Contracten van de Steenhuffelse laathoven Van der Noot, del Claira en Kiekens (1615-1666)

Page 1


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

2

Louis De Bondt en Jozef Verheyden


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Algemeen Rijksarchief Schepengriffies van Brabant arrondissement Brussel

Register 6935

Steenhuffel Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens 1615-1666 Digitalisatie Jozef Verheyden – Transcriptie Louis De Bondt

Register van Contracten van erffenissen van diversche heerlijcke laethoven Ernestus del Claira Derffgenamen Laureys Kiekens Derffgenamen Vander Noot de annis 1615-1660 Steven Herbosch 1660

Folio 1 Adriaen Moens cum uxore. Wij Symon de Maerschalck, Gooris de Greve (deel van het blad ontbreekt) ... .... met kennissen der waerheyt doen te weten dat opten dach van heden datum deser voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone jonchheer Michiel du Biliou in houwelijck hebbende jouffrouwe Jozijne Vilain dochter wijlen jonckheer Henricx de welcke heeft opgedraghen ende met wettigher verthijenissengederfft tot behoeff Adriaen Moens ende Cathelijne vanden Voirde zijne huysvrouwe te wetene thien dachwandt weyen oft bossche onbegrepen der juster maten gelegen binnen der prochie van Steenhuffele voorschreven genaemptde Bouweyen tusschen de goeden der erffgenaemen sieur Jan Pelgrems aldaer in deen zijde ende de goeden wijlen Peeters Verstappen in dander commende metter derder zijden aende Bontestraete, hen aldaer genoech bewesen, opden cheyns ende commer van vier cappuynen seven penninghen lovens ende sesse schellinghen payements oft ghelijck den cheynsboeck dat vuytwijst sonder meer anders dan op eene voirtaene rente van twelff Rinsguldenen tsjaers die de voorschreven opdragher daer op zal blijven ....

3


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

1v Gelovende de selve ...... voorschreven waerschap ende altoos genoech te doene hiertoe al dat hij van rechts weghen schuldich was van doene worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden geen rechts noch deels te hebbene ofte te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer de voorgenoempde goeden voirts heeft overgegeven den voorschreven ontfangeren die daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth ende voirts opde voors voirtaene rente van twelff Rinsguldenen des jaers die de voorschreven Adriaen Moens ende Cathelijne vande Voirde zijne huysvrouwe den voorgenoemden jonckheer Michiel du Biliou (Blioul) hebben geloeft ende geloven bij desen jaerlijcx ende erffelijcx te gevene ende te betaelene den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken brabants gerekent vrij van schothe lothe thienste twintichste honderste minder oft meerdere penninghen ende generalijck van alle impositien precarien oft lasten die daerop in toecommende tijden festelt oft geimponeert souden moeghen wordden, altijt vallende den vijffthiensten meerte anno sesthienhondert sesthiene naestcommende , ende daervoeren zoe hebben de selve geloveren geseth ende verbonden tot eenen zekeren vasten pande ende Folio 2 onderpande allen (deel van de bladzijde is weg) ...... ende erffve present ....... besunder de voorschreven ........ weyden oft bossche soe ..... ...... paelgenooten hier voeren .... ende opden last aldaer ........ Gelovende daeraff ...... altood genoech te ..... ...yet aengebraecke .... ..... gebeurde dat de voorgenoempde ........ ter saecken der voorschreven ..... ...... twelff rinsguldenen erffelijck .... jaerlijcx betaelt en wordde dat hbij ....naercommelingen alsdan zal moeghen commen met dese letteren aende voorschreven grontheer ende slaen handen met recht aende voorgenoempde panden ende die alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten bergen ende dalen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijlen hij oft zij vanden achterstel der voorschreven rente met alle wettelijcke costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zal oft zullen wesen, met conditien nochtans bijde voorschreven geloveren merckelijcken versien ende ondersproken fat zij oft henne naercomelinghen wanneert hen naermaels best zal gelieven de voorscheven rente sullen moeghen lossen ende quyten ten twee reysen, elcken Carolusguldenen daer aff om ende midts sesthiene der gelijcke daer voer te gevene ende te betaelene metter renten die naest den dach vander affquitinghen ierst vallen ende verschijnen zal, met oock den cost van desen brieve ende zegele, ende daermede de voorschreven ghoeden alsoe gequeten losen 2v (deel van de bladzijde is weg) ... .. erffven des voorschreven ....... wijsdomme van ons lathen ..... ...... is hier toe geschiet al dat ..... ..... schuldich was toe te geschieden nyet dat hier inne behoirde versuempt nochte achtergelaeten behoudelijk altijt eenen ieghelijcken zijnen ghoeden rechte in alle dinghen. In kennissen der waerheyt ende wandt wij ..... bovengenoempt tot noch toe geenen eygenen noch propren zegele tot noch toe en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen 4


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

schependomme over ons deser letteren souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begheerten der voorschreven lathen hebben gedaen opten vijffsten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende vijffthiene. Henric Meerte cum uxore. Wij Symon de Vleesschouwer, Gooris de Greve ende Joos Moeyesoen vervangende Jacques van Hoorenbeke, erfflathen Jonckheer (niet ingevuld) over mijnen heere vander Noot van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met ekennissen der waerheyt doen te weten dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Wouter de Maerschalck ende Johanna Bruesselmans zijne huysvrouwe ende hebben opgedragen Folio 3 in handen Jans (deel van het blad is weg) ...... ........ .... consent Symoens ...... ...... naerderschap bij hem ..... ...... .... bij geleght heeft aff..... ...... ..... tot behoeff van hem ...... .... Cathelijne sKeersmaekers .... ..... huysvrouwe te wetene ..... ..... hoffstede daer inne zij iegenwoirdelijck zijn woonende geleghen onde de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Slichten Strate tusschen de ghoeden der erffgenaemen wijlen Henricx Putteman in twee zijden metter derder zijde tegens tgroet Wolffroth comende ter vierder tsHeerenstrate genaempt de Slichtestrate, hen aldaer genoech bewesen, opden cheyns ende commer van eenen halffven hollantschen gulden in gelde ende eenen cappuyn daer aenden voorschreven grontheer vuytgaende. Item aen sieur Guylamme de Smeth eenen halven cappuyn ende noch vijff Rinsguldenen erffelijck aen Willem van Praet sonder meer. Gelovende de daeraff waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels yet aengebrake, etc ut ante. Ende want wij lathen etc. Gedaen opten twelffsten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende vijffthiene. Elisabeth Verreest weduwe wijlen Philips Walschap. Wij Joos Moeyesoen, Peeter vanden Voirde ende Lucas Vermeren vervangende Joos Lemmens 3v (Deel van het blad is weg) ..... sieur Ernestus de Clara over derffgenaemen van wijlen Gillisen Guisset van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te weten dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone Steven Lemmens vuyt crachte ende naer vermoegen vande procuratie hem gegeven ende verleent om het naerbeschreven ter moegen doen bij Gillis van Thienen ende Cathelijne Walschaps dochter wijlen Cornelis, zijne huysvrouwe, gepasseert voer schepenen van Cappellen opden Bossche vander dathen des sesten daegs meerte sesthienhondert elffve als waeraff den teneur van woirde te woirde hier naer volght ende luydt aldus. Op heden den sesten van meerte anno sesthienhondert elff etc. ad finem. 5


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Ende heeft de voorschreven comparant inder qualiteyt ande vuyt crachte als boven in handen Jan vanden Breen meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende opgedragen ende met wettighen verthyenissen gederft tot behoeff van Elisabeth Verreest weduwe wijlen Philips Walschap, ontfaende tselve tot heuren behoeve ende ten behoeve van heure kinderen die zij gehadt ende behouden heeft van voorschreven heuren man behoudelijck ende op conditie dat zij mette naerbeschreven ghoeden sal moegen doen heuren vrije eygenen wille tsij die te vercoopen veralieneren oft transporteren ende generalijck heur minderen ende meerderen Folio 4 (stuk van blad is weg) zoe heur dat naer ..... .....heure voorschreven ...... ..... te wetene alsulcken ...... ..... kindtsgedeelte als .......... .... Walschaps, met heuren ..... ...... van haers vaders ende moeder .... ... de hellicht van een halff bunder meersch gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele in Deshage daer van het wederdeel competeert Laureys Kiekens daerinne zij op heden oeck voerde voorschreven erfflathen is geguedt ende geerft tusschen de goeden des heeren van Diepensteyn in deen zijde ende wijlen Joos Verstappen nu zijne erffgenaemen in dander commende ter derder de goeden vande weesen Cristoffels de Keersmaeker ende ter vierder de ghoeden Jans de Smeth hem aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van acht ende eenen halven oude grooten, vier ende eenen halffven penninck lovens ende eenen cappuyn daer op int geheel aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene etc. ut ante usque. Gedaen opden VIIen dach der maent van meerte anno XVIc sesthiene. Voer Laureys Kiekens. Wij Lucas Vermeren, Peeter vanden Voirde ende Joos Moyesoen vervangende in desen Joos Lemmens, erfflathen sieur Ernestus de Clara over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele 4v ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons ende voer Jan vanden Breen, meyer van desen laethove voorschreven als grontheer daer over staende comen ende gecompareert es in propren persoone Jan de Maerschalck vuyt crachte ende naer vermoegen vande procuratie hem gegeven ende verleent bij Johanna Walschap dochter wijlen (niet ingevuld) die hij hadde van wijlen Anna van Ingelandt zijnder huysvrouwe was met Marcus de Lauwe haeren man ende wettich momboir blijckende bijde selve procuratie gepasseert voerden notaris J. Houtmans ende sekere getuyghen daer inne geruert in dathe des derthiensten daeghs der maent van decembris sesthienhondert ende viere bijden selven notaris geteeckent, hier gesien, ende heeft de voorschreven comparant uyt crachte ende inder qualiteyt als boven in handen des voorschreven meyers opgedraghen ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Laureys Kiekens ontfaende tnaerbeschreven goet tot zijnen behoeve ende ten behoeve van zijne kinderen die hij geprocreert ende behouden heeft van wijlen Jozijne 6


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

vanden Bossche zijne huysvrouwe behoudelijck dat hij aen de selve ghoeden zal hebben ende behouden zijn vrije dispositie, minderen ende meerderen soe hem dat zal gelieven zijn leeffdaghen lanck geduerende, te wetene de hellicht van een halff bunder meersch geleghen inde voorschreven prochie van Steenhuffele in Deshage tusschen de goeden des heeren van Diepensteyn in deen zijde ende wijlen Joos Vander Stappen nu zijne erffgenaemen in dander commende metter derder zijden de ghoeden vande weesen Cristoffels de Keersmaeker ende ter vierder aende ghoeden Folio 5 Jans de Smeth hem aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van acht ende eenen halven oude grooten, vier ende eenen halffven penninck lovens ende eenen cappuyn daer op int geheel aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene etc. doende hier toe etc. Worpende ende verthijende etc., bekennende etc. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorschreven goeden heeft overgegeven den voorgenoempden ontfanger die daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers etc. nyet des hier inne etc. behoudelijck etc. Ende des toirconden ende want wij lathen boven genoempt geenen gemeynen zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen erfflathen des hoeffs van Diepensteyn dat zij den gemeynen zegele van hennen laethove dese letteren over ons voer dese reyse souden willen aenhanghen dwelck wij lathen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten sevensten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende sesthiene. Voer Laureys Kiekens. Wij Jacques Merttens, Franchois Verstappen ende Lucas Vermeren, vervangende Joos Moyesoen, erfflathen sieur Ernestus de Clara over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met 5v kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone Huybrecht Goossens meyer der voorschreven banck van Steenhuffele vuyt cracht ende naer vermoegen der onwederroepelijcke procuratie hem ten eynde van naerbeschreven te moegen doen gegeven ende verleent bij Elisabeth Verreest weduwe wijlen Philips Walschap geassisteert met Marcus de Lauwe, bode op Antwerpen als wettich momboir vande kinderen der voorschreven Elisabeth die zij behouden heeft vanden voorschreven heuren man blijckende bijde selve procuratie gepasseert voer Jan Smeth notaris ende zekere getuyghen daer inne genoempd soe den teneur hier naer van woirde te woirde volght. Compareerde voer mij openbaer notaris ende inde presentie vande getuyghen naergenoempt in propren persoone Elisabeth Verreest, etc. usque finem.

7


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

ende heeft de voorschreven comparant uyt crachte ende inder qualiteyt als boven in handen Jans van Breen, meyer van weghen voorschreven als grontheer daer over staende, opgedragen ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Laureys Kiekens ontfaende tnaerbeschreven goet soe tot behoeff van hem zelven als zijne kinderen die hij gehadt ende behouden heeft van wijlen Jozijne vanden Bossche zijne huysvrouwe was, behoudelijckden selven Kiekens zijn vrije dispositie soe hem gelieven zal zijn leeffdaghen lanck geduerende, te wetene de hellicht van een halff bunder meersch geleghen onder de voorschreven banck van Folio 6 Steenhuffele in Deshaghe daer aff dander hellichtden voorschreven ontfanger es competerende bij hem vercregen in coope tegens Johanna Walschaps, tusschen de goeden des heeren van Diepensteyn in deen zijde ende wijlen Joos vander Stappen nu iegenwoirdich zijne erffgenaemen in dander commende ter derder aende ghoeden Jans de Smeth ende ter vierder de weesen Cristoffels de Keersmaeker, opden cheyns ende commer van acht ende eenen halven oude grooten, vier ende eenen halffven penninghen lovens ende eenen cappuyn daer op int geheel aenden voorgenoempde grontheer vuytgaende sonder meer. Gelovende dopdrager inder voorschreven qualiteyt daer aff waerschap ende altoos genoech te doene etc. usque doende hier toe etc. Gedaen opten elffsten dach der maendt van junio anno sesthienhondert ende sesthiene. Gheeraert Putteman ende Johanna Verlinden zijne huysvrouwe. Wij Symon de Vleesschouwer, Joos Moyesoen, erfflathen joncker Michiel tSeraerts als erffgenaem over wijlen heer ende meester Peeter vander Noot, ende Jan Goossens erfflaet des heeren van Diepensteyn vervangende Gooris de Greve van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden 6v datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Daneel Moortgat, Daneel de Smeth ende Pauwels vander Reest, ende hebben opgedraghen in handen Jans vanden Breen, meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende ende met wettiger verthyenissen gederft tot behoeff van Gheeraert Putteman, zone wijlen Henricx, ende Anna Verlinden zijne huysvrouwe, ontfaende tselve met Jan Putteman als vrempt voeght heur hier toe met rechte bij consente heurs voorschreven mans gelevert, te wetene een stuck landts groot ontrent een bunder onbegrepen der juster maeten soe tselve gestaen ende geleghen is onder de prochie van Steenhuffele genaempt het Heyeussel tusschen den Zavelpoel aldaer in deen zijde ende Jan Meert oft nutertijt Henrick de Smeth in dander commende metter derder zijden Symon Ghijs, hen aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer vande hellicht van eenen penninck nyeuwe thien schellingen payements sesse veertelen evene ende twee cappoenen daer op aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende, daer aff dander hellicht moeten draegen derffgenaemen Jans de Smeth sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. 8


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Op conditie dat zoe verre naermaels meer commers oft lasten opde voorschreven ghoeden wordden bevonden vuyt te gaene dat zullen dopdrageren den voorschreven ontfangeren innestaen naer lantrecht ende ingevalle van minderen last dan hier Folio 7 voeren en es vuytgesteken naermaels bevindene daer aff zullen dontfangeren den voorgenoempden opdrageren insgelijcx moeten instant doen naer costume ende lantrecht. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om die bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende eygen ghoet, die daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth, behoudelijck elcken van hen heure vrije dispositie, minderen, meerderen, veralieneren ende transporteren zoe hen dat naermaels zal gelieven tsij gebonden oft ongebonden houwelijcke kinderen hebbende oft geene. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen 7v zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vierentwintichsten dach der maendt van novembris anno sesthienhondert ende sesthiene. Jan Vermeren zone wijlen Lucas ende Philips Goossens cum uxore. Hier van vidimus gedepecheert ten versuecke van derffgenaemen joncker ....... Hoffman die vercleeren transport te hebben oft..... ..... .... ..... te competeren den 20sten octobris 1650 Wij Jan van Robbroeck, Henrick Putteman ende Jacques Merttens vervangende Jan Aelbrechts, erfflathen sieur Ernestus de Clara over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth, ende als oeck erfflathen des Goidtshbuys van Afflighem, van henne respective heerlijcke laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Philips Goossens ende Elisabeth vander Stappen zijne huysvrouwe ende hebben opgedraghen in handen Jans vanden Breen , meyer der voorgeschreven grontheeren daer over staende, ende met wettigher 9


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

verthyenissen gederft tot behoeff van Jan Vermeren sone Lucas daer moeder aff is Genovefva Jacops, te wetene een halff bunder lants gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opten Smesscouter commende metter eender zijden aende goeden Jacques Merttens ende de goeden des goidtshuys van Affligem in dander, commende Folio 8 metter derder zijden aende (stuk van blad is weg) ..... van Merchtene naer Steenhuffele ende ter vierder aen tsHeeren Straete hem aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer vanden vijffsten schoove daer op aenden voorgenoempden ..... als grontheer vuytgaende sonder meer, anders dan eene voirtaene rente van van vijff Rinsguldenen ende thien stuyvers des jaers die de selve opdrageren daer op zullen blijven hebben ende heffen. Gelovende dopdrageren daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de selve opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als voiren heeft voirts de voorgeschreven goeden overgegeven den voorgenoempde ontfangeren die daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth ende voirts opde voirschreven voirtaene rente van vijff Rinsguldenen ende thien stuyvers tsjaers die den voorschreven ontfangere de voorgenoempde opdrageren hebben geloeft ende geloeven bij desen jaerlijcx ende erffelijcx te gevene ende te betaelene, den gulden tot twintich stuyvers ende de stuyver tot drije plecken brabants gerekent, altijt vallende te Kersmisse daer aff dierste jaer rente vallen ende verschijnen zal te Kersmisse anno sesthienhondert ende 8v vierthiene. Ende daer voer zoe heeft de selve geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande alle zijne goeden eygene haeve ende erffve vercregen ende te vercrijghen ende sunderlinghe de goeden zoe die hier boven tusschen henne paelgenooten staen gespecificeert totten welcken is gecompareert voer de erfflathen des goidtshuys van Affligem voorgenoempt de voorschreven Lucas Vermeren, heeft insgelijcx als pandt voer de selve rente gesedt ende verbonden drije dachwanden landts gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opten Smescouter de goeden Daneels Verstappen aldaer in deen zijde ende den Heyligeest van Steenhuffele in dander, commende ter derder tegen het Straete Veldeken ende oock aende goeden Jans Breem opden commer vanden vijffschooff aenden voorgenoempden goidshuyse van Affligem vuytgaende zonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Om oft naermaels alsoe gebeurde dat der voorschreven ontfangeren ter saecken der voorschreven rente niet jaerlijcx vergonden noch betaelt en wierden dat zij oft henne naercomelingen alsdan zal oft zullen moegen commen met dese letteren aende voorschreven grontheere ende slaen handen met rechte aende voirgeschreven panden ende onderpanden ende die alsdan naer weth ende vonnisse houden hantplichten bergen ende dalen vromen ende ontvromen tot alder tijt de voorschreven ontfangeren vanden verloope der selver rente ende wettelijcke costen daer 10


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Folio 9 omme te gerijsene betaelt zullen wezen. Met conditie bijden voorgenoemde gelovere merckelijcken versien ende ondersproken dat hij oft zijne naercomelinghen de voorschreven rente zullen moegen afflossen ende quyten eens ende teenemaele soe wanneert hen alderbest gelieven zal om ende midts sesthiene der gelijcke rinsguldens voer elcken der selver te gevene ende te betaelene metter renten die naest den dach vander affquitinge ierst vallen ende verschijnen zal met oock den cost van desen brieve ende zegele ende daer mede den voorschreven pande alsoe vande voorgenoempde rente gelibereert gelost ende gevrijdt zal zijn. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. In kennissen der waerheyt ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele nochtertijt en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten derthiensten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende derthiene. 9v Jan Vertonghen cum uxore. Wij Joos Moyesoen, Henrick Meerte ende Symon de Vleesschouwer vervangende Gooris de Greve, erfflathen joncker Michiel tSeraerts als erffgenaem van wijlen heer ende meester Peeter vandser Noot in zijnen leven raedt etc., ende wij Augtustijn van Achter, Joos Moyesoen, Wouter de Maerschalck ende Henrick Meerte voorschreven, erfflathen des Goidtshuiys vazn Affligem, van henne respective heerlijcke laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons comen ende gecompareert es in propren persoone Cristoffel Moernaey, meyer der Vrijheyt van Opdorp, vuyt crachte ende naer vermoegen vande procuratie hem om tgene des naerbeschreven wordt te moegen doen gegeven ende verleent bij joncker Michiel du Blioul in houwelijck hebbende jouuffrouwe Jozijne Vilain gelijck hij dat dede blijcken bijder selver procuratie bij hem Blioul onder zijne signature gegeven alhier gesien, ende heeft opgedragen in handen Jans vanden Breen, meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gecedeert ende getransporteert tot behoeff van Jan Vertonghen ende Adriaene vanden Voirde zijne huysvrouwe, te wetene eenen alsulcke erffelijcke rente van thien Rinsguldenen des jaers metten verloope van vijff jaeren onbetaelt vuitstaende als hij opdrager inder voorgenoempde qualiteyt hebbende ende heffende es op zeker hoffstadt Folio 10 metten lande daer aen gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele gelegen, te quytene den penninck sesthiene te Lichtmisse naer breeder vuytwijsen vanden constitutie 11


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

brieffve vaner dathen 4 february XVc LX (1560) geteeckent Smeth, daer deur dese letteren van transporte zijn getransfigeert. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager al dat hij van rechts wegen schuldich was van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven rente nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven heeft voirts de voorgeschreven rente de voorschreven ontfangeren overgegeven om die bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als henne propre ende eygen rente. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen 10v ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten twelffsten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende vijffthiene. Joos van Halen ende Barbara Verhoffstadt zijne huysvrouwe. Wij Symon de Vleesschouwer, Jacques van Hoorenbeke, Adriaen Moens ende Gooris de Greve, erfflathen joncker Michiel tSeraerts als erffgenaem van wijlen heer ende meester Peeter vander Noot in zijnen leven raedt etc. van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons comen ende gecompareert es in propren persoone Daneel van Heymbeke vuyt crachte ende naer vermoegen vande onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleent bij Jan van Robbroeck hem funderende ende sterckmaeckende over Gillis Witleer gelijck hij dat bijder selver procuratie dede blijcken, gepasseert voer den notaris Herbosch ende sekere getuyghen daer inne genoemp in dathe des elffsten daeghs der maent van februario anno sesthienhondert ende sesthiene bijden selven notaris geteeckent, hier gesien, ende heeft de voorschreven comparant inder qualiteyt als boven opgedragen in handen Jans vanden Breen, meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Joos van Halen ende Barbara Verhoffstadt zijne huysvrouwe te wetene eene Folio 11 hoffstede zoe die gestaen ende gelegen onder de vrijheyt van Merchten tot Molenwijck oft Ter Linden tusschen de goeden der ontfangeren aldaer in deen zijde ende mette twee andere zijden tegen tsHeeren Straete commende achter aende Molenbeke, hem aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer daerop aenden voorgenoempde grontheere 12


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

jaerlijcx vuytgaende ende noch in rentge vijff rinsguldenen ende derthien stuyvers die Gillis Buggenhoudt daer op hebbende ende heffende is zonder meer. Ende hoe wel van dese voorschreven hoffstede andermael guedenisse voer dathe deser was geschiet voer erfflathen jonckheer Jacops vander Heyden zoe is bevonden tselve incompetentelijck geschiet te zijne, midts den voorgenoempden tSeraerts is den gerechtichen grontheer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager inder voorschreven qualiteyt al dat hij van rechts wegen schuldich was van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorgenoempde hoffstede nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven den voorgenoempde ontfangeren om die bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende eygen ghoet, 11v die daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. In kennissen der waerheyt ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten voorschreven elffsten dach der maendt van februario anno sesthienhondert ende sesthiene. Jan de Coster ende Catelijne Vermeren zijne huysvrouwe.

