Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime

Page 1


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Auteur:

Louis De Bondt

Research:

Louis De Bondt

Gedrukt bij:

Create My Books

Omslag:

Fragment van de Slag bij Hastings op het tapijt van Bayeux (1066)

Illustraties

Afbeeldingen zonder bronvermelding komen veelal uit Wikipedia en behoren tot het publiek domein. Het is niet altijd makkelijk om de origine daarvan te ontdekken.

Overname is toegestaan mits vermelding van de titel van dit boek en de naam van auteur en uitgever. D/2019/Louis De Bondt.

2


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Groot Londerzeel en de

Oorlogen van het Ancien Regime 1159-1791

Louis De Bondt

3


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

4


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

5


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De Grote Geschiedenis is echt niet aan onze landelijke dorpen Londerzeel, Malderen en Steenhuffel voorbij gegaan. Onze ligging op de grens van het Hertogdom Brabant en het Graafschap Vlaanderen heeft – zolang dat vijandige buurlanden waren – aanleiding tot een hele reeks ‘grensincidenten’ gegeven. Later heeft onze centrale positie tussen Antwerpen, Brussel, Mechelen en Dendermonde, evenals de nabijheid van het kanaal Brussel-Rupel, er voor gezorgd dat we hier vele legers hebben zien passeren... Legers die gevoed en onderhouden moesten worden, wat uiteraard op de kap van de bevolking gebeurde. Anderzijds werden – lang voordat er zoiets als een algemene dienstplicht bestond - ook al vele mannen van bij ons opgeroepen om voor leenheer en koning ten strijde te trekken en te sterven. Hierna probeer ik een aantal van deze oorlogsgebeurtenissen uit het Ancien Regime (tot 1794) bij elkaar te brengen. De lijst is verre van volledig. Op dit moment bestaat hij uit de volgende delen. 1. Londerzeel, Malderen en Steenhuffel en de oorlog 1159-1794: een overzicht van oorlogen en veldslagen waarbij onze dorpen of hun inwoners van veel te dichtbij betrokken waren. 2. Tijden van Beroering, deel 1- De opstand der Geuzen 1566-1593. 3. Tijden van Beroering, deel 2 – De oorlogen van Lodewijk XIV 1643-1698. 4. Groot-Londerzeel en de Brabantse Omwenteling 1789-1791.

6


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Deel I Londerzeel, Malderen en Steenhuffel en de oorlog 1159-1794

Een overzicht van oorlogen en veldslagen waar onze dorpen of hun inwoners van veel te dichtbij bij betrokken waren.

7


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Sedert dat de geschiedenis van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel een beetje opgeschreven werd – dat is vanaf ongeveer 1300 – zijn er altijd ridders en gewone mensen van bij ons bij diverse oorlogen betrokken geweest. Omdat hun leenheren, de hertogen van Brabant, doorgaans ook over grote delen van de rest van Europa regeerden (denken we maar aan Filips de Goede, Karel de Stoute, Maximiliaan van Oostenrijk en keizer Karel V) was dat niet zelden ver van huis. Anderzijds werden er ook in de middeleeuwen bij ons een aantal grote veldslagen uitgevochten. Ook daarbij zijn tal van inwoners om het leven gekomen. Helaas wordt de individuele miserie van de kleine man zelden opgetekend. Hierna probeer ik een overzicht te geven van oorlogen tijdens het Ancien Regime (dus voor 1796) waarin mensen uit Londerzeel, Malderen en Steenhuffel hun leven voor het nogal eens wisselende “vaderland” of gewoon voor hun eigen haard gegeven hebben. Ik probeer daarbij ook zoveel mogelijk de tijdsomstandigheden uit te leggen.

Iets over de Feodaliteit in de Middeleeuwen. De versterkte hoven in groot-Londerzeel (op de grens van het Hertogdom Brabant en het Graafschap Vlaanderen) waren geen luxe-kastelen maar waren versterkingen om het grondgebied van de eigenaar, indien het aangevallen werd, te beschermen. Die eigenaar was doorgaans de hertog van Brabant. Het was dan ook niet meer dan logisch dat die, vooral aan de buitengrenzen van zijn rijk, families plaatste die hun trouw al ruimschoots bewezen hadden. Die leenmannen van de hertog hadden bijna allemaal een militaire carrière; het waren ridders. Over het algemeen kregen ze de beschikking over “heer”lijkheid, een afgebakend grondgebied waar ze als heer recht konden spreken en belastingen en pachtgelden konden heffen. In ruil voor die rechten hadden ze ook plichten. Eén van die plichten was dat ze, wanneer hun leenheer – de hertog van Brabant – ten strijde trok, hem met geld, materiaal en/of manschappen moesten steunen. De eerste Londerzeelse gesneuvelde waar we de naam van kennen is echter niet voor de hertog van Brabant maar voor diens tegenstander gestorven.

16-8-1159 – Ridder Gossuin van Schouwenbroeck en de Grimbergse oorlog. In 1142 kwamen de heren van Grimbergen, de Berthouts, in opstand tegen hun leenheer de hertog van Brabant, die vanuit het verre Leuven regeerde. Vele ridders uit Noordwest-Brabant kozen hun klant. Daarbij Godevaert, Geeraert en Jan Schreyhane (van het latere Drietoren) en Gossuin Van Schouwenbroeck (van het Hof bij de Schoubroeklinde in Londerzeel). Uiteraard nam ook een aantal onderleenmannen en pachters aan deze gevechten deel. De dag na de feestdag van halfoogst van het jaar 1159 stonden de legers van hertog Godfried III van Brabant (toen nog een deel van Neder-Lotharingen) en die van Grimbergen op de “lange haghe” (tussen Grimbergen en Vilvoorde) voor de laatste keer tegenover elkaar. Gossuin Van Schouwenbroeck heeft deze veldslag, die door de Grimbergenaren verloren werd, niet overleefd. De heren van Grimbergen hebben, ondanks hun nederlaag, nog vele eeuwen lang een grote invloed in onze streek gehad. Het dorp en de burcht van Londerzeel bijvoorbeeld zijn tot 1757 eigendom van de heren van Grimbergen gebleven.

5-6-1288 – De Slag bij Woeringen en het ontstaan van Diepensteyn. Op 5 juni 1288 werd de troonopvolging in het hertogdom Limburg beslecht. Dat gebeurde bij Woeringen (nu een stadsdeel van Keulen). Zowel Reinoud I van Gelre, de man van de in 1282 kinderloos gestorven Irmgard van Limburg als hertog Jan I van Brabant meenden aanspraak op Limburg te kunnen maken. De laatste had immers in 1283 al de rechten op Limburg van Irmgard’s enige wettige erfgenaam (Adolf van Berg) gekocht.

8


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Dat onze ridders en burgers aan deze veldslag deelgenomen hebben, is vrijwel zeker, maar we kennen hun namen niet. Wat we wel weten is dat dank zij een persoonlijke actie van een zekere Daneel van Boechout de Brabanders aan de winnende hand gebleven zijn en dat het grootste deel van Limburg hierdoor 5 eeuwen lang een onderdeel van het hertogdom Brabant geworden is. Hertog Jan I (ook Jan Primus en Gambrinus) heeft daarna uit erkentelijkheid Daneel van Boechout de opdracht en vooral de middelen gegeven om zowel in Meise als in Steenhuffel een donjon te bouwen. Die laatste is later uitgegroeid tot Diepensteyn.

‘Sfeerbeeld’ van de Slag bij Woeringen uit de Codex Manesse (1305-1340).

Ridder Daniel van Boechout tegen de muur van het kasteel van Meise. Foto van Kees Recourt op wikipedia/Kasteel van Bouchout.

2-3-1334 – De Slag van Londerzeel. Tussen het hertogdom Brabant, dat ook de huidige provincie Antwerpen omvatte, en zijn buren is de vriendschap nooit bijzonder groot geweest. Toen vanaf 1288 ook nog het grootste stuk van Limburg bij Brabant kwam evenals de streek van Breda en een paar gebieden langs de Maas, ontstond er aan de oostelijke grens van het hertogdom een grote anti-Brabantse coalitie. Begin 1334 sloten ook Willem, de graaf van Henegouwen-Holland en Lodewijk van Nevers, de graaf van Vlaanderen, zich bij deze alliantie aan. Dat laatste was de schuld van de Mechelaars. Sinds onheuglijke tijden had deze stad en heerlijkheid de prins-bisschop van Luik (en niet de hertog van Brabant) als opperleenheer gehad. In 1312 was wel overeen gekomen om het voogdijschap over Mechelen aan de hertog van Brabant over te laten, maar in 1333 had de Luikse prins-bisschop, zonder de hertog van Brabant daarin te kennen, Mechelen voor veel geld aan Lodewijk van Nevers, de graaf van Vlaanderen, verkocht. De Mechelaars evenwel, die toen ook al verstandige mensen waren, besloten om de kant van Brabant te kiezen en betwistten de volgens hen illegale verkoop.

9


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

In 1334 dacht de hiernaast afgebeelde Lodewijk van Nevers (Lodewijk I van Vlaanderen) van de sterke anti-Brabantse gevoelens gebruik te kunnen maken om Mechelen dan maar gewapenderhand in bezit te nemen. Op 9 januari 1334 verklaarde hij de oorlog. Dezelfde nacht verlieten Vlaamse ruiters de stad Dendermonde, drongen Brabant binnen en staken in Lippelo en Malderen een aantal huizen in brand. De volgende maanden werden, vooral vanuit Aalst, onder meer Affligem, Asse en Brussel door de Vlamingen bedreigd. Op 2 maart 1334 volgde de beslissende strijd. In de vroege ochtend vertrok een Vlaams leger uit Dendermonde om via de oude Romeinse Heirbaan (die van den Briel aan de Schelde over Steenhuffel naar Asse liep) Brabant binnen te vallen. De dapperste Brussels ridders verlieten met hun gevolg hun eigen stad, kregen in Vilvoorde het gezelschap van de legers van de graaf van Bar en de graaf van Salm (beiden uit de buurt van Luxemburg, Metz en Verdun in het bevriende Lotharingen), en trokken over de Oude Brusselbaan (via de Imdekouter en Over de Beek) naar de plaats waar deze middeleeuwse baan de oude heirbaan kruiste. Of, zoals Jan van Boendale dat al omstreeks 1335 in de verzen 3070 en volgende van boek 5 van de “Brabantsche Yeesten”, onder de titel “Hoe die Vlaminghe gescoffiert worden ten Hellekine”, beschreef:

Alle sijn volc op die vaert, Rechte ten Helleken waert, Want al daer die strate leghet, Daermen meest te vaerne pleghet, Ende daer die Vlaminghe souden liden, Soudensi te Brussele waert tiden. Deze plaats, ontdekten we, lag in de huidige Beekstraat, dicht tegen de Helhoeve. Ook de Stad Mechelen zond troepen naar Londerzeel. Op het terrein tussen de Helhoeve, het toen nog jonge Diepensteyn en de Gijselberg kwam het tot een treffen tussen beide legers. Jan van Boendale aarzelde niet om dit heroïsche gevecht met de beroemde en hier eerder behandelde Slag bij Woeringen te vergelijken. Met het aantal “deelnemers” rekening houdende is dat ongetwijfeld een beetje overdreven. De gevolgen waren echter zeer aanzienlijk. De Vlamingen leden een smadelijke nederlaag en hebben zich daarna (althans voor een tijdje) uit de anti-Brabantse alliantie teruggetrokken. In 1336 werd officieel vrede gesloten. In Mechelen werd de macht voortaan door de graaf van Vlaanderen en de hertog van Brabant gedeeld. Over eventuele plaatselijke oorlogsslachtoffers wordt er in dit verhaal niet gesproken, maar ik vond het toch interessant genoeg om het te vertellen. Tot voor kort was het immers volslagen vergeten. Veel meer details kunnen in mijn boekje ‘Tusschenbeke alias het Hof ter Hellen’ nagelezen worden.

1356 – Jan van Marselaer en de Brabantse successieoorlog Het vredesverdrag tussen Vlaanderen en Brabant van 1336 heeft 19 jaar stand gehouden. In 1355 stierf hertog Jan III van Brabant. Hij liet drie dochters en geen zonen na. Daarom werd Brabant gegeven aan zijn oudste dochter Johanna die getrouwd was met Wenceslaus van 10


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Luxemburg. Maar er waren er nog die aanspraken op de erfenis of een deel ervan meenden te mogen maken. Reinoud III van Gelre bijvoorbeeld, die getrouwd was met Johanna’s zuster, Maria van Brabant, maar die zich vlug met de Heerlijkheid Turnhout en een zeer aanzienlijke jaarrente tevreden stelde. Lodewijk van Male, de graaf van Vlaanderen, en getrouwd met de andere zus, Margareta van Brabant, liet zich echter niet met geld vermurwen en besloot zijn deel van de erfenis met de wapens op te eisen.

Wenceslaus van Luxemburg Johanna van Brabant

Lodewijk van Male Margareta van Brabant

Reinoud III van Gelre Maria van Brabant

Onmiddellijk na de “blijde intrede” van Wenceslaus en Joanna barstte op 3 januari 1356 de Brabantse successieoorlog los. Op 17 augustus versloeg Lodewijk van Male de Brabanders te Scheut en kort nadien nam hij de steden Mechelen, Antwerpen, Brussel en Leuven in. Tijdens deze veroveringstocht werd onder meer Asse in brand gestoken. De heren van Marselaer zijn, in tegenstelling tot vele van hun buren, hertog Wenceslaus en hertogin Joanna altijd onvoorwaardelijk trouw gebleven. Ze werden daar met het afbranden van hun mooie Hof in de Bontestraat te Steenhuffel voor beloond. Bij die brand is naar alle waarschijnlijke de al pensioengerechtigde bewoner Jan van Marselaer om het leven gekomen. Op 24 oktober werd Lodewijk van Male door Evrard t’Serclaes uit Brussel en daarna uit de rest van Brabant verdreven. Maar de heerlijkheden van Mechelen en Antwerpen heeft hij mogen houden

11


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

22-8-1371 – De Slag van Buerenfosse bij Baesweiler. Het verlies van Mechelen en Antwerpen was niet van aard om hertog Wenceslaus in de andere Brabantse steden zeer populair te maken. Om zijn verloren invloed in Brabant te compenseren is hij dan maar in de andere delen van zijn rijk, met name aan de grens met Luxemburg, ruzie gaan stoken. In 1366 kwam daar een echte oorlog van. Op 22 augustus 1371 kwam het bij Baesweiler, ten noorden van Aken, tot een treffen tussen het leger van hertog Wenceslaus, gesteund door graaf Willem I van Namen, en dat van de hertogen Willem II van Gulik en diens schoonbroer Eduard van Gelre. De Brabanders leden een zeer smadelijke nederlaag. Hertog Wenceslaus en een zeer groot deel van zijn ridders werden krijgsgevangen genomen... Het heeft veel diplomatie gekost en vooral veel geld (o.m. opgehaald bij 173 Steenhuffelse onderdanen) om hen weer vrij te krijgen. De inzameling van dat losgeld had in gans Brabant nieuwe ernstige wrijvingen met de steden én met de clerus tot gevolg. Wenceslaus kwam na 11 maanden krijgsgevangenschap weer vrij. Dat was voor een stuk aan de tussenkomst van zijn broer, Keizer Karel IV te danken. Maar voor de meeste ridders duurde het 2 jaar vooraleer ze terug naar huis konden keren. Bij die ridders waren ook Jan van Marselaer (de kleinzoon van de hierboven genoemde), Gillis van Boechout en Aert van Steenhuffle te vinden. Later werden ze door hertogin Joanna met geld en privileges schadeloos gesteld. De Koevoetmolen (van Jan van Marselaer) en de Diepensteynmolen (van Gillis van Boechout), die allebei rond 1395 gebouwd werden, hebben er rechtstreeks hun ontstaan aan te danken.

1386 en 1388 - De Belegeringen van Grave aan de Maas. Hertog Wenceslaus overleed in Luxemburg op 8 december 1383. Hij had geen kinderen. In Luxemburg werd hij opgevolgd door zijn neef Wenceslaus II, toen al keizer van het Heilige Roomse Rijk, maar met de opvolging in Brabant en Limburg was er een probleem. Hertog Willem II van Gulik, intussen ook hertog van Gelre geworden, die bij Baesweiler in 1371 had gezien wat het leger der Brabanders voorstelde, zag de kans schoon en trok in 1384 tegen weduwe hertogin Joanna ten strijde. Opnieuw werden de Brabantse ridders opgetrommeld om voor hun vorstin ten oorlog te trekken. Opnieuw waren ze verplicht om een aantal laten als voetvolk naar de oorlog mee te nemen of op andere manieren (met geld of legertenten) steun te geven. In 1386 trok het Brabantse leger op naar het stadje Grave aan de Maas (een paar kilometer ten zuiden van Nijmegen). Grave was van strategisch belang om het scheepvaartverkeer op de Maas te kunnen controleren. Het was al in 1323 een leengoed van de hertog van Brabant geworden, maar Jan Wenemar, de nieuwe heer van Grave, had zijn vriend Willem II van Gulik en Gelre “toegestaan” om zijn stadje in 1385 in te nemen. Het eerste beleg van Grave duurde 1 jaar en werd in 1387 opgegeven omdat de belegerden constant vanaf de overkant van de Maas bevoorraad werden. In het voorjaar van 1388 keerden de Brabanders echter weer, ditmaal met niet minder dan 40.000 man, die dan nog door manschappen en huurlingen van Joanna’s neef (Filips de Stoute van Bourgondië) werden aangevuld.

12


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Ook deze tweede belegering van Grave liep op 30 juli 1388 met een vreselijke sisser af. Aan Brabantse zijde vielen 4200 doden en 5000 krijgsgevangenen te betreuren. Daarentegen waren er (althans volgens Gelderse bronnen) slechts 100 doden aan Gelderse kant. De campagnes naar Grave zijn vooral interessant omdat we een aantal mensen uit Steenhuffel kennen die er op de één of andere manier bij betrokken waren. - Jan Cleinman was de eerste keer naar Grave geweest maar was naar huis gekomen toen het hem daar te lang begon te duren. Dat heeft hem een boete van 2 scilde opgeleverd. - Peter Sneppelare betaalde slechts ½ scild voor hetzelfde vergrijp. - Willem van der Molen was niet naar Grave gegaan maar had met een groepje kameradensoldeniers de parochiewegen van Steenhuffel bewaakt terwijl de gewone bewakers wel opgetrokken waren. De schepenen van Steenhuffel hadden beloofd om hun kost te betalen zolang ze daar lagen, en Reyner Lemmens – de man die namens de hertog de campagne in Steenhuffel organiseerde - had daarvoor ook geld gekregen. Maar Willem noch zijn maten hadden daar ooit iets van gezien. - Wouter van der Beken en Adaem van der Quaderbeken hadden Reyner Lemmens ieder 1 scilt vleems betaald om thuis te mogen blijven. Dries van Laken had iets met Peter van den Houwe, de knecht van Reyner Lemmens, geregeld. - Adaem van der Quaderbeken, hierboven vernoemd, die de eerste keer van de Grave thuisgebleven was, had aan de tweede campagne wèl deelgenomen, maar was een beetje te vroeg naar huis gekomen. Daarvoor moest hij Reyner Lemmens 1 mudde “evenen” (haver) betalen. - Willem van de Moer ontsnapte aan de tweede veldtocht door aan Reyner Lemmens “200 vleems houts” te geven. - Ook Mertens Daems, nochtans een arme sukkelaar die van de “huisarmen” leefde, wist zich bij Reyner Lemmens vrij te kopen. Of er mensen van Steenhuffel, Malderen en Steenhuffel aan de Maas hun leven lieten, is niet geweten. Maar we kennen wel de eerste oorlogsinvalide. Willem Asdoren was met enkele gezellen met Geert van Boechout, de meier van Merchtem, naar Grave getrokken en had onderweg bij een ongeluk zijn duim verloren.

28-9-1396 – De familie de Luu wordt uitgemoord in Hongarije In een manuscript in het Algemeen Rijksarchief te Brussel met de titel “Acten ende Documenten van de Familie van Marselaere, deel 1” vond Marcel Slachmuijlders een kopie van 2 september 1621 van een aantekening in “zekere oudt geschrift”. Hij heeft het gepubliceerd in GHKL 1991/4 blz. 24, in een artikel over de Koevoetmolen. Hij schreef: “Hier mag even uit-

13


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

geweid worden en verwezen naar een aantekening in de familiearchieven over de lotgevallen van vader en zonen de Luu, hen overkomen op Sint Michiels avont int jaer ons L. Heeren 1396. Ghijsbrecht van Rasseghem, ook genaamd de Luu, was "een oudt edelman, wel hervaren ende expert inden Crijghshandel ende oorlogen" en maakte deel uit van de Raad van hertog Jan van Dijon. De koning van Frankrijk benoemde de hertog tot kapitein-generaal van de Franse krijgsmacht en belastte hem met een veldtocht naar Hongarije. Ghijsbrecht van Rasseghem nam met zijn zes zonen deel aan deze campagne. De zevende zoon, een kind van zes of zeven jaar die ook Ghijsbrecht heette, bleef thuis “mits zijnder jonckheijt... waeraff de vader met zijn zesse sonen verslegen bleven voer Nicopolien in Wallachien bij den Donauw van de Turcken ...”. In mijn boeken ‘De Hoven van Marselaer in Steenhuffel en Malderen’ en ‘Het Steen op de Heuvel alias het Hof den Bergh’ toon ik aan deze tekst geen verzinsel is en hoe precies de details wel zijn. Dit is het verhaal... De dood van hertogin Joanna had voor Brabant grote gevolgen. Omdat zij en Wenceslaus geen kinderen hadden, had ze in 1390 haar nicht Margareta van Male, de dochter van haar zus en graaf Lodewijk van Male van Vlaanderen, als erfgename van de Brabantse troon aangewezen. Wat Lodewijk van Male in 1356 met de wapens niet was gelukt, het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant onder één gezag verenigen, zou zijn dochter dus wel lukken zonder enig bloedvergieten. Degene die daar in de eerste plaats van profiteerde was de Bourgondiër Filips de Stoute, die in 1369 met Margareta van Male was getrouwd... In 1396 veroverde Bayezid I, de sultan van het Turkse Ottomaanse Rijk, een groot deel van Hongarije. Filips de Stoute organiseerde een ‘kruistocht’ tegen hem en stelde zijn zoon Jean de Dijon aan als de opperbevelhebber van zijn leger. Omdat Brabant een deel van Bourgondië geworden was, werden ook onze ridders opgeroepen om aan deze campagne deel te nemen. Op 25 september kwam het bij Nikopolis (nu gelegen in Bulgarije) tot de ultieme slag. Jean de Dijon heeft zich daarbij zodanig onderscheiden dat hij er de bijnaam “Jan zonder vrees” aan overgehouden heeft. Maar zijn leger heeft er wel serieus klop gekregen. Omdat een ridder levend meer waard was dan dood, werden de kruisvaarders door de Turken zoveel mogelijk gespaard en krijgsgevangen genomen om er later losgeld voor te vragen. Maar toen sultan Bajezid na de veldslag de massamoord ontdekte waaraan zijn vijanden zich eerder in Rachova hadden schuldig gemaakt, werd hij woedend en zwoer hij wraak. De volgende ochtend liet hij door de Picardische ridder Jacques de Helly (die nog bij zijn voorganger sultan Murad I in dienst was geweest) de vooraanstaande edelen aanwijzen en deze apart zetten, waarna hij opdracht gaf alle gevangenen in groepjes van drie of vier langs te voeren aan elkaar gebonden met een touw om hun nek. Daarna konden de beulen op zijn teken hen onthoofden, de keel doorsnijden of de ledematen afhakken. Het totale aantal slachtoffers van deze afslachting bedroeg enkele duizenden. Zeven van hen heetten de Luu. Dat waren de 59 jaar oude ridder Gijzelbrecht de Luu (die een raadsman van Filips de Stoute was) en 6 van zijn zonen waarvan alleen de oudste, Jan, getrouwd was en al kinderen had. Wel, Gijzelbrecht de Luu was de man van Margriet van Marselaer, een volle nicht van Jan van Marselaer uit de Bontestraat. Zelf woonde (of verbleef hij regelmatig) met zijn gezin op het Hof den Bergh in de Steenhuffelse Lakeman. Dat Hof den Bergh was een stenen toren op een heuvel (een steen op de heuvel) en had zeer waarschijnlijk een paar eeuwen eerder de naam aan de parochie Steenhuffel gegeven. Na de slachtpartij bij Nikopolis bleven er op het Hof den Bergh niet veel de Luu’s meer over. Er was nog de jongste zoon, Gijzelbrecht junior, die in 1396 te jong was om mee ten oorlog te trekken. Zijn nagelacht is in de streek van Aalst terecht gekomen. En er waren de vier wezen van Jan. Diens oudste dochter Isabella trouwde kort na het drama van 1396 met Gillis van Marselaer. Dat was de erfopvolger van het Hof van Marselaer te Malderen en een paar jaar eerder had hij ook het Hof van Marselaer te Steenhuffel geërfd.

14


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Sultan Bayezid I (1346-1403)

Jean de Dijon alias Jan zonder Vrees (1371-1419)

Hieronder: de executie van gevangenen als vergelding voor de afslachting van Ottomaanse gevangenen in Rahovo (schilder onbekend).

15


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Jacques de Helly overhandigt nieuws over de verschrikkelijke nederlaag te Nicopolis en brieven van enkele gevangen ridders aan koning Karel VI van Frankrijk (uit een manuscript in ‘"Chronicles of England, France, Spain and the Adjoining Countries, from the Latter Part of the Reign of Edward II to the Coronation of Henry IV" van John Froissart (Londen 1868)

16-7-1465 - Daneel van Boechout sneuvelt te Montlhéry bij Parijs Daneel van Boechout werd geboren omstreeks 1400. Hij was de zoon van Gillis van Boechout en Aliane van Reynghersvliet. In 1420 erfde hij o.m. Diepensteyn te Steenhuffel van zijn vader. Later erfde hij van diverse kinderloos gebleven nichten en kozijnen ook nog: Relegem, Humbeek, Loenhout, Boechout (te Meise) en het burggraafschap van Brussel. Die laatste functie gaf hem niet alleen het recht om op het kasteel op de Koudenberg te wonen maar maakte hem ook tot de bevelhebber van het leger van de Brusselaars. Door zijn huwelijk op 15 augustus 1431 met de Zeelandse Margriet van Pouke (bijgenaamd de lange Margriet), dochter van ridder Eluard van Pouke en Catharina van Borssele, en weduwe van Daneel van Herzeele, kwamen daar ook nog vele eigendommen in de provincie Zeeland bij, maar die heeft Daneel aan zijn Hollandse familie verkocht. Daneel was de allereerste van Boechout die zich “heer van Diepensteyn” liet noemen. Ondanks zijn vele mooie huizen en kastelen verbleef hij namelijk zeer graag op zijn Steenhuffels domein. Daar had hij overigens enkele goede redenen voor: - Vooreerst was er Katelijne t’Slichten, de ongetwijfeld mooie dochter van de meier van Steenhuffel, die in hun herberg “den Horen” de klanten bediende en hem omstreeks 1422 het bastaardje Sander van Boechout schonk. - Ten tweede lag er voor Diepensteyn een groot ridderveld. Daarop, evenals op het ridderveld aan het Hof van Marselaer in de Bontestraat, werden - aldus een getuigenis van de heer van Diegem uit 1464 - “Ridderlijke tornooien gehouden tussen ridders geheten Marselaer, Vilain, Ophem, Wilre, Boechout...”. - Mede dank zij die training in Steenhuffel wist Daneel in dergelijke tornooien zeer goed zijn mannetje te staan. In 1439 nam hij bijvoorbeeld deel aan het gereputeerde tornooi van Brussel. Hij was ook één van de slechts 18 “vreemdelingen” die op 12, 13 en 14 februari 1440 voor een steekspel in Antwerpen uitgenodigd werden. Hij behaalde er zelfs de eerste prijs die bestond uit een levende valk versierd met een robijn. In 1441 waren hij en Arnould van Sevenberghen de titelhouders van een tornooi in Utrecht...

16


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

-

Daneel van Boechout is waarschijnlijk de bouwer van de enige nog authentieke vleugel van Diepensteyn. Hij heeft er – weliswaar met het geld van een ander – in 1440 een kapelanij gesticht en er de slotkapel voor laten bouwen. Daneel van Boechout was ridder en had een uitgesproken militaire carrière. Omstreeks 1450 is hij ook raadsman en kamerheer van Philips de Goede, hertog van Bourgondië, hertog van Brabant en graaf van Vlaanderen, geworden. Tot midden 1455 stond hij aan het hoofd van diens garnizoen in Dendermonde. In de lente van het jaar 1465 werd de heer van Diepensteyn 65 jaar oud. In plaats van het wat kalmer aan te doen en aan zijn pensioen te denken gaf hij – samen met vele andere ridders uit de streek – gehoor aan de oproep van Philips de Goede om zich in Brussel aan te sluiten bij het leger van de “Ligue du Bien Public”. De “Ligue du Bien Public” was een verbond tussen vijanden van Frankrijk (in de eerste plaats Bourgondië) en Franse edelen die het niet konden verkroppen dat de Franse Koning, Louis XI, ten koste van hun eigen autonomie, de centrale macht probeerde te versterken. De Brabantse afdeling van dit leger stond onder leiding van Philips’ eigen zoon Karel, de graaf van Charolois, die men later Karel de Stoute zou noemen. Weinige dagen voordat hij naar Brussel vertrok, aldus de “Messager des sciences hystoriques”, is Daneel van Boechout, “die zeer dikwijls op Diepensteyn verbleef, nog eens goed in de Horen te Londerzeel in het gezelschap van verscheidene goede mannen gaan dineren ...” Behalve dat deze passage ons leert dat Daneel, na zijn avontuurtje met de intussen al wijlen dochter van de waard, in de Horen te Steenhuffel misschien niet meer welkom was en derhalve naar Londerzeel diende uit te wijken, moeten we ons goed realiseren dat de “verscheidene goede mannen” zonen van pachters van Diepensteyn waren, die – volgens feodaal recht – hun meester in geval van oorlog moesten volgen. Het leger van de graaf van Charolois trok op 28 april 1465 ten strijde. Op 15 en 16 juli 1465 kwam het tot een confrontatie bij Montlhéry in de buurt van Parijs. De macht van de Franse koning werd toen een tijdje tot staan gebracht maar in 1477 zou Karel de Stoute in Nancy van dezelfde Fransman wel serieus op zijn donder krijgen. Over het lot van de Steenhuffelse jongens is helaas niets geweten. Maar Daneel van Boechout heeft de slag van Monthléry niet overleefd. Hij sneuvelde op 16 juli 1465.

Links: de slag bij Montlhéry – Rechts: Karel de Stoute, die het deze keer, in tegenstelling tot Daneel van Bouchout, nog kon navertellen.

17


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

26-4-1477 – Minstens drie doden in de Bontestraat te Steenhuffel? Karel de Stoute was op 15 juni 1467, na de dood van Philips de Goede, niet alleen de hertog van Bourgondië en van Brabant geworden, maar was door diverse omstandigheden (namelijk door de veroveringen van zijn vader en door erfopvolging) ook hertog van Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesië, Henegouwen, Holland, Zeeland, Namen, Luik, en heer van Mechelen. In 1472 werd hij bovendien hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Bij zijn poging om ook Lotharingen te veroveren, sneuvelde hij op 5 januari 1477 in Nancy. Hij liet maar één ongetrouwde dochter na, namelijk Maria van Bourgondië. De meeste (vooral Vlaamse) steden, die onder het bewind van haar vader en grootvader vele vrijheden kwijtgeraakt waren, zijn toen tegen haar in opstand gekomen. Ze werden daarbij gesteund door de Franse koning Louis XI, vooral nadat Maria zijn zoon en opvolger Charles als huwelijkskandidaat had afgewezen. Uiteindelijk zou Maria haar rijk weten te houden door nieuwe vrijheden aan de steden te schenken en door met Maximiliaan van Oostenrijk te trouwen. Maar voor het zover was, heerste er crisis in het hele land. Op 28 maart werden in Gent de voormalige raadgevers van Karel de Stoute, Hugonet en Humbercourt, door een volkstribunaal berecht en opgehangen. Eén van hun rechters was Evrard de la Marck, de toenmalige heer van Diepensteyn. Het is duidelijk dat de trouwste bondgenoten van de gesneuvelde hertog Karel en zijn dochter Maria in het voorjaar van 1477 niet meer veilig waren... In deze context werd het Hof van Marselaer in de Bontestraat te Steenhuffel, eigendom van Jan van Marselaer en waarschijnlijk door zijn gezin bewoond, opnieuw (na 1356) door milities uit Vlaanderen in brand gestoken en met de grond gelijk gemaakt. Het werd nooit meer heropgebouwd en de Marselaers zijn daarna naar Malderen en Opdorp uitgeweken. In Malderen bezaten ze voordien al een hoeve, een brouwerij en de Koevoetmolen. In 1468 had Jan van zijn kinderloos gestorven broer Adriaan bovendien de vrijheerlijkheid van Opdorp geërfd. In het koor van de kerk van Malderen was ooit een grafsteen met de volgende inscriptie te vinden (in modern Nederlands omgezet): “Hier ligt begraven Jan van Marselaer heer van Opdorp, en juffrouw Joanna Sjongen, zijn wettig wijf, die stierven (meervoud !) op 26 april van het jaar 1477, en Adriaen van Marselaer, hun zoon, die stierf op 6 mei van hetzelfde jaar.” Vermits er in deze periode, voor zover bekend, in onze streek geen besmettelijke ziekte heerste, zou het mij zeer verbazen mochten deze drie overlijdens niets met de aanval op het Hof van Marselaer in de Bontestraat te maken hebben.

De grafzerk in het koor van de kerk van Malderen (schets van Adriaen van Marselaer, ex-schepen van Antwerpen) uit het einde van de 16de eeuw.

18


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

25-11-1535 - Alvaro van Almaras sterft na een reis naar Tunis. In 1533 kreeg Alvaro I van Almaras, de man van Anna van Boechout-Boelare een uitnodiging voor een verre reis. Hij was toen net de 60 gepasseerd. Alvaro was niet van adel en een ridder was hij evenmin. Maar als heer van Diepensteyn was hij een leenman van de hertog van Brabant. Dat was toen niemand minder dan de illustere keizer Karel V. In 1533 riep die zijn leenmannen op om – vooral in Spanje - een heilige oorlog tegen de Muzelmannen te gaan voeren. De Turken begonnen Europa immers langs twee kanten te bedreigen. Hun aanval via de Balkan was weliswaar al in de omgeving van Wenen tot staan gebracht, maar onder leiding van piratenkapitein Barbarossa hielden ze de Middellandse-zeekusten onder controle en zouden ze op 16 augustus 1534 zelfs Tunis veroveren om er een sterke vlootbasis van te maken. Ondanks zijn ouderdom kon Alvaro als ingeweken Spanjaard, als katholiek en als nieuwe rijke de oproep niet naast zich neerleggen. Met een aantal gezellen monsterde hij aan op één van de 74 galleien die kort nadien uit de haven van Antwerpen vertrokken. Ze werden geroeid door in het onderruim vastgeketende Protestanten.

Uit ‘Het leven van Protestantse Galeislaven’, lezing J.F. Nuboer, 6 februari 2016, Amsterdam.

Hun bestemming was Barcelona waar ze de rest van het 30.000 man sterke leger van keizer Karel vervoegden. Het werd een dure operatie. Gelukkig (?) was het losgeld dat Pizarro in de nieuwe wereld voor de vrijlating van de Inca-koning Atahualpa had gekregen (waarde 2 miljoen gouden dukaten) net in Spanje toegekomen. Op 30 mei 1535 werd met 400 volgeladen schepen naar Tunesië (toen Barbarije) overgestoken om er de Berbers, die toen nog geen moslims waren, te gaan helpen. Op 1 juli werd de vloot van Barbarossa (portret hiernaast, zijn naam was Hizir Hayreddin) verslagen en op 14 juli werd Goleta (in de buurt van Carthago) ingenomen. Daarna volgde een korte maar moeilijke en uitputtende tocht naar Tunis doorheen de woestijn. Op 21 juli werd die stad door opstandige Christen Berbers op de Turken heroverd. Een kleine maand later, op 17 augustus, keerde het leger van keizer Karel terug naar huis op hun met oorlogsbuit volgeladen schepen. Een aantal ervan was overladen en haalde de overkant niet. 19


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De aanvoerders die dat wel deden (onder wie Alvaro van Almaras) kregen, toen ze nog in Spanje waren, een herinneringsmedaille en de titel van “ridder van Tunis of van Barbarije”. Alvaro van Almaras is – volgens de inscriptie op zijn graf- of gedenksteen – in Antwerpen teruggekeerd maar enkele dagen daarna, als gevolg van uitputting of een in Afrika opgelopen ziekte, op 25 november 1535 overleden. Voor Steenhuffel kwam zijn dood erg ongelegen. Het koor van de kerk was namelijk dringend aan nieuwbouw toe. En omdat in 1534 ook Daneel Vilain, de kasteelheer van het Hof den Bergh in de Lakeman, als mogelijke sponsor had afgehaakt en al zijn eigendommen in Steenhuffel en Londerzeel had verkocht, heeft het tot het einde van de 16de eeuw geduurd voor er in Steenhuffel in een nieuw koor opnieuw mis kon worden gelezen. Het moet gezegd... tussen 1566 en 1593 was daar nauwelijks behoefte aan...

