Cijnsboek van het laathof Prevost / Tervooren (1746-1796)

Page 1


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

2


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Steenhuffel – Laathof Prevost / Tervooren 1746-1796 Algemeen Rijksarchief – Schepengriffies Arr. Brussel - Register 6929 Scans: Algemeen Rijksarchief

Transcriptie: Louis De Bondt

Folio 1 Sub Graph. J.M. Adriaenssens Folio 3 Rolle des laethoffs van Dhr Christianus Franciscus Prevost eertijdts van jouffr. Anna Maria Anthony. Sub graph. J.M. Adriaenssens Laethoff gehouden binnen Steenhuffel desen 9en juny 1760, coram Vincent van der Perren, meyer, Peeter Laenens, erfflaet van den selven Hove. Item Peeter van Aken en Jan Baptist Adriaenssens, erfflaethen van Diepensteyn, hier toe ontleent en geauthoriseert. Eodem die leght den procureur Claessens gedepecheert (op segel van 20 strs) voor ende in den naam van de heer pastoor ende proviseurs der kercke van den graeffschappe van Steenhuffel, alhier in judicio over sekeren originelen constitutiebrieff gepasseert in dato vijffthien juny XVIIc neghenentwintigh eender erffelijcke rente van neghen guldens sjaers waer van het capitael is bedraeghende tweehondert guldens wisselgeldt geconstitueert ende verleden door Joos Luypaert ten behoeve van Catharina Lenaerts jonghe dochter, en al hun aen Folio 4 de gemelde kercke voor d’eene hellicht competerende bij coope, ende d’andere hellicht is bij testament specialijck beseth als in den voors. brieve, versoeckende dat den selven alsnu door UE sal worden bevonnist ende verclaert executoriael om uyt crachte dyer te gronde geprocedeert te worden op den pandt daer voor verbonden ende specia lijck gehypotequeert pro ut moris et stili, emmers naer desen bancke rechte tot verhael van neghen jaeren verachterde croysen der selve rente met costen. Habeat et fiat partijen geheel. Laethoff gehouden den 6 augusti 1760 coram Vincent vander Perren, meyer, Peeter van Aken, Jan Baptista Adriaenssens ende Peeter Laenens, erfflaeten van desen hove. Den heere pastoor, kerckmeesters ende proviseuren der kercke van desen Graeffschappe van Steenhuffel, evincenten 3


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Teghens De weduwe ofte erffgenaemen van Peeter Verbelen, geïnsinueerde. Claessens voor de evincenten verclaert door Folio 5 den meyer ende erfflaeten van desen hove uyt crachte van secker acte van pandinghe becomen voor UE in dathe 9 juny lestleden gedepecheert op seckeren originelen constitutiebrieff eender erffelijcke rente van negen guldens sjaers altijt 14 augusti vallende gepasseert voor erfflaeten van desen hove in dathe 15 juny 1729 ondertgeeckent T. Cornet greffier wesende in capitael 200=0 guldens wisselgelt gedaen te hebben de drij grontprocedueren met het lichten van rus ende rijs ende d’vieren van gratie volghens den acte alhier overgeleght op secker stuck landts groot een halff bunder salvo justo gelegen onder desen graefschappe van Steenuffele opt Cammelant d’Heerbaene ter eenre, d’erffgenamen de Maerschalck ter tweeder, d’heer Theodoor Broeckmans ter derder ende de kerckegoet ter vierder, ende dat tot verhael van negen jaeren verschene croosen der voors rente verachtert tot 14 augusti 1759 sonder prejuditie vande gene pendente evictione te verscheynen ende de costen, ende mits geene handtvullinghe en is gedaen versoeckt hij Claessens dat den selven pant hier voerens geroert aen de decretanten sal worden geadjudiceert tot verhael als vooren met costen ’t sij tot verhueringhe ofte vercoopinghe naer desen bancken rechte. Procedatur tot verhueringhe partije geheel. Laethoff gehouden den 11 augusti 1760 coram Vincent vander Perren, Peeter Laenens , Peeter Folio 6 van Aken en Jan Baptist Adriaenssens, erfflaeten van desen laethove als daer toe geauthoriseert. Proviseurs der kercke van Steenuffel, eviincenten. Teghens de weduwe oft erffgenaemen van wijlen Peeter Verbelen, geinsinueerde. Claessens ut ante voor d’evincenten verclaert op heden naer voorgaende sondaeghs kerckgebodt ende affictie van billet gehouden te hebben eenen ordinairen sitdag tot verhueringhe vande voorschreven geadjudiceerde hoffstede ende mits niemandt is gecompareert die daer eenigh gebodt heeft voor gedaen soo versoeckt hij Claessens dat door UE de geadjudiceerde hoffstede sal worden gestelt ende overgeleght onder de weth deser prochie ende graeffschappe van Steenhuffel om naer den bancken rechte met drij gewoonelijcke sitdaeghen ende proclamatien ende een vierde ex gratia uyt crachte ende tot verhael als in d’acte van adjudicatie volghens stiel ende afantis publieckelijck ende wettelijck ten hoochsten ende schoonsten bij Folio 7 subhastatie te vercoopen. Zij gestelt in handen der bancke van Steenhuffel ten eynde als hier vooren versocht.

4


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Laethoff gehouden binnen Steenuffel desen 9 december 1768 coram Vincent vander Perren, meyer, Peeter Laenens ende Jaspar Fasseel, erfflaeten van desen laethove van sieur Prevost. Eodem die compareerde Theresia vander Stappen wettighe dochter wijlen Peeter ende van Elisabeth Brusselmans ten desen geassisteert van Guilliam Geeroms haeren man ende momboir, dewelcke verclaert alhier in judicio un handen vanden voornoemden meyer als onder de weth te consigneren gout ende silver, te weten in goudt een ducaet ende in silver eenen permissien schellinck beyde geeavalueerden ende ganckbaeren gelde, ende dat om van bloedtsweghen te commen tot het naerderschap van eene partije landts geleghen onder de prochie ende graefschappe van Steenuffel opt Verreveldt groot een dachwandt salvo justo paelende ter eenre teghens d’Herbaene, ter tweeder Verhavert, ter derder d’hoffstede van de Folio 8 weduwe Jan de Greve ende ter vierder den voors sieur Verhavert, belast met vijff veertelkens coren sjaers aenden voors laethove ende cappelrije vande Zielmisse, als vercocht heeft den voors Peeter vander Stappen vader des naerderlinghersse aen wijlen Philippus Brusselmans, verclaerende de voors naerderlinghersse gereedt te wesen aenden voorn cooper offte sijne erffgenaemen promptelijck te restitueren den justen coopprijs met allen tghene hij ter dier oorsaecke reëlijck heeft gederfft offte moeten derven naer dyen daervan sal sijn gebleken ende behoorelijck geaffirmeert, ende voorts alles te doen t’ghene eene naerderlinghersse volghens rechte ende costuyme schuldich ende gehouden is mits doende t’haeren behoeve behoorelijcke retrocessie ende opdracht in forma met overleveringhe vande tittels ende bescheeden de voors vernaerderde partije eenighsints concernerende, versoeckende diensvolghens tot den voors naerderschappe te worden geadmitteert ende in cas van gheene prompte acceptatie versoeckt Folio 9 sij naerderlinghersse hier van acte om d’insinuatie daervan bij copije gedaen te worden aen de weduwe offte erffgenaemen van den voors cooper ten fine als vooren met daghement ende prefictie van dagh, ure ende plaetse. Habeat acte et fiat insinuatie ende voorts erfflaethen prefigureren ten eynde alhier versocht op dynsdagh eerstcomende wesende den 13e deser ten neghen uren voornoen ten huyse van Jan Baptist Adriaenssens alhier. Laethoff gehouden binnen Steenuffel desen 13e decembris 1768 coram Vincent vander Perre, meyer, Peeter Laenens ende Jaspar Fasseel erfflaethen, Theresia vander Stappen, naerderlinghersse soe ende aenleggerse Catharina Le Cubre, weduwe Philippus Brusselmans, geinsinueerde ende gedaeghde. De naerderlinghersse geassisteert als vooren seght dat sij alhier voor UE heeft geconsigneert gout ende silver volghens d’acte van naerhede de dato neghen deser waer van copije aende gedaeghde is geinsinueert met daghement teghens op heden per den meyer van desen laethove bij relais op segel ut retalit in judicio, ende dat om van bloedtsweghen Folio 10

5


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

te comen tot het naerderschap van seker stuck landts geleghen binnen dese prochie ende graefschappe van Steenuffel opt Verreveldt groot een dachwandt salvo justo paelende ter eenre teghens d’Herbaene, ter tweeder Verhavert, ter derder d’hoffstede van de weduwe Jan de Greve ende ter vierder den voors sieur Verhavert, als vercocht heeft Peeter vander Stappen vader des naerderlinghersse aen wijlen Philippus Brusselmans, ende de voors geinsinueerde ende gedaeghde, mits welcken concluderende wordt gecontendeert ten eynde de geinsinueerde ende gedaeghde bij vonnisse deffinitieff van UE sal worden gecondemneert promptelijck de aenleggersse te admitteren ende te kennen als naerderlinghersse van het voors daghwandt landts ende thaeren behoeve te doen de behoorelijcke retrocessie ende opdracht in forma met overleveringhe van alle de tittels ende bescheeden die de gedaeghde daer van ten overen heeft, verclaerende de aenleggersse gereedt te wesen aende geinsinueerde ende gedaeghde promptelijck te restitueren den justen coopprijs met allen tghene daer aen cleefft naer dyen daervan sal sijn gebleken ende behoorelijck geaffirmeert, ende voorts te doen allen t’ghene eene naerderlinghersse schuldich ende gehouden is te doen, ende Folio 11 voorts naer desen bancken rechte cum exp. De geinsinueerde ende gedaeghde alhier in persoon verclaert de aenleggersse te kennen end t’admitteren tot haer hiervooren bijgeleght naerderschap ende t’haeren behoeve daer van te doen behoorelijcke retrocessie ende opdracht in forma, bekennende de voorschreven geinsinueerde ende gedaeghde al hier van de voors aenleggersse ende naerderlinghersse wel ende deughdelijck ontfanghen ende opgetrocken te hebben den justen coopprijs met allen t’ghene daer vooren reëlijck is gederfft, dienende dese dyenaengaende voor volle ende absolute quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren. De aenleggersse ende naerderlinghersse accepteert het voorenstaende verclaeren des geinsinueerde, versoeckende dyensvolghens daer van decretement ende acte. Habeat. Folio 12 Laethoff gehouden binnen Steenuffel desen 30e october 1770 coram Vincent vander Perre, meyer, Peeter Laenens ende Jan Verbelen, erfflaethen vanden laethove van sieur Prevost. Eodem die compareerde alhier in judicio Joannes van Roy als vader ende momboir over sijne doghter Maria Anna, den welcken voor ende inden naem van de selve sijne doghter in handen vanden voornoemden meyer als onder de weth verclaert te consigneren gout ende silver, te weten in gout eenen ducaet ende in silver eenen schellinck beyde ganckbaeren ende geevalueerden gelde volghens haere majesteyts placcaerten, ende dat om van bloedtsweghen te commen tot het naerderschap van seker stuck landts groot twee daghwanden ende vijfftich roeden salvo justo geleghen onder Steenuffel genoemt den Raephoff paelende ter eenre he Vuylbuyckstraetien, ter tweedere d’erffgenaemen vanden heere greffier Neefs, ter derdere Francis de Greve ende ter vierdere den H. Gheest van Steenuffel, belast met tweesisteren roghs daer van drij en halff veertelen treckende is den heere Vincent Anthony alsnu sijne erffgenaemen ende vier en halff veertelen Folio 13 6


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

inden cheynsboeck competerende de cappelrije der Zielmisse van Steenuffel, item vier ende een halff veertelen evene aen jouffrouwe Vincent Anthony, aende voors cappelrije van Steenuffel een veertel en halff evene, item eene ganse ende eene hinne aende voors cappelrije ende drij penninghen lovens aende voors jouffvrouwe Vincent Anthony, sonder meer, als publieckelijck vercocht heeft den voors naerdelinck ende consoirten aen Joannes Verhavert als blijckt bij de conditien van vercoopinghe daer van sijnde gehouden ende gepasseert voor den notaris Henrico Seghers present getuyghen in dato 7 may 1769, verclaerende den naerderlinck qualitata predicta bereedt te wesen aenden gemelden cooper promptelijck op te legghen ende te restitueren den justen coopprijs met allen tghene hij ter dyer oorsaecke reëlijck heeft gederfft offte moeten derven naer dyen daeraff sal sijn gebleken ende behoorelijck geaffirmeert, ende voorts alles te doen het ghene eene naerderlinck volghens rechte ende costuyme schuldich ende gehouden is te doen, mits doende ten behoeve van des naerdelinghs voorschreven doghter Folio 14 behoorelijcke retrocessie ende opdracht in forma met overleveringhe van alle de tittels ende bescheeden de voornoemde partije landts eenighsints concernerende, versoeckende dyensvolghens de voors Maria Anna van Roy tot den voorschreven naerderschappe te worden geadmitteert ende voorts hier van acte om d’insinuatie daervan gedaen te worden aen den voorschreven cooper met daghement ende prefictie van dagh, ure ende plaetse. Habeat acte et fiat insinuatie ende voorts erfflaethen prefigureren ten eynde alhier versocht op maendagh eerstcomende wesende den 5e november 1770 ten 10 uren voornoen ten huyse van Jan Baptist Adriaenssens alhier. Laethoff gehouden binnen Steenuffel desen 5e november 1770 coram Vincent vander Perre, meyer, Peeter Laenens ende Jan Verbelen, erfflaethen, Joannes van Roy q.q. naerderlinck ende aenleggere, Joannes Verhavert, geinsinueerde ende gedaeghde. De naerderlingck ende aenleggere in Folio 15 persoon verclaert te desisteren van het naerderschap bij hem op den 30 e october lestleden voor desen hove ten behoeve van sijne doghter Maria Anna van Roy bijgeleght vande partije landtsgenoemt den Raephoff bij d’acte van naerhede in groote ende paelen breeder gedescribeert inden voerg act, t’selve bijgeleght naerderschap sal wesen crachteloos ende van gheender weirden op conditie dat den geinsinueerden ende gedaeghden sal gehouden sijn te betaelen ende voldoen alle de costen geresen soo int bijlegghen als desisteren van ‘t selver naerderschap. Geteeckent J. van Roy. Den geinsinueerden ende gedaeghde accepteert het verclaeren des naerderlinghs hier vooren gedaen, versoeckende daer van decretement ende acte. Habeat. Folio 16 7


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Leeg Folio 17 Register van arresten geschiedt onder mij J.M. Adriaenssens, greffier des laethoffs van sieur Christianus Franciscus Prevost onder Steenhuffel. Beginnende 19 novembris 1759. Folio 18 Leeg Folio 19 Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt gehuysschen goederen gearresteert ten versoecke van jouffvrouwe Isabella Servaes ende uyt crachte van haere originale opene brieven van exces gevolght op condemnatio voluntair in den Souvereinen Raede van Brabant, specialijck twee daghwanden en halff landts geleghen onder den graeffschappe van Steenuffel paelende ter eenre de Voetstraete, ter tweedere het goedt vanden huysarmen van Sinte Guericx tot Bruessele, ter derdere het armen oft kercken goedt van Merchten, item noch een stuck landts ende weyken daer neffens tsaemen groot drij daghwanden salvo justo oock gelegen als voorgenoemt, ter eenre de Vuylbuycke, ter tweedere het goedt van Jan Bal ende ter derdere den Raephoff, breeder geexprimeert inde relaese van arrest vanden deurwaerder vaden Souvereinen Raede van Brabant, P. de Gijger in dato 19 november 1759 Gelicht ende gecasseert desen arreste uytwijsens den relaese dazer van sijnde gedaen door deen deurweirder Eg. vander Brugghen in dato 1 february 1766.

Folio 20 Ten versoecke van d’heer Joannes Hoffmans oudt rentmeester der stadt Brussele ende uyt crachte van condemnatie voluntair geslaeghen voor schepenen der bancke van Buggenhout prinsdomme van grimberghen in dato 5 deser, gearresteert seker stuck landts ende wijken daerneven t’saemen groot drij daghwanden paelende ter eenre de Vuylbuycke, in huere bij Cornelis de Maerschalck, competerende Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt gehuysschen, breeder gedescribeert in den relaese van arreste vanden heer van Keer, substituet meyer van het voors Buggenhout in dato 7 meert 1762. Gelicht ende gecasseert desen arreste door d’heer van Keer, meyer van Buggenhout prinsdomme van Grimberghen, ingevolghe desselfs relaes vander date 3 february 1766.

Sieur Joannes Franciscus Fayaerts goederen gearresteert ten versoecke van sieur Egidius van Puyvelde uyt den crachte van desselfs originele opene brieven van exces de dato 14 october 1778 in haere majesteyts Souvereinen Raede van Brabant ende naementlijck een stuck landts ende weyde geleghen binnen de prochie van Steenuffel groot drij daghwanden paelende primo (niet ingevuld) naer uytwijsens den relaese van arrest vanden deurweirder P.J. van Bevere in dato 9 septembris 1779.

8


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Gelicht ende gecasseert desen arreste door den deurweirder P.J. van Bevere blijckens desselfs relaese de dato 9 december 1780.

Folio 21 Barbara Vertonghen weduwe wijlen Jan Baptist van Muylders. Goederen gearresteert ten versoecke van Joannes de Wolff cum suis uyt crachte van condemnatie voluntair verworven voor schepenen der bancke van Steenuffel in dato 2 september 1784 te weten het gerecht indivies sesde paert aende gemelde Barbara Vertonghen ende haere kinderen competerende veur ende inne eene partije landts groot een daghwand salvo justo onder Steenuffel opt Steenveld, primo Francis Cornelis, secundo Maria Anna van Roy, tertio d’hoffstede vande kinderen Jaspar Fasseel et quarto d’Herbaene, alles naer uytwijsens den relaese van arreste van Joseph van Schoor, officier van Steenuffel in dato 5 september 1784. Folio 22 Leeg Folio 23 1784 – Ten versoecke van Joannes de Wolff als in houwelijck hebbende Anna Vertonghen, item Peeter Hermans in houwelijck met Francoise Vertonghen, ,item Jacobus Vertonghen, mitsgaeders van Jan Baptist Mertens als in houwelijck met Maria Vertonghen, kinderen ende erffgenaemen van wijlen Peeter Vertonghen ende uyt crachte van condemnatie voluntair bij hun verworven voor schepenen der bancke ende graeffschappe van Steenuffel in dato 2 deser geteezkent J.M. Adriaenssens greff., soo wordt door mij ondergeteeckende, officier der voors prochie ende graeffschappe van Steenuffel, gesaiseert ende gearresteert in handen van d’heer J.M. Adriaenssens, greffier vanden laethove van d’erffgenaemen d’heer Provost als onder de weth, het gerecht indivies sesde paert competerende Barbara Vertonghen, weduwe Jan Baptist van Muylders, ende haere kinderen van ende in eene partije landts groot een daghwand salvo justo geleghen onder den voors graeffschappe van Steenuffel opt Steenveld, paelende ter eenre Francis Cornelis, ter tweedere Maria Anna van Roy, ter derdere d’hoffstede vande kinderen ende erffgenaemen Jaspar Fasseel ende ter vierdere d’Herbaene, belast met den chijns van vijff veertelekens ende een Folio 24 vierlingh coren sjaers aende cappelrije vande Zielmissen, alles tot verhael van den inhoudts der voors condemnatie voluntair met verbodt ende interdictie van te staen over eenighe goedenisse balastingh offte veralieneringh in prejuditie deser op pene als naer rechten. Actum 5 september 1784. J. van Schoor. Folio 25 1780 – Ten versoecke van den heere Thuelens advocaet inden SouvereinenRaesde van Brabant in qualiteyt van executeur testamentair ten sterffhuyse van wijlen sieur Gillis Puyvelde 9


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

ende ingevolge sijnen schriftelijcken ..... de date van op heden verclaere ick ondergeschreven deurweerder van den voors Raede te lichten in handen van d’heer J.M. Adriaenssens als greffier van d’erffgenaemen van sieur Prevost onder Steenhuffel het arrest ende saisissement door mij ondergeschreven opden negensten september 1779 tot laste van sieur Joannes Franciscus Feyaerts gedaen waer mede het selve comt te cesseren. Actum 9 december 1780. P.J. van Bevere Folio 26 Leeg Folio 27 Aen sieur Adriaenssens, greffier. 1779 – Ten versoecke van sieur Gillis van Puyvelde ende uyt crachte van zijne originele opene brieven van exces de date 14 october 1778 geparapheert Crumper onderteeckent F. Beekman de Tervueren ende gesegelt in forma gedepecheert op condemnatie voluntair de date ende onderteeckent als voren soo saisere ende arrestere ick ondergeschreven huissier van den Souvereinen Raede van Brabant inden naeme ende van wegens haere keyserlijcke douairriere ende konincklijcke majesteyt als hertoginne van Brabant in handen van d’heer J.M. Adriaenssens als greffier van d’erffgenaemen van sieur Prevost onder Steenhuffel seker stuck landt ende weyde gelegen binnen de prochie van Steenhuffel groot drij daghwanden salvo justo, competerende sieur Joannes Franciscus Feyaerts met verbotte ende interdictie van te staen over eenige goedenisse belastinge ofte veralieneringe in prejuditie van desen arreste op pene als naer rechte ende tot verhael. Actum 9 februario 1779. Folio 28 Leeg Folio 29 1766 – Ten versoecke van jouffrouwe Isabella Servaes ende uyt crachte van haere schriftelijcke commissie de date 26 deser bij haer onderteeckent wort door mij ondergeschreven huissier vanden Souvereinen Raede van Brabant gelicht in handen van d’heer Adriaenssens als greffier van den laethove van sieuir Provost alsulcken arrest als van wegens de requirante is geinterjecteert den 19 november 1759 opde goederen in den ..... van de voors arreste breeder verhaelt competerende Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt gehuysschen. Actum 1 february 1766. Eg. vander Brugghen. Cassatio facta dato ut supra. Folio 30 Leeg 10


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 31 1759 – Ten versoecke van jouffrouwe Isabella Servaes ende uyt crachte ende naer vermogen van haer originele opene brieven van exces in date 9 deser geparapheert ... ende onderteeckent P. van Cutsem, Loro de Vos gevolght op condemnatie volontair de da&te ende onderteeckent als voren wordt door mij ondergeschreven huissier vanden Souvereinen Raede van Brabant inden naeme ende van wegens haere keyserlijcke ende konincklijcke majesteyt als hertoginne van Brabant gesaisseert ende gerarresteert in handen vande laethen ende griffier des laethove van sieur Provoost specialijck twee daghwanden en halff landts gelegen binnen den graeffschappe van Pitzenbourgh (sic) paelende ter eenre de Voete straete, ter tweedere het goet vanden huysarmen van Sinte Guericx tot Bruessele, ter derdere het armen oft kercken goet van Merchten, item noch een stuck landts ende weyken daer neffens tsamen groot drij daghwanden salvo justo oock gelegen atot Steenhuffelen ter eenre de Vuylbuyck Straete, ter tweedere het goet van Jan van Heembeke, d’erffgenaemen van Jan van Muylder ende Jan dse Bal, ter derder ende ter vierder seyde den Raephoff, competerende Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt sijne huysvrouwe met verboth ende interdictie van niet te staen over eenige goedenisse belastinge in wat nature het selve soude mogen wesen in prejuditie van desen arrest op pene als naer rechte. Actum 19 novembris 1759. P. de Gijger. Folio 32 Leeg Folio 33 Aen sieur Adriaenssens griffier des laethove van sieur Provost. 1766 – Ten versoecke van joffrouwe Isabella Servoys weduwe van d’heer Joannes Hoffmans ende ingevolge desselfs procuratie wort door mij ondergeschreven meyer van Buggenhout prinsdomme van Grimberghen gecasseert ende gelicht in handen vanden heer greffier vanden laethove vanden heere Provost alsulcken arrest als door mij ondergeschreven meyer ten versoeck vanden voors weduwe d’heer Hoffmans uyt crachte vande condemnatie volontair opde goederen ende tot daer Daniel Blaviers is gedaen Actum 3 february 1766. Van Keer. Cassatio facta dato ut supra. Folio 34 Leeg Folio 35

11


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

1765 - Ten versoecke van d’heer Joannes Hofmans oudt rentmeester der stadt Brussel ende uyt crachte van condemnatie voplontair geslaegen voor schepenen der banck van Buggenhoudt prinsdomme van Grimberghen in date 5 .... ondertreeckent Philips van Brussele greffiern soo wort door .... ... substituet meyere der selver bancke in handen van d’heer Adriaenssens greffier vanden laethove vanden heere Provost arrest gedaen op een stuck landts ende wijken daer nevens saemen groot drij daghwanden salvo justo paelende ter eenre de Vuylbuyckstraet in gebruyck bij Cornelis de Maerschalck competerende Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt gehuysschen. Ende dat tot assurantie ende verseckeringhe vanden inhoudt der voorschreven condemnatie volontair ende costen met verboth ende interdictie aen d’heer Adriaenssens geffer vanden selven laethove van niet te staen over eenige vercoopinghe belastinge ofte veralieneringhe va&nde voors goederen in prejuditie van desen arreste op pene als naer rechte. Actum desen 7 meerte 1765. Van Keer Folio 36 Leeg Folio 37 Hypotecatie gedaen weghens Peeter Laenens innegesetenen des graeffschappe van Steenhuffle ten behoeve van de kercke der voors graeffschappe van Steenhuffle. Wij Jacobus ende Jaspar Fasseel, erfflathen van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts d’erffgenaemen Vincent Anthony van sijnen heerlijcken laethove sigh bestreckende onder den graeffschappe van Steenhuffle ende daer ontrent, Item Jan Baptist Adriaenssens ende Jan van Acolayen, erfflathen vanen hezerlijcken laethove van Bouchout ende Zellaerd onder Folio 38 Steenhuffle hier toe ontleent. Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vande Perre, meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Jacobus de Wachter uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Peeter Laenens, innegesetenen van Steenhuffle, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente gepasseert voor meester Arnoldus Claessens in qualiteyt van notaris tot Merchten residerende ende sekere getuyghen in dato sevensten septembris Folio 39

12


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

seventhienhondert sessenvijfftigh, ons meyer ende erfflathen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken, waer van den teneur van woorde te woorde hier naer volght ende luydt aldus: Op heden den sevensten september seventhienhondert sessenvijfftigh compareerden voor mij ondergeschreven notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede van Brabant, binnen de vrijheyt van Merchten residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt Peeter Laenens sone Guilliam innegesetenen der prochie ende graeffschappe van Steenhuffle, welcken comparant heeft bekent ende geleden, kent ende lijdt bij desen, ontfangen te hebben uyt handen van den eerweerdighen heere pastoors, heere drossaerd ende schepenen der voornoemde prochie in qualiteyt van proviseurs der kercke van Steenhuffle voorschrev en, dats te weten eene somme Folio 40 van vierhondert guldens wisselgeldt, den schellinck gerekent tot sesse stuyvers, den ducaton tot drij guldens eenen stuyver, de meerdere ende mindere specien naer advenant, dienende desen instrumente dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, met renuntiatie aen d’exceptie van geenen getelden gelde, Gelovende hij comparant daer voren tot behoeff der gemelde kercke van Steenhuffle tot wiens behoeve den eerw. heere Eustachius Jacobus Hermans, pastoor, d’heer Joannes Andreas van Ravesteyn, drossard, Peeter van Aken, Jan Baptista Adriaenssens ende Peeter Vertonghen, schepenen ende proviseurs dier gescheyde kercke alhier present ende comparerende t’selve mits desen sijn accepterende, te gelden ende precies te betaelen eene erffelijcke rente van veerthien guldens courant geldt t’sjaers, ende aldus teghens drij guldens thien stuyvers par cento, vrij van thiende, twintigste, viertighste, Folio 41 hondertste meerdere ofte minderen penninghen ende generaelijck van alle andere lasten, precarien ende impositien die men op de renten nu ofte naermaels soude moghen stellen ofte eysschen, niettegenstaende de placcaerten van haere majesteyt ofte der heeren staeten van Brabant ter contrarie wirden geemaneert, waer aen den voorschreven rentgelder van alsnu voor int toecomende wel expresselijck heeft gederogeert ende derogeert bij desen. Cours nemende dese rente op heden dathe deser soo dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal op den sevensten september van den toecomenden jaere seventhienhondert sevenenvijfftigh ende soo voorts van jaer tot jaer tot de volle ende effective aflossinghe ende quittinghe toe, die sal moghen geschieden eens ende t’eenemael in gelijcken wisselgelde als voren met den interest van dien à rate van tijde, sonder de oncosten van den rentebrieff ende de cassatie der selve die den rentgelder als nu sal Folio 42 moeten draeghen ende betaelen.

13


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Verbindende den rentgelder daer voren sijnen persoon ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende naementlijck voor vasten pande ende hypotecke sekere behuysde hoffstede soo de selve gestaen ende gelegen is onder de voorschreven prochie van Steenhuffle op het Roth aende Oude Straete, groot een bunder salvo justo, paelende ter eenre de Oude Straete, ter tweedere Jan van Heymbeke, ter derder d’erffgenaemen Jan Blavier, ende ter vierdere d’erffgenaemen Peeter van Muylders, belast met vijff veertelkens min eenen vierlinck roghs ende acht eyeren aende Zielcappelanie binnen Steenhuffele, ende drij veertelkens min eenen vierelinck roghs aen d’erffgenaemen d’heer Vincent Anthony, sonder voorder, vermits de rente van vierhondert guldens wisselgeldt in profijte van d’erffgenaemen van wijlen jouffvrouwe van Lier, in haer leven beggijntien tot Mechelen, met dese penninghen sullen worden affgelost ende gequeten. Welcke hoffstede op den Folio 43 rentgelder is verstorven ende gesuccedeert bij doode ende bij afflijvicheyt van wijlen Petronella van Muylders sijne moeder was als der selver eenigh overgebleven kint, erffgenaem ende representant, ende aen sijne gemelde moeder te deele gevallen ende aengeschreven bij lotinghe, scheydinghe ende deylinghe tusschen haer ende haere broeders ende susters aengegaen ende gemaeckt, gepasseert voor schepenen der prochie ende graeffschappe van Steenhuffle in dathe achtentwintigh juny seventhienhondert twelff onderteeckent T. Cornet greffier, alhier originelijck gesien. Gelovende den rentgeldere over alles waerschap ende namentlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen oft’er naermaels iet aengebraecke. Constituerende den rentgelder bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in sijnen naem ende van sijnen t’weghen te gaen ende te compareren voor erfflathen van den heerlijcken laethove van d’erffgenaemen d’heer Vincent Anthony, resorterende onder Steenhuffle ende daer ontrent, ende Folio 44 alomme elders voor heer ende weth competent ende aldaer allen ‘t gene voorschreven is vernieuwende, de voornoemde hoffstede tot versekeringhe ende assurantie der voorschreven capitaele somme ende te verscheynen interesten dier wettelijck te verbinden ende te affecteren met de voorschreven geloffte van Brussels waerschap in forma, finaelijck om voor haere majesteyts souvereynen raede van Brabant, schepenen der prochie ende graeffschappe van Steenhuffle ende alomme elders den rentgelder in cas van eenigh gebreck int voldoen, achtervolghen ende volbrenghe van den inhoudt deser voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen den voorschreven graeffschappe van Steenhuffele ten daeghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Francis Cornelis ende Francis de Borgher als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser, geschreven op seghel van neghen stuyvers, bij den voorschreven Folio 45 14


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

comparant, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor, ende was onderteeckent A. Claessens, notaris. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen innehoude van den hier voren geinsereerden notariaelen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien voor de validiteyt der voormelde rente van vierhondert guldens wisselgeldt cappitael ende te verscheynen croisen dyer verbonden sijns constituants persoon ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende specialijck voor vasten pande ende hypotecque de hoffstede hier vooren breeder in haere grootte ende paelgenoten gedescribeert, emmers voor soo vele de selve hoffstede aen desen laethove subject is, op den last vanden chijns daer op uytgaende ende hier voren eensgelijcx uytgesteken. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daer aff ende van allen ’t gene voorschreven staet waerschap, naementlijck Folio 46 Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doene oft’er naermaels iet aengebraecke. Sijnde alsoo de voorschreven hoffstede voor het capitael ende te verschijnen croisen dyer wel ende wettelijck beseth ende gehypotecqueert voor soo vele desvoorschreven laethove aengaet, met affectatie in forma. Om ofte het naermaels alsoo gebeurde dat de proviseurs ofte directeurs der voorschreven kercke van Steenhuffle ten behoorelijcken tijde ingevolghe ende opden voet van het voorgesiteert contract van de voormelde rente niet precies vergoldt ende wel betaelt en wirden, dat sij oft iemanden van hun behoorelijck gemachtight in dien gevalle sullen vermoghen te comen met desen brieve oftedesselfs duplicaet ende slaen handen metten rechte aen de voorschreven geoppignoreerde hoffstede ende de selve naer weth ende vonnisse, houden ende handtplichten, vroemen ende ontvroemen, berghen ende daelen tot aldertijdt ende wijlen de proviseurs ofte directeurs van de voorschreven kercke van den achterstel der gemelde rente met alle de wettighe costen daer omme Folio 47 gedaen, geleden ende alnoch te lijden ten vollen vernueght ende voldaen sullen wesen. Dit is alles geschiet bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflathen voorgenoemt, niets des hierinne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheere ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen t’gene voorschreven staet hebben erfflathen voorgenoemt den gemeynen segele des voorschreven laethoffs dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den vijffentwintighsten dagh der maendt octobris inden jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert sessenvijfftigh. folio 48

15


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Goedenisse gedaen weghens Francis Blaviers ten behoeve van Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt sijne huysvrouwe. Wij Peeter Laenens ende Jaspar Fasseel, erfflaethen van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts d’erffgenaemen Vincent Anthony van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder den graeffschappe van Steenhuffle ende daer ontrent, vervanghende mits desen Gillis van den Eede, onsen mede erfflaeth, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vande Perre, meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Guilliam Moens uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Francis Blaviers, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente, luydende als volght: Folio 49 Op heden den twintighsten april seventhienhondert achtensesstigh compareerden voor mij Ferdinandus Laurentius de Jonge als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souvereynen raede geordonneert in Brabant binnen de Vrijheyt van Merchten residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt in propre personen Jacobus Meert, ingesetenen pachter der prochie van Strombeke, item Joris Meert innegesetenen pachter der prochie van Strombeke, item Jan vanden Eede innegesetenen pachter tot Sinte Gertrude Machelen in houwelijck hebbende Elizabeth Meert ende vande selve sijne huysvrouwe om het naerbeschreven te moghen doen behoorlijck geauthoriseert volgens procuratie daerover op haeren voorseyden man verleden in dato twelff april1768 alhier originelijck gesien ende gebleken, item Maria Meert beneffens Judocus Claessens haeren man ende momboir die alhier mede comparerende sijne voors huysvrouwe ten fine naerbeschreven volcomentlijck is authoriserende bij desen, item Francois Meert jonghman woonende binnen de stadt Brussele, item Cornelis Meert ingesetenen borgher der stadt Antwerpen, item Folio 50 Maria Anna Meert ten desen geassisteert met Hendrick Jacobs haeren man ende momboir die de selve sijne hiusvrouwe ten fine naerbeschreven volcomentlijck is authoriserende ende assisterende bij desen, ende finalijck Hendrick Meert ingesetenen der stadt Loven, alle kinderen erffgenaemen ende representanten van wijlen Theodorus Meert ende van wijlen Jacquemijne Pulpape in hun leven wettighe gehuysschen ende innegesetenen der prochie van Grimberghen, welcke comparanten soo in eygen naem als in qualiteyt ende bij macht als vooren bij desen verclaeren onwederroepelijck te constitueren ende volcomen machtigh te maecken alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentique om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen en te compareren voor drossard ende schepenen der prochie van Steenuffle, meyer ende erfflaethen van den heerlijcken laethove van Buyle competerende aen joncker Joannis Baptista vander Vekene, ende alomme elders voor heer hoff ende weth compe-

16


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

tent daer sulcx behooren ende van noode wesen sal ten fine van aldaer ingevolge sekere publiecke conditien van vercoopinghe der goeden naerbeschreven, gehouden Folio 51 ende gepasseert voor mij ondergeschreven notaris gesloten ende voltrocken opden sesden april 1768 geteeckent als dese alhier in originali gesien, met observantie van alle gerequireerde solemniteyten ende gelofte van waerschap in forma, te doen ende laeten goeden, vestighen ende erffven Jan Verbelen, ingesetenen der voors prochie van Steenhuffle ofte den genen bij hem te denomineren, dats te weten in eene partije landts geleghen onder de gemelde prochie van Steenhuffle opt Cammelandt groot een dachwant en halff salvo justo sonder eenigh juste maete goet te doen ofte te moeten doen volghen soodanighlijck dat de meerdere maete sal sijn tot profijt ende de mindere te bevindene maete tot schaede vanden cooper, paelende ter eenre sHeerestraete ter tweedere d’erffgenaemen Andries de Smedt ter derdere den heere van Cruyshoutem ende ter vierdere Jan de Smedt, belast met den commer van twee viertelkens coren aende cappelrije van Zielmissen tot Steenhuffel, voorts vrij suyver ende onbelast, inder voeghen soo ende gelijck de voors partije landts op de comparanten in vollen eygendom is verstorven ende gesuccedeert bij doode ende afflijvicheyt van wijlen hunnen voorschreven vader Folio 52 die de selve insgelijcx hadde vercreghen bij successie ende versterff van wijlen Christiaen Meert ende Anna Moens gehuysschen sijne ouders ende der voors comparanten grootouders waeren, ende aenden selven hunnen vader onder meer andere goederen toegevoeght ende aengeschreven onder de letter B inde lotinghe scheydinghe ende deylinghe tusschen hem ende sijne susters ende broeders aengegaen ende gemaeckt gepasseert voorden notaris Claessens binnen de voors Vrijheyt van Merchten residerende present getuyghen in dato ses july 1743 alhier in originali gesien. gelovende de comparanten des niettemin over allen tgene voorschreven staet waerschap namentlijck Brussels waerschap ende altoos genoech te doen ofter naermaels iet aengebraecke, ende welcke voors partije landts de comparanten onder meer andere goederen voor mij ondergeschreven notaris publieckelijck met het houden van vier sitdaghen hebben te coop gestelt ende waer van den voors Jan Verbelen als hooghsten ende lesten verdierder met het wenschen van proficiat Folio 53 voor hem ofte den genen bij hem te denomineren cooper is gebleven voor de somme van 418 guldens wisselgelt daer onder begrepen twee derde paerten van 24 hooghen daer op gestelt boven 3 guldens wisselgelt ten gelaege, voorts alles in conformiteyt van de voorberoepene conditien van vercoopinghe waertoe brevitatis causa gerefereert wort ende welcken geheelen inhoude alhier van woorde te woorde wort gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, 17


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

bekennende de comparanten de voors coopsomme alsnu uyt handen vanden gemelden cooper thunnen vollen contentemente ontfanghen te hebben dienende desen dien aengaende daer over voor volle ende absolute quittantie sonder naermaels oyt van eenighe andere ofte voordere te moeten doceren, constituerende de voorschreven comparanten mitsgaeders den voors Guillielmus Josephus van Zeebroeck ende Jan Verbelen als coopers ten desen mede comparerende onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser ofte dobbel authentique om ingevolghe den 15en artikel Folio 54 van het placcaert weghens haere konincklijcke majesteyt geemanneert den 15en september 1753 voor den voors drossaert ende schepenen der prochie van Steenuffle, mitsgaeders meyer ende erfflaethen van den heerlijcken laethove van Buyle onder solemnelen eede in hunne zielen te verclaeren soo sij respectivelijck vercleren bij desen dat de vercoopinghe ende acquisitie der voors goeden directelijck nochte indirectelijck en is geschiet ten behoeve van eenighe doode handt, gelovende ende verbindende prout in amplissima forma. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de Vrijheyt van Merchten dato ut supra ter presentie van Guilliam van Praet ende Gillis Willocx ingesetenen der prochie van Steenhuffle testibus requisitis, sijnde de minute deser waer aen is gevoeght eenen zegel van twelff stuyvers, bij de voors comparanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, FJ de Jonge, nots. Vernieuwt ende herkent den inhoude deser procuratie door Jan de Bondt op den last van Folio 55 d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden worden ende bij den voors Jan Verbelen geaccepteert soo’t sijnen behoeve als van Maria Vergauwen sijne huysvrouwe dewelcke, naerdien den selven cooper in handen des meyers hadde gepresteert den hier voor gereclameerden eedt, daerinne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoyt gevest ende geerfft naer desen bancke rechte. Actum Steenhuffel desen 8en october 1770 coram Vincent vander Perren, meyer, Peeter Laenens ende Francis Cornelis, erfflaethen vanden heerlijcken laethove van d’heer Christianus Franciscus Prevost te vorens d’erffgenaemen Vincent Anthony. Et me J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 56 Procuratie tot goedenisse voor Jan Verbelen innegesetenen der prochie van Steenhuffle.  Folio 57