Wij Peeter vanden Voirde, Augustijn van Achter ende Lucas Vermeren vervangende Jacques Merttens, erfflathen sieur Ernestus de Clara over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth, ende wij de voorschreven Augustijn van Achter, Lucas Vermeren, Wouter de Maerschalck ende Willem de Decker, erfflathen des goidtshuys van Affligem, van henne heerlijcke laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons comen ende gecompareert es in propren persoone Reynier de Moor vuyt crachte ende Folio 12 naer vermoegen van zeker onwederroepelijcke procuratie hem totten zaecken naerbeschreven te moegen doen gegeven ende verleent bij jouffrouwe Cathelijne van Blitterswijck dochter wijlen Jans weduwe wijlen Peeter Daelmans zoe daer aff den teneur van woirde te woirde hier naer volght ende luydt aldus. Comparerende voer mij openbaer notaris en de inde presentie vande getuyghen naergenoempt in propren persoone jouffrouwe Cathelijne van Blitterswijck dochter wijlen 13


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Jans ende weduwe van wijlen Peeter Daelmans de welcke onwederroepelijck heeft geconstitueert ende machtich gemaeckt als zij constitueert ende maeckt machtich midts desen Guyllam de Decker, Reynier de Moor ende elcken van hen int besunder om in haeren naeme ende van haeren twegen te compareren voer schepenen der banck van Steenhuffele ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen zal ende aldaer op te dragen te cederen ende te transporteren tot behoeff Jans de Coster ende Cathelijne Vermeren zijne huysvrouwe een stede metten bogaerde daer huysingen op te staen plaegen ende nu bijden voorschreven de Costere daer op gemaeckt alzoe die gestaen ende gelegen tot Steenhuffele in de Herstraete inder grootte van ontrent onderhalff dachwant commende metter eender zijden aende goeden der horijen van Gillis Jacops nu Lucas Vermeren ende voer aende voorschreven Herstraete, ende dat op den commer dyer schuldich is op vuyt te gaene. Welcke voorschreven hoffstadt de voorgenoempde comparante te deele gevallen is inde lotinge scheydinge ende 12v deylinge sunderlinghe tusschen haer ende haere mede erffgenaemen aengegaen ende gemaeckt wesende vander daten des achtsten ende negensten daeghs der maendt van aprilis sesthienhondert sesthien gepasseert voer mij notaris naergenoempt. Daervan te worpen ende te verthijen met geloefte van waerschap ende voirts meer ende anderssints te doen ende te geloven des de constituante present ende voer oogen wesende soude cunnen oft moegen doen. Gelovende etc. verbindende etc. Dit is al geschiedt ten bijzijne ende consente van Luycas Vermeren coper geweest zijnde vande voorschreven goeden ten comptoire vande gesworen lothers binnen deser stadt Bruessele opten tweeentwintichsten dach der maendt van Junio anno sesthienhondert ende sesthiene ter presentien van Niclaes de Smeth den jongen ende Hendrick de Boys als getuygen hier over geroepen ende gebeden, ende van mij Jan de Smeth openbaer notaris tolt Bruessele residerende. Quod attestor ende was onderteeckent Jan de Smeth notaris. Ende heeft de voorschreven comparant inder qualiteyt als boven opgedragen in handen Jans vanden Breen, meyer van wegen der voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Jan de Coster zone Jans ende Cathelijne Vermeren zijne huysvrouwe ontfaende tnaerbeschreven goet met Adriaen Pieters als vrempden voeght heur daertoe met rechte bij consente heurs voorschreven mans gelevert, te wetene de voorgenoempde hoffstede groot ontrent Folio 13 onderhalff dachwant tusschen de goeden Adriaens vanden Couter daer een straetken oft dreve tusschen beyde loopt ende voer aen tsHeeren Straete oft Herbane loopende naer Merchten, hen aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer daerop aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager al dat hij van rechts wegen schuldich was van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden.

14


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om die bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende eygen ghoet, die daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. In kennissen der waerheyt ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele 13v dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten drijentwintichsten dach der maendt van junio anno sesthienhondert ende sesthiene. Jan Moens ende Pierijne van Zomerghem zijne huysvrouwe. Wij Jacques van Horenbeke, Henrick de Smeth, erfflathen joncker Godefroidt de Laittere in houwelijck hebbende jouffrouwe Marie vander Noot ende Jacob van Achter, laeth des heeren van Diepensteyn hiertoe ontleent vervangende Joos Moyesoen, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Adriaen Moens ende Cathelijne vanden Voirde zijne huysvrouwe, ende hebben opgedragen in handen Jans vanden Breen, meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Jans Moens ende Pierijne van Folio 14 Zomerghem zijne huysvrouwe dats te weten ontrent tachentich roeden bossch onbegrepen der preciser maten gelegen on der de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Boueusels tusschen den Varenbosch aldaer in deen zijde ende der opdrageren goet in dandere, commende ter derder den bossch toebehoirende sieur Gillis Hauwaert ende ter vierder de goeden Henricx Putteman hen aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van vier penninghen nieuwe daerop aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren die daertoe zijn gecomern als 15


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

naerderlingen bij consent Henrick Putteman cooper ende alsoe daerinne geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven 14v meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten tweeden dach der maendt van junio anno sesthienhondert ende tweeentwintich. Folio 15 Henrick Feytens cum uxore. Wij Jacques Merttens, Philips Goossens ende Joos Moyesoen vervangende Augustijn van Achter, erfflathen sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone Jan Putteman ende heeft opgedragen in handen Jans vanden Breen, meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Henrick Feytens ende Anna vander Hoeven zijne huysvrouwe dats te wetene eene stede groot ontrent een dachwant onbegrepen der maten inder vuegen zoo de selve gestaen ende gelegen is onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Dorpstrate tusschen het straetken loopende naerden Ebbempt aldaer in deen zijde ende derffgenaemen sieur Cornelis Gras in twee andere zijden commende ter vierder tsHeeren Strate, wesende hem opdrager de stede verstorven 15v bijder doot ende afflijvicheyt van wijlen Henrick Putteman zijns vaders ende bij scheydinghe ende deylinghe tusschen hem ende zijne mede erffgenaemen gebeurt te deele gevallen, hen aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van ontrent een blancke daerop aenden voorgenoempden grontheer jaerlijcx vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe den voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven tselve goet heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om tselve bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als henne propre ende eygen 16


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

goeden, behoudelijck elcken van hen gereseveert heure vrije dispositie, minderen, meerderen, veralieneren ende transporteren zoe hen dat naermaels zal gelieven tsij gebonden oft ongebonden houwelijcke kinderen hebbende oft geene. Die alsoo daer inne wel ende Folio 16 wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten negenthiensten dach der maendt van octobris anno sesthienhondert ende seventhiene. 16v Jacques Merttens ende Jacquemijne Tserru zijne huysvrouwe.

Wij Jan Bruesselman, Philips Goossens ende Jan Vermeren vervangende Joos Putteman, erfflathen sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Augustijn van Hemelrijck ende Catharina Moens zijne huysvrouwe voer de tocht. Item Jan de Smeth, wever, ende Jan de Bleser met Marie ende Adriana van Hoorenbeke henne huysvrouwen kinderen der voorschreven Catharina Moens daer vader aff was Cristoffel van Hoorenbeke, voer de proprieteyt der goeden naerbeschreven. Ende hebben tsaemen opgedragen in handen Huybrecht Goossens, meyer ten desen maele de plaetsse houdende Jans vanden Folio 17 Breen, meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Jacques Merttens ende Jacquemijne Tserru zijne huysvrouwe dats te wetene een halff bunder landts gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opt Smessecouter tusschen de goeden Augustijns van Achter aldaer in deen zijde ende het Lindevelt in dandere, commende ter derder ende vierder zijden de goeden vanden heyligen geest van Steenhuffele, hen aldaer genoech bewesen opden commer vanden vijffsten schoove aenden voorgenoempden grontheer ende vier veertelkens rocx aende voorschreven huysarmen van Steenhuffele daerop vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen 17


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer den 17v voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om die bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende eygen ghoet, die daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij manissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten seventhiensten dach der Folio 18 maendt van februario int jaer sesthienhondert ende tweeentwintich. Cornelia Verlinden huysvrouwe Jan Goossens.

Wij Philips Goossens, Adriaen vanden Coutere ende Peeter de Greve vervangende Jan vanden Breen, erfflathen Laureys Kiekens van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Anna vander Stappen weduwe wijlen Cristoffel Goossens soo inden naeme van haer selven als vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie haer gegeven ende verleent 18v bij Elisabeth Goossens heure dochtere die zij vanden voorschreven heuren man behouden heeft, gepasseert voerden notaris Huylenbroeck tot Dendermonde residerende ende sekere getuyghen daer inne genoempt in dathe des twelffsten daeghs der maent van novembris sesthienhondert ende vierentwintich bijden selven notaris onderteeckent, alhier gesien. Item Guillam vander Stappen hem sterckmaeckende voor Philips Goossens. Item ende Barbara Goossens, alle kinderen des voorschreven Cristoffels ende moeder daeraff is de voorschreven Anna vander Stappen, ende hebben inder selver qualiteyt opgedragen in handen Jans Meerte, meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Cornelia Verlinden ontfaende tselve soe tot heurer als ten behoeve van Jan Goossens heuren man ende 18


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Folio 19 momboir behoudelijck alhier van hen daer aff henne vrije dispositie, minderen ende meerderen soe hen dat naermaels goetduncken ende gelieven zal, dats te wetene alle dactie paert ende deel des hen opdrageren inder voorschreven qualiteyt competerende is in ende aen drije dachwanden lants gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Houstraete opt velt gemeynelijck geheeten tRot tusschen tgoet Adriaens vanden Coutere in deen zijde ende derffgenaemen Gooris de Greve in dandere, commende ter derder aende goeden der erffgenaemen Daneels van Heymbeke, hen aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van twee veertelkens ende drije vierlinghen roghs twelff penninghen lovens ende een hinne aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder aende cappelrije vanden Sielmisse ende voirts op alle lasten ende commeren 19v die naemaels olp bevonden moegen wordden uytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangersse tot behoeff als voeren om tselve bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende eygen ghoet, die daer inne alsoe wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Folio 20 Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten sevenentwintichsten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende vierentwintich. 20v Jan de Coster ende Cathelijne Vermeren zijne huysvrouwe.

Wij Philips Goosens, Jacques Merttens ende Jan Brueselman, erfflathen sieur Ernestus de Clara over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth, vervangende Jannen Verhavoirt onsen medelaeth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van 19


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

heden datum van desen voer ons comen ende gecompareert is in propren persoone Adriaen van Opstalle vuyt crachte ende naer vermoegen der onwederroepelijcke procuratie hem om tgene des naerbeschreven wordt te moegen doen gegeven ende verleent bij Anthonis Feytens ingesetene poirter der stadt Bruessele als voight ende momboir vande kinderen wijlen Henrick Feytens daer moeder aff was Anna Folio 21 vander Hoeven daer aff den teneur van woirde te woirde hier naer volght ende luydt aldus. Opten sevensten dagh der maendt van Augusto anno sesthienhondert ende vijffventwintich is voer mij openbaer notaris ende inde presentie vande getuyghen gecompareert in persoone Anthonis Feytens ingesetene poirter der stadt van Bruessele als voeght ende momboir vande kinderen wijlen Henrick Feytens daer moeder aff was Anna vander Hoeven de welcke naer vermoeghen den consente ende aucthorisatie hem gegeven ende verleent bij de wethouderen der Vrijheyt van Merchtene staende bij apostille op sekere requeste tot dyen eynde gepresenteert in dathe XV juny lestleden geteeckent Eyck, heeft geconstitueert volcolmmen ende onwederroepelijck macht gegeven soe hij doet bij desen Adriaen van Opstalle ende (niet ingevuld) tsaemen ende elcken van hen int besunder om in sijnen naeme ende 21v inder voorschreven qualiteyt te compareren voer alle heeren hoven wetten ende gerichten als behooren ende van noode wesen sal ende aldaer tot behoeff Henrick Aertssens oft die hem gelieven zal te nomineren op te dragen ontrent een dachwandt bempts inder vuegen ende manieren tselve gestaen ende gelegen is onder van Steenhuffele tusschen het straetken loopende naerden Ebbempt in deen zijde ende de weesen joncker Franchois Bogaert aldaer genoech bewesen opden cheyns van ontrent een blanck aen sieur Ernestus de Claire daer op vuygaende zo ende gelijck den voorschreven Aertssens tselve als meeste verdierder bijden vuytganghe vander keerssen voer de voorschreven wethouderen is gebleven opten sesthiensten july lestleden, tvoorschreven goet vuyt erffven te gaene, halm te schieten, waerschap inder Folio 22 voorschreven qualiteyt te geloven, te bekennen vande cooppenninghen voldaen te zijne ende den voorgenoempde Henrick Aertssens oft sijn gedenomineerde te gueden ende terffven daertoe observerende alle solempniteyten naer costuyme gerequireert, ende voirts meer allessints anders daerinne ende mede te doen tghene de voorschreven constituant alomme present ende voer ooghen sijnde selver soude moeghen oft cunnen doen alwaert oock soe datter speciaelder bevel behoeffde dan voorschreven staet. Gelovende de voorschreven constituant van weerden te houden on verbreckelijck ten eeuwikghen daighen tghene bij zijne voorschreven geconstitueerden en elcken van hen in tghene voorschreven is gedaen zal wordden, daervoer verbindende zijnen persoon ende goederen iegenwoirdighe ende toecommen de. Actum binnen der voorschreven Vrijheyt van Merchtene ter presentien van Marcus Goossens ende Peeter de Greve getuyghen hier toe versocht ende

20


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

22v gebeden wesende tproject bijden voorschreven constituant beneffens mij notaris geteeckent, quod attestor ende was onderteeckent S van Herbosch nots. Ende heeft den voorschreven comparant inder qualiteyt ende vuyt crachte als boven opgedragen in handen Jacops van Achter, meyer van wegen voorschreven als heere vanden gronde daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Jan de Coster ende Cathelijne Vermeren zijne wettighe huysvrouwe ontfaende tselve bij consente ende als gedenomineerde des voorschreven Henrick Aertssens gelijck dat bleke bijden geschriefte staende onder de voorschreven procuratie bij hem geteeckent in date des sesthiensten daeghs dr maendt van octobris anno voorschreven, dats te weten den voorschreven bempt groot ontrent een dachwandt gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffle tusschen Folio 23 het straetken loopende naerden Ebbempt in deen zijde ende de weesen joncker Franchois Bogaert in twee andere zijden commende ter vierder tsHeeren Strate, hen aldaer genoech bewesen opden cheyns van ontrent een blanck aen sieur Ernestus de Claire daer op vuygaende sonder meer. Gelovende daer van waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager al dat hij van rechts wegen schuldich was van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene inder qualiteyt als boven dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om tselve bij hen henne 23v hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende eygen ghoet, die daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten thiensten dach der maendt van januario anno sesthienhondert ende sessentwintich. Folio 24 Jacques Merttens cum uxore.

21


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Wij Jan Bruesselmans, Adriaen vanden Coutere ende Peeter vanden Voirde vervangende Philips Goossens, erfflathen sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jacop van Achter vuyt crachte ende naer vermoeghen vander oirlove ende consente hem gegeven ende verleendt inden Raide van Brabandt bij opene brieven van octroye onder den groote segele vanden selven Raide in dathe des thiensten daghs der maendt van januario vanden jaere XVIc achtentwintich alhier gesien 24v ende gelesen, heeft opgedragen in handen Huybrecht Goossens ten desen maele de plaetsse houdende van Peeter Vermeren, meyer van wegen als boven als heere vanden gronde daer over staende in handen des voorschreven meyers opgedraghen ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Jacques Merttens ende Jacquemijne Tserru sijne wettighe huysvrouwe, dats te wetene een dachwandt ende tseventich roeden landts geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele tusschen het Lindevelt aldaer in deen zijde ende de goeden des heyligeest van Steenhuffele in dandere commende ter derder aenden Groenen Wech ende ter vierder der ontfangeren goet, aldaer genoech bewesen opden last vanden vijffsten schoove daerop aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer. Inder vuegen ende manieren de ontfangeren tselve metten vuytgangh vander berrender keersen gebeurt voer wethouderen der voorschreven banck van Steenhuffele als meeste verdierder is Folio 25 gebleven opten negensten dach der maendt van meerte sesthienhondert achtentwintich. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende eygen ghoet, die daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen 25v des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen 22


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten iersten dach der maendt van novembris anno sesthienhondert endeachtentwintich. Folio 26 Peeter de Greve soone wijlen Gooris. Wij Henrick Puttemans ende Jacop van Achter, erfflathen sieur Godefroidt de Laittere in houwelijck hebbende Jouffrouwe Marie vander Noot, ende Jacop van Campenhout, erfflaeth des heeren van Diepensteyn hier toe ontleendt vervangende Jacques van Hoorenbeke onsen medelaeth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer commen ende gecompareert is in propren persoone Symon de Vleesschouwer vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Anthonis Feytens als voeght ende momboir vande kinderen wijlen Henrick Feytens daer moeder aff was Anna vander Hoeven (deselve procuratie gepasseert voer Steven van Herbosch notaris ende getuyghen daerinne genoempt in dathe des VIIsten daeghs der maendt van octobris lestgleden bijde selve notaris onderteekent) ende heeft naer vermoeghen oirlove consente ende aucthorisatie 26v hem gegeven ende verleent bijde wethouderen der Vrijheyt van Merchtene staende bij apostille op sekere requeste tot dyen eynde gepresenteert in dathe des seventhiensten daeghs der maendt van junio lestleden geteeckent Eyck, opgedragen in handen Jans vanden Breen, meyer van wegen als boven als heere vanden gronde daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Peeter de Greve sone wijlen Gooris dats te wetene een blocxken landts groot ontrent een halff bunder geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele gemeynelijck genoempt het Mossaerdeken tusschen de goeden Joos Moyesoen aldaer in deen zijde ende de weesen wijlen Jans de Greve in dandere, ter derder tgoet Jans de Maerschalck ende consoirten ende Folio 27 ter vierder tsHeeren Strate, hen aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer daer op aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende, inder vuegen soe ende gelijck den voorgenoempte ontfangere tselve metten vuytgange vander berrender als meeste verdierder is gebleven voer wethouderen der Vrijheyt van Merchten opten sesthiensten july lestleden volghende de conditie daer van zijnde geteeckent Eyck. Gelovende daer van waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden.

23


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangere om bij hem zijne hoirs ende naercommelinghen 27v eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als sijn propre goet ende eygen erffve, die alsoe daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt Folio 28 ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten sesten dach der maendt van decembris int jaer ons heeren sesthienhondert ende vijffventwintich. Joncker Guyllam Hoffman. Wij Henrick Putteman ende Jacop van Achtere, erfflathen joncker Godefroidt de Laittere in houwelijck hebbende jouffrouwe Marie vander Noot, ende Jacques Merttens, erfflaeth des heere ende hoeffs van Diepensteyn hiertoe ontleendt vervangende Jacques van Hoorenbeke onsen medelaeth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden 28v datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Peeter de Greve sone wijlen Gooris, ende heeft geloeft te gheven ende erffelijcx te betaelene joncker Guyllamme Hoffman neghen Rinsguldenen seven ende eenen halven stuyvers des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabandts gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste minder oft meerdere penninghen ende generalijck van alle impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den lesten decembris daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verschijnen zal opten lesten dach der maendt van decembris sesthienhondert ende sessentwintich naestcommende, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende daervoer soe heeft Folio 29

24


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

de voorschreven gelovere geseth ende verbonden tot eenen zekeren vasten pande ende onderpande alle sijne goeden eyghene ende haeve vercreghen ende te vercrijghene ende sunderlinghe een block landts groot ontrent een halff bunder geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele gemeynelijck genaempt het Mossaerdeken tusschen de goeden Joos Moyesoen aldaer in deen zijde ende de weesen wijlen Jans de Greve in dander commende ter derder aent goet Jans de Maerschalck ende ter vierder tsHeeren Strate, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer daerop aenden voorschreven grontheere vuytgaende sonder meer. Gelovende daer van waerschap ende altijts genoech te doene op datter naemaels yet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorgenoempde ontfangere sijn hoirs ofte naercomelinghen ten tijde 29v ende termijne bovengenoempt nyet vernueght oft betaelt en wordden dat hij oft sij alsdan sal oft sullen moeghen commen ende slaen handen met recht aende voorgenoempde pandt ende dese alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten bergen ende dalen vromen ende ontvromen tot alder tijt toe hij oft zij van allen den achterstelle der voorschreven rente mette wettiche costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zal oft zullen wesen, met conditien hier inne bijden voorschreven gelovere merckelijcken versien ende ondersproken dat hij, zijne hoirs oft naercomelinghen soe wanneer hen dat naermaels best goetduncken ende gelieven zal de voorscheven rente van neghen rinsguldenen seven ende eenen halven stuyvers des jaers sal oft sullen moeghen quyten ende afflossen eens ende teenemaele midts voer elcken der voorschreven Rinsguldenen Folio 30 voer te gevene ende te betaelene metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede den voorschreven pandt vande voorschreven rente gelost gequeten ende gevrijdt sal sijn ende blijven. Dyenvolghende is Steven van Herbosch ontfaende inden naeme ende ten behoeve vanden voorschreven joncker Guyllamme Hoffman inde voorgenoempte rente wel ende wettelijck geguedt ende geerfft, soe dat hier toe bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben 30v wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne

25


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

gedaen hebben opten sesten dach der maendt van novembris anno sesthienhondert ende vijffventwintich. Jouffrouwe Marie de Moy weduwe sieur Balthazar van Nispen.

Wij Jacop van Achtere, Joos Putteman ende Jacques Merttens vervangende Philips Goossens, erfflathen sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten Folio 31 dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Gheeraerd de Mol met Margriete Moyesoens dochter wijlen Joos sijne huysvrouwe ende hebben opgedragen in handen Huybrecht Goossens ten desen maele de plaetsse houdende van Peeter Vermeren, meyer van wegen den voorschreven grontheere daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff jouffrouwe Marie de Moy weduwe wijlen sieur Balthazar van Nispen de hellicht van ontrent seven dachwanden landts inder vuegen ende manieren tselve geleghen is onder voorschreven prochie van Steenhuffele opten Perrecouter daeraff dander hellicht is competerende Guyllamme Moyesoen alnoch metten selven onverdeelt liggende, palende de voorschreven seven dachwanden int geheele tusschen tvelt genaempt de Buesmere aldaer in deen zijde ende den Esptcoutere in dandere commende ter derder ende vierder tgoet der voorschreven 31v jouffrouwe ontfangersse, aldaer genoech bewesen opden last ende commer vanden twintichsten schoove daerop aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer. Wesende hen opdrageren tvoorschreven goet te deele gevallen bij Scheydinghe ende deylinghe tusschen hen ende henne mede consoirten gebeurt vande achtergebleven goeden wijlen des voorschreven Joos Moyesoen. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven substituet meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven Adriaen Neeffs die Folio 32 daer inne voir, inden naeme ende ten behoeve vande voorschreven jouffrouwe Marie de Moy om bij heur heure hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als henne propre eygen ende wel vercreghen ghoet, wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven substituyt meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden 26


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten sevensten dach van aprilis anno sesthienhondert ende drijendertich. 32v Joncker Ingelbert van Deutegem heere van Asscherayen. Wij Henrick Putteman, Jacop van Achtere ende Peeter vanden Voirde vervangende Philips Goossens, erfflathen sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan vander Stappen vuyt crachte ende naer vermoegehen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Guyllamme ende Cornelis Moyesoen gebroeders ende kinderen wijlen Joos. Item Gheeraerd de Mol als man ende momboir van Margriete Moyesoens des voorschreven Guyllams ende Folio 33 Cornelis suester die sij vervanghen ende hen daervoir sterkmaecken bij deselve procuratie gepasseert voer meester Peeter Debruyne notaris opten achthiensten dach der maendt van meerte anno XVIc ende dertigh, bij de voorschreven constituanten ende notaris onderteeckent alhier gesien ende gelesen. Ende heeft de voorschreven comparant inder qualiteyt als boven geloeft te gheven ende te betaelene joncker Ingelbert van Deutegem heere van Asscherayen achthien rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabandts gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste minder oft meerdere penninghen ende generalijck van alle impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, 33v altijt vallende den XVIIIsten meerte ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verschijnen zal opten achthiensten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende vierendertich ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende daervoer soe heeft de voorschreven gelovere inder qualiteyt als boven geseth ende verbonden tot eenen zekeren vasten pande ende onderpande alder constituanten persoonen ende goeden eyghene ende haeve vercreghen ende te vercrijghene ende sunderlinghe vijff dachwanden landts geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opten Perrecouter tusschen tvelt genaempt de Buesmere aldaer in deen zijde ende de goeden die waeren wijlen Jans van Hoorenbeke in dander, commende ter derder over eynde 27


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Folio 34 tegens den Esptcouter ende ter vierder tgoet wijlen was den voorschreven Jan van Hoorenbeke. Item ende noch tsestich roeden landts geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opte Buesmeere tusschen de goeden der erffgenaemen wijlen Charles Micault ter eenre ende de goeden vande Quaeymunte in dander ter derder tgoet wijlen des voorschreven Jans van Hoorenbeke opten commer ende cheyns daerop vuytgaende naer vuytwijsen den vercrijghbrieve daervan zijnde gepasseert voor meyer ende erfflathen van desen hove wesende vander dathen des drijentwintichsten daeghs der maendt van januario vijffthienhondert ende sevenentnegentih. Gelovende daeraff inder voorschreven qualiteyt van waerschap ende altijts genoech te doene op datter naemaels yet aengebraecke ende tot dyen waerschap voer wethouderen der stadt 34v Bruessele te passeren, tot welcken eynde de voorgenoempde constituanten hebben verleendt bijden voorschreven instrumente procuratie in forma. Om ende oft naemaels alsoe gebeurde dat de voorgenoempde ontfangere sijn hoirs ofte naercomelinghen ter saecken der voorschreven rente ten tijde ende termijne bovengenoempt nyet vernueght oft betaelt en wordden dat hij oft sij alsdan sal oft sullen moeghen commen ende slaen handen met recht aende voorgenoempde panden ende daer op met eene voirgaende procedure ten gronde ende behoirlijcke weth tsij voer eenen oft meer jaeren verloops der voorschreven rente procederen tot perpetuele evictie der voorscgreven panden, den lantrecht oft costuyme locael desen contrarierende nyettegenstaende die de voorschreven gelovere wel ende wettelijck heeft gederogeert ende derogeert midts Folio 35 desen. Hebbende de voorschreven gelovere in sijnder voorgeruerde qualiteyt hem in tghene voorschreven is voluntairelijck laeten duemen ende comdempneren soo hij is geduempt ende gecondempneert bij desen. Met conditie hier inne bijden voorschreven gelovere versien ende ondersproken dat sijne constituanten, heure hoirs oft naercomelinghen soe wanneer hen dat naermaels best goetduncken ende gelieven zal de voorscheven rente van achthien rinsguldenen vijffthien stuyvers des jaers sullen moeghen quyten afflossen ende redimeren eens ende teenemaele om ende midts te gheven ende te betaelen voer elcken der voorschreven Rinsguldenen sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de voorschreven panden vande voorschreven rente gelost gequeten ende gevrijdt sullen sijn ende blijven. Zijnde dyenvolghende den voorschreven ontfanger daerinne wel ende 35v

28


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

wettelijck geguedt ende geerfft. Bij maenissen des voorschreven substituyt meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten XIIIsten dach der maendt van julio anno sesthienhondert ende drijendertich. Folio 36 Heer Jan vanden Perre cappellaen.