1566-1593 – De Beroerde Tijden. De meest sombere periode in onze plaatselijke geschiedenis is ongetwijfeld tussen de jaren 1566 en 1593 te situeren. De Nederlanden (die toen zowel de Belgische als de Nederlandse Provincies omvatten) en die door de regenten van de Spaanse koning Philips II (de zoon van de in 1500 in Gent geboren Keizer Karel) bestuurd werden, zijn toen een langdurige afscheidingsoorlog begonnen. Die viel bovendien samen met de doorbraak van het Protestantisme en met de vreselijke onderdrukking ervan door de Spaanse Inquisitie. Alleen voor de noordelijke provincies zijn de reformatie en de afscheiding van Spanje uiteindelijk gelukt. België bleef katholiek en Spaans. In deze periode is de bevolking van Londerzeel, Malderen en Steenhuffel door oorlog, inquisitie, honger, epidemies en emigratie met bijna 75 % gekrompen. De breuk met het verleden was zo groot dat nà 1593 over “de oude” of “de andere” tijd gesproken werd. Over deze dramatische periode in onze nationale en plaatselijke geschiedenis heb ik een aparte bijdrage geschreven (zie verder).

1583 – Ingelbert van Ursene sneuvelt in Friesland. Philips van Ursene (die van ca 1535 tot 1555 de heer van Asschreyane of Drietoren was) en zijn vrouw Cathelijne Vander Ee (een dochter van Lambrecht, heer van Sint-Stevens-Woluwe en Herent, en Margriete Van der Noot) hadden 8 kinderen. Jan volgde zijn vader op Drietoren op, maar hijzelf en 6 van zijn 7 kinderen stierven tussen 1582 en eind 1586 aan de pest; Joos was onnozel maar had toch een dochter die waarschijnlijk bij zijn broer Ingelbert werd grootgebracht en zo in Nederland terecht gekomen is; Philips junior overleed eveneens voor 1586 aan de pest; Jacquelijne werd begijn in Leuven, Margrieten werd non in Groot-Bijgaarden; Anna werd non in Vorst; en dan waren er nog Maria, Catharina en Ingelbert. Ingelbert van Ursene had (uiteraard) een militaire carrière. Hij had een hoge maar niet bekende graad in het leger van de Spaanse koning Philips II die, naast zijn vele andere titels, ook de koning der Nederlanden en hertog van Brabant was. In 1566 brak er in de Nederlanden een allesvernietigende burgeroorlog uit. Niet alleen was er de opstand tegen het Spaanse regime maar met de aanstelling van de hertog van Alva als Spaanse landvoogd brak er ook een wrede Protestantenvervolging uit. Pas in 1593 stabiliseerde de toestand zich een beetje. De noordelijke provincies hadden zich (zoals later zou blijken) definitief van Spanje losgemaakt; de zuidelijke provincies waren Spaans en katholiek gebleven. Tot die tijd werd er tussen het Spaanse leger en het leger van de opstandige Geuzen met wisselende kansen strijd geleverd. In 1580 hadden ook de Staten van Friesland zich bij de opstand der Nederlandse provincies aangesloten. Toen werden vele katholieke en Spaansgezinde edelen uit onze streek naar het

20


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

noorden gestuurd, ofwel om er hoge administratieve functies te bekleden, ofwel om er de opstandelingen te gaan bevechten. Ingelbert van Ursene was al sinds 1570 in het huidige Nederland gedetacheerd. Tijdens één van deze gevechten in Friesland is hij er tussen 1581 en 1585 gesneuveld. Details ontbreken.

17-12-1601 - Jacques Van der Laen sneuvelt bij het beleg van Oostende. In 1573 erfde Anna Cymon, een kleindochter van Alvaro van Almaras en Anna van Boechout, de heerlijkheid van Diepensteyn te Steenhuffel. Ze was toen 33 jaar oud en haar schoonheid was legendarisch. Franstalige kennissen noemden haar “la belle héritière de Diepensteyn” (de mooie erfgename van Diepensteyn). Anna was een dame met een verleden. Van 1558 tot 1564 was ze de “officiële” concubine van de allereerste aartsbisschop van Mechelen, Antoine Perrenot Granvelle. In 1568 trouwde ze met de Mechelaar Philips Van der Linden en in 1575, toen ze al 2 jaar “vrouwe van Diepensteyn” en weduwe geworden was, hertrouwde ze met ridder Jan Van der Laen, burgemeester van Mechelen en heer van Schriek en Grootlo. In 1582 werd hun zoon Jacques Van der Laen geboren. Het is niet waarschijnlijk dat dit in Steenhuffel was, want het was hier erg onveilig. De Spaanse landvoogd Alexander Farnese was immers aan de herovering van de in 1566 in opstand gekomen Nederlanden begonnen. In juli had hij al Oudenaarde, Kortrijk, Rijsel en het kasteel van Gaasbeek ingenomen. In de herfst werden grote delen van Kapelle-op-den-Bos, Humbeek, Wolvertem en Steenhuffel in de as gelegd. In november 1582 maakte Farnese ook de burcht van Londerzeel (een eigendom van de opstandeling Willem van Oranje) met de grond gelijk. In 1592 had hij het grootste deel van het huidige België opnieuw onder controle. Alleen Oostende, dat in 1572 door de Calvinisten veroverd was, bleef in handen van de opstandelingen. Op 5 juli 1601 begonnen Spaanse, Portugese, Duitse en Waalse troepen aan een drie jaar durend beleg van de stad. Hun taak werd bemoeilijkt doordat de verdedigers over zee bevoorraad werden. Tot midden december trachtten de belegeraars de stad zonder succes te isoleren.

Het beleg van Oostende, door Peter Snayers

21


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Jacques Van der Laen, toen 19 jaar oud, was als militair in Spaanse dienst. Bij een Oostendse uitbraak kwam hij op 17 december 1601 om het leven. Pas op 13 september 1604, nadat de Spanjaarden 45.000 en de Oostendenaars 52.000 man verloren hadden, gaf de stad zich over. Het lichaam van Jacques Van der Laen werd in 1614 naar Mechelen over gebracht en er naast dat van zijn moeder, die dat jaar overleden was, in de Sint-Romboutskerk begraven. Anna Cymon was toen al lang geen vrouwe van Diepensteyn meer. Ze had haar eigendom in Steenhuffel in 1595 aan François von Aarberg von Valangin, een vertrouweling van de Spaanse koning, verkocht.

12-2-1640 - Ferdinand le Cocq sneuvelt in Catalonië. Sedert 1556 was de familie le Cocq, oorspronkelijk afkomstig uit Bretagne, de eigenaar van ten Broecke (of Groenhoven) te Malderen. Zowel Boudewijn le Cocq (1485-1558) als zijn zoon Pierre le Cocq (1520-1593) waren procureur-generaal bij de Hoge Raad van Mechelen. Dat was het hoogste rechtscollege in de Spaanse Nederlanden. Allebei waren ze vertrouwelingen van de Spaanse landvoogden. Pierre le Cocq, die ten tijde van de opstand der Nederlanden tegen Spanje in functie was, heeft in opdracht van de beruchte hertog van Alva massa’s opstandelingen en protestantse ‘ketters’ aan de galg of op de brandstapel gepleit. Van 1597 tot 9 juni 1602, toen hij in Malderen aan de pest overleed, is zijn zoon François le Cocq de heer van Groenhoven geweest. Deze François en zijn vrouw Anna Isabella Damman hadden 2 zonen. De oudste, Ferdinand le Cocq, werd geboren in Malderen in 1598. In 1632 kocht hij het Schemelbert in Liezele en in 1636 heeft hij er ook de Schemelbertmolen laten bouwen. Hij verbleef regelmatig in Malderen en is er 3 keer dooppeter geweest. Twee keer voor een kind van de pachters van het Groenhof en één keer voor het zoontje van zijn broer Boudewijn. Ferdinand le Cocq was niet getrouwd en verdiende de kost als commandant van een compagnie van 300 infanteristen in Spaanse dienst. De opstand van de Nederlanden tegen het Spaans bewind was intussen al lang bedwongen, maar in 1618 was de Spaanse koning elders aan een nieuwe 30-jarige oorlog begonnen. Zo’n oorlogen werden steeds door zware belastingen in de bezette gebieden gefinancierd. In 1639 waren de Catalanen het beu om nog langer voor de Spaanse koning Philips IV (portret van Rubens hiernaast) op een ander te gaan vechten en zijn ze tegen hem in opstand gekomen. Ferdinand le Cocq werd toen met zijn compagnie naar Spanje geroepen. Daar werd hij op 12 februari 1640 tijdens het beleg van Blavens (Catalonië) gedood. Volgens één bron was dat door een katapult, volgens een andere werd hij neergeschoten. Het spijtige is dat er in of in de buurt van Catalonië geen enkele plek met de naam Blavens te vinden is. Het kuststadje Blanes komt nog het dichtste in de buurt (en dàt is het ook). In ieder geval heeft Ferdinand aan zijn ongeluk een grafschrift in de kerk van Malderen overgehouden.

22


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Beleg van Blanes 1640

Verovering van Blanes, ook in 1640 (maar wel pas in mei). Schilder onbekend.

23


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Juni 1686 - Leopold en Joseph, graven van Steenhuffel, sneuvelen bij Buda. Op 19 januari 1627 werd aan het Hof op de Koudenberg te Brussel Eugeen Ambroos van Maldeghem geboren. Hij was de (enige) zoon van Philippe van Maldeghem en Maria Sebastiana de Barea-y-Davila. Zijn moeder was kamerdame van landvoogdes-infante Isabella die zijn meter werd. Eugeen Ambroos werd opgeleid voor een militaire carrière. Als knaap diende hij al in het Spaanse leger, met name in Catalonië en Estramadure. Hij had meer geluk dan de hierboven geciteerde Ferdinand le Cocq en, in plaats van in Catalonië te sneuvelen, keerde hij in de lente van 1645, net 18 jaar oud geworden, naar de Zuidelijke Nederlanden weer. Hij werd door koning Philips IV tot luitenant van de edele garde der handboogschutters benoemd en aan het Hof te Brussel “gekazerneerd”. Daar werd hij op 1 februari 1648 in de zeer elitaire ridderorde van St. Jacob di Santiago de Compostella opgenomen. Intussen had hij van zijn vader, die na de dood van zijn vrouw, van verdriet in het klooster getreden was, de titels van heer van Leyschot, Oetzel (beide gelegen in Oostwinkel en Zomergem), Avelgem en Rousselaere (in Zeeuws-Vlaanderen) geërfd. Op 5 mei 1654 trouwde hij met Isabella Clara Eugenia des Champs de Kesseler, de dochter van Jehan en Magdalena Livyne Micault. Daardoor werd hij de facto ook de heer van Diepensteyn en Steenhuffel. Op 25 april 1685 kreeg Eugeen Ambroos van Maldeghem van de laatste Spaanse Habsburgse koning Karel II – uit erkentelijkheid voor bewezen diensten - de overerfbare titel van Graaf, een titel die hij aan één van zijn eigendommen mocht verbinden. Hij verbond hem aan Steenhuffel dat voortaan het Graafschap Steenhuffel-Maldeghem heette. De eerste graaf van Steenhuffel overleed op 15 januari 1693. Hij had 4 kinderen maar zijn twee oudste zonen hebben hem niet overleefd. Zowel Leopold (geboren in 1656) als Joseph (geboren in 1658), graven van Steenhuffel-Maldeghem, gingen in het leger van de Oostenrijkse Habsburgers die intussen de Spaanse Habsburgers als keizers van het westen waren opgevolgd. Ze sneuvelden allebei in 1686 bij het beleg van Buda. Uit de volgende uitleg moet blijken of het de moeite waard was om daar zijn leven voor te geven. In de eerste helft van de 16de eeuw hadden de Turken een groot deel van Europa veroverd. In 1535 werden ze weliswaar door de legers van keizer Karel V in het zuiden (onder meer met de hulp van ridder Alvaro van Almaras van Diepensteyn) tegengehouden en waren ze in Wenen tot staan gebracht, maar in 1541 hadden ze Buda (Hongarije) veroverd. Hongarije zou de volgende 145 jaar een deel blijven van het grote Ottomaanse Rijk. In 1683 probeerden de Turken Wenen opnieuw te veroveren maar ze werden door Keizer Leopold I verslagen. Op 5 maart 1684 werd met de hulp van paus Innocentius XI de Heilige Liga opgericht. Dat was een alliantie tussen keizer Leopold I, koning Sobieski van Polen en de republiek van Venetië, met de bedoeling om niet alleen de Turken definitief uit Oostenrijk weg te houden maar ook om Hongarije te heroveren. Een eerste beleg van Buda begon nog in het voorjaar van 1684. Het duurde 109 dagen en liep op 30 oktober met een sisser af. Het 38.000 man sterke leger van keizer Leopold trok zich terug, maar midden juni 1686 keerde het, dubbel zo sterk, weer. Het bestond uit zowel beroepssoldaten als vrijwilligers uit Duitsland, Hongarije, Kroatië, Nederland, Engeland, Spanje, Tsjechië, Italië, Frankrijk, Bourgondië, Denemarken, Zweden en nog andere Europese landen die ik mocht vergeten zijn. En daar waren dus ook twee beroepsmilitairen van Diepensteyn bij. Buda werd ingenomen en geplunderd. Meer dan 3000 Turken werden gedood en ook de Joodse gemeenschap van Buda werd in één moeite gedecimeerd. Wie er wel iets aan gehad heeft was Jozef, de 9-jarige zoon van keizer Leopold I, die op 9 december 1687 de eerste Habsburgse koning van het een gemaakte Oostenrijks-Hongaarse Rijk geworden is.

24


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De belegering van Buda (schilderij van Frans Geffels, 17e eeuw)

Herovering van het kasteel van Buda in 1686. Olieverfschilderij van de intocht van de christelijke troepen. (Gyula Benczúr, 1896).

1689-1697 – Zeker 6 burgerdoden tijdens de 9-jarige oorlog van Louis XIV. Op 5 april 1689 verklaarde de Franse zonnekoning Louis Quatorze de oorlog aan Spanje dat 3 jaar eerder tot de Liga van Augsburg was toegetreden. Dit was een geheim akkoord tussen de Duitsland, Zweden, Savoye, Beieren, Saksen, Brandenburg, de Palts en Spanje. In 1689 traden ook de Verenigde Provinciën en Engeland tot deze liga toe. Om de Spaanse Nederlanden te verdedigen werd in mei een leger van 9000 Spanjaarden en 6000 Hollanders naar onze gewesten gezonden. De eerste gevechten hadden hoofdzakelijk ten zuiden van Brussel plaats. Noordwest-Brabant werd geregeld het slachtoffer van raids van het Franse leger dat oorlogsbelastingen kwam heffen en roven en plunderen wat hier te vinden was. Op 1 augustus wer-

25


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

den Hamme, Kapelle-op-den-Bos, Mazenzele en Baardegem door Franse ruiters in de as gelegd. Op 25 september ondergingen Hekelgem, Essene, Meldert Humbeek, Wemmel, Wolvertem en ook Steenhuffel hetzelfde lot. Waarschijnlijk zijn bij deze raids burgerslachtoffers gevallen, maar details hierover hebben we niet. Louis XIV

De volgende jaren werden beide legers continu versterkt. Onder meer in het zuidelijk deel van Oost- en West Vlaanderen en ten zuiden van de taalgrens werd er zwaar gevochten. In 1690 waren het niet alleen de Fransen maar vooral onze bondgenoten, de Brandenburgers, die Steenhuffel, Londerzeel en Malderen onveilig maakten. Daarna was het niet anders. Op 22 oktober 1693 stierf in Malderen Gielis Verheyden. “Combusto in proprio domo (verbrand in eigen huis)”, schreef de pastoor in het overlijdensregister. Dergelijke cryptische details zijn wel meer in onze parochieregisters te vinden. Zelden kunnen we de volle betekenis van zo’n woorden achterhalen. Dit is zo een geval. Gielis, die op de Kruisheide woonde, die bejaard en ziek was, en die bovendien het jaar voordien zijn totale oogst had zien verloren gaan, werd door Franse soldaten “gebrandschat” omdat hij niet snel genoeg was om hen het gevraagde te bezorgen. Op 23 september 1695 werd Cornelius De Maerschalck, tijdens “de plundering van de kerk” te Steenhuffel door een soldaat vermoord. Op 26 januari 1696 werd Jan de Hertogh uit Malderen in Steenhuffel door de Fransen dodelijk gekwetst. Tot en met 1695 bleven de Franse legers in de meeste gevechten aan de winnende hand. Maar in 1696 begon de coalitie van de Liga van Augsburg steeds meer successen te boeken... Zodra Lodewijk XIV besefte dat de kansen aan het keren waren werden op 9 mei in Rijswijk vredesonderhandelingen aangevat. Intussen bevond zich nog altijd een massa volk in de Spaanse Nederlanden. De Engelse koning Willem III voerde vanuit zijn hoofdkwartier in Nijvel het bevel over 100.000 soldaten. De Fransen beschikten over 140.000 effectieven. Begin mei zetten al deze legers zich tegelijkertijd in beweging om nog vlug de eigen posities te versterken. De Franse generaals Villeroi en de Boufflers rukten op naar Brussel om de controle over de Willebroekse Vaart te veroveren. Ze werden echter op 23 juni bij Anderlecht door Willem III de pas afgesneden en gingen dan maar tussen Aalst en Dendermonde, ten oosten van de Dender, op de vrede liggen wachten. Dat enorme leger, 110.000 man groot, is daar van eind juli tot begin september gebleven. Tot in de omgeving van Antwerpen werd gefoerageerd. Vele mensen uit Steenhuffel hebben toen, samen met pastoor Raguet, hun toevlucht in Mechelen gezocht. Wie achterbleef en zich tegen de plunderaars verzette kon het dikwijls niet navertellen. Pastoor Dominicus Mehauden van Londerzeel noteerde in zijn begrafenisregister: - Op 29 juli 1697 werd begraven, Jan Van Lint, de echtgenoot van Joanna Walschap, vermoord door de Fransen... - Op 30 juli 1697 werd begraven Antonius De Wachter, de man van Catharina De Roover, die vermoord was door de Fransen die een koe aan het stelen waren...

26


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

-

Op 20 augustus 1697 werd een vluchtelinge uit het geplunderde Opwijk begraven, een zekere Judoca. Op 20 september 1697 werd de Vrede van Rijswijk gesloten. Hiermee kwam er eindelijk een einde aan de negenjarige oorlog en aan de expansiepolitiek van Lodewijk XIV. Ongetwijfeld slaakte men – ook bij ons – een diepe zucht van opluchting. Maar het leed was nog lang niet geleden. De oogst van 1697 was niet binnengehaald. Hongersnood en armoede waren algemeen en het zou tot 1708 duren vooraleer de streek zich weer enigszins herstelde. En dan begon het opnieuw. Meer details over deze periode zijn in een volgende bijdrage te vinden.

1708-1710 - De Spaanse opvolgingsoorlog en Londerzeel De pogingen van Lodewijk XIV om de Spaanse Nederlanden aan Frankrijk toe te voegen waren na de 9-jarige oorlog in 1697 mislukt. Hij heeft er “alleen” een aantal mooie steden in het Noorden van Frankrijk aan overgehouden. Het huidige België, dat er in de periode 15661646, er niet in geslaagd was om zich samen met Nederland van Spanje af te scheiden, bleef dus Spaans. Toen de Spaanse koning Karel II (portret hiernaast) op 1 november 1700 overleed had hij geen opvolger. Zowel Leopold I, de keizer van het Heilig Roomse Rijk (in Oostenrijk) als Lodewijk XIV, de koning van Frankrijk, meenden via hun familiebanden op de Spaanse erfenis aanspraak te kunnen maken. Terwijl de kleinzoon van Lodewijk XIV, Philips van Anjou, als Philips V alvast in Spanje de troon besteeg, begon in 1701 de Spaanse successieoorlog die tot 1714 zou duren. Dan gingen de Zuidelijke Nederlanden naar de Oostenrijkse tak.

Philips van Anjou (Philips V van Spanje), links, trouwde in 1701 met Maria Louisa van Savoye, midden, en in 1714 met Elisabetta Farnese van Parma

27


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Leopold I van Oostenrijk (portret hiernaast) trouwde in 1666 met Margaretha Theresia van Spanje (hieronder links), in 1673 met Claudia Felicitas van Oostenrijk (onder midden) en in 1676 met Eleonore van Pfalz Neuburg (onder rechts).

Opnieuw werden onze streken door diverse vreemde troepen overspoeld. De toestand was weliswaar minder dramatisch dan op het einde van de 17de eeuw, maar toch zijn er enkele verwijzingen in onze archieven te vinden. - 23 september 1708: Petrus Van Hoeck, de huwbare zoon van Judocus, werd door de Fransen, die in Londerzeel op plundertocht waren, vermoord. In november waren er opnieuw Fransen die op doortocht waren naar Aalst. De gemeente leverde hen 170 zakken koren en 170 zakken haver, maar het was niet genoeg en er werd opnieuw geplunderd. - 17 januari 1709: een onbekende Italiaanse soldaat in het leger van de Hollanders werd in Londerzeel begraven. - 24 oktober 1710: een onbekende Franse soldaat werd in Londerzeel begraven.

15-10-1719 - Charles François van Doetinghem sneuvelt in Sicilië In 1608 was de katholieke en Spaansgezinde Engelbert van Doetinghem tot Rande (uit Deventer), die met zijn vader de Noordelijke Nederlanden ontvlucht was, de nieuwe eigenaar van het Drietoren-domein te Londerzeel geworden. Zijn overgrootmoeder was een Van Ursene. In 1643 werd hij door zijn zoon Philips Willem van Doetinghem opgevolgd. Met zijn vrouw Alardina Theresia de Taye (een dochter van de baron van Wemmel) kreeg die tussen 1660 en 1667 acht kinderen waarvan er twee jong stierven en drie in het klooster gingen. Zijn zoon, Charles François van Doetinghem, geboren op 25 februari 1668, eigenaar van het Hof te Boots op Londerzeel-Heide, nam dienst in het Spaanse leger. Hij werd eerst kapitein en vervolgens kolonel. Tijdens een van zijn buitenlandse missies trouwde hij in 1716 met de Ita-

28


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

liaanse Maria Emilia Anna Catherina Josepha Pieri Piccolomini, die op 15 juli 1694 geboren was en dus 26 jaar jonger was dan hijzelf. Maria Emilia was de dochter van Laurent Pieri Piccolomini, hertog van Amalfi (30 km. ten zuiden van Napels) en Anne Victoire Ludomille Liebstenski, gravin van Colowart. In 1717 kregen ze 1 dochtertje, Maria Francisca (of Marie Françoise Damienne) van Doetinghem. Charles François van Doetinghem stierf op 15 oktober 1719 in Sicilië aan de gevolgen van de verwondingen die hij tijdens het beleg van Milazzo had opgelopen. Om uit te leggen wat hij daar te zoeken had, moeten we 100 jaar terug in de tijd... Terwijl het de Noordelijke Nederlanders gelukt was om zich door een tachtigjarige oorlog (1566-1646) van het Spaanse gezag af te scheiden, bleven de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans Bewind. Na de zeer moeilijke periode onder Filips II (tot 1598) hadden achtereenvolgens de landvoogden Albrecht en Isabella (1598-1621) en de Spaanse koningen Filips IV (1621-1665) en Karel II (1665-1700) het hier voor het zeggen. Hun regeerperiodes werden bij ons vooral gekenmerkt door de “hinderlijke” houding van de Franse koningen die telkens weer probeerden om de Zuidelijke Nederlanden van hen af te pakken. De laatste die het probeerde was Lodewijk XIV, die er een aantal mooie steden in het Noorden van Frankrijk aan overgehouden heeft. Na de dood van de kinderloze Spaanse koning Karel II (1 november 1700) werd er tot 1714 om zijn erfenis gevochten. Toen werd overeen gekomen dat Philips van Anjou (de kleinzoon van Lodewijk XIV) onder de naam van Philips V definitief de koning van Spanje en van zijn koloniën werd, dat de Zuidelijke Nederlanden en de Italiaanse bezittingen (Milaan, Napels en Sardinië) in handen van de Oostenrijkse tak van de Habsburgers kwamen, en dat de hertog van Savoy Sicilië kreeg. Vanaf 1714 (en tot 1740) heerste aldus de Oostenrijker Karel VI, de zoon van Leopold I van het Heilige Roomse Rijk, over onze streek en bijgevolg ook over Londerzeel.

Philips V van Spanje (Anjou)

Karel VI van Oostenrijk

Philips V van Anjou scheen zich daar bij neer te leggen. Het verlies van zijn vakantiebestemmingen in het zonnige zuiden van Italië vond hij erger. Toen Oostenrijk in 1716 in oorlog met de Turken kwam, achtte hij zijn tijd gekomen. In augustus 1717 viel hij Sardinië binnen en in juli 1718 viel hij ook Sicilië aan... Maar Philips V had geen geluk. De oorlog tussen Oostenrijk en Turkije werd al op 21 juli 1718 beëindigd. Bovendien werd twee weken later, op 2 augustus, tussen Oostenrijk, Engeland, Holland en Frankrijk (ja van je familie moet je het hebben) de Quadruple Alliantie tégen Spanje gesloten.

29


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Begin oktober 1718 werden Oostenrijkse troepen door een Britse vloot in Sicilië aan land gezet. Het lukte hen niet om het hele eiland te veroveren maar op 15 oktober namen ze het stadje Milazzo (Melazzo) in dat ze sindsdien als bruggenhoofd gebruikten. Precies één jaar later probeerden de Spanjaarden Milazzo te heroveren. Kolonel van Doetinghem was één van de belegeraars. Als “Oostenrijkse Nederlander” vocht hij eigenlijk aan de verkeerde kant. Het is bij deze aanval dat hij gekwetst raakte en een paar dagen later, op 15 oktober, overleed. De Oostenrijkers en andere geallieerden riposteerden en kregen daarop alsnog het grootste deel van Sicilië onder controle. Op 7 februari 1720 werd tussen de strijdende partijen het Verdrag van den Haag gesloten. Sicilië kwam daarmee onder direct Oostenrijks bestuur... De weduwe van Charles François en zijn dochtertje bleven in Spanje achter.

Millazzo in 1718 (links) en nu (rechts)

30


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

17-8-1745 - De Oostenrijkse Successieoorlog en het ‘verraad’ van Imde. Karel VI, keizer van Oostenrijk, van de Oostenrijkse Nederlanden en van Duits-Romeinse Rijk stierf op 20 oktober 1740. Zijn toen 23 jaar oude dochter Maria Theresia volgde hem op. Enkele familieleden betwistten die erfenis en een paar erfvijanden van de Habsburgers dachten van haar vermeende zwakte gebruik te kunnen maken om een deel van haar rijk te annexeren. In december 1740 viel Frederik II, de pas aangetreden koning van Pruisen, zonder oorlogsverklaring de rijke mijnstreek Silezië binnen. Er ontstonden 2 grote coalities. De Oostenrijkers kregen de steun van Groot-Brittannië, de Verenigde Provincies (Holland) en het keurvorstendom Hannover. Pruisen kreeg de steun van de Franse koning Louis XV.

Frederik II van Pruisen

Maria Theresia van Oostenrijk

De Oostenrijkse successieoorlog duurde 8 jaar en werd in vier verschillende continenten uitgevochten. We zullen ons tot de gebeurtenissen in Londerzeel beperken. In mei 1744 vielen de Fransen de Oostenrijkse Nederlanden binnen. Nog voor het begin van de zomer hebben ze Menen, Ieper, Knokke en Veurne veroverd. Op veel tegenstand zijn ze daarbij niet gestoten. Plaatselijke bronnen vertellen ons dat er in juni 1744 geallieerde troepen in Steenhuffel kampeerden. Dat was redelijk ver weg van het strijdtoneel. Pas in april 1745 begonnen de vijandelijkheden opnieuw. Deze keer werden er wel twee grote strijdmachten in stelling gebracht. Frankrijk

Geallieerden Engeland Holland Hannover Bevelhebber Maurice de Saxe William van Cumberland Karel August van Waldeck natuurlijke zoon van zoon van king George II koning August van Polen van Engeland Soldaten 48.000 21.000 22.000 8.000 Verdeling infanterie 32.000 (55 bat.) 52 bataljons infanteristen. cavalerie 14.000 (101 esk.) 90 eskadrons ruiters.

31

Oostenrijk von Königsegg 2.000


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Maurice de Saxe

Louis De Bondt

Willem August van Cumberland

Karel August van Waldeck

Op 11 mei 1745 kwam het tot een bloedig treffen in de vallei van Fontenoy. De door de jonge en onervaren hertog van Cumberland aangevoerde geallieerden leden er een smadelijke nederlaag. Doornik werd op 21 mei door Maurice de Saxe ingenomen. Daarna volgden Gent (midden juni), Brugge en Oudenaarde (midden juli) en Aalst (eind juli). Het volgende doel van de Fransen was Dendermonde en de middenloop van de Schelde. Op 5 augustus bereikten ze de linie Asse-Steenhuffel-Kapelle op den Bos. Zowel Franse als plaatselijke bronnen bevestigen dat de hoofdmacht van hun leger toen in Steenhuffel en Malderen lag. Terwijl Maurice de Saxe de aanval op Dendermonde voorbereidde gelastte zijn generaal Duras de meiers en inwoners van Londerzeel en Kapelle-op-den Bos “langs 't Canaal gelegen, om ten spoedigsten, zelfs door de bosschen heen, twee wegen te maken, die naar de Schelde en wel tot bij Antwerpen moesten leiden, zodanig dat vijftig man naast malkander daar over konden trekken”. Als het de bedoeling was om hiermee de hertog van Cumberland te misleiden (die zich toen met zijn leger in de buurt van Antwerpen bevond) dan is dat gelukt. Want terwijl die zijn troepen naar Willebroek stuurde werd op 11 augustus het amper verdedigde Dendermonde door de Fransen ingenomen. Op 12 augustus trok Karel August van Waldeck met 1000 Hollandse verkenners vanuit Ath naar Asse waar hij met een detachement Fransen in aanraking kwam. Bij een kort gevecht vielen aan beide kanten meer dan 50 doden. Waldeck trok zich daarop terug en wist in de loop van de avond Willebroek te bereiken. Daar had Cumberland vernomen dat er zich een sterk detachement van 1500 Franse “Grassins” in het kasteel van Imde bevond. Op 13 augustus, om 2 uur in de ochtend, vertrok hij samen met Waldeck, 7000 manschappen en 4 kanonnen in twee colonnes naar het zuiden. Een deel ging langs Kapelle-op-den-Bos en het andere via Londerzeel. Bij hun aankomst in Imde vonden ze daar een leeg kasteel. Iemand had de Fransen blijkbaar van hun komst verwittigd. Op 17 augustus werd de Schout van Imde voor dit “verraad” opgehangen. Dat gebeurde waarschijnlijk in Willebroek, want de parochieregisters van Imde of van de andere Wolvertemse parochies maken er geen melding van. Dezelfde dag, 17 augustus, is de Franse koning Lodewijk XV (portret hiernaast), die op 1 augustus in Aalst de eed van trouw had afgenomen en daarna op het kasteel van Melis te Lippelo verbleef, zijn leger in Steenhuffel en Malderen komen inspecteren. Dat leger is hier tot 8 september gebleven. Ook Londerzeel werd verplicht om hooi, stro, haver, hout, wagens, voedsel en drank te leveren. Alleen al het aantal voedselrant-

32


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

soenen werd op 22.316 vastgesteld. Omdat de gemeente dat niet kon betalen heeft men bij baron de Gottignies 10.000 Gulden moeten lenen. Op 8 september vertrokken de Fransen met bestemming Ath, waar de Hollanders, Oostenrijkers en Hannoverianen hun hoofdkwartier gevestigd hadden. Ath werd op 26 september aangevallen en op 9 oktober veroverd. In februari 1746 werd ook Brussel door het leger van Maurice de Saxe ingenomen. Van dan af werd onze streek door de Fransen bezet. Begin mei 1747 kampeerden weer 110 Franse eskadrons (15.500 man) tussen ‘t kanaal en Dendermonde. - In Malderen en Opdorp: 4 eskadrons van het regiment van Orleans. - In Steenhuffel en Rossem: 4 eskadrons van het regiment Clermont-Tonnerre. - In Londerzeel en Humbeek: 4 eskadrons van het regiment Broglie. In juni is dat leger naar Bergen-op-Zoom vertrokken dat op 16 september veroverd werd. De Fransen hebben hun vele overwinningen niet verzilverd. Sedert de Pruisen in 1743 met de Oostenrijkers vrede hadden gesloten en Silezië mochten houden, stonden ze feitelijk alleen. Hun economie was niet in staat om de oorlog nog veel langer voort te zetten. Op 18 oktober 1748 werd de vrede van Aken gesloten en werd Maria Theresia van Oostenrijk als enige vorstin van de door haar geërfde gebieden (Silezië uitgezonderd) erkend.

20-9-1790 – Hendrik Van Crombruggen sneuvelt als Brabantse Patriot. Via de Spaanse Habsburgers was het grondgebied van het huidige België in 1713 in handen van de Oostenrijkse Habsburgers gekomen. Even (in de periode 1744-1748) dreigden we een onderdeel van het Franse Koninkrijk te worden, maar door het verdrag van Aken van 1748 was Maria Theresia van Oostenrijk opnieuw onze onbetwiste vorstin. Zolang die de aloude gemeentelijke en stedelijke vrijheden respecteerde kon men daar goed mee leven. Maar toen Jozef II, die in 1780 zijn moeder opvolgde, die vrijheden afschafte, kwam het vooral in Henegouwen en Brabant tot een opstand die in onze geschiedenisboeken de “Brabantse omwenteling” wordt genoemd. De Oostenrijkers werden verdreven en op 11 januari werden in Brussel de Verenigde Belgische Staten uitgeroepen. Maar de Oostenrijkers keerden weer... En de nieuwe Oostenrijkse keizer Leopold II (portret hiernaast), die zijn op 20 februari 1790 overleden broer Jozef was opgevolgd, bracht een aanzienlijk leger mee. In heel het land hebben zich toen vele vrijwilligers bij de Belgische Patriotten aangesloten. Londerzelenaar Hendrik Van Crombruggen, de 22 jarige zoon van Jan Van Crombruggen en Maria Goossens, was één van hen. Op 12 september werd het leger der patriotten eerst in Leuven in het nauw gedreven en vervolgens in Tienen door de Oostenrijkers verslagen. Hendrik Van Crombruggen werd gewond naar het gasthuis van Marche-en-Famenne afgevoerd, waar hij kort nadien, op een onbekende dag in september, overleed. In de loop van november werden de voormalige Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik door Leopold II heroverd. Op 3 december werd Brussel ingenomen en kwam er een einde aan de korte onafhankelijkheid van de Verenigde Belgische Staten. In 1794 kreeg ons land met de idealen van de Franse Revolutie te maken. Eerst als brigand tijdens de Boerenkrijg en later als loteling in Napoleons leger, hebben vele Londerzelenaars op het slagveld hun leven gegeven. Maar dat was tijdens het Ancien Regime niet meer.

33


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

34


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Deel II Tijden van Beroering

De opstanden der Geuzen 1566-1592

35


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

In het eerste nummer van Eigen Schoon en de Brabander van de jaargang 1932 schreef Jan Lindemans: “Over de ongeluksjaren van het laatste kwartaal der 16e eeuw zijn de inlichtingen voor de dorpsgeschiedenis zeer schaars. Wel is het geweten dat die tijden van uiterste politieke, godsdienstige en sociale verwarring zeer zwaar gewogen hebben, zowel op de plattelandsals de stadsbevolking; ook al zijn de historische gebeurtenissen die zich in het land afspeelden vrij goed bekend; toch tast men veelal in het duister wanneer het gaat om de weerslag van die geweldige feiten en toestanden in bepaalde dorpen vast te stellen. Bij gebrek aan uitvoerige kronieken en beschrijvingen, zijn alle gegevens die kunnen opgeraapt worden uit toevallige aantekeningen, certificaten en andere oorkonden uit de schepengriffies, de moeite waard om gepubliceerd te worden. Hieronder volgt – met enige vertraging - het resultaat van deze 70-jaar oude aanbeveling. Ik heb geprobeerd om alle gegevens chronologisch en in een bredere context te verwerken.

