Page 1

Den svenska spelmarknaden 2011


Innehåll Förord............................................................................................4 Den svenska spelmarknaden 2011..................................................6 Nyckeltal........................................................................................6 Brutto- och nettoomsättning.........................................................6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011........................7 Omsättning på spel före utbetalda vinster......................................8 Omsättning på spel efter utbetalda vinster.....................................8 Val av spel och dess andel av hushållens inkomster.......................10 Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster ...................................................................10 De omsättningsmässigt största spelformerna................................11 Slutgiltig behållning till respektive förmånstagare........................12 Statens, folkrörelsernas och travsportens andel av slutlig behållning från spel.............................................12 Spels andel av statliga bolags överskott 2011................................13 Behållning av spel 2011, miljoner kronor.....................................13 Spelmarknadens aktörer...............................................................14 Svenska Spel.................................................................................14 AB Trav och Galopp....................................................................14 Restaurangkasinospel...................................................................14 Folkrörelsernas spel och lotterier..................................................15 Tillståndshavare 2011 - Rikslotterier............................................15 Rikslotteriernas utveckling 2006 - 2011.......................................16 Restaurangkasinospelets utveckling 2006 - 2011.........................16 Bingospelets utveckling 2006 - 2011............................................17 Regionala lotteriers utveckling 2006 - 2011.................................17 Lokala lotteriers utveckling 2006 - 2011......................................18 Den svenska spelmarknaden, år 1995 - 2011................................18 Summary in English....................................................................19 Key figures 2011, in millions........................................................19

2

3


Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Under året har arbetet fortsatt med att förbättra kvaliteten och utöka statistiken. Vissa av dessa förbättringsåtgärder syns redan i årets sammanställning.

Nettoomsättningen, det vill säga beloppet spelarna ”förlorat” uppgick till 17,3 miljarder kronor. Andelen av den disponibla inkomsten som används till spel och lotterier uppgår till 2,46 procent, beräknat på spelmarknadens bruttoomsättning.

Beroende på lotteriernas försäljningstid, lämnar aktörerna sina redovisningar vid olika tidpunkter. Det innebär att Lotteriinspektionens uppgifter måste presenteras med en viss eftersläpning och så är också förhållandet i jämförbara länder.

Andelen som svenskarna spenderar på spel och lotterier har legat runt denna nivå flera år tillbaka. I genomsnitt spelar varje individ över 18 år för 5 599 kronor per år.

I den här skriften redovisas statistiska uppgifter från den reglerade spelmarknaden i Sverige, år 2011. Underlaget kommer från insamlat material från respektive aktör. Årets sammanställning har gjorts av Joel Kitti-Junros.

Av statens totala intäkter från statliga bolag, helägda och delägda, var intäkterna från spel och lotterier 6,4 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 23 procent av det totala överskottet från de statliga bolagen.

I den här skriften redovisas alla omsättningssiffror i löpande och fasta priser. Det är en skillnad från föregående år då endast löpande priser redovisats. Löpande priser visar på det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde, medan fasta priser innebär att prisnivån justeras för inflation baserat på ett visst års prisnivå. Fasta priser är bättre lämpade att jämföra utvecklingen över tid på grund av att prisnivån hålls konstant. Den svenska spelmarknaden omsatte 42,3 miljarder kronor under 2011, exklusive utländska aktörer och illegalt spel. Cirka 25 miljarder av dessa har gått tillbaka till spelarna.

4

Håkan Hallstedt Generaldirektör

5


Den svenska spelmarknaden 2011 Vi redovisar omsättningssiffror för hela den svenska spelmarknaden exklusive utländska aktörer och illegalt spel. Alla siffror redovisas i löpande priser1. Deflatering2 med konsumentprisindex, med referensår 2011, kommer dock att göras vid studerande av tillväxt. Genom deflatering blir analysen gällande spelmarknadens förändring i volym bättre än vid studerande av löpande priser. Nyckeltal

Bruttoomsättning............................................................42 350 Mkr Utbetalda vinster............................................................. 25 033 Mkr Nettoomsättning..............................................................17 317 Mkr Per invånare totalt.................................................................4 466 kr Per invånare över 18 år..........................................................5 599 kr Procent av disponibel inkomst....................................... 2,46 procent

Nettoomsättning är vår definition av bolagens omsättning efter utbetalda vinster till spelarna. Den svenska spelmarknadens nettoomsättning ökade med 370 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket är en tillväxt på cirka 2,2 procent. Räknat på fasta priser blir dock nettoomsättningens tillväxt väldigt svagt negativ (cirka -0,4 procent). Rikslotterierna redovisar den största

nettoomsättningsökningen, men det är restaurangkasinona som redovisar den största nettoomsättningstillväxten för år 2011. Eftersom bruttoomsättningsmarknaden i fasta priser har ökat samtidigt som nettoomsättningsmarknaden i fasta priser minskat (dock väldigt lite) indikerar det att spelarna har fått en större real del utbetalda vinster än föregående år.

Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011

8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 %

Brutto- och nettoomsättning

Den svenska spelmarknaden omsatte 42,3 miljarder kronor 2011. Detta är en ökning med cirka 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 2,9 procent jämfört med föregående år. Räknat på fasta priser3 blir tillväxten cirka 0,3 procent. Framför allt är det rikslotterierna som redovisar en procentuellt stor bruttoomsättningsökning. Rikslotterierna omsatte cirka 471 miljoner kronor mer än föregående år, vilket motsvarar en ökning med nästan 10 procent (cirka 7 procent i fasta priser). Utöver rikslotterierna redovisar även ATG, Svenska Spel och lokala lotterier en omsättningsökning under 2011.

4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 %

) Löpande priser är det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde. 2 ) En deflator är ett statistiskt verktyg som används inom ekonomisk statistik. Deflatorn är ett värde som hjälper till att mäta data över tid med en basperiod i beaktande (i detta fall år 2011). Deflatering sker oftast genom ett prisindex som hjälper oss att skilja på ekonomisk förändring pga inflation och den faktiska volymförändringen på marknaden. 3 ) Med fasta priser innebär det att deflatering gjorts för att göra omsättningssiffrorna oberoende av inflationen. 1

6

-2,0 % 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tillväxt - löpande Tillväxt - fasta 7


Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor

Spelbolagen ATG Svenska Spel inkl Poker 1) Casino Cosmopol 2) Summa

2011 13 111 21 080 1 203 35 394

2010 12 804 20 561 1 190 34 555

2009 12 687 20 923 1 198 34 808

2008 11 972 21 224 1 224 34 420

2007 11 869 20 333 1 153 33 355

2006 11 278 19 069 1 002 31 349

1 079 5 305 71 1 6 456

1 186 4 834 68 2 6 090

1 276 4 043 80 1 5 400

1 374 3 383 96 2 4 855

1 466 3 319 91 2 4 878

1 503 2 648 113 3 4 267

500 42 350

511 41 156

525 40 733

549 39 824

538 38 771

646 36 262

Folkrörelsernas spel och lotterier

Bingo Rikslotterier Lokala lotterier 3) Regionala lotterier 3) Summa Privata aktörer

Restaurangkasino 3) Totalt

) Från och med år 2006 ingår pokerraken. Pokerraken redovisas enbart efter utbetalda vinster. ) Uppgifter för Casino Cosmopol redovisas enbart efter utbetalda vinster. 3 ) Svarsfrekvens bland kommunerna, länsstyrelserna och restaurangkasinona är ca 80-95 procent. 1 2

Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor

Spelbolagen ATG Svenska Spel inkl Poker 1) Casino Cosmopol Summa

2011 3 909 8 484 1 203 13 596

2010 3 813 8 434 1 190 13 437

2009 3 776 8 691 1 198 13 665

2008 3 544 8 547 1 224 13 315

2007 3 521 8 442 1 153 13 116

2006 3 376 7 955 1 002 12 333

311 3 104 39 1 3 455

269 2 988 36 1 3 294

401 2 349 42 1 2 793

392 1 965 53 1 2 411

425 1 953 47 1 2 426

430 1 551 59 2 2 042

266 17 317

216 16 947

228 16 686

245 15 971

208 15 750

279 14 654

Folkrörelsernas spel och lotterier

Bingo Rikslotterier Lokala lotterier 2) Regionala lotterier 2) Summa Privata aktörer

Restaurangkasino 2) Totalt

) Från och med år 2006 ingår pokerraken. ) Svarsfrekvens bland kommunerna, länsstyrelserna och restaurangkasinona är ca 80-95 procent.