Wij Henrick Putteman, Amandt de Smeth ende Guyllamme vander Stappen vervangende in desen Jacques van Hoorenbeke, erfflathen der erffgenaemen wijlen jouffrouwe Marie vander Noot weduwe joncker Godefroidt de Laittere, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone Adriaen Moens ende Cathelijne vanden Voirde zijne wettighe huysvrouwe, ende hebben opgedragen in handen Jans vanden Breen, meyer van wegen als boven als grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff heer Jan vanden Perre cappellaen binnen der voorschreven prochie van Steenhuffele dats te 36v te wetene een stuck landts groot ontrent onderhalff dachwandt emmers inder grootte vuegen ende manieren tselve over sijne heymen grechten ende bermen op drije zijden binnen ende buyten geleghen is onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Boueussels tusschen de goeden der voorschreven opdrageren aldaer in twee zijden ende Henrick Putteman ter derder commende ter vierder aende goeden der erffgenaemen wijlen Jan Pelgrems, aldaer genoech bewesen sonder eenigen last te moeten draeghen midts den cheyns op tvoortschreven goet ende der opdrageren andere goeden vuytgaende deselve opdrageren jaerlijcx soe geloven te betaelen ende draghen dat den voorgenoempden opdrageren p...dt daervoir nuet gemolesteert en zal wordden. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren (met bespreeck dat den Folio 37 ontfanger sijne hoirs oft naercomelinghen tot labeur ende anderssints vander voorschreven lande sal hebben sijnen deurganck ende passage over de goeden der opdrageren om alsoo ter strate te commen sonder contradictie) al dat zij van rechts wegen schuldich waeren te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. 29


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Daer naer de voorschreven substituyt meyer van wegen voorschreven als grontheer daerover staende de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfanger om bij hem zijne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als sijn propre ende wel vercreghen goet, die alsoe daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des 37v voorschreven substituyt meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten negensten dach der maendt van februario anno sesthienhondert ende vierendertich. Folio 38 Jan Rottiers. Opten vierden dach der maent van februario 1663 is de rente van 12 Rg tsjaers in desen geruert gecasseert ende geannulleert midts den ontvanger heeft bekent vuyt handen Gillis Meert nutertijt proprietaris vanden pandt de capitale penninghen mette verloopen ontfangen te hebben gelijck bleke bijde quittantie met zijne ..... geschreven ende onderteeckent in verso vanden constitutiebrieff in date .... Bij mij greffier, Herbosch

Wij Guyllamme vander Stappen, Adriaen Moens, Henrick Putteman ende Jan de Vleminck, erfflathen der erffgenaemen wijlen jouffrouwe Marie vander Noot weduwe joncker Godefroidt de Laittere, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Amandt de Smeth sone Henricx de Smeth ende heeft geloeft te gheven ende erffelijcx te betaelene Jannen Rottiers twelff Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabandts gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft 38v meerdere penninghen ende generalijck van alle impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende te Kersmisse ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verschijnen zal te Kersmisse van desen jaere sesthienhondert ende vierendertich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende daervoer soe heeft de voorschreven gelovere geseth ende verbonden tot eenen zekeren vasten pande ende onderpande sijnen persoon ende goeden eyghene ende haeve vercreghen ende te vercrijghene ende sunderlinghe een besloten block landts geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele tErpelvoirde groot ontrent sesse 30


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

dachwanden tusschen de goeden der erffgenaemen Gheeraert Putteman aldaer in twee zijden Folio 39 ende derffgenaemen Symon Ghijs ter derder commende ter vierder aen tsHeeren Straete genaempt dOude Straete, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer daerop aenden voorschreven grontheere vuytgaende sonder meer. Gelovende daer van waerschap ende altijts genoech te doene op datter naemaels yet aengebraecke. Om ende oft naemaels alsoe gebeurde dat de voorgenoempde ontfangere sijn hoirs ofte naercomelinghen vande verloopen der voorschreven rente van twelff rinsguldenen des jaers nyet jaerlijcx vergonden oft betaelt en wordden ten tijde ende termijne bovengenoemt dat hij oft sij alsdan sal oft sullen moeghen commen ende slaen handen met recht aende voorgenoempde panden ende dese alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten bergen ende dalen vromen ende ontvromen tot alder tijt toe hij oft zij van allen den achterstelle Folio 39 der voorschreven rente mette wettiche costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zal oft zullen wesen. Met conditie hier inne bijden voorschreven gelovere versien ende merckelijck ondersproken dat shij zijne hoirs oft naercomelinghen soe wanneer hen dat naermaels alderbest goetduncken ende gelieven zal de voorscheven rente van twelff rinsguldenen des jaers sa loft sullen moeghen quyten afflossen ende redimeren eens ende teenemaele om ende midts te gheven ende te betaelen voer elcken der voorschreven Rinsguldenen sesthiene der gelijcke metten verloopen naer rate van tijde, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de voorschreven panden vande voorschreven rente gelost gequeten ende gevrijdt sullen sijn ende blijven. Dyenvolghende is den voorschreven Jan Rottiers Folio 40 in de voorschreven rente wel ende wettelijck geguedt ende geerfft. Alsoe dtat hier toe bij maenissen Huybrechts Goossens ten desen maele de plaetsse houdende des meyers van desen hove ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. In kennisse der waerheyt ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten IXden dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende vierendertich.

31


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

40v Adriaen van Nueffele ende Margriete Rottiers sijn huysvrouwe.

Wij Jacques Merttens, Jan Vermeren, Joos vanden Breen ende Guyllamme vander Stappen, erfflathen van sieur Ernestus de Clara over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone Jacop van Achter vuyt crachte ende naer vermoeghen den oirlove ende consente bij hem ten effecte deser inden souverainen raede van Brabandt verworven opten vijffsten dach der maendt van octobri lestleden blijckende bijde opene brieven daervan zijn de geteeckent bijden secretaris Gaillart ende besegelt metten grooten zegele van zijne majesteyt in rooden wassche ende dobbelen steerte vuythangende Folio 41 daerbij den voorschreven comparant is gepermitteert van zijne patrimoniale goeden te vercoopen tot concurrentie vande capittaele penninghen der rente mette verloopen van dyen ,midtsgaders tot betaelinghe vande verloopen cheynsen ende andere personele schulden daermede hij totten daighe van dien was belast, ende heeft in dyer qualiteyt opgedragen in handen Peeter Vermeren, meyer van wegen den voorschreven grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Adriaen van Nueffele ende Margriete Rottiers sijne wettige huysvrouwe dats te wetene drije ende een halff dachwanden landts geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele in eenen meerderen stuck van seven dachwanden vijffthien ende een halff roeden, gemeynelijck geheeten de Hooghe Weyde palende de voorschreven drije ende een halff dachwanden tusschen de goeden der voorschreven ontfangeren, leengoet vanden opdrager vercreghen 41v op heden date deser, in deen zijde ende (niet ingevuld) in dander, commende ter derder (niet ingevuld) ende ter vierder (niet ingevuld), aldaer genoech bewesen opden commer ende last vanden thiensten schoove aenden voorgenoempden grontheere als aenden Goidtshuys van Affligem (alwaer oyck goedenisse is gepasseert voir meyer ende lathen) elcken voer deen hellicht uytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts weghen schuldich was te doene (in conformiteyt vande conditien ende voorweerden gepasseert voer wethouderen der voorschreven banck van Steenhuffele daer bij den ontfanger als meeste verdierder bijden vuytgang vander berrender keerssen cooper is gebleven in date des achtste daeghs der maendt van novembris lestleden geteeckent Herbosch), Folio 42 worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. 32


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangere om die bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende andere wel vercreghen goeden, met conditie bijde selve ontfanger in desen versien ende merckelijck ondersproken dat tvoorschreven goet naer henne beyder doot ende nyedt eer bij henne achter te laeten kinderen soo wel de dochteren als sonen sal worden gepaert ende gedeylt hooffdegelijck sonder dat iemandt van hen daerover sal hebben oft moegen pretenderen eenigh prerogatiff, den lantrechte ter contrarie nyettegenstaende de welcke de voorschreven ontfangeren 42v hebben gederogeert ende derogeren bij desen. Ende dyenvolgende daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vijffden dach der maendt van decembris anno sesthienhondert ende vijffvendertich. Jacques Merttens ende Jacomyne Tserru sijn huysvrouwe. Wij Jacques van Hoorenbeke, Jan de Vleminck ende Joos vanden Breen vervangende Jacques Merttens, erfflathen der erffgenaemen wijlen vouwe Marie vander Noot weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittre van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone Henrick Putteman sone wijlen Henricx ende heeft opgedragen in handen Huybrecht Goossens meyer der banck van Steenhuffele ten desen maele de plaetsse houdende van wegen Joos vanden Breen, meyer der voorschreven grontheeren daer over ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Jacques Merttens ende Jacquemijne Tserru sijne wettighe huysvrouwe dats te wetene twee dachwanden ende een halff eesterbosch nutertijt mette tachentich roeden bijde voorschreven ontfangeren vercregen van Jan Moens ende Pierijne van Somerghem zijne huysvrouwe bij denominatie des voorschreven opdragers date deser voir meyer 43v ende schepenen der voorschreven banck van Steenhuffele in een bekeert, palende tusschen de goeden des opdragers in deen zijde ende derffgenaemen Gillis Hannecaert in dandere commende ter derder aende goeden Adriaen Moens ende ter vierder den Varen Bossch

33


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van eenen braspenninck des jaers daerop aende voorgenoempden grontheeren vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven Folio 44 substituyt meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als henne propre ende wel vercregern goeden, die alsoe daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven substituyt meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele voorschreven 44v dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten thiensten dach der maendt van aprilis anno sesthienhondert ende sessendertich. Heer Jan vanden Perre Cappelaen.

Wij Jacques Merttens, Jacques van Hoorenbeke ende Amandt de Smedt vervangende Cornelis Moyesoen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittre van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van Folio 45 desen voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone Adriaen Moens ende Cathelijne vanden Voirde zijne huysvrouwe ende hebben opgedragen in handen Huybrecht Goossens ten desen maele de plaetsse houdende Joos vanden Breen, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van heer Jan vanden Perre capelaen binnen der voorschreven prochie van Steenhuffele, dats te wetene onderhalff dachwandt erffve geleghen onder de selve prochie in de Bouweye tusschen de goeden Joos Roghman aldaer in deen zijde ende tgoet der 34


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

voorschreven opdrageren in twee andere zijden commende ter vierder met eenen hoeck tegen de goeden Jans Vertonghen, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer daer op aende voorgenoempden grontheeren vuytgaende, daeraff de opdrageren den ontfanger geloven vrije te houden ende vuyt henne andere aenliggende goeden te draghen daervuyt 45v tvoorschreven opgedragene goet gespleten is, met conditien oyck dat tselve goet sal hebben zijn vuytganck over der voorschreven opdrageren goeden. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven substituyt meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfanger om bij hem ende zijne naercommelinghen beseten ende gebruyckt te wordden als sijn propre goeden ende eygen Folio 46 erffve, die alsoo daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven substituyt meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vierthiensten dach der maendt van meye anno sesthienhondert ende sessendertich. Deselve heer Jan vanden Perre. Wij Jacques Merttens, Jacques van Hoorenbeke ende Amandt de Smedt vervangende Cornelis Moyesoen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittre van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, 46v saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Adriaen Moens ende Cathelijne vanden Voirde zijne wettighe huysvrouwe ende hebben opgedraghen in handen Cristiaens de Maerschalck ten desen maele de plaetsse houdende des meyers van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot 35


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

behoeff van heer Jan vanden Perre cappelaen binnen der voorschreven prochie van Steenhuffele, dats te wetene een stuck lants groot ontren onderhalff dachwandt der juste maete onbegrepen geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele in de Boueussels tusschen de goeden des voorgenoempde ontfanghers aldaer in twee zijden ter derder den bosch der erffgenaemen wijlen sieur Jan Pelgrems Folio 47 ende ter vierder tgoet der voorschreven opdrageren, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van vier cappuynen daer op aende voorgenoempden grontheeren vuytgaende sonder meer, ende welcken cheyns de voergenoempde opdrageren hebben beloeft te blijven gelden ende jaerlijcx ende erffelijcx soe te betaelen dat den ontfanger oft zijne naercomelinghen daervoer nyet gemolesteert noch beschadicht en zullen wordden. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan 47v gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven substituyt meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfanger om bij hem ende zijne naercommelinghen beseten ende gebruyckt te wordden als sijn propre goeden ende wel vercregen goet, die alsoo daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven substituyt meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch Folio 48 en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten dertichsten dach der maendt van junio anno sesthienhondert ende negenendertich. Jan vander Stappen ende Anna vanden Bossche zijne huysvrouwe. Wij Jacques Merttens, Guyllamme vander Stappen ende Guyllamme Moyesoen vervangende Jan de Vleminck, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittre van hennen heerlijcken 48v 36


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Bocq vuyt crachte ende naer vermoegen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleent bij Guyllamme Wouters ende Cathelijne de Greve zijne huysvrouwe gepasseert voerden notaris Herbosch ende sekere getuyghen daer inne genoempt daervan den teneur hiernaer is volgende. Comparerende voer mij openbaer notaris inde presentie vande getuyghen naergenoempt in persoone Guyllamme Wouters ende Cathelijne De Greve zijne huysvrouwe, hebben geconstitueert ende machtich gemaeckt als zij constitueren ende maecken onwederroepelijck machtich midts desen Jan Jans ende Jan de Bocq tsaemen ende elcken van hen int besunder om in hennen naeme Folio 19 ende van hennen tweghen te compareren voer meyer ende erfflathen vande weduwe ende erffgenaemen wijlen joncker Philips van Oyenbrugge van hennen heerlijcken laethove onder Steenhuffele ende daerontrent om ten behoeve van Jan vander Stappen sone wijlen Franchois op te draghen een stuck lants geleghen binnen de voorschreven prochie van Steenhuffele wesende een besloten block gemeynelijck geheeten den Cluysman tusschen tgoet Peeters de Greve aldaer in deen zijde ende Joos vanden Breen in dandere ter derder tgoet des voorschreven Jans vander Stappen ende ter vierder tsHeeren Strate opten cheyns ende commer daerop aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende, behoudelijck dat den selven nyet en excedere vijff stuyvers tsjaers, tvoorschreven goet vuyt erffve te gaen galen, te schieten , waerschap te 49v geloven, te bekennen vande cooppenninghen voldaen te zijne ende den voergeruerde Jan vander Stappen oft degene die hij zal gelieven te denomineren daerinne te gueden vestighen ende erffven daertoe observerende alle solempniteyten naer costuyme vande plaetsen gerequireert, ende voirts meer allessints anders daerinne ende mede te doen tghene de voorschreven comparanten ende constituanten alomme present ende voer ooghen sijnde selve soude moeghen oft cunnen doen alwaert oock soe datter speciaelder bevel behoeffde dan voorschreven staet. Gelovende de voorschreven constituant van weerden te houden on verbreckelijck ten eeuwighen daighen tghene bij zijne voorschreven geconstitueerden en elcken van hen in tghene voorschreven is gedaen zal wordden, daervoer verbindende zijnen persoon ende goederen iegenwoirdighe ende toecommende. Dits aldus gedaen ende gepasseert tot Steenhuffele voorschreven ter presentien van Jacop van Achter ende Joos Putteman getuyghen hier over geroepen ende gebeden opten sevensten dachder maendt van aprilis sesthienhondert ende negenendertich, wesende tproject oft minute bijde comparanten ende constituanten beneffens mij notaris Folio 50 binnen der Vrijheyt van Merchten residerende geteeckent, quod attestor ende was ondergeteeckent S van Herbosch nots. 37


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Ende heeft den voorschreven comparant inder qualiteyt ende vuyt crachte als voeren opgedragen in handen Cristiaens de Maerschalck meyer der banck van Steenhuffele voorschreven ten desen maele de plaetsse houdende des meyers van desen hove ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Jans vander Stappen ende Anna vanden Bossche zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene het voorschreven block lants genaempt den Cluysman geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele tusschen tgoet Peeters de Greve aldaer in deen zijde ende Joos vanden Breen in dandere commende ter derder tgoet der voorschreven ontfangeren ende ter vierder tsHeeren Strate, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer daerop aende voorgenoempde grontheeren 50v vuytgaende, behoudelijck dat den selven nyet en excedere vijff stuyvers tsjaers. Gelovende de vooirschreven opdragere daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter naermaels yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat hij van rechts wegen schuldich was te van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen, die daer inne wel ende wettelijck zijn Folio 51 geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vijfftghiensten dach der maendt van septembris int jaer sesthienhondert ende negenendertich. Peeter Vermeren ende Anna van Sleehaghen sinjne huysvrouwe. Wij Jacques Merttens, Jacop van Achter, Joos vanden Breen ende Cornelis Moyesoen, erfflathen van sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van hennen 51v heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen 38


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone meester Peeter Goossens als gemachticht bij onwederroepelijcke procuratie gegeven ende verleent bij Bartholomeus Hanneet bode van zijne majesteyts finantien gepasseert voerden notaris Vivien ende zekere getuyghen daer van den teneur hier naer van woirde te woirde volght. Op heden den negensten dach der maendt van september anno sesthienhondert ende negenendertich comparerende voer mij Lucas Vivien als openbaer notaris bij den Souverainen Raede van zijne conincklijcke majesteyt geordonneert in Brabandt geadmitteert tot Brussele residerende en inde presentie vande getuyghen naergenoempt Bartholomeus Hanneet bode van sijne majesteyts finantien Folio 52 den welcken heeft bekendt vercocht gecedeert ende getransporteert te hebben soe hij vercoopt, cedeert ende transporteert midts desen aen Peeter Vermeren ende Anna van Sleeuhaghen zijne huysvrouwe present ende die oyck bekende gecocht te hebben eene onbehuysde hoffstede geleghen onder de prochie van Steenhuffele inde Dorpstraete alsoe deselve nu presentgelijck gestaen ende geleghen is sonder eenighe precise maeten toe te seggen, te tweedere aende goeden van mijn heere van Cruyshout ende ter derder het Ebbinck straetken, hen cooperen aldaer genoech bewesen opden cheyns van eenen halven ouden grooten daerop vuytgaende aen sieur Ernestus de Claira sonder meer, die de cooperen nemen thunnen laste sonder corttinghe. Item alnoch een dachwandt lants oft daerontrent oock onbegrepen der juster maete oyck geleghen inde voorschreven 52v prochie opte Vijverquaetbeke metten ierste zijde derffgenaemen Henrick Meerte ter tweeder Peeter Meulemans ter derder derffgenaemen Gheert Puttemans ende ter vierder zijden derffgenaemen Jan Cleymans, hen cooperen insgelijcx aldaer genoech bewesen opden last van twee viertelkens een halff coren verdinghden vijffschooff tsjaers aenden heere van Steenhuffele oyck sonder meer die de voorschreven cooperen oyck zijn nemende thunnen laste sonder corttinghe, in alder vueghen ende manieren den voorschreven vercoopere de voorschreven twee partijen van goeden vercreghen heeft soe voer erfflathen des heeren ende hoeffs van Diepensteyn als erfflathen des voorschreven Ernestus de Claira van henne respective heerlijcke laethoven ende bedrijffven onder Steenhuffele voorschreven met wijlen Folio 53 jouffrouwe Maghdalena vanden Bossche sijne huysvrouwe was volghende den brieve daeraff zijnde in date en eenentwintichsten february sesthienhondert vijffvendertich onderteeckent Herbosch ende welcke zijne voorschreven huysvrouwe hem vercoopere bij haeren testamente gepasseert voerden notaris de Noeufville ende zekere getuyghen in date den twintichsten juny sesthienhondert sevenendertich mij notario originalijck gebleken heeft geinstitueert erffgenaem in alle haere achtertelaeten goeden, welcken coop is geschiet om ende midts de somme van drijehondert rinsguldenen eens suyver gelt voirde voorschreven twee partijen van goeden ende daerop hij vercoopere alsnu bekendt

39


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

ontfanghen te hebben van de voorschreven cooperen hondert rinsgfuldens eens ende voir de resterende tweehondert rinsguldenen soe geloven zij cooperen hem 53v vercoopere te geven ende te betaelen eene erffelijcke rente van twelff rinsguldenen thien stuyvers tsjaers den penninck sesthiene vrij van thienste twintichste honderste mindere ofte meerdere penninghen ende voirts van alle andere lasten ende impositien diemen daerop nu oft naermaels soude connen oft moeghen setten, ingaende deselve rente op heden date desder ende daeraff dierste jaer van betaelinghe vallen ende verschijnen zal den negensten septembris sesthienhondert viertich ende soe voirts van jaere te jaere totter quytinghe toe derselve rente die geschieden zal eens ende teenenmaele mette naestvallende rente ende den cost vanden brieven, ende daervoeren soe hebben zij cooperen verbonden ende verobligeert henne persoonen ende goeden present ende toecommende ende sunderlinghe de goeden bij hen hier voerens gecocht opde voorschreven commers daerolp vuytgande als voeren sonder meer. Gelovende malcanderen daer voeren waerschap in forma. Constituerende voirts de voorschreven respective comparanten onwederroepelijck midts desen meester Aernoult Huyghe ende Peeter Goossens tsaemen ende elcken van hen int besunder om in henne respective naemen te compareren alomme voer hoff ende heere daer des behooren zal ende aldaer malcanderen behoirlijck te gueden ende terffven soe inde voorschrev en goeden als rente tvoorschreven waerschap andermaels te geloven ende voirts alle solempniteyten daertoe gerequireert tobserveren. Gelovende ende verbindende etc. dito. Aldus gedaen ende gepasseert binnen deser stadt Bruessele ter presentie van Siger Lissens ende Dhonnaes Brundau als getuyghen hierover geroepen ende gebeden ende is de minute deser bijde voorschreven respective comparanten onderteeckent. Quod attestor ende was onderteeckent L. Vivien nots. Welcken volghende 54v heeft den voorschreven comparandt inder qualiteyt als voeren opgedraghen in handen van Cristiaen de Maerschalck meyer der voorschreven prochie van Steenhuffele ten desen maele de plaetse houdende des meyers vanden voorschreven grontheere daerover staende ende met wettigher verthijenissen gederft tot behoeff Peeter Vermeren en de Anna van Sleehaghen zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene eene onbehuysde hoffstede geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Dorpstraete inder vueghen deselve gestaen ende geleghen is sonder eenighe precise maeten toe te seggen, de voorschreven Dorpstraete ter ende tgoet van den heere van Cruyshoutem in dandere commende ter derder tegen het Ebbinck straetken, aldaer genoech bewesen opden cheyns van eenen halven ouden grooten daerop aende Folio 55 voorschreven grontheere vuytgaende, ende op eene voirtaene rente van twelff rinsguldenen ende thien stuyvers tsjaers aende voorschreven opdraghere inder qualiteyt als boven sonder meer. 40


