Steenhuffel, Gemeentelijk archief 1882-1889

Page 1


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

22


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gemeente Steenhuffel

Kroniek 1882-1889 Samengesteld aan de hand van de nog bestaande registers en losse documenten in het Rijksarchief en in het Gemeentelijk archief door Louis De Bondt & Robert De Roeck

2006

33


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

TEN GELEIDE De belangrijkste - dikwijls de enige - informatiebronnen voor de plaatselijke historicus zijn de parochiale en de gemeentelijke archieven. De volgende bladzijden bevatten ALLE verslagen die in het archief van de gemeente Steenhuffel (nu Londerzeel) over de periode 1882-1889 nog bewaard gebleven zijn. Ze werden gevonden in: - de notulen van de zittingen van het schepencollege, - de notulen van de bijeenkomsten van de gemeenteraad, - de gemeentelijke correspondentie, - de klachtenboeken van de veldwachters. - losse documenten In tegenstelling tot het erfgoed van de deelgemeenten Londerzeel en Malderen werd het gemeentearchief van Steenhuffel in het begin van de 20ste eeuw wèl in het rijksarchief gedeponeerd. Er is dan ook relatief veel van bewaard gebleven. Helaas lang niet alles. Het verder bewaren van deze belangrijke documenten is dan ook de eerste en belangrijkste bedoeling van deze bewerking. Daarnaast wilt zij ook de toegankelijkheid van de bronnen voor de toekomstige onderzoekers verbeteren. De moeizame ontcijfering van de zo verschillende handschriften is niet langer nodig; de oorspronkelijk in het Frans opgestelde rapporten (en voor Steenhuffel is dan zeker 90 % van het geheel) werden – indien niet behouden - zo nauwgezet mogelijk in het Nederlands vertaald. Niet samengevatte vlaamstalige teksten werden grotendeels in de oorspronkelijke schrijfwijze (inclusief taalfouten) behouden. Het is echter niet de bedoeling om ze voor de studie van de 19de eeuwse geschreven taal aan te wenden. Het grootste deel van het hedendaags archief dat van Steenhuffel in het rijksarchief bewaard gebleven is, bestaat niet uit notulenregisters maar uit kladversies van diverse korte notities en al of niet verzonden brieven. Doorgaans is van die laatste in het officiële correspondentieregister geen spoor terug te vinden. Ze zijn er des te interessanter door. De gebruiker moet zich echter realiseren dat teksten die worden voorafgegaan door de referentie UCL (uitgaande correspondentie, los) mogelijk niet altijd als “officieel” waren bedoeld. Voor het gemak van opzoeken hebben we er voor gekozen om alle nog bestaande gemeentelijke informatiebronnen tot één enkele kroniek te bundelen waarbij de documenten chronologisch gerangschikt werden. Er werd geen woord- en begrippenindex aan deze bewerking toegevoegd. De zoekfuncties van Word voor Windows en Acrobat Reader moeten het echter mogelijk maken om de gezochte onderwerpen vlot terug te vinden (al dient wel rekening gehouden te worden met de dikwijls gewijzigde spelling van de Nederlandse taal).

44


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

INHOUD Deze bewerking bevat ALLE informatie uit volgende gemeentelijke registers. Notulen van de gemeenteraad: - Periode 1816-1823, Rijksarchief inv. 363, farde 23 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1826-1841, Rijksarchief inv. 363, farde 24 (bewerkt door Robert De Roeck) - Periode 1841-1855, Rijksarchief inv. 363, farde 25 (bewerkt door R. De Roeck en L. De Bondt) - Periode 1856-1873, Rijksarchief inv. 363, farde 26 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1873-1896, Rijksarchief inv. 363, farde 27 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1896-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Robert De Roeck) Notulen van het schepencollege (alleen de verslagen over de toestand der gemeente zijn bewaard): Periode 1846-1870 en 1885-1900, Rijksarchief inv. 363, farde 21 Louis De Bondt) Notulen van het schepencollege. - Periode 1894-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Louis De Bondt) Registers van briefwisseling( uitgaande correspondentie: - Periode 1835-1846, Rijksarchief inv. 363, farde 15 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1846-1868, Rijksarchief inv. 363, farde 16 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1868-1878, Rijksarchief inv. 363, farde 17 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1878-1884, Rijksarchief inv. 363, farde 18 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1884-1892, Rijksarchief inv. 363, farde 19 (bewerkt door Robert De Roeck) - Periode 1899-1900, Rijksarchief inv. 363, farde 20 (bewerkt door Louis De Bondt) Briefwisseling op losse documenten (inkomende en uitgaande correspondentie): - Periode 1792-1810, Rijksarchief inv. 363, fardes 1 en 2 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1811-1830, Rijksarchief inv. 363, farde 3 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1831-1850, Rijksarchief inv. 363, farde 4 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1851-1860, Rijksarchief inv. 363, farde 5 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1861-1870, Rijksarchief inv. 363, farde 6 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1871-1880, Rijksarchief inv. 363, fardes 7 en 8 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1881-1890, Rijksarchief inv. 363, fardes 9 en 10 (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1891-1900, Rijksarchief inv. 363, fardes 11 en 12 (bewerkt door Louis De Bondt) Registers der veroordelingen: - Periode 1824-1891, Gemeentearchief (bewerkt door Louis De Bondt) - Periode 1891-1900, Gemeentearchief (bewerkt door Robert De Roeck)

De beschikbare informatie werd als volgt verwerkt: 1) Origineel Vlaamstalige correspondentie: veelal ongewijzigd en volledig overgenomen. 2) Franstalige correspondentie: maand en aanspreekzin zijn meestal niet vertaald, rest vrij letterlijk, beleefdheidsformules weggelaten. 3) Sterk samengevatte teksten worden voorafgegaan door (kort) of (samengevat). Relevante gegevens werden nooit weggelaten. 4) Afbeeldingen zijn te vinden bij de gebeurtenis waarop ze betrekking hebben. Foto's van personen komen dààr waar de naam van die persoon voor de eerste keer wordt vermeld. De nummering werd overgenomen uit de oorspronkelijke documenten. Ze wordt voorafgegaan door de afkortingen:

UC UCL ICL GR SC PV DIV

uitgaande correspondentie, in register uitgaande correspondentie, op los document inkomende correspondentie, op los document gemeenteraad schepencollege register der veroordelingen diverse (een aantal losse documenten van diverse origine) 55


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

OVERZICHT VAN BEWERKTE JAREN EN BRONNEN Jaar Sche Raad Corr. Los 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828

PV

/

Jaar Sche Raad Corr. Los 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865

Jaar Sche Raad Corr. Los 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

PV

Sche = notulen schepencollege ( alleen een aantal verslagen over de toestand van de gemeente bewaard) Raad = notulen gemeenteraad / Corr = gemeentelijke correspondentie Los = losse documenten / PV = Register der veroordelingen Verwerkt in deze kroniek

Registers verdwenen

6


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gemeentelijke bestuurslieden, ambtenaren en notabelen Burgemeesters P. Meert Egidius Hiel Simon Moortgat Jan Baptist De Mesmaecker Pierre Josse De Keersmaecker Petrus Joannes Moortgat Petrus Antonius Mertens Jan Frans De Ridder Vital Vertonghen

1798-1806 1806-1814 1814-1816 1816-1822 1826-1843 1843-1876 1882-1890 1890 tot na 1900

Schepenen Petrus Meert Frans Pieters Pierre Nicolaes Van der Perre Jan Baptist Puttemans Jan Francis Vertonghen Gerard Van den Eede Matheus Puttemans Pierre Meeus Pierre Antoine Mertens Jan Frans De Keersmaecker Jan Baptist De Boeck Petrus Josephus Van Ranst Petrus Joannes De Mesmaecker Vital Vertongen Karel Lodewijk Mertens Jan Frans De Mesmaecker Petrus Ludovicus Van der Perre

1795 1795 1819 1819-1830 1819-1836 1830-1836 1836 1837-1840 1837-1843 1843-1845 1843-1858 1847-1876 1858-1868 1868-1890 1882-1878 1891-1900 1888-1900

Gemeentesecretarissen F. Van Meerbeeck Misson De Amandel Jean Bernard Joseph Du Prenne Jean Mertens Jan Frans Lodewijk Follez Jean Verhaegen

1794 1798 1809 1810-1821 1821-1828 1828-1869 1869 tot na 1900

Gemeenteontvangers Jan Baptist Verstraeten Gustavus Gobbé Joannes Marinus Meeus Jean Henri De Mesmaecker

tot 1841 1841-1849 1849-1886 1886 tot na 1900

Veldwachters Adrianus Mertens, officier Franciscus Moens, hulpveldwachter Jan Frans De Smedt

1792-1795 ca 1793 1796-1814

7


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Veldwachters (vervolg) Pierre Peeters Egide De Maerschalck Pieter Damiaan De Maerschalck Onderwijzers Privé-scholen 1800-1843 Ludovicus Moortgat Hendrik Lodewijk Moortgat Hendrik Verhavert Jan Baptist Verhavert Gemeenteschool Jan Marinus Meeus Eduard Casteels August Sterck Aangenomen meisjesschool Jeanne Barbe De Backer (zuster Angela) Julie Blondiau (zuster Martha) Anastasia Buysschaert (zuster Vincentia) Maria Ther.Heymans (zuster Maria Clara) Theodora Clara Cobbaert (zuster Ignatia)

1814-1840 1840-1880 1880 tot na 1900

ca 1800-1814 (privé-school 1) 1814-1843 (privé-school 1) ca 1820-1830 (privé-school 2) ca 1830-1843 (privé-school 2) 1844-1879 (gemengde gemeenteschool) 1879 tot na 1900 (gemeentelijke jongensschool) 1883-1885 (vrije jongensschool) 1853-1855 1855-1879 1879-1884 1884-1895 1895 tot na 1900

Hulponderwijzers Jan De Ridder Anastasia Buysschaert (zuster Vincentia) Pieter Faes Maria Ther.Heymans (zuster Maria Clara) Eduard Casteels Jo. Fr. Van Hooymissen (zuster Antonia) August Sterck Maria Daelemans Theodora Clara Cobbaert (zuster Ignatia) François Hens Alfons Van den Brande

1847-1854 (gemengde gemeenteschool) 1854-1879 (aangenomen meisjesschool) 1872-1878 (gemeentelijke jongensschool) 1873-1884 (aangenomen meisjesschool) 1878-1879 (gemeentelijke jongensschool) 1878- (aangenomen meisjesschool) 1885-1890 (gemeentelijke jongensschool) 1885 tot na1900 (aangenomen meisjesschool 1888-1895 1890-1893 (gemeentelijke jongensschool) 1893 tot na 1900 (gemeentelijke jongensschool)

Pastoors Jan Baptist Van den Eynde Frans Constant Lemmens Guilliam Smets Martinus Petrus Van Zeebroeck Jan Jozef Verstappen Pieter Frans Pauwels Arnold Eduard Van Ballaer

1781-1805 1805 1805-1843 1843-1861 1861-1873 1873-1881 1881-1905

Onderpastoors L.C. Timmermans Jan Cloostermans J. De Mayer P.J. Van Hemel C.J. Crockaert L.J. Van Humbeeck

1792-1803 1803-1807 1807-1812 1812-1819 1819-1824 1824-1831

8


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Onderpastoors (vervolg) C. Tuerlinck Th. Janssens Jan Victor Maria Frison Antoon Beckers

1831-1836 1836 1836-1840 1837-1842

(vernoemd door Joris Vertonghen maar niet teruggevonden)

Jozef Van den Bossche Vital Alexander Speeckaert Corn. Frans Louis Wouters Philip Van Bavel Nicolaas Gustaaf Peeters Vital Lambert De Coster J.A. Brusselaers Ed. Roest Guilliam Jozef De Becker Jan Vertommen

1840-1843 1843-1860 1860-1875 1875-1878 1878-1880 1880-1892 1892-1895 1895-1896 1896-1898 1898-1903

Provinciale bestuurslieden, ambtenaren en notabelen Provinciegouverneurs Comte d’Arschot Fr. De Coppin (?) Baron de Stassart Baron de Viron Liedtz Dubois-Thorn August Vergote

1819 1834 1838 1840-1845 1850 1874-1880 1885-1900

Arrondissementscommissarissen de le Veilleuze Van de Kerckhove L.A. Van de Weyer Emile Van Becelaere de Royer de Dour

1817-1819 1836-1840 1841-1860 1862-1888 1894-1900

Commissarissen der wegen Smets Vanderlinden d’Hooghvorst De Coster C.L. t’ Kint L. Van de Kerckhove d’Hallebart J.R.C. Van den Bossche August Capelle C. Verhaegen L. Druart

1821 1821 1833 1842-1849 1850-1854 1854-1855 1857-1873 1873-1894 1895-1900

Vrederechters François Joseph Arnaerts Chevalier de Burtin d’Esschenbeeck Edmond Michiels Frantz Anne de Molina

1797 1840-1863 1868-1884 18929


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Provinciaal architect Spaak Hansotte Van Arenbergh Dumortier E. Coulon Stuyck Trappeniers

1839-1868 1870-1886 1885-1887 1887-1889 1889 1898-1899 1898-

Procureurs des koning Buchez Bourgeois Barbé Gustave Bosquet De Dobbeleer Em. Dehetzaye M. Deleu Willemaers

1806 1812 1829 1834 1841 1856 1881 1884-1895

10


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1882 **** UCL – Steenhuffel 2 januari 1882. Klacht gedaan door Guillielmus Van de Venster. Op 1 januari, ’s nachts, is bij hem gestolen met braak in de kamer: 200 fr. in geld en 2 gouden ringen (1 trouwring en 1 met prop). Op niemand vermoedens. Een spoor met mansblokken. UC 1973 – Steenhuffel le 3 janvier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van oorlog. Mijnheer de minister, Onze registers B (miliciens met onbepaald verlof in de gemeente) zijn nog van het oude model en de commandant van het 1ste militaire district wenst dat we ze vernieuwen. gelieve ons het nodige drukwerk hiervoor te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1974 – Steenhuffel le 4 janvier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de namen van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen van de gemeenteonderwijzers. Deze lijst werd ingevuld aan de hand van de schoolbegroting van 1882 die door de bestendige deputatie nog niet werd goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1975 – Steenhuffel den 4 januari 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Londerzeel. Verzoek van ons te willen laten weten voor welke reden de onkosten veroorzaakt door het kind Van den Bossche, hetwelk besteed geweest is in onze gemeente bij de echtelieden Van Zeebroeck op de Meir alhier, door het armbestuur van Londerzeel, ten laste onzer gemeente zijn zouden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 830 - Zitting van 6 januari 1882. Installatie van de gemeenteraadsleden, verkozen op 25 oktober 1881. Proces-verbaal. Heden 6 januari 1882, om 10 u ‘s morgens, en opgeroepen door het college van burgemeester en schepenen, zijn samengekomen in het lokaal waar de gemeenteraad gewoonlijk vergadert, onder het voorzitterschap van de heer De Ridder, burgemeester, de heren: Vertonghen Vital, schepen Mertens Jean Baptiste, schepen Van Ranst Pierre Joseph, raadslid Huysegoms Jean François, raadslid Boodts Pierre Jean, raadslid

11


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Van der Perre Pierre Louis De Mesmaecker Jean François Willocx Jean Josse en Verhaegen Jean, secretaris. Er wordt lezing gegeven van: 1) Het proces verbaal van de gemeenteverkiezingen van 25 oktober 1881, waaruit blijkt dat bij de eerste stemronde als raadsleden verkozen werden: - Van Ranst Pierre Joseph, met 39 stemmen - Boodts Pierre Jean, met 38 stemmen - De Ridder Jean François, met 38 stemmen - Van der Perre Pierre Louis, met 38 stemmen (1e serie) - De Mesmaecker Jean François, met 37 stemmen (2de serie) - Willocx Jean Josse, met 37 stemmen (2de serie) Welke verkiezingen geldig zijn verklaard. 2) Het K.B. van 21 december 1881 dat de heer De Ridder Jean François tot burgemeester en de heer Mertens Jean Baptiste tot schepen van Steenhuffel benoemt 3) De akte van eedaflegging door de heer De Ridder, burgemeester, die deze vergadering voorzit. Daarna legt elk van de voren genoemde gemeenteraadsleden in handen van de burgemeester de volgende eed af: “ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. De schepenen leggen daarenboven de volgende eed af: “Ik zweer getrouw de stemmen op te nemen en het geheim bij iedere verkiezing te bewaren.” Vervolgens worden de gemeenteraadsleden en schepen geïnstalleerd verklaard. Twee afschriften van dit proces verbaal zullen naar de arrondissementscommissaris te Brussel gestuurd worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1976 – Steenhuffel le 8 janvier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, in dubbel, een afschrift van het proces verbaal van de installatie van een schepen en van de gemeenteraadsleden die verkozen werden op 25 oktober 1881. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 831 - Zitting van 11 januari 1882. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Ranst, Huysegoms, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot het aanvragen van subsidies voor saneringswerken in de wegen 5, 10, 18, 8, 14, 9, 16, 46 en 14. De gemeenteraad. Gezien de omzendbrief in MA 227 van 14 oktober 1881 aangaande subsidieaanvragen voor saneringswerken. Gezien de opgemaakte plans en bestekken. Overwegend dat alle hierboven genoemde wegen gedurende het grootste deel van het jaar volkomen onbruikbaar zijn, vooral tijdens de winter, in die mate dat de bewoners nauwelijks

12


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

in staat zijn om hun landbouwproducten naar om het even welke plaats te brengen of brandstoffen en andere levensnoodzakelijke zaken aan te voeren. Overwegend dat ze allemaal in het verlengde liggen van reeds gekasseide wegen of weggedeelten. Overwegend dat al deze werken de hygiëne aanbelangen, onmogelijk met gemeentemiddelen alleen uit te voeren zijn en dat het dus mogelijk en nodig is om hiervoor subsidie aan de staat en de provincie aan te vragen. Besluit. Om aan de genoemde werken zelf 4308 fr. uit te geven er om aan het rijk en de provincie subsidies te vragen voor in het totaal 2154 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 1977 – Steenhuffel le 11 janvier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief in MA 234 van 29 oktober 1881 laten wij u weten dat we verschillende keren met luide stem laten afroepen hebben, hebben aangeplakt en persoonlijke aanbevelingen hebben gegeven om de fruitbomen, hagen en struiken te ontrupsen. Ook de bereikbare nesten van de hoogstambomen werden weggehakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 11 janvier 1882. Mijne heren, Op vraag van de minister van openbaar onderwijs verzoek ik u om zo snel mogelijk de maatregelen te nemen die nodig zijn voor de bouw van een nieuwe woning voor de gemeenteonderwijzer en voor de verbetering der bijgebouwen van de school. Als de gemeenteraad weigert zullen er van rechtswege maatregelen worden getroffen. De arrondissementscommissaris. (Aanzet tot antwoord: De kas van de gemeente is leeg door de offers die werden gebracht voor de sanering der wegen, die om gezondheidsredenen zeer dringend was. Bij het gemeentekrediet werden 2 leningen aangegaan en het zal moeilijk zijn om er nog een derde te bekomen voor de bouw van een onderwijzerswoning. Onze gemeenteschool bevindt zich nog in een goede toestand. De onderwijzerswoning kan onmogelijk op dezelfde plaats worden gebouwd en ze op een afstand van een kwartier van de school plaatsen lijkt ons niet aangewezen gezien de leerlingen tussen 11u30 en 1u00 onder toezicht op de gemeenteschool blijven.) ICL – Hoogstraeten le 11 janvier 1882. Dépot agricole de mendicité de Hoogstraeten-Merxplas. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Stuur me zo snel mogelijk het bedrag van 33,15 fr. voor het onderhoud in onze bedelaarswerkplaats gedurende het 3de trimester van personen die hun bijstandwoonst in Steenhuffel hebben. De ontvanger. (Betaald op 16 januari 1882) UCL – Steenhuffel 11 janvier 1882. (Vertaald) Bijlage bij de zitting van de gemeenteraad van 11 januari 1882. Gemeente Steenhuffel – Saneringswerken.

13


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Plannen opgemaakt door landmeter Verhaegen uit Kapelle-op-den-Bos op 3 februari 1882. (Donkere gedeelte = reeds bestaande kassei; wit gedeelte = nu te kasseiden.)

14


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

15


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1978 – Steenhuffel le 13 janvier 1882 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ingenieur van de provincie te Brussel. Mijnheer, Wij retourneren u het dossier, gehecht aan uw brief van 17 dezer, betreffende de aanvraag van de heer De Boeck, molenaar in Steenhuffel, om een waterschep op de Molenbeek te plaatsen. Bij deze aanvraag bevindt zich een plan, opgemaakt in viervoud, dat van de kadasterkaart werd overgetekend en waarop de werken aangeduid staan die de aanvrager wenst uit te voeren. De vertraging is te wijten aan het feit dat De Boeck zijn aanvraag wenst te verdagen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1979 – Steenhuffel le 13 janvier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u de klacht terug die u ons bezorgde met uw brief 487 van 11 dezer. Deze klacht was op 9 januari vanuit Steenhuffel naar u gezonden en ondertekend met de naam “Barbier”. Hierover kunnen we het volgende vertellen. 1) De aanklager heeft zich verscholen achter een valse naam. De naam Barbier komt in Steenhuffel niet voor. 16


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

2) De klacht werd aan vrouw Van Geel voorgelezen. Deze beweert dat ze helemaal vals is en dat ze de auteur ervan niet kent. Daarenboven heeft ze nog volgende verklaringen afgelegd. Ze was weduwe met 3 kinderen en op 23 februari 1881 is ze met de gezegde Jan Baptist Van Geel is hertrouwd. Het huis dat ze bewoonde was dat van de moeder van haar eerste man. Ze wonen daar nog altijd. Haar schoonmoeder wilde het huis in kwestie wel verkopen maar ze is met Van Geel niet akkoord geraakt over de prijs omdat zijn vrouw en de kinderen mede-erfgenamen waren van een deel ervan. Sedertdien is haar man beginnen drinken en als hij zat is begint hij met haar ruzie te maken ren slaat hij haar, en ook de kinderen, soms. Dat gebeurt echter alleen maar onder vier ogen. Op een dag heeft deze vrouw een klacht hierover ingediend en vroeg ze om haar man hierover eens aan te spreken. Ze heeft echter geen juridische vervolging gevraagd en tot nu toe zijn er ook nog geen redenen voor geweest. Ook Van Geel ontkent formeel dat hij zijn vrouw en kinderen mishandelt. Wij hebben vervolgens inlichtingen aangaande deze affaire ingewonnen bij de geburen maar die hebben niets negatiefs kunnen vertellen en er aan toegevoegd dat ze wel lawaai bij de echtgenoten Van Geel hebben gehoord. De klager moet de intentie gehad hebben om een valse verklaring af te leggen, anders had hij zich niet achter een valse naam moeten verschuilen. (Vervolg: zie ICL 20 februari 1882). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1980 – Steenhuffel le 14 janvier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, overeenkomstig art. 14 van de militiewet van 18 september 1873, de papieren aangaande de loting van 1882. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Termonde le 20 janvier 1882. (Vertaald) 2de Linieregiment – Depot – nr. 2450. Ingesloten 2 certificaten van aanwezigheid in het corps voor de miliciens: - Vermeiren Michel, - Dierickx Jean Corneille De majoor, commandant, Ghyselinck PV 278g - Steenhuffel 24 januari 1882 Beschuldigde(n): Van Ranst Mathieu, 37 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld op 1 augustus 1882 Straf: 10 fr. UC 1981 – Steenhuffel le 25 janvier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer,

17


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, een afrekening voor het onderhoud van een behoeftige. Het deel van de gemeente, ¼ of 51,52 fr., werd betaald op 20 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1982 – Steenhuffel le 25 janvier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief A18166 van 19 dezer laten wij u weten dat het bedrag van 33,15 fr. dat wij schuldig zijn aan de kolonie van Hoogstraten-Merksplas voor het onderhoud van behoeftigen, op 16 januari betaald werd. Ingesloten een kopie van de kwitantie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Malines le 30 janvier 1882. (Vertaald) Betreft: erfenis Van Riet. Mijnheer de burgemeester. Laat me zo snel mogelijk weten het beroep en het adres van Jean Baptiste Van Riet, medeeigenaar van een huis te Steenhuffel, sectie A nr. 458 en 459, art. 443. Deze Van Riet is de broer van Jean François Van Riet, die vroeger in Buggenhout woonde en in Mechelen overleden is op 16 februari 1881. De ontvanger der registratie. ICL – Bruxelles le 31 januari 1882. Enseignement primaire – province du Brabant – 1e Ressort d’inspection principale. Mijnheer de burgemeester, In antwoord op uwen brief van 25 dezer, heb ik de eer u te laten weten dat gij mij te huis zult vinden den toekomenden vrijdag 8 februari, voormiddag, of aanstaanden zondag, tot 11 ure ’s morgens. Ontvang ondertusschen, heer burgemeester, de verzekering mijner hoogachting. De provinciale schoolopziener, St. Josse ten Noode. PV 275 – Steenhuffel 2 februari 1882 Beschuldigde(n): Mertens Pierre Adolphe Leeftijd: 51 Beroep: pachter Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: smaad aan de burgemeester van Steenhuffel Veroordeeld op 30 augustus 1882 door Straf: 50 fr. UC 1985 – Steenhuffel le 6 fevrier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

18


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol van de hondenbelasting voor 1882. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1983 – Steenhuffel le 7 fevrier 1882. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heeren leden van het armbestuur van Diest. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 27 januari jongstleden nr. 1763, en om aan art. 28 der wet van 14 meert 1876 te voldoen, hebben wij de eer u te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Jan Baptist Van Evelghem, alhier geboren den 25 juni 1846 en te Diest wonende, alwaar hij aangenomen is tot den openbaren onderstand. Dezen persoon is zeer jong om ondersteund te worden. Ook is hij afkomstig eener zeer luie familie die liever dagenlang het armbestuur achterna loopen, om ondersteund te worden, dan te werken. Bij gevolg verzoeken wij ued den onderstand op te houden zoohaast het werk een weinig zal herbegonnen zijn, ons nochtans voorbehoudende later die onderhoudskosten te ontkennen en, indien nieuwe inlichtingen ons zullen toelaten te bewijzen dat de behoeftige niet wezentlijk ten laste onzer gemeente is. Daar de voornoemde onder de toepassing valt der artikels 2 §2, 6 en 25 der aangehaalde wet, zoo zullen de drij vierden der kosten door de gemeene fonds moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1984 – Steenhuffel le 7 fevrier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gelijkvormig art. 31 §2 van de wet van 14 maart 1876 aangaande de bijstandwoonst, sturen wij u een bericht van de stad Diest, waardoor we verwittigd werden dat Jean Baptiste Van Evelghem, geboren in Steenhuffel, daar tot de openbare onderstand werd toegelaten. ¾ van de kosten zullen door het gemeenschappelijk fonds moeten gedragen worden. Over deze behoeftige hebben we al eerder geschreven in onze brief 1558 van 18 februari 1879. Op 5 maart 1879 hebben we ook een inlichtingenblad gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1986 – Steenhuffel le 8 fevrier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Mechelen. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 30 januari laten wij u weten dat uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat de 2 minderjarigen Jean Baptiste Van Riet en Jean François Van Riet, respectievelijk ongeveer 15 en 17 jaar oud, van wie het huis te Steenhuffel is (sectie A nrs. 458, 458 en 443) nog in leven zijn en dat ze wonen in Buggenhout, Dupingonstraat nr. 19. Het zijn de zonen van Louis, die overleden is, en van Francisca Janssens, die te Buggenhout woont met haar kinderen.

19


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Vader Louis was de zoon van Joseph die, voor zover we weten, 3 kinderen achtergelaten heeft, namelijk Louis, Jean Baptiste en François Van Riet. Alleen Louis is overleden en de twee anderen wonen in Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Selzaete le 9 fevrier 1882. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. De Boeck Bernard Eugène, in ons krankzinnigengesticht binnengekomen op 8 januari 1877, is er overleden op 9 februari 1882, aan de gevolgen van een hersenberoerte. De directeur. ICL – Ixelles lez Bruxelles le 9 fevrier 1882. (Vertaald) Beste mijnheer Verhagen, Kapelle-op-den-Bos. Ik bevestig u mijn brief aan de heer C. Verhaegen, uw broer en dank u, evenals hem, voor uw hulp. Ik vraag u ook wat ik u en hem schuldig ben en me te zeggen wanneer ik mijn schuld van 90 à 91 fr. aan de gemeente Steenhuffel kan voldoen. Doe ik dat via u of heeft u liever dat ik rechtstreeks betaal. De tijd van planten is nu aangebroken en ik wens deze niet voorbij te laten gaan en aldus een jaar te verliezen. U zult begrijpen dat er haast bij is. Ik stuur u ook een strook van de kwitantie (voor de betaling) van de afgeschafte wegen en paden in kwestie. Men zegt mij dat de arme die, tegen 6 fr. per jaar, in het huisje achter mijn bos woonde, gestorven is. Dit hutje met kleine tuin (nr. 218) is dus vrij en onproductief geworden. Zou het niet het moment zijn om het aan te kopen? Doe de groeten aan uw broer. Aanvaard, etc. E. Bouvier-Parvillez, avocat, Rue d’Edimbourg 24, Ixelles. ICL – Bruxelles le 10 fevrier 1882. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten het aangevraagde militiecertificaat nr. 60 (bewijs dat men volledig aan de militieverplichtingen voldaan heeft) voor: Van Aken Jean, geboren te Steenhuffel op 26 oktober 1857, zoon van Jan Baptist en Cools Marie Thérèse, lichting 1877, nr. 107 van de loting, definitief uitgesteld bij toepassing van art. 26-2 van de militiewet. De Gouverneur UC 1987 – Steenhuffel le 10 fevrier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter en leden van de raad van bestuur van het Gemeentekrediet. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief 144G van 6 februari en van de machtiging die daarin werd aangekondigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

20


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1988 – Steenhuffel le 10 fevrier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw postkaart nr. 986 van 11 januari waarin u laat weten dat de minister van openbaar onderwijs aan onze gemeenteraad vraagt om de nodige maatregelen te nemen om voor de onderwijzer een nieuwe woning te bouwen, laten wij u weten dat onze gemeenteraad in zitting van 1 februari besloten heeft om aan de minister het volgende te laten weten. 1) Vorig jaar werd er, op vraag van de onderwijzer, een nieuwe kamer in zijn huis gemaakt. 2) Er werd een bakoven bijgebouwd. 3) Het huis werd volledig behangen en zowel binnen als buiten geschilderd. De kosten hiervan waren aanzienlijk. 4) Het gezin van de onderwijzer bestaat uit slechts 3 personen: hemzelf, zijn vrouw en 1 kind. Ze hebben geen meid. We geloven dat de woning nog voor enkele jaren goed genoeg is, zeker tot dat er meer kinderen zullen zijn. Van de andere kant is de gemeentekas leeg. Er werden immers grote offers gebracht voor wegenwerken die voor de openbare hygiëne dringend moesten gebeuren. De gemeente heeft via het Gemeentekrediet 2 leningen moeten aangaan om deze uitgaven te dekken en het zal waarschijnlijk moeilijk zijn om er nog een derde te bekomen. En zonder een nieuwe lening kunnen we geen nieuwe onderwijzerswoning bouwen. Onze gemeenteschool is daarentegen nog in goede staat. De nieuwe onderwijzerswoning kan niet op dezelfde plaats worden heropgebouwd maar zal op een kwartier afstand liggen, wat nadelig is voor de scholieren die van 11u30 tot 1u00 geen bewaking zullen hebben. De gemeenteraad zal aan de minister de toelating vragen om de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning met 3 à 4 jaar uit te mogen stellen en engageert zich om dan samen met de nieuwe woning ook een nieuwe school op dezelfde plek te bouwen. Om het gemeentelijk aandeel in die kosten te dekken zal ieder jaar een bedrag in de begroting worden gebracht en vanaf nu zullen we uitkijken naar een geschikt terrein. Wij vragen u, mijnheer de commissaris, om ons de mening van de minister dienaangaande te laten kennen, want het is niet de bedoeling van onze raad om tegen te stribbelen. Indien de minister gefundeerde redenen heeft om dit gebouw zonder uitstel te bouwen, dan zullen we ons niet verzetten. N.B. In de loop van dit jaar zal een station van de ijzeren weg in onze gemeente gebouwd worden. Daarna zal het voor de regering en voor de gemeente voordeliger zijn om een school te bouwen omdat de bouwmaterialen dan veel voordeliger ter plaatse zullen kunnen worden gebracht. Momenteel moeten die nog in Baasrode of Kapelle-op-den-Bos worden gehaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 14 fevrier 1882. (Vertaald) Ontvangen van de heer E. Bouvier-Parvillez, advocaat en lid van de provincieraad van Brabant, wonend te Elsene, rue d’Edimbourg 24, de som van 90,56 fr., door hem verschuldigd aan de gemeente Steenhuffel als schadeloosstelling voor de afschaffing van passages, paden en wegen op zijn eigendom en meer bepaald op de goederen nr. 216 en 217, gekend in het kadaster sectie A, nrs 518, 519, 534, 535, 536 en 479. ICL – Ixelles lez Bruxelles le 14 fevrier 1882. (Vertaald) Mijnheer Verhaegen (commissaris der wegen). Ik laat u weten dat ik vandaag de 90,56 fr. betaald heb die ik aan de gemeente Steenhuffel schuldig was voor de afschaffing van wegen. Ik heb aan de ontvanger Meeus ook nog wat

21


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

betaald voor een letterlijke en door de secretaris van de bestendige deputatie conform verklaarde kopie van de beraadslaging van de gemeenteraad van Steenhuffel. (Paar lijnen onleesbaar). Als u me nog andere interessante dingen te vertellen heeft, schrijf me dan. Ik heb uw broer gevraagd om me een rekening te bezorgen van wat ik hem en u tot op heden schuldig ben, maar hij heeft nog niets laten weten. Aanvaard, etc. E. Bouvier-Parvillez, avocat Rue d’Edimbourg 24, Ixelles. P.S. Ik heb Van Steen, mijn tuinman, opgedragen om niemand meer te laten passeren langs mijn bos, achter de Campagne tot aan de ijzeren weg. UC 1989 – Steenhuffel le 15 fevrier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief Div. C6008 van 9 januari sturen wij u de lijst van de miliciens die moeten deelnemen aan de militieloting van dit jaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1990 – Steenhuffel le 16 fevrier 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 15 dezer aangaande de wetgevende verkiezingen die op 20 dezer te Brussel zullen plaatshebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Wolverthem le 20 fevrier 1882 (Vertaald) Vredegerecht. Aan de burgemeester van Londerzeel. Marie Louise Van Zeebroeck, weduwe van François De Smedt, echtgenote van Jean Baptiste Van Geel, wordt door haar man mishandeld, verweten en geslagen. Deze vrouw moet noodzakelijk van haar man gescheiden worden. Aangezien deze vrouw geen proces verbaal tegen haar man wil laten opmaken zou ze – om zonder kosten de scheiding, waar ze blijkbaar alle recht op heeft, te kunnen bekomen - getuigen moeten hebben evenals een certificaat van behoeftigheid. De vrederechter. Edmond Michiels. PV 278c - Steenhuffel 22 februari 1882 Beschuldigde(n): De Greef François, 31 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beschadiging van roerende eigendom Veroordeeld op 16 mei 1882 Straf: 10 fr. PV 278d - Steenhuffel 22 februari 1882 Beschuldigde(n): Verhavert Louis, 23 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beschadiging van roerende eigendom Veroordeeld op 16 mei 1882 Straf: 10 fr.

22


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Buggenhout 27 februari 1882. (Vertaald) Politiesecretariaat – 780. Mijnheer de burgemeester te Steenhuffel. Deze nacht is er eene diefte begaan van 13 vette kiekens bij de weduwe Van de Velde, landbouwster alhier. Ik verzoek u van wel te willen bewaken de genaamde Verdickt August, geboren in deze gemeente, thans zonder beroep noch woonst noch verblijf. Hij is den 16 july 1881 veroordeeld geweest voor landlooperij. De politiecommissaris. UC 1991 – Steenhuffel le 1 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het bureel van weldadigheid van Laken.. Mijnheer, Op 8 september 1881 hebben wij u een rekening gestuurd van 100 fr., die door ons bureel van weldadigheid was voorgeschoten voor het onderhoud van Laenens Henri, die zijn bijstandwoonst in uw gemeente heeft. Dit geld werd nog niet betaald. Gelieve dit binnen de week te doen, anders zullen we de bevoegde overheid op de hoogte brengen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1992 – Steenhuffel le 8 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de landbouwkolonie van Hoogstraten. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, laten wij u weten dat wij de onderhoudskosten voor de behoeftige Van Assche François, die op 3 maart in uw instelling werd opgenomen, accepteren. ¾ van de kosten moeten echter door het gemeenschappelijk fonds worden betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Merchtem le 9 mars 1882. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. De weg genaamd “de groote weide” die loopt vanaf de hoeve Roelants tot aan de brug over de “Oude Beek”, is volledig onbruikbaar geworden en zelfs in die mate dat ik vorig jaar het nagras op mijn weides, gelegen Steenhuffel sectie C 276 en C277, niet heb kunnen maaien en oogsten. Deze toestand is buitengewoon schadelijk voor de landbouwers die van deze weg gebruik moeten maken en is te wijten aan meerdere inbreuken op het straf- en burgerlijk recht. De minste der burgers van België heeft het recht om te eisen dat de burgerlijke en politieke wetten van België gerespecteerd worden. Daarom durf ik te hopen dat u binnen de kortste tijd deze weg weer bruikbaar zult maken door molenaar Verhavert te bevelen om het water altijd 50 cm lager dan de dijk van de beek te houden. Deze molen zou toch een officiële pijlnagel moeten hebben? Derhalve moeten de wet en u, die de wet in Steenhuffel vertegenwoordigt, met alle rechten en plichten daaraan verbonden, er op toezien dat het water, vooral in dit seizoen nooit hoger dan 50 cm. van de bodem komt. Als men vanaf de molen naar de Oude Beek gaat, komt men voorbij een dam

23


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

die een inbreuk vormt op de wet aangezien hij het water constant hoger houdt (zie art. 10 en 25 van de wet van 7 mei 1877). Mocht u ook nog voor het ruimen van de Oude beek zorgen evenals de verbreding van het stuk tussen de hoger vermelde brug en de samenloop met haar bedding, dan ben ik er van overtuigd dat de weg waarover ik klaag, altijd zijn water zal kunnen lossen en terug zal kunnen worden gebruikt. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, mij oprechte groeten. L. Notté. PV 278f - Steenhuffel 11 maart 1882 Beschuldigde(n): De Mol Colette, echtgenote Vanderstappen, 32 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld op 1 augustus 1882 Straf: 5 fr. UC 1993 – Steenhuffel le 14 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een bericht waarmee we verwittigd werden dat Van Assche François op 24 februari in de kolonie van Hoogstraten is binnengekomen. Deze behoeftige valt onder de toepassing van de reglementering aangaande het gemeenschappelijk fonds (art. 5 van de wet van 14 maart 1876). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1994 – Steenhuffel le 15 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 13 maart 1882 laten wij u weten dat Josse De Schouwer, die door de heer Eugene Van Bellinghen als particulier boswachter werd aangesteld, van goed gedrag en zeden is en door zijn intelligentie en karakter geschikt is om deze functie uit te oefenen. Ingesloten een voorbeeld van zijn geschrift dat zijn opleidingsniveau aantoont. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1995 – Steenhuffel le 15 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het bureel van weldadigheid van Londerzeel. Mijne heren, In antwoord op uw brief van maart 1882 laten wij u weten dat de behoeftige Terwecoren Gerard Louis zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft en dat wij zijn onderstand zullen dragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

24


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 1996 – Bestaat niet UC 1997 – Steenhuffel le 21 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig nr. 26 van de algemene onderrichtingen van 16 oktober 1876, sturen wij u een overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens die aan de loting van 1882 hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 1998 – Steenhuffel le 22 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief in MA 20 van 18 januari laten wij u weten dat de nog aanwezige rupsennesten reglementair vernietigd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Aubervilliers le 26 mars 1882. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Stuur mij een afschrift uit mijn geboorteakte. Laat mij tevens weten wat het zou kosten om dit op gezegeld papier te sturen. Régine Van Houtven, geboren op 24 november 1833 te Steenhuffel. Adres: bij mr. Sappey, wijnhandelaar, rue de la haie coq 21, Aubersvilliers bij Parijs. P.S. Gelieve het afschrift in het Frans te sturen. (Vertaald) Juiste datum onbekend. Mijnheer de burgemeester. Ik schrijf u opnieuw om u te vragen het uittreksel uit mijn geboorteakte te sturen op gezegeld papier. Ingesloten het geld voor de kosten. Régine Van Houtven (vrouw Vens), geboren in 1833. Bij Sappey, wijnhandelaar, rue de la haie coq 21, Aubersvilliers bij Parijs. UC 1999 – Steenhuffel le 29 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief Div. C 1969 van 25 dezer sturen we u: 1) De lijst van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden. 2) De lijst van de 20 kiezers die de hoogste belasting betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2000 – Steenhuffel le 29 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

25


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan de brief van de gouverneur van 22 dezer, en het erbij horend dossier, dat we hierbij terugsturen, sturen we het gevraagde geregistreerde certificaat van goed gedrag en zeden voor Josse De Schouwer, die tot boswachter werd benoemd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2001 – Steenhuffel le 29 mars 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van de Voorde P.J. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 5,46 fr. werd op 29 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Arlon le 1 avril 1882. (Vertaald) 11de Linieregiment, 3e bataljon, 2de compagnie. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. De onderluitenant, commandant van de compagnie, vraagt om te controleren of Van den Bossche, soldaat milicien van 1880, die voor een verlof van 3 weken naar Steenhuffel werd gestuurd, geen medaille 1ste klas bij zich heeft. PV 278e - Steenhuffel 3 april 1882 Beschuldigde(n): Van den Bergh Charles, 46 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen Veroordeeld op 20 juin 1882 Straf: 15 fr. PV 278h - Steenhuffel 4 april 1882 Beschuldigde(n): De Nil Marie Anne, echtgenote Brusselmans, 24 jaar, huishoudster, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden en vloeken Veroordeeld op 22 augustus 1882 Straf: 15 + 10 fr. PV 278i - Steenhuffel 4 april 1882 Beschuldigde(n): Vanden Velde Felix Jean, 28 jaar, metser, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden en vloeken Veroordeeld op 22 augustus 1882 Straf: 15 + 10 fr. PV 278j - Steenhuffel 4 april 1882 Beschuldigde(n): Annaert Remi, 24 jaar, dagloner, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden en vloeken Veroordeeld op 22 augustus 1882 Straf: 15 + 10 fr.

26


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2002 – Steenhuffel le 4 avril 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Prud’homme, rue des champs Elysées 33, Ixelles. Mijnheer, De heer P.J. De Boeck, molenaar te Steenhuffel, huurder van graaf de Lalaing; heeft bij het gemeentebestuur van Steenhuffel een aanvraag ingediend om op zijn kosten 2 waterscheppen te mogen plaatsen op de Molenbeek teneinde zijn weiden te irrigeren die gelegen zijn op de percelen sectie A, nrs. 601, 602, 610 en 611. Deze vraag werd aan de voorgeschreven formaliteiten onderworpen maar de bestendige deputatie kan er geen beslissing over nemen zonder dat er aan het dossier een toelating van de eigenaar is gehecht. Het lijkt mij dat het goed zou zijn om aan de heer De Boeck deze toelating te geven. Deze waterscheppen hebben vroeger zonder autorisatie bestaan maar mogen krachtens de wet van 7 mei 1877 over de waterlopen zonder akkoord van de bevoegde overheid niet langer behouden blijven. In afwachting van uw antwoord, etc Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2003 – Steenhuffel le 5 avril 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de sectiechef van de ijzeren weg te Mechelen. Mijnheer, In antwoord op uw brief 1478 van 3 april, waarmee u ons laat weten dat het bestuur der staatsspoorwegen een grote hoeveelheid oude ballast en assen te beschikking heeft, laten wij u weten dat onze gemeente daarvan een groot deel zou willen afnemen voor het onderhoud van onze kasseiwegen, die groot in aantal zijn en die zich de helft van het jaar in slechte staat bevinden. In de hoop dat onze gemeente zoveel mogelijk assen zal bekomen, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2004 – Steenhuffel le 5 avril 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, De gemeenteraad heeft in zitting van heden besloten om de subsidieaanvraag, waarvan het dossier bij uw brief 5936 van 26 maart gevoegd was, te verdagen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Malines le 8 avril 1882. (Vertaald) Ministerie van openbare werken – Bestuur der staatsspoorwegen – ref. 1478. Mijnheer de burgemeester. Het bestuur der staatsspoorwegen beschikt over een tamelijk grote hoeveelheid oude ballast en assen. Mocht u assen wensen voor het onderhoud van de niet gekasseide gemeentewegen, laat mij dan de hoeveelheid weten. De assen zullen door mijn bestuur worden gelost op de berm van een spoorweg in de buurt van uw gemeente, waar u ze zult kunnen ophalen op voorwaarde dat u de berm niet zult beschadigen. De sectiechef.

27


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL - Arlon den 8 april 1882 Beminde ouders, Ik heb vernomen dat gij voor mij aan den colonel een congé van een maand of 15 dagen gevraagd hebt maar, beminde, ik gaan hem niet hebben vermits gij hem eerst aan den colonel gevraagd hebt in plaats hem eerst aan den capitaine van zijne compagnie te vragen, want den congés moet altijd gevraagd worden van rang van overheid. Indien gij verders voor nog eene congé wilt vragen vraagt hem eerst aan den capitaine van mijne compagnie die hem zal voorts vragen aan den colonel. Verders laat ik u weten alsdat ik nog gezond ben. Van den Bossche Pierre Den vriend van u zoon, Lemmens Louis, caporal bij het 11ste, van Ramsdonck. Beminde meisje, gedenk u alsdat ik bij u geweest over 4 weken en peis u eens weder te zien bij eenige weken met den Sinxen. Lemmens Louis (Ramsdonck) PV 274 – Londerzeel 9 april 1882 Beschuldigde(n): Heymans Jean Leeftijd: 26 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen, beschadiging van roerende goederen Veroordeeld op 6 september 1882 door de gendarmerie Wolvertem Straf: 26 fr., 15 dagen + 26 fr. ICL – Bruxelles le 12 avril 1882. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik vraag u om in uw naam bij zijne majesteit de koning mijn gratieverzoek te steunen voor de heer Mertens Florentin. U bent niet bij de zaak betrokken en hebt het recht om voor een inwoner van uw gemeente op te komen, even zeer als een koning dat voor zijn onderdanen heeft. Gelieve het u overgemaakte document te ondertekenen en er de gemeentestempel op te zetten. U zult het genoegen smaken om de heer Mertens Florentin een dienst bewezen te hebben. Ik dank u alvast bij voorbaat en wacht op uw antwoord per kerende post. Ik herhaal, mijnheer de burgemeester, dat u deze zaak gerust kunt steunen en dat u zeer tevreden zult zijn om deze jongen, die het verdient om door zijn burgemeester en schepenen gesteund te worden, de vrijheid te hebben gegeven. Met de meeste hoogachting, E. Robert, advocat, Rue Notre Dame du sommeil 22, Bruxelles. ICL – Bruxelles le 4 mai 1882. (Vertaald) Kabinet van de koning – ref. 5651. Aan de burgemeester van Steenhuffel. De koning heeft kennis genomen van uw verzoek van 23 april laatstleden waarin u een vermindering van de straf en de boete vraagt voor F. Mertens. Op bevel van zijne majesteit werd dit gratieverzoek op 3 dezer aan het ministerie van justitie onder referentienummer 43 overgemaakt. De secretaris van de koning

28


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2005 – Steenhuffel le 12 avril 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een kopie van de kiezerslijst voor de provincieraad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Wolverthem le 13 avril 1882. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik richt mij tot uw gemeentebestuur omdat ik gehoord hebt dat u nog geen aannemer heeft voor het onderhoud van uw gemeentewegen. Ik hoop dat u niet te klagen heeft over wat ik in uw gemeente al heb gedaan. Indien u wilt zal ik u alle gemak van betaling verlenen, ofwel per maand, 2 maanden of per trimester, zoals u het verkiest. Ik denk nog altijd terug aan het plezier dat u mij heeft gedaan, toen ik de aannemer van die onderhoudswerken was, door mij voorschotten te betalen, maar ik verzeker u dat u momenteel met mij geen problemen meer zult hebben. Ik wil uw werk zowel per meter als per dag aannemen. In afwachting van nieuw blijf ik, uw dienaar, Pierre Delp… UC 2006 – Steenhuffel le 17 avril 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Ingesloten het overzicht van de ontvangsten op de rol van de provinciale hondenbelasting van 1881. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Londerzeel 19 avril 1882. (Vertaald) De ingesloten stukken hebben betrekking op het geplande huwelijk van Jean François De Buyser, werkman in het arsenaal te Mechelen, wonend in Londerzeel, met x uit Ramsdonk. Voor de burgemeester, de secretaris, Louis Van Doorslaer. ICL – Steenhuffel le 19 avril 1882. (Deels vertaald) Rekening opgemaakt door J.L. De Boeck op 19 april 1882. Over te maken aan de heer J. Verhaegen, gemeentesecretaris van Steenhuffel. Ontvangsten en uitgaven: totaal fr. 4233,44 Ouderlingen: Weduwe Van Assche 185,50 fr. Jos Van Steen 166,75 fr. W. Bellon 161,00 fr. Samen 510,25 fr. Weezen: Jos De Pot 100,00 fr. F. Craenhals 100,00 fr. P.J. Craenhals 100,00 fr. Jos Parijs 51,19 fr. Samen 351,19 fr. P.S. Er dient opgemerkt te worden dat de pensioenen der ouderlingen en weezen door dne ontvanger betaald worden.

29


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2007 – Steenhuffel le 26 avril 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, rekeningen voor het onderhoud van behoeftigen in Zelzate. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 36,40 fr., werd betaald op 24 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Cappelle au Bois le 6 mai 1882. (Vertaald) Ref. 5949 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mevrouw weduwe De Pauw uit Asse bezit een weide op de Meir in Steenhuffel. Ze klaagt er over dat het water er slecht kan afvloeien en ze schrijft dat toe aan de verstopping of de slechte ruiming van de gracht langs de kasseiweg aan haar weide. Gelieve deze gracht zonder uitstel te ruimen. Ik vetrouw op uw goede zorgen, etc. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2008 – Steenhuffel le 8 mai 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij retourneren de kiezerslijst met de gevraagde aanvulling. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel den 14 mei 1882. Het college van burgemeester en schepenen heeft, overeenkomstig art. 7 van het koninklijk besluit van 29 januari 1863, kennis te geven van het besluit, hieronder aangeplakt, waardoor de heer P.J. De Boeck, maalder alhier, gemachtigd is van 2 waternemingen aan de Molenbeek te maken, moetende dienen om zijne weide te besproeien. Alle beroep tegen gemeld besluit zal binnen de 10 dagen, te rekenen van dagteekening dezer, moeten gedaan worden. GR N° 832-833-834-835 - Zitting van 17 mei 1882. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opmaken van de rol voor het onderhoud der beken. Gezien de rol, voorlopig opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen, waardoor de uitbaters van de aan de beken liggende gronden belast worden à 1 centiem per lopende meter. Keurt de raad deze rol definitief zonder wijzigingen goed. II. Controle en goedkeuring van de rekening van het bureel van weldadigheid. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836.

30


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de voorgelegde rekening en bewijsstukken. Besluit de raad om deze rekening te sluiten in ontvangsten en uitgaven op fr. 4223,44. III. Controle en goedkeuring van de rekening van de kerkfabriek. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 5789,25 - Uitgaven: fr. 5785,03 - Overschot: fr. 4,22 IV. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1882. Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2370 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld (uitkomst 2371,60 fr.) In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Opdorp den 17 mei 1882. Mijnheer de burgemeester. Gevraagd op zegel een extract uit de overlijdensakte van Joannes D. De Strijker, overleden te Steenhuffel. E. de Strijker. UC 2009 – Steenhuffel le 17 mai 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Londerzeel. Ingesloten een militiepapier voor Terwecoren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2010 – Steenhuffel le 17 mai 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de politiecommissaris van de 3de divisie te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 5705 van 15 dezer laten wij u weten dat Van Opstal Charles Louis, handelaar in kiekens, in onze gemeente woont. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2011 – Steenhuffel le 17 mai 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de controleur der belastingen te Vilvoorde. Mijnheer, Ingesloten het door u gevraagde proces verbaal van schatting. Model Z bevindt zich niet in onze archieven en moet zich op het bureel van de belastingontvanger van Asse ofwel bij de landmeter van het kadaster bevinden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

31


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2012 – Steenhuffel le 17 mai 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 4,71 fr., werd op 12 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2013 – Steenhuffel le 19 mai 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van binnenlandse zaken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij retourneren, ingevuld, de twee vragenlijsten aangaande de nijverheidstelling (uw brief 1041 van 5 dezer). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2014 – Steenhuffel le 20 mai 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het bureel van weldadigheid van 1881, met bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Camp de Beverloo 20 mai 1882. (Vertaald) 2de Regiment Jagers te voet – nr. 120P. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel, Ingesloten model A en de cartouche voor onbepaald verlof voor Van den Eede, milicien ban 1878. De kolonel, Beirlaen UC 2015 – Steenhuffel le 7 juin 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 6de linieregiment te Antwerpen. Mijnheer, Op 19 mei heeft milicien Crick Denis; soldaat bij het 6de Linieregiment, bij zijn schoonbroer Louis Cools, toen die afwezig was, burgerkleren weggenomen waarmee hij vertrokken is. Zijn militaire uitrusting heeft hij achtergelaten en die werd door de rijkswacht van Wolvertem in beslag genomen. Wij hebben vernomen dat Crick ondertussen aangehouden werd. Daarom durven wij u te vragen, mijnheer de commandant om Louis Cools, landbouwer in Steenhuffel, zijn gestolen kleren terug te bezorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

32


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2016 – Steenhuffel le 7 juin 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten het kohier der verdeling van de personele belasting voor 1882. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2017 – Steenhuffel le 9 juin 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van de 2 affiches aangaande de wetgevende verkiezingen die op 13 dezer te Brussel zullen gehouden worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 836 - Zitting van 14 juni 1882. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Van Ranst, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot Controle van de gemeenterekeningen van 1881. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 20842,79 - De uitgaven: fr. 20613,62 - Het overschot: fr. 229,17 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 4918,50 - De uitgaven: fr. 3242,09 - Het overschot: fr. 1676,41 De rekening van de school voor volwassenen: - De ontvangsten: fr. 190,90 - De uitgaven: fr. 176,81 - Het overschot: fr. 14,09 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 19267,67 - De uitgaven: fr. 19267,67 - Het overschot: fr. – De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 222,75 - De uitgaven: fr. 222,75 - Het overschot: fr. – In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

33


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2018 – Steenhuffel le 15 juin 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, samen met de bewijsstukken, de rekening van het lager onderwijs en de rekening van de school voor volwassenen van 1881. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2019 – Steenhuffel le 19 juin 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de formulieren model 48 voor de miliciens die op 23 juni aan de militaire overheid zullen worden overgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2020 – Steenhuffel le 21 juin 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, terug, de modellen 48 van de miliciens die aan de militaire overheid zullen worden overgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2021 – Steenhuffel le 21 juin 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Backeljau, sectiechef van de Belgische spoorwegen te Mechelen.. Mijnheer, Gevolg gevend aan onze brief van 5 april waarin we assen vroegen voor het onderhoud van onze kasseiwegen, afkomstig van de ijzeren weg van Dendermonde naar Mechelen, laten wij u weten dat wij hier nog geen gebruik van hebben gemaakt omdat onze gemeente te ver van Malderen en Londerzeel verwijderd is. Daarom vragen wij u om de agent die met het vervoer gelast is te bevelen om enkele wagons in onze gemeente, langs de ijzeren weg van Londerzeel naar Aalst, te lossen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Malines le 23 juin 1882. (Vertaald) Ministerie van openbare werken – Bestuur der staatsspoorwegen - ref. 2805. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 2021 van 21 juni laat ik u weten dat ik u geen assen kan leveren langs de spoorlijn Londerzeel-Aalst. Ik kan er wel laten lossen in de bermen van de lijn Mechelen-Dendermonde op een plek die u me kan aanwijzen. De sectiechef.

34


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 26 juin 1882. (Kort) Nationale Militie – beslissingen van de revisieraad van het 24ste militiekanton. Cornelis Jean Nicolas, milicien Steenhuffel lichting 1882, nr. 7 van de loting: aangewezen voor de dienst. GR N° 837 - Zitting van 28 juni 1882. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Boodts, Huysegoms, Van der Perre, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de wet van 1 juli 1879 en het K.B. van 12 augustus 1879. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1882-83 en degene van de kinderen die van rechtswege hierop zijn aangebracht. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1882-1883 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 240, te weten 134 jongens en 106 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs aan de onderwijzer en de hulponderwijzer wordt gegeven wordt vastgesteld op 11 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteschool bestuurd door de heer Casteels is aangewezen om gratis les te geven aan 134 jongens en 106 meisjes. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2022 – Steenhuffel le 28 juin 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, Ondergetekenden, burgemeester, schepenen en raadsleden van de gemeente Steenhuffel hebben de eer gehad om u via diverse enquêtes de wel gefundeerde motieven voor de bouw van een station in Steenhuffel te laten geworden. Als gevolg van onze vraag werd ons een station beloofd en dat werd reeds toegevoegd op het plan dat aan de uurtabel der treinen bevestigd is. Met uw schrijven Nr. 3824 van 10 juni 1881 heeft U onze gemeenteraad het plan gestuurd van de percelen die voor de bouw van het station moeten ingenomen worden. Op 18 juni 1881 werd het publiek geïnformeerd en werd het onderzoek van commodo en incommodo geopend. Het betreffende proces-verbaal werd op 6 juli daaropvolgend opgesteld en opgestuurd, samen met de vaststelling door het schepencollege dat aan alle vereiste formaliteiten werd voldaan. Wij hebben vernomen dat de verwerving van de terreinen enige tijd later gebeurde en dat de openbare aanbesteding van de gebouwen begin dit jaar heeft plaats gehad. Vorige maand werden een groot aantal noodzakelijke materialen afgeleverd op de plaats die voor het station werd voorzien. Sedertdien is alles onveranderd gebleven. Wij nemen derhalve de eerbiedige vrijheid om U, mijnheer de Minister, te laten weten dat de belangen van onze gemeente door het niet oprichten van dit gebouw gecompromitteerd worden en we vragen U de maatregelen te treffen die nodig zijn om het station nog dit jaar op te richten.

35


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In de hoop, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 280 – 4 juli 1882 Opdorp Beschuldigde(n): Heymans Jean Baptiste Leeftijd: 26 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid als gevolg (in Opdorp) Veroordeeld op 13 februari 1883 door Straf: Opmerking: vrijgesproken door het hof van beroep te Gent op 12 maart 1883 UC 2023 – Steenhuffel le 4 juillet 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbaar onderwijs Mijnheer de minister, Onze gemeenteontvanger heeft op 27 juni, onder het nr. 10316 van het dagboek, bij de nationale bank, ten bate van de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers, 99,20 fr. gestort, zijnde de helft van de premie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2024 – Steenhuffel le 5 juillet 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de inschrijvingen der arme kinderen voor het gratis lager onderwijs in het schooljaar 1882-1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2025 – Steenhuffel le 5 juillet 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, De handel, vernoemd in uw omzendbrief 325091B32616 van 22 juni, bestaat niet in Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2026 – Steenhuffel le 7 juillet 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris.

36


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van de kerkfabriek van 1881, samen met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL - Londerzeel den 7 july 1882 Ref. 247 – Aan het kollegie van burgemeester en schepenen te Steenhuffel. Het kollegie van burgemeester en schepenen van Londerzeel heeft de eere Ue bekend te maken dat het gemeente bestuur in zijne zitting van 28 januari ll achtervolgens het verslag van den heer Provincialen Ingenieur van Braband over den slechten toestand van den weg N° 5 (plan 12 van den atlas) leidende van Londerzeel naar Steenhuffel, het besluit genomen heeft met uwe gemeente bestuur de betrekkingen te vernieuwen om te samen bij de bestendige deputatie de verklaring van groote gemeenschap te vragen op gezegden weg n° 5 gevolgd in uwe gemeente door den weg N° 16 om denzelven daarna in kasseide te leggen. Ons gemeente bestuur wenscht haastig deze verklaring van groote gemeenschap te zien bekomen om rede dat gemelden weg met het plaatsen der nieuwe statie te Steenhuffel op den ijzeren weg van Antwerpen naar Aelst, deze voor vele inwoners van Londerzeel door hare nabijheid de voordeeligste zal zijn zoodra den voornoemden weg gekasseid is. Wij verzoeken u dus, Mijnheeren, ons voorstel aan uwen gemeenten raad te onderwerpen en ons het desaangaande genomen besluit te willen mede deelen. Aanveerd, Mijnheeren, de verzekering onzer ware achting. Het kollegie. Bij bevel, de sekretaris, Van Doorslaer De burgemeester, P. Van Assche UCL – Steenhuffel 7 augustus 1882. Mijnheeren. In antwoord op uwen brief 247 van 7 juli jongstleden met dewelke gij ons voorstelt van met onze gemeente de verklaring van grote gemeenschap te vragen van de weg leidende van de Linde tot op den Steenweg van Steenhuffel naar Malderen, hebben wij de eer ued te laten weten dat de gemeenteraad van Steenhuffel in zijne zitting van 6 augustus besloten heeft dat, aangezien de geldmiddelen der gemeente op dit ogenblik niet toelaten nog kasseiwerken uit te voeren, het onmogelijk is van nu af bovengemelde vraag te kunnen doen. Er bestaat reeds lang een ontwerp voor het bouwen van scholen en meesterswoningen in onze gemeente, werken die wij eerlang zullen verplicht zijn uit te voeren, waarvan de kosten aanzienlijk voor de gemeente zijn zullen en waarvoor zij geen centiemen in kas heeft. UCL – Steenhuffel 10 juli 1882. Op zondag en maandag 9 à 10 juli 1882, om 2 uur ’s morgens, hebben De Greef Frans en Verhavert Louis de deur van Antoine De Prins komen inslagen en de panneelen afgetrokken. PV 278k - Steenhuffel 17 juli 1882 Beschuldigde(n): Wouters Tobie, 45 jaar, beenhouwer, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beschadiging van roerende eigendom Veroordeeld op 24 oktober 1882 Straf: 10 fr. ICL – Bruxelles le 17 juillet 1882. (Vertaald) Ministerie van openbare werken – Bestuur der staatsspoorwegen. Ref. 5327 – Nieuwe gebouwen.

37


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief van 28 juni laatstleden laat ik u weten dat het bestuur de opdracht zal geven om met de inrichtingswerken van het station van Steenhuffel te beginnen zodra het over de nodige terreinen zal beschikken. Op dit ogenblik loopt er hiervoor bij de bevoegde rechtbank een onteigeningsprocedure (juridische onteigening). Namens de minister, de administrateur. ICL – Contich 19 juillet 1882 (Vertaald) 2de Militaire circumscriptie – 5de brigade – 4de Linieregiment. Ingesloten verlofpas voor De Pot, milicien van 1882. UC 2027 – Steenhuffel le 19 juillet 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, model 48 voor een miliciens die op 26 juli aan de militaire overheid wordt overgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2028 – Steenhuffel le 19 juillet 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van een behoeftige. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 25,48 fr. werd op 19 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Termonde le 21 juillet 1882. (Vertaald) 7de Regiment artillerie, 8e Batterie. Mijnheer de burgemeester. Het door De Greef Pierre Antoine, soldaat-kanonnier, gevraagde verlof van 1 maand kan niet worden toegestaan aangezien hij op 28 februari laatstleden 5 dagen en 5 nachten illegaal afwezig is geweest. De commandant van de batterie, J. Wassinge ICL – Steenhuffel 23 juli 1882. Mijnheer Verhaegen. Gij zult hiernevens vinden het billet van François De Boeck, zoon van de mageren Boeck uit den Boskant, om naar het gevang te gaan zitten. Dezen François De Boeck heeft onze gemeente verlaten den 27 februari 1867 naar Merchtem. Zoodus dat hij sedert niet meer wedergekomen is naar Steenhuffel, maar tegenwoordig zoo ik zeker ben of hij moet er weg zijn, woont hij te Willebroeck bij De Naeyer. De procureur du roi zendt naar Merchtem het billet om naar het gevang te gaan en Merchtem zendt het wederom naar de procureur en zegt dat hij te Merchtem niet woont, dat hij een af-

38


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

schrift heeft gehad voor Steenhuffel den 18 juli 1876; maar de secretaris van Merchtem heeft zich vergist met Rosalie, zijne zuster, de vrouw van Henri Haverhals. De burgemeester, De Ridder. UCL – Steenhuffel le 25 juillet 1882. (Vertaald) Teruggestuurd naar de procureur des konings het opsluitingbevel voor François De Boeck die op 27 februari 1867 uit Steenhuffel met bestemming Merchtem vertrokken is. Merchtem beweert bij vergissing dat hij op 18 juli 1876 naar Steenhuffel is teruggekeerd. Het is zijn zuster Rosalie die zich hier op die dag is komen vestigen. Sedert hij Steenhuffel verlaten heeft is hij niet meer teruggekomen. Men denkt dat hij momenteel in Willebroek werkt in de fabriek van De Naeyer. UCL – Steenhuffel 23 juli 1882. Heyvaert Corneille, geboren in 1847, in Steenhuffel van januari 1865 tot 21 juli 1873 (mei 1867 in dienst, meerderjarig in 1868, teruggekeerd naar Steenhuffel in 1869 tot augustus 1871, dan weggegaan naar Willebroek zonder declaratie van adresverandering). UC 2029 – Steenhuffel le 26 juillet 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u een opsluitingbevel terug. De bestemmeling, De Boeck François, is op 27 februari 1867 naar Merchtem verhuisd. Merchtem vergist zich door te beweren dat hij op 18 juli 1876 naar Steenhuffel is teruggekeerd. Het is zijn zuster Rosalie die hier die dag komen wonen is. Sedert hij Steenhuffel verlaten heeft is hij hier niet meer terug gekomen. We denken dat hij momenteel in Willebroek verblijft. Hij werkt daar in de fabriek van Denayer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 838-839-840-841-842 - Zitting van 6 augustus 1882. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Van Ranst, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1883. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 22 juni 1882 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1883. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 5 juli 1882, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1883 moeten besteed worden 1959 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1269,25 fr. zullen opleveren. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, worden vastgesteld op 7 % en vertegenwoordigen een bedrag van 689,75 fr.

39


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7142,44 o Personele belasting: fr. 2185,12 o Patenten: fr. 526,11 Totaal: fr. 9853,67 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 689,75 ▪ In natura: 1269,25 ▪ Samen: fr. 1959,00 II. Opstellen van de lijst van arme volwassenen die recht hebben op gratis onderwijs. De gemeenteraad. Gezien de wet van 1 juli 1879 op het lager onderwijs. Gezien het algemeen reglement van 1 september 1866, gewijzigd bij K.B. van 1 september 1880. Gezien de lijst van volwassen leerlingen die zich hebben aangemeld om gratis onderwijs te ontvangen in het schooljaar 1882-1883. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waaruit blijkt dat deze instelling voor 20 fr. zal tussenkomen in de kosten van het volwassenen onderwijs. Overwegend dat al de ingeschreven leerlingen recht hebben op gratis onderwijs. Stelt dit aantal leerlingen vast op 15. De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, wordt aangewezen voor het geven van gratis onderwijs aan 15 leerlingen. Afschrift van dit besluit met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd. IIIa. Legaat van 2000 fr. door de heer Pierre Meeus aan het bureel van weldadigheid. Gezien de vraag van het bureel van weldadigheid om een legaat van 2000 fr. te mogen ontvangen, geschonken door wijlen Pierre Meeus. Overwegend dat de door de schenker gestelde voorwaarden gunstig zijn voor het bureel. Besluit de raad. Om de vraag van het bureel van weldadigheid goed te keuren. IIIb. Legaat van 2000 fr. door de heer Pierre Meeus aan de kerkfabriek. Gezien de vraag van de kerkfabriek om een legaat van 2000 fr. te mogen ontvangen, geschonken door wijlen Pierre Meeus. Overwegend dat de door de schenker gestelde voorwaarden gunstig zijn voor de kerkfabriek. Besluit de raad. Om de vraag van de kerkfabriek goed te keuren. IV. Verhuring van de goederen van de kerk. Gezien de documenten die in dit verband op 14 juli 1882 werden opgemaakt door notaris Crockaert uit Londerzeel. Overwegend dat deze verhuring regelmatig gebeurde en dat alle formaliteiten werden vervuld. Besluit de raad om deze verhuring goed te keuren en voor akkoord aan de bevoegde overheid over te maken V. Weg tussen de Linde en de Plas Gezien de brief van x juli laatstleden van het gemeentebestuur van Londerzeel waarin wordt voorgesteld om samen een aanvraag in te dienen om de weg tussen Londerzeel-Linde en de weg van grote gemeenschap van Steenhuffel naar Malderen tot weg van grote communicatie te laten verklaren. Overwegend dat er plannen bestaan om in Steenhuffel scholen met onderwijzerswoning te bouwen en dat dit grote kosten zal veroorzaken.

40


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegend dat voor de door Londerzeel gevraagde kasseidingswerken de gemeente geld zal moeten lenen wat in de eerstvolgende jaren niet kan. Besluit de gemeenteraad om de gemeente Londerzeel van de voorafgaande beslissing op de hoogte te brengen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2030 – Steenhuffel le 6 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Boechout. Mijne heren, Ingesloten, de verwittiging dat de vermelde persoon uit de kiezerslijsten van Steenhuffel geschrapt werd. Gelieve dat aan de betrokkene (oud-pastoor Pauwels?) te melden en het ons te confirmeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2031 – Steenhuffel le 6 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten model 48 voor een milicien die op 11 augustus aan de militaire overheid wordt overgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2032 – Steenhuffel le 7 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, 4 documenten aangaande de openbare verhuring van de goederen van de kerkfabriek. Deze verhuring is op 14 juli gebeurd door het ministerie van notaris Crockaert uit Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2033 – Steenhuffel le 7 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de inschrijvingen van arme leerlingen voor het gratis onderwijs voor volwassenen voor het schooljaar 1882-1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2034 – Steenhuffel le 7 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2129E7 van 27 april sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het dossier over een schenking door de heer Pierre Meeus aan het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

41


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2035 – Steenhuffel le 7 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2129E7 van 27 april sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het dossier over een schenking door de heer Pierre Meeus aan de kerkfabriek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2036 – Steenhuffel le 9 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van een algemene lijst van de miliciens van de lichting 1882 die een vrijstelling bekomen hebben krachtens art. 28 van de militiewet. Deze lijst zal op zondagen 13 en 20 augustus afgeroepen worden en vanaf de eerste afroeping aangeplakt worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2037 – Steenhuffel le 9 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, een rekening voor het onderhoud van de behoeftige Van Evelghem in Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 26,16 fr. werd betaald op 9 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2038 – Steenhuffel le 9 août 1882. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Londerzeel. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van juli jongstleden nr. x, met dewelke gij ons voorstelt van met onze gemeente de verklaring van groote gemeenschap te vragen van de weg leidende van de Linde naar de steenweg van Steenhuffel naar Malderen, langs de watermolen, hebben wij de eer ued te laten weten dat de gemeenteraad van Steenhuffel, in zijne zitting van 6 dezer maand, besloten heeft dat aangezien de geldmiddelen dezer gemeente op dit oogenblik niet toelaten van nog kasseiwerken uit te voeren, het onmogelijk is van nu af bovengemelde vraag te kunnen doen. Er bestaat reeds lang een ontwerp van plans voor het bouwen van scholen en meesterswoningen, waarvan de kosten voor de gemeente aanzienlijk zijn zullen en waarvoor zij geen centiem in kas heeft. Aanvaardt, mijnheeren, de verzekering onzer achting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Cappelle au bois le 12 août 1882. (Vertaald) Ref. 6216 – Dringend. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De heer Bouvier-Parvillez heeft een klacht ingediend over de slechte afwatering voor zijn Campagne. Om de gesignaleerde gebreken te verhelpen is het nodig:

42


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) om de riool onder de weg van grote communicatie LXXXI, net ten zuiden van de ijzeren weg, ofwel te reinigen ofwel opnieuw te bouwen, 2) om de helling van bedding van de gracht te herstellen, vanaf de tuinhaag van het huis waar vroeger de heer Robberechts woonde tot aan deze riool. Gelieve dit werk zonder uitstel te doen e tezelfdertijd de heer L. Moortgat uit te nodigen om een buis in de gracht te leggen op de plaats waar die raakt aan de grond van graaf de Lalaing die hij langs de genoemde weg in gebruik heeft. Ik moet binnen een paar dagen aan de ingenieur rapporteren welk gevolg er aan deze klacht gegeven werd. De commissaris der wegen, Verhaegen. ICL – Cappelle au bois le 14 août 1882. (Vertaald) Ref. 6390 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Voor het einde van de lopende maand moet u de Oude Beek ruimen. Hier is een klacht over gekomen en ik moet er op toezien dat er een goed gevolg aan gegeven wordt. Ik vertrouw, etc. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2039 – Steenhuffel le 15 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van de kiezerslijsten, voorlopig afgesloten op 14 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2040 – Steenhuffel le 16 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief A1087 van 11 dezer aangaande de bijstandwoonst van de behoeftige Teirlinck Leonard, die door het bestuur der gasthuizen van Brussel op 4 juli tot de openbare onderstand werd toegelaten, laten wij u weten dat we op 12 juli geschreven hebben dat we Steenhuffel als zijn bijstandwoonst erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2041– Steenhuffel le 16 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de onderstandhuizen te Brussel. Mijnheer, Wij erkennen Steenhuffel als bijstandwoonst van Teirlinck Leonard (zie uw brieven van 4 juli, 21 juli 1882 en onze brief van 12 juli 1882). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Merchtem le 17 août 1882. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. De Oude Beek is dermate overwoekerd dat voor het ruimen ervan een groot aantal arbeiders nodig is. Om het werk snel en goed te laten verlopen stel ik voor om dit werk door werkman-

43


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

nenbrigades uit Buggenhout, die gewoon zijn om in Frankrijk de oogst binnen te halen, te laten doen. De aanpalende bewoners, die dit werk eigenlijk zouden moeten verrichten, beschikken in deze tijd van het jaar immers niet over het nodige personeel om het goed te doen. Gezien de dringendheid van de zaak (het seizoen is immers al ver gevorderd) heeft u het recht om deze ruiming van rechtswege, op kosten van de aanpalenden, uit te laten voeren. Opdat het resultaat aan de verwachtingen van de betrokkenen zou beantwoorden moet er zoveel slijk uit de beek worden gehaald tot die dezelfde diepte als de parallel lopende Molenbeek heeft. Aanvaard, mijnheer de burgemeester, etc. L. Notté. UC 2042 – Steenhuffel le 18 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de gouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche in Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 9,75 fr. werd op 18 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Camp de Beverloo le 19 août 1882 (Vertaald) 2de regiment artillerie, 13de batterie Ingesloten het signalement van Van Campenhout Pierre Louis, trompetter, die sedert het avondappel van 18 augustus 1882 afwezig is. - Naam: Van Campenhout Pierre Louis - Stamboeknr.: 18161 - Lichting: 1878. - Functie: milicien trompetter - Vader: Joseph - Moeder: Van den Bossche Marie - Geboren: Steenhuffel 17 juni 1858. - Laatst gekende woonplaats: Steenhuffel - Lengte: 1m675 - Gezicht: ovaal - Voorhoofd: gewoon - Ogen: bruin - Neus: gewoon - Mond: gemiddeld - Kin: rond - Haren en wenkbrauwen: blond - Bijzondere kenmerken: geen - Vroeger beroep: landbouwer - Afwezig vanaf: 18 augustus 1878, avondappel. - Heeft meegenomen: 1 uniform, laken broek, 1 paar botten, shako, paar épauletten, 1 paar schoenen, onderbroek, 1 kol, 1 hemd, ruiterijsabel, ceintuur. - Vermoedelijk gegaan naar: Steenhuffel, bij zijn ouders. Als hij voor 4 september gearresteerd wordt zal hij terug naar het kamp van Beverlo gebracht worden, vanaf die datum zal hij ter beschikking den de krijgsauditeur worden gesteld.

44


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De kapitein, commandant van het detachement, Rothermel. ICL – Camp de Beverloo le 20 août 1882. (Vertaald) 2de regiment artillerie, 13de batterie. De opzoekingen mogen worden gestaakt. ICl – Cappelle au bois le 24 août 1882. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Toen in 1879 de, in uitvoering van art. 1 van de wet van 7 mei 1877 opgemaakte, beschrijvende tafel der waterlopen van uw gemeente werd nagekeken waren wij van oordeel dat het niet nodig was om de “Oude beek” daarin op te nemen. Deze beek werd immers door u beschouwd als de verlaten bedding van een beek die sedert onheuglijke tijden was verlegd. Ik weet niet wat daar van is maar ik stel momenteel vast dat de Oude beek niet zonder belang is aangezien ze een laaggelegen en vochtig gebied, dat regelmatig onder water staat, doorsnijdt. Ik weet niet of het regelmatig ruimen van de Oude beek deze overstromingen zou kunnen voorkomen, maar ik denk wel dat het de ernst ervan zou kunnen verminderen. Wanneer de wet van 7 mei 1877 van kracht wordt moeten de gemeentebesturen de waterlopen die niet onder haar regime vallen niet langer meer onderhouden. Daarom ben ik van mening dat het nuttig zou zijn om de Oude beek, vanwege haar breedte en haar belang, terug op de beschrijvende tafel te brengen. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2043 – Steenhuffel le 26 août 1882. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het collegie van burgemeester en schepenen te Londerzeel. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van x augustus jongstleden nr. 354, hebben wij de eer ued te laten weten dat Cornelius Heyvaert zijne bijstandwoonst te Steenhuffel niet verkregen heeft en dat de beslissing van de bestendige deputatie waarschijnlijk bij gebrek van inlichtingen ten onrechte genomen is, te weten: Gezegden Heyvaert heeft zich te Steenhuffel gevestigd den 8 november 1865. Hij is te Londerzeel geboren den 13 mei 1847. Hij is meerderjarig geworden den 13 mei 1868. Hij is als loteling der gemeente Londerzeel soldaat geworden in mei 1867 en hij heeft gediend tot in augustus 1869. Van het einde der maand augustus 1869 tot in het begin van 1871 heeft hij nog te Steenhuffel gewoond, als wanneer hij er zonder verklaring vertrokken is om zich te Willebroek te vestigen en op 17 september 1873 heeft hij slechts zijne verandering van woonst voor de gemeente Brasschaat gevraagd. De vorenstaande inlichtingen zullen duidelijk genoeg bewijzen dat Heyvaert, sedert zijne meerderjarigheid, slechts een verblijf te Steenhuffel gehad heeft van omtrent 1,5 jaren en dat hij bijgevolg er zijnen bijstandwoonst niet verkregen heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2044 – Steenhuffel le 28 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel.

45


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, gevolg gevend aan uw diverse brieven aangaande de behoeftige Teirlinck Leonard, laten wij u weten dat wij onze gemeente als zijn bijstandwoonst erkennen (zie onze brieven van 12 en 16 augustus). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2045 – Steenhuffel le 28 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 21978A1097 van 24 augustus laten wij u weten dat wij op 12, 16 en 27 augustus aan de gast- en onderstandhuizen van Brussel geschreven hebben dat wij Steenhuffel als de bijstandwoonst van Teirlinck Leonard erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2046 – Steenhuffel le 30 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris de wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, In antwoord op uw brief 6390 van 24 augustus laten wij u weten dat wij denken dat de Oudebeek in de beschrijvende tabel der waterlopen mag opgenomen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Mechelen 30 augustus 1882. Mijnheer den ambtenaar van den burgerlijken stand te Steenhuffel. Mijnheer, Bij deze verzoek ik u mij te laten weten of Henricus Van Opstal en Francisca Van Opstal, beiden natuurlijke kinderen van Joanna Catharina Van Opstal, die echtgenote geworden is van Jan Baptist Van de Voorde, erkend zijn geweest door hunne moeder. Ik bedank u op voorhand en bied u mijne oprechte groetenisse. P. Cleymans (?), notaris. UC 2047 – Steenhuffel le 31 août 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van binnenlandse zaken. Mijnheer, Ingesloten, 16 ingevulde vragenlijsten aangaande de nijverheidstelling. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 281 - Malderen, 3 september 1882 Proces verbaal opgemaakt door de gendarmerie Beschuldigde(n): Vanderstappen François Joseph Leeftijd: 25 Beroep: timmerman

46


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen Veroordeeld op 8 februari 1883 door Straf: 3 maanden en 50 fr. Opmerking: door het hof van beroep tot de helft verminderd op 25 april 1883 UC 2048 – Steenhuffel le 3 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 31 van de kieswet sturen wij u in viervoud de kiezerslijst van onze gemeente, zonder opmerkingen afgesloten op 3 dezer, samen met een afschrift van de belastingsrol, de volmachten der zonen, het overzicht van de in andere gemeenten betaalde belastingen, een attest van afkondiging van de lijst, een overzicht van het beroep der kiezers voor de kamers en een lijst met de namen van de meest belaste kiesgerechtigden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2049 – Steenhuffel le 5 septembre 1882 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op de vraag in uw omzendbrief MA 188 van 23 augustus laten wij u weten dat er in onze gemeenteschool nooit prijsuitdelingen zijn gebeurd. Wij kunnen u daar dus geen programma van sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2050 – Steenhuffel le 5 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst (met uw brief 986E van 4 dezer) van een Koninklijk Besluit van 17 augustus 1882, waardoor van rechtswege de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning wordt bevolen evenals vergrotingswerken aan de bestaande gemeenteschool. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 282 - Steenhuffel 10 september 1882 Beschuldigde(n): Rousseau Marin, 23 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem, wonend in Steenhuffel. Brusselmans Alphonse, 18 jaar, bakkersgast, geboren en wonend te Merchtem Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen Veroordeeld op 2 februari 1883 door Straf: beiden 26 fr.

47


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel 10 september 1882. Op 10 september 1882 om 10u30 ’s avonds is afgewacht geweest Frans De Pauw, oud 25 jaren, dewelke met de dood gedregen is en verweten door Charles Rousseau en zijnen broeder Josse Rousseau. GR N° 843 tot en met 851 - Zitting van 13 september 1882. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Ranst, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1881. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1883. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De ontvangsten op fr. 10144,64 - De uitgaven op fr. 10101,19 - En het overschot op fr. 43,45 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 5208,00 - De uitgaven op fr. 5208,00 - En het overschot op fr. De rekening van het lager onderwijs voor volwassenen: - De ontvangsten op fr. 210,00 - De uitgaven op fr. 210,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 2239,50 - De uitgaven op fr. 2239,50 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 222,53 - De uitgaven op fr. 222,53 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Geen aanmerkingen. Gewone ontvangsten. Art. 2 en 3 – Bij K.B. van 2 december 1881 mag de gemeente 29 opcentiemen heffen op de grond- en personele belastingen. Samen met de 7 opcentiemen in toepassing van de art. 15 van de wet van 12 juli 1821 maakt dat 36 opcentiemen. Van de opbrengst zal 2400 fr. besteed worden voor de betaling van een deel van de bouwkosten voor een nieuwe onderwijzerswoning en de aankoop van de grond (zie art. 1 van § 3 van de buitengewone uitgaven).

48


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om de rest van deze kosten te betalen zal de gemeente een lening moeten aangaan, hetgeen zal gebeuren zodra het aandeel van de gemeente in deze bouwkosten bekend is. Art. 5 – Om de hierboven vermelde reden wordt de gemeentelijke personele belasting verhoogd van 2370 tot 2400 fr. Buitengewone uitgaven. Art. 1 van § 3 – Zie art. 2 en 3 van de gewone ontvangsten. Gewone uitgaven. Art. 29 – Door de bouw van een onderwijzerswoning, waarvoor alle beschikbare middelen gebruikt worden, kan er geen geld voor het kasseiden van wegen worden gereserveerd. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1883. Gezien het algemeen bestuursreglement, door de koning aangenomen op 16 augustus 1879 en het K.B. van 12 augustus 1879 ter uitvoering van de schoolwet van 1 juli 1879 inzake het opmaken van de schoolbegroting en van het vaststellen van de jaarlijkse uitgaven voor de gewone dienst van het lager onderwijs en van de middelen om die te betalen. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door de heer Casteels, in de 2de categorie heeft gerangschikt. Overwegend dat in de schoolbegroting 1882 het casueel van het onderwijzend personeel op de volgende manier werd vastgesteld: - Toelage voor het onderwijs van arme kinderen: 2640,00 fr. waarvan 1760,00 fr. voor de onderwijzer en 880,00 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 2 – De wedde van de hulponderwijzer wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 3 – Daarenboven ontvangen zij een proportioneel aandeel in de gemeentelijke vergoeding voor het geven van gratis onderwijs (zie hoger) evenals 100 fr. voor godsdienstonderricht. Art. 4 – De gemeente zal voor 637,73 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 400 fr. Art. 5 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Opmaken van de begroting van de school voor volwassenen. Gezien het reglement en de onderrichtingen aangaande de scholen voor volwassenen. Gezien het reglement van 1 september 1866, gewijzigd door het K.B. van 1 september 1880. Gezien de inschrijvingslijst voor het schooljaar 1882-1883. Besluit de gemeenteraad. Art. 1 – Het aantal volwassenen dat gratis onderwijs zal krijgen bedraagt 15. Art. 2 – De lessen zullen gegeven worden op dinsdag, woensdag en vrijdag van iedere week, vanaf 1 oktober tot 31 maart. Dat zijn 75 schooldagen à 4 centimes per leerling per dag of 4 x 75 x 15 = 45 fr. ten gunste van de onderwijzer. Art. 3 – De vaste vergoeding van de onderwijzer bedraagt 100 fr. Art. 4 – De gemeente zal voor 50 fr. en het bureel van weldadigheid zal voor 20 fr. bijdragen in het dekken van de kosten van het onderwijs voor volwassenen. Art. 5 – De begroting van de school voor volwassenen voor het schooljaar 1882-1883 wordt vastgesteld op 210 fr. in uitgaven en ontvangsten V. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1883. Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling. Wordt deze begroting na rijp beraad voorlopig goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 4713,44 fr. VI. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1883.

49


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien deze begroting, opgemaakt door de kerkfabriek op 2 juli laatstleden. Overwegende dat deze behoorlijk en in functie van de middelen en behoeften werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 3957,36 fr. VII. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 7de punt van de agenda en benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VIII. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van de heer Vertonghen Pierre Jean, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Vertonghen Pierre Jean, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, pachter. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Vertonghen Pierre Jean, die 7 stemmen op 7 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. Afschrift, etc. IX. Bouw van een nieuwe onderwijzerswoning. De gemeenteraad. Gezien het K.B. van 1 augustus 1882 waardoor van rechtswege zal overgegaan worden tot de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning evenals tot de verbetering en vergroting van de gemeenteschool van Steenhuffel. Overwegend dat er dringend een bouwterrein moet gezocht worden. Besluit. Om het college van burgemeester en schepenen maatregelen te laten nemen om het K.B. uit te voeren en een geschikt terrein te zoeken, indien mogelijk aan te kopen en de verkoopakte voor een notaris te laten passeren. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2051 – Steenhuffel le 13 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Onze gemeente mag opcentiemen heffen tot 31 december 1884. Er moet nu geen nieuwe toelating gevraagd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2052 – Steenhuffel le 13 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de aprovinciegouverneur.

50


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten, ingevolge MA 189 van 25 augustus, een lijst met de handtekeningen van al de leden van het gemeentebestuur. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2053 – Steenhuffel le 13 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij retourneren, na hem ingevuld te hebben, de tabel aangaande de katholieke eredienst die u ons op 11 dezer heeft gestuurd (met brief 35582A2360).. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2054 – Steenhuffel le 13 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brieven van 7 dezer, nrs. A21978littA1088 en 1093, laten wij u weten dat wij op 12, 16 en 28 augustus aan het bestuur der gasthuizen van Brussel laten weten hebben dat wij Steenhuffel als bijstandwoonst van Leonard Teirlinck, echtgenoot van Catharina De Wit, erkennen. We hebben hetzelfde al eerder verklaard in onze brief van 28 augustus, die een reactie was op uw brief 21978A1097 van de 24ste voordien. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2055 – Steenhuffel le 13 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Jacobs, provinciaal inspecteur van het lager onderwijs, rue Bériot 29, Sint-Joostten-Noode. Mijnheer, In zitting van heden heeft onze gemeenteraad meerdere terreinen aangewezen die voor de inplanting van een nieuwe onderwijzerswoning zouden kunnen dienen. Wij weten niet of ze allemaal voldoen en wij zouden daarover graag uw oordeel kennen. Wij vragen u, mijnheer de inspecteur, om ons te laten weten of u naar Steenhuffel zou kunnen komen of dat u liever heeft dat wij naar met het kadastraal plan Brussel komen. In afwachting van uw antwoord, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2056 – Steenhuffel le 13 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 4 dezer nr. 986E laten wij u weten dat de gemeenteraad op 13 dezer maatregelen genomen heeft voor de snelle uitvoering van het K.B. van 17 augustus jongstleden, dat van rechtswege de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning en de vergro-

51


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ting van de gemeenteschool beveelt. Weldra zal een terrein voor dat gebouw worden aangekocht en zal aan de architect van de provincie gevraagd worden om een plan te tekenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2057 – Steenhuffel le 16 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw postkaart van 13 dezer laten wij u weten dat we op 13 september jongstleden de inlichtingen gestuurd hebben die u ons met uw brief van 4 dezer heeft gevraagd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2058 – Steenhuffel le 21 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begrotingen van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek voor 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2059 – Steenhuffel le 21 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2167E van 13 dezer sturen wij u de kopij van de kwitanties van de betalingen, gedaan door het bureel van weldadigheid aan de kas van de gemeente, als tussenkost in de kosten voor het gratis onderwijs der arme kinderen en volwassenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2060 – Steenhuffel le 21 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van geesteszieke(n) in Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,04 fr. werd betaald op 20 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2061 – Steenhuffel le 21 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van binnenlandse zaken.

52


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten de ingevulde vragenlijsten aangaande de nijverheidstelling. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 22 september 1882. Klacht gedaan door Petrus Joannes Leemans, oud 24 jaren, geboren en wonende alhier, dat op 21 september 1882 om 1u30 ’s nachts, David Van den Bossche met een geweer stond op de straat en vroeg aan Jh. Van den Eede: “zijt gij Leemans”. (Gaat niet verder). ICL – Cappelle au bois le 22 septembre 1882. (Vertaald) Ref. 6216 – Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik kom dinsdag 26 september naar Steenhuffel, tegen 2u30 ’s namiddags, om de hoogte van de kasseiding aan te wijzen in de waterafloop langs de eigendom van de heer advocaat Bouvier-Parvillez. Gelieve aanwezig te zijn. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2062 – Steenhuffel le 27 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig nr. 52 van de algemene instructie sturen we de lijst van inentingen in de periode 1 september 1881 - 1 september 1882. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2063 – Steenhuffel le 27 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 2202E van 18 dezer sturen we u de effectieve sterkte van de niet actieve burgerwacht van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2064 – Steenhuffel le 27 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Hieronder de leden van het gemeentebestuur die werden aangeduid om te zetelen in de commissie der personele belasting. - De Ridder Jean François, burgemeester - Mertens Jean Baptiste, schepen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

53


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2065 – Steenhuffel le 27 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig uw omzendbrief in MA 191 van 24 augustus sturen we u de ingevulde tabellen aangaande de verhuring van de goederen van de gemeente, van het bureel van weldadigheid en van de kerkfabriek van Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2066 – Steenhuffel le 29 septembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij zijn zo vrij om u uit te leggen dat, voordat de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai, sectie Aalst-Londerzeel, was aangelegd, het regenwater van het dorp en hetgene dat viel op de kasseiweg van Steenhuffel naar Malderen regelmatig kon wegvloeien in de richting die op de meegestuurde schets door de pijltjes wordt aangegeven, eerst via een gekasseide goot en vervolgens via een gracht langs de geciteerde baan. Het lengteprofiel van de weg werd aangepast in de richting van de spooroverweg, die hier is opgehoogd. Sedert dat de spoorweg er is loopt het water niet meer weg maar tot op heden heeft dat nog geen schadelijke gevolgen gehad omdat graaf de Lalaing, de eigenaar van de aangrenzende gronden, er zich niet tegen verzet heeft dat het water zich, langs het laagste punt aan de voet van de opgehoogde overweg, over zijn gronden verspreidt zodat het vervolgens, via zijn eigen riool langs de weg, naar de Vuilbeek kan lopen. Daarom, mijnheer de minister, hebben we zo lang gezwegen. Maar aangezien deze toestand het karakter van een dienstbaarheid krijgt die de waarde van de eigendommen van de graaf vermindert, verbiedt deze nu dat het regenwater nog langer op zijn eigendom komt. Bij iedere regenbui staan de straat en de aangrenzende huizen nu onder water. Er moet bovendien worden opgemerkt, mijnheer de minister, dat door de geplande verbreding van de spoorlijn (aangeduid op de bijgevoegde schets door de letters d, i, l) de riool van de graaf door het domein van de ijzeren weg zal worden ingepalmd. Om deze problemen op te lossen zou er een nieuwe riool onder de straat moeten worden aangelegd en moet de gracht langs de straat die er naartoe moet leiden worden verlengd. Aan de andere kant zal de riool moeten aansluiten op de gracht naast de spoorlijn die in de Vuilbeek komt. Wetende dat gij de belangen van onze bewoners, die ieder jaar opnieuw de desastreuze gevolgen van overstromingen te verduren hebben, ter harte neemt, hopen wij, mijnheer de minister dat ge nog voor de komende winter instructies zult willen geven voor de bouw van deze riool Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Malines le 29 septembre 1882. (Vertaald) 2de Regiment artillerie. Aan de burgemeester van Steenhuffel, model A en verlofpas voor Van Cmpenhout Pierre Louis, milicien van 1878. De kolonel.

