beroep: paardenkoopman Geboren te Steenhuffel Wonend te Malderen Misdrijf: afpersing Gevonnist op 19 januari 1892 Straf: 3 maanden Opmerking: met uitstel van 5 jaar. UC 3347 - Steenhuffel, 16 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Hieronder de namen van de twee gemeenteraadsleden die werden aangeduid om te zetelen in de commissie der personele belasting, ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822. - De Mesmaecker Jean François, schepen. - Willocx Josse jean, raadslid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3348 - Steenhuffel, le 16 september 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van den provincialen raad, de begroting van de kerkfabriek voor 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3349 - Steenhuffel, le 16 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een kopie van het verslag, opgesteld door het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet, en waarvan lezing werd gegeven in de openbare zitting van 8 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3346 - Steenhuffel, le 18 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester en schepenen van Laken.

131 131


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijne heren, Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat Teirlinck Leonard van 9 februari 1884 tot 20 mei 1890 in Laken gewoond heeft, met uitzondering van de periode van 20 oktober 1887 tot 16 juni 1888. Gelieve ons te laten weten of deze inlichtingen juist zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3350 - Steenhuffel, den 23 september 1891 Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek dezer gemeente, het boekdeel getiteld. - Volk en Taal, 3de jaargang. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3351 - Steenhuffel, le 25 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, met het kohier van opmerkingen, de begroting van het bureel van weldadigheid voor 1892, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van provincialen raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3352 - Steenhuffel, le 25 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Ingesloten, in tweevoud, een afschrift van een beraadslaging van het bureel van weldadigheid van onze gemeente, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van den provincialen raad Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3352bis – Steenhuffel le 27 septembre 1891. (Vertaald) Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief in MA 220 van 1891, sturen wij u een kopie van het bewijs van betaling aan de pensioenkas voor gemeentesecretarissen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Diest le 28 septembre 1891. (Vertaald) 5de Regiment artillerie – nr. 127 Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 25 dezer delen wij u mee dat we aan kanonnier Van Doorslaer, milicien uit uw gemeente, geen verlof kunnen toestaan. Hij heeft dit jaar al 6 weken verlof gehad en de noodwendigheden van de dienst laten het daarenboven niet toe. De majoor-commandant. UC 3353 - Steenhuffel, le 29 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Schaarbeek.

132 132


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de voorzitter, Aansluitend op onze brief 3252 van 6 februari laatsleden, waarin wij de last voor het onderhoud van de behoeftige Teirlinck Léonard hebben erkend, laten wij u weten dat bijkomend onderzoek aangetoond heeft dat deze behoeftige een nieuwe bijstandwoonst in Laken verworven heeft, waar hij heeft gewoond van 9 februari 1884 tot 20 mei 1890, met uitzondering van de periode van 20 oktober 1887 tot 16 juni 1888. Gelieve de onderhoudskosten voor deze persoon dus bij het gemeentebestuur van Laken te reclameren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3354 - Steenhuffel, le 30 septembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u de wijzigingen die in 1891 opgetreden zijn in de lijst van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3355 - Steenhuffel, le 30 septembre 189. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 26 dezer nr. 44316B40530, aangaande de volkstelling, laten wij u weten dat wij geen enkele inwoner geteld hebben die valt binnen één der drie categorieën, omschreven in de art. 87, 90 en 91 van de onderrichtingen die gevoegd waren bij het ministerieel besluit van 10 april laatstleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Anvers le 1 octobre 1891. (Vertaald) 7de regiment artillerie. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten een postmandaat voor 500 fr. als schadeloosstelling voor Van den Bergh Charles Louis, vrijwilliger met premie uit uw gemeente. ICL – Laeken le 3 octobre 1891. (Vertaald) Militair district van Laken – ref. 183. Mijnheer de burgemeester. De jaarlijkse revue van de miliciens en vrijwilligers met premie, met verlof in uw gemeente, vanaf de lichting 1884, zal doorgaan op zaterdag 7 november, om 8u30 ’s morgens, op het gemeenteplein van Wolvertem. De mannen moeten hun livret bij hebben en in volledige uitrusting zijn. Ze mogen onder hun uniform iets warms dragen als het van buiten niet zichtbaar is. Stuur mij intussen register B om het na te kijken. De commandant van het district. UC 3356 - Steenhuffel den 4 oktober 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel

133 133


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Werken van J. van den Vondel,1660 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3357 - Steenhuffel le 4 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, met kohier van aanmerkingen, de gemeentebegroting en de begroting van het lager onderwijs voor 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3358 - Steenhuffel, le 6 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u de herbenoeming van de heer Willocx Jean Josse tot lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3359 - Steenhuffel le 7 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer de gouverneur. Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand die gegeven werd aan Van Campenhout Jean Baptiste door de gast- en onderstandhuizen te Brussel gedurende het 2de trimester 1891. Gelieve de rest, ¾ of fr. 0,94, te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3360 - Steenhuffel, le 7 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan ingenieur D’Or, sectieoverste, rue de Cologne nr. 13, Bruxelles. Mijnheer, Onze gemeente heeft geen zavel voor het onderhoud van onze wegen, die zich na de winter in een zeer slechte staat bevinden. Wij vragen u, mijnheer de ingenieur, om ons hiervoor een dertigtal wagons assen te zenden. De levering mag gedurende de hele winter gebeuren en wanneer het u het beste past. In de hoop, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3361 - Steenhuffel le 7 ocobre 1891. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Overeenkomstig de voorschriften van nr. 52 van de algemene onderrichtingen van 18 oktober 1876 sturen wij u een overzicht van de vaccinaties uitgevoerd in de periode van 1 september 1890 tot 1 september 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

134 134


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3362 - Steenhuffel den 7 octobre 1891. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan de heer procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur, In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek, heb ik de eer U te berichten dat ik aan zijden van den akt van geboorte van Hendrik Van den Bossche, zoon van Joanna Van den Bossche, ingeschreven op het register der akten van geboorten dezer gemeente onder nr. 8 jaar 1889, de volgende aantekening heb gedaan: Hendrik Van den Bossche etc. (is gewettigd). De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Malderen den 10 oktober 1891. Ref. 463 – Mijnheer de burgemeester. Wij ondergeteekende, burgemeester dezer gemeente, hebben de eer ued hierbijgaande te laten toekomen de rekening, in dubbel, der verbeteringswerken aan de Bouwstraat. Vriendelijk verzoek ons zoo haast mogelijk de gedane verschotten weer te keeren. Gelieve te aanvaarden de verzekering onzer volkomen achting. De burgemeester, De Block. UC 3363 - Steenhuffel, le 11 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Overeenkomstig de instructies, sturen wij u de bewijzen van volgende betalingen, gedaan aan de National Bank ten gunste van de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers: - Voor de heer Casteels, onderwijzer: fr. x. - Voor de heer Hens, hulponderwijzer: fr. x. - Voor mevrouw Casteels, meesteres van het handwerk: fr. 3,75. Samen: fr. 151,75. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3364 - Steenhuffel le 11 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district te Laken. Gevolg gevend aan uw brief van 3 dezer sturen wij u, om na te kijken, het register model B van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3365 - Steenhuffel le 11 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij bevestigen ontvangst van de lijst van inschrijvingen en doorhalingen die aan onze kiezerslijst moeten gebeuren. Deze lijst werd vandaag, 1 oktober 1891, aangeplakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3366 - Steenhuffel le 12 octobre 1891. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de bevelhebber van het krijgsdistrict te Laeken. Mijnheer, 135 135


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik heb de eer U te berichten dat Van der Stappen Ferdinand, militiaan der lichting van 1885 bij het 2de regiment Lansiers, in onze gemeente met Meys Maria Seraphina in den echt getreden is den 7 oktober 1891. De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 13 octobre 1891. (Vertaald) Bestuur der Belgische staatsspoorwegen – Bureel van de heer d’Or, ingenieur, rue de Cologne 13, Bruxelles – ref. 80. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Met uw brief 3360 van 7 dezer vroeg u om levering van 300 m³ oude assen. Zodra we aan die vraag kunnen voldoen zullen we u vragen om te betalen. De ingenieur. ICL – Laeken le 13 octobre 1891. (Vertaald) Militair district van Laken – ref. 188. Mijnheer de burgemeester. Stuur mij het uittreksel uit de huwelijksakte van Van der Stappen Henri Ferdinand, soldaat van de lichting 1885, nr. 55 van het register B. Iedere keer dat u mij een formulier A of een formulier CF stuurt moet u het inschrijvingsnummer van register B vermelden. Anders heb ik over de registers B van Steenhuffel en Ramsdonk geen aanmerkingen te maken. De commandant van het district. UC 3367 - Steenhuffel, den 16 oktober 1891. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan het armbestuur van Willebroeck Mijnheeren, Wij hebben de eer ued de hierbijgevoegde staten terug te zenden met u te doen bemerken: 1) Dat er ons geen bericht is gegeven dat Van Wemmel moest ondersteund worden en 2) Dat dezen behoeftigen sedert meer dan twee jaar eenen nieuwen bijstandswoonst te Willebroeck verkregen heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Vilvorde le 22 octobre 1891. (Vertaald) Provincie Brabant – Lager onderwijs – Hoofdinspectie van Brussel – nr. 694. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Hieronder de resultaten van de leerlingen van uw gemeenteschool tijdens de prijskamp van dit jaar. 1) Casteels kreeg 168,3 punten op 200 (en een bekwaamheidscertificaat) 2) De Boeck 135,6 (en een bekwaamheidscertificaat) 3) Goossens 115,6 4) Sollie 98,6 5) Van Ranst 120,6 6) Verdoodt 133,0 (en een bekwaamheidscertificaat) Deze resultaten zijn zeer bevredigend. De kantonnale inspecteur. PV 359h - Steenhuffel 23 oktober 1891 Beschuldigde(n): Van Eeckhout Cath., echtgenote De Hertogh, 35 jaar, huisvrouw,

136 136


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Misdrijf: gras gestolen. Gevonnist door de politierechtbank te Wolvertem 22 december 1891 Straf: 1 fr. of 1 dag. ICL – Bruxelles le 23 octobre 1891. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. In uitvoering van artikel 25 van het provinciaal reglement op de buurtwegen, zal ik een deel van uw gemeentewegen komen inspecteren op dinsdag 27 oktober eerstkomend. Ik zal aan uw station zijn op 10 uur ’s morgens. Gelieve een lid van uw schepencollege mij te laten vergezellen en ook de veldwachter sturen met de atlas der buurtwegen. De provinciale ingenieur. ICL – Bruxelles le 23 octobre 1891. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Kunt u mij zeggen of Van Bellinghen Hubert François zich in januari 1883 in Steenhuffel komen vestigen is, of hij er nog altijd verblijft, of hij in de bevolkingsregisters is ingeschreven en, eventueel, wanneer hij de gemeente verlaten heeft en waar hij naar toe is gegaan. M. Dumont, advocaat, rue de Lausanne 6. UC 3368 - Steenhuffel le 24 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op uw brief van 20 dezer maand Div. A nr. 16141, sturen we de bijgevoegde tabel oningevuld terug aangezien er sedert 1888 niets veranderd is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3369 - Steenhuffel le 24 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. A ingenieur D’Or, sectieoverste, rue de Cologne nr. 13, Bruxelles. Gevolg gevend aan uw brief van 22 dezer nr. 80, laten wij u weten dat wij akkoord zijn met uw voorwaarden voor het leveren van assen. Het bedrag van fr. 120 zal morgen gestort worden Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3370 - Steenhuffel, le 24 octobre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Wij hebben de eer u terug te zenden, volgens de aanbevelingen van uw brief 1107 van 17 dezer veranderd en vervolledigd, de formulieren Qb en Pbis van de volkstelling. Het formulier Qb moest niet gewijzigd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3371 - Steenhuffel den 29 oktober 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente de volgende boekdeelen: 1) Prins Boudewijn

137 137


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

2) Bavo en Livina Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3372 - Steenhuffel, le 2 novembre 1891 (Vertaald) Het gemeentebestuur van Steenhuffel erkent ontvangen te hebben van mijnheer de directeur van de landbouwkolonie van Hoogstraten, het bericht van 30 oktober 1891, waarin gezegd wordt dat de behoeftige Van Assche Francois in de kolonie is teruggekeerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Wolverthem le 2 novembre 1891. (Vertaald) Militair kanton van Wolvertem – nr. 39. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten 3 modellen T voor de volgende miliciens: - De Bleser Guillaume Dionis. - De Bleser Jean Baptiste - Parijs Pierre Jean De commandant van het kanton. UC 3373 - Steenhuffel le 3 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij hebben de eer u terug te sturen, vervolledigd in de zin van uw brief van 12 oktober laatsleden nr. 3028E29, de beraadslagingen van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3374 - Steenhuffel le 3 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u het bericht waarmee we werden ingelicht dat de behoeftige Van Assche Francois op 29 oktober in de landbouwkolonie van Hoogstraten is weergekeerd. Deze behoeftige maakt het voorwerp uit van onze brief van 21 januari 1891 nr. 3242 en er is niets veranderd wat zijn bijstandwoonst betreft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3375 - Steenhuffel le 3 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat Van Campenhout Jean Baptiste, ten laste van onze gemeente, in Brussel tot de medische hulpverlening werd toegelaten.

138 138


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Deze behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brief van 10 juni laatsleden nr. 3296 en er is niets veranderd wat zijn bijstandwoonst betreft. In uitvoering van art. 6 van de wet zijn ¾ van zijn onkosten ten laste van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3376 - Steenhuffel le 3 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de raad van bestuur van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Gevolg gevend aan uw brief van 27 dezer nr. 3390/43755 laten wij u weten dat wij de last van het onderhoud van de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3377 - Steenhuffel le 3 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw brief van 27 oktober laatsleden nr. 3047E laten wij u weten dat de heer Charles Van Ranst zijn stier nog altijd heeft en als openbare dekstier laat gebruiken. Hij is dus in regel met art. 12 van het reglement ter verbetering van het runderras. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3378 - Steenhuffel, den 4 november 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente, het boekdeel - Algiers en het omliggende Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Wolverthem le 6 novembre 1891. (Vertaald) Vredegerecht van Wolvertem. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een afschrift van een vonnis van de politierechtbank van het kanton. Ik vraag u om dit onmiddellijk aan te plakken op de hiervoor voorziene plaats. Dit vonnis werd op 27 oktober uitgesproken ten laste van de delinquent Hermans voor een “délit d’audience” en moet als voorbeeld voor de andere burgers dienen. Laat uw veldwachter er zo goed mogelijk op toezien dat deze affiche niet verscheurd wordt. De vrederechter. ICL – Bruxelles le 10 novembre 1891. (Vertaald) Sint-Janshospitaal – nr. 2097. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Vandaag hebben wij Clementine De Velder, geboren in Steenhuffel in 1878, wonend in Steenhuffel, Boschkantstraat, in ons ziekenhuis opgenomen om haar te behandelen voor een kyste. Aangezien zij haar bijstandwoonst in uw gemeente heeft zullen wij u de officiële dagprijs van 2,50 fr. aanrekenen. De zieke was in het bezit van de opnamepapieren die door uw gemeentebestuur waren afgeleverd. UCL – Steenhuffel le 10 novembre 1891 (ca)

139 139


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de kolonel commandant van het 12de linieregiment te Luik. Soldaat Bellon Pierre Jean, vrijwilliger met premie van de lichting 1891, die ongeveer 3 maanden geleden in dienst is getreden bij het 12de Linieregiment te Luik, heeft zijn zieke en arme moeder weduwe 200 frank beloofd van de 300 fr. waarop hij recht had bij zijn inlijving. Wij vragen u, mijnheer de kolonel, er voor te zorgen dat die persoon zijn belofte gestand kan doen. ICL – Wolverthem le 10 novembre 1891. (Vertaald) Militair kanton van Wolvertem – nr. 39. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten 2 modellen T voor de volgende miliciens: - Van der Stappen Henri Ferdinand - Van Aken Jean Corneille De commandant van het kanton. GR N° 1091 - Zitting van den 11 november 1891. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeen geroepen in het gemeentehuis om over te gaan tot het Opmaken van de belastingsrol voor den onderhoud en verbetering der wegen in 1892. Gezien de beraadslaging van 16 augustus jongstleden, met dewelke wij voor 1892 8 opcentiemen op de grondbelasting, personeel en patentrecht voor den onderhoud en de verbetering der wegen in 1892 gestemd hebben. Gezien gezegde rol, opgemaakt door het collegie van burgemeester en schepenen. De raad is van gevoelen van dezen rol zonder aanmerkingen voorloopig goed te keuren gelijk hij door het schepencollegie is opgemaakt geweest en beloopende op de som van fr. 1183,02. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3379 - Steenhuffel, den 11 november 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel - L. Mercelis, de kempische hoop. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3380 - Steenhuffel, le 11 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district te Laken. Wij laten u weten dat soldaat Windelen François Edouard van de klas van 1888 bij vergissing nog in ons register B onder het nr. 64 ingeschreven is. Hij werd immers op 29 april 1891 geschrapt voor Leest waar hij op 5 mei werd ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3381 - Steenhuffel, le 11 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Brussel. Wij laten u weten dat we de lasten erkennen van het onderhoud van de behoeftige Clementine de Velder die het voorwerp uitmaakt van uw brief van 10 dezer nr. 2097. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, 140 140


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel den 11 november 1891. Aan het gemeentebestuur van Merchtem. Mijnheeren. Met brief van 18 februari 1891 hebben wij de eer gehad u de rekening onzer verschotten aan kasseiwerken, met toestemming uws gemeentebestuurs in de Robbroekstraat uitgevoerd, te laten geworden. Deze bleef onbetaald, zonder antwoord of aanmerkingen. Den 24 juni hernieuwden wij onze vraag van betaling. Deze is tot heden nog eene doode vraag gebleven. Indien mijnheer, De Smedt, onder-wegcommissaris, een verslag over die werken gemaakt heeft die u belet aan deze zaak een einde te stellen verzoeken wij u deze beambten en een lid van het gemeentebestuur ter plaatse te zenden en ons dag en uur te stellen hunner aankomen en wij zullen tegenwoordig zijn om hunne aanmerkingen in voorkomend geval te ontvangen en er trachten overeen te komen. In de hoop van een spoedig antwoord verzoeken wij u de verzekering van onze hoogachting te aanvaarden. UC 3382 - Steenhuffel, le 13 novembre 1891. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester en schepenen van Merchtem. Mijnheeren, Met brief van 18 februari 1891 hebben wij de eer gehad ued de rekening onzer verschotten aan kasseiwerken, die onze gemeente in de Robbroeck voor rekening van Merchtem uitgevoerd heeft, te laten geworden. Deze bleef onbetaald, zonder antwoord of aanmerkingen. Den 24 juni jongstleden vernieuwden wij onze vraag van betaling en deze is tot heden nog onbeantwoord gebleven. Indien soms mijnheer De Smedt, onder-wegkommissaris, ued over die werken een verslag gemaakt heeft die u belet aan die zaak een einde te stellen, verzoeken wij ued dezen beambte met een lid van gemeentebestuur van Merchtem ter plaatse te zenden, ons dag en uur aan te wijzen hunner aankomst, en wij zullen er tegenwoordig zijn om hunne aanmerkingen in het voorkomend geval te ontvangen en te wederleggen en trachten overeen te komen. In afwachting van een spoedig antwoord vragen wij ued de verzekering onzer achting willende aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3383 - Steenhuffel le 18 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 12 dezer nr. 444830B40530, sturen wij u een overzicht met daarop het aantal personen dat door ieder van onze agenten-tellers werd geteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3384 - Steenhuffel, le 18 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan uw vraag gedaan met uw omzendbrief van 9 oktober laatsleden (MA nr. 265), sturen wij u een kopie van het bewijs van betaling van 248 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

141 141


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel le 18 novembre 1891. (Vertaald) Aantal personen geteld door de verschillende recensenten van Steenhuffel. - Door De Maerschalck Pierre (veldwachter): 750 personen. - Door Casteels Edouard (onderwijzer): 559 personen - Door Hens François (hulponderwijzer): 676 personen Totaal: 1985 personen. Voor echt verklaard door het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Malderen 24 november 1891. Ref. 559 – Mijnheer de burgemeester. Ued hierbijgaande toegezonden het extrakt van geboorteakt van Antonius Carolus Van Hoeymissen, geboren te Malderen den 22 december 1872, zoon van Josephus en van dezes echtgenote Joanna Maria Bettens, om ingeschreven te worden voor de militielichting van 1892. Dezes voogd woont in uwe gemeente. Gelieve te aanvaarden, mijnheer de burgemeester, de verzekering onzer volkomen achting. De burgemeester, De Block. ICL – Malderen 5 december 1891. Ref. 581 – Mijnheer de burgemeester. Wij hebben de eer ued te berichten dat wij bij vergissing een extrakt van geboorteakt van Antonius Carolus Van Hoeymissen gezonden hebben op 24 november laatstleden om ingeschreven te worden voor de lichting van 1892. Bij nadere opzoekingen blijkt dat de wettige moeder van voornoemden Van Hoeymissen nog in leven is, wonende binnen onze gemeente. Voornoemde zal bijgevolg alhier ingeschreven worden. Vriendelijk verzoek van het tegenwoordige bericht in acht te willen nemen. Gelieve te aanvaarden de verzekering onze volkomen achting. De burgemeester, De Block. UC 3385 - Steenhuffel, le 26 novembre 1891. (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel. Aan de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek. Gevolg gevend aan uw brief van 7 dezer sturen wij u de gevraagde papieren aangaande De Smedt Edouard, milicien van de lichting 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3386 - Steenhuffel le 28 novembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een kopie van het bewijs van storting van fr. 400 in de gemeentekas, gedaan door het bureel van weldadigheid, als tussenkomst in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 1 decembre 1891. (Vertaald) Inlichtingen over het gezin Sterck-Van Steenwinkel. 1. Auguste Sterck, 52 jaar. Koster: 1100 fr. + gepensioneerd onderwijzer: 672 fr. = totaal inkomen 1772 fr. Huis van 4000 fr. 142 142


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ongeveer 150 aren grond: 3500 fr. 2. Maria Antonia Van Steenwinckel, 47 jaar. 3. Eugenie Sterck, 23 jaar. Naaister, 0,50 fr. per dag. 4. Edonie Sterck, 22 jaar. Helpt in het huishouden. 5. Jean François Sterck, 20 jaar. Onderwijzer: 1000 fr. 6. Rosalie Sterck, 18 jaar. Helpt in het huishouden. 7. Frederic Marie Sterck, 16 jaar. Leerling aan de normaalschool. 8. Charles Sterck, 14 jaar. 9. Clémence Sterck, 12 jaar. 10. Cyrile Sterck, 10 jaar. 11. Emma Sterck, 5 jaar. UC 3387 - Steenhuffel, le 2 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van het krankzinnigengesticht van Zelzate. Mijnheer de directeur, Lombaert François, zonder beroep, 69 jaar oud, is dermate geestesziek geworden dat hij in een gesticht moet opgenomen. Is er plaats in uw instelling om deze persoon te ontvangen? Zo ja, gelieve dan de nodige papieren bij uw antwoord te voegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3388 - Steenhuffel, le 2 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van binnnelandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Wij sturen u opnieuw de formulieren Nbis en Obis aangaande de volkstelling, na ze, rekening houdende met de opmerkingen van uw brief 1107 van 27 november, te hebben aangepast. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3389 - Steenhuffel le 2 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van justitie te Brussel. Mijnheer de minister, Gevolg gevend aan uw brief van 25 november laatsleden nr. 43933, stuur ik u de geboorteakte van Goebbels Marie Virginie. De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3390 - Steenhuffel, le 5 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur.

143 143


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 1 dezer nr. 8546, sturen wij u een kopie van het bewijs van betaling van fr. 77,07 aan het kantoor der registratie te Wolvertem (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Schaerbeeck le 5 decembre 1891. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Op 27 februari 1811 trouwde Henri Van Aken, geboren in Steenhuffel, met Jeanne Marie Puttaert van Oppem. Kunt u mij zeggen of deze mensen in Steenhuffel komen wonen zijn en welke kinderen ze gekregen hebben. Ik heb informatie gevraagd op de burgerlijke stand van Brussegem maar daar heeft men na hun huwelijk geen spoor meer van hen gevonden. Voor de heer Vergote. ICL – Namur le 7 decembre 1891. (Vertaald) 9de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten het livret van Van der Stappen, die met verlof in uw gemeente is. De commandant van de compagnie. UC 3391 - Steenhuffel, le 8 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de vraag gedaan met uw omzendbrief van 19 oktober laatsleden (MA nr. 274), laten wij u weten dat er in onze gemeente geen reglement van inwendige orde bestaat, dat door de gemeenteraad overeenkomstig art. 73 van de gemeentewet werd opgemaakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3392 - Steenhuffel, le 8 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur, Wij sturen u een afschrift van ons besluit van 5 dezer waarmee de voorlopige opsluiting in een gesticht van de geesteszieke Lombaert François wordt bevolen. Wij voegen daar een kopie van het verslag van dokter Bamps aan toe die de zieke heeft onderzocht. Een afschrift werd eveneens naar het gemeentebestuur van Mollem-Bollebeek, waar zijn bijstandwoonst is, gestuurd en we hebben gevraagd om zijn naaste verwanten, die in Mollem wonen, te informeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3393 - Steenhuffel, le 8 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester en schepenen van Mollem.

144 144


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u een afschrift van ons besluit van 5 dezer waarin de opsluiting wordt bevolen van de geesteszieke Lombaert François in het gesticht Sint Jan-Baptist te Zelzate. Gelieve zijn familie te verwittigen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3394 - Steenhuffel, le 9 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van het gesticht Sint Jan-Baptist te Zelzate. Mijnheer de directeur, gevolg gevend aan uw brief 7 dezer aangaande de opname van Lombaert François, laten wij u weten dat de kosten voor zijn onderhoud ten laste van de gemeente Mollem-Bollebeek vallen, waar zijn bijstandwoonst is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3395 - Steenhuffel, le 9 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats te Brugge. Mijnheer de directeur, Gevolg gevend aan uw bericht van 7 dezer nr. 45633, laten wij u weten dat onze gemeente de bijstandwoonst is van de behoeftige Moerenhout Josephine, die in uw instelling is terug gekeerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3396 - Steenhuffel, le 9 décembre 1891. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de commissaris der wegen te Cappellen- op-den-Bosch. Mijnheer de commissaris, In antwoord op uwen brief van 7 dezer maand, laten wij u weten dat de geldmiddelen onzer gemeente niet toelaten kasseiwerken of gezondheidswerken uit te voeren waarvoor hulpgelden konnen gevraagd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3397 - Steenhuffel, le 9 december 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u de gevraagde inlichtingen over het financiële situatie van de familie van mijnheer de Ridder, leerling-onderwijzer aan de normaalschool van Leuven (studiebeurs). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3398 - Steenhuffel, le 9 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur,

145 145


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u de gevraagde inlichtingen over het financiële situatie van de familie van mijnheer Sterck Frederic, leerling-onderwijzer aan de normaal school van Sint-Niklaas (studiebeurs). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UCL 301 – Steenhuffel den 9 december 1891. Aan het armbestuur van Thisselt. Mijnheeren. In antwoord op uw geëerd schrijven van 1 december jongstleden hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat het armbestuur dezer gemeente voornemens is aan de genaamde De Meyer een nieuw verblijf te verschaffen. Binnen eenige dagen dus zal de veldwachter dezer gemeente dezen behoeftige komen halen zoodat er bijgevolg geen nieuw bed meer mag aangekocht worden. Aanveerdt intusschen, mijnheeren, de verzekering onzer ware achting. Namens de bestiering. Bij bevel, de secretaris, H. De Mesmaecker De voorzitter, V. Vertonghen. ICL – Merchtem 10 december 1891. Wilt de goedheid hebben met mijnen zoon de kadastrale stukken van Steenhuffel mede te geven om er de overschrijvingen in te doen van de veranderingen bestatigd voor 1891. Doet er ook de kadastrale plans bij. Ik zal die stukken zoo haast mogelijk weder sturen. Voorgaande bedankenis en vriendelijke groeten. Germanes, landmeter van het kadaster. ICL – Muysen le 10 decembre 1891. (Vertaald) Certificaat voor het bekomen van een abonnement. De ondergetekende, burgemeester van Muizen, bevestigt dat hij zeer goed weet dat Van Gijsel Jean François, 20 jaar oud, wonend in Muysen, als werkman werkt aan de ijzeren weg van de staat. Dit attest wordt hem afgeleverd om een abonnementscoupon van de ijzeren weg te kunnen bekomen. Voor de burgemeester, Van Camp. UC 3399 - Steenhuffel, le 11 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de vraag gedaan met uw omzendbrief van 20 oktober laatsleden (MA nr. 275), laten wij u weten dat wij de geneesheer der armen met de verificatie van de geboorten en overlijdens hebben belast. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3400 - Steenhuffel, le 11 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur, Volgende personen werden op de hoogte gebracht van de opsluiting van de geesteszieke Lombaert François in het gesticht de Sint Jan-Baptist te Zelzate. 1) De heer Charles Meys, te Steenhuffel, bij wie hij door het gemeentebestuur van MollemBollebeek was uitbesteed,

146 146


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

2) Het gemeentebestuur van Mollem-Bollebeek, aan wie we vroegen om zijn familie te informeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Sint-Gillis den 13 december 1891. Mijnheer den burgemeester. Met verandering van woonst dat ik genomen heb, had ik het aan uwe garde champetter kenbaar gemaakt, maar zij hebben mij in de gemeente Sint-Gillis gezegd dat er nog niets van Steenhuffel afgekomen is. Zou mijnheer den burgemeester zoo goed willen zijn mijne verandering van woonst naar Sint-Gillis bij Brussel te sturen. Ik woon in de rue Frances 33. Uwen dienaar, Louis Seghers. PV 361 - Steenhuffel 14 december 1891 Beschuldigde: Goens Bruno Jean, 27 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Grimbergen Misdrijf: 1) smaad aan de politie - 2) verbale bedreiging Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 8 juni 1892 Straf: 1) dagen en 26 fr. - 2) 1 maand en 26 fr. ICL – Malines le 15 decembre 1891. (Vertaald) Ref. 4738 – Mijnheer de burgemeester. Wij hebben het geboorte-uittreksel van Van Nuffel Charles Louis gekregen en zullen hem inschrijven voor de volgende lottrekking. De burgemeester, F. Braem ICL – Opdorp den 16 december 1891. Ref. 6205 – Mijnheer de burgemeester. Gelief ons zoodra mogelijk te zenden op ongezegeld papier en gelegaliseerd een extrakt uit den overlijdensakt van Jan Baptist Meys, overleden in uwe gemeente, echtgenoot van Theresia Roelands. Hierbij gevoegd een getuigschrift van onvermogen. De burgemeester. UC 3401 - Steenhuffel, le 16 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw bericht van 8 dezer nr. 4353a, sturen wij u en nieuw overzicht van het aantal personen dat door de diverse agenten werd geteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Malines le 17 decembre 1891. (Vertaald) Regiment Grenadiers – Centrale raad van bestuur – nr. 4890. Mijnheer de burgemeester. Gelieve Van den Broeck Pierre François, milicien van de lichting 1889, voorlopig vrijgesteld van militaire dienst in uitvoering van art. 29 van de militiewet, uit te nodigen om ons zonder uitstel zijn militaire uitrusting, die hij bij zich had toen we hem naar huis terugstuurden, op te sturen. De waarde van deze uitrusting zal van zijn schuld bij de masse afgetrokken worden.

147 147


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De kapitein-kwartiermeester De majoor-voorzitter. ICL – Bruxelles le 17 decembre 1891. (Vertaald) Generale Staf – hoofddirectie. Mijnheer de burgemeester. De generaal, hoofd van de generale staf, laat mij een militaire verkenning doen in uw gemeente en omstreken. Gelieve het ingesloten formulier in te vullen en terug te sturen naar de generaal van de generale staf, rue du commerce 107, Bruxelles. De luitenant, Simon. ICL – Namur le 19 decembre 1891. (Vertaald) Militair hospitaal van Namen – ref. 492. Mijnheer de burgemeester. Antwoordt mij per kerende of de financiële situatie van de ouders van Laenens Guillaume, soldaat bij het 9de Linieregiment, hen in staat stelt om in het levensonderhoud van hun zoon te voorzien gedurende de tijd van het herstelverlof dat hij eventueel zou kunnen bekomen, en laat mij tevens weten of ze hem thuis willen hebben. De directeur. ICL – Steenhuffel 20 december 1891 (ca) Hoog geachte heeren, leden van het gemeentebestuur van Steenhuffel. Wij ondergeteekenden, leden van het corps der pompiers, nemen de eerbiedige vrijheid ued te vragen om onze jaarwedde een weinig te verhoogen. Het is anders onmogelijk te blijven bestaan. Gijlien weet zoo goed als wij dat iedere maatschappij jaarlijks een feestdag houdt, en ons dunkt dat daarvoor een weinig bijdrage hoogst noodig is. Wij zijn allen werklieden en is er ergens brand, wij zijn de eersten en de laatsten om het werk ten diens voordeele te verrichten. Zoo niet, dan slaagt men ons in eene boet van 2 franken, en voor werklieden, ik laat het u weten. Gij ziet dus wel, geachte heeren, dat het hoogst noodig is onze jaarwedde te verhoogen, anders steekt het corps het op en de spruyt zou niet verslijten. Hopende, hoog geachte heeren, aan onze vraag voldaan te zien, groeten wij u allen. Uwe dienaars. P.J. Van Opstal, voorzitter H. Van Opstal, ondervoorzitter Joseph Annaert, secretaris en ontvanger Prosper Annaert, bijgevoegd lid Ph. De Vlieger, bijgevoegd lid L. Wouters, bijgevoegd lid B. Van Opstal, bijgevoegd lid H. Van Opstal, bijgevoegd lid J.F. Van Opstal, bijgevoegd lid J. De Schouwer, bijgevoegd lid F. Van den Bossche, toegevoegd lid J. Van den Berghe, toegevoegd lid P. Parijs, toegevoegd lid J. Wouters, toegevoegd lid P.A. Wouters, toegevoegd lid. UC 3402 - Steenhuffel le 20 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen.

148 148


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de directeur van het militair ziekenhuis te Namen. Mijnheer de directeur, Gevolg gevend aan uw brief van 19 dezer nr. 492 laten wij u weten dat de ouders van Laenens Guillaume, soldaat bij het 9de Linieregiment, de financiële middelen hebben om hun zoon te onderhouden tijdens het herstelverlof dat hij zou kunnen krijgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3403 - Steenhuffel le 23 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Mertens Florent. ¾ der kosten of 27 fr. moet door het gemeenschappelijk fonds aan ons bureel van weldadigheid worden terugbetaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 23 decembre 1891. (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. In antwoord op uw brief 3089E van 2 dezer, waarin u zegt dat onze gemeente aan de schatkist nog 65,31 fr. moet betalen voor haar aandeel van 1889 in de betaling van het pensioen van een onderwijzer, laten wij u weten dat deze gepensioneerde onderwijzer Faes sedert 25 november 1889 overleden is en dat we in 1890 voor dat pensioen nog een bedrag van 71,24 fr. hebben betaald. Gelieve dit na te laten kijken en als we ongelijk hebben dan mag het bedrag worden afgetrokken van de rijkssubsidie voor het jaar 1892. UC 3404 - Steenhuffel le 24 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer generaal, korpschef van de generale staf te Brussel, rue du commerce. In antwoord op uw brief van 17 dezer sturen wij u de gevraagde inlichtingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3405 - Steenhuffel le 24 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer graaf Jacques de Lalaing, rue ducale nr. 43, Bruxelles. Mijnheer de graaf, In antwoord op uw geëerd schrijven van 8 dezer laten wij u weten dat onze gemeenteraad unaniem van mening is dat de wet niet toelaat om op uw voorstel in te gaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3406 - Steenhuffel le 24 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw brief van de 2 dezer nr. 3089E, waarmee u ons laat weten dat onze gemeente de openbare schatkist nog een bedrag van fr. 65,31 schuldig is – namelijk het gemeentelijk aandeel in het pensioen der onderwijzers – laten wij u weten dat de gepensioneerde onderwijzer Faes op 25 november 1889 overleden is en dat we in 1890 voor zijn pensioen nog een bedrag van 71,24 fr. hebben betaald.

149 149


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gelieve na te laten kijken of dit geen vergissing is en, als dat niet het geval is, het gereclameerde bedrag van onze staatstoelage van 1892 af te houden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3407 - Steenhuffel le 24 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een afschrift van een beraadslaging van onze kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3408 - Steenhuffel le 26 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Mijnheer de gouverneur. Wij sturen u de namen van de personen die op 1 januari 1892 aangesloten zullen zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3409 - Steenhuffel le 30 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij laten u weten dat de formaliteiten voor de organisatie van de vleeskeuring, voorgeschreven door uw brief van 24 dezer maand nr. 78272A29283, vandaag 30 december 1891 vervuld werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3410 - Steenhuffel le 30 décembre 1891. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u de beraadslagingen van de kerkfabriek terug na ze volgens de aanbevelingen van uw brief 3028E van 28 dezer aangevuld te hebben (verhuring van goederen van de kerkfabriek). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

1892 **** ICL – Steenhuffel 4 januari 1892. Aan het gemeentebestuur van Wolvertem. Er zijn ons klachten toegekomen dat de brug over de Robbeek aan de voetweg 28, komende van het pachthof Robbroek, aan het huis van Pierre De Proft in slechten staat is en noodzakelijk moet vernieuwd worden. Dewijl de Robbeek gemeen is tusschen onze beide gemeenten zoo zullen de kosten dezer ook gemeen zijn. Wij verzoeken u met het vernieuwen der brug te willen gelasten of ons te machtigen deze werken ten gemeene koste uit te voeren. Aanvaard, etc.

150 150


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3411 - Steenhuffel le 5 janvier 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van de rijkswachtbrigade te Wolvertem. Mijnheer, Wij sturen u het formulier, model nr. 16, voorgeschreven door art. 122 van het reglement op de militaire prestaties. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3412 - Steenhuffel le 6 janvier 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Gevolg gevend aan uw postkaart van 4 dezer nr. 3028E48 , laten wij u weten dat de daling van de pachtsommen voor de goederen van de kerkfabriek – vergeleken met de verhuring van 1891 – te wijten is aan de verliezen die de huurders in 1891 door de hagel geleden hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Molenbeek-St.-Jean le 7 janvier 1892. (Vertaald) Betreft: inschrijving voor de loting. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Wij retourneren u de stukken aangaande De Smedt Jean Edmond, geboren in Steenhuffel op 16 september 1872, en laten u weten dat hij noch zijn ouders in de bevolkingsregisters van SintJans-Molenbeek ingeschreven zijn geweest. Ze hebben ook niet op de Chaussée de Ninove 179 gewoond. Nochtans is dat adres op het uittreksel uit zijn geboorteakte vermeld. Een zekere Van Zeebroeck Marie Louise Petronille, dienstmeid, geboren in Merchtem op 1 januari 1844, een levende weduwe, gescheiden van Van Geel Jean Baptiste, wonend in Steenhuffel, is hier ingeschreven geweest van 18 maart 1890 tot 10 september 1891. Ze kwam van Brussel en is daarna terug naar Brussel gegaan. Wij hebben het gemeentebestuur van Brussel gevraagd om aan deze vrouw te vragen – we weten niet of zij de moeder is van deze milicien – om De Smedt Jean Edmond voor de loting in te laten schrijven. We hebben als antwoord gekregen dat Van Zeebroeck in Brussel was ingeschreven in de Petite rue de la Madeleine nr. 17 en voordien in de Rue de la patterie nr. 38 had gewoond. Ze is echter verhuisd zonder nieuw adres achter te laten. Bij gebrek aan andere inlichtingen hebben we deze loteling De Smedt Jean Edmond niet ingeschreven. De Smedt Jean Edmond, geboren te Steenhuffel op 16 september 1872, zoon van Pierre François en Van Zeebroeck Marie Louise Petronille. UC 3413 - Steenhuffel le 8 janvier 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand die verleend is aan Van Campenhout Jean Baptist door de gasthuizen van Brussel gedurende het 3de trimester 1891. Gelieve ¾ der kosten of 1,12 fr., te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3414 - Steenhuffel den 13 januari 1892.

151 151


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het schepencollege Aan het armbestuur van Thisselt. In antwoord op uwen brief van 8sten dezer maand, hebben wij de eer ued te laten weten dat wij de bijstandwoonst van Vitalis de Smet erkennen. Wij verzoeken ued, mijnheeren, de onderstand te doen ophouden zoohaast hij in staat is van te kunnen werken, want met de verhageling die wij verleden jaar in onze gemeente gehad hebben is de nood alhier buitengewoon en de kas van den armen is ledig. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3415 - Steenhuffel, le 14 janvier 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u de door art. 14 van de militiewet van 18 september 1873 voorgeschreven documenten aangaande de militieloting van 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 363 - Steenhuffel 15 januari 1892 (ca) Beschuldigde: Vandervecken Louis, 27 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: diefstal Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bij verstek op 14 maart 1892 Straf: 15 dagen UC 3416 - Steenhuffel, den 16 januari 1892. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel: - Werken van J. Van den Vondel, 1657-1660. De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Malines le 16 janvier 1892. (Vertaald) Bestuur de Belgische staatsspoorwegen. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gelieve zo snel mogelijk een antwoord te geven op mijn brief van 28 december 1891 waarin ik dringend het militiecertificaat vroeg van Robberechts Florent, werkman in mijn dienst, wonend in Steenhuffel. De chef van het depot. ICL – Wolverthem 19 januari 1892. Gemeentebestuur Steenhuffel. Mijnheeren, Wil u gelasten van ten gemeenen koste, de herstellingswerken der brug over de Robbeek (nabij De Proft) te doen uitvoeren, en u ten dien einde verstaan met den heer August Puttemans, gemeenteraadslid, die in de nabijheid woont. Ontvangt, mijnheeren, de verzekering onzer achting. De burgemeester, Van Cauwelaert. UC 3417 - Steenhuffel le 20 janvier 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. 152 152


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u twee rekeningen voor de kosten van het onderhoud van Verhavert Marie in de instelling Sint-Dominicus te Brugge gedurende het 2de semester 1892. Gelieve ¾, of fr. 158,70, te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3418 - Steenhuffel, le 20 janvier 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district te Laken. In uitvoering van de 3de paragraaf van art. 129 van het reglement op de militaire prestaties, laten wij u weten dat de heer de Mesmaecker François, schepen, werd aangeduid om als burger deel uit te maken van de commissie die het aantal paarden en karren moet tellen en klasseren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3419 - Steenhuffel, le 27 janvier 1892. Ontvangen van mijnheer de gouverneur van de provincie Brabant de tienjaarlijkse tafels van de akten van de burgerlijke stand, periode 1881-1890. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel 27 januari 1892. Aan mijnheer Verhaegen, gemeentesecretaris te Capelle. Heer secretaris, De klachten die gij vanwege de beenhouwers gedaan hebt verwonderen mij geenszins. In hetgene de gemeenten Capelle, Ramsdonck en Steenhuffel overkomt ligt nogmaals het bewijs dat het altijd onvoorzichtig is van goeden raad in den wind te slaan. Ik heb de schoonste voorstellen gedaan, en ze zijn verworpen geweest. Nu beklaagt men zich van niet gedaan te hebben gelijk Malderen. Is dat mijne schuld? Een koninklijk besluit stelt het tarief vast. Ik zal bij hoogere overheden inlichtingen nemen om te weten of ik er uit eigen kracht mag veranderingen aan toebrengen. Men klaagt omdat Malderen verstandig gehandeld heeft. Recht uit, ’t is belachelijk. Weet gij wel wat Nieuwenrode, Merchtem, Assche enz. betalen? En Breendonck, Puers, Willebroeck? Ik ben genoemd door koninklijk besluit en bedreigingen hebben mij altijd onverschillig gelaten. Ik zou die kunnen beantwoorden met de wet op de letter te doen uitvoeren. Wie zou daardoor het meeste lijden? In dit geval nog, moet er zich iemand het redelijkst toonen. Waarschijnlijk zal ik het nog zijn, indien de gemeenten mij redelijke voorstellen doen; maar niet met het mes op de keel. Aanvaardt, heer secretaris, de verzekering mijner beste gevoelens. Louis Van Passen, veearts. P.S. Het ware wenschelijk dat uitslagers en beenhouwers zooveel mogelijk op den zelfden dag slachtten. ICL – Thisselt den 29 januari 1892. Aan het armbestuur van Steenhuffel. Wij hebben de eer ued de rekening te zenden van Louis De Meyer, armlastige uwer gemeente. Gelieft ze op den door de wet bepaalden tijd te voldoen. Voor het bureel van weldadigheid van Thisselt, De secretaris, Troch De voozitter-burgemeester, Baeckelmans

153 153


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Liezele 30 january 1892. Aan mijnheer V. Vertonghen, burgemeester te Steenhuffel. Ik denk het mijne plicht ue te moeten laten weten dat het huis met aanhorigheden, bewoond door de weduwe Jacques De Boeck-Moortgat, en toebehoorende aan de juffrouwen Cooremans te Brussel, verkocht is en dat hetzelve ter beschikking van den kooper zal moeten gesteld worden, ten laatsten op 1 april aanstaande. Tot dit tijdstip zal de weduwe De Boeck er mogen in verblijven. Aangezien de weduwe De Boeck gansch behoeftig is en dat diensvolgens uw bureel van weldadigheid zich in de noodzakelijkheid zal bevinden haar een kleine wooning te verschaffen, heb ik nuttig geoordeeld ue op tijd te verwittigen. Aanvaard, etc. Eugene Basteyns, notaris te Liezele (Puurs) UC 3420 - Steenhuffel, le 6 février 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand verleend aan Louis de Meyer door het bureel van weldadigheid van Tisselt. gelieve ¾ der kosten of fr. 129,29 te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3421 - Steenhuffel, le 6 février 189. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u den rol van de provinciale taks op de honden van 1892, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van den provincialen raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3422 - Steenhuffel, le 10 février 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter en leden van de raad van bestuur van het Gemeentekrediet. Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 6 februari 1892 en van de toelating voor een uitbetaling bij de nationale bank te Mechelen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 364 - Londerzeel 15 februari 1892 Beschuldigde: Heymans Jean Baptiste, 36 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: smaad, dronkenschap Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 31 mei 1892 Straf: 8 dagen en 26 fr. + 5 fr. PV 372d - Wolvertem 15 februari 1892 Beschuldigde: Heymans Jean Baptiste, 35 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden

154 154


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 22 maart 1892 Straf: 2 dagen PV 372e - Wolvertem 15 februari 1892 Beschuldigde: De Boeck Louis Edmond, 18 jaar, landbouwer, geboren te Malderen, wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 22 maart 1892 Straf: 2 dagen UC 3423 - Steenhuffel, 17 février 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats te Brugge. Mijnheer de directeur, Gevolg gevend aan uw brief van 9 dezer nr. 46212 aangaande Moerenhout Victor Joseph, laten wij u weten dat wij de last voor het onderhoud van deze behoeftige erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 17 fevrier 1892. (Vertaald) Sint-Janshospitaal – nr. 468. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Op 16 dezer werd, met een kyste, in mijn ziekenhuis opgenomen Clementine De Velder, wonend en geboren te Steenhuffel in 1877, wier bijstandwoonst eveneens Steenhuffel is. De officiële dagprijs die u zal worden aangerekend bedraagt 2,52 fr. De zieke was in het bezit van een verzoek tot opname dat dor u was opgesteld. ICL – Bruxelles le 19 fevrier 1892. (Vertaald) De militieofficier van het arrondissement Brussel – nr. 7740. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel, Graag wat inlichtingen over het gedrag en de zedelijkheid van Van Opstal Henri, bakker te Steenhuffel. Hij heeft zijn aanwerving gevraagd als officieel agent rekruteerder. Majoor Van de Velde. UC 3424 - Steenhuffel le 20 février 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u, een alfabetische lijst van de namen der miliciens van onze gemeente die aan de militieloting van dit jaar hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3425 - Steenhuffel, den 21 februari 1892. Het collegie van burgemeester en schepenen. Mijnheer de gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Gevolg gevend aan uwen brief van 8sten dezer maand nr. 24792 hebben wij de eer ued te laten geworden het proces verbaal van onderzoek van de kas van den ontvanger van het weldadigheidsbureel op 31 december 1891. Dat dit niet vroeger gezonden geweest is, komt voort dat wij de voorschriften van uwen brief uit het geheugen verloren hadden.

155 155


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

De burgemeester, Vital Vertonghen

UC 3426 - Steenhuffel, le 24 février 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de militie-ambtenaar van Brussel. Heer majoor, Gevolg gevend aan uw brief van 19 dezer nr. 7540, aangaande de heer Van Opstal Henri uit Steenhuffel, laat ik u weten dat deze jongeman van goed gedrag en zeden is en dat er geen beletsel is om hem als officieel rekruteerder aan te nemen. De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3427 - Steenhuffel, le 24 février 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief 448869B12528 van 15 februari, sturen wij u de ingesloten tabel oningevuld terug. Hij is niet van toepassing. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3428 - Steenhuffel, le 24 février 1892. (Vertaald) Het college. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen te Brussel. Gevolg gevend aan de brief van de directeur van het St.-Janshospitaal van 17 dezer nr. 468 laten wij u weten dat wij de last erkennen van het verzorging van de behoeftige De Velder Clementine, die op 16 dezer op ons verzoek in uw hospitaal werd opgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Selzaete 26 fevrier 1892. (Vertaald) Asiel St. Jean Baptiste. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Lombaerts François, in ons gesticht opgenomen op 7 december 1891, is er overleden op 26 februari 1892 aan de gevolgen van seniele verzwakking. De directeur, Chr. Saey. UC 3429 – Steenhuffel den 28 februari 1892. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs, voor de volksbibliotheek onzer gemeente, het boekdeel : - Diest in den Patriottentijd, door F. Di Martinelle. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Anderlecht den 1 maart 1893. Mijnheer de burgemeester te Steenhuffel. Ik neem de geachte vrijheid uw het volgende te vragen. Reeds verscheidene malen heb ik gezocht voor het adres van Jan Baptist Van Gheel te weten, en tot hiertoe heb ik vruchteloos gevraagd om ’t zulks te weten. Diensvolgens wend ik mij tot u daar hij in uwe achtbaar dorp is geboren en gevestigd geweest, en durf hopen op een goed antwoord. Intusschentijd een antwoord, bied ik u, mijnheer de burgemeester, mijns hoog geachte groetenissen. Madam De Brabander, rue Liverpoel nr. 68, Anderlecht.

156 156


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3430bis - Steenhuffel, le 1 mars 1892 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand die verleend is aan Van Assche François in de kolonie van Hoogstraten gedurende het 4de trimester 1891. Gelieve ¾ der kosten of 31,69 fr. te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3431 - Steenhuffel, le 1 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Aangaande het verzoekschrift dat u mij stuurde met uw brief 36756 2de div 5de bureau van 26 februari, laat ik u weten dat alle beweringen juist zijn en niet overdreven. De miserie die in onze gemeente bestaat is groot en algemeen omdat vorig jaar de hele oogst door de hagel vernietigd werd. Biesemans gedraagt zich voorbeeldig en is de enige steun van zijn moeder die weduwe is en zich in de diepste ellende bevindt Daarom ben ik van mening, mijnheer de minister, dat zijn vraag in overweging moet genomen worden (vraag om uitstel van militiedienst). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

UC 3430 - Steenhuffel, le 2 mars 1892 Overgemaakt, op aanvraag van het gemeentebestuur van Brussel, aan de burgemeester van Buggenhout, documenten aangaande milicien De Smedt Jean Emile. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3432 - Steenhuffel, le 2 mars 1892. (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel. Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur, In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek heb ik de eer u te berichten dat in de marge van de geboorteakte van Joseph Josse Van Wemmel, geboren te Steenhuffel op 24 maart 1891, de wettiging werd bijgeschreven. De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3433 - Steenhuffel le 5 mars 1892. Het college van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de minister van financiën te Brussel. Mijnheer de minister In antwoord op uwen geëerden brief van 29 februari jongstleden 5de afdeeling 1ste bureel nr. 9609, heb ik de eer ued te laten weten dat de militiaan Wouters Josephus Gerardus het bedrijf van koopman in vee niet uitoefent (vergelding der lotelingen). De burgemeester, Vital Vertonghen

157 157


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3434 - Steenhuffel le 5 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u rekening van onderstand, verleend aan Van Cauwenbergh Jean Philippe door het bureel van weldadigheid van Londerzeel gedurende de 2de semester 1891. gelieve ¾ der kosten of 114,75 fr. te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3435 - Steenhuffel le 5 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas te Brussel. Mijnheer de directeur, Ingesloten een depotbewijs en de toelating van de gouverneur voor de uitbetaling van de staatssubsidie van fr. 350 die bij K.B. van 25 januari 1892 aan onze gemeente voor de verbetering der wegen werd gegeven. Gelieve deze subsidie via een mandaat door de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3436 - Steenhuffel, le 9 mars 1892. De burgemeester. Aan de Familie Stips te Liezele, in de Kroon bij Daelemans. Mijnheeren, Op heden verneem ik door het openbaar gerucht dat ik ued mijne toestemming gegeven heb, om op zondag 20 maart aanstaande in onze gemeente een muzikale toneelvertooning te komen geven. Indien ik soms zou geantwoord hebben van ja op eene vraag die gij mij zoudt gedaan hebben, moet ik u laten weten dat dit moet aanzien zijn als elkander niet verstaan te hebben. Mijn gedacht is geweest dat gij mij uitnoodigde om het concert te Liezele te komen bijwoonen en waarop ik u een gunstig antwoord kon gegeven hebben. Het spijt mij ued te moeten laten weten dat het niet mogelijk is toe te stemmen een vertooning in onze gemeente te komen geven, dewijl er eenige persoonen onzer gemeente voornemens zijn op zaterdag en zondag daarna een concert te geven, geheel en gansch ten voordeele van den armen dezer gemeente. Ik moet toch den voorrang geven aan de armen en indien gij later verlangt in onze gemeente te komen zou ik volgaren toestemmen. Aanvaardt, mijnheeren, mijne oprechte groetenissen. De burgemeester, Vital Vertonghen

158 158


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Brussel den 11 meert 1892. Mijnheer François De Ridder. Zoudt gij de goedheid willen hebben een briefken te zenden om naar het hospitaal te gaan. Ik ben al eenigen tijd met zeer oogen en nu kan ik niet meer zien en ik heb de middelen niet meer om den doctoor te betalen en hij zegt dat ik naar het hospitaal moet gaan en zonder brief van u mag ik er niet in. Hebt dus de goedheid het mij te zenden zoo gauw mogelijk. Ik blijf in afwachting, uw onderdanige, Pauline De Backer, boulevard Baudouin 8, Brussel.

159 159


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3437 - Steenhuffel le 15 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats te Brugge. Mijnheer de directeur, Gevolg gevend aan uw brief van 11 dezer nr. 46804-65513, laten wij u weten dat wij de last erkennen van het onderhoud van de behoeftige Moerenhout Josephine, die opnieuw in uw instelling werd toegelaten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3438 - Steenhuffel, le 15 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de voorschriften van art. 3 van het provinciaal reglement voor de verbetering van het ras der runderen van 25 juli 1887, sturen wij u de gevraagde ingevulde tabel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3439 - Steenhuffel, le 16 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u de lijst van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, met de vermelding of zij al dan niet kiezers voor de wetgevende kamers en de provincieraad zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3440 - Steenhuffel le 16 mars 1892. (Vertaald) Het college. Aan het bestuur van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, laten wij u weten dat onze gemeente de bijstandwoonst is van Van Zeebroeck Marie, vrouw van Van Geel Jean Baptiste. Wij merken op, mijne heren, dat haar man, die te Mechelen woont, de middelen heeft om voor het onderhoud van zijn vrouw te zorgen. Daarom vragen wij u om deze vrouw te verplichten om in Mechelen bij haar man te gaan wonen en op te houden met onderstand te vragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3441 - Steenhuffel le 16 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Zeebroeck Marie, vrouw van Van Geel Jean Baptiste, in Brussel tot de openbare onderstand werd toegelaten. Deze behoeftige heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brief van 29 december 1890, nr. 3229, waarmee wij de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds hebben gevraagd. Er is niets veranderd voor wat betreft haar bijstandwoonst.

160 160


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3442 - Steenhuffel, le 16 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet van 27 november 1891 op de beteugeling van de landloperij, sturen wij u het bericht dat Moerenhout Josephine, ten gevolge van een veroordeling door de politierechtbank van Brussel op 4 maart 1892, opnieuw in de bedelaarswerkplaats van Brugge werd opgenomen. Een derde van de onderhoudskosten zijn ten laste van de provincie en een ander derde van de staat. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3443 - Steenhuffel, le 16 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 22 december laatsleden (MA nr. 328)waarin u de gemeenteraad vraagt om de toelating te vragen om geld, geplaatst op een spaarboekje van de spaarkas, in een staatsobligatie om te mogen zetten, laten wij u weten dat dit niet op onze gemeente van toepassing is aangezien er maar 1 frank op haar spaarboekje staat. Hierover beraadslagen zal dus wel niet nodig zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 16 mars 1892. De burgemeester van Steenhuffel verklaart dat het hem bekend is dat De Boeck Jacques Lievin, overleden te Steenhuffel op 25 mei 1891, geen goederen heeft nagelaten, roerende noch onroerende, renten noch hypothecaire schuld. Hij bevestigt bovendien dat de grond sectie C nrs. 8 en 9, met een oppervlakte van 58a 80ca en een benaderende waarde van 1800 fr., gehypothekeerd is door de kerkfabriek van Steenhuffel voor 3200 fr. De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Londerzeel le 20 mars 1892 (ca). (Vertaald) Dat is niet voldoende. De erfgenamen moeten deze eigendom ofwel de schuld declareren. De ontvanger. UC 3444 - Steenhuffel le 19 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u het overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens die aan de loting van 1892 hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Anvers le 21 mars 1892.

161 161


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) 1ste Militaire omschrijving – 2de Infanteriedivisie – 7de Brigade – 14de Linieregiment – 8450. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 19 maart laten wij u weten dat de noodwendigheden van de dienst – het regiment vertrekt naar Luik - het niet toestaan om op dit ogenblik aan Brabant, milicien van de lichting 1891, een maand verlof te geven. De kolonel. GR N° 1092-1093-1094 - Zitting van 23 maart 1892. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot: I. Opstellen van het tarief van de vleeskeuring. De gemeenteraad. Gezien art. 1 van de wet van 4 augustus 1890 aangaande de vervalsing der voedingswaren waardoor de verkoop en de uitstalling van vlees door de beenhouwers etc. aan een keuring wordt onderworpen. Gezien het K.B. van 9 februari 1891 waardoor de vleeshandel wordt gereglementeerd en het K.B. van 20 juni 1891 aangaande het in werking treden van dit reglement. Gezien het K.B. van 1 maart laatstleden waarmee art. 1 van dit reglement werd gewijzigd en het ministerieel besluit van 4 maart 1892, afgedrukt in MA 47. Gezien het K.B. van 14 december 1891 waardoor de heer Van Passen, veearts te Londerzeel tot vleeskeurder voor onze gemeente werd benoemd en waarin het tarief van de keuring werd vastgesteld. Overwegend dat de belasting die door dit besluit werden vastgesteld te hoog is en tot meerdere klachten aanleiding heeft gegeven. Gezien het ingesloten tarief, door ons opgesteld en door de heer Van Passen aangenomen. De raad besluit. 1) Om aan de bevoegde overheid te vragen om het tarief, vastgesteld bij K.B. van 14 december 1891, af te schaffen en te vervangen door hetgene dat door ons werd opgemaakt. 2) Om de benoeming van de heer Van Passen te behouden tot 31 december 1895 tegen de voorwaarden van vermeld tarief. II. Verdeeling der hoofdelijke belasting of onkostboek voor 1892. (Nederlands) De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1892, behoorlijk door de bestendige deputatie goedgekeurd, waarin dezen taks bepaald is op fr. 2000,00. De raad heeft goed gevonden de verdeeling van dezen taks goed te keuren zoo en gelijk dezelve verdeeling gedaan is in kohier dat hij er van opgemaakt heeft in deze zitting en volgens dewelke hij beloopt op de som van fr. 2009,36. III. Opmaken van den rol voor den onderhoud en verbetering der waterloopen in 1892. Gezien het bestek daarvoor opgemaakt door den heer wegcommissaris beloopende fr. 315. De raad stelt gemelden rol vast op de somme van fr. 318,85. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3445 - Steenhuffel, den 23 maart 1892 (Het college van burgemeester en schepenen. Aan het armbestuur van Thisselt. Mijnheeren,

162 162


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In uitvoering van de wet op den openbaren bijstand van 27 november 1891 vragen wij u van het pension op 1 april aanstaande van Louis de Meyer voor rekening onzer gemeente te doen ophouden. Dezen persoon heeft te Thisselt aanhoudend gewoond van 8 oktober 1886 tot heden en bijgevolg heeft hij er zijnen bijstandwoonst verkregen, gelijkvormig art. 5 der gemelde wet. Aanvaardt, mijnheeren, de verzekering onzer achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3446 - Steenhuffel, le 23 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u een inlichtingenformulier over de krankzinnige Verhavert Marie Justine, geplaatst in de instelling Sint-Dominicus te Brugge. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3447 - Steenhuffel, den 23 maart 1891. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel - De Vlaamsche kunstbode 21ste jaargang 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 26 mars 1892. (Vertaald) Ministerie van oorlog – 2de Directie – 1ste Onderdirectie – 2de Bureel – nr. 1303/4. Aan mijnheer Gustavre Vanden Steen, volksvertegenwoordiger, In mededeling aan mijnheer Louis De Coster te Buggenhout In aansluiting op mijn brief van 23 dezer, 2de sectie nr. 1303/3 heb ik de eer om u te laten weten dat ik de commandant van het 5de regiment artillerie heb gelast om onmiddellijk en uitzonderlijk een nieuw verlof van 15 dagen te verlenen aan De Pauw Jean Baptiste, milicien van de lichting 1890, voor dewelke u zich inzet. Aanvaard, etc. De minister van oorlog. ICL – Wolverthem den 27 maart 1892. Heer burgemeester, Hierbij heb ik de eer u een bevel tot wedergaaf te zenden der somme van 18,75 fr. die teveel zijn ontvangen geweest op de openbare verhuring van het gras langs de buurtwegen te Steenhuffel, gehouden den 5 meert 1890. Er is ontvangen: 20,80 fr. Er was verschuldigd: 2,08 fr. Verschil: 18,72 fr. Deze som zal betaald worden tegen handteeken: 1) Van den gemeenteontvanger, 2) Van eenen schepen der gemeente. De stempel van het gemeentebestuur moet naast de handteeken gezet worden. De ontvanger. ICL – Bruxelles le 29 mars 1892. (Vertaald)

163 163


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gast- en bijstandshuizen van de stad Brussel – Bestuur – nr. 113/9c. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 27 van de wet van 14 maart 1876 laten wij u weten dat wij op 31 december 1891 in ons Sint-Janshospitaal opgenomen hebben de heer François Verberckt, geboren in Steenhuffel in 1853, zoon van Jacques en Jeanne Brusselmans. De aanvraag tot opname ging uit van de gemeenten Zellik en Relegem. Deze gemeenten weigeren echter om de kosten te betalen. Nieuwe opzoekingen tonen aan dat de genoemde persoon zijn bijstandswoonst in Steenhuffel heeft waar hij vanaf zijn geboorte tot 6 augustus 1879 heeft gewoond. Dan is hij naar Relegem verhuisd tot 18 juni 1884, vervolgens naar Zellik tot 4 februari 1889, Relegem en Sint-PietersJette tot 22 december 1890, Zellik tot 23 maart 1891 en daarna weer Sint-Pieters-Jette. Laat ons weten of u de door ons gedane voorschotten zult terugbetalen. De secretaris, F. Van den Broeck UCL – Steenhuffel le 5 avril 1892. (Vertaald) Aan de gast- en onderstandhuizen van Brussel. In antwoord op uw brief 113/9c van 29 maart aangaande de behoeftige François Verberckt, die op 31 december 1891 in het Sint-Janshospitaal werd opgenomen en wiens bijstandswoonst door de gemeente Relegem wordt afgewezen, laten wij u weten dat deze man op 2 oktober 1874 uit onze registers geschrapt werd en toen naar Relegem is verhuisd, waar hij op die datum echter niet werd ingeschreven. Op 23 juli 1879 heeft deze jongen zich op het gemeentehuis aangeboden om zijn aanvraag tot adresverandering voor Relegem te vernieuwen en toen heeft hij verklaard dat hij sedert 1874 in Relegem woonde, bij mevrouw Van Doorslaer-Vande Roye en bij De Prins. Deze verklaring werd in ons bevolkingsregister ingeschreven. Deze Verberckt is daar van 23 juli 1879 tot 18 juni 1884 zonder onderbreking blijven wonen. UC 3448 - Steenhuffel, le 30 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester en schepenen van Sint-Joost-ten-Noode. Mijne heren, In antwoord op uw brief van 22 dezer nr. 202576 waarmee u ons hebt laten weten dat De Backer Marie Pauline op 18 dezer, ten laste van onze gemeente, in uw hospitaal werd opgenomen, laten wij u weten dat wij de lasten van haar onderhoud tot den 1 april erkennen. Vanaf 1 april zal, overeenkomstig art. 5 van de wet van 27 november 1891, Schaarbeek haar nieuwe bijstandwoonst zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3449 - Steenhuffel, le 30 mars 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u, in tweevoud, een afschrift van een beraadslaging van onze gemeenteraad, gehouden naar aanleiding van het Ministerieel Besluit van 4 maart laatsleden (MA nr. 47). (Vleeshandel) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 360 - Molenbeek 1 april 1892 (ca)

164 164


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde: Van Opstal Jean Baptiste, 27 kiekenkoopman, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: plaats genomen op geladen (honden)karretje Veroordeeld door de politierechtbank te Sint-Jans-Molenbeek op30 april 1892 Straf: 5 fr. met 1 maand uitstel PV 368 - Steenhuffel 1 april 1892 Beschuldigde: Bellon Melanie, 19 jaar, dienstmeid, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: huisdiefstal Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 28 november 1892 Straf: is overleden, publieke actie gestaakt. UC 3450 - Steenhuffel, den 1 april 1892. Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter der burgerlijke godshuizen te Brussel In antwoord op uw brief van 25 maart 1892 nr. 3390/13181 en om te voldoen aan art. 23 der wet van 27 november 1891 en de wet van 14 maart 1876, hebben wij de eer ued te berichten dat wij onze gemeente niet aanzien als wezende de onderstandwoonst van Van Campenhout Jean Baptist. Dezen behoeftige heeft meer dan vijf jaren aanhoudende woning te Brussel, Pluimstraat, en bijgevolg heeft hij er zijnen onderstandwoonst verkregen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Thisselt den 2 april 1892. Aan het armbestuur van Steenhuffel. Volgens art. 1 en 2 van de nieuwe wet op de bijstandswoonst, zal Louis De Meyer op de kosten van uwe gemeente blijven. Wat Vital De Smet betreft, wij zullen binnen eenige dagen zijne rekening in orde brengen. Hierbij zijn gevoegd de kwitantiën van uwe laatste betalingen. Ontvangt, etc. Voor het bureel van weldadigheid van Thisselt, De secretaris, Troch De voozitter-burgemeester, Baeckelmans. ICL – Londerzeel le 5 avril 1892. Ik heb de aanwezigheid van het spruw vastgesteld in de stal van de heer Van Muylders. Stuur mij de vereiste papieren. Louis Van Passen, veearts UC 3451 - Steenhuffel, le 5 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Aangaande het verzoek van Robberechts Florentin, dat u ons stuurde met uw brief van 31 maart laatsleden, nr. 53242, 2de directie, 5de bureel, laten wij u weten dat zijn vraag gegrond, oprecht en juist is en, indien mogelijk, in overweging zou moeten genomen worden. (Militaire dienst, vrijwilliger met premie.) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen,

165 165


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3452 - Steenhuffel, den 5 april 1892. Het kollegie van burgemeester en schepenen Aan het bestuur der burgerlijke godshuizen te Brussel. Mijne heeren, Antwoordende op uwen brief van 29 maart jongstleden nr 1454/13962, en om te voldoen aan art. 23 der wet van 27 november 1891, hebben wij de eer ued te berichten dat wij onze gemeente moeten aanzien als wezende de onderstandswoonst van Doom Lodewijk. Nochtans moeten wij ued doen opmerken dat gezegden Doom alhier gehuisvest is, die wij rechtstreeks ondersteunen en waarschijnlijk naar Brussel gekomen is, om de gemeente kosten te veroorzaken. Dienstvolgens verzoeken wij ued, mijnheeren, voortaan de andere behoeftigen geenen onderstand meer te verleenen. Wij behouden ons nochtans het recht voor later het last van onderhoud tegen te spreken van bovengenoemde behoeftige, indien nieuwe inlichtingen ons toelaten vast te stellen dat onze gemeente waarlijk de onderstandwoonst niet zou wezen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeeszter, UC 3453 - Steenhuffel, le 5 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen van onderstand verleend aan Van Campenhout Jean Baptist door het bestuur van de gast- en onderstandhuizen van Brussel gedurende het 4de trimester 1891. gelieve ¾ der kosten of fr. 1,12, te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3454 - Steenhuffel, le 5 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de raad van bestuur van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijne heren, In antwoord op uw verwittiging van 29 maart, nr. 113, aangaande de bijstandwoonst van de behoeftige Verberckt François, die op 31 december 1891 in het Sint-Janshospitaal werd opgenomen, en waarwan de bijstandwoonst ten onrechte door de gemeente Relegem werd afgewezen, laten wij u weten dat deze behoeftige op 28 oktober 1874 uit ons bevolkingsregister geschrapt werd en naar Relegem zou verhuizen, waar hij op deze datum echter niet ingeschreven werd omdat hij er zich niet heeft aangeboden. Op 23 juli 1879 heeft dezelfde jongen zich bij ons opnieuw aangeboden om zijn adreswijziging voor Relegem te laten noteren. Toen heeft hij ons verteld dat hij sedert 1874 altijd in Relegem heeft gewoond bij de pachters Van Doorslaer, Van de Roye en De Prins. Deze verklaring werd ingeschreven in de kolom der aanmerkingen van ons bevolkingsregister. Verberckt is van 23 juli 1879 tot 18 juni 1884 in Relegem blijven wonen. Omdat hij er aldus 9 jaar verbleef, heeft hij er ook zijn bijstandwoonst verworven. Om deze reden wijzen wij zijn onderhoudskosten af. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

166 166


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3455 - Steenhuffel, den 9 april 1892. Het college van burgemeester en schepenen. Aan het armbestuur van Thisselt Voor redenen aangehaald in onze brief van 23 maart nr. 3445, te beginnen met 1 april dezer zal de gemeente Thisselt de onderhoudskosten moeten dragen van Louis de Meyer. Deze zullen door ons geweigerd worden. Gelief ons dringend de staat uwer verschotten te zenden van de 1ste trimester 1892, voor slot van rekening van gemelden behoeftige. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3456 - Steenhuffel le 9 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand verleend aan Van Evelgom Jean Baptist door het bureel van weldadigheid te Sint-Jans-Molenbeek gedurende het 2de semester 1892. Gelieve ¾ der kosten of fr. 4,16, te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Thisselt den 10 april 1892. Aan de heeren burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijnheeren, Overeenkomstig art. 21 der wet van 27 november 1891, hebben wij de eer ued te berichten, dat den 1 april 1892 tot den openbaren onderstand aangenomen is de genaamde Louis De Meyer, oud 72 jaren, wonende te Thisselt sedert 23 april 1887, welke vermoedelijke zijne bijstandswoonst in uwe gemeente heeft. Gelieft, mijnheeren, ingevolge art. 23 der voornoemde wet, ons binnen de maand te laten weten of gij den last van onderhoud van gemelden persoon aanvaardt. Tezelfder tijd moeten wij ued doen opmerken, dat de genaamde Vital De Smet nog tijdelijk zijne bijstandswoonst in uwe gemeente zal hebben. Hij woont nog geen drij jaar alhier. Aanvaardt, etc. Voor het bureel van weldadigheid van Thisselt, De secretaris, Troch De voozitter-burgemeester, Baeckelmans. UC 3457 - Steenhuffel le 13 avril 1892 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u twee rekeningen van onderstand, verleend aan Verhavert Marie door de instelling Sint Dominicus te Brugge gedurende het 1ste trimester 1892. Gelieve ¾ der kosten, of fr. 78,48, te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3457 - Steenhuffel, den 13 april 1892. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel.: Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3458 - Steenhuffel, den 13 april 1892. Het college van burgemeester en schepenen. Aan het bureel van weldadigheid van Thisselt. Mijnheeren,

167 167


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Louis de Meyer heeft te Thisselt gewoond bij R. Robberechts, niet van 23 april 1887 maar van 11 oktober 1886 tot heden. Op 12 oktober 1889 woonde hij 3 jaren aanhoudende te Thisselt en op heden 5 jaren en zes maanden en hij is slechts in pension aangenomen geweest in het begin van 1891. De art. 2 en 21, die gij in uwen brief noemt, van de wet van 27 november 1891 konnen aan dien behoeftige niet toegepast worden. ’t Is art. 5 der zelve wet die hem toepasselijk is en volgens welke hij op 1 april jongstleden zijnen bijstandwoonst in de gemeente Thisselt verkregen heeft. Indien gij van gevoelen blijft dat onze gemeente de bijstandwoonst van L. de Meyer moet blijven verzoeken wij ued tot de hoogere overheid te wenden om over dit verschil te beslissen. Aanvaardt, mijnheeren, de verzekering onzer achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 14 avril 1892. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 81694A30301. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik heb kennis genomen van de deliberatie van uw gemeenteraad over de organisatie van de keuring der vleeswaren (uw brief 3449 van 30 maart). Het aangenomen tarief bevat niet de keuring van het vlees van lammeren, geiten en varkens. Wat de prijs van de keuring van buitenlands vlees betreft neem ik aan dat deze slaat op 100 kg. en nog niet uitgebeend vlees. Dit moet wel expliciet vermeld worden. Roep de gemeenteraad opnieuw bijeen om de nodige verbeteringen aan te brengen. De gouverneur, Auguste Vergote UCL – Steenhuffel le 14 avril 1892. (Vertaald) Aan de pensioen- en hulpkas ten voordele der slachtoffers van werkongevallen. Mijnheer de voorzitter, Wij vragen u om een hulpgeld te verlenen aan De Pauw Louis uit onze gemeente. Sedert 23 januari laatstleden is zijn rechter dij volledig verbrijzeld ten gevolge van een werkongeval. Hij is vader van een familie met 4 kinderen en heeft geen andere inkomen dan de opbrengst van zijn werk. Bovendien werd zijn oogst dit jaar volledig door de hagel vernield. Deze familie is nu in de diepste ellende gedompeld en de gemeente en het bureel van weldadigheid zijn niet in staat om genoeg hulp te bieden - De Pauw Louis, gehuwd, geboren 23 mei 1847. - Clijmans Jeanne Marie, zijn vrouw, geboren 12 september 1850. - De Pauw Jean Baptiste, geboren 2 april 1870. - De Pauw Sophie, geboren 18 december 1872. - De Pauw Henriette Françoise, geboren 25 april 1877. - De Pauw Jean Paul, geboren 28 februari 1883. - De Pauw Jean Louis Constant, geboren 11 augustus 1885. ICL – Bruxelles le 14 mai 1892. (Vertaald) Pensioen- en hulpkas ten voordele van de slachtoffers van werkongevallen. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel, Gevolg gevend aan uw verslag, werd er aan De Pauw Louis een bedrag van 70 fr. toegekend. Gelieve hem het meegestuurde geld te bezorgen. De voorzitter, Graaf E. de Grunne.