1 2

8

9


Val av spel och dess andel av hushållens inkomster

De omsättningsmässigt största spelformerna, bruttoomsättning i miljoner kronor

Svenska folket spenderade i genomsnitt 2,46 procent av sin disponibla inkomst på spel och lotterier under 2011. Under en femårsperiod noteras att andelen av den disponibla inkomsten som svenskar spenderar på spel och lotterier är relativt oförändrad. Skattat på

2011

2010

311,43

Totala spel- och lotterimarknaden före utbetalda vinster Miljoner kronor

42 350

Totala spel- och lotterimarknaden efter utbetalda vinster Miljoner kronor

303,40

41 246

2008

2007

2006

7 461

7 321

7 464

7 371

7 093

6 811

V75

4 931

4 707

4 744

4 258

4 292

4 141

De produkter som visat sig vara populärast är Vegas, V75, Triss, Lotto och Postkodlotteriet. Dessa produkter var även populärast föregående år.

Triss

3 216

3 178

3 294

3 291

3 308

3 147

Lotto

2 955

2 927

2 881

2 658

2 532

2 350

Postkodlotteriet

2 955

2 650

2 110

1 601

1 129

307

Oddset

2 522

2 420

2 414

2 944

2 440

2 112

Dagens dubbel

1 711

1 772

1 824

1 913

1 988

1 911

Vinnare, Plats

1 651

1 624

1 659

1 630

1 673

1 562

Keno

1 299

1 340

1 392

1 403

1 337

1 322

Casino Cosmopol*

1 203

1 190

1 198

1 224

1 153

1 002

V65

1 160

1 202

1 180

1 172

1 186

1 185

Bingo

1 079

1 186

1 276

1 402

1 466

1 503

V64/V86

1 011

989

966

875

826

824

Tvilling

984

944

894

790

619

401

Joker

920

889

857

771

728

691

Stryktipset

887

700

693

712

794

790

Bingolotto

692

673

671

675

924

1 064

Miljonlotteriet

545

517

468

492

444

428

Restaurangkasinospel

500

511

525

538

532

646

V4

475

440

373

302

286

253

Trio

428

410

379

365

347

369

Kombilotteriet

414

409

416

400

354

338

Europatipset

400

281

235

251

262

266

V5

352

336

286

274

255

253

Topptipset

308

291

257

201

39

Lunch Dubbel

282

242

238

231

233

217

Nätbingo, Pick ´n´click

252

249

307

371

364

300

Pokerraken* på svenskaspel.se

214

231

305

372

385

206

2009

2008

2007

2006

299,60

40 733

300,60

39 824

290,50

38 771

284,22

36 262

17 317

16 947

16 686

15 971

15 750

14 654

Bruttoomsättningens andel av disponibel inkomst

2,46 %

2,49 %

2,54 %

2,58 %

2,65 %

2,65 %

Nettoomsättningens andel av disponibel inkomst

1,00 %

1,02 %

1,04 %

1,04 %

1,08 %

1,07 %

Utbetalda vinsters andel av disponibel inkomst

1,45 %

1,47 %

1,50 %

1,55 %

1,57 %

1,58 %

*) Uppgifter från Statistiska Centralbyrån.

2009

Värdeautomatspel - Vegas

1 721 749 1 654 721 1 605 382 1 542 039 1 462 730 1 367 720

Konsumentprisindex* 1980 = 100

2010

alla invånare över 18 år blir det en utgift på 5 599 kronor per person under 2011.

Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster

Hushållens disponibla inkomst* Miljoner kronor

2011

*) Casino Cosmopol och Pokerraken redovisas i termer av dess nettoomsättning.

10

11


Slutgiltig behållning till respektive förmånstagare 2011

2010

Staten

6 419 Mkr

6 143 Mkr

Folkrörelserna

1 614 Mkr

1 163 Mkr

Travsporten

1 687 Mkr

1 632 Mkr

Spels andel av statliga bolags överskott 2011

I fasta priser blir statens ökade intäkter 115 miljoner kronor. Detta innebär att cirka 23 procent av statliga bolags överskott kommer från spelmarknaden under år 2011.

Det slutgiltiga överskottet från spel och lotterier uppgick till 9,6 miljarder kronor. Därutöver tillkom ett okänt överskott i de privata företag som anordnar restaurangkasinospel.

Folkrörelserna ökade sin behållning med 451 miljoner kronor och travsporten ökade med 55 miljoner kronor. I fasta priser innebär det en ökning med 421 kronor för folkrörelserna och en ökning med 12 miljoner kronor för travsporten.

Statens intäkter från spel och lotterier ökade med 276 miljoner kronor i löpande priser jämfört med föregående år.

I jämförelsen ingår även statens intäkter, i form av punktskatt från restaurangkasinospel.

