De tijd van toen - Aspecten van het Londerzeelse volksleven tijdens het interbellum

Page 1


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

DE TIJD VAN TOEN IN LONDERZEEL Herinneringen aan het leven in Londerzeel tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw vertellingen van Pol Despeghel, Louis De Boeck, Joris en Louis Vertonghen

Tussen beide wereldoorlogen is het leven in onze deelgemeenten en elders totaal veranderd. Oude verhalen en tradities werden steeds minder overgeleverd. De verhoogde mobiliteit bracht ons in contact met andere (weliswaar nog altijd ‘inheemse’) culturen, hetgeen in se een verrijking is maar soms ook de oorzaak van vermenging, vervlakking en verlies. Ofschoon ‘den ouwen tijd” zelden ook “den goeien ouwen tijd” geweest is, verdient het toch aanbeveling om sommige herinneringen te bewaren... zolang die er nog zijn.

Deze verzameling bestaat momenteel uit de volgende bijdragen:      

Redevoering gehouden door Pol Despeghel, najaar 1987 - door Pol Despeghel (met dank aan de familie). Redevoering gehouden door Pol Despeghel op 21 oktober 1988 - door Pol Despeghel (met dank aan de familie). Een verhaaltje in het Londerzeels over de tijd van toen – door Louis De Boeck, geschreven ca 1999. Verdwenen Lonnesielse figuren: de Jun – door Louis De Boeck, geschreven ca 1999. Het leven in Steenhuffel tijdens het Interbellum – Notities van pater Joris Vertonghen uit zijn ongepubliceerde “Hortus deliciarum”. Over ’t Hoeksken (Smisstraat Steenhuffel) en zijn bewoners midden 20ste eeuw – geschreven door Louis Vertonghen ca 1975 (met dank aan Hedwig Vertonghen).

2


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Redevoering uitgesproken door Pol Despeghel - najaar 1987 Waarde Klasgenoten en hun lieve levensgezellinnen, In naam van alle klasgenoten van het 2de studiejaar 1929-30 dank ik de initiatiefnemers voor deze samenkomst die bij mijn weten nog niet in gelijke omstandigheden van leeftijd, plaats en tijd plaatsgreep in ons dorp. De grootste verdienste gaat naar Jos Saterdag; als ere-gemeentesecretaris gingen voor hem immers alle deuren open. Hij kon de leerlingenlijsten van de gemeentelijke lagere school raadplegen, en met alle gemak vond hij toegang tot de registers van de burgerlijke stand, om de verhuizers op de sporen, zowel hier als elders. Zonder de daadwerkelijke hulp van Jan Roebse (Patat), die in zijn archief de fameuze foto ontdekte was Jos er niet in geslaagd om zo vlug en zo volledig mogelijk klaar te zijn met zijn inventaris. Samen met Fons Van Cauter en Lowie de Ridder is het viertal er in geslaagd, alle nog levende klasgenoten van toen op te sporen, te bezoeken en ze naar hier te krijgen; de fondsen te verzamelen en alle schikkingen te treffen voor de H. Mis, de ontvangst op het gemeentehuis en de samenkomst van ons allemaal hier op dit feest. Hartelijk dank en proficiat voor deze vier klasgenoten. Voor velen, misschien voor de meesten onder ons is dit een weerzien na meer dan 55 jaar, en allemaal denken we met een zeker heimwee terug aan de tijd van toen. Ik durf niet zeggen de goede oude tijd omdat men ook de voorkeur kan en mag geven aan de huidige tijd die in tal van opzichten meer materieel comfort biedt en gemakkelijker is. Elkeen kan voor zich, zijn besluit treffen, als we samen de tijd van toen vluchtig overlopen hebben. Wij, kenden mekaar allemaal, met naam en voornaam, maar onze ouders gebruikten bij voorkeur nog zeer veel toegeworpen namen die geen enkel verband hielden met de eigenlijke familienamen; soms, met het beroep maar meestal met verre voorzaten die onze ouders zelf niet gekend hadden, en wij zeker niet. Rond de kerk woonden toen: Miet den Bakker, Hermin Patteet, later de Stoof, Sooike De Smed en later Marieke van 't Smis, Krones, Waikes, Wijnskes, Mariannekens en de Wiezus. In de Kakkeschool: Mère Anna, Mère Clara en Mère Rosaria, Mère Beatrix en Mère Angèle; die de boodschappen deed. Uffra Jeanette en Mejuffer Julia en voor onze zusters en de meisjes Mère Xavier, Mère Elisabeth en boven heel deze gemeenschap troonde de Reverende Mère. In de Dorpstraat was 't al commerce: Mieke Trekbeuzze, Keunigens, 't Heilig Winkelken, Pol Paté, Den Bak, Lowieke Proper en Goe, De Reul, de Goeie, de Platte, Pintes van den Ossekop en Mieleke de Koperslager. Met opzet heb ik de handelszaken en hun bewoners die met hun familienaam best gekend waren niet vermeld en doe dat verder ook niet. Verder woonden Heinke Kail, De Metser, Meenes, Jaf Man, 't Schoeinke, Fiekes en de Luyckx. In de Mechelstraat: Stoemelinks, Wabbes, Emma en Marie Chassé met Jefke den Booi, Den Doober, De Witten Baron. De Grüne, Bogaard, Dikke Lise en Wanneske Potteflek, Mie Gust, Joelekens, Tooinke den Hoeilenboer, Den Doef en Spoor. De Statiestraat begon aan de Pardus van den ene, en De Grijze Rat aan de andere kant, waar ook de Meerstraat begon. Verderop woonden: Mekkes, Jackokes, Levienes, Tiske Peires, Julie Kreaat, Den Biezenul, Julleke Get, Stappes en Torket.

3


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

In de Gildenstraat (destijds Boulevard en nog vroeger Soepstraat): De Keffer, Zeevakes, Poeikes, Visbank, Sus Chauffeur, De Klare, Trees Tik, Mie Do, Fin van Luppes, de Schele, Mie Moon, Kruk de schoenlapper, bij 't begin van de straat en op t'einde Jefke Kluts. In de Kwadestraat: Den Bies, Dokes, Wis Wattijs en Jeppe Sik, Marrekens, De Smous, Stoffel, Zeummen, Kato en Frans Spek, Trees den Eenier, Geetes en op 't einde: Jef de Zot, Ik zou nog verder kunnen gaan in de Meerstraat van aan 't viermoleken waar "de Lemme" woonde tot aan Marie Planché en Sus van Heinke De Bontes, En van daar naar 't Kanon en Trappekes Oep langs Nuusen en Perres naar de Pluimennest en Kaaskantmolen en langs de Zwette en den Ave Kok (Cock) de Brusselstraat in, waar Matte woonde met zijn Bok, en Lowie den Blokmaker die ons haar sneedt en een frou-frouke liet staan, of langs de Linde terug in Kleemen Dorp waar Kleurre en de Rosse en Charel van Stokers woonden en Mon die een schof zette in de Molenbeek om zijn watermolen te doen draaien. Het was allemaal gemakkelijk en duidelijker voor ons en onze ouders, er waren er immers te veel in Londerzeel met dezelfde naam: zelfs in ons klas: De Bondt, De Donder, Moens, Verbruggen, Carlier, Stevens, allemaal in t' dubbel. We hebben toen in 't school veel geleerd: schrijven, leren, rekenen. En beste vrienden, laten we niet vergeten: de stap van "niet kunnen", naar "kunnen" is groter dan de overgang van de lagere naar de middelbare, en van het middelbaar naar het hoger onderwijs en de universiteit. Dank u meester Pake (De Pauw) die ons heeft leren lezen en schrijven. Dank u meester Pas die ons leerde rekenen en zingen en tekenen. Zijn hobby was immers van toen al, etsen, schilderen en tekenen, hij heeft dat blijven beoefenen tot aan zijn dood. En als ge nu nog een ets hebt of een tekening of een schilderij van de Molenbeek, de Bergkapel of 't Kattestraatje van toen, weet dan dat dit stuk, een grotere, zij het subjectieve waarde heeft voor velen van ons, dan een kostbaar kleinood van 50 jaar later maar zonder de herinnering van onze jeugd. Bij meester De Bauw leerden we turnen (hij was trouwens en de zjummenas (Turners) en tekenen met verfkens, beter schrijven en lezen zonder hakkelen. Bij meester Verbruggen hebben we de beginselen geleerd van de aardrijkskunde; schoonschrift en vooral de Mechelse Cathechismus of Christelijke lezing: het onderscheid tussen goed en kwaad; het eerste om te beoefenen het laatste om te vluchten, en we leerden toen dat de vijanden die ons aanzetten om het kwade te doen respectievelijk waren: "den duvel, de wereld en het vlees". Ik heb lange tijd gemeend dat hij met dat laatste biefstuk bedoelde - dat aten alleen rijke mensen. We leerden ook rekenen: optellen was gemakkelijk, aftrekken dat ging als het bovenste cijfer groter was dan het onderste, andersom was lastiger. Delen was zeer lastig, en de slimsten die dat goed konden en bleven beoefenen die zijn nooit rijk geworden. Vermenigvuldigen was het gemakkelijkst; de tafels stonden op de achterkant van elke schrijfboek. Bij meester Verlinden (Den Tuub) leerden we van de "miljoenen en de miljarden" en het proza "De Vesuvius", "Den Haverbak" en "Kapitein Youbert" uit ons leesboek kenden we best als zijn geliefkoosde onderwerpen om straf te schrijven. Bij veel jongens was hij niet geliefd omdat ze té veel straf kregen en te dikwijls; bij anderen (de kinderen van de oudstrijders) was hij graag gezien. Hij zorgde immers voor de geschenken bij het Sinterklaasfeest. In de 2 eerste studiejaren moesten we nog geen straf schrijven, we konden dat toen nog niet. De straffen waren dan: in de hoek staan, op uw knieën op de tree en armen omhoog.

4


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

De plezantste straf was vooral later "buiten gezet worden", Zo herinner ik mij nog een feit in de klas van meester Verlinden, We aten toen veel ajuin en bonen, vooral in de winter. Achter de stoof in 't midden van de klas, stonden nog twee rijen dubbele banken twee aan twee, en op één van de voorste banken was een klasgenoot, ik zal zijn naam niet noemen, "onbeleefd geweest met klank". De jongens rond de dader, toonden met gebaren, dat geur en geluid voortgebracht door hun klasgenoot hen niet beviel en meester Verlinden die over een stevig en volumineus reukorgaan beschikte had spoedig de dader ontdekt, omdat die met neergeslagen ogen en berouwvol naar zijn inktpot in de bank keek, terwijl alle ogen hem aanwezen als "de dader". Triomferend zei de meester dat het zwijn zich moest verwijderen: "Buiten". De jongen verliet schreiend zijn bank, de klas en langs de gang liep hij naar de speelplaats waar meester Talboom hem tegenkwam: - "Awel manneke wat is 't, waarom weende gij? - "Ik ben onbeleefd geweest in de klas meester - "Hoe onbeleefd? - Ik heb een scheet moeten laten en de meester heeft mij buiten gezet" - "En moette gij daarom wenen ? - "Ha eigenlijk niet, hé meester, want mij jaagt hij buiten en hij blijft met al die ander kadeeën in mijne stank zitten". Meester Talboom verving als schoolhoofd de onderwijzers die voor een korte tijd afwezig waren. Bij hem moesten we nooit leren, nooit straf, nooit rekenen, alléén luisteren als hij vertelde of voorlas. Van Stegger en Nelle, van Sterke Jan, van Jan zonder Vrees en vele vertellingen uit de vaderlandse en gewijde geschiedenis maar veel, veel schoner dan in de klasboeken van de school. In de hogere klassen leerde hij de jongens tuinieren "in zijn hof", dat was naar het schijnt veel minder plezant. Ik heb dat zelf niet meer meegemaakt en oordeel er ook niet over. In die tijd hadden we geen zorgen, geen verleden en weinig verlangens, geen dorst, geen honger. We waren jong en hadden nog eerbied voor onze ouders, meesters, wereld- en geestelijk gezag, en voor ons lag alleen de toekomst, het onbekende maar zonder problemen. We sliepen toen wel in een minder comfortabele ruimte dan onze auto thans, en in de winter voelden we zelfs de kou niet al stond het ijs op de vensters van de slaapkamer, en in de pot onder het bed. We aten gezond voedsel, onbespoten, zonder schemiek en hormonen, spek met bonen of rode kool, haring met patatten en ajuinsaus of stokvis met spinazie, 's vrijdags (vlees derven heette dat), zwarte pensen met appelspijs en mosselen met frit. Het brood werd gesmeerd met liezevet of afgebakken vet van 't spek. Het onderste van de pot met spekvet was het beste, het zag bijna zwart en smaakte pittig naar zout, maar dat was lekker met rammenas of platte kaas. 's Avonds aten we botermelk of pap met havermout of brokken. Met kermis tomatensoep met ballekens en bouillie met wortelen en erwten, 's Avonds rijstpap of vanillepap. We vierden Pasen met spek en eieren. Met Kerstmis en Nieuwjaar was er kramiek of "pontkoek" en soms "konijn met bier". Geld kregen we toen nog niet, af en toe 'n "crème glacé" van vijf centen of een kwartje. Grote mensen kochten er één van een halve frank, een ronde met 3 bollen! We hadden zoveel eerbied voor geld (het slijk der aarde) dat we voor het kleinste muntstuk 3 verschillende benamingen kenden: 'n halve stuiver, twee cent en half, en officieel vijf centiemen. Met een briefje van vijf frank kon met toen een hele kermis doen, de foor met de molens, de kakkewalk en de rups en voor 't naar huis gaan 's avonds nog smoutbollen of "frut". Maar welk kind kreeg er toen een briefke van vijf frank?? Echte rijkdom bestond toen voor ons uit knikkers "Errebols". We konden knippen tussen de kasseistenen en de kinderkoppen op de stoep ("'t plansier") tot de nagel van de rechterduim middendoor gesleten was en onze kneukels precies dikke wratten waren van de sleet tegen de

5


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

stenen. De beste "knippers" waren uit glas (van de limonadeflessen) of uit marmer, 'n goeie knipper koste toen minstens 25 "rakkers" dat waren de gewone errebols waarvan de verflaag versleten was. En met stuiken en schieten kon men er veel verliezen in ene keer vooral als er bedrog werd gedaan "duimke houden" of "foekken". Wie zich geen errebols kon veroorloven speelde met kersestenen. Een fiets hadden we toen nog niet. We leerden rijden op de "maskesvelo" van ons moe. Enkelen hadden al een "trottinet" en anderen reden met "een reep". We liepen in de winter naar school op klompen "kapblokken" of "blokken met een (leer) leder"; in de zomer met zweetsloefen en op 't veld en in de wei "barrevoets". Die van ver naar school kwamen, van over de statie, uit de Pikstraat, de Pluimennest of van aan 't bloedkapelleke, liepen, eens uit 't zicht van de meesters, ook barrevoets dat ging rapper want klompen en zeker schoenen, waren altijd "tegen de groei" gekocht; eerst slabakten die, en later spanden ze te nijg! Die van ver uit de Meerstraat en van over de statie kwamen, mochten straffeloos altijd te laat komen op school, die hadden voor de bareel moeten staan: de deugnieten. Het verenigingsleven was beperkt: de "zjumenas", de eucharistische kruistocht of kaarten op de stoep of de "veurrekant". 's Zondags was er lof in de kerk, of kaatsen achter de kerk en wipschieten in de Brusselstraat; en daar was nog ne cent te verdienen, met de paaltjes te steken bij het kaatsspel of de pijlen rapen op de wipwei. Soms was er een velokoers voor beginnelingen of juniors, met de lokale vedetten "Petrol" en de "Mizze". Later kwam er een voetbalploeg, den LSK, die nu nog bestaat, en toen een plein had achter "den Eekeleir". Reizen kenden we niet, buiten de schoolreis. Sommigen mochten wel mee op beeweg, naar "Possenberg", kortbij; dan kocht moeder voor ons "vijgen". Naar Rossem met 2de Paasdag, rechts rond de kerk tegen de zweetvoeten, later, veel later, gingen we alléén, averechts rond de kerk "om een goed lief" te krijgen. We gingen ook op beeweg naar de "Boskapel" in "Hum" of naar de kapel van SintNiklaasbeek achter Ramsdonk of naar beddezijkerskapelleke in Malderen. Buiten den beeweg naar Scherpenheuvel of de reis naar de "zjollezie" in Antwerpen, kenden we geen verre reizen, behalve als we moesten "overlezen" worden door 'n bruine pater in Dendermonde. Onze ouders lazen wekelijks "De Vriend van 't Volk" van Jan Mol, "De Vlaming","Het Nieuws van den Dag" of "'t Laatste Nieuws". De almanak van Snoeck voorspelde het weer voor heel het jaar, de kalender van markt- en kermisdagen, de periodes voor 't planten en zaaien, en er stonden ook "moppen" in, die hardop werden voorgelezen. De remedies tegen alle ziekten stonden in "De geneesheer der Armen”, dat waren plantenthee's en compressen en zalfjes. Wij leerden naschoolslezen in 't Zonneland, De Vlaamse Filmkens, de boekjes van "Hans" en later in onze prijsboeken en de gazet van onze vader. Het middelpunt van elke woning was de Leuvense stoof, die had de "haard" vervangen. Het was de bron van de warmte, de gezelligheid en de huiselijke rust. We warmden er ons voeten en onze rug. Op de buis stond er altijd een moor met water te pruttelen, klaar om wat koffie bij te maken door de "kaffeebeuzze". Moeders dronken alleen koffie of lindenthee 's avonds. Vaders mochten bier drinken 's zondags na de mis, maar niet te veel. Kinderen dronken allen melk, piskaffe of water. In de zomer kregen we bessensap aangelegd met suikerwater of kalissesap in een fleske "kluts", om mee te nemen naar 't school als 't dorstig weer was.

6


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Er waren toen in overvloed: kersen en rabarberstengels, jefkesperen, krieken, dobbel fluppen, halfoogstappelen en "belle-fleurs". Er was inheems fruit en 't werd geplukt en gegeten tot en met de rotte mispels met kerstmis. Weinige mensen bezaten toentertijd een auto of een radio. Er was geen chauffage in de huizen, er bestonden geen keukenrobots, geen mixers, geen stofzuigers, geen tractors voor 't veld, geen TV, geen videocasettes, geen compactdisc's, geen computers, geen teletexten, geen sexfilms. Vliegtuigen bestonden er wel: ééndekkers en tweedekkers. Het nieuws ging van mond tot mond. De verplaatsingen deed men te voet of per fiets, wie geen fiets had leende er een. Het vervoer gebeurde met de kruiwagen of de stootkar. Leurders hadden; een hondenkar of een gespan met een ezel, de boeren hadden een paard, of muilezels zoals bij Schelfthout. Als het te ver was te voet of per fiets, hadden we de stoomtram of de trein, de blauwe autobussen naar Brussel en de rode naar Willebroek. Reizen was immers geen noodzaak. De kinderen werden thuis geboren, communie- en trouwfeesten organiseerden ze thuis en de mensen stierven ook thuis. Trein, tram en bus dienden alleen om naar 't werk te gaan. Alles was te koop in de winkeltjes van iedere straat, of 's dinsdags op de markt. Men kwam rond met melk en brood, met zand en petrol, met mosselen en haring, met zeep, met nestels, schoenblink, stinkkaas, speculaas en garen. "Maaneke Foet" haalde met zijn hondenkar vodden en benen op, en de boeren "den beer" voor 't land. Afval ging in de stoof of op de mesthoop, als 'niet kon dienen voor de konijnen of de kiekens. Alle ziekten werden herleid tot: griep, zweren, reumatiek, krampen,"den ouderdom" of "sleet". Over TBC en kanker werd alleen stilletjes gesproken en cholesterol, infarct en AIDS bestonden niet. Er waren nog tal van beroepen waarmee onze ouders en buren hun kost verdienden en die thans langzaam verdwijnen of niet meer bestaan. Kleermakers, schoenlappers, blokmakers, klakkemakers (lijk Bourlon) of modisten., stovemakers, hoefsmeden, gareelmakers, mandenvlechters, huidevetters, suikerbakkers, koperslagers, wagenmakers, klokkeluiders, kuipers, koetsiers, boomsleunders, fruitplukkers, zagers. Zonder te spreken over de strafbare stielen: geneverstokers, toekers, stropers en marktdieven of de oneerbare beroepen zoals bedelaars, overlezers, leurders met tapijten "die we tjouktjouken" noemden en bordeel... We leerden het gezag eerbiedigen, groeten en "dank U" zeggen, met twee woorden. We namen ons muts of klak af voor de meesters, de geestelijke en wereldlijke gezagsdragers, voor Talus de champetter, de postmeester, de stationschef en alle vreemde heren en dames, voor paters en nonnen. Voor gendarmen gingen we op de loop. We dierven niet tegenspreken tegen de meesters en zeker niet terugslaan, wat grote "leubbes" wel deden lijk Zjang van de Smous, Welles van Mie van Geel en Zjeppe Sik van Wis Mattijs. Zelfs de sterkste van onze klas, en later van heel de school Jef Tourné heeft dat nooit gedaan. Dat hij dat kon heeft hij later wel bewezen - als bokser. Gelukkig is zijn sportieve voorkeur naderhand naar de wielersport verlegd. Ik zeg "gelukkig" want de enige Londerzeelse wielersportvedette die het bracht tot Belgisch, Europees en wereldkampioen is zijn telg: Stan Tourné. Ik houd er mee op, anders wordt het te laat en te vervelend, of ik maak uw heimwee naar de rust van vroeger te groot, of uw tevredenheid en vreugde om het comfort, de weelde, het lawaai en het gemak van nu te uitbundig, en ik wil geen ruziestoker zijn.

7


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Dat we gezond zijn groot geworden en groot gebracht met weinig en gezond hebben geleefd ondanks het te veel van het goede, bewijst het feit dat we met zo velen zijn gebleven na meer dan een halve eeuw. Dat de "keuzen" die we maakten goed en juist waren, speciaal de keuze van onze "levensgezellinnen", bewijst het feit dat geen enkel onzer huwelijken op een echtscheiding is gestrand. Dat vriendschap voor onze vooroorlogse generatie geen ijdel woord is, in een tijd van onvrede, jaloersheid en haat toont uw aanwezigheid hier, samen met uw levensgezellin. Ik heb dat woord "levensgezellin" bij voorkeur gebruikt, dat klinkt minder hard en streng als het Duitse "Frau". Echtgenote is toch zo stijf- en deftig "Hollands". Ja Hollanders kunnen soms ook "deftig" zijn. "Dame" zoals de Fransen zeggen, doet me denken aan de aparte "toiletten" en épouse klinkt toch zo katachtig lief en "my wife" zoals de Engelsen, geef toe dat klinkt te gemeen. En "Eega" doet te vlug denken aan de slang met de verboden vrucht van 't aards paradijs. Ik dank u, beste vrienden, en vriendinnen allemaal, omdat ge, evenals in de klas destijds, naar de vertellingen van meester Talboom hebt geluisterd; even aandachtig, even geduldig en even muisstil, naar de herinneringen uit de tijd van toen. Pol Despeghel, najaar 1987

8


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Redevoering uitgesproken door Pol Despeghel 21 oktober 1988 - In de kantine van S.K. Londerzeel

Beste vrienden en vriendinnen, Ondanks het feit, dat ik verleden jaar mijn versleten geheugen had uitgeperst om U de "Tijd van toen" zo getrouw mogelijk te kunnen afschilderen, hebben onze vrienden, die dit feest organiseren, er opnieuw bij mij op aangedrongen om een toespraak te houden die herinneringen oproept aan dat verleden: toen alles hier nog heilig was, iedereen vroom en het dorpsleven met zijn folklore en warme gezelligheid heel heel rustig verliep. En inderdaad, nu zestig jaar geleden, toen we nog kinderen waren, was het in ons dorp, in onze parochie, helemaal anders dan nu. De kerk was toen het middelpunt van het dorpsleven. Iedereen was gelovig katholiek of deed alsof, onafgebroken zoals sinds de middeleeuwen. Nu moet ge al veel durf en moed hebben om publiek te zeggen, of liever te belijden, dat ge nog in God gelooft. Elke pasgeborene werd toen zo vlug mogelijk gedoopt, en zijn eerste uitstap nadien met moeder was op de arm van de "verwares" opnieuw naar de kerk en in 't hoogkoor voor de kerkgang. We deden toen allemaal samen onze eerste en plechtige H. Communie; we werden samen gevormd en trouwden éne keer, en voor altijd voor wet en kerk. Nu trouwen er al veel, twee, drie tot vier keer na mekaar; maar dan telkens voor een korte tijd. De kerk zelf was toen ook helemaal anders in vergelijking met nu; en daarmee bedoel ik niet het afbreken van de omheining, de "kerke-gril" noch het omhakken van de geurende en lommerrijke lindebomen die het kerkplein sierden. De priesters deden hun mis aan 't hoogaltaar en met hun rug naar de gelovigen. Alleen wanneer zij "Dominus vobiscum" zegden of zongen en bij het kruisteken op 't einde van de mis, keerden zij hun gezicht naar 't volk. Nu heeft het hoogkoor zijn functie verloren, de altaren aan 't hoofd van de zijbeuken dienen niet meer, evenmin als de preekstoel en de 4 biechtstoelen. De communiebank is afgebroken en de stoelen met biezen zit die dienden om op te knielen, zijn vervangen en met similileder bekleed en omgekeerd geplaatst; om er met uw gat op te gaan zitten. De heiligenbeelden zijn opgeruimd. Het zondags lof is afgeschaft en de vrouwen mogen zonder hoed of “snurk” de kerk betreden. Er is geen vrouwenkant meer en geen manskant. De gezangen, vroeger in 't latijn en plechtig sfeervol begeleid door gregoriaanse muziek, zijn vervangen door gebeden en zangen in de volkstaal, en ook de muziek is hedendaags; maar er komt nog zeer weinig volk naar de kerk. De pastoors dragen geen lange kleren meer, met langs de voorkant een lange rij knoopjes van aan de witte boord tot aan de tenen. De paters lopen niet meer barrevoets in hun sandalen. Ze dragen nu schoenen en evenals de pastoors burgerkleren in plaats van een bruine pij en een witte koord met een paternoster rond hun buik. Men houdt geen beeweg of noveen meer rond de kerk om hemelse gunsten af te smeken of voor de genezing van een zieke buur te bidden. Er komen geen vreemde paters meer om de missie te preken, met speciale sermoenen over de hel voor 't mansvolk en over de huwelijkstrouw voor 't vrouwvolk. En ook de schone gezangen zoals "Spaar ons Heer en bekeer de zielen door het ongeloof, door 't vermaak misleid" die eertijds onder de gewelven dreunden en die alleman meezong, zijn vergeten. Enkel de grootmoeders kennen nog de woorden en de "voos" van die oude kerkliederen. De kinderen kennen met moeite nog de vaderons en de 10 geboden en het kruisteken maken ze averechts gelijk de ortodoxen.

9


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

De parochie werd bestuurd van op de pastorij. De gemeente van op het gemeentehuis, toen vlak tegenover de kerk en met een duidelijk opschrift "Gemeentehuis" met de letter ‘n’ in 't midden maar nog altijd en onverbeterd averechts. De Sussen zoals de vroede vaderen werden genoemd, bestuurden de gemeente. Wij kenden die heren toen van de jaarlijkse prijsuitdelingen in de jongensschool, die ze met hun aanwezigheid vereerden. Charel de Keersmaeker, Louis Lamberts, Jef Van Bergbos of Van Assche, Sooike van 't Duifken, Charel Moortgat van d'Aa, Tienne Van Assche en Lowieke Eekelaars. Er waren er waarschijnlijk nog anderen, maar hun namen ben ik vergeten. Ook de onderpastoors en Mijnheer de Deken zaten daar om ons de prijzen uit te reiken. Ik heb van toen al horen zeggen dat de Deken zoveel te zeggen had als de burgemeester, maar die van vroeger, de Dekens Lamberts en Helsen veel veel meer. De oppositie vormden toen de mannen van de "nief sosjeteit" den Union, de bla of de liberalen. Die waren toen even katholiek als die van d'Aa of St.-Cecilia, maar ze stemden bij de gemeentekeus voor hun leden: De Meulenare, De Bel, Georges Verspreet, de Lemmen en Julleke Get. Ze dronken bier van Jef Van de Kuiper en hielden hun teerfeest bij Pintens of Chassé in den Ossekop. De Sussen hebben lange tijd het bier van “Keuniges” gedronken en daarna Ginder-Ale. En hun teerfeest hielden ze bij de Goeie en Sus Fik in de Groten Hert. Dat er weinig verschil was in hun katholiek zijn bewezen de teerfeesten van de fanfares die aanvingen met een mis voor de overleden leden, de jaarlijkse serenade op oudejaarsavond voor Mijnheer de Deken en het opstappen in elke processie met plechtige processiemarchen, waar we beter leerden op stap gaan, maar dan plechtig en traag, dan tijdens de turnles op school. D'r waren ook al socialisten maar die waren even kristelijk als de katholieken. Ze waren alleen meer voor 't werkvolk en hadden spijtig genoeg geen fanfare zoals in Kapelle-op-denBos. De Sussen bestuurden, zoals ik reeds zei, de gemeente. Zij deelden, figuurlijk wel te verstaan, de lakens uit, en benoemden het personeel - maar dat was later toen we al groter en ouder waren. Aanvankelijk immers, in onze prille jeugdjaren, waren de ambtenaars en de bedienden van de gemeente voor het merendeel oud-strijders van 14-18. Wij mogen immers niet vergeten dat het vaderland zich dankbaar toonde tegenover de jongens die vier jaar het vaderland hadden gediend en hun leven geriskeerd achter den IJzer, en zij die het er heelhuids hadden vanaf gebracht, want er waren en duizenden gesneuveld, werden beloond met een postje aan "'t governement" zoals ze het noemden. Tal van onderwijzers, ook hier, het personeel van de post, de telegraaf, de spoorwegen, de telefoon, de gendarmen, de douaniers, de politie, de champetters en de gemeenteambtenaars waren oud-strijders. Vanzelfsprekend waren al die brave oud-soldaten niet allemaal, en niet altijd, bevoegd, geschikt of geletterd genoeg om de functie te vervullen of het ambt te bekleden dat het vaderland hen uit dankbaarheid had verschaft en er werden dan ook hier - zoals overal - waarschijnlijk fouten en onnauwkeurigheden begaan, maar dat gebeurde vroeger ook. Denk maar aan de averechtse letter 'n’ in 't opschrift van 't oud gemeentehuis. Zo werden er in 1945 verschillende meisjes opgeroepen om hun dienstplicht te vervullen. Zo hebben ze het geslacht van sommige jongens moeten veranderen, op papier wel te verstaan, om te kunnen in 't huwelijk treden met een meisje. En vele ouders zijn moeten komen opspelen omdat er één van hun kinderen niet in aanmerking kwam voor de uitreiking van de rantsoeneringszegels tijdens de bezettingsjaren. Het is naar 't schijnt meer dan eens gebeurd dat men in de parochieregisters gegevens is gaan opzoeken voor niet aangegeven geboorten in de registers van de burgerlijke stand.