168 168


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Wolverthem den 14 april 1892. Aan het armbestuur van Steenhuffel. Mijnheeren, U bedankende over de inlichtingen welke gij ons geeft bij brief van 12 april, nr. 315, hebben wij de eer ue te laten weten dat wij akkoord gemaakt hebben met Van Heymbeeck voor den onderhoud Janssens, eerst aan 25 centiemen, later aan 50 centiemen per dag (1 fr. is bij uitzondering toegestaan geweest bij ziekgeval). Gelief dus het akkoord voorloopig te sluiten aan 15 franks per maand, en indien Van Heymbeeck niet tevreden is, hem zeggen dat hij ons zou komen spreken. Ons dunkt dat deze vergelding voldoende is. Het is ten andere waarschijnlijk dat wij welhaast Janssens in een ander huis, op onze gemeente, zullen plaatsen. De echtgenoten Van Heymbeeck zijn te moeilijk Deze maatregel zou beide gemeenten van gedurige onderhandelingen ontslagen. Wil hiervan nochtans aan Van Heymbeeck nog niets laten weten. Aanvaard, etc. De secretaris, August Eyckmans De dienst doende burgemeester, Van Cauwenbergh. PV 369 - Steenhuffel 18 april 1892 Beschuldigde: Van Ransbeeck Pierre, 26 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verwonding door onvoorzichtigheid Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 29 november 1892 Straf: 100 fr. boete UC 3459 - Steenhuffel, le 19 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u, na ze aangepast te hebben, de stukken terug die u ons terug bezorgde met uw brief van 14 dezer nr. 81.245A30295, samen met het tarief van de vleeskeuring dat door onze gemeenteraad werd aangenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3460 - Steenhuffel, le 19 avril 1892. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het kohier van de verdeling der personele belasting in 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 21 avril 1892. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Het parket heeft mij gelast om bij Roggeman Louis, landbouwer in de Bontestraat, de heer Jean Kiekens te onderzoeken. Kunt u mij zeggen of deze laatste niet in staat is om naar Brussel te komen en, in geval van niet, of hij in levensgevaar verkeert en op welke afstand van het station zijn woning ligt.

169 169


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik dank u op voorhand. A. Lebrun, wetsdokter. ICL – Saint-Josse-ten-Noode, le 22 avril 1892. (Vertaald) Ref. Ind nr. 203319. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Mijne heren, In antwoord op uw brief nr. 3448 van 30 maart laatstleden, laten wij u weten dat het gasthuis van Schaarbeek weigert om de kosten te betalen van Marie Pauline De Backer en dat omdat deze maar van 26 februari 1886 tot 20 juli 1887 in Schaarbeek heeft gewoond. Dan is ze naar Laken verhuisd en ze is teruggekeerd op 16 november 1888. Op 12 november 1890 is ze opnieuw uit Schaarbeek vertrokken om in Kortenberg te gaan wonen. Vandaar is ze naar SintJoost-ten-Noode gekomen op 25 februari laatstleden. Deze behoeftige heeft dus sedert 1 april haar bijstandwoonst in Steenhuffel behouden. Bij bevel, de secretaris, Dauby De burgemeester en schepenen UCL – Steenhuffel 23 avril 1892. (Vertaald) Mijnheer de minister, Wij vragen u om uitzonderlijk een verlof van 2 maanden te willen geven aan De Pauw Jean Baptiste, milicien van de lichting 1890, ingelijfd bij het 5de regiment artillerie. Op 13 april heeft hij al een verlof van 15 dagen gekregen dat op 28 april verstrijkt. Zijn vader is plankenzager en is nu bedlegerig met een verbrijzeld been tengevolge van een val tijdens het werk. Zijn vrouw en 4 kinderen moeten leven van de opbrengst van het werk van de vader en bevinden zich nu in de grootst mogelijke miserie. Onze gemeente is niet in staat om deze familie behoorlijk te helpen. De kas van de gemeente en die van het bureel van weldadigheid zijn leeg. Bovendien kunnen we geen bijkomende inkomsten zoeken want verleden jaar werd heel de oogst in onze gemeente door de hagel vernield. Jean Baptiste heeft dezelfde stiel als zijn vader en is dus de enige die door zijn werk de miserie van zijn arme familie kan verlichten. De burgemeester, Vital Vertonghen. UC 3461 - Steenhuffel le 23 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de instructies, sturen wij u de kwijtingen van volgende betalingen bij de Nationale Bank ten gunste van de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. - Voor de heer Casteels, onderwijzer: fr. 67,75. - Voor de heer Hens, hulponderwijzer: fr. 4,17. (20,83 fr. te veel gestort in 1890, afgetrokken) - Voor mevrouw Casteels, meesteres van het handwerk: fr. 3,75. Samen: fr. 75,68. Gelieve te aanvaarden, mijnheer de gouverneur, de verzekering onzer hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3462 - Steenhuffel, den 27 april 1892 Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan het gemeentebestuur van St. Joos ten Noode.

170 170


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Antwoordende op uwen brief van 22 april 1892 nr. 203319, en om te voldoen aan artikel 23 der wet van 27 november 1891, hebben wij de eer ued te berichten dat wij onze gemeente moeten aanzien als wezende de onderstandwoonst van de Backer Marie Pauline. Wij behouden ons nochtans het recht voor later het last van onderhoud tegen te spreken van bovengenaamde behoeftige, indien nieuwe inlichtingen ons toelaten vast te stellen dat onze gemeente waarlijk de onderstandwoonst niet zou wezen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3463 - Steenhuffel, le 27 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 21 dezer nr. 82120A10931 sturen wij u een kopie van het bewijs van betaling van 47,45 fr. aan de bedelaarswerkplaats te Brugge voor het onderhoud van de behoeftige Moerenhout Joséphine. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3464 - Steenhuffel, le 27 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u de lijst met de namen, voornamen, datum van geboorte en beroep van de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, met de vermelding of zij al dan niet kiezers zijn voor de provincieraad en wetgevende kamers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Termonde le 29 avril 1892. (Vertaald) 1ste Linieregiment – centrale raad van bestuur – nr. 1507. Mijnheer de burgemeester, Ingevolge orders van de minister van oorlog kan Robberechts Florentin, vrijwilliger met premie van de lichting 1885, een betaling krijgen van 100 fr. van het overschot van zijn aanwervingpremie. Laat hem de 2 ingesloten kwitanties tekenen en stuur ze ons dan terug. Daarna zal de betaling volgen. De kapitein-kwartiermeester, Lamberts. UC 3465 - Steenhuffel, le 30 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u de twee rekeningen voor onderstand verleend aan Mertens Florent door ons bureel van weldadigheid gedurende de 1ste trimester 1892. Gelieve ¾ der kosten of 15,75 fr. te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3466 - Steenhuffel le 30 avril 1892.

171 171


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan ingenieur D’Or, sectieoverste, rue de Cologne nr. 13, Bruxelles. Mijnheer, Wij vragen u om, indien mogelijk, voor rekening van onze gemeente, 150 m³ assen naar het station te Steenhuffel te verzenden, voor het onderhoud van onze kasseiwegen die in de winter zware schade geleden hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3467 - Steenhuffel le 30 avril 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig § 2 van art. 8 van het provinciaal reglement van 28 juli 1878 op de politie der onbevaarbare waterlopen sturen wij u de verdelingsrol voor het onderhoud der waterlopen voor 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3468 - Steenhuffel le 1 mai 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand, verleend aan Louis de Meyer door het bureel van weldadigheid te Tisselt gedurende de 1ste trimester 1892. Gelieve ¾ der kosten of fr. 38,25 te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Termonde 5 mai 1892. (Vertaald) Mijnheer de secretaris, Graaf op gezegeld papier een uittreksel uit de geboorteakte van Pierre Van den Bossche, landbouwer, 34 jaar oud, geboren in Sint-Amands, momenteel weduwnaar wonend op den Briel in Buggenhout. Ik ben voornemens om deze akte volgende dinsdag te komen halen en tegelijk de kosten te betalen. Cesar Schellekens. GR N° 1095 - Zitting van 7 mei 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gezien het medisch attest, opgemaakt op 5 mei door de heer Bamps, dokter in de medicijnen te Merchtem, waaruit blijkt dat Verhavert Egide, landbouwer, ongehuwd, 63 jaar, geboren n woonachtig in Steenhuffel, zoon van Jan Baptiste Verhavert en Jeanne Van Humbeeck, beide overleden, in die mate geestesziek is dat het nodig is om hem in een instelling op te sluiten. Gezien art. 95 van de gemeentewet, het nr. 3 van art. 7 van de wet van 29 december 1873 en de art. 35 en 61 van het algemeen organiek reglement over het regime der zinnelozen, goedgekeurd bij K.B. van 1 juni 1874. Besluit.

172 172


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Verhavert Egide zal worden opgesloten in de instelling van de broeders Alexianen te Mechelen, onder de directie van x. De onderhoudskosten van de zieke worden door zijn familie betaald. Een afschrift van deze beslissing zal gestuurd worden naar de procureur des konings, de directie van het gesticht van de Alexianen en naar de familie van de geesteszieke die voor de overbrenging moet zorgen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3469 - Steenhuffel le 7e mai 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur, Wij sturen u ons besluit van 7 dezer maand, waarin de voorlopige opsluiting in een gesticht wordt bevolen van de geesteszieke Verhavert Egide, ongehuwd. Zijn broeders en zusters te Steenhuffel werden op de hoogte gebracht en zij erkennen dat het nodig is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3470 - Steenhuffel den 7 mei 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Den heere ontvanger der rechtstreeksche belasting te Londerzeel. Mijnheer de ontvanger, Wij hebben de eer u vriendelijk te verzoeken van ons zoo haast mogelijk te willen laten geworden het dubbel van de staat der verhageling, door ons opgemaakt in 1891,’t is te zeggen de staat die de eerste maal is opgemaakt geweest, en dewelke wij hebben moeten opnieuw opmaken en vernieuwen. Dit stuk is buiten uw gebruik, en bijgevolg is dit den eigendom van de gemeente en moeten dezelve in de archieven bewaard worden. In de hoop dat gij aan dit verzoek zult voldoen bidden wij u de verzekering onzer achting te willen aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3471 - Steenhuffel den 10 mei 1892. Her schepencollege Aan mijnheer de bevelhebber van het krijgsdistrict van Laeken Mijnheer, Ik heb de eer u te berichten dat Henricus Van Opstal, militiaan der lichting van 1886, bij het 2de linieregiment, in onze gemeente met Verertbruggen Maria Catharina Ludovica in den echt getreden is den 4 mei 1892. De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3472 - Steenhuffel le 10 mai 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een uittreksel van den akte van overlijden van den heer Boodts Pierre Jean gemeenteraadslid, die op 5 mei overleden is. De gemeenteraad is van mening dat het niet nodig is om onmiddellijk een vervanger te kiezen aangezien er nog in meerderheid kan vergaderd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

173 173


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 10 mai 1892. (Vertaald) Bestuur der Belgische staatsspoorwegen – bureel van sectiechef d’Or, rue de Cologne 13, Brussel-noord – nr. 2292. Uw bestelling met brief 3466 van 30 april van 150 m³ assen kan uitgevoerd worden tegen de prijs van 0,40 fr./m³. Gelieve onmiddellijk 60 fr. in het station van Steenhuffel te betalen. UC 3473 - Steenhuffel, le 11 mai 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan ingenieur D’Or, sectieoverste, rue de Cologne nr. 13, Bruxelles. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 20 dezer nr. 111/22922 laten wij u weten dat wij vandaag 60 fr. betaald hebben aan de stationschef. De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3474 - Steenhuffel le 13 mai 1892. (Vertaald) Het college. Aan de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel Mijnheer, Wij vragen u om ons per kerende post de staat van de resterende opcentiemen van 1891 te bezorgen. Bij gebrek aan dit document moesten we de verplichte gemeenteraad van de eerste maandag van de maand mei uitstellen. Deze is nu gepland voor woensdag 18 dezer. Dan moet de rekening van 1891 gesloten worden. De gemeenteontvanger heeft een tweetal dagen nodig om deze rekening op te maken. Wij hopen dat u aan onze vraag gevolg zult geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel den 13 mei 1892. Mijnheer de burgemeester, In antwoord op uwen brief van 7 dezer, heb ik de eer u te laten weten dat al wat op den hagel betrekking heeft, aan het hooger bestuur gezonden is. Aanvaard, etc. De ontvanger. UCL – Steenhuffel le 14 mai 1892. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings, Ik vraag u om aan Louis Van der Vreken, die door de correctionele rechtbank van Dendermonde op 14 maart tot 15 dagen opsluiting veroordeeld is, een uitstel van 1 maand te geven. Deze jongeman moet de kost verdienen voor zijn vader die in de miserie zit, en momenteel heeft hij een goed werk. In de hoop, etc. De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Bruxelles le 21 mai 1892. (Vertaald) Parket – 3de bureel – nr. 3071. Mijnheer de burgemeester, Laat Louis Van der Vreken, van wie ik ingesloten het opsluitingbevel terugstuur, weten dat ik hem een uitstel geef tot 10 juni eerstkomend om de straf te ondergaan tot dewelke

174 174


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

hij in Dendermonde veroordeeld werd. Hij zal zich zonder nieuwe oproep vrijwillig moeten melden of anders zal hij op zijn kosten worden opgepakt. De procureur des konings. UC 3475 - Steenhuffel, le 16 mai 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand verleend aan Van Cauwenbergh Jean Philippe door het bureel van weldadigheid van Londerzeel gedurende het 1ste trimester van 1892. Gelieve ¾ der kosten of fr. 33,75 te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1096-1097-1098 - Zitting van den 18 mei 1892. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot I. De rekening van het bureel van weldadigheid over het dienstjaar 1891. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de gemelde rekening met al de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 5469,54 - Uitgaven: fr. 5422,95 - Overschot: fr. 46,59 II. De rekening van de kerkfabriek over het dienstjaar 1891. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. ? - Uitgaven: fr. ? - Overschot: fr. ? III. de gemeenterekeningen over 1891 vast te stellen en goed te keuren. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen noodig zijn. De raad keurt deze rekeningen goed en stelt dezelve vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De buitengewone ontvangsten: fr. 1201,00 - De buitengewone uitgaven: fr. 1200,50 - De gewone ontvangsten: fr. 12841,36 - De gewone uitgaven: fr. 11629,09 - Het overschot: fr. 1212,57 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 5016,00 - De uitgaven: fr. 4968,95

175 175


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Het overschot: fr. 47,05 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 4005,85 - De uitgaven: fr. 3979,85 - Het overschot: fr. 26,00 De rekening der waterloopen: - De ontvangsten: fr. 350,88 - De uitgaven: fr. 246,02 - Het tekort: fr. 104,86 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3476 - Steenhuffel, le 19 mai 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het bureel van weldadigheid van 1891. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 19 mai 1892. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Volgende personen moeten zich op 3 juni om 10u15 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne 20, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 1) Van Hoeymissen Frans Aloïs, nr. 21 van de loting De gouverneur, August Vergote UC 3477 - Steenhuffel, le 24 mai 1892. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u het certificaat, voorgeschreven door art. 6 § 3 van het provinciaal reglement van 25 juli 1878 op de politie der onbevaarbare waterlopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3478 - Steenhuffel, le 25 mai 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter de hulpkas voor de slachtoffers van werkongevallen, rue Van der Meulen nr. 12, Bruxelles. Mijnheer, Wij sturen u de door Louis De Pauw voor ontvangst getekende betalingsopdracht terug. Wij bedanken u voor de hulp die u aan deze ongelukkige hebt gegeven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

176 176


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3479 - Steenhuffel, le 27 mai 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een afschrift van een beraadslaging van het bureel van weldadigheid van onze gemeente, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van den provincialen raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3480 - Steenhuffel le 28 mai 1892. (Vertaald) Het college. Aan de heer de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrieven van 8 december en 20 april laatstleden (MA nr. 325 en 75) aangaande eventuele wijzigingen die aan de gemeentebegrotingen van 1892 moeten worden aangebracht ten gevolge van de toepassing van de nieuwe wet van 27 november 1891 op de openbare onderstand, laten wij u weten dat onze begrotingen niet moeten aangepast worden. De voor weldadigheid begrote uitgaven volstaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3481 - Steenhuffel le 1e juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de raad van bestuur van 4de linieregiment te St.-Nicolas. Wij sturen u de door u op 27 mei gevraagde kwijting van 100 fr., getekend door De Bont Pierre Joseph, vrijwilliger met premie van 1885. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL 3481 – Steenhuffel le 1 juin 1892 (Vertaald) Aan de voorzitter van de raad van bestuur van het 4de Linieregiment te St.-Niklaas. Ingesloten een kwitantie voor de betaling van 100 fr. (een deel van zijn aanwervingpremie), getekend door De Bondt Pierre Joseph, vrijwilliger met premie van de lichting 1885 (ons gestuurd met uw brief 1517 van 27 mei).. De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Bruxelles le 1 juin 1892. (Vertaald) 9de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten het livret van milicien Van de Venster Pierre Jean, die met verlof in uw gemeente is. ICL – Bruxelles le 7 juin 1892. (Vertaald) Algemeen stemrecht. Mijnheer, Het buitengewone belang van de verkiezingen van 14 juni laat mij toe om een energiek beroep te doen op de medewerking en de toewijding van alle ordehandhavers die het belang van het land hoger achten dan de partijbelangen. De grondwet van 1830 heeft ons 60 jaar vrede, voorspoed en vrijheid opgeleverd. Het algemeen stemrecht dat ons, zonder overgang, ineens van 130.000 op 1.500.000 kiezers zou brengen, zal het land in het avontuur, zoniet in de vernieling storten.

177 177


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik vraag de hulp van uw stem en al de invloed waarover u beschikt voor de verkiezing van de “Onafhankelijke Kandidaten”. Van deze verkiezing hangt het lot van de herziening van het kiesstelsel af. Alleen het behoud van de Onafhankelijken kan ons voor het algemeen stemrecht en de demagogie behoeden door het land een wijs, behoudend en toch democratisch kiesstelsel te geven. Geloof, mijne heren, in mijn oprechte spijt dat ik geen tijd heb gevonden om u persoonlijk te bezoeken. Met toegewijde gevoelens, Amand …., burgemeester van Etterbeek, uittredend vertegenwoordiger. UC 3482 - Steenhuffel den 7 juni 1892. De burgemeester Mijnheer den bevelhebber van het krijgsdistrikt te Laeken. Mijnheer, Ik heb de eer u te berichten dat Thomas Auguste, militiaan der lichting van 1885 bij het 7de regiment artillerie, in onze gemeente met Van de Voorde Marie Elisabeth in den echt is getreden den 1 juni 1892. De burgemeester, Vital Vertonghen PV 372f - Wolvertem 7 juni 1892 Beschuldigde: De Bleser Denis, 29 jaar, arbeider, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: belediging, vernietigen mobilier Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 30 augustus 1892 Straf: twee maal 5 fr. of 1 dag PV 373a - Wolvertem 7 juni 1982 Beschuldigde: Troch Jeanne, 23 jaar, kleermaakster, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 30 augustus 1892 Straf: 3 fr. of 1 dag PV 373b - Wolvertem 8 juni 1892 Beschuldigde: De Bleser Denis, 29 jaar, arbeider, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 30 augustus 1892 Straf: 1 fr. of 1 dag UC 3483 - Steenhuffel, le 9 juin 1892. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het lager onderwijs van 1891. De gemeente rekening zal u binnenkort bezorgd worden door tussenkomst van de commissaris der wegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3484 - Steenhuffel, le 11 juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel.

178 178


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief 9 juni 1892, waarin 2 kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen van 14 juni en 2 kiesinstructies. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV - 365 Steenhuffel 12 juni 1892 Beschuldigde: Boeykens Marie Therese, echtgenote Huygen 33 jaar, dagloonster, geboren te Merchtem, wonend te Merchtem Misdrijf: gewone diefstal Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bij verstek op 29 juli 1892 Straf: 1 maand en 26 fr. UC 3485 - Steenhuffel den 13 juni 1892. Het collegie van burgemeester en schepenen van Steenhuffel, bevestigt dat de beraadslaging van den gemeenteraad in dagteekening van 23 maart 1892, goedgekeurd door Koninlijk Besluit van 16 mei 1892, houdende tarief reglement eener plaatselijke belasting op het keuren van geslacht vleesch, naar den eisch der wet afgekondigd is geweest den 12 juni 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3487 - Steenhuffel le 14 juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Au mijnheer de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u een kopie van het bewijs van betaling van fr. 4,75 aan het kantoor der registratie te Wolvertem voor het inbinden van de atlas der waterlopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3486 - Steenhuffel le 15 juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciale ingenieur, place de la vielle halle aux blés nr. 23, Bruxelles. Mijnheer de ingenieur, Wij sturen u een vraag van den heer Pierre Jean Van Opstal, herbergier te Steenhuffel, om de toelating te krijgen voor het bouwen van een steunbeer of pilaar, in de Vuilbeek, tegen de muur van zijn gebouw, overeenkomstig het ingesloten plan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3488 - Steenhuffel le 15 juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 10 dezer nr. 453601B40530, sturen wij u het model J van de algemene volkstelling. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

179 179


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Steenhuffel den 15 juni 1892. Aan de leden van het gemeentebestuur van Steenhuffel. Mijnheeren, De ondergeteekende Pieter Jan Van Opstal, koopman en winkelier te Steenhuffel, heeft de eer ulieden ter kennis te brengen dat het deel zijner gebouwen, gekend bij kadaster sectie B64f, opgericht langs de waterloop genaamd de Vuilbeek, dreigt bouwvallig te worden en dringende herstellingswerken eischt. Derhalve neemt hij de eerbiedige vrijheid ulieden te verzoeken daartegen eenen schoormuur te mogen plaatsen. Uit het hierneven afgebeeld ontworpen herstellingswerk blijkt, dat de afloop van het water niet verhinderd zal worden, aangezien de waterloop boven en beneden het werk nauwer blijft dan aan het gebouw. Daar de beek op dit oogenblik droog ligt, hoopt de ondergeteekende, mijne heeren, dat zijne vraag spoedig zal ingewilligd worden en biedt ulieden de verzekering zijner hoogachtende gevoelens aan. Uw dienaar, Pieter Jan Van Opstal. Toegestaan door het college van burgemeester en schepenen op 22 juni 1892, mits het plan (niet aanwezig) te volgen. ICL – Overyssche le 18 juin 1892. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Graag een uittreksel uit het bevolkingsregister aangaande De Wael Julien, geboren in Basel op 15 februari 1831, die in uw gemeente komen wonen is op 29 december 1884. Voor de burgemeester, A.J. Verheyen ICL – Sint-Gilles den 19 juni 1892. Mijnheer den burgemeester, Ik kom u te vragen of gij zoo goed wilt zijn van mijn kleed te halen bij de weduwe Troch. Blauwe stof en de voeiering van hetzelfste. Gelieft het te dragen bij de dochter Joanna voor het te maken. Ik moet het zonder fout tegen zondag aanstaande hebben of anders kunt gij mij het opzenden op uwen kost. Elisa Jacobs, bij Remy Goeyvaerts, rue France 44, St.-Gilles Brussel. ICL – Ixelles le 19 juin 1892. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Men heeft een vloertegel gebroken aan de deur van mijn huis in Steenhuffel. Het zijn dezelfde personen uit uw gemeente die dat gedaan hebben. Ik twijfel er niet aan dat u een onderzoek zult laten uitvoeren. Als u geen voorbeeld stelt dan zullen de kwaaddoeners verder gaan met de eigendom van anderen te beschadigen. Als burgemeester kunt u dat toch niet tolereren? Ik reken dus op al uw medewerking en hoop dat u een voorbeeld zult stellen zodat dit kwaad zich niet meer herhaalt. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, etc. E. Bouvier-Parvillez, advocaat, rue d’Edimbourg 24, Ixelles. In de marge geschreven in potlood en ander handschrift: Van de Voorde Henri Joseph, 14 jaar. ICL – Londerzeel den 20 juni 1892. Mijnheer de burgemeester, Zoudt gij zoo goed willen zijn van op het steen door den veldwachter te doen aflezen dat de zitdag voor den tabak vastgesteld is op zondag 10 juli aanstaande, van 8 tot 10 ure voormiddag.

180 180


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aanvaard, etc. De ontvanger. UC 3489 - Steenhuffel le 21 juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 9 dezer, sturen wij u kopies van de betalingen - aan verschillende instellingen - van de onderhoudskosten voor behoeftigen, waarvoor in het 1ste trimester 1892 de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds werd gevraagd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Termonde le 23 juin 1892. (Vertaald) 2de Linieregiment – centraal bestuur – nr. 240. Mijnheer de burgemeester. Gelieve de ingesloten kwitantie te laten tekenen door Biesemans François Leonard, vrijwilliger met premie van de lichting 1889. Zodra we deze kwitantie terug hebben zullen we hem een postmandaat sturen voor 100 fr. De majoor-voorzitter. UC 3490 - Steenhuffel le 25 juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand, verleend aan Van Campenhout Jean Baptist door de burgerlijke gasthuizen van Brussel gedurende het 1ste trimester 1892. Gelieve ¾ der kosten of fr. 1,69 te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3491 - Steenhuffel le 25 juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand, verleend aan de weduwe (?) Van Geel-Van Zeebroek door de burgerlijke gasthuizen van Brussel gedurende het 1ste trimester 1892. Gelieve ¾ der kosten of fr. 4,31 te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3492 - Steenhuffel le 26 juin 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 23 dezer nr. 23C6010 sturen wij u de formulieren model 48 voor de overdracht der miliciens aan de militaire overheid op 1 juli 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 366 – Steenhuffel 1 juli 1892 (ca) Beschuldigde: Van Opstal Jean Baptiste, 25 jaar, kiekenkoopman, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel

181 181


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Misdrijf: plaats genomen op geladen hondenkar in plaats van te voet te begeleiden Veroordeeld door de politierechtbank te Sint-Jans-Molenbeek op 29 juli 1892 Straf: 5 fr. GR N° 1099 - Zitting van 2 juli 1892. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Ranst, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 3 van de wet van 20 september 1884. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om, op kosten van de gemeente, het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1892-93. Gezien de stukken die tot staving van deze aanvragen moeten dienen. Gezien het verslag waarmee het bureel van weldadigheid laat weten dat het, in uitvoering van art. 10 van het geciteerde K.B., een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben en die de gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, en de aangenomen meisjesschool, bestuurd door dame Heymans, zullen bijwonen. Besluit. Art. 1 Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1892-1893 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 310, te weten 158 jongens in de gemeentelijke jongensschool en 152 meisjes in de aangenomen meisjesschool. Art. 2 - De vergoeding die voor dit onderwijs wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal in dubbel naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3493 - Steenhuffel le 2 juillet 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u de alfabetische lijst nr. 4 van de miliciens die naar de naar de hoofdplaats van de provincie werden begeleid om overgedragen te worden aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Merchtem den 3 juli 1892. Mijnheer Vital Vertonghen, burgemeester, is vriendelijk verzocht den veldwachter donderdag aanstaande 7 juli, ten 10 ure des morgends met den atlas der waterloopen te zenden aan de Molenbeek, juist aan de scheiding met Malderen en Londerzeel. Oprechte groetenis. P.S. Deze uur is ten naasten bij, moetende dienst doen in verscheidene gemeenten. Kan dus een kwartuur vroeger of later zijn. De kantonale pikeur, De Smedt UC 3494 - Steenhuffel, le 6 juillet 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur,

182 182


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u kopies van de betalingen aan de pensioenkas voor gemeentesecretarissen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3495 - Steenhuffel le 6 juillet 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de lijsten van de arme kinderen die werden toegelaten tot het gratis onderwijs tijdens het schooljaar 1892-1893. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 373c - Wolvertem 7 juli 1892 Beschuldigde: Mertens Florent, 35 jaar, glazenmaker, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 30 augustus 1892 Straf: 2 fr. of 1 dag UC 3496 - Steenhuffel, 9 juillet 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee rekeningen voor onderstand, verleend aan Van Evelgem Jean Baptist door het bureel van weldadigheid van Sint-jans-Molenbeek gedurende het 1ste trimester 1892Gelieve ¾ der kosten of fr. 6,37 te laten betalen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 10 juillet 1892 (ca) (Vertaald) Sire, In antwoord op uw brief van 7 dezer laten wij u aangaande het verzoekschrift van Van de Voorde Jean uit onze gemeente het volgende weten: 1) Ofschoon Van de Voorde niet bemiddeld is, is zijn situatie in vergelijking met die van andere behoeftigen niet uitzonderlijk compromitterend. 2) Hij werd reeds meerdere keren veroordeeld voor diefstal en hij levert zich over aan de drank in plaats van te gaan werken om zijn arme kinderen het nodige te bezorgen. Volgens ons verdient hij niet om de gevraagde hulp te krijgen. Met het allergrootste respect blijven wij uw onderdanige dienaar, De burgemeester. UC 3497 - Steenhuffel, le 12 juillet 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. A zijne majesteit Leopold II, koning der Belgen. Sire, Ik neem de eerbiedige vrijheid om U, in antwoord op uw brief van 7 dezer, over het verzoekschrift van Van de Voorde Jean het volgende te laten weten.

183 183


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) Dat de situatie van Van de Voorde, ofschoon hij arm is, niet uitzonderlijk is in vergelijking met die van de andere behoeftigen van mijn gemeente. 2) Dat zijn gedrag te wensen laat en dat hij reeds voor diefstal veroordeeld werd. Hij drinkt liever dan voor zijn vrouw en kinderen te werken. Volgens mij is hij het niet waard om de gevraagde hulp te krijgen. De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Wolverthem le 15 juillet 1892. (Vertaald) Op verzoek van de heer Bouvier-Parvillez, advocaat bij het hof van beroep te Brussel en provincieraadslid, wonend in Elsene, rue d’Edimbourg 24, die zijn adres gekozen heeft bij de burgemeester van de gemeente Steenhuffel. In uitvoering van een uitspraak van het vredegerecht van Wolvertem van 23 juni laatstleden. Gezien de heer Henri Van de Voorde, landbouwer te Steenhuffel niet aan de voorafgaande oproep heeft voldaan. Ik, ondergetekende, Gaspard van Erom, deurwaarder bij de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel, wonend in Wolvertem, Heb mij begeven naar een stuk grond in de gemeente Steenhuffel, gelegen sectie B 183, groot ongeveer 31 a, en heb daarop op staande voet in beslag genomen: ongeveer 20 are haver. Ik heb de heer P. De Maerschalck, veldwachter van Steenhuffel, opgedragen om deze aangeslagen veldvruchten te bewaken. Ik heb de dag van de verkoop van de oogst vastgesteld op zondag 24 juli, om 10 uur ’s morgens. Ik heb hierover het huidige proces verbaal opgesteld dat ik, inclusief de afschriften, samen met de champetter heb ondertekend. Afschriften van dit proces verbaal heb ik afgegeven aan de veldwachter, de heer Van de Voorde die thuis was en die ik zelf gesproken heb, en aan de burgemester van Steenhuffel, die eveneens thuis was en die ik zelf gesproken heb. De deurwaarder, Gaspard van Erom De veldwachter, P. De Maerschalck ICL – Wolverthem le 21 juillet 1892. (Vertaald) Op verzoek van de weduwe t’Kint, geboren Elise Orban de Xivry, eigenaarster gedomicileerd in Brussel, boulevard du jardin botanique 26, die haar adres gekozen heeft bij de burgemeesters van de gemeenten Merchtem en Steenhuffel en bovendien bij de ondertekenende deurwaarder. Gezien mevrouw Verhavert, geboren Carlier, landbouwster te Steenhuffel, niet voldaan heeft aan het bevelschrift dat ik, deurwaarder, haar op 9 juli laatstleden heb afgegeven. Ik, ondergetekende, Gaspard van Erom, deurwaarder bij de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel, wonend in Wolvertem, Heb mij begeven naar een stuk grond in de gemeente Merchtem, gelegen in de wijk Terlinden en op de Kouter, tegen de Heirbaan, Van Buggenhout, Heyvaert en Delannoy, groot 2ha 95a, en heb daarop op staande voet in beslag genomen: ongeveer 1 ha haver en 1 ha x. Heb mij begeven naar een stuk grond in de gemeente Merchtem, gelegen op de plaats “het Hofken”, tegen de Block en Van Innes, groot ongeveer 2ha 1a, en heb daarop op staande voet in beslag genomen: ongeveer 84 a aardappelen en ongeveer 20 a x. Ik heb de heer Remy, veldwachter van Merchtem, opgedragen om deze aangeslagen veldvruchten te bewaken. Ik heb de aangeslagene verteld dat de dag van de verkoop zal worden vastgesteld na de validatie van deze inbeslagneming Ik heb hierover het huidige proces verbaal opgesteld dat ik, inclusief de afschriften, samen met de champetter heb ondertekend.

184 184


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Afschriften van dit proces verbaal heb ik afgegeven aan de veldwachter en aan de burgemeester van Steenhuffel, die thuis was en die ik zelf gesproken heb. De deurwaarder, Gaspard van Erom De veldwachter, P. De Maerschalck PV 373d - Wolvertem 28 juli 1892 Beschuldigde: Vranckaert Jacques, 10 jaar, zonder beroep, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slechte behandeling van een hond Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 september 1892 Straf: 1 fr. of 1 dag PV 373e - Wolvertem 28 juli 1892 Beschuldigde: Vranckaert François, 8 jaar, zonder beroep, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slechte behandeling van een hond Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 september 1892 Straf: 1 fr. of 1 dag UC 3498 - Steenhuffel den 30 juli 1892. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het boekdeel. - De Machabeeen, door Jos Hendrickx. De burgemeester, Vital Vertonghen PV 367 - Malderen 15 augustus 1892 Beschuldigde: Heymans Jean Baptiste, 36 jaar, slachter, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 3 november 1892 Straf: vrijgesproken PV 370 - Anderlecht 15 augustus 1892 (ca) Beschuldigde: De Smedt Jean, 59 jaar, herbergier, geboren te Steenhuffel, wonend te Sint-JansMolenbeek Misdrijf: oprichting van illegale stokerij Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 21 december 1892 Straf: een jaar UC 3499 - Steenhuffel, le 15 août 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris, vielle halle aux blés 23, Bruxelles. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een exemplaar van de kiezerslijst, die voorlopig gesloten werd op 14 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Wolverthem le 19 août 1892. (Vertaald) Gendarmerie Nationale – 1ste Divisie – Rijkswachtbrigade van Wolvertem – nr. 41. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten een verlofverlenging, bestemd voor volgende miliciens:

185 185


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Biesemans François Leonard - Van Aken Josse Corneille De commandant van het kanton. GR N° 1100-1101-1102-1103-1104-1105 - Zitting van den 31 augustus 1892. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, schepen, Huysegoms, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting in het gemeentehuis vergaderd, om over te gaan tot I. Heffing van bijzondere opcentiemen voor de wegen in 1893. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 1 juli 1892 waardoor de heer de gouverneur de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen opcentiemen, overeenkomstig met het art. 14 der wet van 10 april 1841 en art. 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering van buurtwegen gedurende het jaar 1893 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van den provincialen conducteur-wegcommissaris van het 3de district, in datum van den 12 juli, waaruit blijkt dat de bijzondere centiemen en de uitkeering van allen aard op den onderhoud en verbetering der buurtwegen toe te passen, voor 1893 eene som moet beloopen van fr. 1960. Aangezien de uitkeeringen, overeenkomstig met de nr. 1, 2 en 3 van bovengemeld art. 14 te eisschen, omtrent eene som van fr. 1182,20 zullen opbrengen. Besluit. Art. 1 – De bijzondere opcentiemen, te heffen overeenkomstig met het art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart 1866, worden voor 1893 vastgesteld op 8 % verbeeldende eene som van fr. 777,77. Art. 2 – Eene later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien, door middel van uitkeeringen, te leveren gelijk het voorzegd is in de nr. 1, 2 en 3 van het art. 14 der wet van 10 april 1841. Art. 3 – Een afschrift van de tegenwoordige beraadslaging zal, door de tusschenkomst van den heer provincialen conducteur-wegcommissaris aan het provinciaal bestuur toegezonden worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7323,25 o Personele belasting: fr. 1907,35 o Patenten: fr. 491,63 Totaal: fr. 9722,23 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 777,77 ▪ In natura (dagloon): 1182,23 ▪ Samen: fr. 1960,00 II. Te onderzoeken of het noodzakelijk zou zijn veranderingen te brengen aan het getal opcentiemen verleden jaar gestemd. Gezien het K.B. van 8 december 1888 waarmede de gemeente gemachtigd is van tot 1894 39 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen en het patentrecht. Gezien de financiëlen toestand der gemeente dewelke voordeelig is voor het jaar 1893. Gezien het voorloopig project van begrooting voor het jaar 1893 waaruit blijkt dat al de kosten der gemeente zonder eenige verhooging van gemeentebelasting in 1890 gemakkelijk zullen kunnen gedekt worden. De raad beslist van voor 1893 geene verandering te brengen aan het getal opcentiemen gestemd in 1888. III. De rekening van de kerkfabriek over het dienstjaar 1891. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836.

186 186


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 5095,03 - Uitgaven: fr. 4302,32 - Overschot: fr. 792,71 IV. Goedkeuring van de begrooting van de kerk voor 1893. Gezien de begrooting van het kerkfabriek, door den fabriekraad opgemaakt den 3 juli jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en waarin al de noodwendigheden voorzien zijn. De raad is van gevoelen van deze begrooting zonder aanmerkingen goed te keuren en vast te stellen in ontvangsten en uitgaven op de somme van fr. 6448,77. V. Gezien de beraadslaging van het kerkfabriek waardoor dit gesticht de toelating vraagt van het stuk land, verhuurd aan Amandus Van Muylders, aan den zelven huurprijs voor 140 fr. aan eenen anderen te mogen overlaten zonder tot eene openbare verhuring te moeten overgaan. De raad gaat akkoord. VI. Goedkeuring van de begrooting van het bureel van weldadigheid voor 1893. Gezien het art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begrooting, opgemaakt door den raad van dit gesticht den 18 augustus jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Gezien de stukken die tot het maken dezer gediend hebben. Gezien de onderrichting van 22 april 1891 over den rekendienst der weldadigheidsbureelen. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en dat dezelve tot geene aanmerkingen aanleiding geeft. De raad is van gevoelen van deze begrooting, waarin al de noodige uitgaven voorzien zijn, goed te keuren op de somme van fr. 5936,63 in ontvangsten en uitgaven. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

UC 3495 - Steenhuffel le 31 août 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Mijnheer de gouverneur. Gevolg gevend aan uw omzendbrief 1467C1912 van 25 augustus, sturen wij u de ingevulde tabel aangaande de wijziging van de kieswetgeving. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3496 - Steenhuffel le 2 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de omzendbrief in het memoriaal van administratie van 16 juli, laten wij u weten dat de gemeenteraad in zitting van 31 augustus laatstleden besloten heeft dat er voor 1893 geen nieuwe opcentiemen moeten gestemd worden. De opbrengst van de 39 opcentiemen, gestemd in 1888 en bij K.B. van 8 november 1888 toegestaan tot en met 1894, volstaat. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen,

187 187


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3497 - Steenhuffel, le 2 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Mijnheer de arrondissementscommissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring, de rekening van de kerkfabriek van 1891, met de bewijsstuk Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3498 - Steenhuffel le 2 septembre 1892. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van den provincialen raad, de begroting van het bureel van weldadigheid voor 1893. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3499 - Steenhuffel le 2 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van den provincialen raad, de begroting van de kerkfabriek voor 1893. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3500 - Steenhuffel, den 3 september 1892. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het werk getiteld: - Volk en Taal, 4de jaargang. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3501 - teenhuffel, den 3 september 1892. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek onzer gemeente het werk getiteld: - Werken van J. van den Vondel, 1662 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3502 - Steenhuffel, le 3 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u het overzicht van vaccinaties, uitgevoerd gedurende de periode van 1 september 1891 tot en met 1 september 1892. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3503 - Steenhuffel, le 4 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen.

188 188


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u vier exemplaren van de kiezerslijsten, definitief gesloten op 3 dezer, waarvan 3 volledige en de vierde met alleen de kiezers voor de kamers. Tevens 3 exemplaren van de lijst van de burgers die aan de voorwaarden voldoen om de leden van de kamer van koophandel te mogen kiezen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1106-1107-1108-1109-1110 - Zitting van den 5 september 1892. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, schepen, Huysegoms, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengekomen in gewone zitting in het gemeentehuis om over te gaan tot: I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1891. Op uitnodiging van het collegie van burgemeester en schepenen geeft de gemeentesecretaris in openbare zitting lezing van het verslag opgemaakt in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet van 30 maart 1836. II. Commissie personele belasting. Aanwijzing van 2 leden van den raad om deel te maken van de commissie ingesteld door het art. 58 der wet van 22 juni 1822, gewijzigd door degene van 26 juli 1879 op de personele belasting en de patentzetters. De raad wijst ten dien einde aan de heeren - De Mesmaecker Jan Frans, schepen, en - Willocx Josse Jean, raadslid. III. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten waaruit blijkt dat het bureel van weldadigheid en het collegie van burgemeester en schepenen, in vervanging van mr. Jaak Van Assche, wiens mandaat op 31 december aanstaande eindigt, hebben aangewezen - als 1ste kandidaat: Jaak Van Assche, uittredend lid, - als 2de kandidaat: Moeyersons Constant, landbouwer. Gezien de art. 66, 71 en 84 § 2 der gemeentewet van 30 maart 1836. Overwegende dat er volgt uit de stemming waar er toe overgegaan is, dat mr. Jaak Van Assche, uittredend lid, 4 stemmen op 5 stemmers bekomen heeft. Besluit. Den heer Jaak Van Assche, uittredend lid, is tot lid van het bureel van weldadigheid hernoemd. IV. Opmaken der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1893. De raad. Gezien de onderwijzingen rakende de gemeente rekendienst. Gezien het art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de aanmerkingen gedaan door het schepencollegie. Aanhoord de aanmerkingen van den gemeenteontvanger. De raad heeft na rijpelijk de inkomsten en de noodwendigheden onderzocht te hebben de begrooting voor 1893 vastgesteld als volgt, te weten: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1900,50 - De buitengewone uitgaven op fr. 1900,50 - De gewone ontvangsten op fr. 13030,58 - De gewone uitgaven op fr. 12279,59 - En het overschot op fr. 750,99 De rekening der wegen:

189 189


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De buitengewone ontvangsten op fr. 2000,50 - De buitengewone uitgaven op fr. 2000,50 - De gewone ontvangsten op fr. 2486,00 - De gewone uitgaven op fr. 2486,00 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 429,86 - De uitgaven op fr. 429,86 - En het overschot op fr. – De rekening der scholen: - De ontvangsten op fr. 5157,00 - De uitgaven op fr. 5157,00 - En het overschot op fr. Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Hoofdstuk 1 art. 2 § 1 – Eene som van fr. 1900 is afgenomen van den gewonen dienst om de balans te maken van den buitengewonen dienst. Deze som zal gebracht worden voor ‘t kasseiden van wegen. Gewone ontvangsten. Art. 4 § 5 – Met de verhooging van het aandeel in het gemeenzaam fonds (art. 1 § 3) is de hoofdelijke belasting van 2000 fr. op 1700 fr. konnen gebracht worden. Art. 1 § 9 – De som van 100 fr. zal ontoereikend zijn om de kosten te dekken van de uitvoering der wet van 4 augustus 1890. Deze som is op 150 fr. gebracht in ontvangsten en in de uitgaven onder art. 1 en 2 § 19. Buitengewone uitgaven. Geen aanmerkingen. Gewone uitgaven. Art. 15 § 3 – De straatlantaarns moeten geschilderd worden en om deze kosten te dekken is de som van fr. 75 op 90 fr. gebracht. Art. 2 § 18 – Ter oorzaak van de verhageling is er voor 1892 fr. 1100 gebracht voor onwaarde op de opcentiemen en degene van fr. 20 zal voldoende zijn voor 1893. Art. 3 § 18 – Zelfde aanmerkingen voor de oninbare posten op de gemeentebelastingen. Art. 1 en 2 § 19 – Zie ontvangsten. Afschrift van het tegenwoordige besluit zal met de gemeentebegrooting aan de bestendige deputatie ter goedkeuring gezonden worden. V. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1893. Gezien de ministeriëlen omzendbrief van 21 september 1884 betrekkelijk de uitvoering der organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien het ministerieel besluit van 21 september 1884 rakende het gratis onderwijs der arme leerlingen. Gezien de ministeriele onderwijzingen van 17 december 1884, de grondslag daarstellende van tusschenkomst der gemeenten en de staat in de kosten van den gewonen dienst van het lager onderwijs. De raad stelt de schoolbegrooting vast als volgt, te weten: Inkomsten (casueel) van de heer Casteels, hoofdonderwijzer: totaal 1660,00 fr. 1) Vaste jaarwedde na aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: 732,00 2) Aandeel in de vergoeding voor het onderwijs der arme leerlingen: 928,00 Inkomsten van hulponderwijzer Hens: totaal 975,00 fr. 1) Vaste jaarwedde na aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: 975,00 Inkomsten van dame Heymans, bestuurster der aangenomen meisjesschool: totaal 1575,00 fr.

190 190


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Voor al de meisjes zonder dat er iemand betale.) 1) Vaste jaarwedde: 1575,00 De schoolbegrooting voor 1891 is vastgesteld in ontvangsten en uitgaven op x fr. De gemeente zal in de kosten van den dienst van het lager onderwijs tusschenkomen met eene som van fr. 2582,95 en het bureel van weldadigheid voor fr. 400. Deze deliberatie zal met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3504 - Steenhuffel, le 6 septembere 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer de commissaris, Wij sturen u een kopie van het verslag, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet, en waarvan lezing werd gegeven in de openbare zitting van de gemeenteraad van 5 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen SC – Gemeente Steenhuffel 5 september 1892. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van den gemeenteraad den 5 september 1892. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1065 933 1998 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1067 946 2013 Verschil +2 + 13 + 15 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc. Getal der geboorten, totaal 71 - Wettige, mannelijke 33 - Wettige, vrouwelijke 33 - Onwettige, mannelijke 4 - Onwettige, vrouwelijke 1 Getal der overlijdens, totaal 36 - mannelijke 26 - vrouwelijke 10 Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 8 - Wettige, mannelijke 5 - Wettige, vrouwelijke 3 - Onwettige, mannelijke 0 - Onwettige, vrouwelijke 0 Getal der huwelijken, totaal 11 - jongmans en dochters - weduwnaars en dochters Getal der echtscheidingen: 0 Getal der kinderaannemingen: 0 Getal der wettigmakingen: 0 I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Totaal generaal 25 - Mannelijke 13 - Vrouwelijke 12 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking.

191 191


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Totaal generaal 45 - Mannelijke 22 - Vrouwelijke 23 I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en zeer regelmatig gehouden. De geschriften worden gedaan door den secretaris. I-5 bevolkingsregisters. De registers van de bevolking zijn regelmatig gehouden. II. Gemeentebestuur. II-1 Personeel De gemeenteraad is niet volledig; er ontbreken 2 leden door het sterven van de heeren Boodts en Segers. In hunne vervanging zal voorzien worden met de eerste drijjaarlijksche kiezing. De raad is bij iedere vergadering in meerderheid. II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen De kiezerslijsten worden alle jaren nauwkeurig door het collegie overzien en vernieuwd. Er zijn op de kiezerslijsten van 1892 19 algemeene kiezers, 76 voor de provincieraad, 149 voor de gemeenteraad en 3 voor de kamers van koophandel. Geene reclamen zijn tegenover de kiezerslijsten gedaan. Geene verkierzingen hebben plaats gehad. II-3 Gemeente-archieven. De gemeente-archieven worden bewaard in eene kas. II-4 Gemeentegoederen. II-5 Akten en gemeente reglementen. Een algemeen reglement op den vleeschhandel. III. Gemeentelijke geldmiddelen. III-1 Ontvangsten. Gewone: De gemeente heeft geen inkomsten dan die der belastingen: 1) een personele belasting of onkostboek van 2000 fr. 2) 47 opcentiemen op de grond en personele belastingen en patentrecht, waarvan 8 voor den onderhoud der buurtwegen. Buitengewone: De staat en provincie hebben ieder 350 fr. subsidie toegestaan voor den onderhoud der wegen. III-2 Uitgaven. Gewone: Eene toelaag van 1000 fr. aan het bureel van weldadigheid. Het aandeel der gemeente in het onderwijs voor 1891 beloopt op fr. 2332,58. De gemeente heeft eene leening gedaan over 15 jaar van 20.000 fr. voor kasseidewerken. Voor eene eeuwigdurende rent van 6382,66 fr. moet ieder jaar 191,48 fr. intrest betaald worden. Buitengewone: Overschot op de rekening van 1891: fr. 1212,27, op die der wegen fr. 47,05 en op die der waterloopen fr. 106,86. IV. Gestichten van weldadigheid. IV-1 Bureel van weldadigheid. Bestuur: met het overlijden van de heer Boodts ontbreekt er een lid. Er zal in zijne vervanging dit jaar voorzien zijn. Goederen: de goederen, jaarschaargronden en obligaties zijn op tijd verhuurd en vernieuwd. De jaarschaargronden en obligaties worden op tijd vernieuwd. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene.

192 192


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Begrootingen en rekeningen: worden regelmatig en op tijd opgemaakt. Uitdeelingen van hulpmiddelen: de uitdeelingen worden wekelijks aan de arme menschen gedaan. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene aanmerkingen op te maken. V-2 Kerk en pastorijen. De kerk en pastorij zijn in goeden staat van onderhoud. V-3 Kerkfabrieken. De heer Boodts, die secretaris was van het kerkfabriek, is overleden. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Alle de kerkegoederen worden op tijd verhuurd en vernieuwd. V-7 Aflegging en heraanleggingen van kapitalen. Geene. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen en aangenomene scholen. De gemeenteschool voor jongens wordt bestuurd door mijnheer Casteels, en Mr. Hens als hulponderwijzer. Ingeschreven jongens: 158. De aangenomene school voor meisjes wordt bestuurd wordt door kloosterzusters. Arme ingeschreven meisjes: 152 VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. Het schoolgebouw is in goeden staat van onderhoud. De jaarwedde van den hoofdonderwijzer beloopt op 1728 fr., met de bijwinsten. De jaarwedde van den hulponderwijzer beloopt op 1000 fr. De vaste jaarwedde voor de aangenomene school beloopt op 1575 fr. VII. Openbare veiligheid en gezondheidswezen. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De veldwachter en gendarmen vervullen goed hunne plichten. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Er zijn van september 1891 tot september 1892 door den ambtenaar van politie 8 processen verbaal opgemaakt, alle voor enkele politie. Geene aanhoudingen. VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. De brandspuit en toebehoorten zijn in goeden staat van onderhoud. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud. VII-5 Openbare verlichting. Gedurende de wintermaanden wordt het dorp door 5 lantarens verlicht. De onkosten dezer belopen op omtrent 70 fr. ’s jaars. VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is voldoende geweest. De influenza heeft in de gemeente geheerscht en de pokken. De geneesheeren van Londerzeel, Merchtem en Malderen verzorgen de zieken dezer gemeente. VII-7 Koepokstof-inentingen.

193 193


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

30 kinderen zijn dit jaar door den heer Bamps, geneesheer te Merchtem, de pokskens gezet, zonder diegenen die ten huize gevaccineerd geweest zijn. VII-8 Ongelukken en rampen. Drie kleine huizen zijn in de Boschkant afgebrand. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. Geene kiezingen hebben dit jaar voor de burgerwacht plaats gehad. Het getal mannen voor de burgerwacht ingeschreven beloopt op 214 waarvan 149 actieven en 65 reserven. VIII-2 Militie – Loting. Er waren dit jaar (1892 in ons militiekanton 129 ingeschreven lotelingen, 51 reserven. Er waren in deze gemeente 16 lotelingen, waarvan er 1 voor den dienst aangewezen is, en 1 van verleden jaar. IX. Openbare belasting. IX-1 Grondbelasting. Kadaster: aantal Principaal van de grondbelasting: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: Bedrag der rollen in principaal: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-3 Patentrecht Getal patentplichtigen: Principaal: fr. Opcentiemen: 39 + 8 voor de wegen. IX-6 Plaatselijke en provinciale belasting op de honden. Getal der belastingschuldigen: x Geen andere dan de provinciale belasting van 5 fr. per hond, waarvan 1/5 voor de gemeente. X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. Geene aanmerkingen. De bouwlijnplannen worden door het collegie van burgemeester en schepenen gegeven op het advies van de wegcommissaris. De onderhoudswerken der buurtwegen worden gedaan onder het toezicht van het schepencollegie. De opzieners der wegen doen goed hunne plichten. 8 opcentiemen op grond- en personele belasting en op het patentrecht hebben opgebracht fr. 761,28. Den rol heeft fr. 1214,28 opgebracht. XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. Dit jaar buitengewoon goed, behalve vlas en haver. XI-2 Staat van den oogst. Goed. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen. Buitengewoon goed. XI-5 Paarden en vee. Er zijn geene veeziektens geweest. XI-6 Jaar- en weekmarkten.

194 194


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Geene. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering en de vernieling der distels zijn regelmatig gedaan. XII. Nijverheid. XIII. Verscheidene voorwerpen. UC 3505 - Steenhuffel, le 7 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Wij sturen u een afschrift van een beraadslaging van de kerkfabriek van onze gemeente ter goedkeuring door de bestendige deputatie van den provincialen raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen PV 373f Wolvertem 12 september 1892 Beschuldigde: Van Aken François, 23 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: dronkenschap Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 20 december 1892 Straf: 1 fr. of 1 dag UC 3506 - Steenhuffel 7 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij laten u weten dat de heer Charles Van Ranst niet meer in het bezit is van zijn (prijs)stier. Hij heeft hem ongeveer een maand geleden verkocht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3507 - Steenhuffel le 7 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de vraag gedaan met uw brief van 8 augustus nr. 455605B30900, sturen wij u een kopie van het bewijs van betaling van fr. 67,38 aan het kantoor der registratie te Wolvertem, voor het gemeentelijk aandeel in de kosten voor het maken van de detailplans en beschrijvende tabellen van de atlas der waterlopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3508 - Steenhuffel le 13 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 8 dezer nr. B7896 vragen wij u om ons voor 1893 het zelfde aantal als in 1892 te sturen van volgende drukwerken: - Bevolkingsmutaties - Bladen voor de registers van de burgerlijke stand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

195 195


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 14 septembre 1892. (Vertaald) Sint-Janshospitaal – nr. 2789. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Op 12 dezer werd, met een oogaandoening, in mijn ziekenhuis opgenomen De Ridder Colette, wonend en geboren te Steenhuffel in 1877, wier bijstandwoonst eveneens Steenhuffel is. De officiële dagprijs die u zal worden aangerekend bedraagt 2,92 fr. De zieke was in het bezit van een verzoek tot opname dat dor u was opgesteld. ICL – Bruxelles le 7 octobre 1892. Hospices et secours de la ville de Bruxelles – nr. 3809/92. (Vertaald) Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Op uw verzoek hebben wij aan Colette De Ridder, die in het Sint-Janshospitaal behandeld wordt, een paar brillen moeten geven. De prijs hiervan, namelijk 1 fr., zal worden gebracht op de trimestriële kostenstaat voor de door ons behandelde behoeftigen van uw gemeente. De secretaris, F. Van den Broeck PV 371 - Molenbeek 15 september 1892 (ca) Beschuldigde: De Smedt Jean, 59 jaar, herbergier, geboren te Steenhuffel, wonend te Sint-JansMolenbeek Misdrijf: overtreding van art. 13 van de wet van 18 juli 1887 Veroordeeld door x op 21 december 1892 Straf: 200 fr. UC 3509 - Steenhuffel le 20 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van het Sint-Janshospitaal te Bruxelles. Gevolg gevend aan uw brief van 14 dezer betreffende de behoeftige de Ridder Collette, die in uw ziekenhuis werd opgenomen, laten wij u weten dat deze behoeftige haar bijstandwoonst in Steenhuffel heeft en dat de kosten voor haar verzorging door ons zullen gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1111 - Zitting van 21 september 1892. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de omzendbrief van de gouverneur van 19 april laatstleden waarin hij laat weten dat de onkosten voor de gemeente voor het inbinden van de atlas der waterlopen en van alle documenten die daar op betrekking hebben (beschrijvende tabel, processen verbaal) 4,75 fr. bedragen. Gezien de omzendbrief van 8 augustus laatsteden waarin ons werd gezegd dat de kosten voor onze gemeente voor het opmaken van deze stukken 67,38 fr. bedroegen, dus samen 72,13 fr. De raad besluit. Om dit bedrag in de begroting van 1893 te brengen onder art. 5 bis van § 18. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3510 - Steenhuffel le 21 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen.

196 196


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de provinciegouverneur. Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 29 augustus laatstleden nr. A29894, sturen wij u een beraadslaging van onze gemeenteraad om door de bestendige deputatie goedgekeurd te worden (gemeentebegroting). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Humbeek den 21 september 1892. Mijnheer Verhaegen, Gelief zoo goed te zijn mij zoohaast mogelijk te laten geworden een extract, op zegel, van den geboorteakt van Maria Adelia Goossens, geboren te Steenhuffel, dochter van Petrus Joannes Goossens en Joanna Catharina Hulsbosch, echtelieden overleden, oud ongeveer 22 à 23 jaar. Ik ben thans in ’t bezit der noodige postzegels, maar ik zal zorg dragen u de kosten onmiddellijk na de ontvangst van het stuk op te zenden. Voor uw gemak kunt gij dit stuk bestuurlijken wijze opzenden. Vriendelijke groetenissen. ICL – Wolverthem le 23 septembre 1892. (Vertaald) Mijnheer de vrederechter te Wolverthem, Mevrouw t’Kint-Orban de Xivry, wonend in Wolvertem, deelt u mede dat de juffrouwen Anne en Marie Roelants, landbouwsters, samenwonend in Steenhuffel, van haar de volgende eigendommen in huur hebben: - Een weide te Steenhuffel, sectie C286a, 62a 85ca, voor een jaarlijkse huur van 80 fr. - Een grond te Steenhuffel, sectie C293, 52a, voor een jaarlijkse huur van 120,80 fr. - Een grond te Merchtem, sectie E 413, 41 a, voor een jaarlijkse huur van 72 fr. De juffrouwen Roelants zijn één jaar pachtgeld (272,80 fr.) schuldig, vervallen op 25 december 1891. Er wordt gevreesd dat door de juffrouwen Roelants een laatste verwittiging te sturen deze de oogst van hun veld en hun meubelen zullen wegnemen en laten verdwijnen. Daarom besluit de exposante om u, vrederechter de toelating te vragen om de oogst vanaf nu in beslag te laten nemen en de meubelen desgevallend in bewaring te geven om met de opbrengst ervan de achterstallige pacht, intresten en kosten te betalen. De gevolmachtigde van mevrouw t’Kint, A. Van Doorslaer. ICL – Wolvertem le 23 septembre 1892. (Vertaald) Wij, Frantz Anne de Molina, vrederechter van het kanton Wolvertem, Gezien het verzoek van mevrouw t’Kint-Orban de Xivry, Gezien de daarin vermelde redenen, Gezien art. 558 van de wet op de civiele procedure, bemachtigen de verzoekster om onmiddellijk de meubelen en de oogst van de gezusters Roelants in beslag te laten nemen. ICL – Steenhuffel 26 septembre 1892. (Vertaald) In uitvoering van een bevel van de vrederechter te Wolvertem van 23 september 1892, waarvan wij een afschrift hebben gekregen. Ik ondergetekende Gaspard Van Erom, deurwaarder bij de rechtbank van 1 ste aanleg te Brussel, wonend in Wolvertem, Heb mij begeven naar een stuk land te Merchtem, gelegen tegen de Heirbaan en de eigendom van Van Hoeymissen, groot 41 aren, waarvan ik de veldvruchten, behorende aan Anne en Marie Roelants, op staande voet in beslag heb genomen, te weten: ongeveer 16 are aardappelen.

197 197


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Heb mij vervolgens begeven naar een stuk grond te Steenhuffel, gelegen tegen de Bontestraat en de eigendom van Van Hoeymissen, 52 are groot, waarvan ik de veldvruchten, behorende aan Anne en Marie Roelants, op staande voet in beslag heb genomen, te weten: ongeveer 20 are suikerbieten. Ik heb Pierre De Maerschalck, veldwachter van Steenhuffel, aangesteld om deze vruchten te bewaken. Ik heb aan de schuldenaars gezegd dat na de validatie van deze inbeslagneming de veldvruchten zullen worden verkocht. Ik heb over het voorgaande dit huidige proces verbaal opgemaakt dat ik, evenals de afschriften en samen met de champetter heb ondertekend. Daarna heb ik een afschrift van dit proces verbaal afgegeven aan 1) Anne Roelants, 2) Marie Roelants, die thuis waren en waarmee ik gesproken heb, 3) de burgemeester van Merchtem, 4) de burgemeester van Steenhuffel. De deurwaarder, Gaspard Van Erom De velwachter, P. De Maerschalck UC 3511 - Steenhuffel, le 24 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw omzendbrief nr. 86260A30894 van 20 dezer sturen wij u de tabel oningevuld terug aangezien hij niet van toepassing is (politie-gemeentebegroting). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3512 - Steenhuffel le 24 septembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Hieronder de namen van de gemeenteraadsleden die werden aangeduid om te zetelen in de commissie der personele belasting, ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822. - De Mesmaecker Jean François, schepen - Willocx Josse Jean, raadslid Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3513 - Steenhuffel den 24 september 1892. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek, het boekdeel. - Werk van J. van den Vondel, 1663 De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Buggenhout 26 september 1892. Mijnheer de secretaris van Steenhuffel. Gelieft tegen den persoon welke brenger dezer is een proces verbaal te maken om zonder toelating in mijne wijmen te gaan. Beste groeten, Jos. Seghers-Lamote.

198 198


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel le 27 septembre 1892 (ca) (Vertaald) Aan de commissaris der wegen. In antwoord op uw brief 14680 van 8 of 7 dezer, laten wij u weten dat wij van plan zijn om aan de staat en aan de provincie subsidie te vragen voor het vernieuwen van de kassei van Steenhuffel naar Malderen voor het kasteel van de heer Bouvier. De materialen zijn op die plaats versleten. De gemeente zou dit werk willen laten uitvoeren in regie. Wat het gemeentelijk aandeel betreft hebben we een bedrag van 2000 fr. in de begroting van 1893 gebracht. ICL – Mechelen le 1 octobre 1892. (Vertaald) Regiment Grenadiers. Mijnheer de burgemeester. De minister van oorlog heeft de indiensttreding van de lichting 1892 met precies 1 maand uitgesteld. Gelieve milicien Van Wemmel Josse-Joseph hiervan te verwittigen. De majoor. UC 3514 - Steenhuffel, den 1 october 1892 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op uw omzendbrief van 27 september laatsleden nr. 213658D8762 laten wij u weten dat 250 formulieren ruim volstaan om in 1893 en daarna de telling van de honden te verrichten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3515 - Steenhuffel, le 1 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen., Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw brief van 8 september laatsleden, nr. 14680 laten wij u weten dat, aangezien de staat en de provincie aan onze gemeente subsidies voor kasseiwerken hebben toegekend, de gemeenteraad besloten heeft om de kassei te vernieuwen in de weg van grote gemeenschap nr. 1, voor het kasteel van de heer Bouvier. De kasseistenen zijn hier versleten. De gemeente zou dit werk in regie willen laten doen. Wat het aandeel van de gemeente betreft, hebben we hiervoor een bedrag van 2000,50 fr. in Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3516 - Steenhuffel, le 1 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur Mijnheer de gouverneur, Wij laten u weten dat er op de subsidie die aan onze gemeente werd toegekend voor de gewone dienst van het lager onderwijs, in 1891 een bedrag van 29,38 fr. werd ingehouden voor het gemeentelijk aandeel in het pensioen van de heer Sterck Auguste, voormalig hulponderwijzer te Steenhuffel. Volgens de bijgevoegde verklaring zullen in 1892 voor dat pensioen volgende bedragen worden ingehouden:

199 199


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) 35,26 fr. 2) 65,31 fr. Samen dus 100,57 fr. Aangezien het pensioen van de heer Sterck pas op 1 maart 1890 is ingegaan lijkt het ons dat hier een vergissing werd begaan. We laten u in dit verband weten, mijnheer de gouverneur, dat ook de gemeente Wolvertem voor een groot deel moet bijdragen in dit pensioen. Het is dus mogelijk dat hun aandeel aan ons werd toegewezen. Gelieve deze toestand na te kijken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3517 - Steenhuffel, le 1 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen de herbenoeming van de heer Jacques Van Assche tot lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3518 - Steenhuffel le 3 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u de begrotingen van de gemeente en van het lager onderwijs voor 1893, samen met het kohier van aanmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3519 - Steenhuffel, le 5 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In 1892 zijn er geen wijzigingen gekomen aan de lijst van personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3520 - Steenhuffel le 10 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur. Wij sturen u de inlichtingen die u vroeg met uw omzendbrief van 3 dezer nr. 2465A1912 (grondwetswijziging). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3520bis - Steenhuffel le 10 octobre 1892.

200 200


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van artikel 49 van het burgerlijk wetboek laat ik u weten dat in de marge van de geboorteakte van Pierre Jan Van Riet, geboren te Steenhuffel op 20 september 1890, zoon van Marie Francoise Van Riet, ingeschreven onder nr. 32, de wettiging werd bijgeschreven. De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Laeken le 10 octobre 1892. (Vertaald) Militair district van Laken – ref. 168. Mijnheer de burgemeester. De jaarlijkse revue van de miliciens en vrijwilligers met premie, met verlof in uw gemeente, vanaf de lichting 1885, zal doorgaan op 8 november, om 9 uur ’s morgens, op het gemeenteplein van Wolvertem. De mannen moeten hun livret bij hebben en in volledige uitrusting zijn. Ze mogen onder hun uniform iets warms dragen als het van buiten niet zichtbaar is. Stuur mij intussen register B om het na te kijken. De commandant van het district. UC 3521 - Steenhuffel le 11 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minster, Wij laten u weten dat er op de subsidie die aan onze gemeente werd toegekend voor de gewone dienst van het lager onderwijs, in 1891 een bedrag van 29,38 fr. werd ingehouden voor het gemeentelijk aandeel in het pensioen van de heer Sterck Auguste, voormalig hulponderwijzer te Steenhuffel. Volgens de bijgevoegde verklaring zullen in 1892 voor dat pensioen volgende bedragen worden ingehouden: 1) 35,26 fr. 2) 65,31 fr. Samen dus 100,57 fr. Aangezien het pensioen van de heer Sterck pas op 1 maart 1890 is ingegaan lijkt het ons dat hier een vergissing werd begaan. We laten u in dit verband weten, mijnheer de gouverneur, dat ook de gemeente Wolvertem voor een groot deel moet bijdragen in dit pensioen. Het is dus mogelijk dat hun aandeel aan ons werd toegewezen. Gelieve deze toestand na te kijken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3522 - Steenhuffel le 11 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Wij vragen u om een definitieve vrijstelling – vanwege broederdienst – te willen verlenen aan de heer Schellemans Jean Leonard, milicien van 1888.