54


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2067 – Steenhuffel le 4 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de gemeentebegroting voor 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2068 – Steenhuffel le 4 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter notificatie door de bestendige deputatie, de benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2069 – Steenhuffel le 4 octobre 1882. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de officier van het openbaar ministerie van Brussel. Mijnheer, Hierbij gevoegd zult gij een proces verbaal vinden opgemaakt ten aanzoeke van Louis Casier, voor eene kleinigheid hetwelk in zijne herberg op 15 oogst jongstleden geschied is. De zaak scheen ons zoodanig klein dat wij hem tot heden uitgesteld hebben, maar hij is een zeer dwaze en onverdragelijke persoon, dat wij eindelijk hetzelve toch hebben moeten opstellen. Nogthans geloof ik dat gij de zaak te klein vinden zult om er gevolg aan te geven. In alle geval moogt gij doen volgens dat gij het zult goedvinden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 852 - Zitting van 11 oktober 1882. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Nieuwe gemeenteschool en onderwijzerswoning. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het K.B. van 17 augustus 1882 dat ons door de arrondissementscommissaris op 4 september werd gestuurd. Overwegende dat hierdoor van rechtswege een nieuwe onderwijzerswoning moet worden gebouwd en de gemeenteschool moet worden verbeterd en vergroot. Overwegend dat het schoolgebouw zich in geen zeer goede staat meer bevindt, dat de speelplaats veel te klein is en door een beek omgeven wordt zodat vergroting ervan onmogelijk is. Overwegend dat de kosten voor de verbetering en vergroting aanzienlijk zullen zijn zonder een behoorlijk resultaat te garanderen en dat kan voorzien worden dat er binnen enkele jaren toch een nieuwe school zal moeten worden gebouwd. Overwegend dat het, in het algemeen belang en zeker in dat van het openbaar onderwijs, interessanter zou zijn om samen met de onderwijzerswoning ook een nieuwe school met twee klaslokalen en een hangar te bouwen.

55


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien het ingesloten plan van een stuk grond, gelegen te Steenhuffel, sectie A496b, 22a 40ca groot, dat voor de inplanting van deze gebouwen gekozen werd. Overwegend dat dit perceel in het centrum van de gemeente ligt en het meest geschikte is dat in Steenhuffel kan worden gevonden. Besluit de raad. Om aan de bevoegde overheid de toelating te vragen: 1) Om samen met de onderwijzerswoning een nieuwe school te mogen bouwen. 2) Om het beschreven terrein aan te mogen kopen of te onteigenen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2070 – Steenhuffel le 11 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij retourneren de lijst waarin wordt vastgesteld dat de oproepingsbrieven voor de verkiezing van de leden van de kamer van koophandel bezorgd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2071 – Steenhuffel le 12 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van een geesteszieke te Zelzate. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 25,76 fr., werd op 12 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2072 – Steenhuffel le 12 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, architect van de provincie, rue de pont 81, Schaarbeek. Mijnheer, De gemeenteraad van Steenhuffel heeft mij opgedragen om u naar Steenhuffel uit te nodigen, op woensdag 18 oktober, om het terrein te keuren dat het gekozen heeft voor de bouw van een nieuwe onderwijzerswoning en gemeenteschool, en om alle inlichtingen te verzamelen die u in staat moeten stellen om de plans en het bestek voor deze constructie op te maken. Als deze dag u niet past, gelieve de burgemeester dan te verwittigen van de dag waarop u wel zult komen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 12 octobre 1882. (Vertaald) Aan de commandant van het 12de Linieregiment te Lierre. Gelieve mij te laten weten wanneer De Baerdemaecker Egide, vervanger van de gemeente Merchtem, momenteel wonend in Steenhuffel, soldaat van de lichting 1872 in uw regiment, het bedrag van 200 fr. zal terugkrijgen die hij in de kas van het regiment heeft moeten storten.

56


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Deze man zit met zijn huishouden in de miserie en als hij nu al recht op dit geld zou hebben zou hem dat zeer goed uitkomen. Ingesloten een duplicaat van een document dat naar Wolvertem gestuurd werd aangezien deze vervanger verklaarde om daarheen met onbepaald verlof te vertrekken. Voor de burgemeester, De secretaris, Verhaegen. ICL – Schaerbeeck le 13 octobre 1882. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik zal volgende woensdag 18 dezer, om 10 uur, naar Steenhuffel kom. G. Hansotte, provinciaal architect. ICL – Bruxelles le 15 octobre 1882. (Vertaald) Militair district van Brussel – ref. 427. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik zal de jaarlijkse inspectie doen van de miliciens met onbepaald verlof op 3 november eerstkomend, om 10u30 in de voormiddag, op de koer van de gemeenteschool te Wolvertem. De mannen moeten hun livret bijhebben. De districtscommandant. PV 284a - 16 oktober 1882 Beschuldigde(n): De Schouwer Josse, 37 jaar, jachtwachter, geboren te Wolvertem, wqonend in Steenhuffel Misdrijf: beschadiging van mobilier Gevonnist op 20 februari 1883 Straf: 10 PV 284b - 16 oktober 1882 Beschuldigde(n): Clijmans Henri, 40 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Gevonnist 20 februari 1883 Straf: 10 + 10 ICL – Bruxelles le 18 octobre 1882. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Toen u de stukken opmaakte voor de vervanger Heyvaert Louis bent u vergeten om mij ook de aanvraag voor een militiecertificaat voor deze man mee te sturen. Pierre De Groot, rue St.-Christophe 24, Bruxelles. Heyvaert Louis, geboren in Steenhuffel op 12 januari 1853, zoon van Tobie en Mockaert Régine, milicien van Steenhuffel van de lichting 1878, nr. 133 van de loting, heeft gediend bij het 8ste linieregiment, om te dienen als vervanger. UC 2073 – Steenhuffel le 18 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de kopie van de kwitantie van de betaling van 232,87 fr. aan de ontvanger der registratie te Wolvertem (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

57


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2074 – Steenhuffel le 20 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een deliberatie van onze gemeenteraad met het voorstel om meteen ook een nieuwe school te bouwen en de oude niet te verbeteren en te vergroten zoals dat door het K.B. van 17 april 1882 bevolen wordt. De gemeenteraad vraagt bovendien de toelating om een stuk grond hiervoor te mogen kopen of te onteigenen. Bijgevoegd het plan van deze grond. Dit terrein werd door de schoolinspectie gekeurd en werd reeds door de provinciale architect bezocht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 20 octobre 1882. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. 135690 Division A nr. 23473 – Dringend. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Laat ons zonder uitstel weten hoeveel missen de door de staat betaalde priesters ’s zondags in uw gemeente opdragen, evenals het aantal gelovigen dat in de kerk binnen kan. De gouverneur. Antwoord op 25 oktober 1882: ongeveer 750 à 850. ICL – Cappelle au Bois le 21 octobre 1882. (Vertaald) Ref. 6216 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Advocaat Bouvier schrijft mij dat het bestuur der staatsspoorwegen binnenkort een riool zal maken onder de kasseiweg van Steenhuffel naar Malderen, in de nabijheid van de ijzeren weg van Aalst naar Londerzeel. Gelieve, zodra dit werk aangevat wordt, er op toe te zien dat al het regenwater dat van deze kassei komt via deze doorsteek naar de Vuilbeek kan aflopen. Ik zou graag weten wanneer dit werk zal worden gedaan zodat ik ter plaatse poolshoogte kan komen nemen. De commissaris der wegen; Verhaegen. PV 278l - Steenhuffel 22 oktober 1882 Beschuldigde(n): Vandenvelde Felix Jean, 29 jaar, metser, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Veroordeeld op 12 december 1882 Straf: 10 fr. PV 285 – Wemmel 24 oktober 1882 Beschuldigde(n): Van der Plas Louis Leeftijd: 33 Beroep: zonder Geboren te Steenhuffel Wonend: geen vasyte verblijfplaats. Misdrijf: jagen zonder wapendrachtvergunning, en met een verboden wapen Gevonnist op 21 december 1882, bij verstek Straf: 8 dagen en 200 fr. - 100 fr.

58


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 853 - Zitting van 25 oktober 1882. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1883 De raad. Herzien de deliberatie van 6 augustus laatstleden waarin voor 1883 7 opcentiemen werden gestemd, uitmakende een bedrag van 689,75 fr. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig onveranderd vast op 1291,26 fr., de opcentiemen niet inbegrepen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2075 – Steenhuffel le 25 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 135690A23473 van 20 dezer, laten wij u weten dat de pastoor en onderpastoor van onze gemeente op zondag ieder één mis opdragen. Onze kerk kan ongeveer x gelovigen bevatten. Deze inlichtingen werden ook reeds in het begin van september gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2076 – Steenhuffel le 29 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de wijzigingen die er in 1882 gekomen zijn in de lijst van personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2077 – Steenhuffel le 29 octobre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Ramsdonk. Mijnheer, Gelieve het meegestuurde document te bezorgen aan de heer Verheyen (bijeenroeping van de familieraad). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Vilvorde le 6 novembre 1882. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Laat de onderwijzers van uw gemeentescholen weten dat de jaarlijkse vergadering der onderwijzers doorgaat in de gemeenteschool van Meise-centrum op 18 dezer om 9 uur ’s morgens. De schoolinspecteur.

59


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 287 – Steenhuffel 8 november 1882 Beschuldigde(n): De Schouwer Josse Leeftijd: 36 Beroep: privé-boswachter Geboren te Wolvertem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jagen zonder toestemming van de eigenaar en zonder wapendrachtvergunning. Gevonnist op 21 februari 1883 door Straf: 1) 200 fr. of 15 dagen - 2) 100 fr. of 8 dagen UCL – Steenhuffel 11 november 1882. Klacht gedaan door Michael Sollie, bakker op de Meir, tegen den oudsten zoon van Judocus Van … Hij heeft hem op 10 november in flagrant délit bevonden dat hij van zijn brood stool. Is nog gezien geweest door De Bleser. ICL – Wolverthem le 14 novembre 1882. (Vertaald) Parket – Zeer dringend. De burgemeester van Steenhuffel wordt verzocht om het ingesloten bulletin in te vullen en me enkele inlichtingen te verschaffen over de werkelijke positie van Marie Anna De Nil die een genadeverzoek heeft ingediend. De ambtenaar van het openbaar ministerie, A. Van Zeebroeck. ICL - Leuven den 16 november 1882 Zeer beminde ouders, zusters en broeders, Met liefde laat ik allen u weten den staat van mijne goede gezondheid en ik hoop allen van u het zelfden. Zeer beminde ouders, de tijding is afgekomen dat wij moeten onzen tijdt uit doen, wij moeten juist drij maanden en 1 dag blijven. Ik had gegrijgt dat nog langer zouden moeten blijven hebben want ik zijn juist den 4 binnen gegaan. Ik meende dat wij den 4 zouden moeten af gaan hebben. Mijne lutenant uit Leuven heeft gezeid dat ik mijne burgemeester moet schrijven naar de Minister van Oorlog dat ik zeker zou afgegaan hebben want geen straf gedaan hebben of nooit geenen munnut gemakkeert hebben en zoo veel op vauize (voyage) geweest ten alle kant geweest en nuverant geen straf gedaan. Ik hebt dat tegen hem gezeid dat ik naar den buurgenmeester doen schrijven hadt. En hij zeiden als uwen buurgemeester goed schrijft naar den minister dat ik maar vier dagen achter mijn klas zou gebleven gehadt hebben. Want mijne capietain heeft gezeid als er model is dat ik zeker zou af gegaan hebben. Joseph Van Lint moet 8 dagen voor zijn straf achter zijn klas blijven. Veel meerder kan ik niet schrijven als dat gijllen mij moet antwoord geven op het geen dat den buurgemeester geschreven en gezeid heeft. Daar mede sluit ik mijne brief. Franciscus Schellemans Corperal bij het 11 Linne, 2 Baitlon, 3 companie tot Leuven; (Schellemans, entré au service militaire le 3 janvier 1881.) UC 2078 – Steenhuffel le 16 novembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Jacobs, provinciaal inspecteur van het lager onderwijs, rue Beriot 29, Sint-Joostten-Noode.

60


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Onmiddellijk nadat wij u in Brussel bezocht hebben om met u te spreken over de bouw van een nieuwe school, hebben we de architect van de provincie gevraagd om naar Steenhuffel te komen om er een stuk grond te keuren dat we voor de locatie van de school en onderwijzerswoning gekozen hadden en om de gegevens te verzamelen om de plannen op te maken. Tijdens dat bezoek heeft deze functionaris ons opgedragen om aan de bestendige deputatie de toelating te vragen om tegelijk een onderwijzerswoning en schoolgebouw op te richten en om de grond te mogen kopen of onteigenen. Op 20 oktober hebben we deze aanvraag opgestuurd maar tot op heden heeft de bestendige deputatie ze nog niet behandeld. Om te vermijden dat er van rechtswege maatregelen zouden getroffen worden vragen wij u, mijnheer de inspecteur, om druk achter deze zaak te zetten. In afwachting van uw antwoord, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2079 – Steenhuffel le 16 novembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, provinciaal architect, rue du pont 91, Schaarbeek. Mijnheer, De ochtend na uw bezoek aan Steenhuffel hebben wij een aanvraag ingediend bij de bestendige deputatie om tegelijk met de onderwijzerswoning nieuwe schoolklassen te mogen bouwen en om de grond, die u bekeken heeft, aan te mogen kopen. Om te vermijden dat er van rechtswege maatregelen zouden genomen worden vragen wij u, mijnheer, om indien mogelijk een beetje druk achter deze zaak te zetten en om ons op de hoogte te houden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 17 novembre 1882. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten het aangevraagde militiecertificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) voor: Vranckaert J.B. De Gouverneur ICL – Bruxelles le 18 novembre 1882. (Vertaald) Lager onderwijs – provincie Brabant – 1e ressort d’inspection principale. Mijnheer de burgemeester. Ik heb uw deliberatie van 11 oktober 1882 op 27 oktober ontvangen. Ik heb ze op 29 oktober met een gunstig advies naar de gouverneur terug gestuurd. De zaak zal op dit moment op het ministerie zijn. Ge moet u dus niet ongerust maken. Omdat uw gemeenteraad besloten heeft om een school te bouwen zal de regering u daar niet van rechtswege toe dwingen. Laat de zaken maar stilletjes op hun beloop. In afwachting, mijnheer de burgemeester, aanvaard, etc. De hoofdinspecteur.

61


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel 19 november 1882. Klacht gedaan door Joanna Van Houtven, oud 22 jaar, geboren en wonende alhier, tegen en ten laste van Rosalia Mertens voor verwijtingen op 19 november. ICL – Merchtem den 20 november 1882. Mijnheer de burgemeester. Ik heb de eer u te laten weten dat ik zaterdag 25 dezer maand om 8 uren voormiddag in het gemeentehuis te Steenhuffel zal komen om de inschrijving te doen in de kadastrale stukken van de veranderingen bestatigd voor 1882. Gelieft er een weinig vuur te doen maken en de uitdrukking van mijne achting te aanvaarden. Germanes, landmeter van het kadaster. UC 2080 – Steenhuffel le 21 novembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een kopij van het bewijs van storting in de pensioenkas van de gemeentesecretarissen van de premie die op de wedde van de secretaris werd ingehouden (dienstjaar 1882). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2081 – Steenhuffel den 23 november 1882. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de minister van binnenlandsche zaken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij hebben de eer ued ontvangstbewijs te melden van de 15 boekdeelen dewelke uwen geëerden brief van den 16 dezer maand vergezelden, die voor de volksbibliotheek onzer gemeente bestemd zijn en waarvan de titels hier onder volgen. - Volksverhalen, door Pieter Gerregat, delen 1 tot 8 (8) - Wilde bloemen (1) - Catalogus Nationale Tentoonstelling 1880 (1) - Vergeet-mij-nietjes (1) - De mensch in zijn bedrijf (1) - Beheersch u zelven (1) - Eene bete brood (1) - De Volksbanken (1) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2082 – Steenhuffel le 23 novembre 1882. (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek signaleren wij u dat wij in de marge van de geboorteakte van Marie Aloyse De Mars, geboren in Steenhuffel op 24 mei 1879, dochter van Rosalie De Mars, de wettiging bijgeschreven hebben Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

62


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Merchtem den 25 november 1882. Gelieft mede te geven aan den drager dezer de kadastrale stukken, plans, enz. inbegrepen, om er de veranderingen van 1882 in te brengen. Ten gevolge van het slecht weder en den ziekelijken staat waarin ik mij bevind, is het mij onmogelijk naar Steenhuffel te komen. Die stukken zullen in het begin van de toekomende week wedergestuurd worden. Germanes, landmeter van het kadaster. UC 2083 – Steenhuffel le 29 novembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten kopie van de kwitantie van de betaling van 93,37 fr. aan de kas van de ontvanger der registratie te Wolvertem, voor levering van het materiaal dat in 1883 nodig zal zijn voor de dienst der bevolking en van de burgerlijke stand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2084 – Steenhuffel le 3 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur Mijnheer, Wij bezorgen u de tabel terug die gevoegd was bij uw brief 136820A13896 van 24 november. Wij hebben hem ingevuld aan de hand van de rekeningen van 1880. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. Steenhuffel – 7 december 1882 Fideel De Mesmaecker heeft op 7 december 1882 bij Charles Louis Goossens de gaffel op zijn hert gezet om te steken en hij verwijt hem en aan zijn broeder “dief”. Getuigen: Goossens en zijne vrouw; Frans Bellon. UC 2085 – Steenhuffel le 9 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief C7018 van 2 dezer sturen wij u aanwezigheidslijsten der arme kinderen in de gemeenteschool van het 4de trimester 1881. Gelieve deze te voegen bij de rekening van het lager onderwijs van 1881. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2086 – Steenhuffel le 10 decembre 1882. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heeren burgemeester en schepenen te Mechelen. Mijnheeren, Op 8 dezer begaf zich de genaamde De Prins Petrus Antonius naar Mechelen ten einde aldaar eenige schaarmessen te doen slijpen bij de genaamde De Grée, Kathelijnestraat, waar hij in de achtermiddag op de voddenmarkt in staat van grooten dronkenschap geweest is.

63


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Dezen persoon is tot heden naar zijne woonst nog niet teruggekeerd. Ik neem de vrijheid, mijnheeren, van ued te verzoeken van over die zaak eenige inlichtingen te doen nemen, met verzoek van mij den uitslag dezer te laten kennen. In afwachting bid ik ued de verzekering mijner achting te aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 10 december 1882. De Prins Pierre Antoine, 33 jaren, geboren te Wolverthem, heeft zijne wooning verlaten den 8 december om 9 uren ‘s morgens. Hij droeg bij zich 4 scheermessen, 1 scheer, gewonden in een stuk papier. Hij had bij hem in geld omtrent fr. 7,50. Hij is naar de trein gegaan naar Steenhuffel van 10 uren naar Mechelen, bij de scheerslijper te Mechelen, Katelijnestraat. Signalement: Lengte: omtrent 1,70 m. Oogen: bruin Voorhoofd: hoog Gezicht: lang en bleek Neus: tamelijk groot Kin: rond Haar: bruin Mond: klein Kleeding: Klak in zwarte zijde, blauw en wit hemd, blauw jasken en een kiel, grijze gestreepte broek en ondervest van hetzelfde goed, een paar schoenen met rek in, roodachtige kousen. - Om 2 uren namiddag. Ik verneem van Charles Parijs die juist te Steenhuffel is gekomen dewelken hem heeft gezien vrijdag namiddag op de Voddenmarkt in groote donkenschap. - Bureau de police is te Mechelen op de groote markt. - Tot heden nog niet weder gekomen. 12 uren ’s middags bij de vrouw geweest. P. De Maerschalck UC 2087 – Steenhuffel le 13 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur Mijnheer, Gelieve met de drager van deze boodschap een volledig inlegblad voor het geboorteregister van 1882 mee te geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2088 – Steenhuffel le 13 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Op 8 december is, met de trein van 10 uur in de morgen, de genaamde Pierre Antoine De Prins, landbouwer in Steenhuffel, 33 jaar oud, geboren in Wolvertem, naar Mechelen getrokken. Hij is nog steeds niet weergekeerd. Ziehier zijn signalement:

64


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Lengte: 1,70 m. – haar: bruin – wenkbrauwen: zwart – hoog voorhoofd – bruine ogen – kleine mond – grote neus – ronde kin – ovaal en bleek gezicht Kleren: klak in zwarte zijde, blauw en wit gestreept hemd, blauw jasken en een kiel, grijze gestreepte broek en ondervest van hetzelfde goed, een paar gewone, rode kousen. Hij had vier scheermessen en een schaar bij zich. Deze man werd dezelfde dag, tegen de avond, dronken aan het station te Mechelen gezien. Op 10 december hebben we naar het gemeentebestuur van Mechelen geschreven om inlichtingen te nemen maar we hebben nog geen antwoord gekregen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Mechelen den 14 december 1882. Politie – ref. 2153. Aan mijnheer den burgemeester van Steenhuffel. In antwoord op uwen brief van 10 dezer nr. 2086, hebben wij de eer u te laten weten dat volgens verklaring ……………De Prins Pierre Antoine ….. ………… den x dezer maand om 2u30 … dat hij alsdan in staat van dronkenschap was. De opzoekingen onzer politie hebben geene andere inlichtingen bijgebracht. Ontvang, etc. Ter ordonnantie, de secretaris Voor de burgemeester, de schepen, Andries PV 279 - Malderen 15 december 1882 (ca) Beschuldigde(n): Vanderstappen François Joseph Leeftijd: 26 Beroep: timmerman Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen en verwondingen Veroordeeld op 8 februari 1883 door Straf: 3 maanden (op 25 april 1883 tot de helft verminderd) ICL – Bruxelles le 18 decembre 1882. Ref. 2222E – Mijne heren. Op vraag van de gouverneur verzoek ik u om mij de deliberatie van de gemeenteraad te sturen die moest gehouden worden met betrekking tot het systeem van absoluut gratis onderwijs dat in feite in uw gemeente bestaat. De arrondissementscommissaris. UC 2089 – Steenhuffel le 20 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de landbouwkolonie te Hoogstraten. Mijnheer, Wij erkennen onze gemeente als bijstandwoonst van de behoeftige Van Assche François die op 12 december in uw instelling is opgenomen. ¾ van zijn onderhoudskosten moeten door het gemeenschappelijk fonds gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2090 – Steenhuffel le 20 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

65


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw postkaart nr. 2222 van 18 dezer laten wij u weten dat het systeem van het absoluut gratis onderwijs in Steenhuffel niet bestaat. Er werd hierover evenmin een beraadslaging gehouden. De inschrijving van de arme kinderen voor het gratis onderwijs gebeurt overeenkomstig de voorschriften van art. 1 van het K.B. van 12 augustus 1879 en het klein aantal kinderen dat nog naar de officiële gemeenteschool gaat voldoet aan deze vereisten. Deze school wordt door geen enkel solvabel kind bezocht en dat is de reden waarom we u niet elke trimester een aanwezigheidslijst van deze categorie kinderen sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2091 – Steenhuffel le 24 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, samen met de deliberaties die er op betrekking hebben, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begrotingen van het lager onderwijs en van het onderwijs voor volwassenen voor 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2092 – Steenhuffel le 27 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Wij sturen u het bericht dat de behoeftige Van Assche François op 12 dezer in de landbouwkolonie van Hoogstraten is binnengekomen. Hij heeft zijn bijstandwoonst in Steenhuffel en hij valt onder toepassing van art. 5 van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 (gemeenschappelijk fonds). Wij hebben reeds diverse keren over hem geschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2093 – Steenhuffel le 27 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de architect van de provincie te Schaarbeek. Mijnheer, Wij sturen u een afschrift van een brief waarin staat dat het bouwen van een nieuwe school met onderwijzerswoning werd toegestaan. Wij vragen u om u met het maken der plans te willen gelasten, evenals met het maken van het lastenboek en het bestek. Wij verlangen alleen het noodzakelijke, dat wil zeggen; geen luxe. Als er een voorontwerp zou gemaakt worden dan zouden we het graag zien evenals de kostenraming, om indien nodig aanmerkingen te kunnen maken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2094 – Steenhuffel le 27 decembre 1882. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een extract uit het kadasterplan van Steenhuffel met daarop de gekozen inplanting van de nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning en de omgeving in een straal van 500 meter. Dit extract werd gevraagd met uw brief 986E van 16 december. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

66


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1883 **** UC 2095 – Steenhuffel le 10 janvier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Hierbij de namen van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers. Deze lijst werd ingevuld aan de hand van de schoolbegroting van 1883 die door de bestendige deputatie werd goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2096 – Steenhuffel le 10 janvier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekeningen voor het onderhoud van geesteszieken in Zelzate. Het gemeentelijk aandeel, ¼ of 25,76 fr., werd op 9 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Wolverthem le 10 janvier 1883. (Vertaald) Parket van de politierechtbank nr. 725. Betreft: gratieverzoek. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Zijne majesteit heeft bij besluit van 26 december 1882 de boete van 15 fr. kwijtgescholden tot dewelke Marie Anne De Nil, echtgenote Brusselmans, veroordeeld was. De ambtenaar van het openbaar ministerie. A. Van Zeebroeck. ICL – Hombeek 13 january 1883. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Involgens artikel 80 van het burgerlijk wetboek heb ik de eer u hier bijgevoegd te laten geworden een extract uit den akt van overlijden van Petrus Antonius De Prins, inwooner uwer gemeente. Gelief mij het ontvangen dezes stuks te willen beteekenen. De schepen, gedelegueerde ambtenaar van den burgerlijken stand. Vaes. ICL – Cappelle au Bois le 13 janvier 1883. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ref. 6492 – Mijne heren. U weet dat de heer Bontems klaagt over de toestand van de wegen 10 en 11 van uw atlas. Deze wegen zijn er in deze periode deerniswekkend aan toe, niet vanwege een gebrek aan onderhoud maar vanwege de leemachtige grond. Deze situatie keert iedere jaar terug in het

67


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

regenseizoen en heeft altijd bestaan, niet alleen voor de wegen waarover de heer Bontems klaagt maar voor het merendeel der wegen over een leemachtig terrein. De enige remedie is de weg te kasseiden en tegelijkertijd de bodem te draineren. De bestendige deputatie, die de klacht van de heer Bontems besproken heeft, is van mening dat de gevraagde kasseiding, evenals de kasseiding van alle wegen waarlangs huizen staan, zeer nuttig zou zijn. Ze gelooft ook dat de uitzonderlijk slechte bodemgesteldheid van de wegen 10 en 11 van aard is om er een voorkeur aan te geven bij de verdere afwerking van de verbetering van uw wegen. De bestendige deputatie denkt, in tegenstelling tot de heer Bontems, echter niet dat deze wegen het karakter van een weg van grote communicatie hebben. De provinciale ingenieur heeft mij opgedragen om u te vragen om u met deze werken bezig te houden. De gemeente Malderen heeft mij laten weten dat ze bereid is om in de kosten voor de kasseiding voor haar deel tussen te komen. Er moet alleen nog met de gemeente Buggenhout overeen worden gekomen en mits een akkoord zal het gemakkelijker zijn om door samenwerking het gewenste resultaat te bereiken. Weg nr. 10 is over een lengte van ongeveer 900 meters niet gekasseid. Het stuk van weg nr. 11 dat gemeenschappelijk is met Malderen en Buggenhout is ongeveer 275 meters lang. U weet dat er momenteel belangrijke subsidies voor de verbetering der wegen worden gegeven. Zie hiervoor de nrs. 287 en 290 van het memoriaal van administratie van 1882. Dat geldt vooral voor wegen die toegang geven tot een station van de ijzeren weg en dat is hier zeker het geval. Indien de middelen van uw gemeente u niet zouden in staat stellen om de hierboven genoemde lengte te kasseiden, dan vraag ik u om ten minste een project voor minstens 500 m. in te dienen, de 137 m. die ten laste van Malderen en Buggenhout vallen inbegrepen. De kosten voor uw gemeente zullen niet hoger zijn dan 1500 fr. Gelieve deze zaak in uw gemeenteraad te bespreken en laat me spoedig weten welke beslissing er genomen wordt. Ik zal dan zelf de provinciale ingenieur op de hoogte houden. Wat betreft de palen die geplant zijn op de weg nr. 11 is de bestendige deputatie van oordeel dat deze niet verder moeten weggehaald worden aangezien ze nuttig zijn. De provinciale conducteur en commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2097 – Steenhuffel le 14 janvier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de papieren die worden voorgeschreven door art. 14 van de militiewet van 18 september 1873 (aangaande de loting). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2098 – Steenhuffel le 17 janvier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Wemmel. Mijne heren, Van Steen Leonard werd op 7 juli 1875 uit onze bevolkingsregisters geschrapt voor Wolvertem, waar hij dezelfde dag werd ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

68


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2099 – Steenhuffel den 17 januari 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer ambtenaar van het openbaar ministerie te Wolvertem. Mijnheer, Ik heb de eer ued te laten weten dat de genaamde De Nil Maria Anna, vrouw Brusselmans, waarvoor het bevel van opsluiting hierbij gevoegd is, sedert den 10 dezer maand in het kinderbed is, dat het bijgevolg onmogelijk zal zijn voor 2 dagen naar het gevang te gaan. Ik verzoek ued, mijnheer, van haar tenminste 2 maanden uitstel te willen verleenen om die straf te gaan doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2100 – Steenhuffel le 19 janvier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 1182 van 17 dezer, stuur ik u de getuigenis van jachtwachter Josse De Schouwer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 19 janvier 1883. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten het aangevraagde militiecertificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) voor: De Bleser J. De Gouverneur UCL – Steenhuffel den 22 januari 1883. Verzoek aan het gemeentebestuur van Sempst van ons te laten weten het verblijf in uwe gemeente van de genaamde Josephus Franciscus Van de Voorde, de gemeente van waar hij gekomen is en degene waar hij zich gevestigd heeft. Hij heeft als dienstknecht gewoond te Ocdonck bij Frans Janssens. De burgemeester. ICL – Sempst den 24 februari 1883. Van de Voorde heeft zijn verblijfplaats niet ingebracht te Sempst. Hij heeft bij Janssens maar geweest met den dag. UC 2101 – Steenhuffel le 24 janvier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 12 dezer laten wij u weten dat de behoeftige Laurent Casiers zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

69


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Vilvorde le 26 janvier 1883. De kantonale inspecteur van het lager onderwijs van het 6de schoolkanton te Vilvoorde vraagt de burgemeester van Steenhuffel om de onderwijzers die aan de gemeenteschool verbonden zijn te laten weten dat de conferentie der onderwijzers van de omtrek Wolvertem zal plaats hebben in de centrumschool van Londerzeel op 17 februari eerstkomend, om 9 uur ’s morgens. UC 2102 – Steenhuffel le 31 janvier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief in MA 231 van 18 oktober 1882 laten wij u weten dat we verschillende keren met luide stem laten afroepen hebben, hebben aangeplakt en persoonlijke aanbevelingen hebben gegeven om de fruitbomen, hagen en struiken te ontrupsen. Ook de bereikbare nesten van de hoogstambomen werden weggehakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 286 - Grimbergen 2 februari 1883 Beschuldigde(n): Craenhals Jean Baptiste Leeftijd: 26 Beroep: knecht Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jagen buiten jachtseizoen Gevonnist op 10 februari 1883 door Straf: 8 dagen en 100 fr. UC 2103 – Steenhuffel le 2 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Met uw brief 968E van 27 januari liet u ons weten dat de minister van openbaar onderwijs besloten heeft dat de grond, perceel A496b, onmogelijk kan dienen voor het bouwen van een school met onderwijzerswoning vanwege de nabijheid van de ijzeren weg en dat er een ander terrein moet gekozen worden. Wij merken op, mijnheer de commissaris, dat de bodemgesteldheid en de topografische situatie van het centrum van onze gemeente over het algemeen op het gebied van volksgezondheid veel te wensen over laten. Alle gronden zijn laag en vochtig gelegen en omgeven door waterlopen. Het is zeer moeilijk om een bouwgrond te vinden die aan alle voorwaarden voldoet. Het is om die reden dat we de inspecteur van het lager onderwijs om raad gevraagd hebben voordat we perceel A496b hebben aangewezen. Net zo min als wij had hij problemen met die keuze. Om alle mogelijke nadelen zoveel mogelijk te kunnen voorzien en om zo snel mogelijk aan het bevel van de minister van openbaar onderwijs te kunnen voldoen, vragen wij u, mijnheer de commissaris om een competent expert ter plaatse te sturen om samen met ons een terrein te kiezen dat geschikt is voor de school.

70


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteraad heeft besloten om het nodige te doen om een bouwgrond aan te kopen of te onteigenen. In afwachting van uw antwoord, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2104 – Steenhuffel le 2 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan inspecteur Jacobs, rue Beriot 29, Sint-Joost-ten-Noode. Mijnheer, De arrondissementscommissaris heeft ons op 27 januari laten weten dat de minister van openbaar onderwijs de grond die we voor de bouw van de nieuwe school gekozen hebben niet accepteert vanwege de nabijheid van de ijzeren weg. Zou u niet eens naar Steenhuffel kunnen komen of iemand anders kunnen sturen om samen met ons een ander terrein te kiezen, dat niet zoals het vorige dat u gekozen hebt, door de minister zal geweigerd worden. Wij hebben ook de arrondissementscommissaris gevraagd om een competente expert te sturen. Ge kunt met die ambtenaar een afspraak maken. In afwachting van uw antwoord, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2105 – Steenhuffel le 2 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos.. Mijnheer, Onze gemeenteraad heeft vandaag lezing gekregen van uw brief 6492 van 13 januari, waarin u ons, op advies van de provinciale ingenieur, vraagt om de wegen 10 en 11, die gedeeltelijk gemeenschappelijk met Malderen en Buggenhout zijn, te kasseiden. De heer Bomtems heeft bij de bestendige deputatie geklaagd over de slechte staat van deze wegen. U weet zeer goed, mijnheer, dat deze wegen niet de enige in onze gemeente zijn die er in het slechte seizoen erbarmelijk bijliggen. Al onze wegen die nog niet gekasseid werden zijn onbruikbaar van af het begin van de winter tot de eerste schone dagen van de lente. Daar zitten er tussen die vanuit het standpunt van het algemeen belang belangrijker zijn dan diegene waarover de heer Bomtems klaagt. U weet, mijnheer, welke offers onze gemeente zich sedert 1860 getroost voor de verbetering der wegen. Al onze middelen werden daaraan besteed en onze gemeentekas is leeg. Bovendien bestaan er momenteel plannen om schoolgebouwen met onderwijzerswoning op te richten. De kosten hiervoor zijn hoog en de gemeente zal opnieuw geld moeten lenen. Een onderzoek van de financiële situatie van de gemeente toont aan dat het nog lang zal duren vooraleer de gemeente aan nieuwe kasseiwerken kan beginnen; of de betrokkenen zouden aan de gemeente de nodige middelen moeten voorschieten, zonder intrest en terugbetaalbaar over 10 jaar (ieder jaar een tiende). Dat is volgens de gemeenteraad het enige voorstel dat er aangaande toekomstige kasseiwerken kan worden gedaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2106 – Steenhuffel den 6 februari 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer den gouverneur van Brabant. Mijnheer,

71


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Luidens art. 31 §2 der wet van 14 maart 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat, volgens bericht van 20 januari 1883 van Nieuwenrode, de genaamde Josephus Franciscus Van de Voorde, werkman, wonende te Nieuwenrode, echtgenoot van Coleta Van Humbeeck, geboren te Merchtem den 7 januari 1846, zoon van Laurentius en van Theresia Meert Dezen persoon heeft te Steenhuffel gewoond van in 1851 tot 15 november 1877. Daarna te Sempst tot 26 oktober 1878, daarna te Ramsdonk tot 10 mei 1879 en van toen af te Nieuwenrode tot heden, waar hij voor rekening van ons armbestuur bedeeld wordt. Nogtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet, door het gemeenzame fonds, ingericht volgens art. 10 der zelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2107 – Steenhuffel le 7 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw omzendbrief in MA 283 van 30 november 1882 laten wij u weten dat onze kerk voorzien is van bliksemafleiders. Al onze andere gebouwen zijn maar zeer gewoontjes en hebben dat niet nodig. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Blaesvelt den 12 februari 1883. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Mijnheeren. Den genaamden Paschasius Josephus Van Cauwenbergh, loteling dezer gemeente voor de lichting van 1883, wettigen zoon van Joannes Philippus Van Cauwenbergh, in leven, hebbende omtrent 11 jaren uwe gemeente bewoond, en van wijle Anna Maria Lemmens, heeft zijne vrijstelling gevraagd als eenigen en wettigen afstammeling van zijnen vader in leven. Wij komen ued verzoeken, mijnheeren, ons zoo haast mogelijk wel te willen doen kennen of dit zoo is, en of den vader onroerende goederen of anderszints bezit, ten einde den staat tot vrijkoming te konnen opmaken. Bij bevel, de secretaris, J. Lettani Voor de burgemeester, de schepen, A. De Boeck. ICL – Cappelle-au-Bois le 12 fevrier 1883. (Vertaald) Nr. 6390 Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In 1883 moet de ruiming van de Oudebeek over haar gehele lengte in uw gemeente voltooid worden. Ook de Molenbeek moet dit jaar worden geruimd. Het is dus nodig om dit jaar een verdelingsrol voor het onderhoud der waterlopen op te maken. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2108 – Steenhuffel le 14 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van het Gemeentekrediet. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief 740G van 7 februari en van de machtiging die er in werd aangekondigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

72


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2109 – Steenhuffel le 14 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening van het onderhoud van Van Evelghem in Diest. Her aandeel van de gemeente, ¼ of 19,63 fr., werd op 14 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2110 – Steenhuffel den 14 februari 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Blaesvelt. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 12 dezer maand hebben wij de eer ued te laten weten dat Joannes Philippus Van Cauwenbergh te Steenhuffel geene goederen bezit. Hij heeft zich in onze gemeente gevestigd den 19 december 1865 met zijn eenig kind, Paschasius Josephus, komende van Londerzeel, en wij hebben van hem geene andere wettige kinderen gekend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 284c - 18 februari 1883 Beschuldigde(n): Van Zeebroeck Marie, echtgenote Van Geel, 39 jaar, huishoudster, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Gevonnist 24 april 1883 Straf: 5 UC 2111 – Steenhuffel le 22 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de lijst der miliciens die werden ingeschreven voor de loting van 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Antwerpen den 22 februari 1883. Provincie Antwerpen – Studiebeurzen – nr. 2756. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Krachtens artikel 1 § 4 van het K.B. van 19 juli 1867, verzoeken wij u ons te willen afleveren, op ongezegeld papier, de hierna aangeduide bescheeden: Volledig afschrift van: 1) Den doopakt van Martina Adriaenssen, geboren na 1734, dochter van Joannes Baptista en van Ursula Josepha George. 2) Den doopakt van Barbara De Wit, geboren in 1776 en van 3) Maria De Wit, geboren den 5 december 1784, dochters van Joannes Baptista en van Maria Josepha Asriaenssen.

73


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel 22 februari 1883. Ten behoeve van een verslag opgemaakt op 22 februari 1883. Ondervraging van de getuigen ten laste der vrouw Van Geel Jan Baptist. 1) Franciscus De Greef. Hij heeft verklaard als dat hij daarvan bijna niets gehoord heeft. Nochtans hij verklaart dat Francis Verhavert tegen hem zeide “Dat is wreed” of zoiets van die bollekens in het eten te doen. 2) Verhavert François. Hij heeft gehoord als dat de vrouw Van Geel tegen haren man zeide dat zij hem zoude vergeven hebben, dat zij zoude bollekens in zijn eten gedaan hebben, dat het met hem niet lang meer zou geduurd hebben. Hij heeft ook gezien alsdat zij naar hem sloeg en voorts verwijtingen wederzijds. 3) Leemans Guillielmus Franciscus. Hij heeft gehoord op zaterdag avond 17 februari alsdat de vrouw Van Geel aan haren man verweten heeft dat hij met Wanneken aanhield, dat hij rotte klooten had en dat zij bij eenen rotten lag en dat zij van hem vies was. Zij heeft nog iets gezegd van een wijf op te hangen, maar hij weet niet op wie dat zulks liep. Dit alles is buiten gebeurd aan het huis. Jef Pastoor zat terwijl op het gemak. 4) Jan Baptist Verdickt. Hij heeft gehoord op zaterdag 13 januari. De vrouw Van Geel kwam Tist roepen alsdat haren man de kinderen sloeg. Als Tist dan daar kwam vroeg hij aan de kinderen of zij van vader hadden slagen gekregen. “Neen” zeiden zij, “maar moeder en vader heeft willen vechten”. Voorts heeft hij gehoord en gezien op zaterdag den 13 januari alsdat de vrouw Van Geel hem kwam roepen dat Jan dronken was. Maar dat was niet waar, zegt Verdickt. Daarop is Verdickt dan medegegaan, langs voren binnen gegaan en zij van achter door de kelderkamervenster binnen gekomen met een houwmes en heeft haren man gekapt, dwars over de bil met dat houwmes, hetwelk hem geen letsel deed omdat het niet scherp was. Dan is zij gekomen en heeft met dat houwmes op zijne kist beginnen te kappen dat de kist onzienelijk was en voorts heeft zij nog de beddekoets in stukken gekapt. De zakhorlogie van Jan was ook in drij stukken, hetwelk zij verklaarde dat de kinderen zulks gedaan hadden. Voorts, zegt Verdickt, heeft hij nog gezien alsdat er halfliters tellooren en ruiten waren kapot geslagen. Dat heeft de vrouw Van Geel ook gedaan, zegt Verdickt; want hij heeft gezien dat er aan hare handen bloed was. Later heeft zij met geweld de kelderkamerdeur of venster vaneen getrokken om patatten daaruit te halen en met geweld de schuurdeur opengebroken. Hij heeft ook gezien dat den jongen met de vallende ziekte lag aan het huis van Trees Pijp en dat er Jan is heenen geloopen met azijn en water om hem te redden. Egidius De Mesmaecker, zegt Verdickt, heeft gezien als de vrouw Van Geel in het huis had soep gekookt en buiten gekomen met de kom soep om er naar Trees Pijp mede te gaan heeft Jan haar dezelve afgenomen. Verdickt heeft nog gezien alsdat (zij) de deur van het werkhuis van Jef Pastoor het slot van het werkhuis met een houwmes heeft afgeprangd. “Zoude ik zoo eenen schrikken die zijn vrouw heeft opgehangen en hij betaalde mij niet,” zeide zij. Verdickt heeft dit alles gehoord en gezien. Verdickt, voor zooveel als hij alles ondervonden heeft, geeft het ongelijk aan de vrouw van den eersten oogenblik af als zij daar gekomen is. Dit alles waarachtig verklaard door Jan Baptist Verdickt, al moest hij voor de rechtbank tot eed komen, hetzelve onder eed zoude verklaren. 5) Van Geel heeft mij nog doen ondervragen Henri Van den Bossche, kleermaker, Smisstraat, dewelke mij verklaard heeft, al moest hij tot eed komen, dat hij van de vrouw Van Geel heeft

74


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

hooren zeggen over omtrent 2 jaar, omtrent als ze getrouwd zijn, dat (als) haren man daar buiten dood geslagen wierd, dat zij er niet zoude naar gevraagd hebben. Getuigen van de vrouw tegen haren man. 6) Ludovicus Moortgat, brouwer alhier. Dat vrouw en man ruzie gemaakt (hebben), dewelke naar elkanderen met stoelen werpten, en de vrouw heeft ook nog met cigarenkas geworpen. En dan is de vrouw in huis gekomen en heeft de stoel waarop haren man hult geslagen, waarop hij zegde: “Wat, gij naar mij nog met eenen stoel slagen?” Waarop hij achter haar schoot in de kamer, en dan heeft de getuigen de vlucht genomen en heeft niets gezien. De vrouw heeft zelf eerst met eenen stoel geworpen. De Maerschalck, veldwachter. ICL – Bruxelles le 23 fevrier 1883. (Vertaald) Gouvernement van de provincie Brabant – ref. 319.869B32.069 Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Bij besluit van 14 januari 1882, nr. 319.869B32.069, heeft de bestendige deputatie u toegestaan om delen van de voetwegen 45, 50 en 79 te supprimeren aangezien ze door de aanleg van de ijzeren weg van Antwerpen naar Douai nutteloos waren geworden. De heer Bouvier-Parvillez, aanpalende eigenaar, heeft zich verbonden om deze stukken te kopen tegen de door de experts vastgestelde prijs van 90,56 fr. Gelieve mij voor 2 Antwoord: 14 februari 1882. UC 2112 – Steenhuffel le 23 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol van de provinciale hondenbelasting voor 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2113 – Steenhuffel le 27 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van François Van Assche. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 3,2 fr., werd betaald op 26 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2114 – Steenhuffel le 28 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 319869B32069 van 23 dezer laten wij u weten dat het bedrag van 90,56 fr., dat de heer Bouvier-Parvillez de gemeente schuldig is als vergoeding voor het afschaffen van delen van de voetwegen 45, 50 en 79, op 14 februari in de gemeentekas gestort werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

75


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2115 – Steenhuffel le 28 fevrier 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos.. Mijnheer, Ingesloten sturen we u de stukken terug die u ons bezorgde met uw brief 6216 van 21 dezer. Sedert de heraanleg van de riool onder de steenweg vloeit het regenwater zo normaal als maar mogelijk is weg. Wij begrijpen dus niet wat het nut is van het verlengen van de grachten langsheen de weg van grote communicatie nr. LXXXI. Wij denken dat het even goed is om het water af te laten vloeien langs een goot naast de weg, zoals dat ook het geval is aan de rechterkant van de weg van het dorp naar de ijzeren weg. Zolang het regenwater weg kan langs de gracht op de eigendom van graaf de Lalaing is het niet nodig of nuttig om aan de rechterkant van de weg het voorgestelde werk uit te voeren. Bovendien is de weg op deze plaats sterk aangehoogd zodat de nieuwe gracht in de buurt van de riool ongeveer 1,75 m. diep zal zijn en een echt gevaar zal vormen. In plaats van een gracht is er een riool nodig met een voldoende lengte. Als het moet, dan beloven wij u om die te maken. Wat de gracht aan de linkerkant van de weg betreft lijkt het ons niet nuttig om die open te maken. Het regenwater kan immers weg naar de beek, eerst via een afloop naast het huis van de vroegere veldwachter, en verder via een gracht tussen de eigendom van de heer Bouvier en die van mijnheer De Backer. Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 28 fevrier 1883. (Vertaald) Aan de commissaris der wegen. Ingesloten sturen we de papieren terug die u ons bezorgde met uw brief 6216 van 21 dezer. Sedert dat de riool (doorsteek) onder de baan opnieuw aangelegd werd loopt het water zo regelmatig af als maar enigszins mogelijk is. We zien er het nut dus niet van in om de grachten langs de weg van grote communicatie LXXXI te verlengen. We denken dat het op hetzelfde neerkomt of de waters via een gracht langs de weg of via een gracht naast de weg afvloeien. Dit laatste is het geval voor de rechterkant van de baan van het dorp van Steenhuffel naar de ijzeren weg. Zolang het water kan wegvloeien via de gracht op de eigendom van graaf de Lalaing is het niet nodig of nuttig om het voorgestelde werk aan de rechterkant van de weg uit te voeren. Bovendien is de baan op deze plaats sterk aangehoogd en daarom zal de gracht aan de doorsteek ongeveer 1,70 m. diep moeten worden en een echt gevaar vormen. In plaats van een gracht is daar een riool nodig waarvan de lengte redelijk groot moet zijn, maar als het moet willen we ons engageren om die aan te leggen. Wat de gracht aan de linkerkant van de baan betreft lijkt het ons niet nuttig om die te openen. Het regenwater kan immers afvloeien via de beek, eerst via een afloop naast het huis van de champetter en vervolgens via een gracht tussen de eigendom van de heer Bouvier en die van de heer De Boeck. UC 2116 – Steenhuffel le 2 mars 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel..

76


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 1 dezer en de affiche over de wetgevende verkiezingen die op 6 dezer in Brussel zullen plaatshebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2117 – Steenhuffel le 3 mars 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Aangaande de klacht tegen een zekere Verbesselt Jeanne, laten wij u weten dat deze persoon in Buggenhout, provincie Oost-Vlaanderen, woont. Het is bij de politie van die gemeente dat haar buren gaan klagen zijn. Die alleen kan u de gevraagde inlichtingen verstrekken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2118 – Steenhuffel le 6 mars 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomst art. 26 van de algemene instructies stuur ik u het opleidingsniveau van de miliciens die dit jaar aan de loting hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2119 – Steenhuffel den 7 maart 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heer voorzitter der burgerlijke godshuizen te Puers. Mijnheer, In antwoord op uwen brief van 28 februari nr. 402, hebben wij de eer ued te laten weten dat de genaamde Van Cauwenbergh Jean Philippe den 23 februari in het gasthuis te Puers ingenomen, zijnen bijstandwoonst te Steenhuffel behouden heeft. Dezen behoeftige valt in het gemeenzame fonds aangezien hij meer dan 5 jaar onze gemeente verlaten heeft zonder een nieuwen bijstandwoonst te verkrijgen en bijgevolg zullen de ¾ der kosten hierdoor moeten voldaan worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Cappelle au Bois le 8 mars 1883. (Vertaald) Ref. 5949 – Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ingesloten stuur ik u een klacht van de heer De Pauw. Laat me weten wat u hierover denkt. De commissaris der wegen. Verhaegen UCL – Steenhuffel le 10 mars 1883. (Vertaald) Aan de commissaris der wegen.

77


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief 5949 van 8 dezer sturen we u de klacht terug van de heer De Pauw uit Asse aangaande de gracht die het water van zijn weide moet afvoeren naar de straat genaam de “Meer”. De heer De Pauw klaagt onterecht over de diepte van deze gracht. U zult zich ongetwijfeld nog herinneren, mijnheer de commissaris, dat toen de baan hier werd aangelegd, de gracht dieper werd gemaakt dan hij eigenlijk moest zijn en dit om aan de misplaatste argumenten van de heer De Pauw tegemoet te komen. Nu beschuldigt hij de gemeente van slechte wil. Onterecht. Dat blijkt zelfs uit zijn eigen brief want hij geeft toe dat het water in de gracht blijft staan. Dat zou niet veranderen mocht hij nog dieper zijn. We zouden wensen, mijnheer, dat u de pikeur van het kanton zou sturen om de toestand samen met ons te bestuderen. Indien hij oordeelt dat er het een of ander kan verbeterd worden dan zullen we dat zeker in naam van de klager laten doen. De atlas der wegen bekijkend zal hij kunnen vaststellen dat vroeger de weide in kwestie tien jaar geleden omringd was door brede grachten en dat er putten waren aangelegd. De eerste dagen na zware regenval vingen die het water tijdelijk op, hetgeen nu niet meer het geval is. De echte reden voor het voortdurende onderlopen van de weide is niet de slechte wil van de gemeente is maar het feit dat die grachten en putten zijn gedempt. UC 2120 – Steenhuffel den 14 maart 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het bureel van weldadigheid van Willebroek. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 27 februari 1883 nr. x en om aan artikel 28 der wet van 14 meert 1876 te voldoen, hebben wij de eer ued te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Van Cauwenbergh Jean Philippe, ons nochtans voorbehoudende later die onkosten te ontkennen indien nieuwe inlichtingen ons zullen toelaten te bewijzen dat de behoeftige niet wezentlijk ten laste onzer gemeente is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 284d - 16 maart 1883 Beschuldigde(n): Tierens Jean, 19 jaar, schoenmaker, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: beschadiging van mobilier Gevonnist 24 april 1883 Straf: 10 UC 2121 – Steenhuffel le 22 mars 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, Wij laten u weten dat de klacht van de heer De Pauw uit Asse aangaande de diepte van de gracht die zijn weide op de Meer met weg nr. 14 verbindt. U zult zich ongetwijfeld nog herinneren, mijnheer de commissaris, dat toen de baan hier werd aangelegd, de gracht dieper werd gemaakt dan hij eigenlijk moest zijn en dit om aan de misplaatste argumenten van de heer De Pauw tegemoet te komen. We vragen u, mijnheer, om de pikeur van het kanton naar Steenhuffel te sturen om de toestand samen met ons te bestuderen. Indien hij oordeelt dat er het een of ander kan verbeterd worden dan zullen we dat zeker onmiddellijk laten doen.

78


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wanneer u de atlas der wegen bekijkt zult u kunnen vaststellen dat de weide in kwestie vroeger vol grote putten was en omringd was door brede grachten die er momenteel niet meer zijn. Het was een waar moeras. Dàt is er de echte oorzaak van dat zijn weide overstroomt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 23 mars 1883. (Vertaald) Van het 1ste militaire district van Brussel. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten het wederoproepingsbevel, voor een periode van 1 maand vanaf 30 maart 1883, bestemd voor: Van Wemmel Joseph, milicien van 1879 bij het 14de linieregiment. De commandant van het district. UC 2122 – Steenhuffel le 28 mars 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van de Voorde. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,90 fr., werd betaald op 24 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2123 – Steenhuffel den 28 maart 1883. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer gouverneur der provincie Brabant. Mijnheer, Luidens art. 31 §2 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat volgens berichten van Willebroek en Puers van 27 en 28 februari jongstleden, dat de genaamde Jean Philippe Van Cauwenbergh, verblijvende te Willebroek en te Blaesvelt wonende, en geboren te Londerzeel op 18 october 1836, werkman van beroep, weduwnaar van Anna Maria Lemmens, te Wolverthem overleden in 1864, en van Joanna Francisca Meert, overleden te Ganshoren in 1874, zoon van Petrus en van Marie Theresia Van Ingelghem, beide te Londerzeel overleden. Dezen behoeftigen heeft in onze gemeente gewoond van 19 december 1865 tot 25 october 1876, daarna te Merchtem tot den 21 juni 1877, te Ganshoren tot 28 augustus 1879, te SintPieters-Jette tot 26 maart 1880, te Koekelberg tot 25 juni 1880, te Thisselt tot 17 juni 1881, te Leest tot 14 april 1882 en van dan af te Blaesvelt waar hij nu nog gehuisvest is, maar hij verblijft tijdelijk te Willebroek waar hij voor rekening van ons armbestuur bedeeld is. Op 25 februari is hij in het godshuis te Puers ingenomen. Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Londerzeel 2 april 1883. Achtbaren neef en collega.

79


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Een pachter van Steenhuffel, de heer Van Nuffel-Van den Broeck, koopman in kolen, is bij mij gekomen en verzocht mij of ik hem niet kon of wilde helpen of bevoordeeligen in zijne handel, en klapte mij van de “association mutuelle du commerce et de l’industrie”. Wie hem dat in den bol gedouwen heeft weet ik niet, doch hij beeldde zich in dat ik maar eenige woorden te schrijven had naar de directeur van gezegde associatie en dat het voldoende was om een beurs geld ter zijner beschikking te krijgen. Ik heb hem geantwoord dat ik in zijn voordeel wel kon zijn doch aangezien hij aan Steenhuffel toehoort ik niet in staat was om nopens zijne fortuin eenige gegronde inlichtingen te geven en, in alle geval, geld doen afkomen niet. Indien de associatie naar u of naar de burgemeester van Steenhuffel schreef over de solvabiliteit van Van Nuffel, doe er mede volgens uw goeddunken. Aanveerdt mijne hartelijke groeten Louis Van Doorslaer (gemeentesecretaris van Londerzeel) Gij zoudt toch zeggen wie de menschen op den loop zet! ‘t Is waarlijk gelijk ’t spreekwoord zegt: Mondus volit decepit, het menschdom wil gekloot worden. UC 2124 – Steenhuffel le 4 avril 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief in MA 20 van 17 januari laten wij u weten dat de nog aanwezige rupsennesten reglementair vernietigd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Beyghem 5 april 1883 Mijnheer. Gelief mij zoohaast mogelijk te doen geworden op zegel den akt van overlijden van Jan Frans Vranckaert, echtgenoot van Lucia Van Buggenhout die te Beyghem is komen wonen den 12 november 1851, zoodat haren man J.F. Vranckaert alsdan reeds overleden was. Hij moet dus gestorven zijn voor 1851. Ik zal u de kosten opzenden in postzegels bij het ontvangen des stuks. Ontvang mijnen dank en hoogachting. Voor den ambtenaar van den burgerlijken stand. J. Smets. ICL – Bruxelles le 5 avril 1883. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – Gemeenschappelijk fonds. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De bestendige deputatie heeft op 4 dezer de toelating gegeven om uit het gemeenschappelijk fonds, ingericht bij art. 10 van de wet van 14 maart 1876, een bedrag van 158,70 fr. te betalen voor het onderhoud van Van de Voorde Pierre Jean in het krankzinnigengesticht SintDominicus te Brugge tijdens het 2de semester 1882. De gouverneur. ICL – Selzaete le 6 avril 1883. (Vertaald) Krankzinnigengesticht St. Jean Baptiste. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Lemmens Guillaume, die in ons gesticht sedert 10 september 1875 opgesloten is, is momenteel ernstig ziek en er werden hem de laatste sacramenten toegediend. Gelieve zijn familie te verwittigen, want zelf ken ik het adres niet. Als ze de zieke nog willen zien mogen ze hun bezoek niet uitstellen.

80


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De directeur. UC 2125 – Steenhuffel den 7 april 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het armbestuur van Willebroek. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 21 maart jongstleden betrekkelijk tot den behoeftigen De Visscher Jacobus, hebben wij de eer ued te laten weten: 1) Dat niet tegenstaande dat dezen persoon slechts op 30 september 1870 naar Thisselt afgeschreven is, hij er reeds lang tevoren woonde. 2) Dat het blijkt uit eenen brief van Cappellen-op-den-Bosch dat hij van Thisselt aldaar is komen wonen op 2 juli 1876. Daaruit volgt, mijnheeren, dat De Visscher te Thisselt in plaats van 5 jaar meer dan 6 jaren aanhoudend woning heeft en bijgevolg heeft hij er zijnen bijstandwoonst verkregen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Massenhoven 9 april 1883. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. De genaamde Anna Catharina Van Houtven, alhier wonende en ten uwent geboren den 16 september 1829, verlangende huwelijk aan te gaan, heeft ons verzocht ue hare stukken te vragen. Wees dus zoo goed ons zoohaast mogelijk te doen geworden: 1) Haren geboortenakt. 2) Overlijdensakt van haren vader Joannes Van Houtven. 3) Overlijdensakt van hare moeder Joanna Maria Moortgat, overleden den 4 juni 1853. Gelief deze 3 akten door het vredegerecht te laten legaliseren, en voeg bij dezes opzending uwe rekening opdat wij dezelve per postmandaat kunnen voldoen. Onze hartelijke groetenissen. De schepen, voor de burgemeester, B. Deweertd Bij bevel, de secretaris, Meeussen Postmandaat voor 6,24 fr. met de post gestuurd op 29 april 1883. ICL – Wolverthem le 10 avril 1883. (Vertaald) Vredegerecht. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Om mij toe te laten een verslag op te maken voor de procureur generaal moet ik van u weten welke geesteszieken in uw gemeente opgesloten zijn bij hun ouders of eventueel bij andere personen. Hun naam, de datum waarop ze opgesloten werden, desgevallend de datum van hun overlijden. De vrederechter. Edmond Michiels. UC 2126 – Steenhuffel le 11 avril 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, architect van de provincie, rue du pont, Schaarbeek. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 3 dezer laten wij u weten dat wij 2 andere locaties hebben gekozen voor de bouw van de nieuwe school. Wij vragen u om deze eens samen met inspecteur De Vos te komen bekijken en ons te verwittigen van de dag van uw komst.

81


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

UC 2127 – Steenhuffel le 11 avril 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek verwittig ik u dat in de marge van de geboorteakte van Michel Moens, geboren te Steenhuffel op 1 juli 1882, zoon van Marie Eugenie, de wettiging werd bijgeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2128 – Steenhuffel le 11 avril 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 4 dezer stuur ik u een voorbeeld van het handschrift van Louis Seghers die wordt voorgedragen om jachtwachter van de heer Van Bellinghen te worden. Deze jongeman is van goed gedrag en zeden en door zijn intelligentie, takt en ferm maar gematigd karakter is hij geschikt om deze functie uit te oefenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2129 – Steenhuffel le 13 avril 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de vrederechter te Wolvertem. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 10 dezer laten wij u weten dat er geen enkele geesteszieke opgesloten is in Steenhuffel. Wij hebben 2 geesteszieken waarvan er 1 in Brugge en een andere in Zelzate is geplaatst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Londerzeel 23 april 1883. Mijnheer de burgemeester te Steenhuffel. De longziekte bestaat bij Van Wemmel in den Meir te Steenhuffel. Mijnheer de burgemeester is verzocht mr. Eugène De Cleene, rijksveearts te Kapelle-op-denBos, daarvan te verwittigen, in uitvoering van de wet. L. Van Passen, veearts te Londerzeel UC 2130 – Steenhuffel le 25 avril 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van een geesteszieke in Zelzate. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 25,60 fr., werd betaald op 23 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2131 – Steenhuffel le 25 avril 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, provinciaal architect, rue du pont 81, Schaarbeek.

82


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Wij durven aan te nemen dat u onze brief van 11 dezer hebt ontvangen. Daarin lieten wij u weten dat onze gemeenteraad twee andere terreinen gekozen heeft om de nieuwe schoolgebouwen en onderwijzerswoning in te planten. Vooraleer de toestemming te vragen om één van die gronden aan te mogen kopen zouden we willen dat u en de heer De Vos, kantonale schoolinspecteur te Vilvoorde, een kijkje komen nemen om te vermijden dat hij weer wordt afgekeurd door de minister van openbaar onderwijs. Wees zo goed om ons te verwittigen van uw bezoek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2132 – Steenhuffel den 26 april 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer den gouverneur van Brabant. Mijnheer, Luidens art. 31 §2 der wet van 14 maart 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat, volgens bericht van Willebroek van 31 maart 1883 de genaamde De Visscher Jacobus, werkman, nu wonende te Willebroek, zoon van De Visscher Carolus Benedictus en van Oslender Rosalia, beiden overleden, geboren te Steenhuffel op 24 april 1849. Jacobus De Visscher heeft Steenhuffel verlaten den 30 september 1870 en hij heeft zich te Thisselt gevestigd waar hij is ingeschreven gebleven tot den 2 juli 1876. Nochtans bewijst de gemeente Thisselt met een stuk hieraan gevoegd dat hij er slechts aanhoudende gewoond heeft tot in juli 1874, dan 14 maanden te Cappellen-op-den-Bosch zonder afschrift van Thisselt, dan wederom te Thisselt tot 12 juli 1876 en te Capppelle-op-den-Bosch van 2 juli 1876 tot in augustus 1879, en daarna heeft hij deze laatste gemeente Cappellen-op-den-Bosch verlaten zonder verklaring van woonstverandering, en hij heeft alsdan zonder vaste woning nog verbleven te Mechelen, Leest, Sempst, Thisselt en laatst te Willebroek, waar hij nu voor rekening van ons armbestuur ter oorzaak van behoeftigheid en ziekte bedeeld wordt. Nogtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet, door het gemeenzame fonds, ingericht volgens art. 10 der zelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Cappelle au Bois le 28 avril 1883 (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gevolg gevend aan uw oproep van 24 dezer ben ik bij de heer François Van Wemmel, landbouwer in Steenhuffel, sectie D nr. 12, geweest en heb ik er vastgesteld dat hij in het bezit is van een vaars die is aangetast door de besmettelijke ziekte die bekend is onder de naam het spruw (stomatite aphteuse). De veearts van het gouvernement. Louis Eugène De Cleene. (Ook nog eens op 9 mei 1883 op de boerderij Van Wemmel geweest) ICL – Schaerbeek le 1 mai 1883. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Volgende maandag de 7de mei zal ik in het station van uw gemeente aankomen om de terreinen te gaan bezichtigen die u voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool gekozen hebt. Ik moet absoluut terugkeren met de tram van 11u23. Ik zou graag hebben om u op het station te treffen. G. Hansotte Provinciaal architect

83


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

81 Rue Dupont Schaerbeek GR N° 854-855-856-857 - Zitting van 2 mei 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Bliksemafleiders. De gemeenteraad. Gezien de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken en justitie, afgedrukt in het memoriaal van administratie nr. 283 van 31 oktober 1882, waarin aan de gemeentebesturen en de kerkfabrieken wordt aanbevolen om bliksemafleiders te plaatsen op de kerk en andere gemeentegebouwen van enig belang. Overwegend dat de kerk al een bliksemafleider heeft. Overwegend dat alleen nog de pastorij voor een dergelijke beveiliging in aanmerking komt, vermits de gemeenteschool en het gemeentehuis maar zeer gewone gebouwen zijn en niet hoger dan 10 m. Besluit. 1) Om maatregelen te treffen om de pastorij van bliksemafleiders te voorzien en om hiervoor een subsidie te vragen zodra de kosten bekend zijn. 2) Om de school en het gemeentehuis niet van bliksemafleiders te voorzien. II. Controle en goedkeuring van de rekening van de kerkfabriek. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 4076,03 - Uitgaven: fr. 4076,03 - Overschot: fr. III. Controle en goedkeuring van de rekening van het bureel van weldadigheid. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de voorgelegde rekening en bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 6366,94 - Uitgaven: fr. 6366,04 - Overschot: fr. IV. Vraag om grond voor een gemeenteschool en onderwijzerswoning te mogen kopen. De gemeenteraad. Gezien de brief van de arrondissementscommissaris nr. 986E van 29 maart, waarin hij de motieven laat kennen die de minister van openbaar onderwijs er toe hebben bewogen om het terrein af te keuren, dat door ons gemeentebestuur voor de inplanting van een nieuwe school en onderwijzerswoning was uitgekozen, en waarin hij ons vraagt om een ander perceel voor te stellen. Gezien het verslag van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat het perceel, gelegen sectie B nr. 1, 25a 30ca groot, eigendom van Pierre Van den Bossche, landbouwer te Steenhuffel, aan de vereisten terzake voldoet en gunstig gelegen is. Besluit. Om de toelating te vragen om deze grond met dit doel aan te mogen kopen of te onteigenen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

84


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2133 – Steenhuffel den 2 mei 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Blaesvelt. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 23 april 1883 en om aan art. 28 der wet van 14 maart 1876 te voldoen, hebben wij de eer u te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Joannes Baptista Van Campenhout, geboren te Willebroek, oud 63 jaren, arbeider, wonende te Blaesvelt en echtgenoot van Joanna Catharina Verbeeck, aangenomen om door uw armbestuur bedeeld te worden, ons nochtans voorbehoudende die onderhoudskosten te ontkennen indien nieuwe inlichtingen ons zullen toelaten te bewijzen dat de behoeftige niet wezentlijk ten laste onzer gemeente is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2134 – Steenhuffel den 2 mei 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het armbestuur van Willebroek. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 31 maart 1883 en om aan art. 28 der wet van 14 maart 1876 te voldoen, hebben wij de eer u te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Jacobus De Visscher, dienstbode, geboren te Steenhuffel den 24 april 1849, en wonende te Willebroek, aangenomen om bedeeld te worden door het armbestuur van Willebroek, ons nochtans voorbehoudende die onderhoudskosten te ontkennen indien nieuwe inlichtingen ons zullen toelaten te bewijzen dat de behoeftige niet wezentlijk ten laste onzer gemeente is. Daar de behoeftige onder de toepassing valt van art. 6 der aangehaalde wet, zoo zullen de drie vierden der kosten door de gemeenzame fonds moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2135 – Steenhuffel le 2 mai 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van de deliberatie van onze gemeenteraad die, op uw verzoek (brief 139771A11568 van 8 maart) gehouden werd over het plaatsen van bliksemafleiders op gemeentegebouwen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2136 – Bestaat niet. UC 2137 – Steenhuffel le 3 mai 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 986E van 29 maart sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een afschrift van de deliberatie van onze gemeenteraad die naar aanleiding van uw brief genomen werd (lager onderwijs). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Merchtem le 7 mai 1882.

85


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Zeker pachters van uw gemeente klagen over de weg die men noemt “het Steenhuffel baantje”. Deze toestand is zeer nadelig voor mijn huurders. Een geladen kruiwagen kan er niet passeren. Mag ik hopen dat het volstaat om u dit te signaleren om aan deze wantoestand een eind te zien maken? L. Notté. UC 2138 – Steenhuffel le 15 mai 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rekening van het bureel van weldadigheid van 1882. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2139 – Steenhuffel den 16 mei 1883. (Vertaald) Het kollegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer ambtenaar van den burgerlijken stand te Humbeek. Mijnheer en collega, Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Florentinus Mertens en Maria Anna Stevens heden in deze gemeente huwelijk aangegaan hebben en dat zij hun kind, geboren in uwe gemeente den 9 januari 1879, ingeschreven onder de voornamen en naam van Jan Baptist Stevens, erkend en gewettigd hebben. Gelief, mijnheer en collega, de door artikel 49 des burgerlijken wetboeks voorgeschreven kantteekening aan den geboorteakt dezes kinds op te maken, er kennis van geven aan den heer procureur des konings en mij het hier onderstaande ontvangstbewijs terug te zenden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2140 – Steenhuffel le 16 mai 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek laat ik u weten dat in de marge van de geboorteakte van Joseph Van de Voorde, geboren in Steenhuffel op 24 september 1874, zoon van Marie Thérèse Van de Voorde, de wettiging werd ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2141 – Steenhuffel le 16 mai 1883 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek laat ik u weten dat in de marge van de geboorteakte van Rosalie Van de Voorde, geboren in Steenhuffel op 15 februari 1879, dochter van Marie Thérèse Van de Voorde, de wettiging werd ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2141bis – Steenhuffel le 16 mai 1883 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer,

86


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In uitvoering van art. 49 van het burgerlijk wetboek laat ik u weten dat in de marge van de geboorteakte van Stevens Jean Baptiste, geboren in Humbeek op 9 januari 1879, zoon van Marie Anne Stevens, de wettiging werd ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2142 – Steenhuffel le 23 mai 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rekening van de kerkfabriek van 1882. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2143 – Steenhuffel le 23 mai 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van François Van Assche in de landbouwkolonie te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 14,63 fr., werd betaald op 21 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 26 mai 1883. Meert Charles Louis, nr. 124 van de loting, moet zich op 2 juni om 10u30 aanbieden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne, om er zijn redenen voor vrijstelling van de militaire dienst te verdedigen tijdens de zitting ter herziening van de beslissingen van de militieraad. ICL – Selzaete le 26 mai 1883. Asiles St. Jean-Baptiste (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel. Lemmens Guillaume, woonachtig in Steenhuffel, binnengekomen in ons krankzinnigengesticht op 10 september 1875, is er overleden, op 26 mei 1883 tengevolge van longtuberculose. Gelieve onmiddellijk de familie, waarvan we het adres niet kennen, te verwittigen. De directeur. UCL – Steenhuffel den 29 mei 1883. Mijnheer Zimmer, provincialen ingenieur der buurtwegen te Brussel. Mijnheer den ingenieur. Ik ondergeteekende Petrus Joannes De Boeck, molenaar gehuisvest te Steenhuffel, neem de eerbiedige vrijheid de toelating te vragen om onderhoudswerken te mogen uitvoeren aan mijnen watermolen op de Molenbeek alhier geplaatst, wijk A nr. 614 des kadasters (wezende den eigendom van den heer graaf de Lalaing, grondeigenaar te Brussel). Hopende, mijnheer de ingenieur, dat mijne vraag een gunstig onthaal zal ontvangen, verzoek ik u de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden. Uw dienaar, De Boeck.

87


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2144 – Steenhuffel le 3 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de lijst van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden met aanduiding of zij kiezers zijn voor de kamers en de provincieraad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2145 – Steenhuffel le 5 juin 1883 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Het doet mij oneindig veel verdriet u te moeten melden dat, toen ik uw brief nr. 613 van 28 mei onder ogen kreeg waarmee Robberechts François, milicien uit mijn gemeente, werd opgeroepen om zich op 4 juni om 10u30 aan te melden bij het provinciebestuur om er voor de revisieraad zijn redenen voor vrijstelling van de militaire dienst te verdedigen, dat ik dan 11 juni in plaats van 4 juni heb gelezen. Het is pas wanneer ik vandaag de brief opnieuw bekeken heb om hem aan de betrokkene af te geven, dat ik mijn vergissing heb gemerkt. De genoemde Robberechts heeft zijn oproepingsbrief dus niet op tijd ontvangen en is bijgevolg op 4 juni niet opgedaagd. Ik vraag u zeer nederig, mijnheer de gouverneur, om met mijn onvrijwillig begane vergissing rekening te houden en om deze milicien voor een andere sessie van de revisieraad op te roepen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 12 juin 1883. (Vertaald) Bureel van de provinciale ingenieur van Brabant – ref. 67701I15846. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De heer Petrus Joannes De Boeck, molenaar in uw gemeente, vraagt de toelating om onderhoudswerken aan zijn molen te mogen verrichten. Gelieve de heer De Boeck te vragen om deze werken in detail te beschrijven. De provinciale ingenieur, Zimmer. GR N° 858 - Zitting van 13 juni 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Controle van de gemeenterekeningen van 1882. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 10608,58

88


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De uitgaven: fr. 10130,01 - Het overschot: fr. 478,57 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 4893,73 - De uitgaven: fr. 2613,52 - Het overschot: fr. 2280,21 De rekening van de school voor volwassenen: - De ontvangsten: fr. 211,81 - De uitgaven: fr. 168,52 - Het overschot: fr. 43,29 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 4669,10 - De uitgaven: fr. 4064,72 - Het overschot: fr. 604,38 De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 222,75 - De uitgaven: fr. 222,75 - Het overschot: fr. – In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2146 – Steenhuffel le 13 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, architect van de provincie, rue du pont, Schaarbeek. Mijnheer, Wij sturen u een afschrift van een brief van de arrondissementscommissaris waarin deze laat weten dat het terrein, dat we voor de inplanting van een nieuwe school gekozen hebben, is aangenomen, dat de gemeente gelast wordt met het opmaken van het bouwproject en dat de gouverneur dit project door de gemeenteraad in de loop van deze maand zou wensen goedgekeurd te zien. Wij geloven, mijnheer de architect, dat het plan dat u eerder gemaakt heeft, nog kan dienen en daarom vragen wij u om het ons in klad, samen met het bestek, te sturen, zodat we het kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2147 – Steenhuffel le 14 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rekening van het lager onderwijs en van de school voor volwassenen van 1882. De gemeenterekening zal u later door de commissaris der wegen bezorgd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 15 juni 1883 (ca) Inlichtingen genomen bij Jan Baptist Van Campenhout te Blaesvelt. Hij verklaart dat hij bijna geheel den uitkomen met een overdragen valling heeft gezeten en bij den doctor Persoons heeft gemeesterd en dat hij al drij weken zonder werk zit en dat de

89


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

vrouw ook ziek is geweest. Dat kon ik ook nog zien dat het waar was en zoodra hij aan het werk is hij niets meer zal vragen. Hij heeft dus al genoten 2 weken, vervolgens 100 pond houille, 4 maal den doctor geweest en 2 maal een brood gehad van 8 pond. Aangaande Jacobus De Visscher. Ik heb geweest: 1) In de Keesstraat bij Josephus De Weerdt. Hij wist er niet van te spreken. 2) Bij Joannes Scheers in dezelfde straat. Heeft mij verklaard alsdat Jacques De Visscher bij hem 43 dagen ziek heeft gelegen met het vliegende flissijn en dat hij hem dan heeft verlaten, opgesteken als schelm. De pachteresse heeft bij den armmeester 1,25 fr. gereclameerd voor onkosten per dag. Dan heb ik nog geweest bij Kegels, steenweg naar Mechelen. Daar heeft hij sedert zijne ziekte ook nog eenigen tijd verbleven en ook onverwacht vertrokken. Van daar is hij bij De Backer op den dijk gaan woonen voor 14 dagen en hij is er nu 14 dagen weg zonder dat De Backer weet waar hij naartoe is. Hij is er ziek weg gegaan. Voorts heb ik den veldwachter nog ontmoet. Hij heeft gezegd dat hij er zal naar informeren en als hij iets weet seffens zal schrijven. UC 2148 – Steenhuffel le 19 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten, ter registratie, het proces verbaal van aanbesteding van het graasrecht langs de gemeentewegen. Gelieve het na registratie samen met de kostenopgave terug te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2149 – Steenhuffel le 19 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de bulletins model 48 voor de overdracht van de miliciens aan de militaire overheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2150 – Steenhuffel le 20 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Uit uw omzendbrief in MA 122 van 26 mei 1883 blijkt dat de overdracht van de miliciens aan de militaire overheid voor onze gemeente op 25 dezer moet gebeuren. Tot op heden hebben we de hiervoor nodige papieren echter nog niet ontvangen. Wij vragen u om ons te laten weten of er in onze gemeente miliciens zijn die op 25 juni moeten worden overgedragen en om ons in dat geval hun vertrekorder en model 48 te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Charleroi le 21 juin 1883. 13e regiment de ligne – Etat-Major. (Vertaald) Aan de burgemeester van Steenhuffel.

90


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De noodwendigheden van de dienst staan niet toe om het verlof van Adolphe Steylemans, soldaat van de lichting 1881, met 1 maand te verlengen. De commandant PV 283 – Molenbeek 27 juin 1883 Beschuldigde(n): Van Rode Jeanne Cathérine Leeftijd: 18 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wettige verblijfplaats te Merchtem Misdrijf: landloperij Veroordeeld op 27 juni 1883 door Straf: 3 dagen en 15 dagen ter beschikking van de regering. UC 2151 – Steenhuffel le 27 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Ingesloten het bewijs van betaling van 48,48 fr. aan de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers, zijnde de helft van de op de wedde van de onderwijzer afgehouden premie voor het 1ste semester van 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2152 – Steenhuffel le 27 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van De Visscher Jacques. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 19,38 fr., werd op 27 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2153 – Steenhuffel le 27 juin 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Cauwenbergh. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 9,13 fr., werd op 27 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 28 juin 1883. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten het aangevraagde militiecertificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) voor: Van Doren P. De Gouverneur

91


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 292a – Steenhuffel 2 juli 1883 Beschuldigde(n): Spiessens Jean, 30 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: op andermans gebied binnnegedrongen en gewelddadigheden (op 2 juli 1883). Gevonnist op 21 augustus 1883 Straf: 2 fr. ICL – Bruxelles le 2 juillet 1883. (Vertaald) Bureel van de provinciale ingenieur van Brabant – ref. 68455I16053. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gevolg gevend aan uw brief van 20 juni vraag ik u om de heer De Boeck een meer expliciete aanvraag, op zegel, te laten doen. Daarna zal uw gemeentebestuur deze aanvraag moeten behandelen in overeenstemming met art. 132 van de algemene instructie, gewijzigd door de omzendbrief van de gouverneur MA nr. 51 van 20 maart 1880. De provinciale ingenieur. ICL – Termonde le 3 juillet 1883. (Vertaald) Politiecommissariaat. De politiecommissaris van Dendermonde groet de burgemeester van Steenhuffel en vraagt om aan zijn veldwachter mee te delen dat maandagavond 2 juli om 9 uur in Opdorp een herdershond werd waargenomen met het volgende signalement: normale grootte, halflang haar, staart op 2/3 ingekort, voorzien van een halsband met de inscriptie “J. Schellekens, Termonde”. Op dinsdag 3 juli, om 3 uur in de ochtend werd dezelfde hond in Malderen gezien en om 4 uur in Steenhuffel. Ik zou het erg op prijs stellen om – indien die hond kon opgepakt worden – mij de naam te geven van de persoon waar hem kunnen halen. De politiecommissaris. GR N° 859 - Zitting van 4 juli 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de wet van 1 juli 1879 en het K.B. van 12 augustus 1879. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1883-84 en degene van de kinderen die van rechtswege hierop zijn aangebracht. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1883-1884 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 227, te weten 123 jongens en 104 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs aan de onderwijzer en de hulponderwijzer wordt gegeven wordt vastgesteld op 11 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteschool bestuurd door de heer Casteels is aangewezen om gratis les te geven aan 123 jongens en 104 meisjes.

92


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Termonde le 4 juillet 1883. (Vertaald) Politiecommissariaat. Mijnheer de burgemeester. De hond, waarover ik het had in mijn brief van gisteren, werd teruggevonden. Ik dank u voor de opsporingen die u heeft willen doen en vraag u om de verzekering van mijn diep respect te aanvaarden. De politiecommissaris. ICL – Bruxelles le 4 juillet 1883. (Vertaald) Commissariaat van het arrondissement nr. 2.290E. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gelieve mevrouw Casteels, onderwijzeres, 340 fr. te betalen die ze verdiend heeft door het geven van lessen in handwerk, van 15 oktober 1879 tot 31 december 1881. Dit bedrag moet afgenomen worden van het overschot van de rekening van het lager onderwijs. Gelieve deze rekening, na verbetering, zo snel mogelijk terug te sturen. De arrondissementscommissaris UC 2154 – Steenhuffel le 4 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de lijst van inschrijvingen der arme kinderen voor het gratis lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2155 – Steenhuffel le 4 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Krachtens nr. 4 van de algemene instructie van 16 oktober 1876 sturen we u een uittreksel uit de overlijdensakte van De Maerschalck Egied, gepensioneerd veldwachter van Steenhuffel, en een uittreksel van zijn brevet. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2156 – Steenhuffel le 4 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de gevangenis van Brussel. Mijnheer, Ingesloten het inlichtingsformulier over Van Rode Jeanne Catherine, geboren in Steenhuffel op 12 oktober 1865. De vader van deze minderjarige behoeftige heeft zijn bijstandwoonst in Merchtem waar hij sedert 31 maart 1869 zonder onderbreking woont. Haar onderhoudskosten zijn bijgevolg ten laste van de gemeente Merchtem.

93


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2157 – Steenhuffel le 4 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten het repertorium van onze gemeente om het voor het 2de trimester 1883 door u te laten tekenen. Ik merk op dat er op 14 juni een aanvulling op het graasrecht langs de buurtwegen heeft plaatsgevonden en dat het proces verbaal daarvan naar u ter registratie werd gestuurd. We hebben dit document nog niet teruggekregen en daarom hebben we het nog niet in het repertorium kunnen brengen. Gelieve er voor te zorgen dat we geen boete krijgen door het ofwel zelf in te vullen of door ons alles onmiddellijk terug te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 288 – Steenhuffel 9 juli 1883. Beschuldigde(n): 1) Van Doren Edouard, 44 jaar, oachter, geboren in Eppegem en wonend in Steenhuffel 2) Van Doorslaer Leopold, 27 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Wolvertem 3) Van Doorslaer Jean Bte, 25 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Wolvertem. 4) Van Heymbeeck Pierre Joseph, 23 jaar, metser, geboren en wonend in Londerzeel Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen in de nacht van 8 op 9 juli 1883. Gevonnist op 16 augustus 1883 door Straf: allemaal tot 50 fr. PV 289 – Merchtem 9 juli 1883 (ca) Beschuldigde(n): Rousseau Jean Emmanuel, 22 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem en wonend te Steenhuffel. Rousseau Marin, 25 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem en wonend te Steenhuffel. De Roos Jean Baptiste, knecht, geboren en wonend te Steenhuffel. Misdrijf: diefstal zonder verzwarende omstandigheden Gevonnist op 19 september 1883 door Straf: alle drie vrijgesproken UC 2158 – Steenhuffel le 11 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciale ingenieur der buurtwegen. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 68455I16053 van 2 dezer, sturen wij u de aanvraag van de heer Pierre Jean De Boeck, molenaar in Steenhuffel, om (alleen maar) het houtwerk van de schoepen van zijn watermolen te mogen vernieuwen. Aan de hoogte en de breedte van het rad zal niets worden veranderd. Het gaat hier om een werk van gewoon onderhoud en daarom denken we dat de formaliteiten die worden voorgeschreven door art. 132 van de algemene instructie niet moeten vervuld worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

94


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2159 – Steenhuffel le 11 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van een geesteszieke in Zelzate. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 15,68 fr., werd op 6 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2160 – Steenhuffel le 11 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, het proces van aanbesteding van het graasrecht langs de gemeentewegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2161 – Steenhuffel le 11 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de verbeterde rekening van het lager onderwijs, samen met het bewijs van betaling van 340 fr. aan mevrouw Casteels, de meesteres van het handwerk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2162 – Steenhuffel le 11 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Ingesloten een postmandaat (17,30 fr.) voor de betaling van de registratierechten van het proces verbaal van aanbesteding van het graasrecht langs de gemeentewegen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2163 – Steenhuffel le 13 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een kopie van de inventaris en van de laatste vergelijking, gemaakt in uitvoering van art. 55 van het decreet van 30 december 1809 (uw omzendbrief in MA 118 van 18 mei betreffende de kerk).

95


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2164 – Steenhuffel le 17 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig uw brief van 13 dezer sturen we u de formulieren model 48 voor de overdracht der miliciens aan de militaire overheid op 23 juli eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2165 – Steenhuffel le 18 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Wij sturen u het dossier over de zaak Goossen en Vermeren terug, samen met de verklaringen van de getuigen en van de verdachte Goossens. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 18 juillet 1883. (Vertaald) Aan de commandant van het 2de linieregiment te Leuven, detachement te Vilvoorde. Mijnheer de kolonel. Is het mogelijk om aan Schellemans François, milicien uit Steenhuffel van de lichting 1881, ingelijfd bij het 2de linieregiment, 2de bataljon 3e compagnie, in garnizoen gedetacheerd in Vilvoorde, een verlof van 1 maand toe te kennen. Met zijn werk aan de oogst en het vlas zal deze jongeman zijn ouders, die landbouwers zijn, grote diensten kunnen bewijzen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De Burgemeester, De Ridder. ICL – Bruges le 24 juillet 1883. (Vertaald) 2de Linieregiment nr. 1242 Mijnheer de burgemeester. Ik retourneer uw brief van 18 juli. François Schellemans is echter niet bekend in mijn corps. Dit verlof kan overigens alleen maar door de minister van oorlog worden toegestaan. De kolonel. UC 2166 – Steenhuffel le 25 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelghem te Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 27,87 fr., werd op 19 dezer betaald.

96


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2167 – Steenhuffel le 26 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Brussel en de voorzitter van de rechtbank van 1ste instantie. Mijnheer de voorzitter, Wij bevestigen ontvangst van de 2 affiches aangaande de wetgevende verkiezingen die op 30 dezer in Brussel zullen plaats hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Liège le 28 juillet 1883. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de gevraagde verlofverlenging (met 158 dagen vanaf 25 juli) voor Julien De Pot, milicien van 1882. De kolonel. GR N° 860-861 - Zitting van 29 juli 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1883. Conform art. 18 van de algemene onderrichtingen. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2400 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld (uitkomst 2460,27 fr.) II. Aankoop uit de hand van een grond voor een schoolgebouw. De gemeenteraad. Gezien de beraadslaging van 2 mei laatstleden waarin de toelating werd gevraagd om tot de aankoop over te gaan van het perceel grond, gelegen sectie B nr. 1, groot 25a 30 ca, om er een school en onderwijzerswoning op te bouwen. Gezien het uittreksel uit het kadaster. Gezien het proces verbaal van schatting. Gezien de verkoopbelofte. Gezien de brief van de arrondissementscommissaris nr. 986 van 27 mei, waarin hij schrijft dat de bestendige deputatie en de minister van openbaar onderwijs de keuze van het terrein hebben goedgekeurd. Besluit. Om aan de bevoegde overheid de toelating te vragen om het bedoelde stuk grond uit de hand te mogen kopen voor de prijs van 2800 fr. vermeerderd met 125 fr. die aan de huurder moet worden betaald voor verlies aan vetrechten. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UCL – Steenhuffel 29 juli 1883. Belofte van verkoop (grond voor nieuwe gemeenteschool).

97


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Tusschen de gemeente Steenhuffel, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, van den eenen kant. En tusschen Petrus Van den Bossche en Joanna Catharina Verheyden, zijn echtgenote, landbouwers te Steenhuffel, van den anderen kant. Is overeengekomen als volgt, te weten. Deze laatste genoemde beloven aan de gemeente Steenhuffel te verkoopen, dewelke aanvaardt onder goedkeuring der bevoegde overheid, een stuk land, gelegen te Steenhuffel achter d’Elst, ten kadaster bekend wijk B nr. 1, voor eene oppervlakte van 25 aren 30 centiaren, zonder waarborg van anderen losweg dan den voetweg nr. 47. Deze verkooping geschiedt voor en mits de prijs van 2800 fr., en voor mestvetten, labeur, etc. 125 fr., te zamen 2925 fr., waarvan de betaling zal plaats hebben bij het passeren van den nationalen akt voor meester Crockaert te Londerzeel verblijvende, op het vertoonen eener certificaat van den heer hypotheekbewaarder, bewijzende dat dit goed vrij is van hoegenaamde lasten en privilegiën. De inbezittreding is vastgesteld onmiddellijk naar de goedkeuring en het passeren van den akt van verkoop. De uitvoering van de tegenwoordige overeenkomst zal onderworpen zijn aan de goedkeuring en aanneming der bevoegde overheid, gelijkvormig aan artikel 76 nr. 4 der gemeentewet, gewijzigd door degene van 30 juni 1865. Gedaan in dubbel in zitting van de gemeenteraad te Steenhuffel den 29 juli 1883. Namens de raad, de burgemeester, De Rudder. Op bevel, de secretaris, Verhaegen. Wij keuren goed de hierboven staande geschriften: P. Van den Bossche, J.C. Verheyden. UC 2168 – Steenhuffel le 29 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, architect van de provincie, rue du pont, Schaarbeek. Mijnheer, De arrondissementscommissaris heeft ons per brief 986E10 van 27 mei laatstleden laten weten dat de provinciegouverneur binnen de maand de goedkeuring door onze gemeenteraad van het project voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning wilde ontvangen. Met onze brief van 13 juni hebben wij u daarvan verwittigd en vroegen we u om u met dit project te gelasten. Nu heeft de arrondissementscommissaris ons op 24 dezer een postkaart gezonden met het bevel om onmiddellijk aan zijn eerdere vraag te voldoen. Wij vragen u, mijnheer de architect, om ons dringend te laten weten wanneer u ons de plannen en het bestek van deze gebouwen kunt bezorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2169 – Steenhuffel le 29 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 986E van 24 juli laten wij u weten dat we op 13 juni een kopie van uw brief van 27 mei naar de heer Hansotte, provinciaal architect, hebben gestuurd met de uitnodiging om daar zonder uitstel aan te voldoen. Tot op heden heeft hij het gevraagde project nog niet gestuurd.

98


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij vragen u, mijnheer de commissaris, om de heer Hansotte te verzoeken, om onmiddellijk gevolg te geven aan uw vraag. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2170 – Steenhuffel le 29 juillet 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 986E van 27 juni, gerappelleerd door uw postkaart van 24 juli, aangaande de aankoop van de bouwgrond perceel sectie B nr. 1, met een oppervlakte van 25a 30 ca, om er een school met onderwijzerswoning op te bouwen, laten wij u weten dat onze gemeenteraad aan de eigenaar van de grond 2800 fr. had aangeboden en nog eens 125 fr. aan de huurder voor het vetrecht. Aanvankelijk had de eigenaar 4000 fr. gevraagd maar hij heeft zijn prijs met 400 fr. verminderd zodat er altijd nog 3600 fr. overbleef. De gemeenteraad is hiermee niet akkoord gegaan en besloot om over te gaan tot het onteigenen van de grond. De enquête hiervoor werd op 22 juli geopend. Vandaag, op het moment dat de gemeenteraad over de verdeling van de hoofdelijke belasting aan het spreken was, is de eigenaar van de grond op de zitting verschenen en verklaarde hij zich akkoord met de aangeboden prijs van 2800 fr. (+ de vetrechten voor de huurder). De belofte van verkoop werd door de eigenaar ondertekend en zal u nog deze week worden opgestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Vilvorde le 30 juillet 1883. De kantonale inspecteur van het lager onderwijs van het 6de schoolkanton te Vilvoorde vraagt de burgemeester van Steenhuffel om de onderwijzers die aan de gemeenteschool verbonden zijn te laten weten dat de conferentie der onderwijzers van de omtrek Wolvertem zal plaats hebben in de centrumschool van Meise op 11 augustus eerstkomend, om 9u30 ’s morgens. UC 2171 – Steenhuffel le 2 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Cauwenbergh P. te Puurs. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 14,69 fr., werd op 2 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2172 – Steenhuffel le 2 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 6010 van 30 juli sturen we u formulier model 48 voor de overdracht van milicien De Bleser Guillaume Dionis aan de militaire overheid op 6 augustus eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

99


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2173 – Steenhuffel le 2 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u onze aanvraag om de toelating te krijgen om een stuk grond, dat moet dienen om er een school op te bouwen en dat door de hogere overheid werd aangenomen, uit der hand aan te mogen kopen. Dit terrein ligt aan voetweg nr. 47 en de verkopers verkopen het zonder garantie van een andere losweg dan degene die op het plan is aangeduid tussen de punten A en B. Gelieve na te gaan of we de grond op die conditie mogen verwerven. De bouwmaterialen kunnen tot aan punt A worden gebracht. Om ze van punt A naar punt B te krijgen zal een kruiwagen of een handkar nodig zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 290 – Steenhuffel 7 augustus 1883 Proces verbaal opgesteld door de gendarmerie. Beschuldigde(n): Vanderstappen François Theodore, 32 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem en wonend in Steenhuffel. De Mol Jeanne Colette, 33 jaar, landbouwster, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: diefstal zonder verzwarende omstandigheden Gevonnist op 7 september 1883 door Straf: 1) 1 maand, 26 fr. – 2) 1 maand, 26 fr. GR N° 862-863 - Zitting van 7 augustus 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opstellen van de lijst van arme volwassenen met recht op gratis lager onderwijs. De gemeenteraad. Gezien de wet van 1 juli 1879 op het lager onderwijs. Gezien het algemeen reglement van 1 september 1866, gewijzigd bij K.B. van 1 september 1880. Gezien de lijst van volwassen leerlingen die zich hebben aangemeld om gratis onderwijs te ontvangen in het schooljaar 1883-1884. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waaruit blijkt dat deze instelling voor 20 fr. zal tussenkomen in de kosten van het volwassenen onderwijs. Overwegend dat al de ingeschreven leerlingen recht hebben op gratis onderwijs. Stelt dit aantal leerlingen vast op 5. De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, wordt aangewezen voor het geven van gratis onderwijs aan 5 leerlingen. Afschrift van dit besluit met gewone correspondentie naar de bestendige deputatie worden gestuurd. II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1884.

100


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 21 juni 1883 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1884. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 21 juli 1883, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1884 moeten besteed worden 1959 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1269,25 fr. zullen opleveren. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, worden vastgesteld op 7 % en vertegenwoordigen een bedrag van 689,75 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7142,44 o Personele belasting: fr. 2185,12 o Patenten: fr. 526,11 Totaal: fr. 9853,67 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 689,75 ▪ In natura: 1269,25 ▪ Samen: fr. 1959,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2174 – Steenhuffel le 10 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de lijst van de volwassenen die zich hebben ingeschreven voor het gratis volwassenenonderwijs voor het schooljaar 1883-1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruges le 10 août 1883. (Vertaald) 2de Regiment jagers te paard. Aan de burgemeester van Steenhuffel. De Bleser Guillaume, milicien uit Steenhuffel van de lichting 1883, wordt – tot latere oproeping – met onbepaald verlof naar Steenhuffel gestuurd. Ingesloten de verlofcartouche. De kolonel commandant, Van Sprang. (De Bleser werd ca 10 september onder wapens geroepen.) UC 2175 – Steenhuffel le 14 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

101


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring, het kohier van de verdeling van de personele belasting voor 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2176 – Steenhuffel le 15 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In uitvoering van art. 48 van de wet van 30 juli 1881 sturen we u een kopie van onze kiezerslijst, voorlopig afgesloten op 14 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 292b – Steenhuffel 19 augustus 1883 Beschuldigde(n): Brusselmans Jean, 32 jaar, brouwersgast, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: op andermans gebied binnnegedrongen en gewelddadigheden (op 19 augustus 1883). Gevonnist op 16 oktober 1883 Straf: 5 fr. Spiessens Moubin, 41 jaar, herbergier, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: op andermans gebied binnnegedrongen en gewelddadigheden (op 19 augustus 1883). Gevonnist op 16 oktober 1883 Straf: 5 fr. PV 292c – Steenhuffel 19 augustus 1883 Beschuldigde(n): Heymans Charles Benoit, 33 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: op andermans gebied binnnegedrongen en gewelddadigheden (op 26 november 1883). Gevonnist op 18 december 1883 Straf: 15 fr. De Pauw François , 28 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: op andermans gebied binnnegedrongen en gewelddadigheden (op 26 november 1883). Gevonnist op 18 december 1883 Straf: 15 fr. UC 2177 – Steenhuffel le 21 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In 1884 moeten er geen nieuwe opcentiemen gestemd worden aangezien de vorige stemming tot en met 1885 loopt.