10


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Ze maakten dat hier kortweg af met de verontschuldiging "Dat is nog van in den tijd van “Miel” en daarmee basta. Maar ja, wat wilt ge, ook in het Burgerlijk Wetboek staat al bijna 200 jaar vermeld dat bij de aangifte van een geboorte, het kind moet getoond worden aan de ambtenaar. Niemand doet dat, ge ziet dat van hier. Er kwam toen bij de geboorte geen dokter te pas, en ook de vader kon zich weleens in zijn vreugderoes vergist hebben door zijn wensen met de werkelijkheid te verwarren, en beïnvloed door de stamineegetuigen of het bier, verkeerd of vergeten aan te geven, of "express" want meisjes moesten geen soldaat worden. Ik wil het nu verder niet meer nebben over de gemeente en het wereldlijk gezag, maar over de vrome parochie waarvan wij destijds de jongste generatie vormden en waarschijnlijk ook een van de laatste uit die voorgoed verleden tijd. Aan het hoofd van de parochie stond Mr. de Deken Fransen. Hij woonde in 't begin van de Brusselstraat in een lommerrijke piëteitsvolle pastorij, die werd afgebroken om er een heldenplein van te maken voor geparkeerde auto's. Samen met een onderpastoor en een meid. Hij leefde er op groten voet, zei men, maar daarmee werd zijn schoenmaat bedoeld - die mat 52,5 - Ik heb lang gemeend dat die meid de vrouw was van Mijnheer de Deken. Toen ik eens een "zen" van 't pas geslacht varken moest wegdragen, dat was een overblijfsel van de vroegere tienden voor de kerk denk ik, en moeder mij uitvroeg, heb ik o.m. gezegd dat niet de Deken maar zijn vrouw was komen opendoen en dat ik dat pakje moest afgeven “omdat ge nooit kunt weten waarvoor het goed is van met de deugnieten wel te staan". Toen hebben ze mij thuis met een paar klinkende oorvegen laten verstaan dat ik een stomme ezel en dikke dommerik was; want pastoors zijn geen deugnieten en die hebben ook geen vrouw maar een meid. Verder in de kerkelijke hiërarchie had ge na de pastoors: de koster, de klokkenluiders, de misdienaars en Wannes Cent. De Koster, Alfred van Ruysevelt zaliger, was een doodbrave man, door iedereen gaarne gezien, gewetensvol, altijd stipt en op tijd voor al de kerkelijke diensten en ook een beetje de secretaris en ontvanger van de parochie. Hij had een prachtige volle stem, waar we zo graag naar luisterden tijdens de missen, de lijkdiensten en het lof en waaraan we met een soort heimwee terug denken als we thans toevallig nog eens de prachtige gregoriaanse muziek van de gewijde latijnse zangen kunnen beluisteren. Ik heb alleen erg veel spijt, nu nog, dat ik die brave en vrome man bestolen heb en mijn functie als misdienaar te buiten ben gegaan. Bij de huwelijksmissen was het destijds de gewoonte dat de bruidegom bij de zegening op de treden van het altaar een geldstuk onder het kussentje stak waarop de pasgehuwden knielden. Ik wist destijds nog niet, met volle zekerheid dat dit geld uitsluitend bestemd was voor de koster, en heel in 't begin van mijn functie als misdienaar heb ik een dobbele frank van onder dat kussentje gehaald, en bij "Virs" in de Mechelstraat vlak tegenover het postkantoor zuur "bezen" gekocht. Rose van kleur en zuur van smaak en met een witte laag suiker errond. “Sigarettekens, noemden wij dat snoepgoed. Ik had er voor 'n dobbele frank zoveel dat ik er met genoegen kon van meedelen in de klas en op de koer. Toch dierf ik de rest, en dat was nog bijna de helft, niet meenemen naar huis. Want dan moest er nog uitleg worden verschaft over herkomst van snoep en betaalmiddel. Ik heb dat pakje weggestopt in de baan die nu Verbindingsstraat heet. Maar 's anderendaags kon ik mijn snoepgoed vergeten. Heel het pakje krioelde van rosse murezijkers; duizenden en duizenden en geen sigaretjes meer te zien. Zo heb ik geleerd dat gestolen goed niet gedijt en dat zondaars dikwijls op zichtbare wijze voor hun wandaad bestraft worden; zoals met mij gebeurd is. Een andere vrome man die in dienst stond van de kerk was Wannes Cent. Wannes kwam toen in alle missen 's zondags en op d'hoogdagen en in de lijkdiensten rond om 't stoelgeld,

11


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

soms bijgestaan door Wain zijn vrouw of Marja of Albert zijn kinderen als 't voor hem alleen te veel was. 5 centiemen voor de kinderen, 10 centiemen voor de grote mensen. Wannes was een doorbrave vent, met vinnige oogjes in zijn perkamenten, gerimpeld gezicht. Hij had een dikke bruine wrat op zijn linkerwang, knipperde veel met zijn wenkbrauwen. Hij sprak altijd stillekens, half fezelend zoals in de kerk en uit gewoonte was er altijd "merci" bij. De zakken van zijn jas waren doorgezakt van 't gewicht van 't kleutergeld. Hij was steeds gehaast en schichtig, dat kwam omdat het weergeven op 'n dobbele frank zo veel tijdverlies meebracht. Hij was de hovenier bij de familie Van Assche en boerde thuis in 't Kattestraatje in 't klein; kippen en konijnen, een paar geiten, een grote lange hof met patatten, alle soorten groenten en veel fruit. Wannes had geen vijanden, en hij vertelde van niemand kwaad. Ze hebben mij toen wijs gemaakt dat Wannes dat stoelgeld aan stevige koorden reeg. 20 stukken van 5 centiem was 'n frank 20 " " 10 " " 'n dobbele frank 20 " " 25 " " 'n Belga of 5 frank De stukken zonder gaatje: halve frankskens, franks en dobbele franks, werden in worstjes van papier gerold tot bedragen van 10, 20 of 40 frank. Dat hebben ze van Wannes afgeleerd in de banken! Ik ben er zeker van dat Wannes nooit één cent van 't stoelgeld heeft achtergehouden. Ik heb hem altijd als een heilig man beschouwd, en doe dat nog. Een andere vrome man die nauw verbonden was met het kerkelijk gebeuren was Gust Mattijs, de grafmaker. Eigenlijk was dat een betaalde gemeentewerkman, maar niemand en zeker wij niet, bezagen hem als zodanig. Hij woonde vooraan in de Brusselstraat. Heette eigenlijk Van Crombruggen, maar alleman noemde hem Gust Mattijs. Ik heb hem als misdienaar best gekend in zijn floeren broek en dikke gilet en met klompen waaraan altijd slijk kleefde van 't werk op 't kerkhof of op 't veld. Hij had een rauwe stem, en hij sprak met korte zinnetjes. Hij droeg winter en zomer een klak die hij alleen afnam als de pastoor het laatste kruisken gaf over de lijkkist en de gelovigen zegende die de begrafenis hadden gevolgd tot op 't kerkkof. Als kleine jongens hadden we schrik van Gust want iemand die de mensen in 't "kerkeputteke" stak, wie zou er geen schrik van hebben? Naast Gust Mattijs woonde Peerke Scheet. Een kort gestuikt manneke met een schippersklak op zijn dikke kop die altijd een kromme pijp rookte en een eeuwige stoppelbaard droeg, die om de week bij Louis den Blokmaker werd afgeschoren. Zijn vestje spande rond zijn buik, en zijn broek, met ronde pijpen als een stoofbuis, was altijd ietsje te kort evenals zijn zwarte sokken in zijn te grote zwarte blokken. Hij verkocht winkelwaar in 't klein, maar wij kenden het winkeltje alleen voor snoep en "Karrabikkes". In feite behoorde hij niet tot de mensen die een kerkelijke stiel beoefenden. Hij was alleen verbonden aan de dorpsherder mijnheer de Deken, door zijn mysterieus boek. Peerke bezat een boek waarin de voorspellingen stonden over 't verloop van de tijden en de grote wereldgebeurtenissen; over de oorlogen en de verwoestingen, de revoluties, de pest, de plagen en de hongersnood. Dat boek had hij aan Mijnheer De Deken uitgeleend. Hij kon u zeer geheimzinnig bekijken als hij behoedzaam aan zijn pijp trok en hem over zijn boek sprak. Als de mensen hem vroegen of er oorlog zou komen, en later, hoe die zou aflopen, dan antwoordde hij wijselijk dat dat allemaal in zijn boek beschreven stond tot aan het einde der tijden en de komst van de anti-christ maar dat hij niet slim genoeg was en niet geleerd om die vreemde taal te begrijpen, maar dat ze dat beter zouden vragen daar rechtover "op de pastorij". Want Mijnheer De Deken was zeer geleerd. Hij verstond de vreemde taal en begreep de gebruikte zinnebeelden. Want de namen van landen, steden en volkeren van koningen, presidenten, vorsten en keizers stonden nooit en nieverans duidelijk vermeld, tenzij in termen als: de zwarte arend, de luipaard, de lelie, de witte arend, de roos, de leeuw en nog andere zinne-

12


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

beelden. Peerke is gestorven en niemand kan zeggen of dat boek mee in de kist gestoken werd toen Peerke begraven werd. Verder in de Brusselstraat woonde Charel Matthé in een klein laag huizeke met een moddergracht voor de deur. Om in de huiskamer te geraken moest ge eerst over een brugje stappen dan twee stappen naar beneden. De Sassenier heeft daar ook gewoond; naast de villa van de kinderen Van Assche, waar nu de pastoor woont. Het stonk er altijd want Charel hield een bok. Vele mensen hielden toen nog een of twee geiten voor de melk. En om jonge geitjes te krijgen, dat wisten zelfs de kinderen, moest ge naar den bok gaan, juist zoals met de konijnenmoer naar de "raar”. Voor 't groot vee deden de grote mensen dat zelf en voor kiekens en duiven, huiskatten en straathonden was en geen menselijke begeleiding of tussenkomst nodig. Niemand was gesteld op het houden van een bok, want die stonken. De dekdienst bezorgde Charel een hoger inkomen. Hij diende bovendien de gemeenschap, want niet alleen de koster en Wannes Cent hielden geiten. Eens buiten de dorpskom hadden de mensen, omzeggens huis voor huis een geit. Charel Matthé verdient dan ook onze dank, want we hebben allemaal geitemelk gedronken en geitenkaas gegeten en zijn er groot mee geworden. Ik mag mij niet beperken tot de Brusselstraat, alhoewel daar nog tal van folklorefiguren woonden, maar bekijken we samen een andere wijk van ons dorp "Klemen dorp" of de Molenstraat. In een klein huizeke halverwege woonde Maaneke Foet - Amandus Van Keer voor de burgerlijke stand - die eerst met een stootkar en later dank zij de evolutie van de zaak, met een hondekar, heel het gewest afreed om vodden en benen op te kopen, te verzamelen, te rangschikken en thuis te sorteren, om te verkopen aan de voddenfabriek of de beendermeelmaalders. Maaneke stapte nooit achter zijn kar. Hij slefte er altijd achter. Hij was groot en zwaar en als hij van vermoeidheid op zijn hondenkarretje ging zitten zakte die scheef en hijgden zijn trekhonden van de inspanning, dat het zweet van hun tongen drupte. Zijn oudste zoon Jef hebben we nog gekend. Die heeft lang in den bak gezeten, de sukkelaar, omdat ze hem hadden opgestookt met veel bier en leugens om zijn huis in brand te steken, de dag nadat het verkocht was. De jongste zoon Jan hebben we beter gekend. Hij had onze leeftijd en Jan was geniaal in tekenen en schilderen. Hij had stevige lange armen en er waren geen volwassen manspersonen die zo hoog en zo ver stenen konden smijten als Jan. Zelfs vader Maaneke wist hoe sterk Jan was en als de kwajongens te stout werden in 't plagen, dan dreigde Maaneke “ik zal u ne keer goed doen afslagen door onze Jan”. Om zijn teken- en schilderkunst heeft de gravin later zijn studies aan de academie betaald en zijn verplaatsingskosten, boeken en tekengerief bekostigd. Maar 't heeft niet mogen baten, Jan is vroegtijdig gestorven zoals vele van zijn leeftijdsgenoten, en aan dezelfde ziekte. Een andere rare vogel uit Klemen Dorp was Charel Van Stokers. Hij woonde vlak naast de beek achter de brug. Wij kenden hem alleen omdat hij als 't feest en kermis was, de vlag ging uithangen op de kerktoren en de haan van 't kruis haalde. Op de toren haalde hij zijn waaghalzentoeren uit, zodanig dat de mensen die kwamen kijken er ne schrik zouden van op doen en hun hart vasthielden. Charel vond er zijn plezier in, als een waaghals de toren te beklimmen tot op het kruis. En fier als een pauw ging hij met de haan rond in al de straten van 't dorp, vóór en na het vergulden. Op latere leeftijd is Charel op een donkere winteravond, toen het begon te vriezen in de beek gesukkeld, vlak voor zijn huizeke. Zijn lichaam is door de watermolen van Mon geraakt, en op de beek mee gedreven tot bijna aan Kabakes, waar het 's anderendaags is opgehaald. Charel die geen schrik had van de hoogte is door een stomme val in de beek, aan zijn einde gekomen. Een andere figuur uit onze kinderjaren was Charelke de straatkeerder. Ook eerst begonnen met een stootkar, later met een hondekar. Hij werkte voor de gemeente en hielp ze proper

13


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

houden, als verantwoordelijke voor de reinigingsdienst. Er was destijds nog geen rioolnet, noch een vuilniskar. De straten waren alleen voorzien van goten, die 's zaterdags werden geschuurd, ieder voor zijn gevelbreedte, en meestal met geburenruzies, tot aan 't putteke. Elke dinsdag lag de markt en het dorp tot aan de Luycks, vol afval en vuil. Gewapend met een brede schop, ''een troefel", en een bezem van berketakken "bessemrijs" deed Charel de schoonmaak. Hij had het niet gemakkelijk. Charel was gebrekkig, hij mankte, en zijn linkerarm was korter en gedeeltelijk stijf. Hij kon zelfs op zijn kar niet zitten, heel zijn werkterrein moest hij te voet afleggen. Tussendoor kon hij even gaan zitten als hij een pint kreeg, en een hoopke vuil meenam dat niet kon ondergebracht worden onder de definitie "straatvuil". Met Nieuwjaar ging hij rond in de gemeente en gaf dan een visitekaartje af met nieuwjaarswensen in elk huis. Ik geloof dat Charel overal drinkgeld kreeg, volgens godsvrucht en vermogen van de schenker. En ik heb hem zelf eens horen zeggen dat hij het best "voer" bij de gewone mensen. Want die van 't dorp en van de varkensmarkt moesten altijd reclameren, en dat kon hij merken aan de gift. Guske van den Heireman die zagen we ook alle dagen in 't dorp. Hij behoorde tot de gilde van de transporteurs van toen. Alhoewel hij de paarden van den Heireman verzorgde en er zijn slaapsponde had boven de paardenstal is hij zelf nooit voerman geweest. Wel opende hij de poort voor de wagens. Hij heeft met zijn stootkar de “Weef Heiremans” helpen rijk worden. Je kon in 't dorp niet komen of je kwam Guske tegen, met zijn stootkar, geladen met zakken cement met 'n hoop zavel of rijnzand, met kolen bakstenen of vloertegels. Guske droeg een grijs wollen hemd dat altijd langs de voorkant open stond, en de slippen hingen boven zijn broek, die met een oude "jumenasband"werd opgehouden. Elke morgen voor hij zijn taak als vervoerder aanvatte ging hij bij Roos Carlier 2 druppels genever drinken, en na volbrachte dagtaak werkte hij een koppel pekelharingen binnen met bier en boterhammen. Hij heeft gewerkt tot aan zijn dood, en zal wel geen fortuin achtergelaten hebben. Aan den berg woonden toen de gebroeders Spin en Tist Coffé samen met Spoor die eigenlijk Broothaers heette maar nooit met zijn familienaam werd aangesproken. Hij deed de boodschappen voor alle bewoners van den Berg, de Bergstraat en een groot deel van de Mechelstraat. Hij had een heilige schrik van de Duitsers want als de grote mensen riepen "Spoor de Duitsers zijn daar" schoot hij op de loop. De snotjongens riepen dat ook maar dan keek hij alleen kwaad en vloekte op zijn manier "Snot jong - Megot". Hij droeg de grosse-caisse van de nief Sosjeteit, op zijn rug, woonde de repetities bij en stapte mee bij alle verplaatsingen en uitstappen. Op latere leeftijd heeft hij die grosse-caisse niet meer moeten dragen. Kwatongen vertelden dat hij bij een festival in den omtrek de stapmarsch voor de prijskamp helemaal in de war had gestuurd en zo de Sosjeteit de eerste prijs deed verliezen. Waarop prompt zijn afdanking volgde - en zonder gouden handdruk. Spoor had in de stapmarsch voor de prijskamp zich gebukt met de grosse-caisse op zijn rug om ‘n halve frank op te rapen die tussen de kasseistenen lag; waardoor de tamboer struikelde en met zijn scheel tegen de kasseien sloeg. De eerste rij muzikanten raakte de maat en de pas kwijt, de volgende rijen begonnen vals te spelen van 't lachen tot aan de bombarden op de laatste rij. Spoor is gestorven in 't rusthuis, voorzien van de laatste sacramenten. Toch had hij er op aangedrongen dat ze er zijn ijzers niet mochten aftrekken; ijzers aftrekken deden ze bij de paarden voor ze naar 't slachthuis gingen. Ik heb zijn graf nooit teruggevonden op 't oud kerkhof. Zo min als dat van de andere hier vermelde eenvoudige brave dompelaars. Ik eindig hier mijn preek over de vele schone en lieve mensen uit onze kinderjaren, waar we met eerbied en ontzag of geamuseerd en met een lach naar hebben opgekeken, en waar we nu nog aan terugdenken met dezelfde gevoelens.

14


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Met genoegen heb ik in uw herinnering de geest trachten op te roepen van enkele simpele lieden die in ons geheugen zijn blijven voortleven en waaraan we bij gelegenheden als deze terugdenken met bewondering, met sympathieke vreugde, met compassie en genegenheid maar nooit met misprijzen of afkeer. Zeker en vast heb ik er tientallen en tientallen vergeten. Ik heb zelfs geen enkel vrouwmens vermeld, alhoewel er zo vele zijn geweest die alleszins vromer, heiliger of sympathieker waren dan het mansvolk hier vernoemd. Maar ja, toen liepen de vrouwen nog niet in de kijker en zeker niet bij de jongetjes van onze leeftijd. Ze hebben ten andere nog moeten wachten, tot 20 jaar later, om stemrecht te krijgen. Ze waren nog niet geëmancipeerd en moeten nog altijd geen soldaat worden. Ik verzoek de lieve vriendinnen deze uitleg te willen aanvaarden als een goedkoop excuus. Maar ook aan hen denken we terug evenals aan al onze lieve overleden schoolkameraden, met dezelfde eerbied en genegenheid verschuldigd aan al de vrome en brave lieden van onze parochie, ons dorp, vernoemd of vergeten te vermelden. En in afwachting dat de veerman ook ons eens zal brengen aan de overkant waar uw geest vertoeft, vragen wij aan al deze lieve heiligen, spreek ginder voor ons ten beste, waak over ons en bidt voor ons nu en in het uur van onzen dood. Amen Pol Despeghel, 21-10-1988

15


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Een verhaaltje in het Londerzeels over de tijd van toen door Louis De Boeck

D e plavaaen oep den trottoir laage scheef en scheel, uitgespult deu 't water, iel Klemendeurp stond onder water, van aa Muilders tot aan Buizers, hie en da liepet over den deulleper van de veudeu en de snotneuzn liepen beirrevoets in' t water, 't haa giel den dag al vlaagweer gewest en rond de viere was er e pak water uitgevalle. ‘t Beksken, achter Roos van Blukkes, liep oep nen ik en ne gije over, 't water spoot deu 't gangske neuffes Klotil de Meulestraat over neuffes de Noordpool zo naa de Meulebeek. Daa es nogal wa gesakkerd danen nachternoen. Tegen 't saves was 't meeste water toch weg. As ‘t water wa gezakt was keirden de mensen de rest van 't water langs 't mozegat buite, ze begosten heulen huizekes te schuurn en de blaffetuurn af te wassen. Hie en daa hing ‘t papier van de muur, ge kost goe zien hoe hoog dat gestaan haa. Nog e geluk dat 't Zomer was en lank kleir zoda de mizere rap vergete was. ‘t Es erg wa dat veu valt, ma asser na uverant 'n straet onder water schiet staget 's anderendaags in de gazet. En e geprakkezeer over schoavergoeing, en den tappiplain na de voinkes en' t wasmachien en onzen diepvries, da hoordege vrueger allemaa nie va klappe, de mensen haan die kweidelle allema ni, heule kop dee da gee zier van. Ze paasde ma aan ien dink, da 't water ma zo rap meugellaaik weg za gwest zijen, dasse alles terug koste proper make, de stoof trug in brand doen en ne goeie pot kaffee oepschinkene en dasse 't saves druege lakes oep eulen bed h'aan. Vraagt da ma es in de Meulestraat, das meer as ene kie veu gevalle da va en moe die beneen sliepe, oem twie ure half drij 't snachs mee heule gat-in-'t water wakker wierre, taggeteg centemeters water in huis, wablieft a meneer pieeters !! De berres ware smalder en keutter ma e stuk hoëger as na. De pompiers kwamen toen g'ie water wegpoempen, die mannen h'aan alleen ma e'n handpoempeke deu ne man of vier bedient, en nen deel verstokte deirremen.

I n de Winter van 1942 was 't wa'danders, oorlog, erremoei en vrieze dat kleitterde, zo kaat datter niemand nie buiten kwamp zonder een pots of nen noet oep of ne sjaal over heule kop en heulen ore, de kadeeën liepe mee blokken aan heule voeten en soemmegste mee zwaar schoene of botinne, d ‘aver mens'n nog mee ne perreplu veu de sniee tege tave en dan nog gebreë wante, 't was wreed zo kaat datta toen was, g' etter g' ee gedacht van. Veu de joengere was 't plezant. Ze koste mee de schaverdijne raan oep 't straat, verschilegge reen d'er mee na ‘t school, mee wa geluk, deu da de Meulebeek overgeloepe was, kostte van aan 't kasteel tot in Luppelooe oep de waas die allemaa onder water stonden en bevroze waren, schaaitse. De waa van 't fabriekske was 't veiligste van allemaa, 't ijs lag oep 't ges, ge koster nie deu zakken en verdrinken, 't ijs la wel 20 cm. dik. Oep de ruuet van de Beirrewaa mocht nieman nie oep, da was vazleive e joengske verdroenken. De kadeeën versleten' t eeé paar blokken na ‘t ander. Ieder huishave kaptte z'en asse van de Leuvesse stoof oep 't straat veu de geleittegaait wa tegen t'aave iet wa bij de joeng nie in de graase viel en faaitelaaik nie veul avans was. As ‘t begost te doeén waren overal de steurfputtekes versopt. "Sjaleke de vuilkeir" hei toen nogal zaain nikkel moeten afdroan en beustels versleten. D' aver mense zeeén da Lonnesiel alzeleive nogal last g'ad hei van 't water, ‘t stekt nogal lieég Aan den Berg, in' t Stroike van Bloemaates, oep Sneppelaar zeulf in de Staasestraat stond af en toe water, in Klein Holland aan Merie Keis en in de Berrewaa liep de ruuet regelmatig over. Gelukkig es da veul gebeitert, want water in nuis es mizere, 'k zeg aa maa da. En toch vallet nog veu, malgree datter riole gelei zen, nie lank geleeé was ‘t wee van da... en oep de

16


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

zeulfste ploitse va vrueger jare. In de Brusselstraat in ‘t stamenee va "Wis van ‘t wippeke " stond e paar jaar terug oep ne Zondag 20 cm. water, wada nie belette da de vaste kalanten heule pint(en) kwamen drinken, z'aan heule katsjoe botten aan en ze deeë heule rezon percies of datter niks aan d' hand was. In Steenhuffel kunne z' eule ook nie in ave van 't lachen as ge va waterlast klapt amai!!

V eu nog wa veidder te klappen over da water, de mense, vruger asse wa daver waren, wistte ze bekan allemae van 't remmatis, da kwam van’t voecht in heule huize, ie en da lieper ien of iene mee ne pekestok, ze ginken nie zo gemakkelijk na nen doktoor. Ze kenden van alle remedes, veu’t rematis, veu 't spain, veu den afgank, veu de kiekhoest, veu zweiroizes, allee ge kunt a da na den dag va vandaag ne mieé veustelle ge kunnet nie gelove veu alles wiste z' iet. Ze mokte linnen tee, een bierpap, ze trokken hie of ‘t aa e weekblad in de kant, veu oep zweiroizes en as ‘t da mee nog nie beiterde de groffe middelen, heet zand of leizemeel pap of veu een kwoa keel duste ze ne veisse koeiestront in nen ave pisdoek droan en rond de keil en de neik van' t slachtoffer winne. D' aa was geen apprense van direkt na nen doktoor te lopen. D‘aver mense ginken vrueger, as d' aa remedes nie hielpen, van iene pas beiwegen en z' aan der nog dikkels boneur mee. De paters in Deirremon waren, paasoep... van hore zeggen, de strafste as 't gink over iet aflezen of overlezen. ‘t Schijnt dache kost zien of dat 't overlezen effekt a of nie aan die paters zeulf. Was' t ene da vriedaardig zwiete terwijles datten bezig was mee lezen, dan mochte gerust zaain dache geneze woit en ast dan nog in 't latijn was dan was 't zeker in de sjakois. De mense ginken na n‘en doktoor as ‘t nie anders kost, oep 't enneke van heule leive, asse krum geweirkt ware en heule bougie veir uit was. Overal stonder en stoinder in Lonnesiel en omstreken een massa kapellekes wa dagge veu alles en nog wa kunt gaan beiweige. ‘t Veitste da ze ginken beiweige was Scherpenheuvel, ma da was den persies dasse na ‘t buiteland trokken, na de vreumde. en... da was ma iene kie per jaar, en veu meer as ien zaak in iene kieë. Over 't algemeen weurre de mense serreworig wa d' aver ma z'en ze meer ziek as vrueger. De dreie grote kapeille, hie e in de streek, die van Buggenaat, die van Um en de Possenbergkapeil, aan nogal trok, ma de klaan kapeillekes va Lonnesiel, Maldere en Steenhuffel en oep d’ Aa moeste zeker nie onderdoen, zeker 't beddepissers kapeilleke nie.

O ver 't eten va vrueger es ook nog 't een en 't ander te zegge, 't was nie zo gevarieed as serrewoorig. In de Winter werd al es nen oetsepot gemokt mee 'n ammeke, goe gezate, e kla roppeke, witte bone, spruite, ajuin, selder, parraa, nog wa patatte, 'n bloike lavlier en wa thijm, peiper en zaat en dadde e paar uurkes late preutelen oep de buis van de leuvesse stoof, mee vetogen oep, e‘n hand groot... leut de boere ma deusse. Zo ne ketel Oetsepot da des iet wa dache niks kunt a mispeuteren. Va kolesterol, te dik ofte mager, vitaminne en giel dane santenboetiek widder nie geklapt, surtout van daleste nie, da des ma begost onder den oorlog, das 'n uitvinding van Winterhulp. Iet wa da vrueger ook nogal g‘eete weudde was patatte mee ajuinsaas en nen heirink, na es daddin soemmegste restoerans een "specialiteit van het huis ". Stoemp mee spek, ook nog zo iet waa dache niemiee van hoort. 't Schijnt dasse onder den oorlog va '40 in Brussel aan de Nord, 5 fr. gave veu nen boer da spek g'eete na zaainen baat meugen af-te-leikke!! Hore zegge!? 'N heps zierre bij genieënen boer nog in de keuken oemhoog hangen, gien zweite of witte paainsen, in de heule kelders moete achter gieên stane potten zueken mee liezevet, na stekt alles in den "diepvries”.

D e stamenees das 'n echte ramp geweurre. Vruger gave de staminee bozinnen, tussen okskes, da ware meer sociaal werksters, in de winter veu heule goei kalante ne soépee va kie-

17


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

kerenbloed. 't Was sumpel om da gereed te maken en 't koste puur niks. In een grote geute pan weudde spek in teirlingskes gesneén, goe uitgebakken, in da dafgebakke vet nen ajuin gebruinneerd, 't water van 't kiekerenbloed gegoten en ' t bloed in de pan bij 't spek en den ajuin. Terwijl dat 't bloed in de pan bakte moest da mee e verket goe gedeistert weurre totda dalles goe bruin zag, goe peper en zaat oep en een goei kladde mostaat mee nen boterham, en klaar was keis. 't Schijnt datta zware kost was. Achteraf werd menig pinke gedroenken en wirt er nog gekoit tot in de laten avet. Hie en da ginker ene goe meurg naar huis. In soemmegste huishaves was er den een haar in de boter, of patatte mee ambras of nog... petrol in de soep! In alle staminees werd gekoit, soemteits wel mee dreie of vier tafels. Oep d' Aa moeste ne kampioen zaain of ge verspelde de broek van a gat. Die manne, zeker as ze pandoerden of koejongden, kostte mee één kaat die ze uitspelde, hunne maat late verstaan welke kaaten ze nog in heule hanne aan. Bedrog da die manne deen! Gemocht da natuurlijk nie heitoep zeggen of 't zat er tegen. Die manne zaan "weile kunne tenminste kaate, da kunne die sjamakers van Lonnesiel nie", waarop die van lonnesiel heule uitmokten dasse toch ma een kolonie ware van 't centrum, ge wet hoe datta gink tieê wood brocht 't ander mee, en zo arre vantaaid ne serieuzen ambras en wirter al nekieê gevochte. Zo ware ze, oep e zeker moment, bij de Mol vanachter oep d' Aa, mee gedraain in plaats mee vier aan 't kaate, komt er een kennis van die manne binne en ze vrage direkt of datten geen goestink a oem ne kiee mee te spelen, in ene kiee af, da wilde zegge datta ni lank zo duren. Bij die draai man aan tafel zat er iene mee ienen erm, zenne linkse. Zegt de pas-binne-gekommen, awel ja 't is goe ma... mee a rechse kaate!!! Verstoirret? Oep d' aa zaate schotse manne indertaaid.

