Steenhuffel, Gemeentelijk archief 1871-1881

Page 1


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

22


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gemeente Steenhuffel

Kroniek 1871-1881 Samengesteld aan de hand van de nog bestaande registers en losse documenten in het Rijksarchief en in het Gemeentelijk archief door Louis De Bondt & Robert De Roeck

2006

33


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

TEN GELEIDE De belangrijkste - dikwijls de enige - informatiebronnen voor de plaatselijke historicus zijn de parochiale en de gemeentelijke archieven. De volgende bladzijden bevatten ALLE verslagen die in het archief van de gemeente Steenhuffel (nu Londerzeel) over de periode 1871-1881nog bewaard gebleven zijn. Ze werden gevonden in: - de notulen van de zittingen van het schepencollege, - de notulen van de bijeenkomsten van de gemeenteraad, - de gemeentelijke correspondentie, - de klachtenboeken van de veldwachters. - losse documenten In tegenstelling tot het erfgoed van de deelgemeenten Londerzeel en Malderen werd het gemeentearchief van Steenhuffel in het begin van de 20ste eeuw wèl in het rijksarchief gedeponeerd. Er is dan ook relatief veel van bewaard gebleven. Helaas lang niet alles. Het verder bewaren van deze belangrijke documenten is dan ook de eerste en belangrijkste bedoeling van deze bewerking. Daarnaast wilt zij ook de toegankelijkheid van de bronnen voor de toekomstige onderzoekers verbeteren. De moeizame ontcijfering van de zo verschillende handschriften is niet langer nodig; de oorspronkelijk in het Frans opgestelde rapporten (en voor Steenhuffel is dan zeker 90 % van het geheel) werden – indien niet behouden - zo nauwgezet mogelijk in het Nederlands vertaald. Niet samengevatte vlaamstalige teksten werden grotendeels in de oorspronkelijke schrijfwijze (inclusief taalfouten) behouden. Het is echter niet de bedoeling om ze voor de studie van de 19de eeuwse geschreven taal aan te wenden. Het grootste deel van het hedendaags archief dat van Steenhuffel in het rijksarchief bewaard gebleven is, bestaat niet uit notulenregisters maar uit kladversies van diverse korte notities en al of niet verzonden brieven. Doorgaans is van die laatste in het officiële correspondentieregister geen spoor terug te vinden. Ze zijn er des te interessanter door. De gebruiker moet zich echter realiseren dat teksten die worden voorafgegaan door de referentie UCL (uitgaande correspondentie, los) mogelijk niet altijd als “officieel” waren bedoeld. Voor het gemak van opzoeken hebben we er voor gekozen om alle nog bestaande gemeentelijke informatiebronnen tot één enkele kroniek te bundelen waarbij de documenten chronologisch gerangschikt werden. Er werd geen woord- en begrippenindex aan deze bewerking toegevoegd. De zoekfuncties van Word voor Windows en Acrobat Reader moeten het echter mogelijk maken om de gezochte onderwerpen vlot terug te vinden (al dient wel rekening gehouden te worden met de dikwijls gewijzigde spelling van de Nederlandse taal).

44


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

INHOUD Deze bewerking bevat ALLE informatie uit volgende gemeentelijke registers. Notulen van de gemeenteraad: - Periode 1816-1823, Rijksarchief inv. 363, farde 23 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1826-1841, Rijksarchief inv. 363, farde 24 (bewerkt door Robert De Roeck) - Periode 1841-1855, Rijksarchief inv. 363, farde 25 (bewerkt door R. De Roeck en L. De Bondt) - Periode 1856-1873, Rijksarchief inv. 363, farde 26 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1873-1896, Rijksarchief inv. 363, farde 27 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1896-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Robert De Roeck) Notulen van het schepencollege (alleen de verslagen over de toestand der gemeente zijn bewaard): Periode 1846-1870 en 1885-1900, Rijksarchief inv. 363, farde 21 Louis De Bondt) Notulen van het schepencollege. - Periode 1894-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Louis De Bondt) Registers van briefwisseling( uitgaande correspondentie: - Periode 1835-1846, Rijksarchief inv. 363, farde 15 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1846-1868, Rijksarchief inv. 363, farde 16 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1868-1878, Rijksarchief inv. 363, farde 17 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1878-1884, Rijksarchief inv. 363, farde 18 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1884-1892, Rijksarchief inv. 363, farde 19 (bewerkt door Robert De Roeck) - Periode 1899-1900, Rijksarchief inv. 363, farde 20 (bewerkt door Louis De Bondt) Briefwisseling op losse documenten (inkomende en uitgaande correspondentie): - Periode 1792-1810, Rijksarchief inv. 363, fardes 1 en 2 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1811-1830, Rijksarchief inv. 363, farde 3 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1831-1850, Rijksarchief inv. 363, farde 4 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1851-1860, Rijksarchief inv. 363, farde 5 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1861-1870, Rijksarchief inv. 363, farde 6 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1871-1880, Rijksarchief inv. 363, fardes 7 en 8 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1881-1890, Rijksarchief inv. 363, fardes 9 en 10 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1891-1900, Rijksarchief inv. 363, fardes 11 en 12 (bewerkt door Louis De Bondt) Registers der veroordelingen: - Periode 1824-1891, Gemeentearchief (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1891-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Robert De Roeck)

De beschikbare informatie werd als volgt verwerkt: 1) Origineel Vlaamstalige correspondentie: veelal ongewijzigd en volledig overgenomen. 2) Franstalige correspondentie: maand en aanspreekzin zijn meestal niet vertaald, rest vrij letterlijk, beleefdheidsformules weggelaten. 3) Sterk samengevatte teksten worden voorafgegaan door (kort) of (samengevat). Relevante gegevens werden nooit weggelaten. 4) Afbeeldingen zijn te vinden bij de gebeurtenis waarop ze betrekking hebben. Foto's van personen komen dààr waar de naam van die persoon voor de eerste keer wordt vermeld. De nummering werd overgenomen uit de oorspronkelijke documenten. Ze wordt voorafgegaan door de afkortingen:

UC UCL ICL GR SC PV DIV

uitgaande correspondentie, in register uitgaande correspondentie, op los document inkomende correspondentie, op los document gemeenteraad schepencollege register der veroordelingen diverse (een aantal losse documenten van diverse origine) 55


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

OVERZICHT VAN BEWERKTE JAREN EN BRONNEN Jaar Sche Raad Corr. Los 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828

PV

/

Jaar Sche Raad Corr. Los 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865

Jaar Sche Raad Corr. Los 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

PV

Sche = notulen schepencollege ( alleen een aantal verslagen over de toestand van de gemeente bewaard) Raad = notulen gemeenteraad / Corr = gemeentelijke correspondentie Los = losse documenten / PV = Register der veroordelingen Verwerkt in deze kroniek

Registers verdwenen

6


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gemeentelijke bestuurslieden, ambtenaren en notabelen Burgemeesters P. Meert Egidius Hiel Simon Moortgat Jan Baptist De Mesmaecker Pierre Josse De Keersmaecker Petrus Joannes Moortgat Petrus Antonius Mertens Jan Frans De Ridder Vital Vertonghen

1798-1806 1806-1814 1814-1816 1816-1822 1826-1843 1843-1876 1882-1890 1890 tot na 1900

Schepenen Petrus Meert Frans Pieters Pierre Nicolaes Van der Perre Jan Baptist Puttemans Jan Francis Vertonghen Gerard Van den Eede Matheus Puttemans Pierre Meeus Pierre Antoine Mertens Jan Frans De Keersmaecker Jan Baptist De Boeck Petrus Josephus Van Ranst Petrus Joannes De Mesmaecker Vital Vertongen Karel Lodewijk Mertens Jan Frans De Mesmaecker Petrus Ludovicus Van der Perre

1795 1795 1819 1819-1830 1819-1836 1830-1836 1836 1837-1840 1837-1843 1843-1845 1843-1858 1847-1876 1858-1868 1868-1890 1882-1878 1891-1900 1888-1900

Gemeentesecretarissen F. Van Meerbeeck Misson De Amandel Jean Bernard Joseph Du Prenne Jean Mertens Jan Frans Lodewijk Follez Jean Verhaegen

1794 1798 1809 1810-1821 1821-1828 1828-1869 1869 tot na 1900

Gemeenteontvangers Jan Baptist Verstraeten Gustavus Gobbé Joannes Marinus Meeus Jean Henri De Mesmaecker

tot 1841 1841-1849 1849-1886 1886 tot na 1900

Veldwachters Adrianus Mertens, officier Franciscus Moens, hulpveldwachter Jan Frans De Smedt

1792-1795 ca 1793 1796-1814

7


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veldwachters (vervolg) Pierre Peeters Egide De Maerschalck Pieter Damiaan De Maerschalck Onderwijzers Privé-scholen 1800-1843 Ludovicus Moortgat Hendrik Lodewijk Moortgat Hendrik Verhavert Jan Baptist Verhavert Gemeenteschool Jan Marinus Meeus Eduard Casteels August Sterck Aangenomen meisjesschool Jeanne Barbe De Backer (zuster Angela) Julie Blondiau (zuster Martha) Anastasia Buysschaert (zuster Vincentia) Maria Ther.Heymans (zuster Maria Clara) Theodora Clara Cobbaert (zuster Ignatia)

1814-1840 1840-1880 1880 tot na 1900

ca 1800-1814 (privé-school 1) 1814-1843 (privé-school 1) ca 1820-1830 (privé-school 2) ca 1830-1843 (privé-school 2) 1844-1879 (gemengde gemeenteschool) 1879 tot na 1900 (gemeentelijke jongensschool) 1883-1885 (vrije jongensschool) 1853-1855 1855-1879 1879-1884 1884-1895 1895 tot na 1900

Hulponderwijzers Jan De Ridder Anastasia Buysschaert (zuster Vincentia) Pieter Faes Maria Ther.Heymans (zuster Maria Clara) Eduard Casteels Jo. Fr. Van Hooymissen (zuster Antonia) August Sterck Maria Daelemans Theodora Clara Cobbaert (zuster Ignatia) François Hens Alfons Van den Brande

1847-1854 (gemengde gemeenteschool) 1854-1879 (aangenomen meisjesschool) 1872-1878 (gemeentelijke jongensschool) 1873-1884 (aangenomen meisjesschool) 1878-1879 (gemeentelijke jongensschool) 1878- (aangenomen meisjesschool) 1885-1890 (gemeentelijke jongensschool) 1885 tot na1900 (aangenomen meisjesschool 1888-1895 1890-1893 (gemeentelijke jongensschool) 1893 tot na 1900 (gemeentelijke jongensschool)

Pastoors Jan Baptist Van den Eynde Frans Constant Lemmens Guilliam Smets Martinus Petrus Van Zeebroeck Jan Jozef Verstappen Pieter Frans Pauwels Arnold Eduard Van Ballaer

1781-1805 1805 1805-1843 1843-1861 1861-1873 1873-1881 1881-1905

Onderpastoors L.C. Timmermans Jan Cloostermans J. De Mayer P.J. Van Hemel C.J. Crockaert L.J. Van Humbeeck

1792-1803 1803-1807 1807-1812 1812-1819 1819-1824 1824-1831

8


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Onderpastoors (vervolg) C. Tuerlinck Th. Janssens Jan Victor Maria Frison Antoon Beckers

1831-1836 1836 1836-1840 1837-1842

(vernoemd door Joris Vertonghen maar niet teruggevonden)

Jozef Van den Bossche Vital Alexander Speeckaert Corn. Frans Louis Wouters Philip Van Bavel Nicolaas Gustaaf Peeters Vital Lambert De Coster J.A. Brusselaers Ed. Roest Guilliam Jozef De Becker Jan Vertommen

1840-1843 1843-1860 1860-1875 1875-1878 1878-1880 1880-1892 1892-1895 1895-1896 1896-1898 1898-1903

Provinciale bestuurslieden, ambtenaren en notabelen Provinciegouverneurs Comte d’Arschot Fr. De Coppin (?) Baron de Stassart Baron de Viron Liedtz Dubois-Thorn August Vergote

1819 1834 1838 1840-1845 1850 1874-1880 1885-1900

Arrondissementscommissarissen de le Veilleuze Van de Kerckhove L.A. Van de Weyer Emile Van Becelaere de Royer de Dour

1817-1819 1836-1840 1841-1860 1862-1888 1894-1900

Commissarissen der wegen Smets Vanderlinden d’Hooghvorst De Coster C.L. t’ Kint L. Van de Kerckhove d’Hallebart J.R.C. Van den Bossche August Capelle C. Verhaegen L. Druart

1821 1821 1833 1842-1849 1850-1854 1854-1855 1857-1873 1873-1894 1895-1900

Vrederechters François Joseph Arnaerts Chevalier de Burtin d’Esschenbeeck Edmond Michiels Frantz Anne de Molina

1797 1840-1863 1868-1884 18929


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Provinciaal architect Spaak Hansotte Van Arenbergh Dumortier E. Coulon Stuyck Trappeniers

1839-1868 1870-1886 1885-1887 1887-1889 1889 1898-1899 1898-

Procureurs des koning Buchez Bourgeois Barbé Gustave Bosquet De Dobbeleer Em. Dehetzaye M. Deleu Willemaers

1806 1812 1829 1834 1841 1856 1881 1884-1895

10


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1871 **** UC 838 – Steenhuffel le 1 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer commissaris van het 3de district te Peutie. Mijnheer, Met uw brief 6464 van 16 juli 1870 heeft u ons het dossier teruggestuurd aangaande onze subsidieaanvraag voor saneringswerken, aangezien dit vorig jaar door de bestendige deputatie bij gebrek aan middelen niet kon aanvaard worden maar voor 1871 mocht worden hernieuwd. Aangezien de toestand nog altijd dezelfde is menen we de aanvraag van onze gemeenteraad ongewijzigd te moeten herhalen en met des te meer aandrang daar deze legislatuur zich heeft voorgenomen (als het al niet gestemd is) om 2 miljoen frank aan de verbetering der wegen en aan saneringswerken te besteden. Daarom sturen wij u dit hele complete dossier terug om het opnieuw aan de bestendige deputatie voor te leggen. Omdat u weet hoe noodzakelijk deze werken zijn en omdat u perfect weet dat de gemeente ze zonder de gevraagde subsidie niet kan uitvoeren, hopen wij dat u al uw invloed zult aanwenden om onze aanvraag er dit jaar door te krijgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 3 janvier 1871. (Vertaald) Mijnheer de vrederechter, In antwoord op uw brief van 29 december 1870 aangaande het gedrag van Van Ransbeeck Louis, laat ik u weten dat deze nog nooit veroordeeld werd. Ik ken geen redenen om over zijn gedrag te klagen. De burgemeester. ICL – Anvers le 3 janvier 1871. (Vertaald) 12de Linieregiment. Signalement van Frémineur Nicolas, Op 14 april 1868 ingelijfd krachtens art. 2 van de wet van 28 maart 1835 als vervanger van: Heyvaert Pierre, Steenhuffel, milicien van de lichting 1868, nr. 6 van de loting van het 5 de kanton. Heeft gediend als soldaat en is uit het 12de Linieregiment, 1e Bataljon, 3e Compagnie, gedeserteerd op 31 december 1870. Signalement: - Vader: Jean Baptiste - Moeder: Van Rompay Catherine - Geboren te: Brussel, Brabant - Geboren op: 1 januari 1848 - Laatste woonplaats: Brussel - Grootte: 1,68 m. - Gezicht: ovaal

11


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Voorhoofd: - Ogen: grijs - Neus: gemiddeld - Mond: gewoon - Kin: rond - Haren: bruin - Wenkbrauwen: idem - Speciale kenmerken: geen - Vroeger beroep: slotenmaker - Meegenomen uitrusting: tuniek, vest, laken broek, politiemuts, bottines, kapootjas, hemd onderbroek, kousen, handschoenen, boord, muts, livret. De regimentscommandant. Anvers le 7 janvier 1871 (vertaald). Mijnheer de burgemeester. Gelieve het signalement van Frémineur als niet bestaand te beschouwen. Hij is vrijwillig binnengekomen. UC 839 – Steenhuffel le 7 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij retourneren de documenten die u ons met uw brief 9124/49 van 30 december 1870 heeft teruggestuurd. Wij hebben de gevraagde wijzigingen aangebracht (betreft de afkoop van renten, zie UC 837). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 580 - Zitting van 8 januari 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, De Ridder, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen over de omzendbrief in MA 208 van 26 december 1870, en de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 11 december 1870 over het vaststellen van het tussenkomend deel van gemeente, provincie en staat in de gewone kosten van het lager onderwijs en in de bouw van scholen, waarin de manier wordt aangegeven waarop de middelen van de gemeente moeten worden bepaald, en waarin aan de gemeente de verplichting wordt opgelegd om, naast fundaties en dergelijke, ook nog volgende bedragen te besteden aan de gewone dienst van het lager onderwijs, te weten: 1) Een bedrag dat gelijk is aan de opbrengst van 2 opcentiemen op het hoofdbedrag van de directe belastingen, patenten inbegrepen. 2) 10 % van de gewone inkomsten van het patrimonium, verminderd met de intresten op schulden en leningen. 3) 10 % van het gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds, gesticht door de wet van 18 juli 1860, verminderd met alle uigaven voor de dienst der weldadigheid of onderstand. De raad. Gezien de gemelde omzendbrieven die voorgelezen worden. Overwegende dat de gemeende geen patrimoniale goederen bezit en dat ze geen andere middelen heeft dan haar aandeel in het gemeentefonds en degene die ze zelf creëert door het innen van een personele belasting en van opcentiemen voor de verbetering en het onderhoud der wegen.

12


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegende dat de opgelegde lasten al buiten verhouding tot de middelen van het merendeel der inwoners staan. Desondanks zoveel mogelijk willende tussenkomen in de bekostiging van het lager onderwijs. Overwegend dat de begroting van het lager onderwijs voor 1871 reeds door de bestenige deputatie goedgekeurd werd en dat het bedrag van de personele belasting in de gemeentebegroting van 1871 is vastgelegd, die overigens al werd geafficheerd en gepubliceerd, wat de ontevredenheid van het publiek heeft opgewekt aangezien daarin de lasten, die al zo groot waren, nog eens werden verhoogd, terwijl de levensmiddelen buitensporig duur zijn geworden. Besluit. - Om de begrotingen van 1871 ongewijzigd te houden. - Zich ertoe te verbinden om de begroting van het lager onderwijs voor het jaar 1872 volgens de inhoud van de omzendbrieven op te maken. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Opdorp den 10 january 1871. Ref. 2795 – Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Wij hebben de eer ued te onderrichten overeenkomstig art. 14 der wet van 18 february 1845, dat wij ons in de noodzakelijkheid hebben bevonden van onderstand te verleenen aan Pelagia Meskens en huishouden, weduwe van Joseph Cassiers, welke hare onderstandswoonst in uwe gemeente heeft. Wij verzoeken ued, mijnheeren, ons den ontvangst dezer kennisgeving te melden en te aanvaarden de verzekering onzer achting. Op bevel, de secretaris, Verhavert Burgemeester en schepenen, P.J. Cruyplant UC 840 – Steenhuffel le 10 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de deliberatie van de gemeenteraad van 8 dezer aangaande de vaststelling van het gemeentelijk, provinciaal en rijksaandeel in de bekostiging van het lager gemeentelijk onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 841 – Steenhuffel le 11 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingevolge uw brief 9313D van 28 december 1870, sturen we u een certificaat dat vaststelt dat de deliberatie van de gemeenteraad van 12 december 1870, goedgekeurd bij K.B. van 19 december 1870, wettelijk werd gepubliceerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 842 – Steenhuffel le 14 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

13


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Conform art. 14 van de wet van 3 juni 1870 sturen wij u de inschrijvingslijst van de miliciens van de lichting 1871, een alfabetische lijst en het certificaat dat deze lijst, gesloten op 31 december 1870, op 3 en 10 januari 1871 werd afgekondigd (zonder reclamaties). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 843 – Steenhuffel le 14 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Voor de militiebewerkingen voor 1871 heb ik maar volgende drukwerken ontvangen: Nr. 4 – Loting (verwittiging): 21 Nr. 24 – Verwittigingen voor de militieraad: 30 Nr. 25 – Tabellen ter staving van de afgifte van de oproepingsbrieven aan de miliciens: 2 Nr. 7 - Broers met verlof: 8 Ik mankeer: Nr. 13 – 9 certificaten voor broers in dienst, 4 certificaten voor steun van een weduwe, 2 voor steun der grootouders, 2 voor wezensteun, 2 voor een broer in de reserve, 2 voor enig kind, 2 processen verbaal voor onwilligheid, 2 bewijzen van goed gedrag voor plaatsvervangers. Gelieve dat na te laten sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 184 – Malderen 15 januari 1871 Beschuldigde(n): Heymans François Xavier Leeftijd: 25 Beroep: landbouwer eboren te: Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen Veroordeeld op 6 juli 1871 door Straf: 8 dagen opsluiting UC 844 – Steenhuffel le 18 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Wij retourneren uw brief 1000 van 12 dezer, waarin een brief van de procureur generaal over het bestaan – in praktisch alle steden van het land – van aanwervingburelen voor vreemde legers. Een dergelijk bureel bestaat in mijn gemeente niet en niemand heeft zich hier in een buitenlands leger laten inlijven. Ik besef in welke mate deze aanwervingen de neutraliteit van ons land hypothekeren en ik zal er dan ook strikt op toezien dat zoiets in mijn gemeente niet gebeurt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 846 – Steenhuffel le 26 janvier 1871.

14


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer burgemeester van Koekelberg. Mijnheer, U heeft ons per vergissing een afrekening gestuurd, die u ontving van de directeur van de gevangenis van Brussel, in dewelke Van Camp Joseph uit uw gemeente, 13 jaar oud, omwille van landloperij en bedelarij is opgesloten geweest alvorens hij naar het verbeteringsgesticht van Ruiselede werd overgebracht om er te verblijven op kosten van de gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft. Volgens uw verklaring onderaan deze afrekening is de vader van dit kind in Koekelberg overleden op 10 maart 1862; hij zou Steenhuffel pas in maart 1856 verlaten hebben en dus zouden zijn weduwe en kinderen hun bijstandwoonst in Steenhuffel behouden hebben. De moeder van deze behoeftige is, waarschijnlijk in uw gemeente, een tweede keer getrouwd en krachtens art. 6 van de wet van 18 februari 1845 heeft ze hierdoor zowel voor haarzelf als voor haar minderjarige kinderen de onderstandwoonst van haar tweede man bekomen. We sturen u deze afrekening bijgevolg terug zodat u ze aan de gemeente waar zijn stiefvader zijn bijstandwoonst heeft kunt bezorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 847 – Steenhuffel le 26 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer belastingcontroleur te Asse. Mijnheer, Ingesloten de volledige lijst der patenthouders voor 1871, inclusief de schenkers van alcoholische dranken en de verkopers van tabak. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 581-582 - Zitting van 26 januari 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, Van Hoeymissen, De Ridder, Moortgat, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1871. Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. II. Vergoedingen voor dagprestaties in natura. Gezien de omzendbrief van de gouverneur nr. 197.934B21164 van 24 december 1870 en de brief van de commissaris der wegen nr. 7136 van 12 dezer waarmee ons deze omzendbrief werd bezorgd. Overwegende dat het tarief dat momenteel voor een dag werk, geleverd door een arbeider, inderdaad niet meer in verhouding tot de werkelijke lonen staat terwijl dat nog wel het geval is voor het tarief dat wordt toegepast voor de dagprestaties van allerhande ingespannen wagens en karren. Is de raad van oordeel dat voor onze gemeente de dagvergoeding van een werkman met 1 klasse verhoogd moet worden en dat voor de overige vergoedingen art. 14 van de wet van 10 april 1841 van kracht blijft. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens.

15


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel le 27 janvier 1871. (Vertaald) Mijnheer de kapitein. Mijn neef, François Augustin Van den Houte, soldaat in de compagnie onder uw bevel, milicien van de lichting 1870, is een wees waarvan ik de voedstervader ben. Hij zou toch zo graag hebben dat ik hem af en toe eens kwam bezoeken. Tot nu toe heb ik vanwege de buitensporige afstand aan die wens nog geen gevolg kunnen geven. Mijn gevorderde leeftijd zou de inspanningen en de vermoeidheid die een dergelijke reis naar Luik meebrengt niet kunnen verdragen. Het is voor mij dus wel echt droevig dat ik niet kan ingaan op de wens van mijn welbeminde neef die mij als een vader beschouwt, mij altijd heeft gehoorzaamd en zich in ieder opzicht altijd goed heeft gedragen. Toch denk ik, mijnheer de kapitein, dat er met uw welwillende hulp, een oplossing mogelijk is. Zijn depot is namelijk niet zo ver van hier. Daar zijn altijd soldaten van het regiment nodig om de uitrustingen, de uniformen en de wapens te kuisen en te onderhouden. Daarom ben ik zo vrij, mijnheer de kapitein, om u te vragen om de genoemde soldaat van uw compagnie daarvoor te willen laten gebruiken. Aldus kan een einde gemaakt worden aan mijn verdriet en kan ik een diep gekoesterde wens in vervulling laten gaan. In de hoop dat u mijn smeekbede gunstig zult ontvangen en u mijn neef naar het depot zult detacheren, dank ik u bij voorbaat. Uw toegewijde dienaar. UC 848 – Steenhuffel le 28 janvier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van het besluit van onze gemeenteraad in zitting van 26 dezer aangaande de omzendbrief 197934B21164 van de gouverneur van 24 december 1870 (over de wegen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 849 – Steenhuffel le 4 fevrier 1871 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 203810B21490 van 31 januari 1871 aangaande een Belgische fabriek van nitroglycerine die met één der in oorlog zijnde naties een contract zou hebben afgesloten voor levering van dit explosieve materiaal ondanks dat de aanmaak, het tramport en het gebruik ervan bij K.B. uitdrukkelijk verboden is, laten wij u weten dat de clandestiene behandeling van dit materiaal in Steenhuffel niet gebeurt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 850 – Steenhuffel le 6 fevrier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

16


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol van de provinciale belasting op de honden voor 1871. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 851 – Steenhuffel le 16 fevrier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer commissaris der wegen van het 3de district te Peutie. Mijnheer, Wij retourneren, volledig aangevuld, de tabel die gevoegd was bij onze subsidieaanvraag voor saneringswerken, en die u ons heeft teruggestuurd met uw brief van 9 dezer. Gelieve al uw invloed aan te wenden om onze aanvraag te steunen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Charleroi le 18 fevrier 1871. Infirmerie militaire de Charleroi – n° 68. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten een uittreksel uit de overlijdensakte van Verstappen Willebrord Joseph, geboren in Steenhuffel op 6 november 1847, zoon van Charles en Roelants Joanna Petronilla, nr. 2 bij de loting van 1869, soldaat bij het 9e linieregiment, 2e bataljon, 1e compagnie, stamboeknr. 32298, ingelijfd op 14 juli 1870 in de plaats van De Decker Jean, opgenomen in de militaire infirmerie van Charleroi op 5 februari 1871 ten gevolge van een ernstige ziekte, en er overleden op 17 februari 1871, om 4 uur ’s namiddags, aan de gevolgen van typhuskoorts. De directeur, Van der Elst. (op 16 februari was er reeds gevraagd om dringend de ouders te verwittigen). UC 852 – Steenhuffel le 22 fevrier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rechtvaardigende lijst van de ontvangen hondentaks in 1870. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Wolverthem le 24 fevrier 1871. (Vertaald) Vredegerecht van Wolvertem. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gelieve de hierbij gevoegde papieren te bezorgen aan: 1) Henri Verhavert, molenaar, betreffende zijn zaak tegen Van Assche. 2) Henri Vergaelen, landbouwer en molenaar, betreffende zijn zaak tegen Joseph Van Laethem-Robberechts. 3) François Joseph Tierens, betreffende zijn zaak tegen Van den Bergh. 4) Joseph Van Ingelgem, landbouwer, betreffende zijn zaak tegen Bettens. 5) Charles Louis Meeus, landbouwer, betreffende zijn zaak tegen Cornelis.

17


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

6) Louis Van Laethem, landbouwer, betreffende zijn zaak tegen de echtgenoten Troch-Van Laethem. Al deze personen wonen in uw gemeente. De griffier van het vredegerecht, Delvaux. ICL – Bruxelles le 25 fevrier 1871. 4e Division Territoriale. Commandement de la province de Brabant – n° 96laJ. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gelieve de voorlopig op rust gestelde soldaat Heymans François Xavier van het 1ste artillerie regiment te bevelen om op woensdag 1 maart, tegen 10 uur in de morgen, naar het militair hospitaal te Leuven te gaan om er een nieuw medisch onderzoek te ondergaan en eventueel in observatie te blijven. Gelieve hem hiervoor het treinticket te geven. De generaal-majoor, commandant van de provincie, Schollaert. ICL – St.-Bernard le 28 février 1871. 9e regiment de ligne – administration centrale – n° 1597. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gelieve de erfgenamen van Verstappen Willebrord Joseph, soldaat-vervanger van de klas van 1870, overleden met achterlating van een schuld aan de masse van 37,77 fr., te verzoeken om ons te laten weten op welke wijze ze zijn schuld willen betalen. Het staat hun vrij om de uitrusting van de soldaat te ontvangen maar dan wordt de schuld 75 fr. (rest onleesbaar). De kapitein-kwartiermeester. UC 853 – Steenhuffel le 28 fevrier 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,kan verkozen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 854 – Steenhuffel le 1 mars 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het kohier der gemeentelijke personele belasting voor 1871. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 2 mars 1871. 4e Division Territoriale. Commandement de la province de Brabant – n° 107laJ. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik laat u weten dat een détachement artillerie te paard, bestaande uit circa 4 officieren, 50 manschappen en 60 paarden, in uw gemeente zal logeren op 7 maart 1871. Gelieve ontvangst van dit bericht te bevestigen. De generaal-majoor, commandant van de provincie, Schollaert. UCL – Steenhuffel den 5 maart 1871.

18


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de procureur des konings. Wij hebben de eer u ter kennis te brengen dat op den 1 dezer loopende maand om 8u30 ’s avonds, gerucht gehoord wierd in den kelder des pastorij alhier. De heer onderpastoor is er in gaan zien en vond in eenen wijnbak een man verborgen, die het hoofd gebukt hield. Hij haastte zich naar boven te loopen en verbaasd en verschrikt zijnde, liet de lamp vallen en konde den trap der deur niet vinden. Hij twijfelt geenszins of de persoon zal hem achtervolgd hebben en voor hem naar boven gekomen zijn en alzoo de vlugt langs den hof genomen. Al de deuren waren nog open. Zij hebben onmiddellijk de geburen geroepen om den dief te achtervolgen, maar nergens zijn er de minste sporen van gevonden geweest. Zij denken dat hij op zijne kousen geweest, en hebben tot hiertoe geen presomptie. De burgemeester. UC 855 – Steenhuffel le 5 mars 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer procureur des konings bij de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Mijnheer, Met betrekking tot het controleverslag van de akten van de burgerlijke stand van 1870, dat u ons stuurde op 24 dezer, laat ik u weten dat de overlijdensakte nr. 15 door één van onze schepenen werd opgesteld. Ik meende dat ik, als ambtenaar van de burgerlijke stand, deze akte niet mocht opmaken aangezien het hier het overlijden van mijn echtgenote betrof en ikzelf de verklaring hiervan deed. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 856 – Steenhuffel le 7 mars 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer majoor, commandant van het depot van het 9de linieregiment te St.-Bernard. Mijnheer, Ik stuur u de afrekening terug van soldaat-vervanger Verstappen Willibrord uit mijn gemeente, die in de militaire infirmerie van Charleroi overleden is. De vader van deze overledene is zijn enige erfgenaam en heeft kennis gekregen van uw brief van 28 februari. Hij gaat ermee akkoord dat de schuld van 37,77 fr. die zijn zoon bij de “masse d’habillement” heeft nagelaten afgetrokken wordt van de 75 fr. van het vervangerfonds. Het overschot mag, samen met zijn persoonlijke bezittingen, met de spoorweg opgestuurd worden tot in het station van Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 857 – Steenhuffel le 8 mars 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan de omzendbrief van de minister van justitie in MA 34 van 16 februari, aangaande het vaccineren en meer bepaald aangaande de vaststelling dat er in enkele gemeenten van het land, vooral bij de behoeftige klasse, nog vooroordelen tegenover het inenten bestaan, laten wij u weten dat wij de inhoud van die omzendbrief aan de leden van het bureel van weldadigheid hebben meegedeeld en dat iedereen, in zijn eigen buurt, de ouders van arme kinderen op de hoogte heeft gebracht en dat alle kinderen ingeënt werden. Ze hebben de ouders ook verwittigd dat de kinderen, waar de operatie niet succesvol verlopen is, (opnieuw) moeten ingeënt worden of dat ze anders geen beroep meer op de openbare onderstand kunnen doen. Alle inwoners hebben daar ook kennis van gekregen door afroeping op de zondag, na de missen.

19


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 583 - Zitting van 8 maart 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, Moortgat, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot het beramen over de noodzaak voor het opmaken voor een verdelingsrol voor het onderhoud der waterlopen. Gezien het rapport van het schepencollege waaruit volgt dat een inspectie heeft aangetoond dat alle waterlopen van de gemeente behoorlijk onderhouden zijn. Besluit de raad om aan de bestendige deputatie te vragen om deze rol dit jaar niet op te moeten maken. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. GR N° 584 - Zitting van 8 maart 1871 (vervolg). (Kort) Vertonghen Vital, schepen, wordt aangeduid als ambtenaar van de burgerlijke stand, in vervanging van burgemeester Mertens Pierre Antoine, die ernstig ziek is. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 858 – Steenhuffel le 9 mars 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de deliberatie van onze gemeenteraad met de vraag om vrijgesteld te worden van de verplichting om een rol voor het onderhoud der waterlopen op te moeten maken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 859 – Steenhuffel le 15 mars 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 10 van 18 januari aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat we deze verplichting diverse keren met luide stem hebben laten afroepen, geafficheerd hebben en direct aan de betrokkenen hebben gecommuniceerd. Het ontrupsen is derhalve zo goed als maar enigszins kan gebeurd op de fruitbomen, de heesters, de hagen en de struiken. Op de hoogstambomen is het echter onmogelijk om deze ontrupsing volledig te doen. Onze inwoners hebben desondanks alle takken die bereikbaar zijn ontrupst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 860 – Steenhuffel le 15 mars 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel (zelfde brief aan de vrederechter).. Mijnheer, Ingesloten twee afschriften van het besluit van het schepencollege van 8 dezer waardoor de heer Vertonghen Vital, schepen, tot ambtenaar van de burgerlijke stand werd gedelegeerd, in

20


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

vervanging van de heer Mertens Pierre Antoine, burgemeester, die ernstig ziek is. Het ene afschrift is bestemd voor het parket en het andere voor de griffie van de rechtbank van 1ste aanleg. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Ixelles den 28 maart 1871 Geachte heer burgemeester, Gij zoudt mij grootelijkks verpligten, in geval mijnen broeder het u nog niet gevraegd had, mij mijne vrijstelling van milicie te willen laten geworden. Gij herinnert u wellicht dat ik, om rede den onderpastoor mijn toezichter was, ik op uwe gemeente geloot heb met de klasse van 1844, zoo ik mij niet vergis. Blijve in afwachting, heer burgemeester, uewen onderdaenige dienaer, Ignace Wouters, 8 rue de longue vie, Ixelles. ICL – Anvers le 31 mars 1871. (Vertaald) 12de Linieregiment, 4e bataljon, 6e compagnie. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten het livret van Moerenhout Pierre Jean, soldaat milicien van 1864, die met onbepaald verlof naar uw gemeente werd gestuurd. Indien u het hem niet kunt bezorgen gelieve het dan terug te sturen en te zeggen waarom. ICL – Wolverthem den 4 april 1871. Aan de heeren burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Betreft: bijstandwoonst. Mijnheeren, De genaamde Carolus Seghers, die door uwe gemeente ondersteund wordt, verlangt kleedingstukken te bekoomen voor zijn kind dat eerstdaags zijne eerste communie gaat doen. Wij verzoeken ue of wij de onkosten er toe noodig voor rekening uwer gemeente mogen doen. Gelieft ons spoedig antwoord te geven. De burgemeester, Egide Pangaert d’Opdorp UCL – Steenhuffel den 5 april 1871. Aan burgemeester en schepenen van Wolverthem. Betreft: onderstandwoonst. Mijnheeren. In antwoord op uwen brief van 4 dezer maand hebben wij de eer u te laten weten dat dezelven Seghers reeds 5 fr. van het bureel van weldadigheid voor kleedingstukken ontvangen heeft. De leden van het bureel zullen haar nog 5 frank voor hetzelve voorwerp doen dragen. Wij vermenen dat dit huisgezin, welk jaarlijks eenen onderstand van 12 tot 15 franken genoten heeft zoo zeer niet noodig heeft aangezien er verscheide groote kinderen zijn die zeer tamelijk gekleed gaan en die gemakkelijk hunne ouders in de nood zouden kunnen helpen. Om die redenen heeft het voornoemd bureel besloten voortaan geene onderstand aan deze familie meer te verleenen. De burgemeester. ICL – Liège le 5 avril 1871. (Vertaald) 6de Linieregiment, 5e bataljon, 2e compagnie. Mijnheer de burgemeester.

21


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten het livret van Van der Plas Louis, soldaat milicien van 1869. die op 19 oktober 1870 met onbepaald verlof werd gestuurd. UC 861 – Steenhuffel le 5 avril 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de algemeen directeur van de spaarkas te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 427/59 van 29 maart 1871 laat ik u weten dat wij ons gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds graag driemaandelijks ontvangen via mandaten uitbetaalbaar bij de belastingsontvanger te Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 862 – Steenhuffel le 12 avril 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kwitantie voor administratieve uitgaven, afgeleverd door de ontvanger der registratie te Vilvoorde op 8 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 863 – Steenhuffel den 12 april 1871. Het kollegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheeren de burgemeester en schepenen van Wolverthem. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van den 4 dezer maand hebben wij de eer u te laten weten dat de vrouw Seghers reeds 5 fr. van het bureel van weldadigheid voor kleedingstukken voor hare dochter ontvangen heeft. De uitdeeler van dit bureel zal haar nog 5 frank voor hetzelve voorwerp doen dragen. Wij vermeenen dat dit huisgezin, welk jaarlijks eenen onderstand van 12 tot 15 franken genoten heeft het zoo zeer niet noodig heeft aangezien er verscheide groote kinders zijn die zeer tamelijk gekleed gaan en die gevolgenlijk hunne ouders in de nood zouden kunnen helpen. Om die redenen heeft het voornoemd bureel besloten voortaan geene onderstand aan deze familie nog te verleenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Malines le 15 avril 1871. (Vertaald) 1ste Regiment Artillerie, nr. 347. Mijnheer de burgemeester. Ingevolge de ministeriële brief, nr. 88 2de divisie van 12 dezer, laat ik u weten dat de koning met zijn besluit nr. 2159 van 10 dezer een voorlopig pensioen van 1 jaar heeft toegekend aan Heymans François Xavier. Gelieve de betrokkene hiervan op de hoogte te brengen. PV 185 – Steenhuffel 16 april 1871 Beschuldigde(n): Jacobs François

22


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Leeftijd: 28 Beroep: kleermaker Geboren te Wolvertem Wonend te Wolvertem Misdrijf: jagen met een verboden wapen, buiten jachtseizoen, zonder wapendrachtvergunning, op andermand gebied. Veroordeeld op 26 april 1871 en 20 juli 1871 door Straf: 16 fr. + 61 fr.+ 150 fr. + 150 fr. Opmerking: herziening van een vonnis van de correctionele rechtbank van Brussel van 10 mei 18. ICL – Lierre le 16 avril 1871. (Vertaald) 8ste Linieregiment. Een postmandaat van 20,12 fr. voor De Pauw Jacques, milicien van de klas van 1861, nu met definitief verlof gestuurd. De uitrustingsstukken werden al verzonden. ICL – Vilvorde le 17 avril 1871. (Vertaald) Betreft: erfenis van Anna Maria Van de Voorde. Mijnheer de burgemeester. Heeft uw kerkfabriek al de toelating gekregen om het legaat van 800 fr. te accepteren, geschonken door Anna Maria Van de Voorde, echtgenote Jacobus De Ridder, overleden in Steenhuffel op 12 december 1869, in ruil voor het celebreren van missen? De ontvanger der registratie. ICL – Lierre le 20 avril 1871. (Vertaald) 8ste Linieregiment. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 19 dezer laten wij u weten dat de kapootjas van Van Gucht Joseph, milicien van 1861, bij ministerieel bevel, door het magazijn werd teruggenomen voor de prijs van 4 fr. Dat betekent dus dat hij in plaats van de jas 4 fr. heeft gekregen. UC 864 – Steenhuffel le 8 mai 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer majoor, commandant van het depot van het 9de linieregiment te Sint-Bernard. Mijnheer de majoor. Gevolg gevend aan uw brief 1853 van 29 april sturen wij u onder zegel de kwitantie voor een bedrag van 36,92 fr., zijnde het overschot van de in dienst gestorven soldaat-vervanger Verstappen Willibrord J. in het fonds der remplaçanten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 865 – Steenhuffel le 10 mai 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Op vraag van de voorzitter van de fanfaremaatschappij die op 1 januari 1871 in onze gemeente werd opgericht, sturen we u een lijst gelijkvormig aan het model dat was afgedrukt in MA 85 van 1871.

23


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gelieve het nodige te doen om deze vereniging zoveel mogelijk mee te laten delen in het bedrag van 6000 fr. dat in de provinciale begroting van 1871 is voorzien voor de aanmoediging van het muziekonderricht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 866 – Steenhuffel le 25 mai 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Tacquenier, afgevaardigd bestuurder van de S.A. pour l’exploitation des carrières à pavés à Lessines. Mijnheer, Gevolg gevend aan het voorstel dat u verleden maandag aan leden van ons gemeentebestuur heeft gedaan, bestellen wij . - 120.000 kasseistenen (plateaux retaillés) à 18 fr. per 1000, - 6000 borduren (10 à 12) à 90 fr. per 1000. Af boord, kaai van de heer Zaman te Baasrode. De betalingen zullen gebeuren voor 1 januari 1872. Op het bedrag dat dan nog niet zou betaald zijn zal een jaarlijkse intrest van 6 % betaald worden. De volledige betaling zal niet later dan 31 december 1872 gebeuren. Gelieve onmiddellijk met het versturen der kasseistenen te beginnen en ons voor iedere levering van de aankomst in Baasrode te verwittigen. Gelieve eveneens zo snel mogelijk per spoor naar het station van Londerzeel 1000 kasseistenen, staal 12 tot 14, te versturen. Deze moeten dienen voor het onderhoud van reeds gekasseide wegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruges le 25 mai 1871. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 24 dezer laat ik u weten dat het onmogelijk is om Cools Louis, milicien van 1869, op 29 dezer een verlof te geven. De algemene regimentsinspectie begint op 1 juni. Als die afgelopen is kan hij een verlof bekomen. De kolonel-commandant ICL – Wolverthem le 27 mai 1871. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Gelieve de ingesloten stukken te bezorgen aan Joseph Van der Stappen, herbergier, weduwnaar van Barbe De Maerschalck. Ze gaan over de familieraad voor zijn minderjarige kinderen. De griffier van het vredegerecht, Delvaux. ICL – St.-Bernard le 27 mai 1871. 2de regiment jagers te voet, depot, n° 358. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Gelieve het ingesloten borderel te overhandigen aan De Ridder Henri, soldaat van 1871. Het dient om de garantie van 400 fr. over te schrijven ten behoeve van zijn vervanger Van den Broeck Leopold. ICL – Bruges le 28 mai 1871 Administration de l’établissement St.-Dominique à Bruges – ref. 526. (Vertaald) Aan het schepencollege van Steenhuffel.

24


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Robberechts Isabelle, die in onze instelling als geesteszieke werd toegelaten op 24 november 1869, zal na het verstrijken van de termijn bepaald door art. 13 van de wet van 18 juni 1850 naar huis gestuurd worden aangezien een doktersverklaring deze patiënte als genezen beschouwt. Gelieve haar vader hiervan te verwittigen. Isabelle wenst, en het is bovendien verkieslijk, dat een familielid haar komt ophalen en dat deze haar mantel en een kleed meebrengt zodat ze fatsoenlijk kan reizen. De dag van haar vertrek is vastgesteld op zaterdag 3 juni eerstkomend. De directeur ICL – x 1 juni 1871. Vermeren Charles Louis, soldaat van de klas van 1868 bij het 12de Linieregiment; verlofpas op 1 juni 1871. UCL – Steenhuffel den 1 juni 1871. (Deels vertaald) Rekening van klerk aan meester overgemaakt door Marien Meeus, gemeenteontvanger van Steenhuffel, aan het college van burgemeester en schepenen, van de ontvangsten en uitgaven gedaan voor het onderhoud van de buurtwegen van Steenhuffel gedurende het dienstjaar 1870. Eerste deel - Ontvangsten 1 Opbrengst van opcentiemen, belasting op de honden, verkoop van boomen 6879,79 en gelichte somme op de gemeente-inkomsten en alles tot onderhouding van de kasseiding bestemd Totaal ontvangsten 6879,79 Tweede deel – Uitgaven 1 Betaald aan de heer Van Ingelghem, aannemer te Lippeloo over levering van 4975,80 kasseide 2 Betaald aan de heer Slotte voor hetzelve 170,25 3 Betaald voor vervoer van kasseide tot Londerzeel 84,20 4 Betaald aan Van de Ven voor het leggen van den kasseide 121,99 5 Betaald aan den heer Mertens, burgemeester voor 1 jaar intrest van de 135,00 somme van 300 fr., door hem aan de gemeente geleend 6 Betaald aan Van Opstal, metser, voor het maken van den waterloop, aan Da391,15 man * en Persoons, koopmans, over levering van steen en kalk, aan den kommissaris voor het maken van een plan en aan den metser De Raedemaecker voor arbeidsloon, enz. Totaal der uitgaven 5878,39 Balatig slot 1001,40 * Daman Paul, koopman in Buggenhout, leverde in 1870 8000 st. klampsteen en 13 hectoliter kalk voor het onderhoud van de riolen van de wegen van grote communicatie; totaalprijs fr. 90,25. De ondergeteekende verklaart de bovenstaande rekening deugdelijk en waarachtig. Aldus opgemaakt in dubbel te Steenhuffel den 29 mei 1871. De gemeenteontvanger, M. Meeus Gezien en goedgekeurd door de gemeentenraad van Steenhuffel in zitting van 1 juni 1871. GR N° 585-586 - Zitting van 1 juni 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, Van Hoeymissen, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris.

25


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Controle van de gemeenterekeningen van 1870. Gezien art. 139 van de gemeentewet. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 9107,29 - De uitgaven: fr. 8948,61 - Het overschot: fr. 158,68 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 1975,70 - De uitgaven: fr. 1898,70 - Het overschot: fr. 77,11 De rekening van de scholen voor volwassenen: - De ontvangsten: fr. 232,00 - De uitgaven: fr. 232,00 - Het overschot: fr. 0,00 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 7898,91 - De uitgaven: fr. 7898,91 - Het tekort: fr. De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr.- De uitgaven: fr. - Het tekort: fr. – De rekening van het bureel van weldadigheid: - De ontvangsten: fr. 4293,70 - De uitgaven: fr. 4577,28 - Het tekort: fr. 283,58 II. Wedde van de gemeentesecretaris. Gezien de omzendbrief van de gouverneur van 11 mei 1871, MA 96, aangaande de brief van de minister van binnenlandse zaken van 5 mei, waarin wordt bevolen om na te kijken of de wedde van de gemeentesecretaris in verhouding staat tot de diensten die hij aan de gemeente verleent en tot de belangrijkheid van zijn functie. Overwegend dat de wedde van onze secretaris inderdaad te laag is en dus moet worden opgetrokken. Besluit de raad om de wedde van de gemeentesecretaris vanaf 1872 te verhogen tot 800 fr. waar een vergoeding van 50 fr. aan toe gevoegd wordt voor het schrijven van de akten van de burgerlijke stand. Dubbel afschrift van deze beslissing zal ter goedkeuring naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Brussel Sint-Joost-ten-Noode den 3 juni 1871. De Belgische Leeuw, maatschappij voor verzekering tegen brand, in 1833 samengesteld. Kapitaal: 2 milloen frank.

26


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Algemeen bestuur te Luik. P. Pilate, voornaamste agent, 97, Liedekerkestraat te Brussel. Daar ik verlang eenen agent in uwe gemeente te hebben, waarin tot hiertoe mijne maatschappij niet is vertegenwoordigd, denk ik mij niet beter te kunnen wenden dan tot u, om dees mandaat, dat met eene andere bezigheid bediend kan worden, aan te bieden. De agenten van de maatschappij moeten werkzaam en zeer gekend zijn, en ook eenen zekeren invloed in hunne gemeente hebben. Indien deze zaak u kan aanstaan, zal ik u de voorwaarden en de voordeelen eraan gehecht laten geworden; in het tegenovergestelde geval zoude ik u zeer verplicht zijn, indien gij deze bediening aan eenen persoon van uwe kennis zoude willen voorstellen. Met de hoop van een gunstig antwoord, breng ik u mijne oprechte groetenissen over. De voornaamste agent, P. Pilate. ICL – Diest den 3 juny 1871. Mijnheer den borgemeester, Gelieft de goedheid te hebben mijne trouwpapieren af te zenden. Ik ben de zoon van Rumoldus (er staat Eremonidus) Van Evelgom en van Constance Joanna Buggenhout. Ik ben geboren te Steenhuffel den 25 juny 1846. Zoo, geachten heer, gelieft die goedheid te hebben. In geval van onkosten, laat het mij dan weten. Aan zeer geachte heer mijne hooge achting tot u. Uwen dienaer, Jean Batist Van Evelgom Adres: Eduardus Eggen, Sint Janstraat 41 tot Diest. (In Steenhuffel bijgevoegde opmerkingen. In 1868 in militaire dienst getreden als vervanger van iemand uit Brussel. Art. 88: de miliciens en vervangers die hun 4de jaar actieve legerdienst achter de rug hebben en hun 3de in de reserve mogen in het huwelijk treden. De toelating van de kolonel vragen.) GR N° 587- Zitting van 4 juni 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, Van Hoeymissen, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de bespreking van de brief nr. 7804D54 van 30 mei 1871 van de arrondissementscommissaris, waarin gevraagd wordt om onze deliberaties nr. 547 van 3 februari 1869 en 563 van 15 december 1869 te vernieuwen. Beide deliberaties hadden betrekking op een aanvraag van subsidie voor saneringswerken in de wegen 3 en 8. De raad. Herzien de deliberaties 547 van 3 februari 1869 en 563 van 15 december 1869. Herzien de brief nr. 858 van het schepencollege van 1 januari 1871, waarin de subsidieaanvraag, waarvan de behandeling bij gebrek aan middelen was uitgesteld, werd vernieuwd. Gezien het overzicht van schenkingen en prestaties. Gezien de huidige financiële toestand van de gemeente. Overwegende dat alle omstandigheden en motieven dezelfde gebleven zijn, dat de werken in 1869 aangevat zijn, dat de gemeente er in 1869 2108,07 fr. en in 1870 6879,79 fr. aan besteed heeft en dat er voor 1871 een bedrag van 2385,58 fr. is voorzien. Overwegende dat de gemeentelijke belastingen voor het uitvoeren van deze werken aanzienlijk verhoogd werden en dat de werken zonder subsidie van provincie en staat niet kunnen worden afgewerkt. Besluit.

27


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om aan de staat en aan de provincie te vragen om ons nog in 1871 een subsidie van 6245,75 fr. te geven (3122,77 fr. van de staat en evenveel van de provincie) zodat de aan gang zijnde werken, die van algemeen nut zijn, kunnen worden beëindigd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 867 – Steenhuffel le 5 juin 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten dubbel afschrift van de deliberatie van onze gemeenteraad over de wedde van de gemeentesecretaris. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 868 – Steenhuffel le 4 juin 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Conform uw brief 7804D54 van 30 mei, ontvangen op 2 juni, sturen we u de hierin gevraagde papieren, opgemaakt door onze gemeenteraad in zitting van 4 juni laatstleden. Gelieve al het mogelijke te doen opdat de bestendige deputatie deze voor saneringswerken gevraagde subsidies zou verlenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 869 – Steenhuffel le 7 juin 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Ik bevestig ontvangst van de stukken die gevoegd waren bij uw brief van 31 mei, 6de afdeling nr. 217. Ze werden afgegeven aan de bestemmeling Van Assche Joseph, bezitter van een in beslag genomen paard nr. 7241 dat hem in november 1870 in het kamp van Beverlo was toevertrouwd en dat hij nu aan de Franse Regering moet terugbezorgen en op 23 juni aanstaande, ’s ochtends, naar het station van Blandain moet voeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 870 – Steenhuffel le 7 juin 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Vilvoorde. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 3 dezer laat ik u weten dat Maes François in Steenhuffel is overleden op 19 augustus 1870, geen roerende goederen bezat en woonde bij zijn schoonbroer Joseph Leemans.

28


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – St.-Bernard le 7 juin 1871. 9e Regiment de ligne, administration supérieure, n° 2010. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester, Wij sturen u een postmandaat nr. 1178 voor een bedrag van 36,62 fr. Gelieve dit te bezorgen aan de erfgenamen van Verstappen Willibrord Joseph. - Zijn schuld aan de masse van de uitrusting: fr. 26,92 - Te verminderen met het proportioneel recht: fr. 0,50 - Blijft te betalen: fr. 36,62. De kapitein-kwartiermeester. De majoor, voorzitter, C. Poplemont UCL – Steenhuffel le 7 juin 1871. (Vertaald) Mijnheer de ontvanger der registratie te Vilvoorde Antwoord op uw brief 159 van 3 juni 1871. Maes François, landbouwer, hier overleden op 19 augustus 1870, bezat geen roerende eigendom. Hij woonde bij zijn schoonbroer J. Leemans. UCL – Steenhuffel le 7 juin 1871. Monsieur le procureur du roi. Ik haast mij u hierbijgevoegd te laten toekomen proces verbaal door mij opgesteld op het verzoek van Alexander De Smedt, landbouwer te Opwijck, tegen en ten laste van De Donder … voor mishandeling van zijn dienstbode Van Damme, aan zijne vrouw en koets. De reden dat dit proces verbaal onmiddellijk niet is opgesteld geweest zijn dat zij een onderzoek hebben moeten doen of het feit onder de gemeente Steenhuffel of Merchtem geschied was en ook dat zijn vrouw kort nadien in het kinderbed is moeten komen. De ambtenaar van politie. ICL – Wolverthem le 8 juin 1871. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Gelieve Jeanne Verheyden, weduwe van Louis De Bondt, landbouwster in Steenhuffel, te laten weten dat er op dinsdag 13 juni, om 11 uur, op het vredegerecht te Wolvertem (gemeentehuis) een familieraad zal gehouden worden om een toeziend voogd aan te stellen voor haar minderjarige kinderen, en dat zij er moet aanwezig zijn. Zij moet ook 3 dichtste familieleden van haar kant en van de kant van haar overleden man meebrengen. De griffier, Delvaux P.S. De dichtste familieleden zijn in de eerste plaats de grootouders van de kinderen. ICL – Lierre le 4 juillet 1871. 8ste Linieregiment, depot n° 1320 (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten de verlofpassen (tot 2 oktober 1871) bestemd voor de hieronder vermelde miliciens van de klas van 1871. - De Bont Romain.

29


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De Maeyer Charles. De majoor-commandant van het depot. ICL – Bruxelles le 13 juillet 1871. Ministère de la guerre, 2e division, n° 9599. (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel. Antwoord op uw brief van 5 juli 1871. De commandant van het 8ste linieregiment krijgt de toelating om Van den Houte François Auguste op te nemen in de lijst van verlofgangers voor de oogst. Voor de minister van oorlog. UC 871 – Steenhuffel le 13 juin 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw omzendbrief 207.255B29682 van 30 mei 1871 aangaande de nieuwe beschikkingen die de provincieraad genomen heeft over het lozen in de onbevaarbare waterlopen van materialen die het water zouden kunnen aantasten of bezoedelen, laten wij u weten, dat er geen fabrieken in onze gemeente zijn. Er zijn alleen maar 2 brouwerijen en hun lozingen zijn niet schadelijk voor het water van de beek. Deze bedrijven hebben een gereserveerde lozingsplaats. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 872 – Steenhuffel le 17 juin 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, samen met de bewijsstukken, de rekeningen van de gemeente, van het lager onderwijs, van het onderwijs der volwassenen en van het bureel van weldadigheid van 1870. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Buggenhout 20 july 1871. Mijnheer den burgemeester van Steenhuffel. Gelief mij zoo haast mogelijk te laten toekomen een extrakt uit den geboorteakt van Maria Anna De Potter, geboren in uwe gemeente den 27 december 1848, gewezen huisvrouw van Joseph Van der Perre, alhier woonend. De burgemeester, Bosteels. P.S. Gelief het nevensgaande getuigschrift van onvermogen met het gevraagde stuk terug te sturen. UC 873 – Steenhuffel le 21 juin 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het overzicht van de ontvangsten inzake de provinciale taks op het debiet van alcoholische dranken en tabak. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 874 – Steenhuffel le 12 juillet 1871.

30


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de belastingscontroleur te Asse. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1459 van 10 dezer laat ik u weten dat er de laatste tijd in onze gemeente geen schade aan de oogst door hagelbuien veroorzaakt werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 875 – Steenhuffel le 28 juillet 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van het materiaal dat nodig is voor het opmaken van onze kiezerslijsten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Wolverthem den 1 augustus 1871. Mijnheer den burgemeester van Steenhuffel. Jean Baptiste Bellon, drager dezer brief, is gekozen geweest door mijnheer Londoz van Merchtem, voor jachtwachter in vervang van Ludovicus De Maerschalck. Zoude gij willen de goedheid hebben om den certificaat te verleenen voor deze fonctie wettiglijk te kunnen bekleeden. Aanveerd, mijnheer den borgemeester, de verzekering van mijne hooge achting. De vrederechter, Edmond Michiels GR N° 588 - Zitting van 2 augustus 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, De Ridder, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 5 van de wet van 23 september 1842 en het K.B. van 26 mei 1843. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1871-72. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 200 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. In uitvoering van art. 11 van het K.B. van 26 mei 1843. Besluit. Art. 1 – Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1871-1872 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 119, te weten 67 jongens en 52 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool bestuurd door de heer Jean Marin Meeus is aangewezen om gratis les te geven aan 67 jongens. De onderwijzer ontvangt een globale vergoeding van fr. 402 voor het onderwijs dat hij aan de genoemde kinderen geeft. In dit bedrag levert het bureel van weldadigheid een bijdrage van fr. 112,60. De aangenomen meisjesschool bestuurd door juffrouw Julie Blondiau is aangewezen om gratis les te geven aan 52 meisjes. De onderwijzeres ontvangt een globale vaste vergoeding van fr. 350 voor het onderwijs dat zij aan de genoemde kinderen geven. In dit bedrag levert het bureel van weldadigheid een bijdrage van fr. 87,40.

31


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 3 – Afschift van dit besluit zal met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd om er conform art. 13 van het K.B. van 26 mei 1843 gestatueerd te worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 876 – Steenhuffel le 3 août 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan de omzendbrief MA 105 van 31 mei van de gouverneur; sturen we u de inschrijvingslijsten der arme kinderen voor het gratis onderwijs, met al de nodige stukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 21 août 1871. Institut ophthalmique provincial, n° a-14396. (Vertaald) Dokter Warlomont, oogarts van het provinciaal ooggeneeskundig instituut, zal op maandag 4 september, vanaf 10 uur in de voormiddag, aanwezig zijn in het gemeentehuis van Vilvoorde ten behoeve van de blinde of slechtziende behoeftigen van het kanton Wolvertem. Gelieve dit in uw gemeente af te kondigen. Gezien het belang van deze zaak zou het passen om dit ook door de pastoor op de preekstoel af te laten roepen. Ook de geneesheren moeten op de hoogte worden gebracht zodat zij hun patiënten kunnen aanzetten om naar Vilvoorde te gaan. Dokter Warlomont verwacht, via de burgemeester van Vilvoorde, vooraf een lijst. De provinciegouverneur. UC 877 – Steenhuffel le 23 août 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 9494D van 12 dezer laten wij u weten dat onze scholen voor volwassenen nog altijd regelmatig bijgewoond worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 878 – Steenhuffel le 4 septembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de kiezerslijst van onze gemeente, afgesloten op 3 dezer, uittreksel uit de belastingsrollen, de delegaties der weduwen aan hun zonen, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 879 – Steenhuffel le 5 septembre 1871. (Vertaald)

32


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De ambtenaar van de burgerlijke stand, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op de laatste paragraaf van de brief van procureur des konings Heyvaert, laat ik u weten dat onze secretaris iedere woensdag in Steenhuffel is en bovendien op andere dagen als de dienst het vereist. De ambtenaar van de burgerlijke stand, Vital Vertonghen GR N° 589-590-591-592-593-594-595-596 - Zitting van 6 september 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, Van Hoeymissen, De Ridder, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente. Op uitnodiging van de burgemeester wordt, in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet door de secretaris met luide en klare stem in openbare zitting lezing gegeven van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1870. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1872. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: - De ontvangsten op fr. 5376,08 - De uitgaven op fr. 5308,65 - En het overschot op fr. 67,43 Aanmerkingen. Ontvangsten. n° 5 – Gemeentefonds. Het gemeentelijk aandeel zal ongeveer hetzelfde zijn als dat voor het lopende jaar. Uitgaven. n° 6 – Wedde van de gemeentesecretaris. Deze werd in zitting van 1 juni 1871, goedgekeurd door de bestendige deputatie,,van 650 fr. tot 800 fr. opgetrokken. n° 34 – Bijdragen aan de pensioenkas voor gemeentesecretarissen. Door de verhoging van de wedde van onze secretaris is de bijdrage van de gemeente aan de pensioenkas gestegen van 19,50 fr. tot 24,00 fr. n° 35 – Vergoeding voor het schrijven van de akten van de burgerlijke stand. In zitting van 1 juni 1871, goedgekeurd door de hogere overheid, werd besloten om hiervoor aan de secretaris 50 fr. te geven. n° 26 tot 41 – Onderstand. De hier voorziene bedragen zijn gebaseerd op de realiteit en op de verwittigingbrieven die bij het gemeentebestuur zijn binnengekomen. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1872. Gezien het algemeen bestuursreglement, aangenomen door de koning op 10 januari 1863, ter uitvoering van de wet van 28 september 1842 aangaande de gewone jaarlijkse uitgaven voor het lager onderwijs en aangaande de middelen om die te betalen. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 12 januari 1863, aangaande hetzelfde onderwerp.

33


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door Jean Marin Meeus, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, al een aantal jaren in de eerste categorie thuishoort. Overwegend dat in de schoolbegroting van 1872 het casueel dat door de heer Meeus getrokken wordt is vastgesteld als volgt: - Toelage voor het onderwijs van 67 arme kinderen à 6 fr. per kind per jaar = 402 fr. - Schoolgeld van 31 solvabele leerlingen, waarvan 12 à 8,64 fr. en 19 à 7,68 fr. = 249,60 fr. Besluit. Art. 1 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 2 – De vaste jaarwedde van juffrouw Blondiau Julie, directrice van de aangenomen meisjesschool, wordt vastgesteld op 350 fr. Art. 3 – Voor het schooljaar 1872 zal juffrouw Blondiau een schadeloosstelling krijgen van 160 fr. en voor het vierde trimester van 1871 een van 140 fr. omdat ze aan de jonge vrouwen gratis het handwerk heeft onderwezen. Art. 4 – De gemeente zal voor 200 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 200 fr. Art. 5 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Opmaking van de begroting voor de school voor volwassenen voor het jaar 1871. Herzien het reglement van 1 september 1866 betreffende de organisatie van de school voor volwassenen en de omzendbrief MA 206 van 23 november 1866. Gezien de inschrijvingslijsten die werden gepresenteerd door de heer Meeus en door juffrouw Blondiau, die de lessen zullen geven, waaruit blijkt dat er 22 mannen en 25 vrouwen ingeschreven zijn, die allen werden aangenomen om gedurende het schooljaar 1871-1872 gratis dit onderwijs te ontvangen. Besluit de raad. Art. 1 – Het aantal volwassenen dat gedurende het schooljaar 1870-1871 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 47, te weten 22 mannen en 25 vrouwen. Art. 2 – De school bestuurd door de heer Jean Marin Meeus, gemeenteonderwijzer, is aangewezen om les te geven aan 22 mannen. Er zal gedurende 50 dagen per jaar les worden gegeven, te weten dinsdag, woensdag en vrijdag van iedere week tussen 15 november tot 15 maart. Art. 3 - De school bestuurd door juffrouw Julie Blondiau, onderwijzeres van de aangenomen meisjesschool, is aangewezen om les te geven aan 25 vrouwen. De lessen worden gegeven op zondag, het hele jaar door Art. 4 – De heer Meeus krijgt hiervoor een globale vergoeding van 160 fr. en juffrouw Blondiau van 100 fr, berekend op basis van de voorschriften van MA 98 van 1 juli 1870. Hun vaste vergoeding is hierin begrepen. Art. 5 – De gemeente zal in de onderwijskosten van deze school voor volwassenen voor 83 fr. participeren. Haar tussenkomst in de kosten voor het gratis onderwijs der behoeftige leerlingen is daarin begrepen. Art. 6 – De begroting van de scholen voor volwassenen van 1872 werd, na rijp beraad over middelen en noodwendigheden, zowel in uitgaven als ontvangsten, vastgesteld op 325 fr. Art. 7 – Afschrift van deze deliberatie zal ter goedkeuring naar de bestendiger deputatie gezonden worden. V. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor 1872. Gezien deze begroting, door de kerkfabriek opgemaakt op 2 juli laatstleden. Overwegend dat dit op een behoorlijke manier gebeurde en dat alle uigaven nodig zijn.

34


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wordt deze begroting, zonder opmerkingen, als volgt aanvaard. - Ontvangsten: fr. 4696,87 - Uitgaven: fr. 6868,49 - Tekort: fr. 2141,62 VI. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1872. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 7 augustus 1871 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1872 De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het advies van de commissaris der wegen van het 3de district, van 18 augustus 1871, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1872 moeten besteed worden 750 fr. moeten bedragen. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 3 % en vertegenwoordigen een bedrag van 271,68 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 6738,58 o Personele belasting: fr. 1930,00 o Patenten: fr. 387,46 Totaal: fr. 9056,04 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 271,68 ▪ In natura: 478,32 ▪ Samen: fr. 750,00 VII. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 7de punt van de agenda en benoemt de heren Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en J.B. De Boeck, raadslid, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VIII. Benoeming van een 2 leden van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: Voor de vervanging van de heer Verstappen, uittredend lid op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Verstappen, pastoor, - als 2de kandidaat: De Mesmaecker Egide, gemeenteraadslid te Steenhuffel. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Verstappen, pastoor, die 8 stemmen op 8 stemmers behaald heeft, wordt herbenoemd tot lid van het bureel van weldadigheid, in vervanging van zichzelf. Voor de vervanging van de Charles De Boeck, die de gemeente verlaten heeft: - als 1ste kandidaat: De Ridder Jean François, gemeenteraadslid,, - als 2de kandidaat: Meeus Charles, landbouwer te Steenhuffel. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan.

35


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Besluit de gemeenteraad. De heer De Ridder Jean François, die 7 stemmen op 8 stemmers behaald heeft, wordt herbenoemd tot lid van het bureel van weldadigheid, in vervanging Charles De Boeck, die de gemeente verlaten heeft en die was aangewezen om uit te treden op 31 december 1872. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Sint-Amands den 9 september 1871. Ontvangen van de gemeente Steenhuffel fr. 14,75 voor voldoening van bareelrecht voor vervoer van kassei. A. Pieters. UC 880 – Steenhuffel le 27 septembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, De commissie personele belasting bestaat uit Pierre Joseph Van Ranst, schepen, en Jean Baptiste De Boeck, gemeenteraadslid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 881 – Steenhuffel le 3 octobre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de controleur der directe belastingen te Asse. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1557 van 26 september laat ik u weten dat ik er geen enkel bezwaar tegen heb dat de experts van de personele belasting, die hier in 1871 gewerkt hebben, ook voor 1872 worden aangesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Laeken le 3 octobre 1871. (Vertaald) Bestuur van het bureel van weldadigheid van Laken, nr. 120. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Op verzoek van de weduwe van Pierre Jean Mertens vragen wij uw toestemming om haar, op uw kosten, een maandelijks onderstandgeld van 6 fr. voor te mogen schieten. Deze vrouw kan onmogelijk het levensonderhoud voor haarzelf en haar kleine kind verdienen en een maandelijkse huur van 9,50 fr. afbetalen. Gelieve deze vraag gunstig te onthalen. De secretaris, Emile Hellebaut De burgemeester, x ICL – Laeken le 27 janvier 1872. (Vertaald) Bestuur van het bureel van weldadigheid van Laken, nr. 120. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Wij zouden graag zo snel mogelijk weten welke beslissing u genomen heeft aangaande onze brief van 3 oktober 1871. UC 882 – Steenhuffel le 6 octobre 1871.

36


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten het aantal lesdagen van de scholen voor volwassenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 186 - 15 oktober 1871 Steenhuffel Beschuldigde(n): Boodts Louis, 23 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel Van de Voorde Joseph Louis, 20 jaar, knecht, geboren en wonend in Steenhuffel. Leeftijd: Misdrijf: slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid als gevolg aan de heer Vanderstappen Veroordeeld op 3 januari 1872 door Straf: 1) 50 fr., 2 maand – 2) 50 fr., 1 maand PV 188 en 189 - 15 oktober 1871 Steenhuffel Beschuldigde(n): 1) Boodts Jean Louis, 23 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel 2) Van de Voorde Joseph Louis , knecht, 20 jaar, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld op 4 juli 1872 door het hof van beroep. Straf: 1) 50 fr., 2 maand – 2) 50 fr., 1 maand. ICL – Steenhuffel 15 oktober 1871 (ca) Aantal rekeningen voor werken aan de wegen in 1871. A. Naamlijst der personen die het vervoer van kassei en zavel voor de gemeente Steenhuffel gedaan hebben Namen Mertens J.B. Van Campenhout J. F. Vanderperre Louis Huysegoms Jan Frans Wed. Van Doren Guil. Puttemans Jan Frans Van Assche Josse Verhavert Henri Pieters François Van Ransbeeck Leo Van Hoeymisen Jean De Mesmaecker Egide De Boeck Jean Baptiste De Mesmaecker Fideel Robberechts Charles Wed. Moortgat P.J. De Bont Charles Louis Vranckaert Ch. Louis Van Ranst Pierre Joseph Van Nuffel Egide De Backer Louis Boodts Pierre Jean Van Ingelgom Joseph

Vervoerd in 1870 Getal ver-voerd in Verschuldigde à fr. 7,5 0/00 1871 à fr. 5 0/00 som 1500 1900 20,75 450 800 7,37 800 4,00 1600 8,00 2200 11,00 900 4,50 1600 8,00 7550 37,75 11400 57,00 3980 19,90 1300 6,50 8100 40,50 523 5600 31,92 500 1600 11,75 275 2,06 459 4550 26,19 1600 8,00 1680 8,40 250 9200 47,87 3100 15,50 4800 24,00 6900 34,50 6000 30,00

37

Dagen eener stootkar met peerd 1,5 1 1

1,5 1,75 2,5 1,5 0,5 2,5 1 2 1,5 1 2,5 1

Totaal 26,75 11,37 8,00 8,00 11,00 4,50 8,00 43,75 64,00 29,90 12,50 42,50 41,92 15,75 10,06 32,19 12,00 18,40 51,87 15,50 24,00 34,50 30,00


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck Namen Ermens François Van Muylders Jacques Van de Voorde Jean Goossens Egide Vertonghen Pierre Jean Vertonghen Vital Van Cauwenbergh J. Ph Plaskie Joseph Van den Bossche P.J. Mertens Adolphe Willockx Jean Van Ranst Louis De Boeck Pierre Jean De Smedt Fideel W. De Bont-Verheyden

Vervoerd in 1870 Getal ver-voerd in Verschuldigde à fr. 7,5 0/00 1871 à fr. 5 0/00 som 13100 65,50 1800 9,00 4150 20,75 7000 35,00 2800 14,00 8500 42,50 6400 32,00 3500 17,50 3300 16,50 6000 30,00 1800 9,00 1600 8,00 800 4,00 800 4,00

Dagen eener stootkar met peerd 0,5

1 2,5 0,75

1

Totaal 67,50 9,00 20,75 35,00 14,00 46,50 42,00 20,50 16,50 30,00 9,00 8,00 4,00 4,00 4,00

B. Naam van de personen die aan de kassei gewerkt hebben (4 schoven is 1 dag). Namen Dagen Schoven De Ridder Jan 3 Verspecht Louis 4 2 Van Wemmel Jan B. 2 2 Polfliet Andreas 4 3 Van de Voorde Lud. 4 2 Biesemans François 10 Cools P.J. en zoon 10 1 Lombaert Peeter 10 2 Verhavert Ludov. 4 2 Cassier Laurent en Joz. 7 1 De Baerdemaecker Jan 2 2 Van de Voorde P. en zn 2 2 Verdickt Jan Baptist 5 Van de Voorde Franç. 10 2 Totaal 82 1 C. Gekasseid in 1871 door den heer Van de Ven. Voorstraat: 252,52 m. lengte, alles inbegrepen Smisstraat: 403,00 m., alles inbegrepen. Bontestraat: 322,00 m., alles inbegrepen. Totaal: 977,50 m. aan fr. 293,25 Van de wegen waaraan men heeft gewerkt met 4 kasseiders, 16 dagen, voor mij 43,52 meester kasseider 3,72 fr. per dag, dat is Nog 2 kasseiders, ieder 2,36 fr. per dag, dat is 75,52 Den vierden kasseider à 2,00 fr. per dag, dat is 32,00 Den stamper in oud en nieuw werk, 31 dagen à 1,36 fr. per dag, dat is 42,16 Den breker in oud en nieuw werk, 22 dagen aan 1,36 fr.per dag, dat is 28,56 Tot al 221,76 (Voor kwijtingden 25 november 1871.) UCL – Steenhuffel 17 oktober 1871. Pro Justitia. Op heden den 17 oktober 1871, ten 4 uren namiddag, wij Petrus Josephus Van Ranst, schepen van de gemeente Steenhuffel, op het openbaar gerucht (hebben ons ten huize gegeven) van 38


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Petrus Joannes Van der Stappen, landbouwer, dewelke ons de volgende klacht heeft gedaan, te weten: Dat op zondag 15 dezer maand, omtrent 11 uur ’s avonds, hij, vergezeld van Petrus Van Doorslaer en Petrus Van den Bergh, de herberge van Petrus Joannes Van Opstal hier verliet om huiswaarts te keeren en dat toen plotseling Ludovicus Boodts en 2 andere personen, zonder een woord te spreken, op Van Doorslaer sprongen zodat dezen ten gronde viel, waarop hij, klager, is weder gelopen tot in het Dorp. Deze personen zijn hem achtervolgd, alwaar Boodts voornoemd hem ook ten gronde wierp en merkelijk heeft geslaan, alwaar hij de andere persoon herkende voor Joseph Van de Voorde, dienstbode, x jaren oud, woonende bij de heer Moortgat alhier. Dan heeft hij, klager, op hulp geroepen, waarop Van Opstal P.J. hem is te hulp gekomen. Alsdan hebben de afwachtende personen de vlucht genomen. Daarna zijn zij weder huiswaarts willen gaan en de voornoemde personen hebben hun opnieuw afgewacht, in een … staande van waar zij naar hun met kasseistenen hebben geworpen. Alsdan wilde de klager de vlucht nemen en is aanstonds Boodts voornoemd achter hem geloopen, heeft hem ten gronde geworpen en hem gestampt op kop, armen en been. Dan zijn de anderen ook gekomen en hebben hem met de botten gedurig gestampt. Dan weder opgehouden zijn zij tot 5 maal weder gekomen en sloegen dan weder met kasseistenen op de kop dat hij ter plaatse voor dood is blijven liggen. Hij heeft de derde persoon niet gekend maar vermeent deze te zijn Louis Van de Voorde, dienstbode. (Opgestuurd naar de procureur des konings bovenstaand proces verbaal van wegens afwachting en mishandelingen, op 18 october 1871. De graviteit is beschreven in de ingesloten declaratie.) De ambtenaar van politie. GR N° 597-598-599-600 - Zitting van 21 oktober 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, Van de Voorde, De Ridder, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Opmaken van een rol voor het onderhoud en de verbetering der buurtwegen in 1872. Gezien het besluit van de bestendige deputatie van 30 augustus 1871, MA 182, waardoor het loon van 1 dag werk van een man voor onze gemeente werd vastgesteld op 1,25 fr. en de vergoeding voor 1 dag werk door een bespannen en bemande kar of wagen op 6,00 fr. Besluit de raad om deze rol vast te stellen op 812,50 fr. II. Opmaken van de begroting van het bureel van weldadigheid voor 1872. Gezien art. 79 van de gemeentewet. Gezien de noodzakelijke stukken. Na grondige evaluatie van de middelen en de behoeften. Sluit deze begroting voorlopig zowel in ontvangsten als uitgaven op 4258,50 fr. III. Benoeming van inenter. De raad delibereert over het provinciaal reglement van 28 juli 1871 aangaande de dienst der herinenting, en met name over de artikels 1 en 3. Overwegend d at voor deze gemeente maar 1 vaccinateur nodig is en maar 1 inentingssessie per jaar (behalve als er een pokkenepidemie zou komen). Gaat de raad, conform art. 66 van de gemeentewet, over tot de benoeming van de inenter. Na een geheime stemming blijkt dat de heer Carette Pierre, dokter te Londerzeel, 6 stemmen op 6 aanwezige leden bekomen heeft en bijgevolg tot inenter voor deze gemeente is benoemd.

39


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

IV. Verkoop van bomen. De raad, Aangezien de 85 canadabomen langs de Smisstraat, Bontestraat en Heenbaan tot volle wasdom gekomen zijn en bijgevolg publiek moeten verkocht worden door het ministerie van een notaris en door een nieuwe aanplanting moeten worden vervangen. Gezien het proces verbaal van expertise dat de waarde van deze bomen schat op 2169 fr. Besluit om aan de bestendige deputatie de toelating te vragen om deze bomen openbaar te laten verkopen door het ministerie van een notaris, om een nieuwe aanplanting te doen en om de opbrengst van de verkoop te gebruiken voor de verbetering der wegen door middel van kasseiding. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 883 – Steenhuffel le 24 octobre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Conform uw omzendbrief van 30 september laten wij u weten dat onze gemeenteraad in zitting van 21 dezer de heer x tot herinenter voor onze gemeente heeft benoemd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 884 – Steenhuffel le 25 octobre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief aangaande het lijk van een kind van het vrouwelijk geslacht dat op 22 september in Schaarbeek gevonden werd, laat ik u weten dat ik in Steenhuffel geen dingen gevonden heb om de identiteit van dit kind vast te kunnen stellen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 25 octobre 1871. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) In antwoord op uw brief 25463 van 21 dezer stuur ik u inlichtingen over de ondervraging van de verdachten Boodts, Van de Voorde Jozef en Louis. Boodts is in 1870 veroordeeld geweest door de politierechtbank te Wolvertem tot een boete van 10 fr. De burgemeester. UC 885 – Steenhuffel le 8 novembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, de vraag van de gemeenteraad, het bureel van weldadigheid en de kerkfabriek, om over te mogen gaan tot de openbare verkoop van bomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

40


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 886 – Steenhuffel le 10 novembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen. Mijnheer, Ingesloten de belastingsrol voor het onderhoud en de verbetering der wegen voor 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 887 – Steenhuffel le 10 novembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 2651 van 10 dezer retourneren wij u de papieren die bij vergissing bij de begroting der school voor volwassenen van 1872 waren gevoegd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Liège le 11 novembre 1871. 12e regiment de ligne, 1e Bat., 5e Compagnie, ref. 1745. (Vertaald) Van de Voorde Jacques, soldaat van de klas van 1870, voor 6 dagen in verlof te Steenhuffel, is sedert 10 dezer onwettig afwezig en wordt bevolen om onmiddellijk zijn compagnie in Luik te vervoegen indien hij niet als deserteur wenst te worden vervolgd. UCL – Steenhuffel le 22 novembre 1871. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) Ingesloten een proces verbaal dat ik heb opgemaakt op verzoek van Joseph Heymans, herbergier, vanwege een diefstal van klederen, ten laste van Van Biesen Henri, voerman en herbergier te Opwijk en eveneens ten laste van een onbekende, vermoedelijk de knecht van de voorgaande Van Biesen. Aanvaard, etc. De burgemeester. UC 888 – Steenhuffel le 22 novembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u opnieuw de begroting van het bureel van weldadigheid, deze keer, zoals door u op 18 dezer gevraagd, samen met het kohier van opmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 601 - Zitting van 22 november 1871. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, Van de Voorde, Van Hoeymissen, De Ridder, raadsleden, Verhaegen, secretaris.

41


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Benoeming van de verdelers der patenten. Gezien de omzendbrief van de gouverneur MA 192 van 19 oktober 1871. Gezien de wetten, besluiten en omzendbrieven over deze materie. Gezien de art. 66 en 84 van de gemeentewet. Benoemt de raad bij geheime stemming en eenparig tot verdelers der patenten de heren: - P.J. Van Ranst, schepen, - J.B. De Boeck, raadslid, - P. Van de Voorde, raadslid, Allen pachters en grondeigenaars te Steenhuffel. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 889 – Steenhuffel le 25 novembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de controleur der directe belastingen te Asse. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1619 van 20 dezer aangaande de classificatie van de patenthouders en de benoeming van de verdelers, sturen wij u de lijst van kandidaten die door de gemeenteraad op 22 dezer werden voorgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 890 – Steenhuffel le 6 decembre 1871 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Tacqenier, afgevaardigd bestuurder van de steengroeven van Lessines. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 24 augustus, waarmee u ons de factuur stuurde voor de levering van kasseistenen, voor een bedrag van 2864 fr., laten we u weten dat ons gemeentebestuur, vanwege de buitengewone uitgaven van dit jaar, deze betaling niet meer kan doen tegen 31 december 1871 zoals gevraagd. Daarom is de gemeenteraad akkoord gegaan om – zoals vroeger met u afgesproken - deze betaling in de loop van 1872 te doen, inclusief een intrest van 6 % op jaarbasis. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 891 – Steenhuffel le 6 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Met uw brief 9355D61-63 stuurde u ons de toelating van de bestendige deputatie om een aantal bomen van de gemeente en het bureel van weldadigheid publiek te verkopen. De toelating voor een gelijkaardige aanvraag van de kerkfabriek was er evenwel niet bij. Gelieve ook deze toelating zo snel mogelijk te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 892 – Steenhuffel le 10 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur.

42


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gelieve met de drager van dit bericht een volledig tussenblad voor het overlijdensregister mee te geven. Alle ruimte in het register is volgeschreven en er zijn nog overlijdens te verwachten voor het jaar is afgelopen. De ambtenaar van de burgerlijke stand, Vital Vertonghen. UC 893 – Steenhuffel le 12 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kwitantie voor administratiekosten (dienst van de burgerlijke stand en de bevolking 1872), afgeleverd door de ontvanger der registratie te Vilvoorde op 4 december laatst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – St.-Bernard le 12 decembre 1871. 9e regiment de ligne – administration centrale – n° 3782. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten een kwitantie voor 2,17 fr. Gelieve deze te laten tekenen door de erfgenamen van Verstappen Willebrord en ons terug te sturen. Het bedrag van 2,17 fr., afkomstig van een fout die in de afrekening van Verstappen gemaakt werd, zal worden opgestuurd zodra we de kwitantie terug hebben. De kapitein-kwartiermeester. UC 894 – Steenhuffel le 13 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Pierre Joseph Van Ranst, schepen, werd heden aangesteld als ambtenaar van de gerechtelijke politie en dat tot 31 december 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 895 – Steenhuffel le 13 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Gelieve met de drager van dit bericht een volledig tussenblad voor het overlijdensregister mee te geven. Alle ruimte in het register is volgeschreven en er zijn nog overlijdens te verwachten voor het jaar is afgelopen. De ambtenaar van de burgerlijke stand, Vital Vertonghen. UC 896 – Steenhuffel le 16 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het depot van het 9de linieregiment te Sint-Bernard. Mijnheer, Ingevolge uw brief 3782 van 12 dezer retourneren wij u, na het vervullen van de wettelijke formaliteiten, de kwitantie voor het bedrag van 2,17 fr. ten voordele van de erfgenamen van Verstappen Willebrord, milicien die in dienst is overleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 897 – Steenhuffel den 16 december 1871. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heer Alphonse Vens, loteling voor 1872, verblijvende te Rijssel, France.

43


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, In antwoord op uwen geëerden brief van 12 december 1871, met dewelke gij mij verzoekt u als loteling van 1872 in onze registers, daartoe bestemd, in te schrijven, en ook in uwe afwezigheid voor u te loten, heb ik de eer u te laten weten dat zulks volstrekt onmogelijk is, ten 1ste omdat gij verplicht zijt te loten, volgens de wet op de militie, in de gemeente waar uw vader en uwe moeder wonen, ten minste gedurende een jaar, ten 2de in uwe afwezigheid kan u niemand, ’t is te zeggen geen enkel gemeentebestuur, voor de loting inschrijven, want het is van noode dat men uw signalement neme en de inlichtingen vrage daartoe noodig zijnde. Ik zend u hierbijgevoegd een extract uit uwen akt van geboorte om af te geven aan het gemeentebestuur waar gij zult gehouden te loten zijn volgens de bepalingen hooger gemeld. Indien gij, noch uwe ouders, nergens eene andere woning in België verkregen hebt, dan zult gij te Steenhuffel moeten loten en in persoon naar Steenhuffel komen, zoo haast mogelijk. Gij hebt maar eenige dagen tijd meer om zulks te doen of anders zult gij als refractaire verklaard worden en vervolgens zonder loten moeten dienen. Laat ons met keerende post weten wat gij nu te doen hebt en ook wat gij doen zult. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 898 – Steenhuffel le 22 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Gelieve met de drager van dit bericht een volledig tussenblad voor het geboorteregister mee te geven. Alle ruimte in het register is volgeschreven en er zijn nog geboorten te verwachten voor het jaar is afgelopen. De ambtenaar van de burgerlijke stand, Vital Vertonghen. UC 899 – Steenhuffel le 22 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 30200 van 19 dezer aangaande de vraag van de heer Wouters Jean Tobias, beenhouwer en herbergier te Steenhuffel, om te mogen hertrouwen met zijn schoonzuster Pauwels Henriette, zonder beroep, wonend in Lippelo, laat ik u het volgende weten: 1) Wouters is weduwnaar geworden op 11 maart 1871. 2) Uit zijn vorig huwelijk heeft hij 4 kinderen. 3) Deze kinderen zijn geboren op 19 maart 1865, 21 maart 1866, 1 januari 1868 en 16 maart 1869. 4) De toekomstige echtenoot is 35 jaar en de toekomstige bruid is 22,5 jaar oud. 5) Hun gedrag is in elk opzicht zeer goed. 6) De toekomstige bruid heeft geen beroep en woont bij haar vader die een goede landbouwer is in Lippelo. 7) Dit huwelijk zou, vooral voor de kinderen uit het eerste bed, voordelig, zijn zowel omwille van de al bestaande familieband als vanwege het zachte karakter van hun toekomstige stiefmoeder. 8) De familie van Wouters zou dit huwelijk verwelkomen. De houding van de familie van Pauwels kennen we niet, want deze woont in Lippelo en dat is nogal afgelegen, maar we twijfelen er niet aan dat het met de goedkeuring van de vader zou zijn uit respect voor de kinderen van zijn overleden dochter. 9) De toekomstigen wonen niet samen.

44


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

10) Er bestonden voor de dood van de eerste vrouw tussen hen geen andere relaties dan die tussen broer en schoonzus, en na het overlijden zijn ze altijd behoorlijk en fatsoenlijk gebleven. 11) De toekomstige bruid is niet zwanger. Me dunkt, mijnheer de procureur, dat de gevraagde dispensatie, voor het geluk van de betrokkenen mag gegeven worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 900 – Steenhuffel le 26 decembre 1871. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 9355D van 20 dezer, waarin u vraagt om de raad van de kerkfabriek te laten bijeenkomen om een aanvraag te doen aan de bestendige deputatie om een aantal bomen te mogen verkopen, laten wij u weten dat deze instelling reeds in haar deliberatie nr. 4 van 2 juli 1871 deze aanvraag heeft gedaan en dat deze aanvraag door de aartsbisschop op 23 november 1871 en door de bestendige deputatie op 29 november 1871 werd goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Wolverthem le 29 decembre 1871. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester, Gelieve mij te laten weten of Jacques De Smedt, weduwnaar van Sophie Verspecht, dagloner, wonend in Steenhuffel, niet in staat is om op woensdag 3 januari 1872 tegen 2u30 in de namiddag, in zijn eentje naar de griffie van het vredegerecht in Wolvertem (in het gemeentehuis) te komen waar dan de dag zal worden vastgesteld voor het bijeenroepen van de familieraad voor zijn minderjarige kinderen. De griffier van het vredegerecht, Delvaux ICL – St.-Bernard le 31 decembre 1871. (Vertaald) 9de Linieregiment – Hoger bestuur – ref. 3617. Mijnheer de burgemeester, Wij sturen u een postmandaat nr. 2092 voor 2,07 fr., samengesteld als volgt: - De tegoed van de ‘masse d’habillements’: fr. 2,17 - te vverminderen met het prpopoortioneel recht: fr. 0,10 Gelieve het af te geven aan de erfgenamen van Willebrord Verstapppen.

1872 **** UCL – Steenhuffel le 10 janvier 1872. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) Gevolg gevend aan uw brief 261 van 5 dezer stuur ik u het verhoor van Colette De Mol, echtgenote Van der Stappen, die wordt verdacht van een diefstal van geld ten nadele van J.B. Heyvaert te Merchtem. De burgemeester.