102


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2178 – Steenhuffel le 22 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche François. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 0,49 fr. werd op 20 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2179 – Steenhuffel le 22 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van de Voorde P.J.. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,04 fr. werd op 20 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2180 – Steenhuffel le 22 août 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van binnenlandsche zaken te Brussel. Mijnheer de minister, Wij hebben de eer ued ontvangst te melden van de 10 boekdeelen die gevoegd waren aan uwen geëerden brief van den 6 dezer maand, die voor de volksbibliotheek onzer gemeente bestemd zijn en waarvan de titels hier onder volgen. - Nationale tentoonstelling, catalogue 2 (1) - Bloemen leven (1) - Een novellenbundel, uit het leven van ons volk (1) - Schets eener geschiedenis der abdijen van St.-Baaf en St.-Pieter te Gent (1) - Kermisgasten (1) - Een Vlaamsche jongen (1) - Gedichten van de la Montane (1) - Bij onze zuid-brabantsche boeren (1) - Marnix en zijne Nederlandsche geschriften (1) - De familie Krekelput (1). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 29 augustus 1883. Klacht gedaan door August Sterck, koster en herbergier alhier, dat op 28 augustus om 6 uur ’s avonds, Denis Annaert bij hem heeft komen den bak spelen en dan Joseph Van Hoeymissen met een glas op den kop heeft geslagen. ICL – Bruxelles le 3 septembre 1883. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat nr. 2265E.

103


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De bestendige deputatie zou graag weten wat de reden is waarom de onderpastoor volgens de ingesloten rol van 1883 geen gemeentelijke personele belasting moet betalen. De arrondissementscommissaris. UC 2181 – Steenhuffel le 4 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Mijnheer, Overeenkomstig art. 54 van de gecoördineerde kieswetten van 20 juli 1881 sturen wij u in viervoud de kiezerslijst van onze gemeente, de lijst der burgers die aan de voorwaarden voldoen om de leden van de kamer van koophandel te verkiezen, een afschrift van de belastingsrol, de volmachten der zonen, het overzicht van de in andere gemeenten betaalde belastingen, een attest van afkondiging van de lijst, een overzicht van het beroep der kiezers voor de kamers en een lijst met de namen van de meest belaste kiesgerechtigden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 864 tot en met 871- Zitting van 5 september 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van der Perre, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1882. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1884. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 3801,81 - De buitengewone uitgaven op fr. 3801,81 - En het overschot op fr. - De gewone ontvangsten op fr. 11141,88 - De gewone uitgaven op fr. 11085,04 - En het overschot op fr. 56,84 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 5034,25 - De uitgaven op fr. 5034,25 - En het overschot op fr. De rekening van het lager onderwijs voor volwassenen: - De ontvangsten op fr. 180,00 - De uitgaven op fr. 180,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 2729,38

104


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De uitgaven op fr. 2729,38 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 237,95 - De uitgaven op fr. 237,95 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. De gemeente heeft geen buitengewone ontvangsten. Om de rekening met buitengewone uitgaven in evenwicht te brengen wordt hier een bedrag van 3801,81 fr. uit de gewone inkomsten gebracht. Gewone ontvangsten. Geen aanmerkingen. Buitengewone uitgaven. Art. 2 van § 2 – Zoals vorig jaar wordt een bedrag van 2800 fr. in de begroting gebracht om een grond voor een gemeenteschool en onderwijzerswoning aan te kopen. Gewone uitgaven. Art. 3 van § 1 – Zie bij de buitengewone ontvangsten. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1884. Gezien het algemeen bestuursreglement, door de koning aangenomen op 16 augustus 1879 en het K.B. van 12 augustus 1879 ter uitvoering van de schoolwet van 1 juli 1879 inzake het opmaken van de schoolbegroting en van het vaststellen van de jaarlijkse uitgaven voor de gewone dienst van het lager onderwijs en van de middelen om die te betalen. Gezien het besluit van de gouverneur van Brabant van 27 maart 1863 waarmee hij, in overleg met de bestendige deputatie en de inspecteur van het lager onderwijs, de gemeenteschool van Steenhuffel, bestuurd door de heer Casteels, in de 2de categorie heeft gerangschikt. Overwegend dat in de schoolbegroting 1884 het casueel van het onderwijzend personeel op de volgende manier werd vastgesteld: - Toelage voor het onderwijs van arme kinderen: 2497 fr. waarvan 1664,67 fr. voor de onderwijzer en 832,33 fr. voor de ondermeester. Besluit. Art. 1 – De wedde van de onderwijzer wordt vastgesteld op 800 fr. Art. 2 – De wedde van de hulponderwijzer wordt vastgesteld op 600 fr. Art. 3 – Daarenboven ontvangen zij een proportioneel aandeel in de gemeentelijke vergoeding voor het geven van gratis onderwijs (zie hoger) evenals ieder 100 fr. voor godsdienstonderricht. Art. 4 – De gemeente zal voor 637,73 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 400 fr. Art. 5 – Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Opmaken van de begroting van de school voor volwassenen. Gezien het reglement en de onderrichtingen aangaande de scholen voor volwassenen. Gezien het reglement van 1 september 1866, gewijzigd door het K.B. van 1 september 1880. Gezien de inschrijvingslijst voor het schooljaar 1883-1884. Besluit de gemeenteraad. Art. 1 – Het aantal volwassenen dat gratis onderwijs zal krijgen bedraagt 5. Art. 2 – De lessen zullen gegeven worden op dinsdag, woensdag en vrijdag van iedere week, vanaf 1 oktober tot 31 maart. Dat zijn 75 schooldagen à 4 centimes per leerling per dag of 4 x 75 x 5 = 15 fr. ten gunste van de onderwijzer. Art. 3 – De vaste vergoeding van de onderwijzer bedraagt 100 fr.

105


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 4 – De gemeente zal voor 50 fr. en het bureel van weldadigheid zal voor 20 fr. bijdragen in het dekken van de kosten van het onderwijs voor volwassenen. Art. 5 – De begroting van de school voor volwassenen voor het schooljaar 1883-1884 wordt vastgesteld op 210 fr. in uitgaven en ontvangsten V. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1884. Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling. Wordt deze begroting na rijp beraad voorlopig goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 6793,44 fr. VI. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1884 Gezien deze begroting, opgemaakt door de kerkfabriek op 1 juli laatstleden. Overwegende dat deze behoorlijk en in functie van de middelen en behoeften werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 8020,95 fr. VII. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 7de punt van de agenda en benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VIII. Benoeming van twee leden van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijsten van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van de heer Vertonghen Vital, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Vertonghen Vital, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, pachter. b) Voor de vervanging van de Pauwels, die de gemeente verlaten heeft: - als 1ste kandidaat: Van Ballaer Arnolde Edouard, pastoor - als 2de kandidaat: Huysegoms François, gemeenteraadslid. Gezien het resultaat van de geheime stemmingen tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Vertonghen Vital, die 5 stemmen op 6 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. De heer Van Ballaer Arnolde Edouard, die 6 stemmen op 6 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid benoemd in vervanging van de heer Pauwels. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2182 – Steenhuffel le 5 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief 2265 van 3 dezer, laten wij u weten dat het in onze gemeente niet de gewoonte is om de onderpastoor en de hulponderwijzer personele belasting te doen betalen. Beiden bevinden zich in een vergelijkbare situatie. De onderpastoor bezit geen roerende of onroerende goederen, is in pension bij de pastoor, en zijn inkomen is niet groot.

106


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 5 septembre 1883. (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. In antwoord op uw brief 2265E van 3 dezer kunnen wij u zeggen dat de onderpastoor en de ondermeester, die ongeveer hetzelfde inkomen hebben, inderdaad geen gemeentebelasting betalen. In zitting van heden heeft de gemeenteraad echter geoordeeld dat het maar al te rechtvaardig is om hen toch te belasten en heeft de onderpastoor daarom in de 14de belastingsschaal gerangschikt. Zodra we een hulponderwijzer hebben zal hij dezelfde belasting moeten betalen. Het college van burgemeester en schepenen. UC 2183 – Steenhuffel le 10 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In uitvoering van nr. 52 van de algemene instructie sturen we u de lijst van inentingen tussen 1 september 1882 en 1 september 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2184 – Steenhuffel le 12 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 144304A25199 van 7 dezer laten wij u weten dat Coppens Jean Baptiste, geboren in Hérinnes op 29 januari 1841, in tegenstelling tot wat het gemeentebestuur van Hérinnes beweert, zijn bijstandwoonst niet in Steenhuffel heeft. Deze behoeftige is op 29 januari 1862 meerderjarig geworden en zijn vader is hier komen wonen op 29 mei 1858. Gedurende zijn minderjarigheid heeft zijn vader hier dus niet zijn bijstandwoonst verworven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 872 - Zitting van 16 september 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot Bouw van een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning. De gemeenteraad. Gezien het K.B. van 17 augustus 1882 dat ons door de arrondissementscommissaris op 4 september 1882 werd gestuurd. Overwegende dat hierdoor van rechtswege een nieuwe onderwijzerswoning moet worden gebouwd en de gemeenteschool moet worden verbeterd en vergroot.

107


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Herzien onze beraadslaging van 11 oktober 1882 waarin onze gemeenteraad de toelating heeft gevraagd om gelijktijdig met de onderwijzerswoning een nieuw schoolgebouw op te richten, aangezien het terrein van de oude school te klein is om de woning te herbouwen en de school te vergroten, tenzij met veel te hoge kosten en dan nog zonder bevredigend resultaat. Overwegende dat deze toelating bekomen werd. Overwegende dat de bestendige deputatie op 13 september jongstleden de gemeente de toelating heeft gegeven om uit de hand en tegen de prijs van 2925 fr. en perceel grond aan te kopen, gelegen sectie B nr. 1, met een oppervlakte van 25a 30ca, om er de gebouwen op te plaatsen. Gezien de bouwplannen, opgemaakt door de provinciale architect. Gezien het lastenboek. Gezien de kostenraming die 29.497 fr. bedraagt, of samen met de grond 32.422 fr. Overwegend dat de gemeente geen andere middelen heeft dan de opbrengst van de gemeentebelastingen en dat de belastingplichtigen voor deze constructie al sedert een paar jaren een aanzienlijke belastingverhoging hebben moeten ondergaan (de personele belasting werd verhoogd tot 2400 fr. en de opcentiemen – inclusief deze voor het onderhoud der wegen - tot 43) Overwegende dat hiervoor een bedrag van 2400 fr. in de begroting van 1883 werd ingeschreven en een bedrag van 2800 fr. in die van 1884. Overwegend dat de belastingplichtigen volgens hun mogelijkheden veel te zwaar worden belast waardoor de gemeenteraad durft hopen dat de provincie en het ministerie van openbaar onderwijs samen voor minstens 2/3 de kosten van deze nieuwbouw zullen willen dekken. Besluit de raad. 1) Om de plannen, het bestek en het lastenboek goed te keuren. 2) Om aan de bevoegde overheden, staat en provincie, een tussenkomst van 2/3 in de totale onkosten te vragen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2185 – Steenhuffel le 16 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In de gemeenteschool van Steenhuffel heeft er nooit een prijsuitdeling plaats gehad. We kunnen u het programma ervan bijgevolg niet sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Wolverthem le 16 septembre 1883. (Vertaald) Gendarmerie – Brigade van Wolvertem. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gelieve u te bemoeien met de zaak Van der Stappen tegen Van de Velde, die u op 14 dezer geconstateerd heeft. Deze man heeft bij mij een klacht komen deponeren maar binnen de 15 dagen kan ik er vanwege te veel werk geen gevolg aan geven. De brigadier commandant. ICL – Cappelle-au-Bois le 17 septembre 1883. (Vertaald) Ref. 7166 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel.

108


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De verificatie van de beschrijvende tabel van de waterlopen van uw gemeente zal op vrijdag de 21ste gebeuren. We zullen om 7 uur ’s morgens aan het station samenkomen. Ik verwacht er iemand van het gemeentebestuur en de champetter met een paal of een lat van 5 à 6 m. lengte. De commissaris der wegen. Verhaegen. UC 2186 – Steenhuffel le 17 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten met het kohier van aanmerkingen, de begroting van het bureel van weldadigheid en de begroting van de kerkfabriek voor 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2187 – Steenhuffel le 18 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw postkaart 986E van 17 dezer laten wij u weten dat de provinciale architect ons de plannen, bestek en lastenboek voor de nieuwe gemeenteschool pas op 7 september heeft gestuurd. Het project werd door onze gemeenteraad goedgekeurd op 17 september. Omdat het lastenboek en het bestek op gezegeld papier moeten overgeschreven worden, hopen wij u dit alles binnen enkele dagen te kunnen sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2188 – Steenhuffel le 19 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Hieronder de namen van de gemeenteraadsleden die aangeduid werden om te zetelen in de commissie der personele belasting: - De Ridder Jean François, burgemeester - Mertens Jean Baptiste, schepen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2189 – Steenhuffel le 26 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Aansluitend op onze brief 2187 van 18 dezer sturen wij u, na goedkeuring door onze gemeenteraad, en ter goedkeuring door de bestendige deputatie en het ministerie van openbaar onderwijs, de plans, het bestek en het lastenboek voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

109


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2190 – Steenhuffel le 26 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter notificatie, de benoeming van 2 leden van het bureel van weldadigheid, de eerste voor de vervanging van de heer Vital Vertonghen die aangewezen was om op 31 december af te treden, en de tweede voor de vervanging van de heer Pauwels die Steenhuffel verlaten heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2191 – Steenhuffel le 26 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Schaarbeek. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van de overlijdensakte van Adolphe Van Winghem, overleden in onze gemeente maar gedomicilieerd in Schaarbeek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2192 – Steenhuffel le 27 septembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de gemeentebegroting voor 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Tirlemont le 29 septembre 1883. (Vertaald) 4de Artillerieregiment – nr. 5228. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten de staat model A en de verlofcartouche van milicien Verberckt die met onbepaald verlof naar Steenhuffel wordt gestuurd. De kolonel commandant. ICL – Liège le 29 septembre 1883. 7e Régiment d’artillerie - Sauf-conduit. (Vertaald) Van der Stappen Henri, milicien van 1880, heeft de toelating om naar Steenhuffel te reizen. Zijn verlofcartouche zal daarheen worden gestuurd. Ingesloten: 7e Artillerieregiment – Militair vervoer (gunstverlof) van Brussel naar Londerzeel. Goed voor een coupon van 3de klasse tegen het gereduceerd tarief van 50% . De commandant van de batterie. ICL – Westmalle den 2 october 1883. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Mijnheeren,

110


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik verzoek u mij per eerstvolgenden post te zenden, op vrij papier, luidens art. 57 der wet van 18 mei 1872, om te dienen in kieszaken, het geboorte-extract van Joannes Van Doorslaer, geboren te Steenhuffel den 30 augustus 1843. Hiernevens zult gij vinden eenen omslag voor franco torzending. Aanvaardt, mijnheeren, de verzekering mijner bijzondere achting. Joannes Van Doorslaer. UC 2193 – Steenhuffel le 3 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief in MA 229 van 11 september, laten wij u weten dat er in Steenhuffel alleen maar kleine winkels zijn. De affiche in kwestie kan alleen maar aan het gemeentehuis aangeplakt worden en misschien in 2 of 3 van de grootste herbergen. Als u daarmee akkoord bent mag u ons 4 affiches sturen (aangaande een museum van de handel). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 291 - 7 oktober 1883 Beschuldigde(n): Huysegoms François Leeftijd: 56 Beroep: pachter Geboren te Wolvertem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jagen op andermans gebied Gevonnist op 23 januari 1884 door Straf: 50 fr. + 50 fr. schadevergoeding met intrest. Opmerking: vrijgesproken door het hof van beroep op 18 maart 1884 UC 2194 – Steenhuffel le 13 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 144882A25194 van 6 oktober, laten wij u weten dat de behoeftige Coppens Jean Baptiste, zoals uit het meegestuurde dossier blijkt, twee keer recht op onderstand heeft te Hérinnes: een eerste keer omdat hij er geboren is, een tweede keer in uitvoering van art. 5 van de wet van 14 maart 1876 over de bijstandwoonst. 1) Vader Coppens is vanuit Hérinnes op 29 mei 1858 in Steenhuffel komen wonen met zijn vrouw, Coppens Françoise, en twee van zijn kinderen, Lydie en Rosalie, respectievelijk geboren op 28 februari 1851 en op 17 april 1857. Zijn zoon Jean Baptiste, dezelfde als degene waarover wij het hier hebben, bleef ingeschreven in Hérinnes. Ook deze was in Hérinnes geboren en wel op 29 januari 1841. Hij is met andere woorden op 29 januari 1862 meerderjarig geworden. Zolang zijn zoon minderjarig was heeft vader Coppens dus maar 4 jaar en 4 maanden in Steenhuffel verbleven, wat minder is dan de 5 jaar die door de wet wordt voorgeschreven. 2) Uit de verklaring van verandering van woonst, opgemaakt te Hérinnes op 14 mei 1868, en uit andere stukken uit het dossier, blijkt ook dat Jean Baptiste Coppens sedert zijn meerderjarigheid nergens anders vast heeft gewoond dan te Hérinnes. Dat is dus van 29 januari 1862 tot

111


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

14 mei 1868, ofwel 6 jaar 3 maanden en 16 dagen. En dat is langer dan de 5 jaar die nodig zijn om daar een bijstandwoonst te verwerven. Om deze redenen wijzen wij zijn onderhoudskosten af. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2195 – Steenhuffel le 15 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de lijst van “électeurs capacitaires” (kiesbekwame kiezers), opgemaakt op 14 oktober jongstleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2196 – Steenhuffel le 15 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan art. 2 § 3 van het Koninklijk Besluit van 28 oktober laatstleden sturen wij u de lijst met de namen van de personen die gevraagd hebben om op 25 oktober of 1 november deel te mogen nemen aan het examen van kiesbekwaamheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2197 – Steenhuffel le 15 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de jury voor het onderzoek der kiesbekwaamheid van het kanton Wolvertem. Mijnheer de burgemeester te Grimbergen, Overeenkomstig art. 2 § 3 van het K.B. van 2 oktober 1883 sturen wij u een pakket met daarin de aanvragen voor deelname aan het examen van kiesbekwaamheid op 25 oktober of 1 november eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 15 octobre 1883. (Vertaald) 1ste Militaire District – nr. 7. Mijnheer de burgemeester. Ik zal de jaarlijkse inspectie van de miliciens die in uw gemeente met onbepaald verlof zijn uitvoeren op 3 november eerstkomend, om 10u30 in de voormiddag, op de koer van de gemeenteschool van Wolvertem. De mannen moeten hun livret bijhebben. Voor de oproeping moet u zich houden aan de richtlijnen van art. 25 van het K.B. van 7 augustus 1877. Stuur mij het register B. De miliciens van de lichtingen 1874 en 1875 moeten niet deelnemen aan de revue. De commandant van het district. GR N° 873 - Zitting van 17 oktober 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Van der Perre, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris.

112


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1884 De raad. Herzien de deliberatie van 7 augustus laatstleden waarin voor 1884 7 opcentiemen werden gestemd, uitmakende een bedrag van 689,75 fr. Gezien de kostenraming die 1959 fr. bedraagt. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig onveranderd vast op 1359,30 fr., de opcentiemen niet inbegrepen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2198 – Steenhuffel le 17 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten ons register B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bouchout le 22 octobre 1883. Etablissement des frères Cellites à Bouchout. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Conform art. 15 en 16 van de wet op het regime der krankzinnigen, laat ik u weten dan Pauwels Pierre François, wonend in Steenhuffel, die op 13 september 1881 in ons gesticht werd opgenomen, hier zopas is buiten gehaald door zijn schoonbroer F. Van Roy uit Kontich (die de voogd van de geesteszieke is). Hij werd naar zijn voogd in Kontich gebracht. De directeur, Van Thielen. GR N° 874 - Zitting van 26 oktober 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Verhaegen, secretaris. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gezien de vraag van Louis Moortgat, brouwer te Steenhuffel, gericht aan de provinciegouverneur, om een stoommachine (stoommolen) van 7 PK te mogen plaatsen in zijn brouwerij, gelegen op de percelen 38a en 39b van sectie B van het kadaster, en hem te gebruiken als bloemmolen en als aandrijving voor de pompen van de brouwerij. Gezien het inplantingplan en de tekening van de branders. Gezien het K.B. van 21 april 1864. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo dat zonder tegenkanting werd afgesloten. Overwegend dat de door het K.B. van 29 januari 1863 voorgeschreven formaliteiten werden in acht genomen. Besluit dat de heer Moortgat de gevraagde toelating mag krijgen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2199 – Steenhuffel le 27 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

113


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2249E29 van 26 september sturen wij u het dossier aangaande de aanvraag van de heer Louis Moortgat, brouwer te Steenhuffel, om een stoommolen te mogen oprichten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 293 - 29 oktober 1883 te Malderen en Londerzeel Proces verbaal opgemaakt door de gendarmerie. Beschuldigde(n): De Schouwer Jean Josse Leeftijd: 38 Beroep: dagloner Geboren te Wolvertem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Gevonnist op 2 februari 1884 door Straf: vrijgesproken GR N° 875 - Zitting van 31 oktober 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Van der Perre, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het officiële gedeelte van het memoriaal van administratie nr. 232 van 1883 waarin de bestendige deputatie van Brabant meedeelt dat het gemeentebestuur van Tisselt de toelating vraagt om een bareelrecht in te stellen op alle 5 de buurtwegen van deze gemeente. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo. Gezien het certificaat van bekendmaking van dit onderzoek. Overwegend dat de bareelrechten, die op onze buurtwegen waren ingesteld, een aantal jaren geleden afgeschaft werden zoals dat ook in bijna alle gemeenten van het arrondissement Brussel het geval is geweest. Overwegend dat de opbrengst van deze rechten – die moest dienen om deze wegen te onderhouden – door een gemeentebelasting werd vervangen die alleen door de inwoners van de gemeente wordt gedragen en dat het voorstel van Tisselt de eigen inwoners vrijstelt en alleen vreemde passanten belast. Overwegend dat deze manier van het innen van bareelrechten een niet te rechtvaardigen uitzondering vormt op de aanbevelingen van de wet van 18 maart 1833. Is van oordeel. Dat de vraag van de gemeente Tisselt moet verworpen worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2200 – Steenhuffel le 31 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een afschrift van de beraadslaging van onze gemeenteraad over de vraag van het gemeentebestuur van Tisselt om een bareelrecht in te mogen richten op 5 buurtwegen in hun gemeente voor alle passanten, de inwoners van Tisselt uitgezonderd.

114


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2201 – Steenhuffel le 31 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Wij sturen u de brief terug waarin de heer L. Sauvage het feit erkent zoals het is gebeurd. Ik laat u weten dat onze veldwachter geen proces verbaal tegen de heer Sauvage opgemaakt heeft omdat die volgens een vermelding in het memoriaal van administratie van 1882 een jachtwapenvergunning had en hij er van uitging dat dit ook voor 1883 het geval was. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2202 – Steenhuffel le 31 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief 17A25199 van 29 dezer aangaande de bijstandwoonst van Coppens Jean Baptiste laten wij u weten dat uit de brief van het gemeentebestuur van Hérinnes van 24 oktober blijkt dat men een onderzoek vraagt bij het gemeentebestuur van Genappes om het meningsverschil tussen beide gemeenten op te lossen. Wij gaan er van uit dat Steenhuffel daar dus niets mee te maken heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2203 – Steenhuffel le 31 octobre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Schaarbeek. Mijnheer, Gevolg gevend aan de brief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Sint-Joost-tenNoode, en nadat we u een uittreksel uit de overlijdensakte van Adolphe Van Winghem hebben gestuurd, laten wij u weten dat ik de persoon bij wie dit kind is overleden en waar het door het burgerlijk gasthuis van Schaarbeek in pension was geplaatst, naar het secretariaat van uw gemeente heb gestuurd om de nodige inlichtingen te verzamelen om die overlijdensakte op te kunnen maken. Deze overlijdensakte werd opgemaakt op basis van wat men in Schaarbeek heeft verteld en daarom vragen wij u om u te conformeren naar de 2de paragraaf van art. 80 van het burgerlijk wetboek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2203bis - Steenhuffel le 4 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten 3 exemplaren van de kiezerslijst (op basis van kiesbekwaamheid), definitief gesloten op 3 november 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2204 – Steenhuffel le 7 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen,

115


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de heer Cappelle, ingenieur van het arrondissement, rue du moulin 42, Sint-Joost-tenNoode. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 31 oktober retourneren wij u de door ons ondertekende documenten (waterlopen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2205 – Steenhuffel le 14 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begroting van het lager onderwijs en van het onderwijs voor volwassenen voor 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2206 – Steenhuffel le 14 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In 1883 zijn er geen wijzigingen gekomen in de lijst van personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 14 novembre 1883. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. U heeft me 2 opsluitingbevelen gestuurd waarvan één voor Van der Stappen François Theodoor en het andere voor zijn vrouw De Mol Jeanne Colette, die beiden op 7 september laatstleden door de correctionele rechtbank van Brussel wegens diefstal tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld werden. Zij hebben 6 kleine kinderen en daarom durf ik u te vragen om aan de vrouw een uitstel tot 1 december en aan de man een uitstel tot 5 januari te verlenen. Zij kunnen hun straf onmogelijk gelijktijdig ondergaan want dan zouden al de kinderen ten laste van het bureel van weldadigheid vallen. Hopend op een gunstig antwoord, etc. De Burgemeester, De Ridder. ICL – Bruxelles le 26 novembre 1883. Het gevraagde uitstel wordt toegestaan. De procureur des konings. ICL – Bruxelles le 17 novembre 1883. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – nr. 2161E20. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De heer Faes Pierre, voormalig ondermeester van de gemeenteschool van Steenhuffel, heeft zijn pensioenaanvraag ingediend.

116


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Hij voldoet aan de voorwaarden van art. 1 van het reglement van 25 oktober 1876 en daarom stuur ik u zijn dossier waarover uw gemeenteraad een oordeel zal moeten uitspreken. Het dossier moet mij, samen met een afschrift van de te nemen gemeenteraadsbeslissing en een afschrift van de zitting waarin zijn ontslag werd aanvaard, zo snel mogelijk worden bezorgd. De arrondissementscommissaris. ICL – Anvers le 18 novembre 1883. (Vertaald) Xe Artillerieregiment – Centrale administratie nr. 150. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Wij vragen u om aan de erfgenamen van Van der Perre Louis Joseph, milicien van 1876, overleden in Steenhuffel op 19 juni 1883, te laten weten zijn afrekening bij de “masse d’habillements” een tegoed vertoont van 20,53 fr. Gelieve ons een kwitantie voor dit bedrag te sturen, door u getekend en gelegaliseerd door de rechthebbenden. Onmiddellijk nadat wij het ontvangen hebben zullen we hen een postmandaat sturen evenals de bezittingen van de overledene. De kapitein kwartiermeester De kolonel commandant. UC 2207 – Steenhuffel le 19 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op uw brief 11013 van 15 dezer laat ik u weten dat de echtgenoten Vanderstappen-De Mol door de correctionele rechtbank van Brussel op 7 september, voor diefstal, ieder tot 1 maand gevangenis veroordeeld werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2208 – Steenhuffel le 20 novembre 1883. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan het gemeentebestuur van Londerzeel. Mijnheeren, Als gevol;g aan uwen brief van 7 dezer maand nr. 453 (bijstandwoonst), hebben wij de eer ued te verzoeken van ons te willen laten kennen de plaats en dagteekening van geboorte van Jan Baptist Wijns, zoon van Egidius en van Sophia Mertens, alsmede de dagteekening wanneer deze laatste uwe gemeente verlaten hebben en de gemeente waar zij gaan wonen zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2209 – Steenhuffel le 21 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op uw brief 18749 van 19 dezer laten wij u weten dat Piessens Jean Louis van goed gedrag en zeden is en dat hij door zijn intelligentie en ferm maar gematigd karakter ge-

117


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

schikt is om het beroep van jachtwachter uit te oefenen. Ingesloten een voorbeeld van zijn geschrift om zijn opleidingsniveau aan te tonen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2210 – Steenhuffel le 21 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer Hansotte, architect van de provincie, rue du pont 81, Schaarbeek.. Mijnheer, Wij sturen u het dossier terug aangaande de bouw van de nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning. De klaslokalen zouden zoveel mogelijk vergroot moeten worden, de gang tussen de twee klassen moet verdwijnen en het bestek moet van 25000 fr. tot 26000 fr. verhoogd worden. De gemeenteraad komt op 28 dezer bijeen om over het plan een beslissing te nemen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2211 – Steenhuffel le 21 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur Mijnheer, Ingesloten een kopie van de kwitantie van de betaling van 232,87 fr. (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2212 – Steenhuffel le 21 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten het bewijs van betaling van de premie aan de kas voor weduwen en wezen van de gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2213 – Steenhuffel le 21 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan het bestuur der gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 7697/5167 van 16 dezer laten wij u weten dat de gemeente Londerzeel bij vergissing beweert dat de echtgenote van Wijns Jean Baptiste haar bijstandwoonst, vanwege haar echtgenoot, in Steenhuffel heeft. De vader van Wijns, die in Londerzeel geboren is, is vanuit Wolvertem in Steenhuffel komen wonen op 18 november 1846. Op 8 maart 1853 werd hij uit ons bevolkingsregister geschrapt zonder dat hij een verklaring van woonstverandering had afgelegd. Op 2 februari 1854 werd er een adresverandering voor Londerzeel ingeschreven.

118


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Jean Baptiste Wijns zelf, die nooit in onze bevolkingsregisters heeft gestaan, is zonder twijfel na 1853 elders geboren. Zijn vader kan dus onmogelijk zijn bijstandwoonst in Steenhuffel verworven hebben in de tijd dat zijn zoon nog minderjarig was. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 22 novembre 1883. (Vertaald) 1ste Regiment Gidsen – Centraal bestuur. De burgemeester van Steenhuffel wordt er van verwittigd dat de uitrusting van Seghers Charles Louis, milicien remplaçant van de lichting 1875, met de boodschappendienst Van Gendt verstuurd wordt. Ingesloten een mandaat van 277,36, zijnde zijn tegoed bij de “masse d’habillements”. De kwartiermeester. UCL – Steenhuffel le 23 novembre 1883. (Vertaald) Aan de minister van oorlog. De heer François Schellemans, milicien korporaal van de lichting 1881 bij het 11 de linieregiment, 2de bataljon 3de compagnie, in garnizoen te Leuven, had 200 fr. in het fonds der vervangers gestort. De regering had echter, bij gebrek aan voldoende kandidaten, geen vervanger voor hem gevonden en hem daarom een uitstel verleend tot 1 januari 1882 om zelf een vervanger te zoeken. Ook hij heeft echter niemand gevonden en werd op 4 januari 1882, dus drie maanden na zijn klas, in het leger ingelijfd. Hij zal dus ook, ofschoon dat allemaal niet zijn fout was, 3 maanden langer dan de mannen van zijn lichting moeten dienen. Gelieve rekening te houden, mijnheer de minister, met het feit dat deze jongeman door zijn ouders, die simpele landbouwers zijn en daarom geen remplaçant voor hun zoon konden vinden, niet kan gemist worden. Wij vragen u dan ook om er voor te zorgen dat hij samen met zijn klas kan afzwaaien. In afwachting, etc. De burgemeester. UC 2214 – Steenhuffel le 24 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Sint-Jans-Molenbeek. Mijnheer, Gevolg gevend aan de ingesloten brief uit Laken stuur ik u de overlijdensakte van het kind Van Winghem. (Op 27 november gestuurd naar Brussel) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2215 – Steenhuffel le 24 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de kolonel van het 1ste regiment Gidsen te Brussel. Mijnheer,

119


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief 1001 van 22 dezer laat ik u weten dat het mandaat voor vervanger Seghers Charles Louis naar Steenhuffel mag gestuurd worden want het is hier dat hij woont. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2216 – Steenhuffel le 24 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 5de regiment artillerie te Antwerpen. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 150 van 18 dezer stuur ik u de kwitantie, voor voldaan ondertekend door de echtgenote van de overleden Van der Perre Louis, die 1 kind nagelaten heeft. Wij merken op dat de ouders van Van der Perre nog leven en in Malderen wonen. Als deze laatsten zijn wettige erfgenamen zijn moet u de kwitantie ook naar Malderen sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 876 - Zitting van 28 november 1883. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Ranst, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de brief van de arrondissementscommissaris nr. 2161E van 17 dezer, waarmee hij het college van burgemeester en schepenen vraagt om de gemeenteraad aanbevelingen te laten doen over de pensioenaanvraag van de heer Faes, voormalig hulponderwijzer te Steenhuffel. Gezien deze pensioenaanvraag en de medische rapporten over de gezondheidstoestand van de heer Faes, waaruit blijkt dat die een ziekte heeft die het hem onmogelijk maakt om zijn functie van onderwijzer nog langer uit te oefenen. Overwegende dat de heer Faes hier van 20 januari 1873 tot 14 september 1878 ondermeester is geweest met een hoogste jaarwedde van 1077 fr. en dat hij, met instemming van de hoofdonderwijzer, in de onderwijzerswoning heeft mogen wonen. Gezien het reglement van 25 oktober 1876. Overwegend dat de heer Faes door zijn ziekte weliswaar niet lang meer onderwijzer zal kunnen zijn, maar dat hij nog jong is en een ander vak kan uitoefenen. Overwegende dat de heer Faes goed gefortuneerd is, geen kinderen heeft en dat het beroep van hotelier, dat hij momenteel uitoefent, hem fatsoenlijke bestaansmiddelen verschaft. Om al deze redenen is de gemeenteraad unaniem van oordeel dat de pensioenaanvraag van de heer Faes niet mag ingewilligd worden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2217 – Steenhuffel le 28 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

120


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de statistiek over de kiezers op basis van kiesbekwaamheid, opgemaakt en ingeschreven overeenkomstig art. 1 en 4 van de wet van 24 augustus 1883. De kiezerslijst werd definitief gesloten op 3 november 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2218 – Steenhuffel le 28 novembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 986E van 17 dezer aangaande de bouw van de gemeenteschool met onderwijzerswoning, laten wij u weten dat we de heer Hansotte gevraagd hebben om zijn plannen en bestek volgens uw wensen aan te passen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2219 – Steenhuffel den 28 november 1883. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Londerzeel. Mijnheeren, Als gevolg aan uwe brieven van 7 en 22 november jongstleden betrekkelijk tot de bijstandwoonst van Jan Baptist Wijns, zoon van Egidius, hebben wij de eer ued te laten weten dat, volgens de aanteekeningen in onze bevolkingregister gedaan, Egidius Wijns onze gemeente is komen bewonen op 13 december 1847, dewelke hij zonder verklaring van woonstverandering verlaten heeft in het begin van 1853 en dat hij eindelijk naar Londerzeel afgeschreven geweest is op 25 februari 1854. Het blijkt uit uwen brief van 22 dezer maand dat vader Wijns te Londerzeel gewoond heeft tot 6 juli 1863, dus te Londerzeel van 2 februari 1854 tot 6 juli 1863. Hieruit blijkt dat vader en zoon Wijns een nieuwe bijstandwoonst te Londerzeel verworven hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Laeken le 2 decembre 1883. Mijnheer den burgemeester. Ik verzoek u vriendelijk mij het afschrift van mijnen zoon François Van Hemelrijck, gehuisvest geweest bij de weduwe Parijs, Merchtemse kassei, te willen sturen. Ik zijn al 2 of 3 maal ten bureele tot Laeken geweest en zegt mij dat het nog niet afgekomen of naar een ander gemeente gestuurd is. Ik heb het in de maand september gevraagd. In afwachting dat u zoo goed zal zijn mij het gevraagde spoedig te bezorgen, blijf ik afwachting op eenig antwoord, de vrouw Van Hemelrijck. Ons adres is Heysselstraat 104 tot Laeken bij Brussel. Is te Laeken ingeschreven den 20 september 1883. ICL – Malines le 3 decembre 1883 (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 13 november bevestigen wij dat Aerts Pierre Charles werd ingeschreven voor de militielichting van 1884. Bij bevel, de secretaris De burgemeester.

121


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2220 – Steenhuffel le 5 decembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u het dossier terug dat gehecht was aan uw brief 2161E van 17 november en dat gaat over de pensioenaanvraag van de heer Faes, oud hulponderwijzer in onze gemeenteschool. Tevens een kopie van de beraadslaging van onze gemeenteraad dienaangaande en de andere gevraagde papieren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2221 – Steenhuffel le 5 decembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begroting van onze kerkfabriek voor het jaar 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Lierre le 11 decembre 1883. (Vertaald) 12de Linieregiment – centraal bestuur – ref. 238. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. De Maerschalck Joseph François, milicien van Steenhuffel van de lichting 1879 (of 1877?), is overleden in Buggenhout op 6 februari 1883. Hij heeft bij de “masse” een schuld van 8,08 fr. nagelaten en zijn uitrustingsstukken worden gewaardeerd op 9,20 fr. Er blijft dus een tegoed van 1,12 fr. Gelieve de erfgenamen te vragen hoe ze dit willen regelen. De majoor, voorzitter. Ik ondergetekende, Theresia Van den Eede, echtgenote van De Maerschalck, overleden in Buggenhout, erken ontvangen te hebben van het bestuur van het 12de linieregiment te Lierre, het bedrag van 1,12 fr., daar in begrepen de waarde van uitrustingsstukken die door hem in Steenhuffel werden achtergelaten. ICL – Bruxelles den 12 december 1883. Mijnheer De Ridder. Met deze kom ik u te verzoeken of gij de goedheid zoudt willen hebben uwen secretaris te lasten om de schriften of papieren voor het aanstaande huwelijk van Emerans Van Doorslaer, dochter van Lodevicus en van Elisabeth Van der Blik, te willen in gereedschap brengen zoo haast mogelijk. Ik zou direct aan uwen secretaris geschreven hebben maar ik kende zijn adres niet. Ik bid u mij daarop eenig antwoord te willen verschaffen wanneer ik de stukken mag komen halen of gij ze zenden zult. Wij willen van allen last en dienst die gij ons bewijst u komen voldoen. U groetende, Emerans Van Doorslaer Adres: Jozef Van Doorslaer, rue de Flandre 196, Bruxelles. UC 2222 – Steenhuffel le 12 decembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbaar onderwijs te Brussel. Mijnheer de minister.

122


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten een kopie van het bewijs van storting van 48,48 fr. in de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2223 – Steenhuffel le 12 decembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de onderzoeksrechter te Brussel.. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2871 van 8 dezer sturen wij u een letterlijke kopij van het bulletin der veroordelingen van de beschuldigde De Schouwer Jean Josse. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2224 – Steenhuffel le 12 decembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een bewijs van de storting door onze gemeenteontvanger van de bijdrage aan de pensioenkas voor gemeentesecretarissen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2225 – Steenhuffel le 12 decembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een kopie van het bewijs van betaling van 83,48 fr. aan de kas van de ontvanger der registratie te Wolvertem voor aankoop van het materiaal dat we in 1884 zullen nodig hebben voor de dienst van de bevolking en de burgerlijke stand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Anvers le 13 decembre 1883. (Vertaald) 5de Artillerieregiment – centrale administratie nr. 1312 Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. gelieve het ingesloten postmandaat van 20,33 fr. te bezorgen aan de erfgenamen van Van der Perre Louis Joseph, milicien van 1876, overleden op 19 juni laatstleden. De kolonel voorzitter UC 2226 – Steenhuffel le 15 decembre 1883. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een exemplaar van de aanvullende kiezerslijsten, namelijk die van de gediplomeerden nr. 2 en nr. 2bis, voorlopig gesloten op 15 december 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

123


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Cappelle-au-Bois, le 22 decembre 1883. (Vertaald) Ref. 7306 – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren. Toen ik gisteren van Steenhuffel naar de Kaaskantmolen ging heb ik vastgesteld dat er voorbij de Molenbeek een gracht met een breedte van 70 cm. en een diepte van 90 cm. was gegraven. Deze gracht hindert het verkeer op voetweg nr. 27 en vormt een groot gevaar voor de openbare veiligheid. Er werd mij zelfs gesignaleerd dat een bediende van de post op een avond in de gracht gevallen is die daar al zeker 15 dagen ligt. Gelieve deze gracht over de hele breedte van het voetpad dringend te vullen, de vrije doorgang te herstellen en het gevaar weg te nemen. Ik reken op uw medewerking, etc. De commissaris der wegen, Verhaegen.

124


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1884 **** UC 2227 – Steenhuffel le 4 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten drie exemplaren van de aanvullende kiezerslijsten, namelijk die van de gediplomeerden nr. 2 en nr. 2bis, definitief gesloten op 3 januari 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2228 – Steenhuffel le 5 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig de ministeriele omzendbrief in MA 327 sturen wij u de papieren die ons bezorgd werden door de heer Auguste Sterck, gediplomeerde onderwijzer van de vrije school in onze gemeente, waarmee hij protest aantekent tegen het feit dat zijn school niet werd opgenomen in de voorlopige lijst van instellingen die certificaten mogen afleveren voor de toelating tot het kiesbekwaamheidsexamen. Wij geloven, mijnheer de gouverneur, dat het opgelegde lesprogramma in deze school onderwezen wordt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 5 janvier 1884. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 2161E20. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De minister van openbaar onderwijs schrijft het volgende: “Uit het onderzoek van de pensioenaanvraag van de heer Pierre Faes blijkt dat deze onderwijzer slechts 4 jaar en 8 maanden in Laken in dienst is geweest. Om de 5 laatste jaren vol te maken zal het gemeentebestuur van Steenhuffel een verklaring moeten opstellen over de inkomsten die hij in 1878 heeft gehad, inclusief (maar afzonderlijk vermeld) voor het onderwijs dat hij aan volwassenen zou hebben gegeven. Aangezien de gemeenteraad van Steenhuffel een negatief advies heeft gegeven over deze pensioenaanvraag zeggende dat deze persoon nog andere bestaansmiddelen heeft, zal ze van rechtswege worden aangeslagen voor het gemeentelijk aandeel in de betaling van dit pensioen.” Ik vraag u om de gevraagde declaratie zo snel mogelijk op te sturen. De arrondissementscommissaris, Emile Van Becelaere (Vertaald) Steenhuffel 10 januari 1884. Het gemeentebestuur van Steenhuffel verklaart dat de heer Pierre Faes, voormalig hulponderwijzer te Steenhuffel, in 1878 het volgende heeft verdiend. - Vaste jaarwedde, 3de trimesters 450,00 fr. - Ontvangsten van solvabele leerlingen (2 2/3 trimesters) 71,35 fr. - Onderwijs van arme leerlingen (1 2/3 trimesters) 201,25 fr.

125


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Totaal: 722,60 fr. UC 2229 – Steenhuffel le 6 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de raad van bestuur van het 12de Linieregiment te Lierre. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 255 van 15 december 1883 sturen wij u de kwitantie voor 1,12 fr., ondertekend door de weduwe De Maerschalck, die de enige erfgename is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2230 – Steenhuffel le 9 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de lijst van personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers. Deze lijst werd ingevuld op basis van de begroting van 1884 die nog niet werd goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2231 – Steenhuffel le 9 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de verklaring die u vroeg in uw brief 2131E20 van 5 dezer (onderwijzerspensioenen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2232 – Steenhuffel le 14 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de papieren aangaande de militieloting van 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 15 januari 1884 (ca). Nota’s over de begroting van het lager onderwijs. Tijdens de opmaking van de begrooting voor 1884 is, bij verstrooiing, eene terugwerkende kracht gegeven aan de volgende artikelen: 1) Voor de verwarming der klassen gedurende de eerste helft van het loopende jaar komt mij toe 41 frank zoodat er slechts 9 frank voor de tweede helft overblijft. 2) Voor de 5 eerste maanden heeft de meesteres van het handwerk recht op 66,66 fr. Welnu, er is haar slechts 60 fr. voor geheel het jaar toegekend.

126


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De opbrengst der betalende leerlingen werd geschat op 160 fr., terwijl in werkelijkheid er mogelijks geene 60 fr. zal ontvangen worden. Die misrekeningen zouden bij de opmaking der toekomende begrooting kunnen hersteld worden. Voor de toekomst heb ik een andere aanmerking te maken. Verscheidene leerlingen, die tot het kosteloos onderwijs niet aangenomen zijn, hebben sedert verscheidene jaren, gratis de school bijgewoond, en het zal zeker moeilijk, zoo niet onmogelijk, zijn hunne ouders van het eerste jaar af tot betaling over te halen. Daarom zou ik verzoeken voor het jaar 1885 de schoolgelden te mogen ontvangen in den naam en onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Dit is overigens het beste middel om vele moeilijkheden te voorkomen, maar het heeft tevens voor gevolg een vaste jaarwedde aan de onderwijzers toe te kennen. De gemeenteonderwijzer, Casteels. UC 2233 – Steenhuffel le 16 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de lijst van inwoners die voor de senaat kunnen gekozen worden. Er zijn er geen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2234 – Steenhuffel le 16 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief in MA 268 van 17 oktober 1883 laten wij u weten dat we verschillende keren met luide stem laten afroepen hebben, hebben aangeplakt en persoonlijke aanbevelingen hebben gegeven om de fruitbomen, hagen en struiken te ontrupsen. Ook de bereikbare nesten van de hoogstambomen werden weggehakt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2235 – Steenhuffel le 16 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van de Voorde Joseph. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 58,08 fr., werd betaald op 16 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 19 janvier 1884. (Vertaald) Arrondissementssecretariaat – ref. 2.161E2 Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel.

127


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik stuur u de verklaring terug die gevoegd was bij uw brief van 10 dezer omdat die niet is opgesteld zoals de minister van openbaar onderwijs dat via mijn brief van 5 januari 1884 heeft gevraagd. De minister vroeg hoeveel de heer Faes in 1878 op jaarbasis verdiende en niet wat hij werkelijk gekregen heeft. De arrondissementscommissaris. (Vertaald) Steenhuffel 22 janvier 1884. Het gemeentebestuur van Steenhuffel verklaart dat de heer Pierre Faes, voormalig hulponderwijzer te Steenhuffel, in 1878 het volgende heeft verdiend. - Vaste jaarwedde 600,00 fr. - Ontvangsten van solvabele leerlingen 144,00 fr. - Onderwijs van arme leerlingen (1 2/3 trimesters) 326,66 fr. - School voor volwassenen 0,00 fr. Totaal: 1070,66 fr. UC 2236 – Steenhuffel den 21 januari 1884. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer de bevelhebber van het 1ste district militaire te Brussel. Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Van den Eede Andreas Jacobus, militiaan der lichting van 1878 van de gemeente Steenhuffel, en dienende bij het 2de regiment Jagers te voet, in onze gemeente met de genaamde Leemans Catharina Cecilia heden den 16 januari 1884 in den echt getreden is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2237 – Steenhuffel den 21 januari 1884. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer de bevelhebber van het 1ste district militaire te Brussel. Mijnheer, Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Vrijders Joannes, militiaan der lichting van 1879 van de gemeente Merchtem, en dienende bij het 7de regiment artillerie, in onze gemeente met de genaamde De Boeck Antonia den 16 januari 1884 in den echt getreden is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2238 – Steenhuffel le 23 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten de gevraagde inlichtingen aangaande de kinderen van Plaskie Pierre Joseph. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2239 – Steenhuffel le 23 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de burgemeester van Mechelen. Mijnheer, Ingesloten het definitief verlof, bestemd voor Pierre Joseph Verbesselt, milicien van Steenhuffel van de lichting 1866, nr. 15 van de loting, maar wonend te Mechelen, chaussée de Bruxelles 23. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2240 – Steenhuffel le 23 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, 128


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2161E20 van 19 dezer en om te voldoen aan de vraag van de minister van openbaar onderwijs, sturen wij u een verklaring over de jaarlijkse ontvangsten (jaar 1878) van de heer Faes, toen die hulponderwijzer in onze gemeente was. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 23 januari 1884. Charles Moyson klacht gedaan dat op 20 januari op hunnen boomgaard 4 jonge appelboomen uitgetrokken zijn door onbekenden. ICL – Malderen 27 january 1884. Aan mijnheer J. Verhaegen, gemeentesecretaris van Steenhuffel, wonende te Cappellen-opden-Bosch. Mijnheer de secretaris. Even zoo het ue bekend is, heb ik mij willen gelasten met de nodige stukken te verzamelen dewelke moeten dienen om huwelijk aan te gaan tusschen de genaamde Petrus Adolphus Brusselmans, geboren te Malderen, wonende en op de bevolking ingeschreven te Londerzeel, en Maria Theresia Van Huyneghem, geboren en wonende te Steenhuffel. Voor deze laatste heeft uwe zoo goed geweest een getuigschrift van onvermogen (pro deo) te geven, en voor den eersten heb ik een getuigschrift van onvermogen gekregen van het gemeentebestuur van Londerzeel. Alle de stukken die Brusselmans nodig heeft, zullen door de zorg van het gemeentebestuur te Malderen opgemaakt worden, uitgezonderd een uitreiksel uit den overlijdensakt van zijne grootmoeder langs moeders zijde, die zich noemde Joanna Verhasselt, die sedert ongeveer 4 jaren in de gemeente Ramsdonck overleden is. De eigen moeder van Brusselmans, Coleta Verhasselt, was eene onwettige dochter van Joanna Verhasselt, die nadien nog gehuwd geweest is met eene genaamde Mertens die te Malderen overleden is. Zoo men mij bekend gemaakt heeft, oefent uedele voor de gemeente Ramsdonck het ambt uit van secretaris. Gevolgentlijk hen ik eerbiedig zoo vrij, mijnheer de secretaris, uedele te verzoeken zoo goed te willen zijn mij een uitreiksel uit den overlijdensdakt van Joanna Verhasselt te laten geworden, op ongezegeld papier, of, als het mogelijk is, hem naar het gemeentehuis van Steenhuffel mede te brengen, waar alle de stukken tot het huwelijk nodig, zullen moeten nedergelegd worden, aangezien het huwelijk van voornoemd paar in die gemeente zal ingezegend worden. Ik hoop van woensdag eerstkomende 30 dezer op het gemeentehuis te Steenhuffel te komen, waar ik u het getuigschrift van onvermogen van Brusselmans zal ter hand stellen. In hoop dat mijnheer de secretaris zoo goed zal zijn aan mijn verzoek te voldoen indien het mogelijk is, zoo noeme ik mij met alle hoogachting, uwen dienaar. L. Van Herzele. Section C nr. 55, Malderen. PV 294 Steenhuffel 28 januari 1884 Proces verbaal opgemaakt door de stationchef. Beschuldigde(n): Van Opstal Pierre Jean Leeftijd: 44 Beroep: herbergier Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel

129


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Misdrijf: smaad Gevonnist op 1 april 1884 door Straf: 50 fr. UC 2241 – Steenhuffel le 30 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief C6093 van 18 dezer aangaande de vraag van de heer Sterck, onderwijzer in de vrije school van Steenhuffel, om zijn school op te nemen in de lijst van instellingen die certificaten mogen afleveren die toegang geven tot het examen van kiesbekwaamheid, laten wij u weten dat wij de registers die u ons bezorgde aan de heer Sterck hebben afgegeven. Nadat deze er kennis van genomen had heeft hij ons gezegd dat zijn school een privéinstelling is en dat hij niet met een onderzoek door een door de bestendige deputatie aangeduide persoon akkoord kan gaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2242 – Steenhuffel le 30 janvier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In antwoord op uw brief C6093 van 18 dezer laten wij u weten dat wij de registers die u ons bezorgde aan dame Buysschaert, onderwijzeres van de vrije meisjesschool, hebben afgegeven. Nadat deze er kennis van genomen had heeft zij ons gezegd dat haar school een privéinstelling is en dat zij niet met een onderzoek door een door de bestendige deputatie aangeduide persoon akkoord kan gaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2243 – Steenhuffel le 2 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van een geesteszieke in Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of x fr., werd betaald op 2 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2244 – Steenhuffel le 5 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig uw brief 2321E van 30 januari sturen we u de ingevulde tabel (statistiek van degenen die een diploma van kiesbekwaamheid gekregen hebben).

130


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2245 – Steenhuffel le 6 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 986E van 30 januari vragen wij u om ons per kerende te laten weten of de gemeenteraad de twee terreinen, op het bijgevoegde plan aangeduid met D en A, mag aankopen voor de bouw van de gemeenteschool. Wij hadden graag een antwoord voor volgende zondag want dan komt de gemeenteraad samen om te delibereren over deze zaak. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2246 – Steenhuffel le 6 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 871/5767 van 1 februari laten wij u weten dat de behoeftige Mertens Amelie, die op 27 januari in uw moederhuis werd opgenomen om er te bevallen, haar bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft en dat we haar kosten erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2247 – Steenhuffel le 6 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de raad van bestuur van het Gemeentekrediet.. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 5 februari en van de volmacht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 296 – Buggenhout 10 februari 1884 (ca) Buggenhout Beschuldigde(n): De Mol Jean François Leeftijd: 46 Beroep: landbouwer-beenhouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Buggenhout Misdrijf: diefstal Gevonnist te Dendermonde op 7 juli 1884 Straf: 30 fr. GR N° 877 - Zitting van 10 februari 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Mertens, schepen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de brief van de arrondissementscommissaris nr. 986E van 30 januari laatstleden, waarin hij het college vraagt om de gemeenteraad bijeen te roepen om een nieuw terrein te kiezen

131


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

voor de inplanting van de geplande nieuwe gemeenteschool, en daarvoor de volgende redenen opgeeft: “Dat het gekozen terrein, dat door de goedkeuring van bestendige deputatie van 13 september 1883 mag worden aangekocht, laag en moerassig gelegen is en dat de er naastliggende weide in de winter onder water staat. Dat de voetweg die er naartoe leidt en moet dienen voor het transport van bouwmaterialen te smal is, slechts 1,50 m. breedte heeft en langs een 3,00 m. brede en 1,50 m. diepe beek loopt. De oevers daarvan zijn bovendien zeer stijl en dat vormt een gevaar voor de kinderen op weg naar of van de school. Tenslotte dat men, om de school vanaf het noordelijk deel van de gemeente te bereiken, de ijzeren weg moet oversteken op een plaats waar geen bareel of wachter aanwezig is.” Na de zaak ernstig onderzocht te hebben is de gemeenteraad van oordeel dat de argumenten van de arrondissementscommissaris gegrond zijn en dat er een andere plaats moet gekozen worden. Overwegend dat het stuk grond, dat op het ingesloten plan met de letter D is aangeduid, al deze gebreken niet heeft en het beste is dat kan gevonden worden. Besluit de gemeenteraad. 1) Om de toelating te vragen om uit de hand te mogen kopen of te onteigenen het perceel grond, op het plan aangeduid met de letter D. Deze grond is een deel van Sectie A nr. 500 en eigendom van schepen Vital Vertonghen. 2) Om aan dit terrein, in functie van de behoefte, een oppervlakte van 20 à 24 aren te geven. 3) Om onze deliberatie van 29 juli 1883 als nietig te beschouwen en de bestendige deputatie hiervan te verwittigen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2248 – Steenhuffel le 13 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een dubbel afschrift van de beraadslaging van onze gemeenteraad naar aanleiding van uw brief 986E van 30 januari (nieuwe gemeenteschool). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2249 – Steenhuffel le 13 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw vraag 2321 van 9 januari sturen wij u 3 alfabetische lijsten van de cijnskiezers en van de bekwaamheidskiezers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2250 – Steenhuffel le 15 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring, de rol van de hondenbelasting voor 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

132


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 15 fevrier 1884 (ca). (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Gelieve de ontbrekende gegevens voor de gemeente Steenhuffel in te vullen en mij deze lijst terug te sturen. Naam van de vereniging Waar liggen Eigenaar Artikel Belastbare roer. de goederen kadaster goederen (1882) Soeurs de St. Vincent de Paul Malderen Société agricole des Steenhuffel réligieues N.D. des 7 douleurs ICL – Merchtem le 16 fevrier 1884. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. U heeft door het openbaar gerucht ongetwijfeld al gehoord dat er in uw gemeente, op het gehucht de Haan, enkele gevallen van tyfuskoorts zijn uitgebroken. Het is niet gepast om de ernst van een ziekte te overdrijven en om het publiek door overdreven maatregelen schrik aan te jagen. We hebben immers alle jaren dergelijke gevallen van tyfuskoorts te behandelen, maar dat gaat dan over geïsoleerde gevallen. Vandaag ben ik evenwel verplicht om van u enkele voorzorgsmaatregelen te vragen want de ziekte springt van het ene huis op het andere over. Het is waar dat de meeste zieken genezen en dat er maar één is overleden. We weten echter niet met zekerheid wat er morgen kan gebeuren. Ziehier de maatregelen die er volgens mij moeten genomen worden: (Rest ontbreekt) Dokter Bamps. UC 2251 – Steenhuffel le 20 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 87184/8744 van 15 februari laten wij u weten dat de behoeftige Mertens Amelie haar bijstandwoonst in onze gemeente behouden heeft en dat ons bureel van weldadigheid haar kosten zal betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2252 – Steenhuffel le 21 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de alfabetische lijst van de miliciens die werden ingeschreven voor de militieloting van 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2253 – Steenhuffel le 22 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer,

133


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelghem te Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 27,99 fr., werd betaald op 21 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2254 – Steenhuffel le 22 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Cauwenbergh in Willebroek. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 1,75 fr., werd betaald op 21 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 878-879 - Zitting van 27 februari 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. I. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de beraadslaging van het bureel van weldadigheid van 20 februari laatstleden, in dewelke de toelating wordt gevraagd om een bedrag van 487,71 fr., als reservefondsen onder art. 11 in de begroting gebracht, aan zieken te mogen distribueren. Overwegend dat de aangebrachte redenen gegrond zijn. Besluit om deze vraag goed te keuren. II. Opmaken van de rol voor het onderhoud der beken. Gezien de rol, voorlopig opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen, waardoor de uitbaters van de aan de beken liggende gronden belast worden à 1 centiem per lopende meter. Keurt de raad deze rol, die 237,25 fr. opbrengt, definitief zonder wijzigingen goed. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2255 – Steenhuffel le 27 fevrier 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een deliberatie van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2256 – Steenhuffel le 3 mars 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens die aan de loting van 1884 hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

134


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Opdorp den 14 maart 1884. Ref. 4090 – Burgerstand. Mijnheer de burgemeester. Wij hebben de eer u te aanzoeken van ons te willen zenden den akt van geboorte, op zegel en gelegaliseerd, van de genaamde Joanna Borms, in ue gemeente geboren den 5 februari 1858, dochter van Joannes Franciscus Borms en van Maria Francisca Verbesselt, zijne echtgenote. De burgemeester, Cruyplant. ICL – Bruxelles le 15 mars 1884. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. 344698B33912. Aan het college van burgemeester en schepenen te Steenhuffel. In uitvoering van een toelating, gegeven door de bestendige deputatie op 5 december 1883, vroeg de heer Moortgat, brouwer in Steenhuffel, op 7 dezer de toestemming om zijn stoommachines in zijn brouwerij in gebruik te mogen nemen. Door mijn besluit nr. 344215B33912 van 27 februari 1884, dat u op 28 december werd verstuurd, werd daar al positief op ingegaan. Ik vraag u om de betrokkene daarvan te verwittigen en hem een kopie van het besluit op gezegeld papier te bezorgen. De gouverneur. ICL – Steenhuffel 15 maart 1884 (ca) Pieter Geys, landbouwer te Steenhuffel, aldaar gehuisvest in 1849, naar men vermoedt, was weduwnaar van Elisabeth Moyson, zonder kinderen, en echtgenoot van Anna Maria Van Damme; is overleden te Steenhuffel den 24 april 1851 en heeft (kinderen) nagelaten uit dit tweede huwelijk. Gelieft de kinderen op te noemen en te zeggen, indien het mogelijk is, waar en wanneer zij Steenhuffel zouden verlaten hebben. Men vermoedt dat hier zouden moeten van afstammen zekeren Victor Vinck, molenaar tot beide Acren (deux-Acren), Sophie Vinck in huwelijk met Leander Heymans, beide overleden, nalatende François Heymans welke in 1876 dienstbode was tot Elsene en aldaar gehuwd is. Indien er nog eene Pieter of Pieter Frans Geys te Steenhuffel zou bestaan hebben, het is altijd diegenen die bestond in 1849 en dewelke betrekking heeft met De Vinck, waarvan ik verlang de nakomelingen te kennen en hun tegenwoordig verblijf. ICL – Bruxelles le 18 mars 1884. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 2399E. Overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel de ordonnantie waarmee de bestendige deputatie de publicatie gelast van de vraag van het gemeentebestuur van Sint-Amands om voor een nieuwe periode van 10 jaar bareelrechten te mogen heffen op de buurtweg tussen deze gemeente en de provinciale weg Mechelen-Dendermonde. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. De arrondissementscommissaris. ICL – Bruxelles le 19 mars 1884. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. 104C3. Het gemeentebestuur van Steenhuffel wordt verzocht om dame Buyschaerts, onderwijzeres te Steenhuffel, te vragen om mij dringend het formulier terug te sturen dat gevoegd was bij de aanvraag van de betrokkene om haar school in te laten schrijven op de lijst die voorgeschreven werd door de wet op de kieshervorming, en die ik op 18 januari 1884 aan het gemeentebestuur heb teruggestuurd. De gouverneur, ...yvaert.

135


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Gand le 21 mars 1884 (Vertaald) 4de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de verlofverlenging voor 2 miliciens uit Steenhuffel van de klas van 1881. De kolonel, commandant. ICL – Hasselt le 21 mars 1884 (Vertaald) 13de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de verlofverlenging voor Steylmans P.A, miliciens uit Steenhuffel van de lichting ?. De kolonel, commandant. UC 2257 – Steenhuffel le 25 mars 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief in MA 18 van 16januari laten wij u weten dat de nog aanwezige rupsennesten reglementair vernietigd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 28 mars 1884. Commission médicale provinciale du Brabant. Président: mr. le dr. Van den Corput. Secrétaire: mr. le dr. Yseux. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Door uw smeekschrift van 20 februari, gericht aan de bestendige deputatie, heb ik onrechtstreeks vernomen dat er in uw gemeente een epidemie van tyfuskoorts heerst. Ik herinner er u aan dat u, volgens art. 41 en 42 van de wet van 31 mei 1818 – die zeker niet afgeschaft is - , verplicht bent om de voorzitter van de medische commissie van de provincie in te lichten zodra er zich in uw gemeente een besmettelijke ziekte manifesteert. Stuur mij bijgevolg onmiddellijk een verslag van de geneesheer die de zieken behandelt en laat me weten hoe het momenteel met deze epidemie gesteld is zodat ik desgevallend het nodige kan doen om de verspreiding ervan tegen te gaan. Van den Corput. UC 2258 – Steenhuffel le 30 mars 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 104E3 van 19 dezer, gerappelleerd door deze van 28 dezer, sturen wij u een brief van dame Buysschaerts, lerares aan de vrije meisjesschool, waarin ze laat weten dat ze afziet van haar vraag (om certificaten af te mogen leveren om aan het kiesbekwaamheidsexamen deel te mogen nemen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

136


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Hingene den 1 april 1884. Op verzoek der belanghebbende, den heer burgemeester van Steenhuffel toegezonden, welke voornemens is huwelijk aan te gaan met Jan Baptista Adriaens. Gelieft ook de aanvraag der huwelijksafkondigingen mij zoohaast mogelijk te laten geworden. Voor de burgemeester, de secretaris, J.F. Teugels. ICL – Bruxelles le 1 avril 1884. (Vertaald) Mijnheer de secretaris van Steenhuffel. Laat mij per kerende weten wat ik moet betalen voor het ontvangen van de volgende gelegaliseerde uittreksels. 1) Mijn geboorteakte. Marie Amelie Meeus, geboren in Steenhuffel op 20 maart 1857. 2) De overlijdensakte van mijn vader, Charles Louis Meeus, overleden in Steenhuffel op 15 september 1859. 3) De overlijdensakte van mijn moeder, Marie Cathérine Van der Perre, overleden in Steenhuffel op 30 januari 1861. Deze akten moeten dienen voor mijn toekomstig huwelijk. Amelie Meeus. Rue du marché aux herbes 68, Bruxelles. ICL – Merchtem le 1 avril 1884. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik kan op het gevraagde uur onmogelijk naar Steenhuffel komen. Op woensdag is het markt in Merchtem en dan blijf ik altijd tot 11 uur op mijn kabinet. Ik zal tegen drie uur in de namiddag naar uw bureel komen. Getekend, Bamps UCL – Steenhuffel le 2 avril 1884. (Vertaald) Mijnheer de voorzitter (van de medische commissie. In antwoord op uw brief van 28 maart laten wij u weten: 1) Dat wij uw brief hebben overgemaakt aan de behandelende geneesheer, de heer Bamps te Merchtem, die een verslag zal overmaken. 2) Dat de heer Bamps gedurende de ziekte de vereiste maatregelen getroffen heeft en het gemeentebestuur heeft voorgeschreven wat er moest worden gedaan. Er werd niets vergeten. 3) Dat de ziekte bijna volledig verdwenen is. Aanvaard mijnheer de voorzitter, de verzekering, etc. De burgemeester, De Ridder. UC 2259 – Steenhuffel le 2 avril 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de heer dokter Corput, voorzitter van de medische commissie van de provincie Brabant. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 28 maart laten we u weten: 1) Dat uw brief onmiddellijk aan de heer Bamps, dokter te Merchtem, werd doorgegeven en dat die u snel een rapport zal sturen. 2) Dat op 16 februari, toen de ziekte zich het eerst manifesteerde, dokter Bamps ons een verslag over de ziekte heeft bezorgd, ons de voorgeschreven maatregelen heeft doen nemen, dat

137


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

het gemeentebestuur zich daar strikt aan gehouden heeft en niets heeft verwaarloosd, en dat sedertdien nog maar zeer weinig nieuwe gevallen zijn opgedoken. 3) Dat de ziekte momenteel bijna helemaal verdwenen is. Er zijn nog 3 of 4 zieken maar die zijn al aan de beterhand Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel le 3 avril 1884. (Vertaald) Aan de voorzitter van de medische commissie van de provincie Brabant. Mijnheer de voorzitter. In antwoord op uw brief van 28 maart sturen wij u het verslag van de heer Bamps, de geneesheer die de personen die in onze gemeente door de tyfuskoorts waren aangetast, heeft behandeld. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, De Ridder; PV 297 – Steenhuffel 14 april 1884 Beschuldigde(n): Verlinden Jean Pierre Leeftijd: 23 Beroep: landbouwer Geboren en wonend te Wolvertem Misdrijf: diefstal Gevonnist te Brussel op 23 juni 1884 Straf: 30 fr. GR N° 880 - Zitting van 14 april 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Van Ranst, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het officiële gedeelte van het memoriaal van administratie nr. x van 1884 waarin de bestendige deputatie van Brabant meedeelt dat het gemeentebestuur van Sint-Amands de toelating vraagt om het bareelrecht tussen deze gemeente en de provinciale baan van Mechelen naar Dendermonde voor 10 jaar te verlengen. Gezien het proces verbaal van onderzoek van commodo en incommodo, dat zonder tegenkanting werd afgesloten. Gezien het certificaat van bekendmaking van dit onderzoek. Overwegend dat de bareelrechten, die op onze buurtwegen waren ingesteld, een aantal jaren geleden afgeschaft werden zoals dat ook in bijna alle gemeenten van het arrondissement Brussel het geval is geweest. Overwegend dat de opbrengst van deze rechten – die moest dienen om deze wegen te onderhouden – door andere inkomsten werd vervangen. Overwegend dat het gelijkheidsbeginsel vraagt dat dezelfde maatregelen in de aanvragende gemeente worden genomen. Is van oordeel. Om zich tegen de vraag van de gemeente Sint-Amands te moeten verzetten. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

138


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL - Bruxelles le 16 avril 1884. (Vertaald) Ref. 8722 – De burgemeester van Steenhuffel wordt verzocht om me het inlichtingenbulletin te sturen aangaande Van Heymbeeck Pierre Jean, herbergier, beschuldigd van het geven van slagen aan Annaert Denis. Aan deze laatste moet gevraagd worden wat de gevolgen van zijn verwondingen waren en of hij werkonbekwaam is geweest. In dat geval is een doktersattest nodig. De procureur des konings. UCL – Steenhuffel le 19 avril 1884. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. Ingesloten het inlichtingenbulletin over herbergier Van Heymbeeck Pierre Jean. Annaert Denis heeft mij verklaard dat hij slaag heeft gekregen van J. Van Heymbeeck en Roelants uit Londerzeel en niet van Roelants uit Steenhuffel. Hij werd niet door een geneesheer behandeld omdat de verwondingen hem niet hebben belet om te werken. UC 2260 – Steenhuffel le 16 avril 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een deliberatie van onze gemeenteraad over de vraag van het gemeentebestuur van Sint-Amands om het heffen van bareelrechten op de buurtweg tussen deze gemeente en de provinciale baan voor 10 jaar te mogen verlengen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 21 avril 1884. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – ref. 2381E3. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In zitting van 16 dezer heeft de bestendige deputatie aan uw bureel van weldadigheid de toestemming gegeven om 487,71 fr. reservefondsen, die in de begroting van 1884 waren gebracht, te gebruiken voor het betalen van de buitengewone onderstand die moest gegeven worden omdat in uw gemeente tyfuskoorts was uitgebroken. Bovendien heeft dit college besloten om uw gemeentebestuur zwaar te berispen omdat het de voorschriften van de algemene instructie van 16 oktober 1876 in de wind heeft geslagen door het provinciebestuur en de provinciale medische commissie van het bestaan van deze epidemie niet op de hoogte te stellen. De arrondissementscommissaris. UC 2261 – Steenhuffel le 22 avril 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de omzendbrief van 5 mei 1883, laten wij u weten dat het gemeentebestuur de rekening van de kerkfabriek op 16 april ontvangen heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

139


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2262 – Steenhuffel le 22 avril 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de jury van het examen van kiesbekwaamheid, burgemeester van Grimbergen. Mijnheer, In Steenhuffel heeft niemand gevraagd om aan het kiesbekwaamheidsexamen deel te mogen nemen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2263 – Steenhuffel le 22 avril 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten het inlichtingenformulier aangaande Van Heymbeeck Pierre Jean, herbergier te Steenhuffel, die beschuldigd wordt van slagen op de persoon van Annaert Denis. Annaert heeft verklaard dat het niet Van Heymbeeck van Steenhuffel is die hem geslagen heeft, maar wel diens broer Joseph Van Heymbeeck uit Londerzeel, en Roelants, eveneens uit Londerzeel. Hij heeft bovendien gezegd dat hij geen geneesheer geraadpleegd heeft omdat zijn verwondingen hem niet belet hebben om te werken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2264 – Steenhuffel le 23 avril 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan dokter Van Corput, voorzitter van de medische commissie van de provincie Brabant.. Mijnheer, Aansluitend op onze brief van 2 april laten wij u weten dat er nog altijd tyfuskoorts heerst in drie huisgezinnen te Steenhuffel. Twee daarvan worden behandeld door dokter Bamps uit Merchtem en het derde door dokter Luyckx uit Londerzeel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2265 – Steenhuffel le 23 avril 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2381E van 21 dezer laten wij u weten dat dokter Bamps uit Merchtem, geneesheer der armen van Steenhuffel, ons pas op 16 februari jongstleden verwittigd heeft dat er op het gehucht de Haan enkele gevallen van tyfuskoorts ontdekt waren en dat er maar weinig zieken in bed moesten blijven. De maatregelen die in dergelijke gevallen moeten genomen worden en die hij ons voorgeschreven heeft werden uitgevoerd. Als lid van de medische commissie van Brabant beloofde hij ons ook om deze commissie in te lichten. Op 20 februari heeft het bureel van weldadigheid de toelating gevraagd om zijn reservemiddelen van 487,71 fr., voorzien in de begroting van 1884, aan te mogen spreken voor buitengewone bedelingen aan deze zieken.

140


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Omdat deze ziekte niet zeer ernstig leek en omdat er nog niet formeel was vastgesteld dat ze besmettelijk was, hebben we ons toen beperkt tot het geven van informatie aan de hand van de genoemde deliberatie (van het bureel van weldadigheid). Op dit ogenblik zijn er nog 3 huisgezinnen getroffen en dat hebben we vandaag aan de medische commissie laten weten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 881-882 - Zitting van 30 april 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van der Perre, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Controle en goedkeuring van de rekening van de kerkfabriek. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 6899,39 - Uitgaven: fr. 5385,57 - Overschot: fr. 1513,82 II. Controle en goedkeuring van de rekening van het bureel van weldadigheid. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de voorgelegde rekening en bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 4749,44 - Uitgaven: fr. 4522,11 - Overschot: fr. 227,33 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2266 – Steenhuffel le 3 mai 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de rekening van het bureel van weldadigheid van 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2267 – Steenhuffel le 3 mai 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring, de rekening van de kerkfabriek van 1883. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 295 - 25 mei 1884 te Steenhuffel Beschuldigde(n): De Mol Charles Alphonse Leeftijd: 25 Beroep: herbergier Geboren te Steenhuffel

141


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wonend te Merchtem Misdrijf: jagen buiten jachtseizoen en zijn wapen niet willen afgeven. Gevonnist te Brussel op 3 september 1884 Straf: 50 fr. + 100 fr. Opmerking: straf in beroep behouden. ICL – Alost le 6 mei 1884. (Kort) Gevraagd voor het opstellen der kiezerslijsten (wet van 2 april 1884) de geboorteakte van De Bruecker Willem, geboren in Steenhuffel op 21 maart 1838. Voor de burgemeester en schepenen, De Wolf Coevoet. UC 2268 – Steenhuffel le 10 mai 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten het proces verbaal van de controle van de inventaris van de eigendommen van de kerk, opgemaakt in uitvoering van art. 55 van het decreet van 30 december 1809. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2269 – Steenhuffel le 13 mai 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de door u gevraagde tabel met een negatieve vermelding voor de godsdienstige corporaties (i.v.m. de kiezerslijsten). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2270 – Steenhuffel le 13 mai 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de ingevulde lijst die gevoegd was bij uw brief Div.1919 van 9 dezer (verkiezingen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 13 mai 1884 Hospices et Secours de la ville de Bruxelles. (Vertaald) Ref. 3627/24002 – In uitvoering van art. 26 van de wet van 14 maart 1876 laten wij u weten dat Van de Voorde Françoise, 24 jaar, meid, geboren in Steenhuffel op 1 november 1859, wonend in Brussel, rue mont aux herbes potagères 14, dochter van wijlen Nicolas en Marie Thérèse Meert, op 6 mei in het moederhuis van Brussel is opgenomen om er te bevallen.

142


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De bijstandwoonst van deze behoeftige is Steenhuffel omdat haar stiefvader Pierre Van Craenenbroeck, geboren in Asse rond 1833, er sedert 1867 (toen hij met haar moeder trouwde) woont. De secretaris van de bestuursraad, Bralion UC 2271 Steenhuffel le 14 mai 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Laat ons, op de meegestuurde kiezerslijst, weten of de namen van de kiezers, vermeld onder nr. 1, 6 en 7, van de algemene kiezerslijst moeten geschrapt worden of niet. We weten volstrekt niet wie de klacht tegen de inschrijving van deze kiezers heeft gedaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Vilvorde le 19 mai 1884. (Vertaald) 2de Militaire Circumscriptie – 3de Infanterie divisie – 6e brigade. 11de Linieregiment – 2e Bataljon – 3de compagnie; Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een postmandaat voor 2,90 fr., bestemd voor Schellemans Jean François, korporaal, milicien van de lichting 1881, die in uw gemeente met onbepaald verlof is. De kapitein, commandant van de compagnie, Van Moer. GR N° 883-884 - Zitting van 21 mei 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Controle van de gemeenterekeningen van 1883. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 10317,66 - De uitgaven: fr. 9735,67 - Het overschot: fr. 581,99 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 5127,00 - De uitgaven: fr. 2260,66 - Het overschot: fr. 2866,34 De rekening van de school voor volwassenen: - De ontvangsten: fr. 210,00 - De uitgaven: fr. 171,44 - Het overschot: fr. 38,56 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 2227,18 - De uitgaven: fr. 2227,18 - Het overschot: fr. De rekening der waterlopen:

143


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- De ontvangsten: fr. 237,25 - De uitgaven: fr. 237,25 - Het overschot: fr. – II. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1884. Gezien de gemeentebegroting in dewelke de personele belasting op 2400 fr. werd vastgesteld. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld (uitkomst 2459,60 fr.) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2272 – Steenhuffel le 21 mai 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 3627/24002 van 13 dezer laten wij u weten dat de behoeftige Van de Voorde Françoise, die op 6 dezer in het moederhuis van uw stad is opgenomen om te bevallen, haar bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft en dat wij haar onkosten erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Lessines le 29 mei 1884. S.A. pour l’exploitation des carrières Tacquenier à Lessines et la construction de routes pavées. (Vertaald) Heren burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief van 28 dezer laat ik u weten dat onze kasseistenen 12/14 momenteel 80 fr. per 1000 kosten, af Lessines. Laat ons weten of we tegen deze voorwaarden de gevraagde 4 wagons mogen verzenden. De afgevaardigde beheerder, L. Denis UC 2273 – Steenhuffel le 6 juin 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel.. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen van 10 juni aanstaande en van de onderrichtingen voor de kiezers, beide in 2 exemplaren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 7 juin 1884. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. C496. Volgende personen moeten zich op 14 dezer om 10u30 melden bij het provinciebestuur van Brabant, rue du chêne, om er voor de herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling van militaire dienst te laten gelden. 1) De Mesmaecker Jean Henri, nr. 5 van de loting 2) Robberechts François, nr. 10 van de loting 3) Van keer Jean Baptiste, nr. 61 van de loting 4) Van den Voorde Jean Baptiste, nr. 65 van de loting ICL – Steenhuffel 10 juni 1884. Mijnheeren burgemeester en leden des gemeenteraad te Steenhuffel. Ik ondergeteekende, E. Van Doren te Steenhuffel, neme de vrijheid ue te verzoeken de schatting mijner moeder te willen herzien en verminderen daar zij in den onkostboek der gemeente zooveel of meerder betaalt dan sommige die 3 en 4 maal zooveel eigendom hebben dan zij.

144


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Hare schatting bedraagt 13,80 fr. voor eenen eigendom van 62 aren zonder woont, renten of obligatiën. In hoop, mijnheeren, van eene voordeelige en rechte beslissing durf ik mij noemen, uwe toegenege dienaar, Edouard Van Doren, voor mijne moeder. UC 2274 – Steenhuffel le 11 juin 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten een kopie van het bewijs van betaling van 232,87 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem (fonds des tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2275 – Steenhuffel le 11 juin 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring, het kohier van de verdeling der personele belasting voor 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2276 – Steenhuffel le 13 juin 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, te goedkeuring, de rekeningen van het lager onderwijs en van de school voor volwassenen van 1883, met de bewijsstukken. De gemeenterekening wordt u later via de commissaris der wegen bezorgd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Brussel den 14 juni 1884. Ministerie van Binnenlandse zaken – Bestuur van wetenschappen, letteren en schoone kunsten – nr. 13602. Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Ik heb de eer ue hierbijgaande 19 boeken toe te sturen, waarvan ik ue verzoek mij ontvangst te willen melden. Deze boeken zijn bestemd voor de volksbibliotheek uwer gemeente. Aanvaardt, mijne heeren, de betuiging mijner bijzondere achting. Voor den minister, de algemeene bestuurder. - Friesch rundvee stamboek (1) - Werken van Sleeckx, ramatische (?) werken (2) - Werken van Sleeckx, literatuur en kunst (1) - Werken van Sleeckx, verhalen en novellen – Mijn vacantie (1) - Werken van Sleeckx, verhalen en novellen – Hulsegonde (1)

145


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

-

Werken van Sleeckx, verhalen en novellen – In alle stormen (1) Werken van Sleeckx, verhalen en novellen – De straten van Antwerpen (1) Werken van Sleeckx, verhalen en novellen – De plannen van Pier Jan (1) Werken van Sleeckx, verhalen en novellen –Tybaerts en compagnie (1) Een misgreep (1) Jules Verne – Het boek der reizen en ontdekkingen in de eerste helft der 19de eeuw (1). De zeereizen van Junius Cook en zijn tijd (1). Oud en nieuw nr. 1 (1) Oud en nieuw nr. 2(1) Oud en nieuw nr. 3(1) Oud en nieuw nr. 4(1) Oud en nieuw nr. 5(1) Oud en nieuw nr. 6(1) De aarde en haar volk (1)

ICL – Bruxelles le 17 juin 1884. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Er worden mij de volgende inlichtingen gevraagd. Ik zou me zeer verplicht voelen mocht u ze mij vertrouwelijk willen verschaffen en ik bedank u alvast voor uw hulpvaardige medewerking terzake. In uw gemeente woont er een vrouw die met haar meisjesnaam Biesemans heet. De naam van haar echtgenoot is niet bekend. Ze heeft een broer die zich, ongeveer 3 jaar geleden, als bakker gevestigd heeft in de rue Ste Cathérine 19 te Brussel. Wat is de betaalkrachtigheid van deze vrouw en weet u of ze een poosje geleden een erfenis heeft ontvangen? H. Hoeylaerts, consul generaal, Hotel du consulat 117, rue de cologne, Bruxelles. (Opmerking: zou te maken hebben met een levering van modeartikelen.) UC 2277 – Steenhuffel le 19 juin 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de minister van openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Ingesloten het bewijs van betaling van 95,75 fr. aan de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2278 – Steenhuffel le 19 juin 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten de modellen 48 van de miliciens die op 21 juni aan de militaire overheid worden overgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 23 juin 1884. (Vertaald) Parket – Rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. De heer substituut Jottrand, avenue Louise 2 te Brussel, werd aangeduid voor de dienst van het parket in vervanging van de heer Wellens, die tot rechter werd benoemd. De procureur des konings, H. Willemans.

146


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 298a – Steenhuffel 26 juni 1884 Beschuldigde(n): Van Aken Laurent, 54 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 19 augustus 1884 Straf: 15 fr. UC 2279 – Steenhuffel le 5 juillet 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen van 8 juli aanstaande en van de kiesinstructies. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Merchtem le 8 juillet 1884. (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel wordt verzocht om mij zo snel mogelijk te laten weten of Vital Teirlinck, die voorkomt onder art. 1145 van het kadaster van Steenhuffel, dezelfde persoon is als degene die op 20 februari 1884 bij verdeling een stuk grond verkregen heeft dat hoorde bij de woning van molenaar Vergaelen. Alvast bedankt. Germanes, landmeter van het kadaster. UC 2280 – Steenhuffel le 9 juillet 1884. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de minister van binnenlandsche zaken. Mijnheer de minister, In antwoord op uwen brief van den 14 juni jongstleden hebben wij de eer ued ontvangst te melden van 19 boekdeelen die bestemd zijn voor de volksbibliotheek onzer gemeente en waarvan de titels hier achter volgen. - Fries rundvee stamboek. - Drij werken van Sleeckx - Dramatische werken: 1881-1883 - Zeven werken van Sleeckx – Verhalen en novellen o Tybaerts en compagnie o De plannen van Pier Jan o De straten van Antwerpen o In alle standen o Hildegonde o In de vacantie o Litteratuur en kunst - Drie deelen Oud en Nieuw o 1 en 3 o 3 en 4 o 5 en 6 - Een misgreep - De Aarde en haar volken, 2de druk - Drie deelen Jules Vernes o Het boek der reizen en ontdekkingen: de zeereizen in de 1e helft der 19de eeuw

147


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

o Het boek der reizen en ontdekkingen: landreizen in de 1e helft der 19de eeuw o James Cook en zijn tijd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 10 juillet 1884 (ca) (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Graaf de Lalaing heeft me gelast om u te vragen welke aanmerkingen u te maken heeft aangaande de bomen en struiken langsheen de beken. Ik zal volgende woensdag met de trein van 11 uur aankomen. Gelieve een lid van het gemeentebestuur af te vaardigen om te zien wat er van is. Van Bellinghen. ICL – Bruxelles le 10 juillet 1884. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. In uitvoering van de voorschriften van art. 25 van het provinciaal reglement op de buurtwegen (memoriaal van administratie nr. 41 van 1879) kom ik op woensdag 23 dezer de buurtwegen van uw gemeente inspecteren. Ik zal me rond de middag op de grens van Steenhuffel en Wolvertem bevinden, op de weg van grote communicatie CXCV. Gelieve een lid van het schepencollege aan te duiden om mij te vergezellen en ook de veldwachter daarheen sturen met de atlas der buurtwegen van uw gemeente. De provinciale ingenieur. ICL – Bruxelles le 11 juillet 1884. (Vertaald) De gast- en bijstandshuizen van Brussel – centraal bestuur – ref. 49841ind32675. Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Marie-Cathérine De Pauw uit Steenhuffel, die door stompvoet aangetast is, werd op 26 juni in het Sint-Janshospitaal opgenomen op verzoek van uw burgemeester. Deze persoon bevond zich in staat van behoeftigheid in uw gemeente en door haar naar Brussel te sturen heeft u geen rekening gehouden met de verplichtingen die u door art. 16 van de wet van 14 maart 1876 worden opgelegd. Wij hadden dus het recht om haar opname te weigeren. We zullen bijgevolg haar behandelings - en onderhoudskosten aan uw gemeente aanrekenen op basis van de werkelijke uitgaven en niet op basis van de door het K.B. van 8 februari 1884 forfaitair vastgestelde dagprijs. De voorzitter. UC 2281 – Steenhuffel le 11 juillet 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Klerken. Mijnheer, Ingesloten de overlijdensakte van Brigitte Casteleyn, gedomicilieerd in Klerken en hier overleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruges le 24 juillet 1884. (Vertaald) Instelling Sint Dominicus - Gesticht voor geesteszieken van beide geslachten – ref. 1563 Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel.

148


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de rekening voor 209,30 fr., voor het onderhoud van een krankzinnige gedurende het 1ste semester van 1884. Gelieve ¼ hiervan te betalen en de rekening daarna door te sturen naar de provinciegouverneur zodat de andere ¾ kan voldaan worden door het gemeenschappelijk fonds, ingesteld door de wet van 14 maart 1876. De directeur, F.F. Soleil UC 2282 – Steenhuffel le 25 juillet 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de politiecommissaris van de 3de divisie te Brussel. Mijnheer, De overtreder in kwestie heet De Pot Pierre Jean, hij is koopman in kiekens, geboren in Steenhuffel op 23 februari 1861 en hij woont bij zijn vader Jean Louis op het gehucht de Haan. Hij is van goed gedrag en zeden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2283 – Steenhuffel den 23 juli 1884. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan den heer procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ik heb de eer ued de volgende inlichtingen te geven over den brief van Louis Cassiers hierbijgevoegd, te weten: Louis Cassiers is ongeleerd en bijgevolg kan de brief door hem niet geschreven zijn. Daarenboven laat het gedrag van Cassiers veel te wenschen en bijzonderlijk nopens de gemeente overheid. Wat aangaat het bruggetje waarover hij klaagt, hetwelk gelegen is over een zeer klein grachtje, hetwelk misschien 70 cm. breedte heeft, dit bevindt zich meer dan 18 meters van den ijzeren weg en bijgevolg kan dit geen ten minste gevaar daarstellen, in geen hoegenaamde gevallen. Het is waar, Cassiers heeft mij komen verwittigen dat gemeld bruggetje misschien door de kinders was afgebroken, hetwelk ik onmiddellijk heb doen herstellen. Zoodus, mijnheer de procureur des konings, is de klacht van Cassiers geenszins gegrond. De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2284 – Steenhuffel le 4 août 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Onze gemeente is in het bezit van de registers A en B waarin krachtens art. 13 van het reglement van algemeen bestuur van 20 september 1883 de dieren die aan een besmettelijke ziekte lijden moeten worden ingeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2285 – Steenhuffel le 4 août (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van een geesteszieke in Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,33 fr., werd betaald op 3 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

149


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2286 – Steenhuffel le 4 août 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Eveleghem in Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 27,29 fr., werd betaald op 3 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2287 – Steenhuffel den 4 augustus 1884. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan de heeren burgemeester en schepenen van Londerzeel. Mijnheeren, Verleden jaar is ons aandeel in de Lovensbeek, die gemeen is tusschen uwe en onze gemeente, behoorlijk gekuischt en geruimd geworden. Alsdan hebben wij ook de eer gehad van ued te verzoeken van uw aandeel in die werken door uwe gemeente te doen uitvoeren. Deze zijn misschien ter oorzaak van het laat seizoen of van te veel water niet meer kunnen verricht worden, en er zijn ons hierover klachten gedaan geweest. Dewijl het weder nu voor die werken gunstig is hebben wij de eer ued te verzoeken van deze zoo haast mogelijk te doen uitvoeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 298d – Steenhuffel 4 augustus 1884 Beschuldigde(n): Boogmans Anne Cath., echtgenote Van de Voorde, 44 jaar, huisvrouw, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Gevonnist op 21 oktober 1884 Straf: 5 fr. ICL – Baesrode 9 augusti 1884. Mijnheer de secretaris. Ik neem de vrijheid u te verzoeken of het niet mogelijk zoude zijn mij den datum op te geven van het huwelijk van Philippus Van Assche van Opdorp en van Barbara De Maerschalck (of Marschalck of Maesschalck) welke te Steenhuffel in den echt zouden moeten vereenigd zijn op het einde der jaren 1600. Barbara De Maesschalck was van Steenhuffel. Ik voeg mijn adres hier in begrepen voor mij de kleine nota te zenden. In afwachting, mijnheer de secretaris, dat gij aan mijn verzoek zult kunnen voldoen, heb ik de eer u mijne voorafgaande bedankingen aan te bieden. P.S. De nota moet slechts dienen voor het opmaken van een familieboom. A. Van Assche PV 298c – Steenhuffel 10 augustus 1884 Beschuldigde(n): Biesemans Jeanne Cath. weduwe Bogemans, 38 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 21 oktober 1884 Straf: 10 fr

150


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 298b – Steenhuffel 15 augustus 1884 Beschuldigde(n): Van Asbroeck Pierre Jean, 34 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 21 oktober 1884 Straf: 10 fr UC 2288 – Steenhuffel le 15 août 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een kopie van onze kiezerslijsten, voorlopig afgesloten op 14 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 16 août 1884. (Vertaald) 1ste militaire district – ref. 914. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten het bevel om zijn corps te vervoegen, bestemd voor Vermeiren Michel, soldaat bij het 2de linieregiment van de klas van 1880. Hij moet vanaf 22 augustus terug voor 1 maand onder de wapens. Als u hem dit bericht niet kunt bezorgen moet u het ons terugzenden met de reden waarom. De districtscommandant. ICL – Liège le 19 août 1884. (Vertaald) 10de Linieregiment – Ref. 1798. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw vraag van 17 augustus laat ik u weten dat de noodwendigheden van de dienst niet toelaten om het verlof te verlengen van De Pot Julien, milicien van 1882. Andere soldaten wachten op zijn terugkeer om met verlof te kunnen gaan. De majoor, regimentscommandant. UC 2289 – Steenhuffel den 19 augustus 1884. Het collegie van burgemeester en schepenen, Aan mijnheer de voorzitter der rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Brussel. Mijnheer, Wij hebben de eer u ontvangst te melden 1) van 2 afdruksels van de lijst der kandidaten voor de wetgevende kiezing van 23 augustus 1884, 2) van hetzelfde getal afdruksels der onderrichtingen voor de kiezers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Termonde le 22 août 1884. (Vertaald) Politiecommissariaat van Dendermonde. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik stuur u het signalement van een onbekende vrouw waarvan het lijk gisteren 21 augustus, om 6 uur in de morgen, uit een gracht van de fortificaties van onze stad werd gehaald.

151


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Deze vrouw, die vermoedelijk geestesziek was, werd de vorige avond nog dolend rond de kerk gezien. Signalement. Leeftijd: ongeveer 50 jaar. Grootte: 1,58 à 1,60 m. Haren, bruin, licht gekruld. Voorhoofd: breed Ogen: grijs. Neus: klein. Mond: normaal. Kin: rond Gezicht: rond. Bijzondere kenmerken: een wrat op de rechterkant van de bovenlip. Kleding. Mantel in zwarte laken stof, Op de rug een tweede doek in grijze stof met rode en blauwe ruiten, stalen gesp, Zwarte zijden voorschoot, zwart merinos kleed (van de wol van het merinosschaap), blauw linnen rok, blauw en wit gestreepte katoenen onderrok, witte zakdoek met kleine blauwe bolletjes. wit lijnwaden hemd, lichtbruine linnen kousen, lage schoenen in zwarte stof, 2 mutsen (1 zwart en 1 wit). De politiecommissaris. GR N° 885-886-887-888 - Zitting van 27 augustus 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1883. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Witten en onderhoud van het plafond van de kerk. Gezien de vraag van de kerkfabriek van 3 augustus laatstleden om de toelating te krijgen om de kerk te laten witten en om een deel van het plafond, dat naar beneden dreigt te vallen, te laten herstellen. Overwegend dat deze werken, die de openbare veiligheid aanbelangen, dringend zijn. Besluit de raad om deze toelating te geven. III. Stemmen van opcentiemen op de grond- en personele belasting voor 5 jaar. Er wordt lezing gegeven van de omzendbrief in MA van 28 juli 1884 waarin de gouverneur de gemeenteraden inviteert om het aantal opcentiemen (op de grond- en personele belasting en op het patentrecht) te bepalen dat nodig is om de gemeentelijke uitgaven in de periode 1885-1889 te kunnen dekken. De gemeenteraad. Aangezien art. 15 van de wet van 12 juli 1821 voorziet dat er jaarlijks 7 opcentiemen op de grond- en personele belasting moeten geheven worden. Gezien art. 76 van de gemeentewet. Besluit. Artikel 1 – De nieuwe opcentiemen ten gunste van de gemeente worden voor de jaren 18851889 vastgesteld als volgt. - 23 centiemen op de grondbelasting - 23 centiemen op de personele belasting.