18


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Op heden den sevensten september seventhienhondert sessenvijfftigh compareerden voor mij ondergeschreven notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede van Brabant, binnen de vrijheyt van Merchten residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt Peeter Laenens sone Guilliam innegesetenen der prochie ende graeffschappe van Steenhuffle, welcken comparant heeft bekent ende geleden, kent ende lijdt bij desen, ontfangen te hebben uyt handen van den eerweerdighen heere pastoors, heere drossaerd ende schepenen der voornoemde prochie in qualiteyt van proviseurs der kercke van Steenhuffle voorschreven, dats te weten eene somme van vierhondert guldens wisselgeldt, den schellinck gerekent tot sesse stuyvers, den ducaton tot drij guldens eenen stuyver, de meerdere ende mindere specien naer advenant, dienende desen instrumente dien aengaende voor Folio 58 volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, met renuntiatie aen d’exceptie van geenen getelden gelde, Gelovende hij comparant daer voren tot behoeff der gemelde kercke van Steenhuffle tot wiens behoeve den eerw. heere Eustachius Jacobus Hermans, pastoor, d’heer Joannes Andreas van Ravesteyn, drossard, Peeter van Aken, Jan Baptista Adriaenssens ende Peeter Vertonghen, schepenen ende proviseurs dier gescheyde kercke alhier present ende comparerende t’selve mits desen sijn accepterende, te gelden ende precies te betaelen eene erffelijcke rente van veerthien guldens courant geldt t’sjaers, ende aldus teghens drij guldens thien stuyvers par cento, vrij van thiende, twintigste, viertighste, hondertste meerdere ofte minderen penninghen ende generaelijck van alle andere lasten, precarien ende impositien die men op de renten nu ofte naermaels soude moghen stellen ofte eysschen, niettegenstaende de placcaerten van haere majesteyt ofte der heeren staeten van Brabant ter contrarie Folio 59 wirden geemaneert, waer aen hij rentgelder van alsnu voor int toecomende wel expresselijck heeft gederogeert ende derogeert bij desen. Cours nemende dese rente op heden dathe deser soo dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal op den sevensten september van den toecomenden jaere seventhienhondert sevenenvijfftigh ende soo voorts van jaer tot jaer tot de volle ende effective aflossinghe ende quittinghe toe, die sal moghen geschieden eens ende t’eenemael in gelijcken wisselgelde als voren met den interest van dien à rate van tijde, sonder de oncosten van den rentebrieff ende de cassatie der selve die den rentgelder als nu sal moeten draeghen ende betaelen. Verbindende den rentgelder daer voren sijnen persoon ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende naementlijck voor vasten pande ende hypotecke sekere behuysde hoffstede soo de selve gestaen ende gelegen is onder de voorschreven prochie van Steenhuffle op het Roth aende Oude Straete, groot een bunder salvo justo, paelende ter eenre de voorschreven Folio 60 19


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Oude Straete, ter tweedere Jan van Heymbeke, ter derder d’erffgenaemen Jan Blavier, ende ter vierdere d’erffgenaemen Peeter van Muylders, belast met vijff veertelkens min eenen vierlinck roghs ende acht eyeren aende Zielcappelanie binnen Steenhuffele, ende drij veertelkens min eenen vierelinck roghs aen d’erffgenaemen d’heer Vincent Anthony, sonder voorder, vermits de rente van vierhondert guldens wisselgeldt in profijte van d’erffgenaemen van wijlen jouffvrouwe van Lier, in haer leven beggijntien tot Mechelen, met dese penninghen sullen worden affgelost ende gequeten. Welcke hoffstede op den rentgelder is verstorven ende gesuccedeert bij doode ende bij afflijvicheyt van wijlen Petronella van Muylders sijne moeder was als der selver eenigh overgebleven kint, erffgenaem ende representant, ende aen sijne gemelde moeder te deele gevallen ende aengeschreven bij lotinghe, scheydinghe ende deylinghe tusschen haer ende haere broeders ende susters aengegaen ende gemaeckt, gepasseert voor schepenen der prochie ende graeffschappe van Steenhuffle in dathe achtentwintigh Folio 61 juny seventhienhondert twelff onderteeckent T. Cornet greffier, alhier originelijck gesien. Gelovende den rentgeldere over alles waerschap ende namentlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen oft’er naermaels iet aengebraecke. Constituerende den rentgelder bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in sijnen naem ende van sijnen t’weghen te gaen ende te compareren voor erfflathen van den heerlijcken laethove van d’erffgenaemen d’heer Vincent Anthony, resorterende onder Steenhuffle ende daer ontrent, ende alomme elders voor heer ende weth competent ende aldaer allen ‘t gene voorschreven is vernieuwende, de voornoemde hoffstede tot versekeringhe ende assurantie der voorschreven capitaele somme ende te verscheynen interesten dier wettelijck te verbinden ende te affecteren met de voorschreven geloffte van Brussels waerschap in forma, finaelijck om voor haere majesteyts souvereynen raede van Brabant, schepenen der prochie ende graeffschappe van Steenhuffle ende alomme elders den rentgelder in cas van eenigh gebreck int voldoen, achtervolghen ende volbrenghen Folio 62 van den inhoudt deser voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen den voorschreven graeffschappe van Steenhuffele ten daeghe, maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Francis Cornelis ende Francis de Borgher als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser, geschreven op seghel van neghen stuyvers, bij den voorschreven comparant, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, A. Claessens, notaris. Vernieuwt ende herkent den inhoude deser procuratie door Jacobus de Wachter op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve als binnen. 20


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Actum Steenhuffel desen 25en octobris 1756 coram Vincent vande Perren, meyer, Jacobus ender Gaspar Fasseel, erfflathen van desen hove. Item J.B. Adriaenssens ende Jan van Acolayen, erfflathen van Bouchout ende Zellard. J.M. Adriaenssens, greffier, 1756 Folioi 63 Leeg Folio 64 Rentbekentenis van 400 gildens wisselgeldt cappitael ten laste van Peeter Laenens in proffijte van de kercke van Steenuffele.  Folio 65 Op heden den derthienden may seventhienhondert achtenvijfftigh compareerden voor mij ondergeschreven notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede van Brabant, binnen de vrijheyt van Merchten residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt Francis Blaviers innegesetenen der prochie van Buggenhout, welcken comparant heeft verclaert gelijck hij verclaert bij desen vercocht, gecedeert ende getransporteert Folio 66 te hebben aen dende ten behoeve van Daniel Blaviers, des comparants broeders, alhier present mede comparerende ende den naerbeschreven coop cessie ende transport soo t’sijnen behoeve als van Theresia de Smedt sijne huysvrouwe accepterende, dats te weten eerst een derde paert mitsgaeders alnoch de hellicht in een derde paert van ende in seker stuck lant gelegen onder de prochie van Steenuffele, groot int geheel twee daghwanden en halff salvo justo, paelende ter eenre de Bonte straete, ter tweedere de huysarmen van Sinte Guericx Folio 67 binnen Bruessele, ter derdere het armen oft kercken goet van Merchten, wesende vrij suyver ende onbelast behoudelijck met sesse cappuynen aende commanderije van Pitzenborch, item twelff stuyvers in gelt aende abdije van Grimberghen, ende met vier stuyvers en halven in gelt in gevalle bevonden wordt daerop uyt te gaen, sonder voorder ofte andersints belast te sijn. Item alnoch gelijck derde paert mitsgaeders alnoch de hellicht in een derde paert van ende in secker stuck landt met een weyken daer neffens gelegen groot int geheel drij daghwanden Folio 68

21


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

salvo justo insgelijcx gelegen tot Steenuffele, paelende ter eenre de Vuylbuyck Straete, ter tweedere het goedt van Jan van Heembeeck, d’erffgenaemen Jan van Muylders ende Jan de Bal, ter derdere ende vierdere seyde den Raephoff, op den last van een hinne aenden laethove van sieur Vincent Anthony ende met noche en veertelken koren aenden huysarmen van Steenuffele, sonder meer commers ofte lasten daer op uyt te gaen, soo ende gelijck de voornoemde goederenvoor een derde paert aen den transportant sijn competerende bij successie uyt den hoofde van wijlen Folio 69 Jan Blaviers ende Petronella Holbrecht, sijne ouders waeren, die de selve goedre’n int geheel hadden vercreghen ende geconquesteert volghens twee distincte vercrijghbrieven daer van sijnde, den eenen gepasseert voor erfflaeten van den heerlijcken laethove van jouffrouwe Anna Maria Anthony in dathe 15 juny 1728 onderteeckent T. Cornet, ende den tweeden gepasseert voor erfflaeten der commanderije van Pitzenborch in date 19 juny vanden selven jaere, onderteeckent L. Wouters, respective alhier originelijck gesien, ende de hellicht in een derde Folio 70 paert heeft den transportant bij coop vercreghen teghens sijne suster bij brieve gepasseert voor erfflaeten van jouffrouwe Anthony in dathe 18 april 1749, onderteeckent J. le Roy, alhier originelijck gesien, Gelovende den transportant over alles waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Sijnde dese vercoopinghe cessie ende transport geschiet om ende mits de somme van 640 guldens courant gelt die den transportant vanden acceptant bekent opgetrocken ende ontfanghen Folio 71 te hebben, dienende desen instrumente dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, verclaerende den transportant aen ofte tot de voorschreven getransporteerde goederen geen recht actie ofte pretentie meer te hebben ofte te reserveren directelijck nochte indirectelijck maezr deselve in vollen eygendom aenden acceptant ende sijne gemelde huysvrouwe over ter geven bij desen, Constituerende den transportant ende acceptant bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor erfflaeten der respective Folio 72 laethoven der commanderije van Pitzenborch, den goidshuyse van Grimberghen als de gene van wijlen sieur Vincent Anthony, ende alomme elders voor heer ende weth competent ende aldaer allen ‘t gene voorschreven is vernieuwende, den transportant vande voornoemde 22


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

goederen t’ontgoeden ende onterffven ende den acceptant ende sijne voornoemde huysvrouwe daerinne wettelijck te goeden vestighen ende erffven, met alle solemniteyten naer rechte gerequireert ende geloffte van Brussels waerschap in forma, hebbende den transportant ende acceptant om ten vollen in conformiteyt vanden 15en artikel Folio 73 van het placcaert weghens haere konincklijcke majesteyt geemaneert den 15en september 1753, als nu in handen mijns notaris gepresteert den eedt dat den coop deser goederen directelijck nochte indirectelijck niet en is geschiet tot behoeff van eenighe doode handt, Constituerende navolghens bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor de respective voornoemde erfflaeten ende alomme elders des behoorende ende aldaer allen ‘t gene voorschreven is vernieuwende, den voornoemden eedt in hunne ziele te vernieuwen ende reitereren in forma, mede om voor den Souvereynen Folio 74 Raede van Brabant, heeren wethouderen der stadt Brussele, schepenen der prochie van Buggenhout ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer den inhout deser vernieuwende den transportant in cas van eenigh gebreck int voldoen achtervolghen ende volbrenghen vanden inhout deser volontairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Buggenhout ten daeghe maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Jacobus van Boom ende Jan Vermeiren als Folio 75 hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser geschreven op segel van 18 stuyvers, bij de voors transportant, acceptant ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, A. Claessens, nots. Vernieuwt ende herkent den geheelen inhoude deser procuratie door Guilliam Moens, officier der prochie van Steenhuffel op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden worden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve van Daniel Blaviers cdum uxore, dewelcke naerdien den selven Moens in handen des meyers hadde gereitereert den eedt in t’witte deser breeder gespecificeert daerinne wettelijck sijn gegoyt ende geerfft. Actum Steenhuffel desen 4en semptembris 1758 coram Vincent vande Perre, meyer, Peeter Laenens ende Jaspar Fasseel, erfflaeten vanden laethove van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts d’erffgenaemen sieur Vincent Anthony, vervanghende hierinne Gillis vanden Eede onsen nede erfflaet. J.M. Adriaenssens, greffier, 1758

23


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 75 Transport van landt ende weyde onder Steenuffele voor Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt sijne huysvrouwe.  Folio 69 Op heden den derthienden may seventhienhondert achtenvijfftigh compareerden voor mij ondergeschreven notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede van Brabant, binnen de vrijheyt van Merchten residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt Francis Blaviers innegesetenen der prochie van Buggenhout, welcken comparant heeft verclaert gelijck hij verclaert bij desen vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Daniel Blaviers, des comparants broeders, alhier present mede comparerende ende den naerbeschreven Folio 68 coop cessie ende transport soo t’sijnen behoeve als van Theresia de Smedt sijne huysvrouwe accepterende, dats te weten eerst een derde paert mitsgaeders alnoch de hellicht in een derde paert van ende in seker stuck lant gelegen onder de prochie van Steenuffele, groot int geheel twee daghwanden en halff salvo justo, paelende ter eenre de Bonte straete, ter tweedere de huysarmen van Sinte Guericx binnen Bruessele, ter derdere het armen oft kercken goet van Merchten, wesende vrij suyver ende onbelast behoudelijck met sesse cappuynen aende commanderije van Pitzenborch, item twelff stuyvers in gelt aende abdije van Grimberghen, ende met vier stuyvers en halven in gelt in gevalle bevonden wordt daerop uyt te gaen, sonder voorder ofte andersints belast te sijn. Item alnoch gelijck derde paert mitsgaeders alnoch de hellicht in een derde paert van ende in secker stuck landt met een weyken daer neffens gelegen groot int geheel Folio 79 drij daghwanden salvo justo insgelijcx gelegen tot Steenuffele, paelende ter eenre de Vuylbuyck Straete, ter tweedere het goedt van Jan van Heembeeck, d’erffgenaemen Jan van Muylders ende Jan de Bal, ter derdere ende vierdere seyde den Raephoff, op den last van een hinne aenden laethove van sieur Vincent Anthony ende met noche en veertelken koren aenden huysarmen van Steenuffele, sonder meer commers ofte lasten daer op uyt te gaen, soo ende gelijck de voornoemde goederenvoor een derde paert aen den transportant sijn competerende bij successie uyt den hoofde van wijlen Jan Blaviers ende Petronella Holbrecht, sijne ouders waeren, die de selve goedren int geheel hadden vercreghen ende geconquesteert volghens twee distincte vercrijghbrieven daer van sijnde, den eenen gepasseert voor erfflaeten van den heerlijcken laethove van jouffrouwe Anna Maria Anthony in dathe 15 juny 1728 onderteeckent Folio 80

24


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

T. Cornet, ende den tweeden gepasseert voor erfflaeten der commanderije van Pitzenborch in date 19 juny vanden selven jaere, onderteeckent L. Wouters, respective alhier originelijck gesien, ende de hellicht in een derde paert heeft den transportant bij coop vercreghen teghens sijne suster bij brieve gepasseert voor erfflaeten van jouffrouwe Anthony in dathe 18 april 1749, onderteeckent J. le Roy, alhier originelijck gesien, Gelovende den transportant over alles waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Sijnde dese vercoopinghe cessie ende transport geschiet om ende mits de somme van 640 guldens courant gelt die den transportant vanden acceptant bekent opgetrocken ende ontfanghen te hebben, dienende desen instrumente dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, verclaerende den transportant aen ofte Folio 81 tot de voorschreven getransporteerde goederen geen recht actie ofte pretentie meer te hebben ofte te reserveren directelijck nochte indirectelijck maezr deselve in vollen eygendom aenden acceptant ende sijne gemelde huysvrouwe over ter geven bij desen, Constituerende den transportant ende acceptant bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor erfflaeten der respective laethoven der commanderije van Pitzenborch, den goidshuyse van Grimberghen als de gene van wijlen sieur Vincent Anthony, ende alomme elders voor heer ende weth competent ende aldaer allen ‘t gene voorschreven is vernieuwende, den transportant vande voornoemde goederen t’ontgoeden ende onterffven ende den acceptant ende sijne voornoemde huysvrouwe daerinne wettelijck te goeden vestighen ende erffven, met alle solemniteyten naer rechte gerequireert ende geloffte van Brussels waerschap in forma, hebbende den transportant ende acceptant om te voldoen in conformiteyt vanden 15en artikel van het placcaert Folio 82 weghens haere konincklijcke majesteyt geemaneert den 15en september 1753, als nu in handen mijns notaris gepresteert den eedt dat den coop deser goederen directelijck nochte indirectelijck niet en is geschiet tot behoeff van eenighe doode handt, Constituerende navolghens bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor de respective voornoemde erfflaeten ende alomme elders des behoorende ende aldaer allen ‘t gene voorschreven is vernieuwende, den voornoemden eedt in hunne ziele te vernieuwen ende reitereren in forma, mede om voor den Souvereynen Raede van Brabant, heeren wethouderen der stadt Brussele, schepenen der prochie van Buggenhout ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer den inhout deser vernieuwende den transportant in cas van eenigh gebreck int voldoen achtervolghen ende volbrenghen vanden inhout deser volontairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende ende verbindende etc.

25


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Buggenhout ten daeghe maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Folio 83 Jacobus van Boom ende Jan Vermeiren als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser geschreven op segel van 18 stuyvers, bij de voors transportant, acceptant ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont quod attestor ende was onderteeckent A. Claessens, nots. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen innehoude van den hier voren geinsereerden notariaelen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien opgedraeghen gecedeert ende met wettigher verthijdenisse getransporteert in handen des voors meyers als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve vanden voornoemden Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt gehuysschen de voors partijen landts hier vorens in hunne groote ende paelgenoten breeder gedescribeerd, opden last der cheynsen daer inne vermelt. Gelovende den voors comparant in den naem ende uyt crachte als voren daer aff waerschap ende Folio 84 altoos genoegh te doen offter naermaels iet aengebraeke, doende voorts hier toe den selven comparant al dat er van rechtsweghen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende verthijdende met den halme gelijck het recht wijsde, bekennende aen ofte tot de voorschreven partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer heeft de voorschreven meyer van weghen als voren daer over staende heeft de gemelde partijen van goeden, met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituant daer aen ende inne eenighsints was hebbende, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van den voormelden Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt, sijne huysvrouwe, de welcke – naer dien den voorschreven comparant in handen des voorschreven meyers hadde gereitereert den gerequireerden eedt volgens den vijfftienden artikel van haere keyserlijcke ende conincklijcke majesteyts placcaert geemaneert den vijffthienden september seventhien hondert drijenvijfftigh, te weten dat den voorschreven coop directelijck noch indirectelijck en is ten behoeve van eenighe doode handt - daer inne voor soo vele de Folio 85 selve aen desen hove subject sijn, alsoo wel ende wettelijck sijn gegoyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, erffgenaemen ende naercomelingen ofte huns actie hebbende erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eyghen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecke dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelanden ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffele. 26


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoemt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen point van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voors grontheere ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheyt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven Folio 86 grontheere dese letteren door onsen greffier doen ende laethen aenhanghen. Gedaen op den vierden dagh der maendt van september van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert achtenvijfftigh. Goedenisse van heerheyde weghen ten behoeve van Jan Verbelen ende Maria Vergauwen gehuysschen. Wij Peeter Laenens, erfflaeth van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts jouffvrouwe Anna Maria Anthony van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder de prochie ende graeffschappe van Steenhuffle ende daer ontrent, item Peeter van Aken ende Josephus van Doorslaer, erfflaethen van Diepensteyn hier toe ontleent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Folio 87 Vincent vande Perre, onsen meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Boeck in qualiteyt van kerckmeester des voorschreven graeffschappe van Steenuffel, te kennen gevende dat hij in die qualiteyt beneffens den eerw. heere pastoor ende proviseurs der voorschreven kercke door ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt uyt crachte va n sekeren originalen bevonnisten constitutiebrieff eender erffelijcke rente van neghen guldens sjaers bedraeghende het capitael tweehondert guldens wisselgeldt, ende acte van pandinghe daer op gedepecheert ende verclaert door de gemelde meyer ende erfflaethen in dato neghen juny 1560, onderteekent bij mij ondergeschreven greffier tot drij diversche reysen met het lichten van rusch ende rijsch op de naerbeschreven behuysde hoffstede en een vierde van gratie respectievelijck van veerthien tot veerthien daeghen gedaen met de gerequireerde formaliteyten naer stiel ende maniere van desen laethove hadde doen te gronde procederen op sekere behuysde hoffstede geleghen onder den gemelden graeffschappe van Steenuffel op t’Cammelant groot een Folio 88 halff bunder salvo justo paelende ter eenre d’Heerbaene, ter tweedere d’erffgenamen de Maerschalck, ter derdere d’heer Theodorus Broeckmans ende ter vierdere het kerckegoet van Steenuffele, belast met den cheyns van twee viertelkens coren aen desen voorschreven 27


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

laethove ende met twee veertelkens coren en een hinne aen de cappelrije van de Zielmisse, ende dat om daer aen te verhaelen het gemelt capitael met neghen jaeren verachterde croysen dyer, verachtert van den 14 augusti 1750 sonder prejuditie van het te verschijnen jaer pendenta evictione ende de wettighe costen daeromme gedaen, geleden ende alnoch te lijden, ende waervan t’elckers d’insinuatie aende proprietarisse offte tochtenarersse der selve hoffstede behoorelijck is geschiet, ende mits geene handtvullinghe hadde den voorschreven comparant door sijnen procureur Claessens overlegghende den voorschreven gelichten rusch ende rijsch ende doende blijcken bij de relaesen dat de gemelde grontproceduren wel ende behoorelijck waeren geschiedt, voorts vercocht adjucatio van den voormelden pandt den welcken dienvolghende aen hem was verleent volghens d’acte daer van sijnde van der dathe ses augusti lestleden (die luydt aldus): Compareerde voor meyer ende erfflaethen vanden laethove van sieur Christianus Franciscus Prevost eertijdts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony sigh bestreckende onder de prochie ende graeffschappe van Steenhuffle ende daer ontrent, hier naer genoemt, Jan de Boeck in qualiteyt van kerckmeester des voorschreven graeffschappe van Steenuffel, te kennen gevende dat hij in die qualiteyt beneffens den eerw. heere pastoor ende proviseurs der voorschreven kercke door de voornoemde meyer ende erfflaeth ende uyt crachte van sekeren originalen bevonnisten constitutiebrieff eender erffelijcke rente van neghen guldens sjaers bedraeghende het capitael tweehondert guldens wisselgeldt, ende acte van pandinghe daer op gedepecheert ende verclaert door de gemelde meyer ende erfflaet in dato neghen juny 1560, onderteekent bij mij ondergeschreven greffier tot drij diversche reysen met het lichten van rusch ende rijsch op de naerbeschreven behuysde hoffstede en een vierde van gratie respectievelijck van veerthien tot veerthien daeghen gedaen met de gerequireerde formaliteyten naer stiel ende maniere van desen laethove hadde doen te gronde Folio 90 procederen op sekere behuysde hoffstede geleghen onder den gemelden graeffschappe van Steenuffel op t’Cammelant groot een halff bunder salvo justo paelende ter eenre d’Heerbaene, ter tweedere d’erffgenamen de Maerschalck, ter derdere d’heer Theodorus Broeckmans ende ter vierdere het kerckegoet van Steenuffele, belast met den cheyns van twee viertelkens coren aen desen voorschreven laethove ende met twee veertelkens coren en een hinne aen de cappelrije van de Zielmisse, ende dat om daer aen te verhaelen het gemelt capitael met neghen jaeren verachterde croysen dyer, verachtert van den 14 augusti 1750 sonder prejuditie van het te verschijnen jaer pendente evictione ende de wettighe costen daeromme gedaen, geleden ende alnoch te lijden, ende waervan t’elckers d’insinuatie aende proprietarisse offte tochtenarersse der selve hoffstede behoorelijck is geschiet, ende mits geene handtvullinghe hadde den voorschreven comparant door sijnen procureur Claessens overlegghende den voorschreven gelichten rusch ende rijsch ende doende blijcken bij de relaesen dat de gemelde grontproceduren wel ende behoorelijck waeren geschiedt, voorts vercocht adjucatio van den voormelden pandt den welcken dienvolghende Folio 91 aen hem was verleent volghens d’acte daer van sijnde van der dathe ses augusti lestleden, eensgelijcx onderteeckent bij mij ondergeschreven greffier,

28


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

ingevolghe ende uyt crachte van welcke geprocedeert geweest sijnde tot verhueringhe der naergemelde hoffstede ende datter niemandt en was gecompareert die de selve hadde willen inhueren (als bleke bij de conditien daer van publieckelijck ten overstaen van ons erfflaethen gehouden op elff dito, soo hadde den voors procureur daer van bij acte ter rolle doende blijcken versocht dat soude geprocedeert worden tot vercoopinghe ende perpetuele evictie der voormelde behuysde hoffstede om daer aen te verhaelen als vooren ende dat ten effecte dyer de exploicten tot dan geschiedt hier voorens breeder vermeldt souden worden overgeleght in handen van drossaert ende schepenenvan desen voors graeffschappe, hetwelck alsoo naer stiel ende maniere van desen laethove behoorende was geschiedt, ende naer dien de conditien tot vercoopinghe der meergemelde hoffstede waeren geformeert ende geaggreeert geweest door de voors schepenen bij appostille gemargeert op de requeste aen de selve te dien eynde gepresenteert in dato 1 septembris lestleden ten desen gebleken, soo was naer voorgaende sondaeghs kerckgebodt ende affictie Folio 92 van billet ten overstaen van drossard ende schepenen voorgeroert opden 29 september 1760 gehouden den vierden ende lesten sitdagh ex gratia tot vercoopinghe der voorschreven hoffstede ende is daeraff als lesten verdierder met den val ende uytganck der brandende keirsse cooper gebleven Hendrick de Coster innegesetenen alhier voor de somme van 502 guldens wisselgeldt daer onder begrepen den palmslagh en het import van alle d’hooghen daer op gestelt ende mits den selven Hendrick de Coster ingebreke was gebleven naer voorgaendez affvraeginghe door deen officier aen hem gedaen van te stellen goede ende solvente borghe ingevolghe den inhoude der voorgeroerde conditien soo was op den 13en octobris van den selvern jaere naer voorgaende sondaeghs kerckgebodt ende affictie van billet gehouden eenen anderen sitdagh tot vercoopinghe der selve hoffstede, sijn de daer van alsdan als lesten verdierder met den val ende uytganck der brandende keirsse cooper gebleven Jan Verbelen bij denominatie van Peeter Verbelen, sone Peeters, voor hem ofte den genen bij hem voorts te denomineren, ingevolghe dacte van denominatie, acceptatie daerop gevolght ende staende op den voet der gemelde conditien alhier in originali gesien, voor de somme van 406 guldens wisselgeldt daer onder eensgelijcx begrepen den palmslagh en het import van alle de hooghen daer op gestelt, alles volghens de meergemelde conditien daer van sijnde alhier Folio 93 in originali gesien, ende waertoe causa brevitatis gerefereert wordt ende alhier gehouden wordt voor geinsereert ende gerepeteert,

bekennende den voornoemden comparanten q.q. de gemelde coopsomme van den voors cooper ontfanghen te hebben dienende desen dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder naermaels van andere ofte voordere te moeten doceren, welcke voorschreven rente aen de meergemelde kercke van Steenuffel eensdeels was gelaeten bij wijlen Maria Gertrudis Lenaerts, jonghe dochter, op den last van sesse gelesene requiem missen sjaers te doen in de gemelde kercke ingevolghe haeren testamente gepasseert voor den notaris G. Sproelandt binnen Thienen residerende in dato 20 september 1741 ende anderdeels teghens Margarita Lenaerts vercreghen ende geconquesteert bij brieve gepas-

29


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

seert voor erfflaethen van desen voors laethove in dato 14 april 1751 ,onderteeckent J. le Roy greffier, respectievelijck alhier gesien, inder voeghen dat de gemelde rente was geconstitueert bij wijlen Peeter Verbelen in houwelijck met Elisabeth Luypaert dochter wijlen Joos ten behoeve van Catharina Lenaerts moyken van de geseyde Maria Gertrudis ende Margarita Lenaerts ingevolghe den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor erfflaethen van desen voors laethove in Folio 94 dato 15 juny 1729 onderteeckent T. Cornet greffier. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant van heerheyden weghen opgedraeghen gecedeert ende met wettigher verthijdenisse getransporteert in handen des voors meyers als in sheeren handen ten behoeve vanden voornoemden Jan Verbelen ende Maria Vergauwen sijne huysvrouwe de behuysde hoffstede hier voorens in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeerd, ende naer dien etc. soo is den selven Jan Verbelen cum uxore bij maenisse des voors meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen naergenoemt daer inne behoorelijck ende wettelijck gegoyt, gevest ende geerfft naer alvoorens gepresteert te hebben den gerequireerten eedt geprescribeert bij den vijfftienden artikel van haere keyserlijcke ende conincklijcke majesteyts placcaert van den vijffthienden september 1753, te weten dat den voorschreven coop directelijck noch indirectelijck en is ten behoeve van eenighe doode handt – in den goedenissebrieff in conformiteyt deser op heden gepasseert ende gedepecheert. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Steenuffel desen 10en novembris 1760 coram Vincent vander Perren, meyer, Peeter Laenens, erfflaet van desen hove, mitsgaeders Peeter van Aken ende Josephus van Doorslaer, erfflaethen van Diepensteyn hier toe ontleent. Folio 95 Leeg Folio 96 Leeg Folio 97 Begin ontbreekt maar dit is, behalve het laatste deel (cursief getypt) en de datum, dezelfde tekst als degene op de folio’s 91 tot 94. eensgelijcx onderteeckent bij mij ondergeschreven greffier, ingevolghe ende uyt crachte van welcke geprocedeert geweest sijnde tot verhueringhe der naergemelde hoffstede ende datter niemandt en was gecompareert die de selve hadde willen inhueren (als bleke bij de conditien daer van publieckelijck ten overstaen van ons erfflaethen gehouden op elff dito, soo hadde den voors procureur daer van bij acte ter rolle doende blijcken versocht dat soude geprocedeert worden tot vercoopinghe ende perpetuele 30


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

evictie der voormelde behuysde hoffstede om daer aen te verhaelen als vooren ende dat ten effecte dyer de exploicten tot dan geschiedt hier voorens breeder vermeldt souden worden overgeleght in handen van drossaert ende schepenenvan desen voors graeffschappe, hetwelck alsoo naer stiel ende maniere van desen laethove behoorende was geschiedt, ende naer dien de conditien tot vercoopinghe der meergemelde hoffstede waeren geformeert ende geaggreeert geweest door de voors schepenen bij appostille gemargeert op de requeste aen de selve te dien eynde gepresenteert in dato 1 septembris lestleden ten desen gebleken, soo was naer voorgaende sondaeghs kerckgebodt ende Folio 98 affictie van billet ten overstaen van drossard ende schepenen voorgeroert opden 29 september 1760 gehouden den vierden ende lesten sitdagh ex gratia tot vercoopinghe der voorschreven hoffstede ende is daeraff als lesten verdierder met den val ende uytganck der brandende keirsse cooper gebleven Hendrick de Coster innegesetenen alhier voor de somme van 502 guldens wisselgeldt daer onder begrepen den palmslagh en het import van alle d’hooghen daer op gestelt ende mits den selven Hendrick de Coster ingebreke was gebleven naer voorgaende affvraeginghe door deen officier aen hem gedaen van te stellen goede ende solvente borghe ingevolghe den inhoude der voorgeroerde conditien soo was op den 13en octobris van den selvern jaere naer voorgaende sondaeghs kerckgebodt ende affictie van billet gehouden eenen anderen sitdagh tot vercoopinghe der selve hoffstede, sijn de daer van alsdan als lesten verdierder met den val ende uytganck der brandende keirsse cooper gebleven Jan Verbelen bij denominatie van Peeter Verbelen, sone Peeters, voor hem ofte den genen bij hem voorts te denomineren, ingevolghe dacte van denominatie, acceptatie daerop gevolght ende staende op den voet der gemelde conditien alhier Folio 99 in originali gesien, voor de somme van 406 guldens wisselgeldt daer onder eensgelijcx begrepen den palmslagh en het import van alle de hooghen daer op gestelt, alles volghens de meergemelde conditien daer van sijnde alhier in originali gesien, ende waertoe causa brevitatis gerefereert wordt ende alhier gehouden wordt voor geinsereert ende gerepeteert, bekennende den voornoemden comparanten q.q. de gemelde coopsomme van den voors cooper ontfanghen te hebben dienende desen dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder naermaels van andere ofte voordere te moeten doceren, welcke voorschreven rente aen de meergemelde kercke van Steenuffel eensdeels was gelaeten bij wijlen Maria Gertrudis Lenaerts, jonghe dochter, op den last van sesse gelesene requiem missen sjaers te doen in de gemelde kercke ingevolghe haeren testamente gepasseert voor den notaris G. Sproelandt binnen Thienen residerende in dato 20 september 1741 ende anderdeels teghens Margarita Lenaerts vercreghen ende geconquesteert bij brieve gepasseert voor erfflaethen van desen voors laethove in dato 14 april 1751 ,onderteeckent J. le Roy greffier, respectievelijck alhier Folio 100 gesien, inder voeghen dat de gemelde rente was geconstitueert bij wijlen Peeter Verbelen in houwelijck met Elisabeth Luypaert dochter wijlen Joos ten behoeve van Catharina Lenaerts 31


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

moyken van de geseyde Maria Gertrudis ende Margarita Lenaerts ingevolghe den constitutiebrieff daer van sijnde gepasseert voor erfflaethen van desen voors laethove in dato 15 juny 1729 onderteeckent T. Cornet greffier. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant van heerheyden weghen opgedraeghen gecedeert ende met wettigher verthijdenisse getransporteert in handen des voors meyers als in sheeren handen ten behoeve vanden voornoemden Jan Verbelen ende Maria Vergauwen sijne huysvrouwe de behuysde hoffstede hier voorens in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeerd, op den last der cheynssen hier voorens eensgelijcx uytgedruckt, doende voorts hiertoe den selven comparant al datter van rechtsweghen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende verthijdende met den halme gelijck het recht wijsde, bekennende aen ofte tot de gemelde behuysde hoffstede geen het minste recht, actie, paert ofte deel Folio 101 meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer heeft de voorschreven meyer van weghen als voren daer over staende de gemelde behuyse hoffstede met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die den selven comparant qualitate predicta daer aen ende inne eenighsints was hebbende, ende inder voeghen als de selve in sijne handen hier voorens was opgedraeghen voorts overgegeven aen mij greffier de selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van den voormelden Jan Verbelen ende Maria Vergauwen sijne huysvrouwe, de welcke – naer dien hij in handen des voorschreven meyers hadde gereitereert ende gepresteert den gerequireerden eedt volgens den vijfftienden artikel van haere keyserlijcke ende conincklijcke majesteyts placcaert geemaneert den vijffthienden september seventhien hondert drijenvijfftigh, te weten dat den voorschreven coop directelijck noch indirectelijck en is ten behoeve van eenighe doode handt - daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, erffgenaemen oàfte naercomelingen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eyghen, proper ende wel Folio 102 vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecke dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelanden ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffele. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoemt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen point van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voors grontheere ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheyt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laethen aenhanghen. Gedaen op den thienden dagh der maendt van november van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert ende sestigh.

32


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 103 Op heden den thienden november seventhienhondert sestigh compareerden voor mij ondergeschreven notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede van Brabant, binnen de vrijheyt van Merchten residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt Jan Verbelen innegesetenen der prochie van Steenhuffele, beneffens Maria Vergouwen sijne huysvrouwe die hij ten effecte naerbeschreven is assisterende ende authoriserende bij desen, welcke comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende lijden bij desen, ontfangen te hebben uyt handen van de heeren proviseuren van den huysarmen van Steenhuffele voorschreven, tellende voor, in den naem ende ten behoeve van den selven huysarmen, dats te weten eene somme van tweehondert guldens wisselgelt, den schellinck gerekent tot sesse stuyvers, den pattacon tot Folio 104 achtenveertigh stuyvers, de meerdere ende mindere specien naer advenant, dienende desen instrumente dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren. Gelovende de comparanten daer voren tot behoeff vanden gemelden huysarmen van Steenuffele ter acceptatie van den eerw. heere Eustachius Jacobus Hermans, pastoor, d’heer Joannes Andreas van Ravesteyn, drossaert, Peeter van Aken, borgemeester, Jan Baptista Adriaenssens, Joseph van Doorslaer, Peeter Vertonghen ende Hendrick Puttemans, schepenen in qualiteyt van proviseurs vanden selven huysarmen, die alhier present ende mede comparerende de naerbeschreven rente ten behoeve van den gemelden huysarmen sijn accepterende, te gelden ende precies te betaelen eene erffelijcke rente van acht guldens courant gelt t’sjaers, vrij van thiende, twintigste, viertighste, hondertste meerdere ofte minderen penninghen ende generaelijck Folio 105 van alle andere lasten, precarien ende impositien die men op de renten nu ofte naermaels soude moghen stellen ofte eysschen, niettegenstaende de placcaerten van haere majesteyt ofte der heeren staeten van Brabant ter contrarie wirden geemaneert, waer aen sij rentgelderen van alsnu voor als dan wel expresselijck hebben gederogeert ende derogeren bij desen. Cours nemende dese rente op heden dathe deser soo dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal op den thienden november van den toecomenden jaere 1761 ende soo voorts van jaer tot jaer tot de volle ende effective aflossinghe ende quittinghe toe, die sal moeten geschieden eens ende teenemael in gelijcken wisselgelde als vooren met den interest van dien à rate van tijde, sonder de oncosten van den rentebrieff ende de procuratie tot cassatie der selve die door de rentgelderen sal moeten worden gedraeghen ende betaelt. Verbindende de rentgelderen daer voren hunne respective Folio 106

33


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

persoonen ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende naementlijck voor vasten pandt ende hypotheque seckere partije landts groot een halff bunder salvo justo met den huyse daer op staende, geleghen onder den gemelden graeffschappe van Steenuffel op het Cammelant, paelende ter eenre d’Heerbaene, ter tweedere d’erffgenaemen de Maerschalck, ter derdere d’heer Theodorus Broeckmans ende ter vierdere het kerckegoet van Steenuffele, belast met den cheyns van twee veertelkens cooren en een hinne aen de cappelrije van de Zielmisse, ende met twee veertelkens coren aen den laethove van sieur Christianus Franciscus Prevost eertijts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony, ende voorts vrij suyver ende onbelast, Welcke partije landt ende huyse de rentgelderen hebben vercreghen ende geconquesteert bij brieve gepasseert voor meyer ende erfflathen vanden heerlijcken laethove van sieur Christianus Folio 107 Franciscus Prevost in dathe op heden, onderteeckent J.M. Adriaenssens greffier, alhier originelijck gesien. Gelovende de rentgelderen over alles waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Constituerende de rentgelderen bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te gaen ende te compareren voor erfflathen van sieur Christianus Franciscus Prevost ende alomme elders voor heer ende weth competent ende aldaer allen ‘t gene voorschreven is vernieuwende, de voornoemde goederen tot versekeringhe ende assurantie der voorschreven capitaele somme ende te verschijnen interesten dier wettelijck te verbinden ende te affecteren met de voorschreven geloffte van Brussels waerschap in forma, mede om voorden souvereynen raede van Brabant, wethouderen der stadt Brussele, schepenen der prochie ende graeffschappe van Steenuffel ende alomme elders de rentgelderen in cas van eenigh gebreck Folio 108 int voldoen, achtervolghen ende volbrenghen van den inhout deser volontairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Actum Steenuffele dato als boven, ter presentie van d’heer Jacobus Marcellus Adriaenssens, substituet greffier van Steenuffele, ende Joseph van Schoor als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser, geschreven op segel van sesse stuyvers, bij de voorschreven rentgelderen, proviseuren ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, A. Claessens, notaris. Vernieuwt ende herkent den inhoude deser procuratie door Joseph van Schoor, officier, op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve als binnen. Actum Steenuffele desen 10en novembris 1760 coram Vincent van der Perren, meyer, Peeter Laenens, erfflaet vanden laethove van sieur Prevost, item Peeter van Aken

34


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

ende Joseph van Doorslaer, erfflaethen van Diepensteyn hier toe ontleent ende geauthoriseert. J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 109 Leeg Folio 110 Constitutie eender rente van acht guldens courant gelt s’jaers ten laste van Jan Verbelen cum uxore ende ten behoeve vanden Huysarmen der prochie ende graeffschappe van Steenuffele. Folio 110 Hypotecatie gedaen weghens Jan Verbelen ende Maria Vergauwen gehuysschen ten behoeve vanden huysarmen van Steenuffel. Op heden den 24en january 1765 compareerde ter greffie alhier Joanne’s Adriaenssens uyt crachte van sekere speciale manuaele procuratie geschreven op den voet van den originelen constitutiebrieff deser, onderteeckent E.J. Hermans, pastoor, J.H. van Ravesteyn, drossaert, J.B. Adriaenssens, Peeter Vertonghen, Hendrick Puttemans en Joesephus van Doorslaer, welcken voors comparant in den naeme ende uyt crachte als vooren bekent van op den 21en deser ontfanghen ende opgetrocken te hebben de capitaele penninghen ter somme van 200 guldens wisselgelt in t’witte deser vermeldt met 35 stuyvers over twee maenden en elff daeghen interest tot dato desen verschenen, consenterende dyensvolghens in de cassatie deser met volle ontlastinghe der panden hier vooren vebonden ende belast sijnde, welcken volghende is de selve rente door mij ondergeteeckende greffier gecasseert ende de goederen daer vooren verbonden ten vollen ontlast ende gevrijdt. Actum ut supra. J.M. Adriaenssens. Wij Peeter Laenens, erfflaet van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts jouffvrouwe Anna Maria Anthony van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder de prochie ende graeffschappe van Steenhuffle ende daer ontrent, item Peeter van Aken ende Josephus van Doorslaer, erfflaethen van Diepensteyn hier toe ontleent ende geauthoriseert, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vande Perre, onsen meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Joseph van Schoor, officier, uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven Folio 112