36


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

LANDVOOGDES MARGARETA VAN PARMA (1559-1567) Toen keizer Karel V, die in Gent werd geboren en dus een beetje van ons was, in 1555 stierf, kwam zijn zoon Philips II in Spanje en bijgevolg ook in de Nederlanden aan de macht. Het in standhouden van het rijk van zijn vader – waar de zon nooit onderging – kostte hem de nodige moeite en oorlogsinspanningen. Het geld dat daarvoor nodig was kwam natuurlijk uit het 60 jaar eerder ontdekte Amerika, maar werd voor een groot deel ook bij de nijveraars en de adel in het welvarende Noorden gehaald. In 1564 werd Granvelle, de raadsman van landvoogdes Margareta van Parma (een natuurlijke dochter van Karel V), naar Spanje terug geroepen om verslag uit te brengen van het onbehagen dat in onze gewesten begon te ontstaan. De Spaanse staatsman Antoine Perrenot Granvelle (portret hiernaast) was achtereenvolgens de raadsman van Karel V en Philips II. In 1559 kwam hij naar de Nederlanden om raadsman van Margaretha van Parma, kardinaal en de eerste aartsbisschop van Mechelen te worden. Hij maakte zich flink gehaat bij het volk en bij de adel en werd in 1564 van zijn functies ontheven en naar Spanje teruggeroepen. Tussen 1559 en 1564 was hij echter de belangrijkste man in de Nederlanden. Tijdens zijn vijfjarig verblijf in onze streek heeft hij zijn tijd niet uitsluitend al biddend doorgebracht. Eén van zijn favorietes was juffrouw Anna Seymoen. Aangezien dit werk geen ordinair roddelblaadje is heb ik een goede reden om dat te vermelden. Deze Anna was namelijk rond 1540 in Antwerpen geboren; ze was de dochter van Dominique Symoen (of Cymon), een handelaar uit Aragon, en van Clara de Almaras. Op 22 augustus 1573 zou ze kasteel Diepensteyn in Steenhuffel van haar moeder Clara en haar tante Maria overnemen. Door mensen die haar kenden werd zij “la belle héritière de Diepensteyn” genoemd. Tot 1595 mocht deze dame met een verleden zich meesteresse van Diepensteyn noemen.

In 1565 stuurde onze adel de graaf van Egmont naar Philips II in Spanje om een aantal grieven uiteen te zetten. Niet alleen de hoogte van de belastingen lag onze edelen behoorlijk zwaar op de maag. Sedert enige tijd hadden ook de ideeën van de reformatie in de Nederlanden ingang gevonden... De diplomatieke zending van graaf van Egmont kan geen succes worden genoemd. Nog in hetzelfde jaar van zijn Spanjereis werd door de decreten van Segovia de Inquisitie naar de Nederlanden geëxporteerd. In november van datzelfde jaar ondertekenden honderden Nederlandse en Vlaamse edelen het “Compromis” waarmee zij er zich toe verbonden om de Inquisitie met alle middelen te bestrijden. In april 1566 trok een afvaardiging van dit Compromis, bestaande uit 100 edelen, onder leiding van de graaf van Brederode, naar het paleis van Brussel om Margareta van Par-

37


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

ma te smeken de decreten van Segovia sterk te verzachten. Dààr kregen ze het scheldwoord “bedelaars” (gueux) naar het hoofd geslingerd, een term die ze zichzelf later als eretitel zouden verlenen (Geuzen dus).

Landvoogdes Margareta van Parma

Hendrik van Brederode (links) biedt Margaretha van Parma ‘t Smeekschrift der Edelen aan, 5 april 1566

Bij deze afvaardiging van het Compromis bevond zich ook Bernard de Merode, eigenaar van het kasteel van Houthem en heer van Ramsdonk. Over hem schreef Hendrik Van de Ven 1: De heer van Ramsdonk, Bernard de Merode, eigenaar van het kasteel van Houthem (door zijn huwelijk) speelde een grote rol in de strijd van de Nederlanden tegen Spanje. Hij was actief lid van het “Verbond der Edelen” en vurig partijganger van Willem de Zwijger. In 1566 maakte hij inderdaad deel uit van de afvaardiging die het tweede verzoekschrift van de Edelen aan de landvoogdes Margaretha van Parma overhandigde. Dat Alva, bij zijn aankomst te Brussel in 1568 de kasteelheer van Houthem niet kon luchten, valt licht te begrijpen. Al zijn goederen gelegen buiten het prinsbisdom Luik (zijn vader, Richard de Merode, was burgemeester van Luik) werden aangeslagen. Hij vluchtte met zijn talrijk kroost naar Keulen en wachtte daar naar de bevelen van de Prins van Oranje, Willem de Zwijger. In 1572 wist hij (de Merode) zich meester te maken van de stad Mechelen, doch moest ze een maand later weer prijs geven aan de hertog van Alva. Hij zag zich genoodzaakt het land te verlaten. In 1580 werd hij door “de Zwijger” aangesteld als luitenant-gouverneur van Friesland. Zijn kasteel te Ramsdonk had hij verspeeld.

1

Hendrik Van de Ven, geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos. 38


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Stormwolken pakten zich samen boven de Nederlanden. De graanprijzen waren al sedert lang aan het stijgen; in verscheidene gebieden heerste zware hongersnood en velen stierven van gebrek. Het gistte onder de massa. Calvinistische predikanten trokken bovendien het land door en spoorden het volk aan tot verzet tegen de papisten. In augustus 1566 barstte voor een eerste keer de bom met de “Beeldenstorm”. Eerst in Vlaanderen (en daarna ook in Noord-Nederland) werden de kerken bestormd door woedende menigten, die vensters en altaren stuk sloegen en de sinds eeuwen vereerde heiligenbeelden vernielden. De verwoesting was verschrikkelijk, vooral in Antwerpen. In een paar uur werd het interieur van onder meer de Lievevrouwenkerk letterlijk in gruizelementen geslagen. Op 10 juli 1567 – aldus Hendrik Van de Ven den-Bos als slachtoffer der godsdiensttwisten.

2

- viel ook pastoor Jean Rens in Kapelle-op-

Philips II zwoer wraak... en stuurde de hertog van Alva (Fernando Alvarez de Toledo) met zijn leger naar Brussel....

2

H. Van de Ven – Geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos. Deze auteur geeft geen bron voor dit feit maar haalde zijn inspiratie veelvuldig uit diverse artikelen van Eigen Schoon en Eigen Schoon en de Brabander. 39


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO (1568-1573) De hertog van Alva was reeds in 1566, onmiddellijk na de Beeldenstorm, door Philips II naar de Nederlanden gezonden om de protestanten streng te vervolgen. Op 28 januari 1567 werden Adrien le Cocq (advocaat bij de Grote Raad) en ridder Charles Quarré naar Grimbergen (eigendom van prins Willem van Oranje) gezonden om er een staat van goederen op te maken en naar de gezindheid van de machthebbers en bevolking te peilen. Ook over Londerzeel, een leen van de prins, en over de Burcht, werden vragen gesteld 3. In de nazomer van 1567 hield Alva zijn intocht in Brussel. Nauwelijks een maand later werden de graven van Egmont en Hoorne gevangen genomen op een feest, dat de zoon van de hertog ter ere van hen had georganiseerd. Willem van Oranje had zich toen reeds strategisch naar de Dillenburg teruggetrokken.

Willem van Oranje

Hertog van Alva

Omstreeks dezelfde tijd beval Alva ook de instelling van een speciale rechtbank, die alle oproerkraaiers moest berechten. Dit was de zogenaamde ‘Raad van Beroerten’, die van de bevolking weldra de naam ‘Bloedraad’ kreeg. Pierre le Cocq, de heer van het Groenhof te Malderen, maakte vanwege zijn functie (raadsheer van de landvoogd) deel uit van deze Bloedraad, maar heeft er nooit effectief in gezeteld. Dat pleit hem echter niet van alle zonden vrij, zoals we van Jozef Verheyden weten. Jozef Verheyden in GHKL 1999/1: Pierre le Cocq, Raadsheer van de grote raad van Vlaanderen, heer van Wulverghem, la Motte, Groenhove, etc., overleden in 1593, was geen gewone edelman. Daar ben ik achter gekomen bij het lezen van L’oeuvre au Noir van de grote Franse schrijfster Marguerite Yourcenar. Die liet een zekere Pierre le Cocq in Brugge optreden als vertegenwoordiger van de hertog van Alva. Deze le Cocq deed een aantal verlopen monniken terechtstellen op de brandstapel, of – bij wijze van bijzondere gunst – op voorhand wurgen... In het Geuzenboek van Louis Paul Boon vond ik op blz. 386: “Een edelman, De la Mote,.. in dienst van Alva... berucht om zijn wreedheid jegens de Hervormden die hij kon opsporen...” ... Pierre’s vader, Boudewijn, was hier uit Normandië overgekomen om procureur generaal te worden in Mechelen. Hij stierf al in 1558. Zijn zoon Pierre volgde hem dan op als raadsheer. Toen Alva hier in 1567 zijn Raad van Beroerten (Bloedraad) oprichtte, moest hij wel meedoen, hij had geen andere keuze. Toch heeft hij nooit in de Bloedraad gezeten. Alva had daarvoor in zijn plaats Jacob Hessels aangeduid. Gelukkig voor Pierre le Cocq want na het vertrek 3

Marcel Slachmuijlders in “De Kroniek van Londerzeel”, blz. 49 (A.R. Raad van State en Audiëntie). 40


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

van Alva waren alle “medewerkers” vogelvrij. Jacob Hessels werd te Gent in 1576 zonder vorm van proces door Calvinisten opgehangen. Pierre le Cocq besefte toen dat hij in Vlaanderen nooit meer veilig zou zijn. In Malderen kon hij zich verschuilen op het Groenhof. Daar was hij relatief veilig, maar zijn andere bezittingen, zijn twee molens en zijn twee hoeven te Malderen waren niet volledig beschermd. De “medewerkers” van Alva, ook Pierre le Cocq, kregen hun deel van het geld van de aangeslagen goederen van de slachtoffers.

Alva zit de Bloedraad voor.

De terechtstelling van Egmont (hiernaast boven) en Hoorne (hiernaast onder). Frans Hogenberg (collectie Rijksmuseum)

De “Bloedraad” verrichtte weliswaar geen goed maar wel veel werk. Op 4 januari 1568 werden 84 personen terechtgesteld. Op 20 februari 37 personen, de dag daarop 71, op 20 maart 88. In de zomer van dat jaar, op 5 juni 1568, werden ook de graven van Egmont en Hoorne op

41


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

de Grote Markt van Brussel naar het schavot geleid De schattingen van het totaal aantal terechtstellingen variëren nogal; ze gaan van 2.000 tot 180.000. Veel processtukken zijn waarschijnlijk niet bewaard gebleven. Alva’s ongebreidelde optreden leidde tot de ontslagneming van Margareta van Parma, die hij als landvoogd opvolgde. Fernando Alvarez de Toledo werd nog om een andere reden door onze edelen en nijveraars gehaat. Om de hoog oplopende onkosten van het Spaanse koningshuis te financieren stelde hij de tiendenpenning (10% belasting op de verkoopprijs van alle roerende goederen), de twintigste penning (5% belasting op de verkoop van alle onroerende goederen) en de honderdste penning (1 % belasting op àlle transacties) in. Nu zijn we weliswaar meer gewend, maar toen leidde deze maatregel, na het vertrek van de Calvinisten (Hugenoten) ook tot een massale uittocht van de handelaars, kooplieden en industriëlen. Het economisch leven in Antwerpen en elders viel volledig plat. Ook militair ging het Alva bepaald niet voor de wind. Op 1 april 1572 werd Den Briel door de Watergeuzen (Nederlandse vluchtelingen die vanuit de Engelse havens een piratenleven leidden) ingenomen. Hun bedoeling was zeker niet politiek maar nu bewezen was dat de Spanjaarden konden verslagen worden, betekende dit het sein voor een aantal Nederlandse kuststeden (Vlissingen, Rotterdam...) om in opstand te komen en zich achter de vanuit Dillenburg opererende Willem van Oranje te scharen.

Inname van Den Briel door de Watergeuzen, ets Van der Meer.

Een Beeldenstorm in Malderen in 1572? Ook in het zuiden moet het succes van de Watergeuzen sommigen op ideeën gebracht hebben. Op 24 mei kwamen Valenciennes en Bergen in opstand; daarop volgden Diest (20 augustus), Mechelen (30 augustus), Tienen (2 september), Leuven (3 september), Dendermonde (6 september) en Oudenaarde (7 september). In Mechelen, aldus Hendrik Van de Ven, was het Bernard de Merode, heer van Ramsdonk, die zich meester maakte van de stad. Op 7 september 1572 trokken – volgens dezelfde auteur - 400 ketterse ruiters van Mechelen naar Dendermonde en bij die doortocht hebben de kerken van Lippelo en Malderen moeten lijden.

42


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Er zijn zeker meer opzoekingen nodig om deze laatste bewering te bevestigen en eventueel te vervolledigen. Misschien zijn er in het Malders kerkarchief en in de visitatieverslagen van de landsdeken tussen 1572 en 1597 meer aanwijzingen te vinden. In ieder geval werd de kerk van Malderen kort na het einde van de beroerde tijden, en meer bepaald op 2 oktober 1599, herwijd. 4

Alva slaagde er snel in om het zuidelijk deel der Nederlanden (te beginnen met Mechelen op 1 oktober) terug onder controle te krijgen, maar in het noorden was dat niet het geval. Eerder dan de opstand in te dijken werd deze door hem nog aangewakkerd. Zijn optreden kan dus ook vanuit Spaans oogpunt, zowel economisch als politiek alleen maar als een fiasco worden beschouwd. In 1573 vroeg en kreeg hij zijn ontslag als landvoogd (in 1580 zou hij de Spaanse verovering van Portugal leiden, maar dat is alweer een ander verhaal).

4

Marcel Van Doren in GHKS 1992/1 43


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

REQUESENS EN DON JUAN (1573-1578) De opvolger van Alva was Don Luis de Requesens. Deze probeerde eerst met zachte hand de bakens in het noorden te verzetten. Toen dat niet lukte koos ook hij voor het geweld. Op 3 oktober 1574 mislukte het 5-maanden durende beleg van Leiden, dat daar met de blijde intocht van Willem van Oranje eindigde. Requesens overleed in maart 1576. Don Juan van Oostenrijk volgde hem als landvoogd op. Deze was blijkbaar maar matig in de plaatselijke politiek geïnteresseerd en werd bovendien door Philips II (die op dat moment andere katten te geselen had) helemaal niet gesteund. Hierdoor kreeg Willem van Oranje vrij spel in het noordelijke deel van de 17 provinciën.

Links: Luis de Requesens Boven: Don Juan van Oostenrijk

Intocht van Don Juan in Brussel (Frans Hogenberg, collectie Rijksmuseum).

44


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Dat betekende niet dat het helemaal rustig werd in onze gewesten. Begin 1576 waren Spaanse troepen, die vruchteloos op hun soldij bleven wachten, aan het muiten gegaan. Op 25 juli ondernamen ze een verrassingsaanval op Aalst dat de Spaanse kroon altijd trouw gebleven was, namen het in en plunderden het volledig. De muiterij zou echter nog verder ontaarden... Cyriel Laenens: “Aangemoedigd door hun oversten, kwamen garnizoenen Spanjaarden uit Aalst en de richting Maastricht, en trokken op 4 november 1576 naar Antwerpen, waar hun gruwelijkste plundering ‘Spaanse Furie’ genaamd, begon.” 7.000 Antwerpenaars werden hierbij afgeslacht.

Spaanse furie Frans Hogenberg (collectie Rijksmuseum)

Als reactie op deze plundering en op al hetgeen er eerder onder Alva was gebeurd kwam al een paar dagen later, op 8 november 1576 “de pacificatie van Gent” tot stand. Dit was een overeenkomst tussen de zuidelijke gewesten enerzijds en Holland, Zeeland en hun bondgenoten anderzijds, met de bedoeling om de rust te herstellen en de Spaanse troepen te verdrijven.

Proclamatie van de Pacificatie van Gent

45


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De kerk van Steenhuffel: een verlaten bouwwerf in 1577 Deze ‘pacificatie’ moet de Spanjaarden inderdaad wat gekalmeerd hebben en moet tot een korte periode van relatieve rust hebben geleid. In 1577 kon er hier weer in beperkte mate worden gereisd. Dat wordt onder meer aangetoond door het feit dat de dekens weer hun parochies konden bezoeken (de zogenaamde visitaties). Aldus ontdekte ik in een tijdschrift 5: “Bij Paulus Pelsmaker, deken van Vilvoorde, lezen wij in het verslag van 1577, onder pastoor Egidius van Cousbroeck, o.m. dat de kerk van Steenhuffel nog niet af was: het plafond van het koor moest nog aangebracht worden, de bouwmaterialen lagen reeds klaar... De kerk was toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en heeft 3 gewijde altaren. De kerkuilen deponeerden hun braakballen op de altaren.” Wat ik mij hierbij afvraag is dit: gaat het hier over de nieuwbouw van het kerkkoor (die volgens de officiële bronnen rond 1540 aangevat was) of was men de kerk nà de Beeldenstorm aan het herstellen? Nergens lazen we dat de kerk van Steenhuffel werd geplunderd en of in brand gestoken. Feit is dat de prachtige glasramen uit 1535 en 1552 de gebeurtenissen op de een of andere manier hebben overleefd. Ze bevonden zich dan ook niet in Steenhuffel maar waren – volgens een onderzoek van Jozef Verheyden – oorspronkelijk voor de kerk van Waasmunster bestemd. Maar ook de glasramen, die door de heren van Glymes werden geschonken, waren in 1593 nog aanwezig maar niet geïnstalleerd. Hoewel deze laatste ramen geen heiligenportretten maar alleen wapenschilden vertoonden, pleit alles tegen een eventuele verwoesting van de kerk. De afwerking van het kerkkoor was, eerst bij gebrek aan sponsors en vervolgens vanwege de tijdsomstandigheden, gewoon wat ‘uitgesteld’. Anderzijds stellen we vast dat de Onze-Lieve-Vrouwe parochie van Steenhuffel na de Geuzentijd een andere patroonheilige heeft gekregen. Het was vooral de verering van Onze Lieve Vrouw die door de Calvinisten hevig aangevallen werd. Is er misschien een verband? En wanneer had de herwijding plaats waarbij de heilige Genoveva van Parijs de nieuwe patroonheilige werd?6 Zijn er geen sterke bewijzen voor een eventuele vernieling van de kerk, dan staat het wel vast dat, bij het in functie treden van de eerste nieuwe reguliere pastoor (Wieck, aangesteld in 1587 maar pas later zijn ambt opgenomen) de bestaande kerkarchieven verdwenen en/of vernietigd waren. In zijn ‘Geschiedenis van Steenhuffel’, op blz. 381, schrijft J. Vertonghen: “Pastoor Wieck heeft hard gewerkt om de kerk te herstellen. Hij bleef in functie tot 1611. Hij was de pastoor van de ruwbouw na de verwoestingen en rampspoed van de laatste decenniën der 16de eeuw. Cyriel Laenens: “Dank zij pastoor Nicolaus Wieck werden de registers van de kapelanieën terug opgemaakt die waren verloren gegaan in de beroerde tijden van het Geuzentijdvak. Johannes Verhulst, pastoor van de parochie in 1612 gaf opdracht aan notaris Herbosch uit Merchtem, kopieën te maken van de vroegere oorkonden die verloren gegaan waren tijdens de Spaanse Furie. Deze berusten in het parochiearchief, boek II.” Er moet nog veel bewezen worden maar steeds meer tekenen lijken er op te wijzen dat het kerkkoor de vorm die wij nu kennen, pas nà 1600 gekregen heeft. De periode van relatieve rust duurde niet lang. Profiterende van de zwakte van de tegenstander slaagden de calvinisten er in om in 1578 Oudenaarde, Hulst, Brugge, Ieper, Kortrijk en 5

GHKL 2000/3 Dit kan niet voor 1600 zijn geweest. In elk geval moest de pastoor van Steenhuffel in 1579 alweer gaan vluchten, zoals we verder nog zullen zien... en in 1593 zijn er nieuwe getuigenissen over een onafgewerkte kerk. 6

46


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Menen te veroveren. In augustus kregen ze bovendien belangrijke militaire steun van de hertog van Anjou (de zoon van Hendrik II van Frankrijk) en van Johan Casimir van RijnlandPalts. Als Spanje niet snel reageerde zou het ook de Zuidelijke Nederlanden verliezen. Het is waarschijnlijk in deze periode dat twee Malderense molens werden vernield. Jozef Verheyden 7: De molens van Pierre le Cocq werden verwoest; de windmolen van Malderen, en de Herbodinnemolen aan de beek. De twee molenhuizen bleven gespaard (in 1717 stond, volgens de kaart van Van Acoleyen, op de Malderheide alleen het windmolenhuis, en een rosmolen, geen windmolen). Men wilde de eigenaar treffen en niet de molenaar. Ik situeer dit rond 1578, toen de troepen van Oranje baas waren in Brussel, en naar Antwerpen trokken.

7

Jozef Verheyden in GHKL 1999/1. Vermits le Cocq zonder enige twijfel bij de Roomsgezinden behoorde moeten deze vernielingen wel door de Geuzen zijn aangericht. 47


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

ALEXANDER FARNESE, Hertog van PARMA (1578 - +1592) Don Juan overleed in 1578. Als zijn opvolger stuurde Philips II de zoon van Margaretha van Parma, Alexander Farnese (portret hiernaast) om de Nederlanden uit de handen der Calvinisten te ‘bevrijden’. Aanvankelijk probeerde hij zijn slag met diplomatieke middelen thuis te halen door de ontevredenheid in de roomse provincies tegenover Willem van Oranje aan te wakkeren. Dat scheen hem aardig te lukken. Eerst keerden vijf regimenten Waalse soldeniers Willem de Zwijger de rug toe. Deze zogenoemde “Malcontenten” namen eerst Menen in, verdreven de Calvinisten uit Gent (oktober 1578) en doolden vervolgens onbezoldigd door het gebied. Zij leefden van roof en plundering zodat er in de geteisterde dorpen haast niemand meer was die zijn woning durfde verlaten “vanwege de huidige oorlogen en troebelen, en in het bijzonder vanwege het dagelijkse komen en weerkomen van de vijanden, bijzonder de Malcontenten” 8. Op 6 januari 1579, bij de Unie van Atrecht, onderwierpen de zuidelijkste provincies zich volledig aan het gezag van Philips II. Als tegenreactie bevestigden op 23 januari de Noordelijke provincies hun verbond, aangegaan in de pacificatie van Gent, in de Unie van Utrecht. De Unie van Atrecht omvatte de provincies Luxemburg, Henegouwen, Artois en Frans Vlaanderen, evenals een deel van het oosten van Brabant, met als belangrijkste steden Namen, Doornik, Menen, Valenciennes en Leuven. De Unie van Utrecht omvatte bijna de hele Noordelijke Nederlanden evenals het grootste deel van Vlaanderen en Brabant met steden als Antwerpen, Mechelen, Brussel, Gent en Kortrijk. In 1578 stuurde Philips II niet alleen Farnese naar de Nederlanden maar zorgde hij ook voor een betere financiële ondersteuning van diens leger. De Spanjaarden hadden trouwens nog een andere meevaller: op 6 april 1579 stelde graaf de Lalaing, de leider van de Malcontenten, zijn leger ter beschikking van Farnese. De herovering van het verloren terrein – omschreven door de Unie van Utrecht - kon nu aangevat worden.

1579 was een slecht jaar voor Londerzeel De zeldzame keren dat onze regionale bronnen het over de geuzentijd hebben en daarbij ook een datum noemen, wordt doorgaans naar het jaar 1579 verwezen. Een bloemlezing: Cyriel Laenens 9: Egidius van Cousbroeck, pastoor te Steenhuffel, nam in 1579 de vlucht voor de Spaanse soldaten en keerde eerst terug naar onze parochie in 1585. 10

8

Marcel Slachmuijlders in “De kroniek van Londerzeel”, blz. 45 (A.R. Schepengriffie nr. 3678). Cyriel Laenens in Steenhuffel, verleden en heden, blz. 64 e.v. 10 Volgens J. Vertonghen zou hij echter reeds in 1581 in de parochie teruggekeerd zijn. 9

48


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Hendrik Van de Ven 11: In het jaar 1579 kwam Monsieur de Licques (waarschijnlijk een legeroverste der Malcontenten) langs de Schipvaart van Brussel met zijn troepen liggen. Vandaar miserie van legers, van logeren, van plundertochten en dies meer. Jan Lindemans 12: “Wij Christoffel van Wijnantshove, meier, Gillis van Ghinderachter en Symoen van der Heyden, schepenen van de poort en vrijheid van Asse, certificeren voor de rechtvaardige waarheid, hoe dat gedurende deze tegenwoordige oorlog de gewone ingezetenen van de parochie en vrijheid Asse gedoogd en geleden hebben vele en diverse grote lasten, schade en miserie, zo van logeren, tochten, legers, afbrandingen en andere, namelijk in 1579, toen monsieur de Licques met zeker oorlogsvolk op de Brusselse vaart kwam liggen...” Marcel Slachmuijlders13: Kort na 19 mei 1579 moet het huis De Kroon in Londerzeel met de bijgebouwen volledig afgebrand zijn, want op 15 maart 1581 is er sprake van een verbrande erve waar vroeger “de Croon” op stond (A.R.5198). Omstreeks die tijd zijn er volgens talrijke aantekeningen verschillende huizen en boerderijen platgebrand. Marcel Slachmuijlders 14: (Samengevat) In de maand september van het jaar 1581 dronken Jan en Peeter Van den Vekene samen met een aantal gezellen in de herberg op de Burcht enkele bekers bier. Op een bepaald moment verweet Peeter aan Geeraard Van Assche: “het is uw schuld dat mijn afspanning den Horen afgebrand is”. Tijdens de vechtpartij die hierna ontstond bracht Jan Van den Vekene Geeraard een fatale slag met een bierpot toe (A.R., Schepengriffie nr. 3586) 15 Marcel Slachmuijlders 16: Cipriaan van Jarsma (een latere eigenaar van het kasteel van Asscherayen) verklaarde: “dat jonker Jan van Ursene, sedert 16 juli 1579 en tot aan zijn dood in 1582, van diverse personen, die toen vanwege de tijdsomstandigheden op het hof van Ascherayen hun toevlucht hadden gezocht, aanzienlijke geldbedragen en andere goederen had ontvangen.” Marcel Slachmuijlders 17: Op 10 mei 1581 onderzochten de raadsheren van de baronie van Grimbergen (het land van de Prins van Oranje-Nassau) hoe en in welke mate zij konden tegemoet komen aan de noden van de zwaar getroffen huurders van prinselijke eigendommen. Er kwamen ook (minstens) drie gevallen uit Londerzeel aan de beurt. - Jan Verbeken, de huurder van “den Careel” nabij de Burcht, moest voor de pacht van de jaren 1579 en 1580 slechts 6 gulden betalen. De rest werd kwijtgescholden “omdat hij zijn goed vanwege de vijand en ander oorlogsvolk niet had kunnen gebruiken, evenals vanwege het verlies van zijn beesten”. - Diederick Pauli, de huurder van een boomgaard achter de Burcht, bekwam kwijtschelding van zijn volledige huur voor het jaar 1579, omdat hij zijn goed in hetzelfde jaar niet had kunnen gebruiken. - Jan Vanden Velden, de maalder van de Prinsenmolen (de windmolen in de huidige Mechelsestraat) bekwam de vrijstelling van huur vanaf 27 juli 1579 tot op de dag dat de molen hersteld en terug in werking zou zijn. Vanaf de dag dat de Prinsenmolen weer zou kunnen malen en tot aan de volgende graanoogst moest Jan Vanden Velde maar de helft van de huursom betalen, omdat “mits den brant vanden dorpe van Londersele bij den vijanden gedaen, daer 11

Hendrik Van de Ven – Geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos. Jan Lindemans in Eigen Schoon en de Brabander 1932-2. 13 Marcel Slachmuijlders in GHKL 1988/3. 14 Marcel Slachmuijlders in “De Kroniek van Londerzeel”, blz. 46. 15 In september 1581 was de Burcht dus (nog) niet afgebrand, maar de Horen wel. Had de uitbater van de Horen van de eigenaar van de Burcht een plekje gekregen om zijn bedrijf verder te zetten? 16 Marcel Slachmuijlders in “De Kroniek van Londerzeel”, blz. 41. 17 Marcel Slachmuijlders in “De Kroniek van Londerzeel”, blz. 43. 12

49


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

door den meestendeel vanden huijslieden zijn vertrocken, ende alzoe er geen neringe wesen vanden zelven molen, gelijck in voirgaenden tijt plach te zijne.”(A.R., Schepengriffie 3678). Samenvoeging van bovenstaande verwijzingen laat er geen twijfel over bestaan dat Londerzeel in de zomer van 1579 met een grote dreiging werd geconfronteerd. Vanaf 16 juli gingen velen bescherming zoeken in diverse versterkingen zoals het kasteel van Ascherayen. Ook de pastoor van Steenhuffel zag zich verplicht om op de vlucht te gaan en waarschijnlijk vele parochianen met hem. De dreiging concretiseerde zich op 27 juli. Die dag werd met zekerheid de Prinsenmolen in de Meerstraat in brand gestoken. Maar ook in het dorp brandde het op vele plaatsen. Wat zich toen in Londerzeel afspeelde moet zo ingrijpend zijn geweest dat de gevluchte dorpelingen de hele zomer en nazomer weggebleven zijn zodat de oogst van dat jaar verloren ging. Bijna 2 jaar later, op 10 mei 1581 (de dag dat de raadsheren van de baronie van Grimbergen vergaderden) had het leven in Londerzeel zich nog niet hersteld en was het grootste deel van de inwoners nog steeds niet teruggekeerd. Dat laatste wordt trouwens bevestigd door de opmerking dat in 1581 in Londerzeel geen schepenen en ook geen meier aanwezig waren. 18. Ook de pastoor van Steenhuffel keerde pas diep in 1581 in zijn parochie terug. Wat was er gebeurd? Ongeveer in deze periode, weten we intussen, was een leger Malcontenten van Monsieur de Licques in de buurt aanwezig. Dat maakt van hem onze hoofdverdachte... Om hem schuldig te kunnen verklaren is dit evenwel niet voldoende. We moeten ook zijn motief kennen en aantonen dat hij op het moment van de misdaad inderdaad ook op de plaats van de misdaad was. Pas toen ik het boek “Histoire de la Ville de Bruxelles” van A. Henne en A. Wauters in handen kregen, vond ik het bewijs. Op blz. 413 daarvan staat immers een zeer interessante paragraaf. Daaruit blijkt namelijk dat “monsieur de Licques” die we eerder als Malcontente en vooral als ordinaire plunderaar leerden kennen, eigenlijk ook een man met een missie was. Eerst, voor de duidelijkheid, nog even recapituleren... Met de Unie van Atrecht, op 6 januari 1579, hadden de zuidelijkste provincies van België zich weer aan de zijde van Spanje geschaard. Op 6 april van hetzelfde jaar stelden ook de Malcontenten, die eerder het bondgenootschap van Willem de Zwijger verlaten hadden, zich ter beschikking van Farnese. De leiders van de Malcontenten kregen een titel en hoge functies als beloning. Leuven en de streek ten zuiden van Brussel waren toen onder Spaanse controle 19. In Antwerpen en ook in Brussel hadden de geuzen het echter nog altijd voor het zeggen. De belangrijkste (zoniet de enige verbinding en aanvoerroute naar Brussel vanuit Antwerpen liep via de Willebroekse Vaart. Deze werd vanuit het Fort van Willebroek door 10 Schotse compagnies, die hun gereformeerde vrienden kwamen assisteren, bewaakt. Welnu, las ik dus op blz. 413 van het eerder genoemde boek: “Op 28 juli 1579 kwam baron de Licques, gouverneur van Leuven, met een groot leger bestaande uit Italiaanse en Spaanse huursoldaten het Fort van Willebroek aanvallen. Omdat de Schotten naar Brussel geroepen waren kon hij er zich bijna zonder slag of stoot meester van maken.” 28 juli is precies één dag nadat in Londerzeel de Prinsenmolen werd in brand gestoken. Na de verovering van Willebroek is de Licques met 12 benden paardenvolk (echte eskadrons kon men dat niet noemen) en met 25 vendels infanterie bij het kanaal gebleven. Eerst om alle sassen te vernielen (wat op 9 augustus gebeurde) en vervolgens om al het verkeer tussen 18

Marcel Slachmuijlders in GHKL 1997/4. Hierin wordt verslag gedaan van een proces dat door Beigem in 1581 tegen Londerzeel werd ingespannen omdat Londerzeel naliet om te betalen voor het onderhoud van het leger van de graaf van Roeulx, dat een onbekend aantal jaren eerder van plan was geweest om een maand in Londerzeel te bivakkeren maar op vraag van Londerzeel in Beigem was gebleven. 19 Op 27 juli 1579 viel ook Mechelen door verraad in Spaanse handen. 50


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Brussel en Antwerpen tegen te houden. Als het echter de bedoeling van de Spanjaarden was om Brussel volledig te isoleren, uit te hongeren en vervolgens in te nemen dan is hen dat toch niet helemaal gelukt. Op 17 september zetten de Brusselaars met 800 ruiters en 4000 man voetvolk de tegenaanval in. Het leger van de Licques moet zich dan ergens tussen Willebroek en Mechelen bevonden hebben. 12 dagen later trokken de Spanjaarden zich langzaam terug uit onze streek. Op 1 oktober 1579 was het kanaal, inclusief het Fort van Willebroek, weer in handen van Willem de Zwijger.

De aanval op de schans bij Willebroek (Frans Hogenberg in Histoire de la Ville de Bruxelles)

Van 16 juli 1579, toen de Londerzelenaren vernamen dat er een leger in aantocht was en ze zichzelf en hun goederen in veiligheid gingen brengen, tot zeker 29 september is de Licques in onze streek gebleven. Misschien is zijn aanval op het Fort van Willebroek wel vanuit Londerzeel gebeurd. In ieder geval is de dag voordien (op 27 juli) de Prinsenmolen in de Meerstraat afgebrand. Of diezelfde dag ook het dorp (bewust en begonnen in de herbergen) en de kerk (wellicht door overspringende vonken, een brand verspreidde zich snel in die tijd 20) door zijn mannen in brand gestoken werden is niet met zekerheid te zeggen, maar deze gebeurtenissen hadden zeker in dezelfde periode plaats. In ieder geval hebben ze daar tussen 29 juli en 29 september – toen hun plundertochten hen zelfs tot in Asse brachten - ruim de tijd en de gelegenheid toe gehad In verband met die aanval op de schans bij Willebroek vond ik in de rekeningen van de Steenhuffelse meier Jan Goosens nog een ‘anekdote’. Een beetje duiding vooraf. Tot 1559 was de hertogelijke schepenbank van Steenhuffel verantwoordelijk voor het hertogelijke gebied in heel Smal-Brabant (Steenhuffel, Malderen, een deel van Buggenhout, Lippelo, Liezele, Puurs en Oppuurs. In 1559 kregen Puurs, Buggenhout, Malderen met Liezele en Lippelo hun eigen schepenbank maar Oppuurs zou nog geruime tijd onder de bevoegheid van Steenhuffel blijven. 20

Op de brand van de kerk van Londerzeel kom ik nog terug. 51


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Derhalve ging de vierschaar van Steenhuffel af en toe naar Oppuurs op verplaatsing om daar vast te stellen wie er iets mispeuterd had en om een gepaste boete op te leggen. “Aldus” lezen we op folio 18 van register 12782 van de Brabantse Rekenkamer, “werd een zekere Balten Meerte er in 1589 van beticht dat hij een bierpot naar de kop van Cornelis Waggels had gesmeten. Balten ontkende niet en bovendien had hij Waggels goed geraakt. Maar hij meende wel een goede reden gehad te hebben. “Want’’ vervolgt dezelfde bron, “ten tijde vande Spaenguaerts liggende tot Willebroeck had Cornelis mette selve Spaenguaerts helpen koeyen haelen int quartier waar Balten toen woonde”. 10 jaar na de feiten was Balten dat nog niet vergeten. Hij heeft voor zijn rechtmatig maar wat laattijdig misnoegen wel een boete van 15 schellingen Artesisch gekregen.