201 201


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Voor de militieloting waren er in deze familie 4 broers. Daarvan is de oudste in dienst geweest en werd de aanvrager (de 3de) ingelijfd bij het 12de Linieregiment. Door het overlijden van de jongste broer (akte van overlijden ingesloten) zijn er nog maar 3 zonen over en heeft Jean Leonard recht op vrijstelling verworven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3527 - Steenhuffel, le 12 octobre 1892. (Vertaald) De burgemeester. Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Aangaande de vraag van de heer de Bleser, laat ik u weten dat zijn beweringen juist en waarachtig zijn. Ik meen dat zijn vraag in overweging moet worden genomen (militaire dienst). De burgemeester, Vital Vertonghen UCL 3522 – Steenhuffel le 12 octobre 1892. (Vertaald) Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u een verzoek tot definitieve vrijstelling omwille van broederdienst, voor Schellemans Jean Leonard, milicien van de lichting 1888. Voordat deze heeft moeten loten bestond de familie uit 4 broers waarvan de oudste in militaire dienst is geweest. De aanvrager is de 3de oudste en werd ingelijfd bij het 12de linieregiment. Door het overlijden van de jongste broer blijven er nu nog maar 3 broers over en daardoor heeft hij volgens ons recht op vrijstelling verworven. Bij bevel, de secretaris, Jean Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen. UCL – Steenhuffel le 12 octobre 1892. (Vertaald) Nationale militie – Certificaat voor definitieve of voorlopige vrijstelling uit hoofde van broederdienst, afgeleverd aan milicien Schellemans Jean Leonard, die aan de loting heeft deelgenomen in 1888. Zoon van Jean Baptiste en Piessens Marie Thérèse, allebei in leven. Dit gezin heeft volgende zonen: - Schellemans Jean François, geboren 8 juli 1861, lichting 1881, nr. 108 van de loting, ingelijfd bij het 11de Linieregiment als milicien op 30 juni 1881, stamboeknr. 40700, in actieve dienst op 4 januari 1882, korporaal geworden, met onbepaald verlof op 1 oktober 1891. - Schellemans Jean Louis, geboren 29 januari 1864, lichting 1884, nr. 68 van de loting. - Schellemans Jean Leonard, geboren 29 september 1868, lichting 1888, nr. 52 van de loting, werd op 25 juni 1888 ingelijfd bij het 12de Linieregiment, stamboeknr. 43471, in actieve dienst vanaf 1 oktober 1888, met onbepaald verlof op 10 september 1891. - Schellemans Louis Alphonse, geboren 26 oktober 1871, lichting 1891, nr. 97 van de loting, landbouwer, overleden in Steenhuffel op 21 september 1892. Bij bevel, de secretaris, Jean Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Bruxelles le 15 octobre 1892. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 2772C6015.

202 202


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief 3522 van 12 dezer laat ik u weten dat geen enkele wet mij toelaat om milicien Schellemans vrij te stellen van militaire dienst om reden van broederdienst. De beslissing van de militieraad waardoor hij voor de dienst werd aangewezen moet worden uitgevoerd tenzij hij, door het overlijden van zijn broer, de onmisbare steun van zijn familie zou zijn. In dat geval kan art. 29 van de militiewet worden ingeroepen. De gouverneur, August Vergote. UCL – Steenhuffel 15 october 1892. Huwelijksbiljet voor een huwelijk te Steenhuffel aan te gaan. Joannes Baptista Van Nieuwenhove - Beroep: schrijnwerker - Geboren te: Lebbeke den 16 augustus 1821. - Wonende te: Lippelo. - Weduwnaar van: Catharina Verelst, overleden te Lippelo den 14 juni 1881. - Zoon van: Franciscus Van Nieuwenhove, overleden te Merchtem 30 januari 1854, en Maria Theresia Van de Voorde, overleden te Lebbeke 27 november 1840. Maria Baetens - Beroep: zonder - Geboren te: Antwerpen den 16 mei 1848. - Wonende te: Steenhuffel. - Dochter van: Josephus Baetens, overleden te Antwerpen den 13 december 1848, en Maria Theresia Versite (of Soeten), overleden te Antwerpen den 20 april 1861. UCL – Steenhuffel 15 oktober 1892 (ca) Wij stemmen volkomen in met het belang der gymnastiek, maar de vooroordeelen onzer bevolking tegen dit onderwijs zijn nog te talrijk en te algemeen, om van nu af al de toestellen in te voeren, welke bij ministeriëlen omzendbrief van 15 september 1892 worden aanbevolen. De ouders beweren dat de lichaamsoefeningen hier nog talrijker en doeltreffender zijn dan in volkrijke en minder landelijke gemeenten. Zij brengen in dat drijf- en pinkelspel, kaatsen, hoepelen, haantje-over en meer andere spelen, benevens allerlei tuin- en veldwerken, zeer nuttige en afwisselende oefeningen uitmaken. In het belang van de school en van het gymnastiekonderwijs zelve, achten wij het voorzichtig bij de invoering dezer nieuwigheid, slechts trapsgewijze te werk te gaan. Wanneer dus al de vrije lichaamsoefeningen van het programma zijn uitgeput, zouden wij kunnen beginnen met de noodige worstelstokjes aan te koopen. Boven hunne goedkoopheid bieden deze toestellen nog het groot voordeel dat daarmede de gemakkelijkste, de afwisselendste, de aantrekkelijkste en talrijkste lichaamsoefeningen kunnen uitgevoerd worden. UC 3528 - Steenhuffel, le 17 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het militaire district te Laken. Gevolg gevend aan uw brief van 10 dezer, sturen wij u, ter controle, het register model B van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Vilvoorde le 17 octobre 1892. Lager onderwijs – Hoofdinspectie van Brussel – Schoolkanton Vilvoorde – nr. 770. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Hieronder de resultaten die behaald werden door leerlingen van de gemeenteschool van Steenhuffel op de prijskamp van dit jaar. - Casteels 176,9 punten op 220 certificaat 203 203


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De Boeck 165,1 - Goossens 139,5 - Sollie 121,0 - Van Ranst 147,8 - Verdoodt 127,1 - Willocx 107,00 Dit resultaat is zeer bevredigend. De kantonale inspecteur.

gebuisd voor rekenen certificaat certificaat gebuisd in rekenen

UC 3529 - Steenhuffel, le 18 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw postkaart van 12 dezer nr. 3092E, sturen wij u een brief van het bureel van weldadigheid en een kopie van onze brief van 28 mei laatstleden, nr. 3480, waaruit blijkt dat er aan de vraag van de omzendbrief van 20 april laatsleden (MA nr. 75) werd voldaan (gemeenteboekhouding). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3530 – Steenhuffel le 24 octobre 1892. (Vertaald) Het college. Aan de directeur van de landbouwkolonie te Hoogstraten. Het gemeentebestuur van Steenhuffel erkent te hebben ontvangen uw overzicht van 20 oktober 1892, met daarop een behoeftige van onze gemeente, Van Assche François, die opnieuw in de kolonie werd opgenomen. De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1112-1113-1114-115 - Zitting van den 26 oktober 1892. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in buitengewone zitting in het gemeentehuis om te vergaderen over: I. Eerste vraag van het kerkfabriek van Steenhuffel. Gezien de vraag van het kerkfabriek in date van 23 oktober 1892 strekkende om de toelating te vragen om de gift gedaan door juf. Marie Jeanne Kestens, in leven kloosterzuster alhier, te mogen aannemen. Overwegende dat deze vraag aan de kerk voordeelig is. De raad is van gevoelen de beraadslaging van het kerkfabriek goed te keuren en ten dien einde aan de bevoegde overheid te zenden. II. Tweede vraag van het kerkfabriek van Steenhuffel. Gezien de vraag van het kerkfabriek in date van 23 oktober 1892 strekkende om gemachtigd te zijn de som van fr. 1624,40, voortkomende van de verkooping van een stuk land toebehoorende aan de weduwe van wijlen Jaak De Boeck, in leven schatbewaarder der kerk. Overwegende dat land in voordeel der kerk belast was met eene som van fr. 2717,37, welke som de genaamde De Boeck tijdens zijn afscheiden van zijn ambt van schatbewaarder aan de kas der kerk te kort is gebleven en waarvan de intresten sedert jaren niet meer betaald werden. De raad is van gevoelen gemelde vraag goed te keuren en ten dien einde aan de bevoegde overheid te zenden. III. Opmaken van de belastingsrol voor den onderhoud en verbetering der wegen in 1893.

204 204


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de beraadslaging van 31 augustus jongstleden, met dewelke wij voor 1893 8 opcentiemen op de grondbelasting, personeel en patentrecht voor den onderhoud en de verbetering der wegen in 1893 gestemd hebben. Gezien gezegde rol, opgemaakt door het collegie van burgemeester en schepenen. De raad is van gevoelen van dezen rol zonder aanmerkingen voorloopig goed te keuren gelijk hij door het schepencollegie is opgemaakt geweest en beloopende op de som van fr. x . IV. Tenten en orgels. De raad. Gezien het reglement van 24 juni 1887, goedgekeurd door K.B. van 19 december 1887, eene gemeentebelasting daarstellende voor eenen termijn van 5 jaren, die eindigt op 31 december 1892, op het plaatsen van tenten en orgels om gedurende de kermissen en openbare feesten danspartijen te houden. Overwegende dat de beweegreden van 24 juni 1887 aangehaald blijven bestaan en dat het hoogst noodzakelijk is de taksen op het plaatsen van tenten en orgels te behouden om de groote misbruiken daarvan te voorkomen. De raad beslist van aan de bevoegde overheid de noodige toelating te vragen gezegde taksen door het tariefreglement van 24 juni 1887 daargesteld, voor eenen termijn van 8 jaren, die eindigt den 31 december 1900, te mogen behouden. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3531 - Steenhuffel, le 26 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester en schepenen te Brussel. Mijne heren, Gelieve ons dringend te laten weten hoe lang Van Assche François, geboren te Steenhuffel op 10 februari 1844, in Brussel heeft gewoond. Hij werd ingeschreven te Brussel in oktober 1865, komende van Wolvertem en hij werd er in de telling van 1866 opgenomen. Op 8 juli 1880 verbleef hij in de rue Christine nr. 8. Daarna verhuisde hij naar de rue aux choux nr. 44, waar hij in 1876 werd geteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3532 - Steenhuffel, le 26 octobre 1892. Het collegie van burgemeester en schepenen Aan den heere directeur des colonies de bienfaisance te Hoogstraeten. Mijnheer de directeur Gevolg gevend aan uwen brief van 20 dezer maand met dewelke gij ons verwittigde dat sedert 18 dezer maand Van Assche Frans, te Brussel op 17 oktober 1892 veroordeeld is om 2 jaren in de colonies te Hoogsqtraeten opgesloten te blijven ten laste onzer gemeente. Wij hebben de eer ued te laten weten dat gemelde behoeftige, ingevolge de wet van 27 november 1892 zijnen bijstandwoonst te Brussel verkregen heeft. Hij heeft te Brussel gewoond van 17 oktober 1865 tot 1869. Van 1869 tot 1873 is hij soldaat geweest en van 1873 is hij te Brussel wedergekeerd en heeft er gewoond tot 1876. Aanvaard, mijnheer de directeur de verzekering onzere bijzondere achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

205 205


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 372b - Londerzeel 28 oktober 1892 Beschuldigde: De Pauw Marie Françoise, 14 jaar, zonder beroep, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: overtreding graasrecht Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 22 maart 1892 Straf: 1 fr. of 1 dag PV 372c - Wolvertem 28 oktober 1892 Beschuldigde: De Pauw Jean Baptiste, 44 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: overtreding graasrecht Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 22 maart 1892 Straf: burgerlijk verantwoordelijk voor De Pauw Marie Françoise UC 3533 - Steenhuffel, le 29 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Om te voldoen aan uw schrijven van 30 juli laatsleden, sturen wij u een beraadslaging van onze kerkfabriek waarin deze vraagt om het legaat te mogen aanvaarden van mejuffer Marie Jeanne Kestens, in leven kloosterzuster te Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3534 - Steenhuffel le 29 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan ingenieur D’Or, sectieoverste, rue de Cologne nr. het onderhoud te doen van onze wegen die elk jaar na de winter, vanwege de bodemgesteldheid van onze gemeente, erg beschadigd zijn. Wij vragen u om 400 m³ assen naar het station van onze gemeente te sturen om ze voor de verbetering van onze wegen, vooral van degene die naar het station leiden, te gebruiken. De verzending kan de hele winter door gebeuren, wanneer het u het beste past. Hopende, mijnheer de ingenieur, dat onze vraag gunstig zal ontvangen worden, Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3535 - Steenhuffel, le 29 octobre 1892. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u een afschrift van een beraadslaging van onze gemeenteraad waarmee de toelating wordt gevraagd om voor een nieuwe termijn van acht jaren, verstrijkende op 31 december 1900, gemeentebelasting te mogen heffen op het gebruik van orgels en tenten gedurende de kermisdagen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3536 - Steenhuffel le 29 octobre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris,

206 206


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om te voldoen aan de vraag gedaan door uw omzendbrief van 29 september laatstleden (MA nr. 219) sturen wij u een voorstel om een burgerlijke decoratie te verlenen aan de heer Sterck, onderwijzer te Steenhuffel, momenteel gepensioneerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3537 - Steenhuffel, le 2 novembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Ingesloten, de ingevulde tabel die gevoegd was bij uw omzendbrief van 26 oktober laatsleden, nr. B30125 (pensioenen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3538 - Steenhuffel, le 2 novembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Ingesloten, de ingevulde tabel die gevoegd was bij uw omzendbrief van 31 oktober laatsleden nr. 87346A31018 (grondwetsherziening). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3539 - Steenhuffel, le 2 novembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw postkaart van de 29 oktober laatsleden nr. 780B laten wij u weten dat wij met onze brief nr. 3536 van 29 oktober voldaan hebben aan de vraag van de omzendbrief van de 29 september (MA nr. 219) (voorstel decoratie Sterck). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3540 - Steenhuffel, le 2 november 1892. (Vertaald) Het college. Aan het college van burgemeester en schepenen van Brussel. Mijne heren, Gelieve te antwoorden op onze brief van de 26 oktober laatsleden nr. 3531. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3541 - Steenhuffel le 5 novembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Sterck Auguste heeft geen ander beroep uitgeoefend dan dat van gemeenteonderwijzer en secretaris (!?).

207 207


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De voorzitters, secretarissen en schatbewaarders van ons kerkfabriek en bureel van weldadigheid voldoen niet aan de voorwaarden om een burgerlijk ereteken te kunnen bekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3542 - Steenhuffel le 5 novembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur, Volgens de ouders van Melanie Bellon werd deze op 18 oktober laatstleden gedood door de avondtrein van 9 uur, op de spoorweg te Buggenhout. We hebben van het gemeentebestuur van Buggenhout nog geen uittreksel uit haar overlijdensakte gekregen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Buggenhout den 5 november 1892. Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Steenhuffel. Hiernevens afschrift der overlijdensakte van Melanie Bellon, alhier overleden en t’uwent woonachtig. UCL – Steenhuffel le 9 novembre 1892. (Vertaald) Aan het 7de Regiment artillerie te Antwerpen, Gevraagd een uittreksel uit het stamboek voor Van den Bergh Charles Louis, milicien van de lichting 1887 (die wenst te trouwen). De burgemeester, Vital Vertonghen. UC 3543 - Steenhuffel, le 9 novembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur, Gevolg gevend aan onze brief van 5 dezer nr. 3542, en om te voldoen aan uw vraag, sturen wij u een uittreksel van de akte van overlijden van Mélanie Bellon, overleden te Buggenhout, die er van verdacht werd in Steenhuffel een kleed gestolen te hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3544 - Steenhuffel, le 9 novembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Ingesloten een formulier met inlichtingen over de tussenkomst van de provincie in de onderhoudskosten van Van Assche François, geïnterneerd in de bedelaarswerkplaats van Merksplas. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, Vital Vertonghen

208 208


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 3545 - Steenhuffel den 12 november 1892. Ontvangen van mijnheer de minister van binnenlandsche zaken en openbaar onderwijs voor de volksbibliotheek van onze gemeente het boekdeel - Rosekens eerste communie Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UC 3546 - Steenhuffel, le 12 novembre 1892. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer D’Or, sectieoverste, rue de Cologne nr. 13,Bruxelles. Mijnheer de ingenieur, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 10 dezer nr. 135/5787 betreffende de levering van 400 m³ assen tegen 0,40 fr./m³, 160 fr. in het totaal. Dit bedrag werd gisteren gestort in de kas van het station te Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen, - De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 23 novembre 1892. (Vertaald) Aan het 9de Linieregiment te Kontich, Gevraagd een uittreksel uit het stamboek voor Van der Stappen Adolphe, milicien van de lichting 1889, stamboeknr. 44550 (die wenst te trouwen). De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Steenhuffel den 23 november 1892. Lieve schoonbroeder en borgemeester, Ik heb mijn aanklacht mondelings gedaan bij u maar nu geef ik ze schriftelijk over den loop van het vuil water langs de kasseide voor ons huis om daar die smerige goot weg te nemen die gedurig vuil water geeft gansch den dag door. Gelieft er een einde aan te stellen. Verzoekt Verhaegen van Cappellen die het ten uitvoer kan brengen en zoo gij aan ons verzoek niet wilt voldoen zullen wij verplicht zijn bij hooger mannen te gaan die de wet zullen toepassen. Groet u van harte, M. De Backer PV 372a - Londerzeel 27 november 1892 Beschuldigde: De Baerdemaecker Egide Louis, 44 jaar, schoenmaker, geboren te Merchtem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 30 december 1892 Straf: 200 fr. PV 372b - Londerzeel 27 november 1892 Beschuldigde: Haverals Jean,22 jaar, werkman, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 30 december 1892 Straf: 100 fr. met 2 jaar opschorting ICL – Leuven den 29 november 1892. Mijnheer de burgemeester, Ik zoude geerne den geboortenakt hebben van Joannes Juchtmans, geboren in 1873 in de maand mei, om hem aan te geven voor te loten. Ik geloof toch hij zal te Leuven moeten loten waar ik, zijne moeder, woon, en ook, mijnheer den burgemeester, zoude er geen reclamatie kunnen 209 209


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ingediend worden voor mijne moeder, die zoo oud is en versleten. Wat gaat zij doen indien hij moet soldaat worden. Hij is de been gebroken geweest, en verders slechte oogen. Zoo, ik wel peis indien mijnheer den burgemeester wilt, hij zoude kunnen vrij geraken. Wilt ook terzelfden tijd het afschrift van Franciscus Van Asbroeck schikken, geboren Over de Beek in 1863. Hij is werkman in het fabriek bij de heeren gebroeders Collins. Mijnheer, mij betrouwende op uwe goedheid, bedank ik u op voorhand. Het adres van deze twee kommissen is Guillaume Van der Stappen, Einattestraat. Van Asbroeck woont bij ons. ICL – Louvain le 5 decembre 1892. (Vertaald) Stad Leuven – Nationale Militie – nr. 53781. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Wij bevestigen dat Juchtmans Pierre Jean bij ons werd ingeschreven onder het nr. 129 voor de militieloting van de lichting 1893. Bij bevel, de secretaris, Eugene Marguery UCL – Steenhuffel den 30 november 1892. Bewijs van onvermogen afgegeven aan Van Laethem Pierre Louis, geboren te Steenhuffel 25 augustus 1866, werkman, wonende op de Haan nr. 1 ICL – Londerzeel le 1 decembre 1892. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Volgende vaststellingen gedaan: - Op 23 november, Rouget (roodvonk) bij een varken van De Boeck, molenaar te Steenhuffel. - Op 25 november, Rouget (roodvonk) bij een varken van Moyson in de Plas. - Op 29 november, kool, op een beest van de kinderen Van Assche op het Robbroek. Het dier moest worden geslacht en het vlees is niet geschikt voor consumptie. - Op 1 december, Rouget (roodvonk) bij een varken van Schellemans in de Bontestraat Louis Van Passen, veearts. ICL – Jette St.-Pierre le 5 decembre 1892. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester, Eind 1891 heb ik medische zorgen verstrekt aan de heer Thomas Coppens, echtgenoot van Anne Cathérine Roelants, wonende in de Bontestraat in uw gemeente. Deze man verbleef toen in Relegem bij de heer Verpent. Ik heb toen mijn rekening daarheen gestuurd maar hij heeft mij doen opmerken dat de medische verzorging van de behoeftige Coppens ten laste van de gemeente Steenhuffel viel omdat de nieuwe reglementen aangaande de bijstandwoonst maar in 1892 van kracht geworden zijn. Het was het gemeentebestuur van Relegem dat hem – volgens mij terecht - dat gezegd had. Ik richt mij dus tot u om deze zaak te regelen en mij de 15 fr. kosten te betalen. Aanvaard, etc. Docteur Giele, place communale, Sint-Pieters-jette. GR N° 1116 - Zitting van den 11 december 1892. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het reglement van 24 juni 1887, goedgekeurd door K.B. van 19 december 1887, eene gemeentebelasting daarstellende voor eenen termijn van 5 jaren, die eindigt op 31 december

210 210


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1892, op het plaatsen van tenten en orgels om gedurende de kermissen en openbare feesten danspartijen te houden. Overwegende dat de beweegreden in onze beraadslaging van 24 juni 1887 aangehaald blijven bestaan en dat het hoogst noodzakelijk is de taksen op het plaatsen van tenten en orgels te behouden om de groote misbruiken daarvan te voorkomen. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo daarover geopend, waaruit blijkt dat er tegen het behouden dier taksen eene reclamatie is ingediend geweest door Laurent Van Aken. Overwegende dat het reclaam van gezegden Van Aken niet gegrond is dewijl hij nooit zelf gebruik gemaakt heeft van tenten of orgels, maar ten nadeele van alle herbergiers grond verhuurt aan vreemde personen om op dezelve gedurende de kermissen tenten te komen plaatsen om danspartijen (te houden), en hoe lager deze belastingen gesteld zijn hoe duurder hij zijne gronden kan verhuren. Gezien het certificaat van het collegie van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat al de pleegvormen voor dat onderzoek behoorlijk vervuld zijn. De raad beslist. Van aan de bevoegde overheid de noodige toelating te vragen van de taksen, door het tariefreglement van 24 juni 1887 daargesteld, voor eenen termijn van 8 jaren, die eindigt den 31 december 1900, te mogen blijven behouden. Afschrift van het tegenwoordig besluit zal met het tariefreglement ter goedkeuring aan de bevoegde overheid gezonden worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1259 (er begint een totaal andere nummering) - Zitting van den 12 december 1892. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gezien het medisch attest, opgemaakt op 10 december door de heer De Mesmaecker, dokter in de medicijnen te Merchtem, waaruit blijkt dat Van den Houte Isabelle, landbouwster, ongehuwd, wonend en geboren in Steenhuffel op 11 juni 1848, dochter van Jean françois en Jeanne Catharina Taekels, beiden overleden in Steenhuffel, in die mate geestesziek is dat het nodig is om haar in een instelling op te sluiten. Gezien art. 95 van de gemeentewet, het nr. 3 van art. 7 van de wet van 29 december 1873 en de art. 35 en 61 van het algemeen organiek reglement over het regime der zinnelozen, goedgekeurd bij K.B. van 1 juni 1874. Besluit. Van den Houte Isabelle zal worden opgesloten in de kolonie van Geel. De onderhoudskosten van de zieke worden door de familie betaald. Een afschrift van deze beslissing zal gestuurd worden naar de procureur des konings, de directie van het gesticht te Geel naar de familie van de geesteszieke die voor de overbrenging moet zorgen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel den 21 december 1892. Mijnheer de gouverneur, De genaamde Isabella van den Houte, landbouwster alhier, wiers ouders overleden zijn, zinneloos geworden zijnde, is moeten opgesloten worden in de colonie van Gheel. Dewijl zij een

211 211


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

parceel land bezit ter waarde van ongeveer 1200 frs. is zij ten haren koste (ten late harer familie) in dit gesticht geplaatst. Haar broeder met wien zij woont weigert de kosten te betalen, zeggende dat zij geen geld bezit en dat deze kosten op het gemeenzaam fonds vallen en niet er haren laste. Wij hebben de eer ued te verzoeken, mijnheer de gouverneur, van ons te willen laten weten in dit geval of de gemeente er het verschot van moet doen en haren eigendom doen verkoopen om de onkosten te Gheel te dekken. Aanvaard, etc. Op bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vital vertonghen ICL – Malderen 24 december 1892. Op zondag 11 december werd in Malderen het huwelijk afgekondigd van: Carolus Ludovicus De Boeck, jachtwachter wonende te Steenhuffel, voorheen in Malderen, meerderjarigen zoon en opzichtens het huwelijk minderjarigen zoon van Adrianus Leopoldus De Boeck en van Maria De Jonghe, landbouwers wonende te Malderen, en Maria Catharina Janssens, dagloonster; wonende te Steenhuffel, meerderjarige dochter van Franciscus Janssens, overleden, en van Maria Joanna Van Riet, dagloonster te Steenhuffel. De burgemeester, De Block. ICL – Bruxelles den 27 december 1892. Provinciebestuur van Brabant – nr. 30013/2544. Aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenhuffel. Als gevolg aan uw schrijven van den 21 der loopende maand, nr. 3557, heb ik de eer u te laten weten dat de gemeente der onderstandswoonst en het Gemeen fonds, luidens de onderrichtingen van den heer minister van justitie in dagteekening van 2 augustus 1889, slechts moeten bijdragen tot het onderhoud van eenen in een bijzonder gesticht geplaatsten krankzinnigen, nadat de goederen van de krankzinnige gebruikt en gansch verteerd geweest zijn. De gemeenten waar de krankzinnigen hunnen onderstandswoonst hebben moeten enkel in hun onderhoud voorzien in geval van gebrek of van ontoereikendheid van andere hulpmiddelen. Nu het woord “hulpmiddelen” in algemeen, het begrijpt niet alleen de inkomsten maar ook het kapitaal. Het kapitaal mag ontgonnen en verteerd worden voor het onderhoud van den krankzinnige. Derhalve verzoek ik u de goederen van de genaamde Van den Houte tot geld doen te maken en hetzelve te doen dienen ter betaling van haar onderhoud in de kolonie van Gheel. De bijdrage van het gemeen fonds, van de provincie en van den staat, zal eerst gevraagd mogen worden nadat bedoelde goederen volkomen verteerd zullen geweest zijn. De gouverneur. UCL – Steenhuffel le 28 decembre 1892. (Vertaald) Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Met uw brief 57597/3 stuurde u ons op 20 dezer een verzoekschrift van Alfons Brusselmans. Deze gaat trouwen met een meisje uit mijn gemeente. De beweringen in zijn verzoekschrift zijn bijgevolg gefundeerd. Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen Op 2 november 1892 woonde Brusselmans (afkomstig uit Wemmel?) in Steenhuffel bij Jean Van Zeebroeck

212 212


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1893 **** ICL – Wolverthem le 10 janvier 1893. (Vertaald) Gendarmerie Nationale. Mijnheer de burgemeester. Gevolg gevend aan de brief van de procureur de konings te Brussel, verzoek ik u om uw veldwachter volgende personen te doen verwittigen dat ze zich op 13 januari, voor 9 uur, moeten aanbieden op mijn bureel. 1) Van Riet François Constantin. 2) Van Muylders Charles Louis. 3) Van Muylders Amand. 4) Mertens Pierre Antoine De brigadecommandant. PV 377a - Malderen 12 januari 1893 Beschuldigde: Robberechts Jean Pierre, 32 jaar, knecht, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 5 mei 1893 Straf: 50 fr.boete PV 377b - Malderen 12 januari 1893 Beschuldigde: De Bleser Jean, 27 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 5 mei 1893 Straf: 2 maal 100 fr. ICL – Bruxelles le 13 janvier 1893. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 3113E14. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Met uw brief 3553 van 14 december 1892 stuurde u mij een deliberatie van uw gemeenteraad waarin de toelating werd gevraagd om een taks te mogen heffen op de orgels en op danstenten die op privéterreinen worden opgetrokken. De gouverneur heeft hierover de volgende opmerkingen: “Artikel 11 van het tarief-reglement van 24 juli 1884 (waarvan de gemeenteraad vraagt dat het zou behouden blijven) stelt dat de overtreders zullen bestraft worden met een boete van 10 tot 25 fr. en een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, afzonderlijk of cumulatief. De wet van 29 april 1819 verbiedt de gemeenteraden om gevangenisstraffen op te leggen voor fiscale overtredingen. De boete mag het dubbele van de taks bedragen en dat lijkt mij genoeg. Beter zou art. 11 naar mijn mening vervangen worden door: de overtreders zullen, al naargelang van het geval, bestraft worden met een boete van 1 tot 25 fr. of het dubbele van de verschuldigde taks. In geval van herhaling zal de maximale boete worden gevraagd.” Vraag uw gemeenteraad om art. 11 aldus te wijzigen. De arrondissementscommissaris.

213 213


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 1260 - Zitting van den 18 januari 1893. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting in het gemeentehuis vergaderd om wijzigingen aan te brengen aan het reglement van 24 juli 1887 op het plaatsen van tenten en draaiorgels. De raad Gezien het tarief-reglement voornoemd. Overwegende dat het artikel 11 van dit reglement tegenstrijdig is met den zin der wet van 29 april 1819 en dat bijgevolg het noodzakelijk is er wijzigingen aan toe te brengen. De raad beslist van art. 11 van gezegd reglement te vervangen met eene artikel die luidt als volgt, te weten: Art. 11 – De overtredingen aan dit reglement zullen volgens omstandigheden gestraft worden met eene geldboete van 1 tot 25 franks of met het dubbel van de verschuldigde taksen. Ingeval van hervalling zal het maximum der boete altoos toegepast worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Haren le 28 janvier 1893. (Vertaald) Telegram, aangeboden in Haren om 10u20. Aangekomen in het station van Steenhuffel om 11u34. Burgemeester Steenhuffel – Vanderpaile Jean, echtgenoot van Vanderwit Marie, 37 jaar, zegt te wonen op de Overdebeek en vader te zijn van 4 kinderen. Woont hij in uw gemeente? In dat geval zijn volledige identiteit sturen zodat ik proces verbaal kan maken. De burgemeester van Haren, Vanderelst. UCL – Steenhuffel le 29 januari 1893. (Vertaald) Mijnheer de minister. Ik kom te vernemen dat op 24 dezer de heer Beeckmans, wachter op de ijzeren weg, wonend in Londerzeel, proces verbaal heeft opgemaakt tegen 16 personen uit mijn gemeente omdat ze op een korte afstand van de spoorlijn zouden hebben gelopen. Die dag stonden alle wegen van onze gemeente onder water. Om naar de markt van Londerzeel te gaan om er hun waren aan de man te brengen en levensmiddelen aan te kopen bestond er geen andere mogelijkheid dan even langs de spoorweg te lopen, wat door de gezegde surveillant werd opgemerkt en geverbaliseerd. Ik vraag u, mijnheer de minister, om in overweging te nemen dat deze overtreding bij hoge uitzondering en uit absolute noodzaak werd begaan door 16 arme landbouwers en werkmensen die de opbrengst van hun koopwaar niet kunnen missen. Bijgevolg vraag ik u nederig, mijnheer de minister, om de vernietiging van deze processen verbaal te bevelen. De burgemeester. UCL – Steenhuffel 30 januari 1893. De volgende overstromingen hebben te Steenhuffel geweest. In de Heerbaan aan het huis van Mertens Jan Frans, omtrent 80 meters. Op den Elstweg omtrent 25 meters. In de Lakeman naar Londerzeel omtrent 60 meters.

214 214


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In de Plas steenweg naar Malderen, omtrent 150 meters. Heeft geduurd van maandagavond 23 januari tot dinsdagnamiddag. ICL – Bruxelles le 3 fevrier 1893. Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – nr. 829. Aan den heer burgemeester te Steenhuffel. In antwoord op uwen brief van 29 januari heb ik de eer ue te doen opmerken dat de bediende der ijzeren wegen, belast als opziener of wegenwachter der rechterlijke politie alzoo rechtstreeks afhangen van den heer hoofdopziener dezer politie. Het is aan dezen hoogen beambte of aan den procureur des konings dat zij hunne proces verbalen sturen volgens er eene overtreding of eene misdaad in kwestie is. Deze uitleggingen zullen ue genoegzaam overtuigen dat mijne tusschenkomst onmogelijk is om aan hoegenaamd welk proces verbaal geen gevolg te geven. Aanveerd, etc. De hoofingenieur-dienstbestuurder. ICL – Bruxelles le 9 mars 1893. (Vertaald) Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – nr. 852/2097. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren, In uw brief van 29 januari laatstleden vroeg u om geen gevolg te geven aan de processen verbaal die ten laste van 16 personen uit uw gemeente werden opgemaakt om op de ijzeren weg te lopen. Ik laat u weten dat, rekening houdende met de omstandigheden en de toestand van overmacht waaronder deze inbreuken gepleegd werden, er aan deze processen verbaal geen enkel gevolg zal worden gegeven. In naam van de minister, de bestuurder. UCL – Steenhuffel le 15 mars 1893. (Vertaald) Mijnheer De Winde, Het schepencollege van Steenhuffel heeft de eer om de heer De Winde oprecht te bedanken voor zijn welwillende hulp en steun bij de minister van ijzeren wegen, post en telegraaf, voor het annuleren van de processen verbaal die tegen 16 inwoners van onze gemeente waren opgemaakt. De burgemeester. DIV – Steenhuffel 7 februari 1893 Vreeselijk ongeluk te Steenhuffel. Dinsdag morgend, rond 8 ure, is hier een smartelijk ongeluk voorgevallen. Een meisje van 9 jaar oud, ging eten dragen naar haren oom, die op de plaats de Lekkestraat bij het dorp bezig was met hout te kappen. Zij moest eenen boom voorbij gaan, die gereed stond om te vallen. De houtkappers verwittigden haar, doch zij ging door. Haar blok bleef ongelukkiglijk in den modder steken, een hevig gekraak deed zich hooren en de boom viel. Het arm kind werd verpletterd. De dood was oogenblikkelijk. (Denderbode, Aalst, zondag 12 februari 1893.) Van Geel Maria Leonia Francisca, geboren te Steenhuffel op 18 oktober 1883, dochtertjevan Jan Baptist en Van Zeebroeck Maria Ludovica Petronella, overleden in Steenhuffel op 7 februari 1893 ICL – Ixelles le 10 fevrier 1893 (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Dokter Lebrun en ikzelf komen morgen, zaterdag, tegen 3 uur, naar Steenhuffel om een autopsie uit te voeren op Leonie Van Geel. Wij vragen u om alles hiervoor gereed te maken op een geschikte plaats, zo dicht mogelijk bij het station.

215 215


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij zullen in Steenhuffel van de trein stappen, maar mocht het beter zijn om in den Boschkant af te stappen, laat het ons dan per telegram weten. Aanvaard, etc. Dokter Durselen, wetsdokter, 62 rue de longue vie, Ixelles. DIV - Denderbode, Aalst, zondag 12 februari 1893. Vreeselijk ongeluk te Steenhuffel. Dinsdag morgend, rond 8 ure, is hier een smartelijk ongeluk voorgevallen. Een meisje van 9 jaar oud, ging eten dragen naar haren oom, die op de plaats de Lekkestraat bij het dorp bezig was met hout te kappen. Zij moest eenen boom voorbij gaan, die gereed stond om te vallen. De houtkappers verwittigden haar, doch zij ging door. Haar blok bleef ongelukkiglijk in den modder steken, een hevig gekraak deed zich hooren en de boom viel. Het arm kind werd verpletterd. De dood was oogenblikkelijk. ICL – Wolverthem den 16 februari 1893. Vredegerecht van Wolverthem. Mijnheer de burgemeester, Ik heb de eer u te laten geworden om aan de belanghebbende te willen doen geworden de vier hierbij gevoegde dagvaardingen. Indien gij menschen kent die het doodgeslagen kind hebben zien dooden, wilt zoo goed zijn deze op zelven dag in ’t gemeentehuis te doen komen om aanhoord te worden. Zij zullen hunne daguur betaald worden. Aanvaardt, mijnheer de burgemeester, de verzekering mijner hoogste achting. Voor de vrederechter, Vandenwynckele PV 382d - Steenhuffel 24 februari 1893 Beschuldigde: Van Opstal Joseph, 22 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vernietiging van een afsluiting Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 8 augustus 1893 Straf: 1 dag PV 382e - Steenhuffel 24 februari 1893 Beschuldigde: De Ridder Joseph, 18 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vernietiging van een afsluiting Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 8 augustus 1893 Straf: 1 dag PV 382f - Steenhuffel 24 februari 1893 Beschuldigde: Ermens Henri, 18 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vernietiging van een afsluiting Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 8 augustus 1893 Straf: 1 dag, veranderd in een geldboete van 5 franks of 1 dag. GR N° 1261-1262-1263 - Zitting van den 4 maart 1893. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting in het gemeentehuis vergaderd om I. Verdeeling der hoofdelijke belasting of onkostboek voor 1892.

216 216


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1893, behoorlijk door de bestendige deputatie goedgekeurd, waarin dezen taks bepaald is op fr. 1700,00. De raad heeft goed gevonden de verdeeling van dezen taks goed te keuren zoo en gelijk dezelve verdeeling gedaan is in kohier dat hij er van opgemaakt heeft in deze zitting en volgens dewelke hij beloopt op de som van fr. 1722,60. II. Inrichting van eene jaarmarkt. De raad. Gezien de vraag gedaan door een groot getal pachters en landbouwers dezer gemeente die het verlangen uitdrukken dat er gedurende de Sinxen kermis volkspelen zouden gegeven worden en dat er eene jaarmarkt zou gehouden zijn op dinsdag van Sinxen. Gezien de belofte gedaan aan de raadsheer Van Assche door de heeren Moortgat en De Mesmaecker, beide brouwers alhier, van beide jaarlijks ieder in die kosten 25 fr. bij te dragen. Overwegende dat inrichting eener jaarmarkt, die bijna in alle gemeenten bestaat, niets dan voordeelig kan zijn aan landbouw en nijverheid. De raad beslist. Van op dinsdag van Sinxen eene jaarmarkt in te richten. Het collegie van burgemeester en schepenen is gelast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit. III. Wijziging aan de gemeentebegrooting van 1893 – Jaarmarkt en volksspelen. Gezien de begrooting van 1893, waarop onder het art. 5 § 18 eene som van 500 franken gebracht is om voor onvoorziene uitgaven te dienen. Overwegende dat ter gelegenheid van de kermis van Sinksen eene jaarmarkt en openbare volksspelen zullen gegeven worden en dat er op gemelde begrooting onder art. 1 § 12 niets voorzien is voor het vieren van openbare feesten. De raad beslist van aan de bestendige deputatie de toelating te vragen om van de som van 500 fr. onder art. 5 § 18 degene van 275 fr. te mogen afnemen en die te brengen onder art. 1 § 12 der begrooting en te gebruiken voor de kosten te dekken van het vieren van openbare feesten. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1264 - Zitting van het schepencollegie van den 4 maart 1893. Tegenwoordig Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen. Militiecertificaten. Het collegie van burgemeester en schepenen, behoorlijk bijeengeroepen in het gemeentehuis om te beslissen over de vragen van vrijstellingen in zaken van militie. Gezien de lijst der vragen die gedaan zijn door de ouders der lotelingen van 1890 tot 1893 op den staat van het fortuin en als broeders onder dienst. Gezien de militiewet van 3 juni 1870 gewijzigd door degene van 18 september 1873. Gezien dat er 8 vragen op den staat van het fortuin zijn (voor 1 loteling van 1890, 5 van 1891, 1 van 1892 en 1 van 1893). Gezien de staat van inlichtingen aan hunne vraag gevoegd, waaruit blijkt dat zij gegrond zijn en tot eene vrijstelling recht hebben en bijgevolg zijn afgeleverd, te weten aan: 1. Vranckaert Frans Guilielmus, van de lichting 1890 als steun zijner ouders, 2. Van de Voorde Pieter, van 1891, als steun zijner ouders, 3. Brusselmans Pierre, van 1891, als steun zijner ouders, 4. Verbesselt Pierre Jean, van 1891, als steun zijner ouders, 5. Van Muylders Jean Baptiste, van 1891, als steun zijner moeder weduwe, 6. Cleymans Jan Frans, van 1892, als steun van zijnen vader weduwnaar, 7. Sterck Jan Frans, van 1891, gedispenseerd onderwijzer,

217 217


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

8. De Ridder Joseph, van 1893, als steun zijner moeder weduwe. Er zijn daarenboven 5 certificaten afgeleverd die van rechtswege tot eene vrijstelling recht hebben als broeder onder dienst, te weten: 9. Vermeren Jan, van 1890, 10. Parijs Frans, van 1891, 11. Schellemans Louis Alphonse, van 1891, 12. Laenens Louis, van 1892, 13. Kiekens Egide, van 1893. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 374a - Steenhuffel 12 maart 1893 Beschuldigde: Van Opstal Frans, 23 jaar, kiekenkoopman, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: sluiten der herbergen Veroordeeld door de politierechtbank van Puurs op 14 april 1893 Straf: 10 fr. of 2 dagen, voorwaardelijk voor 2 jaar PV 374b - Steenhuffel 12 maart 1893 Beschuldigde: Van Opstal Joseph, 21 jaar, kiekenkoopman, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: sluiten der herbergen Veroordeeld door de politierechtbank van Puurs op 14 april 1893 Straf: 5 fr. of 1dag, voorwaardelijk voor 2 jaar PV 375b - Wolvertem 12 maart 1893 Beschuldigde: De Baerdemaecker Egide Louis, 44 jaar, schoenmaker, geboren te Merchtem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 1 mei 1893 Straf: vrijgesproken PV 376 - Wolvertem 12 maart 1893 Beschuldigde: Van der Plas Jean, 36 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 1 mei 1893 Straf: vrijgesproken GR N° 1265 - Zitting van 19 maart 1893. (Vertaald) Tegenwoordig Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, leden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het ontslag dat op 15 maart jongstleden werd aangeboden door hulponderwijzer François Hens. De raad besluit. 1) Om dit ontslag aan te nemen. 2) Dat hij tot 15 april eerstkomend in dienst zal blijven. 3) De plaats van hulponderwijzer in de gemeentelijke lagere school van Steenhuffel vacant te verklaren vanaf 29 maart 1893. De wedde van de nieuwe titularis zal 1000 fr. bedragen.

218 218


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 375 - Steenhuffel 26 maart 1893 Beschuldigde: De Bleser Guillaume Denis, x jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 1 juni 1893 Straf: 50 fr. met 3 jaar uitstel GR N° 1266 - Zitting van 29 maart 1893. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om over te gaan tot Benoeming van een hulponderwijzer. De voorzitter verklaart, overeenkomstig art. 71 van de gemeentewet, de zitting geheim. De raad. Gezien het ontslag, gegeven door de heer Hens, ondermeester in de gemeenteschool, dat door de gemeenteraad aanvaard werd. Gezien de aanvragen ingediend door de heren: - De Nil Joseph Alphonse, uit Rossem, - Van den Brande Alphonse, uit Lovendegem, - Peeters Victor, uit Sint-Amands. Gezien de stukken die aantonen dat deze kandidaten met vrucht de lessen aan een door de staat aangenomen normaalschool gevolgd hebben. Gezien art. 7 en 8 van de organieke schoolwet van 20 september 1884 en de omzendbrief over de uitvoering van deze wet. Gezien art. 66 en 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Na de papieren van de kandidaten grondig onderzocht te hebben gaat de raad over tot een geheime stemming waaruit volgt dat de heer Van den Brande Alphonse uit Lovendegem 6 stemmen en de heer De Nil uit Rossem 1 stem bekomen heeft. De heer Van den Brande Alphonse uit Lovendegem, geboren te Merchtem op 14 januari 1873, die de meerderheid van stemmen behaald heeft, wordt bijgevolg door de raad tot hulponderwijzer in de gemeenteschool van Steenhuffel benoemd, met een vaste wedde van 1000 fr., in vervanging van de heer François Hens, die ontslag heeft genomen. De geheime stemming heeft 20 minuten gestuurd. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Malines le 8 avril 1893. (Vertaald) Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – Bureel van de heer Henrion, sectiechef – ref. 1808. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik verzoek u om zonder uitstel de assen die gedeponeerd werden langsheen de toegangsweg tot de halte van Steenhuffel te verwijderen. De afsluiting in oude biels waartegen ze liggen dreigt het te begeven onder het gewicht. Aanvaard, etc. Henrion, sectiechef.

219 219


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel le 10 avril 1893. (Vertaald) Mijnheer Henrion, Gevolg gevend aan uw brief 1808 van 8 dezer laten wij u weten dat wij de assen zullen verwijderen. Het zou ons echter zeer goed uitkomen om daarmee nog een achttal dagen te kunnen wachten omdat de boeren, die met het transport belast zijn, dan een beetje meer tijd hebben ICL – Malines le 12 avril 1893. (Vertaald) Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – Bureel van de heer Henrion, sectiechef – ref. 1808/2. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. In antwoord op uw brief van 10 dezer laat ik u weten dat de termijn die u vraagt voor het wegnemen der assen toegestaan wordt. U moet echter onmiddellijk de afsluiting vrijmaken want deze dreigt te begeven onder het gewicht dat ze moet weerstaan. Henrion, sectiechef. ICL – Puers 10 april 1893. Verzoek aan den heer burgemeester van Steenhuffel mij met weerkeerende bode te doen geworden een bulletijn van inlichtingen voor elk der twee betichten Van Opstal Franciscus en Van Opstal Joseph, beide kiekenpoeliers te Steenhuffel. De ambtenaar van het openbaar ministerie bij de rechtbank van politie te Puers, Vervelen. PV 381g - Steenhuffel 14 april 1893 Beschuldigde: De Bleser Pierre, 24 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 juli 1893 Straf: 3 dagen + 11 fr. of 3 dagen GR N° 1267-1268-1269 - Zitting van den 16 april 1893. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen, in zijne gewone zitting in het gemeentehuis vergaders, om I. Een beraadslaging van ‘t bureel van weldadigheid (afleggen kapitalen) goed te keuren. De raad. Gezien de beraadslaging van het bureel van weldadigheid van 28 maart 1893 waarmede dit gesticht de toelating vraagt van verscheide renten te mogen ontvangen waarvan de aflegging gevraagd is, en het beloop er van vast te leggen op renten van den staat. Aangezien deze aflegging niets anders dan voordeelig kan zijn voor het bureel van weldadigheid. Is de raad van gevoelen deze beraadslaging zonder aanmerkingen goed te keuren. II. Kredieten te stemmen voor de voorzienings- en onderstandskas ten gunste van de slachtoffers der ongevallen van de arbeid. De raad. Gezien de omzendbrief van 28 januari 1892, opgenomen in het bestuurlijk memoriaal onder het nr. 18, herinnerd door degene van 6 april 1893, bestuurlijk memoriaal nr. 73, met dewelke mijnheer de gouverneur de aandacht der gemeentebesturen vestigt op de voorzienings- en

220 220


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

onderstandskas ten gunste van de slachtoffers der werkongevallen, ingericht door de wet van 21 juli 1890, en de gemeenteraden aanzet om kredieten te stemmen ten behoeve dezer kas die uitstekende diensten aan de arbeidende klas bewijst. Overwegende dat onze gemeente geene inkomsten heeft, dat de schatplichtigen allen kleine landbouwers zijn die door de landbouwcrisis zooveel te lijden hebben als de arbeidende en behoeftige klassen, en om in al de noodwendigheden der gemeente te konnen voorzien nog moeten aangeslagen zijn om groote gemeentebelastingen te betalen, welke belastingen zouden moeten konnen verminderd worden aangezien het grootste getal der schatplichtigen niet meer kunnen betalen en door het stemmen van nieuwe credieten zouden zij nog verhoogen. De raad beslist dat, om voor aangehaalde reden, het onmogelijk is van eene toelaag te stemmen ten voordeele der genoemde kas. III. Onderwijs van lichaamsoefeningen in de lagere scholen. Gezien de omzendbrief van 15 september 1892, bestuurlijk memoriaal nr. 227, waarmede mijnheer de gouverneur onderrichtingen mededeelt betreffende inrichtingen van het onderwijs van lichaamsoefeningen in de lagere scholen en de toestellen aan te koopen welke zijn aanbevolen. Wij erkennen dat de lichaamsoefeningen bijzonder nuttig zijn, vooral voor de kinderen der stadsscholen. In de landelijke gemeenten zijn deze zoo noodzakelijk niet daar de kinderen zich vrij voor en na de schooluren kunnen oefenen in de tuinen en opene velden. Doch wij stemmen er in toe de noodige voorwerpen, naarmate de kinderen gevorderd zijn in die oefeningen, aan te schaffen. De raad besluit. 1) In de gemeenteschool het onderwijs van lichaamsoefeningen in te richten. 2) De hoofdonderwijzer te machtigen, naarmate de kinderen in die oefeningen gevorderd zijn, de noodige voorwerpen aan te koopen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel den 19 april 1893. Vriendelijk verzoek aan mijnheer de burgemeester van Humbeek van mij bij keerende bode te willen laten geworden een uittreksel uit den akt van geboorte van Maria Catharina Goeyseels, geboren te Humbeek den 4 juli 1816. Dit stuk moet dienen voor het opstellen van haren akt van overlijden. Maria Catharina Goetseels, geboren te Humbeek den 4 juli 1816, dochter van Pieter Goetseels en van zijne echtgenote Catharina De Prins. UCL – Steenhuffel le 26 avril 1893. (Vertaald) Aan de commandant van het depot van het 11de Linieregiment te Lierre. Gevraagd, uittreksel uit het stamboek voor De Pot Benoit Antoine, milicien van de lichting 1887, stamboeknummer 45447, die wenst te trouwen. De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Buggenhout den 5 mei 1893 (ca) Mijnheer en vriend Verhaegen, gemeentesecretaris. Ik bid ue de goedheid te willen hebben aan mijn vriend, den drager dezer brief, J.A. Van Nieuwenhove genaamd, van Buggenhout, uwe beste inlichtingen te willen geven over de volgende zaak. De genaamde Rosalie Heyvaert van Steenhuffel is volgens zij verklaart in haar vaders huis weggezonden den 16 april en bij bovengemelde persoon ingenomen.

221 221


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Den 30 april is zij bij vermeld persoon in het kraam gekomen. Van Nieuwenhoven heeft de vroedvrouw betaald voor hare behandeling gedurende den kraamstaat en verlangt van hare ouders of, ingeval van onvermogen van de gemeente, voor zijne moeite en onkosten betaald te worden. Daar vermelde persoon zich zonder werk en zonder middelen van bestaan bevindt, gelief zoo goed te zijn voor hem te zorgen. Aanvaard de eerbiedige groetenissen van uwen verkleefden vriend. Louis De Coster. ICL – Cappelle au Bois le 5 mai 1893. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Uw gemeente heeft volgende subsidies gekregen: - 206 fr. van de provincie, - 246 fr. va,n de staat, De werken moeten ofwel openbaar aanbesteed worden of in regie worden uitgevoerd tegen uiterlijk 1 oktober. In de weg van grote communicatie LXXXI moet een oppervlakte van 41 op 3 meter vernieuwd worden met porfierkasseien van staal 5 en borduren van staal 4. De hiervoor geraamde onkosten bedragen 824 fr. Gelieve mij te verwittigen als de materialen ter plaatse aangekomen zijn zodat ik ze kan controleren. De commissaris der wegen van het 3de district, Verhaegen. In de rand: - Aanaardingswerken: 13,50 - Aankoop kasseien: 719,80 - Aankoop borduren: 94,00 - Vervoer: 168,10 - Vervoer ter plaatse: 32,00 - Werk: 58,64 Samen: 1086;04 fr. PV 381h - Steenhuffel 9 mei 1893 Beschuldigde: De Bleser Guillaume, 30 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 juli 1893 Straf: 2 dagen + 5 fr. of 1 dag PV 382a - Steenhuffel 9 mei 1893 Beschuldigde: Van Opstal Jean Baptiste, 26 jaar, handelaar, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: hondenkarren niet voorzien van versteviging. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 8 augustus 1893 Straf: 1 fr. of 1 dag ICL – Sint-Niklaas den 13 mei 1893. Mijnheer de burgemeester, Ik kom u te vragen of ik mijne gewone plaats zoude kunnen hebben met eenen kleinen paardekensmolen. Heb de goedheid mij te laten weten wanneer het kermis is. Vriendelijk gegroet, August Cleymans, Knaptantstraat 57, Sint-Niklaas.

222 222


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 381f - Wolvertem 14 mei 1893 Beschuldigde: Teirlinck Vital, 71 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 25 juli 1893 Straf: 1 dag PV 379 - Mechelen 15 mei 1893 (ca) Beschuldigde: Coppens Pierre Jean, 33 jaar, boerenknecht, geboren te Steenhuffel, wonend te Hombeek Misdrijf: vrijwillige slagen en kwetsuren en ‘hebbende eene ziekte veroorzaakt’ Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 13 oktober 1893 Straf: 3 maanden en 50 fr.of 15 dagen GR N° 1270-1271-1272 - Zitting van den 17 mei 1893. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Ranst, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om I. De rekening goed te keuren van het bureel van weldadigheid over het dienstjaar 1892. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de gemelde rekening met al de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 6481,33 - Uitgaven: fr. 6570,85 - Tekort: fr. 46,59 II. Subsidieaanvraag voor saneringswerken. (Vertaald) De raad. Gezien de plannen en het bestek voor het maken van een riool op de gracht langs weg nr. I over een lengte van 37,50 m. Overwegend dat deze werken zeer belangrijk zijn. Gezien het lastenboek. Besluit. Art. 1 – De middelen van alle aard die de gemeente in 1893 aan sanerings- en kasseiwerken zal besteden vertegenwoordigen een bedrag van 318,84 fr. en bestaan uit een speciale toewijzing van 318,84 fr. op de begroting van 1893. Dit geld zal, samen met de subsidie van staat (318,83 fr.) en provincie (244,24 fr.), gebruikt worden voor het hierboven omschreven werk, dat volgens de kostenraming 956,50 fr. zal kosten. Art. 2 – Afschrift van dit besluit zal door tussenkomst van de commissaris der wegen en de provinciale inspecteur de buurtwegen, in drievoud aan het provinciebestuur bezorgd worden. III. de gemeenterekeningen over 1892 vast te stellen en goed te keuren. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen noodig zijn. De raad keurt deze rekeningen goed en stelt dezelve vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De buitengewone ontvangsten: fr. -

223 223


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De buitengewone uitgaven: fr. - De gewone ontvangsten: fr. 13627,11 - De gewone uitgaven: fr. 10759,72 - Het overschot: fr. 2867,39 De rekening der wegen: - De buitengewone ontvangsten op fr. 911,53 - De buitengewone uitgaven op fr. 894,05 - De gewone ontvangsten op fr. 2355,76 - De gewone uitgaven op fr. 2353,80 - En het overschot op fr. 19,44 De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 318,85 - De uitgaven op fr. 352,00 - En het tekort op fr. 33,85 De rekening der scholen: - De ontvangsten op fr. 5018,00 - De uitgaven op fr. 4791,75 - En het overschot op fr. 46,25 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 378 - Mechelen 23 mei 1893 Beschuldigde: Van Nuffel François Adolphe, 24 jaar, metsersgast, geboren te Steenhuffel, wonend te Mechelen Misdrijf: smaad en vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 16 september 1893 Straf: 1) 8 dagen en 26 fr. of 8 dage, - 2) 3 maanden en 50 fr. of 15 dagen ICL – Malines le 26 mai 1893. (Vertaald) Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – Bureel van de heer Henrion, sectiechef – ref. 2408. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Eén van uw inwoners, Van Aken François, werd op 28 maart 1893 door de politierechtbank te Wolvertem veroordeeld tot een boete van 21,16 fr. omdat hij illegaal op de ijzeren weg had gelopen. Op 31 maart vroeg hij kwijtschelding van deze boete en van de proceskosten. Alvorens mij over deze vraag uit te spreken vraag ik u, mijnheer de burgemeester, om me enige inlichtingen over de antecedenten van deze persoon en over zijn middelen te geven. Aanvaard, etc. ICL – Malines le 10 juin 1893. (Vertaald) Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – Bureel van de heer Henrion, sectiechef – ref. 2408. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gelieve mij de inlichtingen te geven over Van Aken François die ik vroeg in mijn brief 2408 van 26 mei. De sectiechef, Henrion. UCL – Steenhuffel 15 juni 1893. Van Aken François is van goed gedrag en zeden. Evenals zijn ouders behoort hij tot de werkende klas. Hij heeft alleen maar de opbrengst van zijn werk die 0,81 fr. bedraagt. Wij vragen u om een gunstig advies te geven.

224 224


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester. UCL – Steenhuffel 31 mai 1893. (Vertaald) Aan de commandant van het depot van het 9de Linieregiment te Kontich. Gevraagd, uittreksel uit het stamboek van Cleymans Pierre Jean, milicien van de lichting 1889, die wenst te trouwen. De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Louvain le 2 juin 1893. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Van Mulders Marie uit Steenhuffel, die is aangetast door ioxalgie, moet enige tijd in het hospitaal blijven. De dagkosten zijn 1,42 fr. Voor de professor, zijn assistent. ICL – Cappellen-op-den-Bosch den 2 juni 1893. Medegedeeld, de hierbij gevoegde klacht, aan de heeren burgemeester en schepenen te Steenhuffel, met verzoek van ter plaatse na te zien: 1) Of er geene gegronde redenen bestaan om den oven op eene grooteren afstand dan 4 meters van den weg te doen plaatsen. 2) De voorschriften van het §3 van mijn advies van 24 mei jongstleden ten strengste de doen uitvoeren. 3) Aan de aanklager Kiekens in alle geval voldoening te willen geven ten einde op geene andere reklamen te moeten antwoorden. 4) Mij bij het terugzenden der klacht te laten weten welke maatregelen gij zult genomen en doen nemen hebben. De commissaris der wegen, Verhaegen. ICL – Steenhuffel den 6 juni 1893. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. De ondergeteekende Jaak Kiekens, landbouwer te Steenhuffel, verklaart kennis genomen te hebben van de vraag van Jan Baptst De Pauw, strekkende om op 4 meters afstand van den steenweg Heerbaan, eenen steenoven te mogen oprichten. Ik verklaar tegen gemelde oprichting geene de minste aanmerkingen of reclamen in te dienen te hebben. J. Kiekens. ICL – Bruxelles le 5 juin 1893. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Volgende personen moeten zich op 20 dezer om 10u30 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne 20, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 2) Kiekens Jean Joseph, nr. 73 van de loting. 3) Van Hoeymissen Frans Aloïs, nr. 4 van de loting De gouverneur, August Vergote PV 382b - Malderen 6 juni 1893 Beschuldigde: Juchtmans Pierre Jean, 20 jaar, knecht, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vernietiging van een afsluiting Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 8 augustus 1893 Straf: 15 fr. of 3 dagen

225 225


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 382c - Steenhuffel 6 juni 1893 Beschuldigde: Van Opstal François, 24 jaar, handelaar, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vernietiging van een afsluiting Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 8 augustus 1893 Straf: 10 fr. of 2 dagen ICL – Bruxelles le 12 juin 1893. (Vertaald) 9de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten het livret van milicien Van de Venster Pierre Jean, die in uw gemeente met verlof is. De kapitein, Devries. UCL – Steenhuffel 21 juni 1893. Nationale militie – Model nr. 32 – getuigschrift voor eenen man die verklaard heeft in het leger te willen dienen als vrijwilliger met premie Naam; Petrus Robberechts Geboren te Steenhuffel op 14 juni 1873. Beroep: dienstbode. Zoon van Petrus Franciscus en Maria Theresia Booghmans. Lijfsgestalte: 1,66 m. Aangezicht: eirond. Voorhoofd: hoog Oogen: bruin. Neus; dik. Mond: gewoon. Kin: rond. Haar en wenkbrauwen: blond. Bijzondere merkteekens: geen. Op bevel, de secretaris, Jean Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen. PV 388 - Buggenhout 26 juni 1893 Beschuldigde: De Ridder Pierre, 54 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: hout gehakt in een bos Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op 5 september 1893 Straf: 3 fr. ICL – Schaerbeek den 29 juny 1893. Mijnheer de geheimschrijver. Sedert 3 maanden ben ik woonachtig in Schaerbeek bij Brussel, bij mijnheer Tondeur als dienstmeid. Ik heb al geschreven naar Tisselt waar ik laatst gewoond heb om mijn verandering van woonst te hebben. Terwijl ik geen antwoord gehad heb en dat ik hier in Schaerbeek al 4 keeren bij den kommissaris geroepen ben, verzoek ik u vriendelijk de noodige zaken te doen om mij uit deze moeilijkheden te trekken. Tellende op uwe goedheid heb ik de eer u op voorhand te danken en blijf uwe dienares, Moens Marie Leonie, rue gaucheret 47, Schaerbeek. Geschrapt voor Tisselt op 19 november 1890. GR N° 1273 - Zitting van 1 juli 1893.

226 226


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om te spreken over: Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 3 van de wet van 20 september 1884. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om, op kosten van de gemeente, het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1893-94. Gezien de stukken die tot staving van deze aanvragen moeten dienen. Gezien het verslag waarmee het bureel van weldadigheid laat weten dat het, in uitvoering van art. 10 van het geciteerde K.B., een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben en die de gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, en de aangenomen meisjesschool, bestuurd door dame Heymans, zullen bijwonen. Besluit. Art. 1 Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1893-1894 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 320, te weten 163 jongens in de gemeentelijke jongensschool en 157 meisjes in de aangenomen meisjesschool. Art. 2 - De vergoeding die voor dit onderwijs wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal in dubbel naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 380 - Steenhuffel 15 juli 1893 (ca) Beschuldigde: Van den Eede Pierre Jean, 68 jaar, werkman, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: bosmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op 24 september 1893 Straf: 6 fr. ICL – Steenhuffel den 15 juli 1893. Ik ondergeteekende François Van der Plas, horlogiemaker gehuisvest te Malderen, Mattenstraat, verklaar dat Petrus De Boeck, jachtwachter te Steenhuffel, op 3 december 1892 bij mij een koperen zakhorlogie te repareren gebracht heeft, zeggende dat deze hem ten dien einde door mr. Benoit Slachmuylders, te Antwerpen gehuisvest (Zerkstraat 51), behandigd geweest was. François Van der Plas ICL – Wolverthem den 20 juli 1893. Parket- Politierechtbank. Mijnheer de burgemeester. De rechtbank van enkele policie van mijn kanton, heeft na verzending der raadskamer van Brussel, verscheidene personen uwer gemeente te oordeelen gehad hoofdens verbrijzelen en vernielen van deuren, hagen of andere afsluitingen, ten nadeele van particulieren van Steenhuffel. Het schijnt dat deze zaken zich dikwijls in uwe gemeente hebben voorgedaan en dat er verscheidene persoonen verdacht zijn geweest. Ik verzoek u gevolgentlijk mij voor aanstaanden dinsdag 25 juli alle noodige inlichtingen nopens deze feiten te willen geven en namentlijk de namen dergenen welke door het openbaar rumoer zijn beschuldigd geweest. De beambte van ’t openbaar ministerie, Van Cauwelaert. UCL – Steenhuffel le 2 août 1893.

227 227


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Aan het regiment Carabiniers te Mechelen. Gevraagd een uittreksel uit het stamboek voor: Wouters Pierre Jean, lichting 1888, nummer 106 van de loting, stamboeknr. 41814 (Om aan de gouverneur een aanvraag in te dienen om te mogen trouwen) De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Merchtem den 3 augustus 1893. Mijnheer de burgemeester. Ik zal woensdag aanstaande ten 1u30 te Steenhuffel zijn, ten huize van Mie Visels (herberg). Gelief iemand tot daar te zenden met den atlas der buurtwegen. Het is voor het afmeten der wegen waarover de veldwachter mij heeft geschreven. Groetenis. De pikeur, De Smedt. ICL – Londerzeel den 4 augustus 1893. Overgezonden aan mijnheer de burgemeester van Steenhuffel, het hierbij gevoegde bevel van opsluiting, met de opmerking dat de belanghebber daar woont bij Van Opstal in de “Drij Koningen” en met ’t beleefd verzoek hem hetzelve te willen doen behandigen. De secretaris, Louis Van Doorslaer De burgemeester, Petrus Van Assche ICL – Londerzeel 5 augusti 1893. Gemeentebestuur van Londerzeel – ref. 674. Aan het schepenkollegie van Steenhuffel. Mijnheeren. Niettegenstaande het verbod welk hem hierover verscheidene malen gedaan is, houdt de genoemde Van Craenenbroeck van uwe gemeente niet op met bedelen in onze gemeente, en heeft hierbij de kwade gewoonte zich bijna gedurig in staat van dronkenschap te bevinden. Om deze voorvallen in het vervolg te beletten, rekenen wij het niet ongepast, mijnheeren, u hiervan te onderrichten, vooraleer dezelve voor misdrijf aan bedelarij van hier te doen wegleiden en te doen straffen. Aanvaardt, mijnheeren, de verzekering onzer achting. Op bevel, de secretaris, Louis Van Doorslaer De burgemeester, Petrus Van Assche. GR N° 1274-1275 - Zitting van den 9 augustus 1893. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om I. Heffing van opcentiemen op de grond en personele belastingen en het patentrecht. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 5 juli 1893 waardoor de heer de gouverneur de gemeenteraden, wien de zaak aangaat, verzoekt het getal opcentiemen te bepalen op de hoofdsom der grondbelasting, van de personele belasting en van het patentrecht, waarvan het heffen toegelaten moet worden om de algemeene uitgaven der gemeente te bestrijden. De raad. Gezien art. 76 der gemeentewet. Besluit. Art. 1 – De nieuwe opcentiemen ten behoeve der gemeente te heffen voor het dienstjaar 1894 tot 1901, worden bepaald als volgt: - 32 centiemen op de grondbelasting (maakt met de 7 bepaald door de wet van 21 juli 1821 samen 39),

228 228


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

-

32 centiemen op de personele belasting (maakt met de 7 bepaald door de wet van 21 juli 1821 samen 39), - 32 centiemen op het patentrecht (maakt met de 7 bepaald door de wet van 21 juli 1821 samen 39). Art. 2 – De opbrengst dezer belasting zal bestemd worden aan de algemeene uitgaven der gemeente. Art. 3 – Afschrift, etc. II. Heffing van bijzondere opcentiemen voor de wegen in 1894. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 27 juli 1893 waardoor de heer gouverneur de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen opcentiemen, overeenkomstig met het art. 14 der wet van 10 april 1841 en art. 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering van buurtwegen gedurende het jaar 1894 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van den provincialen conducteur-wegcommissaris van het 3de district, in datum van den 15 juli, waaruit blijkt dat de bijzondere centiemen en de uitkeering van allen aard op den onderhoud en verbetering der buurtwegen toe te passen, voor 1894 eene som moet beloopen van fr. 1930. Aangezien de uitkeeringen, overeenkomstig met de nr. 1, 2 en 3 van bovengemeld art. 14 te eisschen, omtrent eene som van fr. 952,23 zullen opbrengen. En een bijzondere allocatie van fr. 200 op te begroting voor 1894 te brengen. Besluit. Art. 1 – De bijzondere opcentiemen, te heffen overeenkomstig met het art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart 1866, worden voor 1894 vastgesteld op 8 % verbeeldende eene som van fr. 777,77. Art. 2 – Eene later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien, door middel van uitkeeringen, te leveren gelijk het voorzegd is in de nr. 1, 2 en 3 van het art. 14 der wet van 10 april 1841. Art. 3 – Een afschrift van de tegenwoordige beraadslaging zal, door de tusschenkomst van den heer provincialen conducteur-wegcommissaris aan het provinciaal bestuur toegezonden worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7323,25 o Personele belasting: fr. 1907,35 o Patenten: fr. 491,63 Totaal: fr. 9722,23 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 777,77 ▪ In natura (dagloon): 952,23 ▪ Samen: fr. 1930,00 II. Te onderzoeken of het noodzakelijk zou zijn veranderingen te brengen aan het getal opcentiemen verleden jaar gestemd. Gezien het K.B. van 8 december 1888 waarmede de gemeente gemachtigd is van tot 1894 39 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen en het patentrecht. Gezien de financiëlen toestand der gemeente dewelke voordeelig is voor het jaar 1893. Gezien het voorloopig project van begrooting voor het jaar 1893 waaruit blijkt dat al de kosten der gemeente zonder eenige verhooging van gemeentebelasting in 1890 gemakkelijk zullen kunnen gedekt worden. De raad beslist van voor 1893 geene verandering te brengen aan het getal opcentiemen gestemd in 1888. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

229 229


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 381 - Wolvertem 18 augustus 1893 Beschuldigde: De Vlieger Charles Louis, 46 jaar, timmerman, geboren te Buggenhout, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf en verzet Veroordeeld door x op 13 november 1893 Straf: 1) 8 dagen + 100 fr. - 2) 16 dagen ICL – Vilvorde le 21 août 1893. (Vertaald) Lager onderwijs – Hoofdinspectie van Brussel – Schoolkanton Vilvoorde. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Gevolg gevend aan de ministeriële omzendbrief van 9 december 1891 stuur ik u het rapport over uw gemeenteschool die ik onlangs heb bezocht. - Schoolbevolking: - Ingeschreven; 155 leerlingen - Aanwezig: 118 leerlingen - Discipline: bestaat in beide klassen. - Orde en netheid: zeer bevredigend. - Vooruitgang der leerlingen: zeer bevredigend. - Lokaal en meubelen: in zeer goede staat. De kantonale inspecteur. ICL – Steenhuffel 24 août 1893. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. De dorpskinderen blijven zich maar verzamelen aan de hekpoorten van mijn Campagne, ze klimmen op de pilaren, beschadigen de verf en gesticuleren en roepen naar ons. Gisteren nog heeft dat de hele namiddag geduurd. Ik heb u hiervoor al eens mijn hovenier Van Steen gestuurd, maar dat heeft niet veel opgeleverd. Verleden zondag, toen wij in de nabijheid van de heuvel waren, hebben ze stenen en stukken graniet naar ons gegooid en hadden ze ons ernstig kunnen verwonden. Is het in Steenhuffel toegestaan om mensen te stenigen? Het lijkt mij dat de kinderen beter naar de school en naar de kleuterschool zouden gaan dan de hele dag op mijn terrein rond te hangen. Er valt overigens ook genoeg te doen op het veld. Het zou volstaan om de veldwachter eens langs te sturen zodat hij met zijn eigen ogen die kinderen zou zien die alleen maar tot de welstellende klasse kunnen behoren. In de hoop dat u met deze brief zult rekening houden en ik mij niet tot de procureur des konings zal moeten wenden, vraag ik u, mijnheer de burgemeester, etc. E. Bouvier-Parvillez. ICL – St.-Nicolas le 25 août 1893. (Vertaald) 4de Linieregiment – Centraal bestuur – nr. 2196. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de kwitantie aangaande de aanwervingpremie van vrijwilliger met premie De Bondt Pierre Joseph. De majoor. ICL – Beveren le 26 août 1893. (Vertaald) 2de Regiment Jagers te paard – Centraal bestuur – nr. 1735. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel,

230 230


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij hebben u onlangs per abuis, voor De Bleser Guillaume Dionis, milicien van 1883, momenteel met verlof in uw gemeente, een ransel (nr. 12210) gestuurd die niet van hem is. Gelieve hem terug te sturen. Zodra hij in ons bezit is zullen we de juiste opzenden. De kapitein-kwartiermeester De voorzitter. ICL – Londerzeel 27 août 1893. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel, Vandaag een geval van Rouget (roodvonk) bij een varken van Moyson op de Heirbaan. Ingesloten ook de rekening van de inspectie van de jaarmarkt van Steenhuffel. Overeenkomstig art. 18 van het K.B. van 20 september 1883 zijn deze kosten ten laste van de gemeente. Louis Van Passen, veearts. PV 385 - Steenhuffel 28 augustus 1893 Beschuldigde: Mertens Florent, 36 jaar, schilder-glazenmaker, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: doodsbedreiging Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 12 december 1893 Straf: 3 maanden en 100 fr. Op 15 maart 1894 door het hof van beroep gewijzigd in 25 dagen en 26 fr. ICL – Steenhuffel le 28 août 1893. Aan de heer provinciale ingenieur. De ondergeteekende, weduwe Henricus Verhavert, molenaarster te Steenhuffel en eigenaarster van de watermolen op de Molenbeek, genaamd Masselaermolen, neemt de eerbiedige vrijheid de toelating te vragen de hierna genoemde herstellingswerken aan haren molen te mogen doen uitvoeren: 1) De voorslag vernieuwen. 2) Het waterschof vernieuwen. 3) De watergoot vernieuwen. 4) De asstoel vernieuwen. In de hoop, mijnheer de ingenieur, dat mijne vraag een gunstig onthaal zal ontvangen, bid ik u de verzekering mijner hoogachting te willen aanvaarden. ICL – Londerzeel le 31 août 1893. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester, Graag een overzicht van alle aanvragen die u ontvangen heeft voor de afschaffing of vermindering van de grondlasten wegens de droogte van dit jaar. Als er geen aanvragen waren, stuur mij dan een negatieve lijst. Deze inlichtingen werden mij op 30 dezer door de minister gevraagd en ik moet ze voor de 4de september bezorgen. De ontvanger der belastingen. PV 382i - Steenhuffel 3 september 1893 Beschuldigde: Mertens Florent, 36 jaar, schilder, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: bedreiging Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 28 november 1893 Straf: 2 fr. of 1 dag UCL – Steenhuffel le 4 septembre 1893. (Vertaald) Ik ondergetekende, burgemeester van Steenhuffel, bevestig dat de heer Louis Casteels, wonend in Steenhuffel, wis en waarachtig lessen volgt in het Sint-Romboutscollege te Mechelen. 231 231


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester. ICL – Bruxelles le 4 septembre 1893. (Vertaald) 9de Linieregiment – nr. 1048. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten het livret van Bettens Pierre Jean, plein (sur la place) nr. 26 te Steenhuffel, milicien met verlof in uw gemeente. ICL – Willebroeck 11 september 1893. Aan de heer Jean Verhaegen, gemeentesecretaris, te Cappellen-op-den-Bosch. Heer en vriend en collega, Ik heb de eer ued te verzoeken mij par wederkeerende bode te willen laten weten of ik zaterdag toekomende mag naar Steenhuffel komen met de trein die daar omtrent den middag aankomt, om het modèle 32 en staat van inlichtingen te komen afhalen voor den genaamde Bogemans Petrus Joannes, geboren te Steenhuffel den 28 maart 1872, zoon van Petrus Ludovicus en Anna Maria Verertbruggen, loteling van 1892, nr. 136, als vrijwilliger met premie. Het certificaat van militie is reeds in mijn bezit. Gelief intusschen mijne vriendelijke en confraternele groetenissen te aanvaarden. Jos. Lettani, secretaris. PV 381e - Steenhuffel 12 september 1893 Beschuldigde: Puttemans Jean François, 58 jaar, herbergier, geboren te Wolvertem, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: bal houden zonder toestemming. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 juni 1893. Straf: 1 fr. of 1 dag PV 384 - Steenhuffel 13 september 1893 Beschuldigde: Van Ransbeeck Pierre, 28 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: jacht Veroordeeld door het hof van beroep te Brussel op 10 februari 1894 Straf: vrijgesproken GR N° 1276-1277-1278-1279-1280-1281 - Zitting van den 13 september 1893. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in gewone zitting in het gemeentehuis om over te gaan tot: I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1892. Op uitnodiging van het collegie van burgemeester en schepenen geeft de gemeentesecretaris in openbare zitting lezing van het verslag opgemaakt in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet van 30 maart 1836. II. Goedkeuring van de begrooting van het bureel van weldadigheid voor 1894. Gezien het art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begrooting, opgemaakt door den raad van dit gesticht den 8 september jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Gezien de stukken die tot het maken dezer gediend hebben. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en dat dezelve tot geene aanmerkingen aanleiding geeft. De raad is van gevoelen van deze begrooting, waarin al de noodige uitgaven voorzien zijn, goed te keuren op de somme van fr. 6493,48 in ontvangsten en uitgaven. III. Commissie personele belasting.