35


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Jan Verbelen ende Maria Vergauwen gehuysschen, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer van sijnde gepasseert voor meester Arnoldus Claessens in qualiteyt van notaris binnen de Vrijheyt van Merchten residerende en in presentie van getuyghen de dato 10 november 1760, ons meyer ende erfflaethen voorschreven volcomentlijck gethoont voorgelesen ende gebleken, waer van den teneur van woorde te woorde hier naer volgt ende luydt aldus: Op heden den thienden november seventhienhondert sestigh compareerden voor mij ondergeschreven notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede van Brabant, binnen de vrijheyt van Merchten residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt Jan Verbelen innegesetenen der prochie van Steenhuffele, beneffens Maria Vergouwen sijne huysvrouwe die hij ten effecte naerbeschreven is assisterende ende authoriserende bij desen, welcke comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende lijden bij desen, ontfangen te hebben uyt handen van de heeren proviseuren van den huysarmen der prochie ende graeffschappe van Folio 113 Steenhuffel voorschreven, tellende voor, in den naem ende ten behoeve van den selven huysarmen, dats te weten eene somme van tweehondert guldens wisselgelt, den schellinck gerekent tot sesse stuyvers, den pattacon tot specien naer advenant, dienende desen instrumente dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren. Gelovende de comparanten daer voren tot behoeff vanden gemelden huysarmen van Steenuffele ter acceptatie van den eerw. heere Eustachius Jacobus Hermans, pastoor, d’heer Joannes Andreas van Ravesteyn, drossaert, Peeter van Aken, borgemeester, Jan Baptista Adriaenssens, Joseph van Doorslaer, Peeter Vertonghen ende Hendrick Puttemans, schepenen in qualiteyt van proviseurs vanden selven huysarmen, die alhier present ende mede comparerende de naerbeschreven rente ten behoeve van den gemelden huysarmen sijn accepterende, te gelden ende precies te betaelen eene erffelijcke rente van acht guldens courant gelt t’sjaers, vrij van thiende, twintigste, viertighste, hondertste meerdere ofte minderen penninghen ende generaelijck van alle andere lasten, precarien ende impositien die men op de renten nu ofte naermaels soude moghen Folio 114 stellen ofte eysschen, niettegenstaende de placcaerten van haere majesteyt ofte der heeren staeten van Brabant ter contrarie wirden geemaneert, waer aen sij rentgelderen van alsnu voor als dan wel expresselijck hebben gederogeert ende derogeren bij desen. Cours nemende dese rente op heden dathe deser soo dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal op den thienden november van den toecomenden jaere 1761 ende soo voorts van jaer tot jaer tot de volle ende effective aflossinghe ende quittinghe toe, die sal moeten geschieden eens ende teenemael in gelijcken wisselgelde als vooren met den interest van dien à rate van tijde, sonder de oncosten van den rentebrieff ende de procuratie tot cassatie der selve die door de rentgelderen sal moeten worden gedraeghen ende betaelt. Verbindende de rentgelderen daer voren hunne respective persoonen ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende naementlijck voor vasten pandt ende hypo36


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

theque seckere partije landts groot een halff bunder salvo justo met den huyse daer op staende, geleghen onder den gemelden graeffschappe van Steenuffel op het Cammelant, paelende ter eenre d’Heerbaene, ter tweedere d’erffgenaemen de Maerschalck, ter derdere d’heer Folio 115 Theodoor Broeckmans ende ter vierdere het kerckegoet van Steenuffele, belast met den cheyns van twee veertelkens cooren en een hinne aen de cappelrije van de Zielmisse, ende met twee veertelkens coren aen den laethove van sieur Christianus Franciscus Prevost eertijts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony, ende voorts vrij suyver ende onbelast, Welcke partije landt ende huyse de rentgelderen hebben vercreghen ende geconquesteert bij brieve gepasseert voor meyer ende erfflathen vanden heerlijcken laethove van sieur Christianus Franciscus Prevost in dathe op heden, onderteeckent J.M. Adriaenssens greffier, alhier originelijck gesien. Gelovende de rentgelderen over alles waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Constituerende de rentgelderen bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te gaen ende te compareren voor erfflathen van sieur Christianus Franciscus Prevost ende alomme elders voor heer ende weth competent ende aldaer allen ‘t gene voorschreven is vernieuwende, de voornoemde goederen tot versekeringhe ende assurantie Folio 116 der voorschreven capitaele somme ende te verschijnen interesten dier wettelijck te verbinden ende te affecteren met de voorschreven geloffte van Brussels waerschap in forma, mede om voorden souvereynen raede van Brabant, wethouderen der stadt Brussele, schepenen der prochie ende graeffschappe van Steenuffel ende alomme elders de rentgelderen in cas van eenigh gebreck int voldoen, achtervolghen ende volbrenghen van den inhout deser volontairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Actum Steenuffele dato als boven, ter presentie van d’heer Jacobus Marcellus Adriaenssens, substituet greffier van Steenuffele, ende Joseph van Schoor als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser, geschreven op segel van sesse stuyvers, bij de voorschreven rentgelderen, proviseuren ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont quod attestor, ende was onderteeckent A. Claessens, notaris. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhoude van den hier voren geinsereerden notariaelen instrumente in alle sijne poincten, clausulen Folio 117 ende conditien voor de validiteyt der voormelde rente van tweehondert guldens wisselgeldt cappitael ende te verscheynen croisen dyer verbonden sijns constituants persoon ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende specialijck voor vasten pande ende 37


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

hypotecque sekere partije landts met den huyse daer op staende hier voorens in haere grootte ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last der cheynsen daer op uytgaende ende hier vooren eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den selven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daer aff ende van allen ’t gene voorschreven staet waerschap ende naementlijck Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doene oft’er naermaels iet aengebraecke. Sijnde alsoo de voorschreven hoffstede voor het meergemeldt capitael ende te verschijnen croisen dyer wel ende wettelijck beseth ende gehypotequeert voor soo vele des in desen laethove can geschieden, met affectatie in forma. Om ofte het naermaels alsoo gebeurde dat de proviseurs ofte directeurs der voorschreven kercke van Steenhuffle ten behoorelijcken tijde ingevolghe ende opden voet van het voorgeciteert contract van de voormelde rente niet precies vergoldt ende Folio 118 wel betaelt en wirden, dat sij oft iemanden van hun behoorelijck gemachtight in dien gevalle sullen vermoghen te comen met desen brieve ofte desselfs duplicaet ende slaen handen metten rechte aen de voorschreven geoppignoreerde hoffstede ende de selve naer weth ende vonnisse, houden ende handtplichten, vroemen ende ontvroemen, berghen ende daelen tot aldertijdt ende wijlen de voorschreven proviseurs ofte directeurs van de voorschreven kercke van den achterstel der gemelde rente met alle de wettighe costen daer omme gedaen, geleden ende alnoch te lijden ten vollen vernueght ende voldaen sullen wesen. Dit is alles geschiet bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoemt, niets des hierinne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheere ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen t’gene voorschreven staet hebben erfflaethen voorgenoemt den gemeynen segele des voorschreven laethoffs dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den Folio 119 thienden dagh der maendt van november van jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert ende sestigh. Goedenisse gedaen weghens de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Francis Moyson ende Petronella vanden Berghe ten behoeve van Francis Cornelis ende Elisabeth de Keersmaecker, gehuysschen. Wij Peeter Laenens ende Jan Verbelen, erfflaethen van sieur Christianus Franciscus Prevost eertijdts jouffvrouwe Anna Maria Anthony van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder de prochie ende graeffschappe van Steenhuffle ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vande Perren, onsen meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in 38


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

propren persoone Jacobus vander Veken uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke Folio 120 procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens de kinderen ende representanten van wijlen Francis Moyson ende Petronella vanden Berghe, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daeraff sijnde gepasseert voor meester Daniel François de Jonge in qualiteyt van notaris binnen Brussele residerende en in presentie van getuyghen vander dathe neghen april 1745 ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken ende waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Extract. Op heden den neghensten april seventhienhondert vijffvviertigh compareerden voor mij Daniel Franhois de Jonge als openbaer notaris geadmitteert bij haere majestijts souverijnen raede van Brabant tot Brussele residerende en in de presentie van de getuygen hier naer genoemt in propre persoone Anna Moyson beneffens Geerard de Mol, haeren man ende momboir die verclaert sijne huysvrouweten effecte naerbeschreven te assisteren ende volcomentlijck te authoriseren, innegesetenen der prochie van Rossum, voor den eersten staeck. Item Judocus, Jan Baptist ende Cornelis Moyson, mitsgaeders Elisabeth Moyson ten desen geassisteert ende ten effecte naerbeschreven

Folio 121 volcomentlijck geathoriseert van Hendrick Verbesselt haeren man ende momboir, respective kinderen van wijlen Nicolaus Moyson die broeder was vande voornoemde Anna Moyson daer moeder aff leeft Anna van Stappen, voor den tweeden ende lesten staeck, alle kinderen, kintskinderenn erffgenaemen ende respresentanten van wijlen Francis Moyson ende Petronella vanden Berghe hunne ouders ende grootouders waeren, welcke voorschreven comparanten verclaeren onwederroepelijck te constitrueren ende volcomentlijck machtigh te maecken alle thoonders deser, dobbel ofte extract authentique om in hunnen n aem ende van hunnen t’wegen te gaen ende te compareren voor alle heeren hoven ende wetten daerondee de naerbeschreven goederen sijn resorterende competentelijck ter erffven staen ten fine van aldaer ingevolghe ende op den voet der naernbeschreven publiecke conditien met observantie van alle behoorelijcke ende gerequireerde solemniteyten ende gelofte van waerschyap in forme te goeden, vestighen ende erffven den eersaemen Franciscus Cornelis, sone Guilliams ende Elisabeth de Keersmaecker, wettighe gehuysschen ende innegesetenen Folio 122 des graeffschappe van Steenuffel ofte den ghenen bij hun te denomineren, te weten in seckere partije landts, geleghen binnen den selven graeffschappe van Steenhuffle, op het Steenveldt, groot volghens de prochiemetinghe een daghwandt veertigh roeden, paelende ter eenre de Herbaene loopende naer Merchten, ter tweedere ende derdere de weduwe 39


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Gillis van Roy ende ter vierdere d’erffgenaemen Nicolaus Moyson, opden last vanden cheyns van twee sisteren roghs aen de cappelrije van de Zielmisse jaerlijcx daer op uytgaende sonder voorder ofte andersints belast te wesen terwijlent de rente van veerthienhonder guldens capitael wisselgeldt onder andere daerop beseth geweest ende uytgestaen hebbende aen d’erffgenaemen wijlen sieur Judocus vander Hoffstadt binnen Brussele voor d’een helft weghens de voorschreven comparanten ende d’andere helft weghens d’erffgenaemen wijlen Joos van Buggenhout op den vijffthienden meert lestleden volghens d’acte voor mij notaris present getuyghen gepasseert is gqueten ende affgelost, ende waervan de cassatie oock ter greffie van Steenuffel behoorelijck is geschiedt, soo de comparanten alsnu hebben doen blijcken, soo ende gelijck de voorschreven partije landts aende selve comparanten pro indiviso was competerende uyt den hooffde ende bij successie van Folio 123 wijlen den voorschreven Pet(ronelle vansden Berghe, hunne moeder ende grootmoeder was, ende aen hun onder andere te deele gevallen volgens lotinghe, scheydinghe ende deylinghe aengegaen tegens de gelijcke erffgenaemen ab intestato van wijlen den voorschreven Joos van Buggenhout, gepasseert voor drossaerdt ende schepenen des voorschreven graeffschappe van Steenhuffle in dato den 22en february lestleden, onderteeckent J. Collin greffier, alhier in originali gesien, ende welcke goederen ditto wijlen Petronella vanden Berghe staende haeren tweeden houwelijck met wijlen den voorschreven Joos van Buggenhout hadde vercreghen ende geconquesteert, sijnde de brieven van goedenisse ende andere litteraele tittels de selve goederen raeckende door ongeluck verbrandt, hebbende des niettemin de comparanten ende hunne voorsaeten de voorschreven goederen van over dertigh en meer jaeren paisibelijck beseten ende gebruyckt. Gelovende daeraff ende van allen ’t gene voorschreven staet waerschap naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aen gebraecke. Van welcke partije landts den voorschreven Franciscus Cornelis als lesten hoogherende verdierder is cooper gebleven voor de somme van 191 Folio 124 guldens 10 stuyvers wisselgeldt, daer onder begrepen de drij ordinaire ofte stomme hooghen intgeheel ende twee derdepaerten van seven andere respective daerop gestelt, voorts alles ingevolghe ende naer luydt der publiecke conditien van vercoopinghe daervan sijnde gehouden ende gapasseert voor mij notaris present getuyghen begonst den 15en february ende gesloten opden 26en meert beyde lestleden, alhier originelijck gesien waertoe gerefereert wordt, ende welckers teneur van woorde te woorde alhier wordt gehouden voor geinsereert end egerepeteert, bekennende de voorschreven comparanten de gemelde coopsomme alsnu present mij notaris ghetelt vanden voornoemden cooper ontfangen te hebben, dienende dese daer over voor volle ende absolute quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren, allezs onder verbant ende renuntiatie als in d’ampelste forme. Aldus gedaen ende gepasseert binnen den voorschreven graefsschappe van Steenuffel ten daege, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Christiaen Brusselman ende 40


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Geerart de Boeck als getuygen hierover geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser, die is becleedt met segel van ses stuyvers, bij de voorschreven comparanten ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent. 125 Onder stont Quod attestor, ende was onderteeckent D.F. de Jonge notaris publicus, 1745. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen vanden voornoemden Franciscus Cornelis ende Elisabeth de Kersmaecker gehuysschen de partije landts hier vooren in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last der cheynsen aldaer eensgelijcx uytgesteken. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap, naementlijck Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen oft tot de voorschreven partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer Folio 126 dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als voren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints waeren hebbende ende inder voegen als de selve hier vorens in sijne handen opgedraegen waeren, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van den meergemelden Franciscus Cornelis ende Elisabeth de Kersmaecker sijne huysvrouwe, dewelcke naerdien den voorschreven cooper hadde gepresteert den gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goet, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiet bij consent ende bij manisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme Folio 127 van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte 41


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 25en dagh der maendt july van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert vierensestigh. Hypotecatie gedaen weghens Petronella van Muylders ten behoeve van den huysarmen van Steenhuffel. Wij Peeter Laenens, Francis Cornelis ende Jaspar Fasseel, erfflaethen van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony Folio 128 van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder de prochie ende graeffschappe van Steenhuffle ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vande Perren, onsen meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Guilliam Geeroms uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Petronella van Muylders geinsereert, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer aff sijnde gepasseert voor mij ondergeschreven greffier in qualiteyt van notaris present getuyghen in dato hieri (= gisteren), ons meyer ende erfflaethen voorschreven volcomentlijck gethoont voorgelesen ende gebleken, waer van den teneur van woorde te woorde hier naer volgt ende luydt aldus: Op heden den 9en december 1765 compareerde voor mij ondergeschreven als Folio 129 openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede van Brabant geordonneert, binnen den graeffschappe van Steenuffel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt in propren persoone Petronella van Muylders jonghe bejaerde dochter innegesetene der voorschreven graeffschappe, de welcke heeft bekent ende geleden, kent ende lijdt bij desen, wel ende deughdelijck t’haeren vollen contentemente ontfangen ende opgetrocken te hebben uyt handen van de heeren proviseurs van den huysarmen der prochie ende graeffschappe van Steenuffel voorschreven, dats te weten eene somme van tweehondert guldens wisselgeldt, den schellinck gerekent tot sesse stuyvers, ende alle andere specien van wisselgelde naer advenant, dienende desen dyen aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren, met renuntiatie aen d’exceptie van geenen getelden gelde. Gelovende de voorschreven comparante daer voren jaerlijcx aenden gemelden huysarmen van Steenuffel, ten wiens den eerw. heere Eustachius Jacobus Hermans, pastoor, d’heer Joannes Andreas van Ravesteyn, drossaerdt, 42


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 130 Jan Baptista Adriaenssens, Peeter Vertonghen ende Hendrick Puttemans, schepenen alhier present ende mede comparerende t’selve sijn accepterende, te gelden ende voortaen te betaelen eene erffelijcke rente van seven guldens ende thien stuyvers courant geldt, vrij ende exempt van alle lasten tsij beden, twintigste penninghen, contributies als andersints gheene uytgesondert ofte gereserveert van wat natuere de selve souden moghen wesen, die men op de renten nu ofte naermaels soude moghen stellen ofte eysschen, niettegenstaende de placcaerten van haere majesteyt ofte van eenighe andere overheyt ter contrarie wirden geemaneert, waer aen sij rentgeldersse van alsnu voor als dan wel expresselijck derogeert bij desen. Cours ende inganck nemende dese rente op heden dathe deser soo dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal op den negensten december van den toecomenden jaere 1766 ende soo voorts van jaere te jaere precies te contineren tot de volle ende effective aflossinghe ende quittinghe toe, die de comparante Folio 131 sal moghen doen eens ende teenemael met gelijcke capitaele somme van tweehondert guldens wisselgeldt ende den verschenen intereste dyer à rate van tijde, als het haer goedtdunken ende gelieven sal, terwijlent alle d’oncosten te gereysen over de creatie ende realisatie der selve rente met de cassatie dyer ,door de comparante intgeheel sullen moeten gedraeghen ende betaelt worden. Voor allen t’welck sij is verbindende haeren persoon ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende specialijck voor vasten pande ende hypotheque eerst sekere hoffstede met deen huyse schuere ende boomen daerop staende gestaen ende geleghen binnen den voorschreven graeffschappe van Steenuffel inde Bontestraete groot van erffve hondert vijfftigh roeden uyt eene meerdere partije, paelende ter eenre s’Heerenstraete, ter tweedere d’heer Verhavert sonder verheff, ter derdere d’erffgenaemen Jan Gheeroms ende Peeter Laenens met het verheff, ende ter vierdere de 150 roeden van dese gescheyden ende competerende aen Catharina van Muylders der comparante suster in houwelijck met Allard Goossens, t’saemen intgeheel belast met den cheyns Folio 132 van drij veertelkens min een vierlinck roghs twelff penninghen lovens ende een hinne sjaers aenden laethove van sieur Vincent Anthony alsnu sieur Prevost, ende met sesse veertelkens erwetten aenden voorschreven huysarmen van Steenuffel jaerlijcx te leveren op den eersten sondagh vanden Vasten. Item alnoch87 roeden landts uyt de meergemelde partije, paelende ter eenre de voorschreven Bontestraete, ter tweedere de 150 roeden erffve van Allard Goossens ende Catharina van Muylders van desen gescheyden, ter derdere met het verheff aen d’hoffstede van Peeter Laenens end eter vierdere de 87 roeden landts eensgelijcx van dese onlangx gespleten competerende de voornoemde Catharina van Muylders, balast met seven en een halff 43


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

veertelkens roghs aen den voorschreven laethove van sieur Prevost ende met sesse veertelkens roghs twelff penninghen lovens ende een hinne sjaers in twee items aen de cappelrije van de Zielmisse binnen Steenuffel, van alle welcke voorgeroerde cheynssen d’eene hellight moet worden gedraeghen door de voornoemde comparante ende d’andere Folio 133 door haere voornoemde suster Catharina van Muylders sonder voorders verbonden ofte belast te wesen. Soo ende gelijckerwijs de gemelde twee partijen erffve met den huyse daerop staende op de voornoemde comparante indiviselijck is verstorven uytten hoofde van wijlen Peeter van Muylders haeren vaeder ende aen haer te deele gevallen bij lotinghe deylinghe ende scheydinghe tusschen haer ende haere voornoemde suster aengegaen gepasseert voor mij ondergeschreven notaris in dato 26 november lestleden. Gelovende deselve comparante daeraff waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Constituerende voorts tot dyen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentique om in haeren naem ende van haeren tweghen te gaen ende te compareren voor erfflaethen van den voorschreven laethove van sieur Prevost ende alomme elders voor heer ende weth competent ten fine van aldaer den inhoudt deser vernieuwende, de gemelde partijen erffve met den huyse ende voordere edifitien daerop staende tot versekeringhe Folio 134 ende assurantie der voorschreven erffelijcke rente ende te verschijnen interesten dyer wettelijck met observantie van alle gerequireerde solemniteyten ende geloffte van waerschap als vooren te doen ende laeten verbinden ende oppignoreren met affectatie in forma. Gelovende, verbindende ende renuntierende als naer rechte. Aldus gedaen ende gepasseert binnen den voorschreven graeffschappe van Steenuffel ten daeghe maende ende jaere voorschreven ter presentie van Gillis van Roy ende Joseph van Schoor als getuyghen hier toe aensocht, sijnde de minute deser, becleedt met eenen segel van ses stuyvers, bij de voorschreven comparante, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont quod attestor, ende was onderteeckent J.M. Adriaenssens, notaris. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhoude van den hier voren geinsereerden notariaelen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien voor de validiteyt der voormelde rente van tweehondert guldens Folio 135 wisselgeldt capitael ende te verscheynen interesten dyer verbonden sijns constituants persoon ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende specialijck voor vasten pande ende hypoteque twee partijen erffve met den huyse ende boomen daerop staen-

44


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

de hier voorens in hunne grootte ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last der cheynsen daer op uytgaende ende hier vooren eensgelijcx uytgesteken. Gelovende den selven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daer aff ende van allen ’t gene voorschreven staet waerschap ende naementlijck Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doene oft’er naermaels iet aengebraecke. Sijnde alsoo de voorschreven twee partijen erffve met de edifitien ende boomen daer op staende voor het meergemeldt capitael ende te verschijnen croysen dyer wel ende wettelijck beseth ende gehypotequeert voor soo vele des in desen laethove can geschieden, met affectatie in forma. Om ofte het naermaels alsoo gebeurde dat de proviseurs ofte directeurs van den voorschreven huysarmen van Steenuffel ten behoorelijcken tijde ingevolghe ende opden voet van het voorgeciteert contract van de voormelde rente niet precies betaelt Folio 136 ende vergolt en wirden, dat sij oft iemanden van hun behoorelijck gemachtight in dyen gevalle sullen vermoghen te comen met desen brieve ofte desselfs duplicaet ende slaen handen metten rechte aen de voorschreven geoppignoreerde goederen ende de selve naer weth ende vonnisse, houden ende handtplichten, vroemen ende ontvroemen, berghen ende daelen tot aldertijdt ende wijlen de voorschreven proviseurs ofte directeurs van den meergemelden huysarmen van den achterstel der gemelde rente met alle de wettighe costen daer omme gedaen, geleden ende alnoch te lijden ten vollen vernueght ende voldaen sullen wesen. Dit is alles geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoemt, niets des hierinne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheere ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen t’gene voorschreven staet hebben erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door Folio 137 onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den thienden dagh der maendt van december van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert vijffvensestigh. Goedenisse gedaen weghens Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt ten behoeve van sieur Egidius van Puyvelde, Henricus van Schelle ende Joannes Franciscus Feyaerts.. Wij Peeter Laenens ende Francis Cornelis, erfflaethen van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony, van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder den graeffschappe van Steenhuffle ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent

45


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 138 vander Perren, onsen meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Ambrosius Verhaevert uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt, gehuysschen, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer van sijnde gepasseert voor meester J. vande Voorde in qualiteyt van notaris ende in presentie van getuyghen vander date 28 december 1765, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Extract. Op heden den 28en december 1765 compareerden voor mij ondergeschreven notaris geadmitteert bij haere majesteyts souvereynen raede van Brabant binnen Lippeloo residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt in propre persone Daniel Blaviers Folio 139 ende Theresia de Smedt gehuysschen woonachtigh opden Ouden Briel onder de prochie van Buggenhout, dewelcke verclaeren bij desen onwederroepelijck vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben aen sieurs Egidius Puyvelde, Henricus van Schel ende Joannes Franciscus Fayaerts, alle drij innegesetenen borghers der stadt Brussele, die alhier present medecomparerende den naerbeschreven coop t’hunnen gemeynen behoeve sijn accepterende, dats te weten eerst (niet ingvuld want resorteert niet onder dit laathof). Item sekere partije landts ende weyde geleghen onder de prochie van Steenhuffel, tsaemen groot drij daghwanden salvo justo, paelende ter eenre de Vuylbuyckstraete, ter tweedere het goedt van Jan van Heembeeck, d’erffgenamen Jan van Muylders ende Jan de Bal, ter derdere ende vierdere seyde den Raephoff, op den last van een hinne aenden laethove van d’heer Prevost, ende tot dyen met een veertelken coren sjaers aenden huysarmen van Steenuffele. Sijnde alle de gemelde goederen voorts belast met eene capitaele rente van 1600 guldens courant geldt aenden heere Lunden tot Antwerpen, welcke rente met de interesten daervan tot dato deser verschenen sullen corten aen Folio 140 de naerbeschreven coopsomme maer niet de voormelde cheynssen ende commers de welcke de acceptanten als voorseyd t’hunnen laste sijn nemende, ende welcken coop cessie ende transport is geschiedt voor ende omme de somme van 3150 guldens courant geldt waervan d’excressientie boven de voorschreven rente aende transportanten sal moeten worden opgeleyt ende voldaen tusschen heden ende drij oft vier weken ende welcke respective partijen van goederen op den eersten transportant voor een derdepaert waeren verstorven ende gesuccedeert uytten hooffde van wijlen Jan Blaviers ende Petronella Holbrechts in hun leven gehuysschen sijne ouders waeren als een der selve drij achtergelaeten kinderen ende erffgenaemen ab intestato, ende de twee resterende derde paerten der gemelde respective goederen hebben de transportanten in coop vercreghen teghens des eersten comparants broeder ende suster uytwijsens drij distincte goedenisse 46


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

brieven daervan sijnde waer van de twee eerste ten respecte etc. ende den derden goedenissebrieff ten opsighte van de Gaat verder op folio 171 de voormelde partije landts ende wijde is gepasseert voor de meyer ende erfflaethen vanden voorseyden laethove van d’heer Prevost in date 4 september 1758 geteeckent J.M. Adriaenssens griffier, alhier in originali gesien ende aen de acceptanten overgelevert, verclaerende de transportanten de voormelde respective goederen niet voorders oft meer belast te sijn als hier boven is verhaelt daer over, ende over allen t’gene voorschreven guarrandt ende waerschap gelovende bij desen. Verbindende ten dyen eynde hunne persoonen ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende tot meerdere vasticheyt van allen t’gene voorschreven verclaeren soo de transportanten als acceptanten bij desen voorts onwederroepelijck machtighte maecken ende te constitueren alle thoonders deser ofte dobbel autentique om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te gaen ende te compareren voor haere majesteyts Souverijnen Raede van Brabant mede om in den naem der respective comparanten te gaen ende te compareren voor meyer ende erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost Folio 172 ende aldaer naer vernieuwinghe deser ende prestatie van den eedt de non amortisatione geprescribeert bij placcaert van 15 september 1753, voorts inden naem der transportanten te consenteren dat de acceptanten tot hunnen gemeynen behoeve in de voormelde goederen op de lasten ende conditien hier voren uytgesteken wel ende wettelijck worden gegoeyt ende geerft met observantie van de formaliteyten naer rechte gerequireert. Gelovende, verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert tot Cappelen opden Bosch date ut supra coram Peeter Goossens ende Joachim van Keer als getuyghen hier toe aensocht. Aande minute deser is gevoeght eenen zegel van drij guldens twelff stuyvers ende de selve is bij de transportanten, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Onder stont quod attestor ende was onderteekent J. vande Voorde, nots. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende Folio 173 met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen vanden voornoemden meyer als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van sieurs Egidius van Puyvelde, Henricus van Schelle ende Joannes Franciscus Fayaerts de partije landts ende weyde hier vooren in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last der cheynsen ende renten daerinne vermelt ende uytgesteken. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff guarrant ende waerschap, ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant al dat er van rechtswegen schuldigh was ende 47


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen oft tot de voorschreven partije landts ende weyde geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als voren daer over staende heeft de gemelde partije landts ende weyde met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints Folio 174 waeren hebbende ende inder voegen als de selve hier vorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van de voornoemde sieurs Egidius van Puyvelde, Henricus van Schelle ende Joannes Franciscyus Fayaerts, dewelcke naerdien den voorschreven comparant uyt crachte als vooren in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven Folio 175 meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 8en february van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert sessensestigh. Folio 141 Op heden desen negenthienden may seventhienhondert negenensestigh compareerde voor mij Henrico Seghers als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede geordonneert in Brabant, tot Brussele residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt sieur Joannes van Roy ingesetenen binnen dese stadt Brussele, welcken comparant heeft verclaert te constitueren ende volcomen machtigh te maecken soo hij onwederroepelijck doet bij desen alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentique om in sijnen naem ende van sijnen t’weghen te gaen en te compareren voor erfflaethen des laethoffs van d’heer

48


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 142 Provost ende alomme elders daer des behooren ender van noode wesen sal ende aldaer op den voet ende in conformiteyt der naerbeschreven publiecke conditien van vercoopinghe met geloffte van guarrand ende Brussels waerschap ende altoos genoegh te doene ofter naermaels iet aengebraecke, mitsgaeders met alle solemnitijten daer toe naer rechten op gerequireert te goeden vestigen ende erffven den eersaemen Joannes Verhavert ende Anna Theresia van Roy gehuysschen tot Steenuffel in seker stuck lants groot twee daghwanden vijfftich roeden salvo justo gelegen onder Steenuffel genoempt den Raephoff paelende ter eenre t’Vuylbuyckstraetie, ter tweedere d’erffgenaemen van den Folio 143 heere greffier Neeffs, ter derdere Francis de Greve ende ter vierdere den Heyligen Geest van Steenuffel, voor vrij suyver ende onbelast behoudelijck met twee sisteren roghs daer van drij een half viertelen treckende is den heere Vincent Anthony alsnu sijne erffgenaemen ende vier en halff viertelen in den cheynsboeck competerende de cappelrije der Sielmisse van Steenuffel, item vier en halff viertelen evene aen jouffrouwe Vincent Anthony, aen de voors cappelrije van Steenuffel een viertel en halff evene, item een ganse ende eene hinne aende voors cappelrije ende drij penninghen lovens aende voors jouffvrouwe Vincent Anthony, sonder meer, van welcke chijnsen Folio 144 ende commers het cappitael niet en sal corten aende coopsomme dan alleenlijck de verloopen dier daer van ten achteren te bevinden tot den lest gepasseerden valdagh inclues, ende voorts op alle beneficien enden servitueten waeraen deselve goederen souden vonnen onderworpen ofte subject wesen, indert voegen de gemelde goederen voor d’een hellicht op den comparant is verstorven uytten hooffde ende als eenighen erffgenaem van wijlen Maria Anna van Roy jonghe dochter sonder kint ofte kinderen achtergelaeten te hebben ab intestato overleden, sijne suster was, ende de wederhellicht der selve goederen is aen den comparant beneffens wijlen sijne voors suster voor deerste hellicht Folio 145 aldus aen hun beyde int geheel aengeschreven bij transactie in forme van lotinghe tusschen hun ende Elisabeth Maes hunne stieffmoeder ter interventie van d’heeren advocaetenL.J.J. de Swert ende D. stevens aengegaen onder signatuere op 19 september1768 als erffgenaemen van wijlen Peeter van Roy hunnen vaeder was, aen de welcke de selve onder a ndere waeren aengeschreven in de naerlaetentheydt van wijlen Gillis van Roy ende Anna de Boeck gehuysschen sijne ouders waeren volghens lotinghe gepasseert voor den notaris A. Claessens tot Merchtem residerende present getuygen op 20 september 1752 de welcke de selve goederen 49


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 146 hadden vercregen bij brieve gepasseert voor erfflaeten van jouffrouwe Joanna Maria Anthony op 14 february 1710 geteeckent T. Cornet greffier, alhier gebleken, met welcke qualificatie den cooper ingevolge van de naerbeschreven conditie hem moet vergenoegen, welcke goederen den comparant alsoo publieckelijck hadde tye coop gestelt met drij verschijde sitdaeghen gehouden ten huyse van Peeter Herremans tot Steenuffel alwaer de selve op 2 may lestleden als lesten hooghen sijn gebleven aen den voors Joannes Verhavert ter denominatie van Franciscus vander Borght voort de somme van 3117 guldens wisselgelt daer onder Folio 147 begrepen twee derde deelen der hooghen daer op voor het wenschen van proficiat gestelt, conform de publique conditie van vercoopinghe daer van sijnde bij mij notaris ende getuygen onderteeckent, metten acte van denominatie staende in pede der copije authentique tot de welcke wort gerefereert ende den inhoudt dier alhier om cortheyts wille gehouden voor geinsereert ende gerepeteert. Bekennende tot dien den comparant de voors coopsomme uyt handen vanden cooper alsnu present mij notaris getelt ontfanghen te hebben dienende desen daer over voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, met renuntiatie aen d’exceptie van geenen getelde gelde. Folio 148 Ende alhier oock mede comparerende den voorschreven Joannes Verhavert den welcken beneffens den comparant heeft verclaert dat dese vercoopinghe ende coop directelijck nochte indirectelijck en is geschiet in faveur van eenighe doode handt, constituerende alvolgens alle thoonders om voor de voorschreven erfflaeten ende alomme des behoorende dit hun gemelt verclaeren onder prestatie vanden gerequireerden eedt in hunne zielen te vernieuwen. Actum binnen Brussele date ut supra coram sieurs Franciscus de Koninck ende Josephus Folio 149 Lambertus Mahieu testibus requisitis, sijnde de minute deser becleet met eenen segel van twelff stuyvers, bij de voors comparanten ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Quod attestor, Seghers, nots. Vernieuwt ende herkent den inhoude deser procuratie door Jan de Maerschalck op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve van Joannes Verhavert ende Anna Theresia van Roy gehuysschen dewelcke, naerdien den hier vooren geinsereerden 50


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

eedt ingevolghe den 15de artikel van haere majesteyts placcaert de dat 15de september 1753 behoorelijck was gepresteert, darinne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoyt gevest ende geerfft naer desen bancken rechte. Actum Steenuffel desen 18en novembris 1769 coram Vincent van der Perren, meyer, Peeter Laenens ende Jaspar Fasseel, erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost,. J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 150 Leeg Folio 151 1766 - Op heden den 28en december 1765 compareerden voor mij ondergeschreven notaris

geadmitteert bij haere majesteyts souvereynen raede van Brabant binnen Lippeloo residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt in propre persone Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt gehuysschen woonachtigh opden Ouden Briel onder de prochie van Buggenhout, dewelcke verclaeren bij desen onwederroepelijck vercocht te hebben aen sieursz Egidius, Henricus van Schel ende Joannes Franciscus Fayaerts, alle drij innegesetenen borghers der stadt Brussele, die alhier present medecomparerende den naerbeschreven coop t’hunnen gemeynen behoeve sijn accepterende, dats te weten eerst (niet ingvuld want resorteert niet onder dit laathof). Item sekere partije landts ende weyde geleghen onder de prochie van Steenhuffel, tsaemen groot drij daghwanden salvo justo, paelende ter eenre de Vuylbuyckstraete, ter tweedere het goedt van Jan van Heembeeck, d’erffgenamen Jan van Muylders ende Jan de Bal, ter derdere ende vierdere seyde den Raephoff, op den last van een hinne aenden laethove van d’heer Prevost, ende tot dyen met een veertelken coren sjaers aenden huysarmen van Steenuffele. Sijnde alle de gemelde goederen voorts belast met eene capitaele rente van 1600 guldens courant geldt aenden heere Lunden tot Antwerpen, welcke rente met de interesten daervan tot dato deser verschenen sullen corten aen de naerbeschreven coopsomme maer niet de voormelde cheynssen ende commers de welcke de acceptanten als voorseyd t’hunnen laste sijn nemende, ende welcken coop cessie ende Folio 152 transport is geschiedt voor ende omme de somme van 3150 guldens courant geldt waervan d’excressientie boven de voorschreven rente aende transportanten sal moeten worden opgeleyt ende voldaen tusschen heden ende drij oft vier weken ende welcke respective partijen van goederen op den eersten transportant voor een derdepaert waeren verstorven ende gesuccedeert uytten hooffde van wijlen Jan Blaviers ende Petronella Holbrechts in hun leven gehuysschen sijne ouders waeren als een der selve drij achtergelaeten kinderen ende erffgenaemen ab intestato, ende de twee resterende derde paerten der gemelde respective goederen hebben de transportanten in coop vercreghen teghens des eersten comparants broeder ende suster uytwijsens drij distincte goedenisse brieven daervan sijnde waer van de twee eerste ten respecte etc. ende den derden goedenissebrieff ten opsighte van de voor51


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

melde partije landts ende wijde is gepasseert voor de meyer ende erfflaethen vanden voorseyden laethove van d’heer Prevost in date 4 september 1758 geteeckent J.M. Adriaenssens griffier, alhier in originali gesien ende aen de acceptanten overgelevert, verclaerende de transportanten de voormelde respective goederen niet voorders oft meer belast te sijn als hier boven is verhaelt daer over, ende over allen t’gene voorschreven guarrandt ende waerschap gelovende bij desen. Verbindende ten dyen eynde hunne persoonen ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende tot meerdere vasticheyt van allen t’gene voorschreven verclaeren soo de Folio 153 transportanten als acceptanten bij desen voorts onwederroepelijck machtighte maecken ende te constitueren alle thoonders deser ofte dobbel autentique om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te gaen ende te compareren voor haere majesteyts Souverijnen Raede van Brabant mede om in den naem der respective comparanten te gaen ende te compareren voor meyer ende erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost ende aldaer naer vernieuwinghe deser ende prestatie van den eedt de non amortisatione geprescribeert bij placcaert van 15 september 1753, voorts inden naem der transportanten te consenteren dat de acceptanten tot hunnen gemeynen behoeve in de voormelde goederen op de lasten ende conditien hier voren uytgesteken wel ende wettelijck worden gegoeyt ende geerft met observantie van de formaliteyten naer rechte gerequireert. Gelovende, verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert tot Cappelen opden Bosch date ut supra coram Peeter Goossens ende Joachim van Keer als getuyghen hier toe aensocht. Aande minute deser is gevoeght eenen zegel van drij guldens twelff stuyvers ende de selve is bij de transportanten, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Quod attestor Vande Voorde, nots. Folio 154 Vernieuwt ende herkent den inhoude deser procuratie door Ambrosius Verhavert op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve als binnen, dewelcke, naerdien hij opdraeghere hadde vernieuwt den hier vooren gerequireerden eedt ingevolghe den 15de artikel van haere majesteyts placcaert de dat 15de september 1753 behoorelijck was gepresteert, darinne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoyt gevest ende geerfft naer desen bancken rechte. Actum Steenuffel desen 8en february 1766 coram Vincent van der Perren, meyer, Peeter Laenens ende Francis Cornelis, erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost,. J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 155 Op heden den 9en december 1765 compareerde voor mij ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede van Brabant geordonneert, bin52


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

nen den graeffschappe van Steenuffel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt in propren persoone Petronella van Muylders jonghe bejaerde dochter innegesetene der voorschreven graeffschappe, de welcke heeft bekent ende geleden, kent ende lijdt bij desen, wel ende deughdelijck t’haeren vollen contentemente ontfangen ende opgetrocken te hebben uyt handen van de heeren proviseurs van den huysarmen der prochie ende graeffschappe van Steenuffel voorschreven, dats te weten eene somme van tweehondert guldens wisselgeldt, den schellinck gerekent tot sesse stuyvers, ende alle andere specien van wisselgelde naer advenant, dienende desen dyen aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren, met renuntiatie aen d’exceptie van geenen getelden gelde. Folio 156 Gelovende de voorschreven comparante daer voren jaerlijcx aenden gemelden huysarmen van Steenuffel, ten wiens den eerw. heere Eustachius Jacobus Hermans, pastoor, d’heer Joannes Andreas van Ravesteyn, drossaerdt, Jan Baptista Adriaenssens, Peeter Vertonghen ende Hendrick Puttemans, schepenen alhier present ende mede comparerende t’selve sijn accepterende, te gelden ende voortaen te betaelen eene erffelijcke rente van seven guldens ende thien stuyvers courant geldt, vrij ende exempt van alle lasten tsij beden, twintigste penninghen, contributies als andersints gheene uytgesondert ofte gereserveert van wat natuere de selve souden moghen wesen, die men op de renten nu ofte naermaels soude moghen stellen ofte eysschen, niettegenstaende de placcaerten van haere majesteyt ofte van eenighe andere overheyt ter contrarie wirden geemaneert, waer aen sij rentgeldersse van alsnu voor als dan wel expresselijck derogeert bij desen. Cours ende inganck nemende Folio 157 dese rente op heden dathe deser soo dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal op den negensten december van den toecomenden jaere 1766 ende soo voorts van jaere te jaere precies te contineren tot de volle ende effective aflossinghe ende quittinghe toe, die de comparante sal moghen doen eens ende teenemael met gelijcke capitaele somme van tweehondert guldens wisselgeldt ende den verschenen intereste dyer à rate van tijde, als het haer goedtdunken ende gelieven sal, terwijlent alle d’oncosten te gereysen over de creatie ende realisatie der selve rente met de cassatie dyer ,door de comparante intgeheel sullen moeten gedraeghen ende betaelt worden. Voor allen t’welck sij is verbindende haeren persoon ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende specialijck voor vasten pande ende hypotheque eerst sekere hoffstede met deen huyse schuere ende boomen daerop staende gestaen ende geleghen binnen den voorschreven graeffschappe Folio 158 van Steenuffel inde Bontestraete groot van erffve hondert vijfftigh roeden uyt eene meerdere partije, paelende ter eenre s’Heerenstraete, ter tweedere d’heer Verhavert sonder ver53


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

heff, ter derdere d’erffgenaemen Jan Gheeroms ende Peeter Laenens met het verheff, ende ter vierdere de 150 roeden van dese gescheyden ende competerende aen Catharina van Muylders der comparante suster in houwelijck met Allard Goossens, t’saemen intgeheel belast met den cheyns van drij veertelkens min een vierlinck roghs twelff penninghen lovens ende een hinne sjaers aenden laethove van sieur Vincent Anthony alsnu sieur Prevost, ende met sesse veertelkens erwetten aenden voorschreven huysarmen van Steenuffel jaerlijcx te leveren op den eersten sondagh vanden Vasten. Item alnoch 87 roeden landts uyt de meergemelde partije, paelende ter eenre de voorschreven Bontestraete, ter tweedere de 150 roeden erffve van Allard Folio 159 Goossens ende Catharina van Muylders van desen gescheyden, ter derdere met het verheff aen d’hoffstede van Peeter Laenens end eter vierdere de 87 roeden landts eensgelijcx van dese onlangx gespleten competerende de voornoemde Catharina van Muylders, balast met seven en een halff veertelkens roghs aen den voorschreven laethove van sieur Prevost ende met sesse veertelkens roghs twelff penninghen lovens ende een hinne sjaers in twee items aen de cappelrije van de Zielmisse binnen Steenuffel, van alle welcke voorgeroerde cheynssen d’eene hellight moet worden gedraeghen door de voornoemde comparante ende d’andere door haere voornoemde suster Catharina van Muylders sonder voorders verbonden ofte belast te wesen. Soo ende gelijckerwijs de gemelde twee partijen erffve met den huyse daerop staende op de voornoemde comparante indiviselijck is verstorven uytten hoofde van wijlen Peeter van Muylders haeren vaeder Folio 160 ende haer te deele gevallen bij lotinghe deylinghe ende scheydinghe tusschen haer ende haere voornoemde suster aengegaen gepasseert voor mij ondergeschreven notaris in dato 26 november lestleden. Gelovende deselve comparante daeraff waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Constituerende voorts tot dyen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentique om in haeren naem ende van haeren tweghen te gaen ende te compareren voor erfflaethen van den voorschreven laethove van sieur Prevost ende alomme elders voor heer ende weth competent ten fine van aldaer den inhoudt deser vernieuwende, de gemelde partijen erffve met den huyse ende voordere edifitien daerop staende tot versekeringhe ende assurantie der voorschreven erffelijcke rente ende te verschijnen interesten dyer wettelijck met observantie van alle gerequireerde solemniteyten ende geloffte van waerschap Folio 161 als vooren te doen ende laeten verbinden ende oppignoreren met affectatie in forma. Gelovende, verbindende ende renuntierende als naer rechte.