Hoe lang de strooptochten van de Malcontenten geduurd hebben, weet ik niet. Vermoedelijk beperkten ze zich niet tot 1579 21. Ondanks het falen van het beleg van Brussel gingen de Spanjaarden of Spaansgezinden door met hun pogingen om Brabantse (en andere) steden te heroveren. In 1579 werd Maastricht ingenomen. Farnese werd zeker niet gediend door het feit dat de Spaanse, Italiaanse en Duitse huurlingen begin 1580 naar huis werden gestuurd en dat zijn leger voortaan alleen door Waalse troepen en Malcontenten werd gevormd. In 1580 werden nog wel Kortrijk en Breda ingenomen maar dat gebeurde niet met de wapens maar met omkoopgeld. Intussen, op 15 maart 1580, had Philips II Willem van Oranje vogelvrij verklaard en 25.000 gulden op diens hoofd gezet. Na een paar mislukte aanslagen zou Willem de Zwijger uiteindelijk op 10 juli 1584 door een sluipmoordenaar worden gedood. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling om de hele geschiedenis van de geuzenopstanden te schrijven. Daar bestaan voldoende andere boeken voor 22. Wat de periode 1580 tot 1582 betreft wil ik alleen nog maar herhalen dat het op ons platteland, ondanks het ontbreken van echte strijdtonelen, absoluut niet veilig was. Wellicht omdat er niet gevochten werd hadden diverse troepen immers de tijd om eens goed “voor zichzelf te zorgen”. J. Vertonghen 23: “In 1580-1582 moest Steenhuffel maandelijks 60 pond opbrengen voor het garnizoen van Aalst. Dat was ‘blijkbaar’ een zeer groot bedrag 24.” De schrijver zegt ons niet wie het garnizoen van Aalst bemande, maar gezien de tijd kunnen dat alleen maar troepen van de Unie van Utrecht zijn geweest. Wellicht waren het dezelfde Engelsen die de stad ook nog in februari 1584 verdedigden (zie verder). Deze Engelsen waren hier absoluut niet graag gezien. Zelfs jaren later, toen de troebele tijden voorbij waren, werd iemand de woorden “Ingelssche dogge” toesturen nog als een strafbaar feit beschouwd.25 J. Vertonghen 26: Er bestaat een brief van Alexander Farnèse (uit 1582) met klachten van de bevolking van Steenhuffel en omliggende, over het wangedrag van het Spaanse garnizoen. Wij vertalen vrij... “soldaten van het garnizoen van Halle, waren gelegerd... (o.a. te Steenhuffel. 21

Volgens Jan Lindemans in Eigen Schoon en de Brabander, jg. 1932-2 waren de Waalse Malcontenten van Egmont en Lalaing in 1581 nog in Meldert en omstreken als paardendieven actief. 22 Voor de geïnteresseerden kunnen wij vertellen dat zich in ons archief sedert kort een onuitgegeven maar zeer interessant werk bevindt. Het heet ‘Geschiedenis der Nederlanden, 16de eeuw ‘, is 290 blz. dik, werd geschreven door J. De Buijzer uit Nederland en werd door hemzelf aan onze Heemkring geschonken. 23 J. Vertonghen e.a. – Geschiedenis van Steenhuffel, blz. 136. 24 De auteur laat hier uitschijnen dat hijzelf – in tegenstelling tot de schepenen die hierover hun beklag maakten dit bedrag nogal redelijk vond. We moeten ons echter realiseren dat het grootste deel van de Steenhuffelenaren toen nog altijd op de vlucht was en dat het land wellicht al sedert juli 1579 niet meer was bewerkt. 25 Zie hiervoor GHKL 1995/3. Hierin vertelt Marcel Slachmuijlders hoe in 1593 de Steenhuffelse dorpssmid Jan Aelbrechts in de herberg van Alvaro Goossens door Jan Van den Breen voor “Ingelsse dogge” werd uitgemaakt en hoe deze laatste hiervoor op 27 november 1598 tot een boete van 14 stuivers en drie deniers Artesisch veroordeeld werd. 26 J. Vertonghen e.a. – Geschiedenis van Steenhuffel, blz. 137. 52


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Ze hebben het hele dorp doorsnuffeld en aangeslagen al wat hun aanstond: meubelen, paarden, koeien, dieren... en hebben veel bewoners verplicht als gevangenen met hen mee te gaan naar hun garnizoenen...” In geen van de dorpen van het Land van Grimbergen werd nog rechtspraak gehouden. De schepenen van de hoofdbank durfden niet meer naar den buiten gaan uit vrees voor roversbenden en vroegen om voortaan in Brussel te mogen zetelen 27. Over de militaire activiteiten van de hertog van Parma tussen 1582 en 1584 is onze nationale geschiedschrijving uiterst zwijgzaam. In juli 1582, zegt de Kroniek van België, nam hij Oudenaarde, Kortrijk 28, Rijsel en het kasteel van Gaasbeek in. En op 29 augustus van datzelfde jaar weet een leger, onder leiding van de hertog van Anjou, die met de noordelijke Nederlanden sympathiseerde, Farnese uit Gent te verdrijven. Gelukkig bestaan er enkele plaatselijke bronnen die ons nog wat meer kunnen vertellen over wat er in deze periode gebeurde.

Het ware verhaal van de vernieling van de Burcht van Londerzeel in 1582 Wat weten onze plaatselijke geschiedschrijvers over 1582 te vertellen? Hendrik Van de Ven 29: “Tijdens de herovering der Zuidelijke Nederlanden steeg de verwoesting van onze streken ten top en moet onze gemeente (Kapelle-op-den-Bos) fel geleden hebben. Zo vermeldt de geschiedenis dat in 1582 Kapelle-op-den-Bos, Humbeek, Wolvertem en Steenhuffel in as werden gelegd. Een krijgsverrichting van belang speelde zich af rond de “Burcht van Londerzeel”. In de maand november 1582 maakte de hertog van Parma zich van dit kasteel meester en vernielde dit heel en al, omdat zegt men, er verschillende vergaderingen tussen de partijgangers van Willem van Oranje plaats hadden”. A. Wauters 30: In november 1582 werden vele eigendommen van Willem van Oranje aangevallen en vernietigd in het land van Grimbergen door de hertog van Parma. Dit was ook het lot van de burcht te Londerzeel. Zij zou deze klap nooit meer te boven komen. De burcht werd niet meer heropgebouwd, wel hersteld en opnieuw bewoonbaar gemaakt. In 1983 werd door Mieke Meskens een studie over de Burcht geschreven. Zij stelde vast: “Regelmatig keert eenzelfde verklaring terug die door alle auteurs wordt overgenomen, zonder dat zij er een wetenschappelijke fundering voor geven 31. In de maand november van het jaar 1582 zou te Londerzeel een mooi kasteel, gelegen in het westen van het dorp, door de hertog van Parma met de grond gelijk gemaakt zijn, omdat het dienst deed als vergaderplaats voor Willem de Zwijger en de graven van Egmont en Hoorn. Hareus zegt: “Tijdens de regering van Philips II werd in 1582 de versterking van Londerzeel veroverd 32. G. Van Gestel verwijst eveneens naar de ruïnes van een burcht die nabij de kerk gelegen zijn. Noch in de correspondentie van Philips II met Allessandro Farnese, hertog van Parma, noch door een grafische voorstelling van het gebeuren hebben we bewijsmateriaal voor dit feit gevonden. Uit de geschiedenis weten we wel dat dit deel van de Nederlanden in de 16de en de 17de eeuw steeds zwaar getroffen werd door de opeenvolgende oorlogen en plunderingen.” Het is duidelijk dat deze onderzoekster niet veel geloof hechtte aan dit verhaal. 27

Marcel Slachmuijlders in “De kroniek van Londerzeel”, blz. 45 (A.R. Schepengriffie nr. 3678). Volgens ons is dit onjuist en was Kortrijk al in 1580 veroverd. 29 Hendrik Van de Ven, Geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos. 30 A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles. 31 Persoonlijke opmerking. Iedereen baseert zich namelijk op A. Wauters. A. Wauters van zijn kant haalde zijn informatie blijkbaar uit de volgende bron: De Potter, Notes, p. 441, coll. 1. Is die ergens te vinden? 32 In de Latijnse tekst staat “expugnavit”, hetgeen zowel “veroverd” als “vernietigd” kan betekenen. 28

53


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

In 1991 stelde Marcel Slachmuijlders het volgende vast 33: De Burcht was reeds in het jaar 1595 tengevolge van krijgsverrichtingen in de vlammen opgegaan. De omstandigheden waaronder dit gebeurde zijn niet vermeld. We weten alleen dat de Schepenbank op 20 september 1595 een contract voorgelegd krijgt betreffende een vrome stichting ten bate van de SintGorikskerk in Brussel. Bij behandeling van dit stuk wordt melding gemaakt van het volgende: “wij hebben bevonden geregistreert tnaervolgende contract voor onse voirsaten gepasseert gans geve en ongecasseert... ‘opgemaakt op 8 mei 1434. De brand had echter alle documenten van kerk en burcht vernield. Het voorleggen van dit veel oudere contract uit het archief van voornoemde kerk, was voldoende om de stichting geldig te verklaren. De schepenen formuleerden dit in 1595 als volgt: ‘midts onse reghten deur daffbranden van onse kercke ende borcht ende inlantsche troubelen ende oirlogen aldaer, wij hebben bevonden ...’ De door Marcel Slachmuijlders ontdekte documenten later er weinig twijfel over bestaan dat de Burcht van Londerzeel in deze periode wel degelijk is afgebrand (over de kerk zal ik het later hebben). Daarmee is uiteraard nog niet bewezen dat dit moedwillig en door de troepen van de hertog van Parma gebeurde. Non-believers wijzen er op dat dit wel een zeer late wraakneming zou geweest zijn voor het feit dat Egmont en Hoorne daar snode plannen zouden hebben gesmeed. Die waren immers al op 5 juni 1568, dus meer dan 14 jaar voor de brand, ter dood gebracht. De naam van deze twee geuzen werd echter door latere schrijvers toegevoegd aan het verhaal; daarenboven had men vroeger een sterk geheugen. Maar er is meer... Evenals in 1579 hebben we een misdaad (vernielingen in Londerzeel) en een verdachte (Alexander Farnese, de hertog van Parma). Naar een eventueel motief moeten we deze keer niet zoeken. De Burcht, evenals vele andere goederen in Londerzeel, waren persoonlijke eigendom van Willem van Oranje die nog altijd in blakende gezondheid en bovendien de erfvijand van Spanje was. Maar was Farnese in november 1582 ook werkelijk in Londerzeel aanwezig? Ja, schreven A. Henne en A. Wauters 34, want: (In 1582) maakte de Prins van Parma zich meester van Oudenaarde en kwam, aan het hoofd van een leger van 16.000 man, langs de Dender Brabant binnen. In korte tijd overmeesterde hij de stad Ninove en veroverde hij de kastelen van Liedekerke, Bouchout (Meise), Londerzeel en Gaasbeek. Alweer A. Wauters dus. Ik heb niks tegen die man maar vanzelfsprekend had ik graag wat extra materiaal gevonden om de beweringen van Wauters, Wauters en Van de Ven (naar Wauters) te bevestigen. In onze Grote Vaderlandse Geschiedenis misschien? Daarin lezen we dat in de zomer van 1582 opnieuw ervaren Spaanse, Italiaanse en Bourgondische troepen in ons land arriveerden. Met zijn leger van Waalse regimenten en ongeregelde bendes Malcontenten had Farnese sedert 1580 immers maar weinig eer kunnen behalen. Kort nadat het nieuwe leger in Henegouwen was gevormd, zette het zich in beweging naar het noorden. Oudenaarde was de eerste stad die viel. Ninove volgde later... Meer informatie zal de lezer in de “Grote Geschiedenis” niet vinden. Maar zie wat de mensen van Asse ons nog konden vertellen. Jan Lindemans in Eigen Schoon en de Brabander 1932-2: “Wij Christoffel van Wijnantshove, meier, Gillis van Ghinderachter en Symoen van der Heyden, schepenen van de poort en vrijheid van Asse, certificeren voor de rechtvaardige waarheid, hoe dat gedurende deze tegenwoordige oorlog de gewone ingezetenen van de parochie en vrijheid Asse gedoogd en geleden 33 34

Marcel Slachmuijlders in GHKL 1991/4. Hij verwijst naar het Algemeen Rijksarchief nr. 5214). Z. Henne en A. Wauters, Histoire de la Ville de Bruxelles, blz. 441. 54


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

hebben vele en diverse grote lasten, schade en miserie, zo van logeren, tochten, legers, afbrandingen en andere, namelijk in het jaar 1579 (zie vroeger), eveneens anno 1582 toen mijnheer de prins van Parma zelf met zijn leger omtrent 2 maanden binnen de vrijheid Asse heeft gelogeerd; en waardoor de gewone ingezetenen der voorschreven parochie van Asse al hun graan, meubelen en beesten hebben verloren, en op grote rantsoenering werden gesteld.” In hetzelfde nummer van Eigen Schoon en de Brabander geeft Lindemans nog meer informatie over de bezetting van Asse door de troepen van Farnese die, volgens zijn zeggen, waarschijnlijk toch nog uit voormalige vendels van Malcontenten bestonden. Hij citeert volgende nota van griffier Willem Middelborch uit Asse: “3 november 1582 heb ik met andere inwoners van Asse de vlucht genomen uit vrees voor het leger van de Malcontenten, dat men toen bij Ninove zag liggen, namelijk in Strijtem, Ternat en daaromtrent. 4 november zijn de voorzegden de kerk van Asse komen bezetten.” Ook een nota van griffier Peeter van Ginderachter in het register van Ten Rozen wordt vermeld: “Den 1sten november is in Asse onder de inwoners grote beroering ontstaan toen zij vernamen dat de prins van Parma met zijn leger naar Asse kwam; hierdoor ben ik ‘s anderendaags met anderen vertrokken. De derde november heeft trekvolk van de voorzegde prins van Parma de kerk van Asse, de kastelen en de kerken van Ninove en Liedekerke bezet en ingenomen. Op 17 december zijn ze uit Asse en van het platteland vertrokken. Farnese was in november 1582 dus wel degelijk in de buurt aanwezig en heeft de dingen gedaan die hem door Wauters werden toegeschreven. Dat de getuigen uit Asse wel over de bezetting en inname van de kerk van Asse en de kastelen en kerken van Ninove en Liedekerke spraken en over vergelijkbare gebeurtenissen in Londerzeel zwegen, is logisch omdat hen enkel naar een verklaring over de meierij Asse werd gevraagd. Evenals de miserie van 1579 kadert ook deze aanval op de Burcht in de Spaanse pogingen om Brussel te veroveren. In deze novembermaand werden trouwens niet alleen een aantal kastelen rond Brussel vernietigd maar werden ook de sluizen op het kanaal van Willebroek vernield 35. Wellicht is dat toch niet zo vlot verlopen als Farnese had verwacht. De winter verplichtte hem om zich terug te trekken uit een reeds al te dikwijls geplunderd gebied. 36

Er is toch nog iets van de burcht van Londerzeel overeind gebleven. (www.vzwdeburcht.be). /Was

er nog meer oorlogsschade in Londerzeel in 1582?

De brand van de Sint-Christoffelkerk? Het document van de schepenbank van Londerzeel van 20 september 1595, waarnaar in verband met de vernieling van de Burcht werd verwezen, spreekt in één adem van het afbranden van de burcht en van de kerk. 35

Histoire de la Ville de Bruxelles van A. Henne en A. Wauters. Het is ons meerdere keren opgevallen dat een leger van dergelijke omvang (16.000 man) maximaal 7 weken op dezelfde plaats bleef bivakkeren. Hoogstwaarschijnlijk bleef er daarna echt niets meer over om te stelen. 36

55


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

In de administratieve gids van Londerzeel, overgenomen in het tijdschrift GHKL 1993/2-3 staat te lezen: De herstellingen, uitgevoerd in 1590, veranderen het uitzicht van de kerk en toren in belangrijke mate. Ook in het restauratiedossier van project Buro, deel III, wordt één regel aan deze herstellingen gewijd, namelijk de volgende: In 1590 deed men herstellingen aan de kerk, bijzonder aan daken. Marcel Slachmijlders schreef ooit 37: Een contract, opgesteld door de Londerzeelse schepenbank in 1616 of 1617 gaat als volgt (in modern Nederlands omgezet): “Wij schepenen, bevestigen dat de betreffende minuten samen met andere stukken ten tijde van Reinier de Gouy, griffier van deze schepenbank, verbrand zijn en dat wij, schepenen, zeer goed op de hoogte waren van hun bestaan.” Deze vermelding is belangrijk omdat – nog steeds volgens M. Slachmuijlders 38 - een ander verslag van de Schepenbank uit 1619 zegt dat “een document vernield is... omdat tijdens de voorbije oorlogen en troebelen al de registers en documenten, die in de kerk in de schepenkoffer lagen, samen met de kerk verbrand zijn...” Hij ging verder: De feiten zijn gekend: de Burcht van Londerzeel was persoonlijk bezit van het Huis van Oranje-Nassau. Willem de Zwijger heeft zich in die tijd met hand en tand verzet tegen de tirannie van de koning der Spaanse Nederlanden. De Burcht werd vernield door de landvoogd, de kerk werd in brand gestoken en ook talrijke woningen en hofsteden in het dorp. Persoonlijk geloof ik (maar het is niet meer dan een geloof) dat de kerk niet in 1582 maar reeds in 1579 is uitgebrand. Waarschijnlijk gebeurde dat door overspringende vonken op de dag dat het dorp door de mannen van de Liques in brand werd gestoken. Het feit dat twee dingen gelijktijdig worden vermeld hoeft absoluut niet te betekenen dat ze ook gelijktijdig zijn gebeurd. Trouwens, vraag ik mij af, waarom zou de inquisiteur en calvinistenjager Farnese bewust een katholieke kerk in brand hebben laten steken? Tenzij er toen de protestantse eredienst werd beleden natuurlijk... Dit lijkt misschien een gekke gedachte maar eigenlijk is ze dat niet. In “De Lage Landen, 1500-1780” las ik hieromtrent op blz. 105 het volgende: “Hoezeer de Calvinisten de Beeldenstorm als een uit overtuiging en geloof volvoerde daad beschouwden, bleek ook uit wat er gewoonlijk op elke storm volgde. Bijna overal waar de storm had gewoed bemachtigden zij voor eigen eredienst één of meer kerkgebouwen”. Zolang dit laatste niet serieus is onderzocht, zullen we onze definitieve conclusie nog wat in beraad moeten houden.

Sedert 1986 publiceerde Marcel Slachmuijlders in het tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel artikelen die ons de geschiedenis van talrijke Londerzeelse eigendommen leren kennen. Dank zij hem weten we dat nà de geuzentijd vele hofsteden in Londerzeel in puin zijn achtergebleven. Wanneer de verwoesting ervan precies gebeurde is niet exact geweten. Natuurlijk kan het in 1579 door de Malcontenten van de Licques zijn geweest. Gezien het hier echter hoofdzakelijk (zoniet uitsluitend) de grondige, systematische en blijkbaar planmatige vernieling van eigendommen van de prins van Oranje betreft, neig ik ertoe om ze toch aan Farnese toe te schrijven. Oudenhoven Reeds in 1990 wees Marcel Slachmuijlders op een schijnbare tegenspraak in de beschrijving van het laathof Oudenhoven 39. Bij de verkoop ervan op 25 januari 1568 werd het omschreven als “een stenen huis met schuren, stallen en alle andere gebouwen die er staan, met neerhof, wateringen, boomgaard, moestuin en alle andere toebehoren, zijnde een vol leen, gehouden door de heren van Grimbergen...” Op 15 december 1588 werd het daarentegen omschreven 37

Marcel Slachmuijlders in GHKL 1997/1 (ook GHKL 1988/3). Marcel Slachmuijlders in GHKL 1990/1, blz. 25. 39 Marcel Slachmuijlders in GHKL 1990/2. 38

56


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

als volgt: “geheten het hof ten ouden hove, waarop een hoeve placht te staan... Eerst de plek waar het stenen huis met het neerhof placht te staan...” In hetzelfde tijdschrift werd ook een bericht herhaald dat in 1947 in de krant ‘Het Volk’ verschenen was. Onder de titel “Ruïnes van “Oudenhove” te Londerzeel ontdekt?” lezen we: “een verbrand middeleeuws deurslot, verscheidene massieve verbrande balken, goed bewaard spijts het lange verblijf in het water en de aarde, dat alles laat veronderstellen dat hier een heerlijkheid moet gestaan hebben 40. Vermoedelijk bevinden wij ons hier voor de ruïnes van het kasteel van Oudenhoven, op de grens van Wolvertem en Londerzeel en waarvan men in de annalen spreekt tot de 17de eeuw. Het leen van Oudenhove was eigendom van de heren van Grimbergen-Nassau en de Berthouts van Grimbergen. Zijn de gevonden verbrande balken een bewijs dat dit kasteel in vroegere eeuwen door een brand werd vernield?” Frans Vranckaert concludeerde: “Werd Oudenhoven als goed van Grimbergen samen met de Burcht vernield? Of brandde het gewoon af. We weten het niet”. Ondertussen mogen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat Oudenhoven zijn einde inderdaad aan zijn verbondenheid met Grimbergen (en dus met de Prins van Oranje) te danken heeft. Hoeve ter Locht Een vergelijkbaar verhaal trof ik aan in het tijdschrift van de GHKL, jaargang 1889, nr. 3. Het is alweer van Marcel Slachmuijlders, die als bron naar bundel 5215 in het Algemeen Rijksarchief verwijst. Ditmaal gaat het over de hoeve Ter Locht. In een akte van overdracht van 25 juli 1604 trof hij de volgende beschrijving aan: “zekere hoeve of pachthof waar huizen op pleegden te staan, met de hof ernaast... geheten hoeve ter Loecht”. Men mag aannemen – schrijft hij - dat de woning en de bedrijfsgebouwen tijdens de troebelen tussen 1578 en 1589 verwoest werden zoals dit op vele plaatsen in Londerzeel het geval is geweest... Vergeten we niet dat de Prins van Oranje heer van Londerzeel was en dat de vervolging van de Oranje-gezinden zonder genade verliep... Uit tal van andere geschriften blijkt dat de meeste verwoestingen plaatsgrepen omstreeks 1584, zoals de burcht, de afspanningen “den Helm” evenals “den Horen”, de afgebrande hofstede achter de kerk en nog vele andere. Het Schaebert Marcel Slachmuijlders in GHKL 1987/2: “Een rente “gehipoticheert aen ende op eene hoffstede genoempt het schaebeth”, verschuldigd aan de armentafel, werd van 6 december 1577 tot 6 december 1593 niet meer betaald. Bij de verkoop van deze rente op 29 juli 1596 is sprake van twee hofsteden: een perceel grond “daer voirtijden huijsen op te staene plaegen, gelegen in de prochie van Londerseel in den steenwegh, gemeijnelijck genaempt schauchberth...” Wij stellen vast dat ook in deze vermelding de woningen ofwel afgebrand, vernield of afgebroken waren. Dit was hoogstwaarschijnlijk aan oorlogsfeiten te wijten zoals dit voor vele goederen in deze roerige periode te Londerzeel het geval was. Deze woningen waren trouwens reeds voor 1596 verdwenen. In een openbare verhuring van het jaar 1587 lezen we: “eenen hoff daer eertijdts een huijs op te staene plach, geheeten het schaecbert, ... met oick noch een plaetsken daer eertijdts een huijs op te staene plach (palende aan) tvoerschreven schaecbert (en aan) den helm...” De goederen van laathof ter Mannen Marcel Slachmuijlders in GHKL 1988/4 (en in GHKL 1996/1) over de verkoop, op 25 mei 1599 van twee hofsteden in Londerzeel (A.R. 5215 nr. 314). De eerste was de hofstede “het Smetshoff”; de tweede betrof een hofstede met boomgaard, omheind land, vijver en andere toebehoorten, “..daeraff de huijsen, schueren ende stallen geduerende dese gepasseerde troublen zijn verbrant... gelegen te Londerzeel ... bij den berch van Calvariën.” 40

Toeval of geen toeval. In 1984 werd op het domein van het voormalige Oudenhoven een penning opgegraven die geslagen was in Nürenberg, in de 2de helft van de 16de eeuw. 57


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Niet onbelangrijk om weten is dat ook het Laathof Ter Mannen (waarvan deze hofsteden een deel waren) tot de goederen van Nassau en de Prins van Oranje behoorden. De Buyshoeve. De Buyshoeve was een keurhoeve van de heerlijkheid van Vilain (leengoed van het huis van Dendermonde), gelegen op de kruising van de Molenbeek en de huidige Tramstraat, ten zuiden van de Kasteelstraat. In 1534 was ze, samen met de andere goederen van Vilain aan Hendrik III van Nassau, heer van het Land van Grimbergen, verkocht. Toen de Oranjes heren van Grimbergen werden werd de Buyshoeve tot “de Prince” omgedoopt. Of dat verstandig was? In het “Oudt Ceurboeck van Londerseel van de Prins van Oranje, begonnen ca 1630” 41 staat alleszins ondubbelzinnig te lezen dat hier in 1603 geen gebouwen meer stonden. Andere hofsteden In de schepenbrieven van Londerzeel, gedeeltelijk geklapperd door Gaston Roggeman, vonden wijzelf de volgende vermelding, ingeschreven op 8 december 1585: “Hendrik Van Hove had 11 jaar geleden geloeft (beloofd) te geven erfgenamen (van wijlen) Gerard Zelle renteregister dat wegens de troubele tijden verloren is (gaat over Hofstede dmessenhof).

En wat met Steenhuffel? Een aantal bladzijden geleden schreef ik dat Hendrik Van de Ven in zijn “Geschiedenis van Kapelle-op-den Bos” beweerde dat in 1582 Kapelle-op-den-Bos, Humbeek, Wolvertem en Steenhuffel in as werden gelegd. Dat een aantal huizen en hofsteden hier tijdens de Geuzentijd hebben gebrand, is zeker, en zal ik verder in dit artikel nog vertellen. Maar nergens anders heb ik gelezen dat dit in 1582 zou zijn gebeurd. In ieder geval kunnen deze feiten niet aan een gerichte wraakactie van Farnese tegen de eigendommen van Willem van Oranje toegeschreven worden, want die had de prins hier niet of amper. Een uitzondering was Kouhagen, een omwalde hoeve tussen de huidige Rossem- en Robbroekstraat. Straks daarover meer. Na zijn verblijf in Brabant tijdens het najaar van 1582, waarbij hij misschien wel in Steenhuffel maar zeker niet tot in Brussel is geraakt, is Alexander Farnese in 1583 naar de Vlaanders getrokken. Met de bedoeling om Antwerpen, Gent en Brussel van het noorden af te zonderen en hun aanvoerlijnen via het water af te sluiten, is hij Hulst, Sas van Gent, Eeklo, Aksel en Rupelmonde gaan bezetten. In 1584 volgden achtereenvolgens Aalst (februari) 42, Ieper (7 april) en Brugge (24 mei). Dendermonde gaf zich aan Farnese op 17 augustus over.

Het Groenhof in Malderen verschanst zich achter water. Het feit dat Pierre le Cocq, de eigenaar van het Groenhof, in zijn jonge jaren een bondgenoot van Alva was heeft hem niet voor alle onheil kunnen behoeden. Op tijd en stond moest hij zich hoeden voor represailles. In 1578 of daaromtrent werden zijn twee molen in Malderen in brand gestoken. Bij de belegering van Dendermonde begon hij zelfs voor zijn kasteel te vrezen. Dank zij Jozef Verheyden kennen we het volgende verhaal 43: “In een voetnota bij een document over de Coevoetmolen, wordt vermeld dat in april 1647 een Mattheus van Sande, woon41

A.R.B. – Schepengriffies van Brussel; nr. 9241 (ca 1630) en nr. 8945 (ca 1603). In Aalst lag op dat moment een Engels garnizoen, dat zich door Farnese niet laten overwinnen maar laten omkopen heeft. 42

58


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

achtig te Malderen, oud omtrent 81 of 82 jaar, getuigde en verklaarde dat in troebele tijden, toen hij nog jong was, dat de huislieden (kasteelheren) hebben een gracht gegraven van de Marselaerbeke naar het kasteel Groenhoven om het met water te “bevrijden”, te omringen om het te beschermen tegen “violentie en roverijen van soldaten” zoals deze huislieden ook een gracht hebben aangelegd naar het Hof te Melis, dat toen in het bezit was van jkr Guilliam Hoffmans, om het ook te beschermen. Dit is geschied wanneer de “prince van Parma” Dendermonde had belegerd 44. Hij verklaart dat hij dat weet omdat hij toen “op de Groenhove was woonende” en dat hij zelf heeft meegewerkt aan het graven van de gracht.” De veroveringen van de hertog van Parma gingen onverminderd verder. De volgende stad die zich overgaf was Gent, op 17 september 1584. Eveneens in september kwam Vilvoorde aan de beurt. Na de winterstop gaven in 1585 ook Brussel (10 maart), Mechelen (19 juli) en, na een lange belegering, ook Antwerpen (17 augustus) zich over. De volgende jaren was Farnese hoofdzakelijk in het zuiden van het huidige Nederland actief. Ongetwijfeld heeft Brabant bij de diverse doortochten van zijn leger de nodige ellende gekend, maar wat onze gemeente betreft heb ik daar geen duidelijke sporen van teruggevonden... Tot in 1588 een leger in en om Steenhuffel kwam bivakkeren.

Het wedervaren van Jan Uytenhove uit Steenhuffel. Onder meer dank zij de ‘misdaad’ van Jan Uytenhove zijn we iets meer te weten gekomen over de toestand te Steenhuffel in de nu behandelde periode. Alles begon met een bedriegerij die in Merchtem werd begaan. Ik citeer Marcel Slachmuijlders 45: “Er heerste grote hongersnood in onze streek. Het gezin van Jan Uytenhove in Steenhuffel was erg getroffen. Jan was radeloos en piekerde op een manier om voor het weinige graan dat hij nog had, zoveel mogelijk meel te bekomen. Hij vulde een “mudde” met graan, mengde er een hoeveelheid bonen onder en reed er mee naar de molen te Merchtem 46. In die tijd werd het graan gemeten met een inhoudsmaat. Hoe groter volume graan iemand naar de molen bracht, hoe méér meel hij terug zou krijgen. De verschuldigde maalvergoeding stond ook in verhouding tot het volume graan dat moest gemalen worden en het meel dat er van voortkwam. Jan Uytenhove liet zijn graan bij aankomst meten en toen de hoeveelheid opgetekend was haalde hij stiekem de bonen uit de mudde en stopte ze weg in zijn kousen. De molenaar had echter zijn list bemerkt en signaleerde het bedrog ter bestraffing aan de meier. De boete zou niet mals geweest zijn, maar de schepenen van de bank van Steenhuffel hadden medelijden met de arme man. Toen hem de strafmaat ter bekrachtiging voorgelegd werd verwierpen zij deze en dit staat opgetekend als volgt (omgezet in modern Nederlands): “Maar vermits dit vanwege de grote honger en in de benauwde tijd is gebeurd, hebben de schepenen hem in het jaar 1586 kwijtgescholden.” Twee verduidelijkingen hierbij: 1. Iets over de Merchtemse molens. Op 25 mei 1589 verkocht Anna van Oyenbrugge, de weduwe van Peeter Pypenpoy, heer van de poort en de vrijheid van Merchtem, 3 bunders grond in de Bontestraat en de Steenhuffelse Kouter aan Roeland en Isabeau Gras, de nog jonge wezen van Cornelis Gras. Voor alle details over de kopers verwijs ik naar de ‘Geschiedenis van het Hof ten Trappen’ in Steenhuffel en naar de ‘Geschiedenis van Voorspoel en Oudenhove in Londerzeel’. In 1585 had de verkoopster een brief aan de Spaanse 43

Jozef Verheyden in GHKL 1997/2. Rond 17 augustus 1584 dus. 45 Marcel Slachmuijlders in GHKL 1995/3, citerend uit de rekeningen van inkomsten en uitgaven van Henric Dicbier, stadhouder van heer Engelbrecht, graaf van Nassau, over de jaren 1481 tot 1497. 46 Waarom ging Jan naar de molen van Merchtem als er ook in Steenhuffel 2 goed beklante watermolens waren? 44

59


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

koning Philips II geschreven waarin ze om zijn toelating smeekte om enkele eigendommen van haar enige nog minderjarige zoon Eeraert Pypenpoy te mogen hypothekeren of te verkopen. Eeraert had immers alles van zijn vader geërfd en zij had er alleen maar het vruchtgebruik van. Dat laatste volstond niet om alle kosten te betalen. Want “dat een jaer geleden (1584 dus), die vanden garnisoen des stadt van Bruessele drije hare meulens metten edifitien, gestaen binnen de voorschreven vrijheyt, hebben affgebrant”. Die molens waren niet alleen haar belangrijkste bron van inkomsten maar bovendien hadden ze al lang niet meer of amper gemalen. “Ende daer door ende midts d’ongebruyck van de zelve ende alle andere haere goeden nu ontrent de zesse oft zeven jaeren geduerende, midtsgaders dese ongehoorde benarde tijden ende duerte, es de suppliante gecommen tot eene extreme situatie sulcx dat het haer onmogelijck es nyet alleenelijck om de voerschreven meulens ende edifitien te restaureren, maer oeck om haer selve met haer onbejaert kindt te connen onderhouden”. Op 5 december 1585 had de Raad van Brabant haar de toelating gegeven om voor maximaal 800 rijnsguldens geld te lenen of eigendom van haar zoon te verkopen 47. 2. Op 8 mei 1593, toen in de Zuidelijke Nederlanden het ergste leed geleden was, tekenden Hendrik Putteman en Ghuerick Verschueren, schepenen van de bank van Steenhuffel, een verklaring waarin zij “certificeerden alsdat hun wel kennelijck te zijne alsdat Jan vuytten Hove, pachter ende ingesetene der prochie van Steenhuffele inden jaere van 1589 (als wanneer den leger van sijne Majesteyt van Sluys naer Berghen opt Zoom 48 trock) groot onvertall schade heeft geleden in zijne graenen soe vele dat hem de meestendeel die sijn t’ontgerief ghemaeckt bijde selve legeren in vuegen dat hem, den voergenoemden pachter, inden selven jaer tegen tnaestvolgende jaer 1590 zeer weynich heeft connen besaeyen, emmers dat deur de lasticheyt der tijten hij, den pachter, zijn huys ende hoff moest abandonneren mette alle zijne graen, haver, ende stroey den tijte van ontrent zesse weken van ontrent bamisse int jaer 1588 ende dat de naeste gebueren vanden voergenoempden pachter gelijcke schade in hun hoven, granen ende andere goeden hebben gehadt …” 49

Kouhagen en de Coenraertmeers te Steenhuffel. Kouhagen. 12 mei 1588: “Wij schepenen … van Steenhuffel … attesteren voer de gerechte waerheyt alsdat de kinderen van wijlen Aerdts Ruycevelt daer moeder af was Pieryne sKeysers van hunne goeden onder Steenhuffele gelegen duerende de jaeren van negenentseventich totter dage van desen incluys niet zo vele prouffijt en hebben gehadt als jaerlijcx op hunne goeden in cheyns ende rente is vuytgaende, hoewel nochtans de vooghden vande zelve kinderen anno tachentich de selve goeden besaeyt hebben gehadt aen eenen pachter genaempt Adriaen Calewaert ter helft te houden de welcke de voorschreven goeden nyet verder en heeft mogen gebruycken nyet alleenelijck deur de roovingen ende spoliatie vande soldaten maer oeck midts de ruineringen ende branden bij toedoen der selve soldaten ende zekere legers aldaer ontrent gelegen ende verkeert, in zulcker vuegen datter luttel prouffijts binnen der voors tijden es gecommen …” 50

47

Algemeen Rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, register 6937, folio 65-66. Bergen-Op-Zoom, de laatste stad die de hertog van Parma in Brabant nog te veroveren had, werd van midden september tot midden november 1588 vruchteloos belegerd. Uiteraard waren de belegeringstroepen hier al een paar maanden eerder vertrokken. 49 Algemeen Rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, register 6937, folio 109v-110r. 50 Algemeen Rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, reg. 6937, folio 59v. Op de plaats van de stippen (…) werden enkele woorden weggelaten die a) niet van invloed zijn en b) het lezen van de tekst compliceren. 48

60


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Aerdt (Arnold) Ruycevelt, ook Coppens geheten (schepen van Steenhuffel in 1575) en Pierijne sKeysers (Petronella de Keyser) waren de eigenaars van het belangrijke pachthof Kouhagen (tussen de huidige Rossemstraat en Robbroekstraat). In 1588 was dat een aaneengesloten gebied van 15 bunders en 33 roeden aan beide zijden van de straat en bestond het uit: a) een omwaterde boomgaard met grond waar voordien het pachthof op stond (3 dagwanden en 46 roeden), b) het Cauwagenveld (3 bunders), c) het Nieuwveld (bijna 3 bunders), d) de Oyevaertsnest (4 bunders en 10 roeden), e) het Driesselken (1 bunder en 45 roeden) en f) de Bosweye (2 bunders en 2,5 dagwanden) 51. Alhoewel het niet expliciet geschreven staat wijst alles er op dat het pachthof in 1579 door de troepen van de Licques in brand gestoken was. In 1588, kort nadat Aerdt Ruycevelt overleden was werd het in beslag genomen. Op 23 februari 1588 werd het domein door Jan Ruycevelt en Joos de Keysere, de voogden van Aerdts kinderen, aan Roeland en Isabeau Gras, de wezen van de spaansgezinde Cornelis Gras, verkocht. Ook in Londerzeel werden de van de opstandeling Willem van Oranje, heer van het Land van Grimbergen, geconfisqueerde eigendommen aan spaansgetrouwe katholieken overgedragen of voor een zacht prijsje verkocht. Zeer waarschijnlijk was dus ook Kouhagen verwoest en in beslag genomen omdat het leengoed van Willem van Oranje was. Het zal wel niet toevallig zijn dat de kinderen van Aerdt Ruycevelt en Pieryne de Keyser, eens ze volwassen geworden waren, deze verkoop hebben betwist. Dat deden ze vanuit Delft waar ze intussen waren getrouwd: Pierijne Ruycevelt met de ‘ballenmaker’ Pieter Heyndricx en Cathelijne Ruycevelt met ‘corendrager’ Rutsaert Sonthem. Op 3 oktober 1611 werden ze uiteindelijk door de Raad van Brabant in het gelijk gesteld, hebben ze hun eigendom in Steenhuffel teruggekregen en hebben ze die onmiddellijk weer aan de eveneens gedeeltelijk naar het noorden uitgeweken families van Ghindertalen en Manrique, en via hen aan de familie Puttemans verkocht. 52

De locatie van het al lang verdwenen Hof van Kouhagen is nog goed in het lanschap te zien. Hier op een foto van Google Earth.