232 232


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aanwijzing van 2 leden van den raad om deel te maken van de commissie ingesteld door het art. 58 der wet van 22 juni 1822, gewijzigd door degene van 26 juli 1879 op de personele belasting en de patentzetters. De raad wijst ten dien einde aan de heeren - De Mesmaecker Jan Frans, schepen, en - Willocx Jan Joos, raadslid. IV. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten waaruit blijkt dat het bureel van weldadigheid en het collegie van burgemeester en schepenen, in vervanging van mr. Vertonghen Frans, wiens mandaat op 31 december aanstaande eindigt, hebben aangewezen - als 1ste kandidaat: Vertonghen Frans, uittredend lid, - als 2de kandidaat: Moeyersons Constant, landbouwer. Gezien de art. 66, 71 en 84 § 2 der gemeentewet van 30 maart 1836. Overwegende dat er volgt uit de stemming waar er toe overgegaan is, dat mr. Vertonghen Frans, uittredend lid, 5 stemmen op 5 stemmers bekomen heeft. Besluit. Den heer Vertonghen Frans, uittredend lid, is tot lid van het bureel van weldadigheid hernoemd. V. Opmaken der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1894. De raad. Gezien de onderwijzingen rakende de gemeente rekendienst. Gezien het art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de aanmerkingen gedaan door het schepencollegie. Gehoord de aanmerkingen van den gemeenteontvanger. De raad heeft na rijpelijk de inkomsten en de noodwendigheden onderzocht te hebben de begrooting voor 1894 vastgesteld als volgt, te weten: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 2600,00 - De buitengewone uitgaven op fr. 2600,00 - De gewone ontvangsten op fr. 14698,64 - De gewone uitgaven op fr. 13964,71 - En het overschot op fr. 733,93 De rekening der wegen: - De buitengewone ontvangsten op fr. 3191,48 - De buitengewone uitgaven op fr. 3191,48 - De gewone ontvangsten op fr. 1931,96 - De gewone uitgaven op fr. 1931,96 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 289,50 - De uitgaven op fr. 289,50 - En het overschot op fr. – De rekening der scholen: - De ontvangsten op fr. 5179,00 - De uitgaven op fr. 5179,00 - En het overschot op fr. Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Hoofdstuk 1 art. 2 § 1 – Eene som van fr. 2600 is afgenomen van den gewonen dienst om de balans te maken van den buitengewonen dienst. Deze som zal gebracht worden voor ‘t kasseiden van wegen.

233 233


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gewone ontvangsten. Geene aanmerkingen. Buitengewone uitgaven. Geen aanmerkingen. Gewone uitgaven. Art. 1 van § 6 – Met het nieuw stelsel van kiezingen zal het ongetwijfeld noodzakelijk zijn de instellingen te vermeerderen en is voor dit voorwerp 100 fr. op de begrooting gebracht. Art. 2 – Dewijl met de nieuwe kieswet het getal kiezers wel drijmaal zal vergrooten, zullen de verschillende uitgaven en leveringen betreffende de kiezingen ook wel drijmaal vergrooten en daarom heeft de raad besloten de vergunning voor dit voorwerp van 40 fr. op 250 fr. te brengen. Afschrift van het tegenwoordige besluit zal met de gemeentebegrooting aan de bestendige deputatie ter goedkeuring gezonden worden. VI. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1894. Gezien de ministeriëlen omzendbrief van 21 september 1884 betrekkelijk de uitvoering der organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien het ministerieel besluit van 21 september 1884 rakende het gratis onderwijs der arme leerlingen. Gezien de ministeriele onderwijzingen van 17 december 1884, de grondslag daarstellende van tusschenkomst der gemeenten en de staat in de kosten van den gewonen dienst van het lager onderwijs. De raad stelt de schoolbegrooting vast in ontvangsten en uitgaven op fr. 5179,00, te weten: Inkomsten (casueel) van de heer Casteels, hoofdonderwijzer: totaal 1660,00 fr. 1) Vaste jaarwedde na aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: 732,00 2) Aandeel in de vergoeding voor het onderwijs der arme leerlingen: 928,00 Inkomsten van hulponderwijzer Van den Brande: totaal 975,00 fr. 1) Vaste jaarwedde na aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: 975,00 Inkomsten van dame Heymans, bestuurster der aangenomen meisjesschool: totaal 1575,00 fr. (Voor al de meisjes zonder dat er iemand betale.) 1) Vaste jaarwedde: 1575,00 De gemeente zal in de kosten van den dienst van het lager onderwijs tusschenkomen met eene som van fr. 2605,75 en het bureel van weldadigheid voor fr. 400. Deze deliberatie zal met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen SC – Gemeente Steenhuffel 13 september 1893. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van den gemeenteraad den 13 september 1893. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1067 946 2013 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1057 946 2003 Verschil - 10 - 10 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc. Getal der geboorten, totaal 56 - Wettige, mannelijke 26 - Wettige, vrouwelijke 22 - Onwettige, mannelijke 4 - Onwettige, vrouwelijke 5

234 234


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Getal der overlijdens, totaal 39 - mannen 22 - vrouwen 17 Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 2 - mannelijke 1 - vrouwelijke 1 Getal der huwelijken, totaal 14 I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Totaal generaal 30 - Mannelijke 13 - Vrouwelijke 17 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking. Totaal generaal 54 - Mannelijke 29 - Vrouwelijke 15 I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en zeer regelmatig gehouden. De geschriften worden gedaan door den secretaris. I-5 bevolkingsregisters. De registers van de bevolking zijn regelmatig gehouden. II. Gemeentebestuur. II-1 Personeel De gemeenteraad is niet volledig; er ontbreken 2 leden. In hunne vervanging zal voorzien worden met de eerste drijjaarlijksche kiezing. De raad is bij iedere vergadering in meerderheid. II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen Geen. II-3 Gemeente-archieven. De gemeente-archieven worden bewaard in eene kas. II-4 Gemeentegoederen. II-5 Akten en gemeente reglementen. Geene. III. Gemeentelijke geldmiddelen. III-1 Ontvangsten. Gewone: Eene provintiële belasting op honden van 5 fr. waarvan 1/5 voor de gemeente. Een personele belasting of onkostboek van 1700 fr. 47 opcentiemen op de grond en personele belastingen en patentrecht, waarvan 8 voor den onderhoud der buurtwegen. Buitengewone: De staat heeft 276 fr; en de provincie heeft 205 fr. subsidie toegestaan voor den onderhoud der wegen. III-2 Uitgaven. Gewone: Eene toelaag van 1500 fr. aan het bureel van weldadigheid. Het aandeel der gemeente in het onderwijs voor 1892 beloopt op fr. 2594,95 en voor 1894 2605,75 fr. De gemeente heeft eene leening gedaan over 16 en 13 jaren van 2000 fr. Voor eene eeuwigdurende rent van 6382,66 fr. moet ieder jaar 191,48 fr. intrest betaald worden. Buitengewone:

235 235


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overschot op de rekening van 1892: fr. 2867,39, op die der wegen fr. 19,44, waterloopen fr. 33,85, onderwijs fr. 46,25. IV. Gestichten van weldadigheid. IV-1 Bureel van weldadigheid. Bestuur: het bureel van weldadigheid is volledig. Goederen: de goederen, jaarschaargronden en obligaties zijn op tijd verhuurd en vernieuwd. De jaarschaargronden en obligaties worden op tijd vernieuwd. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene. Begrootingen en rekeningen: worden regelmatig en op tijd opgemaakt. Uitdeelingen van hulpmiddelen: de uitdeelingen worden wekelijks aan de arme menschen gedaan. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene aanmerkingen op te maken. V-2 Kerk en pastorijen. De kerk en pastorij zijn in goeden staat. V-3 Kerkfabrieken. Het kerkfabriek is volledig. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Alle de kerkegoederen worden op tijd verhuurd en vernieuwd. V-7 Aflegging en heraanleggingen van kapitalen. Geene. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen en aangenomene scholen. De gemeenteschool voor jongens wordt bestuurd door mijnheer Casteels, en een hulponderwijzer. Ingeschreven jongens: 163 voor kosteloos onderwijs. De aangenomene school voor meisjes wordt bestuurd wordt dame Heymans, kloosterzuster. Ingeschreven meisjes: 157 voor kosteloos onderwijs. VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. Het schoolgebouw is in goeden staat van onderhoud. De jaarwedde van den hoofdonderwijzer beloopt op 1728 fr., met de bijwinsten. De jaarwedde van den hulponderwijzer beloopt op 1000 fr. De vaste jaarwedde voor de aangenomene school beloopt op 1575 fr. VII. Openbare veiligheid en gezondheid. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De veldwachter en gendarmen vervullen goed hunne plichten. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Er zijn van september 1892 tot september 1893 4 processen verbaal opgemaakt, alle van enkele politie. Geene aanhoudingen. VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. De brandspuit en toebehoorten zijn in goeden staat van onderhoud. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud.

236 236


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

VII-5 Openbare verlichting. Gedurende de wintermaanden wordt het dorp door 5 lantarens verlicht. De onkosten dezer belopen op omtrent 70 fr. ’s jaars. VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is voldoende geweest. Geen geneesheer in de gemeente. De geneesheeren van Londerzeel, Merchtem en Malderen verzorgen de zieken dezer gemeente. VII-7 Koepokstof-inentingen. 39 kinderen zijn dit jaar door den heer Bamps, geneesheer te Merchtem, de pokskens gezet, zonder de 17 die ten huize gevaccineerd geweest zijn. VII-8 Ongelukken en rampen. Geene. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. Geene kiezingen hebben dit jaar voor de burgerwacht plaats gehad. Het getal mannen voor de burgerwacht ingeschreven beloopt op 215 waarvan 146 actieven en 69 reserven. VIII-2 Militie – Loting. Er waren dit jaar (1893) in ons militiekanton 132 ingeschreven lotelingen en 47 reserven. Er waren in deze gemeente 17 lotelingen, waarvan er 2 voor den dienst aangewezen zijn. IX. Openbare belasting. IX-1 Grondbelasting. Kadaster: aantal 658 Principaal van de grondbelasting: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: 181 Bedrag der rollen in principaal: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-3 Patentrecht Getal patentschuldigen: 109 Principaal: fr. Opcentiemen: 39 + 8 voor de wegen. IX-6 Plaatselijke en provinciale belasting op de honden. Getal der belastingschuldigen: x Geen andere dan de provinciale belasting van 5 fr. per hond, waarvan 1/5 voor de gemeente. X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. Geene aanmerkingen. De onderhoudswerken der buurtwegen worden gedaan onder het toezicht van het schepencollegie. De opzieners der wegen doen goed hunne plichten. Prijs van den dagloon is 1,25 fr. 8 opcentiemen op grond- en personele belasting en op het patentrecht hebben in 1892 opgebracht fr. 763,41. Den rol voor 1893 beloopt op fr. 1147,68. XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. Gewoon. XI-2 Staat van den oogst.

237 237


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Is gewoon behalve de klavers, haver en hoogras. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen. Gewoon. XI-5 Paarden en vee. Er zijn geene veeziektens geweest dan onder de varkens, le rouget. XI-6 Jaar- en weekmarkten. Er heeft op dit jaar op dynsdag van Sinxen eene jaarmarkt plaats gehad. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering en de vernieling der distels zijn gedaan zoo goed mogelijk. XII. Nijverheid. XIII. Andere voorwerpen. ICL – Willebroeck 14 septembre 1893. De Visscher Jacobus, geboren in Steenhuffel op 24 april 1849, zoon van Charles Benoit en Oslender Rosalie, in Steenhuffel vertrokken op 29 april 1867, is heden in Willebroek overleden. ICL – Louvain le 15 septembre 1893. (Vertaald) Stad Leuven – nr. 35354. Conform art. 21 van de wet van 27 november 1891, laten wij u weten dat Van Asbroeck François, 30 jaar oud, chauffeur, geboren in Steenhuffel, wonend in Leuven, zoon van Julien en Suys Amelie, ongetrouwd, op 12 september in ons burgerlijk hospitaal werd opgenomen, op kosten van uw gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft, om er te worden behandeld tegen kinderpokken. Hij woont sedert 30 november 1892 in Leuven. De eerste 10 dagen van zijn behandeling zijn te laste van ons hospitaal krachtens art. 2§2 van de wet van 1891. De rest zal door uw gemeente moeten betaald worden. De secretaris De voorzitter, Carleer PV 382g - Steenhuffel 17 september 1893 Beschuldigde: Heymans Marie Louise, echtg. Robberechtsn 38 jaar, arbeidster, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 28 november 1893 Straf: 2 dagen PV 382h - Steenhuffel 17 september 1893 Beschuldigde: De Moor Jeanne Catherine, echtg. Van Hoeck Joseph, 38 jaar, landbouwster, geboren te Koningshooikt, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 28 november 1893 Straf: 1 fr. of 1 dag ICL – Beveren-Waes le 22 septembre 1893. (Vertaald) 2de Cavalerie divisie – 3de brigade – 2de Regiment Jagers te paard – ref. 98. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten een mandaat van 24,45 fr., zijnde het tegoed in de “masse d’habillement du milicien” van De Bleser Guillaume Dionis van de lichting 1883. De kapitein-kwartiermeester. ICL – Londerzeel 29 september 1893.

238 238


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Heer burgemeester, De genoemde De Ridder, wien dit bevel van onmiddellijk vertrek (ordre de rejoindre) aangaat, uwe gemeente bewonende, verzoeken wij u hetzelve den belanghebber seffens te doen bestellen, na hetzelve met uwe visa te hebben bekleed. Voor de burgemeester, de secretaris, Louis Van Doorslaer. De Ridder Joseph, vrijwilliger met premie, lichting 1892, 2de regiment jagers te voet, 3de bataljon, 4de compagnie. ICL – Laeken le 10 octobre 1893. (Vertaald) Militair district van Laken – ref. 320. Mijnheer de burgemeester. De jaarlijkse revue van de miliciens en vrijwilligers met premie, met verlof in uw gemeente, vanaf de lichting 1886, zal doorgaan op 10 november, om 10 uur ’s morgens, op het gemeenteplein van Wolvertem. De mannen moeten hun livret bij hebben en in volledige uitrusting zijn. Ze mogen onder hun uniform iets warms dragen als het van buiten niet zichtbaar is. Stuur mij intussen register B om het na te kijken. De commandant van het district. ICL – Londerzeel 13 october 1893. Heer burgemeester, Ik heb het bestaan van Roodvonk bestatigd bij een varken toebehoorende aan de weduwe Van Ransbeeck, Heirbaan. Gelief mij de hierbij gevoegde stukken ingevuld weder te sturen. Aanvaardt de verzekering mijner hoogachting, Louis Van Passen, veearts. PV 381a - Wolvertem 18 oktober 1893 Beschuldigde: De Schouwer, 48 jaar, arbeider, geboren te Wolvertem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door x op 13 november 1893 Straf: vrijgesproken GR N° 1282-1283 - Zitting van den 25 oktober 1893. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, raadslid, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen, in het gemeentehuis vergaderd om: I. Het proces verbaal van de verhuring van de armegoederen goed te keuren. De raad.gezien het proces verbaal van verhuring der goederen van het bureel van weldadigheid van 5 september 1893, door het ambt van meester De Amandel, nitaris te Londerzeel verblijvende, met de verezischte stukken. Overwegende dat de vereischte pleegvormen behoorlijk vervuld zijn. De raad is van gevoelen gemeld proces verbaal goed te keuren. II. Opmaken van de belastingsrol voor onderhoud en verbetering der wegen in 1894. Gezien de beraadslaging van 9 augustus jongstleden, met dewelke wij voor 8 opcentiemen op de grondbelasting, personeel en patentrecht voor den onderhoud en de verbetering der wegen in 1894 gestemd hebben. Gezien gezegde rol, opgemaakt door het collegie van burgemeester en schepenen. De raad is van gevoelen van dezen rol zonder aanmerkingen voorloopig goed te keuren gelijk hij door het schepencollegie is opgemaakt geweest en beloopende op de som van fr. 955,15. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

239 239


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 381b - Steenhuffel 31 oktober 1893 Beschuldigde: Brusselmans Lievin, 26 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: glasbraak Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 28 februari 1893 Straf: 5 fr. of 1 dag PV 381c - Steenhuffel 31 oktober 1893 Beschuldigde: Leemans Désiré, 29 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: glasbraak Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 28 februari 1893 Straf: 5 fr. of 1 dag PV 381d - Steenhuffel 31 oktober 1893 Beschuldigde: Van Aken François, 23 jaar, arbeider, geboren en wonend te Steenhuffel. Misdrijf: oversteken van de spoorweg Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 28 maart 1893 Straf: 21,16 fr. of 3 dagen ICL – Londerzeel 9 november 1893. Van het armbestuur van Londerzeel. Aan het armbestuur der gemeente Steenhuffel. Mijnheeren, In antwoord aan uwen brief van 26 october laatstleden hebben wij de eere u te melden dat wij betrekkelijk de genoemde Van Cauwenbergh Louis geen ander voorstel te doen hebben dan hetgene luidt uit onzen brief van 24 augustus laatst betrekkelijk denzelven. Aanvaardt, etc. De secretaris, Louis Van Doorslaer De voorzitter, P. Peeters PV 386 - Laken 11 november 1893 Beschuldigde: Van Evelgom Jean Martin, 17 jaar, zonder beroep, geboren te Steenhuffel, wonend te Sint-Pieters-Jette Misdrijf: diefstal onder bezwarende omstandigheden Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 18 januari 1894 Straf: 3 maanden met uitstel 5 jaar PV 396c - Steenhuffel 15 november 1893 (ca) Beschuldigde: Van Steen Adolphe, 32 jaar, kleermaker, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verwondingen door onvoorzichtigheid Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 2 januari 1894 Straf: 5 fr. of 1 dag met 2 jaar uitstel PV 387 - Steenhuffel 18 november 1893 Beschuldigde: Van Ransbeeck Pierre, 28 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf

240 240


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veroordeeld door x op 29 december 1893 Straf: 50 fr. GR N° 1284-1285 - Zitting van den 19 november 1893. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om te onderzoeken en goed te keuren: I. De rekening van de kerkfabriek over het dienstjaar 1892. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 818 van de algemeene onderwijzing van 1 mei 1893. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 5551,47 - Uitgaven: fr. 6058,91 - Tekort: fr. 507,44 IV. De begrooting van de kerkfabriek voor 1894. Gezien art. 817 van de algemeene onderwijzing van 1 mei 1893. Gezien de begrooting van het kerkfabriek, door den fabriekraad opgemaakt den x jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en waarin al de noodwendigheden voorzien zijn. De raad is van gevoelen van deze begrooting zonder aanmerkingen goed te keuren en vast te stellen in ontvangsten en uitgaven op de somme van fr. 5325,41. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 390 - Steenhuffel 3 december 1893 Beschuldigde: Wijns Marie Therese, echtg. Jacobs, 47 jaar, huishoudster, geboren te Steenhuffel, wonend te Koekelberg Misdrijf: gewone diefstal Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 15 maart 1894 Straf: 15 dagen met 5 jaar uitstel ICL – Bruxelles le 3 decembre 1893. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – nr. 2793E4. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik stuur u, om ze uit te voeren, een deliberatie waarmee de kerkfabriek van Steenhuffel – bij opgestoken hand – een hypothecaire inschrijving gelicht heeft op een stuk grond dat eigendom was van de heer J.L. De Boeck, voormalig schatbewaarder van de kerkfabriek. Deze inschrijving was genomen ten titel van waarborg ter waarde van 2717,37 fr. die door de voornoemde boekhouder bij het solderen van zijn rekening moest worden gegeven. De verkoop van deze eigendom, verminderd met de kosten, heeft 1624,40 fr. opgebracht. Dus is de heer De Boeck aan de kerkfabriek nog altijd 1692,97 fr. schuldig. Gelieve deze deliberatie aan de kerkfabriek terug te bezorgen en haar aan te manen om geen enkel middel ongebruikt te laten om de betaling van deze schuld te bekomen. Ik wens binnen de week te vernemen welk gevolg hieraan gegeven werd. De arrondissementscommissaris.

241 241


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Jumet le 3 decembre 1893. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Hiermee vraag ik u om zo goed te willen zijn om mij laten in te schrijven om in 1894 aan de loting deel te nemen. Ik ben 1,65 m. groot, woon in Jumet en mijn beroep is steenkoolgraver. Men heeft mij hier gezegd dat ik naar u moest schrijven. Indien nodig kunt u mijn moeder Frederica Haverhals (Steenhuffel-Boschkant) laten voorkomen. Ik hoop dat u mij snel een kort antwoord zult geven en dank u op voorhand. Gustave Haverhals, bij Joseph De Smedt, fond de la culotte 65, Jumet bij Charleroi. ICL – Willebroeck le 5 decembre 1893. Telegram verstuurd in Willebroek op 7u00. Aangekomen in het station van Steenhuffel om 7u21. (Vertaald) Aan de burgemeester Steenhuffel – Vraag aan Louis Vanderveken of aan zijn vader of het waar is dat hij aan zijn schoonbroer (of stiefbroer) Alphonse Correman ongeveer 3 maanden geleden een eiken wandelstok gegeven heeft die moest dienen toen Correman zijn voet gebroken had. De politiecommissaris. PV 393 - Opwijk 15 december 1893 (ca) Beschuldigde: Van Aken Martin, 38 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Merchtem Misdrijf: gewone diefstal Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 19 april 1894 Straf: 1 maand en 26 fr. met 5 jaar uitstel PV 389 - Steenhuffel 20 december 1893 Beschuldigde: Adriaens Joseph, 33 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: zijn hond niet tegengehouden. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 januari 1894. Straf: 5 fr. of 1 dag UCL – Steenhuffel den 20 december 1893. Op heden 20 december 1893, ten aanzoeken van de kinderen van Petrus Jan Van Opstal, landbouwer te Steenhuffel, van den eenen kant, en den heer Eduard Casteels, onderwijzer in deze gemeente, van den anderen kant, de eerste verlaters en de laatste aankomer van een stuk land onder Steenhuffel, gelegen rechtover de gemeenteschool, wezende den eigendom van mijnheer graaf de Lalaing, eigenaar te Brussel, ben ik ondergeteekende, Verhaegen, landmeter en prijzer te Capellen-op-den-Bos, overgegaan tot de schatting van mestvetten, oud en nieuw voedsel, zaaisel en alle plaatselijke pachtersrechten zich bevindende op en aan gemeld land, en na een nauwkeurig onderzoek dezer heb ik dezelve vastgesteld op de som van 301,22 frank. Gedaan te Steenhuffel dag, maand en jaar als ten hoofde. De secretaris, Verhaegen. UCL – Steenhuffel 23 december 1893 (ca) Op den 22 lestleden, tusschen zondag en maandag, ’s nachts, zijn er kwaaddoeners in den hof van De Maerschalck gebroken langs de haag en hebben er 148 appelaren kweekboomen afgesneden nevens den grond. Volgens opsporing door mij gedaan zijn het 2 persoonen geweest, eenen met langen smallen voet en den anderen met korte breede voetstappen, zonder er iemand te kunnen van ontdekken. Waarvan de schade gerekend wordt op 98 franken.

242 242


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1894 **** ICL – Bruxelles le 4 janvier 1894. (Kort vertaald) Bestuur der Belgische staatsspoorwegen – Bureel van de ingenieur, rue de Cologne nr. 13, Brussel – ref. 6515. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De door u met brief 3651 van 11 november bestelde 400 m³ assen kunnen in het station van Steenhuffel geleverd worden tegen de prijs van 0,40 fr. per m³. Gelieve in het station van Steenhuffel 160 fr. te betalen en we zullen het nodige doen. ICL – Bruxelles le 6 janvier 1894. (Vertaald) 9de Linieregiment – 1ste bataljon – 3de compagnie. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten het livret van Kiekens Louis, soldaat 2de klas van de lichting 1891, die met verlof in uw gemeente is. De commandant van de compagnie. ICL – Diest le 9 janvier 1894. (Vertaald) 4de regiment artillerie – 1ste batterie. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten het mobilisatieboekje voor Van Doorslaer Jean François, milicien met onbepaald verlof in uw gemeente. De kapitein. ICL – Steenhuffel 10 januari 1894 (ca) Mijnheer de advocaat Vandercavenne (?) te Brussel heeft gezegd dat de wet hem te fel tegen geweest is in de zaak van Cooremans. ICL – Merchtem 12 januari 1894. Mijnheer de burgemeester. In de plaats van mijnheer Verhaegen, die ziek is, zal ik mij donderdag aanstaande 18 dezer, ten 8u30, ten uwen gemeentehuis bevinden, ten einde over te gaan tot het jaarlijks overzicht der beken. Gelief daar iemand vanwege uw gemeentebestuur te zijn ten einde mij te vergezellen. De kantonale pikeur, De Smedt. ICL – Bruxelles le 13 janvier 1894. Arrondissementscommissariaat – ref. 3107E. De provincie heeft u een subsidie van 206 fr. toegekend voor werken aan de weg van grote communicatie LXXXI. De gouverneur heeft voor u ook een subsidie van de staat gevraagd. De arrondissementscommissaris, de Royer de Dour

PV 392 - Antwerpen 15 januari 1894 (ca) Beschuldigde: Van den Eede Joseph François, 46 jaar, makelaar, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: overtreding van art. 17, 18 en 53 van het K.B. van 28 mei 1884

243 243


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 14 maart 1894 Straf: 26 fr. PV 394 – Merchtem 15 januari 1894 (ca) Beschuldigde: Van Opstal Pierre Jean, 23 jaar, herbergier-bakker, geboren te Steenhuffel, wonend te Merchtem Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 19 maart 1894 Straf: 3 maanden PV 396b - Steenhuffel 15 januari 1894 (ca) Beschuldigde: Rousseau Charles Louis, 40 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: bedreiging en breken van een afsluiting. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 12 februari 1894. Straf: 10 fr. of 2 dagen met 2 jaar uitstel SC 1-2 – Zitting van den 17 januari 1894. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het schepencollegie van Steenhuffel, in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om 1) over te gaan tot het opmaken van de rol der provinciale belasting op de honden voor 1894, en 2) te spreken over de loting. De raad gaat over tot het 1e dagorde. Provinciale belasting op de honden. Het collegie. Gezien het provinciaal reglement van 10 december 1891, goedgekeurd door koninklijk besluit van 26 derzelve maand. Gezien de aangiften waaruit blijkt dat er 110 gewone honden zijn aangegeven waaronder er 26 zijn die volgens art. 2 van gemeld reglement van den taks ontslagen zijn en 83 die hem verschuldigd zijn, waarvan op heden eenen rol zal opgemaakt worden beloopende ter somme van 415 fr. Dezen rol zal van 21 januari tot 1 februari ter inzage van het publiek ten gemeentehuize nedergelegd worden en daarna ter goedkeuring gezonden worden. De raad gaat over tot het 2de dagorde. Militaire lichting van 1894. Gezien het memoriaal van administratie van 23 december 1893, nr. 264, 265 en 266, waardoor de loting voor ons militiekanton vastgesteld wordt op zaterdag 24 februari om 11 uren te Londerzeel, de vergadering der kantonale commissie om over de vragen van vrijstellingen te beslissen te Londerzeel op 20 maart om 11 uren, en de militieraad te Brussel op 15 mei 1894 om 10 uren voormiddag. Mijnheer Van der Perre, schepen, wordt aangewezen om de loting, de kantonale militieraad en de militieraad bij te wonen. Den heer secretaris is gelast met al het noodige daartoe wel op tijd te vervaardigen. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, den secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. PV 383 - Sint-Jans-Molenbeek 19 januari 1894 Beschuldigde: Mertens François Leonard, 18 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel

244 244


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Misdrijf: 1) Met een kar gereden in en weg alleen voor voetgangers - 2) op zijn kar gezeten 3) geen nummerplaat Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 19 januari 1894 Straf: 10 + 10 + 25 fr. met 1 jaar uitstel UCL – Steenhuffel le 3 fevrier 1894. (Vertaald) Aan de commandant van de 2de compagnie, 13de infanterieregiment, Namen. Mijnheer de kapitein. Craenhals Catharina, weduwe van P.J. Meys, arbeidster in Steenhuffel, is de moeder van Jean Baptiste Meys, soldaat vrijwilliger met premie die in 1893 in uw compagnie werd ingelijfd. Zij zit in de miserie. Daarom durf ik u te vragen om haar, indien mogelijk, 100 fr. te willen betalen van het tegoed van haar zoon. De burgemeester. ICL – Namur le 5 fevrier 1894. (Vertaald) 13de Infanterieregiment – 2de bataljon – 2e compagnie. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 3 dezer laat ik u weten dat soldaat Meys Jean Baptiste weigert om aan zijn moeder Craenhals Catharine een bedrag van 100 fr. te betalen aangezien zij hertrouwd is en dat hij, Meys, niet overeenkomt met zijn stiefvader. De kapitein, commandant van de compagnie. Vanden Brugghe. (In de rand bijgeschreven: Dit briefje aan Catharina Craenhals, vrouw van Van den Bossche, geven en uitleggen.) UCL – Steenhuffel le 5 fevrier 1894 (ca). (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. In antwoord op uw brief 607 nr. 3273E van 1 dezer, waarmee u ons laat weten dat men u gesignaleerd heeft dat de heer De Maerschalck, onze veldwachter, een café heeft en dat het uitoefenen van deze handelsactiviteit hem door art. 60§2 van het landelijk wetboek formeel verboden is, laten wij u weten dat wij deze agent gevraagd hebben om zijn herberg ten laatste op 1 maart eerstkomend te sluiten. Deze termijn is absoluut nodig om de drank die hij in zijn kelder heeft kwijt te kunnen raken. De burgemeester. ICL – Jumet le 7 fevrier 1894. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik ben ongerust omdat ik mijn oproepingsbriefje om aan de loting deel te nemen nog niet gekregen heb. Ik vrees dat u het naar mij moeder heeft gestuurd en dat ik het vanwege de grote afstand niet op tijd zal krijgen. Mijnheer de burgemeester, kunt u het nog eens naar mijn adres sturen. Ik dank u bij voorbaat. Gustave Haverals, bij madame De Smedt, chausséé Bruxelles-Brullot, Jumet. UCL 3682 – Steenhuffel le 10 fevrier 1894. (Vertaald) Aan de kolonel van het 7de regiment artillerie te Antwerpen. Wij vragen u om, indien mogelijk, 500 fr. te betalen aan de heer Van den Bergh Charles Louis, vrijwilliger met premie van de lichting 1887, die in uw regiment gediend heeft bij de 46ste batterie, stamboeknummer. 108764. Eigenlijk heeft hij pas in 1895 recht op dit geld dat hem vanwege zijn aanwerving verschuldigd is. Deze man gedraagt zich goed. Hij is getrouwd en heeft 1 kind. Hij werkt als arbeider bij een smid en zou een huisje willen bouwen naast dat van zijn vader. Deze man heeft een klein huisje gekocht dat hij wat wenst aan te passen.

245 245


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In de hoop dat u deze aanvraag gunstig zult ontvangen, etc. Op bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester ICL – Anvers le 13 février 1894. (Vertaald): Dit soort aanvragen moet naar de minister gestuurd worden. De regimenten mogen pas op de vastgestelde tijden uitbetalen. ICL – Merchtem 11 februari 1894. Aan mijnheer De Maerschalck, veldwachter, Steenhuffel. Mijnheer de veldwachter. In naam van mijnheer de provinciale ingenieur Moreau, verzoek ik u woensdag aanstaande, ten 9,20 ure te Steenhuffel in den watermolen van de weduwe Verhavert te zijn met den nieuwen atlas der waterloopen. De kantonale pikeur, De Smedt UCL – Steenhuffel le 13 fevrier 1894. (Vertaald) Aan de kolonel van het 1ste linieregiment. Wij vragen u om, indien mogelijk, 250 fr. te betalen aan de heer Robberechts Florentin, vrijwilliger met premie van de lichting 1885, die in uw regiment gediend heeft in het 4de bataljon 2de compagnie, stamboeknr. 42844. Eigenlijk heeft hij pas in 1895 recht op dit geld dat hem vanwege zijn aanwerving verschuldigd is. Deze man heeft een klein huisje gekocht dat hij wat wenst aan te passen. In de hoop dat u deze aanvraag gunstig zult ontvangen, etc. Op bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester GR N° 1286 - Zitting van den 14 februari 1894. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om over te gaan tot de Verdeeling der hoofdelijke belasting of onkostboek voor 1894. De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1894, behoorlijk door de bestendige deputatie goedgekeurd, waarin dezen taks bepaald is op fr. 1700,00. De raad heeft goed gevonden de verdeeling van dezen taks goed te keuren zoo en gelijk dezelve verdeeling gedaan is in kohier dat hij er van opgemaakt heeft in deze zitting en volgens dewelke hij beloopt op de som van fr. 1726,85. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel, bijlage bij de gemeenteraadszitting van 14 februari 1894. Overzicht van de tarieven inzake personele belasting voor het jaar 1891. Klas Aanslag Aantal belastingOpbrengst per klas per hoofd plichtingen in deze klas per trimester 1 176,08 1 44,02 2 70,00 1 70,00 3 60,30 2 120,60 4 40,00 4 160,00 5 29,75 2 59,50 6 24,23 8 193,48 7 19,38 6 116,28 8 15,09 7 105,63

246 246


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

13,11 13 11,38 12 10,00 7 7,75 20 6,07 15 3,95 14 3,16 20 2,37 25 1,60 14 0,94 43 Totaal 214 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

170,43 136,56 70,00 155,00 91,05 55,30 63,20 59,25 22,40 40,42 1733,12

PV 395a - Steenhuffel 15 februari 1894 (ca) Beschuldigde: Heyvaert Egide Louis, 48 jaar, herbergier, geboren te Merchtem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verduistering Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 1 juni 1894 Straf: 8 dagen en 26 fr. met 3 jaar uitstel PV 395b - Steenhuffel 15 februari 1894 (ca) Beschuldigde: De Mesmaeckers Jeanne Sophie, echtgenote van Rombauts Louis, 40 jaar, landbouwster, geboren te Merchtem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddaden Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 24 april 1894 Straf: 5 fr. of 1 dag met 2 jaar uitstel PV 395c - Steenhuffel 15 februari 1894 (ca) Beschuldigde: Biesemans Jeanne, weduwe Bogemans, 46 jaar, landbouwster, geboren te Wolvertem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 24 april 1894 Straf: 10 fr. of 2 dagen met 2 jaar uitstel PV 396a - Steenhuffel 15 februari 1894 (ca) Beschuldigde: Biesemans François Leonard, 24 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vernietigen mobilier Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 5 maart 1894 Straf: 5 fr. pf 1 dag met 2 jaar uitstel PV 397 - Antwerpen 15 februari 1894 (ca) Beschuldigde: De Ridder Armand, 25 jaar, soldaat VAP, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: diefstal Veroordeeld door een militaire hoorzitting op 3 maart 1894 Straf: 3 maanden burgerlijke gevangenis - 28 dagen militaire gevangenis UCL – Steenhuffel le 17 fevrier 1894. (Vertaald) Mijnheer de minister van oorlog.

247 247


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij vragen u om de toelating te geven om aan Van den Bergh Charles Louis, vrijwilliger met premie van de klas 1887, die gediend heeft bij het 7de regiment artillerie, 46e batterie, stamboeknr. 10876, de 550 fr. uit te betalen waar hij eigenlijk maar in 1895 recht op heeft. Deze man gedraagt zich goed. Hij is getrouwd en heeft 1 kind. Hij werkt als arbeider bij een smid en zou een huisje willen bouwen naast dat van zijn vader. Wij hopen, mijnheer de minister, dat u deze vraag gunstig zult ontvangen en, etc. ICL – Merchtem 17 februari 1894. Mijnheer de burgemeester. Woensdag aanstaande, 21 dezer, ten 9 ure voormiddag, zal ik mij op den Steenweg aan het huis Spiessens bevinden ten einde mijne dienstronde in uwe gemeente te doen. Zoo iemand van uwe gemeente afgevaardigd werd om mij te vergezellen zal ik hem op plaats, dag en uur aldaar vinden. De pikeur, De Smedt. UCL – Steenhuffel le 21 fevrier 1894. (Vertaald) Nationale militie. Aan het 5de regiment artillerie. Gevraagd een uittreksel uit het stamboek voor De Pauw Jean Benoit, milicien van de lichting 1890, stamboeknr. 3803. Om de toelating te kunnen vragen aan de gouverneur om te mogen trouwen. De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Bruxelles le 7 mars 1894. (Vertaald) Mijnheer de ambtenaar van de burgerlijke stand. Stuur mijn geboorte-uittreksel op gezegeld papier (en laat de kosten weten) naar Josephine Plaskie, geboren op 13 maart 1873) Rue des 6 jetons, 4, Bruxelles. SC 3 – Zitting van den 7 maart 1894. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in het gemeentehuis vergaderd om te beslissen over de vragen van vrijstelling in zaken van militie. Gezien de lijst der vragen die gedaan geweest zijn door de ouders der lotelingen van de klassen 1891, 1892, 1893 en 1894, van de staat van het fortuin en degene als broeders onder dienst. Gezien de militie wet van 3 juni 1873, gewijzigd door degene van 18 september 1873. Er blijkt uit gezegde lijst dat er 9 vragen van vrijstelling gedaan geweest zijn steunende op den staat van het fortuin en 4 als broeders onder dienst. Gezien de staat van inlichtingen nr. 13 aan hunne vraag gevoegd. Het collegie is van gevoelen de volgende vragen in te willigen en het certificaat af te leveren, te weten aan: 1) Van de Voorde Pieter van 1891 als steun zijner ouders. 2) Brusselmans Pieter van 1891 als steun zijner ouders. 3) Verbesselt Pierre Jean van 1891 als steun zijner ouders. 4) Van Muylders Jean Baptiste van 1891 als steun zijner moeder weduwe. 5) Cleymans Jan Frans van 1892 als steun zijns vaders weduwnaar. 6) De Ridder Joseph van 1893 als steun zijner moeder weduwe. 7) De Boeck Louis Edmons van 1974 als steun zijner moeder weduwe. 8) Van Aken Joseph van 1894 als eenig kind. 248 248


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

9) Sterck Jan Frans van 1891als gediplomeerde onderwijzer. De 4 vragen als broeders onder dienst, die gegrond zijn, zijn eensgelijks afgeleverd, te weten aan: 1) Laenens Louis van de klas van 1892. 2) Kiekens Egide van 1893. 3) Van Opstal Hendrik van 1894, en 4) Van Laethem Jan Baptist van 1894. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, den secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. PV 418 - Antwerpen 9 maart 1894 Beschuldigde: De Ridder Armand, 27 jaar, zager, geboren te Steenhuffel, wonend te Breendonk Misdrijf: diefstal van 1 fr. Veroordeeld door de oorlogsraad te Antwerpen op 9 maart 1894. Straf: 3 maand gevang + 28 dagen opsluiting in militaire gevangenis PV 391 - Steenhuffel 10 maart 1894 Beschuldigde: Rampelbergh Adolphe, 18 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 21 april 1894 Straf: 8 dagen en 100 fr. ICL – Brussel den 12 mars 1894. Mijnheer Vertongen, Zoude de goedheid willen hebben van mij eenige renseignementen willen te geven over het gedrag van de ouders en hare dochter Joanna Van der Stappen, woonende op den Boskant. Zij heeft haar komen presenteren bij mij voor dienstmeid. Gij zult mij grootelijks verplichten. Uwen dienaar. Weduwe Libert, rue du progrès, Schaarbeek. ICL – Louvain le 13 mars 1894. (Vertaald) Stad Leuven – nr. 35701. Conform art. 21 van de wet van 27 november 1891, laten wij u weten dat Willocx Henri, 18 jaar oud, geboren in Steenhuffel, zoon van François en Dekkers Sophie, ongehuwd, op 8 maart in ons burgerlijk hospitaal werd opgenomen, op kosten van uw gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft, zoals blijkt uit de aanvraag tot opname van 7 dezer, opgesteld door uw gemeentebestuur. De secretaris De voorzitter ICL – Louvain le 5 mars 1894. (Vertaald) Hogeschool van Leuven – Sint-Pietersgasthuis, Brusselsestraat. Mijnheer de burgemeester. Willocx Henri heeft een aandoening aan de voet die zijn opname in het ziekenhuis vereist. Hij vraagt u een attest om zijn opname op kosten van de gemeente te bekomen. Hij moet zich op een dinsdag, donderdag of zaterdag aanbieden. ICL – Molenbeeck-Saint-Jean den 14 maart 1894. Mijnheer Verhaegen, sekretaris van Steenhuffel. Zout gij de goedheid willen hebben van het afschrift te willen opzenden naar Molebeek, anders moet ik tot bij u komen. Ik pijs dat gij mij het plezier zult doen. 249 249


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Marinus Lodeviekus Rousseau, geboren in 1859, 17 augustus. Om gaan te wonen bij Engelbertus Van Humbeeck, Molenbeek-St.-Jean, Hoogbosstraat nr. 1 (Gestuurd op 23 maart 1894) (Op 5 april 1894 naar Willebroek) ICL – Bruxelles le 17 mars 1894. (Vertaald) Dienst van de hoofdingenieur van de provincie Brabant – nr. 37570I. Mijnheer de burgemeester. Kunt u mij laten weten onder welke naam en op welke datum de oprichting werd toegestaan van de molen op de Molenbeek, eigendom van de heer Verhaevert? Staat deze watermolen niet bekend als de Marselaermolen? In afwachting van een spoedig antwoord, etc. De hoofdingenieur van de provincie ICL – Bruxelles le 17 mars 1894. Ref. 2037/3239E - Mijnheer de burgemeester. Er werd u een staatssubsidie toegekend van 275 fr. voor verbeteringswerken aan de weg van grote communicatie LXXXI. De arrondissementscommissaris, De Royer de Dour. ICL – Bruxelles le 21 mars 1894. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – nr. 3276E. De heren burgemeester en schepenen van Steenhuffel worden verzocht om aan Van der Perre François Auguste, milicien van de lichting 1894, te vragen of hij bij het bataljon administratie wenst ingelijfd te worden en of hij hiervoor aan de voorwaarden en kwaliteiten denkt te voldoen. In dat geval moet hij zich op zijn kosten naar de provinciehoofdplaats begeven op dag en uur vermeld in de omzendbrief van 29 december 1893 (MA 268). De arrondissementscommissaris. De Royer de Dour. ICL – Bruxelles le 23 mars 1894. (Vertaald) Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – Bureel van sectiechef Gurickx, rue de Cologne 13, Brussel Noord – ref. 1622. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 3695 van 21 dezer, die naar mijn voorganger werd gestuurd, laat ik u weten dat het leveren van assen aan gemeentebesturen voorlopig geschorst werd omdat de spoorwegen alles zelf nodig hebben. Zodra ik aan uw vraag kan voldoen zal ik de nodige instructies geven. Gurickx, sectiechef. ICl – x le 30 mars 1894 (ca) Mijnheer de secretaris, Ik wenschte van u te vernemen wie de bijzonderste meesters metsers uwer gemeente zijn alsook de drij best geschikste herbergen om een drukwerk uit te hangen. Zoudt gij de goedheid willen hebben mij op deze postkaart de bedoelde namen op te geven. U hartelijk bedankende en met offer van wederdienst, verzeker ik u, mijnheer de secretaris, van mijne beste achting. Ed. Picha GR N° 1287-1288 - Zitting van den 1 april 1894.

250 250


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om te spreken over: I. De jaarmarkt van 1894. De raad. Gezien het programma opgemaakt door het schepencollegie voor de jaarmarkt van dit jaar, op 15 mei aanstaande, op 3de Sinxendag vastgesteld is. Gezien de wijzigingen aan het programma van verleden jaar toegebracht voor 1894. De raad beslist het programma voor 1894 door het schepencollegie opgemaakt goed te keuren, die met de uitvoering dezer zal gelast zijn. II. Opmaken van den rol voor den onderhoud en verbetering der waterloopen in 1894. Gezien het bestek daarvoor opgemaakt door den heer wegcommissaris beloopende op fr. 205,50. Gezien art. 115 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. De raad heeft goed gevonden van de verdeeling daarvan te doen als volgt, te weten: - Voor de Molenbeek: fr. 78,92 - Voor de Oudebeek: fr. 21,76 - Voor de Vuylbeek: fr. 73,84 - Voor de Robbeek: fr. 33,58 Te zamen: fr. 218,60. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 6 avril 1894. Mijnheer de burgemeester. Bestaat er in uw gemeente een openbaar slachthuis, een particulier slachthuis of bestaat er hiervoor geen georganiseerde dienst? De arrondissementscommissaris, De Royer de Dour. ICL – Steenhuffel 7 april 1894. Wij ondergeteekenden Petrus Joannes Ermens en Petrus Vermeren, beiden landbouwers op de Meer te Steenhuffel, bevestigen dat het bij onze kennis is dat onzen gebuur Louis De Baerdemaecker zijne koe, roodbont van haar, bles op het voorhoofd, dewelke hij laatst verkocht heeft, meer dan 4 jaren in zijn stal gehad heeft. UCL – Steenhuffel 7 april 1894. De burgemeester der gemeente Steenhuffel verklaart dat Petrus De Ridder, dagloner alhier, en geheel zijn huisgezin, van een goed gedrag en zedelijkheid zijn. De burgemeester. ICL – Steenhuffel den 11 april 1894. De ondergeteekende Louis Van Nuffel bekent ontvangen te hebben van Joannes Cornelius Van Opstal en Petrus Van den Bossche de som van 30 franken voor vernietiging van het proces tegen hun opgemaakt voor verwijtingen. ICL – Bruxelles le 11 avril 1894. (Vertaald) Telegram afgegeven in Brussel om 3u16. Aangekomen in station Steenhuffel om 3u54.

251 251


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Burgemeester Steenhuffel – Is jachtwachter Piessens Jean in staat om naar mijn kabinet in Brussel te komen? De onderzoeksrechter, Ed. Mechelynck. ICL – Bruxelles le 12 avril 1894. (Vertaald) Telegram aangeboden in Brussel om 3u05. Aangekomen in het station van Steenhuffel om 3u34. Burgemeester Steenhuffel – Vraag aan Piessens Jean en Devylder François, jachtwachters, en aan Van Ranst Charles, landbouwer, om zich morgen vrijdag, om 10 uur ’s morgens, aan te bieden op mijn kabinet. De onderzoeksrechter, Ed. Mechelynck. ICL – Bruxelles le 13 avril 1894. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 100.887A30614. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 3700 van 6 april moet ik opmerken dat de persoon waarvoor dokter Rombauts uit Malderen van u de behandelingskosten reclameert niet Marie Van Muylders maar Marie Robberechts is. Van de andere kant kan deze zieke, welke haar naam ook mag zijn, niet staan op de lijst van behoeftigen van uw gemeente die tegen een forfaitaire vergoeding door dokter Rombauts worden verzorgd. Deze persoon is in Zemst-Laar, waar ze in dienst was, ziek geworden. Haar ouders, die in Steenhuffel wonen, zijn haar daar gaan halen om haar in het ouderlijk huis te kunnen verzorgen. Het gezin Robberechts of Van Muylders mag dan al op de lijst van behoeftigen staan, het staat vast dat het jonge meisje buiten de met de heer Rombauts gemaakte afspraken werd behandeld Ik ben van oordeel dat u de heer Rombauts de betaling niet kunt weigeren. De gouverneur, Auguste Vergote. ICL – Bruxelles le 14 avril 1894. (Vertaald) Telegram aangeboden in Brussel om 11u41. Aangekomen in het station van Steenhuffel om 1u08. Burgemeester Steenhuffel – Roep op tegen maandag 16, voor het huis van Juchtmans, om 11 uur ’s morgens, Piessens Jean Baptiste, Devylder François en Van Ranst Charles, allen van Steenhuffel. De onderzoeksrechter, Ed. Mechelynck. UCL – Steenhuffel le 16 avril 1894. (Vertaald) Mijnheer de gouverneur. In antwoord op uw brief 100.887A30614 van 13 dezer laten wij u weten dat er sedert 1891 een exclusieve overeenkomst bestaat tussen ons bureel van weldadigheid en dokter Rombauts uit Malderen voor de behandeling van de arme huishoudens van onze gemeente, waarvoor hij een forfaitaire jaarvergoeding krijgt. Op deze lijst komt men de familie van Florent Robberechts tegen. Hij is de stiefvader van het meisje Marie Van Muylders dat, op het moment van de overeenkomst met haar ouders in Steenhuffel woonde en in geval van ziekte bijgevolg (binnen het kader van de overeenkomst) door de heer Rombauts moest behandeld worden. Op 1 januari 1893 is ze als meid gaan wonen in Zemst en ze is daar maar tot 22 mei 1893 gebleven. Dan is immers de behandeling door dokter Rombauts begonnen. Omdat ze niet van de lijst der armen werd geschrapt heeft de heer Rombauts bijgevolg niet het recht om een betaling buiten zijn forfaitaire jaarvergoeding te eisen. PV 398b - Steenhuffel 18 april 1894 252 252


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde: De Ridder Pierre, 55 jaar, arbeider, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: breken van een afsluiting Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 28 augustus 1894 Straf: 2 fr. of 1 dag PV 399a - Steenhuffel 18 april 1894 Beschuldigde: De Ridder Marie, echtg. De Bondt, 23 jaar, huishoudster, geboren te Steenhuffel, wonend te Londerzeel Misdrijf: breken van een afsluiting Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 28 augustus 1894 Straf: 2 fr. of 1 dag UCL – Steenhuffel le 20 avril 1894. (Vertaald) Aan mijnheer de onderzoeksrechter Mechelynck te Brussel. Het is mij bekend dat jachtwachter Piessens ongeveer een jaar geleden proces verbaal heeft opgemaakt ten laste van Jean Juchtmans vanwege een meningsverschil dat tussen hen beiden was gerezen. Deze garde Piessens is naar het gemeentehuis gekomen om het proces verbaal uit te schrijven en op hetzelfde ogenblik is ook heer Juchtmans op eigen initiatief gekomen. Ze zijn toen akkoord geraakt en Juchtmans heeft aan Piessens 5 frank betaald als vergoeding voor de beschadiging van de kolf van zijn geweer. De burgemeester. ICL – Willebroeck, 20 april 1894 Toegezonden aan mijnheer den burgemeester van Steenhuffel, met verzoek van aanplakking. Op vrijdag 20 dezer maand heeft uwen hond een kieken gedood en ontvreemd, ten nadele van Jan Baptist Van Ingelgem, herbergier, Heerbaan alhier. Indien gij met de klager voor woensdag aanstaande niet overeengekomen zijt zal er proces verbaal opgemaakt worden. (De naam van de eigenaar van de hond is niet vermeld.) PV 399b - Londerzeel 22 april 1894 Beschuldigde: Bettens Pierre Joseph, 25 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel. Misdrijf: politie op de hondenkarren Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 25 september 1894 Straf: 1 fr. of 1 dag met 2 jaar uitstel SC 4 – Séance du 22 avril 1894. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Opmaken van de kiezerlijsten voor de twee wetgevende kamers. Gezien de kieswet van 12 april 1894. Gezien de ministeriele omzendbrief van 15 derzelfde maand aangaande de toepassing en uitvoering van die wet. Gezien de voorlopige kiezerslijst. Overwegende dat deze lijst al de namen bevat van degenen die volgens de wet kiesgerechtigd zijn. Sluit het college de lijst voorlopig op het aantal van 479 kiezers. - 63 met 1 stem voor de kamer van volksvertegenwoordigers. - 7 met 2 stemmen voor de kamer van volksvertegenwoordigers. - 1 met 3 stemmen voor de kamer van volksvertegenwoordigers.

253 253


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- 238 met 1 stem voor beide kamers. - 71 met 2 stemmen voor beide kamers. - 99 met 3 stemmen voor beide kamers. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Bruxelles le 25 avril 1894. (Vertaald) Telegram, afgegeven in Brussel om 9u50. Aangekomen in het station van Steenhuffel om 10u34. Vertongen, burgemeester Steenhuffel – Laat jachtwachter Piessens Jean weten dat ik zijn vergunning (van jachtwachter) vanaf heden intrek. Van Bellingen. UCL – Steenhuffel le 28 avril 1894. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. Op vraag van De Vlieger Charles Louis uit Steenhuffel, die 15 dagen gevangenisstraf uit te zitten heeft, vraag ik om hem een uitstel van 3 maanden te verlenen. Deze man heeft nu veel werk waarmee hij zijn vrouw en minderjarige kinderen moet onderhouden. De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Bruxelles le 31 avril 1894. Parket – 3de bureau – ref. 319. De Vlieger Charles Louis, die op 13 november 1893 tot 15 dagen opsluiting veroordeeld werd, krijgt een uitstel tot 1 juli 1894. De procureur des konings. ICL – Termonde le 29 avril 1894. (Vertaald) 2de Linieregiment – centraal bestuur – nr. 240. Mijnheer de burgemeester. Gelieve de ingesloten kwitantie te laten tekenen door Biesemans François Leonard, vrijwilliger met premie van de lichting 1889. Zodra we deze kwitantie terug hebben zullen we hem een postmandaat sturen voor 400 fr. De majoor-voorzitter. ICL – Bruxelles le 30 avril 1894. (Vertaald) Telegram aangeboden in Brussel om 10u16. Aangekomen in het station van Steenhuffel om 10u38. Burgemeester Steenhuffel – Vraag aan Piessens Jean Baptiste, jachtwachter te Steenhuffel, om zich morgen dinsdag 1 mei om 4 uur in de namiddag, aan te bieden op mijn kabinet. De onderzoeksrechter, Ed. Mechelynck. ICL – Bruxelles le 30 avril 1894. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 100887A30614. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gevolg gevend aan uw brief 3706 van 24 dezer merk ik op dat het hier gaat om het meisje Marie Robberechts en niet om Marie Van Muylders. Uw burgemeester heeft dokter Rombauts

254 254


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

overigens speciaal opgedragen om deze persoon, die niet als een behoeftige uit Steenhuffel kon beschouwd worden omdat ze in Zemst woonde en zich daar gekwetst heeft, te verzorgen. Of ze al dan niet in uw registers ingeschreven werd doet niet terzake. U kunt zich niet onttrekken aan de verplichting om aan de geneesheer de kosten voor haar verzorging te betalen. De gouverneur; Auguste Vergote ICL – Bruxelles le 7 mai 1894. (Vertaald) 3de Regiment Artillerie – ref. 3407. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten papieren betreffende Van Opstal Jean Baptiste, milicien die tot 25 augustus 1894 met verlof naar uw gemeente wordt gestuurd. De kolonel. ICL – Buggenhout den 15 mei 1894. Commissariaat van politie – nr. 1209. Mijnheer de burgemeester. Indien er soms in uw gemeente halfwassen eenden (canards) mochten gestolen zijn verleden week, wees dan zoo goed den bestolene bij mij te zenden. Ik geloof dat ik hem ze zou kunnen aanwijzen. In geval gij zoudt kennis hebben van dergelijke diefte in eene naburige gemeente, dan verzoek ik u mij er zonder uitstel van te verwittigen. Aanvaard; etc. De politiecommissaris. GR N° 1289-1290 - Zitting van 16 mei 1894. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, schepen, Huysegoms, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om te onderzoeken, vast te stellen en goed te keuren I. De rekening van het bureel van weldadigheid over het dienstjaar 1893. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 122 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. Gezien de gemelde rekening met al de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - De buitengewone ontvangsten: fr. 2110,58 - De buitengewone uitgaven: fr. 2090,29 - Overschot: fr. 20,29 - De gewone ontvangsten: fr. 6240,82 - De gewone uitgaven: fr. 5077,47 - Overschot: fr. 1163,35 - De algemeene ontvangsten: fr. 8351,40 - De algemeene uitgaven: fr. 7167,76 - Het algemeen overschot: fr. 1183,64 II. de gemeenterekeningen over 1893. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 130 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen noodig zijn.

255 255


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad keurt deze rekeningen goed en stelt dezelve vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De buitengewone ontvangsten: fr. 1900,50 - De buitengewone uitgaven: fr. 1900,50 - Het overschot: fr. - De gewone ontvangsten: fr. 13354,84 - De gewone uitgaven: fr. 11480,65 - Het overschot: fr. 1874,19 De rekening der wegen: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1998,22 - De buitengewone uitgaven op fr. 1969,47 - Overschot: fr. 28,75 - De gewone ontvangsten op fr. 2440,23 - De gewone uitgaven op fr. 2438,38 - En het overschot op fr. 1,85 De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 418,45 - De uitgaven op fr. 298,85 - En het overschot op fr. 119,60 De rekening der scholen: - De ontvangsten op fr. 5169,00 - De uitgaven op fr. 5078,37 - En het overschot op fr.90, 63 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Schaarbeek den 19 mei 1894. Heer secretaris van Steenhuffel. Zekere Hieronymus Van Doorslaer, zoon van Gerardus, die in huwelijk is getreden te Dilbeek den 14 februari 1781 met Anna Katrien De Koster en een kind heeft gehad met naam Josien, geboren te Dilbeek den 12 juni 1784, moet geboren zijn te Steenhuffel. Zoudt gij zoo goed willen zijn van de geboorte- of doopboek van 1751 tot 1761 na te zoeken om mij te laten weten: 1) Den datum der geboorte van Hieronymus Van Doorslaer. 2) De voorname, woonst, plaats en datum der geboorte van zijnen vader. 3) De voorname, woonst, plaats en datum der geboorte van zijne moeder. 4) Of vader en moeder verwante hadden wonende te Steenhuffel of omstreken; 5) Of Hieronymus broeders en zusters had. 6) Of dezelve wel te Steenhuffel heeft verbleven mits dat zekeren akt luidt als volgt “Hieronymus Van Doorslaer, vasten ingesetenen van Ossel-Brusseghem 1769…” Gelief, heer secretaris, mijne beleefde groetenisse met mijnen dank op voorhand voor de inlichtingen die ik van uw genegenheid verwacht, te aanvaarden. Van den Branden, Koninginnelaan 98, Schaarbeek. ICL – Bruxelles le 21 mai 1894. Hospice des enfants assistés de Bruxelles. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Van Opstal Henri, die in uw gemeente gewoond heeft, wenst een weesjongen tussen 7 en 10 jaar oud uit ons weeshuis in pension te nemen. Kunt u mij inlichtingen geven over zijn gedrag, zijn positie en het aantal kinderen dat hij heeft?

256 256


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aanvaard, etc. De directeur. ICL – Bruxelles le 26 mai 1894. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Volgende personen moeten zich op 4 juni om 10u15 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne 20, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 4) Van den Bossche Egide, nr. 15 van de loting. 5) Biesemans Pierre Lievin, nr. 66 van de loting De gouverneur, August Vergote ICL – Bruxelles le 5 juin 1891. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Volgende personen moeten zich op 13 juni om 10u15 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne 20, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 1) Van der Perre Gustave, nummer 59 van de loting. 2) Brabant Joseph Henri, nummer 75 van de loting. De gouverneur, Aug. Vergote ICL – Liège le 6 juin 1894. (Vertaald) Militair Hospitaal van Luik – nr. 211. Aan de burgemeester van Steenhuffel een staat model A van soldaat De Bleser van het 12 de Linieregiment, die morgen 7 juni op herstelverlof naar Steenhuffel wordt gestuurd. De directeur. ICL – Wolverthem le 13 juin 1894. (Vertaald) Vredegerecht. Mijnheer Jean Verhaegen. Volgende dinsdag, de 19de juni, moet de vrederechter om 2 uur in de namiddag aanwezig zijn bij een verkoop die doorgaat in de herberg van weduwe Verheyden, recht tegenover de kerk. Hij zou van de gelegenheid gebruik willen maken om, dezelfde dag om 3 uur, de afpaling te gaan bekijken van de eigendom van het bureel van weldadigheid, gelegen op het Gertrudeveld en palende aan de eigendom van de heer Buyens-Van Geel. Deze afpaling werd op 7 maart 1891 uitgevoerd door de heer Crick. Kunt u daarbij aanwezig zijn en ook uw veldwachter en de twee betrokken partijen vragen om daar tegen 3 uur in de namiddag te zijn? De vrederechter zou de afpaling willen bekijken alvorens hierover een uitspraak te doen. Gegroet. De griffier. ICL – Willebroeck le 16 juin 1894. Aan mr. Jean Verhaegen, gemeentesecretaris van Steenhuffel. Vriend Jean, Zoudt gij zoo goed willen zijn van aan den heer commandant van het 6de regiment artillerie, 23ste batterie, te Lier een administratieven brief te willen schrijven, opdat de ouders van den vrijwilliger met premie Petrus Joannes Bogemans, eene som van 100 francs op rekening zouden bekomen. Jos. Lettani. UCL – Steenhuffel den 20 juni 1894. 257 257


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer Mahieu, Gisteren heb ik mijnheer de vrederechter over de zaak De Backer - De Ridder gesproken en deze heeft mij gezegd dat dezen laatsten binnen eenige dagen voor het gerecht zal geroepen worden om zich te verantwoorden over de klacht tegen hem gedaan door De Backer. De heer burgemeester zegt nog dat het armbestuur hun geene wooning kan bezorgen dewijl alhier geen enkele woning open staat. Ik versta niet hoe het mogelijk is dat De Backer met De Ridder opeens zoo vijandig geworden is, daar zij nochtans over een goed half jaar zoo bevriend waren en De Backer zijnen huurder De Ridder dikwijls kwam bezoeken. Ik heb daarover De Ridder ondervraagd en hij heeft mij de gevraagde inlichtingen gegeven, maar of zij gegrond zijn of niet, dit is een raadsel. PV 399d - Steenhuffel 26 juni 1894 Beschuldigde: De Nil Marie Anne, 37 jaar, huishoudster, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen. Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 26 juni 1894. Straf: 1 fr of 1 dag PV 399e - Steenhuffel 26 juni 1894 Beschuldigde: Brusselmans Pierre Jean, 34 jaar, brouwersknecht, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen. Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 26 juni 1894. Straf: 1 fr. of 1 dag PV 399c - Steenhuffel 27 juni 1894 Beschuldigde: Van Wemmel Gerard, 27 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen. Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 13 november 1894. Straf: 5 fr. of 1 dag met 3 jaar uitstel SC 5 – Séance du 30 juin 1894. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Definitieve sluiting van de kiezerlijst voor beide kamers. Gezien de kieswet van 12 april 1894 Gezien de ministeriele omzendbrief van 15 derzelfde maand aangaande de toepassing en uitvoering van die wet. Gezien de voorlopige kiezerslijst. Gezien de binnengekomen reclamaties tegen deze voorlopige lijst, te weten: Sluit het college de lijsten als volgt: Voor de kamer van volksvertegenwoordigers: 481 kiezers, waarvan - 303 met 1 stem - 76 met 2 stemmen - 102 met 3 stemmen, samen 761 stemmen. Voor de senaat: 409 kiezers, waarvan - 236 met 1 stem - 72 met 2 stemmen - 101 met 3 stemmen, samen 683 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Londerzeel le 30 juin 1891. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester.

258 258


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingevolge uw verzoek van 30 juni ben ik bij Kiekens op de Heirbaan geweest om er biggen te onderzoeken. Ik heb er Rouget (de vlekziekte) vastgesteld. Stuur mij opeisingbevel en aanwezigheidscertificaat. Louis Van Passen, veearts. SC 5 – Séance du 30 juin 1894. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Definitieve sluiting van de kiezerlijst voor beide kamers. Gezien de kieswet van 12 april 1894 Gezien de ministeriele omzendbrief van 15 derzelfde maand aangaande de toepassing en uitvoering van die wet. Gezien de voorlopige kiezerslijst. Gezien de binnengekomen reclamaties tegen deze voorlopige lijst, te weten: Sluit het college de lijsten als volgt: Voor de kamer van volksvertegenwoordigers: 481 kiezers, waarvan - 303 met 1 stem - 76 met 2 stemmen - 102 met 3 stemmen, samen 761 stemmen. Voor de senaat: 409 kiezers, waarvan - 236 met 1 stem - 72 met 2 stemmen - 101 met 3 stemmen, samen 683 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Londerzeel 6 juli 1894. Heer burgemeester, Hoewel er bij de gemeenteontvanger geene verklaring gedaan was, wist ik dat de genaamde J. Van Assche te Steenhuffel voornemens was een varlen te slachten, den vrijdag 6 juli 1894. Ik deed hem verzoeken voormiddags te slachten, omdat hij anders zou moeten wachten tot zaterdag namiddag om uit te kappen, en toen ik rond 11 ure voormiddag ten zijnent kwam antwoordde men mij dat “de beenhouwer eerst moest eten!”. Er dient opgemerkt te worden: 1) Dat Van Assche geene verklaring gedaan heeft. 2) Dat hij nooit in regel geweest is – dit getuigen de registers van den gemeenteontvanger. 3) Dat ik met rede op de welwillendheid der slachters mag rekenen, daar ik uit eigen beweging de taks van 2,75 fr. per varken tot 1 frank gebracht heb, op voorwaarde dat de slachters den zelfden dag zouden kiezen en de zelfde uur. Daar ik mij zoo bitter in mijne verwachting teleurgesteld zie, bid ik ue, heer burgemeester, de strengste vervolgingen in te spannen tegen Van Assche, voor overtreding van het K.B. van 9 februari 1891. Van den anderen kant wend ik mij tot den heer inspecteur-veearts, met verzoek van zulke maatregelen te nemen als noodig om het reglement en ook den keurder te doen eerbiedigen. Ik bied ue, heer burgemeester, de verzekering mijner hoogachting. Louis Van Passen, veearts-vleeskeurder. ICL – Steenhuffel 7 juli 1894 (ca) Champetter, Joannes Van de Voorde, zoon van Louis van den Haan, heeft gisteren bij mij geweest als zijnen peerenboom is afgebroken door Marie Van Riet, dochter van Jozef, en daar stond wel een 259 259


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

mande peeren op. Hij heeft gevraagd om haar eens naar den bureau doen te komen voor wat schrik aan te jagen. Gaat er naar toe en doet ze komen tegen 8 uren, dan zal hij daar ook zijn. Mijn gedacht was van ook te komen, maar dan moet ik naar de markt gaan. Van der Perre. UCL – Steenhuffel le 7 juillet 1894. (Vertaald) Mijnheer de gouverneur. In antwoord op uw brief 100887A30614 van 30 april jongstleden, herinnerd door uw brief van 6 dezer, laat ik u weten dat ik aan de ontvanger van het bureel van weldadigheid van onze gemeente de opdracht gegeven heb om aan dokter Rombauts uit Malderen het bedrag te betalen dat hij te goed had voor de behandeling van het meisje Marie Robberechts die in werkelijkheid echter Marie Van Muylders heet. De burgemeester. ICL – Anvers le 8 juillet 1894. (Vertaald) 2de Militaire omschrijving – 5de Artillerie brigade – 5de artillerie regiment – nr. 1079/4. Mijnheer de burgemeester, De Ridder, vrijwilliger met premie, heeft niet veel meer op zijn spaarboekje staan en hij zal alles nodig hebben wanneer hij op onbepaald verlof wordt gestuurd. De vraag van zijn ouders om wat geld te krijgen kan dus niet ingewilligd worden. De kolonel-commandant. GR N° 1291-1292 - Zitting van den 11 juli 1894. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om te spreken over I. De rekening van de kerkfabriek over het dienstjaar 1893. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 122 van de algemeene onderwijzing van 1 mei 1893. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 3863,13 - Uitgaven: fr. 3535,44 - Overschot: fr. 327,69 II. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 3 van de wet van 20 september 1884. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om, op kosten van de gemeente, het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1894-95. Gezien de stukken die tot staving van deze aanvragen moeten dienen. Gezien het verslag waarmee het bureel van weldadigheid laat weten dat het, in uitvoering van art. 10 van het geciteerde K.B., fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben en die de gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, en de aangenomen meisjesschool, bestuurd door dame Heymans, zullen bijwonen. Besluit. Art. 1 - Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1894-1895 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 319, te weten 160 jongens en 159 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels en een hulponderwijzer, is voor de zending van 160 jongens aangewezen. De onderwijzers zullen eene jaarlijksche toelage of vergelding ontvangen van 928 fr. voor het onderwijs dat zij aan de hier boven gemelde kinderen zullen geven.