45


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel den 12 january 1872. De gemeente Steenhuffel debet aen De Maerschalck Egidius, voor het schueren en vaegen van het gemeentenhuis en 2 reysen gedaen naer de stad Brussel om blaederen voor den burgerlijken stand. Het schueren van het gemeentenhuis : fr. 5,00 Twee reysen naer Brussel: fr. 7,00 UC 901 – Steenhuffel le 13 janvier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Conform art. 14 van de wet op de militie van 3 juni 1870, sturen wij u de inschrijvingslijst van de miliciens van de lichting 1872, de alfabetische lijst, de lijst van miliciens die tijdens de voorbije 3 jaren van een vrijstelling of van uitstel hebben genoten, en het certificaat dat aantoont dat de op 31 december 1871 afgesloten lijst op 3 en 10 januari laatstleden werd aangeplakt en afgeroepen, zonder aanmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 902 – Steenhuffel le 14 janvier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de beraadslaging van onze gemeenteraad aangaande de hernieuwing van de subsidieaanvraag voor saneringswerken, die sedert 1869 door de bestendige deputatie bij gebrek aan middelen werd uitgesteld en in 1871 werd verworpen omdat ze te laat bij de regering was aangekomen. Wij vragen u om de minister van binnenlandse zaken er op te wijzen dat uit het ingesloten overzicht van de financiële situatie van onze gemeente blijkt dat wij voor deze werken al 11374,44 fr. hadden uitgegeven voordat de omzendbrieven verschenen waarin werd voorgeschreven dat, om de volledige subsidie te kunnen bekomen, de werken openbaar zouden moeten worden aanbesteed. De aanbesteding zal dus maar kunnen gebeuren voor het bedrag van de subsidie vermeerderd met de 2370,27 fr. die voor deze werken in de gemeentebegroting van 1872 werden ingeschreven. U weet, mijnheer de arrondissementscommissaris, hoe dringend deze al uitgevoerde werken nodig waren en wij hopen dan ook dat u het voorbarig besteden van de eigen middelen samen met de minister zult interpreteren als een bewijs van onze ijver om aan de gefundeerde klachten over de slechte staat van onze wegen een oplossing te geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 602 - Zitting van 17 januari 1872. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, Van Hoeymissen, De Ridder, Moortgat, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de hernieuwing van zijn subsidieaanvraag voor saneringswerken, gedaan in zijn zittingen nr. 547 van 3 februari 1869 en 563 van 15 december 1869. Beide deliberaties hadden betrekking

46


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

op een aanvraag van subsidie voor saneringswerken in de wegen 3 en 8 en werden door de hogere overheid afgewezen: - de eerste bij gebrek aan middelen. - de tweede omdat de aanvraag te laat was aangekomen. De raad. Herzien de deliberaties 547 van 3 februari 1869 en 563 van 15 december 1869 en alle stukken van het dossier. Herzien de hernieuwing van de subsidieaanvraag van 4 juni 1871. Herzien de briefwisseling met de arrondissementscommissaris betreffende de klachten die in 1867 door diverse inwoners over de slechte toestand van deze wegen werden gedaan. Gezien de huidige financiële toestand van de gemeente. Overwegende dat alle omstandigheden en motieven dezelfde gebleven zijn, dat de werken in 1869 aangevat zijn, dat de gemeente er in 1869, 1870 en 1871 een totaal bedrag van 11373,44 fr. heeft aan besteed en dat er voor 1872 een bedrag van 2370,27 fr. is voorzien. Overwegende dat de gemeente voor de verbetering van haar wegen al sedert vele jaren een speciale toewijzing van 700 fr. in de begroting brengt. Overwegende dat de gemeentelijke belastingen voor het uitvoeren van deze werken aanzienlijk verhoogd werden en dat de werken zonder subsidie van provincie en staat niet kunnen worden afgewerkt. Overwegende dat de gemeente al een aantal jaren geen subsidies voor kasseiwerken meer bekomen heeft en dat het voor de lokale overheid pijnlijk is om te moeten zien hoe de hogere overheid zijn subsidieaanvragen, die nochtans zeer gefundeerd en legitiem zijn, ieder jaar van tafel schuift, terwijl andere gemeenten voor dezelfde werken wél subsidies krijgen, waardoor er klachten en verdachtmakingen ontstaan. Besluit. Om aan de staat en aan de provincie te vragen om in 1872 aan Steenhuffel een subsidie van 6245,75 fr. te geven (3122,77 fr. van de staat en evenveel van de provincie) zodat de aan gang zijnde werken, die van algemeen nut zijn, kunnen worden beëindigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Bruxelles le 18 janvier 1872. Ministère de la justice – Administration des prisons – Maison de Sûreté – n° 58/61. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. In uitvoering van het besluit van de minister van justitie van 24 juni 1858 en van de wet van 18 februari 1845 laat ik u weten dat … Wijns, oud 21 jaar, zoon van François Wijns en Van Belle Alexandra in voorlopige hechtenis in onze instelling op kosten van uw gemeente werd opgesloten. De ouders van dit kind wonen in Sint-Jan-Molenbeek maar hun bijstandwoonst is Steenhuffel. UC 903 – Steenhuffel le 23 janvier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de gevangenis van Brussel. Mijnheer, Met uw brief 58/61 van 18 dezer verwittigt u ons dat Wijns Egide, 21 maanden oud, zoontje van Wijns François en Van Belle Alexandrine in uw instelling werd opgenomen vermits zijn moeder in voorlopige hechtenis zit, en dat de onderhoudskosten voor dit kind ten laste van onze gemeente vallen.

47


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij laten u in dit verband weten dat François Wijns op 7 oktober 1849 in Steenhuffel geboren is als zoon van Egide Wijns en Mertens Sophie. Dezen zijn zich op 18 november 1846 in onze gemeente komen vestigen en zijn op 2 februari 1854 vertrokken naar Londerzeel. Ze hebben dus maar 7 jaar en 2,5 maanden ononderbroken in Steenhuffel gewoond,en hier dus niet hun bijstandwoonst, die ze in Londerzeel behouden hebben, verworven. Krachtens art. 7 van de wet van 18 februari 1845 valt ook het kind Egide Wijns ten laste van de gemeente Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 26 janvier 1872. (Vertaald) Mijnheer de onderzoeksrechter. In antwoord op uw brief 115 van 24 dezer, waardoor u mij laat weten dat Heymans, bij wie kledingstukken werden gestolen, u verklaard heeft dat het kleed en het brood, die niet onmiddellijk teruggevonden werden, later werden teruggevonden door één of twee personen van Steenhuffel, op een kwart mijl afstand van zijn huis en dat hij dit aan mij of aan de veldwachter heeft laten weten… Laat ik u weten dat ik noch de veldwachter daarover iets wisten. Ik heb me nu laten informeren en zo ben ik te weten gekomen dat deze voorwerpen gevonden werden door Van de Voorde Michel, die ik had willen ondervragen, maar hij was ongelukkigerwijs niet thuis. Ik twijfel er echter geenszins aan, mijnheer de onderzoeksrechter, dat hij Heymans gevraagd heeft om de voorwerpen bij hem te komen halen en dat Heymans dat niet gedaan heeft met de bedoeling om schadevergoeding en intresten te kunnen vragen. De persoon die deze voorwerpen gevonden heeft is immers een der eerlijkste mensen van mijn gemeente. Als ik dat eerder geweten had had ik uiteraard onmiddellijk bevolen om die zaken terug te geven. Ik zal Van de Voorde zeker nog ondervragen en zijn verklaring binnen enkele dagen opsturen. De burgemeester. UCL – Steenhuffel le 31 janvier 1872. (Vertaald) Aan de heer onderzoeksrechter te Brussel. Verwijzend naar mijn brief van 26 dezer aangaande de inlichtingen over de diefstal, begaan bij Joseph Heymans, heb ik voor mij doen verschijnen: 1) Heymans Joseph, die verklaarde dat hij goed wist bij wie en door wie het kleed gevonden werd maar dat hij zich dat niet herinnerde toen hij door u werd ondervraagd. 2) Van de Voorde Henri, landbouwer in Steenhuffel, door wie het kleed gevonden werd, die verklaarde dat, van het moment dat hij wist dat dit kleed van Heymans was, hij naar hem gegaan is en de vrouw verwittigd heeft dat het kleed zich bij hem tot haar beschikking bevond. De vrouw antwoordde dat ze het zou laten halen. Hij heeft ook de veldwachter verwittigd die het aan de ambtenaar van politie, de heer Van Ranst, heeft verder verteld, die de veldwachter opdroeg om het aan Heymans te gaan zeggen, hetgeen gebeurde. Noch Heymans noch iemand van zijn familie is bij Van de Voorde het gevonden kleed komen ophalen, waarna Van de Voorde gelast werd om het zorgvuldig en tot nader order te bewaren. 3) Meys Constantin, zoon van wijlen Pierre Jean, die het brood gevonden heeft, en die verklaarde dat hij de dochter Heymans verwittigde dat het brood dat bij hen gestolen was zich ten huize Meys bevond. Hij vroeg haar om er om te komen, hetgeen zij beloofde maar er is niemand geweest. Derhalve, mijnheer de onderzoeksrechter, zal het wel zo zijn zoals ik u al eerder verklaarde, dat Heymans die dingen weigerde af te halen om er later schadevergoeding met intrest voor te kunnen eisen. Ik herhaal nogmaals dat de personen die de gestolen voorwerpen gevonden hebben tot de eerlijkste mensen van de gemeente behoren.

48


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aanvaard, etc. De burgemeester. UC 904 – Steenhuffel le 31 janvier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer kolonel, commandant van het 4de linieregiment te Gent. Mijnheer de kolonel, Op 5 dezer hebben we aan de commandant van het depot van uw regiment gevraagd om ons een certificaat model T te sturen waarin wordt vastgesteld dat Van de Voorde Joseph François, milicien van Steenhuffel van de lichting 1852, in uw regiment heeft gediend en er een termijn van 8 dienstjaren heeft uitgedaan. Dit certificaat moet dienen om een certificaat voor vrijstelling van militaire dienst aan zijn broer te kunnen geven. Men heeft ons geantwoord dat alleen de gouverneur dergelijke attesten voor de reeds met definitief verlof zijnde lichtingen kan vragen. Desondanks hebben we nog in 1871 een dergelijk certificaat ontvangen. Toen was de militiewet van 3 juni 1870 al van kracht en intussen is ze nog niet veranderd. Daarom vragen wij u om de commandant van het depot te gelasten om ons het gevraagde document te sturen. In negatief geval zouden wij graag hebben dat u ons zegt wat we moeten doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 905 – Steenhuffel le 1 fevrier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rol van de hondenbelasting 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 3 fevrier 1872. Parquet n° 3244 (Vertaald) Mijnheer de ambtenaar van politie te Merchtem. De procureur des konings laat u weten dat er geen gevolg zal worden gegeven aan de klacht van de heer Aerts en consoorten tegen Colette De Mol. (Doorgestuurd naar Steenhuffel omdat de aanklagers in Steenhuffel wonen.) UC 906 – Steenhuffel le 6 fevrier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Op 5 januari 1872 vroegen wij aan de commandant van het depot van het 4de linieregiment om een certificaat, uittreksel uit het stamboek, waarin wordt bevestigd dat Van de Voorde Joseph François, milicien van de lichting 1852, een termijn van 8 jaren in dat regiment heeft gediend. Dit document is nodig om zijn broer een vrijstelling te kunnen geven. Uit het antwoord blijkt dat alleen de provinciegouverneur de bevoegdheid heeft om dergelijke papieren aan te vragen. Gelieve de aflevering ervan te bevelen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

49


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 907 – Steenhuffel le 10 fevrier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 18224B van 8 dezer laten wij u weten dat de rekening van de opbrengst der bareelrechten in 1870 op 6 december laatstleden rechtstreeks naar u werd opgestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 908 – Steenhuffel le 13 fevrier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het college van burgemeester en schepenen van Laken. Mijne heren, In antwoord op uw brief 120 van 27 januari 1872 waarin u ons vraagt om ten laste van onze gemeente een onderstand van 6 fr. per maand te mogen verlenen aan de weduwe Mertens, laten wij u weten dat wij vernomen hebben dat deze in staat is om in haar onderhoud te voorzien en er veel beter aan toe is dan vele van onze eigen inwoners die, vanwege de beperkte middelen van ons bureel van weldadigheid, geen beroep op openbare onderstand kunnen doen. Deze onderstand mag dus niet worden gegeven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 909 – Steenhuffel le 13 janvier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 9575D10 van 10 dezer, sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een afschrift van het proces verbaal van de openbare verkoop van bomen van de gemeente, het bureel van weldadigheid en de kerkfabriek, die hier op 27 december 1871 door het ministerie van notaris Kips van Wolvertem heeft plaats gehad en die 2278 fr. heeft opgebracht voor de gemeente, 1009,50 frank voor her bureel en 1659 fr. voor de kerkfabriek. Ingesloten ook de staat der kosten. Deze zaak betreft onze brief 885 van 8 november 1871. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 910 – Steenhuffel le 16 fevrier 1872. Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. (Kort) Aanvraag van papieren voor de militieverrichtingen van 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 16 février 1872. 2e Division territoriale – commandement de la province de Brabant – ref. 654 L.J. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester.

50


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gelieve soldaat Heymans François Xavier van het 1ste regiment artillerie, voorlopig in uw gemeente op rust gesteld, te bevelen om tegen zaterdag 24 dezer, om 10 uur ’s morgens, naar het militair hospitaal te Leuven te gaan, om er een medisch onderzoek te ondergaan en er eventueel in observatie te blijven. Gelieve hem hiervoor het ingesloten treinticket te bezorgen en mij ontvangst van deze brief te bevestigen. De generaal-majoor, commandant der provincie, Schollaerts. UC 911 – Steenhuffel le 19 fevrier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u de deliberatie van onze gemeenteraad met de vraag om subsidies voor saneringswerken in de wegen 3, 4, 8, 9, 10 en 17. De verslagen van de commissaris der wegen van het 3de district, van dokters Carette en Luyckx uit Londerzeel en van veearts De Vleeshouwer over de ongezonde toestand van deze wegen werden door het gemeentebestuur in overweging genomen en bij de aanvraag gevoegd. Gelieve ze te bestuderen om u van de noodzaak van deze werken te laten overtuigen. Wij weten, mijnheer de commissaris, dat u de bodemgesteltenis van onze gemeente en de staat van onze wegen perfect kent. Onze gemeente bevindt zich nu in de situatie dat ze geen weg van grote communicatie kan openen terwijl aan andere gemeenten ieder jaar subsidies voor dergelijke werken worden gegeven. Al onze wegen blijven zich bijgevolg in een deerniswekkende staat bevinden. De gemeente kan de kosten om ze te verbeteren niet in haar eentje dragen en ze krijgt van niemand de nodige steun om de subsidie te krijgen waarnaar ze al enkele jaren vraagt. Desondanks hebben wij een middel gevonden om een lengte van 4000 meters tegen een zeer redelijke kost van 33.250 fr. te saneren. Daarom durven we op uw medewerking rekenen om bij de minister van binnenlandse zaken en bij de provinciegouverneur onze aanvraag te steunen en ons de gevraagde subsidie van 11.083,33 fr. te laten bekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 603 - Zitting van 19 februari 1872. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, De Ridder, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de bespreking: - van de klachten, die gedaan werden door verschillende inwoners van de gemeente, over de slechte toestand van de wegen, - van het verslag van de commissaris der wegen, - van het verslag van de heren Carette en Luyckx, dokters te Londerzeel die ook hun praktijk in Steenhuffel hebben, - en van het verslag van de veearts van de regering te Londerzeel, Teneinde een subsidieaanvraag op te maken voor het uitvoeren van saneringswerken in de meest verontreinigde gedeelten van de wegen 3, 4, 8, 9, 10 en 17, die op het bijgevoegde plan in het geel zijn aangeduid, samen 4000 m. lang en 2,50 m. breed. De uit te voeren saneringswerken bestaan uit het aanaarden, nivelleren en kasseiden van de wegen en de verbreding en het uitdiepen van de grachten om een betere afvoer van het

51


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

regenwater te bekomen dat nu, door de natheid van de bodem, poelen vormt en soms een groot gevaar vormt voor het uitbreken van besmettelijke ziekten bij mens en vee dat langs deze wegen woont. De raad. Gezien de diverse ministeriële onderrichtingen en die van de gouverneur aangaande saneringswerken en meer bepaald de omzendbrieven van 14 februari 1852 en 6 november 1871. Gezien het verslag de commissaris der wegen over de erbarmelijke toestand van onze gemeentewegen. Gezien het rapport van dokters Carette en Luyckx over de ongezondheid van de wegen en het gevaar dat ze opleveren voor het uitbreken van besmettelijke ziekten. Gezien het verslag van de heer De Vleeshouwer, veearts van de regering, over de ziekten die onder het vee in Steenhuffel heersen. Gezien het plan en bestek van de te verrichten werken. Gezien de overeenkomst die aangaande deze werken tussen de gemeente en de regering moet worden gesloten. Gezien het overzicht van schenkingen en prestaties. Overwegend dat de klachten in bovenstaande rapporten alleen maar kunnen opgelost worden door de aangeduide weggedeelten dringend te saneren. Overwegend dat de gemeente de kosten van deze werken, die op 33.250 fr. geraamd worden, niet alleen kan dragen. Om al deze redenen en om een prompte uitvoering der werken te stimuleren, besluit de raad om de tussenkomst van de provinciegouverneur en de minister van binnenlandse zaken te vragen om aan de gemeente een totale subsidie van 11083,33 fr. te verlenen uit de fondsen van de provincie en van de staat, 1/3 van de totale kosten uitmakende. Het aandeel van de gemeente, 22166,67 fr. groot, zal door de inwoners worden voorgeschoten. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Wolverthem den 21 februarius 1872. Mijnheer den borgemeester en schepenen. Dezen dient om aen ue te laeten weten dat den pikeur naer de gemeente Steenhuffel komt den 29 februarius 15872 om 8 uren ’s morgens, te begeven bij den smid in het Dorp, om de overtredingen te onderzoeken volgens order van mijnheer den kommissaris der wegen van het 3de district. Mijnheer, gelieft den veldwagter te laeten weten dat hunne haegen en boomen moeten gesleund zijn tegen den 29 dezer, want zij zullen op eerste gezicht een proces verbael hebben. Hunne verwittigingen zijn gedaen geweest al van in het jaer 1869. Den pikeur, Deprez ICL – Lille den 22 february 1872. Mijnheer den burgemeester. Ik kom u te vraegen of gij de goedheid niet zoud willen hebben van ons te laeten weten welke numero dat gij heeft getrokken voor Alfons Vens (= Van Houtven). Ge zoudt ons moeten laeten weten wanneer dat hij naer het consel (= militieraad) zou moeten komen. Wij weten niet wat pijzen dat gij ons nog niet geschreven hebt. Hebt gij toch de goedheid van ons te laeten weten. Zeer toegenegen burgemeester. Charles Vens, Rue de la planche, Quennery, Lille. UC 912 – Steenhuffel le 26 fevrier 1872.

52


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In Steenhuffel woont niemand die voor de senaat kan verkozen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 913 – Steenhuffel le 27 fevrier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer commissaris der wegen te Peutie. Mijnheer, Uit berichten en instructies in het memoriaal van administratie blijkt dat de subsidieaanvragen voor saneringswerken naar u moeten opgestuurd worden voor 1 maart eerstkomend, zodat u ze kunt onderzoeken en er met een gemotiveerd advies aan de arrondissementscommissaris kunt bezorgen. Dit jaar hebben wij twee dergelijke aanvragen geformuleerd die we rechtstreeks naar de arrondissementscommissaris hebben gezonden. Indien deze u ze niet op tijd bezorgt dan vragen wij u om er zelf naar te willen vragen, er een gunstig verslag aan toe te voegen en ze hem opnieuw te bezorgen. We willen immers vermijden dat het argument van een te late indiening zoals vorig jaar zou worden gebruikt om onze aanvraag af te wijzen. Het is u bekend mijnheer, hoezeer de sanering van onze wegen noodzakelijk is en u weet eveneens dat dit zonder de hulp van de staat en van de provincie niet kan gebeuren. Gelieve al het mogelijk te doen om onze aanvragen bij de hogere overheid te verdedigen zodat we in 1872 de subsidies die we al vanaf 1869 vragen kunnen bekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 914 – Steenhuffel le 29 fevrier 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen te Peutie. Mijnheer, In antwoord op uw brief 7611 van 27 dezer sturen wij u de behoorlijk ingevulde inlichtingenstaat terug die moet gevoegd worden bij het dossier aangaande een subsidieaanvraag voor saneringswerken. Wij vragen u, mijnheer, om uw invloed aan te wenden om onze aanvraag bij de kantonale leden van de provincieraad te verdedigen en om hen te vragen om onze vraag bij de bestendige deputatie te steunen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 603bis - Zitting van 6 maart 1872. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, Van Hoeymissen, De Ridder, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1872. Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen.

53


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Bruxelles le 8 mars 1872. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 1059/4785 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat Robberechts Jacques, 35 jaar, dagloner, geboren in Steenhuffel op 27 augustus 1836, wonend in Brussel, rue Imp. Marchand 7, zoon van Charles en Joanna Catharina Janssens, op 27 februari opgenomen werd in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel om er te worden behandeld voor kneuzingen, op kosten van uw gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft omdat hij er geboren is. Sedert zijn meerderjarigheid in 1857 woonde hij eerst in Sint-Jans-Molenbeek (tot 3 juli 1862), dan in Brussel (tot 26 januari 1863), dan terug in Sint-Jans-Molenbeek (tot 30 augustus 1864), opnieuw Brussel (tot 7 oktober 1865, Antwerpen (tot 7 oktober 1867) en uiteindelijk terug Brussel. Zijn ouders zijn geboren in Steenhuffel en wonen er. De voorzitter. ICL – Bruxelles le 12 mars 1872. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. De ondergetekende Marie Widelings heeft haar 80-jarige moeder, de weduwe Widelings, ten laste en kan met het weinige inkomen van haar winkel niet in haar onderhoud voorzien. Ze vraagt u om haar een kleine toelage voor haar oude dag te willen verlenen. Marie Widelings, rue de neuvromont 58, Brussel. ICL – Anvers le 13 mars 1872. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Jean Baptist Van Gucht, geboren in Steenhuffel in 1848, zoon van Jean en Jeanne Marie Roelants, heeft een bewijs van goed gedrag en een bewijs van adresverandering nodig om bij de pompiers van Antwerpen te mogen werken. Gelieve mij deze 2 documenten zo snel mogelijk te sturen zodat ik ze hem kan geven. De directeur. UC 915 – Steenhuffel le 13 mars 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Op vraag van de voorzitter van de fanfaremaatschappij die op 1 januari 1871 in onze gemeente werd opgericht, sturen we u een lijst gelijkvormig aan het model dat was afgedrukt in MA 40 van 1872. Gelieve het nodige te doen om deze vereniging zoveel mogelijk mee te laten delen in het bedrag van 6000 fr. dat in de provinciale begroting van 1872 is voorzien voor de aanmoediging van het muziekonderricht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 916 – Steenhuffel le 13 mars 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 19 van 17 januari aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat we deze verplichting diverse keren met luide stem hebben laten afroepen,

54


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

geafficheerd hebben en direct aan de betrokkenen hebben gecommuniceerd. Het ontrupsen is derhalve zo goed als maar enigszins kan gebeurd op de fruitbomen, de heesters, de hagen en de struiken. Op de hoogstambomen is het echter onmogelijk om deze ontrupsing volledig te doen. Onze inwoners hebben desondanks alle takken die bereikbaar zijn ontrupst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel den 15 maart 1872. Mijnheer den gouverneur. Wij hebben de eer ue te verzoeken van een militiecertificaat model nr. 60 te willen afleveren ten voordeele van De Boeck Joannes Baptista, loteling van 1860, gemeente Steenhuffel, getrokken hebbende den nummer 8, aangezien het zelve stuk die hij den 15 april 1867 bekomen heeft verloren is. Aanveerdt, etc. Het kollegie van burgemeester en schepenen. P.A. Mertens. ICL – Bruxelles le 22 mars 1872. (Vertaald) Gelieve me te laten weten waarvoor het certificaat nr. 60 moet dienen. Als dit document niet uitsluitend bedoeld is om in het huwelijk te treden dan moet milicien De Boeck, die tot een klasse behoort die definitief is afgezwaaid, eerst een bewijs van zijn definitief verlof leveren. De gouverneur. ICL – Wolverthem den 18 meert 1872. Staat van de gedaane verschotten door het gemeentebestuur van Wolverthem voor de levering van kalk, steen en zavel, deszelfs vervoer, arbeidsloon van metser en knaapen van een nieuw brug ten gehuchte te Rossem; grenzend de gemeente Steenhuffel, volgens wederzijdsche toestemming. De bekostiging beloopt op fr. 213,21. Betaald aan Henri Persoons te Cappellen voor levering van kalk en steen 123,60 Betaald aan de kinderen Caluwaerts voor zavel 4,00 Aan den knaap P. Janssens, 14 dagen à 1,25 fr. 17,50 Aan den knaap Fr. Van Gucht, 7 dagen à 1,25 fr. 8,75 Aan Benoit De Pauw voor het vervoer van kalk, steen en zavel 43,00 Aan Jan Baptist April, metser, 7,5 dagen à 2,18 fr. 16,36 Totaal 213,36 Voor de helft toekomende aan de gemeente Steenhuffel 106,60 Voor het college van burgemeester en schepenen van Wolverthem. Van Humbeeck. UC 917 – Steenhuffel le 20 mars 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 10931 van 14 dezer laten wij u weten dat onze gemeenteontvanger op 12 maart 1872 de 379,07 fr. betaald heeft die wij aan het Sint-Dominicus gesticht van Brugge schuldig waren voor het onderhoud van arme geesteszieken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 918 – Steenhuffel le 25 mars (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het rechtvaardigend overzicht van de in 1871 ontvangen hondenbelasting.

55


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 919 – Steenhuffel le 27 mars 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het kohier der verdeling der personele belasting 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 920 – Steenhuffel le 27 mars 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Op 25 maart, om 1 uur ’s morgens, is brand ontstaan in de woning van Van Opstal Pierre Jean, herbergier in het centrum van onze gemeente. Dit huis ligt langs de Heerbaan naar Merchtem. Tussen de schuurpoort en de drempel was er een gat van circa 40 cm. dat was opgevuld met een bussel stro. Het is daar dat de brand begonnen is maar gelukkig konden de buren hem onmiddellijk blussen. De schade wordt geschat op 80 fr. We nemen aan dat een sigaar of een brandende pijp onvoorzichtig tegen de poort werd gegooid en zo het stro heeft aangestoken. Alles is verzekerd door de maatschappij “l’ Union Belge”. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 921 – Steenhuffel le 8 avril 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de algemeen directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 427/59 van 30 maart 1872 laat ik u weten dat wij ons gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds graag driemaandelijks ontvangen via mandaten uitbetaalbaar bij de belastingsontvanger te Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 922 – Steenhuffel le 10 avril 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer vrederechter te Wolvertem. Mijnheer, In antwoord op de brief van uw griffier van 6 dezer, laten wij u weten dat De Roos Marie Anne, hier overleden, als enige erfgenaam heeft haar broer Jan Baptist De Roos, ca 20 jaar oud, wonend in Steenhuffel. Ze bezat een heel klein huisje met een waarde van omtrent 300 fr. en wat kleren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 923 – Steenhuffel le 17 avril 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur.

56


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten de kopie van een kwitantie van een betaling aan het bureel der registratie te Vilvoorde. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 924 – Steenhuffel le 18 avril 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de wet van 4 maart 1870 sturen wij u in viervoud de rekening 1871 van de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 187 - 21 april 1872 Buggenhout Beschuldigde(n): Heymans Charles Benoit Leeftijd: 22 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen Veroordeeld op 22 juin 1872 door Straf: 8 dagen. UC 925 – Steenhuffel le 1 mai 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de lijst met 2 kandidaten voor het voorzitterschap en 24 kandidaten voor de samenstelling van het kiesbureel van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel 8 mei 1872. Pro Justitia. Op heden den 8 mei 1872, ten 9 uren voormiddag, hebben wij Petrus Antonius Mertens, burgemeester der gemeente Steenhuffel, ingevolge den brief van den heer procureur des konings van Dendermonde van den 29 april jongstleden n° 3199/569, voor ons doen verschijnen Benedictus Heymans, landbouwer bij zijn vader Josephus Heymans, wonende te Steenhuffel op den Bouw, en alhier geboren in 1850, aan wien wij het proces verbaal tegen hem opgemaakt te Buggenhout den 22 april 1872, hierbijgevoegd, hebben voorgelezen, en hij heeft verklaard daar niet te konnen op antwoorden en dat hij van die zaak geene kennis heeft. UCL – Steenhuffel le 8 mai 1872. Monsieur le procureur du roi à Bruxelles. (Vertaald) Ingesloten de ondervraging van Benoit Heymans over de feiten die hem te laste werden gelegd. Deze Heymans werd door de correctionele rechtbank van Dendermonde op 7

57


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

december 1869 veroordeeld tot 3 jaar opsluiting en 5 jaar verlies van burgerrechten, wegens aanslag op de eerbaarheid. Verder kan ik over zijn gedrag geen inlichtingen verstrekken. De burgemeester. ICL – Bruxelles le 18 mai 1872. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Toen ik uw brief van 14 dezer ontving ben ik onmiddellijk bij de gouverneur de stukken gaan zoeken die uw subsidieaanvraag ondersteunen. Het dossier is daar aanwezig en men heeft het mij zelfs willen laten onderzoeken, maar mijn onderzoek alleen kan niet als steun worden gezien voor uw laatste vraag (zonder datum) aan de minister van openbare werken (die daar op 2 april toegekomen is). Uw aanvraag aan de minister moet volledig los van die aan de provincie worden beschouwd en daarom moeten in beide dossier dezelfde documenten zitten. U vraagt immers een subsidie aan beide besturen. Ik merkte dat u Uw aanvraag aan de minister van binnenlandse zaken hebt gericht. Het woord binnenlandse zaken werd geschrapt en door Openbare werken vervangen. Ik heb deze morgen een onderhoud gehad met de ingenieur van het arrondissement Brussel aangaande uw vraag. Deze ambtenaar denkt niet dat de Belgische staat zal tussenkomen omdat het hier niet over wegen van grote communicatie gaat en ze ook geen directe verbinding geven met het een of ander spoorwegstation. Eigenlijk gaat het hier alleen maar om saneringswerken. Stuur mij nu de documenten die uw aanvraag moeten ondersteunen en een verklaring dat u bij vergissing de aanvraag naar de minister van binnenlandse zaken in plaats van openbare werken hebt gestuurd. De conducteur van bruggen en wegen, C. Wantzel, Rue des camions 36, Schaerbeeck PV 191 en 192 - 20 mei 1872 Steenhuffel. Proces verbaal opgemaakt op 22 mei. Beschuldigde(n): Verertbruggen Louis François, 42 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Bellon Jean Baptist, 33 jaar, dagloner, geboren in Opdorp en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: slagen en verwondingen aan Janssens en doodsbedreigingen tegen dezelfde Veroordeeld op 4 sept. 1872 door Straf: 1) 26 fr. of 8 dagen + 1 maand – 2) 26 fr. of 8 dagen + 1 maand UCL – Steenhuffel le 23 mai 1872. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) Ingesloten een proces verbaal dat ik heb gemaakt op vraag van de heer Pierre Jean Van der Stappen ten laste van Tisthout, Loverier en Cornelis, inwoners van Mollem-Bollebeek. Het mes dat door Van der Stappen gevonden werd is gedeponeerd in ons gemeentehuis. De ambtenaar van politie. UCL – Steenhuffel den 23 mei 1872. Rekening van klerk aan meester overgemaakt door Marien Meeus, gemeenteontvanger van Steenhuffel, aan het college van burgemeester en schepenen, van de ontvangsten en uitgaven gedaan voor het onderhoud der buurtwegen van Steenhuffel gedurende het dienstjaar 1871. Eerste deel - Ontvangsten 1 Beloop van den verdeelingsrol der wegen van 1871 in bijzondere centimen 510,58 2 beloop van den rol der wegen van 1871 in prestatiën in geld afgekocht 521,80

58


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

3

Opbrengst van schalingeld der boomen welke door de gemeente verkocht 39,61 zijn Totaal ontvangsten 1071,99 Tweede deel – Uitgaven 1 Nalatig slot der rekening over de buurtwegen van 1870 21,83 2 Betaald aan den heer Vertonghen, schepenen, eene ordonnantie wegens ver61,00 schotten door hem aen de werklieden voor verbetering der buertwegen 3 Betaald aan Van Hoeymissen, raadslid, eene ordonnantie voor hetzelfde 10,00 werk 4 Betaald aan De Ridder, raadslid, eene ordonnantie voor hetzelfde werk 18,50 5 Betaald aen Puttemans, pachter, eene ordonnantie voor hetzelfde werk 18,16 6 Betaald aen Mertens, pachter, eene ordonnantie voor hetzelfde werk 3,00 7 Betaald aen Van Keer, pachter, eene ordonnantie voor hetzelfde werk 6,00 8 Betaald aan Verbelen, mandenmaker, voor levering van banden 5,75 9 Aen verscheide werklieden eene ordonnantie wegens arbeidsloon ter verbe169,00 tering der wegen 10 Betaald aan F. Pieters, pachter, voor het uitzavelen van eenige roeden grond 18,00 11 J. B. Annaert voor levering van 3 vaandels 11,71 12 Aan de veldwachter voor het kuisschen van het gemeentehuis en reiskosten 12,00 13 Aan de gemeente Wolverthem voor de helft der onkosten voortskomende uit 106,60 het opmaken eener brug aan de scheiding der beide gemeenten 14 Aan verscheide werklieden eene ordonnantie wegens arbeidsloon ter verbe311,66 tering der wegen 15 J. Van der Stappen, schrijnwerker, over arbeidsloon en levering van hout 43,67 16 Aan Goens en Vertonghen, smeden, over arbeidsloon en levering van ijzer 25,88 17 Over levering van 103 kanadapooten voor de planting bestemd 51;50 18 Voor onderhoud van bedelaars ten laste van den staat 1,20 19 Aan De Raedemaeker, metser, over arbeidsloon 17,68 20 Aan de ontvanger der directe belastingen over de oninvorderbare posten 6,88 21 Traktement van den wegcommissaris 16,47 22 Aan Daman voor levering van 600 steen en 4 zakken kalk 10,60 23 Aan verscheidene werklieden eene ordonnantie over arbeidsloon 145,25 24 Over zegels nopens de briefwisseling met de heer Slotte en Tae… 1,90 25 Voor 6 zegels voor de algemeene rekening 2,70 26 Aan de weduwe L. De Bont en F. De Smet voor vervoer van kasseiden 8,00 Totael der uitgaven 1144,94 Nalatig slot 72,95 De ondergeteekende verklaart de bovenstaande rekening deugdelijk en waarachtig. Aldus opgemaakt in dubbel te Steenhuffel den 23 mei 1872. De gemeenteontvanger, M. Meeus Gezien en goedgekeurd door den gemeentenraad van Steenhuffel in zitting van 23 mei 1872. UC 926 – Steenhuffel le 23 mai 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Wantzel, provinciaal conducteur van Bruggen en Wegen, rue des camions 36, Schaarbeek. Mijnheer,

59


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief van 18 dezer, sturen wij u een plan en bestek van de werken die wij in deze gemeente zouden willen uitvoeren. Deze documenten moeten gevoegd worden bij de aanvraag die we naar de minister van openbare werken hebben gestuurd. Wij moeten opmerken dat het hier niet alleen om saneringswerken gaat maar dat ze ook van algemeen nut moeten worden beschouwd. Ze zorgen immers voor een verbinding met de wegen van grote communicatie die naar het spoorwegstation van Londerzeel leiden. Het is juist dat het hier niet gaat om een weg van grote communicatie. Ons gemeentebestuur bevindt zich immers in de onmogelijkheid om er een te openen terwijl in andere gemeenten om de haverklap wegen van grote communicatie ontstaan en rijkelijk worden gesubsidieerd. Het is pijnlijk om onze gemeente in een dergelijke belabberde toestand te moeten zien verkeren. Wij durven hopen dat u een gunstig rapport zult schrijven en dat ook de minister van openbare werken een subsidie zal verlenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 927 – Steenhuffel le 23 mai 1872 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief C2920 van 16 dezer sturen wij u in drievoud de staten model nr. 48 DD voor de overdracht van de miliciens van Steenhuffel van de klas 1872 aan de hogere overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 604 - Zitting van 23 mei 1872. (Vertaald) Tegenwoordig Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, De Ridder, De Mesmaecker, leden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Controle van de gemeenterekeningen van 1871. Gezien art. 139 van de gemeentewet. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 6046,12 - De uitgaven: fr. 4992,60 - Het overschot: fr. 1053,52 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 1944,04 - De uitgaven: fr. 1904,54 - Het overschot: fr. 39,50 De rekening van de scholen voor volwassenen: - De ontvangsten: fr. 335,00 - De uitgaven: fr. 272,84 - Het overschot: fr. 62,16 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 3757,29

60


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De uitgaven: fr. 3757,29 - Het tekort: fr. De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr.- De uitgaven: fr. - Het tekort: fr. – De rekening van het bureel van weldadigheid: - De ontvangsten: fr. 3614,05 - De uitgaven: fr. 3564,05 - Het overschot: fr. 50,00 De rekening van de kerkfabriek: - De ontvangsten: fr. 3089,17 - De uitgaven: fr. 1513,47 - Het overschot: fr. 1575,76 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 928 – Steenhuffel le 6 juin 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rekeningen 1871 van de gemeente, het lager onderwijs, de scholen voor volwassenen en het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Lierre le 13 juin 1872. (Vertaald) 2de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een verlofpas (tot 2 oktober eerstkomend) voor Dierickx Jean Corneille, milicien van de lichting 1872. ICL – Wolverthem 13 juin 1872. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Hoe zeer ik het ook zou willen, is het mij onmogelijk om u de opbrengst van deze verkoop (van bomen) tegen de 1ste juli voor te schieten. De twee voorbije maanden heb ik al te veel voorschotten uitbetaald. Ik zou u het gevraagde bedrag echter wel op 1 augustus kunnen bezorgen, dan moet ik terug genoeg geld in kas hebben. Indien u met die datum akkoord gaat, laat mij dan iets weten. Julien Kips, notaris te Wolvertem. (Geantwoord op 21 juli 1872.) ICL – Anvers le 17 juin 1872. (Vertaald) 2de regiment artillerie. Lijst van miliciens van 1872 uit Steenhuffel die naar huis gestuurd werden. - Van Campenhout Jean Baptiste, militiekanton 24, nr. 77 van de loting. ICL – Bruxelles le 17 juin 1872. (Vertaald)

61


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Provincie Brabant – Bestuur van bruggen en wegen – ref. 39331/1486. Mijnheer de burgemeester. Om me een beter gedacht te kunnen vormen van de verdienste van de aanvraag die u aan de minister van openbare werken hebt gericht om een subsidie te krijgen voor de kasseiding van een aantal buurtwegen, zal ik volgende vrijdag, 21 juni, naar Steenhuffel komen om ter plaatse te komen kijken. Ik zal vergezeld zijn van de hoofdconducteur, de heer Wantzel en van de commissaris der wegen Cappelle. Ik zou het op prijs stellen om aan het station van Londerzeel afgehaald te worden om 4u57 precies. De hoofdingenieur-directeur van bruggen en wegen. ICL – Bruxelles le 20 juin 1872. Mijnheer de burgemeester. Ik zal morgen niet naar Steenhuffel komen zoals ik van plan was. De hoofdingenieur-directeur van bruggen en wegen. ICL – Tirlemont le 22 juin 1872. (Vertaald) Depot van het 3de regiment lansiers. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een verlofpas voor milicien Casiers Joseph. De commandant van het depot. ICL – Wolverthem den 22 junius 1872. Mijnheer den burgemeester. Gelieft mij te laeten weten of het waer is dat het mestwater van pachter Carolus Robberechts niet anders kan loopen als over den kassei uit reden van een goot en eenen gracht die niet open zijn. Ik voeg hierbij den dossier van deze zaek, met verzoek van deze aen mij weder te stueren. Den burgemeester, Egide Pangaert d’Opdorp. UC 929 – Steenhuffel le 24 juin 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer kolonel, commandant van het 4de regiment artillerie te Luik. Mijnheer, Wij hebben het bevel om zijn korps te vervoegen, bestemd voor milicien J.B. Van Evelgom, doorgestuurd naar het gemeentebestuur van Anderlecht, waar hij sedert mei laatstleden woont. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel den 3 july 1872. Mijnheer Pangaert d’Opdorp. In antwoord op uwen brief van den 22 juni jongstleden betrekkelijk de waters komende van de cour van Robberechts Charles, heb ik de eer u te laten weten dat deze waters altoos gelopen hebben door de gracht die er nu nog bestaat, maar De Backer, inwoner der gemeente, heeft nu een huis gebouwd voor dien gracht en heeft dezelve toegedaan. Maar het zoude toch wel kunnen gevonden worden om die waters langs de andere zijde des steenwegs te doen loopen indien de gemeente er een riool doet kasseiden, en voorbij de woning van De Backer liet over in de gracht komen die dezelve in de groote beek brengt. De burgemeester. UC 930 – Steenhuffel le 4 juillet 1872.

62


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 45 van de gemeentewet en van art. 118 van de kieswet van 18 mei 1872, sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, 12 formulieren met betrekking tot de gemeenteverkiezingen die op 1 juli zullen plaats hebben voor de volledige vernieuwing van de gemeenteraad die uit 9 leden zal bestaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 190 - 7 juli 1872 Opdorp Beschuldigde(n): Heymans Charles Benoit Leeftijd: 22 Beroep: landbouwerszoon Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld op 14 april 1872 door Straf: 26 francs UC 931 – Steenhuffel le 8 juillet 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 9672 van 6 dezer en in antwoord op de reclamatie van de heer Van der Stappen Pierre Jean tegen de verkiezing van de heer Goossens, omdat er een verwantschap tussen hem en de eveneens verkozen Van de Voorde bestaat en bijgevolg, naar zijn zeggen, een onverenigbaarheid krachtens art. 51 van de gemeentewet, laten wij u weten dat Van de Voorde getrouwd is met de zuster van de vader van Goossens zodat er een aangetrouwde verwantschap in de 2de graad bestaat. De vrouw van Van de Voorde, de bron van de verwantschap, is echter al lang geleden overleden en conform art. 164 nr. 4 van de kieswet bestaat de onverenigbaarheid dus niet meer. De klacht van de heer Van der Stappen is onterecht en moet als nietig worden beschouwd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 932 – Steenhuffel le 17 juillet 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw omzendbrief van 11 dezer laten wij u het volgende weten: - Mertens Pierre Antoine, 36 jaren dienst, 30 jaar als burgemeester en 6 jaar als schepen. - Van Ranst Pierre Joseph, 36 jaren dienst, 26 jaar als schepen en 10 als raadslid. - Meeus Jean Marin, 28 jaren dienst als gemeenteonderwijzer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Camp de Beverloo le 19 juillet 1872. (Vertaald) 7de Linieregiment.

63


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de pas voor onbeperkt verlof, bestemd voor De Velder Jean, milicien van de lichting 1871. De kolonel. ICL – Arlon le 20 juillet 1872. (Vertaald) Soldaten met onbepaald verlof in de gemeente Steenhuffel: De Bleser Servais, soldaat 1ste klas, lichting 1865, 10de linieregiment, 3de bataljon, 3de compagnie. ICL – Wolverthem le 22 juillet 1872. Mijnheer de borgemeester. Volgens mijne belofte en in antwoord van uwen brief van 21 juli, laat ik ue weten dat de ontvanger op 1 augustus mag komen ontvangen het beloop der verkooping van boomen der gemeente, om 9 ure ’s morgens. Ik hoop nochtans dat gijle juist zult vinden van 2 maanden intrest op dit beloop te laten vallen. Ik blijve met vriendschap. Julien Kips, notaris. Het gemeentebestuur heeft besloten aan den heer Kips, notaris te Wolverthem, te schrijven dat men naar het beloop der opbrengst van de verkooping der boomen zal wachten tot na den vervaldag. PV 197 – Malderen 4 augustus 1872 Beschuldigde(n): Van Muylders Amand Leeftijd: 23 Beroep: pachter Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen en arbeidsongeschiktheid aan de heer Van Linthout Veroordeeld op 5 februari 1873 door Straf: 50 fr. of 15 dagen, 1 jaar voorwaardelijk. GR N° 605 - Zitting van 4 augustus 1872. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, J.B. De Boeck, Van de Voorde, De Ridder, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 5 van de wet van 23 september 1842 en het K.B. van 26 mei 1843. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1872-73. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 200 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. In uitvoering van art. 11 van het K.B. van 26 mei 1843. Besluit. Art. 1 – Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1872-1873 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 123, te weten 71 jongens en 52 meisjes.

64


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 2 – De gemeenteschool bestuurd door de heer Jean Marin Meeus is aangewezen om gratis les te geven aan 71 jongens. De onderwijzer ontvangt een globale vergoeding van fr. 426 voor het onderwijs dat hij aan deze kinderen geeft. In dit bedrag komt het bureel van weldadigheid voor fr. 115,59 tussen De aangenomen meisjesschool bestuurd door juffrouw Julie Blondiau is aangewezen om gratis les te geven aan 52 meisjes. De onderwijzeres ontvangt een globale vaste vergoeding van fr. 350 voor het onderwijs dat zij aan de genoemde kinderen geven. In dit bedrag levert het bureel van weldadigheid een bijdrage van fr. 84,50. Art. 3 – Afschift van dit besluit zal met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd om er conform art. 13 van het K.B. van 26 mei 1843 gestatueerd te worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 933 – Steenhuffel le 6 août 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan de omzendbrief van de gouverneur, MA 93 van 18 mei, sturen wij u de inschrijvingslijst der arme kinderen voor het gratis onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Vilvorde le 7 août 1872. (Vertaald) Gelieve mij de namen, voornamen, beroepen en woonplaatsen te laten kennen van de erfgenamen van Rosalie De Brandt, kloosterzuster, overleden in Steenhuffel op 3 juli 1871. De ontvanger der registratie. (Joseph De Brandt, schrijnwerker, Lebbeke.) PV 193 en 194 - 15 augustus 1872. Beschuldigde(n): De Vlieger Charles, 25 jaar, dagloner, geboren te Buggenhout, wonend in Steenhuffel Robberechts Emmanuel, 25 jaar, pachter, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: jagen op andermans terrein zonder wapendrachtvergunning. Veroordeeld op 26 september 1872 Straf: 1) 50 fr. of 15 dagen – 2) 30 fr. of 10 dagen Wapen inleveren of anders 50 fr. betalen. PV 195 en 196 – Steenhuffel 19 augustus 1872 Beschuldigde(n): Van Biesen Henri, 22 jaar, timmerman, geboren in Moorsel en wonend in Opwijk Dierickx Jacques, 18 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Opwijk Misdrijf: Diefstal Veroordeeld op 19 november oktober 1872 door Straf: vrijgesproken UCL – Steenhuffel den 25 augustus 1872. Pro Justitia. Op 25 augustus 1872, om 12 uren ’s nachts, is de genaamde Franciscus Verheyden, schrijnwerker, wonende alhier, met zijn open mes voor Leopoldus Van Doorslaer gesprongen, alhier omtrent het kapelleken, die zeide “wie zijt gij?’ en vroeg ‘waar is den Kloeken?’ (P.J. Van der Stappen, bij dewelke Leopoldus woont).

65


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Dit alles is geschied in de tegenwoordigheid van Ludovicus Boodts en Charles De Vlieger, beide alhier woonende. De aangeklaagde hebben alhier op 4 september 1872 hun komen justifieren dat zij noch den knecht noch den Kloeken gehoord noch gezien hebben. UC 935 – Steenhuffel le 31 août 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens van 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 934 – Steenhuffel le 1 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Peutie. Mijnheer, Gelieve ons te laten weten welk gevolg er gegeven werd aan onze aanvragen voor kasseidingswerken. We zouden dat graag weten vooraleer we overgaan tot het opmaken van de begroting voor 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 606 - Zitting van 2 september 1872. Séance d’installation d’un echevin et des conseillers communaux – Procès verbal. (Vertaald) Heden 2 september 1872, om 2 uur ‘s namiddags, en opgeroepen door het college van burgemeester en schepenen, zijn samengekomen in het lokaal waar de gemeenteraad gewoonlijk vergadert, onder het voorzitterschap van de heer Mertens Pierre Antoine, burgemeester, de heren: Van Ranst Pierre Joseph, schepen Vertonghen Vital, schepen De Mesmaecker Egide Corneille De Ridder Jean François, Van Assche Josse Goossens Vincent Huysegoms Jean François, raadsleden en Verhaegen Jean, secretaris. Er wordt lezing gegeven van: 1) Het proces verbaal van de gemeenteverkiezingen van 1 juli 1872, waaruit blijkt dat bij de eerste stemronde als raadsleden verkozen werden: - Mertens Pierre Antoine, burgemeester, met 87 stemmen. - Van Ranst Pierre Joseph, schepen, met 91 stemmen - Vertonghen Vital, schepen, met 88 stemmen - De Ridder Jean François, raadslid, met 87 stemmen - Van Assche Josse, met 84 stemmen - Van de Voorde Pierre, met 78 stemmen - Goossens Vincent, met 68 stemmen - Huysegoms Jean François, met 62 stemmen.

66


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

En welke verkiezingen behoorlijk gevalideerd werden. 2) Een K.B. van 28 augustus 1872 dat de heer Mertens Pierre Antoine tot burgemeester en de heer Van Ranst Pierre tot schepen benoemt. 3) Van de akte van eedaflegging door de heer Mertens. Daarna legt elk van de voren genoemde gemeenteraadsleden in handen van de burgemeester de volgende eed af: “ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. Vervolgens worden de gemeenteraadsleden en de schepen geïnstalleerd verklaard. Twee afschriften van dit proces verbaal zullen naar de arrondissementscommissaris te Brussel gestuurd worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. De burgemeester, P.A. Mertens. GR N° 607 - Zitting van 2 september 1872. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Mesmaecker, De Ridder, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1873. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 26 juli 1872 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1873. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het advies van de commissaris der wegen van het 3de district, van 5 augustus 1872, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1873 moeten besteed worden 1000 fr. moeten bedragen. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 3 % en vertegenwoordigen een bedrag van 284,20 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7050,08 o Personele belasting: fr. 2020,94 o Patenten: fr. 402,55 Totaal: fr. 9473,57 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 284,20 ▪ In natura: 715,80 ▪ Samen: fr. 1000,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 936 – Steenhuffel le 3 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

67


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten het proces verbaal van de installatie der schepenen en gemeenteraadsleden, verkozen op 1 juli 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 937 – Steenhuffel le 4 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Conform art. 28 van de kieswet sturen wij u in drievoud de kiezerslijst van onze gemeente, definitief gesloten op 3 dezer, zonder opmerkingen, samen met de rollen, de delegatie der zonen, de uittreksels van de door de kiezers in andere gemeenten betaalde belastingen, een certificaat van afkondiging van de lijst en een lijst met de beroepen van de kiezers voor de beide kamers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 4 septembre 1872. (Vertaald) Aan de burgemeester van Brugge. Mijnheer de burgemeester. Woont Jean Franco, schipper, geboren in uw stad, nog altijd in Brugge? Hij trouwde met Catharina Windelen uit Steenhuffel. Zijn dochter, die nog altijd in Steenhuffel woont, zou willen trouwen. De burgemeester. Mijn vaeder genaemd Zan (Jean) Fraenchoud (Franco), geboeren te Bruggen. Mijne moeder Trinet De Windel, geboeren te Steenhuffel. Mijnen broeder Zan (Jean) Franco, geboeren te Bruggen Mijne zuster Matille, geboeren te Bruggen. Mijne andere zuster Affanne,geboren te Kortrijk. Voor te weten of al mijne familie nog in Bruggen is. Het is 20 jaar geleden ik hun gezien of gesproken heb. Lowis Fraenchoud. UCL – Steenhuffel den 4 september 1872. Mijnheer de procureur des konings. Ingevolg uwen geëerden brief van den 28 augustus heb ik de eer u weder te zenden het proces verbaal van C. Van Keer, jachtwachter, met den bulletijn van inlichting over de aangeklaagden De Vlieger (?) en de onderhooring van denzelven. Om de andere onbekende persoonen te ontdekken, hebben wij Van Keer voornoemd nogmaals onderhoord, die verklaard heeft dezelve nog niet te kennen. Ik voeg hier insgelijks bij eenen brief van mr. Charles Henri, bemachtigden van mijnheer de graaf de Lalaing, met dewelke hij doet kennen dat mijnheer de graaf zich burgerlijke partij constitueert en dat hij aan mijnheer den procureur des koning rechtstreeks zijn klacht doen zal. Gij doet mij ook bemerken, mijnheer de procureur, dat het feit om 15 geschied is en dat de affirmatie slechts plaats gehad heeft op den 21, hetwelk binnen de 24 uren zou moeten plaats gehad hebben. Ik heb de eer u desaangaande te laten weten dat de garde Van Keer om 15 zich heeft aangeboden om van het proces verbaal kennis te geven, maar hij had alsdan het proces nog niet opgemaakt, die waarschijnlijk geen geleerdheid genoeg bezit om hetzelve te kunnen schrijven, die slechts met dit stuk is verschenen op den 21 wanneer dit goedgekeurd is geweest op de gewone zitting of seance in het gemeentehuis.

68


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aanvaard, etc. De ambtenaar van politie. ICL – Anvers le 5 septembre 1872. 2de regiment artillerie. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. De Boeck Jean Baptiste, milicien van 1862 moet ons zo snel mogelijk 73,53 fr. betalen (zijn schuld aan de masse). Pas daarna zal hij met definitief verlof worden gestuurd en zal hij zijn uitrusting ontvangen die in onze magazijnen werd gedeponeerd. De kwartiermeester, De Sager GR N° 608 tot en met 616 - Zitting van 11 september 1872. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente. Op uitnodiging van de burgemeester wordt, in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet door de secretaris met luide en klare stem in openbare zitting lezing gegeven van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1871. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1873. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 6511,54 - De uitgaven op fr. 6445,85 - En het overschot op fr. 65,69 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 2821,00 - De uitgaven op fr. 2821,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 7236,83 - De uitgaven op fr. 7236,83 - En het overschot op fr. Aanmerkingen. Ontvangsten. n° 5 – Gemeentefonds. Het gemeentelijk aandeel zal ongeveer hetzelfde zijn als dat voor het lopende jaar. Buitengewone uitgaven. n° 1 – Toewijzing voor het kasseiden van wegen. Het is voor de inwoners en voor de landbouw van het grootste belang dat de wegen het hele jaar door bruikbaar zijn en dat de gemeente zoveel mogelijk geld besteedt om hen te kasseiden. Daarom wordt de voormalige toewijzing van 700 fr. tot 2070 fr. verhoogd. n° 2 – Toelage aan de muziekmaatschappij. Sedert vorig jaar bestaat er in onze gemeente een muziekmaatschappij. Als aanmoediging heeft de voorzitter ervan een toelage van 75 fr. gevraagd die hier op de begroting wordt gebracht.

69


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gewone uitgaven. n° 30 – Vergoeding van de inenter. Deze wordt op 34,50 fr. gebracht. n° 36 tot 41 – Onderstand. De hier voorziene bedragen zijn gebaseerd op de realiteit en op de verwittigingbrieven die bij het gemeentebestuur zijn binnengekomen en hoeven niet verder gedetailleerd te worden. n° 43 – School voor volwassenen. Aangezien de school voor volwassenen in 1872 door geen enkele leerling meer bezocht werd en er zich geen enkele leerling voor het schooljaar 1872-1873 heeft ingeschreven, is ze bij gebrek aan leerlingen afgeschaft. Het overschot van de rekening van 1871 wordt daarom naar de begroting van het lager onderwijs overgeheveld. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1873. Gezien het algemeen bestuursreglement, aangenomen door de koning op 10 januari 1863, ter uitvoering van de wet van 28 september 1842 aangaande de gewone jaarlijkse uitgaven voor het lager onderwijs en aangaande de middelen om die te betalen. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 12 januari 1863, aangaande hetzelfde onderwerp. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door Jean Marin Meeus, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, al een aantal jaren in de eerste categorie thuishoort. Overwegend dat de schoolzaal in twee afzonderlijke lokalen is ingedeeld, dat de school in de winter door 120 à 140 leerlingen wordt bezocht, dat de schoolmeester 54 jaar oud is geworden, al 28 jaar zijn plicht scrupuleus vervult maar dat zijn gezondheid te wensen laat, en dat daarom dringend in de school van de heer Meeus een ondermeester moet aangenomen worden om de kwaliteit van het onderwijs niet te hypothekeren. Daarom besluit de raad om vanaf nu het traktement van een hulponderwijzer in de schoolbegroting op te nemen. Overwegend dat in de schoolbegroting van 1873 het casueel dat door de onderwijzer en de ondermeester getrokken wordt is vastgesteld als volgt: - Toelage voor het onderwijs van 71 arme kinderen à 9 fr. per kind per jaar = 639 fr., waarvan 426 fr. voor de onderwijzer en 213 fr. voor de ondermeester. - Schoolgeld van 27 solvabele leerlingen, waarvan 18 à 8,64 fr. en 19 à 7,68 fr. = 300 fr., waarvan 200 fr. voor de onderwijzer en 100 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 2 – De wedde van de toekomstige hulponderwijzer wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 3 – De vaste jaarwedde van juffrouw Blondiau Julie, directrice van de aangenomen meisjesschool, wordt vastgesteld op 350 fr. Art. 4 – Voor het schooljaar 1872 zal juffrouw Blondiau een schadeloosstelling krijgen van 160 fr. en voor het vierde trimester van 1871 een van 140 fr. omdat ze aan de jonge vrouwen gratis het handwerk heeft onderwezen. Art. 5 – De gemeente zal voor 230,12 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 200 fr. Art. 5 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Een ondermeester aanstellen in de gemeenteschool van mr. Meeus De gemeenteraad.

70


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien er vanwege het aantal leerlingen dringend een ondermeester in de gemeenteschool moet aangesteld worden. Overwegend dat de onderwijzer 54 jaar oud is, al 28 jaar scrupuleus zijn plicht vervult maar dat zijn gezondheid al 2 jaar te wensen laat. Overwegend dat het aantal leerlingen aanzienlijk gestegen is en dat de gemeenteschool in de winter door 120 à 140 leerlingen wordt bezocht, wat te veel is voor één enkele onderwijzer. Overwegend dat het klaslokaal in 2 aparte delen is verdeeld, wat voor 1 onderwijzer niet handig is. Overwegend dat er daarom dringend een ondermeester nodig is. Besluit de raad om te toelating te vragen om een ondermeester voor de gemeenteschool te mogen benoemen en om hem de wedde te geven die in de begroting werd vastgesteld. Afschrift, etc. V. Afschaffing van de school voor volwassenen. De raad, Gezien de aanwezigheidsregisters van de school voor volwassenen waaruit blijkt dat er in 1871 maar zeer weinig leerlingen – en dan nog zeer onregelmatig - naar deze scholen zijn geweest en dat er sedert begin 1872 niemand nog deze lessen volgt. Overwegend dat de volwassen door aanplakbrieven uitgenodigd werden om zich voor de school in te schrijven en dat niemand daar heeft op gereageerd. Overwegend dat de lessen bij gebrek aan leerlingen niet meer gegeven worden, dat deze school zichzelf heeft opgeheven en dat het opmaken van een begroting voor 1873 nutteloos werd geacht. Besluit. De scholen voor volwassenen worden afgeschaft en voor dit onderwijs wordt geen begroting meer gemaakt. Het overschot van de rekening van 1871 zal naar de begroting van het lager onderwijs worden overgeheveld. Afschrift, etc. VI. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor 1873. Gezien deze begroting, door de kerkfabriek opgemaakt. Overwegend dat dit op een behoorlijke manier gebeurde en dat alle uigaven nodig zijn. Wordt deze begroting, zonder opmerkingen, als volgt aanvaard. - Ontvangsten: fr. 7456,30 - Uitgaven: fr. 5160,25 - Overschot: fr. 2296,05 VII. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1873 Wordt goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 5188,69 fr. VIII. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 8ste punt van de agenda en benoemt de heren Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en De Ridder Jean François, raadslid, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. IX. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: - als 1ste kandidaat: De Ridder Jean François, uittredend lid op 31 december eerstkomend. - als 2de kandidaat: De Mesmaecker Egide Corneille. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan.

71


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Besluit de gemeenteraad. De heer De Ridder Jean François, die 4 stemmen op 4 stemmers behaald heeft, wordt herbenoemd tot lid van het bureel van weldadigheid, in vervanging van zichzelf. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Bruxelles le 17 septembre 1872. Parquet, ref. 27197. Mijnheer de burgemeester, In antwoord op uw brief van 11 dezer laat ik u weten dat er op uw verzoek wordt ingegaan en dat er aan Jean Baptiste Bellon een uitstel tot 15 november wordt gegeven om zijn straf te ondergaan. De procureur de konings. UC 938 – Steenhuffel le 18 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, architect van het arrondissement Brussel. Mijnheer, Gelieve zo spoedig mogelijk naar onze gemeente te komen om de plafonds van onze gemeentekerk te bekijken. Deze zijn in een deerniswekkende staat en een groot gevaar voor de kerkbezoekers. In afwachting van uw spoedig bezoek en een ramend bestek voor de nodige werken, verzekeren wij u, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 939 – Steenhuffel le 23 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 9 dezer aangaande Van Keer en graaf de Lalaing, laat ik u weten dat ik, zodra ik de in beschuldiging stelling van De Vlieger ontvangen heb, beide stukken aan de betrokkenen Van Keer en de Lalaing heb laten bezorgen. Ik weet niet of er nog andere formaliteiten moeten vervuld worden. Laat het mij weten als dat zo is. De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 24 septembre 1872. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 5576/16305 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat Van den Bossche Marie Anne, 22 jaar, meid, geboren in Steenhuffel op 2 mei 1850, dochter van wijlen Charles Louis en wijlen Anne Françoise Lonnens (!?), op 16 dezer opgenomen werd in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel om er te bevallen, op kosten van uw gemeente waar zij haar bijstandwoonst heeft omdat zij er geboren is. Ook haar vader is er geboren en omtrent 1853 gestorven (haar moeder omtrent 1864). De voorzitter, De Rongé PV 198 - Steenhuffel 25 september 1872

72


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde(n): Vander Stappen Theodore Leeftijd: 21 Beroep: landbouwer Geboren te Merchtem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen aan de heer Rampelbergh en zijn vrouw Veroordeeld op 6 februari 1873 door Straf: 26 fr. of 8 dagen PV 199 Steenhuffel 25 september 1872 Beschuldigde(n): De Mol Colette, echtgenote Vanderstappen Theodore Leeftijd: 22 Beroep: landbouwster Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen Veroordeeld op 14 maart 1873 door Straf: 26 fr. ICL – Anvers le 25 septembre 1872. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ingesloten het livret van Cleymans Jean Henri, soldaat, vervanger van de klas van 1867 ICL – Steenhuffel 25 september 1872. De ondergeteekende Joanna De Maeyer, zonder beroep, wonende in de gemeente Steenhuffel, verklaart bij deze dat door de dood van haren gewezen man Egidius Verbesselt, overleden te Steenhuffel den 20 april 1872, het vruchtgebruik voor het geheel op haar gevallen is en dat (wat betreft) de goederen welke zij met haren voornoemden man verkocht hebben aan hunnen zoon Petrus Joannes Verbesselt, landbouwer wonende te Steenhuffel, volgens akt verleden den 27 mei 1866 voor meester Bruzetto, notaris te Londerzeel verblijvende, de meubelen hebben verkocht geweest voor de som van 1247,11 fr. en het onroerend goed is geschat op 1160 fr. boven de rente van 544,21 fr. die het belast. En zij verklaart daarenboven dat die goederen bij het overlijden van Egidius Vebesselt dezelfde waarden hebben dan tijdens de verkooping voren beroepen. UC 940 – Steenhuffel le 25 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, in tweevoud, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de deliberatie van onze gemeenteraad aangaande de afschaffing van de school voor volwassenen die niet meer werd bijgewoond. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 941 – Steenhuffel le 25 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u:

73


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

-

De begroting van het lager onderwijs voor 1873 en de deliberatie hierover, De deliberatie aangaande de vraag om een ondermeester in de gemeenteschool van de heer Meeus te mogen benoemen (onmisbaar door het groot aantal leerlingen dat de school bezoekt en door de indeling van het klaslokaal). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 942 – Steenhuffel le 25 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en De Ridder Jean François, raadslid, werden aangewezen op deel uit de maken van de commissie der personele belasting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 943 – Steenhuffel le 25 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Vervolg gevend aan mijn brief van 22 dezer aangaande Charles Van Keer en graaf de Lalaing stuur ik u mijn verklaring dat ik de 2 uitnodigingsformulieren aan Van Keer en de Lalaing heb bezorgd. De uitnodiging aan de graaf werd door zijn jachtwachter Van Keer afgegeven aan de heer d’Hanne, de zaakwaarnemer van de graaf. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 944 – Steenhuffel le 25 septembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten: 1) De begroting van het bureel van weldadigheid voor 1873 met kohier van opmerkingen. 2) De gemeentebegroting 1873 met de deliberatie hierover. 3) De begroting 1873 van de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 2 octobre 1872. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) Ik stuur u een proces verbaal dat ik heb opgemaakt aangaande een ruzie tussen de gezusters De Mol en hun echtgenoten op 25 september laatstleden. De ambtenaar van politie. UCL – Steenhuffel le 2 octobre 1872. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) Ik stuur u de verklaringen van de getuigen Heyvaert en Leemans, die vermeld werden in het proces verbaal dat in Merchtem werd opgemaakt naar aanleiding van een bloedig geschil tussen de gebroeders De Smedt en consoorten uit Merchtem.

74


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De ambtenaar van politie. ICL – Bruxelles le 5 octobre 1872. (Vertaald) Ref. 9555D97 In antwoord op hun brief 941 van 25 september informeert de arrondissementscommissaris de burgemeester en schepenen van Steenhuffel dat de bestendige deputatie in zitting van 23 september de plaats heeft gecreëerd van ondermeester in de gemeenteschool van Steenhuffel. De er aan verbonden vergoedingen zullen in de schoolbegroting van 1873 worden gebracht. De hieraan verbonden onkosten zullen conform de inhoud van de ministeriele omzendbrief van 11 december 1870 worden verdeeld. Gelieve zo snel mogelijk de titularis te benoemen. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere ICL – Bruxelles le 9 octobre 1872. Institut ophthalmique provincial, n° a-14396. (Vertaald) Dokter Warlomont, oogarts van het provinciaal ooggeneeskundig instituut, zal op woensdag 23 oktober, vanaf 1 uur in de namiddag, aanwezig zijn in het gemeentehuis van Vilvoorde ten behoeve van de blinde of slechtziende behoeftigen van het kanton Wolvertem. Gelieve dit in uw gemeente af te kondigen. Gezien het belang van deze zaak zou het passen om dit ook door de pastoor op de preekstoel af te laten roepen. Ook de geneesheren moeten op de hoogte worden gebracht zodat zij hun patiënten kunnen aanzetten om naar Vilvoorde te gaan. Dokter Warlomont verwacht, via de burgemeester van Vilvoorde, vooraf een lijst. De provinciegouverneur. UC 945 – Steenhuffel le 23 octobre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer, Gevolg gevende aan uw omzendbrief MA 150 van 11 oktober 1872 sturen wij u een negatieve lijst van Franse onderdanen die in onze gemeente verblijven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 946 – Steenhuffel le 23 octobre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de controleur der directe belastingen te Asse. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 18 dezer laat ik u weten dat ik er geen enkel bezwaar tegen heb dat de experts van de personele belasting, die hier in 1872 gewerkt hebben, ook voor 1873 worden aangesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 947 – Steenhuffel le 31 octobre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer,

75


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In zitting van 23 dezer heeft de bestendige deputatie de creatie van de plaats van ondermeester in onze gemeenteschool goedgekeurd. Gelieve de ingesloten annonce in het Belgisch Staatsblad te laten verschijnen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel den 4 november 1872. Heden 4 november 1872 is verschenen Petrus Joannes Van Opstal, herbergier alhier, die ons verklaard heeft dat er ter gelegenheid der kermisse alhier bij hun een doosje stekkens in zijne bronput geworpen geweest is geweest, op de wijze dat zijn water gansch vergiftigd geweest is, zonder te kunnen bestatigen door wien zilks gedaan geweest is. (Hetzelfde zou ook nog eens op 6 november 1873 gebeurd zijn.) ICL – Bruxelles le 5 novembre 1872. (Vertaald) Ref. 41772C2950 – Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Boodts Charles, leerling onderwijzer aan de normaalschool van Sint-Niklaas, komt in aanmerking voor een provinciale studiebeurs. Gelieve mij een advies te sturen over de verdiensten van deze student. De gouverneur. UC 948 – Steenhuffel le 6 novembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gelieve ons de drukwerken te sturen voor de militiebewerkingen voor 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 949 – Steenhuffel le 8 novembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 41772C2950 van 5 dezer laat ik u weten dat de heer Boodts Charles, leerling onderwijzer aan de normaalschool te Sint-Niklaas, eenvoudige landbouwers als ouders heeft. De ouders hebben 10 kinderen en zijn, evenals hun zoon Charles, zeer eerlijke mensen. Een studiebeurs van de provincie is zeer noodzakelijk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 950 – Steenhuffel le 8 novembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de onderzoeksrechter te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief aangaande Van Muylders Amand laat ik u weten dat hij vrijgezel is, en altijd bij zijn vader, die pachter is, in Steenhuffel heeft gewoond. Zijn moeder is overleden en heeft hem volgens onze inlichtingen ongeveer 60 aren grond nagelaten die echter niet in Steenhuffel gelegen zijn zodat we dat niet kunnen controleren. Hij is nooit veroordeeld en nooit werd er een klacht tegen hem ingediend. Toch is zijn reputatie in de gemeente niet goed. Op dit

76


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

eigenste ogenblik verneem ik dat hij ter gelegenheid van de kermis, verleden zondag en maandag, in Steenhuffel werd gezien. Ik weet echter niet waar hij woont of waar hij is heen gevlucht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 8 novembre 1872. (Vertaald) Mijnheer de onderzoeksrechter te Brussel. In antwoord op uw brief aangaande Van Muylders Amand, kan ik u zeggen dat hij vrijgezel is en altijd in Steenhuffel bij zijn vader, die pachter is, gewoond heeft. Zijn moeder is overleden en zou hem ongeveer 60 aren grond hebben nagelaten die echter niet in de gemeente liggen zodat we de juistheid daarvan niet kunnen controleren. Hij is nooit veroordeeld geweest en we hebben geen enkele klacht tegen hem gekregen. Toch geniet hij in de gemeente van geen goede reputatie. Op dit moment verneem ik, mijnheer de onderzoeksrechter, dat hij zich in de gemeente laten zien heeft ter gelegenheid van de kermis die hier verleden zondag en maandag heeft plaats gehad. Het adres waarheen hij gevlucht is ken ik niet. P.A. Mertens. ICL – Coursel le 12 novembre 1872. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik heb vernomen dat een plaats van 2de onderwijzer vacant is in uw gemeenteschool. Ik ben een gediplomeerde onderwijzer; afgestudeerd aan de staatsnormaalschool te Lier en vanaf 1 mei 1866 ben ik achtereenvolgens derde onderwijzer geweest in Mol en 2de onderwijzer in Koersel. In deze laatste gemeente heb ik 2 jaar lang les aan volwassenen gegeven. Indien u nog geen onderwijzer gekozen heeft zou ik daar graag onmiddellijk kennis van krijgen zodat ik mijn aanvraag en de vereiste documenten tijdig aan uw gemeenteraad kan bezorgen. Omdat ik onmogelijk persoonlijk kan komen vraag ik u, mijnheer de burgemeester, om u te wenden tot mijn eerbare inspecteur, de heer Van Gansen te Hasselt, die u alle gewenste inlichtingen over mijn persoon en mijn manier van lesgeven kan bezorgen. In afwachting van uw onmiddellijke goede berichten, etc. Louis Stockmans, 2de onderwijzer te Koersel, Limburg. UC 951 – Steenhuffel le 14 novembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris van het 3de district te Peutie. Mijnheer, Ingesloten de rol voor het onderhoud der wegen voor 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Coursel den 17den november 1872. Aan de heeren van het gemeentebestuur van Steenhuffel. Ik neem de eerbiedige vrijheid ue mijnen dienst voor de openstaanden plaats van hulponderwijzer in uwe gemeenteschool aan te bieden. De hierbij gevoegde stukken, welke bestaan uit het afschrift van mijn diploma, dat ik in de staatsnormaalschool van Lier bekomen heb, en de getuigschriften van mijn gedrag en de uitoefening mijner bediening in de gemeenten Moll en Coursel, waar ik beurtelings het ambt van hulponderwijzer heb uitgeoefend, zullen ue in staat stellen om behoorlijk over mijnen persoon te oordeelen.

77


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Buiten de stukken welke ik ter uwer beschikking stel, mijne heeren, moet ik ue nog in aanmerking doen nemen dat ik in de gemeente Coursel, waar ik tegenwoordig verblijf, gedurende twee jaren les heb gegeven aan de volwassenen. In de hoop dat mijn aanvraag door ue gunstig zal ontvangen worden, noem ik mij, mijne heeren, uwen bereidwilligen dienaar, Ludovicus Stockmans, hulponderwijzer te Coursel. ICL – Bruxelles le 22 novembre 1872. (Vertaald) Ref. 2950 – Normaalscholen, studiebeurzen. In zitting van 20 dezer heeft de bestendige deputatie een studiebeurs van 200 fr. toegekend aan Boodts Charles uit Steenhuffel, leerling onderwijzer aan de normaalschool van Sint-Niklaas. Het betalingsmandaat zal naar de directeur van de school worden gestuurd. De gouverneur. UC 952 – Steenhuffel le 1 decembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. De aanstelling van de heer Van Ranst Pierre Joseph tot ambtenaar der gerechtelijke politie van Steenhuffel, tot 31 december 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 617 - Zitting van 1 december 1872. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Mesmaecker, De Ridder, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Plan voor weg van grote communicatie Steenhuffel-Wolvertem. Gezien de brief van de burgemeester van Wolvertem van 22 oktober laatstleden, waarin hij voorstelt om samen te vragen om de baan van Steenhuffel naar Rossem, Meuzegem en Impde, die op bijgevoegde plan van Steenhuffel voorkomt onder de letters afg en afhj, tot weg van grote communicatie te laten verklaren. Gezien de noodzaak om een zelfde aanvraag te doen voor de aansluiting met weg nr. 1 (Merchtem-Mechelen) die verbinding geeft met de provinciale baan Brussel-Temse, het station van Londerzeel en met de weg van grote communicatie LXXXI naar Sint-Amands, Baasrode en het station van Malderen, op het plan aangeduid met de letters abcd. Gezien dat plan en bestek, opgemaakt door de heer Cappelle, de commissaris der wegen van het 3de district, wonend in Peutie, die de kosten raamt op 96457,44 fr. Overwegend dat de kasseiding van deze wegen absoluut noodzakelijk is en van algemeen belang, niet alleen vanwege de vele verbindingen maar vooral omdat ze 8 maanden per jaar vanwege de natte bodem onberijdbaar zijn en omdat de onderhoudskosten die er ieder jaar aan besteed worden als verloren mogen worden beschouwd omdat de reparaties maar duren tot dat de eerste regen valt. Overwegend d at de mensen die langs deze wegen wonen verplicht zijn om in het slechte seizoen hun koopwaar, oogst en levensmiddelen te voet en aan de arm te vervoeren, aangezien de wegen zo slecht zijn dat men er zelfs niet met een lege kruiwagen over kan rijden. Overwegend dat het weggedeelte abcd het meest dringend moet gekasseid worden omdat het de uitweg is voor 900 mensen - meer dan de helft van aantal inwoners van onze gemeente – en

78


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

dat het grootste gedeelte hiervan zal moeten afgewerkt zijn voordat met de andere stukken kan begonnen worden. Overwegend dat deze werken dermate dringend zijn dat de inwoners, om de kosten het hoofd te kunnen bieden, de gemeente hebben aangeboden om het geld dat nodig is om het aandeel van de gemeente te betalen tegen een zeer matige intrest voor te schieten en bereid zijn om op de terugbetaling te wachten naarmate de gemeente daar het geld voor heeft. Overwegend dat het gebruik van kasseistenen van het type “recoupins faconnés” uit de groeven van Lessines of Quenast - zoals ook in Steenhuffel bewezen is - grote voordelen biedt aan de gemeente, de provincie en de staat, omdat de prijs per m² maar 4,88 fr. bedraagt, terwijl kasseistenen van staal vijf 7,75 fr. per m² kosten en dat de werken binnen een termijn van 4 jaar gedaan zouden moeten zijn. Besluit de raad om, gezien de belangrijkheid van de weg en van het werk, het plan en bestek van de heer Cappelle goed te keuren, en om, samen met de gemeenten Londerzeel en Wolvertem, te vragen dat deze weg tot weg van grote communicatie zou worden verklaard. Afschrift van deze deliberatie zal samen met de erbij horende documenten ter goedkeuring naar de bestendige deputatie gestuurd worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 953 – Steenhuffel le 3 decembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Peutie. Mijnheer, In zitting van 1 dezer heeft onze gemeenteraad het ingesloten plan en bestek goedgekeurd. Aangezien de uitgaven al hoog genoeg zijn en de ervaring geleerd heeft dat ze zeer duurzaam zijn zal de kasseiding echter met kasseinen van het type ‘”recoupins façonnés” van Lessines gebeuren. De gemeenteraad heeft volledig uw mening gevolgd dat punt A veel te dicht bij punt D gelegen is om de weg door de hogere overheid tot weg van grote communicatie te kunnen laten verklaren. Daarom werd besloten om vanaf punt Abis de weg nr. 10 te volgen en niet de richting van de Smisstraat (nr. 8) in te slaan. Gelieve het in deze zin gewijzigde bestek goed te keuren en het ons voor 15 december terug te sturen, zodat we tijdig subsidie kunnen vragen. Gelieve deze zaak ook bij de gemeentebesturen van Wolvertem en Londerzeel aan te kaarten zodat de werken in Steenhuffel nog in 1873 zouden kunnen beginnen. Er werd ook uitdrukkelijk gestipuleerd dat, indien de weg op ons grondgebied niet tot weg van grote communicatie zou worden verklaard, ook de werken aan de andere wegen niet zullen aangevat worden. Er wonen 900 inwoners, meer dan de helft van onze ganse bevolking, langs deze weg. U kent onze gemeente en de toestand van onze wegen zeer goed. U weet ook welke offers we ons al voor de verbetering der wegen hebben getroost. Daarom vragen we u, mijnheer de commissaris,om bij het provinciebestuur en bij de provinciale afgevaardigden stappen te ondernemen opdat onze aanvragen voor al deze wegen gunstig zullen onthaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Liège le 6 decembre 1872. (Vertaald) Miliciens met verlof in Steenhuffel: Van de Voorde Jacques, lichting 1870, soldaat, 12de linieregiment, x bataljon, 5de compagnie.

79


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Coursel den 7 december 1872. Mijnheer de burgemeester. Door uwen brief van den 13 der verloopene maand, hebt gij mij laten weten dat de benoeming van eenen hulponderwijzer op den 27sten dier maand zou plaats hebben. Daar dit tijdstip reeds een tiental dagen voorbij is en ik nog niet het minste over die zaak heb vernomen, zoo neem ik de eerbiedige vrijheid, mijnheer, ue te verzoeken van mij onmiddellijk eenige tijding aangaande die benoeming te doen. Zoo dezelve reeds heeft plaats gehad, hoop ik dat gij mij den uitslag zult laten weten; en zoo er nog geene benoeming gedaan is, zult gij, ik twijfel er geenszins aan, de goedheid hebben van mij te schrijven of er kans is van te gelukken, ja of neen. In de hoop van onmiddellijk antwoord te ontvangen, heb ik de eer ue mijne ware groetenissen aan te bieden. Uw bereidwillige dienaar, Louis Stockmans UCL – Steenhuffel le 10 decembre 1872. (Vertaald) Aan burgemeester en schepenen van Sint-Jans-Molenbeek. Nationale militie. Peeters Jean François, geboren in Steenhuffel op 11 juli 1853, milicien van 1873, is in SintJans-Molenbeek gaan wonen op 27 maart 1856. De burgemeester, P.A. Mertens. (Uit Sint-Jans-Molenbeek vertrokken op 3 september 1856 naar Sint-Joost-ten-Noode, grensstraat 55.) ICL – Coursel den 17 december 1872. Mijnheer de burgemeester. Ik ben heel verwonderd van niet het minste antwoord op mijnen brief van den 7 dezer te ontvangen. Daar ik eene gelegenheid heb om eene andere plaats te bekomen, zoo verzoek ik ue van mij onmiddellijk mijne stukken terug te zenden, zoo ik niet benoemd ben, of zoo er geene kans is van benoemd te worden. Ik hoop van zonder mankeren tegen donderdag goed nieuws ofwel mijne ingezonde stukken te mogen ontvangen. Aanveerd, etc. Louis Stockmans UCL – Steenhuffel den 18 december 1872. Op heden den 18 december 1872 ten 10 uren voormiddag, is voor ons burgemeester der gemeente Steenhuffel gekompareerd Henricus Van Opstal, metselaar, oud 25 jaar, wonende alhier, die ons verklaard heeft dat op zondag 8 december 1872 ’s avonds middel gebruikt geweest is om zijn woonhuis in brand te steken bij middel met een vod op een stokje gebonden, hetwelk in brand gedaan is, alsdan onder door de schuurpoort gestoken in dewelke gansch de week vlas was gezwingeld geweest. Hij kent de dader dezer niet maar presumeert dat het Petrus Van den Bergh, houtzager, geweest is. Het tegenwoordig zal blijven berusten tot dat er verdere inlichtingen zullen gedaan en genomen worden. Hij is ook verdacht voor op kermis laatst het water van P.J. Van Opstal te vergiftigen met een doosje stekkens in de bronput te werpen en nog voor eene andere daad van den brand die in de schuur van deze laatsten plaats gehad heeft op zondag voor Paaschen 1872. P.A. Mertens.

80


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 954 – Steenhuffel le 24 decembre 1872. Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heeren leden van het bureel van weldadigheid van Willebroek. Mijnheeren, Wij hebben de eer ued te laten weten dat wij besloten hebben voortaan aan de weduwe J.B. Meys slechts eenen wekelijkschen onderstand van 1,75 fr. ten laste van ons bureel van weldadigheid te laten verleenen. Deze evenredigheid overtreft nog verre degene van het beloop der inkomen van dit gesticht, alsmede het getal behoeftigen die het te onderhouden heeft. Wij verzoeken u vriendelijk, mijnheeren, van u stiptelijk aan den inhoud dezer te willen gedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 955 – Steenhuffel le 27 decembre 1872. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ik heb nota genomen van het proces verbaal van de controle van de akten van de burgerlijke stand, dat u mij op 24 dezer met uw brief 37863 heeft gezonden. Ik zal in het vervolg rekening houden met de opmerkingen en aanbevelingen die u gegeven heeft. De geboortedatum van de overleden personen werd voor het gemak echter altijd overenomen uit de bevolkingsstatistiek van het einde van het afgelopen jaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Anvers le 27 decembre 1872. (Vertaald) 8ste Linieregiment, 1e bataljon, 2e compagnie. Signalement van De Bondt Damien, Soldaat van de lichting 1871, militiekanton 24, nr. 57 van de loting, stamboeknr. 31170. Gedeserteerd op 22 december 1872. Signalement: - Vader: Jozef - Moeder: Van De Voorde Anna Cattharina - Geboren te: Steenhuffel - Geboren op: 29 oktober 1851 - Laatste woonplaats: Steenhuffel - Grootte: 1,67 m. - Gezicht: ovaal - Voorhoofd: gewoon - Ogen: grijs - Neus: gemiddeld - Mond: gewoon - Kin: rond - Haren: blond - Wenkbrauwen: idem - Speciale kenmerken: geen - Vroeger beroep: landbouwer

81


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Meegenomen uitrusting: kapootjas, vest, laken broek, shako (muts), boord, politiemuts, bottines, een paar kousen, een paar bretellen, hemd, riemt. Heeft geen andere misdriujven gepleegd. De luitenant, commandant van de compagnie, Van den Kieboom..

1873 **** UC 956 – Steenhuffel le 1 janvier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kwitantie van de betaling van 88,21 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem voor administratiekosten (levering van materiaal voor de burgerlijke stand en de bevolking). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 618 - Zitting van 1 januari 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Mesmaecker, De Ridder, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Pensioenaanvraag van de weduwe Follez. Gezien de brief van de arrondissementscommissaris, nr. 9560 van 28 december 1872, met het verzoek van de weduwe Follez om een pensioen te mogen trekken uit de pensioenkas voor gemeentesecretarissen, opgericht door de wet van 30 maart 1861, en dat vanwege de diensten die door wijlen haar man in zijn hoedanigheid van secretaris van verschillende gemeenten werden bewezen. Gezien dit verzoek en de ondersteunende documenten om het pensioen van haar man op zijn weduwe over te laten gaan. Overwegend dat uit het rapport van het hoofd van de pensioendienst van mei 1869, waarin de pensioenaanvraag van de heer Follez wordt behandeld, volgt dat de heer Follez als secretaris van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Humbeek, Steenhuffel en Wolvertem, op het moment van zijn ontslag te Steenhuffel, 22 jaren en 10 maanden bijdragen in de pensioenkas had gestort. Overwegend dat hij op 16 oktober 1861 met de aanvraagster is getrouwd. Overwegend dat de heer Follez in Kapelle-op-den-Bos op 14 november 1872 overleden is. Gezien de art. 3, 8 en 10 van de genoemde wet en art. 39, 42 en 60 van het K.B. van 15 juni 1861. Is de raad van mening dat het past om de pensioenaanvraag van weduwe Follez in te willigen. II. Benoeming van een hulponderwijzer. Vervolgens vergadert de gemeenteraad in geheim comité om over te gaan tot de benoeming van een ondermeester, een plaats die door de gemeenteraad gecreëerd werd en die door de bestendigde deputatie op 23 oktober 1872 werd goedgekeurd.

82


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien art. 10 van de organieke schoolwet van 23 september 1842. Gezien art. 66 en 84 van de gemeentewet. Gezien de lijst van kandidaten (het zijn er twee) die naar de vakante plaats hebben gesolliciteerd en die beide een bekwaamheidsdiploma bezitten, afgeleverd door de jury van een staatsnormaalschool. Na beide sollicitaties onderzocht te hebben gaat de raad over tot een geheime stemming die als uitslag geeft dat de heer Faes Pierre, geboren in Herselt-Ramsel op 10 juli 1848, momenteel ondermeester te Londerzeel-Heide, alle stemmen bekomen heeft. Bijgevolg benoemt de raad de heer Faes Pierre tot ondermeester te Steenhuffel. Afschrift van dit besluit zal naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 957 – Steenhuffel le 3 janvier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de deliberatie van onze gemeenteraad van 1 dezer aangaande de benoeming van de heer Faes Pierre tot ondermeester van Steenhuffel samen met zijn diploma. Faes is op dit ogenblik hulponderwijzer te Londerzeel (Heide). De creatie van deze plaats werd door de bestendige deputatie goedgekeurd op 25 oktober 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 958 – Steenhuffel le 9 janvier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de comissaris der wegen van het 3de district te Peutie. Mijnheer, Kunt u ons zeggen welk gevolg er gegeven werd aan onze brief van 3 december 1872 aangaande de verklaring tot wegen van grote gemeenschap? Deze aanvraag zou zo snel mogelijk moeten doorgestuurd worden. Als u een afschrift van de deliberatie nodig heeft laat het ons dan weten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 959 – Steenhuffel le 13 janvier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de inschrijvingslijst der miliciens van de lichting 1873, de alfabetische lijst, de lijst der miliciens die de vorige drie jaren een vrijstelling of uitstel hebben gekregen, een certificaat dat deze lijst op 3 en 10 januari werd afgekondigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 960 – Steenhuffel le 21 janvier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

83


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, In Steenhuffel woont niemand die kan verkozen worden voor de senaat. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 961 – Steenhuffel le 27 janvier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 9729D van 25 dezer waarin u vraagt om u binnen de 5 dagen de begroting voor de school voor volwassenen te bezorgen of dat u anders een speciaal commissaris naar onze gemeente zou sturen, laten wij u weten dat deze school in 1871 nog door enkele leerlingen bijgewoond werd, maar het waren er zeer weinig en onregelmatig. Begin januari 1872 heeft geen enkele leerling zich nog aangeboden om de school te volgen en deze heeft zich dus zelf gesdupprimeerd. In zitting van 11 september 1872 heeft de gemeenteraad de school afgeschaft en we hebben deze deliberatie met onze brief 940 van 25 september in tweevoud, ter goedkeuring door de bestendige depitatie, naar u gestuurd. Ingesloten vindt u nog een derde kopij. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 962 – Steenhuffel le 30 janvier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, de rol der provinciale belasting op de honden voor 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 963 – Steenhuffel le 19 fevrier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen te Peutie. Mijnheer, Met de allergrootste voldoening hebben we het bericht ontvangen over de toegekende subsidies voor saneringswerken. Gelieve ons per kerende post uw aanbevelingen te laten kennen aangaande de aanvraag die bij uw brief 7611 van 12 dezer was gevoegd. Indien de wegen, begrepen in uw plan, tot grote communicatie zouden worden verklaard, dan moet die vraag wellicht niet meer worden herhaald want al deze wegen werden daar voor saneringswerken in betrokken. Als de gemeenteraad de aanvraag dit jaar toch moet vernieuwen, gelieve het ons dan te zeggen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 964 – Steenhuffel le 25 fevrier 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

84


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Stuur ons de drukwerken die nodig zijn voor het opmaken van een rol voor het onderhoud en het ruimen der beken in 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 965 – Steenhuffel le 5 mars 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een staat volgens het model van de omzendbrief MA 29 van 8 februari 1873 aangaande de fanfaremaatschappij van onze gemeente. Gelieve het nodige te doen om deze maatschappij maximaal te laten delen in de subsidie van 10.000 fr. die in de provinciale begroting van 1873 werd voorzien voor de aanmoediging van het muziekonderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 620-621 - Zitting van 12 maart 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Mesmaecker, De Ridder, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1873. Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. II. Benoeming van een inenter. Gezien het provinciaal reglement van 16 juli 1850 en dat van 28 juli 1871 aangaande de dienst der inenting en herinenting. Overwegend d at voor deze gemeente maar 1 vaccinateur nodig is. Gezien de aanvraag van de heer Bams, dokter te Merchtem, om tot vaccinateur en herinenter voor de gemeente Steenhuffel te worden aangesteld, in vervanging van de heer Carette die overleden is. Gaat de raad, conform art. 66 van de gemeentewet, over tot een geheime stemming waaruit blijkt dat de heer Bams, dokter te Merchtem, alle stemmen bekomen heeft en bijgevolg tot inenter en herinenter voor deze gemeente is benoemd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 966 – Steenhuffel le 19 mars 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van de deliberatie met de benoeming van de heer Bams, geneesheer te Merchtem, tot vaccinateur en herinenter voor Steenhuffel, in vervanging van dokter Carette, die overleden is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

85


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 967 – Steenhuffel le 25 mars 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het overzicht van de in 1872 geïnde hondenbelasting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 968 – Steenhuffel le 25 mars 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens van 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 969 – Steenhuffel le 1 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer onderzoeksrechter te Brussel. Mijnheer, Wij retourneren het dossier aangaande Rottiers Charles. Deze persoon is in onze gemeente volslagen onbekend. Niemand met die naam is hier geboren of werd hier ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 970 – Steenhuffel le 2 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het kohier der personele belasting voor het jaar 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 971 – Steenhuffel le 2 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een kwitantie voor een betaling aan het kantoor der registratie te Vilvoorde. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 972 – Steenhuffel le 2 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

86


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 16537 van 19 maart laten wij u weten dat onze gemeenteontvanger op 28 maart 1873 182,16 fr. heeft betaald aan de burgerlijke gasthuizen van Antwerpen voor het onderhoud van behoeftigen ten laste van onze gemeente. De vertraging is te wijten aan het feit dat wij geen rekening ontvangen hadden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 973 – Steenhuffel le 2 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 14 van 15 januari aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat we deze verplichting diverse keren met luide stem hebben laten afroepen, geafficheerd hebben en direct aan de betrokkenen hebben gecommuniceerd. Het ontrupsen is derhalve zo goed als maar enigszins kan gebeurd op de fruitbomen, de heesters, de hagen en de struiken. Op de hoogstambomen is het echter onmogelijk om deze ontrupsing volledig te doen. Onze inwoners hebben desondanks alle takken die bereikbaar zijn ontrupst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 974– Steenhuffel le 8 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de kwitantie van de betaling van 200 fr. aan de gemeenteontvanger door het bureel van weldadigheid ten behoeve van de gewone dienst van het lager onderwijs (tussenkomst in de kosten van het gratis onderwijs der arme kinderen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 975 – Steenhuffel le 8 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur generaal van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 427 van 27 maart sturen wij u een mandaat voor de uitbetaling van 3442,95 fr. die aan onze gemeente als subsidie voor saneringswerken werd toegekend. Alle formaliteiten zijn vervuld en dus vragen wij u om het nodige te doen om dit bedrag door de ontvanger der belastingen te Londerzeel uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 976 – Steenhuffel le 9 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur generaal van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer,

87


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief 427/59 van 31 maart 1873, vraag ik u om ons gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds door de belastingontvanger te Londerzeel op het einde van ieder trimester uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 977 – Steenhuffel le 15 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de controleur der directe provinciale belastingen te Brussel. Mijnheer, Wij stuurden u 10 pakketten met daarin de belastingrollen die in ons secretariaat waren opgeslagen. Het totaal gewicht bedraagt 85 kg. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 978 – Steenhuffel le 23 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief MA 68 van 4 dezer sturen we u een negatieve verklaring aangezien er in onze gemeente geen industrie bestaat die het beekwater vervuilt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 979 – Steenhuffel le 23 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Peutie. Mijnheer, Ingesloten de deliberatie van onze gemeenteraad met de vraag om de wegen, begrepen in het op 1 december 1872 goedgekeurde project, tot grote communicatie te laten verklaren. Ze moet gevoegd worden bij het dossier. De erin aangehaalde redenen zullen duidelijk maken hoe belangrijk het is om deze wegen te kasseiden, vooral de weg die op het plan door de letters abcd is aangeduid. We hebben echter onrechtstreeks vernomen dat het moeilijk zal zijn om deze laatste weg er door te krijgen. Gelieve toch uw invloed bij de provincieraadsleden aan te wenden. Laat ons weten wanneer dit dossier bij de regering aankomt. Ook wij zullen al het mogelijke doen om een goed resultaat te krijgen en een einde te stellen aan de onophoudende stroom van reclamaties over de toestand van onze gemeentewegen. Als u in Steenhuffel passeert kunt u de 150 fr. afhalen die wij u voor het opmaken der plans, bestekken, regie en bewaking der reeds uitgevoerde saneringswerken schuldig zijn en waarvoor wij subsidie hebben gekregen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 980 – Steenhuffel le 23 avril 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

88


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In uitvoering van de art. 7 van de wet van 4 maart 1870 sturen wij u in viervoud de rekening van de kerkfabriek van 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 622 - Zitting van 27 april 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, schepenen, De Ridder, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Controle van de rekening van de kerkfabriek van 1872. Gezien de rekening en de bewijsstukken, word deze rekening gesloten als volgt: - De ontvangsten: fr. 6271,84 - De uitgaven: fr. 4472,94 - Het overschot: fr. 1799,80 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. GR N° 623 - Zitting van 10 mei 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, Van de Voorde, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Controle van de gemeenterekeningen van 1872. Gezien art. 139 van de gemeentewet. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 5807,08 - De uitgaven: fr. 4083,80 - Het overschot: fr. 1053,52 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 1794,40 - De uitgaven: fr. 1937,78 - Het tekort: fr. 143,38 De rekening van de scholen voor volwassenen: - De ontvangsten: fr. 279,00 - De uitgaven: fr. 139,18 - Het overschot: fr. 139,82 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 3760,04 - De uitgaven: fr. 3760,04 - Het tekort: fr. De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr.- De uitgaven: fr. - Het tekort: fr. – De rekening van het bureel van weldadigheid:

89


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De ontvangsten: fr. 4303,35 - De uitgaven: fr. 4283,09 - Het overschot: fr. 20,26 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. GR N° 624 - Zitting van 21 mei 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Mesmaecker, De Ridder, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. Restauratie van het plafond van de kerk. Gezien de beraadslaging van het bureel der kerkmeesters van Steenhuffel waarin de tussenkomst van de gemeente, de provincie en de staat gevraagd wordt voor de restauratie van het plafond en de doopvont (?) (vontes) van de parochiekerk, die dringend moet gebeuren. Gezien de noodzakelijkheid van de werken aan het plafond. Gezien de kostenraming opgemaakt door de heer Hansotte, architect van het arrondissement, die 1677,10 fr. bedraagt. Overwegende dat de gemeente voor vele jaren haar middelen heeft geëngageerd voor het kasseiden van verschillende wegen, wat absoluut noodzakelijk is maar ook zeer duur. Desondanks toch zoveel als mogelijk willende tussenkomen in de restauratiekosten. Besluit de raad om: 1) De stukken die bij de vraag gevoegd waren goed te keuren. 2) Voor 200 fr. in de kosten tussen te komen. 3) De kerkfabriek voor 918,07 frank te laten zorgen, waarmee, samen met het deel van de gemeente 2/3 van de kosten wordt gedekt. 4) Het andere derde, of 559,03 fr., als provinciale of staatssubsidie aan te vragen. 5) De toelating te vragen om de werken uit te laten voeren in regie en onder de surveillantie van architect Hansotte. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UCL – Steenhuffel den 21 mei 1873. Op 21 mei 1873 is voor ons ambtenaar van politie verschenen De Pauw die eene klacht gedaan heeft tegen Cleymans wegens mishandelingen tegen en op zijnen persoon. UCL – Steenhuffel le 23 mai 1873. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) Ik stuur u een proces verbaal dat ik heb opgesteld op verzoek van de heer Janssens uit Wolvertem ten laste van Jan Baptist Bellon en L. Verhertbruggen van Steenhuffel, voor slagen aan zijn persoon toegebracht op 20 mei laatstleden, ter gelegenheid van Steenhuffel kermis. De ambtenaar van politie. UC 981 – Steenhuffel le 25 mai 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur.