De Coenraertmeers. Een andere tak van de familie Ruycevelt, alias Coppens, was ook eigenaar van de 5 bunders grote Coenraertmeers, gelegen tussen de westelijke oever van de Molenbeek en de Lekkestraat. In 1580 waren dat Hansken en Coenraert Ruycevelt, amper 14 en 10 jaar oud, de jonge wezen van de kort voordien overleden Joos, kleinkinderen van de inmiddels ook al wijlen Jan en diens eerste vrouw Kathelijne van Praet. Hansken stierf al in 1583. Van Coenraert weet ik het niet, maar in 1588 was hij niet meer de eigenaar van die meers. 51 52

Algemeen rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, register 6937, folio 51-52. Algemeen rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, register 6937, folio 120-423. 61


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Die stond toen op naam van Antoine de Goignies 53. Hem kennen we als gouverneur van Quesnoy, medestander van Willem van Oranje (de heer van het Land van Grimbergen). In Nederland wordt hij nog altijd vereerd als mede-stichter des Vaderlands, maar inmiddels weten we dat hij een ordinaire kazak-keerder en overloper was die, als dank voor zijn verraad van de Spanjaarden het gouverneurschap van Brussel, de hoeve van Voorspoel in Londerzeel, en dus ook de Coenraert-meers in Steenhuffel heeft gekregen.

Twee gravures over de ‘held’ Goignies in het Rijksmuseum te Amsterdam. Links: Frezin (Fresin), de verrader van Breda, door Goignies met het Rechts: Oranje schenkt Goignies zijn zwaard, 1578 (bij de zwaard gedood, 1581. bevelsoverdracht voor de slag van Gembloux).

Maar terwijl de hoeve van Voorspoel wel degelijk leengoed van het Land van Grimbergen was en dus ‘terecht’ in beslag was genomen, was er met de meers in Steenhuffel toch iets niet helemaal in de haak. Want 4 van de 5 bunders waren leengoed van Diepensteyn. Er presenteerde zich een ‘soepele’ oplossing toen datzelfde Diepensteyn in 1598 door Peeter Micault, eveneens een vluchteling uit het zich van Spanje afscheurende noorden, werd gekocht. In 1600 werd de Coenraertmeers aan de ouders van de 2de vrouw van Peeter Micault overgedragen. Dat waren Igram van Achelen en Clementia van Hoytema. Ook zij hadden hun mooie leven in de noordelijke Nederlanden moeten achterlaten en hadden al eerder Oudenhoven in Londerzeel verworven. Over van Achelen en de Goignies is veel meer te lezen in ‘Het Goed van Voorspoel en Oudenhoven.

Andere getuigenissen uit Steenhuffel. Register 6937 van de Schepenbank van Steenhuffel maakt, naast het geval Uytenhove, nog melding van andere gevallen van oorlogsleed. 12 mei 1588: “Wij schepenen der banck van Steenhuffel attesteren ende certificeren dat (midts den ongebruycke bij Christoffel vander Stappen ende verliese soe van zijne goeden, graenen, branden, vaesten (van devasteren) als roovingen van soldaten van jare te jare duerende) de jaeren van 1579 totter jaer van 1587 incluys gehadt ende geleden, de selve vander Stappen nyet soe veel prouffijt daer aff en heeft gehadt …” 54 7 maart 1591: “Wij schepenen … certificeren midts desen alsdat d’erffgenamen van wijlen Jan Ruyssevelt vanden bempt genaempt den Grooten Coenraert onder Steenhuffele gelegen 53

ARA - Fonds de Lalaing, ref. onbekend - Diepensteyn Leenboek van Anna Symons 1574-1616 - Transcriptie L. De Bondt 54 Algemeen Rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, register 6937, folio 59r. 62


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

sedert het jaer van 1579 alswanneer de Spanjaerden over de Bruesschelsche vaert sijn gecomen totten ende van 1585, beyde incluys nyet veel prouffijts en hebben connen genieten deur d’inlantsche troublen ende oirloghe also dat wij van onse goeden daer bij ende ontrent gelegen hebben gehadt, in consideratie vande welcke de voersschreven erffgenamen behooren quytscheldinghe gedaen te wordden van tverloop vande renten daer op vuytgaende …” 55 15 februari 1592: “Attestatie voer d’ ingesetenen des dorps van Steenhuffele. Wij meyer ende schepenen der banck van Steenhuffele …. attesteren ende certificeren … dat wij, nae voergaende ernstich ondersueck ende informatie vande bedesetteren des dorps van Steenhuffele, maer en hebben bevonden binnen den zelven dorpe nu thegenwoerdelijck te wesen als 32 huysgezinnen daer nochtans wij anno 1577 wel zijn geweest 122 huysgezinnen die redelijcx gestelt ende gegoeydt waren, hoewel dat de selve midts dese intlantsche oirloghe, overlasting van soldaten, excursen, foureringen, als deur groote gehuefte ende plaghen van beden ende contributien zoe oeck van affbranden gantschgelijck zijn vermindert, vermoeyt ende van benautheyt ende gebreck gestorven ende verloopen, over sulcx dat ons nyet mogelijck en es alsulcke ende dyergelijcke zware lasten meer te supporteren noch te betaelen, …. Bovendyen zoe zijn wel de drije deelen vande goederen onder ’t voersschreven dorp gelegen alnoch tegenwoirdelijck ongelabeurt ende ongecultiveert leegh liggende ende meest de bosschen ongebruyckt, gelijck oeck de bestialen zeer zijn vermindert soe dat alle tselve causeert d’onmacht ende cleynen middelen vanden voerschreven dorpe midts anderssins oeck deur den affbrandt geduerende dese voerscheven inlantsche oirloghe binnen de voerschreven dorpe gebeurt, aldaer wel tot sestich huysen zijn verbrandt 56, vervallen ende te nyet gecommen – als waerdeur ende midts de zware lasten, excursien ende plaghen, dagelijcksche rijsen …’t voerschreven dorp geschapen es nog te commen in een meerdere extreme desolatie ende ruyne zoe elckerlijc kennisse daer van hebbende is …” 57 5 februari 1601: “Attestatie voer Symon de Vleesschouwer ende Peeter Meerte. Wij Jan Goossens meyer, Henrick Putteman Augustijn van Achter ende Wouter de Maerschalck, schepenen der banck van Steenhufele, certificeren midts desen ten ernstighen versuecke van Symon de Vleesschouder ende Peeter Meerte als rentgelders van zekere renten die zij aen tgoidtshuys van Sint Loys te Bruessele zijn geldende hebben, gemerckt het ongebruyck vande panden der selve rente, bij hen Symon ende Peeter deur de voerleden troubles ende inlantschen oirloge daer van gehadt, … dat de voerschreven Symon ende Peeter behoorden quytscheldinghe te geschieden voer de jaeren 1579 tot 1587 incluys, als van negen jaeren…” 58 Het is duidelijk dat ook Steenhuffel zijn ‘beroerde tijden’ heeft gekend.

Een vraag in verband met Diepensteyn te Steenhuffel. Volgens Hendrik Van de Ven werden in 1582 Kapelle-op-den-Bos, Humbeek, Wolvertem en Steenhuffel in de as gelegd of verwoest. Uit één van de vorige getuigenissen weten we dat het daarbij in Steenhuffel om meer dan 60 huizen ging Zowel de rentmeester van Overzenne als de Steenhuffelse schepenen spreken van grote miserie, hoge belastingen, hongersnood, een grote sterfte en herhaaldelijke plunderingen en brandstichtingen in Steenhuffel voor 1588.

55

Algemeen Rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, register 6937, folio 88v. In de registers 6937 en 6938 van de schepenbank van Steenhuffel is wel regelmatig van afgebrande hofsteden sprake maar nergens wordt als oorzaak naar de oorlogsomstandigheden gewezen. Dat bewijst uiteraard niet dat het niet zo was. Het is immers niet wijs om de overwinnaar als oorlogsmisdadiger te bestempelen. 57 Algemeen Rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, register 6937, folio 91. 58 Algemeen Rijksarchief – Schepenbank van Steenhuffel, register 6937, folio 182v. 56

63


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

In 1588 heeft er, volgens een andere schepenbrief, een groot Spaans leger in Steenhuffel gebivakkeerd en alweer voor grote ellende gezorgd. Eerlijk is eerlijk. Dat leger heeft niet alleen veel geroofd en meegenomen, maar ook wat achtergelaten. Op folio 2 van register 12782 van de Brabantse Rekenkamer (rekening van meier Jan Goossens) komen we daar meer over te weten.  Ierst alsoe in den jaere van 1588 zeekeren leger van zijne majesteyt saliger memorien int quartier van Steenhuffele ende daerontrent heeft gelegen ende gepasseert, zoe es bij de soldaten alsdan achtergelaeten twee vuelens die den meier Jan Goossens ex officio onder zijn hoede heeft genomen. Na 3 kerkgeboden (aankondigen vanaf de preekstoel) werden deze veulens op de dag van Sint Andries (30 november 1588) bij opbod verkocht. Voor de prijs van 4 guldens en 10 stuivers werd schepen Jacob van Campenhout er de eigenaar van. 

Is toen oock vercocht een blindt hincxtpeerdt (hengst) vanden voorschreven leger (achter)gebleven. Meier Jan Goossens heeft deze blinde hengst niet openbaar laten verkopen maar heeft het zelf voor de prijs van 7 ponden en 10 schellingen gehouden, wellicht om er paardenbiefstukken van te maken. Oock een quade kerre (een slechte kar) met één wiel. ,Dezelfde dag (30 november 1588) gekocht door Joos Moyesoen voor 1 pond en 11 schellingen artois.

Hebben alleen de gewone burgers onder deze feiten geleden. Is kasteel Diepensteyn aan deze plunderingen ontsnapt? Bij de verkoop van Diepensteyn op 4 januari 1595 door Anna Seymoen aan François d’Aarberg de Valangin werd de vervallen burcht als volgt omschreven: “Inden Iersten zoo heeft den heere van Diepensteyn onder de prochie van Steenhuffel liggende twee stercke zeer wel gefondeerde torrens, eertijts toebehoirt hebbende die heren van Arenberg oft Bochout, in welcke torrens gerief es van drije ofte vier camers met haeren keldere, solderinge ende diergelijcken, rontsomme int water met breede grachten, ende daer binnen plaetse genoch om aldaer te bauwen een schoon huys, alles met zijn optrteckende brugge, geheeten het hoff van Diepensteyn, hebbende meier ende laten, met vele andere schoone preemmentiën ende gerechticheden als hier naer breeder zal blijcken. Van welcke torrens affcoemmende zijn aldaer noch gelegen sekere stercke mueren ende fondamenten waer op tanderen tijden gestaen heeft een speelhuys zoo voorden heere, als appart wooninge voorden casteleyn ende pachter, alwaer noch staen eenige stallingen ende diergelijcken gerieff voorde beesten, eensdeels oijck bewaetert ende voorts affgetrocken ende bevrijt met eenen muer al waer oijk noch liggen groote quantiteijt van materialen van diverschen steen. Buiten welcken muer opt neerhoff oijck staen twee groote schoon schueren met wagen huijs, waeraff deene eerst nijew op gemaeckt es inden jaere zeven oft acht ende tachtich lestleden (1587-1588), met oijck hoven (bakoven) ende diergelijcken gerief, welcke neerhoff oijck al es bevrijt met wateringe ende een optreckende brugge, hoewel tselve was es vervallen ende niet wel onderhouden.” Er zijn dus wel twee torens, bruggen en enkele bouwvallige stallen, evenals een in 1587-1588 nieuw gebouwde schuur, maar van het vroegere speelhuis (huis van plaisantie) en van de kasteleinswoning zijn in 1595 alleen nog maar wat sterke muren, funderingen en een hoop bouwmaterialen (puin?) over. Het is verleidelijk, zij het daarom nog niet wetenschappelijk, om te concluderen dat Diepensteyn, mogelijk tijdens de zomer van 1588 toen een Spaans leger in Steenhuffel bivakkeerde, inderdaad werd geplunderd en vernield, zodat er inderhaast, voor de winter intrad, een nieuwe schuur moest worden gebouwd. Een ander contemporeel (1595) document zegt uitdrukkelijk dat bij de in puin liggende waterburcht een watermolen hoorde die enkele jaren eerder was afgebrand.

64


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Diepensteyn, laat mij duidelijk zijn, heeft nooit iets met de opstandeling Willem van Oranje te maken gehad. Het was wel deels leengoed van die andere Grimbergse heren, de heren van Glymes, maar het is mij niet bekend of dat ook opstandelingen waren. Integendeel, in de hier besproken periode was de burcht achtereenvolgens eigendom van Filip de Almaras, kanunnik van de kathedraal van Antwerpen (1559-1571), Maria en Clara de Almaras, getrouwd met de Spaanse handelaar Dominique Seymoen (1571-1573) en Anna Seymoen (een gewezen minnares van kardinaal Granvelle). Het lijkt mij niet erg waarschijnlijk dat dit een mogelijke reden voor een Spaanse vergelding was. Daar tegenover staat dan weer dat zelfs iemand als Pierre le Cocq, die men toch niet van ketterse sympathieën kon verdenken, het in 1584 nodig vond om zijn Groenhof tegen de Spaanse belegeraars van Dendermonde te beschermen. Kennen plunderaars eigenlijk hun vaderlandse geschiedenis wel? Hoe dan ook, een definitief antwoord op de vraag wat er in deze periode met Diepensteyn gebeurde vereist meer onderzoek. Dat is intussen voor een groot stuk gebeurd. In ‘De Geschiedenis van Diepensteyn’ ben ik tot de overtuiging gekomen dat de deplorabele toestand van de gebouwen (de watermolen wellicht uitgezonderd) niets met de tijdsomstandigheden te maken had maar veroorzaakt was doordat ze sedert 1470 haast niet meer werden bewoond en nauwelijks onderhouden 59. Dat in het document uit 1595 wel de gewezen eigenaars Bouchout en Arenbergh (de la Marck) genoemd werden maar men de naam van de familie Almaras ‘vergeten’ is, zal wel zijn reden hebben. Men heeft die mensen hier namelijk amper gezien... Op 20 januari 1598 verkocht François d’Aarberg de Vallangin Diepensteyn door aan de uit het noorden gevluchte Peeter Micault die de grote herbouwer van Diepensteyn werd.

59

Francis Hallemans, die een archeologische vorming heeft en bij de opgravingen op Diepensteyn (1992-1993) actief aanwezig was, verzekerde mij dat er daarbij wel degelijk sporen van brand in de periode 1570-1600 gevonden werden. Omdat die niet noodzakelijk van een barbecue kwamen, moeten en zullen we met onze eindconclusie toch een beetje voorzichtig zijn. 65


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

VRIJBUITERS Na de oorlogen van de hertog van Parma bleef onze streek nog geruime tijd onveilig door de gewelddaden van de zogenaamde vrijbuiters. Dat waren benden van afgedankte onbezoldigde soldaten, die het platteland onveilig maakten. Jan Lindemans in Eigen Schoon en de Brabander 1932/2: De plaag der vrijbuiters bleef voortduren tot 1595. Steeds driester werd hun optreden: pastoors werden door hen gevangen genomen, terwijl zij aan het altaar stonden om de mis te celebreren... Zoals het gebeurde op 14 januari 1591 met de pastoor van Londerzeel... Pachters werden meegevoerd en alleen op hoog rantsoen gelost. Boeren werden in hun hofstede gemarteld en vermoord omdat zij geen geld konden afgeven. Eindelijk besloot het landsbestuur er kort spel mee te maken: in 1592 werden de vrijbuiters vogelvrij verklaard, hun hoofd op prijs gesteld en de landlieden werden uitgenodigd klopjachten in te richten om, zonder genade, alle vrijbuiters levend of dood in de handen van het gerecht te leveren. De boeren, ten einde geduld, lieten het zich geen tweemaal zeggen. Een echo van die ongenadige repressie, o.a. in Klein Brabant, treffen we aan in de Rekening van ’t Land van Dendermonde, gaande van 1 Mei 1591 tot 30 April 1592, opgesteld door de hoofdschepenen en ontvanger Pieter Luypaert (Opwijk) (Rijksarchief Gent nr. 104). Voor meer gegevens over het optreden van de vrijbuiters in de streek van Asse verwijs ik naar hetzelfde artikel. Ook in Eigen Schoon van 1914 (blz. 17-20) zou D.J. Delestré over deze materie geschreven hebben. Maar ook dichter bij ons hebben we informatie over deze episode in onze geschiedenis gevonden. Zo publiceerde Marcel Slachmuijlders in het tijdschrift van de GHKL de volgende twee verhalen 60: Tijdens de Paasdagen van 1592 waren Adriaan Vanden Coutere en nog enkele anderen in de wijde omgeving op zoektocht gegaan om zwervende vrijbuiters te snappen. De rovers waren gesignaleerd in de omgeving van Baasrode en toen zij op die plaats aankwamen kon Adriaan niet aan de verleiding weerstaan om een beddelaken dat hij ergens zag hangen heimelijk weg te nemen en in zijn reistas te steken. Toen de rendant van de diefstal hoorde werd Adriaan Vanden Coutere om uitleg gevraagd. Zijn verklaring was eenvoudig: “... denkende dat alles vrije buit was” waarmee hij bedoelde bij de rovers of vrijbuiters alle buit te mogen wegnemen die hij er vond. De rendant gaf hem een fikse uitbrander en het bevel het gestolen laken terug te brengen en bovendien een boete van 2 pond en 10 stuivers Artesisch te betalen. Henric Dicbier veroordeelde Henricke Van Campenhout uit Wolvertem tot een geldelijke straf van 36 Rijnsgulden om reden dat hij na de laatste oorlog in Brabant, “... den peijs gemaict ende gesloten sijnde...” in de omgeving van Liedekerke met een gezelschap van andere misdadigers dagelijks de mensen overviel en beroofde, alsook de passanten naar Brussel. Ook in het Land van Grimbergen was hij bedrijvig “... afsettende ende trensenerende (afpersen) die goede luijden dair omtrent geseten..” De bestraffing was, dank zij de voorspraak van goede vrienden, mild voor deze vergrijpen. Samen met hem werd voor dezelfde misdaden ook Adam Goffaert veroordeeld. Deze was ge60

Marcel Slachmuijlders in GHKL 1995/3, citerend uit de rekeningen van inkomsten en uitgaven van Henric Dicbier, stadhouder van heer Engelbrecht, graaf van Nassau, over de jaren 1481 tot 1497. 66


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

boortig van Meusegem: “...van dat hij oick gelegen heeft tot Liekercke bijden voirscreven Henricke ende hulpen straetroven opt quartier van Bruessel enden inden lande van Grijmbergen...” (Van Campenhout en Goffaert werden gevangen genomen in de meierij van Campenhout, samen met Jacoppe Den Buese, Janne Den Rademaekere van Wemmel, Janne Den Bonten van Wemmel en Janne Reijnkens van Hombeek, na een klopjacht te paard met 16 man. Jaar niet gepreciseerd.) Dank zij de toegestane klopjachten op de vrijbuiters en wellicht ook dank zij de dood van Alexander Farnese (najaar 1592) en het feit dat de oorlog zich naar Frankrijk verplaatste, is het in onze streek vanaf die periode eindelijk heel wat rustiger geworden. Albrecht en Isabella werden de nieuwe landvoogden in de Zuidelijke Nederlanden. In 1598 stierf ook Philips II en zijn opvolger Philips III had niet genoeg middelen meer om op alle fronten tegelijkertijd te vechten. Hier bij ons brak er hier een tijd van relatieve vrede en voorspoed aan. Dat duurde tot 1621, toen de Spanjaarden zich weer actief met het Noorden gingen bemoeien. In 1593 bezocht Adriaan van Marselaer, voormalig schepen van Antwerpen, zijn voorvaderlijke bezittingen in Steenhuffel, Merchtem, Malderen en elders. In de context van hetgeen vooraf gaat is duidelijk dat dit geen toeristische uitstap was maar dat hij kwam inventariseren wat er na de beroerde tijden nog was overgebleven.

67


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

LONDERZEEL NA DE BEROERDE TIJD Hoe was de toestand op het einde van de beschreven tijden van beroering? In welke staat waren onze dorpen achtergebleven? Er werden een paar getuigenissen hierover nagelaten. Adriaan van Marselaer schreef in 1593: “Baesrode, Londerzeel en Merchtem (zijn) geheel verdestrueert en verbrant, maar het ouderlijk huys tot Opdorpe, en het huys te Marselaer in Malderen ...61 Henric Dicbier, reeds eerder vernoemd, merkte op het einde van zijn afrekening (in 1597) op 62 : “dat enkele boeten nog niet geïnd werden waardoor, later, het totaal van de ontvangsten zal toenemen. De vereiste stukken zijn thans niet in zijn bezit “...die hij midts verlies van zijne pampieren deur den voorleden troublen ende inlandtsche oirloghe nu alnoch nijt en heeft kunnen achterhaelen, zoe sal nochtans de Rendant daeraff zijn debvoir doen, van allen tgene dat hij sal konnen becommen, tselve in sijn naeste rekeninge te brengen...” H. Van de Ven: Kapelle was totaal verwoest en de bevolking zodanig gedund (60 communies in 1596) dat de inkomsten onvoldoende waren om de pastoor te onderhouden. Die van Ramsdonk moest zich maar met die taak belasten. Dat bleef duren tot 1682. De kerk, die afgebrand was gedurende de godsdiensttwisten, werd maar eerst in 1628 herbouwd. In Eigen Schoon en de Brabander 1932/2 heeft Jan Lindemans, na gepraat te hebben over de situatie in de meierij Asse, het ook over de toestand in de meierei Merchtem en meer bepaald in de parochies Steenhuffel en Malderen. Hij schrijft: Achterstallige cijnzen van verschillende jaren zijn niet meer inbaar en de ingezetenen weigeren de cijnsgronden te pachten wegens de onzekerheid van de toekomst; men wil ze niet meer nemen aan den ouden cijns en zeker niet voor een langen termijn. Het land ligt ontvolkt, de huizen veelal afgebrand of leeggeplunderd, de akkers verwilderd 63. De rentmeester van Overzenne (had de bevoegdheid om o.m. in de meierijen Asse en Merchtem de cijnzen voor de Hertog van Brabant te innen) schrijft, omstreeks 1590: “... Dit sijn de heyde goeden toebehoirend mijnen genedigen heer ende den heeren van Grimbergen, soo in evenen, hoenderen ende gelde, die welcke blijven liggende sijn voer den chijns onder Steenhuffel, Malderen ende Lysele, bij der grooter sterften ende oirloigen ende bij quaden palgenooten ende onderpanden. Ende principalijck bij der groote mindernisse vanden volcke ende grooter aermoeden die int volck is, want die de macht plagen te hebbene te genyeten de heyden met viere oft vijve beesten oft meer ende daraf gaven heyde evenen, die en houden gheen beesten oft luttel, ende die doot zijn ende geenen onderpant geseet en hebben, daer verliest mijn genedige heer sijnen chijns, want die de heyden nyet en gebruycken die en syn gheenen chijns schuldich. Ende men can anders nijt aenveerden dan de heyde, hadde mijn genedige heer onderpant soo mochtenen den onderpant toespreken.” Ik beëindig deze getuigenissen met een herhaling van een verklaring van de Schepenbank van Steenhuffel uit 1592 64: De schepenen beweren dat ze na een ernstig onderzoek hebben vastgesteld dat de gemeente nog slechts 32 gezinnen telt, dan wanneer het er in 1577 nog 122 61

Jozef Verheyden in GHKL 1998-1. Het vervolg is spijtig genoeg onleesbaar. Recent ontdekte documenten lijken aan te tonen dat ook het Hof van Marselaar te Malderen in de hier besproken periode fysiek onder het oorlogsgeweld geleden heeft. Als er nieuws is zal u dat zeker van Jozef Verheyden vernemen. 62 Marcel Slachmuijlders in GHKL 1995-3 63 Deze informatie komt uit een document in het Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer nr. 44929, folio 19 v). 64 J. Vertonghen e.a. – Geschiedenis van Steenhuffel, blz. 131 en 135. 68


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

waren, “allen gestaet en gegoet” 65. Dit alles is het gevolg van de oorlogen. Voeg daarbij de kwellingen van de soldaten, hun herhaaldelijke rooftochten, foeragies, brandstichtingen en buitensporige belastingen. Vele bewoners zijn omgekomen van ellende en ontbering; huizen liggen verlaten, de bossen zijn verwilderd. De aanblik is troosteloos... De Steenhuffelse bevolking heeft zich trouwens maar zeer geleidelijk hersteld, zoals blijkt uit het aantal Paascommunies (vermeld in de visitaties van de deken): dat waren er slechts 200 in 1599 (zozeer was de bevolking uitgedund), 250 in 1617, 300 in 1619 en 350 in 1621.66 Met Pasen 1571 (dus ook al na de Beeldenstorm) waren er nog 260 communies geteld. In 1594 werd er met Sinksen in Steenhuffel echter alweer Kermis gehouden. 67

65

Deze huizentellingen zijn niet altijd betrouwbaar. Soms werden alle huizen geteld, in andere gevallen alleen die van de “gegoede burgers”. De vergelijking zal echter wel kloppen. In ieder geval was Steenhuffel tot 1566 één der belangrijker gemeenten van Noordwest-Brabant. Ter vergelijking, in 1526 werden in de meierij Merchtem volgende huizen geteld (in dalende orde): Merchtem 417, Steenhuffel 119, Wolvertem 111, Wemmel 108, Liezele 86, Malderen 82. 66 J. Vertonghen e.a. – Geschiedenis van Steenhuffel, blz. 380-381. Te vermelden valt dat er circa 1600 ook een pestepidemie heerste in de streek; we weten niet of die ook in Steenhuffel huis heeft gehouden. 67 GHKL 1995-3, blz. 119. 69


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

EMIGRANTEN Dat vele opstandige en/of gereformeerde Zuiderlingen in deze periode vanwege de harde repressie naar het Noorden emigreerden en daar enkele decennia later bijdroegen tot het ontstaan van de ‘Gouden Eeuw’ is algemeen geweten en voldoende beschreven. Dat de bij ons door onteigening of anderszins vrijgekomen domeinen en kastelen vluchtelingen uit het Noorden als nieuwe eigenaar kregen was minder bekend. Dat waren dan militairen en juristen die er voor de verdreven Spanjaarden hoge functies hadden bekleed. In mijn verhandelingen over de geschiedenis van de verschillende Londerzeelse domeinen zijn de voorbeelden haast niet te tellen. In de registers van de Schepenbank van Steenhuffel (die van Malderen en Londerzeel heb ik helaas minder gedetailleerd kunnen onderzoeken) heb ik niet veel sporen van grootLonderzeelse emigranten gevonden. Hun namen werden zelden en alleen met de hoogste discretie vernoemd. Hieronder toch een overzicht. Heel diep ga ik hier niet op in omdat de redenen voor deze emigratie zeer divers kunnen zijn. Families van Ghindertalen en Manrique. - Anna, Barbara en Jacques van Ghindertalen, kinderen van Jacques en Margriet van Horenbeke, woonden in 1602 in Keulen. Later zijn ze in de noordelijke Nederlanden terecht gekomen. - Magdalena van Ghindertalen, dochter van Anthoen en Petronella Jan Laurens. weduwe van Adolf van Weerde en verblijvend in Goes, verkocht in 1612 samen met haar kinderen zes bunders grond die ze van haar vader in Steenhuffel had geërfd aan Peeter Micault van Diepensteyn. - Cathelijne van Ghindertalen, getrouwd met Jacques de Manrique, woonde rond 1600 in het noorden maar dat kwam misschien door de bezigheden van haar man. Hun zoon Jacques junior de Manrique, was in de periode 1611-1612 jonker en heer van Maasdam. Hij woonde in ’s Gravenhage. In 1611 kocht hij het (tijdens de Geuzentijd vernielde en in beslag genomen) pachthof Cauwagen in de Bontestraat te Steenhuffel en alles wat er bij hoorde (zoals de Oyevaertsnest) van de naar Delft uitgeweken zussen Ruycevelt nadat een eerdere verkoop in 1588 aan de kinderen van Cornelis Gras door de Raad van Brabant in 1610 vernietigd was. In 1612 verkocht hij hetzelfde door aan Henrick Putteman. In 1612 trad hij ook op als voogd van de wezen van Adolph van Weerde en Magdalena van Ghindertalen die toen in Goes woonden. Ik vermoed een sterk familieverband met de familie Manriquez de Lara op het Hof te Rode te Londerzeel. Familie Ruycevelt alias Coppens. - Aerdt Ruycevelt alias Coppens, getrouwd met Pierijne sKeysers, was schepen van Steenhuffel in 1575 en eigenaar van Hof te Kouhagen dat (waarschijnlijk in 1579 door de troepen van de Licques) werd verwoest en in 1588 door het Spaanse bewind in beslag genomen werd. Misschien is het geen toeval dat hij kort voordien overleed. Hij had ettelijke kinderen maar in 1611 waren er nog maar 2 naar het noorden (met name naar Delft) uitgeweken dochters in leven. - Dat waren Pierijne Ruycevelt, intussen getrouwd met de ‘ballenmaker’ Pieter Heyndricx en Cathelijne Ruycevelt, getrouwd met ‘corendrager’ Rutsaert Sonthem. Toen er tijdens het bewind van de aartshertogen Albrecht en Isabella een tijdelijk bestand tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden ontstond, hebben ze de inbeslagname van Kouhagen en de 70


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

daaropvolgende verkoop aan de kinderen van de spaansgetrouwe Cornelis Gras betwist. Op 3 oktober 1611 werden ze door de Raad van Brabant in het gelijk gesteld, hebben ze hun eigendom in Steenhuffel teruggekregen en hebben ze die onmiddellijk weer aan de eveneens gedeeltelijk naar het noorden uitgeweken families van Ghindertalen en Manrique, en via hen aan de familie Puttemans verkocht. Anderen. - Johanna de Bonte, dochter van Jasper, kleindochter van Willem, nichtje van Merck, verbleef met haar niet bij naam genoemde man al in 1569 in het buitenland (Nederland was toen nog geen buitenland, dus is het mogelijk Duitsland geweest). - Peterken vanden Damme, bastaardzoon van pastoor en meier van Steenhuffel Hendrick vanden Damme, geboren ca 1547, verbleef in 1568 al een paar jaar in het buitenland en men wist niet of hij nog leefde. - Magdalena de Maerschalck, dochter van Franchois en Cathelijne Puttemans, getrouwd met Franchois Ruycevelt, had in 1675 een broer in het buitenland die wellicht niet meer zou terugkeren. - Laureys Diericx, zoon van Gillis en Cathelijne de Maerschalck, was in 1598 nog altijd in het buitenland. - Machiel vanden Eede, zoon van Christoffel en Marie Bijthaen, was in 1597 in het buitenland en men dacht dat hij niet meer terug ging komen. - Laureys Stassaert, wellicht niet van Steenhuffel maar hij had er wel belangen, zat in 1598 in het buitenland. - Ida Wouters, dochter van Gielis en Anthonijne Brusselmans, verbleef in 1604 en 1607 met haar niet genoemde man, naar men vermoedde, nog altijd in het buitenland.

71


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

BESLUIT Naarmate we ons meer in de plaatselijke geschiedenis verdiepen worden we steeds sterker geconfronteerd met de breuklijn die door deze “beroerde tijden” wordt gevormd. Veel kennis over “de oude” of “de andere” tijd ging door de aanzienlijke reductie van de bevolking (vlucht, oorlog, maar ook honger en pest) en door de vernietiging van oude archieven, (soms onherroepelijk) verloren. Nà 1600 zijn er weliswaar nog andere tijden van beroering geweest. Ook het einde van de 17de eeuw was voor onze streek en gemeenten rampzalig, zoals ik in een volgende bijdrage zal proberen te vertellen. Maar in tegenstelling tot de Geuzentijd werd er toen veel minder vernield, althans in de kerken en kastelen. Dit onderzoek is natuurlijk verre van volledig 68. Op een paar oude vragen werd weliswaar een antwoord gegeven maar er zijn vele nieuwe onzekerheden bijgekomen. Toch is duidelijk dat onze gemeente ook in deze periode aan de geschiedenis heeft deelgenomen. De vele verwoestingen die tot dusver aan accidenten en diverse van elkaar losstaande plunderingen werden toegeschreven, waren wel degelijk het resultaat van doelbewust handelen en hadden hun plaats in het geheel van de krijgsverrichtingen van die dagen.

68

Moeten zeker nog verder onderzocht worden: 1) Het volledige verslag van het bezoek dat Adriaen van Marselaer in 1593 bracht aan onze streek, 2) De akten van de schepenbanken van Londerzeel en Malderen, 3) De kerkvisitaties tussen 1565 en 1620, die helaas meestal in het Latijns zijn opgesteld. 72


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Deel III Tijden van Beroering

Lodewijk XIV, niet onze Zonnekoning 1643-1698

73


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Verleden zomer heeft het Franse leger hier gekampeerd. Daardoor hebben alle mensen hun granen verloren. Vele meubelen werden kapot geslagen en ook op andere manieren is veel schade aangericht. Sommigen hebben zelfs hun hele huis verloren. De armoede is algemeen. De ene huisvader kan de andere niet meer helpen, die hem om graan komt vragen om van te leven en om zijn land te bezaaien. Niet alleen de gewone armen maar ook de eertijds gegoede maar nu geruïneerde pachters wenden zich wanhopig tot ons, pastoor en schepenen van deze parochie, en smeken ons met tranen in de ogen om vertroosting en om een beetje hulp in de uiterste nood waarin ze zich bevinden... Neen, beste lezer, dit is geen uittreksel uit een minder gelukte roman van Hendrik Conscience. Het is een fragment uit een epistel dat in 1698 door pastoor Carolus Raguet van Steenhuffel naar de aartsbisschop van Mechelen werd gestuurd. Toen ik hem onder ogen kreeg werden ik onmiddellijk gegrepen door de wanhoop en de miserie die er van uitstraalde. Het leek mij nuttig om te onderzoeken welke omstandigheden de pastoor tot het schrijven van deze brief gedwongen hebben. Al vlug werd duidelijk dat ik daarvoor onze vaderlandse geschiedenis moest consulteren. De 17de eeuw wordt in de oude geschiedenisboeken doorgaans de ongelukseeuw genoemd. Recente studies trekken deze omschrijving enigszins in twijfel want, zegt men, afgezien van een paar korte periodes hebben economie en cultuur het in de zuidelijke Nederlanden (nog steeds onder Spaans bewind) behoorlijk goed gedaan. Dat is juist natuurlijk, maar je moet maar eens in één van die korte periodes leven... In tegenstelling tot de Geuzentijd, die ik eerder behandelde, werden de ‘troebele tijden’ tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV – althans wat onze gemeente betreft – amper onderzocht. Ook het volgende artikel kan alleen maar een zeer voorlopige inventaris geven van de rampen waardoor onze voorouders in Groot-Londerzeel tijdens de laatste helft van de 17de eeuw werden getroffen.

Lodewijk XIV- Ik ga geen goede dingen over hem vertellen.

74


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

DE POLITIEKE TOESTAND IN DE 2de HELFT VAN DE 17de EEUW Sedert het begin van de 17de eeuw was de macht van Spanje flink aan het tanen. De onoverwinnelijke Armada werd in 1628 door Piet Hein verslagen en in 1648 moest in het Verdrag van Munster de onafhankelijkheid van Nederland worden erkend. Het Franse imperialisme begon zijn kop op te steken. Eerst Richelieu en daarna Lodewijk XIV lieten hun oog vallen op (onder meer) dat stukje grond dat ik in de rest van dit verhaal de Zuidelijke of Spaanse Nederlanden zal noemen. Spanje ontbrak het aan kracht om hard te reageren; maar ook andere naties hadden er belang bij dat het fragiele evenwicht dat na de tachtigjarige oorlog met de Vrede van Munster tot stand was gekomen, niet werd verbroken. Met name voor de pas zelfstandig geworden Noordelijke Nederlanden, voor Groot-Brittannië en voor Duitsland zou het een probleem zijn mocht Frankrijk het huidige België annexeren. Lodewijk XIV wist dus wel dat hij de nodige oppositie kon verwachten maar hij heeft het desondanks toch geprobeerd... tot 4 keer toe. Het zijn deze pogingen die de Zuidelijke Nederlanden in de diepste ellende hebben gedompeld, niet zozeer omwille van het oorlogsgeweld, maar wel omdat al de legers die hier toen passeerden, zowel degene die ons kwamen aanvallen als degene die ons kwamen verdedigen, zich door de plaatselijke bevolking lieten onderhouden. Of er eigen of vijandelijke troepen in de buurt “kampeerden” maakte voor onze mensen absoluut niets uit. Altijd werd hen een zware oorlogsbelasting opgelegd. Werkelijk hallucinante cijfers werden reeds eerder gepubliceerd door Jozef Verheyden in GHKL 1999/4. Ze hebben weliswaar betrekking op Lippelo, maar dat is dicht genoeg om ze hier als voorbeeld te kunnen

gebruiken: “rond 1693 waren in Lippelo maar 40 huizen; samen moesten ze wel vijf keer dwangsommen betalen aan verschillende legers, en ook aan “sauvegardes”; ongeregelde soldaten die zich lieten betalen om andere soldaten weg te houden: aan de prins van Oranje 40 gulden per dag; aan de Spaanse troepen 5000 gulden; aan de Franse troepen 10.220 gulden; aan sauvegarden tegen Franse roverij 600 pattacons per keer; de Spaanse 300 pattacons per keer, enz, enz. Ik schat de lasten, aldus Jozef Verheyden, op gemiddeld circa 1,2 miljoen frank in ons geld per huis”.