152


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In deze nieuwe opcentiemen zijn de 7 die zijn opgelegd door de wet van 12 juli 1821 niet begrepen evenmin als degene waarvan de heffing nog zou doorlopen. Het totaal der opcentiemen bedraagt aldus: - 30 op de grondlasten. - 30 op de personele belasting. Artikel 2 – De nieuw gestemde opcentiemen zullen worden gebruikt: 1) Om intresten op leningen te betalen. 2) Om de kasseiding der buurtwegen te verbeteren. 3) Om het hoofd te bieden aan de uitgaven voor het lager onderwijs en andere onkosten van de gemeente. Artikel 3 – Afschrift van deze deliberatie zal in dubbel te goedkeuring naar de arrondissementscommissaris gezonden worden. IV. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1885. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 18 juni 1884 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1885. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 19 juli, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1885 moeten besteed worden 1968 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1296,81 fr. zullen opleveren. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, worden vastgesteld op 7 % en vertegenwoordigen een bedrag van 671,19 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7214,49 o Personele belasting: fr. 1902,15 o Patenten: fr. 471,79 Totaal: fr. 9588,43 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 671,19 ▪ In natura: 1296,81 ▪ Samen: fr. 1968,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2290 – Steenhuffel le 27 août 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring, een beraadslaging over het onderhoud van de kerk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder.

153


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2291 – Steenhuffel le 3 septembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief in MA 185 van 28 juli 1884, sturen wij u in tweevoud een afschrift van de deliberatie van de gemeenteraad van 27 augustus waarmee de toelating wordt gevraagd om opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Steenhuffel le 3 septembre 1884. (Vertaald) Aanvraag aan de administratie van het regiment van een uittreksel uit het stamboek, dat moet dienen om een certificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) aan te vragen, voor: Van der Stappen Henri, lichting 1880, soldaat bij het 7de regiment artillerie (depot Liège), stamboeknr. 19415. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. ICL – Bruxelles le 4 septembre 1884. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten het aangevraagde militiecertificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) voor: Van Muylders Amandus, geboren te Steenhuffel op 23 januari 1849. De Gouverneur UC 2292 – Steenhuffel le 4 septembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten 3 afschriften van de kiezerslijst, definitief gesloten op 3 dezer, en alle andere daarmee in betrekking staande documenten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Wolverthem 5 september 1884. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Wees zoo goed mij te laten weten of er na 5 januari 1884 nog een kind geboren is van wijlen Petrus Jan Meys en zijn vrouw Catharina Craenhals. Is deze Meys dezelfde dan Pieter Jan Meys of Maes die eigenaar is van het gebouw sectie A perceel 452Ebis (art. 1334 van het kadaster)? De ontvanger der registratie ICL – Waerloos (post Duffel) den 6 september 1884. Mijnheer. De ondergeteekende, Ad. De Bruyn, geboren te Steenhuffel, vraagt u ootmoedig zijnen geboorteakt te willen gereed maken, moetende dienen in huwelijkszaken. Hij zou u persoonlijk komen spreken, doch voor den oogenblik is het hem onmogelijk. Hij zal toekomende maan-

154


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

dag tot bij u komen te Cappellen. Gelief als het mogelijk is het gevraagde stuk tegen dan gereed te maken of te willen aanduiden tot wie hij zich te Steenhuffel moet wenden om het te bekomen. Ontvang de uitdrukking zijner hoogachting. Ad. de Bruyn. ICL – Antwerpen den 11 september 1884. Heer burgemeester, De nood dwingt mij tot u te wenden en vermits ik uwe welwillend(heid) en goedheid ken durf ik zulks met volle betrouwen doen. De reden waarom ik ued schrijf is dat gij mij zoudt willen eene plaats aanvragen aan het gouvernement. Gij weet, heer burgemeester, dat ik den dienst zal gaan verlaten in de loop der maand november en vermits het dan winter is en dat ik mij bevind zonder ouders of bloedverwanten vind ik mij gedwongen mij tot u te wenden. Den goeden dienst dat ik heb en het goed gedrag doen mij verhopen dat gij zulks zonder groote moeite zult bekomen. De onkosten die er aan vast zijn zal ik er u voor voldoen. Gij zult de goedheid (hebben), mijnheer, van mij te antwoorden of gij mijn verzoek zult inwilligen en steunende op uwe welwillendheid noem ik mij met achting, uwen nederigen dienaar Jan Baptist Van Muylders, soldaat 2de regiment jagers te voet, fort 7, Antwerpen. UCL - Steenhuffel 13 september 1884. Op heden 13 september, om 11 uren, is bij mij geweest P.J. Bulens, verklarende dat hij gisteren om 12 uren J.B. Van Bellinghen geammendeerd heeft op het land door hem in gebruik, eigendom van Joseph De Vroede (?) in het bijwezen van François Mertens en van Benoit Van Opstal, zoon van Poesken. UC 2293 – Steenhuffel le 16 septembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten het proces verbaal van de verkiezing voor de vijfjaarlijkse vernieuwing van het kader van het 25ste bataljon van de burgerwacht, evenals de lijst van kandidaten voor de benoeming tot luitenant, adjudant, majoor, luitenant en kwartiermeester. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2294 – Steenhuffel le 17 septembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de overlijdensakten van Therese De Leus en Pierre Joseph Van de Voorde, hier overleden, maar gedomicilieerd in Brussel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2295 – Steenhuffel le 17 septembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

155


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de lijst der inentingen tussen 1 september 1883 en 1 september 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. PV 298e – Steenhuffel 20 september 1884 Beschuldigde(n): Van Nuffel Egide, 40 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: schade op andermans grond en beledigingen Gevonnist op 25 november 1884 Straf: 2 fr. + 10 fr. PV 298f – Steenhuffel 20 september 1884 Beschuldigde(n): De Mol Jeanne Colette, echtgenote Vanderstappen, 34 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: schade op andermans grond en beledigingen Gevonnist op 23 december 1884 Straf: 2 fr. + 10 fr. ICL – Camp de Beverloo le 22 septembre 1884. (Vertaald) 13de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de verlofcartouches van de soldaten van uw gemeente van de lichting 1882 die met onbepaald verlof naar Steenhuffel worden gestuurd, te weten: - Steylemans P.A. GR N° 889 tot en met 899 - Zitting van 24 september 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de wet van 1 juli 1879 en het K.B. van 12 augustus 1879. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1884-85 en degene van de kinderen die van rechtswege hierop zijn aangebracht. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1884-1885 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt x, te weten x jongens en x meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs aan de onderwijzer en de hulponderwijzer wordt gegeven wordt vastgesteld op 11 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteschool bestuurd door de heer Casteels is aangewezen om gratis les te geven aan x jongens en x meisjes. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1885. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt:

156


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 4891,27 - De buitengewone uitgaven op fr. 4891,27 - De gewone ontvangsten op fr. 12482,76 - De gewone uitgaven op fr. 12438,95 - En het overschot op fr. 43,81 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 4834,25 - De uitgaven op fr. 4834,25 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 4034,00 - De uitgaven op fr. 4034,00 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 237,95 - De uitgaven op fr. 237,95 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. De gemeente heeft geen buitengewone ontvangsten. Om de rekening met buitengewone uitgaven in evenwicht te brengen wordt hier een bedrag van 4891,27 fr. uit de gewone inkomsten gebracht. Gewone ontvangsten. Art. 2 en 3 – Vanaf 1881 werden de opcentiemen van 29 tot 36 verhoogd om de kosten voor de nieuwe onderwijzerswoning, die we van rechtswege moesten bouwen, te kunnen betalen. Omdat dit gebouw niet langer nodig is en niet moet gebouwd worden, worden deze centiemen terug naar 30 gebracht. Buitengewone uitgaven. Art. 2 van § 3 – Meerdere onbruikbare buurtwegen moeten gekasseid worden. Hiervoor wordt een bedrag van 1900 fr. in de begroting gebracht. III. Opmaken van de voorlopige begroting van het lager onderwijs voor 1885. Gezien de omzendbrief in MA 217 van 3 september 1884. Overwegend dat de instructies in deze omzendbrief als gevolg hebben dat de begroting voorlopig volgens het oude model moet worden opgemaakt en dat de gemeenteraden later definitieve beslissingen zal moeten nemen als er belangrijke wijzigingen aan deze begroting moeten worden aangebracht. Besluit de raad om deze begroting voorlopig zowel in ontvangsten als in uitgaven vast te stellen op fr. x. IV. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1885. Gezien deze begroting, opgemaakt door de kerkfabriek op 6 juli laatstleden. Overwegende dat deze behoorlijk en in functie van de middelen en behoeften werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 4069,20 fr. V. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1885. Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling. Wordt deze begroting na rijp beraad voorlopig goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 5046,77 fr.

157


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

VI. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 6de punt van de agenda en benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VII. Benoeming van 3 verdelers der patenten. De gemeenteraad benoemt hiervoor de heren: - De Ridder Jean François, burgemeester - Vertonghen Vital, schepen - Mertens Jean Baptiste, schepen. VIII. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van de heer Segers Dominique, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Segers Dominique, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, pachter. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Segers Dominique, die 5 stemmen op 6 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. Afschrift, etc. IX. Verkoop van bomen van de gemeente. De gemeenteraad. Aangezien 23 canadabomen in de Lakeman en Boskant volgroeid zijn en niet meer verder wassen. Gezien het proces verbaal van schatting dat de waarde van deze bomen op 316 fr. evalueert. Besluit. Om aan de bestendige deputatie de toelating te vragen om door het ministerie van een notaris deze bomen openbaar re laten verkopen, om ze door een nieuwe aanplanting te vervangen, en om de opbrengst voor de verbetering der buurtwegen te gebruiken X. Verkoop van bomen door de kerkfabriek. De gemeenteraad. Gezien de vraag van de kerkfabriek van 7 september laatstleden. Aangezien een aantal bomen van de kerkfabriek volgroeid zijn en niet meer verder wassen. Gezien het proces verbaal van schatting dat de waarde van deze bomen op 1878 fr. evalueert. Besluit. Om aan de kerkfabriek de toelating te geven om deze bomen publiek te verkopen. XI. X. Verkoop van bomen door het bureel van weldadigheid. De gemeenteraad. Gezien de vraag van het bureel van weldadigheid van 9 september laatstleden. Aangezien een aantal bomen van de kerkfabriek volgroeid zijn en niet meer verder wassen. Gezien het proces verbaal van schatting dat de waarde van deze bomen op 2674 fr. evalueert. Besluit. Om aan het bureel van weldadigheid de toelating te geven om deze bomen publiek te verkopen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

158


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2296 – Steenhuffel den 25 september 1884. Het college van burgemeester en schepenen, Aan het armbestuur van Blaesvelt. Mijnheeren, Op 23 april 1883 hebt gij ons verwittigd dat gij ter oorzaak van ziekte genoodzaakt geweest zijt onderstand te verleenen aan de genaamde Jan Baptist Van Campenhout. De noodzakelijkheid van toen geëindigd zijnde, verzoeken wij ued van voortaan op te houden aan gezegden behoeftigen onderstand ten laste onzer gemeente te verleenen. Dezen is zeer bekwaam om nog de kost te kunnen winnen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2297 – Steenhuffel le 25 septembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring, de begroting van de kerkfabriek voor 1885. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2298 – Steenhuffel le 25 septembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring, de begroting van het bureel van weldadigheid voor 1885. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2299 – Steenhuffel le 25 septembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Hieronder de namen der twee leden van het gemeentebestuur die zullen zetelen in de commissie der personele belasting: 1. De Ridder Jean François, burgemeester 2. Mertens Jean Baptiste, schepen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Bruxelles le 1 octobre 1884. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten het aangevraagde militiecertificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) voor: Van den Bossche, geboren te Steenhuffel op 29 januari 1851. De Gouverneur ICL – Steenhuffel le 1 octobre 1884. (Vertaald) Aanvraag aan de administratie van het regiment van een uittreksel uit het stamboek, dat moet dienen om een certificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) aan te vragen, voor: Verberckt Charles Louis, lichting 1879, soldaat bij het 4de regiment artillerie (depot Tienen), stamboek-nr. 2785. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel.

159


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2300 – Steenhuffel le 2 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten, ter notificatie, de herbenoeming van de heer Seghers Dominique tot lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Oppuers den 5 oktober 1884. Mijnheer, ik ben verwonderd dat mijn afschrift niet afkomt. Ik heb mij op u betrouwd als vriend. Ze vragen er mij gedurig henen en straks zal ik moeilijk(heden) hebben. Gelieft er seffens te zenden, anders zal (ik) den burgemeester aanspreken. De complementen, mijnheer Verhaegen, van Franciscus Spittael. PV 303 - Merchtem 6 oktober 1884 Beschuldigde(n): Amerijckx Henri Louis Leeftijd: 27 Beroep: knecht Geboren te Sint-Jans-Molenbeek Wonend te Steenhuffel Misdrijf in de nacht van 5 op 6 oktober: 1) Huisvredebreuk. 2) Breken van … 3) vrijwillige slagen en verwondingen Gevonnist op 6 maart 1885 door Straf: 1) 15 dagen – 2) 8 dagen – 3) vrijgesproken GR N° 900 - Zitting van 8 oktober 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Ranst, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om advies te geven aangaande de reclamaties en tegenstand die ondervonden werden ter gelegenheid van de expositie van de atlas der onbevaarbare en niet vlotbare waterlopen van de gemeente. De gemeenteraad. Gezien de wet van 7 mei 1877 over de politie der onbevaarbare en niet vlotbare waterlopen. Gezien de stukken die overeenkomstig art. 1 van deze wet werden opgemaakt en die door de provinciegouverneur aan het college van burgemeester en schepenen werden overgemaakt om de formaliteiten te vervullen die door art. 4, 5 en 6 van dezelfde wet zijn voorgeschreven. Gezien het certificaat waarin het college bevestigt dat al deze formaliteiten werden vervuld. Gezien de kopie van de affiche waarin de tentoonstelling van deze stukken kenbaar werd gemaakt. Gezien de papieren die bevestigen dat al de eigenaars van gronden waarop zich onwettige kunstwerken bevinden schriftelijk en persoonlijk aan huis verwittigd werden. Overwegend dat de betrokkenen niet geprotesteerd of gereclameerd hebben. Gezien ook de gemeenteraad geen enkele reden heeft om zich te verzetten. Is de raad van oordeel.

160


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Dat de werken die door de commissaris der wegen in zijn processen verbaal werden gespecificeerd, mogen worden uitgevoerd In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UCL – Steenhuffel den 8 oktober 1884 (ca) Mijnheer de gouverneur. Wij hebben de eer u te laten weten dat de gemeenteraad van Steenhuffel, bij beraadslaging onder dagteekening van 8 oktober 1884, in beschikbaarheid gesteld heeft, bij afschaffing van bediening, den heer Edouard Casteels, de plaats bekleedende van hoofdonderwijzer in onze gemeenteschool. Deze onderwijzer genoot de volgende voordeelen op den datum van 20 september 1884. A. Vaste jaarwedde: 800,00 B. Veranderlijk inkomen 1100,00 C. Huisvesting, geschat op 150,00 D. Vergoeding voor het houden van eenen leergang voor volwassenen 106,44 Te zamen: fr. 2156,44 In bediening zijnde sedert den 23 mei 1879, waarop hij als hoofdonderwijzer te Steenhuffel benoemd werd, moet zijn wachtgeld worden vastgesteld op twee derde, aangezien hij van 5 tot 15 jaren dienst heeft. Het bedraagt dus fr. 1437,62, cijfer dat hooger is dan het minimum van 750 fr. Het deel der gemeente te dragen 2/5 is dus fr. 575,05 Dit voor de provincie te dragen 1/5 is dus fr. 287,52 Dit door den staat te dragen 2/5 is dus fr. 575,05 Op bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester UC 2301 – Steenhuffel le 8 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Verkiezingsbrieven gestuurd naar: - Wilrijk: voor ? - Sint-Jans-Molenbeek, voor Verspecht - Westmalle, voor Van Doorslaer - Aalst, voor De Bruecker Guil. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2302 – Steenhuffel le 8 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een aanvraag van de gemeenteraad om over te mogen gaan tot de openbare verkoop van bomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2303 – Steenhuffel le 8 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris.

161


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten een aanvraag van de kerkfabriek om over te mogen gaan tot de openbare verkoop van bomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2304 – Steenhuffel le 8 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten een aanvraag van het bureel van weldadigheid om over te mogen gaan tot de openbare verkoop van bomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UCL – Steenhuffel 9 oktober 1884. Gedwongen openbare verkoop van een hofstede Wijk D nrs 618a, 619, 336f en 635c. (dit is achteraan op de Haan, tegen de Bauw) (Hieronder de aankondiging in de Gazet van Merchtem van zondag 5 oktober 1881.)

162


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2305 – Steenhuffel le 12 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten een inlichtingenformulier. Amerijckx Henri Louis is niet gekend in Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2306 – Steenhuffel le 13 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten alle documenten die aantonen dat de formaliteiten die worden voorgeschreven door art. 4, 5 en 6 van de wet van 7 mei 1877 aangaande de politie der niet bevaarbare waterlopen uitgevoerd zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. ICL – Steenhuffel den 13 oktober 1884 Aan de heeren voorzitter en leden van den gemeenteraad te Steenhuffel. Mijne heeren, Ongetwijfeld zullen alle weldenkende ouders en inwoners uwer gemeente het einde van de schoolstrijd met vreugde begroeten. Vermits in deze omstandigheid veler aandacht op de onderwijzers gevestigd is, zal het niet zonder belang zijn, ulieden hier opentlijk te verklaren, dat ik bereid ben mij van ganscher harte bij uwe bevredigende inzichten aan te sluiten. Maar opdat de ontworpene overeenkomst volledig vruchtbaar en duurzaam weze zal ik mij tevens veroorloven eenige bedenkingen aan uw oordeel te onderwerpen. Onder het beheer der wet van 1842 hebt ulieden mij tot onderwijzer uwer gemeente benoemd met een jaarwedde van 1900 frank (bijwinsten inbegrepen). En, zonder onverwachte buitengewone voorvallen, gansch onafhankelijk van onzen wil, beloofde dit inkomen van jaar tot jaar te verhoogen. Algemeen klimmen de bezoldigingen der ambtenaars met de toeneming van hunne beroepsbekwaamheid, hun werk en hunne levenseischen, en, het zou niet moeilijk vallen te bewijzen dat ik al die voorwaarden heden ten mijnen voordeele inroepen kan. Bijna al de omliggende localiteiten van gelijken of lageren rang dan Steenhuffel verleenen een behoorlijk bestaan aan hunne onderwijzers. Alzoo hebben de onderwijzers van Merchtem-tenBosch 1800 fr., Malderen ruim 2000 fr., Londerzeel-Heide 2000 fr. (de hulponderwijzer 1000 fr.), Cappellen, Meysse, Humbeeck gaan 2000 fr. te boven, Nieuwenrode komt er dicht bij. Niettegenstaande al die aangevoerde redenen kan ik ten volle begrijpen dat mijn inkomen voor het loopend dienstjaar merkelijk werd verminderd. Persoonlijke verbitteringen, onvermijdelijk verbonden aan eenen strijd, als voor leven of dood, konden dien maatregel eenigszins wettigen. Overigens was die akt van uwe besturing slechts de uitoefening van een wettelijk recht. Edoch, gij zult wel toegeven, mijne heeren, dat ik ook onbetwistbaar rechten bezit die de belangen der school en der gemeente op eene gevoelige wijze zouden kunnen treffen. Ik wil mij echter de moeite sparen dezelve aan te halen omdat het niet in mijne bedoeling ligt er eenig misbruik van te maken. Ik wilde alleen doen uitschijnen dat wij allen, omwille van het algemeen belang, niet zoozeer met onze rechten als met onze plichten moeten ingenomen zijn.

163


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op het gebied van overeenkomst en bevrediging mogen geene andere redenen vooruitgezet worden dan diegene welke verzoenend, billijk, rechtvaardig en redelijk zijn, en, alles wat zweemt naar haat of wraak, zou er doodend kunnen werken. Werpen wij dus den sluier der vergetelheid over de woelige, vreêverwoestende gebeurtenissen van het verleden om hand aan hand te werken aan de verheffing uwer school en het behoud der eervolle faam van vredelievend en eensgezind Steenhuffel. Ziedaar, mijne heeren, de gronden op dewelke ik mij berust om te verhopen dat wij wederzijds zullen terugkomen tot een stelsel waarover elkeen tevreden was. uw ootmoedige dienaar, Casteels. UC 2307 – Steenhuffel le 14 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het inlichtingenblad en de verklaring van de verdachte De Mol Jeanne Colette. De klager Willocx Jean Josse heeft mij gezegd dat het hierbij gevoegde geschrift ook aan vele personen mondeling werd meegedeeld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2308 – Steenhuffel le 14 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Ingesloten register B. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. GR N° 901 - Zitting van den 15 october 1884. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Ranst, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de paragrafen 1, 2 en 3 van art. 4 der organieke wet van 20 september 1884 op het lager onderwijs. Beslist. Art. 1 – Het programma der lagere aangenomen en gemeentescholen bevat de leerstoffen waarvan het onderwijs verplichtend is volgens de bewoordingen der 1ste paragraaf van het art. 4 der wet. Art. 2 – Het onderwijs in den godsdienst en in de zedenleer van katholieken eerendienst zal deel maken van het programma en zal geschreven worden aan het hoofd van dit programma. Het onderwijs in den godsdienst en in de zedenleer zal gegeven worden bij den aanvang en op het einde der schooluren. De kinderen wier ouders zulks vragen, zullen ontslagen worden het bij te wonen. Onafhankelijk van den tijd die opzettenlijk gewijd is aan het onderwijs in den godsdienst en den zedenleer en aan het naaldenwerk, zal het getal schooluren ten minste 20 uren per week zijn. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

164


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 902 - Zitting van 15 october 1884. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van Ranst, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting vereenigd zijnde om te beraadslagen op de toepassing der organieke schoolwet over het lager onderwijs van 20 september 1884. De raad. Gezien het art. 1 § 2 der organieke wet op het lager onderwijs van 20 september 1884 alsmede art. 7 § 9 en 10 en het artikel 9 derzelve wet. Gezien der art. 1 § 3, 2, 3, 6 en 7 van het reglement op de in beschikbaarheidstelling der leden van het personeel der gemeentelijke gestichten van het lager onderwijs, uitgegeven bij koninklijk besluit van 21 september 1884. Gezien den ministeriëlen omzendbrief betrekkelijk de uitvoering van voormelde organieke wet. Overwegende dat het vrije lager onderwijs bestaande in onze gemeente meer dan voldoende is om in al de noodwendigheden te voorzien. Overwegende dat dit onderwijs gegeven wordt door een personeel dat beantwoordt aan de vereischten der wet. Overwegende dat bijna al de hoofden van familiën, buiten een zeer klein getal, de wensch uitgedrukt hebben hunne kinderen het onderwijs in de vrije scholen te doen geven. Overwegende dat het nutteloos en schadelijk zijn zou de bestaande gemeenteschool te behouden, dewijl deze school sedert augustus 1879 slechts door 8 à 10 leerlingen is bijgewoond geweest. Overwegende dat de geldelijken toestand der gemeente ook niet toelaat 3 scholen alhier te behouden. Besluit. 1) De lagere gemeenteschool bestuurd door mr. Edward Casteels, zonder hulponderwijzer, wordt afgeschaft. 2) De toelating tot die afschaffing noodig, zal krachrtens de bovenstaande beweegreden aan het staatsbestuur met de tegenwoordige beraadslaging gevraagd worden. 3) De onderwijzer Casteels, aldus in beschikbaarheid gesteld voor afschaffing van bediening van zijn ambt, zal het wachtgeld genieten hetwelk hem door gemeld reglement wordt toegekend, ’t zij de twee derde van frs. 2156,44 vaste jaarwedde, veranderlijk inkomen, huisvesting en leergang van volwassenen inbegrepen, hebbende van 5 tot 15 jaren dienst. 2/3 van 2156,44 fr. = 1437,62 fr. hetwelk zal gedragen worden als volgt: te weten: 2/5 door de gemeente 575,05 fr. 1/5 door de provincie 287,52 fr. 2/8 door de staat 575,05 fr. Te zamen 1437,62 fr. 4) De vrije lager scholen, bestuurd door 1) August Sterck en Longinus Goelen, beide gediplomeerde onderwijzers, en 2) Juffrouwen Theresia Heymans en Marie Daelemans, die niet gediplomeerd zijn maar die verlangen het exaam in 1885 af te leggen, (worden aangenomen) De scholen zullen geene andere vergoeding kunnen eisschen dan degene der arme en betalende leerlingen die hunne scholen zullen bijwonen. Die zullen gerekend worden op 9 fr. per hoofd en per jaar. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

165


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 15 octobre 1884. (Vertaald) Militair district van Brussel – ref. 996. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik zal de jaarlijkse inspectie doen van de miliciens met onbepaald verlof op 5 november eerstkomend, om 11 uur in de voormiddag, op de koer van de gemeenteschool te Wolvertem. De mannen moeten hun livret bijhebben. Stuur mij intussen register B. De districtscommandant. PV 301 – Londerzeel 17 oktober 1884 Beschuldigde(n): De Pauw Louis Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: smaad aan het adres van een jachtwachter, gedreigd om te schieten. Gevonnist op 22 december 1884 door Straf: 8 dagen Opmerking: door het hof van beroep op 18 maart 1885 omgezet 26 fr. boete (gratie door de koning). ICL – Cappelle au Bois le 21 octobre 1884. (Vertaald) Ref. 7799 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Vraag aan uw kerkfabriek om mij zonder uitstel de nummers van de secties en de percelen op te geven van de gronden, weides of bossen, gelegen in Steenhuffel, waarop de bomen staan die ze zou willen verkopen en waarvoor ze de toestemming heeft gevraagd. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2309 – Steenhuffel le 21 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Ingesloten alle stukken aangaande de gemeenteraadsverkiezing die op 19 dezer in Steenhuffel heeft plaats gehad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2310 – Steenhuffel le 21 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de directeur van de registratie te Brussel.. Mijnheer, Ingesloten de niet gebruikte kiesbulletins bij de gemeenteraadsverkiezing van 19 oktober laatstleden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2311 – Steenhuffel le 22 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris.

166


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, Ingesloten de wijzigingen die er in 1884 gekomen zijn in de lijst van personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Het zijn er 0. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2312 – Steenhuffel le 22 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de procureur des konings. Mijnheer, Ingesloten het dossier van de beschuldigde Jeanne Colette De Mol samen met haar verklaringen en die van de 4 getuigen in de affaire Willocx. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2313 – Steenhuffel le 22 octobre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen, Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Het meegestuurde dossier werd ons terugbezorgd met het verzoek om ons te conformeren naar art. 9 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. We hebben het aan de kerkfabriek terug bezorgd en die heeft het teruggegeven met een aantal opmerkingen die ons gegrond lijken en die aan het dossier zijn gehecht. Het is zeker dat het plafond van de kerk na de restauratie moet gewit worden. Het gaat hier dus niet over twee afzonderlijke zaken. Wij vragen u, mijnheer de commissaris, om een gunstig advies bij dit dossier te voegen en het ter goedkeuring aan de bevoegde overheid voor te leggen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, Jan Frans De Ridder. UC 2314 - Steenhuffel le 25 octobre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel Mijnheer de commissaris Wij hebben de eer om U te bezorgen de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1885 met het kohier van aanmerkingen, om voor te leggen aan de bestendige deputatie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2315 - Steenhuffel le 28 octobre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan uw nr. A25470 van 25 dezer, sturen wij u de gevraagde inlichtingen over de raadsleden die op 19 oktober verkozen werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

167


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 306 – Nieuwenrode 30 oktober 1884 Beschuldigde(n): Robberechts Florentin Leeftijd: 19 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Gevonnist op 22 december 1884 te Brussel Straf: 200 fr., 8 dagen PV 307 - Nieuwenrode 30 oktober 1884 Beschuldigde(n): De Schouwer Jean Josse Leeftijd: 39 Beroep: dagloner Geboren te Wolvertem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jagen gedurende de nacht zonder wapendrachtvergunning, met een verboden wapen en het wapen niet aan de jachtwachter afgegeven. Gevonnist op 22 december 1884 te Brussel Straf: 1) vrijgesproken – 2) 26 fr. of 8 dagen – 3) 50 fr. of 15 dagen Opmerking: hof van beroep 26 januari 1885, vrijgesproken (?). PV 308 - Londerzeel 30 oktober 1884 (ca) Beschuldigde(n): De Schouwer Jean Josse Leeftijd: 39 Beroep: dagloner Geboren te Wolvertem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: gejaagd op andermans terrein met verboden wapen, zonder wapendrachtvergunning, wapen niet afgegeven. Recidivisme. Gevonnist op 22 december 1884 Straf: 16 dagen en 400 fr. of 2 maanden + 100 fr. of 15 dagen Opmerking: hof van beroep 26 januari 1885. UC 2316 - Steenhuffel le 30 octobre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel Mijnheer de commissaris In antwoord op uw postkaart 2420E van 28 dezer, laten wij u weten dat de begroting van het bureel van weldadigheid u met onze brief 2297 van 25 september jongstleden werd opgestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Anvers le 30 octobre 1884. (Vertaald) 5de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester.

168


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de cartouches van de soldaten van uw gemeente van de lichting 1882 die met onbepaald verlof naar Steenhuffel worden gestuurd, te weten: - Van Steen André - Vranckaert François UC 2317 - Steenhuffel le 31 octobre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer kantonale inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde Mijnheer de inspecteur Overeenkomstig de instructies van de ministeriele omzendbrief aangaande de uitvoering van de wet van 20 september 1884 over het lager onderwijs sturen wij u de deliberatie van onze gemeenteraad waarmee het algemeen lesprogramma van onze aangenomen scholen werd vastgesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2318 - Steenhuffel le 31 octobre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Wij sturen u een afschrift van de beraadslaging van onze gemeenteraad waarmee het algemeen programma van onze aangenomen scholen werd vastgesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2319 - Steenhuffel, le 4 novembre 1884 (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur Wij sturen u de opsluitingbevelen terug voor de echtgenoten Vanderstappen-De Mol, die een gevangenisstraf van 8 dagen moeten ondergaan omdat ze hun boete van 26 fr. niet hebben betalen. Ze weigeren formeel om naar het gemeentehuis te komen om deze papieren te tekenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 903-904 - Zitting van 5 november 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1885. De raad. Herzien de deliberatie van 27 augustus laatstleden waarin voor 1885 7 opcentiemen werden gestemd, uitmakende een bedrag van x fr. Gezien de kostenraming die 1968 fr. bedraagt. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig onveranderd vast op 1299,30 fr., de opcentiemen niet inbegrepen.

169


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

II. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884 en het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1884-85. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1884-1885 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 229, te weten 119 jongens en 110 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs aan de onderwijzers van de aangenomen vrije scholen wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. De aangenomen school bestuurd door de heer Sterck, geassisteerd door de heer Goelen, is aangewezen om gratis les te geven aan 119 arme jongens. De aangenomen school, bestuurd door juffrouw Heymans, bijgestaan door Maria Daelemans, is aangewezen om gratis les te geven aan 110 arme meisjes. Afschrift van deze beraadslaging zal, samen met de inschrijvingslijsten via de gewone correspondentie ter goedkeuring naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2320 - Steenhuffel, le 5 novembre 1884 (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel Aan de heer procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur des konings Gevolggevend aan de ingesloten brief van het gemeentebestuur van Londerzeel, stuur ik u de papieren die gevoegd waren bij uw brief van 31 oktober laatstleden, die gericht was aan het gemeentebestuur van Londerzeel (De Schouwer). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Cappelle au Bois le 6 novembre 1884. (Vertaald) Ref. 7819 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Toen de ingenieur van de provincie de laatste keer een deel van uw buurtwegen heeft bezocht, heeft hij vastgesteld dat de bermen langs de weg van grote gemeenschap nr. I op verschillende plaatsen slecht onderhouden waren. De provinciale ingenieur gelast mij om u te verzoeken om deze bermen tegen uiterlijk 1 december eerstkomend in orde te brengen. Anders zal ik hem een bestek moeten sturen om deze werken van rechtswege uit te laten voeren. Ik ga er van uit dat ik om geen enkel voorwendsel of reden mijn toevlucht tot deze maatregel zal moeten nemen. De commissaris der wegen, Verhaegen. PV 299 - Steenhuffel 6 november 1884 Proces verbaal opgemaakt door de politie van Wolvertem te Steenhuffel. Beschuldigde(n): 1) Robbijns Jean, 19 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Londerzeel 2) Teugels Ferdinand, 19 jaar, landbouwer, geboren en wonend te Londerzeel. Misdrijf: slagen en verwondingen

170


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevonnist op 29 februari 1884 door Straf: 1) 2 x 15 dagen, 26 fr. – 2) 3 maanden, 50 fr. Opmerking: hof van beroep op 29 april 85: 1) vrijgesproken – 2) blijft 3 maanden en 50 fr. (of 15 dagen) PV 298g – Steenhuffel 7 november 1884 Beschuldigde(n): Van den Broeck François, 14 jaar, zonder beroep, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: binnengedrongen in andermans bos Gevonnist op 23 december 1884 Straf: 2 fr. PV 298h – Steenhuffel 7 november 1884 Beschuldigde(n): Parijs François, 13 jaar, zonder beroep, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: binnengedrongen in andermans bos Gevonnist op 23 december 1884 Straf: 2 fr. PV 298i – Steenhuffel 7 november 1884. Beschuldigde(n): Coppens Constant, 14 jaar, zonder beroep, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: binnengedrongen in andermans bos Gevonnist op 23 december 1884 Straf: 2 fr. PV 304 - Merchtem 9 november 1884 Beschuldigde(n): Amerijckx Henri Louis Leeftijd: 27 Beroep: knecht Geboren te Sint-Jans-Molenbeek Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen Gevonnist op 6 maart 1885 door Straf: 15 dagen PV 300 - 10 november 1884 te Steenhuffel Beschuldigde(n): De Pauw Jacques Leeftijd: 43 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen Gevonnist op 17 januari 1885 door de politierechtbank te Wolvertem. Straf: 8 dagen Opmerking: bij besluit van de koning van 18 maart omgezet in 30 fr. of 8 dagen UCL – Steenhuffel den 10 november 1884 (ca). De gemeenteraad van Steenhuffel heeft de eer de inwoners ter kennis te brengen dat hij in zitting van 8 oktober laatstleden de gemeenteschool, bestuurd door mijnheer Casteels, voorloopig afgeschaft heeft voor de volgende oorzaken:

171


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) Dat deze school sedert 1879 slechts door een klein getal leerlingen is bijgewoond geweest. 2) Dat het grootste getal hoofden van families de wensch uitgedrukt heeft van hunne kinderen de aangenomen school, bestuurd door mr. Sterck in het klooster, te laten bijwonen. 3) Dat de geldelijken toestand der gemeente niet toelaat al de scholen te behouden. 4) De hoofden van de huisgezinnen zijn verzocht binnen de 8 dagen hunne aanmerkingen of bezwaren desgevallend in te dienen. Afschrift zijner beslissing zal ter goedkeuring gezonden worden aan de bevoegde overheden. Op bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester Opmerkingen: 1) Boven deze tekst staat in hetzelfde handschrift de naam “Helena Winterdijck”. 2) Op een klein papiertje (zelfde datum?) staat: Onderwijzeressen: - Anastasia Buysschaert 30 jaar - Theresia Heymans 10 jaar - Francisca Van Hoomissen 6 jaar - Maria Daelemans (normaliste) UCL – Steenhuffel den 11 november 1884. Bij vonnis uitgesproken door het tribunaal van eersten aanleg, zitting houdende te Brussel, den 14 juin 1884 wordt aan de geboorteakte van Maria Virginia Goebbels hiernevens staande de volgende correctie gevracht, te weten: “que Marie Virginie Goebbels est fille de Antoinne Louis Goebbels et Marguerite Berners, conjoints.” In het vervolg zullen er geen akten zonder deze verbetering meer worden afgeleverd. De ambtenaar van de burgerlijke stand. (Deze correctie was gevraagd door Marie Goebbels, rue Gaucheret 175, Schaarbeek) GR N° 905 - Zitting van 12 november 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om te beraadslagen over de vraag van het bureel der kerkmeesters om 500 fr. van de spaarkas te mogen halen en om daarmee de kerk te witten en de plafonds van de kerk te restaureren. De gemeenteraad. Gezien deze verzoeken. Overwegend dat de plafonds van de kerk dringend moeten hersteld worden omdat ze een gevaar voor de openbare veiligheid betekenen en dat het witten van de kerk op dezelfde tijd moet gebeuren. Besluit om beide toelatingen te verlenen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2321 - Steenhuffel le 12 novembre 1884 Het collegie van burgemeester en schepenen Aan de heer De Vos, kantonale opziener van het lager onderwijs te Vilvoorde Mijnheer De schoolopziener Wij hebben de eer ued te laten geworden afschrift eener beraadslaging van de gemeenteraad met dewelke hij besloten heeft onder goedkeuring der bevoegde overheden, van de vrije scholen, bestuurd door mr. Auguste Sterck, en Th. Heymans aan te nemen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

172


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2322 - Steenhuffel den 12 november 1884 Het college van burgemeester en schepenen Mijnheer De Vos, kantonale schoolopziener van het lager onderwijs te Vilvoorde. Mijnheer de schoolopziener Wij hebben de eer ued hierbijgevoegd te laten geworden afschrift eener beraadslaging van de gemeenteraad met dewelke deze de toelating vraagt van de gemeenteschool te mogen afschaffen en de onderwijzer Casteels in beschikbaarheid te stellen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2323 – Bestaat niet. UC 2324 - Steenhuffel le 12 novembre 1884. Het college van burgemeester en schepenen Aan mr. De gouverneur der provincie Brabant Mijnheer de gouverneur Wij hebben de eer ued te laten weten dat de gemeenteraad van Steenhuffel, bij beraadslaging onder dagteekening van 15 october 1884, in beschikbaarheid gesteld heeft bij afschaffing van bediening, den heer Eduard Casteels, de plaats bekledende van hoofdonderwijzer in onze gemeente school Deze onderwijzer genoot de volgende voordeelen op den datum van 20 september 1884 Vaste jaarwedde : fr. 800,00 Veranderlijk inkomen: fr. 1100,00 Huisvesting geschat op: fr. 150,00 Vergoeding van het houden van een leergang van volwassenen: fr. 106,44 Te zamen: fr. 2156,44 In bediening zijnde sedert den 23 mei 1879 waarop hij als hoofdonderwijzer te Steenhuffel benoemd werd moet zijn wachtgeld worden vastgesteld op de twee derden aangezien hij van 5 tot 15 jaren dienst heeft. Het bedraagt dus fr. 1437,62 cijfer dat hooger is dan het minimum van 1000 fr. Het deel der gemeente, bedragend 2/5, is dus fr. 575. 05 Dit deel door de provincie te dragen 1/5: fr. 287,52 Dit door den staat te dragen 2/5 is dus: fr. 275,05 Te zamen: fr. 1437,62 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2325 - Steenhuffel den 12 november 1884 Het college van burgemeester en schepenen Aan het bestuur van het weldadigheidbureel van Gent Mijnheeren In antwoord op uw bericht van 9 november 1884 met het welk gij ons doet kennen dat uw bestuur zich genoodzaakt gevonden heeft voorloopigen onderstand te verleenen aan Adolphina Flandrin, echtgenoote van Alphons Vens, dewelke met hare drie kinderen uw stad is komen bewonen als zijnde door haren man verlaten, laten wij u weten dat deze inlichtingen niet voldoende zijn om de bijstandwoonst van deze behoeftige te erkennen. Alphonse Vens heeft onze gemeente sedert 1865 met zijne moeder verlaten en bijgevolg zou de toepassing van het gemeene fonds dus moeten gevraagd worden. Deze vrouw heeft geene andere huisvesting dan die van haren man dewelke haar de noodige onderstand moet verleenen.

173


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij verzoeken ued, mijnheeren, ons alle noodige inlichtingen mede te deelen over de echte woonplaats van Vens, ten einde tusschenkomst van het gemeene fonds te kunnen vragen. Het zou ook wel konnen zijn dat zij haren man verlaten heeft om aldaar onderstand te konnen vragen. Wij verlangen dus, mijnheer, de noodige inlichtingen over deze behoeftige te kennen vooraleer wij haren bijstandwoonst kunnen erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2326 - Steenhuffel, le 12 novembre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel Ingesloten de inschrijving der behoeftige kinderen voor het gratis lager onderwijs voor het schooljaar 1884-1885, met alle bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2327 – Steenhuffel, le 12 novembre 1884 (Vertaald) Bezorgd aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel, de bijgevoegde stukken over de restauratie van het plafond van de kerk, bestemd voor de bestendige deputatie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2328 – Steenhuffel, le 12 novembre 1884 Bezorgd aan den heer arrondissementscommissaris te Brussel, de bijgevoegde stukken, ter goedkeuring door de bestendige deputatie (gebruik van reservemiddelen voor de restauratie van het plafond van de kerk). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 302 – Merchtem 18 november 1884 Beschuldigde(n): Rousseau Marin Louis Leeftijd: 25 Beroep: landbouwer Geboren te Merchtem Wonend te Merchtem Misdrijf: 1) vrijwillige slagen, schade aan roerende goederen 2) Verwonding door onvoorzichtigheid Gevonnist te Brussel op 6 april 1885 door Straf: 8 dagen, 15 fr. + 50 fr. UC 2329 - Steenhuffel le 18 novembre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer procureur des konings te Brussel Mijnheer de procureur des Koning

174


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op 12 dezer stuurde ik u een proces verbaal, opgemaakt op vraag van de echtgenoten Vranckaert, herbergiers te Steenhuffel, ten laste van de 1) Huysegoms Josse, 2) Van den Bossche 3) Moyson van Steenhuffel 4) Lauwers van Humbeeck en 5) Terwecooren van Londerzeel, voor het beschadigen van roerende eigendom. Vandaag hebben de echtgenooten Vranckaert mij een brief bezorgd met de vraag om u te verzoeken geen gevolg te willen geven aan het voormelde proces verbaal en het terug te sturen . Aanvaard, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2330 - Steenhuffel, le 19 novembre 1884. (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel Aan de heer procureur des konings te Brussel Ingesloten de inlichtingenbladen voor De Pauw Jacques en Heyvaert Josse. De getuige De Pauw Jean is de nonkel van de beschuldigde De Pauw Jacques en de twee andere getuigen, De Pauw François en Henri, zijn volle neven. De burgemeester, De Ridder UC 2331 - Steenhuffel den 19 november 1884 Het collegie van burgemeester en schepenen Aan het bureel van weldadigheid te Gent, Mijnheeren In antwoord op uw geëerde brieven van 4 en 15 november jongstleden, nr. 513 en 547, betrekkelijk de bijstandwoonst van Adolphina Flandrin, vrouw van Alphonse Vens, laten wij u weten: 1) Dat Alphonse Vens, alhier geboren is den 16 october 1852 onder de naam van Alphonse Van Houtven, zoon van Regina Van Houtven 2) Dat zijne moeder Regina Van Houtven met haar kind te Steenhuffel vertrokken is en afgeschreven den 19 juni 1856, om zich te Brussel te vestigen, dewelke sedert naar Steenhuffel nooit meer zijn wedergekeerd. 3) Dat Alphonse (Vens) Van Houtven gewettigd is door Carolus Vens en Regina Van Houtven, bij akt van huwelijk tusschen hem aangegaan den 7 februari 1869 voor den ambtenaar van den burgerlijken stand van Sain, France. 4) Dat krachtens art. 11 der wet van 14 maart 1876 Alphonse Vens op zijne meerderjarigheid voor bijstandwoonst verkregen heeft de gemeente of stad dewelke zijn vader Charles Vens bewoonde tijdens zijne geboorte, en die plaats is ons ongekend aangezien hij daar nooit gewoond heeft, en misschien er nooit geweest is. De behoeftige in kwestie, Adolphine Flandrin, vrouw Vens en hare kinderen kan dus haren bijstandwoonst in onze gemeente niet hebben die wij niet erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2332 - Steenhuffel den 23 november 1884 Het collegie van burgemeester en schepenen Aan de heer inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde Mijnheer de inspecteur

175


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Op 17 loopende maand heeft mr. Casteels, gemeenteonderwijzer alhier, ons 26 handteekens van hoofden van huisgezinnen, opgemaakt volgens het model bijlaag C behandigd, die het behoud der gemeenteschool vroegen en die hier aangevoegd zijn. De 19 en 21 derzelve maand zijn er die hunne vragen intrekken volgens hunne hierbij gevoegde verklaringen. Daaruit blijkt, mijnheer, dat er nog slechts 18 vragen blijven voor het behoud der school en wij zijn van gevoelen, mijnheer de inspecteur, dat er aan deze laatste, in uitvoering van art. 4 der organieke schoolwet, geen gevolg kan gegeven worden. Aanvaard, mijnheer de inspecteur, de verzekering onzere hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2333 - Steenhuffel, le 26 novembre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie te Brussel. Mijnheer de gouverneur Wij hebben de eer om u te verzoeken met de drager van dit bericht 2 volledige inlegbladen voor het geboorteregister van 1884, voor rekening van onze gemeente, mee te geven. Alle vakken zijn ingevuld en wij verwachten dit jaar nog meer geboorten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2334 - Steenhuffel le 26 novembre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de kantonale inspecteur te Vilvoorde. Mijnheer de inspecteur. Wij sturen u de beraadslaging van onze gemeenteraad waardoor de tussenkomst van de gemeente in het gratis onderwijs op 10 fr. per leerling en per jaar wordt vastgesteld. Ingesloten ook nog de verklaring van een gezinshoofd die zijn handtekening voor het behoud van de gemeenteschool intrekt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Diest le 26 novembre 1884. (Vertaald) 2de Regiment jagers te voet – centrale administratie – ref. 691. Mijnheer de burgemeester van Merchtem. Laat mij zo snel mogelijk weten welk gevolg er werd gegeven aan mijn omzendbrief nr. 30164 van 1 oktober aangaande het ontslag van Van der Stappen Jean Joseph, soldaat van de lichting 1874 van de gemeente Merchtem, die bij de “masse d’habillements” een schuld van 71,13 fr. heeft nagelaten. De majoor-voorzitter. Antwoord: Deze brief werd doorgestuurd naar de gemeente Steenhuffel waar hij tegenwoordig woont. UC 2335 - Steenhuffel le 3 décembre 1884. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant.

176


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de gouverneur Wij sturen u het bewijs van betaling van het bedrag, dat wordt ingehouden op het loon van de gemeentesecretaris, aan de centrale pensioenkas voor gemeentesecretarissen (jaar 1884). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2336 - Steenhuffel le 3 décembre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris van Brussel. Mijnheer de commissaris. Op 26 november laatstleden, werd een vraag van de kerkfabriek van onze gemeente om te worden gemachtigd een verkoop te doen van bomen, door de bestendige deputatie toegestaan. Gelijkaardige aanvragen van het bureel van weldadigheid, die u tezelfdertijd bezorgd zijn, werden echter nog altijd niet toegestaan. Gelieve de bestendige deputatie te vragen om hierover een beslissing te nemen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2337 - Steenhuffel, le 4 décembre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de instructies terzake, sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Assche François, die zijn bijstandwoonst in onze gemeente behouden heeft, op 26 november in de landbouwkolonie van Hoogstraten is teruggekomen. Deze behoeftige valt onder de toepassing van art. 5 van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 en daarom vragen wij de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds. Hij heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brieven van 13 februari, 22 maart, 12 mei, 3 juli 1878, 14 januari, 22 juli 1879, 22 september 1880, 16 maart 1881, 14 maart en 27 september 1882. Aan de situatie van deze behoeftige is inzake bijstandwoonst niets veranderd. Sedert 1878 heeft hij geen vaste woonplaats meer gehad en heeft hij alleen maar rondgezworven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2338 - Steenhuffel, le 4 décembre 1884. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de heer bestuurder van de landbouwkolonie te Hoogstaeten. Mijnheer bestuurder, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, laten wij u weten in onze gemeente de bijstandwoonst is van de behoeftige Van Assche François, die het voorwerp uitmaakt van uw brief van 27 november. Deze persoon valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 5 decembre 1884 (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. 134791C4595. Betreft: lager onderwijs. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren,

177


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Met de deliberatie van 15 oktober heeft uw gemeenteraad besloten om de lagere gemeenteschool op te heffen en om de privé-scholen voor jongens en meisjes, respectievelijk bestuurd door de heer Sterckx en dame Heymans, te adopteren. Ik stuur u hierbij een petitie waarmee 28 familiehoofden het behoud van de gemeenteschool vragen. Het is juist dat 9 van hen verklaard hebben om hun handtekening terug te trekken, maar toch is het nodig om te onderzoeken of deze terugtrekking niet onder een zekere druk is gebeurd. Artikel 1§2 van de wet van 20 september 1884 zegt dat de gemeenteschool niet kan afgeschaft worden wanneer 20 hoofden van families met schoolgaande kinderen er het behoud van vragen. Uw gemeenteraad moet dus met deze petitie rekening houden . De aanneming van de jongensschool, bestuurd door de heer Sterckx, is overigens niet mogelijk aangezien de schoolinspectie niet heeft kunnen vaststellen dat deze school aan de door de wet gestelde eisen voldoet. De privé-onderwijzer heeft er zich immers tegen verzet dat de kantonale inspecteur zou controleren of het door de wet voorgeschreven lesprogramma ook daadwerkelijk wordt gevolgd. Ik vraag u om de inhoud van deze brief, evenals de petitie, aan uw gemeenteraad voor te leggen teneinde opnieuw over deze zaak te delibereren. U moet daarbij wel rekening houden met de inhoud van de omzendbrief van de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs die onder het nr. 287 verschenen is in het memoriaal van administratie en met het feit dat gemeenten, die zich aan hun verplichtingen onttrekken en hun inwoners geen gepast openbaar onderwijs geven, geen subsidies meer zullen krijgen. Ik zou graag zo spoedig mogelijk het vervolg van deze affaire vernemen en de minister op de hoogte houden. De gouverneur. ICL – Laeken le 8 decembre 1884. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Omdat ik niemand ken vraag ik of u er kunt voor zorgen dat ik mijn geboorteakte kan krijgen. Ik ben geboren in Sint-Amands. Daarna ben ik met mijn ouders in Steenhuffel komen wonen. Ik heb mijn eerste communie zelfs samen met uw dochter gedaan. Toen ik 13 oud was ben ik uit Steenhuffel weggegaan om als meid te gaan werken in Vilvoorde. Ik ben daar 5 jaar gebleven. Ik ben al 2 keer naar Vilvoorde geweest om mijn akte te bekomen en men zegt mij daar altijd dat ik daar niet ingeschreven ben. Ik ben wees, mijnheer de burgemeester, en ik weet niet tot wie ik mij moet wenden. Ik heb daarna niet meer gediend want mijn meesters vragen altijd naar mijn geboorteakte. Op dit ogenblik werk ik bij mijnheer Weber, bierhandelaar op de Antwerpse steenweg nr. 344. Ik dank u bij voorbaat, mijnheer de burgemeester. Leontine Krijnals (moet Craenhals zijn) ICL – Bruxelles le 9 decembre 1884. (Vertaald) Ref. 5876 - Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingevolge en in aanvulling van de wet van 7 mei 1877 over de onbevaarbare waterlopen heeft de bestendige deputatie beslist dat er in iedere gemeente van de provincie Brabant een algemeen plan der waterlopen moet worden opgemaakt. De heer Buffet heeft de opdracht gekregen om deze werkzaamheden te leiden en zal volgende donderdag, 11 december, tegen 10 uur in de voormiddag naar Steenhuffel komen. Gelieve deze agent de kadastrale plannen van uw gemeente ter beschikking te stellen, evenals een lokaal in uw gemeentehuis en alles wat hij voor zijn werk zal kunnen nodig hebben. De provinciale ingenieur.

178


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UCL – Steenhuffel le 10 decembre 1884 (ca) (Vertaald) Mijnheer de arrondissementscommissaris. Met uw brief van 3 dezer, nr. 2367E35/2367E37 stuurde u de beraadslagingen terug waarmee de gemeenteraad en de raad van het bureel van weldadigheid te toelating vroegen om bomen te verkopen, samen met de melding dat deze verkoop door de bestendige deputatie, in zitting van 26 november laatstleden, niet was toegestaan omdat de bomen nog niet volgroeid zouden zijn. We hebben de bomen in kwestie daarna opnieuw laten onderzoeken door een wagenmaker, 2 schrijnwerkers en een blokmaker en uit hun verklaringen, die we ingesloten meesturen, blijkt dat, ofschoon deze bomen nog niet echt volgroeid zijn het toch voordelig is om ze nu te verkopen en dat de waarde ervan ieder jaar zal verminderen. De ervaring heeft aangetoond dat de verklaringen van deze stielmannen oprecht en juist zijn. Door deze motieven en in het belang van de betrokken instellingen vragen wij u, mijnheer de arrondissementscommissaris, om de bestendige deputatie deze motieven in overweging te laten nemen. Bij bevel, de secretaris De burgemeester. Steenhuffel den 8 december 1884. 1) De ondergeteekende Joannes Franciscus Mertens, wagenmaker te Steenhuffel, heb de boomen geweest zien die de gemeente, armen en de kerk van zin zijn te verkoopen. Hij verklaart dat die boomen tijdelijk (= te laat) verkocht zijn, dat er alreeds van de dikste kanada’s, die tot 2,5 m. dik zijn, kunnen kapot zijn, niet meer dienstig zijn voor planken, en later aan mindere prijs moeten verkocht worden voor brandhout. Voor hetgeen mij aangaat, de olme boomen voor de wagemaekers zijn in hun beste om te verkoopen. 2) Ik ondergeteekende Cornelis De Caluwé, blokmaker te Steenhuffel, heb de boomen geweest zien die de gemeente, armen en de kerk van zin zijn te verkoopen. Ik verklaar dat al deze boomen hoogtijd verkocht zijn, daar is geen winst meer aan, want al de kanadaboomen die zijn meer als rijp en die zullen voor wat mijnen stiel aangaat binnen drij en vier jaar ieder drij tot vijf franks het stuk minder verkocht worden als nu. Een kanada die rijp is is bijna altijd …scharig en dan is hij voor niets meer goed als voor te verbranden, want als ik daar eenen blok van maak, zoohaast als hij gedroogd wordt klieft hij in twee door. UCL – Steenhuffel le 10 decembre 1884. (Vertaald) Aan de commandant van het 2de regiment jagers te voet te Diest. Gevolg gevend aan uw brief nr. 691 van 26 november; aangaande het ontslag van Van der Stappen Jean Joseph, soldaat-milicien uit Merchtem van de lichting 1874, laten wij u weten dat we hem uw omzendbrief van 1 oktober laatstleden hebben afgegeven zodra we die ontvangen hebben. We laten u eveneens weten dat deze man, die sedert vorig jaar in Steenhuffel woont waar hij met een weduwe is getrouwd, niet aan alle door de wet vereiste voorwaarden voldoet om van de voordelen van een pro deo te kunnen genieten. Toch laat zijn toestand hem bijlange niet toe om het bedrag van 71,13 fr. te betalen. De burgemeester. UC 2339 - Steenhuffel, le 10 décembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel

179


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de gouverneur Wij sturen u het bewijs van de betaling aan de centrale pensioenkas voor gemeentesecretarissen van het bedrag dat op de wedde van de gemeentesecretaris van Steenhuffel als premie wordt ingehouden. Op 3 december hebben wij u bij vergissing het betalingsbewijs voor de secretaris van Ramsdonk, die dezelfde als die van Steenhuffel is, gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2340 - Steenhuffel, le 10 décembre 1884. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur. Overeenkomstig de voorschriften van de omzendbrief van 28 oktober 1884 (MA 304), sturen wij u een kopie van het bewijs van betaling van fr. 75,93 aan het kantoor der registratie van Wolvertem, voor aankoop van materiaal dat we in 1885 zullen nodig hebben voor de dienst van de bevolking en van de burgerlijke stand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2341 - Steenhuffel, le 10 décembre 1884. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de raad van bestuur van het 2de regiment jagers te voet te Diest. Mijnheer de voorzitter, Gevolg gevend aan uw brief van 26 november nr. 691, betreffende soldaat Van der Stappen Jean Joseph, milicien van de gemeente Merchtem, lichting 1874, laten wij u weten, dat wij hem uw omzendbrief van 1 oktober, zodra we die ontvangen hebben, gegeven hebben. Wij laten u eveneens weten dat deze man, die sedert vorig jaar in Steenhuffel woont waar hij met een weduwe getrouwd is, niet aan alle voorwaarden voldoet om van een pro deo te kunnen genieten. Desondanks is algemeen bekend dat zijn financiële toestand verre van rooskleurig is en dat hij de 71,13 fr. zeker niet kan betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2342 - Steenhuffel, le 10 décembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris. Met uw brief van 3 dezer, nr. 2367E35/37 hebt u ons de beraadslagingen teruggezonden waarmee de gemeenteraad en de raad van het bureel van weldadigheid aan de bestendige deputatie de toelating vroegen om bomen openbaar te mogen verkopen. In zitting van 26 november heeft de bestendige deputatie beslist om deze vragen niet toe te staan. Wij hebben daarom de bomen in kwestie opnieuw laten keuren door een wagenmaker, twee schrijnwerkers en een klompenmaker, en uit hun ingesloten verklaringen blijkt dat, ofschoon al deze bomen nog niet tot volle rijpheid gekomen zijn, het zeer voordelig zal zijn om ze nu te verkopen en dat ze van jaar tot jaar in waarde zullen zakken. De ervaring heeft ons geleerd dat we de mening van de genoemde stielmannen kunnen vertrouwen. Daarom, en in het belang van de betrokken instellingen, vragen wij u om de bestendige deputatie zijn beslissing te laten herzien. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

180


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2343 - Steenhuffel, le 12 décembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, 5 documenten aangaande de openbare verhuring van de goederen van het bureel van weldadigheid, die op 20 november laatstleden door het ministerie van notaris Crockaert uit Londerzeel heeft plaats gehad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2344 – Steenhuffel, den 17 december 1884. Verzoek aan mijnheer de voorzitter van het bureel van weldadigheid van Anderlecht, ons de nodige inlichtingen te verschaffen, met de hier aangevoegde staat behoorlijk in te vullen, om de tussenkomst te verkrijgen van het gemeenzaam fonds in de onderhoudskosten van de behoeftigen Van Campenhout Jan Baptist, die het voorwerp uitmaakt van uwen brief van 14 dezer nr. 5082. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2345 - Steenhuffel, le 17 décembre 1884 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan het bestuur van de burgerlijke godshuizen te Mechelen. Mijne heren, Om te voldoen aan de voorschriften van de wet van 14 maart 1876, en in antwoord op uw brief van 9 dezer nr. 374/818, laten wij u weten dat wij de onderhoudskosten erkennen van Aerts Rosalie, die op 4 dezer in uw moederhuisafdeling werd opgenomen om er te bevallen. Zij heeft haar bijstandwoonst immers in Steenhuffel behouden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 906-907 - Zitting van 21 december 1884. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot volgende besprekingen: I. Afschaffing van de school voor volwassenen. De gemeenteraad. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief betreffende de uitvoering van deze wet. Gezien ook de ministeriele omzendbrief over de verdeling van de staatssubsidies in 1885, waaruit blijkt dat het gemeentelijk aandeel in de bekostiging van de gewone dienst van het lager onderwijs aanzienlijk zal verhogen aangezien de gemeente slechts 3/5 of 60% zal krijgen van de subsidie die ze in 1883 heeft ontvangen. Overwegend dat de school voor volwassenen in 1883 slechts door één enkele leerling werd gevolgd en in 1884 geen enkele leerling meer had. Overwegend dat de middelen van de gemeente niet toelaten om deze school nog langer open te houden. Besluit de raad om de school voor volwassenen in onze gemeente af te schaffen. Afschrift, etc.

181


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

II. Opmerkingen van de gouverneur over de afschaffing van de gemeenteschool. De gemeenteraad. Herzien onze beraadslaging nr. 902 van 15 oktober laatstleden waarmee de gemeenteraad de gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, heeft afgeschaft en de privé-scholen, bestuurd door de heer Sterck (jongensschool) en juffrouw Heymans (meisjesschool) heeft geadopteerd. Gezien de brief van de provinciegouverneur nr. 134791C4595 van 5 december 1884 waarmee hij ons een petitie terugstuurde van 28 familiehoofden die het behoud van de gemeenteschool verlangen, waarvan er echter 9 hun handtekening intussen hebben ingetrokken. Gezien de vraag van de gouverneur (in dezelfde brief) om te onderzoeken of deze intrekkingen niet onder een zekere druk zijn gebeurd. Overwegend dat de 28 aanvragen voor het behoud van de gemeenteschool aan de gemeenteraad overhandigd werden door de gemeenteonderwijzer en dat het intrekken van de 20 (en niet 9) handtekeningen vrijwillig en zonder de minste druk is gebeurd Overwegend dat er aldus slechts 8 gezinshoofden meer vragen om de gemeenteschool te behouden, terwijl er volgens de wet 20 nodig zijn. Daarom besluit de raad. Om aan de bestendige deputatie te vragen om onze deliberatie van 15 oktober laatstleden, waardoor de gemeenteschool werd afgeschaft en 2 vrije scholen werden geadopteerd, goed te keuren. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2346 - Steenhuffel, le 21 décembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. In antwoord op uw brief van 17 december, nr. 24416, waarin u opmerkt dat de cijfers in het proces verbaal van de controle van onze gemeentekas, niet juist zouden zijn en dat de opgegeven ontvangsten aanzienlijk hoger zijn dan degene die uit het verschil tussen ontvangsten en uitgaven zouden moeten blijken, laten wij u weten dat het verschil te verklaren is doordat een bedrag van 2400 fr., dat op de spaarkas werd gestort, als geïncasseerd wordt beschouwd en reeds bij de ontvangsten werd geteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2347 - Steenhuffel, le 22 décembre 1884. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde. Mijnheer, Ingesloten, in tweevoud, het besluit van onze gemeenteraad van 21 dezer maand om de gemeenteschool af te schaffen. Gelieve er voor te zorgen dat deze beslissing door de bevoegde overheid wordt goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2348 - Steenhuffel, le 24 décembre 1884. (Vertaald) Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur

182


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij hebben de eer om u een beraadslaging van de gemeenteraad te bezorgen, die overeenkomstig uw brief nr. 134791C 4595 van 5 dezer gehouden werd over de afschaffing van de gemeenteschool en de adoptie van de 2 vrije scholen, respectievelijk bestuurd door de heer Auguste Sterck en door dame Heymans. Aan de petitie die bij uw brief zat hebben wij 10 (of 6 ?) verklaringen gevoegd van gezinshoofden waarvan er drie hun handtekening voor het behoud van de gemeenteschool intrekken. Wij hopen dat onze beraadslaging van 15 november zal worden goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

183


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1885 **** GR N° 908 - Zitting van 2 januari 1885. (Vertaald) Installatie van een schepen en gemeenteraadsleden. Proces-verbaal. Heden 2 januari 1885, om 2 uur ‘s namiddags, en opgeroepen door het college van burgemeester en schepenen, zijn samengekomen in het lokaal waar de gemeenteraad gewoonlijk vergadert, onder het voorzitterschap van de heer De Ridder Jean François, burgemeester, de heren: Vertonghen Vital, schepen Mertens Jean Baptiste, schepen Boodts Pierre Jean, gemeenteraadslid Huysegoms François De Mesmaecker François, gemeenteraadslid Willocx Jean Josse, gemeenteraadslid en Verhaegen Jean, secretaris. Er wordt lezing gegeven van: het proces verbaal van de gemeenteverkiezingen van 19 oktober 1884, waaruit blijkt dat bij de eerste stemronde als raadsleden verkozen werden: - Vertonghen Vital, schepen, met 47 stemmen - Mertens Jean Baptiste, met 45 stemmen - Huysegoms François, met 41 stemmen - De Mesmaecker François, met 46 stemmen - Willocx Jean Josse, met 43 stemmengemeenteraadslid Welke verkiezingen geldig zijn verklaard. Daarna legt elk van de voren genoemde gemeenteraadsleden in handen van de burgemeester de volgende eed af: “ik zweer trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. Vervolgens worden de gemeenteraadsleden en de schepen geïnstalleerd verklaard. Twee afschriften van dit proces verbaal zullen naar de arrondissementscommissaris te Brussel gestuurd worden. UC 2349 Steenhuffel, le 2 janvier 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Overeenkomstig uw brief van 21 november nr. 224E hebben wij de eer u in dubbel te laten geworden, een afschrift van het proces verbaal van de installatie van de gemeenteraadsleden die verkozen werden op 19 oktober 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2350 - Steenhuffel, le 2 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

184


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de commissaris. Overeenkomstig uw brief van 20 december, nr. 2090E, sturen wij u de lijst der gemeenteraadsleden en de voordracht van kandidaten voor de benoeming van 2 schepenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2351 - Steenhuffel, le 7 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan het bestuur van het bureel van weldadigheid te Anderlecht. Mijnen heren, Om te voldoen aan de voorschriften van de wet over de bijstandwoonst van 14 maart 1876 en in antwoord op uw brief van 14 dezer, nr. 5082, waarmee u ons inlicht dat uw bureel verplicht is om Van Campenhout Jean Baptiste tot de openbare onderstand toe te laten, laten wij u weten dat deze behoeftige zijn bijstandwoonst in onze gemeente behouden heeft. ¾ van zijn onderhoudskosten moeten echter door het gemeenschappelijk fonds gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2352 - Steenhuffel den 7 januari 1885. Het college van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de gouverneur der provincie Brabant Mijnheer de gouverneur Luidens art. 31 § 2 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer Ued ter kennis te brengen dat volgens bericht van 14 december 1884 de genaamde Van Campenhout Jan Baptist, zoon van Joannes Franciscus Van Campenhout en van Anna Catharina Van de Voorde, en echtgenoot van De Coster, geboren te Steenhuffel op 25 november 1852, dagloner van beroep. Dezen behoeftigen heeft te Steenhuffel gewoond tot 1 oktober 1872; dan is hij soldaat geworden en als loteling tot 1 september 1876; dan is hij te Wolverthem gaan wonen tot 28 april 1877, dan te Ramsdonck tot 28 december 1877, dan Brussel tot 3 februari 1882 waar hij afwezig geweest is - dewijl hij elders werkte - van 2 maart tot 8 mei 1880, van 8 september tot 30 november 1880 en van 21 januari tot 3 februari 1882. Van 13 oktober 1882 woont hij te Anderlecht bij Brussel waar hij gewoond heeft tot 28 maart 1887. Momenteel woont hij in de rue de la plume 21 te Brussel, waar hij voor rekening van ons armenbestuur bedeeld is. Nogtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 derzelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2353 - Steenhuffel, le 13 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten de door art. 14 van de militiewet van 18 september 1873 voorgeschreven papieren met betrekking tot de loting van 1885. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

185


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2354 - Steenhuffel, le 13 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel Mijnheer de commissaris. Ingesloten de lijst van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 13 janvier 1885. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat nr? 2429E. Mijne heren. Bij K.B. van 22 december 1884 werd uw zitting van de gemeenteraad van 27 augustus 1884 goedgekeurd en wordt u de toelating gegeven om gedurende een periode van 5 jaar (18851889) 23 opcentiemen te innen op de grond- en personele belastingen. De 7 opcentiemen, opgelegd door de wet van 1821 zijn hier niet inbegrepen. De arrondissementscommissaris. UC 2355 - Steenhuffel, le 15 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris. Overeenkomstig het art. 7 van de omzendbrief van 15 oktober, MA nr. 280, laten wij u weten dat de rupsenverdelging op de fruitbomen, hagen en struiken reglementair is gebeurd en dat ook de nesten op de bereikbare takken van de hoogstambomen vernietigd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Steenhuffel den 18 januari 1885. Achtbare heer sekretaris. Ongetwijfeld hebt gij bij het opmaken mijner mandaten het kuischen der school vergeten. Nochtans in de omstandigheden waarin wij tegenwoordig verkeeren, zou het mij geenszins verwonderen, dat die weglating het gevolg van kleingeestige dwarsdrijverij ware. Onnoodig hierbij te voegen, dat het niet in mijne bedoeling ligt u desaangaande de minste verwijting toe te sturen, integendeel! Het belangt mij, achtbare heer sekretaris, u deze verklaring af te leggen omdat ik voorzie dat de willekeurigheid onzer gemeentebestuurders mij voortaan dikwijls zou kunnen verplichten mijne rechten te verdedigen, bij de hoogere overheid. Doch, ik herhaal dat het geval waartoe dit schrijven aanleiding geeft, waarschijnlijk aan uwe gansch onschuldigen vergetelheid moet toegeweten worden, en daarom zou ik ongelijk hebben, voor woensdag aanstaande, mijnen toevlucht tot de uiterste middelen te nemen. Aanvaard, bid ik u, achtbare heer sekretaris, de verzekering mijner achting en verkleefdheid. Uw toegenegene, Casteels (schoolmeester). P.S. Volgens “La Chronique” van 15 dezer heeft de Bestendige Deputratie van Brabant de beslissing des gemeenteraads van Steenhuffel, aangaande de afschaffing der gemeenteschool, verbroken. UC 2356 - Steenhuffel, le 20 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris.

186


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw postkaart 2422E van 13 dezer, laten wij u weten, dat u de gevraagde papieren aangaande de inschrijving van arme kinderen voor het gratis onderwijs binnen een paar dagen zult ontvangen. De gemeenteraad komt op 24 januari bijeen om deze lijsten af te sluiten. De gemeenteraad is gehouden voor den 24e dezer maand om de gezegde lijst af te sluiten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2357 - Steenhuffel den 24 januari 1885 Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer voorzitter en leden der kommissie van de burgerlijke godshuizen te Gent. Mijnheeren In antwoord op uwen brief van 15 dezer maand, nr. 81-1-113 met dewelke gij ons bericht dat op 8ste loopende maand, voor rekening onzer gemeente in het burgerlijk godshuis uwer stad, de genaamde Adolphine Flandrin, vrouw van Alfons Vens, is opgenomen geweest, hebben wij de eer ued te laten weten dat de behoeftige in kwestie, van wegens haren man haren bijstandwoonst te Steenhuffel niet kan verkregen hebben en dit is voor de volgende reden. 1) Alfons Vens is te Steenhuffel geboren den 26 oktober 1852 onder den naam van Alfons Van Houtven, natuurlijken en niet erkenden zoon van Regina Van Houtven. 2) Deze laatste heeft met haar kind Steenhuffel verlaten den 19 juni 1856, om zich te Brussel te vestigen, waar zij behoorlijk zijn ingeschreven geweest. Dewelke nooit te Steenhuffel meer zijn wedergekeerd. 3) Alfons van Houtven is erkend en geregtigd geworden door Carolus Vens en Regina Van Houtven, bij akt van huwelijk tusschen hun aangegegaan den 7 februari 1869, voor den ambtenaar van den burgerlijken stand van Sain, France, département du nord, en bijgevolg heeft Alfons Vens krachtens art. 15 van de wet van 14 maart 1876 op de bijstandwoonst op zijne meerderjarigheid voor bijstandwoonst verkregen de gemeente of stad die zijnen vader Charles Vens tijdens zijne geboorte bewoonde, en die zal ook de bijstandwoonst zijn zijner vrouw Adolphine Flandrin. Deze plaats is ons onbekend, Charles Vens heeft nooit te Steenhuffel verbleven of gewoond. Voor deze reden miskennen wij onze gemeente als zijnde de bijstandwoonst van Adolphina Flandrin, behoeftige in kwestie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2358 - Steenhuffel, le 25 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Overeenkomstig de omzendbrief van 11 dezer, MA nr. 329 van 1884 laten wij u weten dat er geen inwoners van Steenhuffel voor de senaat gekozen kunnen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2359 - Steenhuffel, le 27 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van een geesteszieke in Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,90 fr. werd op 27 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

187


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 909 - Zitting van 28 januari 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien art. 3 de organieke schoolwet van 20 september 1884 en het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de uitvoering van deze wet. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1884-85. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1884-1885 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 229, te weten 119 jongens en 110 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs aan de onderwijzers van de aangenomen vrije scholen wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, is aangewezen om gratis les te geven aan 21 jongens en 9 meisjes. De heer Casteels ontvangst hiervoor 15 fr. per leerling en per jaar. De aangenomen school, bestuurd door de heer Sterck, bijgestaan door een ondermeester, is aangewezen om gratis les te geven aan 98 jongens. De vergoeding die hiervoor betaald wordt bedraagt 10 fr. per leerling en per jaar. De aangenomen school, bestuurd door dame Heymans, bijgestaan door juffrouw Maria Daelemans, is aangewezen om gratis les te geven aan 93 meisjes. De vergoeding hiervoor bedraagt 10 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteraad doet hierbij opmerken dat in de deliberatie van 15 oktober laatstleden de gemeenteschool afgeschaft werd en beide andere scholen werden geadopteerd, maar dat deze beslissing door de regering nog niet is goedgekeurd. Er wordt besloten dat alle arme kinderen toegelaten zullen worden om gratis onderwijs te krijgen in de door de regering geadopteerde scholen. Afschrift van deze beraadslaging zal, samen met de inschrijvingslijsten via de gewone correspondentie ter goedkeuring naar de bestendige deputatie worden gestuurd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2360 - Steenhuffel, le 28 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u een aanvraag voor een militiecertificaat nr. 59, voor milicien Van den Bossche Pierre Jean. Deze jongeman dient als milicien van de klas 1881 bij het 11e Linieregiment. Volgens art. 88 van de militiewet van 18 oktober 1873 mogen miliciens, die het 4de jaar van hun legerdienst achter de rug hebben, in het huwelijk treden. De milicien in kwestie heeft nog maar 3 jaar dienst. Bijgevolg verzoeken wij u, mijnheer de gouverneur, om ons te laten weten of hij onder deze conditie mag trouwen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

188


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2361 - Steenhuffel, le 28 janvier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen; Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Wij ontvangen zo net een dubbel afschrift van de toelating om bomen te verkopen. Ons bureel van weldadigheid heeft gelijk met ons een aanvraag om bomen te mogen verkopen naar u gestuurd. Wij denken dat er een vergissing is gebeurd en dat wij, in plaats van een tweede afschrift van de beslissing voor de gemeente, een afschrift van de beslissing voor het bureel hadden moeten krijgen. Wij vragen u om hierover navraag te doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2362 - Steenhuffel, le 29 janvier 1885. (Vezrtaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelghem in Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 103,78 fr., werd op 29 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2363 - Steenhuffel, le 1 février 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de inschrijvingslijsten van de kinderen die in aanmerking komen voor het kosteloos onderwijs tijdens het schooljaar 18841885, met al de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2364 - Steenhuffel, le 4 février 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister. Wij wensen u mee te delen dat de heer Van den Bossche Pierre Jean, milicien van onze gemeente van de klas van 1881, in dienst bij het 11de Linieregiment, onder nr. 40602 van het stamboek, momenteel in onbeperkt verlof, in het huwelijk wenst te treden. Volgens de voorschriften van art. 88 van de militiewet zou hij, zonder een speciale toelating, pas op 1 oktober 1885 kunnen trouwen. Wij vragen u, mijnheer de minister, om milicien Van den Bossche, indien mogelijk, de toelating te geven om nu al te trouwen. In de hoop dat onze vraag welwillend zal behandeld worden, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

189


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder UC 2365 - Steenhuffel, le 4 février 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Per brief van 1 februari stuurde u ons de kaders voor het opmaken van de schoolbegroting voor 1885 en vroeg u ons om u die begroting zonder uitstel te sturen. Wij moeten u zeggen, mijnheer de commissaris, dat we deze begroting haast onmogelijk kunnen maken vooraleer de bestendige deputatie een beslissing heeft genomen over onze deliberatie van 5 november 1884 waarmee de gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, werd afgeschaft, en de vrije scholen, bestuurd door de heer Sterck en dame Heymans, werden aangenomen. Wij vragen u, mijnheer de commissaris, om ons te laten weten welke beslissing er dienaangaande genomen werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2366 - Steenhuffel, le 11 février 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter en leden van de raad van bestuur van het Gemeentekrediet te Brussel Mijne heren, Wij hebben de eer u ontvangst te melden van uw brief van 5 februari 1885 en van de machtiging die er werd in aangekondigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2367 - Steenhuffel den 11 februari 1885. Het Schepencollegie van Steenhuffel. Aan het bestuur van weldadigheid der stad Gent. Mijnheeren, Wij hebben de eer ued de hierbijgevoegde staat van onkosten door de vrouw Alfons Vens veroorzaakt, terug te zenden dewelke ons bij misslag moet gezonden zijn, terwijl wij met brief van 19 november jongstleden nr. 2331, in antwoord op de uwe van 15 derzelde maand, bewezen hebben dat onze gemeente de bijstandwoonst van bovengemelde behoeftige niet kon zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel le 11 fevrier 1885. (Vertaald) Ref. 2365 – Aan de arrondissementscommissaris. Met uw brief van 1 dezer stuurde u ons de kaders voor het opmaken van de schoolbegroting voor 1885 en vroeg u ons om die begroting zonder uitstel te sturen. Wij laten u weten, mijnheer de commissaris dat het haast onmogelijk is om die begroting op te stellen vooraleer de bestendige deputatie een standpunt heeft ingenomen aangaande de deliberatie van onze gemeenteraad van 5 november 1884, waarmee de gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, afgeschaft werd en de vrije scholen, bestuurd door de heer Sterck en juffrouw Heymans, werden aangenomen. Laat ons weten welke beslissing de bestendige deputatie aangaande onze scholen genomen heeft zodat onze gemeenteraad de begroting kan maken.

190


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, De Ridder. ICL – Bruxelles le 16 fevrier 1885. U moet de richtlijn volgen van art. 9, blz. 24 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. De goeverneur, Emile Van Becelaer UC 2368 – Steenhuffel, le 12 février 1885. (Vertaald) Overgedragen aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel, yer goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol van de provincialen taks op de honden voor 1885. Het college Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2369 - Steenhuffel, le 12 février 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris van Brussel. Mijnheer de commissaris, Om de schoolbegroting voor 1885 op te kunnen maken vragen wij u om ons te laten weten welke beslissing de bestendige deputatie genomen heeft over de deliberatie van onze gemeenteraad van 5 november laatstleden, waarin de gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, werd afgeschaft en de vrije scholen, bestuurd door de heer Sterck en dame Heymans, werden aangenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2370 - Steenhuffel le 13 fevrier 1885. Het schepencollege Aan het armbestuur van Willebroeck. In antwoord op uwen brief van 30 januari 1885 nr. x en om aan art. 28 der wet van 14 meert 1876 te voldoen hebben wij de eer U te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Jacobus De Visscher, arbeider, aangenomen door uw armbestuur om bedeeld te worden. Daar de voornoemde onder de toepassing valt der artikel 6 der aangehaalde wet, zoo zullen de drij vierden der kosten door het gemeen fonds moeten gedragen worden Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2371 - Steenhuffel le 13 février 1885. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan den heer voorzitter der burgerlijke godshuizen te Puers. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 9 februari 1885 nr. 552 en om aan art. 28 der wet van 14 meert 1876 te voldoen hebben wij de eer u te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Jacobus De Visscher, arbeider, te Willebroeck gehuisvest, geboren alhier den 24 april 1849, die ter oorzaak van ziekte in uw gasthuis is aangenomen geweest. Daar de voornoemde onder de toepassing valt der artikel 6 der aangehaalde wet, zoo zullen de drie vierden der kosten door de gemeene fonds moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

191


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2372 - Steenhuffel le 13 février 1885. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Luidens art. 31 § 2 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer ued. ter kennis te brengen dat volgens bericht van 30 januari 1885 van Willebroeck en van 9 februari jongstleden van het bestuur van het burgerlijk gasthuis van Puers, de genaamde Jacobus De Visscher, arbeider te Willebroeck wonende en geboren te Steenhuffel op 24 april 1849, zoon van Carolus De Visscher en van Rosalia Oslender, voor rekening van ons armbestuur te Willebroeck bedeeld wordt en dan te Puers in het gasthuis ter oorzaak van ziekte is opgenomen geweest. Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 2 van gemelde wet door het gemeen fonds, ingericht volgens art. 10 derzelve wet, moeten gedragen worden. Dezen behoeftigen heeft het voorwerp geweest van onzen brief van advies van 26 april 1883 met dewelke wij ued de staat van inlichtingen en andere stukken hebben laten geworden en sedertdien is er geene verandering toegekomen aan de bijstandwoonst van gemelde behoeftigen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 13 fevrier 1885. Ministère de la guerre – 2e direction – 2e sous-direction – 4e bureau – n° 7196. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Antwoord op uw brief nr. 2364 van 4 februari 1885. Bij uitzondering heb ik de opdracht gegeven om Van den Bossche Pierre Jean, milicien van 1881, toe te laten om in het huwelijk te treden. Hij mag dus een brief schrijven naar zijn corpscommandant om deze toelating te vragen nadat hij zijn schuld aan de masse heeft betaald en nadat zijn toekomstige echtgenote schriftelijk garandeert dat ze hem niet zal volgen indien hij wederopgeroepen zou worden. Deze toelating verhindert niet dat hij, bij de volgende wederoproeping van zijn lichting, zijn regiment zal moeten vervoegen. Bij bevel, voor de minister van oorlog. De kolonel, personeelsdirecteur, Th. Sterckx. UC 2373 - Steenhuffel le 14 février 1885. (Vertaald) Het schepencollege. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur. Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van François Van Assche te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 5,85 fr., werd op 13 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 16 fevrier 1885. Gouvernement de la provincie de Brabant – n° 136745C4595. (Vertaald) Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Mijne heren.

192


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief van 11 dezer nr. 2369 laat ik u weten dat ik de deliberatie van uw gemeenteraad, aangaande de afschaffing van uw gemeenteschool, aan de minister van binnenlandse zaken overgemaakt heb. De minister heeft mij zijn beslissing nog niet laten kennen. Ik zal hem uw brief sturen. De gouverneur. UCL – Steenhuffel 17 februari 1885. (Bijlage bij de aanvraag voor certificaat 59, om te mogen trouwen, van Pierre Jean Van den Bossche, milicien van 1881.) Aan de kolonel commandant van het 11de linieregiment, 2de militaire circumscriptie, 3de infanteriedivisie, 6de brigade, te Arlon. In ondergeteekende Anna Catharina De Pauw, landbouwster wonende en geboren te Steenhuffel den 6 december 1860, dochter van Jan Baptist en van Maria Gillisjans, voornemens zijnde van in het huwelijk te treden met Van den Bossche Petrus Joannes, loteling van 1881, in dienst bij het 11de regiment de ligne, verklaar dezen nooit te volgen indien hij weder onder de wapens geroepen werd. ICL – Anvers le 17 fevrier 1885. (Vertaald) 5de Linieregiment. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten 2 verlofverlengingen, tot 19 mei eerstkomend, voor volgende miliciens van Steenhuffel van de lichting 1882, die met onbepaald verlof naar Steenhuffel werden gestuurd: - Vranckaert François Leonard - Van Steen André Adolphe. ICL – Steenhuffel le 18 fevrier 1885. (Vertaald) De heer Bamps, geneesheer te Merchtem en dokter der armen van onze gemeente, heeft zich altijd onderscheiden toen er in onze gemeente een besmettelijke ziekte heerste en vooral in 1885 toen er tyfuskoorts was. Het schepencollege van Steenhuffel is van oordeel dat het past om hem de decoratie 1ste klas te geven. De burgemeester. UC 2374 - Steenhuffel le 18 février 1885. (Vertaald) Het college. Aan de kolonel van het 1e Linieregiment te Aarlen. Mijnheer de kolonel In antwoord op uw brief van 15 dezer sturen wij u het gevraagde stuk. Stuur ons de toelating dat milicien Van den Bossche Pierre Jean in het huwelijk mag treden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2375 – Steenhuffel le 18 fevrier 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris,

193


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten retourneren wij het document, met ons advies, dat u ons stuurde met uw brief 781E6 van 14 dezer (burgerlijke onderscheiding). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 20 fevrier 1885. (Vertaald) Het provinciebestuur van Brabant, Aan het college van burgemeester en schepenen. Ingesloten het aangevraagde militiecertificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) voor: Van den Bossche Pierre Jean, lichting 1881, soldaat bij het 11de linieregiment (depot Lierre). De Gouverneur UC 2376 - Steenhuffel le 21 février 1885. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de vraag van uw brief van 8 januari, nr. C6001, sturen wij u de alfabetische lijst van de miliciens die zijn ingeschreven voor de lichting 1885. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2377 - Steenhuffel le 25 février 1885. (Vertaald) Het college. Aan mijnheer de minister van landbouw, nijverheid en openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister. In antwoord op uwen geëerde brief van 18 dezer maand hebben wij de eer ued. ontvangst te melden van de twee boekdeelen die bestemd zijn voor de volksbibliotheek onzer gemeente waarvan de titels hier achter volgen. Aanvaard mijnheer de minister de verzekering onzer hoogachting. - Belgische Illustratie, 12de jaargang - Belgische Illustratie, 13de jaargang. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2378 - Steenhuffel le 27 février 1885. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van het nr. 26 van de algemene instructie van 16 oktober 1876, sturen wij het opleidingsniveau van de miliciens die aan de militieloting van 1885 hebben deelgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Lierre le 4 mars 1885. (Vertaald) 11de Linieregiment. Uittreksel uit het stamboek voor Van den Bossche Pierre Jean, soldaat. Vader: Jean Baptiste Moeder: De Mars Marie Anne

194


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Geboren: Steenhuffel 21 augustus 1861. Laatste verblijfplaats: Steenhuffel Lengte: 1,62 m. Gezicht: uitgerokken Voorhoofd: hoog Ogen: grijs Neus: gewoon Mond: klein Kin: lang Haren en wenkbrauwen: blond Bijzondere kenmerken: geen Vroeger beroep: landbouwer Op 24 juni 1881 ingelijfd als milicien van de lichting 1881, 24ste militiekanton, nr. 107 van de loting. Op 25 juni 1881 aangekomen bij het regiment. Op 3 oktober 1881: in dienst genomen. UC 2379 - Steenhuffel, le 7 meert 1885. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de inlichtingen die u vroeg aangaande het voorstel om een burgerlijke decoratie 1ste klasse te geven aan de heer Van Ranst Pierre Joseph, gemeenteraadslid te Steenhuffel, voormalig schepen en ambtenaar van politie, en dat voor de goede en loyale diensten die hij zonder onderbreking gedurende 48 jaar aan de gemeente heeft bewezen. De heer Van Ranst heeft zich altijd weten te onderscheiden. Hij is altijd een van de meest gerespecteerde gemeenteraadsleden geweest en deze functie oefent hij nog altijd met de grootst mogelijke onpartijdigheid uit. Wij denken, mijnheer de commissaris, dat hij recht heeft op de decoratie die hem wordt voorgesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen. De burgemeester, De Ridder GR N° 910 - Zitting van 11 maart 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van Ranst, Van der Perre, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Lager onderwijs. Aan de heer minister van openbaar onderwijs te Brussel. De gemeenteraad van Steenhuffel neemt de eerbiedige vrijheid om u mee te delen dat hij van de arrondissementscommissaris, onder het nr. 2434E van 26 februari, een brief ontvangen heeft die luidt als volgt: “Mijne Heren, De provinciegouverneur stuurt mij een schrijven met volgende inhoud. Met de deliberaties van 15 oktober en 21 december 1884 heeft de gemeenteraad van Steenhuffel aan de regering gevraagd om de enige gemeenteschool, die door 32 leerlingen bezocht wordt, niet langer te moeten behouden en om de vrije jongensschool, bestuurd door de heer Sterck, gediplomeerd Belgisch onderdaan, en de vrije meisjesschool, bestuurd door juffrouw Thérèse Heymans, Belgische kloosterzuster, te adopteren.

195


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeente Steenhuffel telt 1900 inwoners. A rata van 15 % zou deze gemeente 286 schoolgaande kinderen moeten hebben, 143 jongens en 143 meisjes. Volgens de verslagen van de schoolinspectie beschikt de private jongensschool maar over één klaslokaal met een maximale capaciteit van 90 leerlingen. Daaruit volgt dat deze vrije instelling onvoldoende uitgerust is om aan de behoeften van de schoolbevolking te kunnen voldoen. Van de andere kant hebben 28 familiehoofden met schoolgaande kinderen het behoud van de gemeenteschool gevraagd. Het is juist dat 9 van hen intussen verklaard hebben om hun handtekening in te trekken, maar het onderzoek dat hierover geopend werd doet ons vermoeden dat deze intrekkingen onder druk gebeurden. Ook heeft de bestendige deputatie een nadelig advies over de vraag van de gemeenteraad van Steenhuffel gegeven. In die omstandigheden vraag ik u, mijnheer de arrondissementscommissaris, om aan het gemeentebestuur te laten weten dat het niet mogelijk is om aan de koning voor te stellen om de gemeente Steenhuffel toe te laten om haar enige gemeenteschool af te schaffen. Wat de aanneming van de vrije scholen betreft blijkt uit de verslagen van de schoolinspectie dat de heer Sterck zich verzet tegen een bezoek van de kantonale schoolinspecteur van Vilvoorde om de kinderen te ondervragen teneinde zich er van te verzekeren dat deze wel degelijk les krijgen volgens het programma dat door art. 4 § 1 van de nieuwe wet wordt voorgeschreven. Ik heb de hoofdingenieur gevraagd om deze onderwijzer te doen inzien dat, als een geadopteerde school geen inspectie aanvaardt, de adoptie onmiddellijk moet worden ingetrokken. De gemeente moet onderzoeken of, mits het behoud van de gemeenteschool en de vermindering van de staatssubsidie, ze zich de door haar gestemde toelagen aan de vrije scholen nog wel kan permitteren. In de vrije meisjesschool is juffrouw Heymans niet gediplomeerd en is ook de hulponderwijzeres Van Hoeymissen Françoise, Belgische kloosterzuster, is niet in het bezit van een diploma. Deze twee onderwijzeressen stellen voor om binnen het jaar het door de wet geëiste examen af te leggen. Vanwege de belofte van de directrice om in de maand juli een gediplomeerde onderwijzeres aan haar onderwijzend personeel toe te voegen, is de minister - op aanraden van de inspecteur - akkoord, om de school van juffrouw Heymans tot 1 juli eerstkomend vrij te stellen van de verplichting om een diploma voor te kunnen leggen. Ik vraag u, mijne heren, om de inhoud van dit schrijven aan alle rechthebbenden mee te delen. Getekend, de arrondissementscommissaris, E. Van Becelaere.” Wij laten u weten, mijnheer de minister, dat de redenen waarom de bestendige deputatie een negatief advies heeft gegeven op onze aanvraag om de gemeenteschool af te schaffen, niet gegrond zijn. Het is juist dat 28 familiehoofden met schoolgaande kinderen het behoud van de gemeenteschool hebben gevraagd en dat 21 van hen – en niet 9 zoals in de voorgaande brief wordt gezegd - verklaard hebben om hun handtekening in te trekken. Het is juist dat deze intrekkingen geheel vrijwillig en niet onder enige vorm van pressie door het gemeentebestuur gebeurden. Het is juist dat bij de 32 leerlingen die nog naar de gemeenteschool gaan er een aantal zijn die de schoolgaande leeftijd nog niet hebben bereikt. Wij vragen u, mijnheer de minister, om: 1) Ons niet te verplichten om onze gemeenteschool te behouden en de vraag, geformuleerd in onze deliberatie van 15 oktober 1884, goed te keuren. 2) Meester Sterck van de geadopteerde jongensschool toe te laten om, zodra de gemeenteschool afgeschaft is, de lokalen van de vroegere gemeenteschool te gebruiken om er les in te geven.