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven substituyt meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om die bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercreghen goet, die alsoe 55v daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven substituyt meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte altijts in allen dinghen. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten derthiensten dach der maendt van octobris anno sesthienhondert ende negenendertich. Folio 56 Bartholmeus Hanneet bode van zijne majesteyts finantien. Wij Jacques Merttens, Jacop van Achtere, Joos vanden Breen ende Cornelis Moyesoen, erfflathen van sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth, ende wij de voorschreven Jacques Merttens, Jacop van Achtere, Jan de Bocq ende Guyllamme vander Stappen, erfflathen des heerenende hoeffs van Diepensteyn, van henne respective heerlijcke laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Peeter Vermeren ende Anna van Sleehaghen zijne wettighe huysvrouwe ende hebben geloeft te gheven ende erffelijcx te betaelene Bartholomeus Hanneet bode van zijne majesteyts finantien twelff rinsguldenen ende 56v thien stuyvers des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabandts gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste minder oft meerdere penninghen ende generalijck van alle impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den negensten septembris ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verschijnen zal opten negensten dach der maendt van septembri sesthienhondert ende viertich, ende zoe voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren 41


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

zoe hebben de voorschreven geloveren geseth ende verbonden tot eenen zekeren vasten pande ende onderpande henne persoonen ende alle henne goeden eyghene ende haeve vercreghen ende te vercrijghene ende sunderlinghe eene onbehuysde hoffstede geleghen Folio 57 onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Dorpstraete tusschen tgoet des heere van Cruyshoutem in deen zijde ende den Ebbinck in dandere ter derder tegens de voorschreven Dorpstraete. Item een dachwandt lants oft daerontrent onbegrepen der juster maete oyck geleghen inde voorschreven prochie opte Vijverquaetbeke tusschen de goeden der derffgenaemen wijlen Henrick Meerte aldaer in deen zijde ende Peeter Meulemans in dander commende ter derder tgoet der erffgenaemen Gheert Puttemans ende ter vierder zijden derffgenaemen Jan Cleymans, aldaer genoech bewesen dierste partije opten cheyns van eenen halven ouden grooten aende voorschreven sieur Ernestus de Claire ende de tweede partije opten last van twee viertelkens een halff roghs verdinghden vijffschooff tsjaers daerop aenden heere van Diepensteyn vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap 57v ende altijts genoech te doene op datter naemaels yet aengebraecke. Om ende oft naemaels alsoe gebeurde dat de voorgenoempde ontfangere zijne hoirs ofte naercomelinghen vande verloopen der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt vernueght ende betaelt en wordden dat hij oft sij alsdan sal oft sullen moeghen commen met desen lettere aende voergenoempde grontheeren oft henne meyeren ende slaen handen met recht aende voorgenoempde panden ende ende die alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten bergen ende dalen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijle alle de achterstelle der voorschreven rente mette wettigche costen daer op geloopen voldaen zullen wesen. Met expresse conditie hier inne bijde voorschreven geloveren merckelijcken versien ende ondersproken dat zij henne hoirs oft Folio 58 naercomelinghen soe wanneer hen dat naermaels alderbest goetduncken ende gelieven zal de voorscheven rente van twelff rinsguldenen ende thien stuyvers des jaers sullen moeghen quyten afflossen ende redimeren eens ende teenemaele om ende midts te gheven ende te betaelen voer elcken der voorschreven Rinsguldenen sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de voorschreven panden vande voorschreven rente affgelost gequeten ende gevrijdt zullen zijn ende blijven. Bij maenissen Cristiaens de Maerschalck meyer des voorschreven hoeffs van Diepensteyn ende ten desen de plaetse houdende des meyers des voorschreven de Claira, ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch 58v 42


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten derthiensten dach der maendt van octobris int jaer ons heeren sesthienhondert ende negenendertich. Folio 59 Heer Jan vanden Perre cappelaen tot Steenhuffele. Wij Jacques Merttens, Jacques van Hoorenbeke ende Jan de Vleminck vervangende Guyllamme vander Stappen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittre van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Adriaen Moens ende Cathelijne vanden Voirde zijne huysvrouwe ende hebben opgedraghen in handen Cristiaens de Maerschalck meyer van weghen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van heer Jan vanden Perre cappelaen van Diepensteyn, dats te wetene een stuck lants gelegen onder de prochie van Steenhuffele, groot 59v ontrent drije dachwanden der juste maeten onbegrepen tusschen tgoet der erffgenaemen wijlen Jan Pelgrems aldaer in deen zijde ende meester Jan van Zeune (?) in dander commende ter derder ende ter vierder tgoet des voorschreven ontfanger, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer daer op aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende, die de voergenoempde opdrageren thennen laste hebben genoemen te draghen ende soe te betaelen dat den ontfanger noch zijne goeden daervoer nyet gemolesteert en zullen wordden. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermaels yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer Folio 60 recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfanger om bij hem ende zijne naercommelinghen beseten ende gebruyckt te wordden als sijn propre ende wel vercregen goet, die alsoo daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne 43


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende wandt wij lathen bovengenoempt 60v geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vierentwintichsten dach der maendt van februario anno sesthienhondert ende viertich. Denys van Troyen ende Cathelijne Verelst zijn huysvrouwe. Wij Jacques Merttens, Peeter vanden Voirde ende Joos vanden Breen vervangende in desen Cornelis Moyesoen, erfflathen van sieur Ernestus Folio 61 de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Bartholomeus Hanneet bode van zijne majesteyts finantien ende heeft opgedraghen in handen Peeter Vermeren meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Denys van Troyen ende Cathelijne Verelst zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene eene hoffstede metten huyse ende andere edifitien daerop staende geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Dorpstraete 61v groot ontrent onderhalff dachwandt tusschen de goeden Genofveva Jacops weduwe wijlen Lucas Vermeren aldaer in deen zijde ende de weduwe wijlen Adriaens vanden Coutere daer eene dreve oft coutergat tusschen beyde loopt in dandere, commende ter derder aende goeden der ontfangeren op heden date deser vande voorschreven opdragere vercregen genaempt Rullens Block, ende ter vierder voren tegens de voorschreven Dorpstraete, hen aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van achthien penninghen lovens eenen ouden grooten sesse veertelkens evene aende voorgenoempden grontheeren ende boven dien eenen halven braspenninck aenden goidtshuyse van Affligem daerop vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te Folio 62 doene op datter naermaels yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem 44


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

aende voorschreven goeden nyet meer rechts noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erffelijck beseten ende gebruyckt te wordden als henne propre ende wel vercregen goeden, die alsoo daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft, met conditie bij de voorschreven 62v ontfangere versien ende merckelijcken ondersproken van dat hij mette voorschreven goeden zal moeghen doen zijnen vrijen ende eygenen wille tsij te vercoopen, belasten ende daeraff disponeren sulcx als dat hem naermaels goetdunken ende gelieven zal met vollen oft gescheyden bedde kinderen hebbende oft geene, den lantrechte ter contrarie disponerende nyettegenstaende dwelck deselve ontfangere heeft gederogeert ende derogeert bij desen. Gelovende de voorschreven ontfangere mette gemeyne ingesetenen der voorschreven banck van Steenhuffele te staene te schote ende lothe. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden Folio 63 nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten seventhiensten dach der maendt van octobris int jaer duysent sessehondert ende eenenviertich. 63v Heer Jan vanden Perre cappelaen.

Wij Jacques Merttens, Jan de Vleminck, Guyllamme vander Stappen ende Joos vanden Breen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittre van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert zijn in propren persoone Adriaen Moens ende Cathelijne vanden Voirde zijne huysvrouwe ende hebben opgedraghen in handen Henricx Meerte meyer van weghen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van heer Jan vanden Perre cappelaen, dats te wetene een stuck lants geleghen onder Folio 64

45


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

de prochie van Steenhuffele, genaempt den Houw, groot onderhalff dachwandt onbegrepen der juste maeten tusschen den Schuerhoff toebehoorende derffgenaemen wijlen sieur Jan Pelgrems in deen zijde ende de Rijstraete in dander commende ter derder aende goeden Joos Roghman ende ter vierder des voorschreven ontfangers goet, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van veertich schellinghen payements ende drije cappuynen aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende sonder meer, daeraff de voergenoempde opdrageren de verloopen sullen moeten suyver stellen ende betaelen tot Kersmisse toecommende inclusive. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende 64v verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer rechts noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfanger om bij hem ende zijne naercommelinghen beseten ende gebruyckt te wordden als sijn propre ende wel vercregen goet, die alsoo daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden Folio 65 rechte. Ende des toirconden ende wandt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vijffthiensten dach der maendt van juny anno sesthienhondert ende eenenviertich. 65v Marcus vanden Eede. Wij Jacques Merttens, Guyllamme vander Stappen, Joos vanden Breen ende Denys van Troyen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen sieur Ernestus de Claira over wijlen Gillisen Guisseth, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan Breen sone wijlen Adriaens ende heeft opgedragen in handen Peeter Vermeren meyer, ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Marcus vanden Eede dats te wetene een dachwandt lants geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opde Quaetbeke tusschen de goeden Peeter Huyghe aldaer in deen zijde ende e huysarmen vande 46


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Folio 66 voorschreven prochie van Steenhuffele in dandere commende ter derder aende goeden der erffgenaemen wijlen Jans Bruesselman ende ter vierder de weduwe ende erffgenaemen Philips Goossens, aldaer genoech bewesen opden last ende commer vanden vijffsten schoove daer aenden voorgenoempde grontheeren vuytgaende sonder meer. In alder vuegen ende manieren tselve goet hem ontfangere bij den vuytgangh vander berrender keersen als meeste verdierder voir wethouderen der voorschreven banck van Steenhuffele gebleven is volghende de conditien daer aff zijnde in dathe tertia aprilis lestleden geteeckent Herbosch. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende 66v metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer rechts noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfanger om die bij hem zijne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als zijn propre goet ende wel vercreghen erffve, die alsoe daer inne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende Folio 67 des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten achtsten dach der maendt van meye anno sesthienhondert ende tweenviertich. Peeter Huyghe ende Anna vande Putte zijne huysvrouwe.

Wij Guyllamme vander Stappen, Joos vanden Breen ende Peeter vanden Voirde vervangende in desen Denys van Troyen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Ernestus de Claira over wijlen Gillisen Guisseth, van hennen heerlijcken 67v laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen 47


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

ende gecompareert is in propren persoone Marcus vanden Eede sone wijlen Niclaes ende heeft opgedragen in handen Peeter Vermeren, meyer, ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Peeter Huyghe ende Anna vanden Putte zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene een dachwandt landts geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opde Smessequaetbeke tusschen tgoet der voorschreven ontfangeren in den zijde ende de huysarmen van Steenhuffele in dander commende ter derder aende goeden der erffgenaemen wijlen Jan Bruesselman ende ter Folio 68 vierder derffgenaemen wijlen Philips Goossens, aldaer genoech bewesen opden commer ende last vanden vijffsten schoove daer op aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer rechts noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden voirts heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om die bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel 68v vercreghen ghoet, die daer inne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vijffsten dach der maendt van augusti anno sesthienhondert ende tweenviertich. Folio 69 Jan Janssens cum uxore. Wij Jacques Merttens, Joos de Maerschalck ende Peeter vanden Voirde vervangende Peeter Huiyghe, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Ernestus de Claira over wijlen Gillisen Guisseth, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Peeter Goossens vuyt crachte ende naer vermoegen der onwederroepelijcke procuratie hem 48


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

gegeven ende verleent bij Adriaen van Doirslaer ende Leonora Verhavoirt zijne huysvrouwe om het naerbeschreven te moegen doen van heuren man gheaucthoriseert zijnde, gepasseert voer meester Gheeraert van Paesschen notaris tot Liesele residerende 69v ende sekere getuyghen daer inne genoempt wesende vander dathen des vierentwintichsten daeghs der maent van novembris lestleden bijden selven notaris onderteeckent, alhier gesien, ende heeft de voorschreven comparant in dyer qualiteyt als boven opgedragen in handen Peeters Vermeren, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Jan Jans ende (niet ingevuld) zijne wettighe huysvrouwe dats te weten een halff bunder sonder presise maete toe te seggen geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele tusschen tsHeeren Straete ter eenre ende dEschhaghe in dandere, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer daer op aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende sonder meer. Gelovende Folio 70 daer van inder qualiteyt als voren waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij 70v maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden soe hebben schepenen der banck van Steenhuffele ter beden ende begeerten der voorschreven lathen, gemerckt zij geene propre noch gemeynen zegele en useren noch en gebruycken, onsen zegel dese letteren doen aenhanghen Gedaen opten vijffden decembri int jaer sesthienhondert ende vierenviertich. Folio 71 Henrick Meerte.

Wij Jacques Merttens, Peeter Goossens Philipssone, erfflathen der erffgenaemen van wijlen joncker Diericx de Buyle, ende Cristiaen de Maerschalck, erfflaeth des heeren ende hoeffs van Diepensteyn voer dese reyse hier toe ontleendt vervangende Guillamme vander Stappen 49


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

onsen mede laeth, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele, Merchtene ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Anthonis van Eeckhoute met Anna vanden Coutere zijne huysvrouwe, soe inden naem van hen selven als de voorschreven Anthonis van Eeckhoute met Jan de Donckere als naestbestaende vrienden ende maeghen van Jan vanden Coutere 71v sone wijlen Jans, broeder der voorschreven Anna, minderjaerich daer zij hen gesamenderhant ende elcken in solidum zijn sterckmaeckende, als erffgenaemern van wijlen Adriaen vanden Coutere ende Pierijne Aelbrechts zijne huysvrouwe was, ende hebben in dyer qualiteyt opgedragen in handen meester Ingelbert de Bie, meyer van weghen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Jans vanden Bruele dats te weten een stucxken landts geleghen onder dese prochie van Steenhuffele opten Smessecoutere tusschen de goeden der erffgenaemen wijlen Jans Vertonghen aldaer in deen zijde ende de capelrije vanden Cloote in dandere, commende ter derder aende goeden der weduwe ende erffgenaemen wijlen Anthonis van Nevele ender ter vierder tsHeerenstraete Folio 72 aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer daer op aende voorgenoempde grontheeren ende alle andere die naermaels daerop bevonden mochtten wordden vuyt te gaene. Gelovende de voorschreven opdrageren daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van weghen als boven tvoorgenoempde goet bij consente ende willeceuren des voorschreven Jans vanden Bruele, cooper, heeft overgegeven Henrick Meerte die daerinne wel ende wettelijck is geguedt ende 72v geerft om bij hem zijne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erffelijck beseten ende gebruyckt te wordden als zijn propre ende wel vercregen goet op behoirlijck schoth ende loth. Ende midtsdien Cornelis Moyesoen heeft doen verbueden dese guedenisse nyet te passeren in sijne presentie heeft den voorschreven Cristiaen de Maerschalck voer tselve verboth geconstitueert als cautionaris met geloefte pro ut moris daer aff de voorschreven opdragheren hem hebben geloeft costeloos ende schadeloos te indempneren. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier

50


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. En kennissen der waerheyt ende wandt wij lathen bovengenoempt Folio 73 geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten iersten dach der maendt van decembris int jaer sesthienhondert ende vierenviertich. Jan vanden Voirde ende Anna Meeus sijn huysvrouwe. Wij Peeter vanden Voirde, Jacques Merttens, Joos de Maerschalck ende Jan Jans, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Ernestus de Claira over wijlen Gillisen Guisseth van hennen heerlijcken laethove 73v ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Vleminck vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij jouffrouwe Juliana Boonen bejaerde dochter wijlen heer ende meester Ambrosius Boonen in zijnen leven secretaris vanden Secreten Raede van zijne Conincklijcke Majesteyt, ingesetene der stadt Bruessele gepasseert voer meester Jan van Asbroeck notaris tot Bruessele residerende ende sekere getuyghen daerinne genoempt wesende vander dathen des vijffste daeghs der maendt van meerte van desen jaere sesthienhondert ende sevenenviertich bijden selven notaris ondergeteeckent, alhier gesien, ende heeft de voorschreven comparant indyer Folio 74 qualiteyt opgedraghen in handen Peeter Vermeren meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Jan vanden Voirde ende Anna Meeus zijne huysvrouwe dats te wetene twee dachwanden ende neghen royen landts geleghen onder de prochie ende Vrijheyt van Merchtene opte Boesmere tusschen de goeden sieur Franchois Polspoel in twee zijden ende Philips Rubbens ter derder commende ter vierder aende goeden der erffgenaemen wijlen des heeren advocaet Mailloth tot Mechelen, aldaer genoech bewesen opten last ende commer vanden cheyns van twee veertelkens evene ende twee penninghen lovens daer op aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer. Gelovende inder qualiteyt voergeruert daer van waerschap ende altijts genoech te doene 74v op datter iet aen gebraeke. 51


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfanger om bij hem zijne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als henne propre ende wel vercregen goeden, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter Folio 75 rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden soe hebben wij schepenen der banck van Steenhuffele ter beden ende begeerten der voorschreven lathen, gemerckt zij geene propre noch gemeynen zegele en useren noch en gebruycken, den gemeynen zegele van onsen schependomme dese letteren doen aenhanghen. Gedaen opten sevensten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende sevenenviertich. Gheeraert van Nyeuwenhove ende Anna Pipenpoy sijne huysvrouwe. Opten sevensten dach der maent van meye 1652 (?) heeft Anna Pipenpoy weduwe Gheerts van Nyeuwenhove bekendt soe sij doet bij desen de capitale penninghen der rente alhier geruert met sesse jaeren verloops uyt handen Gillis Meerte als gewordden zijnde bij coope proprietaris vanden pandt in desen geruert, consenterende oversulcx inde cassatie deser gelijck tselve in haere presentie ende ter presentie van Guyllam Cooreman wordt gecasseert bij desen. Actum als boven. Quod attestor. Herbosch. Wij Jacques Merttens ende Peeter Goossens Philipssone, erfflathen der erffgenaemen wijlen joncker Diericx de Buyle, ende wij Cristiaen de Maerschalck 75v erflaeth der erffgenaemen wijlen Philips Verpoorten hier toe ontleent vervangende Cristoffel de Keersmaker onsen mede laeth, van henne heerlijcke laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan Jans vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleent bij Davidt van Wemmele ende Barbara Meerte zijne huysvrouwe, gepasseert voer meester Steven van Herbosch notaris binnen der Vrijheyt van Merchten residerende ende sekere getuyghen daerinne genoempt wesende vander dathen des vijffthiensten daeghs der maendt van meerte anno sesthienhondert eenenviertich, bijder selven notaris onderteeckent alhier gesien, ende heeft de voorschreven comparant in dyer qualiteyt geloeft

52


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Folio 76 te geven ende erffelijcx te betaelen Gheeraert van Nyeuwenhove ende Anna Pipenpoy zijne huysvrouwe sesse Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den derthiensten meerte ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten derthiensten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende tweenviertich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe heeft de voorschreven gelovere inder voergeruerde qualiteyt geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende 76v onderpande alle der voorschreven constituanten goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe eenen meersch oft bempt groot ontrent een oudt bunder geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele gemeynelijck genaempt den Walenmeersch tusschen de goeden der erffgenaemen wijlen Jacques van Hoorenbeke in deen zijde ende Peeter Meulemans in dandere commende ter derder aende goeden der erffgenaemen mevrouwe van Oyenbrugge ende ter vierder tsHeeren Straete, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer daerop aende voorschreven grontheeren vuytgaende. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangeren henne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en Folio 77 wordden dat zij alsdan zullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met recht aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijlen allen den achterstelle der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren versien ende merckelijcken ondersproken dat zij de voorschreven rente van sesse rinsguldenen des jaers sullen moeghen quyten ende aflossen tallen tijde wanneer hen dat best goetduncken ende gelieven zal om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten ende affgelost zijnde den voorgeschreven pandt gevrijdt zal zijn 77v ende blijven.

53


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Zijnde dyenvolghende den voorschreven ontfanger daerinne wel ende wettelijck geguedt ende geerfft. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten vijffsten dach der maendt van decembri anno sesthienhondert ende vierenviertich. Folio 78 Sieur Philips Rubbens ende meester Gregorius de Weert. Wij Jacques Merttens ende Peeter Goossens Philipssone, erfflathen der erffgenaemen van wijlen joncker Diericx de Buyle, wij Cristiaen de Maerschalck, erfflaetder erffgenaemen wijlen Philips Verpoorten hiertoe ontleendt vervangende Cristoffel de Keersmaeker onsen medelaeth van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan Jans vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Guyllamme Moyesoen sone wijlen Joos daer moeder aff was Barbara van Ingelant gepasseert voer meester Steven van Herbosch notaris binnen der Vrijheyt 78v van Merchten residerende ende sekere getuyghen opten sevenentwintichsten dach der maendt van meerte sesthienhondert ende sevenenviertich lestleden bijden selven notaris onderteeckent, alhier gesien, ende heeft in dyer qualiteyt opgedragen in handen Guyllamme vander Stappen ten desen maele de plaetse houdende van weghen des meyers als heeren vanden gronde daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff sieur Philippus Rubbens voir den hellicht end eheer ende meestter Gregorius de Weert voir dander hellicht, dats te wetene een halff bunder landts gelegen onder de Vrijheyt van Merchten opten Buesmere tusschen de goeden der voorschreven ontfangeren in twee zijden ende sieur Franchois Polspoel ter derder commende ter vierder aende goeden der erffgenaemen wijlen joncker Charles Boulin, hen aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van ontrent een oirt daer op aende voorgenoempden grontheeren Folio 79 vuytgaende sonder meer midts dat de quytbaer rente van twee Rinsguldenen ende thien stuyvers tsjaers aende erffgenaemen wijlen meester Peeter van Herbosch vuyte cooppenninghen vanden voergenoempden goede is gequeten, wesende tvoorschreven goet den voorgeruerden constituant tusschen hem ende zijne mede erffgenaemen te deele 54


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

gevallen bij scheydinghe ende deylinghe gepasseert voerden voorschreven Herbosch als notaris ende getuyghen opten dertichsten dach der maendt van aprilis sesthienhondert ende dertigh. Gelovende daer van inder qualiteyt als boven waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer rechts noch deels te 79v hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven Cornelis de Maerschalck ten behoeve der voorschreven ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als henne propre ende wel vercregen goeden, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende wandt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen Folio 80 der voorschreven banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten sesthiensten dach der maendt van meye anno sesthienhondert ende sevenenviertich. De huysarmen van Steenhuffele.