90


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, ingesloten de staten model 48DD voor de overdacht van de miliciens van de lichting 1873 aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 982 – Steenhuffel le 27 mai 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bevoegde overheid, de beraadslaging van het bureel der kerkmeesters waarin de toelating gevraagd wordt om een jaarlijkse rente van 2,2 fr. (kapitaal 54,40 fr.) af te mogen kopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 983 – Steenhuffel le 27 mai 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, De uitvoering van de voorschriften van de brief van de minister van justitie hebben in Steenhuffel geen moeilijkheden opgeleverd. Dergelijke gevallen hebben zich hier nog niet voorgedaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 984 – Steenhuffel le 28 mai 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het dossier in verband met een subsidieaanvraag van het bureel der kerkmeesters voor de reparatie van het plafond en de “vontes” van de kerk. Deze herstellingen moeten dringend gebeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 985 – Steenhuffel le 29 mai 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rekeningen van de gemeente, het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid van 1872. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 986 – Steenhuffel le 2 juin 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer xx, provinciaal inspecteur der buurtwegen, rue Stevens 7, Bruxelles. Mijnheer,

91


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op 1 december 1872 hebben wij het dossier aangaande de verklaring tot grote communicatie van een weg in onze gemeente goedgekeurd. Het project werd u ter beoordeling voorgelegd. Onze gemeente heeft een grote oppervlakte en bijgevolg een groot aantal wegen die allemaal gedurende het grootste deel van het jaar onbruikbaar zijn. Wij durven te garanderen dat er in heel het arrondissement geen gemeente bestaat die inzake wegen met de onze vergelijkbaar is. De bodem is nat, vettig en laaggelegen. De eerste regenval na hun onderhoud brengt hen tot hun oorspronkelijke toestand of nog erger terug. Het zijn allemaal verloren kosten en als ze niet gekasseid worden zijn ze niet te onderhouden. Onze belastingplichten worden hoger belast dan hun middelen mogelijk maken om deze droevige situatie te verbeteren. Zonder de hulp van de provincie en van het rijk is de kasseiding echter niet mogelijk. Met uitzondering van 1872 hebben we echter al 15 jaar geen subsidie voor dergelijke werken meer gekregen. En de subsidie van 1872 betrof dan nog saneringswerken en was niet omvangrijk. Om een einde te maken aan de klachten van onze inwoners en van die der buurgemeenten zijn we zo vrij om op u een beroep te doen en vragen wij u om aan het genoemde project een gunstig advies te geven en bij de bestendige deputatie aan te dringen op de kasseiding van onze slechte wegen. Het is een zaak van algemeen belang. De heren Donis de Semperpont en Pangaert d’Opdorp, onze provincieraadsleden, kennen de toestand van de wegen in kwestie zeer goed. U kunt bij hen te rade gaan en zij zullen u bevestigen dat er geen gemeenten zijn waar kasseiding harder nodig is en die hiervoor minder subsidie gekregen hebben. Andere gemeenten hebben van alle kanten hulp ontvangen en worden misschien ook dit jaar nog voorgetrokken. In onze gemeente bestaat er maar 1 weg van grote communicatie met een aftakking aan de gemeentegrens, zoals u op het plan kunt zien. Het grootste deel van de inwoners is nog niet geholpen. Voor meer inlichtingen sturen we u ingesloten ook de beraadslaging van onze gemeenteraad bij de goedkeuring van dit project. Wij hopen, mijnheer de inspecteur, dat u onze motieven bij de bestendige deputatie zult verdedigen en dat onze vraag door de bevoegde overheid gunstig zal ontvangen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 987 – Steenhuffel le 5 juin 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, Wij vragen u om in uw instelling op te nemen Lemmens Guillaume, ongehuwd, geboren in Malderen op 13 september 1835, zoon van wijlen Charles en Van Riet, landbouwster te Steenhuffel. Deze persoon is geestesziek geworden. Als hij kan opgenomen worden vragen wij u om hem hier af te halen. Uw bewaker moet afstappen in het station van Malderen. Gelieve ons te verwittigen van dag en uur. De voor de opsluiting vereiste stukken zullen met uw bewaker meegegeven worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 988 – Steenhuffel le 9 juin 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Ingesloten ons besluit van heden waarmee de opsluiting bevolen wordt van de krankzinnige Lemmens Guillaume. De procureur des konings werd verwittigd evenals de familie. De

92


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

opsluitingskosten zullen door de gemeente gedragen worden. Ingesloten ook de verklaring van dokter Luyckx, die de geesteszieke heeft onderzocht Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 989 – Steenhuffel le 9 juin 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van ons besluit van heden waarmee de opsluiting bevolen wordt van de krankzinnige Lemmens Guillaume. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 990– Steenhuffel le 10 juin 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een kopie van de kwitantie voor de betaling van 28,49 fr. aan de ontvanger der registratie Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 991 – Steenhuffel le 11 juin 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 10 dezer retourneren wij u gemeenterekening. De intresten op een staatslening, die voorkomen onder art. 11 van de ontvangsten, hebben betrekking op het dienstjaar 1872 van het bureel van weldadigheid Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 992 – Steenhuffel le 1 juillet 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer majoor, commandant van het depot van het 4de linieregiment te Sint-Niklaas. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 3275 van 26 juni sturen wij u een uittreksel uit de geboorteakte van milicien Vergaelen Jean François van de lichting 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 993 – Steenhuffel le 1 juillet 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer,

93


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de staten model 48. De naam van milicien De Bleser Jean Baptiste, die in dienst moet gaan en zich op 5 juli moet aanmelden, werd er aan toe gevoegd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 994 – Steenhuffel le 2 juillet 1873 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de verklaring van de provinciegouverneur van 20 juni, nr. 228175B21898 dat de subsidie van 3422,95 fr., die aan onze gemeente bij K.B. van 31 december 1872 voor saneringswerken werd toegekend, mag uitbetaald worden. Gelieve het nodige te doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 995 – Steenhuffel le 30 juillet 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Wanzel, conducteur van Bruggen en Wegen, rue des camions 36, Schaarbeek. Mijnheer, Wij retourneren het verzoekschrift dat u ons stuurde met uw brief van 21 dezer en laten u weten dat de toestand van de petitionaris is zoals hij die zelf beschrijft. Hij is van goed gedrag en zeden u mag hem bij de koning aanbevelen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 996 – Steenhuffel le 30 juillet 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw omzendbrief MA 102 van 12 juli laten wij u weten dat de registers van de burgerlijke stand voor 1874 niet moeten gewijzigd worden en kunnen blijven zoals voorheen. Wij hebben nog voldoende 1) formulieren om overlijdens bij de vrederechter aan te geven, 2) trouwboekjes, 3) formulieren 2-3-4 voor adresverandering en 4) formulieren 8-9-10 voor de bevolkingsmutaties. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 997 – Steenhuffel le 30 juillet 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, 10 stukken betreffende de openbare verhuring van de goederen van de kerkfabriek die op 23 juni 1873 heeft plaats gehad door het ministerie van notaris Steyaert uit Londerzeel Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

94


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 998 – Steenhuffel le 30 juillet 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, 9 stukken aangaande de openbare verhuring van het jachtrecht op de goederen van de kerkfabriek en het bureel van weldadigheid, die op 23 juni 1873 door het ministerie van notaris Steyaert uit Londerzeel heeft plaats gehad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 625-626 - Zitting van 6 augustus 1873 (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, s van de kosten wordt gedekt. chepenen, De Mesmaecker, De Ridder, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 5 van de wet van 23 september 1842 en het K.B. van 26 mei 1843. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1873-74. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 200 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegend dat het casueel dat de onderwijzer van de gemeenteschool en de onderwijzeres van de aangenomen meisjesschool voor het onderwijs der arme kinderen genieten niet in verhouding staat tot de duurte der levensmiddelen en datgene wat de leraars in buurgemeenten verdienen, en bijgevolg moet verhoogd worden. In uitvoering van art. 11 van het K.B. van 26 mei 1843. Besluit. Art. 1 – Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1873-1874 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 138, te weten 76 jongens en 62 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool bestuurd door de heer Jean Marin Meeus is aangewezen om gratis les te geven aan 76 jongens. De onderwijzer en de hulponderwijzer ontvangen een globale vergoeding van fr. 684 voor het onderwijs dat ze aan de genoemde kinderen geven. In dit bedrag levert het bureel van weldadigheid een bijdrage van fr. 11x,xx. De aangenomen meisjesschool bestuurd door juffrouw Julie Blondiau is aangewezen om gratis les te geven aan 62 meisjes. De onderwijzeres ontvangt een globale vaste vergoeding van fr. 600 voor het onderwijs dat zij aan de genoemde kinderen geven. In dit bedrag levert het bureel van weldadigheid een bijdrage van fr. 8x,xx. Art. 3 – Afschift van dit besluit zal met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd om er conform art. 13 van het K.B. van 26 mei 1843 gestatueerd te worden. II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1874. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 22 juli 1873 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1874.

95


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het advies van de commissaris der wegen van het 3de district, van 15 augustus 1873, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1874 moeten besteed worden 1100 fr. moeten bedragen. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 3 % en vertegenwoordigen een bedrag van 276,41 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7060,16 o Personele belasting: fr. 1820,01 o Patenten: fr. 333,62 Totaal: fr. 9213,79 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 276,41 ▪ In natura: 823,59 ▪ Samen: fr. 1100,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 999 – Steenhuffel le 12 août 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de inschrijvingslijst voor het gratis onderwijs der arme kinderen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1000 – Steenhuffel le 20 août 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Peutie. Mijnheer, In uw brief van 15 augustus raamde u de kosten voor het onderhoud van onze buurtwegen voor 1874 op 2000 fr. Wij hebben de rol tot 1100 fr. verminderd aangezien onze inwoners al zwaar genoeg belast zijn. We zullen een speciale toewijzing van meer dan 1500 fr. in de begroting van 1874 brengen voor de kasseiding en het onderhoud der wegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1001 – Steenhuffel le 4 septembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de kiezerslijst, en alle er bij horende stukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1002 – Steenhuffel le 6 septembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

96


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief C2650 van 5 dezer laten wij u weten dat wij bij gebrek aan kaders geen aparte rekening van de school voor volwassenen kunnen opmaken hebben. De bewijsstukken werden bij de gemeenterekening gevoegd en we kunnen ze u dus niet meer voor de 10de september laten geworden. Gelieve ons de nodige kaders te bezorgen. Onmiddellijk daarna zullen we u de rekening in kwestie sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 627-628-629-630-631-632-633 - Zitting van 6 september 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting samengekomen, gaat over tot de volgende dagorde. I. Verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente. Op uitnodiging van de burgemeester wordt, in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet door de secretaris met luide en klare stem in openbare zitting lezing gegeven van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1872. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1874. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 7376,28 - De uitgaven op fr. 7288,73 - En het overschot op fr. 87,55 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 3254,00 - De uitgaven op fr. 3254,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 6100,00 - De uitgaven op fr. 6100,00 - En het overschot op fr. Aanmerkingen. Buitengewone uitgaven. n° 4 – Restauratie van de kerk. Aangezien de plafonds van de kerk volledig vernieuwd moeten worden en aangezien er nog andere restauratiewerken dringend nodig zijn is de raad akkoord gegaan om in deze kosten voor 200 fr. tussen te komen. n° 5 – Toewijzing voor het kasseiden van wegen. Het is voor de inwoners en voor de landbouw van het grootste belang dat de wegen het hele jaar door bruikbaar zijn en dat de gemeente zoveel mogelijk geld besteedt om hen te kasseiden. Daarom wordt hiervoor 3000 fr. gereserveerd. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1874.

97


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien het algemeen bestuursreglement, aangenomen door de koning op 10 januari 1863, ter uitvoering van de wet van 28 september 1842 aangaande de gewone jaarlijkse uitgaven voor het lager onderwijs en aangaande de middelen om die te betalen. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 12 januari 1863, aangaande hetzelfde onderwerp. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door Jean Marin Meeus, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, al een aantal jaren in de eerste categorie thuishoort. Overwegend dat het casueel, dat door de onderwijzers en de directrice van de meisjesschool voor het onderwijs der arme kinderen getrokken wordt, lager ligt dan in de meeste buurgemeenten en niet in verhouding tot de levensduurte staat. Overwegend dat het schoolgebouw en de onderwijzerswoning met een bedrag van 20 fr. niet in goede staat gehouden kunnen worden en dat hiervoor 60 fr. per jaar noodzakelijk is. Besluit. Art. 1 van de uitgaven wordt vastgesteld op 60 fr. Overwegend dat in de schoolbegroting van 1874 het casueel dat door de onderwijzer en de ondermeester getrokken wordt is vastgesteld als volgt: - Toelage voor het onderwijs van 76 arme kinderen à 9 fr. per kind per jaar = 684 fr., waarvan 456 fr. voor de onderwijzer en 228 fr. voor de ondermeester. - Schoolgeld van 37 solvabele leerlingen, waarvan 18 à 9 fr. en 19 à 8,50 fr. = 333 fr., waarvan 222 fr. voor de onderwijzer en 111 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 2 – De wedde van de hulponderwijzer wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 3 – De vaste jaarwedde van juffrouw Blondiau Julie, directrice van de aangenomen meisjesschool, wordt van 350 fr. tot 600 fr.. opgetrokken (incl. gratis onderwijs van 62 arme meisjes, verwarming, klasbenodigdheden, onderhoud van de klas). Art. 4 – De gemeente zal voor 254 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 200 fr. Art. 5 – Deze deliberatie en de begroting worden ter goedkeuring naar de deputatie gestuurd. IV. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1874. Wordt goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 3521,05 fr. V. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor 1874 Gezien deze begroting, door de kerkfabriek opgemaakt op 6 juli laatstleden. Overwegend dat dit op een behoorlijke manier gebeurde en dat alle uigaven nodig zijn. Wordt deze begroting, zonder opmerkingen, als volgt aanvaard. - Ontvangsten: fr. 3877,37 - Uitgaven: fr. 4377,37 - Overschot: fr. 500,00 VI. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 6de punt van de agenda en benoemt de heren Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en De Ridder Jean François, raadslid, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VII. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: - als 1ste kandidaat: Vertonghen Vital, uittredend lid op 31 december eerstkomend.

98


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- als 2de kandidaat: De Mesmaecker Egide Corneille, gemeenteraadslid. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Vertonghen Vital, die 7 stemmen op 8 stemmers behaald heeft, wordt herbenoemd tot lid van het bureel van weldadigheid, in vervanging van zichzelf. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1003 – Steenhuffel le 10 septembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief C 2650 van 5 dezer sturen we u in drievoud de rekening van de school voor volwassenen van 1872 samen met de aanwezigheidslijst. De kwitanties en bewijsstukken werden bij de gemeenterekening gevoegd. Het is juist, mijnheer de gouverneur, dat deze scholen zichzelf afgeschaft hebben want in 1872 waren er geen leerlingen meer. We willen echter opmerken dat de onderwijzers voor het eerste jaar niet gekregen hebben waar ze – voor de lessen, de verlichting en de verwarming - recht op hadden. Voor de periode van 1 november tot 31 december 1867 bestond er hiervoor geen begroting en kon er dus niets worden betaald. Het overschot van de rekening zal gebruikt worden om dit achterstel te betalen. Daarenboven zouden ze ook nog recht op een vaste vergoeding voor het 1ste semester 1872 moeten hebben, maar dat is niet in de rekening gebracht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1004 – Steenhuffel le 10 septembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 5 dezer sturen wij u de verklaring van dokter Fonderie van Merchtem over de gevolgen van de verwondingen die aan Rosalie De Mol uit Steenhuffel werden toegebracht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1005 – Steenhuffel le 17 septembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij retourneren het plan dat u ons met uw brief 9841D6 heeft gestuurd en voegen er 2 nieuwe kopies aan toe met daarop alleen het tracé van de weg die op 20 augustus laatsteden tot weg van grote communicatie werd verklaard. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1006 – Steenhuffel le 25 septembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

99


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de namen van de 2 gemeenteraadsleden die werden aangewezen voor de commissie der personele belasting: Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en De Ridder Jean François, raadslid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1007 – Steenhuffel le 1 octobre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Door het overlijden van zijn zuster is de familie van Brusselmans Corneille Pierre Jean, milicien van 1870 bij het 4de regiment lansiers, 5de eskadron, in garnizoen te Doornik, nu herleid tot 2 zonen waarvan de oudste getrouwd is. De milicien is de onmisbare steun van zijn oude ouders (63 jaar) geworden. Ik vraag u om hem een verlof te geven zodat hij door zijn werk voor zijn ouders kan zorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1008 – Steenhuffel le 1 octobre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de gemeentebegroting met het kohier van aanmerkingen, de begroting van het lager onderwijs, de begroting van het bureel van weldadigheid en de begroting van de kerkfabriek, alles voor 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel den 6 oktober 1873. Pro Justitia. Heden den 6 oktober 1873, ten 11 ure voormiddag, wij ondergeteekende, burgemeester van Steenhuffel, onderricht zijnde dat eenen brand ontstaan was in het huis van Leopold Wouters, hebben wij ons aanstonds te plaatse begeven en hebben alle middelen gebruikt om deze te kunnen uitdooven en de andere aangelegen huizen te bevrijden. Alle de inwooners hebben gewilliglijk aan onze bevelen gehoorzaamd. Inlichtingen betrekkelijk eenen brand die in de gemeente Steenhuffel losgebarsten is den 6 oktober 1873, ten 11 uren voormiddag, bij Leopold Wouters, kuiper en landbouwer en bij de weduwe Carolus Van Aken, dagloonster, beide woonende alhier. Namen; voornamen en be- Wouters Leopold Weduwe Carolus Van Aken roep der persoonen bij wie Kuiper en landbouwer dagloonster de brand plaats gehad heeft Datum 6 oktober 1873, 11 uren 6 oktober 1873, 11 uren Ard der vernielde goederen Huis, schuur, stal, meubelen Huis en stal Beloop der schade 4200 fr. 900 fr. Bestatigde oorzaak Ongekend Ongekend Verwaande oorzaak Ongekend Ongekend Somme voor dewelke de 4800 fr. 1000 fr. goederen verzekerd zijn bij de Belgische vereeniging bij de Belgische vereeniging polis nr. 204.341 polis nr. 290.828 Bijzondere inligtingen. De brand is begonnen aan de schuur van Leopold Wouters, om 11 uren voormiddag. De brand heeft aanstonds uitbreiding genomen aan het dak hetwelk strooi was en onmiddellijk den oogst,

100


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

en zoo gekommunikeerd aan de woning van Wouters en verders aan die van de weduwe Charles Van Aken die was gehecht aan degene van Wouters. Men heeft de naburige huizen kunnen bevrijden toen de brandspuiten van Londerzeel en Merchtem (kwamen). De inwoners hebben alle middelen (aangewend) om de vlammen te overwinnen. Deze gebouwen waren gedeeltelijk gebouwd in leem en steen en gedekt in strooi en pannen. De eigenaars zijn brave lieden, kennen geene vijanden en men heeft geene verdachting. Men schrijft de oorzaak toe aan een ongeluk. UC 1009 – Steenhuffel le 8 octobre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, 1) De registers van de burgerlijke stand bevinden zich altijd in het gemeentehuis en staan ter beschikking van het publiek. De geboorteaangifte wordt gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Gewoonlijk komt de vader, wanneer hij de pastoor gaat verwittigen om het kind te dopen, vragen op welk uur hij met zijn getuigen naar het gemeentehuis mag komen. 2) De overlijdensakte nr. 26: hier hadden we willen schrijven “hebben de comparanten verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen en wij hebben onderteekend”. We hebben vergeten om de onnodige woorden te schrappen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1010 – Steenhuffel le 11 octobre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Vilvoorde. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1614 van 13 dezer laten wij u weten dat er volgens het geboorteuittreksel, dat wij bij het overlijden van Clereys gekregen hebben, geen schrijffout werd gemaakt. De naam is echt Clereys. Desondanks werd ze in de bevolkingsregisters, op basis van de inlichtingen van de algemene volkstelling, als Claeys ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL - Gand 21 octobre 1873 Zeer beminde ouders, broeders en zusters, Ik laet u weten den staet van mijne gezondheid en ik hoop van u hetzelfde; ware het anders het zou mij spijtig zijn. Beminde ouders, ik laet u weten dat ik ook goed content ben; ik heb nog geen verdriet gehad zoo lang als ik binnen zijn. De weken zijn zoo gauw voorbij als thuis de dagen. Het is al 20 dagen dat ik weg zijn en mij dunkt dat het nog maar 8 dagen is dat ik hier ben. Beminde ouders, ik zou geerne hebben dat gij mij wat geld zoude zenden voor den slaeplijf te koopen want het smorgens is het maer koud voor in uwen hemd te loopen. De complementen aen Hellemus Leemans en Vandoorens en de complementen aen geheel famillie. En ik zou geerne hebben dat gij mij het adres van den onderpastoor van Steenhuffel zoudt in uwen brief schrijven en doet hem ook de complementen. Hiermede sluit ik mijne brief en blijf in afwachting ue toegenegen zoon Vereerstraeten. (Ecrit le 11 juillet 1874)

101


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Laet mij ook weten of mijn dingen al thuis gekomen is. Beminde ouders, ik zou geerne in het magazijn forays gaen werken maer dan moet ik 3 jaer weg zijn en anders 26 maenden en ik wille weten of gij daer goed content zoudt van zijn of niet. Adres. Vereerstraeten Soldat au 4 Regiment de Ligne, 2 Bataillon, 5 Compagnie, à Gand. GR N° 634 - Zitting van 22 oktober 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De bestendige deputatie heeft, aangezien hij een aftakking is van de weg nr. I en aansluiting geeft op het station van de ijzeren weg van de staat te Londerzeel, tot grote communicatie verklaard, de weg die op het bijgevoegd plan door de letters a, b, c is aangeduid. De kosten voor de werken die door de gemeente Steenhuffel moeten worden uitgevoerd worden volgens het bestek geraamd op 50.600 fr. Het gedeelte a-b (910 lopende meters) werd reeds eerder gekasseid en de rest zal in de loop van 1874 gebeuren. Er zal een regeling worden getroffen om op krediet te betalen. De uitgaven zijn veel te groot en niet in verhouding met het belang dat Steenhuffel er bij heeft. Het zijn de inwoners van de gehuchten Rossem en Meuzegem onder Wolvertem die het meeste voordeel moeten halen over de verbinding met het station. De gemeente Steenhuffel heeft eveneens een stuk van weg nr. 8, hetzij 234 lopende meters, gekasseid en is van plan om in 1874 nog de delen van de wegen 3, 8, 9, 10 en 17 te kasseiden die op het plan in het geel zijn aangegeven. Het gaat hier over een lengte van 4000 en een breedte van 2,5 meters. Dat alles zal gebeuren met recoupins façonnés en borduren van staal 5 van de steengroeven van Lessines. De plannen en bestekken evenals een overzicht van de financiële toestand van de gemeente tonen aan hoe beperkt onze middelen zijn en hoe groot de opofferingen zijn die we ons al voor de kasseiding der wegen hebben getroost. De gedeelten van de wegen 3, 8, 9 en 10 die nog moeten gekasseid worden, moeten een aaneensluitend geheel van verbindingwegen van grote gemeenschap met het station van Londerzeel verwezenlijken. Door hun verbinding met weg nr. I vertonen ook zij een karakter van openbaar nut. Van de andere kant verbinden de nog te verharde delen van de wegen nr. 17 en 19 de kasseiweg nr. II met het station van de ijzeren weg te Malderen. U merkt, mijnheer de minister, dat het aantal agglomeraties huizen langs de weggedeelten in kwestie veel groter is dan in het dorp van onze gemeente en het valt bijgevolg niet te betwisten dat de werken van algemeen nut moeten worden beschouwd. De natuur van de bodem is in onze gemeente dermate slecht dat (ongekasseide) wegen gedurende de helft van het jaar, zelfs in de zomer, volledig onbruikbaar zijn, zodanig dat de mensen hun koopwaren en hun oogst aan de arm naar de plaats van bestemming moeten transporteren. Onze gemeente telt 1794 inwoners en is 970 hectaren (!) groot. Ze heeft zeer veel slechte wegen en beschikt alleen over eigen middelen en het belastinggeld van haar inwoners om er wat aan te doen. Het is lang geleden dat ze hiervoor nog subsidie heeft gekregen. Er bestaat in het ganse arrondissement geen andere gemeente met zoveel slechte wegen als de onze en die zoveel inspanningen heeft gedaan als wij om ze te verbeteren. Aldus werd ze omschreven in diverse verslagen van ambtenaren die met het schrijven ervan waren belast en waarin ook de motieven voor en de noodzaak van het kasseiden van de genoemde weggedeelten werden hard gemaakt evenals de noodzaak om voor deze werken buitengewone subsidies te vragen.

102


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om de afwerking te versnellen maken wij gebruik van recoupins façonnés van de groeven van Lessines. Als test hebben we hiermee een gedeelte slechte weg verhard en de ervaring heeft aangetoond dat deze oplossing een zeer goede weerstand biedt, weinig onderhoud vergt, een even goed resultaat geeft als om het even welk ander type kassei en bovendien zeer redelijk in aankoop is. Alle werken zullen nog in de loop van 1873 openbaar worden aanbesteed en moeten in 1875 volledig beëindigd zijn. Wij zijn zo vrij, mijnheer de minister, om ons tot u te richten teneinde te bekomen 1) een subsidie voor de werken die we hebben genoemd en 2) een subsidie, te verdelen over verschillende jaren, voor de werken die reeds werden gedaan. In de hoop, mijnheer de minister, dat u de gegrondheid van onze vraag zult erkennen en een commissie zult aanstellen die ter plaatse een onderzoek zal komen doen, vragen wij u om de verzekering van onze hoogachting te aanvaarden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. GR N° 635 - Zitting van 22 oktober 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot 1) het opmaken van de belastingsrol voor de verbetering der wegen, 2) de vernieuwing van de subsidieaanvraag van 19 februari 1872 voor saneringswerken. I. Opmaken van de belastingsrol voor het onderhoud der wegen in 1874. De raad, Gezien deze rol, Stelt deze vast op 851,50 fr., exclusief de opcentiemen. II. Hernieuwing van de subsidieaanvraag voor saneringswerken. De raad, Herzien de aanvraag van 19 februari 1872 en de hierop betrekking hebbende documenten, Gezien de omzendbrief van de gouverneur, MA 55 van 11 maart 1873. Overwegend dat onze subsidieaanvraag in 1872 niet kon worden ontvangen omdat de gemeente 2 aanvragen voor hetzelfde werk had ingediend en de regering niet alle werken tegelijk kan stimuleren. Overwegende dat deze aanvraag in 1873 niet hernieuwd kon worden omdat de documenten en de redenen van de afwijzing ons te laat werden teruggestuurd, en dat het daarom te hopen is dat ze voor 1874 gunstig zal worden onthaald. Overwegende dat de toestand en de motieven, die in deze documenten beschreven werden, nog altijd geldig zijn. Overwegend dat de werken dringend nodig zijn om de klachten van onze inwoners te doen stoppen. Overwegend dat door de kasseiding van die wegen de inwoners die er langs wonen een verbinding krijgen met de wegen van grote communicatie nr. I en II, met de kerk, met de gemeenteschool en met de stations van Londerzeel en Malderen. Overwegend dat de redenen van onze aanvraag zeer gegrond en van openbaar nut zijn, omdat 1) de bodemgesteltenis de gezondheid van de inwoners compromitteert en 2) het de bedoeling is om een coherent geheel van gekasseide verbindingswegen naar de school, de kerk en de stations te realiseren Overwegende dat de meegestuurde documenten de juistheid van onze beweringen bewijzen.

103


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegende dat enkele leden van de gemeenteraad en notabelen van de gemeente aan de gemeente een voorschot hebben aangeboden om onmiddellijk met de werken te kunnen beginnen. Overwegend dat deze voorschotten mogen worden terugbetaald naarmate de gemeente de toegekende subsidies en de opbrengst van de gestemde 21 opcentiemen ontvangt. Heeft besloten om 1) De opgenoemde werken onmiddellijk openbaar te laten aanbesteden. 2) Het aanbod van de notabelen als lening te accepteren. 3) Aan de hogere overheid subsidies te vragen voor minimaal één derde van de kosten en die over één of meer jaar te spreiden. Deze deliberatie zal met alle bewijsstukken begin 1874 ter goedkeuring aan de hogere overheid worden overgemaakt. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1011 – Steenhuffel le 22 octobre 1873 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de stukken aangaande de benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1012 – Steenhuffel le 22 octobre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Tacquenier, burgemeester van Lessines. Mijnheer de burgemeester, Gevolg gevend naar ons onderhoud van maandag 20 oktober aangaande de aankoop van 500.000 kasseistenen van het type “recoupins façonnés”, laten wij u weten dat de gemeenteraad de voorlopige afspraken die tussen u en de delegatie van ons gemeentebestuur gemaakt werden, heeft aangenomen. U mag dus per boot naar de kaai Zaman te Baasrode in de loop van 1874 500.000 kasseistenen sturen à 28 fr. per 1000 stuks. Een aanbetaling zal in 1874 gebeuren en op de rest zal vanaf 31 december 1874 een intrest verschuldigd zijn. Met elke boot moeten ook de nodige borduren meegeleverd worden. In het totaal hebben we ongeveer 30.000 borduren van de minste kwaliteit en de laagste prijs nodig. Laat ons weten wanneer u de eerste lading zult verschepen zodat we met de eigenaar van de kaai een regeling kunnen treffen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1013 – Steenhuffel le 29 octobre 1873 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Tacquenier, burgemeester van Lessines. Mijnheer de burgemeester, In antwoord op uw brief van 24 dezer laten we u weten dat we de door u voorgestelde manier van betalen evenals de prijs van de borduren accepteren.

104


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

We zouden graag al een boot in Baasrode zien toekomen zodat we voor het vervoer kunnen zorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1014 – Steenhuffel le 5 novembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Stuur ons het nodige drukwerk voor de militieverrichtingen van 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1015 – Steenhuffel le 5 novembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de alfabetische namenlijst van de mannen die werden ingeschreven voor de lichtingen 1871, 1872 en 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1016 – Steenhuffel le 10 novembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het opleidingsniveau van de lotelingen van 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1017 – Steenhuffel le 18 novembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Vilvoorde. Mijnheer, Ingesloten, ter registratie, het lastenboek, de condities en het proces verbaal van toewijzing van de kasseidingswerken in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1018 – Steenhuffel le 24 novembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos.. Mijnheer, Ingesloten de belastingsrol voor de verbetering der buurtwegen in 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

105


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, P.A. Mertens UC 1019 – Steenhuffel le 26 novembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 9914D van 4 oktober sturen wij u de rekening der school voor volwassenen van 1872, die gesloten werd met een overschot van 279 fr. dat naar de rekening van het lager onderwijs zal overgeheveld worden. Deze scholen werden in Steenhuffel in november 1867 geopend. Omdat er voor de periode tot 31 december 1867 geen begroting voor bestond werden de onderwijzers voor het onderwijs, de verlichting en de verwarming niet betaald. Deze vergoeding werd ook in niet de begroting van 1868 opgenomen. Daarom vragen wij de toelating aan de bestendige deputatie om van het genoemde overschot van 279 fr. een bedrag van 139,82 af te nemen om dit achterstel te betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1020 – Steenhuffel le 2 decembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 427/45 van 19 november retourneren wij het mandaat van 1500 fr. dat onze gemeente als subsidie gekregen heeft voor de verbetering der buurtwegen. De nodige formaliteiten werden vervuld en daarom vragen wij u om ons een confirmatie te sturen dat dit geld in uw kas werd gestort en bij de ontvanger der belastingen te Londerzeel uitbetaalbaar is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1021 – Steenhuffel le 3 decembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten ons besluit van heden met de delegatie van de heer Van Ranst tot ambtenaar van de gerechtelijke politie, tot 31 december 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1022 – Steenhuffel le 10 decembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een kopie van de kwitantie van een betaling aan het kantoor der registratie te Vilvoorde voor de levering van het materiaal dat nodig is voor de dienst van de burgerlijke stand en van de bevolking. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 200 – Steenhuffel 14 december 1873 Proces verbaal opgemaakt door jachtwachter. Beschuldigde(n): Moerenhout Augustin Leeftijd: 30

106


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beroep: landbouwer Geboren te Wolvertem Wonend te Wolvertem-Rossem Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld op 28 januari 1874 door Straf: 50 fr. GR N° 636 - Zitting van 17 december 1873. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, schepen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen of het niet aangewezen zou zijn om subsidies te vragen voor de volledige bemeubeling van de twee klassen van de gemeenteschool. De raad. Gezien de meubelen van de gemeenteschool al meer dan 30 jaar oud zijn, niet meer hersteld kunnen worden en dat er vele ontbreken. Overwegend dat er dringend meubilair in de twee klaslokalen moet komen teneinde het onderwijs der kinderen niet te laten lijden. Besluit. Om aan de kantonale inspecteur van het lager onderwijs een ramend bestek voor de ontbrekende en te vernieuwen voorwerpen te vragen, de architect de nodige plannen te laten tekenen en aan staat en provincie subsidies te vragen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1023 – Steenhuffel le 17 decembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Cappelle, commissaris der wegen van het 1ste district te Elsene. Mijnheer, Stuur zo snel mogelijk de documenten die u nog heeft in verband met de weg van Steenhuffel naar de weg nr. 1 en uikomende op de baan van Vilvoorde naar Aalst, die op 20 augustus onder het nr. CXCX tot weg van grote gemeenschap werd verklaard, naar de heer Verhaegen, commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos, die het plan en het bestek moet maken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Steenhuffel 17 decembre 1873. Betaald ten laste van de gemeente 1) Aan de weduwe De Greef voor 4 dagen handwerk: 10,00 fr. 2) Aan E. Van Doren voor het maken der straten: 2,00 fr. 3) Aan Van Assche voor de werken gedaan aan de staten als volgt: 1 dagloon van een peerd (fr. 6,00), 4 dagloonen van een man (fr. 4,00), vervoer van 750 kassei (fr. 5,25), samen 15,25 fr. M. Mees, gemeenteontvanger. UC 1023bis – Steenhuffel le 24 decembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciale inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde.

107


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Onze gemeenteraad heeft in zitting van 17 dezer vergaderd over de schoolmeubelen en heeft besloten om u te vragen om hiervoor het bestek op te maken. In bijgevoegde nota staan de voorwerpen die ontbreken of vernieuwd moeten worden. U weer zeer goed hoe onze schoollokalen bemeubeld zijn en wij hopen dus dat u er voor zult zorgen dat wij van de provincie en de staat de normale subsidie zullen krijgen. Gelieve ons te laten weten of niet zou aan te raden zijn om architect Hansotte de plannen voor de meubelen in kwestie te laten tekenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 24 decembre 1873. (Vertaald) Ref. 1023 – Aan de provinciale inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde. Onze gemeenteraad heeft in zitting van 17 dezer gedelibereerd over het schoolmeubilair en heeft besloten om u hierover een bestek op te laten maken. In een bijgaande nota worden de voorwerpen opgenoemd die ontbreken of vernieuwd moeten worden. U weet maar al te goed in welke staat onze klaslokalen bemeubeld zijn en daarom hopen wij dat u er voor kunt zorgen dat staat en provincie subsidies toekennen zoals dat de gewoonte is. Laat ons ook weten of het geen pas zou geven om provinciaal architect Hansotte de plannen voor de nodige meubelen te laten tekenen. Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De Burgemeester, P.A. Mertens. Lijst der schoolmeubelen welke in de gemeenteschool van Steenhuffel dienen hersteld te worden of er ontbreken. 1-1 Nieuwe landkaart van België opgeplakt 30 2-1 Nieuwe landkaart van Europa opgeplakt 25 3-1 Wereldbol van ongeveer 0,25 meter diameter 35 4-2 Beelden van O.L.Vrouw 20 5-1 Het beeld van den koning 35 6-1 Volledige stelsel van maten en gewichten 65 7-4 Zwarte borden (dubbele met gewichten) 300 8-2 Bureau pupitre voor den onderwijzer 70 9-2 Estraden, lang omtrent 8 m. en breed 1,40 m. 25 10-1 Horlogie 30 11-2 Rolgordijnen 30 12-1 Ijzeren koolbak 5 13-65 Lessenaars, Amerikaansch stelsel, 2 plaatsen, 1,09 x 0,65 m. 1625 2295 Antwoord (datum onbekend) (Vertaald) De gemeenteraad moet samenkomen en middelen voor de aankoop van het meubilair stemmen voor minstens 1/3 van de totale uitgave. Voor de aanmaak van dit meubilair is een gespecialiseerde werkman nodig en daarom moet worden gevraagd om het werk in regie uit te mogen laten voeren. Daarna alles zo snel mogelijk naar de arrondissementscommissaris sturen die de aanvraag dan aan de gouverneur zal bezorgen. UC 1024 – Steenhuffel le 26 decembre 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. 108


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten de aangepaste rol voor het onderhoud der buurtwegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1025 – Steenhuffel den 27 december 1873 Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Londerzeel. Mijnheeren, Wij hebben de eer u hier nevensgevoegd te laten toekomen de rekening van onderhoud en ruiming der gemeene bruggen en beken tusschen uwe en onze gemeente. De onkosten zijn bijgevolg gemeen en ten laste van ons beide gemeenten aangezien zij gedaan zijn met gemeene toestemming. Wij verzoeken u dienvolgens, mijnheeren, het aandeel uwer gemeente, beloopende op 22,90 fr., in handen van onzen gemeenteontvanger, den heer Meeus, te willen doen betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

1874 **** UC 1026 – Steenhuffel le 14 janvier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van de eerste paragraaf van art. 14 van de militiewet van 18 september 1873 sturen wij u de papieren aangaande de loting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 637-638 - Zitting van 21 januari 1874. (Vertaald) Tegenwoordig Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen over. I. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1874 Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. II. Provinciale belasting op de honden voor 1874. De gemeenteraad keurt de opgemaakte verdelingsrol, met een opbrengst van 205,00 fr., goed In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1027 – Steenhuffel le 22 janvier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

109


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 135 van 16 oktober 1873 aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat we deze verplichting diverse keren met luide stem hebben laten afroepen, geafficheerd hebben en direct aan de betrokkenen hebben gecommuniceerd. Het ontrupsen is derhalve zo goed als maar enigszins kan gebeurd op de fruitbomen, de heesters, de hagen en de struiken. Op de hoogstambomen is het echter onmogelijk om deze ontrupsing volledig te doen. Onze inwoners hebben desondanks alle takken die bereikbaar zijn ontrupst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1028 – Steenhuffel le 28 janvier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij laten u weten dat Pierre Van de Voorde, gemeenteraadslid, op 25 januari overleden is. Wij zijn eenparig van mening dat er niet onmiddellijk naar een vervanger moet gezocht worden en dat dit tot de volgende verkiezing kan wachten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1029 – Steenhuffel le 29 janvier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rol van de hondentaks 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1030 – Steenhuffel le 29 janvier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementsarchitect, rue du pont 50, Schaarbeek. Mijnheer, De subsidieaanvraag voor de restauratiewerken aan de plafonds en de vonten van de kerk, die we u gestuurd hebben en waarvoor u de plannen heeft getekend en op 12 oktober 1872 een bestek voor 1612,62 fr. hebt opgemaakt, werd door de bevoegde overheid niet aangenomen omdat die het werk als gewoon onderhoud beschouwt. De raad van de kerkfabriek heeft eergisteren onder mijn voorzitterschap vergaderd en is unaniem van oordeel dat de plafonds een echt gevaar vertegenwoordigen en dat er dringend iets moet aan gebeuren om ongelukken te voorkomen. Het kerkgebouw bevindt zich in een belabberde staat en de vraag rijst of het binnen 4 à 5 jaar niet volledig zal moeten herbouwd worden. In dat geval zullen grote restauraties alleen maar verloren kosten zijn en zullen we alleen wat beveiligingswerken laten uitvoeren. In het andere geval verkiezen we een behoorlijke restauratie die met de geraamde 1612,62 fr. niet zal kunnen gebeuren. Derhalve vragen wij u, mijnheer de architect, om zo snel mogelijk zelf naar Steenhuffel te komen om het kerkgebouw grondig te onderzoeken en daarna het nodige te doen. Gelieve ons van de dag van uw komst te verwittigen zodat we de raad van de kerkfabriek bijeen kunnen roepen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

110


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1031 – Steenhuffel den 4 februri 1874. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Breendonck. Mijnheeren, In antwoord op uwen geëerden brief van den 30 januari jongstleden nr. 1857 hebben wij de eer ued te laten weten dat het huisgezin der beide overledene Van den Houte Joannes FranciscusTaekels Joanna Catharina, samengesteld is van 2 levende zonen, 1) Van den Houte Franciscus Augustinus, geboren te Steenhuffel den 23 september 1850, en 2) Van den Houte Michael, geboren ook te Steenhuffel den 15 februari 1854. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1032 – Steenhuffel le 4 fevrier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de kantonale inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde. Mijnheer, In antwoord op uw brief 2889 van 26 januari laten wij u weten dat de pissijnen en de gemakken van onze gemeenteschool afgescheiden zijn en zich in een zeer behoorlijke staat bevinden. Toch zijn we altijd bereid om er de verbeteringen aan toe te brengen die u mocht nodig achten. We zullen wachten tot uw eerstvolgende bezoek en gelieve dan aan de onderwijzers te zeggen wat er moet gebeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Steenhuffel 4 february 1874. Mijnheer de procureur des konings te Brussel. De ondergeteekende Vitalis Teirlinck, landbouwer te Steenhuffel, heeft de eer ue voor te houden het volgende. Hij is toezienden voogd van zijn broeders kind Ludovicus Teirlinck, welke als voogd heeft Pieter Joannes Joos, landbouwer te Merchtem. De middelen van den minderjarige begrijpen onder andere zijne aandeelen in verkochte roerende en onroerende goederen. Sedert vier of vijf jaren heeft den ondergeteekenden aan pachter Joos rekening gevraagd der plaatsing van die geldsommen. Doch nutteloos. De heer vrederechter van Assche dezelfde vraag gedaan hebbende heeft voor antwoord gehad dat dat geld op den grootboek geplaatst is, doch zonder voorderen aanwijs. In deze omstandigheden en om zijne responsabiliteit te voldoen, wat blijft er te doen aan den ondergeteekenden? Rechtsgeleerde zeggen hem dat hij de familieraad moet bijeenroepen om hem te bemagtigen rekening te vragen, maar dat alle de kosten derzelve ten zijnen laste zullen vallen. Gelieft, mijnheer de procureur, hem zijne plicht te doen kennen, hij zal er ue dankbaar voor wezen. Uwen dienaer, Vitalis Teirlinck ICL – Assche le 14 fevrier 1874. Justice de paix du canton d’Assche. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) Ik stuur u de klacht terug van Vitalis Teirlinck tegen de heer Joos en laat u weten dat ik mij met deze zaak al bezig gehouden heb. Ik heb persoonlijk met notaris Sacré gesproken en deze heeft mij verzekerd dat het geld van de minderjarige in kwestie door hem zelf legaal belegd werd op

111


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

vraag van de voogd Joos, die een oude man is van 72 jaar en zich zelf hiermee niet meer kan bezighouden. Ik heb het nuttig geoordeeld om de heer Sacré op de hoogte te brengen van de klacht van de toeziende voogd. Ik heb net zijn antwoord (brief van 13 dezer) ontvangen en ik stuur het u samen met deze brief. Wat het gedrag van de toeziende voogd betreft meen ik, na inlichtingen ingewonnen te hebben, te kunnen stellen dat deze alleen maar voortgaat op krankzinnige aantijgingen van een individu dat ik persoonlijk ken als een onverzoenlijke vijand van de voogd Joos, die reeds eerder van diens brutaliteiten het slachtoffer geworden is zoals ik onlangs van de politierechtbank mocht vernemen. De voogd Joos is daarentegen gekend als een braaf en waardig man en de familieraad, die hier op 24 december 1867 gehouden werd, erkende dat de inkomsten van de minderjarige nauwelijks voldoende waren om de onkosten van alle aard, zoals onderhoud en opleiding, te dekken en gaf de voogd Joos te machtiging om hiervoor die inkomsten te gebruiken. Momenteel zijn deze inkomsten te klein voor het onderhoud van de minderjarige (die niets verdient) die met het ouder worden toegenomen zijn. Aanvaard, mijnheer de procureur des konings, de verzekering van mijn oprechte hoogachting. De vrederechter van het kanton Asse. J. Van Innis. Merchtem le 13 fevrier 1874. Monsieur le juge de paix (vertaald) Via uw griffier heb ik kennis gekregen van een klacht die op 4 februari bij de procureur des konings werd ingediend door de heer Vital Teirlinck uit Steenhuffel, toeziend voogd van de minderjarige Pierre Louis Teirlinck, tegen de heer Pierre Joos uit Merchtem, de voogd van deze minderjarige, en waarin deze laatste er van beschuldigd wordt dat hij geen rekenschap wenst af te leggen van de manier waarop hij het kapitaal van de minderjarige gebruikt. Ik moet zeggen dat het gedrag van de toeziende voogd geen andere bedoeling heeft dan de voogd te wraken en dat het de minderjarige schade zal berokkenen. Joos is immers vrijgezel en als de minderjarige zich samen met de toeziende voogd tegen hem schaart moet hij er geen presentje van verwachten. Volgend de akten der liquidatie van de erfenis van de ouders van de minderjarige en van diens grootvader, die ik op 29 april 1868 en op 25 januari 1870 heb ontvangen, erfde de minderjarige in het totaal 2690,60 fr. Dit bedrag werd belegd bij de consignatiekas, onder het nr. 7081 van het register en nr. 3981 van de geopende rekening. Tot daar wat de klacht betreft. Wat de inkomsten van de minderjarige betreft zie ik een evenwicht met de onkosten, waarin de betalingen zitten die ik aan de toeziende voogd doe om de minderjarige te onderhouden. Ik ben er wel van overtuigd dat indien de voogd zijn rekening maakt hij niet zal toekomen. De toeziende voogd heeft zich volkomen van de persoon en van de geest van de minderjarige meester gemaakt; hij laat zich goed betalen voor zijn onderhoud, hij doet hem voor zijn rekening werken, en hij denkt zich van het kapitaal van de minderjarige meester te kunnen maken. Ziedaar, mijnheer de vrederechter, de inlichtingen die ik denk u in naam van de heer Joos te moeten geven. Aanvaard, etc. Sacré, notaris te Merchtem. Parquet de Bruxelles le 20 fevrier 1874.

112


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Mijnheer de burgemeester. gelieve de aanklager mee te delen dat ik geen gevolg zal geven aan zijn klacht UC 1033 – Steenhuffel le 18 fevrier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het kohier van de personele belasting 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1034 – Steenhuffel le 18 fevrier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gasthuizen van de stad Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 6 dezer aangaande de bijstandwoonst van Van den Eynde Amelie, echtgenote van Moortgat Gerard, die sedert 27 januari in het Sint-Pietershospitaal is opgenomen, laten wij u weten dat Moortgat Gerard in Steenhuffel niet gekend is. Hij noch zijn echtgenote zijn hier geboren en in de bevolkingsregisters is van hen geen spoor te vinden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1035 – Steenhuffel le 18 fevrier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u de deliberatie van onze gemeenteraad met de subsidieaanvraag voor saneringswerken in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17 van de atlas, voor een totale lengte van 4000 meters. Voor dezelfde werken hadden we ook in onze zitting van 10 februari 1872 al een subsidie gevraagd, maar deze aanvraag werd afgewezen met de opmerking dat een andere aanvraag wél was goedgekeurd en dat de regering niet alles in één keer kon subsidiëren. Omdat het dossier te laat werd teruggestuurd hebben we onze aanvraag in 1873 niet kunnen hernieuwen. Aangezien de werken in kwestie hard nodig zijn en om iedere vertraging te voorkomen hebben we ze openbaar aanbesteed. Alle stukken over deze aanbesteding zijn hier eveneens te vinden. We weten, mijnheer de commissaris, dat de slechte staat van onze wegen goed genoeg bekend is, maar desondanks voegen we er toch de verslagen van de geneesheren, die in onze gemeente een praktijk hebben, aan toe. We hopen dat onze aanvraag gunstig zal ontvangen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 639 - Zitting van 25 februari 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Aangezien het nodig is om maatregelen te nemen om het meubilair van de gemeenteschool, dat onvolledig of versleten is, in orde te brengen.

113


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegend dat, door de creatie van de plaats van ondermeester, er veel schoolmeubelen te kort zijn, dat de bestaande meubelen al van 1828 dateren en volledig versleten en onbruikbaar zijn. Gezien het ramend bestek, opgemaakt door de kantonale inspecteur van het lager onderwijs, waarin de uitgaven voor de aankoop deze meubelen op 3000 fr. worden begroot Overwegend dat er een gespecialiseerde stielman nodig is om dit soort meubelen te maken en dat dit werk daarom best in regie kan worden uitgevoerd. Gezien het onderzoek van vergelijkbare openbare aanbestedingen in naburige gemeenten heeft aangetoond dat vele van de vakmannen die daaraan meededen veel te wensen overlieten, dat het maken van deze voorwerpen een gespecialiseerde kennis vereist, dat er in de landelijke gemeenten geen geschikte stielmannen te vinden zijn en dat deze uit de steden aan de openbare aanbestedingen niet hebben meegedaan. Overwegend dat de gemeente in de begroting van 1875 een bedrag van 1000 fr., of 1/3 van de kosten, uit de inkomsten van de personele belasting kan reserveren. Gezien de gemeente geen andere middelen heeft om deze uitgave te dekken. Besluit de raad; 1) Om aan de hogere overheid, zowel aan de staat als aan de provincie, een globale subsidie van 2000 fr. te vragen. 2) Om aan de hogere overheid te vragen om het werk, onder leiding van de kantonale inspecteur, in regie uit te mogen laten voeren. Gewijzigd in zitting van 4 april 1874, als volgt: 2) Om zich te schikken naar het advies van de provinciale architect en het aanmaken van al de nieuwe meubelen bij openbare aanbesteding toe te wijzen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. GR N° 640 - Zitting van 25 februari 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het besluit van de bestendige deputatie van 20 augustus 1873, waardoor de weg tussen weg nr. I te Steenhuffel en de baan van Vilvoorde naar Aalst (onder het nr. CXCV) tot weg van grote communicatie werd verklaard. Overwegend dat de gemeente Steenhuffel op deze weg al een lengte van 965 m. heeft gekasseid met kasseien van staal nr. 4. Overwegend dat het bestek voor de al uitgevoerde werken 15.405 fr. bedroeg (verminderd met de kosten van de werken in weg nr. 8). Overwegende dat voor deze kasseiding in 1872 de staat een subsidie van 2720,90 fr. en de provincie een subsidie van 590,50 fr. hebben gegeven (uit de fondsen voor saneringswerken). Besluit de raad. Om aan de bestendige deputatie een bijkomende subsidie van 1823,60 fr. te vragen In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. GR N° 641 - Zitting van 25 februari 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Van de Voorde, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de omzendbrief nr. 16 in MA van 1874.

114


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Herzien de beraadslaging van 9 september 1869 tijdens dewelke voor de jaren 1874 tot 1880 voor de verbetering van de buurtweg van grote gemeenschap nr. CXCV (van aan weg nr. 1 tot aan de baan van Aalst naar Vilvoorde) volgende middelen werden gestemd: - Opcentiemen op de grondlasten 1874-1880. - Opcentiemen op de personele belasting 1874-1880. - Jaarlijkse opbrengst van de hondentaks. - Een bedrag van 3000 fr. in de gemeentebegroting van 1874. Overwegend dat, om de begonnen werken zo snel mogelijk te kunnen voltooien, bijkomende middelen moeten gevonden worden. Besluit. De middelen van alle aard, die de gemeente in 1874 aan de vermelde werken zal besteden, bedragen 16484,23 fr., te weten: - Opbrengst van de opcentiemen op de grondlasten 1874: 1450,00 fr.. - Opbrengst van de opcentiemen op de personele belasting 1874: 362,00 fr. - Een reservering in de gemeentebegroting van 1874: 3000 fr. - Een lening aangegaan bij de ondernemer, waarvan de eerste afbetaling moet gebeuren op 31 december 1877: 11484,23 fr. Deze middelen zullen, samen met de subsidies van staat en provincie worden gebruikt voor de werken die in volgende tabel worden gespecificeerd. Afschrift van deze deliberatie zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. - Nummer van de te kasseiden weg: CXCV - Gemeente die subsidie vraagt: Steenhuffel - Beschrijving van de weg: weg van grote communicatie, vertrekkende aan de weg nr. I in Steenhuffel en uitkomende op de baan van Vilvoorde naar Aalst. - Gemeenten die aan deze weg liggen: Steenhuffel, Wolvertem. - Lengte van de weg in de aanvragende gemeente: 1890 m. - Reeds gekasseid in de aanvragende gemeente: 965 m. - Bestaande kunstwerken: - Toestand van de kassei en kunstwerken: goed - Raming der kosten die de werken al hebben gekost: fr. 15405. - Wie heeft de reeds verrichte werken betaald: gemeente: fr. 10270,00 – staat: fr. 2720,90 – provincie: fr. 590,50. - Periode waarin de al gedane werken begonnen zijn: 1868-1871. - Nog te kasseiden: 925 m. - Raming van de nog te maken kosten (totaal): fr. 24726,34 - Werken te doen in Steenhuffel in 1874: lengte 925 m., oppervlakte 2312,50 m², 1 goot. - Raming van de kosten der werken in 1874: fr. 24726,34 + 1823,60 = 26549,94. - Middelen om de kosten te dekken: gemeentefondsen: fr. 16484,23 – prestaties in natuur: fr. 0 - provincie: fr. 4121,05 + 1823,60 (zie GR 640 van 25-2-1874) – staat: fr. 4121,05. - Datum waarop de weg tot weg van grote gemeenschap werd verklaard: 20 augustus 1873. - Samenstelling van de middelen van de gemeente: zie hoger De werken zullen openbaar aanbesteed worden. UC 1036 – Steenhuffel le 25 fevrier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

115


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de papieren aangaande een subsidieaanvraag voor schoolmobilair. Gelieve deze heren te zeggen dat de aanschaf beter bij regie dan bij openbare aanbesteding kan gebeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1037 – Steenhuffel le 25 fevrier 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan commissaris der wegen van het 3de district. Mijnheer, Ingesloten, om er uw handtekening op te zetten en door te sturen, het dossier betreffende de subsidieaanvraag voor de weg van grote communicatie CXCV. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 1 mars 1874. (Vertaald) Wij ondergetekenden, grondeigenaars te Steenhuffel, verklaren hierbij het exclusieve jachtrecht op onze eigendommen in Steenhuffel te verhuren aan de heer J.B. Van Bellinghen, wonend in Sint-Gillis bij Brussel, rue Jourdan 102, mede-ondertekenaar. Deze pacht is overdraagbaar zonder akkoord van de verpachters en wordt verleend voor een termijn van 9 jaar, beginnende op 1 maart 1874. Iedere verhuurder die op het einde van het contract de verhuur zou willen beëindigen moet de huurder daarvan 1 jaar op voorhand verwittigen. Het is de huurder die alle inbreuken op het jachtrecht zal moeten laten constateren en vervolgen, in zijn naam en op zijn kosten. De huurprijs wordt vastgesteld op … fr. De registratiekosten en eventuele andere kosten vallen ten laste van de huurder. De verhuurders P.J. De Boeck E. Vermeiren J.B. De Boeck De Ridder, Wed. Moortgat V. De Boeck Peeter Kiekens J.M. Meeus P.J. Van de Velde P.J. Robberechts P.J. Moortgat P. Teirlinck Joseph Pieters J.B. Brabant H. Verhavert Eduard Moortgat E. Verhavert F. Van de Voorde J. Boogmans P.J. Van der Stappen F.J. Hellinckx J.T. Wouters D. Segers F. Van Geel L. Moyson T. Hermans P.J. Van den Bossche J. Van Humbeeck J.B. Cornelis P.J. Vertonghen P. Van den Bossche J.F. Van Doorslaer P. J. Moortgat J. Bettens J. De Ridder 116


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Geregistreerd Brussel A.J. op 24 april 1874, vol 171 folio 114, doos 9. Ontvangen 83,60 fr.) UC 1038 – Steenhuffel le 4 mars 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het opleidingsniveau van de miliciens van 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1039 – Steenhuffel le 4 mars 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer, Ingesloten de alfabetische namenlijst van de miliciens van de lichting 1874. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 642 - Zitting van 11 maart 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de brief nr. 46E1 van de arrondissementscommissaris van 24 februari laatstleden waarmee het dossier werd teruggestuurd dat we met onze brief van 22 oktober 1873 naar de minister van openbare werken hadden gezonden om subsidie te bekomen voor de kasseiding van verschillende verbindingswegen naar de stations van Londerzeel en Malderen, waarvan 1 weg inmiddels tot weg van grote gemeenschap werd verklaard, zodat hiervoor een apart dossier moet worden ingediend. Herzien onze aanvraag van 22 oktober 1873. Gezien het besluit van de bestendige deputatie van 20 augustus 1873 waardoor de weg van Wolvertem over Meuzegem en Rossem tot aan weg nr. 1 in Steenhuffel tot weg van grote communicatie werd verklaard. Overwegende dat deze weg op het grondgebied van Steenhuffel een lengte heeft van 1890 m. en dat de kosten voor onze gemeente op 50.600 fr. worden geraamd. Overwegend dat door deze kasseiding de bevolking van Wolvertem en een deel van de bevolking van Steenhuffel een verbinding krijgen met het station van Londerzeel. Overwegend dat deze weg aan de buitengrens van onze gemeente ligt, van algemeen nut is maar toch vooral voor de bevolking van Wolvertem van belang is, en dat de kosten voor onze gemeente niet in verhouding tot onze middelen staan, waardoor het te hopen is dat het ministerie van openbare werken hiervoor subsidies zal willen geven. Gezien de financiële toestand van de gemeente, die precair is, en de opofferingen die we ons al voor het kasseiden der wegen hebben getroost. Overwegend dat de ingesloten documenten de gegrondheid van onze aanvraag bewijzen. Besluit. Om aan de minister van openbare werken een subsidie te vragen uit het fonds dat binnen zijn departement in het leven werd geroepen ter bevordering van de werken die de aanvoer van goederen naar de stations van de staatsspoorwegen kunnen stimuleren.

117


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1040 – Steenhuffel le 12 mars 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 46E van 24 februari sturen wij u het dossier betreffende een subsidieaanvraag aan het ministerie van openbare werken voor kasseidingswerken in de weg van grote communicatie van Wolvertem via onze gemeente en weg nr. 1 naar het spoorwegstation van Londerzeel. Onze gemeente heeft niet veel belang bij deze kasseiding, buiten de inwoners van Wolvertem profiteren er hier maar weinigen van. U kent de slechte toestand van onze wegen zeer goed en u weet hoeveel opofferingen wij ons voor de verbetering ervan getroosten. U weet ook hoe moeilijk wij aan subsidie geraken. We hopen daarom dat u deze aanvraag bij de minister zult verdedigen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1041 – Steenhuffel le 13 mars 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 93E1 van 7 dezer aangaande schoolmeubelen voor onze gemeenteschool, laten we u weten dat het om zo te zeggen onvermijdelijk is om deze bij regie aan te schaffen. Het model van de lessenaars is immers door de uitvinder gebrevetteerd en mag niet nagemaakt worden. In Wemmel hebben ze lessenaars met 4 in plaats van 2 plaatsen en die laten veel te wensen over. De heer De Vos, de kantonale inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde, kan u daar zeker meer over vertellen. Voor de gemeente is de manier van aanbesteden om het even. Ze heeft er zelf geen enkele belang bij en wenst alleen maar behoorlijk gemaakte meubelen te krijgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1042 – Steenhuffel le 18 mars 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u de staat volgens het model van MA 43 van 26 februari aangaande de provinciale subsidie van 10.000 fr. ter aanmoediging van het muziekonderwijs. Gelieve onze fanfaremaatschappij maximaal in deze subsidie te laten meeelen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Audegem 19 maart 1874. Aan den heer burgemeester der gemeente Steenhuffel.

118


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op vraag van de belanghebbende, heb ik de eer ue te verzoeken een attest van verblijfverandering te willen zenden voor de genaamde Lucia Francken uwer gemeente, die alhier is komen wonen als dienstmeid bij Joseph Cool in het dorp. De burgemeester, J. Van Marsveld (?) (Opmerking van de bewerker. Waarschijnlijk wordt Lucia Vranckaert bedoeld.) UCL – Steenhuffel 25 maart 1874. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door den heer Bouvier, grondeigenaar wonende te Brussel, strekkende om bemachtigd te worden tot het maken van eene plantagie van boomen aan zijnen eigendom gelegen in deze gemeente, plan 2, parceelen 34 en 35 en palende aan den weg nr. 2, genaamd steenweg van Steenhuffel naar Malderen, waarvan de breedte bepaald is op 10, 9 en 10 meters. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op last: 1) Van de boomen te planten op eenen afstand van 1,40 m. van de scheiding van de weg en van eenen afstand van 6 meters te laten tusschen twee op elkander volgende boomen. 2) Van zich stiptelijk te gedragen aan de bepalingen van het reglement op de wegen (K.B. van 17 augusty 1844) en aan de besluiten en reglementen nopens de snoeiing, de boomrupsenzuivering en andere. 3) Van geen aarde uit de grachten of van de straten weg te nemen. Bij voorbaat dank, bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester, P. A. Mertens (Gezien voor gunstig advies, Cappellen op den Bosch den 27 maart 1874, de kommissaris der wegen, Verhaegen.) UC 1043 – Steenhuffel le 25 mars 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 18 van 21 januari 1874 aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat er dit jaar maar weinig rupsennesten waren. Al degene die bereikbaar waren werden vernietigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1044 – Steenhuffel le 25 mars 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief 10181 van 13 maart betreffende voorwerpen die in 1873 en 1874 bij verschillende personen in diverse plaatsen in de buurt van Brussel gestolen werden laten we u weten dat onze opzoekingen geen voorwerpen of mogelijke daders doen vinden hebben Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1045 – Steenhuffel le 25 mars 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

119


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten de rekening van het lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 31 mars 1874. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 239/6658 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat Van Assche François, 29 jaar, landbouwer, geboren in Steenhuffel ca 1844, zoon van Jean Baptiste en Catherine Van Campenhout, op 23 dezer opgenomen werd in het Sint-Janshospitaal te Brussel om er te worden behandeld tegen artritis, op kosten van uw gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft omdat hij er altijd gewoond heeft. Wij hebben over hem een verwittigingbrief gestuurd op 15 januari 1869. De voorzitter, De Rongé ICL – Saint-Bernard le 1 avril 1874. 2de regiment jagers te voet – centrale administratie – n° 23183. Alvorens Van Wemmel Jean Baptiste, milicien van de klas van 1864, met definitief verlof te sturen, laten wij u weten dat hij nog een tegoed heeft bij de ‘masse d’habillements’ van 26,01 fr. Gelieve hem de 2 ingesloten kwitanties te laten tekenen, er uw zegel op te zetten en ze terug te sturen. Zodra wij deze kwitanties terughebben zal het geld worden uitbetaald. ICL – Ixelles le 2 avril 1874. Mijnheer den burgemeester. Ik heb mij bezig gehouden met de vraag uwer gemeente raekende hulpgeld te bekomen van het rijk voor de weg van groote gemeenschap leidende naar de statiën van Malderen en Londerzeel, zijnde de weg van Steenhuffel naar Wolverthem. De stukken zijn in handen van mijnheer Carez, hoofdingenieur der provincie. Ik heb aan deze geschreven in voordeel van uwe gemeente en ik zal voortswerken. Wat aangaat de wegen die niet verklaerd zijn van groote gemeenschap en in dewelken Steenhuffel gaat groote kosten van kasseiwerken doen, ik heb gevraegd in de provincie van te geven voor dezen hulpgeld als zijnde werken van gezondmaking. Ik hope dat wij zullen gelukken, mits dat de vraag gegrond is. In afwachting van aen u goed nieuws te kunnen geven, gelieft te ontvangen, mijnheer de burgemeester, mijne groetenissen. Egide Pangaert d’Opdorp. UC 1050 – Steenhuffel le 4 avril 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij retourneren het aangepaste subsidiëringdossier (voor saneringswerken) dat u ons met uw brief 23666B21898 van 11 april 1874 had teruggestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1046 – Steenhuffel le 6 avril 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

120


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, papieren betreffende een schenking aan het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1047 – Steenhuffel le 6 avril 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer gouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kopie van een kwitantie van een betaling aan het kantoor der registratie te Vilvoorde. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1048 – Steenhuffel le 6 avril 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 93E1 van 26 maart waarmee u ons de subsidieaanvraag voor schoolmeubelen terugstuurde, sturen wij u deze aanvraag, na ze in de zin van het verslag van de architect te hebben aangepast, terug. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1049 – Steenhuffel le 6 avril 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de algemeen directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 427/59 van 2 april 1874 laat ik u weten dat wij ons gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds graag driemaandelijks ontvangen via mandaten uitbetaalbaar bij de belastingsontvanger te Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 8 avril 1874. Monsieur le colonel du 3e régiment de chasseurs à pied.. (Vertaald) Ik vraag u om een verlof te willen verlenen aan De Bleser Jean, milicien van mijn gemeente van de lichting 1873, ingelijfd in uw regiment, 2de bataljon, 2de compagnie, momenteel in garnizoen in het kamp van Beverlo. Deze milicien is de oudste van zeer vele nog jonge kinderen en de op een na oudste zoon is ziekelijk. De vader, die landbouwer is, is ziek (zie de verklaring van de dokter die de ernst van de ziekte beschrijft). Door deze omstandigheden is de familie in de diepst mogelijke miserie gedompeld. Ik hoop, mijnheer de minister (!?), dat u dit verlof zult willen verlenen aan deze milicien zodat die tijdelijk door zijn werk zijn familie kan ondersteunen, vooral nu in het seizoen dat voor de landbouwers het meest voordelige is. De burgemeester. Londerzeel le 8 avril 1874.

121


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) De ondergetekende, dokter in de medicijnen te Londerzeel, verklaart dat De Blezer Jacques Jean, landbouwer te Steenhuffel, tyfuskoorts heeft waardoor hij zijn beroep niet kan uitoefenen. Luyckx. ICL – Bruxelles le 17 avril 1874. (Vertaald) Provincie Brabant - Nationale militie Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gelieve de ingesloten oproepingsbrieven te bezorgen aan onderstaande personen die zich op 27 april eerstkomend om 10u30 in de voormiddag, moeten aanbieden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chène, om er hun motieven om van de militaire dienst vrijgesteld te worden te komen verdedigen. - De Roos Jean Baptist, nr. 27 - Verbercht François, nr. 32 - Mertens Pierre Ferdinand, nr. 66 De gouverneur, Dubois-Thorn ICL - Mons 21 avril 1874 Zeer beminden vader, Ik kan niet nalaten van de pen in de hand te nemen om u eenige regelen toe te sturen en uw te laten weten den goeden staat van mijne gezondheid gelijk ik van uw hetzelfde verhoop, want ware het anders het zoude mij artelijk bedroeven. Zeer lieve vader, ik moet uw ook bekent maken dat ik dat in Mons niet kan gewoon worden want de koe(jo)nnade is hier veel te groot. Wij hebben op eenen geheelen dag niet gedaan. Want den troep verslegt hier van dag tot dag. Zeer lieven vader, ik tracht grootelijks om eens te huis te zijn, want ik tracht wederom tegen dat het kermis is om eens naar huis te komen. Ook laat ik uw weten dat ik groot verdriet heb omdat ik al 8 maanden op fransche solde staan, dat ik maar 60 centiemen trek. Gij weet wel dat ik mij daarmede niet kan onderhouden. Beminde vader, indien het mogelijk is, gij moest mij nog eens uit den nood helpen door mij wat geld op te sturen indien het mogelijk is omdat ik mijne schuld zou kunnen betalen bij de kantineeren, want ik durf hen bijna niet meer passeeren. Zeer lieven vader, het doet mijn groote (h)artpijn aan omdat ik uw zoo dikwijls moet lastig vallen en uw niet kan helpen maar als ik voor goed zal te huis zijn zal ik nooit niet vergeten hetgeen dat gij voor mij hebt gedaan, want ik zal voor uw zorgen zoo lang gij leven zult. Vele complementen aan Franciscus Van Keer en aan al mijne kameraten en aan zusters en broeders. Waar mede ik mijnen brief gaan eindigen en ik noem mij, uwen getrouwen zoon Josephus Cassiers, classe de 1872 3 Lanciers, 1 Escadron, à Mons UC 1051 – Steenhuffel le 22 avril 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u het verzoek van de heer De Maerschalck, veldwachter in Steenhuffel, om tot brigadier te worden benoemd ter vervanging van de heer Rombauts, die in Beigem op 16 april laatstleden overleden is.

122


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De heer De Maerschalck werd op x tot champetter benoemd en heeft zich altijd goed van zijn plichten gekweten. Hij is het langst in dienst van alle veldwachters van het kanton. Wij hopen, mijnheer de gouverneur, dat u een gunstig gevolg zult geven aan zijn vraag. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1052 – Steenhuffel le 22 avril 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de Tacquenier, afgevaardigd beheerder en burgemeester van Lessines. Mijnheer, Sedert u ons van de verscheping van 2900 borduren verwittigd heeft, zijn we met de kasseidingswerken begonnen. Tot op heden hebben we echter nog niet veel borduren en kasseistenen gezien en daarom vragen wij u om de rest van de 250.000 kasseien en 15.000 borduren (de helft van de bestelde aantallen) te leveren. We hebben ze voor de werken die al aangevat zijn zeer hard nodig. Deze werken worden maar gesubsidieerd als ze op tijd zijn afgewerkt. Indien u de andere helft nog niet kunt sturen dan zouden we die graag op het einde van het jaar en in januari van 1875 ontvangen. De betalingswijze, afgesproken in uw offerte van 24 oktober 1873, moet dan wel met 1 jaar opgeschoven worden. In afwachting van een snelle levering, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 643 - Zitting van 29 april 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om, conform art. 7 van de wet op het temporeel van de eredienst, over te gaan tot de controle van de rekening van de kerkfabriek van het jaar 1873. Gezien deze wet. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Besluit de rekening als volgt: - Inkomsten: fr. 8217,84. - Uitgaven: fr. 5502,77. - Overschot: fr. 2715,07. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1053 – Steenhuffel le 29 avril 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rekening van de kerkfabriek van het jaar 1873. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Antwerpen den 30 april 1874. Bestuur der godshuizen van Antwerpen, nr. 376 reg. 11. Aan het bestuur der gemeente Steenhuffel.

123


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, voorzien van kwijtschrift, den staat van verpleegkosten van Frans Van Assche in den 4den trimester 1873. Deze als gevolg aan uw schrijven van 16 dezer. UCL – Steenhuffel den 9 mei 1874. (Vertaald) De burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gezien de vraag van Jan Baptist Van Wemmel om een woonhuis te mogen bouwen langs weg nr. 2 en voetweg 36, op het perceel nr. 127 van het plan nr. 5 van de atlas der gemeente. Gezien het advies van de commissaris der wegen van het 3de district. Gezien art. 90 nr. 7 van de gemeentewet. Besluit. De toelating wordt gegeven mits: 1) Het huis zo gebouwd wordt dat de voorgevel evenwijdig staat met weg nr. 2 en op een afstand van minstens 60 cm. van de buitenkant van de weg. 2) Zich te richten naar het alignement van voetweg nr. 36 zoals hier bijgevoegd. 3) De openbare weg niet te belemmeren. 4) Een trottoir voor zijn huis aan te leggen. ICL – Cappellen op den Bosch den 9 mei 1874. Mijnheer den burgemeester. Ik heb de eer u te berichten dat ik mij aanstaanden dynsdag ten 9 uren voormiddag bij u zal begeven, ten einde de wegen op hunne breedte te stellen, welke naar het zeggen van mijnen broeder (secretaris) ingenomen zijn en waar gij voornemens zijt in 1874 kasseiwerken uit te voeren. Gelief den veldwachter uit te noodigen om mij met den atlas te vergezellen. Mijne haastige groeten, C. Verhaegen, wegcommissaris. ICL – Meysse den 9 mei 1874. Mijnheer den burgemeester. Ik heb de eer u kenbaar te maken dat ik voornemens ben een overzicht der buurtwegen, openbaare rivieren, bruggen, waterleidingen, enz. bevindende in den omtrek uwer gemeente, te doen. Ook zal ik eenige wegen, bijzonderlijk de weg loopende van Steenhuffel naar Merchtem ten Bosch, dewelke merkelijk door aanpaalende eigenaars of huurders ingenomen zijn, volgens den atlas limieten en breedens aanwijzen, op dynsdag 12 dezer. Ten dezer einde bid ik u, mijnheer, mij door d’heer veldwachter te willen doen vergezellen, welke zal draager zijn van den atlas, voorzien van een scherp snijdende schup en eenen hof- of landdraad hebbende eene betaamelijke lengte, ten einde de verzekering van dit werk vast te stellen. Dezen persoon zal ik trachten te vinden om 8u30 aan het gemeentehuis. Uwen dienaar. Den kantonalen pikeur, A. Van Doorslaer. Mijnheer de burgemeester, gelieft het tegenwoordig mede te deelen aan de heeren Vertonghen, schepenen, en De Keersmaeker, raadslid, met verzoek indien zulks toelaat van om 9 uren der voormelden dag aan de Kattelandbaan tegenwoordig te zijn. GR N° 644 - Zitting van 19 mei 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot de Controle van de gemeenterekeningen van 1873. 124


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 13781,00 - De uitgaven: fr. 12479,83 - Het overschot: fr. 1301,17 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 2794,80 - De uitgaven: fr. 2744,00 - Het overschot: fr. 50,80 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 7397,97 - De uitgaven: fr. 9797,97 - Het overschot: fr. De rekening van het bureel van weldadigheid: - De ontvangsten: fr. 8217,84 - De uitgaven: fr. 5502,77 - Het overschot: fr. 2715,07 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Beyghem 28 mai 1874. (Vertaald) Stuur mij onder zegel de geboorteakte van Huybrechts Rosalie, geboren in Steenhuffel op 31 maart 1840 (moet dienen voor haar huwelijk). U zult haar terugvinden onder de naam Vranckaert, maar ik denk dat ze gewettigd werd door het huwelijk van haar moeder met J.B. Huybrechts. Gelieve mij de onkosten te laten weten. Smets. (Gestuurd 3 juni 1874) UC 1054 – Steenhuffel le 31 mai 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de staten modem 48DD van de miliciens die aan de militaire overheid worden overgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel le 3 juin 1874. (Vertaald) Mijnheer. We zijn in onze gemeente begonnen met het kasseiden van verschillende wegen waarvan er meerdere lopen langs de eigendommen van de heer graaf de Lalaing. Het is onbetwistbaar zo dat de uitvoering van deze werken die eigendommen in waarde zal doen stijgen. De werken zijn zeer aanzienlijk evenals de kosten ervan. Soms is er een aanaarding nodig en dat is vooral het geval in een gedeelte dat uitkomt op de eigendom van mijnheer de graaf waarop

125


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

zich een opgehoogde voetweg bevindt die zou kunnen worden afgegraven zonder de minste schade te veroorzaken. Alle grondeigenaars van de gemeente hebben er in toegestemd om met een zeker bedrag in de onkosten voor de kasseiding, die samen 80.000 fr. zullen bedragen, tussen te komen. Daarom richten wij ons tot u om aan mijnheer de graaf te vragen om de aarde van de voetweg weg te mogen nemen of, indien dat niet mag, om met een kleine toelage de uitgaven te helpen dekken (die door de gemeente alleen niet kunnen gedragen worden) voor deze, ook voor zijn eigendom, zo voordelige werken. Aanvaard, etc. ICL – Ixelles le 8 juin 1874. (Vertaald) Mijnheer Mertens, burgemeester van Steenhuffel. In antwoord op uw brief van 3 dezer, verzeker ik u dat ik maar al te goed besef welk belang de gemeenten uit goede wegen en gemakkelijke communicatiemiddelen kunnen halen en uw geplande en begonnen wegenwerken genieten dus mijn volle steun. Alleen zou ik wat meer informatie willen krijgen over de situatie van de voetweg waarover u het heeft en eerst zou ik ook willen zien in welke mate de andere eigenaars bijdragen in de kosten. Ik zal proberen om zo snel mogelijk ter plaatse te gaan kijken en mij door mijn wachter meer uitleg laten verschaffen. Aanvaard, etc. Prudhomme (voor de Lalaing) UC 1055 – Steenhuffel le 9 juin 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u de rekeningen van het jaar 1873 van het bureel van weldadigheid en van het lager onderwijs. De gemeenterekening zal spoedig volgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1056 – Steenhuffel le 10 juin 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Humbeek. Mijnheer, Gelieve het ingesloten document (militie) onmiddellijk te bezorgen aan de weduwe van Pierre Jean Van der Linden en laat haar tekenen voor ontvangst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1057 – Steenhuffel le 11 juin 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer gouverneur. Mijnheer, Ingesloten een staat model 48 voor de overdracht van de miliciens van onze gemeente aan het contingent, op 1 juli eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

126


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, P.A. Mertens UC 1058 – Steenhuffel le 12 juin 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 223 van 11 dezer en in antwoord op de brief van de gouverneur, nr. 238373B21295 van 9 juni laten wij u weten dat de provinciale subsidie van 1500 fr. en de staatssubsidie van eveneens 1500 fr., die in 1873 toegekend werden voor de weg van grote gemeenschap CXCV, samen met de middelen van de gemeente te vinden zijn in kolommen 40, 43 en 44 van onze subsidieaanvraag van 25 februari laatstleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Anvers le 12 juin 1874. (Vertaald) 2de Regiment Artillerie. Soldaten van de lichting 1874 met onbepaald verlof tot 1 oktober 1874: - Meert, Steenhuffel. - Van Keer, Steenhuffel - Aerts, Steenhuffel UC 1059 – Steenhuffel le 17 juin 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciale inspecteur der buurtwegen te Brussel. Mijnheer, Met onze brief 1035 van 18 februari stuurden wij u via de hiërarchische weg het dossier aangaande onze aanvraag van subsidie voor saneringswerken. Deze verzending gebeurde voor de publicatie van omzendbrief MA 38 van 23 februari 1874 en daarom hebben de gevraagde tabel maar in tweevoud en niet in drievoud meegestuurd. Volgens omzendbrief MA 16 van 17 januari zal er geen enkel gevolg gegeven worden aan onvolledige of te laat ingediende aanvragen en zullen deze naar het gemeentebestuur teruggestuurd worden. Om te vermijden dat deze bepaling op onze aanvraag zal toegepast worden vragen wij u om ons 1 exemplaar van deze tabel terug te sturen zodat we er een derde afschrift kunnen van maken Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1060 – Steenhuffel le 17 juin 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Onze geneesheer der armen zegt ons dat hij de staat, die u vraagt met uw brief 99E van 10 dezer, onmogelijk kan opmaken. Hij heeft de medicamenten die hij aan de armen verschaft heeft niet in rekening gebracht omdat hij een vaste vergoeding trekt van 200 fr. waarmee hij alle armen moet verzorgen en de nodige medicamenten geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1061 – Steenhuffel le 17 juin 1874.

127


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Terugkomend op uw brief 99e van 10 dezer sturen we een overzicht van de medicamenten die aan de arme zieken van onze gemeente werden geleverd. Het moet bij de bewijsstukken van de rekening van het bureel van weldadigheid gevoegd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 18 juin 1874. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten de aangevraagde militiecertificaten van: - Jean Baptiste Van Wemmel - Vincent Goossens, geboren in 1839 - Benoit Van Keer, geboren op 1 februari 1846 te Merchtem. - De Mul Jean Baptiste, geboren op 2 (of 20) februari 1839. De Gouverneur, Dubois-Thorn PV 201 - 20 juin 1874. Proces verbaal opgemaakt door de gendarmerie van Wolvertem Beschuldigde(n): De Roos Jean Baptiste Leeftijd: 22 Beroep: knecht Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld op 4 juli 1874 door Straf: 100 fr. ICL – Cappelle au Bois le 23 juin 1874. (Vertaald) Ref. 450 – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In de archieven van mijn district zie ik dat u sedert 1871 vrijgesteld bent van de verplichting om een rol voor het onderhoud der waterlopen op te maken. Ik moet daar uit besluiten dat uw waterlopen sedertdien niet meer onderhouden werden en mijn eigen waarnemingen evenals die van de pikeur steunen dit gevoel. Dat onderhoud laat inderdaad veel te wensen over. Daarom vraag ik u om zonder de minste uitstel deze rol voor het jaar 1874 op te maken en er alle waterlopen van uw gemeente in te betrekken. De commissaris der wegen, C. Verhaegen. ICL - Doornyk den 23 juny 1874 Zeer beminde ouders, Ik laet u weten in den staet waerin ik mij bevind. Hij is niet zeer aengenaem. Ik ben gisteren op de plein gevallen met mijn peerd. Ik heb mij nog al nijg zeer gedaen maer geene braeken. Ik ben alle dagen vrij van dienst en misschien zal ik er nog mede in het hospitael geraken. Het is aen mijn hand en aen mijne schouder dat ik mij zeer gedaen heb. En daervoor, beminde ouders, hoop ik dat gij niet zult laten van mij eens wat geld op te sturen. Ik hoop ook van tegen Opdorp merkt in permissie te komen als ik genezen ben, ik hoop toch van ja.

128


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

En ge moet zien dat mijne moeder dat niet en weet, want ge weet wel zij zoude daer te veel in maken. Daermede sluit ik mijnen brief en blijf in afwachting van antwoord zo gouw mogelijk,uwen toegenegen zoon, Jan Brusselmans, 4e Regiment Lansiers, 5 Eskadron, tot Doornyk ICL – Brussel den 25 juny 1874. Zeer beminde moeder. Zijt zoo goed van sitoe naer Steenhuffel te gaen om mijn afschrift te haelen, zonder dat kan ik niet trouwen. En zendt het op het adres van Julie moeder. Spoeit u want het duurt mij te lang, ik zijn zoo moei geloopen. Zij zijn zoo diveziel in Brussel, daar mag niet te kort zijn. Uwen zoon, Jan De Mul. ICL – Merchtem den 4 july 1874. Ref. 170 – Aan de heere borgemeester en schepenen te Steenhuffel. Mijnheeren, Wij hebben de eer ue te verwittigen dat de genaamde Simon x, bijgenaamd “blinkmarchand”, heden in eenen ziekelijken en ongelukkigen staat op de straat opgenomen en in het gasthuis alhier gebracht is, alwaar hij geneeskundige middelen zal ontvangen tot laste uwer gemeente als zijnde de onderhoudsplaats (bijstandwoonst) van gemelden ongelukkigen. Ontvang de verzekering onzer hooge achting. De secretaris, Van Capellen De borgemeester, Van Overstraeten UC 1062 – Steenhuffel den 8 juli 1874. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heeren burgemeester en schepenen van Merchtem. Mijnheeren, In antwoord op uwen geëerden brief nr. 170 der loopende maand, hebben wij de eer ued te laten weten dat het bij dwaling is dat gij onze gemeente aanziet als zijnde de onderstandwoonst van de genaamde Simon, bijgenaamd “blinkmarchand”, dewelke gij in uw gasthuis ingenomen hebt. Deze persoon is in onze gemeente aanschouwd geweest als vreemdeling en rondzwerver, gelijk hij in alle omliggende gemeenten aanzien is. Wij kennen zelfs zijnen naam niet en veel minder is hij in onze registers ingeschreven geweest. Dezen behoeftigen zal waarschijnlijk onder artikel 18 van de wet van 18 februari 1845 vallen. Diensvolgens hebt gij slechts te handelen naar art. 14 van gemelde wet. Aanvaard, mijnheeren, de verzekering onzer volkomene achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Termonde le 10 juillet 1874 (Vertaald) 12de Linieregiment, depot. Lijst der personen die met verlof naar Steenhuffel worden gestuurd. - Kiekens Jean Baptiste, soldaat. De majoor, commandant van het depot. ICL – Tournai le 11 juillet 1874. (Vertaald) 2de cavalerie divisie, 2de brigade, 41e regiment Lanciers, n° 2968.

129


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 1 dezer stuur ik u een dokterscertificaat waarin wordt vastgesteld dat Brusselmans Jean perfect in staat is om zijn militaire dienst te vervullen en dat er hem om de reden die u opnoemt in uw brief geen verlof kan gegeven worden. De kolonel-commandant. Bijlage: Tournai le 11 juillet 1874. Mon colonel, Ik heb Brusselmans Jean, milicien van de lichting 1870, onderzocht. Deze man is niet ziek en is volkomen in staat om zijn dienst te doen. De dokter van het bataljon. ICL – Anvers le 15 juillet 1874. (Vertaald) 7de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de pas voor het definitief verlof van De Velder Jean François, soldaat van de lichting 1871. De kolonel. UC 1063 – Steenhuffel le 15 juillet 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten het lastenboek en het proces verbaal van de aanbesteding van het schoolmeubilair. Gelieve dit te registreren en terug te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1064 – Steenhuffel le 15 juillet 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 29293 van 14 dezer laten wij u weten dat de heer De Maerschalck Pierre Damien van voorbeeldig gedrag en zeden is en zijn antecedenten zijn de beste. Hij bezit een zeer goede opleiding en kan redelijk goed Frans schrijven. Zijn takt en zijn krachtdadig maar mild karakter maken hem zeer geschikt om de functie van jachtwachter uit te oefenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1065 – Steenhuffel le 15 juillet 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 132E van 10 dezer aangaande het opmaken van algemene tafels (klappers) van de oude parochieregisters, laten wij u weten dat het gemeentebestuur al diverse keren geprobeerd heeft om dit werk te doen maar nu pas een persoon gevonden heeft die zich hiermee wenst te belasten. Deze registers zijn zo goed als onleesbaar. Daarom zal deze persoon eerst een proef doen en mocht hij zich niet in staat voelen om de oude tekens te ontcijferen dan zal het werk niet kunnen gedaan worden en zullen we u dat binnen de 15 dagen laten weten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

130


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 20 juillet 1874 (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Kunt u mij wat inlichtingen geven over de zoon van Van Muylders, landbouwer in Steenhuffel, bij de Campagne die bewoond is geweest door baron de Broeser. Ik zou willen weten of hij een brave man is en een harde werker. Aanvaard, etc. E. Van Parijs. Gelieve uw antwoord te sturen naar de heer De Smedt, rue de la loi, 36. Ik geloof dat de voornaam van Van Muylders Joseph is. (Geantwoord op 25 augustus 1874) ICL – Bruxelles le 21 juillet 1874. (Vertaald) Ref. 9999D – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In zitting van 15 juli heeft de bestendige deputatie een erestreep toegekend aan de heer De Maerschalck Egide, veldwachter van uw gemeente. Gelieve de betrokkene hiervan op de hoogte te brengen en hem aan te bevelen om zich deze gunst altijd waardig te tonen. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere UC 1066 – Steenhuffel le 22 juillet 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, provinciaal architect te Schaarbeek. Mijnheer, Ingesloten de papieren aangaande de aanbesteding van het schoolmeubilair, samen met de plannen (2 plannen van de schoolbanken, 1 plan van de lessenaar van de meester, 1 plan van de borden). Gelieve uw akkoord te geven en alles door te sturen naar de arrondissementscommissaris. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 203 – Steenhuffel 25 juli 1874 Beschuldigde(n): De Mol Thérese, echtgenote Rampelbergh Leeftijd: 35 Beroep: pachter Geboren te Steenhuffel Wonend te: Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Straf: 5 fr. PV 204 – Steenhuffel 25 juli 1874 Beschuldigde(n): Van Opstal Françoise, echtgenote Bellon Leeftijd: 35 Beroep: werkvrouw Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Straf: 15 fr.

131


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1067 – Steenhuffel le 3 août 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de leden van het bureel van weldadigheid van Willebroek. Mijne heren, Aangezien de onderstand die u verleent aan de weduwe J.B. Meys in geen enkele verhouding staat tot de middelen van ons bureel van weldadigheid noch tot de toestand waarin deze behoeftige zich bevindt (ze heeft kinderen die al een loontje kunnen binnenbrengen), hebben wij besloten om in de toekomst, dat wil zeggen vanaf het 4de trimester 1874, maar maximaal 80 fr. per jaar meer terug te betalen van de voorschotten die u haar eventuel ten onze laste zoudt verlenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1068 – Steenhuffel le 5 août 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 9361 van 31 juli sturen we u het proces verbaal van aanbesteding van het schoolmeubilair. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1069 – Steenhuffel le 5 août 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Voor 1873 werden 71 arme jongens aangenomen voor het gratis onderwijs. Hiervoor werd 497 fr., dat is 7 fr. per leerling per jaar of 0,5833 fr. per leerling per maand, in de begroting gebracht. Volgens de aanwezigheidslijsten zijn we aan het onderwijzend personeel het volgende verschuldigd: - 1ste trimester 213 maanden x 0,5833 = fr. 124,24 - 2de trimester 210 maanden x 0,5833 = fr. 122,49 - 3de trimester 197 maanden x 0,5833 = fr. 114,91 de - 4 trimester 207 maanden x 0,5833 = fr. 120,74 - Totaal 827 maanden x 0,5833 = fr. 482,38 Het deel van de onderwijzer bedraagt bijgevolg fr. 335,38 en dat van de ondermeester fr. 147,00. De ontvangsten bedragen fr. 2794,80 De werkelijke uitgaven bedragen fr. 2730,18 En er is dus een overschot van fr. 64,62 Dit terwijl de rekening goedgekeurd werd met een overschot van fr. 112,25, hetgeen een vergissing was, te wijten aan een rekenfout voor het 4de trimester (de presentielijst van de solvabele kinderen werd als berekeningsbasis genomen in de plaats van die der arme leerlingen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 27 juillet 1874. (Kort) Marie Peeters, geboren in Steenhuffel in 1848 (in de Bontestraat) woont te Brussel, rue de Tournay nr. 4, en gaat er in het huwelijk treden.