Bij ontijdige of onvoldoende betaling dreigden de legers met “militaire” executie. Volgens de Nederlandse historicus Ten Raa 69 bestond die er in om “door het afbranden van huizen en schuren of door het ophalen van gijzelaars de ingezetenen van het land van de vijand tot het betalen van deze belasting te dwingen”. Het vervolg van dit artikel zal hem zeker niet tegenspreken. Gelukkig werd deze “brandschatting” alleen maar toegepast in ‘vijandelijk’ gebied; ongelukkiglijk werden wij door ‘vijandelijke’ troepen aangevallen maar ook verdedigd. In zijn “Histoire de Belgique, deel II, blz. 227, beschreef Pirenne de oorlogen uit de 2 de helft van de 17de eeuw als volgt 70: “Tot dan toe bevochten de legers alleen de versterkte plaatsen, vernielden alleen de directe omgeving, en trokken zich terug in hun winterkwartieren. Deze keer heeft men systematisch het platteland uitgeperst. De boeren vluchtten in de bossen bij de aankomst van de troepen. De goederen van de burgerij werden vernietigd. Men spaarde zelfs de eigendommen van de kloosters niet.” Met alle respect voor onze grote historicus, maar hier moet ik hem toch tegenspreken. In een grote oorlog is de kleine man àltijd het eerste en belangrijkste slachtoffer geweest. Mijn verwachting is dat het nog een tijdje zo zal blijven. En de tactiek van de “verschroeide aarde” is echt niet door Lodewijks’ strategen uitgevonden.

69 70

F.J.G. Ten Raa, Het Staatse Leger, 1568-1795, deel 2, blz. 72. Overgenomen van Jozef Verheyden in GHKL 1999/4 75


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De 1ste Oorlog van Lodewijk XIV in de Nederlanden (1643-1659) In 1635 hadden prins Frederik Hendrik van Oranje en Richelieu een aanvallend en verdedigend verbond gesloten. Frederik Hendrik dacht daarmee een vrijgeleide voor de verovering der Spaanse Nederlanden gekregen te hebben. Inderdaad wist hij nog hetzelfde jaar Breda uit de handen van de Spanjaarden te bevrijden. In 1644 en 1645 veroverde hij Sas van Gent en Hulst; en daar is het bij gebleven.

Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu

Prins Frederik Hendrik van Oranje

Lodewijk XIV had met dat alles niets te maken. De lezer mag zich door bovenstaande titel dan ook niet laten misleiden. Ik heb hem gekozen omdat ook andere auteurs er mee begonnen zijn. Maar eigenlijk heb ik er niet veel over te vertellen. Deze oorlog speelde zich namelijk niet in Brabant af; in onze streek waren er alleen maar een paar troepenbewegingen te vermelden. Blijkbaar waren die toch angstwekkend genoeg om voor de nodige onrust te zorgen. In ons archief heb ik alleen de volgende verwijzingen naar eventuele oorlogsfeiten gevonden: Op 1 maart 1636, lezen we in een akte van notaris van Paesschen 71, waren er in Liezele minstens 375 Spaanse soldaten (infanteristen) bij de burgers ingekwartierd. De grootste boeren hadden tot 36 mannen te herbergen en te voeden. Kleine cossaarts kwamen er met 1 man vanaf. Hun kapiteins droegen de namen Felicx, Carnero en Antonio In 1637 of 1638 gebeurde een ongeluk op de houten brug over de Molenbeek in de buurt van kasteel Drietoren 72. Hierbij kwam een paard om het leven. Erg voor het paard en voor zijn eigenaar natuurlijk maar wat ons hierbij vooral interesseert is dat Jan De Bleser met een wagen, bespannen met twee paarden en geladen met huisraad en andere goederen, op weg was naar kasteel Drietoren om “aldaar te vluchten en de goederen in veiligheid te brengen uit vrees voor de soldaten.” In 1645, vond ik in een andere akte van notaris Gerard Van Paesschen 73, zijn de troepen van de hertog van Lotharingen in Liezele binnengevallen. Bij die gelegenheid werden de registers van die parochie, die na de dood van griffier Jan Machiels in diens sterfhuis blijven liggen waren, "verdestrueerd". 71

Notaris Gerard van Paesschen, Liezele, 1628-1660, bewerkt door Gaston Roggeman. Marcel Slachmuijlders, de Kroniek van Londerzeel, blz. 87. 73 Bewerking van Gaston Roggelan, akte van 21-3-1652. 72

76


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

In 1648, kwam een inwoner uit Opdorp, gekwetst door Franse soldaten, een schuilplaats in Steenhuffel zoeken. Hij overleed er aan zijn verwondingen 74. In augustus 1657 logeerde kolonel Gregoria d' Alterado met zijn soldaten in Lippelo, o.a. bij brouwer Daneel De Raet 75. Daarbij is het tot een handgemeen met plaatselijke bewoners gekomen. Bestaat er een verband tussen deze schijnbaar van elkaar los staande gebeurtenissen? Waarschijnlijk heb ik niet hard genoeg mijn best gedaan, want de rode draad ik nog altijd niet gevonden 76.

74

Cyriel Laenens, Steenhuffel, verleden en heden, blz. 64 en volgende Notaris Van Paesschen, Liezele, akte van 8 april 1658, samengevat door Gaston Roggeman. 76 In zijn ‘Geschiedenis van Merchtem, blz. 216, geeft M. Sacré wel een opsomming van de ‘bevriende’ legers die tussen 1650 en 1659 in Merchtem hebben ‘gelegen’, verpletterende belastingen hebben geheven en het volk hebben arm gegeten. 75

77


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De Devolutieoorlog van Lodewijk XIV (1667-1668) In 1643 werd de 5-jarige Lodewijk XIV koning van Frankrijk 77. Zijn echte carrière, die hem de naam ‘le Roi Soleil’ zou opleveren, begon echter pas vanaf 1661. Spoedig begon hij met de realisatie van zijn expansionistische politiek en wij hadden de twijfelachtige eer daar als eerste bij te mogen zijn. In mei 1667 rukten Franse troepen, onder het bevel van maarschalk Turenne, de Spaanse Nederlanden binnen 78. Nergens werd op noemenswaardige tegenstand gestuit en de steden vielen, bij wijze van spreken, als vliegen in zijn handen: Armentières op 24 mei, Binche op 31 mei, Charleroi op 2 juni, Bergues op 5 juni, Veurne op 12 juni, Doornik op 15 juni... Op 9 augustus lagen de Fransen, met Lodewijk XIV zelf aan het hoofd, bij de stad Dendermonde. De Dendermondenaren waren de enigen die er in deze fase van de aanval in slaagden om de Fransen een blauwtje te laten lopen. Ze zetten de omgeving onder water - bijna 250 jaar voor de IJzer nota bene - en na drie dagen werd het beleg plots afgebroken. Maarschalk Turenne, eigenlijk Hendrik de la Tour d'Auvergne, burggraaf van Turenne.

De verdediging van Dendermonde in 1667. Olieverfschilderij, overgenomen uit Espana, Flandes y la guerra de devolucion (1667-1668) van Antonio José Rodrigueze Hernandez, 2007. Wel een zonnekoning maar nog geen water te zien.

Van pure frustratie zijn de Fransen dan maar terug naar het zuidwesten getrokken. Op 27 augustus werd het strategisch belangrijke Rijsel ingenomen en, hierdoor wellicht een beetje overmoedig geworden, zijn ze daarna terug naar onze kontreien gekomen. Op 12 september 1667 veroverden ze Aalst... Misschien waren onze dorpelingen bij de eerste verschijning van het Franse leger (9 augustus) nog niet echt gealarmeerd, maar op 10 september wisten ze wel beter.

77

Door familiebanden kon hij ook zekere aanspraken op de verzwakte Spaanse kroon laten gelden. Aan de Brabantse aspecten van deze oorlog (en van de volgende) werd aandacht besteed door Jan Lindemans in “De Brabander, jg. IV, blz. 41-52, 77-90. We hebben hiervan echter geen kopij kunnen vinden. 78

78


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Cyriel Laenens schreef 79: “Tussen 10 en 30 september 1667 namen vele burgers van Steenhuffel de vlucht voor het oorlogsgevaar. Nadat de stormklok het naderen van de vijand had aangekondigd trokken zij naar Mechelen om in de versterkte stad een onderkomen te vinden. Pastoor Neefs maakte in zijn doopboek zelfs melding dat er drie kinderen te Mechelen werden geboren”. Op 18 oktober 1667 leenden Joos de Maerschalck en Jan de Bock, schepenen van de bank van Steenhuffel, 400 guldens bij Anna Catharina van Doetinghem, dochter van Engelbert van Doetinghem, heer van Asschreyane alias Drietoren in Londerzeel. Alhoewel de aantekeningen in het schepenregister 80 ons niets vertellen over de reden waarom deze schepenen en bij uitbreiding de bevolking van Steenhuffel dit geld nodig hadden, denk ik het toch dat alles met het passeren van het Franse leger en met de plundering en vernieling van de oogst te maken had. Of misschien moesten er in Mechelen onkosten worden betaald.

De andere Europese landen begonnen zich over dat heen en weer geloop van Lodewijk XIV danig ongerust te maken, temeer daar de Spanjaarden hem vrij spel leken te geven. Op 23 januari 1668 ontstond alzo een overeenkomst tussen Engeland en de Noordelijke Nederlanden, waarbij ook Zweden zich aansloot. Wellicht daarom werd dit verbond de Triple Alliantie genoemd. Uiteindelijk werd de kwestie nog redelijk snel ‘in der minne geregeld’; bij de Vrede van Aken (2 mei 1668) kreeg Frankrijk een aantal waardevolle Zuid-Nederlandse steden cadeau (Charleroi, Binche, Ath, Douai, Doornik, Rijsel, Oudenaarde, Veurne, Armentières, Kortrijk en Menen). Lodewijk had echter op meer gehoopt. Of onze Noordwest-Brabantse dorpen echt veel van de korte Franse veroveringstocht te lijden hadden valt te betwijfelen. Uit de Geschiedenis van Merchtem 81 blijkt dat ze eerder met de ‘eigen’ Spaanse garnizoenen – die weliswaar niet vochten maar zich toch goed lieten voeden en onderhouden - problemen hadden. Neen, in deze periode werd onze streek door een veel grotere ramp getroffen... In 1667 was namelijk de pest uitgebroken. Van augustus tot oktober 1668 en opnieuw in oktober 1669 stierven in Steenhuffel (nog meer) mensen aan de pest en aan andere besmettelijke ziekten. In 1669 verkeerde de gemeente in paniekstemming, zoals blijkt uit de parochieregisters die in het Algemeen Rijksarchief worden bewaard.82

79

Cyriel Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 64 en volgende. Algemeen Rijksarchief, schepenbank van Steenhuffel, register 6942, folio 456. 81 M. Sacré, Geschiedenis van Merchtem, blz. 216 en volgende. 82 J. Vertonghen, Geschiedenis van Steenhuffel, blz. 183 en Cyriel Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 64 en volgende. Overigens niet alleen in Steenhuffel; in 1667 stierven in Brussel 4066 mensen aan de pest. 80

79


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De Hollandse Oorlog van Lodewijk XIV (1672-1678) In mei 1668 hadden we na de Vrede van Aken een kniezende Lodewijk XIV achtergelaten. Weliswaar had hij een aantal Zuid-Nederlandse steden bekomen maar hij gaf de vervelende Hollanders er de schuld van dat het er niet meer waren geworden. Tussen 1670 en 1672 lukte het hem om langs diplomatieke weg de Triple Alliantie van de Hollanders, Engelsen en Zweden op te blazen en een neutraliteitspact met de Duitse keizer te smeden. De Noordelijke Nederlanden stonden nu alleen... Of toch niet helemaal... Op 13 juni 1672 kwam Lodewijk XIV hen namelijk met een groot leger een bezoekje brengen.83 Het strategisch belangrijke Utrecht was zo blij met zijn komst dat het zonder slag of stoot voor de onoverwinnelijk geachte Fransen capituleerde. In juli 1672 waren de provincies Gelderland, Overijssel en Groningen nagenoeg helemaal ingenomen.

De capitulatie van Utrecht-1672.

In het onder water gezette zuiden en in Holland bleef Willem III van Oranje echter kranig stand houden. Dat lukte hem des te gemakkelijker daar de Fransen zich begin en midden 1673 met Brandenburg moesten bezighouden. Diens keurvorst Frederik Willem had de Hollanders immers militaire steun beloofd. Zodra die kwestie geregeld was capituleerde, na een beleg van 2 maanden, Maastricht op 2 juli 1673 voor een Franse overmacht. In 1673 kampeerde het leger van de Franse koning, dat op weg was naar Maastricht in de baronie van Liedekerke, waarbij Borchtlombeek danig werd geplunderd, en een deel van het archief van de griffier werd vernield door het op straat te gooien en er met paarden overheen te rijden. (R.A. schepengriffie Borchtlombeek, bundel 5056) 84 83 84

Dat leger was niet door Vlaanderen gekomen, maar door het zuiden van België en Duitsland. Eigen Schoon en de Brabander, jg.1932/5-6 80


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

In augustus 1673 slaagde Willem III van Oranje (portret hiernaast) er in om de lang verhoopte en ook hard nodige steun te krijgen door een verbond met Spanje, Lotharingen en de Duitse keizer te sluiten. Deze coalitie wilde de situatie van 1659 herstellen. De oorlog werd verklaard en de Fransen moesten nu op verschillende terreinen oorlog voeren: aan de Spaanse grens, aan de Rijn, in Franche-Comté en natuurlijk ook in de Spaanse Nederlanden. Om genoeg volk naar hier te kunnen krijgen werden de bezette Nederlandse provincies in november 1673 door de Fransen ontruimd. Het volgende jaar sloot ook Brandenburg zich opnieuw bij de geallieerden aan. In het door hem bezette deel van de Zuidelijke Nederlanden koos Lodewijk XIV nu voor de totale vernietigingsoorlog. Vlaanderen en Brabant hebben het geweten en werden door zijn leger leeggeplunderd. Op 11 augustus 1674 werd er in Seneffe een bloedige slag geleverd tussen Condé (die het opperbevel over het Franse leger van Turenne overgenomen had) en een Nederlands-SpaansKeizerlijk leger dat op Frans grondgebied probeerde door te dringen. Plaatselijke informatie over deze oorlogsjaren is bijzonder schaars. Van Heemkring Soetendaelle weten we dat: “de kerkarchieven van Merchtem de illustratie zijn van een waslijst aan rekeningen voor herstellingswerken, na brand en plunderingen, na doortochten van legers en muitende soldaten. Zo vernemen we uit de kerkrekening van 1674 dat: Joos Vanden Bossche negen voeten planck leverde om de sacristey door te repareren de welcke van de soldaten aen stucke gecapt was.” 85 In Londerzeel werd in 1674 de schuur van Gillis Heyvaert door de Fransen in brand gestoken. 86 Op 28 maart 1675 begon het nieuwe oorlogseizoen. Op die dag gaf Luik zich over aan de Fransen. In juni gingen dezen op hun élan verder en namen Dinant, Hoei, Tongeren, SintTruiden en Tienen in. Engeland hield zich bij dit alles afzijdig. Zweden schaarde zich achter Lodewijk XIV en heeft dat in 1675 met een aanval van het Brandenburgse leger moeten bekopen. In de jaren 1676 en 1677 was het nog steeds oorlog op het continent maar op het krijgstoneel gebeurde er niets van wezenlijk belang. Begin mei 1676 stond Willem III met zijn leger bij Valenciennes; op 7 juli was hij bij Maastricht en op 6 augustus begon hij aan een “belegering” van Charleroi. Maar in al die gevallen trok hij zich terug zodra hij merkte dat de Fransen versterkingen stuurden. Tijdens al dat heen en weer gereis hebben een aantal legers ook onze gewesten aangedaan. Als gevolg hiervan werd op 9 november 1677 door de Schepenbank van Londerzeel een “Verlieslijst door den oorlog” opgemaakt.87 Niet minder dan 229 Londerzeelse huishoudens (waarbij opmerkelijk veel brouwers) hebben hierbij hun schadeclaim laten noteren. De klachten hadden hoofdzakelijk betrekking op plundering en beroving. Slechts in een beperkt aantal gevallen komen we ook enkele details te weten: - Jan Mertens, schepen, verloor 300 gulden. 85

Merchtem, kerk en Parochie, blz. 21. Getuigenis van Guillaume en Philip De Decker op 18 april 1681 voor de Schepenbank van Londerzeel. 87 Frans Vranckaert in GHKL 1989/1 en de klappers van de Schepenbank van Londerzeel (G. Roggeman). 86

81


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

-

-

Louis De Bondt

Gillis Heyvaert, schepen, brouwer en pachter “verclaert schaede gehadt te hebben door den volcke van oorloghe in de jaren 1674, 1675 en 1676”. Gillis rept niet rechtstreeks over de brand van zijn schuur in 1674 (zie vroeger) maar “de soldaten moeten cost ende drank geven en het hout verbrant, ende verdestrueert sijne meubelen, ende groote schaede gehadt in sijne beesten of beeststal soo dat hij een koje verloren heeft bedragende alle de voorschreven schaeden op ende ter somme tsaemen voor minste 400 guldens” Jan De Decker (de zoon van Jan) verklaarde dat “de Hollanders al zijn meubelen aan stukken hadden gesmeten”.

In 1676 of 1677 moet ook Steenhuffel onder het verblijf van de geallieerde legers geleden hebben. Weliswaar hebben we nog geen “verlieslijst” ontdekt, maar van Cyriel Laenens weten wij dat Raguet bij zijn aanstelling tot pastoor van Steenhuffel (1680) verklaarde dat een afdeling van het leger hier (een paar jaren eerder) haar kamp had opgeslagen. Het bestond uit korpsen van Brandenburg en andere Duitse huurtroepen, alsook uit Hollanders die heel wat herrie in de parochie veroorzaakten 88. Wellicht was dat ook de reden dat deze pastoor heel wat aan het interieur van de kerk heeft moeten herstellen en ontbrekende benodigdheden voor de eredienst heeft moeten aankopen.89 Intussen was er in 1676 alweer een besmettelijke ziekte geweest. In Steenhuffel werden dat jaar 89 sterfgevallen opgetekend. In februari 1678 stortten de Franse troepen zich op het nog niet veroverde deel van Vlaanderen. Op 9 maart viel Gent en Ieper werd op 25 maart ingenomen. Maar de strijdende partijen werden oorlogsmoe. Op 17 september werd, met de Nederlanden, de Vrede van Nijmegen gesloten. Het verdrag van de Pyreneeën zorgde ervoor dat er een wapenstilstand met Spanje kwam. Niet veel later was ook de oorlog met Duitsland en Brandenburg voorbij. Door de Vrede van Nijmegen kwam Spanje weer in het bezit van de steden Charleroi, Binche, Oudenaarde en Ath. Valenciennes, Kamerijk, Ieper, Wervik, Poperinge, Kassel en Maubeuge werden daarentegen aan Lodewijk XIV geschonken. Deze zei “merçi” maar tevreden, nee echt tevreden dat was hij toch nog altijd niet.

Willem III en Mary Stuart - In 1677 trouwde Willem III van Oranje met Mary Stuart, de dochter van de latere koning Jacobus II van Engeland.

88 89

Cyriel Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 64 en volgende. Cyriel Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 137. 82


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De 4de Oorlog van Lodewijk XIV in de Nederlanden (1683-1684) Lodewijk XIV verovert de Spaanse Nederlanden. Onder voorwendsel dat Spanje het traktaat van Nijmegen (1678) 90 niet naleefde, zond Lodewijk XIV in augustus 1683 een leger, onder maarschalk d’ Humières, naar de Zuidelijke Nederlanden. Kortrijk en Diksmuide werden belegerd, Oudenaarde werd beschoten. Omdat de Spaanse gouverneur, markies de Grana (Ottone Enrico del Carretto), daar niets tegenover kon stellen, was het grootste gedeelte van ons land op weinige dagen door de Fransen bezet 91.

Louis de Crevant, maréchal d'Humières

Reeds op 30 augustus legde Lodewijk XIV het land een zware krijgsbelasting op, die over alle steden, dorpen en kloosters werd verdeeld. Zo werd het Land van Asse met 16.000 en de abdij van Affligem met 6.210 gulden belast 92. Deze sommen moesten zonder uitstel betaald worden, zoniet stelde het in gebreke gebleven dorp zich bloot aan “militaire executie”. Op 18 september werd Asse een eerste keer door 2000 Franse ruiters geëxecuteerd. Vermits het geld nog net op tijd betaald werd, bleef het dorp voorlopig gespaard van “branden, plunderingen en alle gewone militaire uitspattingen” 93. Heel de streek was in die dagen voor de Fransen, die vanuit Lessen opereerden, op de vlucht. De inwoners van Kobbegem zouden met hun vee 6 weken weggebleven zijn. Bij hun terugkeer eind oktober was hun oogst op de velden bedorven.94 Vanzelfsprekend hadden ook Londerzeel, Malderen en Steenhuffel hun oorlogsbelasting te betalen. Vermoedelijk werd alles netjes en tijdig geregeld. Ik heb alvast geen getuigenissen van vernielingen teruggevonden.

De Fransen “brandschatten” Brabant Eind december 1683 besloot Spanje eindelijk om op te treden en verklaarde het de oorlog aan Frankrijk dat, begin januari 1684, met een nog veel zwaardere oorlogsbelasting reageerde 90

Hiermee waren aan Frankrijk, naast Belgische steden ook hun (niet bij naam genoemde) aanhankelijkheden toegekend. Daarom liet Lodewijk uitzoeken welke dorpen ooit eens van deze steden hadden afgehangen. 91 Onze kennis over deze oorlog haalden we vooral bij J. Lindemans, Eigen Schoon & de Brabander, jg. 1926/1. 92 Zie Beda Regaus: Hafflighemum illustratum, fos 1888-1887. 93 In de abdij van Affligem lag het geld niet gereed; proost Rupertus werd als gijzelaar meegevoerd naar Aalst. 94 A. Wauters, I, 389. 83


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Op 16 januari kwamen – vanuit Doornik waar het Franse leger in winterkwartier lag - opnieuw 2000 ruiters 95 naar Asse om die belasting te collecteren. Niemand minder dan maarschalk de Boufflers toonde hun de weg. De volgende ochtend zwermden, in alle richtingen, de soldaten naar de omringende dorpen uit. Het collecteren verliep deze keer heel wat moeizamer dan in september. Misschien hadden onze dorpen gewoon de middelen niet meer om te betalen; of misschien gaven ze gehoor aan de oproep van Charles de Faultrier Dufay, de militaire gouverneur van het nog in Spaanse handen zijnde Brussel, om de belasting niet te betalen. In ieder geval waren de gevolgen catastrofaal. “Weldra stegen aan alle gezichtseinders de rookwolken op en kleurden de rode vlammen in het akelig winterlandschap. Gans de dag door werden dorpen, alleenstaande hoeven en schuren platgebrand”. 400 ruiters trokken naar het zuiden en legden bij hun ‘omhaling’ grote delen van Bekkerzeel, Zellik, Bijgaarden, St.-Agatha-Berchem, Koekelberg, St.-Jans-Molenbeek, Anderlecht, SintGillis, Elsene, Ukkel, Dworp, Linkebeek en Alsemberg in de as. In St-Kwintens en StMartens-Lennik, St.-Pieters-Leeuw, Gaasbeek, Elingen en Halle werd geplunderd. Een tweede groep vertrok naar het noorden, over Opwijk, naar Lebbeke en Baasrode, waar geplunderd werd en eveneens een aantal huizen in brand gestoken. Een derde bende ruiters trok westwaarts om Meldert, Hekelgem en Essene te executeren. Affligem betaalde zijn 6728 gulden. Desondanks werd de kloosterhoeve Mutsereel in Meldert niet gespaard. Een vierde groep trok naar het oosten, stak Mollem en Brussegem in brand en verder nog vele huizen en hoeven tot Grimbergen en Beigem toe. 's Avonds keerde deze groep terug naar Asse, waarschijnlijk over Merchtem, waar onder meer de pastorij geplunderd werd maar waar geen branden werden aangestoken. Dat laatste was uitsluitend te danken aan pastoor Tourneur die, op gevaar van zijn leven, met maarschalk de Boufflers ging onderhandelen (en hem waarschijnlijk het brandgeld overmaakte). Het relaas van pastoor Tourneur over deze bitterkoude nacht is bewaard gebleven. “Hij had geloopen met perickel van syn leven, in dijen felsten koude 96 van dien bitteren winter, bij nachte en buytenweghen, door de sneeuw, naer Assch ende van den wegh van Asch naer Opwijck om de brantstichters tegemoet te gaen ende van daer wederom naer Asch... om ter dienst ende vanwegen der prochie te (onder)handelen met monsieur Boufflers, commandant van de Fransche troepen. Daerna had hij twelf Fransche ruyters moeten accompaigneren om de brantstichters te contermanderen, dat sy Merchten niet branden en souden. Ende daernaer geduerende den tijt van drije uren hadde moeten vroeten door de sneeuw met den nacht in die bitteren caude om binnen Asch te geraeken ende den voorschreven commandant voorder te spreken van wegen de Parochie. Alwaer hij nauwelijkx en hadde connen geraeken, met groot perykel van sijn leven tusschen de Fransche partijen, van alle canten innecomende van hun brandstichterije. 97” Merchtem bleef dus gespaard. Ook Opwijk en nog enkele andere dorpen hadden geluk. In de nacht van 17 op 18 januari verlieten de Franse troepen Asse, maar niet zonder een souveniertje achter te laten. 80 huizen werden in brand gestoken, evenals de kerk waarvan de toren instortte en de klokken smolten 98. Bij de aftocht naar het zuiden werden ook nog vele huizen in Ternat, Wambeek, St.-Katharina-Lombeek en St.-Martens-Bodegem in brand gestoken. 95

Het getal komt van Beda Regaus; de Kronijk van Vorst (R.A.: cartularia en handschriften) heeft het over 5000. Deze winter was zo streng dat de Noordzee, zover het oog reikte, met ijs bedekt was en dat het wild, de vogels, en vele runderen in de stal, doodvroren (Jaarboeken van Veurne Ambacht, bewerkt door P. Heinderyckx). 97 Particulier archief M. Sacré. 98 Er wordt ook beweerd dat Asse beschoten werd. Ik heb daar geen aanwijzingen voor gevonden. 96

84


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Op 21 januari werd Gooik door de Fransen met de grond gelijk gemaakt. Ook elders in onze buurt waren belastingontvangers aan de slag. In Willebroek, Tisselt, Leest, Kalfort en Oppuurs werden, door andere ruiterijafdeling, vele branden gesticht. 99 Ook in Lippelo, lezen we in l' histoire de la ville de Bruxelles van Henne en Wauters. Van Londerzeel, Malderen of Steenhuffel wordt in de hierboven vermelde bronnen evenwel geen melding gemaakt. Werden we door de Fransen vergeten? Neen toch niet... In de documenten van de Schepenbank van Londerzeel (geklapperd door Willem Roggeman) las ik op datum van 23 augustus 1684: “Verlieslijst Frans Van Assche: afgebrand door de Fransen op Lichtmis 1684 (2 februari)”. Mogelijk werd ook de hofstede van Joos en Adriaen Hofmans, aan de Kattestraat en Heckerstraat in Londerzeel, die dag in brand gestoken.100. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer sporen van het Franse optreden in Londerzeel en omstreken te vinden, maar er werd nog niet serieus naar gezocht. Alvast al dit. Op 16 oktober 1684 leenden Christiaen de Maerschalck en Joos van den Bossche, twee schepenen van de bank van Steenhuffel, 2000 guldens, tegen een intrest van 125 guldens per jaar (6,25 %), bij juffrouw Maria de Weert, geestelijke dochter te Antwerpen, dochter van Gregorius de Weert en Clara Rubens, mede-eigenaars van de Brandewijnhoeve op de Steenhuffelse Perrecouter. Alhoewel ze daarvoor hun persoonlijke bezittingen hypothekeerden was die lening niet bedoeld voor henzelf maar voor de gemeente. Waar dat niet onaanzienlijke bedrag voor nodig was wordt in mijn bron 101 niet uitgelegd, maar ik ben er redelijk zeker van dat het direct of indirect met de geciteerde oorlogsgebeurtenissen te maken had. Op 4 juni 1684 moest de stad Luxemburg zich na een beleg van 26 dagen aan de Fransen overgeven. Op 15 augustus werd, door tussenkomst van Holland te Regensburg tussen Spanje, Frankrijk en Duitsland een wapenstilstand van 20 jaren gesloten. De Fransen trokken zich terug uit onze streek maar mochten voor hun moeite Luxemburg, Beaumont en Chimay behouden (evenals Straatsburg trouwens).

99

Cyriel Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 64 en volgende. Schepenbank van Londerzeel, verkoop op 23 juli 1787. 101 Algemeen Rijksarchief, schepenbank van Steenhuffel, register 6944, folio 169 en volgende. 100

85


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De 9-jarige Oorlog van Lodewijk XIV (1689-1697) In 1685 herriep Lodewijk XIV het edict van Nantes waardoor in 1598 aan de Hugenoten in Frankrijk godsdienstvrijheid was verleend. Hiermee joeg hij een aantal protestantse vorsten tegen zich in het harnas. Mede hierdoor kwam op 9 juni 1686 de Liga van Augsburg tot stand. Dit was een geheim akkoord dat werd aangegaan door de Duitse keizer, de koning van Zweden de hertog van Savoye, de keurvorsten van Beieren, Saksen, Brandenburg en de Palts en, merkwaardig misschien, ook door de koning van Spanje. In 1689 traden ook de Verenigde Provinciën en Engeland (waar Willem III Hendrik van Oranje in 1688 koning geworden was) tot deze liga toe. In het najaar van 1688 werd de Palts door Lodewijk XIV aangevallen. Dit was de directe aanleiding tot de Negenjarige Oorlog (of de oorlog van de Augsburgse Liga) die zich uitstrekte over een lang front van Ierland en het Kanaal via Vlaanderen, het Rijnland en Savoye tot aan Spanje en de Middellandse Zee. 102 Onder leiding van Willem III vestigden de geallieerden snel hun suprematie op zee. Ieder voorjaar stak de koning over naar de Zuidelijke Nederlanden om ook hier de militaire operaties te leiden. Jaar in jaar uit moest hij constateren dat de Fransen superieur bleven te land. Opnieuw werden onze streken overspoeld met huurlingen en beroepssoldaten van allerlei pluimage. Opnieuw moesten onze mensen bij het naderen van troepen met have en goed naar versterkte plaatsen en omwalde hoeves vluchtten. Geen gemeente ontsnapte aan de krijgslasten die ze opnieuw 8 jaren lang moest verdragen.

Kroning van Willem III en Maria II, 1689, Jan Luyken.

102

De troepenbewegingen tijdens deze oorlog werden gedetailleerd beschreven door Luc Janssens in zijn licentiaatstudie ”Mechelen, garnizoenstad in de 9-jarige,oorlog”, te vinden in het archief van onze heemkring. Deze oorlog werd ook beschreven door J. Lindemans in Eigen Schoon, jg. 1913, nr. 11, blz. 164-171. 86


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Het jaar 1689 Op 5 april 1689 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Spanje. Binnen het kader van het verdrag van de Augsburgse Liga werd in mei een leger van 9000 Spanjaarden en 6000 Hollanders geformeerd om de Spaanse Nederlanden te verdedigen. Tot eind oktober hadden er alleen troepenbewegingen plaats ten zuiden van Brussel waar het af ten toe tot een treffen kwam. Ten noorden van Brussel kregen we met een grote vluchtelingenstroom uit Waals-Brabant te maken. Bovendien werd Noordwest-Brabant geregeld het slachtoffer van raids die door het Franse leger werden uitgevoerd om oorlogsbelastingen te heffen en te roven en te plunderen wat er te vinden was. Al in het eerste oorlogsjaar vielen een tiental Brabantse dorpen ten prooi aan de vernielzucht van de vijand. Op 1 augustus werden Hamme, Kapelle-op-den-Bos, Mazenzele en Baardegem door Franse ruiters in de as gelegd 103. Ook Merchtem is deze dag niet aan dat lot kunnen ontsnappen. M. Sacré vertelt hierover 104: “Op den 1en oogst 1689, werden alhier door de Fransen 30 der voornaamste huizen, veldschuren en stallen afgebrand, en bijna alle vee, meubelen en andere voorwerpen geplunderd. Ten einde deze puinhopen te doen verdwijnen, om de krijgsbelasting die door de Franse kroon vereist was (1150 gulden, 57 bestiaelen en 10 patacons) onmiddellijk te kunnen betalen, en om het dorp tegen verdere verdelgingen te vrijwaren, vroegen onze bestuurders om een kapitaal van 6000 gulden te mogen lenen bij de heer van Merchtem, wat hun door de raad van Brabant op 12 oogst 1689 werd toegestaan. Hierdoor kon Merchtem op 30 september 999 gulden 12 patacons betalen.” In de tijd dat de Fransen op hun geld moesten wachten hebben ze uiteraard niet stilgezeten. Op 19 september kwamen ze terug en op 25 september werd, vanuit Merchtem, een grote groep ruiters op pad gestuurd met het duidelijke: “partira de Merten, ira brusler l’abbaye d’Aflligem, brusler Hekelgem, brusler Esschen et rejoindra Mr. de Gournay à Ste Cathérine de Lombeke” (vertrek uit Merchtem, ga de abdij van Affligem afbranden, brand Hekelgem af, brand Essene af, en sluit u dan in Sint-Catharina-Lombeek aan bij Mr. de Gournay.” 105 Hekelgem en Essene werden in de loop van de voormiddag verwoest. De abdij van Affligem werd gespaard omdat de kloosterlingen konden aantonen dat zij iemand naar Doornik met de verschuldigde 2000 gulden hadden gestuurd. In de plaats van Affligem werd dan maar het nabijgelegen Meldert in brand gestoken. Later op de dag wanneer de brandstichters in SintCatharina-Lombeek hun collega’s hadden vervoegd en een leger van 10.000 ruiters hadden geformeerd, zijn ze met een nieuwe opdracht noordoostkant getrokken om achtereenvolgens Humbeek, Wemmel, Wolvertem en Steenhuffel plat te branden. 106 Voorgaande reconstructie van de dag van 25 september werd opgemaakt aan de hand van niet minder dan vier onafhankelijke bronnen: het privé-archief M. Sacré (Merchtem), Dom Bernard (Affligem), Jan Lindemans (Opwijk) en A. Wauters.107 Ofschoon Lindemans en Wauters hun bronnen niet vermelden zijn ze geloofwaardig omdat ze andere momenten van de dag beschrijven, de andere getuigenissen niet tegenspreken maar die daarentegen aanvullen. Toch heb ik in onze Londerzeelse archieven nog geen enkele verwijzing naar deze verschrikkelijke dag gevonden.

103

P. Lindemans in Eigen Schoon en de Brabander, 1967, 300-301. Persoonlijk archief van M. Sacré. 105 Dom Bernard: Geschiedenis der Benedictijner Abdij van Affligem, blz. 285. 106 Jan Lindemans, Eigen Schoon, III (1913) en P. Lindemans in Eigen Schoon en de Brabander, 1967, blz. 300 107 A. Wauters schrijft in zijn Histoire des environs de Bruxelles dat op 25 september 10.000 Franse ruiters samen kwamen te Sint-Catharina-Lombeek, en vandaar een reeks dorpen, waaronder Steenhuffel, in brand staken. 104

87


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De Franse raids van 1 augustus (1) en 25 september 1689 (2). (kaart van Luc Janssens).

Het jaar 1690 Gedurende dit tweede oorlogsjaar beperkte de oorlogsdreiging zich hoofdzakelijk tot het zuidelijk deel van Oost- en West-Vlaanderen en, alweer, tot het gebied ten zuiden van Brussel. Op 1 juli kwam het tot een hevig treffen tussen het 50.000 man sterke Franse leger (onder leiding van de maarschalken de Boufflers en de Luxembourg 108) en 38.000 geallieerde soldaten onder leiding van Waldecq. Bij de Fransen sneuvelden hierbij 2.000 soldaten, de geallieerden verloren 12.800 man (5.000 doden en 7.800 krijgsgevangenen). Na hun overwinning bleven de Fransen nog een poosje in de buurt van Fleurus en in september trokken ze naar Lessinnes. Het leger van de geallieerden, dat door verdere verliezen tijdens de aftocht zowat gehalveerd was, viel bovendien nog eens uiteen in twee stukken. Een deel trok naar Charleroi; het grootste deel, onder leiding van Waldeck, hergroepeerde zich in Nijvel en trok vervolgens naar Diegem en Zaventem, waar het op versterking wachtte. Die versterking kwam, onder meer, onder de vorm van 7 Engelse regimenten en 12.000 huurlingen uit Luik. Op 1 augustus marcheerde dit 50.000 man sterke leger (45 regimenten infanterie en 86 eskadrons ruiters) over Leefdaal naar Waver, waar ook de Brandenburgse troepen zich aansloten. Waldeck vestigde zijn hoofdkwartier in Lembeek. Zoals ze dat al eerder in 1676 of 1677 gedaan hadden kwamen de Brandenburgers zich ook nu weer bij ons bevoorraden. Waarschijnlijk kenden ze hier nog de weg.