T estaas est mét in Lonnesiel deurp. Vrueger zaan ze tegen de vravelaaike mètgangers, "de mètwaaiven". Naa de mét gaan da was bekanst ne wekelijksen beeweg, da moest, ze kosten heule nie tegen have. Naa de mét gaan da was ‘n vravelijke aangelegentaaid, ge zocht da bekanst geen veinte tegen over den dag va vandaag. ik geloof dat er meer mansvolk oep de mét luept as vraven. In elk geval as de mètkramers die van d' Aa nie g'at aan indertaaid, den aazet kunne gaa vertellen, z'aan heule boeken kunne toedoen. Va Steenhuffel, Malderen, Ronnoenk, Nerom en Weistro kwamper ook wel volk mae die van D'aa waren dikuit in de mieederheid en die verteirden nie alleen oep de mét ma ook in de staminees en ook in de Lonnesielse winkels. 't Es na nie veu ‘t een of 't ander, ma 't kost veu vallen dache 't sachternoens rond de vieren nog vrave na d' Aa zocht trekken, geloan mee twee zwaar netzakken, kweste va wa devewicht temme, vol marsjandies gekocht in de veurnoen oep de mét. Ge mocht gerust zaain da zeule geteis aan, heule zakke goe vol en soemegste ook heule kas vol stout of pilsor of geus!! 'k Wil absoluut gieë kwa vertelle maa da waarrer bij die absoluut giene vasten trap nemieë aan. Da was den meestal begost bij Miel den bakker, ne kaffee gedroenken wa geteittert tegen een. Dan gink van, herre gij a grief al, ik ook, den kumme nog iet drinken veu damme naar huis goin, ja maa ik goin ne geus drinken, awel begot ik ne stout. Van ‘t een kwam 't ander, ze waren daarachter de pist in ma... nog nie thuis. Ze moesten nog voorbij den Ossekop en de Maaitser, voorbij de Pardus, Miezef van de Grune, den Bolle, Moenses en de Zweitten Broothaes, nog verbij Stappes en t' Hotelleke, Flor va Zjambares en Thuis Ten Halve, allema herbergen, nie da ze nog overal binne ginken, da ni, ma toch hie en da,‘t geen datter in gink mee 'n pint seuffes moest er uit ook. Ge meu gerust zijn, da ware sterke vraven, van D' aa te voet na Lonnesiel en terug, goe geloan, dache den af en toe wa na iene kant suiselt, da kunde goe verstaan!!!! Ge meug nie vergeten, as die maskes thuis kwame, moeste ze nog ete gereed doen veu heule veinte, da was oep nen ik en negaai geflikt. Meestal aan ze van de mét ne pjeirenbufsteek meegebrocht, rap wa patatte geschelt, wa frut gemokt en 't was in de sjakoiche. 's Anderendaags was 't natuurlijk terug weirkendag, wassen en plassen heulen huis onderhave. De ka-

18


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

deeën moeste heule kraait trekke die moesten alleen na 't school. De groetste moesten de klaainkes meepakken, da was geen apprense van heule weg te doen na 't school, nog van belange nie. Veu nog es trug te kommen oep de Lonnesielse mét, veu den oorlog va 40 ware da faaitelijk 5 mètte. Neuffes 't aat gemeintnhuis, was de boter- en d' aremet, de gewoon mét gelek serreworig, de veirrekesmet van aan Zjanges tot in de Mechelstraat aan Bloemates, de kiekeremèt aan Miel den bakker en veu dakket vergeet de graan- en vlasmèt.

I n september ist jaarmèt, mee bamiskermis, das nog wa danders. Da was indertaaid de mét die deu iedereen en zeker deu alle boeremensen va veir uit den oemtrek bezoecht weudde. Gezocht hie vrueger de schoenste pjeiren uit den oemtrek, hingste, die hunkerden va kontentement da ze zoveul schoen meurres bijeen zagen. Koeien mee ueres gelijk ne koersguidon, mee zwette en rosse plekken en nen eur da bekanst oep de grond sleipte, stiere mee ne rink in heule neus en nen bos krollekes oep heule kop wa da de vrave zjaloes va ware, kastars wa dasse mee twee en drije man moesten bij blaaive of dasser anders giene weg mee koste. Veirrekes, mee ne rug wa dache ne pjeirezoal kost oep legge, bieëre, bekanst zo hoog as ne grote meutte, zoegge mee ne nest viggere wada de klein manne es moeste aankommen, klaan verkskes zonder ieë peuken haar oep heule laaif. Kiekeren, de Mechelse koekoek, beesten die kiloos woge en geen gramme gelaaik nae, die koste nueverant anders nie vinne. Ge meugter nie goe oem paze, das allema verleden taaid, 't ware de schoenste bieësten uit 't oemliggende. De jaarmètte va serreworig... da z' en echte "shows" geweurre. As g‘iën koei gezien het erre z' allema gezien, genieën da noch ueres hei!! Kornijne, kiekern, leimmes en gaaite ‘t zen bekanst allema vreumde rasse, wa goimme na toe?! Vrueger, as de mense in den achternoen na ruis ginken, muug gelope oep de jaarmèt, aan z' allema iet bij, 't zij ne zak snotneuze, ne zak mee nik-nakskes, ne plussen beir da ze gewonnen aan, en as 't goe weer was nog e stuk in heule frak. Na est ne vetten hamburger mee een kladde mostaad, frikandel, e spiesken, e soort kabernaan in e kartong bakske, allema kweiddele die ge vrueger nie tegekwam. Genienen boer kuupt nog nen braal of nen teugel, geen zaas of gien piek, zeulf giene wetsteen, iest en veural da weud nemieë verkocht oep 'n jaarmèt en ten tweede de boere hemme da nemieë vandoen, nen trakteur vervangt de pjeire, afraan, pikken, deussen. ‘t gebeurt allema mee 't masjien. De koeie meugen heule goestink doen.

19


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Verdwenen Lonnesielse figuren: de Jun door Louis De Boeck

E r zijn al heel wat oude bekenden “uit ’t zicht” verdwenen, en geen enkele die terugkomt om te vertellen hoe “het ginder” is. Nochtans wij “missen” ze die oude rakkers. Ze moesten ons nog zoveel vertellen, elke dag horen we nog ergens iets over “vrueger” en “in danen taaid” en ook “die of dane moest hie nog zaain”, die wisten “da ’t faain van”.

O m maar over ene te “babbelen”, over Jan Baptist Van Assche, tussen “okskes” da was zijne “sondaase” naam, die getrouwd was met Rosalia De Bondt, kortweg “De Jun en Roos”. Iedereen kon u met deze namen de weg wijzen naar hun woonst in de Kasteelstraat. Wannes, zegden de klein gasten; Jun durfden ze niet zeggen, alleen de grote mochten dat. De Jun was “klaan va was”, hoop en al 1,50 m., droeg Winter en Zomer een floere broek, waarvan ’t gat veel “te lieeg hink”, opgehouden met een oude lederen soldatenriem en bovendien - was het voor de “veiligheid” of was het gewoon om een koord bij te hebben - “ne klanen teugel in zaain lee”. In zijnen broekzak altijd “ne scherpe Lierenair” (een gebogen mes), zijn “portemenee” die op een mini harmonica leek met veel verschillende vakjes met een heel pak briefjes in waar van alles op geschreven stond en een grote “roeè neusdoek mee witte bollekes” die hij in de Zomer rond zijn hals bond als een kleine “foulard” als hij op ‘t veld bezig was. Hij was kolenhandelaar, deed vervoer, verkocht stro en voederbeten (in’t seizoen) en last but not least hij bewerkte een paar “dagwand” land.

I n de “suikerbetentaaid” als de boeren van “Um, Roui en Wolvertum” hun beten via goederenwagens van de trammaatschappij in vorige genoemde stations geladen hadden, werden die naar Londerzeel gesleept door een speciale “motrice”, een bruin elektrisch motorvoertuig, “de chokelatten tram”, waar ze dienden overgeladen op spoorwegwagens van 15 ton. De tram wagonnetjes konden maar 5 ton laden. Dat werk gebeurde handmatig met een “toppekesriek”. De spoorbreedte van tram en trein verschilde. De wagons werden naast mekaar geduwd… meestal met mankracht. Al “de kadeeèn” moesten helpen. Ik geloof dat er wel een zevental waren, mannen en vrouwen zonder onderscheid; dat was emancipatie en heel heel zwaar werk! Iedereen de zelfde grote riek, dat was bij iedere schep minstens 10 kg. Daar werd zweet gelaten. Een van die dochters van de Jun is ooit een halve vinger kwijt gespeeld, verpletterd tussen twee wagons. Vrouwen kregen geen voorkeur behandeling .

R oos was zeker 20 cm. groter dan haar echtgenoot en stond steeds “haar man”. Wieke va Musses, een broer van de Jun en “joenkman”, was ook altijd van de partij. Die liep steeds op klompen, behalve ’s zondags, dan droeg hij zwarte schoenen en een zwart kostuum als hij naar “D’oomis” ging om 10u. Rond 13 u. kwam hij naar huis, at samen met de familie en trok rond 15, 15 u. naar een van de veel herbergen in de stationsbuurt, hoogst waarschijnlijk om het gedurende de week ingeslikte stof en de vermoeidheid weg te spoelen. Die man-

20


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

nen hadden dat verdiend (die pintjes). ’t Is bij benadering niet te schatten hoeveel duizenden kg. kolen, beten, rijnzand, zavel en “schepmes” dat die familie ooit van de ene wagen naar de andere overgeladen heeft. Ze hebben nooit, zolang de Jun leefde, iets gemechaniseerd of iets geautomatiseerd .

O nder de oorlog van ‘40 reed hij met paard en een platte wagen van  6 m. lang naar Quenast om 6 ton arduin voor de grafmakers van Londerzeel. Die platen arduin hadden niet allemaal de zelfde dikte, dat varieerde van 6 tot 20 cm. De Jun droeg voor dit transport een speciale kledij. Een oude grijze deukhoed, een grove lederen voorschoot zoals de smeden, tot bijna op de grond, schoenen, zeker ne 44 en minstens 3 maten te groot. Dat moest om geen koude voeten te krijgen zegde hij en zo kon hij 2 paar kousen over elkaar trekken. Hij droeg grijze handschoenen, die Roos voor hem gebreid had, met halve-vingers, zodat hij onderweg geen kapotte vingers zou krijgen van zijn “guide” vast te houden. Hij sloeg nooit zijn paard maar voor zulke gelegenheid had hij een “zjak” mee, ongeveer zo lang als hij groot was, waarmee hij af en toe eens klakte. Dat paard mennen gebeurde ook op een andere manier dan anders. Al de boeren die naar ’t veld reden menden hun paard met een leizeel (kordeel), een zeel van een kleine vinger dik, waarmee ofwel kort “gesnokt” werd of dat strak gehouden werd al naar gelang de paarden links of rechts dienden te gaan. Hij deed dat dan met de “guide”, een dubbele lederen riem van 2 cm breed die vertrok van aan het bit van het paard tot bij de “voerman”. De rit nam drie volle dagen in beslag. Hij vertrok de eerste dag heel vroeg en arriveerde de derde dag in de late namiddag terug in Londerzeel. Hij nam eten mee voor zijn paard en Roos bakte een paar pannen spek “veu bij zaain brood”. Snijden deed hij het onderweg “mee ’n snee seuffes”. Als hij dit transport moest doen bij ’t vallen van de bladeren dan hoorden ze hem al terugkomen van in Wolvertem als hij mee “zaain freins toe en blokke veu de wiele van den Asselsenberg schoof” en vloeken “mee miljaren”. Als hij dan thuis kwam stond hij nog “vierkant in’t zweet” van zijne wagen helpen tegen te houden, Roos moest “drekt veu ne moor hiet water zeurge veu heum en veu ze pjeid heule benen”. Achteraf “reizekes tot in ‘t stamenee en ’t relaas van de reis vertellen”.

D e Jun was ook slecht horend en had nogal een heese keelstem, hij had een witte blinkende kletskop die hij angstvallig onder zijn klak verborg. Hij kon roepen en tieren dat ’t werk moest vooruit gaan en dat ze maar naar de wc moesten gaan en eten terwijl dat ze rusten, maar... zijn hart was klein.

D e houders van paarden moesten tijdens de oorlog met hun dieren naar de keuring in Londerzeel dorp. De Jun had een grote Flander: ne ruin, korte nek, heel hoog, zijn eigenaar kon er bijna rechtop onder door. Menig keer gezien, bij het optuigen, dat hij onderdoor zijn paard ging om de buikriem de andere kant vast te maken. Het was in feite geen mooi paard van kleur, grijs-bruin, korte staart maar karakter en …sterk, het kon een huis vertrekken. Het beslag woog zeker het dubbel van een Brabander en dat zijn nochtans serieuze paarden. De Jun naar de keuring. Brute pech, zijn paard en dat van veel anderen werd in beslag genomen. Hij vloekte tegen de Duitsers, was razend kwaad en weende. Hij zocht en kocht ongeveer ’t zelfde paard, wel anders van kleur. Zulke paarden ziet men niet meer in de streek. Indertijd was er nog een exemplaar in Malderen .Een potzwarte hengst en welk beroep dacht je dat zijn eigenaar had… inderdaad, kolenhandelaar en herbergier. De Jun, geloof het of niet was bij de volgende keuring weer bij de pechvogels en moest zijn paard “afgeven”. Hij heeft

21


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

nadien nooit nog een paard gekocht.

H ij heeft het niet lang overleefd. Hij bleef alleen met Roos en mee Wieke. De Jun heeft eerst zijn “schup afgekuist” dan “Waaike” en “Roos” heeft “de deur toegedaan”. Niemand van de kinderen heeft hen nagedaan, ik hoor ze denken “… en zeggen dat er nog zoveel is dat jullie niet …of nooit zullen weten”. Jammer! Wordt vervolgd (dat was althans de bedoeling)

22


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

HET LEVEN IN STEENHUFFEL TIJDENS HET INTERBELLUM Notities van pater Joris Vertonghen OSB, abdij van Aflligem, overgenomen uit “Hortus Deliciarum”

Van 19 december 1981 tot begin 1986, t’ is te zeggen tot kort voor zijn overlijden, werkte pater Joris Vertonghen bijna dagelijks aan zijn Hortus Deliciarum. Dit imposante werk bestaat alleen in manuscript en werd nooit uitgegeven. Pater Vertonghen schreef zelf in zijn inleiding dat hij het beetje tijd dat hij kon vrijmaken liever gebruikte om zijn bedenkingen op papier te zetten dan om zijn schrijfsels te overlezen, te corrigeren en er een uitgever voor te zoeken. De Hortus Deliciarum werd zijn “Opus Magnum” waarin hij niet alleen zijn dagelijkse belevenissen als monnik, spreker op bezinningsdagen, botanicus en televisiemedewerker beschreef, maar daar de vele overwegingen aan toevoegde die daarbij te maken zijn. De onderwerpen zijn, zoals zijn het leven zelf, zeer divers. - Pater Joris was, om te beginnen, een zeer gerespecteerd botanicus: het grootste deel van de Hortus bestaat uit gedetailleerde maar nooit vervelende beschrijvingen van de fauna en flora zoals hij die tegenkwam en hoe hij die vroeger kende. - Dom Joris was een monnik: een ander deel van de Hortus Deliciarum is dan ook gewijd aan spirituele overwegingen, dikwijls naar aanleiding van een retraite die hij die dag gegeven had. - Pater Vertonghen was een historicus: vooral de kleinere, lokale geschiedenis interesseerde hem zeer. Tal van bladzijden staan dan ook vol met herinneringen aan zijn jeugd in Steenhuffel. - Joris Vertonghen bezat bovendien een onmiskenbaar grafisch talent: het resultaat daarvan zijn de meer dan 500 pentekeningen van dieren, planten en historische gebouwen, waarvan vele in kleur. Het originele handschrift - 2 delen, meer dan 2200 bladzijden op A4 formaat, meer dan 500 pentekeningen wordt bewaard in de abdij van Affligem. Ik hoop van harte dat dit meesterwerk alsnog ooit wordt gepubliceerd. Omdat het geen kookboek van een bekende TV-persoonlijkheid is, zal dat wellicht alleen via sponsoring kunnen gebeuren. Iedereen die daarvoor een kleine bijdrage zou willen leveren, of vragen heeft, kan dat aan mij of direct aan de cultuurdienst van de gemeente Londerzeel laten weten. Intussen volgen hier een paar fragmentjes over het leven zoals pater Joris Vertonghen dat voor de tweede wereldoorlog in Steenhuffel ervaren heeft. Ik weet zeker dat deze “publicatie” zijn goedkeuring draagt. Ik heb niets aan de tekst veranderd. Alleen de titeltjes zijn van mij. Louis De Bondt

1. Over Sint Maarten, Sintergreef en Sinterklaas. Dinsdag, 6 december 1983 – Sint Niklaas. Ze zeggen dat hij de patroon van de kinderen is, en dat de kinderen van zijn komst wakker liggen, maar ik heb de indruk dat de grote mensen nog meer onder de indruk van zijn komst zijn dan de kinderen. Hier in de streek is het eerder Sint Maarten, op 11 november. In onze kindertijd was het Sintergreef van Half-vasten, maar daar past een woord uitleg bij. Die Sintergreef was aanvankelijk de Greef of de Graaf, de toparch van het ancien regime. Toen bestond de gewoonte de kinderen te bedenken met een versnapering. Dat gebeurde ook op “Alderkinderen” of op 28 december, feest van de H.H. onnozele kinderen. Wat die kinderen toen zoal kregen was zeker geen speelgoed, maar lekkernijen. We vinden dat terug in oude “greef-liedjes”... Greef van half-vasten, wat hedde ge maai gebrocht? Vaaigen en rozaainen, van alle lekkere kost... Dus vijgen en rozijnen! Ik kan wel vertellen wat wezelf kregen in onze kindertijd. Wij moesten op de vooravond “ons manneke zetten” (mandje) en daarin legden we een raap, een wortel of een biet. Het mandje werd bij de stoof geplaatst, want Sintergreef bezorgde zijn geschenken via de schouw. Vandaar dat zijn medewerker zo zwart zag (Zwarte Piet). De Sint symbo-

23


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

liseerde de goedheid; Zwarte Piet was minder te vertrouwen en legde bij de stoute kinderen een roede. Ikzelf kreeg in mijn mandje wat speculoos-koekjes, wat bon-bons, een appelsien, een paar stukjes chocolade en wat marsepein. Maar voor hij bij particulieren kwam, bezocht hij rijkelijk de vele winkeltjes die toen overal bestonden. De etalages lagen vol met allerhande lekkers: een trein in chocola; een hesp in suikergoed, een sigaar van nouga, en al wat op de boerderij rondliep, van paard tot kip: alles in chocolade. Ja, de kinderen kleefden met hun neus aan de uitstalramen, voor en na de school. Als dan op maandag nà halfvasten de verhalen werden uitgewisseld op de school, voelde ik mij soms bij de minst bedachten, maar het gevoel van arm-bedacht te zijn smolt al even vlug als de chocolade zelf. De school zelf werkte die Klaas-koorts toen niet in de hand. Dat dateert van later. We kenden wel het begrip SintNiklaas, maar dat kwam overgewaaid uit de stad, zonder gevolg. Er was in de parochiekerk wel enige aandacht voor de goede Sint, want hij was de tweede patroon van Steenhuffel, na de H. Genoveva van Parijs. Er stonden 2 vrij mooie houten beelden van St. Nikolaas in de kerk, en bovendien was er een verdienstelijk schilderij van Wautier, uit de school van Rubens, dat de mijtering van Sint Nikolaas voorstelt. Het werd onlangs, op mijn advies, gerestaureerd door Bert Van den Broeck van Opwijk, in opdracht van pastoor Edmond Dierickx.

2. Over Lof en Congregatie. Zondag 22 mei 1983. Pinksteren. De Pinksterdag is somber begonnen, maar reeds in de vroege voormiddag brak de zon door de wolken en het weer was heel de verdere dag zeer mooi... ... Als kind moesten we iedere zondag het Lof bijwonen. om de 14 dagen was er na het Lof nog “congregatie”. Maar die vergadering was voor de godvruchtige dames en juffrouwen. Ik zag daarvan alleen de ouverture. Juffrouw ontstak de kaarsen aan het zijaltaar van O.L.V. en de koster hief het “Veni Creator” aan, terwijl de oningewijden naar buiten gingen...

3. Over de Kermis Zondag, 13 november 1983. ... “kermis” was het signaal voor de dames om in het openbaar te verschijnen met de nieuwe zomerdracht, nieuwe kleren en jurken. En dit alles was een druk bekeken en vooral druk besproken onderwerp van de gesprekken tussen dames. Voor heren was dat heel wat eenvoudiger: de strohoed werd uit de kast gehaald, en men ging ter kerke zonder “pardessus” of overjas, “in costume”. Leuke herinneringen!

4. Over de kerkstoelen en de stoelenzetster. ... In onze jeugdjaren stonden er drie soorten stoelen in de kerk. Ten eerste, de kleine stoeltjes met zit van gevlochten riet, zonder armplankje. Die stonden achteraan in de kerk en werden zowat beschouwd als de 3e-klasse-coupés van de trein. Die kleine stoeltjes kregen later een antiquiteitwaarde, en er werd jacht naar gemaakt. Nu zijn ze al twintig jaar verdwenen. Dan waren er houten knielstoelen met armplank. Ten slotte waren er de eigen stoelen, en die stonden op een vaste plaats. Het was één van de kwaliteiten van een goede “stoeltjeszetster” de juiste plaats te kennen – de juiste vloersteen – van iedere eigen stoel. In die tijd waren de seksen in de kerk nog streng gescheiden. De mannen zaten rechts en de vrouwen links. Onbegeleide kinderen zaten vooraan. De kant van de vrouwen was meer bevolkt dan die van de mannen, zodat de middengang excentrisch was. Maar van zodra de gelovigen de kerk betraden werden de stoelen in alle richtingen verhuisd. Let wel, de mensen kwamen vroeger goed op tijd. Als de koster het “kottier” (kwartuur) luidde

24


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

was er al veel volk. Als het klepte (1/8 uur) voor tijd was de kerk vol. Daar schier alle mensen te voet naar de kerk kwamen en de meesten van ver moesten komen, werd er op tijd vertrokken. Alleen de mensen uit het dorp kwamen nogal eens op het laatste nippertje binnen. Al wie een kerkstoel gebruikte betaalde hiervoor “stoelgeld”. Dat was in mijn tijd 10 ct. Wie een eigen stoel had betaalde hiervoor een jaargeld, dat rond Nieuwjaar aan huis werd geïnd. De eigen stoelen waren meestal met fluweel bekleed en voorzien van een houten kerkboekbakje dat ook voor de “wanten” (handschoenen) diende. Opzij was er een kapstokje voor de “sacoche” of de paraplu. De eigen stoelen hadden een koperen plaatje, waarin de naam stond gegraveerd. Die stoelen waren echte familiestukken. Ik schat dat ongeveer 1/3 eigen stoelen waren. Dat was niet zo democratisch. Maar het systeem bracht op voor de kas van de kerkfabriek, en was dus niet zo gemakkelijk om af te schaffen. Bij ons werd het stoelgeld opgehaald door de misdienaars, maar in vele kerken geschiedde het door de “deftige stoeltjeszetster” gekleed met een zwarte voorschoot.

5. Over de architectuur van een boerenstal. Woensdag, 20 april 1983. Een mooie en regenloze lentedag... ... Graag beschrijf ik de stal op de boerderij, zoals ik hem als kind heb gekend. Een donkere ruimte, laag van steek. Witgekalkte muren, tot manshoogte bezet met koeiendrek. De zoldering bestond uit een rooster van houten balken, die ongeveer een halve meter van mekaar lagen. Het geheel toegedekt met stro of hooi, dat in slierten door de rooster neerhing, als de druipsteen in een grot. Overal stofferige spinnenwebben en stofdraden. Aan de balken een reeks zwaluwnesten. Men had aan de ingang, naast de halfdeur, een bord kunnen aanbrengen met het opschrift: “een stal waar zwaluwen thuis zijn!”. En de vloer was navenant. Waar stalagmieten zijn, zijn er ook stalactieten.

6. Over de koekoek en de zeesloefen. Donderdag, 21 april 1983. Ik werd vandaag wakker bij de roep van de Koekoek... Volgens het volksgeloof betekent dat dat er goed weer op komst is... De roep van de Koekoek was in onze jeugd voor ons het signaal het signaal om barvoets te mogen lopen. Dan mochten we de houten klompen ruilen tegen rubberen sloffen, die we “zeesloefen” noemden. Die “zeesloefen” waren heel wat geschikter voor de loopspelen op de speelplaats van de lagere school.

7. Over de geuren op de boerderij. ...Er zijn type-geuren die zo specifiek zijn dat men ze onmiddellijk herkent als een soort signaal. Voor mij is dat bv. de reuk van het slachten en het branden van een varken. Dat komt wellicht omdat ik die dingen al als kind sterk heb ervaren. Ook de lekkere geur van braadvlees kan doen watertanden. Het kon thuis zo bekoorlijk geuren als de buren grote stukken gebraad brachten voor hun feestjes, die ze thuis niet konden gaar braden bij gebrek aan een grote oven. Ze kwamen daarvoor bij ons. Dat was een vanzelfsprekende geburendienst...

8. Over de onthoudingsdagen. Ook het bakken van de haring had een aantrekkelijke geur. Haring was in die tijd “de vis” bij uitstek op onthoudingsdagen. De mensen kenden die dagen van buiten, en ter ondersteuning van hun geheugen konden ze hun wandkalender raadplegen. Op onthoudingsdagen stond er een vis gedrukt op de almanak... Voor de vrijdagen, en woensdagen in de vasten, was er geen probleem, maar er waren ook nog Vigiliedagen en Quatertemperdagen. De Vigiliedagen met

25


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

verplichte onthouding waren die van Kerstmis, Sinksen, O.L.V. tenhemelopneming en Allerheiligen. De Quatertemperdagen waren vastendagen bij de wisseling der jaargetijden: voor de winter: woensdag, vrijdag en zaterdag na de 3e zondag van de advent; voor de lente: na de 1 e zondag van de vasten; voor de zomer: tijdens de week na Pinksteren; voor de herfst: na het feest van 14 september, de Kruisverheffing. En dan waren er nog de uitzonderingen, bijvoorbeeld als Nieuwjaar (de besnijdenis des Heren) op een vrijdag viel, was er geen verplichte onthouding... ... Als kind heb ik niet zo vaak verse vis gegeten. Op de onthoudingsdagen kwam Steven van Mariekerke met zijn hondenkar voorbij. Soms werd haring gekocht, stokvis of kabeljauw of mosselen... Maar vis op de tafel was een uitzondering. Gewoonlijk aten we op onthoudingsdagen eieren. Die hadden we in overvloed. Ik ging graag kijken naar de viskar van Steven, want soms lagen er nog kronkelende palingen in een bakje.

9. Over de komst van de Coloradokever. 5 januari 1984. Er was geen nachtvorst. Stille morgen en vroeg klaar. Ik heb hier voor mij een afbeelding van een Coloradokever. Daar ik de geschiedenis rond het eerste verschijnen van de Coloradokever heb meegemaakt, wil ik er iets over schrijven. Het eerste alarm werd geslagen rond 1935. In onze school werd op last van het ministerie een gekleurde kaart uitgedeeld, waarop de verschijningsvormen van de coloradokever stonden afgebeeld. Men probeerde de verspreiding te verhinderen door inadequate middelen, bij gebrek aan beter. Het eerste reële feit dat ik vernam kwam van Angeline De Ridder, een vriendin van ons Jeanne uit Londerzeel die soms bij ons op bezoek kwam. Die had een aangetast veld gezien. Persoonlijk zag ik hem eerst veel later op onze eigen aardappelen, maar toen was het eerste angstreflex al wat geluwd. Nu is dat gevaar onder controle omdat alle aardappelvelden toch meermaals worden bespoten.

10. Over het water van de Vloed. Vrijdag 5 februari 1982. Een heldere en zachte lentemorgen. De dagen beginnen voelbaar te lengen... ... Ik heb herinneringen aan een reuze-overstroming in Steenhuffel. Ik geloof dat het in november 1939 was. We hadden juist sortie. Steenhuffel was overstroomd over een belangrijk deel van zijn oppervlakte. Soms stond het water wel een meter hoog. Heel de vallei van het bekengebied was een zee. Zelfs achter onze boomgaard was de Quadbeek ineens 10 m. breed geworden. Nog dit jaar heeft Steenhuffel-Dorp onder gestaan. De mensen spraken van “vloed”.

11. Over het afwaswater van Champetters Net. Onze buurvrouw, Champetters Net, ging elke maandagmorgen een emmer water scheppen in de put van Vissers, op 200 m. van haar huis, alhoewel ze zelf ook een put had. De reden: het water van de buurman was beter geschikt voor het spoelen van de pinten. Ze was namelijk herbergierster en ging er fier op dat haar bierglazen glansden...

12. Over het gewijde water van het Genovevaputteke. ... Het Sinte Genovevaputteken was bestemd voor de bedevaarders. Ik zou er nooit uit gedronken hebben omdat ik op de school als kind had horen vertellen dat de jongens van “Overde-beek” er in “pisten”. De geneeskracht van water komt niet altijd uit de hemel, blijkbaar.

26


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

13. Over mooie tuinen en oude inktkruiken. Maandag , 19 december 1983. Het was een zeer zachte nacht, lenteachtig... ... de mooie tuin van tante Vitaline. ik noemde haar zo maar ze was van mij geen tante, wèl de zuster van nonkel Louis Casteels. Haar villa op d’ Elst was omringd van een grote tuin, die voor die tijd een juweel was van tuinarchitectuur en plantenrijkdom... ... Ik vergeet nog het rotstuintje voor de villa, dat vol stond met Cerastium. Dat heeft nonkel Louis zelf aangelegd en gemetseld. Ik heb het altijd moeten bewonderen hoe deze geleerde universiteitsprofessor (Wiskunde R.U.Gent) de spa en het truweel kon hanteren. Dat boezemde mij ontzag in. Eén ding vond ik minder prettig, al die mooie antieke inktkruiken werden in een put stuk gestampt. De vader van nonkel Louis was te Steenhuffel onderwijzer, en wellicht was er (uit de 19e eeuw) een reeks lege inktkruiken blijven staan in de kelder. Ze zouden nu antiekwaarde hebben. Ze zagen er uit als jeneverstoopjes, van gebakken aarde, zeer sierlijk van vorm...