Wij Jacques Merttens, Joos de Maerschalck, Jan vanden Voirde ende Jan Jans, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Ernestus de Claira over wijlen Gillisen Guisset, ende wij de voorschreven Jacques Merttens, Cristiaern de Maerschalck ende Franchois vander Stappen vervangende Jan de Bocq, erfflathen des Goidtshuys 80v van Affligem, van henne respective heerlijcken laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Jan vander Veken (Beken?) ende Adriana Vermeren zijne huysvrouwe, item Daneel Joos ende Jan ende Adriana de Deckere, allen kinderen wijlen Guyllams de Deckere daer moeder aff is de voorschreven Adriana Vermeren, vervangende ende hen gesamenderhant

55


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

ende elcken in solidum sterckmaeckende voer Symon ende Augustijn de Decker henne broeders, ende hebben geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen den huysarmen, deser prochie van Steenhuffele drije Rinsguldenen twee ende eenen halven stuyvers des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver Folio 81 tot drije plecken Brabandts gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den vijffthiensten augusti ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten vijffthiensten dach der maendt van augusti anno sesthienhondert ende sevenenviertich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe hebben de voorschreven geloveren geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande hunne persoonen ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe onderhalff dachwandt landts geleghen 81v onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opt Cleyn Stratenvelt tusschen tgoet der voorschreven geloveren in deen zijde ende Peeter Vermeren in dandere commende ter derder aenden Smessecoutere ende ter vierder Denys van Troyen, belast metten vijffsten schooff aende voorschreven erffgenaemen de Claira. Item ende alnoch eene hoffstede metten huyse daer op staende groot een dachwandt oeck onder dese prochie geleghen tusschen den Herwech oft Dorpstrate in deen zijde ende Jan van Wichel in dander commende ter derder aende goeden Guyllam vanden Berghe ende ter vierder Jan Vermeren, wesende insgelijcx belast metten vijffsten schoove aenden voorschreven Goidtshuyse van Affligem, aldaer genoech bewesen sonder meer commer oft lasten daer op vuyt te gaene. Zijnde de capitale penninghen der voorschreven rente geprocedeert vuyten testamente van wijlen Anna Rootbaerts weduwe Adriaens vanden Coutere aen desen huysarmen gelegateert ende bij meester Folio 82 Jan vanden Broecke tot wiens laste de selve waeren staende affgeleght. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven huysarmen vanden verloope der voorschreven renten nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat zij alsdan oft iemanden van hennen tweghen daertoe gemachticht zullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met recht aende voorgenoempde panden ende die alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijlen allen den achterstelle der voorschreven

56


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

82v rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren versien ende merckelijcken ondersproken dat zij henne hoirs oft naercommelinghen de voorschreven rente sullen moeghen quyten ende aflossen tallen tijde wanneer hen dat best goetduncken ende gelieven zal eens ende teeenenmaele om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele. Bij maenissen Peeter Vermeren ende Guyllamme vander Stappen respective meyeren van weghen de voorschreven grontheeren daerover staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten Folio 83 behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten dertichsten dach der maendt van octobris anno sesthienhondert ende sessenviertich. Franchois van Breedam ende Johanna Smeth sijn huysvrouwe. Wij Jacques Merttens ende Joos vanden Breen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot in heuren leven weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittre, ende wij Cristiaen de Maerschalck, erfflaeth des hoeffs van Diepensteyn hier toe ontleendt vervangende Guyllam Moyesoen medelaeth, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen 83v der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Vleminck ene heeft geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen Franchois van Breedam ende Johanna Smeths sijne huysvrouwe sesse Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den negenentwintichsten july ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten negenentwintichsten dach der maendt van julio anno sesthienhondert ende vierenvijfftich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe heeft de voorschreven gelovere Folio 84 57


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande zijnen persoon ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe een halff bunder landts geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele gemeynelijck genaempt het Heyeussel, wesende de hellicht van een bunder in eenen blocke palende int geheele tusschen de goeden Amandt de Smeth in deen zijde ende de weduwe sieur Anthonis van Nevele in dandere ter derder Guyllam vander Stappen ende ter vierder Cathelijne Ursselincx, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer daerop aende voorschreven grontheeren vuytgaende. Hem gelovere competerende bij testamentaire dispositie van wijlen Johanna Vermeren zijne huysvrouwe was ende voirder vuyt crachte ende naer vermoeghen van het vercrijgh vanden voorschreven 84v pandt met eenen brieve de ....... geschiet ende het contract ende nguedenisse daerop gevolght voer erfflathen van desen hove opten negensten meerte sesthienhondert vijffvenviertich naer vuytwijsen der brievendaervan zijnde geteeckent Herbosch. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangeren henne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt ende vergonden wordden dat zij alsdan zullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aende voorgenoempde panden ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijlen allen den verloope Folio 85 mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren versien ende merckelijcken ondersproken dat zijhenne hoirs oft naercommelinghen de voorschreven rente van sesse rinsguldenen des jaers sullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenenmaele tallen tijde wanneer hen dat best goetduncken ende gelieven zal om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten ende affgelost zijnde de voorgeschreven panden gevrijdt zullen zijn ende blijven. Zijnde dyenvolghende den voorschreven ontfanger daerinne wel ende wettelijck geguedt ende geerfft. Bij maenissen Jan Bruesselman meyer van weghen als boven daer over staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt 85v is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte.

58


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten sesthiensten dach der maendt van octobris int jaer sesthienhondert ende drijenvijfftich. Folio 86 Adriaen Symons. Wij Franchois vander Stappen, Jacques Merttens, Jan vanden Voirde ende Joos de Maerschalck,

erfflathen der erffgenaemen van wijlen sieur Ernestus de Claira over wijlen Gillisen Guisseth vander van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Roelant vanden Zijpe ende Anna Bruesselmans sijne huysvrouwe dochter wijlen Jans daer moeder aff is Anna Breems de selve Anna ierst bij consente ende overstaen van Jan dse Bleisere haeren iegenwoirdighen man ende momboir affgesworen hebbende de tocht ende bijlevinghe die zij aende goeden ondergeruert is hebbende met geloefte vande selve nyet te reclameren in wat noot sij mochte wesen, hebben opgedragen in handen Cristiaen de Maerschalck ten desen maele 86v de plaetsse houdende van Henrick Cleyman meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Adriaen Symons ontfaende het naerbeschreven goet alleene om daer mede te doene sijnen eygenen ende vrije wille tsij gebonden oft ongebonden houwelijck kinderen hebbende oft geene, dats te wetene eenenvijfftich royen landts geleghen onder dese voorschreven prochie van Steenhuffele opte Smesquaetbeke tusschen het dachwandt bijder ontfangere met sijne huysvrouwe vande opdrageren olp heden vercregen in deen zijde ende desselffs ontfangers goet oyck in dandere commende ter derder tgoet der kercke alhier ende ter vierder Marinus Aelbrechts, aldaer genoech bewesen opden last vanden vijffsten schoove daer op aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende, ende metten voorschreven dachwandt verbonden voor een veertel rogs aende huysarmen deser prochie van Steenhuffele sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven substituyt meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden 59


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden soe hebben wij schepenen der banck van Steenhuffele ter beden ende begeerten der voorschreven lathen, gemerckt zij geene propre noch gemeynen zegele en useren noch en gebruycken, den gemeynen zegele van onsen schependomme dese letteren doen aenhanghen. Gedaen opten tweeden folio 87 dach der maendt van octobris anno sesthienhondert ende drijenvijfftich. Jan Coliers.

De capitale penninghen mette verloopen van dien ende costen vanden brieve heeft Henrick Cleyman present getuyghen gequetgen den sevensten meerte 1662, aldaer gecasseert de rente. Herbosch. Wij Franchois vander Stappen, Adriaen van Roy ende Steven van Muylders vervangende Joos vanden Breen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen sieur Joos vander Heyden van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert es in propren persoone meester Peeter Goossens vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleent bij Gillis van Obberghen ende Johanna van Roy zijne huysvrouwe gepasseert voer meester Gheeraert van Paesschen notaris tot Liezele residerende ende zekere getuyghen daer inne genoempt wesende vander dathen des seste daeghs der 87v maent van meerte anno sesthienhondert ende tweenvijfftich bijden selven notaris onderteeckent, alhier gesien. Ende heeft in dyer qualiteyt specialijck verbonden tot eenen vasten pande ende onderpande voerde capitale penninghen ende jaerlijcksche verloopen eender erffelijcke rente van twelff Rinsguldenen ende thien stuyvers tsjaers bij hen voir schepenen dr voorschreven banck van Steenhuffele geloeft opten eenentwintichsten dach der maendt van meerte inden jaere sesthienhondert ende tweenvijfftich ten behoeve van Jan Coliers voer soe vele onder desen hove is sorterende alsulcken actie recht ende gedeelte als opde voorschreven comparanten ende constituanten is gedevolueert bijder doot ende afflijvivheyt van wijlen Anna vanden Breen der voorschreven Johanna moeder was ende daeraff de voorschreven Adriaen van Roy heuren vader de tocht Folio 88 ende bijlevinghe competerende is inde achtergelaeten goeden desselffs onder de voorschreven prochie geleghen. Om oft naemaels gebeurde dat de voorschreven Jan Colier zijne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat zij alsdan zullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met recht aenden voorgenoempden actie ende gedeelte ende 60


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

daerop op procederen sullen ingevolghe vanden constitutiebrieff daervan gedepescheert opten voorschreven eenentwintichsten dach van meerte anno sesthienhondert ende tweenvijfftich, alles onvermindert de voorschreven tocht ende bijlevinghe. Gelovende daeraff waerschap ende altijts genoech te doene opdatter iet aengebraecke. Bij maenissen meester Jan Schelckens meyer ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich 88v was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten negenthiensten dach der maendt van meerte int jaer sesthienhondert ende vierenvijfftich. Folio 89 Guyllam van Muylders sone Jans. Wij Anthonis van Asbroeck, Peeter Goossens sone wijlen Philips ende Cristiaen van Achter vervangende Jan Dries, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Philips Verpoorten van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone meester Aernoult Huyghe inden naem ende als particulier momboir van Jan Baptista ende Niclaes vanden Broecke minderjaerighe sonen van wijlen den greffier meester Jan vanden Broecke ende vuyt crachte vande aucthorisatie hem om tgene naerbeschreven is inden naem vande voorschreven Jan Baptista en Niclaes vanden Broecke als geinstitueerde erffgenaemen 89 van wijlen Carolus vanden Broecke hennen broeder was te moeghen doen sunderlinghe gegeven ende verleent bijde heeren overmomboiren vande weesen der stadt van Bruessele naer vuytwijsen van twee apostillen marginael staende op sekere requeste bij hem aende selve heeren gepresenteert beyde in dathen den lesten aprilis sesthienhondert ende drijenvijfftich ende geteeckent respective P. Cuyermans ende Jac. ....tans, alhier gethoont. Ende heeft de voorschreven comparant indyer qualiteyt opgedragen in handen Guyllam vander Stappen meyer ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Guyllam van Muylders een stucxken landts groot vierentseventich royen onbegrepen evenwel der precise maeten geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opt Stratenvelt tusschen de Smessestraete aldaer in deen zijde ende tgoet des voorschreven Folio 90

61


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

ontfangers in dandere commende ter derder aende goeden Joos vanden Breen ende ter vierder de voorschreven erffgenaemen, aldaer genoech bewesen, de voorschreven Carolus vanden Broecke aengeloeth volghens den loethbrieve gepasseert voer schepenen van Bruessele in dathen secunda octobris sesthienhondert eenenvijfftich geteeckent J. ...onde, hebbende de voorschreven wijlen Carolus vanden Broecke sijne voorschreven twee broeders geinstitueert sijne universele erffgenaemen volgens zijnen testamente gepasseert voer don Joannes Pannettus cappelaen ende greffier van het aertshospitael vanden alderheylichsten salighmaeker bij het heylich der heylichen tot Roomen in dathen den drijentwintichsten augusti sesthienhondert tweenvijfftich, opten commer vanden vijffden schooff die de voorschreven goeden Folio 90 subject sijn aende voorschrevcen grontheeren sonder meer commers daerop vuytgaende oft te vergeldene. Gelovende daer aff waerschap ende altijt genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem inder qualiteyt als boven aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven den voorgenoempde ontfangere, die alsoe daerinne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck Folio 91 altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten twelffsten dach der maendt van julio int jaer sesthienhondert ende drijenvijfftich. Adriaen Moortgat cum uxore. Wij Jacques Merttens, Joos vanden Breen, Huybrecht Moortgat ende Jan vander Stappen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe 91v Marie vander Noot weduwe was joncker Godefroidt de Laittre van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone heer Cornelis vanden Perre als eenigh erfgenaem 62


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

bij dispositie testamentair van wijlen heer Joannes vanden Perre sijnen broeder gepasseert voer frater Stephanus, .... ende administrateur vande gepestif... ende sekere getuyghen bij naeme .... Poelmans ende Laurentius Perlmaeker wesende vander dathe dertich septembris sesthienhondert eenenvijfftich sijden selven geteeckent soe ons dat is gebleken bij copije authenticq vanden selven testamente getranslateert vuyte Latijnsche ende Duytsche taele gecollationeert ende geteeckent Vander Borcht notaris Folio 92 Ende heeft in dyer qualiteyt opgedragen in handen Jan Bruesselman, meyer van weghen als boven daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff vanden eersaemen Adriaen Moortgat ende jouffrouwe Jaecquemijnken van Wemmele zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene ontrent thien dachwanden landts dat weyde plach te zijn der juster maeten onbegrepen gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele gemeynelijck genaemptde Bouweyen tusschen de goeden Huybrecht in deen zijde ende tsHeeren Straete in dander ter derder sieur Marcus van Woensel ende consoirten ende ter vierder Jaecques Merttens ende heer ende meester Davidt van Wemmele licentiaet inde rechten ende advocaet in de Raede van Brabant, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van vier cappuynen twelff penninghen lovens ende 92v vierenviertich schellingen payements daer aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer, midts de rente van twelff rinsguldenentsjaers daerop aenden heere der voorschreven prochie van Steenhuffele vuytgegaen hebbende vuyte cooppenninghen is gequeten. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter yet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten Folio 93 ende gebruyckt te wordden als henne propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende wandt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij 63


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

93v schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten elffsten dach der maendt van decembris int jaer ons heeren duysent sessehondert ende vijffenvijfftich. Symon van Acoleyen ende Cathelijne vanden Breen zijne huysvrouwe.

Wij Jan vanden Voirde, Jacques Merttens, Joos de Maerschalck ende Cristiaen van Achter, erfflathen der erffgenaemen van wijlen sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach Folio 94 van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Jan Jans ende Marie van Elsen sijnen huysvrouwe ende hebben opgedragen in handen Henricx Cleyman, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff van Symon van Acoleyen ende Cathelijne vanden Breen zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene eene hoffstedemetten huyse schuere stallen ende andere edifitien daerop staende groot ontrent een halff bunder der maeten onbegrepen emmers soe die gestaen ende geleghen is onder de voorschreven prochie van Steenhuffele tusschen Deschhagh aldaer in deen zijde ende tsHeeren Straete in dandere, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer daer op aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer. Inder vuegen soe ende 94v gelijck de voorschreven opdrageren daertoe gecomen zijn bij coope ende opdracht van Adriaen van Doirslaer ende Leonora Verhavoirt sijne huysvrouwe. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende Folio 95 gebruyckt te wordden als henne propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth, ende voirts met expresse conditie van dat elcken van hen ontfangeren daermede sal vermoegen te doene 64


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

sijne oft heuren vrije ende eygene wille tsij die te vercoopen veralieneren oft belasten met vollen oft gescheyden bedde kinderen sulcx hen dat goetduncken ende gelieven zal zonder aensien van iemanden. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende wandt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en 95v useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten achtsten dach der maendt van aprilis int jaer ons heeren duysent sessehondert ende vijffvenvijfftich. Jan Jans ende Marie van Elsen sijne huysvrouwe.

Wij Joos de Maerschalck, Symon nvan Acoleyen, Cristiaen deMaerschalck ende Franchois vander Stappen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Philips Verpoorten van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve Folio 96 tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Gillis van Cousbroeck vuyt crachte ende naer vermoeghen van de aucthorisatie hem verleendt ten effecte naerbeschreven staende bij apostille op sekere requeste bij hem gepresenteert aende wethouderen der voorschreven banck van Steenhuffele wesende vader dathen des twelffste daeghs der maendt van februario lestleden geteeckent S. van Herbosch, alhier gesien. Ende heeft indyer qualiteyt opgedragen in handen Guyllamme vander Stappen, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Jan Jans ende Marie 96v van Elsen zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene eender hoffstede metten huyse fruytboomen ende andere edifitien daerop staende mette wort... ende bloke landts daer neffens geleghen tsaemen groot ontrent vijff dachwanden der maeten onbegrepen tusschen zijns opdragers goet van desen gescheyden met eene haghe die tsijnen behoeve gereserveert wordt in deen zijde ende het goet der Commanderije van Pitsenborch in dandere commende ter derder tegens tvelt genaempt tBrucxken ende ter vierder den Gijselberch, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van achtien penninghen lovens ende een veertel evene daer op aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer. 65


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Inder vuegen soe ende gelijck de voergenoempde hoffstede de voorgenoempde ontfangeren Folio 97 als meeste verdierder bijden vuytgange vander berrender keerssen gechiet voeren wethouderen der voorschreven banck van Steenhuffele voorschreven is gebleven opten sessentwintichsten dach der maendt van february lestleden volghende de condities daeraff sijnde onderteeckent S. van Herbosch daertoe gerefereert wordt. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te 97v wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. In kennissen der waerheyt ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen Folio 98 bovengenoempt ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten tweentwintichsten dach der maendt van aprilis int jaer sesthienhondert ende vijffenvijfftich. Derffgenaemen Cornelis Wouters. Comparerende Jan Jans (?) vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegev en ende verleendt bij Franchois Wouters sone Cornelis met Henrick Sibens als man ende momboir van Elisabeth Wouters ende Gillis Thijs in houwelijck hebbende Johanna Wouters allen kinderen ende erffgenaemen des voorschreven Cornelis Wouters, gepasseert voer meyer ende schepenen der banck van Steenhuffele opten XXIIIsten decembris lestleden bijden meyer ende schepenen mette constituanten onderteeckent, ende heeft in dyer qualiteyt bekendt ontfanghen te hebben vuyt handen Peeter Goossens Philipssone de capitaele penninghen metten verloope der rente in desen geruert, accorderende

66


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

oversulcx inde cassatie metten constitutiebrieff gelijck deselve wordden gecasseert midts desen den XXI aprilis 1667. Herbosch. Wij Cristiaen de Maerschalck, Jan de Bocq, Franchois vandcer Stappen ende Jan Jans, erfflathen der erffgenaemen wijlen Philips Verpoorten van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Peeter Goossens sone wijlen 98v Philips te kennen gevende hoe dat hij opten sessentwintichsten dach der maendt van aprilis vanden jaere sesthienhondert ende sessenviertich ten behoeve van wijlen Cornelis Wouters hadde geloeft eene erffelijcke rente van achthien rinsguldenen des jaers ende daervoeren verobligeert sijn kindtsgedeelte op hem gedevolueert bijder doot ende afflijvicheyt vban wijlen den voorschreven Philips Goossens zijnen vader ende daeraff doentertijt Elisabeth vander Stappen sijne moeder de tocht ende bijlevinghe was competerende, alles blijckende den brieffve daervan zijnde geteeckent S. van Herbosch, ende midts dyen dat deur de afflijvicheyt vande selve Elisabeth de proprieteyt van des voorschreven comparants gedeelte op hem is gevallen ende dat hij bij vonnisse is gecondempneert voerde Foliko 99 voorschreven rente ende der jaerlijcksche betaelinghe tot versekerheyt vande erffgenaemen des voorschreven wijlen Cornelis Wouters speciale panden te stellen soe heeft den voorschreven comparant ende gelover daervoren geseth ende verbonden tot eenen specialen pandt ende onderpandt een stuck landts geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opt Delleken groot twee ende een halff dachwanden tusschen de goeden der kercke van Steenhuffele in deen zijde ende de huysarmen aldaer in dandere commende ter derder aende goeden Joos vanden Voirde ende ter vierder Joos de Maerschalck, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer van eenen penninck lovens daerop aende voorschreven grontheeren vuytgaende sonder meer. Inder vueghen soe ende gelijck tselve 99v den voorschreven gelovere is toegevueght (soe hij vercleerde) bij scheydinghe ende deylinghe tusschen hem ende zijne mede erffgenaemen. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven erffgenaemen-ontfangeren henne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne als in den originalen constitutiebrieff is vermelt vernueght oft betaelt en wordden dat zij alsdan zullen moeghen commen ende slaen handen met recht aenden voorgenoempden pandt ende procederen naer inhoudenden voorschreven brieve. Doende hiertoe den voorschreven comparant ende gelovere al dat zij van rechts wegen schuldich was te doene, nyet des hierinne behoirde versuempt noch achtergelaeten

67


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Folio 100 alles ter maenissen Guillamme vander Stappen meyer van weghen als boven daer over staende, behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten veerthiensten dach der maendt van septembris int jaer sesthienhondert ende vijffvenvijfftich. Jan Baptista vanden Broecke sone wijlen meester Jans. Wij Jacques Merttens, Jan vanden Voirde ende Joos de Maerschalck 100v vervangende Franchois vander Stappen, erfflathen der erffgenaemen wijlen sieur Ernestus de Claira over ende als erffgenaem van wijlen Gillisen Guisseth van hennen heerlijcken laethove ende

bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene alsoe Dionys van Troyen sone wijlen Michiels doer sekeren sijnen gemachtichden comparerende voer erfflathen des aertsbisschops van Mechelen als prelaet van Affligem van zijnen laethove onder de voorfschreven prochie van Steenhuffele geloeft heeft gehad te geven jaerlijcx end erffelijcx Jan Baptista vanden Broecke sone wijlen Jans vanden Broecke alle jaeren sesse silveren ducatons in spetien verfelijckbaer van gewichte altijt den vijffventwintichsten septembris vallende ende te betaelen daer aff dierste Folio 101 jaer van betaelinghe gevallen ende verschenen is den vijffventwintischten septembris sesthienhondert ende negenenviertich ende alsoe voirtaene jaerlijcx ende erffelijcx vallende ende vrij van alle lasten ende impositien te betaelene totter affquitinghe toe die sal moeghen geschieden eens ende teenenmaele met hondert gelijcke silveren ducatons in spetie met de naestvallende rente ende cost vande brieven soe van constitutie, naerder pandt stellinghen als waerschap, hebbende hem aldaerdaervoer verbonden sijnen persoon ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe onder andere de goeden naerbeschreven voer soe vele die onder de voorschreven laethbancke resorterende zijn ende die aldaer validelijck vebonden hebben connen wordden, alles naer breeder inhouden vanden brieve daer op gemaeckt in dathen 101v Ondergeteeckent Asbroeck. Ende om de voorschreven Jan Baptista vanden Broecke vande voorschreven rente ende jaerelijcksche betaelinghe der selver noch naerder te versekeren ende te bewaeren soe ist dat daer omme opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan Jans inden naem ende van wegen den voergenoempden Dionys van Troyen ende vuyt crachte van sekere speciale ende 68


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

onwederroepelijcke procuratie hem bijden selven Denys van Troyen hier toe sunderlinghe gegeven ende verleent naer vuytwijsen den instrumente notariael daerop gemaeckt gepasseert voer meester Adriaen Huyghe als notaris ende zekere getuyghen in dathen den derden novembris sesthienhondert drijenvijfftich alsnu alhier gethoont. Ende heeft den voorschreven comparant Folio 102 meester Peeter Goossens ontfaende inden naem ende tot behoeff vanden voorschreven Jan Baptista vanden Broecke voirenvoorschreven rente van sesse silveren ducatons in specie ende voer de jaerlijcksche betaelinghe der selver specialijck verbonden de goeden naerbeschreven voer soe vele deselve onder desen heerlijcken laethove sijn resorterende ende alhier validelijcken cunnen verbonden wordden, hieriknne gebruyckende de macht ende aucthorisatie den voorschreven constituant bijden naerbeschreven vercrijghbrieff gereserveert van dat hij mette goeden naerbeschreven soude moeghen doen zijnen vrijen wille tsij te vercoopen belasten oft veralieneren soe gebonden als ongebonden houwelijck kinderen hebbende oft geene de costuymen oft lantrechten ter contrarien nyettegenstaende. Te wetene eene hoffstede metten huyse ende 102v andere edifitien daerop staende ende alle heure andere toebehoirten groot ontrent onderhalff dachwant geleghen inde voorschreven prochie van Steenhuffele inde Dorpstraete tusschen de goeden der weduwe ende erffgenaemen Lucas Vermeren in deen zijde ende de goeden der weduwed Adriaens vanden Coutere die nu zijn (niet ingevuld) ter tweeder daer den dreve oft straetken tusschen beyde loopt, ende metter derder zijden aen tsHeeren Straete, welcke voorschreven goeden den voorgenoempden constituant ende wijlen Cathelijne Verelst sijne huysvrouwe was mette voorschreven reserve ende conditien vercregen hebben volgens den brieve gepasseert voerde erfflathen van desen hove in dathen seventhien octobris sesthienhondert eenenviertich geteeckent S. van Herbosch hem tot behoeff voorschreven, aldaer genoech Folio 103 bewesen opten commer van eenen halven braspenninck grontcheyns aenden Goidtshuyse van Affligem ende van achthien penninghen lovens eenen ouden groote ende sesse veertelen evene aende voorschreven grontheeren daerop jaerlijcx ende erffelijcx sonder meer commers vuytgaende. Gelovende de voorschreven comparant inder qualiteyt ende vuyt crachte als boven tot behoeff voorschreven daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangere zijne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne als in den originalen constitutiebrieff is vermelt vernueght oft betaelt en wordde dat sij alsdan zullen moeghen procederen opden voorschreven pandt naer inhouden der voorschreven brieven van constitutie daer toe gerefereert wordt. 69


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Hiertoe is geschiet bij maenissen Henrick Cleymans meyer van weghen de voorschreven grontheeren daerover staende ende bij wijsdomme van ons 103v lathen bovengenoempt al datter metten rechte schuldich was toe te geschieden, nyet des hierinne behoirde versuempt noch achtergelaeten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten elffsten dach der maendt van decembris int jaer sesthienhondert ende drijenvijfftich. Folio 104 Franchois vander Hort ende Johanna Bacx zijn huysvrouwe.