132


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Steenhuffel, 5 augustus 1874. Aan de heeren burgemeester, schepenen en raadsleden van het gemeentebestier te Steenhuffel. Mijnheeren, Dewijl de kerkfabriek van Steenhuffel dit jaar buitengemeene groote onkosten heeft te dragen gehad voor de opschildering en andere noodzakelijke herstellingswerken van het pastoreel huis, alsmede voor het opwitten der kerk, en daar zij thans in de noodzakelijkheid gebracht is van nog een vervallen kerkhofmuur op te bouwen in gelijkvormigheid met de reeds bestaande muren, zoo neem ik de eerbiedige vrijheid, mijnheeren, mij voor dit laatst genoemd werk, dat eene echte en wezenlijke versiering en opluistering voor het gezicht der gemeente zal daarstellen, tot u te wenden, om in deze zitting van ulieden, tot onderstand der kerkfabriek, de stemming te verzoeken eener geldelijke toelaag van 250 à 200 franken. In het vast betrouwen dat mijn eerste eerbiedig verzoek een gunstig onthaal bij het gemeentebestier moge ontmoeten, heb ik de eer u aan te bieden, mijnheeren, de uitdrukking mijner achtingsvolle en toegenegen gevoelens, en reeds te voren van geheel mijne dankbaarheid. P. Pauwels, pastoor. GR N° 645-646-647 - Zitting van 5 augustus 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen over: I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 5 van de wet van 23 september 1842 en het K.B. van 26 mei 1843. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1874-75. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 200 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Art. 1 – Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1874-1875 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 147, te weten 80 jongens en 67 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool bestuurd door de heer Jean Marin Meeus is aangewezen om gratis les te geven aan 80 jongens. Voor dit gratis onderwijs zullen de onderwijzer en de ondermeester een vergoeding van 0,83 fr. per leerling en per maand ontvangen. Deze verhoging is noodzakelijk om de vergoedingen van het onderwijzend personeel enigszins in verhouding tot hun behoeften te brengen en omdat de hulponderwijzer anders geen middelen van bestaan zou hebben. De aangenomen meisjesschool bestuurd door juffrouw Julie Blondiau is aangewezen om gratis les te geven aan 67 meisjes. De onderwijzeres ontvangt een globale vaste vergoeding van fr. 500 voor het onderwijs dat zij aan de genoemde kinderen zal geven. Art. 3 – Afschift van dit besluit zal met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd. II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1875. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 20 juli 1874 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1875.

133


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het advies van de commissaris der wegen van het 3de district, van 1 augustus 1874, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1875 moeten besteed worden 1800 fr. moeten bedragen. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 8 % en vertegenwoordigen een bedrag van 737,10 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7060,16 o Personele belasting: fr. 1820,01 o Patenten: fr. 333,62 Totaal: fr. 9213,79 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 737,10 ▪ In natura: 1062,90 ▪ Samen: fr. 1800,00 III. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor 1875. Gezien deze begroting, door de kerkfabriek opgemaakt op 5 juli laatstleden. Overwegend dat dit op een behoorlijke manier gebeurde en dat alle uigaven nodig zijn. Wordt deze begroting, zonder opmerkingen, als volgt aanvaard. - Ontvangsten: fr. 4237,47 - Uitgaven: fr. 4237,47 - Overschot: fr. 0,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Bruxelles le 6 août 1874. (Vertaald) Ref. 21295B – Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik merk een verschil in de gegevens die u mij stuurde aangaande de afwerking van de weg van grote communicatie CXCV. In een verklaring van 21 mei 1874 schrijft u dat de 965 afwerkte meters 20.828,17 fr. hebben gekost. In uw deliberatie van 25 februari 1874 staat er hiervoor een uitgave van 13.581,40 fr. Gelieve hierover wat uitleg te geven. De gouverneur. Dubois-Thorn (Geantwoord op 14 augustus. Voor het eerste bedrag werd uitgegaan van een kost van 21,57 fr. per meter; voor het tweede van 15,96 fr. per lopende meter.) UC 1070 – Steenhuffel le 12 août 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de lijst der arme kinderen die ingeschreven zijn voor het gratis onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

134


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1071 – Steenhuffel le 12 août 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Wij retourneren u de documenten betreffende de benoeming van Jean Louis Rampelbergh tot jachtwachter van de heer Van Bellinghen Jan Baptist. De aanvrager is van goed gedrag en zeden, kan lezen en schrijven en zijn vastberaden maar zacht karakter maken hem volgens ons geschikt voor deze functie Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1072 – Steenhuffel le 12 août 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Met uw brief 21295B van 56 dezer liet u ons weten dat er een verschil bestaat tussen de inlichtingen, gegeven in onze subsidieaanvraag en in de brief die we naar het ministerie van openbare werken hebben gestuurd, aangaande de afwerking van de weg van grote communicatie CXCV. In de subsidieaanvraag van 25 februari 1874 zegden wij dat 965 meters werden afgewerkt tegen 13.581,40 fr. en in onze brief van 21 mei 1874 schreven wij dat dit 20.828,17 fr. heeft gekost. (Kort) Voor het eerste bedrag werd uitgegaan van een kost van 21,57 fr. per meter; voor het tweede van 15,96 fr. per lopende meter. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1073 – Steenhuffel le 12 août 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Pierre Van de Ven, schrijnwerker, rue neuve 54, Mechelen. Mijnheer, Ingesloten de plannen voor het maken van de schoolbanken, de estrade en de lessenaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 14 août 1874. Ministère de la guerre, 2e direction, 2e sous-direction, 5e bureau, nr. 2612 (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Met uw brief van 8 april 1874 vraagt u om de milicien van 1874, Kiekens Jean Baptiste, door het ministerie van oorlog te laten vervangen door hem vrij te stellen om deel te moeten nemen aan de loting die de rangorde der vervangers moet bepalen. De wet staat mij niet toe om deze vraag in overweging te nemen. Voor de minister van oorlog, De personeelsdirecteur. UC 1074 – Steenhuffel le 20 août 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begroting van de kerkfabriek voor 1875. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Anvers le 21 août 1874

135


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) 8ste Linieregiment Mijnheer de burgemeester, Ingesloten het livret van Van den Haute François Augustin, soldaat met verlof in Steenhuffel. ICL – Koekelberg den 21 augustus 1874. Monsieur le bourgmestre. Het is met eer dat de vrouw van Felix Verhavert, beenhouwer, van Koekelberg, u komt te verzoeken of er geene middel is om hare man uit het huis van Joseph Heymans te houden. Hij loopt daar met de dochter Pauline, al rond de drij jaar. Dat ik er te veel mede afzien met geheele weeken dat hij er is, zonder naar huis te komen, noch dag noch nacht, en eenen magt van geld mede opdoet, en als hij naar huis komt mag ik elke keere vlugte gaan. Hij slaagt mij over zijn hout, en hij zegt dat hij haar niet zal laten, voor mij niet, en hij drijgt mij het leven af. Nu is er hij weer, al van den woensdag zonder t’huis geweest te zijn, noch dag of nacht, en dat is alle weeken alle weeken zoo. Ik zijn er mede getrouwd en heb er twee kinderen van in het leven, twee geheel klein. Zij zegt ook dat zij hem niet zal laten, en ik moet er ne middel mede beginnen, het een of het ander, ik en kan zoo niet blijven. En hare ouders zijn er mede doender en die weten het wel mits zij er nade uit gaat van in haar ouders huis; en dat hij er slaapt en dag en nacht zijn geld mede op doet. Onze gast die is met hem mede, en daar is altijd iemand bij hem en die heeft mij dat gezeid, nu het bij Joseph Heymans, op den Bosch te Steenhuffel, en hij is Felix Verhavert, rue de Jette nr. 49 te Koekelberg. De vrouw Cathérine Knop. Mijnheer den borgemeester, zijt zoo goed van daar eens doen op te letten met de garde champêtre, en als het u belieft de goedheid hebben als gijle er mijnen man vind, hem eens willen op ue bureau komen, oftewel in de zelven minuut als gijle er hem vind, hem verveerd te maken met te zeggen dat de policie van Koekelberg u dat laten weten heeft. Gij en moogt niet gelaten dat het van zijne vrouw komt, voor de ruzie in huis. Ik heb er aan ons police van gesproken van deezen brief die ik u zend. Ik peys toch dat gij er aan ul, uit uwe parochie, ook zult verbieden van uls dochter er mede te laten gaan. En de vrijdag (gisteren) is onze gast vaneer opgegaan en dan zat er ook mede in een ander herberg, dicht bij ul. Zoo, mijnheer den burgemeester, ik verzoek u dat te doen voor ons goed, voor de kinderen en voor mij. Ik peys toch als gijlen hem aanspreekt dat hij het zal laten. De vrouw van Felix Verhavert, Cathérine Cnop. ICL – Hamme (kanton Assche) den 24 augusty 1874. Mijnheer den borgemeester. De genaemden Franciscus Verberght, geboren in uwe gemeente, miliciaen van 1872, heeft in 1873 naer verschillige militieraden geroepen geweest; in 1874 insgelijks. Dan komt hij ons vertellen, den eenen keer ‘ik ben tot den dienst aangewezen’ den anderen ‘ik ben afgekeurd’. Zoud gij de goedheid niet willen hebben mij te laten weten of hij aengewezen is of niet, en wanneer. Wij kunnen zijne leugens niet meer verdragen. Uwen ambtgenoot der gemeente Hamme, P. De Keersmaeker UC 1075 – Steenhuffel le 25 août 1874.

136


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Ik retourneer de documenten betreffende de aanvraag van de heren Bouvier en Londos om Jan Baptist Van Campenhout, dagloner in Steenhuffel, tot hun jachtwachter te benoemen, en ik laat u weten dat uit ons register der veroordelingen blijkt dat deze Van Campenhout volgende veroordelingen heeft opgelopen: 1) Op 19 maart 1845: 6 maanden en 1 dag opsluiting wegens diefstal. 2) Op 15 augustus 1861: een boete van 50 fr. voor jachtmisdrijf. Hij heeft mij verklaard dat hij kan lezen en zijn naam kan schrijven en dat de heer Bouvier hem alles zal leren wat hij moet kennen om zijn dienst uit te voeren. Ik laat het aan u over om te beoordelen of hij waardig is om jachtwachter te worden; ikzelf heb geen redenen om mij er tegen te verzetten want zolang ik hem ken heb ik hem altijd als een brave man beschouwd. Ik wist niet dat hij veroordeeld was en daarom heb ik hem een certificaat van goed gedrag en zeden gegeven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Merchtem den 28 oogst 1874. (Vertaald) Namen van de eigenaars die op dinsdag 1 september, tegen 8 uur in de morgen, naar het gemeentehuis moeten komen, waar de landmeter van het kadaster zitting zal houden om de mutaties in het kadaster in te schrijven. - Mees Jean Marin, gemeenteontvanger - Adriaens Jean Baptiste, landbouwer - Ermens Henri, landbouwer - Ermens Amelie Philippine, landbouwster - Polfliet Pierre Jean, landbouwer - Vertonghen-De Backer Vital, pachter - De Bont Carolus Louis, landbouwer - De Ridder-De Bont Jean François, landbouwer - Wijns-De Mul, landbouwer - Mertens-Jacobs Jean Baptiste, landbouwer - De Boeck-De Bleser Vincent, landbouwer - Vermeren-Van Asbroeck Egide, herbergier De landmeter van het kadaster, Germanes. PV 205 - 2 september 1874 Brussel. Beschuldigde(n): Robberechts Pierre Leeftijd: 33 Beroep: dagloner Geboren te Brussel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: Jagen zonder wapendrachtvergunning en jachtvergunning Veroordeeld op 28 december 1874 door Straf: 30 fr. of 10 dagen UC 1076 – Steenhuffel le 4 septembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Ingesloten in drievoud de kiezerlijst, gesloten zonder opmerkingen, en al de erbijhorende papieren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

137


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 648-649-650-651-652-653-654 - Zitting van 7 september 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot. I. Loting voor het vaststellen van de volgorde van aftreden der gemeenteraadsleden. De voorzitter informeert de raad dat er, conform art. 190, 191 en 192 van de kieswet, moet overgegaan worden tot de loting om de volgorde te bepalen in dewelke gemeenteraadsleden zullen moeten aftreden voor de gedeeltelijke vernieuwing van de gemeenteraad. De eerste helft der raadsleden zal moeten uittreden op 1 januari 1876. Er wordt lezing gegeven van de betreffende beschikkingen die luiden als volgt: Art. 190 – De gemeenteraadsleden worden verkozen voor een termijn van 6 jaar, beginnende op 1 januari nà hun verkiezing. Ze kunnen ten allen tijde herverkozen worden. De gemeenteraad wordt om de drie jaar voor de helft vernieuwd. Art. 191 – De helft van de gemeenteraad die het eerst zal moeten aftreden wordt bepaald door lottrekking tijdens een zitting, voorgeschreven door artikel 70 van de gemeentewet, in het jaar dat voorafgaat aan het verstrijken van de eerste termijn. De schepenen worden voor de helft aan beide series toegewezen. De burgemeester behoort automatisch tot de tweede serie. Als het aantal schepenen oneven is zal de meerderheid tot de eerste serie behoren. Art. 192 – De eerste termijn verstrijkt op 1 januari 1876, de tweede op 1 januari 1879. Daarna wordt er bij middel van twee aparte lotingen overgegaan tot het aanduiden van de schepen en de raadsleden voor de eerste serie en de tweede serie. Er worden twee reeksen stembriefjes gemaakt. De eerste bevat de namen der schepenen; de tweede die van de raadsleden. De voorzitter verwittigt de aanwezigen dat de schepen en raadsleden wier naam als eerste uit de urne zal getrokken worden, tot de eerste serie zullen behoren en op 1 januari 1876 zullen moeten aftreden. De schepen en de raadsleden die als laatste zullen getrokken worden zullen, samen met de burgemeester, moeten aftreden op 1 januari 1879. De stembriefjes met de namen der schepenen worden voorgelezen, dicht geplooid en in de urne gestopt. Dan gaat de voorzitter tot de trekking over en die geeft het volgende resultaat. - 1ste serie: Van Ranst Pierre Joseph. - 2de serie: Vertonghen Vital. De stembriefjes met de namen der overige raadsleden, de burgemeester uitgezonderd, worden voorgelezen, toegevouwen en in de urne gedeponeerd. Daarna gaat de voorzitter over tot de loting en die geeft als resultaat: - 1ste serie: De Mesmaecker Egide, Van De Voorde Pierre, De Ridder Jean François. - 2de serie: Goossens Vincent, Van Assche Josse, Huysegoms Jean François Waarna dit proces verbaal wordt opgemaakt. II. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1873. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. III. Opmaken van de gemeentebegroting van 1875 Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 12722,57

138


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De uitgaven op fr. 12691,40 - En het overschot op fr. 31,17 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 3271,80 - De uitgaven op fr. 3271,80 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 13796,00 - De uitgaven op fr. 13796,00 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 232,74 - De uitgaven op fr. 232,74 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Art. 7 en 8 – Schoolmeubelen. In zitting van 29 augustus 1874 heeft de bestendige deputatie besloten dat de gemeente 2/5 van de kosten zal moeten dekken en dat er voor 3/5 of 1856,40 fr. subsidie zal worden gegeven (provincie en staat beide voor de helft). Art. 9 – Kasseiwerken. De minister van openbare werken heeft een subsidie van 3500 fr. toegekend voor kasseiwerken in de weg van grote communicatie naar het station van Londerzeel. Gewone ontvangsten. Geen opmerkingen. Buitengewone uitgaven. Art. 8 – Deze toelage moest van 3000 fr. tot 1850 fr. verminderd worden bij gebrek aan beschikbare middelen. Art. 5 – Zie art. 9 van de buitengewone ontvangsten. Art. 7 – De kosten voor het schoolmeubilair bedragen 3094 fr. (volgens de openbare aanbesteding die door de bestendige deputatie werd goedgekeurd). Gewone uitgaven. Art. 7 – Gemeentelijke administratiekosten. Het bedrag in de begroting van 1874 stond niet in verhouding tot de behoeften en wordt van 33 tot 100 fr. verhoogd. Art. 36 – Schrijfwerk voor de burgerlijke stand. De vergoeding die de secretaris hiervoor krijgt staat absoluut niet in verhouding tot het werk, dat zeer belangrijk is en een groot deel van zijn tijd in beslag neemt. Daarom wordt deze van 50 op 75 fr. gebracht. Art. 41 – Lager onderwijs. In de omzendbrief MA 123 van 31 augustus 1874 bepaalt de gouverneur het gemeentelijk aandeel in de kosten van het lager onderwijs op 7,5 % van de gewone ontvangsten. Voor 1875 wordt dat dus 300,27 fr. IV. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1875. Gezien het algemeen bestuursreglement, aangenomen door de koning op 10 januari 1863, ter uitvoering van de wet van 28 september 1842 aangaande de gewone jaarlijkse uitgaven voor het lager onderwijs en aangaande de middelen om die te betalen. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 12 januari 1863, aangaande hetzelfde onderwerp.

139


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door Jean Marin Meeus, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, al een aantal jaren in de eerste categorie thuishoort. Overwegend dat het casueel, dat door de onderwijzers voor het onderwijs der arme kinderen getrokken wordt, lager ligt dan in de meeste buurgemeenten en niet in verhouding tot de levensduurte staat, en dat het daarom past om deze vergoeding op 9,96 fr. per leerling te brengen (zonder welke verhoging de ondermeester geen bestaansmiddelen zou hebben). Overwegend dat in de schoolbegroting 1874-1875 het casueel van de heer Meeus op de volgende manier werd vastgesteld: - Toelage voor het onderwijs van 80 arme kinderen à 9,96 fr. per kind per jaar = 796,80 fr., waarvan 531,20 fr. voor de onderwijzer en 265,60 fr. voor de ondermeester. - Schoolgeld van 37 solvabele leerlingen, waarvan 18 à 9 fr. en 19 à 8,50 fr. = 333 fr., waarvan 222 fr. voor de onderwijzer en 111 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 2 – De wedde van de hulponderwijzer wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 3 – De vaste jaarwedde van juffrouw Blondiau Julie, directrice van de aangenomen meisjesschool, wordt vastgesteld op 500 fr. (incl. gratis onderwijs van 67 arme meisjes, verwarming, klasbenodigdheden, onderhoud van de klas). Art. 4 – De gemeente zal voor 440,51 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 200 fr. Art. 5 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. V. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1875. Wordt goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 3866,71 fr. VI. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 6de punt van de agenda en benoemt de heren Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en De Ridder Jean François, raadslid, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VII. Benoeming van 3 leden van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van Van der Perre Jean Baptiste, aangewezen om uit te treden op 31 december 1874: - als 1ste kandidaat: Van der Perre Jean Baptiste, uittredend lid - als 2de kandidaat: De Mesmaecker Egide Corneille, gemeenteraadslid. b) Voor de vervanging van de heer Wouters, die zijn ontslag gegeven heeft en de gemeente heeft verlaten. - als 1ste kandidaat: de heer Pauwels, pastoor - als 2de kandidaat: Meeus Louis, landbouwer. c) Voor de vervanging van de heer Verstappen, die zijn ontslag gegeven heeft en de gemeente heeft verlaten. - als 1ste kandidaat: Willocks Jean Josse, landbouwer - als 2de kandidaat: Mertens Adolphe, pachter Gezien het resultaat van de geheime stemmingen tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad.

140


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) De heer Van der Perre Jean Baptiste, die 8 stemmen op 8 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. 2) De heer Pauwels, pastoor, die 8 stemmen op 8 stemmers bekomen heeft, wordt benoemd tot lid van het bureel van weldadigheid in vervanging van de heer Wouters, ontslagnemer. 3) De heer Willockx Jean Josse, pachter, die 8 stemmen op 8 stemmers bekomen heeft, wordt benoemd tot lid van het bureel van weldadigheid, in vervanging van de heer Verstappen, ontslagnemer. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1077 – Steenhuffel le 9 septembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester en schepenen van Malderen. Mijne heren, Kunt u ons zo snel mogelijk laten weten welk besluit uw gemeenteraad genomen heeft over ons verzoek per brief 714 van 7 november 1868, aangaande de aanplanting van bomen langs weg nr. 2. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1078 – Steenhuffel le 9 septembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten in tweevoud het proces verbaal van de loting voor het regelen van de volgorde van uittreden van de gemeenteraadsleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1079 – Steenhuffel le 9 septembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, De heren Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en De Ridder Jean François, gemeenteraadslid, werden aangewezen om deel uit de maken van de commissie der personele belasting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1080 – Steenhuffel le 9 septembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Met onze brief 1040 van 6 april 1874 stuurden wij u een vraag van het bureel van weldadigheid om de toelating te krijgen een schenking te accepteren van 300 fr., gedaan door Rosalie Van Nuffel, weduwe De Maerschalck, overleden in Opwijk. We hebben deze stukken nog niet teruggekregen. Gelieve de bestendige deputatie een besluit te laten nemen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

141


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 202 – Steenhuffel 14 september 1874 Beschuldigde(n): Vandevelde Felix Jean Leeftijd: 21 Beroep: metser Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld op 20 oktober 1874 door Straf: 15 fr., 3 dagen UCL – Steenhuffel den 14 september 1874. Proces verbaal opgemaakt . L. Verspecht en Fr. Verspecht tegen Felix Van de Velde. Slagen en schuurpoort kapot. ICL – Bruxelles le 15 septembre 1874. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 5576/17106 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat Van den Bossche Marie Anna, 24 jaar, meid, geboren in Steenhuffel op 2 mei 1850, wonend in Steenhuffel, dochter van Charles Louis en wijlen Anna Françoise Laenens, op 1 dezer opgenomen werd in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel om er te bevallen, op kosten van uw gemeente waar zij haar bijstandwoonst heeft vanwege haar geboorte. De voorzitter, Jacobs Leon ICL – Malines le 20 septembre 1874. (Vertaald) 2de regiment artillerie Ref. 346, 3462, 3464 Overgemaakt aan de burgemeester van Steenhuffel, om te bezorgen, de oproepen om terug het korps te vervoegen voor volgende miliciens: - Aerts Jacques - Van Keer François - Meerts Henri UC 1081 – Steenhuffel le 23 septembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ik stuur u de getuigenissen van de getuigen Van der Stappen en Stoels. Ik vind geen enkele getuige die kan bevestigen dat het Van den Velde was die de afsluiting gebroken heeft Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1082 – Steenhuffel le 24 septembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

142


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de gemeentebegroting met kohier van aanmerkingen, de begroting van het lager onderwijs en de begroting van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1083 – Steenhuffel le 24 septembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen. Mijnheer, Gelieve bij een eerste gelegenheid weg nr. 17, genaamd De Meer, achter het huis van Sollie, op zijn wettelijke breedte af te palen. De Pauw van Merchtem heeft een deel van die weg ingenomen. Het zou normaal zijn dat De Pauw wordt uitgenodigd om bij dat werk aanwezig te zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1084 – Steenhuffel le 1 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de benoeming van 3 leden van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Tournai le 1 octobre 1874. 4e Regiment de lanciers (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel de verlofpas (cartouche) voor definitief verlof van Brusselmans Pierre, milicien van 1870. GR N° 655-656-657 - Zitting van 3 oktober 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot: I. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1875. De raad. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig zonder opmerkingen vast op 1886,73 fr., de opcentiemen niet inbegrepen. II. Opmaken van de rol voor het onderhoud der beken voor 1875. Deze rol wordt voorlopig vastgesteld zoals hij door het college van burgemeester en schepenen werd opgemaakt. Alle beken worden belast à 1 centiem per lopende meter, te betalen door de landbouwers met grond aan de beek en voor beide oevers. III. Brandspuit. De gemeenteraad. Overwegende dat de gemeente een brandweerpomp zou moeten kopen. Gezien de financiële toestand van de gemeente. Is van oordeel, dat de aankoop van een brandspuit bij gebrek aan middelen moet worden uitgesteld.

143


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1085 – Steenhuffel le 3 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Malderen. Mijne heren, Wij hebben nog altijd geen antwoord gekregen op onze brief van 9 september. Wij vragen u opnieuw om een snelle reactie. We willen vermijden dat we ons tot de bevoegde overheid moeten wenden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1086 – Steenhuffel le 3 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, Wij vragen u om in uw instelling op te nemen Cornelis Marie Cornelie, landbouwster, 50 jaar, geboren en wonend in Steenhuffel. Deze persoon is geestesziek geworden. Als zij kan opgenomen worden vragen wij u om haar hier af te halen. Uw bewaker moet afstappen in het station van Malderen. Gelieve ons te verwittigen van dag en uur. De voor de opsluiting vereiste stukken zullen met uw bewaker meegegeven worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Malderen le 6 octobre 1874. (Vertaald) Ref. 77 – Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren, In antwoord op uw brief nr. 1077 van 9 september, gerappelleerd door uw brief nr. 1085 van 3 dezer, aangaande de weg nr. 2 van onze gemeente, laten wij u weten dat deze weg altijd tot de gemeente Malderen behoord heeft en dat het ons bijgevolg niet geoorloofd is om er ook maar het kleinste stukje van af te staan. Het is immers onze plicht om de belangen van onze gemeente te verdedigen en haar grondgebied integraal te behouden. Desondanks, mijne heren, gezien de hartelijke relaties die er altijd tussen de gemeentebesturen van Steenhuffel en Malderen hebben bestaan en vermits wij volkomen bereid zijn om deze zaak – indien mogelijk in der minne – te regelen, willen we u respectvol het volgende voorstel doen. Indien iemand van u, mijne heren, naar ons bureel zou willen komen op een dag en uur die hij zelf kan kiezen, dan zullen we hem graag alle nodige uitleg verschaffen. Aanvaard, mijne heren, de verzekering van onze hoogachting. Door de gemeenteraad. Bij bevel, de secretaris, Emiel De Coninck De Burgemeester, Rombauts. ICL – Bruges le 6 octobre 1874. Administration de l’établissement St.-Dominique, maison de santé pour aliénés des deux sexes, desservie par une corporation religieuse. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Tot mijn grote spijt kan ik op dit moment uw zieke niet in mijn tot de nok gevulde instelling opnemen.

144


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De geneesheer-directeur, d’Hooghe. UCL – Steenhuffel den 9 oktober 1874. Aan mijnheer Verhaegen, secretaris. Mijnheer Verhaegen. Ik heb in den medekomenden brief gezien dat het te Bruggen mis is, maar zij hebben mij gezegt dat te Lee ook een gesticht is. Gelieft naartoe te schrijven indien gij het goed vindt. Noeme met agting; ue dienaar, P.A. Mertens. UC 1089 – Steenhuffel le 10 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Malderen. Mijne heren, In antwoord op uw brief 77 van 6 dezer, laten wij u weten dat u het mis heeft wanneer u denkt dat weg nr. 2, waarlangs u illegaal een rij bomen geplant heeft, integraal tot de gemeente Malderen behoort. De bewijsstukken die u dienaangaande heeft bevinden zich ook in ons gemeentearchief en het is dus niet nodig dat wij naar Malderen komen. Het valt overigens niet moeilijk te begrijpen dat de wegen en beken die twee gemeenten scheiden in de regel voor de helft tot die twee gemeenten behoren. Voor ons zowel als voor u is het een plicht om de belangen van onze gemeente te verdedigen en geen grondinneming te dulden. Wij vragen u derhalve om zonder uitstel de weg in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen of anders geëigende en eerlijke voorstellen te doen. Als u nog altijd twijfelt moet u zich maar tot de commissaris der wegen wenden; die zal u zeker alle informatie dienaangaande kunnen geven. Uw spoedig antwoord tegemoet ziende, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Lede le 13 octobre 1874. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 10 dezer deel ik u mee dat wij de geesteszieke Cornelis J. Catherine niet in ons tehuis kunnen opnemen. Er is geen plaats meer. De directeur van het tehuis van Lede, L. Peeters. UC 1090 – Steenhuffel le 14 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het kranzinnigengesticht te Erps-Kwerps. Mijnheer, Wij vragen u om in uw instelling op te nemen Cornelis Jeanne Catharine, ongehuwde landbouwster, 50 jaar, geboren en wonend in Steenhuffel. Deze persoon is geestesziek geworden. Als zij kan opgenomen worden vragen wij u om haar hier af te halen. Uw bewaker moet afstappen in het station van Londerzeel. Gelieve ons te verwittigen van dag en uur. De voor de opsluiting vereiste stukken zullen met uw bewaker meegegeven worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Erps-Querbs le 16 octobre 1874.

145


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Etablissement Ste Marie et St. Joseph à Erps-Querbs (Cortenberg). (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 14 dezer laat ik u weten dat ik op maandag de 19de een bewaker kan sturen om de geesteszieke in kwestie op te halen. De door de wet vereiste papieren moeten gereed liggen. De directeur. ICL – Malderen le 16 octobre 1874. (Vertaald) Ref. 86 – Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 1089 van 10 oktober laten wij u weten dat, gezien de beslissing van onze gemeenteraad, wij niet aan uw wens, uitgedrukt in die brief, kunnen voldoen. Wij blijven bij ons standpunt van onze brief nr. 77 van 6 dezer. Voor het college. Bij bevel, de secretaris, Emiel De Coninck De burgemeester, Rombauts. UC 1091 – Steenhuffel le 17 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos Mijnheer, Het gemeentebestuur van Malderen heeft langs weg nr. 2 van onze wegenatlas een rij bomen geplant, alleen langs onze kant. Deze weg vormt de grens tussen Malderen en Steenhuffel en behoort dus voor de helft tot beide gemeenten. De aanplanting is bijgevolg gebeurd op onze grond. Reeds diverse keren hebben we gevraagd om deze onregelmatigheid te herstellen maar het gemeentebestuur van Malderen stelt zich tevreden met ons te zeggen dat weg nr. 2 volledig in Malderen ligt zonder daarbij het minste bewijs te produceren. De wet verplicht ons om voor onze rechten op te komen en om de integriteit van ons grondgebied te beschermen. Daarom vragen wij u om uw documenten eens grondig na te kijken en een einde te maken aan het meningsverschil. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1087– Steenhuffel le 19 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Ingesloten ons besluit van heden waarmee de opsluiting bevolen wordt van de krankzinnige Cornelis Marie Catharine. De procureur des konings werd verwittigd evenals de familie. De opsluitingskosten zullen door de gemeente gedragen worden. Ingesloten ook de verklaring van de dokter die de geesteszieke heeft onderzocht Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1088 – Steenhuffel le 19 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer,

146


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten een afschrift van ons besluit van heden waarmee de opsluiting bevolen wordt van de krankzinnige Cornelis Marie Catherine. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1092 – Steenhuffel le 21 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten, ter registratie, het lastenboek voor kasseidingswerken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1093 – Steenhuffel le 27 octobre 1874 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Wij hebben de familie, met name haar broer Jan Baptist en haar zuster Claire, laten weten dat de bij hen inwonende Cornelis Marie Catherine in het krankzinnigengesticht van Erps-Kwerps zal opgenomen worden. Ze hadden niets op te merken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1094 – Steenhuffel le 28 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Ik bevestig ontvangst (met uw brief 2612 van 21 oktober) van een mandaat van 200 fr. voor de weduwe Kiekens, geboren Colette De Maerschalck, en stuur u het reçu. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1095 – Steenhuffel le 28 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Wij sturen u het plan van de kasseidingswerken waarvoor wij u het lastenboek eerder ter registratie hebben gestuurd. We merken op dat het de eerste keer is dat men ons naar deze plannen vraagt. Vorig jaar werd een gelijkaardige aanbesteding geregistreerd zonder dat er een plan nodig was. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1096 – Steenhuffel le 30 octobre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Ingesloten een postmandaat voor de betaling der registratierechten van het lastenboek van de openbaar aanbestede kasseidingswerken in de weg van grote gemeenschap CXCV. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

147


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Cappelle au Bois le 30 octobre 1874. (Vertaald) Nr. 600 – Mijnheer de burgemeester en schepenen. In antwoord op uw brief 1083 van 24 september, waarin u mij vroeg om weg nr. 17 op de plaats genaamd de “Meer” op zijn wettelijke breedte te laten herstellen, laat ik u weten dat de kantonale pikeur, die ik met deze opdracht belaste, van oordeel is dat de heer De Pauw uit Merchtem geen grond op deze weg heeft ingenomen. Bij een eerste gelegenheid zullen we deze zaak opnieuw onderzoeken. De commissaris der wegen van het 3de district, C. Verhaegen. ICL – Bruxelles le 3 novembre 1874. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 2681ind/20129 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat Van Steen Benoit Hubert, 28 jaar, slagersjongen, geboren in Steenhuffel op 16 juli 1846, wonend in Brussel, rue de Flandre 111, zoon van Joseph en wijlen Josephine Van Veer, op 26 oktober opgenomen werd in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel om er te worden behandeld tegen een bloedzweer, op kosten van uw gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft vanwege zijn geboorte. De voorzitter. ICL – Wolverthem le 3 novembre 1874. (Vertaald) Kantonale politie, nr. 829 Mijnheer de burgemeester, eerwaarde college. Gelieve het ingesloten opsluitingbevel te bezorgen aan Van Ransbeeck Louis. De burgemeester, ambtenaar van het openbaar ministerie. Egide Pangaert d’Opdorp ICL – Cappelle au Bois le 3 novembre 1874. (Vertaald) Ref. n° 648 – Mijne heren, Ingevolge uw brief 1091 van 17 oktober aangaande de buurtweg waarvan de eigendom door de gemeente Malderen betwist wordt, vraag ik u om u op donderdag 12 november, om 11u30, naar de betwiste plek te begeven. U dient in het bezit te zijn van de atlas en van alle documenten die ten gunste van uw gemeente kunnen pleiten. Ik nodig ook het gemeentebestuur van Malderen uit. Aanvaard, etc. De commissaris der wegen van het 3de district, Verhaegen UC 1097 – Steenhuffel le 4 novembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u de verbeterde begroting van het lager onderwijs. De tussenkomst van de gemeente werd verhoogd tot x fr. ofwel 7,5 % van de gewone inkomsten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1098 – Steenhuffel le 5 novembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

148


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de commissaris der wegen.. Mijnheer, Ingesloten de belastingsrol voor het onderhoud en de verbetering der wegen voor het jaar 1875. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1099 – Steenhuffel le 5 novembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 42667 van 3 dezer aangaande de benoeming van Haverals Corneille tot jachtwachter, laten wij u weten dat deze, zolang hij in Steenhuffel verblijft, altijd van goed gedrag en zeden is geweest. Zijn antecedenten zijn goed, hij kan redelijk lezen en zijn naam schrijven. Wij geloven dat hij door zijn intelligentie en zijn karakter, ferm maar gematigd, zijn functie waardig zal kunnen vervullen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Cappellen op den Bosch den 17 november 1874. Ref. n° 648 – Den heeren burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik heb de eer u te verzoeken mij zoo haast mogelijk uwe beweeringen aangaande den weg nr. 2 (Kasteelstraat) schriftelijk te zenden, vergezeld van al de bewijsstukken tot staving derzelve, zooals afschriften van den atlas, van het kadastraal plan, van oudere plans, enz., opdat ik zelf de zaak ter beslissing aan de bestendige deputatie zou kunnen onderwerpen. Ik noodig de gemeente Malderen uit om ook in dier voege te handelen. Aanvaardt, mijne heeren, de verzekering mijner hoogachting. De commissaris der wegen van het 3de district, Verhaegen UC 1100 – Steenhuffel le 19 novembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen. Mijnheer, Ingesloten de stukken met betrekking tot de openbare aanbesteding van de kasseidingswerken in de weg van grote communicatie CXCV, die op 12 dezer heeft plaats gevonden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1101 – Steenhuffel le 21 novembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, In antwoord op uw brief 648 van 17 dezer aangaande het meningsverschil tussen de gemeentebesturen van Malderen en Steenhuffel over de aanplanting van bomen die door de eerste ongeveer 8 jaar geleden is gedaan langs weg nr. 2, de kasteelstraat, die de scheiding tussen de twee gemeenten vormt, vragen wij u om ter zake een beslissing te treffen. Deze zaak was het voorwerp van onze brief 1091 van 17 oktober laatstleden. Wij hebben de gemeente Malderen verschillende keren gevraagd om de illegale aanplanting weg te nemen en de straat in haar oorspronkelijke toestand te herstellen. Het gemeentebestuur van Malderen

149


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

heeft nooit een document kunnen tonen dat haar stelling ondersteunde en beperkt zich tot te beweren dat deze weg volledig in Malderen ligt. Het is onze plicht om de belangen van onze inwoners te verdedigen en het grondgebied integraal te bewaren. We vragen u om de ingesloten documenten te bestuderen en om ze desgevallend samen met uw verslag voor een definitief besluit aan de bestendige deputatie voor te leggen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1102 – Steenhuffel le 21 novembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, Wij vragen u om in uw instelling op te nemen Lemmens Guillaume, ongehuwd, geboren in Malderen op 13 september 1835, landbouwer te Steenhuffel. Deze persoon is geestesziek geworden. Als hij kan opgenomen worden vragen wij u om hem hier af te halen. Uw bewaker moet afstappen in het station van Malderen. Gelieve ons te verwittigen van dag en uur. De voor de opsluiting vereiste stukken zullen met uw bewaker meegegeven worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL 1102– Steenhuffel je 21 novembre 1874 (er stond juin, zie ook antwoord van 2 dec.) (Vertaald) Aan het Sint-Dominicus instituut te Brugge. Mijnheer de directeur. Wij vragen u om op kosten van onze gemeente in uw instelling op te nemen de genaamde Lemmens Guillaume, ongehuwd, geboren in Malderen op 13 september 1835, landbouwer in Steenhuffel, die geestesziek geworden is. Indien hij kan opgenomen worden gelieve hem dan laten af te halen door een van uw bewakers die met de ijzeren weg tot in Malderen kan komen en hiervoor een dag te bepalen. De opsluiting is nogal dringend. De vereiste documenten zullen meteen klaargemaakt worden. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De Burgemeester, P.A. Mertens UC 1103 – Steenhuffel le 28 novembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten 3 documenten betreffende inentingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1104 – Steenhuffel le 30 novembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, voor uw collega te Leuven, een afschrift van ons besluit van heden waarmee de opsluiting bevolen wordt van de krankzinnige Cornelis Marie Catherine in het gesticht te ErpsKwerps.

150


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

De burgemeester, P.A. Mertens

GR N° 658 - Zitting van 2 december 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen over Aanvraag van subsidie voor kasseiwerken. De gemeenteraad van Steenhuffel. Op 4 november laatstleden heeft onze gemeente in openbare aanbesteding gebracht de kasseiwerken die moeten gebeuren in de wegen nr. 3, 8, 9, 10 en 17, die allen uitkomen op de kasseiwegen naar de spoorwegstations van Londerzeel en Malderen. Deze werken hebben betrekking op 4000 lopende meters en op een bevolking van 1000 à 1200 zielen. Ze werden toegewezen voor een bedrag van 56.628,80 fr. Staat en provincie hebben een eerste subsidie gegeven en ook voor de komende 3 jaar subsidies beloofd. Naast deze werken moet de gemeente in 1875 ook nog de weg van grote communicatie naar het station van Londerzeel kasseiden. Hiervoor heeft het ministerie van openbare werken een eerste subsidie verleend omdat dit werk exclusief in het belang is van de staat. Bovendien moet de gemeente haar wegen nr. 1 en 2 onderhouden, hetgeen tamelijk veel kost omdat het goederenvervoer naar de genoemde stations door de handelaars van Londerzeel, Steenhuffel, Merchtem en Malderen tamelijk aanzienlijk is. Al deze werken vereisen een uitgave van 77.440 fr., onderhoud niet inbegrepen, en dat is veel te hoog in vergelijking met de financiële middelen van onze gemeente en met het voordeel dat wij er uit halen. Om deze redenen besluit de raad om aan de minister van openbare werken subsidie te vragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1105 – Steenhuffel le 2 decembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Ingesloten een certificaat dat bevestigt dat het kasseiden van een lengte van 318 meters in de weg nr. 3 volledig afgewerkt is. Gelieve de uitbetaling van de hiervoor toegekende subsidies te gelasten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruges 2 decembre 1874. Administration de l’établissement St.-Dominique, maison de santé pour aliénés des deux sexes, desservie par une corporation religieuse. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren. Ik ging uw brief van 21 dezer beantwoorden toen mijn blik op de datum viel waardoor ik mij begon af te vragen ik door een onachtzaamheid – die ik voor mijzelf moeilijk zou kunnen verklaren – geen brief van 21 juni vergeten te beantwoorden was. Wat er ook van zij, mijn instelling zit momenteel barstensvol. Tot binnen een week of twee kan ik uw man niet ontvangen. Indien u hem zolang niet thuis kunt houden, gelieve hem dan elders te plaatsen. De geneesheer-directeur, d’Hooghe.

151


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1106 – Steenhuffel le 7 decembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 4 dezer sturen wij u 4 documenten aangaande een jachtmisdrijf. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1107 – Steenhuffel le 7 decembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het krankzinnigengesticht te Froidmont. Ingesloten ons besluit van heden waarmee de opsluiting bevolen wordt van de krankzinnige Lemmens Guillaume. De procureur des konings werd verwittigd evenals de familie. De opsluitingskosten zullen door de gemeente gedragen worden. Ingesloten ook de verklaring van de dokter die de geesteszieke heeft onderzocht Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1108 – Steenhuffel le 7 december 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van ons besluit van heden waarmee de opsluiting bevolen wordt van de krankzinnige Lemmens Guillaume. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1109 – Steenhuffel le 9 decembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Tacquenier, burgemeester van Lessines. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 4 dezer waarmee u ons een overzicht van onze rekening stuurt, moeten wij opmerken dat ondanks onze herhaalde klachten de levering van borduren achtergebleven is. Een groot aantal kasseistenen kon daarom nog niet worden gelegd,. Een andere stuk kassei dat zonder borduren gelegd is moet van de commissaris der wegen worden opgebroken. Om deze kosten te betalen moet de gemeente een lening aangaan en intresten betalen voor een werk dat nog niet is gedaan. Desondanks zijn wij bereid om nog dit jaar het bedrag waar u recht op heeft te betalen, op voorwaarde echter dat u ons vooraf de borduren voor de reeds geleverde kasseistenen verscheept. U weet zo goed als wij dat inzake gemeentebelangen de kritiek altijd op de kop van het schepencollege terecht komt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1110 – Steenhuffel le 15 decembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, 152


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief 47431 van 10 dezer aangaande de benoeming tot jachtwachter van de heer Van Campenhout Jan Baptist, dagloner in Steenhuffel, laten wij u weten dat deze persoon van goed gedrag en zeden is, kan lezen en schrijven en intelligent genoeg om de functie van jachtwachter te vervullen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1111 – Steenhuffel le 15 decembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, We hebben aan zijn moeder en zijn broer laten weten dat Lemmens Guillaume in het krankzinnigengesticht van Froidmont zal opgesloten worden. Zij hebben de noodzaak ervan erkend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1112 – Steenhuffel le 15 decembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kopie van een kwitantie van de betaling van 67,25 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem voor de levering van materiaal dat nodig is voor de dienst van de bevolking en de burgerlijke stand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 659-660-661-662 - Zitting van 16 december 1874. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Mesmaecker, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beramen over: I. Aanvaarding van een voorschot aan de gemeente voor kasseiwerken. Herzien de beraadslaging nr. 635bis van 22 oktober 1874 waarin de toelating werd gevraagd om een voorschot van 12.000 fr. te mogen accepteren, aangeboden door particulieren en notabelen van Steenhuffel, om het hoofd te kunnen bieden aan de uitgaven voor het kasseiden van 4000 lopende meters in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17. Herzien de akte van aanbesteding van deze werken, waaruit blijkt dat ze aangenomen werden tegen de prijs van 56.628,80 fr. Gezien de financiële toestand van de gemeente. Overwegend dat deze onkosten onmogelijk door de gewone middelen kunnen worden gedekt en dat het noodzakelijk is – om de condities van het lastenboek te kunnen vervullen – om dit voorschot te accepteren. Besluit de gemeenteraad om volgende voorschotten van de hierna genoemde notabelen te aanvaarden. 1) Van de heer De Mesmaecker Egide Corneille, pachter en raadslid: 1000 fr. 2) Van de heer Van Ranst Pierre Joseph, schepen en landbouwer: 1000 fr. 3) Van de heer Mertens Antoine, burgemeester: 1000 fr. 4) Van de heer Vertonghen Vitalis, schepen en pachter: 1000 fr. 5) Van de heer Ermens Henri, particulier te Steenhuffel: 8000 fr. Op deze bedragen zal door de gemeente een intrest van 5 % per jaar verschuldigd zijn, te beginnen vanaf 31 december 1874. Deze bedragen zullen worden terugbetaald in de mate dat de middelen van de gemeente het zullen toelaten.

153


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Er wordt formeel besloten dat er geen enkele werk – van welke aard ook - meer zal worden aangenomen zolang deze bedragen niet integraal zijn terugbetaald. II. Aanvraag van subsidie voor het onderhoud van behoeftige krankzinnigen. De raad. Gezien de financiële toestand van de gemeente. Overwegend dat de gemeente 4 behoeftige krankzinnigen ten laste heeft, twee in het gesticht van Froidmont, één in Geel en 1 in Erps-Kwerps. Overwegend dat de kosten voor hun onderhoud oplopen tot 1318 fr. Overwegende dat deze kosten de middelen van de gemeente te boven gaan. Besluit om aan de bestendige deputatie een subsidie te vragen. III. Benoeming van 3 verdelers der patenten. Gezien de deliberatie nr. 601 van 22 november 1871, waarin de heren Van Ranst Pierre Joseph, De Boeck Jean Baptiste en Van de Voorde Pierre tot repartiteurs voor deze gemeente werden benoemd. Gezien de omzendbrief van de minister van 24 november laatstleden, MA 186. Gezien art. 10 van de wet van 5 juli 1871 dat de duur van het mandaat van deze agenten tot 3 jaar beperkt en gezien er bijgevolg tot een nieuwe benoeming moet worden overgegaan. Gezien de lijst van kandidaten. Gezien de artikelen 66 en 84 van de gemeentewet. Benoemt de raad bij geheime stemming en eenparig tot verdelers der patenten de heren: - P.J. Van Ranst, schepen, - J.B. De Boeck, pachter, - E.C. De Mesmaecker, pachter en raadslid, IV. Subsidieaanvraag voor saneringwerken in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17. De raad. Gezien de omzendbrief in MA 183 van 24 november 1874. Herzien de deliberatie nr. 635bis van 22 december 1873, waarbij de gemeente voor 1874 subsidies vroeg voor kasseiwerken, over een lengte van 4000 m., in de meest ongezonde delen van de wegen 3, 8, 9, 10 en 17. Gezien de verslagen over de bodemgesteldheid van onze gemeente, opgemaakt door de geneesheren die hier hun praktijk hebben. Gezien het plan en het bestek der werken. Overwegend dat het uitvoeren van deze werken dringend was om de schadelijke gevolgen voor de openbare gezondheid in te dammen en dat deze werken daarom op 15 november 1873 openbaar werden aanbesteed, hetgeen op 22 april 1874 door de bestendige deputatie werd goedgekeurd. Overwegend dat deze onderneming werd uitgevoerd voor een bedrag van 56.628,80 fr., wat de mogelijkheden van de gemeente ver te boven gaat. Overwegend dat de staat en de provincie voor 1874 een subsidie van 800 en 700 fr. hebben gegeven en ook voor de komende 3 jaren subsidies hebben beloofd. Overwegend dat in 1874 met deze subsidies 318 lopende meters in weg nr. 3 konden worden gekasseid. Gezien het feit dat de gemeende zich in de schuld heeft moeten steken om haar aandeel in de kosten van deze werken te betalen.(1875) zo hoog mogelijk te maken. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. ICL – Antwerpen 21 december 1874. Mijnheer de burgemeester.

154


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De ondergeteekende Nicolaus Verdijck, woonende te Gent, Korte Krevelstege 189, neemt de eerbiedige vrijheid van uwe welwillendheid te verzoeken de eerste plaats te mogen verkrijgen naast de kerk om er een kraam of winkel te plaatsen van paternosters, kruisen, medaliën, kruisbeelden, porceleine beelden, enz. ter gelegenheid van den Jubilé of missie welke in het begin des jaars 1875 binnen uwe gemeente … (rest ontbreekt.) UC 1113 – Steenhuffel le 22 decembre 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Ingesloten 1 bijlage om aan de bevoegde overheid te bezorgen (behoeftigheid). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1114 – Steenhuffel le 23 december 1874. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Van Ranst Pierre Joseph, schepen, wordt tot 31 december 1875 aangewezen als ambtenaar van de gerechtelijke politie van Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen - De burgemeester, P.A. Mertens PV 208 - Malderen 26 december 1874 Beschuldigde(n): Robberechts François, 21 jaar, dagloner, geboren en wonend te Steenhuffel. Misdrijf: slagen en kapotslaan van roerende eigendom. Veroordeeld op 14 juin 1875 door Straf: vrijgesproken PV 209 - Malderen 26 december 1874 Beschuldigde(n): Teirlinck Vital, 25 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: slagen en kapotslaan van roerende eigendom. Veroordeeld op 14 juin 1875 door Straf: vrijgesproken PV 210 - Malderen 26 december 1874 Beschuldigde(n): Ceuppens Pierre , 25 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: 1) vrijwillige slagen en verwondingen, 2) vernietiging van roerende goederen, Veroordeeld op 14 juin 1875 door Straf: 1) 8 dagen - 2) vrijgesproken. PV 206 - 29 december 1874 Wolvertem Beschuldigde(n): Verhavert Henri Leeftijd: 58 Beroep: molenaar Geboren te Wolvertem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: valse maten en gewichten. Veroordeeld op 29 december 1874 door Straf: 20 fr. of 10 dagen UC 1115 – Steenhuffel le 30 decembre 1874 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, 155


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de verklaring van de provinciegouverneur van 22 dezer dat de subsidie van 800 fr., die aan onze gemeente bij K.B. van 14 oktober 1874 voor saneringswerken werd toegekend, mag uitbetaald worden. Gelieve het nodige te doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

1875 **** UC 1116 – Steenhuffel le 13 janvier 1875 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de politiecommissaris van Anderlecht. De brief die u ons op 12 dezer stuurde aangaande het kind Van Rode, dat in uw gemeente opgevangen werd, hebben we doorgestuurd naar de burgemeester van Merchtem. Het is daar dat de ouders van dit kind al sedert enkele jaren verblijven. Het kind heeft in Steenhuffel gewoond tot 14 oktober laatstleden, waarna het naar Brussel is verhuisd. Als nieuw adres werd op 23 oktober 1874 de “rue Chartreux nr. 49, f.p. 625” ingeschreven. U kunt alle informatie opvragen bij de personen waar het kind heeft gewoond. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1117 – Steenhuffel le 14 janvier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Ingesloten, de papieren aangaande de loting Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Brussel 15 januari 1875.

156


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1118 – Steenhuffel le 19 janvier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen. Mijnheer, Ingesloten het dossier aangaande een subsidieaanvraag voor saneringswerken; Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1120 – Steenhuffel le 20 janvier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1646 van 16 dezer aangaande de benoeming tot jachtwachter van Van Keer Benoit, landbouwer in Steenhuffel, laten wij u weten dat hij van goed gedrag en zeden is, kan lezen en schrijven en door zijn intelligentie en ferm maar gematigd karakter waardig is om deze functie uit te oefenen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 207 - Steenhuffel 26 januari 1875 Beschuldigde(n): 1) Rampelbergh Louis, 33 jaar, pachter, geboren te Wolvertem en wonend in Steenhuffel. 2) Van R…. …… , 35 jaar, pachter, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: 1) Beledigingen 2) Iemand in nood niet geholpen te hebben Veroordeeld op16 maart 1875 door Straf: 1) 10 fr. – 2) ? UC 1121 – Steenhuffel le 26 janvier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief MA 3 van 14 dezer laten wij u weten dat inzake wetenschappen en schone kunsten er in onze gemeente alleen maar een muziekmaatschappij bestaat. Deze werd in 1871 opgericht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1122 – Steenhuffel le 27 janvier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 167 van 5 november 1874 aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat we deze verplichting diverse keren met luide stem hebben laten afroepen, geafficheerd hebben en direct aan de betrokkenen hebben gecommuniceerd. Het ontrupsen is derhalve zo goed als maar enigszins kan gebeurd op de fruitbomen, de heesters, de hagen en de struiken evenals op de bereikbare takken van de hoogstambomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

157


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1123 – Steenhuffel le 3 fevrier 1875 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rol van de hondenbelasting voor 1875. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1124 – Steenhuffel le 3 fevrier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 183E191E van 1 dezer, laten wij u weten dat naar u werden opgestuurd: - Op 13 januari 1875: de bevolkingsmutaties. - Op 1 februari 1875: de lijst der verkiesbaren voor de senaat. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1125 – Steenhuffel le 3 fevrier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 3700 van 2 dezer en in antwoord op de er bijgevoegde klacht, laat ik u weten dat Henri Van Opstal op 12 januari laatstleden een klacht heeft ingediend tegen Edouard Van Doren, landbouwer in Steenhuffel, omdat de hond van de laatste op 7 januari op de openbare weg in de buurt van zijn boerderij zijn vrouw Françoise Huysmans heeft gebeten. Daarvan werd een proces verbaal opgemaakt en naar de ambtenaar van het openbaar ministerie te Wolvertem gestuurd. Ik heb de veldwachter al diverse keren laten omroepen dat het streng verboden is om niet gemuilbande honden los te laten lopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel 4 february 1875. Pro Justitia. Op heden den 4 february 1875 is voor ons, Petrus Josephus Van Ranst, schepen gedelegeerden ambtenaar van politie der gemeente Steenhuffel, gekompareerd Francisca Coppens, dagloonster, oud 44 jaren, woonende alhier, die ons de volgende klacht gedaan heeft. Dat op heden ten 9 uren voormiddag de genaamde Isabella De Mul, dagloonster, oud x jaren, woonende alhier, echtgenote van Jan Baptist Stoels, haar verweten heeft dat zij met 2 mans aanhoud, dat zij 2 kinders van eenen anderen man had. GR N° 663 - Zitting van 6 februari 1875. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, schepen, De Ridder, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen over. I. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1875 Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen.

158


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1126 – Steenhuffel le 6 fevrier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 89372A20490 van 3 dezer en in antwoord op de klacht van de heer Van Ruysevelt, postbode te Londerzeel, tegen het laten loslopen van honden, laten wij u weten dat er over het vastgestelde feit, ter hoogte van de boerderij Van Opstal, een proces verbaal werd opgemaakt en naar het openbaar ministerie te Wolvertem gestuurd. Wat het loslopen van honden betreft worden hier alle maatregelen van politie getroffen; er is overigens geen enkel gevaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1127 – Steenhuffel le 9 fevrier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het certificaat van de heer Hansotte, provinciaal architect, waarin wordt vastgesteld dat het schoolmeubilair goed is gemaakt en dat alle voorwerpen conform zijn aan de plannen en het lastenboek die op 29 juli 1874 door de bestendige deputatie werden goedgekeurd. Wij vragen u om de spoedige uitbetaling van de toegekende subsidie te bevelen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1128 – Steenhuffel le 23 fevrier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rechtvaardigende staat van de in 1874 ontvangen hondenbelasting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1129 – Steenhuffel le 23 fevrier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer hoofdconducteur van bruggen en wegen te Schaarbeek.. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 17 februari aangaande onze subsidieaanvraag bij het ministerie van openbare werken – opgesteld in de gemeenteraadszitting van 2 december 1874 - voor kasseidingswerken in verschillende gemeentewegen, die in het totaal 77.441,30 fr. zullen kosten, laten wij u het volgende weten:

159


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) Deze werken moeten gebeuren in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17 en bestaan uit de kasseiding van een lengte van 4000 lopende meters, hetgeen volgens het bijgevoegde bestek 63.342 fr. zou kosten. Ze werden echter openbaar aanbesteed voor slechts 56.628,80 fr. 2) Ook het stuk BC van de weg die in het plan is aangeduid met de letters ABC moet worden gekasseid. De in het bestek geraamde kosten voor deze werken waren 23.746 fr. maar ze werden op 12 november 1874 toegewezen voor 20.812,50 fr. Al deze werken zullen voor 1 juli 1875 volledig beëindigd zijn. Dan blijft er ten laste van onze gemeente alleen nog het onderhoud van de wegen van grote communicatie 1 en 2 over. Dat onderhoud is zeer aanzienlijk omdat er vele koopwaren van alle aard naar de spoorwegstations van Malderen en Londerzeel over vervoerd worden. U ziet dus, mijnheer de conducteur, hoeveel offers onze gemeente zich voor deze wegenwerken getroost die zeker niet alleen de lokale belangen dienen. Het is de Belgische Staat die het grootste belang heeft bij het verbeteren van de communicatie naar de spoorwegstations. Het is zeer moeilijk om het belang van de werken in kwestie met de juiste woorden te beschrijven. Het zou beter zijn dat de hogere overheid een agent voor een vakkundig onderzoek ter plaatse stuurt. We twijfelen er niet aan dat ze onze gemeente dan zonder te aarzelen de reeds lang gevraagde subsidies zal geven. In de hoop dat ons verzoek gunstig zal onthaald worden, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1130 – Steenhuffel le 24 fevrier 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Gevolg gevend aan uw brief van 27 januari sturen wij u de alfabetische namenlijst van de miliciens van 1875. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 212 – Steenhuffel 5 maart 1875 Beschuldigde(n): Robberechts Jean Baptist Leeftijd: 35 Beroep: landbouwer Geboren te Merchtem Wonend te Merchtem Misdrijf: jacht- en bosmisdrijf Veroordeeld op 14 juli 1875 door Straf: 100 UC 1131 – Steenhuffel le 10 mars 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de verklaring van de provinciegouverneur dezer dat de subsidie van 1031,33 fr., die aan onze gemeente bij Ministerieel Besluit van 20 oktober 1875 voor schoolmeubelen werd toegekend, mag uitbetaald worden. Gelieve het nodige te doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

160


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1132 – Steenhuffel le 10 mars 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het kohier de personele belasting voor 1875. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1133 – Steenhuffel den 17 maart 1875. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Malderen. Mijnheeren, Wij hebben besloten een regelmatige planting te maken op den weg nr. 2, Kasteelstraat. Wij verzoeken u diensvolgens dezen weg daartoe in staat te stellen, waartoe gij door de bevoegde overheid veroordeeld zijt, het is te zeggen, de boomen welke gij er op geplant hebt te doen wegnemen. Nogthans heeft onze gemeenteraad besloten deze te willen overnemen aan den prijs per boom gerekend, welke de nieuwe plantatie ons zal kosten. Gelieft ons enkel te laten weten welke der twee voorwaarden gij kunt aannemen. In de hoop van een spoedig antwoord, verzoeken wij u de verzekering onzer achting te willen aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1134 – Steenhuffel le 17 mars 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij vragen u om het nodige te doen voor de uitbetaling van de provinciale subsidie die ons werd toegekend voor de aanschaf van meubelen voor onze gemeenteschool. De aannemer heeft zijn geld nodig. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1135 – Steenhuffel le 17 mars 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief MA 29 van 16 februari sturen wij u de tabel met inlichtingen over de fanfaremaatschappij van Steenhuffel. Gelieve deze vereniging maximaal mee te laten delen in de subsidie van 15000 fr. die de provincie in de begroting heeft voorzien voor de aanmoediging van het miziekonderricht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1136 – Steenhuffel le 20 mars 1875 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, In antwoord op uw brief 909 van 13 dezer laten wij u weten dat er besloten werd om in 1876 een lengte van 30 à 36 lopende meters in weg nr. 1 volledig te vernieuwen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

161


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1137 – Steenhuffel le 24 mars 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een kopie van de kwitantie van de betaling van 200 fr. door het bureel van weldadigheid als bijdrage in de kosten van het lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1138 – Steenhuffel le 30 mars 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het opleidingsniveau van de miliciens van 1875. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1139 – Steenhuffel le 3 avril 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer, In onze gemeente zijn er geen vereniging van schone kunsten van het type vermeld in uw omzendbrief 247154B25321 van 29 maart. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1140 – Steenhuffel le 3 avril 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de algemeen directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 427/59 van 30 maart 1875laat ik u weten dat wij ons gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds graag driemaandelijks ontvangen via mandaten uitbetaalbaar bij de belastingsontvanger te Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1141 – Steenhuffel le 7 avril 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 12 van 13 januari 1875 aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat de weinige nesten die er dit jaar waren verwijderd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

162


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1142 – Steenhuffel le 13 avril 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, om te paraferen, het repertorium van de secretaris dat moet bijgehouden worden in uitvoering van art. 49 van de wet van 22 frimaire jaar VII. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1143 – Steenhuffel le 28 avril 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief 17082 van 22 dezer, laten wij u weten dat er in onze gemeente geen andere lokalen zijn om de voorwerpen, vernoemd in art. 106 van het wetboek van koophandel in te bewaren, dan in het gemeentehuis dat eigendom van de gemeente is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1144 – Steenhuffel den 5 mei 1875 Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Malderen. Mijnheeren, Het schijnt uit een verslag hetwelk ons door bevoegd ambt medegedeeld is, dat de boomen op den weg nr. 2 weggenomen zijn door het gemeentebestuur van Malderen. Dit is volgens overeenkomst maar volgens het schijnt hebt gij daar putten doen opmaken of zulks toegelaten op een onbetamelijke wijze, zonder dezelve te doen vullen. Zoo ons dunkt, mijnheeren, is dit willen misbruik maken van onze goedheid. Wij verzoeken u vriendelijk, mijnheeren, binnen de 8 dagen, dezen weg in zijnen vorige staat te doen brengen of wij zullen ons gedwongen vinden aan de bevoegde overheid er kennis van te geven en proces verbaal van op te maken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 211 – Steenhuffel 6 mei 1875 Beschuldigde(n): Van Belle Pierre Leeftijd: 40 Beroep: dagloner Geboren te Buggenhout Wonend te Buggenhout Misdrijf: jachtmisdrijf Veroordeeld op 23 juin 1875 door Straf: 100 UC 1145 – Steenhuffel le 15 mai 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur.

163


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 247367 van 5 dezer, retourneren wij het er bij gevoegde plan en hebben daar in rode inkt de stukken op aangeduid die in 1874 en 1875 gekasseid werden in de wegen 3, 8, 9, 10, 17 en CXCV. Het werk in de weg van grote communicatie CXCV zal op ons grondgebied volledig gedaan zijn tegen 15 juni eerstkomend. De aannemer der werken in de andere wegen is begonnen met de kasseiding van het nog overblijvende deel van 1100 m. en denkt daarmee tegen 15 juli 1875 klaar te komen. De gemeente heeft zich geen enkele opoffering gespaard om dit werk van algemeen belang uit te laten voeren. De kosten zijn buitengewoon hoog en overstijgen verre onze middelen. Wij vertrouwen en stellig op dat ook de subsidie van het rijk buitengewoon hoog zal zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1146 – Steenhuffel le 15 mai 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan de omzendbrief MA 52 van 16 maart, sturen wij u de kiezerslijst voor de verkiezing van de leden van de rechtbanken van koophandel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1147 – Steenhuffel le 15 mai 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u 4 bijlagen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1148 – Steenhuffel le 15 mai 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, De betichten, vernoemd in het door u gestuurde proces verbaal, wonen in Merchtem en zullen zeker voor mij niet willen verschijnen om ondervraagd te worden. Ik merk op dat de jachtwachters geen wapens in beslag hebben genomen. Uit het proces verbaal blijkt ook dat de zoon Robberechts ze heeft opgepakt en ermee is gaan lopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1149 – Steenhuffel le 15 mai 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, De verdachte Van Belle woont in Buggenhout en zal zeker niet voor mij willen komen om ondervraagd te worden. Het zou trouwens moeilijk zijn om hem te vinden. De in beslag genomen strop zal u onmiddellijk met de post gestuurd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

164


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel le 15 mai 1875 (Vertaald en iets ingekort) Monsieur le gouverneur. De voor 1874 en 1875 voorziene werken in de weg van grote communicatie CXCX zullen volledig uitgevoerd zijn voor 15 juni eerstkomend. De aannemer van de werken aan de wegen 3, 8, 9, 10 en 17 is begonnen met het kasseiden van het nog resterende gedeelte van 1104 meters. (details hieronder komen van een ander kladpapiertje) Aan de Kruisstraat: 64 meters. Van aan Willocx tot aan den hof van Adolf Mertens: 70 meters. Van aan P.J. Van den Bossche tot aan J.B. Brusselmans: 252 meters. Aan het pachthof P.J. Boodts: 121 meters. Van aan De Ridder tot aan Petrus Teirlinckx: 567 meters. Aan Egide Goossens pachthof: 30 meters. Te samen 1104 meters. De aannemer denkt al deze werken voor 15 juli te kunnen beëindigen. U ziet dat de gemeente voor geen kosten, die uitzonderlijk hoog zijn, is teruggedeinsd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook de subsidies van de staat uitzonderlijk zullen zijn. UC 1150 – Steenhuffel le 20 mai 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten documenten over het graasrecht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 664 - Zitting van 22 mei 1875. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Goossens, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot de Controle van de gemeenterekeningen van 1874. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 7803,61 - De uitgaven: fr. 7081,73 - Het overschot: fr. 721,88 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 3169,87 - De uitgaven: fr. 3133,80 - Het overschot: fr. 36,07 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 6139,24 - De uitgaven: fr. 6139,24 - Het overschot: fr. De rekening van het bureel van weldadigheid: - De ontvangsten: fr. 3518,23 - De uitgaven: fr. 3520,90 - Het tekort: fr. 2,67

165


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De rekening van de kerkfabriek: - De ontvangsten: fr. 7982,73 - De uitgaven: fr. 3884,75 - Het overschot: fr. 4097,98 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1151 – Steenhuffel le 26 mai 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rekening van 1874 van de kerkfabriek met bewijsstrukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1152 – Steenhuffel le 26 mai 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer, Ingesloten de staten model 48DD aangaande de overdracht van de miliciens van 1875 aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 213 - Steenhuffel 5 juni 1875 (ca) Beschuldigde(n): Moyson Louis Leeftijd: 60 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld op 20 juli 1875 door Straf: 10 fr. UC 1153 – Steenhuffel le 15 juin 1873. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rekeningen van het jaar 1874 van het bureel van weldadigheid en van het lager onderwijs. De gemeenterekening volgt later. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1154 – Steenhuffel den 20 juny 1875. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Rumpst. Mijnheeren,

166


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uwen brief van den 9 dezer maand met dewelke gij ons hebt laten weten dat gij genoodzaakt zijt onderstand te verleenen aan het huisgezin van Gerardus Moortgat, hebben wij de eer ued te laten weten dat dezen behoeftigen zijne onderstandswoonst in de gemeente Malderen verkregen heeft, alwaar hij huwelijk aangegaan heeft den 11 april 1860, en welke gemeente hij reeds lang bewoonde voor 1856 en er verbleven is tot den 28 januari 1868. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1155 – Steenhuffel le 26 juin 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer, Ingesloten de staten model 48DD voor de overdracht der miliciens aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1156 – Steenhuffel le 26 juin 1875. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de minister van binnenlandsche zaken te Brussel. Mijnheer, Wij hebben de eer u ontvangst te melden der boeken voor de volksbibliotheek onzer gemeente bestemd, gevoegd aan uwen geëerden brief nr. 13602. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1157 – Steenhuffel le 30 juin 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het certificaat van volledige afwerking van de saneringswerken in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17 waarvoor bij K.B. van 30 december 1874 een buitengewone subsidie van 2875 fr. werd toegekend. Gelieve het nodige te doen om deze te doen uitbetalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1158 – Steenhuffel le 7 juillet 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief 250058B12528 van 26 juni sturen wij u de gevraagde inlichtingen over onze wegen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1159 – Steenhuffel le 14 juillet 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer,

167


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de verklaring van de provinciegouverneur van 7 dezer dat de subsidie van 2875 fr., die aan onze gemeente bij K.B. van 30 december 1874 voor saneringswerken werd toegekend, mag geliquideerd worden. Gelieve het nodige te doen om deze door de ontvanger der directe belastingen te Ramsdonk uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1160 – Steenhuffel le 14 juillet 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Piessens Marie, echtgenote Aerts, heeft geen gekende juridische antecedenten. Al de tijd dat ze hier verbleef heeft ze zich goed gedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1161 – Steenhuffel le 14 juillet 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 27904 van 8 dezer aangaande de benoeming van Benoit Van Keer, landbouwer in Steenhuffel, tot jachtwachter, laten wij u weten dat hij van goed gedrag en zeden is, kan lezen en schrijven en dat zijn intelligentie en zijn ferm maar gematigd karakter hem geschikt maken voor de functie die hij vraagt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1162 – Steenhuffel le 4 août 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Stuur ons het memoriaal van administratie, nrs. 92 tot 99, blz. 835 tot 858. Wij hebben die niet ontvangen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 665-666-667 - Zitting van 7 augustus 1875. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen over: I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 5 van de wet van 23 september 1842 en het K.B. van 26 mei 1843. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1875-76. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 200 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben.

168


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Art. 1 – Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1875-1876 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 155, te weten 80 jongens en 75 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool bestuurd door de heer Jean Marin Meeus is aangewezen om gratis les te geven aan 80 jongens. Voor dit gratis onderwijs zullen de onderwijzer en de ondermeester een vergoeding van 0,85 fr. per leerling en per maand ontvangen. De aangenomen meisjesschool bestuurd door juffrouw Julie Blondiau is aangewezen om gratis les te geven aan 75 meisjes. De directrice ontvangt een globale vaste vergoeding van fr. 500 voor het onderwijs dat zij aan de genoemde kinderen zal geven. Art. 3 – Afschift van dit besluit zal met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd. II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1876. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 6 juli 1875 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1876. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het advies van de commissaris der wegen van het 3de district, van 31 juli 1875, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1876 moeten besteed worden 1960 fr. moeten bedragen. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 9 % en vertegenwoordigen een bedrag van 829,24 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7060,16 o Personele belasting: fr. 1820,01 o Patenten: fr. 333,62 Totaal: fr. 9213,79 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 829,24 ▪ In natura: 1133,40 (280 dagen + 3 V + 16 B + 116C) ▪ Samen: fr. 1962,64 III. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor 1876. Gezien deze begroting, door de kerkfabriek opgemaakt op 4 juli laatstleden. Overwegend dat dit op een behoorlijke manier gebeurde en dat alle uigaven nodig zijn. Wordt deze begroting, zonder opmerkingen, als volgt aanvaard. - Ontvangsten: fr. 7744,17 - Uitgaven: fr. 7744,17 - Overschot: fr. 0,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens.

169


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1163 – Steenhuffel le 10 août 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1876. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1164 – Steenhuffel le 11 août 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de inschrijvingslijst der arme kinderen voor het gratis lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1165 – Steenhuffel le 11 août 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Jean Baptiste Gorgon, aannemer van openbare werken, Merchtem. Mijnheer, Gelieve zonder uitstel de kasseiwerken die u gedaan heeft in de weg van grote communicatie naar Rossem in gereedheid te brengen voor de voorlopige aanvaarding ervan. We hebben de bevoegde overheid verwittigd dat die de 7de september kan doorgaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1166 – Steenhuffel le 25 août 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Gevolg gevend aan uw brief 35246 van 21 dezer en de er bij gevoegde klacht van de heer advocaat Bouvier over het breken van de haag en het binnendringen op zijn landgoed “de Campagne” met de bedoeling om er in zijn vijver te vissen en vissen te vangen met behulp van netten, laten wij u weten dat onze ambtenaar van politie, direct nadat hij hierover op de hoogte was gebracht, een onderzoek heeft ingesteld om de daders van deze feiten te vinden. Zijn opsporingen zijn echter zonder resultaat gebleven. Wij geloven niet dat de misdadigers van onze gemeente zijn want de instrumenten waarvan ze zich bedienden zijn volgens ons in Steenhuffel niet te vinden. Zodra we een spoor naar de daders vinden zullen we ze vervolgen en een proces verbaal opmaken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1167 – Steenhuffel le 1 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan procureur des konings te Brussel. De inhoud van onze brief van 25 augustus werd aan de heer Bouvier meegedeeld. Ingesloten nog 6 bijlagen aangaande deze zaak. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1168 – Steenhuffel le 4 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

170


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten onze kiezerslijsten en alle er bij horende stukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1169 – Steenhuffel le 7 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de algemene inspecteur der buurtwegen, bij het ministerie van binnenlandse zaken te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan de omzendbrief van de provinciegouverneur van 1 oktober 1874 waarin gezegd wordt dat de kasseiwerken in de weg van grote communicatie CXCV, waarvoor in 1874 en 1875 subsidies werden verleend, door u dit jaar geïnspecteerd zullen worden, laten wij u weten dat deze werken volledig zijn uitgevoerd. Wij vragen u bijgevolg om ze te komen onderzoeken en tot de voorlopige acceptatie ervan over te gaan, zodat we de uitbetaling van de subsidies kunnen bekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1170 – Steenhuffel le 7 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Wantzel, hoofdconducteur van Bruggen en Wegen, rue des camions, Brussel. Mijnheer, Met zijn bericht 46E van 16 juli 1874 heeft de arrondissementscommissaris ons laten weten dat de minister van openbare werken onze gemeente een subsidie van 3500 fr. had verleend voor de kasseiwerken in de weg van grote communicatie CXCV. De uitbetaling ervan zou gebeuren op het vertonen van een certificaat van Bruggen en Wegen. Wij laten u weten dat deze werken volledig uitgevoerd zijn en vragen u om naar onze gemeente te komen om tot de receptie van deze werken over te gaan en het attest van afwerking af te leveren. Gelieve ons te verwittigen van dag en uur van uw komst zodat wij de aannemer kunnen verwittigen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1171 – Steenhuffel le 8 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kopie van de kwitantie van een betaling van 232,74 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1172 – Steenhuffel le 8 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 36366 van 1 dezer aangaande de vraag van De Ridder Pierre, landbouwer in Steenhuffel, om benoemd te worden tot jachtwachter op de goederen van mevrouw E. Parijs, laten wij u weten dat hij van goed gedrag en zeden is en dat zijn intelligentie en zijn ferm

171


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

maar gematigd karakter hem voor deze functie geschikt maken. Hij kan lezen en schrijven maar alleen in het Vlaams. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 668-669-670-671-672-673-674 - Zitting van 14 septembre 1875. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen over I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1874. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1876 Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 10161,88 - De uitgaven op fr. 10146,25 - En het overschot op fr. 15,63 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 3565,00 - De uitgaven op fr. 3565,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 6030,00 - De uitgaven op fr. 603,00 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 211,18 - De uitgaven op fr. 211,18 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Art. 10 en 11 – Saneringwerken. De staat heeft subsidies van 2875 fr. en 400 fr. toegekend voor het uitvoeren van saneringswerken waarvan de kosten zeer aanzienlijk zijn. Gewone ontvangsten. Geen opmerkingen. Buitengewone uitgaven. Art. 4 – Kasseiwerken. De gemeente heeft zich in schulden gestoken voor de kasseiding van 4965 lopende meters in de wegen 3, 4, 7, 8, 9, 10 en 17 en heeft, om deze af te kunnen lossen, 3000 fr. in plaats van 1850 (het maximaal mogelijke) in de begroting gebracht. Art. 6 en 7 – Zie artikel 10 en 11 van de buitengewone ontvangsten. Gewone uitgaven. Art. 37 en 38 – Weldadigheid – Onderstand.

172


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Deze bedragen moeten dienen voor het betalen van de onderhoudskosten van 3 krankzinnigen die op kosten van de gemeente geplaatst werden in Froidmont, Geel en Zelzate. Art. 39 en 40 – Onderstand. Deze bedragen zijn op de werkelijkheid gebaseerd; verdere uitleg is niet nodig. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1876. Gezien het algemeen bestuursreglement, aangenomen door de koning op 10 januari 1863, ter uitvoering van de wet van 28 september 1842 aangaande de gewone jaarlijkse uitgaven voor het lager onderwijs en aangaande de middelen om die te betalen. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 12 januari 1863, aangaande hetzelfde onderwerp. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door Jean Marin Meeus, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, al een aantal jaren in de eerste categorie thuishoort. Overwegend dat in de schoolbegroting 1876 het casueel van het onderwijzend personeel op de volgende manier werd vastgesteld: - Toelage voor het onderwijs van 80 arme kinderen à 10,20 fr. per kind per jaar = 816,00 fr., waarvan 544,00 fr. voor de onderwijzer en 272,00 fr. voor de ondermeester. - Schoolgeld van 50 solvabele leerlingen, waarvan 18 à 9 fr. en 32 à 8,50 fr. = 432 fr., waarvan 288 fr. voor de onderwijzer en 144 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – In de schoolbegroting wordt een bedrag van 25 fr. gebracht voor het onderhoud der meubelen en het kuisen van de school. Art. 2 – De wedde van de onderwijzer Meeus wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 3 – De wedde van de hulponderwijzer Faes wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 4 – De vaste jaarwedde van juffrouw Blondiau Julie, directrice van de aangenomen meisjesschool, wordt verhoogd van 500 tot 650 fr. (incl. gratis onderwijs van 75 arme meisjes, verwarming, klasbenodigdheden, onderhoud van de klas). Dit bedrag staat nog altijd niet in verhouding tot de noodwendigheden. Art. 5 – De gemeente zal voor 450,12 fr. (7,5 % van de gewoner ontvangsten) tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 200 fr. Art. 6 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1876. Wordt voorlopig goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 4077,69 fr. V. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 5de punt van de agenda en benoemt de heren Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en De Ridder Jean François, raadslid, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VI. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld, ter vervanging van de heer Pauwels, die werd aangeduid om uit te treden op 31 december 1875: - als 1ste kandidaat: Pauwels Pierre François, uittredend lid - als 2de kandidaat: Vertonghen Pierre Jean, pachter. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad.

173


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De heer Pauwels Pierre François, uittredend lid, die 8 stemmen op 8 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. VII. Een vraag van de kerkfabriek – bekostiging van werken aan kerkhofmuur en pastorij. De raad. Gezien de vraag van de kerkfabriek van 11 augustus laatstleden om de toelating te krijgen van de hogere overheid om de bedragen, die in de begroting 1875 onder de art. 27, 29, 31 en 55 gebracht werden, te mogen gebruiken voor de uitvoering van werken aan de kerk, de kerkhofmuur en de pastorij. Overwegende dat de naar voren gebrachte motieven gegrond zijn. Besluit. Dat deze aanvraag mag goedgekeurd worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. SC – Steenhuffel den 14 september 1875. Verslag over het bestuur en de toestand van de gemeentezaken van Steenhuffel, jaar 1874 opgemaakt in uitvoering van art. 70 van de wet van 30 maart 1836, voorgelezen tijdens de zitting van de gemeenteraad op 14 september 1875. Bevolking. Op 31 december 1874 waren er 1809 inwoners. Geboorten in 1875: 34 Overlijden: 33 Afkondigingen: 38 Huwelijken: 10 Financiën. De gemeente heeft eene leening van 25000 fr. gedaan voor kasseiden van wegen. Er blijft nog te betalen aan Tacquenier: fr. 1.551,90 en aan Gorgon voor weg van groote gemeenschap fr. 21.183,21. Voor dezen laatsten weg zijn de volgende subsidiën toegestaan: - 3500 fr. door het ministerie van openbare werken. - 1500 fr. door de staat in 1874. - 1500 fr. door de provincie in 1874. - 2457 fr. door de staat in 1875. - 2457 fr. door de provincie in 1875. - Totaal: 11.414 fr. Eene brug of onderaardsche goot te maken: er was voor gebracht fr. 2590. Deze moet geschat worden en op den aannemingsprijs af te trekken. Voor gezondheidswerken waren er toegestaan de volgende subsidiën: - Door den staat in 1874: 2880 fr. en 800 fr. - Door de provincie: fr. 700. - Te zamen 4380 fr. Verbinden hun nog gedurende 3 jaar subsidiën te verleenen. Voor schoolmeubelen zijn er subsidiën verleend: - 1031,33 fr. door de staat - 825,07 fr. door de provincie. - Te zamen: 1856,40 fr. - De gemeente betaalt 1237,60 fr. - Is te zamen 3094 fr.

174


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Verkiezingen. Er zijn 157 kiezers ingeschreven voor 1875 en 1874. Gedaan in zitting te Steenhuffel den 14 september 1875. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. PV 215 - 15 september 1875 Beschuldigde(n): De Velder Jean Leeftijd: 24 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jagen zonder wapendrachtvergunning Veroordeeld op 15 december 1875 door Straf: 30 fr. UC 1173 – Steenhuffel le 15 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, We hebben aan zijn broer, bij wie hij woont, laten weten dat Lemmens Guillaume in het krankzinnigengesticht Jan Baptist te Zelzate zal worden opgenomen. Hij had geen opmerking te maken aangaande deze opsluiting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1174 – Steenhuffel le 15 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, De heren Van Ranst Pierre Joseph, schepen, en De Ridder Jean François, raadslid, werden aangeduid om deel uit te maken van de commissie der personele belasting; Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1175 – Steenhuffel le 15 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Tacqenier te Lessines. Mijnheer, Uit de afrekening die op 3 juni in Lessines werd opgemaakt volgt dat u onze gemeente tot dan 482.025 kasseistenen van het type recoupins façonnés en 29.800 borduren geleverd heeft. Er moeten dus nog 18.075 kasseien en 200 borduren volgen. Gelieve deze bij gelegenheid te verschepen. De verzending is niet dringend want het materiaal kan dit seizoen toch niet meer worden verwerkt Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1176 – Steenhuffel le 15 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

175


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de vraag van de kerkfabriek om de bedragen die onder de nrs. 27, 29, 31 en 55 in de begroting van 1875 waren gebracht, te mogen besteden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1177 – Steenhuffel den 22 september 1875. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer Jan Baptist Gorgon, aannemer van publieke werken te Merchtem. Mijnheer Gorgon, Mijnheer den ingenieur heeft deze week de receptie der werken onder Wolverthem komen doen en heeft ons laten weten dat de aardwerken onder Steenhuffel veel te wenschen laten, dat er in plaats van eenige kordewagens aarde er nog zeer veel karren ontbreken om de accotementen te maken zooals het behoort, en ook dat de grachten niet regulier gemaakt zijn gelijk het kohier van lasten het voorschrijft, en dat hij bijgevolg er de receptie niet van kan doen dan als wanneer die werken behoorlijk zullen gemaakt zijn. Hij zal zich verzekeren met de eerste dagen van oktober of gij die werken behoorlijk voltrokken hebt. Mr. Wantzel heeft dezelfde aanmerkingen gedaan. Deze levert zijne certificaat niet af dan als wanneer hij zal onderricht zijn door de commissaris der wegen. Wij verzoeken u dus, mijnheer, geenen tijd te verliezen om deze werken te voltrekken, want gij ziet dat het slecht saisoen aanstaande is en het is te veel spijt dat gij het goede hebt laten voorbijgaan, bijzonderlijk te Steenhuffel. Gij weet immers zoo wel dan wij dat men in onze gemeente met slecht weder niets goeds kan verrichten dan van slecht slechter maken. Indien de werken met de eerste dagen niet voltrokken zijn, zullen zij niet behoorlijk meer kunnen gedaan worden en bijgevolg zal er de receptie dit jaar niet kunnen van gedaan zijn, en geene receptie geene subsidie, en geen subsidie geen geld en geen geld geene betaling. Nu, mijnheer, gij hebt er de grootste intrest in en wij verlangen niets dan u te betalen en geene moeilijkheden met de hoogere overheid te hebben. Wij koesteren dus de hoop, mijnheer Gorgon, dat gij bij het ontvangen dezer middelen gebruiken zult om aan de wensch der bovengenoemde heeren te voldoen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1178 – Steenhuffel le 22 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de hoofdconducteur van Bruggen en Wegen, Brussel. Mijnheer, Verwijzend naar ons onderhoud van 14 september ter gelegenheid van uw bezoek aan Steenhuffel, laten wij u weten dat aannemer Gorgon weinig of geen aarde voor de bermen laten vervoeren heeft. De grondwerken laten veel te wensen over. Gisteren is ingenieur André er gepasseerd om de receptie van de werken onder Wolvertem te doen en hij heeft dezelfde aanmerkingen gemaakt. We hebben de aannemer ervan verwittigd. Gelieve ook van uw kant de heer Gorgon te zeggen dat u geen certificaat af kunt leveren als de werken niet in orde zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens

176


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1179 – Steenhuffel le 29 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de belastingcontroleur te Asse. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 22 dezer aangaande de benoeming van de experts voor de personele belasting laten we u weten dat het voor de het verrichten van hun werk bezitten. Wij hopen dat u bekwame en ervaren mannen, die de streek kennen, aan zult duiden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1180 – Steenhuffel le 28 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Op 20 deze bezorgde u ons het certificaat dat de subsidie van 2457 fr., die ons bij K.B. van 27 augustus 1874 was toegekend voor kasseiwerken in de weg van grote communicatie CXCV, mocht uitbetaald worden en dat het bedrag in de spaarkas was gestort. Deze subsidie was echter maar een aanvulling en bij K.B. van oktober 1873 was voor dezelfde werken al een andere subsidie van 1500 gegeven. Gelieve ons bijgevolg de toelating te geven om beide bedragen in de spaarkas af te halen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1181 – Steenhuffel le 20 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de verklaring van de provinciegouverneur van 20 dezer dat de subsidie van 2457 fr., die aan onze gemeente bij K.B. van 27 augustus 1874 voor saneringswerken werd toegekend, mag geliquideerd worden. Gelieve het nodige te doen om deze door de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1182 – Steenhuffel le 29 septembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief C3048 van 18 dezer aangaande de opsomming der miliciens die in onze gemeente met verlof zijn, sturen wij u 3 formulieren model D, die bestemd waren voor de miliciens De Bondt D., De Maeyer C. en Dierickx J.T, gedateerd en door hen ondertekend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens PV 214a – Steenhuffel 1 oktober 1875 (ca) Beschuldigde(n): Van den Bergh Corneille, 71 jaar, geboren te Wolvertem, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: gooien van afval Veroordeeld op 16 november Straf: 5 fr.

177


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 214b – Londerzeel 1 oktober 1875 (ca) Haverals Henri Godefroid, 35 jaar, werkman, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: vernietiging van moblier Veroordeeld op 16 november Straf: 15 fr. PV 214c - – Steenhuffel 1 oktober 1875 (ca) Beschuldigde(n): Vranckaert Josse, 59 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: beledigingen Veroordeeld op 28 december door Straf: 10 fr. UC 1183 – Steenhuffel le 1 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de gemeentebegroting voor 1876 met het kohier van aanmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1184 – Steenhuffel le 5 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het certificaat, afgeleverd door de commissaris der wegen, dat bevestigt dat de saneringswerken in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17 zijn uitgevoerd. De hiervoor verleende subsidies van 340 fr. en 400 fr. kunnen nu uitbetaald worden. Gelieve het nodige hiervoor te doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1185 – Steenhuffel le 13 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de verklaring van de provinciegouverneur van 4 dezer dat de subsidie van 1500 fr., die aan onze gemeente bij van K.B. van oktober 1873 voor saneringswerken werd toegekend, mag geliquideerd worden. Gelieve het nodige te doen om deze door de ontvanger der directe belastingen te Ramsdonk uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1186 – Steenhuffel le 13 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer commandant van het 1ste militair district te Brussel. Mijnheer, Conform de ministeriële omzendbrief van 7 augustus betreffende de miliciens met onbepaald verlof, sturen wij u de overzichten model A

178


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) van de miliciens die verklaard hebben in Steenhuffel te zullen verblijven, 2) van degene die verhuisd zijn. 12) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1187 – Steenhuffel le 13 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de controleur der directe belastingen te Asse. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 3054 van 8 dezer retourneer ik u het daarbij gevoegde proces verbaal na het door de betrokkenen te hebben laten ondertekenen. U vroeg me ook om u de formulieren model Z van de kadastrale herziening te sturen maar in ons archief vinden we niets anders dan de modellen N, O en Y. De bouw van het huis en de schuur van Jan Baptist Meys is in de maand juli laatstleden begonnen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Cappelle au Bois le 16 octobre 1875. (Vertaald) Ref. 1270 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Op 2 september vroeg u mijn advies over de vraag van de heer Louis Cassiers om zijn huis te mogen herbouwen op perceel 157 van het plan nr. 1, langs weg nr. 12. Uit het verslag van de pikeur van het 6de gebied blijkt dat dit huis gedeeltelijk op de openbare weg is gebouwd. De heer Cassiers heeft dus 2 inbreuken gepleegd. Een eerste om gebouwd te hebben zonder de toelating te hebben afgewacht, de tweede om een buurtweg ingenomen te hebben. Ik ben verplicht om een proces verbaal tegen hem op te stellen, tenzij u mij middelen kunt aanreiken om hem uit de situatie te halen waarin hij zich bevindt. De commissaris der wegen van het 3de district, C. Verhaegen. ICL – Cappelle op den Bosch den 16 oktober 1875. Ref. 1300 – Mijne heeren, burgemeester en schepenen tot Steenhuffel. Er bestaan in uwe gemeente verscheidene voetwegen, welke ten gevolge der kasseiwerken welke gij doen uitvoeren hebt, of om andere redenen, nutteloos geworden zijn en zouden mogen vernietigd worden. Gelieft, mijne heeren, ernstig na te zien welke voetpaden zich in gezegd geval bevinden en tevens te onderzoeken of er hier en daar geene overschotten van wegen kunnen verkocht worden. Aanvaardt, mijne heeren, mijne oprechte groetenisse. De commissaris der wegen, C. Verhaegen. GR N° 675-676-677 - Zitting van 20 oktober 1875. (Vertaald) Tegenwoordig Mertens, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot: I. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1876. De raad.

179


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Herzien de deliberatie van 7 april laatstleden waarin voor 1876 9 opcentiemen werden gestemd, uitmakende een bedrag van 829,24 fr. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig zonder opmerkingen vast op 1147,43 fr., de opcentiemen niet inbegrepen. II. Opmaken van de rol voor het onderhoud der beken voor 1876. Deze rol wordt definitief vastgesteld zoals hij voorlopig door het college van burgemeester en schepenen werd opgemaakt. Alle beken worden belast à 1 centiem per lopende meter, te betalen door de landbouwers met grond aan de beek en voor beide oevers. III. Verkoop van gemeentegoederen – overschotten van wegen. De raad. Overwegende dat er enkele voetpaden door de kasseiding der wegen nutteloos zijn geworden en dat er langs andere wegen onproductieve overschotten liggen. Besluit de raad; 1) Om de heer Verhaegen met het opmeten en opmaken der plannen te gelasten. 2) Om daarna de toelating te vragen om deze gronden aan de aanpalende eigenaars te mogen verkopen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1188 – Steenhuffel le 21 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Gezonden: 1 bijlage. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1189 – Steenhuffel le 21 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Ik bevestig ontvangst van uw brief 11557 van 13 oktober 1875 en het mandaat voor 200 fr. ten gunste van de heer Henri Verhavert, molenaar in Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1190 – Steenhuffel le 23 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de verklaring van de provinciegouverneur dat de subsidie van 400 fr., die aan onze gemeente bij van K.B. van 3 augustus 1875 voor saneringswerken werd toegekend, mag geliquideerd worden. Gelieve het nodige te doen om deze door de ontvanger der directe belastingen te Ramsdonk uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1191 – Steenhuffel le 29 octobre 1875.