54


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen den voorschreven graeffschappe van Steenuffel ten daeghe maende ende jaere voorschreven ter presentie van Gillis van Roy ende Joseph van Schoor als getuyghen hier toe aensocht, sijnde de minute deser, becleedt met eenen segel van ses stuyvers, bij de voorschreven comparante, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, J.M. Adriaenssen, nots Vernieuwt ende herkent den inhoude deser procuratie door Guilliam Gheeroms op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve als binnen, coram ende ten overstaen van Vincent van der Perren, meyer, Peeter Laenens, Francis Cornelis ende Jaspar Fasseel, erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost, desen 10en december 1765., mij present, J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 162 Leeg Folio 163 1745 - Extract. Op heden den neghensten april seventhienhondert vijffvviertigh compareer-

den voor mij Daniel Franhois de Jonge als openbaer notaris geadmitteert bij haere majestijts souverijnen raede van Brabant tot Brussele residerende en in de presentie van de getuygen hier naer genoemt in propre persoone Anna Moyson beneffens Geerard de Mol, haeren man ende momboir die verclaert sijne huysvrouwe ten effecte naerbeschreven te assisteren ende volcomentlijck te authoriseren, innegesetenen der prochie van Rossum, voor den eersten staeck. Item Judocus, Jan Baptist ende Cornelis Moyson, mitsgaeders Elisabeth Moyson ten desen geassisteert ende ten effecte naerbeschreven volcomentlijck geathoriseert van Hendrick Verbesselt haeren man ende momboir, respective kinderen van wijlen Nicolaus Moyson die broeder was vande voornoemde Anna Moyson daer moeder aff leeft Anna van Stappen, voor den tweeden ende lesten staeck, alle kinderen, kintskinderenn erffgenaemen ende respresentanten van wijlen Folio 164

Francis Moyson ende Petronella vanden Berghe hunne ouders ende grootouders waeren, welcke voorschreven comparanten verclaeren onwederroepelijck te constitrueren ende volcomentlijck machtigh te maecken alle thoonders deser, dobbel ofte extract authentique om in hunnen n aem ende van hunnen t’wegen te gaen ende te compareren voor alle heeren hoven ende wetten daerondee de naerbeschreven goederen sijn resorterende competentelijck ter erffven staen ten fine van aldaer ingevolghe ende op den voet der naernbeschreven publiecke conditien met observantie van alle behoorelijcke ende gerequireerde solemniteyten ende gelofte van waerschyap in forme te goeden, vestighen ende erffven den eersaemen Franciscus Cornelis, sone Guilliams ende Elisabeth de Keersmaecker, wettighe gehuysschen ende innegesetenen des graeffschappe van Steenuffel ofte den ghenen bij hun te de55


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

nomineren, te weten in seckere partije landts, geleghen binnen den selven graeffschappe van Steenhuffle, op het Steenveldt, groot volghens de prochiemetinghe een daghwandt veertigh roeden, paelende ter eenre de Herbaene loopende naer Merchten, ter tweedere ende derdere de weduwe Gillis van Roy Folio 165 ende ter vierdere d’erffgenaemen Nicolaus Moyson, opden last vanden cheyns van twee sisteren roghs aen de cappelrije van de Zielmisse jaerlijcx daer op uytgaende sonder voorder ofte andersints belast te wesen terwijlent de rente van veerthienhonder guldens capitael wisselgeldt onder andere daerop beseth geweest ende uytgestaen hebbende aen d’erffgenaemen wijlen sieur Judocus vander Hoffstadt binnen Brussele voor d’een helft weghens de voorschreven comparanten ende d’andere helft weghens d’erffgenaemen wijlen Joos van Buggenhout op den vijffthienden meert lestleden volghens d’acte voor mij notaris present getuyghen gepasseert is gqueten ende affgelost, ende waervan de cassatie oock ter greffie van Steenuffel behoorelijck is geschiedt, soo de comparanten alsnu hebben doen blijcken, soo ende gelijck de voorschreven partije landts aende selve comparanten pro indiviso was competerende uyt den hooffde ende bij successie van wijlen den voorschreven Pet(ronelle vansden Berghe, hunne moeder ende grootmoeder was, ende aen hun onder andere te deele gevallen volgens lotinghe, scheydinghe ende deylinghe aengegaen tegens de gelijcke erffgenaemen ab intestato van wijlen den voorschreven Folio 166 Joos van Buggenhout, gepasseert voor drossaerdt ende schepenen des voorschreven graeffschappe van Steenhuffle in dato den 22en february lestleden, onderteeckent J. Collin greffier, alhier in originali gesien, ende welcke goederen ditto wijlen Petronella vanden Berghe staende haeren tweeden houwelijck met wijlen den voorschreven Joos van Buggenhout hadde vercreghen ende geconquesteert, sijnde de brieven van goedenisse ende andere litteraele tittels de selve goederen raeckende door ongeluck verbrandt, hebbende des niettemin de comparanten ende hunne voorsaeten de voorschreven goederen van over dertigh en meer jaeren paisibelijck beseten ende gebruyckt. Gelovende daeraff ende van allen ’t gene voorschreven staet waerschap naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aen gebraecke. Van welcke partije landts den voorschreven Franciscus Cornelis als lesten hoogherende verdierder is cooper gebleven voor de somme van 191 guldens 10 stuyvers wisselgeldt, daer onder begrepen de drij ordinaire ofte stomme hooghen intgeheel ende twee derdepaerten van seven andere respective daerop gestelt, voorts alles Folio 167 ingevolghe ende naer luydt der publiecke conditien van vercoopinghe daervan sijnde gehouden ende gapasseert voor mij notaris present getuyghen begonst den 15en february ende gesloten opden 26en meert beyde lestleden, alhier originelijck gesien waertoe gerefereert 56


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

wordt, ende welckers teneur van woorde te woorde alhier wordt gehouden voor geinsereert end e gerepeteert, bekennende de voorschreven comparanten de gemelde coopsomme alsnu present mij notaris ghetelt vanden voornoemden cooper ontfangen te hebben, dienende dese daer over voor volle ende absolute quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren, allezs onder verbant ende renuntiatie als in d’ampelste forme. Aldus gedaen ende gepasseert binnen den voorschreven graefsschappe van Steenuffel ten daege, maende ende jaere voorschreven ter presentie van Christiaen Brusselman ende Geerart de Boeck als getuygen hierover geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser, die is becleedt met segel van ses stuyvers, bij de voorschreven comparanten ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, D.F. de Jonge notaris publicus, 1745. Vernieuwt ende herkent den inhoude deser procuratie door Jacobus vander Vekene op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende Folio 168 bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve van Francis Cornelis ende Elisabeth de Keirsmaecker gehuyschen, dewelcke, naerdien den voors cooper hadde vernieuwt den hier vooren gerequireerden eedt ingevolghe den 15 de artikel van haere majesteyts placcaert de dat 15de september 1753, in de voorenstaende partije landts wel ende wettelijck sijn gegoyt gevest ende geerfft naer desen bancken rechte. Actum Steenuffel desen 25en july 1764 coram ende ten overstaen van Vincent van der Perren, meyer, Peeter Laenens ende Jan Verbelen, erfflaethen vanden heerlijcken laethove van d’heer Christianus Franciscus Prevost. J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 169 Leeg Folio 170 Procuratie tot goedenisse voor Franciscus Cornelis ende Elisabeth de Keersmaecker, gehuysschen.  Folio 171-174 Hoort na folio 140, zie daar. Folio 175

57


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Goedenisse gedaen weghens Joannes van Roy ten behoeve van Joannes Verhavert ende Anna Theresia van Roy. Wij Peeter Laenens ende Jaspar Fasseel, erfflaethen van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony, van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder den graeffschappe van Folio 176 Steenhuffle, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perren, onsen meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Maerschalck uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens sieur Joannes van Roy, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer aff sijnde gepasseert voor meester Henrico Seghers in qualiteyt van notaris ende in presentie van getuyghen in dato 19 may 1769, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende Folio 177 gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Op heden desen negenthienden may seventhienhondert negenensestigh compareerde voor mij Henrico Seghers als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede geordonneert in Brabant, tot Brussele residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt sieur Joannes van Roy ingesetenen binnen dese stadt Brussele, welcken comparant heeft verclaert te constitueren ende volcomen machtigh te maecken soo hij onwederroepelijck doet bij desen alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentique om in sijnen naem ende van sijnen t’weghen te gaen en te compareren voor erfflaethen des laethoffs van d’heer Prevost ende alomme elders daer des behooren ender van noode wesen sal ende aldaer op den voet ende in Folio 178 conformiteyt der naerbeschreven publiecke conditien van vercoopinghe met geloffte van guarrand ende Brussels waerschap ende altoos genoegh te doene ofter naermaels iet aengebraecke, mitsgaeders met alle solemnitijten daer toe naer rechten op gerequireert te goeden vestigen ende erffven den eersaemen Joannes Verhavert ende Anna Theresia van Roy gehuysschen tot Steenuffel in seker stuck lants groot twee daghwanden vijfftich roeden salvo justo gelegen onder Steenuffel genoempt den Raephoff paelende ter eenre t’Vuylbuyckstraetie, ter tweedere d’erffgenaemen van den heere greffier Neeffs, ter derdere Francis de Greve ende ter vierdere den Heyligen Geest van Steenuffel, voor vrij suyver ende onbelast behoudelijck met twee sisteren roghs daer van drij een half viertelen treckende is den heere Vincent Anthony alsnu sijne erffgenaemen ende vier en halff viertelen in den cheynsboeck 58


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 179 competerende de cappelrije der Sielmisse van Steenuffel, item vier en halff viertelen evene aen jouffrouwe Vincent Anthony, aen de voors cappelrije van Steenuffel een viertel en halff evene, item een ganse ende eene hinne aende voors cappelrije ende drij penninghen lovens aende voors jouffvrouwe Vincent Anthony, sonder meer, ende commers het cappitael niet en sal corten aende coopsomme dan alleenlijck de verloopen dier daer van ten achteren te bevinden tot den lest gepasseerden valdagh inclues, ende voorts op alle beneficien enden servitueten waeraen deselve goederen souden vonnen onderworpen ofte subject wesen, indert voegen de gemelde goederen voor d’een hellicht op den comparant is verstorven uytten hooffde ende als eenighen erffgenaem van wijlen Maria Anna van Roy jonghe dochter sonder kint ofte kinderen Folio 180 achtergelaeten te hebben ab intestato overleden, sijne suster was, ende de wederhellicht der selve goederen is aen den comparant beneffens wijlen sijne voors suster voor deerste hellicht aldus aen hun beyde int geheel aengeschreven bij transactie in forme van lotinghe tusschen hun ende Elisabeth Maes hunne stieffmoeder ter interventie van d’heeren advocaetenL.J.J. de Swert ende D. stevens aengegaen onder signatuere op 19 september1768 als erffgenaemen van wijlen Peeter van Roy hunnen vaeder was, aen de welcke de selve onder andere waeren aengeschreven in de naerlaetentheydt van wijlen Gillis van Roy ende Anna de Boeck gehuysschen sijne ouders waeren volghens lotinghe gepasseert voor den notaris A. Claessens tot Merchtem residerende present getuygen op 20 september 1752 de welcke de selve Folio 181 goederen hadden vercregen bij brieve gepasseert voor erfflaeten van jouffrouwe Joanna Maria Anthony op 14 february 1710 geteeckent T. Cornet greffier, alhier gebleken, met welcke qualificatie den cooper ingevolge van de naerbeschreven conditie hem moet vergenoegen, welcke goederen den comparant alsoo publieckelijck hadde tye coop gestelt met drij verschijde sitdaeghen gehouden ten huyse van Peeter Herremans tot Steenuffel alwaer de selve op 2 may lestleden als lesten hooghen sijn gebleven aen den voors Joannes Verhavert ter denominatie van Franciscus vander Borght voort de somme van 3117 guldens wisselgelt daer onder begrepen twee derde deelen der hooghen daer op voor het wenschen van proficiat gestelt, conform de publique conditie van vercoopinghe daer van sijnde bij mij notaris ende getuygen Folio 182

59


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

onderteeckent, metten acte van denominatie staende in pede der copije authentique tot de welcke wort gerefereert ende den inhoudt dier alhier om cortheyts wille gehouden voor geinsereert ende gerepeteert. Bekennende tot dien den comparant de voors coopsomme uyt handen vanden cooper alsnu present mij notaris getelt ontfanghen te hebben dienende desen daer over voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, met renuntiatie aen d’exceptie van geenen getelde gelde. Ende alhier oock mede comparerende den voorschreven Joannes Verhavert den welcken beneffens den comparant heeft verclaert dat dese vercoopinghe ende coop directelijck nochte indirectelijck en is geschiet in faveur van eenighe doode handt, constituerende alvolgens alle thoonders om voor de voorschreven erfflaeten ende alomme elders des behoorende dit hun gemeldt verclaeren onder prestatie van Folio

183

den gerequireerden eedt in hunne zielen te vernieuwen. Actum binnen Brussele date ut supra coram sieurs Franciscus de Koninck ende Josephus Lambertus Mahieu testibus requisitis, sijnde de minute deser becleet met eenen segel van twelff stuyvers, bij de voors comparanten ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Onder stont Quod attestor, ende was onderteeckent H. Seghers, nots. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen vanden voornoemden meyer als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van Joanne’s Verhaevert ende Anna Theresia van Roy sijne huysvrouwe, de partije landts hier Folio 184 voorens in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last der cheynsen aldaer eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff guarrant ende Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen oft tot de voorschreven partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituant daer aen ende inne eenighsints was hebbende ende inder voeghen Folio 185

60


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van de voornoemde Joannes Verhaevert ende Anna Theresia van Roy, gehuysschen, dewelcke naerdien den voorschreven comparant uyt crachte als vooren in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiedt Folio 186 bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 18en dagh der maendt van november van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert neghenensestigh. Folio 187 Goedenisse gedaen weghens de kinderen ende erffgenaemen van wijlen Theodorus Meert ende Jacquemijne Pulpape ten behoeve van Jan Verbelen ende Maria Vergauwen gehuysschen. Wij Peeter Laenens ende Francis Cornelis, erfflaethen van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony, van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder den graeffschappe van Steenhuffle, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perre, onsen meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Bondt uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te Folio 188 moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens de kinderen, erffgenaemen ende representanten van wijlen Theodorus Meert ende Jacquemijne Pulpape, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer aff sijnde gepasseert voor meester Fer61


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

dinandus Laurentius de Jonge in qualiteyt van notaris tot Merchten residerende present getuyghen in dato 20 april 1768, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Extract. Op heden den twintighsten april seventhienhondert achtensesstigh compareerden voor mij Ferdinandus Laurentius de Jonge als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souvereynen raede geordonneert in Brabant binnen de Vrijheyt van Merchten residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt in propre personen Jacobus Meert, ingesetenen pachter der prochie van Humbeke, item Joris Meert innegesetenen pachter der prochie van Strombeke, item Jan vanden Eede innegesetenen pachter tot Sinte Folio 189 Gertrude Machelen in houwelijck hebbende Elisabeth Meert ende vande selve sijne huysvrouwe om het naerbeschreven te moghen doen behoorlijck geauthoriseert volgens procuratie daerover op haeren voorseyden man verleden in dato twelff april1768 alhier originelijck gesien ende gebleken, item Maria Meert beneffens Judocus Claessens haeren man ende momboir die alhier mede comparerende sijne voors huysvrouwe ten fine naerbeschreven volcomentlijck is authoriserende bij desen, item Francois Meert jonghman woonende binnen de stadt Brussele, item Cornelis Meert ingesetenen borgher der stadt Antwerpen, item Maria Anna Meert ten desen geassisteert met Hendrick Jacobs haeren man ende momboir die de selve sijne hiusvrouwe ten fine naerbeschreven volcomentlijck is authoriserende ende assisterende bij desen, ende finalijck Hendrick Meert ingesetenen der stadt Loven, alle kinderen erffgenaemen ende representanten van wijlen Theodorus Meert ende Folio 190 van wijlen Jacquemijne Pulpape in hun leven wettighe gehuysschen ende innegesetenen der prochie van Grimberghen, welcke comparanten soo in eygen naem als in qualiteyt ende bij macht als vooren bij desen verclaeren onwederroepelijck te constitueren ende volcomen machtigh te maecken alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentique om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen en te compareren voor drossard ende schepenen der prochie van Steenuffle, meyer ende erfflaethen van den heerlijcken laethove van Buyle competerende aen joncker Joannis Baptista vander Vekene, ende alomme elders voor heer hoff ende weth competent daer sulcx behooren ende van noode wesen sal ten fine van aldaer ingevolge sekere publiecke conditien van vercoopinghe der goeden naerbeschreven, gehouden ende gepasseert voor mij ondergeschreven notaris gesloten ende voltrocken opden sesden april 1768 geteeckent als dese alhier in originali gesien, met observantie van alle gerequireerde solemniteyten ende Folio 191 gelofte van waerschap in forma, te doen ende laeten goeden, vestighen ende erffven Jan Verbelen, ingesetenen der voors prochie van Steenhuffle ofte den genen bij hem te denomineren, dats te weten in eene partije landts geleghen onder de gemelde prochie van Steen62


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

huffle opt Cammelandt groot een dachwant en halff salvo justo sonder eenigh juste maete goet te doen ofte te moeten doen volghen soodanighlijck dat de meerdere maete sal sijn tot profijt ende de mindere te bevindene maete tot schaede vanden cooper, paelende ter eenre sHeerestraete ter tweedere d’erffgenaemen Andries de Smedt ter derdere den heere van Cruyshoutem ende ter vierdere Jan de Smedt, belast met den commer van twee viertelkens coren aende cappelrije van Zielmissen tot Steenhuffel, voorts vrij suyver ende onbelast, inder voeghen soo ende gelijck de voors partije landts op de comparanten in vollen eygendom is verstorven ende gesuccedeert bij doode ende afflijvicheyt van wijlen hunnen voorschreven vader die de selve insgelijcx hadde vercreghen bij successie Folio 192 ende versterff van wijlen Christiaen Meert ende Anna Moens gehuysschen sijne ouders ende der voors comparanten grootouders waeren, ende aenden selven hunnen vader onder meer andere goederen toegevoeght ende aengeschreven onder de letter B inde lotinghe scheydinghe ende deylinghe tusschen hem ende sijne susters ende broeders aengegaen ende gemaeckt gepasseert voorden notaris Claessens binnen de voors Vrijheyt van Merchten residerende present getuyghen in dato ses july 1743 alhier in originali gesien. gelovende de comparanten des niettemin over allen tgene voorschreven staet waerschap namentlijck Brussels waerschap ende altoos genoech te doen ofter naermaels iet aengebraecke, ende welcke voors partije landts de comparanten onder meer andere goederen voor mij ondergeschreven notaris publieckelijck met het houden van vier sitdaghen hebben te coop gestelt ende waer van den voors Jan Verbelen als hooghsten ende lesten verdierder Folio 193 met het wenschen van proficiat voor hem ofte den genen bij hem te denomineren cooper is gebleven voor de somme van 418 guldens wisselgelt daer onder begrepen twee derde paerten van 24 hooghen daer op gestelt boven 3 guldens wisselgelt ten gelaege, voorts alles in conformiteyt van de voorberoepene conditien van vercoopinghe waertoe brevitatis causa gerefereert wort ende welcken geheelen inhoude alhier van woorde te woorde wort gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, bekennende de comparanten de voors coopsomme alsnu uyt handen vanden gemelden cooper thunnen vollen contentemente ontfanghen te hebben dienende desen dien aengaende daer over voor volle ende absolute quittantie sonder naermaels oyt van eenighe andere ofte voordere te moeten doceren, constituerende de voorschreven comparanten mitsgaeders den voors Guillielmus Josephus van Zeebroeck ende Jan Verbelen als coopers ten desen mede comparerende voorts Folio 194 onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser ofte dobbel authentique om ingevolghe den 15en artikel van het placcaert weghens haere konincklijcke majesteyt geemanneert den 15en september 1753 voor den voors drossaert ende schepenen der prochie van Steenuffle, 63


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

mitsgaeders meyer ende erfflaethen van den heerlijcken laethove van Buyle onder solemnelen eede in hunne zielen te verclaeren soo sij respectivelijck vercleren bij desen dat de vercoopinghe ende acquisitie der voors goeden directelijck nochte indirectelijck en is geschiet ten behoeve van eenighe doode handt, gelovende ende verbindende prout in amplissima forma. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de Vrijheyt van Merchten dato ut supra ter presentie van Guilliam van Praet ende Gillis Willocx ingesetenen der prochie van Steenhuffle testibus requisitis, sijnde de minute deser waer aen is gevoeght eenen zegel van twelff stuyvers, bij de voors comparanten ende getuyghen beneffens Folio 195 mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent , FJ de Jonge, nots. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen vanden voornoemden meyer als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van Jan Verbelen de partije landts hier voorens in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last van den cheyns daerop Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap, ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant ende opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, Folio 196 worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen oft tot de voorschreven partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints waeren hebbende ende inder voeghen gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van den voornoemden Jan Verbelen, alhier present mede comparerende t’selve ontfanghende soo t’sijnen behoeve als van Maria Vergauwen sijne teghenwoordighe huysvrouwe, dewelcke naerdien den selven cooper beneffens den voornoemden comparant in handen des voorschreven meyers hadden gepresteert den gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne Folio 197

64


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Folio 198 Gedaen op den 8en dagh der maendt van october van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert seventigh. Goedenisse gedaen weghens Cornelis Moyson cum suis ten behoeve van Peeter Vertonghen cum uxore. Wij Peeter Laenens ende Jan Verbelen, erfflaethen van den laethove van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony, sigh bestreckende onder den graeffschappe van Steenhuffle, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perre, onsen meyer van weghens den voorschreven heere als heere vanden gronde daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Folio 199 Jan de Bondt uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Cornelis Moyson cum suis, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer aff sijnde gepasseert voor mij ondergeschreven greffier in qualiteyt van notaris present getuyghen in dato 29 october 1764, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Op heden den 29en october 1764 compareerden voor ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souvereynen raede geordonneert in Brabant binnen de Graeffschappe van Steenuffel residerende en in de presentie van de getuyghen hier Folio 200 naer genoempt in propre personen Cornelis Moyson innegesetenen van den voornoemden graeffschappe voor den eygendom van drij vierdepaerten mitsgaeders voor d’erfftochte aen het resterende vierdepaert, item Jan Baptist van Peyseghem ende Cornelis de Maerschalck 65


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

respective in qualiteyt van momboir ende toesiender over de vijff minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij wijlen Anna Robbrechts daer vader aff leeft den voornoemden eersten comparant voor de proprieteyt in het voorschreven resterende vierdepaert, uyt crachte van devolutie uytten hooffde van hunne gemelde moeder, gebruyckende de selve momboirs tot dyen de permissie ende authorisatie hun gegeven ende verleent bij de drossaerdt ende schepenen derselve graeffschappe volghens appostille gemargeert op hunne requeste aen de selver ten dyen eynde gepresenteert in dato quindecima hujus (= 15 dezer) onderteeckent J. Collin greffier, alhier gesien ende gevoeght aende naerbeschreven conditien, welcker Folio 201 voorschreven comparanten soo in eyghen naem als in qualiteyt ende bij macht als vooren (tochte ende proprieteyt t’saemen geconsolideert sijnde) hebben verclaert soo sij doen bij desen onwederroepelijck te constitueren ende volcomentlijck machtigh te maecken alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentique om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen en te compareren voor heer hoff ende weth competent ten fine van aldaer aldaer op den voet ende in conformiteyt der naerbeschreven publiecke conditien van vercoopinghe met observantie van alle solemniteyten naer rechte gerequireert ende gelofte van Brussels waerschap in forma, wettelijck te goeden, vestighen ende erffven Peeter Vertonghen ende Petronella van Doorslaer sijne huysvrouwe ofte den genen bij hun te denomineren, dats te weten in sekere partije landts groot een daghwandt, geleghen onder dese voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenuffel op het Steenveldt, paelende ter eenre Francis Cornelis, ter tweedere Maria Anna Folio 202 van Roy, ter derdere d’hoffstede van Jaspar Fasseel ende ter vierdere d’Herbaene, belast met den chijns van vijff veertelekens ende een vierlingh coren sjaers aende cappelrije vande Zielmisse binnen Steenuffel voorschreven, waer van het capitael niet en sal corten aen de naerbeschreven coopsomme dan wel de verloopen daer van ten achteren te bevinden tot ende met desen tegenwoordighen jaere, Soo ende gelijckerwijs de gemelde partije landts aen den voorschreven eersten comparant voor drij vierdepaerten in vollen eygendom is competerende als langhstlevende ende cessie van actie hebbende van sijne twee broeders ende suster volghens het contract gepasseert voor den notaris de Jonge in dato (niet ingevuld) ende getuyghen dat hij gelooft aen den cooper tusschen heden ende veerthien daeghen bij copije authentique te sullen behandighen soo hij goedttrouwelijck is verclaerende bij desen. Ende voor de erfftochte aen het resterende vierdepaert met de proprieteyt aende meergemelde weesen Folio 203 uyt crachte van devolutie uytten hooffde als vooren, ende voorts op den voorschreven eersten comparant beneffens sijne twee broeders ende suster verstorven ende gesuccedeert bij doode ende afflijvicheyt van wijlen hunne ouders, waervan de litterale tittels ende bescheeden de selve partije landts respicierende bij ongeluck sijn verbrandt ende gedemanieert, sijnde des niettemin het selve goedt van over dertigh veertigh ende meerdere jaeren bij de 66


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

vercoopers ende hunne anthieurs in vollen eyghendom paisibelijck beseten, ende met welcke qualificatie den voorschreven cooper sigh genoeghsaem is vergenoeghende, welcke partije landts alsnu door de comparanten publieckelijk te coop gestelt sijnde, soo is daeraff als hooghsten ende lesten verdierder met den van ende uytganck der brandende keirsse cooper gebleven den voornoemde Peeter Vertonghen voor de somme van 225 guldens ende thien stuiver wisselgeldt daer onder begrepen het Folio 204 het geheel import van de drij ordinaire hooghen ende de twee derde paerten van 6 andere daer op gestelt, uytwijsens de conditien van vercoopinghe daer van gehouden voor drossaerdt ende schepenen desschreven graeffschappe van Steenuffel voltrocken ende gesloten den 15en deser onderteeckent J. Collin greffier, alhiert in originali gesien, tot de welcke wordt gerefereert ende welckers inhoudt alhier van woorde te woorde wordt gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, bekennende de voorschreven comparanten soo in eyghen naem als bij macht als vooren de voors coopsomme uyt handen vanden gemelden cooper thunnen vollen contentemente ontfanghen ende opgetrocken te hebben dienende desen daer over voor volle ende absolute quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren, constituerende voorts alvolghens de voorschreven comparanten ende cooper onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel authentique om te voldoen aen den Folio 205 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te gaen ende te compareren voor heer ende weth competent ten fine van aldaer in de zielen der selve constituanten te presteren den gerequireerden eedt, te weten dat desen coop in gheender manieren en is geschiet in faveur van eenighe doode handt, gelovende, verbindende ene renuntierende als in dampelste forma. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de voorschreven graeffschappe van Steenuffel ten daeghe maende ende jaere voorschreven ter presentie van Jan Baptist Adriaenssens ende Hendrick Puttemans als getuyghen hier toe aensocht, sijnde de minute deser becleedt met segel van twelff stuyvers, bij de voors comparanten cooper ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent, J.M. Adriaenssens, nots. 206v Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen vanden voornoemden meyer als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van Peeter Vertonghen ende Petronella van Doorslaer het daghwandt landts geleghen onder Steenuffel opt Steenveldt hier voorens in sijne

67


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

paelgenoten breeder gedescribeert, op den last van den cheynssen daerop uytgaende, aldaer eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap, ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant ende opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, Folio 207 bekennende aen oft tot de voorschreven partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints waeren hebbende ende inder voeghen gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van de voornoemde Peeter Vertonghen ende Pedtronella van Doorslaer, dewelcke naerdien den voorschreven comparant inden naem ende bij macht als vooren in handen des voorschreven meyers hadde gepresteert den gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende 208v wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen gesworen greffier Folio 209 doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 27en dagh der maendt van november van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert seventigh. Goedenisse gedaen weghens Peeter vander Stappen ten behoeve van Guilliam Gheeroms ende Theresia vander Stappen, gehuysschen, bij naerderschap. 68


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Wij Peeter Laenens ende Jan Verbelen, erfflaethen van d’heer Christianus Franciscus Prevost eertijdts van jouffvrouwe Anna Maria Anthony, van sijnen laethove ende heerlijcken bedrijve sigh bestreckende onder den graeffschappe van Steenhuffle, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent folio 210 vander Perre, onsen meyer van s’heeren weghen ndaer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Bondt uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Peeter vander Stappen, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer aff sijnde gepasseert voor meester rnoldus Claessens in qualiteyt van notaris binnen de Vrijheyt van Merchten residerende ende in presentie van getuyghen in dato 24 meert 1746, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Op heden den 24sten meert 1746 compareerde voor ondergeschreven notaris geadmitteert bij Folio 211 den souverijnen raede van Brabant, binnen de Vrijheyt van Merchten residerende ende in de presentie van de getuyghen naergenoemt Peeter vander Stappen filius Jans ingesetenen der prochie van Steenuffel, welcken comparant heeft verclaert gelijck hij verclaert bij desen vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Philippus Brusselmans insgelijcx innegesetenen van Steenuffel voorschreven, alhier present mede comparerende ende den naerbeschreven coop cessie ende transport soo t’sijnen behoeve als van Catharine Le Cubre sijne huysvrouwe accepterende, dats te weten seker stuck landts geleghen onder de prochie van Steenuffele voorschreven, groot een daghwandt salvo justo, gemeynelijck geniemt het Verreveldt, paelende ter eenre s’Heerenstraete, ter tweedere Jan de Greve, ter derdere d’heer Adrianus Verhavert ende ter Folio 212 vierdere (niet ingevuld) belast met twee veertelkens ende een halff coren aen de cappelrije van Steenuffel ende twee veertelkens end eeen halff coren aen den laethove van d’heer Prevost sonder meer. Geschiedende dese vercoopinghe cessie ende transport om ende mits de somme van 125 guldens courant geldt die den transportant vanden acceptant bekent opgetrocken ende ontfanghen te hebben, dienende desen instrumente dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, Welke partije landts op den transportant voor een derdedeel is verstorven ende gesuccedeert bij doodt ende afflijvicheyt van wijlen Gillis van Causbroeck sijnen moederlijcken 69


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

grootvader, ende de resterende twee derdepaerten heeft hij transportant vercreghen biju coop gedaen teghens Anna van Causbroeck sijne moye Folio 213 ende Elisabeth vander Stappen sijne suster, ende welcken voorschreven Gillis van Causbroeck de selve partije landts heft vercreghen bij donatie offte gifte teghens d’heer J. Neeffs bij acte onder signature verleden in dato 6 november 1696, onderteeckent J. Neeffs ende met welcke qualificatie den acceptant sigh verclaert te contenteren ende te vreden te houden. Gelovende den transportant over alles waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Constituerende den transportant bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in sijnen naem ende van sijnen t’weghen te compareren voor schepenen des graeffschappe van Steenuffel, erfflaeten van den laethove sieur Vincent Anthony, ende alomme elders voor hoff ende heer Folio 214 competent om aldaer allen ‘t ghene voorschreven staet vernieuwende, den acceptant ende sijne voornoemde huysvrouwe in de voorschreven partije landts wettelijck te goeden vestighen ende erffven, met alle solemniteyten naer rechte gerequireert ende de voorschreven geloffte van Brussels waerschap in forma, mede om voor den souverijnen raede van Brabant, heeren wethouders der stadt Brussele, schepenen des graeffschappe van Steenuffel ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer den transportant in cas van eenigh gebreck int voldoen achtervolghen ende volbrenghen vanden inhoudt deser voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende ende verbindende. Actum Merchten dato als boven ter presentie van Gillis van Assche ende Anthoon van Linthout als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser becleedt met eenen segel van Folio 215 drij stuyvers, bij den voors transportant, acceptant ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont quod attestor ende was onderteeckent A. Claessens, nots. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen innehoude van den hier voren geinsereerden notariaelen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien opgedraeghen gecedeert ende met wettigher verthijdenisse getransporteert in handen des voors meyers als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van Guilliam Gheeroms ende Theresia van Stappen gehuysschen de partije landts hier voorens in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeerd, opden last der cheynsen daer op uytgaende, aen wie deselve partije landts was competerende in de selve hebbende rechten bij naerderschap voor erfflaethen 70


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 216 van desen voorschreven laethove bijgeleyt teghens Catharina Le Cubre weduwe wijlen Philippus Brusselmans volghens d’acte van naerhede enden de ghene van retrocessie ende opdracht in forma daer op gevolght in dato 13 december 1768 onderteecvkent als dese. Gelovende den voors comparant in den naem ende uyt crachte als voren daer aff waerschap ende naementlijck Brussels waerschap altoos genoegh te doen offter naermaels iet aengebraeke, doende voorts hier toe den selven comparant al dat er van rechtsweghen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende verthijdende met den halme gelijck het recht wijsde, bekennende aen ofte tot de voorschreven partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan Folio 217 eenen vremden. Daer naer heeft de voorschreven meyer van weghen als voren daer over staende heeft de gemelde partije landts, met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituant daer aen ende inne eenighsints was hebbende, in der voeghen gelijck de szelve hier vooren in sijne handen was opgedraegen, voorts overgegeven aen den voornoemden Guilliam Gheeroms ende Theresia van Stappen gehuysschen, alhier present t’selve alsoo t’hunnen beyde behoeve accepterende, de welcke – naer dien sij in handen des voorschreven meyers hadden gedaen den gewoonelijcken eedt gerequireert bij den vijfftienden artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den vijffthienden september seventhien hondert drijenvijfftigh, te weten dat desen coop directelijck noch indirectelijck en is geschiedt in faveur van eenighe doode handt – Folio 218 daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, erffgenaemen ende naercomelingen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eyghen, propre ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecke dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelanden ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffele. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoemt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen point van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voors grontheere ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheyt van allent Folio 219 ghene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen greffier doen ende laethen aenhanghen. Gedaen op

71


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

den 9sten december van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert eenenseventigh. Goedenisse gedaen weghens sieurs Egidius van Puyvelde ende Henricus van Schelle ten behoeve van sieur Joannes Franciscus Fayaerts cum uxore. Wij Jan Francis Laenens, Jacobus Cornelis ende Guilliam Gheeroms, erfflaethen van de erfgenaemen van wijlen d’heer Christianus Franciscus Prevost, van hunnen heerlijcken laethove ende bedrijve sigh bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren Folio 220 sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perre, onsen meyer van s’heeren weghen daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone sieur Joannes Franciscus Foubert uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens sieurs Egidius van Puyvelde ende Henricus van Schelle, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer van sijnde gepasseert voor meester Jacobus Stevens in qualiteyt van notaris ende in presentie van getuyghen in dato 25 may 1771, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Op heden desen 25en may 1771 Folio 221 compareerden voor mij Jacobus Stevens als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souvereynen raede van Brabant tot Brussele residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt sieur Egidius van Puyvelde ende sieur Henricus van Schelle innegesetene borghers deser stadt, welcke comparanten verclaeren mits desen onwederroepelijck te vercoopen, cederen ende te transporteren aen sieur Joannes Franciscus Fayaerts ende jouiffrouwe Maria Bosijn gehuysschen innegesetene borghers deser stadt alhier present medecomparerende ende den naerbeschreven coop t’hunnen gemeynen behoeve als een reeel Brussels conquest accepterende, derogerende tot dyern aen alle costumen ende rechten hier aen contrarie, dats te weten twee derdepaerten waervan het resterende derdepaert aende acceptanten is competerende van ende in sekere behuysde hoffstede met de kaye, hoff, packhuys ende alle sijne voordere ap- ende dependentien Folio 222 dyer, groot van erffve een daghwandt salvo justo, gestaen ende geleghen onde de prochie van Buggenhout opden Ouden Briel paelende met twee zijden aen sHeerestraete ende ter derdere Gillis de Clercq, chijnsroerigh onder den heere Prince van Grimberghen tot drij stuyvers sjaers ende tot dyen subject aen het onderhoudt vande hooffden ende hijsbermen aen de Schelde ligghende in d’eerste linie, de welcke volghens octroy vande majesteyt abstract huys ende batimenten can belast worden à rato van ses guldens par bunder jaerlijcx, 72