14. Over een vliegende bom. Zaterdag, 7 januari 1984. Het is een zachte maar natte morgen. Zeer sombere sfeer... ... Op 1 november 1944 viel er bij ons een vliegende bom (V1) onder het Credo van de Hoogmis. Alle ruiten waren stuk. Toen werd het glas van de kaders (van familiefoto’s e.a.) aangesproken voor de eerste herstellingen, want er was glas te kort.

15. Over het watermolentje op de Quatbeek. ... In een gesprek over vroegere jaren kwam het spelen van de kinderen ter sprake. Eén van de dingen die we graag deden was het maken van een watermolentje. Wij woonden kort bij een kleine beek, de Quatbeek, en die was een stuk van onze wereld. Veel visjes zaten er niet in want ze stond in de zomer droog. Maar als er voldoende water in stond bouwden we een dijk en daarin was een gleuf voorzien voor de overslag van het water. De waterval kwam terecht op een “rad” dat bestond uit een raap, waarin mosselschelpen gestoken waren, en die raap was doorboord met een stok die in de dijken gestoken werd. De molentjes bleven soms maandenlang draaien.

16. Over de dop en de geseldop. Zaterdag, 5 november 1983. ...De “geseldop” was een speeltuig van de kinderen in onze jonge tijd: de tol. Er waren twee soorten tollen: de “dop” en de “Geseldop”. Een dop werd aan het draaien gebracht door er een touw omheen te winden dat bij het werpen aan het uiteinde tussen de vingers werd vastgehouden. De conische vorm veroorzaakte dan een eenparig versnelde beweging. De Geseldop werd aan het draaien gehouden door er met een zweep of een “gesel” naar te kletsen. Vandaar de naam. “Geselen”; die werd ook gebruikt om een bepaalde manier van dorsen uit te drukken. De schoof werd op een plank of balk geslagen om het graan vrij te maken, zonder dat het stro teveel beschadigd werd. Dit was van belang voor stro met een bepaalde bestemming, zoals het dekken van mijten...

17. Over driekoningen zingen. Zaterdag, 5 januari 1982. Het heeft hard gevroren; er is ijs aan de vensters... ... In onze jeugdtijd gingen we “driekoningen zingen”. We verkleedden ons met doeken en rokken, en maakten een kroon en een ster. Eén van koningen maakte zich zwart. Eén van de

27


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

methoden was een kurk te verbranden en daarmee het aangezicht te bestrijken. Dat was zeer efficiënt en gemakkelijk om weer te verwijderen. Er waren in feite 2 avonden die men uittrok om te zingen: Oudejaarsavond en Koningenavond. In de volksmond sprak men steeds van “koningen” en niet van “Driekoningen”. We deden dat om wat centen bijeen te krijgen, maar veel mensen gaven wat snoep of een appel, en dat was een teleurstelling. Soms kwam de ene groep na de andere, de hele dag door. Er stond thuis een bakje met “nikkel” of “kleingeld” (pasmunt) klaar om de cliënteel te bedienen. Meestal werd er een liedje gezongen, ofwel een kerstlied, ofwel een folklorelied dat nogal kon verschillen omdat die kinderen de tekst niet begrepen en vervormden. Daarna werd een wens uitgesproken, bv. we wensen u allen een gelukkig Nieuwjaar, ofwel een “gelukkige en zalige Driekoningen”. De Driekoningen konden zowel jongens als meisjes zijn. Het kwam er op aan niet herkend te worden en aldus de eigen familie of beste buren te verschalken. Dat was een belangrijk aspect van het spel. De kinderen testten de grote mensen op hun vrijgevigheid. Ik geloof niet dat we ooit 5 fr. bijeen kregen. Gedeeld door 3 was dat geen fortuin, ook in die tijd niet, maar we voelden ons al rijk met heel weinig. En zo was er altijd pret bij de kinderen, omdat “spel” geen koopwaar was, zoals nu veelal, maar creativiteit of kleinschalige imitatie van wat grote mensen deden... ... Op Driekoningen was er vaak wafelenbak.

18. Over stekelbakjes. 3 augustus 1983. De eerste levende vissen die we als kleine kinderen leerden kennen waren de stekelbaarsjes. Wij noemden ze “stekelbakjes”. Het was een van onze grote vreugden ze te gaan vangen in de beekjes. In Steenhuffel vond men ze in haast alle putten en beekjes, zelfs al stonden die in de zomer enkele maanden droog. Ons visgerei was primitief, maar we maakten het zelf. Ik leg daarop graag de nadruk want onbewust legden we een verband tussen natuur en mens. Alleen een nauwkeurige observatie maakte het mogelijk geschikt visgerei te vervaardigen. Vooral de lente – april en mei – was de vistijd bij uitstek. We merkten op dat de visjes in scholen zwommen, in het gezelschap van een waakzame vader of moeder. Een oude koffiebeurs aan een stok gebonden was zeer geschikt materiaal. De gevangen visjes werden in een bokaal naar huis overgebracht en daar in een grotere kuip uitgezet. Wij observeerden de gevechten met de scherpe stekels, en zagen ook hoe visjes stierven, want ze overleefden hun gevangenschap niet lang omdat het water te warm werd. Sommige visjes hadden een vuurrode buik, wat hun prestige en ruilwaarde deed toenemen. Nu zijn stekelbaarsjes een zeldzaamheid geworden... ... Ik hoorde wel vertellen van grotere vissen, zoals snoeken, die in de Molenbeek zouden zitten, maar die heb ik nooit gezien; al bleef ik graag een wijle kijken als ik aan die beek voorbijkwam.

19. Over de dobbel keizemus. Zondag, 24 april 1983. Mooie en zeer zachte lentedag... ... Als kind leerde ik de mezen al kennen omdat ze ieder jaar kwamen nestelen in een holle staak. In het dialect van Steenhuffel sprak men van “Keizemus”. We wisten toen al dat de mezenkroost zeer talrijk kon zijn. Zo herinner ik mij dat we zeiden: “een dobbel keizemus met twintig platte jongskens”. Ik ben dikwijls in de ijzeren staakbuis gaan kijken en kon niet begrijpen hoe die vogels zo diep konden zitten, en hoe die talrijke kroost in zulke enge ruimte kon opgekweekt worden...

28


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

20. Over het microklimaat van Leireken. Vrijdag, 6 mei 1983. Ik zag voor een paar dagen in onze tuin het kleine blauwe vlindertje, dat ik zo vaak heb gezien in mijn kinderjaren. Het was altijd te vinden langsheen de spoorweg, wat het vermoeden wekt dat het leeft in een microklimaat. De spoorweg straalt in de zomer warmte uit. Ik herinner mij dat op de assensintels van de spoorweg zeer vele reigersbek groeide, en daartussen de kleine klaproos (papaver dubium). In het begin van de zomer werd het onkruid bestreden door een “speciale trein” die heet water op de planten spoot zodat alle kruid verbrand was. Het was mijn beste dag niet wanneer die vernieling plaats vond. Ik begreep er niets van. Naast dat kleine blauwe vlindertje was er een “vosje” dat ik graag zag. Die dingen zijn nu al sinds lange tijd verdwenen, evenals de spoorweg Leireke zelf... ... Als kind hebben we vaak vlinders gevangen. Gewoonlijk gebeurde dat op onze boomgaard, tussen het lossen van twee oogstkarren. We sloegen naar vliegende vlinders, meestal koolwitjes. Die naam leerden we al op de lagere school... Tussen de vlinders was er ook adel en gepeupel. Een Citroentje of Koninginnepage waren gegeerde trofeeën, maar ze lieten zich niet gemakkelijk vangen vanwege hun onrustig gedrag...

21. Over een aftelrijmpje en een kinderliedje. Aftelrijmpje van de kinderen van Steenhuffel: Tim, tam, Peisegem, Mispelare (Mespelare), Gijzegem, Wies (Wieze); Moes (Moorsel), Hettersoem (Herdersem), Opaaik (Opwijk) en Baregoem (Baardegem). Als kind zongen wij een liedje als het sneeuwde: “Jesuke schudt zijn beddeke uit, en laat de pluimpjes vliegen; daar zat een heer op zijn kasteel, en liet niet(s) vliegen als witte kaneel.”

29


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

HET HOEKSKEN IN DE SMISSTRAAT TE STEENHUFFEL MIDDEN 20STE EEUW Louis Vertonghen met dank aan Hedwig Vertonghen

Wannes van ‘t klooster

Wij hadden thuis ne zolder die steeds de zolder van Sjampetters genoemd werd. Ik was dus van in mijn prilste jeugd aan die naam gewoon. Ik wist in de beginne niet dat het hier om een herberg ging, maar toen ik later wegwijs geraakte in de edele spelkunst, kon ik in de waaier, of is het op, met veel moeite het woord ‘estaminet’ ontcijferen. Er stond nog iets meer op, maar dan zo beschadigd dat ik het niet spellen kon. Ik geloof dat het dom ruitenkuisen hier de oorzaak geweest is van het sneuvelen der lettertekens. Dat was dus voor mij Sjampetters. Estaminet verstond ik dus niet in ’t kort of in ’t lang, maar de dienstdoende vrouw in dat huis was Net en zo zag ik dat verband tussen dat onverstaanbaar estaminet en Net. Op een zekeren dag moet ik het dan toch beet gekregen hebben dat ze daar bier verkochten en het moet ook in die tijd geweest zijn dat ik vast geloofde dat Adam daar geboren was of gewoond heeft of het aards paradijs daar iets mee te maken had. Dat zat zo. Wij hadden thuis ne knecht, Louis Lombaert1, in de volksmond Peite Wie genoemd en zoals alle zichzelf respecterende boerenknechten uit die tijd dronk onze Louis - want zo werd hij bij ons genoemd - meer dan dat volgens zeer wijze dokters in geneeskunde, noodzakelijk 1

Joannes Ludovicus Lombaert, ongehuwd, ° St 22.04.1853, + St 19.06.1930, zv Petrus Joannes en Maria Elisabeth Van Eeckhout.

30


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

was. Hij noemde Wieze, dat was de moeder van Net, Adam. Het ging hier om een vertalingswerk dat Louis in 1914-18 gemaakt had voor de Duitse soldaten. In ’t deftig Steenhuffels aa dam voor oude dame. Meer dan waarschijnlijk ben ik ooit met Louis mijn eerste bewust burenbezoek gaan afleggen bij Sjampetters. Ook weet ik nog dat ze bij Sjampetters brood verkochten. Dat was in die tijd zeker geen bakkerij of winkel bij Net maar de bakkers die met paard en kar met brood leurden zetten bij Net op de bank van de staminee, enkele broden af. Wie geen brood meer had kon daar om een brood. Ieder bakte in die tijd zelf zijn brood op den buiten, maar was er eens wat tekort dan werd overgegaan tot de aankoop van winkelbrood. Dat was mijn eerste jeugdkennismaking met Sjampetters. Mijn tweede kennismaking is van een latere datum. Dat moet zo van rond 1935 zijn. Ik was een jaar of tien, elf, kandidaat plechtige communiekant en er was juist ne nieuwe pastoor in Steenhuffel. Op een van die dagen kwam ik onze nieuwe pastoor tegen achter ons haag. Hij kende mij al en vroeg me - wat een eer - waar de weduwe de Maerschalck woonde. De pastoor was jaren leraar geweest in Mechelen. Ik kende in gans ons geburen niemand die naar de naam De Maerschalck luisterde. In de gemeenteschool echter hadden we in die tijd een zo uitgebreid onderwijs op gebied van vaderlandse oorlogen en heldendaden dat ik direkt dacht dat de pastoor iemand uit ons geburen wilde weten wonen die zo min of meer een soort veldheer was of liever de grote man uit ons buurt. Dat was zonder enig nadenken en zonder enige concurrentie ‘de Rus’. Ik wees de pastoor de weg naar de Rus, ook een staminee, rechtover Sjampetters en vertelde hem in ’t kort waarom de Rus de maaerschalk van ’t Hoekske was. De pastoor zijne frank viel niet, hij wilde kennis maken met een oude vrouw, die ook herberg hield en zeker hier ergens woonde. Daar er maar drie herbergen met uithangbord in ons geburen waren, moest ik niet te veel nadenken en wees hem ontgoocheld naar Sjampetters. Toen ik dat thuis vertelde waren ze stom verbaasd dat ik, de grootste straatloper van gans ons gezin, de naam niet kende van onze naaste buren. Wieze was, zoals eerder vermeld, de moeder van Net en de weduwe van den oude Sjampetter. Vandaar de naam ‘Sjampetters’. De andere kinderen van Wieze waren getrouwd, maar Net paste haar moeder op. Ze heeft dat gedaan tot aan de dood van Wiezeke zoals het een brave dochter past. Ze heeft dat gedaan in alle zuinigheid en spaarzaamheid. Dat was haar door Wiezeke zo geleerd. Al de opdoeners van ons geburen, hadden elektriciteit, de spaarders niet. Daar was Wiezeke bij, bij die laatste natuurlijk. Makak en Koela hadden ook geen, maar die woonden achter onze boomgaard en zover kwamen ze met den elektriek niet in dien tijd. Wiezeke vond dat de mensen ons Heer zijn ogen niet moesten uitsteken met altijd maar klaarder en klaarder te willen zitten. Petrol was al zo klaar vergeleken met een smoutlamp en zo is er te Sjampetters geen elektriek binnen gekomen zo lang Wieze leefde. Dat was zo ongeveer mijn tweede jeugdkennismaking met Sjampetters. De derde kennismaking is eerder een lange geweest. Bij Sjampetters was het staminee op ’t oud aan. ’s Avonds kwam er geen kat meer want wie wilde er nu in die petrolgeur komen zitten en daarbij in de winter brandde de stoof er maar stillekes, kwestie van zuinigheid. Ze deden bij ‘ons Wis’ (zuster van Net) wel in de

31


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

kolen, maar ze kregen ze er ook niet voor niets, alhoewel Juul er voor hun toch iets afdeed. Ik heb nooit geweten of dat dat het gewicht of de prijs betrof. Iedereen dacht dus : bij Sjampetters gaat de staminee toe als Wiezeke hare kop neerlegt, maar niets was minder waar. In begin van de oorlog van 40 heeft Wiezeke zo onverwachts iets gekregen en is er rap van dood gegaan. Net zat zonder dat het mens goed wist, alleen. Alleen in een groot huis, zonder broodwinning en rond de 50 jaar oud. Van fortuin was er geen sprake niettegenstaande dat ze het ‘niet opgedaan hadden’, maar gewonnen waren ze er ook nooit. Ze waren nog niet ‘uiteen’ en het huis, dat hun eigendom was, stond op jaarschaal (cijnsrecht). ’t Boerderijtje dat Net had was niet groot : een koppel geiten (ga daar als vrouwmens alleen maar eens naar den bok, soms tot bij Pittes Koben op de Heide, een half uur ver als de geit goed ging), één dagwand land, ik heb het nog omgeploegd, nen hof, ne goeie steenput maar geen goed water. Dat was al en oorlog. Fluitjesbier verkopen, dat was te stom om dood te doen. Van haar boerderijke leven ging ook niet, maar toch is het dat laatste dat Net er door geholpen heeft. Ik ben nog vergeten te vertellen dat wij op ’t Hoekske woonden en dat al wie van daar was bekeken werd als iemand van de lagere komaf. Klein volk. Maar ik kan u zeggen dat het Hoekske een hechte geburen was, met een H en niet in de slechte zin. Omdat sommigen wat minder naar de kerk gingen moesten ze er zo geen klein gedacht van hebben. Noem me bvb eens een wijk van ongeveer 30 huizen, waar drie tot vier vaste voetgangers voor Scherpenheuvel woonden. Waar de kampioen aller tijden op dat gebied woonde : Seevaas Peke. Hij heeft zijne jubilé van 50, van 60 en van 70 keren te voet naar Scherpenheuvel gevierd en hij ging maar alle jaren eens. Op ’t laatste zat hij wel veel op de kar maar ne mens van in de tachtig, 60 km ver op een kar en een klein beetje te voet (dat was dan ne kilometer of 20), laat ze maar komen. Op ’t Hoekske werd er alle lief en leed gedeeld en we waren daar het concilie een halve eeuw vooruit. De pastoors preekten in die tijd nogal eens op de oorden van verderf, maar als er op ons Hoekske iemand dood was, werd er elke avond, zolang de overledene boven d’aarde lag, de Paternoster gebeden en niemand zal ooit kunnen zeggen dat er geen volk in die rozenkrans was. Ze werd pertang in ’t staminee gehouden bij Net van Sjampetters en ’t mens, al had ze zelf niet, heeft er nooit iets voor gewild. Werd er in haar huis gebeden, er werd ook wat anders gedaan. Fooien bv. Wie dat nooit heeft meegemaakt kan daar niet over klappen. Soms was er eten bij, vooral op ’t laatste. Dat was bijna altijd keut van Toppes. Al ’t jong volk bijeen. Getrouwde kwamen er niet binnen. En zuipen maar jongens en meiskes en dansen op de maat van ’t gezang, want Net had gene radio. Ik heb het mens ter gelegenheid van zulke fooien zo vaak haren grijzen kop weten schudden. Dat was niet om ’t lawaai of de nogal reppige dinges die te horen of te zien waren, maar wel om dat goeie bier dat zo maar over de vloer liep omdat de tapper of de tappiste niet goed meer zag hoe ze een pint bier moest laten lopen. Een voordeel was er dan aan, ’t vuil droogde niet aan, want de rode vloer moest des ’s anderendaags weer proper zijn. En proper was ’t er. Net heb ik nooit of vanzeleven de koperen klink van haar kamer weten vastpakken met haar blote hand, altijd voorzichtig de hand onder haren voorschoot. Dat was bij ons een spreuk in huis als er voor onze vader of moeder iets te rap op was : daar zou Net zeker zoveel of zolang mee gedaan hebben. Maar nu is dat geen tijd meer om daar over te klappen. Eén zaak wil ik nog vertellen. Net kon er van leven en nog van sparen en ze verkocht in die tijd na den oorlog justekes, wel

32


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

nen bak of twee of drie per week. In ’t begin van de jaren 50 is dat gaan veranderen. Dan had ze klanten die dat per week bij haar afdronken om niet te spreken van de echte die dat soms per dag deden. Maar gans de herberg mocht vol gezeten hebben, en diegenen die daar binnen waren moesten daarom ook nog niet leeg zijn, maar een vuil pint heeft er nooit iemand gebregen. Net waste haar pinten nen eerste was met het water uit haren steenput maar de tweede was, voor het opblinken, was met water uit de steenput van Vissers. Geen beter water om de pinten proper te maken was er op de wereld te vinden en iedere maandag - of als er op een middeweekse dag ook eens veel volk geweest was viel dat eens voor - trok Net ’s morgens rap (Net was nooit traag) met 2 emmers om pintenreinigend water van de steenput van Vissers. Net kon ook profijtig stoken. Haar leuvense stoof heb ik nooit gloeiend weten staan, maar iedereen kroop er kort bij en koud bier maakt warm bloed was haar spreekwoord. Ze had een warm huis, dat was die vloer die daar iets tussen deed want ne cementen vloer was om ’t flicijn te krijgen. En als dat dan zo ne winterse zondag was en ge kwaamt bij Net binnen in de laten achternoen, dan was er zo gewoonlijk ne klant of tien binnen. Gekaart werd er niet zo veel alhoewel er een erg gerieflijke ronde tafel midden in huis onder de ene lamp stond. Het was er soms heel stil in verhouding dat er volk was. Er werd bij Net met gevoelens gedronken. Al wie er vaste voet in huis had kende iets van bier drinken, zowel wat het drinken uit pure goesting betrof als wat het aantal te drinken pinten aanging. Soms werd er iets verteld, over den anderen oorlog en de oudstrijders hun belevenissen. Die van 1940 heb ik daar nooit weten waarderen op dat gebied, dat waren geen oudstrijders maar dat waren oudere soldaten. Er werd ook verteld over ’t werk in de koolputten, over de boerderij in de brede zin van het woord en dat wil iets zeggen, over kinderen kopen, de kwade hand, de frammezongen, de stallichten en ooit heb ik er horen vertellen over diegen die den duvel zelf gezien hadden. Maar bij Sjampetters kwam dat allemaal niet binnen. Wat heb ik in mijn leven toch ne schonen tijd doorgebracht bij Net van Sjampetters. Als ik haar zo noemde bij het binnenkomen was haar antwoord ‘ha Louis van Kovertoenges. Ik zie dat allemaal nog zo voor mij staan : de twee lange, groene oude banken, de oude houten stoelen waarvan geeneen vier gelijke pikkelen had, de rode vloer, de oude mooie horloge die niet te koop was alhoewel er minstens honderd liefhebbers voor waren, en op de schouw de H.Familie onder ne glazen stolp. De kleinen toog en het oude glazenberd. Toen ik trouwde en naar Buggenhout ging wonen kwam ik telkens als ik thuis kwam eens rap bij Net binnen. Bij Sjampetters was er nog die goeie sfeer van ’t Hoekske. Men vertelde mij dan al de gebeurtenissen van de laatste dagen en soms werd er dan eens verteld van wat er dan zoal voorgevallen was in ons geburen, maar dat is een andere historie. Daar kan ik niet zomaar aan beginnen. Waar is die tijd allemaal naartoe ? Wie is er allemaal al dood van die goei klanten van Sjampetters ? Doken bvb en Guske Mettes. Die dronken bij Net altijd hun laatste pint als ze van hun werk kwamen en hoe zatter ze waren, hoe meer Net zei ‘Ja, ja, ja’. Vechten heb ik er nooit weten doen. Ruziemaken wel, maar vechten in een staminee waar een oude vrouw alleen woonde, dat was beneden de waardigheid van ons geburen en als er toevallig eens nen vreemde rare woorden klapte dan was er altijd iemand van ’t mansvolk uit de geburen die naast Net achter de toog kwam en zijn mannelijk gezag onmiddellijk liet gelden.

33


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Men kon haar ook kwaad maken. Vooral als we zinnespeelden op trouwen. Dat was van onze kant niet altijd slecht bedoeld, maar het viel bij haar altijd op nen hete steen. En er zijn veel kandidaten geweest ook. Mannen zonder kinderen en met een goed pensioen van ’t gouverrement. Allemaal geen avans. Bij Sjampetters Net was ‘herberg’, geen vrijerskot. En daarbij, wat zouden de klanten wel gezegd hebben. Alla toe, ook heb ik nooit een ander woord dan herberg door haar horen vernoemen als ze het over haar instelling had. Als ze eens sprak over den tijd dat zij, meer dan vijftig jaar op ’t laatste, herberg hield en een serieuze herberg. Dat ze nooit, behalve haar vrijers, nen deftige klant heeft buitengezet. En op ’t laatste dan. Net werd meer dan 74, ze begon wat last te krijgen Soms was de deur toe overdag en dat konden de buren niet verdragen. Net was het dan, doe begot open of kende uw geburen niet meer. En als ’t mogelijk was deed Net open. Ze heeft haar zaak opengehouden zolang ze kon. En op een zekere dag zei ze ‘Lewie, ik kan niet meer jong. Die trappen in de kelder, op en af en dat zot jong volk, ik ga naar ’t gasthuis’. We hebben haar dat zo lang mogelijk doen uitstellen, maar op den duur is ’t er van gekomen. Ze had 77 jaar in ’t zelfde huis gewoond en ze ging het nog eens proberen op een ander. Een van dees dagen ga ik haar eens bezoeken want ze wordt oud en sukkelachtig van memorie, heb ik gehoord. Ze kent sommige mensen al niet meer. Net is nu weg. Het huis van Sjampetters staat er nog maar veranderd. Aan de kant waar de venster was met de kartonnen prijslijst is er een breed raam gekapt. De oude deur met de zwaar koperen klink is weg en vervangen door iets dat maar enkele vingers menselijk kan blijven. In een woord, ’t gezicht is geschonden van dat huis. Bij ons thuis zijn modernere kamers gekomen langs de kant van de zolder langs Sjampetters. Daar slapen de kinderen die nooit meer het genoegen zullen smaken van een herberg gelijk bij Sjampetters Net te betreden, waar het beste bier van Steenhuffel geschonken werd.

Edward Vertonghen, Rosa Mertens, Clementine De Schouwer

34


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Champetters’Net2 en haar klanten

Net en Vien

Net heeft in gans haar leven niet harder gewerkt dan in de laatste 15 jaar van haar beroepsbestaan. In de tijd dat haar moeder, Wiezeke3, nog leefde had ze te zorgen voor haar boerderij, twee geiten – soms eens drie -, één dagwand land en ne groten hof. Toen Wiezeke oud was moest Net haren oppas doen en bij haar gewoon werk de herberg open houden. Net deed ook de boodschappen - tegenwoordig noemt het vrouwvolk dat ook al werken maar in de tijd waar ik nu over klap was dat een ontspanning. Men was er eens mee van huis weg. Dat is nu nog zo maar omdat ze anders niet weten wat doen noemt het vrouwvolk van nu dat ook werken – en Net deed zeer veel boodschappen. De meeste waren naar het dorp. Daar woonde haar zuster met drie dochters en Juul4. ’t Is wel niet altijd naar Jannekes Juul dat ze ging , maar toch veel. Ik heb door die regelmatige boodschappendoenerij van Net in mijn eerste jeugd nog gedacht dat Net bij het leger geweest was. Ze droeg in die tijd steeds in de winter ne rok in kaki kleuren. Ge weet hoe een kind is. Ze zien de soldaten zo lopen, ze horen vertellen dat de soldaten flink marcheren. Ik hoorde zeggen dat Net ging als nen tweejaar. Gevolg : ik dacht dat Net in 1914-1918 ergens 2

Maria Aloysia Antonia De Maerschalck, ongehuwd, °St 10.08.1889, + St 18.12.1973, dv Petrus Damianus en Maria Ludovica De Backer. 3 Maria Ludovica De Backer, ° Merchtem 01.06.1849, + St 21.09.1940, dv Joannes Baptist en Joanna Petronella De Nil, x Merchtem 26.07.1880 met Petrus Damianus De Maerschalck, veldwachter, °St 01.02.1942 +St 01.07.1906. zv Egidius, eveneens veldwachter, en van Barbara Vermeeren 4 Julius Egidius Hermans, °St 15.04.1883, + St 08.05.1954, x 21.07.1914 met Francisca Ludovica De Maerschalck, °St 27.06.1885, + St 20.10.1966. Zij woonden op de hoek Statiestraat-Dorp, tegenover de brouwerij en hadden er een kolenhandel, boerderij en herberg.

35


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

een deel van de loopgraven had helpen proper houden. Ge kunt dus begrijpen dat de klanten van de herberg van Net al ne keer vies gezind waren omdat ze niet binnen geraakten, want Net was veel weg naar dat onnozel dorp. Er was ook de petroleumgeur die hardnekkig in huis bleef hangen, volgens oningewijden kwam dat van een petroleumlamp. Maar de echten wisten wel beter. Net deed haren kok uit zuinigheid nog op een petrolvuurke, onder haar oude schouw, in haar achterkeuken. En als ze dan binnen waren en aan een pint geraakten nog altijd dienen uitleg over dat werk. Ge moet daarbij weten dat op ons hoekske veel mensen het werk vijandig gezind waren.

Aline Vertonghen, Celestine Vertonghen, Net Van Assche, Adèle Vertonghen

Maar dienen truut sleet min of meer. Net ontgroeide haar kinderschoenen langzamerhand en ik durf zeggen dat ze zo rond haar 55 à 60 jaar een volslagen zelfstadig vrouwmens geworden was. Behalve als ze in het dorp kwam. En het was zo rond dien tijd ook dat Net haar herberg is gaan trekken. Haar meest standvastige klanten, de oudste en langst er binnen komende, waren zeker en vast Doken 5 en Guske van Mettes6. Doken woonde op den Haan en Guske was van ’t Hoekske. Die twee gingen vanaf de dag dat het bareelke afgeschaft was, bij Net altijd hun laatste pint drinken. Ze

5

Woonde op den Haan Geboren als Evarist Mertens te Londerzeel 04.04.1888, + St 05.04.1968, zv Florentinus en Maria Anna Stevens, x St 12.03.1913 met Ida Maria D’Hondt. 6

36


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

werkten sinds lange jaren in de brouwerij van Mesmakers7 en ik heb, nu nog altijd, het gedacht dat ge – vooral bij Doken – het bier in zijnen buik kon horen klutsen als ze afkwamen van hun werk. Tenminste ze klapten altijd over hun werk. Guske was in die dagen stoker en Doken8 deed werk op de koer en in de brouwerij. Eén zaak hadden ze gemeen : ze konden een niet te tellen aantal pinten drinken. Ik heb die twee dikwijls in het oog gehouden toen ik klein was, niet om te zien hoe zat die mannen waren, maar wel om te zien hoe ver Doken kon pissen. Ge moet weten als die twee zo ne minuut of tien binnen waren kwam Doken altijd ne keer pissen en ons Mei 9 had er ooit op gewezen dat dit een maal was van twee zeksels. En als ne mens dat zo bepeinsd ziet men Doken daar nog staan aan de hoek van Net haren gevel. Eén hand tegen de muur en één hand voor de bediening van het waterafvoerkanaal. Een straal die het zien waard was en om te bevestigen dat er ’t een en ’t ander uitkwam, volgende uitleg : de gevel van Net haar huis was ongeveer 9 meter, daarnaast was een inrijpoort van ne meter of twee en juist daar voorbij was den afloop van de straat in de gracht. De straat lag zo een ne meter of drie vier van Net haren gevel. Awel, als Doken begon, stopte hij nooit voor dat zijn eerstgeloste druppels de gracht bereikten. Dat kon Guske niet. Guske die zat liever met een doodernstig gezicht zijn pijp te smoren en tegenieten van al dat goede dat op de wereld was. Daar Doken niet van ons geburen was en Guske wel, vertel ik enkel verder over Guske. Hij was een van de zonen van Manke Mettes10, was op den Hoek gewonnen en geboren en heeft er in zijn jeugd zijn deel gehad van de armoede. Al dat van Mettes was had iets meer over heum dan een gewone mens. Guske moest gaan loten, trok er hem in, deed den oorlog van 1914-1918 mede, kon er niet goed over vertellen en was niet te spreken over het gedrag van de hoge koppen van ’t bels leger. Hij is kort na den oorlog getrouwd met Ida11. Die kwam van Eine, bij Oudenaarde. Ze kwam Guske ook bijna dagelijks roepen, of liever zeggen, stillekes weg zo : ‘Gust het eten is gereed. Niet dat Ida minder kwaad of braaf was dan een andere vrouw. Neen. Ik had voor haar om twee redenen een groot respekt in mijne kindertijd : ze deed ons haar af met een machienke dat meer trok dan sneed en ik dacht dat ze meermaals in het heilig land was geweest. Dat kwam omdat Ida ons les gaf in aardrijkskunde. Wij vroegen haar hoe zij naar haar geboortestreek ging en ze vertelde dat ze met den trein van halftien naar Aalst reed, daar wat wachtte voor de trein naar Gent – tot daar konden wij goed volgen want mijn peter woonde toentertijd ook in Gent en ons moeder ging nogal eens naar Aalst – maar in Gent nam Ida nog een andere trein, die naar Oudenaarde reed en Ida vertelde iedere keer dat op die spoorlijn Nazaret lag, waar ons Heer gewoond had. Guske en Ida had-

7

Huidige brouwerij De Palm, is sinds het huwelijk van Arthur Van Roy uit Wieze met Henrica Josepha De Mesmaecker brouwerij Van Roy geworden maar in de volksmond nog lang ‘Mesmakers’ gebleven. 8 Waar hij o.a. de kar van de boeren hielp laden met draf, geteld per paal. 9 Joanna Celestina Vertonghen, ongehuwd, °St 28.02.1871, + St 12.11.1960, oudste kind van Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren. 10 Florentinus Mertens, °St 16.04.1857, + St 30.04.1901,zv Carolus en Anna Theresia Robberechts, x St 16.05.1883 met Maria Anna Stevens, °Humbeek 10.12.1858, + St 14.11.1936, Petrus Joannes en Elisabeth Jacobs. 11 Ida Maria D’Hondt, ° Eine 24.03.1893, + St 26.10.1965, x St 12.03.1913 met Evarist Mertens, dv Carolus Ludovicus en Maria Prudentia De Meyer.