260 260


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In deze som zal het weldadigheidsbureel bijdragen voor fr. 400. Art. 2bis – De aangenomen school voor meisjes, bestuurd door dame Heymans, is aangewezen voor de zending van 159 meisjes. De bestuurster dezer school zal van eene vaste jaarwedde genieten van fr. 1575 voor het onderwijs van al de kinderen harer school en alle andere kosten inbegrepen. Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal in dubbel naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 13 juillet 1894. (Vertaald) Parket bij het hof van beroep – nr. 29483. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik vraag u om Mertens Florent, schilder te Steenhuffel, aan te manen om zich zonder uitstel aan te bieden voor het ondergaan van zijn straf van 15 dagen opsluiting, tot dewelke hij op 15 maart 1894 veroordeeld werd. Laat mij ook weten welk gevolg er aan dit bericht gegeven werd. Voor de procureur generaal. (Had op 24 mei 1894 van de procureur generaal van het hof van beroep een uitstel gekregen tot 1 juli 1894.) PV 398a - Molenbeek 15 juli 1894 (ca) Beschuldigde: De Pauw Jeanne, 23 jaar, meid, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: zich niet laten inschrijven. Veroordeeld door de politierechtbank van Sint-Jans-Molenbeek op 14 september 1894. Straf: 2 fr. met 1 jaar uitstel ICL – Gilly 16 juli 1894. Mijnheer den burgemeester. Ik kom u eenige regels te schrijven om u te vragen of ge zoudt willen de goedheid hebben van mijn papieren op te sturen om te trouwen. Ik heb hier op het gemeentehuis geweest en zij hebben mij gezegd alsdat ik er moest zelf om schrijven. Mijn adres is Aerts Pierre Charles, chaussée de Lodelinsart 189, Gilly. GR N° 1293-1294 - Zitting van den 18 juli 1894. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, De Mesmaecker, schepen, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om een vraag van het bureel van weldadigheid en een vraag van de kerkfabriek te onderzoeken om gemachtigd te worden te verkoopen. I. Verkooping van boomen door het bureel van weldadigheid. De raad Gezien de vraag van het bureel van weldadigheid in date van 5 juli jongstleden met dewelke het de toelating vraagt om 177 boomen te mogen openbaarlijk verkoopen, groeiende aan verscheide stukken land onder Steenhuffel, gezegd Laekeman, Heerbaan, Kalvereussen en in een bosch onder Rossem, te zamen geschat op de som van fr. 1651, en de opbrengst dezer verkooping aan te leggen in renten op de staat. En deze boomen door eene nieuwe planting te vervangen. Gezien art. 1393 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. Overwegende dat gemelde vraag gegrond is dewijl de te koop aangeboden boomen rijp zijn en sedert jaren niet meer bijwinnen. Is de raad van gevoelen deze vraag goed te keuren en ter goedkeuring der bevoegde overheid te verzenden. II. Verkooping van boomen door het kerkfabriek.

261 261


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad Gezien de vraag van het kerkfabriek in date van 1 juli jongstleden met dewelke het de toelating vraagt om 66 boomen te mogen openbaarlijk verkoopen, groeiende aan het stuk land genaamd Kalvereussen onder Steenhuffel, aan een weide Terlinden onder Merchtem en in een bosch onder Rossem, te zamen geschat op de som van fr. 417, en de opbrengst dezer verkooping aan te leggen in renten op de staat. En deze boomen door eene nieuwe planting te vervangen. Gezien art. 1393 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. Overwegende dat gemelde vraag gegrond is dewijl de te koop aangeboden boomen rijp zijn en sedert jaren niet meer bijwinnen. Is de raad van gevoelen deze vraag goed te keuren en ter goedkeuring der bevoegde overheid te verzenden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen SC 6 – Séance du 21 juillet 1894. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Herziening van de kiezerslijst die op 1 juni 1895 van kracht moet worden. Gezien art. 81 van de kieswet van 12 april 1894 Gezien de voorlopige kiezerslijst, vastgesteld op 31 augustus laatstleden. Overwegende dat er 5 reclamaties binnengekomen zijn. Stelt het college de lijsten definitief vast als volgt: Voor de kamer van volksvertegenwoordigers: 487 kiezers, waarvan - 308 met 1 stem - 77 met 2 stemmen - 102 met 3 stemmen, samen 768 stemmen. Voor de senaat: 413 kiezers, waarvan - 239 met 1 stem - 72 met 2 stemmen - 102 met 3 stemmen, samen 689 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen - De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Merchtem 22 juillet 1894. (Vertaald) Ik ondergetekende, dokter in de medicijnen te Merchtem, verklaar dat de bevalling van de echtgenote Benoit De Pot vijf dagen heeft geduurd, dat de bevalling zeer zeer moeizaam verliep en dat de jonge moeder zeer verzwakt is en nog verschillende dagen in bed moet blijven. Dokter x. (Gezien en gelegaliseerd door de handtekening van de burgemeester, Vital Vertonghen.) ICL – Camp de Beverloo le 25 juillet 1894. (Vertaald) 11de Linieregiment – Generale staf – nr. 127 Aan de burgemeester van Merchtem. Het ligt niet in onze bevoegdheid om milicien Benoit De Pot vrij te stellen van de schietoefeningen en de manoeuvres waarvoor de lichtingen 1887, 1888, 1889, 1890 en 1891 worden opgeroepen. Wij merken bovendien op, mijnheer de burgemeester, dat het ingesloten certificaat geen gemeentestempel draagt en in mijn ogen dus geen authentiek karakter heeft.

262 262


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De kolonel-commandant. (Overgemaakt aan de burgemeester van Steenhuffel). ICL – Merchtem 22 juillet 1894. (Vertaald) Ik ondergetekende, dokter in de medicijnen te Merchtem, verklaar dat de bevalling van de echtgenote Benoit De Pot vijf dagen heeft geduurd, dat de bevalling zeer zeer moeizaam verliep en dat de jonge moeder zeer verzwakt is en nog verschillende dagen in bed moet blijven. Dokter x. (Gezien en gelegaliseerd door de handtekening van de burgemeester, Vital Vertonghen.) GR N° 1295-1296 - Zitting van 4 augustus 1894. (Vertaald) Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, De Mesmaecker, schepen, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om I. Te onderzoeken of het noodzakelijk zou zijn veranderingen te brengen aan het aantal opcentiemen verleden jaar gestemd. Gezien het K.B. van 13 december 1893 waarmee de gemeente gemachtigd is om tot 31 december 1900 39 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen en het patentrecht. Gezien de financiële toestand der gemeente. Gezien het begrotingsontwerp voor 1895 waaruit blijkt dat al de kosten der gemeente zonder enige verhoging van gemeentebelasting in 1895 gemakkelijk zullen kunnen gedekt worden. De raad beslist van voor 1895 geen verandering te brengen aan het getal opcentiemen dat in 1893 gestemd werd. II. Heffing van bijzondere opcentiemen voor de wegen in 1895. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 2 juli 1894 waardoor de heer de gouverneur de gemeenteraden uitnodigt om het getal en het beloop te bepalen van de opcentiemen, te heffen overeenkomstig art. 14 der wet van 10 april 1841 en art. 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1895 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van de provinciale conducteur-wegcommissaris van het 3de district, in datum van 12 juli, waaruit blijkt dat de bijzondere centiemen en de uitkeringen van alle aard, op het onderhoud en de verbetering der buurtwegen toe te passen, voor 1895 een bedrag moet opleveren van fr. 1930. Aangezien de uitkeringen, te eisen overeenkomstig nr. 1, 2 en 3 van bovengemeld art. 14, een bedrag van ongeveer 1152,23 fr. zullen opbrengen. Besluit. Art. 1 – De bijzondere opcentiemen, te heffen overeenkomstig het art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart 1866, worden voor 1893 vastgesteld op 8 % en zijn goed voor fr. 777,77. Art. 2 – Een later op te stellen rol zal in de rest der uitgaven voorzien, door middel van uitkeringen overeenkomstig de nr. 1, 2 en 3 van het art. 14 der wet van 10 april 1841. Art. 3 – Een afschrift van deze beraadslaging zal, door de tussenkomst van den heer provinciale conducteur-wegcommissaris aan het provinciebestuur gezonden worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7323,25 o Personele belasting: fr. 1907,35 o Patenten: fr. 491,63 Totaal: fr. 9722,23 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 777,77 ▪ In natura (dagloon): 952,23 ▪ Samen: fr. 1930,00 263 263


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel 7 augusti 1894. Heer burgemeester. Ik heb de eer ue te berichten dat de genaamde Henri Van Opstal, Steenhuffel-Elst, op maandag 6 dezer een ziek kalf geslacht heeft rond 6 ure ’s avonds. Toen ik dinsdag rond 8 ure ’s morgends bij Van Opstal kwam, was alles uitverkocht. Van Opstal heeft dus artikel 1 en 6 van het K.B. overschreden. Een onderricht van den heer inspecteur schrijft ons voor, in geval van zieke dieren, een zekere tijd te laten verloopen tusschen de slachting en het keuren, omdat zulks vleesch aan spoedig bederf soms blootgesteld ook kan aanleiding geven tot vergiftiging bij den mensch die het eet. Aanvaardt, heer burgemeester, de verzekering mijner hoogachting. Louis Van Passen, veearts. ICL – Ixelles le 20 août 1894. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Omdat de politie tot uw bevoegdheden behoort, denk ik mij eerder tot u dan tot de procureur des konings te moeten wenden aangaande de zaken waarover ik te klagen heb. Er staan altijd deugnieten aan de afsluitingen van de Campagne. Ze maken ze open en dringen er binnen. Vorige donderdag nog hebben ze paardenvijgen tegen de poort geworpen en gisteren, zondag, hebben ze mijn afsluitingen met menselijke excrementen besmeurd. Dergelijke feiten gebeuren nergens anders in het land en het kan niet anders of de openbare dienst moet in Steenhuffel zeer nonchalant gebeuren. Is het vanwege de goede gevoelens die ik altijd tegenover uw bevolking betoond heb dat ik het voorwerp van dergelijke pesterijen ben? Ik hoop, mijnheer de burgemeester, dat deze brief niet zonder resultaat zal blijven en dat een beetje waakzaamheid van uw agenten de herhaling van dergelijke misdrijven zal voorkomen. Uw nederige dienaar, Bouvier-Parvillez, provincieraadslid van Brabant. ICL – Steenhuffel den 25 augustus 1894. Aan de heeren raadsleden der gemeente Steenhuffel. Mijnheeren, Ter gelegenheid van het opmaken der gemeentebegrooting van het jaar 1895, neem ik de vrijheid ue eenige cijfers voor oogen te leggen, dewelke laatst door den heer gouverneur gevraagd zijn voor het vaststellen der borgt van den gemeenteontvanger. Ziehier den uitslag: Gewone ontvangsten van allen aard gedaan in 1889: fr. 15692,19. Gewone ontvangsten van allen aard gedaan in 1890: fr. 16772,54. Gewone ontvangsten van allen aard gedaan in 1891: fr. 17274,17. Gewone ontvangsten van allen aard gedaan in 1892 fr. 17968,58. Gewone ontvangsten van allen aard gedaan in 1893: fr. 16976,31. Totaal der 5 laatste dienstjaren: fr. 84683,79 of 16936,75 fr. per jaar. De gevraagde borgt tot 1/3 dezer som beloopende, zou ik eene borgtocht moeten stellen van fr. 5645,58 of in ronde cijfers degene van 6000 frank. En dat voor eene jaarwedde van 300 franken! Laten wij nu deze borgtocht van kant en doen wij eene andere overweging. Volgens onderrichtingen van 10 februari 1886 nr. 60 mag de jaarwedde des ontvangers belopen tot 5 ten honderd op gewone ontvangsten (na aftrok der overschotten van rekeningen en geldelijke toelagen) en tot de 60ste penning op de gedane buitengewone ontvangsten.

264 264


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Welnu, mijnheeren, volgens hier boven aangehaalde cijfers beliepen de ontvangsten der vijf laatste dienstjaren de somme van fr. 84683,78 waarin begrepen fr. 11863,76 wegens geldelijke toelagen van Staat en Provincie. Hieruit blijkt dus dat de gewone ontvangsten, waarop de 5 % mag toegekend worden, voor de 5 laatste jaren belopen tot de somme van fr. 72830,03 of fr. 14564 per jaar, hetgeen eene jaarwedde zou uitbrengen van 728,20 frank zonder rekening te houden der 60ste penning op de buitengewone ontvangsten. Zou het nu, mijnheeren, na deze overweging nog noodig zijn om ue aan te zetten ten einde mijne jaarwedde als ontvanger te verhoogen? Ik denk van neen. Zeker moet ik bekennen dat eene berekening tegen 5 % voor de gemeente te veel last zou bijbrengen, maar ik durf toch hopen dat gij mij eene jaarwedde zult toekennen van 4 %. In afwachting van een gunstig antwoord, bied ik u, mijnheeren, de verzekering mijner ware achting en oprechte genegenheid. H. De Mesmaecker. PV 404b - Buggenhout 2 september 1894 Beschuldigde: De Bleser Guillaume Denis, 32 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen en verwondingen. Veroordeeld door het hof van beroep te Gent op 26 juni 1895. Straf: 1 maand PV 404c - Buggenhout 2 september 1894 Beschuldigde: Van de Voorde Jan Baptist, 31 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld door het hof van beroep te Gent op 26 juni 1895. Straf: 14 dagen PV 405a - Buggenhout 2 september 1894 Beschuldigde: Meert Vincent, 19 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld door het hof van beroep te Gent op 26 juni 1895 Straf: 14 dagen PV 405b - Buggenhout 2 september 1894 Beschuldigde: Biesemans Pierre Lievin, 21 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld door het hof van beroep te Gent op 26 juni 1895 Straf: 14 dagen ICL – Brussel den 2 september 1894. Mijnheer den secretaris. Zijt zoo goed van mij den geboorteakt op te maken van Petronilla Deraedt, geboren te Steenhuffel en getrouwd geweest met Henricus Van de Voorde, overleden in 1821. Ook de geboorteakt van de vader en de moeder van Petronilla Deraedt. En zendt mij dat als het belief contre remboursement en gij moet uwe moeite niet verniet doen. Gij moet maar tellen wat gij vandoen hebt. Ik bedank u hartelijk. Weduwe Dom. De Geyter, rue du midi 130, Brussel. ICL – Bruxelles le 4 septembre 1894.

265 265


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) 9de Linieregiment – nr. 1650. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten het livret van Bettens Pierre Jean, plein nr. 26 te Steenhuffel, milicien met verlof in uw gemeente. ICL – Bruxelles le 4 septembre 1894. (Vertaald) Parket - 2de bureau – ref. 35117. Mijnheer de burgemeester. De zaak tegen Van den Bosch Egide, 23 jaar, mandenmaker te Steenhuffel, vervolgd wegens jachtmisdrijf, werd door de raadkamer op 31 augustus laatstleden geseponeerd. De procureur des konings. ICL – Bruxelles le 8 septembre 1894. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 491250B29040. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik stuur u de statistiek terug van uw bibliotheek over het jaar 1893 en vraag u om op te merken dat het totaal aantal boeken van de catalogus in 1893 kleiner is dan in 1892. Laat mij zonder uitstel weten u hoe u dit verschil denkt te kunnen verklaren. Voor de gouverneur, een gedelegeerd lid van de bestendige deputatie. UCL – Steenhuffel le 15 septembre 1894. (Vertaald) Mijnheer de gouverneur, In antwoord op uw brief 491250B29040 van 8 dezer, laten wij u weten dat de statistische cijfers van 1892 over onze bibliotheek verkeerd zijn. Vanwege veranderingen die aan de bibliotheek werden aangebracht was de catalogus verkeerd gelegd en waren de boeken door elkaar geraakt. De bibliothecaris heeft voor 1892 op zijn geheugen moeten afgaan. Bij bevel, de secretaris De burgemeester. ICL – Steenhuffel den 10 september 1894. Aan de heeren voorzitter en leden van den gemeenteraad te Steenhuffel; Mijne heeren. De ondergeteekende, Edward Casteels, gemeenteonderwijzer alhier, neemt de eerbiedvolle vrijheid ulieden eene verhooging van 100 fr. op zijne jaarwedde te verzoeken. Zich steunende op de beweegreden welke ulieden aangaande de mogelijke benoeming van eenen tweeden hulponderwijzer bekend zijn, durft hij verhopen dat ulieden zijne vraag gunstig inwilligen zult. Uw ootmoedigen dienaar. E. Casteels. GR N° 1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303 - Zitting van 12 september 1894. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om over te gaat tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1893. Op uitnodiging van het collegie van burgemeester en schepenen geeft de gemeentesecretaris in openbare zitting lezing van het verslag opgemaakt in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet van 30 maart 1836. II. Goedkeuring van de begrooting van de kerkfabriek voor 1895.

266 266


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 817 van de algemeene onderwijzing van 1 mei 1893. Gezien de begrooting van het kerkfabriek, door den fabriekraad opgemaakt den 1 juli jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en waarin al de noodwendigheden voorzien zijn. De raad is van gevoelen van deze begrooting zonder aanmerkingen goed te keuren en vast te stellen in ontvangsten en uitgaven op de somme van fr. 4520,63. III. Goedkeuring van de begrooting van het bureel van weldadigheid voor 1895 Gezien het art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 817 van de algemeene onderwijzing van 1 mei 1893. Gezien de begrooting, opgemaakt door den raad van dit gesticht den 26 augustus jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Gezien de stukken die tot het maken dezer gediend hebben. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en dat dezelve tot geene aanmerkingen aanleiding geeft. De raad is van gevoelen van deze begrooting, waarin al de noodige uitgaven voorzien zijn, goed te keuren op de somme van fr. 9336,12 in ontvangsten en uitgaven. IV. Commissie personele belasting. Aanwijzing van 2 leden van den raad om deel te maken van de commissie ingesteld door het art. 58 der wet van 22 juni 1822, gewijzigd door degene van 26 juli 1879 op de personele belasting en de patentzetters. De raad wijst ten dien einde aan de heeren - De Mesmaecker Jan Frans, schepen, en - Willocx Jan Joos, raadslid. V. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten waaruit blijkt dat het bureel van weldadigheid en het collegie van burgemeester en schepenen, in vervanging van mr. Goossens Vincent, wiens mandaat op 31 december aanstaande eindigt, hebben aangewezen - als 1ste kandidaat: Vertonghen Frans, uittredend lid, - als 2de kandidaat: Moeyersons Constant, landbouwer. Gezien de art. 66, 71 en 84 § 2 der gemeentewet van 30 maart 1836. Overwegende dat er volgt uit de stemming waar er toe overgegaan is, dat mr. Goossens Vincent, uittredend lid, 7 stemmen op 7 stemmers bekomen heeft. Besluit. Den heer Goossens Vincent, uittredend lid, is tot lid van het bureel van weldadigheid hernoemd. VI. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1895. Gezien de ministeriëlen omzendbrief van 21 september 1884 betrekkelijk de uitvoering der organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien het ministerieel besluit van 21 september 1884 rakende het gratis onderwijs der arme leerlingen. Gezien de ministeriele onderwijzingen van 17 december 1884, de grondslag daarstellende van tusschenkomst der gemeenten en de staat in de kosten van den gewonen dienst van het lager onderwijs. De raad stelt de schoolbegrooting vast in ontvangsten en uitgaven op fr. 5273,00, te weten: 1. Vaste jaarwedde van den hulponderwijzer naar aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: fr. 975. 2. Vaste jaarwedde van den hoofdonderwijzer naar aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: fr. 722.

267 267


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

3. Aandeel van de hoofdonderwijzer in de vergoeding voor het onderwijs der arme en andere kinderen; fr. 1028. 4. Vaste jaarwedde van Mme Heymans als bestuurster der aangenomen meisjesschool, ook voor jaarwedde en vergoeding voor het onderwijs van al de kinderen die hare school bijwonen, geene uitgezonderd: fr. 1575. De gemeente zal in de kosten van den dienst van het lager onderwijs tusschenkomen met eene som van fr. 2655,37 en het bureel van weldadigheid voor fr. 400. Afschrift van het tegenwoordig besluit zal met de schoolbegrooting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. VII. Opmaken der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1895. De raad. Gezien de onderwijzingen rakende de gemeente rekendienst. Gezien het art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de aanmerkingen gedaan door het schepencollegie. Gehoord de aanmerkingen van den gemeenteontvanger. De raad heeft na rijpelijk de inkomsten en de noodwendigheden onderzocht te hebben de begrooting voor 1895 vastgesteld als volgt, te weten: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1500,00 - De buitengewone uitgaven op fr. 1500,00 - De gewone ontvangsten op fr. 13723,25 - De gewone uitgaven op fr. 13382,40 - En het overschot op fr. 340,85 De rekening der wegen: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1608,07 - De buitengewone uitgaven op fr. 1608,07 - De gewone ontvangsten op fr. 1931,35 - De gewone uitgaven op fr. 1931,35 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 338,20 - De uitgaven op fr. 338,20 - En het overschot op fr. – De rekening der scholen: - De ontvangsten op fr. 5273,00 - De uitgaven op fr. 5273,00 - En het overschot op fr. Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Hoofdstuk 1 art. 2 § 1 – Eene som van fr. 1500 is afgenomen van den gewonen dienst om de balans te maken van den buitengewonen dienst. Deze som zal gebracht worden voor ‘t kasseiden van wegen. Gewone ontvangsten. Geene aanmerkingen. Buitengewone uitgaven. Zie aanmerkingen aan de buitengewone ontvangsten. Gewone uitgaven. § 2 art. 6 – De jaarwedde van den secretaris is tot hiertoe veel te klein geweest en met de nieuwe kieswet is het werk der secretarissen meer dan verdubbeld, en daarom heeft de raad besloten van zijne jaarwedde van 900 op 1170 fr. te brengen.

268 268


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 13 – Jaarwedde van den ontvanger. Zijne jaarwedde is gebracht van 300 op 400 fr. § 3 art. 8 – De jaarwedde van den veldwachter is niet geëvenredigd met diensten die hij bewijst en daarom heeft de raad besloten zijne jaarwedde van 600 op 650 fr. te brengen. § 17 art. 1 – Met de verhooging van de jaarwedde van den secretaris zal zijn aandeel in de pensioenkas in 1895 beloopen op fr. 56,93. Afschrift van het tegenwoordige besluit zal met de gemeentebegrooting aan de bestendige deputatie ter goedkeuring gezonden worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen SC – Gemeente Steenhuffel 12 september 1894. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van den gemeenteraad den 12 september 1894. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1057 946 2003 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1072 963 2035 Verschil + 15 + 17 + 32 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc. Getal der geboorten, totaal 80 - Wettige, mannelijke 37 - Wettige, vrouwelijke 37 - Onwettige, mannelijke 4 - Onwettige, vrouwelijke 2 Getal der overlijdens, totaal 37 - mannen 15 - vrouwen 22 Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 3 - mannelijke 0 - vrouwelijke 3 Getal der huwelijken, totaal 17 I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Totaal generaal 34 - Mannelijke 15 - Vrouwelijke 19 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking. Totaal generaal 47 - Mannelijke 26 - Vrouwelijke 19 I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en zeer regelmatig gehouden. De geschriften worden gedaan door den secretaris. I-5 bevolkingsregisters. De registers van de bevolking zijn regelmatig gehouden. II. Gemeentebestuur. II-1 Personeel De gemeenteraad is niet volledig; er ontbreken 2 leden. In hunne vervanging zal voorzien worden met de eerste drijjaarlijksche kiezing. De raad is bij iedere vergadering in meerderheid.

269 269


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen Er zullen dit jaar in oktober kiezingen plaats hebben voor de kamer van volksvertegenwoordigers, voor de senaat en kort nadien voor de provincieraad. De kiezerslijsten in mei opgemaakt bevatten - 481 kiezers voor de kamer van volksvertegenwoordigers, recht gevende tot 1671 stemmen. - 409 kiezers voor de senaat, te zamen recht hebbende aan 683 stemmen. Deze laatste dienen voor het kiezen der leden van den provincieraad. II-3 Gemeente-archieven. De gemeente-archieven worden bewaard in eene kas. II-4 Gemeentegoederen. II-5 Akten en gemeente reglementen. Geene. III. Gemeentelijke geldmiddelen. III-1 Ontvangsten. Gewone: Eene provintiële belasting op honden van 5 fr. waarvan 1/5 voor de gemeente. Zijn van de belasting ontslagen degene die geen 10 fr. rechtstreeksche belastingen betaalt en geen ander rijtuig hebbende. Een personele belasting of onkostboek van 1700 fr. 47 opcentiemen op de grond en personele belastingen en patentrecht, waarvan 8 voor den onderhoud der buurtwegen. Buitengewone: Een overschot op de buitengewone ontvangsten op de wegen op de rekening 1893: fr. 28,75. Geene hulpgelden zijn gegeven geweest. III-2 Uitgaven. Gewone: Eene toelaag van 1500 fr. aan het bureel van weldadigheid. Het aandeel der gemeente in het onderwijs voor 1894 beloopt op fr. 2605,75 en zal voor 1895 beloopen op fr. 2555,37. De gemeente heeft bij het Gemeentekrediet voor leeningen gedaan, te weten: in 1876 10.000 fr. en in 1879 ook 10.000 fr. Voor eene eeuwigdurende rent van 6382,66 fr. moet ieder jaar 191,48 fr. intrest betaald worden. Buitengewone: Overschot op de rekening van 1893: fr. 1874,19, op die der wegen fr. 1,85, waterloopen fr. 119,60, onderwijs fr. 90,63. IV. Gestichten van weldadigheid. IV-1 Bureel van weldadigheid. Bestuur: het bureel van weldadigheid is volledig. Goederen: de goederen, jaarschaargronden en obligaties zijn op tijd verhuurd en vernieuwd. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene. Begrootingen en rekeningen: worden regelmatig en op tijd opgemaakt. Uitdeelingen van hulpmiddelen: de uitdeelingen worden wekelijks aan de arme menschen gedaan. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene aanmerkingen op te maken. V-2 Kerk en pastorijen.

270 270


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De kerk en pastorij zijn in goeden staat. V-3 Kerkfabrieken. Het kerkfabriek is volledig. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Alle de kerkegoederen worden op tijd verhuurd en vernieuwd. V-7 Aflegging en heraanleggingen van kapitalen. Geene. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen en aangenomene scholen. De gemeenteschool voor jongens wordt bestuurd door mijnheer Casteels, en een hulponderwijzer. Ingeschreven jongens: 160 voor kosteloos onderwijs. De aangenomene school voor meisjes wordt bestuurd wordt dame Heymans, kloosterzuster. Ingeschreven meisjes: 159 voor kosteloos onderwijs. VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. Het schoolgebouw is in goeden staat van onderhoud. De jaarwedde van den hoofdonderwijzer beloopt op 1728 fr., met de bijwinsten. De jaarwedde van den hulponderwijzer beloopt op 1000 fr. De vaste jaarwedden bij akkoord van de bestuurster, der aangenomene school beloopt op 1575 fr. VII. Openbare veiligheid en gezondheid. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De veldwachter en gendarmen vervullen goed hunne plichten. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Er zijn van september 1893 tot september 1894 12 processen verbaal opgemaakt, alle van enkele politie. Geene aanhoudingen. VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. De brandspuit en toebehoorten zijn in goeden staat van onderhoud. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud. VII-5 Openbare verlichting. Gedurende de wintermaanden wordt het dorp door 5 lantarens verlicht. De onkosten dezer belopen op omtrent 70 fr. ’s jaars. VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is voldoende geweest. Geen geneesheer in de gemeente. De geneesheeren van Londerzeel, Merchtem en Malderen verzorgen de zieken dezer gemeente. VII-7 Koepokstof-inentingen. 45 kinderen zijn dit jaar kosteloos door den heer Bamps, geneesheer te Merchtem, de pokskens gezet. Door andere geneesheeren zijn er 5 kinderen ter woonst gevaccineerd geweest. VII-8 Ongelukken en rampen. Drie huizen zijn dit jaar afgebrand, eene in den Boschkant, eene andere Over de beek en een op d’Elst. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. In july heeft er eene kiezing voor de burgerwacht plaats gehad; 1ste en 2de compagnie van het 24ste bataljon.

271 271


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het getal mannen voor de burgerwacht ingeschreven beloopt op 218 waarvan 148 actieven en 70 reserven. VIII-2 Militie – Loting. Er waren dit jaar (1894) in ons militiekanton 97 ingeschreven lotelingen en 50 reserven. Er waren in deze gemeente 16 lotelingen, waarvan er 1 voor den dienst aangewezen is. IX. Openbare belasting. IX-1 Grondbelasting. Kadaster: aantal 655 Principaal van de grondbelasting: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: 187 Bedrag der rollen in principaal: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-3 Patentrecht Getal patentschuldigen: 110 Principaal: fr. Opcentiemen: 39 + 8 voor de wegen. IX-6 Plaatselijke en provinciale belasting op de honden. Getal der aanslagen: 83 gewone honden. Geen andere dan de provinciale belasting van 5 fr. per hond, waarvan 1/5 voor de gemeente. X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. Geene aanmerkingen. De onderhoudswerken der buurtwegen worden gedaan onder het toezicht van het schepencollegie. De opzieners der wegen doen goed hunne plichten. Prijs van den dagloon is 1,28 fr.; 3 fr. per paard. 8 opcentiemen op grond- en personele belasting en op het patentrecht hebben in 1893 opgebracht fr. 766 en den rol fr. 1147,68 + eene bijzondere allocatie op de begrooting va,n 200 fr.. Den rol voor 1894 beloopt op fr. 955,15. XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. Gewoon. XI-2 Staat van den oogst. Is zeer goed. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen. Is meer dan gewoon maar heeft veel geleden van den aanhoudenden regen. XI-5 Paarden en vee. Onder de jonge varkens heeft het roodvonk geheerscht. XI-6 Jaar- en weekmarkten. Er heeft op dit jaar op dynsdag van Sinxen eene jaarmarkt plaats gehad. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering en de vernieling der distels zijn gedaan zoo goed mogelijk. XII. Nijverheid. XIII. Andere voorwerpen. ICL – Bruxelles le 14 septembre 1894. (Vertaald) 9de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester,

272 272


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten het livret van volgende milicien met verlof: Van de Venster Pierre Jean. PV 399f – Steenhuffel 18 september 1894 Beschuldigde: Rousseau Charles Louis, 40 jaar, landbouwer, geboren te Buggenhout, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: laster. Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894. Straf: 3 dagen ICL – Brasschaat le 20 septembre 1894. (Vertaald) 5de Regiment artillerie – 8e batterie. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten het livret van De Pauw Jean Baptiste, milicien die sedert 16 september 1894 met onbepaald verlof in uw gemeente is. ICL – Brussel den 22 september 1894. Mijnheer de sekretaris. Zijt zoo goed van mijn stukken gereed te maken die ik u over drij weeken gevraagd hem: - Den geboortenakt van Petronella De Raedt, geboren te Steenhuffel en woonachtig tot Opdorp, getrouwd geweest met Henricus Van de Voorde, zoon van Egidius Van de Voorde en Elisabeth Vertongen. - Den geboortenakt van Petronilla De Raedt van haar vader en haar moeder. Mijnheer, zijt zoo goed van die gereed te maken. Ik zal er donderdag 27 september om komen ’s morgens, want ik hem ze van doen. Ik groete u minzaam Echtgenote Victor De Geyter, rue du midi 130, Brussel. UCL – Steenhuffel 26 september 1894. - 11 juny 1754 te Steenhuffel sub conditione baptizatus est Henricus Van de Voorde, filius legitimus Egidyi et Elisabetha Vertongen. Susceperunt Dominicus Henricus De Cuyper et Anna Catharina Van de Voorde. - 22 juny 1669 geboren te Steenhuffel, baptizatus Egidius Van de Voorde, filius legitimus Petrus et Catharina Craenhals. - Geboren te Steenhuffel 28 april 1720. Baptizatus est Elisabetha Vertongen, filia legitima Petri et Francisca Reyntiens. Petrus Van de Voorde, vader van Egidius, staat in de register niet meer geschreven. Hij is overleden 18 april 1706, zonder ouderdommelding. De registers beginnen maar van 1645. ICL – Brussel den 1sten october 1894. Mijnheer den secretaris. Ik heb uwe caert wel ontvangen. Zijt zoo goed van al de geleverde akten op te maken die gij vindt, op papier met zegels. Ik zal donderdag den 4 october smorgens zelver om koomen en alles betaelen dat er toe staet. Mijnheer den secretaris, zijt zoo goed mij ook te laten weeten waer de cominie (gemeente) was voor dat zij tot Steenhuffel begonst is. Ik groete u minzaem en blijve in afwachting, Epouse De Geyter, rue du midi nr. 130. ICL – Londerzeel 2 october 1894. Gevallen van Roodvonk bij de varkens van weduwe P. De Mesmaecker te Steenhuffel. Louis Van Passen, veearts. ICL – Bruxelles le 3 octobre 1894. (Vertaald) 3de Regiment Artillerie – 26ste batterie – nr. 10.

273 273


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de burgemeester. Ingesloten het mobilisatieboekje van kanonnier 1ste klas Van Opstal Jean Baptiste, milicien van 1890, met verlof in uw gemeente. Gelieve het hem te bezorgen. De kapitein-batteriecommandant. ICL – Laeken le 5 octobre 1894. (Vertaald) Militair district van Laken – ref. 629. Mijnheer de burgemeester. De jaarlijkse revue van de miliciens en vrijwilligers met premie, met verlof in uw gemeente, vanaf de lichting 1887, zal doorgaan op zaterdag 18 november, om 10 uur ’s morgens, op het gemeenteplein van Wolvertem. De mannen moeten hun livret bij hebben en in volledige uitrusting zijn. Ze mogen onder hun uniform iets warms dragen als het van buiten niet zichtbaar is. Stuur mij intussen register B om het na te kijken. De commandant van het district. Namen der lotelingen en soldaten die op dinsdag 13 november 1894 om 9 uren de revue moeten verschijnen te Wolverthem gemeentehuis. Namen en voornamen Lichting Regiment 1 De Bleser Jan Baptist 1887 11e Linieregiment 2 De Pot Benoit Antoine 1887 11e Linieregiment 3 Vermeren Petrus 1887 12e Linieregiment 4 Van Ransbeeck Pierre Adolphe 1887 7e Regiment Artillerie 5 Van den Bergh Charles Louis 1887 7e Regiment Artillerie 6 Schellemans Jean Leonard 1888 12e Linieregiment 7 Willocx Louis 1888 12e Linieregiment 8 Bogemans François 1888 12e Linieregiment 9 Biesemans Frans Leonard 1889 2e Linieregiment 10 Van Aken Josse Corneille 1889 2e Linieregiment 11 Bettens Pierre Jean 1889 9e Linieregiment 12 Van de Venster Pierre Jean 1889 9e Linieregiment 13 Windelen François Edouard 1888 12e Linieregiment 14 De Boeck Charles Louis 1888 12e Linieregiment 15 Willockx François 1889 Regiment Genie 16 Vander Stappen Pierre Damien 1888 1e Linieregiment 17 De Pauw Jean Baptiste 1890 5e Regiment Artillerie 18 Van Doorslaer Jean François 1890 5e Regiment Artillerie 19 Kiekens Louis 1891 9e Linieregiment 20 Brabant Joseph Henri 1891 14e Linieregiment 21 Vanderperre Gustave 1891 14e Linieregiment 22 Booghmans Pierre 1890 4e Linieregiment 23 Van Opstal Jean Baptiste 1890 3e Regiment Artillerie 24 De Bleser Auguste 1893 12e Linieregiment 25 Van Muylders François 1887 Administratie bataljon 26 Van Opstal Jean Baptiste 1890 3e Regiment Artillerie ICL – Sluizen den 11 oktober 1894. Mijnheer de secretaris. Bij dezen neem ik de ootmoedige vrijheid u te verzoeken de goedheid te willen hebben mij te laten weten of ik, als vrijwilliger met premie, zou kunnen trouwen. Zoo niet, hebt de goedheid eene petitie aan den minister te maken, dat hij mij de toelating geve om te trouwen. Mijne

274 274


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

toekomende in gezegende staat zijnde, acht ik het mij eene plicht haar te trouwen. Hare moeder is kontent haar te houden tot dat ik van dienst af ben. Betrouwende op uwe goedheid en hopende, heer sekretaris, dat gij uw best zult doen mij eene helpende hand te reiken, blijf ik uwen onderdanigen dienaar. Henri Van den Bergh. Hebt de goedheid mij eenige woorden antwoord toe te sturen zoo haast mogelijk. Indien gij meent dat ik zou kunnen trouwen hebt dan de goedheid mijne stukken op wit papier af te sturen aan den heer burgemeester van Sluise-sur-Geer lez Tongres. In afwachting van eenige woorden antwoord, blijf ik uw onderdanige dienaar, Henri Van den Bergh, vrijwilliger met premie van de lichting 1893, 14de Linieregiment, 1e compagnie, 1e bataljon te Luik. Bij de weduwe Medard Loix te Sluizen bij Tongeren PV 399g - Steenhuffel 14 en 21 oktober 1894 Beschuldigde: De Bondt Pierre Jean, 88 jaar, landbouwer, geboren te Wolvertem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verkiezingen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894 Straf: 2 fr. PV 400a - Steenhuffel 14 en 21 oktober 1894 Beschuldigde: Robberechts Charles Louis, 26 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verkiezingen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894 Straf: 2 fr. ICL - Liège le 22 octobre 1894. (Vertaald) 12de Linieregiment – Generale Staf. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten het livret van volgende miliciens met verlof: - Vermeeren Pierre - Bogemans François. PV 400b - Steenhuffel 28 oktober 1894 Beschuldigde: Fertinel Jean, 42 jaar, herbergier, geboren te Malderen, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verkiezingen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894 Straf: 1 fr. PV 400c - Steenhuffel 28 oktober 1894 Beschuldigde: Van de Voorde Guillaume, 61 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verkiezingen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894 Straf: 1 fr. PV 400d - Steenhuffel 28 oktober 1894 Beschuldigde: Van Muylders Amand, 45 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verkiezingen

275 275


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894 Straf: 1 fr. PV 400e - Steenhuffel 28 oktober 1894 Beschuldigde: Van Asbroeck Pierre François, 31 jaar, knecht, geboren te Steenhuffel, wonend te Leuven Misdrijf: verkiezingen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894 Straf: berisping PV 400f - Steenhuffel 28 oktober 1894 Beschuldigde: De Ridder Pierre, 55 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verkiezingen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894 Straf: berisping PV 400g - Steenhuffel 28 oktober 1894 Beschuldigde: Vranckaert Pierre Jean, 45 jaar, handelaar, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: verkiezingen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 december 1894 Straf: berisping GR N° 1304-1305 - Zitting van den 14 november 1894. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Ranst, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in het gemeentehuis vergaderd om over te gaan tot I. Opmaken van de belastingsrol voor den onderhoud en verbetering der wegen in 1895. Gezien de beraadslaging van 4 augustus jongstleden, met dewelke wij voor 8 opcentiemen op de grondbelasting, personeel en patentrecht voor den onderhoud en de verbetering der wegen in 1895 gestemd hebben. Gezien gezegde rol, opgemaakt door het collegie van burgemeester en schepenen. De raad beslist gezegden rol zonder aanmerkingen goed te keuren gelijk hij door het schepencollegie is opgemaakt geweest en beloopende op de som van fr. 991,20. II. Verhuring van land door het bureel van weldadigheid. De raad. Gezien de beraadslaging van het bureel van weldadigheid in date van 7 november jongstleden strekkende om gemachtigd te worden van het parceel land, aan het bureel toebehoorende, en gehuurd door Judocus Vranckaert, te mogen op de voet der verhuring over te laten aan Jan Baptist Brabant. Overwegende dat de beweegreden in gemelde vraag aangehaald gegrond zijn. Is de raad van gevoelen van dezelve goed te keuren. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 14 novembre 1894. (Vertaald) Aan de commandant van het 7de regiment artillerie te Berendrecht. Mijnheer de commandant.

276 276


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De ouders van Coppens Constant, vrijwilliger met premie van de lichting 1893, ingelijfd bij uw regiment, 43ste batterie, vragen of hun zoon 1 maand verlof kan krijgen. Op bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen. ICL – Berendrecht le 4 decembre 1894. Mijnheer de burgemeester. V.A.P. Coppens gedraagt zich te slecht om de gunst te krijgen die hij vraagt. De commandant. PV 401 - Steenhuffel 15 november 1894 (ca) Beschuldigde: De Ridder Marie, echtg. De Bondt, 24 jaar, huishoudster, geboren te Steenhuffel, wonend te Londerzeel Misdrijf: diefstal Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde op 27 maart 1895 Straf: 1 maand en 26 fr. GR N° 1306 - Zitting van 24 november 1894. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Ranst, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Wedde van de gemeentesecretaris. De gemeenteraad. Gezien de wet van 3 juli laatstleden waarin de minimumwedde van de gemeentesecretaris wordt bepaald in functie van het bevolkingsaantal tijdens de laatste tienjaarlijkse telling. Overwegend dat onze gemeente op 31 december 1890 1985 inwoners telde en daarmee tot de 5de categorie behoort (van 1501 tot 2000 inwoners). Overwegend dat de minimumwedde voor secretarissen van deze categorie 600 à 800 fr. is. Overwegend dat de bestendige deputatie voorstelt om dit minimum op 800 fr. vast te stellen. Overwegend dat dit voorstel rechtvaardig is. De raad is van mening dat het loon van onze gemeentesecretaris vanaf 1 januari 1895 tot 800 fr. moet worden opgetrokken. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 24 novembre 1894. Arrondissementscommissariaat – nr. 8245/3222. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Heeft Mertens François zijn stier moeten verkopen ten gevolge van een ongeluk? Als dat zo is moet vermeld worden of en hoe dit ongeluk door het gemeentebestuur werd vastgesteld. De arrondissementscommissaris, De Royer de Dour. (Opmerking van de bewerker: Voor deze stier was door de regering tijdens een veeprijskamp een premie gegeven “ter bevordering van het rundveeras”. Hier stond wel de verplichting tegenover om deze stier daarna nog minstens 6 maanden te houden en als publieke dekstier te laten gebruiken. Gebeurde dat niet dan moest de premie worden teruggegeven. Alleen in geval van een ongeluk kon dat vermeden worden. Een identiek geval van voortijdige verkoop van een prijsstier deed zich gelijktijdig ook voor bij Fideel De Mesmaecker. En in november 1893 bij de gebroeders Van Assche.) ICL – Bruxelles le 28 novembre 1894. (Vertaald) Bestuur der Belgische staatsspoorwegen – bureel van sectiechef Gurickx, rue de Cologne 13, Brussel-noord – nr. 7103.

277 277


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Uw bestelling met brief 3768 van 13 november van 400 m³ assen kan uitgevoerd worden tegen de prijs van 0,40 fr./m³. Gelieve direct 160 fr. in het station van Steenhuffel te betalen. SC 7 – Séance du 30 novembre 1894. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Definitieve sluiting van de kiezerlijst voor beide kamers. Gezien de kieswet van 12 april 1894 Gezien de ministeriele omzendbrief van 15 derzelfde maand aangaande de toepassing en uitvoering van die wet. Gezien de voorlopige kiezerslijst. Gezien de binnengekomen reclamaties tegen deze voorlopige lijst.. Sluit het college de lijsten als volgt: Voor de kamer van volksvertegenwoordigers: 481 kiezers, waarvan - 303 met 1 stem - 76 met 2 stemmen - 102 met 3 stemmen, samen 761 stemmen. Voor de senaat: 409 kiezers, waarvan - 236 met 1 stem - 72 met 2 stemmen - 101 met 3 stemmen, samen 683 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Wolverthem le 1 decembre 1894. (Vertaald) Telegram afgegeven in Wolvertem om 3u42. Aangekomen in het station van Steenhuffel om 4u05. Burgemeester Steenhuffel – Is de brand bij Van Assche te wijten aan onvoorzichtigheid? Zijn er verdenkingen? Wat zijn de vermoedelijke oorzaken? De commandant van de gendarmeriebrigade van Wolvertem, Van Sluys. ICL – Wolverhem den 2 december 1894. Pro Justitia. Wij, vrederechter, noodigen Robberechts Karel Louis, daglooner, Steenhuffel Meir, om gelijkvormig art. 222 van het kieswetboek, voor ons in ons kabinet te verschijnen te Wolverthem in ’t Gemeentehuis, zittingzaal van het Vredegerecht, op dinsdag 11 december 1894, om 9 ure ’s morgens, ten einde er zijne reden te doen gelden dewelke hem belet hebben deel te nemen aan de stemming van 14 en 21 oktober 1894 voor de wetgevende kamers en 28 oktober daaropvolgende voor den provincieraad. ICL – Faubourg Charleroi le 3 decembre 1894. (Vertaald) Mijnheer, Ik vraag u zeer nederig om een uittreksel uit mijn geboorteakte te sturen naar Casiers Joseph, geboren 28 juni 1852, zoon van Carolus Ludovicus en Joanna Catharina Vermeren, Rue Betléem 98, Faubour Charleroi. Het moet dienen om een werkboekje aan te vragen. ICL – Londerzeel 4 december 1894. Roodvonk bestatigd bij een varken van Wijns te Steenhuffel. L. Van Passen.

278 278


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Malderen 10 decembre 1894. (Vertaald) De ondergetekende, dokter in de geneeskunde, bevestigt dat hij in de maand september de heer Meert Jan Baptist uit Steenhuffel behandeld heeft voor een hartaandoening vergezeld van aanvallen van astma. Deze aanvallen zijn chronisch gebleven en maken het hem op bepaalde dagen onmogelijk om zich te verplaatsen. Dr. Rombauts ICL – Molenbeek-St.-Jean le 14 decembre 1894. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen. In antwoord op uw brief nr. 24 van 8 november laten wij u weten dat Stallaert Jean Baptiste hier onder het nummer 56 werd ingeschreven om deel te nemen aan de loting voor de volgende militielichting. Voor het college. ICL – Londerzeel 19 december 1894. Roodvonk bij Vertongen te Steenhuffel. L. Van Passen, veearts. ICL – Molenbeek- St-Jean le 21 decembre 1894. Op 19 december 1894 werd hier geboren Rosalie Jeanne De Bleser, dochter van Josephine Isabelle De Bleser, werkvrouw, oud 23 jaar, wonende alhier ICL – Londerzeel le 22 decembre 1894. Bijgaande pro Justitia is den heer burgemeester van Steenhuffel gezonden met verzoek dit de belanghebbende Van Muylder en Meert tegen ontvangstbewijs te doen geworden. De burgemeester, P. Van Assche. ICL – Londerzeel 28 december 1894. Heer burgemeester, Daar ik orders ontvangen heb van den heer gouverneur hem aanstonds inlichtingen te geven betrekkelijk de huizen aan eene persoonlijke belasting onderworpen voor alle gemeenten mijner district, zoo verzoek ik u vriendelijk de veldwachter te willen bestellen om maandag 30 december smorgens voor 8 uren zonder fout op het gemeentehuis te zijn, om mij de kohieren van den kadaster ter mijner beschikking te stellen, die ik noodig heb om te onderzoeken gedurende 2 à 3 uren om de noodige inlichtingen te bezitten. Daar het koud weder is zal het mij aangenaam zijn zoo gij aan den veldwachter wilde bevelen een weinig vuur te maken. Aanvaardt, heer burgemeester, mijne welgemeende groetenis. De ontvanger der directe belastingen.

1895 **** ICL – Bruges le 8 janvier 1895. (Vertaald) Ministerie van justitie – Centrale bedelaarswerkplaats. Vanwege het verstrijken van haar straf werd Moerenhout Josephine, een behoeftige uit uw gemeente, vandaag uit onze instelling losgelaten. De directeur. 279 279


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel le 9 janvier 1895. (Vertaald) Aan de minister van ijzeren wegen, post en telegraaf. Mijnheer de minister. Met uw brief van 7 januari, nr. 30m, 1ste divisie 1e bureel, laat u mij weten dat om redenen, uiteengezet in uw brief 1304m van 23 februari 1894, het niet meer toegelaten is gevolg te geven aan mijn verzoekschrift van 2 dezer. Desondanks, mijnheer de minister, dwingen mijn behoeften en mijn miserie mij opnieuw een beroep te doen op uw welwillendheid en vraag ik u zeer nederig om mij nog een laatste keer een beetje steungeld te geven, al was het maar de helft van hetgeen mij vorig jaar werd toegekend, of 37,50 fr., zodat ik een deel van de schulden kan betalen die ik moest aangaan gedurende de ziekte van mijn man en vooral tijdens de ziekte van mijn oude moeder die in 1894 overleden is. Hopende op een gunstig gevolg, mijnheer de minister, voor een allerlaatste keer, blijf ik met de grootst mogelijke eerbied, uw zeer nederige en toegewijde dienares. ICL – Merchtem 12 january 1895. Aan den heer gemeentesecretaris te Steenhuffel. Mijnheer, Gelief mij zoohaast mogelijk, tegen betaling der onkosten, te laten geworden, op ongezegeld papier: 1) Het afschrift van overlijden van Egidius Goossens, weduwnaar van Catharina Willocx, en echtgenoot van Theresia De Boeck (3 february 1883). 2) Idem van Theresia De Boeck, weduwe Goossens (30 augusty 1891). 3) Idem van Barbara Goossens, weduwe van Petrus Josephus Van de Velde (31 mei 1893). 4) Idem van Petrus Josephus Van de Velde voornoemd. In afwachting, groet ik ue oprecht, Voor den notaris Lamal UCL – Steenhuffel le 13 janvier 1895. (Vertaald) Aan zijne majesteit Leopold II, koning der Belgen te Brussel. Sire, De ondergetekende Victor De Smet, landbouwwerkman te Steenhuffel, neemt de respectvolle vrijheid om u te melden dat hij vandaag een 7de zoon gekregen heeft. Alle zonen zijn in leven en werden respectievelijk geboren in 1877, 1881, 1883, 1886, 1888, 1890 en 1895. Het zijn allemaal kinderen van mijzelf en van mijn echtgenote Seghers Marie Louise. De burgemeester zal gevraagd worden om in uw naam het peterschap op zich te nemen. Mijn familie is een der armste van Steenhuffel en ik verdien met mij werk maar 0,63 fr. per dag, waarvan mijn vrouw en kinderen in leven moeten blijven. Het zal dus niet nodig zijn, Sire, om u te vertellen in welke miserie wij ons bevinden, vooral nu, nu er niets te verdienen valt. Ik presenteer mij voor u, Sire, en smeek u om mij een hulpgeld te geven zodat ik in staat zal zijn om gedurende de ziekte van mijn vrouw het aller-noodzakelijkste aan mijn zeven kinderen te geven. In de hoop, Sire, dat u mijn vraag gunstig zult ontvangen, groet ik u met de grootst mogelijke eerbied. Uw zeer nederige en onderdanige dienaar, Victor De Smet. ICL – Bruxelles le 14 janvier 1895.

280 280


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Kabinet van de Koning. Mijnheer de burgemeester. Victor De Smet, landbouwwerkman te Steenhuffel, heeft zich tot de koning gericht met de vraag om peter te worden van zij 7de zoon. Gelieve mij, na hem ingevuld te hebben, te hierbij gevoegde vragenlijst terug te sturen. Aanvaard, etc. De secretaris van de koning, baron Linnandre (?) UCL – Steenhuffel den 15 januari 1895. Mijnheer Van Cleemput. Ik heb de eer ue te laten weten dat de kinderen die tijdens uwe afwezigheid van uw kraam messen genomen hebben, dezelve in het gemeentehuis hebben weder gebracht, te weten: 2 porte-monnaies, 1 doos en 4 messen. Deze stukken kunt gij weder krijgen als gij wilt. Ze zijn ten gemeentehuize nedergelegd. Aanvaard, etc. Van Cleemput Auguste, 32 jaar, gehuisvest te Ingooigem (of Daknam?). Porte-monnaies, kerkboeken, paternosters, bestolen op 3 januari. SC 8-9 – Zitting van den 17 januari 1895. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het schepencollegie van Steenhuffel, in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om 1) over te gaan tot het opmaken van de rol der provinciale belasting op de honden voor 1895, en 2) te spreken over de militiezaken der lichting van 1895. De raad gaat over tot het 1e dagorde. Provinciale belasting op de honden. Het collegie. Gezien het provinciaal reglement van 10 december 1891, goedgekeurd door koninklijk besluit van 26 derzelve maand. Gezien de aangiften waaruit blijkt dat er 115 honden zijn aangegeven, te weten 1 jachthond en 114 gewone honden, waaronder er 34 zijn die volgens art. 2 van gemeld reglement van den taks ontslagen zijn en 81 honden die belastbaar zijn, waarvan op heden den rol van opgemaakt is, die beloopt op fr. 410 fr. Dezen rol zal van 27 januari tot 12 februari ter inzage van het publiek ten gemeentehuize nedergelegd worden en daarna ter goedkeuring verzonden worden. De raad gaat over tot het 2de dagorde. Militielichting van 1895. Gezien het memoriaal van administratie van 8 december 1894, nr. 266, 267 en 268, waardoor de loting voor ons militiekanton vastgesteld wordt op vrijdag 22 februari om 11 uren voormiddag te Londerzeel, de vergadering der kantonale militieraad op vrijdag 20 maart te Londerzeel om 11 uren voormiddag, en de militieraad te Brussel op vrijdag 17 mei 1895 om 10 uren voormiddag. De heer Van der Perre, schepen, wordt aangewezen om de loting, de kantonale militieraad en de nationale militieraad bij te wonen. Den heer secretaris is gelast met al het noodige daartoe wel op tijd te vervaardigen. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, den secretaris, Verhaegen De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Bruxelles le 17 janvier 1895. (Vertaald) Kabinet van de koning.

281 281


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. De koning heeft een aanvraag gekregen om peter te zijn van de zevende zoon van Victor De Smet uit Steenhuffel. In de zeer vele aanvragen van die aard zijn een aantal misbruiken geslopen en daarom werd besloten dat de koning slechts peter zal zijn van een 7de zoon als er geen meisje tussen geboren werd en als alle zonen nog in leven zijn. De familie van de heer De Smet beantwoordt niet aan al deze voorwaarden. De heer De Smet zal desondanks een hulpgeld van 25 fr. ontvangen. De secretaris van de koning. Baron Linnander ICL – Bruxelles le 18 janvier 1895. (Vertaald) Civiele lijst – schatkist. Mijnheer de burgemeester, Aan de heer Victor De Smet wordt een hulpgeld toegekend van 25 fr. Gelieve ontvangst te bevestigen en haar het geld te bezorgen. PV 406a - Steenhuffel 19 januari 1895 Beschuldigde: Annaert Jean Prosper, 30 jaar, timmerman, geboren te Buggenhout, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 30 april 1895 Straf: 5 fr. of 1 dag met 2 jaar uitstel PV 402 - Steenhuffel 21 januari 1895 Beschuldigde: De Bleser Pierre, 25 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddaden Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 26 maart 1895 Straf: 10 fr. of 2 dagen ICL – Lessines le 29 janvier 1895. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester te Steenhuffel. Op 4 februari zullen wij beginnen met de verzending van de door u bestelde kasseien à rato van 2 wagons per dag. De eerste dag zullen we borduren sturen. Beste groeten, Société des carrières de Lessines. UCL – Steenhuffel le 30 janvier 1895. (Vertaald) Mijnheer de bestuurder. In antwoord op uw postkaart van 29 dezer vragen wij u om de verzending van de kasseien en borduren tot 20 februari uit te stellen. De ijzel maakt het praktisch onmogelijk om de materialen te lossen en te vervoeren. ICL – Steenhuffel 29 januari 1895. Zij hebben ons gezegd dat gij met ons altijd lacht als wij uit de kerk komen; “De smeevige meekens gaan daar, het is beter van naar de kerk te gaan als alle nachten bij Karel bij het smerig mansvolk te zitten en dan nog met de meester in de school te gaan voor uw slecht als hij u eens gemaakt heeft”. ICL – Steenhuffel 29 januari 1895 (ca). 282 282


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Piessens Jean Louis, bijnaam “Vlekken”, geboren te Malderen 12 maart 1893, jachtwachter op 6 oktober 1893 x De Clercq Marie Hortense. Kinderen; - Pierre Joseph: 26 juli 1882 - Henriette Constance: 20 juni 1885 - Prosper Joseph: 27 juni 1887 - Marie Clothilde: 27 fevrier 1890 - Henri: 26 juillet 1892. De Velder Jean François, bijnaam “de Witten”, geboren te Steenhuffel 1 augustus 1851, jachtwachter. Zoon van Edouardus en Joanna Catharina Van de Voorde. Kinderen: 11. 27 september 1878: vrijgesproken door het hof van beroep (gejaagd op andermans grond). 10 oktober 1879 – Vrijgesproken door het hof van beroep op 6 februari 1879. PV 403 - Lippelo 30 januari 1895 (ca) Beschuldigde: Van Opstal Frans 26 jaar, wildverkoper, geboren te Steenhuffel, wonend te Lippelo Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 28 mei 1895 Straf: 50 fr. of 5 dagen GR N° 1307 - Zitting van 30 januari 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad. Gezien art. 78 der gemeentewet. Besluit. Reglement van Politie voor de gemeente Steenhuffel, provincie Brabant, arrondissement Brussel. § 1 – Afspanningen, herbergen en andere openbare plaatsen – Uur van aftocht. Art. 1 – De afspanningen, herbergen en andere openbare plaatsen waar men drank verkoopt, zullen dagelijks gesloten worden ten 10 uren ’s avonds. In geval van kermis, openbare feesten en buitengewone omstandigheden, zal de burgemeester deze uur mogen verschuiven. Art. 2 – Het is verboden aan de herbergiers en uitverkoopers van dranken, na de uur van aftocht, drank te geven of te verkoopen, zij zullen alsdan niemand meer in hunne huizen mogen ontvangen of toelaten. Dit verbod zal niet toegepast worden aan vreemdelingen, gevestigd in het huis en ingeschreven op het register, waarvan in den volgende § art. 6 zal gesproken worden. Art. 3 – De personen die na de uur van aftocht zouden gevonden worden in afspanningen, herbergen en openbare plaatsen waar men drank verkoopt, zullen evenals de hoofden dezer huizen de hiertoe bepaalde straf ondergaan. Art. 4 – Om de uitvoering van de hierboven staande bepalingen te verzekeren, zijn de afspanninghouders, herbergiers en andere uitverkoopers van dranken gehouden, op het eerste verzoek van den burgemeester of van den daartoe gemachtigde, hem den ingang van hun huis toe te laten op boet van de hieronder toegepaste straf. Art. 5 – De personen die zich in staat van dronkenschap bevinden zullen op het eerste verzoek van den burgemeester of van de schepenen, op welke uur het ook mag wezen, de herbergen of andere plaatsen verlaten en zich naar hun woonhuis begeven. § 2 – Verandering van woonst – Vreemdelingen.

283 283


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 6 – De afspanninghouders, herbergiers en gasthouders zullen op een regelmatig register schrijven den naam, voornaam, hoedanigheid en dagteekening van in- en uitgang van elken persoon die bij hen vernacht. Op verzoek van den burgemeester of den schepen zal hun dezen register voorgelegd worden. Art. 7 – Alle persoon die zijne woonplaats in eene andere gemeente of land wilt verzetten, moet voor zijn vertrek er de verklaring van doen aan het gemeentebestuur. Het hoofd des huisgezins doet deze verklaring voor al de personen. Art. 8 – Hij die in de gemeente zijn verblijf komt vestigen is gehouden zich binnen de 14 dagen in het sekretariaat te vertoonen om er zijne verklaring te doen en de inlichtingen te bezorgen welke de overheid noodig heeft. Art. 9 – Alle inwoner die huis of kamer aan vreemdelingen zal verhuurd hebben of zal ontvangen als kostgangers, werklieden of op allen evenaardigen titel, is gehouden er binnen de 5 dagen bericht van te geven aan de plaatselijke overheid. Art. 10 – De herbergiers, gasthouders, enz. mogen geene reizigers die vreemd aan het land zijn huisvestigen langer dan 3 dagen zoo deze zich niet aanbieden bij het bureel van politie om hun paspoort of andere verzekeringsschriften te toonen. Art. 11 – De inbreuken van voorgaande schikkingen (§ 1 en § 2) zullen gestraft worden met eene boet van 5 tot 15 franken. § 3 – Vermakelijkheden. Art. 12 – Het is verboden zonder toestemming van burgemeester of daartoe gemachtigden schepen: a) Aan alle inwoners danspartijen in te richten in hunne huizen, vertooningen of vermaken in het openbaar te geven of toe te laten dat er gegeven worden. b) Van danspartijen, vertooningen of verlustingen te geven op openbare plaatsen of wegen. c) Van op openbare plaatsen of wegen vuurwapens af te schieten, vuurwerken aan te steken en verders alle spelen die eenig gevaar voor de voorbijgangers kunnen aanbieden. d) Van vuurwapens af te schieten tijdens feestvieringen, huwelijken, enz. Art. 13 – Niemand mag bij nacht al trommelende, al zingende of op een muziekspeeltuig spelende de straten doorloopen behoudens machtiging. Art. 14 – De charivans (groot getier) zijn strengelijk verboden. Art. 15 (geschrapt) – Het is aan de leurkramers en reizende kooplieden verboden van aan de deuren te bellen om hunne koopwaren aan te bieden. Art. 16 – Zijn verboden in de openbare plaatsen en herbergen: a) Alle gevechten van dieren voor het volk en uitoefeningen van spelen op levende dieren waarvan de voornemens zijn hun de dood te veroorzaken. b) Het gebruik van slingers om steenen te werpen en het werpen op de openbare wegen en doorgangen met sneeuwballen. c) De teerlingspelen (jeu de hasard) en kaartspelen genaamd stekken, pijen, banken en dergelijke geldspelen. De daders en het hoofd des huizes waar zulks zal plaats hebben zullen de straf ondergaan van het art. 57 § 8. Art. 17 – Het rondleiden van dieren, van wat slach zij ook wezen, om te laten zien, zal zonder toelating van den burgemeester of gedelegeerden schepen niet mogen geschieden. Art. 18 – Het spel met de kolf in de bijeengehoopte deelen van de gemeente is insgelijks verboden. § 4 – Algemeene gezondheid. Art. 19 – De dieren van besmettelijke ziekten gestorven of voor zulke ziekten gedood, zullen aanstonds moeten begraven worden door den eigenaar in de tegenwoordigheid van de plaatselijke overheid of eenen gedelegeerden, in zijnen grond of op eene daartoe bestemde plaats, ter diepte van 2 meters en op eenen afstand van 100 meters der woningen. Niemand zal mogen

284 284


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

gestorvene of voor ziekten gedoode dieren uitkappen of verkoopen zonder de toelating van eenen veearts of eenen persoon door het gemeentebestuur daartoe benoemd. Dezen zal ten allen tijden het vleesch der beenhouwers, slachters en uitverkoopers mogen komen bezichtigen. Art. 20 – Het is verboden paarden of andere lastdieren te dooden of te vellen en het vet er van voortkomend te koken of te smelten op minder dan 300 meters afstand van alle woningen. De overblijfsels zullen seffens ter aarde gedolfd worden ter diepte van 2 meters. Art. 21 – Het is aan de beenhouwers en slachters verboden het bloed der gedoode dieren op de openbare wegen of plaatsen te laten afloopen, de ingewanden derzelve in de openbare lucht te laten liggen. Dit alles zal terstond ter aarde besteld worden of in toegeslotene putten neergelegd. Deze putten zullen niet dan bij nacht mogen geopend of geledigd worden. Art. 22 – Het is verboden op de straten en wegen stoffen af te leggen wier stinkende uitwasemingen de luchtsgezondheid kunnen beschadigen. Rijtuigen met zulke stoffen geladen mogen aldaar niet blijven staan zonder toelating van het plaatselijk bestuur. Art. 23 – Tijdens het heerschen van besmettelijke ziekten in andere steden of dorpen zal het verboden zijn op het grondgebied dezer gemeente straatmest of schipmest van die streken voortkomende te lossen of te vervoeren. Art. 24 – Het is verboden het water der mest- en vuilputten, de waschwaters, de pis der dieren en den inhoud der beerputten op de openbare wegen te laten afloopen. Art. 25 – De afspanninghouders, herbergiers en andere uitverkoopers van dranken zijn gehouden aan hunne huizen pisbakken te hebben en op dusdanige wijze gemaakt dat zij op den openbaren weg niet afloopen. Art. 26 – Het is verboden steenen of vuiligheid tegen de huizen, op de daken of in de hoven te werpen, noch op de muren of deuren der huizen, hoven of andere gebouwen teekeningen bij middel van kolen, krijt of anderszins te maken. Art. 27 – De eigenaars of huurders zijn gehouden den zaterdag van iedere week den openbaren weg te keeren voor hunne huizen, winkels, opene plaatsen, hoven of andere eigendommen. Tijdens het liggen van sneeuw zullen zij den weg banen en deze zoo wel als bij ijsgang bestrooien met assche, zand of dergelijke stoffen, ten einde alle onheilen te vermijden. Zij zullen het keersel voor den eigendom der geburen niet mogen brengen of niet ter plaatse mogen laten liggen, maar hetzelve dadelijk wegnemen. Art. 28 – Alle hoofden der huisgezinnen zullen ten minste eens jaars het inwendig hunner huizen en stallen doen witten met kalk. Ingeval van besmettelijke ziekten zullen zij dit telkenmaal moeten doen op het aanzoek der plaatselijke overheid. Art. 29 – Het is verboden gedurende de vorst water te gieten op de straten en openbare wegen. Art. 30 – Het is verboden binnen de woonhuizen dieren te voeden en op te houden, waarvan de stinkende wasemingen die zij uitgeven ziekten zouden kunnen veroorzaken. § 5 – Straten, wegen en veiligheid. Art. 31 – Het is verboden zonder toelating van burgemeester en schepenen: a) Van in de straten of op de wegen aarde, steenen, gruis of andere hoegenaamde stoffen te voeren, noch aarde, graszoden, steenen enz. van de straten en gemeentegoederen weg te nemen. b) Van op de openbare plaatsen, straten en wegen bouwstoffen af te lossen, boomen of ander hout neder te leggen. c) Van in de straten en wegen putten of grachten te maken. d) van op de openbare plaatsen en wegen het vee bij dag en nacht te laten rondzwerven. e) Van koeien, schapen, geiten enz. te laten weiden op de straten, kanten of grachten en dit onafhankelijk van de bepaling van art. 560 § 3 van het strafwetboek. f) Van het leiden van paarden of rijtuigen toe te vertrouwen aan personen minder dan 15 jaren oud.

285 285


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

g) Van op de openbare plaatsen en wegen de boomen te beschadigen of ze te laten beschadigen van het vee. h) Van met paarden of rijtuigen de voetwegen te berijden. Dit zal alleenlijk toegelaten worden aan de gebruikers van parceelen land voor dewelke de voetwegen als losweg gekend zijn. i) Van de paarden op den draf of op den ren te doen loopen in de plaatsen waar volk vergaderd is. j) Van steenen, sneeuwballen of andere stoffen te werpen naar de ingespannen en bereden paarden en ze te verschrikken op welke wijze het ook zij. Art. 32. - Alle waterputten, steen- of zandgroeven en andere uitgravingen, welke zich minder dan 20 meters afstand van den openbaren weg bevinden zullen met een stokketsel, haag of schutsel van ten minste eenen meter hoogte moeten omringd zijn. Art. 33 – De kooplieden zullen hunne kramen op den openbaren weg niet mogen stellen dan op plaatsen door het gemeentebestuur aangewezen. Er zal voor deze plaats door het gemeentebestuur eene vergoeding mogen geëischt worden. Art. 34 – De werklieden aan de gebouwen werken verrichtende welke de voorbijgangers in een gevaar zouden stellen, zijn gehouden deze te verwittigen door het zetten van eenen staak of ander teeken. Zij zullen geene materialen van de hoogte der gebouwen naar beneden werpen maar dezelve afbrengen en uit den weg schikken. Art. 35 – Het is verboden aan allen persoon anderen dan die gelast met het rijtuig van zich eraan te hechten of er op te klimmen, terwijl het voortloopt. Art. 36 – De eigenaars of leidslieden van rijtuigen, lastdieren, honden, enz. zullen zich altijd bij dezelve moeten houden en in staat zijn van ze te leiden en te stieren. § 6 – Middelen om den brand te voorkomen. Art. 37 – In het opmaken van gebouwen, van ovens en in de groote herstellingen die men zal uitvoeren op eenen afstand minder dan 40 meters van een ander gebouw of 20 meters van de publieke wegen, of van eenen ijzeren weg waarop men gebruik maakt van locomotieven, zal het maar geoorloofd zijn in hout te werken, dit is te zeggen met stoffen uitwendig geplaatst die geen vuur kunnen vatten zooals voor de muren steenen, kareel, aardeklei, plaaster, kalk en voor de daken pannen, schaliën, zink, enz., maar nooit strooi of riet. Art. 38 – Het is verboden andere schouwen te bouwen dan met steen of ijzer. Men zal in dezelve geene houten balken noch andere stukken hout mogen metselen, al waren zij met ijzer of ander metaal beslagen. Diegenen die eenig gevaar voor den brand zouden aanbieden, zullen verboden worden door een besluit van het kollegie van burgemeester en schepenen. Art. 39 – De hoogte der schouwpijpen boven het dak zal ten minste 2 meters zijn, wanneer de pijpen en de buizen aan het onderste van den afloop der daken zullen geplaatst wezen, en 1 meter wanneer zij in het hoogste van het dak zullen komen. Geene schouw of leibuis van rook of damp zal op den openbaren weg mogen uitkomen. Art. 40 – De schouwen zullen elk jaar door de zorgen der gebruikers in de maanden april en october moeten gevaagd worden. Binnen de maand volgende op elk dezer tijdstippen zal een lid van het plaatselijk bestuur er de bezichtiging van doen. Art. 41 – Geene ovens, smederijen of andere werkhuizen waar men gebruik maakt van vuur, zullen mogen geopend worden dan na een onderzoek van commodo en incommodo desaangaande gehouden, en nadat het zal bewezen zijn dat alle voorzorgen om den brand te vermijden genomen zijn geweest. Art. 42 – Niemand zal in de opene lucht in de kring der gemeente mogen vuur ontsteken, noch niemand in het veld, tenzij op eenen afstand van 100 meters der gebouwen, bosschen, hagen, houtstapels, graan-, stroo- en hooimijten. Daarenboven is deze schikking na zonsondergang stiptelijk verboden.