Statens, folkrörelsernas och travsportens andel av slutlig behållning från spel, miljoner kronor

23% Svenska Spel och ATG

77% Övriga bolag

Staten Folkrörelserna Travsporten

7 000 6 000 Källa: Finansdepartementet.

5 000 4 000

Behållning av spel 2011, miljoner kronor

3 000 2 000 1 000 0

12

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Från/till ATG Svenska Spel Restaurangkasino Rikslotterier Bingo Lokala och regionala lotterier Totalt

Staten 1 395 5 007 17

6 419

Folkrörelserna

1 480 92 42 1 614

Travsporten 1 687

1 687

13


Spelmarknadens aktörer Utveckling samt utbetalda vinster i miljoner kronor. Svenska Spel

Sportspel Värdeautomatspel - Vegas Nummerspel (Lotto, Keno m.fl.) Lotter (Triss, Tia m.fl.) Poker på nätet * Casino Cosmopol *

Folkrörelsernas spel och lotterier

2011

2010

4 302 7 461 5 499 3 604 214 1 203

3 910 7 321 5 481 3 618 231 1 190

Förändring i löpande priser 10 % 1,90 % 0,30 % -0,4 % -7,4 % 1,10 %

Förändring i fasta priser 7,2 % - 0,7 % -2,3 % -3 % -9,8 % -1,5 %

*) Uppgifter för Casino Cosmopol och poker på nätet redovisas enbart efter utbetalda vinster.

AB Trav och Galopp

V75 DD V65 Vinnare V64/V86 Plats Tvilling Trio V5 V4 Lunch Dubbel Komb V3

Bingo Lokala och regionala lotterier Postkodlotteriet Folkspel IOGT-NTO SAP/SSU (Kombispel) Övriga rikslotterier

2011

2010

1 079 72 2 955 1 000 578 500 272

1 186 70 2 650 927 549 435 273

Förändring i löpande priser -9 % 2,9 % 11,5 % 7,8 % 5,3 % 14,9 % -0,04 %

Förändring i fasta priser -11,4 % 0,2 % 10 % 5,1 % 2,5 % 12 % -3 %

Tillståndshavare 2011 - Rikslotterier 2011

2010

4 931 1 711 1 160 1 192 1 011 459 984 428 352 475 282 51 75

4 707 1 772 1 202 1 165 989 459 944 409 336 440 242 69 68

Förändring i löpande priser 4,8 % -3,5 % -3,5 % 2,3 % 2,2 % -0,1 % 4,2 % 4,7 % 4,9 % 7,9 % 16,5 % -25,4 % 10,2 %

Förändring i fasta priser 2% -6 % -6 % -0,3 % -0,04 % -2,6 % 1,5% 1,9 % 2% 5,1 % 13,5 % -27,9 % 7,4 %

Folkspel Postkodlotteriet IOGT-NTO SAP/SSU Ideella Spel Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer Lottericentralen AB Pensionärernas Riksorganisation Sportalliansen Stiftelsen Reseindustrins Barnfond Svenska Ideella Spel Svenska Psoriasisförbundet Sveriges Allmänna Konstförening

Restaurangkasinospel

Synskadades Riksförbund 2011

Total omsättning Omsättning/Spelplats Omsättning/Spelbord

14

500 1 0,72

2010 511 0,96 0,78

Förändring i löpande priser -2,2 % 4,2 % -7,7 %

Förändring i fasta priser -4,7 % 1,5 % -10 %

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Prostatacancerförbundet MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund Sveriges Filatelist Förbund

15


Rikslotteriernas utveckling 2006 - 2011

Bingospelets utveckling 2006 - 2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Antal anordnare

17

21

21

23

28

27 54

Antal beviljade bingoansökningar

Antal rikslotterier

39

37

38

59

62

377

459

439

491

517

531

Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

5 305

4 834

4 043

3 383

3 319

2 648

Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

1 079

1 186

1 276

1 374

1 466

1 503

Utbetalda vinster, Mkr

2 201

1 936

1 694

1 418

1 366

1 097

Utbetalda vinster, Mkr

768

917

875

982

1 041

1 073

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

3 104

2 898

2 349

1 965

1 953

1 551

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

311

269

401

392

425

430

Slutlig behållning, Mkr

1 480

1 110

946

745

728

429

Vinståterbetalning i %

71 %

77 %

69 %

71 %

71 %

71 %

Vinståterbetalning i %

41 %

40 %

42 %

42 %

41 %

41 %

Slutlig behållning i %

8%

2%

10 %

6%

8%

7%

Slutlig behållning i %

28 %

23 %

23 %

22 %

22 %

16 %

Tillstånd till bingospel meddelas av länsstyrelserna som även svarar för kontroll och tillsyn av spelet. Det mesta spelet bedrivs i bingohallar runt om i landet. Dessutom förekommer även andra typer av bingospel exempelvis drive-in-bingo och storbingo.