196


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

3) De toelating te krijgen om de seksen te scheiden, ’t is te zeggen om de meisjes te verplichten om in de meisjesschool, bestuurd door de kloosterzusters, les te volgen en om de jongens naar de geadopteerde jongensschool van de heer Sterck te sturen. Wij durven te hopen, mijnheer de minister, dat onze vraag gunstig zal onthaald worden en verblijven, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2380 - Steenhuffel, den 11 maart 1885 Het college van burgemeester en schepenen. Den heer voorzitter van het burgerlijk godshuis te Puers. Mijnheer, In antwoord op uwen brief van 3 maart 1885 nr. 568, meldende dat Petrus Ferdinandus Mertens, alhier geboren den 17 november 1854 en te Breendonck als dienstbode wonende, in ’t gasthuis te Puers aangenomen is op 2 dezer maand, hebben wij de eer ued. te laten weten dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van gemelde behoeftigen. Nochtans moeten wij ued. verzoeken van dezen behoeftigen, dewijl de onkosten zeer aanzienlijk worden in onze gemeente, zoohaast het gasthuis te doen verlaten als zijnen toestand het toelaat. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel le 11 mars 1885. (Vertaald) Mijnheer de minister van openbaar onderwijs. De redenen waarom de bestendige deputatie een negatief advies heeft gegeven op onze aanvraag om de gemeenteschool af te schaffen, zijn onterecht. Het is juist dat 28 familiehoofden met schoolgaande kinderen het behoud van de gemeenteschool hebben gevraagd en dat 21 van hen – en niet 9 zoals in de voorgaande brief wordt gezegd - verklaard hebben om hun handtekening in te trekken. Het is juist dat deze intrekkingen geheel vrijwillig en niet onder enige vorm van pressie door het gemeentebestuur gebeurden. Het is juist dat bij de 32 leerlingen die nog naar de gemeenteschool gaan er een aantal zijn die de schoolgaande leeftijd nog niet hebben bereikt. Wij vragen u, mijnheer de minister, om: 4) Ons niet te verplichten om onze gemeenteschool te behouden en de vraag, geformuleerd in onze deliberatie van 15 oktober 1884, goed te keuren. 5) Meester Sterck van de geadopteerde jongensschool toe te laten om, zodra de gemeenteschool afgeschaft is, de lokalen van de vroegere gemeenteschool te gebruiken om er les in te geven. 6) De toelating te krijgen om de seksen te scheiden, ’t is te zeggen om de meisjes te verplichten om in de meisjesschool, bestuurd door de kloosterzusters, les te volgen en om de jongens naar de geadopteerde jongensschool van de heer Sterck te sturen. Wij durven te hopen, mijnheer de minister, dat onze vraag gunstig zal onthaald worden en verblijven, etc. Gedaan in zitting te Steenhuffel, 11 maart 1885 De gemeenteraad. PV 309b – Steenhuffel 16 maart 1885

197


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde(n): Plaskie Pierre Joseph, 49 jaar, pachter, geboren te Ramsdonk, wonend in Steenhuffel Vanderstappen Charles Louisn 31 jaar, herbergier, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Gevonnist op 21 april 1885 Straf: ieder 5 fr ICL – Buggenhout den 20 maart 1885. Commissariat de police de Buggenhout – nr. 1248. Mijnheer de burgemeester te Steenhuffel. Ik verzoek u vriendelijk van genaamden Petrus Judocus Heyvaert, landbouwer in uwe gemeente, te willen doen verwittigen morgen bij mij te komen om naar eenen kruiwagen te zien die zekeren Albrecht, bijgenaamd het Vatje, verkocht heeft. Aanvaard, mijnheer, de verzekering mijner hooge achting. De politiecommissaris. (Gevolg van het proces verbaal van 18 februari 1885) UC 2381 - Steenhuffel, le 21 mars 1885. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst, sturen wij u de staten voor de betaling door het gemeenschappelijk fonds van. fr. 47,62, zijnde ¾ van de kosten voor het onderhoud van De Visscher Jacques. Het aandeel van de gemeente, 1/4 of fr. 15,88, werd op 21 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2382 - Steenhuffel, le 21 mars 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Om te voldoen aan art. 7 van de omzendbrief van 14 januari, MA 14, laten wij u weten dat de rupsennesten regelmatig werden vernietigd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 309a – Steenhuffel 25 maart 1885 Beschuldigde(n): De Smedt Pierre, 43 jaar, smid, geboren te Meldert, Misdrijf: beledigingen Gevonnist op 21 april 1885 Straf: 5 fr PV 310 – Buggenhout 31 maart 1885 Beschuldigde(n): Van Lier Pierre Leeftijd: 31 Beroep: dagloner Geboren te Merchtem Wonend te Steenhuffel

198


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Misdrijf: dierfstal Gevonnist op 16 juni 1885 door Straf: 3 dagen UC 2383 - Steenhuffel le 1 avril 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur. Om te voldoen aan het verzoek van uw omzendbrief van 4 maart, MA. 81, laten wij u de namen kennen van de twee leden van de gemeenteraad die werden aangewezen om een telling te doen van het 15de bataljon van de burgerwacht. Dit bataljon is samengesteld uit de burgerwachten van Steenhuffel, Malderen en Ramsdonk. Dit bataljon werd gevormd door de gemeenten Steenhuffel, Malderen en Ramsdonk. - Mertens Jean Baptist, schepen - Vertonghen Vital, schepen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Laeken le 10 avril 1885. (Vertaald) Stuur ons het formulier model 3/5, dat door het K.B. van 31 oktober 1866 vereist is om in onze registers in te kunnen schrijven: Plaskie Rosalie, geboren te Malderen in 1869 of 1870, dochter van Joannes en Jeanne Slaghmuylders. Vorige verblijfplaats: Steenhuffel. Huidige verblijfplaats: rue Molenbeek nr. 6, Laken. De burgemeester. ICL – Termonde le 10 avril 1885. (Vertaald). Technische dienst van de provincie Oost-Vlaanderen – district Dendermonde – nr. 1005. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gelieve mij per kerende te laten weten of de nieuwe plannen en beschrijvende tafels van de onbevaarbare waterlopen van uw gemeente, die opgemaakt werden in uitvoering van de wet van 7 mei 1877, zich in uw gemeentehuis bevinden en of een speciale agent ze daar kan komen inkijken teneinde overeen te komen over de waterlopen die op de grens van uw gemeente en onze provincie lopen. De provinciale ingenieur te Dendermonde. (Negatief antwoord gegeven op 15 april 1885). ICL – Cappelle-au-Bois le 11 avril 1885. (Vertaald) Ref. 7819/7811 – Zeer dringend. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Met mijn brief 7819/7811 van 6 november 1884 vroeg ik u om het profiel van de bermen van de weg van grote communicatie nr. I (van Merchtem naar Steenhuffel) in orde te brengen. Tijdens mijn ronde in Steenhuffel op 17 maart laatsleden heb ik gemerkt dat dit werk nog niet was aangevat maar schepen Vertonghen vertelde mij toen dat het spoedig zou gebeuren.

199


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik zou willen geloven dat het nu in orde is, maar mocht dat niet het geval zijn, dan vraag ik u om er volgende maandag zonder mankeren mee te beginnen en dat met een voldoende groot aantal werkmensen. De ingenieur van de provincie heeft me aan deze zaak herinnerd. Mocht u om de een of andere geldige reden maandag met dit werk niet kunnen beginnen of er verder mee gaan dan zou ik die reden graag zonder uitstel kennen en vernemen op welke datum het dan wel serieus zal kunnen gebeuren. Ik stel mijn vertrouwen in u, etc. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2384 - Steenhuffel le 14 avril 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten de gevraagde inlichtingen aangaande het voorstel om een burgerlijk ereteken 1 ste klas te geven aan de heer Meeus Jean Marin, gemeenteontvanger en voormalig gemeenteonderwijzer, voor de goede en loyale diensten die hij de gemeente gedurende meer dan 35 jaar heeft bewezen. Wij hopen dat de bevoegde overheid dit voorstel zal inwilligen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2384 - Steenhuffel le 16 avril 1885. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur. Om te voldoen aan de voorschriften van de ministeriele omzendbrief van 4 april, MA 96, aangaande de 1ste sessie van de examens van kiesbekwaamheid van 1885, laten wij u weten dat er maar één persoon gevraagd heeft om aan dat examen deel te mogen nemen. Hij heeft gekozen voor de Vlaamse taal. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2385 Steenhuffel le 16 avril 1885. (Vertaald) Het college. Aan de voorzitter van de jury van het examen van kiesbekwaamheid te Londerzeel. Mijnheer, Om te voldoen aan de voorschriften van de ministeriele omzendbrief van 4 april, MA 96, aangaande de 1ste sessie van de examens van kiesbekwaamheid van 1885, sturen we u de aanvraag van de enige persoon die aan dit examen wens deel te nemen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2386 - Steenhuffel den 18 april 1885. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het 1ste district militaire te Brussel. Mijnheer de commandant Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Van den Bossche Petrus Joannes, militiaan der lichting van 1881 van de gemeente Steenhuffel en aan het 11e Linieregiment toebehoorende, in onze gemeente met de genaamde De Pauw Anna Catharina, mits bijzondere machtiging in den echt getreden is.

200


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2387 - Steenhuffel le 18 avril 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst en in antwoord op uw brief van 30 maart nr. 1135, laten wij u weten dat de behoeftige Moyson Alexis, die medische verzorging moet krijgen, zijn bijstandwoonst in onze gemeente behouden heeft en dat we zijn kosten zullen dragen. Nochtans zal het gemeenschappelijk fonds voor ¾ tussenkomen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2388 - Steenhuffel le 22 avril 1885. (Vertaald) Het college. Aan het bestuur der gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijne heren, In antwoord op uw brief van 14 dezer nr. 2057/85/15779 aangaande de bijstandwoonst van Alphonse Vens, wiens kinderen in uw tehuis werden opgenomen, laten wij u het volgende weten: 1) Alphonse Vens is geboren te Steenhuffel op 16 oktober 1852, onder de naam Van Houtven Alphonse en is een natuurlijk kind van Regina Van Houtven. 2) Hij is erkend geworden en gelegitimeerd door Charles Vens en Regine Van Houtven, bij hun huwelijk op 7 februari 1869 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Sain, département du Nord, Frankrijk. Door die erkenning heeft dit kind de wettelijke verblijfplaats van Vens als geboorteplaats gekregen en gaat men er van uit dat het bij toeval in Steenhuffel geboren is. De woonplaats van Vens is ons niet bekend. Moeder Van Houtven heeft Steenhuffel op 19 juni 1856 verlaten en is zich met haar kind in Brussel gaan vestigen. Sindsdien is ze niet meer ingeschreven te Steenhuffel. Daarom is de gemeente Steenhuffel niet de bijstandwoonst van de behoeftige in kwestie en wijzen wij zijn kosten af. Vens heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brieven van 12 november 1884 en 24 januari 1885 aan het burgerlijk godshuis van Gent. Dit kan u, zonder twijfel, de juiste inlichtingen over zijn bijstandwoonst verstrekken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 26 avril 1885. Telegram, verzonden in Brussel Noord op 26-4-1885 om 8u12 Aangekomen in station van Steenhuffel om 8u35. (Vertaald) Burgemeester van Steenhuffel. Laat weten of Vranckaert Jacques (Franckaert), geboren in Steenhuffel, 70 jaar oud, echtgenoot van Buggenhout Lucie, hier aangehouden voor landloperij, gekend is en of hij een gerechtelijk verleden heeft. Officier inspecteur Staes. ICL – Camp de Beverloo le 27 avril 1885. (Vertaald) 13de Linieregiment Mijnheer de burgemeester. Ingesloten formulier A en de pas voor onbepaald verlof voor:

201


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Steylemans Pierre Adolphe. - De Velder Edouard. ICL – Boom den 28 april 1885. Burgerlijken stand – nr. 6481. Mijnheer de burgemeester. Wij hebben de eer ued de bijgaande stukken over te zenden met verzoek u te willen verzekeren bij de ouders van de genaamde De Maeyer Lucia uwer gemeente of het met hunne toestemming is dat hunne gemelde dochter in den echt trede met haren schoonbroeder Jan Henri Peeters. Na de ouders gehoord te hebben zal het u gelieven, mijnheer de burgemeester, ons hun antwoord te doen kennen. De schepen dienst doende burgemeester. UC 2389 - Steenhuffel den 28 april 1885. Het college van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Luidens art. 31 § 2 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat volgens bericht van 30 maart 1885 nr. 1137 van het armbestuur van Molenbeek de genaamde Moyson Alexis, geboren te Steenhuffel op 1 oktober 1844, dienstbode, zoon van Josephus en van Anna Catharina De Mol, ongehuwd, te Molenbeek met geneesmiddelen etc. voor rekening van ons armbestuur bedeeld wordt. Nogtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 derzelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 911 - Zitting van 29 april 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot Controle en goedkeuring van de rekening van het bureel van weldadigheid. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de voorgelegde rekening en bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 7346,63 - Uitgaven: fr. 7387,50 - Tekort: fr. 40,87 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2390 - Steenhuffel, le 29 avril 1885. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur In antwoord op uw brief van 23 dezer nr. 11879A18166/2, waarin u ons vraagt om 17,55 fr. te betalen aan de landbouwkolonie van Hoogstraten, laten wij u weten dat dit bedrag betaald moet worden door het gemeenschappelijk fonds, volgens akkoord van de bestendige deputatie

202


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

in zitting van 1 april jongstleden. Dit bedrag betreft de kosten voor het onderhoud van de behoeftige Van Assche François, voor het 4de trimester 1884. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2391 - Steenhuffel le 5 mai 1885. (Vertaald) Het college. Aan de directeur van de landbouwkolonie te Hoogstraten. Mijnheer, Vranckaart Josse heeft zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden en wij zullen de kosten voor zijn onderhoud betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2392 - Steenhuffel den 5 mei 1885. De burgemeester van Steenhuffel. Aan de burgemeester van Boom. Mijnheer de burgemeester, In antwoord op uwen brief van 28 april jongstleden nr. 6481 hebben wij de eer ued te laten weten dat de ouders van Lucia De Maeyer, alhier gehuisvest, ons verklaard hebben dat het met hunne toestemming is dat hunne dochter voornoemd in den echt trede met haren schoonbroeder Jan Henri Peeters van Boom. Wij zenden u de hierbijgevoegde stukken terug Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2393 – Steenhuffel le 6 mai 1885. (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het bureel van weldadigheid van 1884 met de bewijsstukken. Door het college Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2394 - Steenhuffel le 6 mai 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 2 dezer maand nr. 2500, laten wij u weten dat de beraadslaging waarmee onze gemeenteraad de school voor volwassenen heeft afgeschaft, op 22 december in dubbel naar de kantonalen inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde werd gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2395 - Steenhuffel le 6 mai 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter en leden van de raad van bestuur van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijne heren, Gevolg gevend aan uw bericht van 1 dezer maand nr. 2057/85/17715 betreffende de bijstandwoonst van de behoeftige Flandrin Adolphine Josephe, verlaten echtgenote van Alphonse Vens, laten wij u weten dat wij de onderhoudskosten van deze behoeftige afwijzen. De rede-

203


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

nen hiervoor hebben we u uitgelegd in onze brief van 22 april, die een antwoord was op uw brief van 14 van dezelfde maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 305 - Steenhuffel 7 mei 1885 Beschuldigde(n): Mertens François Leeftijd: 29 Beroep: landbouwer Geboren te Londerzeel Wonend te Londerzeel Misdrijf: jachtmisdrijf Gevonnist op 11 juni 1885 te Brussel Straf: vrijgesproken UC 2396 - Steenhuffel le 10 mai 1885. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolggevend aan uw brief van 2 dezer maand nr. 2525, sturen we u het er bij gevoegde formulier terug met een negatieve vermelding (nationale militie). terug te bezorgen de bijgevoegde lijsten met eene negatieve opmerking. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel le 10 mai 1885 (Vertaald) Mijnheer de gouverneur. Ondergetekende Jean François Mertens, wagenmaker te Steenhuffel, neemt de vrijheid om u het volgende uiteen te zetten. 1) Hij is 60 jaar oud en door een ziekte aan zijn benen kan hij zijn beroep van wagenmaker in zijn eentje niet meer uitvoeren. 2) Hij bezit alleen maar een klein huis met een waarde van ongeveer 2200 fr, waar bovendien nog een hypotheek op gevestigd is voor een kapitaal van 850 fr. 3) Hij heeft een zoon en 2 dochters, één van 23 en één van 15 jaar. 4) Zijn zoon heeft bij de loting van het 24ste militiekanton dit jaar het slechte nr. 85 getrokken en de militieraad van 5 dezer heeft hem geschikt verklaard voor de dienst. 5) Hij heeft aan het gemeentebestuur voor zijn zoon een certificaat gevraagd als onmisbare steun der ouders. 6) Dit certificaat werd door de kantonale commissie van het 24ste militiekanton afgewezen. De heer Mertens wenst, mijnheer de gouverneur, tegen deze beslissing van de kantonnale commissie in beroep te gaan en vraagt om zijn zoon, als steun der ouders, vrij te stellen van militaire dienst. Aanvaard, etc. UC 2397 - Steenhuffel le 13 mai 1885. (Vertaald) het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig met de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u de staten voor de betaling door het gemeenschappelijk fonds van 24,86 fr., zijnde

204


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

¾ van de onderhoudskosten van François Van Assche in Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 8,29 fr., werd op 13 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2398 - Steenhuffel den 13 mei 1885. Het college van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de commandant 1e militair district te Brussel. Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Michael Vermeiren, militiaan der lichting 1880 van de gemeente Steenhuffel, in dienst bij het 2de Linieregiment, in onze gemeente met de genaamde Anna Monica Tierens in den echt getreden is. Gelieve, mijnheer de commandant, de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 912-913-914 - Zitting van 16 mei 1885 (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Controle en goedkeuring van de rekening van de kerkfabriek. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 7437,92 - Uitgaven: fr. 7713,26 - Tekort: fr. 275,34 II. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1885. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884 en het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de uitvoering van deze wet. Gezien de ministeriele instructies, vervat in MA 328 van 17 december 1884, waarin de aandelen van de gemeente en van de staat in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs worden vastgesteld. Overwegend dat in de schoolbegroting van 1885 het casueel van het onderwijzend personeel op de volgende manier werd vastgesteld: Inkomsten van de heer Casteels, gemeenteonderwijzer: totaal 1588,00 fr. 1) Vaste wedde: 800,00 2) Vergoeding voor het gratis onderwijs aan arme kinderen: 628,60 3) Vergoeding voor het onderwijs van solvabele kinderen: 160,00 Inkomsten van mr. Sterck, directeur van de aangenomen jongensschool: totaal 1000,00 fr. 1) Vaste wedde: 700,00 2) Vergoeding voor het gratis onderwijs aan arme kinderen: 300,00 Inkomsten van juf. Heymans, directrice van de aangenomen meisjesschool: totaal 1000,00 fr. 1) Vaste wedde: 600,00 2) Vergoeding voor het gratis onderwijs aan arme kinderen: 400,00 De gemeente zal voor 637,73 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 400 fr.

205


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Als het aandeel van de gemeente moet verhoogd worden, dan zal dat bedrag worden afgenomen van de 1900 fr. die in de gemeentebegroting onder het art. 2 van de buitengewone uitgaven werd ingeschreven. Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. III. Wijziging aan de gemeentebegroting van 1885. De gemeenteraad. Gezien de onderrichtingen in MA 328 van 1884. Overwegend dat de aandelen van gemeente en staat in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs, zoals ze daarin vastgesteld worden, verschillen van degene die door de vorige regeringen waren bepaald. Gezien de gemeenteraad pas na het opmaken van de begroting van deze veranderingen op de hoogte werd gebracht. Gezien de schoolbegroting voor 1885, die volgens de nieuwe instructies werd opgesteld. Overwegend dat de uitgaven voor het lager onderwijs in 1885 merkelijk verminderd zijn en dat de bijdragen van de gemeente en van het bureel van weldadigheid dezelfde zijn gebleven. Overwegend dat, ingeval de gemeentelijke bijdrage zou moeten verhoogd worden, de raad van oordeel is dat dit surplus van het bedrag van 1900 fr. - in de begroting van 1885 gebracht onder art. 2 van de buitengewone uitgaven – moet worden afgenomen. Besluit. Om indien nodig het gemeentelijk aandeel in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs te verhogen en deze verhoging met geld van art. 2 van de buitengewone uitgaven te dekken. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2399 – Steenhuffel le 17 mai 1885 (Vertaald) Overgemaakt aan de heer arrondissementscommissaris, de rekening van het kerkfabriek van 1884, met de bewijsstukken. Door het college Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2400 Steenhuffel le 20 mai 1885 (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, in drievoud, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de schoolbegroting voor 1885 met de beraadslaging van de gemeenteraad erover. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2401 - Steenhuffel le 20 mai 1885 (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u een beraadslaging van den gemeenteraad waarmee een wijziging aan de gemeentebegroting voor 1885 werd gebracht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

206


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2402 - Steenhuffel le 20 mai 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de leden van de raad van bestuur van het gemeentekrediet. Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 16 mei 1885 en de aangekondigde volmacht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 309d – Steenhuffel 22 mei 1885 Beschuldigde(n): De Vlieger Charles Louis, 37 jaar, herbergier, geboren te Buggenhout, wonend in Steenhuffel. Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 21 juli 1885 Straf: 5 fr ICL – Merchtem le 25 mai 1885. (Vertaald) Ik had graag de familienaam en voornamen gekend van de echtgenote van Hermans Charles Louis. Is dat Rosalie Van Camp of Rosalie Meys, weduwe in het eerste bed van Pierre Van Camp? De landmeter van het kadaster. Antwoord: Het is Rosalie Meys, weduwe Van Camp. ICL – Bruxelles le 28 mai 1885. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – C579. Volgende lotelingen van Steenhuffel moeten zich op 4 juni eerstkomend, tegen 10u30, presenteren bij het provinciebestuur, rue du chêne, om er voor de militaire herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling te laten gelden. - Mertens Charles Louis, nr. 85 van de loting - De Pauw Henri, nr. 74 van de loting. De Gouverneur, August Vergote. ICL – Termonde le 29 mai 1885. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. De Smet Vital heeft voor 30 oktober 1884 in onze stad gewoond. Gelieve hem de ingesloten papieren (model 32, in te vullen en terug te sturen) te bezorgen. De agent-recruteerder. ICL – Bruxelles le 1 juin 1885. (Vertaald) 2de regiment Gidsen. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten formulier A en de pas voor onbepaald verlof voor: - Vranckaert Henri J., vrijwilliger met premie van de lichting 1881. ICL – Bruxelles le 2 juin 1885. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – C624. Volgende lotelingen van Steenhuffel moeten zich op 11 juni eerstkomend, tegen 10u30, presenteren bij het provinciebestuur, rue du chêne, om er voor de militaire herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling te laten gelden. - Van de Voorde Jan Baptist, nr. 39 van de loting - De Smedt Jan Baptist, nr. 86 van de loting. - Van Opstal Jan Baptist, nr. 98 van de loting. De Gouverneur, August Vergote.

207


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 309c – Steenhuffel 5 juni 1885 Beschuldigde(n): Van Opstal Jean Corneillen 17 jaar, zonder beroep, geboren en wonend te Steenhuffel Van Opstal Jean Bte, 15 jaar, zonder beroep, geboren en wonend te Steenhuffel Van Aken François, 16 jaar, zonder beroep, geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Gevonnist op 21 juli 1885 Straf: ieder 5 fr GR N° 915 - Zitting van 6 juni 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot Controle van de gemeenterekeningen van 1884 Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de diverse rekeningen, hun bewijsstukken en de documenten die nodig zijn voor hun controle. Worden deze gesloten als volgt. De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 14890,17 - De uitgaven: fr. 14795,00 - Het overschot: fr. 95,17 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 5462,37 - De uitgaven: fr. 2247,91 - Het overschot: fr. 3214,46 De rekening van de school voor volwassenen: - De ontvangsten: fr. 180,00 - De uitgaven: fr. 70,90 - Het overschot: fr. 109,10 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 2784,69 - De uitgaven: fr. 2784,69 - Het overschot: fr. De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 238,50 - De uitgaven: fr. 238,50 - Het overschot: fr. – In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2403 - Steenhuffel, le 7 juin 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur. Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Alexis Moyson. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 1,80 fr., werd op 7 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

208


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2404 - Steenhuffel le 10 juin 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij sturen u de militiecertificaten, model 13 en 15, voor de milicien Mertens Charles Louis, samen met de door hem ingediende aanvraag, ons toegestuurd met uw brief nr. 2505E van 5 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Cappelle-au-Bois le 10 juin 1885 (Vertaald) Ref. 8282 – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik moet uw aandacht vestigen over de slechte staat van verschillende delen van uw wegen van grote communicatie I en LXXXI. De dringende reparaties moeten zonder uitstel aangepakt worden. De commissaris der wegen, Verhaegen. ICL – Vilvoorden 16 juni 1885. Mijnheer Verhaegen. Ik verzoekt u vriendelijk van mijne papieren willen mede te nemen van Steenhuffel tot bij u, de welke ik noodig heb voor mijn huwelijk en ik hoop van u aanstaanden zondag tot Cappellen te komen bezoeken. Hertelijke groetenis, Louisa Van Moer. UC 2405 - Steenhuffel, le 16 juin 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, samen met de bewijsstukken, de rekeningen van het lager onderwijs en van de school voor volwassenen van 1884. De gemeenterekening zal u zo spoedig mogelijk bezorgd worden via de commissaris der wegen van het 3de district. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2406 - Steenhuffel le 17 juin 1885 Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan uw vraag per brief van 15 dezer maand nr. C6010, sturen wij u de formulieren model 48 voor de overdracht der miliciens aan de militaire overheid op 24 juni eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2407 - Steenhuffel le 17 juin 1885 Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur In antwoord op uw brief van 12 dezer maand nr. 138018C7191, die een rappel was van uw omzendbrief in MA 112 van 17 april, aangaande de uitbetaling van het aandeel van de staat in

209


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

de wachtgelden ten behoeve van de onderwijzers die, vanwege het afschaffen van hun functie, ter beschikking werden gesteld, laten we u weten dat onze gemeenteraad op 15 oktober 1884 gevraagd heeft om onze enige gemeenteschool af te mogen schaffen en de gemeenteonderwijzer in beschikbaarheid te plaatsen. Op 26 februari 1885 heeft de arrondissementscommissaris ons een brief van de gouverneur doorgestuurd met de mededeling dat de gemeenteschool niet mocht worden afgeschaft, en wel om de volgende redenen: 1) 28 gezinshoofden met kinderen in de schoolgaande leeftijd, hadden het behoud van de gemeenteschool gevraagd. 2) De gemeenteschool werd door 32 leerlingen bezocht. 3) De vrije school was te klein voor al de schoolgaande kinderen van het mannelijk geslacht. De meerderheid van deze gezinshoofden heeft inmiddels echter zijn handtekening ingetrokken en we hebben ons opnieuw tot de minister van openbaar onderwijs gericht met de vraag om de gemeenteschool af te mogen schaffen. Daarop is nog altijd geen antwoord gekomen en bijgevolg hebben we de gemeenteonderwijzer, per trimester, zijn gewone wedde doorbetaald. Derhalve denken wij, mijnheer de gouverneur, dat we de tabellen die u ons bezorgde niet hoeven in te vullen en terug te sturen Aanvaard, mijnheer de gouverneur, de verzekering onzer hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 18 juin 1885. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – C576. Volgende lotelingen van Steenhuffel moeten zich op 27 juni eerstkomend, tegen 10u30, presenteren bij het provinciebestuur, rue du chêne, om er voor de militaire herzieningsraad hun motieven voor vrijstelling te laten gelden. - De Pauw Henri, nr. 74 van de loting De Gouverneur, August Vergote. UC 2408 - Steenhuffel le 20 juin 1885 Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 16 juni, nr. 10261, laten wij u weten dat wij de voorbije 5 jaar geen gebruik gemaakt hebben van de bevoegdheid die ons door het K.B. van 29 juni 1876 en de wet van 26 mei 1876 werd gegeven. Er werd geen enkele wapendrachtvergunning aangevraagd en wij hebben geen enkel misbruik vastgesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 316a – Steenhuffel 22 juni 1885 Beschuldigde(n): Rousseau Adolphe, 16 jaar, zonder beroep, geboren te Merchtem en wonend in Steenhuffel Misdrijf: beschadiging van roerende eigendom. Gevonnist op 18 augustus 1885 Straf: 10 fr. ICL – x 25 juni 1885 (ca) Burgemeester van Steenhuffel. Ik laet u weten dat ik niets meer zal zenden voor Van Geel zijn kind. Dat gij allemael wel weet dat ik daervoor niet bekwaem ben voor vier kinderen te onderhouden. Als ik twee kin-

210


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

deren te onderhouden heb, dat is zeker ook al genoeg. Dan is het nog erg als ik zoo van mijne kinderen moet gescheiden zijn, dat mijn eigen bloed is. Den oudsten zoon is bij Lindhout, Merchtem ten Bosch. Hij mag daer niet meer blijven, zij hebben daermede al te veel gesiekkeld, en als gij Van Geel niet doet betaelen dan zal het voor de gemeente zijn. Daermede blijf ik vierentwintig ueren in afwachting. Marie Van Zeebroeck. Mijn adres: Monsieur Ernest Haine, Dag en nachtstraet 38. UCL – Steenhuffel le 27 juin 1885. (Vertaald, bijlage bij de aanvraag van vergunning om te mogen trouwen.) Ik ondergetekende Rosalie Van den Eede, landbouwster, wonend en geboren in Steenhuffel, verklaar van plan te zijn om te trouwen met Vranckaert Henri Joseph, soldaat-vervanger van 1881 bij het 2de regiment gidsen. Ik beloof om hem niet te zullen volgen mocht hij terug onder de wapens worden geroepen. R. Van den Eede. UC 2409 - Steenhuffel le 27 juin 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de minister van oorlog. Mijnheer de minister, Wij zijn zo vrij om u te vragen om aan de heer Vranckaert Henri Johannes, vrijwilliger met premie van de klas van 1881 bij het 2de Regiment Gidsen, een uitzonderlijke toelating te geven om in de echt te mogen treden. Hij vraagt geen vrijstelling om zijn regiment te vervoegen als dat terug onder de wapens zou worden geroepen. Zijn toekomstige vrouw heeft zich schriftelijk verbonden om hem in dat geval niet naar zijn korps te volgen. In de hoop op een gunstig antwoord, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 312 - Londerzeel 1 juli 1885 Beschuldigde(n): Windelen Frederic Leeftijd: 20 Beroep: boerenknecht Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: diefstal (feiten gepleegd in 1884 en 1885) Gevonnist op 16 november 1885 door Straf: 1 maand ICL – Bruxelles le 1 juillet 1885. (Vertaald) Mijnheer de minister van oorlog – nr. 8459. Betreft: uw brief 2409 van 27 juni 1885. Vraag van de heer Vranckaert Henri Joseph, vrijwilliger met premie, lichting 1881, 2de regiment gidsen, om te mogen trouwen. Indien hij, zonder onderbreking, sedert zijn indiensttreding, de vereiste 4 jaren heeft gediend, heeft hij van het ministerie van oorlog geen speciale toelating meer nodig. Bij bevel, de kolonel, personeelsdirecteur, Th. Sterckx.

211


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 916-917-918 - Zitting van 8 juli 1885.. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Onderhoud van de kerk. Gezien de aanvragen van de kerkfabriek 1) om 766 fr. van de Spaarkas te mogen halen en 2) om een bedrag van 482 fr., afkomstig van de verkoop van bomen, te mogen reserveren voor de bekostiging van het onderhoud van de kerk, namelijk het witten der muren en het vernieuwen van de plafonds. Gezien het bestek van de onderhoudswerken, opgemaakt door provinciaal architect Hansotte. Overwegend dat deze aanvragen reglementair opgemaakt zijn en dat de in het bestek opgenoemde werken dringen moeten uitgevoerd worden. Besluit de raad om deze aanvragen zonder aanmerkingen goed te keuren. II. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1885. Gezien de gemeentebegroting die nog niet werd goedgekeurd door de bevoegde overheden. Herzien onze beraadslaging nr. 914 van 16 mei laatstleden waarin veranderingen aan deze begroting werden aangebracht. Verdeelt de gemeenteraad deze belasting volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld en dat een opbrengst geeft van 2579,56 fr. III. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1885-86 en die opgemaakt geweest is overeenkomstig de voorschriften van het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de toepassing van deze wet. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1885-1886 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 227, te weten 115 jongens en 112 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. De scholen die door de regering worden aangenomen zullen aangewezen worden om gratis les te geven aan 115 jongens en 112 meisjes. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Steenhuffel le 8 juillet 1885. (Vertaald) Aanvraag aan de administratie van het regiment van een uittreksel uit het stamboek, dat moet dienen om een certificaat nr. 59 (om te mogen trouwen) aan te vragen, voor: Vranckaert Henri Joseph, vrijwilliger met premie van de lichting 1881 bij het 2de regiment Gidsen, stamboeknr. 2296. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel.

212


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 10 juillet 1885. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – 173830D4360 Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Een K.B. van 23 juni 1885, dat een aantal gratieverzoeken behandelde, heeft de gratieverzoeken afgewezen van: - Florentin Robberechts, dagloner te Steenhuffel, door de rechtbank veroordeeld op 22 december 1884 wegens een jachtmisdrijf. - Jean Josse De Schouwer, Steenhuffel, door de rechtbank veroordeeld op 26 januari 1885 wegens een jachtmisdrijf. De gouverneur. August Vergote. UC 2410 - Steenhuffel le 11 juillet 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de aanvraag van onze kerkfabriek om onderhoudswerken aan de kerk te mogen verrichten en om deze in regie uit te mogen laten voeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2411 - Steenhuffel le 11 juillet 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de beraadslaging van onze kerkfabriek waarmee de toelating wordt gevraagd om reservefondsen van de spaarkas te mogen halen voor het bekostigen van herstellingswerken aan de kerk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2412 - Steenhuffel le 15 juillet 1885 (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur. Gevolg gevend aan uw brief van 11 dezer maand nr. 6010, sturen wij u in drievoud de formulieren model 48 voor de overdracht der miliciens aan de militaire overheid op 22 juli 1885. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2413 - Steenhuffel le 15 juillet 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur,

213


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief van 9 dezer maand nr. 14162/18166 laten wij u weten dat het bedrag van 24,86 fr. dat nog aan de kolonie van Hoogstraten moet betaald worden voor het onderhoud van François Van Assche, ten laste valt van het gemeenschappelijk fonds. We hebben u de betreffende afrekening gestuurd op 13 mei jongstleden en hebben toen tevens gezegd dat het gemeentelijk aandeel van 8,29 fr. op 13 mei was betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2414 - Steenhuffel le 15 juillet 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. In uitvoering van art. 49, van het burgerlijk wetboek, laat ik u weten dat in de marge van de geboorteakte van Marie Catherine Celine De Bondt, geboren te Steenhuffel, dochter van Anne Marie De Bondt, de wettiging werd bijgeschreven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Steenhuffel 15 juli 1885. Mijnheer Verhaegen. Ik was gisteren vergeten te zeggen alsdat Adolph Mertens mij gezegd had dat het proces verbal moest voortgezet worden tegen Rousseau en Rampelbergh, dat zij hem niet betaald hebben. Groet. P. De Maerschalck ICL – Puers den 17 juli 1885. Ref. 596. Ik heb de eer hiernevens aan mijnheer de burgemeester van Steenhuffel te laten geworden den staat van onderhoudskosten in ’t gasthuis te Puers, van Ferdinand Mertens, ook den genen in dubbel van Jacobus De Visscher, met verzoek voor de spoedige betaling te willen zorgen. Aanveerd intusschen, mijnheer de burgemeester, de verzekering mijner oprechte achting. De voorzitter der Godshuizen, Fr. Le Roy. UC 2415 - Steenhuffel le 17 juillet 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de inschrijvingslijsten van de behoeftige kinderen die het kosteloos onderwijs zullen ontvangen in het schooljaar 1885-1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2416 - Steenhuffel le 25 juillet 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van De Visscher Jacques. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 8,13 fr., werd op 24 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

214


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2417 - Steenhuffel le 25 juillet 1885 (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van een geesteszieke in Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,04 fr., werd op 24 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2418 - Steenhuffel le 25 juillet 1885. (Vertaald) Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs te Bussel. Mijnheer de minister. Overeenkomstig de brief van de heer arrondissementscommissaris, nr. 2542E van 14 juli 1885, sturen wij u het bewijs van storting van fr. 428,12 op de Nationale Bank, als terugbetaling van het aandeel van de provincie in het pensioen van de gemeenteonderwijzer (dienstjaar 1884). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2419 - Steenhuffel le 25 juillet 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 14 dezer maand nr. 2542E laten wij u weten dat het stortingsbewijs voor de terugbetaling van fr. 427,12 op 25 juli 1885 naar de minister gestuurd werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2420 - Steenhuffel le 25 juillet 1885. Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten sturen wij u het dossier terug aangaande de herstellingswerken die aan de kerk moeten gebeuren. We hebben er de kostenraming van deze werken aan toe gevoegd evenals het nummer van het spaarboekje dat de kerkfabriek bij de spaarkas heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2421 - Steenhuffel le 25 juillet 1885. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer,

215


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten de deliberatie van de kerkfabriek waarin wordt aangegeven met welke middelen de restauratiewerken aan de kerk zullen bekostigd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 28 juillet 1885. (Vertaald) Ministerie van openbare werken – Bestuur der staatsspoorwegen – Bureel van de heer Aelbrecht, 13 rue de Cologne, Bruxelles - 4827. Aan de heren burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Het bestuur der spoorwegen heeft beslist om in het vervolg de waterlopen die de spoorweg passeren door zijn eigen werkmensen te laten onderhouden. Gelieve dit werk dus niet meer te doen teneinde moeilijkheden te vermijden bij het betalen van de belasting die elk jaar wordt aangerekend en die het bestuur der spoorwegen zou willen vermijden. De sectiechef, Aelbrecht UC 2422 - Steenhuffel le 29 juillet 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, De heer Mertens Charles Louis, milicien van onze gemeente van de lichting 1885, die bij de loting het nr. 85 getrokken heeft, heeft een vrijstellingscertificaat gevraagd vanwege als van zijn ouders. Dit certificaat werd door ons college met twee stemmen tegen één geweigerd en ook de kantonale commissie van Londerzeel heeft het niet uitgereikt. Door de militieraad werd deze jongeman geschikt verklaard voor de dienst. Overeenkomstig de aanbevelingen van de voorzitter van de militieraad heeft hij aan de bestendige deputatie een nieuw verzoek tot vrijstelling gericht. Daarop heeft de arrondissementscommissaris ons zijn verzoek voorgelegd en gevraagd om het opnieuw te behandelen, een inlichtingenblad model 13 in te vullen en hem desgevallend een certificaat nr. 15 af te leveren. Uit nieuwe inlichtingen over de fysieke toestand van vader Van de Bossche, die we eerder niet hadden, blijkt dat deze zijn beroep niet meer kan uitoefenen en dat de zoon werkelijk de onmisbare steun van zijn ouders is geworden. Wij hebben hem dan ook zonder aarzelen het gevraagde vrijstellingscertificaat afgeleverd en op 10 juni naar de arrondissementscommissaris gestuurd. Op 22 juli werd Mertens Charles Louis echter opgeroepen om aan de militaire overheid te worden overgedragen. We denken, mijnheer de gouverneur, dat deze inlijving bij vergissing is gebeurd en vragen u om hem uitstel te verlenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2423 - Steenhuffel, den 1 augustus 1885. Het college van burgemeester en schepenen Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer de commandant

216


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Henricus Josephus Vranckaert, vrijwilliger met premie der lichting van 1881, van de gemeente Steenhuffel, dienend bij het 2de Regiment Gidsen, in onze gemeente met de genaamde Rosalia Van den Eede in den echt getreden is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 1 août 1885. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. C6011. Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. In antwoord op uw brief 2422 van 29 juli laat ik u weten dat het hof van beroep te Brussel, bij besluit van 29 juni, het beroep verworpen heeft van milicien Mertens Charles Louis tegen de beslissing van de militieraad die hem voor de dienst had aangewezen. Dit besluit is definitief. De gouverneur, August Vergote. UCL – Steenhuffel 1 augustus 1885. Naam Cools Jan August Van Riet Josse Clijmans François Lemmens Henri Louis (corp.) Van Crombruggen David J. Merckx (?) Jan Baptist Rottiers François Aloïs De Borger Edouard

Miliciens Steenhuffel Klas Stamboek Regiment 1878 34564 Carabiniers 3e bataljon 4e compagnie 1879 31266 Grenadiers 1e bataljon 3e compagnie 1880 19341 7de regiment artillerie 1881 40599 11de Linieregiment 3e bataljon 2e cie 1880 20230 3de regiment artillerie 27e batterie 1881 7843 14e Linieregiment 3e bataljon 1e cie 1881 7858 14e Linieregiment 3e bataljon 2e cie 1879 14966 Grenadiers 1e compagnie

PV 316b – Steenhuffel 3 augustus 1885 Beschuldigde(n): Van Aken Josse, 18 jaar, dagloner, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 22 september 1885 Straf 15 fr. PV 316c – Steenhuffel 3 augustus 1885 Beschuldigde(n): De Smet Vital, 26 jaar, blokmaker, geboren in Waasmunster en wonend in Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 22 september 1885 Straf: 15 fr. UC 2424 – Steenhuffel le 8 août 1885. (Vertaald) Terug gezonden naar de controleur der directe belastingen te Vilvoorde, de patentaanvraag van de heer Sterck. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2425 - Steenhuffel le 12 août 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur

217


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelghem te Diest. Het aandeel van de gemeente, ¾ of 43,74 fr., werd op 12 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2426 - Steenhuffel le 12 août 1885. Het college van burgemeester en schepenen. Aan het armbestuur of bureel van weldadigheid te Gent. Mijnheeren, Wij hebben de eer ued de hierbijgevoegde staat van onkosten terug te zenden dewelke ons waarschijnlijk bij misslag zal gezonden geweest zijn aangezien wij met brief van 12 september 1884,in antwoord op uw bericht van 4 september nr. 7513, hebben laten weten dat de vrouw van Alfons Vens haren bijstandwoonst in onze gemeente niet behouden had wegens haren man. Met brief van 15 derzelve maand nr. 7547 zijt gij op deze behoeftige wedergekomen, waarop wij met brief van 19 derzelve maand breedvoerig uitgelegd hebben dat Alfons Vens, wegens zijn geboorte zijnen bijstandwoonst te Steenhuffel niet behouden heeft en dat wij om die reden alle verschotten zullen weigeren weder te geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2427 - Steenhuffel le 12 août 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw vraag per postkaart van 6 dezer maand nr. 986, laten wij u weten dat onze gemeenteraad het project voor de bouw van een nieuwe gemeenteschool niet zal laten uitvoeren, zonder een geldelijke interventie van de staat. De huidige financiële toestand van de gemeente laat het niet toe, zelfs niet met de hulp van staat en provincie. Deze bouw is trouwens niet dringend. Het oude gebouw is immers nog in behoorlijke staat en kan nog enkele jaren zonder ongemakken dienst doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2428 - Steenhuffel le 12 août 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter en leden van het bureel van weldadigheid van Diest. Wij ontvingen uw rekening van 172,98 fr. voor de onderstand die u, ten laste van onze gemeente, gedurende het 1ste semester 1885 gegeven hebt aan de behoeftige Van Evelghem Jan Baptiste. Zijn toestand van behoeftigheid is volgens ingewonnen inlichtingen niet buitengewoon en de onderstand kan gestopt worden tijdens de zomer. In onze gemeente zijn er kroostrijker en armer gezinnen dan de zijne die geen onderstand krijgen. Hij heeft kinderen die al hun kost kunnen verdienen. Om een zeker evenwicht te behouden met de armen in onze gemeente en met onze middelen zou hij maar gedurende 6 maanden per jaar een steun mogen krijgen van 2 à 3 fr. per week. Wij vragen u om in de toekomst met deze wens rekening te houden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

218


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2429 – Steenhuffel le 12 août 1885. (Vertaald) Terugbezorgd aan de procureur des konings te Brussel, een aangevuld document in verband met de burgerlijke sta nd. UC 2430 - Steenhuffel le 12 août 1885. (Vertaald) Het college. Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, Wij hebben de eer u te bevestigen dat de genaamde Verhavert Maria Justine, 22 jaar oud, geestesziek geworden is en voorlopig in een gesticht moet worden opgesloten. Wij verzoeken u, mijnheer de directeur, om ons te laten weten of deze persoon in uw instelling, ten laste van onze gemeente, kan worden opgenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2431 - Steenhuffel le 13 août 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de documenten aangaande de verhuring van het jachtrecht op de goederen van de kerk en van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2432 - Steenhuffel le 15 août 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig art. 48 van de kieswetgeving van 30 juli 1881, sturen wij u een kopie van de kiezerslijst, voorlopig gesloten op 14 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2433 - Steenhuffel le 17 août 1885. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan het bestuur van ’t weldadigheidsbureel van Mechelen. Mijnheeren In antwoord op uwen brief van 8 dezer maand nr. 36regA, hebben wij de eer ued, te laten weten dat wij onze gemeente moeten erkennen als zijnde de bijstandwoonst van Egidius Van Nuffel, aan dewelke gij voornemens zijt onderstand te verleenen, in geld, in kleeren en geneesmiddelen. Van Nuffel en zijne vouw zijn beide jong en gezond en indien zij maar werken en oppassen willen zullen zij immers de kost voor hun huisgezin kunnen winnen. Huisgezinnen met 5 minderjarige kinderen, die slechts werklieden zijn, zijn er menigvuldige zoowel te Mechelen als te Steenhuffel, die geenen den minsten onderstand krijgen en die nochtans leven en tamelijk wel.

219


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij gelooven dat zij noodlijdend zijn. Welk is er de oorzaak van? En wij verzoeken ued dit laatste punt te willen doen onderzoeken. Dit huishouden is in staat al de inkomsten van ons armbestuur te verteren, die maar gering zijn. Daarom verzoeken wij ued, mijnheeren, van zoo weinig mogelijk onderstand te verleen als mogelijk Is. Dan zullen zij gedwongen zijn te sparen en te werken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 919 - Zitting van 19 augustus 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1886. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 29 juni 1885 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1886. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 20 juli, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1886 moeten besteed worden 1968 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1296,81 fr. zullen opleveren. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, worden vastgesteld op 7 % en vertegenwoordigen een bedrag van 671,19 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7214,49 o Personele belasting: fr. 1902,15 o Patenten: fr. 471,79 Totaal: fr. 9588,43 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 671,19 ▪ In natura: 1296,81 ▪ Samen: fr. 1968,00 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François GR N° 920 - Zitting van 19 augustus 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gezien het medisch attest, opgemaakt op 13 augustus laatstleden door de heer Bamps, dokter van de armen voor deze gemeente, waaruit blijkt dat Verhavert Marie Justine, geboren in Steenhuffel op 6 september 1863, wonend in Steenhuffel, landbouwster, dochter van Gillis

220


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Verhavert en Anna Catharina Doom, in die mate geestesziek is dat het nodig is om haar in een instelling op te sluiten. Gezien art. 95 van de gemeentewet, het nr. 3 van art. 7 van de wet van 29 december 1873 en de art. 35 en 61 van het algemeen organiek reglement over het regime der zinnelozen, goedgekeurd bij K.B. van 1 juni 1874. Besluit. Verhavert Maria Justine zal worden opgesloten in de instelling Sint-Dominicus te Brugge, onder de directie van de heer F.F. Soleil. Zij zal door onze veldwachter en een broer van de zieke naar Brugge gebracht worden. De begeleider zal de zieke met al het respect dat aan een lijdend mens verschuldigd is behandelen en zich voegen naar alle instructies die in deze materie bestaan. De onderhoudskosten van de zieke worden door de gemeente Steenhuffel gedragen. Een afschrift van deze beslissing zal gestuurd worden naar de procureur des konings, de directie van Sint-Dominicus, naar de familie van de geesteszieke en naar de veldwachter. Deze laatste zal voor de overbrenging moeten zorgen. Gedaan te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2434 - Steenhuffel le 19 août 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Volgens de bepalingen van art. 139 van de gemeentewet moet er op de eerste maandag van september worden samengekomen voor het opmaken van de gemeentebegroting voor 1886. De begroting voor het jaar 1885 werd nog altijd niet goedgekeurd door de bestendige deputatie en zonder dit document is het niet mogelijk om de begroting voor volgend jaar op te maken. Wij vragen u, mijnheer de gouverneur, om de bestendige deputatie onze begroting van 1885 goed te laten keuren en er ons een exemplaar van te bezorgen. UC 2435 - Steenhuffel le 19 août 1885. Doorgestuurd naar de arrondissementscommissaris het kohier van de verdeling van de personele belasting voor het jaar 1885. PV 311 – Steenhuffel 24 augustus 1885 Beschuldigde(n): De Baerdemaecker Egide Leeftijd: 37 Beroep: schoenmaker Geboren te Merchtem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Gevonnist op 23 september 1885 Straf: 100 fr. UC 2436 - Steenhuffel, le 29 août 1885. (Vertaald) Het college. Aan de directeur van het gesticht Sint-Dominicus te Brugge. Mijnheer, In antwoord op uw brief nr. 302 van 27 augustus, laten wij u weten dat onze veldwachter tegen het einde van deze week de krankzinnige Verhavert naar uw gesticht zal brengen. De

221


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

broer van de zieke zal meekomen en ze zullen in het bezit zijn van een medisch verslag en van een afschrift van het besluit waardoor de opsluiting bevolen werd Als het dossier niet volledig is, gelieve het ons dan per kerende te melden en te zeggen wat er ontbreekt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 921 - Zitting van 31 augustus 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de omzendbrief in MA 140 van 22 mei laatstleden, waaruit blijkt dat de maatschappij van het Gemeentekrediet tussen de gemeenten, die haar aandeelhouders zijn, een deel van haar reserves zal verdelen in verhouding met de dividenden die iedere gemeente sedert haar inschrijving in het maatschappelijk register heeft getrokken. Gezien de meegestuurde tabel waaruit blijkt dat het aandeel van onze gemeente vastgesteld is op 84,72 fr. dat pas na akkoord van de bestendige deputatie kan bekomen worden. Gezien de gemeentebegroting van 1885. Gezien de bedragen die in deze begroting werden gebracht voor het onderhoud van de gekasseide buurtwegen, die zich in slechte staat bevinden, en gezien het feit dat de reeds verrichte uitgaven hoger zijn dan hetgeen was begroot. Besluit. Om aan de bestendige deputatie de toelating te vragen om dit bedrag van 84,72 fr. in 1885 voor het onderhoud en de verbetering der buurtwegen te mogen gebruiken. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2437 - Steenhuffel le 1 septembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de deliberatie van onze gemeenteraad naar aanleiding van de laatste paragraaf van de omzendbrief in MA 140 van 1885 (verdeling van de reservefondsen van het Gemeentekrediet). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2438 - Steenhuffel le 1e septembre 1885. Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u een afschrift van onze beslissing van 19 augustus jongstleden, waarmee de voorlopige opsluiting werd bevolen van de krankzinnige Verhavert Maria Justine in een huis binnen onze gemeente. Daarbij ook een verslag van dokter Bamps, die de zieke heeft onderzocht. Deze zieke kon niet in een gesticht geplaatst worden bij gebrek aan plaats. Haar drie broers te Steenhuffel, zuster en schoonbroer te Buggenhout, werden van de opsluiting op de hoogte gebracht. Zij hebben allemaal de noodzaak ervan erkend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

222


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 316e – Steenhuffel 3 september 1885 Beschuldigde(n): Clijmans Henri, 44 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 22 december 1885 Straf 10 fr. UC 2439 - Steenhuffel le 5 septembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig nr. 52 van de algemene instructie sturen wij u de lijsten van de inentingen, uitgevoerd tussen 1 september 1884 en 1september 1885. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2440 - Steenhuffel le 7 septembre 1885. Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Luidens art. 31 § 2 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer ued ter kennis te brengen dat volgens bericht van 3 september 1885 de genaamde Maria Justina Verhavert landbouwster wonende te Steenhuffel, geboren te Steenhuffel op 6 september 1863, dochter van Gilles Verhavert en van Doom Anna Catharina, beide overleden, als zinnelooze voor rekening van ons armbestuur in het gesticht van Sint Dominicus te Brugge ingenomen is. Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 25 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 derzelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2441 - Steenhuffel, le 11 septembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Alexis Moyson. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 0,53 fr., werd betaald op 11 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder - Merchtem 15 september 1885 (ca) Beschuldigde(n): Van Gaver Jean Baptiste Leeftijd: 40 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel, zonder vaste verblijfplaatst. Misdrijf: gekwalificeerde moeskopperij. Gevonnist op 6 januari 1886 bij verstek. Straf: 1 maand of 26 fr. PV 314

223


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2442 - Steenhuffel, le 15 septembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de omzendbrief in MA 190 van 24 juli 1885, laten wij u weten dat er voor 1885 geen bijzondere opcentiemen moeten gestemd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2443 - Steenhuffel le 15 septembre 1885 Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan het gemeente bestuur van Londerzeel. Mijnheeren Luidens art. 26 der wet van 14 meert 1876 hebben wij de eer ued te berichten dat de genaamde Lamberts Anna Catharina en hare kinderen, huishoudster, wonende te Steenhuffel, geboren te Wolverthem op 11 februari 1849, vrouw van Judocus Josephus De Schouwer, houtzager ook te Wolverthem geboren den 10 april 1845, door ons armbestuur bedeeld wordt voor rekening van uwe gemeente uit hoofde van afwezigheid van haren man die drij maanden gevangenis heeft voor overtreding op de jacht. De vrouw is niet bekwaam de kosten voor hare 7 minderjarige kinderen te kunnen winnen. Gelieft, mijnheeren, ons binnen den door de wet bepaalden tijd te laten weten of ued die kosten ten laste uws armbestuurs erkent. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2444 - Steenhuffel le 16 septembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 8 dezer heb ik de beschuldigde Van den Bossche Jacques gevraagd om de eigenaar van de boom, de weduwe Van Steen, schadeloos te stellen. Hij heeft geantwoord dat hij niet schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten en dat hij derhalve aan weduwe Van Steen niets te betalen heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2445 - Steenhuffel le 17 september 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan de voorschriften van de ministeriele omzendbrief van 11 dezer maand, MA 226 van 1885, aangaande het examen van kiesbekwaamheid (2de sessie van 1885) laten wij u weten dat niemand gevraagd heeft om aan dat examen deel te mogen nemen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2446 - Steenhuffel le 17 september 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de jury van het kiesbekwaamheidsexamen te Londerzeel Om te voldoen aan de voorschriften van de omzendbrief van 11 september, laten wij u weten, dat niemand van onze gemeente heeft gevraagd om deel te mogen nemen aan de 2de sessie van het kiesbekwaamheidsexamen van dit jaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

224


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 922-923-924-925-926-927-928 - Zitting van 23 september 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1884. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Wijziging der opcentiemen. Gezien het K.B. van 22 december 1884 waardoor onze gemeente de toelating kreeg om tot en met het jaar 1889 30 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen. Is de raad van oordeel dat deze volstaan en dat het niet nodig is om ze te verhogen of te verminderen. III. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1886. Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling. Wordt deze begroting na rijp beraad voorlopig goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 4813,94 fr. IV. Vraag van het bureel van weldadigheid. Gezien de vraag van het bureel van weldadigheid van 27 augustus laatstleden om vrijgesteld te worden van de verplichting om 40 fr. op de Spaarkas te moeten storten als zijn aandeel in het reservefonds en om dit bedrag (in zijn begroting gebracht onder art. 11) te mogen gebruiken samen met de bedragen die gebracht werden onder de art. 21 en 22. Aangezien de door het bureel opgegeven redenen gegrond zijn. Besluit de raad om deze vraag goed te keuren. V. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van de heer Van Ballaer, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Van Ballaer Arnold Edouard, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, pachter. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Van Ballaer Arnold Edouard, die 6 stemmen op 6 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. VI. Commissie personele belasting. De raad gaat over tot het 6de punt van de agenda en benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting. VII. Benoeming van 3 verdelers der patenten. De gemeenteraad benoemt hiervoor de heren: - De Ridder Jean François, burgemeester - Vertonghen Vital, schepen - Mertens Jean Baptiste, schepen. Afschrift, etc. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

225


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

SC – Gemeente Steenhuffel 23 september 1885. Verslag over het bestuur en den toestand van de gemeente Steenhuffel, opgemaakt in uitvoering van art. 70 der gemeentewet van 30 maart 1836 en aangeboden in zitting van de gemeenteraad van 23 september 1885. Mijnheeren, In uitvoering van art. 70 der gemeentewet hebben wij de eer ued kennis te geven van den toestand en zaken der gemeente. Burgerlijken Stand. De bevolking was op 1 januari 1885 1916 en in 1884 waren er 75 geboorten, 42 sterfgevallen en 16 huwelijken. De geschriften van den burgerlijken stand worden door den secretaris gedaan. De registers zijn altoos nauwkeurig en op tijd ingeschreven. De beweging van de bevolking wordt regelmatig gehouden en wordt stipt in het bevolkingsregister aangetekend. Kiezingen. In de laatste gemeentekiezingen van oktober 1884 zijn de vijf uittredende leden herkozen. Tegen de kiezerslijsten, die in augustus jongstleden zijn opgemaakt geweest, dewelke met de grootste zorg zijn opgemaakt, zijn geene reclamen gedaan geweest. Hij bevat 23 kiezers voor de kamers, 80 voor de provincie en 142 voor de gemeente. Beambten. De gemeentesecretaris, de ontvanger, de veldwachter en onderwijzers zijn van een goed gedrag en zij vervullen ten onze voldoening hunne plichten. Gemeentegebouwen. Al de gemeentegebouwen zijn in goeden staat van onderhoud. Wegen. Er zijn dees jaar groote kosten gedaan geweest aan den onderhoud der gekasseide wegen. Er zijn 8 wagens nieuwen kassei aan de onderhoudswerken verbruikt geweest, en de kosten die er aan gedaan geweest zijn zullen meer dan 4000 fr. zijn. Waterloopen. Al de waterloopen zijn in goeden staat van onderhoud, bijzonderlijk degene die ten lasten en door de zorgen van ’t gemeentebestuur moeten gekuischt worden. Brandspuit. De brandspuit en toebehoorten zijn nog in goeden staat en vereischen geene reparatie. Geldmiddelen en rekendienst. De gemeentelasten, die altoos hoog geweest zijn, zullen voor 1886 niet moeten verhoogd worden. Het bijdragend deel der gemeente in het verzamelen van het gemeen fonds, art. 10 der wet van 14 maart 1876, vermeerdert van jaar tot jaar. Het was in 1844 fr. 1506,40 en het is voor 1886 vastgesteld op de somme van fr. 1931,20. De gemeente heeft er in 1884 slechts van terug getrokken eene som van fr. 44,85. Dit zijn, mijnheeren, al de bijzonderheden waarvan wij het tegenwoordig verslag opgemaakt hebben. Voorgelezen in openbare zitting te Steenhuffel date als ten hoofde. Op bevel, de secretaris, J. Verhaegen Het schepencollegie. UC 2447 - Steenhuffel le 24 septembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

226


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u in drievoud de kiezerslijst, definitief gesloten op 3 dezer, samen met overzicht van de kiezers in functie van beroep en een lijst van de inwoners die de leden van de rechtbank van koophandel mogen kiezen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2448 - Steenhuffel le 23 septembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 2441E van 19 dezer laten wij u weten dat, ter gelegenheid van de controle van de gemeentekas van 3 april 1885, de volgende vaststellingen werden gedaan. De ontvangsten: fr. 6893,34 De uitgaven: fr. 2830,69 Het overschot: fr. 4062,65 Deze laatste som vertegenwoordigt de kasinhoud in liquide geld. Daar moet een bedrag van 5200,00 fr. bij geteld worden dat op de Spaarkas is gestort. Dezelfde informatie werd u ook al voor de 2 laatste trimesters van 1884 gegeven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2449 – Steenhuffel le 24 septembre 1885. (Vertaald) Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris, een beraadslaging van het bureel van weldadigheid, met de vraag om de toelating te krijgen om 40 fr. reservemiddelen, die waren bedoeld om bij de Spaarkas te beleggen, te mogen gebruiken voor uitdelingen aan de armen. Het college Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2450 - Steenhuffel le 25 septembre 1885. Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris de begrooting van het bureel van weldadigheid voor 1886 met het kohier van opmerkingen. Het college Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2451 - Steenhuffel le 26 septembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Hieronder de namen van de twee leden van de gemeenteraad die werden aangeduid om te zetelen in de commissie der personele belasting, ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822. - De Ridder, burgemeester - Mertens J.B. Schepen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

227


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2452 - Steenhuffel le 26 septembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de herbenoeming van de heer Van Ballaer Arnold Edouard als lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2453 - Steenhuffel le 3 octobre 1885 Overgemaakt aan de heer arrondissementscommissaris, de ingevulde lijst, die was gestuurd met brief 2553E van 28 september (aangaande de gemeenteraadsverkiezingen). Het college Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 315 - 4 oktober 1885 te Steenhuffel Beschuldigde(n): De Velder Edouard Leeftijd: 24 Beroep: knecht Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen Gevonnist op 28 december 1885 door Straf: 15 dagen PV 316d – Steenhuffel 5 oktober 1885 Beschuldigde(n): De Backer Pierre Auguste, 53 jaar, landbouwer, geboren in Merchtem en wonend in Steenhuffel Misdrijf: bedreigingen Gevonnist op 24 november 1885 Straf 5 fr. UC 2454 - Steenhuffel le 6 octobre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan de vraag van de omzendbrief van den 10 september, MA 240, sturen wij u een kopie van de kwitantie van de betaling van fr. 232,87 aan de ontvanger der registratie te Wolvertem (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 6 octobre 1885. (Vertaald) 1ste Militaire District – nr. 466 Mijnheer de burgemeester. Ik zal de jaarlijkse inspectie van de miliciens die in uw gemeente met onbepaald verlof zijn uitvoeren op 4 november eerstkomend, om 8 uur ‘s morgens, op de koer van de gemeenteschool van Wolvertem. De mannen moeten in uniform zijn hun livret bijhebben.

228


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Voor de oproeping moet u zich houden aan de richtlijnen van art. 25 van het K.B. van 7 augustus 1877. Stuur mij het register B. De miliciens van de lichtingen 1876 en 1877 moeten niet deelnemen aan de revue. De commandant van het district. GR N° 929 - Zitting van 7 oktober 1885. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Lager onderwijs – Afschaffing van de aangenomen school. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien art. 1 van de organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriëlen omzendbrief van 21sten derzelve maand betrekkelijk de uitvoering van gemelde wet. Gezien onze beraadslaging van 15 october 1884 met dewelke de vrije jongensschool, bestuurd door mr. August Sterck, is aangenomen geweest. Gezien den financiëlen toestand der gemeente. Overwegende dat het een algemeen voordeel zijn zou en bijzonderlijk aangaande het onderwijs der kinderen, van de gezegde aangenomene school af te schaffen en eenen hulponderwijzer in de gemeenteschool te noemen. Besluit. 1) De aangenomene school voor jongens door August Sterck bestuurd, wordt afgeschaft. 2) Eenen hulponderwijzer in de gemeenteschool te noemen. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UCL – Steenhuffel le 8 octobre 1885 (Vertaald) Mijnheer de commandant van het 1ste regiment jagers te voet te Diest. Op 12 september laatstleden stuurden we u een kwitantie voor de ontvangst van 179,56 fr. door milicien-vervanger (vrijwilliger met premie) De Vlieger Charles Louis, lichting 1875, maar hij heeft zijn geld nog niet gekregen. Gelieve het postmandaat te sturen. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, De Ridder. Antwoord: ICL – Diest le 8 octobre 1885. (vertaald) Dit bedrag zal volgende woensdag 14 oktober of donderdag 15 oktober arriveren. (Postmandaat effectief verstuurd op 15 oktober). PV 313 - Steenhuffel 9 oktober 1885 Beschuldigde(n): Robberechts Pierre François Leeftijd: 44 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf Gevonnist op 18 november 1885 door Straf: 100 fr.

229


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2455 - Steenhuffel le 13 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u een kopie van het verslag dat werd opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en dat in openbare zitting aan de gemeenteraad werd voorgelezen (verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2456 - Steenhuffel le 13 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op uw vraag 1765 van 7 dezer, aangaande Verhavert Marie Justine, opgenomen in het gesticht St. Dominicus te Brugge, laten wij u weten dat haar drie broers te Steenhuffel, haar zuster en schoonbroer te Buggenhout, haar tante en kozijns ( weduwe H. Verhavert en kinderen) te Steenhuffel, en haar nonkel Louis Doom te Steenhuffel verwittigd zijn geweest. Al deze personen hebben erkend dat het nodig was om haar in een gesticht op te sluiten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 930 - Zitting van 14 oktober 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone en geheime zitting samengekomen om over te gaan tot de benoeming van een ondermeester voor de gemeenteschool. De raad. Aangezien het aantal kinderen dat reeds naar de gemeenteschool gaat, en dat nog iedere dag aangroeit, te groot is om door één enkele onderwijzer onderwezen te worden en dat er een hulponderwijzer voor deze school moet worden benoemd. Gezien de aanvraag van de heer August Sterck, onderwijzer van de aangenomen school en koster van Steenhuffel, om deze vacant gestelde plaats te mogen bekleden. Gezien de art. 7 en 8 van de schoolwet van 20 september 1884 en de ministeriele omzendbrief van 21 september over de uitvoering van dezelfde wet. Overwegend dat de postulant aan de voorwaarden van art. 8 van de genoemde wet voldoet. Gezien art. 65, 66 en 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gaat de raad tot een geheime stemming over en na het ontvouwen van de stembriefjes blijkt dat de heer Sterck alle stemmen heeft bekomen, behalve die van de heer De Mesmaecker die zich onthouden heeft. Bijgevolg wordt de heer Sterck door de gemeenteraad tot hulponderwijzer van de gemeenteschool van Steenhuffel benoemd. Zijn vaste jaarwedde wordt vastgesteld op 1000 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

230


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2457 - Steenhuffel le 15 octobre 1885 Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer Vranckx, schoolopziener van het lager onderwijs te Vilvoorde. Mijnheer de opziener, Wij hebben de eeer ued te laten geworden afschrift eener beraadslaging van onze gemeenteraad met dewelke hij besloten heeft, onder de goedkeuring van de bevoegde overheid, de vrije school door August Sterck bestuurd af te schaffen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2458 - Steenhuffel le 17 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In 1885 zijn er geen wijzigingen gekomen in de lijst van personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2459 - Steenhuffel le 17 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u een beraadslaging van de gemeenteraad aangaande de benoeming van de heer Sterck Auguste, koster en bestuurder van een aangenomen school, tot de functie van ondermeester in onze gemeente school. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2460 - Steenhuffel le 17 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer, In antwoord op uw brief van 13 dezer sturen wij u de gevraagde inlichtingen over de beschuldigde De Velder Edouard. De aanklager Daelemans heeft verklaard dat hij gedurende 6 dagen niet heeft kunnen werken en dat hij bij het werk nog altijd veel hinder ondervindt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2461 - Steenhuffel le 21 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Mechelen. Mijnheer en collega, Volgens de bepalingen van art. 80 van het burgerlijk wetboek, stuur ik u de akte van overlijden van Christine Celestine Annaert, overleden te Steenhuffel en gedomicilieerd te Mechelen. De burgemeester,

231


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2462 - Steenhuffel le 21 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Gevolg gevend aan uw brief 2489E van 19 dezer sturen wij u de vervolledigde beraadslaging van onze gemeenteraad over de benoeming van den heer Sterck Auguste tot hulponderwijzer van onze gemeente school. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2463 - Steenhuffel le 24 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Gevolggevend aan uw brief van 14 dezer maand nr. 16502/18166, sturen wij u het bewijs van de betaling van fr. 53,55 aan de kolonie van Hoogstraten voor het onderhoud van een behoeftige, ten laste van onze gemeente. Aanvaard, mijnheer de gouverneur, de verzekering onzer hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 931-932-933 - Zitting van 28 oktober 1885. (Vertaald) Tegenwoordig De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, leden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opmaken van de gemeentebegroting van 1886. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1600,00 - De buitengewone uitgaven op fr. 1600,00 - De gewone ontvangsten op fr. 9732,87 - De gewone uitgaven op fr. 9420,77 - En het overschot op fr. 312,10 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 4518,00 - De uitgaven op fr. 4518,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 3728,00 - De uitgaven op fr. 3728,00 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 238,28 - De uitgaven op fr. 238,28 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten.

232


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeente heeft geen buitengewone ontvangsten. Om de rekening met buitengewone uitgaven in evenwicht te brengen wordt hier een bedrag van 1600 fr. uit de gewone inkomsten gebracht. Gewone ontvangsten. Art. 1 van § 6 – De gemeente mag bomen verkopen waarvan de opbrengst geschat werd op 316 fr. Art. 5 – 90 fr. wordt in de begroting gebracht als bijdrage van de onderwijzer aan de pensioenkas voor weduwen en wezen. Buitengewone uitgaven. Art. 2 van § 3 – Meerdere onbruikbare buurtwegen moeten gekasseid worden. Hiervoor wordt een bedrag van 1600 fr. (i.p.v. 1900 vorig jaar) in de begroting gebracht. Gewone uitgaven. Art. 5 van § 9 – Er wordt 100 fr. voorzien voor de prijsuitdeling aan de leerlingen van beide scholen. Art. 6 – 71,21 fr. is het aandeel van de gemeente in het pensioen van voormalig onderwijzer Faes. II. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1886. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884 en het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de uitvoering van deze wet. Gezien de ministeriele instructies, vervat in MA 328 van 17 december 1884, waarin de aandelen van de gemeente en van de staat in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs worden vastgesteld. Maakt de gemeenteraad de schoolbegroting voor 1886 op als volgt: Inkomsten van de heer Casteels, gemeenteonderwijzer: totaal 1728,00 fr. 1) Vaste wedde: 800,00 2) Vergoeding voor het gratis onderwijs aan arme kinderen: 728,60 3) Vergoeding voor het onderwijs van solvabele kinderen: 200,00 Inkomsten van hulponderwijzer Sterck: totaal 1000,00 fr. 1) Vaste wedde: 1000,00 Inkomsten van juf. Heymans, directrice van de aangenomen meisjesschool: totaal 1400,00 fr. 1) Vaste wedde: 1000,00 2) Vergoeding voor het gratis onderwijs aan arme kinderen: 400,00 De schoolbegroting voor 1886 wordt vastgesteld in inkomsten en uitgaven op 4518 fr. De gemeente zal voor 507,26 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 400 fr. Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. III. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1886. De raad. Herzien de deliberatie van 19 augustus laatstleden waarin voor 1886 7 opcentiemen werden gestemd. Gezien de kostenraming die 1968 fr. bedraagt. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig onveranderd vast op 1285,98 fr., de opcentiemen niet inbegrepen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

233


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2464 - Steenhuffel, le 28 octobre 1885. (Vertaald) Het college. Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 6 oktober nr. 466 sturen wij u het register model B van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Londerzeel 28 oktober 1885. Mijnheer de burgemeester. Wees zoo goed mij de volgende inlichtingen te geven. Heeft men te Steenhuffel gekend eenen zekeren Henricus De Boeck, wever, die gestaan heeft op het kadaster van Steenhuffel, art. 716? Antwoord: ja. Zoo ja, wanneer is hij gestorven? Antwoord: hij is te Opwijck overleden over omtrent 14 jaren. Was hij misschien familie van Joanna Kiekens, overleden vrouw van J.B. Van Campenhout, nu te Blaesvelt wonende, en moeder van twee zonen, te Steenhuffel wonende, Jan Baptist en Petrus Van Campenhout? Antwoord: geen familie. En eindelijk, wanneer is de vrouw Van Campenhout-Kiekens overleden? Antwoord: 28 januari of omtrent. De ontvanger. UC 2465 - Steenhuffel le 31 octobre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van openbaar onderwijs te Brussel. Overeenkomstig de instructies sturen wij u het bewijs van betaling door onderwijzer Casteels van 89,95 fr. aan de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2465bis - Steenhuffel le 31 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer, Wij sturen u het opsluitingbevel terug voor Robbrechts Florentin van onze gemeente. Wij kunnen hem dit bericht niet geven omdat hij als vrijwilliger met premie in dienst is gegaan. Hij werd ingelijfd bij het 1ste Linieregiment; 3de bataljon, 2de compagnie, in garnizoen te Oostende. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2466 - Steenhuffel le 31 octobre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Monsieur le Procureur du Roi

234


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief van 29 dezer maand nr. 19861, stuur ik u het proces verbaal terug dat was opgemaakt ten laste van Robberechts Pierre Francois, samen met zijn verklaring en een inlichtingenblad (overtreding van de wetgeving op de jacht). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2467 - Steenhuffel le 3 novembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Gevolg gevend aan uw omzendbrief nr. 18431 van 27 oktober (getekend Willemaers), betreffende naturalisaties, laten wij u weten dat er in Steenhuffel nooit een aanvraag tot naturalisatie is gedaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UCL 2468 – Steenhuffel le 4 novembre 1885. (Vertaald) Mijnheer de procureur des konings. Ik retourneer u het opsluitingbevel bestemd voor Rousseau Marin Louis, die tot 25 + 3 dagen opsluiting veroordeeld werd. Deze jongen heeft een stamp van een paard op zijn rechtervoet gekregen en kan niet stappen. Het is voor hem momenteel onmogelijk om naar Brussel te komen. Wij vragen u om hem een uitstel van 3 à 4 weken te verlenen. De burgemeester, De Ridder. ICL Bruxelles le 5 novembre 1885. (Vertaald) Parket – Mijnheer de burgemeester. Laat aan Rousseau weten dat ik hem een uitstel verleen tot 1 december 1885 om zijn straf uit te zitten. De procureur des konings, Verhaegen. ICL – Bruxelles le 5 novembre 1885. Hopital Saint-Jean – n° 2793 (Vertaald) Aan het gemeentebestuur van Steenhuffel. Op 4 dezer werd in mijn hospitaal opgenomen Robberechts Pierre Jean, geboren in Steenhuffel en die waarschijnlijk ook Steenhuffel als bijstandwoonst heeft, om er behandeld te worden voor een ernstige oogverwonding. De verpleegprijs bedraagt 2,98 fr. per dag. De directeur ad interim. UC 2467bis - Steenhuffel le 9 novembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u het opsluitingbevel terug dat bestemd was voor Rousseau Marin Louis uit Steenhuffel, en die een gevangenisstraf van 15 en 3 dagen moet ondergaan. Deze jongen heeft een stamp van een paard op zijn voet gekregen en kan zich onmogelijk naar Brussel verplaatsen Wij vragen u, mijnheer de procureur, om hem een uitstel van 3 tot 4 weken te geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

235


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2468 - Steenhuffel le 6 novembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief 2441E van 3 november laat ik u weten dat de controle van de gemeentekas van het 2de trimester 1885 volgende resultaten heeft laten zien: - De ontvangsten: fr. 7007,90 - De uitgaven: fr. 5600,67 - Het overschot: fr. 3407,23 Dit laatste bedrag vertegenwoordigt de liquide middelen. Daar moet een bedrag van 5200 fr. op de Spaarkas bijgeteld worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2469 - Steenhuffel le 11 novembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begroting voor het lager onderwijs voor 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2470 - Steenhuffel le 11 novembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de gemeentebegroting voor 1886 met het kohier van aanmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2471 – Steenhuffel le 14 novembre 1885. Overgemaakt aan de gemeente Koekelberg, waar de betrokkene en zijn ouders sedert 26 mei 1867 wonen, een oproepingsbrief om zich in te schrijven voor de militieloting van 1886. Zelfde brief naar Mechelen voor: 1) Pierre De Ridder 2) Van Assche Jean Louis. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 317 - Steenhuffel 15 november 1885 (ca) Beschuldigde(n): Coppens Constant Leeftijd: 14 Beroep: zonder Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: vrijwillige slagen en verwondingen. Gevonnist op 16 maart 1886 Straf: 1 maand en 25 fr. of 15 dagen Opmerking: door het hof van beroep op 28 mei 1886 teruggebracht tot 30 fr. of 10 dagen.

236


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Bruxelles le 16 novembre 1885. Tef. 2541 - Op vraag van de gouverneur verlang ik te weten hoeveel kinderen er naar de gemeenteschool en naar de aangenomen school gaan. De arrondissementscommissaris. UCL – Steenhuffel le 18 novembre 1885. (Vertaald) Bevolking van de gemengde gemeenteschool van Steenhuffel op 18 november 1885. - Jongens: 126 - Meisjes: 10 - Totaal: 136 De onderwijzer, Casteels. Bevolking van de geadopteerde school: 157 leerlingen. UC 2472 - Steenhuffel le 18 novembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, In antwoord op uw postkaart 2541 van 16 dezer laten wij u weten dat de gemengde gemeenteschool bezocht wordt door 126 jongens en 10 meisjes, samen 136. De aangenomen meisjesschool wordt bezocht door 157 meisjes en kleine jongetjes. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2473 - Steenhuffel le 18 novembre 1885 (Vertaald) Het college. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen van Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 13 dezer, nr. 6304/45181, laten wij u weten dat het kind Robberechts mag onderhouden worden op kosten van onze gemeente, waar het zijn bijstandwoonst heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 19 novembre 1885. Ref. 2434 – De provinciegouverneur heeft mij laten weten dat de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs kennis genomen heeft van de deliberatie van uw gemeenteraad van 7 oktober 1885 waarbij de erkenning (adoptie) van de privéschool van de heer Sterckx wordt ingetrokken en een plaats van ondermeester in de gemeenteschool wordt gecreëerd. De minister heeft geen aanmerkingen te geven aangaande deze beslissing die volledig rechtmatig is genomen. De arrondissementscommissaris. ICL – Saint-Hubert le 21 novembre 1885. Telegram aangeboden te Saint-Hubert om 11u26, aangekomen station Steenhuffel op 11u51. (Vertaald) Burgemeester van Steenhuffel Brabant. Een vagebond zonder papieren die beweert Vannesse François te heten en geboren te zijn in Steenhuffel, 41 jaar oud, werd hier gearresteerd. kent u hem? De burgemeester, Fred. Bochkoltz

237


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Brussel den 23 november 1885. Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken – Bestuur van wetenschappen, letteren en schoone kunsten – nr. 13602. Aan de heeren burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Ik heb de eer ue hierbijgaande 6 boeken toe te sturen, waarvan ik ue verzoek mij ontvangst te willen melden. Deze boeken zijn bestemd voor de volksbibliotheek uwer gemeente. Aanvaardt, mijne heeren, de betuiging mijner bijzondere achting. Voor den minister, de algemeene bestuurder. - Grootvader en Kleinzoon (1) - De huismeester (1) - De Brugsche prinses (1) - Dubbele maat (1) - Lange Jan (1) - Uit het kinderleven, gedichten (1) UC 2474 - Steenhuffel le 25 novembre 1885 (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de omzendbrief in MA 297 van 17 oktober, sturen wij u een kopie van de kwitantie van de betaling van 81,83 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem, voor levering van het materiaal dat in 1886 zal nodig zijn voor de dienst van de burgerlijke stand en de bevolking. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2475 - Steenhuffel le 25 novembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de burgemeester van St.-Hubert. Mijnheer de burgemeester, Gevolg gevend aan uw brief van 21 dezer, laten wij u weten dat de vagebond Van Assche François, 41 jaar oud, geboren te Steenhuffel en gedomicilieerd in Brussel, zijn bijstandwoonst te Steenhuffel behouden heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Cappelle-au-Bois le 28 novembre 1885. (Vertaald) Ref. 8628 – Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Uit een verslag van pikeur Van Doorslaer blijkt dat de heer Van der Perre, schepen van Steenhuffel, om zijn weide te irrigeren, een scheprad heeft geplaatst op de rechteroever van de Molenbeek, niet ver en stroomopwaarts van de watermolen van mevrouw Verhavert. Omdat de heer Van der Perre hiervoor geen toelating gevraagd noch gekregen heeft is dit een inbreuk op artikel 17 van het provinciaal reglement van politie der onbevaarbare waterlopen. Ik heb aangeraden om hem deze keer nog een uitstel te geven om zich in regel te stellen, maar als er in de toekomst nog eens zo’n ernstige feiten gebeuren zal ik het als mijn plicht beschouwen om te verbaliseren. De wet is misschien wel streng, maar het is de wet!

238


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik heb er geen bezwaar tegen dat iedereen zoveel mogelijk van het beekwater profiteert maar het is mijn taak om er op toe te zien dat alles volgens de regels gebeurt. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2476 - Steenhuffel den 29 november 1885 Het collegie van burgemeester en schepenen Aan de minister van binnenlandsche zaken, nijverheid en openbare werken te Brussel. Mijnheer de minister, In antwoord op uwen geëerden brief van 23 loopende maand nr. 13602 hebben wij de eer ued ontvangst te melden van de zes boekdelen die voor de volksbibliotheek onzer gemeente bestemd zijn, waarvan de titels volgen: Aanvaard, mijnheer de minister, de verzekering onzer hoogachting. - Grootvader en Kleinzoon - De huismeester - De Belgische prinsen - Dubbele maat - Uit het kinderleven: fabelen en gedichten - Lange Jan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2477 - Steenhuffel le 30 novembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de directeur van de landbouwkolonie te Hoogstraten. Mijnheer de directeur. Wij hebben de eer u te laten weten dat de genaamde Van Assche François, die het voorwerp uitmaakt van uw bericht van 26 dezer maand, zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft en dat de kosten voor zijn onderhoud als volgt zullen worden gedragen: ¼ door onze gemeente en ¾ door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2478 - Steenhuffel le 30 novembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u het bericht dat de behoeftige van Assche François, op 25 november in de kolonie van Hoogstraten teruggekeerd is. Deze behoeftige valt onder toepassing van het gemeenschappelijk fonds en maakt het voorwerp uit van onze brieven van 13 februari, 22 maart, 12 mei, 3 juli 1878, 14 januari, 22 juli 1879, 22 december 1880, 16 maart 1881, 27 december 1882, 4 december 1884 en 1 december 1885. Inzake zijn bijstandwoonst is niets veranderd. Hij heeft geen verblijfplaats en levert zich over aan landloperij. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Londerzeel le 30 novembre. (Vertaald) Provincie Brabant – belastingskantoor Londerzeel. Militievergoedingen voor het 3de trimester 1885.

239


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Naam van de miliciens Van Caesbroeck Charles Louis De Blezer G.D. Van Muylders J.B. Meert Charles Louis Goens P.J. Parijs P.J. De Blezer J.B. Schellemans J.F. Van den Bossche P.J. Cornelis J.N. Coppens P.J. Van Wemmel P. Van Steen A.A.

Regiment 3e Regiment Artillerie 2e Regiment Jagers te paard 2e Regiment Jagers te voet 14e Linieregiment 12e Linieregiment 12e Linieregiment 12e Linieregiment 11e Linieregiment 11e Linieregiment 9e Linieregiment 4e Linieregiment 4e Linieregiment 5e Linieregiment

Bedrag vh mandaat 30 30 10 30 30 30 20 10 10 10 10 10 10

UC 2479 - Steenhuffel den 7 december 1885 Teruggezonden naar gemeentebestuur van Malderen, met verzoek ons te willen laten weten: 1) Of de ouders van Brusselmans Joseph Louis (die zich voor de militieloting van 1886 moet inschrijven) te Steenhuffel wonen en waar ? 2) Indien deze laatste overleden zijn, de naam, voornaam en woonst van zijnen voogd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 316f – Steenhuffel 8 december 1885 Beschuldigde(n): Van de Velde Felix, 32 jaar, metser, geboren en wonend in Steenhuffel Misdrijf: beledigingen Gevonnist op 23 februari 1886 Straf 10 fr. UC 2480 - Steenhuffel, le 9 decembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur Steenhuffel heeft geen onderwijzers die in beschikbaarheid werden gesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2481 - Steenhuffel le 9 decembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Wij sturen u een kopie van het bewijs van storting in de pensioenkas der gemeentesecretarissen van het bedrag dat op de wedde van de gemeentesecretaris ingehouden werd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2482 - Steenhuffel le 9 decembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. op uw omzendbrief 2567 van 30 november sturen wij u de gevraagde statistiek van de kiezers op basis van kiesbekwaamheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

240


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2483 - Steenhuffel le 11 decembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, De onder politietoezicht staande Van Steen Joseph is hier op 28 november overleden. ICL – Malderen den 11 december 1885. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uwen geëerden brief van 7 dezer, nr. 2479, hebben wij de eer u te laten weten, dat de genaamde Brusselmans Josephus Ludovicus, wiens geboorteakt wij u hebben laten geworden en welke gij ons hebt teruggestuurd, niet te Steenhuffel maar te Opdorp zal moeten loten, alwaar zijn voogd woont. Aanveerd, etc. Voor de burgemeester, de secretaris, Emiel De Coninck. UC 2484 - Steenhuffel le 19 decembre 1885. Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten de lijst van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Deze lijst werd opgemaakt aan de hand van de begroting van 1886 die nog niet is goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 318 – Buggenhout 20 december 1885 Beschuldigde(n): Rousseau Pierre Casimir, 18 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem, wonend in Steenhuffel. Rousseau Marin, 26 jaar, landbouwer, geboren in Merchtem en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: beschadiging van roerende goederen Gevonnist op 31 maart 1886 door Straf: beide 15 fr. ICL – Antwerpen den 22 december 1885 (ca) Mijnheer de burgemeester. Ik ondergeteekende Augustus Thierens, woonende te Antwerpen, bevind mij in de grootste onmogelijkheid mij in persoon voor den soldatendienst komen aan te geven. Ik durf hopen, mijnheer, dat u van dezen brief nota zal gelieven te nemen, en dat dit voldoende zal zijn. Ware het anders, zoude ik u durven verzoeken het mij aan het hieronderstaande adres te laten weten. U op voorhand bedankende, heb ik de eer mij met den grootsten eerbied te noemen, Uwen nederigen dienaar, August Thierens, Kerkstraat 289, Antwerpen. UCL – Steenhuffel den 24 december 1885. Mijnheer Thierens. De persoon die u geraden heeft mij een aanbevolen brief te schrijven zou niet slecht doen de militiewet te raadplegen. Dan zou hij u konnen zeggen wat gij beter te doen hebt. Ten waren gij het gedacht hebt dat ik verplicht ben van naar Antwerpen te komen om uw plichten te vervullen. De burgemeester.

241


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2485 - Steenhuffel, le 23 decembre 1885. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief nr. 52 van 15 dezer, sturen wij u een voorbeeld van het handschrift van jachtwachter Louis Seghers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 934 - Zitting van 26 december 1885. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Boodts, Van Ranst, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot de goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1886. Gezien deze begroting, opgemaakt door de kerkfabriek op 5 juli laatstleden. Overwegende dat deze behoorlijk en in functie van de middelen en behoeften werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 5043,41 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2486 - Steenhuffel le 26 decembre 1885 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief 2570E van 15 dezer sturen wij u de namen van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2487 – Steenhuffel le 26 decembre 1885. Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris de begroting van de kerkfabriek voor 1886. Het college Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

242


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1886 **** UC 2488 - Steenhuffel le 2 janvier 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op de omzendbrief in MA 297 van 1885, herinnerd door uw postkaart 2560E van 31 december 1885, laten wij u weten dat we door onze brief van 25 november, gericht aan de gouverneur, aan deze vraag hebben voldaan (burgerlijke stand). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2489 - Steenhuffel, le 2 januari 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op de omzendbrief van 2 december, MA nr. 318, laten we u weten dat in Steenhuffel geen personen zijn die in de senaat kunnen verkozen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2490 - Steenhuffel le 13 janvier 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u de stukken die voorgeschreven zijn door art. 14 van de militiewet van 18 september 1873 betreffende de militieloting voor 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2491 - Steenhuffel le 13 janvier 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief van 14 oktober, MA nr. 281, laten wij u weten dat de rupsenverdelging op de fruitbomen hagen enz. regelmatig is uitgevoerd en dat ook alle nesten op de bereikbare takken van de hoogstambomen weggesneden zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2492 - Steenhuffel le 20 janvier 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

243


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief van 9 dezer maand, nr. 2585E sturen wij u de drie gevraagde overzichten. Twee ervan zijn niet van toepassing en het derde, dat gaat over de brandweerkorpsen die met tussenkomst van de regering ingericht zijn, hebben we behoorlijk ingevuld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2493 - Steenhuffel le 30 janvier 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van 2 geesteszieken in Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 88,65 fr., werd op 29 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 935 - Zitting van 6 februari 1886. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Boodts, Van Ranst, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het lastenboek dat opgemaakt werd voor de restauratiewerken die in de kerk van Steenhuffel moeten gebeuren. Gezien het ramend bestek, opgemaakt door de provinciale architect Hansotte, en dat 1248 fr. bedraagt. Gezien het proces verbaal van toewijzing waaruit blijkt dat de heer Louis Van Humbeeck, ondernemer van openbare werken te Breendonk, voor de prijs van 737 fr. deze werken mag doen. Overwegend dat alle formaliteiten reglementair vervuld werden. Besluit de raad om alle stukken aangaande deze aanbesteding goed te keuren. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2494 - Steenhuffel le 7 février 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst, sturen wij u de, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van François Van Assche in Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 6,50 fr., werd betaald op 7 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2495 - Steenhuffel le 9 février 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol van de provinciale belasting op de honden voor 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

244


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2496 - Steenhuffel le 10 février 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Ik heb de eer u te laten weten dat de vrouw van Egide Louis De Baerdemaecker, waarvan ik u het opsluitingbevel terugstuur, nog deze maand moet bevallen. Ik vraag u om haar, voor haar gevangenisstraf van 30 dagen, een uitstel van 3 maanden te geven. Aanvaard, mijnheer de procureur des konings, de verzekering onzer hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 936 - Zitting van den 21 februari 1886. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting vereenigd zijnde, om te beraadslagen over de voorschriften gedaan door den omzendbrief van de gouverneur van de provincie in datum van 29 januari jongstleden, volgens welke de bestendige deputatie in hare zitting van 13 derzelve maand het minimum bepaald heeft van ieder der uitgaven betreffende het materieel der lagere gemeentescholen. De raad. Gezien gemelde omzendbrief alsmede de cijfers het minimum uitmakende. Gezien de schoolbegrooting van 1886, dewelke reeds vastgesteld is en ter goedkeuring gezonden. De raad beslist. De volgende artikelen der schoolbegrooting van 1886 te verhoogen en te brengen als volgt, te weten: Art. 5: van 60 fr. op 82 fr. Art. 6: van 30 fr. op 50 fr. Art. 7: van 60 fr. op 65 fr. Art. 8: van 150 fr. op 230 fr. Art. 10: van 30 fr. op 25 fr. (vermindering) Voor wat aangaat de jaarwedde van de meesteresse van het handwerk, onder art. 9 op 60 fr. gebracht, heeft de raad besloten deze jaarwedde op die som te laten van 60 fr. Geene meisjes wonen de school bij. De meesteresse heeft dus geene fonctie te doen en bijgevolg zal de jaarwedde van 60 fr. voldoende zijn. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2497 - Steenhuffel le 21 février 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw brief van den 2 januari, nr. C6001, sturen wij u de lijst van de miliciens die werden ingeschreven voor de lichting van 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2498 - Steenhuffel, le 21 février 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer,

245


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de stukken aangaande de openbare aanbesteding door de raad van de kerkfabriek van de restauratiewerken aan onze kerk. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2499 - Steenhuffel, le 23 février 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Wij sturen u, behoorlijk ingevuld, de lijst aangaande de verkiezingen, die u ons bezorgde met uw brief Div. C nr. 1919 van 19 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2500 - Steenhuffel den 24 februari 1886 Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de heer commissaris van het arrondissement te Brussel. Wij hebben de eer ued hierbijgevoegd te laten toekomen, afschriften der beraadslagingen, door den gemeentenraad genomen in zijne zitting van 21 dezer maand, in uitvoering van den omzendbrief van mr. de gouverneur van Brabant van 29 januari jongstleden betrekkelijk de uitgaven te brengen op de schoolbegrooting van 1886 voor het materieel der lagere gemeenteschool. Wij verzoeken u, mijnheer de gouverneur, deze stukken ter goedkeuring te zenden aan de bestendige deputatie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2501 - Steenhuffel le 27 février 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de minister van oorlog te Brussel. Mijnheer de minister, In antwoord op uw brief van 23 februari, nr. 214/2, laten wij u weten dat het inderdaad mevrouw De Backer is geweest die in 1885 200 fr. heeft betaald voor de vervanging van haar neef Appelmans Pierre Joseph (militie) en dat de terugbetaling dus aan haar moet gebeuren. Gelieve te aanvaarden, mr. de minister, onze verzekering van hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2502 - Steenhuffel, le 2 mars 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van nr. 26 van de algemene instructie van den 16 oktober 1876, sturen wij u het overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens die hebben deelgenomen aan de loting voor 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

246


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2502bis - Steenhuffel le 4 mars 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelghem in Diest. Het aandeel van de gemeente, 1/4 of fr. 38,80, werd heden 4 maart betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2503 - Steenhuffel le 17 mars 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de minister van openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Ingesloten het ingevulde overzicht van de staat van dienst van de heer Sterck Auguste, ondermeester in de lagere gemeenteschool van Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2504 - Steenhuffel le 20 mars 1886. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Wij sturen u, na hem te hebben ingevuld, de tabel aangaande de toepassing van de wet op de bijstandwoonst, die u ons stuurde met uw brief 19799DivA25622 van 4 dezer. gevoegd bij uw omzendbrief van den 4e dezer maand nr. 19799 DivA UC 25622 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2505 - Steenhuffel le 20 mars 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer Pangaert d’Opdorp, provincieraadslid, rue Philippe le Bon 7a, Bruxelles. Op 7 maart en 13 april hebben wij voorgesteld om de heren Van Ranst Pierre Joseph, nog altijd gemeenteraadslid van Steenhuffel, en Meeus Jean Marin, gepensioneerd gemeenteonderwijzer, voor te dragen voor een burgerlijk ereteken 1e klas, vanwege de loyale en toegewijde diensten die zij aan het land hebben bewezen, de eerste 49 jaar en de tweede 37 jaren lang. Deze vragen werden dezelfde dag naar de heer arrondissementscommissaris opgestuurd en zijn tot op heden nog zonder gevolg gebleven. Wij zijn dus zo vrij, mr. Pangaert, om ons tot u te richten en u te vragen om, als vertegenwoordiger van ons kanton, bij de heer minister het nodige te willen doen om deze 2 aanvragen te steunen. In afwachting, mr. Pangaert, geven wij u de verzekering van onze hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

247


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2506 - Steenhuffel le 20 mars 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Om te voldoen aan art. 7 van de omzendbrief in MA 14 van 13 januari 1886, laten wij u weten dat de nog aanwezige rupsennesten regelmatig vernietigd werden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2507 - Steenhuffel, den 24 maart 1886. Het college van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de minister van nijverheid, landbouw en openbare werken te Brussel Mijnheer de minister In antwoord op uwen geëerden brief van 16 dezer maand nr. 13602, hebben wij de eer ued ontvangst te melden van de zes boekdelen waarvan de titels hieronder opgegeven zijn en die voor de volksbibliotheek onzer gemeente zijn. 1) Een klaverken uit ’s levens akker 2) Studie uit midden Afrika: de Congo-staten 3) Bloeiende reuzen 4) Gedichten van Sneyers (1878) 5) Gedichten van J. A. De Laet 6) Herinnering aan de wereldtentoonstelling. Aanvaard, mijnheer de minister, de verzekering onzer hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2508 - Steenhuffel, le 10 avril 1886. (Vertaald) Het college. Aan de minister van oorlog. Mijnheer de minister, Gevolg gevend aan uw brief van 15 maart, nr. 214/7, door dewelke u ons hebt laten weten dat mevrouw De Backer zich binnen een achttal dagen mocht presenteren op het kantoor der registratie Wolvertem, om er de terugbetaling te krijgen van de fr. 200, die zij betaald had om haar neef, Appelmans Pierre Josephe, eventueel te laten vervangen, laten wij u weten dat deze mevrouw zich intussen al verschillende keren te Wolvertem heeft aangeboden maar het geld steeds niet heeft gekregen. Wij vragen u, mijnheer de minister, om er voor te willen zorgen dat ze haar geld bekomt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2509 - Steenhuffel, le 13 avril 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan uw omzendbrief DivC1919 van 6 dezer, sturen we u onze kiezerslijst voor de provincieraad, gesloten in september vorig jaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2510 - Steenhuffel, le 14 avril 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur

248


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief van 10 dezer maand nr. 20970A18166 aangaande de onderhoudskosten van de behoeftige François Van Assche in de landbouwkolonie van Hoogstraten, laten wij u weten dat het gereclameerde bedrag van 19,55 fr. door het gemeenschappelijk fonds moet betaald worden. De tussenkomst van dit fonds werd gevraagd op 7 februari 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2511 - Steenhuffel, le 27 avril 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw omzendbrief 5537 van 7 april laten wij u weten dat wij hierover geen inlichtingen kunnen geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2512 - Steenhuffel le 27 avril 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw omzendbrief 14490917011/7178 van 19 april, sturen we u de 2 inlichtingenbladen terug over de school voor volwassenen en over de bewaarschool. Deze scholen bestaan in onze gemeente niet. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2513 - Steenhuffel le 27 avril 1886. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Gevolg gevend aan uw brief van 22 dezer sturen wij u de statistiek over ons brandweerkorps. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2514 - Steenhuffel den 1e mei 1886. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de minister van landbouw, nijverheid en openbare werken. In antwoord op uwen brief van 23 april jongsleden nr. 13602 hebben wij de eer ued ontvangst te melden van de acht boekdelen waarvan de titels hieronder opgegeven zijn en die voor de volksbibliotheek onzer gemeente bestemd zijn. 1) In den Kievit of een koning in de Kempen 2) Nederduitsche letterkundige jaarboekje 3) De huismeester 4) Dubbele maat 5) Uit ’s levens volle bron 6) Bezoeken in den dierentuin van Antwerpen 7) De Brugschen kermis

249


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

8) Planten en dieren Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2515 - Steenhuffel le 7 mai 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst, met uw brief van 6 dezer, van de twee kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen van 11 mei en van de kiesinstructies. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2516 - Steenhuffel le 9 mai 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche in Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 7,96 fr. werd op 9 mei betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2517 - Steenhuffel, den 15 mai 1886. Het schepencollegie. Aan de bevelhebber van het 1ste militair district te Brussel. Ik heb de eer ued te berichten dat de genaamde Van Campenhout Petrus Ludovicus, militiaan van de lichting van 1878 van de gemeente Steenhuffel, bij het 2de regiment artillerie dienende, in onze gemeente met de genaamde Vermeren Henrica, op heden den 13 mei 1886 in den echt getreden is Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2518 - Steenhuffel, le 15 mai 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan mr. De Paepe, diensthoofd van “voies et travaux” te Brussel. De grond van onze gemeente is zeer leemachtig en vochtig en daardoor zijn onze wegen, zelfs de gekasseide wegen, het grootste deel van het jaar onbruikbaar. Wij moeten onderhoudswerken doen aan onze kasseiwegen die naar het spoorwegstation van onze gemeente leiden en daarvoor is goede zavel nodig die in Steenhuffel niet te vinden is. Zo niet zullen de wegen bij de eerste regenval zich terug in hun oorspronkelijke slechte staat bevinden. Wij vragen u, mijnheer, om indien mogelijk enkele wagons oude ballast (assen) naar onze gemeente te willen sturen. Hopend op een gunstig gevolg, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 937-938-939 - Zitting van den 29 mei 1886.