37


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

den één dochter12 die eerder jong gestorven is. Ze was toen echter al getrouwd en had een zoon, Leonard. Deze is door Ida en Guske grootgebracht. Zijn vader is later hertrouwd, maar Narken is bij Ida gebleven. Guske is zo alle dagen wat meer gebogen gaan lopen, smoorde zijn pijpke en dronk zijn pinkes. Ida wandelde zo tussendoor op en af tussen Sjampetters Net en haren thuis. Tot voor den oorlog deed Ida beewegen als het niet te ver was en dat wilde in de praktijk zeggen naar het Genoveva kapelleke voor de kinderen die ‘van steenhuffel’ in hunne mond hadden. Marjanneken, Guske zijn moeder placht dat altijd te doen en Ida heeft dat verder gedaan na Marjannekens’dood. De prijs voor zo nen beeweg was twee frank. Ida ging daarvoor ’s morgens naar de mis, drie maal rond de kerk en driemaal rond het Genovevakapelleke. Bracht water mede uit het Genovevaputteken, bracht dat water thuis en ontving haar loon. Het heeft altijd geholpen alhoewel wij, toen we karkissemisjongens waren, wel wisten dat de geneeskracht van dat water nog uit iets anders voortkwam. Maar dat is een andere geschiedenis. Narke groeide op, leerde van in zijn eerste levensjaren de weg naar Net en heeft hem nooit vergeten. Guske, Ida en Narke hebben veel, heel veel, bij Net gezeten. Guske kon op een moon13 spelen en deed dat ook. Zolang hij dat deed om Net en haar klanten ook iets te laten horen deed Guske dat goed. Hij is ook nog komen spelen op een fooi of twee. Daar was het minder, maar niet door de schuld van Guske, maar door de schuld van de Rus 14, die meende dat Guske de maat niet kom houden en daarom zijnen trommel meebracht. De ware reden was dat ze beiden gaarne bij de fooiers waren, kwestie van de pinten. Dat is ongeveer het bijzonderste wat van Ida en Guske te vertellen is. Ze hebben altijd stil geleefd, zonder veel lawaai bij voorspoed of veel getraan bij tegenspoed. Ze teerden ieder jaar met de oudstrijders, waar Gusken klaron van was en Ida deed mee met de boerinnenbond. Gusken heeft Ida rap opgevolgd en Narken is ook al lang dood. Maar die werd, toen hij groter werd, Neilleken genoemd en daar vertellen we later over. Een stel ander klanten van Net waren Sevaas Peken15 en Jannekes Zjang16. Peken was de wereldkampioen in beewegen ‘te voet naar Scherpenheuvel’. Hij was, toen ik hem goed kende, gepensioneerde bij de spoorwegen, had een koe, ne meutten en wat land, was getrouwd met Sevaas Kaken, was lid van de Broederschap van O.L.V. van Scherpenheuvel, lid van de Boerenbond, werkend lid van de Middenstand, lid van de pompiers, vader van Blo 17 en 12

Leonia Joanna Mertens, ° St 14.03.1914, + St 20.10.1940, x St 19.01.1934 met Judocus Franciscus Van Den Bergh, ° St 05.03.1911, + St 04.06.1976. Zij kregen 2 kinderen : Maria Constantia, jong gestorven en Leonard Marie – Narken, ongehuwd, ° St 11.06.1936, + Dendermonde 15.03.1965 13 Harmonika of trekorgel 14 Petrus Cesar Van Riet, ° St 28.09.1904, zv Amandus en Amanda Maria Obus, x St 17.01.1918 met Clementina De Schouwer, ° St 21.02.1893, + St 10.01.1962, dv Judocus Josephus en Anna Catharina Lamberts. 15 Petrus Boogmans; ° Buggenhout 08.05.1870, + St 20.02.1956, zv Joannes Baptist en Amelia Vertongen, x St 25.04.1894 met Francisca Boogmans, ° St 16.01.1969, + St 13.01.1959, dv Joannes Ludovicus en Josepha Van Den Bossche 16 Joannes Baptist Brabant, ° St 10.09.1872, + St 08.04.1960, zv Joannes Baptist en Josephina Francisca Van Den Bossche, x Brussegem 20.12.1915 met Joanna Maria Vranckaert, °St 13.01.1873, dv Judocus en Francisca Van Riet. Zij verhuisde in 1930 naar St Kwintens Lennik. 17 Barbara Celestina Boogmans, ° St 11.08.1903, + St 19.01.1978, dv Petrus en Francisca Boogmans, x St 05.06.1931 met Livinus Boogmans, ° St 02.05.1903, + Aalst 10.01.1986, zv Joannes Baptist en Joanna Catharina Clymans

38


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

afkomstig uit Buggenhout. Dat heeft hij gans zijn leven moeten horen dat hij ne Vlaandereir was. Hij liet het horen ook want zijn taal is Buggenhouts gebleven. Jannekes Zjang was ne wevenaar die bij zijn zuster, Blo van Jannekes18, inwoonde. Zjang was nen dorpsfilosoof maar aan de speciale kant. In zijn huwelijksleven had hij geen geluk. Zijn vrouw is jong gestorven en zij hadden geen kinderen. Daar hij van ’t Hoekske was is hij er terug naar toe gekomen. Hij heeft gans zijn leven geklaagd van de koppijn, was van stiel schrijnwerker en deed in hoofdzaak den hof en wat werk op de boerderij zelf. Niet te veel op het land. Toen Zjang zo rond de zeventig was begon hij wat pensioen te trekken. Ons Jeanne19 heeft er nog voor gelopen en ik meen dat ze er een goed werk mee heeft gedaan.

Zjang en Peken woonden recht tegenover elkaar. Zjang was nog verwant met Kaken, de wederhelft van Peken. Die twee zag men bijna iedere dag, zo tussen drie en vier uur, in een soort gejaagdheid naar Net trekken. Peken gewoonlijk met een gezicht : geef mij te drinken of ik kreveer. Zjang was dan al in de weer om Peken te kalmeren, kwestie van er meer deugd aan te hebben. Die twee kwamen bij Net om hun zjatteken. Gewoonlijk twee. Ze klapten niet te veel en dronken stillekens, kuisten voorzichtig hun moestais af en smakten ne keer. Als ze er zeer veel deugd van hadden zegden ze dan : eik. Peken kwam veel bij Net, Kaken minder. Kaken kon het nochtans uitleggen, maar Peken ging liever zonder haar. Er zijn er zo nog. Peken had stijve vingeren van ’t flicijn, niet van ’t drinken want Peken is geen dronkaard geweest. Zjang kaarte graag en liefst met mensen van zijnen slag die niet teveel bedrog deden. In die tijd in Steenhuffel kaarten en geen bedrog doen betekende zo ongeveer verliezen. En daarbij, ik heb het al verteld, bij Net werd er niet veel gekaart. De zoon van Peken, Rik20, de schoonzoon van Peken, Vien en de dochter van Peken, Blo, waren straffe klanten bij Net.

18

Barbara Brabant, ° St 15.03.1878, + St 11.12.1956, dv Joannes Baptist en Josephina Francisca Van Den Bossche, x 29.09.1916 met Eduardus Theophilus Teirlinck,° St 05.03.1884, + St 10.11.1964, zv Ludovicus en Maria Virginia Moyson. 19 Joanna Josephina Gerarda Vertonghen, ongehuwd, ° St 07.03.1921, + St 14.03.1993, dv Franciscus Eduardus en Joanna Elisabeth Van Assche 20 Henricus Boogmans, ongehuwd, ° St 25.04.1902, + Zelzate 18.02.1971

39


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Jeanne Vertonghen

Rik was, in sporttermen uitgedrukt, de regelmatigste drinker van gans den Hoek. Rik was om zo te zeggen bijna nooit waggelend zat en zeker en vast nooit nuchter. Rik at per week zo tussen den halven boterham en niks, at geen groenten of patatten, in één woord, kwestie van eten geen moeilijkheden. Rik had dus, kwestie van innemen den eerste prijs in het regelmatigheidskriterium van de pint. Rik was ne goeie klant van Net. Er waren ook plaatsen waar Rik ne minder goeie klant was. Ik geloof dat Rik zo een 20 % van zijn pinten bij Net dronk, 50 % in de drie staminees op ’t Smisstraat en de rest onder zijn werk. In verstaanbare termen ongeveer 30 palmen per dag. Dat heeft zo om en bij de dertig jaar geduurd. Wat zouden de doktoors daarvan zeggen, moesten ze dat eens uitrekenen : geen eten en een zo overdadig gebruik van bier dat zoveel alcohol bevat dat hart, lever en nieren zo schadelijk beïnvloed. Rik zat gewoonlijk op de bank in de zomer en achter Net haar stoof in de winter. Hij betaalde na de eersten van de maand alle poef en voor alle geburen één of meer pinten. Zat geregeld vanaf de 15e zonder geld en had een rijkelijke doenwijze als hij op droog zaad zat. Hij vroeg zich dan een pint aan de baas of bazin en terug op 100 fr zodat het niemand opviel dat hij geen kluiten meer had. Rik ging altijd wat gebogen met de tippen van zijn frak omlaag aan de voorkant. Hij was niet veel van zeggen en hield zich doorgaans tevreden met zijn dagelijkse potten. Hij had een vast werk aan de spoorweg maar zelfs daar zijn ze hem moe geworden. Ze hebben hem vervroegd pensioen gegeven. Mogelijks willen ze hem daarvoor houden in een of ander gesticht. Maar wat moet dat met die vent worden zonder bier ? Blo, zijn zuster was thuis ingetrouwd met Vien en de rariteit in dat huishouden was dat alleman daar Boogmans als familienaam had. Peken was nen Boogmans, Kaken ook, Blo dan natuurlijk ook en Vien was ook nen Boogmans. Volgens hun weten waren zij onderling geen familie.

40


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Vien en Blo waren, als ge het zo kunt noemen, het ‘volmaakte huwelijk’ en dit volgens de normen van de Kerk en de normen van ons dierbaar vaderland. Blo volgde Vien overal, behalve op zijn werk. Hij was ook aan ’t goverrement in Toertaxis in Brussel. Hij hielp daar lossen en laden voor internationaal vervoer en als ze toevallig eens iets moesten lossen dat naar ’t binnenland ging en uit Frankrijk kwam, wijn of iets dat nog straffer was, dan wist gans de gebuurte hoe laat het was. En viel dat soms eens voor rond den eersten, als Vien zijn pree bij had, wel mensen…moesten ze dat nu op de TV geven dat zou meer dan één heruitzending beleven. Ik wil u dat trachten te vertellen, maar simpel is het niet. Ik ga mij bij ene weg houden nl. die over de Smisstraat liep. Vien kwam er dan gewoonlijk met nen bus later door. Hij kon op den trein niet goed naar de koer gaan en diende dat daarom in de statie te doen en vandaar kwam Vien met de bus. Zijn eerste verbinding verspeelde hij gewoonlijk omdat de ontlasting nogal wat tijd in beslag nam. Een half uurke later was er nen anderen bus, met niet zoveel volk op en dat was dan gemakkelijker. Op zeker moment zat Blo op de loer. Aan ’t volk dat van den eersten bus kwam vroeg ze zo stillekes weg : ‘onze Boogmans was er ni op zeker ?’ ‘Niet gezien Blo’ was het vaste antwoord. Het gevolg was dat, indien de door Blo aangesprokene iets voelde voor Blo, hij zelf bij Rie Bok21 binnentrok en daar ging wachten op wat komen ging. Geen half uur daarachter was Blo weer de straat op, keek hier en daar maar kwam toch tot aan de schuur van Sjeil22. Wie daar aangesproken werd voelde al dat Vien iets te wachten stond en antwoorde op Blo haar vraag nopens het al of niet gezien hebben van Vien, dat hij afkwam maar aan de Congo23 stond te klappen. Blo had nogal ne weidse gang in ttz als ze normaal doorstapte kon men er met ne kinderwagen tussendoor. ’t Mens had O-benen en spoorde nogal aan den breden kant. Ze was niet ondereten en in die momenten waggelden de kaken van haar gat dubbel. Zodra ze haar dierbaren echtgenoot tegenkwam werd in grote drukte onmiddellijk overgegaan tot het in ontvangst nemen van Vien zijn pree. De woorden kwamen achteraf. Op zo’n momenten waren er altijd loerders die dat allemaal lieten voorbijgaan. Ne keer dat er terug gang kwam in dat koppel, Blo ging altijd op kop en keek aanhoudend om, kwam er uit een of andere staminee enen buiten. ‘Blo, ‘i is goed of slecht weer, hedde genen dorst ?’. Haar ogen bliksemden maar iedereen wist dat haar hart al binnen was. ‘Neek begot, en en en 21

Henricus De Maeyer, bierhandelaar en herbergier op de Smisstraat, ° St 17.11.1899, + Aalst 08.05.1968, x Henriette Van Doorsaler, ° Wolvertem 04.09.1899 22 Michaël Willockx, schoenmaker, ° St 10.09.1879, + St 07.04.1923, zv Petrus Michaël en Maria Theresia De Roover, x Londerzeel 28.04.1905 met Joanna Maria De Smedt, herbergierster, ° Londerzeel 28.10.1881, + St 31.08.1952, dv Benedictus en Joanna Francisca Heyvaert. 23 Herberg die stond op de hoek Smisstraat-Heerbaan tegenover het huidige Kloosterhof

41


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

ziet onzen Boogmans eens. Hij is weer zat. Zo ne vent. Zijn eten staat gereed. Hij kan ’t maar koud binnenspelen. Ik zit ermee, ge kunt wel lachen allemaal, maar ik zit met ne drinkaard van ne vent…’ Enfin, een hele litanie. Bij de tweede vraag, geen antwoord, bij de derde vraag was Vien gewoonlijk ook gearriveerd. Blo vroeg hoe Boogmans nog zou kunnen drinken, want dorst had hij kennelijk niet meer. En zo trokken ze dan, gewoonlijk toch, binnen. Blo vroeg voor haar ne kakao, ze wist wel dat ze dat niet hadden, en voor haren Vien een pint. Ze was er nu toch bij en ze had de pree vast in de zak van hare voorschoot. Vien kon in zo’n momenten meer bier in zijn pint kwakken dan hij er uit dronk, maar op een keer lukte het dan toch dat zijnen zwilger werkte en dan was die pint uit voor iemand het zag. Blo lutste stillekes mee. Er werd dan tegen Blo gepraat tegen de liefde, hoe ongelukkig dat de meeste mannen zich voelden omdat ze geen vrouw hadden zoals zij en hoe fel ze er nog uitzag voor haar jaren. Ene die dat met kennis van zaken aan Blo kon vertellen kreeg van haar nen helen avond kussen, zoveel hij er maar wilde, maar het was steeds met de vermelding dat Vien dat niet goed kon uitstaan dat ze eens vriendelijk was tegen nen andere en dat, in plaats van te verbeteren, dat met de jaren nog slechter werd. Vien was volgens Blo geweldig sjaloes. En ’t schoonste van al, Vien moest dan eerst spreken van naar huis gaan. Na wat gepraat gingen ze dan, stijf arm aan arm, elkander steunend, zoals het in een goed huwelijk past na iedere misstap. Ze hebben zo niet te veel bij Net binnen geweest. Ze kwamen daar meer op hun gewone trektochten van huis uit, uit puren dorst, rap eens drinken. Vien praatte dan straf door zijn neus en dronk er gewoonlijk twee. Vandaar trokken ze verder maar een uur of twee daarna waren ze er terug. Iets aan de plezante kant. Ze bleven dan gewoonlijk bij Net nog wat zitten. Blo gaf den uitleg en dat ging nogal eens over het feit dat een boer zo hard moest werken, dat haren Boogmans dat niet kon blijven doen – werken of drinken vroegen wij ons af – en dat ze in alle staminees kakao moesten verkopen. ‘Geef mij nog maar een pint’ zei Blo ‘en onze Boogmans ook een’ Tegen Rik, haar broer, heb ik ze nooit een woord horen zeggen. Vien en Blo hadden twee kinderen, één ervan is thuis ingetrouwd. Peken en Kaken zijn al nen tijd dood. Rik zit nu ergens in een gesticht en Blo loopt, mini, achter Vien. Dat zal met die twee waarschijnlijk zo duren tot in der eeuwigheid. Amen. Als ik ga vertellen over Net haar minder vaste klanten heb ik goesting om te zeggen dat er weinig Steenhuffelnaars, die naam waardig, niet min of meer klant geweest zijn van Net. Iedereen was er van op de hoogte dat de beste, smakelijkste en best verzorgde pint bij Net te drinken was. Dat was voor haar een punt van eer. Maar aangezien de sfeer van Net haar herberg de sfeer van ’t Hoekske ’t meest weergaf, blijf ik bij de klanten van ’t Hoekske. Ik weet niet of ik nu iemand van de geburen kan overslaan. Ik zal proberen niet zoals in een encyclopedie, in de juiste alfabetische orde, maar wel zoals ze bij mij te binnen vallen én naar de mate van hun goede klant zijn, te vertellen over die mensen. Laat ons bvb beginnen met Peke Vogel24 en de Klak. De Klak was de vrouw van Peke Vogel en waar die twee die naam gehaald hebben is mij duister. Peke Vogel was de zoon van Manke Metten, den broer van Guske Mettes en in de gewone gesprekken werd hij kortweg 24

Petrus Mertens, ° Londerzeel 18.10.1890, + St 11.08.1954, zv Florentinus en Maria Anna Stevens, x St 30.03.1921 met Melania Rosalia De Schouwer, ° St 25.05.1891, + St 16.04.1952, dv Judocus Josephus en Anna Catharina Lamberts

42


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Vogel genoemd. De Klak was de dochter van Doken de garde25. Thuis heb ik veel over Doken de garde horen vertellen en aangezien hij een soort stamvader is geweest en verschillende kinderen op den Hoek heeft wonen, rap een woordeken over deze man. Doken was getrouwd met Trien Do, had een winkel en staminee en was in zijn vrije tijd barbier, maar nog in den tijd van ’t inzepen zonder borstel. Ik heb altijd gehoord dat hij de sterkste man van ’t Hoekske was en ooit op een wedding, plat op zijn buik op den dorsvloer is gaan liggen bij Jannekes, ne zak graan, van gewogen 107 kgr, in zijn nek liet duwen en daarmee rechtkroop, zonder zich ergens aan vast te houden. Een sterke soort dus. Wel die Klak was ook een fel vrouwmens en ze liet nogal gemakkelijk naar mijn gedacht merken dat zij thuis de baas was. Ze hadden ne groten hoop kinderen die allemaal treffelijk zijn grootgebracht. Vogel werkte in ’t Schoilleken te Kapellen, paste zijn werk goed op, heeft geloof ik, meer dan 25 jaar trouwe dienstgehad en was in zijn vrije tijd duivel doet al en gebreveteerde wildstroper maar dan zonder geweer. Toen Net hare herberg floreerde, is de Klak er niet veel meer gekomen. ’t Mens is tamelijk jong gestorven en Vogel zat met zijne jongste spruit, Snoek, volgens de boeken Frans, alleen. Zijn dochter, Roza, is bij hem komen wonen met haar heel gezin en zo had vogel in zijn staat van weduwnaar toch nog een menslijk leven thuis. Het heeft er altijd zeer goed gegaan in dat huishouden. Peke Vogel was dus zijn eigen baas geworden en was klant bij Net, maar wel ne speciale klant. Toen Wiezeke dood was mocht er electriciteit bij Net binnen en die mocht natuurlijk niet veel kosten. Pieke Vogel heeft bij Net die leidingen gelegd en het beloop gedaan voor het aankoppelen van de stroom. Peke Vogel heeft die leidingen gelegd zoals het in Net haar huis paste : zuinig. Eén lamp in de kamer, één in de herberg en één van achter in het washok. Achteraf is er ook nog één lamp in de kelder bijgekomen. Ge kunt begrijpen dat Net van Vogel geen kwaad kon horen zeggen. Of Net van Vogel hazen of konijnen gekregen heeft weet ik niet. Ze waren zo ongeveer van dezelfde leeftijd. Vogel was een soort 900 van den Hoek. Hij maakte de electriek, hielp zoeken als er aan nen auto iets haperde en vond dat nogal dikwijls. Hij herstelde de velos die door de velomakers niet meer konden gemaakt worden, repareerde al wat niet te heet moest gemaakt worden en deed al dat werk met een cachet van artiest in alles. Over zo’n mannen wordt gewoonlijk niet veel verteld en dat is omdat ze in hun leven nooit geen noemenswaardige vergoeding voor hun werk gevraag hebben en omdat ze teveel hazen en konijnen gepakt hebben want in ons dierbaar vaderland is er een wet van kracht die ze in Mechelse catechismustermen zouden kunnen noemen : een zonde tegen de natuur. En dat is dat de hazen en de konijnen maar mogen geschoten worden door mensen die enkel maar wat meer geld hebben dan de grote hoop maar die van wild niets, maar dan ook niets kennen en als de jacht open is, wat woorden, al schieten wat voor hun voeten loopt. Honden moeten die mannen helpen om de hazen en de konijnen te vinden en op te jagen en hoeveel honden zijn er al niet gesneuveld op het jachtvald van mijnheer. Nogal dikwijls juge’s, alleen omdat ze, zoals gezegd, van wild niets kenden. Pieke Vogel kende dat wel. Hoeveel hazen of konijnen die man ooit gepakt heeft, veel met de blote hand, veel met een stokske, de meeste met de gaffel en de minste met een strop, 25

Judocus Josephus De Schouwer, ° Wolvertem 10.04.1845, + St 20.08.1919, zv Petrus Emmanuel en Anna Catharina Van Cauwenbergh, x Wolvertem 13.01.1869 met Anna Catharina Lamberts, ° Wolvertem 11.02.1849, + St 18.12.1928, dv Petrus Joannes en Maria Anna Lettens

43


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

dat kan niemand op 1000 na zeggen. Ik heb ooit gezien dat de Duitsers in de oorlog van 40 met enige soldaten en officieren met het geweer, gans de kwaibeek aftrakten en dat Pieke Vogel, met zijn benen open en tussendoor met zijn handen in zijn broekzakken zich zenuwachtig krabde toen hij zag dat die mannen, omdat ze de macht hadden, zijn hazen gingen schieten, maar er geen verstand van hadden. Na een vruchteloos jagen stapten zij vruchteloos in hun auto’s. Vogel mij dan zei me dan : ‘Louis, ze hebben ze begot niet gezien de stomme ezels. Hedde gij dat scherp gaffeltje nog ? Ze zullen ze niet meer zien’. Vogel trok 10 minuten later met de dikste hazen in een zak naar huis. In dien tijd ruilde Vogel de hazen tegen spek. Zijn volk moest eten hebben, het was oorlog en van wie zijn al die hazen en konijnen ? Al die onnozele klap die ze er over vertellen kan iedere mens van den buiten van a tot z weerleggen. De hazen en de konijnen zijn van de boeren en van diegenen die ze kunnen pakken. Die slimmer zijn als nen haas en een konijn. Dat is een wet van de natuur. In de natuur eet de ene beest ook de andere op, maar zonder trekken met geweren. De wet van de juges is een geldwet en heeft met rechtvaardigheid geen uitstaans. Het onnozelste beest dat er op de wereld liep was volgens Vogel een konijn. Als ge verstand had van konijnen moest ge alleen maar eens uw broek gaan afsteken in de geburen waar ze zaten en ze kropen als vanzelf in uw broek zei Peke Vogel. Ge moest ze enkel een neep geven als ze er in zaten, kwestie van dat ze daar geen prutsen zouden doen, en ze meedoen naar huis. Peke Vogel heb ik altijd broeken weten dragen die breed van pijp waren alhoewel hij een licht manneken was en klein erbij, maar rap. Peke Vogel had dus goed zijnen oppas en werd volgens de doktoors te dik van bloed en mocht van die mannen niet meer drinken. Als hij bij Net was dronk hij niet meer dan twee pinten, maar hij kwam dikwijls, ’t was maar ne stap en voor dat iemand bij hem thuis goed wist dat hij weg was, was hij al terug. Peke Vogel is thuis van zijnen trap gevallen, dat was ne stijlen trap, volgens de enen als gevolg van nen bloedopdrang, volgens de anderen van een mistrap. In elk geval, Vogel was dood. ’t Had alzeleven nen brave man geweest, met meer deugden dan gebreken. Alleen gebreken volgens mensen die niet van onze geburen waren. Voor ons waren die gebreken een soort deugden. Toen Peke Vogel dood en begraven was hebben de konijnen in de Kwaibeek een groot bal ingericht en enkele dagen later reed onze onze Staaf, toe hij zijn gras afmaaide, op één uur tijd drie hazen de poten af. Toen Peke Vogel nog leefde was er zelden iets te zien. Ge zult nu wel begrijpen waarom ze dat bal ingericht hebben, de hazen en de konijnen. Achter Vogel, die op zijn beurt achter Sevaas woonde, stond het huis van Luther die getrouwd was met Dokes Jeppen26. Vogel en Jeppen waren dus schoonbroers. Toe ik nog op de gemeenteschool zat is Luther haar huis afgebrand, naar het schijnt omdat Wieken brandende sigaretten had laten liggen ergens rond zijn bed. Wieken27 was hare zoon en werkte in Vilvoren. Long28, de andere zoon, werkte bij Brures29. Wieke zat goed in dos, Long was zo ma26

Arnoldus Josephus De Schouwer, ° Londerzeel 11.03.1880, + St 26.03.1961, zv Judocus Josephus en Anna Catharina Lamberts, x Merchtem 24.09.1903 met Maria Catharina Huygens, ° Merchtem 23.06.1882, + St 15.01.1960, dv Petrus Ludovicus en Maria Theresia Boeykens 27 Ludovicus De Schouwer, ongehuwd, ° St 28.12.1904, + Dendermonde 25.08.1969 28 Ludovicus Franciscus Leo De Schouwer, ongehuwd, ° St 30.10.1912, + Dendermonde 05.11.1988 29 Brouwerij Moortgat, Dorp, Steenhuffel

44


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

ger als een lat. Luther hield een geit met tussenpozen maar standvastig een varken. Jeppen was ne mens op zijn gemak. Dat hadden die van Doken de garde allemaal in. Ze waren van een zware soort. Jeppen heeft nog stoker geweest bij Mesmakers in de brouwerij en heeft het nooit goed kunnen verteren dat Guske Mettes hem op die post vervangen heeft. Ik heb jeppen maar zo tussendoor eens bij Net gezien. Luther ook niet veel, en Lang en Wieke ook niet. Dat had meer met gemeentepolitiek, nen brouwerspolitiek, te maken dan met geburenkwesties. Maar het was zo. Luther is in haren tijd de beste supporteres geweest van F.C.Steenhuffel, later Red Star Steenhuffel. Ze heeft, zoalang de ploeg bestaan heeft, geen enkele thuismatch gemist. Ze trok op tijd, gans alleen, naar ’t voetbalplein, stond op het voetbalplein ook liefst alleen en kwam na de match alleen terug. Ons tante Jol30 heeft ooit meer dan eens goesting gehad om ook eens mee te gaan met Marie, want Marie was de naam van Luther, maar ze vond uiteindelijk, na de uitleg van Maria, dat ze dat sport te moeilijk zou kunnen verstaan en een sport dat ge niet verstaat staan bekijken, en vooral dan in de winter, dat deed een normale mens niet. Ze hebben Marie er ooit voor gevierd, voor haar trouw aanwezig zijn op de voetbal. ’t Mens heeft er veel deugd aan gehad.