Regionala lotteriers utveckling 2006 - 2011

Restaurangkasinospelets utveckling 2006 - 2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

56

58

76

98

92

101

Antal spelplatser

502

535

587

638

667

699

Antal spelbord

643

705

771

841

880

950

Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

500

511

525

549

538

646

Utbetalda vinster, Mkr

234

295

297

304

330

367

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

266

216

228

245

208

279

Vinståterbetalning i %

47%

58%

56%

55%

61%

57%

Antal restaurangkasinobolag

Tillstånd till restaurangkasinospel ges av Lotteriinspektionen som även ansvarar för kontroll och tillsyn av spelet. Branschen består av ca 60 företag varav de flesta är förhållandevis små. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i ett fåtal stora företag. 2011 års uppgift om omsättningen avser svar från 84 procent av restaurangkasinoanordnarna.

16

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

1,1

1,7

1,3

1,4

2,0

3,0

Utbetalda vinster, Mkr

0,6

0,8

0,7

1,0

1,0

2,0

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

0,5

0,9

0,6

0,4

1,0

1,0

Slutlig behållning, Mkr

0,8

0,5

0,5

0,1

1,0

1,0

Vinståterbetalning i %

53 %

47 %

54 %

72 %

50 %

67 %

Slutlig behållning i %

69 %

29 %

35 %

5%

50 %

33 %

Tillstånd till regionala lotterier meddelas av länsstyrelsen som också ansvarar för kontroll och tillsyn. De uppgifter som redovisas ovan avser lotterier med regionalttillstånd. 2011 års uppgift om omsättningen avser svar från 95 procent av länsstyrelserna.

17


Lokala lotteriers utveckling 2006 - 2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Omsättning före utbetalda vinster, Mkr

71

68

80

96

91

113

Utbetalda vinster, Mkr

32

33

38

43

44

54

Omsättning efter utbetalda vinster, Mkr

39

35

42

53

47

59

Slutlig behållning, Mkr

41

32

40

49

44

54

Vinståterbetalning i %

45 %

49 %

48 %

43 %

48 %

48 %

Slutlig behållning i %

58 %

47 %

50 %

51 %

48 %

48 %

Tillstånd till lokala lotterier meddelas av kommunerna som också ansvarar för kontroll och tillsyn. De uppgifter som redovisas ovan avser lotterier med kommunalt tillstånd. Därutöver finns det vissa lokala lotterier som bedrivs med hänvisning till 19 § lotterilagen vilken innebär att lotterier under vissa förhållanden får bedrivas utan tillstånd eller registrering. Det finns ingen information om hur mycket dessa ”tillståndslösa” lotterier omsätter. 2011 års uppgift om omsättningen avser svar från 82 procent av kommunerna.

In 2011, the regulated Swedish gaming and gambling market amounted to SEK 42,3 billions, an increase with 2,9 percent compared with 2010 in current price (also known as nominal price). Calculated in constant price the increase is 0,3 percent.

Den svenska spelmarknaden, år 1995 - 2011, miljoner kronor

45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

15 000 10 000 5 000 0

18

Brutto - löpande Brutto - fasta

Players have collected 25 billion in prizes and the gross gaming revenue amounted to 17,3 billion.

Utbetalad vinst - löpande Utbetalad vinst - fasta

Key figures 2011, in millions

Netto - löpande Netto - fasta

20 000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Summary in English

SEK

Euro*

Sales

42 350

4 688

Prizes

25 033

2 771

Gross gaming revenue

17 317

1 916

Per capita

4 466

494

Per capita, 18 years or older

5 599

620

Percent of disposable income

2,46 %

2,46 %

*) Average rate exchange 2011 as determined by Sveriges Riksbank to 9,0335.

19


www.sinnebild.se

Telefon: 0152-650 100 • Telefax: 0152-650 180 www.lotteriinspektionen.se

2012-11

Besöksadress: Finningevägen 54 B • Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs

Den%20svenska%20spelmarknaden%202011  

http://www.lotteriinspektionen.se/Global/Broschyrer/Den%20svenska%20spelmarknaden%202011.pdf