Wij Joos vanden Breen, Adriaen van Roy ende Cornelis Moyesoen vervangende Steven van Moilders, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Laureys Kiekens van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan Schelckens vuyt crachte ende naer vermoegen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Peeter Goossens sone Peeters daer moeder aff was Anna de la Croy gepasseert voer meester Joos Cappellemans notaris tot Bruessele residerende ende sekere getuyghen daer inne genoempt daer aff den teneur van woirde te woirde hier naer volght. Op heden den lesten decembris anno sesthienhondert 104v vijffvenvijfftich comparerende voer mij Joos Cappellemans als openbaer notaris bijder souverainen raede van zijne conincklijke majesteyt geordonneert in Brabandt geadmitteert tot Bruessele residerende en de inde presentie vande getuyghen naergenoempt Peeter Goossens sone Peeters daer moeder aff was Anna de la Croy den welcken heeft bekendt wel ende deughdelijck ontfanghen te hebben uyt handen van Franchois vanden Hort ende Joanna Bacx gehuysschen ende ingesetene poorteren deser voorschreven stadt Bruessele de somme van tweehondert rinsguldenen eens in goeden geevalueerden munte van Brabant, gelovende hen daer voer te geven ende te betalen eene erffelijcke rente van twelff guldens ende thien stuyvers sjaers den penninck sesthiene vrij van thiende twintichste veertichste hondertste Folio 105 mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere lasten ende impositien daerop alreede gestelt ende alnoch te stellen, innegaende de datum deser waer van alsoe dierste jaer van betalinge vallen ende verschijnen zal opten lesten decembris vanden toecommenden jaere sesthienhondert sessenvijfftich ende soe voirts van jaere te jaere 70


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

totter afflossinge toe die zal moeten geschieden eens ende teenenmaele mette naestvallende rente ende cost vanden brieve ende pontpenninghen, hiervoeren verbindende zijnen persoon ende goeden present ende toecommende ende sunderlinghe een halff bunder landts geleghen tot Steenhuffele opten Perrecoutere zuyt oost metten eenen eynde commende tegens tsHeeren Straete oist met deen zijde commende teghen het 105v goet vande kinderen Gras metten anderen eynde tegen het goet van Guyllamme Maes ende zuytwaerts tegen het goet vande huysarmen van Steenhuffele gelijckerwijs den voorschreven comparant het voorschreven goet te lothe ende te deele gevallen is vuytwijsens de lotinghe scheydinghe ende deylinghe tusschen hem ende zijne condividenten geschiet gepasseert voer schepenen van Bruessele onder den secretaris van Heymbeke vander dathe derthien meerte sesthienhondert sevenendertich, opden commer van vier veertelkens een vierlinck roghs aen (niet ingevuld) sonder meer commers daer op uytgaende oft ergens voer verbonden te staene soo hij comparant onder solempnelen eede in handen mijns notaris daeromme gedaen heeft vercleert. Gelovende daerenboven waerschap ende Bruessels waerschap ende altoos genoech te doene op datter Folio 106 naermaels iet aengebraecke. Item heeft den voorschreven comparant alnoch gestelt voer onderpande eene erffelijcke rente van sesse guldens ende vijff stuyvers tsjaers bepandt ende gehypoticeert op een dachwandt ende thien royen landts geleghen inde prochie van Sinte Ulricx Cappelle op het Schuervelt commende metter eender zijden tegen de goeden van Sinte Elisabetten metter ander zijden tegen de goeden Joos Cuppens ter derder tsHeeren Straete loopende naer ten Broecke ter vierder de goeden van Sinte Eloy binnen Bruessele, altijt opten vijffthiensten decembris vallende, gelijckerwijs den voorschreven comparant de voorschreven rente vercreghen heeft tegens Guyllamme van Langenhove ende Anna Geersmans vuytwijsens den brieve daeraff sijnde gepasseert voer meyer ende schepenen der voorschreven prochie van Sinte 106v Ulricx Cappelle vander dathe den vijffthiensten decembris sesthienhondert sessenviertich onderteeckent M. ...onnick insgelijcx sonder eenighen commer daerop vuytgaende oft ergens voer verbonden ter staen soe hij onder eedt als voeren heeft vercleert. Constituerende voirts den voorschreven comparant onwederroepelijck midts desen Jan Schelckens thoonder deser om in zijnen naem ende van zijnen twegen te compareren voer meyer ende erfflathen des heerlijcken laethoeffs der erffgenaemen wijlen Laureys Kiekens ende alomme elders voer heer ende hoff competent ende aldaer het voorschreven halff bunder landts voerde voorschreven rente wettelijck te verbinden ende te realiseren het voorschreven waerschap andermael te geloven den voorschreven eedt Folio 107

71


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

in zijne siele aldaer te reitereren ende tobserveren alle solempniteyten hier toe gerequireert. Item voer meyer ende schepenen van Sinte Ulricx Cappelle ende aldaer de voorschreven rente voire ondersproken te geloven ende te vernyeuwen. Gelovende ende verbindende etc. Dits aldus gedaen ende gepasseert binnen Bruessele ter presentien van Niclaes de Roy ende Jan Anckhout als getuyghen hierover geroepen ende gebeden, wesende de minute deser bijden voorschreven comparant ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent. Quod attestor ende was ondergeteeckent J. Cappellemans nots. Ende heeft de voorschreven comparant indyer qualiteyt geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen ten behoeve van Franchois vander Hort ende Joanna Bacx zijne wettighe huysvrouwe eene erffelijcke rente van twelff rinsguldenen ende thien stuyvers tsjaers den penninck 107v penninck sesthiene vrij van thiende twintichste veertichste hondertste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere lasten ende impositien daerop alreede gestelt ende alnoch te stellen, innegaende den lesten decembris sesthienhondert vijffvenvijfftich ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verschijnen zal opten lesten der maendt van december anno sesthienhondert sessenvijfftich ende soe voirts van jaere te jaere te gelden ende te betaelen. Ende hier voeren soo heeft den voorschreven gelovere inder voorschreven qualiteyt geseth ende verbonden toe eenen sekeren vasten pande ende onderpande des voorschreven constituants persoon ende goeden present ende toecommende ende sunderlinghe een halff bunder landts onder de voorschreven prochie van Steenhuffele geleghen opden Folio 108 Perrecoutere zuytoost commende metten eynde tegen tsHeeren Straete ende tgoet der kinderen Gras in dander zijde, ter derder de goeden van wijlen Guyllamme Maes ende ter vierder de huysarmen van Steenhuffele gelijckerwijs den voorschreven comstituant tvoorschreven goet te deele is gevallen ende opden last vanden grontcheyns naerder inden voergementioneerden instrumente geruert. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangeren henne hoirs oft naercommelinghen nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt vande verloopen der voorschreven rente van twelff rinsguldenen ende thien stuyvers tsjaers betaelt en wordden dat zij alsdan zullen moeghen commen ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten bergen ende daelen vromen ende ontvromen tot aldertijt ende wijlen alle de 108v verloopen mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen voldaen ende betaelt sullen wesen. Met conditie hier inne bijde voorschreven gelovere versien ende merckelijcken ondersproken dat hij zijne hoirs oft naercommelinghen soe wanneer hen dat naermaels 72


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

alderbest goetduncken ende gelievedn zal de voorschreven rente zullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenenmaele om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vanden naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de voorschreven rente alsoe gequeten den voorgeschreven pandt gelost ende gevrijdt zal zijn ende blijven. Bij maenissen sieur Vincent Anthoni als heere vanden voorschreven laethove bedienende voer dese reyse doffitie van Jan Meerte meyer ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt Folio 109 is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten derthiensten dach der maendt van januario int jaer sesthienhondert ende sessenvijfftich. Symon Bruesselman ende Paesschijne Biesman zijne huysvrouwe.

Wij Cristiaen de Maerschalck, Joos de Maerschalck, Franchois vander Stappen ende Jan de Bocq, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Philips Verpoorten van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren 109v persoone Jacques Merttens vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Huybrecht Bruesselmans sone wijlen Jans daer moeder aff is Anna Breems gepasseert voer Steven van Herbosch notaris binnen der Vrijheyt van Merchten residerende ende sekere getuyghen daer inne genoempt vander dathen des negenentwintichsten daeghs der maendt july vanden jaere sesthienhondert ende vijffvenvijfftich bijden selven notaris onderteeckent, alhier gesien, ende heeft in dyer qualiteyt opgedragen in handen Guyllam vander Stappen, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Symon Bruesselman des voorschreven constituants broeder ende Paesschijne Biesmans zijne huysvrouwe dats te wetene eene hoffstede metten huyse schuere ende andere edifitien daerop staende groot ontrent drij dachwandt gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Dorpstrate tusschen de goeden der erffgenaemen Henrick Wouwermans in Folio 110

73


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

drije zijden ende ter vierder tsHeeren Straete opten cheyns ende commer van onderhalff veertelken haver ende eenen keur daerop aende voorgenoempde grontheeren ende sesse rinsguldenen tsjaers in quytbaere rente daerop aende erffgenaemen wijlen Hermans van Berenbroeck vuytgaende sonder meer. Inder vuegen ende gelijck de voorgenoempde hoffstede den voorschreven Symon Bruesselman ontfangere als meest daervoer biedende publicquelijck voer meyer ende schepenen der voorschreven prochie van Steenhuffele metten vuytgange vander berrender keerssen is cooper gebleven voerde somme van drijehondert ende vijffventseventich rinsguldenen met twelff hooghen elcke hooghe doende dertich stuyvers naer vuytwijsen der voirwaerden ende conditien daer van zijnde in dathe des drijentwintichste daeghs der maent novembri vanden voorschreven jaere sesthienhondert vijffvenvijfftich geteeckent Herbosch. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven 110v meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vijffvantwintichsten dach der maendt van aprilis in jaer ons heeren sesthienhondert ende sessenvijfftich. Heer Niclaes de Clercq pastor van Baserode. Date deser hebben wij gecasseert dese rente vuyt crachte van sekere letteren gepasseert voer schepenen van Buggenaut in dathe ... january 1685 mits ..... is voldaqen vande capitale penninghen ende verloopen .... Wij Jan Dries, Daniel van Riet ende Cristiaen van Achter vervangende Jan Goossens, erfflathen der erffgenaemen wijlen Philips Verpoorten, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Guyllam vander Stappen ende Petronella de Smeth zijne huysvrouwe ende hebben geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen heer Nicolaes de Clercq pastoir van Baserode seventhien Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers 74


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Folio 111 ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den eenendertichsten decembris ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten eenendertichsten dach der maendt van decembris anno sesthienhondert ende sevenenvijfftich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe hebben de voorschreven geloveren geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande henne persoonen ende goeden eygene ende have vercregen ende te vercrijgene ende besunders een besloten block landts onder de voorschreven prochie van Steenhuffele gelegen groot ontrent een halff bunder gemeynelijck genaempt het Moensveldeken tusschen de goeden vanden Goidtshuyse van 111v van Rooden Clooster in deen zijde ende Catharina Ursselincx in dandere commende ter derder aende goeden der erffgenaemen Anthonis Cleyman daer een straetkentusschen beyde loopt, ende ter vierder tvoorschreven Goidtshuys van Rooden Clooster. Item ende noch een dachwandt ende ontrent dcertich roeden landt sopten Gijselberch geleghen tusschen tvelt genaempt het Brucxken in deen zijde ende de goeden der voorschreven Catharina Ursselincx ter tweeder ende derder commende ter vierder aende goeden der kercke van Steenhuffele, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer dierste partije van eenen penninck lovens ende dander partije met thien schellinghen payements belast aende voergenoempde grontheeren sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangere sijne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente van seventhien rinsguldenen nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt Folio 112 wordden dat hij oft sij alsdan sa loft sullen moeghen commen met dese letteren aende voergenoempde grontheeren oft hennen meyer ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijlen allen den achterstelle der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt sullen wesen Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren versien ende merckelijcken besproken dat zij henne hoirs oft naercommelinghen wanneer hen dat naermaels alderbest goetduncken ende gelieven zal de voorschreven rente zullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenemaele om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten

75


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

112v

de voorgeschreven panden gelost ende gevrijdt sullen zijn ende blijven. Bij maenissen Jacques van Asbroeck ten desen maele de plaetsse houdende des meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten seventhiensten dach der maendt van novembris anno sesthienhondert ende sevenenvijfftich. Folio 113 Peeter de Commer ende Cathelijn van Opstalle sijn huysvrouwe.

Wij Jacques Merttens, Franchois van Hoorenbeke, Franchois Meskens ende Guyllam vander Stappen ende Jan de Bocq, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe was joncker Godefroidt de Laittere van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Peeter Putteman ende Jacomijn van Achter sijne huysvrouwe ende hebben opgedragen in handen Jan Bruesselman, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Peeter van Opstalle ende Cathelijne de Commer zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene een halff bunder landts geleghen onder 113v de voorschreven prochie van Steenhuffele gemeynelijck genaempt den Grueninck Hoff tusschen de goeden Gillis Meerte in twee zijden derffgenaemen Franchois Meerte ter derder ende tsHeeren Straete genaempt de Slichte Straete ter vierder, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van sesse penninghen lovens daer op aende voorgenoempde grontheeren vuytgaende sonder meer, ende op last vanden servituyte van aen Jan Bruesselman te verleenen een coutergat oft passage dienende tot het vuyt ende inne rijden met sijnen waghen als hem gelieft tot zijnen meersch genaempt den Dierentijt daer aen geleghen. Gelovende de voorschreven opdrageren daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden Folio 114 76


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten drijentwintichsten dach der maendt van juny anno sesthienhondert ende negenenvijfftich. Franchois Meskens cum uxore. Wij Peeter Putteman, Jan de Vleminck ende Guyllam vander Stappen vervangende Jacques Merttens, erfflathen der erffgenaemen van jouffrouwe Marie vander Noot weduwe van wijlen joncker Godefroidt de Laittere van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Peeter Maes sone wijlen Peeters daer moeder aff was Cathelijne van Hoorenbeke ende heeft opgedragen in handen Jan Bruesselman, 114v meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Franchois Meskens ende Pierijncken Vermeren zijne wettighe huysvrouwe dats te wetene alle dactie paert ende deel hem competerende wesende de hellicht inde ende aen eene hoffstede metten huyse schuere ende andere edifitien daerop staende inder grootten vueghen ende manieren die ontrent halff dachwant groot gestaen ende geleghen is onder de voorschreven prochie van Steenhuffele midts dat achter vuyte meerdermaete vande hoffstede gemeten is een dachwant ende elff roeden op heden bij Gillis van Keere met Jozijne van Hoorenbeke zijne huysvrouwe gederft tot behoeff van Cathelijne van Ingelghem huysvrouwe Franchois van Hoorenbeke, daeraff dander hellicht vande voorschreven stede is competerende Jacques Maes alnoch ongescheyden palende tegens tvoorschreven dachwant ende elff roeden ter eenre ende de goeden Jans Meerte in dander commende ter derder ende vierder tsHeeren, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer vande hellicht van drije cappuynen ende twee sisteren roghs daerop aende voergenoempde grontheeren vuytgaende Folio 115

77


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

ende op eene voirtaene rente van vijff rinsguldenen veerthien stuyvers ...... die de voorschreven opdragere daerop sal blijven hebben ende heffen totter quytinghe toe geduerende, sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten seventhiensten dach der maendt van aprilis anno sesthienhondert ende sevenenvijfftich. Peeter Maes. Opten XXen dach der maent van february 1661 heeft Peeter Maes bekendt soe hij doet bij desen de capitale penninghen mette verloopen der rente in desen geruert ontfangen te hebbent, consenterende oversulcx inde cassatie vanden constitutiebrieff gelijck de selvet is gecasseert ende geannulleert bij desen. Des toirconden bijde voorschreven Peeter Maes ende mij als greffier geteeckent Herbosch, 1661. Wij Peeter Putteman, Jan de Vleminck ende Guyllam vander Stappen vervangende Jacques Merttens, erfflathen der erffgenaemen van jouffrouwe Marie vander Noot weduwe van wijlen joncker Godefroidt de Laittere van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Franchois Meskens ende Pierijne Vermeren zijne huysvrouwe ende hebben geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen Peeter Maes sone wijlen Peeters daer moeder aff was Cathelijne van Hoorenbeke 115v vijff rinsguldenen veerthien stuyvers des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft 78


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

imponeren, altijt vallende den seventhiensten aprilis ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten seventhiensten dach der maendt van aprilis anno sesthienhondert ende achtenvijfftich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe hebben de voorschreven geloveren geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande henne persoonen ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe de hellicht van eene hoffstede metten huyse ende andere edifitien daerop staende groot ontrent onderhalff dachwant daeraff dander hellicht is competerende Jacques Maes gelegen is onder de voorschreven prochie van Steenhuffele tusschen de goeden Cathelijne van Ingelghem huysvrouwe Franchois van Hoorenbeke wesende 0,5 dachwant ende elff roeden op heden van Jozijne van Hoorenbeke ende Gillis van Keere heuren man ende momboir vercregen in deen zijde ende Folio 116

Jan Meerte in dander commende ter derdere ende vierdere aen tsHeeren, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer vande hellicht van drije cappuynen ende twee sisteren roghs daerop aende voergenoempde grontheeren vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangere zijne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt vernueght oft betaelt en wordden dat hij oft sij alsdan sa loft sullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met recht aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijlen allen den achterstelle der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren versien ende merckelijcken ondersproken dat zij henne hoirs oft naercommelingen de voorschreven rente sullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenenmaele wanneer hen dat best goetduncken ende gelieven zal om ende midts 116v gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden ende stuyver naer advenant sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten ende affgelost zijnde den voorgeschreven pandt gelost ende gevrijdt sal zijn ende blijven. Bij maenissen Jan Bruesselman meyer van weghen als boven daerover staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende 79


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten seventhiensten dach der maendt van aprilis anno sesthienhondert ende sevenenvijfftich. De huysarmen van Steenhuffele. Wij Jacques Merttens, Guyllam vander Stappen ende Joos vanden Breen vervangende Peeter Putteman wijlen Geeraertssone, erfflathen (niet ingevuld maar moet zijn erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe was joncker Godefroidt de Laittere van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen ) saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Vleminck, ende heeft naer vermoeghen der dispositie bij wijlen Johanna Verlinden zijne huysvrouwe te voirens weduwe van wijlen Gheeraert Putteman gedaen voer Steven van Herbosch notaris binnen der Vrijheyt van Mechten Folio 117 residerende ende sekere getuyghen daer inne genoempt wesende vander dathen des veerthiensten daeghs der maendt van novembri anno XVIc ende tweenvijfftich alhier gesien, geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen heer Joannes Neeffs pastoir der vooerschreven prochie, ontfaende inden naem ende ten behoeve vanden huysarmen der voorschreven prochie van Steenhuffele vier Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabandts gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den lesten octobris ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten lesten dach der maendt van octobris anno sesthienhondert ende achtenvijfftich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe heeft de voorschreven gelovere geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande zijnen persoon ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende besunder een stuck landts groot ontrent een bunder onbegrepen der juster maeten 117v gemeynelijck genaempt het Heyeussele tusschen den Savelpoel in deen zijde ende de goeden Gillis Meerte in dandere commende ter derder derffgenaemen Anthonis van Nevele genaempt de Vergheven Haghe ende ter vierder Cathelijne Ursselincx, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer vande hellicht van eenen penninck nyeuwe thien schellinghen payements sesse veertelen evene ende twee cappuynendaerop aende voornoempde grontheeren vuytgaende, ende daerenbvoven in rente sesse rinsguldenen tsjaers aende weduwe Franchois van Breedam sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven huysarmen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat sij alsdan oft iemanden van hennen tweghen daertoe gemachticht sullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aenden 80


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen Folio 118 tot alder tijt ende wijlen allen den achterstelle der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen. Met conditie hier inne bijde voorschreven gelovere versien ende merckelijcken ondersproken dat hij sijne hoirs oft naercommelinghen de voorschreven rente sullen moeghen quyten ende aflossen soe wanneer hen dat naermaels best goetduncken ende gelieven zal eens ende teenenmaele om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele. Ende daermede de voorgenoempte rente alsoe gequeten den voorschreven pandt gelost ende gevrijdt sal sijn ende blijven. Is te wetene dat de capitaele penninghen der voorschreven rente van vier rinsguldenen tsjaers bij wijlen Johanna sClercx achtergelaeten weduwe Jans vanden Breen volgens haere testamente is gelegateert tot het celebreren binnen der kercke alhier van een jaergetijde tot laeffenisse heurder siele dwelck alhier 118v jaerelijcx ten eeuwighen daeghen zal moeten geschieden in oft ontrent de maendt van november met een gesongen misse miserere alswanneer tot behoeff vande armen der voorschreven prochie sal worden uytgedeylt in aelmoessen van wittebroot dertich stuyvers den heere pastoir voir zijnen dienst dertich stuyvers ende de resterende vijff stuyvers ten behoeve deser kercke. Bij maenissen Jan Bruesselman, meyer, ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten iersten dach der maendt van octobris anno sesthienhondert ende sevenenvijfftich. Folio 119 Denys van Troyen ende Jacquemijne Schellenbroot sijn huysvrouwe. Wij Jan Goossens, Jan Vermeiren, Adriaen Symons ende Joos Vertonghen, erfflathen heer Franchois Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Niclaes vanden Berghe deurweirdere vanden Raede van Brabandt vuyt crachte ende naer vermoeghen vande orifinaele opene brieven van decrete inden voorschreven Raede gegeven den sevenentwintichsten aprilmis lestleden als van hoogherhant. 81


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Ende heeft indier qualiteyt opgedragen in handen Henrick Cleyman, meyer van wegen de voorschreven grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Denys van Troyen ende Jacquemijne Schellebroot 119v sijne wettighe huysvrouwe dats te wetene eene hoffstede mette edifitien daerop staende inder vueghen die gestaen ende geleghen is inde Dorpstraete onder dese prochie van Steenhuffele groot ontrent tseventich roeden tusschen de goeden der erffgenaemen wijlen Jacop van Achter in twee zijden ter derder het Ebbempt straetken ende ter vierder de Dorpstraete, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer van eenen halven cappuyn aenden voorschreven grontheer ende van een sleycke veertel evene ende een broot lovens aenden heere der voorschreven prochie van Steenhuffele ende grave van Grimbergen elcken voerde hellicht van hen placht uyte gaen sonder meer. Soo ende gelijck de voorschreven ontfangere de voorschreven hoffstede bij coope heeft vercregen inden vooorschreven Raede bij het lichten van zijne coninclijke majesteyts zegele naer breeder inhouden der brieven van decrete daer van zijnde . Gelovende inder voorschreven qualiteyt van heerheyden weghen Folio 120 waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten derden dach der maendt van aprilis anno sesthienhondert ende tsestich. Joos de Maerschalck ende Catharina van Hoorick sijne huysvrouwe. Wij Jan de Bocq, Franchois vander Stappen ende Jan Jans vervangende Cristiaen van Achtere, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Philips Verpoorten van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen 82


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

120v ende gecompareert sijn in propren persoone Margriete van Achtere weduwe wijlen Cristiaen de Maerschalck in zijnen leven meyer der voorschreven prochie van Steenhuffele vuyt crachte ende naer vermoeghen der approbatie ende aucthorisatie geobitueert voer wethouderen der voorschreven banck van Steenhuffele vander dathen deser onderteeckent S. van Herbosch. Item Jacques, Cristiaen ende Joos de Maerschalck haere kinderen ende voirder de voorschreven weduwe naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie haer gegeven ende verleendt bij Jan vander Stappen ende Wenchelina de Maerschalck sijne huysvrouwe midtsgaders van Peeter de Maerschalck insgelijcx haere kinderen, suesters ende gebroeders vanden voorscheven wijlen haeren man behouden, respective gepasseert voerden notaris vanden Berghe ende meester Jan van Asbroeck tot Antwerpenende Bruessele residerende Folio 121 ende sekere getuyghen daer inne genoempt vander dathen des sevenste daeghs juny ende twintichsten july lestleden alhier gesien, ende hebben de voorschreven comparanten indyer qualiteyt opgedraghen in handen Guillam vander Stappen, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Joos de Maerschalck ende Catharina van Hoorick sijne wettighe huysvrouwe dats te wetene eene hoffstede metten huyse ende andere edifitien daerop staende groot ontrent een oud bunder gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Smessestraete gemeynelijck genaemptden Noteleir tusschen de goeden der cappelrije vande Sielmisse in deen zijde ende der ontfangeren in dandere Anthonis van Asbroeck ter derder ende ter vierder de voorchreven Smessestraete, aldaer genoech bewesen opden grontcheyns van eenen penninck lovens eenen stuyver negen mijten aende kercke van Steenhuffele, item 121v in quytbaer rente vijffventwintich rinsguldenen tsjaers aen Cristoffel van Dusseldorp, item vijffthien rinsguldenen tsjaers aen Franchois de Keersmaeker ende aende erffgenaemen joncker Ingelbert van Deuteghem (niet ingevuld) tsjaers sonder meer. Met conditie dat Jan van Praet ter expiratie van sijnen termijn van hueringhe sal volgen het nyeuw schuerken vercken ende swingelcot bij hem daerop doen maecken oft anderssints laeten ter taxatie, welcke expiratie is te Kersmisse vanden jaere sesthienhondert ende tweentsestich. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrageren al dat zij van rechts wegen schuldich waeren van doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hen aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende 83


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende wandt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten sessentwintichsten dach der maendt van octobris anno sesthienhondert ende tsestich. Folio 122 Jan de Houwer ende Johanna vanden Breen sijne huysvrouwe.