Julia Vertonghen

Ook kaatsen zag ze gaarne en ze had nen kennersblik. Long heeft veel meegedaan maar viel wat te licht uit om ne goeien te zijn. Toen die twee 50 jaar getrouwd waren hebben we dat gevierd op een wijze ons geburen waardig. Ne complete stoet van gans de geburen, vooral versierd met gekleurd papier en de goeie geburengeest. ’t Heeft op die dag met momenten geregend dat het goot en eer dat ’t avond was was iedereen geverfd in alle mogelijke kleuren. Die dag heeft Net het meeste bier verkocht van gans haar loopbaan. De moon van Guske Mettes is die dag bijna heet gelopen en de Rus heeft getrommeld om al de koeien van de geburen te doen verschieten. ’t Is omwille van de koeien en dat verschieten dat ze op feestelijke gelegenheden, wanneer er met de kamers geschoten werd, ze altijd hun batterijen opstelden op de rout van Leireken31 aan Bulens Sjang zijn land. Ze stonden dan behoorlijk ver van de koeien af en ze konden op d’ Elst en in ’t Dorp horen dat er iets te doen was. Daar ging dat deftiger en met minder lawaai, maar zeker minder gemoedelijk. Jef en Marie zijn stillekes aan oude mensen geworden. Feukske, dat was Wieke, is dan gaan sukkelen met zijn benen en Long zit meer op d’ Elst bij Fais32 dan thuis. Nu schiet er Long nog alleen over. 30

Theresia Josepha Julia Vertonghen, ongehuwd, ° St 01.02.1876, + St 17.05.1952 Trein die spoorde tussen Antwerpen en Aalst doorheen Steenhuffel, genoemd naar de eerste machinist op die spoorlijn . Hij heette Valère en men noemde hem ‘Valeireken’ en afgekort ‘Leireken’ 32 Roepnaam voor herberg op d’ Elst, huidige Commandant Jozef Van Doorslaerstraat, 31

45


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Brures brouwen niet meer en Long werkt nu bij Jannekes Dolf33 in bouwmaterialen en kolen. Achter ons woonden in dien tijd Makkak34 met vrouw en kinderen en daarnaast Koela35. Koela was de zoon van Belleken36 en was getrouwd met de kleindochter van Doken de garde, Thans. In ’t deftig Hortensia. Hare familienaam was Van Den Bergh en Koela heette Frans Van Muylders. Een straffe rariteit was dat men Koela gewoonlijk den Dikken van de Koe noemde ….. Thans was, alhoewel geboortig van Impde, of liever in, een echte van den Hoek en den Dikken was er gewonnen en geboren. Dikke Bertha – zo werd Thans ook veel genoemd - was den baas en ’t heeft er vandoen geweest, want Koela dronk als hij duimkruid had. Als ik heel klein was, ’t moet zo rond de jaren dertig geweest zijn, is Koela afgebrand. Tot dan toe werd het huis enkel ‘bij Vissers’37 genoemd en de steenput aan dat huis verbonden is nooit anders genoemd dan de steenput van Vissers. Bij ons thuis is de naam van Vissers ook lang blijven voortbestaan. Zoals gezegd hield Thans de teugels en de franken goed in d’hand. Er was na den brand een tweewoonst gekomen, eigendom van den Dikken en Bertha en ze hebben den helft van dit huis altijd verhuurd aan Makkak, den helft van dit huis. Ze hadden één kind : Louis38. Dat is later een van de beste kaarters van Steenhuffel geworden en dat is ook een reputatie. Louis werd Plukker genoemd en die naam had zijn oorsprong in keukenaangelegenheden van het huis. Den Dikken was verzot op kiekenbloed. Dit is van het beste eten dat er op de wereld bestaat maar ge moet het kunnen gereed maken. Er moet veel ajuin in en nogalwel spek. Louis moest dus een paar keren in de wek bij den poelier om kiekenbloed en ge snapt wel dien naam van Plukker. Net van sjampetters heeft nooit gaarne gehad dat Koela lang in haar staminee bleef zitten als er volk was. Niet omdat den Dikken ne moeilijken was, ver van daar, maar wel omdat hij met zoveel deugd en gevoelens scheten kon laten. En ze stonken die scheten. Dienen ajuin zat er voor iets tussen. Als de Rus daaromtrent zat zei die nogal eens : ‘Den Dikken heeft communicatie gekregen’ maar den Dikken antwoorde dan : ‘zwijgen en uw part rieken’. Net kon daar niet goed tegen. Zij was immers op de propereteit gesteld en niet op een klant die, als hij recht stond, zo op zijn gemakske met zijn benen wat verder ging openstaan, iets of wat door zijn knieën ging, zijn gat wat achteruit stak en dan wind loste. Den Dikken had een schoon manier van scheten laten. Ze hadden achter hun huis omtrent tien roeden land. 33

Huidige bedrijf Hermans Gebroeders, Steenhuffeldorp Ludovicus Van Den Bergh, ° St 11.10.1900, + St 07.02.1973, zv Carolus Ludovicus en Rosalia Segers, x Rosalia Luypaert, ° Buggenhout 05.06.1906, + St 31.12.1989, dv Frans en Maria Theresia Van der Jeught 35 Franciscus Van Muylders, ° St 18.09.1891, + St 30.06.1969, zv Josephus en Barbara Theresia Moyson, x Catharina Hortensia Van Den Bergh, ° Wolvertem 28.04.1894, + St 12.12.1968, dv Petrus Joannes en Maria Ludovica De Schouwer 36 Barbara Theresia Moyson, ° St 05.08.1858, + Londerzeel 07.03.1944, dv Ludovicus en Petronella Leemans, x St 23.11.1885 met Josephus Van Muylders, ° St 13.02.1863, + St 19.05.1932, zv Joannes Baptist en Francisca De Proft. 37 Anna Maria De Visscher, ° St 24.07.1854, + St 10.02.1924, dv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Riet, x St 30.09.1885 met Augustinus Van Mulder, ° Opwijk 05.04.1836, + St 27.12.1904, zv Jacobus en Seraphina Leunis 38 Louis Van Muylders, ° St 22.08.1920, + Mechelen 23.02.1978, x St 23.06.1950 met Maria Benedicta De Caluwé, ° St 17.12.1927,+ Lippelo 06.10.2011, dv Henricus Jacobus en Maria Francisca De Velder 34

46


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Toen den Dikken wat ouder werd en ging werken - in zijnen goeien tijd was het altijd crisis en ging den Dikken meestal doppen - heb ik dat land nog dikwijls omgedaan en bewerkt. Dat moest met één paard gebeuren, kwestie van de grond niet teveel vast te trappen en er werden meestal patatten op gezet. Soms ook eens tarwe.Thans hield ook altijd een varken, kwestie van goed en goedkoop spek voor haren wederhelft en ook om niets te laten verloren gaan. Als Bertha een viggen kocht kreeg het alrijs een kruisken met wijwater van als het over de brug van ’t beekske was, kwestie van de kwade hand en den duvel en zijn pomperijen. Want in dat oud huis, dat afgebrand is, moet den duvel, die daar ooit is binnen geweest, altijd een duistere macht gehad hebben. Maar dat komt later te pas. Hoeveel kiekenbloed en duiven dat Koela opgegeten heeft kan niemand zeggen. Die duiven waren beesten die tegen de hoogspanning gevlogen waren en in ’t veld lagen te kreveren. Als de koe zijn pintekens op had en bij Net nog was binnengeraakt, kwam Bertha op haar gemak ook naar Net, de handen op de rug en een snurkske rond haren nek bij goed weer en een op haren kop bij slecht weer. Als het er nog door kon met den Dikken dronk zij er nog enen mee en dan zei ze : ‘Vooruit’. En als haren Frans dan niet rap genoeg was naar haar gedacht zei ze nog eens : ‘vooruit en rap’. Als er ‘een rap’ bij was ging den Dikken, in de mate van het mogelijke, met of zonder hare steun. Op die twee woorden heeft den Dikken nooit gerefuseerd. ’t Was een goed huishouden, met orde en toen Louis nen tijd getrouwd was met Maria van de Metser39 en van boven op ’t Smisstraat, bij de metser is gaan wonen en daar staminee hield met bier van den Baad van Merchtem40, zijn ze na de dood van de Metser bij hunne zoon gaan wonen. Ze konden allebei goed kaarten en Thans, die daar ‘moe’ genoemd werd, heeft nog veel meegedaan met den dobbelen boek. Ik heb er ook nog mee gespeeld. En ze kon, alhoewel ze een devotelijk mens was, er ne fermen doorhalen als ge u miskaarte. Ze vertelde daar nog eens gaarne van ’t Hoekske en van den tijd dat de Duitsers naar haren voortvluchtige zoon kwamen zoeken. En van ons Mei aan de Duitsers, die haar de weg vroegen gezegd had dat ze Louis Van Muylders op de Smisstraat niet wist wonen. Maar dat zijelf toen toevallig van achter de haag kwam en dat hoorde en er bij die Duitsers rond voor uit kwam dat zij begot de moeder was van dienen smeerlap, die er thuis was uitgetrokken zonder iets te zeggen. Die tegen de Duitsers zei : ‘Kom maar eens zien hoe dak lieg’. En daarachter, als de Duitsers weg waren, op haren gemak naar Sheil trok, om te zeggen dat ze er weer eens achter gekomen waren. Louis was haren god, maar hij sliep toen bij Benooi van Shel41. De Duitsers hebben hem niet gevonden. Frans en Thans zijn allebei dood. In hun huizen, die nu van Louis zijn, woont ander volk, dat maar gedeeltelijk van ’t Hoekske is. Makkak was verhuisd naar d’Elst nog voor den Dikken en Bertha het afgetrapt waren.

39

Henricus Jacobus De Caluwé, ° St 25.07.1888, + St 28.11.1959, zv Cornelius en Maria Coleta Van Den Eede x St 27.12.1913 met Maria Francisca De Velder, ° St 17.11.1887, + St 01.11.1949, dv Petrus Josephus en Elisabeth De Boeck. 40 Ginder-Ale, in de volksmond bier genoemd naar den baard van brouwer Jozef Van Ginderachter 41 Benedictus Fidelis Willockx, ° St 24.4.1906, + St 02.09.1967, zv Michaël en Joanna Maria De Smedt, x St 24.11.1931 met Maria Justina Willems, ° St 08.08.1906, + St 01.06.1953, dv Egidius en Maria Antonia Willems ; xx Ludovica De Block, ° St 23.08.1954, + Merchtem 26.05.1912, + St 27.05.2003, dv Petrus Benedictus en Joanna Van Zeghbroeck

47


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Makkak is op zijn zelven een speciaal geval geweest. Hij was de zoon van Baak42 en getrouwd met Roos, een masken van den Boskant. Louis, want dat was de naam van Makkak, werkte aan het hout in Vilvoren. Hij reed daar in de zomer, met de velo naartoe, zoals in dien tijd de mode was aan ons kanten. Iedere dag 20 km op en 20 km af. Als ze niet afspanden was dat een uur bollen. In ons gemeente zat sterk volk. Klapt daar nu eens van. Maar ze stapten dikwijls af. Makkak echter was nen raren. Hij kon gemakkelijk een octaaf drinken, maar paste daarom zijn werk niet minder goed op, maar hij kon ook een octaaf niet drinken. Dat was volgens onbekende omstandigheden. Hij was meestergast in het sorteren van hout. Hij kende iets van planken en kon ze ook dragen. Als ik zo een jaar of achttien was meende ik ook niet tot de rotste te behoren. Dan heb ik bij ons, Makkak nen eiken balk, die ik met veel moeite langs enen kant wat kon opheffen door Makkak met een souplesse weten op zijnen schouder pakken en wegdragen, dat ik in jaren mijn forsballen niet meer heb durven bezien. Voor den oorlog heeft Makkak eens iets voorgehad, met Smisstraat jaarmarkt. Want den derden Sinksendag, in de namiddag was ’t Smisstraat jaarmarkt. Die van ’t Dorp hadden die dag om gemeentepolitieke reden laten vallen en die van rue de la Forge hadden hun koppen bij mekaar gestoken en hadden met ’t Hoeksken en de rest van de Smisstraat een jaarmarkt gesticht. Ik heb het er nog geweten dat ge er op de koppen kon lopen. Zoveel volk. En plezier. Op de weide van Tiske Sergoyne stonden de koeien en Makkak, als lid van het jaarmarktkomiteit, had zich gekleed als nen beestenmarchand uit die dagen en was met een bevoegd uiterlijk, de koeien gaan keuren. Kwestie van hem te laten zien. Moortgat 43, den brouwer, had een dikke witte koe die in de omstrek op grote jaarmarkten, al koppen had gedaan. Maar die koe had in dienen moment wat hoest. Sinksen viel dat jaar nogal vroeg en het gras was lang aan de platte kant gebleven. Nen echten boer ziet zoiets, ze moeten hem dat niet zeggen, maar Makkak stond, de borst vooruit - hij had wat karkas - ‘Moortgats’ koe te bekeuren Dat beest voelde toen een hoestbui opkomen, met gevolgen vandien en begon haar staart te lichten. De omstaanders riepen : ‘Louis, pas op’, maar ’t was gebeurd. Drie vier keren na elkaar hoeste de koe en drie vier keren achter elkaar kreeg Louis op zijn schoon beestenmarchandskostuum, de volle laag van plat, door vier magen, rap verteerd gras in zijn gezicht. Een uur later was hij terug, niet meer van de jury en met een ander kostuum. Ne mens kan wat tegenkomen. Na den oorlog werd op d’Elst bij Fais44, de kaatsersclub gesticht, Elst Sportif, en daar is Makkak, zolang de maatschappij bestaan heeft, voorzitter van geweest. Voorzitter met kennis en genegenheid. Ik en twee van onze mannen, maar ik ’t meest ben er ook lang lid van geweest. Op de bijeenkomsten van de club en op de teerfeesten, er is gewoonlijk scheup in overvloed, werd hij nooit anders genoemd dan president. Hij was daar gevoelig aan en deed dat goed. Makkak en Roos zijn bij Net maar klanten geweest van zo en zo, ze kwamen er wel, maar niet te veel of te lang, maar hun zonen, Narken en Jean, hebben de lei schoon gevaagd op gebied van kalandisie. In ons geburen was dat wel wat mode 42

Carolus Ludovicus Van Den Bergh, ° St 06.06.1866, + St 13.01.0954, zv Petrus Joannes en Maria Elisabeth Van Opstal, x Merchtem 06.06.1892 met Rosalia Segers, ° Merchtem 20.02.1869, + St 07.07.1949, dv Henricus en Constantia Roosemont 43 Joannes Leonard Moortgat, ° St 25.08.1882, + St 21.08.1963, zv Carolus Ludovicus en Joanna Elisabeth Van Ranst, x Kobbegem 14.04.1913 met Maria Louisa De Keersmaecker, ° Kobbegem 11.11.1886, + Brussel 17.09.1957, dv Felix en Joanna Maria De Waet. 44 Joannes Ludovicus Van Wemmel, ° St 12.08.1903, + St 03.03.1989, zv Philippus en Maria Sophia Vrancaert, x St 01.07.1937 met Maria Catharina Petronella Van Riet

48


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

dat de ouders en de kinderen niet te dikwijls gelijk in dezelfde staminee zaten. Na den oorlog zijn de kinderen gaan trouwen en als hun huishouden ongeveer op den helft gekomen was, zijn ze naar d’Elst getrokken, in het huis waar blokmakers’Vikken nog gewoond heeft. Een proper huis. Roos en Louis zien er verdomme fel uit. Ze leven nu op hun gemak en als ’t past, drinkt Louis, op d’Elst nu, zijn pintekes en wordt er soms nog eens gepraat over ’t goed bier van Net. Maar nu is Louis al lang naar ’t gasthuis in Londerzeel. Het deed Louis, en mij ook, veel plezier als we er samen eens een koppel kunnen pakken. Kwestie van eens te klappen. Makkak en Roos met al hun kinderen, zijn van ons beste buren geweest. Waar is de tijd toch allemaal naar toe. Wie nog ne goeie klant geweest is van Net dat is Baak. Baak dat was nog eens ene van ’t oud straf ras. Een van de mensen waar twee boeken vol over te schrijven zijn zonder leugens en dan kan daar geen enkel woord kwaad in staan. Baak was in de grond een van de braafste mensen die ooit op de Hoek gewoond hebben. Ge moet die mensen zelf eens horen klappen hebben over hunne kindertijd. Tegenwoordig weten ze alles best en ze veroordelen zo maar het gedrag van ne mens. Ik zou veel van die heel deftige mensen van tegenwoordig eens willen zien leven in de omstandigheden van die mensen en eens zien hoe zij dat zouden afbrengen. Maar een goei pint drinken, een pijp smoren en op tijd een sikske pakken om als ’t van doen was eens koleirig te kunnen spekelen, wat voor onwaardige gebaren zouden daar inzitten ? Ik moet zo’n aanloop pakken om over Baak te kunnen beginnen. In zijn jonge jaren heeft hij ten volle genoten van de zwarte armoede en het hard werken. Ze waren thuis zagers en diegene die dat nog gezien heeft weet wat voor zwaar werk het was. Baak moet in zijnen jonge tijd nogal ne klepper geweest zijn. Voor zover ik het hem heb horen vertellen is hij, buiten het normaal geval van koeter en knecht bij de boeren en als er soms eens tijd over was eens rap naar de school, nogal rap smidsgast geworden en wat ze nu zo heel verstandig zouden noemen een ongeschoolde smidsgast, is Baak zo heel zijn leven gebleven. Buiten zijn normale jongemannen streken heeft Baak toch nog iets gepresteerd waar ze nu nog over klappen. Wat de juiste oorzaak is geweest van die gebeurtenis ben ik zo wat vergeten, ik meen dat het een kwestie moet geweest zijn met een lief, maar de oorzaak doet er niet toe. De gevolgen zijn echter lange jaren gebleven, zolang dat ik, die toch 60 jaar jonger ben dan Baak, er nog op gewezen werd in mijn kinderjaren. Ik zal nu eens rap proberen te vertellen wat er voorgevallen is. Baak was dus smidgast en achter ons, bij Vissers, was ’t staminee. Ge moet nu weten dat het achter ons altijd donker was, zelfs bij volle maan en in den klaren dag was het er nog niet helemaal klaar en dat kwam omdat er langs de ene kant een hoge haag was en langs de andere kant van de weg struikgewas langsheen de beek en dat alles overlommerd met grote bomen. Dienen weg is op die plaats geen vijf meter recht. Alla Vissers woonden in een donkere hel, maar hun staminee trok toch. Op een zekere nacht nu heeft Baak daar wraak genomen en dat zat zo. Hij was naar ’t smis getrokken, alles uitgespeeld en gans zijn lijf goed pikzwart gemaakt. Ge kunt geloven dat ge dat in een smis kunt. Baak heeft dan enige stukken keet gepakt, over zijnen schouder gelegd en is stillekes langs achter naar de beekkant getrokken. Toe hij veronderstelde dat het ongeveer middernacht was en het uur van de spoken, de frammessons, de stallichten en andere dingen geslagen was, trok hij stillekes tot aan Vissers voordeur. Ze waren het binnen nog goed aan ’t uitleggen. En dan, zo opeens, trok Baak met grof geweld

49


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

de deur open, liet zijn kettingen pardaf op de grond vallen, sprong vooruit ’t staminee door, liep langs achter buiten en sleep de kettingen achter zich aan, de kwaibeek in. Er zijn daar toen bij Vissers lelijke schreeuwen gelaten, precies of er werd enen doodgedaan en ze riepen allemaal, zo rap als Baak de deur uit was, dat ze den duivel zelf gezien hadden, dat da kleudden niet was maar den duivel zelf. Nooit is er in den donkeren nog iemand binnen geweest bij Vissers alhoewel pastoor Somers45 alles straf en grondig overlezen had en veel wijwater bezigde en mij hebben ze ook nog verteld dat het beter was van daar in den beekkant in den donkeren weg te blijven want daar is vanzeleven nog ’t een en ’t ander voorgevallen, waar men in den donkeren niet graag over klapt. Baak had een heel huishouden volk, sterk volk en braaf volk. Ze wonen voor een deel nog op den Hoek, maar de meesten zijn al dood. Roos, Baak zijn wederhelft, was een model vrouwmens. Ze wist dat ze met ne goeie getrouwd was en ze moesten er geen kwaad komen over vertellen. Baak dronk nogal en als ze hem dan eens naar huis brachten moesten ze voor Roos wat oppassen, want ze gaf haar voor geen vijf mansmensen, al was ze zelf aan de lichte kant. Baak was ook de man om de kwaadste honden te temmen en het is vanzeleven gebeurd op d’Elst, bij Mandus den bakker 46, dat Baak, op een wedspel, de jongeren uit den nest ging pakken van Mandus zijnen groten lammoerhond en dat moet een van de kwaadste honden geweest zijn die ze bij Mandus ooit hebben gehad. Iemand die van honden iets kent weet wat voor een gevaarlijk werk dat is. De uitslag van dat wedspel ken ik niet maar ik heb altijd horen vertellen dat Roos enige dagen daarna aan Baak vroeg wat er zo stonk in zijn kleren. Dat waren de jongeren van Mandus zijnen hond die geen manieren hadden als ze in iemand zijn zakken zaten. Baak was ook nen duivenmelker, speelde gewoonlijk goed en was gewoonlijk ook aan de plezante kant als hij goed gespeeld had. Zo is hij ne keer, iet voor Merchtemkermis, met zijnen prijs, dat was toen ne rieten zetel, zo zat als een patat afgekomen door de kouter. ‘ Graan stond lang, pikkensgereed en ’t was goed weer. De Rus, gewoonlijk ook niet bij de eerst gekonstateerde, kwam, nietsvermoedend langs dezelfde weg naar huis. Baak had zich, hoe zout ge zelf zijn, te midden op de veldbaan in zijnen zetel gezet en was in slaap gevallen. De Rus, met zijn tong van duvel of helle bang, ziet dat geval, midden in de nacht, moederziel alleen en huis noch kruis in den omtrek. De Rus is in enen asem doorgelopen, recht naar huis, dierf daar tegen zijn gewichtige wederhelft natuurlijk niets zeggen, sliep de slaap der verschrikten en werd rond 7 uur ’s morgens wakker geroepen door, Baak. De Rus doet open en Baak besteld ne groten pilser. Het was geen vreemd gebeuren dat Baak zo vroeg dorst had, dus vroeg de Rus geen uitleg. Na zijn tweede pint kwam Baak echter los en begon te vertellen dat hij ne zetel gewonnen had met zijn duiven, dat hij er een goei pint op gepakt had en, ingevolge het goed weder en de teveel pinten, hem in de kouter had neergezet en geslapen had ‘tot daar straks’. Ik zou nu nog veel geld willen geven om de Rus zijn gezicht eens te zien dat hij toen 45

Pastoor in Steenhuffel van 1905 tot aan zijn overlijden in 1919 Amandus Van Riet, ° Malderen 08.08.1855, + St 01.02.1928, zv Josephus en Pelagie De Cuyper, X Malderen 07.11.1888 met Anna Maria Obus, ° Boom 12.08.1862, + St 01.02.1924, dv Petrus Ludovicus en Anna Catharina Heremans 46

50


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

getrokken heeft. Baak is buitengegaan, heeft zijnen zetel opgepakt en is ’t afgetrapt, naar huis. Het was ongeveer 30 jaar na de feiten dat de Rus mij dat verteld heeft. Hij was er nog van gedaan. Baak was dus ne straffe duivenmelker. Hij had goei en ik ben ooit meer dan eens op zijn kot geweest. Niet dat ik van Baak ne speciale vriend was, maar Louis, zijne kleinzoon, was ne schoolkameraad. Ik ken wel niks van duiven, maar ik hoor zeggen dat ze den dag van vandaag proper moeten zitten willen ze ne prijs kunnen vliegen. Wel op Baak zijn duivenkot was het alles behalve proper. Ik heb ooit horen zeggen dat hij ne zekeren eerste verspeelde omdat de duif niet binnen kon wegens de mest en ik kan dat geloven. In elk geval, zoveel kende ik van duiven, hij mestte de zijn zeker en vast ieder jaar niet uit. Het geheim van goed spelen lag in het goed ras zei Baak en niet in het minst in de kennis van de duiven. Alle vrouwen zijn ook niet gelijk vertelde hij en hoe wilde dan dat ze allemaal met dezelfde vurigheid zouden vliegen op hun jong of hun vers ei. Mans van de Rus

Baak was ook ne kaarter. Hij kende uur noch tijd en gaf het nogal gemakkelijk op als hij geen goei kreeg. Toen op onzen Hoek, met Allerheiligen 1944 een vliegende bom viel, zat Baak zijn pijp te smoren achter de stoof. Zij huis is toen boven zijnen kop ingevallen maar Baak smoorde voort. Hij zat justekens onder de eiken balk en de muur, waar dien balk op rustte is langs de kant waar Baak zat blijven rechtstaan. Men riep van buiten op hem hoe hij niet gekwetst was of dood. ‘Als ik zou dood zijn’ antwoorde Baak ‘zou ik niet meer antwoorden, maar laat me maar gerust mijn pijp uitsmoren, ik zal er wel vanonder komen’. Op een schrammetje min of meer heeft het bij hem toch nooit aangekomen. Rond zijn 85 jaar begon hij te sukkelen., hij was rap zat, ik heb hem nog eens van de straat getrokken op een nieuwjaarsnacht, waar hij lag te slapen, maar het ergste was, hij werd dik van ’t water. Ze hebben hem dan zo tussendoor naar Dendermonde naar de kliniek gedaan. Maar in ieder geval nog drie jaar aan gemeesterd vooraleer ze hem er onder kregen. Ne mens die ooit, in de volle winter, als slapende vastvroos in de plassen, die krijgen ze zo gemakkelijk niet kapot. Hij mag dan nog een goei pint gedronken hebben en met de duiven gespeeld. Baak was de figuur van den Hoek die alle regels van den doktoor gans zijn leven aan zijn botten heeft gelapt en nog niet stillekes. Als ge dan sterft op uw 88 kunnen de doktoors niet te veel stoefen met u. Wie er zo maar zus en zo klant is geweest bij Net, alhoewel ze vaste herbergbezoekers

51


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

waren, dat is den Nuven47 en Teirlinckxs’ Warken48. Alle twee hevige kaarters, alle twee boeren, alle twee pijpensmoorders, alle twee gaarne over de jonge maskens klappen, maar twee volledig verschillende mensen. De Nuven was ne groten, eerder aan de kloek gebouwde kant. Teirlinckx was eerder klein en zuiver type doorjager. Teirlinckx kon niet goed kaarten, den Nuven wel. Teirlinckx kon men van alles wijsmaken, de Nuven maakte zelf liever een ander wat wijs. Teirlinckx heeft heel zijn leven goed opgepast, den Nuven heeft er, volgens de termen van zijn tijd, goed aan meegedaan. Wat ze nog gelijk hadden was, dat ze ’s zondags na den noen wat gingen rusten om na de namiddagboterhammen, goed uitgerust op hun potten te kunnen gaan. Ik heb ze dikwijls samen zien optrekken, ze gingen dan eerst eens bij Net binnen, kwestie van de geburen ook wat te gunnen, maar daarna trokken ze door naar Maitten Van Keer49. Ze moesten kaarten, die mannen. De Nuven was zijn bakkes niet meester als hij goei kreeg en Teirlinckx zei bij elk spel wel 10 keren ‘begoit’ als hij slechte kreeg. Op het laatste van zijn leven hebben ze hem nog ‘begoit’ genoemd. Teirlinckx was ne oppasser van den oude boerenstempel en zijn vrouw, Blo van Jannekes, was nog kleiner dan Teirlinckx en zo magerkes, dat niemand durfde geloven dat zij thuis de broek aan had. Maar wij, geburen, wisten wel beter. Ze kon er toch zo op grollen als haren vent wat lang bleef hangen. Ze was er van overtuigd dat men hare vent pinten gaf, hij dronk toch zo gaarne en zeker als het van verniet was, om laat thuis te komen en liefst met meer dan genoeg. Blo had zo ne schrik dat hare man nog zou mislopen zijn. En dan dat kaarten, en verliezen als men zat is en al dat geld zo nutteloos door de keel gieten en de lucht in blazen. Neen, met Blo was de zee van een plezanten zondag niet te bevaren. Teirlinckx is ook in zijn leven een straffe voetganger op Scherpenheuvel geweest. Natuurlijk met blokken aan. Met onze vader50 reed hij ook ieder jaar per velo beewegen naar Scherpenheuvel. Ze vertrokken dan iets voor den noen de 7e september, spanden in Kapellen al eens af en kwamen den achtsten september in de laten namiddag naar huis, dus op het feest van O.L.V. onbevlekt Ontvangen. Ik geloof vast dat O.L.V. aan zo’n bedevaarders meer deugd had dan de bedevaarders aan het kapellekesbezoek onder de weg. Om maar iets te zeggen, ze sliepen in Scherpenheuvel dan in ‘De Keyzer’, en ze hebben daar ook, op ne morgen, scherven van ne pispot op straat gevonden. Dat was niet om er naar iemand mee te smijten, maar wel een ongeluk bij het ledigen.

47

Petrus Franciscus Verheyden, ° Breendonk 27.05.1865, + St 20.10.1950, zv Karel en Joanna De Maeyer, x Breendonk 11.10.1895 met Virginia Cuyckens, ° Breendonk 05.04.1864, + St 24.10.1902, dv Petrus en Maria Philippina De Maeyer. 48 Eduard Theophiel Teirlinck, ° St 05.03.1884, + St 10.11.1964, zv Ludovicus en Maria Virginia Moyson, x Steenhuffel 29.09.1916 met Barbara Brabant, ° St 15.03.1878, + Aalst 11.12.1956, dv Joannes Baptist en Josepha Francisca Van Den Bossche. 49 Benedictus Martinus Van Keer, ° Malderen 10.11.1902, + Asse 27.01.1988, x St 09.11.1928 met Joanna Josephina Verbelen, ° St 05.04.1908, + Aalst 24.04.1971, dv Petrus Joannes en Coleta Delphina De Smedt. 50 Franciscus Eduardus Vertonghen, ° St 27.06.1888, + St 30.04.1956, zv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren, x St 27.04.1920 met Joanna Elisabeth Van Assche, ° St 04.08.1887, + St 10.06.1887, dv Joannes Baptist en Joanna Van De Voorde.

52


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

De Nuven heb ik in feite maar gekend als nen oude mens. In al zijn plezier had hij ook veel miserie gehad en de dood van zijne kleinzoon, Viktorke van Meskes51, is hij in feite nooit goed te boven gekomen. De Nuven was van Breendonk en men heeft dat gans zijn leven aan zijn taal blijven horen, maar met zijn levenswijze behoorde hij zeker tot den Hoek. Ik heb altijd gehoord dat hij nooit een lijkdienst of andere gelegenheid gemist heeft om te blijven hangen. Hij heeft er veel ruzie voor gehad thuis. Maar dat is van voor mijnen tijd. Toen ik hem kende was hij wevenaar en woonde hij bij zijn dochter in.