286 286


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 43 – Het is verboden in de stallen, schuren of andere plaatsen te treden waar zich brandbare stoffen bevinden, met andere lichten dan die welke in wel toegedane lanteernen zullen zijn gesloten, noch in deze plaatsen te gaan met brandende pijpen of sigaren. Art. 44 – De schrijnwerkers, timmerlieden, kuipers, rademakers en alle andere die hout bewerken zullen geen vuur in hunne werkhuizen mogen ontsteken. Art. 45 – Het is verboden graanmijten of andere brandbare stoffen te plaatsen op minder dan 20 meters afstand van wegen en gebouwen. Art. 46 – Het is uitdrukkelijk verboden van zonder toelating van de plaatselijke overheid met brandende fakkels de gemeente te doorloopen. Art. 47 – Het is verboden aan de vaders, moeders, leermeesters en alle andere personen die het opzicht hebben over kinderen onder de 7 jaren dezelve alleen te laten in plaatsen waar vuur is. Het is insgelijks verboden vuurgevende stoffen in hun bereik te zetten. Art. 48 – ’t Allen tijde is het verboden aan allen persoon andere dan de daartoe gemachtigde de brandspuit te bewerken. § 7 – Algemeene bepalingen. Art; 49 – Het is verboden zich te baden zonder badkleedsel, of op schaatsen te rijden op andere plaatsen dan die door het plaatselijk bestuur aangewezen (voorgaandelijk zal deze zich verzekeren of het ijs hard genoeg is om de schaatsenrijders buiten gevaar te houden). Nooit zal het geoorloofd zijn zich te baden bij de woningen en de openbare wegen. Art. 50 – Het is verboden op het kerkhof te spelen, koopwaren te verkoopen, vuiligheden te doen, af te leggen of op te werpen en er vereenigingen te maken. Art. 51 – Geene geldverzamelingen mogen in de gemeente gedaan worden zonder de toelating van de bevoegde overheid. De bedelarij zal enkelijk toegelaten worden aan oude en gebrekkelijke personen dezer gemeente. Zij zullen moeten voorzien zijn van eene kaart door den burgemeester of schepenen geteekend. Art. 52 – Geene schietpartijen met den handboog, kruisboog, karabijn of andere schietgeweren mogen ingericht worden zonder toelating van het kollegie van burgemeester en schepenen, hetwelk de noodige werken en toebereidingen zal eischen, teneinde alle gevaar voor het volk te vermijden. Art. 53 – Het is verboden de nummers der huizen te veranderen of uit te vagen. Indien zij ten gevolgen van vernieuwingen of herstellingen der gebouwen verdwenen of uitgevaagd waren geweest zullen zij moeten herschilderd worden door de zorg der eigenaars en ten hunne koste. De nummer der nieuwe gebouwen zal er binnen de 14 dagen opgesteld worden door de zorg van het gemeentebestuur doch ten laste der eigenaars. Art. 54 – Het is verboden de bekendmakingen, berichten enz. der besturen of van bijzondere af te trekken of vuil te maken, noch den persoon gelast met de afkondigingen door lawijt of anderszins beletten dezelve te doen. Art. 55 – Het is verboden de uithangborden noch de opschriften die deze vervangen, te plaatsen of te veranderen zonder bemachtiging. Art. 56 – Geene loterijen zullen in de gemeente plaats hebben zonder schriftelijke toestemming van het kollegie van burgemeester en schepenen, gelijkvormig aan de wet van 31 december 1851. § 8 – Bestraffing der overtredingen. Art. 57 – De overtredingen aan de bepalingen van het tegenwoordig reglement voor dewelke er geene bijzondere straffen zullen uitgesproken geweest zijn door de wetten en reglementen van algemeen of provinciaal bestuur, zullen gestraft worden met eene boet van 1 tot 15 franken voor de eerste maal en met 15 franken voor de hervalling, bovendien de vrijwillige gevangenis van 1 tot 5 dagen. Art. 58 – De vaders en moeders zijn burgerlijk verantwoordelijk voor de overtredingen begaan door hunne minderjarige kinderen, de meesters voor hunne onderdanen en de onderwijzers voor

287 287


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

die door hunne leerlingen begaan gedurende den tijd dat dezelve onder hunne bewaking zijn, overeenkomstig de art. 1384, 1385, 1386 van het burgerlijk wetboek. Art. 59 – De afspanninghouders, herbergiers en uitverkoopers van dranken zullen gedurig en zienbaar ten toon moeten hangen in hunne plaats waar zich het volk gewoonlijk vereenigt, een afdruksel van het tegenwoordig reglement, hetwelk hun ten dien einde door het gemeentebestuur zal overhandigd worden. Zij zullen hetzelve in eenen lijst onder glas doen plaatsen. Art. 60 – De burgemeester of ambtenaar door hem gemachtigd, de veldwachter en andere politieagenten worden gelas met de uitvoering van het tegenwoordig reglement. Het zal worden afgekondigd en aangeplakt op de gewone plaatsen. Afschriften zullen er van besteld worden aan de permanente deputatie, aan de greffie der rechtbank van eersten aanleg en aan die des vredegerechts van het kanton. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den 30 januari 1895. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen (Genomen voor kennisgeving: Brussel den 3 april 1895; de bestendige deputatie – Goedgekeurd door de bestendige deputatieden 3 april 1895, nr.109367-26251) ICL – Londerzeel 15 februari 1895. Heer burgemeester, Gelief den slachter Wouters nogmaals te verwittigen dat in den winter al de dieren donderdags ’s morgends om 9 ure moeten geslacht zijn. Verschillige keeren reeds heb ik hem in fout bevonden en ik zal mij genoodzaakt zien in het vervolg de overtredingen van het reglement aan den heer inspecteur te doen kennen. De heer gemeenteontvanger zou de verklaarders daar van kunnen onderrichten. Louis Van Passen, veearts. GR N° 1308 - Zitting van 23 februari 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om het proces verbaal van verkooping van boomen ten voordeele van het bureel van weldadgheid en kerkfabriek onzer gemeente, door meester De Amandel, notaris te Londerzeel, den 19 december 1894, goed te keuren. De raad. Overwegende dat deze verkoopîng regelmatig gedaan geweest is en tot geene aanmerkingen aanleiding geeft. Is van gevoelen deze goed te keuren en ter goedkeuring van de bevoegde overheid te zenden. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1309 - Zitting van den 6 maart 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om over te gaan tot Verdeeling der hoofdelijke belasting of onkostboek voor 1895. De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1895, behoorlijk door de bestendige deputatie goedgekeurd den 16 januari 1895, waarin dezen taks bepaald is op fr. 1700,00.

288 288


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad is van gevoelen van de verdeeling van dezen taks goed te keuren zoo en gelijk dezelve verdeeling gedaan is in kohier dat hij er van opgemaakt heeft in deze zitting en volgens dewelke hij beloopt op de som van fr. 1748,09. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen SC 11 – Zitting van den 6 maart 1895. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het collegie van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gezien, met de hierbijgevoegde plans en teekeningen, de vraag van Vergaelen Jan Frans, maalder te Steenhuffel, verzoekende de machtiging tot het daarstellen te Steenhuffel, ter plaats genaamd de Meer, op de parceelen wijk A nr. 425a en 426a, van een stoomketel en stoommachien gezegd vuurmolen, dienende voor granen te malen, ter kracht van 12 paarden te mogen oprichten. Aangezien dat deze vraag de rechtsvormen, voorgeschreven door koninklijk besluit van 28 mei 1884, ondergaan heeft betreffende het gebruik en de veiligheid der stoomtoestellen, en geene enkele mondelingsche of schriftelijke klacht heeft opgeleverd. Gezien het voorafgaand koninklijk besluit. Besluit. Art. 1 – Er wordt bericht gegeven aan de aanvrager nopens zijne vraag. Art. 2 – De toelating hieruit voortvloeiende is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 1) De ketel en stoomtuig, gelijkvormig met het beschrijf hiervan gedaan in de aanvraag, zal de plaats bekleeden aangeduid in het plan bij dit besluit gevoegd. 2) De ketel mag slechts in werkzaamheid gebracht worden nadat de beambte, met het toezicht der stoomketels gelast, door proces-verbaal zal bestatigd hebben dat hij ten volle beantwoordt aan de voorschriften van het reglement dat deze toestellen beheert, alsmede aan de bijzondere voorwaarden door het tegenwoordig artikel vastgesteld. Te dien einde zal de verkrijger den ingenieur, gelast met het toezicht der stoomtoestellen, kennis geven op welken dag en uur men tot dezen bestatiging zal kunnen overgaan. 3) De verkrijger zal gehouden (zijn) ten allen tijde de toestellen te laten onderzoeken door de beambten hiermede gelast, en den ingenieur te berichten van alle verandering of noodzakelijke herstellingen aan de toestellen toegebracht. Men zal de aldus veranderde of herstelde toestellen niet mogen gebruiken dan nadat zij onderzocht geweest zijn door eenen der beambten hiermede gelast. 4) De leiding der toestellen moet toevertrouwd worden aan bedienden wier ondervinding en matigheid alle veiligheidswaarborgen opleveren. 5) Ten einde de inwendige aanlading te vermijden zal men zorgen dat de ketel op tijd gereinigd wordt. 6) Buiten het onderzoek waaraan de ketel zal onderworpen zijn bij het reinigen, zal de verkrijger bij de minste schijn van gevaar, en ten minste eenmaal per jaar, een onderzoek bevelen, ten einde de verzekering te hebben dat de ketel op gansch de uitgestrektheid de nodige wederstand aanbiedt. Men zal ook tot een voorloopig onderzoek doen overgaan telkens dat de ketel opnieuw gestookt wordt na een stilstand van meer dan 8 maanden. Men zal met dusdanig onderzoek zulken beambte gelasten wiens bekwaamheid om de gebreken en de uitwerksels te kennen, alle noodige waarborgen opleveren. Men zal van hem een verslag eischen in welken staat zich elk der deelen bevinden die in verbintenis zijn met zekerheid van het werk en de wijze hoe zulks bestatigd werd. Men zal eischen dat deze beambte in zijn verslag aanduide of, volgens zijn dunkens, de ketel nog gedurende een jaar de kracht door den stoomdrukkingsmeter aangeduid, kan weerstaan

289 289


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ofwel, of het noodig is tot een onderzoek te doen overgaan of de ketel opnieuw te doen herstellen voor dit tijdstip. Men zal ook eisschen dat hij bepale, indien het geval zich voordoet, wanneer de onbereikbare deelen der ketels moet zichtbaar gemaakt worden, er bijvoegende de redenen die toelaten zonder gevaar het bepaalde tijdstip af te wachten. Men zal de onderzoeksverslagen, waarvan melding is gemaakt, toonen aan de bedienden, gelast met het toezicht der stoomtuigen en ter hunner beschikking een register stellen bestemd om de aanmerkingen op te nemen. 7) Het stoomtuig en ketel zullen enkel toegelaten toestellen of die niet aan het regiem van het etablissement onderworpen zijn, in beweging brengen. 8) Bijzondere voorwaarden. a) Aan de schouw eene hoogte te geven van ten minste 15 meters. 9) In geval van ongeluk zal de verkrijger onmiddellijk de burgemeester der gemeente en de ingenieur van dienst verwittigen. Tot de aankomst van dezen laatste zal men al de deelen van het stoomtuig in den toestand laten waarin zij zich bevinden na het ongeluk, behalve hetgeen noodzakelijk is om de slachtoffers bij te staan of elk nieuw ongeval te voorkomen. 10) De verkrijger zal zich bovendien gedragen naar al de voorschriften van het koninklijk besluit van 28 mei 1884 op de politie der stoomtuigen, hierboven niet aangehaald, aan de ministeriele onderrichting van denzelfden datum, aan de reglementaire voorschriften die bovendien door de bijzondere overheden zouden kunnen bevolen worden, alsook aan de politiemaatregelen welk ons college zal noodzakelijk oordeelen in het vervolg voor te schrijven om de veiligheid van het gebuurschap te verzekeren en om alle ongemakken te voorkomen. Art. 3 – De verwaarloozing van de eene of de andere der voorwaarden kan, volgens den aard en de gewichtigheid van het geval, de intrekking of de opschorsing van het tegenwoordig besluit tot gevolg hebben zonder echter vervolging tegen de verkrijger te kunnen doen wegens inbreuk op de wetten en het koninklijk besluit van 28 mei 1884. Art. 4 – In geval van dreigend gevaar en op verzoek van den bevoegden ingenieur behoudt ons college het recht de onmiddellijke opschorsing van het werk stoomtuig te bevelen, behalve beroep door de verkrijger bij het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken. Art. 5 – Het tegenwoordig besluit zal als nietig beschouwd worden indien er geen gebruik van gemaakt is binnen de 2 jaren na zijne dagteekening of na een stilstand der toestellen van meer dan 10 jaren; evenzo in geval van afbraak, tenzij men ze in een zeer beperkt tijdstip wilde vernieuwen. Art. 6 – Onze verzending van het tegenwoordig besluit zal aan den heer gouverneur der provincie gedaan worden om overhandigd te worden aan den heer ingenieur, dienstoverste der stoomtuigen, voor bericht en bestuur. Eene verzending zal insgelijks gedaan worden aan de verkrijger. Gedaan in zitting des 6 maart 1895. Op bevel, de gemeentesecretaris, Verhaegen. De burgemeester-voorzitter, V. Vertonghen. SC 10 – Zitting van den 7 maart 1895. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in het gemeentehuis vergaderd om te beslissen over de vragen van vrijstelling in zaken van militie. Het collegie. Gezien de militie wet van 3 juni 1873, gewijzigd door degene van 18 september 1873. Vijf vragen zijn gedaan geweest steunende op den staat van het fortuin.

290 290


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1. Door Jan Frans Sterck van de klas van 1891, om van den dienst gedispenseerd te zijn als onderwijzer in dienst. 2. Door Cleymans Jan Frans van klas van 1892 als steun van zijnen vader weduwnaar. 3. Door De Ridder Joseph van de klas van 1893 als steun zijner moeder weduwe. 4. Door Sterck Frederick Marie van de klas van 1895, nr. 58, om van den dienst gedispenseerd te zijn, die in een normaalschool zich voorbereidt tot het lagere onderwijs. 5. Door De Ridder Louis van de klas van 1895, nr. 90, strekkende om van den dienst gedispenseerd te zijn als drager van een diploma van onderwijzer, zonder plaats. Gezien de staat van inlichtingen nr. 13 aan hunne vraag gevoegd waar uit blijkt dat de 5 vragen gegrond zijn, is het collegie van gevoelen het certificaat af te leveren. Gezien de lijst der vragen van vrijstelling als broeders onder dienst, zij zijn ten getalle van 4: 1) Laenens Louis van de klas van 1892. 2) Kiekens Egide van de klas van 1893. 3) Van Opstal Jan Baptist van de klas van 1894, en 4) Van Wemmel François. Overwegende dat bovengenoemde vragen gegrond zijn, is het collegie van gevoelen het certificaat af te leveren. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, den secretaris, Verhaegen De burgemeester, V. Vertonghen. PV 408a - Steenhuffel 15 maart 1895 (ca) Beschuldigde: De Mol Jeanne Collette, echtg. Vanderstappen jaar, huishoudster, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: verdelen van drukwerk zonder de naam van de auteur. Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 25 juni 1895. Straf: 30 fr. ICL – Bruxelles le 16 mars 1895. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 498.065B34761/45980. Aan het college van burgemeester en schepenen te Steenhuffel. Met uw brief 3801 van 9 maart stuurde u ons een afschrift van uw deliberatie waarin nota genomen werd van de aanvraag van de heer Jean François Vergaelen om in zijn windmolen in uw gemeente, een brander en een stoommachine te plaatsen. Volgens de inlichtingen in de tabel die u ons op 11 september 1878 bezorgde, bestond deze windmolen, zonder vergunning, sedert onheuglijke tijden. De toestand van deze inrichting moet geregulariseerd worden. Hiervoor moet de aanvrager in dubbel een plan opsturen van alles wat zich binnen een omtrek van 100 meter van de molen bevindt. Eén kopie moet dienen voor de ontvanger der belastingen, de tweede moet samen met het ingevulde inlichtingenformulier naar ons worden gestuurd. Daarna kan het verzoek van de heer Vergaelen hernieuwd worden en zal de bestendige deputatie oordelen nadat u de documenten, vereist door art. 887 van de algemene instructie van 1 mei 1893, zult hebben geproduceerd. De gouverneur. UCL – Steenhuffel 16 maart 1895 (ca) Mijnheer de burgemeester van Buggenhout. Het schijnt dat een persoon van Steenhuffel voornemens is morgen in het bosch van Buggenhout onzedige liedekens te zingen (gemaakt op personen onzer gemeente). Vriendelijk verzoek, mijnheer de burgemeester, van dit te verbieden en de liedekens in beslag te nemen. UCL – Steenhuffel 16 maart 1895 (ca). Gij moogt van den schoolmeester geen koolen rapen in de karemille, want anders zal hij zijn handen aan u vuil maken.

291 291


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Wolverthem 18 maart 1895. Mijnheer de burgemeester, Ik bid u mij zoo haast mogelijk te laten weten hoe lang dat de ziekte van Anne Catherine Roelants, landbouwster te Steenhuffel, aldaar overleden den 21 februari 1892, geduurd heeft. Heeft zij nog ziek geweest rond het jaar 1889, of voor dit jaar? Hoeveel paarden en koeien bevonden zich gewoonlijk ter pachthoeve der zusters Roelants (Bontestraat) en hoeveel land gebruikten ze wel, buiten het hunne? Welke is de waarde hunner andere meubelen? Hartelijke groetenissen. De dienstdoende ontvanger. UCL – Steenhuffel 20 maart 1895. Anna Catharina Roelants was een week en ziekelijk mensch en gedurig in de handen des doctoors. Vroeger jaren hadden de kinderen Roelants gewoonlijk 1 paard en drij of vier koeien en 1 of 2 runderen. In 1893 zijn al de meubelen en de beesten voor schulden aangeslagen en verkocht geweest. Zij huurden omtrent 2 hectaren land. De kinderen Roelants zijn arm. De waarde hunner meubels is zeer klein. PV 407 - Londerzeel 19 maart 1895 Beschuldigde: De Ridder Marie, 24 jaar, huishoudster, geboren te Steenhuffel, wonend te Londerzeel Misdrijf: gewone diefstal Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 6 mei 1895 Straf: 8 dagen GR N° 1310 - Zitting van 20 maart 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om den rol op te maken voor den onderhoud en verbetering der waterloopen in 1895. Gezien het bestek daarvoor opgemaakt door den heer wegcommissaris den 16 februari jongstleden, beloopende op fr. 165,75, te weten: - Voor de Molenbeek: fr. 75,00 - Voor de Vuylbeek: fr. 45,75 - Voor de Robbeek: fr. 30,00 - Voor de Lovensbeek (= Logenbeek): fr. 15,00 Dit alles ren laste van de aanpalende eigenaars. Gezien de wet van 7 mei 1877. Gezien het provinciaal reglement van 25 juli 1878. Gezien art. 115 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. De raad heeft goed gevonden van de verdeeling daarvan te doen volgens den rol heden opgemaakt, te weten: - Voor de Molenbeek: fr. 78,92 - Voor de Vuylbeek: fr. 47,47 - Voor de Robbeek: fr. 33,58 - Voor de Lovensbeek (= Logenbeek): fr. 15,00 Te zamen: fr. 174,97. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

292 292


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Steenhuffel den 31 maart 1895. Wij ondergeteekenden, Joseph Dons en Van de Voorde Louis, landbouwers en geburen van den heer Charles Van Ranst, pachter in den Plas te Steenhuffel, verklaren dat het bij onze kennis is dat gezegde Van Ranst zijne koei, rood-wit inlandsch ras, van den ouderdom van omtrent 5 jaren, in zijn bezit heeft van haar geboorte tot den dag dat hij dezelve verkocht heeft. Opmerking; dit attest was op 28 maart gevraagd door het slachthuis van La Louvière, waar de koe op 15 maart geslacht was en vanwege tuberculose voor verbruik was afgekeurd. Het moest dienen om Van Ranst een schadevergoeding kunnen laten vragen. PV 413c - Steenhuffel 2 april 1895 Beschuldigde: Van Opstal Jean Baptiste, 28 jaar, herbergier, geboren en wonend te Steenhuffel. Misdrijf: niet in het bezit van een uittreksel van het reglement tegen de dronkenschap. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 29 oktober 1895. Straf: 1 fr. of 1 dag, uitstel 3 jaar UCL – Steenhuffel den 10 april 1895. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Mr. Jan Frans Vergaelen, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om een vuurmachine, gezegd vuurmolen, te mogen bouwen op perceel nr. 151-152, eigendom van hem vrager, langs den weg nr. 14 van het kaartblad 3 van den atlas der buurtwegen van Steenhufel. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De bouwlijn te volgen welke ter plaats is aangeduid. 2) Verders zich stipt te gedragen aan de voorschriften in het advies van den heer wegcommissaris. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen GR N° 1311 - Zitting van den 13 april 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om te beramen over eene beraadslaging van het bureel van weldadigheid dezer gemeente; strekkende om gemachtigd te worden om in beroep te gaan tegen een vonnis uitgesproken ten nadeele van het gesticht over een verschil dat er bestaat tusschen den eigendom van den armen en degene van Louis Buyens. Gezien gemelde beraadslaging in date van 10 april loopende maand. Overwegende dat gemelde vraag van den armen gegrond is. De raad is van gevoelen dezelve zonder aanmerkingen goed te keuren. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 406b - Londerzeel 30 april 1895 Beschuldigde: Biesemans Jeanne Catherine, 47 jaar, landbouwster, geboren te Wolvertem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 28 mei 1895 Straf: 1 fr. of 1 dag

293 293


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Malderen 6 mei 1895. Heer burgemeester, Gisteren hebben twee leden van uwen gemeenteraad mij gevraagd eene declaratie te geven over den staat van Van Opstal Jan, die gekwetst is. Doch, om mijne declaratie wettig te zijn, is het noodig dat ik van u een requisitoir hebbe, door u of den politieoverste geteekend. Indien gij dus eene declaratie verzoekt, wil zoo goed zijn mij een requisitoir te doen overhandigen. Ontvang, etc. Rombauts, doktoor ICL – Comblain-la-Tour le 7 mai 1895 (ca) (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Ik beveel mij aan voor al het brandblusmateriaal dat uw gemeente zou kunnen nodig hebben, hetzij brandspuiten, slangen, ladders, emmers, haspels, koperen koppelingen, enz. enz. Indien gewenst kan ik u een bezoek brengen om u alle inlichtingen aangaande prijs en modellen te geven. Gelieve in dat geval met mij een afspraak te maken. In afwachting van het plezier om u te lezen, aanvaard, etc. Jos. Rasquin-Béduwé, industrieel, Comblai-la-Tour PV 411 - Laken 15 mei 1895 (ca) Beschuldigde: Van Assche Jaak, 40 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: melkvervalsing Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 5 september 1895 Straf: 50 fr. uitstel 3 jaar ICL – Wolverthem 17 mei 1895. Gelief zoo vroeg mogelijk den bulletin van renseignementen te doen opzenden van Van Assche Jacques, wonende Steenhuffel Dorp, en van Van Assche Jean, 24 jaar (’t Robbroek) aan den commandant van de gendarmerie te Wolverthem. De gendarm, De Ceuninck. ICL – Bruxelles le 17 mai 1895. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. 25739C8501. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel . Wij sturen u de statistiek terug van uw volksbibliotheek van het jaar 1891. U zegt dat de catalogus 381 boeken bevat. Dat is 113 meer dan vorig jaar. Een andere lijst zegt evenwel dat er dit jaar maar 13 nieuwe boeken zijn bijgekomen. Graag wat uitleg hierover. De gouverneur. August Vergote. UCL – Steenhuffel le 22 mai 1895. (Vertaald) Mijnheer de gouverneur. In antwoord op uw brief van 17 dezer laat ik u weten dat het aantal volumes in de cataloog niet als 381 maar als 281 moet gelezen worden. Het cijfer 2 is zodanig slecht gevormd dat het op een 3 lijkt. UCL 3825 – Steenhuffel le 22 mai 1895. (Vertaald) Nationale militie. Mijnheer de gouverneur. 294 294


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De heer Van Keer Jean Marin, milicien van onze gemeente, 24ste militiekanton, van de lichting 1895, op wie het nr. 47 gevallen is, werd op 17 dezer door de militieraad aangewezen om dienst te doen. Deze milicien zou graag onmiddellijk ingelijfd worden en wij vragen u om ons de hiervoor vereiste formulieren te sturen. Gelieve ons ook te zeggen op welke dag hij zich hiervoor bij het provinciebestuur moet aanbieden. Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL 4913 – Cappele-au-Bois le 27 mai 1895. (Vertaald) Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister. In antwoord op uw brief van 25 mei, laten wij u weten dat de vakantie van onze lagere school – aan dewelke de heer Donckers Jean Joseph Arthur, milicien van de lichting 1891, als ondermeester verbonden is – valt in de periode 1 september tot 1 november. Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester. ICL – Bruxelles le 29 mai 1895. (Vertaald) Sint-Pietershospitaal – nr. 2262. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Gisteren hebben wij Jan baptist Brusselmans, wonend en geboren in Steenhuffel in 1846, in ons ziekenhuis opgenomen. Aangezien hij zijn bijstandwoonst in uw gemeente heeft zullen wij u de officiële dagprijs van 2,55 fr. aanrekenen. De zieke was in het bezit van de opnamepapieren die door uw gemeentebestuur waren afgeleverd. ICL – Bruxelles le 30 mai 1895. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Volgende personen moeten zich op 8 juni om 10u15 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne 20, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 1) Buelens Charles Louis, nr. 66 van de loting. De gouverneur. August Vergote ICL – Bruxelles le 31 mai 1895. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Graag een uittreksel uit mijn geboorteakte. Ik heb een plaats aangevraagd in een bureel dat zo iets eist om bij het dossier te bewaren. Mijn dank bij voorbaat. Van Causbroeck Charles Louis, Marsveldstraat 2, Brussel. SC 12 – Séance du 8 juin 1895. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Gezien de kieswet van 11 april 1895 aangaande het opmaken der kiezerslijsten voor de gemeenteverkiezingen. Gezien de ministeriele omzendbrief van 12 mei laatstleden aangaande de toepassing van die wet.

295 295


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de voorlopige kiezerslijst al de namen bevat van degenen die volgens die wet gerechtigd zijn om aan de gemeenteverkiezingen deel te nemen. Sluit het college de lijst voorlopig als volgt: - 223 met 1 stem - 63 met 2 stemmen - 60 met 3 stemmen - 44 met 4 stemmen, samen 390 kiezers met 705 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, V. Vertonghen. SC 14 – Séance du 8 juin 1895. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Definitieve sluiting van de kiezerslijst voor de gemeenteverkiezingen. Gezien art 81 van de gemeentelijke kieswet van 11 april 1895. Gezien de reclamatie van de heer Van Ballaer op de voorlopige lijst. Sluit het college de lijst definitief als volgt: - 223 met 1 stem - 63 met 2 stemmen - 59 met 3 stemmen - 45 met 4 stemmen, samen 390 kiezers met 706 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, V. Vertonghen. GR N° 1312-1313 - Zitting van den 8 juni 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, De Mesmaecker, schepen, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om over te gaan tot het onderzoeken, vaststellen en goedkeuren van I. De rekening van het bureel van weldadigheid over het dienstjaar 1894. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 120 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. Gezien de gemelde rekening met al de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - De ontvangsten: fr. 6182,91 - De uitgaven: fr. 5857,76 - Overschot: fr. 325,15 II. de gemeenterekeningen over 1894. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 122 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen noodig zijn. De raad keurt deze rekeningen goed en stelt dezelve vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De buitengewone ontvangsten: fr. 2600,00 - De buitengewone uitgaven: fr. 2600,00 - Het overschot: fr. - De gewone ontvangsten: fr. 15126,32

296 296


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De gewone uitgaven: fr. 12949,67 - Het overschot: fr. 2176,65 De rekening der wegen: - De buitengewone ontvangsten op fr. 3187,17 - De buitengewone uitgaven op fr. 3145,85 - Overschot: fr. 41,32 - De gewone ontvangsten op fr. 1925,60 - De gewone uitgaven op fr. 1882,10 - En het overschot op fr. 43,50 De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 218,60 - De uitgaven op fr. 205,43 - En het overschot op fr. 13,17 De rekening der scholen: - De ontvangsten op fr. 5179,00 - De uitgaven op fr. 5064,03 - En het overschot op fr. 114,97 Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen PV 404a - Sint-Jans-Molenbeek 12 juni 1895 Beschuldigde: De Ridder Rosalie, 21 jaar, meid, geboren te Steenhuffel, wonend te Buggenhout Misdrijf: zich niet laten inschrijven Veroordeeld door de politierechtbank van Sint-Jans-Molenbeek op 12 juni 1895 Straf: 5 fr. of 1 dag ICL – Dendermonde den 20 juni 1895. Technische dienst van de provincie Oost-Vlaanderen. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Mijnheer de gouverneur van de provincie Brabant heeft bij middel van plakbrieven, gedagteekend 24sten april 1895, bekend gemaakt dat men dit jaar in uwe gemeente zal overgaan tot het kuischen der niet bevaar- noch vlotbare waterloopen, genaamd de Molenbeek, de Vuylbeek, de Logenbeek en de Robbeek. Het ware mij aangenaam zoo gauw mogelijk te weten of niet eene of meer dier waterloopen de scheidingslijn uitmaken met de provincie Oost-Vlaanderen, ofwel of zij er hunne wateren ontlasten. In het bevestigend geval zou ik dienen maatregelen te nemen om van mijnen kant de vereischte werken te doen uitvoeren. Ontvang, etc. De arrondissementsingenieur. (Gerappelleerd op 4 juli 1895.) ICL – Bruxelles le 21 juin 1895. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Volgende personen moeten zich op 2 juli om 8u15 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne 20, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 1) Verdoodt François Achille, nr. 63 van de loting. 2) Van Ranst Edouard, nr. 45 van de loting. 3) Buelens Carles Louis, nr. 66 van de loting.

297 297


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gouverneur, August Vergote ICL – Bruxelles le 21 juin 1895. (Vertaald) Commissariaat van het arrondissement Brussel – Kabinet 3302E. Mijnheer de burgemeester, Op dinsdag 25 dezer, tegen 11 uur ’s morgens, zal ik een bezoek aan uw gemeente brengen. Alle boekhoudkundige bedienden van de gemeente en van het bureel van weldadigheid moeten bijeen geroepen worden en moeten hun kasgeld en hun registers bij zich hebben. De schatbewaarder van de kerkfabriek moet alleen zijn boekhouding meebrengen. Ik hoop op de bemiddeling van de secretaris om mij een wagen ter beschikking te stellen om mij tegen de middag naar Malderen te brengen. De arrondissementscommissaris, de Royer de Dour ICL – Elsene den 24 juni 1895. Mijnheer de burgemeester, Zijt zoo goed ons de volgende stukken, op zegel, te doen gereed maken voor het aanstaande huwelijk der beide juffrouwen Goens. Voor Rosa Goens, geboren 15 januari 1863. 1) Een uittreksel uit hare geboorte. 2) Overlijdensakt van haren vader Aloysius Maria Goens, overleden 18-12-1881. (Hoefsmid en herbergier, geboren te Lebbeke, zoon van Petrus Joannes en Anastasia De Ridder, beide te Lebbeke overleden) 3) Overlijdensakt van hare moeder Joanna Maria Ferdinanda Roelants, overleden 28-11863. (Herbergierster, geboren Londerzeel, dv van David en Francisca Mertens) Voor Marie Eugenie Goens. 4) Een uittreksel uit hare geboorte, 5 juli 1872. 5) Een gelijkvormige akte van overlijden van haren vader Aloysius Maria Goens, overleden 18 december 1881. 6) De akte van overlijden van hare moeder Anna Catharina Verhoeven, overleden 15 december 1885. (Landbouwster, geboren te Londerzeel, dochter van Petrus Joannes en Elisabeth Van Hoeck, beide te Londerzeel overleden) ICL – Bruxelles le 25 juin 1895. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – Kabinet. Betreft: koninklijk bezoek. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Monseigneur prins Albert van België zal volgende zondag, de 30ste juni, om 10u30 de gemeente Merchtem bezoeken. Gelieve hiervan de inwoners van uw gemeente onmiddellijk te verwittigen bij middel van afroepen en affichage op de gewone plaats. Zeg hen dat u hoopt dat ze allemaal in Merchtem de prins gaan salueren en getuigenis gaan afleggen van hun erkentelijkheid voor de interesse die hij voor de landbouwers betoont. De arrondissementscommissaris, de Royer de Dour ICL – Steenhuffel den 29 juni 1895.

298 298


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Extract uit het kohier van beraadslagingen van het weldadigheidsbureel van Steenhuffel. Zitting van 29 juni 1895. Tegenwoordig: J.J. Willocx, voorzitter, Vital Vertonghen, burgemeester, Ed. Van Ballaer, J. Van Assche, Vincent Goossens, Fr. Vertonghen, leden en H. De Mesmaecker, secretaris. Het bureel van weldadigheid der gemeente Steenhuffel, ten gemeentehuize vereenigd. Gezien den inschrijvingslijst der arme kinderen door burgemeester en schepenen vastgesteld voor het kosteloos onderwijs. Gezien art. 3 der schoolwet van 20 september 1884. Gezien het ministerieel besluit van 21 september van hetzelfde jaar, betrekkelijk de uitvoering der wet van 20 september 1884 op het lager onderwijs. Gezien het verzoek van het collegie het aandeel te bepalen voor het welk het bureel zal bijdragen in het onderwijs der arme kinderen. Het bureel is van meening dat al de ingeschrevene kinderen recht hebben op het kosteloos onderwijs en besluit in deszelfs onkosten bij te dragen voor eene som van fr. 400. Gedaan in zitting te Steenhuffel jaar maand en dag als ten hoofde. ICL – Bruxelles le 2 juillet 1895. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6010. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Graag de formulieren model 48 aangaande de volgende vrijgestelde miliciens: - Sterckx Frederic Marie, nr. 58 van 1895. - De Ridder Louis, nr. 90 van 1895. Deze formulieren moeten vermelden waar deze personen van 15 tot 30 juli zullen verblijven. Voor de gouverneur. GR N° 1314 - Zitting van den 3 juli 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Gratis onderwijs der arme kinderen. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien art. 3 van de wet van 20 september 1884. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om, op kosten van de gemeente, het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1895-96. Gezien de voorgelegde stukken die tot staving van deze aanvragen moeten dienen. Gezien het verslag waarmee het bureel van weldadigheid laat weten dat het, in uitvoering van art. 10 van het geciteerde K.B., een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Besluit. Art. 1 - Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1895-1896 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 327, te weten 167 jongens en 160 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels en een hulponderwijzer, is voor de zending van 167 jongens aangewezen. De onderwijzers zullen eene jaarlijksche toelage of vergelding ontvangen van 1028 fr. voor het onderwijs dat zij aan de hier boven gemelde kinderen zullen geven. In deze som zal het weldadigheidsbureel bijdragen voor fr. 400. Art. 2bis – De aangenomen school voor meisjes, bestuurd door dame Heymans, is aangewezen voor de zending van 160 meisjes. De bestuurster dezer school zal van eene vaste jaarwedde genieten van fr. 1575 voor het onderwijs van al de kinderen harer school en alle andere kosten inbegrepen. Art. 3 – Afschrift van dit besluit zal in dubbel naar de bestendige deputatie worden gestuurd.

299 299


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Buggenhout 4 juli 1895. Politiecommissariaat van Buggenhout – ref. 1509. Verdwenen oorbellen. Mijnheer de burgemeester, De dochter van Benoit Wauters, welke onlangs bij de weduwe Vertonghen te Steenhuffel op den Haan heeft gewoond, komt mij klagen dat er daar van hare kamer, uit eene mutsendoos, hare gouden bellen, ter waarde van 14 franks verdwenen zijn. Volgens getuigen beweren zouden de kinderen der weduwe Vertonghen met het doosje dat de bellen bevatte gespeeld hebben, en het moet zijn dat de moeder overtuigd is dat de kleinen de bellen moeten verloren gedaan hebben, vermits zij reeds aan de dochter Wauters 3 fr. afrekening heeft gegeven. Wees zoo goed de weduwe Vertonghen te verwittigen dat zij de bellen moet terugkeeren indien zij ze nog vindt, tegen teruggaaf van de 3 fr., ofwel dat zij dat zij nog 11 frank moet opleggen, anders zal ik de kwestie door het gerecht laten beslissen. Aanvaard, etc. De politiecommissaris SC 13 – Séance du 6 juillet 1895. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Herziening van de kiezerslijst die op 1 juni 1896 van kracht moet worden. Gezien art. 55 van de kieswet van 12 april 1894 en die van 11 april 1895. Gezien de voorlopige kiezerslijst. Overwegende dat deze lijst al de namen bevat van degenen die volgens die wet gerechtigd zijn om aan de gemeenteverkiezingen, de provinciale verkiezingen en de verkiezingen voor kamer en senaat deel te nemen. Sluit het college de lijst voorlopig als volgt: Voor de gemeente. - 237 met 1 stem - 63 met 2 stemmen - 57 met 3 stemmen - 47 met 4 stemmen Samen 404 kiezers met 722 stemmen. Voor de kamer van volksvertegenwoordigers. - 313 met 1 stem - 73 met 2 stemmen - 105 met 3 stemmen, Samen 491 kiezers met 774 stemmen. Voor de senaat en voor de provincie. - 243 met 1 stem - 68 met 2 stemmen - 105 met 3 stemmen Samen 416 kiezers met 694 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. PV 409b - Steenhuffel 10 juli 1895

300 300


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde: De Pauw François, 50 jaar, koopman in gevogelte, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: voertuig alleen gelaten en de honden laten lopen. Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 27 augustus 1895. Straf: 1 fr. of 1 dag PV 426 - Molenbeek 15 juli 1895 Beschuldigde: Wijns Jean François, 47 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: misbruik van vertrouwen (in juni-juli 1895). Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 11 juni 96. Straf: 1 maand en 26 fr. ICL – Bruxelles le 18 juillet 1895. (Vertaald) 1ste Militaire omschrijving – commando van de provincie Brabant – nr. 2157. Mijnheer de burgemeester, Milicien Sterck Frederic Marie, leerling-onderwijzer, moet zich overeenkomstig de ministeriële richtlijn van 14 juli 1885 op dinsdag 23 juli, tegen 10 uur, melden op mijn bureel, rue royale nr. 105, te Brussel, om er zijn fysiek onderzoek te ondergaan en om er de militiewetten te horen voorlezen. De generaal-majoor. PV 414a - Wolvertem 19 juli 1895 Beschuldigde: Haverals Jean Henri, 16 jaar, knecht, geboren te Wolvertem, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 26 november 1895. Straf: 2 dagen, uitstel 5 jaar PV 408b - Steenhuffel 20 juli 1895 Beschuldigde: De Pauw François, 50 jaar, koopman in gevogelte, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: zitten op de hondenkar Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 27 augustus 1895 Straf: 1 fr. of 1 dag, uitstel 3 jaar PV 408c - Steenhuffel 20 juli 1895 Beschuldigde: De Borger Jeanne Rosalie, echtg. De Pauw 30 jaar, huishoudster, geboren te Wolvertem, wonend te Steenhuffel Misdrijf: zitten op de hondenkar Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 27 augustus 1895 Straf: 1 fr. of 1 dag, uitstel 3 jaar PV 409a - Steenhuffel 24 juli 1895 Beschuldigde: De Pot Pierre Jean, 34 jaar, koopman in gevogelte, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: voertuig alleen gelaten en de honden laten lopen Straf: 2 fr. of 1 dag, uitstel 2 jaar PV 409c - Steenhuffel 24 juli 1895 Beschuldigde: Bellon François, 24 jaar, koopman gevogelte, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: voertuig alleen gelaten en de honden laten lopen Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 27 augustus 1895 Straf: 1 fr. of 1 dag UCL – Steenhuffel den 24 juli 1895.

301 301


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de commandant van de Rijkswachtbrigade te Wolverthem. Mijnheer de commandant, Daarzoo even verscheen voor mij de genaamde Jan Baptist Van Opstal, herbergier en kiekenpoelier alhier in het dorp, aan wiens herberg 5 personen met hondenkarren en karren met paarden bespannen afgespannen waren. Hij zeide dat hij op hem had genomen deze rijtuigen te bewaken dewijl zij in de herberg een glas bier gingen drinken. Juist op het oogenblik dat hij een emmer water halen was om de beesten te laten drinken, zijn de eigenaars alle 5 in overtreding verklaard door 2 uwer gendarmen. Hij smeekt mij van u te willen verzoeken van hieraan geen gevolg te willen geven. De burgemeester, Vital Vertonghen. GR N° 1315-1316 - Zitting van den 27 juli 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om te overzien, vast te stellen en goed te keuren I. De rekening van de kerkfabriek over het dienstjaar 1894. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 122 van de algemeene onderwijzing van 1 mei 1893. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 4496,35 - Uitgaven: fr. 4093,27 - Overschot: fr. 403,08 II. De begrooting van de kerkfabriek voor 1896. Gezien art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 817 van de algemeene onderwijzing van 1 mei 1893. Gezien de begrooting van het kerkfabriek, door den fabriekraad opgemaakt den 5 juli jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en waarin al de noodwendigheden voorzien zijn. De raad is van gevoelen van deze begrooting zonder aanmerkingen goed te keuren en vast te stellen in ontvangsten en uitgaven op de somme van fr. 4137,04. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Sluizen bij Tongeren le 5 août 1895. (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel. Stuur mij het militiecertificaat van Van den Bergh Henri, milicien van de lichting 1891, vrijwilliger met premie, die in het huwelijk wenst te treden. (Gerappelleerd op 21 augustus). ICL – Bruxelles le 6 août 1895. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 3361E37 Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Robberechts Pierre Jean, die tot jachtwachter benoemd werd, moet een specimen van zijn handtekening, door het gemeentebestuur gelegaliseerd, inleveren. Laat ons ook weten of deze

302 302


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Robberechts niet verwant is met de personen uit Steenhuffel met dezelfde achternaam die bij meerdere gelegenheden werden veroordeeld wegens jachtmisdrijf. De arrondissementscommissaris. de Royer de Dour. ICL – Bruxelles le 10 août 1895 (ca). (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. De heer van Doorslaer werd aangewezen om een goot te leggen langs weg nr. I in uw gemeente. Wanneer denkt hij met dit werk te beginnen? Laat mij ook weten wie dit werk zal surveilleren. De commissaris der wegen, L. Druart. PV 410 - Steenhuffel 13 augustus 1895 Beschuldigde: Bogemans Pierre Jean, 23 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 5 november 1895 Straf: 200 fr. UCL – Steenhuffel 15 augustus 1895 (ca). Bericht. De herbergiers die vroeger een reglement gehad hebben van de openbare dronkenschap wegens het gemeentebestuur, en er geen meer bezitten, kunnen hetzelve wederom verkrijgen ten gemeentehuize. De burgemeester. ICL – Bruxelles le 20 août 1895. (Vertaald) Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Steenhuffel. In mijn hoedanigheid van officieel rekruteerder van het leger vraag ik u om een uittreksel uit de geboorteakte van Kiekens Egide, geboren in Steenhuffel op 25 juli 1872, zoon van Henri Kiekens en Marie Maes. Van de Velde. ICL – Bruxelles le 21 août 1895. (Vertaald) Gast- en bijstandshuizen van de stad Brussel – Bestuur – nr. 3436/9c. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 24 van de wet van 27 november 1891 laten wij u weten dat wij op 31 juli 1895 in ons Sint-Pietershospitaal opgenomen hebben de heer Henri Van Havermaet, metser van beroep, geboren in Opwijk op 6 februari 1860, wonend in Brussegem-Oppem, zoon van Charles Louis en Cornélie Leunis, om hem te behandelen voor een zware verstuiking van de hand. Hij heeft zijn bijstandwoonst in Steenhuffel omdat hij van 1889 tot 1893 bij Van Heymbeek heeft gewoond. Hij werd opgenomen bij hoogdringendheid. De gemeente Opwijk werd tijdig verwittigd maar heeft de kosten afgewezen. ICL – Steenhuffel 23 augustus 1895. Bij Van Heymbeek vragen hoe lang Frans Van Havermaet, geboren te Opwijk, bij hen gewoond heeft, en of hij zondags naar huis ging. Heeft er omtrent 7 jaar gewoond Gewerkt bij Van Heymbeek en hem wekelijks betaald; 1 fr. per dag. Gediend als werkman. 2 jaar geleden vertrokken bij Van Heymbeek. Zondags kwam hij somtijds naar huis, maar geen daglooner.

303 303


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik heb hem nog eens gevraagd naar zijn afschrift en hij heeft geantwoord dat hij diende als werkman. De veldwachter. GR N° 1317-1318-1319-1320 - Zitting van den 28 oogst 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, De Mesmaecker, schepen, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om over te gaan tot I. Heffing van bijzondere opcentiemen voor de wegen in 1896. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 8 juli 1895 waardoor de heer gouverneur de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen opcentiemen, overeenkomstig met het art. 14 der wet van 10 april 1841 en art. 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering van buurtwegen gedurende het jaar 1896 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van den provincialen conducteur-wegcommissaris van het 3de district, in datum van den 15 juli, waaruit blijkt dat de bijzondere centiemen en de uitkeering van allen aard op den onderhoud en verbetering der buurtwegen toe te passen, voor 1894 eene som moet beloopen van fr. 1930. Aangezien de uitkeeringen, overeenkomstig met de nr. 1, 2 en 3 van bovengemeld art. 14 te eisschen, omtrent eene som van fr. 1142,74 zullen opbrengen. En een bijzondere allocatie van fr. 200 op te begroting voor 1896 te brengen. Besluit. Art. 1 – De bijzondere opcentiemen, te heffen overeenkomstig met het art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart 1866, worden voor 1896 vastgesteld op 8 % verbeeldende eene som van fr. 787,26. Art. 2 – Eene later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien, door middel van uitkeeringen, te leveren gelijk het voorzegd is in de nr. 1, 2 en 3 van het art. 14 der wet van 10 april 1841. Art. 3 – Een afschrift van de tegenwoordige beraadslaging zal, door de tusschenkomst van den heer provincialen conducteur-wegcommissaris aan het provinciaal bestuur toegezonden worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7337,45 o Personele belasting: fr. 2011,57 o Patenten: fr. 491,83 Totaal: fr. 9840,85 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 787,26 ▪ In natura (dagloon): fr. 942,74 ▪ Toewijzing: fr. 200,00 ▪ Samen: fr. 1930,00 II. Goedkeuring van de begrooting van het bureel van weldadigheid voor 1896. Gezien het art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 817 van de algemeene onderwijzing van 1 mei 1893. Gezien de begrooting, opgemaakt door den raad van dit gesticht den 25 augustus jongstleden en aan de goedkeuring van den gemeenteraad onderworpen. Gezien de stukken die tot het maken dezer gediend hebben. Overwegende dat deze begrooting behoorlijk opgemaakt is en dat dezelve tot geene aanmerkingen aanleiding geeft. De raad is van gevoelen van deze begrooting, waarin al de noodige uitgaven voorzien zijn, goed te keuren op de somme van fr. 6270,63 in ontvangsten en uitgaven.

304 304


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

III. Aanneming der meisjesschool bestuurd door dame Cobbaert. De raad. Gezien onze beraadslaging nr. 902 van 15 oktober 1884 met dewelke wij de meisjesschool, bestuurd door Theresia Heymans, kloosternon, geholpen door juf. Cobbaert, aangenomen hebben. Overwegende dat gezegde Heymans thans overleden is en dat M. Theodore Cobbaert, gediplomeerde onderwijzeres en kloosternon, het bestuur dezer school in handen genomen heeft. Gezien de vraag gedaan door voornoemde Cobbaert strekkende om hare school te willen aannemen. Gezien art. 1 § 2 en de art. 3 en 9 der organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriëlen omzendbrief betrekkelijk de uitvoering van gezegde wet. De raad beslist met eenparigheid van stemmen der aanwezige leden: 1) Van de meisjesschool, thans bestuurd door M. Theodore Cobbaert, kloosterzuster en gediplomeerde onderwijzeres, geholpen door M. Joanna Ceulemans (?), kloosternon die niet gediplomeerd is, aan te nemen. 2) Van in die school hetzelfde programma te volgen hetwelk door M. Heymans is gevolgd geweest, waarvan een afschrift in hare school berust. 3) Het onderwijzend personeel dezer school zal zooals vroeger eene vaste jaarwedde genieten van 1575 fr. waarin begrepen de vergoeding voor het onderwijs van al de leerlingen hunner school en levering van klasbehoeften aan al de leerlingen. Indien aan deze voorwaarden te kort gebleven wordt zal hunne jaarwedde verminderd worden. IV. Onderzoeken of het noodzakelijk zou zijn veranderingen te brengen aan het getal opcentiemen. Gezien het K.B. van 13 december 1893 waarmee de gemeente gemachtigd is om tot 31 december 1900 39 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen en het patentrecht. Gezien de financiëlen toestand der gemeente. Gezien het voorlopig project van begroting voor het jaar 1896 waaruit blijkt dat de inkomsten zullen voldoen om al de noodige uitgaven te dekken. De raad beslist van voor 1896 geen verandering te brengen aan het getal opcentiemen. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Londerzeel 2 september 1895. Geval van roodvonk bij de varkens van de weduwe Van Ransbeeck, Heirbaan te Steenhuffel. Louis Van Passen, veearts. PV 413b - Meise 8 september 1895 Beschuldigde: Vrijders Jan, 36 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: kar achtergelaten. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 29 oktober 1895. Straf: 1 fr. of 1 dag UCL – Steenhuffel 9 september 1895. Pro Justitia. Op heden 9 september 1895, om 9 uren voormiddag, is voor ons schepen gedelegeerden ambtenaar van politie der gemeente Steenhuffel verschenen Petrus De Smedt, hoefsmid en landbouwer, oud 54 jaar, wonende alhier, die ons de volgende klacht gedaan heeft, te weten: Gisteren 8 september om 4 uren namiddag heeft de koei van Frans Theodoor Van der Stappen, landbouwer, oud x jaren, wonende alhier, mijne beeten en jonge vlasklavers overloopen en beschadigd.

305 305


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wijst aan als getuigen: Marie Josepha Brusselmans, oud 38 jaar, huisvrouw van Felix Van de Velde, wonende alhier. Na voorlezing dezer heeft de verschijner met ons onderteekend. Overgemaakt aan de officier van het openbaar ministerie te Wolvertem op 14 september 1895 GR N° 1321-1322-1323-1324-1325 - Zitting van den 11 september 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1894. Op het verzoek van het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentesecretaris in openbare zitting lezing van het verslag opgemaakt in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet van 30 maart 1836. II. Commissie personele belasting. Aanwijzing van 2 leden van den raad om deel te maken van de commissie ingesteld door het art. 58 der wet van 22 juni 1822, gewijzigd door degene van 26 juli 1879 op de personele belasting en de patentzetters. De raad wijst ten dien einde aan de heeren - De Mesmaecker Jan Frans, schepen, en - Willocx Jan Joos, raadslid. III. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten waaruit blijkt dat het bureel van weldadigheid en het collegie van burgemeester en schepenen, in vervanging van mr. Arnold Edouard Van Ballaer, wiens mandaat op 31 december aanstaande eindigt, hebben aangewezen - als 1ste kandidaat: Arnold Edouard Van Ballaer, uittredend lid, - als 2de kandidaat: Moeyersons Constant, landbouwer. Gezien de art. 66, 71 en 84 § 2 der gemeentewet van 30 maart 1836. Overwegende dat er volgt uit de stemming waar er toe overgegaan is, dat mr. Arnold Edouard Van Ballaer, uittredend lid, 7 stemmen op 7 stemmers bekomen heeft. Besluit. Den heer Arnold Edouard Van Ballaer, uittredend lid, is tot lid van het bureel van weldadigheid hernoemd. IV. Opmaken der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1896. De raad. Gezien de onderwijzingen rakende de gemeente rekendienst. Gezien het art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de aanmerkingen gedaan door het schepencollege. Gehoord de aanmerkingen van den gemeenteontvanger. De raad heeft na rijpelijk de inkomsten en de noodwendigheden onderzocht te hebben de begrooting voor 1895 vastgesteld als volgt, te weten: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 2718,66 - De buitengewone uitgaven op fr. 2718,66 - De gewone ontvangsten op fr. 14144,28 - De gewone uitgaven op fr. 13857,84 - En het overschot op fr. 286,44 De rekening der wegen: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1911,98 - De buitengewone uitgaven op fr. 1911,98

306 306


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De gewone ontvangsten op fr. 1973,50 - De gewone uitgaven op fr. 1973,50 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 223,17 - De uitgaven op fr. 223,17 - En het overschot op fr. – De rekening der scholen: - De ontvangsten op fr. 5287,00 - De uitgaven op fr. 5287,00 - En het overschot op fr. Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Hoofdstuk 1 § 1 art. 2 – Eene som van fr. 2100 is afgenomen van den gewonen dienst om de balans te maken van den buitengewonen dienst. § 2 art. 3 en 4 – De staat en de provincie hebben elk eene toelage van fr. 309,38 toegestaan voor het bouwen eener onderaardsche goot in het dorp (gezondheidswerken). Deze sommen zijn in de begrooting gebracht. Gewone ontvangsten. Geene aanmerkingen. Buitengewone uitgaven. § 2 art. 2 – Er is eene som gebracht onder dit artikel van fr. 1790,66 voor kasseiwerken. Art. 3 – De werken van ’t bouwen eener onderaardsche goot in het dorp zijn aangenomen mits fr. 928. Deze somme is hier in de begrooting gebracht. Gewone uitgaven. § 3 art. 15 – Onderhoud der brandspuit en toebehoorten. De som voor den gewonen onderhoud der brandspuit is met 100 fr. vermeerderd voor aankoop van nieuwe darmen. § 6 art. 2 – Kiezingen. Er zal voor 1895 op dit artikel een tekort zijn en daarom is hetzelve met 150 fr. vermeerderd. § 12 – Schoone kunsten en openbare vermakelijkheden. Art. 1 – Ter gelegenheid van 25 jaar bestaanschap heeft de maatschappij van fanfaren gevraagd eenen festival te mogen geven en daarom heeft de raad dit art. met fr. 250 verhoogd voor toelage aan deze maatschappij. V. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1896. Gezien de ministeriëlen omzendbrief van 21 september 1884 betrekkelijk de uitvoering der organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien het ministerieel besluit van 21 september 1884 rakende het gratis onderwijs der arme leerlingen. Gezien de ministeriele onderwijzingen van 17 december 1884, de grondslag daarstellende van tusschenkomst der gemeenten en de staat in de kosten van den gewonen dienst van het lager onderwijs. De raad stelt de schoolbegrooting vast in ontvangsten en uitgaven op fr. 5287,00, te weten: 1. Vaste jaarwedde van den hulponderwijzer naar aftrok van zijn aandeel in de pensioenkas: fr. 975. 2. Vaste jaarwedde van den hoofdonderwijzer naar aftrok van zijn aandeel van 78 fr. in de pensioenkas: fr. 822. 3. Aandeel van de hoofdonderwijzer in de vergoeding voor het onderwijs der arme en andere kinderen; fr. 1028. 4. Vaste jaarwedde van Mme Cobbaert als bestuurster der aangenomen meisjesschool, ook voor jaarwedde en vergoeding voor het onderwijs van al de kinderen die hare school

307 307


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

bijwonen, geene uitgezonderd, daarin begrepen de levering van al de noodige schoolbehoeften: fr. 1575. De gemeente zal in de kosten van den dienst van het lager onderwijs tusschenkomen met eene som van fr. 2406,03 en het bureel van weldadigheid voor fr. 400. Afschrift van het tegenwoordig besluit zal met de schoolbegrooting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen SC – Gemeente Steenhuffel 11 september 1895. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van den gemeenteraad den 11 september 1895. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1072 963 2035 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1084 958 2042 Verschil + 12 -5 +7 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc. Getal der geboorten, totaal 59 - Wettige, mannelijke 28 - Wettige, vrouwelijke 29 - Onwettige, mannelijke 2 - Onwettige, vrouwelijke 0 Getal der overlijdens, totaal 33 - mannen 15 - vrouwen 18 Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 1 - mannelijke 0 - vrouwelijke 1 Getal der huwelijken, totaal 17 I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Totaal generaal 50 - Mannelijke 31 - Vrouwelijke 19 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking. Totaal generaal 69 - Mannelijke 34 - Vrouwelijke 35 I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en zeer regelmatig gehouden. De geschriften worden gedaan door den secretaris. I-5 bevolkingsregisters. De registers van de bevolking zijn regelmatig gehouden. II. Gemeentebestuur. II-1 Personeel De gemeenteraad is niet volledig; er ontbreken 2 leden. In hunne vervanging zal voorzien worden met de eerste drijjaarlijksche kiezing. De raad is bij iedere vergadering in meerderheid. II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen

308 308


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Eene gemeentekiezing zal dit jaar plaats hebben in de maand november. Er zijn 390 gemeentekiezers, gevende te zamen 705 stemmen. De kiezerslijsten gesloten den 31 augustus 1895 bevatten: Voor de kamers: - 313 kiezers met 1 stem. - 73 kiezers met 2 stemmen. - 105 kiezers met 3 stemmen - voor de kamers te zamen 491 kiezers en 774 stemmen. Voor de senaat en de provincie: - 243 met 1 stem. - 68 met 2 stemmen. - 105 met 3 stemmen. - voor de senaat en de provincie te zamen 416 kiezers en 694 stemmen. Voor de gemeente: - 237 met 1 stem. - 63 met 2 stemmen. - 97 met 3 stemmen - 41 met 4 stemmen. - voor de gemeente te zamen 404 kiezers en 722 stemmen. II-3 Gemeente-archieven. De gemeente-archieven worden bewaard in eene kas. II-4 Gemeentegoederen. II-5 Akten en gemeente reglementen. Een nieuw gemeentereglement van politie is dit jaar opgemaakt. III. Gemeentelijke geldmiddelen. III-1 Ontvangsten. Gewone: Eene provintiële belasting op honden van 5 fr. waarvan 1/5 voor de gemeente. Zijn van de belasting ontslagen degene die geen 10 fr. rechtstreeksche belastingen betaalt en geen ander rijtuig hebbende. Een personele belasting of onkostboek van 1700 fr. 47 opcentiemen op de grond en personele belastingen en patentrecht, waarvan 8 voor den onderhoud der buurtwegen. Buitengewone: Een overschot op de buitengewone ontvangsten op de wegen op de rekening 1894: fr. 41,32. Er zijn door de staat en de provincie dit jaar hulpgelden toegestaan voor gezondheidswerken (onderaardsche goot in het dorp). III-2 Uitgaven. Gewone: Eene toelage van 1500 fr. aan het bureel van weldadigheid. Het aandeel der gemeente in het onderwijs voor 1895 beloopt op fr. 2416,37 en zal voor 1896 hetzelfde zijn. De onderhoud der wegen is dit jaar buitengewoon geweest. Zij zijn op de beste wijze uitgevoerd. De gemeente heeft bij het Gemeentekrediet voor leeningen gedaan, te weten: in 1876 10.000 fr. en in 1879 ook 10.000 fr. Voor eene eeuwigdurende rent van 6382,66 fr. moet ieder jaar 191,48 fr. intrest betaald worden. Buitengewone: Overschot op de rekening van 1894: fr. 2176,65, op die der wegen fr. 41,32 + 43,50, waterloopen fr. 13,77, onderwijs fr. 114,97.

309 309


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

IV. Gestichten van weldadigheid. IV-1 Bureel van weldadigheid. Bestuur: het bureel van weldadigheid is volledig. Goederen: de goederen, jaarschaargronden en obligaties zijn op tijd verhuurd en vernieuwd. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene. Begrootingen en rekeningen: worden regelmatig en op tijd opgemaakt. Uitdeelingen van hulpmiddelen: de uitdeelingen worden wekelijks aan de arme menschen gedaan. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene aanmerkingen op te maken. V-2 Kerk en pastorijen. De kerk en pastorij zijn in goeden staat. V-3 Kerkfabrieken. Het kerkfabriek is volledig. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Alle de kerkgoederen worden op tijd verhuurd en vernieuwd. V-7 Aflegging en heraanleggingen van kapitalen. Geene. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen en aangenomene scholen. De gemeenteschool voor jongens wordt bestuurd door mijnheer Casteels, en een hulponderwijzer. Ingeschreven jongens: 167 voor kosteloos onderwijs. De aangenomene school voor meisjes wordt bestuurd wordt dame Cobbaert, kloosterzuster. Ingeschreven meisjes: 160 voor kosteloos onderwijs. VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. Het schoolgebouw is in goeden staat van onderhoud. De jaarwedde van den hoofdonderwijzer beloopt op 1828 fr., met de bijwinsten. De jaarwedde van den hulponderwijzer beloopt op 1000 fr. De vaste jaarwedde, bij akkoord van de bestuurster, der aangenomen school beloopt 1575 fr. VII. Openbare veiligheid en gezondheid. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De veldwachter en gendarmen vervullen goed hunne plichten. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Er zijn van september 1894 tot september 1895 5 processen verbaal opgemaakt, alle van enkele politie. Geene aanhoudingen. VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. De brandspuit en toebehoorten zijn in goeden staat van onderhoud. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud. VII-5 Openbare verlichting. Gedurende de wintermaanden wordt het dorp door 5 lantarens verlicht. De onkosten dezer belopen op omtrent 80 fr. ’s jaars.

310 310


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is zeer voldoende geweest. Er is geen geneesheer in de gemeente. De geneesheeren van Londerzeel, Merchtem en Malderen verzorgen de zieken dezer gemeente. VII-7 Koepokstof-inentingen. 50 kinderen zijn dit jaar kosteloos door den heer Bamps, geneesheer te Merchtem, de pokskens gezet. VII-8 Ongelukken en rampen. Twee huizen in den Plas en eene schuur op de Heide zijn dit jaar afgebrand geweest. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. Geene kiezingen hebben dit jaar plaats gehad. Het getal mannen voor de burgerwacht ingeschreven beloopt op 220 waarvan 149 actieven en 71 reserven. VIII-2 Militie – Loting. Er waren dit jaar (1895) in ons militiekanton 137 ingeschreven lotelingen en 35 reserven. Er waren in deze gemeente 21 lotelingen, waarvan er 6 voor den dienst aangewezen zijn. IX. Openbare belasting. IX-1 Grondbelasting. Kadaster: aantal 647 Principaal van de grondbelasting: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: 189 Bedrag der rollen in principaal: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-3 Patentrecht Getal patentschuldigen: 106 Principaal: fr. Opcentiemen: 39 + 8 voor de wegen. IX-6 Plaatselijke en provinciale belasting op de honden. Getal der aanslagen: 81 belastbare honden (1 jachthond en 80 gewone) Geen andere dan de provinciale belasting van 5 fr. per hond, waarvan 1/5 voor de gemeente. X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. De onderhoudswerken der buurtwegen worden gedaan onder het toezicht van het schepencollegie. De opzichters der wegen doen goed hunne plichten. Prijs van den dagloon is 1,28 fr. en 6 fr. per paard. 8 opcentiemen op grond- en personele belasting en op het patentrecht zullen omtrent 777,77 fr. opbrengen. De rol en de som van 200 fr., in de begroting gebracht, zullen opbrengen 1930 fr. XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. Gewoon. XI-2 Staat van den oogst. Laat te wenschen. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen. Is niet gewoon, laat te wenschen. XI-5 Paarden en vee.

311 311


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Onder de jonge varkens heeft het roodvonk een weinig geheerscht. XI-6 Jaar- en weekmarkten. Er heeft op dit jaar op dynsdag van Sinxen eene jaarmarkt plaats gehad. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering en de vernieling der distels zijn gedaan zoo goed mogelijk. XII. Nijverheid. XIII. Andere voorwerpen. ICL – Vilvorde le 12 septembre 1895. (Vertaald) Technische dienst van de provincie Brabant. Aan de burgemeester van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 3866 van 11 september laat ik u weten dat ik, direct na mijn bezoek van 10 augustus, een rapport naar de provinciale hoofdingenieur heb gestuurd om hem te vragen de funderingen te verhogen en zekere wijzigingen aan te brengen aan de geplande werken. Ik heb hierop nog geen antwoord gekregen. Met dezelfde brief (van 14 augustus) heb ik hem uw brief, die u schreef naar aanleiding van mijn rapport, meegestuurd. Als u binnen een paar dagen van mij geen antwoord zult gekregen hebben, schrijf dan rechtstreeks naar de provinciale hoofdingenieur. Die zal u dan kunnen zeggen waarom dit allemaal zo lang moet duren. Zodra ik de beslissing ken zal ik u die laten kennen. De commissaris der wegen, L. Druart. UCL – Steenhuffel den 15 september 1895. Mijnheer Druart, Als gevolg aan uwen brief van 12 september, zonder nummer, hebben wij de eer u te laten weten dat onze gemeenteraad verwonderd is dat hij niet geraadpleegd is over de verandering die gij voorstelt te brengen aan een projekt dat reeds lang goedgekeurd was. Hij verstaat niet waarom de funderingen zouden moeten anders worden. Dit was ons gedacht niet noch dat van de heer Verhaegen, uwen voorzaat. De modder in de goot moet er uit genomen worden en vervangen worden door drooge aarde en goed gedammeerd en daarop de metserij te beginnen. ICL – Tongres le 14 septembre 1891. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat van Tongeren. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Stuur mij, op ongezegeld papier, een uittreksel uit de geboorteakte van Van den Bergh Henri, geboren in Steenhuffel op 28 juni 1871 Gelieve er ook een akte van toestemming van de ouders bij te voegen voor zijn geplande huwelijk. De arrondissementscommissaris. Gerappelleerd op 21 september met als referentie: huishouden Van den Bergh-Loix te Sluizen bij Tongeren. PV 412 - Aalst 15 september 1895 (ca) Beschuldigde: Troch Theophiel Antoine, 29 jaar, hovenier, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: plaatsgenomen op de trein zonder reglementaire coupon Veroordeeld door de politierechtbank van Aalst op 7 februari 1896 Straf: 21,20 fr. met uitstel van 6 maanden ICL – Gand le 18 septembre 1895. 312 312


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Militair hospitaal - Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Stuur mij, door u ondertekend en voorzien van de gemeentestempel, het certificaat van onvermogen model III terug dat ik u stuurde met mijn brief nr. 6 van 14 dezer. Hierdoor kan ik aan de stationchef van Malderen de terugbetaling vragen van de reiskosten die de ouders van soldaat Joseph De Ridder, die in mijn hospitaal overleden is, betaald hebben om de begrafenis van hun zoon bij te wonen. Joseph De Ridder, soldaat, 2de regiment jagers te voet, 3de bataljon, 4de compagnie, stamboeknr. 42075, zoon van Pierre en Van Muylders Marie Therese, geboren te Steenhuffel op 26 oktober 1872, wonend in Londerzeel, opgenomen in het militair ziekenhuis van Gent op 7 september 1895 en er overleden op 14 september 1895, om 5 uur in de ochtend, aan de gevolgen van buikloop. UCL – Steenhuffel le 20 septembre 1895. (Vertaald) Aan de minister van oorlog. Mijnheer de minister, Van Aken Josse Corneille, wonend in Steenhuffel, vrijwilliger met premie van de lichting 1889, ingelijfd bij het 2de Linieregiment, vraagt de toelating om het geld uitbetaald te krijgen waar hij vanwege zijn aanwerving recht op heeft. Mijn vraag is gebaseerd op volgende overweging; ik ben getrouwd met een weduwe met 2 kinderen. Zij is winkelierster en heeft schulden gemaakt om mijn zaken te regelen. In de hoop, etc. Van Aken. ICL – Londerzeel 20 september 1895. Roodvonk bij de varkens van Van Assche in de Smisstraat. Louis Van Passen, veearts. ICL – Malderen den 25 september 1895. Heer burgemeester, Ik kom aan ue vriendelijk te verzoeken of er geen aangifte gedaan is van eenen hond. Mijn broeder zijnen hond is gaan loopen, maandag laatst, met 2 halsbanden en ketting. Zwartgrijs haar met korte staart. Oud 1 jaar en half. Gelief het aan uwen veldwachter te verwittigen. Hartelijke groetenissen van uwen onderdaan, De veldwachter, J.L. Van Doorslaer. UCL – Steenhuffel den 2 october 1895. Pro Justitia. In den jare 1895 den 2 october om 11 uren voormiddag is voor ons Louis Vander Perre, schepen gedelegeerden ambtenaar van politie der gemeente Steenhuffel, verschenen den heer Louis Moortgat, brouwer, oud 47 jaar, geboren en wonende alhier, die ons de volgende klacht gedaan heeft, te weten. Ik heb in eene weide genaamd den Ebbing eenen mesthoop geplaatst bevattende 22 karren mest, dewelke op zondag 29 september laatstleden in brand is gestoken geweest onder de hoogmis of omtrent 9u30 voormiddag. Meer dan de helft van dit mest is verbrand waarvan de schade berekend is op fr. x Op heden 2 october loopende maand heb ik vernomen dat Louis Kiekens, landbouwer, oud 24 jaren, geboren te Brussegem, en Petrus Joannes Parijs, werkman, oud 31 jaren, geboren alhier en beide alhier wonende de daders van dit feit zouden zijn. Getuigen: Jean Henri Leemans, koewachter, oud 12 jaren, geboren en wonende alhier. PV 414b - Steenhuffel 5 oktober 1895

313 313


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde: Willocx Jean François, 54 jaar, koopman, geboren te Breendonk, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 26 november 1895 Straf: 1 fr. met uitstel 1 jaar ICL – Vorst den 9 october 1895. Mijnheer den burgemeester, Zou gij zoo goed willen zijn mijne verandering van woonst willen doen op te zenden naar de gemeente Vorst tegen brussel. Joannes Ludovicus Spiesens. ICL – Laeken le 10 octobre 1895. (Vertaald) Militair district van Laken – ref. 481. Mijnheer de burgemeester. De jaarlijkse revue van de miliciens en vrijwilligers met premie, met verlof in uw gemeente, vanaf de lichting 1888, zal doorgaan op 6 november, om 9u30 ’s morgens, in de gemeenteschool van Londerzeel. De mannen moeten hun livret bij hebben en in volledige uitrusting zijn. Ze mogen onder hun uniform iets warms dragen als het van buiten niet zichtbaar is. Stuur mij intussen register B om het na te kijken. De commandant van het district. GR N° 1326-1327-1328 - Zitting van 12 october 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Willocx, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om over te gaan tot I. Opmaken van den rol voor den onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1896. Gezien onze beraadslaging van 27 juli jongstleden, met dewelke wij voor 8 opcentiemen op de grondbelasting, personeel en patentrecht voor den onderhoud en de verbetering der wegen in 1896 gestemd hebben. Gezien gezegde rol, opgemaakt door het collegie van burgemeester en schepenen. De raad beslist gezegden rol zonder aanmerkingen goed te keuren gelijk hij door het schepencollege is opgemaakt geweest en beloopende op de som van fr. 2008,26. II. Inschrijving der kinderen die het kosteloos onderwijs zullen genieten in 1895-1896. Gelijkvormig de nieuwe schoolwet van 15 september 1895 en het K.B. van den zelfden datum, betrekkelijk de uitvoering van gemelde wet aangaande het kosteloos onderwijs der kinderen. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de lijsten van inschrijving der kinderen van beide geslachten van ten minste 6 jaar en ten hoogste 14 jaar oud op 1 oktober 1895 en die recht hebben op het kosteloos lager onderwijs krachtens de schikkingen die het onderwerp maken van het 2de alinea van art. 3 der schoolwet, ingevolge welke recht hebben op het kosteloos onderwijs voor hunne kinderen zij die in hoofdsom en in opcentiemen ten voordeele van den staat betalen - in de gemeenten van beneden de 5000 inwoners minder dan 10 fr. - in die van 5000 tot 20000 inwoners minder dan 15 fr. - en in die van meer dan 20000 inwoners minder dan 30 fr. personele belasting, gemelde lijsten opleverend volgende uitslag, te weten: - Gemeenteschool bestuurd door Mr. Casteels Edouard: 167 jongens (gewijzigd in 171).