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

item alnoch twee derdepaerten waervan het resterende derdepaert aen de acceptanten eensgelijcx is competerende van ende in sekere partije landts ende weyde, geleghen onder de prochie van Steenhuffel, tsaemen groot drij daghwanden salvo justo, paelende ter eenre de Vuylbuyckstraete, ter tweedere het goedt van Jan van Heembeke, d’erffgenamen Jan van Muylders ende Jan de Bal ter derdere ende vierdere zeyde, belast met eene hinne sjaers aenden laethove van d’heer Prevost, ende met een veertel coren sjaers aenden huysarmen van Steenuffel, de voorschreven twee partijen alnoch belast met eene capitaele rente van 1600 guldens courant aen den heere Lunden tot Antwerpen, sonder voorder, in der voeghen de transportanten beneffens den acceptant de vooprschreven twee partijen van goederen hebben vercreghen bij coop teghens Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt gehuysschen volghens twee goedenissebrieven daer van sijnde den eersten gepasseert voor schepenen der backe ende heerlijckheyt van Buggenhout-Grimberghen opden vierden february 1766 geteeckent J.P. van Wemmele, ende den anderen voor erfflaethen van d’heer Christianus Franciscus Prevost opden achtsten ditto february geteeckent J.M. Adriaenssens, alhier originelijck gesien ende voorts met den selven rechte waerschap ende vastigheyt die de voorschreven transportanten Folio 224 daer aff ende inne hadden, gelijck in de voorschreven goedenissebrieven volcomentlijck is begrepen, gelovende tot dyen aen de acceptanten Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Welcken coop cessie ende transport der voors twee derdepaerten is geschiedt om ende mits de somme van 1266 guldens derthien stuyvers courant geldt boven de voorschreven cheynssen ende capitaele rente, welcke coopsomme de transportanten uyt handen der acceptanten mits desen bekennen ontfanghen nte hebben, waer over dese is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere naermaels te moeten doceren. Met constitutie op alle thoonders deser om in de zielen der selve transportanten ende acceptanten in handen der schepenenvan Buggenhout-Grimberghen ende erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost te doen den eedt geprescribeert bij het placcaert vanden 15 september 1753, Folio 225 dat dese vercoopinghe ende coop directelijck nochte indirectelijck en is ten behoeve van eenighe doode handt. constituerende voorts de transportanten onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor schepenen der prochie van Buggenhout-Grimberghen, erfflaeten vanden laethove van d’heer Prevost ende alomme elders ende aldaer allent ghene voorschreven vernieuwende de acceptanten in de voorschreven twee derdepaerten der voornoemde goeden wel ende wettelijck te laeten goeden, vestighen ende erffven met alle de formaliteyten van rechte ende vernieuwinghe der voorschreven geloffte van Brussels waerschap in forma, ende om hun transportanten int precies voldoen ende volbrenghen van allent ghene voorschreven staet gewillighlijck te doen ende laeten condemneren met costen t’zij

73


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 226 in de Souverijnen Raede van Brabant, voor heeren wethouderen deser stadt, als alomme elders ter gelieffte des acceptants. Gelovende, verbindende etc. Ende alhier mede comparerende sieur Antonius van Schelle, soone des tweeden transportants soo in eyghen naem als sigh sterckmaeckende voor sijne broeders ende susters, den welcken den voorschreven vercoopinghe heefft geaggreeert ende geapprobeert met constitutie op alle thoonders deser opm dit sijn verclaeren voor alle rechters te vernieuwen in forma. Actum Steenuffel dato als boven ter presentie van Henricus de Smedt ende Christophorus van Bever als getuyghen hier toe aensocht. Sijnde de minute deser becleedt met segel van twee guldens ende acht stuyvers onderteeckent H. van Schelle, Gillis van Puyvelde, J.F. Fayaerts, Maria Bosijn, A. van Schelle, Christoffel van Bever, Hendrick de Smedt ende J. Stevens nots. Onder stont quod attestor ende was onderteekent J.G.M. Stevens nots. Folio 227 Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen vanden voornoemden meyer als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van sieurs Joannes Franciscus Fayaerts ende Jouffrouwe Maria Bosijn gehuysschen de twee derdepaerten van de partijen van goederen hier voorens in hunne groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last der cheynsen ende rente aldaer eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap ende naementlijck Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant en opdraegher al dat er Folio 228 van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen oft tot de voorschreven gecedeerde partijen landts ende weyde geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als voren daer over staende heeft de gemelde twee derderpaerten met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints waeren hebbende ende inder voegen als de selve hier vorens in sijne handen opgedraegen waeren, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van de voornoemde Joannes Franciscus Fayaerts ende sijne gemelde huysvrouwe, dewelcke naerdien den voorschreven comparant in den

74


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 229 naem ende uyt crachte als vooren in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne voor soo veel de selve goederen aen desen laethove subject zijn alsoo wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den meergemelden Folio 230 grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 20en dagh der maendt van december van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert ende tachentigh. Goedenisse gedaen weghens de kinderen van wijlen d’heer Joannes Franciscus Fayaerts ende jouffrouwe Maria Bosijn ten behoeve van Joannes Baptista de Maerschalck cum uxore. Wij Jan Francis Laenens, Jacobus Cornelis ende Guilliam Gheeroms, erfflaethen van den heerlijcken laethove Folio 231 ende bedrijve van d’ erfgenaemen van wijlen d’heer Christianus Franciscus Prevost, sigh bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perren, onsen meyer van s’heeren weghen daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone sieur Joannes Franciscus Foubert uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens de kinderen ende erffgenaemen van wijlen d’heer Joannes Franciscus Fayaerts ende jouffrouwer Maria Bosijn, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor meester Folio 232

75


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Mattheus van Diest in qualiteyt van notaris ende in presentie van getuyghen in dato 10 november 1780, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Op heden den 10den november 1780 compareerden voor mij Mattheus van Diest notaris geadmitteert bijden souverijnen raede van Brabant binnen de stadt Brussele residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt mevrouwe Helena Fayaerts geassisteert van den heere Josephus Constantinus de Moor haeren man ende momboir den welcken sijne huysvrouwe tot het ghene naerbeschreven volcomentlijck is authoriserende mits desen, item sieurs Judocus Hubertus ende Petrus Josephus Fayaerts, drij achtergelaetene kinderen van wijlen d’heer Joannes Franciscus fayaerts ende jouffrouwe Maria Bosijn in (Gaat verder op folio 271.) Folio 271 hun leven gehuysschen, alle van competenten ouderdom, mij notaris bekent, welcke comparanten hebben verclaert onwederroepelijck te constitueren ende volcomentlijck machtigh te maecken alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen en te compareren voor meyer ende erfflaethen der bancke ende heerlijcken laethove van den heere Prevost sigh bestreckende onder de prochie ende graeffschappe van Steenhuffel ende daer ontrent ofte alomme elders des behoorende ende aldaer met gelofte van behoorelijck ende gewoonlijck waerschap ende alle gerequireerde solemniteyten op den voet ende in conformiteyt der naerbeschreven notariaele conditien van vercoopinghe, gehouden voor mij ondergeschreven notaris binnen de prochie van Merchten, te goeden, vestigen ende erven Joannes Baptista Maerschalck ingesetenen der parochie van Steenhuffel ofte den genen bij hun te denomineren, Folio 272 dats te weten: eerst in sekere partije landts groot twee daghwanden salvo justo min ofte meer, gelegen onder de voorschreven parochie van Steenhuffel, comende voor ter straete ter eenre, ter tweedere den bosch competerende Jan van Heembeeck, d’erffgenamen Jan van Muylders ende Jan de Bal ter derdere, ter vierdere tegens de naerbeschreven weyde van dese gescheyden separerende met de beke half en half, met den heym van twee kanten, item eene weyde van twee kantenin sijnen heymen gelegen binnen de voorschreven parochie van Steenhuffel, groot een daghwandt salvo justo min ofte meer, comende tegens de Vuylbuycjstraet, ter tweedere tegens de beke scheydende half en half tusschen het landt van dese gescheyden ter derdere van achter tegens de goeden ofte bosch competerende Jan van Heembeeck ende ter vierdere seyde teghens de weduwe Jan Verhaevert, welcke weyde met het voorschreven goet in het geheel Folio 273 zijn belast met een hunne sjaers aen den laethovevan d’heer Prevost ende met een veertelken coren sjaers aen den huysarmen van Steenhuffel sonder meer,

in der voegen de voorschreven goeden op de comparanten sijn verstorven ende gesuccedeert uyt den hoofde van de voorschreven d’heer Joannes Franciscus Feyaerts ende jouffrouwe Maria Bossijn hunne ouders ab intestato overleden, de welcke de twee derde paerten der gemelde goeden hadden vercregen bij coope gedaen tegens sieurs Egidius van Puyvelde ende Henricus van Schelle ingevolge de acte van transport daer van sijnde gepasseert 76


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

voor den notaris Jacobus Stevens present getuyghen binnen de stadt Brussel in date 25 mey 1771 ende het resterende derdenpaert hebben de voornoemde gehuysschen vergregen bij coop gedaen tegens Daniel Blaviers cum uxore uytwijsens den goedenisse brief daer van sijnde gepasseert voor erflaeten Folio 274 van den heerlijcken laethove van den heer Prevost sigh bestreckende onder de parochie ende graeffschappe van Steenhuffel ende daer ontrent in date 8 february 1766 onderteeckent J.M. Adriaenssens greffier, ten desen nevens de beroepen acte gesien ende aenden cooper overgelevert. Welcke goederen door de constituanten publieckelijk te coop gestelt geweest sijnde binnen de gemelde parochie van Merchten sijn de selve aldaer op den 26en october lestleden met den wensch van proficiat verbleven aen den voorschreven Joannes Baptista Maerschalck voor de somme van 552 guldens wisselgelt voor de eerste partije daer onder begrepen het twee derde paerten van 21 hoogen daer op gestelt, ende 374 guldens wisselgelt voor de tweede partije daer onder begrepen 37 hoogen eensgelijcx daer op gestelt, Folio 275 naer breeder uytwijsens de publiecke conditien van vercoopinghe in date als voren ende onderteeckent als dese tot dewelcke wort gerefereert ende alhier gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, constituerende alvolgende onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel dier om in hunnen naem ende van hunnen twegen tez gaen ende te compareren voor de voors meyer ende erflaeten van den heerlijcken laethove van den heer Prevost sich bestreckende onder de parochie ende graeffschappe van Steenhuffel ende aldaer in hunne zielen tze doen den eedt geprescribeert bij den 15en artikel van haere majesteyts placcaert van den 15en september 1753, dat dese vercoopinghe niet en is geschiedt ten behoeve van eenighe doode handt. Gelovende, verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stadt Brussele date als voren Folio 276 ter presentie van sieurs Joannes Baptista Barbiaux ende Lambertus Roesaet als getuyghen hier toe aensocht, sijnde de minute deser becleedt met eenen segel, bij de voors comparanten ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent M. Van Diest, nots. 1780. Leegher stont. Ontfanghen van den eersaemen Jan Baptist de Maerschalck 926 guldens wisselgelt in ende als voldoeninghe vanden coopprijs van de partije landts ende weyde in de voorenstaende procuratie tot goedenisse breeder geroert, wordende de voorstslandighe ontfanck door mij gedaen ingevolge de conditien van vercoopinghe eensgelijcx hier boven vermelt. Brussel den 15 december 1780, ende was onderrteeckent B. Thielens q.q.

77


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen innehoude van den hier voren geinsereerden Folio 277 notariaelen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen vanden voornoemden meyer als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van den voornoemden Joannes Baptista de Maerschalck de partijen van goederen hier voorens in hunne groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last vanden chijns aldaer eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap ende naementlijck Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant en opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen oft tot de gemelde partijen 278v van goederen geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als voren daer over staende heeft de gemelde partijen van goederen met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints waeren hebbende ende inder voegen als de selve hier vorens in sijne handen opgedraegen waeren, voorts overgegeven aen den voornoemden Joannes Baptista de Maerschalck t’selve alsoo accepterende soo t’sijnen behoeve als van Elisabeth Stevens sijne huysvrouwe, dewelcke naerdien den voorschreven cooper ende comparant in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn Folio 279 gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den meergemelden grontheer ende eenen ige-

78


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

lijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den Folio 280 segele des voorschreven grontheere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 20en dagh der maendt van december van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert ende tachentigh. Folio 233 Op heden den 17den may 1781 compareerde voor mij Petrus van Campenhout als openbaer notaris geadmitteert bij sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant geordonneert, binnen de prochie van Londerzeel residerende ende in de presentie van de getuyghen naergenoemt in persoon Geeraert van Roy, welcken comparant heeft verclaert gelijck hij doet bij desen onwederroepelijck vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Joannes de Backer ende Catharina van Humbeeck, gehuysschen binnen het voorschreven Steenhuffele, alhier present mede comparerende ende den naerbeschreven transporte accepterende, dats te weten seker stuck lants geleghen binnen de prochie van Steenhuffele voorschreven, groot volghens prochiemetinghe een daghwandt vijfftigh Folio 234 roeden, paelende ter eenre den Coolhoff vande weduwe Gillis Faseel, ter tweedere d’erffgenaemen Nicolaes Moysons, ter derdere de voorschreven condividenten ende ter vierdere den huysarmen van Steenhuffele, belast met den cheyns van twee viertelkens roghs jaerelijcxs aen d’erffgenaemen Vincent Anthony, sonder meer. Soo ende gelijckerwijs de voornoemde partije lants aenden transportant is competerende uytten hoofde van wijlen Gillis van Roy ende Anna de Boeck sijne ouders waeren end aen hem onder andere te deele gevallen ende aengeschreven met de letter H bij lotinghe scheydinghe ende deylinghe beneffens sijne medecondividenten aengegaen ende gepasseert voor den notaris Claessens tot Merchten residerende ende sekere getuyghen in date 20 september 1752 in t’passeren deser in copije authentique gesien ende aen den cooper bij Folio 235 extract overgeleydt. Geschiedende desen coop cessie ende transport om ende mits de somme van 720 guldens courant geldt welcke somme den transportant alsnu uyt handen der acceptanten bekent opgetrocken ende ontfanghen te hebben ende daervan voldaen te zijn, dienende desen instrumente dien aengaende daer over voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijcken. Gelovende den transportant over allent gene voorschreven staet waerschap in forma ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. 79


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Verclaerende den transportant aen ofte tot de voorschreven partije geen recht actie Folio 236 paert ofte deel meer te hebben ofte te reserveren niet meer dan eenen vrempden, maeckende de acceptanten daervan vrij meesters met renuntiatie in forma, sullende de frugstanten vant voorschreven lant comen in besith ende gebruyck te Kermisse 1782 mits het selve doende opsegghen naer behooren ende het loopende jaer pacht wordt ieder voor de hellicht gereserveert. Constituerende alvolghens onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor erfflaeten van den laethove sieur Vincent Anthony, ende alomme elders des behoorende ende aldaaer om te voldoen aen den inhout vanden 15en artikel Folio 237 van sijne majesteyts placcaert vanden 15dsen september 1753 in hunne zielen te presteren den eedt de non amortisatione ende des gedaen de acceptanten in de voorschreven partije lants wel ende wettelijck te doen ende laeten goeden vestighen ende erffven, met observantie van alle solemniteyten naer rechte gerequireert ende met gelofte van waerschap als vooren, mitsgaeders om te gaen ende te compareren voor sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant, ende daer’t versocht sal worden ende hun aldaer in cas van eenigh gebreck int precies achtervolghen ende volbrenghen vanden inhout deser vrtijwillighlijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende ende verbindende etc. Aldus Folio 238 gedaen ende gepasseert binnen de prochie van Londerzeel date als vooren ter presentie van Carel van Eeckhout ende Philippus Felix als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser becleedt met eenen zegel van 24 stuyvers, bij den transportant, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor. P. van Campenhout, nots. Vernieuwt ende erkent den geheelen inhoude deser voorenstaende procuratie door Joannes Franciscus Foubert op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve als binnen, dewelcke, naerdien hij comparant in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des meyers hadde gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15de artikel van haere majesteyts placcaert de dat 15de september 1753, daer inne wel ende wettelijck sijn gegoyt Folio 239 80


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

gevest ende geerfft naer desen bancken rechte. Actum Steenuffel desen 5en july 1781 coram ende ten overstaen van Vincentius van der Perre, meyer, Jan Francis Laenens, Guilliam Gheeroms ende Jan de Maerschalck, erfflaethen vanden heerlijcken laethove van d’erffgenaemen d’heer Prevost. Et me J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 240 Transport voor Joannes de Backer ende Catharina van Humbeeck gehuysschen.  Folio 241 Op heden desen 25en may 1771 compareerden voor mij Jacobus Stevens als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souvereynen raede van Brabant tot Brussele residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt sieur Egidius van Puyvelde ende sieur Henricus van Schelle innegesetene borghers deser stadt, welcke comparanten verclaeren mits desen onwederroepelijck te vercoopen, cederen ende te transporteren aen sieur Joannes Franciscus Fayaerts ende jouiffrouwe Maria Bosijn gehuysschen innegesetene borghers deser stadt alhier present medecomparerende ende den naerbeschreven coop t’hunnen gemeynen behoeve als een reeel Brussels conquest accepterende, derogerende tot dyern aen alle costumen ende rechten hier aen contrarie, dats te weten twee derdepaerten waervan het resterende derdepaert aende acceptanten is competerende van ende in sekere behuysde hoffstede met de kaye, hoff, packhuys ende alle sijne voordere ap- ende dependentien dyer, groot van erffve een daghwandt salvo justo, gestaen ende geleghen onde de prochie van Folio 242 Buggenhout opden Ouden Briel paelende met twee zijden aen sHeerestraete ende ter derdere Gillis de Clercq, chijnsroerigh onder den heere Prince van Grimberghen tot drij stuyvers sjaers ende tot dyen subject aen het onderhoudt vande hooffden ende hijsbermen aen de Schelde ligghende in d’eerste linie, de welcke volghens octroy vande majesteyt abstract huys ende batimenten can belast worden à rato van ses guldens par bunder jaerlijcx, item alnoch twee derdepaerten waervan het resterende derdepaert aen de acceptanten eensgelijcx is competerende van ende in sekere partije landts ende weyde, geleghen onder de prochie van Steenhuffel, tsaemen groot drij daghwanden salvo justo, paelende ter eenre de Vuylbuyckstraete, ter tweedere het goedt van Jan van Heembeke, d’erffgenamen Jan van Muylders ende Jan de Bal ter derdere ende vierdere zeyde, belast met eene hinne sjaers aenden laethove van d’heer Prevost, ende met een veertel coren sjaers aenden huysarmen van Steenuffel, de voorschreven twee partijen alnoch belast met eene capitaele rente van 1600 guldens courant aen den heere Lunden tot Antwerpen, sonder voorder, in der voeghen de transportanten beneffens den acceptant de vooprschreven twee partijen van goederen hebben vercreghen bij coop Folio 243 81


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

teghens Daniel Blaviers ende Theresia de Smedt gehuysschen volghens twee goedenissebrieven daer van sijnde den eersten gepasseert voor schepenen der backe ende heerlijckheyt van Buggenhout-Grimberghen opden vierden february 1766 geteeckent J.P. van Wemmele, ende den anderen voor erfflaethen van d’heer Christianus Franciscus Prevost opden achtsten ditto february geteeckent J.M. Adriaenssens, alhier originelijck gesien ende voorts met den selven rechte waerschap ende vastigheyt die de voorschreven transportanten daer aff ende inne hadden, gelijck in de voorschreven goedenissebrieven volcomentlijck is begrepen, gelovende tot dyen aen de acceptanten Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Welcken coop cessie ende transport der voors twee derdepaerten is geschiedt om ende mits de somme van 1266 guldens derthien stuyvers courant geldt boven de voorschreven cheynssen ende capitaele rente, welcke coopsomme de transportanten uyt handen der acceptanten mits desen bekennen ontfanghen nte hebben, waer over dese is dienende voor volle ende absolute quittantie Folio 244 sonder van andere naermaels te moeten doceren. Met constitutie op alle thoonders deser om in de zielen der selve transportanten ende acceptanten in handen der schepenenvan Buggenhout-Grimberghen ende erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost te doen den eedt geprescribeert bij het placcaert vanden 15 september 1753, dat dese vercoopinghe ende coop directelijck nochte indirectelijck en is ten behoeve van eenighe doode handt. constituerende voorts de transportanten onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor schepenen der prochie van Buggenhout-Grimberghen, erfflaeten vanden laethove van d’heer Prevost ende alomme elders ende aldaer allent ghene voorschreven vernieuwende de acceptanten in de voorschreven twee derdepaerten der voornoemde goeden wel ende wettelijck te laeten goeden, vestighen ende erffven met alle de formaliteyten van rechte ende vernieuwinghe der voorschreven geloffte van Brussels waerschap in forma, ende om hun transportanten int precies voldoen ende volbrenghen van allent ghene voorschreven staet gewillighlijck te Folio 245 doen ende laeten condemneren met costen t’zij in de Souverijnen Raede van Brabant, voor heeren wethouderen deser stadt, als alomme elders ter gelieffte des acceptants. Gelovende, verbindende etc. Ende alhier mede comparerende sieur Antonius van Schelle, soone des tweeden transportants soo in eyghen naem als sigh sterckmaeckende voor sijne broeders ende susters, den welcken den voorschreven vercoopinghe heefft geaggreeert ende geapprobeert met constitutie op alle thoonders deser opm dit sijn verclaeren voor alle rechters te vernieuwen in forma. Actum Steenuffel dato als boven ter presentie van Henricus de Smedt ende Christophorus van Bever als getuyghen hier toe aensocht. Sijnde de minute deser becleedt met segel van 82


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

twee guldens ende acht stuyvers onderteeckent H. van Schelle, Gillis van Puyvelde, J.F. Fayaerts, Maria Bosijn, A. van Schelle, Christoffel van Bever, Hendrick de Smedt ende J. Stevens nots. Quod attestor, J.G.M. Stevens nots. Vernieuwt ende erkent den inhoude deser voorenstaende procuratie door Joannes Franciscus Foubert op den last Folio 246 van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve als binnen, dewelcke, naerdien de voors comparant ende opdraeghere in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des meyers hadde gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15de artikel van haere majesteyts placcaert de dat 15de september 1753, daer inne wel ende wettelijck sijn gegoyt gevest ende geerfft naer desen bancken rechte, desen 20en december 1780, coram ende ten overstaen van Vincent van der Perre, meyer, Jan Francis Laenens, Jacobus Cornelis ende Guilliam Gheeroms, erfflaethen vanden heerlijcken laethove van d’erffgenaemen d’heer Prevost. Et me J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 247 Leeg Folio 248 Leeg Folio 249 Op heden den 10den november 1780 compareerden voor mij Mattheus van Diest notaris geadmitteert bijden souverijnen raede van Brabant binnen de stadt Brussele residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt mevrouwe Helena Fayaerts geassisteert van den heere Josephus Constantinus de Moor haeren man ende momboir den welcken sijne huysvrouwe tot het ghene naerbeschreven volcomentlijck is authoriserende mits desen, item sieurs Judocus Hubertus ende Petrus Josephus Fayaerts, drij eenighe achtergelaetene kinderen van wijlen d’heer Joannes Franciscus Fayaerts ende jouffrouwe Maria Bossijn in hun leven gehuysschen, alle van competenten ouderdom, mij notaris bekent, welcke comparanten hebben verclaert onwederroepelijck te constitueren Folio 250 ende volcomentlijck machtigh te maecken alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen en te compareren voor meyer ende erfflaethen der bancke ende 83


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

heerlijcken laethove van den heere Prevost sigh bestreckende onder de prochie ende graeffschappe van Steenhuffel ende daer ontrent ofte alomme elders des behoorende ende aldaer met gelofte van behoorelijck ende gewoonlijck waerschap ende alle gerequireerde solemniteyten op den voet ende in conformiteyt der naerbeschreven notariaele conditien van vercoopinghe, gehouden voor mij ondergeschreven notaris binnen de prochie van Merchten, te goeden, vestigen ende erven Joannes Baptista Maerschalck ingesetenen der parochie van Steenhuffel ofte den genen bij hun te denomineren, dats te weten: eerst in sekere Folio 251 partije landts groot twee daghwanden salvo justo min ofte meer, gelegen onder de voorschreven parochie van Steenhuffel, comende voor ter straete ter eenre, ter tweedere den bosch competerende Jan van Heembeeck, d’erffgenamen Jan van Muylders ende Jan de Bal ter derdere, ter vierdere tegens de naerbeschreven weyde van dese gescheyden separerende met de beke half en half, met den heym van twee kanten, item eene weyde van twee kantenin sijnen heymen gelegen binnen de voorschreven parochie van Steenhuffel, groot een daghwandt salvo justo min ofte meer, comende tegens de Vuylbuycjstraet, ter tweedere tegens de beke scheydende half en half tusschen het landt van dese gescheyden ter derdere van Folio 252 achter tegens de goeden ofte bosch competerende Jan van Heembeeck ende ter vierdere seyde teghens de weduwe Jan Verhaevert, welcke weyde met het voorschreven goet in het geheel sijn belast met een hunne sjaers aen den laethovevan d’heer Prevost ende met een veertelken coren sjaers aen den huysarmen van Steenhuffel sonder meer, in der voegen de voorschreven goeden op de comparanten sijn verstorven ende gesuccedeert uyt den hoofde van de voorschreven d’heer Joannes Franciscus Feyaerts ende jouffrouwe Maria Bossijn hunne ouders ab intestato overleden, de welcke de twee derde paerten der gemelde goeden hadden vercregen bij coope gedaen tegens sieurs Egidius van Puyvelde ende Henricus van Schelle ingevolge de acte van transport daer van sijnde Folio 253 gepasseert voor den notaris Jacobus Stevens present getuyghen binnen de stadt Brussel in date 25 mey 1771 ende het resterende derdenpaert hebben de voornoemde gehuysschenvergregen bij coop gedaen tegens Daniel Blaviers cum uxore uytwijsens den goedenisse brief daer van sijnde gepasseert voor erflaeten van den heerlijcken laethove van den heer Prevost sigh bestreckende onder de parochie ende graeffschappe van Steenhuffel ende daer ontrent in date 8 february 1766 onderteeckent J.M. Adriaenssens greffier, ten desen nevens de beroepen acte gesien ende aenden cooper overgelevert. Welcke goederen door de constituanten publieckelijk te coop gestelt geweest sijnde binnen de gemelde parochie van Merchten sijn de selve aldaer op den 26en Folio 254 84


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

october lestleden met den wensch van proficiat verbleven aen den voorschreven Joannes Baptista Maerschalck voor de somme van 552 guldens wisselgelt voor de eerste partije daer onder begrepen het twee derde paerten van 21 hoogen daer op gestelt, ende 374 guldens wisselgelt voor de tweede partije daer onder begrepen 37 hoogen eensgelijcx daer op gestelt, naer breeder uytwijsens de publiecke conditien van vercoopinghe in date als voren ende onderteeckent als dese tot dewelcke wort gerefereert ende alhier gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, constituerende alvolgende onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel dier om in hunnen Folio 255 naem ende van hunnen twegen tez gaen ende te compareren voor de voors meyer ende erflaeten van den heerlijcken laethove van den heer Prevost sich bestreckende onder de parochie ende graeffschappe van Steenhuffel ende aldaer in hunne zielen tze doen den eedt geprescribeert bij den 15en artikel van haere majesteyts placcaert van den 15en september 1753, dat dese vercoopinghe niet en is geschiedt ten behoeve van eenighe doode handt. Gelovende, verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stadt Brussele date als voren ter presentie van sieurs Joannes Baptista Barbiaux ende Lambertus Roesaet als getuyghen hier toe aensocht, sijnde de minute deser becleedt met eenen segel, bij de voors comparanten ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Quod attestor Van Diest, nots. Ontfanghen van den eersaemen Jan Baptist de Maerschalck 926 guldens wisselgelt in ende als voldoeninghe vanden coopprijs van de partije landts ende weyde in de voorenstaende procuratie tot goedenisse breeder geroert, wordende de voorstslandighe ontfanck door mij gedaen ingevolge de conditien van vercoopinghe eensgelijcx hier boven vermelt Den 15 december 1780, B. Thielens Vernieuwt ende erkent den geheelen inhoude deser voorenstaende procuratie door Joannes Franciscus Foubert op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve van Jan de Maerschalckcvum uxore, dewelcke, naerdien den selven comparant ende cooper in handen des meyers hadden gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15de artikel van haere majesteyts placcaert de dat 15de september 1753, daer inne wel ende wettelijck sijn gegoyt gevest ende geerfft naer desen bancken rechte, desen 20en december 1780, coram ende ten overstaen van Vincent van der Perre, meyer, Jan Francis Laenens, Jacobus Cornelis ende Guilliam Geeroms, erfflaethen vanden heerlijcken laethove van d’erffgenaemen d’heer Prevost. Et me J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 256 85


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Procuratie tot goedenisse tot behoef van Jan Baptist Maerschalck.  Folio 257 Op heden den 24sten meert 1746 compareerde voor ondergeschreven notaris geadmitteert bij den souverijnen raede van Brabant, binnen de Vrijheyt van Merchten residerende ende in de presentie van de getuyghen naergenoemt Peeter vander Stappen filius Jans ingesetenen der prochie van Steenuffel, welcken comparant heeft verclaert gelijck hij verclaert bij desen vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Philippus Brusselmans insgelijcx innegesetenen van Steenuffel voorschreven, alhier present mede comparerende ende den naerbeschreven coop cessie ende transport soo t’sijnen behoeve als van Catharine Le Cubre sijne huysvrouwe accepterende, dats te weten seker stuck landts geleghen onder de prochie van Steenuffele voorschreven, groot een daghwandt salvo justo, gemeynelijck geniemt het Verreveldt, paelende ter eenre s’Heerenstraete, ter tweedere Jan de Greve, ter derdere d’heer Adrianus Verhavert ende ter vierdere (niet ingevuld) belast met twee veertelkens ende een halff coren aen de cappelrije van Steenuffel ende twee veertelkens end eeen halff coren aen den laethove van d’heer Prevost sonder meer. Geschiedende dese vercoopinghe cessie ende transport om ende mits de somme van 125 guldens courant Folio 258 geldt die den transportant vanden acceptant bekent opgetrocken ende ontfanghen te hebben, dienende desen instrumente dien aengaende voor volle ende absolute quittantie sonder van voordere te moeten doceren, Welke partije landts op den transportant voor een derdedeel is verstorven ende gesuccedeert bij doodt ende afflijvicheyt van wijlen Gillis van Causbroeck sijnen moederlijcken grootvader, ende de resterende twee derdepaerten heeft hij transportant vercreghen biju coop gedaen teghens Anna van Causbroeck sijne moye ende Elisabeth vander Stappen sijne suster, ende welcken voorschreven Gillis van Causbroeck de selve partije landts heft vercreghen bij donatie offte gifte teghens d’heer J. Neeffs bij acte onder signature verleden in dato 6 november 1696, onderteeckent J. Neeffs ende met welcke qualificatie den acceptant sigh verclaert te contenteren ende te vreden te houden. Gelovende den transportant over alles waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Constituerende den transportant bij desen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel autentiecq om in sijnen naem ende van sijnen t’weghen te compareren voor schepenen des graeffschappe van Steenuffel, erfflaeten van den laethove sieur Vincent Anthony, ende alomme elders voor hoff ende heer competent om aldaer Folio 259

86


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

allen ‘t ghene voorschreven is vernieuwende, den acceptant ende sijne voornoemde huysvrouwe in de voorschreven partije landts wettelijck te goeden vestighen ende erffven, met alle solemniteyten naer rechte gerequireert ende de voorschreven geloffte van Brussels waerschap in forma, mede om voor den souverijnen raede van Brabant, heeren wethouders der stadt Brussele, schepenen des graeffschappe van Steenuffel ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer den transportant in cas van eenigh gebreck int voldoen achtervolghen ende volbrenghen vanden inhoudt deser voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende ende verbindende. Actum Merchten dato als boven ter presentie van Gillis van Assche ende Anthoon van Linthout als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser becleedt met eenen segel van drij stuyvers, bij den voors transportant, acceptant ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, A. Claessens, nots. Vernieuwt ende erkent den inhoude deser voorenstaende procuratie door Jan de Bondt op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende geaccepteert bij Theresia van Stappen wettighe dochter wijlen Peeters ende van Elisabeth Brusselmans soo t’haeren behoeve ende overstaen van Guilliam Folio 260 Gheeroms haeren man, welcke partije landts aende voornoemde gehuysschen is competerende bij naerderschap bijgeleght voor erfflaethen van desen laethove teghens Catharina le Cubre weduwe Philippus Brusselmans volghens d’acte van opdracht ende retrocessie in forma daerop gevolght in dato 13 decembris 1768, welcken volghende sijn de voornoemde Guilliam Gheeroms ende sijne gemelde huysvrouwe, naerdien sij in handen des meyers hadden gedaen, mits d’afflijvicheyt van wijlen hunnen vader Peeter vander Stappen, den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15de artikel van haere majesteyts placcaert de dat 15 de september 1753, in de selve partijen landts behoorelijck sijn gegoyt gevest ende geerfft naer desen bancken rechte. Actum Steenuffel desen 9en december 1771 coram ende ten overstaen van Vincen van der Perren, meyer, Peeter Laenens ende Jan Verbelen, erfflaethen vanden heerlijcken laethove van sieur Prevost onder Steenhuffel. Et me J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 261 Leeg Folio 262 Leeg

87


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 263 1780 - Op heden den 20en december 1780 compareerden voor mij ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede geordonneert in Brabant, binnen den Graeffschappe van Steenuffel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt in persoonen Jan Baptist de Maerschalck ende Elisabeth Stevens gehuysschen ende innegesetenen des voorschreven graeffschappe elckanderen tot het ghene naerbeschreven volcomentlijck authoriserende mits desen, welcke voors comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende lijden bij desen, wel ende deughdelijck ontfangen ende opgetrocken te hebben uyt d’handen van de heeren proviseuren van de kercke deser voorschreven graeffschappe van Steenuffel de somme van 700 guldens wisselgeldt, den schellinck à ses stuyvers en,de alle andere specien naer advenant, dienende desen daer over voor volle ende absolute Folio 264 quittantie sonder naermaels van voordere te moeten doceren. Gelovende de selve comparanten daervooren aen de gerseyde kercke ten wiens behoeve HendrickPuttemans ende Peeter de Boeck, schepenender voors graeffschappe lhiezr present t’selve alsoo sijn accepterende, jaerlijcx te gelden ende precies te betaelen eene voortaene erffelijcke rente van 24 guldens ende 10 stuyvers courant gelt t’sjaers, ende alsoo teghens 3,5 par cent, vrij ende exempt van alle lasten, thiende, twintigste, viertighste, hondertste meerdere ofte minderen penninghen, beden, subsidien ende generaelijck van alle andere bedacht oft onbedacht gheene uytgenomen nochte gereserveert alreeds gestelt ofte naermaels te stellen, niettegenstaende de placcaerten van haere majesteyt ofte van eenighe andere overheyt ter contrarie medebrachten, waer aen sij comparanten van alsnu voor als dan wel expresselijck sijn derogerende. Cours ende inganck genomen hebbende dese rente op de voors 14de deser, waer van oversulcx d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verschijnen zal op den 14de december van den toecomenden jaere 1781 Folio 265 ende soo voorts van jaere te jaere in de selve betaelinghe precies te continueren tot de volle ende effective afquitinghe toe, die sal moeten geschieden eens ende teenemael met gelijcke capitaele somme van 700 guldens wisselgeldt als boven met den interest van dyen à rate van tijdt, sullende de costen soo over t’schrijven deser, dobbel authentique seghels rentebrieff met t’ghene daer van dependeert met de notariaele procuratie tot cassati door de comparanten moeten worden gedraeghen ende betaelt. Verbindende de selve rentgelderen daer voren hunne persoonen ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende specialijck voor vasten pandt ende hypotheque eerst sekere partije soo landt als weyde geleghen binnen den voors graeffschappe van Steenuffel groot t’saemen drij daghwanden salvo justo paelende ter eenre de Vuylbuyckstraete, ter tweedere d’erffgenaemen Peeter Laenens, ter derdere Jan van Heymbeke ende ter vierdere d’erffgenaemen Joannes Verhaevert, in ’t geheel jaerlijcx belast met eene hinne aenden laethove van d’heer Prevost ende met een 88


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 266 veertelken coren aenden huysarmen van Steenuffel. Item ende tot dyen alnoch eene partije landts, geleghen binnen Steenuffel op den Gheus, groot ontrent de drij daghwanden, paelende ter eenre Vincent vander Perren, ter tweedere jouffrouwe Anna Martina Collin, ter derdere de Perrestraete ende ter vierdere Peeter Rottier, subject aen thienschooff aenden heere Rhijngraeff en,de t’Hoff ter Perre, ende daerenboven alnoch belast met 100 guldens capitael aen den huysarmen van Steenuffel, Soo end gelijckerwijs de voorgeroerde eerste partije aende comparanten is competerende bij tittel van coop bij hun in twee coopen gedaen teghens de kinderen ende erffgenaemen van wijlen sieur Joannes Franciscus Fayaerts ende jouffrouwe Maria Bosijn uytwijsens den goedenisse brieff daer van sijnde op heden gedepecheert voor meyer ende erfflaethen vanden voors laethove van d’heer Prevost, ende de voors tweede partije bij successie van wijlen Cornelis de Maerschalck als blijckt bij den contracte daer aff sijnde door mij ondergeschreven notaris present getuyghen gepasseert in dato 30 meert 1772 Folio 267 Gelovende sij comparanten daer aff ende van alloen ’t ghene voorschreven staet waerschap ende guarrand ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Zijnde ten desen geconditioneert ende weghens de voors proviseurs toegestaen dat de rentgelderen tusschen heden ende drij eerstcomende jaeren sullen vermoghen aff te lossen in mindernisse van t’meergemeldt capitael de somme van 200 guldens wisselgeldt met den intereste dyer, in welcken gevalle de voorberoepene tweede partije genoemt den Gheus weghens de voors proviseurs sal worden gevrijdt ende ontlast, ende het alsdan resterende capitael in twee gelijcke payementen te weten met 250 guldens wisselgeldt ende den proportionelen intereste dyer t’elckers reyse als het de rentgelderen sal goedtduncken ende gelieven, ten effecte van d’welck de selve rentgelderen onwederroepelijck constitueren alle thoonders deser ofte dobbel autentique om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor de voors erfflaethen van d’heer Prevost Folio 268 ende alomme elders daer des hoort ende van noode wesen sal om naer vernieuwinghe deser de voorgeroerde partijen van goederen tot versekeringhe ende assurantie der voorseyde capitaele rente ende te verschijnen croysen dyer met observantie van alle gerequireerde solemniteyten wel ende wettelijck te verbinden ende te oppignoreren met affectatie in forma, mede om hun constituanten in cas van eenigh gebreck int presteren ende poinctelijck achtervolghen deser tzij voor den voors souverijnen raede van Brabant, wethouderen der stadt Brussele, schepenen der prochie ende graeffschappe van Steenuffel als alomme elders waer ’t de vgoorschreven heeren proviseurs gelieven sal voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. 89


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Gelovende, verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Steenuffel dato ut supra ter presentie van Jacobus Cornelis ende Joannes Franciscus Foubert als getuyghen, zijnde de minute deser, becleedt met segel van 24 stuyvers, bij de voorschreven comparanten, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, J.M. Adriaenssen, notaris. Vernieuwt ende erkent den inhoude deser voorenstaende procuratie door Joannes Franciscus Foubert op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij ondergeschreven greffier geaccepteert ten behoeve als binnen. Actum Folio 269 Steenuffel desen 20en december 1780, coram ende ten overstaen van Vincent van der Perre, meyer, Jan Francis Laenens, Jacobus Cornelis ende Guilliam Gheeroms, erfflaethen vanden heerlijcken laethove van d’erffgenaemen d’heer Prevost. Et me J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 270 Leeg Folio 271 tot en met 279 Hoort nà folio 232, zie daar. Folio 280 Hypotecatie gedaen weghens Jan Baptist de Maerschalck ende sijne huysvrouwe ten behoeve van de kercke van Steenuffel. Op heden den 21en may 1793 compareerde ter greffie alhier sieur Petrus Josephus du Pré als ten effecte naerbeschreven geauthoriseert door den eerw. heere Joannes Baptista vanden Eynde, pastor de prochie ende graeffschappe van Steenuffel ende de schepenen van Steenuffel als proviseuren der kercke aldaer ingevolghe den act gepasseert voor mij greffier in qualiteyt van notaris den 15 dito mey, den welcken overmits het remboursement der rent in ’t witte deser vermelt, heeft verclaert te consenteren soo hij consenteert mits desen in de cassatie der selve, ende ontlastinghe der hypotheque, dewelcke alvolghens door mij greffier is gecasseert. Dato ut supra. Van Meerbeeck, 1793. Wij Jan Francis Laenens, Jacobus Cornelis ende Ghuilliam Gheeroms, erfflaethen van den heerlijcken laethove ende bedrijve van d’erffgenaemen van wijlen d’heer Christianus Franciscus Prevost, sigh bestreckende onder den graeffschappe van Steenhuffle, Merchten ende daer ontrent, 90


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren Folio 281 sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perren, onsen meyer van ’s heerenweghen daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone sieur Joannesz Franciscus Foubert uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Jan Baptist de Maerschalck ende Elisabeth Stevens gehuysschen, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor mij ondergeschreven greffier in qualiteyt van notaris en in presentie van getuyghen in dato deser, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken, waer van den teneur van woorde te woorde hier naer volght ende luydt aldus: Op heden den 20sten december Folio 282 1780 compareerden voor mij ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede geordonneert in Brabant, binnen den Graeffschappe van Steenuffel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naergenoemt in persoonen Jan Baptist de Maerschalck ende Elisabeth Stevens gehuysschen ende innegesetenen des voorschreven graeffschappe elckanderen tot het ghene naerbeschreven volcomentlijck authoriserende mits desen, welcke voors comparanten hebben bekent ende geleden, kennen ende lijden bij desen, wel ende deughdelijck ontfangen ende opgetrocken te hebben uyt d’handen van de heeren proviseuren van de kercke deser voorschreven graeffschappe van Steenuffel de somme van 700 guldens wisselgeldt, den schellinck à ses stuyvers en,de alle andere specien naer advenant, dienende desen daer over voor volle ende absolute quittantie sonder naermaels van andere Folio 283 te moeten doceren. Gelovende de selve comparanten daervooren aen de gerseyde kercke ten wiens behoeve HendrickPuttemans ende Peeter de Boeck, schepenender voors graeffschappe lhiezr present t’selve alsoo sijn accepterende, jaerlijcx te gelden ende precies te betaelen eene voortaene erffelijcke rente van 24 guldens ende 10 stuyvers courant gelt t’sjaers, ende alsoo teghens 3,5 par cent, vrij ende exempt van alle lasten, thiende, twintigste, viertighste, hondertste meerdere ofte minderen penninghen, beden, subsidien ende generaelijck van alle andere bedacht oft onbedacht gheene uytgenomen nochte gereserveert alreeds gestelt ofte naermaels te stellen, niettegenstaende de placcaerten van haere majesteyt ofte van eenighe andere overheyt ter contrarie medebrachten, waer aen sij comparanten van alsnu voor als dan wel expresselijck sijn derogerende. Cours ende inganck genomen hebbende dese rente op de voors 14de deser, waer van oversulcx d’eerste jaer van betaelinghe vallen 91