108

Volledige naam: François Henri de Montmorency-Bouteville, hertog van Luxembourg. 88


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Cyriel Laenens formuleerde het aldus 109: In 1690 kwamen er opnieuw legerbenden. Het waren vooral de Brandenburgers die Steenhuffel onveilig maakten. In het najaar trokken de Fransen van maarschalk de Boufflers de Schelde over naar Roeselare en Ieper om daar de winterkwartieren te betrekken. Vanzelfsprekend had vooral Vlaanderen veel te lijden van hun fouragetochten. In december kreeg echter ook Brabant weer veel te maken met plunderende en brandstichtende Franse benden. Ten westen van ons werden StCatharina-Lombeek, Wambeek, Strijtem, Pamel, Meerbeke, Herfelingen, Oetingen, Denderwindeke en Vollezele geplunderd; ten oosten werden in de buurt van Tienen raids gehouden. En Londerzeel? Misschien is het allemaal nog meegevallen. Toch was de situatie midden september dermate dreigend dat degenen die nog wat te beschermen hadden veiliger oorden hebben opgezocht. We weten dat omdat er zich in deze periode aan de poort van het Schaliënhuis een incident heeft voorgedaan waarbij de onderpastoor van Londerzeel door jonker Vander Veken met de dood werd bedreigd 110. Wat zich daar precies afspeelde is in het kader van dit artikel niet belangrijk; wèl interessant zijn daarentegen een paar passages uit de getuigenis van het slachtoffer. “Rond 10 à 15 september 1690,” verklaarde onderpastoor Goossens, “ben ik bij een zieke geroepen. Samen met vele andere personen van Londerzeel, was deze zieke uit vrees voor de soldaten naar het kasteel gevlucht... de vluchtelingen waren daar met have en goed, met koeien, paarden, graan... wegens de menigte vluchtelingen die zich daar bevond.” We kunnen ons afvragen of het binnen de omwalde eigendommen van de kasteelheren dan zoveel veiliger dan daarbuiten was. Een document van 1694 uit Lippelo, dat door Jozef Verheyden in het Rijksarchief te Antwerpen gevonden werd 111, kan ons daar misschien een antwoord op geven. Daarin kon hij lezen: “Alle kastelen en huizen van plaisantie buiten grote en kleine steden zijn vrij geweest van militaire logementen... hetgeen de adeldom onderscheidt van de gewone man.” Ook Niclaes van Buggenhout, die sedert 1670 de Coevoetmolen huurde, heeft in 1690 (en ook al in 1689) veel te lijden gehad van fouragerende soldaten. Gelukkig had de verhuurder, jonker Martin-Ignace de Hornes, begrip voor deze zaak en werd de pacht voor 1690 kwijtgescholden.112

Het jaar 1691 Na een kort uitstapje naar het noorden keerde maarschalk de Boufflers, zodra hij merkte dat Willem III met een groot Engels leger naar het vasteland gekomen was, terug naar de winterkwartieren in West-Vlaanderen, waar ook het leger van de Luxembourg zich bevond. Midden mei lag een leger geallieerden (de gehele Hollandse cavalerie en 37 regimenten Infanterie) in Brussel. De Fransen gingen hen tegemoet en namen op 29 mei Halle in, waar grote vernielingen werden aangericht. Tot een treffen tussen de grote vijandelijke krijgsmachten, die langzaam naar het zuiden opschoven, kwam het echter niet. Begin juli lagen ze elkaar tussen Namen en Dinant te beloeren. Ver genoeg om hier op beide oren te kunnen slapen, dacht ik maar ik dacht verkeerd. Het moet zijn dat de Fransen snelle paarden hadden ofwel hadden ze voor de proviandering toch nog wat troepen in de buurt van Brussel achtergelaten. Feit is dat in juli Hekelgem, 109

Cyriel Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 64 en volgende. Marcel Slachmuijlders in GHKL 1988/1 (eveneens in de Kroniek van Londerzeel, blz. 112). 111 Jozef Verheyden in GHKL 1997/3 112 Jozef Verheyden in GHKL 1999/4. 110

89


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Essene, Meldert, Mazenzele, Mollem, Brussegem, Kobbegem en Groot-Bijgaarden werden afgebrand.113 Op 19 september is het bij Leuze dan toch tot een ruiterijgevecht gekomen, waarbij de Fransen 700 en de geallieerden 1900 man verloren. Half oktober trokken deze laatsten het grootste deel van hun leger bij gebrek aan geld en fouragemogelijkheden uit de Zuidelijke Nederlanden terug; de Fransen trokken weer naar hun winterkwartieren in Kortrijk en omgeving.

De Slag bij Leuze van Joseph Parrocel, op doek altijd mooier dan in het echt.

De jaren 1692, 1693 en 1694. Aangezien het niet mijn bedoeling is om de negenjarige oorlog in al zijn details te beschrijven zal ik mij voor deze jaren tot het volgende beperken. In de winter bivakkeerden de Franse legers van de Luxembourg en de Boufflers doorgaans in West-Vlaanderen en gingen de geallieerden naar huis of naar diverse kleine garnizoensplaatsen. Zodra het oorlogsseizoen weer begon kwam Willem III met een groot leger terug naar de Spaanse Nederlanden. Fransen en geallieerden trokken dan in de lente – in tegenstelling met de vogels – samen naar het zuiden of het zuidoosten, waar ze elkander van op enige afstand in de gaten hielden. Strijdtonelen waren zeldzaam, maar zeer bloedig wanneer ze gebeurden en nooit beslissend. - Op 6 juni 1692 werd Namen door de Fransen ingenomen. - Op 3 augustus 1692 werden de geallieerden van Willem III te Steenkerke (ten zuiden van Halle) zwaar verslagen door het leger van de Boufflers. - Op 29 juli 1693 leverde de slag van Neerwinden (bij Landen) alweer een grote Franse overwinning op. - Pas op 27 september 1694 behaalden de geallieerden hun eerste succesje te land met de herovering van Hoei.

113

Jan Lindemans, ES 1913, blz. 171-172 90


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Noch in 1692 noch in 1693 of 1694 zijn er grote legereenheden in Noordwest Brabant geweest of gepasseerd. Londerzeel, Malderen en Steenhuffel zouden gedurende deze jaren dan ook niet erg onder de vijandelijkheden mogen geleden hebben. Ware het niet dat ze de kosten van de oorlogvoerende partijen nog altijd mochten helpen financieren. Begin september 1692 werd de meier van Merchtem, Henricus Van Herbosch, samen met Nicolaes Goossens, als gijzelaar meegevoerd en in de gevangenis van Bergen opgesloten omdat de gemeente haar aandeel in de door de Franse Kroon opgelegde belastingen niet tijdig had betaald. Om hen vrij te krijgen hebben de Merchtemse schepenen zich op 6 september bij notariële akte garant gesteld voor de betaling.114 Op 22 oktober 1693 stierf in Malderen Gielis Verheyden. “Combusto in proprio domo (verbrand in eigen huis)”, schreef de pastoor in het overlijdensregister. Onze parochieregisters staan weliswaar niet vol van dergelijke cryptische detailleringen, maar toch worden die er regelmatig in aangetroffen. Het verhaal dat er achter schuil gaat blijft meestal verborgen. In dit geval niet, en dat hebben we aan Jozef Verheyden te danken. “Het was in die tijd,” schreef hij, “dat mijn voorvader Gielis Verheyden op de Kruisheide te Malderen door de Franse troepen werd vermoord. Gillis was al een jaar ziek, hij had zijn vrouw pas verloren, en was totaal berooid; het jaar tevoren was in de streek de oogst vernield door hagel en een springvloed van de Schelde. Waarschijnlijk heeft hij zich tegen de soldaten verzet; zijn hoeve werd platgebrand. De doodsoorzaak werd door de pastoor erg neutraal vermeld, zonder te verduidelijken dat het om moord ging. In feite is Gielis waarschijnlijk opgehangen, want bij de openbare verkoop van wat nog restte, werden al zijn kleren (naar zijn schuur meegenomen?) stuk voor stuk en ongeschonden te koop gesteld.” 115 In Steenhuffel bezweken, tussen 1690 en 1693 alweer veel mensen aan een besmettelijke ziekte.116 En dan nog dit... In het kerkarchief van Steenhuffel bevindt zich een document, geschreven door pastoor Raguet en mede opgesteld in naam van de Steenhuffelse schepenen. Het werd begin maart 1700 afgegeven aan de gravin van Maldegem, meesteresse van de gemeente. Het is een smeekschrift om het onderhoud van de onderpastoor van Steenhuffel, zoals vroeger, terug door der Kerk en de H. Geesttafel te laten betalen en niet meer door de gemeente. In deze smeekbrief staat letterlijk het volgende: “... het welck is geobserveert ende gecontinueert tot het jaer 1693 als blijckt uuyt de rekeninge van kerck ende armen, maer nu eenige jaeren om den oorlogh ende verwoestinghe van kerkcke ende armen is geintermitteert...” Uiteraard wordt hier niet noodzakelijk naar een verwoesting van de Sint-Genoveva-kerk verwezen. Het gaat hier over de verwoesting door de oorlog van de goederen van de kerk en van de Heilige Geesttafel; hetgeen natuurlijk niet hetzelfde is maar zeker niet minder erg. 117

114

M. Sacré, blz. 220. De schepenen zijn daarvoor bij notaris Rousseau in Brussel moeten gaan. Jozef Verheyden in GHKL 1999/4 - OGA, Lippelo, nr. 21. 116 Cyriel Laenens , Steenhuffel verleden en heden, blz. 64 en volgende. 117 Of combineert de pastoor verschillende zaken die nà 1693 gebeurden en spreekt hij inderdaad over de plundering van de kerk in 1695 (zie verder). 115

91


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Het jaar 1695 Tussen mei en juni trokken twee geallieerde legers, het ene vanuit Deinze en het andere vanuit Brussel naar Ninove en Meerbeek om vandaar uit gezamenlijk naar Namen op te trekken. Deze stad met citadel was, herinneren we ons, in 1692 door de Fransen ingenomen; nu werd ze door het leger van maarschalk de Boufflers verdedigd. De aanval op Namen begon op 2 juli. Maarschalk de Villeroi, die sedert de dood van de Luxembourg (4 januari 1695) de aanvoerder van het tweede Franse leger was, kwam de Boufflers niet direct ter hulp maar trok naar het nu zwak verdedigde Vlaanderen, waar hij Diksmuide en Deinze “veroverde”. Vervolgens ging hij naar Brussel dat hij van 13 tot 15 augustus hevig bombardeerde.118

Het bombardement van Brussel

Namen viel op 2 september en op 7 september begon de uittocht van het Franse garnizoen dat van 16.000 tot 5.100 man geslonken was (de geallieerden hadden hun succes met het verlies van 18.000 man moeten betalen). Villeroi trok, toen hij de val van Namen vernam, zijn leger in West-Vlaanderen terug. De geallieerden splitsten zich nà hun succes in twee delen. De Brandenburgse, Brunswijkse en Hannoveraanse regimenten trokken naar Hoei. De rest (Engelse, Schotse, Hollandse en wat Spaanse korpsen) marcheerde naar het noorden, kampeerde van 10 tot 20 september in Halle, bleef van 21 september tot 5 oktober in Sint-Kwintens-Lennik, en zocht dan de verschillende winterkwartieren op. Wat is er op 23 september 1695 in Steenhuffel voorgevallen? Weer zijn de beschikbare bronnen zeer schaars met hun gegevens. In het register der overlijdens werd ingeschreven dat die dag een burger (naamloos) vermoord werd “in depopulatione ecclesiae nostrae”. Deze Latijnse tekst betekent niet minder dan “bij de plundering van onze kerk”. 119 Zijn 118

Dit bombardement leverde hem geen enkel militair of strategisch voordeel op maar het belangrijke archief van de Staten van Brabant ging hierbij verloren. 119 J. Vertongen, Geschiedenis van Steenhuffel, blz. 387, C. Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 64 e.v. 92


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

foeragerende geallieerde ruiters die dag vanuit Sint-Kwintens-Lennik in deze gemeente actief geweest? Ik ben geneigd om het zonder meer te geloven.

Maréchal de Luxembourg (François Henri de Montmorency-Bouteville)

Maréchal Louis-François de Boufflers

Maréchal de Villeroi (François de Neufville)

Het jaar 1696 Omdat alle strijdende partijen het oorlogvoeren beu geworden waren, beperkten de veldtochten tijdens het 8ste oorlogsjaar zich tot zogezegde “militaire wandelingen”, waarbij voedsel zoeken voor beide partijen veel belangrijker dan oorlogvoeren was. In Liezele, aldus notaris Verheyen 120, bevonden zich in de lente van 1696 2 compagnies cavalerie. En terwijl de legers nog in winterkwartier lagen werd in Steenhuffel een zekere De Hertogh, die in Malderen gaan lopen was, door de Fransen dodelijk gewond 121.

Het jaar 1697 Frankrijks economische hulpbronnen raakten uitgeput. De gevolgen van de emigratie der Hugenoten naar Nederland deden zich gevoelen. Een misoogst veroorzaakte bittere ellende op het Franse platteland. Sedert 1696 begon de coalitie van de Liga van Augsburg ook te land successen te boeken... Lodewijk XIV besefte dat de kansen aan het keren waren. Op 9 mei werden in Rijswijk vredesonderhandelingen aangevat. Intussen bevond zich nog een massa volk in de Spaanse Nederlanden. Willem III voerde van uit zijn hoofdkwartier in Nijvel het bevel over 100.000 soldaten. De Fransen beschikten over 140.000 effectieven (30.000 onder het bevel van maarschalk de Catinat in Ieper; 60.000 onder de Villeroi in Doornik en 50.000 onder de Boufflers in Givry). Begin mei zetten al deze legers zich tegelijkertijd in beweging om – vooraleer de vrede gesloten werd – nog vlug de eigen posities te versterken. 120 121

Notaris Verheyden, Liezele, akte van 4-5-1696, bewerkt door Gaston Roggeman, die ons geen details geeft. J. Vertongen, Geschiedenis van Steenhuffel, blz. 387, en C. Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 64. 93


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De Catinat (Nicolas de Catinat de La Fauconnerie) veroverde Ath (18 mei) waardoor bijna gans Henegouwen nu onder Franse controle was. De Villeroi en de Boufflers rukten gezamenlijk op naar Brussel met de bedoeling om de controle over de Willebroekse Vaart te veroveren. Ze werden echter op 23 juni bij Anderlecht door Willem III de pas afgesneden en gingen dan maar tussen Aalst en Dendermonde, ten oosten van de Dender, op de vrede liggen wachten. Dat enorme leger, 110.000 man groot, is daar van eind juli tot begin september – zo’n zeven weken lang dus 122 - gebleven. Tot in de omgeving van Antwerpen werden fouragetochten gemaakt.

Vik Verheyden, één van mijn lezers uit Heverlee, vertelde mij dat zijn voorvader Jan Verheyden (° Liezele 1690, + Lippelo 1766) in dit verband achteraan in zijn dagboek het volgende had geschreven 123: “In den eersten is in tjaer 1697 als wanneer ick houdt was omtrent seven jaeren heeft het frans legher gestaen omtrent Hassche ende Ternadt wel omtrent de twee maenden soo dat hier ten teyde van de oogst alle de graenen sijn geforageert ende de huysen sijn gespolieert soo dat ick met mijn ouders hebbe gevlught geweest in groot Brabandt omtrent de vier à vijf weken.” Ook in onze eigen archieven zijn over deze periode enige sporen terug te vinden. J. Vertonghen en C. Laenens 124: In 1697 moet pastoor Raguet met zijn parochianen uit Steenhuffel vluchten voor de Fransen. Op 11 augustus van dat jaar doopte hij namelijk een kind te Heffen, en voegde er aan toe “nota quod hoc factum fuerit dum fugativi a gallis” (noteer dat dit geschiedde wijl ik voor de Fransen moest vluchten). In een ander document verklaarde dezelfde pastoor: “... ende in den jaere 1697 heeft het Frans leger van den genderael de Vilderroy ende Bouffleer gheleghen ten deele in dese prochie ten tijde van July ende Augustus ende hebben alles genieert (geruïneerd)”. Ook in Opwijk waren vele mensen op de vlucht. In het overlijdensregister van Londerzeel werd vermeld dat hier op 20 augustus 1697 een vluchteling uit het geplunderde Opwijk, een zekere Judoca X, begraven werd. In dat zelfde overlijdensregister 125 werd trouwens door de pastoor van Londerzeel bovendien nog het volgende geschreven: Op 29 juli 1697 werd begraven, Jan Van Lint, de echtgenoot van Joanna Walschap, vermoord door de Fransen... Op 30 juli 1697 werd begraven Antonius De Wachter, de man van Catharina De Roover, die vermoord was door de Fransen die een koe aan het stelen waren... De Vrede van Rijswijk werd op 20 september 1697 gesloten. Hiermee kwam er eindelijk een einde aan de negenjarige oorlog en aan de expansiepolitiek van Lodewijk XIV. Ongetwijfeld 122

7 weken lijken een constante voor kampementen. Wellicht was een streek hierna volledig leeg geplunderd. Grote delen van dit dagboek, getiteld “Corneijck van de gedenckweerdighe gebeurtenissen voorgevallen in mijnen tijdt”, zijn gepubliceerd in ESB 1976, p. 344-354.. 124 J. Vertongen, Geschiedenis van Steenhuffel, blz. 387, en C. Laenens, Steenhuffel verleden en heden, blz. 64. 125 Bewerkt en in computer gebracht door Luc Annaert. Het is uit deze bewerking dat we onze informatie halen. 123

94


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

slaakte men – ook bij ons – een diepe zucht van opluchting. Maar het leed was nog lang niet geleden. We keren nu terug naar het document waarmee ik dit artikel begon: de brief die in 1698 door pastoor Raguet en de Steenhuffelse notabelen naar de aartsbisschop werd verzonden. Ik heb woordgebruik en grammatica behouden en alleen de spelling aangepast om hem wat leesbaarder te maken 126. Aan zijn doorluchtigste hoogwaardigheid de aartsbisschop van Mechelen. Vertonen reverentlijk de heer pastoor, drossaard en schepenen der parochie van Steenhuffel hoe dat den verleden zomer (1697) door het Franse leger, dat daaromtrent gekampeerd is geweest, de mensen al hun granen hebben verloren, mitsgaders veel van hun meubelen, sommige zelfs hun huis, en hoe ze andere beschadigingen hebben ondergaan. Daarom is hier nu een grote armoede en gebrek te zien, niet alleen onder de gewone armen, maar ook onder die dewelke nog enige goederen hadden van hun eigen. Doch 1) vermits de armoede algemeen is, en de ene huisman de andere niet kan helpen, dewelke nochtans granen vandoen heeft om te leven en de landen te bezaaien; 2) en vermits de gewone armen en die voorschreven desolate pachters, dewelke met de tranen in de ogen zich tot de supplianten (lees pastoor en schepenen) adresseren om in hun uiterste nood getroost en geholpen te worden, daarbij belovende om hetgeen zij zullen genieten van de penningen die er tot dien einde zullen gelicht worden, eerlijk te restitueren met den intrest vandien, onder suffissiente waarborg; 3) en gemerkt daarenboven dat de Heilige Geesttafel binnen Steenhuffel zeer wel gedoteerd is, als hebbende jaarlijks meer als vierhonderd guldens inkomsten, van de goede lieden gefundeerd en achtergelaten tot assistentie van de behoeftigen van hier; Zoo is het dat de supplianten zich keren tot zijne hoogwaardigheid en hem ootmoedig bidden te willen permitteren van tot last van de gezegde Heilige Geesttafel vijfhonderd Rijnsguldens te mogen lichten, (onder voorwaarde wel te verstaan) dat die gezegde desolate pachters zullen gehouden zijn zoveel te restitueren als zij zullen hebben genoten, met de intrest vandien, (te betalen) nakomende Kermis, en (met dien verstande dat) de supplianten al hun devoren zullen doen om die verzochte gelichte penningen af te leggen en te rembourseren, zoo haast het hun mogelijk zal wezen en dat ze ook tot dien einde zullen sparen in de toekomende tijden hetgeen zij aan de gewone huisarmen overvloediglijker zullen hebben uitgereikt. Dit doende

126

Parochiearchief. Ondertekenaars waren: C. Raguet (pastoor), Brusselmans (meier), Joos Van Buggenhoudt, Adriaen Cornelis, W.... Jan Meert, Joos van Acoleyen, Josse van de Voorde en Laureys De Boeck (schepenen) 95


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

BESLUIT Gedurende de tweede helft van de 17de eeuw hebben onze mensen inderdaad erg afgezien. Maar, gelet op wat er in andere plaatsen, in Vlaanderen en in het zuiden van België gebeurde, had het wellicht nog veel erger kunnen zijn. We weten echter nog maar een heel klein deeltje van wat er hier toen werkelijk is gebeurd. Plaatselijke bronnen zijn voorlopig uiterst schaars. Ook bij mijn vroeger onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de eerste wereldoorlog heb ik het ondervonden: op het ogenblik dat hier geschiedenis gemaakt wordt zijn de mensen natuurlijk op de vlucht; en de weinigen die blijven hebben wel wat anders aan hun hoofd dan ons materiaal voor onze boekskens te bezorgen. Toch zijn in vele documenten uit die tijd korte, dikwijls cryptische verwijzingen te vinden die alleen maar betekenis krijgen wanneer ze in hun context worden geplaatst en wanneer ze met andere documenten worden vergeleken. Er valt dus nog heel wat speurwerk te verrichten. De papieren van onze schepenbanken, notarisakten en de campagneboekjes van de veldheren die hier passeerden kunnen ons ongetwijfeld nog zeer veel vertellen.

17de eeuwse hutten op het platteland, net voor de Franse Cavalerie passeerde.

Na de periode van de geuzenopstanden (2de helft van de 16de eeuw) en de oorlogen van Lodewijk XIV (2de helft van de 17de eeuw) zou ook het einde van de 18de eeuw voor nogal wat beroering in onze gewesten zorgen. Ik heb het vanzelfsprekend over de Brabantse Omwenteling en daarna de Boerenkrijg.

96


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Deel IV Londerzeel en de

Brabantse Omwenteling 1789-1790

97


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De Zuidelijke Nederlanden onder Oostenrijks bewind. Toen op 11 april 1713 de Vrede van Utrecht getekend werd kwam er een eind aan een aantal Europese oorlogen en kwamen de zuidelijke Nederlandse provincies (het huidige België en een groot deel van Nederland beneden de Moerdijk) onder het bewind van de Oostenrijkse Habsburgers, tevens de keizers van het Heilige Roomse Rijk. In dit Verdrag was bepaald dat de nieuwe vorsten alle oude charters zouden respecteren en zowel keizer Karel VI (1713-1740) als keizerin Maria Theresia (1740-1780) hebben zich daar aan gehouden. Jozef II, die in 1780 zijn moeder opvolgde, vond echter dat al die oude afspraken wel eens mochten opgefrist worden en wellicht had hij gelijk. Het charter van Brabant bijvoorbeeld, “de Blijde Inkomst” genoemd, was al meer dan 400 jaar oud. Het regelde de verhouding tussen de Hertog van Brabant en zijn onderdanen en was op 3 januari 1356 door hertogin Johanna en haar man Wenceslaus afgesloten. Als keizer van het Heilige Roomse Rijk besloot Jozef II (portret hiernaast) eerst de Kerk aan te pakken. “Nutteloze” kloosters, dat wil zeggen degene zich niet met onderwijs of ziekenzorg bezighielden, moesten gesloten worden. De Jezuïetenorde werd ontbonden. Voor de opleiding van priesters werd een “seminarie-generaal” opgericht en het onderwijs werd geseculariseerd. Door al deze initiatieven heeft Jozef II de bijnaam van “keizer-koster” gekregen en, ofschoon kosters zeker ons respect verdienen, was die allerminst flatterend bedoeld. Alsof de eeuwigdurende haat van de voltallige geestelijkheid nog niet genoeg was, lanceerde hij op 1 januari 1787 nog een aantal wetten en decreten waarmee hij het bestuurlijke en gerechtelijke apparaat wilde reorganiseren en daarmee dus ook de rijke burgerij tegen zich in het harnas joeg. De eeuwenoude rechten van heerlijkheden en steden werden beperkt en in de plaats werd de macht bij de vorst gecentraliseerd. Zo werd de boekhouding van de ambachten onder regeringscontrole geplaatst, werd de Raad van Brabant door een oppergerechtshof vervangen, werden de plaatselijke Vierscharen (schepenbanken) afgeschaft en – last but zeker not least – werd het aantal toegelaten kermissen drastisch verminderd. Om niet te veel met het gender-evenwicht in de knoei te komen, hiernaast portretten van de 2 jong gestorven vrouwen van Jozef II. Isabella van Parma (links) stierf in 1763, 3 jaar na haar huwelijk in haar 2de kinderbed (maar wel aan de gevolgen van de pokken). Maria Josepha van Beieren (1739-1767) (rechts) stierf eveneens aan de pokken. Zij hadden met de komende miserie dus niets te maken

98


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

De Brabantse Omwenteling Vooral de Staten van Henegouwen en Brabant gingen in het verweer. Het kwam zelfs zover dat ze weigerden om het innen van de belastingen goed te keuren. Om erger te vermijden probeerden de landvoogdes Maria-Christina en haar echtgenoot Albert van Saksen-Teschen de hervormingen van de keizer wat af te zwakken, maar ze werden daarvoor in Wenen op het matje geroepen. Keizer Jozef verkondigde niet langer door de oude charters en vrijheden gebonden te zijn en om dat duidelijk te maken schafte zijn minister von Trautmannsdorff op 18 juni 1789 de Brabantse 'Blijde Inkomst' af.

Landvoogdes Maria-Christina van Oostenrijk (geboren in 1742 en overleden in 1798 en haar echtgenoot Albert Casimir van Saksen-Teschen

Nu gingen de Oostenrijkse Nederlanden openlijk over tot het verzet. Onder impuls van Jan Baptist Verlooy werd in mei 1789 het geheime genootschap “Voor Outer en Heerd” (Pro aris et focis) opgericht. Daarin werd niets minder dan een opstand tegen de bemoeizieke keizer voorbereid. Bovendien ontstonden er een aantal echte verzetsbewegingen waarvan er twee het voortouw namen. 1. De Vonckisten (democraten), die aanvankelijk nog de hervormingen van de Keizer hadden gesteund, lieten zich na diens ondiplomatisch optreden door de denkbeelden van de Franse Revolutie (1789-1799) beïnvloeden en zochten aansluiting bij het volk en het leger van de patriotten 127. Ze stonden onder leiding van Jan Frans Vonck (° Baardegem 29-11-1743, + Rijsel 1-12-1792). Vonck was een advocaat van de Opperste Raad van Brabant, en had zich bij het hiervoor genoemde geheime genootschap “Pro Aris et Focis” aangesloten.

Jan Frans Vonck (1743-1792) 127

De patriotten waren aanhangers van een Nederlandse politieke stroming, die vanaf 1781 aan het heersende absolutisme een halt wilde toeroepen. 99


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

2. De Statisten (of behoudsgezinden) stonden onder leiding van een andere advocaat van de Opperste Raad van Brabant, de Brusselaar Hendrik Karel Nicolaas Van der Noot (° Brussel 7-1-1731, + Strombeek 12-1-1827). Alhoewel Van der Noot zelf lid was van de vrijmetselaarsloges l' Union Bruxelles en Les Vrais Amis de l' Union Bruxelles, was zijn beweging klerikaal (één van de belangrijkste aanhangers was de Antwerpse kanunnik Frans Van Eupen) en conservatief. De Statisten voelden immers meer voor de oude vrijheden van de gewestelijke Staten en zochten aansluiting bij de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (Nederland).

Hendrik vander Noot

In tegenstelling tot Vonck, die meende dat het Zuid-Nederlandse volk zelf de strijd moest voeren tegen Jozef II, zocht Van der Noot naar buitenlandse steun. In 1788 trok hij daarvoor al naar Engeland, Nederland en Pruisen. Alleen Pruisen – toen erg anti-Oostenrijks - was geneigd om het Belgische (Brabantse) vrijheidsstreven te steunen. Ondanks de meningsverschillen vonden Vonckisten en Statisten elkaar. Bovendien leefde men in Revolutionaire tijden. Van der Noot trok naar Breda in Staats-Brabant (het huidige Noord-Brabant in Nederland) en bracht daar een vrijwilligersleger op de been. In mei 1789 werden daar tussen de 2 oppositiegroepen in het “Verbond van Breda” ook afspraken gemaakt. Vonck van zijn kant had op 30 augustus 1789 in de pastorij van Bekkerzeel een ontmoeting met oud-kolonel Jan Andries Vander Mersch. Hij kon hem overreden om het bevel over het volksleger van Van der Noot op zich te nemen. Jan Andries Vander Mersch

In oktober 1789 zakte dat 3000 man sterke leger naar Keizers-Brabant (grosso-modo de Belgische provincies Brabant en Antwerpen) af. Hoogstraten was de eerste gemeente die door de opstandelingen - zonder op al te veel Oostenrijkse weerstand te stuiten – “veroverd” werd. Het was daar dat Van der Noot en Vander Mersch

100


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

op 24 oktober 1789 het “Manifest aan het Brabantse Volk” hebben voorgelezen. Daarin werd de afzetting van keizer Jozef II en de onafhankelijkheid van het Hertogdom Brabant uitgeroepen. Het document legde uit dat de wil van de natie de hoogste wet was, en dat het volk, als die door een heerser geschonden werd, het recht had om de gehoorzaamheid aan hem op te zeggen en in opstand te komen. En de Oostenrijkse keizer had zich niet aan de volkswil, zoals die in de Blijde Inkomst uitgedrukt was, gehouden. Omdat ik de Vlaamse tekst van dit document (dat nochtans in alle Brabantse gemeenten aangeplakt is geweest) nergens kon vinden, heb ik het zelf zo nauwkeurig mogelijk uit het Frans vertaald.

Manifest van het Brabantse Volk tegen de Keizer (vertaald uit het Frans). Het volk van Brabant, vertegenwoordigd door de kerkelijke Staat en door het derde lid van de drie hoofdsteden, samen met vele leden van de adel: aan allen die dit zullen zien of zullen lezen: saluut. Aangezien wij ons in de harde noodzakelijkheid hebben bevonden om keizer Jozef II, hertog van Lotharingen, Brabant en Limburg, zijn soevereiniteit, zijn domeinen, zijn titels en zijn voorrechten in de gezegde landen af te nemen; is het onze onafwendbare plicht om iedereen in het algemeen en eenieder in het bijzonder aan te sporen en aan te bevelen om aan het algemeen welzijn en het heil van het vaderland bij te dragen; bijgevolg verbieden wij zeer uitdrukkelijk aan wie het ook mocht wezen, om zich met leden van de regering van de voormalige hertog, of met de voormalige hertog zelf, in verbinding te stellen, dit op straffe van als vijand des vaderland gestraft te worden. Eveneens verbieden wij om – onder welk voorwendsel het ook moge zijn - de openbare rust en orde te verstoren, insgelijks op straffe van als staatsvijand vervolgd en bestraft te worden. Wij roepen alle en om het even welke burgers - die in staat zijn om ter verdediging en de vrijheid van de natie en het heil des vaderlands een wapen te dragen – op om zich bij de aangeduide en gekende leiders aan te melden, teneinde zich, in functie van de inlichtingen die ze zullen ontvangen, naar de hen aangewezen plaatsen te begeven en er zich volledig aan de bevelen, die hen zullen gegeven, worden te onderwerpen Daarentegen verbieden wij alle samenscholingen die tot plundering zouden kunnen leiden; en we verklaren bovendien dat eenieder die zou geplunderd hebben of zou geprobeerd hebben te

101


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

plunderen, hetzij een huis, een winkel of een deel van huis, om het even van wie het zou mogen zijn, zelfs van een vijand van het land, eveneens als landsvijand zal worden gestraft. Wij verklaren dat iedereen die een complot zou beramen of met woorden het despotische plan van de voormalige hertog zou ondersteunen, streng als verstoorders van de openbare orde en als vijanden des lands bestraft zal worden. We bevelen aan en bevelen om dit manifest te drukken, te publiceren en in Brabant en in de gebieden die er van afhangen uit te hangen, op de gewone plaatsen en overal waar dat nodig zal zijn; zodat het gekend zal zijn en niemand onwetendheid zal kunnen pretenderen. We geven aan iedereen die het behoort het bevel om de inhoud van dit manifest na te leven en na te laten leven; want zo wordt het door het welzijn en het heil van het vaderland vereist. En vermits de zegels en de stempel der Staten hardhandig en met geweld door de voormalige hertog van Brabant in beslag genomen werden, en omdat wij door ons manifest van heden onze gevolmachtigde agent de toelating hebben gegeven om de stempel van zijn eigen eenheid te gebruiken en het - tot dat deze in ons bezit zullen zijn – als zegel en Statenstempel te laten dienen, hebben wij dit manifest van gezegde stempel voorzien Gedaan te Hoogstraten, oktober 1789. Was getekend, H.C.N. van der Noot; qq. (Tekst verschenen in de “Anales Patriotiques et Littéraires” van dinsdag 17 november 1789. Dit blad gaf als commentaar: De Republikaanse energie komt tot uiting in dit document. Geen vaagheid, geen onnodige dingen, geen bla bla. De geest der vrijheid heeft niet veel zinnen nodig, en het is aan te nemen dat advocaat Van der Noot, de bezieler en de leider van deze genereuze opstand, als de bevrijder der Brabanders beschouwd zal worden. Zij zijn bereid om te overwinnen of te sterven. Er bestaat geen antwoord als men aan zijn moed en overwinning appelleert. Maar na een dergelijke onderneming mag men er zeker van zijn dat de Brabanders rekenen op voldoende militaire steun van enkele machten die met hun verdrukker rivaliseren.)