180


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Papieren in verband met de vaccinatie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1192 – Steenhuffel le 29 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het college van burgemeester en schepenen van Merchtem. Mijne heren, Een deel van de Broekstraat, die de scheiding vormt tussen onze gemeenten, is gedurende het grootste deel van het jaar onbruikbaar over een lengte van 150 meters. De ervaring heeft ons geleerd dat ieder onderhoud van een aarden weg maar stand houdt tot de eerstvolgende regen valt. Om verloren kosten te vermijden moet deze weg gekasseid worden. De heer Van Assche, pachter op het Robbroek, heeft aangeboden om dit gedeelte op zijn kosten te kasseiden met onbewerkte recoupins. De kost daarvan bedraagt 5 fr. de lopende meter (voor een breedte van 2,5 m.). Onze gemeenteraad heeft dit aanbod aanvaard als ook uw gemeente de helft van de kosten, of 375 fr., wilt dragen. Laat ons uw beslissing dienaangaande kennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1193 – Steenhuffel le 30 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Gezonden: 1 bijlage. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1194 – Steenhuffel le 30 ocrobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur, Gezonden 6 bijlagen (militie). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1195 – Steenhuffel le 30 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u de certificaten dat de kasseiwerken in de weg van grote communicatie CXCV voltooid zijn. Hiervoor werden in 1873 een provinciale subsidie van 1500 fr. en een staatssubsidie van 1500 fr. toegekend, in 1874 een provinciale subsidie van 2457 fr. en een staatssubsidie van 2457 fr. Gelieve voor de snelle liquidatie van deze subsidies te zorgen.

181


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1196 – Steenhuffel le 30 octobre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestenige deputatie, 10 stukken aangaande de verkiezingen van 26 oktober 1875 voor de vernieuwing van de kleine helft van de gemeenteraad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1197 – Steenhuffel le 6 novembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van paragraaf 2 van het K.B. van 18 oktober 1874 sturen wij u register B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1198 – Steenhuffel le 9 novembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Merchtem le 9 novembre 1875. (Vertaald) Ref. 10096 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief van 29 oktober, aangaande de kasseiding van de Broekstraat, laten wij u weten dat onze gemeenteraad bereid is om voor 200 fr. in deze kasseiding tussen te komen, op voorwaarde dat de heer Van Assche zich strikt houdt aan de toezegging die in uw brief wordt gestipuleerd. Gelieve ons te laten weten welk gevolg aan dit schrijven gegeven wordt. De secretaris, Van capellen De burgemeester, Van Overstraeten. UC 1199 – Steenhuffel den 10 november 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw vraag van 3 dezer (uw brief nr. 326) sturen we u een lijst van het personeel van ons bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

182


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, P.A. Mertens UC 1200 – Steenhuffel le 24 novembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ik retourneer de papieren die u ons stuurde met uw brief 46262 van 21 dezer aangaande het proces verbaal, opgemaakt door jachtwachter Rampelbergh, en voeg daar de ondervraging van de verdachte De Velder aan toe. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1201 – Steenhuffel le 30 novembre 1875. Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, In antwoord op uwen geëerden brief van 27 dezer maand nr. 1270 betrekkelijk Cassier, heb ik de eer u te laten weten dat deze van mij geen mondelingsche toelating verkregen heeft om op de bouwlijn zijner geburen zijn huis te herbouwen. Toen hij bij mij geweest is heb ik hem bevolen ’s woensdags daarna ten gemeentenhuize te komen om alsdan een vraag in regel op te maken en ze aan uw oordeel te onderwerpen. En ik heb vernomen dat toen zijn huis bijna gansch herbouwd was, en bijgevolg is het te begrijpen dat hij van mij geene toelating bekomen heeft. Dan had hij niet noodig eene tweede vraag te doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1202 – Steenhuffel le 4 decembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de belastingrol voor het onderhoud der wegen in 1876. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL - Doornyk den 5 december 1875 Zeer beminde vader, zuster en broeders, Het doet mij spijt als dat ik mijnen brief geschreven hebt zonder tember maar ik had zwest mijnen brief in den post gesteken als ik den uwen ontfangen hebt en de tembers die gij mij gezonden hebt zijn allemaar kapot, ik kan ze niet verkopen, zij zijn niet goed als voor mij voor te schrijven naar huis en daar kan ik geen eten van kopen en, beminden vader, ik zien nog al veel af want zij geven mij geen eten en solde heb ik niet voor eten te kopen, en gij zult wel zien als dat de tembers kapot zijn op den brief en gij moest de goedheid hebben van mij wat geld op te zenden als gij kunt want ik geloof als dat die tembers vervrozen zijn in den brief. Daar mede sluit ik mijnen brief en blijf uwen toegenegene zoon, Josseph Cassiers. Mijn adres is Josseph Cassiers bij het 3 Lanssiers, 1 Eskadron Hospietaal tot Doornyk

183


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1203 – Steenhuffel le 12 decembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gisteren vrijdagmiddag werd Joseph Laurent Wijns door schoolkinderen in een gracht gevonden. Men heeft er hem onmiddellijk uitgetrokken en we hebben ons direct ter plaatse begeven om vast te stellen dat hij geen enkel teken van leven meer gaf. Op 10 december, rond 10 uur ’s avonds, werd hij dronken in de gemeente gezien. We nemen aan dat hij bij het terugkeren naar huis per ongeluk in de gracht gesukkeld is en de kracht niet meer had om er uit te kruipen zodat hij bevroren is, want er stond niet genoeg water in de gracht om er in te verdrinken. Hij droeg bij zich een beurs met 90 fr. en een portemonnee met daarin een halve frank, een stuk van 10 centiemen en 4,5 cent in koper. Wijns is weduwnaar zonder kinderen en woonde alleen. Hij dronk voortdurend en viel in slaap waar hij viel. Het is zeer zeker dat de kou zijn dood veroorzaakt heeft. Ingesloten sturen wij u ons rapport met de informatie die wij hierover verzameld hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1204 – Steenhuffel le 12 decembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een kopie van de kwitantie van een betaling van 67,25 fr. aan het kantoor der registratie ter Wolvertem voor levering van materiaal voor de dienst der bevolking en de burgerlijke stand in 1876. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1205 – Steenhuffel le 14 decembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer procureur des konings te Brussel. Mijnheer, De heer Van Ranst Pierre Joseph, schepen, werd aangewezen als ambtenaar van de gerechtelijke politie tot 31 december 1876. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 677-678-679-680-681-682 - Zitting van 18 december 1875. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot: I. Aanvraag van bijkomende subsidie voor kasseidingswerken in weg nr. 3 naar Rossem Herzien de deliberatie nr. 640 van 25 februari 1874 waarin een bijkomende subsidie van 1823,60 fr. werd gevraagd voor het deel van de weg nr. 3 dat gekasseid werd voordat deze tot

184


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

weg van grote communicatie werd verklaard (965 m.) en waarvoor in 1872 uit het saneringsfonds een subsidie was gegeven. Gezien het advies van de provinciale inspecteur der buurtwegen over onze beraadslaging 641 van 25 februari 1874, waarmee we gewone subsidies hadden gevraagd. Overwegende dat noch de bestendige deputatie noch het ministerie van binnenlandse zaken een rekening hebben bijgehouden en dat de aanvraag daarom moet worden hernieuwd. Overwegende dat de uitgaven die door de gemeente in het algemeen belang voor de wegen werden gedaan aanzienlijk zijn en met de gewone inkomsten niet kunnen worden bekostigd en dat er nog aan andere wegen moet worden gewerkt. Hopende dat de regering niet zal weigeren om met subsidies over de brug te komen. Besluit. Om nog een bijkomende subsidie te vragen voor 1823,60 fr. II. Aanvraag van subsidie voor saneringswerken in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17. De raad. Gezien de omzendbrief in MA 137 van 6 oktober 1875. Herzien de deliberatie nr. 635bis van 22 december 1873, waarbij de gemeente voor 1874 subsidies vroeg voor saneringswerken, over een lengte van 4000 m., in de wegen 3, 8, 9, 10 en 17, werken die op 15 november 1873 openbaar werden aanbesteed tegen de prijs van 56.628,80 fr. (door de bestendige deputatie goedgekeurd op 22 april 1874). Overwegend dat de staat en de provincie voor 1874 een subsidie van 800 en 700 fr. hebben gegeven en ook voor de komende 3 jaren subsidies hebben beloofd. Overwegend dat al deze subsidies samen over een periode van 4 jaar maar een bedrag vertegenwoordigen van 6000 fr., wat nauwelijks meer dan 1/10 van de totale uitgave is. Overwegend dat door de staat in 1874 nog een buitengewone subsidie van 2875 fr. werd gegeven, maar dat deze van de voornoemde 6000 fr. zal worden afgetrokken, waardoor ze haar buitengewoon karakter verliest. Overwegend dat onze gemeente zich voor de uitvoering van deze werken zeer zwaar belast heeft en dat onze belastingplichtigen veel zwaarder belast worden dan ze eigenlijk kunnen dragen, namelijk 2200 fr. personele belasting, 21 opcentiemen op de grond- en personele belasting bestemd voor kasseidingswerken, 9 opcentiemen die gestemd werden in uitvoering van art. 14 van de wet van 10 april 1841, prestaties in natuur (afkoopbaar à 7,50 fr. voor een paard, 5,00 fr. voor een trekos en 1,60 fr. voor een gezinshoofd). Overwegend dat de intresten die gemeente aan de aannemers der werken moet betalen het grootste deel van onze middelen opslorpen, zodanig dat er nog vele jaren geen ander onderhoud aan de wegen zal kunnen gebeuren dan hetgene dat door de opbrengst van de rol voor het onderhoud der buurtwegen kan bekostigd worden. Overwegend dat een groot deel van de weg van grote communicatie nr. 1 nieuwe kasseien moet krijgen. Besluit. Om aan de bestendige deputatie en aan de minister van binnenlandse zaken voor 7198,15 fr. bijkomende subsidies te vragen, te verdelen over 1 of meerdere jaren, onafhankelijk van de subsidies die voor 1874 en 1875 werden toegezegd en van de buitengewone subsidie van het jaar 1874. III. Nieuwe subsidieaanvraag voor saneringswerken in wegen nr. 2, 12 en 18. De raad. Gezien de omzendbrief in MA 137 van 6 oktober 1875. Gezien de hierbij gevoegde overeenkomst. Gezien het plan en het bestek der werken.

185


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegend dat delen van de wegen 2, 12 en 18 (samen 125 m.) gedurende het grootste deel van het jaar onbruikbaar zijn, een gevaar vormen voor de openbare gezondheid en dat het kasseiden ervan onvermijdelijk is. Overwegend dat de in weg nr. 12 uit te voeren werken (264 m.) zeer dringend waren en dat de aannemer der werken al een grote hoeveelheid kasseien ter plaatse had. Overwegend dat er daarom tussen de aannemer en de gemeente een overeenkomst werd gesloten om deze werken nog in 1875 uit te voeren tegen de vorige aanbestedingsprijs en hiervoor in 1876 subsidie aan te vragen. Overwegende dat al deze werken de openbare hygiëne raken en daarom subsidieerbaar zijn. Besluit. Om aan de staat en provincie hiervoor subsidie te vragen. IV. Aanvraag voor bijkomende subsidie voor het kasseien van de weg van grote communicatie CXCV van Wolvertem naar het station van Londerzeel. De raad. Gezien de financiële toestand van de gemeente waaruit blijkt dat er op 1 januari 1876 1) Nog 14000 fr. aan de aannemer moet betaald worden voor het kasseiden van de weg van grote gemeenschap CXCV van Wolvertem naar het spoorwegstation te Londerzeel. . 2) Nog 35000 fr. moet betaald worden aan de aannemer der saneringswerkingen die in 1874 en 1875 over een lengte van 4000 m. werden uitgevoerd. Overwegende dat deze weg van grote gemeenschap de gemeente Wolvertem en de gehuchten Meuzegem en Rossem direct met het station van Londerzeel verbindt, dat deze werken werden uitgevoerd in het belang van de staat en dat onze gemeente er nauwelijks baat bij heeft. Overwegend dat onze gemeente zich buitengewone lasten heeft opgelegd om aan deze uitgaven het hoofd te kunnen bieden en dat onze belastingplichtigen veel zwaarder belast worden dan ze eigenlijk kunnen dragen, namelijk 2200 fr. personele belasting, 21 opcentiemen op de gronden personele belasting bestemd voor kasseidingswerken, 9 opcentiemen die gestemd werden in uitvoering van art. 14 van de wet van 10 april 1841, prestaties in natuur (afkoopbaar à 7,50 fr. voor een paard, 5,00 fr. voor een trekos en 1,60 fr. voor een gezinshoofd). Overwegend dat de intresten die gemeente aan de aannemers der werken moet betalen het grootste deel van onze middelen opslorpen, zodanig dat er nog vele jaren geen ander onderhoud aan de wegen zal kunnen gebeuren dan hetgeen dat door de opbrengst van de rol voor het onderhoud der buurtwegen kan bekostigd worden. Overwegend dat een groot deel van de weg van grote communicatie nr. 1 (van Merchtem naar het station van Londerzeel) nieuwe kasseien moet krijgen. Overwegend dat het onderhoud van deze weg zeer duur is vanwege het vervoer van goederen naar dat station door de handelaars van Merchtem, Steenhuffel en Londerzeel. Overwegend dat dit goederenvervoer, dat door deze werken werd mogelijk gemaakt, de inkomsten van het ministerie van openbare werken aanzienlijk heeft verhoogd. Overwegend dat, ofschoon het ministerie een subsidie van 3500 fr. heeft gegeven, deze niet in verhouding staat met de belangrijkheid der werken noch met de uitgaven ervoor. Besluit. Om aan de minister van openbare werken een bijkomende subsidie te vragen, over één of meerdere jaren te verdelen. V. Ontslag van veldwachter Egide De Maerschalck De raad. Gezien het ontslag dat werd aangeboden door de heer Egied De Maerschalck, veldwachter, 60 jaar oud. Overwegend dat de gezondheidstoestand van De Maerschalck het hem niet langer mogelijk maakt om zijn functies verder uit te oefenen.

186


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Is de raad unaniem akkoord om zijn ontslag te aanvaarden en om tijdens de volgende zitting over te gaan tot het voorstellen van kandidaten om hem op te volgen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. PV 216 – Steenhuffel 19 december 1875. Beschuldigde(n): Ermens Pierre Jean, 34 jaar, pachter, geboren te Steenhuffel, wonend te Steenhuffel. Misdrijf: beledigingen Veroordeeld op 18 januari 1876 Straf: 5 fr. ICL – Capelle op den Bosch den 21 december 1875. Ref. 1453 – Den heeren leden des gemeentebestuurs te Steenhuffel. Mijn broeder en secretaris heeft mij den atlas uwer gemeente ter hand gesteld en daarin twee plaatsen aangewezen welke gij besloten hebt in de wegen nr. 2 en 18 te verbeteren bij middel van kasseiding. Dit ontwerp is loffelijk, maar ik geloof u te moeten doen opmerken dat het nutteloos zijn zal, voor het uitvoeren dier werken aan staat en provincie op het gezondheidsfonds onderstanden te vragen, want ik moet u rechtuit zeggen dat, naar mijn inzien, die werken niet van aard zijn om als gezondheidswerken te kunnen beschouwd worden, immers geene enkele woning bevindt zich op de boorden der aangeduide deelen. Het zal mij dus onmogelijk zijn die vraag met een gunstig advies te bekleeden; doch ik laat u vrij dezelve te doen, want het is in alle geval de bestendige deputatie die beslist. Naar mijn inzien ware het beter, indien gij subsidiën verlangt te bekomen, andere slechte putten te verbeteren en te kasseien, alwaar de boorden der wegen met verscheidene woningen bekleed zijn, zoals op den Haan en den weg nr. 10, van aan het parceel 112 in de richting naar het parceel 91, of zekere deelen van den weg nr. 13 op het gehucht de Meer, alwaar ook verscheidene woningen staan, of van andere wegen die tijdens de winter onbruikbaar zijn. Ziedaar, mijne heeren, mijn gevoelen. Voor het overige laat ik de zaak aan uw oordeel over. Aanvaardt, mijne heeren, de verzekering mijner hoogachting. C. Verhaegen. ICL – Bruxelles le 24 december 1875. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten de aangevraagde militiecertificaten van: - Cools Joseph Jacques, geboren op 2 december 1851. De gouverneur. Dubois-Thorn UC 1206 – Steenhuffel den 26 december 1875. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het armbestuur van Willebroek. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 16 december betrekkelijk Joanna Maria Roelants, weduwe van Jan Van Gucht, dewelke haren bijstandswoonst in onze gemeente behouden heeft, hebben wij de eer ued te laten weten dat wij geenen onderstand komen toe te staan aan gemelde Roelants.

187


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ten anderen verzoeken wij u, mijnheeren, den onderstand die gij tot hiertoe, ten laste onzer gemeente aan de weduwe Meys verleend hebt, voor 1876 op 40 franken te verminderen. Indien de staat van verschotten voor dat jaar gemelde som overtreft zal hij slechts tot die som door onze gemeente betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1207 – Steenhuffel le 28 decembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Tacquenier te Lessines. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 21 dezer, gericht aan onze gemeenteontvanger, laten wij u weten dat wij op dit ogenblik het saldo van 1551,93 fr. niet kunnen betalen. Dat zal pas einde mei volgend jaar kunnen gebeuren. Vermits onze betalingen altijd tamelijk regelmatig gebeurd zijn hopen wij dat u ons een uitstel van betaling van 5 maand zult willen verlenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 683 - Zitting van 29 december 1875. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Mertens, burgemeester, Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, De Mesmaecker, Van Assche, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in geheime zitting samengekomen om over te gaan tot de benoeming van een veldwachter in vervanging van de heer Egide De Maerschalck die op 10 december om gezondheidsredenen zijn ontslag gegeven heeft, hetwelk door de gemeenteraad op 18 december werd aanvaard. Gezien art. 129 van de gemeentewet van 30 maart 1836, wordt er overeenkomstig de bepalingen van art 66 van dezelfde wet tot geheime stemmingen overgegaan en daaruit blijkt: - dat de heer De Maerschalck Pierre Damien, zoon van de ontslagnemende veldwachter, 8 stemmen op 8 stemmers gekregen heeft en derhalve wordt voorgesteld als 1ste kandidaat. - dat de heer Kiekens Louis 8 stemmen op 8 stemmers bekomen heeft en bijgevolg wordt voorgesteld als tweede kandidaat. Een afschrift van deze beslissing zal naar de provinciegouverneur worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens. UC 1208 – Steenhuffel le 31 decembre 1875. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de deliberatie van de gemeenteraad aangaande de voordracht van kandidaten voor de functie van veldwachter. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Gend den 31 december 1875. Mijnheer den burgemeester, Ik heb vernomen dat de genoemde Karel De Maeyer van uw gemeente de plaats aanvraagt van garde-champetter en ik neem de vrijheid ued een goed woord voor hem te spreken. Hij heeft

188


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

meer dan 2 jaren onder mijn bevel gediend als korporaal en ik mag ued verzekeren dat hij een eerlijk man is, een getrouwe en vlijtige dienaar. Indien K. De Maeyer de plaats krijgt zult gij eenen allerbesten onderdaan hebben en ik zal het met blijdschap vernemen. Ik wensch ued een goed zalig nieuwjaar en blijve intusschen, mijnheer den burgemeester, uwen toegenegene dienaar, Schipman, kapitein bij het 14de linieregiment. Merxplas (bij Turnhout), provincie Antwerpen. DIV – Steenhuffel 31 december 1875. De Kerk bezit in Onroerende Goederen - Onder Steenhuffel 9ha - Onder Londerzeel - Onder Malderen - Onder Merchtem - Onder Rossem - Onder Merchtem (onverdeeldheid met Rossem) Renten Kieckens W. François Verhavert H.

fr

54a

1ha 1ha

47ca 79a 55a 87a 46a 21a

20ca 50ca 20ca 82ca

14ha

44a

19ca

846,50 1058,20

Augustijns (fondatie) Obligatiën 1 van 6 6 7 7

2000 1000 500 200 100

Intrest 25,40 31,75 57,15 12,70 69,85

2000 6000 3000 1400 700 13100 intrest à 4 ½ % = 589,50 jaarlijks

1876 **** GR N° 684 - Zitting van 5 januari 1876. (Vertaald) Installatie van een schepen en drie gemeenteraadsleden. Proces-verbaal. Heden 5 januari 1876, om 3 uur ‘s namiddags, en opgeroepen door het college van burgemeester en schepenen, zijn samengekomen in het lokaal waar de gemeenteraad gewoonlijk vergadert, onder het voorzitterschap van de heer Mertens Pierre Antoine, burgemeester, de heren: Van Ranst Pierre Joseph, schepen Vertonghen Vital, schepen De Mesmaecker Egide Corneille De Ridder Jean François, Van Assche Josse

189


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Goossens Vincent Huysegoms Jean François Van Muylders Jacques, raadsleden en Verhaegen Jean, secretaris. Er wordt lezing gegeven van: 1) Het proces verbaal van de gemeenteverkiezingen van 26 oktober 1875, waaruit blijkt dat bij de eerste stemronde als raadsleden verkozen werden: - Van Ranst Pierre Joseph, schepen, met 120 stemmen - De Mesmaecker Egide Corneille, met 114 stemmen - De Ridder Jean François, met 116 stemmen - Van Muylders Jacques, met 96 stemmen - Van Assche Josse, met 84 stemmen 2) Een K.B. van 6 december 1875 dat de heer Van Ranst Pierre Joseph tot schepen benoemt. Daarna legt elk van de voren genoemde gemeenteraadsleden in handen van de burgemeester de volgende eed af: “ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. Vervolgens worden de gemeenteraadsleden en de schepen geïnstalleerd verklaard. Twee afschriften van dit proces verbaal zullen naar de arrondissementscommissaris te Brussel gestuurd worden. UC 1209 – Steenhuffel le 6 janvier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten in tweevoud het proces verbaal van de installatie van een schepen en gemeenteraadsleden, verkozen op 16 oktober 1875. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UCL – Steenhuffel den 6 january 1876. Aan mijnheer de gouverneur. Aanvraag van een certificaat model n° 60 (om als remplaçant kunnen aangenomen te worden). Mijnheer de gouverneur. Wij hebben de eer u te aanzoeken ons zoo spoedig mogelijk te doen geworden een certificaat model 60 voor de genaamde Joannes Baptista Van Gucht, geboren den 31 augustus 1848, zoon van Joannes en van Joanna Maria Roelants, loteling dezer gemeente voor de lichting 1868, getrokken hebbende het nummer 10. Het college van burgemeester en schepenen, Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De schepen, P.J. Van Ranst. ICL – Brussel den 6 january 1876. Achtbaren borgemeester. Ik uwen onderdanigen dienaar Donatus Wageman kom de eerbiedige vrijheid te nemen van u eenige regelen te schrijven om u te verzoeken om de goedheid te hebben van mij de papieren te zenden voor te trouwen van Philomene Vandervoor (= Van de Voorde), dochter van Joannes Vandervoor en van Joanna Van Opstal. Achtbaren borgemeester, hebt de goedheid voor mij ze te zenden zoo haast als het mogelijk is, want ik ben gepresseerd. Ik heb eene commerce overgenomen en daarom ben ik gepresseerd.

190


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Nu, achtbaren borgemeester, gij weet beter als ik welke papieren dat zij noodig heeft om te trouwen. Wil mij zenden al wat zij noodig heeft en ik zal u alles ten uittersten betalen. Hiermede kom ik u vrindelijk te groeten. In afwachting groete ik u. Uwen dankbaren en onderdanigen dienaar. Mijn adres, Donatus Wageman, rue de sa Madeleine 20, Bruxelles. ICL – Brussel den 7 january 1876. Geachte borgemeester. Ik uwen onderdanigen dienaar Donatus Wageman kom de eerbiedige vrijheid te nemen van u eenige regelen te schrijven om te weten op dat gij mij niet en zult lang laten wachten naar de papieren van Philomene Vandervoor, dochter van Jan Baptist en van Joanna Van Opstal. Geachte borgemeester, hebt de goedheid van mij eenige regelen te schrijven om dat ik zoude weten of ik er mij mag op betrouwen. Neemt het niet kwalijk dat ik schijne van u te presseren, het is omdat ik zoo gepresseerd ben. Nu, geachte borgemeester, ik zal al den onkost van zegels en voorders betaelen als gij mij hare papieren zend. Gij moogt ze mij zenden tegen remboursement. In afwachting groete ik u, geachte borgemeester. Uwen onderdanigen dienaar. Mijn adres, Donatus Wageman, rue de sa Madeleine 20, Bruxelles. UCL – Steenhuffel 7 januari 1876 Ref. 1260 – Aan het gemeentebestuur van Merchtem. In antwoord op uw brief van 9 november 1875, aangaande het kasseiden van de Broeckstraat, laten wij u weten dat we uw voorstel aan de heer Van Assche voorgelegd hebben en dat deze zijn toezegging niet kan bevestigen, tenzij u 300 fr. bijdraagt in de totale kosten van 600 fr. UC 1210 – Steenhuffel le 7 janvier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester en schepenen van Merchtem.. Mijne heren, In antwoord op uw brief 10096 van 9 november 1875 aangaande de kasseiding van de Broekstraat, laten wij u weten dat de heer Van Assche zijn belofte, zoals uitgelegd in onze brief 1192 van 29 oktober 1875, stipt zal nakomen op voorwaarde dat uw gemeente voor 300 fr. tussenkomt in de kosten Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 8 janvier 1876. (Vertaald) Ref. 342 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Laat de kandidaten Pierre De Maerschalck en Charles Louis Kiekens volgende woensdag 12 januari om 1 uur in de namiddag naar mijn bureel komen. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere. ICL – Londerzeel le 10 janvier 1876 (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel.

191


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bezorg mij de oproepingsbrief en het aanwezigheidscertificaat voor het bezoeken dat ik in uw gemeente op 26 november 1875 heb afgelegd bij Josse Van Assche, aan rundvee dat door spruwachtige stomatitis was aangetast. De veearts van de regering, Ch. Devleeshouwer. ICL – Merchtem le 13 janvier 1876. (Vertaald) Ref. 10119 – Aan de burgemeester en schepenen van Merchtem. In antwoord op uw brief van 7 dezer en ons houdend aan de afspreken in onze brief 10096 van 9 november 1875 aangaande de kasseiding van de Broeckstraat, laten wij u weten dat wij niet van plan zijn om onze bijdrage in de kosten tot 300 fr. te verhogen. De secretaris, Van Cappellen De burgemeester, Van Overstraeten UC 1211 – Steenhuffel le 14 janvier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de papieren in verband met de loting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Brussel den 16 january 1876. Geachte borgemeester. Ik uwen onderdanigen dienaar Donatus Wageman kom de eerbiedige vrijheid te nemen van u eenige regelen te schrijven over die zaak welke ik u gevraagd heb. Ik en weet niet wat denken dat ik geene tijding en ontfang. Ik of mijne toekomende zoude al eens bij u gekomen hebben maar wij zijn nog allbeide in dienst en dat is de oorzaak dat wij nog niet kunnen komen en hebben. Nu, geachte borgemeester, hebt de goedheid van mij eenige regelen te schrijven, want ik ben in groote onrust en achterdinken op dat gij somtijds mijnen brief niet en zoude ontvangen hebben. Wilt het mij niet kwalijk nemen dat ik u zoo spoedig schrijf, het is omdat ik in achterdinken ben. Hiermede blijf ik in afwachting van uwe tijding uwen onderdanigen dienaar Donatus. Mijn adres, Donatus Wageman, rue de sa Madeleine 20, Bruxelles. ICL – Cappele au Bois le 18 janvier 1876. (Vertaald) Ref. 1482 – De dooibarelen zullen komende nacht, vanaf middernacht, gesloten worden. De commissaris der wegen, Verhaegen UC 1212 – Steenhuffel le 20 janvier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

192


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten een vraag van de kerkfabriek om de aflossing van een kapitaal van 300 fr. te mogen aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1213 – Steenhuffel le 25 janvier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Wantzel, hoofdconducteur van Bruggen en Wegen.. Mijnheer, U weet dat de kasseiwerken in de weg van grote communicatie CXCV volledig beëindigd zijn op het grondgebied van onze gemeente. Het ministerie van openbare werken heeft hiervoor een subsidie toegekend van 3500 fr., waarvan de uitbetaling gebeurt nadat het bestuur van Bruggen en Wegen een certificaat heeft afgeleverd. Het is al een tijd geleden dat u de receptie van deze werken heeft gedaan maar de subsidie werd nog niet betaald. Daarom vragen wij u om uw invloed aan te wenden om deze betaling te laten gebeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens ICL – Bruxelles le 25 janvier 1876. Mon cher monsieur Verhaegen. (Vertaald) Deze brief heeft de bedoeling om met u de periode overeen te komen voor de uitbetaling van de subsidie van 3500 fr., die aan de gemeente Steenhuffel bij K.B. van 17 december 1875 toegekend werd. In dit K.B. wordt gesteld dat dit bedrag zal betaald worden na het vertonen van een certificaat van het bestuur van bruggen en wegen waarin wordt vastgesteld dat de werken goed uitgevoerd werden. Ik denk dat u, zodra het goede seizoen aanbreekt, de herstellingen aan de kasseide zult kunnen verrichten en de subsidie kunnen laten uitbetalen. In afwachting het genoegen te smaken dat ik u de hand kan komen drukken, etc. Uw toegewijde, C. Wantzel. UCL – Steenhuffel le 27 janvier 1876. (Vertaald) Monsieur Wantzel, Op het moment dat ik uw brief van 25 dezer ontving is het betalingsmandaat voor de subsidie van 3500 fr. bij de gemeente toegekomen. Deze subsidie is betaalbaar bij de Nationale Bank te Mechelen. De kasseireparaties waarvoor de subsidie gegeven werd blijven tot in augustus 1876 uit de voeren door de heer Gorgon. We zullen er op toezien dat ze ten gepaste tijde en behoorlijk gebeuren. Vandaag stuur ik een aanvraag naar de minister van openbare werken om aan de gemeente Steenhuffel nog een aanvullende subsidie te geven. Deze vraag zal zeker aan uw advies worden voorgelegd en ik hoop dat dit voordelig zal zijn.. Voor de gemeente Steenhuffel, De secretaris, Verhaegen. ICL – Bruxelles le 28 janvier 1876. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen.

193


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de aangevraagde militiecertificaten van: - De Pauw Julien, geboren op 2 augustus 1853. - De Bont François, geboren op 8 oktober 1855 (voor huwelijk). - Haverals Godefroid, geboren 26 augustus 1840. De gouverneurn Dubois-Thorn PV 223 - 29 januari 1876 Beschuldigde(n): Vranckaert François Leeftijd: 24 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jagen zonder wapendrachtvergunning en zonder toestemming van de eigenaar. Veroordeeld op 28 februari 1876 door Straf: 30 fr. + 50 fr. UC 1214 – Steenhuffel le 30 janvier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief in MA 140 van 20 oktober 1875 aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat we deze verplichting diverse keren met luide stem hebben laten afroepen, geafficheerd hebben en direct aan de betrokkenen hebben gecommuniceerd. Het ontrupsen is derhalve zo goed als maar enigszins kan gebeurd op de fruitbomen, de heesters, de hagen en de struiken. Ook de bereikbare takken van de hoogstambomen zijn ontrupst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1215 – Steenhuffel le 30 janvier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 203E van 29 dezer en de omzendbrief MA 177 van 23 december 1875, laten wij u weten dat deze omzendbrief in onze gemeente niet van toepassing is omdat we zo’n aanvraag (aan het landbouwfonds) niet moeten doen. De certificaten werden altijd regelmatig door de veearts van het gouvernement verdeeld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens GR N° 685-686-687 - Zitting van 1 februari 1876. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Van Ranst, Vertonghen Vital, schepenen, De Ridder, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1876 Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. II. Goedkeuring van de rol der provinciale belasting op de honden. De raad besluit om de hiervoor opgestelde rol goed te keuren III. Aanvraag van een pensioen voor Egied De Maerschalck, voormalig veldwachter.

194


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad. Gezien de vraag aan de bestendige deputatie van de heer De Maerschalck, ex-veldwachter van de gemeente Steenhuffel, om het pensioen te krijgen waar hij recht op heeft. Overwegend dat deze op 28 oktober 1815 geboren is en bijgevolg 60 jaar oud is. Overwegend dat hij meer dan 35 jaren dienst heeft aangezien hij door de bestendige deputatie op 15 februari 1840 tot champetter werd benoemd en dat hij deze functie stipt tot 19 januari jongstleden heeft uitgeoefend. Overwegend dat de heer De Maerschalck om gezondheidsredenen zijn ontslag heeft moeten vragen en dat hij voldoet aan de vereisten van art. 11 van het provinciaal reglement van 23 juli 1842 aangaande de dienst der veldwachters. Is de raad van oordeel dat die pensioenaanvraag mag worden goedgekeurd. Afschrift van deze beslissing zal naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De schepen-voorzitter, V. Vertonghen. UC 1216 – Steenhuffel le 1 fevrier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 401E sturen we u de stichtingsakte van de rente Verhavert die men door de kerkfabriek zou willen laten afkopen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, P.A. Mertens UC 1217 – Steenhuffel le 2 fevrier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een proces verbaal, opgesteld door jachtwachter Van Keer ten laste van Louis Vranckaert vanwege een jachtmisdrijf. De jachtwachter heeft ons verteld dat Vranckaert geen jachtwapenvergunning had en dat het misdrijf gepleegd werd op een eigendom waarop graaf de Lalaing en van Bellingen het jachtrecht hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De ambtenaar van politie, P.J. Van Hoeymissen. UC 1218 – Steenhuffel le 8 fevrier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de pensioenaanvraag van Egide De Maerschalck, voormalig veldwachter van Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1219 – Steenhuffel le 8 fevrier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

195


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw omzendbrief 429E van 22 januari aangaande de aansluiting van gemeentebedienden bij de pensioenkas der gemeentesecretarissen, laten wij u weten: 1) Dat de andere bedienden zoals de gemeenteontvanger en de ontvanger van het bureel van weldadigheid doorgaans mensen zijn die goed hun kost verdienen en ook nog een ander beroep uitoefenen. 2) Dat de veldwachters een pensioen van de provincie krijgen dat voor dit soort bedienden voordeliger is. 3) Dat aansluiten bij de pensioenkas voor deze bedienden nadelig is. 4) Dat deze aansluiting een extra last voor de gemeente zou betekenen. Daarom zijn wij van mening deze bedienden niet aan te moeten sluiten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1220 – Steenhuffel le 8 fevrier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rol der hondenbelasting voor 1876. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1221 – Steenhuffel le 9 fevrier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Wij retourneren de ingevulde papieren en laten weten dat we jachtwachter Van Keer de inhoud van uw brief voorgelezen hebben. Hij heeft gezegd dat hij de klacht van de eigenaar van het jachtrecht direct zal opsturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen ICL – Molenbeek 10 februari 1876 (ca) Mijnheer de burgemeester. Zijt zoo goed zoo haast mogelijk mijn afschrift te zenden op den bureel tot Molebeek, want ik zoude alle dagen kunnen in ambras komen, want zij zien met deze tijd al de logementen na voor de … der vreemdelingen, en de boetes zijn niet klein. Ik verwagt zulks voor donderdag. Louis Van der Stappen. ICL – Cappellen op den Bosch den 14 february 1876. Mijnheer Staelemans. Er blijkt uit een verslag van den heer kantonalen pikeur des 6en omtrek, dat gij u veroorloofd hebt langs den weg nr. 2 (Bontestraat) eenen bakoven te bouwen zonder de voorschriften te hebben nagekomen bij art. 38 van het provincieel reglement van 24 juli 1872 uiteen gelegd. Gij hebt bijgevolg inbreuk gemaakt op gezegd artikel en gij kunt uit dien hoofde gestraft worden. Om mij niet te verplichten onmiddellijk strenge middels aan te wenden, verzoek ik u, zonder uitstel, voor het bouwen van gezegden bakoven uwe schriftelijke vraag te bestellen aan het kollegie van burgemeester en schepenen uwer gemeente. De kommissaris der wegen van het 3de district, C. Verhaegen.

196


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1222 – Steenhuffel le 15 fevrier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het overzicht van de in 1875 ontvangen hondenbelasting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen PV 218 en 219 - Steenhuffel, 15 februari 1876 (ca) Beschuldigde(n): Polfliet François, 32 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel. Polfliet Pierre Jean Leeftijd: 34 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen en smaad Veroordeeld op 11 april 1876 door Straf: allebei 15 dagen ICL – Cappellen op den Bosch den 16 february 1876. Ref. 1517 – Mijne heeren, Aanstaande nacht ten 12 uren (nacht van woensdag tot donderdag) zullen de barreelen op de gekasseide buurtwegen gesloten zijn. Uw veldwachter gelieve alle mogelijke voorzorgen te nemen om de overtredingen te voorkomen en desnoods te beteugelen. De kommissaris der wegen, Verhaegen. ICL – 17 february 1876. (Kort) In Willebroek zullen trouwen, Julianus De Pauw uit Steenhuffel en Joanna Maria Boey uit Willebroek. Huwelijksafkondiging in Steenhuffel gebeurd op zondagen 6 en 12 februari. PV 217 – 18 februari 1876 Malderen Beschuldigde(n): Kuyckens Jn Bt, 29 jaar, pachter, geboren te Breendonk, wonend in Steenhuffel. Misdrijf: overtreding van het barreelrecht. Veroordeeld op 14 maart 1876 door Straf: 21,60 UCL – Steenhuffel le 19 fevrier 1876 (Vertaald) Model n° 28 – Akte van weigering van certificaat. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel heeft in zitting van 19 februari 1876 geweigerd om een certificaat voor steun der ouders af te leveren aan Heymans Jean Baptiste, milicien van de klas van 1876, nr. 64 van de loting. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, P.J. Van Ranst UCL – Steenhuffel le 19 fevrier 1876 (Vertaald) Model n° 28 – Akte van weigering van certificaat. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel heeft in zitting van 19 februari 1876 geweigerd om een certificaat voor steun der ouders af te leveren aan Van den Eede Dominique Pierre, milicien van de klas van 1876, nr. 75 van de loting. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen

197


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, P.J. Van Ranst PV 220 en 221 – Moezeke 20 februari 1876 Beschuldigde(n): Van Haesendonck Clement Jacques, 25 jaar, metser, geboren te Steenhuffel, wonend in Moerzeke. Van Haesendonck André Joseph, 21 jaar, metser, geboren in Steenhuffel, wonend in Moerzeke. Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld op 27 maart 1876 door Straf: allebei 26 fr., 8 dagen UC 1223 – Steenhuffel le 23 fevrier 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de papieren van de openbare verhuring van de goederen van het bureel van weldadigheid die op 27 december 1875 heeft plaats gehad door het ministerie van notaris Steyaert uit Londerzeel Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1224 – Steenhuffel le 1 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het kohier der personele belasting van het jaar 1876 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1225 – Steenhuffel le 8 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, De Smedt Pierre François, kiekenpoelier en herbergier te Steenhuffel, geboren in Buggenhout op 23 december 1842, is geestesziek geworden en hij moet in een gesticht worden opgesloten. Laat ons weten of hij in uw instelling kan opgenomen worden. We zouden hem zeer graag in Brugge plaatsen. Laat ons, als het kan, weten wanneer uw bewaker hem zal komen halen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen ICL – Bruges 9 mars 1876. Administration de l’établissement St.-Dominique, maison de santé pour aliénés des deux sexes, desservie par une corporation religieuse. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester.

198


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Een bewaker van onze instelling zal volgende zaterdag 11 maart met de trein van 7 uur ’s morgens vertrekken om de geesteszieke De Smedt Pierre François, onderwerp van uw brief 1225 van 8 dezer, te komen halen. De geneesheer-directeur, UCL – Steenhuffel 10 maart 1876 (Kort) Van Gucht Jan Baptiste, 1ste regiment artillerie, klas 1868, verhuisde op 19 juli 1865 naar Wolvertem. Zijn familie woont sedert 26 maart 1873 in Willebroek. UCL – Steenhuffel le 11 mars 1876. (Vertaald) Ref. 1225 – Aan het bestuur van het krankzinnigengesticht van Zelzate. De Smedt Pierre François, kiekenpoelier en herbergier te Steenhuffel, geboren in Buggenhout op 23 december 1842, zoon van Petrus Joannes, gehuwd met Van Zeebroeck Marie Louise Petronille (° Merchtem januari 1844) is in die mate geestesziek dat hij moet opgesloten worden. Kan hij in uw instelling worden opgenomen? Zo ja, gelieve ons dan te zeggen op welke dag hij door een van uw bewakers zal worden gehaald. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester UC 1226 – Steenhuffel le 11 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van ons besluit van heden waarmee de opsluiting van De Smedt Pierre François in een krankzinnigengesticht wordt bevolen. De procureur des konings werd verwittigd evenals de familie en de bepalingen van hoofdstuk 2, titel 11, boek 1 van het burgerlijk wetboek (over de opsluiting van geesteszieken) kunnen uitgevoerd worden. De kosten van de opsluiting worden gedragen door de gemeente Buggenhout, waar hij zijn bijstandwoonst heeft. Ingesloten sturen wij ook een kopie van het rapport van de dokter die hem onderzocht heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1227 – Steenhuffel le 11 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van ons besluit van heden waarmee de opsluiting van De Smedt Pierre François in een krankzinnigengesticht wordt bevolen. Tevens een kopie van het rapport van de dokter die hem onderzocht heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen GR N° 688 - Zitting van 15 maart 1876. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, schepen-voorzitter, De Ridder, Van Assche, Goossens, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om aan de bestendige deputatie de toelating te vragen om door het ministerie van een notaris openbaar 54 op 12

199


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

maart omgewaaide canadabomen, die groeiden langsheen de Smisstraat, de Bontestraat en de Heerbaan, te mogen laten verkopen De raad. Aangezien de 54 canadabomen in kwestie door de wind zijn omgewaaid en ze bijgevolg openbaar verkocht moeten worden en door een nieuwe aanplanting vervangen. Gezien het proces verbaal van schatting dat de waarde van deze bomen op 990 fr. evalueert. Besluit. Om aan de bestendige deputatie de toelating te vragen om door het ministerie van een notaris deze bomen openbaar re laten verkopen, om ze door een nieuwe aanplanting te vervangen, en om de opbrengst voor de verbetering der buurtwegen te gebruiken In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De schepen-voorzitter, V. Vertonghen. UC 1228 – Steenhuffel le 15 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 18 van 18 januari, werden de weinige rupsennesten reglementair vernietigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1229 – Steenhuffel le 15 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de inlichtingen over onze fanfaremaatschappij. Gelieve deze vereniging maximaal mee te laten delen in de provinciale subsidie van 15000 fr. ter aanmoediging van het muziekonderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1230 – Steenhuffel den 15 maart 1876. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Buggenhout. Mijnheeren, Overeenkomstig art. 14 der wet van 18 februari 1845 hebben wij de eer ue ter kennis te brengen dat den 9sten dezer maand, in het zinnelooshuis St. Dominicus te Brugge is opgenomen voor rekening zijner bijstandwoonst, De Smedt Petrus Franciscus, herbergier en poelier, gehuisvest in onze gemeente, geboren te Buggenhout den 23 december 1842, zoon van Petrus Joannes en Francisca De Smedt, echtgenoot van Maria Ludovica Petronilla Van Zeebroeck, welke van zinneloosheid aangedaan was. De veroorzaakte kosten zullen later in rekening gebracht worden, ten ware ue redenen haddet om zich daarvan te ontlasten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1231 – Steenhuffel le 16 mars 1876.

200


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief aangaande de opsluiting van de geesteszieke De Smedt Pierre, laten wij u weten dat wij volgende personen van zijn opname op de hoogte hebben gebracht: 1) Zijn vrouw. 2) Zij ouders en zijn zuster. Allemaal hebben ze erkend dat het nodig was. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1232 – Steenhuffel le 22 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u een vraag van onze gemeenteraad om de toelating te krijgen om bomen, die op 12 maart laatstleden door de wind omgewaaid zijn, ten voordele van de gemeente openbaar te verkopen. Dit zou zo snel mogelijk moeten gebeuren. (Zelfde vraag voor bomen van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1233 – Steenhuffel le 22 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer majoor, commandant van het depot van het 5de linieregiment te Sint-Bernard. Opgestuurd 1 bijlage, in antwoord op zijn brief 31919 van 12 maart. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UCL – Steenhuffel le 22 mars 1876. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) In antwoord op uw brief, Parket nr. 5463 van 9 dezer (ingesloten terug), waarin u inlichtingen vroeg over Booghmans Jean, 25 jaar oud, en Van Ransbeeck Mathias, laat ik u weten dat het landbouwers zijn, dat ze leven van de opbrengst van hun werk, dat hun gedrag en antecedenten onberispelijk zijn en dat ze een goede reputatie genieten. Booghmans is solvabel en Van Ransbeeck iets minder. De burgemeester. UC 1234 – Steenhuffel le 25 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In onze gemeente bestonden er in 1870 geen verenigingen van wetenschap en schone kunsten. Een fanfaremaatschappij werd opgericht in 1871. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1235 – Steenhuffel le 25 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel. Mijnheer,

201


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Conform de omzendbrief MA 25 van 14 december 1875 van de minister van oorlog aangaande de uitvoering van de wet 5 april 1875, sturen wij u de lijst der namen van de miliciens die in het 4de trimester recht hebben op een vergoeding, samen met de 2 mandaten die bestemd waren voor de miliciens Van Keer François en Van Campenhout Jean Baptiste (wezen zonder ouders of grootouders), die vallen onder toepassing van art. 3 van de genoemde wet. Het geld moet in de spaarkas worden gestort op een spaarboekje op hun naam. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1236 – Steenhuffel le 25 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten uittreksel A. De milicien Heyvaert Corneille van de lichting 1867 is in onze gemeente niet bekend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1237 – Steenhuffel le 25 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer burgemeester van Mechelen. Ingesloten de verlofpapieren van milicien Pierre Van Asbroeck die op 30 augustus 1871 uit onze gemeente vertrokken is en in Mechelen op 9 september werd ingeschreven. Gelieve ze hem te bezorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1238 – Steenhuffel le 31 mars 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Ciney. Mijnheer, Ingesloten de geboorteakte en het militiecertificaat nr. 60 voor Vens Alphonse. Gelieve ze hem tegen ontvangstbewijs te bezorgen. De kosten zijn betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1239 – Steenhuffel le 1 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan de omzendbrief nr. 3 van de minister van oorlog van 10 maart, aangaande de miliciens met verlof die zich niet gepresenteerd hebben op de schouwing die krachtens de wet van 18 oktober 1874 werd ingesteld, en waarbij Jan Baptist Van Gucht, 1ste regiment artillerie, klas 1868, bevolen wordt om zich voor 1 mei eerstkomend bij de commandant van het kanton te melden of dat hij anders terug onder de wapens zal worden geroepen, laten wij u weten dat deze Van Gucht onze gemeente verlaten heeft op 19 juli 1865 en in Wolvertem is gaan wonen. Wij hebben indirect vernomen dat hij in 1868 als vervanger in dienst is

202


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

gegaan. Hij is niet meer in onze gemeente verschenen en zijn verlofcartouche werd niet naar Steenhuffel gestuurd. Hij is dus ook niet ingeschreven in ons register B. We weten niet waar deze soldaat momenteel woont. Ook zijn moeder is hier met de ganse familie op 25 maart 1873 vertrokken naar Willebroek. We hebben horen zeggen dat hij laatst bij zijn moeder in Willebroek zou hebben gewoond en in de fabriek van de heer De Naeyer zou hebben gewerkt. We kunnen deze soldaat niet op de hoogte brengen. Wij twijfelen er niet aan, mijnheer de commandant, dat het gemeentebestuur van Willebroek u meer gegevens zal kunnen verschaffen en de commandant van het korps waarbij hij gediend heeft zal u kunnen vertellen naar welke gemeente zijn verlofpas werd gezonden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen ICL – Cappelle au Bois 1 avril 1876. (Vertaald) Ref. 1595 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik heb vastgesteld dat in 1876 de onbevaarbare waterlopen in uw gemeente geruimd zullen moeten worden. Gelieve zonder uitstel hiervoor de belastingsrol op te maken. De commissaris der wegen, Verhaegen UC 1240 – Steenhuffel le 4 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 401 van 31 maart sturen wij u 2 mandaten terug van de miliciens Van Keer Fr. en Van Campenhout J.B. nadat we ze conform uw instructies hebben geregulariseerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen ICL – Londerzeel le 6 avril 1876 (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Bezorg mij de oproepingsbrieven en de aanwezigheidscertificaten voor de bezoeken die ik in uw gemeente op 19 februari 1876 heb afgelegd bij pachter Van Ranst en op 14 maart bij pachter J.B. De Boeck aan rundvee dat door spruwachtige stomatitis was aangetast. De veearts van de regering, Ch. Devleeshouwer. ICL – Buggenhout den 9 april 1876. Mijnheer Vertongen, Ik heb de eer ue te laten weten dat ik tevrede ben Vastenavond te opereren en eene maand lang, zoo het noodig is, te verzorgen en medecijnen te geven, voor de somme van 100 franken, hier in ’t hospitaal. Aanvaard, mijnheer, de uitdrukking mijner ware achting. De Buele, dokter ICL – Buggenhout den 10 april 1876 Mijnheeren, De prijzen van het hospitaal in Buggenhout zijn aan 1 frank par dag (voor allen van andere plaatsen of gemeenten en op vraag van den heer doctor) voor verzorgen, voedsel en slaping, buiten den doctor. Een lid des armenraads, De Meulder

203


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1241 – Steenhuffel le 12 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij laten u weten dat de heer Pierre Antoine Mertens, burgemeester van Steenhuffel, op 11 dezer overleden is. Ingesloten een uittreksel uit de overlijdensakte. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1242 – Steenhuffel le 12 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het proces verbaal van de vernieuwing van de kleine helft van de raad van de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1243 – Steenhuffel le 12 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de algemeen directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 427/59 van 29 maart 1876 laat ik u weten dat wij ons gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds graag driemaandelijks ontvangen via mandaten uitbetaalbaar bij de belastingsontvanger te Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1244 – Steenhuffel le 14 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gelieve de bestendige deputatie dringend een beslissing te laten nemen aangaande de vraag van onze kerkfabriek om door de wind omgewaaide bomen te mogen verkopen. Deze vraag werd u, samen met gelijkaardige aanvragen van de gemeente en het bureel van weldadigheid, overgemaakt met onze brief 1232 van 22 maart laatstleden. Alleen de kerkfabriek heeft nog geen toelating gekregen. Deze verkoop zou best samen de andere gebeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1245 – Steenhuffel le 19 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kopie van de kwitantie voor een betaling aan het kantoor der registratie te Wolvertem. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1246 – Steenhuffel le 19 avril 1876.

204


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In zitting van heden heeft de gemeenteraad besloten om voor de vervanging van de overleden burgemeester Mertens over te gaan tot een gemeenteverkiezing. Gelieve ons hiervoor het nodige materiaal te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1247 – Steenhuffel le 22 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rekening van 1875 van de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen ICL – Bruxelles le 25 avril 1876. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 2813/9429 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat Vastenavond Joseph Leopold, 18 jaar, dagloner, geboren in Steenhuffel op 17 juli 1857, zoon van Egide en Jeanne Marie Van Ranst, op 15 dezer opgenomen werd in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel om er te worden behandeld tegen hydarthrose, op kosten van uw gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft omdat zijn vader daar geboren is en er nog altijd woont. De voorzitter. UC 1248 – Steenhuffel le 26 avril 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Conform de omzendbrief van de minister van justitie van 28 maart en in antwoord op uw brief van 30 maart, beide afgedrukt in MA 54 sturen we u de gevraagde lijst (bijstandwoonst). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1249 – Steenhuffel le 3 mai 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, De verkiezing van een nieuwe burgemeester was voorzien voor 11 mei maar bij gebrek aan drukwerk werd die tot 18 mei uitgesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1250 – Steenhuffel le 11 mai 1876.

205


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kiezerslijst voor de rechtbanken van koophandel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen PV 224a - Steenhuffel 12 mei 1876 Beschuldigde(n): Verhavert Henri, 62 jaar, molenaar, De Velder Edouard, 27 jaar, landbouwer Vande Venster Pierre Jean, 39 jaar, landbouwer, Van Muylders Jacques, 67 jaar, landbouwer Van de Perre Louis, 29 jaar, landbouwer, Moyson Joseph, 67 jaarn landbouwer, Van Riet Pierre Jean, 59 jaar, landbouwer, Van den Bossche Pierre Jean, 58, landbouwer, Van de Voorde Michel, 40, landbouwer, Booghmans Pierre, 74, landbouwer, Allen geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: belasting op de honden. Veroordeeld op 18 juli 1876 Straf: 6 francs UC 1251 – Steenhuffel le 18 mai 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 118 van de kieswet van 18 mei 1876 (!?) sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, alle stukken met betrekking tot de verkiezing van heden van een lid van de gemeenteraad in vervanging van de heer Mertens, die overleden is. Ingesloten ook de namen van de kandidaten voor de benoeming van een burgemeester. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen ICL – Opwijk den 20 mei 1876. Mijnheer den burgemeester van Steenhuffel. Vrijdag 26 dezer zal ik met den ingenieur op de afteekening der richting van den ontworpen ijzeren weg van Londerzeel naar Aelst, in uw gemeente een onderzoek doen nopens de loswegen en overgangen. Gelieve ons door iemand te doen vergezellen die wij zullen vinden om 12 ure, ter herberg Den Valck, om gemeld onderzoek te beginnen. Aanvaardt, mijnheer de verzekering mijner ware achting. Getekend: Raes (?) UC 1252 – Steenhuffel le 23 mai 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer,

206


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u, in drievoud, de lijst met namen van de miliciens van de klas van 1876 die aan de militaire overheid worden overgedragen (lijst 48DD). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1253 – Steenhuffel le 24 mai 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Oppem-Wolvertem.. Mijnheer, In gesloten, ter registratie, het proces verbaal van de verhuring van het graasrecht op de gemeentewegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UCL – Steenhuffel den 27 mei 1876. Mijnheer Verhaegen, Ik heb de eer ue een klein woord te schrijven, alsdat den ingenieur gisteren bij ons geweest is, maar in plaats van om 12 uren is hij maar om 4 uren gekomen, en tot dien tijd hebben wij niet gewacht. Wij meenden hem over de statie aan te spreken en nu hebt ik gehoord als dat hij verwonderd stond als dat wij naar geene statie en vroegen. Daarom verzoek ik u een vraag te doen, in gevel gij het goed vindt. Vriendelijke groet. Vital Vertonghen. UC 1254 – Steenhuffel le 29 mai 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, register B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen GR N° 689-690 - Zitting van 31 mei 1876. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, schepen-voorzitter, De Ridder, Van Assche, Goossens, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Controle van de gemeenterekeningen van 1875. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 17248,93 - De uitgaven: fr. 17084,26 - Het overschot: fr. 164,67 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 3345,20 - De uitgaven: fr. 3273,52

207


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Het overschot: fr. 71,68 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 18888,87 - De uitgaven: fr. 18888,87 - Het overschot: fr. – De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 211,18 - De uitgaven: fr. 211,18 - Het overschot: fr. – De rekening van het bureel van weldadigheid: - De ontvangsten: fr. ? - De uitgaven: fr. ? - Het tekort: fr. ? De rekening van de kerkfabriek: - De ontvangsten: fr. 8117,90 - De uitgaven: fr. 3870,29 - Het overschot: fr. 4247,61 II. Vraag aan de minister van openbare werken om een station in Steenhuffel te bouwen. De raad. Gezien het bouwplan van de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai, die in de buurt van het dorp van Steenhuffel passeert, maar waar geen station op getekend is ofschoon dat in het algemeen belang onmisbaar schijnt. Overwegend dat de afstand tussen het in Ramsdonk voorziene station en Steenhuffel meer dan 6 kilometers bedraagt en dat de afstand van Steenhuffel naar het station te Opwijk zelfs meer dan 8 kilometers is. Overwegend dat onze gemeente meer dan 5 kilometer van het dichtstbijgelegen station verwijderd is en geen bevaarbare waterloop heeft. Overwegend dat onze gemeente 1800 inwoners telt en 1002 ha groot is. Overwegend dat de helft van onze gemeente laag en vochtig gelegen is en dat kalk hiervoor een noodzakelijke meststof is. Overwegend dat voor de aanvoer van deze meststoffen, die in grote hoeveelheden verbruikt worden, van brandstoffen zoals steenkool, van bouwmaterialen en voor de verzending van de oogstproducten (graan, vlas, hop, en aardappelen) onze inwoners verplicht zijn om naar Kapelle-op-den-Bos en Baasrode te rijden en dat deze gemeenten meer dan 2 mijl van de onze verwijderd zijn. Overwegend dat de aanwezigheid van een station in Steenhuffel het transport van goederen van alle aard aanzienlijk zou ten goede komen, dat handelaars zich hier zouden komen vestigen en dat de gemeente spoedig tot een handelscentrum zou transformeren. Overwegend dat dit station niet enkel Steenhuffel zou bedienen maar ook een groot deel van Wolvertem, het gehucht Rossem, het gehucht Boskant onder Merchtem, en een deel van Malderen en dat het veel meer zou opbrengen dan het aan personeel en andere zou kosten. Besluit. Om aan de minister van openbare werken te vragen om in Steenhuffel, aan de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai, een station te laten bouwen. De bouw van dit station zal niet alleen in het belang zijn van het publiek maar vooral in dat van de staat. Een afschrift van deze deliberatie zal met dit doel naar de minister van openbare werken te Brussel worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De schepen-voorzitter, V. Vertonghen.

208


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – 31 mei 1876. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten de aangevraagde militiecertificaten van: - Leemans Guillaume François, geboren op 12 september 1848. - Booghmans Bavo, geboren op 1 oktober 1841. - Brusselmans Jan Baptist, geboren op 9 januari 1846 (certificaat nr. 60) - Vens Alphonse, geboren op 16 oktober 1852 (= Van Houtven) (certificaat nr. 60) ICL – Bruxelles le 2 juin 1876. Commissariat de l’arrondissement de Bruxelles, n° 402F. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Bij K.B. van 30 december 1875 werd een subsidie van 75 fr. toegekend aan de fanfare maatschappij van uw gemeente. Deze subsidie zal weldra uitbetaald worden. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere. UC 1255 – Steenhuffel le 2 juin 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Ingesloten model 48DD voor de overdracht van de miliciens, die 200 fr. betaald hebben, aan het contingent. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1256 – Steenhuffel le 6 juin 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 259795B26443 van 3 mei 1876, waarmee u ons het plan stuurde voor de aanleg van de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai, sturen we u dit plan terug na alle formaliteiten, voorgeschreven door de wet van 27 mei 1870, te hebben vervuld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1257 – Steenhuffel le 6 juin 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer minister van openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij sturen u de deliberatie van onze gemeenteraad met de vraag of het u zou behagen om in onze gemeente op de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai een station te laten bouwen. Wij hopen dat de aangehaalde redenen in overweging zullen genomen worden en dat u deze vraag welwillend zult ontvangen. Met de meeste hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1258 – Steenhuffel le 6 juin 1876.

209


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de stukken betreffende de verhuring van het graasrecht op de gemeentewegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1259 – Steenhuffel le 7 juin 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, De Pauw Leonard is in onze gemeente niet gekend. Model A zal per vergissing naar Steenhuffel gestuurd zijn. Aangezien hij een vervanger van Geraardsbergen is nemen we aan dat hij daar verblijft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen ICL – Cappellen op den Bosch den 15 juni 1876. Den heeren burgemeester en schepenen te Steenhuffel. Ref; 1734 – Mijne heeren, Als gevolg op mijnen brief van den 18 september 1875 nr. 1274 betrekkelijk het ruimen en onderhoud der beken, heb ik de eer u ter kennis te brengen dat ik bij het gemeentebestuur van Londerzeel heb aangedrongen om zich met u te verstaan ten einde onmiddellijk na de hooitijd te zamen met hetzelfde aantal werklieden, onder het geleide der beide veldwachters, de ruimings- en onderhoudswerken aan te vangen, voort te zetten en naar behooren te voltrekken der beek weke gemeen is tusschen beide gemeenten. Gelieft, mijne heeren, dit voorstel bij te treden en mij bijtijds den dag te bepalen op welken deze werken begonnen zullen worden, opdat de pikeur of ik de noodige aanwijzingen volgens atlas kome doen. Want de Molenbeek heeft bij gebrek van behoorlijke ruiming omtrent den watermolen van De Boeck veranderingen ondergaan waarover ik meer dan eens gegronde reklamen heb ontvangen. Ik acht het onnoodig wederom te spreken over de waterloopen uwer gemeente in ’t algemeen; gij weet zeer goed in welken toestand dezelve zich bevinden. Zou het niet mogelijk zijn de ruimingswerken aan werklieden uwer gemeente per meter of per lot aan te besteden? Deze wijze van ruimen heeft in andere gemeenten de beste uitslagen opgeleverd. De betalingen worden in dit geval slechts gedaan nadat de werken door mij of den pikeur der wegen goedgekeurd zijn. Aanvaardt intusschen, mijne heeren, de verzekering mijner hoogachting. De kommissaris der wegen van het 3de district, Verhaegen. GR N° 691 - Zitting van 17 juni 1876. (Vertaald) Tegenwoordig de heren Vertonghen Vital, schepen-voorzitter, De Mesmaecker, De Ridder, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, leden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de brief nr. 119E van 9 juni van de arrondissementscommissaris waarmee hij ons de ontslagbrief stuurde van de heer Van Ranst Pierre Joseph en vroeg om hierover advies te geven. Gezien deze ontslagbrief die op 24 mei 1876 naar de koning werd gestuurd.

210


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de tweede paragraaf van artikel 57 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gehoord de heer Van Ranst die bij zijn standpunt blijft om zijn ontslag te geven. Is van oordeel dat het past om zijn ontslag te aanvaarden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De schepen-voorzitter, V. Vertonghen. UC 1260 – Steenhuffel le 17 juin 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 9 dezer sturen wij u de stukken aangaande de benoeming van een schepen in vervanging van Pierre Joseph Van Ranst, die zijn ontslag gegeven heeft. Ingesloten, het ontslag. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen UC 1261 – Steenhuffel le 21 juin 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rekeningen van het jaar 1875 van het bureel van weldadigheid en van het lager onderwijs. De gemeenterekening zal u door de commissaris der wegen worden bezorgd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen Voor de burgemeester, Vital Vertongen PV 224b - Steenhuffel 27 juin 1876 Beschuldigde(n): Wouters Jean Tobie, 39 jaar, landbouwer, wonend en geboren in Steenhuffel. Misdrijf: politie der wegen Veroordeeld op 1 augustus 1876. Straf: 3 fr. UC 1262 – Steenhuffel le 11 juillet 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, de negatieve lijst van tolconcessies. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1263 – Steenhuffel le 12 juillet 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de overlijdensakte van mevrouw Susanne Vermeeren, weduwe van Follez Jean Louis François Philippe, die een pensioen genoot uit de pensioenkas der gemeentesecretarissen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

211


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Brussel den 14 juli 1876. Ministerie van Binnenlandsche zaken – Bestuur van wetenschappen, letteren en schoone kunsten – nr. 13602. Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Ik heb de eer ue hierbijgaande 14 boeken toe te sturen, waarvan ik ue verzoek mij ontvangst te willen melden. Deze boeken zijn bestemd voor de volksbibliotheek uwer gemeente. Aanvaardt, mijne heeren, de betuiging mijner bijzondere achting. Voor den minister, de secretaris generaal, Billefroid. GR N° 692 - Zitting van 15 juli 1876. Installatie van een schepen en een gemeenteraadslid. Proces-verbaal. Heden 15 juli 1876, om 2u30 ‘s namiddags, en opgeroepen door het college van burgemeester en schepenen, zijn samengekomen in het lokaal waar de gemeenteraad gewoonlijk vergadert, onder het voorzitterschap van de heer De Ridder, burgemeester, de heren: Vertonghen Vital, schepen De Mesmaecker Egide Corneille Van Assche Josse Goossens Vincent Huysegoms Jean François Van Muylders Jacques Mertens Jean Baptiste, raadsleden en Verhaegen Jean, secretaris. Er wordt lezing gegeven van: 1) Het proces verbaal van de gemeenteverkiezingen van 18 mei 1876, waaruit blijkt dat bij de eerste stemronde als raadsleden verkozen werden: - Mertens Jean Baptiste, met 86 stemmen 2) Het K.B. van 4 juli 1876 dat de heer Mertens Jean Baptiste tot schepen van Steenhuffel benoemt 3) De akte van eedaflegging door de heer De Ridder, burgemeester, die deze vergadering voorzit. Daarna legt elk van de voren genoemde gemeenteraadsleden in handen van de burgemeester de volgende eed af: “ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. Vervolgens wordt het gemeenteraadslid, tevens schepen, geïnstalleerd verklaard. Twee afschriften van dit proces verbaal zullen naar de arrondissementscommissaris te Brussel gestuurd worden. UC 1264 – Steenhuffel le 15 juillet 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het proces verbaal van 18 mei van de installatie van de heer Mertens Jean Baptiste, gemeenteraadslid, tot schepen ingevolge zijn benoeming bij K.B. van 4 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

212


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Oostende den 17 july 1876 Mijnheer den burgemeester, Ik neem de stoutigheid ue deze eenige regels te schrijven waarin ik u koome te smeeken of gij de goedheid niet zoude willen hebben van eenen brief te willen schrijven naar den colonel om hem een verzoek te willen doen voor met deze zomer een verlof te verleenen van een maand, hetwelk alle jaren aan de landbewerkers wordt toegestaan. Daar den colonel nogal lief heeft dat zij hem eenen brief schrijven hoop ik wel, mijnheer de burgemeester, dat gij mij deze vraag niet zult weigeren, waarover ik u mijn gansche levensdagen dankbaar over zal zijn en u op voorhand voor bedank. Hopende, mijnheer de burgemeester, dat gij mijne vraag niet zult verstooten, blijf ik, uwen onderdanigen dienaar. Petrus De Coster, soldaat van de klas 1875 bij het x linieregiment, 2e bat., 3e compagnie, te Oostende. UC 1265 – Steenhuffel le 19 juillet 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het proces verbaal van de verkoop van bomen, ten gunste van de gemeente, de kerkfabriek en het bureel van weldadigheid, die op 25 april heeft plaats gehad door het ministerie van notaris Vanderstegen uit Humbeek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1266 – Steenhuffel le 21 juillet 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een kopie van de kwitantie van de storting door het bureel van weldadigheid in de gemeentekas van 200 fr. als tussenkomst in de gewone kosten van het lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 28 juillet 1876. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 4982ind/16790 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat Janssens François, 21 jaar, bakker, geboren in Malderen ca 1855, wonend in Sint-Jans-Molenbeek, Chée de Gand 80, zoon van François en Jeanne Van Riet, op 21 dezer opgenomen werd in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel om er te worden behandeld tegen bronchitis, op kosten van uw gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft omdat zijn vader daar in 1837 geboren is en hij er van 1863 tot 1873 heeft gewoond alvorens naar Buggenhout te verhuizen. De voorzitter, Douret UC 1267 – Steenhuffel le 30 juillet 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een overzicht van de gemeentebedienden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

213


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1268 – Steenhuffel le 2 août 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Ingesloten de lijst van de miliciens met onbepaald verlof. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1269 – Steenhuffel le 2 août 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer onderzoeksrechter te Brussel. In antwoord op uw brief, die we ingesloten terugsturen, laat ik u weten dat Roelants Charles, ongeveer 35 jaar oud, niet gekend is in Steenhuffel en niet voorkomt in de registers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1270 – Steenhuffel le 2 août 1876. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heer minister. Mijnheer de minister, Wij hebben de eer u te laten weten dat wij de 14 boeken, gevoegd aan uwen geëerden brief van 14 juli jongstleden nr. 13602 zeer wel ontvangen hebben. Aanvaard, mijnheer de minister, de verzekering onzer achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 693-694 - Zitting van 5 augustus 1876. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 5 van de wet van 23 september 1842 en het K.B. van 26 mei 1843. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1876-77. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 200 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Art. 1 – Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1876-1877 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 174, te weten 93 jongens en 81 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool bestuurd door de heer Jean Marin Meeus is aangewezen om gratis les te geven aan 93 jongens. Voor dit gratis onderwijs zullen de onderwijzer en de ondermeester een vergoeding van 0,85 fr. per leerling en per maand ontvangen. De aangenomen meisjesschool bestuurd door juffrouw Julie Blondiau is aangewezen om gratis les te geven aan 81 meisjes. De directrice ontvangt een globale vaste vergoeding van fr. 600 voor het onderwijs dat zij aan de genoemde kinderen zal geven. Art. 3 – Afschift van dit besluit zal met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd.

214


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1877. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 3 juli 1876 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1877. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het advies van de commissaris der wegen van het 3de district, van 22 juli 1876, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1876 moeten besteed worden 2000 fr. moeten bedragen. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 9 % en vertegenwoordigen een bedrag van 842,51 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7096,10 o Personele belasting: fr. 1872,87 o Patenten: fr. 392,27 Totaal: fr. 9361,24 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 842,51 ▪ In natura: 1109,00 (280 dagen + 3 V + 16 B + 116C) ▪ Toewijzing aan de begroting 1877 om het tekort te dekken: fr. 50,00 ▪ Samen: fr. 2001,51 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1271 – Steenhuffel le 9 août 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de inschrijvingslijsten der arme kinderen voor het gratis lager onderwijs, schooljaar 1876-1877. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UCL – Steenhuffel den 15 augustus 1876. Pro Justitia. Op heden den 15 augustus 1876, ten 1 uur namiddag, is voor ons Joannes Franciscus De Ridder, burgemeester der gemeente Steenhuffel, gekompareerd Cecilia De Bleser, zonder beroep, oud 71 jaren, wonende alhier, Elst, vrouw van Cornelius Van den Bergh, die ons volgende klacht gedaan heeft, te weten. Dat op gisteren 14 augustus ten 1 uur namiddag, op den openbaren weg de genaamde Beneddicta Van Dooren, zonder beroep, oud 54 jaren, wonende alhier, Elst, vrouw van Joannes Van der Stappen, haar met eenen bessemstok eenen slag op den linken arm gegeven heeft zonder de minste woordenwisselingen gehad te hebben. Als getuigen compareerde Coleta De Vlieger, herbergierster, oud 36 jaar, wonende alhier, vrouw van Jan Baptist Van der Stappen, die verklaart gehoord te hebben dat Cecilia De Bleser

215


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

en Benedicta Van Dooren elkander verweten hebben en dat haren bessemstok uit den bessem getrokken was, maar zij heeft niet gezien dat er geslagen geweest is. UC 1272 – Steenhuffel le 16 août 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ik retourneer het proces verbaal van de controle van de registers van de burgerlijke stand van 1875. Ik heb nota genomen van uw opmerkingen en zal er strikt rekening mee houden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De ambtenaar van de burgerlijke stand, Vital Vertonghen ICL – Saint-Josse-ten-Noode le 24 août 1876. (Kort) Steylemans Jean Baptiste, geboren in Steenhuffel op 15 april 1856, werkt aan de ijzeren weg, verhuisd naar Sint-Joost-ten-Noode. ICL – Antwerpen den 24 augustus 1876. Het bestuur der godshuizen van Antwerpen. Bijstandwoonst. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Overeenkomstig het art. 14 der wet van 18 februari 1845 hebben wij de eer u ed. ter kennis te brengen dat den 12 dezer maand in ons gasthuis is opgenomen (bloedspuwing), voor rekening zijner bijstandwoonste, Guilielmus Gorremans, van Turnhout, 82 jaren oud, dewelke het onderwerp is geweest van ons advies van 22 maart 1871 nr. 1881. UC 1273 – Steenhuffel le 30 août 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van de rijkswacht te Wolvertem. Mijnheer, Gelieve mij een van de volgende dagen 2 gendarmes te sturen, aankomst in Steenhuffel, bij mij thuis, om 8 uur ’s avonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Cappelle au Bois le 2 septembre 1876. (Vertaald) Ref. 809/1474 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Bij K.B. van 3 augustus werden aan uw gemeente subsidies van 485 en 400 fr. toegekend voor de kasseidingswerken in de wegen nrs. 3, 8, 9, 10, 17, 2, 18 en 12. De commissaris der wegen van het 3de district, Verhaegen. UC 1274 – Steenhuffel le 4 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, in drievoud, de kiezerslijst met alle daarbij horende stukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 695-696-697-698-699-700-701 - Zitting van 6 september 1876.

216


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot: I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1875. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1877 Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 12152,15 - De uitgaven op fr. 12065,92 - En het overschot op fr. 86,23 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 3663,85 - De uitgaven op fr. 3663,85 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 6801,51 - De uitgaven op fr. 6801,51 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 211,18 - De uitgaven op fr. 211,18 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Art. 5 en 6 saneringswerken. De bedragen van 885 en 1600 fr. zijn subsidies die in 1876 gegeven werden voor saneringswerken in de wegen 3, 8, 9, 10, 17 en in de wegen 2, 12 en 18. Art. 7 – Verkoop van bomen. De opbrengst van 1462 fr. wordt gebruikt voor het betalen van de kasseiwerken in de weg van grote communicatie naar Wolvertem. Gewone ontvangsten. Art. 18 – Graasrecht op de gemeentewegen. De laatste verhuring heeft 158,50 fr. meer opgeleverd dan de vorige en komt op 290,50 fr. Art. 25 – Overeenkomstig art. 10 van de wet van 14 maart 1876 werd overeengekomen dat het bureel van weldadigheid 300 fr. zal bijdragen in de onderhoudskosten van behoeftigen in diverse instellingen. Art. 26 – Het gemeenschappelijk fonds (art. 6 en 25 van de wet van 14 maart 1876) deelt voor ¾ in de onderhoudskosten van 3 krankzinnigen, van armen in die in andere gemeenten onderstand krijgen en van armen in instellingen. Deze subsidie vertegenwoordigt 1312,98 fr. Buitengewone uitgaven. Art. 4 – Saneringswerken.

217


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de kasseiwerken in verschillende wegen nog lang niet betaald zijn, moet er een zo groot mogelijk bedrag in de begroting gebracht worden. Voor 1877 wordt dat 1650 i.p.v. 2000 fr. De opbrengst van de verkoop van bomen is hierin begrepen. Art. 5 – Het bedrag van 2485 fr. is afkomstig van de in art. 5 en 6 van de buitengewone ontvangsten vermelde subsidies. Art. 6 – Algemene volkstelling. Deze moet op 31 december eerstkomend gebeuren. Om de kosten te betalen wordt 200 fr. voorzien (aankoop van bevolkingsregisters, schrijfwerk, nummering der huizen, vergoeding der agenten-tellers). Art. 7 – Aandeel der gemeente in de kosten van het opmaken van de algemene tafels der oude registers van de burgerlijke stand. Dit werk is bijna af. Hiervoor wordt 175 fr. voorzien. Gewone uitgaven. Art. 28 – Voor het onderhoud der buurtwegen wordt 50 fr. extra voorzien. Art. 37 – Gemeentelijk aandeel in de kosten van onderstand. In uitvoering van art. 10 van de wet van 14 maart 1876 wordt dit vastgesteld op 1301,04 fr. Art. 38, 39, 40 en 41 – Onderstand. Zie art. 26 van de gewone ontvangsten. Art. 43 – Lager onderwijs. Het gemeentelijk aandeel in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs is vastgesteld op 465,75 fr., hetgeen meer is dan 7,5 % van de gewone ontvangsten, verminderd met de betaalde onderstand. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1877. Gezien het algemeen bestuursreglement, aangenomen door de koning op 10 januari 1863, ter uitvoering van de wet van 28 september 1842 aangaande de gewone jaarlijkse uitgaven voor het lager onderwijs en aangaande de middelen om die te betalen. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 12 januari 1863, aangaande hetzelfde onderwerp. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door Jean Marin Meeus, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, al een aantal jaren wordt beschouwd als thuishorende in de eerste categorie. Overwegend dat in de schoolbegroting 1877 het casueel van het onderwijzend personeel op de volgende manier werd vastgesteld: - Toelage voor het onderwijs van 93 arme jongens à 10,20 fr. per kind per jaar = 948,60 fr., waarvan 632,40 fr. voor de onderwijzer en 316,20 fr. voor de ondermeester. - Schoolgeld van 50 solvabele leerlingen, waarvan 18 à 9 fr. en 32 à 8,50 fr. = 432 fr., waarvan 288 fr. voor de onderwijzer en 144 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – In de schoolbegroting wordt een bedrag van 25 fr. gebracht voor het onderhoud der meubelen en het kuisen van de school. Art. 2 – De wedde van de onderwijzer Meeus wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 3 – De wedde van de hulponderwijzer Faes wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 4 – De vaste jaarwedde van juffrouw Blondiau Julie, directrice van de aangenomen meisjesschool, wordt – tenminste als de gemeente in deze verhoging niet moet tussenkomen - verhoogd van 500 tot 650 fr. (incl. gratis onderwijs van 81 arme meisjes, verwarming, klasbenodigdheden, onderhoud van de klas).

218


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 5 – De gemeente zal voor 465,75 fr. (meer dan 7,5 % van de gewoner ontvangsten) tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 200 fr. Deze bijdragen kunnen niet verhoogd worden. Art. 6 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1877. Wordt voorlopig goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 4291,94 fr. V. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1877. Gezien deze begroting, opgemaakt door de kerkfabriek op 2 juli laatstleden. Overwegende dat deze tot geen enkele aanmerking aanleiding heeft gegeven en dat ze in functie van behoeften en middelen werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 7342,17 fr. VI. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 6de punt van de agenda en benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VII. Benoeming van 3 leden van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van Willocx Josse Jean, aangewezen om uit te treden op 31 december 1876: - als 1ste kandidaat: Willocx Josse Jean, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, gemeenteraadslid. b) Voor de vervanging van de heer De Ridder Jean François, die tot burgemeester werd benoemd. - als 1ste kandidaat: Vertonghen Pierre Jean, pachter - als 2de kandidaat: Cornelis Louis, landbouwer. c) Voor de vervanging van de Van der Perre Jean Baptiste, die overleden is. - als 1ste kandidaat: Seghers Dominique, landbouwer - als 2de kandidaat: Mertens Jean Baptiste, schepen. Gezien het resultaat van de geheime stemmingen tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. 1) De heer Willocx Josse Jean, die 5 stemmen op 5 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. 2) De heer Vertonghen Pierre Jean, die 5 stemmen op 5 stemmers bekomen heeft, wordt benoemd tot lid van het bureel van weldadigheid in vervanging van de heer De Ridder Jean François. 3) De heer Seghers Dominique, die 5 stemmen op 5 stemmers bekomen heeft, wordt benoemd tot lid van het bureel van weldadigheid, in vervanging van Van der Perre Jean Baptiste. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. GR N° 702 - Zitting van 13 september 1876. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel.

219


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de brief van de provinciegouverneur, nr. 3074 van 5 september laatstleden, waarmee deze ons laat weten dat hij zich heeft verzet tegen de goedkeuring door de bestendige deputatie van onze schoolbegroting voor 1877 waarin we een bedrag van 25 fr. voor het kuisen der klassen hadden voorzien. Gezien het feit dat de gouverneur verklaart dat onze gemeente hierin voor 11,53 fr. moet tussenkomen. Overwegend dat het overschot op de gemeentebegroting van 1876 ons nog toelaat om deze kost te dragen. Besluit om 11,53 af te nemen van het overschot van de gemeentebegroting van 1876. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1275 – Steenhuffel le 13 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel, 3 bijlagen in verband met militiezaken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1276 – Steenhuffel le 11 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het certificaat van afwerking van de saneringswerken in wegen 3, 8, 9, 10 en 17. Gelieve de hiervoor toegekende subsidie uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1277 – Steenhuffel le 19 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de begrotingen voor 1877 van het bureel van weldadigheid, de kerkfabriek en het lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1278 – Steenhuffel le 19 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de deliberatie van onze gemeenteraad aangaande het gemeentelijk aandeel in de bekostiging van het lager onderwijs in 1876. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1279 – Steenhuffel le 19 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

220


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de papieren aangaande de vaccinatie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1280 – Steenhuffel le 19 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u de deliberatie van onze kerkfabriek waarin de toelating gevraagd wordt aan de bestendige deputatie om 2 stukken grond af te staan die liggen op het tracé van de geplande ijzeren weg van Antwerpen naar Douai. Aangezien deze afstand verplicht is en de aangeboden prijs hoog genoeg is denken we dat we de gewone formaliteiten niet moeten vervullen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1281 – Steenhuffel le 19 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u de deliberatie van ons bureel van weldadigheid waarin de toelating gevraagd wordt aan de bestendige deputatie om 2 stukken grond af te staan die liggen op het tracé van de geplande ijzeren weg van Antwerpen naar Douai. Aangezien deze afstand verplicht is en de aangeboden prijs hoog genoeg is denken we dat we de andere formaliteiten niet moeten vervullen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1282 – Steenhuffel le 20 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 34766 van 16 dezer stuur ik u de verklaring van de heer Quirini samen met het dossier. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1283 – Steenhuffel le 28 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Ingesloten de namen van de gemeenteraadsleden die werden aangeduid om deel uit te maken van de commissie der personele belasting, ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1284 – Steenhuffel le 28 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de gemeentebegroting voor 1877 met het kohier van aanmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

221


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1285 – Steenhuffel le 28 septembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur-generaal van algemene spaar- en pensioenkas. Mijnheer, Wij sturen u, samen met het deponeringsbewijs, de verklaring van de provinciegouverneur dat de subsidie van 485 fr., die aan onze gemeente bij K.B. van 3 augustus 1876 voor saneringswerken werd toegekend, mag geliquideerd worden. Gelieve dit bedrag door de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 29 septembre 1876. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 6396/4297 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat Van Assche François, 32 jaar, dagloner, geboren in Steenhuffel op 10 februari 1844, wonend in Brussel, rue aux choux (in logement), zoon van Jean Baptiste en Catherine Van Campenhout, op 19 dezer opgenomen werd in het Sint-Jansziekenhuis te Brussel om er te worden behandeld tegen ?, op kosten van uw gemeente waar hij sedert zijn geboorte altijd heeft gewoond. De voorzitter ICL – Bruxelles le 2 octobre 1876. (Vertaald) Ref. 344E52 – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren, Ik retourneer u de deliberatie van het bureel der kerkmeesters van Steenhuffel waarin de toelating gevraagd wordt om 2 percelen grond, die nodig zijn voor de aanleg van de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai, af te mogen staan. Volgens de bepalingen van art. 62 van het decreet van 30 december 1809 moeten niet de kerkmeesters maar de raad van de kerkfabriek hierover een deliberatie nemen. Gelieve dit aan de betrokkenen te laten weten en me later de goede deliberatie te sturen. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere UC 1286 – Steenhuffel le 4 octobre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het certificaat van afwerking van de saneringswerken in de wegen 2, 12 en 18. Gelieve de hiervoor toegekende subsidies uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 703-704 - Zitting van 7 oktober 1876. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Mertens, schepen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1877.

222


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad. Herzien de deliberatie van 7 april laatstleden waarin voor 1877 9 opcentiemen werden gestemd, uitmakende een bedrag van 842,51 fr. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig zonder opmerkingen vast op 1140,93 fr., de opcentiemen niet inbegrepen. II. Ontslag van De Mesmaecker Egide Corneille als gemeenteraadslid. De gemeenteraad. Gezien het ontslag, aangeboden door de heer De Mesmacker op 23 juli 1876. Gezien art. 57 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Besluit eenparig om dit ontslag te aanvaarden In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1287 – Steenhuffel le 7 octobre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij laten u weten dat de heer De Mesmaecker Egide zijn ontslag als gemeenteraadslid heeft gegeven en dat de gemeenteraad dit ontslag vandaag heeft aanvaard. Aangezien de raad nog altijd in meerderheid kan vergaderen is er geen nieuwe verkiezing nodig. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1288 – Steenhuffel le 7 octobre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de papieren met betrekking tot uw brief 344E52 van 2 dezer (grondafstand door de kerkfabriek voor de aanleg van de spoorlijn Antwerpen-Douai). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 9 octobre 1876. 1er District militaire de Bruxelles. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik zal tot de inspectie overgaan van de miliciens die met onbepaald verlof in uw gemeente vertoeven op 7 november eerstkomend, op het gemeenteplein van Wolvertem, om 9 uur precies. De miliciens moeten daar al om 8u30 ten laatste aanwezig zijn zodat ze door de commandant van het militair kanton in rijen kunnen worden opgesteld. Gelieve te laten publiceren dat iedereen die niet tot een op rust gestelde lichting behoort zich moet presenteren. De luitenant-commandant. P.S. Gelieve ze indien mogelijk door de veldwachter of een raadslid te laten begeleiden. UCL – Steenhuffel le 11 octobre 1876. (Vertaald)

223


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de commandant van het depot van het 4de regiment lansiers te Tournai. Mijnheer de commandant. Om aan de gouverneur het militiecertificaat nr. 59 te kunnen vragen verzoeken wij u om ons een extract uit het stamboek te sturen van volgende miliciens. - Brusselmans Pierre Jean, geboren in Steenhuffel op 30 september 1850, zoon van Corneille en De Bont Jeanne Françoise, stamboeknr. 6300, milicien van 1870. UC 1289 – Steenhuffel den 11 october 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan den heer De Mesmaecker te Steenhuffel. Mijnheer, Ik heb de eer ued te laten weten dat in zitting van 7 oktober jongstleden de gemeenteraad uw ontslag als raadslid dezer gemeente aangenomen heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1290 – Steenhuffel le 18 octobre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan de ministeriële omzendbrief MA 136 van 23 augustus laat ik u weten dat er in Steenhuffel 353 huizen zijn en dat er twee tellers werden aangesteld voor de volkstelling van 31 december eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1291 – Steenhuffel le 18 octobre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 16 dezer sturen wij u de verklaring van August De Backer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1929– Steenhuffel le 18 octobre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur-generaal van algemene spaar- en pensioenkas. Mijnheer, Wij sturen u, samen met het deponeringsbewijs, de verklaring van de provinciegouverneur dat de subsidie van 400 fr., die aan onze gemeente bij K.B. van 3 augustus 1876 voor saneringswerken werd toegekend, mag geliquideerd worden. Gelieve dit bedrag door de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Londerzeel den 27 october 1876. Mijnheer den borgemeester. Ik laet u weten dat ik verandert ben van wooning van Rossem naer Londerzeel. Gij weet dat ik Louise De Windel bij mij hebt en haer afschrift is bij u om reden dat den ouden borgemeester wist dat den pastoor van Rossem daer tegen was dat ik haer houde. Heeft den borgemeester Mertens mij gezegd ‘gij zult ze houden, maer kan zij haer niet bestaen, ik zal ze ondersteunen. De proegge (parochie) van Steenhuffel zal haer altijd houden en gij zult er nooit van betaelen voor meid, als houden van bestedeling.’

224


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Zoo ik hebt dat hier gezegd wat ik met haer afschrift moet doen. Zoo, als zij aen u schrijven, zorgt er voor dat ik daer niet van betael voor een meid, want gij weet dat zij toch aen een groote kwael onderworpen is, de waldeziekte (= vallende ziekte?). Zoo borgemeester, aenveerd al mijne groetenisse. Sophie Van Doorslaer. Zorgt dat er voor alle op beste is en als er iets van ontbreekt, gelieft het mij te beantwoorden. UC 1293 – Steenhuffel le 30 octobre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten register B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 705 - Zitting van den 31 oktober 1876. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door den heer Ludovicus Verspecht, herbergier, wonende alhier, ter plaatse genaamd Heerbaan, strekkende om gemachtigd te worden van eenen bakoven op zijnen eigendom, ten kadaster bekend wijk D nr. 236b, te mogen oprichten. Gezien het plan van voorhandige oprichting. Gezien het attest van voornoemd collegie waaruit blijkt dat voren benoemde vraag bekend gemaakt geweest is gelijkvormig het koninklijk besluit van 29 januari 1863, en dat zij eene genoegzame publiciteit bekomen heeft. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo, hetwelk ten dien einde geopend geweest is, waaruit blijkt dat de heer Jan Baptist Van Ingelgem, gebuur van L. Verspecht, zich tegen deze opbouwing verzet, aangezien dezen oven zich slechts op eenen afstand van 7 meters van zijne woning zal bevinden. Gezien voornoemd koninklijk besluit van 29 januari 1863. Overwegend dat de oppositie gedaan door Van Ingelgem ons niet gegrond schijnt aangezien dat gesticht op de volgende voorwaarden te bouwen geen gevaar voor zijne woning aanleiding kan geven. Besluit. Den heer Ludovicus Verspecht is gemachtigd van eenen bakoven op te richten op de volgende voorwaarden. 1) Van dit gebouw op te richten met goede materialen. 2) Van zoo ver mogelijk het te bouwen van de woning van Van Ingelgem. 3) Van den oven met een bakhuis te omringen en de schouw zal eene verhevenheid van 1,75 m. boven het dak wezen en deze zal met een traliewerk voorzien zijn. 4) Dezen oven zal nooit na den ondergang der zon mogen gestookt worden. 5) Hij zal verantwoordelijk blijven voor alle schade, die hij door onachtzaamheid van de gevaren te voorzien, aan anderen zal veroorzaken. Het plaatselijk bestuur behoudt het recht van ingeval de stichter aan een dezer voorgaande voorwaarden te kort blijft, het gebouw te doen afbreken en alle maatregelen voor te schrijven die het noodzakelijk oordeelt. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François.

225


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Brussel den 1 november 1876. Mijnheer, Wilt de goedheid hebben van mijne afschrift af te zenden en mij laten weten of ik moet binnen gaan voor eenen dag of twee. Ik kom nu uit het gasthuis en ik kan nog niet goed gaan. Wilt mij antwoorden; ik ben nu bij Louis van Rompay, rue aux choux 44, Bruxelles. Aanvaard intusschen, mijnheer, mijne opregte groeten. Fr. Van Assche. ICL – Bruxelles le 2 novembre 1876. 1er District militaire de Bruxelles. (Vertaald) Terug gezonden naar de burgemeester van Steenhuffel, het register B met verzoek om register A te sturen van Verbesselt Pierre, milicien van 1873, om deze opnieuw in te schrijven. Deze man werd terug onder de wapens geroepen voor 1 maand en was al in register A geschrapt. UC 1294 – Steenhuffel le 4 novembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen. Mijnheer, Ingesloten de belastingsrol voor het onderhoud der buurtwegen in 1877. Gelieve hem na te kijken en ter goedkeuring door te sturen naar de arrondissementscommissaris. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1295 – Steenhuffel le 7 novembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 2 dezer, laten wij u weten dat alle staten A van de miliciens die met verlof gestuurd werden, naar u werden gezonden. Wat betreft Verbesselt denken we dat de corpscommandant er nog geen heeft gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1296 – Steenhuffel le 7 novembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer P. Eelen, lid van de hospitaalcommissie van Merchtem. Mijnheer, Met onze brief 1062 van 8 juli 1874 verwittigden wij het gemeentebestuur van Merchtem dat de genaamde Simon, bijgenaamd “blinkmarchand” nooit in Steenhuffel is ingeschreven geweest, dat we zelfs zijn naam niet kenden en dat hij bijgevolg nooit zijn bijstandwoonst in Steenhuffel kon hebben verworven. Desondanks stuurde u ons op 27 oktober jongstleden een rekening voor zijn behandeling in uw hospitaal. We denken dat deze persoon valt onder toepassing van art. 18/ van de wet van 18 februari 1845 en dus sturen wij u de rekening terug. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1297 – Steenhuffel le 7 novembre 1876.

226


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Van Asbroeck Louis is in onze gemeente geboren op 23 oktober 1816. Ingesloten de door u op 3 dezer gevraagde inlichtingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1298 – Steenhuffel le 12 novembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 42213 van 8 dezer aangaande de vraag van Jean Baptist Kiekens, landbouwer te Steenhuffel, om tot jachtwachter te worden benoemd op de eigendommen van graaf de Lalaing, laten we u weten dat deze van goed gedrag en zeden is en dat hij door zijn intelligentie en zijn ferm maar gematigd karakter in staat is om deze functie waardig uit te oefenen. Ingesloten een voorbeeld van zijn handschrift dat zijn opleidingsniveau bewijst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1299 – Steenhuffel den 14 november 1876. Het kollegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer kolonel bevelhebber van het 4de regiment lansiers te Tournai. Mijnheer, Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Petrus Joannes Brusselmans, militiaan der lichting 1870 van de gemeente Steenhuffel, en bij het onder uwe orders staande regiment toebehorende, in onze gemeente met de genaamde De Nil Maria Anna in den echt getreden is den 8 november 1876. Gelieft, mijnheer de kolonel, de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1300 – Steenhuffel le 15 novembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Teruggestuurd, het dossier van de zaak Puttemans (toegestuurd gekregen op 10 dezer). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1301 – Steenhuffel le 22 novembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de benoeming van 3 leden van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

227


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

DIV – Steenhuffel 22 november 1876 Hiernaast de akte van verkoop door de kerkfabriek van Steenhuffel aan de Belgische Staat (vertegenwoordigd door ‘concessionele Maatschappij des Spoorwegs van Antwerpen naar Douai, namelijk de N.V. Entreprise de Travaux) van twee percelen grond tegen de totale prijs van 1.366,70 fr. Dit bedrag was samengesteld als volgt: - 9a13ca, sectie A434 à 9.000 fr./ha = 821,70 - 4a10ca, sectie D144 à 10.000 fr./ha = 410,00 - waardevermindering van de grond = 100,00 - Bomen = 35,00 Deze akte werd ondertekend op 22 november 1876 door Joos Johan Raes, namens de maatschappij, en door burgemeester De Ridder.