Wij Jacques Merttens, Joos de Maerschalck ende Jan vanden Voirde vervangende Cristiaen van Achter, erfflathen der erffgenaemen Guisseth nu Franchois Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Catharina Jacops weduwe van wijlen Joos Putteman ende heeft vuyt crachte ende naer vermoeghen der testamentaire dispositie met wijlen haeren man gemaeckt ende gepasseert voer meester Jacques Tservrancx notaris binnen der stadt Bruessele residerende ende sekere getuyghen daer inne genoempt in dathe des achtentwintichsten daeghs der maendt juny vanden jaere sesthienhondert ende eenenviertich, alhier gesien, opgedragen in handen Henrick Cleyman, meyer van wegen de voorschreven grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff 122v Jan de Houwere ende Johanna vanden Breen zijne wettighe dats te wetene een stuck landts groot ontrent een bunder onbegrepen der juster maeten inder vuegen tselve geleghen is onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opt Lindenvelt tusschen tvelt genaempt den Smessecoutere op deen zijde ende Philips Goossens in dandere commende ter derder aende goeden Jans Verstappen ende ter vierder tegens den voetwech, aldaer genoech bewesen opden last vanden vijffschooff daer op aenden voorgenoempden grontheer vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragersse al dat sij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende haer aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende 84


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden soe hebben wij schepenen der banck van Steenhuffele ter beden ende begeerten der voorschreven lathen, gemerckt zij geene propre noch gemeynen zegele en useren noch en gebruycken, den gemeynen zegele van onsen schependomme dese letteren doen aenhanghen. Gedaen opten sevensten dach der maendt van decembri anno sesthienhondert ende tsestich. Folio 123 Franchois Meskens ende Pierijne Vermeren zijne huysvrouwe. Wij Jacques Merttens, Jan de Vleminck, Gillis Meerte ende Franchois van Hoorenbeke, erfflathen der erffgenaemen wijlen jouffrouwe Marie vander Noot weduwe was van joncker Godefroidt de Laittere van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jacques Maes ende heeft opgedragen in handen Jan Bruesselman, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Franchois Meskens ende Pierijne Vermeren zijne huysvrouwe dats te wetene de hellicht van eene hoffstede metten huyse ende andere edifitien daerop staende geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele in de Hoorenbeke Straete daer aff dander hellicht de voorgeschreven ontfangeren 123v is competerende, groot tsaemen ontrent onderhalff dachwant tusschen des Heeren Straete in twee zijden, ter derder de goeden Jans Meerte ende ter vierder Franchois van Hoorenbeke causa uxoris, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer vande hellicht van twee sisteren roghs ende drije cappuynen tsjaers aende voergenoempde grontheeren daerop vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermaels iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth.

85


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten vijffventwintichsten ach der maendt van januario anno sesthienhondert ende eenentsetich. Anthonis Bruesselman ende Johanna Goossens sijne huysvrouwe. Wij Jacques Merttens, Jan de Vleminck, Gillis Meerte ende Franchois van Hoorenbeke, erfflathen der (niet ingevuld maar moet zijn: erfflathen der erffgenaemen wijlen jouffrouwe Marie vander Noot weduwe was van joncker Godefroidt de Laittere) van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren Folio 124 persoone Franchois Meskens ende Pierije Vermeren zijne huysvrouwe ende hebben geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen Anthonis Bruesselman ende Johanna Goossens sijne huysvrouwe ontfaende omnaer henner beyder doot bij henne kinderen tesaemen geprocreert gedeylt te worden, ter secscluse vande voerkinderen vanden iersten bedde, twelff Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den vijffventwintichsten january ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten vijffventwintichsten dach der maendt van januario anno sesthienhondert ende tweentsestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene

124v ende te betaelene. Ende hier voeren soe hebben de voorschreven geloveren geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande henne persoonen ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe eene hoffstede metten huyse ende edifitien dfaerop staende groot ontrent onderhalff dachwant geleghen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Hoorenbeeck Straete tusschen tsHeerenstraete in twee zijden ende de goeden Jans Meerte ter derder commende ter vierder aende goeden Franchois van Hoorenbeke causxa uxoris, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer van twee sisteren roghs ende drije cappuynen daerop aende voorschreven grontheeren vuytgaende sonder meer. 86


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangeren henne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente van twelff rinsguldenen Folio 225 nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat zij alsdan oft iemandt van hennen twegen zullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijlen alle de verloopen der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen voldaen ende betaelt zullen wesen. Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren besproken ende merckelijcken geconditioneert dat zij henne hoirs oft naercommelingen de voorschreven rente sullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenemaele wanneer hen dat alderbest goetduncken ende gelieven zal om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de voorschreven rente alsoe gequeten den voorgeschreven pandt gevrijdt zal zijn ende blijven. Bij maenissen Jan Bruesselman, meyer van weghen als boven daer over staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten vijffventwintichsten 125v

dach der maendt van januario int jaersesthienhondert eenentsestich. Henrick vande Voirde ende Jacomijne Putteman sijn huysvrouwe. Wij Jan de Bocq, Franchois vander Stappen, Jan Jans ende Joos de Maerschalck, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Philips Verpoorten van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Franchois vanden Voirde sone wijlen Gillis daer moeder aff is Cathelijne Meerte, ende heeft opgedragen in handen Guyllam vander Stappen, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Henrick vande Voirde ende Jacomijne Putteman zijne wettighe huyscvrouwe dats te wetene de proprieteyt vande hellicht van eene behuysde hoffstede geleghen onder de voorschreven prochie

87


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Folio 126 van Steenhuffele inde Smesse Straete daeraff dander hellicht de voorschreven ontfangeren is competerende, gereserveert de tocht ende bijlevinghe der voorschreven zijns opdragers moedere, palende int geheele tusschen de goeden desselffs opdragers ter eenre ende de kercke alhier in dandere ter derder Niclaes Bogaert ende ter vierder tsHeeren Straete, aldaer genoech bewesen opden cheyns van vier penninghen lovens aende voorgenoempde grontheeren ende een veertel evene heypacht daerop aenden heere van Steenhuffele ende grave van Grimberghen elcken voerden hellicht vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden soe hebben wij schepenen der banck van Steenhuffele ter beden ende begeerten der voorschreven lathen, gemerckt zij geene propre noch gemeynen zegele en useren noch en gebruycken, den gemeynen zegele van onsen schependomme dese letteren doen aenhanghen. Gedaen opten iersten dach der maendt van meerte int jaer sesthienhondert eenentsestich. 126v Cristiaen van Achter ende Petronella Verstappen zijne huysvrouwe. Wij Jacques Merttens, Joos de Maerschalck ende Jan vande Voirde vervanghende Joos vanden Breen, erfflathen der erffgenaemen van wijlen Gillisen Guisseth nu Franchois Guisseth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Adriaen de Clercq ende Marie van Achter zijne huysvrouwe, ende hebben opgedragen in handen Henrick Cleyman, meyer van wegen de voorschreven grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Cristiaen van Achter ende Petronella vander Stappen zijne huysvrouwe dats te wetene de hellicht van eene behuysde hoffstede ende weyde groot ontrent een bunder gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele inde Dorpstraete daer van dander hellicht de voorschreven ontfangeren is competerende, tusschen de voorschreven Folio 127 88


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Dorpstraete ter eenre ende derffgenaemen Henrick Wouwermans in dandere commende ter derder den Ebbempt ende ter vierder Denys van Troyen, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende commer vande hellicht vanden cheyns van sesthien penninghen lovens ende drije cappuynen aende voorgenoempde grontheere ende vier ende een halff veertel ende een sleycke evene daerop aenden heere deser prochie van Steenhuffele ende grave van Grimberghen van heypacht elcken voerden hellicht vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangeren om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck zijn geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten sessentwintichsten dach der maendt van aprilis anno sesthienhondert eenentsestich. 127v Heer Joannes Neeffs pastoir van Steenhuffele. Wij Jacques Merttens, Franchois van Hoorenbeke, erfflathen der erffgenaemen wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittere, wij Jan de Bocq, erfflaeth des hoeffs van Diepensteyn, hier toe ontleent vervangende Franchois Meskens onsen mede laeth, van henne heerlijcke laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Vleminck ingesetene der voorschreven prochie van Steenhuffele, ende heeft geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen heer Joannes Neeffs pastoir alhier vijffthien Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste Folio 128 twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende metten jaere den thiensten meye ende 89


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten hiensten dach der maendt van meye anno sesthienhondert ende tweentsestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe heeft de voorschreven gelovere geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande zijnen persoon ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe een block landts groot badt dan een bunder gemeynelijck genaempt tHeyeussele tusschen de goeden Gillis Meerte eertijts van desen gescheyden in deen zijde ende derffgenaemen 128v Anthonis van Nevele in dandere ter derder Guyllam vander Stappen ende ter vierder Cathelijne Ursselincx, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer vande hellicht van sesse veertelen evene twee cappuynen ende thien schellinghen payements, ende in quytbaer rente vier rinsguldenen des jaers aende huysarmen der voorschreven prochie van Steenhuffele daerop vuytgaende. sondr meer, midts de rente van sesse rinsguldenen tsjaers aen derffgenaemen van wijlen Franchois van Breedam daerop vuytgaende vuyte capitaele penninghen deser wordt gequeten. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven heerrre ontfanger oft sijne naercommelinghen nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt vande verloopen der voorschreven rente betaelt en wordden dat hij oft sij alsdan sal oft sullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt Folio 129 ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt ende wijlen allen den achterstelle der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt sullen wesen oft anderssints met een voergaende procedure sitdach ende keersberringhe wettelijck te houden procederen tot vercoopinghe den lantrechte oft costuymen locael disponerende ter contrarie nyettegenstaende die de voorschreven gelovere heeft gederogeert ende derogeert bij desen, salvo dat de hoverende penninghen sullen sijn ende blijven tot sijns gelovers oft naercommelinghen prouffijte, met voirderer conditien bijde voorschreven gelovere versien ende merckelijcken ondersproken dat hij zijne hoirs oft naercommelinghen soe wanneer hen dat naermaels alderbest goetduncken ende gelieven zal de voorschreven rente zullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenemaele om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden twintich 129v der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten den voorgeschreven pandt gevrijdt sal sijn ende blijven. Bij maenissen Jan Bruesselman meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter

90


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten thiensten dach der maendt van meye anno sesthienhondert ende eenentsestich. Folio 130 Jan de Decker. Wij Jacques Merttens, Joos de Maerschalck ende Jan de Vleminck vervangende Henrick Cleyman, erfflathen van wijlen Sieur Franchois Guisseth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan Jans officier deser prochie van Steenhuffele ende heeft naer vermoeghen der acte van saisissement ende de wettelijcke conditien van vercoopinghe in dathe vijffcentwintichste daeghs der maendt van novembris vanden jaere sesthienhondert ende negenenvijfftich ondergeteeckent S. van Herbosch, opgedragen in handen Gillis van Obberghen, meyer van weghen de voorschreven grontheeren daer over staende ende 130v met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff meester Huybrecht Goossens als hooghste ende leste verdierder gebleven zijnde eene hoffstede met een quaede huysinghe daerop staende groot ontrent een halff dachwandt der maeten onbegrepen gelegen opde Herbaene tusschen de goeden der weduwe Augustijn de Deckere ter eenre tsHeeren Straete ter tweeder ter derder Denys van Troyen ende ter vierder Daniel ende Jan de Deckere, belast mette hellicht van twee vaten roghs ende eenen halven cappuyn in cheynse aenden voorgenoempden grontheere, ende in rente de hellicht van drije rinsguldenen tsjaers aen (niet ingevuld) daer van dander hellicht moet gedraghen wordden bijde erffgenaemen Augustijn Cornelis sonder meer. Gelovende de voorschreven opdragere van heerheyden weghe soe verre als in cas van executie requireert waerschap ende altijts genoech te Folio 131 doene op datter naermaels iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdrager al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven de voorgenoempde ontfangere om bij hem zijne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden als hen propre ende wel 91


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

vercregen goet, die alsoe daerinne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Ende terstont daernaer soe heeft den selven ontfangere gederft ende in handen des voorschreven meyers tvoergenoempde goet opden last ende commer hier voren gedescribeert ende inde voergemelde palen geinclameert opgedraghen tot behoeff Jan de Deckere die daerinne naer observantie vande gewoonlijcke solempniteyten is geguedt ende geerft om bij hem zijne hoirs ende naercommelinghen beseten ende gebruyckt ter wordden 131v als zijn propre ende wel vercreghen goet op eene voirtaene rente van sesse rinsguldenen des jaers die de voergenoempde Huybrecht Goossens daerop zal blijven hebben ende heffen. Gelovende daeraff waerschap ende altijts genoech te doene opdatter naermaels iet aengebraecke. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten tweeden dach der maendt van augusti anno sesthienhondert ende eenentsestich. Meester Huybrecht Goossens. Wij Jacques Merttens, Joos de Maerschalck ende Jan de Vleminck vervangende Henrick Cleyman, erfflathen van wijlen Sieur Franchois Guisseth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan de Deckere ende heeft geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen Huybrecht Goossens sesse Rinsguldenen des jaers Folio 132 den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den seventhiensten decembris ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten seventhiensten dach der maendt van decembri anno sesthienhondert ende eenentsestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe heeft de voorschreven gelovere geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande alle sijne goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe eene hoffstede met een quaede huysinghe daerop 92


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

staende groot ontrent een halff dachwandt der maeten onbegrepen gelegen opde Herbaene tusschen de goeden der weduwe Augustijn de Deckere ter eenre tsHeeren Straete ter tweeder 132v ter derder Denys van Troyen ende ter vierder Daniel ende Jan de Deckere, belast mette hellicht van twee vaten roghs ende eenen halven cappuyn in cheynse aenden voorgenoempden grontheere, ende in rente de hellicht van drije rinsguldenen tsjaers aen (niet ingevuld) daeraff dander hellicht moet gedraghen wordden bijde erffgenaemen Augustijn Cornelis sonder meer. Gelovende daeraff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangere zijne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente van sesse rinsguldsenen nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordde dat hij oft sij alsdan sa loft sullen moeghen commen ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt Folio 133 allen den achterstelle der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen Met conditie hier inne bijde voorschreven gelovere versien ende merckelijcken ondersproken dat hij sijne hoirs oft naercommelinghen de voorschreven rente van sullen moeghen quyten ende aflossen in eene oft twede reynsen wanneer hen dat best goetduncken ende gelieven zal om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten den voorgeschreven pandt gevrijdt zal zijn ende blijven. Bij maenissen Gillis van Obberghen, meyer van wegen als boven daerover staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten tweeden dach der maendt van augusti anno sesthienhondert ende eenentsestich. 133v De huysarmen van Steenhuffele. Op los blaadje: Memorie dat dit stuck competeert aende weduwe Carel Meert en sijnde gequeten als nu aan de huysarmen affgelost. Ergo moet gecasseert wordden (zonder datum).

93


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Wij Jacques Merttens, Joos vanden Breen, Jan de Houwere ende Joos vanden Voirde, erfflathen van wijlen sieur Franchois Guisseth van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn is in propren persoone Cristiaen van Achter ende Petronella vander Stappen zijne huysvrouwe ende hebben geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen Jan vanden Voirde, ontfaende inden naem ende tot behoeff der taeffele vande huysarmen deser prochie van Steenhuffele vijffthien Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabandts gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den vijffthiensten meye ende daeraff Folio 134 den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten vijffthiensten dach der maendt van meye anno sesthienhondert ende tweentsestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe hebben de voorschreven geloveren geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande onderpande henne persoonen ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe eene hoffstede onder dese prochie inde Dorpstraete geleghen groot ontrent een bunder tusschen de goeden Davidt de Blaire in deen zijde ende den Ebbempt in dandere commende ter derder aende goeden Denys van Troyen ende ter vierder de voorschreven Dorpstraete, aldaer genoech bewesen opten last ende cheyns van drije cappuynen ende sesthien penninghen lovens aende voornoempde grontheere ende vier ende een halff veertelkens een sleycke evene aenden heere deser 134v prochie van Steenhuffele over de conincklijcke majesteyt ende grave van Grimberghen van heypacht elcken voirde hellicht vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven huysarmen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat sij alsdan oft iemanden van hennen tweghen daertoe gemachticht sullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt toe allen den verloope der voorschreven rente mette wettighe costen daer omme gedaen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen. Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren versien ende merckelijcken besproken dat zij henne hoirs oft naercommelinghen Folio 135 de voorschreven rente sullen moeghen quyten ende aflossen soe wanneer hen dat naermaels alderbest goetduncken ende gelieven zal eens ende teenenmaele om ende midts 94


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden twintich der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele. Ende daermede de voorgenoempte rente alsoe gequeten den voorschreven pandt gevrijdt sal sijn ende blijven. Bij maenissen Gillis van Obberghen, meyer, ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende gemerckt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten XXIXen dach der maendt van novembris anno sesthienhondert ende eenentsestich. 135v Jan van Halen. Wij Jan de Vleminck, Jan de Greve ende Peeter van Opstalle vervangende Franchois van Hoorenbeke, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe wijlen joncker Godefroidt de Laittere, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve onder de prochie van Steenhuffele, Merchten ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Jan Jans vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Gillis van Halen sone wijlen Joos ingesetene borger der stadt Bruessele gepasseert voer Steven van Herbosch notaris binnen der voorschreven Vrijheyt van Merchten Folio 136 residerende ende sekere getuyghen daer inne genoempt wesende vander dathen des sevensten daeghs der maendt decembri anno sesthienhondert ende negenenviertich bijden selven notaris onderteeckent, alhier gesien, ende heeft indier qualiteyt opgedragen in handen Jan Bruesselman, meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff Jan van Halen des voorschreven constituants broeder dats te wetene eene hoffstede geleghen onder de voorschreven Vrijheyt van Merchten tot Molenwijck groot ontrent een dachwandt der maeten onbegrepen tusschen de hoffstede Franchois van Halen in deen zijde ende de Molenbeke in dandere commende ter derder aen tsHeeren Straete, aldaer genoech bewesen opden cheyns ende lasten daer op vuytgaende. Inder vuegen de selve den voorgenoempden constituant te deele is gevallen tusschen hem ende zijne medecondividenten voer 136v wethouderen der vooschreven Vrijheyt van Merchten.

95


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter naermazls iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende daeraen nyet meer rechts noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven den voorgenoempde ontfangere met conditie dat zijne voerkinderen bij hem behouden van wijlen Elisabeth Breems ende de kinderen bij hem geprocreert van Paesschijnken de Wechter sijne iegenwoirdighe huysvrouwe ende alnoch te vercrijgen naer zijne doot ende afflijvicheyt tselve sal wordden gedeylt hooffdegelijck ende soe verre hij ierst compt afflijvich te wordden de voorschreven zijne huysvrouwe daer aen zal hebben ende behouden haere Folio 137 tocht ende bijlevinghe haer leeffdaeghen geduerende ende de voorschreven ontfangere sijn vrije dispositie kinderen hebbende oft geene, die alsoedaerinne wel ende wettelijck is geguedt ende geerft op behoirlijck schoth ende loth. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten elffsten dach der maendt van novembris anno sesthienhondert ende vierentsestich. 137v D’Infirmerije vanden Begijnhove binnen Bruessele. Wij Jan vander Stappen, Jan de Vleminck ende Franchois van Hoorenbeke vervangende Peeter van Opstalle, erfflathen der erffgenaemen van wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe was joncker Godefroidt de Laittere, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone meester Jan van Asbroeck inden naeme van wegen ende als specialijck ende onwederroepelijck gemachticht sijnde van Jan van Halen ende Paesschijncken de Wachtere gehuysschen gepasseert voer meester Adriaen Huyghe notaris binnen der stadt Bruessele residerende ende sekere getuyghen daer inne genoempt wesende vander dathen des achtentwintichsten daeghs der maendt van novembris lestleden Folio 138 bijden selven notaris onderteeckent alhier gesien,

96


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

ende heeft in der selver qualiteyt voer de somme van vierhondert rinsguldenen eens den rinsgulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent, die de voorschreven constituanten bekennen in permitteerden gelde naer de evaluatie der coninclijcke majesteyts ontfangen te hebben van jouffrouwe Anna Stevens als meestersse vanden goidtshuyse vande infirmerije vanden begijnhove binnen der stadt Bruessele, geloeft te geven ende erffelijcx te betaelendeselve jouffrouwe Anna Stevens tselve ontfaende inden naeme ende ten behoeve vanden voorgenoempde goidtshuyse vijffventwintich Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende metten jaere den achtentwintichsten novembris ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten achtentwintichsten dach 138v der maendt van novembris anno sesthienhondert ende vijffventsestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe heeft de voorschreven gelovere inder qualiteyt als boven geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande der voorschreven constituanten persoonen ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe eene hoffstede metten nyeuwen huyse stallingen ende andere edifitien darop staende gelegen onder de Vrijheyt van Merchten tot Molenwijck groot ontrent een dachwandt der maeten onbegrepen tusschen de hoffstede Franchois van Halen in deen zijde ende de Molenbeke in dandere commende ter derder aen tsHeeren Straete, welcke voorschreven goeden de voorgenoempde constituanten hebben vercregen voerden meyer ende erfflathen van dsesen hove volgens den brieve daer van zijnde in dathe des elffste daeghs novembri sesthienhondert vierentsestich geteeckent S. van Herbosch, haer ontfangersse tot behoeff voorschreven aldaer genoech Folio 139 bewesen opden cheyns ende commer van eenen cappuyn vier stuyvers ende vijffventwintich mijten in gelde daerop aende voorschreven grontheeren vuytgaende, ende van vijff rinsguldenen ende derthien stuyvers tsjaers aen meester Steven van Herbosch daer jaerlijcx ende erffelijcx sonder meer commers vuyte voorschreven goeden gaende noch ergens voere verbonden te sijne alsoe de voorschreven constituanten onder solempnelen eede in handen des voorschreven notaris hebben geaffirmeert gehadt. Gelovende de voorschreven jouffrouwe Anna Stevens tot behoeff voorschreven daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om oft naemaels gebeurde dat de voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne voorgenoempt betaelt en wordde dat die vanden voorschreven goidthuyse oft iemandt van hennen twegen sullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende 139v

97


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt toe alle de verloopen der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen betaelt ende voldaen zullen wesen Met conditie dat commende de voorschreven constituanten de voorschreven rente jaerlijcx preciselijck te betaelen binnen sesse weken naer elcken verschijndach sij in alsulcken gevalle sullen gestaen mits betaelende twintich rinsguldenen tsjaers a rata vanden penninck twintich ende anderssints nyet, ende sullen deselve moeghen aflossen ende quyten soe hen dat naermaels alderbest goetduncken ende gelieven zal eens ende teenemaele den penninck sesthiene in gepermitteerden gelde naer de evaluatie der voorschreven coninclijcke majesteyt metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten den voorgeschreven pandt ontlast sal sijn ende blijven. Bij maenissen Jan Bruesselman meyer van wegen de voorschreven grontheeren ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe Folio 140 geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten twintichsten dach der maendt van januario anno sesthienhondert ende vijffventsestich Sieur Guyllam le Febure ende jouffrouwe Ceciliel e Mire sijn huysvrouwe. Dato ondergeschreven hebbe greffier ik uyt crachte van procuratie gepasseert voerden notaris Adriani opden 16den september 1678, gequeten zijnde .... le Febure de rente int witte deser geruert gecasseert soo ende gelijck die gecasseert wordt mits desen, desen 26en september 1678. Wij Jan de Vleminck, Franchois van Hoorenbeke ende Peeter van Opstalle vervangende Jan vander Stappen, 140v erfflathen der erffgenaemen wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe was joncker Godefroidt de Laittere, van hennen heerlijcken laethove ende bedrijffven tot Steenhuffele Merchten ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone Charel Leerens meyer der voorschreven prochie van Steenhuffele inden naeme van wegen ende naer vermoegen der speciaele ende onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Laureys van Ruycevelt sone wijlen Eduwaerts gepasseert voer meester Jan van Asbroeck binnen der stadt Bruessele residerende ende sekere getuyghen daerinne genoempt wesende vander dathen des hiensten Folio 141 98


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

daeghs der maendt van aprilis lestleden, bijden selven notaris onderteeckent alhier gesien, ende heeft de voorschreven comparant in dyer qualiteyt bekendt olntfangen tge hebben vuyt handen sieur Guyllamme le Febure ende jouffrouwe Cecilia le Mire sijne huysvrouwe de somme van twelffhondert rinsguldenen eens in goeden gepermitteerden gelde. Gelovende daervoeren tot behoeff der selver te geven ende erffelijcx te betaelen tsestich rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende den vierden aprilis ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten vierden dach der maendt van aprilis vanden toecommenden jaere sesthienhondert ende tsessensestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe heeft de voorschreven gelover bij machte als voeren geseth ende verbonden constituants persoon 141v ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe vuyt crachte ende naer vermoegen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Jan van Ruycevelt broeder des voorschreven constituants blijckende bijden voergeruerden instrumente voerde validiteyt der voorschreven rente tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande een stuck landts gelegen onder de voorschreven Vrijheyt van Merchten genoempt het Sieckhuysblock groot sesse dachwanden achtentwintich roeden tusschen des Heeren Straete ter eenre ende de goeden Augustijn van Achter in dandere, ter derder de Middelgrecht ende ter vierder tgoet des goidtshuys van Affligem, aldaer genoech bewesen opten cheyns ende commer van twee stuyvers eenen Folio 142 halven daer aende voorschreven grontheeren vuytgaende sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangeren henne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat sij alsdan oft irmandt gemachticht van hennen twegen thoonder deser sullen moeghen commen ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt alle de verloopen der voorschreven rente mette wettighe costen daer op geloopen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen Met conditien dat soe verre de voorschreven rentgelder de voorschreven rente Jaerlijcx nyet en betaelt vuyterlijck vier maenden 142v

99


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

naerden valdach dat hij in dien gevalle sal moeten betaelen vijffventseventich rinsguldenen a rata den penninck sesthiene. Gelovende voirts de voorschreven comparant ten respecte vanden iersten constituant de voorschreven rente te dragen ende de selve binnen eenen jaere te quyten eens ende teenemaele, daer voeren verbindende desselffs constituants persoon ende goeden ende naementlijck zijn loth oft kindtsgedeelte soe ende gelijck hem tselve te deele is gevallen bij scheydinghe ende deylinghe tusschen hem ende zijne mede erfgenaemen aengegaen voerden notaris Schelckens ende sekere getuyghen opden eenendertichsten marty lestleden, sijnde alsoe de voergenoempde ontfangeren inde voorschreven rente gedudt ende geerft met conditie bij hen ondersproken dat de voorschreven Folio 143 Rente sal succederen op henne beyder kinderen soe dochters als sonen sonder eenigh prerogatiff te moegen pretenderen. Bij maenissen Jan Bruesselman meyer van wegen de voorschreven grontheeren daer over staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. In kennissen der waerheyt ende want wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen bovengenoempt 143v ter beden ende begeerten der voorschreven lathen geerne gedaen hebben opten veerthiensten dach der maendt van julio anno sesthienhondert ende vijffventsestich. Andries van Loosten ende Joanna de Mol sijn huysvrouwe. Nicolaes van Roye vuyt crachte van procuratie gepasseert voer Joes Frans van ..... notaris tot Bruessele opden 23 augusti 1677 bij .... vanden heere .... gelovende vande capitaele .... (onleesbaar) ... ..... consenterende oversulcx inde cassatie van dito soo die gecasseert wordt mits desen de 7en december 1677.