Edward Vertonghen

Den Nuven trok bijna dagelijks met zijn haksken het veld in, smoorde d’een pijp na d’ander en ging een woordje klappen met wie klappen wilde. De Nuven klapte gaarne en bij goed weer was het geen nieuws dat men op de Kwaibeek of op de Gijselberg, de paarden meer dan een uur lang stil zag staan. Ermensensboer52 heeft op zo’n gelegenheid ooit eens tegen mij gezegd - Ermensensboer was van Buggenhout - : ‘Lewie jong, ha da eille vou gewest, da stik land was al van gisteren oem’. Ik heb met den Nuven veel geklapt. Hij had een zeer speciale manier van vertellen iets dat niet kan naverteld worden - want zijn pijp, zijn lang leven, en zijnen kop speelden geweldig mee terwijl hij zweeg. Als het weer wat goed was in de meimaand, gingen wij met plezier naar Gielevermeers53 kapelleken het rozenhoedje bidden om daarachter den Nuven en Jannekes Sjang te horen vertellen. Moesten wij een milder klimaat gehad hebben, dan had ons moeder – en die ons moeder gekend hebben weten wat dat wil zeggen – zeker en vast aan ons verboden om te gaan bidden aan het kapelleken van Gielevermeers. Ze had ons dan zeker meegedaan naar Dolfkes’kapelleken54, daar las zij voor en daar kwam, buiten Net van Sjam51

Victor Franciscus Rosalia Meskens, ° St 10.09.1930, + St 27.06.1936, zv Ludovicus Mattheus en Monica Celestina Verheyden. 52 Marinus Franciscus Ermens, ° Buggenhout 07.11.1881, + St 19.08.1972, zv Constantinus en Joanna Maria Van Hoey, x St 09.02.1912 met Eulalia Ludovica Ermans, ° St 21.11.1876, + St 28.11.1933, dv Petrus Joannes en Joanna Maria Van Tricht 53 Naar de familie Vermeren : De Pauw Joannes Baptist, houtzager, ° St 02.04.1870, + St 28.04.1951, zv Ludovicus en Joanna Maria Cleymans, x St 14.03.1894 met Rosalia Vermeren, ° St 29.08.1865, + St 07.02.1939, dv Egidius en Maria Theresia Van Asbroeck. 54 Naar Petrus Adolphus Willocx, ° St 26.04.1869, + St 12.11.1933, zv Judocus Joannes en Maria Josepha Mertens, x St 16.05.1908 met Ludovica Francisca Vertongen, ° St 07.03.1882, + St 19.01.1937, dv Henricus en Maria Sophia Wouters

53


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

petters, Schopken55 en Thans van Dikke Bertha, enkel volk van ’t Smisstraat en daar werden na het bidden geen vertelselkes verteld. Den Nuven kon wreed met het weer inzitten. Van het moment dat het eens nen dag niet regende was hij niet meer sprekelijk “’t za dan potverkromme ne kier mutte reigene, ’t sta potverkromme al allemaa schieef van de drugte’. Maar als de man aan ’t kaarten was vergat hij alles en als hij goei kreeg, ‘k heb het al gezegd, dan was ’t niet om te geloven de spreuken die uit den Nuven uitkwamen. Hij kon dan ook geweldig deugd hemme, van achter de kaarters achter te zitten met een deugnieten gezicht, zo heimelijk de kaarten wat verklappen en er dobbel hard aan zijn pijp van zitten trekken als hij zag dat er gefoeffeld werd met de kaarten. Op zekeren zondag zat hij achter mij zijn spreuken te lossen en de Rus was mijnen maat. We speelden tegen Teirlinckx en Stainke van Leongskes56. Twee zeker mannen tegen twee ander. Wij stonden op 4 meten en zij op 1. Teirlinck had gegeven en ik zat de tweede leste. Mijne maat had gepast, Stant had 110 geroepen en die in Steenhuffel kan kaarten weet wat dat wil zeggen en ik had niets, geen enkel die naar de kerk geweest was in mijn spel te zien. Ik keek eens om naar den Nuven, hij grolde wat binnenwaarts en schudde zijnen kop. ‘Aan alle kloete heddet van die twee boerkes’ zei den Nuven en omdat hij dat zo dierf zeggen zet ik, zonder hakelen 210. Teirlinckx ziet den boom, hij had goei, denkt dat is voor uit en Teirlinckx slaat pandoer. Ik had, hoe wil dat lukken, troeve negen bezet. De spreuken die den Nuven dan gelost heeft, en Teirlinckx gebegoit heeft en Stant van Leongskes gezucht, daar is later nog dikwijls over geklapt. Meskes57 is dan op zekeren dag gestopt met boeren en heeft hem een nieuw huis gezet op de Processiebaan. Hunnen hof kwam vanachter tot tegen ’t kerkhof. Ik ben er nog dikwijls gaan kaarten. Om den Nuven een plezier te doen werd er nogal bedrog gedaan. De pastoor58 kwam hem daar eens bezoeken, hij begon wat te sukkelen, was al diep in de tachtig, en hij vertelde tegen de pastoor dat hij, moesten ze het sterven te niet doen, de koei bij haar kloeiten had. De pastoor verstond na 25 jaar pastoor zijn in Steenhuffel, nog altijd geen boerenvloms. En op zekeren achternoen is hij gestorven, zonder doe of ba. Hij had tegen Tinne, zijn dochter, nog gezegd ‘vraag ne keer voor vanavond te komen kaarten aan de mannen’. Tinne stond mij af te wachten, ze wist om wat uur ik daar voorbijkwam. Ik ben den Nuven een kruisken gaan geven, maar ik had er toch liever nog nen boom mee gedaan. Teirlinckx heeft meer gesukkeld. Met zijn zelven en met zijn vrouw. Hij had zijn affaire overgelaten aan zijn dochter, had nu tijd om eens te kaarten en een pinke te drinken, maar hij mocht niet meer van den doktoor. Blo had heel haar leven een sukkel geweest. Ze hebben van hunne pensioentijd geen geniet meer gehad en Teirlinckx schudde triestig zijnen kop als hij, ’s zondags na den noen, de enen of de andere zag optrekken. De Nuven zijn levensleuze 55

Was de bijnaam van Maria Melania Adelia Vertonghen, ° St 14.09.1883, + St 21.02.1960, dv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren, ongehuwd - gewoonlijk ’t Schopken genoemd. 56 Joannes Constantinus Van Buggenhout, ° Merchtem 12.08.1895, + Mechelen 07.12.1967, zv Ludovicus en Rosalia Paulina Van Der Stappen, x St 14.04.1923 met Maria Philomena Leon, ° Merchtem 22.02.1898, + St 07.12.1947, dv Judocus Ludovicus en Maria Sophia Abeloos 57 Ludovicus Mattheus Meskens, ° Rossem 22.11.1895, + St 01.12.1977, zv Victor Judocus en Rosalia Roelants, x St 22.04.1927 met Monica Celestina Verheyden, ° St 21.12.1897, + St 04.02.1969 dv Petrus Franciscus en Virginia Cuyckens 58 Emiel De Beukeleer, pastoor in Steenhuffel van 1936 tot 1965.

54


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

was : meepakken terwijl ge de okkoizze hebt. Hij had gelijk.

Frans Van Riet, Edward Teirlinckx, Louis De Bondt, Louis De Pauw, Jean De Bondt

Wie van Net haar klanten ook iets speciaals was dat was Zagers Sus59. Sus was daar ingetrouwd met Marie en Marie was een weef met twee kinderen, Sjalen en Lis, in den tijd dat Sus ermee getrouwd is. Sjalen werkte bij Brures en dronk goed, Lis naaide, ja ‘k zegget. Sjalen was niet van de slimsten en Lis is later met Jul getrouwd, enen van Opdorp. Lis is de gelukkige moeder van twee zonen en Jul is er de fiere vader van want ze zijn alle twee coureur en ze hebben al in de gazet gestaan. In de uitslag van de koers zijn zij altijd bij de twee leste te vinden, in de veronderstelling dat ze aangekomen zijn. Maar die koershistorie die heeft Sus niet meer meegemaakt. Sus was ne kossaert met een koe en ne meutten en een koppel varkens. Ook wat duivenmelker en eigenaar van een ganse devizie ratten. Het zijn die ratten die Sus berucht gemaakt hebben en die beestjes 59

Petrus Antonius Maria Leopoldus Van Den Bergh , ° St 07.12.1874, + St 30.07.1911, zv Petrus Joannes en Maria Elisabeth Van Opstal, x Wolvertem 11.10.1905 met Maria Josepha Verschueren

55


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

waren dan ook veel het onderwerp dat besproken werd. Ik heb Sus ook nog geholpen om van die ratten af te geraken, wat wil zeggen, Sus heeft iedereen daarover aangesproken maar den toer kwam weer aan de Rus. Op ne zekeren avond was Sus weer bezig van zijn ratten en de Rus lapt het er zo langs zijn neus weg uit : ‘Sus jong, gij zo’n katholieke vent, gij moest toch weten dat ge daarvoor toch moest gaan beewegen’. Sus vroeg natuurlijk ogenblikkelijk waar men daarvoor beewegen ging, en de Rus verwees hem naar Vlassenbroek. Kleine Verdickt 60 die erbij stond was dat onmiddellijk aan ’t waarmaken en dat gaf de Rus de tijd om de bedevaartsonderdelen bijeen te zoeken. Sus vroeg dus ook wat hij moest doen op zo’n beeweg en de Rus vertelde hem dat hij daarom, nuchter van eten en drinken, naar de eerste mis moest gaan in Vlassenbroek, om 7 uren en er was een mis om zeven uren, ge moest het maar weten. Ge moet een dode rat in uw zak steken. Ge moet na de mis te zegen gaan en de staart van de rat uit uwen zak laten hangen. Daarna moet ge de rat aan een koordeken binden en driemaal rond de kerk gaan en de rat achter u meetrekken, daarna drie keer rond het hoogkoor en de rat offeren aan de voet van ’t altaar. Ge kunt u nu afvragen hoe het komt dat ik dat zo precies weet. Wel dat komt omdat Sus, daags na die bedevaart, mij in mijn oor kwam fluisteren dat ze allemaal weg waren. Ik vroeg hem wat en hij antwoorde ‘mijn ratten jong’. Ik zeg ‘hoe hedde dat gelapt Sus ?’. Sus vertelde met van zijnen beeweg. Twee of drie dagen later hadden de smeerlappen van ratten weer twee jongen duiven de nek afgebeten. Ge moet niet vragen wat een gezicht Sus trok elke keer Vlassenbroek vernoemd werd. Sus heeft zijn pottekes gepakt, met zijn duiven nooit ne voortreffelijke prijs gespeeld en hij werd ne sukkelaar want hij had de ziekte van Parkenson erg te pakken. Op ’t leste moest hij zijn pint met zijn twee handen vastpakken en had dan nog last met ze aan zijnen mond te krijgen. Maria en Sus zijn lang dood. Zijn stiefkinderen en kleinkinderen leven nog en als Lis over Jul klapt en over de jongens, is ze fier over den eerste dat Karel gereden heeft in Willebroek, want de palm hangt in huis omhoog. Karel had die palm in de winkel gekocht. Maar ze kunnen er maar gelukkig om zijn. Van Rikas volk is er nooit te veel bezoek bij Net geweest. Die leefden wel op den Hoek maar niet mee. En Van Koetsums, dat was familie van Net, dat noem ik geen klanten. ‘t Volk van Zagers Nakken61 waren ook geen echte klanten, maar die gingen toch niet zoveel meer op hun lappen in de tijd dat Net haar firma goed trok. Ik heb er Dokes Roos, de vrouw van Nakken, pertang nog enige keren ontmoet. Rozeken was het vrouwmens dat het meest godvruchtig kon klappen van heel de geburen. Ze kende alle kerkliederen van buiten en kon vloeken zo hard als wie ook. Een van Rozekes eigenschappen was dat ze, als ze iemand die nogal kerkachtig was zag komen, O.L.Vrouw van Vlaanderen zong of ‘Te Lourdes oep de beirgen’. Ik heb drie boers pastoor, ge moet niet vragen hoe dikwijls ik haar dat allemaal heb horen zingen. Rozeken had ne gang in zoals de ganzen, kwikkelachtig en Nakken, haren man, sprak 60

Franciscus Verdickt, ° St 23.05.1913, zv Petrus Joannes en Catharina Justina Van Hove, x St 18.06.1938 met Rosalia Joanna Stoels, ° St 05.05.1911, dv Adolphus en Maria Anna De Maeyer 61 Leonardus Van Den Bergh, ° St 24.07.1882, + St 29.07.1957, zv Petrus Joannes en Maria Elisabeth Van Opstal, x St 06.11.1907, met Rosalia De Schouwer, ° St 15.02.1885, + St 27.01.1961, dv Judocus Josephus en Anna Catharina Lamberts

56


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

altijd met een hees geluid. Ik geloof dat hij ooit geprobeerd heeft haar te overstemmen en dat de gevolgen niet uitgebleven zijn. Op het leste van haar leven is Rozeke, hoe is dat mogelijk als ge in de zeventig zijt, nog verschrikkelijk jaloers geworden op garen Nakken en ze kon het bijlange niet goed uitstaan als haren Nakken ging waar er nog andere vrouwmensen waren, alhoewel ik dat in Nakken nooit gezien heb. Alhoewel ze beiden van den Hoek waren, zijn hun kinderen nooit van den Hoek geweest. Peer heeft raar gedaan, Frans was vroeg wevenaar en is naar de Statie gaan wonen als hij hertrouwd was en Peer die ne levendige wevenaar was is naar Hum getrokken. Maria is naar Vilvoorde getrokken, Wiske is al lang weef en is nog het meest van al op den Hoek gebleven. En Sjalen, de jongsten, menneer is zo wat overal geweest. Men noemde hem voor niets geen menneer. En den Bels van Baakes62, ook nen echte mens van den Hoek, is nooit losgeraakt van zijn Marie. Braaf en goed genoeg, tè braaf, want hij ging wel eens gaarne, maar ook op ons Hoekske heeft het vrouwvolk altijd meer te zeggen gehad dan het stemrecht deed vermoeden. ’t Was bij ons zwijgende oppositie van de man. Ik geloof dat het nu ook tijd is om eens een woordeke te schrijven over Smettes Peter en den Neuik63. Dat waren zo, bedekt, nogal straffe klanten bij Net, maar dat viel niet op. De Neuik, haar naam was Nie van Tiske Vrankaats dronk zowal in den dag als ’s nachts en Peter ook. Peter werkte in ’t arsenaal te Mechelen en heeft steeds goed zijn werk opgepast. Hij was wat doof. Hij had steeds dorst en was een van de mannen waar alle doktoorsuitleg gewoon onnozele klap bij was. Dat kwam zo : in mijn kinderjaren heeft Peter eens een ‘gesprongen’ maag gehad en daarachter altijd ne straffe maagzweer. Peter heeft steeds gedronken om dat niet meer gewaar te worden. Dat is soms gelukt en soms niet. Als Peter niet mocht drinken was Net daarvan op de hoogte en dan kreeg Peter maar een pint of zes zeven. Peter is diep in de zeventig geworden en gestorven aan zijn maagkwaal. Zp zeggen de doktoors. Maar er is in die man zijn leven meer voorgevallen dan een maagzweer. Hij was om te beginnen getrouwd met Leonie Vranckaert, dit volgens de wetten van het Belgische volk en onze moeder de H.Kerk. Dat laatste heeft Peter maar gedaan omdat he mode was, want de kerk is hij niet te veel ingeweest. Zijn wederhelft deed haar kristelijke plichten op haar manier. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren. Lis en Naar. Maar we lopen de zaken vooruit. Voor dat Peter trouwde is hem, door iedereen, duidelijk gemaakt of hij wel wist met wie hij ging trouwen en toen het huwelijk gesloten was en hij de kerk buitenkwam hebben zijn en haar familieleden aan Peter gezegd : ‘Peter ge hebt ze, trekt er nu uwen plan mee’. De Neuik heeft nogal iets geweest in hare jongen tijd, maar dat is op de Plas voorgevallen en niet op ’t Hoekske. Spijts alle vooroordelen is dat een zeer goed koppel geworden en gebleven. Nie dronk, Peter dronk en het meer dan eens voorgevallen dat Peter als hij thuis kwam, patatten heeft gegeten die gekookt waren met de schotelvod in. Naar en Lis hebben als ze klein waren dikwijls nepen in hun gat gehad omdat ze zouden schreeuwen als Peter thuis kwam, kwestie van hem zo te doen geloven dat ze met de kin62

Leonardus Ludovicus Van Den Bergh, ° St 25.11.1905, + St 25.07.1967, zv Carolus Ludovicus en Rosalia Segers, x St 09.12.1927 met Maria Ludovica Bettens, ° St 07.03.1905, dv Leonardus en Maria Sophia Van De Venster. 63 Josephus Henricus De Smedt, ° St 14.04.1886, + St 25.09.1964, zv Petrus en Joanna Maria Van Ransbeeck, x St 08.06.1914 met Leonia Vranckaert, ° Malderen 19.09.1886, St 05.03.1966, dv Joannes Baptist en Clothilda Justina De Cock zij kregen 5 kinderen waarvan 3 jong gestorven en Joanna Maria Elisabeth en Leonard Clothildis.

57


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

deren dan van heel den dag genen weg had gekunnen. Zo zat. Ze zijn dan op een zekeren dag staminee zonder uithangberd gaan houden en de gendarmen zijn ook eens komen zien hoe dat dat waar was, want dat mag niet volgens de wet. Hoe dat die mannen daar buitengekomen zijn heeft nooit iemand met zekerheid kunnen vertellen. Peter had zo een piepstemmeke en op ne zekeren dag, we zaten bij Net op ne zondagnamiddag, kwam Peter daar binnen. Goe zat. Hij bestelde zijn pint en begon : ‘stillekes, jongens, stillekes, er is een nieuw heilige ontdekt, een heilige die patroon zal zijn voor alle zatte’. Peter dronk een paar pinten en verkreeg toch dat we naar zijne zatte praat begonnen te luisteren. Hij kreeg ons zover dat we meegingen naar Gielevermeirs’kapelleke, want daar werd die heilige vereerd.

Marcel Van Riet, Makak, Fong van de Mossel, Fais, Frits Mertens

Toen we daar aankwamen lag de Neuik daar, zo zat als honderdduizend man, Peter knielde er bij, want voor een heilige moest ge knielen zei Peter, wilde haar de hand kussen, ook een vroom gebruik, maar viel er dan lijk ne klot bij. Wij hebben die twee hun heilige roes laten uitslapen. Ze lagen daar goed uit de weg. Willen of niet willen, maar Meter,64 de Meestes van Kovertonghes, heeft ne zeer belangrijke rol gespeeld in ons leven. In het leven van al die wat te maken heeft met onze stam van tegenwoordig. Ge kunt nu ten stelligste de overtuiging toegedaan zijn dat het niet waar is, maar denk eerst eens goed na, voor ge het tegenovergestelde gaat bewijzen.

64

Joanna Celestina Vertonghen, ongehuwd, ° St 28.02.1871, + St 12.11.1960, dv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren.

58


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Hoe dikwijls heeft dat mens in haar leven niet gezegd dat onze groovader 65 toen hij trouwde, en hij was toen al niet meer van de jongste, omtrent 41 geloof ik, zei: ‘Ik geloof dat ik iets misdaan heb’. Niet dat hij later gene goede huisvader is geweest en of gene goede echtgenoot, dat niet, maar dat trouwen dat was iets dat ge zelf over uwe kop trok en waar weinig of geen goede kanten aan waren. Wat zei Meter ook weer ? (’t mens wist niet wat een concilie was en wist zeker niet dat er nog een zou komen en wist dan ook niet dat haar voorspellingen en zienswijzen zo rap zouden bevestigd worden) ‘Moesten ze kunnen ‘onttrouwen’ en de deuren van de kloosters openzetten dan zoudt ge ze zien lopen’. Ja, Meter jong, goed gezien. Iemand die lang en jong geniet wil hebben van de armoede die moet jong trouwen. Hoe dikwijls heeft ze dat verteld. Hoe vaak heeft ze niet zitten prakezeren over de goeie en de slechte huwelijken. Hoe veel heeft ze er ons op gewezen dat de dikke vrouwen meestal magere venten hadden en dat de oorzaak daar enkel en alleen van was dat die dikke vrouwen hunne man ‘onderaten’. Ze noemde om dat te bevestigen steeds namen uit ons eigen familie : Zij van de molen bv., ziet de meulder66 eens, hij rammelt van de magerheid en zij kan gene weg van ’t vet. Allemaal van ’t eten. Als dienen vent honger heeft en in de rapte eens binnenkomt achter een snerkbeet dan is dat van den ene pas: ’t is nog nie gereed, wacht nu eens wat en doet ook eens een verstervingske’. En zij, altijd maar proeven. Wat heeft dat mens toch weinig gegeten en veel geproefd. Bezie Moe maar eens, zo vet dat ze waggelt en onze Waar, de sukkelaar, ’t is wel dat hij hier kan komen eten of hij viel uiteen. Dat is van al dat bakkersbrood en de boter dat dat vrouwvolk allemaal zo vet is. Maar wacht maar mannekes, de tijd komt nog wel dat ze hunne botertand zullen moeten uittrekken. En in ’t Dorp, Mieken. Gust67 zo mager als een lat, maar als ge moest zien wat dat ze binnenspeelt terwijl Gust naar ’t school is. Allemaal dezelfde die vette wijven. Als ze verstand hadden, ze zouden het zo niet doen. En dat we allemaal nog eens zwarte kiekens zouden zien lopen en dat er in ons geen sparen in zat. Allemaal opdoeners. En dat zij van-ze-leven geweest waren dat ze geen 5 fr in huis hadden en dat ze er toch gekomen waren. Door ’t oppassen en door te sparen. En dat Del68 en Zij van de molen van ze leven ne keer ne frank aan nen bedelaar gaven maar dat ze geluk hadden van met ne serieuze mens te doen te hebben of dat ze anders hem kwijt waren. Alleen maar omdat die twee nooit de waarde van ’t geld gekend hebben. ’t Was wel dat zij er altijd bij was om alles wat gade te slaan. Waar zoudt ge anders gezeten hebben mannekes allemaal. In Wemmel. De Boecken hadden het hoog in hunne kop, de Van Asschen waren echte opdoeners en in de Casteelsen69 zat geen gadeslaan. Als ik dat allemaal niet wat helpen bestie65

Petrus Joannes Vertonghen, ° St 21.05.1831, + St 17.11.1901, zv Jacobus (deze is de naamgever van Covertonghens) en Maria Theresia De Smedt, x St 15.09.1869 met Maria Catharina Van Doren, ° St 18.07.1844, + St 25.09.1899, dv Guillelmus Franciscus en Joanna Francisca Van Bever. 66 Leonardus Gerardus Benedictus De Boeck, maalder, ° St 24.10.1880, + St 18.12.1954, zv Petrus Joannes en Joanna Ludovica De Mesmaecker, x St 22.02.1909 met Maria Theresia Vertonghen, St 17.01.1881, + St 27.02.1957, dv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren. 67 August Robberechts, onderwijzer, ° Nieuwenrode 02.11.1895, + Mechelen 06.07.1960, zv Mattheus en Elisabeth Meskens, x St 18.06.1919 met Maria Dorothea Van Assche, ° St 01.08.1897, + Sint Antonius Brecht 26.01.1963, dv Joannes Baptist en Joanna Van De Voorde 68 Maria Melania Adelia Vertonghen, ongehuwd, ° St 14.09.1883, + St 21.02.1960, dv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren. 69 Bedoeld worden haar 2 schoonbroers : De Boeck en Casteels en haar schoonzus Van Assche.

59


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

ren had. Zie ne keer onze Vital70. Hij deed ook zijn goesting. Hij is al lang dood die vent. Dat is allemaal de schuld van te traven. Er was volgens Meter maar enen goeie kant aan ’t leven aan en dat was de kant van de jeneverfles. Hoeveel keren dat ik voor haar, de ene keer van Nelen71 en de andere keer van Mieke Van Assche een fles heb moeten meebrengen als ik naar de repetitie ging van ’t oksaal, dat kan ik niet bij benadering zeggen. En hoe dikwijls tante Jol72, de keren dat ze daar gelegenheid voor had, die flessen inwendig gedoopt heeft. Ik geloof dat het mens wel nen helen steenput water, stillekes in Meter haar flessen heeft gedaan. Alleen maar om Meter hare praat wat te versnijden. Ne mens zou eens nen boek moeten kunnen schrijven over ‘Het leven en de zorgen van Meter, tante Fie73, tante Jol en tante Del.

Vitalis Vertonghen

Tante Fie was het brein. Maar ze is gestorven voor dat de anderen oud werden en Meter heeft onmiddellijk het roer weer in haar eigen handen genomen. In ons Fie en in ons Del zit te veel in van wat ze in Brussel gezien hebben en dat past niet voor boerenvolk. Tante Jol moest altijd en overal luisteren en doen wat Meter zei en voor de rest mocht ze ’s zondags eens naar ’t veld gaan en naar de molen. Del die kende niets volgens Mei en die zou haar nog eens dood gegeten hebben.’t Was wel dat het mens kon werken gelijk ne mansmens of ’t zou nog mis geweest zijn. Ja, ja, ne mens zou daar eens nen boek moeten over schrijven en dan beginnen van voor den anderen oorlog. Van Peite Wie en de sassessen. Van Vissers Kais en de olie van eikebolen. Van Doken de garde en zijn zwarte vingeren om een viendeel bruine suiker te gerieven. Van den burgemeester als hij negentig jaar was en nog alle dagen bijleerde en die thuis 70

Vitalis Vertonghen, ° St 07.09.1873, + St 18.09.1919, zv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren, x Mazenzele 13.05.1907 met Maria Celestina Van Driessche, ° Mazenzele 27.12.1875, + St 07.01.1952, dv Petrus en Eugenia Van Linthout 71 Petrus Cornelius Vertongen, likeurslijter, ° St 19.07.1893, + St 08.03.1949, zv Livinus en Maria Rosalia De Caluwé, x St 10.02.1915 met Maria Aloysia De Pauw, St 25.12.1894, + Dendermonde 06.05.1968, dv Franciscus en Joanna Rosalia De Borger 72 Theresia Josepha Juliana Vertonghen, ongehuwd, ° St 01.02.1876, + St 17.05.1951, dv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren 73 Sophia Pelagia Vertonghen, ongehuwd, ° St 05.05.1878, + St 06.08.1941, dv Petrus Joannes en Maria Catharina Van Doren

60


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

de affaire nog hielp besturen als was het voor zijn eigen zelven. En van de koeters en de ruzie met de maasses. Hoe Jannekes de kepers te dun legden bij ons en te dik bij Bules Heinken. Alleen uit dweersdrijverij. Hoe zij ne kapper jenever vroeg als loon voor Van Assches’ schuur uit te dorsen en dat ze er nog niet zat van was. Wat een warm huis het te sjampetters was en hoe stom dat wij van voor niet woonden. En dat we geen verstand hadden van een marmiet af te stoken want dat zij met evenveel hout gemakkelijk drie marmitten kon ‘meurg’ krijgen. En hoe ge, als ge niet meer wist wat doen, enkel met uw gat op de messing moest gaan zitten en dat ’t werk op een boerenhof u zo zou tegengekomen zijn. De zaaier Hebt u, binst uw leven, nog het geluk gehad een boer te zien zaaien. Hebt u hem nog met vaste stap zien stappen. Hebt u nog gezien hoe hij met vaste hand het graan greep uit zijn zaaikleed, om het breed en juist uit te zaaien. Hebt u dat nog gezien of bezien ? Dan bent u waarschijnlijk, met nog wat romantiek er rond uit kunstenaarshanden, een beeld in uw hoofd van wat u meende, dat ‘dat’ een zaaier was…. Hebt u ooit een boer nagekeken die, schijnbaar doelloos, door zijn velden stapt. Hebt u ooit gezien hoe die man zijn vruchten bekeek, betaste en als het ware in zich opnam. Hebt u bij die boer ooit de zelfvoldane glimlach gezien, zijn trotse blik die over zijn goede vruchten gleed. Hebt u hem gezien toen zijn smekende blik om wat regen bad of hoe zijn ogen als het ware een opening zochten in het grijze wolkendek om wat zon voor zijn vruchten te vragen ? Hebt u hem gezien toen hij na een onweersbui de verwoesting bezag die het natuurgeweld aan zijn vruchten had aangebracht. Hebt u ooit zijn schaamtegevoel bemerkt toen hij vruchten bezag die hij veel beter had verwacht en hij zich als het ware van die mislukte teelt afkeerde. Hebt u hem met fierheid in zijn stem horen praten over zijn goede tarwe, zijn goede aardappelen, zijn beste bieten ? Hebt u hem horen zwijgen over zijn mislukte vruchten ? Als u dat allemaal hebt gezien en gevoeld, dan hebt u ook een zaaier gezien, een boer, en die man mogelijk ook begrepen. Toen we, voor het machine tijdperk, zo een boer in zijn veld zagen wandelen, wisten we dat die boer zijn zaailand aan het uitkiezen was. Nu wordt dit alles voor de boer gedaan door wetenschapsmensen, die met meer mogelijkheden dan de boer, zoeken naar meer en beter. Die op wetenschappelijke basis zoeken en verbeteringen aanbrengen waar de boer dat enkel deed of kon doen, door van zijn vruchten, die hij gezaaid had en zien uitkomen, die hij kende van aan de kiem tot aan de oogst, slechts die te gebruiken die hem hadden voldaan, die hem beloofden van hetzelfde te geven van wat zij geweest waren, die hij met een zekere waarborg kon gebruiken als zaad voor zijn nieuwe oogst. Zaad dat hij kon toevertrouwen aan de grond die hij had bewerkt en bemest. De grond aan wie hij met hart en nieren gebonden was. De grond van wie hij verwachtte dat hij hem weer leven zou geven, soms overvloedig maar soms karig. De zoeker naar goed zaad die nooit zijn hoofd liet hangen voor een mislukte vrucht, maar opnieuw begon, niet eerst met te zaaien maar met te zoeken naar beter zaad en betere middelen om, bij de nieuwe oogst, met opgeheven hoofd fier als een goede boer, zijn vruchten te oogsten. Als u dat allemaal gezien en gevoeld hebt dan mag u zeggen : ‘Ik heb een zaaier gezien’, een zaaier die met vaste stap recht door over zijn veld stapte en bij elke stap met vast en

61


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

fors gebaar het zaad voor zich uitwierp en zo duizende stappen zette over zijn land en duizenden malen de volle greep korrels aan moeder de aarde toevertrouwde, moeder aarde zijn grond die vol van leven, in de vast voor hem gerichte blik van de boer, reeds de nieuwe oogst deed groeien. De man die leeft in en om en van zijn leven. De man die steeds, spijts alle mislukking, de man is geweest die zorgde dat we brood, waar we dagelijks om baden, in onze handen kregen. Dat is een zaaier. Zaaier, boer maar voort onder de grootste koepel van het heelal en zorg er verder voor dat we, dank zij u, onze dagelijkse kost mogen eten, dank u van harte zaaier.