ICL – Bruxelles le 28 novembre 1876. (Vertaald) Het gemeentebestuur van Brussel, militie. In antwoord op uw brief van 22 dezer laten wij u weten dat De Mul Henri, bij ons onder het nr. 155 ingeschreven werd voor de militielichting 1877. PV 225 – Buggenhout 2 december 1876 Beschuldigde(n): Janssens François Leeftijd: 41 Beroep: werkman Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: diefstal van zijn werkgever Veroordeeld op 29 januari 1877 door Straf: 15 dagen UC 1302 – Steenhuffel le 8 decembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, 228


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de aanvullende rol van de hondenbelasting 1876. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1303 – Steenhuffel le 12 decembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 46270 van 5 december laten wij u weten dat er de laatste 10 jaren in onze gemeente geen enkele ontgraving heeft plaats gehad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ri PV 226 - 20 december 1876 Steenhuffel Beschuldigde(n): Van Wemmel Joseph, 18 jaar, knecht, geboren en wonend te Steehuffel Pieters Joseph, 26 jaar, pachter, geboren en wonend te Steenhuffel. Misdrijf: politie der wegen §de 2de als verantwoordelijke voor de eerste) Veroordeeld op 23 januari 1877 door S Straf: 5 fr. UC 1304 – Steenhuffel le 27 decembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kopie van de kwitantie van een betaling van 67,25 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem voor materiaal dat nodig is voor de dienst der bevolking en burgerlijke stand in 1877. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1305 – Steenhuffel le 27 decembre 1876. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de kolonel van het 14de linieregiment te Gent. Mijnheer, We hebben onderzocht waarom de milicien Steylemans zich zonder zijn uitrusting op de revue heeft aangeboden. De oorzaak ligt bij zijn arme ouders voor wier levensonderhoud hij moet zorgen en die niet beseffen welke gevolgen deze onachtzaamheid kan hebben. De soldaat gedraagt zich goed en is van goede wil. We vragen u om hem te vergeven en hem te vragen om zich zonder uitstel bij de commandant van het kanton aan te bieden, met zijn uitrusting uiteraard. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

229


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1877 **** UC 1306 – Steenhuffel le 4 janvier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief MA 182 van 31 november 1876 en de ministeriele omzendbrief van 20 november 1876, sturen wij de door de onderwijzers ingevulde bulletins (pensioenkas voor gemeenteonderwijzers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1307 – Steenhuffel le 10 javier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de vouwbladen van de algemene volkstelling van 31 december laatstleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1308 – Steenhuffel le 15 janvier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de papieren van de loting van 1877. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1309 - Steenhuffel le 17 janvier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten lijst A van milicien Cassier Joseph van de lichting 1872 die met onbepaald verlof werd gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1310 – Steenhuffel le 17 janvier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een staat A (in verband met de pensioenkas). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Hasselt le 17 janvier 1877. (Vertaald) 3de regiment jagers te voet, nr. 345.

230


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gestuurd naar de burgemeester van Steenhuffel de verlofpas van Van de Voorde François, soldaat van 1873, met verlof vertrokken op 16 dezer. UC 1311 – Steenhuffel le 25 janvier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief in MA 159 van 12 oktober 1876 aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat we deze verplichting diverse keren met luide stem hebben laten afroepen, geafficheerd hebben en direct aan de betrokkenen hebben gecommuniceerd. Het ontrupsen is derhalve zo goed als maar enigszins kan gebeurd op de fruitbomen, de heesters, de hagen en de struiken. Ook de bereikbare takken van de hoogstambomen zijn ontrupst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1312 – Steenhuffel le 24 janvier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevende aan uw brief van 22 november 1876 sturen wij u een postmandaat van 83,70 fr. Dat is het totaal der individuele en collectieve inschrijvingen in onze gemeente voor de civilisatie van centraal Afrika, waarvoor zijne majesteit de koning der Belgen het initiatief genomen heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1313 – Steenhuffel le 31 janvier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de staten A van de miliciens-vervangers Casiers Joseph en Van de Voorde François Edouard Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1314 – Steenhuffel le 2 fevrier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rol van de provinciale taks op de honden van 1877. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Namur le 5 fevrier 1877. (Vertaald) 10de Linieregiment, generale staf, nr. 137. Mijnheer de burgemeester. Gelieve het ingesloten bevel om zijn corps te vervoegen te bezorgen aan Van den Nieuwenhuyzen Corneille, waarvan men zegt dat hij in uw gemeente woont. (Teruggestuurd op 7 februari; onbekend in Steenhuffel.)

231


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1315 – Steenhuffel le 7 fevrier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de kolonel, commandant van het 10de linieregiment te Namur. Mijnheer, Milicien Van Nieuwenhuysen Corneille is niet bekend in Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1316 – Steenhuffel le 14 fevrier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw omzendbrief 268172B25700 van 6 februari, laten wij u weten dat de vouwbladen van de volkstelling al op 10 januari naar de arrondissementscommissaris gestuurd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1317 – Steenhuffel le 18 fevrier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de alfabetische lijst van de miliciens die op 17 dezer aan de loting hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Ophem Wolverthem le 20 fevrier 1877. (Vertaald) Ik vraag de burgemeester van Steenhuffel om een antwoord te geven op mijn vraag nr. 100 van 24 januari of Jean Baptiste Cornelis, die op 16 oktober 1874 in Steenhuffel gestorven is, dezelfde persoon is als Jean Cornelis, zakenpartner van Jan Baptist Heyvaert, landbouwer te Steenhuffel. De ontvanger der registratie. (Geantwoord op 28 februari 1877. Jean Cornelis, hier gestorven op 13 november 1876 is een volle neef van Jean Baptiste Cornelis, gestorven op 16 oktober 1874.) UC 1318 – Steenhuffel le 21 fevrier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het overzicht van de in 1876 ontvangen hondenbelasting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1319 – Steenhuffel le 21 fevrier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

232


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten het opleidingsniveau van de miliciens die aan de loting van 1877 hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1320 – Steenhuffel le 21 fevrier 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een kopie van de kwitantie van de storting van 300 fr. door het bureel van weldadigheid in de gemeentekas als bijdrage in de kosten van het lager gemeenteonderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 706 - Zitting van 28 februari 1877. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot: I. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1877. Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. II. Opmaken van de rol voor het onderhoud der beken. Gezien de rol, voorlopig opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen, waardoor de uitbaters van de aan de beken liggende gronden belast worden à 1 centiem per lopende meter. Keurt de raad deze rol definitief zonder wijzigingen goed. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1321 – Steenhuffel le 14 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Conform art. 31, 2de alinea, van de wet van 14 maart 1876, laten wij u weten dat - Lelon Marie - De Boeck Eugène - Lemmens Guillaume - De Smedt Pierre François armen zijn die door geestesziekte zijn aangetast en, op kosten van onze gemeente, opgesloten zijn in de gestichten van Geel, Zelzate en Brugge. Drie kwart van de onkosten moeten echter krachtens art. 25 van de wet gedragen worden door het gemeenschappelijk fonds dat in uitvoering van art. 10 van dezelfde wet werd opgericht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

233


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1322 – Steenhuffel den 14 maart 1877. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer burgemeester te Willebroek. Mijnheer, Overeenkomstig de bepalingen der wet van 14 maart 1876 hebben wij de eer ued te melden dat we onze gemeente niet meer erkennen voor de onderstandswoonst van de genaamde weduwe Jan Baptist Meys, in uw gemeente wonende. Deze behoeftige heeft krachtens art. 5 der gemelde wet haren bijstandwoonst in uwe gemeente verkregen en wij zullen dus allen verderen onderstand aan gemelde persoon verleend weigeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1323 – Steenhuffel le 14 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de inlichtingen over onze fanfaremaatschappij. Gelieve deze vereniging maximaal mee te laten delen in de provinciale subsidie van 15000 fr. ter aanmoediging van het muziekonderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1324 – Steenhuffel le 14 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel. Mijnheer, Ingesloten de papieren inzake militievergoedingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1325 – Steenhuffel le 14 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Conform artikel 31, alinea 2, van de wet van 14 maart 1876, laten wij u weten dat Robberechts Therese, zonder beroep, 6 jaar oud, geboren in Brussel in 1870 en wonend in Sint-Jans-Molenbeek, dochter van Jacques en Jeanne Catherine Rombaut, op 24 februari 1877 in het Sint-Pietershospitaal te Brussel is opgenomen om op kosten van onze gemeente behandeld te worden tegen kinderpokken. In de verwittigingbrief nr. 1073/7528 staat: “De vader is geboren in Steenhuffel op 27 augustus 1836, was tot 1859 in dienst en heeft daarna op verschillende plaatsen in het land gewoond zonder ergens recht op onderstand te hebben verworven.” Drie kwart van de kosten moeten echter krachtens art. 6 en 10 van de wet gedragen worden door het gemeenschappelijk fonds dat door art. 10 van dezelfde wet werd opgericht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

234


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1326 – Steenhuffel le 21 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gast- en onderstandhuizen te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1073/7528 van 9 maart en in uitvoering van art. 28 van de wet van 14 maart 1876, laten wij u weten dat wij onze gemeente aanvaarden als bijstandwoonst van Robberechts Therese, 6 jaar oud, geboren in Brussel in 1870 en wonend in Sint-Jans-Molenbeek, dochter van Jacques en Jeanne Catherine Rombaut, die op 24 februari 1877 in het Sint-Pietershospitaal te Brussel is opgenomen. We houden ons wel het recht voor om de kosten voor dit kind later te weigeren mochten we andere informatie ontvangen. De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1327 – Steenhuffel le 21 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de belastingsrol der personele belasting voor 1877 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1328 – Steenhuffel le 21 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 22 van 17januari, werden de weinige rupsennesten reglementair vernietigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 26 mars 1877. Ministère de la justice – administration des prisons – n° 1777K. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester, Ik laat u weten dat Janssens François, geboren en wonend in uw gemeente, 41 jaar oud, opgesloten in deze instelling om een gevangenisstraf van 15 dagen te ondergaan die sedert 24 dezer verlopen is, hier gehouden werd omdat hij zwaar ziek was geworden. Hij is heden ochtend overleden. De onderhoudskosten voor ziek geworden gevangenen, gemaakt na het verlopen van de straftermijn; vallen te laste van hun bijstandwoonst. Gelieve mij te laten weten of de genoemde Janssens in uw gemeente recht op openbare onderstand heeft. De directeur. UC 1329 – Steenhuffel le 27 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

235


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, 2 bijlagen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1330 – Steenhuffel le 27 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 12 dezer en gevolg gevend aan art. 28 van de wet van 14 maart 1876 laten wij weten dat wij onze gemeente als bijstandwoonst moeten beschouwen van de geesteszieke De Smedt Pierre François, die in uw instelling is opgesloten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder PV 231 – Steenhuffel 28 maart 1877 Beschuldigde(n): Janssens Benoit Leeftijd: 28 Beroep: knecht (Brussel) Geboren te Steenhuffel Wonend te Londerzeel Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld op 25 oktober 1877 door Straf: 1 maand of 50 fr. UC 1331 – Steenhuffel den 28 maart 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het armbestuur van Willebroek. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 15 loopende maand en om te voldoen aan art. 28 der wet van den 14 maart 1876, hebben wij de eer u te laten weten dat wij onze gemeente aanschouwen voor de onderstandwoonst van de genaamde Joanna Roelants, weduwe Van Gucht. Wij verzoeken u, mijnheeren, ons te laten weten waarin den onderstand bestaat en tot hoeveel hij maandelijks zal beloopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1332 – Steenhuffel le 28 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de gevangenis te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1777K van 26 dezer laten wij u weten dat Janssens François recht heeft op openbare onderstand in onze gemeente. Ingesloten een nota voor het opmaken van zijn overlijdensakte. Wij hebben een officieel document aan zijn vrouw om gegeven de voorwerpen die haar man heeft nagelaten op te halen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1333 – Steenhuffel le 28 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel.

236


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten het proces verbaal, opgemaakt op vraag van vader en zoon Van Assche ten laste van Janssens en consorten uit Londerzeel, vanwege messteken. Het mes werd als bewijsstuk meegezonden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1334 – Steenhuffel le 28 mars 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het depot van het 8ste linieregiment. Mijnheer, Het adres van milicien Van Steen B.H. os ons niet bekend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1335 – Steenhuffel le 6 avril 1877 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brieven 1321 van 14 maart en 21478/453 van 30 maart laten wij u weten dat de geesteszieken Lelon, De Boeck, Lemmens en De Smedt geen eigen inkomsten hebben en degenen die ze moeten onderhouden hebben geen fortuin. Hun onkosten worden niet voor een deel door een familielid of door een liefdadig persoon gedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 7 avril 1877. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten de aangevraagde militiecertificaten van: - Moyson x Louis, geboren io 8 februari 1849. - Meys Constant, geboren op 24 juni 1853. - Vertonghen, geboren op 22 juni 1846. - Jacques Lievin De Boeck, geboren op 29 november 1841. De gouverneur. Dubois-Thorn UC 1336 – Steenhuffel le 16 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het krankzinnigengesticht te Zelzate. Mijnheer, Lemmens Guillaume en De Boeck Bernard, die in uw instelling als geesteszieken opgesloten zijn, vallen onder toepassing van artikel 25 van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876. Drie kwart van hun behandelingskosten moeten gedragen worden door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

237


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1337 – Steenhuffel le 16 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het krankzinnigengesticht te Geel. Mijnheer, Lelon Marie, die in uw instelling als geesteszieke opgesloten is, valt onder toepassing van artikel 25 van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876. Drie kwart van haar verzorgingskosten moet gedragen worden door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1338 – Steenhuffel le 16 avril 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, De Smedt Pierre François, die in uw instelling als geesteszieke opgesloten is, valt onder toepassing van artikel 25 van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876. Drie kwart van zijn verzorgingskosten moet gedragen worden door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1339 – Steenhuffel le 16 avril 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel, Therese Robberechts, die in het Sint-Pietershospitaal is opgenomen, valt onder toepassing van artikel 6 van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876. Drie kwart van haar behandelingskosten moet gedragen worden door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1340 – Steenhuffel le 18 avril 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u de algemene tafels (klappers) van de oude parochieregisters (dopen, huwelijken en begrafenissen) om op de griffie van de rechtbank van 1ste aanleg gedeponeerd te worden. Om de agent die dit werk gedaan heeft te kunnen betalen vragen wij u om de hiervoor verleende staatssubsidie te laten liquideren. Ze lijken ons gemaakt te zijn conform de voorschriften van de ministeriele omzendbrief MA 83 van 29 april 1876, behalve dat de bladzijden niet genummerd zijn, hetgeen onmogelijk was omdat: 1) De registers niet genummerd zijn, 2) Het werk al helemaal in het klad was gemaakt toen deze omzendbrief werd gepubliceerd. Ze zijn zo gemaakt dat het opzoeken van de akten in de registers niet gemakkelijker kan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

238


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1341 – Steenhuffel le 17 avril 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ambtenaar van het openbaar ministerie te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief en het erbij gevoegde verzoekschrift, laten wij u weten dat de petitionaris Van Opstal Charles Louis, kiekenpoelier in Steenhuffel, van goed gedrag en zeden is en geen andere middelen van bestraan heeft dan zijn kleine handel. Hij is vader van 6 jonge kinderen, waarvan de oudste 11 jaar en de jongste 6 maanden oud is. Het zou passen om de straf tot dewelke hij op 17 oktober 1876 veroordeeld is, uit te stellen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1342 – Steenhuffel le 24 avril 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de algemeen directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 427/59 van 5 april 1877 laat ik u weten dat wij ons gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds graag driemaandelijks ontvangen via mandaten uitbetaalbaar bij de belastingsontvanger te Kapelle-op-den-Bos Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 707 - Zitting van 1 mei 1877. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Goossens, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot: Controle en goedkeuring van de rekeningen van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836 en art. 35 en 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekeningen en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekeningen als volgt. Rekening van het bureel van weldadigheid: - Ontvangsten: fr. 4077,69 - Uitgaven; fr. 4077,69 - Overschot: Rekening van de kerkfabriek: - Ontvangsten: fr. 8166,08 - Uitgaven: fr. 7756,74 - Overschot: fr. 409,34 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1343 – Steenhuffel le 2 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

239


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de rekeningen van het jaar 1876 van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek, samen met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1344 – Steenhuffel le 2 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten in tweevoud de drie algemene tafel (klappers) van de oude parochieregisters. Nadat u ze gecontroleerd hebt zullen ze in het gemeentearchief worden gedeponeerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1345 – Steenhuffel le 8 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer gouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kiezerlijsten voor de rechtbanken van koophandel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1346 – Steenhuffel den 9 mei 1877. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het armbestuur van Willebroek. Mijnheeren, In gevolge onzen brief van 25 december 1875 nr. 1206, verzoeken wij u den hierbij gevoegde staat op 40 franken te verminderen. Met voornoemde brief hebben wij u doen kennen dat indien de onderstand aan de weduwe Meys voor 1876 40 fr. overtrof, dat wij alsdan allen onderstand aan deze behoeftige zouden weigeren. Voor wat aangaat Joseph Van Gucht, aan dezen hebben wij geenen onderstand toegestaan en bijgevolg weigeren wij eensgelijks die som te betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1347 – Steenhuffel le 9 mei 1877 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Conform art. 31, 2de alinea, van de wet van 14 maart 1876, laten wij u weten dat Wijns Jean François, 27 jaar, dagloner, echtgenoot van Alexandrine Van Belle, zoon van Egied en Sophie Mertens, wonend in Sint-Jans-Molenbeek, daar op kosten van onze gemeente onderstand ontvangt. De waarschuwingsbrief 1828 van 26 april laatstleden zegt: “Hij is aanvankelijk samen met zijn ouders in onze gemeente aangekomen op 7 november 1864, komende uit Koekelberg. Daarna hebben zij achtereenvolgens gewoond in Sint-Jans-Molenbeek tot 3 december 1864, Koekelberg tot 28 maart 1868, Aarschot en Laken tot 23 november 1871, Sint-Jans-Molenbeek tot 18 februari 1873, Koekelberg tot 8 april 1874, Brussel tot 7 september 1874, Koekelberg tot 5 april 1876. Hij woont in Sint-Jans-Molenbeek sedert 28 september 1876, komende van Koekelberg.”

240


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Drie kwart van de onderstand valt bij toepassing van art. 6 en 10 van de wet ten laste van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1348 – Steenhuffel le 9 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de leden van de raad van bestuur van het 1ste regiment jagers te paard te Gent.. Coremans Jan Baptist, milicien-vervanger van 1867, werd uit ons bevolkingsregister geschrapt op 15 december 1875 en is op 20 december ingeschreven in Laken, avenue de la reine nr. 149 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder PV 230 - 10 mei 1877 te Willebroek Proces verbaal opgemaakt door het parket van Mechelen. Beschuldigde(n): Keppens Anne Françoise Leeftijd: 18 Beroep: meid Geboren te Opdorp Wonend te Willebroeck (en Steenhuffel). Misdrijf: 3 huisdiefstallen Veroordeeld op 5 augustus 1877 en 17 oktober 1877 door Straf: 3 keer een maand gevang. ICL – Froidmont le 15 mai 1877. St.-Charles, établissement d’aliénés, n° 1490. (Vertaald) Mijnheer de ontvanger. In antwoord op uw brief van 14 deze stuur ik u de kwitantie voor de betaling van het vierde deel der onderhoudskosten voor de geesteszieke De Boeck Bernard gedurende het 1ste trimester 1877, evenals de 2 betalingsoverzichten die door uw gemeentebestuur zo snel mogelijk aan de bestendige deputatie moeten worden bezorgd. De overste, B. Huygens. ICL – Steenhuffel den 16 mei 1877. Mijnheer de burgemeester te Steenhuffel. Ik heb de eer u te verzoeken, uit oorzaak van het ongeluk aan mij overgekomen met het breken van mijn been, de goedheid te willen hebben van eene aanvraag te willen doen aan mijnheer de minister om iets te kunnen genieten van heden af van hetgeen aan militairen maandelijks is toegestaan, terwijl ik geen ouders heb noch geen fortuin bezit om in mijne noodwendigheden te voorzien. Die mij groote onkosten aandoen. In afwachting heb ik de eer u te groeten, Charles De Maeyer. UC 1349 – Steenhuffel le 23 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Met betrekking tot de ingesloten vraag van De Maeyer Charles, milicien uit Steenhuffel van de lichting 1874, om een deel van de vergoeding te kunnen krijgen die aan miliciens door art. 10 van de wet van 5 april 1877 wordt toegekend, teneinde de kosten te kunnen betalen die worden

241


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

veroorzaakt door het breken van zijn been op 13 mei laatsleden in Merchtem (zie verklaring van dokter Van der Linden), laten wij u weten dat deze milicien zich door dit ongeluk in een hachelijke situatie bevindt. Zijn ouders zijn overleden en hijzelf bezit geen enkel fortuin. Daarom vragen wij om hem de helft van zijn vergoeding ter beschikking te stellen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1350 – Steenhuffel le 23 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, De Rop Pierre is niet gekend in Steenhuffel. Hij heeft enkele weken bij de heer J.B. Brabant gewerkt en zijn post verlaten zonder te vertellen waar hij naartoe ging. Brabant heeft ons laten weten dat Pierre De Rop in Herdersem geboren en getogen is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1351 – Steenhuffel le 23 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten 5 afrekeningen van betaalde onderstand. Eén kwart van de onderhoudskosten werd direct door onze gemeente betaald, de rest is ten laste van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1352 – Steenhuffel le 23 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Het dossier van de zaak Heymans Pauline werd op 16 mei laatstleden per brief opgestuurd naar het gemeentebestuur van Malderen. Dat gebeurde naar aanleiding van uw brief 18478 van 12 mei. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 708 - Zitting van 24 mei 1877. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot Controle van de gemeenterekeningen van 1876 Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 7805,30 - De uitgaven: fr. 7289,10

242


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Het overschot: fr. 516,20 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 3392,88 - De uitgaven: fr. 3343,85 - Het overschot: fr. 49,03 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 9052,65 - De uitgaven: fr. 9052,65 - Het overschot: fr. – De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 221,62 - De uitgaven: fr. 221,62 - Het overschot: fr. – In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. ICL – Bruxelles le 26 mai 1877. (Vertaald) Ref. 68137D3048 – Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gelieve de ingesloten stukken (die u ons stuurde met uw brief 1349 van 23 dezer) af te geven aan milicien De Maeyer Charles en hem te zeggen dat de bedragen die in uitvoering van de wet van 3 juni 1870 in het livret zijn ingeschreven, pas 5 jaar na het verstrijken van de actieve normale legerdienst mogen afgehaald worden, behalve wanneer de regering een uitzondering toestaat. Hiervoor moet hij een verzoek sturen naar het ministerie van financiën, met de nodige uitleg en met een certificaat van goed gedrag en zeden, dat ter ondersteuning door uw gemeentebestuur moet worden afgeleverd. De gouverneur. UC 1353 – Steenhuffel le 30 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de staten model 48 voor de overdracht van de miliciens van de lichting 1877 aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1354 – Steenhuffel le 30 mai 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek. Mijne heren, Gelieve gevolg te geven aan de ingesloten brief van de gouverneur. De armen in kwestie wonen in uw gemeente en kunnen de gevraagde inlichtingen persoonlijk verschaffen .Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UCL – Steenhuffel le 3 juin 1877. (Vertaald) Aan de heer minister van financiën te Brussel. Mijnheer de minister.

243


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Met het diepste respect richt zich tot u De Maeyer Charles, metser te Steenhuffel, milicien van de lichting 1871, die, zoals bijgaand getuigschrift bevestigt, op 5 april laatstleden per ongeluk in Merchtem een been gebroken heeft en zich hierdoor in een zeer hachelijke toestand bevindt. Zijn ouders zijn overleden en hij heeft geen fortuin of familie die hem te hulp zou kunnen komen. Sedert de dag van het ongeluk heeft hij niet meer kunnen werken en de stiel uitoefenen die zijn enige bron van inkomsten is. De uitgaven voor de dokter, voor logement en voeding zijn aanzienlijk en hij weet niet hoe hij die moet betalen. Hij neemt de vrijheid om u te smeken, mijnheer de minister, om hem toe te laten om het bedrag van de vergoeding, die krachtens de bepalingen van de wet van 3 juni 1870 in zijn livret is ingeschreven, af te halen,zodat hij zijn onkosten zal kunnen betalen. Hopend op een gunstig antwoord, uw zeer nederige en toegewijde dienaar. Charles De Maeyer. ICL – Bruxelles le 4 juin 1877. (Vertaald) Ref. 1e divisie nr. 79. Legitimatie. Josse Herman Verhasselt en Jeanne Therese De Mars zijn heden in onze stad getrouwd en hebben erkend en gelegitimeerd het kind Pierre Charles De Mars, geboren in Steenhuffel op 7 juni 1873 UC 1355 – Steenhuffel le 5 juin 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 21478 van 25 mei sturen wij, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de gevraagde afrekeningen in verband met de ondersteunde armen Lemmens en De Boeck. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1356 – Steenhuffel le 10 juin 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Na ernstige opsporingen hebben we Keppens uit Willebroek in onze gemeente aangetroffen. Zij was sedert enkele dagen als meid in dienst bij Pieter Jan Van der Stappen en had haar verandering van woonst nog niet gedeclareerd. We sturen u haar verklaring aangaande het proces verbaal dat tegen haar in Willebroek is opgemaakt. (P.S. Ingesloten sturen wij ook een proces verbaal dat wij zelf ten laste van Keppens hebben opgesteld wegens diefstal van een vrouwenhemd.) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UCL – Steenhuffel den 11 juni 1877. Pro Justitia. Op heden den 11 juni 1877, ten 10 ure ’s morgens, is voor ons Joannes Franciscus De Ridder, burgemeester, ambtenaar van politie der gemeente Steenhuffel, gekompareerd den heer

244


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Henricus Verhavert, maalder, oud 62 jaren, wonende alhier, die ons de volgende klacht gedaan heeft, te weten: Dat op gisteren zondag omtrent 8 uren ’s avonds de genaamde Louis De Greef, landbouwer, oud 36 jaren, wonende alhier bij zijne moeder, voorbij zijne woning ging naar Rossem kermis, nam een handboom en verwittigde zijne vrouw dat hij al de bruggen ging afbreken, zeggende dat zij allen den hals moesten breken die van Rossem kwamen. Hij komparant hiervan door zijne vrouw verwittigd zijnde is onmiddellijk achter hem gegaan en heeft hem op het feit betrapt reeds bezig zijnde eene brug op den molenweg aan ‘t afbreken, alwaar hij reeds nog twee andere had afgebroken. Van al hetgene wij het tegenwoordig proces verbaal hebben opgemaakt, date als ten hoofde, en na voorlezing heeft de komparant met ons geteekend. J.F. De Ridder UC 1357 – Steenhuffel le 13 juin 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten kopie van de kwitantie van een betaling aan het kantoor der registratie te Wolvertem. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1358 – Steenhuffel le 13 juin 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 6 overzichten in verband met betaalde onderstand (uw brief 21478 van 25 mei).. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1359 – Steenhuffel le 14 juin 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de rekening van 1876 van het lager onderwijs met de bewijsstukken. De gemeenterekening zal u via de commissaris der wegen worden bezorgd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Boom den 20 juni 1877. Mijnheer de burgemeester. Ik heb de eer ued te verzoeken mij wel te willen laten geworden, op zegel en gelegaliseerd door den heer vrederechter van uw kanton, een extract uit den geboortenakt van Francisca De Wit, geboren in uwe gemeente op 24 november 1853, dochter van Petrus Joannes De Wit en van Maria Anna Borms. Hier nevens fr. 3 in postzegels voor de kosten. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, de verzekering mijner oprechte achting. De burgemeester, Verbeeck.

245


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 227 - Molenbeek 27 juin 1877 Beschuldigde(n): Peeters Julien Leeftijd: 51 Beroep: sjouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Londerzeel Misdrijf: politieovertreding un Molenbeek Veroordeeld op 27 juin 1877 door Straf: 7 dagen en daarna nog 15 dagen ter beschikking blijven van de regering. PV 228 - Steenhuffel 30 juin 1877 Beschuldigde(n): Van Rhode Jeanne, 15 jaar, meid, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: ? Veroordeeld door de politierechtbank van Wolvertem op 14 augustus 1877. Straf: 2 fr., 3 dagen ICL – Boom den 30 juni 1877. Mijnheer de burgemeester. Wij hebben de eer ued te verzoeken ons wel te willen laten geworden de inlichtingen benoodigd tot de bewettiging van Petrus Prosper De Backer, geboren in uwe gemeente den 27 maart 1867, natuurlijken zoon van Joanna Mathildis De Backer, alsmede het nummer van den akt. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, de verzekering mijner oprechte achting. De burgemeester, Verbeeck. P.S. Den geboortenakt van Francisca De Wit, gevraagd bij brief van 20 dezer, is ons tot heden nog niet toegekomen. (Petrus Prosper De Backer werd gewettigd door het huwelijk van zijn moeder Joanna Mathildis De Backer met Petrus Franciscus Scholiers te Boom om 16 juli 1877, akte nr. 69.) PV 228 – Londerzeel 4 juli 1877 Beschuldigde(n): Kerkx Louis, 24 jaar, knecht, geboren te Merchtem en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: ? Veroordeeld door de politierechtbank te Wolvertem op 14 augustus 1877. Straf: 15 fr., 3 dagen. UC 1360 – Steenhuffel le 4 juillet 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw ingesloten brief en die van de minister van binnenlandse zaken, sturen wij u al de documenten die nodig zijn voor de liquidatie van de subsidie die door de staat werd toegekend aan de agenten die belast zijn geweest met het opmaken van de algemene tafels (klappers) der oude parochieregisters. Het aandeel van de gemeente, 225,10 fr. of evenveel als de subsidie, werd reeds aan de heer Faes betaald. Zodra we het bedrag van de subsidie ontvangen zullen we het onmiddellijk aan de heer Faes doorbetalen; we hebben de middelen niet om het voor te schieten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL - Brasschaet den 8sten july 1877 246


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Zeer beminde ouders, Ik laat u weten den staat van mijne gezondheid als dat ik kloek en gezond zijn en dat wij den donderdag uit het kamp uitkomen, en ik zijn geheel kontent dat het zoo naar gedaan is, want het is er zoo goed niet gelijk in het Regiment. Ik zou geerne in het kort naar huis komen voor een maand tusschen dit en korte dagen; gij kunt zien dat ge den burgemeester doet naar den Minister van Oorlog schrijven. Als hij de goedheid wilt hebben van dat te doen dan zal ik misschien wel voor twee drij maand kunnen blijven. Na kost ik te huis lang werken, want gij moet zien dat ik te huis ben voor aan het vlas te werken en aan den oo(g)st. Gij moet zeker sobiet doen doen want dat zal zoo gauw niet gedaan zijn naar den Minister van Oorlog. Ik vraag ook den staat van uwe gezondheid en ook van mijne beminde broeders en mijne cammeraten en ge moet mij laten weten (h)oedat gij goed vlas en eenen goeden oo(g)st hebt. En daar mede sluit ik mijne brief in afwachting van geld te krijgen want in het kamp hebt gij geen water dat gij kunt drinken en ik pijs, beminde ouders, dat gij dat siesoo zult doen van naar den burgemeester dat gaan te zeggen, want bij den command zoudt gij dat dikwijls nog niet krijgen en dat zal dan nog wel veertien dagen aanloopen of nog meer heer dat ik zal te huis zijn. Gij kunt mij dan maar geld opzenden. Ook, beminde ouders, ik pijs dat (gij) mij binnen eenigste dagen zult weder schrijven naar Antwerpen naar de Cazerne Predecateur. Gij moogt ook met mij niet laggen omdat ik zoo geschreven hebt want ik heb mijnen brief met den donkeren geschreven; ik pijs dat gij het toch dat wel zult kunnen lezen. Ziet daar mijn adres. Jean Baptiste Vranckaert Antwerpen cazerne Predecateur 1ste Rezement d’artillerie, 1ste batterie. UCL – Steenhuffel le 11 juillet 1877. Monsieur le procureur du roi. (Vertaald) In antwoord op uw brief nr. 26780 en op deze van de procureur des konings te Mechelen van 9 dezer, laten wij u weten dat de personen waarbij het meisje Keppens Françoise in onze gemeente gewoond heeft, verklaren dat hun meid een jacquet bezat, een paar bruine kousen en een zwarte capuchon. Haar hemden en een zwarte strik hebben ze niet gezien. Bij bevel, de secretaris De burgemeester. UC 1361 – Steenhuffel le 11 juillet 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een overzicht van de schulden van de gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1362 – Steenhuffel le 11 juillet 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer,

247


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief 26780 en die van de procureur des konings te Mechelen van 9 dezer, laten wij u weten dat de personen bij dewelke het meisje Keppens Françoise in onze gemeente gewoond heeft, hebben verklaard dat hun meid in het bezit was van een grijze jacquette, een paar bruine kousen en een zwarte kapmantel. Haar hemden en de zwarte strik hebben ze niet gezien Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UCL – Steenhuffel den 12 july 1877. Van Opstal Charles huurt ½ bunder land waarvan hij geene contributie betaalt. Hij huurt van Bouvier waarvan hij te samen 5,22 betaalt. Ander huurland heeft Charles niet. Troch betaalt te kort. Hij betaalt in het geheel van zijn patenten maar 7,49 van herberg en winkel en uitverkooper van brood. Het patent van op de markt te staan is er af. UC 1363 – Steenhuffel le 17 juillet 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 6 staten van verleende onderstand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1364 – Steenhuffel le 18 juillet 1877 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief 273469B12528 van 12 dezer sturen wij u de behoorlijk ingevulde kaders aangaande de wegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1365 – Steenhuffel le 25 juillet 18977. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1366 – Steenhuffel le 25 juillet 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 2 staten van verleende onderstand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder PV 232 – Steenhuffel 29 juli 1877

248


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde(n): Van Campenhout Jn Bt Leeftijd: 58 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Veroordeeld op 2 oktober 1877 te Wolvertem Straf: 15 fr. ICL – Sint-Amands 1 augustus 1877. Mijnheer de sekretaris. Gelief de goedheid te hebben mij zoo gauw mogelijk de volgende inlichtingen te willen geven. Tobias Sollie, Bernardina Sollie en Marie Frederica Sollie, welke gezamentlijk eene hofstede hebben gehad te Steenhuffel op de Meir, zijn zij nog in leven? In geval van neen, welke zijn hunne erfgenamen geweest. En waar zijn deze laatste voor de oogenblik woonachtig? Gelief bij wederbrief uwen staat van kosten te voegen, en intusschen met mijne dankbetuiging de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden. J.J. Peeters, Notaris en burgemeester te Sint-Amands. ICL – Bruxelles le 2 août 1877. 1er district militaire de Bruxelles. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester, Ingesloten een wederoproepingsbevel voor milicien De Bleser die op 16 dezer terug onder de wapens moet. Mocht u deze man niet vinden gelieve het ons dan terug te sturen met de reden waarom u hem niet gevonden heeft. Mocht deze man niet in staat zijn om op de vastgestelde dag zijn korps te vervoegen, gelieve het dan terug te sturen samen met een medisch certificaat. Mocht hij in de gevangenis zitten, gelieve mij dat dan eveneens te melden na hem het oproepingsbevel getoond te hebben en hem op de achterzijde ervan zijn straftermijn te hebben laten noteren. GR N° 709-710-711 - Zitting van 8 augustus 1877. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Goossens, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 5 van de wet van 23 september 1842 en het K.B. van 26 mei 1843. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1877-78. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 300 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit.

249


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 1 – Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1877-1878 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 187, te weten 98 jongens en 89 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool bestuurd door de heer Jean Marin Meeus is aangewezen om gratis les te geven aan 98 jongens. Voor dit gratis onderwijs zullen de onderwijzer en de ondermeester een vergoeding van 0,85 fr. per leerling en per maand ontvangen. De aangenomen meisjesschool bestuurd door juffrouw Julie Blondiau is aangewezen om gratis les te geven aan 89 meisjes. De directrice ontvangt een globale vaste vergoeding van fr. 500 voor het onderwijs dat zij aan de genoemde kinderen zal geven. Art. 3 – Afschift van dit besluit zal met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd. II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1878. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 10 juli 1877 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1878. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 31 juli 1877, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1878 moeten besteed worden 2089 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1140,93 fr. zullen opleveren en dat een bedrag van 140 fr. (gewijzigd in 200 fr.) uit de gewone inkomsten aan de begroting van 1878 zal worden toegewezen. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 9 % (gewijzigd in 8 %) en vertegenwoordigen een bedrag van 842,90 fr. (gewijzigd in 749,32 fr.) Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7115,72 o Personele belasting: fr. 1846,63 o Patenten: fr. 404,17 Totaal: fr. 9366,52 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 842,90 (gewijzigd in 749,32) ▪ In natura: 1140,930 (302 dagen + 1 ¼ A + 16 ¼ B + 3 ¾ V + 110 C) ▪ Toewijzing aan de begroting 1878 om het tekort te dekken: fr. 140,00 (gewijzigd in 200,00) ▪ Samen: fr. 2090,25 (gewijzigd in 2090,025) III. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1878. Gezien deze begroting, opgemaakt door de kerkfabriek op x laatstleden. Overwegende dat deze tot geen enkele aanmerking aanleiding heeft gegeven en dat ze in functie van behoeften en middelen werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 4372,17 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven.

250


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1367– Steenhuffel le 8 août 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Van de Voorde Jean, milicien van Steenhuffel van de lichting 1876, zou willen trouwen. Hij heeft in 1876 en 1877 een uitstel gekregen omdat hij te klein was en in 1878 en 1879, tot hij 23 jaar zal geworden zijn, zal hij voor de militieraad moeten komen. Indien hij dan groot genoeg zal geworden zijn zal hij worden ingelijfd. Gelieve mij te informeren of er geen beletselen zijn om deze soldaat nu al te laten trouwen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1368 – Steenhuffel le 9 août 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de begroting van de kerkfabriek voor 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1369 – Steenhuffel le 9 août 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de inschrijvingslijst der arme kinderen voor het gratis lager onderwijs in het schooljaar 1877-1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Malines le 10 août 1877. (Vertaald) 2de Regiment artillerie, nr. 2928. Mijnheer de burgemeester, Wanneer heeft kanonnier Van Assche François, die toen hij met onbeperkt verlof vertrok verklaarde naar Steenhuffel te gaan, uw gemeente verlaten? De kolonel. (Antwoord op 14 augustus: Is naar Brussel gezonden den 22 september 1875, waar hij altoos gewoond heeft.) UC 1370 – Steenhuffel le 14 août 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de kolonel van het 2de regiment artillerie te Mechelen. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 10 dezer laten we u weten dat Van Assche François op 8 oktober 1863 Steenhuffel verlaten heeft en in Brussel is gaan wonen. Model A werd hem op 22 september 1875 doorgestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

251


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1371 – Steenhuffel le 14 août 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester en schepenen van Londerzeel Mijne heren, Wij hebben vernomen dat de ouders van Wijns Jean François in uw gemeente gewoond hebben van 2 februari 1854 tot 6 april 1863. Hij heeft bijgevolg zijn bijstandwoonst in Londerzeel verworven. Laat ons weten of u uw gemeente als zodanig erkent of ode reden te geven waarom niet. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1372 – Steenhuffel le 19 août 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de onderzoeksrechter te Brussel. Mijnheer, In Steenhuffel is er geen familie Flooren of Florin of een daarop gelijkende naam. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1373 – Steenhuffel le 23 août 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de onderzoeksrechter te Brussel. Mijnheer, Ingesloten 2 staten van verleende onderstand. Een kwart van de kosten werd door de gemeente betaald vanaf 7 augustus. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1374 (bestaat niet) 1375 – Steenhuffel le 25 août 1877 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief A21478/1943 van 13 dezer aangaande de bijstandwoonst van Wijns Jean François, zoon van Egied, laten wij u weten dat uit inlichtingen, die door de gemeente Londerzeel op 17 augustus verschaft werden, blijkt dat de vader van deze behoeftige 5 jaar en 11 maanden (van 3 december 1864 tot 19 november 1870) in Londerzeel heeft gewoond en daar dus, samen met zijn zoon, zijn bijstandwoonst verworven heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1376 – Steenhuffel le 29 août 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van oorlog. Mijnheer de minister Gevolg gevend aan de brief van de procureur des konings aangaande J. Van de Voorde, milicien uit Steenhuffel van de lichting 1876, die in het huwelijk zou willen treden, en die in 1876 en

252


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1876 vanwege zijn te kleine lengte een uitstel heeft gekregen, vraag ik u om hem de nodige toelating te verlenen. De toekomstige echtgenote belooft dat ze, ingeval haar man toch onder de wapens moet, hem niet zal volgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1377 – Steenhuffel le 4 septembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de kiezerslijsten en alle erbij horen documenten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 712-713-714-715-716-717-718 - Zitting van 5 september 1877. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1876. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1878. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 8853,70 - De uitgaven op fr. 8803,48 - En het overschot op fr. 50,22 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 3621,10 - De uitgaven op fr. 3621,10 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 7102,25 - De uitgaven op fr. 7102,25 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 220,00 - De uitgaven op fr. 220,00 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Geen aanmerkingen Gewone ontvangsten. Art. 25 – Aangezien de gemeente aan het bureel van weldadigheid een subsidie moet geven om zijn tekort te dekken kan deze instelling onmogelijk tussenkomen in het gemeentelijk aandeel

253


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

in het gemeenschappelijk fonds (aangaande de bijstandswoonst), ingesteld door art. 10 van de wet van 14 maart 1876. Buitengewone uitgaven. Art. 4 – Kasseiden van wegen. De inkomsten van de gemeente laten toe om hiervoor in de begroting 1878 een bedrag van 2900 fr. in plaats van 2650 fr. te voorzien. Gewone uitgaven. Art; 10 - De gemeenteraad heeft de vergoeding van de gemeenteontvanger van 200 fr. tot 300 fr. opgetrokken. Art. 28 – Voor het onderhoud der buurtwegen wordt 50 fr. extra voorzien. Art. 1 – Onderstand. De lasten van het bureel van weldadigheid zijn aanmerkelijk verhoogd en daarom heeft de gemeente deze instelling een subsidie van 200 fr. moeten geven. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1878. Gezien het algemeen bestuursreglement, aangenomen door de koning op 10 januari 1863, ter uitvoering van de wet van 28 september 1842 aangaande de gewone jaarlijkse uitgaven voor het lager onderwijs en aangaande de middelen om die te betalen. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 12 januari 1863, aangaande hetzelfde onderwerp. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door Jean Marin Meeus, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, al een aantal jaren wordt beschouwd als thuishorende in de eerste categorie. Overwegend dat in de schoolbegroting 1878 het casueel van het onderwijzend personeel op de volgende manier werd vastgesteld: - Toelage voor het onderwijs van 98 arme jongens à 10,20 fr. per kind per jaar = 999,60 fr., waarvan 666,40 fr. voor de onderwijzer en 333,20 fr. voor de ondermeester. - Schoolgeld van 50 solvabele leerlingen, waarvan 18 à 9 fr. en 32 à 8,50 fr. = 432 fr., waarvan 288 fr. voor de onderwijzer en 144 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – In de schoolbegroting wordt een bedrag van 25 fr. gebracht voor het onderhoud der meubelen en het kuisen van de school. Art. 2 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 3 – De wedde van de hulponderwijzer wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 4 – De vaste jaarwedde van juffrouw Blondiau Julie, directrice van de aangenomen meisjesschool, wordt vastgesteld op 500 fr. (incl. gratis onderwijs van 89 arme meisjes, verwarming, klasbenodigdheden, onderhoud van de klas). Art. 5 – De gemeente zal voor 465,75 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 300 fr. Deze bijdragen kunnen niet verhoogd worden. Art. 6 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1878. Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling. Wordt deze begroting na rijp beraad, goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 4122,94 fr. V. Commissie personele belasting.

254


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad gaat over tot het 5de punt van de agenda en benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VI. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van Vertonghen Pierre Jean, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Vertonghen Pierre Jean, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, pachter. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Vertonghen Pierre Jean, die 5 stemmen op 5 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. Afschrift, etc. VII. Lager onderwijs - naaldwerk, huishoudkunde en hygiëne voor de meisjes – reglement en programma. De raad. Gezien de ministeriële omzendbrief in MA 140 van 26 juni 1877 aangaande de verspreiding en verbetering van de lessen in het handwerk en het aanleren van begrippen van hygiëne en huishoudkunde aan de meisjes der gemeente- en aangenomen scholen. Gezien de door de centrale commissie voorgestelde programma’s. Gezien het typereglement. Keurt de raad dit reglement goed als volgt: Art. 1 – In de aangenomen lagere gemeenteschool voor meisjes van Steenhuffel zal een atelier ingericht worden voor het onderwijs van het naaldwerk. Art. 2 – Dit onderwijs zal alle onderwerpen omvatten die in de geciteerde omzendbrief werden voorgesteld. Art. 3 – Minstens 4 uren per week zullen aan dit onderwijs worden besteed. Het zal gegeven worden tijdens de lesuren, op maandag van 1u30 tot 4 uur en op donderdag, eveneens van 1u30 tot 4 uur in de namiddag. Art. 4 – Alle meisjes die naar de lagere school gaan moeten de naaldwerklessen volgen. Art. 5, 6 en 7 – Niet van toepassing. Art. 8 – De grondstoffen zullen gratis aan de arme leerlingen worden verstrekt. Daarvoor wordt in de schoolbegroting 2 frank per jaar en per leerling gebracht. Art. 9 – Begrippen van hygiëne en huishoudkunde zullen eveneens aan de meisjes van de gemeenteschool en aan deze in de gemengde gemeenteschool bijgebracht worden In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1378 – Steenhuffel den 6 september 1877. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Laeken. Mijnheeren, Luidens art. 26 der wet van 14 meert 1876, hebben wij de eer ued te berichten dat de genaamde Henricus Laenens, zoon van Petrus Laenens en Nathalia Verbelen, beide te Laeken overleden, geboren te Laeken op x juni 1865, in pension geplaatst is door ons armbestuur bij de weduwe Ludovicus Laenens aan fr. 100 ’s jaars, voor rekening van uwe gemeente uit hoofde van zijn

255


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

bijstandwoonst hoofdens zijne ouders (de vader woont te Laeken sedert 1864, is er overleden in 1869, de weduwe is er herhuwd in 1870 met Franciscus Van Hemelrijck, membrier, alsdaar nog wonende). Gelieft, mijnheeren, ons binnen den door de wet bepaalden tijd te laten weten of ued die kosten ten laste uws armbestuurs erkent. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1379 – Steenhuffel le 13 septembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de begroting 1878 van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1380 – Steenhuffel le 19 septembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de staten A van miliciens De Bleser J.B. en Van de Voorde Joseph François, die op 15 dezer met onbepaald verlof werden gestuurd. De Bleser was reeds in het register B ingeschreven onder het nr. 22; Van de Voorde werd nu ingeschreven onder het nr. 30. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Malines le 22 september 1877. Ville de Malines, rep. 2100 (Vertaald) Mijnheer de burgemeester, Bezorg het ingesloten wederoproepingsbevel aan De Proft François, milicien van Mechelen, die in uw gemeente verblijft, bij J.B. Cuyckens, Smisstraat 51, en stuur mij een ontvangstbewijs. De burgemeester. UC 1381 – Steenhuffel le 26 septembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, werden aangeduid om deel uit te maken van de commissie der personele belasting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1382 – Steenhuffel le 26 septembre 1877. (Vertaald)

256


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Polfliet François woont momenteel in Boom. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1383 – Steenhuffel le 26 septembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten model A van milicien vervanger Heyvaert Louis, die in het register B onder het nr. 31 ingeschreven werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1384 – Steenhuffel le 26 septembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het reglement voor het onderwijs van het naaldwerk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1385 – Steenhuffel le 28 septembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de gemeentebegroting 1878 en die van het lager onderwijs Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Mechelen 3 october 1877. Mijnheer Verhaegen, Ik verzoek u vriendelijk als gij de goedheid wilt hebben van mijn papieren gereed te maken van Jacobus Ludovicus Van den Broeck om gaan te trouwen, want ik hem moeilijk tijd om te komen, want als gij de goedheid zou hebben, gij zoudt mij daarmee veel plezier kunnen aandoen. En als ze gij gereed gemaakt hebt zoudt gij de goedheid niet willen hebben van te schrijven. Mijn adres is: de weduwe Dierickx-Bienhomme, lange schipstraat nr. 6 te Mechelen. De burgemeester is mijne voogd, dan kent gij mij wel. Want gij zijt met mij nog ne keer afgekomen van Londerzeel naar Steenhuffel op kermis. Mijnheer, als gij de goedheid zoudt willen hebben van dat te doen gij zoudt er nog voor beloond worden. Van wegens, ik ben: Jacobus Ludovicus Van den Broeck. Aanveerd mijne groetenisse. UC 1386 – Steenhuffel le 10 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en provinciegouverneur. Mijnheer,

257


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten 2 afrekeningen voor onderstand. Het kwart van de kosten werd door de gemeente betaald op 3 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1387 – Steenhuffel le 10 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het bureel van weldadigheid van Sint-Jans-Molenbeek. Mijne heren, Het blijkt dat Wijns Jean François, waarvoor u ons een rekening van de voorgeschoten onderstand stuurde, zijn bijstandwoonst in Koekelberg verworven heeft. Gelieve u tot die gemeente te wenden en ons het kwart der kosten terug te betalen die onze gemeente onterecht aan u reeds heeft betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1388 – Steenhuffel le 10 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Laeken. Mijnheer, Wij herinneren u aan onze brief van 6 september laatstleden aangaande het kind Laenens (art. 28 van de wet van 14 maart 1876). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Londerzeel 11 october 1877. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Bezorg mij de oproepingsbrief en het aanwezigheidscertificaat voor het bezoek dat ik in uw gemeente heb afgelegd op 26 september bij Fideel De Mesmaecker voor een stier die door spruwachtige stomatitis was aangetast. Ik neem deze gelegenheid te baat om u te vertellen dat het rundvee van deze landbouwer, evenals dat van de weduwe De Bondt en de kinderen Taekels genezen is en dat het dus terug zonder gevaar op de weide mag. De veearts van de regering, Ch. Devleeshouwer. PV 233 – Steenhuffel 14 oktober 1877 Beschuldigde(n): Annaert François Denis Leeftijd: 19 Beroep: zonder Geboren te Buggenhout Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld door de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel op 1 maart 1878 Straf: 15 dagen GR N° 719-720 - Zitting van 17 oktober 1877.

258


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1878. De raad. Herzien de deliberatie van 8 augustus laatstleden waarin voor 1878 8 opcentiemen werden gestemd, uitmakende een bedrag van 749,32 fr. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig onveranderd vast op 1141,83 fr., de opcentiemen niet inbegrepen. II. Vraag om weg nr. I van Merchtem naar Merchtem tot Rijksweg te verklaren. De gemeenteraad van Steenhuffel. Overwegende dat, onmiddellijk na het in voege treden van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, de eerste weg die de bestendige deputatie als weg van grote gemeenschap heeft aangenomen, de weg nr. 1 was, van Merchtem naar Mechelen, over Steenhuffel, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en, in de provincie Antwerpen, de gemeenten Leest, Humbeek en Mechelen. Overwegende dat deze weg in het verlengde ligt van de provinciale baan van Merchtem naar Brussel en in Mechelen uitkomt op de rijksweg Brussel-Antwerpen. Overwegende dat deze weg - die op sommige plaatsen met allen maar gemeentegeld werd aangelegd en op andere plaatsen met subsidie van de provincie en het rijk – een verbinding vormt met de vaart van Willebroek op Brussel, met de vaart van Mechelen naar Leuven, en met de stations van Mechelen, Hombeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Malderen en Buggenhout, en dat hij daarenboven de steden Aalst en Dendermonde met Brussel en Mechelen verbindt. Overwegend dat bovengemelde omstandigheden aan gezegde weg het karakter van een belangrijke rijksweg geven en dat hij overal een voldoende breedte heeft. Overwegende dat hij overal goed onderhouden is. Besluit aan de minister van openbare werken te vragen om de weg van grote communicatie nr. 1 als Rijksweg aan te nemen. (Deze deliberatie kwam er op vraag van het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos). In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1389 – Steenhuffel le 17 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 2 staten van betaalde onderstand voor Lemmens Guillaume. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 23 octobre 1877. (Vertaald) Rechtbank van 1ste aanleg, nr. 1807. Mijnheer de burgemeester. Ik kan op 27 dezer geen verhoren doen in de zaak Callaerts. Gelieve deze persoon te verwittigen van zich op mijn kabinet te presenteren op 30 dezer, zelfde uur. De onderzoeksrechter, Paul Holvoet.

259


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1390 – Steenhuffel le 24 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, We sturen u register B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1391 – Steenhuffel le 24 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de statistiek die werd gevraagd met uw brief 627E van 16 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1392 – Steenhuffel le 24 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciale inspecteur van het lager onderwijs. Mijnheer, Wij retourneren de 2 ingevulde bulletins die u ons stuurde met uw brief 9787 van 15 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1393 – Steenhuffel le 24 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Met onze brief van 6 september hebben we de gemeente Laken laten weten dat ons bureel van weldadigheid onderstand moet verlenen aan het kind Laenens. Tot op heden heeft die gemeente nog niet aan de verplichtingen van art. 28 van de wet van 14 maart 1876 voldaan Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1394 – Steenhuffel le 24 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Annaert François Denis (de beschuldigde) werd ondervraagd en zijn verklaring staat aan het einde van het proces verbaal. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1395 – Steenhuffel le 31 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de gemeentebegrotingen en de deliberaties ter zake. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

260


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1396 – Steenhuffel le 31 octobre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op uw brief 40994 van 26 oktober laten wij u weten dat de heer Verhavert door de opgelopen verwondingen maar 2 dagen werkonbekwaam is geweest Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Steenhuffel den 31 october 1877. Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Mijnheeren, Gezien de rol voor den onderhoud der wegen voor 1878 waar ik gebracht ben met 4 werkpaarden, dewijl ik er maar 3 bezit. Ik verzoek u, mijnheren, mijne reclamatie aan te nemen. Uwen dienaar, F. Mertens ICL – Brussel den 3 november 1877. Ministerie van Binnenlandsche zaken – Bestuur van wetenschappen, letteren en schoone kunsten – nr. 13602. Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Ik heb de eer ue hierbijgaande 6 boeken toe te sturen, waarvan ik ue verzoek mij ontvangst te willen melden. Deze boeken zijn bestemd voor de volksbibliotheek uwer gemeente. Aanvaardt, mijne heeren, de betuiging mijner bijzondere achting. Voor den minister, de secretaris generaal, Bellefroid. UCL – Steenhuffel le 12 novembre 1877. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. Bolinckx Elisabeth, geboren in Brussel op 5 december 1844, natuurlijke dochter van Elisabeth, wonend in Elsene, presenteert zich voor mij om te trouwen, en heeft alleen haar geboorteakte bij zich. Ze zegt dat ze haar moeder niet gekend heeft. Kunt u me laten weten of er tot de voltrekking van dit huwelijk mag overgegaan worden of moet er ook een verklaring van de afwezigheid van de moeder opgesteld worden? De ambtenaar van de burgerlijke stand. GR N° 721 - Zitting van 14 november 1877. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is samengekomen om een lening van 10.000 fr. af te sluiten. Gezien de onmogelijkheid om de kosten van de reeds verrichte en nog te verrichten saneringswerken te betalen evenals die van de kasseiding van de weg van grote communicatie nr. CXCV. Beslist de raad om, op rekening van de gemeente, 10.000 fr. te lenen bij het Gemeentekrediet met de contractuele verplichting om deze af te lossen in 66 annuïteiten tegen een maximale jaarlijkse intrest van 5 % , te betalen per trimester. Om de terugbetaling van deze lening gemakkelijker en de inning van het geld minder kostelijk te maken geeft de gemeente de onherroepelijke toelating aan de minister van financiën om de stortingen te doen in de kas van het gemeentekrediet.

261


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De stortingsbewijzen zullen samen met het geld (5 % intrest ingehouden) aan de gemeenteontvanger worden bezorgd bij de betaling van het gemeentelijk aandeel in het gemeenschappelijk fonds, opgericht door de wet van 18 juli 1860. Afschrift van deze deliberatie zal ter goedkeuring aan de hogere overheid worden voorgelegd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1397 – Steenhuffel le 14 november 1877. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ik haast mij u ter kennis te brengen dat mij over eenige dagen kennis gegeven geweest is door Petrus Joannes Van Opstal, herbergier wonende alhier in het dorp, dat er ter gelegenheid van de kermis bij hem phosphoriques stekkens in zijnen bornput geworpen waren zonder er den dader van te kennen. Ik heb des aangaande onderzocht om er den dader van te kunnen ontdekken, en tot hiertoe zijn al mijne opzoekingen vruchteloos gebleven. Intusschentijd zal ik mij niet nalaten alles te werk te leggen om den dader van dit feit te achterzoeken. Aanvaard, etc. De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1398 – Steenhuffel le 21 novembre 1877 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. In antwoord op uw omzendbrief MA 203 van 28 december 1876, stuur ik u de staat model C aangaande de mutaties in het onderwijzend personeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1399 – Steenhuffel den 21 november 1877. Het college van burgemeester en schepenen, Aan den heer minister van binnenlandsche zaken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij hebben de eer ued ontvangst te melden der zes boekdeelen gevoegd aan uwen geëerden brief van 3 november loopende maand, die bestemd zijn voor de bibliotheek onzer gemeente en waarvan de titels hieronder aangeduid zijn. Aanvaard, mijnheer de minister, de verzekering onzer hoogachting. - Spiegel van Nederlandsche letteren, deelen I, II en III. - Landbouw en gezondheidsleer - De Doryphora Decemlineata - De koning der boschjagers - Voordrachten door kanunnik Martens 1876-1877. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1400 – Steenhuffel le 21 novembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

262


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten een aanvraag om een lening van 10.000 fr. aan te mogen gaan bij het Gemeentekrediet om gedeeltelijk de onkosten voor de verbetering der wegen mee te betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1401 – Steenhuffel le 28 novembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 2 rekeningen van onderstand gegeven aan de arme De Boeck Bernard. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1402 – Steenhuffel den 28 november 1877. Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heeren voorzitter en leden van het bureel van weldadigheid van Ganshoren. Mijnheeren Volgens wij vernomen hebben is de genaamde Ferdinandus Meert, die uwe gemeente bewoont en heeft zijnen bijstandwoonst in de onze nog behouden, onbekwaam geworden in zijne noodwendigheid te kunnen voorzien. Indien gij het noodzakelijk oordeelt dat dezen waarlijk behoeftig is en onderstand noodig heeft, hebben wij besloten u toe te laten ten laste van ons bureel eenen wekelijkschen onderstand van 1,50 fr. hem te verleenen en de verschotten aan dezen behoeftigen gedaan kunt gij als dat later weder eischen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1403 – Steenhuffel le 5 decembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Koekelberg. Mijnheer, Ingevolge de ingesloten brief van de gouverneur (die wij terug moeten hebben) sturen we u een afrekening van de onderstand die door het bureel van weldadigheid van Sint-Jans-Molenbeek is voorgeschoten aan Wijns Jean François, die zijn bijstandwoonst in uw gemeente heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1404 – Steenhuffel le 5 decembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de kolonel, commandant van de plaats van en te Brussel. Mijnheer, Ingesloten een certificaat, afgeleverd door dokter Luyckx van Londerzeel, dat bevestigt dat Van Keer François, soldaat trompetter bij het 2de regiment artillerie in garnizoen te Mechelen, milicien van onze gemeente van de lichting 1874 en hier momenteel sedert 11 september en tot 11 december met verlof, niet in staat is om zijn dienst in het leger terug op te nemen. Zijn toestand staat niet toe om hem naar zijn garnizoen te vervoeren om er een onderzoek te ondergaan. Derhalve vragen wij u om zijn verlof met drie maanden te verlengen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1405 – Steenhuffel le 5 decembre 1877 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer,

263


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten een proces verbaal, opgesteld op vraag van J. Moortgat, ten laste van Annaert Fr. Denis, voor slagen en verwondingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 11 decembre 1877. (Vertaald) 3de militaire circumscriptie – Militair bevel van de provincie Brabant – nr. 2427. Mijnheer de burgemeester. Kunt u mij de verlofpas sturen van trompetter François Van Keer, die momenteel van zijn verlof geniet? De generaal majoor. UC 1406 – Steenhuffel le 12 decembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de generaal, Gevolg gevend aan uw brief 2427 van 11 dezer sturen wij u de verlofpas van trompetter Van Keer François. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1407 – Steenhuffel le 12 decembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Gevolg gevend aan uw brief 560E van 10 dezer laten wij u weten dat een bekwaam persoon gelast werd om een tekening te maken van de werken die in onze kerk moeten gebeuren, maar tot op heden heeft hij zijn plan nog niet aan de kerkfabriek afgegeven. Indien dat binnen enkele dagen niet is gebeurd dan zullen wij een andere architect aanduiden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 17 decembre 1877. (Vertaald) 3de militaire circumscriptie – Militair bevel van de provincie Brabant – nr. 2463. Mijnheer de burgemeester. Het herstelverlof waarvan momenteel trompetter François Van Keer, milicien bij het 2de regiment artillerie, in uw gemeente geniet, wordt met 3 maanden verlengd. De generaal majoor. UC 1408 – Steenhuffel le 19 decembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten kopie van de kwitantie van een betaling van 67,25 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem voor levering van materiaal dat nodig is voor de dienst der bevolking en burgerlijke stand in 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1409 – Steenhuffel den 20 december 1877. Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Merchtem.

264


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheeren, Luidens art. 26 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer ued te berichten dat de genaamde Franciscus Alphonsus De Ridder, kasseier, geboren te Merchtem op 3 mei 1850, wonende alhier, zoon van Jan Baptist De Ridder en Joanna Catharina Tassenoy, landbouwers te Merchtem, man van Isabella De Boeck, door ons armbestuur bedeeld wordt voor rekening van uwe gemeente uit hoofde van ziekte zijner vrouw. Gelieft, mijnheeren, ons binnen den door de wet bepaalden tijd te laten weten of ued die kosten ten laste uws armbestuurs erkent. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – x le 20 decembre 1877. (Vertaald) Mijnheer Verhaegen, Elisabeth Vermeiren uit Steenhuffel moet een natuurlijk, niet erkend kind hebben. Gelieve mij zonder uitstel een conforme kopij (met zegel) van de geboorteakte van dit kind te bezorgen. Het is dringend, ik heb de kopie ten laatste woensdag ochtend nodig. Hartelijke groeten, Van der Stegen. UC 1410 – Steenhuffel le 26 decembre 1877. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Gevolg gevend aan uw ingesloten brief en aan uw brief 48202 van 13 dezer aangaande Denis Annaert, laat ik u weten dat ik niet heb kunnen voldoen aan uw vraag aangezien ik dat stuk niet ontvangen heb. Gelieve uw aanvraag van 13 dezer te hernieuwen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

1878 **** UC 1411 – Steenhuffel le 2 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten sturen we het ingevuld formulier terug aangaande Annaert. Het was door de post per vergissing naar Sombreffe gestuurd en in plaats van het naar u terug te sturen hebben die het rechtstreeks naar ons verzonden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Wolverthem le 6 janvier 1878. Parket, politierechtbank, 377 (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel. Bezorg zo snel mogelijk het ingesloten opsluitingbevel aan Kerckx Louis en bevestig mij wanneer u het hem gegeven hebt. De ambtenaar van het openbaar ministerie, Van Humbeeck.

265


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Londerzeel le 7 janvier 1878. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Bezorg mij de oproepingsbrieven en de aanwezigheidscertificaten voor de bezoeken die ik in uw gemeente heb afgelegd op 10 oktober 1876 bij de weduwe Moortgat, op 25 oktober 1876 bij de weduwe De Bont en op 12 november 1876 bij de heer Goossens in de Smisstraat, voor rundvee dat door spruwachtige stomatitis was aangetast. De veearts van de regering, Ch. Devleeshouwer. (Gestuurd op 9 januari 1878) UC 1412 – Steenhuffel le 9 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten het overzicht van de bareelrechten op onze buurtwegen in de periode 1851-1860. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1413 – Steenhuffel le 9 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Gelieve ons de nodige drukwerken te sturen voor de uitvoering van het K.B. van 18 oktober 1874, gewijzigd door dat van 7 augustus 1877 (soldaten met onbepaald verlof). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1414 – Steenhuffel le 9 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 2 kostennota’s voor 2 geesteszieken geplaatst in Zelzate. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1415 – Steenhuffel le 10 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een staat A (pensioenkas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder PV 234 - Steenhuffel 15 januari 1878 (ca) Beschuldigde(n): Annaert François Denis Leeftijd: 20 Beroep: zonder Geboren te Buggenhout Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen

266


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veroordeeld op 9 april 1878 door Straf: 15 fr. UC 1416 – Steenhuffel le 15 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In uitvoering van art. 14 van de militiewet van 18 september 1873 sturen wij u de stukken aangaande de loting die in 1878 heeft plaatsgehad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1417 – Steenhuffel le 16 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van het burgerlijk gasthuis van Laken. Mijnheer, Het bedrag dat u met uw brief van 20 dezer reclameert werd op 29 januari 1874 betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 722-723 - Zitting van 23 januari 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot: I. Subsidieaanvraag voor saneringswerken in weg nr. 10. De raad. Gezien de omzendbrief in MA 206 van 27 november 1877. Herzien de beraadslaging nr. 679 van 18 december 1875 waarin een subsidie werd gevraagd voor saneringswerken in de weg nr. 10, die reeds uitgevoerd zijn. Gezien het plan en het bestek der werken. Overwegend dat het deel van deze weg waarvoor subsidie gevraagd wordt zeer laag gelegen, onbruikbaar, smerig en een gevaar voor de gezondheid is en dat het kasseiden ervan onontbeerlijk is. Overwegend dat de middelen van de gemeente ontoereikend zijn door de vele offers die al voor de kasseiding van verschillende wegen werden gebracht. Overwegende dat deze dringende werken de openbare hygiëne raken en daarom subsidieerbaar zijn. Besluit. Om zelf 4125,04 frank aan deze werken te besteden en om aan de staat en provincie hiervoor een globale subsidie van 2062,52 fr. te vragen. II. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1878. Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1418 – Steenhuffel le 23 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris.

267


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief in MA 188 van 24 oktober 1877 aangaande de ontrupsing, laten wij u weten dat we deze verplichting diverse keren met luide stem hebben laten afroepen, geafficheerd hebben en direct aan de betrokkenen hebben gecommuniceerd. Het ontrupsen is derhalve zo goed als maar enigszins kan gebeurd op de fruitbomen, de heesters, de hagen en de struiken. Ook de bereikbare takken van de hoogstambomen zijn ontrupst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1419 – Steenhuffel le 23 janvier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de kolonel, commandant van het 2de regiment artillerie te Mechelen.. Mijnheer de kolonel, Ingesloten een extract van de overlijdensakte van trompetter Van Keer François, milicien uit Steenhuffel van de lichting 1874, stamboeknummer 16823, ingelijfd in uw regiment en overleden in Steenhuffel op 20 januari laatstleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1420 – Steenhuffel den 30 januari 1878. Het college van burgemeester en schepenen, Aan het armbestuur van Strombeek-Bever. Mijnheeren, Wij hebben de eer ued te laten weten dat wij onze gemeente moeten aanschouwen als zijnde de plaats van bijstandwoonst van Josephus Van Evelgom, in uwe gemeente wonende, en bijgevolg mag hij onderstand voor rekening onzer gemeente genieten. Doch wij moeten u doen bemerken dat deze behoeftigen zich nooit tevreden houdt en niet ophoudt te vragen. Hij zou liever tienmaal aan de deur der armmeesters gaan staan dan eene enkele uur te werken, en daarom verzoeken wij u, mijnheeren, de spaarzaamheid zooveel mogelijk uit het oog niet te verliezen en hem niet te verleenen dan den hoogstnoodzakelijken onderstand. De staat die gij ons hebt doen geworden voor verschotten aan dezen behoeftigen beloopt op fr. 28,45, waarin begrepen is eene som van fr. 20 voor laken. Dit verwondert ons, in onze gemeente worden aan de arme menschen “diemit” gegeven in plaats van laken, hetwelk ons van beide kanten voordeeliger schijnt. Van heden tot gedurende de maand mei aanstaande staan wij toe dat aan gezegden behoeftigen eenen wekelijkschen onderstand verleend worde van 2,50 fr., waarin alles begrepen. Dusdanigen onderstand kan op verre aan de andere armhuisgezinnen onzer gemeente niet verleend worden. Hopende dat gij onze gemeente wel zult behandelen, blijven wij met achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1421 – Steenhuffel le 1 fevrier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rol der provinciale hondenbelasting voor 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1422 – Steenhuffel le 6 fevrier 1878.

268


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het gemeentekrediet te Brussel Mijnheer, In antwoord op uw brief 433a van 1 dezer waarin u ons laat weten dat onze gemeente per direct in het bezit kan komen van het geheel of van een deel van de lening van 10.000 fr., of tot 1 juni kan wachten, laten wij u weten dat de gemeente het geld pas nà 1 juni nodig heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UCL – Steenhuffel 6 februari 1878. Op 6 februari 1878 klacht gedaan door J. Bettens wegens boomen van Louis De Backer, die in geval van windvlagen schade aan zijne woning zouden konnen toebrengen. Op heden 6 februari 1878 klacht gedaan door Joseph De Bleser, landbouwer te Steenhuffel, wegens diefstal van vlas. Op heden 6 februari 1878, klacht gedaan door Benoit Van Keer, jachtwachter van de Lalaing, wegens vernieling van jonge bomen. UCL – Steenhuffel 10 february 1878. Pro Justitia. Op heden den 10 february 1878 is voor ons, burgemeester der gemeente Steenhuffel, gekompareerd Louis Cassiers, herbergier, oud x jaren, woonende alhier, die ons de volgende klacht gedaan heeft. Dat gisteren 10 february om 11 tot 1 uren ’s nachts de genaamde Franciscus Verheyden en Denis Annaerts, beide alhier woonende, bij Pierre De Visscher hun met bier begoten, bespeekt en verweten hebben. Als getuigen: Louis Moortgat, brouwer, en Petrus De Visscher, herbergier, beide alhier woonende. Na voorlezing heeft de comparant verklaard niet te kunnen teekenen. ICL – Steenhuffel den 11 februari 1878. Klacht gedaan door Charles Louis Casiers dat op 10 februari hij met bier begoten geweest is in het huis van Petrus De Visscher. Getuigen: Moortgat Charles Louis en Heymans Benoit. Tegen en ten laste van Annaert Denis en Frans Verheyden. UC 1423 – Steenhuffel le 11 fevrier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan deprovinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de alfabetische namenlijst van de miliciens van onze gemeente die op 11 dezer aan de loting hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1424 – Steenhuffel le 13 fevrier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het depot van het 8ste linieregiment te Lierre. Mijnheer, Clijmans Jean Henri uit Steenhuffel verklaart ons dat hij in het leger werd ingelijfd op 10 december 1868 en als vervanger van Baurin Louis (van de klas van 1867) heeft gediend in het

269


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

regiment onder uw bevel. Hij heeft zijn definitief verlof nog niet gekregen. Wij vragen u om ons te laten weten of deze soldaat zijn verlofpas evenals zijn uitrusting kan bekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1425 – Steenhuffel le 13 fevrier 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten. Mijnheer, In antwoord op uw brief 65153 van 30 januari laten wij u weten dat André François, die op 19 november 1877 in uw instelling is aangekomen, zijn bijstandwoonst in onze gemeente behouden heeft en dat zijn onderhoud bijgevolg ten onzen laste valt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1426 – Steenhuffel le 13 fevrier 1878. Het college van burgemeester en schepenen, Mijnheer de gouverneur der provincie Brabant, Luidens art. 31 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat volgens bericht van 30 januari 1878 de genaamde Van Assche Franciscus, dagloner nu wonende te Brussel, geboren te Steenhuffel op 10 februari 1844, zoon van Jan Baptist overleden, en Van Campenhout Joanne Catharina, ongehuwd, is opgenomen in het gesticht te Hoogstraeten voor rekening van ons armbestuur. Nogtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 2 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 derzelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1427 – Steenhuffel den 13 februari 1878. Het college van burgemeester en schepenen, Mijnheer, Ik acht het mij eene plicht u ter kennis te brengen dat ik verscheide malen klachten ontvangen heb van de vrouw van Petrus Joannes Van den Bergh, houtzager, over mishandelingen op haren persoon. Tot hiertoe heeft de vrouw niet geëischt van gevolg aan hare klachten te geven. Het tegenwoordig dient slechts om u over die zaak te verwittigen indien hij nog zou hervallen of voortging haar te mishandelen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UCL – Steenhuffel 15 februari 1878. Pro Justitia Op heden 15 februari 1878 klacht gedaan door den heer Egidius De Mesmaecker dat Rosalie De Pauw, echtgenote van Louis Moyson van Merchtem-Boschkant, rapen gestolen heeft op zijn land. Getuigen: Philomeen De Smedt, oud 19 jaar, en Theresia Van den Eede, beide alhier wonende. ICL – Steenhuffel le 15 fevrier 1878. (Vertaald) Mijne heren.

270


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De ondergetekende Leemans vraagt of u het certificaat model 15 zou willen afleveren voor zijn zoon Pierre Jean Leemans, milicien van dit jaar, nr. 80 van de lottrekking, en dit als steun van zijn ouders. U weet, mijne heren, dat hij enige zoon is en dat mijn handeltje zonder zijn hulp niet kan overleven. Leemans. ICL – Mons le 23 fevrier 1878. (Vertaald) 1ste regiment jagers te voet, generale staf. Mijnheer de burgemeester, Ingesloten de verlofpas van De Vlieger Charles Louis, milicien vervanger van 1875, die morgen met verlof zal vertrekken en dat tot 20 mei. UC 1428 – Steenhuffel le 6 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de kopie van de kwitantie van de betaling van 400 fr. door het bureel van weldadigheid aan de gemeentekas als bijdrage in de betaling van de gewone kosten van het lager onderwijs der arme kinderen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1429 – Steenhuffel le 6 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Stuur ons de drukwerken die nodig zijn voor het opmaken van de rol voor het onderhoud en de ruiming der waterlopen voor 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1430 – Steenhuffel le 6 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten het opleidingsniveau van de miliciens die in 1878 aan de loting hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1431 – Steenhuffel le 6 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 2 onkostenstaten voor een krankzinnige in Geel.

271


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1432 – Steenhuffel le 7 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 618E van 6 dezer laten wij u weten dat de gemeenterekening van 1876 en de bewijsstukken naar u werden gestuurd met onze brief 1385 van 28 september 1877, samen met de begroting van het lager onderwijs die op 27 december 1877 door de bestendige deputatie werd goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1433 – Steenhuffel le 13 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 2 kostenstaten voor het onderhoud van De Smedt Pierre François, die geplaatst is in Brugge. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1434 – Steenhuffel le 13 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 3197 van 11 dezer laten wij u weten dat De Velder Jean François, die wordt voorgesteld om tot jachtwachter te worden benoemd, van goed gedrag en zeden is en door zijn intelligentie en ferm maar gematigd karakter bekwaam mag worden geacht om deze functie uit te oefenen. Ingesloten ook een voorbeeld van zijn handschrift om zijn opleidingsniveau aan te tonen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1435 – Steenhuffel le 18 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten het bulletin met inlichtingen over een brand die hier op 18 maart 1878, om 4 uur ’s morgens, is uitgebroken in de schuur van pachter De Boeck Pierre Joseph. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1436 – Steenhuffel le 18 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris.

272


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, In uitvoering van art. 7 van de omzendbrief MA 16 van 17januari, werden de weinige rupsennesten reglementair vernietigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1437 – Steenhuffel le 20 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het kohier der personele belasting voor 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1438 – Steenhuffel le 20 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Aansluitend op onze brief 1426 van 13 februari en het inlichtingenformulier dat we u stuurden op 26 derzelfde maand,sturen we u het ingesloten bericht aangaande dezelfde behoeftige Van Assche François (ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds).. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1439 – Steenhuffel le 20 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, 2 kostenafrekeningen voor het onderhoud van Van Assche François in de bedelaarswerkplaats van Hoogastraten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1440 – Steenhuffel den 20 maart 1878. (Vertaald) Het kollegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer voorzitter van het armbestuur van Strombeek-Bever. Mijnheer, Op heden is voor ons verschenen de genaamde Josephus Van Evelgom, wonende in uwe gemeente, dewelke zegde dat hij tot hiertoe nog geenen onderstand genoten heeft in uwe gemeente voor rekening van ons armbestuur buiten eenige kleederen voor zijne kinders en wij hebben nogtans uwe gemeente gemachtigd met brief van 30 januari 1878 nr. 1420 dat er hem wekelijks gedurende de maanden februari, maart, apri en mei 2,52 fr. voor rekening van ons armbestuur mag gegeven worden (waarin alles moet begrepen zijn). Indien hij waarlijk dien onderstand niet genoten heeft verzoeken wij u hem deze wel te willen geven en er ons later de teruggaaf van vragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

273


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 724-725-726-727 - Zitting van 27 maart 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opmaken van de rol voor het onderhoud der beken. Gezien de rol, voorlopig opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen, waardoor de uitbaters van de aan de beken liggende gronden belast worden à 1 centiem per lopende meter. Keurt de raad deze rol definitief zonder wijzigingen goed. II. Openbare aanbesteding van saneringswerken in weg nr. 10. De raad. Gezien de noodzaak om deze werken te voltooien. Besluit om het college van burgemeester en schepenen tot de openbare aanbesteding ervan over te laten gaan. III. Reglement ter uitvoering van art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 (interne dienst van de gemeenteraad). Dit reglement wordt gestemd als volgt: Art. 1 – Als nietig worden beschouwd: de blanco stemformulieren, de onvoldoende ingevulde formulieren en de formulieren waarvan de identiteit van de stemmer herkenbaar is. Art. 2 – Niemand wordt bij een eerste stemronde verkozen als hij niet de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige stemmers bekomen heeft. In geval van onvoldoende stemmen wordt er tot een tweede stemronde overgegaan. Art. 3 – Als 2 stemrondes niet volstaan voor een absolute meerderheid wordt er tot ballotering overgegaan tussen de 2 personen die tijdens de tweede stemronde de meeste stemmen hebben gekregen. Bij gelijkheid van stemmen wordt de oudste verkozen. IV. Aankoop van een brandspuit. De gemeenteraad. Overwegende dat onze gemeente geen enkele instrument bezit om hulp te bieden in geval van brand en dat de gemeenten die een brandpomp bezitten te ver afgelegen zijn. Overwegende dat onze gemeente - door het grote aantal waterputten en waterlopen – zich in de best denkbare voorwaarden bevindt om een brandweerpomp te kunnen gebruiken. Overwegend dat zich schrijnwerkers, een rijkswachter en schoenmakers aangeboden hebben om gratis in een brandweerkorps te dienen en dat gedurende een zekere tijd een pompier-lesgever zal worden aangetrokken om de bediening en de behandeling van de brandspuit aan te leren. Overwegend dat de middelen van de gemeente ontoereikend zijn om deze brandpomp aan te kopen en dat er voor deze buitengewone uitgave een subsidie moet worden gevraagd. Besluit. 1) Om de brandspuit en benodigdheden aan te kopen, in de prospectus beschreven onder het nr. 2, en waarvan de kosten 1953 fr. zullen bedragen. 2) Om, voor de prijs van 350 fr., een hangar te laten bouwen om deze pomp in op te bergen. 3) Om hieraan voor 1153 fr. gemeentegeld te besteden. 4) Om aan de bevoegde overheid een subsidie van 1150 fr. te vragen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1441 – Steenhuffel le 27 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

274


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de inlichtingen over onze fanfaremaatschappij. Gelieve deze vereniging maximaal mee te laten delen in de provinciale subsidie van 15000 fr. ter aanmoediging van het muziekonderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1442 – Steenhuffel le 27 mars 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de raad van bestuur van het 1ste regiment artillerie te Gent. Mijnheer, Het gemeentebestuur van Steenhuffel laat u weten dat de vervanger Van Gucht Jean Baptiste in augustus 1877 aan de moeder van zijn broer, die momenteel in Willebroek woont, gezegd heeft dat hij naar het oosten vertrok. Sedertdien is er niets meer van hem vernomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 4 avril 1878. (Vertaald) Ref. 718E – Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In het parlement wordt momenteel een wetsvoorstel besproken waardoor de wedde van de onderwijzers iedere vijf jaren zou worden verhoogd. Als de wet er door komt zou uw onderwijzer Faes recht hebben op een verhoging van 29,34 fr. Zou uw gemeenteraad bereid zijn om 2/5 van die verhoging, die ten laste van de gemeente valt, goed te keuren? De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere. ICL - Gent den 7 april 1878 Centraal tuchthuis te Gent Beminde broeders en kinderen en vrienden, Ik laet u eenige woorden schrijven om u te laeten weeten als dat ik noch altijd daer omtrent in gezondheid ben en verhoope van u lieden hetzelve. Beminde broeders, het heeft mij eenen grooten troost geweest als ik uwen brief ontvangen hebt al hoe wel ik er niet veel en heb kunnen van verneemen om dat het geene gij geschreven hebt uyt gedaen was in den brief. Maer het is toch eenen troost voor mij in het ongeluk waer ik mij bevind van te zien dat ik van u lieden niet verlaeten en ben. Maer het meeste verdriet dat ik maeke dat is dat ik zie dat mijn lijden en verdriet niet heerder een heinde en kan neemen om zoo veel te spoediger met u lieden te moogen verheeningd zijn. Dit zijn de wenschen welke ik dagelijks aen God in mijne gebeden vraege en het ware te hoopen dat ze wel haest zouden verhoord worden. Het verwondert mij ook dat ik zie dat Marie zoo weinig doet voor haere misdaed te herstellen al hoe wel ik het uyt den grond van mijn hart vergeve. (2 regels gecensureerd) … en verhoop dat Nelle en Threse mij zouden koomen bezoeken gelijk of zij beloofd had; daer voor zal God (h)aer loonen voor dat liefde werk van eenen ongelukkigen te troosten. Ik verlange ook te weeten hoe het met mijn broeder Petrus en zijn huyshouden al gaet en kan ook niet laeten van bijzonderlijk de complimenten te doen aen H. Deridder en aen geheel de familie want er en zijn geene dagen dat ik voor het welzijn van allen niet en bid en dat God hun van alle ongelukken zoude beschermen. Daer mede blijve ik in afwachting met de hoope dat gij mij het nieuws zult laeten weeten die er onder de familie is.

275


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Uwen broeder, Joseph Van Steen En aengezien mijne dochter Catrijn mij heeft koomen vraegen voor te trouwen geeft ik mij volle toestemming. UC 1443 – Steenhuffel le 9 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. In antwoord op uw omzendbrief 716E van 4 dezer waarin u ons laat weten dat de kamer van volksvertegenwoordigers momenteel een wetsvoorstel behandelt dat luidt als volgt: “Degenen die veroordeeld werden voor diefstal, afpersing, misbruik van vertrouwen, aanslag op de zeden kunnen van geen enkele vergoeding of tussenkomst genieten”, laten wij u weten dat er in onze gemeente geen enkele ambtenaar is op wie deze wet van toepassing is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1444 – Steenhuffel le 10 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van 2 geesteszieken in Zelzate. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1445 – Steenhuffel le 17 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kiezerslijst voor de provinciale verkiezingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1446 – Steenhuffel le 17 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 718E van 4 dezer aangaande de wedde van de heer Faes, ondermeester in Steenhuffel, laten wij u weten dat de gemeenteraad in zitting van heden besloten heeft dat zijn wedde desgevallend met 29,34 fr. mag verhoogd worden en dat hij als gemeentelijk aandeel 2/5 van deze verhoging wilt dragen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1447 – Steenhuffel le 17 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de algemeen directeur van de spaar- en pensioenkas te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 427/59 van 29 maart 1878 laat ik u weten dat wij ons gemeentelijk aandeel in het gemeentefonds graag driemaandelijks ontvangen via mandaten uitbetaalbaar bij de belastingsontvanger te Kapelle-op-den-Bos Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UCL – Steenhuffel 17 april 1878. 276


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Petrus Teirlinck, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om een deel van zijn huis te herbouwen op perceel n° 179, eigendom van hemzelf, langs de wegen n° 13 en 14 van het kaartblad 4 van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: Het huis hetwelk met den eenen hoek paalt aan het limiet van den weg nr. 14, te bouwen volgens de aanduidingen welke ter plaatse gedaan zijn, dat is op de oude grondvesten. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester. UC 1448 – Steenhuffel le 24 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij sturen u een afschrift van de deliberatie van de gemeenteraad aangaande een subsidieaanvraag voor de aankoop van een brandpomp met accessoires en voor de bouw van een hangar. U kent perfect de algemene en financiële situatie van onze gemeente en u weet dus hoe nodig deze brandspuit evenals de subsidie is. Wij hopen dan ook dat u onze vraag bij de hogere overheid zult verdedigen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

277


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

278


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1449 – Steenhuffel le 24 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Merchtem. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van de overlijdensakte van Jeanne Josine Abbeloos (is Judoca Joanna), heden overleden in Steenhuffel maar gedomicilieerd in Merchtem. De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1450 – Steenhuffel le 24 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kopie van de kwitantie van een betaling aan het kantoor der registratie te Wolvertem. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder

279


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1451 – Steenhuffel le 24 avril 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 21478 van 18 dezer laten wij u weten dat het aandeel van de gemeente in de kosten van de geesteszieke De Smedt Pierre François aan het gesticht Sint-Dominicus te Brugge betaald werd op 21 juli 1877 en dus voordat de rekening naar het gemeenschappelijk fonds werd gestuurd. Ook voor de behoeftigen in Zelzate, Geel en Hoogstraten werd het gemeentelijk aandeel altijd betaald voordat de rekeningen naar het gemeenschappelijk fonds werden doorgezonden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Gand le 29 avril 1878. Ministère de la justice, administration des prisons, centrale pénitentiaire, n° 924. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Gevolg gevend aan uw brief van 20 dezer stuur ik de notariële akte waarin de gevangene Van Steen verklaart toe te stemmen in het huwelijk van zijn dochter. De kosten voor deze akte zijn 10 fr. Gelieve me dit bedrag over te maken om het aan notaris De Backer te kunnen bezorgen. De directeur. ICL – Antwerpen den 30 april 1878. Zeer beminde vriend burgemeester, Ik kom u eenige woorden te vragen en ik verzoek vriendelijk dat gij aan mijne vraag zoudt voldoen. Ik verzoek vriendelijk van eenige maanden verlengenis te vragen als het mogelijk is, en als het niet mogelijk is dan eenige dagen, zooals het mogelijk is. Gij moet schrijven aan de luitenant colonel De Biszeroge, Antwerpen, cazerne predecateur, rezement (regiment) d’ artillerie. Gij moet ook nog laten weten als dat ik maar een weinig schuld in mijne mast (masse) meer en heb, nog 50 frank, en dat ik dan nog toegestaan heb aan den capiteyn Dubisson van 10 franc in mijne mast te geven en als ik nog eenigste maanden verlengenis zou kunnen krijgen dat ik dan nog wat zou geven en dat ik congé gehad heb voor drij maanden tot den 21 september van de klas 1876. Gij moet ook naar antwoord vragen. Vranckaert Jean Baptiste. Ik ben van de 7de Batterie. UCL – Steenhuffel 1 mei 1878 (ca) Joannes Franciscus en Joannes Josephus Verheyen, beide kinderen van Joannes Verheyen en Cornelia Speeckaert. Joannes Franciscus Verheyen en Joanna Wouters waren de ouders van Petrus Jacobus en Maria Anna Verheyen. Appelmans en Fidelia Verheyen waren de ouders van NN. Appelmans. Joannes Josephus Verheyen moet vader zijn van de vader van de bazin van den Hagelboom. UC 1453 – Steenhuffel le 3 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het bureel van weldadigheid van Ukkel. Mijne heren,

280


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord 1) op uw brief 293 van 20 april waarmee u ons verwittigde dat u onderstand in geld en natura moet verlenen, op kosten van onze gemeente, aan De Mul Jean Baptiste, echtgenoot van Van de Weghe Mathilde 2) op uw brief 238D/270 van 15 april waarmee u ons zegde dat het nodig was om Van de Weghe Mathilde op onze kosten in een instelling te plaatsen, laten wij u weten dat deze De Mul en zijn vrouw sedert 3 mei 1871 tot nu zonder onderbreking in uw gemeente hebben gewoond. Zij hebben er allebei als knecht en meid gediend bij de heer Croesel, vanaf 3 mei 1871 tot 27 augustus 1874, de dag waarop ze getrouwd zijn. Wij weten goed dat deze De Mul slechts sedert 27 april 1874 in uw gemeente ingeschreven is, maar art. 5 van de wet van 14 maart 1876 zegt dat de gemeente waar de behoeftige langer dan 5 opeenvolgende jaren verblijft de bijstandwoonst wordt. Wij hopen u te hebben overtuigd en blijven erbij dat De Mul en zijn vrouw sedert 3 mei 1876 de gemeente Ukkel als bijstandwoonst verworven hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1454 – Steenhuffel le 3 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kiezerslijst voor de rechtbank van koophandel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 728-729-730 - Zitting van 4 mei 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I en II. Controle en goedkeuring van de rekeningen van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de rekeningen en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekeningen als volgt. Rekening van het bureel van weldadigheid: - Ontvangsten: fr. 4292,31 - Uitgaven; fr. 4290,46 - Overschot: fr; 1,85 Rekening van de kerkfabriek: - Ontvangsten: fr. 7645,72 - Uitgaven: fr. 6668,71 - Overschot: fr. 977,01 III. Openbare aanbesteding van saneringswerken. Gezien het proces verbaal van toewijzing van de saneringswerken in weg nr. 10 aan de heer Gorgon Jean Baptiste, aannemer van openbare werken te Merchtem, voor de prijs van 2,88 fr. per m². Keurt de raad deze aanbesteding goed. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François.