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio ende verschijnen zal op den 14de december van den toecomenden jaere 1781 Folio 284 ende soo voorts van jaere te jaere in de selve betaelinghe precies te continueren tot de volle ende effective afquitinghe toe, die sal moeten geschieden eens ende teenemael met gelijcke capitaele somme van 700 guldens wisselgeldt als boven met den interest van dyen à rate van tijdt, sullende de costen soo over t’schrijven deser, dobbel authentique seghels rentebrieff met t’ghene daer van dependeert met de notariaele procuratie tot cassatie inclues door de comparanten moeten worden gedraeghen ende betaelt. Verbindende de selve rentgelderen daer voren hunne persoonen ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende specialijck voor vasten pandt ende hypotheque eerst sekere partije soo landt als weyde geleghen binnen den voors graeffschappe van Steenuffel groot t’saemen drij daghwanden salvo justo paelende Folio 285 ter eenre de Vuylbuyckstraete, ter tweedere d’erffgenaemen Peeter Laenens, ter derdere Jan van Heymbeke ende ter vierdere d’erffgenaemen Joannes Verhaevert, in ’t geheel jaerlijcx belast met eene hinne aenden laethove van d’heer Prevost ende met een veertelken coren aenden huysarmen van Steenuffel. Item ende tot dyen alnoch eene partije landts, geleghen binnen Steenuffel op den Gheus, groot ontrent de drij daghwanden, paelende ter eenre Vincent vander Perren, ter tweedere jouffrouwe Anna Martina Collin, ter derdere de Perrestraete ende ter vierdere Peeter Rottier, subject aen thienschooff aenden heere Rhijngraeff en,de t’Hoff ter Perre, ende daerenboven alnoch belast met 100 guldens capitael aen den huysarmen van Steenuffel, Soo end gelijckerwijs de voorgeroerde eerste partije aende comparanten is competerende bij tittel van coop bij hun in twee coopen gedaen teghens de kinderen ende erffgenaemen van wijlen sieur Joannes Franciscus Fayaerts Folio 286 ende jouffrouwe Maria Bosijn uytwijsens den goedenisse brieff daer van sijnde op heden gedepecheert voor meyer ende erfflaethen vanden voors laethove van d’heer Prevost, ende de voors tweede partije bij successie van wijlen Cornelis de Maerschalck als blijckt bij den contracte daer aff sijnde door mij ondergeschreven notaris present getuyghen gepasseert in dato 30 meert 1772. Gelovende sij comparanten daer aff ende van alloen ’t ghene voorschreven staet waerschap ende guarrand ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Zijnde ten desen geconditioneert ende weghens de voors proviseurs toegestaen dat de rentgelderen tusschen heden ende drij eerstcomende jaeren sullen vermoghen aff te lossen in mindernisse van t’meergemeldt capitael de somme van 200 guldens wisselgeldt met den intereste 92


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 287 dyer, in welcken gevalle de voorberoepene tweede partije genoemt den Gheus weghens de voors proviseurs sal worden gevrijdt ende ontlast, ende het alsdan resterende capitael in twee gelijcke payementen te weten met 250 guldens wisselgeldt ende den proportionelen intereste dyer t’elckers reyse als het de rentgelderen sal goedtduncken ende gelieven, ten effecte van d’welck de selve rentgelderen onwederroepelijck constitueren alle thoonders deser ofte dobbel autentique om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor de voors erfflaethen van d’heer Prevost ende alomme elders daer des hoort ende van noode wesen sal om naer vernieuwinghe deser de voorgeroerde partijen van goederen tot versekeringhe ende assurantie der voorseyde capitaele rente ende te verschijnen croysen dyer met observantie van alle gerequireerde solemniteyten wel ende wettelijck te doen ende laeten Folio 288 verbinden ende te oppignoreren met affectatie in forma, mede om hun constituanten in cas van eenigh gebreck int presteren ende poinctelijck achtervolghen deser tzij voor den voors souverijnen raede van Brabant, wethouderen der stadt Brussele, schepenen der prochie ende graeffschappe van Steenuffel als alomme elders waer ’t de vgoorschreven heeren proviseurs gelieven sal voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Steenuffel dato ut supra ter presentie van Jacobus Cornelis ende Joannes Franciscus Foubert als getuyghen, zijnde de minute deser, becleedt met segel van 24 stuyvers, bij de voorschreven comparanten, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor, ende was onderteeckent J.M. Adriaenssen, notaris. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen innehoude van den hier vooren Folio 289 geinsereerden notariaelen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien voor de validiteyt der voormelde erffelijkce rente van 700 guldens wisselgeldt capitael ende te verschijnen interesten dyer verbonden sijnder constituanten persoonen ende goederen, haeve ende erve, present ende toecomende, ende specialijck voor vasten pande ende hypoteque de partijen van goederen hier voorens breeder in hunne respective groote ende paelgenoten gedescribeert, op de lasten aldaer eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den selven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daer aff ende van allen ’t gene voorschreven staet waerschap, naementlijck Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doene ofter naermaels iet aengebraecke. Dyenvolghens zijn de voorschreven partijen van goederen voor het capitael der voorberoepene rente ende te verschijnen croisen wettelijck verbonden ende gerealiseert met affectatie in forma, voor soo veel deselve 93


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 290 goederen alhier subject zijn. Om ofte het naermaels alsoo gebeurde dat de gemelde kercke ofte haers actie hebbende ten tijde ende termijne voorgenoemt van de meergemelde rente niet precies vergolt ende wel betaelt en wirde, de proviseurs der selve in dyen gevalle oft iemanden van hun behoorelijck gemachtight sullen vermoghen te comen met desen brieve ofte duplicaet dyer ende slaen handen metten rechte aen het voorschreven geoppignoreerde goedt ende t’ selve naer weth ende vonnisse, houden ende handtplichten, vroemen ende ontvroemen, berghen ende daelen tot aldertijdt ende wijlen de voorschreven kercke ofte haers actie hebbende van den achterstel der selve rente met alle de wettighe costen daer omme geleden ende alnoch te lijden ten vollen vernueght ende voldaen sal wesen. Dit is alles geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflathen voorgenoemt, al datter van rechtqsweghen schuldigh was ende behoorde te Folio 291 geschieden, gheen poinct van dyen hierinne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den meergemelden grontheere ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen t’gene voorschreven staet hebben erfflathen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 20sten dagh der maendt van december vanden jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert tachentigh. Goedenisse gedaen weghens Geerard van Roy ten behoeve van Joannes de Backer ende Catharina van Humbeeck, gehuysschen. Wij Jan Francis Laenens, Guilliam Gheeroms ender Jan de Maerschalck, erfflaethen van den heerlijcken laethove ende bedrijve van d’ erfgenaemen Folio 292 van wijlen d’heer Christianus Franciscus Prevost, sigh bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perre, onsen meyer van s’heeren weghen daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone sieur Joannes Franciscus Foubert uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Geeraert van Roy, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor meester Petrus van Campenhout in qualiteyt van notaris ende in presentie van getuyghen in dato 17 may 1781, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt 94


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 293 volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Op heden den 17den may 1781 compareerde voor mij Petrus van Campenhout als openbaer notaris geadmitteert bij sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant geordonneert, binnen de prochie van Londerzeel residerende ende in de presentie van de getuyghen naergenoemt in persoon Geeraert van Roy, welcken comparant heeft verclaert gelijck hij doet bij desen onwederroepelijck vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Joannes de Backer ende Catharina van Humbeeck, gehuysschen binnen het voorschreven Steenhuffele, alhier present mede comparerende ende den naerbeschreven transporte accepterende, dats te weten seker stuck lants geleghen binnen de prochie van Steenhuffele voorschreven, groot volghens prochiemetinghe een daghwandt vijfftigh roeden, paelende ter eenre den Folio 294 Coolhoff vande weduwe Gillis Fasseel, ter tweedere d’erffgenaemen Nicolaes Moysons, ter derdere de voorschreven condividenten ende ter vierdere den huysarmen van Steenhuffele, belast met den cheyns van twee viertelkens roghs jaerelijcxs aen d’erffgenaemen Vincent Anthony, sonder meer. Soo ende gelijckerwijs de voornoemde partije lants aenden transportant is competerende uytten hoofde van wijlen Gillis van Roy ende Anna de Boeck sijne ouders waeren end aen hem onder andere te deele gevallen ende aengeschreven met de letter H bij lotinghe scheydinghe ende deylinghe beneffens sijne medecondividenten aengegaen ende gepasseert voor den notaris Claessens tot Merchten residerende ende sekere getuyghen in date 20 september 1752 in t’passeren deser in copije authentique gesien ende aen den cooper bij extract overgeleydt. Geschiedende desen coop cessie ende transport om ende mits de somme Folio 295 van 720 guldens courant geldt welcke somme den transportant alsnu uyt handen der acceptanten bekent opgetrocken ende ontfanghen te hebben ende daervan voldaen te zijn, dienende desen instrumente dien aengaende daer over voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijcken. Gelovende den transportant over allent gene voorschreven staet waerschap in forma ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Verclaerende den transportant aen ofte tot de voorschreven partije geen recht actie paert ofte deel meer te hebben ofte te reserveren niet meer dan eenen vrempden, maeckende de acceptanten daervan vrij meesters met renuntiatie in forma, sullende de frugstanten vant voorschreven lant comen in besith ende gebruyck te Kermisse 1782 mits het selve doende opsegghen naer behooren ende het loopende jaer pacht wordt ieder voor de hellicht gereserveert. 95


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Constituerende alvolghens Folio 296 onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen ende te compareren voor erfflaeten van den laethove sieur Vincent Anthony, ende alomme elders des behoorende ende aldaaer om te voldoen aen den inhout vanden 15en artikel van sijne majesteyts placcaert vanden 15dsen september 1753 in hunne zielen te presteren den eedt de non amortisatione ende des gedaen de acceptanten in de voorschreven partije lants wel ende wettelijck te doen ende laeten goeden vestighen ende erffven, met observantie van alle solemniteyten naer rechte gerequireert ende met gelofte van waerschap als vooren, mitsgaeders om te gaen ende te compareren voor sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant, ende daer’t versocht sal worden ende hun aldaer in cas van eenigh gebreck int precies achtervolghen ende volbrenghen vanden inhout deser vrtijwillighlijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende ende verbindende etc. Aldus Folio 297 gedaen ende gepasseert binnen de prochie van Londerzeel date als vooren ter presentie van Carel van Eeckhout ende Philippus Felix als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, sijnde de minute deser becleedt met eenen zegel van 24 stuyvers, bij den transportant, acceptanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor, ende was onderteeckent P. van Campenhout, nots. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen innehoude van den hier voren geinsereerden notariaelen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen vdes voorschreven meyer als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van den voornoemden Joannes de Backer ende Catharina van Humbeeck gehuysschen, de partije landts hier voorens in haeree groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last vanden chijns aldaer Folio 298 eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap ende naementlijck Brussels waerschap, ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant en opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen oft tot de gemelde partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als voren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven com96


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

parants constituant daer aen ende inne eenighsints was hebbende ende inder voegen als de selve hier vorens in sijne handen was opgedraeghen, voorts overgegeven Folio 299 aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van den voorschreven Joannes de Backer ene Catharina van Humbeke sijne huysvrouwe, dewelcke naerdien den selven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenuffel. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte Folio 300 achtergelaeten, behoudelijck den meergemelden grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 5en dagh der maendt july van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert eenentachentigh. Goedenisse gedaen weghens Jan Verbelen en Maria Vergauwen ten behoeve van Judocus vander Stappen ende Joanna Catharina Verbelen gehuysschen. Wij Francis Laenens, Guilliam Gheeroms ende Jan de Maerschalck, erfflaethen van den heerlijcken laethove ende bedrijve van d’erffgenaemen van wijlen d’heer Christianus Franciscus Prevost sigh bestreckende onder Folio 301 Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perre, onsen meyer van sheerenweghen comen ende gecompareert is in propren persoone Jacobus Cornelis uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Jan Verbelen ende Maria Vergauwen gehuysschene, geinsereert in sekeren notari97


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

aelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor mij ondergeschreven greffier in qualiteyt van notaris present getuyghen in dato 6 november 1779, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Folio 302 Op heden den sesden november seventhienhondert neghenen seventigh compareerden voor mij ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souverijnen raede geordonneert in Brabant binnen den graeffschappen van Steenuffel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt in persoonen den eersaemen Jan Verbelen ende Maria Vergauwen, gehuysschen, innegesetenen des voorschreven graeffschappe van Steenuffel die elckanderen ten fine deser behoorelijck zijn authoriserende welcke comparanten hebben bekent soo sij doen bij desen van alsnu voor alsdan vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben aen Judocus vander Stappen die alhier present ende medecomparerende den naerbeschreven koop is accepterende soo t’sijnen behoeve als van Joanna Catharina Verbelen sijne huysvrouwe, dats te weten sekere behuysde hoffstede gestaen ende geleghen binnen de voors graeffschappe van Steenhuffle opt Cammelandt groot een halff bunder salvo justo, paelende ter Folio 303 eenre d’Herbaene ter tweedere de transportanten ter derdere mijn heer de Man ende ter vierdere het armengoedt van Steenuffel, belast met den chijns van twee veertelkens coren sjaers aenden laethove van d’erffgenaemen d’heer Prevost ende met twee veertelkens coren ende eene hinne aen de cappelrije van Zielmisse sonder voorders belast ofte verbonden te zijn, aen de voornoemde transportanten competerende bij tittel van koop uytwijsens sekeren goedenissebrief daer aff zijnde gepasseert voor erfflaethen vanden genoemden laethove van d’erffgenaemen d’heer Prevost in dato 10 november 1760 geteeckent bij mij notaris in qualiteyt van greffier, alhier in originali gesien, daeraff waerschap gelovende ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoech te doen ofter naermaels iet aengebraecke, Zijnde desen koop ende transport geschiedt om ende mits de somme van 600 guldens wisselgelt, die den acceptant zal schuldigh zijn Folio 304 ende mits desen geloofft te sullen oplegghen ende betaelen aende kinderen ende erffgenaemen van hun transportanten binnen den tijd van drij maenden naer ’t overlijden vanden langhstlevende der selve transportanten, op conditie alnoch dat den selven acceptant zal gehouden zijn aen de voornoemde transportanten hun leven geduerende bij forme van huere ofte pacht te geven sonder eenighen afftreck jaerlijcx eene somme van 20 guldens courant vrij suyver geldt, cours te nemen Kersmisse eerstcomende, waervan oversulcx d’eerste jaer van betaelinghe vallen ende verschijnen zal te Kersmisse vanden toecomende jaere 1780 ende soo voorts ’t leven der tranportanten geduerende,

98


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

constituerende tot dyen de voorschreven transportanten onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser ofte dobbel authentique om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te gaen ende te compareren voor meyer ende erfflaethen van den Folio 305 laethove van d’heer Prevost ende alomme elders voor heer hoff ende weth competent ten fine van aldaer deninhoud deser vernieuwende hun transportanten inde voorschreven behuysde hoffstede te ontgoeden ende den voornoemden Judocus vander Stappen ende sijne huysvrouwe daer inne met observantie van alle gerequireerdee solemnitijten ende geloffte van brussels waerschap in forma wel ende wettelijck te doen ende laeten goeden vestighen ende erffven, ende int doen der selve goedenisse soo in den naemen van de voornoemde constituanten als acceptant, die ten fine deser eensgelijcs is constituerende alle thoonders deser onder eede te verclaeren bij desen dat desen koop ofte vercoopinghe niet en is geschiedt ten behoeve van eenighe doode handt, directelijck nochte indirectelijck, conform den 15en artieckel van haere majesteyts placcaert van den 15en september 1753, mede om hun transportanten in cas van eenigh 306v gebreck int presteren desezr tzij voor den souverijnen raede van Brabant, schepenen van Steenuffel, ende alomme elders waert den voorschreven acceptant goedt duncken ende gelieven zal voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Steenuffel dato ut supra ter presentie van Joannes Franciscus Foubert ende Theodorus van Roy als getuyghen, zijnde de minute deser bekleedt met zegel van 24 stuyvers, bij de voors transportanten ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent J.M. Adriaenssens, nots. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen des voorschreven als in Folio 307 sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van de voornoemde Judocus vander Stappen ende Joanna Catharina Verbelen gehuysschen de behuysde hoffstede hier voorens in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last der chijnsen aldaer eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap, ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant ende opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen de 99


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

gemelde behuysde hoffstedeoft geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde behuysde hoffstede met allen den rechte, waerschap ende vastigheden Folio 308 die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints waeren hebbende ende inder voeghen gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van den voornoemden Judocus vander Stappen ende Joanna Catharina Verbelen gehuysschen, dewelcke naerdien den selven cooper ende comparant in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des voorschreven meyers hadden gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck zijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts Folio 309 geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 14en dagh der maendt van january van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert drijentachentigh. Folio 310 Goedenisse gedaen weghens Jacobus Vertonghen ten behoeve van Peeter Hermans cum uxore. Wij Francis Laenens, Jacobus Cornelis ende Jan Baptist de Maerschalck, erfflaethen van den heerlijcken laethove ende bedrijve van d’erffgenaemen van wijlen d’heer Christianus Franciscus Prevost sigh bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perre, onsen meyer van sheerenweghen daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Franciscus Moens uyt crach100


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

te ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij ende van weghens Jacobus Vertonghen, geinsereert in sekeren notariaelen instrumente Folio 311 daer aff zijnde gepasseert voor mij ondergeschreven greffier in qualiteyt van notaris present getuyghen in dato 1 meert 1785, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den teneur van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Op heden den eersten meert seventhienhondert vijfentachentigh compareerden voor mij ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij sijne majesteyts souverijnen raede geordonneert in Brabant binnen den graeffschappen van Steenuffel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt in persoon Jacobus Vertonghen sone wijlen Peeters, innegesetenen van Opwijck, denwelcken heeft bekent ende geleden vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben, soe hij doet mits desen, aen Peeter Hermans innegesetenen des voorschreven graeffschappe die alhier present ende medecomparerende den naerbeschreven transporte is accepterende soo t’sijnen behoeve als van Francisca Vertonghen Folio 312 sijne huysvrouwe, dats te weten een daghwand lands salvo justo geleghen onde den voors graeffschappe van Steenuffel optSteenveld paelende ter eenre Francis Cornelis ter tweedere Maria Anna van Roy ter derdere d’hoffstede der kinderen ende erffgenaemen Jaspar Fasseel ende ter vierdere d’Herbaene, belast met den cheyns van vijff veertelkens ende een vierlinck coren sjaers aende cappelrije vande Zielmisse binnen Steenuffel ende voorts vrij suyver ende onbelast, Soo ende gelijckerwijs de selve partije landts op den voorschreven comparant is verstorven ende gedevolueert uyt den hooffde van wijlen sijnen voornoemden vader ende moeder Petronella van Doorslaer die de selve in de koope hadden vercreghen uytwijsens den goedenissebrieve daer van sijnde gepasseert voor erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost in dato 27 november 1770 ende voorts aen hem onder andere te deele gevallen bij scheydinghe ende deylinghe daer van sijnde gepasseert voor drossaerd ende schepenen des voorschreven graeffschappe van Steenuffel in dato 4 november 1784 Folioi 313 alhier gesien. Gelovende den voorschreven comparant daeraff waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoech te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Zijnde desen coop cessie ende transport geschied boven den last der voorschreven cheynsen om ende mits de somme van 377 guldens courant gelt, die den transportant vanden acceptant ten vollen bekent ontfanghen ende opgetrocken ter hebben, dienende dese dien aengaende voor volle ende absoluete quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren.

101


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Sullende den acceptant van houden aen comen int gebruyck ende bewinde der voorschreven partije landts op conditie dat hij aenden transportant zal moeten vergoeden ende promptelijck opleggen het voetsel ende beternisse daer op ende inne alsnu te bevinden bij taxaet van twee mannen hun des verstaende, constituerende den transportant voorts onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser ofte dobbel authentique om in sijnen naem ende van sijnen tweghen te gaen ende te compareren tzij voor den Provincialen Raede van Vlaenderen, schepenen van Opwijck als alomme elders daer’t Folio 314 den acceptant goedt duncken ende gelieven zal ten fine van naer vernieuwinghe deser den selvern constituant in cas van eenigh gebreck int presteren deser voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen, mede om voor heer hoff ende weth competent den voorschreven acceptant cum uxore in de voorgeroerde getransporteerde partije landts met observantie van alle gerequireerdee solemnitijten ende formaliteyten van rechte ende geloffte van Brussels waerschap als vooren wel ende wettelijck te doen ende laeten goeden vestighen ende erffven, mitsgaeders om int doen der selve goedenisse onder eede in de zielen des transportant ende acceptant die eensgelijcx de selve thoonders is constituerende te verclaeren soo sij respectievelijck verclaeren bij desen dat dese vercoopinghe ofte koop niet en is geschiedt ten behoeve van eenighe doode handt, directelijck nochte indirectelijck, conform den 15en artieckel van haere majesteyts placcaert van den 15en september 1753. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Steenuffel dato ut supra ter presentie van Francis Mertens ende Jan Baptist Goossens Folio 315 als getuyghen, zijnde de minute deser bekleedt met zegel van 12 stuyvers, bij de voors transportant, acceptant ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent J.M. Adriaenssens, nots. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen des voorschreven meyers als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van de voornoemde Peeter Hermans ende Francisca Vertonghen sijne huysvrouwe de partije landts hier voorens in groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last van den cheyhns daer op uytgaende ende aldaer eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den selven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap, ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant ende Folio 316 102


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen de gemelde partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints waeren hebbende ende inder voeghen gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven aen mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van den voornoemden Peeter Hermans ende Francisca Vertonghen sijne huysvrouwe, dewelcke naerdien den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck zijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck Folio 317 gebruyckt te worden als hun eygen, proper ende wel vercreghen goedt, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenuffel. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 11en july van den jaere ons heere als men schreeff een duysent sevenhondert vijffentachentigh. Folio 318 Goedenisse gedaen weghens Petronella Laenens cum suis ten behoeve van Wauterius Kieckens. Wij Jan Francis Laenens ende Joannes Verbelen, erfflaethen van den heerlijcken laethove ende bedrijve van d’heer Franciscus Pauwels, als erffgernaem van d’heer Prevost, genaemt t’Hoff ter Voorden, sigh bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincentius vander Perre, onsen meyer van sheerenweghen comen ende gecompareert is in propren persoone Peeter de Maerschalck uyt crachte ende naer vermoghen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant (om de saecke naerbeschreven te moghen doen) sunderlinghe gegeven ende verleent bij 103


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

ende van weghens Petronella Laenens ende Hendrick van Huylegem haeren man ende momboir, ende voorts volgens den notariaelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor den notaris J.J. de Coninck present getuyghen den 21en july 1788, ons meyer ende erfflaethen voorgenoemt volcomentlijck gethoont, voorgelesen ende gebleken waervan den inhoud van woorde te woorde hiernaer volght ende luydt aldus: Op heden den 21 july 1788 compareerde voor mij ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant tot Londerseel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt Petronella Laenens ten desen geassisteert ende geauthoriseert van Hendrick van Huylegem, haeren man ende momboir, item Francis Laenens, item Waûterius Kiekens beneffens den voornoemden Francis Laenens als wettelijcke geëede momboirs over het minderjaerigh kindt vande voorseyde Petronella Laenens verweckt in haeren eersten houwelijck met wijlen Waûterius Kiekens, gebruyckende de selve momboirs ten fine Folio 320 naerbeschreven de permissie ende authorisatie van wethouderen der prochie ende graefschappe van Steenuffel gevolght op requeste aende selve gepresenteert ende geappostilleert op den 7 july lestleden onderteeckent J.F. van Meerbeeck greffier, alhier in originali gesien, item Catharina Laenens geassisteert ende geauthoriseert van Cornelis Lombaert haeren man ende momboir, item Joanna Laenens met jacobus Heyvaert haeren man ende momboir den welcken sijne huysvrouwe insgelijcx is assisterende ende authoriserende, item Marianna Laenens geassisteert ende geauthoriseert van Jan Albrecht haeren man ende momboir, item Josephus Erix beneffens den opgemelden Francis Laenens als wettelijke geeede vooghden over de andere minderjaerige kinderen vande voornoemde Marianna Laenens verweckt in haeren eersten houwelijk met wijlen Daniel Verbist, gebruyckende de voors momboirs tot het gene naerbeschreven de permissie Folio 321 ende authorisatie van wethouderen der prochie van Bruyssegem gevolgt op requeste aende selve gepresenteert ende geappostilleert op den 12 july lestleden onderteeckent D. Stevens greffier, ten passeren deser in originali gesien, item ende finalijk Francis Leemans bejaerden sone achtergelaeten bij wijlen Maria Laenens, alle kinderen kintskint ende erffgenaemen van wijlen Peeter Laenens ende Joanna van Geete in hun leven gehuysschen ende innegesetenen der parochie van Steenuffel, welcke voornoemde comparanten soo in eygen naeme als in qualiteyt ende bij macht voorschreven hebben verclaert gelijck sij verclaeren bij desen, om te voldoen aende naerbeschreven conditien van vercoopinghe onwederroepelijck te constitueren ende volcomentlijck machtigh te maecken alle thoonders deser ofte van het dobbel authentique dier om in hunnen Folio 322 naem ende van hunnen tweghen te gaen en te compareren voor de meyer ende erfflaethen vanden laethove der erfgenaemen Vincent Anthony, schepenen van Steenuffel ende alom104


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

me elders voor heer ende hof competent ende aldaer met alle gewoonelijke ende gerequireerde solemniteyten van rechte ende gelofte van waerschap in forma wel ende wettelijk te doen ende laeten goeden, vestigen ende erven Wauterius Kiekens, inwoonder van Steenuffel, dats te weten in sekere behuysde hofstede groot een bunder onbegrepen der maete emmer soo ende gelijk de selve gestaen ende gelegen is onder de parochie van Steenuffel, op het Roth, aende Bontestraete, paelende ter eenre de selve Straete, ter tweedere de kinderen Allard Goossens en Guilliam Geeroms, ter derdere de weduwe Jan van Heymbeeck, ende ter vierdere Jan de Maerschalck waer van Folio 323 twee daghwanden twintigh roeden sijn belast met vijf veertelkens min een vierlinck roghs en acht eyeren aen de cappelrije van de Zielmisse binnen Steenuffel, ende noch een daghwandt met drij veertelkens min een vierelinck roghs aen d’erffgenaemen d’heer Vincent Anthony, respective sjaers ende voor de meer reste vrij eygen goet behoudelijk dat de geheele hofstede is belast met eene rente van vierhondert guldens wisselgelt in proffijte van de beggeyntiens van Lier tot Mechelen, welcken cheyns ende rente den cooper sal moeten draegen ende t’sijnen laste nemen vermits de rente aende naerbeschreven coopsomme sam mogen corten ende voorts op alle beneficien ende servituten soo active als passieve waer aen de selve behuysde hofstede eenigsints subject soude mogen wesen. Folio 324 Hebbende de voors hofstede aen wijlen den voornoemden Peeter Laenens gecompeteert uyt den hoofde van wijlen Petronella van Muylders sijne moeder aen wie de selve was competerende uyt den hoofde van haere ouders ende aen haer aengeschreven ende ten deele gevallen cavelinge met haere condividenten aengegaen ende gepasseert voor de weth van Steenuffel op den 28 juny 1712 blijckens het extract authentique geteeckent T. Cornet greffier, alhier gesien ende aen den cooper overgelevert. Gelovende desniettemin de comparanten op allen het gene voorschreven staet waerschap in forma ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Welcke voors behuysde hofstede wegend de comparanten publieckelijk te coop gestelt is gewest voor mij ondergeschreven notaris met drij distincte sitdaegen is de selve Folio 325 met wensch van proficiat gebleven aen den voornoemde Wauterius Kieckens voor de somme van 1886 guldens wisselgelt daer onder begrepen de 6 ordinaire hoogen in t’geheel ende twee derde deelen van 49 extraordinaire verdieren daer op gestelt, alles sonder den stuyver wisselgelt van iederen gulden der voors coopsomme, breeder naer uytwijsens de conditien van vercoopinge daer van sijnde begonst den 17 juny lestleden voltrocken ende gesloten en 3 july daer naer waer toe word gerefereert ende welckers inhoude men alhier om cortheyts wille van woorde tot woorde is houdende voor geinsereert ende gerepeteert, bekennende de voorschreven comparanten de voors coopsomme van 1886 guldens wisselgelt met den gemelden stuyver van den gulden uyt handen vanden gemelden cooper 105


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 326 ontfangen te hebben ende daervan voldaen te sijn, dienende dese daer over voor volle ende absolute quittantie naermaels van andere te moeten doceren, bekennende oversulcx de comparanten soo in eygen naeme als in qualiteyt ende bij macht voors ande voorgeroerde behuysde hofstede geen recht actie paert ofte deel meer te hebben ofte te behouden, surrogerende den voornoemden cooper in hunne plaetse ende stede met allen recht ende renuntiatie in forma, Ende om te voldoen aen den 15en artikel van sijne majesteyts placcaert van den 15en september 1753, hebben de comparanten verclaert gelijck ook den voorseyden cooper alhier mede comparerende dat desen coop ende vercoopinghe niet en is geschiet ten behoeve van eenighe doode handt, gevende voorts onwederroepelijcke procuratie aen de geconstitueerden in desen om in het doen der goedenisse in hunne respectieve zielen te Folio 327 te presteren den gerequireerden eede van non amortisatie bijden voors 15den artikel beroepen. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de parochie van Steenuffel dato als boven ter presentie van Peeter Goossens ende Ferdinandus van Aken als getuygen, sijnde de minute deser becleedt met segel van twelf stuyvers, bij de comparanten cooper ende getuygen beneffens mij notaris onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent, J.A. de Coninck, nots. 1788. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen des voorschreven meyers als in sheeren handen voor in den naem 328v ende ten behoeve van Wauterius Kiekens de behuysde hofstede hier voorens in haere groote ende paelgenoten breeder gedescribeert, op den last van den cheyns daer op uytgaende aldaer eensgelijcx uytgedruckt. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap, ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoegh te doen oft er naermaels iet aen gebraecke, doende voorts hier toe den selven comparant ende opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen de gemelde behuysde hoffstedeoft geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde behuysde hoffstede met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voor106


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

schreven comparants constituanten daer aen ende inne eenighsints waeren hebbende ende inder voeghen gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven aen Folio 329 mij greffier t’selve ontfanghende voor, in den naem ende ten behoeve van den voornoemden Wouter Kieckens, de welcken naerdien den voors comparant in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des voorschreven meyers hadden gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck is gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hem, sijne hoirs, naercomelingen ende erffgenaemen erffelijck beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als eygen, propre ende wel vercreghen goed, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders Folio 330 sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 2en dagh der maend september duysent sevenhondert achtentachentigh. Goedenisse gedaen wegens Joannes Baptista Goossens ten behoeve van Jan Baptist de Bondt. Wij Jan Verbelen ende Peter Verhavert, erflaethen van den heerlijcken laethove ende bedrijve van d’heer Franciscus Pauwels, genaemt het Hof te Voorden, sigh bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perre, Folio 331 onsen meyer van s’heeren weghen daer over staende comen ende gecompareert is in persoone Adriaen Mertens uyt crachte ende naer vermogen van sekere speciale ende onwederroepelijke procuratie hem comparant ter saeke naerbeschreven gegeven ende verleent door Joannes Baptista Goossens uytwijsens den notariaelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor den notaris J. A. de Koninck den 15en february 1792, ons meyer ende erflaethen 107


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

voren genoemt gethoont ende voorgelesen waervan den inhoud van woorde te woorde hiernaer volgt ende luydt aldus: Op heden den 15den february 1792 compareerde voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bijden souverijnen raede van Brabant, tot Londerzeel residerende ende in de presentie van de getuygen naergenoemt in persoone Joannes Baptista Goossens, ingesetenen der prochie van Steenuffel, den welcken verklaert met het houden van drij distincte notariaele ende publieke sitdaegen van op den 1en february lestleden vercocht Folio 332 te hebben eerst etc. Finalijck aen Jan Baptist de Bondt inwoonder van Steenuffel hier present ende den naerbeschreven coop andermael accepterende, dats te weten eene partije lands, groot 87 roeden onbegrepen der maete, gelegen onder Steenuffel aen de Bontestraete, paelende ter eenre ende tweedere s’Heerestraete, ter derdere Petronella van Muylders, ter vierdere met het geheel verhef d’erfgenaemen Peeter Laenens, belast met d’hellight van den cheyns van 7,5 veertelkens roghs aen den laethove van sieur Prevost ende met 6 veertelkens roghs twelf penningen lovens ende een hinne sjaers aen de cappelrije vande Zielmisse binnen Steenuffel, sijnde voorts vrij suyver ende onbelast. Competerende de voornoemde partije landts aen den comparant uyt den hoofde van wijlen Catharina van Muylders sijne moeder die de selve heeft verkregen uyt den hoofde van wijlen Peeter van Muylders ende Catharina Regemeuter haere ouders ende aen haer aengeschreven ende ten deele gevallen onder de letter B bij cavelinge met haere suster aengegaen Folio 333 ende gepasseert voor wijlen den notaris J.M. Adriaenssen present getuygen in dato 26 november 1765 alhie bij extract authentique gesien, ende voorts aen den comparant ten deele gevallen onder de letter C bij scheydinge ende deylinge met sijn condividenten aengegaen ende gepasseert voor mij ondergeschreven notaris op den 4en april 1791 ten passeren deser bij extract authentique gebleken, daerop ende over allen het gene voor staet Brussels waerschap ende guarand in forma belovende en de altoos genoegh te doene ofter naermaels iet aengebraeke. Welken coop is geschiedt voor de somme van 240 guldens wisselgeldt daeronder begrepen de drij ordinaire hoogenin ’t geheel ende twee derde deelen van vijf extraordinaire verdieren daer op gestelt, alles breeder uytwijsens de conditien van vercoopinge daer van zijnde gepasseert voor mij ondergeschreven notaris op den 1en february laestleden, hier gesien, waer naer gerefereert word ende welckers inhoude men alhier om cortheyts wille van woorde tot woorde is houdende voor geinsereert ende gerepeteert, Welcke voorschreven coopsomme Folio 335 den vercooper van den cooper alsnu bekent ontfangen te hebben, dienende dese daer over voor volle ende absolute quittantie naermaels van andere te moeten doceren, 108


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

constituerende voorts den vercooper ende cooper onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser ofte dobbel authentique dier om te gaen ende te compareren voor den souverijnen raede van Brabant, schepenen van Steenuffel ende alomme elders daer het versocht sal worden ten fine van aldaer de voors belofte van waerschap ende guarant te vernieuwen in forma, ende hem vercooper int precies voldoen ende achtervolgen deser volontairelijck te laeten duemen ende condemneren met costen, mitsgaeders om voor erflaethen van den laethove van sieur Prevost, schepenen van Steenuffel ende alomme elders voor heer ende hof competent de voors coopers ider in hunnen voormelden gespecificeerden coop wel ende wettelijck te laeten goeden vestigen ende Folio 335 erven met alle solemniteyten van rechte daer toe gerequireert, mede om aldaer in de zielen van den vercooper ende coopers te presteren den gerequireerden eedt de non amortisatione conform den 15en artieckel van sijne majesteyts placcaert van den 15en september 1753. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de parochie van Steenuffel dato als boven ter presentie van Pauwel van den Bossche ende Petrus Judocus de Keersmaecker als getuygen, sijnde de minute deser bekleedt met segel van negen stuyvers, bij den vercooper coopers ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent, J.A. de Koninck, nots. 1792. Welcken volghende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert Folio 336 in handen des voorschreven meyers als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van Jan Baptist de Bondt de partije lands hier voorens in sijne groote ende regenoten uytgedruckt, op den last van den cheyns ende commer aldaer eensgelijcx uytgesteken. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraf waerschap, ende altoos genoeg te doen oft’er naermaels iet aen gebraeke, doende voorts hier toe den selven comparant ende opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen de gemelde partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituant daer aen ende inne eenigsints was hebbende ende inder voegen gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven aen Folio 337

109


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

mij greffier t’selve ontfangende voor, in den naem ende ten behoeve van den voornoemden Jan Baptist de Bondt, den welcken naerdien den comparant in de zielen des vercoopers ende coopers in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck is gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hem, sijne hoirs ende naercomelingen erfelijk beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als sijn eygen, propre ende wel vercregen goed, op conditie nochtans van ter saecken dyer te staen te schote ende lothe met de andere naergelande ende gemeyne innegesetenen der voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenhuffle. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer ende eenen igelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren door onsen gesworen greffier doen ende laeten aenhanghen. Gedaen op den 7en meert duysent sevenhondert twee en negentigh. Folio 338 Rentconstitutie verleden bij Joannes Baptista de Bondt ten behoeve van Joannes Adrianus Jacobs als momboir van de kinderen Theodori van Roy. Wij Jan Verbelen ende Peter Verhavert, erflaethen van den heerlijcken laethove ende bedrijve van d’heer Franciscus Pauwels, genaemt het Hof te Vooren, sigh bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen igelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden dathe van desen brieve voor ons ende voor Vincent vander Perre, onsen meyer van s’heeren weghen daer over staende comen ende gecompareert is in persoone Adriaen Mertens uyt crachte ende naer vermogen van sekere speciale ende onwederroepelijke procuratie hem comparant ter saeke naerbeschreven gegeven ende verleent bij Folio ende van wegens Joannes Baptista de Bondt uytwijsens den notariaelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor mij greffier als notaris den 6en meert 1792, ons meyer ende erflaethen voren genoemt gethoont ende voorgelesen waervan den inhoud van woorde te woorde hiernaer volgt ende luydt aldus: Op heden den 6den meert 1792 compareerde voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bijden souverijnen raede van Brabant, tot Brussel residerende ende in de presentie van de getuygen ondergenoemt in persoone Joannes Baptista De Bondt, ingesetenen van Steenuffel, den welcken heeft bekent soo hij bekent mits desen ter rente opgebeurt ende ontfangen te hebben van Joannes Adrianus Jacobs, insgelijcx ingesetene van Steenuffel als momboir over de minderjaerige kinderen van wijlen Theodorus van Roy, de somme van tweehondert guldens courant geld, waer over dese is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten 110


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 340 bewijsen, renuntierende tot dien aen de exceptie van geenen getelden gelde. Voor welcke capitaele somme den comparant gelooft aenden voorschreven Joes Adrianus Jacobs het naerbeschreven ten behoeve van de gemelde minderjaerige kinderen accepterende, te gelden ende precies te betaelen eene erffelijcke rente van acht guldens courant geld t’sjaers, vrij van alle lasten wegens sijne majesteyts staeten van den lande ofte eenige andere overheyde alreede gesteld ofte in ’t toekomende nog te stellen, bedagt oft onbedagt geene uytgenomen nogte gereserveert, Cours ende inganck nemende de selve rente op heden date deser daer van oversulcx het eerste jaer van betaelinge vallen ende verschijnen sal den 6 meert van den naestkomenden jaere 1793 ende soo voorts van jaere te jaere te continueren tot de volle ende effective quitinghe der voorschreven capitaele somme van 200 guldens courant geld, die t’allen tijde sal mogen gebeuren met 50 guldens t’seffens, met de intrest dier naer rate Folio 341 van tijde verschenen, met de costen van cassatie ende der procuratie daerover te verleyden inclues, sullende alle de gene over het passeren deser, dobbel, segels, realisatie ende des daer aen cleeft door den rentgelder promptelijk worden gedraegen ende betaelt, den welcken voor alle het gene voorschreven verbind sijnen persoon ende goederen, present ende toekomende, ende voor specialen pand ende hypotheque eene partije landts, groot 87 roeden onbegrepen der maete, gelegen onder Steenuffel aen de Bontestraete, paelende ter eenre ende tweedere s’Heerestraete, ter derdere Petronella van Muylders, ter vierdere met het geheel verhef d’erfgenaemen Peeter Laenens, met de boomen daer op staende, belast met d’hellight van den cheyns van 7,5 veertelkens rogs aen den laethove van sieur Prevost ende met 6 veertelkens rogs twelf penningen lovens ende een hinne sjaers in twee items aen de cappelrije vande Zielmisse Folio 342 binnen Steenuffel, sijnde voorts vrij suyver ende onbelast. Soo ende gelijckerwijs den rentgeldere de voorschreven partije lands heeft vercregen bij coope tegens Joannes Baptista Goossens ingevolge de procuratie tot goedenisse daer van sijnde gepasseert voor den notaris J.A. de Koninck tot Londerzeel residerende den 15en february 1792 ende waer inne hij sig eerstdaeghs sal doen goeden voor hof competent ende t’eenewegen doen doen d’oppignoratie dier voor de voorschreven rente, Gelovende hier over waerschap ende altoos genoeg te doen oft’er naermaels iet aengebraeke onder verband als voren, Constituerende mits dien onwederroepelijck alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentiek om in hunnen naem ende van hunnen t’wegen te gaen ende te compareren voor d’erfflaethen van den heerlijcken laethove van d’heer Provost binnen Steenuffel ende daer ontrent ende alomme elders voor heer en hof competent om aldaer de voorschreven rente op 111