Isidoor Van Aken (Malderen) en Koela

’t Is allemaal nog niet zo heel lang geleden, maar het is toch voorgevallen in een heel andere tijd, in een andere wereld, waar de jonge mensen van vandaag geen flauw vermoeden van hebben terwijl de 50 plussers er over praten al was het allemaal gisteren voorgevallen. Om het duidelijk te maken, het is gebeurd in de tijd dat de buitenmensen van petroleum overschakelden op elektriciteit, dat de houten klompen stap voor stap plaats moesten ruimen voor eleganter schoeisel, dat te voet gaan nog een alledaags gebeuren was en nen automobiel een uiterste zeldzaamheid. Uit den tijd dus dat de mensen nog met weinig tevreden waren en dat het begrip naastenliefde niet alleen een kristelijke deugd was maar dat elkander helpen en bijstaan nog een normaal gebeuren was. Uit de tijd dat de mensen bij winteravond samen rond de Leuvense stoof zaten en dat er na het avondrozenhoedje nog wat verteld werd., zeker als er iemand van buiten het gezin aanwezig was en dat sterke verhalen over stallichten, spoken, toverheksen, kleudden, enz. verteld werden. Als dat dan toevallig vertellers waren die van vertellen iets afwisten dan gingen de kinderen soms slapen met grote schrik voor den donkeren. En als toevallig de wind huilde in

62


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

de schouw en donkere avondwolken voorbij de maan schoven, dan waren de kinderen gelukkig dat er op hun kamerke nog een lichtje mocht blijven branden. Een van die vertellers was Doke-Jan, ne man die in het leven meer donkere dagen heeft gekend dan zonnige maar die, met de jeugd rond hem, zijn jonge luisteraars kon boeien als niet één en die bij dat vertellen van de eerste leugen niet zou gebarsten zijn. Die in de rook van zijn pijp soms aanduidingen zag waarbij de helderzienden van tegenwoordig nog wat zouden kunnen bijleren, maar die zonder opkijken de meest zonderlinge gebeurtenissen vertelde en wel op zo’n wijze dat de volwassenen die er soms bijzaten, vroegen : ‘Doke Jan, waar is dat voorgevallen…?’ In die tijd dat er in ieder huis nog een pijpenrek hing met de tekst ‘Het is geen man die niet roken kan’ en dat roken nog een gezonde bezigheid was, die de muggen van uw lijf hield en waarvan men wel eens moest hoesten, maar daardoor werden de luchtpijpen gekuist. In die tijd begon mijn verhaal. Doke-Jan was van huize uit de kakkernest, de laatste van een ganse reeks maar, alhoewel klein van was, zeer rad van tong. Hij was de zoon van een boer-schrijnwerkerwagemaker en moest thuis al helpen werken op nen ouderdom dat men nu de kinderen naar de bewaarschool doet gaan. In de zomerperiode was er op de boerderij werk met hopen en naar school werd slechts gegaan als men daar tijd voor had. De snuggersten hebben gedurende die schooltijd leren lezen en schrijven, maar werken had absoluut voorrang op leren. Al wat Doke-Jan kende, buiten wat lezen en schrijven, was hem bijgebracht door zijn dagelijkse omgeving en zo kon men Doke-Jan rangschikken bij diegenen die van verschillende stielen wat afwisten maar die geen enkel vak grondig kenden. Toe Doke-Jan zijn school- en cathechismustijd tot het verleden behoorde leefde hij zoals de jeugd in die tijd leefde, hij trouwde op zijn tijd, boerde op zijn gemakske verder tot na enkele jaren zijn vrouw begon te sukkelen en hij jonge weduwnaar werd. Kinderen waren er niet en de boerderij voortzetten, zo maar op zijn eentje, dat ging niet en ten einde latijn kwam hij terug naar zijn ouderlijk nest waar intussen zijn zuster ingetrouwd was en waar hij voor kost en inwoon dagelijks op de boerderij kon werken. Daar hij van houtbewerking ook nog wat verstand had werd er soms in de geburen op hem beroep gedaan om iets te helpen maken dat nog niet helemaal kapot was. Doke-Jan was dus in werkelijkheid veel armer dan dewelke die nu bij het OCMW hunne kost verdienen. Moet daar nog bij verteld worden dat zijn schoonbroer dat inwonen bij hem maar met een scheef oog bezag en dat hun kinderen hunne nonkel meer aanzagen als hunne knecht dan als hun nonkel. Voor de kinderen uit de buurt was er aan Doke-Jan, buiten zijn vertellingskes, nog iets speciaals : zijne velo. Doke-Jan besteeg zijn stalen ros langs achter, nl. met zijn ene voet op de marche-pied, met zijnen andere voet bracht hij zijne velo aan ’t bollen en wip, Doke-Jan was de pist in… Een fietsplaat leende hij, want die ieder jaar aankopen was boven zijn kapitaalskracht zodat we hem zeker niet moeten rangschikken bij de welstellenden. En spijts deze verdoken armoede en vernedering van uit andersmens handen te moeten leven, was Doke-Jan een opgewekte kerel die maar van één zaak kloeg : nl. koppijn…Hoeveel poeierkes hij daarvoor geslikt heeft is niet bij benadering te zeggen en ik geloof vast dat die poeierkes er met zijne laatste frank vandoor gingen.

63


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Het is met die koppijn dat er op ne zekeren dag, onder wereldoorlog twee, eens een aardig stukske is gelachen. Blo van rechtover de deur, was zo ongeveer het nieuwsgierigste mens uit de buurt en op zekeren dag vroeg ze aan Doke-Jan : ‘Daar is volk bij u binnen, wie is dat ?’ en hij antwoorde zonder verpinken : ‘ne voyageur met stalen van haveren kaf’ en Blo liep de hele buurt af dat er bij Doke-Jan iemand was met stalen van haveren kaf. En het wilde lukken dat er op dat moment den heilige Franciscus van St Amands ook in de omgeving was. Het zal u mogelijks verbazen dat we van den H. Franciscus van St Amands spreken maar dat was in de oorlogstijd een vast klant-bedelaar, die niet tot de slimste behoorde en die in zijn geburen alle wondere dingen meemaakte. Op vermelde dag kwam Franciscus bij Doke-Jan op den hof, vroeg nen boterham, kreeg er ene, bedankte alleman en beloofde aan Doke-Jan dat zo nen brave vent als hij wel honderd jaar zou worden en dat hij, Franciscus, daar in de hemel zou voor zorgen. Doke-Jan die op zo ne moment aan zijn koppijn dacht zei tegen Franciscus dat hij, wegens de koppijn, liever zijn schup wat vroeger zou afkuisen. En Franciscus antwoorde hem, alsof het niets was, dat hij er 15 jaar zou afdoen… Doke-Jan kon met veel smaak een pint uitdrinken maar hij moest ze krijgen want geld voor bierdrinken behoorde niet tot zijn mogelijkheden, dit om u er nogmaals op te wijzen dat hij in werkelijkheid ne zwarte armoelijder was. Doke-Jan was ook een diep gelovig man en ik meen stellig dat zijn groot geloof het hem mogelijk gemaakt heeft zijn leven langs de zonnige kant te bekijken, niettegenstaande al de miserie die hij aan de lijve had ondervonden, want het ergste van al was dat te moeten leven uit de niet al te milde hand van zijn zuster en zeker van zijn schoonbroer. Dat geloof van hem deed hem gedurende de maand mei, iedere avond naar het kapelleke gaan om samen met de mensen uit de buurt de rozenkrans te bidden en in geval van goed weder, aan het kapelleke, met andere mensen uit de geburen, nog een stukske te vertellen. Dat er aan het kapelleke met veel devotie is gebeden, daar heeft niemand twijfels over. Maar dat er soms, na het bidden, gelachen is dat de tranen uit hun ogen liepen, daar moet ook niet aan getwijfeld worden. Ne mens die de gave van het boekenschrijven in zich heeft kan over het leven van Doke-Jan nen dikken boek schrijven. Wij beperken ons tot het vertellen van een paar gebeurtenissen en omstandigheden om het zeer triestige leven van Doke-Jan en de omgeving waarin hij leefde, aan u voor te stellen tot op den dag en ook nog daarna, dat het leven van Doke-Jan een gans andere weg is opgegaan… Iemand uit ons buurt die zich met sociaal werk bezig hield kwam in de jaren in de vijftig te weten in welke ongunstige omstandigheden die man leefde en heeft daar iets aan gedaan. Doke-Jan had recht op een pensioentje maar gezien hij zelf zeker geen Schriftgeleerde was moest iemand anders zijn zaak ter harte nemen. Hijzelf twijfelde steeds aan de goede afloop van die zaak. Hij moest zij hele curiculum Vitae uit de doeken doen, papieren halen naar het gemeentehuis, papieren waar hij het bestaan niet van vermoed had en na al die paperassen nog maanden moest wachten voor er antwoord kwam, antwoord betreffende het al dan niet toekennen van dat pensioentje en God weet welke som hij ging toegewezen krijgen. In die periode sprak Doke-Jan van niets anders dan van het geluk dat sommige mensen hadden van te kunnen genieten van een pensioen en dat hij daar vroeger nooit iets van geweten heeft.

64


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Tot op zekeren dag het bericht kwam dat zijn aanvraag ontvankelijk was en hem eerstdaags medegedeeld ging worden welk pensioentje hem ging toegekend worden en hoeveel achterstel daar nog bij ging komen. Gans ons gebuurte keek in die dagen uit naar de psotbode, de man die het verwachte nieuws moest brengen en hoe ge dat gelooft of niet, gans de buurt was op den duur met zijn pensioen begaan. En op zekeren dag kwam dat bericht, over dat pensioen en den achterstel. De som zijn we vergeten, maar het gezicht van Doke-Jan, toe hij dat goede nieuws vernam, kan men niet vergeten. Hij heeft toen iemands hulp ingeroepen. Die moest nen briefomslag afgeven, aan de bewerker voor het verkrijgen van zijn pensioen. Het was rond kerstdag. Wij hebben van gans ons leven nooit zoveel dankbaarheid en geluk van iemands aangezicht zien uitstralen. Wij hebben van hem zelf horen zeggen : ‘Ik ben nu terug een gelukkig mens, ik kan terug ‘geven’. Ik jaar en dag tegen wil en dank moeten leven van hetgeen ik kreeg en ik weet wat het wil zeggen leven van hetgeen u bijna als aalmoes gegeven wordt. Maar nu ben ik rijk want ik kan zelf geven. Geven aan diegenen die nood hebben, want nood lijden doet ook pijn op het geestelijk vlak’. Doke-Jan is ook vanaf die tijd dagelijks zijn paar pintjes gaan pakken, en het was een waar genoegen hem in het café te ontmoeten. Hij was jaren een echte armen man geweest, maar nu hij terug wat bezat dacht hij aan ‘geven’. Hij heeft nog menigmaal kerstmis mogen vieren en we horen het hem nog zeggen : ‘moesten alle mensen eens nen tijd arm geweest zijn, ze zouden van hun overvloed gemakkelijker en met mildere hand helpen waar nood is’. Kerstmis is voor Doke-Jan niet enkel een feest van vrede geworden maar vooral van mildheid tegenover de minder begoede. Geven is voor hem ne vorm van zaligheid. Boer en niet boer

65


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

Wie de geschiedenis van het plattelandsleven iet of wat onder de knie meent te hebben, we bedoelen hier de geschiedenis van bv. de laatste honderd jaar en daarbij het leven wat kent gedurende deze periode, van de niet boer, komt tot eigenaardige vaststellingen. Gans de verhouding tussen de mensen die hun brood verdienden en nog verdienen, met de bezigheid die men algemeen boeren noemt, en diegenen die op een andere doenwijze aan de kost komen, heeft eerder rare potsierlijke wijzigingen ondergaan. Men kan die wijzigingen redelijk of belachelijk noemen, al naar gelang de zienswijze die men op het geval heeft, maar het is echt de moeite zeker waard om daar even verder op in te gaan. De landbouw in ’t algemeen heeft eerst en vooral een zulkdanige snelle en grote evolutie doorgemaakt dat het meer een revolutie kan genoemd worden. En de kijk die de niet boer op het boeren had en in vele gevallen nog heeft, heeft die veranderingen niet kunnen volgen. Dit laatste is enkel een vaststelling. Het leven van de niet boer en ook de levenswijze van dezen is ook lang niet blijven stilstaan en dat brengt met zich dat deze laatsten ook andere zienswijzen hebben aangeworven. Men moet om dat alles wat nader te kunnen verklaren wel even terug in de tijd en we kunnen dan vaststellen dat een goeie honderd jaar terug de meeste mensen uit onze streek op een of andere wijze wat grond gebonden waren. De steden waren eerder dun bevolkt met mensen die voor hun eigen bestaan iets bedreven buiten de landbouw. Handelaars, in de brede zin van het woord, ambachtslieden, enkele vooraanstaanden die men notabelen noemde en nog luttele anderen waren stadsbewoners. Maar op den buiten had zowat iedereen wat met het boerenbedrijf te maken. Er waren in die tijd - nu is dat sterk gaan veranderen - hereboeren, koeboeren, karboeren en nog andere kleinere boeren die men in dialect eerder minachtend ‘kossaarden’ noemde. Bij de eerste soort is het op het eerste zicht niet veel uitleg nodig, maar ik meen dat de hereboeren de grondslag hebben gelegd van de bestaande verhouding boer en niet-boer. Een hereboer was iemand die over een stel meiden en knechten regeerde zonder zichzelf aan eigenlijk boerenwerk te begeven en daarbij kon laten zien dat hij over een bepaald kapitaal beschikte en die zijn onderhorigen vaak uit de hoogte bezag en zich, jammer genoeg, in vele gevallen niet inliet met de noden van zijn ondergeschikten. De karreboeren en koeboeren waren mensen die over een klein bedrijfje beschikten maar die zelfstandig waren en doorgaans door hard te werken en zeer zuinig te leven aan de kost kwamen en waarvan sommigen het iets verder brachten in hun leven, ttz. zij voelden zichzelf als behorende tot wat men in die tijd veel noemde, nog goed volk. De kossaarden waren in vele gevallen min of meer zelfstandigen maar waren om rond te komen op een of andere wijze gebonden aan de hereboer. In grote lijnen kwam het dus hier op neer dat de hereboer het voor het zeggen had terwijl de anderen, indien ze niet gebonden waren aan een grote boer, er op zijn minst toch naar opkeken en in hun doen en laten en zeker ook in hun werkwijze vaak blind volgden wat de hereboer deed. De andere dorpsbewoners, ik bedoel diegenen die men nu middenstanders noemt waren, op enkele uitzonderingen na, meer aan de boerenstiel gebonden. Bv. De smid, de wagenmaker, de molenaar, de voerlui en noem maar op. Het was ook voor deze mensen van belang hoe hun betrekkingen waren met de boeren, want het waren toch diegenen die hun een groot

66


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

deel van hun broodwinning bezorgden en het was een soort eer dat ze bepaalde herenboeren onder kun klienteel bezaten. Samengevat kan men dus gerust zeggen dat al deze mensen min of meer agrariërs waren. In die tijd, men moet het tot vervelens toe herhalen, was er slechts hier en daar wat nijverheid en buiten de landbouw was er niet veel te vinden om zijn brood te verdienen. Het was in de geest van toen alles behalve een eer om in een fabriek te gaan werken. Men was aan de grond gebonden. Het leven van de kinderen was al vroeg gericht op het boerenwerk en vanaf hun negende of tiende jaar kon men ze op de boerderij gebruiken. Men begon als koewachter, zowel jongens als meisjes, verdiende daarmee een paar boterhammen per dag, men werd kleine knecht of kleine meid bij diezelfde boer om later dan boerenknecht of boerenmeid te worden. De besten brachten het tot paardenknecht en meisjes die wat handig waren brachten het tot meid in de stad of tot meid bij een der notabelen van het dorp. Na hard werken, zeer zuinig leven en onderdanig zijn, kon men dan aan trouwen gaan denken en indien mogelijk kossard worden of in de beste gevallen een karboerderij beginnen. Studeren was bijna uitgesloten en het waren slechts enkele uitverkoren gevallen die door studies een andere weg opgingen. In die tijd was er ook een grote naijver onder het personeel van de boer. Men wilde immers vlug in de gratie staan van de baas en men wilde ook zo vlug mogelijk de weg van koewachter naar knecht of meid afleggen. De meiden knechten waren er echter ook om hun positie te verdedigen en sommigen hebben het daardoor in hun jeugd zeer hard gehad. Hieruit kan men onmiddellijk gaan afleiden dat er uit die naijver misnoegdheid en wrok groeide, veelal tegen de boer. Toen dan de industrie haar intrede deed kwam er vlug kentering. Men werd nog wel koewachter maar eens twaalf of dertien jaar keerden velen het boeren de rug toe en trokken naat de fabrieken en werkplaatsen. Daar werd dan meer verdiend in de meeste gevallen en de heerschappij van de boer over het volk van het platteland was ten einde. Die fabrieken werden dan ook de plaatsen waar men zijn harde leven besprak en men kan zich dan ook zo gaan indenken wat er over die rijke smeerlap van een boer allemaal verteld werd en wat voor schimpnamen vol hatelijkheden er werden uitgedacht en de wereld ingezonden. Was er nu een deel van het jonge buitenvolk naar de fabriek gegaan om een beter levensbestaan te verwerven of was het om van de boer weg te zijn. Alleen een zaak stond vast : voor de boer was het niet gaan verbeteren. En wat men er ook in die tijden over vertelde, veel boeren hadden het niet breed. Er was konkurentie gekomen voor de boer zijn produkten. De boer genoot omzeggens geen bescherming van hogerhand, er was de krisis van de jaren 1880 en in 1884 werd het Ministerie van Landbouw opgericht met het doel de boeren te helpen. Men had het in Brussel ontdekt dat er iets moest gedaan worden voor onze landbouwers maar in de mensen bleef het vastzitten dat de boeren rijke mensen waren en dat ze niets anders gedaan hadden dan leven van het zweet van hun ondergeschikten. De industrie nam snel uitbreiding en indien de boer nog iemand wilde hebben om zijn werk te helpen doen moest hij nu gaan betalen. De tijd van een koewachter voor een paar boterhammen was voorbij. De spreuk ‘arme duivel paardenknecht, gelukkig de man die een ambacht kan’ uit die tijd gaf zeker een beeld van de geest die er toen onder de buitenmensen was.

67


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

De stad lokte de jonge meisjes aan en velen gingen ‘dienen’ in de stad. Ook veel boerendochters deden dat en al had de naam dat het was om gaan Frans te leren. Brussel was de grote aantrekkingspool in deze streken. In werkelijkheid was het om wat bij te verdienen en om uit het armtierig boerenbestaan van die tijd weg te geraken. Ook veel boerenjongens zochten naar iets anders, waar het enigszins kon mocht men gaan studeren, al was het maar één jaar, om ergens klerk te worden en een schoon positie te verwerven. Maar de meesten trachten een stiel te leren of een zaak te beginnen die al of niet aan de boer verwant zat. Zo kwam dan de eerste wereldoorlog, met zijn voedselschaarste, zijn comiteiten en de boer die, zeker volgens de niet boeren, alles verkocht aan woekerwinsten en zich, volgens hun althans, rijk mestten op der rug van hongelijders. De slechte naam die de boeren bij de komst van de industrie hadden verworven kreeg nu maar pas afmetingen in gans de maatschappij, want ook de welstellende stadsmens had honger gekregen en er was maar één wag, de weg naar de boer, hoe klein zijn hoevetje soms ook was, om van die honger af te geraken. Men vergat dat de boer zijn voorraad niet onuitputtelijk was en toen de oorlog gedaan was en de honger vergeten, was er een soort haat tegen de boerenstand ontstaan en men bekeek minachtend diegenen die nog boer waren. Alhoewel er na de eerste wereldoorlog een tiental goede boerenjaren waren geweest, was de landvlucht groot. Deze werd nog groter gedurende de eerste krisisjaren. Het was voor de boeren een harde tijd, lage prijzen, minachting vanwege het volk en geen vooruitzicht op beterschap. Toen de tweede wereldoorlog uitbrak waren de boeren weer de beesten. De boeren waren woekeraars die iedereen uitzogen en die ze na den oorlog, wacht maar eens enz., enz. Voor vele boeren was het echter meer dan nodig dat ze enkele franken konden verdienen, want het was immers al zo lang geleden dat er nog een frank was overgeschoten als de pacht betaald was en velen zullen het niet willen geloven, maar het was naakte werklijkheid, de meeste boeren waren kontent als ze met Kerstmis hun pacht konden betalen en geen schulden hadden. Wat voor de wereldoorlog één ontstaan was, nl. de haat tegen de boer, werd gevoed onder die oorlog en kreeg zijn volle expansie onder wereldoorlog twee. De boer was een bloedzuiger geworden van zijn medemensen, hij zag de miserie niet op een ander, als hij het maar goed had en men wilde niet weten dat het dagelijks rantsoen, hoe mager het ook was, van de boer kwam. Ik wil hier niet de verdediger gaan spelen van sommigen die niets ontzagen om geld te verdienen, maar ik wil de lezer van dit toch vertellen dat het als een paal boven water staat dat de boer over het algemeen als een ARME MAN uit de oorlog is gekomen. Deze woorden zullen velen tegen de borst stuiten maar het is een harde waarheid. Ik wil dat echter in weinig woorden trachten te verklaren om niet doodgeverfd te worden als een leugenaar die er niets van weet. De meeste onder de lezers zullen zich wel de operatie Gutt herinneren of hebben er horen van spreken. We gaan daar niet verder op in om deze operatie in geuren en kleuren uiteen te zetten maar het bestond voor een deel hierin dat elke Belg zijn geld moest ‘binnen brengen’ om het te ruilen tegen een nieuwe munt. Welnu, na herhaalde lastercampagnes in de Belgische pers van na de oorlog is er een onderzoek geweest betreffende het landbouwkapitaal in geld uit de Gutt-operatie. Het bleek dat 90 % van de boeren niet bekwaam waren om na de oorlog hun veestapel op het 3/4e peil van voor de oorlog te brengen. Dat gold zowel voor

68


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

als na de Gutt-operatie. Hun veestapel was te zeer gedund door de oorlogsomstandigheden. Zij hadden moeten leveren aan de landbouw- en voedingscorporatie. Om niet te spreken van opeisingen van paarden door de bezetter. Eén detail maar : gemideld hebben de boeren geen 60.000 fr per bedrijfshoofd binnengebracht en dat was in die tijd ongeveer de waarde van één werkpaard. Het ware wel wenselijk dat iemand die kapitaalsverschuiving van uit die tijd uit de doeken deed op een objectieve wijze. Vele herbergpraatjes zouden wat eerdig de kop worden ingedrukt. Men zal zich nu wel afvragen waarom al die uitleg over oorlogsgewassen in een artikel over de boer en de niet boer. Wel om een deel te verklaren van de geest die ontstaan was gedurende al die tijden. De boer was nog slechts de overschot van de maatschappij gebleven. De nijverheid en de handel maakten een grote vlucht en er werden enorme kapitalen verdiend, maar de massa zag niet in welke zak dat geld verdween en er werd dan ook niet over gepraat. De boer was een wezen en zijn leven was geen menswaardig bestaan. De boerenkinderen vluchten nog intenser van het land weg en de niet boer keerde zich verder en verder van de boer af. De levenswijze van de niet boer evolueerde vlug. De loontrekkende zijn levensvoorwaarden ondergingen een enorme verbetering en de middenstander leefde diengevolge ook in betere voorwaarden. Men draaide de boer zonder meer de rug toe. De politiekers, zeker de gemeentepolitiekers, voelden dat ze, kwestie van stemmen meen ik, ook hun duit in het zakje moesten doen en in iedere gemeente werd grond voorzien voor de nijverheid. Een gemeentebestuur dat nog geen industrieterrein had verworven was er geen. De wereld evolueerde voort, zeker de levenswijze van enkele snuggeren diie ontdekten dat de mens en zijn vrije tijd zich ook wel eens zou mogen vermaken in de vrije natuur. Men dacht aan recreatieoorden en groene zones. Men ging een boom planten om de wereld groener te maken, terwijl men er jaarlijks tienduizenden rooide om ze met Kerstdag en Nieuwjaar te versieren met gekleurde lampen. Dat men ze daarna op de vuilnisbelt wierp, samen met deze die in bijna ieder huis stonden, schijnt niets met de vergroening te maken te hebben. De boer die jaren had gevochten om niet de dupe te zijn van die bomen langsheen zijn velden en weiden, werd geminacht en lachend werden zijn argumenten afgewimpeld. Men had geen belang meer voor de boer. Nog slechts 5 % of iets daaromtrent van de actieve bevolking van ons land was immers nog boer, dus politiek belangloos. We leefden goed en rijk. Dat de boeren naar Brussel werd aanzien als : ‘Ocharme, wat gaan ze nu doen. Toen die betoging in baldadigheid losbarste, als gevolg van opgekropte woede en miskenning, kropen er velen terug in hun heilig huisje. Er was wat mislopen maar het was rap voorbij. Ieder dorp had toch zijn industriezone, zijn groene zone, zijn wandelpaden, zijn groencomité en noem maar op. De niet boer ging nu ook terug naar de natuur, ging nu ook natuurlijk leven, ging nu ook van dieren houden, niet meer van een poesje en een hondje, maar ook van een paard, een eigen rijpaard want, en dat was hij jaren vergeten, de mens is een stuk van de natuur. Intussen was de boer ook vooruit gegaan, hardnekkig in zijn eindeloze strijd van zijn bestaan, strijd in de volle natuur. Bedrijfsstrukturen ondergingen grondige wijzigingen, te lang om hier te mel-

69


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

den. De boer en zijn bedrijf waren er nog al hadden velen er het bijltje bij neergelegd. En zo komen we op heden ten dage. Alhoewel de laatste sporen nog niet zijn uitgewist, alhoewel er nog uitzonderlijke toestanden bestaan, en de boeren fel gedaald zijn in aantal, hebben zij terug hun plaats in de maatschappij verworven of zijn ze die alleszins aan ’t verwerven. De boer heeft een groot deel van zijn minderwaardigheidskompleks afgeschud en is ook met de tijd meegegaan. De niet boer, die twintig jaar terug zijn neus optrok voor het stinkend paard en fier naar zijn blinkende auto keek, weet nu hoe een auto stinkt. Men heeft ontdekt dat men de natuur verstoord heeft maar men wil voorlopig niet zien dat de boer de enige beschermer is van de natuur. Niet de politieker die een boom plant maar wel de boer die ieder jaar opnieuw zorg en tijd besteedt om weer nieuw groen uit de grond te toveren, is een natuurbeschermer. Maar wat men gedaan heeft is soms moeilijk te herstellen. Duizenden en duizenden ha. goede landbouwgrond heeft men de boer hardhandig ontnomen en van moerassen wilde men natuurreservaten maken. Zie bv. hier in de geburen te St. Gillis en Vlassenbroek. Het uiteindelijk resultaat van die ondoordachte planningen is, dat de brokken natuur, veld en weide, maarvan men pas nu weet dat het er heerlijk kan zijn om er te wandelen, opgeofferd werden aan natuurvervuilers terwijl in vele plaatsen de natuurreservaten ook te vuil geworden zijn om er in te wandelen. Wat heeft men destijds gedaan om de landelijke wegen bruikbaar te maken en wat een kosten doet men nu om wandelpaden aan te leggen. Wat heeft men tot nu toe al gedaan om eens oprecht en openlijk elkaar de hand te reiken, belangen onder ogen te nemen en eindelijk eens een voorlichting te geven aan de mens die, wat men er ook over vertelle, steeds van een brok natuur gehouden heeft. Niets, gewoon weinig of niets. Waar men eerst de boer als mens aanviel heeft men daarna zijn grond aangevallen. Waar men eerst de boer zijn producten negeerde omdat ze niet schoon en vlekkeloos schenen, verwijt men de boer nu dat hij zaken gebruikt die mogelijks de gezondheid van de mens in het gedrang kunnen brengen, maar wie heeft de boer of de tuinder daartoe verplicht. Zijn dat dezelfden niet die vroeger voor de boer hun neus ophaalden en die over consumptieproducten gepraat hebben met de lef alsof zij er alles van wisten maar die vergeten zijn de consument voor te lichten. Is het niet hemeltergend te vernemen dat de boeren beschuldigd worden van het gebruik van produkten op en in hun bedrijf die hun door anderen in de hand worden gespeeld. Of kent men soms één boer die op eigen houtje bekwaam is om hormonen te fabriceren voor zijn veld en pesticiden voor zijn planten. Is de boer daar in eerste instantie vernatwoordelijk voor ? Ik stel enkel de vraag, het antwoord zal de lezer zelf wel vinden op zijn dooie gemak. Men kan zo doorgaan, lang en breed, honderden argumenten kan men aanhalen om te bewijzen dat de boer de man is die de natuur sinds eeuwen en nu nog beschermt, al is het niet altijd met evenveel succes. Hij alleen is het die door zijn koppig volhouden, zijn geloof in zijn stiel, zijn vakkennis, zijn vechten voor zijn bestaan en voor het oudste beroep in de wereld, zorg gedragen heeft voor het succes dat hem en ons nog is overgebleven. De niet boer die nu terug wil naar de natuur moet dat willen begrijpen en willen zien. De niet boer moet terug vriend worden van de boer. Hij moet in zijn vrije tijd ook eens het veld in kunnen. Niet enkel om te zien wat de boer doet maar om terug de mooie natuur te leren kennen. Hij moet terug leren wat ons aller voorvaderen hebben gedaan om ons bestaan

70


Londerzeel – Aspecten van het volksleven in Londerzeel in de eerste helft van de vorige eeuw

mogelijk te maken. De niet boer moet terug de vogeltjes leren kennen en de planten. Hij moet geleerd worden van te gebruiken wat de natuur hem allemaal kan bieden en ook moet hij de natuurproducten leren waarderen. Daarom, en om de vroegere band tussen de mens en de natuur terug hecht te maken, kunnen we achter diegenen staan die, alhoewel zeer laat, zijn gaan inzien dat er iets moet gedaan worden om, wat er ons nog rest, nuttig voor ons allen toegankelijk te laten. De boer en de niet boer moeten elkaar terug leren begrijpen. De consument moet voorgelicht worden op een objectieve wijze, waar geen propaganda en geldgewin achter zit. De boer moet betaald worden voor zijn natuurlijke waar, die hij produceert met medewerking van de natuur, hetzij vee of land, of door zijn werk en vakkennis. Het kan voor ons allemaal nog schoon gemaakt worden. We hopen het maar we sluiten met deze vraag : kent ge één comité, gelijk waar in de omtrek, waar men spreekt of schrijft over de natuur, waar men meer groen wil en meer landelijke rust, waar één boer stemrecht heeft ? Waar één boer raadgever is ? Kent ge één comité voor gelijk welk doel waar de meest presterende geen lid van is. Kent ge één mens die meer natuurbescherming doet dan de boer ? En, moest ge werkelijk geen boer vinden om u te helpen bij de bescherming van de natuur, den helpen wij u wel. Laat de boer zijn land, dan kunnen wij nog lang genieten van de landelijke rust.

71


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.