281


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1452 – Steenhuffel le 4 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rekeningen van 1877 van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek, samen met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1455 – Steenhuffel le 4 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Gestuurd 1 document in verband met het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1456 – Steenhuffel le 4 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Oppem-Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten, ter registratie, de papieren in verband met een openbare aanbesteding. De registratiekosten zullen later met een postmandaat betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1457 – Steenhuffel le 4 mai 1878 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brieven van 30 april, nrs. B101/21478/33, -/97 en -/103 aangaande de behoeftigen De Smedt Pierre François (in Sint-Dominicus, Brugge) en Lemmens Guillaume en De Boeck Bernard (in het gesticht te Zelzate) laten wij u weten dat het kwart van hun onderhoudskosten dat ten laste van de gemeente valt betaald werd op 19 maart 1878 (voor De Smedt) en op 8 april 1878 (voor de andere). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1458 – Steenhuffel le 4 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 2341/13457 van 30 april waarin u ons verwittigde dat De Mul Jean Baptiste, wonend in Ukkel, op onze kosten op 12 maart in het Sint-Pietershospitaal werd opgenomen, laten wij u weten dat deze behoeftige sedert 3 mei 1871 zonder onderbreking in Ukkel woont. Eerst heeft hij tot 27 augustus 1874 als knecht bij de heer Croesel gewerkt zonder zich

282


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

te laten inschrijven. De wet op de bijstandwoonst maakt de inschrijving in de bevolkingsregisters echter niet verplicht. De Mul heeft zijn bijstandwoonst bijgevolg sedert 3 maart 1876 in Ukkel verworven. We hebben dit ook aan Ukkel laten weten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Steenhuffel den 8 mey 1878. Mijnheer de secretaris. De genaamde Van Heymbeeck, die verleden woensdag eene aanklagt heeft gedaan en waarvoor een proces verbaal is opgemaakt geweest ten laste van Judocus Verhelst, landbouwer te Merchtem, over het afschieten van een pistool, zijn samen bij mij geweest en hebben zich verstaan mits een somme geld en verlangen het proces verbaal weder te vragen. Indien zulks nog mogelijk is zoude ik ook willen verlangen dat gij hetzelve konde wederom krijgen. De Ridder, burgemeester. UC 1459 – Steenhuffel le 12 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het gemeentekrediet. Mijne heren, Wij bevestigen ontvangst van uw brief 80E van 1 mei en gaan akkoord met de er in opgesomde voorwaarden (lening van 10.000 fr. terugbetaalbaar in 264 annuïteiten). Wij sturen u ingesloten de 264 door ons getekende aflossingsformulieren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1460 – Steenhuffel le 12 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Met onze brief van 12 februari stuurden we u een inlichtingenformulier om de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds te vragen in de onderhoudskosten van Van Assche François, opgesloten in de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten. De bestendige deputatie heeft op 23 april onze aanvraag niet ontvankelijk verklaard omdat niet werd vermeld dat deze behoeftige al langer dan 5 jaar niet meer onze gemeente heeft gewoond (zoals door art. 10 van de wet van 14 maart 1876 vereist wordt.) Wij merken op, mijnheer de gouverneur, dat volgens het inlichtingenblad deze persoon Steenhuffel op 8 oktober 1863 verlaten heeft en er tot op heden niet is teruggekeerd. Hij is achtereenvolgens in de volgende gemeenten ingeschreven geweest: - Wolvertem: van 8 oktober 1863 tot 17 oktober 1865. - Brussel: vanaf 17 oktober 1865. In 1866 werd hij niet geteld, op 31 december 1868 terug ingeschreven en op 7 september 1876 van rechtswege geschrapt. Derhalve heeft hij ononderbroken in Brussel gewoond van 17 oktober 1865 (zeker vanaf 31 december 1868) tot 7 september 1876. Waarom hij in de algemene volkstelling van 1866 niet vermeld werd begrijpen we niet; dat moet op een vergissing berusten. Misschien was hij naar een andere adres in Brussel verhuisd.

283


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gelieve de inlichtingen van het bulletin opnieuw te laten onderzoeken en het gemeenschappelijk fonds bij te laten dragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1461 – Steenhuffel le 16 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester en schepenen van Ukkel.. Mijne heren, Terug komend op onze brief 1453 van 3 dezer en in antwoord op de uwe nr. 278D van 7 mei waarin u onze gemeente de bijstandwoonst van Jean Baptiste De Mul blijft noemen, willen wij het volgende opmerken. U zegt dat deze behoeftige pas sedert 27 augustus 1874 in uw bevolkingsregister ingeschreven werd en dat hij voordien maar voorlopig en met onderbrekingen in uw gemeente verbleef en bovendien dat hij niet in uw gemeente in 1874 is getrouwd. Dan kunt u ons zeker vertellen in welke gemeenten, op welke adressen en bij welke personen hij dan – toen hij tussen 3 mei 1871 en 27 augustus 1874 dus niet in Ukkel was - achtereenvolgens heeft gewoond en hoe lang hij daar telkens gebleven is. Wij kunnen bewijzen dat hij in de bewuste periode niet uit Ukkel vertrokken is en bijgevolg wijzen wij zijn bijstandwoonst af. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Antwerpen den 17 mey 1878. Beminde burgemeester, Ik kom u toch eens te vragen waaraan ik pijz dat gij zult voldoen indien het u mogelijk is. Ik zoude geerne voor een maand in congé komen. Ik heb gehoord dat nu de congés open zijn voor een maand en indien gij een certificaat zoude opsturen dan zoude ik kunnen komen, maar gij moet dat opzenden naar den colonel van het 5de linie. Indien gij dat voor mij wilde doen gij zoud er mij een groot plezier mede doen. En ook, burgemeester, nu zoude ik thuis nog iet kunnen verdienen. Het is in het beste van den tijd. Het is voor ons nu oogst en gij stelt dat op als dat het voor ons nu meest vandoen is en gij maakt dat op op de … en dat er thuis bij ons niemand geleerd is en dat mijne ouders nu moeilijk voorts kunnen aangezien die ander die wij thuis hebben hun zoo slecht voegen. Zoodus, burgremeester, ik hoop dat gij dat voor mij zult doen indien het mogelijk is en ik zou geerne den toekomende zaterdag kommen. Als gij het vraagt, gelieft het dan te vragen tegen den toekomende zaterdag. In afwachting groet ik u van herte, Egide Annaert. Soldaat de 5e ligne, bataljon 1, compagnie 1, Antwerpen (Geschreven op 25 mei 1878) ICL – Brussel den 22 mei 1878.. Ministerie van Binnenlandsche zaken – Bestuur van wetenschappen, letteren en schoone kunsten – nr. 13602. Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Ik heb de eer ue hierbijgaande 7 boeken toe te sturen, waarvan ik ue verzoek mij ontvangst te willen melden. Deze boeken zijn bestemd voor de volksbibliotheek uwer gemeente.

284


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aanvaardt, mijne heeren, de betuiging mijner bijzondere achting. Voor den minister, de secretaris generaal, Bellefroid. 1. De toren van de Sint-Romboutskerk (3x) 2. Geschiedenis van Klein Brabant 3. Belgische Volksbibliotheek 4. De plaag der aardappelen 5. Grondbeginselen van landbouw, gezondheidsleer UC 1462 – Steenhuffel le 22 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het Gemeentekrediet. Mijnheer, In antwoord op uw brief 119E van 15 mei retourneren wij het gesigneerde kwart van annuïteit nr. 100 (aflossing van de lening van 10.000 fr.) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder GR N° 731 - Zitting van 25 mei 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, leden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Controle van de gemeenterekeningen van 1877 Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 13195,53 - De uitgaven: fr. 12563,63 - Het overschot: fr. 631,90 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 3464,85 - De uitgaven: fr. 3414,85 - Het overschot: fr. 50,00 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 6786,21 - De uitgaven: fr. 6786,21 - Het overschot: fr. – De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 223,80 - De uitgaven: fr. 223,80 - Het overschot: fr. – In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1463 – Steenhuffel den 25 mei 1878. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer minister van binnnelandsche zaken te Brussel. Mijnheer de minister,

285


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij hebben de eer ued ontvangst te melden der 8 boekdeelen gevoegd aan uwen geëerden brief van 22 mei loopende maand nr. 13602 en waarvan de titels hier onder aangeduid zijn, welke bestemd zijn voor de volksbibliotheek onzer gemeente. Aanvaard, mijnheer de minister, de verzekering onzer hoogachting. - De toren van de Sint-Rombautskerk (3 stuks). - Geschiedenis van Klein Waalsch Brabant. - Afrika, naar de beste bronnen. - Praktische volksbibliotheek. - De plaag der aardappelen. - Grondbeginselen van de landbouw. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UCL – Steenhuffel 27 mei 1878. Isidore Hofmans, landbouwer te Merchtem-Terlinden, heeft klacht gedaan dat op 26 mei 1878 Jan Francis Meertens, landbouwer te Wolverthem, hem alhier ten herberge Louis Moortgat hem dief verweten heeft. Getuigen: Vitalis Vertonghen en Antonette Moortgat. UC 1464 – Steenhuffel den 28 mei 1878. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester en schepenen van Ukkel. Mijne heren, Met uw brief 413D van 23 mei vraagt u ons om het bewijs te leveren dat de behoeftige De Mul Jean Baptiste vanaf 3 mei 1871 tot nu in uw gemeente heeft gewoond. Wij vragen om hiervoor mevrouw Van de Weghe, zijn vrouw, te consulteren evenals haar zuster en diens man Van Asbroeck, die allen in Ukkel wonen en waarmee de behoeftige bij de heer Croesel in dienst is geweest. Na deze mensen gehoord te hebben zult u niet meer twijfelen aan de juistheid van hetgeen wij beweren. Indien hun verklaringen niet dezelfde zouden zijn als degene die ze aan ons hebben gedaan en indien u de bijstandwoonst zou blijven afwijzen, gelieve ons dan te zeggen in welke gemeenten en bij wie de genaamde De Mul tussen 1871 en 1874 dan wel heeft verbleven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1465 – Steenhuffel le 29 mai 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 107058A18166/43 van 22 mei laten wij u weten dat het bedrag van 61,95 fr., dat aan de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten verschuldigd wad voor het onderhoud van de behoeftige Van Assche François en waarvoor een beroep werd gedaan op de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds, door onze gemeente betaald werd op 9 en 27 mei 1878. In zitting van 23 april 1878 heeft de bestendige deputatie ons beroep niet ontvankelijk verklaard omdat de arme niet langer dan 5 opeenvolgende jaren in onze gemeente afwezig was geweest, en dat ofschoon hij hier op 8 oktober 1863 vertrokken is en niet meer is weer gekomen. Dat laatste hebben we u met onze brief van 14 mei laten weten.

286


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij hopen, mijnheer de gouverneur, dat na een nieuw onderzoek onze vraag toch ontvankelijk zal worden verklaard en ¾ der kosten door het gemeenschappelijk fonds zullen worden betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Bruxelles le 3 juin 1878. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Betreft: uw brief van 1 dezer. Van Campenhout Pierre Louis, milicien van 1878, kan naar mijn bureel komen, voorzien van het inlichtingenformulier model 48(4) (staat DD) en de toelating van zijn vader, zodat ik dat aan de militaire overheden kan bezorgen en hij kan worden ingelijfd. De gouverneur. GR N° 732 - Zitting van 5 juni 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, leden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de beraadslaging van het bureel van weldadigheid van 17 mei laatstleden waarbij, mits goedkeuring door de bevoegde overheid, aan de heer Pierre Damien De Maerschalck, veldwachter in Steenhuffel, voor een termijn van 60 jaar en een huur van 57,50 fr. per jaar in erfpacht wordt gegeven een stuk grond van 18a 2 ca, gelegen in deze gemeente op het Geertrudeveld, sectie A nr. 494 van het kadaster en nr. 228 op het detailplan nr. 3 van de atlas der wegen. Gezien de vraag van de heer De Maerschalck. Gezien de afstand ten gunste van de aanvrager. Gezien het topografisch plan, opgemaakt door landmeter Jean Verhaegen. Gezien het uittreksel uit de kadastrale legger. Gezien het proces verbaal van het onderzoek van commodo en incommodo, waaruit blijkt dat niemand zich hiertegen heeft verzet. Gezien het proces verbaal van schatting volgens hetwelk de huurwaarde van deze grond op fr. 57,50 wordt geraamd. Gezien plan en lastenboek. Gezien het certificaat van burgemeester en schepenen dat bevestigt dat publiciteit aan deze vraag gegeven werd. Gezien art. 76 van de gemeentewet van 30 maart 1836, gewijzigd door deze van 30 juni 1865. Overwegend dat het voordelig is voor het bureel van weldadigheid om op deze vraag in te gaan, dat de jaarlijkse opbrengst van de grond 34,40 fr. hoger zal zijn dan de huidige huur en dat de grond driehoekig van vorm is en zonder nadeel van de rest van het perceel kan afgetrokken worden. Overwegend dat de woning van de veldwachter ver van het dorp gelegen is, dat dit vele nadelen meebrengt die de hogere overheid gemakkelijk zal begrijpen, dat hij vruchteloos naar een woning in het dorp of een grond om er te bouwen heeft gezocht en dat het gemeentebestuur graag zou zien dat hij deze erfpacht krijgt omdat hij dan altijd door het bestuur zal kunnen worden bereikt. Om al die redenen is de raad van mening dat de toelating mag gegeven worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1466 – Steenhuffel le 5 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

287


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op uw brief 6668 van 1 dezer laten wij u weten dat uit nazicht van het register der veroordelingen blijkt dat er in onze gemeente geen enkele persoon te vinden is die veroordeeld werd voor diefstal, afpersing, misbruik van vertrouwen of zedenfeiten, en desondanks van een (staats)traktement of om het even welke tussenkomst geniet Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1467 – Steenhuffel le 5 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2920 van 1 dezer sturen wij u de staten model 48 voor de overdracht van de miliciens van de lichting 1878 aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1468 – Steenhuffel le 5 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het Gemeentekrediet te Brussel. Wij bevestigen ontvangst van uw brief 159 van 1 juni 1878 en het spaarboekje nr. 352. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1469 – Steenhuffel le 6 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur Mijnheer, Ingesloten het plan van de lokalen die bij de verkiezingen worden gebruikt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1470 – Steenhuffel le 10 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij sturen u het dossier aangaande de concessie in erfpacht door het bureel van weldadigheid aan onze veldwachter van een grond om er een huis op te bouwen. Deze concessie is, zoals u kunt merken, voordelig voor het bureel, maar ook voor het gemeentebestuur dat er bij gebaat is dat de veldwachter in het centrum en dicht bij de ambtenaar van politie woont. Wij hopen dat u deze concessie zult goekeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1471 – Steenhuffel le 8 juin 1878. (Vertaald)

288


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Mijnheer, Ik bevestig ontvangst van 2 exemplaren van de lijst der kandidaten voor de verkiezingen van 11 juni eerstkomend en van 2 exemplaren van de kiesinstructies. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder PV 235 – Steenhuffel 9 juin 1878 Beschuldigde(n): Van Hoeymissen Charles Antoine Leeftijd: 41 Beroep: werkman Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jagen buiten jachtseizoen op andermans grond en zonder toelating. Veroordeeld op 8 juli 1878 door Straf: 50 fr.+ 50 fr. + 30 fr. UC 1472 – Steenhuffel le 12 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rekening 1877 van het lager onderwijs met de bewijsstukken. De gemeenterekening zal u via de commissaris der wegen gestuurd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1473 – Steenhuffel le 12 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 21978 van 6 dezer laten wij u weten dat wij het bestuur van de gasthuizen van Brussel op 4 mei geschreven hebben dat we onze gemeente als bijstandwoonst van Parijs Thérèse, die op 18 april 1878 in het Sint-Pietershospitaal werd opgenomen, accepteren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1474 – Steenhuffel le 12 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 31978 van 6 dezer laten wij u weten dat we onze gemeente als bijstandwoonst van Parijs Thérèse, die op 18 april 1878 in het Sint-Pietershospitaal werd opgenomen, accepteren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1475 – Steenhuffel le 12 juin 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

289


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de directeur der burgerlijke gasthuizen te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 3490/13528 van 30 april laten wij u weten dat onze gemeente de bijstandwoonst is van Parijs Thérèse, die op 18 april 1878 in het Sint-Pietershospitaal werd opgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder PV 237 – Steenhuffel 14 juin 1878 Beschuldigde(n): De Mol Colette, echtgenote Vanderstappen Leeftijd: 28 Beroep: landbouwster Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: stelen van oogst. Veroordeeld op 30 juli 1878 te Wolvertem Straf: 2 fr. ICL – Malines le 20 juin 1878. (Vertaald) 2de Regiment artillerie. Lijst van soldaten van de lichting 1878, met verlof in Steenhuffel sedert … - Van Campenhout Pierre Louis, trompetter bij het 2de regiment artillerie, 12e batterij, predikheren kazerne, Antwerpen (later 20e batterijn Mechelen). ICL – Londerzeel le 20 juin 1878. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. De mandaten van de miliciens Annaert Egide Edouard en Vranckaerts Jean Baptiste zijn niet toegekomen in mijn bureel. Ik vraag u om uw veldwachter naar de ouders van de rechthebbenden te sturen om hen te vragen of deze stukken nog bij hen zijn. De ontvanger, Hansen (?) ICL - Namen den 21 juny 1878 Zeer beminde ouders, Ik laat u weten als ik nog altijd in goede gezondhijd zijn en ik hoop van ule hetzelve en wij zijn van woensdag uit het camp gekomen en wij zijn hier wel gearriveerd en ik zijn geheel verwonderd omdat gij mij niet laten weten heb als dat vader zoo slegt geweest heeft. Dat geheel het huis stierf gijle zoudt mij het ook niet laten weten. Zeer beminde ouders, veel meer kan ik niet laten weten als dat ik zou geerne nog wat geld zou willen hebben want gijle hebt nu wel gekermist maar ik heb wel gewerkt. En als gijle nie bij den borgemeester geweest heb dat moet gijle het mij laten weten dan kan ik weten wanneer ik zal mogen afkomen. Daarmede sluit ik mijne brief in afwachting van antwoord. Uwen toegenegen zoon De Mijer (?) (= De Maeyer Carolus Ludovicus) 10 Regiment, 3 Batallion, 2 Compagnie à Namur. (Ecrit le 3 juillet 1878, écrit le 24 juillet). UCL – Steenhuffel 25 juni 1878.

290


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Klacht gedaan door Jan Baptist Brabant dat er 4 jonge boomen afgekapt zijn zonder de dader te kennen. ICL – Anvers le 30 juin 1878. (Vertaald) 8e Linieregiment. Ingesloten de verlofpas van Heyvaert Louis, soldaat-vervanger van 1874, sedert 29 juni 1878 met verlof in uw gemeente. PV 236 – Opdorp 1 juli 1878 Beschuldigde(n): Heymans Pierre Jean, 22 jaar, werkman, geboren en wonend te Steenhuffel . Misdrijf: 1) Rebellie en smaad. 2) Smaad Veroordeeld op 14 augustus 1878 door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde. Straf: 1) 30 fr., 8 dagen – 2) 30 fr. PV 238 - Opdorp 1 juli 1878 Beschuldigde(n): Heymans François Xavier, 32 jaar, werkman, geboren en wonend in Steenhuffel Heymans Jean Antoine, 35 jaar, landbouwer, geboren in Steenhuffel en wonend in Londerzeel. Misdrijf: slagen Veroordeeld op 27 september 1878 door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde Straf: beide tot 30 fr. UC 1476 – Steenhuffel le 3 juillet 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Conform de wet op de bijstandwoonst sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Assche François op 20 juni 1878 opnieuw in de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten is aangekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1477 – Steenhuffel le 3 juillet 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het spoorwegbataljon te Antwerpen. Mijnheer, Soldaat Cools François Louis, milicien van de lichting 1869, ingelijfd bij het bataljon “trein”, is op 2 mei 1878 in Merchtem getrouwd met Rosalie François Crick. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1478 – Steenhuffel le 3 juillet 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 68639 van 21 juni laten wij u weten dat Van Assche François zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft.

291


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1479 – Steenhuffel le 3 juillet 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de staten model A van de miliciens De Visscher P. Fr., De Coster P. Ant., De Vlieger Ch. Ls. en Heyvaert Louis die met onbepaald verlof naar onze gemeente gestuurd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Merchtem le 6 juillet 1878. (Vertaald) Ik ondergetekende, dokter te Merchtem, verklaar dat de heer Heyvaert Louis, landbouwer te Steenhuffel, mij op zondag 30 juli om verzorging is komen vragen. Op de rug van de linkerhand heeft hij een zo goed als dwarse kwetsuur over een lengte van 6 à 7 centimeters die de opperhuid en het bindweefsel doorsneden heeft. Hij kan de vingers nog vrij bewegen. Gedurende een tiental dagen zal hij zijn linkerhand niet kunnen gebruiken. ICL – Bruxelles le 10 juillet 1878. (Vertaald) Ref. 696E – Mijne heren. De minister van openbare werken kan niet ingaan op de vraag van uw gemeenteraad om de weg van grote communicatie nr. 1 (van Merchtem naar Mechelen via Londerzeel) over te laten nemen door de Staat aangezien deze weg niet van algemeen belang is. De arrondissementscommissaris. ICL – Grimberghen le 17 juillet 1878. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Gelieve u bij de ouders van Dierickx Jean Corneille, geboren in Steenhuffel op 52 juni 1852, milicien van 1872, soldaat bij het 2de linieregiment, te informeren. Deze man werd op 4 april 1878 in Grimbergen ingeschreven en is hier zonder verklaring vertrokken. De burgemeester. (Postkaart van 20 juli 1878. gelieve onze brief van 17 dezer als onbestaande te beschouwen. Hij woont nog altijd in Grimbergen.) UC 1480 – Steenhuffel le 17 juillet 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de formulieren die nodig zijn voor de uitbetaling door het gemeenschappelijk fonds van 4/5 der onderhoudskosten van de geesteszieken De Boeck en Lemmens in het gesticht van Zelzate. Het gemeentelijk aandeel (1/4 van de kosten of 50,05 fr.) werd al op 13 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1481 – Steenhuffel den 17 juli 1878. (Vertaald)

292


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heeren voorzitter en leden van het bureel van weldadigheid van Willebroek. Mijnheeren, De staat hier aangevoegd bevat nog een som van 40 fr. voor onderstand verleend aan de weduwe Meys. Deze laatste heeft volgens art. 5 der wet van 14 maart 1876 haren bijstandwoonst in Willebroek verkregen (zie onzen brief van 14 maart 1877). Wij verzoeken u dezen staat te veranderen met de weduwe Meys er op door te schrabben en 40 fr. te verminderen die wij weigeren te betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1482 – Steenhuffel le 17 juillet 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Sedert 1 juni laatstleden werd er in de spaar- en pensioenkas een bedrag gestort van 9.500 fr. dat afkomstig is van een lening van 10.000 fr. die de gemeente bij het Gemeentekrediet heeft afgesloten. De gemeente heeft nu 5.000 fr. nodig om er de kasseidingswerken in de weg van grote communicatie CXCV mee te betalen. Gelieve ons de toelating te geven om dit bedrag van het spaarboekje te halen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1483 – Steenhuffel le 29 juillet 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van de stad Brussel. Mijnheer en waarde collega, Gevolg gevend aan uw brief van 18 dezer aangaande het zilveren huwelijksjubileum van zijne majesteit de koning en hare majesteit de koningin, laten wij u weten dat mevrouw Catherine Jacobs afgevaardigd werd om onze gemeente te vertegenwoordigen bij de ceremonie ter gelegenheid van de overhandiging van een herinneringsgeschenk aan de koningin. Tevens sturen wij u een bedrag van 21,50 fr., de opbrengst van de inschrijvingen in onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1484 – Steenhuffel le 31 juillet 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Wij hebben Pierre Heymans niet kunnen ondervragen aangezien hij in Londerzeel woont. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – x 1 août 1878. Bestek: 1400 fr. Goedgekeurd op 7 augustus 1878.

293


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 733-734-735-736-737-738 - Zitting van 4 augustus 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 5 van de wet van 23 september 1842 en het K.B. van 26 mei 1843. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1878-79. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Art. 1 – Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1878-1879 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 196, te weten 103 jongens en 93 meisjes. Art. 2 – De gemeenteschool bestuurd door de heer Jean Marin Meeus is aangewezen om gratis les te geven aan 103 jongens.

294


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Voor dit gratis onderwijs zullen de onderwijzer en de ondermeester een vergoeding van 0,85 fr. per leerling en per maand ontvangen. De aangenomen meisjesschool bestuurd door juffrouw Julie Blondiau is aangewezen om gratis les te geven aan 93 meisjes. De directrice ontvangt een globale vaste vergoeding van fr. 500 voor het onderwijs dat zij aan de genoemde kinderen zal geven. Art. 3 – Afschift van dit besluit zal met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd. II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1879. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 6 juli 1878 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1879. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 31 juli 1878, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1879 moeten besteed worden 1910 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1140,93 fr. zullen opleveren. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 8 % en vertegenwoordigen een bedrag van 788,29 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7142,44 o Personele belasting: fr. 2185,12 o Patenten: fr. 526,11 Totaal: fr. 9853,67 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 788,29 ▪ In natura: 1140,93 ▪ Samen: fr. 1929,22 III. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1879. Gezien deze begroting, opgemaakt door de kerkfabriek op x laatstleden. Overwegende dat deze behoorlijk en in functie van de middelen en behoeften werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 4968,18 fr. IV. Afhaling van geleend geld bij de Spaar- en Pensioenkas. De gemeenteraad. Herzien de deliberatie van 14 november 1877 waarmee de toelating werd gevraagd om bij het gemeentekrediet 10.000 fr. te mogen lenen om ermee een deel van de kasseiwerken in de weg van grote communicatie CXCV (van Steenhuffel naar Wolvertem over Rossem) te bekostigen, evenals de saneringswerken in de wegen 7, 8, 9, 10, 12 en 17. Overwegend dat deze vraag bij K.B. van 19 december 1877 werd goedgekeurd en dat 9500 fr. (10.000 fr. – 5 % intrest) in de spaarkas werd gestort. Gezien de laatste paragraaf van art. 72 van de algemene instructie.

295


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegende dat al de genoemde werken sedert 1875 beëindigd zijn en dat het grootste deel der kosten nog aan de aannemers moet worden betaald. Besluit. Om aan de bestendige deputatie de toestemming te vragen om het bedrag van 9500 fr. van de spaarkas te halen en er de aannemers mee te betalen. V. Afschaffing van een deel van voetweg 44. De raad. Aangezien het deel van voetweg 44, gelegen op perceel sectie A nr. 494, door het kasseiden van de Smisstraat nutteloos geworden is en door de aanpalende landbouwer al onwettelijk vernietigd werd. Overwegend dat het recht voor de gemeente voor de gemeente op 28 fr. wordt geschat. Besluit om de toelating te vragen om dit gedeelte weg legaal te supprimeren. VI. Goedkeuring van een plan voor houtwerk, aan te brengen in de kerk. (Opmerking van de bewerker: blijkbaar niet besproken. Een deel van het plan is wel bewaard gebleven.) VII. Lager onderwijs – Ontslag van ondermeester Pierre Faes. De raad. Gezien dit ontslag, ingediend op 4 augustus 1878. Gezien de wet en instructies aangaande het lager onderwijs. Besluit. Om het ontslag van de heer Pierre Faes als hulponderwijzer te aanvaarden. Hij zal tot 14 september eerstkomend, 40 dagen na het indienen van zijn ontslag, in functie blijven. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. ICL – Merchtem den 6 augustus 1878. Mijnheer den burgemeester, Het verwondert mij grootelijks als dat ue mij de vragten nu zelf zouden willen doen doen, terwijl ue wel weet dat het mijne faute niet is dat de steen daar op tijd niet geleverd was. Pachter Van Muylders weet wel dat ik bij hem ben geweest op het einde der maand mei met den pikeur cantonnal, en dat hij mij alsdan gezegd heeft dat ik den steen niet mag doen afkomen omdat de straten te slecht waren. Zoodus, mijnheer den burgemeester, hebt gij geen recht om de vragten tot mijnen last te brengen. Aanvaard, mijnheer, de verzekering mijner hoogachting. Ue dienaar, J.B. Gorgon, kasseilegger te Merchtem. (Geantwoord 7 augustus 1878) UC 1485 – Steenhuffel le 6 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, 2 bijlagen (i.v.m. de lening bij het gemeentekrediet en de opvraging van geld ervan bij de spaarkas). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1486 – Steenhuffel le 7 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

296


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief 560E van 10 december 1877 aangaande de werken die in onze kerk te verrichten zijn en waarvoor u op 25 juli 1877 de toelating werd gevraagd, sturen wij u het plan en bestek van deze werken. Gelieve deze bij het dossier te voegen en alles ter goedkeuring aan de bestendige deputatie te bezorgen.. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1487 – Steenhuffel le 7 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Ingesloten de inschrijvingslijst der arme kinderen voor het gratis onderwijs in het schoolhaar 1878-1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1488 – Steenhuffel le 7 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie de begroting van de kerkfabriek voor 1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1489 – Steenhuffel le 8 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij laten u weten, teneinde de provinciegouverneur te verwittigen, dat de heer Pierre Faes zijn ontslag gegeven heeft als ondermeester in de gemeenteschool van Steenhuffel en dat dit ontslag door de gemeenteraad op 4 dezer werd aanvaard. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder ICL – Steenhuffel den 10 augustus 1878. Egidius Van Ingelghem is tevreden van 10 fr. te geven aan Joseph Van der Stappen voor eenige moeilijkheden die op zondag 28 july 1878 hebben plaats gehad en ook te betalen fr. 48 aan Joseph Van der Stappen voor gekocht hout. Van Ingelghem blijft responsable voor alle schade. PV 243 – Malderen 11 augustus 1878 Beschuldigde(n): De Greef François Leeftijd: 28 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld op 20 mei 1879 door Straf: 15 francs UCL – Steenhuffel le 14 août 1878. (Vertaald) Het gemeentebestuur van Steenhuffel. Aan de gouverneur van Brabant. Aanvraag voor een militiecertificaat nr. 60 (om in het huwelijk te mogen treden). 297


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Naam en voornaam van de milicien: Verbesselt Pierre Joseph Jaar van de lottrekking: 1866. Geboren te Londerzeel op 9 maart 1846. Ingeschreven te Steenhuffel, 24e militiekanton. Zoon van François en Anna De Pauw Is niet in dienst geweest als milicien. Vervanger van Janssens Jacques, milicien van 1873, gemeente Zemst, in de reserve van het 3de linieregiment, matricule 33298. UC 1490 – Steenhuffel le 14 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 746E van 7 dezer aangaande de burgerlijke eretekens (decoraties) ten gunste van de bestuurders van instellingen van openbare onderstand, laten wij u weten dat er in onze gemeente geen bestuur bestaat dat aan de voorwaarden voldoet van art. 6 van het K.B. van 21 juli 1867. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1491 – Steenhuffel le 14 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de papieren voor de uitbetaling door het gemeenschappelijk fonds van ¾ der onderhoudskosten van de zinneloze Lelon M.E. Het gemeentelijk aandeel van ¼ of 43,89 fr. werd op 13 dezer maand betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1492 – Steenhuffel le 14 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de papieren voor de uitbetaling door het gemeenschappelijk fonds van ¾ der onderhoudskosten van de behoeftige Van Assche de bedelaarswerkplaats te Hoogstraten. Het gemeentelijk aandeel van ¼ of 11,10 fr. werd op 13 dezer maand betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1493 – Steenhuffel le 14 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 22587 van 8 dezer waarmee u ons verzoekt om aan de gemeente Willebroek en andere gemeenten voor het onderhoud van behoeftigen het bedrag van 200 fr. te betalen dat hiervoor in de begroting van 1877 was voorzien, laten wij u weten dat alle voor het

298


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

jaar 1877 verschuldigde onderhoudskosten regelmatig betaald werden en dat wij de gemeente Willebroek en andere gemeenten niets schuldig zijn. Dit bedrag was in de gemeentebegroting gebracht omdat er op het moment dat de begroting werd opgesteld armen in Willebroek verbleven die ten onzen laste waren maar die krachtens de bepalingen van de nieuwe wet op de bijstandwoonst een andere bijstandwoonst hebben gekregen. Onze gemeenterekening van 1877 kan dus zonder bezwaren worden goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1494 – Steenhuffel le 25 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief MA 143 van 13 dezer laten wij u weten dat er in onze gemeenten 3 geesteszieken wonen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 739 - Zitting van 27 augustus 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, leden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Afschaffing van een deel van voetweg 44. De raad. Gezien de vraag gedaan door de heer De Maerschalck om de toelating te krijgen om legaal een deel van voetweg nr. 44 op perceel 22 van de atlas der wegen af te mogen schaffen. Geien deze voetweg door het kasseiden van weg nr. 9 (de Smisstraat), die langs deze voetweg loopt, nutteloos is geworden. Gezien de tekening, gemaakt door landmeter Verhaegen. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo dat op 21 augustus laatstleden zonder tegenkanting is gesloten. Gezien het proces verbaal van schatting dat aan e grond een waarde geeft van 24 fr. Gezien het certificaat dat bevestigt dat aan dit onderzoek de nodige ruchtbaarheid werd gegeven. Gezien art. 76 van de gemeentewet van 30 maart 1836 en art. 28 van die van 10 april 1841. Overwegend dat het deel voetweg in kwestie van geen enkel nut meer is. Besluit om de toelating te vragen om dit gedeelte weg legaal te supprimeren mits een schadeloosstelling voor de gemeente van 24 fr. en om dat geld voor de verbetering der wegen te gebruiken. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1495 – Steenhuffel le 29 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een besluit aangaande de vernietiging van een deel van voetweg 44. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 740 - Zitting van 30 augustus 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Goossens, Huysegoms, raadsleden, Verhaegen, secretaris.

299


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad van Steenhuffel is in geheime zitting samengekomen om over te gaan tot De benoeming van een hulponderwijzer. Gezien het ontslag, aangeboden door de heer Pierre Faes, dat door de gemeenteraad op 4 augustus werd aanvaard. Overwegende dat het van belang is om deze vacature in te vullen. Gezien de bekwaamheidsdiploma’s en de getuigschriften van goed gedrag en zeden die werden ingediend door de heren: - Mees Leopold, ondermeester te Londerzeel Sint-Jozef. - Casteels Edouard, ondermeester te Merchtem. - Carrijn Benoit, ondermeester te Londerzeel centrum. Gezien de documenten die bevestigen dat de geïnteresseerden met vrucht 3 jaar lang lessen aan een staats - aangenomen normaalschool hebben gevolgd. Gezien art. 10 van de organieke schoolwet van 23 september 1842. Gezien art. 66 en 84 van de gemeentewet. Gaat de raad over tot een geheime stemming die als uitslag geeft dat de heer Casteels Edouard, momenteel ondermeester te Merchtem centrum, alle stemmen heeft bekomen en tot nieuwe hulponderwijzer te Steenhuffel wordt benoemd. Afschrift van dit besluit zal naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1496 – Steenhuffel le 30 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 25 dezer met daarin een klacht van de heer François Van der Stappen tegen Henri Van Opstal, allebei van Steenhuffel, laat ik u weten dat Van der Stappen bij mij geweest is en gezegd heeft dat hij Van Opstal ging laten vervolgen door zich burgerlijke partij te stellen en schadevergoeding en intrest te vragen. Ik heb hem uitgelegd welke procedure hij daarvoor moest volgen. Na het ontvangen van uw brief heb ik Van Opstal bij mij laten komen en die heeft mij verklaard dat hij Van der Stappen niet meer heeft gezien sedert juli laatstleden toen ze naar Wolvertem zijn geweest, en dat het nooit in zijn hoofd is opgekomen om ook maar iets over Van der Stappen te vertellen. Van Opstal is een eerlijk man, zijn gedag en zedelijkheid zijn voortreffelijk, terwijl Van der Stappen en zijn vrouw zeer slechte antecedenten hebben. Ze werden verschillende keren veroordeeld voor het toebrengen van slagen en verwondingen en voor diefstal, ze gedagen zich slecht en staan in de gemeente als dieven bekend. Mocht de klacht gefundeerd geweest zijn dan had hij de ambtenaar van politie zeker een proces verbaal laten schrijven. Het is echter zijn enige bedoeling om van Van Opstal schadevergoeding met intrest te krijgen omdat hij in Wolvertem vrijgesproken werd. Dit is volgens mij geen politiezaak. Om deze redenen moet er volgens mij geen proces verbaal opgemaakt worden. De klacht is immers absoluut niet gegrond. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1497 – Steenhuffel le 30 août 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris.

300


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de deliberatie van onze gemeenteraad van heden aangaande de benoeming van de heer Edouard Casteels tot ondermeester in onze gemeenteschool, in vervanging van de heer Pierre Faes die ontslagnemend is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1498 – Steenhuffel le 3 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de papieren die nodig zijn voor de betaling door het gemeenschappelijk fonds van ¾ van de onderhoudskosten van de geesteszieke P. De Smedt te Brugge. Het gemeentelijk aandeel van ¼ of 49,77 fr. werd betaald op 3 september 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1499 – Steenhuffel le 3 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van 1stre aanleg te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 31 augustus met bijlagen, aangaande de verkiezing die op 5 september eerstkomend in Brussel zal gebeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 741-742-743-744-745-746 - Zitting van 4 september 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1877. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1879. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 22771,10 - De uitgaven op fr. 22665,99 - En het overschot op fr. 105,11 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 3666,35 - De uitgaven op fr. 3666,35 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 16885,22 - De uitgaven op fr. 16885,22

301


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 220,00 - De uitgaven op fr. 220,00 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Art. 5 van §2 – Het bedrag van 775 fr. komt van een staatssubsidie voor saneringswerken. Art. 6 – 1200 fr. provinciale subsidie voor hetzelfde. Art. 10 – 24 fr. als schadeloosstelling voor het afschaffen van een deel van voetweg 44. Art. 11 – 800 fr. subsidie van de provincie voor de aankoop van een brandweerpomp. Art. 12 – Het bedrag van 792,20 fr. komt van een vrijwillige schenking voor de aankoop van een brandspuit en toebehoren en de bouw van een hangar. Art. 13 – 10.000 fr. geleend bij het gemeentekrediet voor de betalen van aannemersfacturen. Gewone ontvangsten. Art. 12 – 25 fr. intrest op een aandeel van 500 fr. bij het gemeentekrediet. Buitengewone uitgaven. Art. 4 van § 3 – Kasseiden van wegen. De inkomsten van de gemeente laten toe om hiervoor in de begroting 1879 een bedrag van 3200 fr. in plaats van 2900 fr. te voorzien. Art.5 en 6 van §3 – Zie art. 13 van de buitengewone ontvangsten. Art. 3 van § 4 – De gemeentelijke subsidie aan de muziekmaatschappij werd met 25 fr. verhoogd tot 100 fr. Art. 3bis van § 4 – Een subsidie van 25 fr. aan het brandweerkorps. Gewone uitgaven. Art. 7 van § 1 – De vergoeding van de secretaris voor het schrijfwerk van de burgerlijke stand wordt van 75 tot 125 fr. verhoogd. Art. 19 van § 1 – De wedde van de veldwachter wordt opgetrokken van 450 tot 500 fr. Art. 25 van § 1 – 2300 fr. voor de aankoop van een brandspuit met toebehoren en de bouw van een hangar. Art. 37 en 38 van § 2 – Gemeenteraadsverkiezingen: 25 fr. en 50 fr. worden in de begroting gebracht voor de verwachte kosten. Art. 1 van § 3 – Weldadigheid. De lasten van het bureel van weldadigheid verhogen van jaar tot jaar en om het tekort op de begroting te dekken voorziet de gemeente een subsidie van 398,15 fr. Art. 2 van § 3 – Onderstand. Het bureel van weldadigheid wordt vrijgesteld van het betalen van zijn deel van het gemeentelijk aandeel in het gemeenschappelijk fonds (ingericht door art. 10 van de wet van 14 maart 1876). Art. 5 van § 7 – Schulden. Het bedrag van 875 fr. is de intrest op de lening van 10.000 fr. voor de eerste 3 trimesters van 1878 en het hele jaar 1879. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1879. Gezien het algemeen bestuursreglement, aangenomen door de koning op 10 januari 1863, ter uitvoering van de wet van 28 september 1842 aangaande de gewone jaarlijkse uitgaven voor het lager onderwijs en aangaande de middelen om die te betalen. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken van 12 januari 1863, aangaande hetzelfde onderwerp. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van

302


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Steenhuffel, bestuurd door Jean Marin Meeus, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, al een aantal jaren wordt beschouwd als thuishorende in de eerste categorie. Overwegend dat in de schoolbegroting 1879 het casueel van het onderwijzend personeel op de volgende manier werd vastgesteld: - Toelage voor het onderwijs van 103 arme jongens à 10,20 fr. per kind per jaar = 1050,60 fr., waarvan 700,40 fr. voor de onderwijzer en 350,20 fr. voor de ondermeester. - Schoolgeld van 46 solvabele leerlingen, waarvan 14 à 9 fr. en 32 à 8,50 fr. = 370 fr., waarvan 246,67 fr. voor de onderwijzer en 123,33 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – In de schoolbegroting wordt een bedrag van 25 fr. gebracht voor het onderhoud der meubelen en het kuisen van de school. Art. 2 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 3 – De wedde van de hulponderwijzer wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 4 – De vaste jaarwedde van juffrouw Blondiau Julie, directrice van de aangenomen meisjesschool, wordt vastgesteld op 500 fr. (incl. gratis onderwijs van 93 arme meisjes, verwarming, klasbenodigdheden, onderhoud van de klas). Art. 5 – De gemeente zal voor 474,01 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 400 fr. Deze bijdragen kunnen niet verhoogd worden. Art. 6 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1879 Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling. Wordt deze begroting na rijp beraad, goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 4322,94 fr. V. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 5de punt van de agenda en benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VI. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van Vertonghen Vital, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Vertonghen Vital, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, gemeenteraadslid. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Vertonghen Vital, die 4 stemmen op 4 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1500 – Steenhuffel le 4 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

303


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, We sturen u de benoeming terug van de heer Casteels tot ondermeester in onze gemeenteschool, samen met zijn diploma en alle ondersteunende stukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1501 – Steenhuffel le 4 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan de brief van de gouverneur, nr. 108421a22624 van 3 dezer, sturen wij u 2 exemplaren van het vandaag door de gemeenteraad goedgekeurde politiereglement. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1502 – Steenhuffel le 4 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, de ingevulde formulieren over de krankzinnigen van onze gemeente, die u ons stuurde met uw brief 12515 van 30 augustus laatstleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1503 – Steenhuffel le 4 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 3723 van 3 dezer waarmee u een overzicht vroeg van de door ons verrichte betalingen voor de behoeftige Van Assche François, moeten wij u zeggen dat we u dat niet kunnen sturen omdat het gevoegd was bij de gemeenterekening van 1877 die zich momenteel ter goedkeuring bij het provinciebestuur bevindt Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1504 – Steenhuffel le 11 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten het inlichtingenformulier aangaande een kind dat omgekomen is door verdrinking in een put in de nabijheid van de ouderlijke woning. Deze dood moet aan een ongeluk toegeschreven worden want de ouders zijn zeer fatsoenlijke mensen en verzorgen hun kinderen zeer goed. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

304


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1505 – Steenhuffel le 11 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Terug, in dubbel, een afrekening aangaande het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel den 11 september 1878. Er was tegen de Raedemaecker gesproken dat de gendarmen eens zoude bij hem gekomen hebben wegens zijn kind, maar daar is aan mij geen bevel gegeven van die te verwittigen. Ik ben van goed voornemen dat gij hun de laatste maal zelf hebt verwittigd over den brand van De Boeck. Ik peys dat gij dat nu ook zult doen voor deze maal, maar als ik het zelf in persoon moet doen, dan zal ik er seffens naar toe gaan, vermits mij een woord te schrijven. Mij betrouwende op uwe gewoone goedheyd, groete ik ue vriendelijk. P. De Maerschalck, veldwachter. ICL - Merchtem le 11 septembre 1878. (Vertaald) Ik ondergetekende, dokter in de medicijnen te Merchtem, opgevorderd door het gemeentebestuur van Steenhuffel om het overlijden te onderzoeken van Joseph Alphonse De Raedemaecker, verklaar dat deze dood veroorzaakt werd door verstikking door verdrinking. Getekend, Aerts (?) UC 1506 – Steenhuffel le 12 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 31 van de nieuwe kieswet sturen wij u in drievoud de kiezerslijst van onze gemeente, zonder opmerkingen afgesloten op 13 dezer, samen met een afschrift van de belastingsrol, de volmachten der zonen, het overzicht van de in andere gemeenten betaalde belastingen, een attest van afkondiging van de lijst, een overzicht van het beroep der kiezers voor de kamers en een lijst met de namen van de meest belaste kiesgerechtigden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 239 - Steenhuffel 15 september 1878 (ca) Beschuldigde(n): Kiekens Jean, 24 jaar, jachtwachter, geboren en wonend in Steenhuffel De Velder Jean François, 27 jaar, jachtwachter, geboren in Merchtem, wonend in Steenhuffel Van Keer Benoit, 32 jaar, jachtwachter, geboren en wonend in Steenhuffel Van den Eede Antoine, 50 jaar,landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: jagen op andermans terrein. Veroordeeld op door het hof van beroep. Straf: allemaal vrijgesproken. ICL – Bruxelles le 23 septembre 1878. Parquet, 2e bureau, ref. 15083.

305


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Overgemaakt aan de burgemeester van Steenhuffel een kopie van de klacht die naar mijn dienst werd gestuurd door de heer Lambert, met verzoek om samen met de commandant van de gendarmerie maatregelen te nemen zodat de gesignaleerde feiten niet opnieuw gebeuren. De procureur des konings. Opwijck le 19 septembre 1878. Monsieur le procureur du roi à Bruxelles. (Vertaald) Ik breng u op de hoogte van het feit dat in de gemeenten Londerzeel, Steenhuffel, Merchtem en Opwijk, dagelijks schade wordt toegebracht aan de ijzeren weg die wordt aangelegd tussen Londerzeel en Aalst, zowel aan het aannemersmateriaal zoals kruiwagens, wagons en wagentjes, als aan de metselwerken in opbouw. Men breekt deze laatste af, breekt de gekapte steen, vult de putten naarmate wij ze graven, men steelt het ballast (bestaande uit assen) dat met hoge kosten uit het Centre wordt aangevoerd om het definitieve tracé te markeren. Het stelen van de assen gebeurt dagelijks. Schade wordt het meest tijdens de zondag en in nacht van zondag op maandag aangericht, maar doorgaans toch tijdens de nacht. Zo heeft men verleden zondag 15 september te Merchtem, op de plaats Boskant genaamd, nog een stootwagentje (dat wordt gebruikt om materialen te vervoeren) vernield en heeft men een grote wagon, geladen met plaatsingsgereedschap, uitgeladen, denkelijk om deze wagon af te laten bollen in de richting van Opwijk, waar hij onvermijdelijk zou gebotst hebben. Gelukkig is deze operatie niet kunnen doorgaan omdat één der schuldigen zijn voet verbrijzeld heeft toen hij de wagon in beweging zette. Sta mij toe, mijnheer de procureur, te hopen dat u deze brief zult in overweging nemen en de bevoegde overheden instructies zult geven die een einde zullen maken aan deze toestanden die onze belangen niet erger kunnen schaden. Ik denk hier nog aan toe te moeten voegen dat de betrokken gemeentebesturen ons in deze van geen enkel nut zijn en alle schade die aan de ijzeren weg toegebracht wordt tolereren. Bartholomeus Lambert. UCL – Steenhuffel den 25 september 1878 De ondergeteekenden, leden van de gemeenteraad van Steenhuffel, verklaren en bekennen bij deze ten titel van leening ontvangen te hebben, voor en in de naam dezer gemeente, van den heer Henricus Ermens, rentenier wonende te Steenhuffel, de somme van 3000 fr., waarvan zij eenen intrest zal geven en betalen van 5% ’s jaars, die op heden, dagteekening dezer, zal ingang nemen. Deze som zal slechts aan den geldschieter wedergegeven worden drij maanden nadat hij er de eerste vraag aan gemeld gemeentebestuur zal van beteekend hebben. Nochtans voorbehoud zij het recht van ten allen tijde, ’t is te zeggen van zoohaast de geldmiddelen der gemeente het toelaten, van dezelve somme met den vervallen intrest weder te geven. Deze som vervangt degene van 8000 franken waar op hem op dagteekening dezer 5000 franken wedergegeven is. Gedaan in zitting van den gemeenteraad den 25 september 1878. UC 1507 – Steenhuffel le 25 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

306


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Hieronder de namen van de 2 leden van het gemeentebestuur die werden aangeduid om deel uit te maken van de commissie die werd opgericht door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1508 – Steenhuffel le 27 septembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de gemeentebegroting met aanmerkingen, de begroting van het lager onderwijs en de begroting van het bureel van weldadigheid voor het jaar 1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 747-748-749 - Zitting van 5 oktober 1878. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Ranst, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Indienen van een aanvraag om een spoorwegstation in Steenhuffel te bouwen. De raad. Gezien het tracéplan van de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai, die momenteel wordt aangelegd Overwegend dat deze spoorweg doorheen het centrum van onze gemeente loopt, waar een station in het algemeen belang onmisbaar is, maar op het plan niet is voorzien evenmin als een terrein om het op te bouwen. Overwegend dat de afstand tussen onze gemeente en het station dat in Londerzeel, tegen de grens met Ramsdonk zal worden gebouwd, meer dan 6 kilometers bedraagt en dat de afstand van Steenhuffel tot het station te Opwijk zelfs meer dan 8 kilometers is. Overwegende dat Steenhuffel centraal tussen deze twee stations gelegen is. Overwegend dat onze gemeente meer dan 5 kilometer van het dichtstbijgelegen station verwijderd is en geen bevaarbare waterloop heeft. Overwegend dat onze gemeente 1800 inwoners telt en 1002 ha groot is. Overwegend dat onze inwoners zeer grote hoeveelheden kalk als meststof verbruiken, evenals brandstoffen, bouwmaterialen en hiervoor nu naar Baasrode of Kapelle-op-den-Bos moeten gaan, gemeenten die meer dan 2 mijl van de onze verwijderd zijn. Overwegende dat onze inwoners voor de verzending van handelswaren van alle aard naar de stations van Londerzeel of Malderen moeten. Overwegend dat de aanwezigheid van een station in Steenhuffel het transport aanzienlijk zou ten goede komen, dat handelaars zich hier zouden komen vestigen en dat de gemeente spoedig in een handelscentrum zou transformeren. Overwegend dat dit station niet enkel Steenhuffel zou bedienen maar ook een groot deel van Wolvertem, het gehucht Rossem, het gehucht Boskant onder Merchtem, en een deel van Malderen en dat het veel meer zou opbrengen dan het aan personeel en andere zou kosten. Besluit.

307


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om aan de minister van openbare werken te vragen om in Steenhuffel, aan de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai, een station te laten bouwen. Een afschrift van deze deliberatie zal met dit doel naar de minister van openbare werken te Brussel worden gestuurd. II. Terugbetaling van geleende kapitalen. De gemeenteraad. Herzien de beraadslaging van 16 december 1874, waarbij de gemeente bij particulieren en notabelen geld heeft geleend, en de beraadslaging van 31 mei 1869 waarbij 2000 fr. bij de heer Jan Baptist Mertens werd geleend. Overwegend dat de lening van 10.000 fr. bij het gemeentekrediet het mogelijk maakt om een deel van deze leningen terug te betalen. Besluit. Om deze keer terug te betalen: 1) 1000 fr. aan de heer Pierre Joseph Van Ranst, gemeenteraadslid. 2) 1000 fr. aan de heer Vital Vertonghen, schepen. 3) 3000 fr. aan de heer Jan Baptist Mertens-Jacobs, schepen. De lening van de heer De Mesmaecker werd al in 1875 terugbetaald. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1509 – Steenhuffel le 8 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter kennisgeving, de benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1510 – Steenhuffel le 9 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, Respectvol sturen wij u een afschrift van een beraadslaging van onze gemeenteraad waarin gevraagd wordt of het u zou behagen om in onze gemeente een station te laten bouwen aan de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai. In het plan werd het niet voorzien. Wij durven hopen, mijnheer de minister dat de aangehaalde en zeer gefundeerde motieven in overweging zullen genomen worden en dat u ze gunstig zult willen ontvangen. Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1511 – Steenhuffel le 14 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter der registratie te Brussel. Mijnheer, Conform de onderrichtingen terzake vragen wij u 200 kiesformulieren voor de gemeenteverkiezingen van 29 oktober aanstaande. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

308


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1512 – Steenhuffel le 16 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester en schepenen van Laken. Ingesloten een uitnodiging voor Faes Pierre om aan de gemeenteverkiezingen deel te nemen. Gelieve het aan de betrokkene te overhandigen en ons het ontvangstbewijs te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1513 – Steenhuffel le 20 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolggevend aan uw omzendbrief in MA 173 van 26 september, bevestigen wij u de ontvangst van het materiaal dat nodig is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen (kieshokjes met lessenaar). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1514 – Steenhuffel le 23 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer de commandant, In antwoord op uw brief 883 van 20 dezer, sturen wij u register B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1515 – Steenhuffel le 23 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig de omzendbrief in MA 77 van 27 april 1878 sturen wij u, teneinde door het gemeenschappelijk fonds het ¼ deel der kosten of 50,60 fr. te laten uitbetalen, de rekening voor de onderhoudskosten voor de behoeftige geesteszieken De Bondt en Lemmens voor het 3de trimester (totaalbedrag 202,40 fr.) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 240 - Wolvertem 28 oktober 1878 Beschuldigde(n): Van den Bossche Pierre Leeftijd: 17 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Veroordeeld op 17 december 1878 door Straf: 15 fr.

309


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1516 – Steenhuffel le 30 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan de omzendbrief in MA 175 van 1 oktober sturen wij u een overzicht van de wijzigingen die er in 1878 gekomen zijn in de deelnemers aan de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1517 – Steenhuffel le 30 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig art. 29 van het K.B. van 7 augustus 1877 laten wij u weten dat soldaat De Coster Pierre Antoine, milicien van 1875 bij het 4de linieregiment, op 27 november onmogelijk aan de revue te Wolvertem kan deelnemen. Hij bevindt zich momenteel in het Sint-Janshospitaal te Brussel met een gebroken schouder en arm. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1518 – Steenhuffel le 30 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Strombeek-Bever. Mijnheer, Ons bureel van weldadigheid gaat er mee akkoord dat u – tot tegenbericht - aan de weduwe en kinderen Van Evelgem een onderstand verleent van 1 fr. per dag. Uw kosten zullen u door de ontvanger van ons bureel worden terugbetaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1519 – Steenhuffel le 31 octobre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten alle stukken aangaande de gemeenteraadsverkiezingen van 29 oktober laatstleden (1 pak met 51 stemformulieren, een lijst van de kiesgerechtigden, een lijst van de kiezers, het proces verbaal van de verkiezing, en een inlichtingenstaat over de verkozenen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Leest den 4den november 1878 Mijnheer den burgemeester. Martinus Josephus Moortgat, geboren te Steenhuffel den 2 november 1807, wettigen zoon van Simon en Anna Maria Livina Verhavert, neemt de vrijheid u te verzoeken van mijnen geboortenakt op zegel te laten geworden, om aan mijne vraag van pensioen als onderwijzer te worden gevoegd.

310


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ontvang, mijnheer de burgemeester, op voorhand mijnen hartelijken dank als mede de verzekering mijner oprechte achting. M.J. Moortgat, onderwijzer te Leest. Hier fr. 1,80 in postzegels. (Gestuurd op 6 november 1878) ICL – Bruxelles le 6 novembre 1878. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten de aangevraagde militiecertificaten van: - Van de, Bossche L., geboren op 18 juni 1845 - Cools F.L., geboren op 31 december 1849. - Segers Pierre Jean, geboren op 8 september 1846. - Meert Louis, geboren op 16 september 1849 (gestuurd naar Hombeek op 13 september). De gouverneur, Dubois-Thorn UC 1520 – Steenhuffel le 12 novembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief in MA 198 van 24 oktober laten wij u weten dat wij vandaag de staat van onze waterlopen naar de commissaris der wegen te Kapelle-op-den-Bos hebben gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1521 – Steenhuffel le 13 novembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de niet gebruikte kiesbulletins, het zijn er 129. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1522 – Steenhuffel le 13 novembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten het certificaat waarmee de commissaris der wegen bevestigt dat de saneringswerken voor dewelke aan onze gemeente in 1878 een provinciale subsidie van 1200 fr. en een staatssubsidie van 775 fr. werden toegezegd, volledig uitgevoerd zijn. Gelieve voor de uitbetaling te willen zorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1523 – Steenhuffel le 13 novembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer,

311


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief van 28 oktober jongstleden sturen wij u het gevraagde overzicht van de beslissingen van de bestendige deputatie – van 1865 tot heden – waarmee giften aan de openbare instellingen van onze gemeente werden geschonken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 13 november 1878. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Louis Verbelen, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om zijn huis te vergrooten, op perceel n° 139s, eigendom van hem zelven, langs de weg n° 2 van het kaartblad van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De bouwlijn te volgen welke ter plaatse is aangeduid, te weten op 40 cm. van het wettig limiet van den weg langs den kant van ’t ander gebouw en op 60 cm. van gezegd limiet langs den anderen kant. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester. (Gezien en goedgekeurd, Cappellen op den Bosch den 7 december 1878, de kommissaris der wegen, Verhaegen.) UC 1524 – Steenhuffel le 20 novembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de spaar- en lijfrentekas te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de toelating van de gouverneur om tot de uitbetaling over te gaan van de subsidie van 775 fr. die aan onze gemeente bij K.B. van 17 juli laatstleden voor saneringswerken werd toegekend. Gelieve voor de uitbetaling te zorgen via een mandaat, betaalbaar bij de ontvanger der directe belastingen te Londerzeel Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester. PV 241 – Steenhuffel 20 november 1878 Beschuldigde(n): Verdickt Jean Bte Leeftijd: 72 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Veroordeeld op 21 januari 1879 door Straf: 15 fr. UC 1525 – Steenhuffel le 25 novembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Gevolg gevend aan uw brief 737E van 20 dezer aangaande de gemeenteraadsverkiezingen, sturen we u de staat aangaande de leden van onze gemeenteraad Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

312


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1526 – Steenhuffel le 26 novembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig de omzendbrief in MA 77 van 27 april 1878 sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de afrekening van de onderhoudskosten voor Van Assche in Hoogstraten. Het gemeentelijk aandeel van ¼ of 13,80 fr. werd op 25 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1527 – Steenhuffel le 2 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten in tweevoud de vragen van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek om rijp geworden bomen openbaar te mogen verkopen, samen met de processen verbaal van schatting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1528 – Steenhuffel le 4 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 13645 van 28 november jongstleden laat ik u weten dat de heer Vermeir Pierre Xavier, herbergier, wonend in onze gemeente sedert 22 maart laatstleden, van goed gedrag en zeden is, een streng maar gematigd karakter heeft en dat hij door zijn intelligentie bekwaam is om het door hem gesolliciteerde beroep van jachtwachter uit te oefenen. Ingesloten ook een voorbeeld van zijn geschrift. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1529 – Steenhuffel le 4 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 121a18166 van 27 november, waarin u ons verzoekt om 33,30 fr. onderhoudskosten voor de behoeftige Van Assche aan de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten te betalen, laten wij u weten dat deze behoeftige valt onder de toepassing van de wet op het gemeenschappelijk fonds. In zitting van 4 september 1878, bord. nr. 29a 21478/41 heeft de bestendige deputatie de betaling van dit bedrag bevolen. Om aan uw verzoek te voldoen heb ik op 2 december door onze gemeenteontvanger (voorbarig) hetzelfde bedrag laten betalen. Ik vraag u om dit onnodig betaald bedrag van 33,30 frank terug te laten storten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1530 – Steenhuffel le 4 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Betreft: aankoop van een brandspuit. Overeenkomstig uw brief 728E van 8 juni jongstleden waarmee u ons liet weten dat de bestendige deputatie, in zitting van 5 juni, aan onze gemeente een subsidie van 800 fr. heeft toegekend voor de aankoop van een brandweerpomp en toebehoren en dat deze toelage zal uitbetaald

313


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

worden zodra u we precies kunnen zeggen hoeveel deze aankoop zal kosten, sturen wij u ingesloten de kwitanties die deze uitgave bewijzen. Wij vragen u om de subsidie uit te laten betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Ronse 7 december 1878. Aan mijnheer L. De Backer te Steenhuffel. Voor antwoord op uwen geëerden brief van gisteren, heb ik de eer ue te berichten als dat ik den ouderling, die gij mij aanbiedt, zal aanvaarden in mijn gesticht voor 0,75 fr. per dag voor volle onderhoud. Bij het inkomen zal hij voorzien zijn van een boven en onderkleed en alsook van een getuigschrift van voorbeeldig gedrag. De burgemeester der gemeente is vriendelijk verzocht den ouderling een brief ter hand te stellen waarin de volgende vereischten zijn opgelost: Naam en voornaam: Geboorteplaats, jaar en datum: Zoon van …….. en van ……… Aanvaard, mijnheer, de verzekering van mijnen diepen eerbied en hoogachting. Voor den vader overste, A. Klerckx, secretaris. (Geschreven op 26 december 1878) UC 1531 – Steenhuffel le 11 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Ingesloten een kopie van de kwitantie van de betaling van 67,25 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem voor de levering van materiaal voor de dienst van de burgerlijke stand en de bevolking in 1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1532 – Steenhuffel le 11 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de vrederechter te Wolvertem. In antwoord op uw brief van 4 dezer laten wij u weten dat er geen vergetelheid of verandering zit in de telling van 30 november aangaande de geesteszieken die in familiekring verblijven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1533 – Steenhuffel le 11 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Gelieve aan de drager van dit bericht een volledig tussenblad voor het overlijdensregister van 1878 mee te geven. Alle bladen zijn vol en we voorzien dit jaar nog sterfgevallen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1534 – Steenhuffel le 11 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Oppem-Wolvertem. In antwoord op de brief nr. f30 art. 22 van uw collega van Asse van 29 november laten wij u weten dat een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat we u niet meer informatie kunnen geven dan degene die we u stuurden met onze brief van 27 november. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Steenhuffel den 23 december 1878. Mijnheer de burgemeester, 314


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Door dezen kom ik u verzoeken mij zoo haast mogelijk een extract uit het kadaster te zenden van het parceel land, genaamd het bunder, gelegen te Steenhuffel aan den langen weg, groot 1ha 25a 70ca, dat Joannes Franciscus Verhavert bij testament heeft gemaakt aan de kerk van Londerzeel voor missen. Aanveerd, mijnheer de burgemeester, de uitdrukking mijner hoogachting. Van Roy, onderpastoor, tresorier van het kerkfabriek. UC 1535 – Steenhuffel le 26 decembre 1878. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Gevolg gevend aan uw omzendbrief in MA 223 van 6 december sturen we u de 3 tabellen terug met de vermelding dat de instellingen in kwestie geen artistieke roerende goederen (kunstvoorwerpen) bezitten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel den 31 december 1878 (ca). Lijst der gezondheids- en kasseidingswerken uitgevoerd in 1878 op den weg n° 10 en dit op eene lengte van 642 loopende meters. Namen der pachters die vervoer deden Vertonghen Henri Moyson Joseph Van Muylders Jacobus De Ridder Pierre Meeus Louis Heymans Jozef Vertongen François De Mesmaecker Egide Van Ransbeeck Leon Mertens François Goossens Vincent Van Ranst Pieter Jozef De Ridder Jan Frans Mertens Jan Baptist Van Assche Jozef

1 1247 365 1531 1363 115 90

4711

2

3

17600 26329 5100 7655 21029 31746 28976 38517 3750 4555 6000 6630

82455 115432

4 131,64 38,27 158,73 192,58 22,78 33,15

577,15

5

6

5a 5,5 6,5 6 2,5

5b 33 39 36 15

0,5

3

1 0,25 1,5

6 1,5 9

2,5 15 7 42 33,25 199,5

6a

7 6b

1

3

2

6

1 2 1

3 6 3

7

21

Verklaring van de kolommen: 1: Getal borduren door elk vervoerd, gerekend op 7 kasseisteenen. 2: Getal kasseidesteenen door iederen pachter overgehaald. 3: Totaal kasseidesteenen in ’t geheel overgehaald. 4: Sommen voor dit overhalen verdiend. 5: Vervoer van zavel met eene kar aan 6 fr. per dag. 5a: Getal dagen. 5b: Verdiende som 6: Reizen gedaan naar den Briel aan 3 fr. per reis. 6a: Getal reizen. 6b: Verdiende som. 7: Totaal der verdiende sommen over vervoer van kasseisteen, zavel en gedane reizen. PV 244 – Steenhuffel 31 december 1878 Beschuldigde(n):

315

164,64 77,27 197,73 207,58 22,78 36,15 6,00 6,00 1,50 9,00 3,00 6,00 5,00 15,00 42,00 797,65


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Rampelbergh Jean Louis Leeftijd: 36 Beroep: pachter Geboren te Wolvertem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: laster en slagen. Veroordeeld tot 1) 26 fr., 8 dagen 2) 34 fr. Veroordeeld door het hof van beroep lop 26 juin 1879. Straf: 1) 50 fr. of 15 dagen - 2)vrijgesproken. ICL – Steenhuffel 31 december 1878. De gemeente Steenhuffel debet aan Aloys Goens als volgt: Aan de poort en aan de schooldeur gewerkt Aan het bord gewerkt van de school, slot gerepareerd van het schoolhuis Breekijzers gescherpt van de kasseiders 3 slekken, 1 pond nagels, pissijn van de school gerepareerd Aan de stoof uit de school en aan de poorten gewerkt Een nieuwe sleutel voor de school en slot gerepareerd Slot en sleutel van schoolhuis gerepareerd 2 latten ijzer, 1,5 pond nagels voor de bruggen 1 lat, 0,5 kilo nagels voor een brug De stoof van de gemeenteschool gerepareerd Nog betaald aan François Verheyden voor het werken aan de deur der school van Meeus en eenen houdvast

3,10 2,75 1,00 2,16 1,50 1,25 0,80 4,00 1,25 3,50 9,80 31,11

1879 **** GR N° 750-751 - Zitting van 4 januari 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. I. Subsidieaanvraag voor het herkasseiden van weg nr. I. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de omzendbrief in MA 190. Herzien de beraadslaging van 9 september 1869 waarin voor de jaren 1870 tot 1880 volgende middelen werden gestemd voor de kasseiding van de buurtweg van grote communicatie van Merchtem naar Mechelen. - Opcentiemen op de grondlasten 1879. - Opcentiemen op de personele belasting 1879. - Jaarlijkse opbrengst van de hondentaks. - Een bedrag van 2723,67 fr. in de gemeentebegroting van 1879. Overwegend dat, om de begonnen werken zo snel mogelijk te kunnen voltooien, zoveel mogelijk bijkomende middelen moeten gevonden worden.

316


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegend dat staat noch provincie ooit subsidies voor deze kasseiding hebben gegeven, zoals blijkt uit de ingesloten deliberatie van 21 juli 1847. Overwegende dat deze kasseiding in 1829 werd uitgevoerd met witte stenen die afkomstig waren van de afbraak van het oude kasteel van Impde en dat die nu volledig versleten zijn en door nieuwe moeten vervangen worden. Besluit. De middelen van alle aard, die de gemeente in 1879 aan de vermelde werken zal besteden, bedragen 4810,67 fr., te weten: - Opbrengst van 21 opcentiemen op de grondlasten 1879: 1454,00 fr.. - Opbrengst van 21 opcentiemen op de personele belasting 1879: 377,00 fr. - Opbrengst van de provinciale hondenbelasting 1878: 256,00 fr. - Een reservering in de gemeentebegroting van 1879: 2723,67 fr. Deze middelen zullen, samen met de subsidies van staat en provincie worden gebruikt voor de werken die in volgende tabel worden gespecificeerd. Afschrift van deze deliberatie zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder. - Nummer van de te kasseiden weg: I - Gemeente die subsidie vraagt: Steenhuffel - Beschrijving van de weg: weg van grote communicatie van Merchtem naar Mechelen. - Gemeenten die aan deze weg liggen: Merchtem, Steenhuffel; Londerzeel, Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, Leest, Hombeek, Mechelen. - Lengte van de weg in de aanvragende gemeente: 3148 m. - Reeds gekasseid in de aanvragende gemeente: 3148 m. - Bestaande kunstwerken: 3 bruggen en 1 doorsteek. - Toestand van de kassei en kunstwerken: goed - Raming der kosten die de werken al hebben gekost: fr. 28.731,75. - Wie heeft de reeds verrichte werken betaald: gemeente: fr. 23.895,75 – staat: fr. 2558,00 – provincie: fr. 2558,00. - Periode waarin de al gedane werken begonnen zijn: 1829-1854. - Nog te kasseiden: 300 meter met nieuwe stenen te vernieuwen – 900 m. aan te zavelen. - Raming van de nog te maken kosten (totaal): - Werken te doen in Steenhuffel in 1879: lengte 300 m., oppervlakte 700 m². - Raming van de kosten der werken in 1879: fr. 7216,00. - Middelen om de kosten te dekken: gemeentefondsen: fr. 4810,67 – prestaties in natuur: fr. 0 - provincie: fr. 1202,66 – staat: fr. 1202,67. - Datum waarop de weg tot weg van grote gemeenschap werd verklaard: 1847. - Samenstelling van de middelen van de gemeente: zie hoger De werken zullen uitgevoerd worden in regie. II. Instellingszitting der schepenen en der gemeenteraadsleden. (Niet vertaald) Proces verbaal. Heden 4 januari 1879 om 2 ure ’s namiddags. Achtervolgens eene bijeenroeping van het kollegie van burgemeester en schepenen, hebben zich in het gewoon lokaal der zittingen van den gemeenteraad, onder het voorzitterschap van den burgemeester, vereenigd, de heeren: - De Ridder Joannes Franciscus, burgemeester - Vertonghen Vitalis, schepen - Mertens Jan Baptiste, schepen - Van Assche Judocus, raadslid

317


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Goossens Vincentius, raadslid - Huysegoms Joannes Franciscus, raadslid - Boodt Petrus Joannes, raadslid - Verhaegen, secretaris. Er wordt lezing gegeven: 1) Van het proces verbaal der gemeentekiezingen welke den 29 october 1878 hebben plaats gehad, en waaruit spruit dat met de 1ste stemming als gemeenteraadslid zijn gekozen geworden: - Vertonghen Vitalis, die 43 stemmen bekomen heeft - Mertens Jan Baptiste, die 43 stemmen bekomen heeft - Huysegoms Joannes Franciscus, die 43 stemmen bekomen heeft - Goossens Vincentius, die 42stemmen bekomen heeft - Van Assche Judocus, die 42 stemmen bekomen heeft - Boodt Petrus Joannes, die 41 stemmen bekomen heeft Welke kiezingen volkomen zijn bekrachtigd geworden. 2) Van ’t koninklijk besluit van den 20 december 1878 welk De Ridder Joannes Franciscus burgemeester en Vertonghen Vitalis en Mertens Jan Baptist schepenen der gemeente benoemt. 3) Van de akte van eedaflegging van de heer De Ridder Joannes Franciscus welke de tegenwoordige vereeniging voorzit. Naderhand legt ieder lid hierboven benoemd in de handen des burgemeesters den volgenden eed af: “Ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.” De schepenen leggen daarenboven den volgende eed af: “Ik zweer getrouwelijk de stemmen op te nemen en het geheim bij iedere kiezing te houden.” De gemeenteraadsleden en de bovengemelde schepenen worden alsdan ingesteld verklaard. Twee afschriften van het tegenwoordig proces verbaal zullen gezonden worden aan den heer arrondissementscommissaris te Brussel. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1536 – Steenhuffel le 8 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, in dubbel, het proces verbaal van de installatie van 2 schepenen en van de gemeenteraadsleden die verkozen werden op 29 oktober 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1537 – Steenhuffel le 8 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekeningen voor het onderhoud van de geesteszieken De Boeck en Lemmens. Het aandeel van de gemeente (1/4 of 50,60 fr.) werd op 9 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1538 – Steenhuffel le 8 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats te Hoogstraten.

318


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Van Assche François, die op 2 dezer in uw instelling binnengekomen is, heeft zijn bijstandwoonst in onze gemeente behouden Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1539 – Steenhuffel le 8 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 122/478 van 3 dezer, waarin u ons informeert dat Moyson Charles Louis, geboren in Steenhuffel op 22 april 1835 op 23 december in het Sint-Pietershospitaal werd opgenomen, laten wij u weten dat deze zijn bijstandwoonst niet in onze gemeente heeft. Hij heeft Steenhuffel op 29 september 1858 verlaten om in Brussel te gaan wonen, waar hij tot in 1874 gebleven is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel den 10 january 1879. Mijnheer des sekretaris. Gelieve de aanvraag voor kasseide op den Haan aan den kommissaris, uwen broeder, voor te stellen. Ik geloof dat het nog zal tijd zijn om de aanvraag voor subsidie voor gezondheidswerken te doen. Alles zoo haast mogelijk. De Ridder, burgemeester. P.S. Terwijl de schulden gaanderenweg vergrooten zoude het later moeilijker zijn om subsidiën te bekomen. Gelieve mij ook het adres van den inspecteur van de kasseide te geven om te weten of wij zouden subsidie krijgen. UC 1540 – Steenhuffel le 15 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 14 van de wet op de nationale militie van 18 september 1873 sturen wij u de stukken betreffende de loting van 1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1541 – Steenhuffel le 15 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een bericht aangaande Van Assche François, die op 19 december in het bedelaarsdepot van Hoogstraten binnengegaan is, die zijn bijstandwoonst in Steenhuffel heeft en die valt onder toepassing van de reglementering aangaande gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1542 – Steenhuffel le 15 janvier 1879. (Vertaald)

319


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 745E, ontvangen op 14 januari, sturen wij u het gratieverzoek terug van Van Hoeymissen Charles Antoine samen met de gevraagde inlichtingen. Ons advies is dat het mag ingewilligd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1543 – Steenhuffel le.22 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een papier aangaande de pensioenkas voor weduwen en wezen van het onderwijzend personeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 22 januari 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Josephus Steylemans, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om een huis te bouwen op perceel n° 13iok0, eigendom van de gemeente, langs de weg n° 2 van het kaartblad van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De bouwlijn te volgen welke ter plaatse op verzoek van den aanvrager is aangewezen op 50 centimeters afstand van het wettig limiet van den weg 2) Indien er op de bouwplaats een gracht bestaat, denzelve niet te vullen, maar er eene brug of waterleiding in metselwerk te plaatsen. 3) Geene veranderingen aan de hoogte van den weg toe te brengen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. ICL – Ixelles le 28 janvier 1879. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Madame Vanden Elsken heeft dit jaar voor de armen van Steenhuffel 2 wagons steenkolen van elk 5000 kg. gestuurd. Omdat ze de rekening van de transportkosten nog niet ontvangen heeft vraagt ze u om haar het bedrag te laten weten. Ze zou ook willen weten of men met de kolen tevreden was. UC 1544 – Steenhuffel le 28 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur der directe belastingen te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 4783 van 16 dezer waarin u vroeg dat we onze kadastrale plannen, die versleten zijn, zouden vernieuwen, hetgeen 228,40 fr. zou kosten (waarvan de helft voor de

320


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

staat), laten we u weten dat de gemeenteraad hiermee akkoord is gegaan. Ze bevinden zich inderdaad in een zeer slechte staat en het voorstel lijkt ons redelijk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1545 – Steenhuffel le 29 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief in MA 209 van 6 november 1878 laten wij u weten dat we verschillende keren met luide stem laten afroepen hebben, hebben aangeplakt en persoonlijke aanbevelingen hebben gegeven om de fruitbomen, hagen en struiken te ontrupsen. Ook de bereikbare nesten van de hoogstambomen werden weggehakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1546 – Steenhuffel le 29 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Brussel Mijnheer, Ingesloten de ontvangstbevestiging voor een herdenkingsmedaille. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1547 – Steenhuffel le 29 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 25 dezer stuur ik u de verklaring van jachtwachter Kiekens over een klopjacht in een bos te Steenhuffel, eigendom van de heer baron d’Overschie de Neereische en waar de heer burggraaf de Spoelberch het jachtrecht heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1548 – Steenhuffel le 29 janvier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het bestuur van het weldadigheidsbureel te Diest. Mijne heren, In antwoord op uw bericht 1152 van 24 dezer laten wij u weten dat de behoeftige Van Evelgem Jan Baptist onze gemeente op 3 september 1863 verlaten heeft om zich in Londerzeel te gaan vestigen. Begin mei 1872 is hij in Kaggevinne getrouwd met Timmermans Rosalie. Vooraleer zijn onderstandkosten te accepteren willen wij eerst weten in welke gemeenten en hoelang hij sedert 3 september 1863 heeft verbleven. De behoeftige zelf kan die inlichtingen verschaffen en daarna kunnen wij ze controleren. Ze zijn trouwens ook nodig om de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds te kunnen vragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 246 – Sint-Niklaas 1 februari 1879 (ca) Beschuldigde(n): Boeykens Marie

321


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Leeftijd: 19 Beroep: werkvrouw Geboren te Steenhuffel Wonend te Buggenhout Misdrijf: diefstal Veroordeeld op 23 juli 1879 door Straf: 1 maand UC 1549 – Steenhuffel le 2 fevrier 1879.. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Er moeten volgens ons geen veranderingen gebracht worden aan de omschrijving van het bataljon van de niet actieve burgerwacht Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1550 – Steenhuffel le 4 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, De controle van de gemeentekas van het 4de trimester van 1878 werd u op 4 januari 1879 gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1551 – Steenhuffel le 7 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rol van de provinciale hondentaks voor 1879, om door de bestendige deputatie goed te laten keuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Grimberghen 10 fevrier 1879. (Vertaald) Gemeente Grimbergen – nr. 3858 – bijstandwoonst. Mijne heren. Conform art. 26 van de wet van 14 maart 1876 laten wij u weten dat ons bureel van weldadigheid in zitting van 28 januari een onderstand in natura heeft toegekend aan Dierickx Jean Corneille, geboren in Steenhuffel op 9 juni 1852 en die er zijn bijstandwoonst heeft. Wij zullen u later de afrekening sturen. Gelieve ontvangst van deze verwittiging te bevestigen. (Geantwoord op 18 februari 1879) GR N° 752 - Zitting van 12 februari 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris.

322


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om subsidies te vragen voor saneringswerken in weg nr. 10. De raad. Gezien de omzendbrief in MA x van 21 oktober 1878. Herzien de beraadslaging nr. 722 van 23 januari 1878 waarin een subsidie werd gevraagd voor saneringswerken in de weg nr. 10, die in 1878 werden uitgevoerd. Gezien het plan en het bestek der werken. Overwegend dat het deel van deze weg waarvoor subsidie gevraagd wordt onbruikbaar, smerig en een gevaar voor de gezondheid is en dat het kasseiden ervan onontbeerlijk is. Overwegend dat de zeer beperkte middelen van de gemeente ontoereikend zijn door de vele offers die al voor de kasseiding van verschillende wegen werden gebracht. Overwegende dat deze dringende werken de openbare hygiëne raken en daarom subsidieerbaar zijn. Besluit. Om zelf 1908,00 frank aan deze werken te besteden en om aan de staat en provincie hiervoor een globale subsidie van 952,00 fr. te vragen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François. UC 1552 – Steenhuffel den 12 februari 1879. Het kollegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer de minister van binnenlandsche zaken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij hebben de eer ued ontvangst te melden van de 10 boekdeelen gevoegd aan uwen geëerden brief van den 5 loopende maand, dewelke bestemd zijn voor de volksbibliotheek onze gemeente en waarvan de titels hieronder opgegeven zijn. Aanvaard, mijnheer de minister, de verzekering onzer hoogachting. Doryphora Decemlinata (1) Belgische illustratie (1) Arme Julia (1) Verborgen geluk (1) Joseph den II (1) Brabantsche omwenteling (1) Eerste schetsen (1) Frans Steen (1) Drijjaarlijksche prijskamp (1) Onderlingen bijstand (1) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1553 – Steenhuffel le 12 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de raad van bestuur van de maatschappij van het Gemeentekrediet te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief 472E van 10 februari 1879 evenals van de volmacht die er in werd aangekondigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

323


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1554 – Steenhuffel le 12 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1021 van 4 dezer laten wij u weten dat De Backer August, kiekenpoelier, in Steenhuffel woont en dat Van de Pelle Charles hier niet gkend is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1555 – Steenhuffel le 12 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ik heb de heer Annaert laten weten dat Callaert Louis bij vonnis van 23 november 1878 werd vrijgesproken. Meer kan ik u als antwoord op uw brief niet vertellen, behalve dat ik tegen vader Annaert, die van goed gedrag en zeden is, geen enkele klacht heb ontvangen P.S. De diefstallen waarover hij het heeft zijn gepleegd in Londerzeel waar zich een instelling onder het bestuur van vader en zoon Annaert bevindt Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 242 - 13 februari 1879. Beschuldigde(n): Vanderstappen François Leeftijd: 26 Beroep: landbouwer Geboren te Merchtem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: erge slagen Veroordeeld op 8 mei en 6 juin in beroep. Straf: vrijgesproken in beroep. PV 256 - Steenhuffel 13 februari 1879 Beschuldigde(n): Coremans Pierre Leeftijd: 20 Beroep: soldaat bij het 1ste regiment jagers te voet. Geboren te Merchtem Wonend te Merchtem, in garnizoen te Antwerpen. Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen met ziekte als gevolg aan Thérèse De Boeck. Veroordeeld op 30 juin 1880 door de correctionele rechtbank te Brussel Straf: vrijgesproken omdat er in 1879 een valse getuigenis afgelegd was. UCL – Steenhuffel le 13 fevrier 1879. Ref. 1424 – Militaire dienst. (Vertaald) Aan de commandant van het depot van het 8ste Linieregiment te Lier. Mijnheer de commandant.

324


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Seymons Jean Henri van Steenhuffel vertelt ons dat hij in militaire dienst is gegaan op 10 december 1868 bij het regiment onder uw bevel en dat hij zijn definitief verlof nog altijd niet heeft ontvangen. Wanneer mag hij dit document en zijn uitrusting verwachten? Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, De Ridder. Antwoord: Lier, 16 februari 1879. Deze vervanger is veroordeeld geweest en kan pas definitief afzwaaien op 9 oktober 1878. UC 1556 – Steenhuffel le 14 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2911 van 6 januari sturen wij u de alfabetische namenlijst van de miliciens van Steenhuffel die op 13 februari geloot hebben Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 245 – Steenhuffel 15 februari 1879 Proces verbaal opgemaakt door gendarmerie Wolvertem Beschuldigde(n): Vanderstappen François Theodore Leeftijd: 26 Beroep: landbouwer Geboren te Merchtem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en erge verwondingen aan De Boeck Therese Veroordeeld op 8 mei 1879 door Straf: 18 maanden, 200 fr. boete. UCL – Steenhuffel den 16 february 1879. Wij zijn gisteren namiddag bezocht geweest door de gendarmen die wij verwittigd hadden om een zaak te onderzoeken over eenen slag die aan de dochter van De Boeck was toegebracht die haar leven in gevaar stelde. De zaak is donderdag in den laten avond gebeurd. De gendarmerie heeft proces verbaal opgemaakt. Gelieve dit te overdenken. De Ridder, burgemeester. UC 1557 – Steenhuffel le 18 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de afrekening, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, van het onderhoud van de behoeftige François van Assche in het bedelaarsdepot van Hoogstraten. Ons aandeel (1/4 of 11,40 fr.) werd betaald op x dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1558 – Steenhuffel le 18 fevrier 1879. (Vertaald)

325


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen, Aan het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen. Mijne heren, In uitvoering van art. 28 van de wet van 14 maart 1876 en in antwoord op uw bericht 3858 van 10 februari, laten wij u weten dat onze gemeente als bijstandwoonst moet worden beschouwd van Dierickx Jean Corneille. Toch moeten wij opmerken dat deze man hoeveknecht is en het lijkt ons vreemd dat hij onderstand nodig heeft, tenzij hij ziek zou zijn. In het laatste geval zou hij, zodra dat kan, terug naar zijn ouders in Steenhuffel moeten gestuurd worden. Laat ons iets weten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1559 – Steenhuffel (Ramsdonck) le 18 fevrier 1879. Het college van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer den gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Luidens art. 31 §2 der wet van 14 meert 1876, hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat volgens bericht van 24 januari 1879 de genaamde Jan Baptiste Van Evelgom, geboren te Steenhuffel op 25 juni 1846, werkman, zoon van Joannes Rumoldus en van Constancia Joanna Van Buggenhout, en echtgenoot van Rosalia Timmermans. Dezen persoon heeft Steenhuffel verlaten den 3 september 1863 en van dien datum te Londerzeel gewoond tot 11 april 1868, vervolgens als substituant gediend tot in 1871, dan te Rijsel (Frankrijk) tot 1872, te Caggevinne-assent bij Diest gehuwd den 2 mei 1872 waar hij gewoond heeft tot de maand juli 1872. Van daar te Anderlecht tot 2 februari 1874, vervolgens Sint-JansMolenbeek tot in november 1878 en vervolgens Diest tot heden voor rekening van ons armbestuur. Nogtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 2 van de gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 derzelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1560 – Steenhuffel le 18 fevrier 1879. Het kollegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer voorzitter en leden van het bureel van weldadigheid van Diest. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van den 24 januari 1879 nr. 1152 en om aan art. 28 der wet van 14 meert 1876 te voldoen, hebben wij de eer ued te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Jan Baptiste Van Evelgom, geboren te Steenhuffel op 25 juni 1846, aangenomen aan den openbaren onderstand van uw bureel. Er is te bemerken dat dezen behoeftigen zeer jong is om ondersteund te worden en bijgevolg zijt gij verzocht dezelve te doen ophouden zoohaast immer mogelijk, ons nochtans voorbehoudende later die onderhoudskosten te ontkennen indien nieuwe inlichtingen ons zullen toelaten te bewijzen dat de behoeftige niet wezentlijk ten laste onze gemeente is. Daar de voornoemde onder de toepassing valt der art. 2 §2, 6 en 25 der aangehaalde wet, zoo zullen de drij vierden der kosten door de gemeene fonds moeten gedragen worden. Gij zult ons dus later, mijnheeren, buiten de rekening voor ons bestemd, nog eenen staat in dubbel moeten opzenden, overeenkomstig het model welk gevoegd is bij den omzendbrief van mijnheer den minister van justitie van 21 december 1876, 1ste directie, 2de bureel nr. 39033. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

326


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1561 – Steenhuffel le 19 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van de Rijkswachtbrigade te Wolvertem. Mijnheer, De Visscher Louis, herbergier op den Boskant te Steenhuffel, komt mij te zeggen dat hij veel inlichtingen kan geven aangaande het misdrijf dat hier donderdagavond is gepleegd ten nadele van De Boeck Therese, waarover u onderzoek heeft verricht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 19 fevrier 1879. Docteur Ch. Semal Médecin de la maison du Roi 31, rue de Malines, Brussel (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van de gemeente Steenhuffel. De heer onderzoeksrechter heeft mij, in mijn functie van wetsdokter, opgedragen om Thérèse De Boeck, 26 jaar, uit uw gemeente, te onderzoeken. Graag had ik van u volgende informatie ontvangen. 1) Is het mogelijk om met het konvooi van 3u47 naar Brussel terug te keren als ik in Malderen aankom om 2u02 en daarna in Steenhuffel mijn bezoek afleg? 2) Is het mogelijk om een vervoermiddel, om het even welke kar of koets, te voorzien voor de reis van Malderen naar Steenhuffel en terug evenals een gids zodat ik onderweg geen tijd moet verliezen? 3) Maakt de toestand van het meisje het mogelijk om haar zonder ongemakken naar het station van Malderen te vervoeren om daar het onderzoek te doen? Uw antwoord tegemoet ziende, etc. Dokter C. Semal. (Geantwoord op 19 februari) ICL – Buggenhout den 21 february 1879. Zeer dringend. Den heer burgemeester der gemeente Steenhuffel wordt beleefd verzocht mij zoo spoedig mogelijk te laten geworden de extracten van overlijden van Petrus Van de Voorde en van zijne gewezene huisvrouw Joanna Van Zeebroeck, gevraagd bij mijnen brief van 15 dezer maand. Deze stukken moeten dienen voor het huwelijk dat in de toekomende week moet gesloten worden en moeten nog eerst ter legitimatie aan den heer vrederechter te Wolverthem gezonden worden. De burgemeester. UC 1562 – Steenhuffel le 25 fevrier 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een aanvraag voor subsidie voor de aanmoediging van het muziekonderricht. Gelieve er een gunstig advies aan te geven zodat onze fanfare maximaal in deze provinciale subsidie van 15000 fr. kan delen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

327


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Wolverthem le 26 fevrier 1879. (Vertaald) Vredegerecht. Mijnheer de burgemeester. Vraag aan de 4 kinderen De Boeck om volgende zaterdag 1 maart, tegen 11 u 30 tot bij mij te komen in verband met het onderzoek ten laste van Van der Stappen. Verwittig Booghmans en zijn vrouw dat ik mijn kabinet bij hen zal inrichten en dat ik ook hen beide zal onderhoren. Veldwachter De Maerschalck zou me onder deze omstandigheden van groot nut kunnen zijn. Alle gehoorde getuigen zullen hun vergoeding ontvangen. De vrederechter, Edmond Michiels. UC 1563 – Steenhuffel le 1 mars 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg. Mijnheer, Ik bevestig ontvangst van 2 exemplaren van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 4 maart. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 250a - Steenhuffel 3 maart 1879 Beschuldigde(n): De Mol Edouard, 37 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld op 7 juli 1879 Straf: 15 fr. UC 1564 – Steenhuffel le 5 mars 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen te Brussel.. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1641/6245 delen wij u mee dat Janssens André zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1565 – Steenhuffel le 5 mars 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de afrekening van de onderhoudskosten voor een geesteszieke in Geel. het gemeentelijk aandeel, ¼ of 44,62 fr. werd op 4 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1566– Steenhuffel le 5 mars 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur.

328


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten een inlichtingenbulletin om de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds te vragen in de onderhoudskosten voor de behoeftige Jan Baptist Van Evelgom. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 5 maart 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door den heer graaf de Lalaing, wonende te Brussel, strekkende om bemachtigd te worden om boomen te planten op perceel n° 46 en 212, eigendom van den heer graaf de Lalaing, langs de wegen n° 17 en 2 van het kaartblad 2 van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De plantlijn te volgen welke ter plaatse is aangeduid, te weten op 1,40 m. van het limiet van den weg. 2) Eene ruimte te laten van 6 m. tusschen twee op elkander volgende boomen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester. UCL – Steenhuffel le 5 mars 1879. (Vertaald) Aan de heer minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister . Wij zijn zo vrij om een beroep te doen op uw welwillendheid en vragen u om een gunstverlof van 3 maanden toe te willen staan aan Moortgat Joseph, milicien uit Steenhuffel van de lichting 1878, ingelijfd bij een Linieregiment in garnizoen in Antwerpen. De redenen die we hiervoor inroepen zijn de volgende. Hij is enige zoon. Zijn vader is een weduwnaar van 68 jaar, is al verschillende weken ziek en nog verre van genezen. Onze gemeenteraad had hem, na de loting van vorig jaar, een certificaat voor steun van zijn vader afgeleverd maar dat werd door de kantonale commissie afgewezen omdat de vader toen nog wel in staat was om in zijn behoeften te voorzien. Als gevolg van de zware ziekte waardoor de vader nu aangetast is, en die vanwege de ernst ervan nog lang zal duren, is zijn zoon zijn enige en onmisbare steun geworden. Wij hopen, mijnheer de minister, dat onze vraag een gunstig gevolg zal krijgen en groeten u met respect. De burgemeester. UCL – Steenhuffel 5 maart 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Petrus Damianus de Maerschalck, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om eene haag en fruitboomen te planten op perceel n° 228, eigendom van den armen van Steenhuffel, langs de weg n° 9 van het kaartblad 3 van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit.

329


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De plantlijn te volgen welke ter plaatse is aangeduid, te weten op 0,70 m. voor de haag en 2,0 m. afstand voor de boomen van het limiet van den weg. 2) Eene ruimte te laten van 6 m. tusschen twee op elkander volgende boomen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. (Gezien en goedgekeurd, Cappellen op den Bosch den 25 maart 1879, de kommissaris der wegen, Verhaegen.) UC 1567 – Steenhuffel le 18 mars 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de opbrengst van de hondenbelasting in 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 19 maart 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Josephus Vanderstappen, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om eene schuur te bouwen op perceel n° 68, eigendom van den heer graaf de Lalaing, langs de weg n° 1 van het kaartblad van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De bouwlijn te volgen welke ter plaatse op verzoek en volgens aanduidingen van den aanvrager is aangewezen op 60 centimeters afstand van het wettig limiet van den weg op den hoek langs het voetpad nr. 6 en op 2 meters afstand van hetzelfde limiet aan den anderen hoek. 2) Geene grachten te vullen noch den afloop der waters van den weg en van den gracht te belemmeren. 3) Geene veranderingen aan de hoogte van den weg toe te brengen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. (Gezien en goedgekeurd, Cappellen op den Bosch den 25 maart 1879, de kommissaris der wegen, Verhaegen.) ICL – Braine le Château le 23 mars 1879. (Vertaald) Mijnheer Verhaegen, secretaris van de gemeente Kapelle-op-den-Bos. In antwoord op uw brief van 20 dezer laat ik u weten dat ik volgende woensdag 26 maart naar het gemeentehuis van Steenhuffel zal komen om er kennis te nemen van het bestek en lastenboek voor de kasseidingswerken die op 3 april zullen worden toegewezen. Ik zal in Mechelen de trein van 10u42 nemen en in Londerzeel om 11u06 afstappen. Van het station van Londerzeel zal ik onmiddellijk naar het gemeentehuis van Steenhuffel komen. S. Cornelis. UC 1568 – Steenhuffel le 25 mars 1879.