250


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in gewone zitting vergaderd zijnde om over te gaan tot I. Goedkeuring van de gemeenterekeningen van 1885 Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen noodig zijn. De raad keurt deze rekeningen goed en stelt dezelve vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 17691,25 - De uitgaven: fr. 16908,74 - Het overschot: fr. 782,51 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 3815,37 - De uitgaven: fr. 3812,17 - Het overschot: fr. 4,20 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 4007,78 - De uitgaven: fr. 4007,78 - Het overschot: fr. De rekening der waterloopen: - De ontvangsten: fr. - De uitgaven: fr. - Het overschot: fr. De rekening van het bureel van weldadigheid: - De ontvangsten: fr. 5007,75 - De uitgaven: fr. 5216,50 - Het nalatig slot: fr. 253,75 II. Verkoop van boomen, vraag Sterck. De raad gaat over tot het 2de dagorde. Gezien de vraag gedaan door den heer August Sterck, hierbij gevoegd, strekkende om drij Kanada boomen, die voor zijne wooning ter plaatse Achter het Dorp, op den openbaren weg gezegd de Heerbaan of kasseide van grote gemeenschap nr. 1 van Mechelen naar Merchtem, te groeien staan, aan hem te willen verkoopen en uit te kappen mits de prijs van fr. 39,00. Gezien het proces verbaal van schatting er van opgemaakt den 20 dezer maand, waaruit blijkt dat deze 3 boomen slechts eene waarde hebben van fr. 32,00. Overwegende dat al de beweegreden van den vrager zeer gegrond zijn, dewijl zijn aanbod 7 fr. de wezenlijke waarde overtreft. Overwegende dat de 3 boomen maar van slechte natuur zijn, dewelke jaarlijks meer schade aan de kasseide veroorzaken dan zij wel in waarde bijwinnen – de weg is er zeer smal, zij overlommeren dezelve en hij wordt er bijna nooit droog, en indien zij met windvlaag of onweder door den wind uitgerukt wierden, hetgene wij jaarlijks zien geschieden, zouden zij het huis van den vrager grootelijks konnen beschadigen. De raad beslist aan de bevoegde overheid de noodige toelating te vragen de vraag van den heer August Sterck, mits de som van 39 fr. te mogen aanvaarden. III. Verdeeling van de hoofdelijke belasting of onkostboek voor 1886. De raad. Gezien de gemeentebegrooting voor 1886, behoorlijk door de bestendige deputatie goedgekeurd, waarin dezen taks bepaald is op fr. 2400,00.

251


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De raad heeft goed gevonden de verdeeling van dezen taks goed te keuren zoo en gelijk dezelve verdeeling gedaan is in kohier dat hij er van opgemaakt heeft in deze zitting en volgens dewelke hij beloopt op de som van 2420,06 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2519 - Steenhuffel, le 29 mai 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van den 22 dezer maand nr. 781E, sturen wij u de gevraagde inlichtingen over de heer Meeus Jean Marin, voormalig onderwijzer en gemeenteontvanger te Steenhuffel (in verband met het verkrijgen van het burgerlijk ereteken 1ste klas). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2520 - Steenhuffel, le 5 juin 1886. (Vertaal) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij sturen u een beraadslaging van de gemeenteraad om de toelating te vragen om, uit der hand, van de heer Auguste Sterck, koster, de drie bomen te mogen kopen die op de openbare weg staan, vlak voor zijn huis en daar een gevaar voor vormen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2521 - Steenhuffel, le 5 juin 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het weldadigheidsbureel van 1885. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2522 - Steenhuffel, le 14 juin 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het lager onderwijs van 1885. De gemeenterekening zal u via de commissaris der wegen bezorgd worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 319 - Steenhuffel 15 juni 1886 (ca) Beschuldigde(n): Moyson Jean François, 24 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel. Moyson Pierre Jean, 20 jaar, landbouwer, geborene en wonend in Steenhuffel. Boogmans Pierre Joseph Leeftijd: 25 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Wolvertem. Misdrijf: vrijwillige slagen

252


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevonnist op 19 augustus 1886 Straf: alle drie 26 fr. PV 320 – Steenhuffel 15 juni 1886 (ca). Beschuldigde(n): Van der Perre Auguste Leeftijd: 20 Beroep: bakkersgast Geboren te Merchtem Wonend te: opgesloten. Misdrijf: uitbraak, zich onttrekken aan politietoezicht, gekwalificeerde diefstallen gepleegd in Steenhuffel, Londerzeel en Brussegem Gevonnist op 26 juli 1886 Straf: 1 maand voor de uitbraak en 6 maanden voor de diefstallen. UC 2523 - Steenhuffel, le 19 juin 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Gevolg gevend aan uw brief van 7 dezer maand nr. 6010, ontvangen op 18 juni, sturen wij u de lijst model 48 met de namen van de miliciens die op 23 juni eerstkomend aan de militaire overheid worden overgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 5224 - Steenhuffel le 22 juin 1886. (Vertaald) Het college. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer. Wij sturen u het opsluitingbevel terug, bestemd voor Van Gaver Jan Baptist. Wij kunnen hem dit niet geven omdat deze man sedert 24 januari 1866 Steenhuffel heeft verlaten en naar Merchtem verhuisd is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2525 – Steenhuffel le 23 juin 1886. Overgemaakt aan de arrondissementscommissaris het kohier der verdeling van de personele belasting in 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2526 - Steenhuffel, den 26 juni 1886. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan het gemeente bestuur van Willebroeck. Mijn Heeren In antwoord op uwen brief van 11 juni 12886N en om aan art. 28 der wet van 14 maart 1876 te voldoen hebben wij de eer u te melden dat wij onze gemeente als zijnde de bijstandwoonst moeten beschouwen van Van Wemmel Franciscus Fidelis, die aangenomen is om door uw armbestuur bedeeld te worden voor rekening onzer gemeente uit hoofde van behoeftigheid en ziekte. De ¾ der kosten zullen bij toepassing van art. 6 der aangehaalde wet door het gemeen fonds moeten gedragen worden.

253


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2527 - Steenhuffel den 26 juni 1886. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan mr. de gouverneur der provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Luidens art. 3 § 2 der wet van 14 maart 1876 hebben wij de eer u ter kennis te brengen dat volgens bericht van 11 juni 1886, de genaamde Van Wemmel Franciscus Fidelis, fabriekwerkman wonende te Willebroeck, geboren te Steenhuffel op 12 september 1854, zoon van Franciscus Van Wemmel, overleden, en van Sophia Roosemont, en echtgenoot van Sophia Coppens. Dezen behoeftigen heeft te Steenhuffel gewoond tot 16 juni 1880, dan te Ramsdonck (vervangen door Breendonk) tot 3 juni 1884n dan te Willebroeck van 6 juni 1884 tot heden, waar hij voor rekening van ons armbestuur voor oorzaak van behoeftigheid en ziekte bedeeld wordt. Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van artikel 32 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens artikel 10 derzelve wet, moeten gedragen worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 940-941 - Zitting van 7 juli 1886. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De raad van Steenhuffel is in buitengewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1886-87 en die opgemaakt geweest is overeenkomstig de voorschriften van het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de toepassing van deze wet. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1886-1887 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 240, te weten 119 jongens en 121 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, is aangewezen om gratis les te geven aan 119 jongens. De aangenomen meisjesschool, bestuurd door dame Heymans, is aangewezen om gratis les te geven aan 121 meisjes. II. Waarborg van de gemeenteontvanger. Herzien de beraadslaging van 27 april 1849 waarin de waarborg, die de heer Jean Marin Meeus in zijn hoedanigheid van gemeenteontvanger moest geven vastgesteld werd op 600 fr. Overwegend dat, door de jaarlijkse aangroei der ontvangsten, deze waarborg niet meer in verhouding staat tot het gemiddelde van de gewone gemeenteontvangsten van de laatste 5 jaar (zoals dat door art. 116 van de gemeentewet van 30 maart 1836 en door de omzendbrief in MA 123 van 24 mei 1886 wordt voorgeschreven). Besluit de gemeenteraad.

254


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Vanaf volgende september wordt de waarborg van de heer Meeus vastgesteld op 3300 fr. (1/3 van het gemiddelde van de gewone ontvangsten van de laatste 5 jaar). Deze verhoging zal gegeven worden onder de vorm van een hypothecaire inschrijving op grond of een gebouw. Deze beslissing zal ter goedkeuring aan de bestendige deputatie worden voorgelegd. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UCL – Steenhuffel le 7 juillet 1886. Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat alle kinderen die ingeschreven werden voor het gratis onderwijs, gevaccineerd werden. UC 2528 - Steenhuffel le 9 juillet 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de inschrijvingslijsten van de arme kinderen voor het gratis onderwijs voor het schooljaar 1886-1887, met al de papieren die er betrekking op hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2529 - Steenhuffel le 14 juillet 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een afschrift van de beraadslaging van onze gemeenteraad waardoor de waarborg, te leveren door de gemeenteontvanger, van 600 fr. tot 3300 fr. wordt verhoogd. De huidige ontvanger, de heer Meeus, zal een supplement van 2700 fr. moeten verschaffen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2530 - Steenhuffel den 14 juli 1886 Ontvangen van mijnheer de minister van landbouw, nijverheid, de 2 boekdelen hierna gemeld, voor de volksbibliotheek onzer gemeente. 1) Jonge dichtbundels van M. Van Aeken 2) Natura, maandschrift van natuurlijke wetenschappen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2531 - Steenhuffel le 15 juillet 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op uw brief van den 10 dezer maand, nr. 23459A18166, laten wij u weten dat het bedrag van 23,89 fr., dat door de landbouwkolonie van Hoogstraten gereclameerd wordt voor de betaling van het onderhoud van François Van Assche gedurende het 1ste trimester 1886, door het gemeenschappelijk fonds moet betaald worden. De bestendige deputatie heeft daarvoor de toelating gegeven op 26 mei jongstleden. Het deel van de gemeente werd aanstonds betaald op 9 mei 1886 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

255


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2532 - Steenhuffel, le 21 juillet 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Vanaf 1877 en later werd onze gemeente door de vorige regering verplicht om een nieuwe woning te bouwen voor de onderwijzer van onze gemeenteschool. Toen we aan die verplichting niet meer konden ontsnappen hebben we ons de de provinciale architect, de heer Hansotte, gewend om de plannen hiervoor op te maken. Deze plannen werden in 1883 door onze gemeenteraad goedgekeurd maar we zijn nooit tot het uitvoeren ervan overgegaan. Vandaag reclameert de weduwe van de heer Hansotte ons een bedrag van 469,76 fr; dat we aan haar man voor het opmaken der plannen schuldig waren. Ingesloten sturen wij u de brief van de arrondissementscommissaris met een afschrift van deze rekening. Wij vragen u, mijnheer de minister, of onze gemeente dat geld echt moet betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2533 - Steenhuffel, le 21 juillet 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 23 juni nr. 986E, waarmee u ons een rekening van 469,78 fr. stuurde van de weduwe van de heer Hansotte, provinciaal architect, voor het opmaken van de plannen voor een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning, laten wij u weten dat wij van mening zijn dat onze gemeente dit geld niet moet betalen omdat wij door de vorige regering, zonder noodzaak, tot het bouwen van deze onderwijzerswoning gedwongen werden. Volgens ons valt het honorarium van de heer Hansotte dus ten laste van de staat. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2534 - Steenhuffel le 21 juillet 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw brief van 19 dezer maand nr. C6010, sturen wij u de lijst model nr. 48 voor milicien Vranckaert Jean Henri, die op 26 juli eerstkomend aan de militaire overheid wordt overgedragen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2535 - Steenhuffel le 25 juillet 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur

256


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van 2 geesteszieken te Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 97,18 fr., werd op 25 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2536 - Steenhuffel, den 28 juli 1886. Het collegie van burgemeester en schepenen Aan de minister van landbouw, nijverheid en schoone kunsten. Mijnheer de minister Wij hebben de eer ued ontvangst te melden van de 4 boekdeelen die gevoegd zijn aan de brief van 24 juli, bestemd voor de volksbibliotheek onzer gemeente, waarvan de tekst volgt: 1) Karel van Mander, zijn leven en zijn werken, 2) Karaktertrekken van beroemde personen, 3) Lange Jan, 4) Verslag over de toestand der maatschappijen van onderlingen bijstand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2537 - Steenhuffel le 3 août 1886. (Vertaald) Het college. Aan het gemeentebestuur van Merchtem. Mijne heren, Ingesloten, de kennisgeving in tweevoud, dat mr. De Mesmaecker Pierre, geschrapt is van de kiezerslijst van onze gemeente, die zonet werd herzien. Gelieve dit aan de betrokkene te laten weten. (Zelfde bericht naar Meise voor Van Doren, en aan Londerzeel voor Hubleau). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2538 – Steenhuffel le 7 août 1886. Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister, Overeenkomstig de instructies over de materie, sturen wij u een kopij van het bewijs van betaling van 119,12 fr. aan de kas voor weduwen en wezen van gemeenteonderwijzers (voor het dienstjaar 1886). - Voor de heer Casteels: fr. 89,95 - Voor de heer Sterck: fr. 29.17 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2539 - Steenhuffel le 10 août 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 7 juni 1886, MA 126, laten wij weten dat deze voor Steenhuffel niet van toepassing is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

257


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2540 - Steenhuffel le 10 août 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van den 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelghem te Diest. Het aandeel van de gemeente, 1/4 of fr. 35,41, werd op 10 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2541 - Steenhuffel le 15 août 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig art. 48 van de kieswet van 30 juli 1881, sturen wij u een kopie van kiezerslijsten, voorlopig gesloten op 14 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2542 Steenhuffel den 21 augustus 1886. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan de heeren voorzitter en leden van het bureel van weldadigheid te Diest. Mijnheeren, Het blijkt uit de staat van verschotten die gij aan het huisgezin van Jan Baptist Van Evelgem gedaan hebt, hier bijgevoegd, en degenen van verleden semester, dat in plaats van zijnen onderstand te verminderen naarmate dat zijne kinderen grooter en ouder worden, van semester tot semester vermeerderen. Hij heeft sedert verleden jaar juli 297,01 frs onderstand genoten, het is bijna 6 fr. per week. Indien wij vier arme huishoudens hadden gelijk hetgene van Van Evelgem zouden zij alle de inkomsten van onzen armen noodig hebben. Indien van Evelgem niet kan bestaan met in den zomer een weinig onderstand en in den winter iets meer maar in het geheel, kleeren, brand, geneesmiddelen inbegrepen de 100 fr. per jaar niet te overtreffen, moogt gij hem in onze gemeente zenden. Dan zal hij met den armen onzer gemeente bedeeld worden indien wij oordeelen dat hij hulp noodig heeft. Wij verzoeken ued ons uwe inzichten desaangaande te laten weten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2543 - Steenhuffel den 21 augustus 1886 Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de procureur des konings, Ik heb de eer ued de hierbijgevoegde klacht van de familie Bogemans terug te zenden en U te laten weten. dat ik De Mars, Bogemans en al de gemelde personen doen ondervragen heb nopens de klacht door hen gedaan.

258


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De Mars verklaart dat de schoonzuster Joanna Catharina Biesemans, weduwe van Jan Baptist Bogemans, over omtrent 7 à 8 jaren bij hare ouders te Rossem fr. 432,50 gehaald had om eene koe te betalen die zij bij Meert gekocht hadden. Omdat haren man met zijnen broeder en zuster er nog niet gekaveld was en dat al de roerende en onroerende goederen nog aan hunnen vader toebehoorden, hebben zij eene herkentenis geteekend op P. De Mars,juist of dezen laatste het geld verschoten had. Later zijn de roerende goederen van vader Petrus Bogemans door het ambt van mijnheer Van Zeebroeck, notaris te Wolverthem, verkocht geweest. Gemelde notaris is ook met de kaveling en liquidatie der nalatenschap Bogemans gelast, waaruit de som van 432,50 fr. moet getrokken worden. De Mars verklaart dat hij reeds verscheidene malen door de notaris Van Zeebroeck verzocht geweest is gemelde som te komen ontvangen. Hij zegt dat hij in concentie verplicht is dezelve aan de weduwe van Jan Baptist Bogemans weder te geven en dat Louis en Catherine Bogemans, de beide klagers, hun aandeel er ook uit vragen en dat dit de reden is dat hij het geld bij de notaris niet wilt halen. Mijnheer de notaris Van Zeebroeck, die met de familiezaken van de kinderen Bogemans gelast is, zou hierover nadere inlichtingen kunnen geven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 942-943-944 - Zitting van 25 augustus 1886. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1887. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 1 juli 1886 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1887. De prestaties die omgerekend worden in geld, afgekocht of uitgevoerd in natura moeten 2/3 bedragen van de totale uitgave. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 20 juli, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1887 moeten besteed worden 1968 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1295,94 fr. zullen opleveren. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, worden vastgesteld op 7 % en vertegenwoordigen een bedrag van 672,06 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7258,89 o Personele belasting: fr. 1894,55 o Patenten: fr. 600,98 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 672,06 ▪ In natura: 1295,94 ▪ Samen: fr. 1968,00

259


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

II. Wijziging der opcentiemen. Gezien het K.B. van 22 december 1884 waardoor onze gemeente de toelating kreeg om tot en met het jaar 1889 30 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen. Is de raad van oordeel dat deze volstaan en dat het niet nodig is om ze te verhogen of te verminderen. III. Kosten van plans opgemaakt voor een schoolhuis met meesterswoning. (Nederlands) De raad. Gezien de brief van mr. de arrondissementskommissaris van Brussel, in datum van 23 juni jongstleden, nr. 986, met dewelke hij ons eene rekening stuurt van de weduwe G. Hansotte, in leven provincialen bouwmeester, beloopende op 469,78 fr., voor ’t maken van plans voor het bouwen eener school met meesterswoning. Gezien gezegde rekening, gerekend op 1,66 % op beloop van het bestek, zijnde van fr. 28300, ontwerp dat niet uitgevoerd geweest is. Gezien de brief van mr. de gouverneur hier bijgevoegd. Overwegende dat het billijk zijn zou dat de provincie en staat, ieder met een deel, in deze kosten kwamen, juist alsof de werken van het ontwerp uitgevoerd hadden geweest - zij waren ook in het bestek der werken begrepen - in welker kosten de staat en provincie met toelagen, in geval van uitvoer, zouden tusschen gekomen zijn. Er is te voorzien dat er op geen enkel artikel der begrooting van 1886 eenen overschot zijn zal om het deel der gemeente in die kosten te konnen dekken, en het zou dus betamen de noodige toelating te vragen van hetzelve uit de Spaarkas te mogen trekken en af te nemen van de som van 5200 fr. die voor den uitvoer der gemelde werken er in gestort zijn. Besluit. 1) Op de begrooting van 1886 in buitengewone ontvangsten en uitgaven te schrijven het aandeel der gemeente in de kosten van fr. 469,78, door de bestendige deputatie vast te stellen. 2) Aan de staat en provincie te vragen van ieder met een deel in de kosten te willen tusschen komen, juist als of het ontwerp zou uitgevoerd zijn. 3) Met deze de toelating te vragen eene som gelijk aan het aandeel der gemeente uit de Spaarkas te mogen trekken en af te nemen van degene van fr. 5200 die voor gemelde werken bestemd waren. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2544 - Steenhuffel le 25 août 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Om te voldoen aan de voorschriften van den omzendbrief van den 16 juli, opgenomen in het MA 165 van 1886, laten wij u weten dat de gemeenteraad in zitting van heden besloten heeft om in 1887 geen nieuwe bijkomende opcentiemen te heffen. De opbrengst van de 23 centiemen, die eerder voor de periode tot en met 1889 gestemd waren, volstaat voor 1887. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2545 - Steenhuffel le 27 août 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur. Om te voldoen aan uw omzendbrief van 24 mei 1886, MA nr. 123 sturen wij u de gevraagde inlichtingen over de waarborg van de schatbewaarder van de kerkfabriek.

260


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2546 - Steenhuffel le 29 août 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 18 dezer maand nr. 986E sturen wij u, samen met de meegestuurde brief van de gouverneur, een beraadslaging van onze gemeenteraad waarin besloten werd om in de gemeentebegroting van 1886 een bedrag te brengen dat gelijk is aan het gemeentelijk aandeel in de betaling van het honorarium van 469,78 fr. van wijlen de heer Hansotte, provinciaal architect, voor het maken van de plannen voor een gemeenteschool die niet werd gebouwd Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2547 - Steenhuffel le 4 septembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten drie afschriften van de kiezerslijsten, definitief gesloten op 3 dezer, samen met een overzicht van de kiezers per beroep en de personen die de leden van de kamer van koophandel mogen kiezen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2548 - Steenhuffel le 5 septembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Om te voldoen aan uw omzendbrief in MA 190 van 7 dezer, sturen de lijst van de inentingen van 1 september 1885 tot 1 september 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2549 - Steenhuffel le 15 septembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de directeur van de bedelaarswerkplaats van Brugge. In antwoord op uw berichten van 8 dezer nr. 29105 en nr. 62600, laten wij u weten dat onze gemeente de bijstandwoonst is van de behoeftige Moerenhout Josephine, en dat omdat haar moeder hier woont. Deze behoeftige werd veroordeeld tot drie maanden opsluiting in uw instelling. Toch vragen we u om haar zo snel mogelijk los te laten om zo een beetje kosten voor onze gemeente uit te sparen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 945-946-947-948-949-950 - Zitting van 18 september 1886.

261


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1885. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Opmaken van de gemeentebegroting van 1887. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de begroting. Gehoord de gemeenteontvanger. Na zorgvuldig onderzoek van de middelen en behoeften van de gemeente, stelt de raad de begroting vast als volgt: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1000,00 - De buitengewone uitgaven op fr. 1000,00 - De gewone ontvangsten op fr. 9948,73 - De gewone uitgaven op fr. 9718,95 - En het overschot op fr. 229,78 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 4730,00 - De uitgaven op fr. 4730,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 3138,00 - De uitgaven op fr. 3138,00 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der beken; - De ontvangsten op fr. 237,95 - De uitgaven op fr. 239,75 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Geen aanmerkingen. Gewone ontvangsten. Geen aanmerkingen. Buitengewone uitgaven. Art. 2 van § 3 – Door de verhoging van het gemeentelijk aandeel in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs is er maar 1000 fr. (ipv 1600) beschikbaar voor het kasseiden van wegen. Gewone uitgaven. Art. 7 van § 2 – Het bedrag voor het onderhoud der brandspuit wordt opgetrokken van 25 naar 75 fr. Een deel van de slangen moet vervangen worden. Art. 2 van § 9 – Het gemeentelijk aandeel in het dragen van de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs is van 452,10 fr. tot 1212,34 fr. gestegen. Voor 1884 bedroeg dit aandeel slechts 637,73 fr. Art. 7 van § 13 – Er wordt 300 fr. voorzien voor onvoorziene uitgaven of voor uitgaven waarvoor er in de begroting geen rubriek bestaat. III. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1887.

262


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884 en het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de uitvoering van deze wet. Gezien de ministeriele instructies, vervat in MA 328 van 17 december 1884, waarin de aandelen van de gemeente en van de staat in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs worden vastgesteld. Maakt de gemeenteraad de schoolbegroting voor 1887 op als volgt: Inkomsten van de heer Casteels, gemeenteonderwijzer: totaal 1728,00 fr. 1) Vaste wedde: 800,00 2) Vergoeding voor het gratis onderwijs aan arme kinderen: 728,60 3) Vergoeding voor het onderwijs van solvabele kinderen: 200,00 Inkomsten van hulponderwijzer Sterck: totaal 1000,00 fr. 1) Vaste wedde: 1000,00 Inkomsten van juf. Heymans, directrice van de aangenomen meisjesschool: totaal 1400,00 fr. 1) Vaste wedde: 1400,00 De schoolbegroting voor 1887 wordt vastgesteld in inkomsten en uitgaven op 4730,00 fr. De gemeente zal voor 1212,34 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 400 fr. Deze deliberatie zal samen met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. IV. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1887. Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling en opgemaakt op 12 september. Wordt deze begroting na rijp beraad voorlopig goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 8516,44 fr. (3525 fr. hiervan komt van de verkoop van bomen). V. Commissie personele belasting. De raad benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting, gewijzigd door de wet van 26 juli 1879. VI. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van de heer Willocx Jean Josse, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Willocx Jean Josse, uittredend lid - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, pachter. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66, 71 en 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Willocx Jean Josse, die 6 stemmen op 6 stemmers bekomen heeft, wordt tot lid van het bureel van weldadigheid herbenoemd. VII. Controleur voor de gemeentekas en het schrijfwerk van de gemeenteontvangers. De gemeenteraad. Gezien de omzendbrief van de provinciegouverneur van 27 augustus laatstleden, waarin de bestendige deputatie voorstelt om een provinciaal ambtenaar te benoemen die zal gelast worden om de kas der gemeenten en het schrijfwerk van de gemeenteontvangers te controleren, op die voorwaarde evenwel dat de gemeenteraden er mee akkoord gaan om een proportioneel gedeelte van de wedde van die man te betalen.

263


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de omzendbrief in MA 123 van 24 mei 1886 waarin wordt voorgeschreven dat de waarborg, die door de gemeenteontvangers moet gegeven worden voor de uitoefening van hun ambt het gemiddelde van de gewone gemeente-inkomsten van de laatste 5 goedgekeurde jaarrekeningen moet bedragen. Overwegend dat de waarborg van onze ontvanger meer dan voldoende is, dat de uitgaven van de gemeente elk jaar stijgen en dat ook de gemeentebelastingen niet zullen dalen maar zullen moeten verhoogd worden. Overwegende dat alle niet absoluut noodzakelijke kosten moeten vermeden worden. Besluit de raad dat het niet nodig is om een dergelijke ambtenaar aan te stellen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François SC – Gemeente Steenhuffel 18 september 1886. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van den gemeentenraad den 18 september 1886. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1005 911 1916 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1012 913 1925 Verschil +7 +2 +9 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc. Getal der geboorten, totaal 67 - Wettige, mannelijke 36 - Wettige, vrouwelijke 30 - Onwettige, mannelijke 1 - Onwettige, vrouwelijke 0 Getal der overlijdens, totaal 43 - Kinderen en ongehuwden, mannelijke 13 - Kinderen en ongehuwden, vrouwelijke 13 - Gehuwden, mannelijke 5 - Gehuwden, vrouwelijke 7 - Weduwenaars 3 - Weduwen 2 Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 4 - Wettige, mannelijke 2 - Wettige, vrouwelijke 2 - Onwettige, mannelijke 0 - Onwettige, vrouwelijke 0 Getal der huwelijken, totaal 19 - Jongmans en dochter 16 - Jongmans en weduwen 3 - Weduwenaars en dochters 0 - Weduwenaars en weduwen 0 Getal der echtscheidingen: 0 Getal der kinderaannemingen: 0 Getal der wettigmakingen: 1 I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Van andere gemeenten der provincie

264


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

- Mannelijke 9 - Vrouwelijke 15 Van andere provinciën des rijks - Mannelijke 2 - Vrouwelijke 3 Van buiten ’s lands - Mannelijke 0 - Vrouwelijke 0 Totaal generaal 29 - Mannelijke 11 - Vrouwelijke 18 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking. In andere gemeenten der provincie - Mannelijke 12 - Vrouwelijke 20 In andere provinciën des rijks - Mannelijke 8 - Vrouwelijke 5 Buiten ’s lands - Mannelijke 0 - Vrouwelijke 0 Totaal generaal 45 - Mannelijke 20 - Vrouwelijke 25 I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en regelmatig gehouden. I-5 bevolkingsregisters. De op- en afschrijvingen worden zeer nauwkeurig gedaan. II. Gemeentebestuur. II-1 Personeel Het personeel is volledig. II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen Geen kiezingen hebben in 1885 noch 1886 plaats gehad. Er zijn voor 1886 140 gemeentekiezers, 80 voor de provincie en 22 voor de kamers, en 3 voor de kamers van commerce. II-3 Gemeente-archieven. Zijn zuiver en wel in eene daartoe bestemde kas bewaard, en zij zijn dees jaar nagezien geweest door de heer Vanderdusschen, opziener der gemeente-archieven, dewelke eene oude boek medegenomen heeft, zijnde 29 cahiers werken van wetten en akten van de vierschaer van het graefschap van Steenhuffel en nog eenige andere stukken. II-4 Gemeentegoederen. Steenhuffel heeft geene gemeentegoederen. III. gemeentelijke geldmiddelen. III-1 Ontvangsten. Gewone: de gemeenterekening van 1885 is gesloten geweest met eenen overschot van fr. 782,51, die van het lager onderwijs met een batig slot van fr. 4,20. Buitengewone: geene verhooging van belasting zal dees jaar moeten plaats hebben. Nochtans zal de onkostboek of personele belasting, die voor 1886 op fr. 2420,06 was gebracht, zal ook niet mogen verminderen voor 1887. IV. Weldadigheidsgestichten.

265


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

IV-1 Bureelen van weldadigheid. Bestuur: het bureel van weldadigheid is volledig. Goederen: geene aanmerkingen. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene. Begrootingen en rekeningen: de rekening van den armen van 1885 is moeten gesloten worden met een te kort van 273,73 fr. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene de minste aanmerkingen over te doen. V-2 Kerk en pastorijen. De kerk en pastorij zijn in zeer goeden staat van onderhoud. V-3 Kerkfabrieken. Het kerkfabriek is volledig. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Geene de minste aanmerkingen. Alles is op tijd verhuurd en vernieuwd. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen. Over de gemeenteschool die bestuurd is door een onderwijzer en hulponderwijzer (mr. Casteels en Sterck) zijn geene aanmerkingen te maken. 240 arme kinderen zijn aangenomen om de schoolen gratis bij te wonen, te weten 119 jongens en 121 meisjes. VI-2 Bijzondere scholen. Over de bijzondere school voor de meisjes, die bestuurd wordt door kloosterzusters, zijn ook geene aanmerkingen te maken. VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. Geene aanmerkingen. De jaarwedde van de gemeenteonderwijzer met al zijn bijwinsten zal beloopen op omtrent 1728 fr. Degene van den hulponderwijzer op 1000 fr. en van de bestuurster der aangenomen school voor de meisjes op 1400 fr. Het aandeel der gemeente voor de wet van 1884 was 637,75 fr. en nu is dat 452,10 fr., maar er was op de begrooting van 1886 eenen overschot van 2824,90 fr/.en voor de begrooting van 1887 bestaan geenen. Dus zal het aandeel der gemeente verhoogen. VII. Openbare veiligheid en gezondheidswezen. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De gendarmerie doet regelmatig haar visite in de gemeente. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Geene aanhoudingen zijn dees jaar gedaan geweest. Er zijn sedert september 1885 tot heden 8 processen verbaal gemaakt voor kleine overtredingen, meestal van enkele politie. VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. Er is eene brandspuit die in goeden staat van onderhoud is. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud dezer brandspuit en toebehoorten.

266


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

VII-5 Openbare verlichting. Geene. VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is zeer voldoende. Geen geneeskundig personeel is in deze gemeente. VII-7 Koepokinentingen. De koepokinenting wordt jaarlijks in 3 zittingen gedaan door den heer Bamps, doctoor te Merchtem. Dit jaar zijn er 57 kinderen de pokken gezet, zonder degene die à domicile gezet zijn ten getalle van 10. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. Geene kiezingen voor de burgerwacht hebben dees jaar plaats gehad. Het getal manschappen der burgerwacht is van 208, waarvan 154 actieve en 54 reserven. VIII-2 Militie – Loting. Er waren dees jaar in ons militiekanton 127 ingeschreven lotelingen, 45 reserven. Nr. 46 was de laagste nummero en 172 de hoogste. Het contingent was 31 mannen. Er waren in deze gemeente 21 lotelingen, waarvan er 6 mannen zijn moeten soldaat worden en 1 reserve van verleden jaar. IX. Openbare belasting. IX-1 Grondbelasting. Kadaster: aantal 644 Principaal van de grondbelasting: fr. 7258,89 IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: 184 Bedrag der rollen in principaal: fr. 1894. IX-3 Patentrecht Getal patentplichtigen: 94 Principaal: fr. 447,54 IX-6 Provinciale belasting op de honden. Getal der belastingschuldigen: 82 - Jachthonden: 2 - Gewone honden: 84 Bedrag der rollen: fr. 444 X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. Geene aanmerkingen. In deze gemeente bestaat geen plan van alignement voor te bouwen. Het schepencollegie op advies van de wegcommissaris, wijst de bouwlijnen aan. In de gemeente zijn geen pikeurs of kantonisten. De rekening voor het onderhoud der buurtwegen is voor 1885 vastgesteld op: - in ontvangsten: fr. 4007,78 - in uitgaven: fr. 4007,78 XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. Is zeer gewoon. XI-2 Staat van den oogst. Middelmatig. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen.

267


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De opbrengsten zijn dees jaar minder dan verleden jaar. XI-5 Paarden en vee. Geen veeziekten zijn alhier geweest. XI-6 Jaar- en weekmarkten. Geene. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering wordt jaarlijks gedaan. XII. Nijverheid. XIII. Verscheidene voorwerpen. UC 2550 - Steenhuffel le 19 septembre 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u een kopie van het rapport door het college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet, werd opgesteld en in openbare zitting aan de gemeenteraad werd voorgelezen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2551 - Steenhuffel le 19 septembre 1886 Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Om te voldoen aan uw omzendbrief in MA 200 van 30 augustus 1886, sturen wij u kopie van het bewijs van betaling van fr. 244,25 fr. aan het kantoor der registratie te Wolvertem (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2552 - Steenhuffel le 25 septembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Hieronder de namen van de leden van de gemeenteraad die werden aangeduid om te zetelen in de commissie der personele belasting, ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822. - De Ridder Jean Francois, burgemeester - Mertens Jan Baptiste, schepen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2553 - Steenhuffel le 25 septembre 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begrooting van het bureel van weldadigheidvoor 1886 met het kohier van aanmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2554 - Steenhuffel le 28 septembre 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur.

268


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 27 augustus laatstleden, nr. 16141, met het voorstel om de gemeenten een deel te laten betalen v an de wedde van een ambtenaar van de provincie, die de kas en de registers van de gemeenteontvangers zou moeten controleren, laten wij u weten dat onze gemeenteraad in zitting van 18 september hierover een negatief advies gegeven heeft. De gemeentebelastingen zouden hierdoor immers stijgen in plaats van te verminderen, de waarborg die onze gemeenteontvanger gegeven werd is hoog genoeg, en alle kosten die niet echt noodzakelijk zijn moeten vermeden worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2555 - Steenhuffel le 29 septembre 1886. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Wij hebben de eer ued de klacht van mr. van Bellinghen terug te zenden, dewelke gij voor inlichtingen hebt laten geworden met brief van 24 dezer maand, nr. 2602E, en ued te laten weten, mijnheer de commissaris, dat de veldwachter onzer gemeente geen gebruik maakt van achter de jagers te loopen dat hij een enkele maal M Querini heeft vergezeld die slechts sedert drij jaar eene maal heeft komen jagen, die nogtans vele goederen en jacht bezit in Steenhuffel, dewijl mijnheer Van Bellinghen er bijna geene bezit. Mijnheer Querini heeft de veldwachter verzocht om hem te vergezellen om des te meer zeker te zijn van geene overtredingen te doen en dit zou zeker geen enkel veldwachter weigeren. Wij zijn van gevoelen, mijnheer de commissaris, dat de veldwachter geenszins buiten zijn plichten gegaan is met de eene of anderen eenen dienst te bewijzen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2556 – Steenhuffel den 2 october 1886. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan het weldadigheidsbureel van Diest. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 20 september met dewelke gij ons den toestand doet kennen van het huisgezin van Jan Baptist Van Evelgem, en hem zoo arm maakt als het maar mogelijk is om hem maar ten laste van onze gemeente zooveel onderstand mogelijk te verleenen, en dit is een middel om nooit zijnen bijstandwoonst te Diest te konnen verkrijgen. Wij weten dat hij voorspraak heeft, zoo niet zoudt gij aan onze vraag voldaan hebben. Wij hebben over dit huishouden inlichtingen genomen bij personen die hem van nabij kennen. Wij weten waaruit zijne familie samengesteld is, hoeveel hij per dag kan verdienen alsmede zijn kinderen. Van Evelgem heeft nooit gaarne gewerkt toen hij nog in onze gemeente woonde. Gansch zijne familie steunde zich op den armen en zoo zal het misschien nog te Diest zijn. Nu heeft hij een talrijk huisgezin, alle jonge kinders, later zal hij en zijne vrouw onbekwaam zijn om voor hen de kost nog te konnen winnen. Zijne kinders, als zij grooter zullen geworden zijn, zullen hen verlaten en voor hunne eigen rekening werken, en dan zullen zij beide nog voor rekening van onze gemeente moeten in pensoen geplaatst worden. Toen hij op het punt was zijnen bijstandwoonst te Diest te verkrijgen is hij eene andere gemeente gedurende eenigen tijd gaan bewonen, en dan had hij geene hulp noodig, en onmiddellijk nadat hij te Diest weder keerde wierd hij er ondersteund. Indien hij ten laste van Diest was, uw medelijden zou misschien zoo groot niet zijn.

269


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ons armbestuur heeft nu besloten dat den onderstand, aan Van Evelgem toe te staan, de 150 fr. ’s jaars, alles alles inbegrepen, niet mag overtreffen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2557 - Steenhuffel, le 6 octobre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter kennisgeving, de herbenoeming van Willocx Jean Josse, tot lid van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2558 - Steenhuffel, le 6 octobre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de gemeentebegroting en de schoolbegroting voor 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2559 – bestaat niet. UC 2560 - Steenhuffel den 7 october 1886. Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel Mijnheer de commandant Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Van Wemmel Joseph, militiaan der lichting van 1879 van de gemeente Steenhuffel bij het 14e Linieregiment staande, in onze gemeente met de genaamde Ceuppens Maria Theresia in den echt getreden is. De burgemeester. UC 2561 - Steenhuffel, le 9 octobre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief 2641E van 28 september laten wij u weten dat we de vragenlijsten aangaande het werk in de landbouw hebben doorgegeven aan de heren François Vertonghen, schepen, Ermens en Jacques Van Assche. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2562 - Steenhuffel, le 9 octobre 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw postkaart van 2 dezer nr. 986E, laten wij u weten dat onze gemeenteontvanger de opdracht gekregen heeft om onmiddellijk 469,78 fr. te betalen aan mevrouw weduwe Hansotte, voor de plannen die wijlen haar man voor de bouw van een school in Steenhuffel heeft getekend. Tezelfdertijd vragen wij u om de uitbetaling te willen gelasten van de staatssubsidie die hiervoor werd beloofd. Onze gemeenteontvanger moet voor deze betaling geld uit zijn eigen zak voorschieten.

270


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 323 - 9 oktober 1886 Beschuldigde(n): Van den Broeck Jean Josse Leeftijd: 70 Beroep: wagenmaker Geboren te Mollem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: de doorgang op de openbare weg belemmerd. Gevonnist op 21 december 1886 door de politierechtbank. Straf: 1 fr. UC 2563 - Steenhuffel le 9 oktober 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Ingesloten een uittreksel uit de overlijdensakte van De Mars Jan Baptist, soldaat milicien van de klas van 1877, ingelijfd bij 7de Regiment artillerie, momenteel met onbepaald verlof, overleden te Steenhuffel op 5 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2564 - Steenhuffel, den 13 october 1886 Ontvangen van mijnheer de minister van landbouw, nijverheid en openbare werken, de hierna genoemde boekdeelen voor de volksbibliotheek onzer gemeente. 1) De oude pelgrim, 2) Nevel bloemen, nagelaten gedichten van mr. David 3) Hendrik van Eeckenels en andere verhalen, 4) Geudemond en Angelika Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 321 - Merchtem 15 oktober 1886 (ca) Beschuldigde(n): Spinnoy Jean Adrien, 22 jaar, landbouwer, geboren en wondend te Merchtem Spinnoy Jean Auguste, 20 jaar, landbouwer, geboren in Merchtem en wonend in Steenhuffel Laenens Pierre François, 20 jaar, knecht, geboren en wondend te Merchtem Van Regemoortel … Louis, 21 jaar, landbouwer, geboren en wondend te Merchtem Heyvaert Jean François, 35 jaar, landbouwer, geboren en wondend te Merchtem Misdrijf: slagen en verwondingen Gevonnist op 27 november 1886 door Straf: de eerste vier 2 x 15 dagen – de vierde vrijgesproken Opmerking: hof van beroep 24 januari 1887: de eerste vier 15 dagen

UC 2565 - Steenhuffel, le 15 october 1886. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur.

271


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer, In 1886 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2566 - Steenhuffel le 19 oktober 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen van Mechelen. Mijnheer, Wij erkennen onze gemeente als bijstandwoonst van de behoeftige Van Nuffel François Alphonse, die het voorwerp uitmaakt van uw brief 292/681 van 11 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2567 - Steenhuffel le 19 octobre 1886. (Vertaald) Het college. Aan de heer J.B. Van Bellinghen, 59 rue de l’hotel des Monnaies, St.-Gilles. Gevolg gevend aan de postkaart nr. 2602E van de arrondissementscommissaris van Brussel op datum van 14 oktober, laten wij u weten dat de heer gouverneur besloten heeft om geen enkel gevolg te geven aan uw klacht ten laste van onze veldwachter. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2568 - Steenhuffel le 20 octobre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig de MA 84 van 1854 en 164 van 1863, hebben wij de eer u in te lichten dat de heer Meeus Jean Marin, gepensioneerd gemeenteontvanger en gemeenteonderwijzer op 17 oktober 1886 overleden is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2569 - Steenhuffel le 21 octobre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Overeenkomstig nr. 4 van de algemeene instructies van den 16 oktober 1876, sturen wij u een uittreksel uit de overlijdensakte van de heer Jean Marin Meeus, overleden in deze gemeente, gepensioneerde gemeenteontvanger en gemeenteonderwijzer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2570 - Steenhuffel le 20 octobre 1886. (Vertaald) Het college. Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel.

272


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om te voldoen aan uw vraag per brief van 14 dezer nr. 580, sturen wij u het register model B van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2571 - Steenhuffel, le 20 oktober 1886 Het schepencollegie. Aan het gemeentebestuur van Buggenhout. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 15 dezer maand nr. 941 hebben wij de eer ued te laten weten dat onze gemeente wel de bijstandswoonst is van Petrus Joannes Van Ingelgem, maar hij is nog jong en nog zonder zwaren last en bijgevolg moet hij die kosten zelf betalen. Indien men iemand onmiddellijk na zijn huwelijk ten laste zijner bijstandswoonst moet ondersteunen, dan heeft men zich met de kost te winnen niet meer te bekommeren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2572 - Steenhuffel le 20 octobre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, We hebben de heer Van Langenhoven Désiré uit de kiezerlijsten van onze gemeente geschrapt. Deze lijst is op 20 september aangeplakt geweest. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2573 - Steenhuffel le 24 octobre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Wij bevestigen ontvangst van de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen van 28 dezer en van de kiesinstructies. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 951-952 - Zitting van 3 november 1886. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Benoeming van een gemeenteontvanger. Conform art. 71 van de gemeentewet verklaart de voorzitter de zitting gesloten. Aangezien de plaats van gemeenteontvanger in onze gemeente vacant is door het overlijden van de heer Jean Marin Meeus op 17 oktober laatstleden. Overwegende dat deze vacature vanaf 22 oktober door affiches en afroeping bekend gemaakt is en dat het belangrijk is om deze vacature in te vullen. Gezien de binnengekomen sollicitaties van de heren: - Casteels Edouard, gediplomeerde gemeenteonderwijzer te Steenhuffel, - Van Nuffel Louis Joseph, pachter te Steenhuffel, - De Mesmaecker Jean Henri, pachter te Steenhuffel, - Meeus Victor, gemeenteontvanger te Baasrode.

273


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de voorschriften vervat in de omzendbrief in MA 6 van 10 juni 1880, waaraan werd voldaan. Gezien de onderrichtingen aangaande het beheer der gemeentefinanciën, vastgesteld door de bestendige deputatie op 16 december 1885 en afgedrukt in het memoriaal van administratie nr. 30 van 1886. Gezien de art. 65, 66, 114 en 115 van de gemeentewet van 30 maart 1836 en de omzendbrief in MA 123 van 24 mei 1886. De zitting wordt open verklaard. Ieder aanwezig lid legt zijn stembiljet in de urne. Het aantal stemmers is 8 en het aantal stembriefjes is eveneens 8. Wanneer de bulletins opengeplooid worden blijkt dat: - de heer De Mesmaecker 4 stemmen bekomen heeft, - de heer Van Nuffel 2 stemmen, - de heer Casteels 1 stem - de heer Meeus eveneens 1 stem. Omdat niemand de absolute meerderheid bekomen heeft, wordt er, conform art. 42 van de gemeentewet tot een tweede stemronde overgegaan. Deze keer bekomt: - de heer De Mesmaecker 4 stemmen, - de heer Van Nuffel 2 stemmen, en worden er 2 blanco biljetten gevonden. Zodoende heeft de heer De Mesmaecker Jean Henri de absolute meerderheid en wordt hij door de gemeenteraad, mits goedkeuring door de bestendige deputatie, tot nieuwe gemeenteontvanger benoemd. De heer De Mesmaecker is pachter, woont in Steenhuffel en is er geboren op 24 september 1861. De waarborg voor de uitoefening van zijn functie wordt vastgesteld op 4000 fr., wat meer is dan 1/3 is van het gemiddelde van de gewone inkomsten van de gemeente van de laatste 5 jaar. De geslote zitting heeft 30 minuten geduurd. II. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1887. De raad. Herzien de deliberatie nr. 942 van 15 augustus laatstleden waarin voor 1887 7 opcentiemen werden gestemd. Gezien de kostenraming die 1968 fr. bedraagt. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig onveranderd vast op 1284,00 fr., de opcentiemen niet inbegrepen In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2574 - Steenhuffel, le 3 novembre 1886 Ontvangen van mijnheer de minister van landbouw, nijverheid en schoone kunsten, de hierna genoemde boekdeelen, bestemd voor de volksbibliotheek onzer gemeente. 1) Vijfjaarlijkssche prijs, verslag per jury 2) Volksverhalen: Stad en Dorp - de oorlog 3) Voksverhalen; Leelijke Trees - onnoozele kinderendag 4) Volksverhalen: de kanarievogel - het pennenlekken 5) Kleo en Irene 6) Homo sum 7) Een klaverlen uit ‘s levens akker

274


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

8) Beersel bij Brussel 9) Luit en fluit 10) Volksverhalen: de armmeester - mismaakt zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2575 - Steenhuffel, le 3 novembre 1886. (Vertaald) Het college Aan de procureur des konings Mijnheer, In uitvoering van art. 49 va het burgerlijk wetboek, heb ik de eer u te verwittigen dat in de marge van de geboorteakte van Pierre Jean Van den Eede, geboren in deze gemeente op 30 december 1885, zoon van Marie Thérèse Van den Eede, de wettiging werd bijgeschreven. De burgemeester, UC 2576 - Steenhuffel le 6 novembre 1886 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de benoeming door de gemeenteraad in zitting van 3 dezer; van de heer De Mesmaecker Jean Henri, landbouwer te Steenhuffel, tot de functie van gemeenteontvanger, in vervanging van de heer Meeus, overleden, Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel 8 november 1886. Pro Justitia. Op 8 november 1886 is voor ons verschenen Petrus De Smedt, hoefsmid, die de volgende klacht doet. Dat hij gisteren 7 november, om 10 uren ’s avonds, de herberg van De Maerschalck verliet, waar hij aangesproken werd door Petrus Judocus en x Cooremans, landbouwers te Merchtemten-Bosch. Dat, toen zij omtrent zijne woning waren zij hem met hun tweeën hebben vastgepakt en hem ten gronde geworpen en daar hebben zij hem overslagen op beenen, buik, kop en aangezicht, zoo dat hij op verscheide plaatsen erg gekwetst is. UC 2577 - Steenhuffel le 9 novembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, In antwoord op uw postkaart van den 6 dezer nr. 986E, laten wij u weten, dat wij op 16 oktober 469,78 fr. betaald hebben aan de weduwe van de heer Hansotte. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2578 - Steenhuffel le 9 novembre 1886. (Vertaald) Het college. Aan de procureur des konings te Brussel

275


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik heb de eer u ontvangst te melden van uw schrijven van den 3 dezer maand nr. 18126, aangaande het vergemakkelijken voor de armen om in het huwelijk te treden en om hun natuurlijke kinderen te laten erkennen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2579 - Steenhuffel, le 10 november 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester en schepenen van Sint-Joost-ten-Noode. Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, laten wij u weten dat de behoeftige Caroline Verbesselt, die het voorwerp uitmaakt van uw brief van 6 november nr. 159715, haar bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft en dat we haar onderhoudskosten zullen terugbetalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2580 - Steenhuffel le 17 novembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan uw omzendbrief van 11 dezer maand, laten wij u weten dat wij vanaf 1887 het memoriaal van administratie in het Vlaams wensen te ontvangen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2581 - Steenhuffel le 20 novembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u een kopie van het bewijs van storting in de pensioenkas der gemeentesecretarissen van het bedrag dat ingehouden werd op de wedde van de secretaris (jaar 1886) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2582 - Steenhuffel le 24 novembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw omzendbrief van 16 november nr. 2669E, laten wij u weten dat wij het memoriaal van administratie in het Vlaams wensen te ontvangen. Ook het bureel van weldadigheid en de kerkfabriek verlangen de Vlaamse versie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2583 - Steenhuffel, den 24 november 1886 Het schepencollegie. Aan de commandant van het 1ste militaire district van Brussel. Mijnheer de commandant Wij hebben de eer ued te laten weten dat de genaamde De Pot Juliaan, militiaan van de lichting van 1882 van de gemeente Steenhuffel, bij het 10de Linieregiment staande, in onze gemeente met de genaamde Meersman Maria Ludovica heden 24 november in den echt getreden is. Gelief, mijnheer de commandant, de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

276


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder PV 322 – Steenhuffel 29 november 1886. Proces verbaal opgemaakt door jachtwachter Segers. Beschuldigde(n): De Baerdemaecker Egide Louis Leeftijd: 38 Beroep: schoenmaker Geboren te Merchtem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: zonder toelating gekjaagd op andermans terrein. Gevonnist op 10 januari 1887 door de rechtbank van eerste aanleg van Brussel Straf: 100 fr. UC 2584 - Steenhuffel le 6 décembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Gelieve met drager van dit bericht een volledig blad der overlijdensakten mee te geven. Alle vakken in het register zijn vol. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2585 - Steenhuffel le 8 décembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, De onder politiebewaking geplaatste Lombaert Pierre Louis, nr. 6196B, is aangekomen te Steenhuffel en heeft ons gezegd dat hij naar Malderen wenst te gaan. We hebben zijn reispas voor deze laatste gemeente getekend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2586 - Steenhuffel le 8 décembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de burgemeester van Malderen De gesurveilleerde Pierre Louis Lombaert uit Merchtem, nr. 6196 van het register B, heeft zijn reispas doen tekenen voor uw gemeente. Hij moet daar vandaag aangekomen zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2587 - Steenhuffel le 8 décembre 1886. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer de Procureur des konings Ik heb de eer ued het proces-verbaal hier bijgevoegd terug te zenden, met de bulletin van de aangeklaagde De Baerdemaecker Egide Louis en om aan uwe vraag te voldoen gedaan met de hierbijgevoegde brief laat ik ued weten dat Petrus Van den Bossche, eigenaar van het parceel land waarop het feit gepleegd is, mij verklaard heeft dat hij tegen De Baerdemaecker geen klacht doet van jachtovertreding noch andere, dat hij over 13 jaar zijne jacht voor eenen termijn van 9 jaren verhuurd had mits 50 fr. voor de gehele termijn, dat dezen termijn sedert vier

277


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

jaar geëindigd is maar dat hij aan mijnheer Van Bellinghen Jean Baptiste, negociant gehuisvest te St-Gilles, rue des monnaies 59, aan wien zij verhuurd was geenen opzeg er van gedaan heeft, die hem nog jaarlijks eenen haas doet brengen en ook nog op zijnen eigendom jaagt. Dit zijn, mijnheer de procureur des konings, al de inlichtingen die ik over deze zaak mededeelen kan. Aanvaardt mijnheer, de verzekering mijner hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2588 - Steenhuffel le 9 décembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de landbouwkolonie van Hoogstraten. Mijnheer, Wij hebben de eer u te laten weten dat de genaamde Van Assche François, die het voorwerp uitmaakt van uw bericht van 3 dezer, zijn bijstandwoonst te Steenhuffel behouden heeft. De kosten voor zijn onderhoud zullen voor ¼ door onze gemeente en voor ¾ door het gemeenschappelijk fonds betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2589 - Steenhuffel le 9 decembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de bepalingen van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Assche Francois, op 3 dezer opnieuw in de kolonie van Hoogstraten werd opgenomen. Deze behoeftige valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds en was het voorwerp van onze brieven van 13 februari, 22 maart, 12 mei en 13 juli 1878, 14 januari, 28 juli 1879, 23 december 1880, 16 maart 1881, 27 december 1882, 4 december 1884 en 1 december 1885. Inzake zijn bijstandwoonst is er niets veranderd. Hij heeft geen vaste woonplaats en levert zich over aan landloperij. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2590 - Steenhuffel le 9 december 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de directeur van de Algemene Spaar- en Pensioenkas te Brussel. De ondergetekende, titularis van het spaarboekje nr. 1405, verklaart om de opbrengst van 2% intrest op zijn tegoed, in de spaarkas te laten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2591 - Steenhuffel le 18 décembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. In antwoord op uw brief van 11 dezer, laten wij u weten dat onze gemeente in 1887 geen subsidies zal vragen voor wegenwerken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2592 - Steenhuffel le 18 décembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen.

278


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de omzendbrief van 28 oktober 1886, MA nr. 243, sturen wij u een kopie van het bewijs van betaling van fr. 75,93 aan het kantoor der registratie te Wolvertem, voor materiaal dat we in 1887 zullen nodig hebben voor de dienst van de burgerlijke stand en de bevolking. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 1593 - Steenhuffel le 31 decembre 1886. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de minister van financiën te Brussel. Mijnheer de minister. Van Campenhout Marie Thérèse uit onze gemeente is weduwe geworden door het overlijden van haar man, Wauters Jean Tobie op 16 november laatstleden. Ze is moeder van jonge 5 kinderen en stiefmoeder van 4 kinderen uit zijn eerste bed. Van deze laatste is de oudste zoon in dienst bij het 11de Linieregiment, 2de bataljon, 3de compagnie (in garnizoen te Lier), als milicien van Steenhuffel van de lichting 1886. Deze weduwe zit zonder inkomen door het plotse overlijden van haar man en zit in de diepste ellende. Wij vragen u, mijnheer de minister, om deze weduwe de toelating te geven om de militievergoeding van haar stiefzoon op te vragen. Deze is daarmee akkoord zoals uit de ingesloten papieren blijkt. In de hoop dat deze vraag een gunstig gevolg zal krijgen, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

279


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1887 **** UC 2594 - Steenhuffel le 5 janvier 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Overeenkomstig art. 7 van de omzendbrief van 13 december 1886, MA 223 laten wij u weten dat de rupsenverdelging op de fruitbomen, hagen en struiken zeer regelmatig gebeurt en dat ook de nesten op de bereikbare takken van de hoogstambomen worden weggehaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel den 9 januari 1887. Pro Justitia Op heden 9 januari 1887, ik ondergeteekende, burgemeester en ambtenaar van politie der gemeente Steenhuffel, mijn ronde doende op het sluiten der herbergen, en om x uren ’s nachts gekomen zijnde aan de herberg, gehouden door de weduwe Hendrik Van den Bossche nabij de Smisstraat, waar ik bemerkte dat haren herberg nog open was en waarin ik volgende personen heb bevonden: 1) Vermeren Louis. 2) De Bleser Joannes. 3) Vermeren Edouard. 4) Van den Bergh Pierre 5) Suys Egidius. Gevolgentlijk heb ik hun alsmede aan de herbergierster van den … verklaard, dus dat zij in overtreding waren aan artikel 1 van het politiereglement op het sluiten der herbergen en dat er ten hunnen lasten proces verbaal zal opgemaakt zijn. Waarvan ik het tegenwoordig proces verbaal opgemaakt heb en onderteekend om te dienen gelijk het behoort. De Ridder. PV 332a – Steenhuffel 9 januari 1887 Beschuldigde(n): Moerenhout Rosalie weduwe Van den Boom, 42 jaar, herbergierster, Vermeren Louis, 34 jaar, metser, De Bleser Jean, 33 jaar, landbouwer, Vermeren Edouard, 43 jaar, schoenmaker, Van den Bergh Pierre Jean, 51 jaar, Suys Egide, 31 jaar, dagloner, Geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: politie der herbergen. Gevonnist op 1 maart 1887 Straf: de eerste 4 fr. en al de anderen 2 fr. PV 332b – Steenhuffel 11 januari 1887 Beschuldigde(n): Plaskie Jean Emmanuel, 19 jaar, landbouwer,

280


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: slagen Gevonnist op 1 maart 1887 Straf: 20 fr. UC 2595 - Steenhuffel le 12 janvier 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u de alfabetische lijst van de personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2596 - Steenhuffel le 12 janvier 1887. Het college van burgemeester en schepenen Aan de kantonale inspecteur van het lager onderwijs te Vilvoorde. mijnheer, Gevolg gevend aan de brief van de heer gouverneur van de provincie op datum van 4 januari, nr. 149791C7170, sturen wij u een afschrift van een beraadslaging van de gemeenteraad, die genomen werd overeenkomstig de 4de paragraaf van de ministeriële omzendbrief van 21 september 1884 (lager onderwijs). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2597 - Steenhuffel le 12 janvier 1887. Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer De Paepe, diensthoofd van “voies et travaux” van de Belgische staatsspoorwegen te Brussel-Noord. Wij hebben de eer u te laten weten dat in gans onze gemeente geen zavel te vinden is voor het onderhoud en de verbetering van onze gekasseide wegen. Wij zijn bijna altijd verplicht om kasseiwerken met slechte of zonder zavel uit te voeren. Daarom zijn onze kasseiwegen na de winter doorgaans in slechte staat. Wij vragen u, mijnheer, om ons enkele wagons oude ballast (assen)voor het onderhoud van onze kasseiwegen te sturen Hopende dat onze vraag bij voorkeur zou mogen behandelt worden, verzoeken wy, te willen aanvaarden de verzekering onzer hoogachting. In de hoop, etc. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2598 - Steenhuffel, le 12 janvier 1887. Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw brief 149791C7170 van 4 dezer, laten wij u weten dat wij een afschrift van de beraadslaging van onze gemeenteraad van 15 oktober 1884 op 12 dezer naar de kantonale inspecteur van het lager onderwijs hebben gestuurd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

281


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder UC 2599 - Steenhuffel le 13 janvier 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten de papieren in verband met de militieloting van dit jaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2600 - Steenhuffel le 13 janvier 1887. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan den heer bevelhebber van het 1ste militaire district te Brussel. Mijnheer de kolonel Ik heb de eer u te berichten dat de genaamde Van Steen Andreas Adolphus, militiaan der lichting 1882 van de gemeente Steenhuffel en bij het 5e Linieregiment behoorende, in onze gemeente met de genaamde Moyson Coleta heden 12 januari 1887 in den echt getreden is. Gelief, mijnheer de bevelhebber, de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden. De burgemeester, UC 2601 – Steenhuffel le 15 janvier. Terugbezorgd aan de arrondissementscommissaris van Brussel, een statistiek over de bevolking. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2602 – Steenhuffel den 15 januari 1887. Ontvangen van mijnheer de minister van landbouw, nijverheid en openbare werken, de 4 boekdeelen waarvan de tekst volgt en die bestemd zijn voor de volksbibliotheek onzer gemeente, te weten: 1) de Vlaamsche kunstbode, 16e jaargang 2) Prins Boudewijn 3) Het Engelsen onderzoek over het inkuilen van het groene voeder, 4) Beersel bij Brussel, eene monographie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 953 - Zitting van 19 januari 1887. Eedaflegging van den gemeenteontvanger. Op heden 19 januari 1887 is voor ons, burgemeester der gemeente Steenhuffel, verschenen den heer Jean Hendrik De Mesmaecker, pachter, alhier gehuisvest, ontvanger dezer gemeente benoemd door beraadslaging van den gemeenteraad van den 3 november 1886 en goedgekeurd door de bestendige deputatie den 5 januari 1887 nr. Division A 26996-26689, dewelke in onze handen in uitvoering der wet van den 5 maart 1831 den volgenden eed afgelegd heeft, te weten: “Ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk”. En zoo aanstonds is den heer De Mesmaecker in bezit van zijn ambt verklaard. Gedaan in openbare zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. De burgemeester, De Ridder Jean François

282


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

GR N° 954-955-956 - Zitting van 19 januari 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, De Mesmaecker, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om I. advies te geven aangaande de reclamaties en tegenstand die ondervonden werden ter gelegenheid van de expositie van de atlas der Bauwbeek van onze gemeente en van de processen verbaal die werden opgemaakt over de kunstmatige werken die onwettig op deze waterloop werden gemaakt. De gemeenteraad. Gezien de wet van 7 mei 1877 over de politie der onbevaarbare en niet vlotbare waterlopen. Gezien de stukken die overeenkomstig art. 1 van deze wet werden opgemaakt (de atlas, de beschrijvende tabel, de indicatieve staat, de processen verbaal) en die door de provinciegouverneur op 8 september 1886 aan het college van burgemeester en schepenen werden overgemaakt om de formaliteiten te vervullen die door art. 4, 5 en 6 van dezelfde wet zijn voorgeschreven. Gezien het certificaat waarin het college bevestigt dat al deze formaliteiten werden vervuld en dat de affiches, waarin de tentoonstelling van deze stukken kenbaar werd gemaakt, 3 maanden lang aangeplakt zijn geweest. Gezien de papieren die bevestigen dat al de eigenaars van gronden waarop zich onwettige kunstwerken bevinden schriftelijk en persoonlijk aan huis verwittigd werden. Overwegend dat de betrokkenen niet geprotesteerd of gereclameerd hebben. Gezien ook de gemeenteraad geen enkele reden heeft om zich te verzetten. Is de raad van oordeel. Dat de werkzaamheden die door de commissaris der wegen in zijn processen verbaal werden gespecificeerd, mogen worden uitgevoerd II. Controle en goedkeuring van de rekening van de kerkfabriek. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 4094,59 - Uitgaven: fr. 3859,54 - Tekort: fr. 235,05 III. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1887. Gezien deze begroting. Overwegende dat deze behoorlijk en in functie van de middelen en behoeften werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 4389,46 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2603 - Steenhuffel le 21 janvier 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u, om goedgekeurd te worden door de bestendige deputatie van de provinciale raad, de begroting van de kerkfabriek van onze gemeente voor 1887. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

283


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2604 - Steenhuffel le 21 janvier 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u, om goedgekeurd te worden door de bestendige deputatie van de provinciale raad, de rekening van het kerkfabriek van 1885, met alle bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2605 - Steenhuffel, le 21 janvier 1887. Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan uw omzendbrief van 8 september 1885, nr. 371326B29249, sturen wij u de documenten die vaststellen dat aan al de formaliteiten, die worden voorgeschreven door de art. 4, 5 en 6 van de wet van 7 mei 1877 over de politie der onbevaarbare waterlopen, werd voldaan. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2606 - Steenhuffel le 30 janvier 1887. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan het bureel van weldadigheid van Blaesvelt Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 24 januari 1887 nr. x en om aan art. 28 der wet van 14 meert 1876 te voldoen, hebben wij de eer U te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Joannes Baptista Van Campenhout, arbeider, geboren te Willebroeck,gehuisvest te Blaesvelt, aangenomen om voor rekening onzer gemeente bedeeld te worden. Wij verzoeken ued van slechts toe te staan wat hoogst noodzakelijk is; de noodwendigheden vermeerderen de wijl de inkomsten van ons armbestuur en gemeente verminderen. Wij verzoeken U van de onderstand op te houden zoo haast dezen behoeftige zal hersteld zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2607 – Steenhuffel le 30 janvier 1887. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer. Ingesloten, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelgem te Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,90 fr., werd op 29 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2608 – Steenhuffel le 30 janvier 1887. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer.

284


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief 2692E van 15 dezer, stuur ik u de gevraagde inlichtingen over het aantal runderen en paarden dat zich momenteel in de stallen van onze inwoners bevindt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2609 – Steenhuffel le 30 janvier 1887. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer. Gevolg gevend aan uw omzendbrief in MA 282 van 27 december 1886, retourneren wij u de processen verbaal die door de provinciale conducteur tijdens zijn controle van onze waterlopen werden opgemaakt, nadat ze door een lid van het gemeentebestuur zijn ondertekend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2610 – Steenhuffel le 1 fevrier 1887. (Vertaald) Het college. Aan de procureur des konings. Mijnheer, In antwoord op uw brief van deze maand laten wij u weten dat de onder politietoezicht staande Nijs Pierre François, nr. B6003, op 29 januari, laat in de namiddag, in Steenhuffel aangekomen is en dat hij zich sedertdien niet meer bij mij heeft laten zien. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2611 – Steenhuffel le 2 fevrier 1887. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer. Gevolg gevend aan uw brief 26087 van 28 januari, sturen wij u een kopie van het bewijs van betaling van 18,75 fr. aan de bedelaarswerkplaats van Brugge, een bedrag dat we nog verschuldigd waren voor het onderhoud van Moerenhout Josephine gedurende het 3de trimester van 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2612 - Steenhuffel le 3 février 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de burgemeester van Eppegem. Mijnheer, Ik heb de eer u te laten weten dat de vrijgelaten veroordeelde Van den Bogaert Jean Henri, 54 jaar, geboren te Antwerpen, nr. 5809 van het register model B, is aangekomen in onze gemeente. Hij kwam van Puurs en hij heeft gekozen om zich in uw gemeente te vestigen waar hij deze avond zal aankomen. De burgemeester, De Ridder UC 2613 - Steenhuffel le 3 février 1887. Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel

285


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik heb de eer u te laten weten dat de onder politietoezicht staande Van den Bogaert Jean Henri, 54 jaar oud en geboren te Antwerpen, nr. 5809 in het register model B, in Steenhuffel is aangekomen. Hij kwam van Puurs en heeft beslist om zich in Eppegem te gaan vestigen. De burgemeester, De Ridder UC 2614 - Steenhuffel le 3 fevrier 1887. Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Aansluitend op mijn brief van 3 dezer laat ik u weten dat de onder politietoezicht geplaatste Van den Bogaert in Steenhuffel is aangekomen en dat hij Eppegem als nieuwe verblijfplaats heeft gekozen. De burgemeester, De Ridder UC 2615 - Steenhuffel le 9 février 1887. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche François in Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of fr. 4,87 werd vandaag februari betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2616 - Steenhuffel le 9 février 1887. Het college. Aan de voorzitter en leden van de raad van bestuur van het Gemeentebestuur. Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 5 februari en van de er in aangekondigde volmacht. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2617 - Steenhuffel le 12 février 1887 Het college van burgemeester en schepenen Aan de landmeter van het kadaster te Dendermonde. Gevolg gevend aan uw postkaart van 11 dezer, nr. 1272, heb ik de eer u te laten weten: 1) Dat de De Mol-Geeroms François in Buggenhout woont. 2) Dat Philippine Amelie Ermens op 8 juli 1874 gehuwd is met Goossens Vincent, een landbouwer die momenteel in Steenhuffel woont. 3) En ten slotte, dat de heer Meeus Jean Marin te Steenhuffel overleden is op 17 oktober 1886. Zijn enige erfgename is zijn zuster Thérèse Meeus, landbouwster in Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2618 – Steenhuffel le 20 février 1887. (Vertaald) Overgemaakt aan mijnheer de arrondissementscommissaris van het arrondissement Brussel, de rol van de provinciale belasting op de honden voor 188, ter goedkeuring door de bestendige deputatie van den provincialen raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2619 - Steenhuffel le 26 février 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen

286


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur. Om te voldoen op de vraag gedaan met de omzendbrief van 2 januari 1887 nr. 6001, hebben wij de eer u de alfabetische lijst te bezorgen van de miliciens die ingeschreven werden voor de lichting van 1887. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2620 - Steenhuffel, le 2 mars 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Overeenkomstig nr. 26 van de algemene instructie van 16 oktober 1876, sturen wij u de het overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens die hebben deelgenomen aan de loting van 1887. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2621 - Steenhuffel den 2 maart 1887. Het college van burgemeester en schepenen. Aan juffrouw Therèse Meeus, eigenaarster te Steenhuffel. Jufrouw Meeus, Wij verzoeken ued voor de laatste maal van al de gelden aan de gemeente toebehoorende en in kas gelaten door uwen broeder Jean Marin Meeus, in zijne hoedanigheid van ontvanger der gemeente, al de stukken, documenten, registers die voor het uitoefenen van zijn ambt gediend hebben zonder uitstel in handen van zijnen opvolger den heer Henri De Mesmaecker af te geven. In geval aan dit verzoek binnen de drij dagen niet voldaan is zult gij daartoe rechtelijk gedwongen worden. Gedaan in Zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 957-958-959-960-961 - Zitting van 9 maart 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Vraag om bijkomende staatssubsidie voor de gewone dienst van het lager onderwijs. De gemeenteraad. Gezien de begroting van het lager onderwijs van 1887, goedgekeurd door de bestendige deputatie op 19 januari laatstleden, waarin de staatssubsidie voor de gewone dienst van het lager onderwijs werd vastgesteld op 1925 fr. (gelijk aan 1 fr. per inwoner) en waarin het aandeel van de gemeente (met het overschot van de rekening van de school voor volwassenen van 1884) 2112,70 fr. bedraagt. Gezien de begroting van 1884, waaruit blijkt dat deze staatssubsidie toen nog 3996,52 fr. bedroeg en de tussenkomst van de gemeente op 637,73 fr. was vastgesteld. Gezien uit de vergelijking blijkt dat de staatsubsidie met de helft + 136,32 fr. is verminderd terwijl de bijdrage van de gemeente met 2/3 + 199,51 fr. is verhoogd. Overwegend dat 3/5 van de staatssubsidie van 1884 overeenkomt met 2397,90 fr.

287


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegend dat onze gemeente 1925 inwoners telt en geen andere middelen heeft dan de belastingen die ze oplegt aan haar inwoners, waarbij zich geen grootgrondbezitters of industriëlen bevinden, zodat alle gemeentebelastingen moeten opgehoest worden door kleine landbouwers en zelfs door de werkende klasse, die vanwege de landbouwcrisis niet in staat zijn om deze te betalen. Gezien uit het voorgaande blijkt dat onze gemeente bij de verdeling van de staatssubsidie voor 1887 niet krijgt waar ze gezien de ministeriele onderrichtingen van 17 december 1884 (die de respectievelijke aandelen in de bekostiging van het lager onderwijs vaststellen) recht op heeft. Om deze redenen besluit de gemeenteraad. Om aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs te vragen om deze uitleg in overweging te nemen en om onze gemeente in 1887 den bijkomende subsidie te geven. III. Boekhouding van bureel van weldadigheid. Gezien de beraadslaging van dit bureel van 31 januari laatstleden waarin het vraagt om 1000 fr. van de 3150 fr., die in de begroting waren gebracht om staatsbons mee te kopen, te mogen gebruiken voor het uitbetalen van kostgeld aan wezen. Overwegend dat de aangehaalde motieven gegrond zijn. Besluit de raad om deze toelating te verlenen. IIIb. Ook goedgekeurd in deze zitting een beraadslaging van het bureel van weldadigheid over de waarborg die door zijn ontvanger moet gegeven worden. IV. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1887. De raad. Gezien de gemeentebegroting, die door de bestendige deputatie werd goedgekeurd, waarin deze belasting op 2400 fr. was bepaald. Overwegend dat door de vermindering van de staatssubsidie de kosten van de gemeente voor de gewone dienst van het lager onderwijs 900 fr. hoger liggen dan wat was voorzien, dat de hele begroting maar een overschot vertoont van 595,95 fr. en dat de personele belasting bijgevolg met 305 fr. moet worden verhoogd. Beslist de raad om de personele belasting tot 2734,50 fr. op te trekken en ze te verdelen volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. V. Opmaken van de rol voor het onderhoud der beken. Gezien de kostenraming die voor dit onderhoud door de commissaris der wegen op 28 februari werd opgemaakt en die 296,76 fr. bedraagt; namelijk 167,12 fr. voor de Molenbeek, 31,39 fr. voor de Oude beek, 87,22 fr. voor de Vuilbeek en 11,03 fr. voor de Bauwbeek. Gezien het reglement over de onbevaarbare en niet vlotbare waterlopen van 25 juli 1878, goedgekeurd bij K.B. van 29 april 1880, en gezien de wet van 7 mei 1877. Gezien de ministeriele onderrichtingen van 27 december 1886, MA 282. Keurt de raad deze rol goed voor 289,82 fr. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2622 - Steenhuffel le 9 mars 1887. (Vertaald) Overgemaakt aan mr. de ontvanger van de directe belastingen te Londerzeel, de rol van de hondenbelasting, die uitvoerbaar werd verklaard, met de opmerking dat alleen de bestendige deputatie bevoegd is om klachten over de deze belasting te behandelen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2623 - Steenhuffel le 10 mars 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen.

288


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een afschrift, in dubbel, van een beraadslaging van het bureel van weldadigheid (aangaande de boekhouding, gewijzigd teruggezonden op 16 maart 1887). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2624 - Steenhuffel le 10 mars 1887. (Vertaald) Het college. Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister. Wij sturen u een beraadslaging van onze gemeenteraad waarin een buitengewone staatssubsidie wordt gevraagd voor de gewone dienst van het lager onderwijs in 1887. De secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2625 - Steenhuffel le 12 mars 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten, in dubbel, de beraadslaging van onze gemeenteraad waarmee de toelating wordt gevraagd om 500 fr. van de spaarkas te mogen halen voor de bekostiging van de gewone dienst van het lager onderwijs. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2626 - Steenhuffel le 12 mars 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de vertegenwoordiger van de schatkist te Brussel. Mijnheer, Wij vragen u om een duplicaat te sturen van het ontvangstbewijs van de storting van 540,91 fr., gedaan voor de betaling van het gemeentelijk aandeel in de pensioenkas der gemeenteonderwijzers door onze gemeenteontvanger op 8 juni 1886 onder ref. 10801. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2627 - Steenhuffel, le 16 mars 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelghem te Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 16,98 fr., werd op 16 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2628 - Steenhuffel, le 16 mars 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen

289


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de burgemeester van Londerzeel. Ingesloten militiepapieren bestemd voor de broers Terwecoren, die in Londerzeel wonen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2629 - Steenhuffel den 16 maart 1887 Het schepencollegie. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Om te voldoen aan de vraag gedaan door uwen brief van 10 dezer, nr. 2593E 24, die vergezeld was van een reclamatie van mr. Victor Meeus hier aangevoegd, hebben wij de eer u over deze laatste de volgende inlichtingen mede te delen te weten. Op 9 januari jongsleden heeft de heer De Mesmaecker als gemeente ontvanger van Steenhuffel zijnen eed afgelegd, en is daarna in fonctie gesteld. Mijnheer Meeus, neef van de overleden ontvanger die voorloopig zijnen dienst namens zijne tante, Theresia Meeus, eenige en wettige erfgenaam van haren overleden broeder, is verscheide malen verzocht om met hem af te rekenen en afscheid te maken. Op 9 februari verscheen mijnheer Meeus ten gemeentehuize waar hij de ontvangsten en uitgaven door hem en zijnen oom gedaan voorlas zonder dat hij ter bestatiging dezer een enkel bewijsstuk mededeelde. Daarna hebben wij verscheide malen, mondelings den heer Meeus verzocht van een definitieve afscheidsrekening met den nieuwen ontvanger met al de bewijsstukken te willen afgeven, en nadat hij verklaard had aan den heer Vertonghen, schepen, dat hij geenen dag kon aanwijzen of zelfs niet wist wanneer dit zou konnen plaats hebben, hebben wij besloten de wettige erfgename Theresia Meeus schriftelijk daartoe te verzoeken met eenen brief waarvan hij copy in zijn reclamatie mededeelt. Het is waarschijnlijk om zijn nalatigheid te dekken dat hij zich op de voorbaan gezet heeft, want op woensdag 9de dezer maand is hij voor ons verschenen om effening te maken en hij heeft aan den nieuwen ontvanger de bewijsstukken van ontvangsten en uitgaven benevens eenige rols en eenen brouillon van dagboek afgegeven. Zijne rekening is op verre na niet in regel om aangenomen te kunnen worden en vereischt verscheide veranderingen en wijzigingen, en wanneer mr. Meeus daartoe zal bereid zijn weten wij niet en wij kennen de reden niet waarom hij die zoo lang trekken wilt. Eindelijk vraagt hij de tusschenkomst van mr. de gouverneur om aan zijne zaken een einde te stellen en dit is ons verlangen ook om aan die zaak een einde te stellen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2630 - Steenhuffel le 19 mars 1887. (Vertaald) Het college. Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, Om te voldoen aan de voorschriften van de omzendbrief van 27 december 1887, MA 282, aangaande de uitvoering van de wet van 7 mei 1847 op de politie der onbevaarbare waterlopen, laten wij u weten dat de gemeenteraad de periode om onderhoud- en ruimingwerken uit te voeren heeft vastgesteld van 1 tot en met 30 juli. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2631 - Steenhuffel le 22 mars 1887. Het college van burgemeester en schepenen Aan de landmeter van het kadaster te Vilvoorde.

290


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Om te voldoen aan de vraag met uw hierbij gevoegde postkaart laten wij u weten, dat De Groof Anne Catherine, weduwe van Vandenhouten Jean Baptiste, niet hertrouwd is en nog altijd in Steenhuffel woont. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2632 - Steenhuffel, le 22 mars 1887 Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Om voldoen aan uw bericht van 16 dezer maand, nr. 188542C7270, sturen wij u een kopie van het betalingsbewijs voor de som van fr. 142,14, betaald aan het kantoor der registratie te Wolvertem als gemeentelijk aandeel in de kosten die, tot 31 december 1885, veroorzaakt werden door de uitvoering van de wet van 7 mei 1877 aangaande de politie der onbevaarbare waterlopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2633 - Steenhuffel, le 22 mars 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de burgemeester van Malderen. De onder politietoezicht geplaatste Pierre Jean Lombaert, nr. 6196 van het register B, heeft zijn reisblad laten tekenen voor uw gemeente, waar hij in de loop vandaag moet toekomen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2634 - Steenhuffel, le 22 mars 1887. (Vertaald) Het college. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Wij hebben de eer u te laten weten dat de onder politietoezicht geplaatste Pierre Jean Lombaert nr., nr. 6196 van het register B, gisteren vanuit Merchtem in onze gemeente aangekomen is en dat hij hier zijn reisblad voor Malderen heeft laten tekenen. Hij heeft Malderen als nieuwe verblijfplaats gekozen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2635 - Steenhuffel, le 26 mars 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten, de papieren aangaande de waarborg van de heer De Mesmaecker in zijn hoedanigheid van gemeenteontvanger van Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2636 - Steenhuffel, le 26 mars 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de voorzitter en leden van het bureel van weldadigheid van Anderlecht. Mijne heren, Met uw brief van 19 dezer maand, nr. 1133, stuurde u ons een rekening van de onderstand die u verschafte aan de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste. Het gaat over een bedrag van 76,40 fr. in 1885, 20,60 fr. in 1886 en 16,20 fr. in 1887, samen 113,20 fr. We merken op dat wij alleen maar een verwittiging voor 1885 hebben ontvangen en dus alleen maar de 76,40 fr. van 1885 zullen terugbetalen. Voor 1886 en 1887 werd er niet voldaan aan de termijnen die door de wet op de bijstandwoonst worden voorgeschreven.

291


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Vooraleer tot de betaling over te gaan zouden wij graag vernemen wat de reden is voor deze laattijdige aanvraag tot terugbetaling. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2637 - Steenhuffel le 29 mars 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de burgerlijke gasthuizen van Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw bericht van 22 maart 1887, nr. 1664-87/12025, laten wij u weten dat wij onze gemeente als bijstandwoonst erkennen van den behoeftige Haverals Frederique, echtgenote van Mertens Pierre Jean, die 1 dag in het moederhuis van uw stad verbleven heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2638 - Steenhuffel le 29 mars 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur In antwoord op uw brief van 23 dezer maand, nr. 26087, laten wij u weten dat wij u met onze brief 2611 van 2 februari een kopie gestuurd hebben van het bewijs van betaling op 29 januari 1887 van fr. 18,85 aan de bedelaarswerkplaats van Brugge, voor het onderhoud van Moerenhout Josephine. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 332d – Steenhuffel 4 april 1887 Beschuldigde(n): Annaert Leopold, 19 jaar, dagloner, Annaert François Denis, 28 jaar, dagloner, Geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: vernieling van eigendom Gevonnist op 24 mei 1887 Straf: 1) 5 fr; - 2) 3 fr. UC 2639 - Steenhuffel le 6 avril 1887. (Vertaald) Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan de vraag van uw omzendbrief van 19 maart 1887, MA 53, sturen wij u, behoorlijk ingevuld, de statistiek der arbeidongevallen in de industrie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2640 - Steenhuffel le 6 avril 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Op 14 december 1884 liet het bureel van weldadigheid van Anderlecht ons weten dat het nodig was om onderstand te verlenen aan Van Campenhout Jean Baptiste. Deze behoeftige valt ten laste van onze gemeente en op 7 januari 1885 hebben we de tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds gevraagd.

292


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Vandaag, 19 maart 1887, stuurt datzelfde bestuur ons een rekening voor de voorgeschoten onderstand. Het gaat over een bedrag van fr. 113,20, bestaande uit fr. 76,40 voor 1885, fr. 20,60 voor 1886 en fr. 16,20voor 1887. Wij vragen u om ons te laten weten, mijnheer de gouverneur, of de gemeente Anderlecht het recht heeft om de terugbetaling te reclameren van de voorschotten van 1886 en 1887, waarvoor wij geen enkele andere verwittiging hebben gekregen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2641 - Steenhuffel le 6 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u het kohier van de verdeling der personele belasting voor 1887, om te worden goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincialen raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2642 - Steenhuffel le 6 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 5 dezer maand, nr. 9754 laten wij u weten dat het ons onmogelijk is om vast te stellen hoeveel drukwerken wij nodig hebben om de oeverbewoners aan te schrijven aangezien wij uw processen verbaal nog niet ontvangen hebben. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2643 - Steenhuffel le 9 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Overgemaakt aan de burgemeester en schepenen van Merchtem, 8 verwittigingen in verband met de uitvoering der wet van 7 mei 1887 over het ruimen der beken, met het verzoek om ze aan de betrokkenen te bezorgen en ons hun getekend ontvangstbewijs terug te sturen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2644 - Steenhuffel, le 9 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een afschrift van de akte van borgstelling door de ontvanger van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2645 - Steenhuffel, le 9 avril 1887. (Vertaald)

293


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij hebben de eer u terug te sturen, de staat van dienst van mevrouw Casteels, geboren, Elise De Smedt, de meesteres van het handwerk in de gemeenteschool van Steenhuffel. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2646 - Steenhuffel le 16 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur Wij sturen u een certificaat dat vaststelt dat alle formaliteiten, opgelegd door art. 6 van het reglement van 25 juli 1878 op de politie der onbevaarbare waterlopen, reglementair werden uitgevoerd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2647 - Steenhuffel le 16 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste in Anderlecht. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 28,30 fr., werd betaald op 16 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2648 - Steenhuffel le 20 avril 1887. Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan de vraag gedaan met uw brief van 18 dezer nr. 30516A26087, sturen wij u het bewijs van betaling van fr. 59,80 aan de bedelaarswerkplaats van Brugge. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2649 - Steenhuffel le 23 avril 1887. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur Wij sturen u de lijst van de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden met de vermelding of zij al dan niet mogen kiezen voor de wetgevende kamers en de provincieraad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2650 - Steenhuffel le 27 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen.

294


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur. Gevolg gevend aan uw brief van 21 dezer maand DivC nr. 1919, sturen wij u kopie van de kiezerlijsten voor de gemeenteraad, de provincie en de kamers, afgesloten in september 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2651 - Steenhuffel le 27 avril 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Om te voldoen aan de instructies terzake, sturen wij u 2 kopies van stortingsbewijzen bij de Nationale Bank : 1) Van een bedrag van fr. 540,91, het gemeentelijk aandeel in het pensioen van de gemeenteonderwijzers (jaar 1884, begroting 1885). 2) Van een bedrag van fr. 499.36 het gemeentelijk aandeel in het pensioen van de gemeenteonderwijzers (jaar 1885, begroting 1886). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 332c – Steenhuffel 1 mei 1887 Beschuldigde(n): Van Zeebroeck Pierre Jean, 49 jaar, herbergier, Van Laethem Joseph, 45 jaar, herbergier, Van de Voorde Charles Louis, 28 jaar, landbouwer, Moyson Jean, 19 jaar, landbouwer, Van den Bergh Pierre, 52 jaar, landbouwer, Van den Bergh Charles Louis, 21 jaar, landbouwer, Dierickx Lievin, 28 jaar, landbouwer, Brusselmans Louis, 27 jaar, landbouwer, Plaskie François, 20 jaar, landbouwer, Van Ranst Louis, 54 jaar, landbouwer, Mertens Adolphe, 56 jaar, landbouwer, Geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: politie der herbergen. Gevonnist op 24 mei 1887 Straf: de eerste twee 4 fr. en al de anderen 2 fr. GR N° 962 - Zitting van 2 mei 1887. (Vertaald) Tegenwoordig De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen. Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Gezien het medisch attest, opgemaakt op 2 mei 1887 door de heer Bamps, dokter in de medicijnen te Merchtem, waaruit blijkt dat Verhavert Egide, ongehuwd, 58 jaar, geboren en woonachtig in Steenhuffel, zoon van Jan Baptiste Verhavert en Jeanne Van Humbeeck, in die mate geestesziek is dat het nodig is om hem in een instelling op te sluiten. Gezien art. 95 van de gemeentewet, het nr. 3 van art. 7 van de wet van 29 december 1873 en de art. 35 en 61 van het algemeen organiek reglement over het regime der zinnelozen, goedgekeurd bij K.B. van 1 juni 1874. Besluit.

295


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Verhavert Egide zal worden opgesloten in de instelling van de broeders Alexianen te Mechelen, onder de directie van x. De onderhoudskosten van de zieke worden door zijn familie betaald. Een afschrift van deze beslissing zal gestuurd worden naar de procureur des konings, de directie van het gesticht van de Alexianen en naar de familie van de geesteszieke die voor de overbrenging moet zorgen. Gedaan te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Bruxelles le 2 mai 1887. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 154221C4600 Betreft: Lager onderwijs. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Men heeft de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs gesignaleerd dat het dringend nodig is om in uw gemeente een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning te bouwen. De huidige lokalen voldoen niet meer en vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid der kinderen. De minister gelast mij om bij uw gemeentebestuur aan te dringen op de uitvoering van het project dat voor de reorganisatie van het lager onderwijs in uw gemeente werd aangenomen. U kunt hiervoor rekenen op de financiële steun van het rijk en van de provincie. Ik vraag u, mijne heren, om deze zaak onmiddellijk aan uw gemeenteraad voor te leggen en om me voor 20 mei eerstkomend te laten weten welk gevolg er aan deze brief gegeven werd. De gouverneur, August Vergote. UC 2652 - Steenhuffel le 4 mai 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Om te voldoen aan de vraag gedaan door uw omzendbrief van 19 maart 1887, MA nr. 53, laten wij u weten dat wij geen arbeidsongevallen in de nijverheid te melden hebben.. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2653 - Steenhuffel le 4 mai 1887 (Vertaald) Het college. Aan de procureur des konings te Brussel. Wij sturen u een afschrift van ons besluit van 2 dezer maand, waarmee de voorlopige opsluiting bevolen werd van de geesteszieke Verhavert Egide, ongehuwd. Zijn drie broers en een zuster te Steenhuffel werden op de hoogte gebracht en ze hebben allemaal erkend dat het nodig is om hem in een gesticht te plaatsten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2654 – Steenhuffel le 4 mai 1887. Overgemaakt aan de burgemeester van Aalst, een oproepingsbrief voor de provinciale verkiezingen, met verzoek om hem aan de betrokkene af te geven een ons een ontvangstbewijs te sturen. (Zelfde brief naar Westmalle). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

296


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2655 - Steenhuffel, le 4 mai 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 8 van het reglement op de politie der onbevaarbare waterlopen van 25 juli 1878 sturen wij u de verdelingsrol voor het onderhoud en de ruiming der beken voor dit jaar, om hem door de bestendige deputatie uitvoerbaar te laten verklaren. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 326 – Steenhuffel 7 mei 1887 Beschuldigde(n): Vanderstappen François Theodore, 36 jaar, landbouwer, geboren te Merchtem en wonend te Steenhuffel. Vanderstappen Marie Louise, 14 jaar, landbouwster, geboren en wonend te Steenhuffel. Vanderstappen Joanna Marie Leeftijd: 15 jaar, landbouwster, geboren en wonend te Steenhuffel. Misdrijf: diefstal van oogst. Gevonnist op 16 juli 1887 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Straf: 1) 10 dagen – 2 en 3) vrijgesproken, hebben zonder kwaad opzet gehandeld. Opmerking: bevestigd door het hof van beroep op 10 oktober 1887. UC 2656 – Steenhuffel le 9 mai 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van François Van Assche in Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 8,61 fr. werd op 9 dezer betaald. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2657 - Steenhuffel le 9 mai 1887. (Vertaald) Het college. Aan de burgemeester van Londerzeel. De onder politietoezicht staande Davausse François, nr. 5956 van het register B, heeft zijn reisblad voor uw gemeente laten tekenen waar hij in de loop van 10 mei moet aankomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2658 - Steenhuffel, le 9 mai 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings. Wij hebben de eer u te laten weten dat de onder politietoezicht staande Davausse François, nr. 5956 van het register B, hier vandaag aangekomen is van uit Puers en heeft zijn reisblad heeft laten tekenen voor de gemeente Londerzeel, waar hij morgen 10 mei moet toekomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

297


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder UC 2659 - Steenhuffel le 13 mai 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de vrederechter te Wolvertem. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 12 dezer maand laten wij u weten dat er in onze gemeente geen krankzinnigen in huis opgesloten zijn. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2660 - teenhuffel le 14 mai 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Overgemaakt aan het schepencollege van Brussel, een aanmaning om de beek te ruimen, met verzoek om het aan de betrokkene af te geven en een ontvangstbewijs terug te sturen. (Een andere aanmaning op 23 mei naar mevrouw weduwe De Groef Anna Louise.) Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 963-964 - Zitting van 15 mei 1887. (Vertaald) Tegenwoordig De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, leden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Ontlasting van de familie van de heer J.M. Meeus, voormalig gemeenteontvanger. De gemeenteraad. Gezien het verzoek waardoor de erfgenamen van de heer Jean Marin Meeus, hier overleden op 17 oktober laatstleden, voormalig gemeenteontvanger, de definitieve ontlasting vragen om aldus de waarborg, die hij voor de zekerheid van zijn beheer heeft moeten geven, terug te kunnen krijgen. Overwegend dat de rekeningen van de heer Meeus regelmatig aangezuiverd werden en dat de familie ontlasting heeft gekregen zoals uit de bijgevoegde documenten blijkt. Besluit. De vraag van de erfgenamen wordt aangenomen. Afschrift van deze deliberatie zal samen met de bewijsstukken ter goedkeuring naar de bestendige deputatie gezonden worden. II. Rekendienst van den gemeenteontvanger. (Nederlands) De raad. Gezien de merkelijke vertraging in het betalen der gemeentelasten, waardoor de dienst van ontvanger hier te lijden heeft, hebben wij met eenparigheid van stemmen besloten: 1) Zij die op 1 februari hunne verschuldigde gemeentelasten niet zullen betaald hebben zullen eene vermaning krijgen met 10 cents kost. 2) Zij die op 15 februari niet zullen betaald hebben, zullen vermaand worden door den dwangbeveldrager; de kosten hiervan zijn fr. 0,40. 3) Al degenen die op 28 februari niet voldaan hebben zullen een 2de vermaning ontvangen van den dwangbeveldrager; de kosten hiervan zijn fr. 1,88. In geval van nood zal er tot verdere vervolging overgegaan worden. Deze beslissingen zullen jaarlijks toegepast worden en door den plaatselijken ontvanger uitgevoerd worden.