Wij schepenen der banck van Steenhuffele ende wij Steven van Muylders, Joos de Maerschalck Janssone, erfflathen der erffgenaemen Laureys Kiekens, ende Joos de Maerschalck Wouterssone, erfflaeth des hoeffs van Diepensteyn hier toe ontleendt vervangende Cornelis Moyesoen hennen mede laeth, van henne heerlijcke laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert is in propren persoone (vervolgt op folio 146) Folio 144 Comparerende voer mij als openbaer notaris bijden Souvereynen Raede van Brabandt geadmitteert tot Bruessele residerende inde presentie vande getuyghen naergenoempt in persoon Andries van Loosten den welcken naer voorgaenden 100


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

evictie oft vercoopinghe van drije respectieve panden geleghen onder Steenhuffele tot voldoeninghe van eene rente van XXI rinsguldenen tjaers den comparant gecompeteert gehadt hebbende als oock tot voldoeninghe van eene rente van neghen rinsguldenen tsjaers gecompeteert gehad hebbende aen wijlen sieur Artus vanden Eede nu sijne weduwe Marie van Roy die alhier insgelijcx is competerende, hebbe ick voor soo vele hun is aengaende onwederroepelijck geconstitueert ende machtich gemaeckt 144v gelijck sij doen bij desen alle thoonders deser om in hunnen naem ende van hunnen tweghen te compareren voor schepenen van Steenhuffele voorschreven ende erfflaethen vande erfgenaemen Laureys Kiekens oft Antoni Vincent, ende alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer inden naem vande respective comparanten te consenteren inde cassatie der voorschreven respective renten oft anderssintste passeren schepenenquittantie vande voldoeninghe der cappitaele ende verloopen der voorschreven renten met alle solempniteyten daertoe gerequireert. Gelovende etc. onder obligatie ende verbintenisse van hunne persoonen ende goeden present ende toecommende met Folio 145 renunchiat in forma. Aldus gedaen gepasseert tot Bruessele opden XXIIIen dach der maendt van augusti sesthienhondert sevenentseventich ter presentie van sieur Jan Jacobs ende meester Jaspar Begin als getuyghen hiervoiren geroepen ende gebeden, ende is de minute van dese bijde voorschreven comparanten beneffens mij notario met hunne gewoone mercken onderteeckent. Quos attestor. J. van Asbroeck, nots, 1677. 145v Leeg Folio 146 (vervolg van 143v) meester Benedict Dordins vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Jan de Maerschalck ingesetene der voorschreven prochie van Steenhuffele, gepasseert voerden notaris F. Ciraert tot Bruessele residerende ende sekere getuyghen daerinne genoempt wesende vander dathen des sesthiensten daeghs der maendt van february vanden jaere sesthienhondert ende drijentsestich, bijden selven notaris onderteeckent alhier gesien, ende heeft inder selver qualiteyt bekendt ontfanghen te hebben vuyt handen Andries van Loosten borger der stadt Bruessele meester Bour... van sijnen stiele ende jouffrouwe Joanna de Mol sijne huysvrouwe de somme van drijehondert ende vijfftich rinsguldenen eens in gepermitteerde munte volghens de placcaerten der Conincklijke Majesteyt. 101


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Gelovende 146v Gelovende daervoeren ten behoeve der selver te geven ende erffelijcx te betaelen sesse rinsguldenen van thondert beloopende jaerlijcx eenentwintich rinsguldenen den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende metten jaeren den sesthiensten february ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten sesthiensten dach der maendt van february anno sesthienhondert ende vierentsestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe heeft de voorschreven gelover geseth ende verbonden tot Folio 187 eenen sekeren vasten pande ende onderpande des voorschreven constituants persoon ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe een dachwandt landts onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opt Verrevelt gelegen tusschen de goeden vande huysarmen aldaer ter eenre ende derffgenaemen wijlen Peeters de Greve in dandere, derffgenaemen Gooris vanden Zande ter derder ende derffgenaemen van wijlen sieur Cornelis Gras ter vierder; voer eygen. Item een beslolten blocxken landts groot een dachwandt op het Steenvelt geleghen tusschen den Heerwech aldaer in deen zijde ende tgoet der erffgenaemen sieur Cornelis Gras in dandere commende ter derder aende goeden Cornelis Moyesoen ende ter vierder het naerbeschreven goet, opten cheyns van vier veertelen ende eenen vierlinck 187v roghs aende voergenoempde erffgenaemen Laureys Kiekens ende onderhalff veertelken evene met een hinne aende cappelrije vande Sielmisse. Item ende noch een dachwant landts opt voorschreven Steenvelt gelegen de voorschreven Herstraete ter eenre ende Cornelis Moyesoens goet in dandere, ter derder aende goeden Joos vanden Breen ende ter vierder derffgenaemen Guillam Moyesoen, opden cheyns ende commer van vijff veertelkens ende een vierlinck rogs aende voorschreven cappelrije vande Sielmisse, hen aldaer genoech bewesen. In alder vuegen ende manieren de voorschreven constituant de voergenoempde goeden sijn te deele gevallen inde scheydinghe ende deylinghe tusschen hem ende sijne mede erffgenaemen van wijlen Jan de Maerschalck ende Marie Goossens gehuysschen gepasseert voer wethouderen der voorschreven banck volgens de lotinge daervan zijnde in date prima february sesthienhondert Folio 188

102


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

ende tweenvijfftich geteeckent S. van Herbosch, tot nominatie van welcke voorschreven panden opde conditien daer inne begrepen den voergeruerden loethbrieve aende ontfangeren in handen is gelevert grweest. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om ende oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangeren henne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat zij alsdan zullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aende voorgenoempden panden ende die alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt alle de verloopen der voorschreven rente mette wettighe costen daer omme gedaen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen Met conditie hier inne bijde voorschreven gelovere gereserveert dat den voorschreven constituant sijne hoirs ofr naercommelinghen soe wanneer 188v hen dat naermaels allerbest goetduncken ende gelieven zal de voorschreven rente sullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenemaele oft wel ten drije reynsen, dierste met hondert rinsguldenen ende dachterstellen, ten tweede andere hondert rinsguldenen ende ten derden de reste te weten hondert ende vijfftich rinsguldenen metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten de voorgeruerde panden gevrijdt zullen zijn ende blijven. Zijnde dyenvolghende den voorschreven ontfanger daerinne wel ende wettelijck geguedt Bij maenissen Charel Leerens meyer der voorschreven banck van Steenhuffeles ende te desen maele de plaetse houdende des meyers vande voorschreven erffgenaemen Kiekens, bij wijsdomme van ons schepenen ende lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden soe hebben wij Folio 149 schepenen bovengenoempt den gemeynen segele onsern schependomme soe over ons als over de voorschreven lathen, gemerckt sij geenen segel en hebben ofte useren, dese letteren doen aenhangen. Gedaen opden drijentwintichsten dach der maendt van meerte int jaer sesthienhondert ende sessentsestich. Sieur Seger de Drijver ende jouffrouwe Marie de Leeuw. Wij Jan de Bocq, Joos de Maerschalck ende Franchois vander Stappen vervangende Symon van Acoleyen, erfflathen des heere van Diepensteyn over wijlen Guyllamme de Smeth, ende wij Joos vanden Breen, Jan Goossens ende Joos de Maerschalck vervangende den voorgenoempden Symon van Acoleyen, erfflathen van meester Philips Rubbens secretaris der stadt van Antwerpen over derffgenaemen Guisseth, van henne respective heerlijcke laethoven ende bedrijffven tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt 149v 103


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Anna van Sleeuhaghen met Jan de Vleminck heuren man ende momboir te voerens weduwe van wijlen Peeter Vermeren voerde tocht of bijlevinghe; item Pierijne, Elisabeth ende Anna Vermeren met Franchois Meskens der voorschreven Pierijne ende Joos Moyesoen der voorschreven Elisabeth mannen ende momboiren voer de proprieteyt, gemachgticht. Ende hebben alsoe gesamenderhant geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen sieur Seger de Drijver ende jouffrouwe Marie de Leeuw sijne huysvrouwe twelff Rinsguldenen ende thien stuyvers des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste honderste mindere oft meerdere Folio 150 penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende metten jaere den drijentwintichsten meerte ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten drijentwintichsten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende sevenentswestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe hebben de voorschreven geloveren geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande henne persoonen ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe een dachwandt landts gelegen onder de voorschreven prochie van Steenhuffele opde Vijverquaetbeke tusschen de goeden der erffgenaemen Anthonis Cleyman in deen zijde ende derffgenaemen 150v Geeraert Putteman in dandere commende ter derder aende goeden der weduwe Gillis vanden ende ter vierder derffgenaemen Peeter Meulemans, opten cheyns van 2,5 veertelen rogs verdinghden vijffschooff int boeck van Smeth vercregen, ende tot dien een dachwant lants olpte Smessequaetbeke gelegen tgoet Jan Goossens ter eenre ende de Smesse Straete in dandere commende ter derder aende goeden Niclaes Bogaert ende ter vierder derffgenaemen Peeter Meulemans opten last vanden vijffschooff daerop aenden voorgenoempden sieur Rubbens vuytgaede sonder meer. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om oft naemaels gebeurde dat de voorschreven ontfangeren henne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat sij alsdan zullen moeghen Folio 151 commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aende voorgenoempden panden ende die alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen tot alder tijt alle de verloopen der voorschreven rente mette wettighe costen daer omme gedaen ten vollen vernueght ende betaelt zullen wesen 104


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren versien ende merckelijcken besproken dat sij henne hoirs oft naercommelinghen de voorschreven rente sullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenemaele wanneer hen dat naermaels alderbest goetduncken ende gelieven zal om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden sesthiene der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende 151v zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten de voorgeschreven panden gevrijdt zullen zijn ende blijven. 151v Gelovende de voorschreven Anna van Sleehaghen ende Jan de Vleminck haeren man ende momboir gedurende hen beseth vanden tocht der voorschreven panden soe te bewaeren dat de voorgeruerde panden daer voer nyet en sullen wordden gemolesteerd op pene van daer aff vervallen te zijn ende wordt hier mede gecasseert dobligatie vanden neghensten january sesthienhondert vijffventsestich gepasseert voer meester vander Elst notaris tot Londerzele residerende ende zekere getuyghen ende desen volgende is den selven vander Elst inden naeme ende ende tot behoeff als voren inde voorschreven rente wel ende wettelijck geguedt ende gederft om bij hen henne hoirs ende naercommelinghen gejouisseert te wordden als henne propre ende wel vercregen rente. Bij maenissen des Charles Leerens ende Gillis van Obberghen respective Folio 152 meyeren van als boven daerover staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden soe hebben wij lathen des hoeffs van Diepensteyn soe over ons als over de voergenoempde lathen sieur Rubbens gemerckt dij geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen, onsen zegele dese letteren doen aenhanghen. Gedaen opten drijentwintichsten dach der maendt van meerte int jaer sesthienhondert ende tsessensestich. 152v Jooris vander Stappen. Wij Jan de Houwere, Jan Goossens ende Joos vanden Breen vervangende Jan Vermeren, erfflathen van meester Philips Rubbens over derffgenaemen Guisseth, van zijnen heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffele ende daer ontrent geleghen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert sijn in propren persoone Pauwels de Bleser ende Anna van Guchte sijne huysvrouwe, ende hebben geloeft te geven ende erffelijcx te betaelen Jooris vander Stappen 105


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

thien Rinsguldenen des jaers den gulden tot twintich stuyvers ende den stuyver tot drije plecken Brabants gerekent vrij van schote lothe thienste twintichste veertichste Folio 153 honderste mindere oft meerdere penninghen ende generalijck van alle andere impositien precarien oft lasten diemen daerop nu oft in toecommende tijden soude moeghen setten oft imponeren, altijt vallende metten jaere den iersten octobris ende daeraff den iersten dach oft termijn van betaelinghe vallen ende verscheynen zal opten iersten dach der maendt van octobris deses jaers sesthienhondert tsessensestich, ende soo voirts van jaere te jaere te geldene ende te betaelene. Ende hier voeren soe hebben de voorschreven geloveren geseth ende verbonden tot eenen sekeren vasten pande ende onderpande henne persoonen ende goeden eygene ende haeve vercregen ende te vercrijgene ende sunderlinghe een dachwandt ende twelff roeden erffve met huys hoff ende sijne edifitien daerop staende onder 153v de voorschreven prochie van Steenhuffele gelegen tusschen de Perrestraete ter eenre ende derffgenaemen Jan de Bleser in dander, commende ter derder aende goeden der erffgenaemen Franchois Meert ende ter vierder Franchois vander Stappen. Gelovende daer aff waerschap ende altijts genoech te doene op datter iet aengebraecke. Om oft naemaels gebeurde dat de voorschreven sijne hoirs oft naercommelinghen vanden verloope der voorschreven rente nyet jaerlijcx ten tijde ende termijne bovengenoempt betaelt en wordden dat hij oft sij alsdan zal oft zullen moeghen commen met dese letteren ende slaen handen met rechte aenden voorgenoempden pandt ende dien alsdan naer weth ende vonnisse houden ende handplichten berghen ende daelen vromen ende ontvromen Folio 154 tot alder tijt alle de verloopen der voorschreven rente mette wettighe costen daer omme gedaen ten vollen betaelt zullen wesen Met conditie hier inne bijde voorschreven geloveren versien ende merckelijcken besproken dat sij henne hoirs oft naercommelinghen de voorschreven rente sullen moeghen quyten ende aflossen eens ende teenemaele wanneer hen dat naermaels alderbest goetduncken ende gelieven zal om ende midts gevende ende betaelende voer elcken der voorschreven Rinsgulden twintich der gelijcke metten verloope vande naestvallenden termijne, cost van den brieve ende zegele, ende daermede de selve rente alsoe gequeten den voorgeschreven pandt gevrijdt zullen zijn ende blijven. Bij maenissen Gillis van Obberghen meyer van wegen als boven daerover staende ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier 154v

106


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden ende wandt wij lathen bovengenoempt geenen gemeynen noch propren zegele en useren noch en gebruycken soe hebben wij gebeden den eersaemen schepenen der banck van Steenhuffele dat zij den gemeynen zegele van hennen schependomme dese letteren over ons souden willen aenhanghen dwelck wij schepenen ter beden ende begheerten der bovengenoempde lathen geerne gedaen hebben opten tweentwintichsten dach der maendt van december inden jaere sesthienhondert ende vijffventsestich. Folio 155 Comparerende voer mij ondergeteeckende als openbaer notaris ende inde presentie vande getuyghen hier onder genoemt joncker Guyllam Le Febure ene vrouwe Cecilia Le Mire sijne huysvrouwe de welcke hebben gegeven volcomen last ende procuratie aen meester Cornelius vander Borcht insgelijcx notaris thoonder deser om te compareren voer derfflathen der erffgenaemen wijlen vrouwe Marie vander Noot weduwe was joncker Godefrolidt de Laittere van heuren heerlijcken laethove ende bedrijffve tot Steenhuffel Merchten ende daerontrent 155v ende aldaer te consenteren inde cassatie van eene rente van tsesthien rinsguldenen tsjaers als hier voortijts heeft gegolden aen Lauwereys van Ruyssevelt sone wijlen Eduarts volgende den erffbrieff daeraff sijnde gepasseert voer derfflathen des voorschreven laethoffs opden XIII july sesthienhondert vijffventsestich onderteeckent Herbosch, ende de quittantie daerop gecroyeert de dathe 8 marty 1670 bijde voorschreven comparanten onderteeckent bij...... quitantie daeraff ......... ............ ........ den brieff soo ten .... als anderssints te laten casseren ende voirts daer mede te doen alsoff sij comparanten alomme present Folio 156 voor ooghen wesende selve souden connen oft mogen doen. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stadt Brussele opden sesthiensten septembris anno sesthienhondert achtentseventich ter presentie van Martin Trempe ende Camille Legros testibus, ende is dorigiele minute deser bijde voorschreven comparanten beneffens mij notaris onderteeckent. Quod attestor Adriani nots. De cassatie gedaen opden date van 26 september 1678. 156v Sieur Jacques Franckaert ingenieur van Zijne Majesteyt. Wij Jacop van Achter, Symon Diericx, Jan Bruesselman ende Jacques Merttens, erfflathen heere Fredricus Micault heere van Steenhuffele, Indevelde ende Diepensteyn, crijghsraedt ons edele ... des conincx, drossaert der stadt ende lande van Lygnen etc., van zijnen 107


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

heerlijcken laethove ende bedrijffve van desselffs Diepensteyn tot Steenhuffele voorschreven gelegen, saluyt, met kennissen der waerheyt doen te wetene dat opten dach van heden datum van desen voer ons commen ende gecompareert Folio 157 is in propren persoone Guyllam vander Stappen vuyt crachte ende naer vermoeghen der onwederroepelijcke procuratie hem gegeven ende verleendt bij Charles Broomans greffier vande tresorie der stadt Bruessele gepasseert voerden notaris Adam vander Coppen tot Bruessele residerende ende zekere getuyghen daer inne genoempt waer aff den teneur van woirde te woirde hier naer is volgende. Op heden den sessentwintichsten february inde jaere ons heeren duysent sessehondert ende sevenentwintich comparerende voer mij Adam vander Coppen openbaer notaris tot Bruessele residerende ter presentie vande getuyghen naergenoempt Charles Broomans greffier vande tresorie der stadt Bruessele mij notaris bekendt, de welcke comparant heeft geconstitueert ende volcommen macht gegeven zoe hij doet midts desen Janne Bonnen ende Franchois Meerte ende Guyllam vander Stappen tsaemen ende elcken van hen besunders omme van zijnen tweghen ende vuyten 157v naeme vanden voorschreven comparant te compareren voer meyer ende lathen van Steenhuffele ende Diepensteyn respective oft alomme elders daer des behooren ende van noode wesen zal ende aldaer wettelijck te goedene tervene ende te vestighen sieur Jacques Franckaert ingenieur van Zijne Majesteyt als getrouwt hebbende jouffrouwe Gheertruyt Broomans zijns comparants dochter in alsulcke stuck weyde geleghen binnen der prochie van Merchten ten Houte midtsgaders in een dachwant lants geleghen binnen der prochie van Merchten ten Houte opden Boonhoff als den voorschreven sieur Jaecques Franquaert vercreghen heeft bij vernaerderinghe volgende den bescheiden daer van zijnde consenterende dat den selven sieur Francquaert inde voorschreven goeden als voeren behoirlijck zal wordden gegoyt geerft ende gevesticht naer costuyme aldaer gerequireert. Gelovende etc. Verbindende etc. sonder Folio 158 argelist. Aldus gedaen ende gepasseert binnen der stadt Bruessele ter presentien van Cristoffel Portesein ende Jan de Vos beyde drooghscheerders als getuygen hierover geroepen ende gebeden ut supra. Ende heeft den voorschreven comparandt de minute deser mede onderteeckent. Quod attestor, ended was onderteeckent A. van Coppen. notaris publicus. Ende heeft den voorschreven comparandt inder voorschreven qualiteyt opgedraghen in handen Symons de Vleesschouwer, meyer van wegen de voorschreven grontheer daer over staende ende met wettigher verthyenissen gederft tot behoeff sieur Jacques Franckaert ingenieur van zijne majesteyt dats te wetene eene weyde groot een bunder ende LXXII roeden gelegen onder de voorschreven Vrijheyt van Merchtem te Houte tusschen tgoet der weduwe meester Willem Goethals in deen zijde ende mette andere drije zijden tsHeeren Straete, opten cheyns van dertich mijten tsjaers sonder meer. 108


Steenhuffel - Register van contracten van de Laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens (1615-1666)

Louis De Bondt en Jozef Verheyden

Item ende noch een dachwandt landts gelegen ten 158v Houte voorschreven opt velt genaept den Boonhoof tegens tgoet der erffgenaemen wijlen heer Henricx van Etten sonder eenighen commer daer op, vuyt te gaene. Gelovende daer aff waerschap ende altoos genoech te doene op datter iet aen gebraeke. Doende hier toe de voorschreven opdragere inder voergeruerte qualiteyt al dat hij van rechts wegen schuldich was te doene, worpende ende verthijende metten halme gelijck trecht wijsde, bekennende hem aende voorschreven goeden nyet meer recht noch deels te hebbene noch te behoudene dan gelijck eenen vrempden. Daer naer de voorschreven meyer van wegen als boven de voorgeschreven goeden heeft overgegeven den voorgenoempden ontfangere die daer inne als naerdelinck bij consente van Jan Aelbrechts als cooper is wel ende wettelijck geguedt ende geerft om bij hem zijne hoirs ende naercommelinghen eeuwelijck ende erfelijck beseten ende gebruyckt te wordden Folio 159 als zijn eygene ende andere wel vercregen goeden, op behoirlijck schoth ende loth mette gemeyne ingesetenen der voorschreven Vrijheyt van Merchten. Bij maenissen des voorschreven meyers ende bij wijsdomme van ons lathen bovengenoempt is hier toe geschiet al datter metter rechte schuldich was toe te geschieden nyet des hier inne behoirde versuempt noch achtergelaten behoudelijck altijt eenen iegelijcken zijnen goeden rechte. Ende des toirconden soe hebben wij lathen bovengenoempt den gemeynen zegele van onsen laethove deser letteren doen aenhanghen. Gedaen opten elffsten dach der maendt van meerte anno sesthienhondert ende sevenentwintich. Adriaen Roelandts. Wij Symon Diericx, Guyllam vander Stappen, Jacques Merttens ende Jan van Heymbeke, erfflathen heere De rest van dit register ontbreekt.

109


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.