330


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de afrekening van de onderhoudskosten van een geesteszieke in Brugge. Ons aandeel, ¼ of 50,60 fr. werd betaald op 24 maart. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1569 – Steenhuffel le 25 mars 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten het opleidingsniveau van de lotelingen van dit jaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1570 – Steenhuffel le 25 mars 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief in MA 12 van 15 januari laten wij u weten dat de nog aanwezige rupsennesten reglementair vernietigd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1571 – Steenhuffel le 25 mars 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Parijs Pierre Joseph, milicien van onze gemeente van de lichting 1879, is verlamd en kan op 1 mei niet voor de militieraad verschijnen. Hij heeft op de loting het nr. 165 getrokken Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Lierre le 26 mars 1879. (Kort) Cleymans Jean Henri, milicien van de klas van 1867 bij het 8de linieregiment wordt in definitief verlof geplaatst. Zijn tegoed in het fonds samengesteld door de vervangers bedraagt 75,32 fr. Ingesloten een mandaat voor dit bedrag. UCL – Steenhuffel 26 maart 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Constantinus Van den Bossche, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om een nieuw huis te bouwen op perceel n° 92, eigendom van hemzelf, langs de weg n° 10 van het kaartblad van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden:

331


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) De bouwlijn te volgen welke ter plaatse op verzoek van den aanvrager is aangewezen op 50 centimeters afstand van het wettig limiet van den weg nr. 10. 2) Geene veranderingen aan de hoogte van dezen weg toe te brengen. 3) Nooit den afloop der waters van den weg en van den gracht te belemmeren. 4) De pomp-, put-, stal-, of andere vuile waters op gezegden weg niet te laten afloopen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. (Gezien en goedgekeurd, Cappellen op den Bosch den 26 april 1879, de kommissaris der wegen, Verhaegen.) UC 1572 – Steenhuffel le 3 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten een proces verbaal van aanbesteding en lastenboek om het te laten registreren. De registratierechten zullen u per postmandaat betaald worden zodra we die kennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1573 – Steenhuffel le 3 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij bevestigen de ontvangst van de affiches (met de ontwerptekst van de nieuwe wet op het lager onderwijs) die u ons met uw schrijven nr. 3216 van 31 maart hebt gestuurd. We hebben ze onmiddellijk op de hiervoor voorziene plaatsen uitgehangen en de nodige maatregelen genomen opdat ze niet zouden beschadigd worden Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Merxplas den 6 april 1879. Mijnheer den burgemeester. Ik ben voor de vierde maal opgesloten in het bedelaarswerkhuis van Hoogstraaten uit hoofde van behoeftigheid. Deze ellendige toestand komt voort, mijnheer de burgemeester, daar ik mij zonder werk en zonder middelen van bestaan bevind en aldus genoodzaakt ben mij in de handen der politie te geven. Nu, ik kom van af te rekenen van mijne militaire dienstjaren en ik heb hier eene som van 103 franken ontvangen. Ik neem dus met eerbied de vrijheid mij tot ue te wenden ten einde u te vragen of het niet mogelijk zou zijn dat gij mijne vrijstelling aan den heer gouverneur der provincie vraagdet. Die som van 103 franken, mijnheer de burgemeester, is wel geschikt voor mij kleederen te verschaffen en de noodige tijd om werk te vinden en alzoo ten laste der gemeente niet meer te vallen. In de hoop dat gij mijne vraag met welwillendheid zult ontvangen, verzoek ik ue, mijnheer de burgemeester, mijne eerbiedige groetenissen te willen aanvaarden. Franciscus Van Assche, gestraft in Brussel den 14den december 1878 voor 6 maanden opsluiting in een bedelaarsgesticht, thans zich bevindende in Hoogstraaten. UCL – Steenhuffel 9 april 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. 332


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de vraag gedaan door Joannes Vranckaert, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om een schuur en stal te bouwen op perceel n° 247, eigendom van hemzelf, langs de weg n° 10 van het kaartblad 4 van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De bouwlijn te volgen welke ter plaatse op verzoek van den aanvrager is aangewezen op 2 meters afstand van het wettig limiet van den weg nr. 10. 2) Geene veranderingen aan de hoogte van dezen weg toe te brengen. 3) Nooit den afloop der waters van den weg en van den gracht te belemmeren. 4) De pomp-, put-, stal-, of andere vuile waters op gezegden weg niet te laten afloopen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. (Gezien en goedgekeurd, Cappellen op den Bosch den 26 april 1879, de kommissaris der wegen, Verhaegen.) UC 1574 – Steenhuffel le 9 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de onderhoudskosten voor het 1ste trimester 1879 van de behoeftigen De Boeck en Lemmens. Het gemeentelijk aandeel, ¼ of 49,50 fr. werd op 8 april betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1575 – Steenhuffel le 9 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een afschrift van het proces verbaal van de openbare verkoop van bomen die in januari door het ministerie van notaris Crockaert uit Londerzeel heeft plaats gehad ten voordele van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1576 – Steenhuffel le 9 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Oppem-Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten een postmandaat voor 11 fr. ter betaling van de registratiekosten van het proces verbaal van aanbesteding en lastenboek van kasseiwerken die in Steenhuffel moeten worden uigevoerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Louvain le 10 avril 1879.

333


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) 2de Regiment Lansiers – Centrale administratie – n° 4/9646. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een postmandaat voor 20,34 fr. dat is bestemd voor Cools François Louis, milicien uit Steenhuffel, klas 1869, die met definitief verlof werd gestuurd. Wij hebben zijn uitrusting zopas opgestuurd. De kapitein-kwartiermeester De luitenant-kolonel, voorzitter. UCL – Steenhuffel 16 april 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Em. Robberechts, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om een nieuw huis te bouwen op perceel n° 97, eigendom van zijn moeder, langs de wegen n° 1 en 3 van het kaartblad 7 van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De bouwlijn te volgen welke ter plaatse op verzoek van den aanvrager is aangewezen. 2) Geene veranderingen aan de hoogte van dezen weg toe te brengen. 3) Nooit den afloop der waters van den weg en van den gracht te belemmeren. 4) De pomp-, put-, stal-, of andere vuile waters op gezegden weg niet te laten afloopen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. UC 1577 – Steenhuffel le 16 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Willebroek. Mijne heren, Wij wijzen onze gemeente af als bijstandwoonst van Roelants Jeanne Marie, weduwe van Jean Van Gucht. Zij heeft haar bijstandwoonst in uw gemeente gekregen krachtens art. 5 van de wet van 14 maart 1876. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1578 – Steenhuffel le 16 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciale ingenieur, rue Stévin, Brussel. Mijnheer, Ingesloten de beschrijvende tafel van onze niet bevaarbare en niet vlotbare waterlopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 753-754-755-756 - Zitting van 23 april 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1879. Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2200 fr. werd vastgesteld.

334


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. Mocht er een overschot zijn dan moet het voor het volgend jaar behouden worden omdat te verwachten valt dat de belasting voor 1880 zal moeten worden verhoogd. II en III. Controle en goedkeuring van de rekeningen van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de rekeningen en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekeningen als volgt. Rekening van het bureel van weldadigheid: - Ontvangsten: fr. 4122,94 - Uitgaven; fr. 4127,64 - Tekort: fr. 4,75 Rekening van de kerkfabriek: - Ontvangsten: fr. 4902,45 - Uitgaven: fr. 4372,34 - Overschot: fr. 30,11 IV. Ontslag van onderwijzer Jean Marin Meeus. De raad. Gezien het ontslag dat op 8 april laatstleden door meester Jean Marin Meeus werd aangeboden. Gezien de wet van 16 mei 1876 aangaande het pensioen der gemeenteonderwijzers. Gezien het reglement van 25 oktober 1876 aangaande de uitbetaling van deze pensioenen. Overwegend dat de heer Meeus geboren is op 15 februari 1819, dat hij tot gemeenteonderwijzer van Steenhuffel werd benoemd op 4 juli 1844, in dienst getreden is op 18 oktober 1844 en dat hij dus onder toepassing valt van artikel 1 van het reglement van 25 oktober 1876. Besluit. 1) Om het ontslag van de heer Meeus te aanvaarden. 2) Om hem conform art. 2 van het reglement tot het pensioen toe te laten. Deze beslissing zal ter goedkeuring aan de bestendige deputatie worden voorgelegd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1579 – Steenhuffel le 24 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 35 en 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876 sturen wij u, ter goedkeuring, de rekeningen van 1878 van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek, samen met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL Namur den 24 april 1879 Zeer beminde ouders, Ik laet u weten den staet van mijne gezondhijd en ik hoop van u het zelfsten, want dat het anders was het zou mij groet spijt aendoen. Zoo, beminde ouders, ik ben tot nog toe altijd wel cloek en gezont, en mij giel wel … Maer ik com u nu een wijnig te schrijven of dat ge zout willen de goethijt hebben van mij een wijnig dringgelt op te zenden want ik zit zonder sens en de spekse van de ziennerael (inspectie van de generaal) gaet comen binnen ne dag of vijf en tegen dan zou ik geren hebben als dat ik zou eenen brief hebben, zoo als sch.. mij weder schrijft. Ik zou geren hebben als dat gij mij ook

335


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

zout wat laten weten hoe dat het is met het werk of dat de pataeten al bekanst gepland zijn want ik zit met dat werk in mijnen kop persies of dak thuis was. Zoo, houders, darmijde sluit ik mijnen brief en blijf ik in afwagting Demijher Carorus (= De Maeyer Carolus Ludovicus) Adres: Soldat 10 Ressement de Lingie, 3e batailjon, 2 compangie, Namur. (Ecrit le 19 juillet) ICL – Londerzeel le 25 avril 1879. (Vertaald) Het schepencollege van Londerzeel – n° 169 Aan het schepencollege van Steenhuffel. Cools Jean is op 12 december van Lippelo naar Steenhuffel verhuisd. Wanneer is hij uit Steenhuffel vertrokken en waar is hij naartoe gegaan? Voor het college van burgemeester en schepenen, C.L. Van Doorslaer, secretaris. Antwoord op 30 april 1879. Heeft Steenhuffel verlaten voor Puurs op 25 november 1858 UC 1580 – Steenhuffel le 25 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het ontslag van de heer Meeus als gemeenteonderwijzer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Termonde le 28 avril 1879. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Ik zou de gegevens willen aanvullen die u mij verschaft heeft over de overstromingen van de Vuilbeek. Morgen, dinsdag de 29ste, zal ik tussen 7 en 8 uur ’s morgens aanwezig zijn op de plaats waar de brug van de ijzeren weg over die beek moet worden gebouwd. Vraag de veldwachter om mij daar te ontmoeten en om er de hoogste stand aan te wijzen die het water er volgens zijn kennis ooit heeft bereikt. Alvast bedankt en mijn oprechte groeten. De surveillant van Bruggen en Wegen. J.C. Hermans UCL – Steenhuffel 29 april 1879. Gestuurd naar de procureur des konings een inlichtingsformulier over Suys Theresia, echtgenote Joseph Van Hoeymissen. UC 1581 – Steenhuffel le 30 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het college van burgemeester en schepenen van Londerzeel. Mijne heren. In antwoord op uw brief 169 van 25 dezer laten wij u weten dat Cools Jean uit onze bevolkingsboeken geschrapt werd op 25 november 1858 en naar Puurs is getrokken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

336


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1582 – Steenhuffel le 30 avril 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan de vraag van de ministeriele omzendbrief in MA 74 van 28 februari aangaande de schone kunsten, sturen we u het ingevulde bulletin. De rest is niet van toepassing op onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1583 – Steenhuffel le 7 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste regiment artillerie te Antwerpen. Mijnheer, Soldaat milicien Vranckaerts Jean Baptiste van de lichting 1876, ingelijfd bij het 1ste regiment artillerie, 7de batterie, in garnizoen te Antwerpen, die een verlof van 3 maanden heeft gekregen dat op 19 mei verstrijkt, heeft door een ongeluk zijn been gebroken. Wij sturen u de verklaring van dokter Luyckx uit Londerzeel. Gelieve te laten onderzoeken of het verlof van deze milicien kan verlengd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1584 – Steenhuffel le 7 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 5de Linieregiment te Antwerpen. Mijnheer, Door het overlijden van zijn vader is Annaert Edouard, milicien van de klas van 1876 en momenteel met beperkt verlof, bijna onmisbaar geworden voor het verder zetten van de handel die aan de vaderlijke woonst verbonden is. Zijn broers zijn immers niet geleerd. Daarom durf ik u te vragen om deze man vrij te stellen van de verplichting om op 19 dezer terug voor 1 maand onder de wapens te moeten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Anvers le 9 mai 1879. (Vertaald) 1ste Regiment artillerie – detachement Antwerpen – n° 1100. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 7 mei laat ik u weten dat ik een nieuwe aanvraag voor een verlofverlening met 3 maand heb gestuurd ten behoeve van Vranckaerts Jean Baptiste, soldaat uit uw gemeente. Ten gepaste tijde zult u het resultaat vernemen. De luitenant-kolonel. ICL – Camp de Beverloo le 11 mai 1879. (Vertaald) 5de Linieregiment – n° 1863. Antwoord op uw brief 1584 van 7 mei 1879. Mijnheer de burgemeester. Ik kan Annaert Edouard, milicien van 1876, niet vrijstellen van de wederoproeping. Deze man heeft zijn termijn nog niet uitgedaan en moet samen met de andere soldaten van zijn klas binnenkomen. De kolonel. (Het wederoproepingsbevel was gestuurd op 10 mei 1879.)

337


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1585 – Steenhuffel le 14 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de onderhoudskosten van het 1ste trimester voor Van Assche te Hoogstraten. Het gemeentelijk aandeel, ¼ of fr. 13,35, werd gisteren betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1587 – Steenhuffel le 14 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 5483 van 8 mei laten wij u weten dat Van den Bergh Charles, landbouwer in Steenhuffel, van goed gedrag en zeden is en dat hij door zijn karakter en intelligentie de bekwaamheid bezit om jachtwachter te worden. Ingesloten een voorbeeld van zijn geschrift. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder UC 1586 – Steenhuffel le 15 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur Mijnheer, Ingesloten, twee overzichten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Anvers le 15 mai 1879. (Vertaald) 1e Regiment artillerie – 7e Batterij. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de verlofverlenging van Vranckaerts Jean Baptiste, milicien van Steenhuffel. ICL – Brussel den 20 mei 1879. Ministerie van Binnenlandsche zaken – Bestuur van wetenschappen, letteren en schoone kunsten – nr. 13602. Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Ik heb de eer ue hierbijgaande 6 boeken toe te sturen, waarvan ik ue verzoek mij ontvangst te willen melden. Deze boeken zijn bestemd voor de volksbibliotheek uwer gemeente. Aanvaardt, mijne heeren, de betuiging mijner bijzondere achting. Voor den minister, de secretaris generaal, Billefroid. UC 1588 – Steenhuffel le 20 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het kohier van de verdeling van de hoofdelijke belasting voor 1879.

338


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1589 – Steenhuffel den 21 mei 1879. Het college van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer de minister van binnenlandsche zaken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij hebben de eer ued ontvangst te melden van de 6 boekdeelen gevoegd aan uwen geëerden brief van 16 mei jongstleden nr. 13602 dewelke voor de volksbibliotheek onzer gemeente bestemd zijn, en waarvan de titels hierachter volgen. • Dorpsgeschiedenissen, verhalen uit de Antwerpsche Kempen • Lijdensbeelden • Leopold II, Frans II, Fransche overweldiging • Maatschappijen onderlingen bijstand • Het vlaamsche volk van Antwerpen • De werkende genootschappen van Gent Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1590 – Steenhuffel le 21 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Gevolg gevend aan uw brief 180 van 27 april sturen wij u het uittreksel uit de huwelijksakte van de heer Casteels Edouard, hulponderwijzer in Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 21 mei 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Julianus Vereerstraeten, wonende te Steenhuffel, strekkende om bemachtigd te worden om gedeeltelijk zijn huis op de oude fondamenten te herbouwen op perceel n° 58 en 59, eigendom van hemzelf, langs de wegen n° 4 en 25 van het kaartblad van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. GR N° 757-758 - Zitting van 23 mei 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Controle van de gemeenterekeningen van 1878. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836.

339


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 8829,92 - De uitgaven: fr. 8930,34 - Het tekort: fr. 100,42 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 3489,85 - De uitgaven: fr. 3397,35 - Het overschot: fr. 92,50 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 6910,78 - De uitgaven: fr. 6910,78 - Het overschot: fr. – De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 222,75 - De uitgaven: fr. 222,75 - Het overschot: fr. – II. Benoeming van een onderwijzer. De raad vergadert vervolgens in geheime zitting. Gezien het ontslag, aangeboden op 8 april door de onderwijzer Jean Marin Meeus, dat door de gemeenteraad op 23 april werd aanvaard. Overwegende dat het van belang is om deze vacature in te vullen. Gezien de bekwaamheidsdiploma’s en de getuigschriften van goed gedrag en zeden die werden ingediend door de heer Casteels Edouard, ondermeester in de gemeenteschool van Steenhuffel. Gezien de documenten die bevestigen dat de geïnteresseerde met vrucht 3 jaar lang lessen aan een aangenomen staatsnormaalschool heeft gevolgd. Gezien art. 10 van de organieke schoolwet van 23 september 1842. Gezien art. 66 en 84 van de gemeentewet. Gaat de raad over tot een geheime stemming die als uitslag geeft dat de heer Casteels Edouard alle stemmen minus 1 onthouding heeft bekomen en tot nieuwe gemeenteonderwijzer te Steenhuffel wordt benoemd. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1591 – Steenhuffel le 23 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de deliberatie van onze gemeenteraad met de benoeming van de heer Edouard Casteels tot onderwijzer in de gemeenteschool van Steenhuffel, in vervanging van de heer Meeus, die zijn ontslag heeft gegeven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 250b - Steenhuffel 26 mei 1879

340


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde(n): Van Ingelghem Egide, 33 jaar, knecht, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Veroordeeld op 5 augustus 1879 Straf: 3 dagen ICL – Bruxelles le 29 mai 1879. (Vertaald) Te publiceren, de aanvraag van de gemeenten Mechelen en Leest om het bareelrecht op de buurtweg van Mechelen naar Kapelle-op-den-Bos voor een termijn van 10 jaar te mogen verlegen. Ingesloten de affiches en drukwerken. De arrondissementscommissaris. Emile Van Becelaere (Gepubliceerd op 1 en 8 juni, gemeenteraad op 20 juni.) UC 1592 – Steenhuffel le 30 mai 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief laat ik u weten dat er geen sprake is van werkonbekwaamheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 759 - Zitting van 4 juni 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Van Muylders, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Benoeming van een hulponderwijzer. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het ontslag als hulponderwijzer, op 29 mei laatstleden aangeboden door de heer Edouard Casteels. Overwegende dat de heer Casteels in zitting van 23 mei laatstleden door de gemeenteraad tot gemeenteonderwijzer werd benoemd. Besluit. Om dit ontslag te aanvaarden en de plaats van ondermeester vacant te stellen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1593 – Steenhuffel le 4 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Terwecoren Egide, landbouwer te Steenhuffel, is van goed gedrag en zeden, heeft een ferm maar gematigd karakter en hij is door zijn intelligentie bekwaam om het beroep van jachtwachter uit te oefenen. Bijgevoegd een voorbeeld van zijn handschrift. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1594 – Steenhuffel le 4 juin 1879. (Vertaald)

341


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, De heer Casteels heeft zijn ontslag als hulponderwijzer gegeven en dat is vandaag door de raad aanvaard. Hij werd tot onderwijzer benoemd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1595 – Steenhuffel le 11 jui 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rekening van het lager onderwijs van 1878. De gemeenterekening wordt u via de commissaris der wegen bezorgd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1596 – Steenhuffel le 12 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, De gesurveilleerde Van de Voorde is hier gisteren aangekomen en heeft zijn reispas laten tekenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1597 – Steenhuffel le 13 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van 2 kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 17 juni 1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1598 – Steenhuffel le 13 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de staten model 48 voor de overdacht van de miliciens van de lichting 1879 aan de militaire overheid. Milicien De Greef Pierre Antoine, nr. 133 van de loting, die voor de dienst was aangewezen heeft geen vertrekorder ontvangen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 13 juin 1880. Administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 5252/20096 - Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel.

342


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Conform art. 14 van de wet over de bijstandwoonst van 18 februari 1845 laten wij u weten dat ons onderstandcomité van de 8ste sectie voorlopig de reiskosten voor transport naar Oostende betaald heeft voor Van Campenhout Jean Baptiste, 26 jaar oud, dagloner, geboren in Steenhuffel en wonend in Brussel, rue du Lombard 27, zoon van Jean François en Van de Voorde Anne Catherine, op kosten van uw gemeente waar hij zijn bijstandwoonst heeft omdat hij er geboren is. Zijn ouders zijn er omstreeks 1859 overleden. Hij zegt dat hij tot nu op verschillende plaatsen heeft gewoond zonder ergens langer dan 1 jaar gebleven te zijn. De voorzitter. ICL – Wolverthem le 13 juin 1879. (Vertaald) Gemeente Wolvertem nr. 114. Op 25 november 1852 werd Jean Baptiste van Campenhout in uw gemeente geboren als zoon van Jean François en Van de Voorde Anne Catherine. Gelieve ons zo snel mogelijk de volgende inlichtingen over deze familie te verstrekken. 1) Op welke datum zijn Van Campenhout en Van de Voorde getrouwd? 2) Sedert wanneer en tot wanneer hebben de ouders en de zoon Jean Baptiste in Steenhuffel gewoond? In de hoop, etc. Voor de burgemeester en schepenen, Van Humbeek. ICL – Bruxelles le 13 juin 1879. (Vertaald) Ref. 789E9 – Mijnheer de burgemeester en schepenen. Met het ingesloten verzoekschrift vraagt de heer Meeus J.M. een pensioen als voormalig gemeenteonderwijzer. Hij voldoet aan de voorwaarden van art. 1 van het reglement van 25 oktober 1876 en ik stuur u ingesloten zijn dossier. Deze vraag moet onderworpen worden aan het advies van de gemeenteraad. Gelieve mij zo snel mogelijk een kopie van de te nemen beslissing te sturen samen met het dossier. Noteer ook de datum vanaf dewelke de aanvrager niet meer betaald is geweest. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere ICL – Bruxelles le 14 juin 1879. (Vertaald) Ref. 3043 – Mijnheer de burgemeester. Verzoek de commandant-majoor van het 15de bataljon van de niet actieve burgerwacht, om mij zonder uitstel, samen met proces verbaal van de verkiezing, de kandidatenlijsten te sturen voor de plaatsen van luitenant-adjudant-majoor en luitenant kwartiemeester. De gouverneur. ICL – Bruxelles le 14 juin 1879. (Vertaald) Ref. 788E12bis – Mijnheer de burgemeester en schepenen. Op 13 dezer heeft de gouverneur akte genomen van de promotie van de heer Casteels Edouard van ondermeester tot onderwijzer van de lagere gemeentelijke jongensschool van Steenhuffel. Ik vraag u om iedereen die dat moet weten hierover in te lichten en op korte tijd over te gaan tot de benoeming van een nieuwe hulponderwijzer in vervanging van Casteels. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere.

343


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 254 - Steenhuffel 15 juni 1879 (ca) Beschuldigde(n): Coremans Pierre Leeftijd: 21 Beroep: landbouwer Geboren te Merchtem Wonend te Merchtem Misdrijf: erge slagen Veroordeeld op 12 augustus 1880 door Straf: 50 fr., 18 maanden UCL – Steenhuffel 15 juni 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door Jan Baptist Van Bellinghen, wonende te Sint-Gillis, strekkende om bemachtigd te worden om een batiment te herbouwen op perceel n° 158, eigendom van hemzelf, langs de weg n° 13 van het kaartblad 4 van de atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Overwegende dat de verandering alleenlijk bestaat uit het vervangen met steen van eenen leemen muur. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: Op de oude fonderingen te bouwen zonder uitsprongen te maken langs den kant van den weg. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. (Gezien en goedgekeurd, Cappellen op den Bosch den 14 juni 1879, de kommissaris der wegen, Verhaegen.) UC 1599 – Steenhuffel le 16 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de het college van burgemmeester en schepenen van Wolvertem.. Mijne heren, In antwoord op uw brief 114 van 13 dezer laten wij u weten dat Van Campenhout Jean François en Van de Voorde Anne Catherine in Steenhuffel getrouwd zijn op 21 juni 1848. Zij hebben hier tot aan hun overlijden (16 augustus 1854 en 4 juli 1854) gewoond. Hun zoon Jan Baptist is op 17 april 1861 in Wolvertem gaan wonen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1600 – Steenhuffel le 16 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen te Brussel. Mijnheer, Van Campenhout Jean Baptiste heeft zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 250c - Steenhuffel 17 juin 1879 Beschuldigde(n): Lauwers Monique, weduwe Buggenhout, 58 jaar, landbouwster, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: belasting op de honden

344


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veroordeeld op 5 augustus 1879 Straf: 25 fr. PV 250d - Steenhuffel 17 juin 1879 Beschuldigde(n): Moyson Guillaume, 33 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: belasting op de honden Veroordeeld op 16 september 1879 Straf: 25 fr. PV 250e - Steenhuffel 17 juin 1879 Beschuldigde(n): Puttemans Jean François, 44 jaar, landbouwer, geboren te Wolvertem en wonend te Steenhuffel Misdrijf: belasting op de honden Veroordeeld op 16 september 1879 Straf: 26 fr. UC 1601 – Steenhuffel le 20 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten het aangevuld dossier aangaande het pensioen van de heer Meeus. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Releghem le 22 juin 1879. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Stuur ons zonder uitstel het bericht van adresverandering van Verberght François, zoon van Jacques, geboren in 1853. De secretaris van Relegem. UC 1602 – Steenhuffel le 24 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij zijn zo vrij om u te herinneren aan de deliberatie van onze gemeenteraad van 5 oktober laatstleden waarin ootmoedig gevraagd werd om in onze gemeente, op de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai, een station te laten bouwen voordat de werken volledig zullen beëindigd zijn. De aanleg van deze spoorlijn is al ver gevorderd. Wij durven te hopen, mijnheer de minister, dat de gegronde motieven, aangehaald in deze vraag, in overweging zullen genomen worden en gunstig zullen worden onthaald. Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 760 - Zitting van 25 juni 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van Muylders, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het officiële gedeelte van het memoriaal van administratie nr. 101 van 1879 waarin de bestendige deputatie van Brabant meedeelt dat de gemeentebesturen van Mechelen en Leest het 345


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

behoud vragen, gedurende de 10 volgende jaren, van het bareelrecht op de buurtweg van Mechelen naar Kapelle-op-den-Bos. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. Gezien het certificaat van bekendmaking van dit onderzoek. Overwegend dat de bareelrechten, die op onze buurtwegen waren ingesteld, afgeschaft werden zoals dat ook in bijna alle gemeenten van het arrondissement Brussel het geval was, en dat de opbrengst ervan – die moest dienen om deze wegen te onderhouden – door andere inkomsten werd vervangen. Overwegend dat het gelijkheidsbeginsel vraagt dat dezelfde maatregelen in de aanvragende gemeenten worden genomen. Is van oordeel. Om zich tegen de vraag van de gemeenten Mechelen en Leest te moeten verzetten. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1603 – Steenhuffel le 25 juin 1897. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten in tweevoud het afschrift van de deliberatie van onze gemeenteraad over de vraag van de gemeentebesturen van Mechelen en Leest om voor een nieuwe periode van 10 jaar bareelrechten te mogen heffen op de buurtweg van grote gemeenschap van Mechelen naar Kapelle-op-den-Bos. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1604 – Steenhuffel le 25 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het college van burgemeester en schepenen van Brugge. Mijne heren, In antwoord op uw brief 229 van 18 dezer laten wij u weten dat Van Campenhout Jean Baptiste, aan wie u onderstand verleent, zijn bijstandwoonst in Steenhuffel heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1605 – Steenhuffel den 25 juni 1879. Het college van burgemeester en schepenen, Aan den heer voorzitter en leden der burgerlijke godshuizen te Antwerpen. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 21 juni laatstleden nr. 1400, hebben wij de eer ued te laten weten dat de genaamde Sels Frans in onze gemeente is komen wonen den 2 december 1867, komende van Londerzeel, en hij is naar die gemeente weder vertrokken in augustus 1869. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1606 – Steenhuffel le 25 juin 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de gevangenis van Brugge.

346


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, In antwoord op uw brief 2030 van 23 dezer laten wij u weten dat Van Campenhout Jean Baptiste zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Renaix le 25 juin 1879. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de overlijdensakte van Jean Ferdinand Meert, gedomicilieerd in uw gemeente. De burgemeester van Ronse, De Malander. UC 1607 – Steenhuffel le 2 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de aanvragen voor schadevergoeding uit het landbouwfonds vanwege de weduwe Van der Perre Pier Jean. Vier van haar melkkoeien werden vanwege een besmettelijke ziekte respectievelijk op 27 april, 10 mei, 21 mei en 24 juni geslacht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1608 – Steenhuffel le 2 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van het bureel van weldadigheid van Mechelen. Mijnheer, In antwoord op uw brief 353 van 23 juni laten wij u weten dat Van Campenhout Jean Baptiste zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1609 – Steenhuffel den 3 juli 1879. Het college van burgemeester en schepenen, Aan de het bestuur der burgerlijke godshuizen te Antwerpen. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 1 loopende maand nr. 1400 reg. 10 hebben wij de eer ued te laten weten dat de genaamde Sels Frans in onze gemeente verbleven heeft volgens onze verklaring met brief van 25 juni jongstleden. Wij hebben desaangaande inlichtingen genomen bij de hoefsmeden in onze gemeente, welk bedrijf hij uitoefent, die vorenstaande verklaring bevestigen. N.B. De genaamde Sels heeft onze gemeente verlaten zonder verklaring te komen doen. Hij is op 1 september 1869 van rechtswege doorhaald geweest. Hij heeft een afschrift gevraagd voor Dendermonde op 30 december 1874, waar hij zich niet heeft doen inschrijven, en op 23 oktober 1875 heeft hij een afschrift gehad voor Lippeloo. In zijn geheel heeft hij in onze gemeente gewoond bij de hoefsmeden Goens Aloïs en De Smedt Petrus 21 maanden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1610 – Steenhuffel le 9 juillet 1879. (Vertaald)

347


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten. Mijnheer, In antwoord op uw bericht 76276 van 1 juli laten wij u weten dat Van Campenhout Jean Baptiste zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1611 – Steenhuffel le 9 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een deliberatie van de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1612 – Steenhuffel le 9 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de onderhoudskosten van 2 trimesters voor een geestesziekte in Zelzate. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 50,05 fr. werd betaald op 16 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1613 – Steenhuffel le 15 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de staat model 48 voor de overdracht van milicien De Greef Pierre Antoine aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – x le 15 juillet 1879 (ca) (Vertaald) 4de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester. Gelieve het ingesloten livret te bezorgen aan De Coster, soldaat 2de klas van 1875, die in uw gemeente met verlof is. UC 1614 – Steenhuffel le 16 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw postkaart 7886 van 14 dezer, waarmee u ons herinnerde aan uw brief van 14 juni waarin u vroeg om zo snel mogelijk een ondermeester te benoemen in vervanging van de heer Edouard Casteels, die tot onderwijzer werd benoemd, laten wij u weten dat de plaats

348


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

vacant werd verklaard in het Belgisch Staatsblad en in meerdere kranten. Tot op heden hebben we nog geen enkele aanvraag gekregen en derhalve kunnen we nog niemand benoemen We voorzien dat we voor de eindexamens van de normaalscholen niet veel keus zullen hebben. In onze streek staan er immers meerdere plaatsen open die belangrijker zijn dan de onze en waar ook nog geen postulanten zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 18 juillet 1879. (Vertaald) Ref. 29/139 - Onderstand – Aan het schepencollege van Steenhuffel. Gelieve binnen de 5 dagen te antwoorden op mijn brief van 14 september 1878 aangaande de betaling van het aandeel van de gemeente (fr. 50,15) in de onderhoudskosten voor de behoeftigen Lemmens en De Boeck in het tehuis van Zelzate. De gouverneur. (Geantwoord op 20 juli: werd al op 13 juli 1879 betaald) ICL – Bruxelles le 18 juillet 1879. (Vertaald) Ref. 29/140 - Onderstand – Aan het schepencollege van Steenhuffel. Gelieve binnen de 5 dagen te antwoorden op mijn brief van 14 september 1878 aangaande de betaling van het aandeel van de gemeente (fr. 43,90) in de onderhoudskosten voor de behoeftigen Lelon in de kolonie van Geel. De gouverneur. (Geantwoord op 20 juli: werd al op 13 augustus 1878 betaald) ICL – Hasselt le 18 juillet 1879. (Vertaald) 2de Regiment jagers te voet. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de verlofpas voor De Visscher Pierre François, die op verlof naar uw gemeente komt. De kolonel, Beirlaen GR N° 761 - Zitting van 20 juli 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Huysegoms, Goossens, Van Muylders, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel vraagt de afschaffing van de overweg die op het plan aan voetweg nr. 37 getekend is, en het behoud van een overweg met een baskuulbareel aan piket nr. 49+20 op weg nr. 14, en dat onder de volgende voorwaarden: 1) De laterale weg, die op het plan aan de linkerkant van de ijzeren weg getekend is en die vertrek aan weg nr. 40 (de Hoerbeekveldweg) en eindigt aan voetweg nr. 37 en piket 54, moet behouden blijven. 2) Aan de rechterkant van de spoorweg moet een laterale weg aangelegd worden die vertrekt aan weg nr. 14 (Molenbaan) – waar een overweg wordt gevraagd – tot aan weg nr. 40. Deze weg moet een breedte hebben van 3,30 m. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UCL – Steenhuffel le 20 juillet 1879. (Vertaald) De gemeenteraad van Steenhuffel heeft in zitting van 20 juli 1879 de wens uitgedrukt om een beroep op uw welwillendheid te doen om – in het belang van het publiek – op het

349


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

grondgebied van Steenhuffel volgende wijzigingen aan te laten brengen aan het plan van de in aanleg zijnde ijzeren weg van Londerzeel naar Aalst. 1) Het schrappen van de overweg die op het plan aan voetweg nr. 37 is voorzien en het behouden van de overweg met baskuulbareel, aan weg nr. 14, paal nr. 49 + 20, en dat op de volgende condities: 2) Dat de zijdelingse weg, op het plan getekend vanaf weg nr. 40 of Hoerbeeckveldweg tot aan voetpad nr. 37 (piket 54 en verder) behouden blijft. 3) Dat door de aannemer een zijdelingse weg wordt aangelegd, 3,30 m. breed, vanaf voetweg nr. 14 (de Molenbaan, waar een overweg gevraagd wordt) tot aan weg nr. 40. UC 1615 – Steenhuffel le 20 juillet 1879 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Jean Van Evelghem in Diest gedurende het 1ste semester van dit jaar. Het aandeel van onze gemeente, ¼ of 15,19 fr. werd op 19 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1616 – Steenhuffel le 20 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 21478/139 van 18 dezer laten wij u weten dat wij u met onze brief van 17 juli 1879 geschreven hebben dat het aandeel van onze gemeente in de onderhoudskosten van de behoeftigen Lemmens en De Boeck in het gesticht van Zelzate (50,15 fr.) op 13 juli 1878 betaald werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1617 – Steenhuffel le 20 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur.. Mijnheer, In antwoord op uw brief 21478/29/140 van 18 dezer laten wij u weten dat wij u op 14 augustus 1878 geschreven hebben dat wij het aandeel van onze gemeente (43,90 fr.) in de onderhoudskosten van de behoeftige Lelon in de kolonie van Geel op 13 augustus 1878 betaald hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1618 – Steenhuffel le 22 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer,

350


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de kwitantie van de betaling van 232,86 fr. aan het bureel der registratie te Wolvertem. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1619 – Steenhuffel le 22 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, het bericht van opname (op 3 juli jongstleden) in het Sint-Janshospitaal van Brussel van de behoeftige Van Assche François, om er te worden behandeld tegen artritis. Deze man valt onder de toepassing van de wetgeving op het gemeenschappelijk fonds. Wij hebben al over hem geschreven op 13 februari, 22 maart, 12 mei en 3 juli 1878 en op 14 januari 1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1620 – Steenhuffel den 22 juli 1879 Het college van burgemeester en schepenen, Aan den heer commandant van het 1ste district militaire te Brussel. Mijnheer den commandant, Ik heb de eer ue te berichten dat de genaamde Cornelis Donatus De Moor, militiaan der lichting 1875 van de gemeente Merchtem, dienende bij het 1ste bataljon van administratie, in onze gemeente met de genaamde Maria Elisabeth Buggenhout in den echt getreden is. Hij heeft daar de noodige autorisatie van den heer minister van oorlog voor bekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1621 – Steenhuffel le 22 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, Wij nemen de vrijheid om u te vragen om aan Annaert Egide Edouard, milicien van de lichting 1876 bij het 5de linieregiment, 1e bataljon, 1e compagnie, ten uitzonderlijke titel de toestemming te willen geven om te mogen trouwen. Deze milicien belooft om zijn schuld bij het regiment aan te zuiveren en zijn toekomstige echtgenote zal een belofte tekenen dat ze haar man niet zal volgen mocht die opnieuw opgeroepen worden. Het is van moeten en om de eer van de familie, die zeer gerespecteerd is, te beschermen durven wij te hopen dat u deze toelating zult verlenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 250f - Steenhuffel 29 juli 1879 Beschuldigde(n): Vranckaert Josse, 60 jaar, dagloner, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld op 28 oktober 1879 Straf: 10 fr. UC 1622 – Steenhuffel le 30 juillet 1879. (Vertaald)

351


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer veearts van de regering te Londerzeel. Mijnheer, Wij sturen u de 3 opvorderingen en de 3 aanwezigheidcertificaten die u vroeg in uw brief van juli laatstleden. Laat mij weten of u geen opvordering en aanwezigheidcertificaat nodig hebt voor het bezoek dat u op 26 april hebt afgelegd . Er moet opgemerkt worden dat er die dag een volle vaars, waarvoor schadevergoeding gevraagd wordt, geslacht werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1623 – Steenhuffel le 30 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw kaart 7486E van 27 dezer stuur ik u een kopie van een kwitantie van de storting van 400 fr. door het bureel van weldadigheid in de gemeentekas (zijn bijdrage in de kosten van het gratis lager onderwijs). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1624 – Steenhuffel den 30 juli 1879. Het kollegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer commissaris der wegen van het 3de district te Kappelle-op-den-Bosch. Mijnheer, In antwoord op uwen brief van 28 juli jongstleden, heb ik de eer ued te laten weten dat de wegen van groote gemeenschap nr. I en II deze laatste dagen zijn overstroomd geweest, te weten de weg nr. I in de Lakeman en de weg nr. II in den Plas. Ook is de Lekkestraat, weg nr. 2, overstroomd geweest. Deze overstrooming is zoo groot niet geweest dan degene die wij jaarlijks des winters krijgen; niettegenstaande is er aan die wegen een weinig schade toegebracht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1625 – Steenhuffel le 31 juillet 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, In zitting van 20 juli jongstleden heeft de gemeenteraad van Steenhuffel de wens uitgedrukt om ons tot u te richten en uw welwillende medewerking te vragen om, in het openbaar belang, op het plan van de ijzeren weg van Londerzeel naar Aalst, op het grondgebied van onze gemeente, de volgende wijzigingen aan te brengen: 4) Het schrappen van de overweg die op het plan aan voetweg nr. 37 is voorzien en het behouden van de overweg met baskuulbareel, aan weg nr. 14, paal nr. 49 + 20, en dat op de volgende condities: 5) Dat de zijdelingse weg, op het plan getekend vanaf weg nr. 40 of Hoeobeeckveldweg tot aan voetpad nr. 27 (piket 54 en verder) behouden blijft. 6) Dat door de aannemer een zijdelingse weg wordt aangelegd, 3,30 m. breed, vanaf voetweg nr. 14 (de Molenbaan, waar een overweg gevraagd wordt) tot aan weg nr. 40. In de hoop, mijnheer de minister dat onze vraag gunstig zal ontvangen worden, etc.

352


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

ICL – Londerzeel le 1 août 1879. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Graag een oproepingsbewijs en aanwezigheidscertificaat voor mijn bezoeken die ik in Steenhuffel heb afgelegd op 26 april, 20 mei en 23 juni op de boerderij Van der Perren. Stuur mij ook een verklaring dat ik een autopsie heb uitgevoerd op het geslachte dier. De veearts van de regering, C.L. De Vleeshouwer ICL – Bruxelles le 6 août 1879. (Vertaald) Ref. 788E12bis – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Met uw brief 1614 van 16 juli heeft u me laten weten dat er zich voor de vakante plaats van ondermeester in uw gemeenteschool geen enkele kandidaat heeft aangeboden. Op dit ogenblik hebben de uitgangsexamens in de normaalscholen plaats en daarom vraag ik u, in naam van de gouverneur, om via krantenadvertenties een beroep op deze gediplomeerde normalisten te doen. Voor de afwezige arrondissementscommissaris, Gustave Wuyts. (Per abuis aangekomen in Sterrebeek.) UC 1626 – Steenhuffel le 6 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief in MA 141 van 18 juli, waarin u vraagt om u te laten weten hoe er in onze gemeente werd gereageerd op de omzendbrief van de minister van openbaar onderwijs aangaande de uitvoering van de wet van 1 juli laatstleden over het lager onderwijs, laten wij u weten dat de bedienaar van de eredienst (de pastoor) weigert, omdat hij daar door zijn oversten toe gedwongen is, om godsdienstles te geven in de gemeenteschool. Tot op heden hebben de onderwijzers zich met dit onderwijs gelast en ze zullen dat blijven doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 8 août 1879. (Vertaald) Ref. 83913 division C n° 3236. Burgemeester en schepenen van Steenhuffel moeten de inlichtingen die in hun brief 1626 van 6 augustus gegeven werden completeren door mij dringend te laten weten op welke manier de voorschriften van de ministeriële omzendbrief van 17 juli 1879 aangaande art. 4 van de schoolwet van 1 juli 1879 in de geadopteerde meisjesschool van Steenhuffel zullen worden uitgevoerd. De gouverneur GR N° 762 - Zitting van 10 augustus 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel.

353


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien het ontslag aangeboden op 2 augustus door dame Buysschaert, directrice van de aangenomen meisjesschool van deze gemeente. Besluit dit ontslag te aanvaarden en de bevoegde overheid er van te verwittigen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1627 – Steenhuffel le 13 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de verhuring van het jachtrecht op de goederen van de armen en van de kerk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1628 – Steenhuffel le 13 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Het plan en bestek van de werken die in onze kerk te verrichten zijn werden u met onze brief nr. 1486 van 7 augustus 1878 gestuurd en teruggestuurd met uw brief 560E van 30 augustus 1878. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1629 – Steenhuffel le 13 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de afrekening voor het onderhoud van Van Assche François gedurende het 2de trimester. Het aandeel van onze gemeente, ¼ of 12,75 fr. werd op 12 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1630 – Steenhuffel le 13 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, De zusters van Sint Vincentius à Paulo hebben hun ontslag gegeven als onderwijzeressen van de geadopteerde meisjesschool in onze gemeente. Dit ontslag werd door de gemeenteraad in zitting van 10 dezer aangenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1631 – Steenhuffel le 13 août 1879. (Vertaald)

354


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 83913 van 8 dezer sturen wij u het ontslag van zuster A. Buysschaert, bestuurster van de aangenomen meisjesschool in onze gemeente. Dit ontslag werd door de gemeenteraad aangenomen op 10 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1632 – Steenhuffel le 13 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hermans, surveillant van bruggen en wegen te Dendermonde. Mijnheer, Wij stellen met verbazing vast dat er, op de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai een overweg op voetweg nr. 47 wordt gemaakt. Deze is niet voorzien in het plan. Aan de overweg op voetweg nr. 50, die wel op het plan staat dat door de minister werd goedgekeurd, is men daarentegen nog niet begonnen. Wij vragen u, mijnheer Hermans, om de plannen uit te laten voeren zoals ze goedgekeurd werden. De overweg voor voetgangers op voetweg nr. 50 is boven die op voetweg nr. 47 te verkiezen en voor het publiek veel beter. In de hoop dat er aan deze brief gevolg zal worden gegeven, etc Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1633 – Steenhuffel le 13 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Het bureel van weldadigheid van Laken heeft aan ons bureel nog steeds niet het bedrag van 100 fr. betaald dat het schuldig is voor het pension van het kind Henri Laenens gedurende het jaar dat afgelopen is op 7 september 1878. Gelieve een aanmaning te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Termonde le 14 août 1879. Ponts et Chaussées – Chemin de fer de Londerzeel à Alost – n° 275. (Vertaald) Betreft: gelijkgrondse overweg op de ijzeren weg van Londerzeel naar Aalst, te maken aan piket nr. 44. Mijnheer de burgemeester. Op dit zelfde ogenblik deel ik de inhoud van uw brief nr. 1632 mee aan mijn rechtstreekse chef evenals het rapport dat ik al op 10 dezer maand over deze zaak heb gemaakt. Gegroet. J.C. Hermans P.S. De heer De Vriese had me ook al gezegd dat uw gemeentebestuur deze wijziging vroeg. ICL – Bruxelles le 14 août 1879. Vertaald) Aan de secretaris der gemeente Steenhuffel. Mijnheer de secretaris.

355


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik vraag u om de goedheid te hebben om in de registers van de burgerlijke stand van Steenhuffel volgende akten te zoeken en mij er op ongezegeld papier een afschrift van te sturen: 1) De geboorteakte van Pierre De Laet (tussen 1715 en 1760). 2) De geboorteakte van Judocus De Laet (tussen 1825 en 1750) (11-2-1743) 3) De geboorteakte van David De Laet (tussen 1700 en 1770) 4) De huwelijksakte van Pierre De Laet (tussen 1735 en 1780) 5) De huwelijksakte van Judocus De Laet, 24 april 1770 (24 april 1755) Hopend, etc. Lory-De Laet, rue de l’impératrice 8, Bruxelles. UCL – Steenhuffel le 20 août (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. Aangaande de klacht van de heer Van Bellinghen, handelaar te Sint-Gillis en huurder van het jachtrecht op een deel der goederen van de kerk en de armen van Steenhuffel, laten wij u weten dat de betrokken instellingen notaris Crockaert hebben gevraagd om het jachtrecht te verhuren tegen de voorwaarden die in onze gemeente gebruikelijk zijn en waarvan hem een afschrift, dat 6 jaar geleden werd goedgekeurd, werd bezorgd. U zult opmerken, mijnheer de commissaris, dat de klacht van de heer Van Bellinghen niet gegrond is want het nieuwe lastenboek verschilt niet van dat van 6 jaar geleden wat de kosten betreft die aan de notaris moeten betaald worden. De voorwaarden en werkwijze werden gekozen in het belang van de betrokken instellingen om te vermijden dat een verhoging van 10% zou moeten gevraagd worden als de verhuurprijs te laag is, wat bijna altijd voorkomt. Het is immers onmogelijk om deze verhuring bij procent te doen als de verhuurprijs (zoals bij de laatste verhuring van de kerk) maar 28 fr. bedraagt. Die verhoging zou dan immers maar 2,80 fr. bedragen. De heer Van Bellinghen moet de voorwaarden goed gekend hebben want hij was persoonlijk aanwezig toen ze werden voorgelezen en bovendien was hij ook al de vorige huurder van het jachtrecht op al deze goederen voor een totaalbedrag van 72 x 6 = 432 fr. + 10% of 43,20 fr. Deze 43,20 fr. is precies het honorarium dat hij aan de notaris betaalt. Er waren deze keer meerdere liefhebbers om het jachtrecht te huren en de prijs is dan ook hoog opgelopen. Dat is ongetwijfeld de reden waarom de heer Van Bellinghen de verhuring wilt laten annuleren. Alle formaliteiten werden reglementair vervuld en wij hopen bijgevolg dat de bestendige deputatie de verhuring zal goedkeuren. ICL – Bruxelles le 20 août 1879. (Vertaald) Lager onderwijs. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Ik vraag u om mij, naarmate ze gegeven worden, de ontslagen te melden die gegeven worden door personeel van het lager gemeentelijk onderwijs, dat zijn functie neerlegt om in het privéonderwijs te gaan werken. U moet mij ook precies informeren over de nieuwe functies die deze ontslaggevende onderwijzers zouden accepteren. De gouverneur. UCL – Steenhuffel le 20 août 1879. (Vertaald) Mijnheer de gouverneur. In antwoord op uw omzendbrief van 18 juli, MA nr. 141, waarin u ons vraagt welk gevolg er gegeven werd aan de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken aangaande de uitvoering van de schoolwet van 1 juli 1879, laten wij u weten dat de pastoor en onderpastoor

356


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

weigeren om godsdienstles in de gemeenteschool te geven en dat dit daarom gebeurt door de gemeenteonderwijzer, die dat met plezier zal blijven doen. ICL – Bruxelles le 20 août 1879. (Vertaald) Ministerie van oorlog, 2de directie, 2de onderdirectie, 4e bureel, nr. 20599/2. Mijnheer de burgemeester. U stuurde mij een kopij van de vraag die u op 22 juli hebt gestuurd ten voordele van milicien Annaert Egide Edouard, en waarop bij besluit nr. 20599 van dezelfde maand geantwoord werd. Tot mijn spijt kan ik op deze beslissing niet terugkomen. De lichting van 1876, tot dewelke deze milicien behoort, is nog niet lang genoeg met onbepaald verlof gestuurd, om hem een toelating om te trouwen af te kunnen leveren. Getekend, de minister van openbaar onderwijs, ad interim belast met de portefeuille van oorlog. UC 1634 – Steenhuffel le 20 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 7053/ind/27881 van 12 augustus, laten wij u weten dat de behoeftige Van der Stappen Jeanne Catharine, die op 7 dezer in het moederhuis is opgenomen om er te bevallen, haar bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 22 août 1879. Vertaald) Aan de secretaris der gemeente Steenhuffel. Mijn oprechte dank voor de stukken die u me heeft gestuurd. Mocht ik niet vrezen om van uw goedheid misbruik te maken dan zou ik nog het volgende wensen: 1) De geboorteakte van Pierre De Laet, 28 februari 1709. 2) De geboorteakte van Joannes Baptist De Laet (tussen 1695 en 1715. (Bevindt zich niet in Steenhuffel) 3) De geboorteakten van de kinderen van Joannes Baptist De Laet en Catharina De Maerschalck (tussen 1730 en 1760), behalve die van Judocus want die heb ik al. Lory-De Laet, rue de l’impératrice 8, Bruxelles. UC 1635 – Steenhuffel le 23 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de arrondissementscommissaris. Aangaande de klacht van de heer Van Bellinghen, handelaar te Sint-Gillis en huurder van het jachtrecht op een deel der goederen van de kerk en de armen van Steenhuffel, laten wij u weten dat de betrokken instellingen notaris Crockaert hebben gevraagd om het jachtrecht te verhuren tegen de voorwaarden die in onze gemeente gebruikelijk zijn en waarvan hem een afschrift, dat 6 jaar geleden werd goedgekeurd, werd bezorgd. De klacht van de heer Van Bellinghen is niet gegrond want het nieuwe lastenboek verschilt niet van dat van 6 jaar geleden wat de kosten betreft die aan de notaris moeten betaald worden.

357


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De voorwaarden en werkwijze werden gekozen in het belang van de betrokken instellingen om te vermijden dat een verhoging van 10% zou moeten gevraagd worden als de verhuurprijs te laag is, wat bijna altijd voorkomt. Zes jaar geleden werd het jachtrecht op al de goederen van het bureel en van de kerk verhuurd tegen de globale prijs van 72 fr. en 10 % hiervan zou 7,20 fr. geven, hetgeen het honorarium en de kosten van de notaris onmogelijk kan dekken. De 10 % werden echter berekend op 72 x 6 = 43,20 fr., dus op de huurprijs van 6 jaar. Er waren deze keer meerdere liefhebbers om het jachtrecht te huren en de prijs is dan ook hoog opgelopen, wat vooraf niet kon worden voorzien. De heer Van Bellinghen moet de voorwaarden goed gekend en begrepen hebben want hij was persoonlijk aanwezig toen ze luid en duidelijk werden voorgelezen. Hij heeft echter geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg heeft hij geen reden om de vernietiging van deze verhuring te vragen. Alle formaliteiten werden reglementair vervuld en wij hopen bijgevolg dat de bestendige deputatie de verhuring zal goedkeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 247 - Brussel, 3de divisie 24 augustus 1879 Beschuldigde(n): Moyson Charles Louis Leeftijd: 44 Beroep: brouwersgast Geboren te Steenhuffel, zonder vaste verblijfplaats. Misdrijf: gewone diefstal Veroordeeld op 6 september 1879 door Straf: vrijgesproken UCL – Lede le 26 août 1879. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Graag op gezegeld papier de overlijdensakten van Constantin Collier en François Van den Broeck, in uw gemeente overleden tussen 1790 en 1813. Deze documenten moeten gewettigd worden. Wij betalen de kosten. De burgemeester. (Verzonden naar de vrederechter op 27 augustus, kosten 3,96 fr. Verzonden naar Lede op 30 augustus.) UC 1636 – Steenhuffel le 27 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van het Sint-Janshospitaal te Brussel.. Mijnheer, In antwoord op uw brief 2844D2834 van 20 augustus laten wij u weten dat u onze gemeente ten onrechte als bijstandwoonst beschouwd van Carlier Pierre. Ofschoon art. 21 van de wet op de bijstandwoonst zegt dat de behandelingskosten niet kunnen worden teruggevorderd in geval van kwetsuren en dergelijke, wordt daar niet in gestipuleerd dat deze behoeftige, in geval van behandeling in een andere gemeente dan degene waar de verwonding werd opgelopen, ten laste van deze laatste gemeente valt. De geest van dit artikel zegt het tegendeel en daarom wijzen wij de kosten af. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1637 – Steenhuffel le 29 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. 358


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Van Assche François, die op 3 juli in het Sint-Janshospitaal werd opgenomen, heeft zijn bijstandwoonst in onze gemeente behouden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 29 août 1879. (Vertaald) Aan de secretaris der gemeente Steenhuffel. Ik stuur u mijn erkentelijkheid en mijn hartelijkste dank voor de papieren die u mij zo vriendelijk wilde sturen. Ik durf de vrijheid te nemen om u nog het volgende te vragen; 1) Wie zijn de ouders van Pierre De Laet, geboren op 28 februari 1709? 2) De huwelijksakte van Egide De Laet, zoon van Jean Baptiste en Catherine De Maerschalck (ergens tussen 1765 en 1800). 3) De huwelijksakte van Therese Christine De Laet, zuster van Egide (tussen 1756 en 1790). 4) De overlijdensakten van Egide en Therese Christine (tussen 1741 en 1840). 5) De geboorteakte van Jean Baptiste Vervranghen, 10 november 1715. In de hoop dat u de uiterste goedheid zult hebben om mij deze akten (op vrij papier) te sturen, Lory-De Laet, rue de l’impératrice 8, Bruxelles. Petrus De Laet, geboren den 28 february 1709, is zoon van Guilielmus en van Petronella Van Muilders. UC 1638 – Steenhuffel le 30 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 21978A285 van 25 dezer laten wij u weten dat de onderhoudskosten voor Van Assche François in het Sint-Janshospitaal te Brussel ten laste van onze gemeente vallen. We hebben het hospitaal vandaag verwittigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1639 – Steenhuffel le 30 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Lede. Mijnheer, Ik stuur u de 2 gevraagde akten en vraag u om mij fr. 3,96 in postzegels te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1640 – Steenhuffel le 30 août 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de akte van eedaflegging van de officieren die werden verkozen voor de burgerwacht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 251 – Steenhuffel 31 augustus 1879 Beschuldigde(n): Haverals Godefroid Leeftijd: 34 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen Veroordeeld op 8 januari 1880 door Straf: 15 dagen Opmerking: in beroep verworpen, vonnis van 7 maart 1880

359


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1641 – Steenhuffel le 2 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van het bureel van weldadigheid van Vilvoorde. In antwoord op uw brief 129 van 24 augustus laten wij u weten dat Steenhuffel de bijstandwoonst is van de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 763 tot en met 772- Zitting van 3 september 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Goossens, Huysegoms, Van Muylders, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 3 van de wet van 1 juli 1879 en het K.B. van 12 augustus 1879. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1879-80. Gezien de stukken die deze inschrijvingen moeten ondersteunen. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1879-1880 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 234, te weten 126 jongens en 108 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs aan de onderwijzer en de hulponderwijzer wordt gegeven wordt vastgesteld op 1549,60 fr. De gemeenteschool bestuurd door de heer Casteels is aangewezen om gratis les te geven aan 126 jongens en 108 meisjes. Afschift van dit besluit wordt met gewone post naar de bestendige deputatie gestuurd. II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1880. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 3 juli 1879 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1880. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 31 juli 1879, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1880 moeten besteed worden 1968 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1278,43 fr. zullen opleveren. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, vastgesteld op 7 % en vertegenwoordigen een bedrag van 689,57 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7142,44 o Personele belasting: fr. 2185,12 o Patenten: fr. 526,11 Totaal: fr. 9853,67 360


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 689,57 ▪ In natura: 1278,43 ▪ Samen: fr. 1968,00 III. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1880. Gezien deze begroting, opgemaakt door de kerkfabriek op x laatstleden. Overwegende dat deze in functie van de middelen en behoeften werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 6544,48 fr. IV. Stemmen van opcentiemen op de grond- en personele belasting voor een periode van 2 jaar. De gemeenteraad. Herzien de beraadslaging nr. 555 van 9 september 1869, goedgekeurd door K.B. van 9 december 1869, waarbij voor een termijn van 10 jaren, te beginnen in 1870 en eindigend op 31 december 1879, 28 opcentiemen werden gestemd op de grond- en personele belasting. Gezien het begrotingsvoorstel voor het jaar 1880, opgesteld in zitting van heden, waaruit volgt dat de gewone uitgaven hoger dan de ontvangsten zijn en dat er buitengewone ontvangsten moeten worden gecreëerd om de kosten voor het kasseiden van verschillende wegen te kunnen betalen. Overwegend dat de enige mogelijkheid waarover de gemeente beschikt het verhogen van de opcentiemen op de staatsbelastingen is. Besluit. Om het aantal opcentiemen op de grond- en personele belasting te verhogen van 28 tot 29 voor een periode van 2 jaar. De gewone centiemen voor het onderhoud der wegen zijn hier niet in begrepen. V. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1878. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. VI. Opmaken van de gemeentebegroting van 1880. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 8901,91 - De uitgaven op fr. 8901,91 - En het overschot op fr. De rekening van het lager 3816,70 - De uitgaven op fr. 3816,70 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 5347,42 - De uitgaven op fr. 5347,42 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 222,75 - De uitgaven op fr. 222,75 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten.

361


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 6 – 490 fr. provinciale subsidie voor saneringwerken. De subsidie van het rijk is nog niet gekend. Gewone ontvangsten. Art. 2 en 3 – De buitengewone opcentiemen op de grond- en personele belasting werden verhoogd van 28 tot 29. Art. 5 – De gemeentelijke personele belasting brengt in 1879 2225 fr. op. Voor 1880 wordt dezelfde opbrengst voorzien. Buitengewone uitgaven. Art. 4 van § 3 – Kasseiden van wegen. De bijdrage van de gemeente wordt bij gebrek aan middelen verminderd. Art. 6 – Er wordt 50 fr. voorzien om een deel van de kosten te dekken die veroorzaakt worden door de uitvoering van art. 1 en 2 van de wet van 7 mei 1877 over de politie der onbevaarbare en onvlotbare waterlopen. Art. 7 – Er wordt 114,80 fr. in de begroting gebracht voor het vernieuwen der kadastrale plannen. De huidige zijn beschadigd en er kunnen geen wijzigingen meer op aangebracht worden. Gewone uitgaven. Art. 27 – Er wordt 25 fr. voorzien voor het onderhoud der brandspuit. Art. 6 van § 5 – Er wordt voorlopig 400 fr. in de begroting gebracht als gemeentelijk aandeel in het pensioen van onderwijzer Meeus. Het juiste bedrag is nog niet gekend. VII. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1880. Gezien de omzendbrieven van 17 juli, 21 augustus en 5 september 1879, afgedrukt in het memoriaal van administratie nr. 141, 173 en 185, aangaande de uitvoering van de schoolwet van 1 juli 1879 inzake het opmaken van de schoolbegroting, de jaarlijkse uitgaven voor de gewone dienst van het lager onderwijs en de middelen om die te betalen. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door de heer Casteels, in de 2de categorie heeft gerangschikt, maar dat de school, rekening houdend met het aantal leerlingen, altijd werd beschouwd als thuishorende in de eerste categorie. Overwegend dat in de schoolbegroting 1880 het casueel van het onderwijzend personeel op de volgende manier werd vastgesteld: - Toelage voor het onderwijs van alle arme kinderen: 1550,60 fr. waarvan 1033,73 fr. voor de onderwijzer en 516,87 fr. voor de ondermeester. - Schoolgeld van alle solvabele leerlingen: 320,35 fr., waarvan 213,57 fr. voor de onderwijzer en 106,57 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 2 – De wedde van de hulponderwijzer wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 3 – Daarenboven zal iedere onderwijzer en hulponderwijzer 100 fr. ontvangen voor godsdienstonderricht. Art. 4 – De gemeente zal voor 637,73 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 400 fr. Art. 5 – Deze deliberatie zal met de begroting aan de deputatie worden voorgelegd. VIII. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1880. Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling. Wordt deze begroting na rijp beraad, goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 10730,94 fr. IX. Commissie personele belasting.

362


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad gaat over tot het 5de punt van de agenda en benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. X. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van Segers Dominique, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Segers Dominique, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, gemeenteraadslid. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Segers Dominique, die 6 stemmen op 6 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1642 – Steenhuffel le 3 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw bericht 7558/30021 van 29 augustus laten wij u weten dat de onderhoudskosten voor Carlier Pierre (of Callier), opgenomen in uw ziekenhuis, aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen - De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1643 – Steenhuffel le 4 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begroting van de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1644 – Steenhuffel le 9 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de inschrijvingslijsten der arme kinderen voor het gratis lager onderwijs in het schooljaar 1879-1880. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1645 – Steenhuffel le 9 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, 363


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, een dubbel afschrift van de deliberatie van onze gemeenteraad van 3 september waarmee voor 2 jaar 29 opcentiemen werden gestemd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1646 – Steenhuffel le 10 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. In antwoord op uw brief van 27 augustus jongstleden sturen wij u het gevraagde overzicht van de beslissingen van de bestendige deputatie – van 1869 tot heden – waarmee giften aan de openbare instellingen van onze gemeente werden geschonken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1647 – Steenhuffel le 10 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, Van der Stappen Jeanne Catherine, die op 24 augustus in het Sint-Janshospitaal werd opgenomen, heeft haar bijstandwoonst in Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1648 – Steenhuffel le 10 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig nr. 52 van de algemene instructie sturen wij u de lijst van inentingen die gebeurden tussen 1 september 1878 en 1 september 1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen - De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1649 – Steenhuffel le 10 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Maria Elisabeth Lelon (overleden) gedurende het eerste semester van 1879. het aandeel van onze gemeente, ¼ of 38,08 fr. werd betaald op 7 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1650 – Steenhuffel le 10 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 885E van 3 september aangaande de uitvoering van de schoolwet van 1 juli 1879, laten wij u weten dat geen enkele der feiten die aan de minister van openbaar onderwijs gesignaleerd werden, in onze gemeente zijn voorgevallen. Tot nu toe heeft het er niet de schijn van dat zo iets zal gebeuren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1651 – Steenhuffel le 10 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, 364


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 21478 van 5 dezer aangaande Van Assche François laten wij u weten dat wij u op 26 november 1878 (met brief 1526) geschreven hebben dat het aandeel van de gemeente in diens onderhoud in Hoogstraten (13,80 fr.) op 25 november 1878 werd betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 10 septembre 1879. (Vertaald) Ref. 9286 – Mijnheer de burgemeester en schepenen. Conform de instructies van de minister van openbaar onderwijs, vraag ik u om uw gemeenteraad bijeen te roepen teneinde dringend middelen aan te bevelen om een speciale meisjesschool op te richten. In afwachting van de volledige uitvoering van de werken die hiervoor nodig zijn, kan uw gemeente een lokaal huren waarin deze school voorlopig kan ondergebracht worden en kan ze een onderwijzeres benoemen. Indien er geen geschikt lokaal zou kunnen gevonden worden dan mogen de kinderen van het vrouwelijk geslacht naar de jongensschool gestuurd worden. Die school, die dus tot een gemengde school zal omgevormd worden, mag dat statuut voorlopig en bij uitzondering behouden als de gemeente over niet genoeg inkomsten zou beschikken. Als de middelen, die zopas aangeduid werden, niet uitvoerbaar zouden blijken, dan kan uw gemeente zich met buurgemeenten verenigen om het lager onderwijs te regelen in conformiteit met art. 1, laatste paragraaf van de wet van 1 juli 1879. De arrondissementscommissaris. ICL – Bruxelles le 11 septembre 1879. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Duizend en duizend maal bedankt mocht u mij spoedig kunnen zenden hetgeen ik u in mijn brief van 29 augustus heb gevraagd. Ik heb dat absoluut nodig. Het spijt me dat ik u al dat werk moet geven en dat ik zo’n misbruik maak van uw uiterste vriendelijkheid, maar deze documenten zijn onmisbaar. In de hoop, etc. Lory-De Laet, rue de l’impératrice 8, Bruxelles. ICL – Bruxelles le 12 septembre 1879. (Vertaald) Lager Onderwijs – Schoolcommissies. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik stuur u 2 exemplaren van de omzendbrief van de minister van openbaar onderwijs aangaande de uitvoering van artikel 4 van de wet van 1 juli 1879. Ik verwacht van u voor 20 september een lijst met de voordracht van kandidaten voor de benoeming van de leden der schoolcommissies. Daarbij moet u met de volgende regels rekening houden: - Voor gemeenten met slechts 1 schoolklas: 2 kandidaten. - Voor gemeenten met 2 klassen: 3 kandidaten. - Voor gemeenten met 3 klassen; 4 kandidaten. - Voor gemeenten met 4 klassen: 5 kandidaten. - Voor gemeenten met 5 klassen: 6 kandidaten. Het spreekt voor zich dat uw voorkeur moet uitgaan naar mannen die, door hun speciale kennis, door hun zedelijkheid en door het aanzien dat ze genieten, het meest geschikt zijn voor deze taak, namelijk het surveilleren van de school, het verhogen van de schoolpopulatie en het stimuleren van de ijver van de leerlingen. De arrondissementscommissaris.

365


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

366


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

367


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1652 – Steenhuffel le 17 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ik heb kennis genomen van uw aanmerkingen aangaande het bijhouden van de burgerlijke stand in 1878 en zal er in de toekomst rekening mee houden. Ik vraag u om mij te laten weten op welke manier, in de eerste huwelijksafkondiging, in het Vlaams de aflevering van een militiecertificaat moet worden vermeld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1653 – Steenhuffel den 17 september 1879. Het kollegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer den arrondissementskommissaris. Mijnheer, In antwoord op uwe apostile van den 23 augustus jongstleden nr. 892T12 hebben wij de eer u ter kennis te brengen alsdat de som van fr. 100 verschil tusschen de soumisse Teugels-Schippers, beeldhouwer, en de som gebracht op de begrooting van 1879 voor de vernieuwing der boiseries (houtwerk) op de choor der kerk, als te kort komende som in de begrooting van 1881 zal gebracht worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1654 – Steenhuffel le 20 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 776E van 10 dezer laten wij u weten dat we u het proces verbaal van de verhuring van het jachtrecht en het certificaat van afkondiging al hebben gestuurd met onze brief 1627 van 13 augustus jongstleden. Ingesloten sturen wij ze opnieuw. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

368


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Tirlemont le 20 septembre 1879. (Vertaald) 4de regiment artillerie. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een bevel om terug zijn korps te vervoegen, bestemd voor Verberckt Charles Louis, milicien van 1879, momenteel in uw gemeente met verlof. De kolonel-commandant. (De verlofpas – tot 1 oktober - was naar de gemeente gestuurd op 2 augustus 1879.) GR N° 773 - Zitting van 21 september 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Assche, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot de bespreking van een brief van de heer arrondissementscommissaris, waarin hij, op verzoek van de minister van openbaar onderwijs, de gemeenteraad uitnodigt om zich te beraden over het oprichten van een speciale school voor meisjes. De raad. Gezien deze brief. Overwegende dat er in onze gemeente geen enkel lokaal bestaat om er voorlopig een meisjesschool in onder te brengen. Overwegende dat de gemeente geen inkomsten heeft om een nieuw gebouw te bouwen en dat de lokalen van de jongensschool ruim genoeg zijn om alle kinderen van beide geslachten te ontvangen. Besluit. De toelating te vragen om van de gemeentelijke jongensschool voorlopig een gemengde gemeenteschool te mogen maken. Deze beslissing zal ter goedkeuring naar de bevoegde overheid worden doorgestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UCL – Steenhuffel 21 september 1879. Het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Gezien de vraag gedaan door De Block Fidelis, wonende te Merchtem, strekkende om bemachtigd te worden om een huis te bouwen op perceel n° 26, eigendom van M. Notté, langs de weg n° 18 van het kaartblad 8 van den atlas der buurtwegen van Steenhuffel. Gezien artikel 90 §7 der wet van 30 maart 1836. Gezien het provinciaal reglement over de buurtwegen. Gezien het advies van den heer kommissaris der wegen van het 3de distrikt. Besluit. De gevraagde bemachtiging wordt verleend op de volgende voorwaarden: 1) De bouwlijn te volgen welke ter plaatse is aangeduid, te weten op 1,20 m. afstand van het wettig limiet van den weg nr. 18. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. UC 1655 – Steenhuffel le 23 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

369


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de beraadslaging van de gemeenteraad over uw brief 928E van 10 dezer aangaande het lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1656 – Steenhuffel le 23 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de onderhoudskosten voor De Smedt in Brugge gedurende het 1ste semester 1879. Het aandeel van onze gemeente, ¼ of 49,78 fr., werd op 22 september betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1657 – Steenhuffel le 23 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 294201B17801 van 19 september en in antwoord op de brief van de provinciegouverneur van Antwerpen aangaande het fortuin van de weduwe van Charles Louis De Bondt, landbouwer in onze gemeente, laten wij u weten dat deze weduwe niet welstellend is. Zij heeft 6 kinderen ten laste, heeft geen persoonlijk fortuin en ze heeft geen eigendom behalve het huis waar ze in woont. De enige middelen om van te leven haalt ze uit de bewerking van de grond die ze duur moet huren. Haar financiële toestand laat haar niet toe om haar kinderen een opvoeding te geven zonder een beurs van de staat. De klacht waarover u het heeft moet dus als ongegrond worden beschouwd. Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1658 – Steenhuffel le 23 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Hieronder de namen van de leden van het gemeentebestuur die werden aangewezen om deel uit de maken van de commissie over de personele belasting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1659 – Steenhuffel le 26 septembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de gemeentebegroting en kohier van aanmerkingen evenals de begroting van het lager onderwijs en van het bureel van weldadigheid.

370


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 27 septembre 1879. (Vertaald) Ref. 790E4 – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De minister van openbaar onderwijs heeft vernomen dat de schoolbanken, die momenteel in de private meisjesschool in uw gemeente gebruikt worden, voor een groot deel de eigendom van de gemeente zijn. Als dat zo is dan moeten de schoolmeubelen in kwestie onmiddellijk van de privéschool naar de gemeenteschool overgebracht worden. U moet me binnen de kortste tijd hierover bericht sturen. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere (Affirmatief geantwoord op 1 oktober 1879.) ICL – Cappelen-op-den-Bosch den 28 september 1879. Hoogdringend. Mijnheer de burgemeester te Steenhuffel. Een verslag over de overstroomingen betrekkelijk de buurtwegen moetende opmaken, verzoek ik u mij voor aanstaanden zaterdag te laten weten: - Of er in uwe gemeente deze laatste dagen wegen zijn overstroomd geweest. - In geval van ja, het nummer van elk dier wegen, volgens atlas, en de plaats der overstroomde deelen aan te duiden. - Zeggen of aan die wegen schade is toegebracht of niet. Op uw welwillendheid rekenende, bied ik u mijne haastige groetenissen. De kommissaris der wegen. Verhaegen. PV 249 - Steenhuffel 29 september 1879 Beschuldigde(n): Heymans François Xavier Leeftijd: 32 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen (op 28 en 29 september) Veroordeeld op 26 december 1879 door Straf: 6 maanden ICL – Bruxelles le 1 octobre 1879. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Gelieve de goedheid te hebben om mij onmiddellijk mijn bericht van adreswijziging te sturen. Ik verblijf nu al 2 jaar in Schaarbeek zonder er ingeschreven te zijn, maar dat is mijn eigen schuld. Ik hoop dus dat u mij deze papieren snel zult zenden, ofwel naar mij ofwel naar het stadhuis van Brussel. Als u ze direct naar het stadhuis stuurt, laat me het dan weten zodat ik geen onnodige dingen doe. Verspecht Pierre Jean François, Ex onderofficier van de cavalerie

371


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Boulevard du nord nr. 18 UC 1660 – Steenhuffel le 1 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 11501 van 30 september laten wij u weten dat de heer Van Bellinghen in Sint-Gillis bij Brussel woont, Chaussée d’Uccle nr. 59. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1661 – Steenhuffel le 1 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 790E7 van 27 september laten wij u weten dat de lessenaars van de private meisjesschool naar de officiële gemeenteschool werden overgebracht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1662 – Steenhuffel le 1 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brugge. Mijnheer, In antwoord op uw brief laten wij u weten dat de persoon in kwestie nooit in Steenhuffel is ingeschreven geweest. Deze familie is helemaal vreemd aan Steenhuffel. De echtgenoot van deze vrouw heeft wel in Steenhuffel gewoond en werd uit de bevolkingsboeken geschrapt op 24 augustus 1874. Hij trok naar Ukkel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1663 – Steenhuffel le 1 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciale ingenieur. Mijnheer, Ingesloten, retour, de aangepaste versie van onze deliberatie over het onderhoud der buurtwegen (zie uw brief 30414/3285 van 26 september). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Termonde le 4 octobre 1879. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik kom volgende dinsdag tegen 10 uur naar het gemeentehuis te Steenhuffel om er enkele zaken aangaande de ijzeren weg van Londerzeel naar Aalst te onderzoeken. J.C. Hermans. ICL – Bruxelles le 6 octobre 1879. (Vertaald) Zeer dringend verzoek aan het schepencollege van Steenhuffel om mij per kerende het rapport te sturen dat het aan de arrondissementscommissaris heeft gezonden met betrekking tot de

372


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

klacht van de heer Van Bellinghen over de verhuring van het jachtrecht op de goederen van de kerk en de armen van Steenhuffel. De gouverneur. ICL – Laeken den 7 october 1879. Aan mijnheer Joseph Vander Stappen te Steenhuffel. Mijnheer Joseph. Ik schrijft u het briefken voor u te vragen om dat gij de goedheid zoud willen hebben van eens tot bij den borgemeester te willen gaan voor dat geld te vragen dat ik nog moet hebben. Ik heb al zoo veel kosten gedaan en ik vraag hem maar 10 franc en hij heeft mij naar den bureau van Laeken doen gaan voor het daar te halen en zij hebben mij daar geantwoord dat zij daarvan geen order gehad hadden van den borgemeester van Steenhuffel, dat ik dat moest aan den borgemeester van Steenhuffel vragen, en ik heb er al eenen brief geschreven en ik krijg geen antwoord, en den champetter heeft mij een billet gegeven en ik kan daar niets mede doen. Als gij zoo goed zoud willen zijn van mij dit pleizier te doen, ik heb het wel verdiend. En schrijft het mij in eenen brief wat zij u daar zeggen, als ik weet het een of het andere. Geen antwoord, dat vind ik aardig. Den borgemeester weet het nogtans, ik heb het geschreven dat zij het op Laeken willen geven. En Joseph, en schrijf mij in uwen brief hoe het met het kind gaat, als het genezen is. Het was toch zoo ziek als zij het komen halen hebben dat het nog niet eenen dag uit mijne gedachten geweest is. Daarmede sluit ik mijnen brief in afwagting van antwoord. Uwen vriend, Antoon Devre (?), Boschweg 15a, Laeken. UCL – Steenhuffel le 7 octobre 1879. (Vertaald) Affaire De Mol, Heymans en consoorten, daders en mededaders. Wat betreft hun gedrag en zedelijkheid laten wij u weten: 1) Dat Aerts Jacques zich goed gedraagt. 2) Dat het gedrag en de zedelijkheid van Pierre Josse Heyvaert en van François Leemans een beetje te wensen overlaten. 3) Dat het gedrag en de zedelijkheid van Edouard De Mol eveneens te wensen overlaten. Ik heb vernomen dat De Mol en Heymans al ongeveer 2 jaar geleden ruzie gemaakt en gevochten hebben; daarom kan er een vete tussen hen bestaan. De burgemeester, De Ridder UC 1664 – Steenhuffel le 8 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 3 dezer waarin u ons verzoekt om aan de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten 38,25 fr. te betalen voor het onderhoud van Van Assche François, laten we u weten dat dit bedrag ten laste valt van het gemeenschappelijk fonds (volgens deliberatie van de bestendige deputatie van 17 september laatstleden). Het deel van de gemeente werd al op 12 augustus betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1665 – Steenhuffel le 8 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, 373


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op 30 augustus stuurden wij u de akte van eedaflegging van de officieren die werden verkozen voor de burgerwacht. Als aanvulling hierop sturen wij u nu de akte van eedaflegging door de heer De Mesmaecker Egide, die bij K.B. tot adjudant-majoor werd benoemd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 253 – Steenhuffel 10 oktober 1879 Beschuldigde(n): Van Bellinghen Jean Bte, 47 jaar, handelaar, geboren te Petit-Enghien, wonend te Sint-Gillis Kiekens Jean Bte; 24 jaar, jachtwachter, geboren en wonend in Steenhuffel De Velder Jean François, 27 jaar, jachtwachter, geboren en wonend in Steenhuffel Van Keer Benoit, 32 jaar, jachtwachter, geboren in Merchtem en wonend in Steenhuffel Van den Eede Pierre Antoine, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffe Misdrijf: jagen op andermans terrein Veroordeeld op 19 december 1879, ieder tot 50 fr. boete. Opmerking: vrijgesproken door het hof van beroep op 6 februari 1879 PV 248 – Steenhuffel 11 oktober 1879 Beschuldigde(n): Van Bellinghen Jean Bte Leeftijd: 48 Beroep: handelaar Geboren te Petit-Enghien Wonend te St.-Gillis Misdrijf: jagen op andermans goed Veroordeeld op 9 december 1879 door Straf: vrijgesproken UC 1666 – Steenhuffel le 11 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 84720C3217 van 10 oktober, laten wij u weten dat de lijst van miliciens die krachtens art. 28 van de militiewet van militaire dienst werden vrijgesteld in onze gemeente werd afgeroepen en aangeplakt op de zondagen 14 en 21 september jongstleden. Uw brieven van 20, 27 en 31 september hebben wij niet ontvangen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 12 octobre 1879 (ca) (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. Gevolg gevend aan de omzendbrief van 12 september aangaande de oprichting van een schoolcommissie, laten wij u weten dat wij onmogelijk een lijst met kandidaten voor deze commissie kunnen sturen. Wij vinden niemand die dat mandaat wilt aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen. De burgemeester. ICL – Buggenhout 13 october 1879. Mijnheer de secretaris. Ik heb tweemaal te Steenhuffel geweest, den 5 en den 12 dezer, en beide keeren was mijnheer daar niet op het bureel.

374


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, gelieft mij een stuk uit het boek des cadaster kosteloos af te zenden, de groote van een stuk land in eigendom van Jan Baptist Van Geel, laatst gewoond hebbende tot Buggenhout. Het land zoude moeten gelegen zijn aan het huis van de weduwe en kinderen van Henricus Van Geel, langs de westzijde, genaamd, zoo ik meen, Blockveld. Op u mij betrouwende mij het af te zenden, groete ik ue vriendelijk en durft zich noemen, ue dienaar, P.A. Van Geel, Buggenhout-dorp GR N° 774 - Zitting van 15 oktober 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van Muylders, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1880. De raad. Herzien de deliberatie van 3 september laatstleden waarin voor 1880 7 opcentiemen werden gestemd, uitmakende een bedrag van 689,57 fr. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig onveranderd vast op x ., de opcentiemen niet inbegrepen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1667 – Steenhuffel le 15 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een vraag om schadevergoeding uit het landbouwfonds voor een vaars (van de weduwe Van der Perre Pierre Jean) die op 25 september vanwege een besmettelijke ziekte werd geslacht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1668 – Steenhuffel le 15 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, een afrekening van het gesticht van Zelzate voor onderhoudskosten tijdens het 3de trimester. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 51,60 fr. werd betaald op 13 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1669 – Steenhuffel le 15 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan de omzendbrief in MA 207 van 4 dezer sturen wij u de mutaties van 1879 in de lijst van de deelnemers aan de kas voor weduwen en wezen van het onderwijzend personeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

375


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1670 – Steenhuffel le 18 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingevolge uw vraag per brief 545 van 14 dezer sturen wij u register B (miliciens met onbepaald verlof in Steenhuffel). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1671 – Steenhuffel le 19 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van financiën te Brussel. Mijnheer de minister, In antwoord op uw brief 23/1184 van 11 dezer aangaande militievergoedingen, laten wij u weten dat De Maeyer Charles, niet het beroep uitoefent dat op de bijgevoegde declaratie staat vermeld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1672 – Steenhuffel le 24 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten retourneren wij het dossier Van Bellinghen (jachtmisdrijf) en we voegen er de verklaring van Booghmans Pierre Jean aan toe. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1673 – Steenhuffel le 29 octobre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de ingevulde formulieren over onze buurtwegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 29 octobre 1879 (in de loop van 1879) (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ingesloten militiecertificaten voor: - Van Campenhout Jean, geboren op 2 juli 1845. - Moerenhout - Joseph Cassiers, klas 1872, 3e regiment lansiers, stamboeknr. 8771, op 1 juni 1879 overgegaan naar het rambataljon Antwerpen (certificaat 59) - J.B. Van den Broeck (voor ontvangst getekend door Virginie Van Praet) - Van den Bossche Jan Baptist,geboren 1 oktober 1853. - De Velder, geboren 1849.

376


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

-

Van de Voorde Joseph François, geboren op 11 februari 1847 (of 1849?), vervanger van de klas 1874, 1e regiment jagers te voet, 1e bataljon, 4e compagnie, stamboeknr. 3225 (model 59 om te mogen trouwen). - Seymons Antoine - Van Wemmel François Fideel, geboren 12 september 1854. De gouverneur, Dubois-Thorn UCL – Steenhuffel 29 oktober 1879. Op 28 oktober 1879 heeft Benedictus Moerenhout van Rossem gedregen aan Clemence De Velder, dat hij haar en haren minnaar Benoit Van Dries zoude kapot maken indien zij op Steenhuffel kermis durven komen en hij bij hare ouders nog alles zal komen in stukken sleuren vooraleer zij zullen vertrekken op 25 december 1879. Aldus gedaan door Clemence De Velder. ICL – Cappellen-op-den-Bosch den 29 oktober 1879 (ca) Mijnheer de burgemeester. Ik kan onmogelijk niet komen naar Steenhuffel. Mijne vrouw is heden in de grootste miseriën en zij zijn reeds sedert zondag begonnen. Zoodus kunt gij denken in wat staat wij zijn Zoo haast alles door is zal ik komen en de veldwachter zal alsdan de personen verwittigen die iets te doen hebben. De conseil is geroepen dezen … altoos eene beslissing nemen. Hij heeft slechts te beslissen of de gemeente tusschenkomt in de betaling voor de 4de trimester 1879 voor het onderwijzen van den godsdienst. Ziehier den brief van den heer gouverneur en ook een model van deliberatie. Indien die deliberatie goed is en zoo er nog andere stukken zijn waarop te antwoorden is, dat de veldwachter die vandaag met de trim van 4 uren brengt. Hartelijke groetenissen. Verhaegen, secretaris GR N° 775 - Zitting van 5 november 1879. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Goossens, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het schrijven van de provinciegouverneur, nr. 15424A21273 van 28 oktober laatstleden aangaande de uitvoering van de wet van 1 juli 1879 op het lager onderwijs, over de kosten die er uit voortvloeien en over de middelen om die te dekken. Overwegend dat in de reeds opgemaakte schoolbegroting voor 1880 alle uitgaven conform de bepalingen van deze wet werden voorzien. Overwegende dat er een plaats van ondermeester vacant is en dat er niemand werd aangesteld om aan de leerlingen van de gemeenteschool godsdienstlessen te geven. Overwegende dat er om deze redenen geen bijzondere toelagen voor deze dienst moeten worden gecreëerd. Besluit. Er zullen geen bijzondere kredieten worden gestemd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1674 – Steenhuffel le 5 novembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

377


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 31 van de kieswet sturen wij u in drievoud onze kiezerslijst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1675 – Steenhuffel le 5 novembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij hebben de eer om u er met alle respect op te wijzen dat, toen onze administratie uitgenodigd werd om, zoals de wet dat voorschrijft, een onderzoek van commodo en incommodo met betrekking tot de aanleg van de ijzerenweg van Antwerpen naar Douai te houden - een ijzerenweg die in de langste richting over het grondgebied van onze gemeente loopt - , dat wij toen de eer hebben gehad de oprichting van een station in onze lokaliteit te vragen. Met uw schrijven van 21 september 1876, Nr. 3123, liet u ons weten dat de belangen van de inwoners van Steenhuffel niet uit het oog zouden verloren worden. Vandaag is de voornoemde Linie in exploitatie genomen maar in Steenhuffel is er geen station en zelfs geen reizigershalte. Onze gemeente ligt op 3 kilometer afstand van het huidige station van Londerzeel, op 6 kilometer van dat van Malderen, op 8 kilometer van dat van Opwijk en telt 1800 inwoners. De bovenvernoemde stations zijn slechts bereikbaar over kasseiwegen die elke winter in dergelijke mate overstromen dat ze onbruikbaar zijn. Daarenboven wordt het plaveisel van deze wegen regelmatig door de overstromingen vernietigd en daardoor zijn ze gedurende een groot deel van het jaar onbruikbaar voor voetgangers en voertuigen. Deze ergerlijke belemmeringen die voortspruiten uit de topografische toestand van onze gemeente en die onmogelijk kunnen verholpen worden, brengen onze bevolking in een zodanig betreurenswaardige toestand waaraan alleen een einde kan gemaakt worden door de oprichting van een station of een halte in het centrum zelve van onze gemeente. De uitgaven die hiervoor momenteel moeten gedaan worden zijn, één statieoverste 5de klasse en de bouw van een eenvoudig zaaltje voor de lijdende reizigers, dat ten dienste staat van de inwoners van onze gemeente. Zo zal er een situatie gecreëerd worden die met geen enkel ander middel kan worden bereikt. In de hoog, mijnheer de minister, dat u aan ons verzoek zult willen voldoen, danken wij u bij voorbaat en blijven, uw nederige dienaars. (Een afschrift hiervan opnieuw gestuurd op 28 april 1880) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1676 – Steenhuffel le 8 novembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de beraadslaging van onze gemeenteraad over de brief van de provinciegouverneur nr. 15434C21273 van 28 oktober laatstleden aangaande de uitvoering van de wet op het lager onderwijs van 1 juli 1879. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1677 – Steenhuffel le 8 novembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

378


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, De kiezerslijsten waarnaar u vraagt met uw postkaart nr. 933 moeten, volgens de omzendbrief in MA 118 van 23 juni 1879, pas na 1 mei 1880 gestuurd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1678 – Steenhuffel le 8 novembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, De heer Van Assche Josse, gemeenteraadslid, is op 30 oktober overleden. De gemeenteraad is unaniem van oordeel dat er niet onmiddellijk een vervanger moet worden gekozen en dat dit tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen kan wachten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 8 novembre 1879. (Vertaald) Mijnheer Camberlin, luitenant bij de artillerie, in garnizoen te Dendermonde. Mijnheer de luitenant. U heeft vernomen dat de verhuring van het jachtrecht op de goederen van de kerk en van de armen van Steenhuffel door de bevoegde overheid goedgekeurd werd. U bent huurder van een gedeelte maar u heeft de kosten die aan deze verhuring verbonden zijn nog niet betaald. Om gerechtelijke vervolging te vermijden vragen wij om deze betaling binnen de kortst mogelijk tijd te doen. ICL – Bruxelles le 11 novembre 1879. (Vertaald) Ref. 829E12 – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Om met kennis van zaken een oordeel te kunnen uitspreken over het houtwerk dat in de kerk van uw gemeente zou worden geplaatst, heeft de koninklijke commissie voor monumenten mij gevraagd om haar een tekening of foto van het bestaande houtwerk te bezorgen. Gelieve in deze zin het dossier dat gevoegd was bij uw brief van 13 augustus laatstleden te vervolledigen. De arrondissementscommissaris. (Geantwoord op 21 december 1879) UC 1679 – Steenhuffel den 12 november 1879. Het college van burgemeester en schepenen, Aan het armbestuur van Boom. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 3 november 1879 nr. 712 en om aan art. 28 der wet van 14 meert 1876 te voldoen, hebben wij de eer u te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van De Maeyer Charles, aangenomen in het gasthuis uwer gemeente ter oorzaal van ziekte, ons nochtans voorbehoudende … Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1680 – Steenhuffel le 18 novembre 1879. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

379


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan het bureel van weldadigheid van Vilvoorde. Mijnheer de voorzitter, In antwoord op uw bericht nr. 206 van 1 november, laten wij u weten dat Van Campenhout Jean Baptiste zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft en dat wij zijn kosten accepteren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 20 november 1879. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik bevestig u ontvangst van uw brief van 12 dezer die gevoegd was bij de petitie die uw gemeenteraad op 5 november aan de minister van openbare werken heeft gestuurd voor het bekomen van een station of halte in Steenhuffel, op de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai. Ik zal, in akkoord met mijn collega de heer Donis de Semerpont, stappen ondernemen om uw zo rechtmatige vraag aan te laten nemen. Desalniettemin vrees ik dat we op dit moment niet zullen slagen. De spoorlijn in kwestie is immers nog maar net geopend en doorgaans worden er geen nieuwe stations gebouwd alvorens men het exploitatieresulataat heeft kunnen beoordelen. In dat geval kunt u toekomende juli een petitie naar de provincieraad sturen, waarop wij de wens kunnen uitspreken om die aan de kamers over te maken. Dàt middel werd in het verleden al dikwijls gebruikt. Voor het ogenblik zullen we ons moeten beperken tot, zoals u het vraagt, het steunen van uw petitie bij de minister en u op de hoogte te houden van het resultaat. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, de verzekering van onze hoogachting. Chevalier Egide Pangaert d’Opdorp. ICL – Cappelle-au-Bois le 21 novembre 1879. (Vertaald) De commissaris der wegen van het 3de district – ref. 4282. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Ik stuur u de rol voor de verdeling van de lasten voor het onderhoud en de verbetering der wegen van Steenhuffel voor 1880. Deze rol werd niet reglementair opgesteld, en wel om de volgende redenen: 1) Het bedrag van de afkoopprijs van de prestaties die door de eigenaars van 2 koeien, die als trekdieren beschouwd worden, moeten geleverd worden, bedraagt (zonder kar) 4,50 fr. in plaats van 7,50 fr. 2) De bezitters van 3 paarden voor het trekken van wagens op 4 wielen mogen belast worden voor het leveren van een prestatie, bestaande uit een met 3 paarden ingespannen kar met voerman. Het gemeentebestuur heeft volgens mij niet het recht om van deze belastingplichtigen 2 verschillende prestaties te vragen, de ene voor 1 paard en de andere voor 2 paarden, want dan moet er 2 keer een voerman geleverd worden. De afkoopsom voor dit soort prestatie (kar, 3 paarden en voerman) bedraagt 19,50 fr. en niet 24,00 fr. 3) De eigenaars van 4 paarden mogen belast worden om een prestatie te leveren voor een kar met voerman en 4 paarden. De gemeente eist van deze belastingplichtigen 2 prestaties (2 keer een kar op 4 wielen met 2 paarden en voerman). Hier wordt dus eveneens een voerman te veel geëist. De afkoopprijs voor dit soort prestatie bedraagt 24,00 fr. en niet 30,00 fr. 4) De karren, ingespannen met 5 paarden tenslotte. Deze zijn in het tarief van de bestendige deputatie niet voorzien. Eigenaars van 5 paarden kunnen belast worden voor het leveren:

380


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1871-1881 - Bewerkt door Louis De Bondt en