298


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2661 - Steenhuffel le 18 mai 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. In antwoord op de laatste paragraaf van uw brief van 12 dezer maand, nr. 2691E, laten wij u weten dat het verschil van fr. 900,36, dat niet was voorzien in de schoolbegroting van 1887, op de volgende wijze zal gedekt worden: 1) Met het overschot van de gemeentebegroting van 1887 (waarvoor de deputatie ons de toelating heeft gegeven): fr. 595,95 2) Met een afneming van de opbrengst van de personele belasting van 1887: fr. 304,41. Deze taks werd in de gemeentebegroting vastgesteld op fr. 2400 maar zal volgens de verdeling (het kohier hiervan werd door de bestendige deputatie uitvoerbaar verklaard) op fr. 2734,50 uitkomen, hetzij fr. 334,50 meer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2662 - Steenhuffel le 18 mei 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer, het document dat u mij stuurde en dat ik ingesloten, na legalisering, terugzend, werd mij bezorgd door de dochter van A. Boogmans en was door de betrokkene niet ondertekend. We hebben het meisje gevraagd om het door haar moeder te laten tekenen en direct terug te komen om de handtekening te laten legaliseren (een papier in verband met de nationale militie). Dat is de gegronde reden voor mijn weigering geweest. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2663 – Steenhuffel le 18 mai 1887. (Vertaald) Terugbezorgd aan de heer procureur des konings te Brussel, het ingesloten stuk, met de opmerking dat Theophile Van der Stappen niet gekend is in Steenhuffel. Het gaat hier ongetwijfeld over François Theodore Van der Stappen, echtgenoot van De Mol Jeanne Colette, wiens inlichtingenblad we u op 14 mei hebben gestuurd. Te Steenhuffel de 18 mei 1887. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2664 - Steenhuffel, le 18 mei 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur Wij sturen u de lijst van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden met de vermelding of zij kiezer zijn voor de kamers en de provincieraad. Deze lijst werd ingevuld op basis van de kiezerslijst van september 1886 en werd ons gevraagd met uw schrijven van 17 dezer, nr. DivC1919. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen

299


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder GR N° 965 - Zitting van 19 mei 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in ewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Reorganisatie van het lager onderwijs – Nieuwe school. De gemeenteraad. Gezien de brief van provinciegouverneur, nr. 154221C4601 van 2 dezer, waarin gezegd wordt dat men aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs gesignaleerd heeft dat er in onze gemeente dringend een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning moet gebouwd worden, omdat de huidige lokalen niet voldoen en een serieuze bedreiging voor de gezondheid van de kinderen vormen. Gezien de voorlopige plannen die het college van burgemeester en schepenen laten tekenen heeft voor de volledige nieuwbouw van de onderwijzerswoning, en de vergroting van de school en de speelplaats mits de overwelving van de beek. Overwegend dat er bewezen werd dat het zeer moeilijk is om in Steenhuffel – vanwege de topografische situatie van de gemeente (de lage en vochtige ligging) - een meer geschikte inplantingplaats te vinden die even goed gelegen is. Overwegend dat we daarom unaniem van oordeel zijn om de toelating te vragen om de huidige locatie te mogen behouden en het lager onderwijs te reorganiseren op basis van de genoemde plannen die uiteraard door de provinciale architect en de schoolinspectie overal waar nodig mogen worden aangepast. De gemeenteraad besluit om dit plan als voorstudie aan de goedkeuring van de bevoegde overheid voor te leggen en dezelfde overheid te vragen om de provinciale architect en de inspecteur van het lager onderwijs naar hier te laten komen om, vooraleer het project definitief op te starten, ter plaatse een kijkje te komen nemen In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2665 - Steenhuffel le 21 mei 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u, om goedgekeurd te worden door de bestendige deputatie, de papieren waarmee de gemeenteraad de familie van de heer Jean Marin Meeus, oud gemeenteontvanger, definitief ontlast van diens beheer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2666 - Steenhuffel le 24 mai 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Wij hebben de eer u te laten weten dat wij moeten erkennen dat onze gemeente de bijstandwoonst is van de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste, die het voorwerp uitmaakt van uw brief van kennisgeving van 20 maart 1887 nr. 5752/20420. Wij verzoeken u de hulp zo spoedig mogelijk te willen stopzetten. Hij is jong en het lijkt ons dat hij in staat moet zijn om in het onderhoud van zijn familie te voorzien.

300


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 324 – Willebroeck 25 mei 1887 Beschuldigde(n): Van den Broeck Désiré Joseph Leeftijd: 21 Beroep: metser Geboren te Malderen Wonend te Steenhuffel Misdrijf: diefstal Gevonnist op 26 juli 1887 door de rechtbank van eerste aanleg van Mechelen. Straf: 15 dagen PV 332e – Steenhuffel 27 mei 1887 Beschuldigde(n): De Ridder Pierre, 49 jaar, landbouwer, Geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: wegnemen van hout Gevonnist op 28 juni 1887 Straf: 3 fr. UC 2667 - Steenhuffel le 28 mai 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht nr. 5252/79/20480 dat de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste op 20 mei 1887 in Brussel tot de openbare onderstand werd toegelaten. Deze behoeftige valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds en maakt het voorwerp uit van onze brief van 7 januari 1885. Sindsdien is er niets veranderd aangaande zijn bijstandwoonst. Door toepassing van art. 6 van gezegde wet, moeten ¾ van de kosten van zijn onderhoud worden gedragen door het gemeenschappelijk fonds. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2668 - Steenhuffel le 28 mai 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Wij sturen u in dubbel, de beraadslaging die door de gemeenteraad genomen werd naar aanleiding van uw bericht nr. 154221C4601 van 2 mei 1887, betreffende de reorganisatie van het lager onderwijs in onze gemeente. Daarbij, ter goedkeuring door de bevoegde overheid, een voorlopig plan voor de bouw van deze nieuwe school. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel 28 mei 1887. De gemeenteraad stelt voor van de volgende veranderingen aan het schoolgebouw en onderwijzerswoning te doen. 1) De onderwijzerswoning af te breken en heropbouwen gelijk in rooden inkt op het plan is afgebeeld met aanhorigheden.

301


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

2) Het schoollokaal nr. 1 x meter te verbreeden, zou dus zijn x meter lang op x meter breed. 3) Het lokaal 2 x meters te verlengen, zou dus x meter lang zijn op x meter breed. 4) Indien het noodzakelijk is, de beek te welven ten einde de koer te vergrooten.

GR N° 966-967 - Zitting van 1 juni 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opstellen van het reglement en het programma van de gemeentescholen. De gemeenteraad. Gezien art. 2 van de organieke schoolwet van 20 september 1884 over het lager onderwijs. Gezien het schoolreglement en het leerprogramma, gehecht aan het ministerieel besluit van 28 december 1884, MA 28 van 1885. Besluit. Dit reglement en programma worden ongewijzigd aangenomen en zullen in onze gemeentescholen worden toegepast. II. Goedkeuring van de gemeenterekeningen van 1886 Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen nodig zijn. De raad keurt deze rekeningen goed en stelt ze vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 11701,40 - De uitgaven: fr. 10695,33 - Het overschot: fr. 1006,07 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 4764,07 - De uitgaven: fr. 4662,81 - Het overschot: fr. 101,16 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 3681,23 - De uitgaven: fr. 3681,93 - Het overschot: fr. De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 237,69 - De uitgaven: fr. 220,00 - Het overschot: fr. 17,69 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

302


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2669 - Steenhuffel le 1 juin 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur. Gevolg gevend aan uw brief van 24 dezer maand nr. 149791DivC7170, sturen wij u een afschrift van een beraadslaging van onze gemeenteraad van 15 oktober 1884, waarin het algemeen lessenprogramma van onze gemeenteschool werd vastgesteld en aangenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2670 - Steenhuffel, le 2 juin 1887 (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw brief van 24 dezer maand nr. 149.791C7171, sturen wij u een beraadslaging van onze gemeenteraad waarin het reglement en het leerprogramma van de lagere gemeenteschool werd vastgesteld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 325 - Steenhuffel 6 juni 1887 Beschuldigde(n): Vanderstappen Theophile Leeftijd: 40 Beroep: landbouwer Geboren te Malderen Wonend te Steenhuffel Misdrijf: gekwalificeerde moeskopperij (ook al op 9 mei) Gevonnist door het hof van beroep te Brussel op 6 juni 1887 1 maand, 26 fr. UC 2671 - Steenhuffel le 11 juin 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van het bureel van weldadigheid te Mechelen. Wij hebben de eer u te melden dat wij uw brief van 4 dezer maand, nr. 27, ontvangen hebben met dewelke u ons inlicht dat er, voor rekening van onze gemeente, hulp zal worden verleend aan de familie Van Nuffel Egide, wanneer de vrouw zal bevallen. Wij dringen er op aan en verzoeken u om de hulp zo gauw mogelijk stop te zetten. De behoeftige heeft meerdere kinderen die geld kunnen verdienen en de kosten van onze gemeente zijn aanzienlijk en de middelen beperkt. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2672 - Steenhuffel, le 15 juin 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris.

303


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief van 4 dezer, nr. 2701E, sturen wij u het ingevulde militiecertificaat model 26, samen met een uittreksel uit het stamboekregister van het 10de Linieregiment, een certificaat van aanwezigheid bij het 12de Linieregiment, en een inlichtingenblad over de samenstelling van de familie De Bleser. UC 2673 - Steenhuffel le 14 juin 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten de rekening van het lager onderwijs van 1886 met de bewijsstukken. De gemeenterekening van 1886 zal u later worden bezorgd door tussenkomst van de commissaris der wegen van het 3e district. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2674 - Steenhuffel, den 15 juni 1887. Ontvangen van mijnheer de minister van landbouw, nijverheid en openbare werken de volgende werken voor de volksbibliotheek onzer gemeente, te weten: 1) Langen Jan 2) Het boek der werklieden 3) De Vlaamsche schilderkinst. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2675 - Steenhuffel, le 16 juin 1887. (Vertaald) Het college. Aan het schepencollege van Sint-Joost-ten-Noode. Mijne heren, Wij sturen u een postmandaat van 79,05 fr., uitbetaalbaar bij de belastingontvanger in uw gemeente, ter betaling van de onderhoudskosten van de behoeftige Verbesselt Caroline. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 968 - Zitting van 19 juni 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot de goedkeuring te geven aan de benoeming van een ontvanger van het bureel van weldadigheid, in vervanging van de heer De Boeck, die overleden is. De gemeenteraad. Gezien de deliberatie van het bureel van 8 juni laatstleden waarin Henri De Mesmaecker, gemeenteontvanger en pachter te Steenhuffel, tot ontvanger van het bureel werd benoemd. Overwegende dat deze benoeming regelmatig gebeurde. Besluit. Om de deliberatie van het bureel van weldadigheid en de benoeming goed te keuren In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2676 - Steenhuffel, le 19 juni 1887.

304


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan uw brief van 7 dezer nr. C 6010, sturen wij u de formulieren model nr. 48 voor de overdracht van de miliciens aan de militaire overheid op 24 juni eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2677 – Steenhuffel (er staat Cappelle-au-bois), le 20 juin 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, twee afschriften van een deliberatie van het bureel van weldadigheid, met de benoeming van de heer Henri De Mesmaecker tot ontvanger van dit bureel, in vervanging van de heer De Boeck die overleden is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Cappelle au Bois le 24 juin 1887. (Vertaald) De commissaris der wegen van het 3de district is van mening dat de heer De Ridder J.F. zijn bouwvergunning mag krijgen. Voor het op te richten gebouw moet hij als uitlijning volgen 1) de grens van perceel 120 en 2) weg nr. 17 van detailplan 2 van de atlas der wegen van Steenhuffel. Verhaegen. UC 2678 - Steenhuffel, le 27 juin 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan uw omzendbrief van 22 dezer maand, nr. 32554A23998, laten wij u weten dat op 31 maart 1886 niemand in Steenhuffel woonde waarvan geweten is dat hij aan de vallende ziekte lijdt. (Later bijgeschreven) Er worden wel 4 mannen door hun familie verzorgd die epileptisch zijn: 1 tussen 40 en 50 jaar oud en 3 tussen 20 en 30 jaar oud. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2679 - Steenhuffel, den 29 juni 1887 De burgemeester en schepenen. Aan de onderzoeksrechter te Dendermonde. Mijnheer de onderzoeksrechter In antwoord op uwen brief hier bijgevoegd heb ik de eer ued te laten weten dat Louis Hubert Maximiliaen Teirlinck, bijgenaamd Baron Teirlinck, te Malderen huwelijk heeft aangegaan in 1874. Van dezen is in onze gemeente een kind geboren op 1 september 1873 wiens akt van geboorte hij geteekend heeft als volgt te weten: L.H.M. Teirlinck in zijnen waren naam maar is volgens zijnen akt Ludovicus Philippus Maximiliaan Teirlinck.

305


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Er bestaat in onze gemeente geenen anderen Terlinck met voornaam Philibert, Albert, Robert of Hubert. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2680 - Steenhuffel le 2 juillet 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Om te voldoen aan uw brief van 29 juni 1887, nr. 2640E, sturen wij u de statistiek van de kiezers in functie van kiesbekwaamheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 969 - Zitting van 6 juli 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot de bespreking van Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1887-88 en die opgemaakt geweest is overeenkomstig de voorschriften van het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de toepassing van deze wet. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1887-1888 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 254, te weten 128 jongens en 126 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, is aangewezen om gratis les te geven aan 128 jongens. De aangenomen meisjesschool, bestuurd door dame Heymans, is aangewezen om gratis les te geven aan 126 meisjes. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2681 - Steenhuffel le 6 juillet 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur In antwoord op uw omzendbrief van 30 juni 1887 nr. 381567B24005, laten wij u weten dat er in Steenhuffel geen inrichtingen zijn die ontplofbare stoffen fabriceren, verhandelen of gebruiken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2682 - Steenhuffel, le 6 juillet 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris.

306


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De 3de trimester van 1887 is begonnen en onze gemeente heeft tot op heden nog maar een klein bedrag van ongeveer 100 fr. ontvangen van de beloofde staatssubsidie voor de gewone dienst van het lager onderwijs. Andere gemeenten hebben al bijna de helft van de subsidie gekregen. Vorig jaar was er een overschot op onze begroting zodat we daarmee de weddes van het 2 de trimester konden betalen, maar dat overschot is er voor dit jaar niet meer. Wij vragen u, mijnheer de commissaris, om het nodige te doen om ons de helft van deze subsidie te doen ontvangen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2683 - Steenhuffel le 7 juillet 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u de inschrijvingslijsten van de arme kinderen voor het gratis onderwijs tijdens het schooljaar 1887-18588, met de bewijsstukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 970 – Openbare zitting van 10 juli 1887. Eedaflegging van den ontvanger van het bureel van weldadigheid. Op heden 10 juli 1887 is voor ons, burgemeester der gemeente Steenhuffel, verschenen den heer Jan Hendrik De Mesmaecker, alhier gehuisvest, in zitting van den raad van het bureel van weldadigheid van 8 juni jongstleden als ontvanger benoemd van dit gesticht, goedgekeurd door de gemeenteraad den 19 juni 1887 en door de bestendige deputatie den 29 juni 1887 nr. Division A 3258611755, dewelke in onze handen in uitvoering der wet van den 5 maart 1831 den volgenden eed afgelegd heeft, te weten: “Ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk”. En daarna is den heer De Mesmaecker in bezit van zijn ambt verklaard. Gedaan in openbare zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. De burgemeester, De Ridder Jean François PV 327 – Willebroek 15 juli 1887 (ca) Beschuldigde(n): Coppens Marie Virginie Leeftijd: 19 Beroep: meid Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: huisdiefstal Gevonnist op 20 augustus 1887 door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen. Straf: 3 maand en 26 fr. of 8 dagen UC 2684 – Steenhuffel, le 16 juillet 1887. (Vertaald) Ontvangen van de heer minister van openbare werken en landbouw twee boeken voor de volksbibliotheek: 1) Pieter De Coning en Jan Breidel 2) Jan Palfijn’s leven werken en verdiensten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

307


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2685 - Steenhuffel, le 20 juillet 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig uw brief van gisteren sturen wij u de formulieren model 48 voor de overdracht der miliciens aan de militaire overheid op 26 juli eerstkomend. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 971-972-973 - Zitting van 24 juli 1887. (Vertaald) Tegenwoordig De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, leden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Controle en goedkeuring van de rekening van het bureel van weldadigheid. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de voorgelegde rekening en bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 4794,44 - Uitgaven: fr. 4695,69 - Overschot: fr. 98,71 II. Stemmen van de opcentiemen voor het onderhoud der buurtwegen in 1888. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief, MA x van 1 juli 1887 waarin de gouverneur de gemeentebesturen uitnodigde om een aantal opcentiemen te stemmen, te heffen volgens de bepalingen van art. 14 van de wet van 10 april 1841 en art. 1 van de wet van 20 mei 1863, en dit om minstens 1/3 te dekken van de kosten voor het onderhoud en verbetering der buurtwegen gedurende het jaar 1888. Gezien het bestek en het verslag van de commissaris der wegen van het 3de district, van 9 juli, waaruit volgt dat de opcentiemen en de prestaties van alle aard die aan het onderhoud en verbetering der buurtwegen in 1888 moeten besteed worden 1968 fr. moeten bedragen. Overwegende dat de prestaties van alle aard, te eisen overeenkomstig de nrs. 1, 2 en 3 van art. 14 van de wet van 10 april 1841 ongeveer 1200,00 fr. zullen opleveren. Besluit. Art. 1 – De opcentiemen worden, conform art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wet van 20 mei 1863 en die van 19 maart 1866, worden vastgesteld op 8 % en vertegenwoordigen een bedrag van 768,00 fr. Art. 2 – Later zal een rol opgesteld worden om in de rest van de uitgaven te voorzien. Art. 3 – Een afschrift van dit besluit zal via de arrondissementscommissaris naar het provinciebestuur gestuurd worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7258,89 o Personele belasting: fr. 1894,55 o Patenten: fr. 447,54 Totaal: fr. 9600,98 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 768,00 ▪ In natura: 1200,00 ▪ Samen: fr. 1968,00 III. Belasting op het plaatsen van tenten en gebruiken van orgels tijdens de kermissen. (Nederlands) De raad.

308


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Overwegende dat gedurende de kermisdagen vreemde personen met overeenstemming van herbergiers of andere eigenaars dezer gemeente tenten komen plaatsen om danspartijen te houden, waarin zij muziekinstrumenten plaatsen, gekend onder de benaming van “orgel”. Overwegende dat het misbruik aangroeit en nadelig is aan vele inwoners die geheel het jaar vele gemeentebelastingen te betalen hebben om het beroep van herbergier te mogen uitoefenen. Overwegende dat aanzienlijke toelagen, welke de gemeente jaarlijks moet verleenen 1) voor den dienst van het lager onderwijs, 2) aan het gemeen fonds en 3) aan het bureel van weldadigheid om dit gesticht in staat te stellen aan de noodwendigheden te voldoen, ten grooten deele de inkomsten dezer gemeente opslorpen. Overwegende dat uit dien hoofde dringend is geworden nieuwe lasten te scheppen, ten voordeele der gemeente, in vermindering der opofferingen welke zij jaarlijksch doen moeten aan den armen en anderen. Gezien de artikelen 108, 110 en 113 der grondwet. gezien art. 76 nr. 5 en 138 der gemeentewet. Besluit. Art. 1 – Onmiddellijk na goedkeuring door de bevoegde overheid van het tegenwoordig reglement worden de navolgende belastingen ingesteld, te weten: a) De taks op de muziekinstrumenten, gekend onder de benaming van orgel, in de herbergen en tenten spelende tijdens de kermisdagen, bepaald op 15 fr. per kermis (voor 3 dagen). b) De taks op de tenten; 50 fr. per kermis. Art. 2 – Die taksen zijn jaarlijksche belastingen dewelke zullen geheven worden op den voet der navolgende schikkingen. 1e afdeeling – Belasting op de orgels. Art. 3 - Eigenaars of verhuurders van orgels, dezelve plaatsende in herbergen of tenten der gemeente tijdens de kermis of ter gelegenheid van openbare feesten, zijn onderworpen aan de gemeentebelasting van 15 frs. per orgel en per kermis of openbaar feest. Art. 4 - De herbergier of drankslijter die orgels in hun huis of tent plaatsen of laten plaatsen, zijn verantwoordelijk voor de betaling van den verschuldigden taks, onverminderd de straffen die hun toepasselijk zijn krachtens art. 11. hierna vermeld, indien een orgel in hun huis of tent wordt bevonden waarvan de aangifte niet zou gedaan zijn geweest. De taks zal alsdan door hen rechtstreeks verschuldigd zijn. Art. 5 - De eigenaars of verhuurders van orgels, of in hunne plaatsvervanging de herbergier, doen aangiften ten kantore van den gemeenteontvanger, ten minste een dag op voorhand en betalen ter gelijken tijd het verschuldigde recht. 2e Afdeeling - Belasting op de tenten. Art. 6 - Worden als tenten aanschouwd, herberg of dranslijtershuizen, gebouwd in de opene lucht en die minder dan een jaar gebouwd ter zelve plaats blijven staan; zulke tenten worden genaamd reizende tenten die men maar enkel opricht gedurende de kermis of feestdagen, wanneer het toegelaten is danspartijen te houden. Art. 7 - De baas of houders van zulke gestichten of eigenaars die deze op hunnen eigendom laten bouwen, zijn gehouden daarvan aangifte te doen ten kantore van den gemeenteontvanger, 14 dagen voor de plaatsing, en betalen ter gelijken tijd het verschuldigde recht. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de betaling van dien taks, onverminderd de straffen die hun toegepast zijn krachtens art. 11 hierna vermeld. Art. 8 - De ontvanger levert voor de twee gemelde belastingen kwijtbriefjes op, die de belastingsschuldigen gehouden zijn te vertoonen op de aanvraag van de ambtenaren van politie. Art. 9 - De invorderingen van het verschuldigde recht en de vervolgingen in de gevallen voorzien bij art. 4 en 7 zullen geschieden overeenkomstig de wet van 29 april 1819. 3e Afdeeling - Overtredingen.

309


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 10 - De overtredingen aan het tegenwoordig reglement worden bij proces-verbaal bestatigd, door de ambtenaren en agenten van politie, die met de handhaving dezer verordening gelast zijn. In geval van ontoereikendheid der processen-verbaal, kunnen de overtredingen door getuigen bewezen worden. 4e Afdeeling - Straffen. Art. 11 - De overtredingen aan dit reglement zullen gestraft worden met eene geldboete van 10 tot 25 frs. en met eene gevangzitting van 1 tot 7 dagen, afzonderlijk of te gelijk naar omstandigheden. Art. 12 - Het tegenwoordig tarief reglement zal aan de goedkeuring van den koning onderworpen worden in uitvoering van art. 76, n° 5 der gemeentewet. Art. 13 - Na de goedkeuring zullen afschriften er van overgeleverd worden aan de griffiers der rechtbanken van eersten aanleg en enkele politie. Gedaan te Steenhuffel, date als voren. (Goedgekeurd bij K.B. van 7 december 1887 tot 31 december 1887 – Goedgekeurd bij K.B. van 7 december 1887 tot 31 december 1892). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2686 - Steenhuffel le 24 juillet 1887. (Vertaald) Gestuurd naar de arrondissementscommissaris, ter goedkeuring van de bestendige deputatie, de rekening van het bureel van weldadigheid van 1886 met de bewijsstukken. om ter goedkeuring voor te leggen aan de bestendige deputatie van den provincialen. raad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 332f – Steenhuffel 27 juli 1887 Beschuldigde(n): De P… François Guillaume, 31 jaar, Geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 23 augustus 1887 Straf: 10 fr. UC 2687 - Steenhuffel, le 27 juillet 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Gevolg gevend aan uw brief van 11 dezer maand nr. 155905C7170, laten wij u weten dat de leemten in het schoolreglement en in het studieprogramma, zoals door de regering gepubliceerd in MA van 28 december 1884, door de gemeenteraad in zitting van 24 juli laatstleden weren opgevuld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2688 - Steenhuffel, le 30 juli 1887 Het collegie van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij hebben de eer ued hier aangevoegd te laten toekomen, in dubbel, uittreksel eener beraadslaging van de gemeenteraad met dewelke hij belastingen ingesteld heeft op het gebruiken van muziekinstrumenten onder de benaming van “orgel”, in herbergen of tenten spelende en

310


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

het plaatsen van tenten in open lucht om danspartijen te houden, gedurende de kermissen en openbare feesten, met het tarief-reglement daarop toepasselijk, met verzoek van de stukken aan de goedkeuring der bevoegde overheid te onderwerpen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 332g – Steenhuffel 3 augustus 1887 Beschuldigde(n): Van Muylders Marie Françoise, 10 jaar, Geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: wegnemen van oogst. Gevonnist op 27 september 1887 Straf: 1 fr. UC 2689 - Steenhuffel, le 3 août 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de burgemeester van Merchtem Mijnheer, Wij laten u weten dat we de heer Mertens Jan Baptiste uit de kiezerlijst van onze gemeente geschrapt hebben. Gelieve betrokkene daarvan te verwittigen en ons de bevestigen dat de formaliteiten dienaangaande werden vervuld. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2690 - Steenhuffel, le 3 août 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer, Om te voldoen aan uw brief van 23 juli 1887, nr. 10065, sturen wij u al de gevraagde inlichtingen over onze waterlopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2710 - Steenhuffel le 4 août 1887. Gestuurd naar de burgemeester van Aalst, de oproepingsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen, bestemd voor x, met de vraag om hem aan de betrokkene te bezorgen. Zelfde brief naar Westmalle voor Van Doorslaer, en naar Lebbeke voor Van Hoof. Te Steenhuffel de 4 Augustus 1887 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2691 - Steenhuffel, le 4 août 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van geesteszieken te Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,04 fr., werd betaald op 4 augustus.

311


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2692 - Steenhuffel, le 6 août 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Om te voldoen aan uw omzendbrief van 27 juli, ontvangen op 4 dezer maand, nr. 2713b, laten wij u weten dat wij besloten hebben om de stembiljetten voor de toekomende gemeenteraadsverkiezingen te laten drukken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2693 - Steenhuffel, le 6 août 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw brief van 28 juli 1887 nr. 155905 DivC7170, sturen wij u de brochure van het lessenprogramma dat door onze gemeenteraad werd aangenomen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2694 - Steenhuffel, le 10 août 1887. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 6 dezer maand nr. B28001, sturen wij u de processen-verbaal tegen de onwettige bouwsels aan onze niet bevaarbare waterlopen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 330 Steenhuffel 14 augustus 1887 Beschuldigde(n): Van Ransbeeck Pierre, 22 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel. Plaskie Joseph Emmanuel, 20 jaar, landbouwer, geboren in Malderen en wonend in Steenhuffel. Spinnoy Jean Adrien: 23 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Merchtem. Misdrijf: vrijwillige slagen Gevonnist op 25 november 1887 Straf: alle drie 2 maal 1 maand Opmerking: bevestigd door het hof van beroep op 6 maart 1888 UC 2695 – Steenhuffel, le 15 août 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, voormalig justitiepaleis, rue de Ruysbroeck nr. 1 Overeenkomstig art. 48 van de kieswet van 30 juli 1881, sturen wij u, een kopie van de kiezerslijsten, voorlopig gesloten op 14 dezer maand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

312


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

PV 328 - Molenbeek 24 augustus 1887 Proces verbaal opgemaakt door de politie van Molenbeek. Beschuldigde(n): Wijns Jean François Leeftijd: 37 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wonend te Sint-Jans-Molenbeek Misdrijf: misbruik van vertrouwen. Gevonnist op 12 november 1887 door Straf: vrijgesproken UC 2696 - Steenhuffel, le 31 août 1887. (Vertaald) Het college. Aan de commandant van het détachement van het 7de regiment artillerie te Namur. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 24 augustus nr. 44, laten wij u weten dat de ouders van de De Mars Jean Baptiste, milicien van 1877, overleden op 5 oktober 1886, onvermogend zijn en verklaard hebben dat ze de schuld van 40,05 fr., die hun zoon aan de masse d’habillements heeft nagelaten, niet kunnen betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2697 - Steenhuffel le 3 septembre 1887. Aan de gouverneur. Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur. Mijnheer, Om te voldoen aan uw brief van 2 dezer maand nr. 34350A27313 aangaande het ten uitvoer brengen van de wet van 16 augustus 1887 tegen de openbare dronkenschap, vragen wij om ons 80 exemplaren van die wet te bezorgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2698 - Steenhuffel le 4 septembre. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u 4 afschriften van de kiezerslijsten, definitief gesloten op 3 dezer, waarvan 3 volledige lijsten en de 4de met alleen de kiezers voor kamers. Tevens het overzicht van de beroepen van de kiezers op de algemene lijst en een lijst van de personen die de leden van de kamer van koophandel mogen verkiezen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2699 - Steenhuffel le 11 septembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris.

313


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het bureel van weldadigheid van 1886. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 974-975-976-977-978-979-980 - Zitting van 14 september 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Voorlezing van het verslag over de bestuurlijke toestand van de gemeente in 1886. In uitvoering van art. 70 van de gemeentewet en op uitnodiging van het schepencollege wordt dit in openbare zitting met luide stem door de secretaris voorgelezen. II. Goedkeuring van de begroting van het bureel van weldadigheid. voor 1888. Gezien art. 79 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de begroting, voorgesteld door de raad van deze instelling en opgemaakt op 11 september. Wordt deze begroting na rijp beraad voorlopig goedgekeurd in ontvangsten en uitgaven op 5795,19 fr. III. Commissie personele belasting. De raad benoemt de heren De Ridder Jean François, burgemeester, en Mertens Jean Baptiste, schepen, om deel uit te maken van de commissie die werd ingesteld door art. 58 van de wet van 28 juni 1822 op de personele belasting, gewijzigd door de wet van 26 juli 1879. IV. Benoeming van een lid van het bureel van weldadigheid. Gezien de lijst van kandidaten die in uitvoering van art. 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werden voorgedragen door het bureel van weldadigheid en het college van burgemeester en schepenen, die beide hebben voorgesteld: a) Voor de vervanging van de heer Pierre Jean Vertonghen, aangewezen om uit te treden op 31 december eerstkomend: - als 1ste kandidaat: Van Assche Jacques, pachter, - als 2de kandidaat: Goossens Vincent, pachter. Gezien het resultaat van de geheime stemming tot dewelke conform art. 66, 71 en 84 van de gemeentewet van 30 maart 1836 werd overgegaan. Besluit de gemeenteraad. De heer Van Assche Jacques, die 4 stemmen op 7 stemmers bekomen heeft (tegenover de heer Goossens die er 3 kreeg), wordt tot lid van het bureel van weldadigheid benoemd. V. Wijziging der opcentiemen. Gezien het K.B. van 22 december 1884 waardoor onze gemeente de toelating kreeg om tot en met het jaar 1889 30 opcentiemen te heffen op de grond- en personele belastingen. Gezien de financiële toestand van de gemeente. Gezien de ontwerpbegroting voor 1888 waaruit blijkt dat er ook zonder verhoging der opcentiemen een overschot is. Is de raad van oordeel dat het aantal opcentiemen niet moet vermeerderd of verminderd worden. VI. Opmaken van de begroting van het lager onderwijs voor 1888. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884 en het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de uitvoering van deze wet. Gezien de ministeriele instructies, vervat in MA 328 van 17 december 1884, waarin de aandelen van de gemeente en van de staat in de kosten van de gewone dienst van het lager onderwijs worden vastgesteld.

314


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Maakt de gemeenteraad de schoolbegroting voor 1888 op als volgt: Inkomsten van de heer Casteels, gemeenteonderwijzer: totaal 1728,00 fr. 1) Vaste wedde: 800,00 2) Vergoeding voor het gratis onderwijs aan arme kinderen: 728,00 3) Vergoeding voor het onderwijs van solvabele kinderen: 200,00 Inkomsten van hulponderwijzer Sterck: totaal 1000,00 fr. 1) Vaste wedde: 1000,00 Inkomsten van juf. Heymans, directrice van de aangenomen meisjesschool: totaal 1400,00 fr. 1) Vaste wedde: 1400,00 De schoolbegroting voor 1888 wordt vastgesteld in inkomsten en uitgaven op 4750,00 fr. De gemeente zal voor 1554,84 fr. tussenkomen in de gewone kosten van het lager onderwijs en het bureel van weldadigheid voor 400 fr. Deze deliberatie zal met de begroting aan de deputatie ter goedkeuring worden voorgelegd. VII. Opmaking der begrooting van de gemeente voor het dienstjaar 1888. (Nederlands) De raad. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Aanhoord de aanmerkingen van den gemeenteontvanger. De raad heeft na rijpelijk de inkomsten en de noodwendigheden onderzocht te hebben de begrooting voor 1888 vastgesteld als volgt, te weten: De gemeenterekening: - De buitengewone ontvangsten op fr. 1000,00 - De buitengewone uitgaven op fr. 1000,00 - De gewone ontvangsten op fr. 10257;57 - De gewone uitgaven op fr. 9766,90 - En het overschot op fr. 490,67 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten op fr. 4750,00 - De uitgaven op fr. 4750,00 - En het overschot op fr. De rekening der wegen: - De ontvangsten op fr. 3148,00 - De uitgaven op fr. 3148,00 - En het overschot op fr. – De rekening voor het onderhoud der waterloopen; - De ontvangsten op fr. 462,83 - De uitgaven op fr. 462,83 - En het overschot op fr. – Aanmerkingen. Buitengewone ontvangsten. Geen aanmerkingen. Gewone ontvangsten. § 5 – Hoofdelijke belasting. Dewijl de hoofdelijke belasting voor 1887 met de verhooging van het aandeel der gemeente voor den dienst van het lager onderwijs is moeten gebracht worden op fr. 2700, zal dezen taks voor 1888 op dezelve som moeten behouden worden. Art. 4 van § 7 – De jaarwedde van de gemeentesecretaris 100 fr. verhoogd zijnde, zal zijne afhouding op zijne jaarwedde voor de pensioenkas op fr. 27 moeten beloopen. Art. 5 – In 1887 beliep de afhouding op de jaarwedde der gemeenteonderwijzers ten behoeve der pensioenkas op fr. 147, en dezelfde som is op de begrooting van 1888 gebracht. Buitengewone uitgaven.

315


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Geene aanmerkingen. Gewone uitgaven. Art. 6 van § 2 – De bestendige deputatie heeft op de begrooting van 1887 doen opmerken dat de jaarwedde van den secretaris te klein was en de raad heeft besloten van zijne jaarwedde voor 1888 van 800 op 900 fr. te brengen. Art. 8 – Het is bewezen dat de bureelkosten op verre na niet voldoende waren en de raad heeft dezelve voor 1888 op fr. 250 op de begrooting gebracht, en de secretaris is mits deze som gelast al de bureelkosten te dekken. Art. 24 – De gemeente is nog niet verlicht en de raad heeft besloten van 200 fr. op de begrooting te brengen voor aankoop van 3 of 4 dorplantaarns om des winters de gemeente een weinig te verlichten, hetwelk noodzakelijk is. Art. 30 en 31 – Eene som van 15 fr. is op ieder dezer artikels op de begrooting gebracht voor onwaarde op de opcentiemen en voor oninbare belastingen op de gemeentetaksen. Art. 34 – Zie de aanmerkingen gemaakt aan art. 5 § 7 der ontvangsten. Art. 6 van § 9 – De heer Meeus, gepensioneerde onderwijzer, is sedert verleden jaar overleden en bijgevolg moet de som van 428,12 fr., aandeel der gemeente in zijn pensioen, niet meer op de begrooting gebracht worden. Afschrift van de tegenwoordige beraadslaging zal met de gemeentebegrooting aan de bestendige deputatie ter goedkeuring gezonden worden. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François SC – Gemeente Steenhuffel 14 september 1887. Jaarlijksch verslag van het schepenen-collegie over het bestuur en den toestand der zaken van de gemeente, voorgedragen in openbare zitting van de gemeentenraad den 14 september 1887. I. Burgelijken Stand I-1 Bevolking mannen vrouwen Totaal Bevolking op den 31 december, 2 jaren geleden 1012 913 1925 Bevolking op den 31 december vorig jaar 1024 924 1948 Verschil + 12 + 11 + 23 I-2 Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, etc. Getal der geboorten, totaal 70 - Wettige, mannelijke 36 - Wettige, vrouwelijke 30 - Onwettige, mannelijke 2 - Onwettige, vrouwelijke 2 Getal der overlijdens, totaal 43 - mannelijke 26 - vrouwelijke 17 Getal der doodgeborenen (niet begrepen in geboorten en overlijdens), totaal 6 - Wettige, mannelijke 5 - Wettige, vrouwelijke 1 - Onwettige, mannelijke 0 - Onwettige, vrouwelijke 0 Getal der huwelijken, totaal 9 - Jongmans en dochter 9 - Jongmans en weduwen 0 - Weduwenaars en dochters 0 - Weduwenaars en weduwen 0

316


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Getal der echtscheidingen: 0 Getal der kinderaannemingen: 0 Getal der wettigmakingen: 0 I-3a Woonstveranderingen - Inwijking. Van andere gemeenten der provincie - Mannelijke - Vrouwelijke Van andere provinciën des rijks - Mannelijke - Vrouwelijke Van buiten ’s lands - Mannelijke - Vrouwelijke Totaal generaal 40 - Mannelijke 22 - Vrouwelijke 18 I-3b Woonstveranderingen - Uitwijking. In andere gemeenten der provincie - Mannelijke - Vrouwelijke In andere provinciën des rijks - Mannelijke - Vrouwelijke Buiten ’s lands - Mannelijke - Vrouwelijke Totaal generaal 43 - Mannelijke 21 - Vrouwelijke 22 I-4 Aanmerkingen De registers van den burgerlijken stand zijn zuiver en regelmatig gehouden. De geschriften worden gedaan door den secretaris. I-5 bevolkingsregisters. De op- en afschrijvingen worden zeer nauwkeurig gedaan. II. Gemeentebestuur. II-1 Personeel Het personeel is volledig en is in meerderheid bij iedere bijeenroeping. II-2 Kiezerslijsten – Kiezingen De kiezerslijsten worden nauwkeurig overzien en vernieuwd. Geen kiezingen hebben plaats gehad. Er zijn dees jaar 18 algemeene kiezers, 74 voor de provincieraad en 1149 voor de gemeenteraad en 4 voor het tribunaal van commerce. II-3 Gemeente-archieven. De gemeente-archieven worden wel gesorteerd en bewaard in eene kas. II-4 Gemeentegoederen. Steenhuffel heeft geene gemeentegoederen. II-5 Akten en gemeente reglementen. een gemeentereglement van taks op het plaatsen van tenten en het gebruiken van orgels tijdens de kermis en openbare feesten is opgemaakt en aan de goedkeuring gezonden geweest. III. gemeentelijke geldmiddelen.

317


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

III-1 Ontvangsten. Gewone: Sedert eenige jaren zijn er geene veranderingen in de ontvangsten behalven dat de personele belasting alle jaren is moeten verhoogd worden met de verhooging van het aandeel der gemeente in de kosten van het lager onderwijs. De onkostboek is voor 1887 305 fr. moeten verhoogd worden en staat op fr. 2734,50. Buitengewone: Er zijn geene buitengewone ontvangsten op de begrooting te brengen tenware dat de staat en provincie eene buitengewone toelaag toestond voor het onderwijs gelijk zij voor 1887 gedaan hebben, te weten fr. 1216 van den staat en 66 fr. van de provincie. III-2 Uitgaven. Gewone. De bureelkosten der administratie zullen moeten verhoogd zijn voor 1887. Zij zijn op verre na niet voldoende. De bestendige deputatie heeft op de begrooting van 1887 doen aanmerken dat de jaarwedde van sekretaris en ontvanger te klein zijn. Buitengewone: De gemeente wordt verplicht eene nieuwe school met onderwijzerswoning te bouwen, en om in die kosten te voorzien zullen de opcentiemen aanzienlijk moeten verhoogd worden. De gemeenterekening van 1886 is gesloten met een overschot van 1006,07 fr., die van het lager onderwijs met fr. 101,16, die van de wegen met 0,70 fr. en die van de waterloopen met 17,69 fr. IV. Weldadigheidsgestichten. IV-1 Bureelen van weldadigheid. Bestuur: het bureel van weldadigheid is volledig. De ontvanger De Boeck is overleden en in zijne bediening vervangen door de heer H. De Mesmaecker. Goederen: deze goederen worden goed bestuurd en zij worden op tijd verhuurd. Legaten en begiftigingen: geene. Aankopen, vervreemdingen: geene. Begrootingen en rekeningen: de rekening van den armen van 1886 is gesloten geweest met eenen overschot van fr. x. Uitdeelingen van hulpmiddelen: de uitdeelingen worden wekelijks aan de behoeftigen door den uitdeeler gedaan. Het getal der behoeftigen groeit aan van jaar tot jaar. IV-2 Godshuizen, werkhuizen, nijverheidskomiteit. Er zijn geene. V. Godsdienst. V-1 Geestelijkheid. Er zijn geene de minste aanmerkingen over te doen. V-2 Kerk en pastorijen. De kerk en pastorij zijn in zeer goeden staat van onderhoud. V-3 Kerkfabrieken. Het kerkfabriek is volledig. V-4 Roerende en onroerende goederen van de fabrieken. Geene de minste aanmerkingen. Alles is op tijd verhuurd en vernieuwd. V-8 Kerkhoven. Het kerkhof en deszelfs sluitmuur zijn in goeden staat van onderhoud. VI. Openbaar onderwijs. VI-1 Gemeentescholen en aangenomene scholen. De gemeente wordt verplicht de gemeenteschool met onderwijzerswoning te vernieuwen.

318


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De gemeenteschool voor jongens wordt bestuurd door mijnheer Casteels, geholpen door mijnheer Sterck, hulponderwijzer. Er zijn voor 1887-1888 128 arme kinderen, jongens, ingeschreven om die school bij te wonen. VI-2 Bijzondere scholen. De aangenomen school voor meisjes wordt bestuurd wordt door eene kloosterzuster, geholpen door eene gediplomeerde onderwijzeres. Er zijn voor die school 126 arme meisjes ingeschreven om die school in 1887-1888 gratis bij te wonen. VI-3 Jaarwedden der gemeente-onderwijzers – Voorzieningskas – Schoollokalen. Er bestaat een voorloopig ontwerp om de school en de onderwijzerswoning te herbouwen, hetwelk aan de bevoegde overheid is gezonden die er nog niet over beslist heeft. De jaarwedde van de gemeenteonderwijzer met al zijn bijwinsten beloopt op 1728 fr. Degene van den hulponderwijzer op 1000 fr. en van de bestuurster der aangenomen school voor de meisjes op 1400 fr. Het aandeel der gemeente in de kosten van het lager onderwijs was in 1886 452,10 fr. en is voor 1887 op 2112,70 fr. gebracht. Eene bijzondere toelaag van den staat van 1216 fr. en een van de provincie van 66 fr. is aan de gemeente op 1887 toegestaan. VII. Openbare veiligheid en gezondheidswezen. VII-1 Politie – Veldwachters – Gendarmerie – Nachtwachten. De veldwachter en gendarmen vervullen hunne plichten. VII-2 Aanhoudingen – Overtredingen. Geene aanhoudingen zijn dees jaar gedaan geweest. Er zijn van september 1886 tot september 1887 door den ambtenaar van politie 9 processen verbaal opgemaakt, waarvan slechts 1 correctioneel, al de andere van enkele politie. VII-3 Bewaar- en doortochthuis. Geene. VII-4 Hulp tegen brand. Er is eene brandspuit die in goeden staat van onderhoud is. De maatschappij van pompiers is gelast met den onderhoud dezer brandspuit en toebehoorten. VII-5 Openbare verlichting. Geene. VII-6 Gezondheidstoestand – Geneeskundig personeel. De gezondheidstoestand is zeer voldoende. Geen geneeskundig personeel is in deze gemeente. VII-7 Koepokinentingen. De koepokinenting wordt jaarlijks in 3 zittingen gedaan door den heer Bamps, doctoor te Merchtem. Dit jaar zijn er 45 kinderen de pokskens gezet, zonder degene die à domicile gezet zijn ten getalle van 2. VIII. Burgerwacht en militie. VIII-1 Burgerwacht. Geene kiezingen voor de burgerwacht hebben dees jaar plaats gehad. Het getal manschappen der burgerwacht is van 210 waarvan 152 actieve en 58 reserve. VIII-2 Militie – Loting. Er waren dit jaar in ons militiekanton 122 ingeschreven lotelingen, 46 reserven. Nr. 47 was de laagste en 167 de hoogste. Het contingent was 29 mannen. Er waren in deze gemeente 16 lotelingen, waarvan er 5 mannen zijn moeten soldaat worden en 2 reserven. IX. Openbare belasting.

319


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

IX-1 Grondbelasting. Kadaster: aantal 652 Principaal van de grondbelasting: fr. 7258,89 Aantal opcentiemen voor de gemeente: 29 + 8 voor den onderhoud der wegen IX-2 Personele belasting. Getal belastingschuldigen: 183 Bedrag der rollen in principaal: fr. 1894,55 Aantal opcentiemen voor de gemeente: 29 + 8 voor den onderhoud der wegen. IX-3 Patentrecht Getal patentplichtigen: 97 Principaal: fr. 447,54 Opcentiemen: 8 voor den onderhoud der wegen. IX-6 Provinciale belasting op de honden. Getal der belastingschuldigen: 93 - Jachthonden: 1 - Honden van ander slach: 82 Bedrag der rollen: fr. 472 X. Gemeenschapswegen – Waterenbeheer. X-1 Buurtwegen. Geene aanmerkingen. In deze gemeente bestaat geen plan van alignement voor te bouwen. De bouwlijnplannen worden door het collegie van burgemeester en schepenen gegeven op het advies van de wegcommissaris. De onderhoudswerken der buurtwegen worden door de zorgen van het schepencollegie gedaan. In de gemeente zijn geen pikeurs of kantonisten. De pikeur die met den dienst gelast is doet wel zijne plichten. Eene toelage op de gewone inkomsten van 1000 fr. is op de begrooting gebracht. 8 centiemen voor den onderhoud der wegen die op zullen brengen 768 fr. in de rol 1200 fr. De rekening voor het onderhoud der buurtwegen is voor 1886 vastgesteld op: - in ontvangsten: fr. 3681,23 - in uitgaven: fr. 3681,93 XI. Landbouw. XI-1 Hoedanigheid en voortbrengsels van de grond. Is zeer gewoon. XI-2 Staat van den oogst. Is zeer goed geweest. XI-3 Opbrengsten der verschillende veldgewassen. De opbrengst der verschillende veldgewassen zijn dees jaar zeer goed. XI-5 Paarden en vee. Geen veeziekten zijn alhier geweest. XI-6 Jaar- en weekmarkten. Geene. XI-7 Landelijke politie – vrijgewijde – Rupsenwering. De rupsenzuivering en van andere schadelijke planten, zoals distels, worden jaarlijks gedaan. XII. Nijverheid. XIII. Verscheidene voorwerpen. PV 329 - Steenhuffel 15 september 1887 (ca) Beschuldigde(n): Robberechts Pierre François

320


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Leeftijd: 45 Beroep: landbouwer Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: jachtmisdrijf, belediging van een jachtwachter. Gevonnist op 25 november 1887 door Straf: 200 fr. + 26 fr. PV 331 – Merchtem 15 september 1887 (ca) Beschuldigde(n): Rousseau Pierre Casimir Leeftijd: 20 Beroep: landbouwer Geboren te Merchtem Wonend te Steenhuffel Misdrijf: diefstal van oogst. Gevonnist op 23 januari 1888 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bij verstek Straf: 1 maand, 26 fr. UC 2700 - Steenhuffel le 15 septembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u een kopie van het verslag, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen in uitvoering van art. 70 van de gemeentewet, dat tijdens de openbare zitting van 14 september aan de gemeenteraad werd voorgelezen.. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2701 - Steenhuffel le 15 septembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Om te voldoen aan de voorschriften van de omzendbrief van 6 augustus 1887, laten wij u weten dat de gemeenteraad vandaag besloten heeft om voor 1888 geen nieuwe opcentiemen te stemmen. De opbrengst van de 23 opcentiemen, die tot en met 1888 mogen geheven worden, volstaat. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2702 - Steenhuffel le 15 septembre 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Overeenkomstig nr. 52 van de algemene onderrichting sturen wij u het overzicht van de vaccinaties, uitgevoerd in de periode van 1 september tot 1 september 1887. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2703 - Steenhuffel le 17 septembre 1887.

321


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur In antwoord op uw brief van 5 dezer maand nr. 57060C7186 laten wij u weten, dat de gemeenteraad in zitting van 14 dezer beslist heeft dat de bijkomende subsidie van fr. 66, die door de provincie in 1877 verleend werd voor de dienst van het lager onderwijs, aan de gemeenteonderwijzer zal gegeven worden als aanvulling op zijn loon. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2704 - Steenhuffel le 17 september 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Hieronder de namen van de twee leden van de gemeenteraad die werden aangewezen om te zetelen in de commissie der personele belasting, ingericht door art. 58 van de wet van 28 juni 1822. - De Ridder Jean François, burgemeester - Mertens Jan Baptiste, schepen Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2705 - Steenhuffel le 17 septembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de instructies, sturen wij u het bewijs van storting in de Nationale Bank van fr. 147,66 ten gunste van de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers. - Voor Mr. Casteels: fr. 89,96 - Voor Mr. Sterck: fr. 25,00 - Voor Mevr.Casteels: fr. 32,65 Aanvaard, mijnheer de gouverneur, de verzekering onzer hoogachting. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2706 - Steenhuffel le 24 septembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelgem te Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 17,15 fr. werd betaald op 13 dezer. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2707 - Steenhuffel, le 29 septembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris.

322


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de begroting van het bureel van weldadigheid voor 1888, samen met het kohier van aanmerkingen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2708 - Steenhuffel le 29 septembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij sturen u de gemeentebegroting voor 1888, samen met het kohier van aanmerkingen, en de begroting voor het lager onderwijs voor hetzelfde jaar. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 30 septembre 1887. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 157570C4601. Betreft: Lager onderwijs. Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik heb het project van uw gemeenteraad voor de reconstructie van de gemeenteschool ter onderzoek voorgelegd. Volgens de heer Van Arenbergh, provinciaal architect, is de locatie van deze school een der meest nadelige. Daarenboven zal de reconstructie van de lokalen ongeveer even veel kosten als de bouw van een volledig nieuw gebouw. Daarom vraag ik u om uw gemeenteraad voor te stellen om een nieuwe school te bouwen op een meer geschikte plaats. De minister van binnenlandse zaken en van openbaar onderwijs heeft me laten weten dat de staat voor 1/3 in de kosten zal tussenkomen. Bovendien kunt u ook rekenen op een provinciale subsidie van minstens 4/15 van de uitgaven. Ik zou graag voor 15 oktober eerstkomend hierover een antwoord hebben. De noodzaak om uw gemeente een nieuw schoolgebouw te schenken wordt al meer dan 6 jaar erkend. Voor de gezondheid van de onderwijzer en de leerlingen moet er binnen de kortst mogelijk tijd een oplossing komen. De gouverneur. UC 2709 - Steenhuffel le 4 octobre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer, Uit uw omzendbrief van 11 augustus 1887, MA nr. 164, blijkt dat de minister van openbaar onderwijs aan de koning een besluit ter ondertekening heeft voorgelegd, waardoor aan de gemeenten van de provincie Brabant een bijkomende staatssubsidie van 318.700 fr. wordt toegekend voor de dienst van het lager onderwijs. Wij laten u in dit verband weten dat de staat aan onze gemeente een subsidie van 1925 fr. heeft toegezegd en dat we daarvan al 100 fr. ontvangen hebben. Het 3de trimester van 1887 loopt ten einde en de gemeentekas kan geen geld meer voorschieten om het onderwijzend personeel te betalen.

323


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij vragen u, mijnheer de gouverneur om er voor te zorgen dat wij de rest zo spoedig mogelijk krijgen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 981 - Zitting van 5 oktober 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secr. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot Aankoop van een terrein voor de nieuwe gemeenteschool. De gemeenteraad. Herzien de beraadslaging 969 van 19 mei laatstleden waarin de toelating werd gevraagd om de oude gebouwen op dezelfde plaats te mogen reconstrueren. Gezien het schrijven van de provinciegouverneur nr. 157570C4601 van 30 september laatstleden waarin deze laat weten dat de provinciale architect van mening is dat deze plaats zeer slecht gelegen is en dat het heropbouwen van deze gebouwen ongeveer even veel zou kosten als een volledig nieuw gebouw en dat de gevraagde toelating daarom niet kan worden gegeven. Gezien het verslag van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat het westelijk deel van perceel sectie A nr. 511k, in het geheel 62a 40 ca groot, aangeduid in rode inkt op bijgevoegd plan, eigendom van de weduwe en kinderen van Jean Tobie Wauters, wonend in Steenhuffel, door zijn ligging en hoogte aan de gestelde voorwaarden voldoet en geschikt is om er een school en onderwijzerswoning op te bouwen. Besluit de raad om de toelating te vragen om 25a aan de westkant van het genoemde perceel aan te kopen of als het nodig te onteigenen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2711 – Steenhuffel den 5 october 1887. Ontvangen van mijnheer de minister van landbouw en openbare werken de volgende boekdelen voor de volksbibliotheek onzer gemeente. Te weten 1) Beknopte klimaatleer voor den liefhebber van den Belgischen landbouw. 2) Gelukkig. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2712 - Steenhuffel, le 5 octobre 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten de benoeming van de heer Van Assche Jaak tot lid van het bureel van weldadigheid, in vervanging van den heer Vertonghen Pierre. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2713 - Steenhuffel, le 5 octobre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de heer Dumortier, architect van de provincie, boulevard du Hainaut 139, Brussel. Mijnheer de architect.

324


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Met brief van 30 september 1887 heeft de gouverneur ons laten weten dat het project voor de heropbouw van de schoolgebouwen geweigerd werd, en worden wij uitgenodigd om dringend een ander terrein voor de inplanting van nieuwe gebouwen te kiezen. Vandaag heeft onze gemeenteraad een stuk grond gekozen dat door de provinciale inspecteur van het lager onderwijs tijdens zijn bezoek aan de oude gebouwen was voorgesteld. Teneinde onnodig schrijfwerk te vermijden zouden wij graag hebben dat u de toestand ter plaatse komt bekijken om u ervan te overtuigen dat de grond aan alle vereisten voldoet. Gelieve ons vooraf te verwittigen van uw bezoek. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2714 - Steenhuffel le 5 octobre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten, de gevraagde bijkomende inlichtingen aangaande het voorstel om het “burgerlijk kruis van 1ste klasse” uit te reiken aan Vertonghen Vital, schepen en ambtenaar van de burgerlijke stand, en dat vanwege de goede en loyale diensten die hij 33 jaar lang zonder onderbreking aan de gemeenschap heeft bewezen. De heer Vertonghen wordt alom zeer hoog geacht omwille van zijn onpartijdigheid. Hij heeft zich in de uitoefening van zijn functies altijd onderscheiden. Wij moeten daar aan toevoegen, mijnheer de commissaris, dat de heer Vertonghen ons gezegd heeft dat, mocht hij nog niet aan alle voorwaarden voldoen om een burgerlijk ereteken van de 1ste klas te krijgen, hij zal wachten en er geen van 2de klas wenst aan te nemen. Wij geloven, mijnheer de commissaris, dat de heer Vertonghen recht heeft op de voorgestelde decoratie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

Vitalis Vertonghen

UC 2715 - Steenhuffel le 5 octobre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de heer Domis de Simerpont, secretaris-generaal bij het ministerie van justitie te Brussel. Mijnheer, 325


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

We sturen u een kopie van een voorstel om het Burgerlijk Kruis 1ste klas te geven aan Vertonghen Vital, schepen te Steenhuffel, en vragen u om dit voorstel ter willen steunen. Dit voorstel werd gedaan op vraag van de heer arrondissementscommissaris aan wie we vandaag een zelfde verzoek hebben gestuurd. De heer Vertonghen heeft niet de intentie om zelf een aanvraag in te dienen en heeft ons gezegd dat, mocht hij nog niet aan alle voorwaarden voldoen om een burgerlijk ereteken van de 1ste klas te krijgen, hij liever wacht dan er een van 2de klas aan te nemen. Wij danken u bij voorbaat voor de moeite die u zich altijd getroost om iets voor onze gemeente te doen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 332g – Steenhuffel 8 oktober 1887 Beschuldigde(n): Heymans Louise weduwe Van Muylders, 32 jaar, huishiudster Geboren en wonend te Steenhuffel Misdrijf: gewelddadigheden Gevonnist op 22 november 1887 Straf: 10 fr. UC 2716 - Steenhuffel, le 8 octobre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de papieren aangaande de waarborg van de heer Henri De Mesmaecker in zijn hoedanigheid van ontvanger van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2717 - Steenhuffel, le 10 octobre 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer Dumortier, provinciaal architect, boulevard du Hainaut 139, Brussel. Gevolg gevend aan uw brief nr. 105 van den 8 dezer, sturen wij u een uittreksel van de Poppkaart, met een schaal 1/5000, waarop de nieuwe plaats voor onze gemeenteschool is aangeduid. Deze plaats werd voorgesteld door Mr. Jacobs, provinciaal Inspecteur van het lager onderwijs, Beriotstraat 29, St.-Joost-ten-Node. Gelieve het plan na gebruik terug te sturen. De gouverneur vroeg ons op 30 september jongstleden om hem voor 15 dezer op de hoogte te brengen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 334 – Merchtem 15 oktober 1887 (ca) Beschuldigde(n): De Roos Jean Leeftijd: 32 Beroep: knecht Geboren te Steenhuffel Wonend te Merchtem Misdrijf: huisdiefstal Gevonnist op 23 februari 1888 door

326


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Straf: 15 dagen PV 335 - Steenhuffel 15 oktober 1887 (ca) Beschuldigde(n): Van Mol François, 60 jaar, geboren in Steenhuffel en wonend in Malderen. Van Mol Pierre Adolphe, 32 jaar, geboren en wonend in Malderen. Misdrijf: smaad aan de politie en beledigingen. Gevonnist op 24 februari 1888 door Straf: vrijgesproken UC 2718 - Steenhuffel le 15 octobre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, In 1887 zijn er geen wijzigingen gekomen aan de lijst van personen die aangesloten zijn bij de kas voor weduwen en wezen voor gemeenteonderwijzers. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2719 - Steenhuffel le 17 octobre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Overeenkomstig uw brief van 13 oktober 1887, nr. 2713E, sturen wij u de ongebruikte kiesbulletins ten getale van x. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2720 - Steenhuffel le 17 octobre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur In uitvoering van art. 191 van de gecoördineerde kieswetten van 5 augustus 1881, sturen wij u al de stukken die betrekking hebben op de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 dezer in Steenhuffel hebben plaats gehad. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2721 - Steenhuffel, le 19 octobre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Gevolg gevend aan uw bericht van 30 september 1887l, nr. 157570C4601, sturen wij u een afschrift van een beraadslaging van de gemeenteraad, waarmee de toelating gevraagd wordt om een deel van perceel sectie A nr. 511k aan te kopen om er een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning op te bouwen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

327


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2722 - Steenhuffel le 23 octobre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de commandant van het 1ste militaire district te Brussel. Om te voldoen aan de vraag met uw brief van 21 dezer, nr. 825, sturen wij u het register model B onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2723 - Steenhuffel le 26 octobre 1887 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer. Gevolg gevend aan uw brief van 24 dezer maand nr. 21529, sturen wij u het inlichtingsformulier over de verdachte Rousseau Pierre Casimir, die Steenhuffel verlaten heeft zonder een verklaring van woonstverandering af te leggen. Zijn ouders zeggen dat zij het adres van hun zoon niet kennen. De ochtend na het misdrijf is hij zonder iets te zeggen vertrokken. Zij hoorden dat hij als knecht in Brussel zou werken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 982 - Zitting van 29 oktober 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel is in gewone zitting samengekomen om over te gaan tot I. Opmaken van de rol voor het onderhoud der wegen voor 1888. De raad. Herzien de deliberatie 972 van 24 juli laatstleden waarin voor 1888 8 opcentiemen werden gestemd. Gezien de kostenraming. Gezien de instructies terzake. Gezien de rol, opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen. Stelt deze voorlopig onveranderd vast op 1260,96 fr., de opcentiemen niet inbegrepen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. II. Belasting op tenten en orgels. De gemeenteraad. Gezien de brief van de arrondissementscommissaris nr. 2689E5 waarmee deze ons laat weten dat de bestendige deputatie, vooraleer een advies te geven over onze beraadslaging van 30 juli 1887, waarmee een belasting op tenten en orgels werd ingesteld, wenst te weten of het gaat over tenten op een privé-eigendom of op de openbare weg. Besluit dat het gaat om tenten die worden opgericht op privé-eigendommen. III. Wedde van de gemeenteontvanger. Gezien de brief van de arrondissementscommissaris van 8 dezer waarin deze ons zegt dat de gemeenteontvanger hem een weddeverhoging heeft gevraagd. Gehoord de gemeenteontvanger, die zegt nooit zo een aanvraag, noch schriftelijk noch mondeling te hebben gedaan. Overwegend dat de gemeenteontvanger slechts in de loop van dit jaar benoemd werd, dat de plaats vacant was verklaard met een wedde van 300 fr. en dat er geen reden is voor een verhoging.

328


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Besluit de raad om de wedde van de gemeenteontvanger niet te verhogen. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2724 – Steenhuffel le 30 octobre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de directeur van de landbouwkolonie van Hoogstraten. Mijnheer, In antwoord op uw bericht van 28 oktober 1887 laten wij u weten dat Steenhuffel nog altijd de bijstandwoonst is van de behoeftige Van Assche François, die opnieuw in uw instelling is binnengekomen. Wij erkennen zijn kosten. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 333 - 1 november 1887 Beschuldigde(n): Van den Bergh Henri Leeftijd: 16 Beroep: dagloner Geboren te Steenhuffel Wonend te Steenhuffel Misdrijf: diefstal zonder verzwarende omstandigheden Gevonnist op 10 februari 1888 door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel Straf: vrijgesproken UC 2725 - Steenhuffel le 2 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel Mijnheer de gouverneur Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u het bericht dat de behoeftige Van Assche Francois op 27 oktober naar de landbouwkolonie te Hoogstraten is teruggekeerd. Deze behoeftige valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds en maakt het voorwerp uit van onze brieven van 13 februari, 22 maart, 12 mei, 13 juli 1878, 14 januari, 28 juli 1879, 22 december 1880, 16 maart 1881, 27 december 1882, 4 december 1884, 1 december en 6 december 1886. Niets is er verandert inzake bijstandwoonst. Hij heeft geen vaste verblijfplaats en levert zich over aan landloperij. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2726 - Steenhuffel le 2 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Met uw brief van 12 oktober 1887, nr. 2689E9 hebt u ons laten weten dat de bestendige deputatie op 5 oktober de beraadslaging van onze gemeenteraad van 30 juli 1887 heeft behandeld, waarin een belasting op tenten, enz. werd gecreëerd. U zegde ons ook dat er geen beslissing kon genomen worden vooraleer we lieten weten of het hier gaat over tenten op de openbaren weg of op privé-eigendom..

329


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ter gelegenheid van een nieuwe beraadslaging op 29 oktober heeft onze gemeenteraad besloten dat de belasting zal geheven worden op tenten die op een privé-eigendom worden opgetrokken. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2727 - Steenhuffel den 2 november 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Wij hebben de eer u de hierbijgevoegde stukken weder te zenden en in antwoord op uwen brief van 19 oktober jongstleden nr. 2731 te laten weten dat de gemeenteontvanger van Steenhuffel ons verklaard heeft dat hij geene verhoging van jaarwedde gevraagd heeft ’t zij niet schriftelijk of mondeling. Aangezien de gemeente ontvanger slechts in den loop van 1887 tot die functie genoemd geweest is, de gemeenteraad in zijne zitting van 29 oktober laatst heeft besloten van hem geen verhooging van jaarwedde toe te staan, waarover de gemelde ontvanger tevreden is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 336 - Steenhuffel 7 november 1887 Beschuldigde(n): Van de Voorde Pierre Alphonse, 18 jaar, knecht, geboren en wonend in Malderen. Moyson François Leeftijd: 19 jaar, knecht, geboren en wonend in Malderen. Misdrijf: vrijwillige slagen Gevonnist op 2 maart 1888 door Straf: 1) 15 fr. – 2) vrijgesproken. UCL – Steenhuffel 7 november 1887. Belofte van verkoop. Tusschen de gemeente Steenhuffel, vertegenwoordigd door het collegie van burgemeester en schepenen, van den eenen kant. En 1) Josephus Gerardus Wouters en Leopold Wouters, beide beenhouwers te Steenhuffel, 2) Felix Theodorus Wouters, kuiper te Steenhuffel, wettigen voogd, 3) Jacobus Pauwels, koopman woàende te Calfort-Puers, de twee eerste handelende in eigen naam en Jaak Pauwels handelende in hoedanigheid van toeziende voogd van de minderjarigen Petrus Joannes Wouters en Jacobus Philippus Wouters, gesproten uit het huwelijk tussen Joannes Tobias Wouters en Matilda Pauwels, beide te Steenhuffel overleden, 4) Maria Theresia Van Campenhout, weduwe van Joannes Tobias Wouters, herbergierster wonende te Steenhuffel, en 5) Theresia Van Campenhout, in hoedanigheid van moeder en wettige voogdesse en Ludovicus Van de Voorde, landbouwer te Steenhuffel als toeziende voogd over a) Apollonia Adelia, b) Maria Paulina, c) Joannes Baptista, d) Maria Petronella, e) Ludovicus Jacobus en f) Joanna Louisa Wouters, zes minderjarige kinderen gesproten uit het tweede huwelijk van Joannes Tobias Wouters met Maria Theresia Van Campenhout, van den anderen kant. Is overeengekomen als volgt, te weten: Deze laatste genoemde beloven aan de gemeente Steenhuffel te verkoopen van als zij daartoe zullen gemachtigd zijn, dewelke aanvaardt onder goedkeuring der bevoegde overheden, te weten 25 aren grond, zuidwaarts af te nemen van een parceel land, gelegen te Steenhuffel, ten kadaster bekend wijk a nr. 511k, in het geheel groot 62 aren 40 cantiaren.

330


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Deze verkooping geschiedt voor en mits de prijs van 2225 franken en 120 fr. voor de vruchten, labeur en mestvetten, te zamen 2345 franken, waarvan de betaling zal plaats hebben bij het passeren van den akt voor meester Van Zeebroeck, notaris te Wolverthem verblijvende, op het vertoonen eener certificaat van den heer hypotheekbewaarder van Brussel, bewijzende dat dit goed vrij is van alle hoegenaamde lasten, privilegiën en hypothecaire inschrijvingen. De inbezittreding is vastgesteld onmiddellijk na de goedkeuring van den akt van verkoop. De uitvoering van de tegenwoordige overeenkomst zal onderworpen zijn aan de goedkeuring en aanneming der bevoegde overheden, gelijkvormig art. 76 der gemeentewet, gewijzigd door degene van 30 juni 1865. Het collegie voornoemd, getekend V. Vertonghen, J.B. Mertens, De Ridder. Wij keuren de voorstaande geschriften goed. Getekend J. Wouters, L. Wouters, C. Van Campenhout, etc. (Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Steenhuffel om aan hunne beraadslaging van 5 oktober 1887 nr. 981 te voegen.) UC 2727bis - Steenhuffel le 12 november 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, We sturen u een kopie van het bewijs van de betaling van de inhouding op de wedde van den gemeentesecretaris aan de centrale pensioenkas voor gemeentesecretarissen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2728 - Steenhuffel le 15 novembre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van Wolvertem. Mijnheer en college. Volgens de bepalingen van art. 80 van het burgerlijk , stuur ik u overlijdensakte van Joseph Van Wemmel, overleden te Steenhuffel en wonende in uwe gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 983-984 - Zitting van 16 november 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Mertens, schepenen, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot I. Aankoop van grond voor een nieuwe gemeenteschool. De gemeenteraad. Herzien de beraadslaging 981 van 5 oktober jongstleden waarin besloten werd om een nieuwe school te bouwen op perceel sectie A nr. 511k, eigendom van de weduwe en kinderen van Jean Tobie Wouters, waarvan een oppervlakte van 25 a, gelegen aan de westkant, zou worden aangekocht of indien nodig onteigend. Gezien de belofte van verkoop, door de familie Wouters en het schepencollege op 7 november ondertekend, waarin is overeengekomen dat de gemeente deze grond tegen de daarin gestipuleerde voorwaarden zal kopen voor de prijs van 2345 fr., waardevermindering van vetrechten inbegrepen.

331


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Besluit. Om deze verkoopbelofte goed te keuren en ter goedkeuring naar de bestendige deputatie te sturen. II. Rekening einde beheer van J.B. De Boeck, ontvanger bureel van weldadigheid. De gemeenteraad. Gezien deze rekening, ingeleverd door de familie van Jan Baptist De Boeck. Gezien de deliberatie van het bureel van weldadigheid van 7 november laatstleden waarin definitieve ontlasting aan deze familie werd gegeven. Overwegende dat de rekeningen regelmatig opgemaakt werden. Keurt deze zonder opmerkingen goed. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2729 – Steenhuffel le 16 novembre 1887. Dossier terugbezorgd aan de heer procureur des konings te Brussel, met een bijkomende verklaring van de aanklager Maerens Charles Louis. Hij heeft verklaard dat er geen sprake van werkonbekwaamheid is geweest en zich niet door een dokter heeft laten behandelen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2730 - Steenhuffel le 17 novembre 1887. (Vertaald) Het college. Aan de heer Dumortier, architect van de provincie, boulevard du Hainaut 139, Brussel. Mijnheer. Ingesloten, ter goedkeuring van de bestendige overheid en als aanvulling van het dossier over de bouw van een gemeenteschool in Steenhuffel, een dubbel afschrift van een belofte van verkoop uit der hand van de bouwgrond voor de school. UC 2731 - Steenhuffel, le 17 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de papieren ter ontlasting van wijlen De Boeck Jean Baptiste, in zijn hoedanigheid van oud-ontvanger van het bureel van weldadigheid. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2732 - Steenhuffel le 20 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan uw omzendbrief van 28 oktober 1887, MA 230, sturen wij u een kopie van het bewijs van de betaling van fr. 248,05 aan de ontvanger der registratie te Wolvertem (fonds de tiers). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

332


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2733 - Steenhuffel, le 23 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de directeur van de gevangenis van Mechelen. Mijnheer, In antwoord op uw brief van 17 dezer maand nr. 2337 aangaande Coppens Marie Virginie, laten wij u weten dat deze behoeftige haar bijstandwoonst te Steenhuffel heeft. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2734 - Steenhuffel, le 23 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 21 dezer maand, 3de divisie nr. 11059, laten wij u weten dat Van den Broeck Désiré Joseph door de rechtbank van 1ste aanleg op 26 juli 1887 veroordeeld is tot 15 dagen gevangenis, voor diefstal, Hij woont in Steenhuffel sedert 12 mei 1887 en hij kwam van Willebroek. In Steenhuffel gedroeg hij zich goed. Voor zover we weten heeft hij geen eigendom en moet hij door zijn werk zijn vrouw en kind onderhouden. Wij menen dat de strafvermindering die hij vraagt mag toegestaan worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2735 - Steenhuffel, le 23 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de kolonel van het regiment lansiers te Leuven. Mijnheer de kolonel, Ingevolge de vraag van de heer De Maerschalck, voogd ad hoc van de kinderen Van der Stappen, vraag ik u om aan Van der Stappen Henri Fernand, milicien van Steenhuffel van de lichting 1884, op 29 september een permissie te geven voor een familieaangelegenheid waar zijn aanwezigheid noodzakelijk is. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2736 – Steenhuffel le 23 novembre 1887. (Vertaald) Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Wij laten u weten dat aan onze gemeente in 1887 een staatssubsidie van 1925 fr. werd toegekend voor de gewone dienst van het lager onderwijs en dat we daarvan tot nu toe nog maar 100 fr. gekregen hebben. Wij vragen u, mijnheer de minister, om ons een groot deel van die subsidie uit te betalen want onze ontvanger kan anders de weddes voor het 3de trimester niet betalen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2737 - Steenhuffel le 23 novembre 1887. (Vertaald)

333


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer. Aangaande de klacht van raadslid Huysegoms (die u ons stuurde met uw brief 2752E van 19 dezer), laten wij u weten dat schepen Mertens sedert juli laatstleden inderdaad in Merchtem woont. Hij behoort tot de eerste serie om af te treden en heeft ons zopas zijn ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. Hij zegt ook dat zijn schepenfunctie mag gegeven worden aan wie er recht op heeft Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2738 - Steenhuffel le 30 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. Gevolg gevend aan uw brief van 25 november 1887, nr. 2686E7, sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, een afschrift van een beraadslaging van het bureel van weldadigheid over de aanzuivering van het beheer van de heer De Boeck, oud ontvanger van het bureel van weldadigheid van onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2739 - Steenhuffel, le 30 novembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur Om te voldoen aan uw omzendbrief van den 5 november 1887, MA 236, sturen wij u de kopie van het bewijs van de storting in de kas van het kantoor der registratie te Wolvertem, van een bedrag van fr. 81,83, voor de betaling van het materiaal dat in 1888 zal nodig zijn voor de dienst der bevolking en de burgerlijke stand. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 985 - Zitting van 7 december 1887. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Ontslag van schepen Mertens. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien het ontslag dat door schepen Jean Baptiste Mertens op 23 november laatstleden per brief aan zijne majesteit de koning werd aangeboden. Gezien paragraaf 2 van art. 268 van de kieswet. Overwegend dat de heer Mertens nu in Merchtem woont en hierdoor niet meer voldoet aan één der voorwaarden om verkozen te kunnen worden. Gezien hij besloten heeft om niet meer terug te keren. Besluit om het ontslag te aanvaarden. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

334


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2740 - Steenhuffel, le 7 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de directeur van het Sint-Janshospitaal te Brussel. Gevolg gevend aan uw brief van 5 dezer nr. 4409, laten wij u weten dat onze gemeente de bijstandwoonst is van Marie Cathérine Louise De Pauw, die in uw ziekenhuis werd opgenomen, en waarvan de kosten door onze gemeente zullen betaald worden. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2741 - Steenhuffel le 7 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs. Mijnheer de minister. Gevolg gevend aan uw brief nr. 4787, 2de sectie, van 3 december, sturen wij u bewijs van betaling van het aandeel van de gemeente in het pensioen van 2 onderwijzers, samen 540,90 fr. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2742 - Steenhuffel le 7 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciale inspecteur van het lager onderwijs te Brussel. Mijnheer, Wij hebben de eer u te laten weten dat de gemeenteraad, in zitting van heden, uw zoon, architect in deze gemeente, heeft aangewezen om de plannen en het bestek op te maken voor de bouw van een nieuwe school met onderwijzerswoning. Hij zou met dit werk kunnen beginnen zodra men ons kan verzekeren dat onze keuze van het bouwterrein door de bestendige deputatie zal worden goedgekeurd. De Raad vraagt u, mijnheer de inspecteur, om uw zoon te vragen om geen kosten aan luxe te besteden maar om wel het noodzakelijke te voorzien. aan uw zoon, ons zijn kosten te bezorgen en vragen voor de nodige verzorging voor de op te Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2743 - Steenhuffel le 6 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur In antwoord op uw brief van 3 dezer maand nr. 203C7186, laten wij u weten dat wij van de subsidie, die door de staat werd toegekend voor de gewone dienst van het lager onderwijs, al 100,64 fr. hebben ontvangen. Het is juist dat wij een betaalopdracht voor 1216 fr. hebben gekregen als bijkomende subsidie voor dezelfde dienst. Wij moeten u laten weten dat onze gemeentebelastingen nooit voor het einde van het jaar betaald worden. Ook de betaling van de opcentiemen is achter gebleven. De toestand van de gemeentekas heeft het nog niet mogelijk gemaakt om de weddes van het onderwijzend personeel voor het 3de trimester te betalen. En dat blijft er maar naar vragen.

335


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Dit zijn de redenen, mijnheer de gouverneur, waarom wij u de uitbetaling van een groot deel van deze subsidie hebben gevraagd. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2744 - Steenhuffel le 7 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. In antwoord op uw brief 2090E van 3 december laten wij u weten dat we uw opmerkingen hebben laten weten aan de heer Mertens, die niet ze contesteert, en vervolgens aan de gemeenteraad, die het ontslag van de heer Mertens uit zijn functie van schepen heeft aanvaard. Ingesloten een afschrift van de deliberatie. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2745 – Steenhuffel le 7 decembre 1887. Toegezonden aan het gemeente bestuur van Ramsdonck, met verzoek van knnis te willen nemen van den brief van het gemeentebestuur van Londerzeel van 5 dezer maand nr. 649/2 en gevolg te willen aan geven zoals het behoort (bijstandwoonst, dossier Van Wemmel). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2746 - Steenhuffel den 13 december 1887. Het collegie van burgemeester en schepenen Aan het collegie van burgemeester en schepenen te Londerzeel Mijnheeren, Gevolg gevend aan uwen brief van 5 dezer maand nr. 649/2 hebben wij de eer Ued het antwoord van het gemeentebestuur van Ramsdonck, met al de brieven rakende de bijstandswoonst van Joseph Van Wemmel, te laten geworden Gelieft, mijnheeren, ons binnen den door de wet bepaalden tijd te laten weten, of Ued de kosten van gemelden behoeftigen ten laste uws armbestuurs erkent. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2747 - Steenhuffel le 21 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings te Brussel. Ingesloten, het proces verbaal dat u ons met uw brief 26185/13875 van 16 december bezorgde, samen met de verklaring van de verdachte De Baerdemaecker, en een inlichtingenblad (politie der buurtwegen). Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2748 - Steenhuffel le 21 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel.

336


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de commissaris. Gevolg gevend aan uw brief van 16 dezer nr. x, laten wij u weten dat onze gemeente in 1888 geen subsidies zal vragen voor werken aan de buurtwegen. Aanvaard, mijnheer, de verzekering onzer hoogachting Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2749 - Steenhuffel le 21 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris. In antwoord op uw brief van den x dezer maand nr. x, laten wij u weten dat in 1888 volgende uitgaven nodig zullen zijn: 1) de Molenbeek: fr. 267,12 2) de Oude beek: fr. 94,08 3) de Vuilbeek: fr. 87,59 4) de Bouwbeek: fr. 44,12 Totaal. fr. 492,91 Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder GR N° 986 - Zitting van 28 december 1887 . Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien de ministerielen omzendbrief van 29 juli jongstleden gesloten in het Memoriaal van Administratie onder de nr. 176, met dewelke hij de gemeenteraden uitnoodigt om eene school van volwassenen in te richten, daar waar zulke gestichten niet bestaan. De raad. Overwegende dat in onze gemeente reeds tweemaal eene avondschool voor volwassene jongens is ingericht geweest, dewelke telkemaal is moeten vernietigd worden bij gebrek van leerlingen die deze school zouden moeten bijwonen. Overwegende dat eene school voor volwassenen, nu zoo min als vroeger, zou bijgewoond zijn en bijgevolg zouden de kosten daaruit voortkomende vruchteloos zijn. De raad besluit. Van alhier voor de voorgaande reden geene school voor volwassenen in te richten. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde. Op bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2750 - Steenhuffel le 29 décembre 1887. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de gouverneur van de provincie Brabant te Brussel. Mijnheer de gouverneur Ingesloten een afschrift van de beraadslaging van onze gemeenteraad, genomen naar aanleiding van uw omzendbrief van 26 augustus 1887, MA 176, aangaande het inrichten van onderwijs voor volwassenen. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder

337


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Binche le 31 decembre 1887. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Wij lazen in het Belgisch Staatsblad van heden, 31 december: “Een koninklijk besluit van 17 december 1887 machtigt de gemeente Steenhuffel om een belasting in te richten op orgels en danszalen.” Gelieve ons een afschrift van dit reglement te sturen. Bij voorbaat dank. Bij bevel, de secretaris De burgemeester UCL – Steenhuffel le 4 janvier 1888. (Vertaald) Wij kunnen geen gevolg geven aan uw vraag omdat het reglement in kwestie door de bevoegde overheid nog niet werd goedgekeurd. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De Burgemeester, De Ridder.

338


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1888 **** ICL – Wolverthem le 1 janvier 1888. Gendarmerie Nationale (Vertaald) Brigade van Wolvertem. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Vanaf vandaag behoort de gemeente Steenhuffel tot het militaire district van Laken. De commandant van de brigade. UC 2751 - Steenhuffel, le 3 janvier 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Gevolg gevend aan uw brief van 29 december laatstleden nr. 27636, sturen wij u, behoorlijk ingevuld, de alfabetische lijst van de personen aangesloten bij de kas voor weduwen en wezen van gemeenteleraars. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2752 - Steenhuffel, le 5 janvier 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, te behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderrhoud van Van Campenhout Jan Baptist. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 3,25 fr., werd betaald op 5 januari. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2753 - Steenhuffel le 11 janvier 1888 (Vertaald) Het college. Aan de heer Backeljau, sectiechef bij de Staatsspoorwegen te Mechelen. Wij vragen u om voor rekening van onze gemeente 12 wagons oude ballast (assen) naar ons station te sturen voor het onderhoud van de kasseiwegen die aansluiting geven op dat station. Vanwege de bodemgesteldheid bevinden onze wegen zich na de winter altijd in zeer slechte staat en in heel de gemeente is er geen goede zavel te vinden om ze te onderhouden. Wij aanvaarden de voorwaarden die u ons vorig jaar hebt aangeboden. In de hoop dat onze vraag gunstig zal onthaald worden, etc. spoedig mag uitgevoerd worden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC - 2754 - Steenhuffel le 13 janvier 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris,

339


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Wij sturen u de stukken die voorgeschreven zijn door art. 14 van de militiewet van 18 september 1873 aangaande de militieloting van 1888. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel le 13 janvier 1888. Telegram verstuurd van uit het station te Steenhuffel om 9u12. Aangekomen in station Kapelle-op-den-Bos om 9u20. Van Ranst overleden. Begraafnis 10 uren morgen. Antwoord wat moet doen. De Maerschalck. UC 2755 - Steenhuffel le 14 janvier 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan het bestuur van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijne heren, Gevolg gevend aan uw bericht van 27 december laatstleden nr. 7490/87/49772 waarin u ons laat weten dat op 13 december in het Sint-Janshospitaal opgenomen werd Jeanne De Klerk, echtgenote van Jean François Peeters, om er op last van onze gemeente behandeld te worden. Wij laten u weten dat J.F. Peeters in Brussel heeft gewoond, vanaf zijn meerderjarigheid tot in 1885 en dat hij daar ook zijn bijstandwoonst verworven heeft. Wij wijzen de kosten af. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder ICL – Malines le 17 janvier 1888. (Vertaald) Bestuur der staatsspoorwegen – nr. 192. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief nr. 2753 van 11 dezer laat ik u weten dat ik u de ballast, die nodig is voor de herstelling van de kasseiweg naar de halte van Steenhuffel, niet kan bezorgen. Alle assen die ik krijg zijn onmisbaar voor het onderhoud der verbindingswegen naar de stations op de lijn Dendermonde-Tienen. De sectiechef. GR N° 987 - Zitting van den 18 januari 1888. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, in buitengewone zitting in het gemeentehuis vereenigd zijnde om te beraadslagen over I. Het ontslag gegeven door J.B. Mertens van zijne bediening van gemeenteraadslid. De raad. Gezien gezegd ontslag gedagteekend van 12 januari 1888. Gezien art. 57 der gemeentewet van 30 maart 1836 en art. 268 der samengevoegde kieswetten van 7 augustus 1881. De raad is eenstemmig van gevoelen het ontslag van mr. Mertens aan te nemen en hem van dit besluit kennis te geven. De raad heeft ter zelver tijd besloten van op zondag 5 februari door eene gemeentekiezing over te gaan tot het kiezen van een lid van de gemeenteraad, in vervanging van mr. Mertens, en gelast van nu af het schepencollegie de noodige maatregelen te nemen voor die kiezing. II. Invoer van leergangen van huishoudelijke werkzaamheden voor de meisjes in de lagere scholen. Gezien den omzendbrief van den heer minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs van 1 september laatstleden, gesloten in het M.A. nr. 209 van 1887, betreffende het on-

340


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

derwijs van huishoudkunde en het huiswerk in de lagere scholen en in de scholen van volwassenen voor meisjes. Overwegende dat de begrippen van gezondheidsleer, van huishoudkunde, huishoudelijke werkzaamheden, van spaarzaamheid en het naaldwerk in onze lagere gemeentescholen genoegzaam onderwezen worden, voor zooveel de landbouw en werkmansklassen het noodig hebben. Overwegende dat de meisjes van jongs af door voorbeelden der moeders en meesteressen in al die werken genoegzaam geoefend worden en zoo al de noodige kennissen door oefeningen aanleren, om later den rol eener volmaakte huishoudster te vervullen. De raad besluit. Dat het niet noodzakelijk is in de lagere gemeentescholen alhier leergangen van huishoudelijke werkzaamheden enz. bij te voegen. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde Op bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Bruxelles le 18 janvier 1888. (Vertaald) Zitting van de bestendige deputatie. Aanwezig: Auguste Vergote, voorzitter, Torsin, Dustin, Claes; Martha, Lacourt, Villa, leden, Barbiaux, griffier van de provincie. De bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant. Gezien de deliberatie van de gemeenteraad van Steenhuffel van 5 oktober 1887 over de vraag om uit der hand te mogen kopen, voor de prijs van 2345 fr., een stuk grond, groot 25 are, om er een nieuwe gemeenteschool en onderwijzerswoning op te bouwen. Overwegend dat uit de verslagen van de geraadpleegde ambtenaren volgt dat deze grond in elk opzicht voor de gekozen bestemming geschikt is. Gezien art. 76 van de gemeentewet. Gehoord het verslag van de heer Dustin, lid van dit college. Besluit. 1) De deliberatie in kwestie wordt goedgekeurd. 2) Afschrift van dit besluit zal naar het gemeentebestuur van Steenhuffel gestuurd worden. UC 2756 - Steenhuffel le 18 janvier 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u certificaat, gevraagd in uw omzendbrief van 31 december laatstleden, opgenomen in het MA van 1887 onder het nr. 283 (de bevestiging dat de wet van 7 mei 1877 op de politie der onbevaarbare waterlopen werd uitgevoerd). In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2757 - Steenhuffel le 18 janvier 1888 (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij laten u weten dat de gemeenteraad in de zitting van heden het ontslag heeft aanvaard van de heer Mertens Jean Baptiste als gemeenteraadslid. Zijn ontslag als schepen werd aanvaard bij Koninklijk Besluit van 31 december 1888. De gemeenteraad heeft besloten om op 5 februari eerstkomend een gemeenteraadsverkiezing te houden om tot zijn vervanging over te gaan. Gelieve ons dringend het materiaal te sturen dat hiervoor nodig is. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen,

341


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder UC 2758 - Steenhuffel le 18 janvier 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 12 dezer maand nr. 2776E, sturen wij u een kopie van het bewijs dat het bureel van weldadigheid zijn tussenkomst in de gewone dienst van het lager onderwijs in de gemeentekas heeft gestort. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2759 - Steenhuffel le 21 janvier 1888 Het college van burgemeester en schepenen (Vertaald) Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u een afschrift van de beraadslaging van onze gemeenteraad, naar aanleiding van uw omzendbrief van 16 september laatstleden, opgenomen in het MA van 1887 onder het nr. 209, aangaande de inrichting van lessen in huishoudkunde en huishoudelijke arbeid in de lagere scholen en de scholen voor volwassen meisjes. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2760 - Steenhuffel le 22 janvier 1888. Het kollegie van burgemeester en schepenen Aan mijnheer Jan Baptist Mertens, eigenaar te Merchtem. Wij hebben de eer ued uw ontslag van schepen der gemeente Steenhuffel te laten geworden en wij laten u tezelfdertijd weten dat uw ontslag van de fonctie van gemeenteraadslid door den raad in zitting van 1 dezer maand is aangenomen geweest. Er zal eene gemeentekiezing alhier plaats hebben op zondag 5 februari aanstaande. Aanvaard mijnheer Mertens de verzekering onzer hoogachting Op Bevel, De Sekretaris, De burgemeester, De Ridder ICL – Brussel den 23 januari 1888. Mijnheer den burgemeester. Terwijl ik u lang gevraagd heb naar mijn afschrift en het nog niet gekomen is, hebben zij mij het billet naar u doen sturen, maar ik kan mijnen intrest niet ontvangen zonder uw handteeken, omdat het geld overgegaan is op de groote post van Brussel. Den intrest is al vervallen van den 8sten december. Gelieft de goedheid te hebben het sito te teekenen en te zenden. Gelieft ook zoo haast mogelijk mij afschrift te zenden. Ik groet u vriendelijk. Roza Goens ICL – Bruxelles le 25 janvier 1888. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – nr. 1103C4601. Betreft: Lager onderwijs.

342


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan het college van burgemeester en schepenen. Ik stuur u de deliberatie van uw gemeenteraad van 5 oktober 1887 terug die door de bestendige deputatie werd goedgekeurd en waarin de toestemming werd gevraagd om uit der hand en tegen de prijs van 2345 fr. een stuk grond van 25 a. te mogen komen om er een school en onderwijzerswoning op te bouwen. Gelieve onmiddellijk een project voor de realisatie van dit nieuwe gebouw op te stellen. Daarbij moet u rekening houden met de bepalingen van het reglement dat werd afgedrukt in het memoriaal van administratie nr. 150 van 1886. De gouverneur. Auguste Vergote. UC 2761 – Steenhuffel le 25 janvier 1888. (Vertaald) Overgemaakt aan de burgemeester van Aalst, een oproepingsbrief voor de gemeenteraadsverkiezingen van februari 1888, met het verzoek deze aan de betrokkene te bezorgen een ons een ondertekend ontvangstbewijs terug te sturen. (Identieke brief naar Westmalle, Merchtem en Lebbeke. Op Bevel, De Sekretaris, De burgemeester, De Ridder UC 2762 - Steenhuffel le 25 Januari 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, . In verband met de brief van de heer François Van Assche, laten wij u weten dat we vandaag het uittreksel van zijn geboorteakte naar de directeur van de landbouwkolonie van Hoogstraten hebben opgestuurd. Dit stuk werd hem reeds een aantal keren eerder bezorgd, maar in plaats dat het zal dienen om in Frankrijk te gaan werken zal het wel weer worden aangewend om rond te kunnen zwerven. Dat is immers zijn beroep. Al sedert meer dan 10 jaar verblijft hij 3 à 6 maand per jaar in de kolonie van Hoogstraten. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 28 janvier 1888. (Vertaald) 1ste sedentaire compagnie. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten model A en de verlofcartouche voor De Smedt Jean Baptiste, milicien uit Steenhuffel van de lichting 1885, die vandaag met onbepaald verlof wordt gestuurd. De kapitein commandant. GR N° 988 - Zitting van den 29 januari 1888. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel. Gezien onze beraadslaging van 19 mei 1887 met dewelke wij de toelating gevraagd hadden om de meesterswoning op dezelfde plaats te mogen herbouwen en de school te vergrooten, welke vraag voor verschillende bewezen oorzaken geweigerd geweest is.

343


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien onze beraadslaging van 5 oktober jongstleden met dewelke wij de toelating gevraagd hebben van 25 aren grond te mogen uit ter hand aan te koopen van het perceel, wijk A nr. 511k, toebehoorende aan de weduwe en kinderen van wijlen Joannes Tobias Wouters, om dezelve te doen dienen tot het bouwen eener nieuwe school met woning voor den onderwijzer, dewelke door de bestendige deputatie goedgekeurd is den 18 januari 1888, met verzoek van ons te gedragen aan de voorschriften van het bijzonder reglement voor den dienst der provinciale bouwkundigen, gesloten in het memoriaal van administratie onder de numero 150 van het jaar 1886. Gezien art. 18 van gezegd reglement. De raad beslist. Van mr. Henri Jacobs, bouwkundige te Brussel, te gelasten met het maken van plans, bestek en lastkohier voor de uitvoering der meergemelde werken. Gedaan in zitting te Steenhuffel, date als ten hoofde Op bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2763 - Steenhuffel le 29 janvier (Vertaald) Verzonden naar de directeur der landbouwkolonie te Hoogstraten, het uittreksel uit de geboorteakte van Van Assche François. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2764 - Steenhuffel le 29 janvier 12888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig met de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van geesteszieken in Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,90 fr. werd op 28 januari betaald. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder. UC 2765- Steenhuffel le 28 janvier 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer De Paepe, hoofdingenieur en diensthoofd van de staatsspoorwegen te BrusselMijnheer, Door de lage en vochtige ligging van onze gemeente, en omdat hier geen goede zavel te vinden is voor het onderhoud, is de toestand van onze kasseiwegen na de winter altijd zeer slecht. Wij vragen u om ons, indien mogelijk, een tiental wagons met oude ballast (assen) te sturen zodat we daarmee de kasseiwegen die naar ons station leiden kunnen onderhouden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2766 - Steenhuffel le 29 janvier 1888 (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Ingesloten de namen der kandidaten voor de plaats van burgemeester van Steenhuffel (gevraagd met uw brief 2713E van 21 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen

344


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder UC 2767 – Steenhuffel den 1 februari 1888. Ontvangen van de minister van landbouw, nijverheid en schoone kunsten de 7 boekdelen die bestemd zijn voor de volksbibliotheek onzer gemeente, waarvan de titels volgen: 1. Werken van Sleeckx – Verhalen en novellen – De scheepstimmerlieden. 2. Werken van Sleeckx – Literatuur en kunst – 2de deel 3. 6de Jaarboek der letterkunde vereeniging, door Frans Willems 4. Beschrijving van het gelijktijdige Kortrijk 5. Gedichten door Janssens 6. Nieuw schetsenboek door Max Rooses 7. ? Op bevel, De secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2768 - Steenhuffel le 5 février 1888 (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van François van Assche te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 10,89 fr., werd betaald op 5 februari. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2769 - Steenhuffel le 5 février 1888 (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In uitvoering van artikel 191 van de gecoördineerde kieswetten van 5 augustus 1881, sturen wij u al de stukken aangaande de gemeenteraadsverkiezingen die hebben plaats gehad in deze gemeente op 5 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder PV 337 - Molenbeek 6 februari 1888 Beschuldigde(n): Wijns Jean François Leeftijd: 38 Beroep: sjouwer, losser Geboren te Steenhuffel Wonend te Molenbeek Misdrijf: vrijwillige slagen Gevonnist op 16 maart 1888 door Straf: vrijgesproken. PV 339 – Buggenhout 7 februari 1888. Beschuldigde(n): Heymans Justine Leeftijd: 40 Beroep: huishoudster

345


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Geboren te Steenhuffel Wonend te Buggenhout Misdrijf: slagen Gevonnist te Dendermonde op 7 mei 1888 Straf: 8 dagen. UC 2770 – Steenhuffel le 7 fevrier 1888. In antwoord op uw brief 2787E van 3 februari sturen wij u de 2 gevraagde statistieken. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2771 - Steenhuffel, le 8 février 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet van 14 maart 1876, sturen wij u, te behove van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van x te x. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 0,75 fr., werd betaald op 8 februari. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2772 - Steenhuffel, le 8 février 1888 UC 2772 – Steenhuffel le 8 février 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de raad van bestuur van het gemeentekrediet. Mijnheer, Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 6 dezer en van de daarin aangekondigde volmacht. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Cappellen op den Bosch den 8 februari 1888. Ref. 10513 – Heeren burgemeester en schepenen te Steenhuffel. Ik heb de eer u te berichten dat ik mij op zaterdag 11 dezer, rond 9 uren ’s morgens, ten uwen gemeentenhuize begeven zal, om alsdan inlichtingen te nemen aangaande de herstellingen en andere werken, welke er in 1888 in uwe gemeente aan de waterloopen zouden uit te voeren zijn en voor dewelke er bijzondere werklieden en bouwstoffen zouden noodig weezen. Ik zou ook moeten weten welke verplichtingen er door het gebruik, of ten gevolge van titels of overeenkomsten, ten laste van nijveraars, maalders of andere personen langsheen uwe waterloopen zouden bestaan. Hopende, mijnheeren, een lid van uw bestuur te ontmoeten, groet ik u met achting. De commissaris der wegen, Verhaegen. UC 2773 - Steenhuffel le 12 février 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, We sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rol van de provinciale taks op de honden voor 1888. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder PV 338 - Schaarbeeck 15 februari 1888 (ca) Beschuldigde(n): Van Evelghem Philomène Françoise Leeftijd: 19

346


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beroep: wasster Geboren te Steenhuffel Wonend te Laken Misdrijf: diefstal zonder verzwarende omstandigheden Gevonnist op 16 mei 1888 door Straf: 15 dagen. UC 2774 - Steenhuffel le 15 février 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op u brief van 13 dezer maand nr. 27463, aangaande de installatie van de gemeenteraad en de verkiezing van een schepen, laten wij u weten dat er in Steenhuffel een gemeenteraadsverkiezing heeft plaats gehad op 5 februari laatstleden om in de vervanging te voorzien van Mr. Mertens Jean Baptiste die zijn ontslag had gegeven. Wij meenden te kunnen wachten met de verkiezing van een schepen tot dat deze gemeenteraadsverkiezing zou zijn gevalideerd, zodat de nieuwe schepen door alle nieuwe gemeenteraadsleden zou kunnen worden verkozen. Laat ons weten of wij onmiddellijk tot de verkiezing van een schepen moeten overgaan. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2775 - Steenhuffel le 18 février 1888 (Vertaald) Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan u omzendbrief van 7 januari laatstleden nr. 2689E, sturen wij u het certificaat van afkondiging van het ingesloten reglement over de gemeentebelasting. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2776 - Steenhuffel le 18 février 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de vrederechter te Wolvertem. Mijnheer. Ingesloten een afschrift van een reglement over de gemeentebelasting, om te dienen naar recht. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De De burgemeester, De Ridder (Zelfde brief naar de procureur des konings.) ICL – Londerzeel le 18 fevrier 1888. (Vertaald) Ik ondergetekende, dokter in de geneeskunde te Londerzeel, verklaar dat Charles Louis Verbesselt uit Steenhuffel een zwak gestel heeft en regelmatig aanvallen heeft van ? (dysprée). Goltfus. ICL – Bruxelles-Nord le 21 fevrier 1888. (Vertaald) Bestuur der Belgische Staatsspoorwegen – 1527. Mijnheer de burgemeester.