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 343 de voorschreven partije landts met de boomen daer op staende (de welcke den rentgelder niet en sal mogen ofte laeten cappen ten zij hij op cortinge van het voorschreven cappitael sal afgequeten hebben eene somme van 50 guldens) wettelijck te besetten ende hypothequeren met alle formaliteytendaer toe gerequireert, mitsgaeders om in hunnen naem te gaen ende te compareren in sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant, voor schepenen van Steenuffel ende alomme elders des noodig, om aldaer in cas van gebreck int voldoen, achtervolgen ende volbrengen van den inhoud deser, vernieuwende den rentgelder in ‘t gene voorschreven, gewilliglijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Gedaen ende gepasseert binnen de prochie van Steenuffel ten daege maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Joannes de Maerschalck ende Adriaen als getuygen hier toe aensocht, de minute deser, bekleedt met segel volgens reglement is onderteeckent bij form van een cruysken waerbij geschreven staet dit is het hand merck van Joannes Baptista de Bondt, verklaerende niet te konnen schrijven, J.A. Jacobs, Jan de Boeck als toesigt, Jan de Maerschalck, A. Mertens ende bij mij ondergeschreven notaris. Leeger stont quod attestor, ende was onderteeckent F. van Meerbeeck, notaris, 1792. Welcken volgende heeft den voorschreven comparant, vernieuwt ende herkent den geheelen inhoud van den voren staende notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien voor de validiteyt der voormelde capitaele rente ende te verscheynen intresten dier verbonden sijne constituants persoon ende goederen, ende specialijck voor vasten pand ende hypoteque de partije lands hier vorens in haere groote, regenoten ende cheynsen breeder uytgedruckt, de selve Folio 345 als dusdanig opdragende in handen des voorschreven meyers als in ’s heeren handen, den welcken de selve voorts overgaf aen mij greffier als vasten pand ende hypotheque der voorschreven rente, ontfangende voor ende in den naem van Joannes Adrianus Jacobs als momboir ende ten behoeve van de minderjaerige kinderen van wijlen Theodorus van Roy, ende is de voorschreven partije alvolgens bij manisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erflaethen bovengenoemt wel ende wettelijck verbonden ende geoppignoreert, met affectatie in forma. Hier toe is voorts geschied allen t gene van rechtswegen schuldg was ende behoorde te geschieden, geen point van dien hierinne behoevende verzuymt ofte agtergelaeten, behoudelijck den heere van den gronde ende eenen iegelijcken anders hunnen goeden rechte in alle dingen gereserveert. In oirconden van allen t’gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren Folio 346 doen aenhangen ende door onsen gesworen greffier doen onderteekenen den 7en meert 1792. 112


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Rentconstitutie verleden bij Petrus vanden Eede ende Joanna Marie de Bidou, gehuysschen binnen Merchtem, ten behoeve van den heer advocaet J.F. Velleman cum uxore. Wij Jacobus Cornelis ende Wauter Kieckens, erflathen van den heerlijken laethove ende bedrijve van d’heer Franciscus Pauwels, genaemt het Hof ter Vooren, sig bestreckende onder Steenuffel, Merchtem ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordige letteren sullen sien ofte hooren Folio 347 lesen, dat op den dag van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Petrus Nicolaes vander Perre, onsen meyer van s’heeren wegen daer over staende comen ende gecompareert is in persoon sieur Franciscus Nillis uyt crachte ende naer vermogen van sekere speciale ende onwederroepelijcke procuratie hem comparant ter saeke naerbeschreven gegeven ende verleent bij ende van wegens Peeter vanden Eede filius Egidii beneffens Joanna Maria de Bidou sijne huysvrouwe tot dien bij den selven haeren man behoorelijck gemagtight uytwijsens den notariaelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor den notaris Laurentius Josephus van Gerwen binnen Merchtem residerende op den 15en july 1795, ons meyer ende erflathen voren genoemt gethoont ende voorgelesen waervan den inhoud van woorde te woorde hier naer volgt ende luydt aldus: Op heden den 15den july 1795 compareerde voor mij Laurentius Josephus van Gerwen Folio 348 als openbaer notaris geadmitteert bij den raede van Brabant, binnen de Vrijheyt van Merchtem residerende ende in de presentie van de getuygen naergenoemt Peeter vanden Eede filius Egidii ingesetene derselve Vrijheyt beneffens Joanna Maria de Bidou sijne huysvrouwe die hij voor soo veel noodig ten dezen is assisterende ende authoriserende, de welcken hebben verclaert gekent ende geleden soo ende gelijck sij doen bij dezen ter presentie mijns notaris ende der ondergenoemde getuygen wel ende deugdelijck ontfangen te hebben uyt handen van den heere Joanne’s Franciscus Velleman advocaet etc. eene somme van 1200 guldens wisselgelt, den schelling gerekent tot 6 stuyvers braban,ts ende alle andere ende hoogere silveregelt specien naer advenant, onder welcke somme is begrepen de personnele rente van 600 guldens wisselgelt capitael bij de comparantenn gelight uyt handen als voren q.q. op den 9sten december 1791 volgens acte gepasseert voor wijlen den notaris P.F. de Roover alhier insgelijcx geresideert hebbende present sekere getuygen, mede den verschenen interest tot datum Folio 349 dezer, die alvolgens mits dezen comt te cesseren doodt ende teniet te zijn, dienende voorts dezen instrumente dien aengaende ofte over de voorschreven somme van 1200 guldens voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, onder endemet renuntiatie aen d’exceptie van geenen getelden gelde ofte ontfangen penningen.

113


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Gelovende de selve comparanten voor de gemelde somme aen den voornoemden heere Joannes Franciscus Velleman, alhier present het gene naerbeschreven ten behoeve van hem ende van jouffrouwe Anna Theresia Marotte sijne huysvrouwe accepterende, te gelden ende precies te betaelen eene erffelijcke rente van 48 guldens wisselgelt s’jaers, vrij ende except de selve rente van alle reele mixte ende personnele ende alle andere lasten tzij twintigste, beden, subsidien, contributien ofte andersints, bedagte ende onbedagte geene uytgenomen oftye gereserveert niettegenstaende de placcaerten ofte ordonnantien dien aengaende geemaneert ende t’emaneren wegens alle overheyd ende bewindhebbers der provincie van Brabant (de welcke het mag wezen) nu of naermaels Folio 350 t’contrarie reguleerde ofte ordonneerden, waeran de voorschreven comparanten van nu voor het toecomende uytdruckelijck verclaeren te derogeren bij dezen. Cours ende inganck nemende deze rente op heden date deser daer van oversulcx het eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheynen sal op den 15en juny van den toecomenden jaere 1796 ende soo voorts van jaere tot jaere de betaelinge precies op den valdag te continueren tot de volle ende effective quitinghe toe van het voorschreven capitael, het welck de rentgelders alhier sullen vermogen te doen in eene reyse met 1200 ofte wel in twee reysen telckers met 600 guldens wisselgelt in specien ofte munten gelijck als voren bij hem opgetrocken ende genoten immers ten volle genoege en contentemente des heere acceptants alhier ofte sijns actie hebbende ende andersints niet, mede de croisen dier à rate van tijde ende quitinge ende voorts de costen van cassatie en procuratie daer toe dienende, sullende ook de gene van ‘t passeren dezer, dobbels dier, segels, rentebrieff als andere ter realisatie dezer rente te Folio 351 gebeuren door de comparanten ende rentgelderen eensgelijcx gedraegen ende betaelt worden, Verbindende tot dien ende voor allen ’t gene voorschreven sij comparanten hunne persoonen ende goederen, haeve ende erve, presente en toekomende, ende naementlijck tot specialen pand ende hypotheque sekere weyde met de boomen daer op ende naen staende, gelegen onder Merchtem tot Terlinden regenotende oost tegens den heere Leopoldus Josephuis de Leudick, zuyd de Oude Beke, west den huysarmen van Merchtem ender noord de straete, groot een oud bunder salvo justo, belast met den cheyns van 6 oorden aen den heerlijken laethove van ter Voorden tot Steenuffel ende alnog met 3 oorden voor den voorplant aen den heere van Merchtem, respective ’s jaerelijcx sonder meer, aen den eersten comparant alhier met de letter B te deele gevallen in de lotinge der achtergelaeten goederen bij wijlen Egidius van den Eede ende Barbara Tassot (er staat Tossot) sijne ouders met sijne medecondividenten broeders ende susters aengegaen ende gepasseert gepasseert voor wijlen den voormelden notaris P.F. de Roover op den 13en juny 1791, welcke weyde aen wijlen den voorschreven Egidius vanden Eede is aengeschreven geweest bij acte partagair Folio 352 114


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

met sijnen broeder Petrus uyt den hoofde ende als eenige kinderen van wijlen Jan ende van Anna de Hertoghe hunne oudrs ende des eersten comparant paternele grootouders waeren, gepasseert voor wijlen den notaris P. de Ramau binnen Merchten eensgelijcx geresideert hebbende op den 20 january 1751 uytwijsens ende infgevolge de voorberoepene lotinge ten dezen bij copije authentique gebleken. Gelovende de comparanten ende rentgelders over ’t gene voorschreven aen dito heere rentheffer Brussels waerschap ende guarrand ende voorts altijd genoeg te sullen doen of’er naermaels iet aengebraeke onder end emet renuntiatie pro ut in forma. Constituerende de selve alvolgens bij dezen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte der copije authentique dier om in hunnen naem ende van hunnen t’wegen te gaen ende te compareren voor d’erfflaethen van den heerlijcken laethove van Ten Voorde tot Steenuffel, Schepenen der vrijheyt van Merchten ende alomme elders voor heer en hof competent ende aldaer naer vernieuwen deser de voorschreven weyde met het boomgewasch daer op ende aen staende voor ende ter versekeringe der Folio 353 der voorschreven capitaele somme ende croisen dier wettelijck te verbinden ende hypothequeren met alle solemnitijten van rechten daer toe gerequireert ende gelofte van Brussels waerschap in forma, mitsgaeders om in huns comparanten naem alnog te gaen ende te compareren tzij voor den raede van Brabant, wethouders van Brussel ende alomme elders daer het de rentheffers goetduncken ende gelieven sal ende alder den geheelen inhoude deser eensgelijcx vernieuwende in cas van eenig gebreck int presteren hier van, hun comparanten rentgelders vrijwilliglijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Actum in Merchten dato ut supra ter presentie van Theodorius Bernardus van Gerwen ende Gerardus de Vleminck als getuygen hier toe aensocht, zijnde de minute deser, bekleedt met eenen segel van 48 stuyvers, bij de voorschreven comparanten, heere rentheffer acceptant ende getuygen onderteeckent. Leeger stont quod attestor, ende was onderteeckent L.P. van Gerwen, notaris. Welcken volgende Folio 354 heeft den voorschreven comparant, vernieuwt ende herkent den geheelen inhoud van den voren staende notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien voor de validiteyt der voormelde capitaele rente ende te verscheynen intresten dier verbonden sijnder constituanten persoonen ende goederen, ende specialijck voor vasten pand ende hypoteque sekere weyde met de boomen daerop staende gelegen onder Merchten tot Terlinden, groot een oudt bunder sazlvo justo, breeder in regenoten ende daer op uytgaende cheynsen hier voren gedescribeert ende uytgedruckt, de selve als dusdanig opdraegende in handen des voorschreven meyers als in ’s heeren handen, den welcken de selve voorts overgaf aen mij greffier als vasten pand ende hypotheque der voorschreven rente, ontfangende voor ende in den naem van d’heer Joannes Franciscus Velleman advocaet causa sua ende is 115


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

de voorschreven partije van goeden alvolgens bij manisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erflaethen bovengenoemt wel ende wettelijck verbonden ende geoppignoreert, met affectatie in forma. Hier toe is voorts geschied allen t gene van rechtswegen schuldg was ende Folio 355 behoorde te geschieden, geen point van dien hierinne behoevende verzuymt ofte agtergelaeten, behoudelijck den heere van den gronde ende eenen iegelijcken anders hunnen goeden rechte in alle dingen gereserveert. In teecken der waerheyt van allen t’gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren doen aenhangen ende door onsen gesworen greffier doen onderteekenen op den 3en augusty van den jaere 1795. Goedenisse gedaen wegens Jan Baptist ende Charles Louis Brijs ten behoeve van Carel Robbrechts ende Maria Catharina de Reus gehuiysschen. Alle de gene die dese letteren sullen sien ofte hoorenlesen, saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen iegelijcken dat op den dag van heden datum van desen brieve voor ons Adriaen Mertens, officier ten desen maele geauthoriseert stadhouder ende loco ende in absentie des drossaerds, Peeter Meert ende Francis Pieters, mannen van leene van mijnher Josephus Alexander Franciscus graeve van Maldeghem, Steenuffel ende Wacken etc., van sijnen leenhove van Diepensteyn, sig bestreckende onder het voorschreven Steenuffele, Londerseel, Merchtem, Lippeloo, Malderen, Cuytelgem, Buggenhout, Rossum ende omliggende plaetsen, ende schepenen sijnder bancke ende hooghe heerlijckhgeyd van Steenuffele voorschreven, mitsgaeder voor ons Peeter Nicolaus vander Perre, meyer, Jacobus Cornelis ende Judocus vander Stappen, erflathen van den heerelijcken laethove ende bedrijve van d’heer Francis Pauwels genamt het Hof ter Vooren, sig bestreckende onder het gemelt Steenuffel, Merchtem ende daer ontrent, comen ende gecompareert is in properen persoone Peeter de Maerschalck uyt crachte ende naer Folio 357 vermogen van sekere speciale procuratie hem comparant ter saecke naerbeschreven gegeven ende verleent bij ende van wegens d’heer Guillielmus Josephus de Lantsheere, erfagtig greffier van Opwijck en Lebbeke als geauthoriseerden van Jan Baptist ende Charles Louis Brijs ingevolge den wettelijcken instrumente daer van sijnde gepasseert voor meyer ende schepenen van Opwijck voorschreven den 22en july 1789, ons gethoont ende voorgelesen waer van den inhoud van woorde te woorde hier volgt ende luydt aldus: Compareerde voor meyer ende schepenen der prochie van Opwijck in persoone d’heer Guillielmus Josephus De Lantsheer, erfachtig greffier der zelve prochie als mede de gene van Lebbeke, den welcken als geauthoriseerden van Jan Baptist ende Charles Louis Brijs, jongmans, beyde bij competenten ouderdom hun selfs, bij procuratie van date seventhienden deezer, ten passeren deezer gesien ende gelesen, waer toe om corthede gerefereert word, verclaerende bij virtute Folio 358 116


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

van sijne beroepen volmacht bij deze te constitueren alle thoonders dezer ofte van desselfs authentique, omme in sijne plaetse over ende uyt den naeme van sijne constituanten vercoopers te gaen ende compareren voor hof ende weth competent ten fine van den inhouden dezer aldaer judicielijck te vernieuwen ende erkennen omme in conformiteyt der naerschreven conditien van vercoopinge, gesloten ende voltrocken den eersten deezer, alhier in originali gesien, waer toe om corthede als vooren gerefereert word ende welckers inhouden men ten deezen brevitatis causa is houdende voor geinsereert ende gerepeteert, met gelofte van waerschap ende guarrand in forma mitsgaeders observantie van alle ende iegelijcke solemniteyten ende formaliteyten naer bancken regte gerequireert, te goeden, vestigen ende erven: eerst sekeren Carel Robbrechts ende Marie Catharina De Reus, gehuysschen ende innegesetenen der prochie ende graeffschappe van Steenuffel, ofte den genen bij den zelven Carel Robbrechts te denomineren, dats te weeten in eene partije landts, gelegen onder de geseyde prochie ende graefschappe van Steenuffel, groot Folio 359 tweehondert roeden, wezende leenroerigh onder den leenhove van Diepensteyn, paelende oost Cornelis van Peyseghem, Suyd Marie Anne Josepha Brijs in houwelijck met Jan Baptist Prevenage, west de Heirbaene, noord Peeter Meert, in der voegen als de gemelde partije lands aen den voorschreven Jan Baptist Brijs is aengecomen als oudsten hoir tern sterfhuyse van sijnen vader wijlent Guilliam Brijs. Item eene partije lands gelegen als vooren, groot tweehondert vierenvijftig roeden, wezende eygen, vrij goed, paelende oost den voorseyden Cornelis van Peyseghem, zuyt de volgende partije lands. Item eene partije lands groot tweehondert roeden, ook gelegen als de twee voorgaende partijen, paelende oost den gemelden Cornelis van Peyseghem, zuyd de straete, west de geseyde Heirbaene, ende noord de lestvorenstaende partije, belast aen de cappelereye van Steenuffel met drij sisteren haver ’s jaers. In der voegen als de twee lestvoorgaende partijen aen de Folio 360 voornoemde Jan Baptist ende Charles Louis Brijs sijn toegecomen gesaementlijck bij successie van den voorschreven Guilliam Brijs, hunnen vader. Welcke voorschreven partijen van lande den comparant publiekelijck hadde te coope gestelt, ende waer van den voorseyden Carel Robbrechts cooper is gebleven (in Opwijk zegt men ‘bedegen’) voor ende mits de somme van drijduysent sestig guldens vijfthien stuyvers wisselgeld, daer inne begrepen negen geheele hoogen ende twee derdepaerten van vierentwintigh voordere hoogen daeroppe gestelt geweest, alles uytwijsens de voorgeciteerde conditien van vercoopinge, waer van aen den voornoemden Carel Robbrechts copije authentique zal overgelevert worden. Bekennende den comparant van den selven Robbrechts de voorschreven coopsomme ontfangen te hebben, sulckerwijs dat deeze t’eenewegen daer over mede is dienende voor quittantie van voldoeninghe, sonder naermaels van andere te moeten doen blijcken in rechte ofte daer buyten. Ten tweeden, etc. (niet in dit register want niet onder deze bank). 117


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Verclaerende den comparant ingevolge Folio 361 sijne gemelde volmacht te constitueren alle thoonders deezer ofte dobbel authentieq dier, omme in de naemen ende zielen van de principaele vercoopers te doen den eed van non amortisatie, gerequireert bij den vijfthienden articule van sijne majesteyts edict van den vijfthienden september 1700 drijenvijftig. Aldus gedaen ende wettelijck gepasseert ter maenisse van d’heer Jan Pieter De Lansuay, meyer adjoint, midsgaeders presentie ende overstaen van Peeter Abbeloos ende Andries De Smedt, filius Michiels, schepenen, in extraordinaire vergaederinge den twee en twintigsten july 1700 negenentachtig. t’oorconden als schepenen, mids deze raeckt den greffier. Onderteekent: P. Abbeloos ende Andries de Smedt. Ende heeft den voorschreven comparant vernieuwt ende herkent den inhoude van den hier voren geinsereerden wettelijcken instrumente in alle sijne pointen, clausulen ende conditien, ende voorts opgedraegen, gecedeert ende met wettige vertheydenisse getransporteert in handen des voorschreven officiers, in deezen als geauthoriseerdt Folio 362 stadthouder, de partije landts, groot tweehondert roeden, in den geinsereerden wettelijcken instrumente eerst geciteert, ende in handen des voorschreven officiers loco ende in absentie des drossaerds, de partije landts groot tweehondert vierenvijftignh roeden, aldaer ten tweeden geciteert, ende in handen des meyers van den laethove van Tervooren de partije landts groot tweehondert roeden, aldaer ten derdere geciteert ende respective met hunne paelgenoten breeder uytgedruckt, als in handen van de respective heeren, ten behoeve van Carel Robbrechts ende Maria Catharina de Reus, gehuysschen. Gelovende den selven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraff waerschap ende guarrant ende altoos genoeg te doen ofter naermaels iet aengebraeke, doende voorts hier toe den voorschreven comparant ende opdraeger al dat er van regtswegen schuldig was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dien met den halme gelijk het regt weysde, bekennende aen ofte tot de gemelde goeden geen het minste regt, actie, paert, deel ofte pretentie meer te hebben, Folio 363 te pretenderen oft te behouden niet meerder dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven officier als ten dezen maele geauthoriseert stadhouder, mede loco ende in absentie des drossaerds, ende des voorschreven meyers van den laethove van Tervooren, hebben de respective goeden hier voren vermelt, met allen den regte, waerschap ende vastigheyd die des voorschreven comparants constituanten daer aene ende inne eenigsints waeren hebbende, voorts overgegeven aen de voorschreven Carel Robbrechts ende Maria Catharina de Reus, gehuysschen, ’t selve ontfangende t’hunnen gemeynen behoeve als een reëel Brussels allodiael conquest, tot diën hebbende gerenontieert aen de leencostumen, devolutie ende andere hier aen contrarie, ende - naer dien den voorschreven 118


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

comparant in den naem ende zielen der vercooperen ende coopers in persoon in hunne eygen zielen hadden gedaen den eed de non amortisatione gerequireert bij den vijfthienden artikel van sijne majesteyts placcaert geemaneert den vijfthienden september seventhien hondert drijenvijftigh, te weten dat den voorschreven coop ende acquisitie directelijck noch indirectelijck niet en is geschiet in faveur van eenige doode handt – sijn de voorschreven gehuysschen-coopers op den voet van hun verclaeren hier voren vermelt, bij consent ende manisse des voorschreven officiers Folio 364 als ten dezen maele geauthoriseert stadthouder, mede loco ende in absentie des drossaerds, ende ter manisse des voorschreven meyers van den laethove van Tervooren, ende bij wijdomme van ons voorgenoemde leenmannen, schepenen der bancke ende hooge heerelijckheydt van Steenuffel, mitsgaeders lathen van den heerelijcken laethove van Tervooren voorschreven, in de drij partijen van landt hier voren vermelt, wel ende wettelijck is gegoeyt, gevest ende geërft, om alsoo bij hun, hunne hoirs ende naerkomelingen eeuwelijck beseten, gebruyckt, van dezen hove van Diepensteyn te leene gehouden te worden als hunne andere eygene ende wel vercregen goederen, op conditie nogtans van ter zaeke diër te staen te schote ende te lothe met de andere naergelanden ende gemeyne ingesetenen dezer voorschreven prochie van Steenuffel. Hier toe is voorts geschiet al dat er van regtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, geen point van dien hier inne eenigsints behoevende verzuymt ofte agtergelaeten, behoudentlijck Folio 365 de heeren van den gronde ende eenen iegelijken anders hunnen goeden regte altoos in alle dingen gereserveert. In teecken der waerheyd van allen het gene voorschreven staet hebben wij geauthoriseert stadhouder, leenmannen, schepenen en lathen bovengenoemt de zegelen ons beminde heeren deeze letteren doen aenhangen ende door onzen gezworen greffier doen onderteeckenen. Gedaen vijff daegen in de maend october in den jaere als men schreef duysendt sevenhondert vijfennegentig. Nota: deze goedenissebrief is ook geënregistreert ten registere van d’Hooge Heerelijckheyd van Steenuffel.

Goedenisse gedaen wegens Joannes Baptista Goossens ten behoeve van Francis Vereertbruggen ende Madalena Verbelen gehuysschen. Wij Jacobus Cornelis ende Judocus vander Stappen, Folio 366 erflaethen van den heerelijcken laethove ende bedrijve van d’heer Franciscus Pauwels, genaemt het Hof ter Vooren, sig bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, dat op den dagh van heden datum van 119


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

desen brieve voor ons ende voor Petrus Nicolaus vander Perre, onsen meyer van s’heeren weghen daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Guillielmus de Maerschalck uyt crachte ende naer vermogen van sekere speciale ende onwederroepelijke procuratie hem comparant ter saecke naerbeschreven sonderlinge gegeven ende verleent bij ende van wegens Joannes Baptista Goossens uytwijsens den notariaelen instrumente daer aff zijnde gepasseert voor den notaris J. A. de Coninck den 15en february 1792, ons meyer ende erflaethen voren genoemt gethoont ende voorgelesen waervan den inhoud van woorde te woorde hiernaer volgt ende luydt aldus: Op heden den 15den february 1792 compareerde voor mij ondergeschreven Folio 367 openbaer notaris geadmitteert bijden souverijnen raede van Brabant, tot Londerzeel residerende ende in de presentie van de getuygen naergenoemt in persoone Joannes Baptista Goossens, ingesetenen der prochie van Steenuffel, den welcken verklaert met het houden van drij distincte notariaele ende publieke sitdaegen van op den 1en february lestleden vercocht te hebben eerst aen Frans Verhertbruggen inwoonder van Steenuffele hier present ende den naerbeschreven coop accepterende, dats te weten sekere partije lands, groot een dagwande vijftig roeden onbegrepen der maete, gelegen onder Steenuffel aen de Bontestraete, paelende ter eenre s’Heerestraete, ter tweedere d’erfgenaemen Peeter Laenens, ter derdere ende vierdere Petronella van Muylders, met de goederen van dese gescheyden belast met d’hellight van den cheyns van 3 veertelken min een vierlinck rogs, 12 penningen Lovens ende een hinne sjaers aen den laethove van sieur Vincent Anthony, alsnu sieur Prevost ende met 6 veertelkens erweten sjaers aen den huysarmen van Steenuffel te leveren op den eersten sondag van den Folio 368 Vasten, Competerende de voornoemde partije landts aen den comparant uyt den hoofde van wijlen Catharina van Muylders sijne moeder die de selve heeft verkregen uyt den hoofde van wijlen Peeter van Muylders ende Catharina Regemeuter haere ouders ende aen haer aengeschreven ende ten deele gevallen onder de letter B bij cavelinge met haere suster aengegaen ende gepasseert voor wijlen den notaris J.M. Adriaenssen present getuygen in dato 26 november 1765 alhier bij extract authentique gebleken, ende voorts aen den comparant ten deele gevallen onder de letter C bij scheydinge ende deylinge met sijne condividenten aengegaen ende gepasseert voor mij ondergeschreven notaris op den 4en april 1791 ten passeren deser bij extract authentique gesien, daerop ende over allen het gene voorschreven staet Brussels waerschap ende guarant in forma belovende en de altoos genoeg te doene ofter naermaels iet aengebraeke. Welken coop is geschiedt voor de somme van 590 guldens wisselgeldt daeronder Folio 369

120


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

begrepen de drij ordinaire hoogen in ’t geheel ende twee derde deelen van vijf extraordinaire verdieren daer op gestelt, alles breeder uytwijzens de conditien van vercoopinge daer van zijnde gepasseert voor mij ondergeschreven notaris op den 1en february laestleden, hier gezien, waer naer gerefereert word ende welckers inhoude men alhier om cortheyts wille van woorde tot woorde is houdende voor geinsereert ende gerepeteert, Welcke voorschreven coopsomme den vercooper van den cooper alsnu bekent ontfangen te hebben, dienende dese daer over voor volle ende absolute quittantie naermaels van andere te moeten doceren, constituerende voorts den vercooper ende coopers onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser ofte dobbel authentique dier om te gaen ende te compareren voor den souverijnen raede van Brabant, schepenen van Steenuffel ende alomme elders daer het versocht sal worden ten fine van aldaer de voors belofte van waerschap ende guarand te vernieuwen Folio 370 in forma, ende hem vercooper int precies voldoen ende achtervolgen deser volontairelijck te laeten duemen ende condemneren met costen, mitsgaeders om voor erflaethen van den laethove van sieur Prevost, schepenen van Steenuffel ende alomme elders voor heer ende hof competent de voors coopers ider in hunnen voormelden gespecificeerden coop wel ende wettelijck te laeten goeden vestigen ende erven met alle solemniteyten van rechte daer toe gerequireert, mede om aldaer in de zielen van den vercooper ende coopers te presteren den gerequireerden eedt de non amortisatione conform den 15en artieckel van sijne majesteyts placcaert van den 15en september 1753. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de parochie van Steenuffel dato als boven ter presentie van Paulus van den Bossche ende Petrus Judocus de Keersmaecker als getuygen, sijnde de minute deser bekleedt met segel van negen stuyvers, bij den Folio 371 vercooper coopers ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent, J.A. de Coninck, nots. 1792. Welcken volgende heeft den voorschreven comparant, vernieuwende ende herkennende den geheelen inhouden van den hier voren geinsereerden notarialen instrumente in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, opgedraeghen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse getransporteert in handen des voorschreven meyers als in sheeren handen voor in den naem ende ten behoeve van Franciscus Verertbruggen inwoonder van Steenuffel mede van sijne huysvrouwe Madalena Verbelen, de partije lands hier voorens in sijne groote ende regenoten uytgedruckt, op den last van den cheyns ende commer aldaer eensgelijcx uytgesteken. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraf waerschap, ende altoos genoeg te doen oft’er naermaels iet aen gebraeke, doende voorts hier toe den selven comparant ende opdraegher al dat er van rechtswegen schuldigh was

121


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dyen met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen Folio 372 ofte tot de gemelde partije landts geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituant daer aen ende inne eenigsints was hebbende ende inder voegen gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven in hunne handen de selve t’hunnen gemeynen behoeve ontfangende, op connditie dat naer hun beyder afflijvigheyt de selve partije lands sal succederen soo op hunne voor als naerkinderen hoofdegelijck sonder hun hier door te willen benemen de libere dispositie hun leven gedurende ofte het leven van den lest levende, die in alle staeten de voorschreven partije lands sal mogen verbinden ende oppignoreren renuntierende ten dien eynde aen de costuymen van Uccle ende het recht van devolutie, ende naerdien den comparant in de zielen des vercoopers ende coopers in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, Folio 373 zijn de selve gehuysschen daer inne alsoo wel ende wettelijck is gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs ende naercomelingen erfelijk beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, propre ende wel vercregen goederen. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer, ten respecte van sijnen cheyns, ende eenen iegelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren doen aenhangen ende door onsen gesworen greffier doen onderteeckenen. Gedaen 7 daegen in de maend van october in den jaere duysent sevenhondert vijffen negentigh. Folio 374 Goedenisse gedaen wegens Philippus Bruylants ende Catharina Kleirebout, Jan Baptiste Bruylants, Jan Bruylants, Andries ende Anna Bruylants ten behoeve van Judocus vander Stappen en Joanna Catharina Verbelen gehuysschen. Wij Jacobus Cornelis ende Franciscus Vereertbruggen, erflaten van den heerelijcken laethove ende bedrijve van d’heer Franciscus Pauwels, genaemt het Hof ter Voorden, sig bestreckende onder Steenuffel, Merchten ende daer ontrent, 122


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Saluyt, met kennisse der waerheyt doen te weten eenen iegelijcken die dese onse tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren Folio 375 lesen, dat op den dagh van heden datum van desen brieve voor ons ende voor Petrus Nicolaus vander Perre, onsen meyer van s’heeren weghen daer over staende comen ende gecompareert is in propren persoone Guillielmus de Maerschalck uyt crachte ende naer vermogen van sekere speciale ende onwederroepelijke procuratie hem comparant ter saecke naerbeschreven sonderlinge gegeven ende verleent bij ende van wegens Philippus Bruylants ende Catharina Kleirbaut gehuyschen, innegesetenen van Rossum ten gehugte van Sloosen, denselven Philippus Bruylants als gemagtigden van sijnen bejaerden broeder Jan Baptist Bruylants, innegesetene van de prochie van Schrieck, bij acte op hem verleden de date prima july laestleden, item bij ende van wegens Judocus, Andreas ende Anna Bruylants, alle bejaerde ende hun selfs uytwijsens den instrumente notariael daer van sijnde gepasseert voor den notaris Petrus de Kersmaecker tot Londerseel residerende present getuygen op den 8sten july 1795, Folio 376 ons meyer ende erflathen vooren genoemt gethoont gebleken ende in’tv passeren deser voorgelesen waervan den inhoude van woorde te woorde hiernaer is volgende ende luydt aldus: Op heden den 8 july 1795 voor mij Petrus de Kersmaecker, notaris geadmitteert bijden raede van Brabant, binnen Londerseel residerende ende in de presentie van de getuygen naergenoemt compareerde Philippus Bruylants ende Catharina Kleirbaut gehuysschen ingesetenen van Rossum ten gehuchte van Sloosen, denselven Philippus Bruylants alnog als last ende commissie hebbende van Jan Baptist Bruylants sijnen bejaerden broeder, ingesetene van de prochie van Schrieck, bij acte op hem verleden de date prima july 1795 onderteeckent Jan Bruylants alhier geannexeert, item Judocus Bruylants, Andries Bruylants ende Anna Bruylants, de driju lestgenoemde alle bejaerd ende hun selfs, Welcke comparanten hebben verclaert soo sij doen bij ende mits desen vercocht gecedeert ende getransporteer te hebben aen ende ten Folio 377 ten behoeve van Judocus vander Stappen ende Joanna Catharina Verbelen ingesetenen der prochie van Steenuffele alhier present ende den naerbeschreven coop cessie ende transport accepterende, dats te weten eene partije lands, gelegen binnen den graeffschappe van Steenuffele op het Cammelant groot volgens de prochiemetinge 77 roeden paelende ter eenre d’erfgenaemen Christiaen Meert, ter tweedere sieur Krockaert tot Brussel, ter derdere Jan de Maerschalck ende ter vierdere d’erfgenaemen Joos Luypaert, vrij ende onbelast behoudelijck den cheyns van een mechelsche veertel coren s’jaers aen den laethove van d’heer Vincent Anthony, geseyt de Caeshove, nu competerende sieur Provost, vercregen bij de voorschreven transportanten als erfgenaemen ab intestato van Frans Bruylants ende Elisabeth Vermeiren gehuysschen hunne ouders waeren, welcke Elisabeth 123


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Vermeiren, hunne moeder, de voorschreven partije lands hadde vercregen van haere ouders bij lotinge scheydinge ende deylinge daer van sijnde gepasseert voor schepenen der prochie van Steenuffele de date 18 Folio 378 november 1741 onderteeckent J.C. Collin greffier, ten passeren deser in originali gesien. Sijnde dezen coop cessie ende transport geschiet om ende mits eene somme van 300 guldens courant gelt dienende dese des aengaende voor volle quittantie van ontfang sonder van andere ofte voordere te moeten doen blijcken. Sullende de acceptanten comen in vollen besith ende gebruyck met date deser, nogtans de huere moeten gedoogen aen Cornelis Lombaert tot Sinte Andries toecomende 1796 ende sullen de transportanten de huere niet langer genieten ofte mogen trecken als tot Sint Andries eerstcomende 1795 ende sullen de transportantende opsegginge aen Cornelis Lombaert moeten doen doen ten hunnen coste tegens Sint Andries 1796 voorseyt, verclaerende de voors transportanten aen de voors partije lands geen paert, actie ofte pretentie meer te reserveren directelijck nogte indirectelijck stellende de acceptante in hunne Folio 379 plaetse ende stede. Constituerende mits desen alle thoonders deser ofte van copije authentiek dier om te gaen ende te compareren voor den raede van Brabant, schepenen van Steenuffel Rossum ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal om aldaer de gebreckelijcke van de comparanten in cas van eenige faute ofte gebreck int precies achtervolgen volbrengen ende voldoen deser volontairelijck te doen ende laeten condemneren met costen, mede op te gaen ende te compareren voor wethouderen der prochie ende graefschappe van Steenuffele ende alomme elders voor hof ende weth competent ten fine van aldaer dese vernieuwende ende erkennende de acceptanten in de voors partije lands wel ende getrouwelijck te doen goeden vestigen ende erven met alle gewoonelijcke solemniteyten van rechte daer toe gerequireert, mitsgaeders om in ’t doen der goedenisse over den voors coop voor hof competent in de naem ende zielen van de transportanten ende acceptanten door den geconstitueerden Folio 380 te presteren den eede de non amortisatione conform den 15en artickel van het placcaert van den 15en september 1753. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Londerseel date ut ante ter presentie van Peeter de Wachter ende Frans Moons als getuygen, de minute deser becleedt met segel volgens weirde is bij voors comparanten, acceptanten ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent. Onder stont Quod attestor ende was onderteeckent, de Kersmaecker, nots. 1795. Welcken volgende heeft den voorschreven comparant vernieuwt ende erkent den geheelen inhoude van den hier vooren geinsereerden instrumente notariael in alle sijne poincten, clausulen ende conditien, ende opgedraegen, gecedeert ende met wettigher vertheydenisse 124


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

getransporteert in handen des voorschreven meyers als in sheeren handen voor ende ten behoeve van Judocus vander Stappen ende Joanna Catharina Verbelen, innegesetenen van ’t gemelt Steenuffele het partijcken lands op het Cammelant Folio 381 hier voorens in sijne groote ende regenoten uytgedruckt, op den last van den cheyns ende commer aldaer eensgelijcx uytgesteken. Gelovende den voorschreven comparant in den naem ende uyt crachte als vooren daeraf waerschap, ende altoos genoeg te doen oft’er naermaels iet aen gebraeke, doende voorts hier toe den selven comparant ende opdraeger al dat er van rechtswegen schuldigh was ende behoorde te geschieden, worpende ende vertheydende tot dien met den halme soo ende gelijck het recht wijsde, bekennende aen ofte tot het gemelt partijcken lands geen het minste recht, actie, paert ofte deel meer te hebben, te pretenderen oft te behouden niet meer dan eenen vremden. Daer naer de voorschreven meyer van wegens als vooren daer over staende heeft de gemelde partije landts met allen den rechte, waerschap ende vastigheden die des voorschreven comparants constituanten daer aen ende inne eenigsints waeren hebbende ende inder voegen gelijck de selve hier voorens in sijne handen opgedraegen was, voorts overgegeven in handen van mij greffier, het selve ontfangende voor ende ten behoeve van de gemelde Judocus vander Stappen ende Joanna Catharina Verbelen sijne huysvrouwe, de welcke, naerdien den comparant in de zielen des vercoopers ende coopers Folio 382 in handen des voorschreven meyers hadde gedaen den hier voorberoepen ende gerequireerden eedt ingevolghe den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, daer inne alsoo wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft om alsoo bij hun, hunne hoirs ende naercomelingen erfelijk beseten ende eeuwelijck gebruyckt te worden als hun eygen, propre ende wel vercregen goederen. Hier toe is voorts geschiedt bij consent ende bij maenisse des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons erfflaethen voorgenoempt al datter van rechtsweghen schuldigh was en behoorde te geschieden, geen poinct van dyen hier inne eenighsints behoevende waere versuymt ofte achtergelaeten, behoudelijck den voorschreven grontheer, ten respecte van sijnen cheyns, ende eenen iegelijcken anders sijnen goeden rechte altoos in alle dinghen gereserveert. In teecken der waerheydt van allen het gene voorschreven staet hebben wij erfflaethen voorgenoemt den segele ons geminden heere dese letteren doen aenhangen ende door onsen gesworen greffier doen onderteeckenen. Gedaen 7 daegen in de maend van october in den jaere als men schreef duysent sevenhondert vijffen negentigh. Folio 383 Leeg Folio 384 125


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Leeg Folio 385 Op heden den 8 july 1795 voor mij Petrus de Kersmaecker, notaris geadmitteert bijden raede van Brabant, binnen Londerseel residerende ende in de presentie van de getuygen naergenoemt compareerde Philippus Bruylants ende Catharina Kleirbaut gehuysschen ingesetenen van Rossum ten gehuchte van Sloosen, denselven Philippus Bruylants alnog als last ende commissie hebbende van Jan Baptist Bruylants sijnen bejaerden broeder, ingesetene van de prochie van Schrieck, bij acte op hem verleden de date prima july 1795 onderteeckent Jan Bruylants alhier geannexeert, item Judocus Bruylants, Andries Bruylants ende Anna Bruylants, de driju lestgenoemde alle bejaerd ende hun selfs, Welcke comparanten hebben verclaert soo sij Folio 386 doen bij ende mits desen vercocht gecedeert ende getransporteer te hebben aen ende ten ten behoeve van Judocus vander Stappen ende Joanna Catharina Verbelen ingesetenen der prochie van Steenuffele alhier present ende den naerbeschreven coop cessie ende transport accepterende, dats te weten eene partije lands, gelegen binnen den graeffschappe van Steenuffele op het Cammelant groot volgens de prochiemetinge 77 roeden paelende ter eenre d’erfgenaemen Christiaen Meert, ter tweedere sieur Krockaert tot Brussel, ter derdere Jan de Maerschalck ende ter vierdere d’erfgenaemen Joos Luypaert, vrij ende onbelast behoudelijck den cheyns van een mechelsche veertel coren s’jaers aen den laethove van d’heer Vincent Anthony, geseyt de Caeshoeve, nu competerende sieur Provost, vercregen Folio 387 bij de voorschreven transportanten als erfgenaemen ab intestato van Frans Bruylants ende Elisabeth Vermeiren gehuysschen hunne ouders waeren, welcke Elisabeth Vermeiren, hunne moeder, de voorschreven partije lands hadde vercregen van haere ouders bij lotinge scheydinge ende deylinge daer van sijnde gepasseert voor schepenen der prochie van Steenuffele de date 18 november 1741 onderteeckent J.C. Collin greffier, ten passeren deser in originali gesien. Sijnde dezen coop cessie ende transport geschiet om ende mits eene somme van 300 guldens courant gelt dienende dese des aengaende voor volle quittantie van ontfang sonder van andere ofte voordere te moeten doen blijcken. Sullende de acceptanten comen in vollen besith ende gebruyck met date deser, Folio 388 nogtans de huere moeten gedoogen aen Cornelis Lombaert tot Sinte Andries toecomende 1796 ende sullen de transportanten de huere niet langer genieten ofte mogen trecken als 126