Na Hoogstraten werd - op 27 oktober - Turnhout door de opstandelingen ingenomen. Generaal Vander Mersch wilde een slag in open terrein vermijden en het numerieke voordeel van de Oostenrijkers beperken door tussen de huizen te vechten. Geholpen door de inwoners, drong hij binnen in de stad, waar de troepen van de keizer, na hevige gevechten, verslagen werden. Een tegenaanval van de Oostenrijkers werd door de inwoners zelf afgeslagen. Het nieuws van de overwinning verspreidde zich als een lopend vuurtje, het verzet groeide aan in heel Vlaanderen en de Brabantse Omwenteling was een feit. Achtereenvolgens werden Gent (13 november), Diest en Tienen op de Oostenrijkers veroverd. Op 17 november verlieten de landvoogden Brussel, samen met al de Oostenrijkse overheden en ambtenaren. Een regeringsleger bleef nog een poosje ter plaatse en werd zelf nog versterkt door andere troepen die de Kempen binnen vielen en verder trokken om België te heroveren. Maar veel succes kenden die niet. Intussen werd er een beetje orde in het opstandelingenleger gebracht. Gemakkelijk zal dat wel niet geweest zijn en strenge regels waren nodig. Francis Hallemans is in het bezit gekomen van een uniek document: het “Krijgsreglement wegens de Brabandsche Patriotten”, dat op 25 november 1789 werd opgesteld. Hierna volgt de transcriptie ervan. Het is geen gemakkelijke, maar wel zeer interessante lectuur. Krygs reglement van den 25. November 1789. Wegens de Brabandsche Patriotten. M.D.CC.LXXXIX. (transcriptie door Francis Hallemans) Het Volk van Brabant aen allen, die deeze zullen zien ofte hooren leezen, Saluyt. Om te voorkomen de wanorders, de welke zouden konnen voorvallen onder het volk van ons leger, ende dewelke zouden strekken tot groot schaede van den lande, zelfs tot verderf van het heylzaem oogwit, by ons manifest verklaert, welke wanorders meer en meer zouden aengroeyen ter oorzaeke, dat er voor de militaire disciplien geene genoegzaeme ofte vaste Ordonnantie gepubliceert is, zoo is’t dat Wy, naer rypen raede ende bij advies van onzen Opper-

102


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Krygs-Bevelhebber, geordonneert ende gestatueert hebben, zoo Wy ordonneeren ende statueeren mits deezen de naervolgen-Artikelen : In den eersten, allen de gene, dewelke zullen begaen hebben eenige contraventien aen dit Reglement, Misdaeden ofte Misbruyken by hetzelve verboden, voor de welke geene bezondere straffe vastgestelt is, zullen arbitrairlyk volgens gelegentheyd van zaeke gestraft worden, zelfs aen den lyve, in gevalle de pùstandigheden bezwaerende zyn. II. Alle misbruyken ende misdaeden niet uytgedrukt in dit reglement, zullen gestraft worden, volgens de dispostitie van de placcaerten, regten ende gemeyne costuymen van den oorlog. III. word aen een iegelyck stiptelyck verboden, den naem des heere eydelyk te voeren, te vloeken ofte te blaspheren; op pene van voor de eerste ryze ten tyde van eenen dag van syne paye berooft te worden, ende voor de tweede ryze gestraft te worden ingevolge den eersten artikel van dit reglement. IV. Word van gelyken aen een iegelyk verboden, tegen ons ofte andere, syn overheyd, eenig kwaed te spreeken, ofte iet te zeggen, het gene zoude konnen dienen tot spot der zelve. V. Allen de gene die tegen Ons, het Land van Braband, de steden ofte plaetsen dier, als ook tegen onze geallieerden, onzen Opper-krygs-Bevelhebber ofte andere officieren, eenig verraed zullen begaen, iet gedaen, t’saemen beraed ofte gezworen hebben, waer door naerdeel ofte gevaer aen Ons, het Land van Braband, ofte onze Geallieerden zoude konnen ontstaen, zullen met de dood gestraft worden. VI. Ordonerende aen allen de gene, die iet zulks in den voorgaenden Artikel uytgedrukt, zullen weeten ofte onderscheppen, het zelven aenstonds aen hunne Commandanten ofte Oversten ter kennisse te brengen. VII. Wy verbieden een iegelyk, eenige muyterye ofte oproer te verwekken, ’t zy met woorden ’t zy met werken, directelyk ofte indirectelyk, eenigen oploop oft groot getier te maeken, ofte iet anders te doen, waer door zulks zouden konnen ontstaen, mitsgaeders van te houden oft byte-woonen eenige vergaedering oft ’t saemenrotting, daer toe strekkende : Ordonneerende voorders aen iegelyk ter wiens kennisse iets diergelyks zal gekomen zyn, het zelve seffens aen hunne oversten over te draegen; op straffe by den eersten Artikel uytgedrukt, ende zelfs van de dood, ingevalle de omstandigheden bezwaerende zyn. VIII. Ofte het gebeurde, dat de gagie van de Commandanten oft Soldaeten op den verschyndag niet aen en-kwaemen oft betaelt wirden ’t zy door belet des Vyands, ’t zy door eenige andere oorzaek, zoo verbieden Wy des niet-te-min wel uytdrukkelyk aen een iegelyk, daer voor eenigen oproer te maeken, oproerige woorden te spreeken, om geld te roepen, als hy tegen den Vyand ofte op eenigen aenslag trekt; syne Oversten tot betaelinge dier poogen te dwingen ofte syne togten ofte wagten in eeniger maniere te verzuymen. IX. Wij verbieden aen alle Commandanten ende voordere Officieren, hunne Compagnie te verlaeten, op voorwendzel van betaelinge der gagien aen-te-zoeken, ofte om welkdaenige andere oorzaek het zoude konnen zyn, zonder verlof van hunne respective Oversten. X. Den genen, die syne Wapenen tegens syne Oversten zal opneemen, zal met de dood gestraft worden. XI. Wij verbieden aen wie het zy, eenigen Commissaris van Vivers, Kwartier-Meesters ofte anderen van onzen wegen aengestelt, ’t zy met woorden ’t zy met de daed te beleedigen. XII. Wij verbieden aen een iegelyk, synen medegezel te beroepen om te vegten, syne Wapenen uyt-te-trekken, om Hem, ofte anderen die geenen vyand is, daer mede eenigzins te bedrygen ofte te beleedigen; insgelyks met het zweerd, alwaer ’t zelfs in de scheede, met stok, steen ofte anderzins hem te staen ofte aen-te-randen. XIII. Verbiedende tot dien eynde zeer strengelyk aen de Caporaels ofte andere Commanderende over de Wagten, van twee ofte meerdere Soldaeten daer uyt te laeten gaen om te vegten. XIV. Den Soldaet, die met woorden ofte met werken van eenen anderen zal beleedigt worden, zal hem begeeven by den Commandant van de wagt ofte van het kwartier, den welken, naer de redenen van partyen aenhoort te hebben, den beleediger het ongelyk aen den beleedigden, zal doen herstellen; ende daer en boven na zwaerte van beleedinge, zal den beleediger uyt kragte van den eersten Artikel deezer gestraft worden volgens gelegentheyd van zaeke.

103


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

XV. Wy Ordonneren aen een iegelyk, zig te vergenoegen met het Kwartier ofte Logist, het welk hem by den Kwartiermeester ofte Fourier zal aengeweezen zijn; ende Wij verbieden aen een ieder, sijnen Medegezel in syn kwartier te ontrusten. XVI. Den Soldaet, den welken in het Logement hem aengeweezen, synen Weerd, Weerdinne, Knegt, Dienst-meyd of anderen Huysgezin zal gedreygd, geslaegen, gestooten ofte anderszins mishandelt hebben, zal voor d’eerste reyze, dry dagen in arrest te water en te brood gestelt worden, ende voor de tweede reyze van syne Wapenen en Kleederen ontbloot, en uyt de Compagnie gebannen worden; ende in geval van verminking van eenig lid, volgens eysch van zaeke strengelyk aen de lyve gestraft worden. XVII. Wy verbieden aen wie het zy van ons Leger, eenige Weduwen, Gehoude, Ongehoude of zwangere Vrouw-persoonen of jonge Kinderen, eenigen overlast te doen, slaen, stooten, bedrygen ofte oneerlyk aente-tasten; ende zoo wie contrarie doende, eenig lid zoude verminken, zal aen den lyve gestraft worden. XVIII. Ofte het gebeurde, dat eenige publieke ofte oneerlyke Vrouw persoonen zig in ons Leger ofte by onze Troepen begaven; zoo Ordonneren Wy aen alle Commandanten, Officieren ende Soldaeten hier van (zulks tot hunner kennisse gekomen zynde) aenstonds rapport te doen aen hunne respective Oversten, de welke Wy belasten de zelve Vrouw-persoonen op-staenden voet van onze Troepen te doen verwyderen, verbiedende zeer strengelyk aen een iegelyk, met diergelyke Vrouw-persoonen eenige gemeyntschap te hebben. XIX. Alle moetwillige Doodslaegen, Verkragtingen ende Brandstigtingen zullen met de dood gestraft worden. XX. Alle Dieveryen, Straetschendingen, Geweldenaryen ende diergelyke andere booze daeden, zullen aen den lyve ende zelfs met de dood, in geval’er bezwaerende omstandigheden by zyn, gestraft worden. XXI. Tot dien verbieden Wy wel uytdrukkelyk, eenige Vivers ofte andere Waeren, komende oft dienende tot ons Leger, Garnizoen, Steden ofte eenige Plaetsen onder ons Gebied ofte van onze Geallieerden, af-te-werpen, of te rooven; met bedrog den Voorraed, Levens-middelen ofte Wapenen van syne Medegezel weg-te-neemen; eenen Winkel ofte Koopman, die tot hulpe van het Leger ofte Garnizoen zal komen, te rooven; enig Vee oft Beest te neemen ofte mede te-leyden; op vry buyt te gaen of andere afperssingen te doen. XXII. Wy verbieden ook wel expresselyk aen alle Commandanten, Fouriers ende alle anderen, belast met het doen van betaelingen in geld ofte van andere distributien, iet min te geeven aen de Soldaeten ofte iet agter-te-houden van de betaelingen, de welke hun toegeschikt zyn; op pene dat zy van hunne kleederen ende Wapenen ontbloot ende t’eenemael gedegradeert zullen worden, ende dat het gene zy aldus agtergehouden zullen hebben, tot hunnen last verhaelt zal worden. XXIII. Diergelyke pene zal plaets grypen tot laste van de Persoonen in den voorigen artikel genoemt, de welke in hunne lysten ofte tabellen meerdere mannen zullen overbrengen, als ‘er in de daed zyn, ende op deeze weyze meerder ontfangen zullen hebben ende ingehouden, als zy moeten uytgeeven ofte uytdeylen. XXIV. Wy verbieden aen een iegelyk, buyten de gene daer toe bezonderlyk aengestelt, zonder expres bevel van syne Oversten, voor-op-te koopen ofte te doen opkoopen eenige vivers ofte andere waeren, boven de geene noodig tot syn eygen gebruyk of sleet. XXV. Wy verbieden aen een iegelyk, eenige moeyelykheyd te doen ofte te wenden aen eenige Persoonen, Steden, Vlekken, Dorpen, Slothen, Havenen, ofte Goederen, die met Paspoorten, Sauvegarden ofte andere verzekerheyd van onzen t’wegen ofte van onzen Opper-KrygsBevelhebber voorzien zijn. XXVI. Allen de gene, zoo Commandanten, Officieren als gemeyne, de welke tot den vyand zullen overloopen, zullen gehouden worden als Verraeders van het Land, ende als diergelyke, volgens den vyfden Artikel van dit Reglement, met de dood gestraft worden. XXVII. De gene, die zonder oorlof of bevel hunner Oversten in de slag of storm, den vlugt zullen neemen, zullen vryelyk van een ieder op de daed gedood mogen worden, ende ontkomen zynde, als Schelmen verklaert, ende als dusdaenige ontbloot van Wapenen en Kleederen, weg-gejaegt, worden.

104


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

XXVIII. Allen de gene die hunne Wapenen zullen afwerpen ofte versteeken, ’t zy in het gaen nae den slag ofte ten tyde van een andere marche, zullen eensgelyks als Schelmen verklaert ende voor altyd uyt onzen Lande gebannen worden. XXIX. Wy verbieden aen een iegelyk, zig by dag ofte nagt van syn Vendel ofte Troep te verwyderen, zelfs onder den Tros ofte Bagagie ofte op de Wagens zig te begeeven, zonder bezonder verlog van synen Commandant, zullende den genen, die zal bestaen, in het marcheeren nae den Oorlog ofte Slag, syn Vendel ofte Troep te verlaeten, als Schelm gedegradeert worden. XXX. Wy verbieden ook een iegelyk, uyt het Leger ofte belegerde plaets te gaen, voorder als den scheut van een Canon, ’t zy om voedering of andere oorzaek, zonder verlof van synen Commandant. XXXI. Wy verbieden aen een iegelyk, uyt bezette of belegerde plaetsen ofte anderszins eenige spraeke ofte gemeynschap met den Vyand te houden, aen hem boodschappen ofte brieven te zenden ende van hem te ontfangen ofte van iemand van syne bondgenoten, ‘ zy in’t openbaer ofte heymelyk zonder voorgaende toestemming van synen Oversten ofte Commandant, ten zy hy hem terstond daer van kennisse geeve, ende dat hy daer toe by hem bemagtigd is, op arbitraire straffe, zelfs van den dood, in geval de omstandigheden bezwaerende zyn. XXXII. Wy verbieden aen den Soldaet ende Officier, die uyt het Leger, Stad ofte Fort zal gaen, langs eenen anderen weg, als door de Poorten ende ordinaire wegen in-te-komen, anderszins zullen zy door die van de wagt mogen afgeweirt worden, ende daer-en-boven gestraft, ingevolge den eersten Artikel van dit Reglement. XXXIII. Niemand ’t zy Commandant of Soldaet, gestelt zynde tot bescherming van eenige Bresse, Schans of Loop-schans, zal de zelve uyt synen eygen wil verlaeten, nog door eenige valsche ofte vercierde oorzaek of onschulding hem daer van verwyderen zonder bevel ofte bescheed, in den Krygs-raed aengenomen. XXXIV. Geenen Soldaet en zal vermogen synen Schildwagt, daer hy door synen Caporael gestelt zal zyn, by dag ofte by nagt te verlaeten, zonder by synen Caporael ofte Commandant daer afgeroepen ofte afgelost te zyn; gelyk ook niemand zonder noodwendige oorzaek, bekent aen synen Officier, en zal mogen uyt synen rang ofte gelid breken, daer hy ingestelt is. XXXV. Niemand en vermag zig uyt d’een Compagnie in d’ander te vertrekken, zonder behoorlyk Paspoort van synen Commandant nogte hem onder twee Compagnien laeten inschryven ofte monteeren; wordende tot dien aen alle Commandanten stiptelyk verboden, eenigen Soldaet aen te-neemen zonder wettelyk verlof van synen voorgaende Commandant. XXXVI. Wy Ordonneren zeer strengelyk aen alle Soldaet, het bevel van synen Commandant stiptelyk te volbrengen, zonder eenig tegenspreeken. XXXVII. Wy verbieden ook zeer strengelyk aen een iegelyk, eenig bevel door order van onzen Opper-Krygs-Bevelhebber by Trommel, Trompette ofte ander teeken gegeeven, te overtreeden. XXXVIII. Als’er alarm gemaekt word, zal eeniegelyk zig op het spoedigste by syn Compagnie ofte Vendel begeeen, zonder dat het geoorlooft is aen wie het zy elders te loopen, buyten consent en bezonder bevel van syne Oversten, ende zal syn eygen Vendel by dag en by nagt bystand doen ende beschermen, zonder’er af te schyden voor dat het in behouder land gebragt is. XXXIX. Den genen weezende van wagt die hem in syn vollen geweir niet en zal laeten vinden by het Vendel, ofte by syne Compagnie, om met d’andere nae de plaetse van Alarm te marcheren, zal voor d’eerste reys dry dagen te water ende te brood in arrest gestelt worden, ende voor de tweede reys ontbloot van syne Wapenen, uyt de Compagnie gejaegt worden. XL. Den genen die op synen Schildwagt zal slaepende bevonden worden, gelyk ook den genen die op den dag van syn wagt zal dronken zyn, zal zes dagen in Arrest gestelt worden te water ende te brood. XLI. Niemand en zal syne Wapenen, Geweir, Kleederen of ander Montuere, gelyk hem die gegeeven zyn, mogen krenken ofte hinderen op pene dat de schaede, daer van voordkomende, op hunne paye verhaelt zal worden. XLII. Wy verbieden stiptelyk aen een iegelyk, syne Wapenen, Geweir, Kleederen of ander montuere te vermangelen, te verkoopen,ofte pand te stellen op arbitraire straffe.

105


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

XLIII. Aen niemand wie het zy en is het geoorloft, buyten order of beven van syne respective Oversten syn Geweir af-te-schieten, buyten de voorvallen in dit Reglement uytgenomen. XLIV. Tot betere uytvoering van den voorgaenden Artikel, zoo zullen allen ende iegelyke Soldaeten, den aenzogt zynde door hunne Oversten, het getal der Kardoesen moeten inbrengen, die hun gedistribueert zyn geweest, zullen de gene die’er minder zullen inbrengen, voor aleer zy by order van hunne Commandanten hebben moeten schieten, gehouden worden als Overtreeders van het gestatueerde by den voorgaenden Artikel. XLV. Wy verbieden zeer strengelyk aen wie het zy zig op de monstering ofte Revue met eenen verkeerden ofte anderen als synen eygen naem te laeten inschryven ofte met een geleend Peerd, Wapenen ofte andere Montuere door de Monsteringe te passeeren, ofte aen iemand op den Monsterdag iet zulks te leenen. XLVI. Wy Ordonneeren aen de respective Commandanten nauwkeuriglyk zorg te draegen, dat dagelyks ten minsten twee-mael het Appel gebeure, op de ueren by den Opperbevelhebber van de Troep is bepaelen; op pene dat den geenen, die daer aen in gebrek zal blyven, voor de eerste reys ten tyde van veerthien dagen in arrest gestelt en van syne Paye berooft, ende voor de tweede reys arbitrairelyk gestraft zal worden. XLVII. Iederen manzal zig op dit Appel moeten laeten vinden, op pene van voor d’eerste reys de helligt van syn solde te moeten verliezen, en voor de tweede reys arbitrairelyk, ingevolge van den eersten Artikel van dit Reglement, te zullen gestraft worden. XLVIII. Wy beveelen aen alle Commandanten van Compagnien, hunne respective Sergeanten te ordonneren, alle weeken stiptelyk de Monstering te doen van alle effecten hunner Compagnie, mitsgaders van nauwkeurig onderzoek te doen van alle hunne Wapenen, waervan zy aen hunne Commandanten rapport zullen doen ende zorgen, dat alles in goeden staet behouden word; zullende de respective Commandanten responsabel weezen voor alle gebreken, de welke uyt het verzuym van deeze te geeven Ordonnantie zouden spruyten. XLIX. Een iegelyk van wat conditie hy zy, zal van stonden aen, immers zoo haest mogelyk, by den Commandant van het Kwartier te voorschyn brengen de gevangenen die hy van den Vyand genomen zal hebben. L. Niemand zal eenige gevangenen mogen dooden of doen dooden, op rantsoen stellen, of ook naer het rantsoen betaelt, zonder order van onzen Opper-Krygs-Bevelhebber of den genen, dien het kwartier in syne afweezentheyd commandeert, mogen laeten vertrekken, op pene van ontbloot van syne kleederen ende wapenen, uyt onzen Lande voor altyd gebannen te worden. LI. Niemand zal eenige vremde Persoonen, daer eenig agterdenken ofte verdagting mogt op weezen, by zig houden ofte herbergen, zonder daer van aen syne respective Oversten kennisse te geeven. LII. Als een Soldaet eenig misbruyk zal begaen hebben, zal synen Commandant gehouden zyn, het zelve ter kennisse te brengen van onzen Opper-Krygs-Bevelhebber ofte van den genen die in syn afwezentheyd het bevel voert, den welken met de byweezende luyden van den Krygs-raed daer over op d’informatie, die hy daer toe zal neemen, zal oordeelen op den voet van dit Reglement. LIII. Alle Zoetelaers of Merketenters het Leger volgende, zullen onderworpen zyn aen dit Reglement ende aen den Krygs-raed aldaer zynde. LIV. Die Zoetelaers of Merketenters en zullen des avonds eene uere naer den Zonnen ondergank, ende des morgens voor des zelfs opgank, aen niemand vermogen te leveren of te tappen eenigen Wyn, Bier, Genever of alle andere Brandewynen, of Likeuren hoe genaemt, op de verbeurte van dry guldens Brabands courant voor iedere overtreeding, te appliceren d’een helligt ten profyte van onzen grooten Provoost ende de andere helligt ten profyte van den aenbrenger. LV. Wy ordonneren aen de Commandanten, alle maenden dit Reglement aen het hoofd van hunne respective Compagnien voor te-leezen. LVI. Eyndelyk ofter eenige Soldaeten waeren, die by het voorleezen van deeze Ordonnantie niet tegenwoordig waeren, die zullen even gelyk d’anderen, die’er by waeren geweest, aen de zelve verbonden zyn.

106


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

LVII. Immediaet naer het publiceeren deezer, zal door Ons ofte die by Ons daer toe te authoriseeren, eengen grooten Provoost aengestelt worden, om te waeken ende te bezorgen den prompten uytvoer van deeze Onze Ordonnantie. LVIII. Ende indien den zelven Provoost of syne Dienaers een of meer Soldaeten gevangen namen, zoo zal niemand hoedanig hy zy, zig daer tegens mogen stellen, of de zelve ontweldigen; op pene van naer eysch van het geval op het strengste gestraft te worden. Ontbieden hier om alle onze Regteren ende Justicieren, die het aengaen mag, van zig naer dit Reglement ponctuelyk te reguleren ende hetzelve te doen agtervolgen, WANT HET WELZYN VAN ONS LAND HET ALZOO VEREYSCHT. In teeken der waerheyd hebben Wy hier op doen drukken den Zegel onzer Provincie. Aldus gedaen binnen Hoogstraeten den 25 November 1789, ende was onderteekent H.C.N.VAN DER NOOT. Volmagtigen Agent van het Volk van Brabant. Krygs Reglement van den 25 November 1789 Wegens de Brabandsche Patriotten…

Op 10 december kwamen ook de bevolking van Brussel en de boeren van de buitengemeenten in Opstand. De soldaten van het regeringsleger, die voor het grootste deel in de Zuidelijke Nederlanden gerekruteerd waren, deserteerden massaal. Brussel “viel” op 14 december en op 18 december deed het 'comité van Breda' er zijn intrede en liet men er de Brabantse driekleur wapperen. Van der Noot werd als de 'redder des vaderlands' ontvangen. De verovering van het Henegouwse Namen volgde. Alle bevrijde staten verklaarden zich nu onafhankelijk en groepeerden zich in een Staten-Generaal.

De Verenigde Nederlandse Staten Op 11 januari 1790 kwamen de Staten-Generaal op eigen gezag in Brussel bijeen en verenigden ze zich in de Verenigde Nederlandse (later Belgische) Staten. Elke provincie bleef soeverein maar droeg de gemeenschappelijke belangen over aan het congres dat in feite een voortzetting was van de Staten-Generaal. Eigenlijk waren de Verenigde Nederlandse Staten een confederatie van de oude vorstendommen. Ze werden gesteund door de verzwakte Republiek 107


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

der Zeven Verenigde Nederlanden (Nederland) en er werd gestreefd naar het herstel van de op het einde van de 16de eeuw verbroken eenheid tussen Noord en Zuid. Alleen het Hertogdom Luxemburg bleef nog onder Oostenrijks bewind. Het prinsbisdom Luik, dat een deel was van het Heilig Roomse Rijk, maakte in principe geen deel uit van de Nederlanden. Toch is het ook daar tot een opstand (de Luikse revolutie) gekomen en werd de prins-bisschop, na de val van de Bastille in Parijs, uit Luik verdreven). De gehate keizer Jozef II overleed in Wenen op 20 februari 1790. Zijn broer en opvolger Leopold II deed nog een laatste poging om zijn gezag te herstellen en liet de aloude Henegouwse en Brabantse Charters terug in voege treden. Hij had bovendien nog altijd een leger in de zuidelijke Nederlanden, maar wat er nog van overbleef had zich in de citadels van Antwerpen en Luxemburg teruggetrokken.

Leopold II van Oostenrijk

De conservatieve Vonckisten, die vooral aanhang in de provincies Henegouwen en Vlaanderen hadden, leken bereid om keizer Leopold II te erkennen. De Statisten van Van der Noot, die samen met de behoudsgezinde Staten van Brabant (met daarin de sterke steden Brussel, Antwerpen en Leuven) de regering in handen hadden, gaven echter niet toe en richtten hun pijlen op de Vonckisten die, omdat ze de ideeën van de Franse Revolutie genegen waren, zelf ronduit van antiklerikalisme werden beschuldigd. Het was inderdaad waar de Nationale Vergadering in Frankrijk de bezittingen en privilegies van de Kerk toen al wilde aanpakken. De Brabantse Clerus koos vanzelfsprekend de kant van de Statisten. In februari 1790 (en eigenlijk ook al voordien) circuleerde in heel Brabant een petitie met de titel "Déclaration du peuple belgique – Declaratie van de Belgike volkeren”. Deze was overduidelijk gericht tegen de Vonckisten, die als verraders van het Vaderland bestempeld werden. Het is zo goed als zeker dat het aartsbisdom achter dit manoeuvre zat. DECLARATIE VAN DE BELGIKE VOLKEREN Wy ondergeschrevenen inwoonders van ........ in Brabant, verclaeren by dese dat onse intentie is ende altyt syn sal dat onse Heylige Religie ende Constitutie blyve in hun geheel soo als die van te voren geweest syn ende voor de welke wy ons bloet gestort hebben ende dat onse Heeren die dry Staeten onlangs geswooren hebben te onderhouden, verclaeren verders dat wy geene andere Representanten van de Volkeren en kennen ofte geene andere en begeiren als de dry leden der Staeten volgens onse Constitutie, dat sy voor ende in den naem van de Volkeren moeten bedryven de Souvereyne autorityt die ande Volkeren toe behoort ende dat de Volkeren hun toevetrouwt hebben dat wy diens volgens wel expresselyck protesteren tegens alle het gene men soude bedryven ofte willen bedryven aen onse Religie ende aen onse Constitutie contrarie, verclaeren veraders van het Land ende stoorters der gemeyne ruste alle ende igelyk die soude willen eenige veranderinge ofte nieuwigheden indringen t' sy in de Religie, t' sy in de 108


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Constitutie: versoeken de Heeren Staeten te willen vervolgen ofte doen vervolgen deze stoorters de gemeyne ruste. Gedaen tot ..... den ..... 1790

Ik weet niet of Londerzeel, Malderen of Steenhuffel deze petitie getekend heeft, maar het is erg waarschijnlijk. De Statisten van Van der Noot wonnen het pleit. Aanvankelijk ging het hen nog voor de wind. Het Oostenrijkse garnizoen van Antwerpen gaf zich op 29 maart 1790 over. Vele Vonkisten vluchtten naar Frankrijk. Jan Frans Vonck ook. Hij stierf in Rijsel op 1 december 1792 maar werd wel in Baardegem begraven.

Joannes Franciscus Vonck heeft in zijn geboorteplaats Baardegem weliswaar geen standbeeld als Patriot gekregen, maar als schooljongetje wél. Daar moet een goede reden voor zijn.

Het einde van de Verenigde Nederlandse Staten De Verenigde Nederlandse Staten hebben het nog geen vol jaar volgehouden. De ruzie tussen Statisten en Vonckisten heeft daar zeker toe bijgedragen. Het leger der Patriotten was immers aanzienlijk verzwakt. Bovendien waren onder druk van het volk vele belastingen afgeschaft. Daardoor bleek zelfs een gereduceerd leger niet gemakkelijk meer te financieren. Bij gemeenten en burgerij werd om geld gebedeld... Het is nu dat we in onze plaatselijke archieven voor de eerste keer iets over de Brabantse omwenteling vernomen hebben. Op 2 juni 1790 verklaarden “de schepenen en inwoners van Steenhuffel zich bereid om 972 florijnen te schenken aan het Opperste Congres voor de verdediging van het vaderland”. Over de grootte van de bijdrage van Londerzeel en Malderen heb ik niets gevonden. Dat het jonge Vaderland moest verdedigd worden, was niet uit de duim gezogen. Pruisen, dat althans in principe, de Zuid-Nederlandse onafhankelijkheidstrijd had gesteund en sedert november 1789 zelfs troepen in het Prinsbisdom Luik gelegerd had, sloot op 27 juli 1790, met de Conventie van Reichenbach, vrede met Oostenrijk en moest zich sindsdien afzijdig houden. En in de Verenigde Provinciën was de gouden eeuw al lang voorbij. Daar had men de middelen niet meer om voor het zuiden in de bres te springen. Eind augustus, begin september stuurde keizer Leopold II opnieuw Oostenrijkse troepen naar onze gewesten. Hierdoor gealarmeerd werd het leger van de Verenigde Belgische Staten in Gent gemobiliseerd. Vele vrijwilligers sloten zich daar bij het leger der Patriotten aan. Een aantal van hen kwam uit Londerzeel. Helaas ken ik maar twee namen. De eerste is die van Dominic Lauwers. Hij was geboren in Londerzeel op 27 april 1769 en was de zoon van Frans Lauwers en Catharina Adriaensens die op 20 juni 1748 in Lippelo waren getrouwd. Een andere was Hendrik Van Crombruggen, de 22 jarige zoon van Jan Van Crombruggen en Maria Goossens. Op 12 september werd het leger der patriotten eerst in Leuven in het nauw gedreven en vervolgens in Tienen door de Oostenrijkers verslagen. 109


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Londerzelenaar Hendrik Van Crombruggen werd gewond naar het gasthuis van Marche-enFamenne afgevoerd, waar hij kort nadien overleed. In de loop van november werden de voormalige Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik door Leopold II heroverd. Op 2 december werd Brussel door veldmaarschalk Blasius Columban von Bender ingenomen en kwam er een einde aan de korte onafhankelijkheid van de Verenigde Belgische Staten.

3 december 1790 – De magistraat van Brussel geeft de sleutels van de stad aan de Oostenrijkse veldmaarschalk Blasius Columban von Bender

Politiek in Londerzeel. Zodra het nieuws van de inname van Brussel hem bereikte, liet Graaf Carolus Henricus Boot, de bewoner van Drietoren en de heer van de Heerlijkheid van Londerzeel, de Brabantse driekleur, die sinds de onafhankelijkheid op het dorpsplein had gewapperd, weghalen en naar zijn kasteel op Ursene brengen. Op 5 december 1790 zat Dominic Lauwers in de herberg “Huis ten Halve”. Samen met de andere Londerzeelse patriotten – Van Crombruggen uitgezonderd – was hij zonder al te veel blutsen en builen naar Londerzeel weergekeerd. Blijkbaar zonder al te veel blutsen en builen, maar dat zou snel veranderen. In de herberg werd hij aangesproken door de 58 jarige Jan Adriaensens, een kozijn van zijn moeder. Adriaensens was, in tegenstelling tot Lauwers “Keysers gesind ende was dat altijd geweest, ende die reputatie hebbende...” “Waer sijt gij nu met uwen standaert?” snauwde hij Lauwers toe. En zonder op een antwoord te wachten voegde hij daar aan toe dat hij nooit een stuiver voor het leger der patriotten had gegeven en dat hij de Londerzelenaars die zich in september als vrijwilliger hadden aangegeven, bij hun vertrek eens ferm had uitgelachen. “Dat komt omdat gij een vijg zijt,” repliceerde een andere patriot die in de afspanning aanwezig was, maar waarvan we de naam helaas niet kennen. “De patriotten moeten voor 20 jaar verbannen worden,” aldus Jan Adriaensens “Ze zijn alleen maar goed om aan de galg op te hangen,” verduidelijkte Peeter, die zijn broer was te hulp gekomen. “En hun geld zijn Judaspenningen,” vond Antoon, de zoon van Jan.

110


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Philips Van Aken, de waard van het huis ten Halve achtte toen het moment gekomen om zijn meubilair te redden en probeerde tussenbeide te komen om de gemoederen te bedaren... Helaas... Een goed kwartier later stelde de inderhaast bijgeroepen chirurgijn Jan Baptist Verheyden vast dat Dominic Lauwers “ene snede van 4 vingeren lang en 3 vingeren breed in de zijde had gekregen”, een wonde die gelukkig “niet penetrant en is, en vervolgens ick niet absoluet doodelijck en oordeele, ten sij eenige merckelijcke toevallen hun quaemen te veropenbaeren”. Op 18 april 1791 werd Jan Adriaensens voor dit feit in de Croon door de Vierschaar van Londerzeel veroordeeld. Op 7 mei 1791 diende hij gratieverzoek in en op 16 juli werd hem dat door “hunne Koninklijke Hoogheden, een rapport omtrent dit verzoek ontvangen hebbende en gelet op het advies van de Procureur-generaal, voor zooveel noodig” ook verleend. Waaruit blijkt dat men, ingeval van oorlog, maar beter de kant van de overwinnaar kan kiezen.

Londerzeelse soldaten in het Oostenrijkse leger Nu in ons digitale tijdperk steeds meer bronnen op te sporen en voor ons toegankelijk zijn, zijn er ongetwijfeld interessante verhalen over de Oostenrijkse periode te vinden. Zoals bijvoorbeeld dit. Het werd mij op 10 juli 2017 door Guido van Hoey uit Merelbeke gemaild. Op zoek naar zijn voorouders ontdekte hij een zekere Robertus Heymans, zoon van Joannes en Catharina Van Riet. Hij was gedoopt te Malderen op 21 januari 1751 en overleed te Malderen op 9 mei 1835. Niets opzienbarend dus. Wat onze parochie- en andere registers ons echter niet vertellen is wat er intussen in zijn leven gebeurde. Bijvoorbeeld dat hij militair in het Oostenrijkse leger, met name in het infanterie regiment van Kaunitz, werd en in die kwaliteit toch behoorlijk lang in Luxemburg was gekazerneerd. En dat hij daar Maria Josepha Gandrelle (ook Gantrel) heeft leren kennen. Zij was geboren te Weimerskirch in Luxemburg op 13 juli 1757 als dochter van Theodorus Josephus Gandrelle en Susanna Schabert. Op 19 september 1874 trouwden ze in het Groot-Hertogdom (Saint-Nicolas) waarna ze er, respectievelijk in 1784 (Maria Josepha), 1786 (Josephus) en 1789 (Francois) 128, drie kinderen kregen. In 1790 keerde Robertus naar Malderen weer en zijn vrouw en kinderen zijn hem gevolgd. Hier werden vanaf 1791 nog een aantal andere kinderern geboren : Jan Baptist (1791), Petronella (1794) en Coleta (1797). Er moet ook een Clara zijn geweest.

Epiloog Op 10 december kwam ons land officieel terug onder Oostenrijks bestuur. De landvoogden keerden terug naar Brussel. De meeste Statisten, inclusief hun leider Van der Noot, vluchtten naar Noord-Brabant 129; de Vonckisten die er beleefd om vroegen kregen amnestie. Leopold II paste de hervormingen van Jozef II tactvoller toe dan zijn broer. De Oostenrijkers zouden echter niet lang meer blijven. De Fransen hadden immers besloten om ook de rest van Europa van de voordelen van hun Revolutie te laten profiteren. Bronnen: Over de algemene geschiedenis van de Brabantse omwenteling heb ik veel van het Internet gehaald (vooral van de Internet-encyclopedie Wikipedia). Ik zal geen aparte bronnen noemen want iedereen heeft van iedereen afgeschreven. De weinige gegevens over onze deelgemeenten komen uiteraard uit het gemeentelijk archief. 128

Deze François had later een herberg in Malderen, is helaas na een onberispelijk leven krankzinnig geworden en werd opgesloten in Geel. 129 Van der Noot vluchtte eerst naar Holland en daarna naar Engeland. In 1792 deed hij een oproep om samen te werken met de Franse bezetter, die intussen onze streek had ingenomen. Hij keerde terug naar Brabant, maar werd in 1796 gearresteerd. Zijn grafsteen is tegen de muur van de pastorijhof van Strombeek-Bever te vinden. 111


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

INHOUD Deel I – Londerzeel, Malderen en Steenhuffel en de oorlog (1159-1794) Iets over de feodaliteit in de Middeleeuwen 1159 – Ridder Gossuin van Schouwenbroeck en de Grimbergse Oorlog 1288 – De Slag bij Woeringen en het ontstaan van Diepensteyn 1334 – De Slag van Londerzeel 1356 – Jan van Marselaer en de Brabantse Successieoorlog 1371 – De Slag van Buerenfosse bij Baesweiler 1386 – 1388 – De belegering van Grave aan de Maas 1396 – De familie de Luu wordt uitgemoord in Hongarije 1465 – Daniel van Bouchout sneuvelt te Monthléry bij Parijs 1477 – Minstens drie doden in de Bontestraat te Steenhuffel 1535 – Alvaro van Almaras sterft na een reis naar Tunis 1566 – 1593 – De Beroerde Tijden 1583 – Ingelbert van Ursene sneuvelt in Friesland 1601 – Jacques van der Laen sneuvelt bij het beleg van Oostende 1640 – Ferdinand le Cocq sneuvelt in Catalonië 1686 – Leopold en Jozef, graven van Steenhuffel, sneuvelen bij Buda 1689 – 1697 – Zeker 6 burgerdoden tijdens de 9-jarige oorlog van Louis XIV 1708 – 1710 – De Spaanse opvolgingsoorlog en Londerzeel 1719 – Charles François van Doetinghem sneuvelt in Sicilië 1745 – D Oostenrijkse Successieoorlog en het verraad van Imde 1790 – Hendrik van Crombrugge sneuvelt als Brabantse Patriot Deel II – Tijden van Beroering – De opstand der Geuzen (1566-1592) Landvoogdes Margareta van Parma Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva Een Beeldenstorm in Malderen in 1572? Requesens en Don Juan De kerk van Steenhuffel, een verlaten bouwwerf in 1577 Alexander Farnese, hertog van Parma 1579 was een slecht jaar voor Londerzeel Het ware verhaal van de vernieling van de Burcht van Londerzeel in 1582 Was er nog meer oorlogsschade in Londerzeel in 1582? En wat met Steenhuffel? Het Groenhof in Malderen verschanst zich achter water Het wedervaren van Jan Uytenhove uit Steenhuffel Kouhagen en de Coenraertmeers in Steenhuffel Andere getuigenissen uit Steenhuffel Een vraag in verband met Diepensteyn Vrijbuiters Londerzeel nà de Beroerde Tijd Emigranten Besluit Deel III – Tijden van Beroering – Lodewijk XIV, niet ónze Zonnekoning De politieke toestand in de 2de helft van de 17de eeuw De 1ste oorlog van Lodewijk XIV in de Nederlanden (1643-1659) De Devolutieoorlog van Lodewijk XIV (1667-1668) De Hollandse Oorlog van Lodewijk XIV (1672-1678) De 4de oorlog van Lodewijk XIV in de Nederlanden (1683-1684) De Fransen ‘brandschatten’ Brabant De 9-jarige Oorlog van Louis XIV (1689-1697) Besluit Deel IV – Londerzeel en de Brabantse Omwenteling (1789-1790) De Zuidelijke Nederlanden onder Oostenrijks Bewind De Brabantse Omwenteling De Verenigde Nederlandse Staten Het einde van de Verenigde Nederlandse Staten

112

5 8 8 8 9 10 12 12 13 16 18 19 20 20 21 22 24 25 27 28 31 33 35 37 40 42 44 46 48 48 53 55 58 58 59 60 62 64 66 68 70 72 73 75 76 78 80 83 83 86 96 97 98 99 107 109


Groot-Londerzeel en de Oorlogen van het Ancien Regime 2019

Louis De Bondt

Politiek in Londerzeel Londerzeelse soldaten in het Oostenrijkse leger Epiloog Inhoud

110 111 111 113

113


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.