347


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In antwoord op uw brief 2765 van 28 januari laat ik u weten dat er momenteel geen oude assen beschikbaar zijn. De hoofdingenieur-directeur, De Pauw. UC 2777 - Steenhuffel, le 22 février 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de vraag gedaan in uw omzendbrief van 10 januari laatstleden nr. C6001, sturen wij u de alfabetisch lijst van de miliciens die ingeschreven zijn voor de lichting van 1888. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Saint-Josse-ten-Noode le 24 fevrier 1888. (Vertaald) Dienst bevolking – Bureel B – 67839 Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Plaskie Marie Jeanne, geboren in Malderen op 2 november 1964, meid, heeft onze gemeente verlaten zonder ons hiervan verwittigd te hebben. Gelieve ons te melden of dit meisje bij haar ouders in uw gemeente woont of haar ouders te vragen waar ze momenteel verblijft. De bureauchef. ICL – Wolverthem le 25 fevrier 1888. (Vertaald) Gendarmerie Nationale Rijkswachtbrigade Wolvertem – nr. 5. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten een verlofverlening voor soldaat Robberechts Florentin. De commandant van de brigade. UC 2778 - Steenhuffel, le 25 février 1888 (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelgem te Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 20,58 fr., werd betaald op 25 februari. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2779 - Steenhuffel le 25 février 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u, ondertekend door het onderwijzend personeel dat aangesloten is bij de kas voor weduwen en wezen der gemeenteonderwijzers, de formulieren die u ons stuurde met uw brief 2811E van 18 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Londerzeel le 28 fevrier 1888. (Vertaald)) Mijnheer de burgemeester. Ingesloten 4 mandaten voor militievergoedingen voor het 4de trimester 1887.

348


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Vraag aan de ouders van deze miliciens om het geld volgende dinsdag, 6 maart, om 9 uur, in mijn kantoor te komen innen. Als er geld in de Spaarkas moet gestort worden, laat me het betreffende mandaat dan onmiddellijk terug bezorgen. De ontvanger. UC 2780 - Steenhuffel le 29 février 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u het overzicht van het opleidingsniveau van de miliciens die hebben deelgenomen aan de loting voor 1888. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2781 - Steenhuffel le le 29 février 1888. Het college. Aan de directeur van de landbouwkolonie van Hoogstraten. Mijnheer, Het gemeentebestuur van Steenhuffel (Brabant) erkent uw lijst van 28 februari 1888 ontvangen te hebben waarop een behoeftige voorkomt die in de landbouwkolonie van Hoogstraten binnengekomen is, die zijn bijstandwoonst in Steenhuffel behouden heeft, en waarvan ¼ der onderhoudskosten door onze gemeente zal worden betaald en de andere ¾ door het gemeenschappelijk fonds. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2782 - Steenhuffel le 4 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat Van Assche François op 28 februari in de bedelaarswerkplaats van Hoogstraten is teruggekeerd. Deze behoeftige valt onder toepassing van het gemeenschappelijk fonds en heeft het voorwerp uitgemaakt van onze brieven van 13 februari, 22 maart, 12 mei, 13 juli 1878, 14 januari 1879, 22 december 1880, 16 maart 1881, 27 december 1882, 4 december 1884, 1 december 1885, 6 december 1886 en 2 september 1887. Wat betreft zijn bijstandwoonst is er niets is verandert. Hij heeft geen vaste woonplaats is en levert zich over aan landloperij. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2783 - Steenhuffel le 4 mars 1888. Het kollegie van burgemeester en schepenen Aan mijnheer de voorzitter en leden der burgerlijke godshuizen te Brussel Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 28 februari jongstleden nr. 1237/8883 met dewelke gij vraagt of ons bestuur toestemt dat het kind van Leonard Teirlinck voor rekening onzer gemeente zou geplaatst zijn in het gesticht te Middelkerke hebben wij de eer ued te laten weten dat wij tegen die plaatsing ons verzetten en niet konnen toestemmen door de volgende reden.

349


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

1) Leonard Teirlinck is afkomstig van nogal een gegoede familie. Hij en zijn vrouw zijn jong en zij zouden door hunne arbeid in de noodwendigheid zijner kinderen moeten kunnen voorzien. 2) Onze gemeente of armen heeft geen inkomsten dan zijne voortkomende van belastingen en in plaats van personen te komen ondersteunen gelijk Teirlinck moeten wij deze belasten om in de groote noodwendigheden te konnen voorzien. Er zijn in onze gemeente arme huisgezinnen zamengesteld van zes en tot acht minderjarige kinderen waarvan de vader slechts een frank per dag kan winnen en die nochtans daarmede bestaan. De voorgaande beweegredenen zullen genoeg gegrond zijn om de plaatsing van het kind van Leonard Teirlinck te weigeren. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 989 - Zitting van den 7 maart 1888. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Huysegoms, Boodts, Van der Perre, De Mesmaecker, Willocx, raadsleden, Verhaegen, secretaris. Afwezig: niemand. Benoeming, eedaflegging der schepen en der gemeenteraadsleden. Proces-verbaal. Op heden 17 maart 1888, ten 2 u ‘s namiddags, ten gevolge eener bijeenroeping door het collegie van burgemeester en schepenen van den 1 maart, hebben zich in openbare zitting onder het voorzitterschap van de heer De Ridder Jan Frans, burgemeester, vergaderd, de heren: Vertonghen Vital, schepen Huysegoms Jan Frans, raadslid Boodts Pieter Jan, raadslid Van der Perre Petrus Ludovicus, raadslid De Mesmaecker Frans, raadslid Willocx Jean Josse, raadslid Van Ranst Petrus Ludovicus, raadslid Segers Domien, raadslid en Verhaegen Jean, secretaris. Er wordt lezing gegeven: 1) Van de besluiten van 3 november 1887 en 22 februari 1888 der bestendige deputatie, hetwelk de kieswerkzaamheden geldig verklaart die plaats gehad hebben den 16 oktober 1887 en 5 februari 1888, en waaruit blijkt dat bij de eerste stemming tot gemeenteraadsleden werden verkozen: Den 16 oktober 1887: - De Ridder Jan Frans, met 37 stemmen - Boodts Pieter Jan, met 40 stemmen - Van der Perre Petrus Ludovicus, met 39 stemmen - Van Ranst Petrus Ludovicus, met 38 stemmen Den 5 februari 1888: - Segers Domien, met 37 stemmen. 2) Het K.B. van 8 februari 1888 die mr. De Ridder Jan Frans tot burgemeester benoemt. 3) De akte van eedaflegging van mr. De Ridder van 14 februari 1888, die de tegenwoordige vergadering voorzit. Daarna legt ieder bovengemeld lid in handen van den burgemeester den volgende eed af: “ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”. Bovengenoemde gemeenteraadsleden worden daarop ingesteld verklaard.

350


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De voorzitter verklaart daarna dat er in, de volgende orde, overgegaan gaat worden tot de benoeming van schepenen. 1) Reeks van 1894, ter vervanging van mr. Mertens Jean Baptist, ontslaggever als lid en schepen, benoemd door K.B. van 23 januari 1885 voor 3 jaar en wiens mandaat vervallen is sedert den 1 januari 1888. De voorzitter beveelt de deuren te sluiten, overeenkomstig met het artikel 72 der gemeentewet. Hij verklaart daarna de bespreking geopend van den candidaat voor de eerste plaats van schepen. 1ste Stemming. De bespreking gesloten geweest zijnde, wordt er, bij geheime stemming tot de kiezing overgegaan. Hebben bekomen, mr. - Van der Perre Petrus Ludovicus, 4 stemmen. - Huysegoms Jan Frans, 2 stemmen - De Mesmaecker Jan Frans, 1 stem - Boodts Petrus Joannes, 1 stem. Het getal stemmers van 9 zijnde en de volstrekte meerderheid van 5, zoo volgt daar uit dat geen enkel candidaat de volstrekte meerderheid heeft verkregen. Er gaat overgegaan worden tot eene 2de stemming. Hebben bekomen, mr. - Van der Perre Petrus Ludovicus, 6 stemmen. - Huysegoms Jan Frans, 3 stemmen Het getal stemmers van 9 zijnde en de volstrekte meerderheid van 5, zoo volgt daar uit dat mr. Van der Perre Petrus Ludovicus een toereikend getal stemmen heeft bekomen en dienvolgens tot schepen is gekozen. De schepen, benoemd zijnde, verklaart de voorzitter dat de zitting openbaar is. Hij verzoekt mr. Van der Perre den volgenden eed af te leggen: “ik zweer getrouwheid aan den koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer getrouwelijk de stemmen op te nemen en bij iedere kiezing het geheim der stemming te bewaren.” Mr. Van der Perre legt den eed af en wordt ingesteld verklaard. Het tegenwoordig proces verbaal, bekleed met het handteeken der gekozen schepen en der heden ingestelde raadsleden, zal, in dubbel afschrift, gestuurd worden aan de heer gouverneur der provincie. Gedaan te Steenhuffel, dag, maand en jaar als boven. De gemeenteraadsleden De schepen Op bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2784 - Steenhuffel, le 8 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Overeenkomstig uw omzendbrief van 1 februari laatstleden, MA 22, sturen wij u de handtekeningen van de leden van ons gemeentebestuur en die van de gemeentesecretaris. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De De burgemeester, De Ridder UC 2785 - Steenhuffel, le 8 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur.

351


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u twee afschriften van het proces-verbaal van de benoeming van een schepen en van de eedaflegging van de gemeenteraadsleden die op 16 oktober 1888 verkozen werden. tijdens den gemeenten raad van 16 Oktober 1887 en de 5 februari 1888. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen. De burgemeester, De Ridder ICL – Gand le 8 mars 1888. (Vertaald) 1ste Linieregiment. Ingesloten model A en de verlofcartouche voor De Bleser Egied, vrijwilliger met premie van de klas van 1885, die met onbepaald verlof naar Steenhuffel wordt gestuurd. De luitenant-kolonel, commandant ad interim ICL – Steenhuffel 10 maart 1888. Aan het collegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Mijnheeren, Ik heb de eer u te berichten dat ik verlang het kiesexaam af te leggen in de Vlaamsche taal op zondag 25 maart na de middag. Hier bij mijn geboorteakt. J. Van Praet. UC 2786 - Steenhuffel le 11 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan het bestuur van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Mijne heren, Begin december laatstleden stuurden wij u de toelating van ons college om het kind Marie Cathérine Louise De Pauw in het St. Janshospitaal te Brussel op te nemen om er op kosten van onze gemeente behandeld te worden. Door de strenge winter zijn de gemeente en het bureel van weldadigheid aan het einde van hun mogelijkheden gekomen en we kunnen het verblijf van dit kind in uw ziekenhuis niet langer bekostigen. Gelieve dit kind met de vader, die de drager is van dit bericht, mee te geven. Het zal verder thuis worden verzorgd en, indien nodig, in een minder dure instelling worden geplaatst. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2787 - Steenhuffel le 11 mars 1888 Het college van burgemeester en schepenen Aan de minister van financiën te Brussel. Mijnheer de minister. Wij vragen u om, bij wijze van uitzondering, aan de heer De Bont Pierre Joseph, vrijwilliger met premie van onze gemeente van de klas van 1885, het bedrag van 500 fr. uit te betalen, waar hij recht op heeft. De familie van deze jonge man is behoeftig en heeft een harde winter moeten doormaken. Hun middelen zijn uitgeput en ze hebben geen werk. Deze fr. 500 zou deze arme familie redden en ons de kosten besparen om haar te moeten ondersteunen. In de hoop, etc. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen,

352


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De burgemeester, De Ridder ICL – Bruges le 12 mars 1888. (Vertaald) 4de Linieregiment. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten 1 verlofverlenging voor de milicien van de lichting 1884 die met verlof is in uw gemeente. De kolonel. UCL 2786 – Steenhuffel le 12 mars 1888 (Vertaald) Aan het bestuur van de onderstandhuizen te Brussel. Begin december vorig jaar hebben we u de toelating gegeven om het kind Marie Cathérine Louise De Pauw, op onze kosten, in het Sint-Janshospitaal te Brussel op te nemen. De gemeente en het bureel van weldadigheid hebben nu, vanwege de strenge winter, echter geen middelen meer en zijn niet meer in staat om dit kind nog langer in uw ziekenhuis te laten blijven. Wij vragen u derhalve om het kind met haar vader, de drager van dit bericht, mee te geven. Het zal bij haar ouders worden verzorgd of indien nodig in een andere, minder dure instelling worden geplaatst. De gemeenteraad. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester, De Ridder. UC 2788 - Steenhuffel le 14 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de jury van het kiesbekwaamheidsexamen, burgemeester te Londerzeel Overeenkomstig de omzendbrief van 17 februari laatstleden, MA 31, sturen wij u de aanvraag van de heer Van Praet François van onze gemeente om aan dit examen deel te mogen nemen. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2789 - Steenhuffel, den 14 maart 1888 Het schepencollegie Aan mijnheer de Commandant der gendarmerie te Wolverthem. Mijnheer de Commandant Ik haast mij ued te laten weten dat er over eenige dagen alhier een diefte gebeurd is van 13 vette kiekens ten nadeele van Charles Louis Van Opstal, bijgenaamd de Munter, wonende op de Meer te Steenhuffel. De dader is niet gekend maar volgens het openbaar gerucht zijn er zware vermoedens op eenige persoonen onzer gemeente. Het zou mij zeer aangenaam zijn van op het spoedigste met mij hierover een onderzoek te willen komen doen te Steenhuffel. In afwachting verzoek ik ued de verzekering mijner achting te willen aanvaarden; In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2790 - Steenhuffel le 17 mars 1888 (Vertaald) Aan de commissaris der wegen van het 3de district te Kapelle-op-den-Bos. Mijnheer de commissaris, De periode voor het onderhoud en ruimen der beken werd door onze gemeenteraad vastgesteld op 1 tot 30 juli. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

353


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2791 - Steenhuffel, den 21 maart 1888 Ontvangen van mijnheer de minister van landbouw, nijverheid en schoone kunsten voor de volksbibliotheek onzer gemeente: 1) Geschiedenis mijner jeugd, door Hendrik Conscience. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2792 - Steenhuffel, le 21 mars 1888 (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Om te voldoen aan uw omzendbrief van 19 dezer maand Div.D7298, sturen wij u een uittreksel van de overlijdensakte van Peeters Pierre, oud veldwachter van onze gemeente. Hij is overleden op 22 januari 1847. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2793 - Steenhuffel, le 21 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Gevolg gevend aan u brief van 14 dezer maand nr. DivA 26590, aangaande de pensioenen van de gemeenteonderwijzers, vragen wij u om na te kijken of er geen fout geslopen is in het ons gestuurde overzicht, namelijk wat betreft het pensioen van oud onderwijzer Meeus Jean Marin, die op 17 oktober 1886 overleden is. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 990-991-992 - Zitting van 28 maart 1888. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Van der Perre, schepenen, Huysegoms, Boodts, Van Ranst, De Mesmaecker, Willocx, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot I. Aanvraag van subsidie voor de bouw van gemeenteschool met onderwijzerswoning. De gemeenteraad. Gezien de brief van de gouverneur, nr. 154221C4601 van 2 mei 1887 waarin hij liet weten dat er aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs gesignaleerd was dat er in Steenhuffel dringend een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning moest gebouwd worden. Herzien onze beraadslaging 981 van 5 oktober laatstleden, goedgekeurd door de bestendige deputatie op 18 januari 1888, waarin gevraagd werd om een stuk bouwgrond van 25a uit ter hand en tegen de prijs van 2345 fr. aan te mogen kopen. Gezien de bouwplannen, getekend door de architect Henri Jacobs, die hiervoor door de gemeenteraad was aangeduid. Gezien het lastenboek. Gezien het ramend bestek der bouwwerken die op 29800 fr. worden geschat, waardoor de totale kosten inclusief aankoop van de grond, erelonen van de notaris en ander kosten 32355 fr. zullen bedragen.

354


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien de financiële toestand van onze gemeente waaruit blijkt dat we niets bezitten, dat al onze middelen afkomstig zijn van de gemeentebelastingen die we opleggen aan onze inwoners opleggen en die sedert een aantal jaren aanmerkelijk zijn verhoogd om reserves aan te leggen om het deel van de gemeente in de kosten van deze onderneming te kunnen betalen. Gezien de brief van de provinciegouverneur nr. 15757C4601 van 30 september 1887, waarin hij beloofde dat de staat voor 1/3 en de provincie voor minstens 4/15 in de totale kosten zouden tussenkomen. Het ware toch te hopen dat ook de provincie voor minstens 1/3 zou tussenkomen, want onze gemeente is arm en zonder middelen en al onze belastingplichten zijn kleine boeren die hun grond duur moeten pachten en die vanwege de landbouwcrisis en de harde winter aan het einde van hun mogelijkheden gekomen zijn. De gemeentebelastingen zijn reeds buitensporig hoog in vergelijking met hun middelen en in plaats van ze te kunnen verminderen moeten we ze nog verhogen,ofschoon er al belastingplichtigen zijn die helemaal niets meer kunnen betalen, zodat we op een subsidie van in het totaal 2/3 durven hopen. De raad besluit. 1) Om de plannen, bestek en lastenboek goed te keuren. 2) Om aan de hogere overheid te vragen om voor deze onderneming staat- en provinciesubsidies te verlenen voor samen 2/3 van de kosten. II. Opvragen van spaargeld voor de bouw van een school met onderwijzerswoning. Gezien de gemeentebegrotingen van de jaren 1884 en 1885 waarin reservefondsen waren gebracht voor de bouw van een school met onderwijzerswoning, samen goed voor een bedrag van 5012,22 fr. dat bij de spaarkas (spaarboekje nr. 1405) werd belegd. Herzien onze beraadslaging 981 van 5 oktober laatstleden, goedgekeurd door de bestendige deputatie op 18 januari 1888, waarin gevraagd werd om een stuk bouwgrond van 25a uit ter hand en tegen de prijs van 2345 fr. aan te mogen kopen. Gezien de bouwplannen, bestek en lastenboek die in de huidige zitting werden goedgekeurd. Overwegend dat het bedrag van 5012,22 fr. dringend van de spaarkas moet worden afgehaald om er de grond, de notaris- en andere kosten mee te betalen. De raad besluit om aan de bestendige deputatie de toelating te vragen om dit bedrag met dit doel van de spaarkas te halen. III. Opmaken van de rol voor het onderhoud der beken. Gezien de kostenraming die voor dit onderhoud door de commissaris der wegen werd opgemaakt en die 316,50 fr. bedraagt. Gezien de rol die hiervoor werd opgemaakt. Overwegend dat het werk dat door de aanpalenden in natura moet gepresteerd worden veel te wensen overlaat. Gezien art. 7 van het provinciaal reglement van 25 juli 1878. Besluit de gemeenteraad. 1) Om de rol vast te stellen op 460,36 fr. 2) Om aan de bestendige deputatie te vragen om in plaats van prestaties in natuur (werkdagen) geld te mogen vragen en de onderhoudswerken door de zorgen van het gemeentebestuur uit te laten voeren. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2794 - Steenhuffel, le 28 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de heer Backeljau, sectiechef bij het bestuur der staatsspoorwegen te Brussel.

355


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gevolg gevend aan uw brief van 22 dezer maand nr. 1052 aangaande de aankoop van assen, laten wij u weten dat wij voor het onderhoud van onze kasseiwegen nog minstens 300 m³ assen nodig hebben. Gelieve deze naar het station van Steenhuffel te sturen. Wij accepteren de voorwaarden van uw brief. Binnen enkele dagen sturen wij u het bewijs van betaling van 120 fr. aan het station van Londerzeel-Oost. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2795 - Steenhuffel, le 28 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Denis Crick van Merchtem, die zonder werk zat, heeft 4 à 5 dagen in Steenhuffel verbleven bij zijn schoonbroer Louis Cools. Voordien heeft hij nooit n Steenhuffel verbleven of gewoond. Cools heeft ons verklaard dat Crick, als hoeveknecht, naar Meise of St.-Brixius-Rode, bij de kerk, is verhuisd. De naam van de boer kent hij echter niet. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel 28 maart 1888. Gemeente Steenhuffel Lastvoorwaarden voor de onderneming van het bouwen eener school met woning voor den onderwijzer. Art. 1 – De aanbesteding heeft tot voorwerp de uitvoering van al de werken van het bouwen eener school met woning voor den onderwijzer en andere aanhoorigheden, volgens de plans, afmetingen en bestek die de tegenwoordige lastvoorwaarden vergezellen. Zij begrijpt niet alleen al de werken en bouwstoffen in de bovengenoemde plans en bestek aangewezen, maar ook het uitvoeren van alle andere werken en het leveren van andere voorwerpen die volgens gezond oordeel ten laste zijn van den ondernemer. Art. 2 – Het gemeentebestuur behoudt zich het recht in den loop der werken den ondernemer de veranderingen voor te schrijven die het zou goedvinden aan de voorziene werken toe te brengen. Er zal in dit geval rekening gehouden worden van de vermeerdering of de vermindering der werken, volgens de prijzen aangeduid in het bestek en gewijzigd door de aanbesteding Art. 3 – Alle werken zullen uitgevoerd worden volgens de beste regels der bouwkunst, in overeenstemming met voornoemde plans en afmetingen, en met de aanduidingen die zullen gegeven worden door de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur of door den bouwkundige die de werken bestuurt. Art. 4 – De ondernemer verklaart den toestand van den grond onderzocht te hebben. Hij zal de grachten voor de grondvesten of fondeersels tot eene behoorlijke diepte doen uitgraven, zoodanig dat de muren op stevigen grond berusten en dat het mogelijk zij aan de grondvesten de breedte en de schikking te geven die door den aard van den grond geëischt worden. Dit alles onder zijn verantwoordelijkheid en zonder verhooging van den prijs der aanbesteding. Art. 5 – Alle bouwstoffen zonder onderscheid zullen van de beste hoedanigheid zijn en zullen, alvorens zij verwerkt worden, door den lasthebbenden van het gemeentebestuur onderzocht en goedgekeurd worden. Art. 6 – De steenmortel der fondeersels zal met zorg bewerkt en vast gestampt worden. Hij zal bestaan uit een mengsel van steengruis en mortel, in de evenredigheid van 5 kruiwagens steengruis en minstens drij kruiwagens mortel. De mengeling zal op geene andere wijze mogen gebeuren, aangezien de menging door middel der schup niet toestaat de behoorlijke evenredigheid met zekerheid waar te nemen.

356


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 7 – De te gebruiken mortel, voor de grondvesten zoowel als voor het metselwerk, zal bestaan uit gelijke deelen gebluschten kalk en ruwen zavel. Het mengsel zal beslagen worden zoodanig dat het gelijkaardig zij en dat de bestanddeelen er niet meer in te onderscheiden zijn; het zal opnieuw bewerkt worden, zonder bijvoeging van ter, daags na de eerste voorbereiding; tot op het oogenblik van deszelfs gebruik. Art. 8 – Het zavel voor den mortel zal zuiver zijn, droog, en vrij van andere aardstoffen en gezift door een horde welker openingen niet meer dan 8 mm zijde hebben. Art. 9 – De kalk die zal gebruikt worden voor het metselwerk zal voortkomen van de ovens van Doornyk, van de hoedanigheid die het best aan het water wederstaat. Hij zal wel gebrand zijn en niet vervlogen. Art. 10 – De kareelsteen zal voortkomen van Boom, van de soort gekend onder den naam van “klampsteen”, van de beste hoedanigheid, wel gevormd en gebakken, hard, klinkend en zonder barsten. Art. 11 – De arduin van Soignies, Ecaussines of aan deze gelijkende steengroeven. Hij zal zonder gebreken zijn, recht gekapt en met fijne beitel bewerkt. Art. 12 – Het timmerhout, in rooden den van Riga, beste hoedanigheid, zal goed in den haak gezaagd zijn, zonder nadeelige weers, spek, waterscheuten of andere gebreken; het zal ten minste sedert twee jaar gezaagd zijn. De stukken zullen stevig in elkander gewerkt worden, volgens de regels der bouwkunst en de aanduidingen van den gemachtigden van het gemeentebestuur of van den bouwkundige met het bestuur der werken belast. De blokken, geleepen, enz. zullen uit eikenhout vervaardigd zijn en aan dezelfde voorwaarden beantwoorden. Al de houtstukken bestemd om in het metselwerk geplaatst te zijn, zullen voorafgaandelijk met twee lagen loodmenie bestreken worden. Art. 13 – Het te gebruiken ijzer moet van de beste hoedanigheid zijn, buigbaar als het koud is, niet sprokkig. Het moet overdekt worden met een laag schildering bestaande uit menie en lijnolie. Art. 14 – De zink zal zuiver zijn, zonder barsten of scheuren, van gelijkvormige dikte en regelmatig geplet. Hij moet, koud zijnde, plooien zonder barsten te veroorzaken. Ieder blad zal het teeken en den nummer dragen van de Vieille Montagne. Een blad van het nr. 14 zal 12,915 kg. wegen. Het soldeersel zal samengesteld zijn uit twee deelen lood en een deel tin. Art. 15 – Het bezetten der muren en zolderingen geschiedt in drij lagen, de twee eerste met grijzen en de derde met witten mortel. Al de muren zullen met de regel effen gestreken worden. De mortel der bezetsels zal bestaan uit gelijke deelen ruwen zavel en gegoten kalk. De kalk, gekend onder den naam van “vetten kalk” zal genomen worden te Doornyk. Hij zal ongebluscht en onvervlogen geleverd worden onder den vorm van grijsachtige en klinkende steenen, zonder eenig mengsel. Hij zal in bakken gegoten worden en overdekt blijven ten minste veertien dagen voor zijn gebruik. Het haar voor den plakmortel zal lang en wel verdeeld zijn; grijs voor de twee eerste lagen van het bezetsel en wit voor de derde laag. Het zal met den mortel gemengd worden in de evenredigheid van 15 kilogrammen per kubieken meter. Art. 16 – De latten voor het bezetten der zolderingen zullen van eikenhout zijn, eene dikte hebben van 1 cm. en eene lengte van omtrent 1,25 m. Art. 17 – De tras (= cement) van Portland, eerste hoedanigheid, zal geleverd worden in fijn poeder, niet vervlogen. Hij zal voor het gebruik beproefd worden.

357


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 18 – De vloersteenen zullen uitgekozen, regelmatig gevormd, effen en eenvormig van kleur zijn. Zij zullen genomen worden te Jurbise of te Quaregnon. Zij zullen met groote zorg gelegd worden. Art. 19 – De pannen en vorsten zullen voortkomen van de steenbakkerijen van Boom, eerste hoedanigheid en zonder oneffenheden. De pannen zullen zoodanig gelegd worden dat de eene de anderen ten minste 7 centimeters lengte overdekken. De latten, van goeden rooden den, zullen nieuw zijn en met den draad vierkantig gezaagd. Zij zullen ten minste drij centimeters dikte en twee meters lengte hebben. Art. 20 – Het vensterglas zal zeer doorschijnend zijn, eenvormig van dikte en vrij van alle gebreken zoo als groeven, sterren, krabben. Het zal in de ramen gevestigd worden bij middel van nagels en met goede stopverf in de lijsten geplakt worden. De stopverf zal gemaakt worden met loodwit en gemalen krijt, gekneed met lijnolie. De stopverf zal onmiddellijk na de plaatsing met eene goede laag ceruisverf overdekt worden, zonder dat daarvoor de prijs vermeerderd wordt. Art. 21 – Het houtwerk, binnenshuis, zal geschilderd worden in toonen, met olieverf, bestaande uit gewrevene ceruis en zinkwit, gemengd met gezuiverde lijnolie en terpentijnolie. Voor de twee eerste lagen neemt men een derde terpentijn en twee derden lijnolie. Er zal niets gerekend worden voor het mastikeren. Art. 22 – De ondernemer wordt gehouden als hebbende door zijne eigene afmetingen en berekeningen het beloop zijner inschrijving vastgesteld. Er zal hem geene rekenschap gehouden worden van de dwalingen en leemten welke de hierbij gevoegde afmetingen en bestek mochten bevatten. Deze laatste stukken zijn als enkele inlichtingen aan de tegenwoordige lastvoorwaarden gehecht; de hoeveelheden die zij aanduiden zijn niet gewaarborgd. Art. 23 – De ondernemer blijft verantwoordelijk voor alle schade die hij aan de omliggende eigendommen zou kunnen veroorzaken. Ten dien einde is hij in de plaats gesteld van het gemeentebestuur zoowel voor alle lasten en verplichtingen als voor de rechtsgedingen tot welke hij zou kunnen aanleiding geven. Hij zal al de voorzorgen nemen die door de wetten en gebruiken geëischt worden. Hij is ook verantwoordelijk voor alle ongevallen en toevallen aan hoogere macht te wijten, die in den loop der werken zouden kunnen gebeuren, welke ook de oorzaak dezer voorvallen mochten zijn. Hij zal dus de kosten dragen van de verpleging, onder anderen, van de personen die bij de werken zouden gekwetst worden, enz. Art. 24 – De werken moeten binnen de 4 maanden geëindigd zijn. Dit tijdstip begint te loopen van den dag die, overeenkomstig art. 30 van de tegenwoordige voorwaarden, vastgesteld is voor de aanvang der werken. De ondernemer zal 25 fr. betalen voor elken dag achterstel. Deze boete zal van rechtswege toepasselijk zijn zoodra de bepaalde tijd vervallen is zonder dat er eenige waarschuwing geeischt wordt. Art. 25 – Het beloop der onderneming zal betaald worden als volgt: 1. Een derde wanneer de gebouwen onder dak zijn. 2. Eene helft of drij zesden na de definitieve aanneming der werken. Zoodra de toelagen van provincie en staat betaald zijn. 3. Het resterende zesde deel, zes maanden na de definitieve aanneming der werken. Art. 26 – De ondernemer blijft verantwoordelijk voor zijne werken gedurende 6 maanden na de definitieve aanneming der werken. Hij verbindt zich dezelve in goeden staat te onderhouden tot op dit tijdstip. Een zesde van den prijs der onderneming zal ten dien einde als waarborg in handen des gemeentebestuurs blijven tot na verloop van dit tijdstip.

358


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Art. 27- De aanbesteding zal gebeuren bij inschrijvingen op zegel geschreven volgens het hierna volgend model. De inschrijvingen moeten aan den heer gouverneur der provincie Brabant gezonden worden en voor opschrift dragen: “Inschrijving voor de aanbesteding van het bouwen eener school te Steenhuffel”. Art. 28 – Het schepenkollegie zal onder de inschrijvingen die mogen kiezen welke onder alle betrek het voordeeligste is en zal ook het recht hebben van aan de aanbesteding geen gevolg te geven en er eene andere te bevelen. Art. 29 – De ondernemer bekent, bij het inleveren zijner inschrijving, kennis genomen te hebben van de tegenwoordige lastvoorwaarden en de stukken die dezelve vergezellen. Hij zal in geen geval of onder welk voorwendsel het ook zij, aanspraak mogen maken op eenig voordeel of op eenige vergoeding om reden van onwetendheid der voorwaarden en schikkingen die boven gemelde stukken bevatten. De ondernemer zal zich bovendien moeten schikken naar de lastvoorwaarden uitgegeven door het bestuur der Bruggen en Wegen. Art. 30 – Zooals art. 22 van het provinciaal reglement van 9 juni 1886 voorschrijft, zal de ondernemer de werken niet mogen aanvangen zonder de toelating van het gemeentebestuur. Deze toelating zal maar mogen gegeven worden wanneer het gemeentebestuur met het bestuur der provincie zal overeen gekomen zijn aangaande den dag die gesteld zal worden voor den aanvang der werken. Art. 31 – De ondernemer is gehouden, bij de eerste uitnoodiging, in de Nationale Bank of een harer kantoren, in name der provincie Brabant, de voorafhouding te storten die door art. 8 van het provinciaal reglement van 1 augustus 1885 geëischt wordt. Deze voorafhouding is bepaald op twee ten honderd van den prijs der aanbesteding. Zij ondergaat eene vermindering wanneer het totaal meerder is dan 10 ten honderd van de toelage der provincie; in dit geval wordt zij tot, het beloop dezer 10 ten honderd verminderd. Art. 32 – Mijnheer Vitalis Vertonghen is gelast met het toezicht der werken. Er zal hem door den ondernemer eene vergelding van 3 frank per werkendag betaald worden. Art. 33 – Alle kosten der aanbesteding zijn ten laste van den ondernemer. Art. 34 – De tegenwoordige lastvoorwaarden, door den ondernemer geteekend, zullen de kracht hebben van een kontrakt en als wel dienen tusschen partijen. Art. 35 – Om in de aanbesteding deel te nemen zal men een borggeld storten van 1500 fr. De helft te betalen voor en de helft na de aanbesteding. Gedaan den 3 maart 1888, de architect, H. Jacobs. Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Steenhuffel den 28 maart 1888. Gezien en voorlopig goedgekeurd door de bestendige deputatie op 23 mei 1888. Model van inschrijving Ik ondergeteekende (1) ondernemer woonende te (2) (3) straat, nr. (4), verbind mij tot de uitvoering der werken van het bouwen eener school met wooning voor den onderwijzer te Steenhuffel, overeenkomstig de plans en de voorschriften der lastvoorwaarden, mits de somme van (5). Opgemaakt te (6) den (7) Naam (1) Van den Houten J.F. Pouliaert Peeters Henri Jockmans François

Binnengekomen inschrijvingen Adres (2)(3)(4) St.-P.-Jette, rue de la station 56 Merchtem St-Gillis-Brussel, rue croix de pierre 65

UCL – Steenhufel le 28 mars 1888. (Vertaald)

359

Bedrag (5) 28.747 fr. 28.323 fr. 29.490 fr.

(6) 13-6-1888 13-6-1888 13-6-1888


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Staat van inlichtingen over de voorziene uitgaven voor het bouwen van een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning. - Aankoop van de grond: 2555,00 - Notariskosten, opmeten en indeling: 210,00 - Bouwkosten, bedrag van het bestek: 29800,00 - Tussenkomst van de gemeente (1888): 10785,00 - Tussenkomst van de provincie (1888): 10785,00 - Tussenkomst van de staat (1888): 10785,00 UCL 2794– Steenhuffel le 28 mars 1888. (Vertaald) Aan de sectiechef te Mechelen. Gevolg gevend aan uw brief van 22 dezer, nr. 1052, aangaande de levering van assen, laten wij u weten dat we ongeveer 250 m³ nodig hebben. U mag deze naar het station van Steenhuffel sturen. We gaan akkoord met de voorwaarden. Ingesloten het ontvangstbewijs van de betaling van het verschuldigde bedrag in het station Londerzeel-Oost. Alvast bedankt. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester. UC 2796 - Steenhuffel, le 29 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u een beraadslaging van de gemeenteraad waarmee deze de toelating vraagt om 5012,22 fr. van de spaarkas te mogen halen voor de eerste betaling van de bouw van de nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2797 - Steenhuffel, le 29 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de 2de paragraaf van uw brief van 25 januari laatstleden nr. 1103C4601, sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, al de papieren aangaande de bouw van een nieuwe school met onderwijzerswoning. U merkt, mijnheer de gouverneur, dat onze gemeente geen middelen heeft en dat de gemeentebelastingen reeds veel te hoog zijn in vergelijking met de inkomens van de belastingplichtigen, die allemaal kleine landbouwers zijn. Wij hopen dat de gevraagde subsidie zal gegeven worden. (Bijlagen: 8 plannen, 2 bestekken, 2 lastenboeken, 2 deliberaties.) In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2798 - Steenhuffel, le 31 mars 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de sectiechef van het bestuur der staatsspoorwegen te Mechelen. Gevolg gevend aan onze brief van 21 dezer nr. 27911, sturen wij u het bewijs van betaling van fr. 120 voor de levering van assen aan onze gemeente. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UCL 2797– Steenhuffel le 31 mars 1888. (Vertaald) Aan de sectiechef te Mechelen.

360


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Verwijzend naar onze brief van 28 dezer, nr. 2794, sturen we u het recepisse van de betaling van het bedrag van 120 fr. voor de levering van assen aan onze gemeente. Bij bevel, de secretaris, Verhaegen De burgemeester. PV 342d – Steenhuffel 3 april 1888 Beschuldigde(n): Van den Bossche Josepha, echtgenote Jean L Boogmans, 61 jaar, huisvrouw, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: beledigingen Gevonnist 26 juni 1888 Straf: 5 fr. of 1 dag UC 2799 - Steenhuffel, le 4 avril 1888 (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Wij sturen u het proces-verbaal van de verkiezing van de raad van de kerkfabriek van onze gemeente van 1 april 1888. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2800 - Steenhuffel, le 7 avril 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur In antwoord op uw brief van 3 dezer nr. 3107C 6157, laten wij u weten dat de recapitulatie van de inschrijvingsregisters voor de burgerwacht van onze gemeente op 4 maart laatstleden naar de arrondissementscommissaris werd gestuurd. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder PV 342g – Steenhuffel 11 april 1888 Beschuldigde(n): Segers Dominique, 74 jaar, landbouwer, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: met koeien op andermans grond gelopen. Gevonnist op 28 augustus 1888. 10 francs of 2 dagen ICL – Vilvorde le 11 avril 1888. Service des agronomes de l’état, région de Brabant – ref. 345. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Gelieve in uw gemeente aan te kondigen dat de heer Vandevelde, landbouwingenieur, een voordracht over de landbouw zal komen geven in de gemeenteschool van Londerzeel, op zondag 15 eerstkomend om 3 uur. ICL – Cappelle au Bois le 11 avril 1888. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. U moet zonder uitstel beginnen met de herstelling van de wegen van grote communicatie I, CXCV en LXXXI. Laat me zo snel mogelijk weten wanneer dat zal zijn. De commissaris der wegen, Verhaegen. GR N° 963 - Zitting van 12 april 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel.

361


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Gezien het medisch attest, opgemaakt op 10 april 1888 door de heer Bamps, dokter in de medicijnen te Merchtem, waaruit blijkt dat Verhavert Egide, ongehuwd, 59 jaar, geboren en woonachtig in Steenhuffel, zoon van Jan Baptiste Verhavert en Jeanne Van Humbeeck, in die mate geestesziek is dat het nodig is om hem in een instelling op te sluiten. Gezien art. 95 van de gemeentewet, het nr. 3 van art. 7 van de wet van 29 december 1873 en de art. 35 en 61 van het algemeen organiek reglement over het regime der zinnelozen, goedgekeurd bij K.B. van 1 juni 1874. Besluit. Verhavert Egide zal worden opgesloten in de instelling van de broeders Alexianen te Mechelen, onder de directie van x. De onderhoudskosten van de zieke worden door zijn familie betaald. Een afschrift van deze beslissing zal gestuurd worden naar de procureur des konings, de directie van het gesticht van de Alexianen en naar de familie van de geesteszieke die voor de overbrenging moet zorgen. Gedaan te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Bruxelles le 12 avril 1888.

(Vertaald) Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Wij bevestigen ontvangst van uw brief van 11 dezer waarmee u ons de opdracht gaf om 2 ladingen gewone kasseien 12/14 te verzenden. Wij zullen de steengroeven de instructie geven om de verzending onmiddellijk te doen. Deze kasseistenen zullen u aangerekend worden tegen de prijs van 95 fr. per 1000, aan boord Quenast. Wij gaan ermee akkoord dat de betaling tegen 1 oktober 1888 zal gebeuren. Daarna (vanaf de 91ste dag na de factuurdatum) wordt 5 % intrest aangerekend. Aanvaard, etc. UC 2801 - Steenhuffel, le 15 avril 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de procureur des konings. Wij sturen u een afschrift van onze beslissing van 12 dezer maand waarmee de voorlopige opsluiting in een krankzinnigengesticht wordt bevolen van Verhavert Egide, ongehuwd. Zijn drie broers en een zuster te Steenhuffel werden verwittigd. Ze hebben erkend dat het hard nodig was. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2802 - Steenhuffel le 18 avril 1888 (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig art. 31 2de paragraaf van de wet van 14 maart 1876, hebben we de eer u te berichten dat het kind van de Voorde Jean, dat volledig blind geworden is, ten laste van onze 362


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

gemeente, die zijn bijstandwoonst is, in een pension moet geplaatst worden; ¾ van de kosten zullen volgens de voorschriften van art. 25 van de wet gedragen worden door het gemeenschappelijk fonds. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2803 – Steenhuffel le 18 avril 1888. (Vertaald) Gestuurd naar de heer burgemeester en schepenen van de Stad Brussel, met het verzoek om het zo spoedig mogelijk aan de bestemmelingen te bezorgen, papieren in verband met het onderhoud der beken. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2804 - Steenhuffel le 20 avril 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Jan Baptist Van Campenhout. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 0,25 fr. werd betaald op 20 april. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2805 - Steenhuffel le 20 avril 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat Moyson Alexis in het hospitaal van Schaarbeek is opgenomen om er op kosten van onze gemeente te worden behandeld voor een longontsteking. Deze behoeftige valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds en maakt het voorwerp uit van onze brief van 28 april 1885 nr. 2389. Sindsdien is er niets verandert betreffende zijn bijstandwoonst. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2806 - Steenhuffel le 20 avril 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij sturen u het certificaat dat vaststelt dat alle, door art. 6 van het reglement van 25 juli 1878 aangaande de politie der onbevaarbare waterlopen voorschreven, formaliteiten regelmatig werden uitgevoerd In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2807 - Steenhuffel, le 24 avril 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan de voorschriften van art. 5 van het provinciaal reglement van 15 juli 1887 aangaande de verbetering van het rundvee, stuur ik u het overzicht van de verklaringen die conform art. 2 van dat reglement werden afgelegd.

363


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen,

De burgemeester, De Ridder

UC 2808 - Steenhuffel den 25 april 1888. Ontvangen van mijnheer de minister van landbouw, nijverheid en schoone kunsten, voor de volksbibliotheek onzer gemeente: 1) Taal en letterkundige nalatenschap, van K.L. Ternest. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2809 - Steenhuffel, den 28 april 1888 Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer den bevelhebber van het krijgsdistrikt van Laeken. Ik heb de eer u te berichten dat Van de Voorde Jacobus, militiaan der lichting van 1882 bij het 9e Linieregiment, in onze gemeente met Janssens Philomena in den echt getreden is den 25 april 1888. De burgemeester, De Ridder UC 2810 - Steenhuffel le 30 avril 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig paragraaf 2 van art. van het provinciaal reglement op de politie van de onbevaarbare waterlopen van 25 juli 1878, sturen wij u de verdelingsrol voor het onderhoud en ruimen van de waterlopen. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 994-995 - Zitting van 2 mei 1888. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, schepen, Willocx, Van Ranst, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot I. Controle en goedkeuring van de rekening van het bureel van weldadigheid. Gezien art. 139 van de gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien art. 35 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de voorgelegde rekening en bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 8695,99 - Uitgaven: fr. 8685,94 - Overschot: fr. 10,05 II. Verdeling der personele belasting voor het jaar 1888. De raad. Gezien de gemeentebegroting, die door de bestendige deputatie werd goedgekeurd, waarin deze belasting op 2700 fr. was bepaald. Beslist de raad om de personele belasting te verdelen volgens het kohier dat in dezelfde zitting wordt opgesteld. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Assche den 2 mei 1888. Mijnheer de burgemeester.

364


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Ik kom u bekend maken als dat er op zondag 29 april bij mijn den hond van mijnheer Annemans, welke bij mij was om te dresseren voor de jachtdienst, is weg geloopen. Het is eenen witten met bruin plekken en bruin ooren. Gelieft het mij te laten weten als hij bij u zou bekend gemaakt worden. Ik groet u. Petrus Van Malderen, jachtwachter te Assche-Crokegem. ICL – Antwerpen 3 mei 1888. Den heere burgemeester te Steenhuffel. Met deze verzoek ik u vriendelijk de goedheid te hebben van mij den trouwakt te willen toezenden van Petrus Joannes De Wit, getrouwd in uwe gemeente in ’t jaar 1849. Daar de vrouw van genaamde persoon sukkelachtig geworden is en verlangt in een gesticht opgenomen te worden zoudt gij mij en bedoelde personen zeer verplichten mij dezen akt zoo haast mogelijk te doen geworden. Dit stuk wordt vereischt bij de aanvrage om in ’t gesticht toegelaten te worden. Indien er onkosten voor zijn zal ik die seffens doen geworden. In afwachting ontvangt, mijnheer, de verzekering mijner hoogachting alsook mijne innigste groeten. H. Denies, Lange nieuwstraat 148, Antwerpen. UC 2811 - Steenhuffel le 3 mai 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, WE Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het bureel van weldadigheid van 1887, met bewijsstukken. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester UC 2812 - Steenhuffel le 8 mai 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u het bericht dat Van Campenhout Jean Baptiste op 1 mei 1888 in Brussel tot de openbare onderstand werd toegelaten. Deze behoeftige valt onder de toepassing van het gemeenschappelijk fonds en maakt het voorwerp uit van onze brieven van 7 januari 1885 en 28 mei 1887. Wat betreft zijn bijstandwoonst is er niets veranderd. Door toepassing van art. 6 van de wet zullen ¾ van de onkosten gedragen worden door het gemeenschappelijk fonds. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2813 - Steenhuffel le 8 mai 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Ingesloten de ingevulde lijst over de wetgevende verkiezingen die u ons stuurde op 2 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2814 - Steenhuffel le 10 mai 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen.

365


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van François Van Assche te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 14,46 fr., werd op 10 dezer betaald. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Londerzeel le 10 mai 1888. (Vertaald) Ministerie van financiën – bewaring van het kadaster. Mijnheer de burgemeester. Op dinsdag 15 mei kom ik in uw gemeente de kadastrale schattingen doen. Ik zal aankomen met de trein van 11u15 en zal mij direct naar het gemeentehuis begeven. Gelieve de veldwachter tot mijn beschikking te stellen. Hierna de lijst van de expertises die moeten gebeuren zodat uw veldwachter de route kan uitstippelen. Zeg hem dat ik mijn ronde graag in de buurt van Londerzeel zou willen beëindigen. De controleur der belastingen. Kadaster Eigenaar Natuur Ligging B 314c Van Heymbeeck-Teirlinck P.J., landb. Huis Karwagen (= Kauwagen) D 499a De Pot-Vertongen P.J. Huis Den Haan D 604e Bottun-Van den Eede Ch. Ls, Malderen Huis Denderickx velden B 238b de Spoelberch, le vicomte Bakoven Trappenhoeveveld B 239b de Spoelberch, le vicomte Huis Trappenhoeveveld D405b2 Van Laethem Joseph Huis Over de Beek D 571g Pelemans Pierre, de erfgenamen Huis den Berchveld (?) ICL – Steenhuffel 16 mei 1888. Mijnheer de burgemeester. Gezien hebbende dat ik geklast ben als lastbetaelder voor de gemeente, kom ik u de volgende vraeg doen. Vooreerst zal ik u zeggen dat ik (niet) in staat meer ben om te werken aengezien mijn lichaemsgebreken … en indien het noodig is ik u een getuigschrift zal inleveren van den geneesheer. En aengezien mijn fortuin van jaer tot jaer vermindert omdat mijn inkoomen niet voldoet voor mijnen onderhoud en ik geen de minste zaken handel, vraeg ik mijn ontlasting vanwege de gemeentelasten. Henri Ermens. UC 2815 - Steenhuffel le 16 mai 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Wij laten u weten dat de werken aan de Molenbeek in 1887 172,14 fr. meer hebben gekost dan volgens de rol was voorzien en dat er is een deficit geweest voor al de andere waterlopen. De oorzaak daarvan is dat vorig jaar al de beken leeg stonden en we hiervan gebruik gemaakt hebben om de werken volledig en grondig uit te voeren. Er zijn immers jaren dat er vanwege de hoge waterstand helemaal niets kan gedaan worden. Er was in 1887 voor al de beken een deficit van meer dan 300 fr. en wanneer de rol voor 1888 werd opgemaakt heeft de gemeenteraad besloten om dit tekort aan te vullen met de opbrengst van de rol van 1888. Dit jaar zal het weinige werk voor 160 fr. kunnen gebeuren. In de hoop dat u met deze werkwijze kunt instemmen, gaan wij er van uit dat de rol voor 1888 zal goedgekeurd worden.

366


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen,

De burgemeester, De Ridder

PV 342e – Steenhuffel 20 mei 1888 Beschuldigde(n): De Mol Colette, 37 jaar, landbouwster, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: moeskopperij Gevonnist 26 juni 1888 Straf: 2 fr. of 1 dag GR N° 996 - Zitting van 23 mei 1888. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Van der Perre, schepenen, De Mesmaecker, Willocx, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot Goedkeuring van de gemeenterekeningen van 1887 Gezien art. 139 der gemeentewet van 30 maart 1836. Gezien de gemelde rekeningen alsmede de bewijsstukken er aangevoegd en degene die tot het onderzoek dezer rekeningen nodig zijn. De raad keurt deze rekeningen goed en stelt ze vast als volgt, te weten: De rekening van de gemeente: - De ontvangsten: fr. 11769,50 - De uitgaven: fr. 11823,11 - Het deficit: fr. 53,61 De rekening van het lager onderwijs: - De ontvangsten: fr. 4800,64 - De uitgaven: fr. 4750,64 - Het overschot: fr. 50,00 De rekening der wegen: - De ontvangsten: fr. 3119,10 - De uitgaven: fr. 3036,94 - Het overschot: fr. 82,16 De rekening der waterlopen: - De ontvangsten: fr. 156,88 - De uitgaven: fr. 165,00 - Het deficit: fr. 8,12 In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François UC 2816 - Steenhuffel, le 23 mai 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris,. Ingesloten het kohier van de verdeling der personele belasting voor 1888. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder PV 342c – Steenhuffel 24 mei 1888 Beschuldigde(n): Guens Pierre Jean, 23 jaar, smid, geboren en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: gewelddadigheden op 14, 15 en 24 mei. Gevonnist 26 juni 1888 Straf: 5 fr. of 1 dag PV 342a - Londerzeel 25 mei 1888

367


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Beschuldigde(n): Van Craenenbroeck Pierre, 54 jaar, zonder beroep, geboren te Asse en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: bedelen. Gevonnist op 25 mei 1888 Straf: 4 dagen en 15 dagen ter beschikking van de regering ICL – Bruxelles 26 mai 1888.

UC 2817 - Steenhuffel le 30 mai 1888.

368


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. In antwoord op de laatste paragraaf van uw brief van 26 mei laatstleden nr. 5116C4601, laten wij u weten dat de heer Vital Vertonghen, die door art. 32 van het lastenboek werd aangewezen om de bouwwerken van de nieuwe gemeenteschool dagelijks te surveilleren, rentenier is en schepen van onze gemeente. De heer Vertonghen is zeer intelligent en heeft reeds meerdere keren voor eigen rekening, met ervaring, inzet en bekwaamheid, gebouwd. De gemeenteraad heeft er op aangedrongen om hem de werken te laten bewaken. Het zou trouwens moeilijk zijn om in Steenhuffel iemand anders te vinden die geschikt is voor dit werk. Wij hopen dat de keuze van onze raad zal aangenomen worden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2818 - Steenhuffel le 30 mai 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan het bestuur der burgerlijke gasthuizen van Schaarbeek. Mijne heren, Gevolg gevend aan uw bericht van 14 april laatstleden aangaande Moyson Alexis, laten wij u weten dat wij erkennen dat onze gemeente de bijstandwoonst is van deze behoeftige. Nochtans moeten 3/4 van zijn onkosten worden gedragen door het gemeenschappelijk fonds. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2819 - Steenhuffel, le 30 mai 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de directeur van de landbouwkolonie te Hoogstraten. Mijnheer, Het gemeentebestuur van Steenhuffel erkent uw overzicht van 29 mei 1888 te hebben ontvangen met daarop de behoeftige Pierre Van Craenenbroeck, die in uw instelling is binnengekomen, die zijn bijstandwoonst in onze gemeente heeft en wiens onkosten we aanvaarden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2820 - Steenhuffel, le 30 mai 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 26 mei 1888, afdeling A nr. 21978 LitD815, laten wij u weten dat we vandaag het burgerlijk gasthuis van Schaarbeek in kennis hebben gesteld dat onze gemeente de bijstandwoonst is van den behoeftige Moyson Alexis. De tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds in de kosten van zijn onderhoud is aangevraagd met onze brief van 20 april dezer maand nr. 2805. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 3 juin 1888.

369


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

(Vertaald) Kabinet van de provinciale architect ad interim, Bld du Hainaut 139, Bruxelles – Ref. 419. Aan de burgemeester van Steenhuffel. Betreft: school Steenhuffel. Vraag aan de heer Vital Vertongen, die volgens art. 32 van het lastenboek als surveillant werd aangewezen voor de bouwwerken van de gemeenteschool, om volgende dinsdag, woensdag of donderdag, tussen 4 en 7 uur in de namiddag, tot bij mij te komen. Ik zou hem wat uitleg willen geven over de werken die hij moet bewaken. De interim architect van de provincie. ICL – Molenbeek-St-Jean le 4 juin 1888. Police. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Ik roep uw hulp in om mij een ware dienst te bewijzen. Eén van mijn ouders, ex-onderwijzer en nu gepensioneerd, was zo’n 40 jaar geleden actief in het onderwijs in Leuven. Als collega had hij daar de heer Pierre Meeus uit Steenhuffel. Ze hebben elkaar sedert die tijd nog verschillende keren terug gezien maar nu al een aantal jaren niet meer. Is het mogelijk om mij te zeggen hoe het momenteel met de heer Meeus gaat. Ik kan u niet zeggen hoe belangrijk dit voor mij is want ik zou hem graag zeer snel terugvinden, tenminste als hij nog niet overleden is. Steeds tot wederdienst bereid. De Rijck. UC 2821 - Steenhuffel, le 7 juin 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Mijnheer de arrondissementscommissaris. Ingesloten, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening van het lager onderwijs van 1887. De gemeenterekening zal u later via de commissaris der wegen bezorgd worden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2822 - Steenhuffel, le 7 juin 1888 (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, In antwoord op uw brief van 1 dezer nr. 551, laten wij u weten dat de heer Henri Ermens ongehuwd is en mogelijk een vermogen heeft van 20.000 à 25.000 fr. in roerende en onroerende goederen. Hij werd in de rol gebracht om een personele belasting te betalen van 9,35 fr. U ziet dus, mijnheer de commissaris, dat deze persoon niet de waarheid spreekt. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder PV 342b – Londerzeel 9 juni 1888 Beschuldigde(n): Van Craenenbroeck Pierre, 45 jaar, zonder beroep, geboren in Asse en wonend in Steenhuffel. Misdrijf: bedelen. Gevonnist 9 juni 1888 Straf: 8 dagen en 3 maanden ter beschikking van de regering. UC 2824bis - Steenhuffel le 9 juin 1888.

370


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op uw brief van 8 juni 1888, afdeling A nr. 21978 LitD3013, laten wij u weten dat we vandaag de gast- en onderstandhuizen van Brussel in kennis hebben gesteld dat onze gemeente de bijstandwoonst is van den behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste. De tussenkomst van het gemeenschappelijk fonds in de kosten van zijn onderhoud is aangevraagd met onze brief van 8 mei laatstleden nr. 2812. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2824 - Steenhuffel le 12 juin 1888. (Vertaald) Het college. Aan de procureur des konings. Mijnheer, Wij laten u weten dat de onder politiebewaking geplaatste Keyaerts Corneille, nr. 5400B, zich op 5 dezer in Steenhuffel heeft gepresenteerd zonder dat we daarvan door het gemeentebestuur van Neder-over-Heembeek verwittigd waren. Hij heeft verklaard in Londerzeel te gaan wonen en hebben zijn reisblad aldus getekend. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2825 - Steenhuffel, le 12 juin 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan het bestuur van de gast- en onderstandhuizen van Brussel. Gevolg gevend aan uw bericht van 1 mei laatstleden aangaande de behoeftige Van Campenhout Jean Baptiste, laten wij u weten dat wij erkennen dat onze gemeente zijn bijstandwoonst is. Nochtans moeten ¾ van zijn onderhoudskosten door het gemeenschappelijk fonds betaald worden. Deze tussenkomst werd gevraagd op 8 mei laatstleden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2826 - Steenhuffel le 16 juin 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen de ontvangst van de 2 kandidatenlijsten en de 2 kiesinstructies voor de wetgevende verkiezingen van 19 juni eerstkomend. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2827 - Steenhuffel, le 16 Juni 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de minister van binnenlandse zaken en openbaar onderwijs te Brussel. Mijnheer de minister,

371


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

In 1887 stuurden wij u een afschrift van onze deliberatie van 9 maart, waarmee wij een buitengewone subsidie vroegen voor de gewone dienst van het lager onderwijs omdat onze gemeente bij de verdeling van de gewone subsidies te weinig had gekregen. Op 20 april 1887 liet de provinciegouverneur ons weten dat onze gemeente in 1887 inderdaad recht had op een verhoging van 187 fr. maar dat wij, om te vermijden dat de schoolbegroting zou moeten worden aangepast, op de lijst van de bijkomende subsidies zouden worden gebracht. Op 3 september 1887 hebben we een bijkomende subsidie van 1216 fr. gekregen die later als een aanvullende subsidie werd beschouwd (zie de ingesloten brief van 17 december 1887). Onze gemeente werd nog niet op de lijst van de buitengewone subsidies gebracht en heeft zelfs het voor 1877 ontbrekende bedrag van 178 fr. nog altijd niet gekregen. Daarom zijn wij zo vrij, mijnheer de minister, om u te vragen om onze gemeente voor een belangrijk deel in de buitengewone subsidies voor 188 te laten delen. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – x le 17 juin 1888. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Ik kan u met plezier zeggen dat de paraplu van mijnheer Vertongen bij mij is. De paraplu die in zijn bezit is, is die van de bestendig afgevaardigde, de heer Forsin. Dinsdagmorgen ben ik in het kiesbureel waar de heer Vertongen moet gaan stemmen en dan kunnen de paraplus omgewisseld worden. Ik zal de paraplu van de heer Forsin aan hem bezorgen. De heer x heeft al naar de heer Casteels geschreven om de schepen te verwittigen. Aanvaard, etc. H. Jacobs. UC 2823 - Steenhuffel, le 18 juin 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de voorzitter van de rechtbank van 1ste aanleg te Brussel. Mijnheer, Wij bevestigen de ontvangst van de 2 kandidatenlijsten en de 2 kiesinstructies voor de wetgevende verkiezingen van 19 juni eerstkomend. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2829 - Steenhuffel le 20 juin 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan uw brief van 16 dezer nr. C6010, hebben we de eer u terug te sturen, behoorlijk ingevuld, de formulieren model 48 voor de overdracht der miliciens aan de militaire overheid op 25 juni aanstaande. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2830 - Steenhuffel le 20 juin 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de directeur van de landbouwkolonie te Hoogstraten. Mijnheer, We bevestigen ontvangst van de rekening voor het onderhoud van de behoeftige Van Craenenbroeck Pierre, die op 12 juni terug voor 3 maanden in uw instelling werd opgenomen, en wiens kosten we aanvaarden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

372


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2831 - Steenhuffel le 20 juin 1888. (Vertaald) Het college. Aan de procureur des konings. Ingesloten, in drievoud, een afschrift van ons besluit van heden waardoor de heer Pierre Louis Van der Perre, schepen, gedelegeerd werd om de functie van ambtenaar van politie in onze gemeente te vervullen. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2832 - Steenhuffel le 22 juin 1888. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris, rue de Ruysbroeck nr. 1 Mijnheer de commissaris, In antwoord op uw omzendbrief 2620E van 7 dezer, sturen wij u het overzicht van de cijnskiezers en bekwaamheidskiezers voor de verkiezingen van de provincie- en de gemeenteraad. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 997-998-999-1000 - Zitting van 24 juni 1888. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghenl, Van der Perre, schepenen, Van Ranst, De Mesmaecker, Willocx, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot I. Controle en goedkeuring van de rekening van de kerkfabriek van 1886. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 6092,30 - Uitgaven: fr. 3666,25 - Overschot: fr. 2426,05 II. Controle en goedkeuring van de rekening van de kerkfabriek van 1887. Gezien art. 36 van de algemene instructie van 16 oktober 1876. Gezien de rekening en de bewijsstukken. Sluit de raad deze rekening als volgt. - Ontvangsten: fr. 4109,73 - Uitgaven: fr. 3588,48 - Overschot: fr. 521,25 III. Goedkeuring van de begroting van de kerkfabriek voor het jaar 1889. Gezien deze begroting, opgemaakt op 1 april. Overwegende dat deze behoorlijk en in functie van de middelen en behoeften werd opgemaakt. Is de raad van oordeel deze goed te moeten keuren zoals ze werd opgemaakt, te weten: ontvangsten en uitgaven: 6600,93 fr. IV. Rekening einde beheer van Jacques De Boeck, ex-schatbewaarder der kerkfabriek. De gemeenteraad. Gezien deze rekening, van rechtswege opgemaakt door het bureel der kerkmeesters. Overwegende dat de rekening regelmatig opgemaakt werden. Keurt deze zonder opmerkingen goed. (Opnieuw goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12 september 1888.) In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François

373


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2828 - Steenhuffel, den 26 Juni 1888 Mijnheer De Ruydts, notaris, Brussel Mijnheer de Notaris In antwoord op uwen brief van 24 april jongsleden aangaande het ruimen der waterloopen, hebben we de eer ued te laten weten dat in uitvoering eener beraadslaging van onze gemeenteraad, in datum van 28 maart laatst, goedgekeurd door de bestendige beputatie van provincialen Raad van Brabant, de onderhoudwerken door de zorg van het gemeentebestuur zullen uitgevoerd worden en dat de aanslag voor deze werken in geld zal moeten betaald worden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – St.-Gilles lez Bruxelles le 26 juin 1888. (Vertaald) Mijnheer de secretaris van de gemeente Steenhuffel. Kunt u mij, om een nieuwe reis naar Steenhuffel uit te sparen, met de ingesloten omslag het bewijs van de nationale bank sturen dat ik de waarborg heb gestort om deel te kunnen nemen aan de aanbesteding van de bouw van de gemeenteschool met onderwijzerswoning, Aanvaard intussen, etc. François Jockmans, aannemer, rue de la croix de feu 65, Saint-Gillez lez Bruxelles. ICL – Wolverthem le 27 juin 1888. (Vertaald) Gendarmerie Nationale Rijkswachtbrigade Wolvertem – nr. 38. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten 3 (weder)oproepingsbevelen voor volgende miliciens, allen met verlof in uw gemeente: - Wouters Joseph Gerard. - Mertens Charles Louis - De Pauw Henri Zij moeten terug onder de wapens op 2 juli eerstkomend. De commandant van de brigade. ICL – Lierre le 27 juin 1888. (Vertaald) 12de Linieregiment – 2158. Mijnheer de burgemeester. Stuur ons, als het u belieft zo snel mogelijk, het overzicht van de veroordelingen die Van Aken François uit Steenhuffel, milicien van 1888, heeft opgelopen. Deze man zegt op x door de rechtbank te Wolvertem veroordeeld te zijn geweest voor x, en de staat 48 die voor hem op opgesteld maakt daar geen melding van. De kapitein-kwartiermeester. UC 2833 - Steenhuffel le 27 juin 1888. (Vertaald) Het college. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw brief van 19 dezer maand nr. 5650C4601, retourneren wij u het proces verbaal van de openmaken der ingediende offertes voor de bouw van de gemeenteschool. We hebben het aangevuld en laten registreren. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

374


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2834 - Steenhuffel, le 27 juni 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de gouverneur. Mijnheer de gouverneur, Om te voldoen aan uw brief van 14 dezer maand nr. 5650C4601, hebben de eer u te laten weten dat in zitting van 24 dezer onze gemeenteraad de heer Edmond Casteels, gemeenteonderwijzer, benoemd heeft om dagelijks de bouw van de gemeenteschool te surveilleren. Tijdens de lesuren zal het toezicht gedaan worden door het schepencollege. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2835 - Steenhuffel, le 27 juin 1888. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw postkaart van 18 en 22 juni laatstleden nr. 2711E, laten wij u weten dat de rekeningen van de kerkfabriek van 1886 en 1887 en de begroting voor 1888 binnen de week zullen gestuurd worden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2836 - Steenhuffel, le 27 juin 1888. Het college van burgemeester en schepenen Aan de ontvanger der registratie te Wolvertem. Mijnheer, Overeenkomstig art. van de militiewet heeft de weduwe Cornelis uit Steenhuffel op 11 januari 1887 in uw bureel 200 fr. betaald (voor een vervanger). Haar zoon, waarvoor deze betaling gebeurde, moest echter niet onder de wapens. Gelieve het nodige te doen om dit bedrag aan weduwe Cornelis terug te bezorgen. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Bruges le 30 juin 1888. (Vertaald) 2de Regiment jagers te paard. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten de verlofcartouche voor De Bleser Guillaume, milicien van 1883, die met onbepaald verlof wordt gestuurd. Gelieve het ingesloten formulier A naar de commandant van het militaire district te sturen. De kolonel, commandant, Lemeruez ICL – Bruxelles le 2 juillet 1888. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Is de aanbesteding van de nieuwe gemeenteschool van Steenhuffel al goedgekeurd? Indien zo laat mij dat dan zo snel mogelijk weten want ik heb de … voor de aannemer bij mij. Jacobs PV 342f – Steenhuffel 2 juli 1888 Beschuldigde(n): Van Laethem Jean Bte, 22 jaar, knecht, Stevens Louis, 28 jaar, knecht, geboren te Merchtem en wonend in Steenhuffel.

375


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Misdrijf: beschadiging van roerende goederen Gevonnist 31 juli 88 Straf: beide 10 fr. of 2 dagen UC 2837 - Steenhuffel le 3 juillet 1888 (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de verificateur van maten en gewichten te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw brief van 1 juli nr. 4236, sturen wij u de lijst van de patenthouders van onze gemeente. Dit is een afschrift van de rol; een andere document hebben we niet. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 1001 - Zitting van 4 juli 1888. (Vertaald) Tegenwoordig de heren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Van der Perre, schepenen, De Mesmaecker, Willocx, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel, regelmatig opgeroepen, is op de gewone vergaderplaats bijeen gekomen om over te gaan tot Gratis onderwijs der arme kinderen. Gezien de lijst van arme kinderen die zich aangeboden hebben om het kosteloos onderwijs te ontvangen gedurende het schooljaar 1888-89 en die opgemaakt geweest is overeenkomstig de voorschriften van het ministerieel besluit van 21 september 1884. Gezien de organieke schoolwet van 20 september 1884. Gezien de ministeriele omzendbrief over de toepassing van deze wet. Gezien het verslag van het bureel van weldadigheid waarin het voor een bedrag van fr. 400 bijdraagt in de kosten van het gratis onderwijs der kinderen die er recht op hebben. Overwegende dat al de kinderen die op de lijst staan recht hebben op gratis onderwijs. Besluit. Het aantal kinderen dat gedurende het schooljaar 1888-1889 het kosteloos onderwijs zal ontvangen bedraagt 266, te weten 134 jongens en 132 meisjes. De vergoeding die voor dit onderwijs wordt gegeven wordt vastgesteld op 10 fr. per leerling en per jaar. De gemeenteschool, bestuurd door de heer Casteels, is aangewezen om gratis les te geven aan 134 jongens. De aangenomen meisjesschool is aangewezen om gratis les te geven aan 132 meisjes. In zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Cappelle au Bois le 4 juillet 1888. (Vertaald) Ref. 10916 – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Ik vraag u om zonder uitstel te beginnen met de reparatie van het gedeelte van de weg van grote gemeenschap nr. CXCV dat gemeenschappelijk is met Londerzeel en waar het verkeer, op zo te zeggen, onderbroken is (= Over de beek tussen rond punt en Trappenhoef). De commissaris der wegen, Verhaegen. ICL – Cappelle au Bois le 4 juillet 1888. (Vertaald) Ref. 10938 – Mijnheer de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. Laat mij weten op welke datum zal begonnen worden met het ruimen van de Molenbeek, Vuilbeek, Oude Beek en Bauwbeek. De commissaris der wegen, Verhaegen.

376


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2838 - Steenhuffel, le 5 juillet 1888. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Wij sturen u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie: - De rekening van de kerkfabriek van 1886. - De rekening van de kerkfabriek van 1887. - De begroting van de kerkfabriek voor 1888. - De rekening einde beheer van de heer De Boeck, voormalig schatbewaarder van de kerkfabriek. deze rekening werd van rechtswege opgemaakt door het bureel der kerkmeesters en door de betrokkene, Jacques De Boeck, aangenomen. De bewijsstukken zijn deze die aan de rekening van 1886 en 1887 werden gehecht. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2839 - Steenhuffel le 9 juillet 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u de inschrijvingslijst van de arme kinderen die toegelaten zijn tot het gratis onderwijs in het schooljaar 1888-1889. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2840 - Steenhuffel, le 11 juillet 1888 (Vertaald) De burgemeester van Steenhuffel. Aan de procureur des konings te Brussel. Mijnheer, Ingesloten het opsluitingbevel, bestemd voor Pierre Van Ransbeeck. Ik vraag u om hem een uitstel te verlenen tot 15 augustus om zijn straf van 2 maand uit te zitten. Het zware oogstwerk zal gaan beginnen. Zijn vader is 66 jaar en versleten, een broer is soldaat. Hierdoor is de veroordeelde de onmisbare steun voor zijn ouders die landbouwers zijn en een tamelijk grote exploitatie hebben. In de hoop, etc. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Merchtem 13 juli 1888. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ik heb de eer u te verzoeken van aan de volgende inwooners uwer gemeente te laten weten dat in geval zij binnen de 8 dagen de boomen niet uitdoen, welke zij zonder toelating en op onwettigen afstand langs de volgende beken geplant hebben, dat ik hun dadelijk proces verbaal zal maken. - Aan de Vuilbeek onder de gemeente Steenhuffel. 1. Petrus De Smedt, landbouwer op den Plas. 2. Dominique Seghers, landbouwer Bontestraat. - Aan de Oude Beek onder de gemeente Merchtem. 3. Huyseghoms, landbouwer Steenhuffel De kantonale pikeur, De Smedt.

377


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

ICL – Wolverthem le 13 juillet 1888. (Vertaald) Rijkswachtbrigade Wolvertem – nr. 38. Mijnheer de burgemeester. Ingesloten 3 (weder)oproepingsbevelen voor volgende miliciens, allen met verlof in uw gemeente: - Goens Pierre Jean. - De Bleser Jean Baptiste - Parijs Pierre Jean Zij moeten terug onder de wapens op 20 juli eerstkomend. De commandant van de brigade. ICL – St.-Josse-ten-Noode le 14 juillet 1888. (Vertaald) Aan de heer de secretaris van Steenhuffel. De aanbesteding van de bouw van de gemeenteschool van Steenhuffel werd door de bestendige deputatie goedgekeurd. Aannemer Smets kan dus onmiddellijk aan de slag gaan. Wees zo goed, mijnheer de secretaris, om in overleg met de aannemer een dag vast te stellen waarop ik met de plannen naar Steenhuffel kan komen en de fundereingen kan komen uitzetten. Ik zou het op prijs stellen mocht u mij die dag de instrumenten die daarvoor nodig zijn, zoals een waterpasser, te beschikking kunnen stellen. Laat het mij echter weten mocht dat te veel problemen meebrengen. Jacobs, archittect. ICL – Arlon le 20 juillet 1888. (Vertaald) 11de Linieregiment – ref. 471. Mijnheer de burgemeester van Steenhuffel. Ingesloten, conform art. 7 van het K.B. van 7 augustus 1877, de modellen A en de verlofcartouches voor volgende miliciens van Steenhuffel die gisteren met onbepaald verlof werden gestuurd. - De Pauw - Wouters J.G. - Mertens C.V. De kolonel commandant ICL – Buggenhout den 21 juli 1888. Den heere burgemeester der gemeente Steenhuffel wordt verzocht de genaamde Julie Van Hoeymissen, vrouw Prosper Annaert, vroedvrouw, wonende in zijne gemeente op de Heirbaan, uit te noodigen om op maandag 24 dezer maand om 10 ure voormiddag alhier ten gemeentehuize te komen om het mandaat te teekenen harer jaarwedde als vroedvrouw over 1887. De burgemeester, Mistiaen ICL – Bruxelles le 23 juillet 1888. (Vertaald) Arrondissementscommissariaat – 2793E4. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De gouverneur laat mij u het volgende zeggen.

378


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De rekening einde beheer van de heer De Boeck, oud schatbewaarder van de kerkfabriek van Steenhuffel, werd ingeleverd zonder de bewijsstukken die voorgeschreven zijn door art. 42 van de algemene instructie van 16 oktober 1876, waardoor de controle onmogelijk is. Op de rekening staat onder meer onterecht een bedrag van 275,34 fr., zijnde het deficit van de rekening van 1884. Hier moet het saldo komen van de rekening van 1885, die bij K.B. van 3 augustus 1887 werd goedgekeurd en die een overschot vertoonde van 281,37 fr. Volgens de gegeven informatie bedraagt het debet van de heer De Boeck 2148,38 fr. Dat zal gedeeltelijk betaald worden met de opbrengst van de verkoop van een perceel grond dat als borg gegeven werd voor zijn beheer. Het betrokken bestuur vertelt echter niet wat het zal doen om het verschil in de kas van de kerkfabriek te krijgen. Gelieve hieromtrent precieze inlichtingen in te winnen en vraag de raad van de kerkfabriek om de rekening te verbeteren. Ik geef de raad van de kerkfabriek hierbij de toelating om hierover in buitengewone zitting samen te komen. Gelijktijdig moet dan ook de waarborg van de nieuwe penningmeester worden vastgesteld. Voor de arrondissementscommissaris (in verlof) Gustave Wuyts UC 2841 - Steenhuffel, le 25 juillet 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Alexis Moyson. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 2,49 fr., werd betaald op 25 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder UC 2841bis - Steenhuffel, le 25 juillet 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, In antwoord op de 2de paragraaf van uw brief van 20 dezer nr. 6133/6134C4601, laten wij u weten dat wij aannemer Smets de opdracht hebben gegeven om op 1 augustus met de bouw van de school te beginnen. We hebben de provinciale architect en architect Jacobs verwittigd. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester UC 2842 - Steenhuffel, le 25 juillet 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de heer Jan Frans Van den Houten, aannemer te Sint-Pieters-Jette. Wij sturen u het bewijs van storting van uw waarborg terug en laten u weten dat de heer Louis Smets uit Tisselt werd uitgekozen om de gemeenteschool van Steenhuffel te bouwen. Zelfde brief aan de aannemers: - Jockmans, Sint-Gillis. - Pouillart, Merchtem. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

379


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2843 - Steenhuffel, le 25 juillet 1888. (Vertaald) Het college. Aan de directeur van de kolonie te Hoogstraten. Mijnheer, Wij kregen de opmerking dat we uw instelling nog 0,48 fr. schuldig zijn. We weten niet voor welke behoeftige dit is, maar sturen u desondanks postzegels ter waarde van 0,50 fr. Stuur ons zo snel mogelijk de kwitantie met de naam van de behoeftige in kwestie. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Cappelle au Bois le 26 juillet 1888. (Vertaald) Aan de burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De heer De Mesmaecker, brouwer, klaagt er over dat de beek, genoemd Lakeman of Lakemansplas, moet geruimd worden, dat zijn weide onder water staat en dat hij daardoor veel schade lijdt. Het zouden mevrouw weduwe De Boeck, de heer Louis Moortgat, beide van Steenhuffel, en de heer André of Adrien Van Hove uit Londerzeel zijn die in fout zijn. De genoemde beek valt niet onder de toepassing van de wet van 7 mei 1877 en ik kan daarom dus niet officieel tussenbeide komen. Het zou echter niet onredelijk zijn om uw champetter aan de personen in kwestie informeel te laten vragen om zo snel mogelijk tot de ruiming over te gaan. Ik heb in dezelfde zin naar de gemeente Londerzeel geschreven. De commissaris der wegen, Verhaegen. ICL – St.-Gilles le 27 juillet 1888. (Vertaald) Mijnheer de secretaris. Ik heb het ontvangstbewijs ontvangen voor de waarborg die ik heb gestort om mogen deel te nemen aan de aanbesteding van de gemeenteschool. Ik stel echter vast dat dit document niet in regel is om het geld terug van de Nationale Bank te kunnen halen. Ik stuur het dus terug en vraag u om het aan te vullen met hetgeen de heer Suys heeft gezegd dat er op moest staan. Laat het daarna door de burgemeester tekenen op de plaats waar ik in potlood een kruis heb gezet en stuur het mij dan terug. Aanvaard, etc. F. Jochmans ICL – Vilvorde le 27 juillet 1888 (Vertaald) 3e Infanterie divisie – 6e brigade – 11e Linieregiment – 2e Bataljon – 3e Compagnie – nr. 144. Mijnheer de burgemeester. In antwoord op uw brief van 25 dezer laat ik u weten dat soldaat De Bleser Jean Baptiste zal gebracht worden op de eerstvolgende lijst van miliciens die drie weken verlof vragen, nadat de luitenant-generaal, commandant van de legerdivisie zijn inspectie zal hebben gehouden. De majoor, commandant. ICL – Bruxelles le 28 juillet 1888. (Vertaald) Mijnheer de burgemeester. Ik heb het bezoek gekregen van de heer P. De Mesmaecker, brouwer in Steenhuffel en pachter van de gronden van de heren Alfred en Emile Vauthier.

380


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

De heer De Mesmaecker klaagt dat een weide ondergelopen is en hij zegt dat dit komt omdat de Logensbeek niet werd geruimd zodat het water niet weg kan. Hij zegde ook dat de stappen die hij ondernomen heeft, zowel bij het gemeentebestuur van Steenhuffel als bij de commissaris der wegen zonder resultaat zijn gebleven. Het lijkt me nochtans dat volgens de bepalingen van art. 15 van de wet van 7 mei 1877 de gemeente voor de ruiming van de beek had moeten zorgen. Ik zou u erkentelijk zijn, mijnheer de burgemeester, om van u de redenen te vernemen waarom het gemeentebestuur van Steenhuffel op de vraag van de heer De Mesmaecker niet is ingegaan en om te horen of zijn klacht volgens u gegrond is. Graag een antwoord. Intussen, etc. M. Vauthier. UC 2847 – Steenhuffel le 28 juillet 1888. (Vertaald) Ontvangen van de provinciegouverneur, met brief 5480C7186 van 20 juli, een betalingsopdracht ter waarde van 70 fr., ten gunste van de gemeente en bestemd voor de gewone dienst van het lager onderwijs, als provinciale subsidie voor 1888. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2844 - Steenhuffel den 29 juli 1888. Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan mijnheer de gouverneur der provincie Brabant. Mijnheer de gouverneur Luidens art. 31 § 2 der wet van 14 maart 1876 hebben wij de eer ued in kennis te brengen dat volgens berichten van 23 juli 1888 hier aangevoegd van Wemmel Frans Fideel, geboren te Steenhuffel op 12 september 1854, werkman te Willebroeck, man van Rosalie Coppens, voor rekening van ons armbestuur te Willebroeck bedeeld wordt uit oorzaak van behoeftigheid en ziekte. Nochtans zullen de ¾ der kosten bij toepassing van art. 6 van gemelde wet door het gemeenzaam fonds, ingericht volgens art. 10 derzelfde wet, moeten gedragen worden. Deze behoeftige heeft het voorwerp gemaakt van onzen brievenvan 26 juni 1886 en 29 juli 1888 en sedert is er aan zijne bijstandwoonst geene verandering gekomen. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester UC 2845 - Steenhuffel den 29 Juli 1888 Het kollegie van burgemeester en schepenen. Aan het armbestuur van Willebroeck. Mijnheeren, In antwoord op uwen brief van 23 dezer maand, en om aan art. 28 der wet van 14 maart 1876 te voldoen hebben wij de eer U te melden dat wij onze gemeente moeten aanzien als zijnde de bijstandwoonst van Franciscus Fidelis Van Wemmel, aangenomen om bedeeld te worden door uw armbestuur. Ons dunkt dat deze persoon nogal gemakkelijk bedeeld wordt. Hij is immers jong en zou in de noodwendigheid van zijn huisgezin konnen voorzien en wij verzoeken ued de onderstand te doen ophouden zohaast zijne ziekte verbetert, ons nochtans voorbehoudende later die onderhoudskosten te ontkennen indien nieuwe inlichtingen ons zullen toelaten te bewijzen dat de behoeftige niet wezentlijk ten laste onzer gemeente is. De ¾ zullen door het gemeenzaam fonds moeten gedragen worden. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

381


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2846 - Steenhuffel le 29 juillet 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876 sturen wij u de rekening voor het onderhoud van Verhavert Justine in Brugge. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 52,33 fr., werd betaald op 28 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UCL – Steenhuffel le 30 juillet 1888. (Vertaald) Aan de heer Vauthier. In antwoord op uw brief van 28 dezer laten wij u weten dat de weide van de heer De Mesmaecker niet onder water staat omdat de Logensbeek niet werd geruimd. In onze gemeente zijn alle weiden en vele velden ondergelopen vanwege de overvloedige regenval waar nu al meer dan 2 maanden geen einde aan komt. Bovendien valt de Logensbeek niet onder het regime van de wet van 7 mei 1877 en zijn het de aanpalenden die voor de ruiming moeten zorgen. Na de klacht van de heer De Mesmaecker heb ik alle aanpalenden gevraagd om het nodige te doen. Iedereen heeft gedaan wat mogelijk was maar u zult begrijpen dat een behoorlijke ruiming van een volle beek niet mogelijk is. Ik zal er op toezien dat het gebeurt zodra het water zakt. De burgemeester. UC 2848 - Steenhuffel, le 1e août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Gevolg gevend aan uw brief van 23 juli nr. 2793E4, sturen wij u, ter goedkeuring door de bestendige deputatie, de rekening einde beheer van de voormalige schatbewaarder van de kerkfabriek. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2849 - Steenhuffel, le 1e août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer de commissaris, Ingesloten, ter goedkeuring van de bestendige deputatie, een beraadslaging van de kerkfabriek waarin de waarborg van de nieuwe schatbewaarder, de heer Van Assche, wordt vastgesteld. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder ICL – Bruxelles le 3 août 1888. (Vertaald) Provinciebestuur van Brabant – ref. 6725C4601. Aan het college van burgemeester en schepenen van Steenhuffel. De heer Vandenhouten, aannemer van openbare werken te Sint-Pieters-Jette, vraagt mij om voor hem tussen te komen teneinde de waarborg van 750 fr. terug te krijgen, die hij bij de

382


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Nationale Bank moest storten om mogen deel te nemen aan de aanbesteding van de bouw van een nieuwe gemeenteschool met onderwijzerswoning in Steenhuffel. De bank weigert de terugbetaling omdat het provinciebestuur geen verklaring zou hebben afgeleverd waarin wordt bevestigd dat hij het werk niet heeft gekregen. Het is uw bevoegdheid om deze declaratie af te geven. Wij vragen u om het nodige te doen. De gouverneur. UC 2850 - Steenhuffel le 4 août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Evelgem te Diest. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 17,74 fr., werd betaald op 4 augustus. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2851 - Steenhuffel, le 8 août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de arrondissementscommissaris te Brussel. Mijnheer, Gevolg gevend aan uw postkaart van 28 juli laatstleden nr. 2797, die een rappel was van uw brief van 26 juni, laten wij u weten dat de gemeenteraad op 12 dezer samenkomt om de reclamatie van de heer Ermens te bespreken. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2852 - Steenhuffel, le 8 août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Wij sturen u de aangepaste lijst der gezworenen, die u ons bezorgde met uw brief 2829 E van 2 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2853 - Steenhuffel, le 8 août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, We sturen u het bulletins model 48 voor de overdracht van de milicien Stoels aan de militaire overheid op 13 augustus eerstkomend. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2854 - Steenhuffel, le 8 août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Gevolg gevend aan uw bericht van 3 dezer nr. 6725C4601, sturen wij het door ons getekende ontvangstbewijs (Lager onderwijs – Van den Houten). In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester

383


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

UC 2855 - Steenhuffel le 11 août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen. Aan de provinciegouverneur. Mijnheer de gouverneur, Overeenkomstig de voorschriften van de wet op de bijstandwoonst van 14 maart 1876, sturen wij u, ten behoeve van het gemeenschappelijk fonds, de rekening voor het onderhoud van Van Assche François te Hoogstraten. Het aandeel van de gemeente, ¼ of 8,61 fr., werd betaald op 11 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder GR N° 1002-1003-1004 - Zitting van den 12 augustus 1888. Tegenwoordig de heeren De Ridder, burgemeester, Vertonghen Vital, Van der Perre, schepenen, Boodts, Willocx, Segers, raadsleden, Verhaegen, secretaris. De gemeenteraad van Steenhuffel in zijne gewone zittingszaal vereenigd om te beraadslagen over: I. Vraag van de heer H. Ermens om ontslagen te worden van de personele belasting. Gezien de vraag van de heer Ermens dezer gemeente, strekkende om ontslagen te zijn van de personele belasting of onkostboek. Gezien het kohier der hoofdelijke belasting waarin de heer Ermens in de 13de klas voor fr. 95,53 aangeslagen is. Gezien de art. 135 en 136 der gemeentewet. Overwegende dat de heer Ermens aan het gemeentebestuur geene reclamen gedaan heeft tijdens dat den rol ter inzage heeft gelegen. Overwegende dat hij eene der welhebbendste is zijner klas en bijgevolg niet is overlast. Overwegende dat hij een fortuin heeft bezeten van ten minste 20.000 franken, hetwelk hij niet verspeeld of opgeleefd heeft en dagelijks goed arbeidt bij zijnen broeder met wien hij woont. Overwegende dat er op de rol geen enkele schatplichtige gelast staat die beter zijn aandeel kan betalen dan hij. Overwegende dat de gemeentebelastingen die aanzienlijk zijn, meestal door kleine landbouwers die groote lasten van kinderen en anderen hebben, moeten betaald worden die nochtans eerder reden zouden hebben dan Ermens van te vragen om van de belasting ontslagen te zijn. Overwegende dat indien de vraag van Ermens moest onwettelijk aangenomen zijn, zou in het vervolg dien weg door menigvuldige schatplichtigen gevolgd worden en op die wijze ons bestuur verplichten dien taks af te schaffen dewelke onmisbaar is om de gemeentekosten te kunnen dekken. De raad besluit van de vraag van den heer H. Ermens niet aan te nemen dewijl er geene gegronde reden bestaan om hem van de gemeentebelastingen te ontslaan. II. Heffing van bijzondere opcentiemen voor de wegen in 1889. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 2 juli 1888 waardoor de heer de gouverneur de gemeenteraden uitnoodigt om het getal en het beloop te bepalen der te heffen opcentiemen, overeenkomstig met het art. 14 der wet van 10 april 1841 en art. 1 der wet van 20 mei 1863, om ten minste 1/3 deel der kosten van onderhoud en van verbetering van buurtwegen Gezien het bestek en het verslag van den provincialen conducteur-wegcommissaris van het 3de district, in datum van den 1 juli, waaruit blijkt dat de bijzondere centiemen en de uitkeering van allen aard op den onderhoud en verbetering der buurtwegen toe te passen, voor 1889 eene som moet beloopen van fr. 1971. Aangezien uitkeeringen, overeenkomstig met de nr. 1, 2 en 3 van bovengemeld art. 14 te eisschen, omtrent eene som van fr. 1201,08 zullen opbrengen.

384


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Besluit. Art. 1 – De bijzondere opcentiemen, te heffen overeenkomstig met het art. 14 van de wet van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en van 19 maart 1866, worden voor 1889 vastgesteld op 8 % verbeeldende eene som van fr. 769,1. Art. 2 – Eene later op te stellen rol zal in het overige der uitgaaf voorzien, door middel van uitkeeringen, te leveren gelijk het voorzegd is in de nr. 1, 2 en 3 van het art. 14 der wet van 10 april 1841. Art. 3 – Een afschrift van de tegenwoordige beraadslaging zal, door de tusschenkomst van den heer provincialen conducteur-wegcommissaris aan het provinciaal bestuur toegezonden worden. Bedragen van de basisopbrengsten der belastingen: o Grondbelasting: fr. 7283,38 o Personele belasting: fr. 1876,30 o Patenten: fr. 464,24 Totaal: fr. 9623,98 ▪ Bedrag der opcentiemen: fr. 769,91 ▪ In natura (dagloon): 1201,09 ▪ Samen: fr. 1971,00 III. Heffing van opcentiemen op de grond en personele belastingen en het patentrecht. Er wordt lezing gegeven van een omzendbrief van 5 juli 1888 waardoor de heer de gouverneur de gemeenteraden, wien de zaak aangaat, verzoekt het getal opcentiemen te bepalen op de hoofdsom der grondbelasting, van de personele belasting en van het patentrecht, waarvan het heffen toegelaten moet worden om de algemeene uitgaven der gemeente te bestrijden. De raad. Gezien art. 76 der gemeentewet. Besluit. Art. 1 – De nieuwe opcentiemen ten behoeve der gemeente te heffen voor het dienstjaar 1889 tot 1894, worden bepaald als volgt: - 32 centiemen op de grondbelasting (maakt met de 7 bepaald door de wet van 21 juli 1821 samen 39), - 32 centiemen op de personele belasting (maakt met de 7 bepaald door de wet van 21 juli 1821 samen 39), - 32 centiemen op het patentrecht (maakt met de 7 bepaald door de wet van 21 juli 1821 samen 39). Art. 2 – Afschrift, etc. Gedaan in zitting te Steenhuffel, datum als boven. Bij bevel, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder Jean François ICL – Steenhuffel den 12 augustus 1888. Ik ondergeteekende, burgemeester der gemeente Steenhuffel, verklaar en betuig bij deze dat ik op maandag 6 augustus jongstleden, om 12 uren ’s middags, met de genaamde Jean Sterckx, garde halte, gesproken heb en ik heb niet bemerkt dat dezen persoon bedronken was. De burgemeester ICL – Londerzeel den 13 augusty 1888. Ref. 718 – Aan de heeren leden van het kollegie van burgemeester en schepenen der gemeente Steenhuffel. Mijnheeren. In 1877 hebben verscheidene gemeenten zich gewend tot den heer minister van openbare werken om den weg van groote gemeenschap nr. 1 van Merchtem naar Mechelen als staatsweg te zien aannemen.

385


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt en Robert De Roeck

Deze vraag, welke toen niet werd verhoord, zou heden, hopen wij, beter kunnen gelukken. Wij nemen daarom de vrijheid, op zaterdag 18 dezer, om 2u15 namiddag, op het gemeentehuis te Londerzeel eene vergadering bijeen te roepen van afgeveerdigden van al de belanghebbende gemeenten teneinde gezamentlijk een verzoekschrift te zenden aan de heer minister van openbare werken en de middelen te beramen om onze vraag des te beter te zien aannemen. Wij durven verhopen, mijnheeren, dat u een van uw gemeentebestuur zult gelieven af te veerdigen en bieden u intusschen de uitdrukking onze oprechte hoogachting. Het kollegie van burgemeester en schepenen der gemeente Londerzeel. P. Van Assche. UC 2856 - Steenhuffel, le 14 août 1888. (Vertaald) Het college. Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer, Ingesloten retourneren wij u de stukken die u ons stuurde met uw brief 2797E5 van 26 juni, samen met de beslissing van de gemeenteraad (klacht Ermens, directe belastingen). In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen De burgemeester, De Ridder. PV 341 - St.-Gillis 15 augustus 1888 (ca) Beschuldigde(n): De Smedt Jean Leeftijd: 55 Beroep: bankroet handelaar. Geboren te Steenhuffel Wonend te St.-Gilles Misdrijf: frauduleus bankroet en gewone diefstal. Gevonnist op 2 oktober 1888 door Straf: vrijgesproken UC 2857 - Steenhuffel le 15 août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Overeenkomstig art. 48 van de kieswet van 30 juli 1881, sturen wij u een exemplaar van de kiezerslijst, voorlopig gesloten op 14 dezer. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder UC 2858 - Steenhuffel, le 18 août 1888. (Vertaald) Het college van burgemeester en schepenen Aan de arrondissementscommissaris. Mijnheer de commissaris, Overeenkomstig de omzendbrief van 5 juli laatstleden, MA 137, sturen wij u, in dubbel, een afschrift van de beraadslaging van de gemeenteraad waarin het aantal bijkomende opcentiemen op de grond- en personele belastingen en op het patentrecht tot in 1894 worden vastgesteld. In opdracht, de secretaris, J. Verhaegen, De burgemeester, De Ridder

386


Steenhuffel - Gemeentekroniek 1882-1889 - Bewerkt door Louis De Bondt e