314 314


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

-

Aangenomen school voor meisjes bestuurd door M. Cobbaert Theodorine: 160 meisjes (gewijzigd in 155) - Te zamen 327 (gewijzigd in 326). Gezien artikel 3 der organieke wet op het lager onderwijs, samengevoegde schikkingen der wetten van 20 september 1884 en 15 september 1895. Gezien het K.B. van 15 september 1895 betreffende kostelooze toelatingen in de lagere scholen aan het beheer van het wettelijk toezicht onderworpen, namelijk de art. 1, 2 en 11. Gezien het verslag waarbij het armbestuur laat weten dat in de lasten van het kosteloos onderwijs der kinderen die erkend zijn ertoe recht te hebben en die gemelde scholen bijwonen zijn gesticht zal tusschenkomen voor eene som van fr. 400. In uitvoering van art. 2 van voormeld koninklijk besluit. Heeft besloten. Art. 1 - Het getal kinderen die gedurende het schooljaar 1895-1896 op kosteloos onderwijs recht hebben in de scholen der gemeente is bepaald tot 327, te weten 167 jongens en 160 meisjes. Art. 2 – Het beloop der vergoeding uit dien hoofde verschuldigd aan de onderwijzers der gemeentescholen en der aangenomen scholen vermeld in bovenstaande opgaaf, wordt vastgesteld niet per leerling aangezien de onderwijzers en hulponderwijzers en de bestuurstern der aangenomen meisjesschool van eene vaste jaarwedde genieten, te weten: - de onderwijzer: fr. 1828 - de hulponderwijzer: fr. 1100 - de bestuurster der aangenomen school: fr. 1575. Art. 3 – Afschrift in dubbel der tegenwoordige beraadslaging zal aan de bestendige deputatie worden verzonden met een afschrift der lijsten en de andere nuttige stukken. III. Opmaken der schoolbegrooting voor 1896. De raad. Gezien de organieke schoolwet van 15 september 1895. Gezien het K.B. van 15 september 1895 betreffende de kostelooze toelatingen in de lagere scholen aan het beheer van het wettelijk toezicht onderworpen, namelijk de art. 1, 2 en 11. Gezien de schoolbegrooting voor 1896 opgemaakt in onze zitting van 11 september laatstleden, waarin de raad de vaste jaarwedde heeft vastgesteld: - van den hoofdonderwijzer: op fr. 1828 - van den hulponderwijzer: op fr. 1100 - van de bestuurster der aangenomen school, M. Cobbaert: op fr. 1575 (daarin begrepen de kosten voor levering van schoolbehoeften der kinderen die hare school bijwonen). De raad beslist van gemelde schoolbegrooting voor 1896, beloopende in ontvangsten en uitgaven op fr. 5387,50 zonder wijzigingen goed te keuren. Afschrift van het tegenwoordig besluit zal met de schoolbegrooting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Louvain le 17 octobre 1895. (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel, Ingesloten het militiecertificaat, model 60, bestemd voor Juchtmans Pierre Jean, milicien van 1893. Voor het schepencollege, Ackermans. UCL – Steenhuffel 23 october 1895. Pro Justitia.

315 315


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op heden 23 october 1895, om 1 uur namiddag, is voor ons ondergeteekende, schepen gedelegeerden ambtenaar van politie der gemeente Steenhuffel, verschenen Petrus Joannes Van Heymbeeck, blokmaker, oud 44 jaar, geboren te Londerzeel, wonende alhier, die ons de volgende klacht gedaan heeft, te weten: Ik heb 2 blokmakers werkmans in mijnen dienst, te weten Cornelius Willems, oud omtrent 55 jaar, gehuisvest te Sint-Gillis bij Dendermonde, en August Brouillard, oud omtrent 47 jaar, gehuisvest te Vlassenbroeck onder Baesrode. Deze twee voornoemde werkmans zijn in de afwezigheid van mij en mijne vrouw dezen morgend vertrokken en hebben bijna al mijn blokmakersgereedschappen medegenomen. (Naar de officier van het openbaar ministerie te Wolvertem gestuurd op 26 oktober) ICL – Namur le 30 octobre 1895. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester, Ingesloten het livret van soldaat De Bleser Augustin, vrijwilliger met premie van de lichting 1893, die op 31 dezer met verlof gaat in uw gemeente. UCL – Steenhuffel 30 octobre 1895 (ca). (Vertaald) Aan de commandant van het 2de regiment Jagers te voet, in garnizoen te Mons. Mijnheer de commandant, Op vraag van Bettens Edouard, wonend in Steenhuffel, vrijwilliger met premie van de lichting 1892, ingelijfd bij het 2de regiment Jagers te voet, 1e bataljon, 2de compagnie, vraag ik u om mij zijn spaarboekje te sturen. Deze jongeman is naar het postkantoor gegaan om wat geld te storten en men heeft hem zijn spaarboekje gevraagd, zeggende dat niemand eigenaar van 2 spaarboekjes kan zijn. ICL – Merchtem 5 november 1895. Vriendelijk verzoek aan den heer burgemeester van Steenhuffel den genaamden Joannes De Nil van Merchtem te aanhoren en proces verbaal te willen opstellen van zijne klacht tegen Joseph Kiekens van Brusseghem-Linthout. De burgemeester, Constant De Geest. PV 414c - Steenhuffel 6 november 1895 Beschuldigde: Vranckaert Pierre Jean, 46 jaar, kiekenpoelier, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vernietigen van mobilier Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 31 december 1895 Straf: 5 fr. met uitstel 3 jaar ICL – Laeken le 12 novembre 1895. (Vertaald) Provincie Brabant – Lager onderwijs – Hoofdinspectie van Brussel – nr. 1184. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik laat u weten dat ik pas verhuisd ben van Vilvoorde naar Laken, rue Marie Christine nr. 142. De inspecteur van het 6de schoolkanton. ICL – Malines le 14 novembre 1895. (Vertaald) Bestuur de Belgische staatsspoorwegen – 4309. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 3817 van 6 november laat ik u weten dat de assen verstuurd zullen worden nà de periode van de grote transporten, dat wil zeggen omstreeks 20 november. De sectiechef. 316 316


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 413a - Asse 15 november 1895 (ca) Beschuldigde: De Pauw François, 50 jaar, koopman gevogelte, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: met twee gezeten op een hondenkar Veroordeeld door de politierechtbank van Asse op 7 maart 1896 Straf: 2 fr. PV 415 - Steenhuffel 17 november 1895 Beschuldigde: Mertens Pierre Adolphe, 65 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: eerroof Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 28 januari 1896 Straf: 8 dagen en 26 fr. De gevangenisstraf werd omgezet in 26 fr. of 8 dagen bij Koninklijk Besluit van 13 maart 1896 ICL – Diest le 23 novembre 1895. (Vertaald) 2de regiment Jagers te voet – Centraal bestuur – ref. 169. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Gevolg gevend aan uw brief van 20 november sturen wij u een postmandaat van 500 fr., verminderd met de kosten. Gelieve ons ontvangst ervan te bevestigen en aan ieder der erfgenamen van Joseph De Ridder, overleden vrijwilliger met premie van de lichting 1892n te bezorgen wat hen toekomt. De majoor. SC 15 – Séance du 30 novembre 1895. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Definitieve sluiting van de kiezerlijst voor beide kamers, provincie en gemeente. Gezien art. 81 van de kieswet van 12 april 1894 Gezien de voorlopige kiezerslijst, vastgesteld op 31 augustus 1895. Gezien de 7 binnengekomen reclamaties tegen deze voorlopige lijst. Sluit het college de lijsten, die van kracht zullen worden op 1 juni 1896, definitief als volgt: Voor de kamer van volksvertegenwoordigers: 489 kiezers, waarvan - 309 met 1 stem - 75 met 2 stemmen - 105 met 3 stemmen, samen 774 stemmen. Voor de senaat en de provincie: 413 kiezers, waarvan - 238 met 1 stem - 70 met 2 stemmen - 105 met 3 stemmen, samen 693 stemmen. Voor de gemeenteraad: 401 kiezers, waarvan - 231 met 1 stem - 64 met 2 stemmen - 58 met 3 stemmen - 48 met 4 stemmen, samen 725 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen.

317 317


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 3 decembre 1895. (Vertaald) Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – Bureel van sectiechef Gurickx, rue de Cologne 13, Brussel Noord – ref. 7544. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 3390 van 27 november waarmee u 400 m³ assen vroeg, laat ik u weten dat ik u zal vragen om de betaling te doen zodra deze assen beschikbaar komen. zelf nodig hebben. Zodra ik aan uw vraag kan voldoen zal ik de nodige instructies geven. Gurickx, sectiechef. UCL – Steenhuffel 5 decembre 1895 (ca) (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. In antwoord op uw brief 7906/3374E15 van 3 dezer sturen wij u een precies verslag aangaande de reclamatie van de heer Willocx over de gemeenteverkiezingen van 17 november laatstleden. De avond van de verkiezing heeft de voorzitter van het kiesbureel, in aanwezigheid van gemeenteraadslid Van Ranst en andere personen, letterlijk tegen Willocx gezegd: “Het spijt mij dat gij niet herverkozen bent maar het groot aantal stemmen dat ge gekregen hebt staat ons toe te zeggen dat ge niet oneervol verloren hebt.” Het is waar dat de secretaris van het bureel aan Willocx, toen de stembriefjes nog maar gedeeltelijk waren opengevouwen, had laten verstaan dat de zaken voor hem zeer gunstig leken, maar nooit heeft hij kunnen beweren dat het aantal stemmen te gunste van Willocx hoger dan dat van alle andere kandidaten op de lijst in kwestie was. In deze categorie stembriefjes kreeg de primus immers 34 stemmen meer en de laatste 11 stemmen minder. De graad van verwantschap tussen drie leden van het kiesbureel, die de klager signaleerde, is correct. Het kiesbureel werd echter strikt volgens de wettelijke voorschriften samengesteld en het is algemeen geweten dat Kiekens, de verkozene, en zijn broer Kiekens, de schepen, al lang op voet van vijandschap leven. Door zijn onwetendheid aangaande de kieswet en vooral aangaande de proportionele vertegenwoordiging, snapt de mislukte kandidaat ongetwijfeld niet dat de heer Kiekens, die jonger is dan hijzelf, misschien met een gelijk aantal stemmen verkozen werd en de heer Van Zeebroeck zelfs met 35 stemmen minder. Voor de verkiezing gaven alle kandidaten van de volledige lijst blijk van een dermate groot vertrouwen in de leden van het kiesbureel in het algemeen en in de voorzitter in het bijzonder, dat ze het onnodig en overbodig vonden om een getuige aan te duiden. Geen enkele handeling, geen enkel woord van de leden van het kiesbureel heeft aanleiding kunnen geven om hun onpartijdigheid en integriteit in vraag te stellen. Wij geloven bovendien dat de heer Willocx, door zijn gebrekkige kennis van de Vlaamse taal, zich slecht heeft uitgedrukt toen hij in plaats van het woord “vergissing” het woord “fraude” gebruikte. Net zoals hij “heer” met “eer” verwarde. Wij hebben absoluut niet de minste twijfel (over de aanpak van het kiesbureel), want we weten hoe grondig de voorzitter de kieswet bestudeerde en hoe ernstig hij alle knieoperaties heeft begeleid. Het is ergerlijk om vast te stellen hoe rancune en onwetendheid ernstige verdenkingen op een aantal respectabele en eerlijke familievaders heeft gelegd. Zonder op de beslissing van de hogere overheid vooruit te willen lopen, durven wij stellen dat ze niet anders kan dan een einde maken aan de verwarring, die door de klager werd teweeg gebracht. ICL – Vilvorde le 13 decembre 1895. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester,

318 318


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief 3399 van 11 december laat ik u weten dat de hoofdingenieur spoedig zal overgaan tot de receptie van de bouwwerken van de goot langsheen weg nr. I. De commissaris der wegen. L. Druart. ICL – Bruxelles le 18 decembre 1895. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. De provinciale ingenieur van Brabant komt volgende zaterdag 21 december naar Steenhuffel. Hij zal in het station van Steenhuffel aankomen om 9u46 ’s morgens. Aan de burgemeester of een afgevaardigde wordt gevraagd om hem te ontmoeten op de plaats der werken teneinde over te gaan tot de receptie van de bouw van de goot langs weg nr. I. ICL – Brussel den 15 december 1895 (ca). Mijnheer de burgemeester, Ik verzoek zoo haast mogelijk den doodsakt mijner moeder te zenden aangezien ik van zin ben eene tweede vrouw te nemen. Zijt zoo goed mij zoo haast mogelijk te bezorgen en ook mij te laten weten wanneer dat zal op het stadhuis tot Brussel zijn, want de papieren mijner toekoomende zijn reeds al in Brussel en zonder dit stuk kan ik niet voortgaan. In afwachting geef ik u mijne groetenis. Verspecht Joseph, place Ste.-Cathérine 17, Brussel. ICL – Dinant den 25 december 1894. Dankbare moeder, Over eenige dagen heb ik al de plichtplegingen vervuld nopens de toekomende loting. Ik heb voor mijnen vrijstel eenen diplome verkregen den 4 augustus 1894, door de aangenome normaalschool der broeders van Leuven. Ik hoop dat alles wel in orde is. Voor meerdere zekerheid gelief mij aanstonds een antwoord te geven. Ik ben het reeds gewoon in het schilderachtige Dinant. Wij hebben een zeer schoon Kerstmisfeest gevierd bij ons. Ontvang reeds, dankbare moeder, broeders, zusters, eerwaarde zusters, peter, meter, familieleden, kennissen en vrienden mijne beste en zaligste nieuwjaarswenschen. Vele groetenissen aan zuster Genoveva. Uwen verkleefden zoon. Louis Casteels. ICL – Saint-Gilles le 28 decembre 1895. (Vertaald) Gemeente Sint-Gillis, bureel D, nr. ind 16027. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Conform art. 21 van de wet van 27 november 1891, laten wij u weten dat wij genoodzaakt zijn geweest om Plaskie Joseph, geboren in Ramsdonk, 60 jaar oud, dagloner, weduwnaar van Slachmuylders Jeanne Louise, op doortocht in Sint-Gillis, in het hospitaal van Sint-Joost-tenNoode op te laten nemen. Deze behoeftige heeft recht op onderstand in Steenhuffel omdat hij daar meer dan 3 opeenvolgende heeft gewoond. Laat ons binnen de door art. 23 van de wet voorgeschreven termijn weten of u de kosten voor haar behandeling aanvaardt. De secretaris Voor het college GR N° 1329 - Zitting van den 29 december 1895. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Van Ranst, Van Assche, raadsleden, Verhaegen, secretaris.

319 319


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien art. 1 der wet van 4 augustus 1890 betreffende de vervalsching der eetwaren, die aan eene voorafgaandelijke keuring het verkoopen en het te koop stellen van het slachtvleesch onderwerpt; Gezien de reglementaire schikkingen ter zake, namelijk het koninklijk besluit van 9 februari 1891, houdende regeling van den vleeschhandel, gewijzigd door deze van 1 maart en 7 december 1892, 4 februari 1893 en 20 juli 1894. Herzien zijne vorige beraadslagingen over het heffen van keuringstaxes op het slachtvleesch; Aangezien deze taxes enkel goedgekeurd werden voor een termijn eindigende den 31 december 1895, en dat het noodig is hierover opnieuw te beraadslagen; Aangezien de totale opbrengst der keuringstaxes sedert het begin der inrichting van den dienst door de gemeente, dit is sedert den 1 januari 1892 tot op heden, tot fr. 512,12 beliep of tot eene gemiddelde som van fr. 128,03 per jaar; Dat, van den anderen kant, de kosten van den keuringsdienst van het vleesch jaarlijks fr. 128,03 bedroegen, verdeeld als volgt: 1) Vergoeding van den keurder: 121,63 2) Schadeloosstelling van den ontvanger: 6,40 3) Drukwerken, allerhande kosten: Beslist: Art. 1 - Keuringstaxes op het slachtvleesch worden vastgesteld als volgt te rekenen van 1 januari 1896: - Paarden ezels en muilezels, per hoofd: fr. 1,05 - Stieren, ossen, koeien: fr. 1,05 - Vaarzen: fr. 1,05 - Kalvers: fr. 1,05 - Varkens: fr. 1,05 - Schapen: fr. 1,05 - Lammeren, geiten: fr. 1,05 - Speenvarkens: fr. 1,05 - Varkensvleesch binnen het koninkrijk bereid, maar niet op het oogenblik der afmaking gekeurd per 10 kil.: fr. 1,05 Art. 2 - De vorige beslissinggen, betreffende de benoeming van de keurder, de vergunde schadeloosstelling, de verklaringen tot keuring, de wijze van betaling der taxes en andere maatregels van politie, de zaak aanbelangende, zijn behouden. Art. 3 - Deze beraadslaging zal onderworpen worden aan het advies der bestendige deputatie en aan de goedkeuring des konings. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen

1896 **** UCL – Steenhuffel 2 januari 1896. Aan mijnheer doctoor Mourir te Erps-Querbs. Mijnheer, Wil zoo goed zijn van mij zoo haast mogelijk een getuigschrift af te leveren over de eerste zorgen die gij hebt toegediend aan de genaamde De Vlieger Charles Louis, oud 48 jaren,

320 320


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

molenmaker in onze gemeente, dewelke over omtrent 7 weken een ongeval is overgekomen in zijn werk op de windmolen en van de staat waarin gij hem de eenemaal bevonden hebt en datum op dewelke het ongeval is voorgevallen. Dit stuk zou moeten dienen om gevoegd te zijn aan een vraag van secours. ICL – Bruxelles le 3 janvier 1896. (Vertaald) Dienst van de hoofdingenieur van de provincie – ref. 134999L. Mijne heren. Toen ik mijn ronde deed in uw gemeente heb ik vastgesteld dat de weg van grote communicatie nr. I aan de boorden van de Logenbeek een bocht vertoont die beter zou rechtgetrokken worden. Deze rechttrekking kan gemakkelijk gebeuren door de waterloop een klein beetje te verplaatsen. Ik zou graag vernemen welk gevolg u aan deze brief zult geven. De provinciale hoofdingenieur. ICL – Wolverthem 4 januari 1896. Onlangs des nachts weggehaald bij Domien De Boeck te Wolverthem-Neerpoort, schoonen vossen hond, zwart aan den mond, heel groot van gestalte. G(oede belooning aan dien hem weerbrengt bij den eigenaar. Het gemeentebestuur van Wolverthem. GR N° 1330 – Openbare zitting van 8 januari 1896. Integrale vernieuwing van de gemeenteraad van Steenhuffel. Benoeming en aanstelling der schepenen en eedaflegging der gemeenteraadsleden. Proces verbaal. Tegenwoordig de heeren: - Vertonghen Vital, burgemeester-voorzitter - Van der Perre P. Louis, schepen - De Mesmaecker Frans, schepen - Huysegoms Frans, lid - Van Ranst Pierre Louis, lid - Van Assche Jacques, lid - Mertens Charles Louis, lid - Kiekens Jacques, lid - Van Zeebroeck Jean Baptist - Verhaegen Jan, secretaris. Op heden 8 januari 1896, ten 1 ure namiddag, ten gevolge eener bijeenroeping door het college van burgemeester en schepenen van den 4 januari is de gemeenteraad bijeengekomen onder het voorzitterschap van de heer Vertonghen Vital, voorloopigen burgemeester. Er wordt lezing gegeven: 1) Van het besluit der bestendige deputatie van 18 december 1895, hetwelk de kieswerkzaamheden geldig verklaart die plaats gehad hebben den 2 en 17 november 1895 en waaruit blijkt dat bij de eerste stemming tot gemeenteraadsleden werden verkozen: - Van der Perre P. Louis, die al de stemmen bekomen heeft, - Van Ranst Pierre Louis, die al de stemmen bekomen heeft - Van Assche Jacques, die al de stemmen bekomen heeft - Mertens Charles Louis, die al de stemmen bekomen heeft - Vertonghen Vital, met 392 stemmen - De Mesmaecker Jean Frans, met 339 stemmen - Huysegoms Frans, met 337 stemmen - Kiekens Jacques, met 334 stemmen

321 321


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Van Zeebroeck Jean Baptist, met 299 stemmen 2) Van de akte van eedaflegging van mr. Vertonghen Vital die de tegenwoordige vergadering voorzit. Daarna legt ieder bovengemeld lid in handen van den burgemeester den volgende eed af: “ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. Bovengenoemde gemeenteraadsleden worden ingesteld verklaard. De voorzitter verklaart daarna dat er in, de volgende orde, overgegaan gaat worden tot de benoeming van schepenen. 1) Reeks van 1904 2) Reeks van 1900 1) Stemming voor de eerste reeks die in 1904 uitgaat. De stemming wordt geopend verklaard. Er wordt tot eene geheime stemming overgegaan en deze bewerking geeft den volgenden uitslag: Hebben bekomen: - De Mesmaecker Frans, 9 stemmen. Het getal stemmers van 9 zijnde en de volstrekte meerderheid van 5, zoo volgt daar uit dat de heer De Mesmaecker Frans een toereikend getal stemmen heeft vereenigd en dienvolgens tot schepen is verkozen. 2) Stemming voor de tweede reeks die in 1900 uitgaat. De stemming wordt geopend verklaard. Er wordt tot eene geheime stemming overgegaan en deze bewerking geeft den volgenden uitslag: Hebben bekomen: - Van der Perre Louis: 8 stemmen - Van Ranst Louis: 1 stem. Het getal stemmers van 9 zijnde en de volstrekte meerderheid van 5, zoo volgt daar uit dat de heer Van der Perre Louis een toereikend getal stemmen heeft vereenigd en dienvolgens tot schepen is verkozen. De voorzitter verzoekt de heren De Mesmaecker Frans en Van der Perre Louis, tot schepenen gekozen, den volgenden eed af te leggen: “ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.” Mr. De Mesmaecker en Van der Perre leggen den eed af en worden aangesteld verklaard. Het tegenwoordig proces verbaal, bekleed met het handteeken der gekozen schepenen en der heden ingestelde raadsleden, zal, in dubbel afschrift, gestuurd worden aan de heer gouverneur der provincie. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Liège le 14 janvier 1896. (Vertaald) 12de Linieregiment – Generale Staf. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten het livret van milicien Van den Bossche Joseph henri. De commandant. UCL – Steenhuffel den 15 januari 1896. Mijnheer de directeur van de gezondheidsraad. Wij hebben de eer ued te laten weten dat de genaamde De Vlieger Charles, schrijnwerker in onze gemeente gehuisvest, een doodarme werkman is met 4 minderjarige kinderen, die niets anders bezit dan zijn dagloon om de kost aan vrouw en kinderen te bezorgen.

322 322


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op 9 november laatst is hij het slachtoffer geweest van een ongeval, dewijl hij aan de windmolen te Erps-Querbs werkte. Zie de declaratiën van den dokter van Erps-Querbs en mr. De Mesmaecker van Merchtem hier aangevoegd. Van toen af en tot heden is hij nog onbekwaam om te kunnen werken en dit huisgezin verkeert in groote ellende en armoede en het heeft vele schulden moeten maken om te kunnen voortleven. Daarom nemen wij de vrijheid, mijnheer, in voordeel dit huisgezins, een secours te vragen op de “Caisse de prévoyange et de Secours en faveur des victimes des accidents du travail”. Hopende, mijnheer, dat onze vraag een gunstig onthaal zal ontvangen, bidden wij u de verzekering onzer hoogachting te willen aanvaarden. Het college. ICL – Bruxelles le 2 juin 1896. (Vertaald) Van de pensioen- en bijstandskas ten voordele van de slachtoffers van werkongevallen. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Ingevolge het verslag dat u aan de raad gestuurd heeft wordt er aan De Vlieger Charles een hulpgeld van 65 fr. toegekend. Ingesloten dit bedrag in bankbriefjes. Gelieve het aan de begunstigde te overhandigen en ons de betalingsopdracht terug te sturen. De voorzitter, graaf E. de Grunne. UCL – Steenhuffel 18 januari 1896. Mijnheer de (arrondissements)commissaris. Ik heb de eer ued te laten weten dat ik in 1894, als voorzitter van het kiesbureel van Steenhuffel voor de kiezing der wetgevende kamers en voor de provinciekiezing, drijmaal te Wolverthem naar het depouillementsbureel geweest ben, en waarvoor men voor reis- en verblijfskosten voor de drijmaal een mandaat van 6 fr. heeft aangeboden, hetwelk ik aan den ontvanger der rechtstreeksche belastingen geweigerd heb te ontvangen. Ik neem de vrijheid, mijnheer de commissaris, van ued te verzoeken van mij de som te doen betalen waaraan ik recht heb. Aanvaardt, mijnheer de commissaris, de verzekering mijner hoogachting. De Mesmaecker, schepen te Steenhuffel. UCL – Steenhuffel le 22 janvier 1896 (Vertaald) Gevraagd een uittreksel uit het stamboek (om een vrijstelling voor zijn broer te vragen) van: Meert Charles Louis, milicien van de lichting 1883, stamboeknr. 9173. De burgemeester, Vital V ertonghen. SC 16 – Zitting van den 25 januari 1896. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het schepencollegie van Steenhuffel, in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om over te gaan tot het opmaken van de rol der provinciale belasting op de honden voor 1896. Provinciale belasting op de honden. Het collegie. Gezien het provinciaal reglement van 10 december 1891, goedgekeurd door koninklijk besluit van 26 derzelve maand.

323 323


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de aangiften waaruit blijkt dat er 125 honden zijn aangegeven, waaronder er 37 gewone honden zijn die volgens art. 2 van gemeld reglement van den taks ontslagen zijn en 88 honden die deze taks verschuldigd zijn, waar op heden den rol van opgemaakt is, die beloopt op 440 fr. Dezen rol zal ter inzage van het publiek ten gemeentehuize nedergelegd worden en daarna ter goedkeuring ter bestendige deputatie verzonden worden. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, den secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Steenhuffel den 26 januari 1896. Aan de heeren voorzitter en leden van den gemeenteraad van Steenhuffel. Mijne heeren, Daar de nieuwe schoolwet grondige veranderingen brengt in den toestand van het onderwijs en den onderwijzer, zal ik mij veroorloven u desaangaande eenige bemerkingen aan uw oordeel te onderwerpen. Binnen eenige weken zullen er 17 jaar verloopen zijn, dat het Staatsblad, de Gazet van Merchtem en verscheidene tijdschriften des lands de openstaande plaats van hoofdonderwijzer te Steenhuffel aankondigden met eene jaarwedde 72 fr. hooger dan diegene, welke ik tegenwoordig geniet. Met de wet van 1842 zou ik nu 800 + 1710 x 2/3 of 2084 fr. genieten en volgens de laatste onderwijswet, binnen eenige jaren, 2000 fr. Toen mijne jaarwedde, in 1885, werd verminderd, heb ik mij echter met gelatenheid aan die beslissing onderworpen, omdat ik rekening hield van de aanzienlijke vermindering der schooltoelagen, en ook, omdat men mij op eene verbetering hopen deed, indien ik rechtzinnig aan den schoolvrede medewerkte. Na 10 jaren proeftijd, vraag ik u, of ik onder dit opzicht niet aller verwachting overtroffen heb? Zijn de vroeger onttrokken schooltoelagen sedert lang niet ruimschoots vergoed? En gaat de gemeente nu weeral geene vermeerdering van 713 fr. jaarlijksche hulpgelden trekken, deels (100 fr.) ter oorzake van het overgroot getal onzer leerlingen (196), deels (133 fr.) ter oorzaak van het groot getal mijner dienstjaren? Springt het niet tegen ’t hoofd dat de staat 133 fr. voor de verhooging mijner jaarwedde toekent, daar deze wezenlijk verminderd is? Het is waar dat er mij verleden jaar eene gunst is toegestaan, en, alhoewel zij mij eigenlijk geen geldelijk voordeel heeft aangebracht, ben ik er innig dankbaar en tevreden over. Ook betrek ik thans een ruim en gezond schoolgebouw, waaruit de kinderen en mijne opvolgers toch het meeste voordeel zullen opdoen, en waarvoor ik, krachtens de wet van 1 april 1895, 47,12 fr. in lasten verhoogd ben. Deze belasting schijnt zoo onredelijk en overdreven, dat de minister van spoorwegen aan al zijne onderhoorigen de algeheele teruggave van dergelijke belastingen bevolen heeft. Van persoonlijke tegenspoeden hoef ik u niet te spreken, daar elkeen ze in het leven al eens tegenkomt, maar elkeen wordt niet, zoals de onderwijzer, tot werkeloosheid veroordeeld, door hen de uitoefening van winstgevende bijbedieningen te verbieden. Overigens heeft de nieuwe schoolwet gezorgd dat wij in en voor de school onze handen zullen vol hebben. Ook zal er nauwkeurig moeten gelet worden op de verdeeling der leerlingen, wil de school niet van de 1ste tot de 2de categorie vervallen. Menige onderwijzers onttrekken zich aan den last van het godsdienstig onderwijs en veroorzaken daardoor niet zelden vele onkosten en moeilijkheden van allerlei aard. Verre van mij zulk gedrag goed te keuren of na te volgen; maar eischt de ware vriendschap niet, dat toegevendheid van twee kanten kome? Denkt nochtans niet, mijne heeren, dat ik er op uit ben mij een groot deel van de 713 fr. hulpgelden toe te eigenen. Neen, ik wil u slechts middelen aanwijzen om, met weinige nieuwe

324 324


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

uitgaven, mijne jaarwedde van nu af, vrijwillig, in plaats van binnen eenige jaren, wanneer ik het min zal noodig hebben, op 2000 fr. te brengen. Voortaan zal er jaarlijks eene som van 130 tot 140 fr. moeten gestemd worden voor den aankoop der grondstoffen van het handwerk der meisjes. De voorwerpen die daaruit vervaardigd worden, kunnen op het einde des jaars als prijzen aan de armste kinderen gegeven worden, en zoo zouden de toelagen, thans voor prijsboeken bestemd, met de helft kunnen verminderd worden. En ik zou er zelfs nog niet veel kwaads in zien, indien de prijsdeeling voor de jongens totaal werd afgeschaft, want zij heeft meermaals voor uitwerksel eenigen hoovaardig en velen mistevreden en ontmoedigd te maken. Na de schooluren zouden wij zeer nuttig onzen ledigen tijd kunnen besteden aan het verzorgen, als naaien, plakken, binden, enz. der schoolboeken en alzoo ruim 75 fr. op deze behoeften besparen en jaarlijks, als overschot, in de gemeentekas laten. Vermits er voor elke levering rekeningen moeten voorgebracht worden, trekken de boekhandelaars alleen voordeel uit den tegenwoordigen toestand. De besparing, die ik voorstel, is niet alleen wettelijk en rechtvaardig, maar ook zeer opvoedend. Door haar zouden de kinderen aan spaarzaamheid, aan orde en netheid gewend worden en de vernielingsgeest, die plaag onzer gemeente, zou dagelijks in praktijk worden tegengewerkt. Zoo hoop ik, mijne heeren, algeheele en voor altijd voldoening te bekomen en bied u daarvoor mijne hartelijkste vervroegde dankbetuigingen aan. De onderwijzer, E. Casteels. UCL – Steenhuffel den 29 januari 1896. Het gemeentebestuur van Steenhuffel verklaart dat de heer Van den Brande Jan Alfons, loteling van de gemeente Merchtem der lichting van 1893, zijn ambt van hulponderwijzer in onze gemeenteschool heden nog altoos uitoefent. Wegens het collegie, de secretaris, Verhaegen De burgemeester. ICL – 30 janvier 1896. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 4021E2. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren. Ik stel vast dat uw veldwachter, die een vrouw en 6 kinderen heeft, met de 1,50 fr. die hij dagelijks verdient zijn gezin niet kan onderhouden. Aangezien hij krachtens art. 60§2 van het Landelijk Wetboek, ook geen herberg of café mag houden, is het de plicht van de gemeente om hem een hogere wedde te geven. Roep de gemeenteraad bijeen om een besluit te nemen waardoor de wedde van uw veldwachter op 730 fr. per jaar of 2 fr. per dag wordt gebracht. Dat is geenszins overdreven temeer daar uw champetter bijna nooit zijn middagmaal samen met zijn familie kan nemen. Ik wens binnen de week te horen welk gevolg er aan deze brief gegeven werd. De arrondissementscommissaris. ICL – Vilvorde le 2 fevrier 1896. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik zal de watermolens van uw gemeente komen bezoeken op dinsdag 4 februari eerstkomend. Ik zal op het gemeentehuis zijn om 1 uur in de namiddag. Gelieve de veldwachter te verwittigen want ik zal hem nodig hebben. Mocht het weer te slecht zijn dan zal ik mijn bezoek tot de volgende dag, zelfde uur, uitstellen. De adjunct-commissaris der wegen, Van Doren (?) ICL – Bruxelles le 11 fevrier 1896. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 401E.

325 325


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Schepen De Mesmaecker stuurde op 18 januari een klacht omdat hij geen vergoeding van 6 fr. heeft gekregen voor reiskosten die hij heeft gemaakt voor de wetgevende verkiezingen van oktober 1894 en dat ofschoon hij 3 keer naar de hoofdplaats van het kanton is moeten gaan. Vraag hen om het mandaat, dat voor hem klaar ligt, bij de ontvanger der directe belastingen te gaan halen en om mij de ingesloten formulieren terug te sturen na er al de reizen die niet werden vergoed op ingevuld te hebben.. De arrondissementscommissaris. PV 417 - Malderen 16 februari 1896 Beschuldigde: Van Mol François, 25 jaar, zager, geboren te Steenhuffel, wonend te Malderen Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 25 april 1896 Straf: 200 fr. met 3 jaar uitstel ICL – Rouen 16 fevrier 1896. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik moet u om wat inlichtingen vragen. De reden hiervoor is de volgende. Mijn vader is al 15 jaar verdwenen en alle pogingen om hem te vinden zijn tot nu toe vruchteloos gebleven. De burgemeester van Kortrijk en mijn grootvader, die ook in Kortrijk woont, denken dat hij dood is. Men heeft mij bevestigd dat wanneer een persoon sterft er altijd een verklaring hierover naar de geboorteplaats van die persoon wordt gestuurd. Daarom vraag ik u of dit waar is en of u de overlijdensakte van mijn vader bezit en of u mij die in dat geval kunt sturen. Ziehier de gegevens van de burgerlijke stand van mijn vader: Alphonse Vens, geboren in Steenhuffel op 16 oktober 1852, zoon van Charles Vens en Regina Van Houtven. Ik hoop, mijnheer de burgemeester, dat u mij die inlichtingen zult kunnen geven. Ik voeg hierbij een afschrift van mijn geboortegegevens. Aanvaard, etc. Juffrouw Héloise Vens, Rue Ampère, 9, Rouen, Seine inférieure, France. PV 425 - Brussel 19 februari 96 Beschuldigde: Wijns Jean François, 47 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Koekelberg Misdrijf: gewone diefstal Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 7 mei 96 Straf: 3 maanden en 25 fr. GR N° 1331-1332-1333 - Zitting van den 19 februari 1896. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, De Mesmaecker, schepen, Huysegoms, Van Ranst, Van Assche, Mertens, Kiekens, Van Zeebroeck, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om over te gaan tot I. Opmaken der begrooting voor het lager onderwijs voor 1896. De raad. Gezien de organieke schoolwet van 15 september 1895 en de ministeriele omzendbrief van 1 oktober daarop volgende betrekkelijk de uitvoering van gemelde wet.. Gezien het K.B. van 15 september 1895 betreffende de kostelooze toelatingen in de lagere scholen.

326 326


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien het algemeen reglement de grondslagen vaststellende der verdeeling van het hoofdcrediet door den staat toegestaan ten voordeele der lagere gemeentescholen. Voor het gemak in het boekhouden en deszelfs geschriften te verminderen heeft de raad besloten aan al de leden van het onderwijzend personeel een vaste jaarwedde te verleenen waarin de bijwinsten begrepen zijn. Daarom stelt de raad de schoolbegrooting vast in ontvangsten en uitgaven op fr. 5699,00 te weten: - De vaste jaarwedde van den hoofdonderwijzer Casteels: op fr. 2000 - De vaste jaarwedde van den hulponderwijzer Van den Brande: op fr. 1100 - Voor vergoeding aan de meesteres van het handwerk: fr. 150 - De jaarwedde van M. Cobbaert als bestuurster der aangenomen meisjesschool, de bijwinsten inbegrepen:op fr. 1315. - Voor levering van schoolbehoeften aan de arme leerlingen: fr. 250 - Voor aankoop van de noodige grondstoffen voor het naaldwerk: fr. 140. De gemeente zal in de kosten van den gewonen dienst van het lager onderwijs tusschenkomen met fr. 2530,40. Afschrift van het tegenwoordig besluit zal met de schoolbegrooting ter goedkeuring van de bestendige deputatie gezonden worden. II. Verdeeling van de hoofdelijke belasting of onkostboek voor 1896. De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1896, behoorlijk door de bestendige deputatie goedgekeurd den 25 november 1895, waarin dezen taks bepaald is op fr. 1700,00. De raad is van gevoelen van de verdeeling van dezen taks goed te keuren zoo en gelijk dezelve verdeeling gedaan is in kohier dat hij er van opgemaakt heeft in deze zitting en volgens dewelke hij beloopt op de som van fr. 1777,46. III. Jaarwedde van den veldwachter. De raad. Gezien de brief van mijnheer de arrondissementscommissaris van 30 januari jongstleden, nr. 4021E met dewelke hij eene verhooging van jaarwedde vraagt voor den veldwachter en deze te brengen van 650 op 730 fr; ’t zij 2 fr. daags. Aangezien de veldwachter weinig of bijna nooit in het veld en bijzonder in den Kouter te zien is voor het bewaken der veldvruchten, die daar veel gestolen worden. Heeft de raad besloten deze vraag uit te stellen tot als wanneer de begrooting voor 1897 zal opgemaakt worden en de veldwachter aan te moedigen om de veldvruchten in de Kouter veel te bewaken. Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen UCL – Steenhuffel le 20 fevrier 1896. (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. In antwoord op uw brief 4021E van 30 januari aangaande de wedde van onze veldwachter, laten wij u weten dat de gemeenteraad, in zitting van 19 dezer, besloten heeft om de voorgestelde weddeverhoging uit te stellen tot dat de begroting voor het jaar 1897 zal worden opgemaakt. ICL – Bruxelles le 21 fevrier 1896. (Vertaald) Bestuur de Belgische staatsspoorwegen – Bureel van de heer Gurickx, sectiechef, rue de Cologne 13, Brussel Noord – ref. 654. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel.

327 327


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Met uw brief 3390 van 27 november 1895 vroeg u om 400 m³ assen te leveren in het station van Steenhuffel. Deze verkoop kan geschieden tegen de prijs van 0,40 fr/m³. Het lossen gebeurt op uw kosten. Gelieve het bedrag van 160 fr. onmiddellijk in het station van Steenhuffel te betalen onder de referentie buitengewone produkten. Daarna zal de levering gebeuren. Het lossen van de assen moet binnen de gestelde termijn gebeuren. Laat mij weten of u hiermee akkoord bent. Gurickx, sectiechef Bevestigd op 26 februari. ICL – Bruxelles le 26 fevrier 1896. (Vertaald) Ministerie van oorlog – 2e Directie – 2e Onderdirectie – nr. 41081. Mijnheer de burgemeester. U stuurde mij de vraag van de heer Verbelen om de toelating te krijgen om zijn zoon Louis, milicien van 1896, te laten vervangen, en dat ofschoon de door art. 64/4 van de militiewet voorgeschreven voorafgaandelijke betaling van 200 fr. niet werd gedaan. Op dit moment kan ik hierover geen besluit nemen omdat de miliciens van dit jaar nog niet werden opgeroepen om deel uit te maken van het contingent. Volgens de bepalingen van art. 78 van deze militiewet mogen dergelijke toelatingen inderdaad alleen maar gegeven worden aan miliciens in actieve dienst en onder de formele voorwaarde dat de ingeroepen redenen als gefundeerd worden erkend. Daarom vraag ik u om mij tegen 1 september een nieuwe gemotiveerde aanvraag te sturen. Voor de minister van oorlog, Bij bevel, De luitenant-kolonel, personeelsdirecteur. SC 17 – Zitting van den 26 februari 1896. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag van mr. Charles Louis Moortgat, brouwer alhier, ten einde gemachtigd te worden tot het oprichten van eenen oven in den kelder van zijn huis, aan de statie van den ijzeren weg, bewoond door Jan Baptist Cuyckens. Aangezien die vraag, na de door de koninklijke besluiten van 29 januari 1863 en 31 mei 1887 voorgeschreven formaliteiten ondergaan te hebben, aanleg gegeven heeft tot geen verzet. Overwegende dat er door voorzorgingsmaatregelen kan voorkomen worden aan de hindernissen door de tegenstrevers ingebracht. Gezien voormelde koninklijke beslissingen. Besluit. Art. 1 – De heer Moortgat Charles Louis wordt gemachtigd om in de kelder van het huis bewoond door Jan Baptist Cuyckens, statiestraat nr. x, eenen oven op te richten. Art. 2 – Deze toelating is onderworpen aan de volgende voorwaarden. 1. Van de smidse en de schouw op te doen bouwen in metserij, in een overwelfde plaats volgens gebruik en zonder dat er een enkel stuk hout ingebracht worde. 2. Van den oven gedurig in goeden staat te onderhouden, zoals ook de buis van de schouw die in metselwerk zal moeten opgebouwd en bij een schot in metallisch doek gedekt worden. 3. Van de schouw te verhoogen op 2 meters boven het toppunt van de daken der huizen staande in eenen omtrek van 25 meters, ten einde te vermijden dat het zoet zich in de gebuurte verspreide. 4. Van verantwoordelijk te blijven wegens derden, van alle schade die hun zouden kunnen veroorzaakt worden door den oven.

328 328


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

5. Van bij middel van een door eenen bouwmeester afgeleverd regelmatig certificaat, te doen bestatigen dat de oven en de schouw gebouwd zijn volgens gebruik en dat zij geen brandgevaar bijbrengen. 6. Van ten allen tijde het gesticht te laten onderzoeken door de leden en door de agenten van ’t gemeentebestuur, of door alle afgevaardigde van ’t provincieel bestuur of van de hoogere overheid. De tegenwoordige toelating zal kunnen ingetrokken worden indien de vrager zich niet gedraagt naar de voorbehoudingen en voorwaarden onder welke zij toegestaan is of die, bij geval, later zouden opgelegd worden. Zij zal gezonden worden naar die gelast is ze aan de buitendeur van ’t gesticht te doen aanplakken, en er de uitvoering van te bewaken. Een afschrift van de tegenwoordige zal naar mijnheer den Gouverneur der provincie gestuurd worden. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester-voorzitter, De Mesmaecker, schepenen, en Verhaegen, secretaris. Bij bevel, den secretaris, Verhaegen De burgemeester, V. Vertonghen. SC 18 – Zitting van den 26 februari 1896. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester-voorzitter, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, en Verhaegen, secretaris. Het collegie van burgemeester, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om te beslissen over de vragen van vrijstellingen die gedaan zijn in zaken van militie voor de lichting van 1896. Het collegie. Gezien de militie wet van 3 juni 1873, gewijzigd door degene van 18 september 1873 en die van 27 december 1884, de koninklijke besluiten van 25 augustus 1873 en 10 januari 1882. Gezien de vragen die gedaan zijn op den staat van het fortuin, ten getalle van 4, te weten: 1 om van den dienst vrijgesteld te zijn door Joseph de Ridder van de klas van 1893, als steun zijner moeder weduwe en 3 om van den dienst ontslagen te zijn, te weten door: - Door Jan Frans Sterck van de klas van 1891, als gediplomeerde hulponderwijzer van de gemeenteschool van Herent. - Door Sterck Frederik Marie van de klas van 1895, leerling in de normaalschool van Mechelen. - Door Jan Baptist De Maeyer, leerling in de normaalschool van Sint-Nicolaas, deze laatsten van de klas van 1896, deze beiden laatsten zich voorbereidende tot het lager onderwijs. Gezien de staten van inlichtingen en andere stukken aan hunne vragen gevoegd waar uit blijkt dat de 4 voornoemde vragen gegrond zijn, en het collegie is van gevoelen de gevraagde certificaten af te leveren. Daarna gaat het collegie over tot het onderzoeken der vragen van vrijstellingen als broeders onder dienst. Zij zijn ten getalle van 5, te weten: 1) Kiekens Egide van de klas van 1893, 2) Van Opstal Henri van de klas van 1894, 3) Van keer François van de klas van 1896, 4) Rampelbergh Adolf van de klas van 1896, 5) Willocx Henri van de klas van 1896. Gezien de bewijsstukken aan de vijf voornoemde vragen gevoegd, waaruit blijkt dat zij allen gegrond zijn, en het collegie is van gevoelen de gevraagde certificaten af te leveren. De heer Van der Perre, schepen, is aangewezen om de vergadering der kantonale militie te Londerzeel op 29 dezer loopende maand bij te wonen. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, den secretaris, Verhaegen De burgemeester, V. Vertonghen. UCL – Steenhuffel le 1 mars 1896. 329 329


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Nationale militie. Overzicht van gevraagde certificaten van aanwezigheid in het corps. 1) Biesemans François Leonard, lichting 1889, vrijwilliger met premie, 2de Linieregiment, stamboeknr. 44308. ICL – Steenhuffel le 5 mars 1896 (ca) (Vertaald) Meert Jean Denis vraagt een uittreksel uit zijn geboorteakte en een certificaat van goed gedrag om een plaats bij de staatsspoorwegen te kunnen vragen. ICL – St.-Truiden 10 maart 1896. Mijnheer burgemeester, Daar het vertrouwen van onzen vorst ue voor een nieuw tijdperk met het bestuur uwer gemeente heeft belast, neem ik de vrijheid in uwe gunst een klein maandblad aan te bevelen, waarvan ik de bestuurder ben. Het is “de Sint-Jansbode”, maandschrift tegen drankmisbruik, waarvan u heden een nummer gezonden wordt. Gij weet genoeg, mijnheer burgemeester, dat de sterke drank eene der vruchtbaarste bronnen is van huiselijke en openbare oneenigheden, van twist, opstand tegen de overheid, van alle soort van stoffelijke en zedelijke ellende. Den sterken drank bestrijden is daarom eene der grootste weldaden welke men aan zijne medeburgers kan bewijzen. Daarom vertrouw ik u dat u de Sint-Jansbode, met dat doel geschreven, zult gelieven te ondersteunen, met zelf eene inschrijving te nemen, met het blad aan de leden van uwen gemeenteraad en van uw armbestuur, aan uwe onderwijzers en onderwijzeressen, aan de besturen der kringen en der liefdadige instellingen, aan te bevelen. U op voorhand dankende voor uwe edelmoedige ondersteuning, bied ik u de hulde mijner eerbiedige hoogachting. Senden. ICL – Bruxelles le 15 maart 1896 (ca). (Vertaald) Mijnheer de burgemeester; Onze pachter is met iemand op stap geweest die hem heeft gezegd dat er op de straat van uw gemeent een pak in beslag genomen is en dat het hier waarschijnlijk ging over de voorwerpen die bij hem (op 15 februari ?) gestolen waren. De dieven hebben bij ons het volgende meegenomen: meubelen, wijn uit de kelder, meerdere voorwerpen uit de salon, een schouwgarnituur bestaande uit gebeeldhouwde eik, beddedekens, etc. Kunt u mij inlichtingen over de in beslag genomen voorwerpen geven. Bij voorbaat dank. x, Rue Crespel 23, Bruxelles. UCL – Geschreven naar Bouvier en geantwoord dat zij zullen komen zien. Gevonden op 4 maart om 1 uren namiddag in de kareelweide in de kas van het schof van de beek dichtbij het station van Steenhuffel, door Adolf Van Steen, kleermaker, Judocus Raegers en Louis Meus, woonende alhier te Steenhuffel bij Adolf Van Steen. 2 flessen, 1 terrine, 3 dessertborden en 7 gewone teljoren in blauw porselein. Chineesche schildering, geschilderd in bruin, rood en blauw, een weinig verguld en groenachtig. Waarschijnlijk schouwgarnituur.

330 330


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL - Berchem den 22sten maart 1896 Zeer beminde ouders, met haast kom ik u laten weten dat ik in goeden staat van gezondheid ben en ik heb in uwen het zel(f)de ontvangen. Nu gij mij geschreven als dat ik met Passchen in konje zou kunnen komen maar dat is onmogelijk; daar is al een battelon weg naar het kamp van Brasschaet en ik moet den 7sten van April ook naar het kamp en daarmede is er geen konje te bekomen den 18 of zou wel 20 van April. Dan zou gij, vader, eens moeten werken voor mij nen dag 15 of 20 thuis te hebben, maar gij moogt niet zeggen als dat het is voor bij A(u)gust te werken maar gij moet zeggen als dat gij, vader, uwe daguur moet winnen, dat gij daar voor mij zout willen thuis hebben, anders als gij uwe daguur niet wint, dat gij niet kunt leven. Ik zou wel kunnen 4 dagen konje kunnen krijgen maar dat is geen afvans, dat is tog te letter; en nog ik (heb) een goede post waar ik naar geen exsersie of werk moet; als ik alle dagen een alf uur werk dan heb ik gedaan, de lampen rajeren van een batteljon, wat pritlol (petrol) in gieten en de gaas savons doen brannen. Ik had nog voor 4de komen maar ik gaan niet komen, maar is nen jongen dat ik ramplaseer terwijl hij in kamp is en dan zou ik mijne post kwijt zijn en tog het is de moeit niet. Nu, lieve ouders, tegen als ik naar het kamp moet gaan zout gij mij eens wat geld moeten opzenden want ik heb er niet veel meer want gij kunt denken 21 senten dat ik alle weken krijg niet veel en doet, maar gij moet mij niet eerder opzenden Paschen of nen dag of twee voor Paschen. Nu van de week gaan mijne eerste keer de wagt optrekken. Nu, lieve ouders, ik pijs dat gij zorgen zult voor mij de nosde maand thuis te hebben want ik dat vragen nen dag 15 of 20 dat is geen afvans want ik gaan dat onmogelijk krijgen, maar als er is voor werk, vader, dan zou het misschien wel krijgen. Nu doet de komplementen aan A(u)gust de smid. Nu van verre rijk ik de hand, lieve ouders, van uw toegenegen zoon, Jan Baptist Borremans, Berchem bij Antwerpen. (Bijgeschreven in ander handschrift: en hij heeft gezecht as dat ik zou tegen Paschen of ne dag of 2 voor Paschen hem wat geld op zenden, want hij zegt als dat hij maar 21 cent alle weken krijgt. Dat is tog te wijnig.)

331 331


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Merxplas le 1 avril 1896 (ca) (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Omdat ik niet persoonlijk een uittreksel uit mijn geboorteakte (in het Frans) kan komen halen, vraag ik u om dat direct tegen terugbetaling naar het onderstaande adres te sturen. Ik heb dat stuk absoluut nodig om spoedig vrij te kunnen komen en om naar Frankrijk te kunnen gaan en mij in het sociale leven te integreren. Ik hoop, mijnheer de burgemeester, dat u gevolg zult willen geven aan mijn vraag. Intussen bied ik u mijn respectvolle groeten en erkentelijkheid aan. Van Assche François, geboren te Steenhuffel op 10 februari 1844, vervanger van de lichting 1869, soldaat bij het 2de regiment artillerie, 10de batterie, zoon van Jan Baptist en Joanna Catharina Van Campenhout, beide overleden. In het bedelaarswerkhuis te Merxplas. ICL – Strombeek-Bever 4 april 1896. Mijnheer de burgemeester. Gelief zoo goed te zijn woensdag aanstaande 8 dezer, uwe veldwachter om 9 uren ’s morgens tot aan het gemeentehuis te doen komen om mij te vergezellen voor de eerste maal dat ik eene ronde in uwe gemeente moet maken. De cantonalen pikeur, E. Verheyen. PV 420 - Steenhuffel 5 april 1896 Beschuldigde: Van den Bossche Egide, ° 29 oktober 1871, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: jachtmisdrijf. Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 28 mei 96. Straf: 150 fr. met 3 jaar uitstel PV 416 - Steenhuffel 6 april 1896 Beschuldigde: Bogemans Charles Alfons, 22 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen. Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 30 juni 1896. Straf: 1 fr. of 1 dag, met 6 fr. uitstel ICL – Brussel den 8 april 1896. Ministerie van financiën – Bestuur der schatkist en der openbare schuld – 5e afdeeling – 2e bureel – nr. 5/84. De heere burgemeester van Steenhuffel. De heer Van Asbroeck Fidelius, milicien der klas van 1886, ingelijfd bij het carabinbiersregiment, is overleden den 16 januari 1889. Bij toepassing van art. 3 der wet van 5 april 1875, zijn de vergoedingen, vereffend wegens vergelding zijner militaire diensten, in de spaarkas gestort geworden. Ik heb de eer u te verzoeken mij te willen in staat stellen het bedrag ervan aan de erfgenamen te doen uitbetalen. Te dien einde, gelief mij, mijnheer de burgemeester, een op ongezegeld papier geschreven uittreksel der overlijdensakte van den milicien over te maken en mij te doen weten waar de rechthebbenden wonen. 332 332


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Namens de minister, de eerste inspecteur-generaal. ICL – Brussel 15 april 1896 (ca) Van Asbroeck Fideel, geboren te Steenhuffel den 11 oktober 1866, overleden te Brussel den 16 januari 1889. Gelieft de ontbrekende inlichtingen aan te vullen. Deze opzoekingen zijn te doen voor zijne erfgenamen. 1. Van Asbroeck Petrus Franciscus (broer), geboren te Steenhuffel den 13 maart 1863, is naar Leuven vertrokken den 30 november 18xx. Woont te Leuven, werkt in een chimique fabriek. 2. Van Asbroeck Francisca (zuster), geboren te Steenhuffel den 30 juli 1864, is naar Malderen vertrokken den 19 april 1890, landbouwster. Woont te Malderen op het Lemmeken. 3. Van Asbroeck Jacques, Joseph (broer), geboren te Steenhuffel den 16 oktober 1868. Is naar Thisselt vertrokken den 14 mei 1890. Is nu jachtwachter en woont in Malderen op het Lemmeken. 4. Van Asbroeck Paulina Louisa (zuster), geboren te Steenhuffel den 14 mei 1873. Is naar Liezele vertrokken den 26 december 1890. Is huishoudster en woont te Leuven. Haar man rijdt met den Americain. Alle vier getrouwd. Haverals Nicolaus, echtgenoot van Joanna Catharina Van Asbroeck, overleden den 26 februari 1889, waarvan nog het kind leeft genaamd Haverals Maria Francisca, geboren alhier den 27 juli 1888. Informatie gevraagd door E. Bottens. UCL – Steenhuffel le 18 avril 1896. (Vertaald) Mijnheer de hoofdingenieur. In antwoord op uw brief 134999L van 3 januari, gerappelleerd door die van 14 dezer, laten wij u weten dat de bocht en de oever van de Logenbeek langsheen de weg van grote communicatie nr. I op het grondgebied van Londerzeel gelegen is. Het is dus de gemeente Londerzeel die deze beek moet verleggen. Op bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester. Achteraf bijgeschreven (22 april): Laten wij u weten dat wij in akkoord met de gemeente Londerzeel besloten hebben om op gemeenschappelijke kosten weg nr. I en de Logenbeek recht te trekken. Wij vragen u, mijnheer de ingenieur, om ons te zeggen of wij hiervoor subsidies van de provincie en van het rijk kunnen bekomen en of er voor dit project een landmeter moet worden aangewezen. ICL – Wolverthem 20 april 1896 (ca) Telegram verstuurd te Wolvertem om 11u35. Burgemeester Steenhuffel – Verzoek onmiddellijk te laten weten als daders der diefstal bij Quirini bekend of onbekend zijn, of als er vermoedens zijn en op wien. Is de diefstal belangrijk? Kommandant gendarmerie Wolverthem, Van Sluys (?). ICL – Bruxelles le 23 avril 1896. (Vertaald) Regiment Grenadiers – nr. 324. Mijnheer de burgemeester. De noodwendigheden van de dienst laten niet toe om milicien Haverals François (milicien van de lichting 1895, regiment grenadiers, 2de bataljon, 4de compagnie, te Brussel) de door u gevraagde permissie te geven. De kolonel, commandant.

333 333


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Louvain le 4 mai 1896. (Vertaald) Stad Leuven – Bestuurscommissie der burgerlijke gasthuizen. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Conform art. 21 van de wet van 27 november 1891, laten wij u weten dat De Bondt Marie Françoise, 23 jaar oud, ongehuwd, geboren en wonend in Steenhuffel, dochter van Joseph en Van de Voorde Anne Catherine, op 28 april laatstleden in ons burgerlijk hospitaal werd opgenomen, om er op kosten van uw gemeente, waar ze haar bijstandwoonst heeft (zoals blijkt uit uw biljet van 19 dezer) behandeld te worden. Bevestig ontvangst van dit bericht. De secretaris De voorzitter. ICL – Laeken le 11 mai 1896. (Vertaald) Militair district van Laken – ref. 290. Mijnheer de burgemeester. Stuur me een extract uit de huwelijksakte van Van Cauwenbergh Pierre Jean, geboren te Londerzeel 6 december 1865, wonende te Londerzeel, milicien van het 12de linieregiment van de lichting 1887, gehuwd in Steenhuffel op 6 dezer. De districtscommandant. ICL – Bruxelles le 11 mai 1896. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 2037/4006E Mijne heren, Er werden u volgende subsidies toegekend: 347 fr. door het rijk en 347 fr. door de provincie voor het maken van een riool in vervanging van een gracht langsheen weg nr. 1 in het centrum van uw dorp. Dit bedrag vertegenwoordigt 1/3 van de totale kosten. De arrondissementscommissaris. (De provinciale subsidie werd uitbetaalbaar verklaard op 22 mei.) GR N° 1334-1335 - Zitting van 13 mei 1896. Tegenwoordig de heeren Vertonghen Vital, burgemeester, Van Ranst, Van Assche, Mertens, Kiekens, Van Zeebroeck, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om over te gaan tot het onderzoeken, vaststellen en goedkeuren van I. De rekening van het bureel van weldadigheid over het dienstjaar 1895. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 120 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. Gezien de gemelde rekening met al de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - De buitengewone ontvangsten: fr. 2311,12 - De buitengewone uitgaven: fr. 2297,02 - Overschot: fr. 20,29 - De gewone ontvangsten: fr. 7325,16 - De gewone uitgaven: fr. 6686,12 - Overschot: fr. 639,04 II. de gemeenterekeningen over 1895. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 131 der algemeene onderwijzingen van 1 mei 1893. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen noodig zijn.

334 334


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad keurt deze rekeningen goed en stelt dezelve vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De buitengewone ontvangsten: fr. 1500,00 - De buitengewone uitgaven: fr. 1500,00 - Het overschot: fr. - De gewone ontvangsten: fr. 14204,83 - De gewone uitgaven: fr. 11960,77 - Het overschot: fr. 2244,06 De rekening der wegen: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1638,76 - De buitengewone uitgaven op fr. 1554,42 - Overschot: fr. 84,34 - De gewone ontvangsten op fr. 1963,40 - De gewone uitgaven op fr. 1909,79 - En het overschot op fr. 53,61 De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 296,57 - De uitgaven op fr. 219,50 - En het overschot op fr. 77,07 De rekening der scholen: - De ontvangsten op fr. 5273,00 - De uitgaven op fr. 4979,85 - En het overschot op fr. 293,15 Gedaan in zitting te Steenhuffel, den dag, maand en jaar als ten hoofde. Wegens de raad, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Vital Vertonghen ICL – Bruxelles le 16 mai 1896. (Vertaald) Dienst van de hoofdingenieur van de provincie Brabant – ref. 134999c. Mijne heren, In antwoord op uw brief 3938 van 22 april laat ik u weten dat ik me niet kan uitspreken over het gevolg dat de provincie en het rijk zullen geven aan een eventuele subsidieaanvraag voor het dekken van een deel der kosten van het verleggen van de weg nr. I en van de Logenbeek. In ieder geval zal ik een gunstig advies uitbrengen; de kosten zijn naar mijn mening echter te gering om een subsidieaanvraag te rechtvaardigen. Als u echter insisteert dan zal ik de provinciale conducteur Druart de opdracht geven om een benaderende kostenraming van de werken op te maken en zal ik, indien nodig, de bestendige deputatie een artiest laten aanduiden voor het opmaken van het plan (zie art. 16 van het provinciaal reglement op de buurtwegen). Kent u een landmeter die dit zou kunnen doen? Aanvaard, etc. De hoofdingenieur van de provincie. ICL – Bruxelles le 18 mai 1896. Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique. E. Lenaerts, agent central pour la Belgique et la Hollande, 52 Rue Plettinckx. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijnheer de burgemeester. Het gemeentebestuur van Steenhuffel organiseert op 31 mei 1896 een festival voor harmonieën, fanfares en koorverenigingen. Volgens de bepalingen van art. 16 van de wet van 25 maart 1886 mag er geen enkel muziekstuk openbaar uitgevoerd worden zonder de toestemming van de auteur.

335 335


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om een lange briefwisseling hierover te vermijden is het nuttig om u er aan te herinneren dat de organisator van het festival, en hij alleen, verantwoordelijk is voor de inbreuken op deze wet aangaande de auteursrechten. Het vonnis uitgesproken door de correctionele rechtbank van Luik in maart 1893 tegen de heer Crasson, voorzitter van “la Concorde” uit Chênée, is formeel op dit punt. Deze voorzitter had in de prospectus van het festival, dat hij in 1892 in Chenée organiseerde, geschreven dat hij alle verantwoordelijkheid afwees inzake muziekuitvoeringen en het betalen van auteursrechten. Hij werd veroordeeld tot een boete en tot het betalen van de schulden met intrest. Voor het festival van Steenhuffel zijn er tot op heden 31 verenigingen ingeschreven. De vergoeding die moeten betaald worden, berekent men als volgt: 31 verenigingen à 2 fr. = 62 fr. 25% korting indien de betaling gebeurt voor de datum van het festival = - 15,50 fr. Blijft te betalen: 46,50 fr. Zonder tegenbericht zal ik dit bedrag via de post in de loop van de eerste dagen van volgende week laten incasseren. Aanvaard, etc. Emile Eeckhout, rue Pletinckx 52, vertegenwoordiger voor de maatschappij van Vilvvoorde en voor de landelijke gemeenten van het arrondissement Brussel. P.S. Indien de toestand voor 31 mei niet geregeld is vervalt de korting. UCL – Steenhuffel den 25 mei 1896. Bericht. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel, heeft de eer de inwoners te verwittigen dat het streng verboden is, op zondag 31 mei aanstaande, ter gelegenheid van het festivalfeest, danspartijen te houden. Er zal tegen de overtreders van dit bevel en ook aan de artikelen 11 en 12 van het plaatselijk politiereglement proces verbaal opgemaakt worden. Op bevel, de secretaris, Verhaegen Het schepencollegie. PV 423b - Steenhuffel 3 juni 1896 Beschuldigde: De Mesmaecker Fidele, 51 jaar, brouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: plaatsen van een steenoven zonder toelating. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 25 augustus 1896. Straf: 21,16 fr. met uitstel van 6 maanden ICL – Bruxelles le 5 juin 1896. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C6317. Volgende personen moeten zich op 11 dezer om 10u15 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne 20, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 1) Biesemans Pierre Lievin, nr. 16 van de loting. 2) Brabant Pierre Corneille, nr. 38 van de loting 3) Verdoodt François Achille, nr. 30 van de loting UCL – Steenhuffel 10 juni 1896 (ca) Mijnheer den officier van het openbaar ministerie. Ik heb de eer ued te doen kennen alsdat ik een proces verbaal moest opmaken op verzoek van den vrederechter, provisoirlijk ten laste van Pieter Jan Segers, landbouwer te Steenhuffel,

336 336


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

denwelken door den bosch van mijnheer de vrederechter te Steenhuffel gereden was en er eenige schade toegebracht had aan het jong gewas. Eenige dagen daarna dat gij ons den bulletin van inlichtingen gevraagd had, heb ik het proces verbaal weder in de handen van den heer vrederechter gegeven. Ik moest maar enkel een proces verbaal opmaken van den heer vrederechter en zenden naar Wolverthem en in geval hij de schade niet betaalde dat het moest gevolg hebben. PV 421 – Brussel 15 juni 1896 (ca) Beschuldigde: Van Evelgom Jean Martin, ° 31 augustus 1876, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Jette Misdrijf: smaad aan de politie - doodsbedreiging Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 11 juli 96 Straf: 8 dagen en 26 fr. + 2 maal 1 maand en 26 fr. ICL – Vilvorde le 15 juin 1896. (Vertaald) Technische dienst van de provincie Brabant – ref. 1102-176. Teruggestuurd naar het gemeentebestuur van Steenhuffel met verzoek om mij te laten weten of het hier gaat over een permanente steenoven of een steenoven voor 1 seizoen. Als hij maar 1 seizoen moet dienen is het het college van burgemeester en schepenen dat, na een onderzoek van commodo en incommodo, de vergunning mag geven. In het andere geval moet dat door de bestendige deputatie gebeuren. De provinciale conducteur, L. Druart. ICL – Bruxelles le 19 juin 1896. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 3071/4006E Mijne heren, Door het ministerie van landbouw en openbare werken wordt u uit de fondsen van 1896 een subsidie toegekend van 347 fr. voor het uitvoeren van werken van openbare hygiëne. De arrondissementscommissaris. ICL – Ixelles le 20 juin 1896. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Het spijt mij dat ik nog eens moet klagen over de politie van Steenhuffel, een gemeente die nochtans altijd op mijn hulp en steun kan rekenen. Mijn vrouw heeft mij verwittigd dat kinderen de kleine weide van Van Cutsem waren binnen gedrongen om er bomen af te breken. Bovendien hebben ze het gras platgelopen en beschadigd. En van de kerselaars hebben ze niet alleen de nog groene vruchten afgetrokken maar ook takken gebroken en alzo de bomen onherstelbaar beschadigd. Ze zijn langs de steenoven gaan lopen. Mag ik uw aandacht en die van uw college schepen op deze feiten vestigen? U weet van de diefstal met inbraak waarvan ik eerder het slachtoffer ben geweest en waarvan men de schuldigen niet heeft vervolgd. Moeten deze feiten opnieuw gebeuren en moet uw gemeente de slechtste reputatie van de omtrek krijgen? Wat tegen mij gebeurt zal ook tegen anderen gebeuren. Moeten plundering en misdaad normaal worden in Steenhuffel? Ik stuur u deze vragen, mijnheer de burgemeester, in het belang van iedereen en van mijzelf. Aanvaard, etc. E. Bouvier-Parvillez, advocaat, Rue d’Edimbourg 24, Ixelles-lez-Bruxelles. PV 423c - Steenhuffel 21 juni 1896 Beschuldigde: Buelens Jeanne Catherine, 21 jaar, landbouwster, geboren te Londerzeel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen

337 337


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 29 september 1896 Straf: 10 fr. uitstel 3 jaar GR N° 1336 - Zitting van 28 juni 1896. Tegenwoordig de heeren Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms. Van Ranst. Van Assche, Mertens, Kiekens, Van Zeebroeck, raadsheeren en Verhaegen, secretaris. Kosteloos onderwijs der kinderen. De gemeenteraad van Steenhuffel behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd. De raad. Gezien art. 3 der inrichtingswet van het lager onderwijs en koninklijk besluit van 15 september 1895 Gezien de lijsten der kinderen op het kosteloos onderwijs recht hebbende gedurende het jaar 1896-1897. Het bureel van weldadigheid moet door de gemeente met geldelijke toelagen ondersteund worden om in de ongenoegzaamheid zijner inkomsten te voorzien, en is bij gevolg ontslagen voor bij te dragen in de kosten van het onderwijs der daartoe rechthebbende, in uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 september 1895. Besluit: Art.1 - Het getal kinderen die op het kosteloos onderwijs in de gemeente recht hebben gedurende het jaar 1896-1897 is te weten 160 jongens en 146 meisjes: Art. 2 - Het onderwijzend personeel der gemeente school en aangenomen meisjesschool, genieten elk eene vaste jaarwedde. Art. 3 - Afschrift van het tegenwoordige zal aan de bestendige deputatie van den provincialen raad gezonden worden om er vastgesteld te worden. Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen ICL – Bruxelles le 28 juin 1896. (Vertaald) 1ste Regiment Gidsen – ref. 1212. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 25 juni laat ik u weten dat ik momenteel geen verlof kan toestaan aan milicien Van der Perre Gustave, 1ste eskadron, in garnizoen te Etterbeek. Hij heeft sedert 1 oktober 1895 al 42 dagen verlof gehad. De kolonel, commandant. ICL – Bruxelles le 30 juin 1896. (Vertaald) Mijnheer de secretaris van de gemeente Steenhuffel. Graag zo snel mogelijk een uittreksel uit de huwelijksakte van mijn ouders (om de schrijfwijze van de naam van wijlen mijn vader te kennen). Ik heb dit nodig om te kunnen trouwen. Ingesloten 3 fr. voor de kosten. Louis Van Caesbroeck, 14 Place du Petit Sablon, Bruxelles. PV 422 - Jette 6 juli 1896 Beschuldigde: Van Evelgom Jean Martin, ° 31 augustus 1876, zonder beroep, geboren te Steenhuffel, wonend te Laken Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 24 juli 1896 338 338


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Straf: 1 maand en 8 dagen UCL – Steenhuffel 8 juli 1896. Verkiezing van 12 juli 1896. Goed voor het vrij vervoer in 3de klas en met gewoone treinen over de Staatspoorwegen van X tot Steenhuffel en terug. Afgegeven aan: - De Bont Pierre Joseph, dienstbode, kiezer thans verblijvende te Dilbeek en moetende gaan stemmen in Steenhuffel. - Piessens Charles Louis, dagloner, kiezer thans verblijvende te Vorst en moetende gaan stemmen in Steenhuffel. De burgemeester, Vital Vertonghen. UCL – Steenhuffel 15 juli 1896 (ca) Bouwingen en plantingen. Gezien de vraag gedaan door August Van den Voorde, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om een kareelsteenoven te mogen oprichten op het parceel nr. 10, eigendom van hem vrager, langs de weg nr. 3 van het kaartblad 7 van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien art. 90§7 der wet van 30 maart 1836. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op volgende voorwaarden: De oprichtlijn te volgen welke ter plaatse is aangeduid, te weten: op eenen afstand van 15 loopende meters van de weg. Er is in aanmerking genomen: 1) Dat de aanvrager zeer behoeftig is. 2) Dat zijnen eigendom slechts een breedte heeft van 21,20 m. 3) Dat zijnen steenoven slechts eene hoeveelheid steen van 25.000 bevat en dat hij in de onmogelijkheid is dezen op eene andere plaats te kunnen oprichten. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen.