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

tot Sint Andries eerstcomende 1795 ende sullen de transportantende opsegginge aen Cornelis Lombaert moeten doen doen ten hunnen coste tegens Sint Andries 1796 voorseyt, verclaerende de voors transportanten aen de voors partije lands geen paert, actie ofte pretentie meer te reserveren directelijck nogte indirectelijck stellende de acceptante in hunne plaetse ende stede. Constituerende mits desen alle thoonders deser ofte van copije authentiek dier om te gaen ende te compareren voor den raede van Brabant, schepenen van Steenuffel Rossum Folio 389 ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal om aldaer de gebreckelijcke van de comparanten in cas van eenige faute ofte gebreck int precies achtervolgen volbrengen ende voldoen deser volontairelijck te doen ende laeten condemneren met costen, mede op te gaen ende te compareren voor wethouderen der prochie ende graefschappe van Steenuffele ende alomme elders voor hof ende weth competent ten fine van aldaer dese vernieuwende ende erkennende de acceptanten in de voors partije lands wel ende getrouwelijck te doen goeden vestigen ende erven met alle gewoonelijcke solemniteyten van rechte daer toe gerequireert, mitsgaeders om in ’t doen der goedenisse over den voors coop voor hof competent in de naem ende zielen Folio 390 van de transportanten ende acceptanten door den geconstitueerden te presteren den eede de non amortisatione conform den 15en artickel van het placcaert van den 15en september 1753. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Londerseel date ut ante ter presentie van Peeter de Wachter ende Frans Moons als getuygen, de minute deser becleedt met segel volgens weirde is bij voors comparanten, acceptanten ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor, De Keersmaker, nots. 1795. Vernieuwt ende herkent den inhoude deser voorenstaende procuratie door Guillielmus de Maerschalck en de geaccepteert door den greffier deser bancke in den naem ende ten behoeve van Judocus Folio 391 vander Stappen ende Joanna Catharina Verbelen de welcke, naerdien hij in de zielen des vercoopers ende coopers hadde gedaen den eedt van non amortisatie, in de partije lands wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft. Actum binnen Steenuffele den 7 october 1795. Folio 392

127


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 393 Op heden den 15den february 1792 compareerde voor mij ondergeschreven openbaer notaris geadmitteert bijden souverijnen raede van Brabant, tot Londerzeel residerende ende in de presentie van de getuygen naergenoemt in persoone Joannes Baptista Goossens, ingesetenen der prochie van Steenuffel, den welcken verklaert met het houden van drij distincte notariaele ende publieke sitdaegen van op den 1en february lestleden vercocht te hebben eerst aen Frans Verhertbruggen inwoonder van Steenuffele hier present ende den naerbeschreven coop accepterende, dats te weten sekere partije lands, groot een dagwande vijftig roeden onbegrepen der maete, gelegen onder Steenuffel aen de Bontestraete, paelende ter eenre s’Heerestraete, ter tweedere d’erfgenaemen Peeter Laenens, ter derdere Folio 394 ende vierdere Petronella van Muylders, met de goederen van dese gescheyden belast met d’hellight van den cheyns van 3 veertelken min een vierlinck rogs, 12 penningen Lovens ende een hinne sjaers aen den laethove van sieur Vincent Anthony, alsnu sieur Prevost ende met 6 veertelkens erweten sjaers aen den huysarmen van Steenuffel te leveren op den eersten sondag van den Vasten, Competerende de voornoemde partije landts aen den comparant uyt den hoofde van wijlen Catharina van Muylders sijne moeder die de selve heeft verkregen uyt den hoofde van wijlen Peeter van Muylders ende Catharina Regemeuter haere ouders ende aen haer aengeschreven ende ten deele gevallen onder de letter B bij cavelinge met haere suster aengegaen ende gepasseert voor wijlen den notaris J.M. Adriaenssen present getuygen in dato 26 november 1765 Folio 395 alhier bij extract authentique gebleken, ende voorts aen den comparant ten deele gevallen onder de letter C bij scheydinge ende deylinge met sijne condividenten aengegaen ende gepasseert voor mij ondergeschreven notaris op den 4en april 1791 ten passeren deser bij extract authentique gesien, daerop ende over allen het gene voorschreven staet Brussels waerschap ende guarant in forma belovende en de altoos genoeg te doene ofter naermaels iet aengebraeke. Welken coop is geschiedt voor de somme van 590 guldens wisselgeldt daeronder begrepen de drij ordinaire hoogen in ’t geheel ende twee derde deelen van vijf extraordinaire verdieren daer op gestelt, alles breeder uytwijzens de conditien van vercoopinge daer van zijnde gepasseert voor mij ondergeschreven notaris op den 1en february laestleden, hier gezien, Folio 396 waer naer gerefereert word ende welckers inhoude men alhier om cortheyts wille van woorde tot woorde is houdende voor geinsereert ende gerepeteert,

128


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Welcke voorschreven coopsomme den vercooper van den cooper alsnu bekent ontfangen te hebben, dienende dese daer over voor volle ende absolute quittantie naermaels van andere te moeten doceren, constituerende voorts den vercooper ende coopers onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser ofte dobbel authentique dier om te gaen ende te compareren voor den souverijnen raede van Brabant, schepenen van Steenuffel ende alomme elders daer het versocht sal worden ten fine van aldaer de voors belofte van waerschap ende guarand te vernieuwen in forma, ende hem vercooper int precies voldoen ende achtervolgen deser volontairelijck te laeten duemen ende condemneren met costen, mitsgaeders om voor erflaethen van Folio 397 den laethove van sieur Prevost, schepenen van Steenuffel ende alomme elders voor heer ende hof competent de voors coopers ider in hunnen voormelden gespecificeerden coop wel ende wettelijck te laeten goeden vestigen ende erven met alle solemniteyten van rechte daer toe gerequireert, mede om aldaer in de zielen van den vercooper ende coopers te presteren den gerequireerden eedt de non amortisatione conform den 15en artieckel van sijne majesteyts placcaert van den 15en september 1753. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de parochie van Steenuffel dato als boven ter presentie Folio 399 van Paulus van den Bossche ende Petrus Judocus de Keersmaecker als getuygen, sijnde de minute deser bekleedt met segel van negen stuyvers, bij den vercooper coopers ende getuygen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor J.A. de Coninck, nots. 1792. Vernieuwt ende herkent den inhoud van den voren staende notarialen instrumente door Guillielmus de Maerschalck ende geaccepteert door Francis Verhertbruggen in persoon soo voor hem als ten behoeve van Magdalena Verbelen sijne huysvrouwe, de welcke, naerdien hij in de zielen des vercoopers ende coopers hadde gedaen den eedt van non amortisatie, in de partije lands wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft. Actum binnen Steenuffele den 7 october 1795. Folio 399 Leeg (behalve een stukje tekst dat in de eerder getranscribeerde goedenis te vinden is). Folio 400

129


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Procuratie tot goedenisse voor Frans Verhertbrugge.  Folio 401 Op heden den 6en meert 1792 compareerde voor mij ondergeschrevan als openbaer notaris geadmitteert in sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant, (rest van de bladzijde is leeg maar wordt hernomen op folio 403) Folio 402 Leeg Folio 403 Op heden den 6en meert 1792 compareerde voor mij ondergeschrevan als openbaer notaris geadmitteert inb sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant geordonneert,tot Brusqsel residerende, ende in de presentie van de getuygen ondergenoemt in persoone Joannes Baptista De Bondt, ingesetenen van Steenuffel, den welcken heeft bekent soo hij bekent mits desen ter rente opgebeurt ende ontfangen te hebben van Joannes Adrianus Jacobs, insgelijcx ingesetene van Steenuffel als momboir over de minderjaerige kinderen van wijlen Theodorus van Roy, de somme van tweehondert guldens courant geld, waer over dese is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten bewijsen, renuntierende tot dien aen de exceptie van geenen getelden gelde. Voor welcke capitaele somme den comparant gelooft aenden voorschreven Joes Adrianus Jacobs het naerbeschreven ten Folio 404 behoeve van de gemelde minderjaerige kinderen accepterende, te gelden ende precies te betaelen eene erffelijcke rente van acht guldens courant geld t’sjaers, vrij van alle lasten wegens sijne majesteyts staeten van den lande ofte eenige andere overheyde alreede gesteld ofte in ’t toekomende nog te stellen, bedagt oft onbedagt geene uytgenomen nogte gereserveert, Cours ende inganck nemende de selve rente op heden date deser daer van oversulcx het eerste jaer van betaelinge vallen ende verschijnen sal den 6 meert van den naestkomenden jaere 1793 ende soo voorts van jaere te jaere te continueren tot de volle ende effective quitinghe der voorschreven capitaele somme van 200 guldens courant geld, die t’allen tijde sal mogen gebeuren met 50 guldens t’seffens, met de intrest dier naer rate van tijde verschenen, met de costen van cassatie ende der procuratie daerover te verleyden inclues, Folio 405 sullende alle de gene over het passeren deser, dobbel, segels, realisatie ende des daer aen cleeft door den rentgelder promptelijk worden gedraegen ende betaelt, 130


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

den welcken voor alle het gene voorschreven verbind sijnen persoon ende goederen, present ende toekomende, ende voor specialen pand ende hypotheque eene partije landts, groot 87 roeden onbegrepen der maete, gelegen onder Steenuffel aen de Bontestraete, paelende ter eenre ende tweedere s’Heerestraete, ter derdere Petronella van Muylders, ter vierdere met het geheel verhef d’erfgenaemen Peeter Laenens, met de boomen daer op staende, belast met d’hellight van den cheyns van 7,5 veertelkens rogs aen den laethove van sieur Prevost ende met 6 veertelkens rogs twelf penningen lovens ende een hinne sjaers in twee items aen de cappelrije vande Zielmisse binnen Steenuffel, sijnde voorts Folio 406 vrij suyver ende onbelast. Soo ende gelijckerwijs den rentgeldere de voorschreven partije lands heeft vercregen bij coope tegens Joannes Baptista Goossens ingevolge de procuratie tot goedenisse daer van sijnde gepasseert voor den notaris J.A. de Koninck tot Londerzeel residerende den 15en february 1792 ende waer inne hij sig eerstdaeghs sal doen goeden voor hof competent ende t’eenewegen doen doen d’oppignoratie dier voor de voorschreven rente, Gelovende hier over waerschap ende altoos genoeg te doen oft’er naermaels iet aengebraeke onder verband als voren, Constituerende mits dien onwederroepelijck alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentiek om in hunnen naem ende van hunnen t’wegen te gaen ende te compareren voor d’erfflaethen van den heerlijcken laethove van d’heer Provost binnen Steenuffel ende daer ontrent ende alomme elders voor heer en hof competent om aldaer de voorschreven Folio 407 rente op de voorschreven partije landts met de boomen daer op staende (de welcke den rentgelder niet en sal mogen ofte laeten cappen ten zij hij op cortinge van het voorschreven cappitael sal afgequeten hebben eene somme van 50 guldens) wettelijck te besetten ende hypothequeren met alle formaliteytendaer toe gerequireert, mitsgaeders om in hunnen naem te gaen ende te compareren in sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant, voor schepenen van Steenuffel ende alomme elders des noodig, om aldaer in cas van gebreck int voldoen, achtervolgen ende volbrengen van den inhoud deser, vernieuwende den rentgelder in ‘t gene voorschreven, gewilliglijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Gedaen ende gepasseert binnen de prochie van Steenuffel ten daege maende ende jaere voorschreven, ter presentie van Folio 408 Joannes de Maerschalck ende Adriaen als getuygen hier toe aensocht, de minute deser, bekleedt met segel volgens reglement is onderteeckent bij form van een cruysken waerbij geschreven staet dit is het hand merck van Joannes Baptista de Bondt, verklaerende niet te konnen schrijven, J.A. Jacobs, Jan de Boeck als toesigt, Jan de Maerschalck, A. Mertens ende bij mij ondergeschreven notaris. 131


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Quod attestor. F. van Meerbeeck, notaris, 1792. Vernieuwt ende herkent den inhoud van den voren staende notarialen instrumente door Adriaen Mertens ende geaccepteert bij mij greffier voor ende in den naem van Joannes Adrianus Jacobs als man ende momboir van over de minderjaerige kinderen van wijlen Theodorus van Roy, de welcke, naerdien hij in de zielen des vercoopers ende coopers hadde gedaen den eedt van non amortisatie, in de partije lands wel ende wettelijck sijn gegoeyt, gevest ende geerfft. Actum binnen Steenuffele den 7 meert 1792. Folio 409 Leeg behalve een tekstje dat ook in de goedenis staat, zie eerder Folio 410 Leeg Folio 411 Op heden den 21 july 1788 compareerde voor mij ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij sijne majesteyts souverijnen raede van Brabant tot Londerseel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt Petronella Laenens ten desen geassisteert ende geauthoriseert van Hendrick van Huylegem, haeren man ende momboir, item Francis Laenens, item Waûterius Kiekens beneffens den voornoemden Francis Laenens als wettelijcke geëede momboirs over het minderjaerigh kindt vande voorseyde Petronella Laenens verweckt in haeren eersten houwelijck met wijlen Waûterius Kiekens, gebruyckende de selve momboirs ten fine naerbeschreven de permissie ende authorisatie van wethouderen der prochie ende graefschappe van Steenuffel gevolght op requeste aende selve gepresenteert ende geappostilleert op den 7 july lestleden onderteeckent J.F. van Meerbeeck greffier, alhier in originali gesien, item Catharina Laenens geassisteert ende geauthoriseert van Cornelis Lombaert haeren man ende momboir, item Joanna Laenens met Jacobus Heyvaert haeren man ende momboir den welcken sijne Folio 412 huysvrouwe insgelijcx is assisterende ende authoriserende, item Marianna Laenens geassisteert ende geauthoriseert van Jan Albrecht haeren man ende momboir, item Josephus Erix beneffens den opgemelden Francis Laenens als wettelijke geëede vooghden over de andere minderjaerige kinderen vande voornoemde Marianna Laenens verweckt in haeren eersten houwelijk met wijlen Daniel Verbist, gebruyckende de voors momboirs tot het gene naerbeschreven de permissie ende authorisatie van wethouderen der prochie van Bruyssegem gevolgt op requeste aende selve gepresenteert ende geappostilleert op den 12 july lestleden onderteeckent D. Stevens greffier, ten passeren deser in originali gesien, item ende finalijk Francis Leemans bejaerden sone achtergelaeten bij wijlen Maria Laenens, alle kinderen 132


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

kintskint ende erffgenaemen van wijlen Peeter Laenens ende Joanna van Geete in hun leven gehuysschen ende innegesetenen der parochie van Steenuffel, welcke voornoemde comparanten soo in eygen naeme als in qualiteyt ende bij macht voorschreven Folio 413 hebben verclaert gelijck sij verclaeren bij desen, om te voldoen aende naerbeschreven conditien van vercoopinghe onwederroepelijck te constitueren ende volcomentlijck machtigh te maecken alle thoonders deser ofte van het dobbel authentique dier om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te gaen en te compareren voor de meyer ende erfflaethen vanden laethove der erfgenaemen Vincent Anthony, schepenen van Steenuffel ende alomme elders voor heer ende hof competent ende aldaer met alle gewoonelijke ende gerequireerde solemniteyten van rechte ende gelofte van waerschap in forma wel ende wettelijk te doen ende laeten goeden, vestigen ende erven Wauterius Kiekens, inwoonder van Steenuffel, dats te weten in sekere behuysde hofstede groot een bunder onbegrepen der maete emmer soo ende gelijk de selve gestaen ende gelegen is onder de parochie van Steenuffel, op het Roth, aende Bontestraete, paelende ter eenre de selve Straete, ter tweedere de kinderen Allard Goossens en Guilliam Geeroms, ter derdere de weduwe Jan van Heymbeeck, ende ter vierdere Jan de Maerschalck Folio 414 waer van twee daghwanden twintigh roeden sijn belast met vijf veertelkens min een vierlinck roghs en acht eyeren aen de cappelrije van de Zielmisse binnen Steenuffel, ende noch een daghwandt met drij veertelkens min een vierelinck roghs aen d’erffgenaemen d’heer Vincent Anthony, respective sjaers ende voor de meer reste vrij eygen goet behoudelijk dat de geheele hofstede is belast met eene rente van vierhondert guldens wisselgelt in proffijte van de beggeyntiens van Lier tot Mechelen, welcken cheyns ende rente den cooper sal moeten draegen ende t’sijnen laste nemen vermits de rente aende naerbeschreven coopsomme sam mogen corten ende voorts op alle beneficien ende servituten soo active als passieve waer aen de selve behuysde hofstede eenigsints subject soude mogen wesen. Hebbende de voors hofstede aen wijlen den voornoemden Peeter Laenens gecompeteert uyt den hoofde van wijlen Petronella van Muylders sijne moeder aen wie de selve was competerende uyt den hoofde van haere ouders ende aen haer aengeschreven Folio 415 ende ten deele gevallen cavelinge met haere condividenten aengegaen ende gepasseert voor de weth van Steenuffel op den 28 juny 1712 blijckens het extract authentique geteeckent T. Cornet greffier, alhier gesien ende aen den cooper overgelevert. Gelovende desniettemin de comparanten op allen het gene voorschreven staet waerschap in forma ende altoos genoegh te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Welcke voors behuysde hofstede wegend de comparanten publieckelijk te coop gestelt is gewest voor mij ondergeschreven notaris met drij distincte sitdaegen is de selve met wensch 133


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

van proficiat gebleven aen den voornoemde Wauterius Kieckens voor de somme van 1886 guldens wisselgelt daer onder begrepen de 6 ordinaire hoogen in t’geheel ende twee derde deelen van 49 extraordinaire verdieren daer op gestelt, alles sonder den stuyver wisselgelt van iederen gulden der voors coopsomme, breeder naer uytwijsens de conditien van vercoopinge daer van sijnde begonst den 17 juny lestleden voltrocken ende gesloten en 3 july daer naer waer toe word gerefereert ende welckers inhoude Folio 416 men alhier om cortheyts wille van woorde tot woorde is houdende voor geinsereert ende gerepeteert, bekennende de voorschreven comparanten de voors coopsomme van 1886 guldens wisselgelt met den gemelden stuyver van den gulden uyt handen vanden gemelden cooper ontfangen te hebben ende daervan voldaen te sijn, dienende dese daer over voor volle ende absolute quittantie naermaels van andere te moeten doceren, bekennende oversulcx de comparanten soo in eygen naeme als in qualiteyt ende bij macht voors ande voorgeroerde behuysde hofstede geen recht actie paert ofte deel meer te hebben ofte te behouden, surrogerende den voornoemden cooper in hunne plaetse ende stede met allen recht ende renuntiatie in forma, Ende om te voldoen aen den 15en artikel van sijne majesteyts placcaert van den 15en september 1753, hebben de comparanten verclaert gelijck ook den voorseyden cooper alhier mede comparerende dat desen coop ende vercoopinghe niet en is geschiet ten behoeve van eenighe doode handt, gevende voorts Folio 417 onwederroepelijcke procuratie aen de geconstitueerden in desen om in het doen der goedenisse in hunne respectieve zielen te te presteren den gerequireerden eede van non amortisatie bijden voors 15den artikel beroepen. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de parochie van Steenuffel dato als boven ter presentie van Peeter Goossens ende Ferdinandus van Aken als getuygen, sijnde de minute deser becleedt met segel van twelf stuyvers, bij de comparanten cooper ende getuygen beneffens mij notaris onderteeckent. Quod attesto, J.A. de Coninck, nots pubs. 1788. Vernieuwt ende herkent den inhoud van den voren staende notarialen instrumente door Peeter de Maerschalck ende geaccepteert door den cooper Wouter Kiekens in persoon, de welcke, naerdien de comparant in de zielen des vercoopers ende coopers ende den acceptant in persoon hadden gedaen den eedt van non amortisatie, in de voors goeden wel ende wettelijck is gegoeyt, gevest ende geerfft. Actum binnen Steenuffele den 2 september 1788. Folio 418 134


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Procuratie tot goedenisse voor Wauterius Kieckens.  Folio 419 Op heden den eersten meert seventhienhondert vijfentachentigh compareerden voor mij ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij sijne majesteyts souverijnen raede geordonneert in Brabant binnen den graeffschappen van Steenuffel residerende ende in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt in persoon Jacobus Vertonghen sone wijlen Peeters, innegesetenen van Opwijck, denwelcken heeft bekent ende geleden vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben, soe hij doet mits desen, aen Peeter Hermans innegesetenen des voorschreven graeffschappe die alhier present ende medecomparerende den naerbeschreven transporte is accepterende soo t’sijnen behoeve als van Francisca Vertonghen sijne huysvrouwe, dats te weten een daghwand lands salvo justo geleghen onde den voors graeffschappe van Steenuffel optSteenveld paelende ter eenre Francis Cornelis ter tweedere Maria Anna van Roy ter Folio 420 derdere d’hoffstede der kinderen ende erffgenaemen Jaspar Fasseel ende ter vierdere d’Herbaene, belast met den cheyns van vijff veertelkens ende een vierlinck coren sjaers aende cappelrije vande Zielmisse binnen Steenuffel ende voorts vrij suyver ende onbelast, Soo ende gelijckerwijs de selve partije landts op den voorschreven comparant is verstorven ende gedevolueert uyt den hooffde van wijlen sijnen voornoemden vader ende moeder Petronella van Doorslaer die de selve in de koope hadden vercreghen uytwijsens den goedenissebrieve daer van sijnde gepasseert voor erfflaethen vanden laethove van d’heer Prevost in dato 27 november 1770 ende voorts aen hem onder andere te deele gevallen bij scheydinghe ende deylinghe daer van sijnde gepasseert voor drossaerd ende schepenen des voorschreven graeffschappe van Steenuffel in dato 4 november 1784 Folio 421 alhier gesien. Gelovende den voorschreven comparant daeraff waerschap ende naementlijck Brussels waerschap ende altoos genoech te doen ofter naermaels iet aengebraecke. Zijnde desen coop cessie ende transport geschied boven den last der voorschreven cheynsen om ende mits de somme van 377 guldens courant gelt, die den transportant vanden acceptant ten vollen bekent ontfanghen ende opgetrocken ter hebben, dienende dese dien aengaende voor volle ende absoluete quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren. Sullende den acceptant van houden aen comen int gebruyck ende bewinde der voorschreven partije landts op conditie dat hij aenden transportant zal moeten vergoeden ende promptelijck opleggen het voetsel ende beternisse daer op ende inne alsnu te bevinden bij taxaet van twee mannen hun des verstaende, constituerende den

135


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 422 transportant voorts onwederroepelijck mits desen alle thoonders deser ofte dobbel authentique om in sijnen naem ende van sijnen tweghen te gaen ende te compareren tzij voor den Provincialen Raede van Vlaenderen, schepenen van Opwijck als alomme elders daer’t den acceptant goedt duncken ende gelieven zal ten fine van naer vernieuwinghe deser den selvern constituant in cas van eenigh gebreck int presteren deser voluntairelijck te doen ende laeten condemneren met costen, mede om voor heer hoff ende weth competent den voorschreven acceptant cum uxore in de voorgeroerde getransporteerde partije landts met observantie van alle gerequireerdee solemnitijten ende formaliteyten van rechte ende geloffte van Brussels waerschap als vooren wel ende wettelijck te doen ende laeten goeden vestighen ende erffven, mitsgaeders om int doen der selve goedenisse onder eede in de zielen des transportant ende acceptant die eensgelijcx de Folio 423 selve thoonders is constituerende te verclaeren soo sij respectievelijck verclaeren bij desen dat dese vercoopinghe ofte koop niet en is geschiedt ten behoeve van eenighe doode handt, directelijck nochte indirectelijck, conform den 15en artieckel van haere majesteyts placcaert van den 15en september 1753. Gelovende ende verbindende etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Steenuffel dato ut supra ter presentie van Francis Mertens ende Jan Baptist Goossens als getuyghen, zijnde de minute deser bekleedt met zegel van 12 stuyvers, bij de voors transportant, acceptant ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Quod attestor J.M. Adriaenssens, nots. Vernieuwt ende herkent den inhoud van den voren staende procuratie door Franciscus Moens officier van Steenuffel op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij greffier geaccepteert ten behoeve Folio 424 van Peeter Hermans ende Francisca Vertonhhen gehuysschen, de welcke, naerdien de comparant in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des meyers hadde gedaen den eedt van non amortisatie, in de voors goeden wel ende wettelijck zijn gegoeyt, gevest ende geerft naer dese bancken rechte. Actum binnen Steenuffele 12 july 1785 coram Vincent vander Perre, meyer, Jan Francis Laenens, Jacobus Cornelis ende Jan Baptist de Maerschalck, erfflaeten van den laethove van d’erffgenaemen d’heer Franciscus Prevost. Et me J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 425

136


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Leeg Folio 426 Transport voor Peeter Hermans cum uxore van een daghwandt landts onder Steenuffel.  Folio 427 Op heden den 29en october 1764 compareerden voor ondergeschreven als openbaer notaris geadmitteert bij haere majesteyts souvereynen raede geordonneert in Brabant binnen de Graeffschappe van Steenuffel residerende en in de presentie van de getuyghen hier naer genoempt in propre personen Cornelis Moyson innegesetenen van den voornoemden graeffschappe voor den eygendom van drij vierdepaerten mitsgaeders voor d’erfftochte aen het resterende vierdepaert, item Jan Baptist van Peyseghem ende Cornelis de Maerschalck respective in qualiteyt van momboir ende toesiender over de vijff minderjaerighe kinderen achtergelaeten bij wijlen Anna Robbrechts daer vader aff leeft den voornoemden eersten comparant voor de proprieteyt in het voorschreven resterende vierdepaert, uyt crachte van devolutie uytten hooffde van hunne gemelde moeder, gebruyckende de selve momboirs Folio 428 tot dyen de permissie ende authorisatie hun gegeven ende verleent bij de drossaerdt ende schepenen derselve graeffschappe volghens appostille gemargeert op hunne requeste aen de selver ten dyen eynde gepresenteert in dato quindecima hujus (= 15 dezer) onderteeckent J. Collin greffier, alhier gesien ende gevoeght aende naerbeschreven conditien, welcker voorschreven comparanten soo in eyghen naem als in qualiteyt ende bij macht als vooren (tochte ende proprieteyt t’saemen geconsolideert sijnde) hebben verclaert soo sij doen bij desen onwederroepelijck te constitueren ende volcomentlijck machtigh te maecken alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentique om in hunnen naem ende van hunnen t’weghen te gaen en te compareren voor heer hoff ende weth competent ten fine van aldaer aldaer op den voet ende in conformiteyt der naerbeschreven publiecke conditien van vercoopinghe met observantie van alle solemniteyten naer Folio 429 rechte gerequireert ende gelofte van Brussels waerschap in forma, wettelijck te goeden, vestighen ende erffven Peeter Vertonghen ende Petronella van Doorslaer sijne huysvrouwe ofte den genen bij hun te denomineren, dats te weten in sekere partije landts groot een daghwandt, geleghen onder dese voorschreven prochie ende graeffschappe van Steenuffel op het Steenveldt, paelende ter eenre Francis Cornelis, ter tweedere Maria Anna van Roy, ter derdere d’hoffstede van Jaspar Fasseel ende ter vierdere d’Herbaene, belast met den chijns van vijff veertelekens ende een vierlingh coren sjaers aende cappelrije vande Zielmisse binnen Steenuffel voorschreven, waer van het capitael niet en sal corten aen de naerbeschreven coopsomme dan wel de verloopen daer van ten achteren te bevinden tot ende met desen tegenwoordighen jaere, 137


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Soo ende gelijckerwijs de gemelde partije landts aen den voorschreven eersten comparant voor drij vierdepaerten Folio 430 in vollen eygendom is competerende als langhstlevende ende cessie van actie hebbende van sijne twee broeders ende suster volghens het contract gepasseert voor den notaris de Jonge in dato (niet ingevuld) ende getuyghen dat hij gelooft aen den cooper tusschen heden ende veerthien daeghen bij copije authentique te sullen behandighen soo hij goedttrouwelijck is verclaerende bij desen. Ende voor de erfftochte aen het resterende vierdepaert met de proprieteyt aende meergemelde weesen uyt crachte van devolutie uytten hooffde als vooren, ende voorts op den voorschreven eersten comparant beneffens sijne twee broeders ende suster verstorven ende gesuccedeert bij doode ende afflijvicheyt van wijlen hunne ouders, waervan de litterale tittels ende bescheeden de selve partije landts respicierende bij ongeluck sijn verbrandt ende gedemanieert, sijnde des niettemin het selve goedt van over dertigh veertigh ende meerdere jaeren bij de vercoopers ende hunne autheurs in vollen eyghendom paisibelijck beseten, ende met Folio 431 welcke qualificatie den voorschreven cooper sigh genoeghsaem is vergenoeghende, welcke partije landts alsnu door de comparanten publieckelijk te coop gestelt sijnde, soo is daeraff als hooghsten ende lesten verdierder met den van ende uytganck der brandende keirsse cooper gebleven den voornoemde Peeter Vertonghen voor de somme van 225 guldens ende thien stuiver wisselgeldt daer onder begrepen het het geheel import van de drij ordinaire hooghen ende de twee derde paerten van 6 andere daer op gestelt, uytwijsens de conditien van vercoopinghe daer van gehouden voor drossaerdt ende schepenen desschreven graeffschappe van Steenuffel voltrocken ende gesloten den 15en deser onderteeckent J. Collin greffier, alhiert in originali gesien, tot de welcke wordt gerefereert ende welckers inhoudt alhier van woorde te woorde wordt gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, bekennende de voorschreven comparanten soo Folio 432 in eyghen naem als bij macht als vooren de voors coopsomme uyt handen vanden gemelden cooper thunnen vollen contentemente ontfanghen ende opgetrocken te hebben dienende desen daer over voor volle ende absolute quittantie sonder oyt van andere te moeten doceren, constituerende voorts alvolghens de voorschreven comparanten ende cooper onwederroepelijck alle thoonders deser ofte dobbel authentique om te voldoen aen den 15en artikel van haere majesteyts placcaert geemaneert den 15en september 1753, om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te gaen ende te compareren voor heer ende weth competent ten fine van aldaer in de zielen der selve constituanten te presteren den gerequireerden eedt, te weten dat desen coop in gheender manieren en is geschiet in faveur van eenighe doode handt, gelovende, verbindende ene renuntierende als in dampelste forme. 138


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

Folio 433 Aldus gedaen ende gepasseert binnen de voorschreven graeffschappe van Steenuffel ten daeghe maende ende jaere voorschreven ter presentie van Jan Baptist Adriaenssens ende Hendrick Puttemans als getuyghen hier toe aensocht, sijnde de minute deser becleedt met segel van twelff stuyvers, bij de voors comparanten cooper ende getuyghen beneffens mij notario onderteeckent. Quod attestor J.M. Adriaenssens, nots. Vernieuwt ende herkent den inhoud van den voren staende procuratie door Jan de Bondt op den last van d’arresten ingevalle daer eenighe op bevonden wirden ende bij mij greffier geaccepteert ten behoeve als binnen de welcke, naerdien den opdraegher den naem ende uyt crachte als vooren in handen des meyers hadde gedaen den eedt van non amortisatie, in de voors goeden wel ende wettelijck zijn gegoeyt, gevest ende geerft naer dese bancken rechte. Actum binnen Steenuffele 27 november 1770 coram Vincent vander Perre, meyer, Peeter Laenens ende Jan Verbelen, erfflaethen van den laethove van d’heer Franciscus Prevost, eertijds jouffrouwe Anthony. Et me J.M. Adriaenssens, greffier. Folio 434 Procuratie tot goedenisse voor Peeter Vertonghen cum uxore.  Folio 435 Op heden den 15den july 1795 compareerde voor mij Laurentius Josephus van Gerwen als openbaer notaris geadmitteert bij den raede van Brabant, binnen de Vrijheyt van Merchtem residerende ende in de presentie van de getuygen naergenoemt Peeter vanden Eede filius Egidii ingesetene derselve Vrijheyt beneffens Joanna Maria de Bidou sijne huysvrouwe die hij voor soo veel noodig ten dezen is assisterende ende authoriserende, de welcken hebben verclaert gekent ende geleden soo ende gelijck sij doen bij dezen ter presentie mijns notaris ende der ondergenoemde getuygen wel ende deugdelijck ontfangen te hebben uyt handen van den heere Joanne’s Franciscus Velleman advocaet etc. eene somme van 1200 guldens wisselgelt, den schelling gerekent tot 6 stuyvers braban,ts ende alle andere ende hoogere silveregelt specien naer advenant, onder welcke somme is begrepen de personnele rente van 600 guldens wisselgelt capitael bij de comparantenn gelight uyt handen als voren q.q. op den 9sten Folio 436 december 1791 volgens acte gepasseert voor wijlen den notaris P.F. de Roover alhier insgelijcx geresideert hebbende present sekere getuygen, mede den verschenen interest tot datum dezer, die alvolgens mits dezen comt te cesseren doodt ende teniet te zijn, dienende 139


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

voorts dezen instrumente dien aengaende ofte over de voorschreven somme van 1200 guldens voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, onder endemet renuntiatie aen d’exceptie van geenen getelden gelde ofte ontfangen penningen. Gelovende de selve comparanten voor de gemelde somme aen den voornoemden heere Joannes Franciscus Velleman, alhier present het gene naerbeschreven ten behoeve van hem ende van jouffrouwe Anna Theresia Marotte sijne huysvrouwe accepterende, te gelden ende precies te betaelen eene erffelijcke rente van 48 guldens wisselgelt s’jaers, vrij ende except de selve rente van alle reele mixte ende personnele ende alle andere lasten tzij twintigste, beden, subsidien, contributien ofte andersints, bedagte ende onbedagte Folio 437 geene uytgenomen oftye gereserveert niettegenstaende de placcaerten ofte ordonnantien dien aengaende geemaneert ende t’emaneren wegens alle overheyd ende bewindhebbers der provincie van Brabant (de welcke het mag wezen) nu of naermaels t’contrarie reguleerde ofte ordonneerden, waeran de voorschreven comparanten van nu voor het toecomende uytdruckelijck verclaeren te derogeren bij dezen. Cours ende inganck nemende deze rente op heden date deser daer van oversulcx het eerste jaer van betaelinge vallen ende verscheynen sal op den 15en juny van den toecomenden jaere 1796 ende soo voorts van jaere tot jaere de betaelinge precies op den valdag te continueren tot de volle ende effective quitinghe toe van het voorschreven capitael, het welck de rentgelders alhier sullen vermogen te doen in eene reyse met 1200 ofte wel in twee reysen telckers met 600 guldens wisselgelt in specien ofte munten gelijck als voren bij hem opgetrocken ende genoten immers ten volle genoege en contentemente des heere acceptants alhier ofte sijns actie hebbende ende andersints niet, mede de croisen dier à rate van tijde ende Folio 438 quitinge ende voorts de costen van cassatie en procuratie daer toe dienende, sullende ook de gene van ‘t passeren dezer, dobbels dier, segels, rentebrieff als andere ter realisatie dezer rente te gebeuren door de comparanten ende rentgelderen eensgelijcx gedraegen ende betaelt worden, Verbindende tot dien ende voor allen ’t gene voorschreven sij comparanten hunne persoonen ende goederen, haeve ende erve, presente en toekomende, ende naementlijck tot specialen pand ende hypotheque sekere weyde met de boomen daer op ende naen staende, gelegen onder Merchtem tot Terlinden regenotende oost tegens den heere Leopoldus Josephuis de Leudick, zuyd de Oude Beke, west den huysarmen van Merchtem ender noord de straete, groot een oud bunder salvo justo, belast met den cheyns van 6 oorden aen den heerlijken laethove van ter Voorden tot Steenuffel ende alnog met 3 oorden voor den voorplant aen den heere van Merchtem, respective ’s jaerelijcx sonder meer, aen den eersten comparant alhier met de letter B te deele gevallen in de lotinge der achtergelaeten goederen bij wijlen Egidius Folio 439 140


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

van den Eede ende Barbara Tassot sijne ouders met sijne medecondividenten broeders ende susters aengegaen ende gepasseert gepasseert voor wijlen den voormelden notaris P.F. de Roover op den 13en juny 1791, welcke weyde aen wijlen den voorschreven Egidius vanden Eede is aengeschreven geweest bij acte partagair met sijnen broeder Petrus uyt den hoofde ende als eenige kinderen van wijlen Jan ende van Anna de Hertoghe hunne oudrs ende des eersten comparant paternele grootouders waeren, gepasseert voor wijlen den notaris P. de Ramau binnen Merchten eensgelijcx geresideert hebbende op den 20 january 1751 uytwijsens ende infgevolge de voorberoepene lotinge ten dezen bij copije authentique gebleken. Gelovende de comparanten ende rentgelders over ’t gene voorschreven aen dito heere rentheffer Brussels waerschap ende guarrand ende voorts altijd genoeg te sullen doen of’er naermaels iet aengebraeke onder end emet renuntiatie pro ut in forma. Constituerende de selve alvolgens bij dezen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte der copije authentique dier om in hunnen naem ende van hunnen t’wegen te gaen ende te compareren voor d’erfflaethen van den heerlijcken Folio 440 laethove van Ten Voorde tot Steenuffel, Schepenen der vrijheyt van Merchten ende alomme elders voor heer en hof competent ende aldaer naer vernieuwen deser de voorschreven weyde met het boomgewasch daer op ende aen staende voor ende ter versekeringe der der voorschreven capitaele somme ende croisen dier wettelijck te verbinden ende hypothequeren met alle solemnitijten van rechten daer toe gerequireert ende gelofte van Brussels waerschap in forma, mitsgaeders om in huns comparanten naem alnog te gaen ende te compareren tzij voor den raede van Brabant, wethouders van Brussel ende alomme elders daer het de rentheffers goetduncken ende gelieven sal ende alder den geheelen inhoude deser eensgelijcx vernieuwende in cas van eenig gebreck int presteren hier van, hun comparanten rentgelders vrijwilliglijck te doen ende laeten condemneren met costen. Gelovende, verbindende etc. Actum in Merchten dato ut supra ter presentie van Theodorius Bernardus van Gerwen ende Gerardus de Vleminck als getuygen hier toe aensocht, zijnde de minute deser, bekleedt met eenen segel van 48 stuyvers, bij de voorschreven comparanten, heere rentheffer acceptant ende getuygen onderteeckent. Quod attestor L.J. van Gerwen, notaris, 1995. Vernieuwt ende herkent den inhoud van den voren staende notarialen instrumente door Folio 441 Joannesz Baptista Franciscus Nillis ende bij mij greffier geaccepteert voor, in den naem ende ten behoeve van den heere Joannes Franciscus Velleman ende jouffrouwe Anna Theresia Marotte de welcke, naerdien den comparant in den naem ende uyt crachte als vooren in handen des meyers hadde gedaen den eedt van non amortisa141


Alg. Rijksarch. – Schepengriffies Arr. Brussel – Reg. 6929 - Steenhuffel – Laathof Prevost-Tervooren 1746-1796 – Transcr. L. De Bondt – Digitalisatie A.R.

tie, in de voors goeden wel ende wettelijck zijn gegoeyt, gevest ende geerft naer dese bancken rechte. Actum ter vergaederinge desen 3en augusti 1795. Folio 442 Rentconstitutie van 1200 guldens wisselgelt capitael staende tot laste van Petrus vanden Eede ende Joanna Maria de Bidou, gehuysschen binnen Merchten, ende in profijte van den heere advocaet J.F. Velleman cum suis. 

 Algemene opmerking. In dit register werden zowel de originele notariele procuraties als handelingen waar die procuratie voor nodig was (en waarin de procuratie nog eens werd ingelast) helaas niet chronologisch opgenomen. De schrijfwijze in het origineel en in het behandelende document is niet altijd dezelfde, maar voor het gemak heb ik de eerst tegengekomen versie in de volgende gekopieerd. De griffiers uit de 18de eeuw maakten er hoe dan ook een erezaak van om een woord (zelfs een eigennaam) op zoveel mogelijk manieren op papier te zetten. Men kan deze transcriptie beter als ‘woordelijk’ dan als ‘letterlijk’ beschouwen. Louis De Bondt, Steenhuffel, 23 oktober 2020.

142


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.