ICL – Lierre le 16 juillet 1896. (Vertaald) 6de regiment fortenartillerie – 23ste batterie. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten een requisitoir voor Bogemans Pierre, momenteel met permissie in uw gemeente. De kapitein, commandant 339 339


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

SC 19 – Séance du 18 juillet 1896. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Herziening van de kiezerslijsten die op 1 juni 1897 van kracht moeten worden. Gezien art. 55 van de kieswet van 12 april 1894 en die van 12 september 1895. Gezien de voorlopige kiezerslijst. Overwegende dat deze lijst al de namen bevat van degenen die volgens die wet gerechtigd zijn om aan de gemeenteverkiezingen, de provinciale verkiezingen en de verkiezingen voor kamer en senaat deel te nemen. Sluit het college de lijst voorlopig als volgt: Voor de kamer van volksvertegenwoordigers. - 308 kiezers met 1 stem - 71 met 2 stemmen - 106 met 3 stemmen, Samen 484 kiezers met 765 stemmen. Voor de senaat en voor de provincie. - 233 kiezers met 1 stem - 68 met 2 stemmen - 105 met 3 stemmen Samen 406 kiezers met 684 stemmen. Voor de gemeente. - 221 kiezers met 1 stem - 64 met 2 stemmen - 57 met 3 stemmen - 49 met 4 stemmen Samen 391 kiezers met 716 stemmen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – La Louviere le 22 juillet 1896 (ca) Mijnheer den burgemeester. Ik heb de stoutmoedigheid genomen om u eenige regelen te schrijven om u een klein verzoek te vragen. ’t Is te zeggen, ik heb op een logement geweest waar ik voor den zelfden baas werkte, maar wij hebben een groot ongeluk gehad. Er is brand geweest in huis en dat heeft al onze werkboeken en onze papieren verbrand. Nu, mijnheer den burgemeester, voor deze reden kom ik u uwe goedheid insmeken om te vragen of gij de goedheid niet zoudt willen hebben van mij eenen copie van mijne geboorteakt af te zenden. Zoo, heer burgemeester, ik hoop dat gij de goedheid zult hebben van mij dat af te zenden. Ik zal er u eeuwig dankbaar voor zijn. Want gij weet, heer burgemeester, dat wij nooit 1 jaar op dezelfde plaats blijven en om ergens anders te gaan werken moeten wij papieren of te wel een werkboek hebben. Nu, ik hoop, heer burgemeester, dat gij aan mijne vraag zult voldoen, en ik blijf uw toegenegen dienaar, Joseph Casiers Ik ben den zoon van Louis Casiers en Catherine Vermeiren, geboren te Steenhuffel 1852. Ziehier mijn adres. Mr. C. Van der Heyden, entrepeneur, rue de la croix, La Louvière,

340 340


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

pour remettre Joseph Casiers. ICL – Bruxelles le 22 juillet 1896. (Vertaald) Aan de schepen, ambtenaar van de burgerlijke stand van Steenhuffel. Stuur mij dringend, conform art. 45 van het burgerlijk wetboek, op ongezegeld papier, een uittreksel uit de geboorteakte van Kiekens Egide, geboren op 25 juli 1873, zoon van Frederic en Meys Marie Cathérine. Nationale Militie - S. Vande Wiele, officieel rekruteerder van het Belgisch leger, 12 rue de Trèves (bij het station Luxemburg), Bruxelles. ICL – Wolverthem le 27 juillet 1896. (Vertaald) Militiekanton Wolvertem – ref. 31. Mijnheer de burgemeester. Ik stuur u een afschrift van de brief van de minister van oorlog (nr. 200 van 21 dezer) die gaat als volgt: “Op voorstel van de algemene inspecteur van de gezondheidsdienst, heb ik besloten om aan de miliciens van de lichting 1892 van het 9de, 10de, 13de en 14de Linieregiment, de drie regimenten jagers te voet en de regimenten Grenadiers en Carabiniers, die weldra ter gelegenheid van de grote manoeuvres opnieuw onder de wapens zullen worden geroepen, bij wijze van proef, de toelating te geven om tijdens die manoeuvres de bottines te dragen waarmee ze in het regiment zullen aankomen, evenwel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze in goede staat zijn, in staat om 1 maand zonder reparaties mee te gaan en dat ze een beetje lijken op het model dat in de Infanterieregimenten wordt gebruikt (bottines met veters). De miliciens die tijdens de manoeuvres hun eigen bottines dragen zullen bij het naar huis keren een schadevergoeding krijgen van 3 frank. De commandant van het kanton, Van Sluys (rijkswachtbrigadier) ICL – Arlon le 28 juillet 1896. Identieke brief als hierboven, bestemd voor Van Wemmel, milicien uit Steenhuffel van de lichting 1892. UCL – Steenhuffel den 8 oogst 1896. Mijnheer E. Robberechts. De gemeente verlangt met u nogmaals te spreken over de afstand van een deel grond in de Lakeman voor het verleggen van den voetweg en waterloop. Wees zoo goed mij ten dien einde te laten weten wanneer gij te Steenhuffel kunt komen en er mijnheer De Mesmaecker, schepen, van te verwittigen die met de zaak voorloopîg gelast is. PV 423a - In dienst 15 augustus 1896 (ca) Beschuldigde: Van Aken Joseph 22 jaar, soldaat V.A.P., geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: weigering om de bevelen van een overste op te volgen na een dienst opgedragen te zijn, geweld tegenover een meerdere Veroordeeld door de oorlogsraad van het 3de jagers te voet op 17 september 1896 Straf: 16 dagen cachot ICL – Brussel den 18 oogst 1896. Mijnheer de Mesmaecker. In antwoord op uwen brief aangaande het land gelegen in den Lakeman, laat ik u weten dat ik reeds ter plaatse geweest ben met de heer burgemeester en hem mijnen prijs gezegd heb. Daarop geen antwoord gekregen hebbende was het mij onmogelijk met hem in accoord te komen. 341 341


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gij kunt mij dus alle dagen te huis vinden om over die zaak te handelen, en in het bijzijn mijner vrouw. Aanvaardt, mijnheer, onze oprechte groeten. E. Robberechts. GR N° 1337-1138 – Zitting van 19 augustus 1896. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen, burgemeester-voorzitter. Vander Perre, De Mesmaecker, schepenen, Van Ranst Van Assche, Mertens, Kiekens, Van Zeebroeck, raadsheren en Verhaegen, secretaris. I. Onderzoek om veranderingen te brengen aan het aantal opcentiemen. Gezien het K.B. van 13 december 1893 waarmee de gemeente gemachtigd is om tot 31 december 1900 39 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen en het patentrecht. Gezien de financiële toestand der gemeente. Gezien het voorlopig project van begroting voor het jaar 1895 waaruit blijkt dat al de kosten der gemeente zonder enige verhoging van gemeentebelasting in 1895 gemakkelijk zullen kunnen gedekt worden. De raad beslist van voor 1897 geen verandering te brengen aan het getal opcentiemen dat in 1893 gestemd werd. II. Heffing van bijzondere opcentiemen voor de wegen in 1897. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 2 juli 1894 waardoor de gouverneur de gemeenteraden uitnodigt om het getal en het beloop te bepalen van de opcentiemen, te heffen overeenkomstig art. 14 der wet van 10 april 1841 en art. 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1897 te dekken. Gezien het bestek en het verslag van de provinciale conducteur-wegcommissaris van het 3de district, in datum van 9 augustus 1896, waaruit blijkt dat de bijzondere centiemen en de uitkeringen van alle aard, op het onderhoud en de verbetering der buurtwegen toe te passen, voor 1895 een bedrag moet opleveren van fr. 1930. Aangezien de uitkeringen, te eisen overeenkomstig nr. 1, 2 en 3 van bovengemeld art. 14, een bedrag van ongeveer 1142,74 fr. zullen opbrengen (inclusief een speciale toewijzing aan de begroting van 200 fr.) Besluit. Art. 1 – De bijzondere opcentiemen, te heffen overeenkomstig het art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart 1866, worden voor 1897 vastgesteld op 8 % en zijn goed voor fr. 787,26. Art. 2 – Een later op te stellen rol zal in de rest der uitgaven voorzien, door middel van uitkeringen overeenkomstig de nr. 1, 2 en 3 van het art. 14 der wet van 10 april 1841. Art. 3 – Een afschrift van deze beraadslaging zal, door de tussenkomst van den heer provinciale conducteur-wegcommissaris aan het provinciebestuur gezonden worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7337,45 o Personele belasting: fr. 2011,57 o Patenten: fr. 491,83 Totaal: fr. 9840,85 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 787,26 ▪ In natura (dagloon): 942,73 ▪ Bijzondere toewijzing: fr. 200 ▪ Samen: fr. 1930,00 Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen

342 342


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Saint-Gilles le 25 août 1896. (Vertaald) Gemeente Sint-Gillis, bureel D, nr. ind 10799. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Conform art. 21 van de wet van 27 november 1891, laten wij u weten dat wij genoodzaakt zijn geweest om Josephine Cools, geboren in Steenhuffel op 19 september 1877, ongehuwd, meid van beroep, wonend Rue d’Angleterre 53, Sint-Gillis, in het Sint-Pietershospitaal te Brussel op te laten nemen. Deze behoeftige heeft recht op onderstand in Steenhuffel omdat haar vader daar meer dan 3 opeenvolgende heeft gewoond. Laat ons binnen de door art. 23 van de wet voorgeschreven termijn weten of u de kosten voor haar behandeling aanvaardt. De secretaris Voor het college, Vanderschrieck GR N° 1339-1340-1341-1342-1343-1344 - Zitting van den 2 september 1896. Tegenwoordig de heeren Vertonghen, burgemeester-voorzitter. Vander Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Van Ranst Van Assche, Mertens, Kiekens, Van Zeebroeck, raadsheren en Verhaegen, secretaris.

De gemeenteraad van Steenhuffel behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om 1) Aan de vergadering lezing te geven van het verslag opgemaakt gelijkvormig art. 70 der gemeentewet van 30 maart 1836: 2) Twee leden van den raad aan te wijzen om deel te maken van commissie die de personele schatters en de patentzetters noemt, ingesteld krachtens art. 58 der wet van 28 juni 1822 en art. 2. der wet van 6 september 1895. 3) Een lid van bureel van weldadigheid te noemen in vervanging van den heer Joos Jan Willocx, wiens mandaat eindigt den 31 september aanstaande 4) De rekening van het kerkfabriek voor 1895 vaststellen en goed te keuren: 5) De begrooting van het bureel van weldadigheid voor het dienstjaar 1897, vast te stellen en goed te keuren en ten 6) Over te gaan tot het opmaken der gemeente begrooting het dienstjaar 1897. De raad gaat over tot het 1ste dagorder Aan de vergadering lezing te geven van het verslag opgemaakt in uitvoering van art. 70 der gemeentewet. De raad. Op het verzoek van het schepencollege geeft de secretaris aan de vergadering lezing van het verslag opgemaakt in uitvoering van art. 70 der gemeentewet van 30 maart 1836 De raad gaat over tot het 2de dagorder. Benoeming van 2 leden van den raad te noemen om deel te maken van de commissie die de personele schatters en de patentzetters noemt. De raad. Gezien art. 58 der wet van 28 juni 1822 en art. 2 der wet van 6 september en degene van 26 juli 1879 op de grond-, personele belastingen en de patentzetters De raad wijst aan om deel te maken van de commissie De Mesmaecker Jan Frans, schepene en Van Ranst Pierre Louis, lid. De raad gaat over tot het 3de dagorde Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid in vervanging van mr. Joos Jan Willocx wiens mandaat eindigt den 31 december aanstaande. De raad. Gezien de artikelen 66, 71 en 84 §2 der gemeentewet en art. 12 der wet van 30 december 1887

343 343


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegende dat er blijkt uit de stemming waartoe er was overgegaan dat De heer Willocx Joos Jean negen stemmen op negen stemmen bekomen heeft Besluit: De heer Willocx Jean Joos is tot lid van het bureel van weldadigheid hernoemd. Afschrift der tegenwoordige beslissing, vergezeld van de voorstellingen gedaan door het weldadigheidsbureel en het college van burgemeester en schepenen, zal in dubbel afschrift gestuurd worden aan de bestendige deputatie van den provincialen raad van Brabant. De raad gaat over tot het 4de dagorde. Rekening van het kerkfabriek voor 1895. De raad. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 122 der algemeene onderrichtingen van 1 mei 1893. Gezien gemelde rekening met al de bewijsstukken ter staving van de ontvangsten en uitgaven. Gezien dat deze rekening regelmatig opgemaakt is en tot geen aanmerkingen aanleiding geeft. Is de raad van gevoelen dezelve goed te keuren als volgt, te weten: De algemeene ontvangsten op fr. 4732,39 De algemeene uitgaven op fr. 4186,48 De algemeene overschot op fr. 595,91 De raad gaat over tot het 5de dagorde. Begrooting van het bureel van weldadigheid voor 1897 De raad. Gezien art. 79 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de onderrichtingen van 22 april 1891 over het beheer der rekendienst van het bureel van weldadigheid. Gezien de begrooting door het bureel van weldadigheid opgemaakt in zitting van 12 augustus laatsleden. Gezien dat deze begrooting regelmatig opgemaakt is en tot geen aanmerkingen aanleiding geeft. De raad beslist van dezelve goed te keuren in ontvangsten en uitgaven op de som van fr. 6258,62. De raad gaat over tot het 6de dagorde. Opmaken der gemeentebegrooting van 1897. De raad. Gezien de financiëlen toestand der gemeente. Gezien het Memoriaal van Administratie van 14 augustus 1896 nr. 186 en de onderrichtingen van 31 december 1895 over de gemeenterekening. Gezien het verslag van het schepencollegie over de noodwendigheid der gemeente in 1897. De raad heeft na zijn lijst der inkomsten en de noodwendigheden der gemeente onderzocht te hebben de begrooting voor 1897 vastgesteld als volgt, te weten - De buitengewone ontvangsten en uitgaven op fr. 2500,00 - De gewone ontvangsten op fr. 14347,69 - De gewone uitgaven op fr. 13824,37 - Het overschot der gewone ontvangsten op fr. 523,32 - De buitengewone ontvangsten en uitgaven der wegen op fr. 2668,34 - De gewone ontvangsten en uitgaven der wegen op fr. 1983,61 - De ontvangsten en uitgaven der waterloopen op fr. 192,07 - De ontvangsten en uitgaven der scholen voorlopig op fr. 5700,00 Aanmerkingen Buitengewone ontvangsten

344 344


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

§1 art. 2 - Eene som van fr. 2500 is afgenomen van den gewonen dienst om de balans te maken van den buitengewonen dienst. Deze som zal gebruikt worden aan kasseiwerken en zal in uitgaven gebracht worden onder art. 2 der buitengewone uitgaven en op de begrooting der wegen. Gewone ontvangsten Geen aanmerkingen: Gewone uitgaven Art. 8 § 3 - Jaarwedde van den veldwachter: De jaarwedde van den veldwachter is veel te klein om met zijn aanzienlijk huisgezin te kunnen bestaan. Het is ook niet geëvenredigd met de diensten die hij te bewijzen heeft, die nog jaarlijks merkelijk vermeerderen. De raad heeft dit alles in aanmerking genomen en besloten met eenparigheid van stemmen de jaarwedde van den veldwachter van 650 fr. op 800 fr. te brengen Art. 1 § b: kiezingen Het materiaal voor de instelling der kiezingen zal moeten vermeerderd worden; daarom heeft de raad goed gevonden van 50 op 200 fr. in de begrooting te brengen. Afschrift van de tegenwoordig beslissing zal met de gemeentebegrooting ter goedkeuring van de bestendige deputatie van den provincialen raad gezonden worden. Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen SC – Gemeente Steenhuffel 2 september 1896. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van den gemeenteraad den 2 september 1896. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1084 958 2042 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1098 977 2075 Verschil + 14 + 19 + 33 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc. Getal der geboorten, totaal 78 - Wettige, mannelijke 38 - Wettige, vrouwelijke 33 - Onwettige, mannelijke 2 - Onwettige, vrouwelijke 5 Getal der overlijdens, totaal 37 - mannen 18 - vrouwen 19 (2 van andere gemeenten) Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 0. - mannelijke 0 - vrouwelijke 0 Getal der huwelijken, totaal 16 Wettigingen: 2 kinderen gewettigd. I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Totaal generaal 30 - Mannelijke 15 - Vrouwelijke 15 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking. Totaal generaal 40 - Mannelijke 23 - Vrouwelijke 17

345 345


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en zeer regelmatig gehouden. De geschriften worden gedaan door den secretaris. I-5 bevolkingsregisters. De registers van de bevolking zijn regelmatig gehouden. II. Gemeentebestuur. II-1 Personeel Sedert de laatste gemeentekiezing van 17 november laatstleden is de gemeenteraad volledig. De raad is bij iedere vergadering in meerderheid. II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen De kiezerslijsten gesloten den 31 augustus 1895 bevatten: Voor de kamers: - 308 kiezers met 1 stem. - 71 kiezers met 2 stemmen. - 106 kiezers met 3 stemmen - voor de kamers te zamen 485 kiezers en 768 stemmen. Voor de senaat en de provincie: - 225 met 1 stem. - 67 met 2 stemmen. - 105 met 3 stemmen. - voor de senaat en de provincie te zamen 397 kiezers en 674 stemmen. Voor de gemeente: - 213 met 1 stem. - 64 met 2 stemmen. - 59 met 3 stemmen - 46 met 4 stemmen. - voor de gemeente te zamen 382 kiezers en 702 stemmen. Dit jaar heeft er eene kamer- en provincieverkiezing plaats gehad. II-3 Gemeente-archieven. De gemeente-archieven worden bewaard in eene kas. II-4 Gemeentegoederen. II-5 Akten en gemeente reglementen. III. Gemeentelijke geldmiddelen. III-1 Ontvangsten. Gewone: Eene provintiële belasting op honden van 5 fr. waarvan 1/5 voor de gemeente. Zijn van de belasting ontslagen degene die geen 10 fr. rechtstreeksche belastingen betaalt en geen ander rijtuig kunnen bespannen. Een personele belasting of onkostboek van 1700 fr. 47 opcentiemen op de grond en personele belastingen en patentrecht, waarvan 8 voor den onderhoud der buurtwegen. Buitengewone: Een overschot op de buitengewone ontvangsten op de wegen op de rekening 1895 van fr. 84,34. Er zijn door de staat en de provincie dit jaar hulpgelden betaald voor gezondheidswerken (onderaardsche goot in het dorp), ieder 347 fr.. III-2 Uitgaven. Gewone: Eene toelage van 1100 fr. aan het bureel van weldadigheid. Het aandeel der gemeente in het onderwijs voor 1896 beloopt op fr. 2455,03 en zal voor 1897 hetzelfde zijn.

346 346


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De onderhoud der wegen is dit jaar gewoon geweest. Zij zijn op de beste wijze uitgevoerd. De gemeente heeft bij het Gemeentekrediet voor leeningen gedaan, te weten: in 1876 10.000 fr. en in 1879 ook 10.000 fr. Voor eene eeuwigdurende rent van 6382,66 fr. moet ieder jaar 191,48 fr. intrest betaald worden. Buitengewone: Overschot op de rekening van 1895: fr. 2244,06, op die der wegen fr. 84,34 + 53,40, waterloopen fr. 77,07, onderwijs fr. 293,15. IV. Gestichten van weldadigheid. IV-1 Bureel van weldadigheid. Bestuur: het bureel van weldadigheid is volledig. Goederen: de goederen worden op tijd verhuurd en de renten op tijd vernieuwd. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene. Begrootingen en rekeningen: worden regelmatig en op tijd opgemaakt. Uitdeelingen van hulpmiddelen: de uitdeelingen worden wekelijks aan de arme menschen gedaan. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene aanmerkingen op te maken. V-2 Kerk en pastorijen. De kerk en pastorij zijn in goeden staat. V-3 Kerkfabrieken. Het kerkfabriek is volledig. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Alle de kerkgoederen worden op tijd verhuurd en de renten vernieuwd. V-7 Aflegging en heraanleggingen van kapitalen. Geene. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen en aangenomene scholen. De gemeenteschool voor jongens wordt bestuurd door mijnheer Casteels, en een hulponderwijzer. Ingeschreven jongens: 160 voor kosteloos onderwijs. De aangenomene school voor meisjes wordt bestuurd wordt dame Cobbaert, gediplomeerde kloosterzuster. Ingeschreven meisjes: 146 voor kosteloos onderwijs. VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. Het schoolgebouw is in goeden staat van onderhoud. De vaste jaarwedde van den hoofdonderwijzer bedraagt 2000 fr. De vaste jaarwedde van den hulponderwijzer bedraagt 1100 fr. De vaste jaarwedde, bij akkoord van de bestuurster, alles in begrepen, der aangenomen school bedraagt 1575 fr. VII. Openbare veiligheid en gezondheid. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De veldwachter en de gendarmerie vervullen goed hunne plichten. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Er zijn van september 1895 tot september 1896 10 processen verbaal opgemaakt, alle van enkele politie. Geene aanhoudingen.

347 347


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. De brandspuit en toebehoorten zijn in goeden staat van onderhoud. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud. VII-5 Openbare verlichting. Gedurende de wintermaanden wordt het dorp door 5 lantarens verlicht. De onkosten dezer belopen op omtrent 80 fr. ’s jaars. VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is zeer voldoende geweest. Er is geen geneesheer in de gemeente. De geneesheeren van Londerzeel, Merchtem en Malderen verzorgen de zieken dezer gemeente. VII-7 Koepokstof-inentingen. 50 kinderen zijn dit jaar kosteloos door den heer Bamps, geneesheer te Merchtem, de pokskens gezet. En 3 ten huize. VII-8 Ongelukken en rampen. Een huis, zijnde een tweewoonst, is in de Heerbaan in juli afgebrand. Eenen stal bij Rampelbergh door het onweder omgeworpen. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. Geene kiezingen hebben dit jaar plaats gehad. Het getal mannen voor de burgerwacht ingeschreven beloopt op 220 waarvan 147 actieven en 73 reserven. VIII-2 Militie – Loting. Er waren dit jaar (1896) in ons militiekanton 140 ingeschreven lotelingen en 34 reserven. Er waren in deze gemeente 23 lotelingen, waarvan er 7 voor den dienst aangewezen zijn en ingelijfd. Ook 1 van vermeden jaar, samen 8. IX. Openbare belasting. IX-1 Grondbelasting. Kadaster: 643 artikels. Principaal van de grondbelasting: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: 188 Bedrag der rollen in principaal: fr. Aantal opcentiemen voor de gemeente: 39 + 8 voor de wegen. IX-3 Patentrecht Getal patentschuldigen: 108 Principaal: fr. Opcentiemen: 39 + 8 voor de wegen. IX-6 Plaatselijke en provinciale belasting op de honden. Getal der aanslagen: 88 belastbare honden (88 gewone), en 37 honden die van den taks ontslagen zijn. Geen andere dan de provinciale belasting van 5 fr. per hond, waarvan 1/5 voor de gemeente. X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. De onderhoudswerken der buurtwegen worden gedaan onder het toezicht van het schepencollegie. De opzichters der wegen doen goed hunne plichten. Prijs van den dagloon is 1,28 fr. en 6 fr. per paard; 5 fr. per os.

348 348


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

8 opcentiemen op grond- en personele belasting en op het patentrecht hebben voor 1895 771,60 fr. opgebracht, de rol 989,95 fr., een bijzondere som van 200 fr. op de begrooting, samen 1961,55 fr. XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. Gewoon. XI-2 Staat van den oogst. Middelbaar, behalven het vlas, dit is slecht. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen. Middelbaar. XI-5 Paarden en vee. Onder de jonge varkens heeft het roodvonk een weinig geheerscht. XI-6 Jaar- en weekmarkten. Er heeft op dit jaar op dynsdag van Sinxen eene jaarmarkt plaats gehad. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering en de vernieling der distels zijn gedaan zoo goed mogelijk. XII. Nijverheid. XIII. Andere voorwerpen. UCL – Steenhuffel le 4 septembre 1896 (Vertaald) Aan de minister van oorlog. Mijnheer de minister, Met zijn brief van 22 februari laatstleden vroeg de heer Verbelen, landbouwer te Steenhuffel, de toelating om zijn zonen Jean en Louis, miliciens van 1896 te laten vervangen, en dat ofschoon de door art. 64/4 van de militiewet voorgeschreven voorafgaande betaling van 200 fr. nog niet was gebeurd. In uw antwoord van 26 februari (brief 2e directie 5e bureau nr. 41081) schreef u dat dergelijke toelating slechts aan soldaten in actieve dienst kan worden gegeven en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de aangehaalde motieven als gegrond erkend worden en dat er een nieuwe aanvraag tegen 1 september zou worden gedaan. Zijn zoon Pierre Jean heeft een goed nummer getrokken tijdens de loting terwijl zijn zoon Louis Verbelen het slechte nummer 93 lootte en ingelijfd werd bij het 1ste regiment gidsen. Het is voor deze dat hij aan uw ministerie de toelating vraagt om hem te laten vervangen. Vader Verbelen en zijn zonen zijn landbouwers die niets anders doen dan werken. Ze zijn ongeletterd en kunnen amper lezen en schrijven, ze wonen in een geïsoleerde hoek van de gemeente en komen daar alleen indien echt nodig uit, ze communiceren met niemand. Het is zeker, mijnheer de minister, dat de vader uit onwetendheid en niet uit achteloosheid niet aan de voorschriften van artikel 64/4 van de militiewet heeft voldaan. Wij vragen u, mijnheer de minister, om vader Verbelen de toelating te geven om 1600 fr. te betalen, plus de achterstallige intresten, die nodig zijn om zijn zoon Louis alsnog te laten vervangen. Aanvaard, etc. ICL – Saint-Gilles le 5 septembre 1896. (Vertaald) Gemeente Sint-Gillis, bureel D, nr. 11321Cr9. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gevolg gevend aan uw brief 3969 van 2 dezer laten wij u weten dat wij u de kosten zullen doorrekenen voor de behandeling van Josephine Cools in het Sint-Pietershospitaal te Brussel.

349 349


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Onze plaatselijke politie heeft ontdekt dat deze persoon leed aan een aandoening van de baarmoeder die echter niet door haar beroep veroorzaakt was. De secretaris Voor het college, Vanderschrieck PV 424a - Londerzeel 12 september 1896 Beschuldigde: De Pot Pierre Jean, 25 jaar, poelier, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: kar achtergelaten Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 oktober 1896 Straf: 3 fr. of 1 dag ICL – Willebroeck 19 september 1896. Heer collega en vriend. Gelief mij te laten weten welken dag ik mij te Steenhuffel zou mogen aanbieden om de stukken voor V.A.P. (vrijwilliger met premie) te komen afhalen voor de genoemden: 1) Bogemans Franciscus, geboren 7 juni 1868. 2) Van der Stappen Petrus Damianus, geboren 26 november 1862. Weest zoo goed mij onmiddellijk te antwoorden om bijtijds mijne voorzorgen te kunnen nemen. Jos. Lettani. ICL – Bruxelles le 8 septembre 1896. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 4239e4021. Aan het college van burgemeester en schepenen. De gemeentelijke veldwachters klagen zonder ophouden bij de wetgevende kamers over de zogezegde onvoldoendheid van hun loon. De minister van binnenlandse zaken en van openbaar onderwijs heeft de wens uitgedrukt om dringend een overzicht van de weddes en bijkomende voordelen van deze ambtenaren te ontvangen. Gelieve mij deze informatie aangaande uw champetter te bezorgen. Voor de arrondissementscommissaris (met verlof). ICL – Lierre le 27 septembre 1896. (Vertaald) 12de Linieregiment – depot – nr. 1236. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een wederoproepingsbevel voor milicien Kiekens Charles Louis. De commandant. UCL – Steenhuffel le 30 septembre 1896 (ca). (Vertaald) Aan de heer Goffin, Directeur van de Forges de Clabecq. Gelieve ons te laten weten tegen welke prijs u ons 5000 m³ assen kunt leveren die moeten dienen voor de verbetering van onze landbouwwegen. De leveringen kunnen de ganse winter, ’t is te zeggen tot maart volgend jaar, gebeuren. ICL – Londerzeel 30 september 1896. Roodvonk bij een varken van Kiekens, Heirbaan. Gelief requisitoir en certificaat te sturen. Louis Van Passen, veearts. PV 419 - Steenhuffel 7 oktober 1896 Beschuldigde: Van Muylders Marie Thérèse, °16 oktober 1878, dienstmeid, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewone diefstal 350 350


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veroordeeld door de correctionele rechtbank van Brussel op 16 mei 96 Straf: 8 dagen met 5 jaar uitstel ICL – Malines le 8 octobre 1896. (Vertaald) Bestuur der Belgische staatsspoorwegen – nr. 5015. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief 3989 van 3 dezer laat ik u weten dat ik u geen 400 m³ assen kan leveren. Ik moet eerst nog voldoen aan de vragen van de gemeenten Londerzeel en Hombeek en daarna moeten alle verzamelde assen gestockeerd worden voor de grote werken die in Londerzeel gepland zijn. De sectiechef, Henrion. ICL – Brussel le 10 octobre 1896. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis heeft u op 5 september verwittigd dat er onderstand zou moeten gegeven worden aan Cools Josephine die haar bijstandwoonst in Steenhuffel heeft, en heeft van u nog geen antwoord gekregen. Gelieve dat binnen de 8 dagen te sturen. Voor de gouverneur, het diensthoofd. ICL – Laeken le 13 octobre 1896. (Vertaald) Militair district van Laken – ref. 586. Mijnheer de burgemeester. De jaarlijkse revue van de miliciens en vrijwilligers met premie, met verlof in uw gemeente, vanaf de lichting 1889, zal doorgaan op 4 november, om 9u30 ’s morgens, op de koer van de gemeenteschool van Londerzeel. De mannen moeten hun livret bij hebben en in volledige uitrusting zijn. Ze mogen onder hun uniform iets warms dragen als het van buiten niet zichtbaar is. Stuur mij intussen register B om het na te kijken. De commandant van het district, Petit GR N° 1345-1346-1347-1348 - Zitting van den 21 october 1896 Tegenwoordig de heeren Vertonghen, burgemeester, De Mesmaecker, schepen, Huysegoms, Van Asche, Mertens, Kiekens Van Zeebroeck, raadsleden en Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om 1) over te gaan tot het opmaken der schoolbegrooting voor 1897. 2) De rol op te maken voor den onderhoud der wegen in 1897 3) De begrooting van het kerkfabriek voor 1897 op te maken 4) De standregelen der Spaar- en Leenmaatschappij “Willen is Kunnen”, ingesteld te Steenhuffel den 13 september 1896, goed te keuren. De raad gaat over tot het 1ste dagorder. Schoolbegrooting voor 1897. De raad. Gezien de organieke schoolwet van 15 september 1895 en de ministeriële omzendbrief van 1 october daarop volgende, betrekkelijk de invoering van gemelde wet. Gezien het koninklijk besluit van 15 september 1895 betrekkelijk de kostelooze aanneming der kinderen in de lagere scholen. Gezien het algemeen reglement de grondslagen vaststellende voor de verdeeling van het hoofdcrediet door den staat toegestaan ten voordeele der lagere gemeentescholen. De raad stelt de schoolbegrooting voor 1897 vast in ontvangsten en uitgaven op fr. 5725,00

351 351


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Te weten: 1) De vaste jaarwedde van den hoofdonderwijzer op fr. 2000,00 2) De vaste jaarwedde van den hulponderwijzer op fr. 1100,00 3) De vergoeding van de meesteres van het handwerk op fr. 150,00 4) De vaste jaarwedde van M. Cobbaert als bestuurster der aangenomen meisjesschool, de bijwinsten inbegrepen, op fr. 1315,00. 5) 280 fr. voor levering van schoolbehoeften der arme leerlingen die de aangenomen school bijwonen en 140 fr. van aankoop van noodige grondstoffen. De gemeente zal in de kosten van den gewonen dienst van het lager onderwijs tusschenkomen met fr. 2435,85, met het overschot van fr. 293,65 te zamen 2729,00. Afschrift van het tegenwoordig besluit zal met de schoolbegrooting ter goedkeuring van de bestendige deputatie van den provincialen raad gezonden worden. De raad gaat over tot het 2de dagorde. Opmaken van den rol voor den onderhoud en verbetering der buurtwegen. De raad. Gezien onze beraadslaging van 19 augustus 1896 met dewelke wij 8 opcentiemen gestemd hebben op de hoofdsom der grond en personele belasting en op het patentrecht voor den onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1897. Gezien de rol opgemaakt door het collegie van burgemeester en schepenen De raad beslist, zonder aanmerkingen, gezegden rol beloopend op fr. 1026,15 goed te keuren. De raad gaat over tot het 3de dagorde Opmaken der begrooting van het kerkfabriek voor 1897. De raad. Gezien de begrooting voor het kerkfabriek dezer gemeente opgemaakt den 5 juli jongstleden en ontvangen 14 october loopende maand. Gezien art. 817 der algemeene onderrichtingen van 1 mei 1893. Overwegende dat de begrooting behoorlijk opgemaakt is waarin al de noodwendigheden van het kerkfabriek voor 1897 voorzien zijn. Stelt der begrooting zonder aanmerkingen vast in ontvangsten en uitgaven op fr. 4336,55 De raad gaat over tot het 4de en laatste dagorde. De standregelen der spaar en leenmaatschappij “Willen is Kunnen” te Steenhuffel, ingericht den 13 september 1896 goed te keuren De raad. Gezien de vraag gedaan door de Spaar en Leenmaatschappij den 13 october 1896, in der gemeente ingericht den 13 september laatstleden, die voor doel heeft de spaarzaamheid onder de burgers, landbouwers en werklieden op te wekken en hun de gelegenheid te verschaffen om kleine spaarpenningen met vrucht te plaatsen en te doen aangroeien om leeningen aan te gaan met een bepaald en nuttig doel, om de werklieden in staat te stellen zich eene eigen woning te bezorgen en deel te maken van eene Kas van onderlingen bijstand, ten einde der statuten door het gouvernement gelijkvormig de wet van 3 april 1851 erkend te worden. Gezien 1) de statuten dezer maatschappij, 2) Het bewijs en dagteekening harer instelling en het getal deelnemende leden, en 3) De namen der leden van het bestuur die vraag vergezellende. Gezien de wet van 3 april 1851 op de maatschappijen van onderlingen bijstand en het koninklijk besluit van 2 december 1874 genomen voor uitvoering der wet, De raad beslist van voornoemde standregelen met de andere stukken goed te keuren. Het tegenwoordig besluit zal met al de bovengenoemde stukken ter goedkeuring van de bestendige deputatie van den provincialen raad van Brabant gezonden worden. Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde

352 352


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen ICL – Malines le 21 octobre 1896. (Vertaald) Bestuur der Belgische staatsspoorwegen – nr. 5233. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief 3989 van 14 dezer laat ik u weten dat wij aan uw vraag niet kunnen voldoen. De assen die wij verzamelen zijn zeer fijn. De sectiechef, Henrion. ICL – Bruxelles le 29 octobre 1896. (Vertaald) 4e militaire omschrijving – 8e infanteriebrigade – regiment grenadiers – generale staf – 1034. Mijnheer de burgemeester. De noodwendigheden van de dienst laten niet toe om aan milicien Haverals François een verlofverlenging toe te staan. De kolonel. PV 424b - Malderen 30 oktober 1896 Beschuldigde: De Bleser Guillaume Dionis, 33 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen en beschadiging Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 22 december 1896 Straf: 5 fr. of 1dag + 10 fr. of 2 dagen PV 424c - Malderen 30 oktober 1896 Beschuldigde: Meert Vincent, 20 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen en beschadiging Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 22 december 1896 Straf: 1 fr. of 1 dag + 10 fr. of 2 dagen ICK – Bruxelles le 31 octobre 1896. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – 3302E. Mijnheer de burgemeester. Ik kom op donderdag 5 november tegen 11 uur in de voormiddag naar Steenhuffel. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn sjerp dragen. De boekhouders van de gemeente en van het bureel van weldadigheid moeten er zijn met hun registers en het geld in kas. Ik zou het op prijs stellen mocht u mij een wagen kunnen lenen om naar Malderen te reizen. De arrondissementscommissaris.. ICL – Laeken den 9 november 1896. Ministerie van landbouw en openbare werken – bestuur van landbouw – nr. 10532. Mijnheer de burgemeester. Uit inlichtingen welke mij toegezonden zijn blijkt dat de tuberculose (pokziekte) is vastgesteld geworden op een koe (8 tanden, wit met zwarte plekken, hoornen afgezaagd, half vet) toebehoord hebbende aan het klooster van Steenhuffel. Dit dier werd geslacht den 6 november laatstleden in de krijgslarij van Brussel en is er voor het verbruik geschikt verklaard. Gelieve de inventaris op te maken der runddieren die met het tuberculeus dier op denzelfden stal verbleven hebben. De inspecreur-veearts, Henri De Roo.

353 353


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Was geleverd den 4 november. Er was eene andere koe, den hoorn niet afgezaagd, 8 jaren, verkocht aan den doktoor van Buggenhout. UCL – Steenhuffel le 19 novembre 1896. (Vertaald) Aan de heer Bernard Coppens; Mijnheer, Na uw bezoek aan Steenhuffel ben ik gaan zoeken in de bevolkingsregisters en daaruit blijkt dat uw vader, André Coppens, zijn vrouw Françoise Capille en 2 kinderen, Lydie en Rosalie Coppens, uit de registers van Hérinnes geschrapt werden op 29 mei 1858 en daarna in Steenhuffel ingeschreven werden. Uzelf bent nooit in Steenhuffel ingeschreven geweest. Het gemeentebestuur van Herinnes zal u kunnen zeggen voor welke gemeente ze u geschrapt heeft. U bent in Hérinnes geboren op 21 februari 1839 en u hebt in 1859 in Steenhuffel, de verblijfplaats van uw vader, geloot voor de militie. Op dat moment woonde u in Petit-Enghien (Henegouwen). Dat is alles wat ik u kan vertellen. De gemeentesecretaris, Verhaegen. ICL – Wolverthem le 20 novembre 1896. (Vertaald) Vredegerecht. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Stuur mij dringend de lijst met de namen, de ouderdom en de datum van hun opsluiting van de krankzinnigen die thuis opgesloten zijn. Hierop moeten ook de namen van de geesteszieken staan die op de lijst van 1893 stonden en die sedertdien genezen of overleden zijn. De procureur des konings heeft deze informatie nodig om ze door te geven aan de minister van justitie. De vrederechter. ICL - Gouy-lez-Piéton le 21 novembre 1896. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Stuur zo snel mogelijk mijn papier van adresverandering naar Gouy zoals ik u gevraagd heb toen ik bij u was. Bernard Coppens. ICL – Londerzeel 23 november 1896. Heer burgemeester. Ik heb bij Bettens in de Plas een geval van tongziekte bestatigd den 23 november 1896. Gelief mij een requisitoir en certificaat af te sturen. Louis Van Passel, veearts. SC 20 – Séance du 30 novembre 1896. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Definitieve sluiting van de kiezerlijst voor beide kamers, provincie en gemeente. Gezien art. 81 van de kieswet van 12 april 1894 Gezien de voorlopige kiezerslijst, vastgesteld op 31 augustus 1896. Overwegend dat er tegen deze lijst geen enkele klacht werd ingediend. Sluit het college de lijsten, die van kracht zullen worden op 1 juni 1897, definitief zonder wijzigingen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen.

354 354


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Londerzeel den 1 december 1896. Heer burgemeester, Ik heb op 1 december 1896 de tongziekte bestatigd op 2 geiten toebehoorende aan Cools, Steenhuffel Plas. Gelief mij de vereischte stukken te sturen. Aanvaard mijne hooge achting. Louis Van Passel, veearts. ICL – Bruxelles le 3 decembre 1896. (Vertaald) Gemeentebestuur van Brussel, 1ste divisie, nr. 15/423. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 28 oktober laten wij u weten dat Van den Brande Charles hier werd ingeschreven voor de militieloting van 1987 onder het nr. 249. ICL – Ixelles le 3 decembre 1896. (Vertaald) De afkondiging van het huwelijk van Jean Augustin Lamberts en Jeanne Henriette De Boeck zal in Elsene gebeuren op 3 januari eerstkomend. De kosten hiervoor bedragen 1,53 fr. Stuur ons hiervoor een postzegel. De ambtenaar van de burgerlijke stand. ICL – Erembodegem den 4 december 1896. Ref. 2072 – Aan de burgemeester en schepenen te Steenhuffel. Wij hebben de eer ued bijgaande extract van geboorte te laten geworden betrekkelijk den genaamden Verdoodt Karel Lodewijk Emerius, alhier geboren en in uwe gemeente woonachtig, die door zijnen ouderdom geroepen is om aan de militieloting voor 1897 deel te nemen. Op bevel, de secretaris, Van Vaerenbergh Voor burgemeester en schepenen, De Cort. UCL – Steenhuffel le 5 decembre 1896 (ca) (Vertaald) Strafblad van De Mol Jeanne Coleta, dochter van De Mol Carolus en De Groef Maria Theresia, geboren te Steenhuffel op 9 augustus 1850. Haar gedrag: gij weet het. Veroordelingen: - 172 – 21 augustus 1868, slagen en verwondingen, rechtbank van 1ste aanleg te Brussel, 20 fr. of 3 dagen (vernietigd). - 199 – 25 september 1872, slagen, rechtbank van 1ste aanleg te Brussel, 26 fr. - 237 – 14 juni 1878, dérobe recole, vredegerecht Wolvertem (30-7-1878), 2 fr. - 278 – 11 mei 1881, verwijten, vredegerecht Wolvertem, 5 fr. - 290 – 7 augustus 1883, gewone diefstal, rijkswacht, 1 maand, 26 fr. - 298 – 20 september 1884, verwijten, 10 fr. - 342 – 20 mei 1888, moeskopperij, 2 fr. of 1 dag. - 408 – 69 juni 1895, distributie van drukwerk zonder naam van de auteur, correctionele rechtbank van Brussel, 30 fr. ICL – Roubaix le 7 decembre 1896. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester.

355 355


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Stuur het geboorte-extract van Francisca Bogemans, dochter van Louis, naar het volgende adres: rue Descartes, 64; Roubaix, Noord-Frankrijk. Stuur de kosten indien nodig. Francisca Bogemans. GR N° 1349 - Zitting van den 12 december 1896 Tegenwoordig de heeren Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Van Ranst, Van Assche, Mertens, Kiekens raadsleden en Verhaegen, secretaris. Onderhoudswerken aan de kerk. De raad van Steenhuffel behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om eene vraag van het kerkfabriek te onderzoeken en goed te keuren. De raad. Gezien de vraag van het kerkfabriek van Steenhuffel in date van 6 december 1896, strekkende om gemachtigd te worden, door de bestendige deputatie van den provincialen raad van Brabant, de plekkerij van de muren en gewelf der koor van de kerk te mogen afkrabben en de steenen bloot te laten, de muren in witte steen zijnde en het gewelf in rooden. Overwegende dat tegen dit werk niets kan tegengesproken worden dewijl het een nuttig en schoon werk zal zijn. De raad beslist van bovengemelde vraag zonder aanmerkingen goed te keuren Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen PV 428a - Blaasveld 14 december 1896 Beschuldigde: Huysegoms Judocus, ° 8 februari 1853, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 1 april 1897 Straf: 10 fr. of 1 dag ICL – Buggenhout den 17 december 1896. Commissariaat van politie van Buggenhout – nr. 1926. Voorwerp: diefte van konijnen en kiekens. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Dezen nacht zijn er te Buggenhout twee dieftens met braak gepleegd. In de eerste plaats is er gestolen 4 groote konijnen, waarvan 3 witte en 1 grijze, en 2 vol jongen, alsook 12 andere vosse konijnen met witten hals en witte streep op den kop. Op de tweede plaats 4 hennen waarvan 1 vosse en 3 gespikkelde grijze (Lombaarsche) en 11 jonge kiekens, bijna bekwaam om gevet te worden. Wees zoo goed bij de koopmans in kiekens en konijnen uwer gemeente inlichtingen te nemen of deze dieren daar niet gebracht zijn. Met hoogachting. De politiecommissaris. Ontkennend antwoord gestuurd op 20 december. ICL – Koekelberg le 23 decembre 1896. (Vertaald) Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gevolg gevend aan uw brief van 26 september laten wij u weten dat De Mulder Charles Louis, geboren in Steenhuffel op 3 juni 1877, in Koekelberg ingeschreven is voor de militielichting van 1897 onder het nr. 65. Voor het college, Hellinck

356 356


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 28 decembre 1896. (Vertaald) Bestuur der Belgische staatsspoorwegen – burelen van de heer Gurickx, sectiechef, rue de Cologne 13, Brussel-Noord Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Ik heb uw verzoek om 500 m³ oude assen, mij gestuurd per brief 4017 van 3 oktober en gerappelleerd op 22 dezer, doorgestuurd naar de heer Henrion, sectiechef te Mechelen. Gurickx, sectiechef. PV 427 - Wolvertem 31 december 1896 Beschuldigde: De Boeck Charles Louis, 29 jaar, handelaar, geboren te Malderen, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: verboden kansspelen. Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 30 maart 1897. Straf: 10 fr. of 2 dagen. De boete werd afgeschaft bij besluit van 26 oktober 1897

1897 **** ICL – Merchtem den 8 januari 1897. Mijnheer de burgemeester. Vriendelijk verzoek aan den heer burgemeester der gemeente Steenhuffel van mij te laten geworden een bewijs dat de genaamde Jean Alphonse Van den Branden het ambt van onderwijzer in uwe gemeente school uitoefent. De burgemeester, Constant De Geest. ICL – Bruxelles le 11 janvier 1897. (Vertaald) Ministerie van ijzeren wegen, post en telegraaf. Bestuur der staatsspoorwegen. Voies et Travaux, 5e bureau, nr. I5371/I 4298 – 11893 Sie. Aan de heer Vertonghen. Mijnheer de burgemeester. Gevolg gevend aan mijn schrijven nr. 4298 I5371/I, bestuur der banen en werken, 5e bureau, heb ik het geboegen om u te kunnen melden dat ik besloten heb om in de loop van 1897 een ontvangstgebouw met woning te laten bouwen aan de halte te Steenhuffel. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, de verzekering van mijn oprechte hoogachting; De minister. GR N° 1350 - Zitting van 17 januari 1897. Tegenwoordig de heeren Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker schepenen, Huysegoms, Van Ranst, Kiekens, Mertens, raadsleden en Verhaegen, sekretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel Gezien de wet van 28 juni 1896 door dewelke bijzondere fondsen gestemd zijn om de gemeenten te ondersteunen in de kosten van verbeteringswerken van gemeentewegen die van belang zijn voor den landbouw.

357 357


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de ministeriële omzendbrief van 14 augustus 1896, MA nr. 182 en degenen van 13 september daaropvolgende, MA nr. 213 betrekkelijk de wijze van uitvoering van gemelde werken. Gezien den omzendbrief van de gouverneur van Brabant van 25 september laatsleden nr. 525136 B 47772. Gezien de plans en tafels daarvan opgemaakt door de gemeenteraad van 18 november 1896, hier aangevoegd. Overwegende dat de wegen nr. 14, 12, 13 en 2 van den atlas der wegen zijn van groot belang voor den landbouw die de vereischte voorwaarden bevatten dewelke dringend verdienen verbeterd te worden op eene gezamentlijke lengte van 862 meters (zie de breedvoerige staten hier aangevoegd en op de plans in gele kleur aangeduid). De raad beslist van aan mijnheer de minister van landbouw en openbare werken het gratis vervoer te vragen voor al de noodige materialen voor de uitvoering van de ontworpen verbeteringswerken in de hier aangevoegde tafel beschreven. Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen SC 21 – Séance du 20 janvier 1897. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Het college van burgemeester en schepenen vergadert om iemand aan te duiden die de miliciens van de gemeente moet vertegenwoordigen bij de kantonale militieraad. Het college. Gezien art. 39 van de militiewet. Gezien art. 98 van de algemene onderrichting van 1 mei 1893. Gezien de omzendbrief van de gouverneur van 18 december, ingelast in MA 1896 onder nr. 302. Besluit. De heer Van der Perre Louis, schepen, zal de miliciens van Steenhuffel vertegenwoordigen bij de nationale militieraad en zal eveneens zetelen in de kantonale commissie. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. SC 22 – Zitting van den 27 januari 1897. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het schepencollegie van Steenhuffel, in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om over te gaan tot het opmaken van de rol der provinciale belasting op de honden voor 1897. Provinciale belasting op de honden. Het collegie. Gezien het provinciaal reglement van 10 december 1891, goedgekeurd door koninklijk besluit van 26 derzelve maand. Gezien de aangiften waaruit blijkt dat er 202 gewone honden zijn aangegeven, waaronder er 70 zijn die volgens art. 2 van gemeld reglement van den taks ontslagen zijn en 132 honden die deze taks verschuldigd zijn, waar op heden den rol van opgemaakt is, die beloopt op 660 fr. Dezen rol zal ter inzage van het publiek ten gemeentehuize nedergelegd worden en daarna ter goedkeuring ter bestendige deputatie verzonden worden.

358 358


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, den secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. ICL – Bruxelles le 10 fevrier 1897. (Vertaald) Sint-Janshospitaal - Ref. 558D/29897 Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Op 10 dezer werd Van de Voorde Pierre, geboren in Steenhuffel in 1871, er wonende (en waar vermoedelijk ook zijn bijstandwoonst is) in mijn ziekenhuis opgenomen. De dagprijs, die we u zullen aanrekenen, bedraagt 2,62 fr. De zieke was in het bezit van door uw gemeentebestuur opgesteld opnameverzoek. De directeur. PV 428b - Steenhuffel 11 februari 1897 Beschuldigde: Vranckaert Charles Louis, 72 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 april 1897 Straf: 5 fr. of 1 dag PV 428c - Steenhuffel 15 februari 1897 Beschuldigde: Leemans Joseph, 19 jaar, knecht, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddaden Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 april 1897 Straf: 5 fr. of 1 dag met 3 jaar uitstel PV 428d - Steenhuffel 15 februari 1897 Beschuldigde: Haverals Charles Louis, 19 jaar, arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddaden Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 april 1897 Straf: 5 fr. of 1 dag met 3 jaar uitstel PV 429a - Steenhuffel 15 februari 1897 Beschuldigde: De Ridder Jean Baptiste, 19 jaar, kasseider, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddaden Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 27 april 1897 Straf: 5 fr. of 1 dag met 3 jaar uitstel ICL – Bruxelles le 15 fevrier 1897. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 3312C8516. Volksbibliotheken. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren. Op verzoek van de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs vraag ik u een overzicht van de in uw gemeente bestaande openbare en gratis bibliotheken, hun sponsoring, de openingsuren en het aantal en type der boeken. Graag zo spoedig mogelijk. De gouverneur, August Vergote

359 359


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Antwoord: 1 bibliotheek, open op donderdag en zondag. 419 volumes. - Handel en industrie: 17 - Geschiedenis en aardrijkskunde: 34 - Romans en literatuur: 247 - Politieke en bestuurlijke wetenschappen: 38 - Natuurwetenschappen en fysica: 41 - Diverse: 42 SC 23 – Zitting van 24 februari 1897. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester-voorzitter, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, en Verhaegen, secretaris. Het collegie van burgemeester, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om te beslissen over de vragen van vrijstellingen in zaken van militie voor de lichting van 1897. Het collegie. Gezien de militiewet van 3 juni 1873, gewijzigd door degene van 18 september 1873 en die van 27 december 1884, de koninklijke besluiten van 25 oktober 1873 en 10 januari 1882. Gezien de vragen van vrijstellingen die gedaan als broeders onder dienst, ze zijn ten getallen van 6, te weten: 1 Van Opstal Henri van de klas van 1894, 2) Van Keer François van de klas van 1896, 3) Rampelbergh Adolf van de klas van 1896, 4) De Visscher Jan Frans van de klas van 1897, 5) Van der Perre Egide Jaak van de klas van 1897, 6) Van der Perre Jan Benoit, van de klas van 1897. Gezien de bewijsstukken aan de zes voornoemde vragen gevoegd, waaruit blijkt dat zij allen gegrond zijn en recht geven aan eenen vrijstel wegens broeders onder dienst. Het collegie beslist de gevraagde certificaten af te leveren. Daarna gaat het collegie over tot het onderzoeken der vragen die gedaan zijn steunende op den staat van het fortuin, die zijn ten getallen van 5, te weten: 1) Jan Frans Sterck van de klas van 1891, als onderwijzer. 2) Sterck Frederik Marie van de klas van 1895, als leerling voor onderwijzers, 3) Van Zeebroeck Louis, van de klas van 1897, als steun zijner ouders, 4) De Boeck Frans, van de klas van 1897, als gediplomeerde onderwijzer in eene gesubsidieerde school, Gezien de staten van inlichtingen en andere stukken aan hunne vragen gevoegd waar uit blijkt dat de 5 voornoemde vragen gegrond zijn. Het collegie is van gevoelen de gevraagde certificaten af te leveren. De heer Van der Perre, schepen, is aangewezen om de vergadering der kantonale militie te Londerzeel op 22 maart , om 9 uren 40 minuten, bij te woonen. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, den secretaris, Verhaegen. De burgemeester, V. Vertonghen. GR N° 1351 - Zitting van 24 februari 1897. Tegenwoordig de heeren Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Van Assche, Mertens, Van Zeebroeck, raadsleden en Verhaegen, secretaris.

360 360


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad van Steenhuffel behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd om over te gaan tot de verdeeling der hoofdelijke belasting of onkostboek voor het dienstjaar 1897. De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1897, behoorlijk goedgekeurd door de bestendige deputatie van den provincialen raad, waar op deze belasting gebracht is op de som van fr. 1704. De raad heeft goedgevonden van de verdeeling voor deze belasting te doen volgens het kohier daar van opgemaakt in de tegenwoordige zitting en beloopend op fr. 1893,59. Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen PV 430 - Brussel 1 maart 1897 Beschuldigde: Van Muylder Marie Françoise, 20 jaar, meid, geboren te Steenhuffel, wonend te Brussel Misdrijf: smaad aan de politie Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 16 juni 1897 Straf: 50 fr. met 3 jaar uitstel ICL – Wolverthem le 4 mars 1897. Telegram, verzonden in Wolvertem om 7 uur. Aangekomen in het station van Steenhuffel om 8u17. (Vertaald) Burgemeester Steenhuffel – Ik kom morgen vrijdag tegen 2 uur in de namiddag – Krijg inspectie van de kapitein-commandant rond 11 uur – Ik zal de procureur des konings verwittigen – De commandant, Van Walleghem. PV 429d - Steenhuffel 8 maart 1897 Beschuldigde: Rousseau Charles Louis, 43 jaar, landbouwer, geboren te Buggenhout, wonend te Steenhuffel Misdrijf: laster Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 29 juni 1897 Straf: 5 dagen wegens recidivisme PV 432c - Steenhuffel 19 april 1897 Beschuldigde: Van Asbroeck Pierre Joseph, 39 jaar, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen. Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 31 augustus 1897. Straf: 5 fr. of 1 dag PV 434 - Steenhuffel 26 april 1897 Beschuldigde: Van Myulder Amand, ° 19 november, 1880 arbeider, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 1 september 1897 Straf: 2 maand en 50 fr. met uitstel van 5 jaar PV 429b - Wolvertem 26 april 1897 Beschuldigde: Van Assche Benoit, 24 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 25 mei 1897 Straf: 5 fr. of 1 dag met 3 jaar uitstel

361 361


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 429c - Wolvertem 26 april 1897 Beschuldigde: De Bondt Pierre François, 21 jaar, knecht, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van Wolvertem op 25 mei 1897 Straf: 5 fr. of 1 dag met 3 jaar uitstel PV 432d - Steenhuffel 7 mei 1897 Beschuldigde: Heyvaert Charles Louis, 16 jaar, knecht, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen met gebaren Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 31 augustus 1897 Straf: 3 fr. of 1 dag PV 432e - Steenhuffel 7 mei 1897 Beschuldigde: Leemans Joseph, 19 jaar, knecht, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen met gebaren Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 31 augustus 1897 Straf: 3 fr. of 1 dag PV 432f - Steenhuffel 7 mei 1897 Beschuldigde: De Clerck Pierre Louis, 20 jaar, knecht, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen met gebaren Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 31 augustus 1897 Straf: 5 fr. of 1 dag ICL – Steenhuffel den 25 mei 1897. Aan de heeren leden van het gemeentebestuur te Steenhuffel. Mijnheeren, Als eigenaar van het huis gelegen te Steenhuffel sectie B nr. 81b, neem ik de eerbiedige vrijheid ue de noodige toelating te vragen om op gezegd gebouw het noodige te mogen plaatsen voor het ophalen van zakken en andere koopwaren. Het toestel in kwestie zou geplaatst worden langs den kant van den openbare steenweg nr. I, ten minste 6,50 m. boven grond en zal ten hoogste 1,20 m. vooruitspringen. In afwachting van een gunstig antwoord, mijnheeren, bied ik u op voorhand mijnen innigen dank. Henri De Mesmaecker. SC 24 – Zitting van 26 mei 1897. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester-voorzitter, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, en Verhaegen, secretaris. Het collegie van burgemeester, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om te beslissen op de vraag van de heer Henri De Mesmaecker in date van 26 mei 1897. De raad. Gezien de vraag van mr. H. De Mesmaecker, gemeenteontvanger te Steenhuffel, strekkende om gemachtigd te worden om op zijn woonhuis alhier, gelegen in het Dorp, kadaster Wijk B nr. 81b, op eene hoogte van ten minste 6m50 boven den grond, een gestel dienstig voor zakken en andere koopwaren op te halen, en 1m20 uitspringende op de weg van groote gemeenschap nr. I, te mogen oprichten.

362 362


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegende dat de oprichting van gemeld gebouw geene hinderpalen voor het publiek kan daarstellen en dat alle gevaar zal verzekerd worden. Besluit. De gevraagde machtiging te verleenen op volgende voorwaarden, te weten: 1) Van bovengemeld gestel te bouwen op de wijze dat alle gevaar voor het publiek verzekerd is en voor derde persoonen verantwoordelijk te blijven. 2) Van alle veranderingen aan dit gebouw toe te brengen die het gemeentebestuur in het vervolg noodzakelijk zal oordeelen voor te schrijven. Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde. Wegens het collegie, De secretaris, Verhaegen De Burgemeester, V. Vertonghen. GR N° 1352-1353 - Zitting van den 26 mei 1897. Tegenwoordig de heeren Vertonghen, burgemeester, Van de Perre, De Mesmaecker, schepenen, Huysegoms, Van Assche, Kiekens, Van Zeebroeck, leden en Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om 1) De rekening van het bureel van weldadigheid over het dienstjaar 1896 te onderzoeken en goed te keuren, 2) De gemeenterekening, degene der wegen, waterloopen en lager onderwijs over het dienstjaar 1896 op te maken en goed te keuren. De raad gaat over tot het 1e dagorde De rekening van het bureel van weldadigheid over 1896 vast te stellen en goed te keuren. De raad. Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 120 der algemeene onderrichtingen van 1 mei 1893. Gezien gemelde rekening met al de bewijsstukken tot staving der ontvangsten en uitgaven. De raad is van gevoelen gezegde rekening zonder aanmerkingen goed te keuren als volgt: - De buitengewone ontvangsten op fr. 80,85 - De buitengewone uitgaven op fr. 85,65 - Het te kort op de buitengewone ontvangsten: fr. 5,07 - De gewone ontvangsten op fr. 5597,97 - De gewone uitgaven op fr. 5134,37 - Het overschot op de gewone ontvangsten op 463,60 - De algemeene ontvangsten op fr. 5678,55 - De algemeene uitgaven op fr. 5220,02 - Het algemeen overschot op fr. 458,53 De raad gaat over tot het 2de dagorde. De gemeenterekening over 1896, degenen der wegen, waterloopen en lager onderwijs voor hetzelfde dienstjaar 1896 op te maken en goed te keuren. De raad. Gezien art. 129 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 130 der algemeene onderrichtingen van 1 mei 1893. Gezien gemelde rekeningen met al de noodige bewijsstukken die de ontvangsten en uitgaven bevestigen en degene die tot hun onderzoek onmisbaar zijn. Na een nauwkeurig onderzoek van gemelde rekeningen en de bewijsstukken heeft de raad besloten gemelde rekeningen vast te stellen en goed te keuren als volgt, te weten Gemeenterekening Buitengewonen dienst De buitengewone ontvangsten op fr. 2794,22

363 363


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De buitengewone uitgaven op fr. 2718,66 Het overschot op fr. 75,56 Gewonen dienst De gewone ontvangsten op fr. 14720,47 De gewone uitgaven op fr. 12963,53 Het overschot op fr. 1756,94 Rekening der wegen Buitengewonen dienst De buitengewone ontvangsten op fr. 1911,03 De buitengewone uitgaven op fr. 1905,52 Het overschot: fr. 5,51 Gewonen dienst der wegen De gewone ontvangsten op fr. 2041,44 De gewone uitgaven op fr. 1934,61 Het overschot op fr. 106,83 Rekening der Rivieren De ontvangsten op fr. 41,21 De uitgaven op fr. 108,12 Het te kort op fr. 66,91 Rekening over het lager onderwijs De ontvangsten op fr. 5699,00 De uitgaven op fr. 5323,10 Het overschot op fr. 375,90 Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen PV 432a - Steenhuffel 26 mei 1897 Beschuldigde: Roelants Anne Marie, 58 jaar, zonder beroep, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: de openbare weg belemmerd Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 27 juli 1897 Straf: 1 fr. of 1 dag UCL – Steenhuffel den 26 mei 1897. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door de heer Henri De Mesmaecker strekkende om bemachtigd te worden om op zijn woonhuis alhier gelegen, Dorp, sectie B81b, op eene hoogte van 6,50 m. boven grond een gestel, dienstig voor zakken op te halen, uitspringende 1,20 m. op den weg van grote communicatie nr. I, te mogen plaatsen. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) Van het gestel te bouwen op de wijze dat alle gevaar voor het publiek verzekerd is en voor derde personen verantwoordelijk te blijven. 2) Al de veranderingen aan het gebouw toe te brengen die het gemeentebestuur in het vervolg noodzakelijk zal oordelen voor te schrijven. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vital Vertongen. PV 439 - Wolvertem 1 juni 1897

364 364


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde: Van den Bossche Joseph Henri, ° 6 december 1873, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 3 november 97 Straf: 2 x 100 fr. met uitstel van 5 jaar PV D1 - Steenhuffel 7 juni 1897 Beschuldigde: De Mol Charles Alphonse, ° 2 mei 1859, landbouwer, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank te Brussel op 23 september 1897 Straf: 8 dagen PV 435 - Steenhuffel 7 juni 1897 Beschuldigde: Van Regelmortel Anselm Louis, 32 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem, wonend te Merchtem Misdrijf: slagen met werkonbekwaamheid als gevolg Veroordeeld door het hof van beroep te Brussel op 22 september 1897 Straf: 1 maand PV 437 - Steenhuffel 8 juni 1897 Beschuldigde: De Boeck Louis Edmond, ° 28 september 1874, arbeider, geboren te Malderen, wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 6 oktober 1897 Straf: 20 fr. PV 438 - Steenhuffel 8 juni 1897 Beschuldigde: De Boeck Pierre Jean, ° 28 december 1870, arbeider, geboren te Malderen, wonend te Malderen. Misdrijf: vrijwillige slagen. Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 6 oktober 1897. Straf: 20 fr. GR N° 1354 - Zitting van 29 juni 1897 Tegenwoordig de heeren.Vertonghen, burgemeester, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, Mertens, Kiekens, Van Zeebroeck, leden, en Verhaegen, secretaris. Lagere scholen - Kosteloos onderwijs De gemeenteraad van Steenhuffel behoorlijk bijeen geroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd De raad. Gezien artikel 3 der inrichtingswet van het lager onderwijs en het koninklijk besluit van 15 september 1895 Gezien de lijsten der kinderen op het kosteloos onderwijs recht hebbende gedurende het jaar 1897-1898 Het bureel van weldadigheid moet door de gemeente met geldelijke toelagen ondersteund worden om in de ongenoegzaamheid zijner inkomsten te voorzien en is bijgevolg ontslagen in de kosten van het onderwijs der daartoe rechthebbende kinderen bij te dragen. In uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 15 september 1895 Besluit Art. 1 - Het getal kinderen in de gemeente recht hebbende, gedurende het jaar 1897-1898, is bepaald, te weten, 161 jongens en 156 meisjes, te zamen 317

365 365


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 2 - Het onderwijzend personeel der gemeenteschool en der aangenomene meisjesschool genieten elk van eene vaste jaarwedde en worden niet per hoofd betaald. Art. 3 - Afschrift van het tegenwoordige zal op gewone wijze aan de bestendige deputatie van den provincialen raad gezonden worden, om er vastgesteld te worden. Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde Wegens de raad, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, Vertonghen UCL – Steenhuffel 4 juli 1897. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gezien het verzoekschrift van Petrus Haverals, die de machtiging vraagt om een huis te bouwen onder wijk B, langs de weg Over de beek, perceel nr. 11, plan nr. 7 van de atlas der wegen, weg nr. 3. De machtiging wordt verleend op voorwaarde van te bouwen op de lijn ter plaatse aangewezen en verders op de voorwaarden door den heer wegcommissaris met zijn advies hier aangevoegd voorgeschreven. PV 432b - Steenhuffel 6 juli 1897 Beschuldigde: Gorremans Colette, 49 jaar, herbergierster, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 31 augustus 1897 Straf: 1 fr. of 1 dag SC 25 – Zitting van den 17 juli 1897. Tegenwoordig M.M. Vertonghen, burgemeester-voorzitter, Van der Perre, De Mesmaecker, schepenen, en Verhaegen, secretaris. Het collegie van burgemeester, behoorlijk bijeengeroepen in zijne gewone zittingszaal in het gemeentehuis vergaderd, om een advies te geven na beraming op de vraag van de heer Henri De Mesmaecker, gemeenteontvanger alhier, strekkende om de machtiging te bekomen om alhier op de parceelen wijk B nr. 82b en 82c eene landbouwstokerij te mogen oprichten. Het collegie. Gezien de aanvraag gedaan door mr. H. De Mesmaecker, woonende te Steenhuffel, Dorpstraat nr. 27, ten einde de toelating te bekomen om in zijne stallingen, aan zijne woning gehecht, ten kadasterplan gekend wijk B nr. 82b en 82c, een landbouwstokerij met ketel en machien te mogen oprichten. Gezien het verslag over het onderzoek van commodo en incommodo, opgesteld door mr. De burgemeester dezer gemeente , den 25 juli 1897, bestatigende dat bovengemeld verzoek geene aanleiding gegeven heeft aan aanmerkingen, reklamen of tegenkanting tegen de oprichting van gemelde landbouwstokerij dewelke hoegenaamd geen nadeel aan niemand kan veroorzaken. Gezien de plans der plaatsen en der ontworpen oprichting. Gezien het koninklijk besluit van 31 mei 1887. Is van gevoelen dat er reden bestaan om de vraag van den heer Henri De Mesmaecker gunstig te onthalen. Afschrift der tegenwoordige beslissing zal naar de hoogere overheid overgezonden worden. Gedaan in zitting te Steenhuffel date als ten hoofde. Voor het collegie, De secretaris, Verhaegen De burgemeester, V. Vertonghen. PV 433 - Mechelen 20 juli 1897

366 366


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde: Van Nuffel Frans Adolf, 29 jaar, metserdiender, geboren te Steenhuffel, wonend te Mechelen Misdrijf: wederstand, smaad en belediging met woorden en bedreigingen, openbare dronkenschap Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 14 december 1897 Straf: 15 dagen + 8 dagen en 26 fr. of 8 dagen + 5 fr. of 1 dag PV 431 - Willebroek 22 juli 1897 Beschuldigde: Van Laethem Pierre Louis, 31 jaar, zonder beroep, geboren te Steenhuffel, wonend te Willebroek Misdrijf: vismisdrijf Veroordeeld door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen op 15 oktober 1897 Straf: 26 fr. of 8 dagen voorwaardelijk voor 3 jaar SC 26 – Séance du 22 juillet 1897. (Vertaald) Aanwezig Vertonghen, burgemeester, Van der Perre en De Mesmaecker, schepenen, Verhaegen, secretaris Herziening van de kiezerslijsten die op 1 juni 1898 van kracht moeten worden. Gezien art. 55 van de kieswet van 12 april en 28 juni 1894 en 12 september 1895. Gezien de kiezerslijst die al door de secretaris werd aangepast. Overwegende dat deze lijst al de namen bevat van degenen die volgens die wet gerechtigd zijn om aan de gemeenteverkiezingen, de provinciale verkiezingen en de verkiezingen voor kamer en senaat deel te nemen. Het college besluit: 1) Om het kiezerskorps in 2 secties in te delen, de eerste sectie voor de namen beginnende met de letters A tot en met ?, de tweede beginnende met de letters ? tot en met Z. 2) Om de kiezerslijsten voorlopig als volgt te sluiten. Sectie 1 Voor de kamer van volksvertegenwoordigers. - 150 kiezers met 1 stem - 29 met 2 stemmen - 61 met 3 stemmen, Samen 240 kiezers met 391 stemmen. Voor de senaat en voor de provincie. - 107 kiezers met 1 stem - 28 met 2 stemmen - 61 met 3 stemmen Samen 196 kiezers met 346 stemmen. Voor de gemeente. - 102 kiezers met 1 stem - 28 met 2 stemmen - 31 met 3 stemmen - 30 met 4 stemmen Samen 191 kiezers met 371 stemmen. Sectie 2 Voor de kamer van volksvertegenwoordigers. - 158 kiezers met 1 stem - 39 met 2 stemmen - 49 met 3 stemmen,

367 367


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1890-1900 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Samen 246 kiezers met 383 stemmen. Voor de senaat en voor de provincie. - 120 kiezers met 1 stem - 39 met 2 stemmen - 49 met 3 stemmen Samen 208 kiezers met 345 stemmen. Voor de gemeenteraad. - 116 kiezers met 1 stem - 37 met 2 stemmen - 32 met 3 stemmen - 19 met 4 stemmen Samen 204 kiezers met 362 stemmen. Totaal voor heel de gemeente. Voor de kamer van volksvertegenwoordigers. - 308 kiezers met 1 stem - 68 met 2 stemmen - 110 met 3 stemmen, Samen 486 kiezers met 774 stemmen. Voor de senaat en voor de provincie. - 227 kiezers met 1 stem - 67 met 2 stemmen - 110 met 3 stemmen Samen 404 kiezers met 691 stemmen. Voor de gemeente. - 218 kiezers met 1 stem - 65 met 2 stemmen - 63 met 3 stemmen - 49 met 4 stemmen Samen 395 kiezers met 733 stemmen. De secretaris zal 20 exemplaren laten drukken en het nodige doen. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand e